Está en la página 1de 1

CURSO ou ACTIVIDADE SOLICITADA

DENOMINACIÓN:

Datos persoais
APELIDOS:
NOME:
NIF:
ENDEREZO:
LOCALIDADE:
CONCELLO:
C. POSTAL:
TELF. MÓBIL:
TELF. FIXO:
EMAIL:

Datos profesionais
POSTO DE TRABALLO:
DATA DE INGRESO NO POSTO:
CENTRO DE TRABALLO:
OMIX/Casa de Xuventude:
ENDEREZO:
LOCALIDADE:
C. POSTAL:
TELÉFONO:
EMAIL:

DATOS ACADÉMICOS
TÍTULOS:
No caso de estar cursando estudos:
TITULACIÓN:

Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no sistema informático da Dirección


Xeral de Xuventude e Solidariedade, podendo o interesado exercer os seus dereitos de aceso,
rectificación, cancelación e oposición, de acordo co artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de
decembro, de protección de datos de carácter persoal.