Está en la página 1de 4

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DIRECCIN GENERAL ACADMICA


PROGRAMA DE FORMACIN DE GRADO
GESTIN SOCIAL DEL DESARROLLO LOCAL
UNIDAD CURRICULAR ELECTIVA
Investigacin Accin Participativa
PROGRAMA DE FORMACIN: Gestin Socia !e Desa""oo Loca#
NOMRE DE LA UNIDAD
CURRICULAR:
In$esti%acin Accin Pa"tici&ati$a
AREA DE E!PECIALI"ACIN DE
LA UNIDAD CURRICULAR:
E'e( Meto!o%ico#
UNIDADE! DE CREDITO!:
RE#UI!ITO:
$ORA!%!EMANA: ) &o" *+ se,anas- tota ./ 0o"as
ELAORADO POR:
Descripcin&
La In$esti%acin a constit1i"se en e es&acio !es!e !on!e se &"o!1ce
conoci,iento- en nin%2n ,o,ento !e3e- ni &1e!e esta" !esconecta!o !e o
onto%ico- 4"eai!a!5 a cont"a"io !e eo- se &"o!1ce 1na est"ec0a cone6in con
o %noseo%ico- 4teo"7a !e conoci,iento5 o e&iste,o%ico 4ciencia !e as
ciencias5 8 o ,eto!o%ico 4&"oce!i,enta9o&e"aciona5# En este senti!o-- a
In$esti%acin9 Accin co,o 1na ,:s !e as $a"iantes !e ,;to!o c1aitati$o es
1na 0e""a,ienta <1e $a a &e",iti" a n1est"os est1!iantes !e Gestin Socia !e
Desa""oo Loca- no soo a"tic1a"se con os acto"es4co,1ni!a!es ocai!a!es5 a
&a"ti" !e s1s necesi!a!es "eaes- 4&"o3e,as5 &e"o no 8a !es!e a &e"s&ecti$a
&ositi$ista co,o son conce3i!os os &"o3e,as- sino !es!e 1na &e"s&ecti$a
!istinta- ate"nati$a- &"o3e,as estos <1e &o" !istintas ci"c1nstancias econ,icas-
&o7ticas-- i!eo%icas- c1t1"aes- sociaes- o"%ani=acionaes ent"e ot"as- 0an
a!o&ta!o $7as !i$e"sas- a $eces 0asta inco,&"ensi3es- as c1aes no 0an
&e",iti!o so$enta"as !e ,ane"a i!nea# La 0e""a,ienta no &"eten!e se" o
constit1i"se en 1na &anacea 1ni$e"sa- 1na "eceta !e cocina- o 1n sa3e"
,ecani=a!o- aca!e,icista <1e no t"ascien!e a "eai!a!- a cont"a"io- &"eten!e se"
1na ate"nati$a ,:s !e &"oceso !e ca,3io "e$o1ciona"io <1e e6&e"i,enta a
socie!a! $ene=oana !es!e *++> con e ascenso a &o!e" !e Teniente9Co"one
?1%o Ra@ae C0:$e= F"7as- &a"a en@"enta"- con@"onta" 8 ee" a "eai!a!4onto%ico5
cons1stancia!os con e enten!i!o !e@ini!o 8 conce3i!o 0asta a0o"a en a Uni!a!
B:sica Inte%"a!o"a-4P"o8ecto5s &o" en!e e !iseAo- &"o%"a,acin e
i,&e,entacin !e 1na eecti$a !e esta nat1"ae=a $iene a i,&"i,i"e a &ens1,
!e est1!io ,a8o" s1stenta3ii!a! 8 !i"eccionai!a!- e i" sentan!o as 3ases !e 1n
Gesto" Socia $inc1a!o a os es&acios co,1naes9ocaes !es!e !on!e se $a a
%esta" e $e"!a!e"o &o!e" &o&1a" !e a n1e$a ci1!a!an7a#
'(sti)icacin&
La In$esti%acin9Accin a constit1i"se en 1na !e as $a"iantes !e ,;to!o
c1aitati$o- $a a &e",iti" no so a os est1!iantes !e Gestin Socia !e Desa""oo
Loca <1e se &1e!an a&"o&ia" en 1na 0e""a,ienta &o"tentosa- en e enten!i!o !e
<1e os acto"es a &a"ti" !e s1s &"o&ias "eai!a!es4necesi!a!es5 se a&"o&ian !e
conoci,iento- &a"a t"ans@o",a" !e ,ane"a conciente4c"itica5 s1 es&acio !e
con$i$encia e inte"accin nat1"a- s1 coti!ianei!a!- t"ascen!ien!o as7 e es&acio
aca!e,icista- "et"ico o ,an1aesco- &a"a constit1i"se en 1n es&acio &e",anente
!e "e@e6in- &a"tici&acin- co,1nicacin !ia%ica- o"%ani=acin- ,o$ii=acin-
0asta a siste,ati=acin !e os sa3e"es a&"en!i!os 8 a&"e0en!i!os !es!e a
"eai!a!# E &1nto !e &a"ti!a es o onto%ico- 4"eai!a!5 es&acio !es!e !on!e se
$an a &"o!1ci"Bn1e$os sa3e"es- en 1na inte"accin &e",anente con os acto"es
4&"ota%onistas !e s1 &"o&io &"oceso5# E conoci,iento !es!e esta &tica $a ,:s
a: !e a ,e"a conte,&acin- es !eci"- no es 1na C$e"!a! !e &e"o%"1o- 4$e"!a!9
$e"!a!e"a5 o &o" anao%7a 1na !e as ,:6i,as !e e,&i"is,o Cos 0ec0os 0a3an
&o" si sooB- o a Co3se"$acin es a ,e!i!a !e to!as as cosasB- ,:s a2n <1e e
s1'eto '1e%a 1n &a&e conte,&ati$o- no es tan "ea e 0ec0o consi!e"a!o &o" esta
co""iente !e &ensa,iento- !e <1e a $e"!a! es i%1a a o3'eto- 4co,1ni!a!9
ocai!a!5 &o" enci,a !e s1'eto- cosi@ican!o 8 ,ani&1an!o i!eo%ica,ente a os
acto"es !e &"oceso- ta,&oco es tan cie"toBa e6&e"iencia 0ace a !i@e"enciaB-
e$i!ente,ente a &":ctica !ia"ia4e6&e"iencia5 nos a&o"ta 1n conoci,iento
si%ni@icati$o !e a "eai!a!- ,as no a 0e,os a&"e0en!i!o en s1 totai!a!- ni en s1s
,2ti&es !ete",inaciones- esta &osi3e &se1!oconc"ecin- &1e!e aca""ea" e""o"es
%"a$es en (a conciencia- en a &a"tici&acin- o"%ani=acin- &e"ce&cin !e a
"eai!a!-co,1nicacin con n1est"os $ecinos o @a,iia"es- en a ,o$ii=acin &o" os
o3'eti$os <1e es&e"a,os acan=a"- 0asta e &"oceso !e siste,ati=acinD
o3$ia,ente esta accin no es !es!eAa3e- &e"o- !e3e,os t"ascen!e" o
@eno,eno%ico- o a&a"iencia- es !eci" a %ica !e ee" a "eai!a! !es!e esta
&e"s&ecti$a- con@"onta"a con a &"o&ia "eai!a!-4onto%ico5 &"o!1ci" 1n
conoci,iento !istinto4accin5 !i"i%i!o a t"ans@o",a" !ic0a "eai!a!- !e ,ane"a
si%ni@icati$a- es as7 co,o esta &":ctica se $a t"ans@o",an!o4$a%a a "e!1n!ancia5
!e ,ane"a &"o%"esi$a en 1na conciencia c"7tica- esto se &1!ie"a ase$e"a" es e
&"o!1cto !e !i:o%o !e sa3e"es- es !eci" a co,1nicacin !ia%ica <1e se 0a
%esta!o con a &a"tici&acin !e os acto"es !e &"oceso- &o" en!e a &a"tici&acin
!e os s1'etos sociaes es !e nat1"ae=a &"ota%nica- no 0a8 ca3i!a a ot"as
!e"i$aciones co,o a "e&"esentati$a- a cont"a"io- no consiste en t"ans@e"i"es e
&o!e" !e to,a" !ecisiones a ot"o- es as1,i" a t"ans@o",acin !e n1est"as
"eai!a!es !es!e n1est"a e6&e"iencia- no e &"o&io s1'eto e'e"ce s1 $oce"7a- !e
,ane"a in!i$i!1a9coecti$a- &"i$an!o en consec1encia o coecti$o &o" enci,a !e
o in!i$i!1a- sin ne%a" en nin%2n ,o,ento o in!i$i!1a- &o"<1e este se 0ace
coecti$o en @1ncin !e a co,1ni!a!9ocai!a!# En este senti!o- a eecti$a
In$esti%acin9Accin- &e",iti": a n1est"os est1!iantes- no soo &osiciona"se en e
,1n!o !e o conc"eto9"ea- sino ta,3i;n t"ascen!e" o conc"eto9&ensa!o- &a"a
!e$o$e"o a ,e!io4co,1ni!a!9ocai!a!5 en &"o!1ctos o se"$icios <1e se
t"a!1=can en ,e'o"as consi!e"a3e !e as con!iciones !e $i!a- cai!a! !e $i!a-
,o!o !e $i!a 8 ni$e !e $i!a- !e i%1a ,o!o esta 0e""a,ienta o $a"iante !e
,;to!o c1aitati$o ta,3i;n tiene si%ni@icaciones &"o@1n!as &a"a as ocai!a!es9
co,1ni!a!es- &o" c1anto e &e",ite a&"o&ia"se !e conoci,iento- estas "a=ones se
constit18en en ee,entos !e &eso &a"a s1 '1sti@icacin#
O*+etiv,s Genera-es .e- Pr,gra/a .e -a E-ectiva Investigacin0Acci,n&
Inicia" a os est1!iantes !e a Uni$e"si!a! Boi$a"iana !e Vene=1ea en e
conoci,iento !e as 3ases te"icas !e a In$esti%acin9 Accin- co,o 1na !e
as $a"iantes !e ,;to!o c1aitati$o !e In$esti%acin#
Dota" a os est1!iantes !e a Uni$e"si!a! Boi$a"iana !e Vene=1ea !e as
0e""a,ientas te"icas E,eto!o%icas- %noseo%icas 8 e&iste,o%icas !e a
$a"iante !e ,;to!o c1aitati$o !e In$esti%acin9Accin#
O*+etiv,s Espec1)ic,s&
Inse"ta" a os est1!iantes !e Gestin Socia !e Desa""oo Loca en os
es&acios co,1nita"ios ocaes#
A&ica" a $a"iante !e ,;to!o c1aitati$o in$esti%acin accin en e :,3ito
co,1nita"io oca#
Siste,ati=a" as e6&e"iencias !e a a&icacin !e a $a"iante !e ,;to!o
c1aitati$o in$esti%acin accin#
E$a1a" os acances !e a $a"iante !e ,;to!o c1aitati$o !e in$esti%acin
accin en e :,3ito co,1na oca#
C,nteni., pr,gra/2tic,&
Te,a *# Las 3ases te"icas !e a in$esti%acin accin#
9E e,&i"is,o co,o 3ase te"ica !e a in$esti%acin accin#
9E &ositi$is,o %ico co,o 3ase te"ica !e a in$esti%acin accin#9
9E &"a%,atis,o co,o 3ase te"ica !e a in$esti%acin accin#
9E est"1ct1"ais,o co,o 3ase te"ica !e a in$esti%acin accin#
9E ,a"6is,o co,o 3ase te"ica !e a in$esti%acin accin#
Te,a F# L a in$esti%acin accin "e&"o!1cti$a#
Te,a )#La in$esti%acin accin t"ans@o",a!o"a#
Te,a G#Fases !e a in$esti%acin accin#
Te,a .# La siste,ati=acin !e a in$esti%acin accin#
Estrategia pe.aggica&
La eecti$a in$esti%acin accin se !esa""oa": esencia,ente a H&a"ti" !e a
inse"cin en t"ia!as a ni$e co,1na oca- a7 &on!":n en &":ctica os
conoci,ientos 3:sicos a!<1i"i!os en as cesiones te"icas 4!os5- en asa,3ea !e
ci1!a!anos 8 ci1!a!anas ea3o"an 1n !ia%nstico ":&i!o &a"tici&ati$o 4DRP5
'e"a"<1i=a"an as necesi!a!es 4&"o3e,ati=an!o a a co,1ni!a! ocai!a!5
@ocai=an!o os &"o3e,as a &a"ti" !e c1a se !e"i$a"an co,isiones !e t"a3a'o
4o"%ani=acin !e a co,1ni!a!5 co,isiones !e t"a3a'o estas <1e esta3ece":n os
,ecanis,os !e &a"tici&acin- co,1nicacin ,o$ii=acin- o"%ani=acin-
i!eoo%i=acin 8 siste,ati=acin- @ina,ente &"esenta"an &o" esc"ito 1n in@o",e
!on!e se &as,a": a e6&e"iencia !esa""oa!a si%1ien!o as &a1tas esta3eci!as
&o" a Uni$e"si!a! Boi$a"iana !e Vene=1ea #
Eva-(acin&
La ,o!ai!a! a se%1i" en a eecti$a en o "e@e"ente a a e$a1acin se":n a
a1toe$a1acin-# Coe$a1acin 8 0ete"oe$a1acin- !ist"i318en!ose as
cai@icaciones en t"es co"tes e$a1ati$os- co""es&on!ien!oe a &"i,e"o !e eos e
)IJ !e tota !e a nota- a se%1n!o e )IJ 8 a 2ti,o e GIJ- a s1,ato"ia !e os
co"tes se": a *IIJ#
i*-i,gra)1a s(geri.a&
DAMIANI3 L(is 45667 8 La Diversi.a. Met,.,-gica en -a !,ci,-,g1a& E.it
Trpic,s Caracas Vene9(e-a&
FAL! ORDA : Car-,s RODRIGUE"456;<8 Investigacin Participativa3 e.it .e
-a *an.a ,rienta- M,ntevi.e, Ur(g(a:&
LAN"3Car-,s4 8 E- P,.er en -a esc(e-a&
LAN"3Car-,s 4 E- M=t,., Inve.ec,r.&>>>>>>>>>>
MARTINEZ M- Mi%1e 4 5 E Co,&o"ta,iento ?1,ano

Intereses relacionados