Está en la página 1de 3

El grito manso

PAULO FREIRE
Argentina, Siglo XXI, 2003
POR Natalia
Pablo Freire (1921-199! reinter"reta e in#ita a re$ono$er la $a"a$i%a% $r&ti$a %e
'o(bre) * (+,ere) $o(o -ni$o (e%io "ara la libera$i.n * el $a(bio )o$ial/ El libro
0El grito (an)o1, e) "+e)to a n+e)tro al$an$e "or la e%itorial Siglo XXI, "+bli$a%o
"or "ri(era #e2 en Argentina en 2003/ El ob,eti#o %e e)te traba,o e) a$er$ar +na
re)e3a %el $a"&t+lo 0Pr4$ti$a %e la "e%agog&a $r&ti$a1, )+btit+la%o $o(o 0Pri(era
"arte %el Se(inario taller1 a $argo %el "ro5e)or/
El "e%agogo en e)te )eg+n%o a"arta%o, "lantea lo) "ilare) 6+e )o)tienen la "r4$ti$a
e%+$ati#a, te7t+al(ente8 0no 'a* "r4$ti$a %o$ente )in $+rio)i%a%, )in in$o("let+%,
)in )er $a"a$e) %e inter#enir en la reali%a%, )in )er $a"a$e) %e )er 'a$e%ore) %e la
'i)toria * a la #e2 )ien%o 'e$'o) "or la 'i)toria/ Le) 'e %i$'o 6+e +na %e la) tarea)
5+n%a(entale), tanto a6+& $o(o en 9ra)il * en el (+n%o entero, e) elaborar +na
"e%agog&a $r&ti$a/1 (Freire, 200:, 30!/ ;e e)ta (anera, )e "lantea el ob,eti#o * la
"ro*e$$i.n a la $+al )e abo$ar4 el a+tor a lo largo %e la) "4gina)/
<ener el $o("ro(i)o %e in$enti#ar la $+rio)i%a%, re)"etar lo) )abere) %e lo) otro),
e)tar +ni%a a la re5le7i.n, la inter#en$i.n * la a$$i.n en la) $o(+ni%a%e) )on la)
ba)e) %e la $orriente "e%ag.gi$a 6+e %e)"liega Freire, 6+ien llega a %eter(inar
tale) $i(iento) a "artir %e +na ri$a in%aga$i.n en torno a la b-)6+e%a %el )er, el
$+al e) $on$ebi%o $o(o8 'i)t.ri$o, $on)tit+i%o a "artir %e la e7"erien$ia )o$ial
$o(+ni$ati#a, $on)$iente %e )+ in$o("let+%, in$on$l+)i.n * o"re)i.n/ A "artir %e la
$on)$ien$ia %e )&, e) 6+e lo) 'o(bre) * (+,ere) 'a$en "o)ible el %e)"lieg+e %e )+)
$a"a$i%a%e) %e $rea$i.n, libera$i.n, %e le$t+ra %el (+n%o, $o(o a)& ta(bi=n la
$o("ren)i.n %e lo 6+e )on * %e lo 6+e no )on, e) 0tal $on$ien$ia %el in a$aba(iento
a "artir %el $+al )e #e "o)ibilita%a la e%+$abili%a% %el )er1 (Freire, 200:, 21!/
Para5ra)ean%o la) "alabra) %el a+tor, e) a "artir %e )aber e)$+$'ar la) "reg+nta),
lo) "roble(a) * "lanteo) 6+e tienen l+gar en el a+la * en la #i%a $oti%iana 6+e )e
%e(o$rati2a el a"ren%i2a,e, )e %e)arrolla en lo) )ere) la $a"a$i%a% %e $+rio)i%a%, la
$+al (o#ili2a la b-)6+e%a intele$t+al * $on)e$+ente(ente in#ita a %e#elar la
reali%a% a tra#=) %e la a$$i.n/ La tarea %o$ente to(ar4 la re)"on)abili%a% %e
en)e3ar a a"ren%er a $o("ren%er * a $o(+ni$ar e)a $o("ren)i.n a lo) otro), la
$+al no e) tarea )i("le/ Seg-n el e%+$a%or bra)ile3o 0la )i("li$i%a% 'a$e inteligible
el (+n%o * la inteligibili%a% %el (+n%o trae $on)igo la "o)ibili%a% %e $o(+ni$ar e)a
(i)(a inteligibili%a%1 (Freire, 200:, 2:!/ E) a)& $o(o la "r4$ti$a "e%ag.gi$a
$on)tr+*e la tra)(i)i.n %e la reali%a% 6+e "er(itir4 a"ro7i(ar)e a la inteligibili%a%
%e lo) ob,eto)/ La tarea, )e $on5or(a $o(o +n %e)a5&o 6+e no a%(ite )i("li)(o)
te.ri$o), *a 6+e e)to "o)ibilitar&a el o$+lta(iento %e la #er%a%, "or el $ontrario, el
6+e'a$er %o$ente %e(an%a +na )i("li$i%a% 6+e "er(ita abor%ar * re)altar el
ob,eto e)t+%ia%o, o )ea 6+e "er(ita e7"li$ar la $o("le,i%a% %el ob,eto/
Se "+e%e a"re$iar 6+e el %e)arrollo te.ri$o %e Freire, (4) all4 %e 'aber )i%o
elabora%o en +n $onte7to %e "ro%+$$i.n "ol&ti$o * geogr45i$o %i5erente al n+e)tro,
tiene +na notable #igen$ia/ Freire )e lee * )eg+ra(ente )e )eg+ir4 le*en%o entre
otro) (oti#o) tal #e2, "or )er 6+ien ina+g+r. +na (anera $r&ti$a %e "en)ar el
4(bito e%+$ati#o, 6+i=n re"ar. en )+) ele(ento) 5+n%a(entale) * rei#in%i$. $o(o
+na )ali%a "o)ible la l+$'a =ti$o-"r4$ti$a a "artir %e la "e%agog&a, la $+4l "er(itir&a
'a$er * re'a$er la reali%a%/ E)te a)"e$to "ro"+e)to, e) a (i '+(il%e $on)i%era$i.n
+na %e la) gran%e) 5ortale2a) %el te7to *a 6+e en e)te $a"&t+lo, to(a la
inter#en$i.n )oli%aria, e)"eran2a%a, $o(o +na )ali%a $reati#a * %igna 6+e tiene
$o(o ob,eti#o %ar batalla "er(anente a la i%eolog&a in(o#ili2a%ora * 5atali)ta %e
globali2a$i.n $a"itali)ta/
La obra )in %+%a $ontrib+*e a re5le7ionar )obre la "r4$ti$a "ro5e)ional %o$ente,
$lara(ente )e "reg+nta >?.(o ten%r&an 6+e traba,ar lo) e%+$a%ore)@ >?+4l )er&a la
(eto%olog&a "ara inter#enir %ire$ta(ente en el a+la@ Sin e(bargo, 5or2an%o
en$ontrar en el te7to a)"e$to) 6+e 6+e%en )in %e)arrollar)e e7'a+)ti#a(ente,
$on)i%ero 6+e tale) interrogante) 6+e%an abierto)/ A4) all4 %e la $lari%a%
e7"o)iti#a, el %etalle %e la )it+a$i.n * la "r4$ti$a "e%ag.gi$a, %e 6+e )ea o no el
ob,eti#o %el te7to e)te "+nto a (i enten%er 6+e%a tr+n$o, "ero entien%o ta(bi=n
6+e a6+& $o(o en otro) te7to), Freire )ie("re (oti#a a 6+e )ean lo) le$tore)
6+iene) %e)arrollen * "ien)en 'erra(ienta) "ara la inter#en$i.n %ire$ta/
Se en$+entran en el te7to +n a)"e$to no#e%o)o en $+anto a la "re)enta$i.n %e +na
"+bli$a$i.n a$a%=(i$a *a 6+e en lo) (4rgene) %e $a%a "4gina %el libro )e
$o(binan 5ra)e) %e)ta$a%a) %el a+tor $on "e6+e3a) il+)tra$ione) 6+e 'a$e
a(igable * %i)ten%i%a la le$t+ra/ Sin e(bargo, el a+tor no %e,a %e reali2ar "lanteo)
"ro#o$a%ore) * re5le7i#o) re)"e$to a )+ ob,eto %e e)t+%io/ La obra en general
(antiene +n tono )en$illo, $laro * a la #e2 e)tri%ente 6+e %e,a al le$tor $on an)ia)
%e $ontin+ar en el $a(ino %e in%aga$i.n * el enten%i(iento %e la "r4$ti$a
e%+$ati#a/
.