Rosa Sensat, Escola d'Estiu 2014

Les TIC a l'escola 2.0 des de la
pràctica de l'aula
Què fer durant les cinc sessions?
- VEURE, ESCOLTAR, COMPROVAR
- FER
-CREAR
-COMPARTIR
- INTERACTUAR / PARTICIPAR
-OPINAR
-APRENDRE ENTRE TOTHOM
- PARLAR, PARLAR, PARLAR
Propostes de treball
Individuals
1.Comentar l'entrada del dia al blo del
formador !a"uest#
Escriure algun comentari a l'entrada del dia del blog, indentificant-se.
2. Crear un bloc personal a $L%&&'(
!enlla)ats tots des del bloc del formador#
*. Crear un +ite de &oole
!enlla)ats tots des del bloc del formador#
Cada dia, proposta per publicar dues entrades al bloc
-rimera entrada,
T.tol, /ia 10 cada dia una idea,
(Abans d'acabar la classe, amb idees escoltades o trobades durant la
classe)
+eona entrada,
T.tol, /ia 10 cada dia una novetat,
(Fora de l'aula, abans d'iniciar la sessió següent, idees trobades per part
de cada assistent o recursos interessants)
1. 2limentar el bloc personal amb recursos
TIC basats en un ob3etiu educatiu per a una
assinatura
-er parelles o de forma individual
4. -reparar una unitat didàctica amb les TIC
Fer una unitat didàctica amb un ús metodolgic de les !"# sobre el
tema de classe $ue %ulguis. &en'ar-la al teu bloc i, si %ols, mostrar-
la l'últim dia a la classe.
La proposta,
"magina $ue (as d'e)plicar una lli*ó a una classe on tot l'alumnat t+
un ordinador portàtil i no (i (a llibres de te)t en paper.
"magina $ue el sistema de transmissió $ue (as d'utilit,ar nom+s +s
%ia digital a tra%-s del teu bloc o d'altres eines.
-arts d'una classe TIC
/'+C%$(I(
2-('5/('
6'( I C('2(
C%785IC2( I /I6%5/('
('6L'9I%52(
La proposta en el bloc o +ite,
&roposta d'apartats.
• /b'ectius !"# de centre. (documents on (an de figurar. &E#,
desplegament en el &##, carta de comprom0s educatiu)
• Eines tecnolgi$ues. ma$uinari.
• Eines i recursos digitals. allot'ament dels recursos. 1ebs,
d'altres espais %irtuals.
• Eines per al seguiment de l'alumnat
L2 85IT2T /I/:CTIC2
/b'ectius
#ontinguts.
– Fets, conceptes i sistemes conceptuals.
– &rocediments.
– Actituds, %alors i normes
!emporit,ació
Acti%itats i metodologia (se$ü-nciació de les acti%itats).
#ompet-ncies treballades
&rocediment d'a%aluació (inicial formati%a, sumati%a)
#riteris d'a%aluació.
Atenció a la di%ersitat
2aterials i recursos
'ines bàsi"ues "ue es poden utilit;ar (entre d'altres)
3logger
4lides(are
4cribd
&re,i
"ssuu
&o1er &oint
Eines de 5oogle
&rocessadors de te)tos
Consultes,
&ersonals. a l'aula
#orreu electrnic.
e%aristogon,al6gmail.com
3arcelona, 78 'un9 al : de 'uliol ;8<:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful