Está en la página 1de 1

Curriculum Vitae

Ahmed Magdy Elmissiry


B.Sc. Engineering (Undergraduate)

Residence: 13 A - EL Karkol Street, Abbasia, Cairo
Home Phone: (+202) 4836875 - Cell: (+2) 010 94261948 - E-mail: Ahme!Elmissir"#hotmail!$om
I-Objectives
%o &oi' o'e o( the leai') or)a'i*atio's, +here , $a' )ai' a-a'$e b.si'ess ha's-o' e/0erie'$e a'
k'o+le)e i' the (iel o( %e$h'olo)", 1aio 2et+ork, %ele$om S"stems a' C.stomer Ser-i$es!
II-Personal Skills
E'th.siasti$, ei$ate, ambitio.s a' har +orker!
3er" (ast lear'er!
4.tsta'i') abilit" to +ork .'er stress!
5illi') to $o'trib.te to the )ro+th a' s.$$ess o( a 0ro)ressi-e or)a'i*atio', +ith re0.table 6.alit"
0ro.$ts a'7or ser-i$es!
III-Education
Degree : 8!S$! E')i'eeri') 9:'er)ra.ate;
College : <el+a' :'i-ersit"
Department : 0o+er a' ele$tri$al ma$hi'es
Major : 1
st
=ear
IV-Courses & Certifications
February 2014
>rom Com0.so(t ,'(ormatio' %e$h'olo)" S$ie'$e 9.'er the s.0er-isio' o( ?i$roso(t;
, )ot the li$e'se o( ,C@L +hi$h $erti(ies that , ha-e s.$$ess(.ll" $om0lete all mo.les re6.ire i'
,$t A 5i'o+s 7 A 5or 2010 A E/$el 2010 A A$$ess 2010 A Bo+er Boi't 2010- ,'ter'et
V-Languages
ra!ic : ?other %o').e
English : 3er" Coo
VI-Personal Data
"#ll name : Ahme ?a)" ?osta(a Kamal <assa' Elmissir"
Date o$ %irth : ?ar$h 19
th
, 1995
Place o$ %irth : Cairo- E)"0t
&ationalit' : E)"0tia'
Marital stat#s : Si')le
Militar' (er)ice : Bost0o'e
VII-References
A-ailable .0o' re6.est
Ba)e * o( *