Está en la página 1de 2

SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE FISICOQUIMICA: ESTADO LQUIDO

1) Molkg CCl4 /mol aire = presin de vapor CCl4 /presin aire=56/


(740-56)= 56x154/684x24 = 0,435 kg vapor/kg aire

2) n= PV/RT =(748/760)(5) / (0,082x293) = 0,205 mol

P1/P2 = n1/n2
aguax18= 0,118 g

748/24 = 0,205/n2

n2= 0,00658 mol

3) presin parcial etanol mezcla = 78,8 x 0,5 = 39,4 torr


Vapor etanol = (39,4/720) x100 = 5,5%
Aire = 94,5%
4) con grafica
5) v = T(Vv Vl)dP/dT = (100+273)(1674 1)x27,17/760 =
22300 atm . ml / g
(22300 atm . ml / g) / 41,3 atm . ml / cal = 540 cal/g
6) log P2/P1 = (v/2,3 R)((T2 T1)/T2xT1))
log 760/P1 =(59,0 cal/g x119,5 g/mol/2,3x1,99 cal/mol . K)
((334 323)/334x323))
P1 = 527 torr
7) logP2 = -A/T2 + Crestando ambas ecuaciones
logP1 = -A/T1 + C
logP2/P1 = A (T2 T1)/ T2xT1
log222,2/78,8 = A (323 303)/ 323x303A = 2200

logP3/P2 = A (T3 T2)/ T3xT2


log448,8/222,2 = A (338 323)/ 338x323

A = 2220

Calculando la media de las A: A = 2210


Determinando C en cualquiera de las ecuaciones:
C = log 78,8 + 2210/303 = 9,19

logP = - 2210/T + 9,19

Ing. Miguel Baltazar Borja


Fisicoqumica 2012 -12

FIIS-EPIA-UNFV