Está en la página 1de 4

COMENTARIS PROVES FINALS JUNY 2012

TCNIQUES DANLISI DE DADES QUANTITATIVES


Les proves finals es van presentar en difere!" #$de%" que us feien &$#e!'r diferents
resultats. Per aquest motiu, ms que donar els resultats de les proves, us fem arribar
lesquema que shavia de seguir per resoldre els diferents exercicis aix com algunes
valoracions generals que hem detectat. Teniu en compte que els exmens i les proves de
sntesi variaven en el nombre de preguntes, ra per la qual no tots els exercicis que es
presenten a continuaci els vreu trobar a totes les proves.
Classifiqui les variables de l'estudi segons el seu tipus (qualitativa o quantitativa)
indicant, a ms a ms, en quina escala estan mesurades (nominal, ordinal, interval o
ra).
!ariable Tipus "scala
#omunicaci no verbal $uantitativa %a
#omunicaci verbal $uantitativa %a
#omunicaci emocional $uantitativa %a
&nteracci social $uantitativa %a
'lteracions conductuals $uantitativa %a
"dat $uantitativa %a
(exe $ualitativa )ominal
)ivell socio econ*mic $ualitativa +rdinal
,oment detecci T-. $ualitativa +rdinal
Tipus T-. $ualitativa )ominal
Quina prova es podria fer servir per estudiar la relaci entre les variables nivell
socioeconmic i moment de detecci del !"#
La prova /hi quadrat, permet prendre la decisi sobre la possible relaci o
independ0ncia entre dues variables que sn categ*riques o categorit1ades.
!aloracions2 "n general aquest exercici lheu realit1at correctament gaireb el 3445
dels alumnes, enhorabona6
$odr%em fer servir un gr&fic de sectors per representar la variable edat# 'ustifiqui la
seva resposta.
)o, aquest grfic s per representar distribucions de variables qualitatives.
(s desit)a determinar si s'*a produ+t un canvi en la comunicaci emocional als alumnes
de aquesta escola desprs d'acabar el programa. , continuaci es mostren els resultats
obtinguts en posar a prova tal *iptesi. $lantegi, a nivell conceptual, la *iptesi nul-la i
alternativa. ,mb els resultats proporcionats, mantindria o rebut)aria l'.
/
# 'ustifiqui la
seva resposta.
7ip*tesi nul8la2 la mit9ana de les difer0ncies en la poblaci de refer0ncia s igual a 1ero.
7ip*tesi alternativa2 la mit9ana de les difer0ncies s diferent de 1ero.
.ecisi2 %ebutgem la 7
4

:ustificaci2 L;interval de confian<a no cont el 1ero= La probabilitat de obtenir una t
(01,
/./20)
> ?.?@ s inferior a 4,4@.
&nterpretaci2 Tot i que tenim difer0ncies significatives, no sn en la direcci desit9ada.
"ls alumnes fan menAs comunicaci emocional desprs de l;aplicaci del programa que
abans.
!aloraci2 ,olts de vosaltres heu donat per bons els resultats perqu0 la diferencia era
significativa. Tot i aix, calia adonarBse que no era en la direccin desit9ada.
al com s'*a plante)at aquesta an&lisi podr%em afirmar que el programa *a estat
efica3# 'ustifiqui la seva resposta.
)o es pot afirmar que el programa ha estat efica< perqu0 no s;ha fet una comprovaci
experimental, amb un grup control.
!aloraci2 -aireb tothom ha detectat que aquest estudi no s de caire experimental i no
permet fer valoracions daquest estil.
(ntre els ob)ectius de la investigaci figura un estudi inferencial sobre la possible
relaci entre les variables se4e i subtipus de !". 5bservi els resultats que es mostren
a continuaci i respongui a les preguntes que se li plantegen desprs d'aquestes taules
de resultats. $lantegi, a nivell conceptual, la *iptesi nul-la i alternativa. (s complei4en
les condicions d'aplicaci# 'ustifiqui la seva resposta. ,mb els resultats
proporcionats, mantindria o rebut)aria l'.
/
# 'ustifiqui la seva resposta.
%esposta2
7
4
2 no sembla que hi hagi relaci entre les dues variables.
7
3
2 sembla que s que hi ha relaci entre les dues variables.
#ondicions d;aplicaci2 ( C )o Dmarqui amb una creu i 9ustifiqui la respostaE
Totes les freqF0ncies esperades son G @.

.ecisi2 Podem rebut9ar la 7
4
:ustificaci2 6
2
> 3H,HIJ pK 4.4@
(s desit)a determinar si s'*a produ+t un canvi en la comunicaci verbal als alumnes de
aquesta escola desprs d'acabar el programa.
Quina prova far%eu servir per estudiar si s'*a produ+t aquest canvi#
T de student per mostres relacionades.
$lantegi a nivel conceptual la .
/
i la .
7
per estudiar si s'*a produ+t aquest canvi.
7
4
2 la mit9ana de les difer0ncies en la poblaci s igual a 1ero.
7
3
2 la mit9ana de les difer0ncies s diferent de 1ero.
8uposi que es realit9a aquest an&lisi i el programa per tractar els !" s efica3. Quins
son els resultats esperats#
(i el programa per tractar els T-. s efica< haurem de trobar una mit9ana
significativament superior en la variable comunicaci verbal desprs de acabar el
programa.
(ntre els ob)ectius de la investigaci figura un estudi sobre la possible relaci entre les
variables comunicaci verbal i interacci social.
Quina representaci gr&fica far%eu servir per estudiar aquesta relaci# 'ustifiqui la
seva resposta.
"l grfic de dispersi, 9a que permet fer la representaci grfica &$()!' de dues
variables quantitatives.
!aloracions2 'lguns proposeu solucions per representar les variables per separat
Ddiagrames de caixa, histogrames, etc.E, tot i que el que es demana s un grfic que
permeti estudiar la re%'&i*.
Quin estad%stic estandardit9at ens permet quantificar la for3a de l'associaci entre
aquestes variables#
"l coeficient de correlaci momentBproducte de Pearson.
(ntre quins valors oscil-la aquest estad%stic#
"ntre L3 i M3.
,mb l'ob)ectiu d'estudiar la possible influencia de l'edat sobre la interacci social,
s'*an calculat els coeficients de la recta de regressi (: ; b < m4), que resumei4 la
relaci lineal entre aquestes variables.
Quina s la variable independent o e4plicativa# 'ustifiqui la seva resposta.
La edat, 9a que el que volem estudiar s com influeix en la interacci social dels
alumnes.
(ls coeficients de la recta de regressi sn b ; 2 i m;7,0. =nterpreti el valor del
coeficient m en aquest cas concret.
"l coeficient m s el pendent de la recta i representa el canvi que es produeix en la
interacci social quan varia la edat dels alumnes.
$er tal de mesurar la bondat de l>a)ust del model de regressi s'*a calculat el
coeficient de determinaci ?
2
. Quina informaci aporta aquest coeficient e4pressat com
a percentatge#
?
J
s el percentatge de la varincia explicat per la regressi.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB