Está en la página 1de 21

- 1 -

Gii thiu v mng quang th ng GPON


- 2 -
Table of Contents
1. Khi nim v GPON FTTH ...................................................................................................... 3
2. Nhng ni dung chnh ca GPON .......................................................................................... 4
Kin trc ca GPON ........................................................................................................ 4
K thut truy nhp TDMA .............................................................................................. 5
Phng thc ng gi d liu ....................................................................................... 5
Phng thc cp pht bng thng ng (hng ln) ................................................... 6
Cc m hnh trin khai GPON FTTx ................................................................................ 8
4 m hnh trin khai FTTx ....................................................................................... 8
3 m hnh bo v tuyn trong GPON ...................................................................... 9
Thng s k thut ......................................................................................................... 10
3. Kh nng cung cp dch v .................................................................................................. 11
4. Mng phn phi quang(ODN): Cc ni dung chnh v gi xy dng mng ...................... 12
Cc thnh phn mng phn phi quang (ODN) ........................................................... 12
Qu suy hao cng sut quang trong GPON v tnh ton suy hao ton tuyn .............. 13
Vi gi trong vic xy dng mng phn phi quang ODN ........................................ 15
5. Mt vi im ni bt ca mng GPON ................................................................................ 16
6. V d v mt s thit b GPON (miniOLT, ONT, splitter ) ..................................................... 18
miniOLT ........................................................................................................................ 18
Mt s mu ONT .......................................................................................................... 19
Mt s loi Splitter ....................................................................................................... 21
- 3 -
1. Khi nim v GPON FTTH
Mng FTTH bao gm cc ng quang i t nh cung cp dch v c dng chung cho mt s
khch hng. S c mt ng quang i n mt nhm khch hng gn nhau v mt a l. Ti
y ng quang dng chung ny s c chia tch thnh cc ng quang ring bit i n
tng khch hng.
Mng truy nhp quang th ng PON l kiu mng im-a im. Mi khch hng c kt
ni ti mng quang thng qua mt b chia quang th ng, v vy khng c cc thit b in ch
ng trong mng phn chia v bng thng c chia s t nhnh n ngi dng. Tn hiu ng
xung c pht qung b ti cc thu bao, tn hiu ny c m ha trnh vic xem trm. Tn
hiu ng ln c kt hp bng vic s dng giao thc a truy nhp phn chia theo thi gian
(TDMA), OLT s iu khin cc ONU s dng cc khe thi gian cho vic truyn d liu ng ln.
Trong mng PON, OLT l thnh phn chc nng chnh ca h thng thng t phng my
chnh. ONU/ONT l thit b t pha ngi dng.ONU/ONT kt ni ti OLT bng cc si quang v
khng c cc thnh phn ch ng gia (mt ONU/ONT ch dng 1 si quang ni ln splitter
v OLT). B chia tn hiu (splitter) l thnh phn rt quan trng cua h thng, mt b chia s dng
ti a cho 64 khch hng.
B khuyn ngh G.984 ca ITU a ra tiu chun cho mng PON tc gigabit (GPON). Mng
GPON c dung lng mc gigabit cho php cung cp cc ng dng video, truy nhp internet tc
cao, multimedia, v cc dch v bng thng rng. Cng vi dung lng mng gia tng, tiu
chun mi ny a ra kh nng x l IP v Ethernet hiu qu hn.
- 4 -
2. Nhng ni dung chnh ca GPON
Kin trc ca GPON

Figure 1: Kin trc mng GPON

H thng G-PON bao gm 3 thnh phn chnh: OLT, ONT/ONU, ODN (splitter )
Thit b kt cui quang (Optical Line Terminator) OLT (thng t ti phng my CO)
Cc thit b u cui quang (Optical Network Terminer = ONT) hoc Khi mng quang (Optical
Network Unit=ONU) t ti pha khch hng. ONU (Optical Network Unit): thit b kt cui mng
cp quang tch cc, kt ni vi OLT thng qua mng phn phi quang (ODN) thng dng cho
trng hp kt ni ti buiding hoc ti cc va h, cabin (FTTB, FTTC, FTTCab)
Mng phn phi quang (Optical Distribution Network = ODN). ODN gm c 2 thnh phn
chnh l b chia quang (Splitter) v cc si quang, ngoi ra cn c cc ph kin khc nh t phn
phi quang (ODF), mng xng, t ngoi tri.
B chia/ghp quang th ng (Splitter): Dng chia/ghp th ng tn hiu quang t nh
cung cp dch v n khch hng v ngc li gip tn dng hiu qu si quang vt l. Splitter
thng c t ti cc im phn phi quang (DP) v cc im truy nhp quang (AP). B
chia/ghp quang s c 2 loi, mt loi t ti cc nh trm vin thng s dng cc t kiu indoor,
loi th 2 s l loi thit b c bc kn c th m ra c khi cn thit v t ti cc im mng
xng hay t phi quang t ngoi tri
- 5 -
Trong mng GPON ch c 2 loi phn t l thit b tch cc (yu cu phi c ngun in) l
OLT, ONT/ONU. Cc thnh phn khc trong mng (splitter, ph kin quang) u l thit b th
ng (khng yu cu phi cp ngun) do gim thiu c rt nhiu s c c th c i vi mt
phn t tch cc.
K thut truy nhp TDMA
K thut truy nhp c s dng ph bin trong cc h thng GPON hin nay l a truy nhp
phn chia theo thi gian (TDMA).
TDMA l k thut phn chia bng tn truyn dn thnh nhng khe thi gian k tip nhau.
Nhng khe thi gian ny c th c n nh trc cho mi khch hng hoc c th phn theo
yu cu tu thuc vo phng thc chuyn giao ang s dng. Hnh di y l mt v d v vic
s dng TDMA trn GPON hnh cy. Mi thu bao c php gi s liu ng ln trong khe thi
gian ring bit. B tch knh sp xp s liu n theo v tr khe thi gian ca n hoc thng tin
c gi trong bn thn khe thi gian. S liu ng xung cng c gi trong nhng khe thi
gian xc nh.


Figure 2: K thut a truy nhp TDMA trong GPON

GPON s dng k thut TDMA c u im rt ln l cc ONU c th hot ng trn cng
mt bc sng, v OLT hon ton c kh nng phn bit c lu lng ca tng ONU. OLT cng
ch cn mt b thu, iu ny s d dng cho vic trin khai thit b, gim c chi ph cho cc qu
trnh thit k, sn xut, hot ng v bo dng. Ngoi ra, vic s dng k thut ny cn c mt
u im l c th lp t d dng thm cc ONU nu c nhu cu nng cp mng
Phng thc ng gi d liu
GPON nh ngha hai phng th c ng gi ATM v GEM (GPON Encapsulation Method). Cc
ONU v OLT c th h tr c T-CONT nn ATM hoc GEM.
Phng thc ng gi d liu GPON (GPON Encapsulation Method - GEM) s dng ng
gi d liu qua mng GPON. GEM cung cp kh nng thng tin kt ni nh hng tng t ATM.
GPON cho php h tr nhiu loi hnh dch v khch hng khc nhau. Khch hng ATM c sp
- 6 -
xp trong sut vo khung GEM trn c hai hng. Khch hng TDM c sp xp vo khung GEM
s dng th tc ng gi GEM. Cc gi d liu bao gm c cc khung Ethernet cng c sp xp
s dng th tc ng gi GEM. GEM cng h tr vic phn mnh hoc chia nh cc khung ln
thnh cc phn mnh nh v ghp li u thu nhm gim tr cho cc lu lng thi gian thc.
Lu lng d liu bao gm cc khung Ethernet, cc gi tin IP, IPTV, VoIP v cc loi khc gip cho
truyn dn khung GEM hiu qu v n gin. GPON s dng GEM mang li hiu qu cao trong
truyn dn ti tin IP nh s dng ti 95% bng thng cho php trn knh truyn dn
Phng thc cp pht bng thng ng (hng ln)
Ti hng ln bng thng c s dng bi cc ONU khng ch ph thuc vo bi cnh lu
lng ti cc ONU c lin quan m ng thi lin quan n lu lng ti cc ONU khc trong
mng. V s dng mi trng chia s bng thng nn lu lng truyn bi mi ONU c kh nng
b xung t v qu trnh truyn li lm gim hiu sut. Do hng ln GPON s dng phng
thc cp pht bng thng ng DBA (Dynamic Bandwidth Assignment). Cc khung truyn dn
hng ln c chia thnh 5 loi TCONT (Transmission Container) s dng qun l vic cp
pht bng thng hng ln.
Loi I - TCONT: trn c s c cp pht bng thng c nh hay l dch v yu cu bng
thng c nh, khng c phc v bi DBA.
Loi II - TCONT cho dch v c tc bit thay i vi yu cu v tr v jitter nh truyn hnh
v VoIP.
Loi III - TCONT cho cc dch v c m bo v tr.
Loi IV - TCONT cho lu lng best-effort.
Loi V - TCONT l kt hp ca hai hay nhiu loi x - TCONT trn. Bo co mu lu lng gi
ti OLT bi mi ONU bao gm mu ca mi loi TCONT v ch s cp pht t pha OLT. OLT s
da vo loi TCONT ra quyt nh cp pht bng thng hng ln cho ONU.
- 7 -


Figure 3: Bo co vo phn b bng thng trong GPON

Th tc cp pht ni chung gm cc bc sau:
- ONU lu d liu thu bao cho lu lng hng ln vo b m
- Khi d liu cha trong b m c bo ti OLT nh mt yu cu ti mt thi im quy
nh bi OLT
- OLT xc nh thi gian bt u truyn dn v khong thi gian truyn cho php (1/4 ca
s truyn dn) ti ONU nh mt s cp php
- ONU nhn s cp php v truyn khi d liu xc nh


Figure 4: Th tc cp pht bng thng trong GPON
- 8 -
Cc m hnh trin khai GPON FTTx

4 m hnh trin khai FTTx
Cn c vo vn xa ca cp quang t OLT ti ONT/ONU m chia thnh 4 m hnh trin
khai FTTx in hnh: FTTH, FTTB/FTTO, FTTC


Figure 5: Cc m hnh trin khai FTTx s dng GPON


Figure 6: Cc m hnh trin khai FTTx s dng GPON
- 9 -
2.5.2. 3 m hnh bo v tuyn trong GPON
Type A: d phng cp quang gia OLT v splitter


Figure 7: M hnh bo v Type A

Type B: d phng cp quang gia OLT v splitter, d phng cng GPON trn OLT , splitter c 2
u vo.


Figure 8: M hnh bo v type B

Type C: d phng cp quang gia OLT v splitter, d phng cng GPON trn OLT , d phng
splitter, d phng ONU/ONT. M hnh ny an ton nht nhng c chi ph cao.


Figure 9: M hnh bo v Type C

M hnh bo v tuyn type B, trong 2 tuyn gia OLT v Splitter i theo 2 hng cp vt l
khc nhau l m hnh cn bng gia an ton ca mng v chi ph u t.
- 10 -
Thng s k thut
(wave length, bitrate, logical distance, physical distance, splitting ratio)
Bc sng hot ng
- ng xung
Di bc sng hot ng cho ng xung s dng mt si quang l 1480-1500 nm. (thng
gi l bc sng quanh 1490nm)
Ngoi ra, khi tn hiu analog CATV c ghp trn cng 1 si quang, CATV s ng truyn
theo hng t xung ONTs bng di bc sng quanh 1550 nm (1535-1600 nm)
- ng ln
Di bc sng hot ng cho ng ln l 1260-1360 nm (thng gi chung l bc sng
quanh 1310 nm)
Tc bit
GPON nh ngha nhng dng tc bit nh sau:
ng ln 155 Mbit/s, ng xung 1.25 Gbit/s;
ng ln 622 Mbit/s up, ng xung 1.25 Gbit/s;
ng ln 1.25 Gbit/s up, ng xung 1.25 Gbit/s;
ng ln 155 Mbit/s up, ng xung 2.5 Gbit/s;
ng ln 622 Mbit/s up, ng xung 2.5 Gbit/s;
ng ln 1.25 Gbit/s up, ng xung 2.5 Gbit/s;
Ph bin nht hin ny l ng ln 1.25 Gbit/s up, ng xung 2.5 Gbit/s;
Khong cch logic
Khong cch logic l khong cch ln nht gia ONU/ONT v OLT m cha tnh n cc yu t
gy suy hao cng sut quang trn tuyn. Trong mng GPON, khong cch logic ln nht l 60 km.
Khong cch vt l
Khong cch vt l l khong cch vt l ln nht gia ONU/ONT v OLT. Trong mng GPON
khong cch vt l ti a l 20 km.
Khong cch si quang chnh lch
L khong cch gia si quang ngn nht v xa nht. Trong mng GPON khong cch si
quang chnh lch l 20 km. Thng s ny c nh hng n kch thc vng ph mng v cn
tng thch vi tiu chun ITU-T Rec. G.983.1.
- 11 -
T l chia ca splitter
i vi nh khai thc mng th t l chia cng ln cng tt. Tuy nhin t l chia ln th i hi
cng sut quang pht cao hn h tr khong cch vt l ln hn. T l chia 1:64 l t l l tng
cho lp vt l vi cng ngh hin nay. Tuy nhin trong cc bc pht trin tip theo th t l 1:128
c th c s dng.


3. Kh nng cung cp dch v
GPON c xy dng cung cp tt c cc dch v hin c v c cc dch v mi cho cc thu
bao gia nh v doanh nghip s dng do kh nng truyn bng rng ca mng. Cc dch v c th
do cc nh khai thc mng cung cp s ty thuc vo cc iu kin quy ch ring ca tng th
trng i vi nh khai thc mng.
c im dch v: GPON c trin khai p ng t l dung lng dch v/chi ph khi so
snh vi mng cp ng/DSL v mng HFC c dung lng nh v cc mng SDH/SONET cng nh
gii php quang Ethernet im - im c chi ph cao. V vy n ph hp vi cc h gia nh, doanh
nghip va v nh, chnh ph v cc c quan cng s.
Cc dch v b ba dnh cho h gia nh: GPON c pht trin mang n cc dch v th
h mi nh IPTV, truyn hnh theo yu cu, game trc tuyn, Internet tc cc cao v VoIP vi
chi ph hiu qu, bng thng ln v cht lng m bo cho cc thu bao h gia nh.
IP qung b qua cu hnh im - a im cho php mt lung video c th truyn ti nhiu
thu bao mt cch ng thi
Kh nng cp pht bng thng ng v phc v qu ti cho php cc nh cung cp dch v ti
u ha bng thng quang, to ra nhiu li nhun hn. Bng thng ln v dch v linh hot ca
GPON gip cho GPON tr thnh mt s la chn hon ho cho vic cung cp dch v ti nhiu h
thu bao MDU (Multiple Dwelling Units) nh cc ta nh, khch sn, chung c. GPON ONU c th
phc v nh cc DSLAM.
Vi cc doanh nghip va v nh: GPON l s la chn hon ho cho cc doanh nghip va
v nh c yu cu v thoi, truy nhp Internet, VPN vi chi ph hp l. GPON c bng thng ln
v c tnh nng QoS cho php cc dch v lp doanh nghip c th c cung cp trn cng c s
h tng nh cc dch v h gia nh nhm loi tr yu cu xy dng c s h tng mi.
Vi Chnh ph, Gio dc v Y t: Th trng cc c quan chnh ph yu cu cc dch v d liu
v thoi c cht lng cao v bng thng ln vi chi ph thp. Kh nng ca GPON cho php phc
v hiu qu mt s lng ln thu bao cc khu vc trung tm vn phng chnh ph, cc trng
hc, bnh vin cng nh
cc khu vui chi gi
i tr, khu cng nghip.
Khong cch OLT - ONU: Gii hn c ly ca cng ngh GPON hin ti c quy nh trong
khong 20 km v cung cp t l chia ln ti 1:64.
- 12 -
Cc ng dng c bn trong mng: GPON c ng dng ch yu trong cc mng sau:
- GPON c ng dng trong cc mng truy nhp quang FTTx cung cp cc dch v nh
IPTV, VoD, RF Video (chng ln), Internet tc cao, VoIP, h tr QoS y .
- Thng tin lin lc - Cc ng thoi, thng tin lin lc, Truy cp internet, intranet tc
cao, Truy cp internet khng dy ti nhng a im cng cng, ng bng thng ln v
lm backhaul cho mng khng dy
- Bo mt - Camera, Bo chy, bo t nhp, Bo ng an ninh, trung tm iu khin 24/7
vi kh nng gim st, backup d liu


4. Mng phn phi quang(ODN): Cc ni dung chnh v gi xy dng
mng
Cc thnh phn mng phn phi quang (ODN)
Mng cp thu bao quang c xc nh trong phm vi ranh gii t giao tip si quang gia
thit b OLT n thit ONU/ONT.


Figure 10: Cu trc c bn mng phn phi quang (ODN)

Mng cp quang thu bao c cu thnh bi cc thnh phn chnh nh sau:
Cp quang gc (Feeder Cable): xut pht t pha nh cung cp dch v (hay cn gi chung l
Central Office) ti im phn phi c gi l DP (Distribution Point).
im phn phi si quang (DP): l im kt thc ca on cp gc. Trn thc t trin khai,
im phn phi si quang thng l mng xng quang, hoc cc t cp quang phi, u tin dng
mng xng quang.
Cp quang phi (Distribution Optical Cable): xut pht t im phi quang (DP) ti cc im
truy nhp mng (AP - Access Point) hay t cc t quang phi ti cc tp im quang.
Cp quang thu bao (Drop Cable): xut pht t cc im truy nhp mng (AP) hay l t cc
tp im quang n thu bao.
- 13 -


Figure 11: Mng phn phi quang (ODN) v cc thnh phn ca n

Qu suy hao cng sut quang trong GPON v tnh ton suy hao ton tuyn
Theo chun G.984.2 Qu suy hao cng sut quang trong G-PON c m t nh sau

Items Unit Single fibre
Minimum optical loss at 1490 nm dB 13
Minimum optical loss at 1310 nm dB 13
Maximum optical loss at 1490 nm dB 28
Maximum optical loss at 1310 nm dB 28
Suy hao ton tuyn t OLT ti ONU/ONT khng c vt qu 28dB (gi tr ny l Qu Suy
hao cng sut quang)
- Tng suy hao trn tuyn c hp thnh t cc yu t sau:
Suy hao trn si quang (ph thuc chiu di cp)
Suy hao khi i qua Splitter
Suy hao mi hn (Splice Attenuation) (ph thuc s mi hn)
Suy hao gic ni (Adapter Connectors Attenuation) (ph thuc s connectors)
Qu cng sut D phng

Items Suy hao (dB)
- 14 -

Suy hao s quang 0.35dB/km
Suy hao mi hn 0.1dB/point
Suy hao do Adaptor 0.3dB/point
D phng 1~3dB


T l chia ca Splitter Suy hao (dB)
1:2 3.5 dB
1:4 7.2 dB
1:8 10.5 dB
1:16 13.5 dB
1:32 17.0 dB
1:64 19.7 dB


Figure 12: S kt ni mt tuyn ODN

Total Loss = Fiber Attenuation x (Length of Cable)
+ Splitter Attenuation Losses
+ Splice Attenuation x (No. of splice)
+ Connectors Attenuation x (No. of connectors)
+ Safety Margin
= 0.35*4.5 + 19.7 + 0.1*7 +0.3*5 + 2
= 25.48 dB

Content Unit Attentuation Remark
Fiber attenuation dB 1.58 0.35dB/km, L=3.5km
- 15 -

Splicing attenuation dB 0.7 0.1dB/pcs, as 7 fixed connector
Adapter connector attenuation dB 1.5 0.2~0.3dB/pcs, as 5 active connector
Splitter attenuation dB 19.7 1:64 splitter
Safety Margin dB 2
Total Attenuation dB 25.48 GPON allowed attenuation <28dB

Vi gi trong vic xy dng mng phn phi quang ODN
Nguyn tc chung:
Lp t cc OLT ti cc i trm v u ni uplink vi thit b CES (thuc mng MAN E) s
dng kt ni GE/10GE. Cc OLT s t cng v tr vi CES.
Lp t ti a 2 cp b chia/ghp quang th ng (Splitter). Vic lp t b chia phi tnh
ti vn suy hao m bo khi lp thit b vo h thng hot ng c theo ng nh
tnh ton.
Suy hao ti a trong mng quang th ng khng qu 28dB (tnh t OLT n ONU/ONT).
Suy hao quang ph thuc vo nhiu yu t nh u ni quang, u ni tch cc, u ni c kh,
suy hao si quang, suy hao b chia quang vv. y ch xt 3 tham s lin quan n suy hao
l suy hao connector, suy hao si quang bao gm c cc mi hn v suy hao b chia quang.
Ch : Trong vic thit k, khi t 1 b chia no vo h thng, cho d cha dng ht cng nhng s
lng suy hao vn tnh bng gi tr suy hao tng ng ca thit b v d nh i vi b chia 1:64 l
19.7dB
Khong cch ti a gia OLT v ONU/ONT l 20 km. C th trin khai thit b ONU/ONT
trong nh hoc ngoi ng, tuy nhin cn ch l thit b ny cn ngun cung cp.
Cc Splitter s c t ti im truy nhp quang (AP = Access Point), v c th t ti
im phi quang (DP = Distribution Point) nu tht cn thit v thit b ny khng cn cp
ngun. Dung lng chia/ghp c th l 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64. Vic t spliter phi tnh
ton m bo ti a khng qu 64 cng quang cung cp ti khch hng trn 1 cng GPON
ca OLT.
u tin khai ti cc a im cc khu vc c mt thu bao cao, trung tm thnh ph,
khu cng nghip, khu ch xut, khu cng ngh cao, khu kinh t m, th c bit, th loi
1, th loi 2.
Bng thng dnh cho mi thu bao (download) yu cu t 17Mbps n 35 Mbps. S lng
thu bao ti a cho mt cng GPON downlink t OLT l 128, m bo mi thu bao c bng
thng kt ni ti thiu l 17Mbps.
Kh nng bng thng uplink l 1,25Gbps (bng thng thc t l 1160 Mbps) v downlink
l 2,5 Gbps (bng thng thc t l 2300 Mbps) trn mt ng kt ni GPON.
- 16 -
Lp t ti a 2 cp b chia/ghp quang th ng (Splitter). t splitter (gi l splitter
cp 1) ti v tr ph hp vi a l tng vng phc v kt ni ti cc cm thu bao v t
cng gn thu bao cng tt ti u ho vic s dng si quang. t splitter cp hai ti cc
cm thu bao c s thu bao >10, v s ko thng cp quang ti tng thu bao thuc cm thu
bao < 10 t splitter cp 1.
Trin khai mi ton b cc si cp da trn cc cng b sn c, hn ch ti a vic xy
dng cng b mi. Trong trng hp khong cch t OLT n cc Splitter >10km th u tin
s dng si cp cn trng trn tuyn cp c.
S lng cp quang gc: Thng thng cc si cp quang gc c dung lng ti thiu t
48 i si quang tr ln
Cc im phn phi cp (DP) u tin s dng mng xng quang, trong cc trng hp
tht cn thit c th dng ODF. Nu dng ODF th yu cu cu trc Module lp trong cc Rack
tiu chun ETSI, c t ngoi tri hoc trong nh tu theo a bn, phi c kho ca bo
v, t phi phi c kh nng lp t b chia/ghp (Splitter) cho mng GPON, hp ph kin
quang (cassette, chuyn i quang, suy hao, dy nhy ...)
S lng cp quang phi: thng thng si cp quang phi c dung lng t 24 i si
quang tr ln.
Cc im truy nhp/kt cui (AP) c s dng l ODF loi nh, c dung lng t 24 FO
n 48 FO treo trn tng/ct, trong b cp hoc lp trn b bc ngoi tri, trong nh, phi c
kho bo v v phi c kh nng lp t b chia/ghp (Splitter).
S lng cp quang thu bao: thng thng cc si cp quang thu bao c dung lng
nh 4 si.
Chun u ni quang: cn thng nht chun u ni quang gim thiu suy hao.
Cc bc xy dng cu hnh mng:
- La chn hnh thc cung cp FTTx
- La chn khu vc trin khai
- D bo s lng thu bao.
- Tnh ton s lng thit b
- Tnh ton dung lng kt ni ln mng MAN
- Xc nh a im lp t thit b
- Xy dng cu hnh mng


5. Mt vi im ni bt ca mng GPON
PON l mng truy nhp c nhiu u im trin khai cc dch v bng rng (thoi, d liu,
video) gia cc khi kt cui ng dy xa (ONUs) v kt cui mng (OLT). Khng nh mng
quang tch cc AON cn cc b chuyn i quang in ti mi nt, mng quang th ng PON s
- 17 -
dng cc b ghp v chia quang th ng phn b lu lng quang. Mt cng PON c th tp
trung lu lng t 64 ONU n mt OLT c t tng i ni ht (CO) theo kin trc hnh cy,
bus, hoc vng ring chng li.
Mng PON ngoi vic gii quyt cc vn v bng thng, n cn c
u i
m l chi ph lp
t thp do n tn dng c nhng si quang trong mng c t trc. PON cng d dng v
thun tin trong vic ghp thm cc ONU theo yu cu ca cc dch v, trong khi vic thit lp
thm cc nt trong mng tch cc kh phc tp do vic cp ngun ti mi nt mng, v trong mi
nt mng u cn c cc b pht li.
Cng ngh GPON gii quyt c vn tc nghn bng thng trong mng truy nhp, cho
php trin khai cc dch v bng rng v c tnh tng tc. Vi vic a ra mt gii php vi gi
thnh h, bng tn cao, c kh nng chng li, cng ngh PON s l gii php tt nht cho mng
th h sau, cng nh
cho m
ng truy nhp bng rng.
- 18 -

6. V d v mt s thit b GPON (miniOLT, ONT, splitter )
6.1.miniOLT

Cch thc lp t: Indoor/Outdoor


- 19 -
Mt s mu ONT- 20 -
- 21 -
Mt s loi Splitter
Loi 1:
splitter dng
m-un


Splitter dng m-un thng c lp
vo ODF, OCC (Optical Cross-
Connection Cabinet, ODB (Optical
Distribution Box)Loi 2:
Splitter dng
hp, km t
lp ngoi tri

Loi 3: Khay
splitter lp
vo Rack 19"Loi 4:
Splitter trn,
hn trc tip
Dng trong iu kin khong khng
hp, t trong khay hn hoc Mng
Xng, u vo v u ra ca splitter
khng c connector m c hn trc
tip vo si quang.

Loi 5:
Splitter mini


Splitter loi ny c kch thc nh, u
input v output c connector, ph hp
vi khong trng cho lp t nh hp