Rosa Sensat, Escola d'Estiu 2014 PROGRAMA

Les TIC a l'escola 2.0 des de la
pràctica de l'aula
Per on començar?
Què fer i a quines conclusions arribar?
PRIMERA SESSI
Presentació del professorat assistent. Relació amb les TIC.
Situació i implicacions de les TIC a l'aula
- Perquè apuntar-se a un projecte com aquest? Punts bsics
eduC!T ".# $%ducat &'&( i %scuela ".# a curt) mitj i llar* termini.
- +uins can,is es produei'en $o s'-aurien de produir( a tots els
ni,ells?
- !lumnes
- !ules
- Centre
- Professorat
– .am/lies
– 0a competència di*ital.
– Centres educatius i TIC1 institut Torre del Palau de Terrassa
SE!"#A SESSI
- 2estió de l'aula: punts de partida
- %ls llibres i d'altres materials di*itals
- Com fer les classes1 propostes
- 3istribució de l'espai i del temps
– Seq4ència de les unitats didctiques
– Eines tecnològiques a les aules
– Seguiment de l'alumnat
TERCERA SESSI
- Recursos i eines de treball
- Plataformes
- %ntorns 5irtuals d'!prenentat*e $%5!(
- 3'altres recursos a la 6eb
- 0'escriptura di*ital
- 0'actualitat
– 2estió de la informació i de la comunicació en un centre TIC
$%ARTA SESSI
- Models d'activitats:
– Activitats col.laboratives:
– Forums
– Blogs
– Wikis
– Hot Potates
– Caceres del tresor
– Webquest
– Glossaris
- 7ones prctiques amb les TIC i d'altres materials
– %'emples propis: relats construits per alumnes de primer i
segon d'ESO: col.laboratius, relats llargs. Twitteratura.
Notícies i d'altres géneres periodístics.
– 7ones prctiques e'ternes1 amb faceboo8) R9) !PPS)
– 7lo*s de profes
– Re,ista di*ital
– %t re*alem conei'ement.
- Protocols a tenir en compte
– Com estudiar amb les TIC
– 3a,ant el projecte eduC!T ".# $%ducat &'&(
– :tica i ;s de 'ar'es social
- 0'e-portafolis
- 0'a,aluació
- Propostes de solucions a problemes prctics
- Valoracions personals des de la pràctic
- Bibliografia
– Llibres en paper
– Ordinadors a l'aula
– Llibre de Ferran Ruiz
– Llibre de Jordi Vivancos
– Ús dels blocs.
– Llibre de Jordi Jubany
– Llibres i materials en format digital
CI#$%E#A SESSI
– Aspectes pendents.
– Aplicacions dels telèfons mòbils i tablets a l'aula.
– D'altres recursos que cada docent presenta.
– Resultats, articles, valoracions i conclusions enquestes
pròpies.
– Mostra del que cada persona ha fet durant les sessions
anteriors.
– Valoració del curs. Continuació amb el diàleg obert.
%,aristo 2on<=le< Prieto
e,aristo*on<al>*mail.com
>%,aristo2
7arcelona) del ?# de jun@ al A de juliol de "#&A

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful