Está en la página 1de 736

*

^^*"Wfr
w
oig.87
Fllb
1T54 **
s
v.
5-6
"*<-
a

i
JCX
ALBERTI FABRICII
LIPSIENSIS
S. THEOLOGIjE inter suos d. et prof. publ.
BIBLIOTHECA
LATIJfA
MEDI^E ET lNFIM^E /ETATS
CUM SUPPLEMENTO
CHRISTIANI SCHOETTGiNII
EDITIO PRIMA ITALICA
A P.
JOANNE DOMINICO
NANSI
CLERICO REGULARI CONGR. MATRIS DEI
flCENSI
E MSS. editifque Codicibus corre&a, illufoata,
au&a.
Accedunt in
Jine
vetera plura monumenta tumh
Fabricio oltm
tradita, cum bic primo adjetlt
T O M
U
S V,
f
VI
jJ^yC
PATAVII,
Ex Typographia
Seminarii.
MDCCLIV.
Apud Joannem
Manfre.
SUPERIORUM PERMISSU, JC
PRIVILEGIO.
Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
University of lllinois Urbana-Champaign
http://www.archive.org/details/bibliothecalatin56fabr
REVERENDO ATQUE OMNI
VIRTUTIS ET
ERUDITIONIS LAUDE
DIGNISSIMO
VIRO
JOANNI ALBERTI,
ECCLESIAST.E HARLEMENSI CELEBRATISSIMO
6U.S7
FMb
1154
/,.5-6
S. D.
JO.
ALBERTUS FABRICIUS.
Oti dememini
,
Vir egregie
,
ab aliquo tempore in magno
are Tuo me effe, quiluperiore anno mactafti me munere &
jucundiffimo & honeftiffimo . Nam honeftiffimum quidem
duco jure merito
,
quo publice edere Tibi placuit tam in-
fignitam fignificationem benevolentiae in me Tuae
,
atque
in ea ipfa
,
meum jungere Nomen Nomini Venerandi no-
ftri VVOLFII
,
cujus ut virtutem
,
merita in Ecclefiam
& litteras mirari ac fufpicere
,
ita amorem ac benevolentiam obfervanter co-
lere nunquam definam , donec vivam . Jucundiore autem donatione
, cum ar-
rha hac nobili amicitiae Tuaz decorari ecqua alia a Te potui
,
quam qus fa-
cri Novi Teftamenti tabulis
,
Graecifque litteris illuftrandis tam feliciter a
Te impenfa opera
,
non poteft a me confuli fine fructu
,
ac fine magna vo-
luptate ? Ego fane
,
ex quo Obfervationes Tuas Philologicas in facros Novi
Fcederis libros evolvi , & acutam judicii vim atque eruditam modeftiam Tuam
cum ingeniofa diligentia conjun&am
,
pariter fum admiratus
y
Itaque & hoc
novum Tuum ftudium gloffariis facris a Te impenfum plane video effe ejul-
modi
,
quod facrarum Grzcarumque litterarum ftudiofis non inficiandam alla-
turum fit utilitatem
,
en\
J
cturumque ut majus alterum opus 8c difficilius quod
ab aliquo moliris tempore
,
& in quo jam defudas
,
tanto cupidius a Te o-
mnes exfpeient. Eft illud nova
,
emendata & diligentiffime illuftrata gloffa-
rii Hefychiani editio, in quo, thefauro non libro , notum eft quae opes Gre-
ciae lateant, quae lux facris etiam fcriptoribus Novi Teftamenti & LXX. In-
terpretibus in illo afferatur . Hoc igitur magnum opus & dignum wo^ivom
irubiSiu
prajclaraque' quae affe6ia habes alia
, ut auipicato Sc rebus laetis
abfo-
483741
abfoluta videas
,
ut diu bene pergas de bonis
litteris
promereri
, diuque
laudibus Tuis praefens interfis
,
ita voveo ex animo
,
ut Te rogem
,
grati a-
nimi mei pignus qualecunque hoc accipias
,
ac pro gratiflimo
luculentiffimo-
que munere Tuo, tenuis redhoftimenti loco praefens
Volumen
,
proxima
mi-
hi natum fcetura
,
patiaris Tibi a me offerri
,
amorique Tuo porro habere
me commendatum non definas. Scripfi Hamb. VI. Cal. Aprilis,
Anni Chri,-
ftiani
1736.
BIBL.
BIBLIOTHECA
MEDI^ ET INFIMjE
LATINITATIS-
L I B E
R XII.
Abilius Novatus, Infuber
,
poe-
ta
,
in quem afperiores lufus
atque invechvae Angeli Poli-
tiani in libro epigrammatum
T. 3. Opp. edit. Gryphianae
p. 303. feq.
Macaber
au&or fpeculi morticini
,
five
fpeculi chorea mortuomm
,
non tamen La-
tine ab eo compofiti fed rhythmis Ger-
manicis
,
fed quos Latinis circa Ann.
1460. reddidit Petrus Defrey Trccacius
Orator.
Latinos vulgavit Goldaflus ad
calcem fpeculi omnium ftatuum totius
Orbis terrarum
,
auctore Roderico Za-
morenfi . Hanov. 1615. 4. Antiquior
hoec eft chorea mortuorum fimilibus
plerifque ejufdem argumenti poetarum
ae picforum lufibus
,
quos Paulus Chri-
Tom. IV.
C") Bcfchreibung des
fo
genannten Todten-Tan-
?js
,
yvie
felbiger an unterfchiedlicben orten fonder-
Uch in
Hertz.og
Georgens Schloffe in Drefden z,u
fehen
.
( O
Vide
Venerandi Senioris Jacobi a Mellen
fiianus Hifcherus
,
nofter cum viverc*
amicus defcripfit in peculiari libro
,
jucundo leftu atque erudito Drefdse A.
1705. 8.(#) Sunt autem vel imagines
mortis
,
adpofitis verfibus
,
aere defcri-
ptae vel ligno in libro aliquo
,
ut in
Hartmanni Schedelii Chronico, Norimb.
1493.
fl In marginibus omciorum Ec-
clef. quotidianorum Parif.
15 15.
8. in
quo figurse LXVI. In Georgii iEmilii
imaginibus mortis
,
Lugd.
1542.
1547.
8. Colon. 1
567.
8. &c. Vel in templis,
arcibus
,
bafilicis , ut Mindas in Weft-
phalia A.
1383.
Lubecae in porticu templiMariani A.
1463. (b)
Annaebergae A.
1525.
Drefdae in arce Georgii Ducis.1534.
A Ba-
griindlicbe Nachricht von Lubeck 17 13. 8. pa^. 84.
ieq. Nathanaelis Schlott
,
Gedanenfis lubeckifchen
Todten Todten-Tanz,
,
1701. & Ejufd, Pottifcbc
B/attsr. ibid, J702, 8.
pag,
57,
fecj.
2 BIBL. MEDIJE ET INFIMJE
BaiUea.' in Ccenobio Auguftinianorum,
fii
five Thomx, Cretenfis Archiepifcopi
auclore
Jo.
Holbeinio piftore Clarifli- An. 1366. defun&i , editam a Bollando
mo A.
1545. (^)
Tom. 2. Januar. 29. p. 995.
1022.
Offi-
Lipfiae in aula Aurbacenfi &c. cium Prafentatienis B. Virginis Mari.e
,
Macarius Monachus Romanus
,
ami- de quo Spondanus ad A. 1372. 11. IX.
cus Rufini Aquilejenfis
,
qui ejus opufcu- pag.
579.
fub nomine Philothei Achilli-
la adverfus fatum & Mathefin laudatin- nt\ fomnium Viridarii , five libros duos
ve&iva I. in Hieronymum
,
Macario- dialogi inter Clericum ac Militem de
que huic apologiam fuam dedicavit pro jurifdiB.ione Regia & Sacerdotali . Parif.
Origene . Librum adverfus Mathematicos 15 i<5. & iri Goldafti Monarchia Impe-
five Afirologos Genethliacos in urbe Ro- rii T. 1.
p. 58. 229.
ma ab eo fcriptum Gennadius cap. 28. Gerardus Machctus fupra Tom.
3. p.
teflatur, adquemnctas, fi placet, con- 42.
fule .
Machutus Cambrius
,
aliis Maclovius
,
Maccxus : vide fupra in Bachiario T.
I. p.
161. feq.
Macer
,
inquit Sigebertus c. 13. de S.
clarus circa A.
540.
laudatur a Lelan-
do cap.
39.
qui tamen viri hujus
,
in-
figniter ut ait litterati
,
monumentum
E. fcripft
mctrico fiilo librum de viribr.s nullum teftatur ad manus fuas perve-
herbarum . Non dubito innui ab eo li- niffe . Neque epiflolas ejus infpexerunt
,
bellum qucm hodie habemus , & de cu- qui eas memorant Baleus Centur. 1. c.
jus editionibus dixi in Bibl. Latina IV. 56. vel Pitfeus
p. 69.
c. 12. Nam veteris iEmilii Macri Vc- Macrobius Diaconus
,
ftudium S. Cy-
ronenfis
,
Ovidio laudati poema hujus priani ingeniumque fecutus : cujus cen-
argumenti una cum aliis ejus ingenii tum Capixula ex utroque Teftamento ad-
monumentis pridem intercidit : hujus verfus verfutias hxreticorum celebrata
autem quod exftat longe raucius tin- ab auclore appendicis ad Hildefonfum
nientis quam ab Auguftei xvi olore ex- de S. E. c. 2.
fpe&es, auclorem Odonem in veteriCo- Macrobius \rx Africa Presbyter
,
dein-
dicc reperit Gaudentius Merula : & le- de Romx occultus Epifcopus
Donati-
61um ab eo hortulum Strabi Galli
,
do- ftarum
,
Optato II.
4. hift.
Donatiflica
czx. ipfe c. 25. ubi de liguftico . Confer memoratus . Presbyter adhuc fcripfit li-
clariff. Viri
Jo.
Baptiftae Morgagni E- brum ad Confejfores & Virgines
, valde
piflolam in Serenum Sammonicum
p.
laudatum Gennadio c. V. de S. E. & Ho-
66. feq.
norio II.
5.
Trithemio c. 107. Epifiolam
De
JEmilio Macro practer Gyraldum ad plebem Carthaginienfem dc
pajfione
aliofque & Onuphrium in Antiquitati- Maximiani & Ifaac'% JDonatiJiarum
edidit
bus Veronenfibus lib. VI. p. 146. con- fed non integram na&us Mabillonius T.
fulendus Brouckhufus ad Tibulli lib. 2.
4.
Analecl.
p. 119. (edit. nova?
p. 185.)
eleg. 6. & de eodem atquc de Licinio De Macrobio Saturnalium fcriptore di-
Macro Vomus in Hiftoricis & Poetis tum in Bibl. Latina III. 12. De Joan-
tatinis,- de Babio Macro Cafaubonusad
Spartianum p. 49.
Philippus Macerius
,
five de Mazzeriis
(
Maferiis
,
de Maizieres ) miles Picar-
ne defloratore Macrobii
, fupra T. IV.
p. 98.
-
Michael Madius mfra , Michael .
Mxonius Ajlyanax res fi non aliorum
diae
,
(
b )
regni Cypri Cancellarius cir- Imperatorum
,
certe Macriani Tyranni
ca A. 1370.
fcripfit vitam PetriThoma- fcripfiffe videtur
,
ut colligas ex Tre-
bel-
(,)
Icones re defcriptx exftant carante Mat-
thseo Meriano Francof. 1649. & 725- 4- Verfus
autem adfcripti Germanice
,
lucem jam A. 1584.
Latinis elegis pridem viderunt in Cafparis Lau-
difmanni decennalibus humana peregrinationis
.
(i)Qui Venetum vel Siculum faciunt
, non
certis teftimoniis nituntur. Vide Diarium erudito-
rum Italise Tom. IX. pag.
254. Oudinum T.
3.
pag.
2117.
LATINITA
bellio Pollione , cujus locum jam a Vof-
fio notatum memini
.
Paulus Maffeus five Maphxus
,
Vero-
nenfis Canonicus Regularis defun&us A.
1440.
Ejus Scripta
.
Meditationes
paffw-
nis D. N.
Jefu Chrifli
,
& liber de co-
lenda Jujlitia ad Antonium Gradenicum
,
Patricium Venetum . Vide Gabrielem
Pennotum in hiftoria Ordinis Clcrico-
rum Canonicorum
pag. 817.
*
Epifto-
lam contra duellum ad Nicolaum Mar-
chionem Eftenfem dedit
,
quam fuperef-
fe adhuc in Codice
5076. Vaticanomo-
net Cl. Georgius in difquifitione de Ni-
colai V. erga literas
,
& literatos pa-
trocinio . Ejus etiam opufculum fervat
Codex
774. Bibliothecce Univerfitatis
Taurinenfis hoc infcriptum titulo: Bre-
viffxmum diretlorium
archicomunes interro-
gationes habendas a Sacerdote & plus &
minus
fecundum quod videtur tempori
,
&
Jiatui expedire conjitentium . Hoc opufcu-
lum compofuit D. Paulus
Maffeus Vero-
nenfis Regularis
Canonicus de Congr. Salv.
Lateran. de Urbe .
Epiflolas ejus nonnullas e MS. Codi-
ce dedit Martene Vet.Monum. T. III.
p. 873. &c. Dedit & libellum de Vir-
ginitate
,
cujus ipfe meminit in Epiflo-
la VI. ad Ifotam Nogarolam Veronen-
feni Virginem
eruditionis fama cele-
brem
,
cujus nomini idem opufculum
infcripfit
.
Magantium
infignem
,
feculo fexto ver-
gente
,
apud Bntannos
,
penitiore re-
rum naturalium cognitione Philofophum
Lelandus c. 28. celebrat
,
nulla tamen
ejus fcripta referens
.
Magdalius
Jacobus
, Gaudenfis Ord.
Prctd. Conventus Colonienfis Pcenitcn-
tiarius circa A. 1500. ac deinceps . Cri-
ticce facrce atque emendandis LatinisBi-
bliorum Codicibus laudabile ftudium
lmpendit pofl: LanJrancum de quo fupra
T. IV. pag. 240. Aicuinum de quo T.
*
P
a
S- 5?-
Nicolaum Lyranum
,
Rober-
tum Groshead
Lincolnicnfem aliofque
,
&
quos ipfe
laudat Jacobum Fabrum ac Lau-
rentium
Vallam
. Edidit enim Colonix
T I S L I B. XII.
3
ad Adamum Bopardum Theologum . A.
1
508.
4.
CorreBorium Biblix Vet. & Nov.
Teflamenti , cum difficilium quarundam
diclionum interpretatione . Laudat hoc-
ce Correftorium Rich. Simon lib.
3.
Bibl. feleclce c
34.
qui de aliis etiam
Correcloriis Biblicis videndus lib. 2.
hift. Criticce Novi Tefiamenti c. 9. U-
ti de Magdaliano V. C. Joannes Hen-
ricus a Seelen in fingulari fchediafma-
te
,
edito Lubecce 1728. 4.
Etiam car-
mine valuiffe Magdalium
,
fubjun&i
correclorio elegi^e Maria Magdalena &c
de divp Jofepho ,
& prcemiffa libro Epi-
ftola verfibus fcripta teftantur . Sed
quod fubjicitur compendium Biblix
,
ver-
fibus
257.
argumenta librorum facro-
rum complexum
,
obfcurius eft
,
nec
cum Alexandrino aliifve conferendum
,
de quibus Tom. 1. pag. 68. De caete-
ris ejus fcriptis confulendus Jacobus E-
chardus Tom. 2. Bibliothecce
Dominica-
norum
,
pag. 44.
quce funt : Pajfio D.
N.
JeJu
Chrifii
ex Ecclefice dotorum
fententiis poftillata
,
cum gloffa inter-
lineari Albcrti Magni : &
Polylogus^ de
compajjione Chrifliferx
Virginis Maria .
Colon. 1505. 1508. 8.Parif. 15 10. 1515.
15 18. 8. JErarium five Ditlionarium poe-
ticum elucidativum . Colon.
1
506.
4.
Ex-
pofitio parabolarum Alani de Infulis
(
de
quibus fupra Tom. 1. p. 35-)
Colon.
Carmina varia
,
ut Neumachia Ecclefa-
ftica ,
Vita Salomes
,
matris S. S. mar-
tyrum Machabaeorum
,diflichis LXXIII.
ibid. 1517.
Legenda feu
vita &
miracu-
la Alberti Magni
,
ad calcem vitce AI-
berti, fcriptce a Rodulpho
Noviomago
,
editceque Coion. 1490.
8.
Magdeburgenfis
Archiepifcopatus infti-
tutio^A. 967. a Joanne
XIII. {.a) ex-
ftat apud Meibomium T. 1. fcriptor,
German. pag. 731.
Anonymi
Chronicon
Mazdeburgenfe ab exordio
Archiepifco-
patus , & gefta
Archiepifcoporum
ufque
ad An. 151 2.
(
fed alio au&ore ab An.
1350.)
id. T. 2. pag. 269. 371.
Confe-
rendse emendationes ex Codice
Drefden-
fi,
apud Clariff.
Menckenium
Tom. 3.
A 2
ren_
CO
Adde Afta
Sanctor, Tom. 1. Juniipag. 916. feq.
m
4
BIBL. MEDIJE
fcriptorum rerum Germanicarum pag.
359- 374-
Fragmenta quccdam ex Chro-
nica Magdeburgenfi Manufc. ab A. 990.
ad 1000. edidit Canifius Tom. V. an-
tiquar. LedT. Parte 2. pag.
340. (
edit.
novcc Bafnagiance Tom. 3. p. 64. 65.
)
Omitto alia de quibus Cafpar Sagitta-
rius
,
in Antiquitatibus Archiepifcopa-
tus Magdeburgenfis
,
Jen. 1684. 4.
&
de quibus Vir celeberrimus Urbanus
Godfrid Siberus de illuftrium Aleman-
norum meritis diflferens pag. 170. Con-
ftat illud tum ex antiquis Magdebur-
genfium Chronicis
,
a Pomario
(
a
)
&
Dreflero
(
b
)
editis
,
tum ex vetufhs
Magdeburgenfium membranis
,
quas Au-
gufto Bofio tefle
,
illuftris ille Magde-
burgenfium Conful
,
Otto Gverriceus
,
(f ) cum Alemannorum familia arcTif-
iime conjuntus, in potentimmi Boruf-
forum Regis Bibliothecam
,
Ptolemaica
munificentia adornatam intulit : tum
vero ex Chronico Manufcripto in tres
libros diftincTo
,
& a Scriba Scabinatus
Magdeburgenfis Seculo XIV. antc tre-
centos annos confeclo
,
quod Confultif-
fimi Viri Andrex Okelii
,
Scabinatus
"Regii Boruflfici in Ducatu Magdeburgi-
co Senioris , & Confiliarii aliis honori-
bus funcTi
,
perque literatum orbem ce-
lebratiflfimi
,
& ab Antonio Pagio ali-
quoties jurc mcritoque citati , beneficio
infpicere licuit
.
De Chronico quod ab aliis Iaudatur
fub nomine Annaliftce Saxonis
,
ab illu-
flri Leibnitio editum
,
ab aliis Eg^ehar-
do
,
fwe Eccardo
,
de quo fupra Tom.
2. pag.
79.
tribuitur
,
a quibufdam
Chronicon vocatur Magdeburgicum
,
vide
Bibliothccam Philol. Theol. Bremenfem
T. 7. p. 98.
De aliis Chronicis Magdeburgenfibus
diftum fupra in Georgio Torquato .
T. 3.. p.
36".
& Eccone Tom. 2. pag.
80,
Jura Miniflerialium Magdeburgenfium
vide fis in nobiliff. Lunigii Corpore Ju-
() Jo.
Pomarius
1587. 4. 1589.
fol. poft An-
dream Werneruro
, 1584. 4. led ambo Germani-
ET INFIMJE
ris Feudalis pag. 2022.
Seb. Beffelmaieri narratio de obfidio-
nc Magdeburgenfi An.
1550. feq. Mag-
deb. 1552. 4. & in Sim. Schardii fcri-
ptoribus rerum German. T. 2. Confer
Bcclii Lexiconin Lotichio
,
& V. C. Seb.
Kortholti diflf. Kil. 1703. 4.
Conradus de Magenberg
,
fupra T. 1.
P-
4*7-.
Martinus de Magiflris
,
infra Marti-
nus
.
Magnetius apud Sigebertum cap. 89.
cognomen Kabani Mauri
,
de quo fuo
loco .
Magninus Mediolanenfis , Medicus cir-
ca An. 1300, Kegimen Sanitatis quod
inter Arnoldi Villanovani An. 13 12. de-
funcli opera pag. 658. exftat
,
fibi tra-
ditur addendo & immutando nonnulla
appropriaffe . De aliis ejus fcriptis Lin-
denius , Merklinus
,
Mangetus in Bibl.
Medica .
*
Scripfit etiam parvum opu-
fculum de myflerio baptifmatis
,
quod an
idem fit cum opufculo ejufdem tituli
a Martene de antiquis Eccleficc Rit. T.
1. pag. 158. vulgato , illi demum agno-
fcent ajunt Scriptorcs Hifloricc littera-
riae Gallicae Tom. IV. p. 427. qui for-
te opufculum iflud a Sirmondo indica-
tum poffident
.
Hunc Magninum diverfum omnino
effe ab Arnoldo Villanovano probat Ar-
gelatus in Bibliotheca Mediolanenfi . O-
pus ejus infcriptum Regimen fanitatis
lucem vidit primo Lovanii An. 1482.
Alia ejus opera cum nonnullis Avicen-
nce Lugduni. 17 17. in
4.
Magnonis notx Juris five figlce & ab-
breviationcs editce in Dionyfii Gotho-
fredi aucloribus linguce Latince p. 148
1.
& in Elice Putfchii Grammaticis pag.
1542. 1679.
ubi 6c alterius aucToris ex-
planatio notarum Juridicarum p.
1666.
1683. Edidit etiam Frid. Tiliobroga fi-
ve Lindenborgius cum Valerio Probo
dc notis antiquis
,
Lugd. Bat.
1599.
8.
Carolo Regi
,
incertum Calvone an Ma-
gno
(
b
)
Mattha?us Dreflerus m Chron. Saxonico 1596".
fol.. itidem Germanice .
(c) Stanislai
Lubieniecii Theatr. Comet. Tora.
i/pag.
245.
L A T I N I T A
gno lucubrationem fuam autlor dicavit
his praemiflis verfibus.-
Htcc Juris
'vahjs libens Rex accipe Car-
Ojfert
devotus qux tibi Magno tuus .
Magnus Haconis five Haquini F. Rex
Norvvagia? ab A. 1263. ad 1280.
Ejus teftamentum An. 1277. fcriptum
edidit Arnas Magnseus
,
Hafnia? 1719.
8. Vide A&a Eruditor. T. VIII. fup-
plementi pag. 320. De legibus ab eo e-
mendatis
,
unde nomen etiam emenda-
toris Legum tulit , confulendus Thormo-
dus Vorfa;us Tom. IV. Hift. Norvva-
giae pag.
349.
feq. ubi etiam Epiftolae
ejus quxdam & Conftitutiones
.
Magnus Aurelius Cajfiodorus . Senator ,
fupra Cajfiodorus
.
Magnus Felix Ennodius : fupra
,
En-
nodius T. 2.
p. 100.
Magnus Hund five Canis
,
Medicus
Lipfienfis circa An. 1500. primus
,
ut
notant
,
auclor figurarum five delinea-
tionum anatomicarum
,
ligno quam-
quam ruditer defcriptarum
,
quales con-
fpiciuntur in ejus anthropologio excufo
Lipfise 1501. Vide J.Zachariae Plathne-
ri fchediafma de hoc Magno editum
ibid.
1735- 4-
Jacobus Magnus
,
fupra Tom. IV.
p.
Joannes Magnus
(
Svecice Stor
)
Linco-
penfis Gothus , Hadriani VI. quem pri-
dem Lovanii docentem audiverat, Nun-
cius An. 1522. in Svecia
,
atque inde
Archiepifcopus Upfallienfis
,
ufque ad
A. 1527. quo multis chartis & rnonu-
mentis fecum afportatis Romam petiit
,
Guftavum I. Regem Romana Sacra a-
brogantem non ferens
,
(
a
)
obiitque e-
xul Roma? An.
1544.
de quo plura
Jo-
annes Meffenius in Chronico Epifcopo-
rum Svecicorum & V. C. Jo. Mollerus
in hypomnematibus ad
Jo.
Scheferum de
Svecorum fcriptis pag.
363.
feq. &
Jo.
Hubnerus nofter in Centuria VII. Bi-
(.a) Damianus a Goes in deploratione Gentis
Lapponicae
: Joannes Magnus vir optimis parenti-
bus ac divitibas natus
,
facrarum litterarum non
vulgariter peritus
,
probitate vita fpeilatijjirnus
,
Ecciejite Romarne ita eddiflus
,
ut eius saufa am*
T I S L I B. XII.
5,
bl. hirtoricse Hamb. pag. 69. feq. Scri-
pfit Gothorum Sveonumque Hifloriam a
Magogo & primis originibus ufque ad fua
tempora libris XXW. editam poft au-
cloris obitum ab Olao ejus fratre Rom=
1554.
fol. cum variis iconibus : & fme
illis Bafil. 1558. 15 17.
8. Argentorat.
1607. 8. Verfio Svccica quam in carce-
re Orebroenn* dicitur compofuiffe Rex
Ericus XIV. nunquam vidit lucem : pro-
diit autem verfio Interpretis Regii E-
rici Schrozderi Guftavo Adolpho Regi di-
cata Holmioe 1621. fol. De fcriptisqui-
bus Petrus Parvus aliique Dani fcriptO-
res fidei Joannis Magni detraxere
,
Jo-
annes vero Mejfenius fub Jani
Minoris
nomine
latens eandem afleruit
,
vide
laudatum
Mollerum p. 366.
feq.
Hifloria
Metropolitana
,
feu
Eptjcoporum
& Archiepifcoporum
Upfalienfium ,
edita
ab eodem Olao fratre Rom. 1557.
fol.
fubjunftis
quibufdam Epiflolis
auttoris
.
Diverfus
ab hoc & longe junior M. Jo-
nas
Magnus
Wexionenfis Svecus
,
qui
ex
Profeifore
Upfalienfi
Epifcopus Sca-
renfis A. 1651.
diem obiit
,
ac praeter
fyndpfm
Hiftoria*
Univerfalis laudefque
Guftavi I. & Guftavi Adolphi elogium
,
varia fcripfit
,
de quibus Jo.
Scheferus
in Svecia litterata p. 99.
feq.
Olaus
Magnus Praepofitus Stregnenfis
,
Joannis
frater & comes in exilio
,
ope-
rumque ejus editor , & poft fratris obi-
tum An. 1544.
a Paulo III. miffus in
Concilium
Tridentinum & Archiepifco-
pus
Upfalienfis
defignatus
,
fed nun-
quam ufus illa dignitate
,
exul & lpfe
Romae
defunftus ,
de quo &
ipfo Mef-
fenium,
Mollerum & Hubnerum juva-
bit confulere
. Scripfit praeter tabulam
terrarum
Septentrionalium & rerum mira-
bilium in eis
& Oceano vicino
,
cum va-
riis
animalium
figuris ,
Venct.
1539.
De
Gentium
Septentrionalium variis con-
ditionibus
,
flatibus
&moribus libros XXII.
itidem cum figuris
primum
editos Ro-
mx
pUJJimum
Vpfalia
Arcbiepifcopatum
plus minus qua-
draginta millium aureomm in
fingulos annos
,
&
una cum fundo
paterno amiferit : cujus
dtgn.-tatts
ac bonorum jailura ab fluilibus fortung
agnatusi
,
in Prujft*
Qedani di tenuiter
viilitans
latutt .
6
BIBL.
MEDIJE ET
INFIMJE
m?(rJ-
55
'
?
afi|
"
l<,6?
-
foL inde
Turrecremata
Epi/iolas
miffas ultrn -;
%
co
S
pe"d,um a
A
C
''
^" troque
,
evolviff/
etiam
3em
rafta
& i^^7 ^
'
A"tVVer
A
P-
/558.
tum de devoto
modo
vivendifn
mZ
& AmA

r
-Lugd.
Bat. nis
,
redemttonts
& confervationis & l
eTcLLl V T
niC

Ufum fe
S'"*
pra-fcripta
commum
Fratrum
I-
tinus
Conftir H

^?"
Aven
"
lorum
>
& Soro
' approba"one
& f-
2
i^Sf*
^"
SWc?*
eri
*
g'"o tam.uam
v.vendfregula
ab^
omn
.
aurem ^1 / ?

8, Chronic
bus
fervanda
firmatus . Hccc enim leon
r
obvf
tSlelTVhnflo^r- i" ^"t^
C"r
-^S
'--
Gevvoldi 1
','
onaCnu
,.
Chr' ftophor,
/*" ompMavtt
mcdum
vivmdi &
Jia
-
mdpienf
abkda,o'
"m Z' 'S2T' f'
*#
~"
*"" *""*"
15

leaurapr^lan
Voffii
,
qui hoc
Reicherf-
vam B Laurentii
Add ue

f? f
*~
Jg~
M^,
infra^e,,,
T,
H^^t^Zt^^
ra"tnmO^f:;
[u
r
;
Pt
Zh
m
Sc0
c
--
'7"**,
7*i***?
J#FZ
tum
eeffit
ab
An 80I' iH R, f vfj"
"
,'H
1
?
U,r,s
m
P"
S
-
Bi
'i'-'
*.*,

r
, Moad^
Brigi ,ta-
^Tj%"-
~ *
1470. Hunc
,1 uftrls Frirnf R r
{'?
1"
te

V"9nn> tra
defunfti
in
notiVad To ,Si

CUS Ben/e
!
lls
f<ms Rudclphus
monachus
Fu!denf,s
,
S^^&fe
tem
A
,
J ffi'rret
t
r*
U
:
;
7
rrfi
"-
gm
tiujus
&
Cardmalis
Joanms de
ptores rei
agrarii
pag. Z55. feq. edit.
L A T I N I T A
Goefiana? : & Mago Carthaginienfis
,
quem rufiicationis
parentem maxime fe
venerari ait
Columella
,
tcftatus ejus
XXVIII.
volumina ex Senatus conful-
to ln
Latinum fermonem ex Punico
converfa fuifle . De hoc in Bibl. Latina
lib. i. cap. 2.
Ricbardus de Maidejlon
,
( Madflon
,
Maidjlone )
Anglus
,
cujus pocma de con-
cordia inter Regem Richardum & Cives
Londinenfes A.
1593.
fervatur Manufcr.
in Bibliothecis Anglia: , ficut etiam Le-
tliones ejus & Quuejliones cum Dctcrmi-
nationibus . Nec non liber : ProteBorium
paupcris
,
in Codice Bodlejano 3629. va-
ria variorum fcriptorum Opufcula con-
tinente
,
cui titulus : Fafciculus Ziza-
niorum Magiftri
Jo.
Wiclefi cum triti-
co . Nefcio unde conftiterit Oudino T.
3. p. 1170. hujus fafciculi colleftorem
fuiffe Thomam Waldenfem feu Nette-
rum . Neque enim hoc in Catalogo Ma-
nufcriptorum Anglia: pag. 174. figuifi-
catur, in quo pag. 82. etiam memora-
tur Maidftonii traclatus de anulo .
Oliverius Mailard
,
Ordinis Minor.
Vicarius Generalis
,
defunctus A. 1502.
de quo Waddingus p. 270. Auclor ille
plunum fermonum
,
quales (a ) Mi-
chaelis Menoti , Gabrielis Barlette & fi-
milium : ex minore Britannia
,
Theolo-
gus Parifienfis
,
in quibus ut abundare
quandoque fe oftendunt ingeaio
,
ita a
gravitate Apoftolica longius paflim re-
cedunt
,
& de mifero guftatu ftatuque
fuorum temporum infignitum perhibent
teftimonium ,
ut poft Henr. Stephanum
in pluribus locis Apologia? pro Herodo-
to
,
notavere nuper Theologus Bafileen-
fis celebris Petrus Roques in Paftore E-
vangelico Gallice edito Bafil.
1723. 4.
pag.
133.
feq. & C. E. Jordanus in hi-
itoria ltineris fui litterarii , itidem vul-
gati Gallice
,
Hagae Com.
1735.
8.
p.
162. feq.
Sermones de Adventu
,
habiti A.
1494.
in templo S. Joannis de Gravia
,
pro-
diere Parif.
1507.
&
151
5. 8. cum fer-
7 I S L I B. XII
7
monibus quatuor commumbus per Ad-
ventum & Dominicalibus
.
Sermones de tempore . Lugd. 1498. &
Argentorat. 1506.
Quadragefimale duplex Parif
1498. for-
ma majore oclava
x
fubjunc~ro
fcrmone
de Jujlitia
,
ex quo excerpta quaedam in
Matagonis de Matagonibus
( Francifci
Hotomanni
)
monitoriali adverfus
Ita-
lo Galliam p.
yj.
Sermones de Santlis & communi San-
Borum . Lugd. 1507.& Argentorat.
15^4
Contemplatio
diffufa
in Salutationem
An-
gelicam Parif.
1 507.
Sermones XV. de Jlipcndio pcccati &
Gratis prxmio
,
atque fermo in S. An-
nam . Lugd. 1498. atque Argentorati
quibus quindecim fermonibus peccatum
mortale docet fugiendum effe, quoniam
eft i.amaricativum Confcientise . 2. be-
ftialitatis introduclivum .
3. diflipati-
vum charitatis . 4. Dsmonis Isetificati-
vum .
5.
exccecativum mentis . 6. fa-
tuitatis indu&ivum . 7. generativum
e-
geftatis . 8. honoris annullativum
-
<,,?.
mdignationis Divince promeritivum . 10.
charifmatum Divinorum diflipativum
.
11. libertatis deftru&ivum . 12. male-
diclionis incurfivum . 13. Naturae laeii-
vum . 14. oppugnativum meriti Chri-
#i
. & 15. Poenitentiae facramentalis fub-
ftraHvum
.
Antonius Majus
,
cujus funebrem quan-
dam orationem excufam in Italia Gef-
nerus memorat
,
is eft patria Brixien-
fis
,
cujus Epiftolam philofophicam at-
que hiftorialem five fabellam A. 1501.
fcriptam Veronse de fpiritibus qui ap
paruerant in Garda , Veronenfis dicece-
feos villa
,
editamque Brixia: memorat
Voflius p. 680.
Chronica de Mailros
,
five Monafterii
Mailrofenfis five Melrofenfis in Scotia
,
Ord. Bened. ab A. C.
735.
ad A. 127O0
non uno fed incertis aucloribus
,
edita
in Joannis Felli colleclione fcriptorum
rerum Anglicarum
,
Oxon. e theatro
Sheldoniano 1684. fol. Vide Gvilelmi
Ni-
CO
Menoto Maillarduru & Barlettum jungit Francifcus Cruciraanius pag.'
327.
Bibliothec* Gal<=
licae
.
8 BIBL. MEDIJE ET INFIMJE
Nichols Bibliothecsm hiftoricorum An- bernia facra pag. 14. & de
Hibernix
gliae pag. 62. feq. & Scotiae
p. 79.
feq. fcriptoribus pag.
54. Caveus
, aliique
& in appendice pag.
347.
feq. ubi e- qui & A.
1137. fponte fe abdicaffe
, at-
xhibet notas triplices Joannis Jamefoni que inde femel iterumque petiiffe
Ro-
in illud Chronicon
,
primas quidem qui- mam
,
& in fecundo itinere
decemflfe
bus probat illud effe ab Anglo & Sco
ticarum rerum parum perito interpola-
tum
.-
fecundas quibus illuftratur
,
&
tertias pauciffimafque illas quibus cor-
rigitur .
Joannes Mailros . Supra Tom.4. pag.
139.
Gvilelmuss Major . Supra Tom.
3.
pag.
162.
Joannes Major
98.
Hugolinu Malabranca Urbevetanus
,
Supra Tom. 4. pag.
perhibent in Ccenobio
Clar^vallenfi
An.
1148. 2. Nov. Vide iterum
Albericum
pag. 316. Morienti S. Bernardus
adfuit, &
vitam
(
a
)
fcripfit defuncTi & duos in
ejus memoriam
fermones habuit
,
ut
dixi fupra Tom. 1. pag.
224. ubi nota-
vi etiam Sanclis adfcriptum a Clemen-
te III. A. 11 90. Reliquiaein
Hiberniam
translatse A. 1194. Ad hunc
Malachiam
Epiitobe Bernardi
315. 316.
317. ( e-
dit. Mabillonian.
341.356.
357.)
Scri-
pfilTe fertur fub Innocentio II. Prophe-
Theologus Pariiienfis
,
& ab A. 1368. tiam de futuris Pontificibus Romanis qua-
Prcepofitus Generalis
,
Ordinis eremita- les fupra memoravi
Joachimi Abbatis &
Anfelmi Marficani , & qualis ab Arabe
quodam de Pontilicibus inde futuns
quadraginta A. 1414. Imperatori Si
rum S. Augufiini
,
& ab A. 1371.
ad
1374.
Epifcopus Ariminenfis & Patriar-
cha
(
non CPolitanus ut Oudino Tom.
3. pag. 1141. )
fed Hierofolymitanus .
-
Vide Ughellum Tom. 2. pag. 428. &
PVilippum Elffmm pag. 301. encomia-
ftici Augufliniani . Scripfit Commenta-
rium in IV. liittis Sententiarum
,
de Deo
uno & Trino
,
Quodlibeta
,
Quxfiiones in
VIII. libros Fhyjicorum Arijiotelis . Com
gifmundo oblata fertur in Concilio
Conflantienft
, atque nuper admodum
cum BuIIa Benedicli XIII. de habendo
A.
1725. Concilio Beneventano
,
Ger-
manice etiam verfa A.
1725/8. lucem
vidit
.
Malachisedivinatio
incipita Cse-
leftino II. & non
modo ad Pontifices
mentarium in Boethium de Confolatione noftrae setatis
progreditur , fed pofl prse-
PhilofophiiS . Sermones de tempore & de
Santtis .
*
Praeter ea
,
quaede libris vi-
ri hujus docli Fabricius adnotavit , ad-
dere quardam juvat ex P. Gandolfo in
differtatione de ducentis Auguftinianis
.
Sunt vero libri hi omnes cum caeteris
in MSS. Codicibus adhuc Iatentes . Qux-
fliones fupcr Pradicamenta
,
& perierme-
nias . De Idiomatum differentia . De prin-
cipiis Ordinis . De Deo Trino
,
& uno .
De facris difciplinis &c.
Malachias
(
Hibernis Malmedoic
Mongair
)
ex Abbate Banchorenfi Epi-
fcopus Connorenfis in Hibernia , atque
fentem Clementem
XII. quem verbis :
Columna excelfa
,
voluit notare
, fuper-
funt adhuc vaticinia five aenigmata
de
aliis futuris viginti : 1. Animal rurale
.
2. Rofa Umbria .
3. Urfus velox .
4. Pe-
regrinus Apofiolicus .
5. Aquila rapax . 6.
Canis & coluber .
7. Vir
religiofus . 8.
De balneis Etruria .
9. Crux de Cruce .
10. Lumen in Ccelo
. 11. Ignis ardens .
12. Religio depopulata
.
13. Fides intre-
pida . 14. Paflor angclicus .
15. Pafior &
nauta . 16. Flos
florum .
17. De medieta-
tc Lun# . 18. De labore Solis . 19. Glo-
ria oliva . 20. In perfecutione extrema S.
fi Alberico pag. 252. Chronici , & 271.
R. Ecclefta fedebit ; Pctrus Romanus qui
fides
,
ab A. 1126. certe ab A. 1132. pafcet
ovesin multis
tribulationibus : qui-
Archiepifcopus Armachanus , nam An- bus tranfatlis civitas fepticollis diruetur
num 11 34.
ponuntjac. Warseus in Hi- & Judex tremendus
judicabit populum
fuum .
(O
Exftat & apud Surium, V. Novembr. & in Thomae Meflinghami flohlegio Sanftor. Hiberni
pa.
352.
L A T I N I T A T
fuum . Primus
haec vaticinia additis no-
tis Franeifci Alphonfi Ciacconii
,
Ord.
Praed. ad
Clcmentem VIII. ufque edi-
dit
Amoldus
fVion Tom. i. ligni Vitae
pag. 307.
311. iib. 2. cap. 20. Venet.
1595.
4.
Prodiere deinde cum annota-
tionibus
Hieronymi Joannini Ord. Przd.
Latine & Italice
,
ibid. 1605. 4.
faepius
etiam recufa Romaf ut A. 1689. atque
alibi , ut in Thomx Mejfinghami rlorile-
gio San&orum Hibernix pag.
376. in
Henrici Engelgrave Coelefti pantheo,
emblemate V. . 1. & in Gabrielis Bu-
celini hiftoria univerfali : etiam in pri-
rna continuatione Europx hodie impe-
rantis quae Petro Ambrofio Lehmanno
curante Germanice prodiit Hamb.
1697.
121. pag. 123. feq. & Italice Venet.
1689.
Quantum his tribuendam fit fidci
,
<3ocebunt Claudius Francifcus Menejhie-
rius
$.
J.
m libello edito Parifiis 1689.
4. ( a
)
cui titulus : refutation des pro-
pheties
fauffement attribuees a S. Mala-
chic
fur
les cleQions des Papes : Germa-
aiice verfo a M. Chrijliano Wagnero
,
1$
pxy.se/ *
Lipfiae 1691. 4. atque defen-
fo in philcfophia imaginiim ( b
)
amig-
maticorum Parif. 1694. i2.contra foan-
nis Germani
,
Ciftercienfis additiones e-
ditas Neapoli 1675. 4.
Petrus Petitus
Jib.
3. de Sibylla c. 10. pag.
347.
feq.
Daniel Papebrochius in propylceo ad A-
cla Sanctorum Maji pag. 1216. Samuel
Andrex diff. de fuccemonibus Rom. Pon-
lificum fecundum praenotionem Mala-
chiae Hiberno adfcriptam . Marpurg.
1677.4. Dan.Guilelmus Mollcru; mdiff.
de Malachia Propheta Ponf.ficio, A!t-
dorf. 1706. 4. Michael Gorfenius in ob-
fervationibus editis Galhce
,
Abbatis
villa?
1659. 4. & Theodorus Cruverus
,
Lycei Luccavienfis Reclor in commen-
tatione hiftorica de fucceffione continua
Pontificum Romanorum fecundum va-
ticinia Malacbiae
,
a dubiis Francifci
Carriere
(
jn digeftis Chronologia; Pon-
Tom.
V.
CO
A ^a Erud. i<Joi. pag. 144. 311.
CO
Journal des
Sav.. 1695. pag, 666.
CO
Supra
Tom.j. pag.
188.
I S L I B. XII.
9
tificice ufque ad Alexandrum VII. Co-
lon. 1619. ) Menetrierii & aliorum vin-
dicata . Witteberg.
1723.
4.
Cserera Malachia: huic tributa funt
Vita S. Cuthberti
,
poft
Monachum coae-
vum Lindisfarnenfem & Bedam (c)
fcripta ad Davidem Regem Scotia: , fed
nec in Atis Sanclor. Tom.
3. Martii
20. neque alibi quod fciam typis ex-
fcripta . EpifioU ad S. Bernardum a-
hofque
,
Confiitutiones communes
,
ac
dc legibus ccelibatus & Novarum tradi-
tionum liber . Neque horum quicquam
editum comperi
,
licet memorantur a
Baieo XIV. 85. atque inde a Waraeo
,
aTiifque & a Vifchio pag.
236. Biblio-
theca; Ciftercienfis
,
qui etiam ex per-
vetufto CoJice Monafterii Elnonenfis
laudat diitichon hoc Malachiae familiare :
Spernere Mundum
,
fpernere
fefe
,
fper-
nere nullum
,
Spernere
fe fpertti : quatuor k&c bona
funt
.
Malachias Hibernus alter junior
, Ord.
Minor. circa A. 13 10. cujus Conciones
memorat Baleus XIV. 91. ac praeterea
Venenum Malachix
,
five librum de ve-
neno
feptem pcccatorum mortalium deque
remediis
ipforum
,
editum typis Henrici
Stephaniavi, Parif.
1 518.4. Vide Mich.
Maittairii annales
typographicos
Tom.
2. pag. 312.
Ricordanus Malafpina
, Patricius FIo-
rentinus fcripfit Hiftoriam antiquam
Florentinam ab Urbis Originibus ufque
ad A. C. 1 281. Sed opus
Joanni Villa-
no (d)'aliifque ex merito Iaudatum
fcnpfit Italice uon Latine
,
quod opus
poft editiones Florentinas A.
1568.4. &
i7i8.caftiatius, adhibito Manufcripto
Codicc illuftnfT. Marchionis Giugni
,
Civis Florentmi recudi fecit celeberri-
mus Muratonos in thefauro fcriptorum
Italia: Mediolanenfi
,
tomo oitavo : u-
na cum continuatione Jacchetti Mala-
jpin,c ex fratre Nepotis ufque ad A.
1286.
(
non 1296. ut cfl in Ephemeri-
B di-
Qd*) Vkie Julium Nigrum pag.
484.
hift. Scri-
ptorum Florentinorum.
io BIBL. MEDIJE
dibus eruditor. Parif. A.
1733.
pag.
490.
edit. Amft
)
Saba { a
)
Malafpina Romanus , De-
canus
Malthenfis & Secretarius Ponti-
ficis Joannis XXI. fcripfit rerum Sicu-
larum ab A. 1250. ad \i~}6. libros
fex
,
(
non
duodecim ut legas in ephemeri-
dibus eruditorum Parif. A.
1733.
pag.
489. )
editos primum a Baluzio Tom.
6. Mifcell. pag. J97.
348. Parif. 17
13.
8. ex Codice in fine mutilo
,
qui ex
Codice Vaticano emendari ac fupplen
poteft ,
ut notatur in Diario erudito-
rum Italia; Tom. XXI. pag.
437.
Ba-
luzii editio recufa in tomo oilavo the-
fauri Italiae Muratoriani : & in
Jo.
Baptifloe Carufii tomo fecundo Bibl.
Hifioricae Sicilis : ac deniquc in the-
fauro Sicilia? Burmanniano parte quin-
ta : fnbjuncTis etiam continuationis lo-
co libris VIII. Nicolai Specialis
,
de quo
infra fuo loco .
Galfredus de Malatcrra
,
fupra Tom.
3.
pag.9.
Carolus de Malateflis ,
Gregorn XII.
Procurator ad facram unionem perfi-
ciendam in Concilio Conflantienfi . Hu-
jus Epiflol& A. 1415-feq. data: in Cla-
riffimi Hardtii Hutoria illius Concilii
Tom IV. pag. 177. 341. 346.
& 380.
Nereidum cantus ad joannem Auftria-
cum , five Carmen epicum quod inci-
pit ; Littore cum primum claffem
deduxit
Ibero
,
in Gruteri deliciis poetarum I-
talorum
,
in limine tomi fecundi .
*
E-
piftolam illam Anonymi ad Cardinales
Pifis congregatos vulgatam apud Mar-
tene Vet. Mon. pag., 966. quam ego
transferendam duxi in volumen VI.
pag.
995.
8. Supplemeriti Conciliorum
,
ad Carolum Malateftam referendam du-
xi , ut ibidem admonui . Eftetiam ibid.
apud Martene , & in Supplem. Concil.
prolixa narratio afrorum
,
& geflorum
inter Carolum de Malateflis, & Car-
dinales Pifxs exiftentes pro extinclione
fchifmatis
.
ET INFIM2E
Pro Sigifmundo Panduipho
Malatefl
'
Principe, Epiiiola ante A.
1465. fcri-
pta a Roberto Valtmrio
, Ariminenfi
ad
Machomet Bei
,
magnum
Admiratum
& Sultanum Turcicum
,
in Baluzii
Mifc. Tom. IV. pag.
524.
Makhionis Presbyteri & Rhetoris An-
tiocheni qusdam profert
Petrus Diaco-
nus libro ad Fulgcntium
, veteri Lati*
na
,
ut videtur, ufus verfionc . Mal-
chionem enim ipfum circa A. 270. cla-
rum
,
Graece non Latine fcripfifie ne-
mo dubitat
. Vide qua? notavi ad Hie-
ron. cap. 71. de S. E.
Nicolaus Maihurmi
,
five
Malkerbius
,
Venetus Monachus S. Benedicli
Ord.
Camaldulenfium
,
Bibiia
integra
,
ut
ipfe profitetur
,
fecundum proprietatem
litterx de verbo ad verbum
tranfluht I-
talice
,
Vulgatam potius quam Hebrai-
cos vel Graecos fontes fecutus . Poft
primam editionem Venetam
(b) A.
1471.
fol. ad Laurentium,
Theologum
Venetum fxpius lucem vidit & ibid.
1477.
& 1507. & vanis in locis ut no-
tatum Jacobo Longo in Bibliotbeca
Bi-
blica
,
eumque fecuto Oudino Tom.
3.
pag. 2664. feq.
Malleacenfe Chronicon
, Abbatis
S.
Maxentii in Piclavienfi
dicecefi .-
five
excerpta ex Chronico majore ab Orbe
condito ad A. C. 1140. ex Julii Flori
floribus Hiftoriarum
, aliifque
edita a
Labbeo Tom. 2. Bibl. novar
Manufcr.
pag. 190. 221.
Maileacenfts Monachus, infra Petrus
Maileacenfis .
Felix Malleolus
,
fupra Tom. 2. pag.
155.
Feiix .
Thomas Malleolus
,
fupra
Tom.
4. p.
225. de Kempis
.
Gvilelmus Malmesburienfis^ fupra Tom.
3.
pag.152.
Malogranatum
,
titulus libri
,
fupra
Gallus Tom.
3. pag. 14.
Malfchani nefcio cujus Artem
,
Gram-
maticam ut fufpicor
,
in Bibliothecse
San-
{O
Non SallavX apud Ballurium T. VI. Mifc. Uratislavia in Bibl. celeberrima Rhedigeriana five
pag. 197. & Oudinum Tom.
3. pag. 482.
Elifabethana. Vide Gotttob Krantzii memorabilia
C*3
ImpreiTa in membranis exftat hxc editio
illius Bibl. pag.72.
I A T 1 N 1 T A
Sangermannianae Codice
540.
Cangius
evolvit
.
Joanncs
Malvermeus
,
fupra Tom.
4.
pag. 100.
Jacobus
Malvetius
,
de quo Tom.
4.
pag. 14.
ubi di&is adde
,
Malvecii hu-
;us, nobilis Mutinenfis Chronicon Bri-
xianum ab origine Urbis ad A.
1332.
quod aucTor A. 1412. propter peftilen-
tiam apud Brixienfes grafTantem in a-
racenas Benaci oras profugum fe com-
pofuiffe teftatur , vulgavit illufiris Mu-
ratorius Tom. XIV. thefauri rerum I-
talicarum
, O)
Mediolan.
1729. fol.
Claudianus Mamertus . Supra Tom.
1. pag. 3S4.
Mammothreptits
,
pxpy,o&psTVT&-
, ( b
)
mamma fivc Jadle nutritus : five a tra-
henda vel traftanda mamma Mammo-
tratlus
,
vel MammotreBus : titulus libri
in gratiam rudium clericorum expo-
nentis ordine Biblico voces vocumque
fignificationem
,
orthographiam
,
accen-
tus in Bibliis Latinis prologifque Hie-
ronymi
y
deinde in antiphonis & re-
fponforfis
,
in hymnis : in Legendis San-
cTorum
,
Homiliis & declaratione Re-
gula? S. Francifci : cum brevi declara-
tione de menfibus Hebrreorum , de fe-
nMs , vertibus , Sacerdotibus
,
de inter-
pretibus S. Scriptura
,
de divinationi-
bus, de nominibus Dei
,
de expofitio-
ne
,
qualitatious & dimenfione
(
c
) S.
Scriptura?
,
de comparatione tefiamen-
torum ad invicem & de quatuor Sy-
nodis
,
de orthographia &. de accenti-
bus . Opus abfolutum A. 14.66. aucTor
Joannes Marchefinus^ Ord. Minor. de quo
infra
,
fuo loco . Prodiit primum Mo-
guntias
(
d)
1470. fol. Venetiis
1476.
1479. 1489. 1492. 1496. 4. &.
1485.
(O
Aft. Er.
1730. pag. 54.
Bibl. ItaliqueTcm,
(.O
Auguflinus ferm. 2. in Pf. XXX. Tom.
4.
Opp.
pag. 120. mammotbreptut
,
quales dicuntur
fueri qui diu fugunt
,
quod non decet
.
(O
Caput dc dimenfione S. Scriptura? integrum
lta fe habet : Scriptura facra dimentone quadrupli-
ei variatur
. Habet cnim latitudinem in deferiptio-
ne duorum
teflamentorum . Longiuidinem >n defcri
ftione temporum & atatum . Sublimitatem in de-
fcriptione trium
bierarcbiarum gradtrtira ordinata-
T I S 1 I B. XII. 11
1498. 1495. 1506. 8. Habeo etiam edi-
tionem in fol. fine loco & anno , & ad
calcem vocatur liber
expofitorius totius
Biblice ac aliorum qux in
Ecclefia
reci-
tantur . Prodiit itidem Mediolani 1481.
Argentorati
( 1487. ) 1489. fol.
1494.
4. Norimberga 1489. 1494. 4. Metis
(1509.) 1511.4. Parif. 1510. 1522. 8.
Mamutius de quo Chriftianus Dau-
mius Epiftola ad Nic. Heinfium data
A. 1679. Tom. IV. fylloges Burmannia-
nae pag.
255.
Habeonunc mecum ex Pau-
lina
Lipfienfium
Bibliotheca membrana-
eeum grandem Codicem
,
in quo Mamu-
tii nefcio cujus de virtutibus elegia plus
mille conflans verfibus
,
Orofius ,
Arator
,
Rig<g & Pwdcntii nonnulla
,
ut Pfycho-
machia
,
Hamartigenia
,
Hymni
.
Manajfes I. Rcmenfis ab A. 1068. Ar-
chiepifcopus
,
in Concilio Auguftodu-
nenfi A. 1079. ob varia crimina quoe
ipfi objiciebantur damnatus , in proxi-
mo Lugdunenfi Concilio A. 1080. Apo-
logiam obtulit Hugoni Dienfi Epifcopo
,
Gregorii VII. in Gallias legato
,
quam
edidit Mabillonius Tom. 1. mufei Ita-
lici parte 2. pag. 119. 127. qui de hoc
Manaffe videndus pag. 117. feq. Sam-
marthani in Gallia Chrifiiana Tom. 1.
pag. 507.
feq.
Epiflola ad Gregorium VII. in tomis
Concilior. Labbei X. pag. 362. Hardui-
ni VI. pag.
1569. &c. confer. Gregorii
VII. lib. fextum Epifl. 2.
3.
ManaJJes Svejforum five Svejfwnenfls
Epifcopus ab A. 1103. ad 1108. cujus
donationem Ecclefia? monafterio Novi-
gentino facTam edidit Dacherius notis ad
Guibertum Novigentinum pag. 625. feq.
Antonius Mancinsllus
,
fupra Tom. 1.
pag. i2<5.
B 2 Do-
rum
,
fcilicet Ecctefiaftice ,
Angelicx & Divin
Profunditatem in defcriptione myfticarum
intelli-
gentiarum .
(d) Cangius prajf. glofTarii Lat. . 50. Jacobus
le Long Bibl. Biblicain Marchefino pag. 845.
Ou-
dinus Tom. j. pag. 2562. Vide & Poffevinum
ad
Pachymerem Tom. 2. pag.
495.
Antonium Reife-
rum Manufcr. Bibl. Auguftanoe p. 97.
Mifcellanea
Lipf. Tom. VII. pag. 46. feq. Diarium
eruditorum
Italias Tom. 13. pag. 286. &c.
12 BIBL.
MEDIJE ET INFIMJE
Dominicus Mancinus praeter pcema de
paffwne Domini Trithemio dap.
955.
lau-
datum
, fcripfit jam fenex & Friderico
Severinati
,
Epifcopo Malleacenfi dica-
tos Lipfise 1516. edidit elegos de qua-
tuor Virtutibus
,
&
Officiis ad bene bea-
teque vivendum pertinentibus : poft repe-
titaseditiones BafiL
1543.
Antvv.
1559.
recudi curavit V. C. Hermannus ab
Hardt Helmftad. 1691. 8. fubjun&a
Martini Braccarenfis formula honeftae
Vitae .
*
Ejus traclatus de Paffione Do-
mini metrice defcripta
,
cujus & Tri-
themius menainit
,
plus vice fimplici
iucem afpexit
\
prodiit enim in 4. ab-
fque loco
,
& anno
}
iterumque in 8.
abfque loco & anno
,
ac demum una
cum Hieronymi Vallenfis aliorumque
facris poematibus in 12. Antverpiae
1548^
Gvilelmus Mandagotus fine de Man-
dagoto . Sup-ra Tom.
3. pag.
154.
Joannes de Mandeviila
,
fupra Tom.
4. pag. 100.
Joannes Mandwithus
. Torn. 4. pag.
101.
Manegaudus
,
Manegaidus
,
Manegol-
dus de quo Anonymus Mellicenfis cap.
105. Manegoldus Presbyter
,
modernorum
magifier magifirorum
,
Jirenuus ajjertor ve-
ritatis fuit ,
a qua nec promijjir nec mi-
nis fchifmatici Regis (a) fleSii potuit
.
Quinimo tn dijfenftone tlla qux inter Gre-
gorium VII. &. Henricum IV. exorta
fuit
,
pro tuenda jufiitia laboravit ufque
ad vincuia . Exftat ad eum fcripta qux-
dam exhortatoria Ivonis Epifccpi Carno-
tenfis Epifiola
,
quadragefima inter Ivo-
nianas .
) Hic textum Efaix Prophetx'
paginaiibus ciaufulis difiinxit . Super Mat-
thaeum vero
gioffas continuas fcribit . Scri-
bit quoque
fuper Pfalterium ,
opus prx-
flantifflmum
,
fuper topazium & aurum
obryzum
pretiofum . Hujus ut videtur o-
pufculum pro Gregorio VII. fed jam
defuncro & poft A. 1080. ante A. 1101.
fcriptum adverfus Wolffeimarum Colo-
nienfem edidit Iaudatifiimus Murato-
rius tomo quarto anecdotorum Latino-
CO
Ita voeat homo Papj Henricum IV. Imp*
V
rum
,
Patavii
1713. 4. Qua autem con-
tra Epijiolam fVenerici fcripturum fe pro-
mitvit
,
nufquam exftant . Haud dubie
idem Manegundus eft
,
quem Henricus
Gandavenfis cap. 28. ait ingcnii
fui mo-
numenta in expofitione Pfalmorum & E-
piftolarum Pauli
,
pofieris reliquijfe .
Huic Manegoldo Teutoni tribui a non-
nullis Commentarios in Pfalmos , Co-
lonix
1536.
fol. editos, Miraeus ex
Jo,
Molano annotavit
,
quos tamen Remi-
gii Autificdorenfis
Epifcopi effe com-
munis eft perfuafio . Venfimile etiam
Clariifimo Muratorio vifum de eodem
mentionem fieri in Ptolemaei Lucenfis
Annalibus ad A. 1690. Per idem tempt.s
floruit tn Teutonia quidam Philofophus
,
cui nomen Menegaidus
,
cujus uxor &
fi~
l'i in Phtiofop-hia fuerunt permaxims . A-
nonymus apud Andream du Chefnc
Tom. IV. de rebus Francor. pag. 89.
Hoc tempore tam in Divina quam in
humana Philofophia floruerunt Lanfran-
cus Cantuariorum
Epifcopus
,
Gvidn
Langobardus
,
Maingaudus Teutonicus
^
Bruno Remenfis
,
qui
poflea vitam
duxit eremiticam . Fuit hic Magifter
Manegoldus de Lutcnbach inter primos
Canonicos & Prarpofitus Canonicorum
Regularium Murbacenftum in Alfatia
,
de quo Bertholdus Conftantienfis in ap-
pendice ad Hermannum Contractum ad
A. 1095, & 1098. & Auclor incertus
ad A. 1090. apud CJrftium Tcm. 2. pag
83. Diverfus adeo a duobus ejufdeni
temporis
,
Manegoido Abbate S. Georg
[
ii
m Svevia quem a Monachis fuis occi-
fum (b) refert idem Berthoidus ad A.
1100. & a Manegoldo Raitenburchenfi
Decano
,
cujus Irbrum pro defenfione
Gregorii VII. compofitum ipfo adhuc
vivente
,
tamenab ipfo non approbatura
memorat Gerlachus prsepofitus Reicher-
sbergenfis apud Clariff. Pezium Tom,
2. Anecdotorum parte 2. pag. 491. Con-
fer ejufdem prolegomena ad illum to-
mum pag. XXIX, feq & Diarium e-
ruditorum Italiae Tom. XV. pag. 32.
feq.
*
Opufculum a Muratorio editum
lon-
bj Afta Sanilor, Tom. 3. Februar. pag. jz.
1
L A T I N I T A T
longe diverfi efl argumenti ac cenfuit
hic Fabricius . Totus enini in eo efl
ut demonftrct haud ita probanda effe
veterum
Paganorum fcripta , ut omnia
indifcriminatim admittantur
,
cum plu-
ra in eis effe evincat
,
qua: dogmatibus
fidei noftra? adverfantur . Haec contra
Wolfelmum ufque ad cap. XXIII. dif-
putantur
;
tum vero duobus tantum-
modo capitibus de caufa Gregorii VII.
agitur
,
qua: adjeciffe fe in praefatione
operis authoi prohcecur eo quod fcirct
Wolfelmum Dominum Papam Grego-
rium polluto ore Jaceraffe
;
ideo ait
:
atiquid de iilo adneitcndum duxi .
Manegaudus Abbas S. Michaeiis ad
Mofam circa An. 1150. cujus diploma
de renovanda memoria Ducis Volfaudi
edidit Baluzius Tom. IV. Mifc. pag.
Alius Manigoldus Svevus ex Abbate
Gremfmunflerenfi Epifcopus Paffavienfis
A. 1206. de quo monumenta Tegern-
feenfia apud eundem Pezium Tom.
3.
parre 3. pag.
523.
Ab his omnibus ut videtur diverfus
Mencgaldus five Menengatdus fcriptor
Hifioriji Ecctefiafiicx Manufcriptx in va-
riis Bibliothecis
,
qua? incipit : Affyrio-
rum Regum potentiffimus olim fuit Ni-
nus
,
qui bellum finitimis inferens Regi-
bus &c. Judice Luca Holflenio
(
a ) au-
Elor nulhus judicii nec pretii
,
quorum cen-
turig reperiuntur
paffim
in Bibliothecis
Monafieriorum
,
qualis Petrus Comefior
,
Vincentius Belluacenfis
,
(
b
)
aiiique ejus
farince confarcinatores
,
qui quum nullum
fuis bifloriis initium reperire
poffent ,
ab
exordio Mundi repeteb.mt
,
ut mali Poet<e
Trojanum belluw gemino ordiuntur ab
0-
vo . Forte
fub finem ad particuiarem ali-
cujus Gentis hijloriam
,
& ad fua tem-
pora delabitur
,
qu<e ufui effe poffent ad iU
lorum temporum cognitionem : quod de pro-
xitno & in prtzfinti defperandum .
Jannotius Manettius . Supra Tom. IV.
pag. 24.
Manfredus de Cruce
,
Decretorum Do-
clor, Abbas S. Ambrofii. Mediolanenfis,
(
*) Diarium erudiwrum lutic Tom. XV. p. 19.
I S. L I B. XII.
13
Philippi Mariae ducis Mediolanenfis ad
Concilium Conftantienfe Legatus , cu-
jus Orationem ad Sigifmunium Rom.
Imp. in illo Concilio A.
141 5. habitam.
edidit Hermannus ab Hardt Tomo V.
hifloriajConcilii Conftantienfis pag. 109.
114.
*
Obiit anno 1425.
De illo non-
nulla habet Puricellus in differt. Am-
brofiana n.
19.
Fulgentius Manfredus
,
Venetus Ord.
Minor. junior qui A. 1606. fcripfit Ex-
ceptionem per ediclum Cardinalium in,
caufa Veneta . Exftat apud Goldaftum
T. 2. Monarchiae Imperii pag.
483.
485.

Manfredus Poeta & Mathematicus
,
cujus carmina de computo anni leguntur
ad calcem tomi primi operum Bsdse
venerabilis pag.
425.
feq. & breve fcri-
ptum de embolifmorum ratione pag. 40 5,
452.
Idem an vero alius
Hieronymus
Manfredus Medicus & Aftronomus Bo-
nonienfis circa A.
1455.
cujus Centilo-
quium de Mcdicis & infirmis
prodiit
Bononiae 1483. 4. Norimb. 1530.
8.
Manfredus de Monte Imperiali
,
Medi-
cus , fcriptuin de fimplicibus in Codice
Regio Parif.
334.
Cangius evolvit .
Manfredus Potentinus five Potentix in
Lucania Epifcopus A. 11 19.
fcripfit vi-
tam Gerardi Patria Placentini , Epifco-
pi Potentini , decefforis fui
,
quam vul-
gavit Ughellus Tom. 7. Italiae facrae
p.
135. 138. ( edit. primae pag. 178.)
Manfredus Sicilitc Rex A. 1266. ex-
tinclus , de quo Antoninus Mongitor
T. 2. Bibl. Siculae pag. 29. feq. Ejus E-
piflolas quinque edidit Baluzius Tom. r.
Mifc. pag.
475. ^83.
feq. Eiufdem ad-
ditiones ad Friderici II. Imp. iibrum
de arte venandi cum avibus
(
de quo fu-
pra Tom. 2. pag. 207.
)
prodiere Augu-
fiae Vindel. 1576. 159*1
S. Epifiol.t
de
vicl-oria adverfus exercjtum Papa In-
nocentii IV. apud BzoviumadA. 1254
n. VI.
Manfredus Terdoncnfis Ord. Minor*
Provincia; januenfis ac cufiodia Papien-
fis, circa A. 1360. fcriptor
Potylogii fi-
ve
C
h ) Multis tamen aliis hic prsftat
,
*4 BIBL. MEDIM ET INFIMJE
ve expofitionis vocabulorum S. Scriptu-
rae . Vide Waddingum pag. 246.
Manfredus Vercellenfts Ord. Praed. cir-
ca A.
1^33'
m partibus Langobardix
nunciavit propinquum Antichrifti ad-
ventum & quafi tempore fuo effet fu-
turus, induxit ad hoc fuas rationes ex
Scripturis
,
prsecipue ex Apocalypfi : in-
de multis ad eum confluentibus auftor
fuit tertii Ordinis Monachorum & Mo-
nialium de poenitentia S. Dominici .
Vide Antoninum Florentinum fummae
hiftoriarum tit. 22. cap. 7. . 8. Tom.
5.
pag.
494.
feq. Prxdicabat Bernardinus
(
a
)
contra cum
,
arguens faBum illud
,
& Manjredus contra Berna\\iinum
,
in a-
liquibus dothina fitce eum fugillcns .
Nicolaus ManiacHtius
,
Canonicus Ord.
S. Auguftini regularis
,
Lateranenfis Ba-
ftlifiae
,
circa A. 11 80. fcripfit Catalo-
gum Romanorum Pontificum a Petro Apo-
i\o\o ad Alexandrum III. verfibns he-
xametiis Leoninis . Incip.
Si vis Pontifices Romante nofcere fe-
diy
,
Carminibus noflris perleBis fcire vale-
6itt
Edidit Onufrius Panvinius in anno-
tatt. ad Platinam in vita Alexandri
III. pag. 207. & Daniel Papebrochius
cum notis in propyteo AcL Sanflorum
Maji pagina 27. Hunc Catalogum Ni-
colao Montacutio Anglo circa A, 14.66.
claro prseter rem tribuit Pitfeus pag.
657.
& ante eum Baleus VIII. 25. Vi-
de & Oudinum Tom. 3. pag. z6g6.
Anicius Manlius Torquatus Sevcrinus
Boethius Supra
,
Bocthius . Tom. 1. pag.
a 5*-
Jacobus Manltus . Supra
,
ftcoous Bn-
gantinus Tom. IV. pag. 7.
Manlius Rallus ad quem ]. Jovianus
Pontanus libro 2. Hendecafyllabon :
Manli delicij Attici leporis
Atque idern Latix lepos Camcenx
,
Cantas dum teneros Lydnns amores
Et Coi numcris refers Philetec
5cc.
Lucas Mannellus . T. IV. pag. 281.
Manfvetus Archiepifcopus
Mediola-
neniis
,
qui contra Monothelitas A.
679.
Synodum habuit
,
( b
)
Synodicamquc
ad Conftantinum Pogonatutn
,
Imp.
CPolitanum mifit
,
qua? cum Manfveti
expofitione fidei exftat in tomis Conci-
liorum ante acla fextae Synodi A. 680.
& fcparatim ex Codice Anglicano pro-
diit cum notis Geverhardi Elmenhor-
ftii , Lugd. Bat. 1618.
4.
Gvalterus Mapes . Supra Tom.
3. pag.
117.
Maphtus Vegius ex Laude Pompeja
Laudenfis, Infuber
,
Martini V. Papa?
Datarius
,
diem obiit Romae A. 1458.
primo anno Papa? Pii II. fepultus in
capella quam ipfe Vegius adduclis A.
1430.
Oftia reliquiis B. Monicce
, (O
S. Auguftini matris xdificari fecerat
.
De eo Trithemius cap. 762. & fcriptor
Vitae fubjunctse lrbris de educatione puc-
rorum
,
in edit. Bafil. 1541. 8. & in
Bibl. Patrum iifdem praemiffa: : Jovius
inelogiis, Ghilinus Tom. 2.Niceronus
in memoriis de vitis eruditorum Tom.
26. pag. 83. & additiones ad Naud&a-
na pag. 194.
Scripta ejus , curante An-
drea Schotto in Bibliothecse Patrum
Colonienfis fupplemento A. i<522.atque
inde in Bibl. Patrum Lugdunenfi tomo
XXVI. exflant hoc ordine:
De educatione libercrum & claris eo

rum jludiis ac moribus libri VI. pag.
633.
Prodierat eximium hoc opus Me-
diolan. 1491. 4- Parif.
15 11. 4. Bafil.
i54i- 3.
De perfeverantta Religionis librt VI.
ad Elifabeth & Monicam
,
forores . pag.
689. Prodierant ex Joannis de Butrio
,
Monachii Claraevallenfis recenfione
,
Pa-
rif. 15
11.
4.
Dc quatuor hominisnovijfxmis
,
morte
,
judicio
,
inferno & Paradifo mcditatio-
nes . pag.
745.
Prodierant cum libris
de
Q
a~) Eernardinus: Sonenfis
y
de quo f:pra Tom.
C.O
Adcfe Baronlum ad Martyrolog. Rom. IX.
1. pag. 217. Conier Raynaldum ad Annum 1419.
April. Atta Sanitor. Tom. 1. Maji 4.
pag. 491.
n.ij.
C6)
Confei Pagium ad A.679.
r. IV.
feo,.
April. Aita Sanctor. Tom. 1. .
Tillemontii memorias H. E. tomoVIIL. pag. 477.
I AT I N I T A T
de
educatione liberorum
,
Bafileae
.
Philalethes ,
feu Veritas invifa exu-
lans ,
dialogus ad Euftathium fratrem
pag.
755.
prsmififa ejufdem argumenti
elcgia
Cornelii Gnaphei Aloftam . Pro-
dierat cum quibufdam Luciani dialo-
gis,
Argentorat.
15
"15. 4. & cum praef.
Udalrici Fabri , Thorenburgenfis
,
Vi-
enna? 15 16.
4. De Gallica verfione Lugd.
forma minore a D. V. Z. edita qua*
hunc dialogum perperam Luciano tri-
buit
,
& de altera verfibus Gallicis
,
Petro du Val interpretc
,
Lugd.
1552.
vide Niceronum Tom. XXVI. pag. 89.
Supplcmentum libri XII. /Eneidvs Vir-
gilianx pag.
759.
Incipit: Turnus ut ex-
tremo devitlus Marte profudit . Sa*pius
prodierat in variis Virgilii editionibus
,
ut notare me memini in Bibl. Latinse
lib. 1. cap. 12. ubi ctiam de Gallica
hujus fupplementi metaphrafi a Petro
de Mouchant adornata .
Aflyanax
,
five de morte Aflyanactis
,
poema quod incipit :
Mufa ,
refer qux
caufa metum
pofl diruta Troja . pag.
764.
prodierat curante Laurentio Abftemio,
Fani 1505. cum pfeudo-Pindaro Theba-
no & variorum epigrammatibus
,
quo-
rum nonnulla omiffa in fecunda Fran-
cifci Polandi editione A. 1515.
Vide
additiones ad Naudxana pag. 198.
Velleris aurei libri IV. quorum ini-
tium : Egregium canere JEjonidem juve-
nefque Pclatgos pag. 766. Editi fuerant
una cum Aftyanafte Vegii a Francifco
Modio Colon. 1589. 12.
Antoniados five de vita & laudibusS.
Antonii
,
libri IV. ad Eugenium IV.
pag.
773.
Incip. Non hic Pegafides
,
non
ficia
<& inania
, Muft . ex editione An-
tvverp.
1559.
Declamatio feu Difputatio inter So-
lem
,
terram & aurum
,
audiente Deo &
homine amflente . pag.
777.
Lucem vi-
derat Parif. 1511.
4.
Frceter hatc in Bibliothecis Patrum
obvia
,
exftant Vita S. Bernardini Se-
nenfis
,
edita in Aclis Sanclorum T. V.
Maji 20.
p. 287. Poemata & Epigram-
C<
)
Tria lujlra peregi
,
ttatis meta ijla mea
.
IS LIB. XII. 1*
mata edita una cum aliis a Franchino
Gafurio
,
Laudenfi , Muficae artis laude
celebrato A. 1
5
2 1 . ln his elegiae defraudi-
bus rujlicorum & epigrammata contra (a)
vitam rufticam compouta ab eo antio
1422. & poema cui titulus Pompejana
,
A. 1423. Ipfe vero natus A.
1407. prar-
cocibus igitur ingeniis jure fuo accen-
fendus . Quod pra:terea memoratur a
Trithemio de laudibus divse Monicx
,
prceter prarfationem de hoc argumento
iibris de liberorum educatione praemif-
fam : intellige libros trcs de vita & obi-
tu B. Monicm & Ojficium Translationis
cjufdem . Sed & hax & in A&is San-
cTor. Tom. 1. Maji pag.
491. memo-
rata
,
Vitam & Officium S. Augujlini
& OJficium Converftonis ejufdem ; & Vt-
tam & Ojficium B. Nicolai Tolentinatis
,
& cxtera memorata Trithemio
,
In PfaU
mos Pocnitentiales & de re militari
,
3c
cum Epiflolis multis iibrum de anditio-
ne humana quem imperfeclum reliquit,
nemo
,
quod fciam
,
in lucem protulit
.
Librum de Verborum in jure civili
figni-
ficatione quem Vincentix A.
1477.
edi-
tum fcribit Simlerus
,
alterius Maphaei
effe mihi perfuadeo .
*
An Maphaeus
ijfte fcripferit libros tres de vita
, & obi-
tu S. Monica? plane ignoro
;
illud com-
pertum mihi eft indicatum a Trithemio
opus de laudibus D. Monicse libro uno
conftitifle
;
nec forte aliud eft
,
quam,
carmen quoddam ab eo editum
,
qua
occafione ftatuam S. Monicse erexit Ro-
mse
,
qua de re Trithemius . Carmen
vero iftud prodiit excufum in colleclio-
ne Venetiis edita anno
5320. cujus hic
eft titulus : opufculum multarum bonarum
rerum ( fic
)
pag. 113. Incipit :
Salve lux matrum mater
fantliffinw
falve
Salve Auguflini Monica digna parens .
Haec ipfa carmina legi excufa in San-
ftuario Papienfi Jacobi Guala impreffo
Papiae an.
1505. Vide ibid. I. 4. cap.
15-
,
Maphad Vegii de felicitate & mife-
ria Dialogus extat MS. in Bibliotheca
Fi-
\
i6 BIBL. MEDI7E
Piftorienn" . Vide commentarios ejufdem
EibliotheciE
p. i. pag. 6.
Celfus Maphaus
,
Veronenfis de cujus
apologia pro Canonicis regularibus con-
tra Ambrofium Coriolanum
,
Eremita-
rum Generalem, vide Bzovium ad A.
1484. n. 4.
feq.
Paulus Maphxus
, Veronenfis ,
fupra
Maffeus .
Guilelmus de Mara . Supra Tom.
3.
pag- J
54.
Marbodus
,
Merboldus
,
Marbottus
,
Marbadus
,
Mardebanus
,
Merobaudus
,
Merbodaus , a Baleo II. 50. & a Pitfeo
pag. 185. Leyferoque pag.
369.
de poe-
tis Medii aevi
,
cognomento Evanx di-
citur
,
quod Evacem de gemmis vifus
eft carnaine expreififie
,
ut mox fum di-
clurus . Natione Bntannusex Magiftro
Scholarum & Archidiacono Andegavenn
Epifcopus A. 1096. Redonenfis in Bri-
tannia Armorica Gallix ufque ad A.
1123. quo Monachus ad S. Albinum
Oid. Bened. Andegavi obiit aetat. 88.
Multa fcnpfit verfu & profa
,
quorum
nonnulla
,
fex Epiftola? nimirum
,
liber
de gemmis, variaque Carmina
,
jufiu
Ivonis
,
Redonenfis Epifcopi vulgata
Redonis ; 1524.
fed plura curante prae-
claro Viro D. Antonio Beaugenr're
,
Presbytero Ord. Bened. edita ad calcem
Operum Hildeberti Cenomanenfis
,
(
a
)
Parif. 1708. fol. hoc ordine
,
& prx-
mifia
,
inter aliorum elog'orum dele-
ctum ,
Monachorum & Conventus S. Al-
bini Andegavenfis
Epijiola encyclica de
ejus obitu , in qua Oratorum Rex
,
Gal-
licanx
eloquenttce arcem obtinuiffe tradi-
tur , atque fi Ulgcrio ejus in Schola? ma-
gifierio fucceffori credimus, (b) ceffxt
ei Cicero
,
cejfit Maro juntius Home-
ro
.
1. EpifloU VI. pag. 1387. ex quibus
prima ad Raynahlum Martigne , Ande-
gavenfem Epifc. fzepiusedita in Patrum
Bibliothecis
7
ut Lugd. Tom. XXI. pag.
ET INFIMJE
157.
atque inter Hildeberti
Epiftolas
fecunda & tertia ad Ingilgerium
,
five
Ingtmgeriubi folitarium & Sacerdotcm .
Quarta ad Vitalem
,
Quinta
parametica
ad ancillam
Chrifti Agenoridem
,
&
fexta ad Robertum
Arbricellenfem
,
op-
pugnata a Natali
Alexandro Sec. XI.
&XII. diff. V.artic. 2. Tom. Vl.pag.
800. feq. Hifce ex veteri
Redonenfi e-
ditione Anni
1524. exhibitis & ad Ma-
nufcriptos Codices caftigatis addi pote-
rat feptima ad Hildebertum ex Dachcrii
Tom. XIII. fpicilegii
pag.
295. ( Tom.
3.
edit. novse pag.
430.)
2. Vita S. Licinii
,
Epifcopi
Andega-
venfis pag. 1418. edita in Adlis
San&o-
rum T. 2. Febr. 13. pag. 682.
3.
De Vita S. Roberti,
Abbatis Cafs
Deilibri II. pag.
1433.
ex iifdem A&is
Tom.
3.
April. 24. pag.
317. & inMa-
billonii Aclis Benediclinis Sec. VI. parte
2. pag. 184.
4.
Vita S. Magnobodi
, Confeftbris pag.
1490.
ex Manufcr.
Mabilloniane
,
&
prarnifla pag. 1463. ejufdcm
Magnobo-
divita fcripta ante Marbodum ab Ano-
nymo .
Scripta Carmine .
5.
Hifioria Theophili
pocnitcniis
,
Vi-
cedomini Adanae in Siciha
,
pag.
1507.
Inop.
Quidam magnorum Vicedomnus
erat me-
ritorum
,
Theophilus nomen
,
tenuit quoque no-
mtnis < men .
Ex Aclis Sanclor. Tom. t. Febr.
4. pag.
487-
6. De feptem fratribus Maccabxis
pag.
1517. ex vereriedit.
Redonenfi A.1524.
Incip. Antitjua Legis jus folvens
jujfw
Regis .
7. De S. Laurentio
,
pag.
15 19. ex
eadern Redonenli edifoiT? & ex Ma-
nufcr. Regio n. 274. \n>vp. A Decio
tcntus
,
gladioque furmtc pcrcmtus
. Scri-
ptdin metrice paffionem S. Laurentii a
Mar-
Qa~) Supra Tom. 3.
pag.
257. Afta Erud.
1709.
ftola illa encvdica in Marbodi hudm & Ulserii
p. 145.
Oudinus Tom. 2. pag.
946.
Bibl. Latina carmen teguncur e
f
.iam in Edniundi Martene T. 1.
IV. J. aaecdotor. pag.
355. 357.
O)
Bulzi Hift, Academ. Panf. pag. 522. Epi-
L AT I N I T A T
Inter editiones
praeftat illa Stephani Ba-
luzii
,
qui in notis ad S. Cyprianum
pag. 6o<p.
Utinam Harduinus voluijfet
fe-
qui editionem meam gefiorum
,
quce certe
,
abftt
verbo invidia
,
wwo melior
efl
quam
ille dedit
.
Marcellinus Presbyter Luciferianuscir-
ca A. 384.
de quo fupra in
Faufliw .
Marcellus Epifcopus Africanus inter
eos quorum nomine S. Cyprianus fcri-
pfit Epiftolam inedit. Pamel. & Baluz.
LXVIII. (Oxon. LXVII.)
S. Marcellus I. Romanus Papa ab A.
308. & Martyr. Januar. A. 310. de quo
A6ta SancTor. Tom. 2. Januarii 16. pag.
3.
feq. ubi & carmen in ejus laudem
fcriptum a S. Damafo
,
editum primum
a Baronio ad A. 309. n. 7. atque Acla
S. Marcclli
,
au6tore Anonymo
,
aliaque
pag.
9. libris duobus aucTore Urfione
,
Abbate Altimontenfi . De decrcto apud
Gratianum Caufa XX. quceft. 1. cap.
10. quo pueris minori setate oblatis mo-
nafterio, ad feculum regrediendi pote-
ftas anno statis decimo quinto conce-
ditur
,
vide Petrum Couftant in Epi-
itolis Pontificum pag. 314.
feq.
Epifio-
lam ad Epifcopos per Antiochenam provin-
ciam confiitutos & alteram ad Maxen-
tium exhibet & falfitatis convincit Blon-
dellus in Pfeudo-Ifidoro pag.
393.
feq.
Marcellus II, cognomine Cervinus
,
Papa A.
1555.
ab Apnl. 9. ad 1. Maji
de quo confules Paulum Colomefium in
Italia Orientali pag.
77.
feq.
Marcellus Burdega lenfis , Medicus Em-
piricus
,
Theodofn Magni archiater
,
de
cujus Iibro Medicamentorum
,
ejufque
editionibus dixi in Bibliotheca Latina
IV. 12.
3.
Marcellus quem Marci praefe^H Urbis
F. & ex Simonis Magi affecla
(
a
) di-
fcipulum S. Petri Apoftoli venditant
,
fcriptor commentitius variorum Ac~ta-
rum de quibus Sigebertus cap. 1. & ex
eo
Trithemius cap.
4. Mentio hujus
Marcelli
apud Pfeudo-Abdiam lib. 1.
cap. ult. qui ex ejus AcTis etiam non-
I S L I B.
XII. 21
nulla repetit v-n\s%H.
Libellum de mi-
rificis atlibus B. Petri & Pauli
,
& de
magicis anibus Simonis magi ad SS. Ne-
reum & Achilleum
,
pro Chrifto in Pon-
tiana Infula relegatos , recudendum cu-
ravi in parte tertia Codicis Apocryphi
Novi Teftamenti pag.6"32.
653. Ex eo-
dem Ordericus Vitalis Epiftolam de
conflitlu Simonis Petri & Simonis Magi
fere integram defcribit lib. 2. Hift. Ec-
clef. pag.
392.
feqq. (
in fcriptoribus
Normannicis Andres du Chefne )
lau-
dato autore Marcello
,
( non Lino
,
ut
amrmat vir doclus in difT. de Patribus
Apoftolicis pag.
55.)
Sub Mareelli no-
mine idem fcriptum integrum primus
edidit & notis illuftravit Florentinius
ad Martyrolog. Hieronymianum pag.
103. iii. Fragmentum illius vulgavit
ex codice Lateranenfi Paulus Aringhus
,
Romae fubterranece Iib. 2. cap.
5.
num,
9. & ex Flaviniacenfi codice Lud. Jaco-
bus a S. Carolo ad calcemBibl. Ponti-
ficicepag. 487. Integrum quoque pridem
ediderat Fridericus Naufea in Paffioni-
bus Apoftolorum fed fub nomine Phi-
lalethje Eufsbiani Colon. A. 1531. 4. E-
piftolam Marcelli ad Nereum & Achil-
leum ante Lud. Jacobum a S. Carolo
"ulgavit Laurentius Surius ad diem 12.
Maji , unde poflca legitur etiam in A-
clis SancTor. Tom.
3. Maji 12. pag.
9,
feq. in AcTis SS. Nerei & Achillei
.
Suppofititiis adfcribent quicunque atten-
te legerint univerfi . Vide Joannem
Heflfels , Lovanienfem docTorem in cen-
fura de quibufdam fancTorum hiftoriis
cap. 6. Henfchcnium Tom.
3.
AcTorum
Maji pag. 10. Tillemontium Tom. 1*
memor. Hift. Ecclef. pag. 498.
& 781.
feq. Gerh. Joannem Volfium de hifto-
ricis latinis Iib.
3.
pag.
736.
Ittigum
,
appendice de ha*refiarch. pag. 8. feq. &
diff. de patribus Apoftolicis pag.
55.
feq. ubi etiam memorat fuppofititias
Eutychis Viclorini & Manis ad Marcel-
lum literas
,
qua? in AcTis Nerei & A-
chillei exhibentur
,
de quibus
Papebro-
chius
(/i") Ita
Pfeudo-Linus
, & Pfeudo-Marcellus ipft
,
atque irtde Sigebertus, & Martyrologium
Roma*
nunj
7, Ociobr.
22 BIBL. MEDI
ehius Tom. 7. A&. Maji in addendis
ad illa afta
.
Fingunt etiam
Epiftolas ad
iftum (
Marcellum
)
a Santlis ex infula
Pontia & ab hoc ad illos datas de Simo-
nis Magi & Petri Apoftoli conventionc
,
argumentis ex
Hegeftppi
apud Surium
frag-
mento defumptis
y
quas Epiflolas merito
txplodes .
Reliqua Sigeberto memorata funt
,
qua? omnia in eadem ad Nereum &
Achilleum Epiftola leguntur : De obitu
5. PetronilU Virginis
,
Filia? B. Petri
Apoftoli ; Confer Acla Sanflor. Tom.
7.
Maji 31. pag. 420. De Pajftone S.
FelicuU Virginis & Martyris . Vide ea-
dem Afta Tom. 2. Junii 13. pag. 666.
De
pafftone S. Nicomedis
,
presbyteri &
Martyris . Vide Baronium ad Marty-
rolog. 15. Septembr.
Mareellus Memorialis
,
cui gefla Colla-
tionis
Carthaginienfis
,
cum Donatiftis A.
411. habitoe- debemus
,
ut conftat ex E-
piflola Marcelli hujus pramiiffa ad Se-
verianum
& Julianum
,
quos dile&iffi-
mos & in ChrifH nomine venerandos
appellat . Prodiere illa primum curan-
te Papyrio Maffono Parif. 1589. 8. at-
que emendatiora a Petro Pithceo
1596.
6, deinde in tomis Conciliorum
,
Re-
gia
,
Labbei , Harduiniana, & in Opta-
to Parif. 1676. fed maxime recenfita
novo Stephani Baluzii fludio
,
in ejus
tomo primo Conciliorum
,
atque inde
in Optato Dupinii & in Coleti Veneta
editione Conciliorum tomo III. Diver-
fus hic Marcellus Memorialis a Marcel-
lino notario
,
de quo fupra . S. Augufli-
ni breviculum hujus Collationis exftat
inter praeclari illius Docloris opcra Tom.
IX. edit. Benediclin. Amft. pag.
371.
Marcellus Palonius
,
patricius Roma-
nus interfuit praslio Ravennatenfi A.
C 1512. fefto refurrectionis Chrifri
3.
Id. ApriL quo vicloria penes Gallos
ftetit fed non incruenta
,
adverfus
Ju-
Jii II. exercitum . De illo prnelio iila-
que clade duos fcripftt Iibros cannine
epico
y
quod elegantiffimum Hierony-
mus Rubeus apud Voflium p. 677.
ap-
peBat . Prodik Romae
151
3. HujusMar-
M ET INFIMJE
celli epigramma in Andream
Matthar-
um Aquivivum exhibet Gruterus inde-
liciis Poetarum Italorum Tom. 2. pag.
175-
Marcellus S. Q2ktri difcipulus . Supra
Marcellus Marci F.
Marcellus Nolanus Presbyter fcripfit
fxve fcriptam heroico verfu a S. Pau-
lino Nolano
,
profie fenfibus explicavit
& Leoni Nolano Epifcopo dicavit vitarn
S. Felicis Confefforis & Prcsbyteri No-
lani
,
defuncli ut videtur poft A. 312.
Edidit
Jo.
BoIIandus Tom. 1. Januar.
946. 948. Leo ille Epifcopus Nolanus
circa A.
535.
Vide Ughellum Tom. 6.
pag-
253.
Marcellus Ravennas . Supra Marcellus
Palonius .
Ulpius Marcellus ICtus Antoninorum
tempore
,
fcriptor notarumin Salvium
Julianum
,
Pomponiumque
,
fed anti-
quior quam ut a me hoc loco memo-
rari debeat
.
Marcerius Anglus
,
Hiftoricus cujus
Chronicorum opus ex Joanais Baconthor-
pii prologo quarti fententiarum
,
qux-
ftione decima memorat
Jo.
Baleus X I.
19. ex Baleo Pitfeus pag. 88<5. alii-
que .
Joannes Marcheley . Supra T. IV. pag.
101.
Marchelmus . Vide fupra
,
in Marcel-
lino
,
Anglo . Dubitoan diverfus haben-
dus quem Pitfeus ad A. 772.
referens
S. Marcellini fratrem facit pag.
155.
atque fcripfiffe interpretationem fomnii
Ludgcri .
Jacobus de Marchepallu
,
fupra Tom.
IV. pag. 14.
Joannes Marcheftnus e Regio Lepidi
,
Mutinar vicino Ord. Minor. circa A.
1450. ut refte Sixtus Senenfis , non ut
Waddingus & alii
,
1300. nam Mam-
mothreptum fuum
,
quo inprimis incla-
ruit, &de quo fupra pag. 11. abfolvif-
fe fe fignificat A. 1466. Alia ejus fcri-
pta apud Waddingum pag. 247. feq.
Oudinum Tom.
3. pag. 2562. & Joan-
nem Guafco in hiftoria Iitteraria Regii
Lepidi
,
edita Italice 171 1. 4.
pag. 12.
funt
L A T I N I T A T I S L I B. XII.
funt Sermones de SanSiis & traclatus<&
purgatorio & de vitiis.^
Francifcus de Marchia . Supra Tom.
2. pag. 195-
Jacobus
de Marchia Picenus , ex mon
23
in iis quibus utebantur rebus obtinuif-
fe.
Joannes Marchinellus
, fupra Tom.
4.
pag. 101.
Nicoiaus de Marchono Italus de Civi-
te Brandonis agri Afculani , Ord. Mi-
tate Caleni
, Notarius , iter
fufcepit in
Palsflinam A.
1394.
cujus
defcriptio
manu exarata in Bibl. Regis
Chriftia-
niffimi num.
5785. vide Oudmum Tom,
3. pag. 1269.
Joannes de Margia . Vide fupra Tom,
4. pag. 101.
Marculfus, Monachus ut ajunt Pari-
fienfis , ad Landericum
(
non Parifien-
fem A. 660. Epifcopum tempore Da-
goberti Regis , ut cum multis aliis pu-
tat Labbeus Tom. VI. Concil.pag.
550.
formulam de privilegio & Conceffio-
nem Legis ad Privilegium ex Marcul-
fo referens
)
fed ad Landericum Epi-
fcopum Meldenfem
,
qui circa astatem.
Pipini & Caroli M. floruit
,
(
a
)
fcri-
pfit de formulis
( b
)
publicorum privato-
rumque negotiorum libros II. Editi pri-
mum una cum aliis incertorum auclo-
rum formulis ab Hieronymo Bignonio
viro infigniffimo cum notis eruditis Pa-
rif. 1613. 8. & meliore atque aucliore
editione 1666.
4. recufi etiam
,
fed fi-
ne notis in Bibliothecis Patrum Colon.
Tom.
7. Parif. Tom. 2. fupplem.
&
Lugd. Tom. XII. Recenfitis autem a
laudatiffimo Baiuzio tomo 2. pag. 360,
non Bignonii folum notae illae auclio-
res , fed etiam novae Baluzii accefTere .
Parif.
1677. fol. Longe utiliffimas effe
hafce formulas ad Francicas & Germa-
nicas antiquitates illuftrandas
, multi
jam monuerunt : Salmafio autem no-
tante
,
lib. de lingua Helleniftica pag.
23.
Latina & Romana illorum temporum
lingua
ftc differunt proprie ut Divionenfis
& Burgundica . Et
fic de aliis . Mixta
porro illa quam folcecifmis & barbarifmis
fcatere dicit Ifidorus
,
(
c
)
prxcipue locum
ha-
tur. Vide Valefium ad Ammiani lib. XIV. cap. 1.
(
e") Vide Colomefii Bibl. feleclam cap. 54.
Gaf-
fendo in vita Peirefcii ad A. 1624. Bignonius
hic
vocatur magnum bonarum littetarum & arcis U-
gum ac jufliti* afuii Senatum lumen i
nor. S. Francifci de Obfervantia
,
de-
funclus A.
1436. & Beatificatus A. 1624.
ab Urbano VIII. vide bullarium Laur.
Cherubini T. IV. p. 19. fcripfit contra
Fraticellos in Italia
,
Manichseos in
Bofnia & Croatia , Patarenos & Aria-
nos in Hungaria : & Cruciatam prx-
dicavit contra Turcos . Ejus dialogum
contra Fraticellos Manufcr. habuit Wad-
dingus ut ipfe refert pag. 184. ubi et-
iam memorat ejus tra&atum de adora-
tione fanguinis Chrifii in triduo
effufi
.
Duo Quadragefimalia . Adventualia toti-
dem : Sermones de SanEiis
,
in quibus
quatuor de S. Francifco . Traclatum de
admirabili gloria Virginis Marix . Locos
communes divifos quinque partibus
,
quo-
rum fingula? variis itcrum traftatibus
difiinguuntur . Addit etiam Pifanellam
fummam ab eo recenfitam
,
& DocTri-
nam Scoti redaclam in tabulas
.-
fcri-
ptaque Quodlibeta & Commentaria in
IV. iibros Sententiarum . Confer Oudi-
num Tom. 3. p. 2625. feq.
*
Diaiogus
Jacobi de Marchia contra Fraticellos
an certum ejus opus fuerit , adhuc ver-
famur in ambiguo . Efl enim apud me
ejufdem opufculi codex recenti manu
ex vetufto alio defcriptus ad Cardina-
lem Leandrum de Colloredo olim per-
tinens
,
qui titulum hunc eadem qua
CKtera manu adfcriptum prxfert : Dia-
lopus contra Fraticeiios B.Jacobi de Mar-
chia
,
de cujus identitate
,
quod ita
fue-
rit a Beato fcriptus
,
dicunt FF. MM.
quod certe non confiat . Dialogi author
totus efl in defendendo Joanne XXII.
definiente Chriflum
,
& Apoftolos jus
aliquod faltem , ut vocant
,
naturale
CO
Vide
Jo.
Launoji aflertionem inquifitionis
in chartam immunitatis pag. 6\6. feq. & inquifi-
tionem ipfam pag.
25.
(6)
Formula
proprie eft norma judicii quam
Princeps vel Magiftratus judici fententiam difturo
praefcribit
: Unde interdum & pro fententia fumi-
24
\
BIBL
' MEDIJE ET INFIM/E
habilit ac viguit Jujiiniano Impcrante
,
nt Bcneditli a Greporio
ijiat ex multis monumentis & maxime conjtat ex muitis
x illo injirumento Pienarix fecuritatis
,
( a
)
qucd fcriptum efi anno
J
v.fiinianei
Imperii XXXVIII. & nuper editum ex
Bibi. Regia
,
ex qtta olim id dcpromjera-
mus
,
& ex invoiuto & inextricabiii p-
yie charaBere
,
qualis iilo tempore tabeiiio-
num fuit ,
evoiveramus . Eadcm mixta
fcriptcc fuere Marculfi formuix
,
ftctit in
Codicibus antiquis reperiuntur . Infignem
Codicem harum formularum
,
annorum
amplius DCC. fervo na&us ex fe&io-
ne Bibl. Gudianae
.
Marcus Romanus Papa A.336. a 16.
Januar. ad 7. Oclobr. ad quem Epiflo-
Ja fub Athanafii & iEgyptiorum Epi-
fcoporum nomine
,
in Blondelli Pfeudo-
Ifidoro pag. 436.
una cum Marci ad
eofdem Epijioia fimiliter fuppofititia
pag.
438.
de numero Capitulorum five
Canonum Concilii Nicseni . Confer Lu-
dovici JacobiBibl. Pontificiam pag. 156.
ubi etiam Epitaphium quod Marci me-
morire S. Damafus confecravit . De c-
jus Decreto
,
quo conftituiffe traditur ut
Epifcopus OfHenfis pallio utens Epifco-
pum Urbis Roma confecraret
,
vide
Petrum Couitant in Epiftolis Pontifi-
cum pag. 350.
Tillemontium Tom. VII.
Meinoriarnm H. E. pag. 268.
Petrus Marcus Subdiaconns
,
atque
Innocentii III. Papx CorrecTor Jittera-
rum . Vide Andream du Chefne Tom.
V. rer. Francor. pag.
727.
Marcus Antonius Sabellicus . Infra
,
Sabellicus .
Marcits Aventicenfis
,
infra Marcus
Laufanenfts .
Marcus nefcio quis circa A. 115. cu-
jus Epijioia ad G. devotr.m fcen-iiuam
de vifione A. 1149.
Tunpdali militis
Hybernienfis a (e m Latinum converfa
exftat in Edmundi Martene Tom. 1.
anecdotorum pag.
490.
Marcus Poeta , S. Beneditli Cafinen-
fis circa A.
610. difcipulus & familia-
ris
,
tefle Sigeberto cap.
33.
vitam S.
()
Lib. IX. Orig. cap. 1.
Qb) A. C. 564.
vide B&l. Latinam Iib. 1. cap.
Magno
( libro fe-
cundo dialogorum
) dejcriptam
deflora-
vit heroico breviloquio
& pauca
( de mi-
raculis S. Benedicli
)
fuperaddidit . Pro-
diit in Profperi
Martinengi Brixienfis
tomo tertio Poematum veterum
,
cu-
rante Arnoldo Wiono
,
Rom.
1590.
4.
& in Mabillonii Sec. 1. BenediHn. pag.
28. jampridem lecla Paulo Diacono &
Aldrevaldo, ut
Jo. Baptifia
Maurus ad
Petri Diaceni cap.
3. annotavit . Idem
Petrus docet Marcum fcripfiffe de fitu
&ccnfiruclione Cocnobii
Cajfinenfts . Edi-
dk Angelus a Nuce ad calcem Chro-
nici Leonis Oflienfis
,
qui hujus carmi-
nis meminit -III.
29. Exflat etiam to-
mo IV. thefauri Italize
Muratoriani
pag. 605. Incipit : Cozca profanatas coie-
ret dum tv.rba
figuras . Vide & infra
Marcus Maximus .
Marcus Cajfmenfis
,
idem cum fupe-
riore .
Marcusde Cottnis Bohemus Sigifmun-
di Imp. archiater circa A. 1428. cui
oblatam de infirmitate fua a Joanne
Abbate Lambacenfi informationem ecii-
dit Bernardus Pcz in Prolegomenis
ad
T. 2. anecdotor.
pag. XXXVIII.
Marcus Georgius
,
fupra Gccrgitts
,
T.
3- Pag-35-
Marcus Maruius
,
infra Murulus .
Marcus Maximus
,
Epifcopus ut ajunt
Caefarauguflanus
,
fcriptor commenti-
tius Chronici
,
five continuationis Pfeu-
do-Dextri ab A. C. 430. ad 612. Edi-
dit cum amplis commentariis Franci-
fcus Bivarius Madrit. 1651. fol. & hunc
Marcum eundem facitcum Marco Be-
rejiclinode quo fupra . Perinde fallun-
tur qui Marcum Benediclinum confun-
dunt cum Marco Eremita
,
Graeco
fcriptore fententiarum
,
de quibus in
Bibl. Gr^cac tomo VIII. pag.
349.
feq.
Marco Maximo fidei quantum fit tri-
buendum
,
pete a Nic. Antonio lib. V.
Bibl, veteris Hifpana cap. 2.
Marcus Pauius
,
Venetus cum fratre
regiones Orien-
ta-
Itaiias Tom.
fuo A. C. 1269. adiit
10.
.
ult. &; Diarium eruditorum
XVI. pag.
134.
I A T I N I T A
Marbodo teftatur Sigebertus cap. 158.
Ediderat
Surius ad 10. Auguft.
8. Paffio
S. VtBoris ex editione Re-
donenu ,
fed caftigata ad duos codices
Manufcript.
pag. 1527. Inci p. Curn
flu-
deat
D&mon fanilis inferre polcmon
(
to~
&sy,ot.
)
9.
Pajfio S. Mauritii &Sociorum ejus
,
itidemex Redonenfi editione Annii524.
ex duobus Manufcr. elnendata . Incip.
Dum cohiberc parat Gallos
,
quos conglo-
tnerarat . Sigebertus cap. 158. de Mar-
bodo : Scripfit metrice
paffionem Thebcto-
rum
,
quafi pedibus vadens in fentcntiam
Euchcrii Lugdunenjis Epifcopi
,
qui eam
arbana profa fcripferat ad Silvium Epi-
fcopum . Ad.de fi.placet qua? de Eucherii
lucubratione dixi fupra Tom, 2. pag.
n<5. feq.
10. Vita S. Thaifidis ex duobus Ma-
nufcr. pag.
1541. Incip. Vitam cujufdam
mulieris carmine dicam .
11. Paffio SS. Martyrum Felicis &
Adautli pag. 1 543.
Incipit :
Felix
fidc
,
felix aBu
,
Felix quidam
nomine
Romct natus & nutritus & Sacerdos
ordine .
12. De Vita B. Maurilii
,
Epifcopi
Andegavenfis & Confefforis libri duo
pag. 1546.
Prior incipit
.
Qiwd de Maurilio tcntat mea dicere
Clio .
13.
Varia Carmina
,
preces & hy-
mni
,
pag.
1555.
1582. in quibus aliqua
minime contemnenda .
14.
Liber Ruih redditus carmine
p.
158*.;
.
Judicis v.nius
fub tempore
gefla cane-
mus . 8cc.
15.
De raptu Dtnt Genef. XXXIV.
pag-
.1585-
Difate clauflra pati qui parcitis inte-
gritati .
16. Liber ad Difcipulum de ornamen-
tis verborum
,
pag.
1587. ^ex editione ve-
Tom.
;
".
(a^Prauer ili.i in edit. Rjedonenfi A. 1524.
C.umcn in laudeni Hildeberti ediderat Homrreyus
!ii fpicileaio Patrurvi pag.
419. & almd de tribus
inimicis nominis
, huilieiibus
}
avaritia &; ambi-
tione pag.
347.
T I S L I B. XII. i
7
teri Redonenfi ex pluribus
Manufcr.
emendata & fuppleta
. Incipit
:
Verfificaturo quczdam tibi tradere curo
.
17.
Liber decem capitulorum
itidem ex
Redonenfi editione pag.
1595. i.deapto
genere fcribendi . Incip. qu<s
juvenisfcri-
pfi ,
fenior dum plura retraflo
pcenitct . 2.
de tempore & xvo
, pofl
decies
fextum
currit mihi feptimus annum .
3.
de me-
retrice,
4.
de matrona
,
5. de feneclu-
te
,
6. de fatD & genefi
,
7. de volupta-
te
,
8. de vera amicitia
,
9.
de- bono
mortis , 10. de refurrecTione corporum ,
18. Carmina (a) varia pra?milTo te-
trafticho ad Robertum Lincolnienfem
E-
pifcopum
p. 161 5.
Tot vivas annis
,
quot minis labitur
annis
,
puto legendum
:
Tot vivas annis quot rivis labitur a-
mnis
.
19. EpitaphiumCaroli M. & Lanfran-
ci Archiepifc. aliaque carmina varii
argumenti pag. 1625. 1634. ( b
)
in his
poftremo loco ponuntur Proverbia Ca~
tonis Philofophi
,
qua? hoc loco adfcri-
bam
,
quo magis pateat per fimilem
nclionem Catoni tribui difticha de qui-
bus fupra T. 1. pag.
365.
PROVERBIA
CATONIS PHILOSOPHI.
UTilibus
monitis prudcns accommodet
aures .
Non Uta extollant animum
,
non triflia
frangant .
Dtfpar vivendi ratio
efl ,
mors cmnibus
una
.
Crar.de aliquid caveas timido commit-
tere cordi
.
Nunquam fanantur deformis vulnera
famx
.
5
Naufragium rerum
efl
mulier
malefida
marito .
C Tu,
(\b) Quod pag. 1629. tanquam ineditum profert
Carmen hoc initio : Ovdo Mon.ifiicut Ecc/e/:'aflicus
effe
folebat : pridem editum a Flacio fine nomincj
auttoris, in aliis Codicibus Gualoni tribtiitur. Vi?
de fupra Tom^.pag, uo.
i8
BIBL. MEDI7E ET INFIMJE
Tu
fi
animo regeris
,
Rex es : ji corpo-
re
,
fervus
.
Proximus ejlo bonis
, fi
non potes opti-
mus
effe
.
Nullus tam parcus
,
quam prodigus ex
alieno .
Audit quod non vult
,
qui pergit dice-
re quod vult
.
i o
Non placet ille mihi
,
quifquis placeat
fibi
multum
.
Juri fervitium defer
,
fi
liber haberis .
Vel bona contemni docet ufus
,
vel mala
ferri .
Ex igne ut fumus
,
ftc fama ex crimi-
ne fwgit
.
Irridens miferum
,
dubium fciat omne
futurum .
1
5
Quanto major eris
,
tanto moderatior
eflo
.
Alta cadunt odiis
,
parva extolluntur
amore .
Criminis indultu fecura audacia crefcit
.
Quemlibet ignavum facit indignatio
for-
tem .
Labitur ex animo benefaClum
, injurM
durat . i
Tolle mali
tefles
,
levius mala nojlra
feremus
.
Vir conflans
,
quicquid ccepit
,
complere
laborat
.
Sxpe dolor ficcat lacrymas
,
& gaudia
fundunt .
Injuflus qui fola putat proba qus
facit
.'e
'
Triflibus
afficiar gravius
, fi
Uta recor-
dor
.
$ 5
Omne manu fatlum confumit longa ve-
tuflas
.
Quid cautus caveas
,
aliena exempla do-
cebunt .
Haud ullum tempus vanitas
flmulata
manebit
.
Condit fercla fames ^plenis infuavia cun-
tta.
DoBrina
efl
fruBus dulcis radicis ama-
rx
.
40
20. Liber de gemmis qui incipit : E-
Divitia trepidant
,
paupertas libera res
vax
(
c
)
Rex Arabum legitur
fcripfiffe
efl
.
20 Neroni . pag.
1637. Hic primum inter
Marbodi carmina prodierat Redonis
1524. deinde fub Marbodei
, Galli Ce-
nomanenfis nomine vulgatus a Piftorio
VilJingcnfi: Friburgi
153
1.8. atque ad-
ditis fcholiis Alardi Amftelodami
, Co-
lon.
1539.
8. Hincjanus Cornarius tan-
quam librum quintum fubjecit Macri
(
d
)
libris IV. de herbis
,
hoc titulo :
Semper pauperies quxftum prxdivitisau-
Macrifive ut quxdam exemplaria habent
,
get . 25
Merboldi Epifcopi
,
aut potius Incerti au-
Tunc homo cidpandus
,
quando
efl
in
crimine cajus
.
Fac quod te par
flt ,
non alter quod me-
reatur .
Dijfimilis cunBis vox
,
vultus
,
vita
,
voluntas
.
Ipfum
(a) te cruciat
,
te vindicat in-
vidus ipfe .
tloris de naturis lapidum liber . Francof.
apud Chrift. Egenolphum 1
540.
8. Lon-
go poft tempore velut antea ineditus
fub Evacis
(
e
) nomine lucem vidit e
BiMiotheca Hennci Rantzovii
,
Sere-
Acrius appetimus nova
,
qua jam (b)
nilf. Danorum Regis per Holfatiam &
parte tenemus
,
Dietmarfiam legati
,
curante Henrico
Mol-
Magno conficitur difcrimine res memo
randa
.
Terra hominis patria
efl ,
qua nafcimur
& tumulamur
.
Afpera perpeffu fiunt jocunda relatu .
CO/.
fe.
Qb")
f.
quam qux parte.
(O
Editionesquaedam PliniiXXV. a. Prater]hos
Gr&ci aufiores medieina prodtdere : ex his Evax Rex
Arabum qu> de ,implicium effeelibus ad (Tiberium)
Neronem fcripGt . In Manufcr. verba haec defide-
rari notarunt Salmafius prxf. ad homonyma hyles
jatricse p. 1
5. & Harduinus.
(.O
Liber quintus Macri vocatur etiam in Co-
lice Bibl. Paulins Lipf. de quo Fellerus pag.
369.
CO
Sub Evaeif nomine laudari ab Henrico
Mediolanenfi notavit Barthius pag. 704.
ad Clau-
dian. Apud Albertum Magnum; Vincentium Bel-
lovacenfem aliofque venic nomine Lithiarii five
Lapidarii : vide Tom. XIV. Bibl. Gra>ca? pa^. 118.
Ex Alberti M. de mineralibus etiam Bru.no de Co-
lonia Lapidarium collegit profario fermone
,
qui
Manufcr. Lipfis in Bibl. Paulina te/le Fellero pag.
291.
L AT I N I T
A
Mollero . Lubecse
1575.
8. apud Joan-
nem Balhornium
,
ac recufus Lipfiae
1585. 4.
Pluribus poftea quam centum
annis interjeHs V. C. J-i
obus Grono-
vius ad calcem Da#yliot'ieca? Abraha-
mi Gorlzi Lugd. Bat.
1695. 4
edidit
expolitum a fe Marbodxi Galli Poeta
vetufti carmen de gemmis, auftum in
finc verfibus XCIII. & pratmiflis dua-
bus Epifiolis una tanquam Tiberii ad
Evacem
(
a
) & altera Evacis ad Tibe-
rium . Denique Beaugendrius collatis
editionibus & Codicibus Manufcriptis
recenfito veterem Gallicam addidit me-
taphrafin audloris non multo, quam Mar-
bodeus fuit
,
junioris
,
quse incipit
:
Evax fut un multe riche Reis
Lu regne tint des Arabais
.
Addidit etiam pag.
1679. Marbodi
carmina de XII. lapidibus pretiofts Apo-
calypf. XXI. 19. quorum initium : Ci-
ves ceeleflis patrix Regi regum concinite
:
& pag. 1681. profario fermone eorun-
dem lapidum pretioforum
myflicam feu
moralem applicationem .
21. Poft indicem poftremo Ioco fe-
quitur Metaphrafis Cantici Canticorum :
Incip.
Quem fitio votis
,
nunc ofcula porrigat
oris
.
De hac Sigebertus c. 158. Marbodus,
Redonenfis Epifcopus
,
Cantica canticorum
ad integru n expofuit metrico lepore& al-
legoriam exornans . Laudat & Trithe-
mius cap.
559.
Defiderantur in Beaugendrii editione
Vita S. Alexii Confeflbris
,
fub feculi
V. initia Roms
,
vel Edeffe in Syria
quse exftat in A&is San&or. Tom. IV.
Julii 17. pag. 264. 256. Incipit
:
Prajians magnatis
fummce vir nobdi-
tatis
Stemmate Romanus
effulferat Eufemia-
nus
.
Vita S. Gualttri feu Gauterii
,
Abbatis
& Canonici Stirpenfis in dicecefi Lemo-
vicenfi
,
qui A. 1070. obiit : exftat pro-
fario fermone a Marbodo compofita m
ia~) In Beaugendrii editione pag. 1*587.
ib~) Vide Lelandum cap,
104. Baleum II. 19.
T I S L I B. XII.
19
iifdem AHs Tom. 2. Maji XI. pag.
701. 705.
Vita S. Florentii Martyris
,
quam ex-
fpecTare jubemur ad 22. Septembris .
Joannes Marchanova . Supra Tom. IV.
pag. 101.
S. Marcellinus Romanus , Papa ab A.
296. 50. Jun. ad A.
304.
OcTobr.
24.
de quo AcTa SancTor. Tom. III. 2<5.
Aprilis pag. 412. feq. ubi thurificaffe
Diis , librofque facros tradidifle in per-
fecutione Diocletianea , fed egiffe dein-
de pcenitentiam & Martyrium obiiffe
traditur . Quanquam Petrus Couftant
in Epiflolis Pontificum pag. 310.
totum
illud de lapfu Marcellini , fabulam efle
a Donatiflis excogitatam probat ex Au-
guflino
,
& Sinueffani in Campania Con-
cilii AcTa de Marcellini condemnatio-
ne
,
qux exhibet etiam in appendice
pag. 29. fuppofita efle nondubitat; qua
etiam eft fententia Natalis Alex. Pape-
brochii in propylaro ad AcTa SantTor.
Maji pag.
43.
Antonii Pagi ad A. 302.
n. 18. feq. Tillemontii T. V. memo-
riar. pag. 613. & Norifii Cardinalis
Tom. IV. Opp. pag. 128. feq. EpifloU
du.e Decretales
,
una ad Salomonem Epi-
fcopum & altera ad Epifcopos per Orien-
tales provincias cenflitutos exhibetur &
fraudis convicTa rejicitur a Blondeilo
in Pfeudo-Ifidoro pag.
389.
feq.
Ammianus Marcellinus
,
de quo in BibL
Latina III. 12.
S. Marcellinus five Marchelmus Bri-
gantius Anglus Presbyter & Monachus
Eboracenfls
,
S. Willibrordi
difcipulus
(
b ) in Hibernia
,
ac deinde TrajedTi
poft A. 720. traditur fcriptor Vit<z S.
Sviberti Frifiorum Apoftoli
,
quae exftat
apud Surium 1. Martii & defenditu
ab iEgidio Celenio in clypeo Sviberti-
no : fed fuppofita (
c
)
arguitur multis
argumentis ab HenfchenioTom.
i.AcT.
SancTor. Martii pag. 70.
feq. & Tom.
3.
ubi de S. Luidgero 26. Martii pag.
638. feq. In hujus vitar capite fexto,
Elegit ergo
,
(
Egbertus , Archiep. E-
C 2
bo-
& Pitfeum pag, 152.
Qe~)
Oudin. Tom. 1. pag. J677. fcq-
20 BIBL. MEDI
boracenfis
)
&congregavit
inflar duodecim
Apoflolorum
,
duodecim Apoflolicos viros
,
in
fide
conflantes ,
ex diverfls Monafleriis
ad pradicandum Cermanis Catholicam
fi-
dem , Fuerunt autcm hi
miffi
: Willebror-
dus
,
Svibertus
,
Acca
,
Wigbcrtus
,
Wili-
baldus
,
Winibaldus
,
Lebuinus
,
d#o
-;-
iwW/ , Werenfridus
,
C^ eo minimus o-
mnium Marcellinus
,
/'
&?r hifloriam
ftcut &fanEli Willebrordi
confcripfi . Hanc
J". Willebrordi vitam Manufcriptam
,
cx
Molano memorat Baronius ad Marty-
rolog. Rom. 7. Novembris
,
fed nemo
adhuc in lucem protulit quod fciam :
uti nec vitam S. Willeici Canonici Tra-
jecTenfis
,
aut librum de tyrannide Rabdi
Frifis Regis
,
quorum meminit Voifms
II. 29. pag. 287.
Marccllinus fub Jufliniano Imp. Co-
mes de quo Camoiorus libro priorein-
ftitutionis Divinarum litterarum c. 17.
Marcellinus etiam IV. libros de tempo-
rum qnalitatibus & pofifionibus locorum
pulcherrima proprietate
conficiens itineris
fui tramitem laudabiliter percurrit : qucm
vobis pariter dereliqui . & cap. 28. Mar-
cellinus quoque de quo jam dixi
,
pari cu-
ra legendus eji
,
qui Conflantinopolitanam
Civitatem & urbem Hierofolymorum qua-
tuor libellis minutiffima
narratione defcri-
pfit
. Hos Marcellini libros ac libellos
hodie defideramus . Exftat autem Chro-
nicon de quo idem Caffiodorus cap. 17.
Chronica vero
,
qux funt imagines hiflo-
riarum
,
brevifimxque temporum comme-
merationes
,
fcripfit
Grace Eujebivs
,
qucm
tranjlulit Hieronymus in Latinum
,
&
uf-
que ad tempora fua
deduxit eximie . Hunc
fubfecutus
efl
fuprafcriptus
Marccllinus II-
lyricianus
,
qui adhuc patricii Jufiimaui
fprtur es.iffe
cancellos :
(
a
)
fed
meliore
conditione
( b )
devotus
,
a tempore Thco-
dofii (c) ufque ad fores (d) Imperii tri-
umphalis
Augufli Jufiiniani opus fuum Do-
mino juvante perduxit
,
ut qui ante fuit
in obfequio fufcepta gratus
,
pojiea
ipfius
(
a~) Fuiffe Cincellarius
.
C#)
Ua redte Garetius pro diclione'.
CO
Magni ab A. C.
379.
C<0
PtimA tempora five ufcjue ad Confulatiun
M ET INFIMJE
imperio copiofe amantiffixmus appareret
,
Hoc Marcellini Chromcon primus edi-
dit Antonius Schonhovius
,
Parif. typis
Wechelianis
1546. 8. quanquam ante
Schonhovium Joannes Cufpinianus inte-
grumfere fuisin
Caffiodorum commen-
tariis inferuerat : fed illi demum vul-
gati a Nicolao Gerbelio funt Bafilex*
1553.
fol. *
Inde recufum Chronicon in Biblio-
thecis Patrum Bignaeanis , Parifienfibus
& Colonienfi
,
atque ex recenfione O-
nufrii Fanvinii ad calcem ejus faftorum
,
Heidelberg. 1588. fol. & in Eufebio
Jo-
fephi Scaligen
,
Lugd. Bat. 1606. fol,
Denique ex Codice Tiliano integrius &
emendatius hoc Chronicon vulgatum
efi a Jacobo Sirmondo cum Chronico fa-
ftifque Idacii , Parif. 1619. 8. atque ex
Sirmondo in nova editione Eufebii Sca-
ligerani Amft. 1658. fol. & inter Sir-
mondi opera Tom. 2. pag.
349.
Parif.
1696. Venet.
1729. fol. ubi novo ftudio
annotatre variae qua*dam leftiones &
emendationes ex Codicibus Bibl. VicTo-
rinse , Bibl. Jefuitarum Parif. & Codi-
ce Brugenfi
,
ex quo notationes qux-
dam Petri Francifci Chiflctii etiam con-
fignata? in prolegomenis ad tomum fe-
cundum Sirmondi Operum , num. III,
Addam Anonymi Mellicenfis teflimo-
nium cap. 56.de S. E. Marcellinus
,
na~
tione Komanus
,
Chronicam
fcripfit ,
in
qv.a fagacis fui ingenii cvidcns indicium
dedit
.
Marcellinus Notarius & Martyr in A-
frica circa A. 451.
a Donatiftis perem-
tus . VideAcTa SancTor. Tom. i.Aprih
6. pag.
539.
feq. JufTu Honorii & Theo-
dofii Impp. prsfucrat Collationi Cartha-
ginienfi A. 411. cujus gefla
,
vel gefto-
rum certe epitomen habemus . Vide fi
placetdiib. Tom. XI. Bibh Grxcae pag.
393.
feq. dicTifque aide llluftrifTimi No-
rifii Cardinalis hifloriam Donatiflarum
cap. XIII. Tom. 4. Opp. pag.
537.
feq.
In-
quartum Juftiniani A. C.
534. Caetera enim qua
nfque ad Juftiniani finem five ad A. C. 557.
fe-
quuntur, ab alio licet antiquo fcriptore additaef-
fe Sirrnondus aon dubiut
.
LATINITATIS L I B. XII.
25
tales , Pcrfiattt Tartariamque
,
& apud Marcus Tcletana Ecclefia*
Canonicus
,
magnum Chain Presbyteri Joannis vi-
auclor Latina; verfionis Alcorani
,
quse
clorem gratiofus
,
per annos XVII. nc- cum Alcorano
Muhamedis
Arabice exa-
gotiis
impcrii illius
,
legationibufque rato elegantiflime & auro paffim exor-
per
divcrfas terras ejufdem obeundis nato fervatur in Bibiioth.
Csefarea, te-
dexteritatem fuam probavit , Venetias fte Lambecio Tpm. 2. pag.
979.
Idem
deinde cum aliis popularibus fuis A. fortaffe Marcus Toletanus cujus
verfio-
1295.
reverfus, libros tres jucundos le- nem libri Galeno fuppofiti de
motibus
clu de regionibus Orientalibus fcripfit
,
manifeftis & obfcuris ex Arabica
Joan-
jn quo & fides & judicium au&oris
,
nitii verfione
,
Bibiiothecarum
Medica-
a viris prjeclaris celebratur . Scripfit au- rum fcriptores memorant
tem Italice
,
non Latine : Titulus efi
del maraviglie del Mondo per lui vedu-
te 1. del
oflume
di varii
pacfi ,
&del-
lo
Jlrano viver di quclli : 2. dclla defcri-
tione di diverfi animali .
3.
del trovar
Marcus Vigerius Savonenfis Ligur
,
Ord. Minor. nepos Marci Vigerii"E^\-
fcopi Noiani
, Epifcopus Seuogallienfrs
& ab A.
1505. Cardinalis intcrfuit Con-
cilio Lateranenfi A. 1512. & Romse A.
deW oro e deW argento : e
4. dellc pictve 15 16. defunclus pro funere laudatus effc
pretiofe . Exftat in collectionibus itine- a Camillo Porcario . Vide Ciacconium
rariorum , utjo. Baptifta> Ramufii Vc-
in vitis Cardinalium pag.
1574.
feq.
net.
1559.
fol. Sed Latinc vertit
,
cujus Waddingum pag. 248. & H. Warthonum
adhuc inedita efl interpretatio
,
fran-
ad Caveum . Scripfit Decachqrdum Chri-
cijcus Pipinus
(
a
)
Bononienfis Ord.
Jlianum de praecipuis Incarnati Verb*
Praed.circa A. 1320. dequofupra Tom. myftenis ad Julium II., Fani
1507. &
2. pag. 198. feq. ubi etiam de alia ver-
de exccllentia Injirumentorum Dominic\e
fione Latina faepius edita
,
& rccenf.ta Pajfwnis Rom. 151 2. quae ambo fcripta
noviffime ab Andrea Mullero Greifcn- recufa Parif.
15 17. Haganoa:
15 17. &
hagio , Colonia: Brandenb. five Beroli-
Duaci \6oj. Apologiam pro Julio II. ad-
ni 1671. 4.
quanquam commentarius verfus Concilium Pifanum , imperfeclam
in Paulum ab eodem promiffus Mulie- ab eo reliclam
Julio II. mortuo , notat
ro lucem nunquam vidit . Verfio An- Ciacconius
. De dignitate ferri lancex
glica exfiat in collccTionibus hodoepori-
Chrijii & vcjlimcntorum ejus
quod Ma-
cis Richardi Hakluit, Lond. 1598. fol.
nufcr. in Vaticana Waddingus memo-
Samuelis PurchafTii Lond. 1625. fol.
Jo.
rat ,
nefcio an diverfum a parte libri
Harrifii &c. Belgica in fyiioge itinera- de excellentia Inftrumentorum Domi-
riorum amplimma quam XXVIII. in
nica* Paffionis
. Dialogum de tollendis a-
ocTavo volumimbus Lugd. Bat. 1707.8.
bufibus Ecclefia
,
ex Gefnero Simlerus
vulgavit Petrus von der Aa
,
qui Gal- memorat
.
Marcus Viterbienp.s Ord. Minorum
Generalis & ab A. 1^66. Cardinalis
,
defuncrus A.
1369. Scripfit SummamCa-
licam quoque exhibet tomo fecundo col-
IecTionis edita: Lugd. Bat. 17 19. 4. re-
cueil des voyages &c.
Marcus Pocta
,
fupra Marcus S. Be- fuum Confrienti.e & Scrmones de tempo-
nediEli
,
re . Vide G.Jofephi Eggs purpuram cio-
Marcus di Summa ripa in fubaipinis,
ram Tom. 1. pag.
419. ubi ex Paulo
Sabaudia-, Italus , Ord. Minor. Profef-
Cortcfio refert ab eo praefcriptam legem
for Thcologusin Conventu Taurino cir-
certam negotiatorix vita
,
ex qua minus in
ca A. 1419. cujus Bonum Quaternarium
agendo foleat anima excitari
morfus .
hoc eft Quadragefimaie
,
five fermones
Marcus Ulmenjis Svevus Ord. Minor.
in Quadragefima habitos laudat Wad- circa A. 1400. a Waddingo pag.
249,
dingus p, 248.
traditur Ditlionarium in univerfam fa-
Tom. V.
D cram
la")
Perperam excufum Ripinus
,
i'n Qaleria di
Minerva Tom. i. pag.
277.
26
r
.
BIBL.
MEDI2E ET
INFIMJE
fr
f
mJcriptmamtom^{m&,
Iacip. Ab- illa Svecice
, neutra
Latine
jttnentta
muluplicitsr
fumttur .
Marcvvardus
, Marquardus
, Abbas
Fuldenfis circa A. 1
1
51.
Vide
Toannis
Friderici Schannat
corpus
traditionum
Fuldenfium n. DCL. pa^.
271. & Chri-
fbphori
Brovveri
antiquitates
Fulden-
fes lib.
3. cap.
13.
Marcvvardus
Rafis
, fcriptor
Pracli-
cx, Simlero
memoratus
,
junior ille eft
Joannes Marquard
Medicus
Viennenfis
,
cujus pra&ica
empirica
recufa
morbo-
rum intenorum
a
capite
ad
calcem
Spirae A.
1583. atque
inde
firpius
, ut a
Bibliothecae
Medics
fcriptoribus
jam eft
notatum .
Marcvvardus
de
Wadfaffen in Bava-
na Ord. Citferc.
Jibrum
de vita
con-
templativa
abfolvit
A.
1360.
Pra-terea
ejus librum
de DoBrina
Evangelica
,
&
Concioncs morales
laudat
Carolus
Vifch
pag.
245. Bibl.
Ciftercienfis
.
Joannes
Mardclegus
, Mardcley
,
Mar-
feldus, fupra
Tom.4.
pag. 101.
Marganenfis
Abbatioe
i n
Wallia An-
nales ab A. 1066.
ad 1232.
editi a Tho-
ma Galeo Tom.
2.
fcriptorum
veterum
rerum Anglicarum
(a)
pag. 1. 19. O-
xon. 1687. fol.
Margareta
Abbatiffa
Vartena? five Va-
ftenenfis
Ccenobii
Virginum
Ord.
S.
Brigittae m Svecia
circa
A.
1430. tra-
didit Vitam S.
Brigittt
Svccic
( de quo
lupra
T. 1.
p. 279. feq.
) editam
(b)
cum notis ab llluftri
Viro
Erico Ben-
zeho Upfaliae
171 1.
4. Ab
hac diverfa
Margaretha
Pineria
Dominae
fua- S.
Prmctpisjoannx
, Alphonfi V.
Portu^al-
li* Regis filia?,
Ord.
S.
Dominici
,
&
A.
1490. defunclae vitam
compofuit
, edi-
tam a
Papebrochio
in Actis
Sanclor.
Tom. VII. Majii2.
pag.723.758.
Ve-
rum haec
Lufitanice
fcnpfit
, ut prior
(<0
Bibl.
univerfelle
Tom.
XI. pas.
397
C*)
Joumal de> Sav.
7I1.
j
u |.
p

g
. ,,;. 0u
.
din. T. 3. pag.
23,6.
CO
I appendice ab
Trithemium
c. 1. traditur
obufle A. I5 oo. Sed apud
Philippum
Elffium
p.
4(55- A.
1498.
v
C<0
Praf. ab Laurentium
Medicem
: Quo mibi
ettam vtdetur
admirabilior
delicittu*
MarianusA/*
Genazanenfis
nec in Theologia
cuiquam
fecundus,
fed
Lati-
nam
yernonem
vetcrem
utriufque
ab
iis
quibus dixi
editoribus
vulgatam
ha-
bemus .
Joannes
Margarinus
fupra T.
4. pag.79
Antontus
Maria
Vifdominus
, fupra
Tom. 1. pag. 128.
Joannes Maria
Cataneus
Tom. 1 oa?
362.
'^
5
'
Joannes
Maria
Politianus
five de Pol-
lucus
Tom.4.
pag. 102.
PfffioS.
Marix,
TertulJi
Principalis
anciJla?
& circa A.
104.
Martyris vul-
gata in
Baluzii
Mifcellaneis
Tom 2
pag.
115. 123.
S. Martx
Virginis
nomini
fuppofita'
Latino i\j\o
EpifoU ad
Ignatium
,
ad
MeJJanen/es
& ad Florentinos
,
de quibus
abunde
dicTum in
Codice
Apocrypho
Novi Tert.
(
ubi etiam
ipfa
Tom. 1. pa^.
841. feq.
exhibentur)
& in Tom.
XIV.
Bibl. Grarcae pag.
276. feq.
Chronicon
Monachi
Ccenobii S.
Ma-
rtam apud
Altiffiodorum
Ord.
Pra-mon-
ftraftenfis
. Vide infra
Robertus
Marianus.
Martanus
Genazzanenfis
( Genefta-
nenfis
,
Zinizanenfis
) Italus
Eremita
Augujiimanus
,
& poft
aditam
bis
Hie-
rofolymam
,
Ordinis
Auguftiniani
A
1497- Generalis
non
diu
poft
( c)
Svef-
ix defunctus
. Inter
orationes
ejus
Jau-
datur illa quam
A.
1487. ad
Innocen-
tmm
VIII. habuit
.
Laudantur
etiam
fcrmones ejus
atque
EpiJloU
.
Quantum
autem
yaluent
dicendo
, age
diferto
lolitiam ftylo
expreiTum
videamus
I
taenim
ilJelibro
IV.
EplA. 6.
ad
Tri-
lianum
Chalcum
:
Scribis
Marianum
G
enazanenfem
Thco-
logta
confultum
,
qui
facras
iJVic ad
popu-
lum
conctones
habet
, tanta
effe cmnium
admtrattone
apud
vos
,
ut eorum
facile
dem
,
qu<e de
ipfo in
Mifcellaneis
(
d
)
&
omnium quo, in
Ecclef.a
concionatos
Jdillnus
non
prudtnuffimus modo
fed &
facundiffimUs, cu.
,us
nequefufpeBa
fopulis ad
bonam
frufem tenden.
ubus eloquenua,
quoniam
vite
incredibili
f
ever ta.
tecommendatur
: nece
diverfo
triflis aut
reformida.
b.t.s
auflcrnas
quomam
poetica
delinimenta,
pui
cramque
iflarn htterarum
varietatem
, nitorem
\dc-
Itcias non
afpernatur .
'
LATINITATIS L I B. XII.
27
prjedicavimus ,
abfolverit :
Iri ad hunc ple- rum
profitcntur
,
credunt
fibi
jus e[fe
in
nis undique viis
,
allici lepore verkorum
,
homines vitx
,
& necis : itaque
fic
intem-
fufpendi
fentcntiarum gravitate
,
flctli
0- peranter potefiate abutuntur
,
ut nunquam
mneis vrationis impetu
,
& viribus . Fa- fupercilium
,
nunquam pxdagogi vultum
,
tebor quid mihi ufu venerit
,
cum primum & verba tlla tetrica deponant r Hic au-
hic
apud nos concionari coepit .
Acceffi
ut tem nofler
fic
modum tencre didicit
,
ut
audirem
, fic
quomodo alios confueveram
,
in ipfo tantum pulpito cenfuram cxerceat
:
explorabundus
,
& pxne
(
ut vcrum di- cum defcendit
,
invicem civilitas excipiat
.
cam )
contemptim . Sed ut habitum vidi Quare
fic
a me
, fic
a Pico item Miran-
hominis
,
& flatum
,
quafiquc
indolem dula meo
(
bone Deus
,
quo viro
p
)
fre-
quandam tn ocidis
,
&vultu minime vul- quenter aditur
,
ut nullo magis quam
fer~
garem
,
cccpi aliquid expeSlarc jam quod mone illius
,
& cenfuetudine trifiitiam li-
effem
probaturus . Ecce tibt igitur
,
prsfa-
terati laboris difcutiamus . Nam Lauren-
ri incipit . Arrigo jam tum aures : cano- tius ipfe Medices
,
elegans ingeniorum
fpe-
ra vox
y
verba eletla
,
grandes fententia . ftatcr
,
quantum homini tribuat
,
non inc~
Deniquc agnofco incifa
,
video mcmbra
,
do
fubflruBo
protinus
inflgni S. Galli ccc-
fentio circumduBum ,. capior numero : tum nobio ojtendit
,
fed multo ctiam magis
af-
partiri pergit
,
attendo : nihil impeditum
,
fiduitate quadam
,
cuhuque :
fic
ut unam
nihil inane
,
nihil ibi quod caudam tra- cum illo ambulatiunculam omnibus fermc
heret . Texit deindc argumentorum nexus
,
vita urbana? difcurfibur anteponat . Itaquc
illaqueor : retexit
,
expedior : inferit ali- te quoque hortor
, infpicias hominem
(
fi
eubi narratiunculas
,
ducor : modulatur car- potes
)
& explores
,
etiam de proximo
,
mcn
,
teneor : jocatur nonnihil
,
rideo : pre- laudabis & hic Politiani tui judicium .
mit
,
urgetque veris
r
do manus : tentat Nec illi molcflus unquam venies
,
nefcit
ajfetlus mitiores
,
flatim
mihi per os la- ofjendi . Non enim is
efl
,
qui lucem re-
erymx : clamat iratus
,
terreor
,
ac veniffe fugiat
,
& oculos : pwo
,
quia bona con-
jam nollem . Denique pro re
ipfa
,
quam jcientia teflibus omnino gaudct
,
quamvis
tratlat
,
&
figuras
variat
,
& vocis
flc-
utiqucr non defldcret . Vak 6. Calend. A-
xus
y
& ubiquc atlionem
gefiu
cemmen- pril.
1489.
dat . Mihi vero etiam
(
ut fatear
)
cre- Liber de vita & heroicis acTionibus
fcerc in ipfo
pulpito
,
nec fupra fui modo
,
religibforum S. AugufHni per oclingen-
fed
omnino fupra hominis menfuram fxpe tos annos
,
& ejufdem ordinis Confti-
efl
vijus . Ac dum
fic
omnia
,
quafi fin-
tutiones
,
Ordinationefque qua: fuere
gula contcmplor
, ceffit
miraculo judicium . pertanti temporis
,
a Mariano digerta:
Putabam fore tamen
,
ut confumpta poflmo-
interciderunt . Vide Philippi E!flu en-
dum novitate
,
minus in dies me caperet
.
comiafticon Auguftinianum pag.
465.
Cxterum contra accidit : idem enim
poflri-
Marianus Florentinus Ord. Minor. fcri-
die
,
quafl
alius audiebatur
,
fed illo ipfo ptor Fafciculi Chronicorum Ordinis fui
,
melior
,
qui pridie vifus optimus , Ncc tu diftincTi in libros V. & adhuc inediti,
illud corpufcidum contempferis . Invitlum
,
qui definit in A. 1486. de quo viden-
infatigabile
cfi
: ut non aliunde magis rc- dus
Jo.
Launojus libro de auclore li-
pararre vires
r
quam de laboribus
ipfis
vi- brorum de miitatione Chrifti
,
capite
dcatur . Quis inde autcm tantum vocis ,.
VII. & Julius Niger in Florentinorum.
tantum- fpiritus
,
tantum virium
,
ac late- fcriptorum Hifloria pag.
397.
ubi tra-
rum fperaret ? Adde quod & rufiicatus ditur etiam fcripfifle hic Marianus Ca-
quandoqut
fum ,
domique cum ipfo fami-
talogum iive breviorem hifloriam
piorum
liarius e%i : & quidem nihil vidi placi- fratrum Laicorum fui Ordmis
,
& vitas
dius
r
nihil tamen etiam carutius . Non e- CLIX. mulierum Ordinis S. Clarx : Iti-
jus abflerrct feveritas ,
non item corrumpit ncrarium Urbis Komx difiinElum
in Ca-
factlitas .. Alii cum
fe
maeiflros- ecclefia- pita XV111. & hifloriam de
translatione-
D 2 ha-
28 BIBL. MEDI7E ET INFIM7E
habitits
fzntli Patris Francifci a Monte fcemina cap. 2. T. 2. Opp. pag.
58}.
acuto Florentiam
,
cui translationi auclor Ca?tera Mariani fcripta funt
.-
Concordia
ipfe interfuit A. 1504.
Evangeliflarum
,
Manufcr. m Bibl. Cot
Marianus Scotus five Hibernus
,
Mo- toniana pagi 30. Scbolia interlinearia &
nachus Ord. Bened. Coloniae
,
Fuldse
,
marginalia in Epiflolas Pauli
,
'"To'yt?oi
Moguntiaz
,
nec non Ratisbona;
,
ubi Manufcr. in Bibl. CaHarea teite Lam-
Mathematicas & facras litteras docuit, becio Tom. 2. pag.
749.
De computo u-
atque iterum Moguntise , ubi defuntus niverfali in Mariani Chronico & cmcn-
A. 1088. De hoc praeter Baleum XIV. datione Dionyfnmi calculi cui annos XXIf.
45. Voffium pag.
384.
Caveum ad A. addidit
,
videndus Joannes Fordun in
1059. Oudinum Tom. 2. pag. 698. Jac.
Scotorum hiftoria Tom. 1. fcriptorum
Waramm de fcriptoribus Hiberniae lib. XV. Thomx Galei p. 689. Gvil. Mal-
1. pag. 50. aliofque laudatos a Labbeo mesburienfis loco laudato
,
ac Sigeber-
Tom. 2 de S. E. pag. 52. adcunda A- tus cap. 159.
de S. E. Quaa ipfe deni-
cla Sancror. Tom. 2. Februar.
p. 361.
que fparfim de fe Marianus
,
illa jun^
feq. & Georgius Makcnzie in opere da clim offert Mirsus ad jam di6rum Si-
vitis fcriptorum Scotorum
,
Edinburgi geberti caput
.
1708. fol. Anglice editis Tom. 1. pag. Marianum Toletanum
,
de quo Hilde-
99. 109. Exftant ejus Chronicomm An- fonfum confulere Cangius jubet
,
nul-
nalium libri III. quorum primus
*<?*-
lum reperio , & Montanum fcribere Can-
**
& feptera primoribus capitibus man- gius voluit , de quo infra
,
fuo loco . Eft
cus ab hexaemero incipit tamen
,
ter- quoque commentitius Marianus Poeta
,
tiufque definit in Annum Chrifti 1083.
patria Caiagurritanus
,
quem Pfeudo-Hau-
De continuatione Dodechini ufque adA. bertus Hifpalenfis tradit diem obiiffe A.
1200. dixi Tom. 2. pag.
43.
de Flo-
450.
rentii Vigornienfis ad A. 11
17. p. 517.,
Marinus (a) I. Gallefianus Tufcus
,
& de Roberti Folioti excerptis p. 526. antea Conftantinus nomine : ex Archi-
quam deflorationem Mariano ipfi pra> diacono Romano, Papa ab A. 882. De-
latam fcribit Wilhelmus Malmesburien- cembr. 23. ad 884. Febr. 23. Ejus pri-
fis lib. IV. de geftis Pontificum Anglor. vilcgium Monaflerio Solemniacenfi Ord.
pag. 286. Prodiit Mariani Scoti Chro- Bened. dicecefis Lemovicenfis conceffum
nicon
,
Toanne Heroldo curante Bafil. exftat apud Sirmondum Tom.
3. Con-
1559.
fol. & in tomo uno Joannis Pi- cilior. Gallke pag. 520. atque inde in
ftorii
,
Francof. 1613. fol. Meliorem e- magnis Conciliorum collecTionibus . De
ditionem adornare molitum Joannem Eptjiolis ejus ad Errardum Archiepifco-
Hafium
,
Silva?ducenfem Jefuitam ,
ex pum Senonenfem & ad Joannem Ar-
Alegambio didici . Anonymi Mertonen- chiepifcopum RothomageuiLim mentio a-
fis
calculationem de univerjali temporc, Ma- pud Ludovicum Jacobum p. 159. BibL
riano oppofitam
,
quam ajunt Manufcri- Pontificia^
.
ptam fervari Oxonia? in Bibl. Merto- Marinus IL
(
aliis Martinus III.) Ro-
nenfi
,
nemo adhuc in lucem protulit
:
manus Papa ab A.
942. Nov. 13. ad
ficut nec dnplo auctrioremChronici Ma- A. 946.
Maji 2<5. Ejus privilegium con-
riniani Codicem de quo ex Briano Tv- ceffum
Leov.i Abbati mmaflerii S. Vincen-
vino VoiTius . Locum de Joanna Papifja tii
fuper
Vulturni fontes ,
ex Joannis Mo-
in Manufcr. Francofurtenfi alia manu nachi Chronico ejufdcm Monafterii e-
adfcriptum reperit W. E. Tentzelius
,
didit Baronius ad Ann.
944.
n. XXIV.
ut ipfe teflatur An. 1698. dialogorum aliud Gvidoni Abbati Cccnobii Vizelia-
menftruorum pag.
535.
Confercnda in-
cenfis ,
in fpicilegio Dacheriano . Tom.
terim notata Frid. Spanhemii de Papa
3.
pag. 464. ( edit. novae Tom. 2-
pag-
(,) Aliis Martims U, vide Jacobum Lenfant in hiff. Concilii Conftantienfis pag.
537,
ATINITATIS L I B.
poetis & viris
L
pag.
504. )
Aliud Danieii Abbati S.
Petri Solemniacenfis
,
apud Ughellum in
Valenfino Portuenfi Epifcopo Tom. 1.
Italia? facra: pag.
133. (
edit. novae pag.
113.)
De epijiola
exprobratoria ad Sico-
nem Epifcopum Capuanum vide Leo-
nem Oftienfem lib. 1. Chronici Cafi-
nenfis cap.
57. (
<5o.
) & Francifcum
Pagium in breviario Pontificum
T. 2.
p. 217. feq.
Marinus Barietius . Supra Tom. 1.
p.
Marinus Becichemius
,
Scodrenfis Dal-
mata
,
bonas litteras docuit Brixia?
,
&
Leonardo Lauretano
,
Principi ab An.
1501. ad 1520. Veneto
,
Venetoque Se-
natui panegyricum dixit
,
qui una cum
Centuria
Epifioiicarum quafiionum editus
eft ab Angelo Britannico
, deinde aucto-
ris ipfms cura An. 1506. fol. additis
prreter eafdem quaiftiones
, canMgationi-
bus ad Apuiejum
,
Viclorinum & Cicero-
nis de Oratore
,
dc inventione & ad He-
rennium
: nec non pratceptionibusde com-
ponenda Epijioia
,
funebrique & nuptiali
oratione
,
de diaiogo componendo & de imita-
tionef. Secunda quae ibidem promittitur
Quaeftionum centuria
,
dubito an Jucem
viderit : fed amplas ejus pradectiones in
Piinii prafationem habeo editas Nic. Be-
raldi cura cum Erafmi praefatione Pa-
rif. 15 19.
fol. In his prolixa & vehe-
mens invecTiva in Raphaelem Regium
,
in' qua fe
J oannemque Caipurnium Bri-
xienfem
,
praxeptorem fuum tutatus
,
Orationis meminit quam habuit in ejus
funere
.
& pagina LXXI. pollicetur eun-
dem fe contra Regii calumnias defenfu-
rum
,
tribufque libris annotationes Re-
gii in Plinium
,
Ovidii Metamorphofes
& Quintiiianum confutaturum . In Patrix
fuae & majorum fuorum laudes excur-
rit pag. LXXVI. inter eiogia quibus a
() H. Warthonus ad Cavei hiftor, lit. S. E. ad
Annum 1312. de hoc Sanuto ; Organa pncumatica
qute hodie ufurpantur ,
Italis Torfelli Hitta-, primus
omnitm in Eccle
r
iam induxit : inde datum ei Tor-
felli namen. Habuit hac Warthonus a Bongarfio
,
cujus hsec funt verba . Torfelli non nativum fed
inditum nomen docet Sanfovimts lib. 6. defcriptio-
nis Venetiarum . In ade S. Raphaelis
,
Venetiis
,
ait inftmmenti Mujiti cujufdam formam exftare : ei
XII.
. 29
dodTis fuae aetatis macTa-
tus eit Becichemus
,
pag. LXXXIX. hoc
afifert Bernardini Laurini
,
quo fcribit
eum aetatis annum XIV. vix egreftum
difertiffima Oratione M. A. Mauroce-
num
,
Brixiae praetorem tunc agentem
celebraffe . Puto falli Hendreichium
qui
pag.
479.
pandecT. Brandenburg. editio-
nem Operum Becichemii Neapolitanam
commemorat , Anni 1481. fol.
Marinus Sanutus
,
cognomento ( a
)
Torfeiius
,
Patricius Venetus claruit quin-
que itineribus in Palxftinam atque O-
rientem fufceptis
,
unde natum ipfi o-
pus quod An. 132 1. Joanni XXII. Rc-
gibufque Franciae
,
Angliae
,
8c Sicilke
pluribufque Cardinalibus dicatum & tri-
bus diftincTum libris
,
Secreta fideiium
Crucis infcribitur
,
editumque a Jacobo
Bongarfio in geftis Dei per Francos , to-
mo poiteriore
,
quem prope integrum
complet. Francof. apud Wechel. i<5ii.
fol. fubjuncTis pag. 289. feq. ejufdem
Marini Epijiolis XXII. ad Pontificem
,
ad Andronicum Pala;ologum Imp. CPo-
lit. aliofque Viros Principes
,
quos ad
expeditionem in terram fancTam novis
viribus fufcipiendam hortatur . Vide
Bongarfium in prolegom. Voffium pag.
797.
& H. Warthonum ad Caveum .
TracTat opus Sanuti de terrae fancTae re-
cuperatione & confervatione
,
illiufque
hiitoriam ad An. 1420. ufque perfequi-
tur, cum ejufdem Palaeftinae & vicina-
rum provinciarum defcriptione Geogra-
phica ,
& mappis Geographicis tribus :
quarta enim de mari mediterraneo
,
pro-
pter defe&um Codicis Manufcripti de-
fideratur .
Marinus Sanutus
,
Junior ,
Leonardi
F. ,
itidem Patricius Venetus
,
adhuc
poft A. 1522. fuperftes, de quo Voffius
pag. 667. & aucTor appendicis ad Tri-
the-
'
nomen Rigabello." cujus in Eccle/iis ufi)s fuerit an-
te organa illa pneumatica
,
quis bodie ufwpantur
.
Rigabello
fuccejfiffe
alitid quod Torfello diclumfit?
cu}us Venetias ufum induxi/fet homo Germanus :
hunc quurn favore Marini noftri fuftentaretur ,
cau-
fam
cognomini dediffe ut Torfellus inde diceretur .
Inftnimenta illa qualiafuerint
,
nec nos fcirnut .
No-
ftet
vero & Torfellus ditlus
eft
& TorxeUus &
Torfelli .
3o BIBL. MEDIJE ET
themium de S. E. capite VIII. Ante hos
Jac. PhiJippus Bergomenfis in Chronico
ad A. 1498. Marinus Sanutus optimi Pa- Ad A.
tncii Veneti Leonardi
fiiius
: vir non
fo-
lum litterarum multarum apprime eruditif-
Jimus
,
fed & in adminifiranda Rcp, admi-
rabiiis
: per hoc tempus in dicendi facuitate
atque in quccunque genere doftrinarum
,.
cla-
rus habetur . Qui cum
fit
acri ingenio Vtr
,
ac fingulari dotlrina infignitus
,
licet
affidug
publicis negotiis
fit
deditus
,
nunquam ta-
men a feribendo & componendo tratlatus
,
defifiere vidctur : nam cum
fit
fumma mo-
dejiia praditus , nihil tanti facit quam li-
brorum fupelietiiicm habere pcrpulchram :
& cum
fit
proptcr
ipfius
eminentem dcidri-
nam inter viros doflrinis excellentes meri-
to annumcrandus
,
etiam illius opufculorum
tituli hic ex more
funt annotandi . Scripfit
ttaque
hic prceclarij]imus Patricius ingenio-
fe & erudite
,
primo de Magiftratibus
Venetis librum unvm . De vitis Princi-
pum Venetorum omnium ufque ad \\xc
tempora
,
librum unum (
ab An. 421.
ad
1493.
quod opus eximium fcriptum
Italice vulgavit celeberrimus Murato-
rius tomo XXII. fcriptorum rerum I-
talicarum
)
Item de bello Galiico quof-
dam libros
,
quos Latine
,
vulgariterque
( Italico idiomate
) confcripfit ,
ut a do-
tiis pariterque indotlis lcgcrcntur . Et alia
qucedam . Ejus autem fumma fciicitas at-
que voluptas
efi
librorum tam novorum
quam veterum jugis elucubratio . Hujus
Sanuti Vitis Ducum Venetorum ab A. C.
421. ut dixi five ab Originibus Urbis
ufque ad An.
1493.
defcnptis prsmit-
titur Ad A,
Index Scriptorum- & Monumcntorum
,
qui-
irus ufum fc
in iliis Vitis traden-
dis Sanutus profitctur
:
Ad A. 726. Paolo Diacono delle cofe de'
Longobardi
.
8o<5. Una Cronica antica Veneta .
959.1085.
1
143.
1172. 1342. 1354.
& alibi , Andrea Dandolo .. Cro-
nica Veneta grande .
959. 976. 991. 1096. 1102. 1172.
INFIMJE
1207. 1224. & alibi
, Contarini
Cronica Veneta .
976. 1071. Pietro Damiano
,
Vi-
ta di San Romoaldo .
991. 107 r. 1085. 11 26. 11 30.
1185.
1305. & alibi
,
Pietro
Dolfino
Cronica Veneta
,.
detta Dolfi-
na .
1085. 1372. & 1380. Rafaeie Ca~
refino Cronica Veneta .
1085. Bernardo Giufiiniano Storia
Veneta .
1102.
1137. 1149. 1202. 1224.
1289. 1330. & alibi
,
Marcan-
tonio Sabeliico Storia .
1102.
1155. 1177. 1181. 1282.
Chronicon Fratrum SanSii Sai-
vatoris .
\\66.
1445.
Clironicon Bartholo-
mxi Vcronenfis Ord. S. Benedi-
ai.
1176. Fra Pietro di Chioggia
,
Cro-
nica .
1177. Chronicon Domini Aiexan-
dri Pap tertii ..
1177. Liber Maionus apud San-
rum Petrum de Urbe Roma
.
1201. Libcr Aibus Cancellarias
Venetorum .
1202.
1330. Biondo Forlivefe
,
Storia .
1282. Liber vetus translationis
Sanclorum utriufque
,
Nicolai
& Theod,ori .
1293.
Libro Luna .
^293.
Libro Piiofus
.
1300. Libro Cerbcro .
.
1305.. Zaccaria da Pczzo
,
Cro-
nica .
1308. Dante- nell' inferno Capi-
tol. 28.
r3io. Libro, Papyrus.^
131 2. Commemoriaie primum .
13
12. & 13 10.. Libro ,. Presby-
Cronica Fiorent ina .
Libro- PaBorum il terzo .
Libro , Phronefis .
1339. 1343.
Libro
,
Spiri-
1347-
ter
1312.
131(5.
1319.
1327..
tus
Z A T I N I T
A
l
343-
T 38i. Commemoriale otta-
vum
.
1349.
Notatorio quarto
.
1350.
Commemoriale tertium .
1354.
Andrea Dandolo
,
Mare Ma-
gnum
,
deir origine delle fami-
glie di Venezia .
1354.
Andrea Dandolo
,
Compendio
ftorico di Venezia
,
in Latino .
1355-
l
35
6- l
373-
Libro
,
Novel-
la.
1358. Liber Vigefimus fecundus
Confilii Venetorum de Quadra-
ginta .
1359.
Libro fecondo de
1
Prcga-
di.
1359.
Hijioria facrit Legis & An-
tiquitates . Particula de Alexan-
dro III. Papa
.
1364.
Commemoriale Septimum .
1364.
Francefco Petrarca Epiftola
de Vicloria Venetorum nella
ricuperatione di Candia .
1366. Libro Jegreto
,
Kappa .
1267. Libro H.
Ad A.
1379.
1380. Libro trigefimo fex-
to dc Pregadi
.
1381.
Notatorio
, Rofa .
1382.
Notatorio ottavo .
1381. Libro trigefimo quarto
,
libro trigefimo terzo Rogato-
rum .
1382. Libro trigenmo fettimo
de
1
Pregadi . Libro trigefimo
ottavo .
1387.
Notatorio Nuovo .
1387. 1388. 1406. Libro
,
Leo-
na .
1392.
Libro quadragefimo fecon-
do de^ Pregadi .
1398.
Notatorio undecimo .
14
10. Capitidarc Dominorum Advo-
catorum Communis
.
141 5.
Libro, Urfa .
141
5.Pof'oFiorentinodeIlamor-
te di Girolamo Boemo
.
1420. Tommafo Mocenigo
,
libro
(a) Prafeftus Utbi poft Adventum ,
tempore
M.icrini Iinp. ut ex Dionis lib.
78.
pag. 904. Va-
lefius bene notavit
.
T I S L I B. XII.
3
i
degli aringhi fatti da lui .
1452. Notatorium
Collegii .
1473.
Coriolano
Ciprio Dalmata
,
Storia
.
Marius Ecclefix Aventicts five
Aventico-
rum
,
(
hodie Laufannenfts
) in
Helvetia
Epifcopus
,
qui A.
585. Concilio
Ma-
tifconenfi fubfcripfit , ante A.
598. de-
funclus : idem Auftor Chronici ab An.
455.
ubi Profpcr definit , ufque ad An.
581. quod cum Appendice Anonymi
uf-
que ad An. 624. edidit ex pervetufto
Petri Francifci Chinetii Codice Andreas
du Chefne Tom. 1. fcriptorum rerum
Francorum pag. 210. 261. Parif.
1638.
fol. Vide Sam. Bafnagium ad Annum
581. n. 10. Carolum le Cointe Tom.
2. Annal. Francorum
p. 219. feq.
447.
&c.
Marius Georgius
,
Venetus . Vide fu-
pra [Marcus Georgius . Tom.
3. p.
35.
Joannes Marius . Supra Tom. 4. pag.
102.
Marius Laufannenfts Epifcopus , fupra
Mlarius Aventicenfis
.
Marius Maximus . De hoc prxter Vof-
fium II.
3.
audiendus Cafaubonus ad
Spartiani Hadrianum cap. 2. Marius
Maximus Hijloria Augujlx fcriptor
(
poft
Svetonium
)
inter primos e Latinis : unde
pleraque conjlat defumpta qux hifce conti-
nentur libris ufque ad Alexandrum Scve-
rum : in quo Principe vidctur JMarius
( e-
xorfus a Trajano
)
fcribendi
fccijfe
fi-
nem
, ipfe
ni fallor eorum temporum $qua-
lis .
(
a
)
Opus fuum in feptenorum libro-
rum tomos aliquot tribuerat
,
nam alibi
(
b
)
eum Spartianus in primo feptenario
laudat . Scribit Ammianus Marrellinus
{c)
futffe fuo fcculo multot
,
qui in
fum-
mo vcterum omntum fcriptorum
faflidio
hunc folum ex hifioricis
,
e Poetis unum
Juvenalem mirarcntur
,
ac
ftudioje leElita-
rent . Qui
fi
judicio pari Maximi hijlo-
riam ac Juvcnalis fatyras probarunt
,
na
a&um malc nobifcum
,
quibus ejus viri
0-
mnta monumenta perierunt . Sed non 0-
mnium
(4)
In Antonio Geta cap. 2,
CO
Lib. XXVIII. cap.
4.
3
2 BIBL. MEDIJE
mnium de tanta Mdrii Maximi
prafian-
tia idem ftiit judicium : nam Flavius Vo-
pifcus (
a
)
fcriptor elegantiffxmus longc a-
liter de eo pronunciat
,
libelli ejus initio
quo Firmum & alios tres minufculos Im-
pcratores poflcris tradidit . Laudatur Ma-
rius Maximus & a vcteri Juvenalis In-
terprete . (
Sat. IV. ad v.
Jj.j)
ubi de
Palfurio Sura
,
Confularis viri fiiio .
Marius Mercator
,
Afer
(
b
)
potius
,
ut videtur natione quam Campanus vei
Apulus
,
idemque Laicus potius atque
ex Auditorialium Scholafticorum numc-
ro qui in Romanis judiciis pridem mi-
litaverat
, (
c
)
quam presbyter vel E-
pifcopus . Hunc Auguftinus in Epiftola
ad eum fcripta (
d
)
Dominum dilectiffi-
mnm & in Cbrifii membris
finceriffima
charitate prxdicandum
filium
appellat . Pe-
lagianorum & Nefcoriancrum acris ad-
verfarius
,
ita tamen ut neutiquam fa-
ceret cum Eutyche :
(
e ) Plura colle-
git , ex Grarco Latine vertit , nonnulla
& de fuo addidit Peiagianis oppofita b\
Neftorianis . Sunt autem in prnna Ger-
beronii editione
.*
1. Commomtonum Letiori
,
advcrfum
hxrefin
Pelagii & Celaeftii vei ctiam fcri-
pta Juliani : a Mario Mercatore
,
fcrvo
Chrifii .
2. Liber fubnotationum ad Juliani Pe-
lagiaai capitula ex iibris ad Florum pag.
9. & ex librotertio de quatuor ad Tur-
bantium pag. 28.
3. Thvodori Mopfvefleni fermo a Mario
Mercatore expofitus & confutatus
,
p. 54.
ciirn duabus Epifiolis Marii pag. 68. &.
70. & tratlatu Nelloriani cujufdam a
Mario Mercatore translato
,
qui inci-
pit : Contumelias quidem in me hxretico-
rum nrbitror . p.
75.
Ha?c qus vocat Acia Marii Mercato-
1 is
,
S. Augufhni , Ecciefias Docloris di-
fciputi
,
primus e Manufcr. Vaticano e-
ET INFIMJE
didit
,
& notis eruditis iliufrravit Ga-
briel Gerberonius
,
fub Rigberii
,
Theolo-
gi Franco-Germani
latens nomine
,
Bru-
xellis
1673. 12. ex qua editione
cum
Gerberonii notis recufus Mercator
cft
in tomo XXVII. Bibl. Patrum
Lugd.
pag.
129. Vide & Concilia Labbei T.
2
-
P
a
-
J
5
12
- Sub idem
tempus Ionge
plura Marii undique eruit & prceter
Vaticanum Bellovacenfi
etiam
ufusCo-
dice
,
additifque
Gra*cis quse Mercator
tranflulit monumentis
, ampliffimifque
& Pelagianam atque Nefrorianam
hi-
froriam infigniter
illuftrantibus
differ-
tctionibus vulgavit Joannes
Garnerius
(f)
S.
Jo._
Parif.
1675. fol.
qux cum a
Caveo diligenter recenfeantur ,'
repeti
hoc loco a me non eft neceffe . Tracla-
tus autem pag.
75. Gerbercnianae
edi-
tionis quem apud Garnerium
reperire
fe potuiffe negat
,
exfiat Tom. 2. edit.
Garneriana* pag.
34.
Denique
fmcerio-
rem ac meliorem hujus fcriptoris
edi-
tionem ad trium Codicum
Manufc. fi-
dem alienis omnibus refeelis
dedit lau-
datiffimus Vir Stephanus
Baluzius
Parif.
1684. 8. cum notis : qui etiam
Aclio-
nem fextam Concilii Eobefmi
a Mario
verfam Latine primus
vulgavit
in fua
Conciliorum colleirione
Tom.
1. pa<*.
6cg. ex duobus Manufcr.
Parif. i63$.
fol. Editionem aliam
inquit
Coteierius
Tom.
3. monument. pag. 602.
quam
Baluzianam nihilmoror
^propterea
quod il-
lius adornator
( Garnenus
)
vir veneran-
dx memorix
,
ingeniofas
conjeEiuras
fuas
malo exemplo textum
facerc foleat . Adde
qux
j
adverfus Garnerium
monuit Car-
dinalis Norifius,
(g)
& i n cenfurai:.-
roniana Pagius ad An.
452. num. IX.
Libros Rypognofiicon qui exfiant
interS.
Auguftim Opera
,
Mario
Mercatori tri-
buendos fufpicantibus
quibufdam
,
non
temere affentiendum docet
Tillemontius
Tom.

a
")
In vita Firmi
,
Saturnini
,
Proculi & Bonofi .
(,&") Ita Gerberonius, Caveus
,
Tillemontius &
alii .
Qc")
Jo.
Garnerius prolegom. pa^. VII.
(.d) In editione Benediftinorum primum edita
Epiftola XCIII. fcripra A. C. 418. Sed diu etiam
poft S. Augufiinum A.430. defunftum fuperftes ad-
huc fuit Manus A.
450. ut a Baluzio & aliis an-
notatum .
CO
Tillemont. Tom. XV. memcrLr. pag. 41.
(/)
Giornale de' letterati di Roma An. 1-574.
pag. 91. Vide etiam pag.
96. ubi de Righeriana
editione .
(g)
Menagiana Tom. 1. pag.
337.
LATINITA
Tom. XV. mcmoriar. p. 138.
Marius Philelphus ,
infra
,
Philelphus .
Marius Plotius Sacerdos
,
ut vocatur
in Manufcr. Ifaaci Vofui
;
fcripfit li-
brum de
metris ad Maximum Simplicium
CL. V. Hunc ex Manufcr. Andrea: Schot-
ti & Jo.
Wovverii primus edidit Elias
Putfchius in Grammaticis veteribus , Ha-
uov.
i<5o5.
4. pag. 2623. 2663. Habuit
& Manufcr. Hadrianus Junius ,
& re-
fert ipfe notis ad emblemata fua atque
cditurum fe promifit in litterisad Geor-
gium Fabricium
,
inter Junii Epiftolas
p. 457.
Voluit etiam Plotii editionem
curare Jofephus Scaliger
,
& locum e-
jus illuitrat Jac. Cujacius XIII. 10. Ob-
fervationum .
Claudius Marius Viftor fivc Viflorinus .
infra , Vithr .
Joanncs Markeley . Supra Tom. IV. p.
10 1.
Henricus de Marleburg Vicarius Ec-
clefia: Ballyfcadenfis five Ballifcadanen-
ns in dioecefi HiberniaeDublinenfi . Scri-
ptor Chronicorum excerptorum de medul-
la diverforum Chronicorum
,
praecipue
Ranulfi
Monachi , aliorumque , una cum
quibufdam capitulis de Chronicis Hi-
berniae . Incipiunt a tempore nati Chri-
fli
,
definuntque in anno Henrici VI.
Regis duodecimo (
Chrifti
1434. )
Ex-
ftant Manufcr. in Bibl. Cottoniana . Vi-
de ejus Catalogum pag.
97.
atque Ou-
dinum T.
3. p. 2425.
Joannes Marletinus
,
de Marliano
,
Mar-
rey
,
Marro &c. fupra Tom. IV. pag.
102.
Marquardus
,
fupra Marchvvardus .
Leo Marficanus . Supra
,
Leo .
Marftlius ab Ingen five Inghen
,
Tra-
je&enfis dicecefis , non Anglus fed Ger-
manus
,
Parifiis Heidelbergam vocatus
circa A. 1386. a Ruperto Duce Bava-
riae & Comite Palatino Rheni
,
inter
primos nova; ejus Academiae Do&ores
plantatorefque : idem Canonicus & The-
faurarius Ecclefiae S. Andreae Colon.
Tom.
V.
(
fl
)
Aliis vitiofe Menandrinus.
(6)
Vide continuatovem Gvilelmi de Nangis ad
k. 1317.
Tom.
3. fpicilegii Dacheriani pag.
73.
T I S
L I B. XII.
3-3
defunclus
Heidelberga; A.
1394. 13. Ca-
lend. Septembr. Scripfit praeter Diale-
Bicam notabilem & commentarios in A-
riflotelcm, etiam Quxfliones in IV. libros
Sentcntiarum
,
quas manu
Marfilii fcri-
ptas fervari in Bibl. Heidelbergenfi no-
tavit Trithemius cap. 66%. Sed hae ty-
pis etiam exfcripta: funt Argentorat.
1501. fol. ut jam notatum a Miraeo
,
Labbeo aliifque . Confer Acla Franco-
nica
,
Gefchichte der Celchrten in Fran-
tlen
,
Sylloge tertia Norimb. 1726, 8.
pag.
194.
feq. ubi praefatio illius editio-
nis & plura ia Marfilii laudem , atque
inter alia etiam hoc tetraftichon :
Quam fuperat Phoebus radiantia fidcra
Cocli
,
Ut cedunt magr.o
flumina parva ma-
ri :
Tantum
Marftlius Sophia pr&cellit ho-
nore
,
Hcidclbergenfis lux & origo SchoU *
Joannes Baleus VII. 5. qui Anglis ad
fcriptum vocat de Ingelne
,
tribuit illi
etiam librum de rcligione Clericorum ,
*
Hunc effe Marfilium credo
,
cujus in
MS. Codice Bibliotheca; Piftorienfis nu-
per defcripta- a Cl. P. Francifco Anto-
nio Zacharia S.
J.
cditaefque Taurini
1752. extant fuppofitiones Magiflri Mar-
ftlii
Parifienfis . An idem fit opus cum,
commentariis in Ariftotelem
,
vel ejus
DialecTica dicant docli .
Marfilius Ficinus . Supra Ficinus
,
T.
2.
p. 165.
Marfilius five
Maffilius Mainardinus
(rf) de Padua five Patavinus Ord. Mi-
nor. Ann.
13
12. Redlor Univerfitatis
Viennenfis
,
ut patet e diplomate apud
Lambec. Tom. 2. pag. 257. defundlus
A. 1328. Impium quidem fed doElum ho-
minem vocat Nic. Comnenus Tom. 2.
hift. Gymnafii Patavini pag.
154. nanx
irnpietas ejus hacc fuit fcilicet
,
quod
pro Domini fui Ludovici Eavari Imp.
juribus a Joanne XXII. Pontifice indi-
gna (b) perpeffi fcripfit circa A. 1324.
E De-
edit.
novse ; atque alios fcriptores illorum tempo-
rum
.
s4
Dejcr.forcm Pacis
III. adverfus ufurpatam Romani Pon-
tificis jurifdiclioncm, editos Bafilece i 522.
fol. cum praef. Licentii Evangeli Sacer-
dotis , atque in Goldafti Monarchia Im-
perii T. 2.
p. 154.
Traclatus de translationc Impcrii in
antilcgia Papa?
,
a Matthia Flacio &
Wolfgango Weiffenburgio edita Bafil.
1555.
8. & in Simonis Scardii fyntag-
mate de jurifdiilione Imperiali
,
Bafil.
1566. Francof. 1618. fol. & apud Gol-
daftum Tom. 2. p. 147.
& in Eduardi
Brovvn tomo fecundo fafciculi rerum
expetendarum ac fugiendarum
,
Lond.
1690. fol.
p. 55.
De jurifdiciio/ic Imperii in caufis ma-
trimonialibus
,
apud Goldaflum Tom. 2.
pag. 1383'. Eandem in fententiam Gui-
lelmi Occami & infmitorum ahorum
teftimonia ac judicia adduxit defenfita-
vitque Joannes Launoius libro cui titu-
Jus : Regia in Matrimonium potcjias . Pa-
rif. 1674. & T. 1. Opp. Genev.
173
1.
fol.
Examen ;udicialc Francifci Veneti
,
affecla? Maffilii de Padua & Joannis de
Janduno ,
A. 1328. apud Baluzium T.
1. Mifc. p. 311. Jacobi Almaini adver-
fus Marfilium Tom. 2. Opp.
Jo.
Ger-
fonis edit. novx p. 1039.
*
Ejus prxfe-
cluram in Viennenfi Academia nonnifi
ex hallucinatione Fabricii proceiiiffe ad-
monet CI. Lambacher in Not. ad Bi-
blioth. Civicam Vindobonenfem
p.
1
56".
Lambecianum enim diploma
,
unde Fa-
bricius id eruit
,
non eft quidem Aca-
demise Viennenfis
,
fed Parifienfis .
Mar/ilius de Padua idem cum fupe-
riore .
Gvilelmus Martellus
,
fupra Tom. III.
P-
x
54-.
. ......
Gargilius Marttalis
,
lbld. p. 50.
S. Martialis Lemovicenfis
,
Apoflolo-
(
a
)
Gallice inferta eft operi Carmelitae
,
Bona-
venturse de S. Aimable pro Apoftolatu Martialis
,
tribus Volumioibus in fol. Lemovici editis 1670'.
i68j. 1685. Tom. 1. pag. 146. Eadem diflertatio
Latine verfa exftat in Francifci Bofqueti Hiftoria
Ecelefiae Gallicanae . Tom. 2. pag. 50. & in Aftis
Sanclor. Tom. V. Junii pag.
535.
BIBL. MEDIJE ET INFIMJE
didHones five libros rum Ut ajunt difcipulus
5
Sc Apoflolus
Aquitaniaz
,
a Gregorio Turonenfi qui
primus ejus meminit lib. 1. Hifl. Fran-
cor. cap. 28. longe junior traditur
,
&
fub Decio Imperatore
,
hoc eft non an-
te A. C. 249. Lemovicinis Epifcopus
deflinatus fuiffe . Quare audiendus vir
doctus Joannes Cordccus fwe Cordefius
,
Canonicus Lemovicenfis
,
qui in fingu-
lari diff. Gallice fcripta
(
a
)
probat S.
Martialem Lemovicum Antiftitem ncu-
tiquam fuiffe unum ex LXX. ChrifU
difcipuiis
,
multoque minus Anno qua-
drageiimo refurrcclionis Dominicaa age-
re inter homines defiiffe in Gallia
,
quod
tamen Baromus ad An.
74. communi
multorum errore
( b
)
& Conciliorum
Lemovicenfium An. 1029. 103 1. Picla-
vienfis An. 1023. Parifienfis An. 1024.
& Bituricenfis A.
1531. aucloritate du-
clus contendit : fed anno Imperii Phi-
lipporum ultimo tantum
,
Decii pri-
mo , ipfoque & Annio Grato COSS. &
Fabriano Romae Epifcopo
,
fcilicet A.
C. 250. in Aquitaniam & Lemovicum
provinciam veniffe .
Huic Marciali dua tribuuntur Epijlo-
Lc
,
Latine
(
c
)
fcripta:, una ad Burdc-
galenfcs
,
eorumque Epifcopum Gilber-
tum,, & altera ad Tolofanos : inventae
A. 1060. vel 1100. vide Labbei Bibl.
Manufcriptor. Tom. 2. pag. 288.
298.
Eafdem poft edit. Badianam An. 1521.
repetitas in micropresbytico
,
Orthodo-
xographis & in Patrum Bibliothecis
,
feorfun cum notis edidit Geverhardus
Elmenhorftius , Hamburgi (d) i<5
14. 4.
ut alias editiones in Tom. 1. hift. Iir.
Galliee pag. 408. a Benediclinis notatas
praeteream . Spurias cffe docet prxter
hos aliofque Nic. Nourritus apparatu
ad Bibl. Patrum Tom. 1. diff. IX. &
Dionyfius Sammarthanus Tom. 2. Gal-
liae Chriftiana? . Cafimirus Oudinus T.
2. pag.
Qb~) Confer quae notavi in Iibro de Luce Evan-
gelii pag. 390. feq. & quae de commentitiis Mar-
tialis Ac~Hs fupra in Ameliano . Tom. 1. pag.
153.
(O
A Gvil. Morcellio Graece editas, prauer rem
tradit cap. 18. auftarii Miraeus.
(rf) Non Helmftadii
,
ut apud Labbeum legas
Dupiniumque & Oudinum.
I AT I N I T A
z. pag. 66. feq. Vide& Cafp. Bartii adver-
faria lib. XLV. capit. 7. & 2i.Augufti-
num Varennium parte I. rationarii
p.
153. feq. Tho. Ittigium diiT.de Patribus
Apoiiolicis p. 72. feq. Unfchuldige Na-
chrichten A. 1705. pag. 807. feq.
Radulphus Tungrenfis : Benediclionem
Epifcopalem Martialis Epifcopus , Apofio-
lorum difcipulus ex magiflcrio Apofiolorum
tradidit
,
quas probabilc fequentium flu-
dium auxit
,
& Ambrofius dicere ccepit .
Confer Jacobum Goarum ad eucholo-
gium Grascorum
p. 922.
Martianx. Leges . Vide infra Molmu-
ciance .
Martianus Minutius Felix Capella . Su-
pra Capella T. 1.
p. 530.
Martiniana quce a
Jo.
Boccacio XII.
6. Geneal. Deor. a Gvalvaneo Flamma
aliifque citatur
,
eft Chronica Martini
Poloni
,
dc quo fuo Ioco .
Martinianus Monachus
,
cujus lucubra-
tionem de Monachorum laude & 'mfiitu-
tionc evolvit Cangius in Bibl. Sancti
Germani de Pratis Codice
456.
*
Lu-
cubratio de Monachorum iaude
,
& injii-
tutione enunciatur etiam a P. Mabillon
in Tom. III. Annalium
,
ex qua Epi-
ftolam operi prrefixam direclamque
/.
Reverendiffimo Patri evulgavit in Ap-
pendice pag. 645.
edit. Luccnfis . Idem
P. Mabillon ex conjeclura tantummo-
do fufpicatur Scriptorem hunc in Resba-
cenfi Monafterio in dioecefi Meldenfi fi-
to Monachum extitiffe
,
atque vixiffe cir-
ca initia faeculi X. Vide etiam Hifto-
riam litterariam Gallia; Tom. VI. pag.
S. Martinus I. Tudercinus , Papa Ro-
manus ab A. C. 649. Jul.
r. & exul
ab An. 652. & in exilio defunclus An.
654.
16. Sept.
(
al. A. 660.
)
Vide Sir-
T I S L I B. XII.
35
De Epijlolis
XVII. qua? in tomis Con-
ciliorum Grxcc partim, partim Latine ex
naitafii Bibliothecarii
(
a ) vel alterius
veteri verfione leguntur : & de Synodo
Laterancnfi An.
649. fub hoc Martino
habita dixi in Bibl. Grxca T. XI. pag.
465.
feq.
Martinus II. Papa
,
fupra Marinus I,
Martinus III. Papa
,
fupra M.rrinus
II.
Martinus IV. Gallus ,
antea Simon dt
Bria
,
Papa Romanus ab A. 1281. Febr.
22. ad A. 1285. Mart. 28. Ejus Epijivl^
V. in tomis Conciliorum
;
Una ad E-
duardum I. Regem Angliae de duello
inter Carolum Regem Siciliaj & Pe-
trum Aragonum Regem prohibendo
,
etiam apud Agvirrium Tom. 3.
Con-
cil. Hifpan. pag.
534.
ProcefTus habitus
contra Regem Petrum
,
in Dacherii fpi-
cilegio Tom. 2. pag. 649. ( Tom. 3.
e-
dit. novx pag. 684. 689. )
& ejufdem
argumenti Epiftola apud Andream du
Chefne T. V. rer. Francorum p. 874.
Plura apud Bxovium ad A. 1281. num. X.
& Xl.atque indc in Conciliorum tomis
ut apud Harduinum Tom. VII. pag.
889. Epiftola? XIII. apui Waddingunt
T.
1. amial. Ord. Minor. ad A. 1281.
1285. & in appendice .
Martinus V. Papa ab Ann. 1417. ir.
Nov. in Concilio Conftantienfi ufque
ad A.
143
1. Febr. 20. qui in epitaphio
fuo temporum fuorum felicitas appellatur .
Gcntilitio nomine antea vocatus Odo
Columna . De Concilio Dortufano quo Tor-
toCx in Hifpania Clementem VIII. An-
tipapam abdicare fe , & Cardinales qui
cum ipfo fecerant agnofcere fe & Schif-
mati longo finem imponerc coegit , vi-
mohdi Opera -T
Mifcellam XIX
porum
deinceps Pontificum
, S. Eugenii
taliani
, Adeodati
,
Domni , &
thonis
, Carolum le Cointe T
nal. Francor.
p. 456.
feq.
(. ) Tom. 3.Sirmondi Opp. p. 506.
3.
pag. 465.
feq. Hift.
7. & 13. & de tem-
ratione Martini I. & quinque
,
Vi-
Aga-
3*
a
"
de Bzovium ad A. ^429. num. 48. 82.
Agvirrium Tom. 3.
Concil. Hifpan.
p.
648. &c. Ejus Epi/ioU IV. ad Uiadislaum
PoloniiC Regem
,
ni
Jo.
Petn de Lu-
devvig reliquiis monumentorum vete-
ris cevi Tom. V.
pag.
403. 405.
408.
410. Alia; quinque ad Hcnricum Regcm
Anglue
,
pag. 411. 413. 414. 416. 417.
Una ad Henricum Wintonienfem
Epifco-
E 2
pum
Bibliotheca Patrum Tom. XII. edit. Lugd. pag. 84*. fc<l-
j
BIBL. MEDIM ET INFIMM
pum pag. 420. & ad Valentinum Epifco- Epiftola XXXI. fcripta Ann.
1475. ;!i
pum
p. 422. BulU XVI. in Lactii Chc- Edmundi Martene Tom.
j. monumen-
rubini bullario
,
Tom. 1. p. 509.
feq. tor. veterum pag.
976. E recentioribus
in quibus pag.
33.
eft indiclio gencra- prxter Sammarthanos Tom. 1. Gallice
lis Concilii Bafileenfts . Plures Bullae
,
Chriftiana: pag.
734.
de S. Martino con-
Brevia
,
Epiftola ac Conftitutiones in fulendi Joannes Maan in opere de
Annalibus Bzovii
,
Raynaldi &c. & in Ecclefia Turonenfi Parif. 1667. fol. Til-
Conciliorum tomis
,
atque in Herman- lemontius tomo decimo memoriarum
y
m ab Hardt AKs Concilii Conftan- & Benedi&ini in hift. litteraria Gallnr
tienfis Tom. 1. pag. 21. 23. 25.
Tom. Tom. 1. parte 2.
p. 413. feq. ut Frid.
II. pag. 21. Tom. IV. p. 1500. 15
18. Bechmanni diflert. Jense 1697. 4. edi-
1536. feq.
1559. 1568. feq. Jacobum tam & Jo.
Chriftianum Fromannum in
Lenfant pag.
737. 748. 749. 758. 766. anfere Martiniano
,
Lipfia: 1683. 4. fi-
&c. Sermo de translationc corporis S. Mo- miliaque fcripta prasteream . Dc tranf-
nics B. Augufiini Matris OJlia Romam
,
latione Corporis S. Martini
,
Salisbur-
editus (a) Roma?
1587. editore Augu- gum ut ajunt facla
,
ita traftant A6L
ftino Fivizanio
,
& in Hiftoria Augu- Sanclorum editores Tom. VI. Junii p-.
iliniana , Tolofs 1641. pag.
475.
quan- 135.
feq. ut illi traditioni non mul-
quam non multum illi tribuunt Achi tum fidei videantur tribuere . De &'ta-
Sanclor. Tom. IV. Maji pag, 488. feq. tc S. Martini & quorundam ejus gefto-
Approbatio rcguLe Monacborum Hierony- rum Ordine , anno emortuali , nec non
mianx
,
prxmifla in editionibus Opcrum de S.
Briccio illius fucceflbre
,
Jofephi
S. Hieronymi
,
ut noviflima
Jo.
Mar- Antelmi Epiftola ad Antonium Pagium
cianai Tom. V. p. 341. Tcftamentum lucem vidit Parif.
1693. 12. (c) Fer-
& Ceremoniale Curiae Romanae
,
quod tur fub S. Martini hujus nomine Pro-
Manufcr. m Bibl. Barberina memorat
feffio
Fidei de S. Trinitate
,
(
neutiquam
Lud. Jacobus p.
161. confundcnda cum formula honefta? vi-
B. Martinus Sabariae natus in Panno- ta;
,
quae Martinum Dumienfem auclo-
nia
,
Epifcopus ab An.
375.
in Gallia rem habet : ) Prodiit primum ex Jodo-
Turonenfis
,
demnclus Attico Cxfarioquc ci Clichtovei editione Parif. 151 2.
)
tum
COSS. (b) A.
397.
XI. Novembr. x- curante Petro Pithceo una cum aliis a-
tatis 81. Confeflbr
,
doclrinae & fan&i- liorum Gallioe Theologornm opufculis
tatis laude celebratiflimus . Ejus vitam 1586. 4. prxterea in Bibliothecis Pa-
& laudes fcripfere profario fermone qui- trum univerfis : & in tcmis Concilio-
dem Severus Sulpitius
,
Gregorius Turo- rum : & T. 1. Sirmondi Corrcil. Gal-
nenfis , Alcuinus
,
& Odo AbbasCluiiia- lis p.
26. 8c cum fcholiis Thomx Beau-
cenfis fermone in feftum S. Martini T. xamis ad calccm vitae a Severo Sulpi-
V. thefauri anecdotorum Edmundi Mar- cio fcriptae
,
Parif.
1 571. 8. Sed & in
tene pag. 618. Carmine autem Pauli- Cafparis Barthii notis ad Gallum Con-
nus ( non Nolanus ut Baronio perfua- feflbrem Francof. 1629. 8.
p. 120. qui
fum ad Martyrolog. Rom. XI. Nov.
)
Barthius apographum ex membranis pn-
led Petrocorius : Sidonius Apollinaris fcis Theodori Pulmanni
,
atque editio-
Carmine quod IV. 18. Epift. legitur : nem Trajedlinam A. 15 14.
contulifle fe
twmVcnantius Fortunntus
,
Gvibertus Ab- profitetur
,
ut Combefifius Tom. VIIL
bas Gemblacenfis , de quibus fingulis fuo Bibl. Concionatorice p. 470.
Manufcri-
loco , ScPetrus Baroccius
, Epifcopus Bel- ptum Codicem Bibl. Mazariniana: . De-
lunenfts quem laudat Petrus Delphinus niquc Chriftianus Daumius hancce pro-
fef-
(<j) Vide JLud. Jacobi Bibl. Pontificiam pag. ()
Confer Carolum Ie Cointe Tom. i.Annal.
16 i.
480,
Francor. pag.
203. feq.
(0
Journal des Sv.
1693. pag. 88. edit. Amft.
L A T I
K
r IT A
feflionem fubjunxit Hieronymi Gr&ci
Theologi dialogo de SS. Trinitate &
Gennadii CPolitani vise Salutis atque
aliis quibufdam monumentis in libello
cdito Cygtieae 1677. 8. Judice Conrado
Samuele Schurzfleifchio in Epiftola ad
Crirtophorum Arnoldum pag. 756.
ne-
que formie fiyli ,
neque doSirina talis Epi-
fcopi congruens
efl ,
planeque diverfum
auSlorem prafert . Ut Leclor per fe judi-
cet
,
eam integram
,
eft enim breviffi-
ma , hoc loco adjungere juvat
.
B. Martini
,
Turonenfis Epifcopi , Pro-
feflio fidei de Trinitate .
Clemens Trinitas
efl
Una Divinitas . Ut
autem per Sacramentum cognofcatur
,
uni-
tas
efl
ab eo qui
efl ,
&Spiritus SanSlus
,
a quo qui
efl ,
& Unigenitus . Sic exi-
flens Divinx Natune
,
Lucis
,
Spiritus
,
a
fcfe
per naturam
,
per
fubflflentiam maje-
flatis
,
poteflatis
,
virtutis
,
Divinic lucis .
Unus in duobus
,
& uterque in idipfum .
Pater in Filio
,
Filius in Fatre
,
U-
terque in Spiritu SanSlo :
flc
tribus pcr-
fonis confitemur corpus prjfciantia:
,
quod
fuper omnia cunSia concludit . In hoc my-
flerium ergo credimus ejfe ex nullis
exflan-
tibus cuncla orta . Quod myflerium mens
humana concipere non
potefl ,
nec oratoria
lingua enarrare
,
neque
diffufi
fermonis Bi-
bliothecarum volumina . Si totum mundum
libri repleant
( a )
Divina fcicntia non
poffit
inenarrabilis cnarrari : qv.i
efl
indi-
cibilis
,
nullo modo pojfit defcribi
,
neque
concludi
,
aut verbum aut
fubflantia pro-
pria Divinitatis
fux
,
qui
efl fons Divi-
ri lucis
,
luminis
,
fubflantix
,
fua natu-
ra . Sileat lingua oratoria
,
quia
deficit
fermo de indicibili . Cum confummaverit
mens humana de Divina
majeflate dice-
re
,
aut
differere ,
tunc incipit . Quanta
fit
autem Divina Clementia
,
nemo fcit , nifi
qui
genuit
,
& nemo comperit fecreta Pa-
trts
, nifi
is
,
qui per naturam
,
nafcendi
initium
amifit . Omnis ergo manfuetudo &
modeflia peritorum convertatur ad Prophe-
C <0 Joh. 21/25.
U) Pfal. 116. io,
T
I S L I B. XII.
37
tam : de Dominica autloritate prxfumat
dicendo : Credidi propter quod locutus
fum . (b) Quod autem per myflerium
,
flmplex flt profeffio ,
ut fundamentum Ec-
clefeiH
folidatx Apoflolica autloritate prxde-
flinatio fequens prafumat
,
dicens : de cxr
tero nemo mihi moleftus fit :
(
c
)
Ego
credo in Chriflum
& hunc crucifixum
,
quia cum confitetur filium
hominis
, confi-
tetur & Spiritum SanBum
;
Quia e Spi-
ritu Santlo & Maria Virgine Mediator
nafcitur . Cum confitetur
primogenitum
r
neceffc efl
de
unigcnito qui teflimonium
dicat
,
unum & folum fine
origine
effe ,
in tertiam perfonam Patrem confitetur
exi-
flentis
Divinx naturx
,
Lucis
,
Spiritus
,
ut dixi
,
qui fecundum
naturam
,
ut
fu-
pra dixi , efl
wnus in duobus
,
&
uterque
in idipfum ;
Pater in Filio
,
Filius in
Patre
,
Pater in Spiritu SanElo
,
unum in
Sanfta Ecclefla ,
nunc & in immortalia
fecula
feculorum ,
Amen .
Martinus
Abbas
,
Ord. Minor. Juris
pcritus ,
^qualis atque azmulus Azonis
circa A.
1200. Ejus fummam
Alphabeti-
cam Juris
laudat Waddingus pag. 250.
Martinus Alphonfus de Melo
,
Lufita-
nus
circa A. 1383.
defun&us
,
fcriptor
Hifloriie fui
temporis . Vide Nic. Anto-
nium
IX. 7-
Bibl. Vet. Hifpana? . 332.
Martinus Alphonfi ,
Cordubenfis , Au-
oufirinianorum
Vicarius Generalis in Hi-
fpania ,
clarus circa A. 1470.
Ejus fcri-
pta
apud
Philippum
ElfTium pag.
470.
encomiaftici
Auguftiniani : & Nic. An-
tonium
Tom. 2. Bibl. vet. Hifpan. pag.
201. In
Hexaemeron . In Epiflolas Pau-
li
Commentarii &
Quaeftiones .
In Apo-
calypfin
. Logica . Philofophia . Et Hifpa-
nice ,
De profpera
& adverfa fortuna s
Hortus
nobilium
Virginum ad_ Ifabellam.
Reginam
. De
laude
Virginitatis ad puel-
las
religiofas
.
,,,,.,
Martinus
Alvevicus five de Alvevvtck.
Northumbriae
: Lelando c. 325.
Alauno-
vicanus ,
Anglus Ord. Minor. defun&us
Ann. 1336.
Scripfit flores
temporum five
Chronicon
,
quod ut a Martino
Polono
di-
CO
Galat. 6. 16,
38
,
B1BL
/
MEDl
diftinguatur , Martini Minoritx (a) ap-
pellari confuevit : hoc ab initio foculi
five ab orbe condito ipfe ait fe auclor
produxiffe ad An. 1290. Primus edidit
vel edidiffe fe putavit
,
( editionem e-
nim Ulmenfem A. 1486. Oudino T.
3.
pag. 910. memoratam non innuit fe vi-
difTe
)
Jo.
Georgius Eccardus Tom. 1.
Corporis fcriptorum medii a?vi
p. 1551.
addita pag. 1631. ad 1640. continua-
tione Hermanni Ord. S. Gvilebni
Ja-
nuenfis , de qua fupra Tom. 3. p. 239.
Cirtcra Martini Alvevici fcripta apud
Baleum V. 26. Pitfeum pag.
432.
&
Waddingum pag. 251. funt : Commenta-
rins in IV. libros Sententiarum
,
& Di-
jptitationes TLeolooicx ac Pbilofophicx .
Martinus Azpilcueta
,
infra Navarrus .
fflariiws de Bofco Gvalteri Ord. Mi-
norum Turon.nlium Guardianus circa
A.
141
5. fcnpfit vitam Marix de Mail-
liaco cujus a Confeffionibus facris fue-
rat
,
editam cum notis in Aclis San-
ftor. T.
3.
Martii 28. pag.
737. 747.
Martinns Braccarenfis . Infra Manhtus
Dumienfts .
Martinus Carfulanus . Supra Tom. 1.
?
3 54-,
Martinus de Clivo five Cliv.us An-
glus Monachus Ord. Bened. Cantua-
rienfis feculo XV. cujus nihil prreter
Homiliarum librum a Baleo XII. 24. &
Pitfeo p. 887. cx Nicolai Brigami ve-
nationibus rerum memorabilium me-
morari video
.
Martinus Corbejus five de Corbenis
Tolofanus, Auguftinianus , charus Ber-
nardo de Roifergio
,
Archiepifcopo To-
lofano circa Ann. 1452. Ejus fcripta :
Commentarii in Canticttm Canticorum &
in Epiflolam Pauli ad Romanos . In Ca-
nonem Biblicum . In IV. libros Svntcntia-
rum . De fide- Catholica . De fumma Tri-
nitate . In Decretal. de cele-bratione Mif-
farum . Sermones ad clerum populum-
que. Commentarii in Logicam & Phy-
fcam Ariflotelis
,
librofque de Anima .
{*)
De duobus Manufcriptis Lipfienfi & Beroli-
nenfi vide MafToni hift. Critica-in Reip. litteraiiae
Gallice editam Tom. X.
pag. 188.
7E E T INF IMJE
Super artem veterem
(
Grammaticam
7F~
lii Donati .
)
Vide Philippi ElfTii
enco-
miafticum Auguftinianum
p. 469.
Martinus Cremonenf.s JCtus , fcriptor
gloffarum in leges Civiles
, adverfarius
Bulsari . Confer Diarium eruditornm
Itahre Tom. X. pag. 274. propinquus
Joannis Bojfiani five Bajfiani circa An.
1158. de quo fupra Tom. 4. p.
<;\
Martinus Pannonius
,
ex Dumienfi \n
Gallicia Abbate Archiepifcopus in Lu~
fitania Braccarenfts
,
interfuit Synodis
Braccarenfibus Ann. 561. &
572. ()
diemque obiit An. 580. De illo prxter
laudatos. a Labbeo Tom. 2. de S. E.
p.
60. 61. confulendus Mabiilonius Tom.
1. A-t. Santtor. Ord. Bancd. Sec. 1. ad
A. 580. Georgius Cardofius in Hagio-
logio Lufitano
,
Tamajus Salazar in Mar-
tyrolog. Hifpan. & Acia Sanflor. 20.
Martii Tom.
3.
pag. 86. feq. Nic. An-
tonius lib. IV. Bibl. vet. Hifp. cap.
3^
Tom. 1.
p. 215. feq.
Scripfit nulli in litteris fccundus fuis
temporibus habitvs tefte Gregorio Turo-
nenfi V. 38. hift. Francor. librnm de
differentiis quatuor virtutitm
,
quem le-
giffe fe teftatur Ifidorus Hifp. cap. 22.
de S. E. & Regi Mironi dicatum ab
auctore fuiffe fcribit Anonymns McIIi-
cenfis cap. 38. Sigebertus c. 19. Theo-
domiro (alii Ariamirum vocant ) Regi
Gallxcia? . Laudat ex Ifidoro etiam Ho-
norius III. 26. Hic eft qui Senecx tn-
butus ab aliis vel Ciceroni etiam : tk.
fub titulo : formula honcjix viu f-epius
prodiit . Ita ^vocat etiam Trithemius
cap. 221. de S. E. & II. 13. de illu-
ftribus Benediclinis . Cum prcefatione ad
Mironem
( Theodomiri fuccefforem )
Regem edidit Piclavis
1544.
Elias Vi-
netus : Prxfationem illam
,
quia deeft
apud Boethium Eponem in heroicis &
Ecclefiafticis quarftionibus Duaci 1581.
& in aliis editionibus
,
tanquam inedi-
tam vulgavit Dacherius , Tom. X. fpi-
cilegii pag. 626.
( edit. novce Tom. 3-
pag-
(^)
Agvirre Tom. 2. Concil. Hifpan. pag. 251-.
& 316.
L A T I N I T A
pag. 312. )
Sine illa legitur in Gilberti
Cognati
openbus , Bafil. 1562. fol. par-
te 3. pag. 74.
fubjuncTo libcllo dc pau-
pertate p.
77' ^ conterntu bonorum tempo-
raiium &
voluptatum pag.
79.. & ^ie /;iV
/7/
volunt cffe
dotii
fed
non boni
p. 83.
84. At in Bibliothecis Patrum ut Lug-
dun. T. X. p. 38. illorum loco fubjungi-
tur
libellus de moribus
,
quem cum Com-
mentario ediderat Leodegarius a Quer-
cu Parif. 1556. 4. addito libello de pau-
pertate . Prxter hanc formulam honefla?
vitae etiam alia Martini opufcula edi-
dit Tamajus Salazar in Martyrologio
Hifpanico ad 20. Martii pag.
313. ex
Bibliotheca Garfia; de Loayfa
,
ut funt
de repellenda jaciantia
."
De fupcrbia . Ex-
hortatio humilitatis . De ir<c habitu &
ef-
fctiibus & quomodo lcniatur
,
ad Vitimi-
rum Epifcopum Aurienfem . Dc celc-
branda die Dominica Pafcha
(
nec ante
XI. Kal. April. ncc port XI. Kal. Ma,
jas.)
Tranftulit & tefte cap. 117. Sigeber-
to per manum Pafchafii Diaconi intcr-
rogationes & rcfponfiones plurimas SanSio-
rum TEgyptiorum Patrum
,
in Dumienfi
Ccenobio . Hae edita: funt ab Heriberto
Rofvveydo una cum vitis Patrum per
XLIV. Capita
,
illiufque .operis Iibrum
feptimum conflituunt quod Rofvveidus
digeflit illuilravitque Antvverpice
161 5.
idi8. fol.
Capitula LXXXIV. ex Orientalium Sy-
nodis translata de Graco in Latinum
,
fubjiciuntur in tomis Conciliorum Sy-
nodo Braccarenu An.
572.
dicata Niti-
gifio Epifcopo Lucenfi . De his diflum
Tom. XI. Bibl. Gra^cx pag. 65. feq.
Narrat praeterea Ifidorus fe legilTe e-
jufdem Volumen Epiflolarum
,
in quibus
hortatus eft Vits emendationem
,
&.
converfationem fidei
,
orationis inftan-
tiam
,
eleemofynarum diftributionem
,
& fuper omnia culturam virtutum o-
mnium pietatem . Has Epiftolas hodie
defideramus
,
neque videtur habuiffe Tri-
themius
,
fed ex Ifidoro Epiftolas Mar-
tini morales commemorafle . Neque ad-
huc quod meminerim lucemvidit quam
T I S L I B. XII.
i9
edere promifit ex Manufcr.
Ecclefiae
Toletane Cardinalis
Agvirrius
Epiftola <yl
Bonifacium Epifcopum
, de trina
merfia-
ne
,
nec altera adverfus
fuperftitiones .
Ad Martinum Epiftola
Venantii
Fortu-
nati pra-mittitur ejus libro
quinto
Car-
minum : cujus carmen ad Martinum
et-
iam exhibet laudatus Agvirrius T. z
f
Concil. Hifpan.
p. 324.
Denique eodem Ifidoro 8c Honorio
teftibus, Martinus hic couverfis in Gai-
la.'cia ab Ariana impietate ad Fidem
Catholicam Svevorum populis regulam
Fidei & fantlit Rciigionis
conftituit
,
copiofaque prtcepta pia infiitiaionis com-
pofuit .
Carmina qusdam pauca a Sirmondo
edita cum Eugenio Toletano Parif.
1619,
8. & Tom. 2. Sirmondi operum pag.
907. leguntur etiam in Bibliotheca Pa-
trum edit. Lugd. Tom. X. p. 386.
Tefiamentum relecTum in Concilio To-
letano X. A.
656.
Epitaphium ipfe fibi hoc compofuit in
Ecclefia S. Martini Turonenfis a Theo-
domiro Rege conftrucTa
.
Pannoniis genitus tranfcendens aquora
vafia
Gallicij in gremium Divinis nutibus
atlus
Confeffor
,
Martine
,
tua hacce dicatus
in aula
Antifies
,
cultum
inflituit ritumque
fa-
crorum :
Teque
,
Patrone
,
fequens famulus Mar-
tinus eodem
Nomine
,
non mcrito
,
hic in
Chrifli
pace quicfco .
Martinus Sillanianus de Fano
,
JCtus
prsceptor Joannis Andrcce Bononienfis
clarus circa A. 1320. Ejus fcripta
,
d
quibus Marcus Mantua
p. 482. de mo-
do fiudendi
,
& de negativa probanda
,
nec non de jure emphytcutico . His ex
Trithemii cap.
530.
de S. E. adde de
a^iionibus & de judicio caufarum . Falli-
tur idem Mantua
,
qui Sillanianum a
Fanenfi diftinguit
.
Martinus Fuldenfts
,
incertum an Mo-
nachus
,
cujus Chronicon
,
quod ille a
na-
4
o BIBL. MEDIJE ET INFIMJE
nato Chrifto caeperat
,
Joaunes Georgius
Eccardus editionc dignum habuit abA.
yi6. ad An.
1379.
edidit itaque Tom.
I. Corporis fcriptorum medii sevi pag.
1641. 1732.
repertum in Codice Eccle-
fix S. iEgidii Hanoveranse . Stritlim e-
narrat
memorabiliora
,
& candorem animi
ojlendit
,
dum infolentiam Paparum digni-
tati Imperatorum fuo tempore infultantium
graviter taxat . Idem Juris Canonici peri-
tiffimus fuit ,
& qux hifiorica in eo occur-
runt
,
fuis
locis follicite citat . Gloflas i-
tem in Decretum , Hugvvitionis & alio-
rum diligenter evolvit . Confirmavit prxte-
rea ditta fua tefiimoniis Eginhardi
,
Ai-
moini , Gotfridi Viterbienfis , Vincentii
Bellovacenfis ac Martini Poloni
,
auElo-
rv.m ea xtate cclebrium
,
& nunc edito-
rum . Ex ineditis vero provocat ad Kichar-
dum Pi&avienfem & ad Cufentinum E-
pifcopum . Ha:c de Martino illo lauda-
tus Eccardus
.
Martinus Gonfalvus
,
Conchenfis pofl
medium feculi XIV. propter varios in-
credibiles errores ja&atos in Hifpania
damnatus ab Archiepifcopo Toletano
,
atque flammis traditus . Vide Natalem
Alcx. Scc. XIII. & XIV. cap.
3.
artic.
16. T. VII. p. 109.
Martinus Herbipolenfis
,
de quo Tri-
themius Chron. Hirfaug. ad An.
1393.
T. 2. pag. 296. Hoc ipfo
anno Magifier
Martinus Inquifitor hxretica pravitatis a
Sede Apofioiica
deputatus venit per Sve-
viam in Herbipolim : ubi faSa inquifitio-
ne hxrcticos nonnullos ex fimplicioribus &
rufilcanis invenit de fefta flagellantium
& Fratricellorum
,
quibus ad unitatem
fidei
Catholicx reverfis
,
pro falutari pocni-
tentia Crucem contra infidos Turcas im-
pofuit
,
qux illo tempore prxdicabatur . Ex
Herbipoli profetlus Erpfordiam ^fimili pra-
vitatc infeclos plures invenit
,
Beghardos
,
Beguttas & alios : quorum aliqui cremati
funt ignibus
,
aliqui vero pcenitentiam ege-
runt fuper erroribus fuis ,
reliqui fugam
inierunt
.
()e his nuper accurate Venerandus nofter
Jo.
Georgius Palmius, Paftor ad S. Petri aedem me.
ritiflimus, in libro de Codicibus V. & N.T. qui-
Martini Junioris Geometria Manufcr.
citatur a Cangio
.
Martinus
Gofia ,
C remonenfis
JCtus
,
difcipulus Irnerii
,
circa A.
11 58. pro
Friderici I. decertavit Juribus
,
dicitur
etiam gloffator Bononienfis
,
quoniam pa-
rentes ejus a Gibellinis Bononia expulfi
fuerant . Vide Gvidonem Pancirollum
lib. 2. cap. 14. Hic adeo non folitus
jurare in verba Magiflri
,
ut in eo re-
prchendat Marcus Mantua pag.
496.
quod folus erat in opinionibus
,
licct totus
mundus teneret contrarium .
Martinus Garratus Laudenfis JCtus de
cujus fcriptis Gefnerus in Bibl.
*
In Bi-
bliotheca: Felini Codice MSS.
244. ex-
tat Martini de Laude tractatus de Prin-
cipe
;
item de primogenitura
,
item de con-
fcientia
y
de ordinibus Ecclcfiafiicis
,
de
reprxfaliis . Porro tractatus de Primoge-
nitura typis vetuftis expreflus prodiit in
fol. abfque loco & anno .
Martinus de Lauduno fve Laudunen-
fis ,
Gallus
,
Vallis S. Petri Carthufiaz
Prior circa A. 1180. cujus Epijlolam pa-
rxneticam ad Novitium Carthufianum
de non repetendo Ordine laxiore
, edi-
dit Theodorus Petrejus Colon. 1607. un-
de recufa efl in Tom. XXVII. Bibl.
Patrum Lugd. pag.
493. 507.
Martinus Legionenfis
,
infra Martinus
Presbyter .
Martinus Lutherus nofler
,
de quo di-
xi in Centifolio Lutherano
, multa et-
iam Latine fcripfit
,
genium fcholarum
,
in quibus inflitutus fuerat
,
longe ex-
fuperantia: nec minorem in illis
So't<-
i*
& vim probans lecloribus fuis
quatn
in
vernaculis Operibus . Optem
i^itur
ut & Biblia
(
a
)
ejus Latina vir
ido-
neus aliquis , & Epiflolas
,
& alia non
ab aliis in Latinum converfa
fermo-
nem
,
fed ipfius ingenio
, captu
,
ani-
mo
,
flylo concepta Latine
, novo col-
lefta fludio digereret
,
recenferet
,
re-
cenfitaque junctim ederet
.
Martinus Magijler
(
des Maiflres
) Ia-
nii
bus Lutherus in Verfione fua Germanica ufus eft
,
pag. XLV. feq. Hamb.
1735. 8.
LATINITAT
jtiii Turonenfis filius
,
deinde Doftor
TheoJogus Pacif. & a Confeffionibus at-
que eleemofynis Gallise Regis Ludovici
XI. defunclus A. 1482. de quo
Jo.
Lau-
nojus in hifloria Gymnafii Navarrei
p.
592.
feq. (
Tom. IV. Opp. parte j.lib.
2. cap. 9. ) H. Warthonus ad Caveum
ad A. 1473-
& Oudinus Tom.
3.
pag.
2641. Scripta Martini ha:c funt:
Traclatus confequentiarum iri vera
divaque Nominalium via , Parifiis apud
Antonium Denidelum
.
Expofitio perutilis & neceflaria fitper
libro Prxdicabilium Porphyrtt
,
Parifiis
anno MCCCCXCIX.
Summa qu&ftionum Theologicarum
,
Ma-
nufcr. in Bibl. S. Viftoris Parif. de qua
Oudinus T. 3. p. 2642.
Qitxflio de Fato
,
qua* praefixa efi com-
pendio Alberti Magni in ok> Phyfico-
rum libros de ccelo & mundo & de e-
lementis
,
Parifiis apud Dionyfium Ro-
ceum
.
De quatuor virtutibus Cardinalibus lau-
datiffimum Scholafticis volumen fcripfif-
fe teftatur Gvagvinus in vita Ludovici
XI. De Fortitudine liber unus
,
prodiit
Parifiis anno MCCCCLXXXIX. apud
Wolphaugum Hopilium .
De temperantia
,
jejunio &c. Iiber u-
nus , ibidem anno MCCCCXC.
Artificiofa contemplatio fuper Salve
,
Regina mifcricordix : cum expofitione in
Orationem Domintcam
,
& Angelicam Sa-
lutationem . Parif. 152.4. 4.
Prceter rem
ab aliis tributa Anfelmo Lucenfi
.
Non vidi
,
inquit Launojus quae de
Rhetorica Martinum fcripfiffe notat Gua-
guinus Epift.
63.
Non vidi quoque de Juflitia librum
,
quem illi Cranftonus ex fama tribuit
pracf. quaeflionum libro Martini de for-
titudine additarum .
. Breve Chronicon S. Martini Mafcia-
cenfts Ord. Bened. dicecef. Bituricenfis :
ab Ann. 732.
ad 101:5. in Labbei Bibl.
nova Manufcr. Tom. 2.
732. 735.
&
Ahftales Francorum ab A.726. ad 1296.
cx Codice S. Martiai Mafciacenfis id.
p. 733-
73^-
Tom. V.
I S L I B. XII.
41
Martinus
Mindonienfls in Hifpania E-
pifcopus, ex
Pfeudo-Luitprandi fide ha-
betur a quibufdam
Martinus Dumienfis
de quo fupra . Vide Nic. Antonium T.
1. Bibl. vet. Hifpan.
p. 218.
Martinus Minorita
,
fupra
, Martinus
Alvevicus
.
Martinus Navarrus
,
infra Navarrus
.
OElavianus de Martinis intra
,
Oclavia-
nus
.
Martinus de Padua
,
tefle Joanne Ger-
fone cap. 8. de auferibilitate Papae , fta-
tuit quemlibet Epifcopum in
fua dioecefi
effe
Papam .
Martinus Pannanius fupra in S. Mar-
tino
,
Archiep. Turon. & m Martino
Dumienfi .
Martinus Strepus , Oppavienfis e Sile-
fia
,
quae regno Bohemiae adharrebat &
Poloniac etiam computabatur , unde P-
loni cognomen : five quod ad primatum
Poloniae vocatus eft a Nicolao III.
(
cer-
te patria nec Carfulanus
,
nec Gallus
nec Scotus ) Monachus Ord. Praed. Pon-
tificum Clementis IV. Gregorii X. In-
nocentii V.Joannis XXI. ac denique
A.
1277. Nicolai III. major Poenitentia-
rius
,
& anno interje6fo Archiepifcopus
Gnefnenfis, nec diu pofl defun&us , de
quo praeter Simonem Starovolfcium .in
Polonorum fcriptorum hifloria c. XIII.
Carolum Vifchium in Bibliotheca Ci-
ftercienfium
,
quibus Martinum praeter
rem accenfet
,
p. 238. feq. Cafpar. Sa-
gittarium introduft. in hift. Ecclef.
p.
68. feq. & Antiquitatt. regni Thurin-
gici II.n.p. 241. Morlierium
,
Dofto-
rem Sorbonicum in libro : effais de Lit-
terature Tom. 2. pag.
334.
feq. Vof-
fium
p. 484. & ad obfervata ad eum
Sandii : Labbcum Tom. 2. pag. 62. de
S. E. Caveum ad An.
1277. Oudinum
Tom. 3. pag. 531. &c. Lambecius T.
2. pag. 860. feq. Jacobus E.hardus in
Bibliotheca Dominicanor. Tom. 1, pag.
361. Niceronus Tom. XIV. memoria-
rum de viris eruditis edirarum Gallicc
p. 195.
feq. Martinus H^nckin? de Si-
lefiis indigciii'; eruditis c&p. VIII. pag.
34.
61, & Jo. Georgius Eccard prol?-
F
^om-
42
BIBL. MEDI
gom.ad fcriptores medii asvi, T. I. n.XX.
Nihil celebrius ejus Chronico fummo-
rum Pontif.cum atque Imperatorum Roma-
norum
,
perannorum quinquagenas
.-
cu~
jus quidam Codices in Clemente quar-
to definunt , ipfe profitetur fe illud pro-
duxifle ufque ad A. 1277. atque colle-
gifle ex nefcio quo Crafino
(
al. apud
Montfaucon. pag.
49.
Diarii Ital. Tito
Livio ) Orofio , Damafi de geftis Pontifi-
cum
,
Paulo Diaccno
,
Chronicis BbBini
( al. Bonizzi
)
Sutrini Epifcopi
,
nec
non Gilberti ( de quo fupra T.
3.
pag.
57. )
Richardi Cluniacenfis
, Gervafii
(
non Ricobaldi fed Tilbericnfis de quo
Tom. 5. p. 54. )
Extodii five Ejhdii
( al. Methodii
) Gotfridi Viterbienfis
,
Vinccntii Bellovacenfis & Decreto ac/w/-
fwnibus SanBorum . Ccetera qua.
J
pofl An-
num 1277. fequuntur
,
addita funt a
Ptolemxo Luccnfi
ufque ad An. 1249. &
a Bernardo Gvidonis ad A. i}i6. Pro-
diit hoc Chronicon primum cum Ma-
riano Scoto editum a Joanne Heroldo
Bafil.
15 59.
fol. Deinde feparatim a Suf-
frido 1 erro Antvy.
1574.
3. fub falfo
Archicpijcopi Confentini titulo
,
& con-
tra aucloris mentem tributum in libros
quatuor . Hinc ex finceriore Codice a
Jo.
Fabricio Cxfare
,
Canonico Glad-
blacenu ,
Ordin. Pra-monftrat. Colo-
nia? 1616. fol. quam editionem expri-
mit noviflima Argentoratenfis 1685. fol.
ad calcem iEneae Sylvii de rebus Fri-
derici III. De Gallica verfione D. Ver-
neroni , Canonici Lcodienfis & Sebaflia-
ni de Mamerot
,
quae cum aucTario uf-
que ad A. 1505. prodiit Parifiis
,
& de
inedita Germanica
Jo.
Lud. Zoimanni
,
vide fis
Jac.
Echardum Tom. 1. pag.
370.
Chronicon Martinianum cum XV.
vel XVI. collatum Codicibus in lucem
dare voluit illuftris Leibnitius
(
a
)
cum
cujus notis
(
b) & cum additamentis
ex Manufcr. Codice Jenenfi cum cnnti-
nuatione ex Manufcr. chartaceo Lipfienfi
& duobus Hofmannicis Scappendice Ra-
C5
Neuer Bucber Saal A. 1712. parte XIV.
pag.
145.
JE ET INFIMJE
tisbonenfi habuit atque edcre promifit
Jo.
Andreas Schmidius
px*xptr*t
. Con-
tinuationem & additamenta abA. 116?.
ad A.
1343.
debemus
Jo. Georgio Ec-
cardo T. 1. Corporis fcriptorum medii
xyi pag.
1413. 1460. quam ipfe Con-
tinuationem Auftriacam appellat
,
ap-
pendicem Ratifponenfem
,
nifallor, vo-
caverat Cafpar Sagittarius . Continua-
tionem ufque ad An.
1482. Manufcri-
ptam
,
memorat Catalogus Bibl.
Jo.
Bur-
chardi Menchenii pag. 818. Voluit ede-
re hoc Chronicon etiam Joachimus
Jo-
annes Maderus
,
& poft ejus fata Caf-
par Sagittarius
.
Quoniam vero primus auclor a qui-
bufdam habetur Martinus Polonus tra-
ditionis de Joanna Papifla
,
(
Vide Ma-
billonii iter Italicum
p. 27. ) ideo gra-
ves m eum invecliva?
Jo.
Hardingi
,
Florim. Ryamundi & Joannis Bernar-
tii
,
qui multorum & gravium erro-
rum poftulat libro de utilitate hifto-
rix pag. 113. aliis viciflim eum rtrcnue
defendentibus ut facit Alexander Coo-
cke dialogo de Papifla
Joanna pag. 64.
feq. Certe quamquam in Martini Co-
dicibus Manufcriptis bene multis illa
narratio legitur
,
ut docet Frid. Span-
hemius Filius Tom. 2. Opp. pag. 59-5.
597. 598.
tamen negari non poteft in
aliis bene antiquis & neutiquam con-
temncndis defiderari , ut a LambecioT.
2. pag. 869. & apud Oudinum Tom.
3-
P
a
g-
53
5-
fec
l-
& a Jacobo Echardo
Tom. 1. pag.
365.
feq. fuit demonftra-
tum : quorum obfervatis licet addere
,
quod inBibl. Paulina Lipfienfi(c) tria
exfiant Chronici Martiniani exemp!;>
ria
,
unum membranaceum
,
in quo de
Joanna ne
ytyj
alterum chartaceum quod
his tantum verbis ejus facit mcntionem :
Huic
(
Leoni
)
fucceffit foannes mulier
Papa : de hoc in Chronica
Ratifponenfi .
In tertio denique
,
itidem chartaceo
,
to-
ta narratio perinde ut in Suffridi Petri
editione legitur . Sed vero admittendum
&
(_&") E. Tentzelii Monathl. Vnterredungen An.
1694.
P
a
-
i*5i.
(c
)
Afta Erud. Tom. 1. fupplem. pag. 286.
LATINITA
& illud
,
quod jam ante Martinum ean-
dcm rem Anaftafius
,
Gervafius Tilbe-
rienfis
,
Stephanus de Borbone & alii,
tradidere
.-
ficut ejus a^quales item &
poft Martinum alii innummerabiles .
Laudati Echardi fide notare juvat
r
A. 1477. 4. typis Taurinenfibus prodi-
ifle Martini Poloni Chronicon fummo-
rum Pontificum & Imperatorum ac de
feptem a.'tatibus Mundi . At Martini no-
jhi opus non eji
,
fcd fcriptoris recentio-
ris
7
alterius omnino fiyii
,
& iongius pro-
dutlum
. Hxc Echardus Tom. 1. pag.
569.
Fuit & alius Martinus Polonns itidem
ex celebri Prardicatorum Ordine
,
fed
longe
junior
, atque inter Lutheri no-
ftri adverfiarios circa An.
1534.
de quo
idem
Echardus T. 2. p. 88.
Ca?tera Martini prioris fcripta funt
.
Summa juris Canonici
y
quce Martinia-
na vocatur
, & Margarita Decreti
,
five
Concordantiae & tabula Decretorum &
Decretalium
Alphabetica
,
pofl primam
editionem
Argentoratenfem An. 1486.
fajpius excufa ibidem & Venetiis
,
Lug-
duni ac Parifiis una cum Decrcto &
Decretalibus
.
Memerabiiia Romx
,
five qua- Chro-
nico in quibufdam Codicibus premit-
tuntur de quatuor majoribus repnis
,
&
Romanx Urbis exordio
,
incrcmcnto
,
xdi-
ficiis & regiminc
ufquc ad Imperatorcm
Augufium .
Dejcriptio terrx
fancix .
De fchifmate Eccicfix Grxcorum
.
Hifioria dc
Gueifis .
Scrmoncs de tcmpore & de SanBis
,
fuper
Epiftob.s & Evangelia
,
cum premtua-
rio exemolorum . Argentorat.
1484. 4.
1486. 1488.
De diver/is miracuiis
,
iclem fortafle
cum cxemplorum promtuario .
Confcntinis Archiepifcopis Martinum
ab
Ughello Tom. IX. pag. 218. pr.xter
rem
accenferi
,
& Cufentinum Arcbiepi-
fcopum
, cujus&ipfius Chronicon a Pto-
lema-o
Lucenfi, Martino Fuldenfi
,
Jo.
Gerfone
de ftatu V. & N. Teft. aliif-
que citatur
, diverfum effe a Martino
T I S L I B. XII.
4i
Polono Chronici
fcriptore
.-
alterius ve-
ro nomen ignorari
, notarunt Murato-
rius Tom. XI. feriptorum
Italia: pag.
745.
Eccardus prolegom.
ad fcriptores
medii aevi Tom. 1. n. XXIII. Nicero-
nus Tom. XIV. pag. 200.
*
Vetus eft.
controverfia
,
necdum plene definita
,
num Archiepifcopus Cufentinus
,
qui
Chronicon Romanorum Pontificum de-
dit
,
quo Ptolemaeus Lucenfis ufum fe
profitetur in Ecclefiaflica hifloria fua
contexenda
,
idem cum Martino autho-
re Chronici habendus fit . Ac de Cu-
fentino Martini Archiepifcopatu dubius
ha'ret Ughellius
,
nec ego certi aliquid
proferrc poiTum . De chronico vero
,
quo PtoIomaEus Lucenfis tam fiepe pro-
'
vocat
,
ahud plane fuifle opus judico a
Martiniano. Poftremum enim iflud uf-
que ad annum 1277. porrigitur . Cu-
fentinus vero hifloriam fuam ab Adam
,
ujaue ad tcmpora Friderici fccundi pcui:
1
.-
xit
,
qua! funt verba Ptolomaci Hift. Ec-
cl. lib. 18. cap.
44.
Nec infuper Mar-
tinus opus fuum ab Adam exorditur
,
fed ab initio potius regni Babylonici .
Ibi paritcr Cufimtini opus grande vo-
Iumen implere fcnbit : In juis magnis
hijioriis . Martiniana vero hifloria haud
magna' molis volumen efl . Ait infuper
Ptolomams ignorare fe nomen Archie-
pifcopi Cufentini
;
cum viciffim Polo-
m nomcn ad faflidium ufque recantet
.
Denique urrumquc opus eadem in pe-
riocha diftinguit ita fe exprimens eo-
dem lib. 18. cap. 40. Hxc omnia partim
iiabentur a Richardo
,
partim a Cufcnti-
no
,
& partim a Martino .
His igitur ita fe habentibus non ina-
ni conjeclura permotus fufpicor ex ar-
gumenti fimilitudine deceptos quofdatn
duo diftincla opera in umcum conjun-
xilfe . Unus vero error alterum indu-
xit,j cum Martinus nomen fuum chro-
nico a fe fcripto pra'fixerit
,
Cufenti-
nus vero nomen tantummodo dignita-
tis ,
ex quo faclum eft
,
ut amborum
opus unum idemque cenferetur
;
fadlum
etiam
,
ut qui Martinianum opus lege-
rint , nec alterum Cufentini
habuerint
F z m
44
m confpeclu
?
fed tantummodo norint
ex
fcriptorum veterum teftimonio
,
opi-
narentur
,
Martinum Polonum ad Ca-
thedram Cufentinam afcendiffe .
Sed quinam ille fuit Archiepifcopus
Cufentinus Chronici hujus a Martinia-
no diverfi author ? Id fane me fugit .
Si ex tempore
,
quo fcribebat conjecla-
ri licet
,
vix alter judicandus efTet a P.
( forte Petro
) Cufcntino Canonko viro
probo
,
& literato
,
qui in difcordia a
Capituio Ecciefia: Cufentina: eleclus
,
amulum paffus eft alterum virum
pa-
tentem
,
& fac"Hofum
,
cui ceifrt coaclus
.
Vide Ughellium Tom. IX. pag. 214.
novae editionis . Harc omnia fub Fridc-
'rico II. accidiffe idem Ughellius adno-
tat
,
nec ultra Fridericum II. Cufenti-
ni hiftonam excurriffe ex Ptolomxo Lu-
cenfi
,
paulo fuperius animadverfum cft.
Hiftorice illae de quatuor majoribus Re-
gnis : De Romanx urbis exordio
,
incre-
mento
, adificiis& regimvie ufque adhn-
perato^em Augufium extant in Martinia-
ni chronici membranaceo Cod. MS. Bi-
blioth. Can. Lucenfium fa?culi XIII. I-
ta vero funt connexa*
,
immo infertcc
in chronico , ut non diverfum quid ab
ipfo referre videantur
,
fed in
unum
cum ilio opus coalefcant . Quare mi-
ror
,
cur a nonnullis codicibus avelli
potuerint . Sufpicio autem ha:c mca a-
liam inducit
,
num fcilicet eccdcm ilix
manus
,
quce e Martiniano opere por-
tiones iftas fubduxerant
,
tollere etiam
potuerint laciniam a Martino ad/e&am
de Joanna PapifTa . A Martino adjeclam
BIBL. MEDIJE ET INF1M7E
authot
utrofque feorfum
ra ifta ferat , doSH intelligenf . Quant-
quam vero Martinus chronicon fuum
ea confecerit arte , ut ex oppofito Pon-
tifices Romani , & Romani itidem Im-
peratores defcripti exhibeantur
tameu noftri codicis
,
pofuit , incipk enim ab imperatoribus
,
quibus abfolutis tum demum ab exor-
dio Pontificum Romanorum Chronicon
repetit
.
In prarfatione
,
qucc cum excufa
0-
mnino cohceret , recitat catalogum fcri-
ptorum
,
ex quibus profecit , inter quos
eft ex chronicis Efcodii
,
quod & in edi-
tis & MSS. pluribus Codd. legitur
,
quamquam multi corruptioncm fufpi-
cantur pro Orofii .
Martinus Presbyter
,
Manufcriptus pri-
dem Viennceapud Woifgangum Lazium
tefte Voffio pag, 785.
Cbronicon fuum
dicavit Innocentio III. quem conftat
A. 1216. rebus humanis valedixiffe : i-
taque diverfus fuit non modo a Mar-
tino Polono , fed etiam a Martino Mi-
norita , & utrumque atate anteceffit .
Martinus Raymundi
,
five Raymundus
Martini potius
,
Catalanus
,
Ord. Pra'd.
vir eruditus & peritus linguarum He*
braicas
,
Chaldaiccc & Arabica? ad qua-
rum linguarum ftudium Raymundus
alter de Pennaforti eum invitaverat .
Pugionem
fidei
five opus prafclarum ad-
verfius Mauros & Juda-os fcripfiffe fe
profitetur A. C. 1278. ab initio Mundi
ex computo Judxorum A. 5098. Pugio
ille
,
qiio ftrcnue in fuis adverfus
Ju-
dceos fcriptis ufi funt 1 s de Syl-
dixi
\
nam codex ifte meus tam proxi- vaticis
,
Petrus Galatinus aliique
,
tribu>
me ad Martim Poloni cctatem acccdens
fabellam hanc retinet non quidcm ut
in aliis codicibus margini adjeclam
,
fed fcriptioni reliqua' conjuncTam &. co-
herentem. Supercft conjecTuras exhibeam,
qucie tantam Chronico antiquitatem vin-
dicant . Defmit Codex ifte in Nicolao
III. cujus vita defcribkur , tum
eadem
manu nudum Martini IV. nomen Je-
gitur . Succedunt eodem ordine ,
& me^
thodo reliqui Pontifices
,
fed manu o-
mnino a priori diverfa . Quo conjedTu-
partibus ciividitur
,
& recenfitns ex Ma-
nufcriptis quatuor ,
& notis infignibus
illuftratus eft a Jofepho de Voiiin
,
c-
ditufque a Philippo Jacobo MaufTaco
Parif. 1651. fol. atque inde a DocTore
meo Jo.
BenedicTo Carpzovio , Theolo-
go Lipfienfi
,
qui praemifit eruditam in-
troducTionem in Theolcgiam Judaicam
& Hermanni Colonienfis opufculum dc
Converfionc fua
(
de quo fupra Tom.
3.
pag. 238. )
fubjunxit
,
Lipficc 1687.
fol. De Raymundo ipfo prceter
lauda-
tum
L A T
1
N I T A T
tum Carpzovium ,
Oudinum Tom.
3.
pag. 647.
Baeliique Lexicon in Martin
,
confulendus Paulus Colomefius in Hi-
fpania Orientali pag. 209. feq. Nic. An-
tonius Bibl. vet. Hifpan. VIII. 6. Tom.
2. pag.
59.feq. & Jacobus Quetif Tom.
1. Bibl. fcriptorum Dominicanorum
p.
396.
feq. Laudat Raymundum Nicolaus
Lyranus ad Hofeae IX.
V. C.
Jo.
ChriiTophorus Wagenfei-
Jius in telis igneis Satanae
,
inter alia
vulgavit Hebraice & Latine difputatio-
nem intcr R. Nachmanidcm five Mofen
Gerundenfem Judaeum & Chrijlianos
,
Paulum Ord. Praed. ac Raymundum hunc
,
praefente Jacobo
,
Tarraconenfis provin-
ciae Rege habitam A. 1263. De Paulo
illo confer Colomefu Bibl. Orientalem
Hifpanam pag. 209. feq. & laudatifiimi
noflri Wolfii Bibliothecam Hebraeam T.
3.
pag. 911. qui & Efdra Edzardi
,
de
litteris hifce immortaliter meriti notas
ad Raymundi pugionem exhibet Tom.
4. pag.
572. 638.
Ejufdem
Raymundi
Capifirum Judao-
tum Manufcr. Bononiae , laudatur a
Jo-
anne Hornbeeckio prolegomenis libri de
convincendis
Judaeis pag.
7.
Confutationem Alcorani quam memo-
rat PoJTevirius
,
nefcio an quifquam o-
culis ufurpaverit
.
Martinus Scotus
,
Ordinis
,
ut ajunt, Ci-
ftercienfis , fcriptor Chronici , conficlus
ut videtur ex Martino Polono
,
& Ma-
riano Scoto , cujus Chronicon cum Mar-
tiniano primum lucem vidit . Confu-
le
, fi placet Voflium pag.
474.
feq.
Martinus Sadthorpius Nordvolicenfis
Anglus , Carmelita
,
Theologus Canta-
brigienfis circa A. 1430. Hujus Com io-
nes facra laudantur a Lelando cap.
478.
Dcterminationcs etiam addunt Baleus XII.
55.
Pitfeus pag. 6zi. atque Alegrius pag.
m
Martinus Segonius
,
vitiofe apud Sim-
lcrum Cegonius & apud Voffium pag. 818.
Segovius
,
Novomontanus ex Novomon-
to
Myfiorum five Serviae ad Moravum
fluvium
, laudatur inter fcriptores qui-
bus Joannes Cufpinianus efl ufus
,
prs-
I S L I B. XII.
45.
cipue in rebus
Amurathi fecundi qui.
Novomontum cepit A.
1459.
Ex eodetn
Segonio nonnulla de fepulchro Chrifti
adducit Joannes Bohemus
, Aubanus in,
libro de gentium moribus
.
Martinus Sillanianus
,
JCtus fupra
Martinus de Fano a quo praeter rem a-
pud Marcum Mantuam diftinguitur .
Neque alius opinor qui apud Cangium
Martinus de Sulmannis vel Siltmani .
S. Martinus Turonenfis Epifcopus , de
quo fupra
p. 36. feq.
Chronicon Epifcoporum Martisbur-
genfium ,
ab A. 968. ad 1500. editum a
Joanne Petro Ludevvig T. IV. reliquia-
rum veteris aevi pag.
329. 587.
fubjun-
ro pag. 588. Alexandri V. diplomate A.
1409.
de Merfeburgenfis Epifcopi Can-
cellariatu Academiae Lipfxenfis . Ad Chro-
nicon iflud conferendae emendationes &
fupplementa ex Codice Archivi Elefto-
ralis Drefdenfis
,
apud
Jo.
Burchardum
Menckenium Tom. 3.
fcriptor. rerum
Germanicar. pag. 161. 164.
Martius de Werdcna
,
auclor Florilegii
five libri in quo f.ores Poetarum de vir-
tutibus & vitiis felecTos & libris X. di-
geftos exhibet . Colon. 1505.
12. Chri-
fiiani Daumii Indicem fcnptorum
,
e
quibus flores fuos hic decerpfit Martius
j
& fpecimina quaedam dare me memini
in Bibliotheca Latina IV. 2.
Marton.ini
,
Liber ad Monachos Ma-
nufcr. laudatus Cangio .
Martyrologiorum fcriptores referre me
memini Bibl. Graecae V. 32. T. IX.
p.
35.
feq. & in Iibro de. luce Evangelii
per totum orbem propagata c. XI.
p.
2ic. feq.
*
Quamquam Cl. Fabricius'
fufius de Martyrologiis hic agere fuper-
vacaneum duxit
,
lecloribus ad Biblio-
thecam Graecam remiflis ,
facile tamen
veniam ab eruditis impetravero
,
fi ea
,
quae de vetuflo Hieronymi Martyroio-
gio a Florentinio noflro Lucenfi vulga>-
to
,
animadvertere mihi licuit poit in-
fpecTum
,
collatumque diligenter codi-
cem illum membranaceum Bibliothecae
Canonicorum S. Martini Lucenfis
,
ex
quo opufculum iilud acceptum efl ,
hic
ex-
4<5 BIBL. MEDIJE
exprefiero . Florentinio quidem Codex
ejufdem Martyrologii duplex priefio
fuit
; alter quidem bibliothecse fux pri-
vata?
,
alius vero idem eft
,
cujus me-
mini fkculi
,
ut judicat author
,
XI.
Scripturam prxfert Codex ifte Cathe-
dralis Lucenfis
,
fed & faciie eft XII.
cum in ejus exordio folia fint quaedam
continentia chronicon quoddam adufque
annum 1105. perducTum cadem vel fi-
mih
,
ut apparet qua codex reliquus
,
manu delineatum . De altero Codice
mhil habeo
,
quod hic admoneam
,
cum
nondum viderim . In cdendo vero Mar-
tyrclogio illo utroque Codice ita ufum
crcdo Florentmium
,
ut alterutri indi-
fcriminatim fe conformaret
}
qua de re
cum nec ieclores admonuerit
,
nec fi-
gno aliquo adjeilo unius ab altcro di-
fcnmen notaverit
;
hincfaclum eft
,
ut
exeufum illud Martyrologium neutrum
fatis accurate repraefentet
.
Marullus Calaber Poeta
,
Attihe Hun-
norum Regi poft captum A. C. 452.
Pa-
tavium
,
Carmen recitavit quo laudes
ejus ita extulit in Coelum
,
ut & ipfum
Deum & Divina: ftirpis prolem appel-
Saret : fed Attiia re per interpretem co-
gnita adulationem indignatus
,
carmen
(
a
)
juifit iri ignem conjici ,
atque fi
Philippo Callimacho (b) fides
,
Poeta
propemodum ipfe vivus ab ipfo una
cum carmine exuftus eft
.
Marcus Marulus
,
Patricius Spalaten-
fjs A. 1510. ad Dominicum Papalem
mifit verfa Latine a fe ex Dalmatico
idiomatc
,
Regum Dalmatix & Cruatix
gejia ab A.
538.
ad 1079.
Edidit Joan-
nes Lucius ad calcem fex Iibrorum Hi-
ftorix Dalmatica?, quos ipfe fcripfit pu-
blicavitque Air.ft. 1666. fol. pag.
302'.
309. Notce Lucii in Marulum pag. 444.
450. Maruli breve fcriptum quo S. Hie-
ronymum
non Italum fiiiiTe fed Dalma-
tam evincit
,
contra
Jac.
Philippum Ber-
gomenfcm . pag.
457.
feq. De ejufdem
Evangeiijiario de Spe
7
Fide
,
Charitate
,
(a) Nicoraus Olaus
,
Metropolita Strigonienfis
in Attilse vita cap. 15. pag. 88;. Amctmtatt. lit-
terar. Tom. IX. pag. 668.
ET INFIM/E
libris VII. Colon. 1529. 1532. 8. & de
ejus religiofc vivendi injiitutione libris VI.
excmplis e S. Scriptura petitis Parif.
15 13. 4.
ac deinde fsepius , vide Gefne-
rum
.
& de verfione Gallica
,
Germa-
nica
,
Hifpanica
,
Badium in Lexico .
Exflat & Italica Remigii Florentini
,
Venet. i<5io.
4. Et de humilitate & de
gloria Chrijii
,
Venet.
1596. 4. Jofepho
Alchaini interprete .
*
Anno 15
10. ad
Thomam Nigrum Can. & Archipref-
byter. Spalatenfem mittit libellum Pa-
rabolarum L. quem excufum habeo in
8. Venetiis formis Laurentii de Rofis
Tarvifini Anno incerto editionem cu-
rante Francifco Lucenfi
,
qui omnium
Maruli operum cditionem dedit . Habe-
re fe paratum opus alterum ejufdem
Maruli de Imitatione Chrijii idem Fran-
cifcus profitetur . Denique iibri de In-
Jiitutione bene vivendi prior editio eft
Veneta Anni 1506. in 8. Evangeiifta-
rium lucem primo vidit Venetiis apud
Jacobum Leuci An.
15
16. recTam ope-
ris editionem curante Francifco de Con-
fortibus Lucenfi cantore Ecclcfia: S.
Marci .
Michael Mamlius CPolitanus
,
vei
,
Nic. Comnenum fi audimus
,
Cretenfis
,
Gra?cas iitteras a Zacharia Calliergofi-
ve Scordyllio
,
Latinas a Sabcllico edo-
clus utraque iingua valuit
,
& fcriptis
Epigrammatibus
,
aliifque Carmini&us. ct-
iam parum piis famam confecutus . E-
jus libri IV. Epigrammatum 6c toti-
dem Hymnorum Latine prodiere Bono-
nia.'
1504. 4.
Parif. 1529. 8. 1582. &c
Carmen de Principum injiituttone exftat
?td calcem Belifarii Aquivivi libellorum
Bafil. 1578. 8. cum Manuelis Palaeolo-
gi prarceptis Regia: educationis . Extin-
ilus eft in fluvio Hetruri.e Cecina An.
1500. in quemobitum exftat Petri Cri-
niti narnia . De hoc MaruIIo Jovius iti
elogiis pag. 52. Gaddius T. 1- de fcri-
ptoribus pag. 270. & Tom. 2. pag. 23.
feq. & iu elogiis Italice editis : VoiTius
Poet.
(_>") In vita ejufdem Auilae pag. 85 1. ad Bon-
finii Ungaricor. calcem
L
AT I N I T Al
Poet. Latin. pag. 8r. Boelius in Lcxi-
co ,
Morlierius in libro Effais de lite-
rature T. 2. p. 65.
Memorix litterarice
Trevoltince
A. i73-
p._
295-edit, Amft.
Diarium
eruditor. Italiae Tom. 17.
p.
326.
Nic.
Comnenus hiftoria Gymnafii
Patavini
Tom. 2. pag. 184. Lambecius
T.
6. pag. 279.
ubi etiam effigies zere
dcfcripta ,
ficut & apud Bullartium T.
2. Academia,' fcientiar. pag.
319.
Pandulphus Mafca Pifanus
,
Rom. Ec-
clefise Presbyter Cardinalis ab A. 1182.
ufque ad 1202. vel amplius, fcripfit U-
bri Pontificalis Damafiani fupplementttm
a Leone IX. ad Innocentium III. five
ab A. C. 1049.
ad 1198. Prodiit Vene-
tiis
1547.
1600. &c. acnoviffime inTo-
mo tertio thefauri fcriptorum Italice
Muratoriani ex Manufcriptis : Vita Gre-
gorii VII. Viftoris III. Urbani II. Pa-
fchalis II. Gclafiii II. Callifti II. Honorii
II. Innocentii II. Coeleftini II. Lucii II.
Eugenii III. Anaftafii IV. Adriani IV. &
Alexandri III. De hoc Cardinali G. ]o-
fephus Eggs in purpura dofta Tom. 1.
pag.
95.
& Oudinus Tom. 2. p. 1690.
*
Pandulfus Mafca Vide infra Pandulfus .
Matthxus Mafius ,
infra Matthxus .
Antonius Ma(fanus ,
fupra Toin. 1.
p.
128.
Gvilelmu.s Maffctus Tom.
3.
pag.
155.
Maffiliut de Padua fupra Marfilius .
Majfus
,
poft Dionyfium & Maflfonum
tertius ut ajunt Parifienfium Epifcopus
,
a quo tradunt fcripta Martyria Sanilo-
rum Dionyfii , Ruftici
,
Eleutherii . Sed
nemo illa proferre
,
nemo ailis apud
Francifcum Bofquetum Tom. 2. hiftor.
Ecclef. Gallicanoe pag. 63. obviis illam
antiquitatem vel fidem afferere hafte-
nus potuit . Vide Voffium p. 740. & Be-
nediftinorum hiftoriam litterariam Gal-
liee Tom. 1. parte 2.
p. 49.
feq.
Antonius a Matelica . Supra T. 1.
p.
128.
Hugo Matifconus fupra Tom.
3.
pag.
295-
Matronianus
,
fupra Latronianus T.
4.
p. 246.
Matthxus Anglus
,
monachus S. Alba-
47
I S L I B. XII.
ni
,
infra Matthaus
Paris .
Matthaus de Aqua fparta Tudertinus
,
ab An. 1287. Ord. Mmor. Generalls &
R. E. Cardinalis ab A. 1288. & Epifco-
pus Portuenfis ab Ann. 1291. ad 1302.
Scripfit in Jobum & Pfalmos : in
Epifio-
larn ad Romanos : In IV. libros Senten-
tiarum . Sententiarum Inventarium . Qua-
fliones Quodlibeticas . Pentiloquium de po-
tentia Papa Librum contra Nicolai cujuf-
dam Gallix Minifiri fcriptum declaratio-
ni Regula? Ordinis fui per Nicolaum
IV. faclce oppofitum & Sermoncs . Vi-
de Antoninum Florentinum fummsehi-
ftor. tit. XXIV. cap.
9. . 10. Tom.
3,
pag. 781. feq. Trithemium c.
507. Al-
phonfum Ciacconium de Cardinaliura
Vitis pag.
785. Waddingum pag. 252,
Ughellum Tom. 1. Italise facrae p. 139.
Matthxus Canonicus Augufianus
,
in-
fra Matthxus de Pappenheim .
Matthxus Aula Regix in Bohemia Pra-
gam prope Monachus Ord. Cifterc. poft
Ann. 1400. ante Concilium Conftan-
tienfe cum Joanne HulTo fa'pius con-
certavit
,
deinde Monafterium Veteris
Cellae ingreffuscompofuit commentarios
in tres quinquagenas Pfalmorum : in E-
vangelium Matthxi & in Hymnos Eccle-
fix
atque in quatuor libros Sententiarum .
Pleraque horum Manufcripta in Bibl.
Paulina Lipfienfi . Vide Oudinum T. 2.
p.
2240.
*
Hujus viri do6ri Qratio habita in
Concilio Conftantienfi fervatur in Cod.
MS. Bibliothecae Caefarece Vindobonenfis
Cod. Theologico num.
527. hoc titulo:
Sermo F. Matthai de Aula Regia Ordi-
nis Cifiercien/is S. Theologia
Profejf. fa-
Bus Dominica IV. pofl fefium
SS. Trini-
tatis in Concilio
Confiantienfi in illud :
Efiote mi/ericordes ,
Matthxus Bandellus a Caftro novo
,
Ord. Praed. a Voffio
p. 677. inter Hi-
ftoricos Latinos memoratur propter 0-
rationem An.
15 13.
coram Senatu populo-
quc Firmano habitam
,
qua drigo & res
geftse Firmanas Civitatis ita luculenter
exponuntur
,
ut Archivis Urbis digna
judicata fuerit . Scripfit etiam vitam
Patrui fui Vincentii Bandclli
,
Magiftri
Or-
43
BIBL. MEDIJE ET INFIMM
Ordinis , cui A. 1504. morienti adfuit
.
Et ex Italico Joannis Certaldei Latine
vertit
( non ut Poffevino Voffioque vi-
fum ex Latino Italice
)
Titi Romani
,
Egefippique Athenienfis fabulam de vera
584.
Lond. 1690. fol. Praga pulfum cum
aliis Teutonibus & Huffitis
,
deinde
in Parifienfi Gymnafio litteras docuiffe
narrat Trithemius cap.
654. de S. E.
Inde in Heidelbergenfi Academia docen-
ratione amicitia
,
ediditque Mediolani do laudem confecutus & Ruperti Imp
1509.
8. De aliis ejus
,
& qua Italice
fcripfit
,
Vide Jacobum Echardum de
fcriptoribus Dominicanis Tom. 2. pag.
155.
feq. qui idem teflatur in vivis ad-
huc fuiffe Anno
1555.
Matthxus Renaud Bapalmenfis
,
ex Re-
gis Gallise Caroli VI. Confeffario Epi-
fcopus in Gallia Bononienfis five Bolo-
nienfis ab An. 1403. ad
1414. Scripfit
'Vitas Pontificum Romanorum .
Matthxus dc Bappenheim
,
infra Mat-
thxus de Pappenheim .
Matthnus Bononiertfis Italus ab Anno
1405.
Generalis Ordinis Minorum
,
de
Cancellarius ,R. E. Cardinalis & ab A,
1405. Epifcopus Wormacienfis
,
defun-
clus A. 1410. {a) de quo Joannes Fri-
dericus Schannat in hirtoria Epifcopa-
tus Wormacienfis pag.
407.
feq. Csrtera
ejus fcripta funt Rationale
Divinorum 0-
perum five opificiorum
,
dialogus
Patris &
Filii de Prxdeflinatione
,
& quod Deus
omnia bene feccrit
,
libri VII. ad Henri-
cum Epifcopum Warmienfem . ( b
)
De
contratlibus . De celebratione
Mijfie fre-
quentanda & intermittenda . MS. Sander.
Tom. 2. pag.
77.
five ConfliBus rationis
& confcientix de fumendo vel ab/linendo
quo Poffevinus in apparatu & Alegre in
corpore Chrifli ,
five ut in editione Mem
paradifo Carmelitici decoris pag.
326
fcripfit tres libros in fummulas Petri
Hifpani & librum Quteflionum Theologi-
carum .
Matthxus
Boffus de quo fupra Tom.
1, p. 264. feq.
Matthxus Candidus Leontinus
,
fcri-
ptor de rebusSiculis ab A. C.
1435.
ad
1445.
Vide Antonium Mongitorem T.
2. Bibl. Sicuise p. 56.
Matthxus Auclor Chronici Auflriaci fed
mingenfi A.
1491. infcribitur : traclatus
de eo
,
utrum deceat Sacerdotes conti-
nuare Miffas , vel Laicos frequenter com-
municare . EpifloU ad diverfos . Sermo-
ncs & Collationcs Manufcripta: in Bibl.
Cxfarea . Vide Lambecium Tom. 2.
p.
776. & Oudinum T.
3. p.
11 10.
*
In
libro veteri infcripto : Onus mundi
,
fme
Ioco & anno edito in 4. mcntio qua;-
dam fit de fcripto ejufdem Matthai
his verbis : Matthxus de Cracovia tn
fua
ftbulofi ,
& fcripti Gcrmanice de quo pcfitiom quam
fecit coram Alexandro VI,
Lambecius T. 2.
p. 473. 475.
Matthxus de Cracovia five arce Chro-
chovc
,
quem nomine Cracovix delufi
Polonum plerique faciunt
,
cum Ger-
wanura fuiffe
,
& genere Pomeranum
doceant Jo.
Petrus Lndevvig Tom. 2.
fcriptor. Bamberg. pag.
499.
& Bernar-
clus Pez prxf. ad Tom. 1. anecdotor.
pag. VI. ubi Sermonem ejus de xmenda-
morum & Cleri m Synodo Archie-
pifcopali Pragenfi A. 1384. habitum &
m de fqualore
(
al. dc praxi
)
Curix
Romanx commemorat : qui oditus Bafil.
1551.
&in Ed. Brounii fafciculo rerum
expetei iarum & fugiendar. Tom. 2.
p.
( }
Mon 1309. ut vitiofe excufum in Trithemii
libro de Iuminavibus Germaniae cap.
124. pag.
147.
in Janua &c. Sic ibi Iego
;
fed quomo-
do cohxreat Alexander VI. cum anno
1409. quo Matthsus vixit? Forte legen-
dum pro Alexandro VI. Urbanus VI.
Matthxus S. Dionyfii Abbas
,
a Mar-
thseo Vindocinenfi diverfus . Vide infra
in Matthaeo Vindocinenfi
.
Matthxus reclius aliis Matthias Do-
ring five Thortng
,
Ord. Minor. Provin-
cia.* Saxonke Minifter Generalis vixit
Berna* apud Hclvetios circa An.
1450.
clarus fcripto Defenforio Nicolai Lyrant
adverfus Paulum Burgcnfcm
,
quod cum
Lyrani gloffis in Sacram Scripturam fx-
pius luccm vidit
,
de quibus infra in
Ni-
()
Non Wormacienfem , ut ibid.
L A T I N I T A
Nicolao . Vide Diarium Theologicum
,
Nachrkhten von Alten und Neuen . An.
2720. p. 550.
feq.
Matthxus Ebroicenfis Normannus Gal-
lus Ord.
Praed. tempore Caroli VI. Re-
gis qui ab Ann. 1380. ad 1422. Galliae
imperitavit . De eo appendix ad Trithe-
niium de S. E. cap. 28. Profundiffimus
Scripturarum indagator
,
vir utique religio-
7icplenus ac litteris
,
fuper Pentateuchum
,
Efaiam & alios quam plures veteris acno-
vi Tejiamenti libros egregiam fecit poftil-
tam
,
qux in libraria communi Conventus
Ebroicenfis habetur . Libros ejus
,
cum per
quaternos difperft efient
recollegit frate,- Ro-
bertus Baigvardus
,
Theologix Dothr &
Confejfor Chriftianijfrmi Francorum Regis
Caroli VII. Eadem Jacobus Quetif T. 1.
pag. 699.
Oudinus Tom.
3.
pag. 1 168.
&c.
Matthxus Grabon
,
five Grabeen
,
Ord.
Prasd. Conventus Wifmarienfis
(
five ut
Herm. ab Hardt fufpicatur
,
Vinarien-
fis
)
Provincia? Saxoniae ac Mersburgen-
fis , dicecefeos TrajecTenfis ; inde Leclor
in Conventu Groningenfi, fcripfit Con-
clujlones contra devotarias extra congrega-
tionem approbatam viventes
,
qux ad exa-
minandum oblata? Martino V. in Con-
cilio Conflantienfi A. 1417. apud lau-
datum ab Hardt T. 3. pag. 106. cum
judicio Petri de Alliaco p.
112. &
Jo-
annis Gerfbnis pag. 115. fubjuncia Mat-
thau revocatione pag. 119. Eadem ob-
via in
Jo.
Gerfonis operibus Tom. 1.
edit. novae p. 467.
feq. Confer de hoc
Matthxo Jacobum Quetif T. 1. pag.
759.
feq.
Matthxus Gritus Medioknenfis Ord.
Pra?d. circa Ann. 1262. cujus nihil nifi
Sermones de tempore & de Sanclis per
annum commemorat idem Quetifius T.
1. p.
210.
Matthxtts Herbenus TrajecTi ad Mo-
fam Scholae Servatiana* RecTor libros
fuos de natura Cantus & de miraculis
vocis
A. 1496. dicavit Joanni Camera-
rio Dalburgio
,
Antiititi Wormacienfi
:
quos Manufcriptos in Bibliotheca illu-
ilris Raymundi de Kraft cvolvit Ulmas
Tora. V.
T I S L I B. XII.
49
Syevorum V. C.
Jo. Georgius Schelhor-
nius Tom.
3. amcenitatt. literar. pag.
82. feq. Ejufdem
Matthaei Carmen de
miraculis S. Servatii & librum de origi-
nc rebufque geflis TrajeEienfium
in illa
urbe Manufcr. memorat Mirarus de Scri-
ptoribus Seculi XVI. cap. 2. Ejus
infti-
tutiones fcholafticas aliaque Svveertius in,
Athenis Belgicis pag.
555.
Matthxus Laudunenfis . Vide fupra in
lEgidio Delphenfi T. 1. p. 21.
Leonardus Matthxi de Utino . Supra
T. IV.
p. 267.
Matthxus Marefchallus
,
infra Matthxus
de Pappenheim
.
Matthxus Mafius Ordinis Eremitarum
S. Auguftini de Monte fancTo in Pice-
no S. Mar,'32 in Georgio
,
minimus repe-
titorum Grammaticx fcripfit vitam S. Ge-
rii circa A. 1270. defuncTi
,
dicavitque
Martino
,
Priori Ecclefiae S. Pauli de
monte SancTo
,
& egregio Phyfico
, Ma-
giflro Petro de Monte SancTo . Edidit
Henfchenius T. VI. A6T. SancTor. Maji
25. p. 159.
161.
Matthxus de Mataffelanis JCtus Bono-
nienfis
,
cujus Conjilium de profeSlione
Gregorii XII. ad Urbem Saonam edidit
Bzovius ad A.
1407. p. 270. feq.
*
Vi-
ri hujus docTi extant impreffa fmgula-
ria dicla etiam notabilia colleBa
,
& no-
tata per compendium abfque loco & an-
no impreffionis . Editio eft vetufta . Ita
pariter & tracTatus de fuccejforibus ab
inteftato juncTim editus cum Petro de
Ubaldis de Perufio de Beneficiorum per-
mutatione
,
Cataldino de Boncompagnis
de Viffo De translatione S. Concilii Ba-
filea? ad Civitatem Ferraria
5
,
& de ro-
bore
,
effecTu
,
importantiaque litera-
rum
,
& capitulorum ejufdem
,
(
De
hoc Vid. Fabricium v. Cataldinus
) a-
liifque fol. Bononire typis Ugonis Ru-
gerii
,
& Benedi&i HecToris An.
1489.
die 18. Februar. Tra&atus
fuper eleblio-
ne opinionis
,
tum & alius
Exflenfionis
,
quibus accedunt contrarietates Bartoli
de Saxoferrato
,
quas explicuit dicTus D.
de Mataffelanis . Prodierunt hrec omnia
juncTim cum aliis aliorum traiTatibus
G
Venet.
5o BIBL. MEDIJE ET INFIMM
Venet. 1472. per Joannem deColonia, fauri rer. Italicarum
& Vindelinum de fpira fol. Repetitio
L. Filium C. de familiis hercifcund. Se-
nis
1495.
fol.^jf dubialcgalia cum con-
filio quodam . Senis
1493.
Mattbaus Palmerius Florentinus
,
Jo.
Argyropuli & Pauli Cortefii difcipu-
lus ,
interfuit Concilio FJorentino An.
1439.
& Ann.
1453.
pro funere lau-
davit Carolum Marfuppinum Aretinum
Secretarium Reip. Florentince
,
deind^
pofl fummas dignitates
,
variafque le-
gationes obitas cum honore ac laude
,
diem obiit A.
1475.
P
ro funere lauda-
tus ab Alamanno Rinuccino
,
qui inter
alia poematis Italici , ternario carmine
& tribus libris centumque capitulis ab
eo fcripti & Leonardo Datho
,
Secrc-
tario Apoftolicodicati mcminit his ver-
bis : Pofhcmo etiam poeticam aufus tenta-
re facultatem
,
hunc quem fuo peSori
fu-
perpofitum' cernitis pragrandem librum ter-
nario carminc
(
in terza rima
,
ad Dan-
tis imitationem
) compofuit
,
quem pro-
pterea V\X.x Civitatem
(
Citta di Vita
)
nv.ncupavit
,
quod animam terrena corporis
mole libcratam varia multipliciaque loca
pcragrantem
,
ad fupcrnam tandem patriam
civitatemquc perducit
,
ubi beata vita frua-
tur avo fempiterno . In hoc poemate
,
quod Manufcr. in Medicea Florentina
,
in Ambrofiana Mediolani , & apud Ca-
rolum Thomafium
,
heredem Caroli
Strozzii fupereft : In hoc
,
inquam
,
poe-
mate Palmerius cum Origene fenfiffe vi-
fus
fuit , erroremque ejus de animabus
,
tertio quodam genere angelorum
,
ob
peccatum in corpora detrufis , compro-
baffe : quam ob caufam illud fortaffe
zelo quorundam Cortonae flammis da-
tum eft
,
non Palmerius ipfe
,
de quo
hoc apud Trithemium cap.
797.
tradi-
tur
.
illum enim rebus profperis in fe-
nio
(
a
)
& honore apud Florentinos
fuos defunl;um docent Diarii erudito-
rum Italia? auclores
,
qui de hoc Pal-
merio accurate ut folent atque erudite
Tom. X. pag.
424. 471. & Tom. XI.
pag. 289. Muratorius Tom. XIII. The-
Julius Niger in
Florentinoram fcriptorum hiftoria pag.
404.
feq. Voffius pag.
576. Labbeus&c.
Palmerius dicavit libros quatuor de vi-
ta Civili
,
dialogi more fcriptos Itali-
ce , Alexandro ab Alexandro
,
qui pro-
diere Florentia;
1529. 8. & Gallice tranf-
lati Parif.
1557.
8. Sed Latince ejus lu-
cubrationes prsteriri a me non debent
,
quat funt
:
1. De temporibus ad Petrum Medi-
ceum
,
Cofmi F. ab Origine rerum ad
A. C. 1448. Hujus operis prior pars ab
Orbe condito ad Chriftum natum
dige-
fta in duodecim periodos
,
& altera a
nato Chriflo ufque ad A. C.
448. lu-
cem non vidit, fed Manufcripta adhuc
fupereft in variis Bibhothecis Italix
.
Nam loco illius
,
Chronicon Eufcbii
Hieronymique ac Profperi fumens Bo-
ninus Mombrizius
,
Palmerianum illis
fubnexuit tantummodo ab A. C.
448.
ufque ad 1448.
Mediolani circa A.
1475.
fol.
Condidit Eufebius
,
tccumque
,
Hierony-
me
,
Profper :
Matthxi pars efl ultima Palmcrii
.
Secuta eft editio Veneta
1483. 4. in qua
acceflit Mattbae Palmcrii Pifani conti-
nuatio ab Anno
1450. ad i^Si.Eadem
obvia in edit. Parif.
15 18.
4. apud H.
Stephanum avum
,
ut in Bafileenfibus
ex officina Henrici Petri
1529.
1536.
fol. & ad calcem Operum Eufebii a va-
riis verforum Latine cum prxf.
Jo. Ja-
cobi Grynad
1570.
fol. ubi video fub-
junftam Matthia? Palmerii continuatio-
ni Eruditi cujufdam tcmporum conti-
nuationem ab A. 1482. cum additione
ad A. 1570.
2. De captivitate Pifarum a Florenti-
nis expugnatarum A. 1406. ad Nerium
Capponium liber editus Slefvici
1656.
8. cujus etiam Italica verfio Manufcr.
fuit apud Raphaelem Trichet du Frcf-
ne . Hanc hifloriam fatis ornate com-
pofiteque fcriptam laudat Bernardus Ru-
cellaius in praef. ad fuam ejufdem bel-
li Pifani hifloriam . Ex Slefvicenfi edi-
tio-
()
Annoatatis feptuagefimo . Giornale oVletterati d' Italia Tom. XXI. pag.
391.
L A T I N I T
A
tione fed ad Manufcr. Codicem emen-
data recufus hic liber in thefauro fcri-
ptorum Italia: Burmanniano Tom. VIII.
parte 2. & in Muratoriano Tom.XlX.
t
Vita Nicolai Acciajoli
,
magni Se-
nefchalli Siciliae & Hierofolymorum
,
ad
Eduardum Acciajolum . Prodiit in
tomo XIII. thefauri rerum Italicarum
Muratoriani . Exftat & Italica Donati
Acciajoli verfio vulgata Florent. 1588.
4. ad calcem hiflorise domus illultris
Ubaldinorum .
4.
Hijioria Florentina fivc Annales ab
Anno
1432. ad
1474. una cum hiftoi-ia
Qoncilii Florentini
, Manufcripta in Bibl.
Strozziana
.
5.
Orationes .
6.
EpiftoU
.
*
In editione Bafileenfi an.
1.5
5 <5, fol.
datur Matthcei Palmerii continuatio
chronici Profperi ab an.
449.
ufquc ad
totum annum
1449. Tum fuccedit ab
anno
1450. ufque ad totum annum
148 1. Matthise Palmerii Pifani conti-
nuatio
;
cui eruditus quidam Germanus
akeram continuationem adjecit ufque
ad totum annum 1501. Dein fuccedit
tertius alter Germanus telam profe-
quens ufque ad partem anni
1536. Hcec
vero poflrema additio cum fupervenif-
fct typographo poff-quam totum volu-
men abfolverat , in quo pofl prius A-
nonymi additamentum fuccedebat Caf-
fiOdori , & Hermanni Contracli Chro-
nicon
;
ideo folia illa
,
in quibus ter-
tiam hanc continuationem dare difpo-
fuit
, fuo quidem Ioco poft priorem ap-
pofuit
,
fed pagellarum numeros inter-
rupit . Ita folium poiiremum prima* e-
ditionis fignatur num.
1 54. quod vero
dein proxime fequitur folium
,
nume-
rum exhibet 208. & fic deinceps ufque
ad finem additionis . Tum iterum prior
numerorum feries refumitur
155.
&c.
Matthxus Marefchallus de Bappenheim
five
Pappenheim de Bieberbach
J.
U. D.
& Canonicus Augufhnus defunclus A.
15x1.
cui debemus fervatum Chronicon
Auflrale five
Auftriz antiquum ab An-
110852. ad
1343. quod minus integrum
T I S L I B. XII.
51
in prioribus Freherianis editionibus , in-
tegrum & locis etiam parallelis alio-
rum veterum Annalium & Hiftorico-
rum illuftratumedidit
Burchardus Got-
thelf Struvius in fua fcriptorum Germ.
Freheri editione Tom. i.pag.
431.491.
Et Chronici
Auguftenfis antiqui excerpta
ab A.
973.
ad 1104. pag.
493.
508. &
partem Chronici Monafterii S. Udalrici
& Afne Ord. Bened. apud Auguflam
Vindelicorum ab A. n 52. ad 1265.
pag.
509. 536.
fubjun&is pag. 53(5.500,
laudati Struvii notis
,
quibus confertur
editio pofiremi hujus Chronici Canifia-
na Tom. 1. Antiquar. Le&ionum pag.
229. feq. fub Henrici Steronis nomine
v
de quo fupra Tom.
3,
pag. 229. feq. Ex-
cerpta ex Chronico Ehvangenfis in Sve-
cico Circulo Monafterii
,
ab eodem Mat-
thxo ab A. 1095. ad
1477.
apud eun-
dem Freherum edit. Struvianoe Tom. 1.
pag.
675. 699. Scripfit idem Matthaeus
de antiquitate & initio Civitatis Epifco-
patus
Auguftani qua hiftoria ufus in An-
nalibus fuis Matthceus Gafferus
.
& tra-
clatum de origine & familia Dominorum
deCalatih\\x\. hodiefunt Domini aPap-
penheim . Augufla? Vind.
1553.
fol. Vi-
de Struvium pag. 430.
Hoc poftremo
fcripto ufus eft.WoIfg. Lazius libro VIII.
de gentium migratione pag.
574.
Matthxus Paris Anglus
r
Monachus
S. Albani
,
Ord. Bened. Cluniacenfis
,
Vir egregius qui magna Henrici III.
Regis Angliaz ufus gratia diem obiitA.
1259. Inter hifloricos rerum Anglica-
rum
,
judicio
,
fide ac libertate nullo
inferior . Ejus Hifloria major rerum An-
glicarum ab initiis Gvilelmi Conquce-
ftorisfive ab A. C. \o66. ad 1259.
una
cum continuatione Gvilehni Rishangeri
ab A. 1259. ad 1273. (
de qua fupra
Tom.
3. p, 196. )
edita primum Mat-
thceo Parkero Archiep. Cantuarienfi cu-
rante Lond. 1571.
fol. & fideliter re-
cufa , ac neutiquam
,
ut vifum Baronio
& Poffevino
y
ab hsreticis interpolata
,
Tiguri 1606. fol. deinde fingulari ftu-
dio Wilelmi Vats
,
Docloris
Theologi
Lond 1640. Parif. 1644.
atque
iterum
G 1
Lond.
52
Lond. i(584. ^ '
dices & Chronicon t
BIBL. MEDIJE ET I NF I MJE
qui Manufcriptos Co- po Elfiio pag.
478. encomialtici Augu-
five Epito-
men
,
Gvilelmi Lambardi manu exara-
& in priore parte
contuiit Chronicon
tam circa A.
1565
ufque ad A.
1235.
Rogeri Wendoveri
,
cujus veitigiis au&o-
rem inflitifle apparet , fubjunxitque ine-
ditas antea Matthcei Vitas duorum
Offa-
rum Mercia; Regum
,
patris & filii , e
quibus filius Ccenobium S. Albani con-
didit , cujus reliquise recens inventa?A.
793. ()
fkviginti triumS. Albani Ab-
baium
,
nec non librum additamentorum
quem Matthacus fupplendis vel illuftran-
dis variis hifioriae fuae locis compofuit
.
Singularem quoque laudem merentur
additae a Watfio Variae Leciiones , vo-
cum barbararum gloffarium
,
adverfa-
ria
,
indicefque . Hifioriam ab Orbe con-
dito ufque ad Annum \c66. Manufcri-
ptam in Bibl. Sidnejana memorat Pit-
feus pag.
338.
ex qua profecifle Mat-
thaeum Weftmonaflerienfem
,
five potius
totum exprefliffe notat poft Caveum
aliofque Gvil. Nichols in Bibl. hiftori-
corum Angliae pag. 62. Praeterea Baleus
IV. 27. memorat Defcriptionem Mundi
five tabulam geographicam rudcm
,
prae-
miflam hiftonae in Manufcr. Regio Lond.
Vide Oudinum Tom. 3.
pag. 28. feq.
Hifioriam Hybernienfxum qua? incipit
.
Magnus Patricius Hybernorum . Confer
hiftoriam Matthsei Parif. ad A. 11
52.
Vitam Eadmundi Richii Archiepifcopi
Cantuar. quam laudat etiam Leiandus
cap. 249. ex Richardo Vicanio & Rogero
Bacone profecifie eum teflatus . Vitam
S. Cuthlaci
,
& S. Wolfiani Epifcopi .
Chronica majora Cccnobii S. Albani
,
&
de
paffwne
S. Amphibali . Matthceum
Paridem hunc fcriptorem vocant non-
nulli
, ut Joannes Picardus ad Anfel-
mum Cantua-rienfem pag-
575-
am ut
Mattha.'us Wefimonailerienfis pag.
349.
Parifium .
Mattk-eus Patavinus Auguftinianus
charus Clementi VI. quem Papam fuif-
feconflat ab A. 1342. ad
1352. Ex fcri-
ptis ejus nihil a Poflevino
,
vel Philip-
C
a) Confer Afta Sanftor, 22. Junii Tom. IV,
Itiniani memorari video quam Sermo-
nes
,
neque editos illos fed Veronae Ma-
nufcriptos
.
Matthxus Platedrius
,
Medicus Saler-
nitanus
,
quem fecutum fe effe teftatur
iEgidius Corbejenfis qui circa A. 11 98.
fcripfit, ut dixi fupra T. 1. p. zo.feq.
itaque Medicarum Bibliothecarum fcri-
ptores non minus de aetate Platearii
falluntur
,
quam de praenomine
,
cum
vocant Jo.
Platearium . Ita vero lauda-
tus iEgidius pra*f. ad libros IV. de vir-
tutibus & laudibus compofitorum me

dicamentorum editus a B. Polycarpo
Leyfero in hifioria poefeos medii aevi
pag.
505.
Laudes& virtutes omnium me-
dicaminum fecundum Antidotarii feriem
exponamus : fubfiramentum & materiam
nojira expofitionis fumentes gloffas fuper
antidotarium (
Nicolai
)
a Magifiro Mat-
thieo Plateario editas confiituentes . Scri-
pfit & librum de fimplici medicina fre-
quenter laudatum in Vincentii Bello-
vacenfis Speculo Naturali
(
vide Bibi.
Gr. Tom. XIV. pag. 120.) tumpraBi-
cam brevem morborum curandorum . De
editionibus vide Lindenium
,
Merkli-
num
,
Mangetum .
Matth.tus Polonus
(
diverfus a Mat-
thaeo de Cracovia Pomerania?
,
fupra
pag.
48. )
Cracovienfis ex Cracovia
Poloniae metropoli , defunclus A. 1410".
cujus apud Poffevinum atque alios me-
morantur Expofitio Ecclefafi.t ,
Cantici
Canticorum
,
Mattheei & EpiftoLc ad Ro-
manos
,
nec non liber de amore charitn-
tis .
Matthxus de Rubeis Urfinus ,
Ro
1-
manus
,
Ordinis Minorum Patronus
,
Cardinalis ab A. 1261. ufque ad 13015.
quo obiit Perufii
,
illoque intervallo
duodecim Pontificum eleciioni inter-
fuit . Ejus fcripta : Expof.tio in Pfalmos .
Scrmones facri ,
EpifioLe ad diverfbs &
liber de autloritate Ecclcfia . Vide G. Jo-
fephi Eggs purpuram doftam Tom. r..
p. 197.
200.
Maithms Scornus
,
Ecclefiae Montls
S. Mar-
L A T I N 1 T' A T
S. Martini , Prsemonftratenfis Ordinis
,
Cameracenfis dicecefis Canonicus
,
po-
ftea Ninovenfis Monafterii , ejufdem Or-
dinis Abbas nonus
,
fcripfit
Sermones
diverfos ut erat vir fingularis doblrinx ac
pietatis ,
& Ecclefiafies difertiflimus . . I-
tem Commentarios in Davidis Pfalmos
& in Efaiam Prophetam . Hic anno Do-
mini 1
1
95
. abjecla Prxfeclura
,
quietis
amans ad fuof^Montis S. Martini confra-
tres reverfus ibidem fantle obiit . Haec de
eo Joannes le Paige in Bibliotheca Prse-
monflratenfi
p. 305.
MattbcEus Sylvaticus
,
Mantuanus
,
qui
Salerni verfatum fe tefiatur (a) A.C.
1297. reliquit nobis vaftum opus per
lexici modum compofitum quod Pan-
dedlas Medicinse infcripfit
,
dicavitque
Roberto Siciliae Regi A.
1336.
Lauda-
tur a Trithemio cap.
565. De illius
cditionibus Bonon.
1474.
Neapol.
1474.
Venet.
1478. 1480. 1489. 1498. 1523.
Lugd.
1478. Taurini 1526. fol. dixi in
BibJ. Latina IV. 12. Editionem Lugd.
1541. memorat Philippus Picinellus ina-
thenaeo fcriptorum Mcdiolanenfium pag.
418. ex Bibliothecarum Medicarum fcri-
ptoribus
,
qui monent annotationes ad-
ditas a Simone Genuenfi & Dominico
Martini de SofpiteUa . Opus haud du-
bie praeclarum atque utile , fi emenda-
te fcripta & accurate expofita eflent
quae in illo offeruntur . Sed cum voca-
bula Arabica quando funt fcripta He-
braicis veJ Latinis litteris licet non
vitiofe
,
tamen multum negotii foleant
faceffere etiam iliius linguae peritis , ut
omnes fatentur , atque oftendit Reine-
fius libro de lingua Punica : quantum
neceffe efi crucem figere fcripta perver-
fiflime
,
atque ita expreffa
,
ut fingulis
propemodum non paginis fed verftbus
Oedipo fit opus
,
de quo veterem Ot-
tonis Brunfeldii & juftam querimoniam
attulit Cangius praef. ad gloflar.
.
XLVIII. Quam peritus fcriptor hic fue-
rit linguae Graeca:
,
pro caj>tu & more
illorum
temporum
,
innumeris prodit
locis . Exemplo fit : Obtalmia
efi
apofie-
C
a
) In voce
brwbw
I S L I B. XII.
53
ma oculi
,
diclum ab ob quod
efl
ecntra
,
& talmon quod
efi
oculus
,
quafi
contra
oculum . VeJ etiam hoc
; Dia Grxce
,
quando
efi
una pars per
fe ,
debet fcribi
per jota & non per
y
,
ut diamargariton .
Dya vero quando
fignificat
duo
,
per
y
de~
bet fcribi
,
undc Dyalogus
,
id
cfi
duorum
fermo . Dialefiica vero per jota debet fcri-
bi
,
&
eft
ditlum
,
rationalis difcipiina .
Dyalektika fcribitur per
y
ut dicit Gra-
cus . &c, Vix eft ut Arabice multo do-
cliorem fuifle ftatuamus hunc Pande-
dtarium
,
quamquam Hifpanos & Ara-
bes fe confuluifle profitetur in voce Ma-
aleb. Adducit quoque interdum Perfica
vocabula
,
fed rarilfime
,
ut in voce ba,
-
fegafien ,
& febeflen . Pleraque. autem.
quae explicanda fibi fumit
,
Graeca o-
mnia vel Arabica Latinis utcumque ex-
prefla Jitteris funt , in Latinis verfioni-
bus Medicorum Graecorum vel Arabum,
obvia . Alia Latina ipfa
,
pauciora ta-
men . Non dubitandum interim
,
eru-
ditus fi ledlor acceflerit
,
pofle ex hoc
Jibro cum difcere non contemnenda
,
atque in Medicis antiquis
,
praecipue
vero in Latinobarbaris ejus ope intelli-
gere
,
quae alioqui obfcura Jediores fu-
gere necefle erat futurum . Exempla vi-
de fis apud dodliflimum Reinefium pag.
673.
& multis aliis Variarum ejus Le
clionum locis , & Almelooveenium pag.
654.
ad Ccelium Aurelianum . Indicem
fcriptorum ab hoc Matthaeo iaudato-
rum dedi Tom. XIII. Bibl. Gratcaepag.
324.
feq.
'
Matthxus Spinellus de Juvenatio
(
Gio-
vezzano
,
civitate Apuliae ) tefiatus A.
1253.
fe fuiffe natum annos XXIIL &
in caftris Conradini fe verfatum Anno
12(58. quo viclus ille efl a Carolo die
24. AugufL fcripfit
(
fed Italice
)
Ephe-
meridcs Ncapolitanas five Chronicon ab
Anno
1247. ad 1268. cujus verfionem
Latinam vulgavit Papebrochius parte 2.
Conatus ad Catalogum Pontificum pag.
*
40.49.tomo VII. AdT. SancTor.Maji:
atque inde Joannes Baptifla Carufius T.
2. Bibl, hifloric32 regni SiciJiae p.
1089.
Ita-
54
BIBL. MEDIJE ET INFIMJE
Itaficum vero originarium Spinelli opus Porro fubjungit
:
dialecto Apula Lud. Antonius Murato-
rius Tom. VILthefauri rerum Italica-
rum pag. 1055.
ficut articulatim difcer-
ptumdederat
Jo.
Antonius de Summon-
te in tomo fecundo hifloriae Neapolita-
roe edito Italice Neapoli 1601.
4. Cen-
fura Joannis Bernardi Tafuri obvia in
fylloge cui titulus : raccolta di opufco-
H fcientifici & filologici
,
tomo fexto
p. 909. feq. Venet. 1732. 12.
Matthccus Udalrki F. fupra
,,
Matthxus
tle Pappenheim .
Matthatis oppido Gallia? Vindocincnfts
oriundus , iaudatufque Henrico Ganda-
venfic. 25. qui BarthoIoma?o Turonenfi
ab A. ii77.ad 1206. (a) Archiepifco-
po
,
Tobiadem fuam five Metaphraiin
libri Tobia?
,
veriibus elegiacis fcriptam
dedicavit , neceffario diverfus exiitiman-
dus eft a Matthxo , Cuftode regni Gal-
Yix fub Ludovico nono , fancto Gallioe
Rege
,
& ab A. 1260. Abbate S. Dio-
nyfii (b) in quem epitaphium A. 1286..
quod incipit
:
Hic jacet Abbatum fpeculum fpcciale
probatum
,
Qui dedit Ecclefix magnum virtute de-
corem
,
Archiepifcopii renuit Turonenfts hono-
rem &c.
Parum credibile utique quod Oudinus
Tom. 3.
pag. 483.
difputat , Tobiadem
BartholouuEO dicatam effe pridem de-
fun&o
,
licentiaque poetica a Mattharo
honoratos ejus manes tanquam vivi ac
fpirantis . Aliud longe tinniunt verba
quibus illum alloquitur hunc in mo-
dum
.-
Eccleftit Turonenjis apex
,
ovtum fpectt-
lator
,
Ut fpcculum
,
prsful Bartholorrkce
fa-
vc .
& cum de Engelbaldo prrefuleA.
1157.
defunclo avunculo ejufdcm dixiflet :
Hunc rca mors rapuit
,
cujus dignijfi-
mus h.cres
TraBas emertta fceptra paterna manu ,
(_o~) Sammartnani Tom. r. pa^. 770. feq.
OD
Vide Felibienium libro V, ruilon.2 Abba-
Vive
,
vale
,
decus Ecclefta
, difponeprc-
canti
Portum
y
naufragium pelle
,
medere
rati
.
Sufcipe Tobi& titulos
,
cum fratre De-
cano
,
Ut timidum duplex flella ferenet i-
ter .
Gaudeo luce nova vos prxlucefcere &c.
Vivite felices fratres
,
quos corpore folo
Effe
duos
,
eadem mens probat
effe
dltos &C.
Certe igitur diverius a Tobia: Meta-
phraite MatthxusS. Dionyfi Abbas
,
ad
quem EpiftoU S. Ludovici noniA.1270.
defuncli & fuccefforis ejus Philippi ter-
tii
,
& Abbatis ad Philippum hunc
,
Galliae Regem qui anno uno ante Ab-
batem obiit . Exftant Epiitolae illta apud
Dacherium Tom. 2. fpicilegii p. 548.
(eq. & Tom.
3.
edit. nova; pag.
66-].
664. 666. 66(). 6jo. & Petri de Con-
deto ad eundem Mattba?um p. 667. dc
pace inita cum Rcge Tunicenfi . Auctor
vero Tobiadis
,
quam male Thcbaidem
dixere uonnulli
,
teflatus fe ex latina
Hieronymi translatione Metaphrafin i-
ftam fuam condidiffe Libri Tobia?
:
Ut facra Hicronymi tradit translatio
,
profam
Qualicunaue metro Vtndocinenfis a-
rat .
Et aliquot verfibus interpofitis :
Transfert Hieronymus
,
cxponit Beda
y
Mattluus
Metrificat
,
reprobat livor
y
amicv.s-
habet ..
Atque in Epilogo :
- - -
Has fonte beati
Wieronymi prccfens urceus haurit aquas .
Memoratur Vindocinenfis ab Henrico
Gandavenfi
,
libro de viris illultribus
pag. 166. cap. 23. Citatura Vincentio
Bellovacenfi in fpeculo Morali
,
& aib
Kquali ejus Thoma Walleis
.
Alleg?nt
eum aliquoties aucTor floruin Poetico-
rum
,
non Alanus quidem
,
ut vifum
Bar-
tia? S. Dionyfii ; Sammarthanos Tom. 4. paj. 33S.
Sandium ad Vofiii pag. 508:
L A T I N I T A
Barthio ,
fed junior quidam
,
itcm Spa-
ranus in Rofario . Laudat ipfe Gvalte-
rum fcriptorem
Alexandreidos , dc quo
fupra Tom. 3.
pag. 107. Vobis Hexame-
trum defit
Gaiteridos
,
uti Pentamctris
elegis.
Vindocincnfs amat . Ejufdem Mat-
tha*i
Poetica five Poetria
,
ut tum vo-
cabant
,
qua: ignota coeteris , foluta par-
tim
,
partim ligata oratione laudatur
non
femel ab Hieremia de Montagno-
ne, cive Paduano , in Epitoma fapien-
tiaz , uti docet Daumius in prarfatione
ad Hieronymi Grseci
iXoircWwv
. Hccc Poe-
tria uti & fcriptum aliud Matthsei Vin-
docinenfis de xquivocis m Bibl. Regis
Gallire & Bibliothecis Angliar Manufcr.
vide Oudini Tom.
3.
pag.
484. Non
vero Poetriam a Tobia diverfam Dau-
mius Manufcriptam habuit , uti legitur
in Bibliotheca curiofa Hallervordi
;
fed
Tobiam Vindocinenfis , & id ipfum for-
taiTe Manufcr. quod a
t
Gevartio Barthius
acceperat , ex quo centum circiter ver-
fus aliquot locis emendatis inferuit Iib.
XXXI. Adverfariorum capite ultitno :
ubi integrum Vindocinenfem editurum
fe recepit in corpore omnium Poeta-
rum
,
quod feculis diftinctum moliri fe
teftatus eit . Tametfi vero corpus illud
Poetarum Iucem non adfpexit
,
Joannes
tamen Heringius JCtus & Syndicus Bre-
menfis , Matthsei Tobiadem ex duobus
Manufcriptis ediditBremce Anno 1642.
8. Neque prima ifta fuit Vindocinenfis
editio , uti exiftimavit Heringius
,
fed
extat etiam Lugdunenfis A. 1505.
in
forma quarta majore
,
cum comment.
inter aucTores 06T0 morales , & ex ea-
dem editione Argentoratenfis A. 1510.
utraque Heringiana longe
,
prrefertim
circa finem
,
aucTior . Sed & alia Lug-
dunenfis per Joannem Ramerium A.
1538.
8. apud Theobaldum Paganum
,
atfine commentario . Denique Oporinia-
na a. Joh.
Heroldo procurata A. 1563.
CO
Baleus VI. 31. Jocelinus de Hiftoricis An-
^iia Manufcr. apud H. Warthonum
,
Vofluis
p.
S36.
& Pitfeus pag. 519.
qui cum ait additionis
annorum LXX. mentionem facere Matthaeum ad
A. 1259. pag.
369. non eft audiendus. Ad librum
enim additamentorum provocans refpicit addita-
T
I S L I.B. XII.
55
4.
Ojiarum editionum notitiam CI. Dau-
mii diligentia,' debere
me libenter pro-
fiteor
. Crcterum vir Clariffimus atque
docliffimus Joachimus Fellerus
,
pro
fingulari fua benevolentia ac humam-
tate
,
qua omnes bonarum
literarutn
fludiofos
,
dum viveret , complecTeba-
tur
,
A. 1690. copiam mihi fecit Vin-
<Jocinenfis manu exarati a docTo quo-
dam viro
,
in cujus Manufcripti mar-
gine paffim varice lecTiones annotatas
erant . Definit ille codex in verfu
1510.
hoc efl in fine capitis decimi TobiT
.
Ex Manufc. Gvelpherbytano VanasLe-
cTiones quafdam offert Polycarpus Ley-
ferus in hiftoria poefeos medii aevi
p.
/66. h\ pericopam illam
,
quam aBar-
thio iri Adverfariis editam fupra eiTe
dixi , notas quafdain confcripferat An-
dreas Rivinus
,
quas itidem Manufcri-
ptas oculis ufurpare me memini . Ali-
quot etiam Matthan Vindocinenfis Ioca
illuflrata leges in Epiflolis Reinefio Dau-
mianis pag.
344.
in quibus & paffimde
Bartholomceo illo agitur
,
cui Matthceus
Tobiam fuum dedicavit
.
Matthxus Wefmonaflerienfis
,
An-glus
Monachus Ord. Bened. fcrip&t
flores hi-
Jloriarum ab exordio Mundi ufque ad
A. C. 1307. unde Florilegi nomen tu-
lit : Matthxum Pariftum fecutus
,
in par-
te priore potiffimum
,
& Rogerum Wen-
doverum aliofque
,
rerum Britannioa-
rum diligens annotator : non diu ultra
A. 1306. videtur ipfe xtatem protulif-
fe
\
nam falluntur viri praeclari
(
a
)
qui
hiftoriam ad A. \^jy.continuatam ei tri-
buunt , cum in Manufcriptis Codicibus
Bibliothecarum Anglicarum exftent fa-
ne continuati hi flores hiftoriarum
,
fcd
alio ftylo , aliifque aucToribus : ut ab
Adamo Muremuthenft (
b
) ufque ad A.
1336.
ab alio ufque ad A. 1380. & a
monacho Roffenfi five Eadmundo de Ha-
denham ad A. 1377.
Vide Gvilelmi Ni-
chols
menta Matthai Parifii ad A. 1259. Idem Pitfeus
htftoriam amplam Matthsei editam Londini A.
1570. a libris tribus flerum Hiftoriarum
,
A. 160 s 3
Ftancofurti editis perperam diftinguit.
6}
De hoc fupra Tom. 1. pag. jo. feq.
56
BIBL. MEDIJE
chols Bibliothecam hifloricorum Anglia?
pag. 66. Henricum Warthonum prole-
gom. ad Tom. i. Anglia* facrse pag.
XXXI. feq. atque Oudinum T.
3.
pag.
700. feq. Matthau flores Hifloriarum in
A. 1307.
definentes
,
in quibus annum
a fefto Michaelis aufpicari confuevit
,
prodiere curante Matthseo Parkero
,
Archiep. Cantuarienfi Lond. 1567.
fol.
atque emertdatiores Francof. 1601. fol.
una cum Florcntio Vigornienfi , de quo
fupra Tom. II. pag. 172. Chronicon
Weftmonaflericnfe
& Chronicam
fani E-
admundi
,
quod Weftmonaftcrienfi tri-
buunt Baleus & Pitfeus
,
nemo adhuc
in lucem protulit
.
S. Matthix Apofloli Atla
,
qua? ab
Anonymo fcripta jaclantur olim He-
braice
,
& ab interprete
,
Monacho Tre-
virenfi ampliftcata rccenfuit Bollandus
in AcTis Sanclor. Tom. III. Febr. 24.
p. 441. 454.
ex quatuor MSS. & col-
lata Wolfgangi Lazii editione ad cal-
cem Pfeudo-Abdiae
,
variifque brevia-
riis . Confer pag.
433.
fq. Quam parum
fidei his fit AcTis tribuendum
,
norunt
omnes & notavi in Codice apocrypho
Novi Teftamenti
p. 782. feq. Idem di-
cendum de fupplemento hiflorix
miraculo-
rum S. MatthiiS Apofloli ,
audTore Mo-
nacho Trevirenfi
,
quod vulgavit Ber-
nardus Pez Tom. II. thefauri anecdo-
torum Parte
3. p. 7.
26.
Matthias de Bcheim Saxo inclufus
( Clufcner )
Hallenfis
,
Latine quse fcri-
pferit non mihi compertum
,
fed ex La-
tino vertit Germanice A.
1343.
qua-
tuor Evangelia:atque ut videtur An.1355.
Pfalterium
,
Magnificat & Symbolum
S.
Athanafii . Utraque MSta Lipfia? in
Bibl. Paulina . Vide Joach. Felleri cata-
logum p. 79.
& 68. feq. Oudinum T.
III.
P
.
955.
I
Matthias Bohemus
,
idem Matthias de
Janavv
,
vel etiam Matthias
Pariflcnfis
Caroli IV. Imp. a Confeffionibus fa-
cris , fed quoniam Joannis Militii infi-
ftens veftigiis , abufus Ecclefia: tolli ve-
hementer fuadcbat
,
ab eodem Carolo
in gratiam Innocentii VI. dimiffus &
ET INFI MM
exul
,
fcripfk circa Annum
1370. li-
brum prolixum de Annchriflo
,
ex quo
nonnulla excerpta leguntur apud Fla-
cium in Catalogo teflium Veritatis pag.
968. feq. edit. primx . Scripfit & de
vita Chriftiana
,
& de hypocrifi
,
& pro
Communione fub utraque . Vide M.
Georg Cunradi Riegeri , Pafloris Eccle-
fix Stutgardienfis librum de fratribus
Bohemis editum Germanice pag. 78.
feq. Zullighovii
1734.
8.
Matthias Doringus
,
fupra Mattbltus
Doringus
.
Matthias Farinator de Vienna Au-
firia: , Carmelita fcripfit circa Annum
1330.
juffu Joannis XXII. librum Mo-
raiitatum cui titulus Lumen
fidelis ani-
m<c
,
ordine digeftum Alphabetico . Pro-
diit
1477.
duobus Voluminibus . Vide
Launojum de auclore librorum de i-
mitatione Chrifli pag.
94.
feq. & de
ejus exemplis naturarum aliifque fcri-
ptis & verfionibus Poffevinum atque
Alegrium .
Magiflri Matthia Hillardi de Lege-
nitz
,
PoftilhcE fuper Epiftolas Domini-
cales MSts in Bibl. Paulina Lipfienfi
,
tefte Fellero
p. 170.
Matthias a Michou
,
five de Michovia
Canonicus & Medicus Cracovienfis fcri-
pfit Chronica rerum Polonicarum
,
dicata
Sigifmundo Regi
,
& definentia in A.
1506. libris IV. Cracovis 1521. fol. &
Italice Annibale Maggi interprete Ve-
net.
1562. fol. Ejufdem Matthix de Sar-
matia
Afiana & Europxa libros duos ha-
bes in
Jo.
Huttichii Sylloge navigatio-
num & itinerum Bafil. 1563. fol.
pag.
482. & in
Jo.
Piflorii corpore
Hiftorice
Polonicae T. I. pag. 121. 150. Bafil.
1582. fol.
Matthias Monachus S. Martini
Tor-
nacenfis
(
quod ccenobium feculo fepti-
mo conditum aS. Eligio Epifcopo No-
viomenfi) fcripfit in Regulam S. Bene-
dJSii
.
Matthias Palmerius
Pifanus
,
Abbre-
viator & Secretarius
Pontificis defun-
clus A. 1483. die XXI. feptembris . de
quo
Jo.
Ciampinus de Abbreviatoribus
de
L A T I N I T AT
deParco Majori , H.pag. XIII. & Dia-
rium eruditorum Italia? T. XX. pag.
102. feq. Vertit e Gra?co Latine Arijiex
hijioriam de LXX. Interpretibt(S,qux Paulo
II. dicata prodiit primum in Bibliis Lati-
nis excufis Romte 1472. foI.Norimb.1475.
fol.
Parif. 1511.4. deinde recufa farpius
ut
notavi in Bibl. Graxa III. cap. 11. pag.
317.
Verfio Meteoroiogicorum Ariftotelis
qu Manufcr. in Bibl. Regia Parif. &
libri fexti Herodoti
,
quam Manufcr.
fervat Bibliotheca Vaticana
,
Iucem nec-
dum vidit , ficut nec hijioria belli Itaii-
ci
,
cujus in epkaphio cjus fit mentio .
De labore quo Chronicon Matthxi Pal-
inerii ab A.
1449.
adA. 1481. continua-
vit
,
quae etiam fsepius edita fuit con-
tinuatio , dixi fupra
p. 50. in Matthxo
Palmerio .
Matthias Parifienfis
,
fupra Matthias
Bohemus .
Matthias Svecus
,
de quo fupra inBri-
gitta Svecica Tom. 1. pag.
279.
Joannes Matthias Tiberinus . Supra T.
IV. pag. 109.
Joannes Mattioti . ibid.
Joannes Mauburnus . ibid.
Maugantius Anglus, Medicus Archia-
ter Vortigerni Regis & Mathematicus
five Genethliacus circa A.
470,
a Ba-
Jeo Centur. 1. cap
47.
atque inde a
Pitfeo pag. 89. traditur fcripfifTe de Ma-
gia naturali librum nefcio an cuiquam
vifum mortalium
,
certe Expofitionem
in Apuiejum non dubito commentitiam
pronunciare
,
quaz tota haufta fcilicet
ex eo quod Maugantius a Rege fuo in-
terrogatus de Ambrofio Meriino
,
num
ex incubo da^mone crederet generatum
,
refpondiflfe fertur Apulejum libro de
Deo Socratis teftari , damiones incubos
alTumtis hominum figuriscum mulieri-
bus non raro coire .
Gviielmus Mauiius . Supra Tom.
3.
P*g. 155-,
Mauricius Angius
,
(a) five Hibernus
Ord. Prard.
(
Hifpanus
(
b ) aliis , fcd in
Tom. V.
I S L I B. XIL
57
Anglicanis quibufiam & in Codice Gy-
mnafii Navarrei
Parifienn Bellovacenfis
Gallus
(
c
)
Ord. Minor.
) circa A. 1290.
fcripfit Dijiinciiones per abecedarium fi-
ve alphabetum ad pra?dicandum
utiles
& in variisBibiiothecis Italia,
Gallia?
,
Anglia Manufcriptas . In fola littera
A. diftincriones LXXXIX. Prima pars
ufque ad litteram E prodiit Venet. 1603.
Ufus hac opera Petrus Berchonus in
fuo Diftionario
,
de quo infra . Pitfeus
huic Mauritio etiam commentarios in
Efaiam
,
Jeremtam & Baruchum tribuit
,
Mauricius Catanx in Sicilia fecundus
poft pulfos Saracenos Epifcopus ab A.
11
24.
ad
1145.
de quo Antoninus Mon-
gitor Tom. 2. Bibl. Sicula: pag. 61. E-
JUS
Epijioia de translatione S. Agathx Vir-
ginism AclisSancTor. Tom. 1. Februar.
V. pag. 637. 643.
& apud Catanse fa-
crse fcriptores Petrum Garreram
,
Roc-
chum Pirrum
,
Jo.
Baptiftam de Grof-
fis , & in fan&is Siculis OcTavii Caetani
.
Mauritius Sommerfet , Anglus , Mo-
nachus Fordanus
,
five Fordenjis
Ord.
Bernardini five Ciftercienfis fcripfitcar-
nien de Schemate Poatificali ad Reginai-
dum Bathonienfem Epifcopum circa A.
11 80. Vide Lelandum cap. 215. Epi-
grammata & alia carmina addunt Ba-
leus III. 30. & Pitfeus pag. 260.
Mauricius Gaufridi
,
Gallus Armori-
cus Ord. Pra?d. in facra pagina Profef
for , circa A. 1470. fcripfit ad Chrifto-
phorum Epifcopum Trecorienfem Vitam
S. Tvonis
,
presbyteri Trecorienfis in
Britannia Armorica defuniH A.
1303.
Exftat in Aclis SancTor. Tom. IV. Maji
19. pag. 581. 608. cum notis Dan. Pa-
pebrochii . Adde Jacobum Quetif Tom,
1. pag. 846.
Mauritii Gibeiiini
,
Legum DocToris &
Canonici in Hibernia circa A.
1327,
Tuamenfis
,
poemata memorat
Jac. Wa-
rams pag. 66.
Mauricius Hibernieus . Vide fupra
Mauricius Anglus
,
H Mau-
(
/) Pkfeus pag.
375. Poflevinus
,
Cangius
,
pag. 269. Bulseus Tom. 3. Academ. Parif.pag.tf99.
Ojdinus
Tom. 3. pag.
572. e
)
Vide Jacobum Quetit Tom. I. de fcripto-
CO
Nic. Anton.
Tom. 2. Bibl. vet. Hifpan. ribus Doniinieanis pag. 484.
58
BIBL. MEDI
Mauricius Hibernicus Portu Fildaeus
Flos Mundi diclus , Ord. Minor. Theo-
logiam docuit Patavii , & A.
1
5 1 2. Con-
cilio Lateranenfi interfuit , denique Ar-
chiepifcopus in Hibernia Tuamenfis obiit
A.
1513.
Vide
Jo.
Gamertem ad Solini
ca
P>
35-
J
ac - Waraeum de fcriptoribus
Hiberniae
p. 78. Hic poft Burliferum
fcripfit additiones ad margines Scoti^
atque alia quibus Scotum illuffravit
.
Vide Poffevinum
,
& H. Warthonum
ad Caveum
,
fed qui Diftinfrionum o-
pus & Diclionarium male ad eum re-
ferunt
,
quod eft antiquioris Mauritii
Angli , de quo fupra . Dicitur 8c vitam
Sccti
,
& Compendium Veritatum libris
quatuor carmine leonino compofuiffe
,
prarter enchiridion
fidei ,
editum A. 1
509.
Mauricius Hifpanus . Supra in Mau-
ricio Anglo .
Mauricius Morganius Cambrenfis An-
glus , Iaudatus Lelando cap. 188. fcri-
pfiffe carmina vario metrorum genere
& epigrammata atque Epiftolas traditur
clarus circaA. 1210. Vide Baleumlll.
64. & Pitfeum pag. 274. feq.
Mauricius Ord. Minor. Supra
,
Mauri-
cius Anglus & Mauricius Hibernicus Por-
tu Fildxus .
Mauricius Ord. Prxd. Supra Mauricius
Anglus & Mauricius Gaufridi .
Mauricius de Soliaco
, Parifienfts E-
pifcopus A. 1 1
63.
interfuit Concilio
Turonenfi , atque A. 1196. diem obiit
fupremum . Ejus cxhortationes ad Pres-
byteros
,
& Sermones per totum annum
tam de Dominicis quam Feftis laudat
Henricus Gandavenfis cap. 14. & Tri-
themius cap. 413. De Codicibus Ma-
nufcriptis vide Oudinum Tom. 2. pag.
1585.
feq.
Pctrus Mauricius & Mauricius Poeta .
Infra Petrus Venerabilis
.
Mauricius Portu FUdxus
,
fupra Mau-
ritius Hibernicus
.
Mauricius de Praga
,
Theologus A.
141
7. in Concilio Conftantienfi . Ejus
Qonfxlium de Ecclefiaflico fiatu emendan-
do in V. C. Hermanni ab Hardt hi-
ftoria illius Concilii Tom. 1. parte 17.
M ET INFIMJE
pag. 8<5o.
874.
Traclatus contra
Jacobum
Bohemum de communione
Corporis &
Sanguinis Chrifti
.-
id. Tcm.
3.
pag.
779.
803. &alii libri duo ejufdem
argumen-
ti[pag. 805.826. 883.
*
In Vindobonenfi
codice extat fermo Magiflri Mauritii de
Praga S. Theologia
Prof. Dominica VII.
poft fefium Pentccofien in illud : Attca-
ditc a
falfis
Propketis . Cum vero ejuf-
dem codicis MS. fere omnes orationes
rrt Concilio Conftantienfi fint habitar,
nullusdubito, quin haec pariter ibidem
perorata fit . Eft etiam ibidem
ejufdem
authoris fermo alter in eodem Conci-
lio recitatus anno 141 6. hoc
propofito
themate : hai vidua erat
.
Mauricius Reganus
,
fervus & inter-
pres Dermitii , filii Murchardi regis La-
genia; in Ilibernia
, claruit A. 1171.
Scripfit fatis diligenter hiflcriam de rebus
in Hibernia
gefiis fuo tempore
,
guam qui-
dam amicus cjns in verfus Gallicos tran-
fiulit ,
unde Anglice ettam reddidit Gcor-
gius Carevv
,
eques auratus
,
Mcmonia
Prxfes fu-b Elifabetha Rcgina
,
poflea
Totnefue Comes . Haec
Jac. Waraeus pag.
56. feq.
Mauricus de Revalia
,
Livonus
,
Ord.
Pracd. Prior circa A. 1281. de cujus va-
riis Epiflolis vide Jacobum Quetif Tom.
1. pag. 411.
Mauricius ex Trecenfi Archidiacono
Epifcopus Cenomanenfis ac denique
Rothomagcnfis ab A.1231. ad
1234. Ar-
chiepifcopus
,
cujus Epiftolx quinque
ad Decanos Rothomagenfes edita: a Da-
cherio Tom. 2. fpicilegii pag. 520. (
e-
dit. novar Tom.
3.
pag. 614. feq.
)
Mauricius de Soliaco
,
fupra Mauri-
tius
Parifienfis Epifc.
Mauricius Sommerfet
,
fupra Mauri-
tius Fordanus
.
Mauricius de S. Vitlore
,
cujus Sermo-
nemin Epiphania in Sangermanenft Cod.
648. evolviffe Cangius fe teftatur .
Francifcus Maurolycus
,
Nobilis & Ab-
bas Meffanenfis , Mathematica eruditio-
ne & fcriptis pluribus etiam hiftoricis
clariffimus
,
junior tamen quam ut a
me commemorari debeat
;
obiit enim
A.
1575-
L AT I N I T A T
A.1575. major oiTogenario
,
de quoac-
curate & diligenter Antoninus Mongi-
tor Tom.
1. Bibl. Siculse pag. 227. feq.
fed vcnit mihi in mentem ei locum
hic dare
,
quoniam Baluzio vifum fuit
Tom. 2. Mifcellaneorum pag.
325. 344.
ex Manufcr. edere loca qusdam infi-
gnia conuTio omiffa in ejus libro fexto
compendii rerum Sicanicarum
,
editi
Meffana? 1562.4.
Francifcus Mauroy
, (
a
)
Monachus
Clararvallenfis
,
Ord. Cifterc. circa A.
11 53.
fcripfit Carmine elegiaco vitam
S. Bernardi . incipit : Inclyta dum tcnui
molimus gefla fufurro dicere . Sub Philo-
thei Monachi nomine exflat ad calcem
Operum S. Bernardi Tom. 2. edit. ul-
timK Mabilloniana?
p. 1
3 1 1 . Brixienfem
fe aucTor innuit pag. 1321.
JElius Maurus laudatur a Spartiano
in Vita Severi cap. 20. Vide Voffium
pag. 17.
De S.Mauro Glannafolienfi apud An-
degavos Abbate
,
S. Benedicli difcipulo
& Regulee Magiftri fui in Galliis com-
mendatore
,
vide fi placet quar diiTa
fupra, ubi de S. Faujio . Tom. 2. pag.
147.
feq.
Maurus Lapius
,
fupra Tom. 4. pag.
244.
Rabanus Maurus
,
infra
,
Kabanus .
Maurus Kavcnnatcnfis Archiepifcopus
conatus Archiepifcopatui fuo autoce-
phaliam conciliare
,
& fe fubducere Ro-
mani Pontificis aucToritati
,
quamobrem
& a Papa Vitaliano circa A. 663. per-
cuffus anathemate
,
aufus eft & ipfe ad
fe citare Papam
,
eique litteras obliga-
tionis five excommunicationis mittere
,
eique poteftatem Miffam canendi inter-
dicere . Vide Agnelli vitas Pontifkum
Ravennatenfium
,
notis BenedicTi Ba-
chini illuftratas parte 2. pag,
275. feq.
Ejus Epiflola ad Martinum I. data ad-
verfus Monothelitas exflat cum Grxca
verfione
in AcTis Concilii Lateranenfis
A.
649.
CO
Ita refte apud Vifchium pa^. 112. BibL
Ciftcrc. nam
M.iuros vitiofe apud Leyferum in hift.
poematum mediL xvi pag.
418.
I S L I B. XII.
59
Maurus Kofiius
,
Abbas Iburgenfis
,
qui Vitam S. Bennonis a deceffore fuo
Norberto Abbate Iburgenfi fcriptam A.
11 18. profario fermone
,
redegit in com-
pendium
,
atque elegis non incultis efl
complexus
,
quos Norberto
fubjuncTos
edidit
Jo.
Georgius Eccardus Tom. 2.
corporis fcriptorum medii xvi p. 2195.
2196.
Maurus ex Monacho S. Martini Ord
Bened. in monte Pannonix, (b) Quin-
queccclefienfis in Pannonia five Hunga-
ria Epifcopus circa A. 1030. brevi nar-
ratione fcripfxt vitas Zoerardi
,
diiTi
Andrea, & Benedicli
,
Eremitarum in
Hungaria circa A. 1020. quas exhibet
Surius ad 1. Maji , fed Poloni & Hun-
gari eorum memoriam recolunt menfe
Julio ,
itaque & AcTorum SancTor. e-
ditores eafdem offerunt T. IV. Julii 17.
pag. 336. 337.
collatis
,
praeter Surium
y
Legendario Cracovienfi Joannis Dlugof-
fi A. 1511. vulgato
,
& editionibus
>.
Gononi atque Mabillonii
.
Mavvornius Anglus Worgrefii difci-
pulus & fub illo Abbate Monachus
Glafconienfis
,
Congelli
( c ) inftitutum
fecutus : inde Epifcopus circa A. 620.
Scripfit Annales Patria
fux ,
ut ex Le-
Iando notat Baleus X. 7. His Pitfeus
pag. 107. addit Conciortes, & Quxfiiones
ex facris Scripturis explicatas
.
Joannes Maxentius
,
fupra Tom. 4. p,
103..
Maxentius Patriarcha Aquilejenfis z\r~
ca A. 813. ad 827. Vide Ugheiium T.
V. pag. 38. Ejus Epijlola ad Carolum
M. de ritibus Baptifmi eorumque
fignifi-
cattt cAitcL a. V. C. Bernardo PezioTom.
2. thefauri Anecdotorum parte 2. pag.
7.
fubjuncTis pag. 12. 16. ex eodem Ma-
nufcripto Codice Ratisbonenfi colleSla-
neis ejufdem fortaffe fcriptoris de eo-
dem argumento .
Maximianus
,
Grammaticus
, verfifica-
tor
,
qui in Academia
Parifienfi
prjlegi
pueris folebat
y
vixit ante A. 1200. H&c
H 2 Can-
Qo) Vide Vofiium II. 42. pag. 358.
feq.
CO
De noc fu
P
ra Tom. 1. pag. 409.
ubi pro
A. C. 53.
legendum
530.
<5o BIBL. MEDIJE ET INFIM/E
Cangius , illum
,
ut non dubito
,
Maxi-
mianum intelligens
,
cujus verfus in
Virpilium & in Ciceronem Jeguntur in-
ter XII. Poetarum Scholafticorum Car-
mina in antiquis poematibus Petri Pi-
thcei : & cujus Elegi.t
fex dc incommo-
dis feneblutis
,
toties funt editae fub fal-
fo Cornelii Galli
,
Auguflei aevi poeta*
nomine , ut dixi in Bibl. Latina lib. i.
cap. 14. Ejufdem regulam metricam
,
car-
mcn de virtute & invidia
,
de ira
,
pa-
tientia atque avaritia memorat Labbeus
Bibl. nova Manufcriptor. pag. 63. Rei-
nefio judice meliores funt ejus verfus
quam ut cum femibarbaris cenfeantur
,
cevi tamen non optimi , Epift. ad Dau-
mium pag. 209. ubi plures Maximianos
refert , & pag. 207. confinio feculi fex-
ti & feptimi fufpicatus fuifle hunc Ma-
ximianum
,
ex Abbate monaftcrii S.
Gregorii Romat
,
Epifcopum Syracufa-
num
,
cariffimum Gregorio M. & fa-
miliarem litteratorem . Citantur Ma-
ximiani verfus a Jeremia
,
Cive Padua-
no
,
Judice Montanario
(
de Montagno-
ne five Montaniana? , oppidi ad Lenerum
amnem ditionis Veneta?
)
circa A. 1270.
cujus Compendium moralium notabilium
Manufcr. in Bibl. Patavina tefte To-
mafino pag. 23. Eandem puto Sapienti.t
cpitomam quam ad Reinefium mifit Dau-
mius pag. 205. hujufque partem
,
de
auBoribns fcier.tiarum
,
quam Simlerus
memorat . Hujus Montanarii
,
qui A.
1281. Verona.* obiit
,
Carmen heroi-
cum de luna cleri five de clericis in
choro canentibus laudat Nic. Comne-
nus Tom. 2. hiit. Gymnafii Patavini
P
a
-
^v-. .
Maximilianus I. Fridenci III. filius &
ab A.
1494.
ad 1519. Imperator, com-
memorandus hoc loco
,
quoniam de re-
bus a
fe gefiis commentarios , exemplo
Ca'faris Latine fcripfiffe traditur , ut ex
Gerardi Roii libro hiftoria; Auftriaca:
oftavo extremo notavit Miraeus . Quan-
quam
Jo.
Cufpinianus eum fupra pa-
triam linguam
,
Latine
,
Gallice & Itali-
ce eleganter locutum teflatus
,
addit , ab
indafto imbutum praceptore
, caflrenfe La-
tinum
,
vel
,
itt vulgus loquitur
,
milita-
re
,
didicifjl- . Sed dignior laus
,
quod
eodem Cufpiniano tefle
,
MaximiUani
duElu litterx Hebraic
,
Grxcx ac Lati-
me
,
elegantiores quoque difciplins quafi in
Germania primum ort.c funt ,
ac paulatim
fuccreverunt
,
& tandem vi ac impetu quo-
dam eruperunt
,
quia bona fludia fovit
,
littcratos amavit evexitque
,
ac prxmia di-
gna largitus
efl
. Vide hujus Imperato-
ris diploma A. 1501. de infraurandis
flu-
diis humanitatis
,
editum & illuftratum
a ClarifT. Viro Joanne Henrico van
Seelen
,
Lubec.
1723. 4. atque in ejus
feleclis litterariis pag. 488. feq.
Confli-
tutionem de Notariis in Diario Beroii-
nenfi , Bibl. Germanique Tom. XXX.
pag. 224. Omitto fcripta complura quse
dicTaffe aliis in calamum
,
vide
Jo. Ja-
cobi Moferi pra?f. ad Jofephi Grunbec-
kii vitas Friderici III. & Maximiliani
I. editas Tubingx 1721. 8. vel Germa-
nice compofuiffe Maximilianus perhi-
betur apud memoratum Grunbeckium
pag. 82. & Lambecium Tom. 2. pag.
970. & qux Manufcripta in Eibl. Ca>
farea affervantur , ln illis poetna etiam
Germanicum
,
de Imperatoris variis ge-
ftis ac periculis , der Tevvrdanck , im-
preffum Norimbergae
1
5 17. fol. Au-
guftaz
15 19. ac deinde minoribus ty-
pis Francof.
1553. 1564. 1598. Ulmx
1679. 1693. fol. cujus latina mcta-
plirafis au&ore Richardo Sbrulio , Fo-
rojuliano
,
Manufcripta in Bibl. Caefa-
rea tefte Lambecio Tom. 2. pag. 986.
incipit
:
Magnanimum canimus
,
rutilans quem
tollit olympo
Gloria
,
Phccbeis redimitum tempora lau-
ris
.
Hoc poema Germanicum Maximiliano
offerens Melchior Pfintzingius
,
Patri-
cius Norimbergenfis
,
in Epiflola dedi-
catoria fe aucTorem ejus diferte profi-
tetur . Confer celeberrimi
Jo.
Davidis
Kceleri diff. de inclyto hoc poemate b-
ditam Altdorf.
1719. 4. &
Jo.
Hubneri
noflri Bibliothecam hiftoricam Hamb.
Centuria
3.
cap. 15. pag. 87. feq. Vi-
tam
L AT I N I T A T
tam M uliani I. & obitum culto
carminc -legiaco decantavit Bartholo-
mams Latpfjfius
,
quod ex editione Au-
guftana 1519. 4-
recudi hoc ipfo an-
no
1735.
Coburgi in 4. curavit vir
celcberrimus Jo.
Gerhard Meufche-
nius
/in limine Tomi primi de Vi-
tis
fummorum virorum : laudans pra>
ter
Pfitzingium
,
Cufpinianumque Vi-
tx
Maximiliani fcriptores a Frehe-
ro Tom. 2. rerum Germanicarum ex-
hibitos Conradum Celtem
,
Pirkheime-
rum
,
Georgium Sibutum
,
Pandul-
phum Collenutium & Michaelem Coc-
cinium .
Maximinus Trevirenfis feculo IV. ad-
verfus Arianos quxdam in litteras mi-
fifle colligitur ex S. Athanafio : fed ni-
hil ex illis tulit aetatem . De ipfo Acla
Sanctor. 29. Maji
.
Maximus
Cxfaraugufla:
,
Civitatis in
Hifpania Epifcopus interfuit Conciliis
Barcinonenfi A.
599.
Toletano A. <5io.
& Egarenfi A. 614. ac tefte Ifidoro Hifp.
cap.
33.
de S. E. multa verfu profaque
componere inftituit . Scripfit & brevi
ftylo hifloriam de iis qux temporibus Go-
thorum in Hifpaniis afta funt
,
hiftorico
& compofito fermone . Hiftoriam Go-
thorum vocat Honorius III.
99.
Chro-
nicon Maximo fuppofitum ab A.C. 468.
ad
644.
cum praemifla fub ejus nomine
Epiftola ad Argebatum Epifcopum Por-
tugalenfem
,
exftat ad calcem Biblio-
thecx veteris Hifpanae Nic. Antonii T.
2. pag.
279. 285. qui plura ad fidem e-
jus infirmandam notavit Tom. 1. pag.
212. feq.
239.
feq. &c. Idem docet fal-
fo Marcum Maximum appellari
,
ut a-
pud Pfeudo-Luitprandum fit & in com-
mentitio Maximi epitaphio : falfo et-
iam venditari BenediHnum & confun-
di cum Marco S. Benedidli difcipulo .
In editione Chronici
,
quod fub Marci
Maximi nominc commentariis ut vo-
cat apodiclicis illuftratum edidit Fran-
cifcus
Bivarius Madrit. 165 1. fol. inci-
pit illud ab A. C. 430. (
ubi Pfeudo-
Dexter definit fcilicet
)
& producitur
ufque ad A. <5i2. fubjunclis additio-
1 S L I B. XII.
6t
nibus commentitiis
,
S. Braulionis
,
Helecanis
,
Tajonis & Valderedi , E-
pifcoporum fcilicet Caefarauguftano-
rum .
Maximus Epifcopus qui Sigeberto
cap. 113.
tefte fcripfit librum de Ec-
clefiajlicis minifleriis & de habitu cleri-
corum .
Marcus Maximus
,
fupra in Maximo
Cgfarauguflano .
Marius Maximus
,
fupra Marius .
S. Maximi Abbatis Martyris in Gal-
lia circa A. 625. Genealogia & Acla.
Martyrii apud BoIIandum Tom. 1.
Ja-
nuar. 2. pag. 91. 94.
Pacificus
Maximus Afculanus
,
Gram-
maticus & Poeta circa A. 1490. de cu-
jus regulis Grammaticis profa & me-
tro
.
& de invecTiva in Politianum &
poematibus de Lucretia , de Virginia
,
de bello fervili Spartacio
,
de bello Cy-
ri Perfarum Regis
,
de bello Syllae &
Marii , ac XX. libriselegiarum viden-
dus Gefnerus
.
Maximus Rejenfs
,
five Regienfis in.
Gallia Narbonenfi ab A.
433.
Epifco-
pus fubfcripfit Concilio llegienfi A.
439.
Arauficano Anno 441.
& Epifto-
,
la; Synodicoe Leonis Papae A.451. Vide
Samrnarthanos Tom. 3. pag.
935.
Vitam
hujus Maximi debcmus Dj/namio
,
de
quo fupra Tom. 2. pag. 70. Homilias
quafdam fub Eucherii Lugdunenfis , vel
Eufebii Emefeni , defarii
,
aut Ifidori
nomine editas
,
Maximo Regenfi tri-
buendas eife
,
vide
Jo.
Savaronem ad
Sidonii IV. 3.
pag. 232. & Bibliothe-
cam Concionatonam Francifci Com-
befifii
,
Tillemontiumque Tom. XV.
memoriarum pag. 400. qui etiam
pag.
392.
feq. poft Savaronem notat
homiliam
34.
inter Eufebianas
,
cfife
illam quam Fauflus fucceflbr Maximi
hujus
,
deceflbris fui memorice confe-
cravit
.
Maximus Taurinenfis Ecclefix Epifco-
pus
,
(
ut de eo Gennadius cap. 40. de
S. E. )
vir in Divinis Scripturis fatis
intentus & ad docendum ex tempore
plebem fufficiens , compofuit in
laudcm
Apo~
6% BIBL. MEDIJE
Jpojlokrum (a) tractatus
,
& in Joan-
nis Baptijix nativitatem
,
( b
) & gene-
ralem omntum Martyrum homiliam .
(
c
)
Sed & de capitulis Evangciiorum
,
( d
)
& de Aclibus Apojiolorum (e) multafa-
pienter expofuit . Fecit & duos de S.
Eujebii
(f)
Vercellenfts EpiJcopi& Con-
fefforis Vita
,
tracratus
.
& dc SS. Cy-
priani
( g
) & Laurentii (h) martyrio :
& de fpiritali Baptifmi gratia
(
i
) li-
brum edidit . De avaritia
,
( k )
de ho-
fpitaiitate
,
(
/
)
de defeilu Lun<e
,
( m
)
de eleemojynis
, (
n ) de eo quod fcri-
ptum eft in Efaia I. 22. Ciupones tui
mifcuerunt vinum aqua : ( ) De
paffwne
Domini
, (p)
de jejunio fcrvorum Dei
generali
, ( ^
)
de jejunio fpeciali Quadra-
gefimx
,
(
r
) & <77/0<i 0 jfo
*'
to jocan-
C)
In natali Apoflolorum Petri & Pauli , in-
ter editas Homilia L. LI. LII. LIII. LIV. Harum
prima. etiam inter Auguftinianas legttur . Sic p!e-
rafquealias homiliasquae Matimo Gennadii aufto-
ritate vindicantur, inter Ambvoianas & Augufii-
nianas legi
,
ii viris doclis annotatum eft . Vide
Latinum Latinium pag. 164. feq. Bibl. facro pro-
tanas : Labbeum Tom. 2.
p.
60. feq. Caveum ad
A. 422. Tilieniontium Tom. XVi. memoriar. Nem-
pe ut notat in Bibl. Concionatoria Corcibefifius
,.
,juque Ecchfia fermonum fuorum manipulo cos de-
iigebat qui ex ufu migis
effe
vidcrentttv
,
au-antum-
vis ipfe manipulus aUcrius
,
cujus plures- effent aut
fotiores
,
nomsn prttfcrrcl:.
CO
Homilia XLVII. XLVItf. XLIX.
CO
Homil. LXIV.
CO
Ut Homil. LXIf. ad Matth. XVIII. t.
Quis major in regno- Ccelorum : in fefro S. Michae-
lis.
(e) Ut Homil. XLV. in Aftor. VII. 55.
in
Natali S. Stephani .
if)
Homil. LVIILLIX. Solemnitas hujus Eu-
febii Cal. AugufLi .
CiO
Homil. LX. LXI. Quinque alios Maximi
m S. Cyprianum fermones exfpcctamus a lauda-
tiffimo Murarorio .
Qh) Hornil. LV. LVI. LVII.
CO
HomiliaXVI. |e Baptifmo Chriffi & XVII.
& XVIII. quide gratia BaptifmL infcnbkur, non
tiber fed fermo brevis .
C*)
Homii. LXVIII. & LXIX.
CO
Homil. LXXII.
C0
Homil. LXXIII. adde fextam e Mabillo-
Bianis .
C")
Homil. LXX. LXXI.
Co)
Homil. LXXIV. adde e MabilLoniajiis un-
decimam
C?)
"ymil. XXVIII.
C<?)
Homifia XIX.
C)
Homilia XX.
(/}
Hanc inter editajnon reperio
3
nifi fit XI Xv
ET INFIMjE
dum :
(
/)
de Juda traditore
,
(t
)
de
Cruce Domini : (u) dc fepulchro Domi-
ni
,
(
x
)
dc refurreclione ipfius
, (y
) de
accufato & judicato apud Pilatum Domi-
no
,
(z) de Kalcndis Januariis . (
a
)
Homilias de Natali Domini
,
(
b
)
Ho-
milias de Epiphania
,
(c) de Pajcha {d)
& Pentecofe (e) multas : de hoflibus
carnalibus non titmndis
, (/)
de gratiis
pofl
cibum Deo agendis
, ( g
)
de pceniten-
tia Ninivitarum
( h
)
& multas alias e-
jus homilias de diverjis habitas (
i
)
le-
gi
,
quas nec retineo .
(
k ) Moritur
(
/
)
Honorio & Theodofio
(
m
)
regnanti-
bus . Hxc de Maximo Taurinenfi Genna-
dius
,
de quo plura in aclis Sanctor. T.
V. Junii25. pag. 48.feq. & Tillemon-
tiusTom. XVL memoriar. pag. 91.
feq.
Pro-
irt die Cirterum ad Matth. VI. \6. Cum jejuna~
tis
,
non eritis ficut hyfocrite &C
(f) Homilia XXVII.
OO
Hom. XXIX.
CO
Hom. XXX. XXXL adde e Mabillonianis-
duodecimam .
C/)
Homil. XXXIX.
Cz,~)
Homil. XXV. quse & inter Auguflini.i-
nas, & XXVI.
(_a~) Homil. X. aHde quintam & VII. VLII.
IX. ex illis duodecim quas Mabillonius edidit.
(O
Homilia III IV. V. VI. VII. VIII. IX.
CO
Homilia XI. XIL XIII. XIV. XV.
C<0
Hom. XXXVI. XXXVII. XXXVIIL
XXXIX. XL.
(e) Hom. XLII. XLIII. XLIV.
Cf)
Homilia LXVL adde priinas tres vulgatas
a Mabillonio .
CO
Hom. LXVIL
(_b) Homil. XLl. adde quartam a Mabillonio
editam .
CO
r nte r il,as fuerit Homil. I. & II. de Ad-
ventu : XXIV. in ramis Palrrtarum : XXVII. t*e
judatraditore: XXXII. XXXIII. XKXIV. XXXV.
de fanclo iatrone, poenitentia Petri & olliaria an-
cilla . fri natali S. A.gnetis. LXIH. in Natali SS.
Taurinenfium Oclavii
,
Aventitii & Salvatoris ..
LXV. ir traditione Symboli .
(/5) Non memini
,
non teneo memoria
.
(O
lta Codices Manufcripti atque editi ante-
Miracum. Scd Mira?us Baronium fecutus
,
floruit ..
C0
Trithem. cap. 1
2
j . ju-b Tbcodorico ttaruit
Ubi iterum Mira?us pro Theodorico ex Geinadii
codicibus reponit Theodofium . Sed e< Honorio
Voflius pag. 216. conjiciebat emendandum potius
Geiinadium & apud eum legi oportere Moritur
0-
doatro & Tbeodo<ico regnantibus
,
hoc eii. ante A.
470.
Certe interfuit adhuc Concilio Rc.r.ano Ma-
>cimus A.465. cum iim rebus humanis veledixii-
fet Theodoiius A. 450.
Vide U$hellum Tom. IV.
pa. 1012
L AT I N I T A T
Prodicrunt S.Maximi homilise LXXIV.
de
quibus haclenus ad Gennadii locum
dixi
,
primum cum nonnullis S. Chry-
foftomi Latine verfis , apud Gymnicum
Colon. 1535.
8. & cum Salviano , Pa-
ciano , Sulpitio Severo , Dorotheo Ty-

rio & Haymonis hift. Ecclef. edente


Petro
Galefmio Rom. 1564.
fol. & Pa-
rif. apud Mich. Sonnium : & cum Leo-
ne I. Chryfologo &c. Parif. 1614. 1623.
fol. & in Theophili Raynaudi heptade
Pra>fulum Chriftianorum
,
cum Leone
I. Chryfologo
,
Fulgentio Rufpenfi , Va-
leriano Cemelienfi , Amedeo & Afterio
Amafeno Lugd. 1633. fol. Parif. 1661.
1671. fol. & cum homiliis Chryfologi
,
Colon. 1678. 4. & in Bibiiotheca Pa-
trum Colonienfi in tomi quinti
,
&
Lugdunenfx, in tomi fexti limine . Re-
cenfuit etiam fparfim infertas Biblio-
theca? fuse Concionatorix Francifcus
CombehTius : ficut XVII. ex illis le-
guntur in veteri Homiliario
,
de quo
infra in Paulo Diacono .
Si quis novam homiliarum S. Maxi-
mi editionem adornare velit
,
quas di-
gnas meliore luce pridem pronunciavit
Jo.
Mabillonius
,
lllis adjunget primo
loco has duodecim quas eidem Mabillo-
nio debemus , in limine partis fecunda
tomi I. Mufei Italici
,
Parif. 1687.
4.
I. II. III. De Barbaris non timendis ei
qui Deum timet
,
& dc S. Helifco . IV.
de Ninivitis . V. de Kalendis Januariis .
Vl.de defetlu Lunx . VII. ante Natale
Domini . VIII. de Natali & IX.
pofl
Natale Domini Salvatoris . X. de hxre-
ticis pcccata vcndcntibus . XI. quod non
debent Clcrici negotiari . XII. Prxfatio
de Corpore Domini . Habuit & alias un-
decim Homiliasex iifdem antiquis Co-
dicibus Mabillonius
,
fed quas edere
cundhatus eft
,
quod Maximo illas de-
beri non fatis haberet exploratum . Ex
illis funt Homiliaj fex
,
quas ex ejus
fchedis vulgavit Edmundus Martene
Tom. IX. veterum monumentorum pag.
133.
feq. I. de hofpitalitate . II. & III.
de eo quod fcriptum
efl
Ef. LVIII. i.fi-
cut tuba exalta vocem tuam . IV. V.
I S L I B. XII,
65
VI. de Zachico ad Luc, 19. Et quas Mu-
ratorius dedit T. IV. anecdotor. Lati-
norum .
Sermonem in Annunciationem
S. Ma-
rix
,
e Codice Pratenfi edidit
Combefi-
fius in Bibl. Concionatona . Alium in
Ajfumtionem B. Virginis laudat Oftavius
Cajetanus in Opufculo de ejus Conce-
ptione
.
Quinque fermones ineditos in S. Cy-
prianum ex Bibl. Ambrofiana editurum
fe recepit celeberrimus Muratorius T.
1. anecdot. Latin. p. 16.
Denique libellos
fex de Sacramcntis qui.
S. Ambrofio a Lanfranco atque in edi-
tis ejus Operibus tribuuntur
,
Mabillo-
nius in antiquiffimo S. Galli Codice re-
perit inter fermones S. Maximi , atque
ita quidem
,
ut finguli fex libri fingu-
los fermones conftituant pro totidem
hebdomada? diebus , feptimus autem fer-
mo incipiat ab extrema parte libri fex-
ti , a verbis : T. 2. edit. Benediclin.
p.
385.
Aliud
.
Pfalmorum David licet u-
nus libellus
fit
.
De viro pcrfeElo prolixior Epiftola ad.
amicum a?grotum
,
quem pag. 70. 71
dilecliffimum filium appellat , & in qua
inter alia defendit miracula reliquia-
rum Gervafii & Protafii qux tempore
S. Ambrofii fadta dicuntur . Exftat in-
ter S. Hieronymi opera Tom. V. edit.
novse Marciansei
p. 52. 71. Incip. Ecce
iterum ad te Jcribo .
*
Nefcio an ope-
rum S. Maximi antiquior alia data fit
editio
,
quam Veneta annii5o8. in qua
tamen non opera ipfa S. Maximi, fed.
ejus tantummodo fermo de laudibus B.
Marize Virginis
;
pro
feflo
Conceptionis
vel fanElificationis ejus
;
nempe Annun-
ciationis . Incipit : Licet omnium San-
clorum . Vix dubito eumdem effe fer-
monem
,
quem dein Combefifius in fuam
Bibliothecam Concionatoriam tranftu-
lit . Veneta illa editio hanc S. Maxi-
mi Orationem inter multas S. Zenonis
& S. Caefarii continet
.
Animadvertere etiam juvat Sermo-
num S. Maximi geminos reperiffe me
in MS. Codice Bibliothecse
CanonicO'
rum
64
BIBL. MEDI2E
rum majons Ecclefe Lucenfis
,
quos
non prcdiifie ratus mihi defcribendos
curavi fuo demum tempore evulgan-
dos . Prior eft de jejunio quadragefi-
niff ;
incipit : Sxpe intimatum
efl
. AI-
tera vero de die natali Domini
;
inci-
pit
.
fanclam & defiderahilrm .
Maximus Vitlcrinus
,
Grammaticus .
Infra
,
Viclorinus
.
Francifcus de Mayronis
,
fupra Tom.
2. pag.
195.
Jo.
Cafpar de Mayslflatn DodTor De-
cretorum& multisannis Reftor&quo-
dammodo fundator Schola' Juriilarum
fludii Viennenfis , laudatus a Joanne de
Spira
,
PrioreOrd.Bened.circa A. 1430.
in tracTatu : num liceat Abbati non
exemto abfolvere fuos Monachos ab ex-
communicatione majori in Cafibus Pa-
px non refcrvatis
.
PhMppus de Mazeriis
,
fupra , Mace-
rius .
Joannes
Mearns
,
Supra Tom. 4. pag.
103.
De Mcchtilde {ive Machtilde Germa-
na
,
SancTimoniali
,
mira & pugnantia
a fcriptoribus traduntu^, ita ut de di-
verfis illos ejufdcm nominis virginibus
loqui non fit dubitaturus qui Engelhar-
dum dc quo fupra Tom. 2. pag. 98.
A-
cTa SancTor. Tom. 3.
Febr. pag.
485.
&
626. Poffevinum
,
Miraeum cap. $66.
aucTarii ,
Caveum ad A. 1280. Oudi-
num Tom. 3.
pag. 240. aliofque evol-
verit : Mihi quidem Mechtildis , cujus
Vifiones five fpiritualis Gratia libros V.
habemus ,
illa videtur de qua Trithe-
mius in Chronico Spanheimenfi ad A.
1154.
Anno Craftonis Abbatis tertio
0-
biit Machthildis fanclimonialis Virgo
,
fo-
ror quondam Bemhelmi Abbatis
,
hic jux-
ta monaflerium noflrum
in principio
fux
inflitutionis (
ab A. 1 i
25. )
reclufa :
0-
biit in incluforio Juo IV. Cal. Martii
,
in
cujus tranfitu
Angelorum concentus &lau-
des auditx
,
ac Vifiones quxdam oflenfe
ferebantur . Sepulta
efl
in choro fratrum
ante gradus presbyterii
,
non
fine
opinione
fanfiitatis * Reliquit
pofl fe
in eadem cel-
la quinque forores Virgines
Chriflo con-
et infima:
fecratas atquc devotas
,
quarum
ifla funt
nomina : Sophia
,
qux cum ea de S. Al-
bano venerat
,
qua & eodeni anno prid.
Cal. Maji obiit : Gerlindis
, Demodis
,
Luitgardis& Gertrudis
,
qux Domino in
fanfix Virginitatis
propofito ufque ad vitx
terminum fervierunt . Idem
confirmat
Trithemius in Hirfaugenfi Chronico ad
eundem A. 1
1
54. pag. 136. feq. edit.
Freheriana?, ubi addit Mechtildi adhuc
iti carne viventi teftimonium fancTita-
tis perhibitum a S. Hildegardi . Quin-
que libri Vi.lonum fcripti a Mechtilde
funt primum Germanice
,
fed vetus
La-
tina verfio edita Parif.
15 13. tbl. apud
H. Stcphanum avum
,
una cum S. Her-
mx Paftore
,
bVettini Monachi vifione
,
& Revelationibus S. Hildegardis'
,
fra-
trifque Roberti
,
& S. Eltfabethx : de
quibus fingulis
,
ficut Gertrude quoque
qua: Mechtildis defuncTa' meminit , di-
cTum efr. fuo loco . Exflant & editio-
nes Mechtildis vifionum Lipfia? & in
Belgio & cum Evangelio Nicodemi
,
Lentuli EpiiToIa , Vifione Ifaix Prophe-
tae , S. Alberti Epifcopi Agrippinenfis
& Sibyllx Erythra'a: vaticinio Venet.
1522.8. tum Colon.
1536. Venet.
1558.
1568. &c. atque ex Italica verfrone
,
Mantuanis typis tefte Poffevino
,
& Ve-
net. 1589.
*
De editionibus Operum
Virginis hujus fancTa: nihil hic adden-
dum fuccurrit . Qua: tamen ait Fabri-
cius de confcripto a S. Mechtilde
fpi-
ritualis gratice libello
;
ha?c mihi quidem
non probantur . Ita enim lego in po-
ftremo capite libri II.
Ifle
liber
fere to-
tus a perfona illi familiari
,
cui
fecreta
fua revelare confueverat
,
ita confcriptus
efl ,
ut hxc Dei aricilla ignoraret
;
fcd
dum a quodam didicifjet
,
in tantum con-
triflata
efl ,
ut omnino confolari non pojfet
.
In lib. V. cap. XXI. Sufflcere
jam volu-
mus .... licet multa poffemus addere &c.
Hccc autem ad Dei folius gloriam
,
&
proximorum utilitatem protulimus : &quia
indignum putavimus
,
fi
utilia ncn tantum
nobis
,
fed
& futuris fllentio tegerentur .
Si ipfius venerandce perfona vitam
,
&
converfationem venerabilem <&c. Ha?c fa-
ne
L AT I N 1 T A
ne verbalibri hujusa Mechtilde diver-
fum demonfirant
.
Mecklenburgicorum five Megapolitano-
rum fcriptorum Hiftoricorum Bibliothe-
cam
exfpecTamus a Viro clarimmo Da-
vide Richtero
,
Lycei Guftrovienfis Re-
cTore .
Chronicon S. Medardi Svefnonenfis
,
AudTore Monacho ejufdem Ccenobii
Ord. Bened. ab A. C.497. ad 1260. e-
didit Dacherius Tom. 2. fpicilegii pag.
781. (
edit. novse Tom. 2. pag. 486.
492. )
Locum unum alterumque illu-
firat Hadr. Valefius in Valefianis pag.
81. fcq.
Medelocenfium five Medioiacenfium in
Comitatu Hollandia? Monachorum
,
Vi-
tam & miracula S. Adalberti Diaconi
fecuLo ocTavo clari Egmondani edidit
Laur. Surius ad 25. Jun. Sinceriora at-
que integriora cum notis Henfchenii
Tom. V. in AcTis SancTor. Junii p.
gj.
103. additisper Egmondanos Monachos
aliis miraculis poft A.
1332.
pag. 104.
109.
Joannes Meder
,
fupra Tom. 4. pag.
Ludovicus Mediarota
,
Patavinus
,
Pa-
triarcha Aquilejenfis & Cardinalis de-
fundTus A. 1465. cujus laudantur Epi-
JloU ad Francifcum Barbarum . Vide Ou-
din. Tom.
3. pag. 2442.
*
Ex epifiolis
Ludovici hujus ad Barbarum gcminic
Jeguntur excufa? in colledTione epiftola-
rum Francifci Barbari ab Em. Quiri-
no adornata . Vide epiftolani 186. &
187. ejufdem collecTionis
.
Medibardus
,
Medivvardus
,
Vitam S.
fValpurgis A. 780. 25. Fcbr. defuniTie
quam profa Woifardus presbyter tradi-
derat , rhythmo condidit poft A. 11
50.
Profam Wolfardus
,
rhy-thmum fecit Me-
divvardus . Utramque edidit Bollandus
T.
3.
Febr.
25. Wolfardi pag.
523.
&
Medibardi pag. 551.
553.
Medingaudus
,
fupra, Medibarclus .
Mcdiolmenfe Chronicon
,
fupra
,
Ar-
nulfus. Tom. 1. pag.
143.
AnnalesabA.
1230. ad
1302. Capita CLXIV. in ce-
lcberr. Mmatorii
thefauro Scriptorum
Tom. V.
T I S L I B. XII.
($5
Italix Tom. XVI. pag. 641. 840. Vide
etiam qux de
Mediolanenfi Ovitate at-
que in S. Ambrofium
,
in ejufdem the-
fauri Tom. II. parte 2. pag. 688. 689.
De thefauro illo qui & ipfe
Mediolani
excuditur
,
& cujus jam XXIV. tomi
prodiere
,
dixi in ConfpecTu thefauri lit-
terarii Italia: , Hamb. 1730.8. Andream
Alciatum , Trifianum Chalcum
,
& a-
lios de rebus Mediolanenfibus fcripto-
res exhibuit elegantifTimus Gravius to-
mo fecr.ndo & tertio Antiquitatum I-
talix
,
ut notatum in eodem Confpe-
cTu pag. 82. feq. in quo pag.
293.
feq.
pra?terea laudantur qui hifioriam litte-
rariam Mediolanenfem illuftrandam fi-
bi fumfere . Hisaddes Bartholomxi Cor-
te five Curtii notitias hiftoricas de Me-
dicis fcriptoribus Mediolanenfibus
,
Me-
diolan. 171 8. 4. & Jofephi Antonii Sa-
xii
,
eruditimmi viri de ftudiis littera-
riis Mediolanenfium antiquis & novis
prodromum ad hiflonam litterario-ty-
pographicam Mediolanenfem
1729. 8.
Praeter hanc hifioriam
,
quam optamus
quam primum in dias luminis auras
proferri , exfpeiTare etiam jubcmur
Jo.
Cafparis Berettx
,
Monachi Cafinenfis
,
& DocToris in Gymnafio Ticinenfi
pu-
blici Hiftoriam litterariam Senatus Mc-
diolanenfis .
*
Qus hic Fabricius tantis
votis exoptat
,
nunc tandem obtinui-
mus
; nam Cl. Saxius produxit tandem
hiftoriam typographico-Iiterariam
Me-
diolanenfem
,
cujus fidem dederat in
Prodromo hic a Fabricio indicato . Lu-
cem publicam afpexit laudatiffimum
o-
pus Mediolani an.
1745.
& a ccepta
Mediolani typographia idefl ab anno
1465. vel 1469. ad annum ufque 1500.
perducitur . Accedunt appendicis loco
in fine epiftolar dua?
,
quarum prior efl
Cardinalis Quirini ad Saxium de Bri-
xienfium fuorum in re typographica
meritis
;
altera Saxii, qua illi refpon-
det . Intcgram etiam fcriptorum Medio-
lanenfium Bibliothecam habemus tra-
ditam a Cl. Philippo Argclati
,
excu-
fam Mediolani an.
1745.
Vol. 4. in
fol.
I Joati"
66 BIBL. MEDI
Joannes
Mecrhout . Supra Tom. IV.
pag. 103.
Meffv.ih ,
Gcrmanus , Presbyter Mif-
uenfis Ecclefiae circa A.
1443.
fub Joan-
ne Epifcopo Mifnenfi , & fuper/les adhuc
A.
147
6. Ejus Hortulus Rcginx
,
five
Sermones de Sanftis & Dominicales per
annum integrum prociiere in fol. fine
loco & anno , tum Norimb. 1487. fol.
Eafil. 1488. fol. fed & Monachii 161 5.
B. Virginem immunem ab originali !a-
be fuifle negat Mcilrethus
,
quod repren-
ditur ab editoribus
,
atque Joannes a
Lapide Carthufianus in pnrmonitione
ad Bafilecnfem editionem non dubitat
hacrefeos arguere eum
,
quicunque pofl
promulgatam ab Academia Parifienfi
,
Concilio Bafilcenfi & Sixto IV. Ponri-
fice definitionem contrariain , idem cum
Maflfretho affirmare non dubitat . Vide
H.
Warthonum ad Caveum
,
& }o.
Godfridum Olearium in Bibl. fcripto-
rum Ecclef. pag. 481.
Mc. cnfvcdus five Meginfridus ,
ex Ful-
dcnfi
Monacho Ord. Bened.ubi fchola-
rum regitaen A. 986. fufceptum per
annos XXIV. geflit
,
Magifler Parthe-
nopolitanus five Prsepofitus Magdebur-
genfis ,
inter Hifloricos eximium locum
promeritus circaA. 1010. Vide Trithe-
mii Epiitolam apud Lambecium Tom.
3.
pag. 342.
& qua? idem Trithemius
in Chronico Hirfaugienfi : Tom. 1. pag.
128. feq. allatifque a Voflio pag. 360.
feq. & Ghriftoph. Brovvero antiquitatt.
Fnldenf. lib. 1. cap. 14. adde hac
Jo.
Latomi apud Menckenium
tv '^%*^/,t\u\
T. 3.
fcriptorum rer. Germanicar. pag.
440.
Scd in contrarium ut cgo fentiam
,
Meginfridi
,
folidiffxm,e
authoritatis viri
me compellit ad amuffim cxquiftta diligen-
tia
,
qui tcmporibus Ottonis fecundi &
tcrtH hnperatorum monachus Fuldt: vivens
in bumanis, libros XXIV. hirtoriarum
de temporibus Gratias compofuit
,
inqui-
bus aliter multo
fenfit
ac
fcripfit quam au-
Elores incerti omnes memorati . Hos libros
nemo adhuc
,
quod fciam protulit in
lucem
,
neque fatis mihi conftat fit ne
ab Chronico hocce diverfa hi/ioria Ful-
M ET INFIM7E
dcnfis monafierii quam idem
Trithemius
ait Meginfridum inter c.itera ingenii
fui
opufcula complexum diiigenter
,
Abbates
fmgulos fecundum ordinem temporis
fibi adinvicem fuccedentes inferuilfe
,
& unius cujufque geiia breviter anno-
tavifle
.
eorum quoque Ccenubiorum
,
qui-
bus vel Monachos ex Fuldcnfi
miffos
no-
vit
,
vel Abbatcs
,
pari ratione mcminit
quorum & fuccejfiones Abbatum
,
& me-
morabilia faEla interfcrendo compendioje
defcripfit . Vitam quoque S. Bonifacii
Mavtyns ex monacho primi Moguntinen-
fts Ecclefne Archicpifcopi Merginfridus
,
carmine defcripft heroico
,
libros duos : V
1-
tam St. Sturmii
,
primi Abbatis Fuldcn-
fis
metrice compofuit : Vitam
fcu gefla S>
Rabani
,
ex quarto Abbate Fuldcnfis Coe-
nobii
,
fexti Archicpifcopi Moguntini
,
pro-
faice compofuit . Vitam & paflioncm
,
S. Sonderoldi
,
ex Monacho
Fuldenfis
Cccmbii Moguntinenfium noni Archiepi-
fcopi . Vitam St. Hildeberti , ex Abbate
Fuldenfs Monaficrii Moguntinenfum Ec-
clefix XII. Archiepifcopi . Alia infnper
multa compofuit &c. Harc Trithemius
Tom. 1. Chronici Hirfaug. ad A.
986.
p. 129. Mirum non memorari ab co
librum dc Vita & virtutihus B. Emmc-
rammi
,
quem fub Meginfridi Magde-
burgenfis Pra'pofiri nomine edidit Ca-
nifius in limine tomi fecundi Leclionum
antiquar.
(
cdit. novae Bafnagiance Tom.
3;
pag
?
88.) De Arnoldo five Arnolfo
,
altero fcriptore viifae ejufdem Emme-
rammi , Epifcopi Pi/r/ravienfis
,
qui A.
652. obiit , diftum fupra Tom. 1. pag.
140.
Mepinhardus
,
Monachus Fuldenfis
Ord. Bened. fcripfit circa A. 880. opu-
fculum feu fermonem de AElis &trans-
latione corporis S. Ferrucii Martyris
,
edi-
tum a Surio ad 28. O&obr. Vide Vof-
fium pag. 322. Oudinum Tom. 2. pag.
338.
Meginhardus five Metnhardus
,
Her-
bipolitanus Epifcopus
(
primus ut puto
hoc nomine qui praefuit ab A. 1018.
ad 1033.
nam fuit & Mainhardus II.
Comes de Rottenburg ab A. 1085. ad
1088.
)
LATINJTAT
1088. )
fcripfit explanationem in Cantica
Canticorum
,
quam opus eximium vocat
Anonymus Meilicenfis cap. CXI.
Vita Meinvverci Epifcopi abA. 1009.
ad 1036.
Paterbrunnenfis five Paderbor-
nenfis
,
qui ex flirpe magni Ducis Wi-
tikindi duxit originem
,
edita primum
fuit a Chriftophoro Brovvero in fideri-
bus Germanice, Mogunt. 1616.
4. de-
inde integrior cum notis ab Adolpho
Overham viro erudito
,
Neuhufii 1681.
8. acdenique ab illuftri LeiKnitio Tom.
1. fcriptorum rer. Brunfvvic. pag.
517.
564.
fubjuncta pag.
565. 575.
Vita B.
Heimeradi
,'
de quo fupra in Egbcrto
,
1'.
2. pag. 108.
Sigijmundi
Meifterlthi
,
exarationem
rerum geftarum
ihclytse Civitatis Nev-
vronbergenfium
,
fiveCbronicon Noriber-
gcnfe ab A.
1360. ad 1480. primus edi-
dit
Jo. Petrus de Ludevvig tomo ocTa-
vo reliquiarum veteris aevi pag. 1.
149.
qui de auftore hxc pra?fatur : Vixit Mei-
Jicrlinus circa A. 1480. Principio Antifies
fttit tcmpli quod in Urbe Scbaldo facrum .
Deinde fpartam obiit eandem in Cccnobio
Grundlachenfi
,
in Urbis yicinia . Scripjit
a Noribergenfi Senatu conduldus
,
Patro-
nis Ruperto Hallero & Nicolao
Kreffio
&c.
Joanncs Melbcr auh>r Variioqui
,
edi-
ti Argentorat. 1488.
Antonius Melius
fupraToitl. i.p.
129.
Laurentius Mellifluus
,
fupra Tom. IV.
p. 250.
_
Melchiades five Miltiades Epifcopus
Romanus abA.
311. 2.
Jul.
ad A.
314.
3. Januar. Confer Petri Couiiant Epi-
fiolas Romanorum Pontincum p. 322.
feq. Ei tributam Epijiolam de primhi-
va Ecclefia & muiiificentia Confiantini
Magni Imp. erga eaudem , cxhibet , &
fuppofitam effe probat Blondellus in
Pfeudo-Ifidoro
pag. 422. feq. ficut etiam
Decretalcm
ad Mariuum
,
Eeneuiclum
,
Leontium
& ca?teros Hifpaniaruin E-
pifcopos
pag. 426. quam perinde ut Bi-
nius iu notis genuinam tamen conten-
dit effe
Agvirrius Cardinalis Tom. 2.
Ccncil. Hifpan.
pag.
74.
feq. Vide Ba-
/5-
L I B. XII. 6
7
luzium ad Lupi Ferrarienfis Epiftolam
CXXX. De Decretis
Melchiadi folitis
tribui videndus idem
Couftant pag.
535.
feq. & de actis cum eo in caufa Dona-
tijiarum pag. 323.
feq.
Gvilelmus de Melitona
,
fupra
Tom.
III. pag.
155.
feq.
Melckinus Melcbinustive Mevinus A-
valonius
(
de Elvano Avalonio fupra T.
2. pag.
94. )
Camber Britannus
,
A-
ftrologus & Hiftoricus circa A. C.
550.
Bardorum ftudiis impendio adhrcfiffe
traditur a Lelando cap. 25. Ejus ii-
brum de rcbus Britannicis
,
& alium de
Arthuri menfa rotunda & Antiquitates
fuis gentis memorat Baleus Centur. 1.
cap.
57.
ex Baleo Pitfeus pag.
97.
Voi-
fius pag.
243.
feq.
Melliccnfis five Mcdlicenfis Monafte-
rii in Auftria inferiore Ord. Bened.
Cbronicon a nato Chrifto incipiens fed
fcribi cceptum A. 1125. &a variis con-
tinuatum ufque ad A. 1564.
edidit V.
C. Hieronymus Pez
,
Monachus Mel-
licenfis Tom. 1. fcriptorum rerum Au-
ftriacarum pag. 166. 288. addita etiam
pag. 297. Hiftoria fundationis Ccenobii
Melliccnfis circa A. icoo. pag. 297.
301. & Necrologium Mellicenfe pag.
304. 312. Hiftonam fundationis etiam
ediderat Lambecius Tom. 2. pag. 627.
Anonymus Mellicenfis dc Scriptorib:-.s
EccIcJiaJlicisCXVll. duodecimi fcriptor
fcculi . Luci datus ab Hieronvmi fra-
tre Bernardo Pezio
,
Bibliothecario Me!-
Iiccnfi ad calcem Bibliothecpe Benedi-
clinar, AuguftcE Vindel. 17 16. 8. unde
ei locum dedi in Bibliotheca Ecclefia-
ftica Hamb. 171 8. fol. Pezii autem &
hoc aliifque , de quibus in Aguete
,
in.
Eynvvico
,
Potbotme
,
Trudcberto ; & prae-
claro tetratevcho Anecdotorum Opere
,
& undecim Bibl. afcetica? voluminibus
prxclariirime promeriti de hifce litte-
ris
,
nou poffum meminiffe quin ejus
hoc ipfo A.
1735.
extincli obitum ve-
hementer doleam
.
doleamque fata in-
terceffiffe Bibliothecx ejus Mellicenfi ,
tri-
tms iri fol. proferenda*
Voluminibus
I 2
quo-
(58 BIBL. MEDIJE ET I N F I MJE
quorum primo notitiam locupletem du-
centorum Codicum Manufcriptorum
dare voluit qui in Bibliotheca Melli-
cenfi adfervantur : fecundo Catalogum
Manufcriptorum totius Auftriae cum
Cnticis obfervationibus : & tertio ine-
dita veteris a?vi monumenta . De An-
nalibus Mcllicenfibus P. Anfelmi Schramb
in Abbate quinquagefimo fecundo qui
A. 1700. eleclus e-ft definentibus , edi-
tifque Viennce Auftria: 1702. fol. vide
A6fa Erud. Tom. V. fupplementi pag.
Mclito Afianus
,
Epifcopus Sardcnfis
in Lydia
,
inter fecundi feculi fcripto-
res Graecos laudatus , de cujus lucubra-
tionibus dixi Bibl. Gr. lib. V. cap. 1.
pag. 148. feq. & prseter Caveum alicf-
que dixere Tillemontius Tom. 2. me-
moriar. pag. 408. feq. & Halloixius
Tom. 2. fcriptorum Orientalium pag.
827. feq. A. Cangio in nomenclatore
fcriptorum quibus ad Gloffarium me-
dise & infimas Latinitatis ufus eft
,
me-
moratur
,
non ob commentitium librum
de tranfttu B. Vtrcinis qui fub Melito-
nis nomine in Bibliothecis Patrum ex-
ftat Latine : fed quoniam cjus Clavh
ex veteri Latina verfione exitat Pari-
fiis in Bibliotheca CoJlegii Jefoitarum
Claromontani
7
continensut notat Lab-
beus Tom. 2. de S. E. pag. 87.
expli-
eationem variarum S. Scripw.rx Vocum
,
ad eum fere modum quo in S. Euche-
rii formulis fpiritualis intelligentiae le-
guntur . Pretiofum hocce Antiquitatis
monumentum cum emendationibus Sir-
mondi editurum fe promifit
,
a quo
tam multa alia praeclara exfpedTamus
,
Magnus Crufius , Theologus hodie Gcet-
tingenfis in continuatione fpicilegii Pa-
tmm a
Jo.
Ernefto Grabio continuati .
Vide ejus diff. Epiftolicam A. 1728.
ditam Lipf.
4. pag.
13,
Mellifluus cognomen S. Bernardi Cla-
ravallenfis tum alibi tum in editione
fermonum Norimbergenfi A.
1495.
foL
Mellitus Laodicenus Epifcopus
,
fub
cujus nomine Latine exftat liber com-
mentitius de paffione S, Joannis Evan-
geliftse
,
de quo dicTum in Codice Apo
crypho Novi Teft.
Mellitus de quo Antomus Pagius ad
A C.567. n.
7. Exjiat in Bibliotheca
Colbertina Melliti brevis temporum ex-
pofitio Mamifcripta
,
cujus initio
profite-
tur AuBor
fe
in medium adducere qux ab
antiquioribus Scriptoribus accepit
,
&'
tem-
porum fummam ab cxordio Mundi ufque
ad Augujii Heraclii annum quintum
,
vel
Sifebuti Regis quartum
( A. C. 614.
)
brevher notare .
MelroJJcnfe Chromcon . Supra , Mail-
ros
Meluftnus nefcio quis cujus Chronica
Manufcripta inBibl. Gvalteri Copi ex-
ititiffe notavit Voffius
p. 714.
Marcellus Memorialis . Supra
,
Mar-
cellus .
Blafius Menalefms
,
Ordinis Vallis
Umbrofe Generalis fcripfit Vttam S.
Joannis Gvalberti
,
Ordinis illius condi-
toris
y
defuncTi A. 1073. Certe ejus no-
men Surius incerta conjecTura putavit
pra?figendum Vitae quam edidit ad XII.
Julii ex Manufcr. Codice nullum au-
cToris nomen prae fe ferenfe . Sed iit
AcTis SancTorum Tom.
3. Jul. 12. alii
duo antiquiores ejufdem Gvalberti vita:
fcriptores exhibentur Andreas de Stru-
mis
,
patria Parmenfis pag.
343.
& At-
to Abbas Vallumbrofanus
,
po/lea Epi-
fcopus Piftorienfis pag.
365. Praeterea
Hicronymi Radiolenfis
,
Monachi Val-
lumbrofani libri III. de Gvalberti hu-
jus miraculis ad Laurentium Medi-
cem qui A. 1492. obiit pag. 382.
453.
De illa Suriana autem pag.
315. in-
definitum relinquitur
,
ut fit etiam a
Voffio pag. 462. fitne ejus aucTor Me-
nalefius ifte
,
an vero
,
ut Pofievino po-
tius vifum Jacobus Fornerius qui po-
ftea Benediclus XII.
Mencngaldus five Menengardus nefcio
quis
,
cujus Hiftoriam Ecclefiafticam
ineditam memorat Labbeus pag. 385*-
Bibl. novae MSS.
Mengotus five' Megingotns TrajecTetv-
fis ,
non mihi notus nifi ex Udalrict
Babenbergenfis Codice Epiftolari apud
Jo.
L AT 1
N
I T A
Jo.
Georg. Eccardum Tom. z. Corpo-
ris fcriptorum medii aevi , in quo pag.
313. 328.
leguntur qux vel fcripfit
1-
pfe vel abaliis fcripta aut refcripta in
unum libelli corpufculum redegit
,
de
ea quzeftione ,
utrum fas lit ar&ioris
vitae
propofito obligatum renunciare at-
que ad dimiffa refilire
,
quod diitrite
ab eo negatur .
Michael Menotus
,
Gallus Do&or Pa-
rifienfis Ord. Minor. circa A. 1500. Lin-
guaaurea ditus fuse xtati , in cujus fer-
monibus tamen perinde ut Maillardi &
Gabrielis Barlettx plura inepta & facro
loco atque argumento indigna legun-
tur
,
quorum nonnulla ridet & ridenda
lecloribus fuis propinat H. Stephanus
in Apologia pro Herodoto cap. i5.pag.
339.
feq. cap. 29. 31. &c. adde Petri
Roques Paftorem Evangelicum pag.
133.
& Andreae Riveti Opera Tom. 2. pag.
3}9- 939-
Tom.
3.
pag.
37.
Sermones
ejus Quadragefimales Turoni habiti pro-
diere Parif.
1525. Praeterea ejus tracla-
tum de foedere & pace ineunda per me-
diam pcenitcntiam tanquam oratricem
ibid. 1526. editum memorat Waddin-
gus pag. 261.
Joannes de Meppis
,
fupra Tom. IV.
pag. 104.
Marius Mercator . Supra
,
Marius .
Jfidorus Mercator . Supra
, IJidorus .
Antonius de Mercede
,
Alphonfi Ara-
goniae Regis adConcilium Conftantien-
fe Legatus , cujus Parentatio in exequiis
Ferdinandi Regis Aragonia: A. 141 6.
30. April. habita exftat apud Herman-
num ab Hardt in Hiftoria illius Con-
cilii pag. 129. 138, Inter alia Regcm
pag.
134. laudat his verbis : Fuit ma-
gnanimus ut ASexander
,
prudens ut Bru-
tus
,
animofus ut Heclor & fortis velut
alius Machaboeus . Fuit abfiinens ut Fa-
bricius , conjians ut Xenocrates , oblivio-
fus injuriarum ut Julius . Fuit clemens
ut Titus,
jujlijfimus ut Traianus
,
libe-
ralis ut
fecundus Tiberius : peneraliter
,
m omnibus
temperatus , Templorum Dei
fundator & Patronus ut Conftantinus :
ut
Juftinianus
, <equiff\mus : totus gratus
T I S L I B. XII. . 6
9
ut Theodofius : vitloriofus ut Heraclius
,
felix ut Carolus
Magnus : Ecclefi<s de-
fenfator ut Otto , &
propefiifero Ecclefije
fchifmate exfiirpando noflri inviEliffimi C&-
faris Sigifmundi , comes individuus &
fo-
cius dile&tffimus indefeffus
.
Joannes Mercitts
,
five Mercianus
,
i-
bid.
Joannesde Mercuria
,
Ord. Cifterc. cu-
jus errores damnati Parifiis A.
1347.
Vide Bulaei hifloriam Academiae Parif.
Tom. IV. pag. 298. & Bibliothecam
Patrum Tom. XXVI. edit. Lugd. pag.
483.
Paffxonis S. Mercurii fub Decio Mar-
tyris , Afta edita ab Edmundo Marte-
neT. VI. monumentor. pag.
743. 750.
& Acla translationis pag. 751. 756.
Antonius Mericutius
,
infra Mincuc-
cius
.
Ambrofius Merlinus Camber
,
quem
Merlino Caledonio familiarem &infa-
fligio cognitionis rerum naturalium e-
minentem laudat Lelandus c. 27. Eun-
dem cap. 26. ubi de eo pluribus diffe-
rit
,
ingcnio
,
arte & induftria rebus
praepolluiffe omnibus , & Mathematica-
rum peritiffimum fuiffe teftatur . Cla-
ruiffe traditur circa A. 480. & Britan-
nis praedixifTe excidium ac clades infe-
rendas per Saxones
,
Danos ac Neu-
ftrios
.
& Regibus fortunam variam uc
Vortigerno ignem
,
Aurelio , apud quem
gratia piurimum valuit & Utherio ve-
nena
,
Arthuro exitum dubium
,
quae
eventus comprobavit . Scripta ei apud
Baleum Centur. 1. cap. 48. tribuun-
tur : Super arce Vortigcrni
,
& Epitaphium
fexti Regis
,
tum contra Vortigcrni Ma-
gos & fuper quodam Cometa . Videntur
autem hx particula? ejus prophetiarum
,
quas cum expofitione five glofla Ma-
nufcriptas fervari Cantabrigiae in Col-
legio S. Petri teftatur pag. 90. etiam
tres libros Vaticinalis hifiori<e memorans
,
Latine Manufcriptos Oxonia? in Colle-
gio Mertonenfi , & Cantabrigiae
,
Gal-
lice vero in Collegiis S. Petri & S. Be-
nediH . Nonnulla Merlini vaticinia
Chronico fuo inferuit Galfredus
Mone-
7
c BIBL. MEDI7E
muthcnns, de quo fupra Tom.
3.
pag.
10. In Bibl. Cottoniana pag. 76. Ma-
nufcripta: Prophetise qucedam de Anglia
& Scotia
,
JVkrlini
,
Sibylla: & de A-
quila
,
verfibus conncla- : & Egerlinide
afino coronato &c. profa . Citatur pro-
phetia Merlini in Chronico Alberici ad
A. 1136. pag. 278. & ad A. 1139. pag.
t.%6. Nic. Triveti pag.
237. 253.
&c.
& ab Orderico Vitali Jib. XII. atl A'.
11
27. pag. 887. ubi ait ems vaticima
per fexcentos annos in pluribus mani-
lefle completa fuiffe .
Mcrlinus Caledonius
,
five Silveitris
,
Scotns
,
Thelefini Helii vatis difcipu-
Jus
,
Meriino autem Cambro .Ttate fup-
par
,
etiam ipfe prophetias
cdn/ignaife
traditur. Vide Lelandum cap. 27. Ba-
leum Centur. 1. cap. 65. & Pitfeum
pag., ici.Verfus fexaginta divinatorios
hexametros de rebus Itaiicis , in Eirenfi
Bibl. fub Merlini nomine repent vul-
gavitque iliufcris Muratorius ad calcem
tomi ocfavi fcriptorum Italise .
Addarn & tertium Mcriinum Cocca-
jum
,
Mantuanum
,
Iicer. paullo junio-
rem
,
& cu;us verum nomen Thcophi-
ius Folengus . Monachus is Cannenns
fuic Ord. Bened. & rebus humanis va-
ledixit A. 1544.
cujus errigiem
,
vitam
,
fcripta & Iaudes reperire licet in Jac.
Philippi Thomafini elogiis Patav.
1644.
4,
editis pag. 71. Hujus inprimis
111-
notuit ppus phantafiarum Macaronicarun:-
,
(
a
)
in XXV. difrributarum parKs , five
poema Latinum ludicrum
,
quod Itah-
cis & Etrufcis vocibus , interdum ru-
flicis mixtum ac vanatum
,
non ne-
gk"51a metri harmonia nec poetico de-
ftitutum ingenio aut lepore
,
facla &
xnorec hommum jocofe per/lrmgit
,
pra.'-
miffa nmili joculari fcnbendi genere
Zanitonella
,
de Toneili erga Zaninam
amoribus
,
& fubjuniris Iibris tribus
Mojchcui
,
de bello mufcarum ac formi-
carum ; nec non libello Epiftolarum
C
a
)
Folengius ipfe jn apologia poem.-.tum fun-
rum Mrfcsronicorum : A<s
ifia
poetica nuncupatur
ars macatonica
, a macaronibus dtrivat.i
;
qui ma-
carones
funt quoddam puimentum farina
,
cafeo
,
butyxo (pmpaginatum
,
g<ojfv.rn ,
rude & ruftiia*
ET INFIM/E
atque Epigrammatum . Prodiit Venet.
1581. 8. 1613. 8. Francifcus Vavaffcr
libro quem ludicrae di&ionis ufui op-
pofuit
p. 453.
Tantum dico
,
Merlinura
Coccajum in Italia, & Antonium de A-
rena in Gallia
,
qui feynilatinx fcripthnis
ludicrx auBores veiprimi fuerunt vclpra-
cipui
,
non admodum
fibi a muitipliri fpur-
citie rerum & verborum cavijfe . Citatur
hicMerlinus a Francifco Rabelamo non
diflimilis viro mgenii pluribus locis
,
fed ut Menagio probe obfervatum
,
li-
bri de patria diabolorum
,
memorati lib.
3.
cap. 11. nihii aliud funt quam ma-
caronicaj tres poftrema;
,
quibus infe-
n a Merlino ad exemplum Dantis de-
fcribuntur .
*
Antiquior operis Coc-
caji editio producra eft Venetiis an.
1517. in 8. Probatiffima eft editio e-
jufdem operis Amiklcdamenus anno
1692. in 8. Ejufdem aucforis eft alte-
rum opus de Paifione Domini hexame-
tro verfu
,
quod utrum lucem afpexe-
rit ignoro . Iralice ctiam fcripfit il Tri
per uno tum II iibro dciia Gatta
;
& i'
Giano .
Merobaudvs Gallus
,
fupra Marbo-
clus .
Merobaudes Hifpanus SchcJalticus cui
iri Poetis Chnftianis Georgii Fabricii
pag. 763. tribuitur Carmen verfuum
umietrigmL.i quod incipit :
Proles werd Dji cun^lis antijuior an-
nis .
Incertum idemne de quo Idacius Chro-
nico ad A. C
427.
Merobawics natu no-
btlis
,
VJ' cloqnentt.c merito
,
vel max'rh
pcrmtis Jludio vetcribus comparandus
,
tcflimonio etiam provctius jiatuarum . Vi-
de Nic. Antoninm lib.
3.
Bib. vet. Hi-
fpan. cap.
3.
Me-fopius Pontius Anicius Paulinus
,
inira
,
Paulinus .
Bartholom.cus Merula
,
Manruanus
,
Protonotarius Apoftolicus
,
fcripfit ad
Marcum Georgii Cornelii
,
Senatdris
Ve-
num . idt
Maratonico nil nil gra,)cd<nem
,
t-
tatem , &
}g/gi
defeet-in ft
contjneye.
Qoi
-
ferendus Oct.rv: ;?
Ferrarius
!;
OrigjnibiiS
Italici ,
& .Tf.idius iWena^iu! In ItaHcis, Gallicifque ,
m
voce macarons ,
L A T I N I T A T
Veneti
,
ReginsCypri
fratris filium cir-
ca Annum 1499.
commentarios in Ovi-
dii libros de amoribus : Deinde ad eun-
dem M.
Cornelium jam Cardinalem&
Patriarcham
CPolitanum
,
qucm elo-
quentix
pra?ceptis imbuerat
r
enarratio-
nes in Ovidium dc Trifiibns
,
& A.
1497.
in libros dc Ponto
,
& ad Francifcum
Georgii Cornelii equitis & decemviri
fiJium in libros de arte amandi & de
rcmcdio amoris . Mediolan. 1510. fol. ut
recentiores editiones prxteream
.
Bernardini Mcrul.c commentarios in
Vitruvium
,
quos pcr plagium nbi vcn-
dicarc voluerit Gaudentius Merula
, lau-
dat Antonius Majoragius in Apologia
contra Gaudcntium pag. 29. & Anno-
tationes in Vitruvium inter Gaudcntii
MeruLe fcripta refert Simlcrus
.
Gaudcntius Merula Novarieniis fub ea-
dem fere tempora inclarefcere ccepit,
cujus libri tres de antiquitatc & origine
Gallorum cifalpinorum prodiere Lugd.
1556. atque cum qucrcla apologctica A.
1557.
Mediolani fcripta
,
recufi Bcrgo-
fiii 1592.
8. inde in x^ndreae Schotti
Italia illufirata
,
Francof. 1600. fol. &
in Grxvii thefauro Antiquitatum Ita-
liaeT. i.Lugd. Bat. 1704.
fol. E;ufdem
Merulx memorabilium libri quinque Lugd.
1556. De alius illius fcriptis vide
,
fi
placct Simlerum . Apologia quam dixi
Majoragii in Gaudentium Merulam
,
una cum ejus Oratione de auro prodiit
Ultrajecli \66o.
4.
qua declarat a fe
minime relegatum efle Ciceronem ac
Terentium
,
ut ille finxerat in dialo-
go : & centum amplius ejus errores no-
tat contra ufitatam Ciceroni ac Teren-
tio locutionem .
Georgius Merula
,
Alexandrinus Sta-
tielenfis in ditione Mediolanenfi , Fran-
cifci Philephi , fed parumgratus, difci-
pulus
,
praxeptor Triflani Chalci
,
quem
nori magis gratum fuit expertus . Hu-
maniores litteras cum laude per mul-
tos annos docuit Venetiis
,
& ab A.
1482. Mediolani
,
diemque obiit A.
1494.
major
feptuagenario . De eo prseter Poli-
tianum libro Epiflolarum undecimo,
I S L I B. XII.
71
Joyium
,
Vofliumque ac Ghilinum con-
fuli poflunt auclores eruditi Diarii eru-
ditorum Italia* T. XVII.
p. 291. feq.
& T. XVIII.
p. 934. Jo. Hubnerus no-
fter in Bibl. hifionca Hamburgenfi Cen-
tur. VI. pag. 26. & Niceronus
tomo
VII. memoriarum de viris eruditis pag.
86. feq. ubi fcripta etiam & fcriptoruni
editiones accurate referuntur . Ea firi-
clim a me memorari fatis fuerit , atque
inprimis cclcbranda opera quam inve-
terum fcriptis emendandis atque illu-
ftrandis pofuit
,
in Plauto
,
fcriptoribus
rei rufiicx
,
Virgilio Plinioque : Cicero-
7iis libris de finibus
,
DccLzmationibus
Quintiliani
,
Aufonio
,
& quos ex Biblio-
theca Bobienfi eruit , Velio Longo de Or-
thographia
,
& Tcrcntiano Mauro : Tum
commentariis in Ciceronis Orationem pro
Ligario & Epifiolam ad Lentulum iib. 1.
Epift. 9..in Statium item
,
& quibus ini-
quiorem fe Domitio Calderino praebuit
,
in Juvcnalem ac Martialem . Animad-
verfionibus denique in Galeoti Martii
libros de homine
,
de quibus fupra
Tom. 3.
pag.
5.
Vertit etiam ex Xi-
philino Vitam Imperatorum Hadriani
,
Nerva? , & Trajani
.-
& defcriptionem
Montisferrati & conflagrationem Vefe-
vi montis . Sed pra?cipuam ingenii lau-
dem tulit fcriptis eleganter libris X.
Antiquitatis Vicccomitum Mediolancnfium
,
ab origine Urbis ufque ad A. 1323. qui
pofl editiones duas Mediolanenfes &
duas Parifienfes prodiere in tomo ter-
tio thefauri Antiquitatum Italise Gr-
vianiLugd. Bat. 1704. fol. omifla quam
prima editio exhibet Merulx prcefatio-
ne ad Ducem Lud. Mariam Sforziam .
Bellum Scodrcnfe de Scodra a Turcis
obfeffa Sc a Venetis fortiter defenfitata
menfe Majo Anni
1474.
Prodiit Vene-
tiis in 4. dicatum Jacobo Merulae &
Francifco Gambarino . Voluit etiam
edere Allatius libro
tw.\iAy.t^j
quarto
,
quem cum aliis feptem adhuc defidera-
mus . Contra Cornelium Vitellium Me-
rulce obtre&atorem legenda Pauli Ro-
mulejenfis pro Georgio apologia Venet.
1482. 4.
*
Totam illam Voflii
narra-
tiun-
7
z BIBL. MEDIJE
tiunculam de Philelpho adeo acerbe fe-
rente inveclivam in fe fcriptam a Me-
rula ,
ut ex animi agritudine contra-
&o morbo vitam intra triduum abfol-
verit
,
tanquam futilem
,
& nullo in-
nixam fundamento rejicit Niceronius
Tom. 7.
Illam tamen alTerit Cornelius
Vitellius in libello contra Georgium
Merulam
,
cujus prcefationem ad Hermo-
laum Barbarum fcripfit , ha?c in ea nar-
rans : qui difcipv.li ( Georgii
)
ingratitu-
dine commotus
,
ut par erat
,
oSogenarius
fenex ,
tanto dolore confliBatus eji
,
ut tri-
duo vitam exhalaverit . Merula' antiquita-
tes Vicecomitum Mediolanenfnm nondum
integra? prodierant
,
quo tempore Fa-
bricius
fcribebat
,
cum prior tantum
decas lucem afpexerit ; fecundam nemo
hucufque detexerat . Prodiit tandem
in Tom. XXV. Rer. Ital. nuper an.
1751.
excufo
,
quamquam non integra
,
cum
imperfeclum opus auclor relique-
rit . Librum quartum
,
&annumi342.
non fuperat
.
Liceat his Paulum Merulam Gvilel-
mi , Secretarii Dordraceni F. adjunge-
re , licet juniorem
.
faltim ut a prio-
ribus ranto redtius diftinguatur . Inter
Dottores publicos Leidenfis Academia:
Jufti
Lipfii fucceflbr inclytus, diem o-
biit
Roftochii
,
quo valetudinis caufa
fe
contulerat A. i6gj. nondum quiu-
quagenarius : de quo praeter Bibl. Bcl-
gicx
fcriptores Valerium Andream
,
Svveertiumque
& Meurfium Arhen.
Belg. pag. 159.
feq.
Jo.
Kirchmannus
Oratione de vita & obitu Pauli Meru-
\x ,
Rofcoch. 1607. 4. & Lugd. Bat.
1672.
12. h. n Henningi Wittenii me-
moriis
Phllofophor. Tom. 2. pag. 8.
Thomas
Crenius Tom. 2. animadverf.
pag.
110. feq. Aiolphus Clarmundus
Tom.
VII. vitarum pag. 91. Hieron.
Ghilinus Tom. 2. theatri fui p. 209.
&
Niceronus in limine *bmi XXVI.
memoriarum dc erudkor. vitis . Ex fcri-
ptis ejus prirno Ioco referam narrat'0-
nem rerum
adverfus Angelum Meftilam
tragice geftarum ab Inquifitoribus
,
quo-
rum
fententia Montibus propter Reli-
ET INFIMJE
gionemA.
1557.27.JuI. vivus eftcom-
buftus.Lugd. Bat. 1604. 4. Tum
Hifto-
riam Ecclefiafticam ac Politicam 1200.
annorum
,
quam Gvilelmus Merula
Pau-
li F. additis annis quadringentis ad A.
1614. perduxit . Lugd. Bat.
161 5. fol.
Csetera funt Willerami editio Lugd. Bat.
1598. 8. de quo infra fuo loco
,
frag-
menta Annalium Ennii cum notis
,
ibid.
1595. 4. Eutropius cum PauloDia-
cono . Lugd. Bat.
1592. 8. Lugd. Bat.
1594.
8. Vita Erafmi & libri duo Epi-
ftolarum . 1607. 4.Vita Francifci
Junii
1595. 4.
utraque ab ipfo Erafmo
con-
fjgnata & Junio . Urbis Roma: defcri-
ptio .
1599.
Colmographia generalis li-
bris III. & Geographia Europa; in ge-
nere
,
tum Hifpania , Gallia, Italiali-
bris IV. Amft. 1605. 4. 1621.
1636.
Diatribade ftatu Reip. Batavica?, eden-
te Joach. Morfio . Lugd. B. 161 8.
4.
Cynegetica , Belgice : & praxis Civilis
Curiar provincialis apud Batavos , itidem
Belgice . 1592. 4. De hiftoria ejus Bel-
gica vide Baudii Epiftolas pag. 250.
254.
Diflertatio de oceano & maribus
,
Lugd.
Bat.
1633.
8. Operaalia poftuma Lugd.
Bat. 1684. 4.
de quibus acia Erud.
1685.
p.
28.
Joannes Merylinch
,
Monachus Anglus
Glafionienfis
, cujus Hiftoriam rerum in
Anglia fpeciatim & Hibernia gefiarum
primis novem annis Joannis XXII.
Pontificis
( A. C. 1316. ad
1325.) ede-
re mftituit paullo ante obitum fuum
hoc ipfo anno
1735.
Vir meritiiTimus
de bonis literis & de patria fua hiito-
ria Thomas Hearne .
Meffianus Presbyter
, cum Cypriano
Tolonenft & Stephano Diacono fcriptor
vittx Magiftri fui Cjtfarii Arelatenfis
(
qui
A.
542.
diem obiit )
ad fororem ejus
Ca:fariam /^batiffam . Exftat apud Vin-
centium Barralim in Chronologia Leri-
nenfi Lugd. Bat. 161 3. 4. & Mabillo-
nium Tcm. 1. A6t. Sanclor. Ord. Be-
ned. pag. 669. Partem ediderat Surius
ad 27. Auguft. Vide fupra in Csfario
Tom. 1.
p. 86$. & Cypriano pag. 1260.
Voffium
p. 243.
*
Extat etiam MeiTia-
ni
L A T I N I T A
ni hujus epiftola ad Viventium ex MS.
codice Arelatenfi a Mabillonio Anna-
lium Tom, I. in appendicc vulgata in
quacalefle vifum per nodem objecTum
S. Casfario narrat . Extat etiam fupplex
libellus a Meifiano fecrctario oblatus
Symmacho Papa- pro junbus Eccleiije
AreJatenfis ailerendis . Vide Concilio-
rumTom. 4. pag. 13
10. edit. Parifien-
fis.
Hifioriam liberationis
Meffinx in Si
cilaa Saracenorum dominatu A. 1063.
pcr Comitem Kogcrium Normannum
.iaclje
,
fcriptam A. 11 60. vulgavit Ba-
luzms tomo fexto Mifccilancorum pag.
174. 196.
Metillus Tegernfeenfis in confmibus
montium Tyrolis Monachus S. Quirini
Ord. Bened. non circa A. 1060. fed
1160. ut refte Cafp. Brufchius ex Cod.
Manufcr. Tegorino five Tegernfeenfi
,
Oudinus Tom. 2. p. 780. Acra Sanclor.
Tom.
3. Martii pag.
545.
& Jacobus
Bafnagius : ac nuper ollenium in A.C.
Auguftmiani Arnolfo five defenfione Ar-
nolphi Bavaria. Ducis , Monachii
1735.
.4. pag. 29. Scripfit Ploratiano carmi-
num gcnere & metro Lyrico Quirinalia
five gcjla S. Quirini circaA. 269. Mar-
tyris . Quinque primis odis de Philippo
canit Imperatore celebratifque ab eo
ludis fccularibus
(
Confer Petrum Taf-
num de anno feculari cap. 8. Tom.
. VIII. thefauri Grseviani pag. 508. 617.
)
Tum eodem Philippo A. C. 249. cum
filio itidem Phihppo occifo
,
illiufque
ex Severa fiiium ac hujus fratrcm facit
Quirinum
,
quem poit necem patris pue-
rum feptennem
,
ac titm cum matre
baptizatum refert
,
viginti deinde an-
nis elapfis fub Claudio II. palma mar-
tyrii decoratum
,
qure aliis quinquc odis
perfequitur . Sequnntur dein oclo od<e
quibus continetur hiiioria translationis
facri
corporis Roma poft A. 746. ad
Ccenobium Tegernfeanum . Inde Odx
fex & quadraginta
,
qvubus patrata in-
tercemone
S. Quirini miracula celebran-
tur . Denique opus concluditur decem
eclogis bucolicorum Quirinalium
,
quo
Tom. V.
T I S L 1 B. XII.
73
iterum va; ia recenfentur miracula
,
po-
tifiimum in ruilicis punitis
,
quia vota
foivere negtcxerunt . Ediditex M. Vel-
fert apographo Henricus
Canifius in ap-
pendice tomi primi Antiquarum
Leho-
num
(
T.
3.
edit. novae bafnagiaua;
par-
te 2. pag. 117. 196. )
atque inde
par-
tem Mabillonius Toin.
3.
Acr.
Sanclor.
Benedictin. pag. 663. Non Metellum
fed A&a antiquiora ejufiem argumen-
ti
,
profario fcripta fermone
,
qualiafe-
cutus & carmine expremfle Metellus vi-
deri poteft
,
cdidit Henfchenius
Tom.
3. Ach Sanclor. 25. Martii pag.
545.
553.
Conierre etiam licebit tres vetu-
ftas de S. Quirino Sequentias
,
quas ex
Manufcripto Tegernfeenfi edidit
Ber-
nardus Pez Tom.
3.
anecdotorum
par-
te
3.
pag. 590. 594.
Hugo Metellus
,
fupra Tom.
3. pag.
296.
Metenfium Epifcoporum Chronicon al>
Apoftolorum temporibus ufque ad A.
1260. editum a Dacherio Tom. VI. pag.
661.
(
edit. novx Tom. 2. pag.
224.
233.)
Tra, inquit Dacherius
,
Chronici
hujus fcriptores obfervavimus . Primus qug
rctulit
,
ab hifloria Metenfium Epifcopo-
rum auliore Paulo
,
Diacono Aquilcjenft
ynagna ex parte mutuatus
efl ,
& ad Po-
ponem Epi/copum
(
A. 1120.
)
pervenit
.
fccundus Jiylum duxit ufque ad Bertran-
nurn
(
A. 1200. circiter :
)
tertius deni-
que
finem fecit in Jacobo LIX. Epifcopo
,
anno videlicet 1260.
Chronicon breve S. Vtncentii Mcten-
fis
ab Ann. 511. ad 1279. vulgatum
a
Labbeo Tom. 1. Bibl. novae Manufcri-
ptor. p. 344. 347-
Anonymus Metenfis Ord. Praed. fcri-
ptor Chronici circa A. 1274.
fodocus Metzlerus Ccenobi
Sangal-
lenfis junior quidem eft
,
fcr:
enim
An. 1606. fed hoc loco a me 1 "ortur
quoniam ejus libros duos de Viris .
flri-
bus Monaflerii S. Galli edidit Bernuidus
Pez Tom. 1. anecdotorum parte
3. p.
357.
626. Confer
,
fi placet
,
ejus dif-
fert. Ifagogicam tomo illi prannilTam p.
LXXXIX.
K
Mi-
74
BIBL. MEDIJEET INFIMJE
Michael Angelus
,
de cujus vaticiniis Theologia.' Profeffore in Univerfitate
Co-
fub Sixto IV. editis
,
Epifloia Petri
Delphini A.
1495.
data exftat apud Ed-
mundum Martene Tom.
3. colleclionis
vett. monumentorum p. 11
53.
Michael Angltcus
(
Langlois
)
Francus
Bellimontenfis
,
Juris utriufque Profef-
for & Poeta circa Ann. 1550.
de cujus
fcriptis videndus Simlerus , & liber fu-
periore Anno
1734.
editus Parifiis , fin-
gularitez hifloriques & litteraires pag.
278. feq. Alius Mickael Anglicus
,
infra
Michacl Magifter .
Michael Angrianus
,
aliis Ancrianus
,
Aignanus
,
reclius de Ajgvanis Bono-
nienfis , Carmelitarum ab A. 1381. Ge-
neralis
,
Vitam produxit ad An.
1396.
five ut Petrum Lucium fecutus Ale-
grius
,
An. 1416. Creditur hic verus
au&or Commentarii non contemnendi
in quinque libros Pfalmorum
,
qui fa>
pius lucem vidit fub Incogniti nomi-
ne
,
& ab aliis refertur ad Pctrum
Berchorium
,
(
a
)
fed a Joanne a S. An-
gelo
,
( /O alnfque Michaeli vindica-
tur . Prodiit incogniti nomen pra?ferens
Medioian. 15 10. Compluti 1524. Lugd.
1581. 1588. 1602. Parif. 1613. & prae-
fixo Michaelisnomine Venet. 1603. 1623.
Lugd. 1652. 1673.
Memorantur pr&ter-
ea ejus Ledlura in Pfalmos Pccnitentia-
les
,
& Commentaria in Michaam
,
&
in quatuor Evangcliflas . In IV. libros Sen-
tentiarum . De Conceptione B. Maricc .
Quadragefimale . Lexicon inchoatum Theo-
logicum ad litteram C. ufque . Tabulx
fivae Indices in Decretum , in Gregorii
Moralia
,
Commentarii in Ariflotelis E-
thica
,
inValerium Max.&c. Vide Lud.
Jacobum in Bibl. Carmelitana
.
Michael de Baculeto
,
vix notus nifi
ex Sanderi Bibl. Belgica Manufcriptor.
parte 2. pag. 70. ubi memoratur tra-
clatus five fermo de Sacramento Altaris
,
auttore M. Michaele de Baculeto , S.
Qa') Michaelis Ximenii Baranconis Incognitus
per fe cognitus
,
five difTertatio comparativa
,
in
qua Petrum Berchorium verum efle auclorem com-
mentarii in Pfalmos difputat. Madrit. 1720. 8. E-
jufdem Incognitus apertius cognitus
,
ibid. 1722.8.
& Conclufio alleationis in lite fuper certitudine
lonienfi , Monacho S. Bavonis
,
Ganda-
vi A. 1372. Incipit : Memento mirabi-
lium ejus qux fecit
.
S. Michaelis Bambergenfis Ccenobii An-
tiquitates five diplomata XXX. illud
fpeclantia juris publici fecit V. C.
Jo-
annes Fridericus Schannat in collecHo-
ne prima Vindemia? litterarix
,
Lipf.
1733.
fol.
p. 41. 50.
Michael dc Blaubein
,
five Blaupain
,
infra
,
Michael Magi/ler .
Michael Cacfenas
,
Italus Ord. Minor.
Generalis de quo fupra Tom. 1. pag.
Michaelis Carrarienfis
,
qui Voffio
p.
600. aliifque memoratur , integrum no-
men eft Jo. Michaei Albcrtus Carrara
,
five de Carrara Bergomenfis Hiftoricus
,
Philofophus, Poeta
,
Medicus qui obiit
in Patria fua A. 1490. Hic prseter tu-
telam five apologiam vitamque Gvidonis
Carrarx
,
parentis fui Philofophi ac Me-
dici
,
defuncli An.
1457.
fcnpfit Hiftu-
riarum Italicarum libros XL. De bello Ve-
neto per Jacobum Antonium Marcel-
lum in Italia geilo pocma heroicum .
De B. Clara de monte Falco Ord. Ere-
mitar. S. Auguftini libros IV. De Ur-
fuU Patavin prxconiis
,
Admiranda
,
a-
tla ludis Megalcn/ibus
,
Calixto III. Sa-
cerdote maximo
,
Frederico IV. Crefare
& Francifco Fofcaro Venetorum Duce.
Orationem in funere Bartl olomxi Coleonii
.
De regimine fanitatis libros VII. De cauja
errorum in medicinis . De peftilentia ad
Francifcum Diedum . In Aphorifmos Hip-
pocratis
. Ifagogarum librum five introdu-
tlionem Medici . De fato &fortuna
,
Stro-
mata ad Dominicum Georgium . De
0-
rtgine omnium fcientiarum . De uxcribus
non ducendis . Commentaria in Ariflote-
lis libros de anima
,
nec non Phyficos
atque Metaphyficos In Commcntatorem
,
de natura ac cognitione fimplicium .
De
Autoris
I&cogniti in Pfalmos
,
five fupplementum
duplicis/tracfatus pro Petro^ Berchorio ibid.
1728. 8.
(b) Jo.
a S. Angelo in dift". apologetica pro In-
cognito per fe cognito . Madrit.
1721. 4. Afta E-
rud. Ti?m. X. fupplem. pag. 281.
1 AT I N I T A T
De Incarnatione
Domini noflrijefu
Chri-
Jli . De ejufdem paffxone ,
in quo Vetus &
Novum Tejiamentum conjungit . Bucolicum
carmen ad
Petrum Ponzonum
,
Cremo-
nenfem . Orationes
,
atque lingua Italica
Comcedias ,
triumphos aliaque poema-
tia . Vicie
Jo.
Philippi Bergomenfis Chro-
nicon in extremo libri decimi
,
Dona-
tum Calvum in fcena litteraria fcri-
ptorum Bergomenfium
,
& Diarium e-
ruditorum Italia? Torn. XIX. p. 446.
fcq.
Michael de Charcano
,
five Carcano
,
Mcdiolanenfis Ord. Minor. circa Ann.
1480. Ejus Quadragefimale fermones XI.
in Decahgum prodiere Venet. 1492.
Qua-
dragefimale de pocnitentia & ejus parti-
bus . Venet. 1487.
Quatuor novijjima
,
Colon. 1492. De commendatione virtutum
&reprobatione vitiorum
,
Mediolani
1495.
Conjejfionale
r
Venet. 1
5 13.
8. De pec-
cato in genere . De tribus praecipuis pec-
catis, fuperbia
,
avaritia
,
luxuria . De
quatuor reliquis peccatis capitalibus in-
vidia , ira
,
acedia
,
gula
,
& earum fi-
liabus
.-
per Adventum <& Quadragcfi-
roam Venet. 1476. 4.
De
fide
Cbrijiia-
na liber Bafil.
1479.
Vide Trithemium
cap. 865. Waddingum
p. 259. H. War-
thonum ad Caveum
.
& Reiferi indi-
cem Manufcriptorum BibL Auguftanx
p. 99. 104.
Michael de Dnrcn
,
infra
,
Michael Her-
brand .
Michaet Francifcus
,
Infnlenfis Flandcr
x
Ord. Prred. Philippi Aufiria? Archiducis
a Confdlionibus
,
obiit in Patria Ann.
1502. de quo Jacobus Echardus
1'.
2.
p. 7.
fcq fcripfit Quodlibetum de vifi-
taie fatcrnitatis Kojarii feu Pfalterii 3.
Virginis ,. Colon. 1476. 4. ac deinde fiv-
pius . Decifionem QuodLbcncam juper
Jeptcm principalibus B. Virginiy doloribns
una cum Ojfitio
de c^mpajfwne S. Ma-
rut . Antvv, 1494. 4.
Determinationem
de tempore adventus Antichrijii
,
ejufque
ingreffu in Mundum
,
progreifu & e-
greffu
, & de novitatibns quar jam de
eo currunt .. Colon. 1478. 4.
De abufi-
bus aidicorum . Quadragefimah- & Adven-
1 S L I B. XII.
75
tuale de arte moriendi
,
quod Mortis cel-
larium nuncupatur . In Antiphonam : Sal-
ve Regina
.
Michael de Furno Infulenfis etiam i-
pfe & Ord. Prad. Magifter in Theolo-
gia Parif. circa Ann.
1540. Scripfit in
Cantica
,
Danielem
,
Matthxum
, Lucam
+
Joannem & Collationes five Sermones de
SanSis . Vide iterum
Jac. Echardum
T. 1.
p. 596.
feq.
Michael de Gyrio
,
infra
,
Michael Pra-
genfis
.
Michael He^brancl de Duren
,
Prior
Carmclitarum
,
Conventus Crucenna-
cenfis dia:cefeos Moguntinx circa Ann.
1410. de quo Trithemius de S. E. cap.
713.
& de luminaribus Germania' cap.
149. Scripta ejus
,
praeter Sermones de
tempore & de Sancdis
,
Commentarii in
libros Ethicorum Arijlotelis . Gollationcs
Synodales multas addit Alegrius pag.
Mtchael de Hombafio non notus mihi
nifi c Cangio
,
qui eius fcriptum de mo-
do
fgnificanM
cvolvit in Bibl. Sanger-
manenfi
,
Codice
330.
infra Mich. de
Morbojh .
Michael
,
Ord. Minor. Inquifitor \\x-
reticr praviratis in Arelatenfi
,
Aquen-
ii
,
Ebredunenfi & Viennenfi provin-
ciis
,
cujus Sententiam contra quatuor
Minoritas combuftos in Mamlia Ann.
1318. edidit Balumis Tom.. r, Mifc
p.
198. & 272. feq. Epiftola JoannisXXII.
ad hunc Michaelem
,
ibid. pag. 195.
Michael Lochmaier
,
Canomcus 11011
Patavinus in lcalia
,
fed Patavienfis
,
five PalTavienfis in Bavaria
,
Theologia?
& Juris Canonici Do6*or circa Ann.
1496. Hujus eit Parochiale Curatorum
,
poit echtioncs Lipf.
1497.
Haganoenfem
1498. & Paiif.
1513.
recenfitum a Gvi-
lclmo Nefen'6
,
Anaxipolitano
,
BafiL
15 14. 4.
divifum ni traclatus decem
.
1. de jure parochiali quid fit & inqui-
bus confifiat . 2. de decimis & primi-
tiis .
3.
de oblationibus . 4. de pceni-
tentiis recipiendis .
5. de Miifis audien-
dis . 6. de fepulturis & rcmediis ani-
toarun . 7. dc Canonica portione . 8.
K 2 de
MEDIJE
9.
de col-
76
BIBL
de benedicTione nubentium ,
latione Sacramentorum & 10. de red-
ditibus qualitercunque Curato prove-
nientibus . Scrmones de Sanzvislive. prom-
tuarium fermonum in Evangelia feffci-
vaha totius auni
,
nec non iri Ecclefia-
rum dedicationes & pnmae Miffae cele-
brationem
,
Haganoa?
1497.
1500. 1512.
15 16.
4. cum fermonibus Pauli de Wa-
an. Vide Robertum Gerum ad Caveum
,
& Tobiae Eckardi notitiarn Manuic:;-
ptor. Bibl. Quedlimburgenfis
p. 54.
Michael Blaupain
,
cognomento Magi-
Jler
,
patria Cornubienfis , Anglus circa
A. 1420. Poeta 8c fcriptor Hijiorix Nor-
manniot quam memorat Voffms p.
474.
ex Pitfei pag. 322. Non diverfus luc a
Michaele Tregorio primo Academioe Ca-
dornenns doctore
, ac deniquc Archie-
pilcopo Dublinenfi
,
de quo idem Pit-
feus
p.
661. Huetius Origg. Dadomenf.
cap. 18. Warxus Hibernioe S. p.
116.
& ex Lelandi c.
527.
Baleus VIII. 14.
ubi & Letturam in IV. libros Sententia-
rum
,
&.Qu.ejiiones Ordinarias
,
& librum
de Origme Studii five Academia' Ca-
domenfis . Ejus aculeatum carmen con-
tra Henricum Abrincatenfem five A-
brincenfem memorat Lelandus c. 200.
Incip. Archipocta vidc quod non
fit
. Alia c-
jus carmiua & Epirtolas Baleus IV. 10.
Hunc elTe quem Michaelem Artglicum
Jo.
Ravifius Textor in Cornucopiae ap-
pellat
,
eidem Pitfeo notatvrm : eft au-
tem Textoris Cornucopioe libellus cum
Omcina ejus editus, in quo referensor-
dine alphabetico res omnis generis , an-
notat quibus in locis reperiantur & fre-
quentiliimac
,
& fuo in genere melio-
res
.
Michael Magifter , infra
,
Michael Sco-
tus .
Marcus Antonius Michael
,
Patricius
Venetus A.
15
16. compofuit defcriptio-
nem agri & v.rbis Bergomatis
,
qua? cuni
Francifci Bellafini de origine & tempo-
ribus five fatis Urbis Bergomi prodiit
Venet. 1532, 4. atque inde in thefauro
Scriptorum Italiae Burmanniano
,
Tom.
IX.
ET INFIMjE
Michad de Maffa ,
Ord. Eremitar';iii
S. Auguftini
,
defuntus Parifiis A. 1336.
de quo Trithemius cap.
923.
Po'
r
:vinus
&c. Scripta ejus : Vita Chrijii jrice Ma-
nufcripta Lipfiae in Paulina
,
tefte Fel-
lero p.
161. In Efaiam . In quatuor E-
vangeli/las . De pafjidne Domini
,
De
quatuor Virtutibus . Sermones .
*
Cef-
fit e vita Ann.
1337.
Scpipfit in
quatuor libros Jententiarum
;
in li-
bros omnes Vet. Tejiamenti Commentarrios
]
de tribus virtutibus Divinis ; de mentis
&
efficacia
bomrum operum
;
notabilia
quoque ac quxfiiones
;
& reliquos omnes
libros hic a Fabricio indicatos . Vide P.
Gandolfo in Differtatione de 200. Au-
gufhnianis .
Michael Mediolanenfis ,
fupra
,
Mi~
chael de Charcano .
Michael de Morbofio ,
Grammaticus
,
cujus liber infcriptus : Modi
fignificamli
Manufcriptus in Bibliothecis Belgii te-
fte Sandcro p. 105.
Ex Necrologio Abbatiae S. Michaelis
Ulterioris Portus fub Archiep. Rotho-
magenfi
,
excerpta apud Dacherium in
notis ad Gviberti Novigentini Opera
p.
633- .&<!
Michael Ord. Minor. Supra
,
Michael
Inquijitor .
Michael de Platca
,
five Platienfis Si-
culus Ord. Minor. Hifloricus claruscir-
ca A. 1370.
Hijioriam Siculam Nicolai
Specialis , definentem in A.
1337.
con-
tiriuavit ab excefm Friderici II. Arago-
nii Siciliae Regis ufque ad Ann.
if6x.
more computandi Siculo ( 1362. morc
Romano
)
Vide Antonini Mongitorii
Bibl. Siculam Tom. 2. pag. 78. Editu-
rum fe recepit ex Codice Manufc. D.
Friderici de Vigintimiliis
,
Equitis Pa-
normitani
,
Antonius de Amico MafTa-
nenfis
,
inter alios rerum Sicularuni
fcriptores quos retuli in ConfpecTu the-
fauri litterarii Italiae
p.
161. feq.
Michael Pragenfts
,
Carthufiae prior
Gyriacenfis & Agsbacenfis , defuncTus A.
140
1. Ejus dialogus de Cuflodia Virgini-
tatis in duos divifus libros exftat in Bi-
bl. afcetica V. C. Bernardi Pczii Tom
2. pag.
L AT I N I T A
2. pag. 97. 170. Liber de regimine prin-
cipum ad Rupertum Bavar 2 Ducem lau-
datus a Bohuslao Balbino Mifc. hiffor.
Bohem. decad. 1. Iib. 7. p. 124. non-
dum lucem vidit quod fciam .
Michael
(a) Ritius Patricius Neapo-
litanus
,
Jurifconfultus
,
& Ludovici XII.
Galliarum
regis a confiliis
,
ejufque ad
Julium
II. Orator edidit Romce anno
Ci3i3v. libros tres de Regibus Franco-
rum
> eofque Gvidoni
,
regni Cancella-
rio ,
dedicavit . Idem libros tres fecit
de Regibus Hifpania
y
quos perducit uf-
que ad Philippum
,
Caroli V. paren-
tem . Adhoec compofuit librum unum
de Regibus Hierofolymorum . Dcque Re-
gibus Neapolis
,
& Sicilix
,
libros IV.
Item de Regibus Hungarix libros II. qui
ex Bonfinii tribus primis decadibus con-
tracTi cum Bonfinii hifloria conjungun-
tur . Stylus purus efl , ac terfus ; ut in
Epiftola operibus pranniffa judicat
Ja-
nus Parrhafms
,
ac Vafceus in Chron.
Hifp. c. IV. Pofl Mediolanenfem
,
&
Bafil.
15 17. 4. aliafque tres fexta editio
horum Ritii fcriptorum lucem vidit
Neapoli 1645. 4. In Nicolai Toppi Bi-
bl. Neapolitana pag. 216. memoratur
ejus Oratio coram Julio II. habita edi-
taque Roma* in
4.
Michael Rubertus Zenobii F. Floren-
tinus fcriptor Hifloria' ab Orbe condi-
to ad fua tempora
,
non A. 1430. flo-
ruit
,
ut Poccianto
,
Voflio
,
Cangio
perfuafum
,
fed Ann. 1530.
Vide Dia-
rium eruditorum Italia* lom. IX. pag.
188. & Julii Nigri hifloriam fcripto-
rum Florentinorum
p. 416.
Michael Savonarola
,
aliis Joannes Mi-
chael Patavinus
,
Ordinis Militaris S.
Joannis Hierofolymitani Medicus docuit
inde Patavii
, non ante An. 1440. de-
funclus . Vide Nic. Comnenum To. 1.
hiftoriae Gymnafii Patavini pag. 286.
Scardeonium pag. 210. Portenarium
p.
271. &c. Scripfit Speculum Phyfiognomig
quod
Theodorus Gaza ex Latino Grae-
cum reddidit . Librum^e balneis ac fpe-
ciatim Italias tk aquis calidis Apone.u-
Qt") VolT, hift. Latin, pag..tftf7.
T I S L I B. XII.
77
fibus aliaque
plurim/i quce apud Scar-
deonium, & in Bibliotheca Medica Mer-
kliniana pag.
643. & Mangeti Tom.
4.
p.
161. poffunt videri
.
Michael cognomento Scotus
,
patria
Anglus
,
Dunelmenfis
, Mathematicus
infignis atque inter Philofophos quos
Magiae reos peragere non dubitavit ho-
minum five infcitia five invidia . Diem
obiit An. 291. de quo confulendi prse-
ter Lelandum c. 232. Baleum IV. 6j.
& XIV.
52. Pitfeum pag.
374.
Naudad
apologiam pro Magis
p. 495.
feq. Leo-
nardus Nicodemus in additionibus ad
Bibl. Neapolitanam Nic. Toppi p. 174.
feq. & Georgius Mackenzie T. 1. de
vitis Scotorum
p. 197. 214. Scripta e-
jus funt
.
liber de fccretis Naturxe five
de procreatione hominis& Phyfionomia ad
Fredericum II. Imp.
(
quem librum
Alberto Magno alii tribuunt . Vide Ja-
cobum Quetif Tom. 1. de fcriptis Do-
minicanorum
p. 185.) De chiromantia .
In fphxram Joannis de Sacro Bofco . Irt
Arijhtelis pleraque
,
fpeciatim in Meteo-
ra contra Averrocm
,
& aliud in eadetn
Meteora quod incipit
.
Tibi Stephane
dcpromo hoc opus . De conflitutione Mun-
di . De fubfiantia Orbis . AJirologorum dog-
mata . Imagines
Aflronomicae . De fignis
planetarum . Quceftio curiofa de natura
Solis & Luna
,
in tomo quinto theatrl
Chymici . Menfa Philofophica . Abbre-
viationes Aviccnns . Inter libros Manu-
fcriptos Caroli de Montchal
,
Labbeu-
pag. 203. Bibl. novae Manufcriptor. lis
bros XIX. Arifiotelis
( X. Graxe tan-
tum habemus
)
de hifloria animalium ex-
Arabico in Latinum translatos a Mi-
chaele Scoto
,
quem ob hanc ipfam o-
peram in libris Philofophi pofitam lau-
dat Rogerus Baco libro de linguarum
utilitate
.
Michael Tregorius
, fupra
,
Michael
Magifier .
Michaelis de Ungaria
,
DocToris Theo-
logi Sermones prodiere Colonia.* 1496.
8. apud Hermannum Baumgart de Ketv-
vich . Nulla hujus Michaelis mentio in
Da-
7
8 BIBL. MEDIJE
Davidis Czvvittingeri fpecimine Hun-
gariae litterata? ..
Micbas. Madius de Barbazanis de Spa-
lato cujus Chronicon de gefiis Pontificum
& Imperatorum non integrum fed pars
fecundae partis ab An. 1290. ad
1330.
in lucem data a Joanne Lucio in hi-
floria Dalmatica
p. 370. 380.
Michelinus de Cxfena ,
fupra
,
Michael
Cafenas
.
Mico Lcvita
,
cujus notitiam debeo V.
C.
Jo.
Lodovico Hockero
,
qui in Ca-
talogo Manufcriptorum Bibliothecse Hei-
delbergenfis
p. 24. Flores Auguftini i\-
ve expofitionem ex S. Augufiino col-
lcflam memorans in
fine
volumiais pri-
mi
,
inquit , adparet Alphabetum vocabu-
lorum CLIII. ad cognofccndam fyllabarum
quantitatem
,
a Micone Levita (
a ) e
poctis
., una cum vcrfibus
,
quibus inferta
funt
,
paginis duabus excerptorum : quo de
labore
,
qualem & Smctius deinde
fufce-
pit
, ipf Auclor ita pnefatur :
Omnibus amatoribus fapientiae
, Mi-
co levita parvum totum quod eft . No-
tum jit omnibv.s
,
quia cum dcgerem vobi-
Jcum ephipata
(
b
)
cccpi reprehendcrc pue-
ros verba leciionnm nojirarum non taaium
d'e litteris quantum de correptionc vcl pro-
duciionc quorunctam bannitarum .
(
c
)'
Qua
de re commotus & zelo utilitatis accenfus
capi dihgcntius perfcrutari monimenta pce-
tarum
,
atque de fingulis quje varietatem
paticbantur verborum cxempla affpere
au-
Borum : ita ut prius verbum prxfgerem
,
deinde cxcmplum vcrce ofientationis ipf.us
,
poji h.ec nomen auclorts vel libri . Ouod
0-
pus parvum ut cuique placucrit
,
mcmor
ejje Mtconis dignetur : qui non typho hoc
elationis
,
fed
utilitate cuntiorum opus ag-
greffus fum . Currit autcm comtnodc per
aljabetum
r
ut facilius invcniatur quod ab
amante requiritur . Incipit :
Alfabetum .. Hoc difcant omnes ante alfa
& bcta puclhe .. Juvenalis .
Accidit .. Accidit hxc
fcffxs
etiam for-
tuna Latinis . Virgilius ..
ET INFIMJE
Finit : Venetus . Hic Venetus ftagnaatc
Fado
,
fufufque Britannus .
Lucretius
.
Microloptts de Ecclefiafiicis Obfervatio-
nibus
,
ex quo de Officio Miffse
,
capita
XXII. vulgataa Joanne Cochleo in fpe-
culo antiqua: devotionis Colon.
1549.
fok ad qux pag. 196. prarfatus
,
Citm
pius inquit , & eruditus Pir D. Michael
Weliermannus , antiquitatum eximic Jiu-
diofus pcrfcrutator ^fecerit mihi copidm ve-
tujiorum aliquot librorum videndorum ex
Bibl. Cathedrali Wormacienfi
,
inter quos
duo Micrologi titulum habebant : vifum
efi
mihi faltem partem quandam ex iis
breviter excerpere &c. Eamdem partem
pluribus Manufcripti? ufus recenfuit
Georgius CafTander
,
in cujus operibus
ex edit. Colon. 1561. emendatior rec u-
fa legitur pag. 121.
135.
teftati edit io-
nem Cochleanam ita mendofam
effe ,
non-
nunquarn etiam mutilam
,
ut merito non
edita dici pojfu
. Integrum Micrologum
primus cum fludiofis antiquitatis com-
municavit Jacobus Pamelius , Antvver-
piae 1560.8. conftantem capitibus LXIL
Pamelii editionem fecntus
,
fervata er-
iam Pamelii prxfatione Mclchior Hit-
torpius in fylloge de Divinis Cathoiic?
Ecclefise officiis ac myfteriis
,
Colon.
1568. foL pag.
434.
inde feparatim Ve-
net. 1572.
8. atque iterum in fylloge
fcriptorum cjufdem argumcnti Farif.
1610. fol. & in editionibus Bibliothec.t
Patrum omnibus Parif.
1375.
T. IV.
& 1589.
T.. VI. & 1610.. 1624.. 1644..
T. X. & in noviffima Lugdunenfi T.
XVIIL p. 469.
Tempus fcriptoris ma-
gis confiare videtur quam nomen . Pa-
#
melius in Codice fuo Kabani nomen re-
perit : Mabillonius in fuis Joannis vel
Joannis Epifccpi ,
iucertus cujus
,
nifi
quod Gallum potius quam Germanum
eiTe difputat ,
commentario prcevio in
Ordine Rom. Tom. 2. mufei Italici
p.
V. Caffander ait inveniffe fe tribututn
Bernoldo Presbytero Confiantienfi : Alii
re-
(/7) Hic vicfetur Myco Diaconus & MatpcBus
,
2. CaTciTe^. ed:t. nova?
parf.
joc. &.
cujus verfus ele^os in feftum S. Richarii refert au-
( 4)
Epiftata, M2^iiter
, 6 iiq?efTijj;
.
ftor Chronici Centuienfis apud Dacherium Tom.
C^i
Sylla-barum . Vidc Canga-n .
LATINITAT
referunt ad Bernonem Augicnfem
,
alii
denique ad Gvidonem Aretinum
,
erro-
re manifeitario . Sed verum aucTorem
efle Ivonem
,
ab A. 1098. Carnotenfem
Epifcopum ,
ex aucToritate antiquif-
fimi Codicis Lambethani , fidem facit H.
Warthonus
O)
a?tas fcriptoris fane pul-
chre
convenit . Poft Gregorium VII.
A. 1085. defuncTum
,
quem reverenda?
memoria; Papam vocat Micrologus , in-
nuit fe fcripfiffc cap. 14. 17. 24. 50.
ita tamen ut per ipfum vivum ac fpi-
rantem accepifle fe qusedam profitea-
tur . Similitcr cap.
17. poft Anfelmum
Lucenfcm extinctum A. io<58. & poft
Goncilium Mbguntinum Ann. 1080.
cap. 25.
cujus aucTontatem rejicit . Li-
brum Comitis five LecTionarium S.
Hieronymi laudat eodcm c. 25. & Or-
dinem Romanum pluribus iocis . Albi-
num fj.ve Alcuinum cap. 60.
Micrologus
,
de vita Caroli Magni
,
Au-
cTor librorum trium illius afgumenti
Manufcriptor. in Bibl. Cxfarea , & fcri-
ptorum ab Anonymo poft Ann. 1165.
cujus hac funt verba in prologo
( b
)
quem edidit Lambecius Tom. 2. pag.
329.
feq. & BoIIandus Tom. 2. AcT.
SancTor. Januarii 28. p. 875. Egregia
ipfius
Caroli
gefla
&triumphalem bellorum
ejus hifloriam aliis relinquimus
,
qui in
Catalogo virorum fortium & in Chronicis
ejufdem multifariam reperitur
,
& nos
of-
ficiofa
fedulitate alias Micrologum con-
fcripfimus . Vide fupra Tom. 1.
p. 348.
& in Herimberto Tom. 3. p. 236.
Micrologus
Muficus aucTore Gvidone A-
retino circa A. 1030. de quo fupra T.
3. pag. 128.
Jeannes Mdetus
,
fupra Tom. IV.
p.
104.
Joannes Militius five Militz . ibid.
Milo Crifpinus
,
Cantor Beccenfis Cce-
nobii in Normannia Ord. BenedicT. cir-
ca A.
1150. fcripfit Vitam Lanfranci Ar-
chiepifcopi ab A. 1070. ad 1089. Cantua-
rienfis
, editam a Dacherio cum Lanfran-
ci Operibus
Parif. 1646. fol. & in AcTis
CO
Vide fupra in Ivone Tom. 4. pag. 206. feq.
C$)
Refpicit SanderusBibl. Belg. Manufcriptor.
pag. 114.
I S L I B. XIL
79
SancTor. T. 6. Maji 28. p. 832. 847. cum
notis Henfchenii
, & in Mabillonii Sec.
VI. parte 2. p. 340. Ad calcem Lantfran-
ci Dacheriani exftant etiam
fcriptoe ab
eodem Milonc vitce five compendia
Vi-
tarum Abbatum quatuor Beccenfium
,
qui Herluino Abbati primo & Anfel-
mo fecundo
,
Anno 1109. extincTo fuc-
cefTcrunt
,
Gvilelmi de Bellomonte
,
Bo^
fonis
,
Theobaldi qui ab A.
1137. & Le-
tardi qui ab An. 1
139.
ad 1149. prar-
fuit . Vide de his Abbatibus Sammar-
thanos T. 4.
Gallia: Chriftianae
p.
139.
feq. De -vita Herluini quam Gilbertus
Cnfpinus fcripfit
,
dixi Tom.
3. pag.
56. & de Eadmero fcriptore Vita; An-
felmi
,
Tom. 2. pag. 210. Hoc Anfel-
mo archipraefule narrante quaedam fe
audiviffc profitetur in Lanfranci vitam.
54.
adeoque cum co vcrfatus ante An.
1109. Vitis Abbatum Beccenfium Milo
fubjungit brevem notitiam dc nobili ge-
nere Crifpinorum cui ipfe fcilicet
,
ut
Gilbertus
,
vitx Herluini fcriptor ori-
ginem debebat
.
Milo Monachus S. Amandi five
A-
mandopolitanus ad fiuvium Elnonem
,
in Belgio
,
in dicecefi Tornacenfi , Ord.
Bened. fcientia litterarum clarus circa
A. 840. & deinceps ufque ad 871. quo
diem obiit . Scripfit adhuc juvenis Vitam
S. Amandi TrajecTenfis Epifcopi defun-
cTi A. C. 684. verfibus hexametris ( e
vita quam profario fermone Baudemun-
dus (c) compofuerat
)
ad Haiminum
,
Monachum Vedaftinum
,
libris IV. E-
didit Henfchenius in AcTis SancTor. T.
1. Febr. pag.
873.
888. cum notis : &
Mabillonius Scc. 2. AcT. SancTor. Be-
ned. pag. 719.
feq. Incipit . pramiiffa e-
legia : Fefta
propinquabant noflri veneran-
da Patroni . Liber 1. Arbiter Omnipotens.
hominum rerumque Creator .
Sermonem de translatione corporis S. A->
mandi
,
cjufque
ordinatione & dedicatio"
ne templi in AcTis SancTor. T. 1. Febr.
pag. 889. 891. & alterum de elevatione
Corporis S.
Amandi . p. 891. 893.
& in
Ope-
CO
Supra Tom. 1. pag, 184.
8o BIBL. MEDI&:
Operibus Philippi Havdengi Parif. &
Duaci 1621. fol.
Sermoncm de S. Principio fratre B.
Remigii Remenfis
,
Epifcopo An. 506.
defuncro Sveffionenfi
,
editum a Surio
27. Septembris .
Libros II. de laude pudicitix &
fo-
brictatis Manufcriptos in Bibl. Canta-
brigienfi : qui initio manci in Bibl. Lei-
denfi . Meminit Sigebertus c. 105. In-
cip. Gloriofo Regi Carolo
(
Calvo )
Milo
fupplex . Principibus prifcis vatum placuiffe
Camotnas . Prologum vulgavit Magnus
Crufius in diff. Epiftolica
p. 42. feq.
ConfliSium veris & hyemis . Incip. Con-
veniunt fubito cunSli de montibus altis .
Edidit Oudinus Tom. 2.
p. 326. 328.
De S. Cruce Carmen hexametrum du-
plex ,
in modum fphaera! ingeniofiflime
compofitum Manufc. Elnone ad S. A-
mandum ,
tefte Miraeo ad Sigcberti c.105.
Carmina de laude parcitatis
,
eidem
Caivo Regi poft Milonis obitum obtu-
lit
Hucbaldus propinquus ejus ac difci-
pulus
,
verfibus quos cdidit Edmundus
Martene T. 1. anecdotor.
p. 46.
Milo poeta tuus
,
nojler didafcalus i-
dem
,
Ingcnium cujus hoc bene prodit opus .
Carmine qui quondam vitam dcfcripfit
Amandi
,
Prccfulis eximii
,
detulit atque tibi .
Hunc quoque confcriptum veflro fub ho-
nore libellum
Dum cupcret votum concelebrare fuum
,
Occidit humanf perfolvens debita vitp &c.
De arte metrica librum memorat Va-
lerius Andreas Bibl. Belg. p. 676.
Epiflolas ad diverfos Trithemius cap.
283. de S. E. & de illuftribus Benedi-
ftinis II. 50. Epitaphium Milonis iu
Aclis Sanftor. Tom. 3. Jun.
16.
p. 16.
ab Hucbaldo ut fufpicor ei pofitum :
Milo Poeta
,
Sophus
,
cubat hoc fub
marmore claufus
Qarmine dulciloquus
,
qui librum So-
brietatis
Edidit
,
& fanElum pulchre depinxit A-
mandum
,
metro
profaque ve-
ET INFIMM
Floribus exornans
,
nufians
,
,
Tanti Pontificis palmam
,
caput
(
a) at-
qv.e Coronam .
Alius Milo Archiepifcopus Beneventa-
nus. A.
1074
de quo Edmundus Martc-
ne T. VI. monumentor.
pag. 1053. at-
que Ughellus Tom. VIII. pag. 88. ubi
Synodica ejus in Synodo Beneventana
A. 1075.
Milo Abbas Luxovicnfxs circa A. 1000.
vide Mabillonii Analecra
p. 218. edit.
nova* .
Milo nuncius Henrici Remenfis Ar-
chiep. ad Alexandrum III. cujus men-
tio in Alexandri Epiflolis apud Edm.
Martene Tom. 2. nov:r coliecrionis
p.
742.
816. 248. 966. Alius tamen ut vi-
detur Milo de Thebio id. p. 751.
Milo Epifcopus Morinorum Terua-
nenfis
de quo Albericus ad A. 1
1
55.
In
Norberto
fides ,
in Bcrnardo charitas
,
in
Milone refloruit humilitas . Robertus de
Monte ad A. 1139.
Florebat hoc tempo-
re Gallicana Eccclefia pcr viros religione
ac fapientia illu/ires
,
Milonem Morincn-
fem Epifcopum
,
humilitatis virtute prxci-
puum . Ejus diploma Ann. 1
142. apud
Miraeum in Codice donationum T. 1.
p. 389.
edit. novae .
Gvilelmtts de Miltona
,
fupra T. III.
p. 155. feq.
Joannes Miivemxus fupra T. IV. p. 100.
Joannes Miiverodunus . Supra T. IV.
p. 104.
Gvido de Mimo . Supra Gvido S. Ger-
mani T.
3. p. /32.
Gvilelmus Minardi . Supra T.
3. pag.
155-
.
Mindenfls Ecclefiat; Chronicon Auclore
Anonymo ab A. 780. ad
1474.
editum
ab Henrico Meibomio Tom. i.fcripto-
rum rerum Germanicar. pag.
550.573.
mittuntur rhythmi de fundatione iilius
Ecclefias
:
Annis Chrifii oSiingentis
Sed bis decem ex his dcmtis
Templum primum conditur
Petri Cephx ad honorem &c.
Chro-
(a
") Val. Andreas & Oudinus] eafit.
L, A T I N IT A
Chronicon breve
Epifcoporum Minden-
fium ab A. 780.
per annos octingentos
ediderac Jo.
Piftorius ad calcem magni
Chronici
Belgici Francof. 1607. 1654.
foi.
p. 725.
una cum triginta ejus Ec-
clenae
privilegiis pag.
73^.
iilorumque
a
Carolo V. Imp. confirmatione pag.
754-
Jannes Minws . Supra Tom. IV. pag.
104.
Antonius Mincnccius
(
Erico Mauritio
Mericutius )
de Prato veteri
,
Jurifcon-
fultus Bononienfis
,
cujus libros fex de
feudis five de ufibus feudorum
,
Fride-
rici III. Imp. juffu compofitos & An.
1428. abfolutos ,
infcriptofque Sigifmun-
do Imp. primus ex Bibl. Regia Pari-
fienfi vulgavit vir celeberrimus Joannes
Schilterus
,
ad calcem Codicis Juris A-
lemannici Feudalis
,
in Comitiis Nori-
cis A. 1280. promulgati
,
editique Ar-
gentorat. 1696. 4. & 1728. fol. Vide
Erici Mauritii differtationes pag. 117.
feq. & Acta Erud. 1697. p.
161.
*
Eft
etiam ejufdem Antonii repertorium fuper
cperibus Hartoli de Saxojerrato cum additio-
nibus
,
& fuppletionibus
flne
loco & anno
zditum in fol.
Confilium ejus quod-
dam reperi excufum in Bibliotheca Fe-
lini in eodem compaclum volumine
parte I. Confiliorum Barbacia? Medio-
lani An. 1490. five cum eodem opere
excufum
,
five feorfum loco & anno i-
gnotis . Denique in Cod.
427. MS. ex-
tat membranaceum volumen eleganter
fcriptum auro & pi&uris ornatum
,
in
quo continetur materia feudorum e fcri-
ptis Feudalibus Oberti de Orto
,
& Ghe-
rardi Cacapifci in 6. libros diftributa
ab Antonio Minuccio de Prato veteri
cum glolfis Jacobi Columbini Bononien-
fis :
( non Regienfis ut in Pancirolo a-
liifque lego
)
In fine eft privilegium a
Friderico I. Imperatore & Henrico e-
jus filio datum civitatibns focietatis
Lombardix cum gloffis Godofredi Jurif-
confulti Bononienfis . An opus iftud 0-
mni fui partc editum fit viderint do-
cti . Profeclo in A6tis Eruditorum An.
Tom. V.
O) Veteri Gallorum lingua rlunum
,
montem
T I S L I B. XII.
81
1697. de gloffis
Jacobi Columbini
nihil
lego .
Minutius Felix
'.
Supra
, Felix .
Joannes Miraus . Supra
Tom. IV.
p*
104.
Uugo de Miro Mari . Tom.
III.
p
ag.
296.
Mifnenfis terrse Chronica
definentia
in
A. 1486. edidit V. C. Burchard
Gotthelf
Struvius Tom. 2. a#or. litterar. fafcic.
7. Jen. 1720. S.unacum annalibus
Ve-
tero Celienfibus Hifloriam Mifnije Mar-
chionum ufque ad A.
1375. complexis .
Utraque non fine auclario in
Jo. Bur-
chardi Menckenii T. 2. rerum
Germa-
nicar. pag.
313. 377.
adde Tom.
3. p.
165. feq. & aliud Mifnenfe Chroniconab
An. 1301. ad
1497.
ibid. Tom.
3. pag.
55-
d
4-
.
JEgidius Gvilelmus
Miffalius fupra i
7Egidio T. 1.
p. 22.
Joannes Mijlkelburg . T. IV.
p. 104.
Kaymundus Mithridates
Romanus
,
cir-
ca A.
1495.
clarus linguarum
Hebraicae
& Chaldaicaj peritia
,
fcripfit de tropis
Hebraicis
,
atque interpretatus
eft Elea-
zari junioris
( Elieferis parvi
) libros
feu Capita XIV. rerum
Divinarum
,
five myfteria arcana Cabbaliftica
. Vi-
de Colomefii Italiam
Orientalem
pag.
16. & celeberrimi
Wolfii noflri Bibl.
Hebraicam T. 1.
p. 190, & T.
3. pag.
114. feq.
Mixtatus
,
fupra in Albertino
Muffata
T. 1. p.
39.
Mochtmus
,
Mefopotamius
Presbyter
apud Antiochiam
,
quem Gennadius
c.
71. ait contra Eutychen fcripfiffe : &
Modeflus cujus opus adverfus
Marcio-
nem ab Eufebio XV.
25. Hift. & Hie-
ronymo cap. 32. de S. E. una cum a-
liis ei tributis fyntagmatibus
memora-
tur
,
neque exftant hodie
,
neque Lati-
ne fed Grsece videntur fcripfiffe
,
itaque
prceteriri a me hoc loco debent
.
Modeflns Polentonus
,
infra Polento-
nus .
Modoinus five Motuinus iEduenfis fi-
ve Augufti montis
(
a
) (
Auguftodu-
L nen-
fisnificat.
82 BIBL. MEDim ET INFIMM
nenfis
)
Epifcopus
,
Concilio ad Thco-
dcnis villant An. 8? 5. (a) intcrfuit
,
eumque laudant Florus Lugduneufis
,
Strabo Augienfis & Theodulfus Aurelia-
iienfis in fuis carminibus atque Epiflo-
lis : & Ludovici Pii diploma ei datum
pro Auguftodunenfis Ecclefia* libertate
exftat apud Sammarthanos T. 2. Galliae
Chrlftianx p. 35
feq. Modoini
Epiflo-
lant ad Theodultum Aurelianenfcm fcri-
ptatn verfibns elegis, quae incipit : Lu-
dere vcmo potefl verfu fine
lege polito
,
cum
rj
ieodulfi carminibus ad Modoi-
nu.n & Aigulfum de fuo exilio fcriptis
edidit Canifius T. V. antiquar. Lect.
parte 2. (
edit. novx Tom. 2. parte 2.
pag. 69. )
inde exftat in Theodulfo Sir-
mondi ad calcem libri quarti ejus car-
minum T. 2. Opp. Sirmondi p. 1090.
& in Bibliotheca Patrum T. XIV. edit.
Lugd. p. 48.
Moguntinas res medii & recentioris
aevi pra?clare illuminatas accepimus a
duumviris clariffimis Georgio Chriflia-
no Joannis , & Valerio Ferdinando Gu-
deno . Ac Joannes quidem rerum Mo-
guntiacarum tria hatenus Volumina
( b )
in lucem dedit
,
quorum primo ex-
liibetur opus prafcipuum Nic. Serarii S.
J.
rerum Moguntinarum Iibri V. pri-
dem editi Moguntiaz 1604. 4.
Colon.
1624. 4.
fed prsfenti editione nova
annotationibus & fchematibus Genealo-
gicis emendati illuftratique una cum
fupplemento ad prxfens ufque tempus
,
& indicibus locupletiffunis .
Tomofccundo cxftant Jefuitarum Antv-
verpienfium ,
a quibus Ata Sanclorum
eduntur, & Joannis Mabillonii, ex A-
tis ejus Benediclinis Commentarii hi-
florici de Sanitis Moguntinenfibus
,
Cre-
fcente ,
Aureo & Ju/iina
,
Albano
,
Lul-
lo
,
Rabano & Bardone .
Anonymi narratio de cxdc Arnoldi
Archiepifcopi Moguntini A. 1160. per-
petrata
,
Latine converfa ab editore ex
Chronico Germanico Manufcr. Augu-
CO
Non 853.
ut bis excufum in Bafnagii Ca-
nifio Tom. 2. parte 2. pag. 60.
Qb) Aft. Er. 171.3. pag.
434.
ftinianorum Moguntincnfium . Conradi
,
five Cbriftiani fecundi potius
,
Archie-
pifcopi Moguntini Chronicon de quo
diclum fupra T. 1. pag. 42. Prodierat
illud (c) Bafilese
1532. 1 597.
fol. &
1555.
8. & ex Petri Pithcei editione
cum Othone Frifingenfi & aliis
1 569.
fol. & Tomo 1. Urftifii pag. 565. & in
Reuberi fylloge pag.
450. ac denique
ex Georgii Helvvichii recenfione cum
ejus notis Frf. 1630. 8. quam novus e-
ditor efl fecutus
.
Georgii Helvvichii
,
Moguntinae Ec-
clefia? vicarii
,
narratio de Moguntia
occafione diffidii inter duos Archiepi-
fcopos Dietherum & Adolphum Naflb-
vium devita An. 1462. ex edit. Fran-
cof. 1626. 8.
(
.
Jacobi Manlii
( Mennel
) Friburgen-
fis ,
Maximiliani I. a Confiliis
, hifto-
ria collatx An. 1518. Cardinalitiae di-
gnitatis a Leone X. in Albertum Mo-
guntinum
,
ex Freheri tomo fecundo
rerum German. pag.
397. (
edit. nova*
709.)
Georgii HelvvLhii elenchus nobilitatis
Moguntinx
,
ex edit. Mogunt. 1623.
4.
Syllabus Frxlatorum ac Canonicorum
, Suf-
fraganeorum & Vicariorum
Moguntinen-
fium recens confeclus & ad proefens uf-
que tempus perduitus .
Ecclefiarum Collegialium Moguntin.
S. Petri
,
S. Stephani
,
(
ubi etiam de ca-
pite S. Annx huic Ecclefiae furtim fub-
trato
)
S. Viftoris
,
B. Marix Virginis
ad gradus
,
S. Crucis
,
5*.
Joannis
,
S.
Mauricii & S.
Gangolfi Chronica recens
continuata
.
Georgii Hclwichii Chronicon Mona-
fterii
,
jam Collegiata Equeftris ad S.
Albanum
,
ab editore illuftratum notis
& perducTum ad prarfens tempus . Joan-
?iis Antonii Wittichii Catalogus Abba-
tum Monafierii D. Jacobi in monte
fpe-
ciofo
,
cuin notis & continuatione edi-
toris
.
Ejufdem editoris breves differtationes
de
CO
Jo.
Hubneri Bibl. hift. Hamb. Centur. 1.
pag. 226.
L AT I N I T A T
de origine ,
fatis , ftatuque Cctnobii Car-
tbufianorum ,
Carmelitarum
,
Augu/linia-
norum
,
Dominicanorum
,
Francifcanorum
&
Capucinorum ,
extra & intra moenia
Moguntina
, & Parthenonum in Urbe
,
albarum
Dominarum
,
D. Clarz
,
D. A-
gnctis ,
Sororum de tertia S. Francifci re-
gula ,
& Congrcgationis B. Marix Virgi-
nis
.
Additiones ad G. Helvvichii & alia
pleraque in hoc fecundo Volumine fcri-
pta .
Scriptorum Hiftoria? Moguntinenii
cum maxime infervientium tomus no-
vus five tertius Francof. 1727. fol. luci
datus
,
ih quo hxc continentur :
1. Georgli Helvvichii Moguntini Vi-
carii , defuncli A. 1692. antiquitates C?-
nobii Laurishamenhs , ex edit. Francof.
1631. 4. p.
1. cum aliquot tabularum
veterum appendice recens adjecla pag.
109.
2.
Jo.
Mauricii Gudeni
,
hiftoria Er-
furtenfis libris V. pag. 121. Duderftad.
1675. Au&or Conuliarius Moguntinus
obiit A. 1688.
3. Jo.
Andrej Schmidii
,
de Conciliis
Moguntinis ditfertatio aucTior editione
Helmii. 1137. 4.
cum notis pag. 281.
adde T. 2. introduir. Sagittariana? in
H. E. p.
1188. 1204.
4. Joannis Huttichii
,
A. 1^44. defun-
H colleclanea Antiquitatum m urbe
atque agro Moguntino repertarum pag.
315.
ex edit. Mogunt. 1520. & ad cai-
cem vett. Infcriptionum Petri Apiani
,
Ingolftad.
1534.
fol. cum tribus addi-
tamentis
,
de mole glandiformi ex W.
E. Tentzelii dialogis A. 1698. p. 669.
Pyramide Drufi in agro Moguntino . In-
fcriptionibus quibufdam . Adde Chri-
iiiani Gotthelf Blumbergii Eichelfiein
0-
der Neronis Claudii Drufi monumen-
tum defcriptum Germanice
,
Chemnit.
1698. 12. & 1700. ex Latino 1690.
5. Monumenta fepulchralia A.
1714.
Moguntiae eruta
,
cum fcholiis Caroli
Gujiavi
Herxi
p. 345.
ex editione Anni
1721. 8. poft ejus poemata Germanica
recufa A.
1733.
I S L I B. XII.
83
6. Wilh. Ernejli Tentzelii Mogunti-
nenfium moduli majoris aliorumque cum
veterum tum reccntiorum nummorum
brevis defignatio pag.
355.
ex Germa-
nico
,
Gothx 1696. fol. Entvvurf etlicher
Gbur-Mnyntzifcher medaillen
, cum ap-
pendice quatuor nummorum pag.
371.
feq.
7.
Nic. Seelxndcri fylloge bra&eato-
rum five cavorum nummorum Mogunti-
nenfium
,
ex Germanico A. 1725. La-
tine
,
pag.
373.
cui fupplementa qua>
dam addita in prarfat.
)( )(
feq.
8. Caroli
Guftavi Herxi feries Archie-
pifcoporum Moguntinenfium
,
monu-
mentis numifmatum Caefarianoruin po-
iteris fervata
,
& ab editore in tabulas
redacla . pag. 389.
ex editr. Viennenfi in
folio patenti
,
tabulis V. cum appendi-
ce trium nummorum memorialium
p.
392.
9.
Theodorici Grefemundi de Mefche-
de
,
junioris
,
hiftoria & carmen de S*
Cruce prope Moguntiam violata
,
pag.
393.
cdit. Argentorat. A. 15 14.
10. Joannis Arnoldi Bergellani de chal-
cographiic inventione poema encomia-
iiicum pag. 421. ex. edit. Moguntina
An.
1541. exftat & ad calcem Anton.
Verdierii fupplementi Bibl. Gefneria-
nx
,
8c in Tentzelii Bibl. curiofa An.
1704. p. 986.
n. S. Sedis Moguntinae
,
CoIIegiique
Metropolitani facies fub initium Ann.
1568. p. 445.
ex JEgidii Periandri Bru-
xellenfis Nobilitate Moguntinar Dice-
cefis
,
Metropolitana^qua: Ecclefia?
,
carmine defcripta elegiaco . Mogunt.
1568. 8. Arcliiepifcopus
,
Prsepofitus
,
Decanus
,
Cuftos
,
Scholafticus
,
Can-
tor
,
Canonici XX. Domicellares
XVII.
12. Georgii Chriitiani Joannis de Pa-
triciorum veterum Moguntinenfium fa-
miliis , difcrimine
,
juribus
,
contentio-
nibus & fatis commentariolum . pag.
449. 464.
Val. Fred. de Gudenus
,
Camera? Im-
perialis AfiefiTor & ex immediato Ordi-
ne Equeftri Imperii
,
circuli Rhenani
L z
fu-
84 EIBL. MEDIJE
fuperioris
,
fylloge i. (a) Variorum
Diplomatum
, monumentorumque vete-
rum antea ineditorum & res Germani-
cas, imprimis vero
Moguntinas infigni-
ter llluftrantium & ab editore illuftra-
torum Francof. 1728. 8. addita notitia
Codicum antiquorum rariorum
,
Mo-
guntiae in Capituli Metropolitani Bi-
bliotheca latitantium
,
& elencho Can-
cellariorum
Eleeroralium Moguntino-
rum ab A.
1093. ad 1728.
Vita S. Bilihildis
,
Duciffae Francice
Orientalis & primae Abbatiffa veteris
Monafterii Moguntice fub Clodoveo I.
cdita & illuftrata a P. Ignatio Gropp
,
Benedirino . Wirceburg
1731. 4.
De Epifcopis & Archiepifcopis Mo-
guntinis Sammarthani
Tom. 1. Galliae
Chriftianx pag.
344.
feq. atque editio-
nis novae Tomo V. Joannis Latomi Ca-
talogus ufque ad Ann. 1582. cum no-
tis Hermanni Ulrici de Lingen
,
Tom.3.
rerum Germ. Mcnckenii
p. 407.
De Joannis Gamanfii S.
J.
Metropoli
Moguntina inedita atque ineditis ad Se-
rarium acceffionibus vide Leibnitiana
pag.
156. & G. Chriftianum Joannis
praef. ad
T. 1. rerum Moguntinar.
.
Georgii
Hclvvichii de nobilitate Ec-
clefiae
Moguntina? ejufque Canonicorum.
Francof. 1614.
4.
Ejufd. Icones Eleclorum XIII. Mo-
guntinenfum i<524. fol.
Idem promifit Antiquitates Mogun-
tinas , & Catalogum Pradatorum & Ca-
nonicorum Ecclefiae Moguntina? .
Hermanni Conringii affertio Juris Mo-
guntini in coronandis Regibus Roma-
corum
,
Francof. 1656. 4. iterataeque
vindiciae ejufdem Juris
,
& caftigatio
anti-Conringianje defenfionis Juris Co-
lonienfis . ibid. 1664.4. & T. primo O-
perum Conringii junclim editorum cu-
rante
Jo. Wilhelmo Goebelio . Brunfvi-
gae
1730. fol.
Moiffiacenfe Chronicon
,. five ex illo
Chronico excerpta ab initio Regni Fran-
corum ufque ad A. C. 819. in Andreaa
(*) Vide Afta Erud. 1723.
pag. 130. & Chri-
ET INFIMSE
du Chefne T.
3.
rerum Francorum
p,
130. 148. Quoniam ex Bedx libro de
fex Mundi tetatibus auror quaedam de-
fcripferat
,
hinc in Codice Moiffiacen-
fis Ccenobii
,
liber Chronicorum Bedani
presbyteri infcribitur . Patrum emenda-
to apographo ufum Duchefnium
,
& an-
tiquum Codicem exftare in Colbertina
,
notavit Baluzius ad Marcam Hifpani-
cam
p. 230. Prseterca Chronologiam &
feriem Regum Gothorum qui tam in Go-
thia Gallica quam in Hifpaniis regna-
runt , ufquc ad Caroli Martelli
,
Fran-
corum Principis tempora
,
ex Codice
Moyffiacenfis Ccenobii
, apud eundem
du Chefnium
,
Tom. 1. pag. 818. 820,
Moyffiacum Monafterium celebre dice-
cefeos Cadurcenfis in Gallia Ord. Be-
ned. de quo Sammarthani Tom. IV.
p.
679.
Joannes de Molendinis
,
fupra Joannes
Morlandinus , T. IV. p. 106.
Joannes Molines
,
fupra Tom. IV.
p,
105.
feq.
Guiardus Molinxus . Tom. III, pag,
123.
Conradus Molitor
,
fupra Tom.I. pag,
Georgius Molitoris
,
Nuenburgenfis
,
(
non Nurenburgenfis
,
ut apud Simle-
rum
)
Theologiam docuit Erfordke
diemqae obiit A. 1484. de quo Trithe-
mius in Iuminaribus Germaniae c. 22 r.
fcripfit in quatuor libros Sententiarum . de
paffione
Domini . Sermones & Quxfiio-
nes
.
D. Ulricus Molitor
,
Conftantienfis
,
Doftor Decretorum Studii Papienfis &
Curia; Conftantienfis caufarum Patro-
nus
,
fcripfit Dialogum de Lamiis
<&
Pythonkis mulieribus ad Sigifmundum
Imp. exftat cum J[ac.
Sprengeri malleo
maleficarum in edit. Francof.
1580. 8.
Tom. 1. p. 664. 716.
Molmutinx Leges & Marciana in Bri-
tannia
,
de quibus ex Gaufredo Ranul-
phus Higdenus in Polychronico lib. III.
in XV. fcriptoribus Thomae Gale pag.
214.
ftiani Gottlieb Buderi Bibliothecam fcriptorum Ger-
manicorum pag. 98.
L A T I N I T A T
214. ad Annum Urbis Romx conditae
285.
Circa h&c
tempora Dumvvallo Mol-
mucius
,
filius
Ducis Cornubije cocpit re-
gpare apud Britannos
,
qui interfeSiis Rc-
gibus Loegrix ,
Cambrice & Albania
,
In-
fulam felus
obtinuit
,
Diadema ex auro
fi-
bi fecit ,
Leges qua Molmutina appellan-
tur compofuit
,
quas poflmodum Gildas in
Latinum ,
deinde Rex Alvredus de Latino
tranflulit
in Anglicum . Et ad An. 406.
Circa htec tempora regnavit apud Britan-
nos Gvitelinus
,
filius
Gurguncii
,
cujus u-
xor Marcia cunttis artibus pjene imbuta
Legem cdidit Marcianam .
Boninus Mombritius
,
Patricius
(
a
)
Mediolanenfis praeclaram operam po-
fuit fub tempora nafcentis typographia?
in publicandis bonis fcriptis : fed qua:
cditiones rariffime hodie reperiuntur .
Sunt illa Chronica Eufebii
,
Hierony-
mi
,
Profperi & Matthad Palmerii uf-
que ad A. 1448. (b) Mediolan.
1475.
fol. Scriptores hifiorias Augufta?
, 1475.
(
c) fol. Papiae gloffarium
, 1476.
(d)
12. Decembr. fol. Sancluarium five Vi-
tx Sanclorum collefts ex Codicibus Ma-
nufcriptis & dedicata: Cicho Simonetce
,
Ducum Mediolauenfium Secretario, duo-
bus in fol. Voluminibus , fine anni no-
ta . Valuit idem Mombritius carmine
;
nam non modo editionibus fuis epigram-
mata quaedam breviaque carmina prav
mifit
,
fed etiam carmine heroico fcri-
pfit libros fex de pajfwne Dominica
,
quos
refpiciens Daumius pag. 28. Epift. ad
Reinef. Mombritium de
paffione
Domini
,
qv.em habeo
,
novi tnventu
effie rariffimum
.
Prodiit Lipfia:
1499. 4. Hefiodi Theogo-
niam Latinis expreffam verfibus , & Bor-
fio Eftenn
,
primo Ferrarienfium Duci
dicatam ,
editamque in quibufdam He-
fiodi editionibus Bafileae & Lipfiae , me-
morat Gyraldus lib. 1. de poetis fui
temporis pag. 28. De priore opere
Ju-
CO
Ita vocant Gefnerus in appendice Bibl.
Simlerus aliique .
CO
Diarium eruditorum Italias Tom. X. pag.
446.
CO
Salmafius eumque fecuti , ut Illuflris Jofe-
phus Antonius Saxius de ftudiis literariis Medio-
lan, pag.
130, adAnnum 14(55.
nominant. Sed A
I S L I B. XI I.
85
lius Caefar Scaliger in hypercritico pag.
729.
Mombritius
generofioribus utitur dt-
cendi legibus : & quum multa admittit
,
conftat fibi
tamen
,
neque dejicitur de ani-
mi commotione . Ejufdem inedita apud
Labbeum laudata in Bibl. nova Manu-
fcriptorum
p. 319. de varietate fortuna-
ad Galeatium Sfortiam
,
Mediolani Du-
cem &
p. 325.
Bucolica ad Galeatium
Mariam Vicecomitem & pag.
333.
de
nuptiis
Triftani Vicecomitis
.
Monachus Florentinus
,
Archiepifcopus
Acconenfis five Ptolemaidis in Phami-
cia
,
de recuperata A. 1191. Ptolemai-
de
,
editus a Bafilio Joanne Heroldo Ba-
fil. 1564. fol. cum Gvilelmo Tyrio .
Joannes Monachus
,
Cardinalis . Supra
T. IV.
p. 105. Oudinus T. 3. p. 690.
Monaldus
J
' uftinopolitamis
,
Dalmata
Ord. Minor. defun&us circa A. 1340.
Scripfit Summam Cafuum Confcientice fi-
ve Summam
Juris Canonici
,
idem cnim
opus eft
,
qua? ab ipfo Monaldina atque
aurca confuevit appellari . Prodiit Lug-
dun. 1516. 8. Qusfiiones in IV. libros
fententiarum
,
& Sermones Varios . Vide
Trithemium cap.
576.
Labbeum T. 2.
de S. E.
p.
95.
Monaldus de Ancona
,
Ord. Minor.
Religionis Chrifiiana? praedicator fortis
& conftans inter Saracenos ac Martyr
An. 1288. de quo Waddingus ad illum
annum & Oudinus Tom. 3. p. 874.
Monaldus de Monaldefcis
,
Urbeveta-
nus
,
Archiepifcopus Beneventanus ab
An.
1305. ad
1332.
Vide Ughellum T.
VIII. ecut. novae pag.
143.
feq.
Monaldus de Rofariis Carmelita
,
Do-
ctor. Parif. defundtus Burdigala: Ann.
1508. Ejus libros tres de partibus pce-
nitentiae & Sermones Quadragefimales
memorat Miraeus Auclarii c. 421.
Antonius Monelianus . Supra Tom. I,
p. 129.
Mo-
1475.
veriorem puto , Vide Catalogum Bibliothe-
cae Cardjnalis du Bois pag.
354.
CO
Hanc Papiae editionem Mediolanenfem ipfe
poffideo . Oudinus Tom. 3. pag. 2660. memorat
Venetam
1496. 19. April. fed eam ab ipfo Mom-
britio non putera curatam efTe
,
86 BIBL. MEDIJE ET I N
F
I MJE
Monetus five Moneta
,
Cremonenfis
Profeflbr Artium Bononiar, atque inde
inter primos S. Dominici difcipulos
,
circa A. 1225; fcripfit Summam contra
Catharos & IValdenfes ,
libris V. Opus
Manufcr. Venetiis , Neapoli
,
Bononite
& Parifiis m variis Bibhothecis . Vide
Oudinum T. 3. pag. 91. Editurum fe
promiferat Gretferus ad Reinerum
,
T.
25. BibL Patrum Lugd. pag. 277.
*
De
artate fancli hujus fcriptoris nihil ha-
beo certi
,
quod profcram
\
de fcriptis
vero admonendi funt Eruditi Sumtmm
ilhim adverfus Catharos & Valdenfes
,
quce multis feculis omnino jacmt ift
pluteis Bibliothecarum fepulta
,
pro.Iu-
clam fuifle tandem m lucem publicam
Romx An.
174?.
operam hanc utilem
publico prxftante P* Fr. Thoma Augu-
fLno Ricchinio Sacri Indicis a fecretis
meritiflimo
,
qua de re publico nomine
viro eruditifltmo meritas grauas agi-
mus , nobifque adgratulamur
,
quod vo-
tis nofiris adeo cgregie fit fatisfahim
;
nam operi illi Ricchimus prxmifit de-
vita
,
& fcriptis P. Monetse difcuflio-
nem diligentem
,
ac de Catharis & Val-
denfibus juftum commentarium
,
ne quid
dixcrim de adnotationibus hinc inde
fparfis
,
quibus totum opus illuftrat, &
ornat . Ex eodem P. Ricchiniodifcimus
eidem Monetaj auclori deberi etiam com-
mentarios in Arijlotelis Logicam
;
&
fum-
mam cafuum conJcient't ..
Andrcas Mongayus Golomeno
p.
20.
Italiar Orientalis
y
fed Nic Comneno
p,
293.
hifL. Gymnafli Patavini Eongaius
Alpagus
,
Bellunenfis
r
Philofophus &
Medicus Orientales litteras circa Ann.
1506.. docuit Patavii
,
& verfionem A-
vicenna? five Ebenfina
,
faclam a Ge-
rardo Cremonenfi emendavit . Vertit &
Serapionem atque alia Arabum
,
etiam
Syrorum doclorum fcripta r & de vitis
atque artibus Philofophorum & Medi-
corum Arabum ac Grxcorum commen-
tatus efle traditur
.
Joannes Menjierbcrgius
,
Monachus Che-
mnieenfis , auclor vel continuator Chro-
O)
A^a Erud.
17
3
j.
pag.
450
nici Chemnicenfis
,
cujas fragmentnrrt
ab A. 140S. ad 1516. ex Codice Patri
Albini
,
hodie Archivi five Tabularii
Drefdenfis vulgavit celeberrimus Men-
ckeuius T. 3.
fcriptor. rerum Germa-
nicar. p. 15.7.
159.
Joannes Monflreletus.Supra. T. IV.p. 105.
Nicolaus Montacutius
,
Hifhoricus An-
glus circa A. 14.66. quem Baleus VIII.
25. Pitfeus pag.
657. ac Voflius
p. 635.
notant fcripfifle fcalam temporum a
Chriflro nato
,
& de Regibus atque E-
pifcopis Anglia?
,
nec non carmina at-
que epigrammata : fed male ad eum re-
ferunt Catalogum Pontificum Rom. de
quo fupra in Mmiacutio .
Adamus de Montaldo
,
Genuenfis Ord.
Eremitarum S. Augaftini circa Ann.
1480. Scripfit de laudibus famili^ de Au-
ria
,
quod fcriptum Tomo XXIII.
thcfauri rerum Italicarum (a
)
publici
juris nuper fecit illuflris Muratorius .
Hujus Montaldi carmen heroicum de
pajfione Chrijii Manufc. fervatur in Bi-
bL Pauhna Lipfienfi
,
ut jam dicere me
memini fupra Tom. 1. pag. 10.
*
Lon-
ge plura fcripfit
,
quam quae hic a Fa-
bricio indicantur
;
dedit cnim ad Cal-
lixtum IIL de clara vita Divi Alphonfi
Regis . Cobortatorium ad eundem Papam
pro Conjiantinopoli metrice . Ad eumdem
Pontificem de claravita excellentijfimi Ar-
noldi Rogerii Alexandria: Patriarclhe ora-
tto . De laudibus Summi Pontificis Sixti
IV* oratio . Ad Sixtum Pontificem car-
men . De
paffwne Domini carmen impref-
fum abfque anno
,
& loco . TraEiatus
de familia Cybo Genuenfi . in ortographiva
Joannis Aretini procemtum . De laudibia
B. Chrijiinx de Vicecomitibus apud Bol-
landiflas in T. 2. Februariii . Dc dolore
B. Marij Virginis in Pajfwne* Ejus pa-
nter CuntCarmina contra Antonium Rau-
dcnjem acrcm Latlantii Firmiani cenjo^
rem
;
qua? carmina fa?pius excufa lucem
primum vidifle credo in editione La-
ftantii Romana A. 14^8. Vide P. Gan-
dolfo in Diflertat- de ducentis Auguftt-
mam
r
Mon-
L AT I N I T AT 1 S L I B. XII.
Montenarius ,
Vide fupra in Maximia-
lerio in fubalpinis
, Ordn
no
.
.
"
.
Montanus primx fedis provincia' Car-
thaginis
Toletanus Epifcopus prcefuit Con-
cilio II.
Toletano An.
527. ( al.
531.
Mirxo 524.)
cujus Canonibus in Con-
ciliorum
tomis & apud Agvirrium T.
2. pag.
296. feq. notis etiam illuftrata:
fubjiciuntur Epiflolx dux
,
una ad fra-
tres
filiofque territorii Palentini
,
& al-
tera ad Theoribium
,
five Turibium
Monachum ,
a Turibio Epifcopo
,
Pri-
fcillianirtarum oppugnatore diverfum .
Videndus Hildefonfus libro de S. E. c.
g;
& Martyrologium Hifpanum Febr.
Montanus ha?reticus
,
auclor Monta-
niflarum
,
Ecclefiam turbare ccepit ab
A. C. 172. nulla autem ejus fcripta ad
nos pervenerunt , neque Latine fcripfif-
fe videtur fed Grace .
Antonius de Monte Falcone . Supra T.
1. p. 129.
Conradus de Monte Puellarum
,
fupra
T. 1.
p. 417-
Gvido de Monte Rocberi
,
fupra Tom.
III. p. 133.
Gvilelmus de Monte
,
Tom. III. pag.
156.
^
Gvilelmns dc Monte Serrato . T. III.
Joannes de Monte . Tom. IV.
p. 105.
Petrum Jacobum Montefalchium Voflius
p. 664. ait clarum An.
1497.
reliquiffe
opus de Vicentinis , deinde fcripfiue de
cognominibus Deorum ac dc facris ce-
lebrantibus . Libellus de cognominibus
Deorum prodiit Perufia?
1525.
Petrus de Monte
,
Venetus
,
pro Eu-
genio IV. fcripfit circa Ann. 1432. in
Concilio Bafileenfi librum cui titulus
Monarchia excufum Roma;
1537.
& in
traftatu traftatuum live Oceano Juris
Tom.
13. pag. 144.
Vide Oudin. Tom.
3. pag.
2378.
*
Petrus de Monte non alius eft ab
eo Pctro de Monte
,
de quo Fabricius
infra diflerit
. Vide ibidem adnotatio-
nem meam .
Philippus de
Janua five de MontcCa-
87
Minor. Pa-
Y>x
Benedicli XI. circa A.
1336. Pceni-
tentiarius
,
fcripfit
Commentaria in Ge-
nefin & alias quafdam S. Scriptura? par-
tes : in Poflillam fuper Evangelia
Domi-
nicalia totius anni
,
in compendium
mif-
fam a Janfelmo Canova
,
Ord. Minor.
Lugd. 1510. I
5
I
5
. 1541. tum Quadrage-
flmale ,
& Conciones de Euchariflia
,
Ser~
moncs de SanHis . Vide Waddingum
p.
294. & Oudinum T. 3. p. 896.
Joamics Montcfonius . Supra Joannes
T. IV.
p. 105. ,
Nicolaus Montignius
,
ex Canonico Vi-
conienfis Ecclefiae in Hannonia
,
Prae-
monftratenfis Ordinis , faftus
Abbas Mo-
nafterii de Caftello S. Martini ad Scar-
pum fiuvium prope Montigneam
,
Tor-
nacenfis dicecefis
,
fcripfit Annalcs ejuf
dem Monaflerii Viconienfts & Hifloriam
martyrii & translationis fanttarum unde-
cim millium Vtrginum . De miraculis S.
Blafii . Memoriale reliquiarum
ViconienJis
Ecclefm ,
& alia qua? Viconia; adfervan-
tur . Haec Joannes le Paige in Biblio-
theca Pramionftratenfis Ordinis
p. 307.
Valerius Andreas
p. 692. qui A. 1308.
eum floruifle teftantur . Addit Voflius
pag. 791. elogium illius praeclarum a-
pud Anonymum qui Viconienfes An-
nales fupplevit
.
*
Monafterii Viconien-
fis hifloriam non integram quidem Mon-
tignius fcripfit ; fed fupplementum tan-
tummodo ab Anno 12
17. ufque ad fua
tempora
; tum etiam in praecedenti hifto-
ria ab aliis fcripta interpolationes quaf-
dam adjecit . Vulgavit hxc omnia P.
Martene Vet. Monum. Tom. IX. pag.
296.
Montis Sereni Chronicon , fupra Con-
radus Lauterbergenfis Tom. 1.
p. 415.
Petrr.s de Mora
,
Beneventanus
, Car-
dinalis Diaconus ab A. 1205. ad 1216.
fcripfit Alphabetum five Diclionarium.
in Arte Scrmocinandi
,
Manufcriptum iti
variis Bibliothecis . Vide Oudinum T.
2. p. 1721. feq. & de libro Decretalium
Innocentii III. per Moranum colle&o G.
Jofephum Eggs in purpura docla T.
1.
p. 122.
Be-
88 BIBL. MEDI7E
BenediBns Morandus . Supra T. i.
p.
206. feq.
Gvilelmus di Morbeka
, Brabantinus
Ord. Prad. Clementis IV. & Gregorii
X. Pcenitentiarius
,
& deinde Archiepi-
fcopus Corinthi A. 1280. (a) lingua-
rum Graecse & Arabica? peritus , & Phi-
lofophus , cui IVitelo five Vitellio dicans
perfpedlivam fuam
,
five libros decem
Optices
,
Veritatis amatorem & univerfa-
lium entium amore
flv.diofo devinBum il-
lum nuncupat . In gratiam Thomoe A-
quinatis A. 1273. omnes libros
Ariflo-
telis de Graeco in Latinum
,
verbum e
verbo tranftulifle traditur
,
qua transla-
tione Scholares adhuc hodierna die utuntur
in Scholis
,
(
b
)
inquit au&or Chronici
Slavici ad An.
1279. Vertit & Simpli-
cium in Ariflotelis IV. libros de Ccelo
,
qui ex Gvilelmi Morbeti hoc eft Morbe-
kae noftri interpretatione editi exftant
Venetiis
1 540. fol. Deinde Simplicium
in prardicamenta Ariftotelis .-
tum Ga-
leni
,
libros tres de alimentis ad Rofel-
lum de Aretio , Medicum prarcipuum :
. & Hippocratcm de prognofticationibus ae-
gritudinum fecundum motum Lunx .
Procli ctiam Platonici Philofophi de Pro-
videntia & eo quod in nobis
,
vulga-
tum a me T. VIII. Bibl. Grsecse pag.
465.
ex Codice Holfteniano : & librum
dc decem dubitationibus circa Providen-
tiam ,
& alium de malorum fubfiilen-
tia . Utriufque excerpta dedi ibid. pag.
498. 502. feq. Etiam clementationem
Prccli Theologicam a Gvilelmo de Mor-
beka Latine verfam notat illuftris Lcib-
nitius T. 1. Epiflolarum pag. 421. at-
que in Bibliothecis Gallia?
,
Anglia: &
Germanise adhuc fervari illam verfio-
nem notavit Oudiiius T. 3. pag.
469.
& Jacobus Quetif Tom. 1.
p. 390.
qni
etiam traclatum Gvilelmi ineditum de
arte &fcientia Geomantia: commemorat
.
i
Joannes Mcrcllus
,
Canonicus Regula-
ris S. Dionyfii Remenfis
,
fcriptor Vita
S. Erminice varias vifiones & apparitio-
nes A.
1395.
illi factas referens . joan-
CO
Jacobus Quetif de fcriptoribus Dominicaius
T. 1. pag. 389.
(!>") In Erpoldi Lindenbrogii fcriptoribus Septen-
ET INFIMJE
nis Gerfonis de illa judicium ac
cenfu-
ra legitur Tom. i.Opp. edit. novaepag.
83. atque ideo Morelli hoc loco men-
tionem facere volui
,
quamquam
Galli-
ce ille non Latine fcripferit .
Otho Morena
,
Lotharii III. & Con-
radi II. Regis Legatus fcripfit Hijioriam
rerum Laudenfium (
in Ducatu Medio-
lanenfi
)
cui ultimam manum addidit
filius
,
Acerbus Morena . In hac hiftoria
illuftrantur res geftae a Friderico I. Im-
peratore ab A. 11 53.
ad 1168.
Hanc
primus edidit atque eruditis
notis jllu-
ftravit FelixOfius, Mediolanenfis
, Pro-
feflbr Patavinus
, Venet.
1639.foI.Cum
iifdemrecufa legitur in tomo tertio the-
fauri Antiquitatum Italix Graeviani
, &
fme illis notis in tomo primo fcripto-
rum Brunfvicenfium illuftris
Leibnitii
pag. 806. Denique diverfa in multis ex
Codd. Bibliothecx Ambrofiana;
,
cum
editione Ofiana ex adverfo pofita , &in
Ofii notarum locum adjunciis novis ce-
leberrimi Jofephi Antonii Saxii
,
Bibl.
Ambrofianx praefecli
,
& Anonymi Ord.
Benedicl. Monachi
( Domni Cafparis Ba-
rettse
)
in tomo fexto Scriptorum
Ita-
lise thefauri Muratoriani .
David Morganius
,
fupra Tom. 2. pag.
16.
B. Mor apud Voflium
p. 680. & 819.
fcriptor Vitx B. Jacvbi de Mevania
,
de
quo fupra Tom. IV. pag. 6. edidit
Leander Albertus libro de Viris iiluflxi-
bus Ord. Praed. Bononiae
1
5
17. fol. pag.
255.
Integrum nomen Bartholom.eus Mor-
tarius
,
Italus
,
ejufd. Ordinis
,
de qno
Jacobus Echardus Tom. 2. pag. 86. ubi
etiam Orationes illius memorantur .
Morigniacenfe Chronicon five Mauri-
gniacenfis Monaflerii in dicecefi Seno-
nenfi
(
c
)
aucloribus Theulfo & aliis
Monachis ab A. 1108. ad
1147. lib-is
II. editum in Duchefnii Tom. IV. re-
rum Francor. pag.
359. 389.
*
Domi-
nus de la Curne de S. Palaye Commen-
tarium fcripfit in ifiud Cbronicon in-
fertum in opere Memoires de litterature
Tom.
trionalibus pag. 2c6. edit. a mc curatse
.
(c) Sammarthan. Tom. >V. Gallix Chri/rians
pag. 668. feq.
L
A T I N I T A T
Tom. XV. Monet ibi Le&ores fuosnon
fatis accurate infcribi in titulo Chro-
nicon &c. ab An. Chrifii 1108. ufque
ad Annum 1147. Non enim definit in
reditu
Ludovici VII. qui Anno illo re-
verfus efl ,
fed ulterius excurrit ufque
ad obitum Thevini Abbatis Morignia-
cenfis
,
quem ultra triennium vitam
prorogaffe author commentarii hujus
arbitratus efl
.
Morimundenfts Coenobii , Ord. Cifterc.
a Papienfibus defolati A. 1237. Hiflo-
riam a fynchrono fcriptam edidit U-
ghellus Tom. IV. ubi de Archiepifcopo
Mediolanenfi Gvilelmo Ruzolio
p. 183.
196.
Joannes Morlandinus
,
fupra Tom. IV.
pag. io<5.
Daniel Morlaye . Tom. II. p.
12.
Thomas de la Moor
,
five Morus
,
Mi-
les five nobilis Anglus , cujus commen-
tarii de vita & nece Eduardi II. An-
glix Regis ab A. 1307. ad 1326. ex-
ltant inter fcriptores rerum Anglicarum
a Cambdeno editos Francof. 1602. fol.
fed exflant ex veteri Latina verfione
Walteri Bakeri
-, nam Morus Gallice
,
non Latine fcripfit . Vide Oudinum T.
3. pag.
799.
& Gvilelmum Nichols in
Bibliotheca Hifloricorum Anglix pag.
79-
feq.
. .
Alius Thomas Morus
,
natus Londini
A. 1480. Vir ingenio & meritis pra*-
ftans & Cancellarius Anglia?
,
notas ob
caufas Regis Henrici VIII. juffu fecuri
percuffus A.
1535.
cujus vitam prseter
Thomam Stapletonum
(
a
)
Henricumque
Hodderdonum
(
b )
fcripfit gener Gvilel-
mus Roperus
,
( c )
vulgatam a Thoma
Hearne Oxon. 17
16. 8. & Thomai Mo-
rus abnepos
(
d
)
pofl auclorem Roma:
A. 1625. extindtum editam Lond. 1627.
4. & nuper A. 1726. 8. ibidem recu-
Tom. V.
CO
Libro de tribus Thomis
,
Duaci 1588. Co-
lon.
1599. 1612. 8. & inter Stapletoni opera Pa
lif. 1620. fol. & ante opera Thomse Mori
.
CO
Lond. 1661.
CO
A&a Erud. 1718. pag.
475,
Bibl. raifonnee
T. VI. pag.
470.
C<0
Acla Erud.
1727. pag. 31, Journal ds Sav.
1726. Jul. j>. 422.
I S L I B. XII,
89
fam : quibus
addi poffunt Auclor expo-
fitionis fidelis de morte Thomat Mori
,
(<?) & Georgius Lilius Britannus
(/)
in Mori elogio : Antonius
Wood
, ( g )
Jo.
Jacobus Boiffardus
( h
) Ifaacus Bul-
lartus
(
i
)
Adolphus Clarmundus
( k
)
ac prceter Jovium aliofque innumera-
biles Niceronus Tom. XXV. memoria-
rum de viris eruditis pag. 216. Opera
Mori Bafil.
1563. Lovanii 1566. & no-
viffimc Francofurti 1689. fol. Latine
prodierunt
,
Hifloria Richardi III. An-
gliae Regis . Ad Luthcrum refponfio An.
1522. pro Rege Henrico VIII. quam
fub Gvilelmi
Roffei nomine ediderat .
Expoftio pajfwnis Chrifii
,
fcripta in Car-
cere . Quod pro
fide
mors fugienda non
fit
. Imploratio Divini auxilii
,
ex Pfal-
mis . Utopia five de Optimo Reip. fta-
tu libri duo
,
(
toties recufa &c in alias
verfa linguas
,
ut dixi in Bibliographia
Antiquaria cap. 14. . 16. ubi de aliis
aliorum fimilis argumenti atque infti-
tuti fcriptis .
)
Poemata Mori atque
-
pigrammata ingeniofa & amcena fepara-
tim edita a Beato Rhenano , & Pirkai-
mero dicata Bafil.
1520.4. Dialogi Lu-
ciani e Graxo verfi , & Declamatio qua
Luciani Tyrannicidx refpondetur . Epi-
fioU ad diverfos cum Erafmi ad Mo-
rum Epiftolis & ad Huttenium de Mo-
ri vita
,
& Gvilelmi Corvini Nucerini
ad Philippum Montanum ejufdem ar-
gumenti . Denique
,
Opera Mori An-
glice viderunt lucem Lond.
1557.4.
Mofomenfis Monaflerii Ord. Bened. in
dicecefi Remenfi Chronicon ab A.
971.
ad io^^.editum a Dacherio Tom.VIL
fpicilegii pag. 623. cum appendice ad
A. 1212.
(
edit. nova; Tom. 2. pag. 561.
573-)
Joannes Moven . Supra
,
Tom. IV.
p
106.
M JEgi-
CO
Parif.
1555.
& in V. C. Frid. Jac. Bey
fchlagii fylloge opufculorum pag.
243. 257.
C.O
lb\d. pag. 238. 242. ex edit. Bal. 1571. 8
(_g)
Antiquitatt. Oxon. Tom. 2. pag. 358.
feq~
Qh") Tom. 2. imag. 48. pag. 120.
CO
Tom. 1. Academise fcientiar.
p. 45.-
C*)
T. 3.
vitarum
p. 32.
9
o
t
BIBL. MEDI
JEgidius Movifius ( Muifius ,
Mucidus
&c.
)
Abbas S. Martini Tornacenfis
,
Ord. Bened. ab A.
1 53
1 . ad
1353.
quo
atat.
83. diem obiit fupremum . Scripfit
Chronicon de rcbus
gefiis
Comitum Flan-
drenfium ab A. 972. ad 1348. & de re-
bus geftis Annorum
1349.
ad
1352. u-
bi prolixa de deftruHone Judaeorum &
de fecta flagellantium narratio . Priete-
rea Valerius Andreas
p. 27. Bibl. Belg.
memorat tra&atum de his qu& tempo-
ribus fuis ante & pofi promotionem fuam
in Ccenobio Martiniano acciderunt
,
& de
Confuetudinibus in illo folitis obfervari :
ik. Catalopum Abbatum Coznobii fui ad
fua ufque tempora , rhythmc Latino &
Gallico : ut librum lamentationum a-
liaque rhythmo fcripta Gallico prccte-
ream . Supra iiv TEgidio Mucido T. 1.
pag. 25.
Gviardus de Moulins . Supra Tom.
3.
pag. 123.
Moyffiacenfe Chronicon fupra Moif-
fiacenfe
.
Mucianus
,
infra Mutianus .
TEgidius Mucidus fupra Tom. i.pag.
23. & paullo ante
, Movifius
.
Walterius de Muda
,
Monachus B. Ma-
x\x de Thofan
(
Doeft )
in Flandria
,
circa A. 1284. cujus Compendium Vitje
B. Thorphimi five Thorfinni ,
Epifcopi
Hammarias in Norvvagia
,
defuncli in
exilio ,
fcriptum verfibus hexametris
,
cdidit Carolus Vifch Bibl. Cifterc. pag.
3
1<5.
317.
Incip.
Spirat odore nimisflos hac in humo(a)
tumulatus .
Joannes de Muhlbach
,
Muhlberg . Joan-
nes Multonus . Supra Tom. IV. p.
106.
Mundinus de Lentiis
,
Florentinus
,
Medicus & Anatomicus celebris
,
cujus
Anatome omnium humani corporis interio-
rum membrorum fepius vulgata pofl pri-
mam editionem Papienfem Anno 1478.
Vide Bibliothecas Medicas Lindenii
,
Merklini
,
Mangeti quibus addenda edi-
tio A. 1550.
infpecla Cangio
,
in cujus
pag. 170. vixiffe fe teftatur A. 13 15.
In iifdem Bibliothecis & Canones Muu-
7E ET INFIMM
dini fuper Mefuen
,
cum Joannis Mefuar
operibus fxpius editi memorantur . Flo-
ruit Mefue mter Medicos Arabes cele-
bns
,
verfus medium feculum nonum E
Ab hoc Mundino alii Mundinum Me-
dicum Bononienfem diftinguunt, eique
Anatomiam malunt adfcribere : alii ter-
tium quoque Mundinum inducunt Fo-
rojulienfem
,
cui Synonyma Medica tri-
buunt . Sed ego nihil explorati dc illis
potui reperire .
*
MS. Codex Bibliothe-
cx Coefenatenfis
,
fcriptus
,
ut ego conji-
cio
,
farculo XIV. non ambiguum prx-
bet argumentum diftinguendi Mundi-
num alterum a Florentino ejufdem no-
minis plane divcrfum
;
Tum & erro-
rem arguit eorum
,
qui fynonima me-
dica Mundino attribuunt . n igitur il-
lud
,
quod mihi infpiciendum cccurrit
eandem bibhothecam vifenti in pluteo
14. Synonima
Magifiri Simonis de Janua
cum additionibus
Magifiri Mundini de
Forojulio .
Joannet Mundratus . Supra Tom. IV.
pag. 106.
Mucius
,
Mucianus
,
infra
,
Mut .
Munio five Martinus
,
Minionien-
fis five Vallobricenfis iu Hifpania Epi-
fcopus circa Ann. 1130. ut docet Nic.
Antonius VII.
4. Bibl. veteris Hifpanx
T. 2. p. 13. Quanquam Cangius eum
cum altero confundens Munione
,
ait
diem obiiffe An. 1299. citans Vafieum
Chronici Hifpaniae cap.
4. cujus locum
etiam attulit Volfius
p. 402. In eo ni-
hil de illo anno
,
fed cum laude men-
tio hiflorix Compofiellan.e
,
quam cum
Hugone Gallo
,
Portulacenfi Antiftir:
compofuit de primordiis , fucceffibus 6c
incrementis EccIefia^Compoftellana; con-
tmuatam deinde a Gerardo Canonico
Compoflellano . Utut landata a mul-
tis
,
tamen a nemine adhuc in lucem
publicam prolata eft hax hifioria quod
fciam .
Munio itidem Hifpanus Ord. Prard.
Generalis
,
qui inde Epifcopus Palenti-
nus atque illa quoque dejeclus dignita-
te , Roma? A. 1209. iri Cccuobio S. Sa-
bi-
(,a) Non Hamout Leyfems pag. 1010. hift. poefeos Latiiue medii avi
.
X A T I N I T A T
jbinx rebus humanis valedixit . Hic Mu-
nio in vita S.
Catharina* Senenfis cap.
4. T. 3.
Act. Sanclor. April. 30. pag.
872.
traditur
Sororibus de pcenitentia
5. Dominici
Regulam five modum vi-
vendi
redegifse in fcriptis .
Joannes
Munjingerus five Muntzingerus
Reitor
Scholrc Ulmenfis A. 1384. ora-
tione
habita & fcriptis deinde emiflis
contendit corpus Chrifti in facra Cce-
iia non effe Deum
,
atque ideo nec ado-
randum adoratione latria? . Inde inter
teftes Veritatis relatus a Flacio p. 907.
edit. prima:
,
& Joanne Wolfio leftio-
num memorabilium Tom. 1. pag. 691.
Conferendum Judicium Magijlrorum A-
cademix Pragenfis de propofitionibus qui-
bufdam
Jo.
Munfmgeri editum a V. C.
Jo.
Georgio Schelhornio Tom. VIII. a-
mcenitatum litterariar.
p. 511. & Ma-
gijirorum Viennenfis Academix Tom. XI.
p.
222.
Conradus a Mure fupra Tom. 1
Murenfis Coenobii in Helvetia
Bened. Origmes circa A.
11
30. &
fundationis in tomo fecundo fcriptorum
de rebus Bambergenfibus
,
illuftris
Jo.
Petri de Ludevvig pag.
399.
feq. Frf.
Pag.
Ord.
Afta
D"
,
de Muro Vallium
,
Supra T. IV. pag.
1718. fol.
Joannes de Muris
Joannes Murrhonus .
107.
Mufxus
,
Maffilienfis Ecclefiae Presby-
ter qui ante An. 461. obiit ,
excerpfit
hortatu Venerii Epifcopi Malfilienfis Le-
tliones totius anni fefiivis diebus aptas
,
refponforia etiam Pfalmorum
,
capitula
temporibus & Letionibus congruentia
.
Deinde ad Euftachium Epifcopum
,
Ve-
nerii fucceflbrem
,
fcripfit Sacramcnto-
rum egregium & non parvum Volu-
men , & Homilias . Hxc de eo Genna-
dius c.
79.
cx Gennadio Honorius II.
78. Trithemius cap. 172. aliique . Non
dubium
efi ex Lectionibus hifce & ref-
ponforiis
atque Sacramentorum libro
plura hodie fuperefle . Vide Mabillo-
aium lib. 1. de liturgia Gallicana cap.
C")
Recueil de diverfes ouvrages
,
Parif.
1724.
4
I S L I B. XII.
9I
IV. Jolephum
Mariam
Thomafium
prcf.
ad CodicesSacramentorum
, editos Rom.
1680.
4. & Jo. Pinium
diff. de Litur-
gia Mofarabum
p. 28. feq.
ante Tom
VI. AcT. Santfor. Julii
.
MuJJatus
,
fupra Albertinus
T. i . pa^
39-
Joannes de
MuJJis . Supra Tom. IV.
p. 107.
Mutianus Scholafticus
,
hoc eft vir i-
doneus caufis agendis in foro
, Caflio-
dori tempore
,
hoc eft circa A. C.
550.
utriufque lingux peritia clarus , iagra-
tiam ejus Latine vertit S.
Chryfojinmi
homilias XXXIV. in Epijiolam ad He-
brxos
. Haec verfio viri
, ut ab eodem
Cafliodoro cap. VIII. Divinar. Leclio-
num appellatur
,
difertiflimi
,
doftique
Henrico Savilio judice ac diligentis in-
terpretis
,
etiamnum exftat excufa Co-
lonia:
1487. fol. cum prologo editoris
Lilii Tifernatis ad Nicolaum V. & ho-
miliis Chryfoftomi de Jobo & patien-
tia per Joannem Koelhoef de Lubek.
Prodiit & Colon.
1530. 8. apud Joan-
nem Gymnicum
,
atque inde Latinis
Chryfofiomi editionibus inferta ex Wolf-
gangi Mufculi & Philippi Montani re-
cognitione
,
ubi
quandoque perperam
Mutius pro Mutiano
appellatur
,
quem-
admodum
& in
Huetii libro de cla-
ris interpretibus . Confulendum & Vo-
lumen duodecimum
editionis Grxco-La-
tlnx Montfauconianse
. Codicem Manu-
fcr. Heilsbrunnenfem
,
in quo multa
ab editis diverfa reperit
,
memorat
Jo.
Ludevvig Hockerus in Bibliotheca He-
ilsbronnenfi pag.
25. Magna eft hujus;
Muciani autoritas apud Gabrieiem Da-
nielem
(
a
)
auctorem diff. de judiciis
Criticorum & nuperi interpretis Galli-
ci fuper loco Chryfoftomi homilia
5.
in Epift. ad Hebrxos
,
Parif. 1691.
4.
Nefcio unde hauferit Sirmondus ad Fa-
cundum
,
eumque fecutus Colomefius
Obfervatt. facr. pag.
227. quod fcripfit
verfum a Mutiano etiam Chryfojinmum
in Epijiolam ad Philemoncm . Transla-
tum ab eo fuiffe librum Gaudentii dc
M 2
Mu-
Tom. 3. pag. 602.
gi BlBl. -MEDIJE
Mufica
,
CafTiodorus libro de Mufica te-
ftatum reliquit . Illa Mutiani verfio ho-
die non exftat , exftat autem Gaudentii
liber Grsece & Latine vulgatus inter
Muficos veteres a Marco Meibomio
,
Amft, 1652. 4.
de quo dicium in Bibl.
Graeca III. 10.
p. 264. feq. Liber Fa-
eimdi Hermiannenfis contra hunc Mu-
cianum
,
five ut fubinde appellat Mo-
cianum
,
qui adverfus Occidentales Epi-
fcopos cum damnatoribus trium capi-
tulorum communicare nolentes fcripfe-
rat
,
faepius prodiit in Facundi editio-
nibus Parif. 1629. 8. & cum Optato
,
ibid. 1675.
fol. & in Sirmondi Operi-
bus T. 2.
p. 825. Parif. 1696. & Ve-
net. 1729.
fol.
Mutincnfes Annales ab An. 1I3I. ad
1356.
inthefauro fcriptorum Italia Mu-
ratoriano T. XI. pag.
55.
quibus adde
Mutinenfis urbis defcriptionem fubjunciam
vitx S. Geminiani
,
Epifcopi Mutinen-
fis , aucTore Anonymo qui circa A. 910.
floruit . In ejufdem thefauri T. 2. par-
te 2. p. 691.
Huldricus Mutius Profeffor Bafileen-
fis
,
cujus Chronicon ex probatioribus
Germanicis fcriptoribus in Latinam lin-
guam translatum atque XXXI. Jibris
Germanorum origines , mores
,
inflitu-
ta
,
leges & memorabilia pace belloque
gcfta ufque ad menfem Auguftum An.
1559.
perfequens edidit Piflorius T. 2.
fcriptor. Germania: Frf.
1584. 1613. &
Ratisbona; 1726. fol. fecutus editionem
Bafileenfem Anni
1559.
de aliis ejus
icriptis vide fi placet Simlerum
.
Mycon Diaconus , fupra Mico .
Jcannes de Mylis
,
Joannes Mylverto-
nus ,
fupra T. IV. p. 107.
Myrfontius five Myfrontius . Inter fcri-
ptores rei agrimenforia; p. 254.
&
255.
edit. Goefiana; Latinus & Myfrontius to-
gati Auguflorum
,
de locis fuburbanis vel
diverfis itineribus
,
pergentium in fuas rc-
giones . De fcriptoribus hujus argumenti
diftum in Bibl. Latina IV. 11.
Joannes de Myza . Supra Tom. IV.
p. 107.
Qa) Oudin. Tom- 2. pag. IW7.
ET INEIM7E
L I B E R XIII.
JOannes
N<elduyk five de Ndduyco Eques
Hollandus defunclus A. 1489. Scri-
ptor Chronici Hollandia & Seelandix a
Theodorico Comite primo ad A. 1460.
Sed nefcio an Latine legatur
;
nam Bel-
gice Manufcr. exftat in Cottoniana
p.
25. & prodiit Goudce An. 1478. & ex
Petri Scriverii recenfione Amft. 1663.
4.
Vide Oudinum T.
3. p. 2729.
Nagolditf five Nalgodus
,
vitiofe Nal-
gendus
,
Monachus Cluniacenfis
,
circa
An. 1090. {a) fcriptor vtt<e S. Odonis
Abbatis ab A. 926. ad
944.
Cluniacen-
fis . Vide Andrea* du Chefne Bibliothe-
cam Cluniacenfem
p. 1633. Exftat a-
pud Mabillonium T. V. Sanftor. Be-
nedici. pag. 18^. & Vita S. Majoli Ab-
batis Cluniacenfis An.
994.
defuncii in
A&is Sanclor. Tom. 2. Maji pag. 658.
668.
Naldus Naldius
,
Florentinus circa A.
1470. Hiftoricus& Poeta
.-
amicus Mar-
filii Ficini
,
qui eum Phocbi delicias ap-
pellat lib. 1. Epift. Tom. 1. Opp. pag.
620. Scripfit vitam Jannotii Manetti e-
ditam a celeb. Muratorio Tom. XVIII.
thefauri rerum Italicarum & in Tom.
IX. thefauri Burmanniani . De illa Dia-
rium eruditorum Italia; Tom. XI. pag.
340.
feq. Elegos ejus laudat Hugolinus
Verinus, Iib. 2. de illuftratione Floren-
tix pag. 36. notus & ejl elegis Naldus .
Et Politianus Epigrammate
p. 297.
Dum celebrat Medicem Naldus
,
dnm
laudat amicum
Et pariter gcmino raptus amore ca-
nit
,
Tam lepidum unanimes illi ornavere li-
bellum
Phcebus
,
Amor
,
Pallas
,
Qratia
,
Mufa ,
Fides .
Ejus Haftiludium
,
ad Julianum Medi-
cem
,
Bucolica ad Laurentium Medi-
cem
,
& Miracula in templo S. Annun-
ciatiS de Florentia memorat Julius Ni-
ger,
L AT I N I T A T
ger ,
in hiftoria fcriptorum Florentino-
rum p. 418.
*
Naldi
Florentini . Carmen in laudem
Barbaciae
Siculi
J.
U. Confultiflimi exftat
iraprefTum
in fronte operis ejufdem An-
dmx
Barbacix
de Verborum obligatimibus
fol. Bononia? 1497.
Nangii Chronicon . Supra Gvilelmus
de
Nangis
,
five de Nangiaco . T. 3. p. 156.
Nanno Stavrienfis
,
Frifo Philofophus
,
circa A. 880.
( non 1380. ut apud Koe-
nigium )
a quo Radbodum Epifcopum
XIV. Trajedhnum in feptem artibus
excellenter imbutum fcribit Joannes de
Beka in Chronico Trajedfino pag. 22.
Scripfifle traditur in Platonem de Legi-
bus & Rep. atque Arifiotelis libros de
Ccelo & Mundo atque Ethicam uni-
verfam illuftraifc . Vide Suffrtdum Pe-
tri
,
Valerium Andream Svveertium .
Joannes Nafo five Nafus
,
fupra T.
IV. p. 107.
Petrus de Natalibus Venetus , Epifco-
pus Equilinus {a) five Jefulanus ( aliis
Efculanus
,
Aufolanus
)
fub Patriarcha
Gradenfx
,
autea Plebanus exiftens
(
b
)
SS. Apoflolorum Venetiarum dicecefis
Caflellenfis A. 1396. fcribere inchoavit
Catalogum SanElorum cum illorum Vitis
& pro menfium numero divifum in li-
bros XII. quem jam Epifcopus abfolvit
A. 1372. Jacobo de Viragine (
de quo
fupra Tom.
4.
pag. 20.
)
& multis a-
liis diligentia & deledTu prxfcrendus .
Prodiit primum (c) Vicentise
1493.
fol. cum nonnulhs SanSiorum nuperrime
Canonizatorum geftis
,
fubjedlis ab Anto-
nio Verle
,
Nobili Vicentino : Hinc Ar-
gentinx 1502. Lugd. 1508. 15 14. & ex
emendatione Alberti Cajlellani
,
Veneti
,
Ord. Prced. qui & ipfe Vitas plures ad-
didit
,
Vcnet.
15
16.
4. Denique Lugd.
1543.
fol.
*
Catalogus San&orum au-
thore Petro de Natalibus Epifcopo E-
quilino prodiit equidem primum Vi-
ccntia? anno hic adnotato curante An-
tonio Verle . Additamentum vero ab
eodem Verle confedtum cfl non de San-
(O
Diarium
eruditorum Italia Tom. XVI. pa.
449.
f
q.
I S L B. XIII.
93
dtis tantummodo
nuperrime canonizatis\
id enim nullibi
legitur in eadem
addi-
tione, fed de aliis
nonnullis fandhs
in-
difcriminatim
,
quamquam
feteor
duos
yel tres ibi reperiri
Sandlos
tum
recens
in Divorum catalogum
adledTos--.
Nec
vera fcribit Fabricius
, divifos
nempe
libros ab authore fuo pro numero
m&n^
fium
;
nam totum opus
concluditur
un-
decim Iibris
;
in duodecimum
vero con-
tulit author omnium
Sanclorum
, de
quibus in fuperioribus egerat
, indicem
alphabeticum .
Efl autem apud me editio
ejufdem
operis Veneta Anni 1616. a F. Alber-
to Caflellano curata
,
in qua nihil lego
de vitis Sandforum a Verlio
adjeclts .
Viciffim autem Caftellanus nihil de fuo
ibi dedit, nifi vitam S. Rochi Confeflb-
ris .
Martinus de Afpilcueta Navarrus Ca-
nonici & Civilis
Juris Confultiflimus
,
natus Ann.
149 1. Hic Salmanticae pri-
mum
,
deinde Conimbrica:
Jus Pontifi-
cum docuit
,
hinc Romam
profedtus
Pio V. Gregorio XIII. & Sixto V. cha-
rus fuit obiitque Romae
A. 1586. arta-
tis nonagefimo quinto . De quo Panct-
rollus de claris Legum
interpretibus
III.
55.
Tomafmus in elogiis A.
1630. edi-
tis pag. 7<p. Janus Nicius
Erythrxus
in
limine pinacothecse
primae : Ifaacus Bui-
lartius T. 2. Academia:
fcientiar.
pag.
30.
Ghilinus Tom. 1.
p. 168.
Andreas
Sauflayus in Bellarmino
continuato
p.
30.
Dupinius Bibl. Ecclefiaft.
Tom. 16.
pag.
135.
Sed inprimis
Nic.
Antonius
Tom. 2. Bibl. nova: Hifp. pag.
74.
feq.
& Niceronus Tom. V. memoriarum
,
editarum Gallice de eruditorum
vitis
,
fub init. Scripta
Navarri juncTim edi-
ta Rom.
1590. Lugd.
1597. & Romae
ac Venetiis, quse aucTior eft editio com-
mentarios aliquot poft audToris
obitum
repcrtos &
1 594. 4. vulgatos fimul com-
plexa
,
1602. fol. Tomus quintus &
fextus
,
Confiliorum feu Refponforum
libros quinque exhibet
, editos etiam
Lugd.
(*)
Id. pag.
459.
(O
Id. pag. 466.
94
Lugd.
BIBJL
1591. 4. duobus Vol
five Enchiridion Confeffariorum ad Gre-
gorium XIII. Rom. 1584. 4. Ctftera
recenfentur diflincTe a Poflevino
,
Bcl-
larmino & Nicerono .
Omitto Petrum Navarrum
,
Ducem
Hifpanum
,
qui primus per cuniculos
tormentario pulvere repletos propugna-
cula disjicere
,
arcefque evertere docuit
circa A. 1505.
Joannes Nauclerus fupra T. IV. p. 107.
Nazariani Annalcs breves de rebus
Francicis ab A. 707.
ad
790. fcripti in
Ccenobio Laurishamenfi ad Rhenum
,
in
quo S. Nazarii corpus collocatum tra-
ditur : editi a Frehero in Corpore hi-
floriae Francica: : inde a Duchefnio T. 2.
rerum Francorum pag.
3.
6. & ex alio
pleniore Codice Gvelferbytano a Bur-
chardo Gotthelf Struvio inter annales
Fuldenfes & Chronicon Laurishamenfe
in nova edirione rerum Germanicarum
Freheri T. 1.
p. 79.
82.
Nazarius Auclor Panepyrici
,
tertiis
quinquennalibus dicli Conflantino M.
A. 321. & fortafle alterius etiam
,
ha-
biti Treveris A.^i;?. Vide qua; in
bl. Latina II. 22.
Nebridius (
Nifridius
,
& vitiofe
gridius Epifcopus in Hifpania Egaren-
fis
,
aliis perperam Agathenfis , aliis Bar-
cinocenfis ) frater Jufti Urgelitani
,
Ju-
ftiniani Valentini atque Elpidii
,
pluri-
bus Synodis interfuit ab Ann. 516. ad
54<5.
fripfifle etiam quzedam teftatur I-
fidorus Hifpalenfis c. 21. de S. E. nul-
lum tamcn fcriptum nominans de titu-
lo . Vide Nic. Antonium lib. IV. Bibl.
veteris Hifpana* cap. 1.
7Elius Antonius (a) Nebriffenfis
,
(
de
Lebrixa
)
inter primos litterarum in-
flauratores in Hifpania
,
docuit Salman-
ticae ac denique Compluti
,
Ximenio
Maecenate ufus : atque cum in omni
genere fcientiarum fcriptorumque ver-
fatus & peritus linguarum potuiflet pro
(
a ) Cognorr.en ejus ignorare fe non diffitetur
Naudsus in libro Mafcurat pag.
97.
negatque fe
illud ufquam potuiffe reperire, perinde ut nec Ro-
berti Sorbonici , Petri Aponenfis, Gentilis de Ful-
gineo
,
Petri Alliacenfis
,
Nicolai de Clemangis
,
MEDIJE ET INFIMJE
Manuale varia & late patente eruditione fua
quod-
cunque nomen aliud erudita? artis
ac
doftrinK cum laude & fufifragio dofto-
rum fibi ufurpare
,
nihil tamen
,
Vive
( b
)
tefte
,
dici & haberi maluit quam
Grammaticus
,
quanquam decoratus de-
inde non modo Grammatici & Rheto-
ris
,
fed etiam Chronographi five Hi-
ilorici Regii titulo ac dignitate . Diem
obiit Compluti apoplexia correptus A.
1522. 2.
Jul. annos natus LXXVII. De
hoc Viro prceter alios confulendus Ni-
colaus Antonius T. 1. Bibl. nova* Hif-
pana* pag. 104. 109. cui jungi poteft
Colomefii Hifpaniaj Oricntalis
p. 223.
ubi Jovii aliorumque multorum prar-
clara teftimonia : & Jacobus Gaddius
Tom. 2. de fcriptoribus pag. 91. feq.
Dupinii Bibl. Ecclef. Tom. XIV. pag.
120. (c) Clarmundus Tom. VII. vita-
rum
p. 37. Jo.
Hubnerus Centur. VIII.
Bibl. hiftoric. Hamb.
p. 55.
feq. Ghili-
nus T. 2.
p. 71. AcTa Erud. A. 1685.
pag. 225. &c. Sed ecce tibi ejus fcri-
pta :
Ars Grammatica contexia verfibus
,
fae-
pius excufa ac pueris edifcenda tradita
in Hifpania
,
Catholicorum Regum pri-
vilegio
,
ut notatum Valerio Andrea>
in Catalogo fcriptorum Hifpania* pag.
14.
feq. verfa etiam Hifpanice ab au-
clore in gratiam Elifabethce Regina*
.
IntroduUiones in Latinam Grammati-
cam
,
feu de fermone Latino libri V. cum
commentariis tum Antonii ipfius , tum
aliorum
,
etiam Fabiani filii frequenter
editae
,
de quibus videndus Nic. Anto-
nius Tom. 1. Bibl. nova* Hifpans pag.
106. feq. additum etiam parvum vocabu-
Iarium vocum fcholafticis magnis necef-
fariarum .
Repetitiones five Lecliones decem
,
Sal-
mantica? A. 1507.
feq. edita? Gramma-
tici plerxque argumenti & fexta
,
fe-
Bi-
Ti-
ptima & odlava
bus & numeris
.
de menfuris
,
ponderi-
In-
Anionii Mintur- Ambrofii Calepini, Petri Marfi
ni & Andrea; Alciati .
Qb )
Vives 2. de caufis corruptarum artium
p
(.c
)
Afta Erud. 1703. pag. 256.
72-
LATINITA
Inftitutiones
lingu<e Gr&cx apud Canta-
bros Lucronii
editse,tefte Andrea Refenio.
Grammatica lingux Caflellanx . Salman-
ticx 1492. 4.
Compluti 1 5 17. 4.
Diftionarium in quatuor tributum par-
tes
,
quarum
prima voces Latinas cum
Hifpanica
verfione exhibet : fecunda
,
regionum ,
urbium
,
montium
,
flumi-
num
nomina propria . Tertia recentio-
res ac vulgares eorundem appellatio-
nes . Qtiarta denique voces Hifpanicas
cum Latina interpretatione . Hoc Di-
clionarium plus fimplici vice
,
& plus
quam decies mille vocabulis auclum
Nebriffenfis ipfe vulgavit
,
editiouibus
autem pluribus poft illius mortem re-
petitis & a Nic. Antonio pag. 107.
mcmoratis addenda melior ,
expreffa
cx Madritenfi
,
& variis non conte-
mnendis locupletata acceffionibus
,
in
lucem data Lugduni 1683. fol. de quo
Acla Erud. illius anni pag. 225. Tiro-
nibus magis quain proveclioribus utile
hoc Lexicon notat Vives lib. 3. de tra-
dendis difciplinis pag. 296. pro illa ta-
men a?tate de induftna & doilrina auto-
ris teftari fatis poteft .
De
affe ,
Latine & Hifpanice , ad E-
lifabetham Reginam .
De Seftertiis .
De Digitorum fupputatione . Granata?
I595 *
Eleganzias Romanzndas
,
ex Stephani
Flifci Synonymis . Antiquaria? 1586. 4.
tefte Nic. Antonio .
Lexicon Latino-Gallicum Parif.
1523.
Ditlionarium trilingue . Gadd.
De liberis educandis
.
Coliationes Antiquitatum ad Joannem
de Ponfeca
,
Palentinum Epifcopum
,
edita Hifpali
.
Etymologicon
,
noneditum ut videtur .
Artis Rhetoricx compendiofa coapta-
tio ex Ariftotele
,
Cicerone & Quinti-
liano . Complutii529. 8.Granata>
1583.
Index "verborum veterum & raro u-
fitatorum apud Terentium
,
ordine AI-
phabetico
, una cum diclionario
,
cui
etiam juncla praeter Valerium Probum de
T 1 S L I B. XIII.
95
notis antiquarum
litterarum
,
Verba Le*
gum XII. Tabularum
ex Aymari Rival-
lii Allobrogis hifloria
Juris Civilis
.
Ecphrafes in Virgilium
, ad ufus tiro-
num . Granata
1 546. 4.
In Perfium Panf.
1527. 8. apud Rob.
Stephanum & Lucronii
1529. 8.
In Juvenalem
,
in obfcuriora Plinii
,.
in Aratorem
,
necdum
,
ut puto
,
edita .
In Prudentii hymnos five librum
-
&we&ivu
j
& in Pfychomachiam
,
Lu-
cronii
15 12. 4. &
Jo. Sychardo recen-
fente Bafil. 1540. 8. & in Prudentio
Joannis Weitzii , Hanov. 1613. 8.
Sedulii opus Pafchale & in illud e-
narrationes . Compluti
1524. 4. & Ba-
fil. 1541.
8. cum Juvenco.
Segmenta ex Epiftolis Pauli
,
Petri
,
Jacobi
,
Joannis & ex Prophetis legen-
da per anni circulum . Orationes five
preces , & Hymni cum expofitione
,
Ho~
milix diverforum Auclorum in Evange-
lia per annum . Granata? 1541. 4.
Santlorum Acla
,
five Vitx quaedam
cum additionibus marginalibus . Lucro-
nii 1527.
Homilix tres ad Juvenes de vinea fpi-
rituali , exfiant in Orthodoxographis Ba-
fil. 1569. fol.
p.
1934.
Dc litteris Hebraicis .
Qninquagenas tres locorum facrx Scri-
pturx non vulgariter enarratorum compo-
fuit Nebriffenfis
,
cum a Cardinali Xi-
menio(cooptatus effet inter eos qui Bi-
bliis Complutenfibus in lucem edendis
operam fuam addixiffent cum Demetrio
Luca Cretenfi
,
Didaco Lopide Stunica
,
Ferdinando Nonio Pinciano
,
aliifque :
fed quinquagena tertia tantum lucemvi-
dit
,
voces Sacrarum litterarum quin-
quaginta erudite illufirans ordine Al-
phabetico . Parif. 1520. 4.
Bafil.
1543.
8. & cum Angeli Caninii locis Hebrai-
cis Novi Teft. Antvverpia 1600. 8. re-
cenfente Gafpare Bellero
,
qui & Ga-
fparis Varrerii differtationem de Ophi-
ra regione adjunxit . Recufa eft ha?c quin-
quagena
,
ficut Caninii & Varrerii jam
diclae lucubrationes quoque in Criticis
fa-
CO
Alvarus Gomefius de vita Ximenii lib. 2.p. 45.
96 BIBL. MEDI
facris Anglis Londini
,
Francofurti &
Amftelodami excufis
,
tomo ocTavo .
Quinquagena prima & fecunda fuppref-
fa eft per cenfuram Didaci Dexrc , Do-
minicani
, Epifcopi Palentini
,
qui tunc
Inquifitorem hcereticte pravitatis m Hi-
fpania agebat
,
poftea Arciepifcopus Hi-
fpalenfis . Siquidem ut a Nebrifienfi in
apologia ad Ximenium
(
a
)
fcriptum elt
,
bonus ille
Praful in tota quxfiione fua ?ii-
hil magis laborabat
,
quam ut duarum lin-
guarum
(
Hebraicce & Grzecx
)
ex qui-
bus religio
noflra pendet
,
neque ullum ve-
Jiigium relinquerctur
,
per quod ad digno-
fcendam in rebus dubiis certitudinem per-
venire
poffemus . Apologiam autcm hanc
fcripfimus
,
quo tcmpore apud Quceftorem
Maximum hcereticre impietatis accufaba-
mur
,
quod ignari facrarum litterarum aufi
fumus fola Grammatics artis
fiducia
inco-
grtitum vpus attreftare .
Rerum a Ferdinando Catholico & Eli*
fabetha
, Hifpaniarum Regibus gefiarum de-
cades dux five potius decadis primce li-
bri primores feptem
(
b
) & decadis
fe-
cundte libri quatuor primores five tres cum
quarti parte
,
definente in Anno 14^5.
nec non belli Navaricenfls (ive Navar-
renfis de occupata An. 15
12. Navarra
fuperiore libri duo
,
una cu-ra Roderici
Archiepifcopi Chronicis prodierunt e-
dente filio Xanto JCto ,
Granatce ,
1545.
fol. & in rerum Hifpanicarum fcripto-
ribus variis a Rob. Belo colleclis Fran-
cof..
1579.
tomo fecundo
.-
nec non in
Andrece Schotti Hifpania illuftrata to-
sno 1. Francof. 1603. ExiTant & Galli-
ce verfi hi libri Francof.
157?.
& Hi-
fpanice Vallifoleti nve Pincicc 1
5 <5
5 . fol
.
Nebriffenfem vero a Ferdinando Pulga-
ri
,
qui Hifpanice res Ferdinandi fcri-
pfit , argumentum Decadum fuarum fum-
fiffe
,
recTe negant Vafceus ac Sepulve-
da
,
cum Nebriffenfis ipfe in prologo ad
Ferdinandum
,
fcripto An. 1509.
profi-
teatur fe iis quse tradit interfuiffe
,
vel
illa accepiffe ab iis qui prcefentes inter-
(}
Nic. Antonius
q. 109. Imbonatus Bibl. La=
tino Hebr. p. 315.
()
Culpse plagiariorum defe&um illum tribuit
Voilius pag. 638.
JE ET INFIM7E
fuere . Majori diligentia & fide quam
didlionis elegantia fcripfiffe
, Jo. Maria-
nce eft judicium lib. XXVI. hift. Hi-
fpan. cap.
5.
Cofmographia ad D. Joannem Stuni-
cam
,
Archiepifcopum Hifpalenfem at-
que introduciorium in Cofmographicos li-
bros .
Vafre ditla Philofophorum
,
carminibus
Latinis reddita . Epithalamium in nu-
ptiis clariffimorurn Lufkaniar Principum
,
Alphonfi & Elifabethx . Salutationes ali-
quce ad Patriam
,
& Carmen de
profc-
ilione Regum ad Compoflellam . Granatcc
1534. 4. & Antiquarice
1577. 4.
Lexicon juris Civilis
,
contra infignes
quofdam Accurfii errores . Antvverp.
1527. 8. Lugd.
1537-
Parif.
1549.
1594.
Vsnet. 1606. \6 12. 8.
Lexicon Artis Medicamentarim
,
Com-
pluti
15
18. & interpretatio vocum Dw-
fcoridis .
Alexander Neckam . Supra T. 1. pag,
66.
Nellus cle S. Geminiano
,
Florentinus
JCtus celebris circa An. 1420. fcripfit
tratatum de Bannitis
,
& alium dc te-
flibus . Vide Julii Nigri hiftoriam fcri-
ptorum Florentinorum
p. 419.
*
Tra-
cTatum Nelli de reprobatione teflium im-
preffum vetuftis typis
,
fcd Ioco & an-
no incertis
,
cum adjun&o alphabetico
indice manu Felini fervat ejufdem Fe-
lini Bibliotheca Codd. 166. Traclatus
de Bannitis abfolutus A. 1423. prodiit
Pifcice A. 1486. fol.
De Nennio
,
five Ninno uno an duo-
bus
,
juniorifque familiari Samuele Bri-
tanno
,
& de Elboto five Elvodugo Pra>
ceptore ita obfcura & incerta funt o-
mnia
,
ut definire aliquid vix ac ne vix
quidem liceat . Ajunt vetuftiorem Nen-
nium
,
Audacem cognomine Luddi Re-
gis, CaflTvbellanique
,
manu Julii Csefa-
ris neci dati fratrem
( c
)
cx Bardorum
cantionibus & Flaminum fcflptis re-
rum Britannicarum hifioriam patrio fer-
mo-
(c) Gvil. Nicholfon Bibl. hiftoricorum Anglias
p. 33.
Baleus Centur. 1. c. 20-
LATINITAT
inone
compofuifle . Eam Latine verfam
deincie a Ncnnio
juniore , Bannochoren-
fis Ccenobii
Monacho pnmum
,
poitea
Abbate circa A. 620. Hunc alii eundeui
cum
Gilda
Hibcrnico (a) faciunt circa
A.
8<5o. (
de quo fupra T. 3. p.
61.)
alii
confundunt cum Dinotbo
(
b
)
circa
An.
601.
(
de quo iupra Tom. 2. pag.
29.
)
Joannes Lelandus cap.
47.
narrat
fe iti Bibliotheca quadam Nennium de
Origine Britannix vidifle, fed deprehcndif-
fe pro thefauro carbones
,
& fcriptum
totum fplendidis mendaciis , anilibus fa,-
bulis & prodigiofa confufum barbarie .
In aliis inde Bibliothecis incidiffe in duo
exemplaria plane antiquijfima
,
ex quibus
dcprchendi non incorruptam aucloris
hifio-
rJam . Multa illic de Britannorum originje
& gencalogiis ac vrbibus
,
tum de Arturio
& Saxonum tyrannide . Liquet eum Bri-
tannum
fuifecx
multis vocabulis
,
qux in-
tcrferit
,
Britannicis
,
fluduiffe
quoque il-
lum in
finibus
Scotorum Hibernienfum :
de quorum rebus
geflis
pauca
,
fedantiqua
fcribit . InciJcrat Hcnrirus Vmatodunenfis
(
c
)
quadringcntis ab binc annis in Nen-
nii hifioriam
,
fed
nomine ignotam : id
quod co maxime liquet loco
,
quo fortia
Arturii bclia rccitat . Hoc efi Eulogium
Britannix five Hifloria
Britonum capiti-
bus LXV. (d) auclore Nennio
,
quam
inter fcriptores XV. edidit Thomas Ga-
Lus Tom. 1. p. 93.
115. una cum ap-
pendice duplici pag. 116. 118. & Va-
rix iecliones Codicum Cantabrigienfium,
Cottonianorum
,
aliorumque
,
quo-
rum alii Gildx
,
aliii nomen Nemiii pr.e-
ferunt
p. 119. 133.
Jungendus & Leib-
nitius
,
qui Tom. 1. fcriptorum Brunf-
vicenfium pag. 32. 40. cum notis fuis
cxhibet excerpta ex Nennio de Anglo-
Saxonum introitu in Britanniam . In
hoc Eulogio omnia reperiuntur
,
qua:
per fex librorum titulos Nennio tri-
buunt Baleus Centur. L cap. 74.eumque
Tom. V.
I
S L I B.
XIII.
97
fecuti Pitfeus pag. iod. Voflius
p. 263.
& alii : De origine
Britannorum
,
de ur-
bibus corundem
,
Eulogium
Britannix
,
a-
pologia^ quxdam
, Cofmographia
hifioria
Mundi
& additioncs Gildx .
Addit Pit-
feus in Morvvicenfi
. Carmclitarum
Bi-
bliotheca fcrvatam quandam
hifloriam
Nennii
,
ad quam annotationes fcripfe-
rit Samucl
Britannus . Non magna eifc
Nennii aucloritas apud Henricum
Mau-
ritium
(
c
) \\\ defcnfione Epifcopatus
diceccfani
p. 153. feq.
S.. Ncotus
Adulphus ( five Adulphi
Ethelvvolphi
)
filius Reguli Cantio-
rum
,
Ecberti Regis Vififaxonum ne-
pos : Harinitocenfis in Anglia Mona-
chus, defuntus A.
8,83;.
prid. Cal. Aug.
quo memoria ejus recolitur . Duos de
hujus Neoti vita libros Manufcriptos
yidiffe fe narrat Lelandus cap.
113. E-
jus exhortationes ad Kegcm 7Elfrcdum pro
Gymnafio Oxonienfi condendo A.
873.
& ad Mariinum II. pro ejufdem con-
firmatione
,
memorat Baleus II.
23. &
Pitfeus pag. 167. feq. S. Neoti Cbroni-
con . Vide fupra, Ajfcrius .
Nerius Capponius
,
nobilis Florenti-
nus
,
Cini Capponii
filius
,
qui monu-
menta hiflorica de rcbus Florentinorum
,
qux Pater ab A.
1378. ad
1419. dedu-
xerat
,
continuavit ufque ad A.
1465.
Utriufque lucubrationes vulgata? a ce-
leberrimo Muratorio Tomo XVIII. the-
fauri rerum Italicarum
, (f)
& in To-
mo XX. Vita Nerii Capponii fcripta
a Barthfilomxo riatinenfi . Vide &
Julii
Nigri hiftoriam fcriptorum Florentino-
rum pag.
237. &
419.
Ner.ius Donati filius
,
cujus & Patris
Annales Scncnfcs ab A.
1352. ad
1
3 81.
fed Italice fcriptos eidem laudato Mu-
ratorio debemus
,
qui illos tomo deci-
mo quinto
(g)
thcfauri inferuit
.
Neshcimcnfc Chronicon .
Ncfior Dionyfius
,
Novarienfis Advo-
N ca-
(.?) Oudinus Tom. 2. pa^.
73.
(4)
Vide
Cavcum ait A. 620.
t;r") Herincus de Soiiaco, Wintonienfis Epifco-
pu-s de quo fjpra Toir. 3. pag. 229. feq.
C^)
InMaruiicr. Parkcrian. pag. pj. cap. LXXV.
Qe~) Acla Erii't. 1^92. pag.
395.
C/)
Afta Erud. 1732. pag. 564. feq. & A. 1733
pag. 396.
(g~) Acla Erud. A. 1730.
pag.
395.
98
BIBL. MEDI7E
catus (a) Ord. Minor. (h) fcripftt &
Duci Ludovico Sfortia; dedicavft Lexi-
con pro illa a*tate non penitus
( c
)
ad-
fpernandum
,
pofr Gafparinum Barzi-
zum
,
Georgium Merulam
,
Domitium
Calderinum
,
Tortellium
,
Nic. de Lyra
Vaiixque elegantiarum libros & poft
Mammotreptum
,
Papiam
,
Britonem
,
U-
gutioncm & Catbolicon Joannis de Balbis
&c. de quibus fuo loco
,
& quos lau-
dat de nomine ac fubinde etiam redar-
guit , Ugutionem fomniantem prarcipue .
Lexicon illud poft editiones primam in
Italia
,
& fecundam Anni 14S8.
(
d
) &
Farifienfem Anni 1496. & quartam Ar-
gentor. 1502. quam laudat Cangius
.
51.
praef. habeo recenfirum a Joanne
Tacuino & quintum editum Argento-
rat. 1507. fol. fubjunclum exhibens e-
jufdem Neftoris de oclo partibus Oratio-
nis ,
de compofitione eleganti
,
& notandis
quibufdam nec non llbrumde Jyliabarum
quantitate .
*
Audloris hujus olim mihi
occurrit editio fecunda
,
quaj Venetiis
prodiit Ann. 1488. atque in ea plures
parum nobis notos fcriptores ab eo-
dem Neflore five laudatos , five expen-
fos offendi . Nonnullos mihi tunc ex-
fcripfi
,
quos hic exhibeo
,
ut olim fe-
ftinanter adnotavi
,
Albinus
,
Alexan-
der, Alexander Nekam
,
Acrom , Aufi-
dius
,
Apulegius
,
& Apulejus
,
Aufu-
ftius , Claudius Quadrigarius , Hofalius
,
Julianus , Tedicus , Nifus , Parmenifcus
,
Macer de Herbis
,
Pronapides
,
Petrus
Riga , Serenus Lyricus
,
Serenus Ph"fi-
cus
,
Titinius
,
Tyrianus
,
Tobias
,
Val-
gius , Usbicus
,
Ugannius , Vifellus . Ce-
teros ut magis notos nihil moror . Ex
his nonnullos hic habes a Fabricio illu-
ftratos , five a me expenfos , de caeteris
ne nomen quidcm novi
.
Qa) Laz. Auguftinus Cotta in Mufeo Novarienfi
P-
134-
Qb) Waddingus Bibl. Ord. Minor. pag. 2tfi.
Qc") Paulus Merula ad Ennium pag. 549.
glof-
fas Neftoris negat manibus terendaseflfe rudiuin vel
indoftorum.
(M
d) Diarium eruditorum Italiae Tom. X. pag.
150.
(e) Neutiquam a fetta . vide Diarium erudito-
rum Italia: Tom. XIV. pag. 28.
ET INFIM&
Nejiorius harefiarches A.
439.
defun-
clus de quo Gennadius cap.
53.
aliique
in Bibl. Gra?ca Tom. IX.
p.
282. feq.
a me laudati
,
fua Graxe non Latine
fcripfit : de quorundam tamen veteri
Latina verfione dictum fupra in Mario
Mercatore .
Mgidius Nettelet
,
fupra Tom. r.
p.
23.
Tbomas Netterus Vallidenus five Wal-
dcnfis
(
e
)
ex vico Walden in agro An-
gliae Eflexienfi
,
Carmelita
, apud Hen-
ricum IV. V. & VI. Anglia' Reges gra-
tiofus
,
Conciliis Pifano & Conftantien-
fi interfuit
,
obiitque Rothomagi Anno
1430. de quo Lelandus cap.
552. Baleus
VII. 84. Bzovius ad An.
1430. n. 80.
Pitfeus pag. 616. feq. Algerius
p.
337.
& Oudinus Tom.
3. pag. 2214. feq. E-
jus fcripta : Dotlrinale Antiquitatum Fi-
dei Ecclcfine Catholiae adverfus Wiclefitas
& HuiTitas tripartitum
(f)
ad Marti-
num V. Parif
1532. fol. Salmanticx
1556. & Venet. 1
57
1 . fol. Liber contra
bxrefes Joannis Wickiefi & Joannis Ould-
cafiel . Raticnes & motiva & reprobatio-
nes XLV. articulorum
Wiclefi & fetlato-
ris Joannis Hufs
,
Manufcriptae in Bi-
bliothecis Angliae . Memorantur praste-
rea apud Lelandum : Commentaria in
Genefin ,
Exodum
,
Leviticum
,
Proverbia
Saiomonis
, (
g
)
Atla Apofioiorum
,
Epi-
fioias Pauli & Canonicam Petri Epijio-
lam . In IV. iibros Sententiarum . Defen-
forium Pacis . (
b) De Evanpelica Veri-
tate . De
fide ,
per diaiogos VII.
Quxflio-
num ordinariarum liber
,
& alius Dcter-
minationum . De religione pcrfetlorum .
De corpore Chrijii . De paupertate Chri-
Jii . De prxfcientia <&
prxdeflinatione .
De indulgentiis . (
i
) De Divinatione .
(k) Sacra Conciones . EpiJioU .
(
/
)
O-
ra-
(f)
Pars fecunda de Sacramentis
,
tertia de Sa-
Cfamentalibus
.
C")
Baleo in Sapientiam Philonis
,
Pitfeo Sa-
lomonis .
(h~) Libri duo . Pitfeus pag. 6 19.
(i~) Idem Pitfeus traclatum de Indulgentiis
,
/>.
juniis &c. habet pro parte quarta Doilrinalis .
(k) Ad Principes. Id.
C
/
5 Efiftola CLXlf. ad diverfos . Baleus & Pit-
feus.
LATINITATIS L I B. XIII.
rattones ad Principes . De re Grammati-
ca . Commcntarii in Ifagogen Porphyrii .
In Arijiotelis
Prxdicamenta & de Sophi-
Jiicis Elenchis . In Phyfica
,
de Ccclo &
Mundo ,
Meteororum libros
,
& de ani-
ma ,
libros Mctaphyficorum
,
Ethicorumque .
Introdutlio ad Naturalia
,
& liber Natu-
ralium Qu.ejiionum . Addit Baleus :
Ref-
ponfa in Concilio Pifano . Ad Clerum in
eodem Concilio . Coram Sigifmundo Rege .
Ad Conflantienfc Concilium . Propofitiones
ad Principes . Gravamina Fratrum contra
Oxonienfes . In remediarium convcrforum .
(a
)
Sermones in funere Regis . Collatio-
nes folennes . Sermnnes coram Re^e . Ser-
rnones ad Clerum Oxonienfem . Summulas
Logicales . Pitfeus Letluras tk Ambafiata .
Ab eodem colledlus
fafciculus Zizanio-
rum
Magifiri Joannis WickJefi cum triti-
co, five
opufculorum XXXIX. varii ar-
gumenti
,
qua? recenfentur in Catalogo
JVIanufcriptorum
Bibl. Bodlejame num,
3629. p. 174. & apud Oudinum T.
3.
p. 2216.
Neubrigcnfis . Supra
,
Gvilelmus Litle
T.
3. p. 156.
_
Nevelonis
, Corbejenfis Monachi
,
va-
ria Patrum loca in Bibl. Sangerman-
niana?
Codice
394. leia in Cangio .
*
Scripfit panter Martyrologium Si-
mul & Necrologium in quo nomina
eorum apparent
,
qui Abbatiam Cor-
bejenfem fuis largitionibus ditarunt .
Martyrologium
vero nihil efife aliud
quam epitomen amplioris Martyrologii
Adonis Viennenfis affirmant ii
,
quibus
confulere in MS. Codice opus illud da-
tum fuit . Vide authores Hifloria? lite-
raria? Gallica: Tom. VIII.
p. 591. qui
& monent vixiffe Nevelonem circa A.
1096.
Ambrofius Nicander Toletanus com-
mentitius Poeta noni ut fingunt feculi
CO
Pitfeus r convtrforium
,
re&ius ut videtur .
{b~)
Paulino & aliis
,
etiam in nonnullis Genna-
dii Codicibus
reftius Nicetas . Vide Tillemoiuium
Tom.
10. memoriar. pag. 621. feq. Afta Sandtor.
Tom.
4. Jurr. 22. pag.
243.
CO
Romacianam Dacix mediterranea? intelli-
ge
,
cujus ut & Dacise Ripenfis Epifcopus Nicetas
A. J9i.interfuit
condemnationi Bonofi . Vide Til-
Iemontium
pag.622.
& Pagium ad A. 369. Vl.feq.
9
& fcriptor martyrii S. Cyriaci de quo
Nic. Antonius in Bibl. nova Hifpana
T. 1.
p. pag.
53.
feq. & veteris Tom.
I.
p. 372.
feq. ubi hecatojiichon illi tri-
butum
,
de ade Lauretina .
Nicafius de Voerd
,
five Vordanus Me-
chlinienfis Brabantinus
,
inter ccecos e-
ruiitos memorabilis
,
Sacerdos & Theo-
logire ac juris Canonici Do&or defun-
ctus Colonia? An. 1492. De eo Trithe-
mius cap. 876. de S. E. & de Iumina-
ribus Germania? cap.
234.
Valerius An-
dreas
p. 678. Sveertius p. 571. &c. E-
jus cafus & commentarii in IV. Hbros In-
Jiitutionum
,
quos Colonhe centum am-
plius auditores ex e;us ore excepere
,
pro-
dierunt Colon.
1493.
Lipfiar 1541. Lug-
dun.
1
5<5d. fol. Idem Lovanii explicavit
IV. libros Sententiarum
, & Quxjitonesva-
rias difputavit in Scholis
,
variofque Ser-
mones facros habuit . Arbor Confanguini-
tatis
, affinitatis ,
confanguinitatifque
Jpi-
ritualis cum apoftillationibus Mag.
Jo-
annis Stchelin
,
prodiit Colon. 1508.
4.
& fine anno ac Ioco
,
pramiiifum au&oris
epitaphium habens a Rudolpho Langio .
Scripfit & ad me
,
inquit Trithemius
7
quafdam non inelegantes Epiftolas
,
in
quarum una fatis copiofa omnem hifto-
riam fortuna? fux contexuit , & fi prs-
diila opufcula feciffet , interrogatus pri-
dem a me , humiliter confeffus fuit
.
Niceas
, (
b
)
Romacianx.
( c )
Civi-
tatis Epifcopus
,
compojuit
fimplici & ni-
ticfa fermone competentibus ad Baptif-
mum (d) Inftruclionis Iibellos fex : in
quibus continct primus qualiter
fe
debeant
habere Competentes qui ad Baptifmi gra-
tiam cupiunt pervenire . Secundns eji de
Gentilitatis erroribus : in quo dicit
fuo
pjene tempore Melodium
(
c
)
quendam
patrem familias ob liberalitatem
,
& Ga-
darium rufiicum ob fortitudinem ab Etjyni-
N 2 cis
td")
Competentes ex Catechumenis atque Audien-
tibus dicebantur, qui poft inftruftionem Fidei jarr
erant Eaptifmi Candidati . Vide Cangium & Jofe-
phi Vicecomitis de ritibus Baptifmi lib.
3.
cap. 1.
feq. Niceta libelli hodie non exftant : habemus
autem ejufdem argumenti Catechefes Cyrilli Hie-
rofol. & Joannis Chryfoftomi
.
Qe~) Al. Melcbidium
,
Melgidium
,
Meladium,
ioo
BIBL. MEDI
eis cffe intcr Deos translatos . Tertius li-
ber dc
fide
unicze Majejlatis . Quartus ad-
verfus Genethlologiam . Quintus de Sym-
bolo
.
(
a
)
Sextus de agni Pafchalis vi-
tlima
. Edidit & ad lapfam virginem
libellum
(
b) pxne omnibus labentibns
,
e-
mendationis incentivum . Ha?c de Nicea
Gennadius c. 22. atque ex eo Honorius
II. 22. & Trithemius c. 118.
Nicetas
Aquilejenfis Epifcopus
,
ad
quem Epiftola LXXVII. Leonis Magni
data A.
458. vide Quefnellum ad Leo-
nem
,
& Norifii hift. Pelagianam lib.
2. c. 12.
p. 166.
Nicetas
Dacianus
,
idem cum Nicea
de quo fupra .
Nicetas
Epifcopus , cujus fcripta que-
dam manu exarata in Codicc Pompo-
fiani
Monafkrii
complexo S. Ambrofii
& Fulgentii de SS. Trinitate & Ful-
gentii de creaturis a. Deo de nihilo crea-
tis
.
Scripta
illa Nicetae in Epiilola Hen-
nci clerici ex illo Monaiterio ad Ste-
phanum
Philofophio? fonte decenter im-
butum A.
1097. data & a celeberrimo
Montfaucono vulgata in Diario Italico
p.
84. hxc funt : De ratione Fidei . De Spiri-
tus S. potcntia . De diverfis appellationi-
bus Domino
nofiro
Jefin Chrifto convenicn-
tibus .
Niceti Epifcopi librum de Fide com-
mendat
Caffiodorus cap. 16. Inftitutio-
num Divinarum . Incertum an eundem
cum libro quinto Nicex de quo fupra .
Nicctium
Trajeclenfem circa A.
536.
quem
memorat Cangius Epifcopum
,
nullum reperio
,
neque meminit citato
loco Dacherius : qui etiam Nicctii Lug-
dunenfk
,
qui eadem vixit tempeflate
ait nihil exftare
,
quod eum auclorem
opufculorum fub Nicetii Trevirenfis no-
mine editorum
poffit fuadcre .
S. Nicctius
Trevircnfis ab A. 527.
ad
56(5. Epifcopus
,
de quo Baronius ad
Ca} Videntur fri!!i qui hunc putant effe Iibrum
de Symbolo
,
qui legitur in appcndice ad tomum
fecuodum Operum S. Ambrofii pag. 321. cdir. Be-
nedi&in.
(_b) Libejkts hujus argumenti exftat interS. Hie-
ronymi Opera & S. Ambrofii Tom. 2. pag.
305.
Sed Hieronymi clTe ille non poteft, cum auctorfe
m ET INFIMm
Martyrolog. Rom. V. Decembr.
Sam-
marthani T. i. Gallur Chriftianx pag.
717.
feq. & Oudinus Tom. 1.
p. 1449.
feq. Nicetii Epifcopi traclatus de vigi-
liis perperam tributus S. Flieronymo at-
que inter ejus fcripta editus
,
fed au-
clori fuo refiitutus a Dacherio T.
3.
fpicilegii
( edit. nova: T. 1. pag. 221.
)
ubi infcribitur de vigiliis fervorum Dci
,
nec tamen de Monachorum fed de Lai-
corum vigiliis agitur
,
nec Abbatis hic
fermo eft ad Monachos
,
fed Epifcopi
populum alloquentis
,
ut bene obferva-
vit Valefius ad Sozomeni VIII. 8. pag,
162. Subjunxit Dacherius Sermonem de
Pfalmodix bono
,
quem una cum fuperiore
ad Nicetium five Nicetam Dacorum Epi-
fcopum
( hoc eft Niceam de quo fupra
)
retulereCodices Manufcripti infpecti Lab-
beo
p.
26. Bibl. nova? Manufcriptorum .
Exflant & ejus Epiftolx
dux a Sirmon-
do primum T. i. Concilior. Gallia?
p.
3't-o'.
322. & a Carolo Cointio Tom. 2.
Annal. Francor. p.
80. & 25.
atque in-
de in tomis Conciliorum vulgata?, una
ad
Juftinianum Imp. qua eum extrema
a?tate in hxrefm Phantafiaftarum & A-
phthardocetarum prolabi vifum revo-
cat ab errore : & altera ad Chlodofv-
vindam
(
Gregorio Turonenfi IV.
3.
&
35.
Glotfindam
)
Reginam Langobardo-
rum
,
ut Alboinum Regem fponfum
fuum ab errore Arianorum ad fidcm
Catholicam adducat .
S. Nicolaus I. cognomento Magnus
(
c
)
Romanus patria
,
& Papa Roma-
nus ab A. 858. 25. Mart. ad A. 867.
Nov. 12. cujus Epilhlx centum circiter
exftant junclim editce in tomis Conci-
liorum Binii Tom. VI. five tomi ter-
tii parte I. & Regia Tom. XXII. Lab-
bei Tom. VIII. Harduini Tom. V. &
maxime Coleti Veneta Tom. X. ubi
appendix etiam tertia ex Baluzii Tom.
V. Mi-
prodat Epifcopum . S. Ambrofium nihil vetat de
eodem argumento fcripfiffe
,
uti fecit etiam S. Ba-
filius . Omitto quod Novatianifmi arguitur hujus
auftor libelli a Poffevino & aliis . Vide Oudin. T,
1. pag. 1249. 1250.
CO
Gonzalo Ulefcas Tom. I. pag. 283.
Lab=
beus Tom. 2, de S. E. p. 127.
L AT I N I T A T
V. Mifcellan. pag.
479. 485. 487.
&
Dacherii Tom.
12. fpicileg, pag. 42.
( Tom. 1. edit. novie p. 596. )
Earum
omnium notitiam tradidi Tom. XI. Bi-
bl. Grceca? pag. 530.
feq. Ex his Epifto-
las fexdecim caufam Photii fpeftantes &
in iifdem illam ad Michaelem Impera-
tor. quam ab ipfo fcriptam notavit A-
naftafius Bibl. & Decreta ex Gratiano
in unum collecia & fub XX. titulis di-
gefla edidit
Jo. Cochleus
,
Lipfiae
1536.
4.
Inde Romae
1542.
fol. Colonia? at-
que alibi recufa notavit Lud. Jacobus
Bibl.
Pontificia pag. 165. Alias Epiflo-
las quafdam
Jo. Cordcfius edidit cum
Hincmari Remenfis Epiftolis Parif. 161
5.
4. Longe plures ex iifdem Epiftola.' obviae
in tomo tertio Conciliorum Gallias , re-
cenfente Sirmondo
,
& apud Baronium
Tom. X. Annal.
Rcfponfa ad Confulta
Bulgarorum
,
Capita LVI. vulgavit Fran-
cifcus Turrianus cum Conftitutionibus
Apoftolicis ex Graeco
,
Canonibufque
Nicamis LXXX. ex Arabico Latine ver-
fis, Antverp.
1578. fol. inde Baronius
ad A. 866. num.
7. De Salomone Rege
Martyrc in Britannia Aremorica
,
ad
cujus legationem capita refponfionum
Nicolai I. Papa; publicavit Sirmondus
T.
3. p. 275. confulenda Adta San6to-
rum T. VI. Junii 25. pag. 248. feq.
Prseter Epiftolas laudatas a Sigeberto c.
102. Durandus IV. 21. de Officiis &
Trithemius c.
277. Nicolao I. tribuunt
Sequenttarum ufum in Ecclefiis Gallica-
nis ad Mifias cantandarum
,
Notgero
Abbate S. Galli procurante . Confirma-
tionem fundationis Monafterii Vizelia-
cenfis dedit Dachcrius ad Gvibertum
Novigentinum
p. 655.
feq.
*
Pontificis
hujus Epiitolas
,
quse ad hanc diem fi-
ne Ordine
,
& Goofufe datar fuerant a
Colleftoribus , nunc mea operainChro-
nologicum Ordinem digeitx funt
;
quam
Chronotaxim vide in Supplemento meo-
rum
Conciliorum T. I. pa.
96^. De-
creta
etiam nonnulla ejufdem Pontifi-
cis
,
qu$ olim reperi in MS. Codice
Lucenfi
,
ibidem adjeci cum Epiitolis aliis
ejufdem huc illuc palantibus . Vide ibid.
I S L I B. XIII. 101
Nicoiaus II. antea di&us Gerardus de
Burgundia
,
ex Epifcopo Florcntino Pa-
pa Romanus ab A. 1059. Jan.31. adA.
1061.
Jun. 24. Ejus
EpifloU IX. in to-
mis Conciliorum
,
de quibus Tom. XI.
Bibl. Grceca: pag. 582. Lud. Jacobuset-
iam laudat Papyrium Mafibnum infua
Epiitolarum Pontificiarum colleclione
,
Parif. 1611. edita . Decreta
,
apud Ivo-
nem
,
Gratianum &c. atque in Baluzii
Tom. VII. Mifc. pag. 67.68. Bulla A.
1060. data in ejufdem Baluzii appendi-
ce ad Marcam Hifpanicam pag. 1145-
Decretum de eleldioiie Romani Pontificis
apud
Jo.
Georg. Eccardum Tom. 2. Cor-
poris Scriptorum medii aevi pag. 21.
Nicolaus III. antea Joannes Cajetanus
Urfinus ,
Romanus , ob morum honelta-
tem Compofitus dictus tefle Volaterrano :
fnit Papa ab A. 1277. Nov. 25. ad A.
1280. Auguit. 23. Supev Regulam S.
Francifci expofitionem edidit
,
quam in-
ter alias Decretales de Verborum fi-
gnificationibus inferi ordinavit
,
teite
Nic. Triveto ad A. 1277. Ludovicus
Jacobus pag. 165. teiiatur Regefii ejus
five Epijiolarum duo Volumina in Bibl.
Vaticana afiervari , ex quibus in tomis
Conciliorum nullas reperio
,
paucas a-
pud Bzovium
,
plures vero apud Ray-
naldum in Annalbus ad illos annos
:
&c in Laur.. Cherubini Bullario Tom.
1. pag. 181. duas Conititutiones . Idem
Lud. Jacobus Nicolao III. etiam tri-
buit Iibrum dc ele&ione dignitatum i.-E-
piitola ad Philippum III. Francorum Re-
gem edita a Dachcrio Tom. XI. pag.
381. (
edit. novx Tom. 3. pag. 683.
)
alia a Baluzio T. VI. Mifc. p. 440.
Nicolaus IV. Picenus
,
Afculanus
,
antea diclus Hieronymus
,
Ord. Minor.
ex Epifcopo Prameflino Papa Roma-
nus ab A. i288.Febr. 22. ad A. 1292.
April. 14. Hujus Conflitutiones VI. ex-
ftant in Bullario Cherubini Tom. I.
pag. 185. feq. atque in his etiam illa
pro Benediclinis
,
Congregationis Clu-
niacenfis
,
quam Parif. 1619. 8. editam
Caveus memorat ex Lud. Jacobo
,
qui
etiam tria hujus Nicolai volumina E-
pi-
ioz BIBl. MEDTJE
f+floinrum in Vaticana fervari pag. \66.
eft tefiatas . Ex his Epiftolis centence
fere publicatce a Waddingo in Annali-
bus Ord. Minorum
,
appendice ad To-
mum fecundutn : a Raynaldo etiam pau-
cae quaedam , & plures a Bzovio ad il-
los annos quibus Nicolaus prcefuit . A
Trithemio cap. 510. traditur etiam fcri-
pfiffe : In aiiquot libros S. Scriptur^ . In
hbros IV.
Magiflri
Sentcntiarum . Sermo-
ms de San&is & de tempore . SuMrnas
varias addit Lud. Jacobus : fed quod
pag. 1*55. ei quoque tribuit librum ad
Patres Congregatos in Conciliis Genera-
libus Patavii
,
emendandum eft ex Wad-
dingi Bibliotheca Ord. Minor. pag.
173.
ubi laudat ejus Epiflolam egregiam ad
Ratres Capituii Generalis Patavini .
Nicolaus
V. Lucenfis
,
antea dicTus
Thomas Lucanus Sarzanus
,
cx Epifcopo
Bononienfi Papa ab A. 1447.
Marr. 6\
td
1455.
Mart. 25. inflaurandis litte-
ris prceclarus eruditorum Mcecenas atque
pyodiwxns,
cujus vitam a Jannotio Ma-
netto
r
a~) libris quacuor traditam exfpe-
ciamus ab illuftri Muratorio . Oratio-
Eiem /Enece Sylvii de morte Eugenii IV.
& creatione Nicolai V. edidit Baluzius
Tom. VII. Mifc. pag.
525.
Conflitutio-
nes quatuor Nicolai V^ exftant in Bul-
lario Laertii Cherubini Tom. 1. pag.
374.
quarum prima eft A.
1447.
de
Concordatis
(
b
)
cum Fridenco III. &
Principibus Germanice
,
quce obvia eft
etiam apud Bzovium ad A.
1448. n. 1.
Epiflolas XII. ad CaroIumVIl. Regem
Francorum
,
ad Gviielmum Trancire
Cancellarium & ad Francifcum Sfbr-
ziam
,
Ducem Mcdiolan. edidit Dache-
rius T. IV. fpicileg. pag.
334. (
edit.
novsTom.
3. pag..767. 774. 776.777.
779. 784.
7X)o.
794. )
rcpetitas etiarrt
una cum avifamentis de extinguendo
fchifmate
,
in recentioribus Concilio-
rum editionibus
( ut dixi Tom. XI.
Bibl. Graecce pag. 684.) & in noviffima
Coleti , tomo XIX. Plures EpifloJce ob-
(0)
Supra Tom. 4. pag. 24.
( b
y
Confer.
Jo.
Schilteri notas ad' calcem Fran-
cifci Diiaieni librorum VIII. de facris Ecclefis
ET INFIM7E
vice apud Raynaldum
, Bzoviumque
&
tomo quinto Annalium Waddingi . E-
piftolamad Palceologum Imp. Cpolitan.
cum Grceca verfione Theodori Gazce
memorat Lud. Jacobus pag. 167. Bibl.
Pontificice .'
& aliam datam ad Cano-
nicos Belnenfes . Privilegium Majori
Monafterio S. Martini Turon. datutn
edidit Dacherius ad Gvibertum Novi-
gentinum pag.
593.
feq.
Nicolaus V. antea Petrus de Corbario
Rainalluccius
,.
Ord. Minor. Antipa.pa ab
A.
1328. 12. Maj. adA.
1330. Augufh
25. Ejus Confeffw qua Papatui in ma-
nus Joannis XXII. Avenione
renuncia-
vit , legitur tum alibi tum in Baluzii
Papis Avenionenfibus Tom. 1. pag. 146.
cujus Baluzii de hoc Nicolao confulen-
dx notce funt pag. 702. feq. &
141
7.
Conferendus etiam tcnor
converflonis
,
abjurationis
& reconciiiationis in Edmun-
di Martene Tom. 2. anecdotorum pag.
807. 815. atque ibidem plura ad hunc
Antipapam fpecTantia
,
in Joannis Pa-
pceXXII. proceffu adverfus Ludovicum
Bavarum Imper. Plura etiam apud Ray-
naldum
,
Bzovium
,
Spondanum & in
tomo quarto breviarii Pontificum An-
tonii Pagi
,
pag. 90. (e.(\.
Gioffidam juper Chrifii imitatione
huic
Nicoiao tribuit Baleus XIII.
39.
atque
ex eo Simlerus & Ludovicus Jacobus
pag. 236. Bibl. Pontificice . Idem Baleus
vitiofe Remaiutium vocat pro Rainal-
luccio .
Nicoiaus Abbas
y
infra
,
Nicoiaus Tu-
defcus
.
Nicolaus Acciajoius .. Supra Tom. 1..
pag-
,?
Nicoiaus Anglus
,
Monachus S. Al-
bitni Ord. Bened. cujus eft Epiflola inter
Epiftolas Petri Cellenfis IX. 9. quam
fequitur perinde dentata Petri refpon-
fio . Fallitur Lelandus c. 156. eumque
fecuti Baleus II.
79.
& Pitfeus
,
p. 208.
q.ui ajunt Nicolaum Abbatem fani S..
Albani librum five ut Baleus & Pit-
feus
,
minifteriis & beneficiis ^ Jen. 1699- 8. Georgii
Branden colledtanea
1594, 8. Jac. Frid. Gregorii
de gravaminibus nationis Germanicse
p.237.
feq.
L A T I N I T A T I S L I B. XIII.
103
feus ,
libros duos de
Conceptione B.Virgi- nor. pag.
547.
ubi etiam ejus trafcht-
nis fcripfiife ad
Hugonem Abbatetn fa- tum de paradifo
,
atque alium de C0-
ni Remiii . Nam ut ex illis Epifiolis
mitiorum Pontificalium
habendorum ratio-
videre eft
, fcripfit de eo argumcnto ad
ne commemorat
.
Petrum ,
cx Cellenu Abbatem S. Re-
Nicolaus de Alexandria
Statiellorum
miii
Remenfis, & poflea ab A. 1182. Liguriaz
(
a Nicolao Alexandrino
My-
Carnotenfem
Epifcopum . repfo
,
Gra*co Medico longe
diverfus
)
Nicolaus
Albergatus five de Albergatis Ord. Praed. circa A.
1455. fcripfit
%n
Bononienfis ,
Ordinis Carthufiani glo- IV. libros Sententiarum . id. Tom. 1.
p,
ria ,
Legatus ad Concilium Bafileenfe
,
782.
Fcrrariam item & Florentiam : Epifco- Nicolaus de Alfentia, infra, Nicolaus
pus ab A. 1417. Bononienfis & ab A. Crutzenaccnfis
.
1426. R. E. Cardinalis Presbyter
,
de- Nicolaus Amatus
,
Scholafticus circa
funtus Senis , cum Eugenium IV. co- A.
1397.
cujus Commentarium in prio-
mitaretur A. 1444.
Vide Ughellum ra & pofleriora Analytica Ariftotelis
Tom. 2. pag. 31.
feq. qui pra?ter Ora- Cangius evolvit in Bibliotheca
S. Ger-
tionem in funere ejus habitam a Pog- mani de Pratis , Cod. 806.
gio Florentino
, (
a
)
laudat vitae fcri- Nicolaus Ambiancnfis
,
cujus librum
ptores Jacobum Zenonem
,
Epifcopum de
fide
Catholica
,
Manufcriptum me-
Feltrenfem
,
Joannem Leonem Roma- morat Sanderus pag. 361. Idem etiam
num Ord. Prxd. in opere Manufcr. de Chronicon compofuit
,
quod in Codice
Concilio Bafileenfi
,
aliofque multos
,
Puteano i25.Cangius evolvit , & Lab-
quibus adde G. Jofephum Eggs purpu- beus p. 14. Bibl. novae MSS.
rae dotae libro
3. n. XIV. Tom. 2. Nicolaus de Vercellis Abbas S. An-
pag. 66. feq. & ejufdcm novum fup- dreji de Sexta prope Januam five
Ge-
plementum pag. 568. ubi de recentiore nuam Ord. Cifterc. circa A. 1290. cu-
ejufdem familiae ornamento Nicolao Al- jus Sermones de feftis Santorum
, Ma-
bergato ab A. 1544.
ad i<58<5. Cardinali nufcriptos evolvit Oudinus Tom. 3-pag.
dilferens , etiam alios fenioris Albergati 6^6.
vitae & virtutum pra?dicatores celebrat
,
Nicolaus de Anefiaco Aruernus
Ord.
Bonaventuram Caballum ab Amantea Pr#d. circa A. 1320. fcriptor tabuU
fu-
Ord. Minor. & Ludovicum Donium per Decretales . Vide Jacobum Quetif
Attichium, Epifcopum Eduenfem . Scri- T. 1. pag.
549.
pta ejus ab Ifmaele Bumaldo pag. 172.
Nicolaus Anglicus
,
Supra , Hadrianus
de dotis Bononienfibus , ab Ughello ali- IV. Tom. 3.
pag. 178.
ifque memorantur
.- Recolletla multsele- Nicolaus ab Aquapendente
Hetruria:
,
clionis de inexcufabili peccatoris nequi- Auguftinianorum Provincialis
Romanus
tia : Orationes ad Venetos & ad Philip- defunclus A. 1456. cujus laudantur Tra-
pum Ducem Mediol. pro pace
.-
Scrmo- clatus de peccato originali
, itemque alius
nes multi atque Epifiol.c
.
de Baptifmo & Quadragefimale & Serme-
Nicolaus de Albertinis de Prato , Hc- nes de SanBis . Vide Philippi Ellfii en-
trufcus , Ord. Pra'd. ex Epifcopo Spo- comiafticon Auguftinianorum
p. 501.
letano Cardinalis Epifcopus Oftienfis ab Nicolaus ab Aquavilla Ord. Minor.
A.
1303. ad 1321. Ejus Acla Legatio- circa A. 1317. cujus Sermoncs de
Nati-
num fub Bonifacio VIII. BenedicloXI. vitate
,
de Santis & de tempore per
Clemente V. & Joanne XXII. in ar- anni circulum a Waddingo pag. 262.
chivis
Roinanis fervari non dubitat
Ja-
feq. memorantur
.
coous Quetif Tom. 1. Bibl. Dominica- Nicolaus Kemphtffe Argentina
,
difcl-
pu-
()
Pog?i Orationem cum vita Albergati a
Ja-
gius Garncfelt, CartrHifianus . Colon. \6\ 8. 4.
cobo Zeno Sc Carolo Sigonio fcripta edidit Geor-
BIBL. MEDI7E ET INFIMJE
Dinkelfpuhel
,
Magi- Coliationes . Liber SerrifonMHfupe* Epi
104
pulus Nicolai d
fter Viennenfis
,
Monachus Carthufia-
nus ab A. 1440. & ab A.
145
1. Prior
Carthufia: Gemnicenfis in Auftria
,
de-
funflus centenarius A. 1497. Ejus dia-
logum tripartitum de reclo
fludiortimfi-
?ie ac ordine & fugiendis vtta vanitati-
^wedidit Bernardus Pez Tom. IV. Bibl.
afcetica? pag.
257. 492. Ejufdem librum
de difcretione
,
prajcipue in Religiofis
five Monachis , ld. Tom. IX.pag. 381.
532.
Ca*tera ejus fcripta ex Iaudati Pe-
zii prolegomenis ad Tom. IV. referre
juvat
j
funt enim ha?c
.
ReguU Gram-
maticaies . Difputata fuper iibris Poflerio-
rum Arifiotelis . Aiphabetarium Divini
ris
,
quod Gerfoni alii , alii Joanni
Nidero maluerunt tribucre . De propo-
ncntibv.s Rcir/ionis ingreffum . Memoriale
primorum principiorum in Scholis Virtn-
tum
,
five Modus vivcndi in Ordine
,
pr,:-
cipue Carthufienfi . De charitatc
five
ami-
citia vera & ficla
. De peccatis Charitati
ecntrariis . Documenta SS. Patrum con-
tra r vitia . Dc fufpicionibus . Dc
entia ad perfeclionem . De modo con-
jitendi vcniaiia pcccata . De affeEiibusfor-
mandis. in Horis
,
fivc in G\hao Divi-
no . Expofitio Canonis & totiits
Mijfie
.
De modo tenendi
fc
in Capitulo
,
five de
Capitulo Religioforum . Dc collequic
.
Super fiatuia Ordinis
Carthufienfis . De
flabilitate . De tribus cffentiaiibus omnis
Religionis . De foiiicitudine Superiorum
hahcnda erga fubditorum Salutem . Dc con-
ationc & Regida approbata Ordinis
Carthufcnfis
. De rcgno Dei . De oftcnfio-
egni Dei . Tres gradv.s afccndendi in
triplici triclinio mentis . Traclatus quin-
quepartitus dc MyflicaTheologia . Expo-
jitionis Cantici Canticorum
,
iibri VIII.
De modo perveniendi ad perfetlam Dei
& proximi diieciionem . Coiiationes feu
fermones brevcs fuper Evangelia Do-
minicalia de fenfu anagogico perdrcen-
te ad unionem mentis cum Deo . Ser-
mones in Evangelia Dominicaiia ad re-
formandos Religioforum mores . Appen-
dix de qv.tbufdam feflis
ad jam diclas
()
Anton. Wood Antiquitatt. Oxon. Tom. 2.
Jiclas & Evangeiia totius anni . Sermones
in
fefia Santlorum .
Nicoiaus de Arimino
,
Ord. Minor.
& S. Theol. Profeffor circa A.
1413.
fcripfit vitam &
gefla
Raynddi Conco-
regii e:< Epifcopo
Vicentino Archiepi-
fcopiab A.
1303. ad 1321. Ravennatis
.
Edidit Ugheilus Tom. 2. Italice facrce
pag.
382. 387. edit. novae.
Nicoiaus
Afionus
,
Anglus Theologus
& A.
1360. Cancellarius
(
a
) Oxonien-
M
,
cujus Le&uras Ordinsrias & Qure-
ftiones fuper Magiflrum Sententiarum
memorat Pitfeus pag. 888. ex Balei
XII. 18.
Nicolaus
Augufla, Venetus, Ord. Prsed.
defunftus A.
1446. fcripfit concordantias
antiiogiarum
Arifiotciis . Commentaria
in libros ejus Logicos : & Poftillas fu-
per libros Biblicos plerofque . Vide
Ja-
cobum Quetif Tom. 1. pag. 806.
Ntcolaus de Auximo
,
five Auximanv.s
,
Picenus
,
Ord. Minor. familiaffs Ber-
nardini Senenfis circa A. 1427. Palajfti-
nam juffu Martini V. adiit , ibique Vi-
cariatu Provincice S. Angeli & locorum
fan&orum funtlus efr : atque Hierofo-
lymisredux in Ccenobio Arce Cceli diem
obiit fuprcmum . De eo prreter Poffevi-
num
,
Waddingus Tom. V. Annalium
& Bibliothec. Ord. Minor. pag. 263.
& H. Warthonus ad Caveum . Ejus
fcripta .
Summa Cafuum Confcientix
,
net.
1494.
Suppiementum ad Sitmmam
PifaneUam
,
Mediolan.
1484. Venet.
1489. 4. Interrogatcrium
Confefforum Ve-
net. 1489. 8. 1 \s Canoniae
,
five
librorum Juris Canomci epitome . Scr-
moncs
,
Qit
adragefimaic
,
r.tque Italice :
Ctmmentarius in reguiam Ord. Minornm .
*
Sunt apud me editiones duae fup-
plementi ad fummam Pafmellam au-
thore Nicolao de Auximo
ut apparet , vetuftifllma in
. lt , ut locus ck tempus editionis defi-
deretur . Alter vero codex fignatur Ve-
netiis anno
1477. ( non ergo 1489.
ut
hic
)
Poflremum vero hoc in fine ad-
jun-
pag. 117-
,
quarum
,
fine mutila
L Al' 1 N I T A T
juncla exhibet
confilia Alexandri de
Nevo
negantis fas efie vocari Judreos,
ut foenerationem
exerceant
.
Nicoiai de
Auximo Traclatus de Va-
nitatibus
extat in MS. codice Latino
776.
Bibliothecse Taurinenfis . Ejufdem
fpiritualis
Quadriga extat in MS. cod.
Felini
;
qui forte liber nihil eft aliud
,
quam
Quadragefimale hic a Fabricio
indicatum .
Nicolaus Bagnatorius
,
Brixianus Ord.
Praed. circa A. 1516. fcripfit VitamCon-
radini Bornada
,
Brixiani ex eodem Or-
dine
,
defuncli Eononia: A. 1429. Edi-
dit Leander Albertus in opcre de illu-
flribus Viris Ord. Prsedicatorii pag.
249.
Laudant Voffius pag. 816. 8c Jacobus
Echardus Tom. 2. Bibl. Dominicanor.
pag.
34.
Nicolaus Baleo VII. 52. Bayardc
,
Bajardus Pitfeo pag. 588. aliisd? Bria-
cho Briatho
,
rectius da Byard
,
(
de Bi-
ardo
,
de Viardo :
)
non Anglus fed Gal-
lus
,
nec ad A. 1410. fed ad A.
1250.
referendus . Vidc eandem Bibi. Domi-
nicanorum Tom. 1. pag. 123. feq. Scri-
pfit Summam de abjiinentia
,
tum Di-
jiinciioncs Theologicas
,
five conceptus
prscdicabiles : Placita Theologica & Le-
cliones
,
Sermonefque de tempore
,
Qua-
dragefimales & de Sanclis
.
Nicolaus Barianus
(
vitiofe Barfanus
)
Placentinus
,
AugunSnianus circa A.
1490. fcnpfit Cav.fam Vitalianam de prse-
cedentia Auguftinianorum prse Franci-
fcanis . Cremonce 1500. Tradtatum de
Mcnte impictatis
,
five contra ufuras
menfarum quse montes pietatis vocan-
tur , Cremonx 1496. & cnm Dorothci
Afciani five Matthiae Zimmcrmanni li-
bro de montibus pietatis Romanenfis &
rrancifci Papafavx JCti Patavini de-
cifione contra montes pietatis Lipf.
1670.
4. Quadragefimalc . Quodlibeticum
LXXVII.
quxflionum prxdicabiiium
,
Bo-
r.on.
1501. 4. Vide roflevinum
,
Elf-
fium
& H. Warthonum ad Caveum .
Vixifie
certo confiat u
r
que ad annum
1501. an vero ulterius ignoratur . Prse-
ter libros
hic a Fabncio indicatos fcri-
Tom. V.
1 S L I B. XIII.
105
pfit etiam difiintiionum Theologicarum
li-
brum unum
, ac placita Theologica cum
jermonibus dc San&is . Hsec P. Gandoifo
in diifert. de ducentis
Auguftinianis .
Nicolausde Bibcrafive
Bibrach
,
Thu-
ringise oppido , Teutonicus
, Gymnafii
Erfordenfis Magifter circa A.
1290. Scri-
pfit tefte Trithemio cap.
504. tam me-
tro quam profa non pauca opufcula
:
prseter Epijioias tamen nihil aiiud com-
memorat quam de cavcndo malo librum
,
cui tituluseil, occultus
,
quem carmine
& foluta oratione compofuit Erfordise .
Nec plura refert Trithemius libro de
luminaribus Germanise cap.
93. Ex il-
lo libro quem Manufcriptum evolvit
Flacius
(
impreifum enim Erfordia? no-
li Hendreichio credere
) nonnulla affert
inCatalogo teftium Veritatis pag. 865.
feq. editionis prima: . Ex Flacio
Jo.
WoliiusTom. i.lecTion. memorabilium
Pag- 5^4-
Nicolaus e Bitonto
,
five potius Bitto-
nio
(
al. Brittonio
)
Umber Ord. Mi-
nor. circa A. 1413. cujus nihil nifi Ser-
mones Quadrageftmales a Waddingo me-
morari video
.
Nicoluus Bituntinus Epifcopus , infra
Nicolaus Buthroti
.
S. Nicolaus Boccafmus
, Tarvifinus
,
fupra Bencdicius XI. Papa
, T. 1.
p.
196.
Nicolaus Bonetus Hifpanus Ord. Mi-
nor. circa A. 1480. Hujus Pofiiila in
Gencfin & Commcntarius in IV. libros Sen-
tentiarum a Waddingo pag. 263. memo-
ratur : Commcntarius in Metaphyfica Ari-
Jiotelis prodiit Barcinone
1493.
& Ve-
net.
1505. His adde tracTatum de Con-
cepiionc B. Virginis
,
juifu Clementis V.
fcriptum & formaiitates e doclrina Scoti
.
De monftrofo ejus errore fupra in An-
drea Bouchcr Tom. 1. pag. 92. & in
Eymcrico T. 2. p. 131.
Nicolaus Borghcfius five
Burgenfws
,
Eques & Senator Senenfis
, circa A.
14K3. fcriptor vitx S. Francifci Senenfis
Ord.Servor. B. Marise Virginis ,de qua
Volfius pag. 714.
VitxB. Peregrini La-
tiofi ,
Ordinis Servorum
,
Forolivii in
O ifcmi-
106 BIBL. MEDIJE ET I NF I MJE
/Emilia defuncTi poft A. 1530. piae ex-
ftat in Achs SancTor. Tom. 3. April.
pag. 837. 839. Vita S. Catharinx ?o
Senenfis ,
edita? Venet. 1501. ex qua in
iifdem Aclis pag.
977.
quaodam affe-
runtur . Denique Wita Joachimi Senen~
fis ,
adhuc
,
quod fciam
,
ineditce
,
& Vits
Jacobi Philippi Presbyteri , Ord.Servor.
defuncli Faventire in ^Emilia
,
qua> pro-
diit in Archangeli Gianii
,
Florentini
centuria tertia Annalium illius Ordi-
nis , editorum Bononia^ 1622. fol. atque
inde in A&is Sanclor. T. VI. Maji
25.
pag. 167. 169.
*
Vita/oachimi Picolo-
minei Senenfis , & Francifci Patritii iti-
dem Senenfis prodiit Luca' anno
1725.
in Appendice ad Vitas Italicas eorun-
dem Joachimi , & Francifci
,
quas vul-
gavit P. Benedi&us Angelus Maria Ca-
nali Ord. Servor. Adjecit in fine vitam
S. Peregrini Latiofi ab eodem Burghefio
fcriptam
,
quam Bollandifla: conquifi-
tam nullibi repererant
.
Nicolaus Boteleshamus Anglus
,
Car-
melita
,
Parifiis inter Sorbonicos ac dein-
de Cantabrigice Theologiam docuit , o-
biitque A.
1435.
Vide Lelandum cap.
544.
qui ei tribuit Commentarios in Fe-
trum Langobardum & librum 7 heologica-
rum Quajiionum . AdditBaleus VII.
94.
Tabulare jludentium . Concionefque & Le-
Eluras & inCantica Ridevallis . Balcum
fequuntur Pitfeus pag. 625. Pofievinus
,
Simlerus , Alegrius pag.
342.
Hendrei-
chius pag. 970.
pandecl. Brandenburg.
Ridevallum intellige Adilredum Abba-
tem Riedvallenfem de quo fupra T.
1. p.
11. feq.
Nicolaus Botrontinenfis . Infra
,
Nico-
laus Buthroti .
Nicolaus de Braia pofT obitum Ludo-
vici VIII. Francorum Regis qui ab A.
12^3. ad 1226. prsefuit, fcripfit ejusge-
ila carmine heroico
,
illudque dedica-
vit Epifcopo ab A. 1228. ad 124^. Pa-
rifienfi
,
Gvilelmo Aruerno . Incipit
:
Magnanimi Regis Ludovici fortia ge-
jla
Quam probus extiterit . qux bellica Gal-
lia vidit &c.
Editum efl a Francifco du ChefneTom.
V. rerum Francorum pag. 290. 322.
Nicolaus Breakfpeare
,
fupra Hadria-
nus IV. T. 3. p. 178.
Nicolaum Brechendolum five Brehem-
dalum Grammaticum Anglum Cangius
laudat ex Pitfeo
,
qui pag. 889. ejus li-
brum de verbis deponentibus
y
atque a-
lium^ verborum
fignificationibus memo-
rat. Baleo XII. 85. Breckendale appel-
lari video .
Nicolaus Brigamus
,
Anglus JCtus
,
fcripfit Venationes rerum mtmorabilium .
& rerum quotidianarum libros XII. Sed
junior eiT ; nam a Baleo IX. 48. tradi-
tur claruiflfe A. 1550. Poemata etiam
illius meniorat Pitfeus pag.
750.
Nicolaus Brunfeldus Fitfeo pag. 889.
laudatus Hiftoriograpi us Anglus , fcri-
ptor Chron>corum
,
maxime de rebus
patria- fua? . Apud alios altum de hoc
filentium .
Nicolaus Biingciusfwe. de Bnn^ey An-
glus Norfolcienf s , Sacellanus Epifcopi
Londinenfis circa A. 1440.
Scripfit ad-
notationes Chronicorum
,
ut Gvil. Boto-
nero teiie
( non Nicolao Brigamo
,
ut
legas apud Voffium pag.
633.)
referunt
Baleus XI.
45.
& Pitfeus
p.
628.
Nicolaus Burgenfius
,
fupra Nicolaus
Borghefius
.
Nicolaus natione Germanus
,
Ord.
Pra'd. Epifcopus Buthroti
,
five Botronti-
nenfis in Albania , fcripfit ad Clemen-
tem V. relationem de itinere Henrici VII.
Italico & derebus ab A.
13
10. ad
13 13.
quibus ipfe vixit . Edidit BaluziusTom.
2. Paparum Avenionenfium pag. 1143.
1230. & poff: Baluzium Muratorius T.
IX. thefauri rerum Italicarum . Vide
Oudinum Tom. 3.
pag. 736. & Jaco-
bum Quetif
,
Tom. 1. pag. 522. qui
notat vitiofe hunc Nicolaum a quibuf-
dam Bituntinum ,
Botudinenfem . Bondi-
nenfem vel Bomdomitinum appellari .
Nicolaus Cantolupus
(
Cantilovve )
An-
glus
,
Carmelitarum Prior (
non Epi-
fcopus ut vocatur apud Alegrium pag.
345. )
diem obiit Northamtoniae Anno
1441. Ejus hifioriam de
Antiquitate &
Ori-
LATjNITA
th-igine Unlverfitatis Cantabrigienfis edi-
dit cum Thomx Sprotti Chronico Tbo-
mas Hearne ,
Lond. 1719. 8. Scripfit
priEterea in
primum librum Sententiarum
,
& de laude fui
Ordinis
,
tefte Lelando
c. 547.
AdditBaleus VIII. 5- (
cui ma-
le
Cantilepus dicitur
)
Chronicon epitomen
a rerum originibuS, Hifloriarum appcn-
dices
,
a temporibus Innocentii III. &
Qjiadragefimales Conciones . Eadem Pit-
feus pag.
635.
Encomium Ordinis fui
,
five partem ejus priorem vidiffe fe re-
fert Brianus Tvvyne in apologia Aca-
demia: Oxonienfis
,
fed omnia repleta
ait miris ac ftupendis fabulis
,
ut Vof-
fio pag. 560. jam notatum .
Nicolaus Canonicus regularis Cceno-
hn Cantipratani
,
circa A. 1240. fcri-
pfit fupplementum Vitx S. Marix Oi-
gniacenfis compofita: a Jacobo de Vitria-
eo . Prodiit in Aclis Sanctorum Tom.
IV. Junii 22. pag. 666. 676.
Nicolaus
Canuffinus ,
Cividalenfis five
Forojulienfis circa A. 1516. fcripfit res
Cividalenfes in Iibro de patrios reflitu-
tione adverfus Sabellicum . Non notus
cfi mihi hic fcriptor adhuc ineditusnifi
ex Voino
,
quem ii placet vide pag.
682.
Nicolaus Capoccius iive Capocicnus Ro-
manus , Honorii IV. Pontificis abnepos
,
Cardinalis Epifcopus Tufculanus diem
obiit A.
1378. Collegium Perufinum
,
la Sapienza vccckia
,
fundavit ac Regulas
pro illa fcripfit
,
quibus Juvenum mo-
res inflruerentur ad docLrinam & pie-
tatem . Exftat tefte Oldoino pag.
499.
Athenau Romani
,
ejus Volumen littcra-
rum ncgotialium ad diverfos . Exftat in
Bibliotheca
,
videlicet Vaticana
,
in qua
etiam alia ad Jurifprudentiam perti-
nentia hujus Nicolai fcripta
,
fi fides
G. Jofepho Eggs , Tom. i.purpurae do-
ftaz pag. 386.
Nicolaus Mifcinus (
Mifquinus , Mo-
fchinus
)
Caracciolus Neapolitanus
,
Ord.
Praed. ex Meffanenfi Epifcopo Cardi-
nalis defun&us A. 1389.
fcripfit Sum-
mam de
Poenitentia
,
& traftatum de In-
CO
Petrus Celleafis IV. 1. pag.
135.
T I S L I B. XIII. 1C7
carnatione Vcrbi . Prxcerea depofitionem
de vera Canonica elctlione Urbani VI.
Atla trium ejus legationum ad Perufinos
,
Venctos & Carolum III. Sicilix Regem .
Vide
Jac. Quetif Tom. 1. pag. 6g6. &
Baluzii Papas Avenionenfes Tom. 1.
pag. 1242.
Nicolaus Germanus
,
Cardinalis Pres-
byter S. Laurentii in Damafo , & Ro-
manx Ecclefix Bibliothecarius a Lucio
II. creatus A. 1144. Peritus Hebraex
,
Graeca:que Lingua? , cujus de S. Scripturz
emendatione commentarium laudat Ba-
ronius ad A. 1
145.
n. 1. Argumento-
fum opus vocant Augufiinus Oldoinus
in Athena*o Romano pag.
505.
& G.
Jofephus Eggs in fupplemento purpura?
do&a* p. 67.
Nicolaus Gallus , Narbonenfis
,
Car-
raelitarum Ordinis Prior Generalis ab A.
1266. ad 1272. Scriptor Sagittx ignea
,
dc Iaudibus Carmelitici Ordinis , & An-
tiqua* Carmeli religionis deploratio
.
Vide Trithemium cap. 506. & Ale-
grium pag. 263. fed & Flacium
,
qui
huic Nicolao locum tribuit in fuo Te-
itium Veritatis Catalogopag. 864. edic.
prima*
,
ut ex Flacio
Jo.
Wolfius le-
clion. memorabil. Tom. 1. pag.
543.
Hanc fagittam elegantiffimis characle-
ribus imprelfam
,
notavitex Lucio Pof-
fevinus . De Manufcripto Cottoniano
vide Oudinum T. 3. p. 465.
Nicolaus Vifchel
, Ciflercienfis Mona-
chus Ccenobii S. Crucis in Auftria
,
Germanus circa A. 1410. Hu]us Sermo-
ncs & libros III. de Iaudibus B. Vir-
ginis quos Imaginem S. Mari<e infcri-
pfic
,
laudat Trichemius cap. 708. &
in Iuminaribus Germaniai cap. 161. Vi-
de fis & infra , Paltramus
.
Nicolaus Monachus ex Cluniacenfi Cla-
rsvallenfis
,
hoc eft e nigro
,
clbus
,
(
a
)
S. Bernardi ab Epiftolis, deinde falfa-
rius deprehenfus ( b )
atque profugus in
Italiam
,
ejufdem Bernardi adverfarius
de quo Angelus Manriquez
,
Vifchio
pag. 249.
laudatur in Annalibus Ci-
itercieniibus tomo fecundo ad A. 1145*
O 2 1148.
Qb~) Adde S. Bernardi Epift. 84. & 98.
IOJ BIBL. MEDI7E
ET INFIMJE
1148. 11 51. 1171. Ejus EpijluU LV.
cum jo. Picardi notis
,
editae primum
inauclario Bibl. Patrum Parif. A. 1610.
deinde in Colonienfi ac rccentioribus
Parifienfibus
,
ac denique in Lugdunenfi
Tom. XXI. pag.
517. 553.
Petri Cel-
lenfis ad hunc Nicolaum Epifiola? libro
quarto exftant
,
in cujus fecunda pag.
160. mentio Sermonis Nicolai de S.
Vi&ore . Atque fermones XIX. inter Pe-
tri Damiani opera Tom. 2. reperiri
,
a
Jo.
Picardo jam notatum : reperiuntur
etiam in S. Bernardi operibus
,
Volu-
mine V. vide fupra Tom. 1. pag. 225.
feq. & Tom. 2. pag. 8. Exflat & li-
ber Sermonum ad Henricum Campania:
Comitem , in Bertrandi Timer Bibiio-
theca Ciflercienfi tomo
3. pag. 195. Bo-
no fonte 1669. fol. Epiflolam ad eun-
dem Henricum
,
qua ei ait mittere fe
Epiflolas Papa.' , & Cancellarii aliorikn-
que perfonatorum virorum , fcriptas per
biennium
,
edidit Baluzius Tom. 2.
Mifc. pag.
234.
& aliam deprecatoriam
ad Wilhelmum abAnno
1275. Archiep.
Remenfem pag.
237.
Nicolaus de Clemangis
,
fupra Tom.
i- pag-
39-
Nicolaus de Crutzenach
,
Teutonicus
ex Comitatu Spanhemenfi
,
dicecefeos
Moguntina;
,
Theologus Viennenfis de-
functus Vienns A.
149
1. de quo Tri-
themius cap.
874.
de S. E. & de lumi-
naribus Germanise cap. 232. Ejus fcri-
pta : Commentarius in IV. libros Sen-
tentiarum
,
Liber de
purifflma
Conceptio-
ne B. Marix femper virginis : Sermones
de tempore & de Sanclis . Orationes
multai & varia?
Quxfliones in Scholis
difputata?
.
Nicolaus de Alfentia
,
Carmelita Con-
ventus Crutzenacenfis fuperfles adhuc A.
1495.
tefle eodem Trithemio in lumi-
naribus Ecclefiae cap. 286. Scripfit in
Exodum . In Apocalypfm . In Ofiicium
Miffa
& Canonis prolixum Volumen
,
& fermones de tempore & de Sanclis
.
NicolausS. Crucis inAuflria, fupra
,
Nicolaus
Ciflercienfis .
(a) Lib. VII. Epift. Tom. 1. Opp. 824. b.
Nuolaus de Curbie Ord. Minor. pr>-
flea Epifcopus Afmnatenfis , fcripfit Vi-
tam Innocentii IV. ab A. 1243. ad
1254.
Papce
,
quam edidit Baluzius Tom. VII.
Mifceil. pag.
353. 405.
Nicolaus de Cufa
,
fupra
, Cufanus
Tom. 1. pag.
438.
Nicolaus de Dacia
,
Hungarus Ord.
Prsd. Theologus Aftronomiae & artis
Medicce peritus circa A. 1464. de cu-
jus Manufcr. congerie anaglypharum
afironomica: facultatis , adeundus
Jaco-
bus Quetif Tom. 1. pag. 827.
Nicolaus Dathus . Supra Tom. 2.
pag.
14.
Nicolaus Dinckelfpuhel
,
Doclor Vien-
nenfis
,
patria Svevus . Supa T. 2.
p.
29-
Nicolaus Dionyfli ,
Waddingo pag. z6j,
de
Nyfe ,
Ord. Minor. Provincialis de-
funclus Rothomagi A.
1509. Pra?ter
Cemmam pradicantium tribus libris
,
adi-
ficatorio ,
deflruElorio & reparatorio : five
fermones quam plurimos , Rothomagi
,
Bafilex , Argentinse
,
Parifiis & Brixise
editos , fcripfit Speculum mortalium five
de quatv.or noviflimis, Parif. 1518. &
Refolutionem Theologorum
,
five Commen-
tarium in IV. libros Sententiarum Rotho-
mag. & Venet. 1568.
1574.
Nicolaus Donis
,
Germanus Ord. Be-
ned. Monaflerii ut ferunt Reichenbacen-
fis
,
laudatus Trithemio cap. 836. de
S. E. & illuftr. Benediain. II.
143. &
in luminaribus Germanix cap. 206. quo
tefle emifit opus mirandum in Cofmo-
graphiam Ptolemai cum pihiris novif-
que tabulis clegantiffime ordinatis &
diligentiffune correcfis dicatum Paulo
II. Pontifici
,
quem conflat menfe
Ju-
lio A.1471. rebus humanis valedixiffe .
Idem opus prmer Trithemium laudat
Marfilius Ficinus fcribens ad Federicum
Urbinatium Ducem : memorans quo-
que
(
a) Francifci Berlingherii
,
Nicolai
F. Cofmographiam cum univerfi Orbis
terreni figura oblatam eidem Duci Fc-
derico . Donifii opus an typis editum
fit , dubitat Voffius de fcriptoribus Ma-
them.
L AT I N I T
A
them.cap. 70. .
n.pag. 41?.
Sed 11011
dubicandum e&
docet Bei;ghemius
p.
114. incunab.
typograph. ub< memora-
tur etiam Nicolai Germani traclatus de
locis ac
mirabilibus Mundi cum ejus Pto-
lem^o ,
laudatus a Trithemio atque
editus Ulmae
1480". fol. nec dubium eit
exftare
vetuitiores editiones
,
ut Ulmen-
fem A. 1482. Opus Donni Nicolai Ger-
mani fecundum Ptolemxum . (a) vel Ro-
manam ejufdem anni , de qua IV. 14.
BibJ. Grscse pag. 413. Denique Epiflo-
las ejus ad diverfos ex Trithemio lau-
dant Gefnerus , Simlerus &c.
Nicolaus Donati
,
Lucenfis
,
itidem
Benediclinus , fed pauMo junior , cui hi-
ftoriam de rebus geftis Senenfium & li-
bros duos de bello Hetrufco inter Ca-
rolum V. Imp. & Henricum II. me-
morat Arnoldus Wion Tom. i.Iigni Vi-
tx pag.
443.
Nicolaus Dorbellus
,
five de Orbellis
Andegavenfis
provincia*
,
Turonenfis
Gallus
,
Ord. Minor. Theologiam do-
cuit in Gymnafio Pi&avienfi . De illo
Bergomenfis ad A.
1454.
Trithemius
cap. 815. Waddingus pag. 268. H. War-
thonus ad Caveum
,
& Oudinus Tom.
3. pag.
2546. Scripfit in IV. libros
fen-
tentiarum ex fententia Joannis Scoti
,
Haganoa 1503. 4. Parif. 151 1.
1517. 8.
1520. 8. Logicam fecundum eundem
Scotum , Parmse
1483.
& in Summulam
Petri Hifpani libros VII. Venet. 15 16.
4. Commentarios in Ariflotelis Phyfica
,
Metaphyfica
,
Etbica & de anima : Bafil.
1503. una cum Jibro de fcientia Mathe-
matica
,
qui prodierat Bonon. 1483.
iVr-
mones in Epiftolas Quadragefimales
.
(b) Lugd.
1491.
Nicolaus Dorhin
,
infra
,
Nicolaus Dur-
ham .
Nicolaus Monachus Anglus Dunel-
menfis
,
Ord. Bened. Cluniacenfis
,
fcri-
ptor
Vitoi S. Godrici Eremitaj
,
quam
Matthaeus
Paris notat ex Godrici di-
T I S L I B. XIII. lqo
ciantis ore eum
excepiife . Exflat vita
ha?c in variis
Anglix
Bibliothecis ut
notavit Oudinus Tom. 2. pag. 1503.
De Godrico vide fupra
T.
3. p. y^.
ubi notavi diem obiiffe A. C. 1170.
De alia ejufdem vita fcripta a Galfri-
do & in Aftis Santor. 21. Maj. edita
ibid. pag. 10.
Nicolaus Durham
,
five ut apud Le-
landum cap. 406. Duramtfs
,
Dunelmi
five Durhami natus
,
Thrithemio cap.
633. vitiofe & Alegrio pag.
335.
Do-
rhin
,
Anglus
,
Novicaftrenfis Ccenobii
Carmelita
,
Philofophus & Theologus
Oxonienfis circa" A. 1360. Scripfit de-
terminationes Quaflionum ,
& in Lonpo-
bardi IV. libros Sententiarum . Addunt
Baleus VI. 40. & Pitfeus ad A. 1370.
pag.
507.
librum contra Wiclefi articu-
los
,
nefcio quse DoBorum Originalia
,
miltaque in compendium fcripta longio-
ra Sententiariorum .
Nicolaus Eimericus ,-five Eymericus
,
fupra T. 2.
p. 131.
Nicolaus Euboicus
,
five Euriponti-
nus
, ( di Negroponte
) non Saguntinus
(
c
)
patria
,
neque Saguntinus in Hif-
pania Epifcopus
, (
d
) fed Sagudineus
(
Segundinus , Secundinus
)
proprio no-
mine , de quo accurate auctores Diarii
eruditorum Italiae Tom. XXIV. pag.
375.
feq. Hic eft e Matthaeo Palmerio
ad A. 1439.
Latin<e & Grcece Lingu
atque elegantix princeps laudatijfimus
,
qui
frequenti Concilio
( Florentino
)
medius
affiftens ,
multis &eruditis viris audien-
tibus
,
me quoque
tefle vifente audiente-
que
,
difputantium verba atque fententias
tum Grce tum Latine prolatas
,
mira ce-
leritate ultro citroquc in utramque linguam
fideliffime
&fummo ornatu reddcbat . Grae-
corum Confejfionem de verbis confecratio-
nis & tranjjubflantiationis a Beffarione
in illo Concilio propofitam ex Latina
Nicolai Euripontini verfione ediditMa-*
billonius Tom. 1. Mufei Italici pag.
243-
C)
Amoenitatt.
litterar. Tom. 3. pag.
134.
Frid. veter.
p. 194. .580.
Jac. Beyfchlagii fylloge pag. 224. Qd) Ita Voffius pag. 601. (
cui vitiofe Joannes
() Vide Gefneri Bibl. pag. 522. b. Nicolaus Buboicus . ) Caveus ad A. 1439.
in hift,
(,e) Ita Nic. Antonius Tom. 2. Bibl. Hifpan, lit. Scriptcrum Ecclefiafticorum
.
na BIBL. MEDI7E ET INFIMA
243.
profelTus pag. 246. nefcirefe num rat. verfio ad Alphonfum Regem
, Ve-
-rdem ille fit cum Nicolao Euboico
,
de netiis cum Vegetio
,
& Bafileie
1541.
quo non efl dubitandurn 2 perinde uti 1558. 1570. 8. Nec non Plutarchi de
confiat hunc effe Nicolaum lpj.-*is* to
Civili iniiitutione
,
ad Marcum Dona-
CftMM^f, cujus verfionem Grcecam difTer- tum
,
Patricium Venetum : Brixian^S^.
tationis Julianl
,
Cardinalis S.
Angeli 8. Exftat etiam in Latino Plutarcho H.
de
qua>ftione llla an liceat Symbolo Fi- Stephani Tom. 3.
moralium pag.
47.
dei aliquid addere etiam
ft
verum
,
Ma-
*
Non ante multos annos prodiit in lu-
nufcriptam in Bibl. Cxfarca memorat cem Nicolai hujus Sagundini ( fic enim
Lambecius
Tom. V. pag. 155.
Lauda- fe appellat
)
epifiola data VenetiisXII.
tur ab iEnea Sylvio in Cofmographia Kal. feptemb. ad Cardinalem Tufcula-
pag.
452. & pag. 307. quo poftenore num
,
in qua fufe defcribit hifioriam
loco etiam mentio libri de origine & naufragii fui
,
quod paffusfuit haud pro-
familia Ottomannorum
,
quem Ifcnex de- cul a Veneto portu
,
dum iit Candiam
dicavit laudatum Jovioac Cufpiniano
,
pergeret . Vid. Tom. II. Mifcellanea di
(aj atque luci datum Lovanii edente Varie operette Venetiis 1740. quo in ope-
]o. Ramo A.
1553.
8- & cum Laonico re altera adjunc.Ta efi Petn Parleonh
Chalcondyia Bafileae 1 566. fol. Vide lau- Ariminenfis confolatoria ad eumdem
datum Diarium erudkornm ItaIia?Tom. Sagundinum naufragium illud perpef-
18. pag.
419. Ineditam autem ce expu- futn .
gnattonc Coyiflantinopolitana narritionem
,
quas fuilfe apud Francifcvim Sanfovi-
num traditur in eodern Diario Tom.
XIV.
pag. 384.
Nicolao Fuiginati tri
Nicolaus Fachincamus five Fakinham
Nordfolcienfis Anglus
,
Ord. Minor.
Magifier Provincialis , Theologus 0:co-
nienfis obiit A. 1407.
Ejus fcripta : de
buit Allatius
,
qui eam edcre voluit li- fratemitate Chrijiiana : de fchifmatibus
bro
rw.u.l*Ti
? quarto . Nondum etiam Ecclefxx. : fuper unione Ecclefue . Et con-
lucem vidit , fi unquam exftitit verfio tra Wiclefitas dc valore Mijfa
,
de
fuf-
librorum feptem Arriani de Alexandri fragiis viatorum & de Oratione . Vide
M. rebus geftis , Segundino auciore
,
qui Bzovium ad A. 141 5. n. ult. pag.
489.
Bartholomaro Facio eofdem iibros ver- feq. Baleum VIL. 29.. & Pitfeum pag.
tenti non defuit . Neque quifquam in 583.. feq. Waddingum pag. 263. feq. Non
lucem haclenus protulit Epiflolam ad diverfus mihi videtur Nicolaus Falco-
Andronicum Callijlum Fhilofophum Lab- nius quem Lelandus cap.
385. circa i-
beo ( b )
memoratam ac Sylburgio (
c
)
cem tempus fcribit fuiffe Promagifirum
de Michaclis Apoftolii adverfus Theo- five Protomagiftrum chordigerorum An-
dorum Gazam libello Viterbii fcripto glise , & fcripfiffe de unitate Ecclefia li-
A. 1462. ftylo fatis eleganti de Arifto- bellum fchifmatis tunc late grafTantis re-
tele & Platone . Neque Confolatioucm medium prxfentifTunum
.
ad Jacobum Antonium Marcellum ,. Pa- Nicolaus Falco
,
cujus Codex Manu-
tricium Venetum de obitu Valerii filii : fcriptus Oxonii in Bibl. Mertonenfi jam
neque Orationem Neapoli A. 1433.
ad memoratus VofTio pag. 495-. hac epi-
Regem Aragonum Alphonfum habitam graphe
.
Liber hijtoriarum partium Orien-
de potentia Teucri
(
Imperatoris Tur- tis
,
quem ego Nicolaus Falcon
fcripfi
corum Muhamedis II.
)
&. ejus perfo- primum Gallico idiomate
,
<& de Gallico
na , moribus
,
intellecTu & fapientia .. tranfiuli A. 1307. Vide fupra in Aitho-
Sed iterum iterumque lucem vidit La- no , T. 1. pag.
34.
tina Itbri Onofandri de Optimo Impe- Nicolaus Falcuccius
,
Florentinus Me-
di-
(a~) Vide Voffium pag.
594.
Palatin. Adde Diavium eruditoi ... Italias Tom. 14.
() Bibl. Manufcriptorum pag. 10?. pag.
387
. & Tom. 15. pag. joj.
(O
Pag. 40. catalogo Manufcriptorum- BibL
I AT I N I T A
dicus ,
defun&us A. 141 2. & a Nico-
lao Nicolio ,
de quo infra
,
probe di-
lr.inguendus . Ejus fcrmones VII. Medici-
ndes
prodiere
Venct. 1491. &
1533.
fol. quatuor
Volum. Ex his fermo fe-
cundus
recufus in Opere Veneto de fe-
bribus
. Praetcrea Julius Niger in hifto-
ria
fcriptorum Florentinor. pag.
424.
memorat
Commentarium ejus in Apho-
rifmos
Hippccratis a
Jo.
Baptifta in Theo-
doxio Parmenfi vulgatum Bononia? 1522.
8. nec non Antidotarium
,
& Opus bi-
partitum Manufcr. in Bibl. Regia Pa-
rif. & Florentina S. Marci , de fubjetlo
Medicina & de difpofitionibus fcbrinm :
a Nicolao Nicolio exa&iffime emenda-
tum .
Nicolaus Farinula
,
recTius dc Freau-
vilia Galius Neflrius , Ord. Prxd. Phi-
Jippi Pulchri
,
Regis Francorum a fa-
cris Confeffionibus
,
atque inde Cardi-
nalis defunilus A. 1524. de quo Jaco-
bus Quetif Tom. 1. pag.
555.
feq. &
Baluzius in Papis Avenionenfibus Tom.
1. Ejus fcripta, pra-ter Scrmones & li-
bros rituales prifca difciplina rudius di-
gefta funt Acia icgationis Gaiiicj;
,
E-
piflola ad Patres Ordinis in Comiti s
Generalibus Lugduni A. 1
3
18. congre-
gatos
, Inflrumenta duo de manerio fuo
five praedio Rothomagenfi
,
& de pro-
curatore qui illud irrevocabiliter poffi-
dendum traderet Convcntui Dominica-
norum . Denique teflamentum .
Nicolaus de Ferneham five Ferenbamus
Anglus, bonis artibus & Medicina? ope-
ram dedit Oxonii , Parifiis
,
Bononia',
inde Henrici III. aulx Medicus
,
ac
denique Epifcopus Dunelmenfis five
Dunholmenfis A. 1241. De eo Mat-
thaeus Paris ad A. 1229. pag. 244. & ad
Annum 1241. pag. 382. & 388. Mat-
thaus Wefimonafterienfis ad A. 1241.
pag.
304.
Lelanduscap. 263. Baleus IV.
3. qui pratiicas Medicinx
,
& librumJe
virum kerbarum ait fcripfiffe
,
ut ex Ba-
leo Pitfeus pag.
313.
Abdicaffe fe Epi-
fcopatu A.
1249. & A. 1259.
de vita
difcefliffe notavit Franc Goodvvinus de
prxfulibus Anglia? II. pag. 122.
T I S L I B. XIII.
111
Nicolaum de Flii
, Epifcopum & i-
pfum Dunelmcnfem
circa A. 1201. ex
Pitfeo
p.
880. Cangius
memorat . Sed
apud Goodvvinum aliofque
, inter Du-
nelmenfes praTules nullum
Nicolaum
Filium reperio . Hiftoricurn
tamen
An-
glum Pitfeus appellat
,
qui juvenis
ad
hiftorias fcribendas appulerit animum
,
atque inter alia retulerit Simonem
Thurvaium
,
virum elefliffimum
,
re-
pente omnium rerum captum oblivio-
ne & repuerafcere ccepiffe .
Nicolaus de Florcntia
,
Medicus de-
funclus A. 1012. fcriptor antidotarii me-
morati a Sandero
p. 195. Biblioth. Bel-
gica: Manufcripta?
,
Nicoiaus de Florcntia Ord. Minor. fcri-
ptor Spcculi
Confeffionis quod a Sacra
Congregatione indici prohibitorum li-
brorum infertum notat Julius Niger
p.
424.
hifioria;Scriptorum Florentinorum ,
Nicoiaus Florentinus
,
magiftro ufus
Ludovico Marfilio
,
Augufiiniano
,
ci-
vibus fuis auclor fuit ut Manuelem
Chryfoloram ad docendas Grxcas litte-
ras arcefferent
,
& deinde Gvarinum
,
Jo.
Aurifpam
,
Francifcum Philelphum :
mortique vicinus Bibliothecam fuam
DCCC. infignibus Codicibus refertam
publicisftudioforum ufibus confecravit .
Elogium dictum a Poggio in ejus fu-
nere edidit praeterito aucToris nomine
Edmundus Martene Tom.
3. monumen-
torum
p. 727. junftis pag.
737. 739.
741.
Ambrofii Camaldulenfis , Thomac
Pontani & Poggii Florentini Epiftolis
quibus luclum communem fuper ejus
obitu teftantur . Confer qua? infra in
Nicoiao Nicoiio .
Nicolaus de Fraflura
,
Abbas S. Vin-
centii ad Vulturnum
,
circa A.
1299.
Ejus commentarium in Kcgvdam S.Be-
neditli Cangius evolvit in Bibl. S. Ger-
mani de Pratis
,
Codice 806.
Nicoiai Fulginatis
,
de expugnatione
Conftantinopclitana A.
1453.
facla ede-
re voluit Allatius libro
,Wxwj
quar-
to . Incipit : Gothos evertiffe Romam
,
&
infxviffe adverfus cives . Vide quac
fupra in Nicoiao Euboico .
Ni-
ii2 BIBL. MEDIJE
Nicolaus Gallicus
,
fupra Nicolaus Car-
melitarum Generalis
.
Nicolaus Gallus
,
Monachus Sveffio-
nenfis S. Medardi , congregationis Clu-
niaccnfis , circa A. mo. fcripfit Vitam
S. Godfridi Epifcopi ab A. 1104. ad
11 18. inGallia Ambianenfis
,
quam ex-
hibet Surius 8. Novembr. Vide Arnol-
dumWionTom. 1. ligni Vitx pag.443.
Nicolaus Gallus
,
five Hahn
,
priore
longe junior
,
natus Cothenis A. 1516.
atqueA. 1570.
extinclus . Docuit Mans-
feldse
,
Ratisbonae , WitebergcL
,
,
Magde-
burgi , ac Ratisbonae iterum : Theolo-
gus doftrina & Zelo clariffimus , ami-
cus Flacii quem etiam in adornandis
Centuriis Magdeburgenfibus
,
atque in
diffuadenda adiaphororum temeraria fu-
fceptionc adjuvit
.
animans etiam po-
ftremis annis confilio ac dodTrina fua
nafcentes in Auftria Stiriaque Ecclefias
Evangelicas . De eo Jofua Opitius in
Orationc funebri : Melchior Adamus
pag. 156. ac cxteri laudati in Diario
Theologico Sammlung von Alten und
Neuen, Anno
1733. p. 213.214. atque
Clariffimus
Jo.
Henricus van Scelen in
philocaiia Epiftolica pag. 28. feq.
Nicolaus Gelantius
,
Andegavis natus
& ibidem Pontificatus : Epifcopus in
Gallia Andegavenfis ab *A. 1260. ad
1290. Vide Sammarthanos Tom. 2.
Gallia; Chriftianee pag.
137.
feq. Ejus
ftatuta Synodalia in Synodis XXV. ab
A.
i26i.ad 1282. publicata edidit Da-
cherius Tom. XI. fpicilegii pag. 201.
(
edit. novae T. 1. pag. 726.
734.)
fub-
junclis fuccefioris ejus in Epifcopatu
,
Gvilelmi Majoris
(
le Maire
) ftatutis
per Synodos XVII. ab A. 1291. ad A.
1314.
pag.
735- 747-
Nicolaus Gorraus
,
five Gorhamus
,
u-
nus enim eft idemque , fupra Tom.
3.
pag. 76. &
77.
Nicolaus Gr.ccus Albanenfis , clarus in
Angliacirca A. 1249. qui Koberto Lin-
colnienfi traditur operam fuam pra^fti-
tiffe in transferendis fcriptoribus Grse-
cis , de quibus infra in Roberto . Vide
Lelandum cap. 240.
ET INFI MM
Nicolaus de Hanapis
,
fupra
Tom.
3.
pag. 187.
Fratris Nicolai de Hangvevilla
Sermo-
nes Manufcriptos memorat Sanderus
p.
270. Bibl. Bclgicx.
Nicolaus de Harcileg
,
five Harcilech
,
Friburgenfis Ord. Prad. circa A.
1355.
fcripfiffe traditur Commentarium in
Epijhlam ]udx . Vide Jacobum Quetif
T. 1. pag. 64 r. Traclatum de abnjtoni-
bus Claujiri
,
addes ex PofTevino : atque
ubi de Nicolao Teutonico
differit
(
qui
ab hoc non eft diverfus
) Commenta-
rium in Cantica Canticorum
,
& li-
brum de affenfu Cordis
,
atque alium
de arte prxdicandi .
Nicolaus Harlcmius
,
infra Nicolaus Si-
monis .
Nicolaus Haflifragus five Breakfpeare .
Supra
,
Hadrianus IV. Tom.
3. pag.
178.
Nicolaus Hojlreshamus
,
Medicus An-
glus circa A.
1443.
fcripfit tefte Baleo
VIII. 8. & Pitfeo pag. 6-6. PraBicam
Medicinx
,
& Antidotarium
,
tum Modnm
conficiendi <&
difpenfandi
,
de febribus
,
contra dolorem renum
,
8c Viaticorum ne-
ceflariorum libros VIII.
Nicolaus Hydruntinus
,
Magifter Hy-
druffse
,
Grarce quidem fcripfit pleraque
contra Latinos fub feculi XIII. initia :
tamen utriufque Linguce peritus non-
nulla Latinc quoque five compofuit fi-
ve ex Grsecis fuis aliorumque vertit
,
ut notatum Allatio cap. XIII. 4. de
confenfu utriufque Ecclefice pag. 701.
Caveo ad A. 1201. & Oudino Tom.
3- P
a
-
l
3-
Nicolaus de Jamftlla
,
Gibellinorum
addiclus partibus
,
fcriptor Hifiorix de
rebus geflis
Friderici II. Imp. &filiorum
Conradi & Manfredi , Apuliae & Sici-
liae Regum ab A.
1210. ad 1258. quae
in lucem edita eft ab Ughello Tom.
8. p. 752. (
edit. nova? Tom. X. pag.
562.
)
Jo.
Georg. Eccardo Tcm. 1.
Corporis medii cevi pag. 1025. Canufio
Tom. 2. Bibl. Siculx pag.
675.
lacunis
etiam quibufdam e Codice Meffanenfi
fuppletis
.
& melior denique & inte-
L A T I N I T AT I S L I B. XIII.
grior a Muratorio ()
Tom. VIII. the-
fauri rerum Italicarum pag.
489.
qui
nomen aucloris etiam reftituit
,
docui-
tque fupplementum
de rebus ge^is ejuf-
dem Manfredi , Caroli Andegavenfis &
Conradini Regum ab A. 1258. ad 1265.
deberi Sabce Malafpinx fcriptori Gvel-
phicarum partium
,
de cujus VI. iibris
rerum Sicularum fupra pag. 10.
Nicolaus Jaquerius Divionenfis Gallus
Praed. obiit Gandavi A. 1472. de quo
Jacobus Quetif
145
1. in Bibliotheca
Dominicanorum T. 1.
p. 847.
feq. In-
terfuit Concilio Bafileenfi , A.
143
1. in
quo habiti ab eodem Sermones duo
,
Manufcripti ih Bibl. Caefarea . Cxtera
ejus fcripta funt : Dialogus cum Joanne
Rabizano de ccmmunione unius Sacramen-
ti
,
contra Huffitas , Tornaci 1466. Fla-
gellttm hareticorum fafcinariorum (
Wal-
denfium
) Francof. 1581. 8. TracTatus
dc calcationc Dicmonum . Excerpta qux-
dam ex tracTatibus quorundam tempo-
re Concilii
Bafileenfis adverfus fetiam
"3
Bohemorum
, & fpeciatim ex libro Ma-
gifixi Joannis de Turrccremata
,
Cardina-
lis .
*
In MS. codice AquicincTenfi , de
quo Martene Itiner. Liter. II. pag. 80.
F. Nicolai tres funt orationes in con-
cilio Bafileenfi dicTae . Cullatio inDomi-
nica I. in Quadragejima . In Dominica
III. pofi otiavam
Pafchx per F. Nico-
laum . In Dominica
pofi Epiphaniam per
F. Nicolaum .
Nicolaus de Javvir
,
ex cujus gravi
Oratione in Conciiio Conflantienfi A.
1417. habita adducit nonnulla V. C.
Hermannus ab Hardt
,
prolegom. ad
Tom. V.
p. 27.
Nicolaus Injulenfis de Furno Sermo-
nes Manufcripti memorantur a San-
dero parte 2. Bibl. Belgic.
p. 135.
Nicolaus Kenton
,
fupra Tom. IV.
pag.
223.
Nicolaus Kus
,
Sacerdos Roficchien-
fis, Magifler & Baccalaureus formatus
Theologiit : inter tefies Veritatis refer-
tur a Joanne Wolfio ad A. 1511. To-
mo 2. lecTionum memorabilium pag.
Tom. V.
Qa") Atla Erud.
1727. pag. 209. Journal des Sav.
1733
27.
ubi refert eum Roftochio pulfum
,
Weftmariam primum five Wifmariam
,
deinde in Livoniam
conceflifTe , ibique
diem obiiffe . Scripfit harmoniam
Evan-
geliorum
,
& Saxonica lingua librum
pro-
lixum quem infcripfit de triplici
funi-
culo
,
ex quo teftimonia qua;dam
a
Wolfio afferuntur .
Nicolaus de Laine
,
Abbas S. Gerar-
di , Ord. Eened. in Comitatu Namur-
cenfi , defuncTus A.
1448. Ex ejus fcri-
ptis nihil video memorari a Valerio
Andrea & Svveertio
,
nifi tracTatum de
translatione
falutifera: Crucis .
Nicolai Lackemanni
,
Commentarium
in librum primum Sententiarum Ma-
nufcriptum in Bibl. Monafterii Berie-
dicTo Burani notavit Bernardus Pez
T. 3. anecdotor. parte
3.
pag. 029. Vi-
de infra Nicolaus Lockmamt
.
Nicolaus Lanckmann de Falckenfiein
,
Cappellanus Caefareus & Orator in Por-
tugalliam
,
cujus hifloria defponfationis
Friderici III. facta A.
145
1. cum Eleo-
nora Lufitanica prodiit Auguftae Vindeh
1503. 8. atque inde in Freheri Tom.
2. rerum Germanicarum pag. 51. Ad-
de edicTa fupra in Falckenfreinio
,
Tom.
2.
p. 142.
^
Nicolaus S. Marice & S. Lamberti Leo-
dienfis five Lcodicenfis Canonicus , cir-
ca A. 11 20. ac deinceps : fcripfit ad
Wedericum
,
Abbatem Letienfis Eccle-
fiae
,
gefia
S. Lambcrti Pontificis five
Epifcopi ab A. 656. ad 696. Leodien-
fis
,
& Martyris
,
cujus memoria
17.
Septembr. recolitur
,
edita cum Gode-
fchalci
,
Stephani & Reneri de eodent
Lamberto lucubrationibns a Joanne Cha-
peavillo Tom. 1. geflor. Pontificum.
Tungrenfium pag.
371. 490. Leodii
\6 12. 4.
Triumphum reliquiarum S.
Lamberti Martyris de cajiro Bullonio in
expeditione Bullienfi A. 1141. contra
Rainaldum I. Comitem Barrenfem . Ex-
flat in eodem Opere Tom. 2. pag.
577.
602. Algeri Scholafrici Leodienfis elo-
Analeclis Mabillonii Tom. r. gium
,
rn
pag.
303. (
edit. nova* in fol. p. 129.
P
1.90.)
pag.485. Bibl. Itaiique Tom. 16. pag. 223.
ii4 BIBL. MEDI7E
130.
)
De hoc Algcrio ejufque fcriptis
fupra Tom. 1. pag. 69. feq.
Nicclaus Leqniccnus . Supra Tom. IV.
pag. 267.
Nicolaus Leonicus Thomaus. ibid.
Nicolaus de Linna five Linenfis de
Norfolcienfi fuburbio Anglus , Carme-
lita circa A.
1357.
Mathematicarum
rerum peritus &. laudatus Gothofrido
Chaucero in libro de Aftrolabio & Joan-
ni Somre
,
Carmelita.' & ipfi
,
atque
Mathematico . Vide Lelandum cap.
370.
qui Nicolai hujus laudat Canones Ta-
bularum
,
& librum de Zodiaci natura
,
& de Planetarum domibus . Longe plura
adduntBaleus VI. 25. Pitfeus pag.
505.
& ex eo Algerius pag.
307. quos fecu-
tus Cangius ad A.
1370. refert hunc
Nicolaum . Sunt autem illa : De
aflro-
rum judiciis . De eclipfi Solis . De ufu
aflrolabii . de Mundi revolutione . Aflro-
logorum dogmata . De fpbxra judiciali
.
De figuris &
flgnis . De variis genituris .
Pro agrotantibus liber
,
&pro OrdineCar-
melitano .
Nicolaus de Lira five Lyra
,
neuti-
juam Anglus
,
ut multis (a) vifum
,
nec Flander five Brabantinus
,
( b
)
fed.
Normannus , Lyrae in dicecefj Ebroicenfi
natus , ut plures
(
c
)
ex ejus epitaphio
jam docuere
,
quod etiam infra appo
nam . Judasis natum parentibus
(
d
)
atque ex Judaeo Chriftianum fa&um
,
non certo conilat , nifi Nicolaus exju-
C)
Trithemio cap.
553.
Baleo V. 11. Thomae
Fullero
,
in opere : the vvorthies of England
,
Tom. 2. pag. 217.
Qb") Ita Antonius Julianus apud Valerium An-
dream Bibl. Belg. pag. 690. ex epitaphio fuppofi-
titio quod incipit : Stemmata majerum &c.
(e) Jo. Mabillonius desetudes Monaftiques pag.
673.
Rich. Simon. Bibl. Critique Tom. IV. cap.
19.
Qd) Ita Bergomenfis adA. 1319. ajunt hunc pri-
mum Judeorum doSiorem
fuijfe & prtterea ipforum
linguam optime agnovijfe . Sixtus Senenfis
,
Bel-
larminus de S. E.
Jo.
Buxtorfius de punctorum
antiquitate pag. 155. laudans Abarbanelem ad Ef.
XXXV.
Q
ubi non de Lyrano fed Paulo Burgenfi
hoc legitur
}
Jac. Heilbrunnerus fernere Entde-
ckung des Pabfithums Tom. 1. pag. 89.
Bulanis
Tom. IV. Acad. Parif. pag.
976;
Waddingus pag.
265. H. Warthon ad Caveum : Hermannus ab
Hardt
,
Jac.
Bafnage aliique infiniti
.
ET 1NE1M7E
da:us
,
antea Donim five Mabin
diclus
fuerit cujus cum Jechiele Judaeo difpu-
tationem a Wagenfeilio
(
e
) editam ha-
bemus
,
idemque hic fit cum Lyrano
noftro
,
ut Clariff. Hardtio perfuafum
,
qui etiam notat Judxos poll finitam il-
lam difputationem Anno 1306. a Rege
Philippo expulfos Gallia fuiffe . Certe
Lyranum Judsis mature dedifle ope-
ram
,
ut Hebraicarum litterarum pe-
ritiam fibi compararet
,
fcripta ejus
teftantur
( /
)
Inter Francifcanos no-
men profeflus fuum circa A. 1291.
( g
) iti Ccenobio Normanniz Verno-
lienfi
,
poilea Parifiis Theologiam do-
cuit
,
Doclor planus &utilis
,
Juda?orum
fortis adverfarius, & facrarum littera-
rum interpres non pcenitendus . Quan-
ta fuerit audloritate, conflare inter alia
poteft ex eo
,
quod Joanna Philippi V.
conjux
,
Francise Regina
(
h ) Burgun-
diae Comes
, A. 1325. codiciilis tefta-
menti fui executores nominavit Petrum
Bertrandi , Epifcopum iEduenfem : Tho-
mam de Sabaudia
,
Petrum de Palude
,
&. fratrem Nicolaum de Lira
T
Ord.
Minor. in Burgundia Provincialem . Sed
maximam laudem meruit commenta-
riis fuis , & valde fenex diem obiit Pa-
rifiis A.
1340. Epitaphium ejus genui-
num ita fe habet
:
Ne meme ignores
,
properans dum plu-
rima luflras
,
Qui
(O
I" telis igneis Saranae
.
CO J-
Saubertum vide in palaeftra difT. pag.
29. & laudatiffimi Wolfii Bibl. Hebr. Tom. 1.
p
912. & Tom. 3. pag. 838. M. V. la Crofe entre-
tiens pag. 229. Imbonatum pag. 167. Bibl. Latino-
Hebr. & qui de Lyrano diligentiflime
,
Micn.
Henr. Reinhardum in pentade conatuum facrorum
pag. 149. & in Diario Theologico Sammlung von
Alten und Neuen A. 1720. pag. 229. 246.
379. 549.
Georgium Serpilium de fcriptoribus Biblicis tomo
VII. parte 2. pag. 293.
feq. Henricum Scharbau in
Judaifmo deteclo pag. 80. Nic. Staphorftum Hift.
Ecclef. Hamb. Tom. 3. pag. 302. adde laudatum
Wolfium Tom. 3. p. 838. 431. & Tom. IV. pag.
718.
Cg")
Waddmgus Tom. 2. Annal. Minor.
(_h )
Labbeus Tom. 2. de S. E. pag. 120. De a-
liis odlo curatoribus teftamenti Reginae conftitutis
vide Launoji hiftoriam Gymnafii Navarrei pag.
21.
X
AT I N IT A T
Qui
fium ,
ex his nofces
,
quipede bu-
fla
teris .
Lyra brcvis vicus Normanna in gente
celebris
Prima
mihivitx Janua forfique fuit
.
Nulla
diumundi tenuit vefania natum .
Protinus evafi Kelligione Minor .
Vernolium admifit cunentem ad Sa-
cra tyronem
,
Et Chrifli docuit me domitare jugo
.
Ut tamen ad mores legis documenta
bcat.t
Abdita planaret fimplicitatis iter
,
Artibus
ipfe
piis
,
&
Chrifli Dogmate
fretus
Parifiis cxpi Sacra Magiflerii
.
Et mox quxque vetus
,
& quxque re-
centior
affiert
Pagina Chriflicolis
,
fplendidiora de-
di .
Littera nempc nimis qux quondam ob-
fcura jacebat
,
Omnis per partes clara labore meo
Et quos
fcpe locos occidcns litera tra-
dit
,
Hos typice humanis atlibus exhihui .
Exflat in Hebrceos
firmijfima
condita
turris
Noflrum
opus
,
haudullis comminuen-
da petris .
Infuper & noflri releguntur
ficpe
libellt
,
Quos in
fenfa Petri
(
a
)
quattuor ar-
te tuli .
Efl
quoque quodlibetis non irrita glo-
ria noflris
,
In qux
(
b
)
tu
jufius arbiter
effe
potes .
Non tulit hxc ultra vitam proferre me-
rcndo
Omnipotens Dominus
,
quo
fiumus &
morimur
.
A Cruce tu cujus numeres
fi
mille tre-
centos
,
Adjungens uni quattuor & decadas
,
Illo
me rapuit mors omnibus amula cy-
clo
Cum micat OSlobris terna vigena
(
c
)
dies .
ia") Petri Lombardi
.
CO
Al. in qua.
I S L I B. XIII.
115
I jam quo tendis Nicolai illeBus amo-
Quo doElore tibi Lex referata patet .
Ex fcriptis Lyrani pnecipuum funt
PofiilU perpetux
,
five brevia Commenta-
ria in~univerfia Biblia
,
quce A. 1292.
coepta cum A.
1330. abfolviffet
, hac
claufula gratias egit Deo
,
quam ex Co-
dice Colbertino edidit Baluzius Tom.
1. Paparum Avenionenf.
p.
808.
Explicit poflilla fiuper ficcundum librurft
Efidrx & fiuper
libros non canonicos
,
Ma-
giflri Nicolai de Lyra
,
ordinis fratrum
Minorum
,
qui & Dco gratiaram aEliones
in
fine
totius libri
fieu
operis reddit in hunc
modum : Ego igitu* gratias agoDeo, qui
dedit mihi gratiam fcribendi fiecundum
modulum ingenii mei
,
fiuper omnes libros
in Biblia contentos
,
primo
fiuper
illos
,
qui
fv.nt in Canone
,
incipiendo a
Genefl ,
&
percurrendo ufque ad
finem Apocalypfis :
pofiea fiuper
libros illos
,
qui non fiunt de
Canonc
,
incipiendo a libro Tobix
,
&ter-
minando in libro
,
qui dicitur fecundus
Efdrx : ut
fiic
per hanc diflintlionem libro-
rum <& ordinationem appareat flmplicibus
,
qui libri
fiint canonici& qui non
,
&qtti
majoris autoritatis & qui minoris . Et
quoniam probabiliter timeo
dvficciffc ,
tum
propter magnitudinem operis
,
tum propter
fcientix mex parvitatem , idco de defieEli-
bus veniam poflulo , & de aliis ad latt-
dandum Deum mecum legentes invito
,
de-
precans humiliter
,
& devote
,
ut apud
Deum me velint
fiuis
orationibus adjuva-
re .
In hanc Poflillam ,
libris LXXXV.
comprehenfam hoc exftat Sixti Senenfis
decaftichon ad calcem libri tertii Bi-
bliotheca San&ae
:
Hifloriam Hebrxis
,
& Grxcis fontibus
hauflam
Hieronymo difices duce .
Allegorias
,
Anagogenque recludent
Origenes
, Ambrofitus
.
Exponent
fienfius
formandis moribus aptor
Chryfoftomus , Gfegorius
.
In dubiis
,
altaque locis caligine merfits
Aurelius lucem feret
.
P 2.
Jfi
Cf 5
Al. novtna .
xi6 BIBL. MEDIJE
At brevls
,
& facilis non
cfl
fperncnda
tyroni
Lyrenfis expofitio
.
Prima editio Romaria 1471. fol. quin-
que Voluminibus .
Hanc fecuta' Colon. 1478.
Venet.
1485. 1488.
NoribergcE
1487. ex qua editione ex-
cerpta quxdam a Marco Efchero fele-
fta offeruntur in Bibl. Hift. Theologi-
ca Bremenfi Tom. 2. pag.
389.
Et cum adiiitionibus Puuli Burgen-
fis & replicis Doeringii
,
( de quibus fu-
pra
p. 48. & T. 2. p. 44. )
Norimb.
1492. 1497.
Confer Theophili Sinceri
Nachrichten von lav.ter alten und raren
Biicbern V. Stiick pag. 259.
feq.
Atque additis gloflulis tam margina-
Iibus Anfelmi Laudun. quam interlinea-
ribus ordinariis Hugonis a S. Caro &
Walafridi Strabi : ac praster Lyrani Mo-
valitates
in Biblia
,
ejufdem libello trium
quxflionnm Judaicam perfidiam in Catho-
lica
fide
improbantium . Bafil. 1498. fex
Vol. & 1501. 1509. feq.
Parif.
1
5 20.
Lugd.
1529.
Venet. 1588.
Ex meliore editione Francifci Fevar-
dentii
, Jo.
Dadrei & Jacobi de Cuilli
,
Lugd. & Parif. 1590.
fol. fex Volumi-
nibus
.
Eandem fecuta?
.
Veneta .
Duacenfis 1617. cura Theologorum
Duacenfium
.
Antvverpienfis 1634. ex recenfione
D.
Leandri a S. Martino
,
Benediclini :
& in Bibliis maximis Joannis de la
Haye , Parif. 1660.
Repcrtorium five Index in Nicolaum
Lyranum fuper Biblia . Memminga?
1490. fol.
De Diegi five Didaci Dezx dcfenfo-
rio pro Thoma Aquinate adverfus Ly-
ranum , dixi fupra Tom. 2. pag. 27,
Biblia cum Lyrani gloflis
,
Germani-
cc dialeclo Saxonica
,
Lubec.
1494.
fol.
Poftillae in Pfalmos
,
feparatim editas
Parif 1483. 4.
& fine loci notatione
ET INFIM7E
1497.
fol.Parif. 1500. Lugd.
1509. 1520,
tkCallice Parif. 2. Vol. 4. regnante
Ca-
rolo VIII. & Germanice .
Glofla: in Apocalypfin
,
reddita? Itali-
ce per Fredericum Vcnetianum
,
edi-
taeque circa A. 1480.
Moralitates n\ IV. Evangelia
,
Ma-
nufcripta? in Bibl. templi Petrini hujus
Urbis Hamburgenfis
.
Rerum Judaicarum peritus
,
& R.
Salomonis Ifaaci fui fec^ator diligens
,
in Veteris Teftamenti expofitione
lon-
ge fupra alios temporis fui interpretes
fapuit
,
in Novum Teftamentum
vifus
efl: longe minus operae pretium feciffe :
ut notavit Rich. Simon III.
33.
hift.
Criticx Novi Teir. pag.
477.
feq. tk
diu ante Simonem monuerat Lutherus
nofter ad ultima verba Davidis Tom.
VIII. Opp. Altenburg. pag.
305. qui
Lyranum quoque fenfui htterali dili-
gentius infiftentem laudat in Genefeos
II. 9. id. Tom. IX. pag.
44.
Cartera Lyra: opufcula funt
:
Tratlatus de
Meffia ,
five Probatio Ad-
ventus Chrifli per Scripturas a
Jud.cis re-
ceptas : una cum refponfione ad
Judau
argumenta XIV. contra veritatem E-
vangeliorum . Prodiit Francofurti i6or.
in 8. cuna libro Hieronymi de fancla
Fide
,
de quo fupra Tom. 3. pag. 246.
Difputatio contra perfidiam Judxorwn
,
quoe una cum ejufdem Prnxeptorio
,
Lugduni & Parifiis edita fuifle a Mira?o
traditur . Certe prodiit Venetiis
1483.
& Noribergae 1493'. ad calcem Poftilla-
rum in Biblia , hoc titulo : Incipit li-
bellus editus per Marjjirum Nicolaum de
Lyra
,
ordinis mmorum
,
Theologix pro-
fefforem ,
in quo Jur.t pulcherrimx quxjlio-
nes Judaicam perfiaiam in catholica
fide
improbanles .
Quafiio de Incarnationc Verbi
,
adver-
fus Judxos .
Libellus contra Judxum quendam
,
ex
ipfis
verbis Evangelii
fec. Matthxum Chri-
Jli
Divinitatcm cjufque doclrinam impu-
gnantem . Prodiit una cum prscedente
opufculo
,
ad calcem PofHIIa?
,
Lugdu-
ni 1529.
Nefcio hoccine an aliud Ma-
nufcr.
I
AT I N I T A T
nufcr. in Bibl.
Ufifenbachiana : Repro-
batio cujufdam Judai
tratlantis & fonan-
tis contra
Evangelium infinita ,
in oppido
Duderftadt A. 1324.
Prxceptorium
,
/. Expofitio in Decalo-
gum legis
Divinx trivaria
,
Lutetix
,
in
ipfis fere
artis Typographicse initiis,
literis
Gothicis editum
,
fineanni men-
tione . h. 8. & Colon.
1497.
8. Vide
fupra in Henrico de Vrimaria Tom.
3.
pag. 232.
TraBatus de idoneo miniftrante & fu-
fcipiente SS. Altaris facramentum . Pro-
diit una cum S. Thomx libello de mi-
rabilis quidditate & efficacia Venerabi-
iis Sacramenti
,
& Incerti expofitione
Dominicae Orationis
,
in Germania in
4. fine loci vel tcmporis mentione .
Contemplatio de Vita & Gcjiis S. Fran-
cifci
,
a Luca Waddingo
,
una cum o-
pufculis S. Francifci edita Antverp.
1623.4.
Tratlatus de differentia noftra Transla-
tionts ab Hebraica littera in Vetere Te-
fiamento
,
fcriptus A.
1333.
editufque
Rothomagi in 8. in ipfis fere typogra-
phize incunabulis . De illo rarius obvio
libro videndus Rich. Simon in cenfura
Bibl. Ecclef. Dupiniana* Tom. 1. pag.
354.
feq. & falluntur qui ajunt illum
infertum eflfe Bibliis maximis Joannis
de Ja Haye .
Quajiiones V. & N. Tefiamenti
,
five
Liber Differentiarum Novi <&
Veteris
Tefiamenti una cum explicatione nominum
Hebrxorum . Editionem antiquam fine
loco & anno laudat Jacobus le Long
pag.
879.
Bibl. exegeticaz . Etiam Ma-
nufcriptus in Bibliotheca Ducali Urbini .
Dc corpore Chrifii liber unus
,
memo-
ratus Waddingo pag. 2.66. Bibliothccx
Francifcanorum
,
ex Balei V. 12. &
Trithemii ca^.
553.
Commentarii in quatuor libros Senten-
tiarum
,
fed amnium optimi in tertium .
Plura Quodlibeta Tbeologica
,
ut de
Chrifti adventu
,
de impletione Lega-
Jium : de
Virginali privilegio . Horum
& fuperiorum
Commeutariorum in E-
pitaphio
mentio .
I S L I B. XIII.
117
TraBatus de Anima clauflro . Extat
Manufcr. Oxonii in Bibliotheca Bodle-
jana Claffi Laud. c. XI.
3.
De Vifione Divin*
Efjentij; ab anima-
bus fanciis a corpore feparatis
, contra
Joan-
nem XXII. Incipit.- qui elucidant
me .
Inter alia Opufcula Manufcr. in Bibl.
Colleg. Merton. Oxon. N. CLXXXVII.
& cum aliis ejufdem Operibus in Cod.
Colbertino
149. teiie Baluzio : item in
Bibliotheca Minorum
,
Toleti Manufcr.
Collationes qusedam Baleo memora-
tx .
Sermones de SanElis
,
liber unus . In-
cipit
.
In baculo meo tranfivi Jordanem .
Sermones de tempore lib. I. Incipit
:
Hora eji jam
,
nos de fomno fmgsre . U-
terque hic fermonum liber Manufcri-
ptus habetur in Bibliotheca Minorum
Toleti , litera X. num. 109.
PoJiilU in .Epijiolas & Evangelia Qiia-
dragefimalia Venet. 1500. 1516. & 1588.
8. cum quajftionibus Antonii Botonti-
ni
.
Meminit & Labbeus
.
Jam di6i-a de Lyrano concludere ju-
vat ejus elogio
,
quod ex veteri Codi-
ce laudatus Reinhardus vulgavit
:
Gloria Francorum
,
decus Ecclefiaque
M.inorum
. Splendida lux : clarus interpres erat Ni-
colaus
.
De Lyra di&us : fit in aternum bene-
diBus .
Plantula Francifci : fuit ut rofa flori-
da Chrifii
Vineto fruBum faciendo multiplicatum .
Hic opus egregium pro commoditate
fiu-
dentum
Fecit ; Pojiillas componens textibus a-
ptas
.
Hic vetus atque novum Teftamefitum
prius atrum
,
Expofuit
,
clarum reddens
quafi
luce co-
rufcum
,
Aptum Latinis illud faciens & He-
brais .
Sic duo Jincere munufcula cum muliere
Paupere donavit : Templum quibus a-
dificavit
My-
n8 BIBL. MEDI7E ET INFIMK
Myflice conceffum nolcns inhumare ta-
lcntum
.
Adventum
Cbrifli
,
partum quoque Vir-
ginis almum
,
Ex libris vatum dudum probat
ejfe re-
pletum .
Omnes Judxos contraria verba locutos
Rcprobat : errores confundens funditus
omnes
.
Sed quidam Paulus nttper converfus Hc-
frfoius
,
Plurima poflillis qui fub fpecie pietatis
Addidit
,
ornando cum verbis
,
fed re-
probando
Menie tenus
,
tanti confundens dogma
magiflri .
Qucm tamen eximius Matthias voce
('a) Turingus .
Nbmine condhtlus : Doftcr multum ve-
nerandus
,
Summi
Pontificis mandato vicit
,
aper-
tis
Scripturis SanBis
,
rationibus infuper
aptis
,
Confundens totum quod erat
flc fitle
lo-
cutum :
Diclus namque pater DoElor fuit xtque
Minifler
SaxoniiZ
,
fratrum nuper fub vefle
mi-
norum
,
Hunc vivum novi
,
fua
dogmaia
f<cpe
notavi
,
Ego patris tanti nava per metra ma-
gnificavi
Laudes eximias fpeciali carmine dignas
,
Quando pater ditlus fuit in Kyritz tu-
mulatus
.
Quem
,
pie Chrifle ,
tuis digneris jun-
gere fanBis
,
Ui queatr aternam Doclorum ferre coro-
nam .
Digrcfjam feci : Nunc ad laudes Ni-
colai
De Lyra redeam : breviterqne flngula
claudam .
& celebris Lyra
y
trua concrepaf en lyra
mira
Carmina
,
dulcifonis Mundo refonantia
pletlns
.
O dulcis Lyricen
,
diverfu.m nobile cctr~
men
Promflfli
vivens & adhuc refonare
fe-
pultus
Non ceffas
,
fonum facis hic & ubique
locorum- :
Efl
Tua poflilla veneranda
fludentibus
apta
Prx cunBis
gloffis
,
quas totus continct
orbis
,
Es quia mellifluus verbis
,
fenfuquc pro-
fundus
:
Vox Tua non urbe folum
fed verius or-
be
Perfonat in toto
,
celebris Pater erso
valeto .
Nicolaus Lockmann five Lackmann
,
TeutonicusOrd. Minor. in Saxonia Ma-
gifter Provincialis , circa A. 1440. pra?-
ter Sermonum de tempore librum
,
&
de Sanclis , aliumque Qu,cflionum varia-
rum
,
fcripfit in IV. libros Sententiarum
Vide Trithemium de S. E. cap.
789
*
& de luminaribus Germanix cap.
173/
Waddingum pag. 265.
Nicolaus Maniacutius
,
fupra pag.
14.
ibique diclis adde , in Catalogo Manu-
fcriptor. Bibl. Cottonianx p. 68. me-
morari verfus Nicolai Manuacutii ad
incorrupta Pontificum nomina confer-
vanda , ne videlicet dicamus Eieuthe-
rium pro Eleuthero , & Hilarium pro
Hilaro, & ad fciendum qui fint anti-
quiores . Incip.
Primo Papatus Petrus
efl
in fede lo-
catus
,
Qiii confederunt
,
Linus Cletufque fue-
runt
.
*
Nicolaus Maniacutius Canonicus
Reg. Lateranenfis Bafilics . Alius ab
hoc eit Nicolaus Maniacorius diaconu
1
;
tit. S. Damafi ,
cujus Suffraganeus Bi-
bliothec.e infcriptum opufculum extat ia
cod. 289. latino Venetas Bibliotheca? S.
Marci
de quo fic fcribit do&immus
Zanettus in commentariis ejufdem Bi-
bliotheciie Tom. 2. pag. 128. Nicolai Ma-
nicorue diaconi tiluli Damafi Suffraga-
neus Bibliothccx , Frxmittitur epiflola
ad
(
a
y
Supra pag.
40,
Pe-
L AT I N I T A
Petrum Bafiiiae S. Petri Canonicum
,
cu~
jus initium : Cum corruptum Regum vo-
lumen in veflro
reperifjetis armario
,
au-
tlor pracipue
verfatur in aliquibus facro-
rum librorum
Veteris Tejiamenti locis ad
veram
letlionem redigendis
,
agitque
fub
initium
de
modis
,
quibus folent fcriptu-
rarum
exemplaria dcpravari . Cardinalis
ifle
florebat fub Lucio II. Pontifice
.
Nicolaus vero Canonicus Lateranenfis
fub Alexandro III. vivebat
.
Nicoiaus Marianus five de Marianis
,
Mantuanus ; nonOrd. Minorum ut ca-
Iami errore eft apud Cangium
,
fed
Prsedicatorum
,
vixitcirca A. i^i^.ne-
cue ex fcriptis ejus aliud commemora-
tur quam traclatus dc nuarta funera-
iium . Vide Jacob Quetif T. i.
p. 519.
Nicolaus a S. Martino
,
agri Mantua-
ni oppido
,
Ord. Praed. circa A.
13 12.
non alius ut videtur a fuperiore
,
quan-
quam apud Poflevinum aliofque diftin-
guitur
,
Sermones ejus memorantibus
.
Nicoiaus Martini de Prato
,
fupra
,
Nicolaus de Aibertinis .
Nicolaus Maugerius Siculus , circaA.
1424.
Latineex Graxo vertit hifioriam
de Arcadio Imp. in urbe Thejfaionica ob-
Jejfo
: & hifloriam Comitis Rogerii in Si-
cilia . Utrumque Manufcr. in Biblio-
theca Principis MeJitelli
,
memorat
Antoninus Mongitor Tom. 2. Bibl. Si-
cula? pag.
93.
Nicoiaus Minorita
,
infra
,
Nicolaus
Speciaiis .
Nicolaus Abbas Monacenfls ,
infra
,
Nicoiaus de Tudefcis
.
Nicoiaus Mcntacutius
,
Anglus cum
Nicoiao Maniacutio de quo fupra pag.
14. & 118. non confundendus
,
vixit
circa A. 14.66. fcripfitque de Regibus
Angiorum . De Anglorum Epifcopis . Sca-
iam
temporum a Chrijio nato . & Epi-
grammata quxdam . Vide Baleum VIII.
25. Pitfeum pag.
657.
& Voffium pag.
653. Sed quce de Pontifkibus Romanis
ab eo fcripta tradunt vernbus Hexa-
metris, illa
Maniacutio tribuenda effe
docui
.
Nicolaus
Montignius.SuprdL Montignius
.
T I S L I B. XIII.
itf
Nicolaus
Mutinenfis
,
JCtUS laudatus
a Bergomenfi ad A.
1354. & a Trithe-
mio cap.
586. fcripfit
Lecluras in Di-
gefla & Codicem
Juiiinianeum
.
Nicolaus Mutius Venetus
, Ord. Mi-
nor. circa A. 1238. Ex ejus fcriptis
Waddingus pag. 267. laudat Opera S.
Gregorii Magni per matcrias five locos
communes ab illo difpofita
.
Nicolaus Narboncnfis
,
fcriptor Sagit-
tx ignese
. Supra Nicolaus Carmeiitarum
Prior Generalis
.
Nicolaus de Neapoli
,
JCtus circa A.
1300. cujus nulla fcripta memorantur
a Nicolao Toppio in Bibl. Neapolita-
na pag. 222. Scripfit tamen in Infiitu-
ta , Pandeclas & Codicem . Vide Gef-
nerum .
*
Do<%r iile non tantum fcri-
pfit quaedam
,
ut optime hic notat Fa-
britius , fed & ejus commentarii in li-
bros codicis prodierunt Papia? an.
149 1.
fol.
Nicoiaus Nicolius
,
nobilis Florentinus
(
cum Medico Nicolao
,
cognomine
Falcuccio , de quo fupra , non confun-
dendus
)
Poccianto Cofmographus
,
hi-
floricus
,
Phiiofophus
inflgnis dicitur
, un-
de Voflius pag.
544.
eum ait opufcula
quxdam reliquiffe ad Cofmographiam
,
Phiiofophiam & Antiquitatem
pertinen-
tia
. Sed verius efl nihil fcripfiffe
qui-
dem
(
vide Julium Nigrum
p. 429. hift.
fcriptorum Florentin.
)
fed
fautorem.
fuiffe litterarum maximum
, atque
Chryfoloram
,
Gvarinum & Joannetn
Aurifpam Siculum non pepuliffe
FIo-
rentia
(
ut Philelfi criminationem fe-
cutus fcribit idem Voffius ) fed ut FIo-
rentiam vocarentur etiam Philelfus
i-
pfe
,
auclorem fuiffe . Vide qua? fupra
(
idem enim efi
) in Nicolao Florenti-
no
,
& Diarium eruditorum ItaliaeTom.
IX. pag. 161. feq. Quanto autem fiu-
dio flagraverit bonos fcriptores perve-
fligandi aliorumque confecrandi ufibus
,
intelligere licet ex Oratione Poggii ha-
bita in ejus funere
(
obiit A. 1436. ae-
tatis
73. ) ex qua hax pauca adfcri-
bam , uti leguntur apud Edm. Marte-
ne Tom.
3. monument. pag.
730.
Hac
izo BIBL.
Hac ratione vitx imbittus
,
duas res
,
qux fere ab omnibus fummo fiudio expe-
tuntur
,
aperte contempfit
,
divitias vide-
licet & honorum cupiditatem . Cum enim
effet philofophix prxceptis
,
non tam legen-
do quam agendo eruditus
,
cam normam
vivendi optimam judicavit
,
qux otio lit-
terarum vacaret
,
neque opibus inferviret
,
neque ambitioni . Igitur bonarum artium
curx deditus
,
ac juo contentus
,
quidquid
temporis dabatur a privatis rebus
,
aut le-
gendo
,
aut fcribendo
,
aut amicorum nc-
gociis impcrtiendo accommodabit . Soler-
tiffimus
omnium fuit in emendis ac com-
parandis libris
,
frucluofiffima
ac pulcher-
rima negotiatione
,
quos adeo multos atque
egrcgios tum Latinos tum Grxcos
,
ab ex-
tremis ufque Europx
finibus conquifivit
,
ttt cmnes Italcs
,
pacc reliquorum dixe-
rim
,
Juperarit librorum copi.i optimorum .
In quo beneficentiam fuam libcralitatem-
que attendite . Communcs erant libri
fui
vmnibus
,
etiam ignotis
,
prxjio aderant
,
aut legere volentibufk aut tranfcribcre
,
ne-
que ulli omnino recufabantur
,
qui aut do-
Hus ejfe
vidcrctur attt velict doceri
,
ut
publica quxdam bibliotheca & ingeniorum
fujientaculum domus ejus exijiimaretur .
Etenim eos
,
qu.i libros fuos occultarcnt
,
neque cum ceteris partictparcnt
,
cttm
ef-
fent
cditi ad communem viventittm utili-
tatem
,
quodammodo abhorrebat
,
ajprmans
hujufmodi homincs teneri crimine cxpila-
tx hxreditatis . Qitcd autcm cgrcgiam lau-
dem meretur
,
fummam operam curamque
adhibint ad pcrvcjiigandos auilores
,
qui
culpa tcmporum perierant
,
qua in re ve-
re poffum
dicere omnes fere libros
,
qui
noviter tum ab aliis reperti
funt ,
tum a
me ipfo
,
qui integrum Quintilianum
,
plures Ciceronis nojiri orationes
,
Silium
Italicum
,
Nonium Marcellum
,
Lucre-
tii partem
,
multofque prxterca e Gcrma-
norum Gallorumque ergafiulis mea diligen-
tia eripui
,
atque in lucem extuli
,
Nicc-
lai fuafu ,
impulfu
,
exhortatione
,
& px-
ne verhorum molefiia
effe
Latinis littcris
rejiitutos .
Nicolai Niffeni Sermonem de Vene-
rabili Sacramento corporis Chrifti ci-
MEDIJE ET INFIMJE
tat Bzovius ad A. C. 1414- n. z6.
pag.
374.
Vide fupra Nicolaum
Dionyfii
.
Nicolaus Notarius S. Bernardi . Su-
pra
,
Nicolaus
Clarxvallenfis .
Nicolaus Nus
,
cujus carmina de pri-
mitivo Congregationis Affliginienfis
,
Ord. Bened. fervore & Angelis etiam
admiranda fanftitate
,
memorat Sande-
rus in Bibliotheca Belgica Manufcr.
parte 2. pag. 151. ubi ait auftorem vi-
xiffe videri circa A. 1130.
Nicolaus Qccamus
,
Anglus
Ord. Mi-
nor. circa A. 1320. de quo Lelandus c.
326. ubi de Gvilelmo
Occamo de quo
fupra Tom.
3. pag.
157.
& de Joanne
Occamo
,
fcriptore
Quodlibetorum .
Hunc vero Nicolaum ait fcripfiffe H-
bellum de latitudine
Oppofitionum
,
inge-
niofi indicium Aftrologi
;
ita enim ibi
legendum
,
non ut ab Antonio Hallo
editum eft
,
atque ut legerunt Baleus
,
Pitfeus & Waddingus
,
proprium inde
alterius fcripti titulum configentes
,
ju-
dicium . Addit deinde ab aliis memo-
ratum Opus de Vcrbo Divino : & com-
mentarios in Petri Longobardi IV. libros
Scntentiarum . Addunt -i'itfeus pag. 410.
& Waddinguspag. 267. Quodlibeta Scho-
lajiica
,
qus Baleo V. 17. Sopliflica ap-
pellantur .
Nicolaus Orbellus
,
fivc de Orbellis
.
Supra Nicolaus Dorbellus .
Nicotaus Oremus five Orefmius Nor-
mannus
,
vir doclus & cordatus
,
peri-
tus etiam Mathematicarum litterarum
cui Joannes Gallia? Rex magnanimus
& eruditionis amans filium fuum
,
Ca-
roli V. Sapientis nomine deinde cla-
rum
,
inflituendum commifit . Theolo-
gus Parifienfis Gymnafium Navarreum
regendum fufcepit A. 1356.
& Epifco-
pus ab Anno
1377.
Lexovienfis , defun-
clus eft A. 1382. De eo pr.tter Sam-
marthanos Tom. 2. Gallia? Chriftianae
pag. 650. & Launojum in hiftoria Gy-
mnafii Navarrei parte
3.
pag.455.feq.
adeundus Huetius in Originibus C^do-
menfibus cap. 24. Mihi fatis fuerit no-
titiam fcriptorum ex Launojo
,
ob-
fervationibus quibufdam meis locu-
ple-
I
AT I N I T A T
pletatam cum
lecTore
communicare .
Edita :
Liber dc de
mntatione Moneta
,
a bo-
no Principe
non
permittenda . Exftat
in Bibl.
fanirorum Patrum
,
Parif. Tom.
IX. 1589. 1644. Colon. Tom. XIV. &
Lugd.
Tom. XXVI. pag. 226. Prodiit
& in appendice Operum Joannis Ger-
fonis (
ut notat Gefnerus
,
qui male
refert ad Gvil. Oremum fratrem )
ac
fxpe feparatim
,
& Joanne a Fuchte
curante
,
Helmftad. 1622.4. & in Dav.
Thomani ab Hagelftein AcTis publicis
monetariis Tom. 1. pag. 247.
Auguifoe
1692. fol.
. Juxta
eft
Salus mea ut veniat
,
Sermo
A. 1364. coram Urbano V. & Cardi-
nalibus habitus
,
qui ab Flacio Illyrico
Centuriatore ift Catalogum teflium ve-
ritatis relatus eft
,
pag. 878. edit. pri-
mae & in Tom. 1. leftionum memora-
bilmm
Jo.
Wolfii pag. 648. feparatirn
quoque editus a Sal. Gefnero Witteb.
1604.
Epiftola Luciferi ad Pra:latos Ecclcfia
,
edita a Flacio . Magdeb.
1549.
8. & in
Jo.
Wolfii LecTr. memorabil. Tom. 1.
pag-654.
TradTatus de Anticbriflo ,
ejus Mini-
ftris , adventu
,
fignis propinquis & re-
motis, & S. Scriptura
,
editus ab Ed-
mundo Martene Tom. IX. monumen-
torum pag.
1274.
Arijiotelis Pclitica & <S.conomica cum
Gloffematibus Gallice verfa
,
Lutetia*
in fol. anno MCCCCLXXXVI. apud
Antonium Verardum .
Decem libri Ethicorum Ariflotelis
,
& plures libri Ciceronis & aliorum
auclorum Gallice verfi , Lutetia? anno
MCCCCLXXXVIII. apud eundem
,
fol.
Francifci Petrarch.? de remediis utriuf-
que fortunre liber Gallice vcrfus , edi-
tus
Lutetiz anno MDXXXIV.
TraGatus de Sphxra Gallice verfus
,
L. capita
continens , Lutetia; anno
1 546.
apud
Simonem Lignanum .
Inedita :
Tracratus
de Communicatione Idioma-
Tom.
V,
I S L 1 B. XIII.
j2i
tum
,
in Bibliotheca
Vaticana
Navvar,
& alibi .
Tratlatus de Dici de omni in Divi-
nis
,
in Bibliotheca
VicTorina
,
de quo
Poffevinus
.
TracTatus de Divinationibus
contra
Ju-
diciarios Aflronomos
,
& Principes
in ta-
libus fe occupantes : live utrum
res
futura: poffint prcefciri per Aftrologiam
.
in eadem Bibliothcca
,
cujus memine-
runt Thomas Lexovienfis &
Joannes
Picus Mirandulanus
.
TracTatus de proportionibus
proportio-
num
,
ibidem
,
cujus meminit
Joannes
Picus Mirandulanus
.
TracTatus de Latitudine
Formarum
,
ibidem & in Bibliotheca
Navarrica .
TracTatus de Arte Prxdicandi
,
in Bi-
bliotheca SancTi VicToris .
TracTatus de Malis venturis
fuper Ec-
clefiam ,
ibidem .
Rationes &caufx plurium Mirabilium
in Natura
,
ibidem .
Plura Quodlibeta & diverfaz
Qusftio-
nes
,
ibidem .
TracTatus de Configuratione Qualita-
tum
,
ibidem .
Scriptum contra Mendicationem
,
ibi-
dem .
TracTatus de Uniformitate &
Dijfor-
mitate Intentionum
,
ibidem .
Decifio Quaeftionis
,
Utrum oporteat in
omni caju judicem judicare fccundum al-
legata & prcbata
,
ibidem .
TracTatus de Proportione
Velocitatum
in motibns
,
in Bibliothcca
Navarrici
Collegii
, & Augviltinianorum
Parifien-
fium ad Pontcm Novum .
Traclatus de Inflantibus
,
ibidem .
Sacra Conciones in unum volumen
redaeTje , numero ccntum & quindecim
,
in Bibliotheca Auguftinianorurn
Pari-
fienfium . Horum fermonum tituii &
argumenta apud Launojum pag.
459.
feq. videanttfr .
Nicclaus Panormitanus in Sicilia E-
piftopus, infra
,
Nicclausde Tudefcif*
Nicolaus de Pennaforii
,
aueTor funt*
mx Theologica:
,
quam Cangius evol-
vifle fe innuit in Bibliotheca Sangeei
Q_
man-
122 BIBL. MEDIJE
mannenii ,
Codice 525.Notior S. Ray-
mundus de Pennaforti
,
de cujus Ray-
mundina fumma aliifque fcriptis
,
in-
fra , Raymundus
.
Nicolaus Perottus Francifci F. extin-
<3us An. 1480. 13. Decembr. bene no-
fcetur ex hoc ipfius epitaphio apud Bzo-
vium ad eundem annum n. 50. D. O.
M. Nicolao Perotto Saxojerratenfi ob re-
anditam cruditioncm
,
linguarum princi-
pum pcritiam
,
Jmgularemque facundiam
,
ncc non illuftria
rci litterarie monumenta
,
Bcffarioni (
a
)
inprimis Cardinaii
fapien-
tif.eximie charo : tum Fridcrico III. Im-
pcratori Augufto a Conftliis
,
<&
ab eodem
Poetica laurca
(
b
)
Bononia ornato
,
inde
Eugenh IV. Nicolao V. Callifto III. &
tio II. Max. Pontificibus
,
prxcipue ob
cfrcpie in Oricatali Ecclcfia cum Romana
tempore Ferranenfis & Florcntini Conci-
lii unienda navatam operam longe cbariffi-
rao
,
Umbri.c Tufcixque Prxfidi Archie-
pifcopo Sipontino
,
(
c
)
de Chriftiana
Rep. univerfa Italia
,
patriaquc optime
mcrito
,
cujus
ifta
majoribus
,
tyrannide
cxtinBa libertatcm ac fclicitatem debet
,
Torquatus Pcrotius
,
Urbani PP. VIII. a
cubiculo intimo
(
poftea Epifcopus Ame-
rinus )
Gentili fuo L. M. P. Anno Do-
mini MDCXXIII. Plura de hoc Nico-
lao prarter Jovium ,
Bergomenfem
,
Tri-
themium c. 840. Volaterranum
,
Vof-
iium
,
Anton. Varillafium lib. IV. a-
necdotor. Florentinor. Clarmundum T.
VI. vitarum pag. 66. Jacobillum inBi-
bliotheca Umbria; , Antonium Brunum
~m tribus Gratiis , in Thalia : Thomam
Pope Blount in cenfura Scriptorum :
Auguflus Oldoinus de fcriptoribus Pe-
rufinis pag. 252.
feq. Pompejus Sarnel-
li in Chronologia Archiepifcoporum Si-
()
Perottus Beffarionis Card. contubernalis in
Conclavi poft Pauli II, obitum
(
non Pii II. ut
Menagius p. 10. lcclionum in Carmen VII. Pe-
trarcha
)
tres Cardinales Beffarionem de fuffragio
ftio offerendo allocuturos repulit
,
cauffatus ab eo
ftudiis intento neminem admitti . Eledo deinde
Sixto IV. Beffarion
,
Hem, inquit
,
Perotte
,
in-
tempeftivo officio tuo hodie tu mihi tiaram
,
tibi
galerum ademifti . Vide Menagiana Tom. 2. pag.
1j8. Tom. 4.
pag. 117. edit. Amft.
,
()
Gratias Imperatori Perpttus ext&mplo pra-
ET
INFIM7L
pontinor. pag.
305. Ughellus T. VII.
Itaha? S. pag.
557.
Leonardus Nicodc-
mus
p.
182. feq. additionum ad Nic.
Toppi paginam
223. Bibl. Neapolita-
nx : Badii Lex. Perot
,
fed praxipue au-
cfores Diarii Eruditorum
Italix Tom.
XIII. pag.
439. 468. atque inde Nice-
ronus in memoriis
eruditorutn
T. IX.
p. 374.
feq. Mihi fcnpta
Perotti ftri-
clim rcfcrre fatis fuerit
,
atque edita
inprimis, tum medita .
Latme vertit e Gra:co elegantius quam
ndelius
(
d
)
Pclybii libros V. primores
,
ad Nico-
laum V. editos primum Roma?
1473.
fol. ac deinde faepius ut dixi III.
30.
Bibl. Gra?cae pag.
757.
etiam apud Al-
dum
,
Venetiis in fol. &
1
521. 8. &
Florentia apud
Juntas 1522. 8. Quod
vero Jovius fcribit fuilfe qui dicerent
verfionem antiquam a Perotto interce-
ptam fibique vindicatam per plagium
,
id H. Stephano ridiculum vifum pag.
116.de infidis Grazcas linaux Magiftris :
nec credibile Diarn eruditorum Italia?
autoribus T. 13. p. 452.
Hippocratis Jusjurandum editum cum
Alex. Benedicli
,
Medici Veronenfis
quinque libris Anatomia^. Parif. 1
5 19.
4. & Argentor. 1528. 8.
S. Bajilii Orationem de invidia
,
ad
calcem Cenforini , ex Philippi Beroaldi
recenfione
,
circa A. 1500.
4.
Scripfit ipfe
.
Cornu copitz
,
five commentariorum
lingua? Latinse opus ad Fredericum
,
Urbini Ducem
,
& Ecclefiaftici exer-
citus Imperatorem in Epigrammata
CXLVII. five totum librum SpeElaculo-
rum & librum Epigrammatum Martialis :
edente Pyrrho Perotto ( e ) aucloris
pro-
fens egit hifce verfibus :
Cinxifti viridi
, Cafar ,
mea tempora lauro,
Ecce meas ornat facra corona comas
,
Non mca me virtus tali nunc munere dignum
Sed dulce eflecit Principit ingenium
.
(O
Ab A
-
x
45
8-
(d~)
Certe iniquius eft judicium Jani Parrhafii
,
qui in vertendo Polybio infantiffimum Perottum
appellat Epift.
37.
(O
Nibil fere de tneo addidi
,
inquit Pyrrhus,
fric-
L A T I N I T A
propinquo Vcnet. 1492. 1494. & apud
Aldum 1499.
& Parif. 1500. typis lu-
culetitis, &
Venet. 1504.
cum Beuedi-
cti Brugnoli
additionibus & Argent.
1506.
Parif. 15
10. atque iterutn ex au-
tographo
aucloris emendatius Vcnct.
apnd
Aldum 15 13. 15 17. 1526. & B.i-
fil. 1521. 1526. & 1536.
fol. &Tufcu-
lani 1522. 4.
Index iocuples operi pre-
mi/fus facit ut pro Lexico hoc opus ha-
bkum fuerit a multis
,
qui ut Calepi-
nus ftrenue illo uti non dubitarunt
.
Epiftola ad Francifcum Sipontinum
de locis Plinii fenioris XXII. in ejus
prooemio ad Hift. naturalem emendan-
dis in edit. Romana A.
1470. Exftat
ad calcem cornucopiae
p. 1059. 1049.
editionis Aldinse
,
ut alias jain pr<ete-
ream
,
fubjuncla Cornelii Vitelli Cori-
thii five Cortonenfis , Epiftola ad Par-
thenium Benacenfem
,
qua Perottus re-
prehenditur .
Rudimcnta Grammaticcs ad Pyrrhum
nepotem fuum Venet.
1476. primo Tar-
vifii n. 1476. Neap. 1478. 1483. fol. Pa-
rif.
1479.
fol. Colon. 1-22.
4. Lugd.
1541.
8. Venct. 1564. 8.
De metris ad Jacobum Schioppium
,
Veronenfem . Venet.
1497. 4. & cum
Diomede atque aliis Grammaticis 1522.
fol.
De generibus metrorum quibus Hora-
tius Flaccus & Scverinus Bocthius ufi
funt
,
ad Helium Perottum fratrem .
Venetiis ante editiones quafdam Hora-
tii Aldinas
.
Oratio nomine Communitatis Bono-
nienfis habita A. i45 2. pro jucunda re-
ceptione Frederici tcrtii Regis Romano-
rum prodiit Rom.
1475.
fol. inter a-
lia variorum fcripta collefta ab Alber-
to de Eyb . Hanc oclavam effe inter
Perotti Orationes XXX. notat Jacobus
Gaddius Tom. 2. de fcriptoribus pag.
242.
Inedita
Perotti funt 1. verfa e Grze-
prieterquam loca quedam
,
que Nicolaus
,
quoniam
impuritate quadam
, atque obfcxnitate verborum caflis
ac pudicis auribus execrabilia viderentur, curfim brevi-
teraue tetigerat,
ipfe latius exfofui
t
nihil tam /<*-
T I S L I B. XIII.
123
co
: Monodia: Arijlidis
,
Libanii ,
Bejfo-
rionis .
Arijiotelis libellus de Virtutibus &
Vitiis
, ad Federicum Feltrium
,
Urbi-
ni Ducem .
Enchiridion Epicieti Philofophi
,
ad
Nicolaum V. Pontificem .
Plutarchi Iibellus de fortuna Roma-
norum .
Hxc habuit
,
atque ut vulgaret ro-
gatus fuit Torquartus Perottus a Leo-
ne Allatio pag. 246. apum Urbana-
rum .
Pleraque Bcffarionis
,
de quibus T.
X. Bibl. Gra?ca? p. 402. feq.
Oractdnm de IJihmo
,
de quo Franci-
fcus Philelphus in Epiftola data ad Pe-
rottum A.
1463.
Apollinis oraculum quod-
dam
,
quod dicitur ^-e/
riv'lrfu.69 e Grx-
co abs tc nupcr
,
Pater humanijjime
,
tra-
dutlum lucidentijjimis perpolitifque ver/i-
bus divertit ad me perinde atque ad ho-
fpitcm amantiffimum tui . Excepi id fane
,
utut fucrat
,
liberalitcr honorificcque
,
fum-
qne non minus ejus eloquentia quam prx-
diilione futurorum deletlatus
,
miratufque
quod Grxcc & n.itum & educatum
,
ta<n
apte tamque cleganter Latinam Linguam
didicijfct . Ncc enim intelligo
fieri poffe
,
ut Grxco fermone aut pulchrius loquatur
,
aut eruditius
,
quam a te Latine loqui e-
dozium
fit
. Conferenda ab iis
,
quibus
ad manus cil
,
BelTarionis five etiam
Georgii GemifH defcriptio Ifthmi
.
2. Ab ipfo compofita
.
In P. Papinii Statii fylvas
,
expofi-
tio .
Scholia in Martialem .
Oratio habita in Conventu Mantuano
tempore Pii II.
Epifiolx ad Nicolaum V. ad Alphon-
fum
Aragonum Regem
,
& ad alios .
Ad Beffarionem in laudem Jibri
Beffa-
rionis
,
qui defenfw Platonis infcribi-
tur .
In Georgium Trapezuntium
,
qui Tur-
Q
2 cos
dum
effe
exiftimans
,
quodnon turpifjlmum ftt igno-
tare . Verecundiorem Nicolaum quam iniquum prae
ftudio Pyrrhum kttor pudens ac fanus magisprc-
babit
.
124 BIBL. MEDI7E
cos omnibus Imperatoribus prazftantio-
res cfle voluit . Etiam hx-c habuit Ma-
nufcripta Torquatus Perottus
,
atque
in lucem dare voluit
,
tefle Allatio
quem de inimicitiis Perotti & Trape-
zuntii vide libro de Georgiis
p. 380.
feq.
Oratlones aliae ineditas XXVIII.
Epiflol.c Romanx
, Perufina & Recu-
perationes Fcfulanx . Epiftoiis Perotti ni-
hil c.Te fucundius judicium efl Floridi
Sabini , nihil gravius,
,
Sabellico judice
>
nifi quod in fimultates & aperta con-
vicia interdum defcivit.
In Poggium Florentinum pro Lau-
rentio Valla
.
Ia Domitium Caklcrinum .
Commentarius in Horatii Odas
,
tefte
Anronio Bruno Epift. ad
Jo.
Franc.
Lauredanum
,
apud Allatium in apibus
Urbauis
p. 247.
De conjcribendis
Epifioiis .
De puerorum eruditione .
Vita Cardinalis Befjirionis .
Commentarii rerum
fux Patrix & elo-
gia iiluflrium Saxoferratenflum .
Fabellas fe fcripfiffe adolefccntem
,
&
ex Avieno quafdam tranftulifle jambico
carmine
,
tefiatur Perottus ad Epigram-
cia Martialis
77.
atque deinde verfus
affcrt
,
quos Phxdri elfe conftat
,
undc
plagii eum arguerunt viri docli . Sed
ut bene notatum a V. C. Petro Bur-
manno praef. ad Phxdrum novis & pul-
cherrimis curis ab eo expolitum edi-
tumque Leida: 1727. 4.
adhuc exftat
Manufcripta apud Italos Perotti epito-
ma fabuiarum JEfopi
,
Arieni
&
' Pbx.lri
ad Pyrrhum Perottum fratris filium
,
cujus primi verficuli & titulus ipfe a
furti crimine facilc cum abfoivunt . I-
ta vero epitome ilia incipit
.
No7i
Junt hi mei
,
quos putas
, verficu-
li,
Sed JEfopi (a) funt ,
& Avieni
,
&
Phxdri
:
()
iEfopum intelligit Percttus nen Cra>cum
fabularum fcriptorem
,
fed. Accium cujus fabulie
elegis feriptx verfibus laudantur fub jE i"o p i nomi
ne a Florilego
,
ab Eberhardo Bethunietifi
y
alitf-
ET INFIMJE
Qjws collcgi
,
ut effcnt ,
Pyrrhe
, utiles
tibi
,
Tuaque caufa legeret pofieritas
,
Quas edidijfent viri docti fabulas
,
Honori & meritis dicavi illas tuis
,
Sxpe vcrficnlos interponcns meos
,
Quafdam tuis quafi infidias auribus
,
Solet quippe juvare
ifla varictas &c.
Obiit ut dixi Perottus A. 1480. fe-
ncx apud Sentinum
,
fivc Sa, xoferratum
in villa viridariis & fentibus peramce-
na
,
quam a pingui otio Fugicuram
,
tefte Jovio ,
veluti Pavjiiypum
Vedii
Pollionis appellaverat .
*
Inter
opera
Perotti omiffa hic funt gemma hoec o-
pufcula
;
Simplicii in Politica
Arifiotelis
verfto
,
ac denique Tatiani oratio ad
Grxcos ab codem verfa
,
qua: indicat
& expendit Zeno in Diftertat.
Voffia-
nis T. I. p. 256.
Nicoiaus Polonns
,
Epifcopi Pofnanien-
fis Sacellanus
,
cujus Sermones per an-
num
,
Staravolfcius ad cap 41. heca-
tontadis five centuria? fua? fcriptorum
Polonorum celebrat , cum Nicolao alte-
ro itidem Polono circa An.
1430. qui
Poffevino & Roberto Gcro vitiofc Ni-
colaus de Plove
,
five Plovius
;
aliis Plu-
veus vel Pionius
,
Staravolfcio de Blo-
nie oppido Mafovia?
,
quinque a Varfo-
via milliaribus . Hic Dccretorum
Do-
ror & in Plocenfi primum , deinde in
Pofnianienfi Ecclc^ia funtSrus Prardicato-,
ris muncre
,
denique Epifcopus Pofna-
n-ieniis , fcripfit prxter Conceptus Theo-
logicos iive Sermones de tempore & San-
ctis
,
Argentorat. 149^. alia varia pofl
editionem Argentorat.
1493.
recufa in
Oceano Juris , five trciclatu traclatuum
Venet. 15J4. in Tomo XIV. quidem
d: iv.terdiclo Ecclefiajiic > p.
399.
de ex-
communicatlone pag. 96^.
cle irregularita-
te
,
pag. 400. de Sacramentis & eoruni
adminiflratiohe p. 77.
de Sacrificio
Miffltz
five de Dtvinis Officiis
pag. 91. ex e-
dit. Parif. 1514
TomiXV. autem, par-
te
que. De Acco ilio vide JuUuru C.efarcm Scalige-
rum lib. IV. poctices pa. 729. & Bibliothecanii
Latinam lib. 2. cap.
3.
I AT I N I T A T
te 2. de horis Canonicls pag. 664. Pra:-
terea cxftat Thomae
Aquinatis Confef-
fwnali adjunclum
Opus de Sacramentis
& Cenfuris
Ecclefiafticis
,
Parif.
1551.
8. & 1586.
Lugd. 1565.
Nicolaus
Fontius
,
Theologus Oxo-
nienfis ,
Wiclefifiarum adverfarius cir-
ca An.
1410. de quo Lelandus c. 460.
& qui
Determinationes ejus atque opus
contra Wiclefijias memorant Baleus VII.
55.
& Pitfeus
p. 588.
Nicolaus a Prato . Supra Nicolaus de
Albertinis .
Nicolaus Radclifus
,
(
vitiofe Radelif)
Lelando cap.
453.
Radoclivus
,
Anglus
,
Monachus atque Archidiaconus ad S.
Albanum
,
Ord. Bened. circa A.
1390.
adde Baleum VI. 80. & Pitfeum pag.
544.
feq. Scripfit Viaticum animx falu-
bre libns duobus contra Joannem Wi-
clefum
,
qui in dialogis fuis Nicolaum
fub canis nigri
,
Petrum Carmelitam
fub albani canis nomine perftringit .
Tum librum pro imaginum cultu
,
alium-
que quajiionum diverfarum . Traditurque
apud Bzovium ad A. 141
5. n. LVIII.
pag.
489. Wiclefum in privatis collo-
quiis
,
in domefticis exhortationibus
,
in fcholafticis difputationibus & in pu-
blicis infeclatus concionibus
,
donec
tandem fcriptis quoque libris eum op-
pugnavit
.
Nicolaus Rijlonus
,
Lelando cap.
489.
Rifcodunus
,
Anglus circa Ann. 1410.
librum fcripfit de tollendo fchifmate . Vi-
de Baleum VII.
57.
& Pitfeum pag.
592.
qui etiam Sermones ejus memo-
rat.
Nicolaus Ritzonis
,
non Tolofanus ut
Trithemio cap. 665. vifum
,
aliifque
,
fed Catanenfis Carmelitarum Prior Pro-
vincialis in regno Sicilice circa Ann.
1372. fcripfit Qitadragefimale duplex &
Sermones de tempore
,
Je Sanctis & de
B. Virgine in prxcipuis ejus feflivitati-
bus . Vide Antoninuu? Mongitorem T.
2. Bibl.
Sicula? pag.
95.
qui praeterea
pag.
94. alium inducit Nicolaum P^ic-
cium five de Rizzo
,
Saccenfem
,
Car-
melitam & ipfum
,
& Sicuke Provin-
I S L 1 B. XIII.
125
cis Priorem
Definitoremque
,
qui An.
141 1. librum
Sententiarum explicuit Bo-
nonice
,
fcriptor
etiam Sermonum Qtta-
dragejimalium in eadem Urbe habito-
rum . Alii ut Alegrius pag.
307. para-
difi Carmelitici decoris , hunc cum fu-
periore confundunt
,
unumque & eun-
dem effe non dubitant
.
Nicolaus
RoffeUi
,
non Tarraconenfis
fed Majoricenfis , ex Balearium infula-
rum metropoli Ord. Praed. Magifter in
Theologia & Ledlor in Conventu Bar-
cinonenfi
,
& mox ab A.
135
1. Inqui-
fitor in Aragonia generalis & ab An.
1355. ad 1362. Cardinalis , de quo Nic.
Antonius Tom. 2. Bibl. vet. Hifpanae
lib. IX. cap. 6.
. 28(5. feq. Jacobus
Quetif in Bibliotheca Dominicanorum
Tom. 1. pag.
649.
feq. & Baluzius in.
Papis Avenionenfibus T. 1. pag.
941.
Ejus fcripta : Commentarius in Matth.ei
Evangelium . Romanorum
Pontificum ge-
fla
,
pra:grandi volumine
,
cum appen-
dice de quadruplici
J
urifdiBione Romanx
Ecclefix in regnitm utriufque Sicilix
,
A-
cla ut Inquijitoris in Aragonia generalis
,
( in quibus & proceflus A. 1351. con-
tra Frdncifcum Baiuli
,
Ord. Minor.
qui fanguinem Cbrifti in paflione effu-
fum prcedicaverat fuifle fejunclum a
Divinitate
,
atque ideo in triduo mor-
tis non fuifle adorandum cultu latrire
,
qua de controverfia dixi fupra in
Jo-
anne Morlandino Tom. IV. pag. io6\
Hijloria Ordihis fui ,
five Pra:dicato-
rum
.-
Epijlofa . Teflamentum .
*
Ex Chronicis aliifque libris & char-
tis Apoftolici archivi collegit excerpta
,
ex quibus defumptx funt vltx Roma-
norum Pontificum
,
fed non omnium .
Illi enim quorum viram digeflit
,
funt
Leo lX.Su'phanus IX. Nicolaus II. A-
lexander III. Gregorius VII. Tum o-
mifit VicTrorem III. Urbanum II. Re-
fumpfit vitas Pafchalis II. Gelafii II.
Callixti II. Honorii Papse , Innocentii
II. Cceleftini II. Lucii II. Eugenii III.
Anaflafii IV. Adriani III. Alexandri
III. Omifit dein reliquas ufqne ad Gre-
gorium IX. in quo fifiit . Omncs
hafce
Ro-
n6 BIBL. MEDI
Romanorum Pontificum vitas ex Car-
tbnaii Aragonio vulgavit Muracorius
Rer. Ita!. Tom.
3.
pag. 274.
Cave ta-
men credas nihil tetigiffe Aragoniiirft
Cardinalem in fuis excerptis de praxe-
dentium
,
& reliquorum Pontihcum
hi-
floriis ; nam pra-ter vitas illas a Mura-
torio vulgatas, iterum argumentum il-
lud refumpfiffe ex Codice MS. quom
fervat Bibliotheca Canonicorum Majo-
ns Ecclefia' Lucenfis difco . Semel enim
de fingulis agit incipiens a S. Petro uf-
que ad Innocencium II. Iterurn vero
fingulorum geita tangit
,
ea vero tan-
rummodo quibus utriufque gladii pote-
itatem exercuerunt . Incipit a Felice II.
quem ait excominunicaffe Conitantium
Imperatorem Arianum
,
& definit in
Clemcnte VI. qui diris devovit Domi-
num de Mediolnao Bcclejia & Clcricorum
hofiem & inimicum manijejlum .
Eorumdem excerptorum portio efc
traclatus de iure Ecclefix in Siciliam
,
cujus tainen titulus mendofe hucufque
relatus eil

non enim agitur in eo de
quadruplici jurifdiHone Ecclefix Ro-
manaj Ecciefix
;
fed titulus ita enun-
ciatur : Traclatus dc jurifdiElione Eccie-
fit fuper Regnum Apuiis & Siciii.c
,
in
quo ojlenditur quadrupiiciter ad ipjam
fo-
lam
Ecclefiam
pcrtincre . An vero opu-
fculum iftud Nicolaum auclorem ha-
buerit non fatis conftare arbitror
;
mul-
ta enim in excerptis iliis ab alio
,
quam
a fe compofita collegit Aragonius
\
cu-
jus rei gratia titulum his prxfecit : cu-
mulatio F, Nicolai Cardinaiis Araponi.e
ex diverfis rcgifiris ,
& libris Camcr.: .-J-
poflulicx & aliis diverfis iibris & chro-
nicis &c.
Quoniam vero Excerpta Cardinalis
Aragonii fatis nota funt nomine
;
rem
vero pauci norunt
,
quod integra in lu-
cem nondum prodierint
5
juvat indicu-
lum rerum
,
quse in iliis continentur
,
exhibere ,, allata fingulorum infcriptio-
ne ab eodem Cardinali prrefixa prout
legitur in MS. eorum Codice Luca: m
Bibliotheca Canonicorum majoris Ec-
clefice fervato .
E
ET INFIM7E
Excerpta ex variis Iibris Romance
Cu-
rix per Nicolaum Cardinalem
Aragonienfem .
I. Efc primo Bulla Clementis ad Ca-
rolum Regsm Siciliae Filium Ludovici
Regis Francise . Bulla inveiiitur.t
fejtff
j
dem regni incipit : Clemens
Epifcopus
&c. Confiituti &c. Continentur
in tpfii
pariter litera? Annibaldi
j
& Joannis
C.ird. ad eumdem Carolum ea de cau-
fa data?. Incipiunt : Excelientiffime
&c.
Quoniam ad fubfiinentiam . Datae funt
literx illas Pontificis Perufii per manum
Mag. Michaelis de Tolofa Vicecancel-
larium S. R. E. 11. non. Novemb. in-
dich IX. 1265. Pontihcatus Clementis
IV. Anno I. Indicantur atque excerpun-
tur litera* dlx Annibaldi
,
& Joannis
a Raynaldo ad An. 1265. num. 14.
II. Sequitur modus facicndi homagii.m
D. Papx de Regno Stciiix
,
quando con-
fertur Regi . Incipit : Notandum quod
rnodus &c.
III. Litera? Cardinalis ad eumdem
Clementem fuper cxazdione
folutionis cen-
fus
debiti
,
per quas appareat
,
quod cen-
fus ifie cejfare non debeat
, ctfi Rex Si-
cilix
,
&omnes ejus partes ad plenum non
pojfideant . Incipiunt
.
SanTiifimo &c.
Carolus &c. Vejlrx literas Sanditatis -
Recitantur integra; litera: Pap.c ad Ca-
rolum . Incipiunt
.
Habet hoc humana ,
Litcrx regis fignantur Anno 1266. 1.
Septembris indici. X. Regni Anno 2.
IV. Refponfio Bonifacii VIII.fatlaD.
Carolo in Siciiia Regi fuper fucce,,
dicli regni : Carifimo &c. Habuit fane
confuhationis &c. Datum Roma? apud S.
Petrum VI. caL Martii
,
Pontificatuj
Anno III.
V. Litera? Caroli Sicilix Regis adGre-
^orium fuper folutione cenfus pro rcgno Si-
cilix : Chariffimo
&c. Diu
efi
clementif-
Jime
&c. Datum Neapoli
1275. die XII.
Julii
indiclione III. regni X. Sunt in
Raynaldo ad An. 1275. num.
54.
VI. Traciatus de jurifdictione Eccle-
iice fupcr regnum Apuii.c & Sicilice
,
in
quo
L AT I NI T
A
quo oflenditur quadrupliciter ad ipfam fo-
iam Ecclefiam pertinere . Incipit : Qux-
Jtio movctur &c. Laudantur ibi hifio-
riam Cofentini , Martini , & Richardi
.
VII. Forma Confirmationis fatlx pcr
Bonifatium fuper tratlatu pacis habito in-
tcr DD.
Curolum de Francia Robertum
primogenitum Regis Sicilix
,
& Regem
Ferdinandum ex altera
fuper infula &re-
vno Stcilix
,
&jure quod habet Ecclcfla :
Bonifacius &c. Rex pacificus &c. Da-
tuin Anagnia? 12. Kal. jun. Pontifica-
tus An. TX. Apud Raynal. fed ibi fi-
gnantur XI. Kal. Junii .
VIII. Infcudatio Bonifacii VIII. dere-
gno Sardinix
,
& Corficx
,
Jacobo Arago-
nix Regi ; Bonifacius &c. Super Reges
,
& regna &c. Datum Romar apud S.
Petrum prid. non. April. Pontificatus
An.
3. Dat fed non integras has literas
Rayn. A.
1297. num. r.
IX. Donatio
faEta Innocentio III. &
Romanx
Ecclefix perjoannem Regem An-
glix d? toto regno
Anglicc
,
& infuU Hi-
hernia
,
qux deinde duo Rex & fui fuc-
ceffores tenebunt in feudum ab Ecclefia
Romana
,
cujus erant vaffalli ,
& feuda-
tarii
fub cenfu annuo mille marchorum
Jlerlingorum
,
qu faciunt quatuor millia
Florenorum
,
qu<s donatio fafta fuit per
medum fatisfaBionis & emcndx concordi
conjilio omnium Baronum
,
& nobilium
Anglia
,
& Hibernite in Londonis apud
S. Paulum
3. Oclobris 121 3. regni
Jo-
annis 14. Joannes &c. Univerfati ve-
iirae &c.
X. Copia inflrumenti
,
quod magiflcr
Siricius Camerx D. Papa Clericus Nun-
cius Sedis ApofloliciS in Anglia ad curiam
adportavit . Incipit
,
Lex qux Anglice
Delenaye vocata
efl ,
latine vero lex Da-
norum
. Denarius B. Petri pradiEius per
hunc modum colligitur in Anglia . Ex
Cantuarienfi Dioccefi lib.
7. & 18. B.
&c.
De
pradiElo denario B. Petri ita legi-
fwr in Chronicis cap.de Leone Papa IV.
<iui
ccepit An.
846.
Adaulphus
Rex &c.
De valore
diverfarum monetarum : Quia
T
I S L I B. XIII.
127
in hoc libro
frequenter &c. Untts moraba-
tinus valct u.num Florenum
&c.
XI. Statutum
Nicolai
IV. ferens ut
ex omnibus
,
qua recipit
Romana
Eccle-
fla ,
flant
dua partes aquales
,
qv.arum
una
fit
D. Papx
,
& altera
flgnetur Sa-
cro Collegio Card. inter eos ex xquo
di-
videnda : Nicolaus &c. Ccelcjlis altitudo
&c.
XII. Inflrumentum donationis
fatla
facro Collcgio Cardinalium per Benedi-
clum XII. Ann.
1324.
de medietate 0-
mnium cenfuum vifitationum &c. debita-
rum Collegio Card. pro temporc vitx Be-
nediSli . Incipit Anno a nativitatc
&c.
die 24. Decembris Avinioni in Palatio
Apofiolico &C
XIII. Incipit revocatio Gregorii Papx
X. de confuetudine
,
quod Sedis Ribaldis
dabatur eleemofyna in Palatio Papx in
fejlo camifprivii
,
& flatuit quod hac e-
rogarcntur pauperibus aliis communiter ct-
iam ipfis Ribaldis
,
qui ad Papam vene-
rint in fejlo carnifprivii circa horam ve-
fperarum . Incipit : Qitia dicebatur
effe
&c.
XIV. Quod proventus Capelli debeat
dividi Cardinalibus abfcntibus
,
exceptis
legatis ex conflitutionc Clementis V. Inci-
pit
.
Item Dominus &c.
XV. Quod Camerarius
flve Clerici
fa-
cri Collegii debent intereffe computo de re-
ceptis
,
& adminiflratis cx
Conflitut. Be-
nediEli XIII. An.
1334.
die 23. Decem-
bris .
XVI. Quod Camerarius
facri Colle^ii
debet habcre copiam libri
cenfualis ex con-
flitutione ejufdem Bcneditli .
XVII. Quod Camerarii
facri Palatii
habcnt procedere contra Prxlatos non fol-
ventes commune fervitium ex Decreto Ca-
mcrariorum & facri Collegii Anni
1324.
die 25.
Aprilis .
XVIII. Qv.od priores
,
qui
fiunt per e-
letliones ad tommune fervitium teneantur
,
idque continetur in codem Decreto .
Quod Ecclefla vacans bis in Anno te-
neatur tantum unum commune fervitium
folvcre ex Declaratione
faEia Anno
133
1.
die 4.
Septembris .
XIX.
123 BIBL. MEDI2E ET INFIMJE
XIX. Quod Prdati habent ad Jolven-
dum communc Servitium pro prirno termi-
no <?. mcnfes
,
& pro fecundo totidem ex
Dcclarationc An.
1350. die 20. Decem-
bris
.
XX. Sequuntur Donationes & largi-
tioncs facla ab Imperatoribus aliifque Ro-
manx Eccleflx . I. efi Donatio Confianti-
ni . Scquitur Donatio Ludovici Imperato-
ris tcmpore Pafchalis Papcc
,
Hcnrici I.
Imperatoris
,
Hcnrici IV. Imperatoris .
XXI. Gregorii Paps: VII. litters ex
quibus apparet Ecclcfiam habcre unum de-
narium in regno Francix a quolibet an-
nuatim folvendum . Succedunt aJiae iite-
rx ejufdem
,
ex quibus pariter dignofci-
tur Romanam Ecclefiam rctrahere ciitxdam
ex Hungaria
,
<&
Hifpania . Litera? et-
iam Alexandri
( forte IV.
) ad Guil-
lelmum Regem Anglorum memorantes
deditionem Regni fatlam a Joannc Rege
Romanx Eccleji.c . Alexandcr &c. Guil-
lelmo Regi &c. Novit prudentia tua &c.
Item ejufdem Alexandri ad Regem Da-
norum pro re fimili
, fracgmentjim eft
epiflola? incipiens : Quapropter . Extat a-
pud Muratorium in loco de quo in-
fra .
XXII. Gregorii VII. literce Deme-
trio Regi Cufcorum
,
& Reginse quod
regnum illud ad Romanam Ecclefiam
pertineat . Incipiunt : Filius vejier li-
rnina . Litera? aliae Gregorii VII. in
quibus agitur.de Synodo nabita in Dal-
matia a Geizonc SS. Bonifatii
\
5c A-
lexii Abbate
,
& a Folvino Forofem-
pronii Epifcopo An. D. Incarnat. 1076.
Ego Dcmctrius &c. Lttramque iflam e-
piflolam affcrt Cencius in libro Cen-
fuum S. R. E. vulgato a Muratorio in
Antiquitatibus Medii iEvi Tom. V. pag.
XXIII. R.egnum Aragcnix fuit Roma-
n<c fub
ccrto ccnfu . Pctrus Rtr &c.
XXIV. Alirs fimiles iitcr;-' fimilem
fubjeclioncn: aliorum ^egnorum ferunt.
XXV. Pof&hazc fuccedit i revis tra&a-
tio de Ponti
,
qui 1. ra Ecclefiae
flrenue defenderunt etiam contra
!
e-
ges , & Imperatores
.
XXVI. Succedunt alia: fbrmula fa-
cramentorum prxrtandorum ab Impe-
ratoribus , Regibus
,
Epifcopis
,
Abba-
tibus
.
XXVII. Sequitur de mirabilibus ci-
vitatis Romx . Incipit Murus civitatis
Romxhabct turres 361. caflella
, idcflme-
rulos 6900. &c.
XXVIII. Dc hifloria Ecckfiaflica
,
quarc Cyrus Rcx Perfarum vocatut fuit
Chrijius
,
& dejo. annis captivitatis Ba-
bylonicx expofitis hiflorice & allcporice .
XXIX. Succedunt ordinationes
,
& Pe-
Jia
fummorum Pontiflcum ufque ad Inno-
ccntium II.
XXX. Sequentia funt de Italia , fci-
licet de e;us nomine
,
fitu
,
& provin-
ciis
;
& funt excerpta de hifloria Ec-
clefiaftica .
XXXI. Liber locorum fan&orum
Terra? Jerufalem Fretelli Archidiaconi
.
Dc divifiune totius orbis
,
quam
fc-
ce
v
unt tres
fllii
Noc
,
& de Pa-
triarchif
.
De Machometo , ejufque prole , &
fuccflione .
XXXII. Gefta Romanorum Pontifl-
cum a Leone Papa IX. & deinceps fic-
ut in Fabricio commemoratum eft
.
XXXIII. foft gefta Paparum fequi-
tur privilegium Friderici II. quo in-
tuitu Innocentii III. abolct ufum in-
\ro littenai
fc
in eleclionibus prxlatorum
,
& poljcfflonibus Ecclefl-c
,
& c.cteris
fpi-
ritualibus . In nominc &c. regnum noflrum
tunc &c. Datum apud Egram Anno
12
13. indir. I. Regni Romani I. Sici-
lic XVI. dic 4. id.
Jul.
XXXIV. Aliud ejufdem Friderici
fpondentis auxilium pro recuperandis
terris Ecclefiat Hohoifio III. In nomine
&c. Ego Fridericus II. &c. Datum A-
gen6ya 1219. mcnfe Sept. indi^r. 8.
XXXV. Ejufdem cajfatio fidtutoruni
confra Ecclefiajiicam i-.bertatcm . Frideri-
cus &c. Cum diva 'emori<s &c. Datum
I S. Leon
>.
%
i
.'
1220. indi6r.
9.
VIII. Cal.
XX] iVI. ni curii
Capuana pro rei s in mal fio-
>-
I
AT I N
norli Papx privilegiis . Prxdiletlo &c.
Pervenit ad nos &c. Datum apud Tra-
num 3.
Martii Indift. IX.
XXXVII.
Ejufdem conceffio fatla In-
nocentio III. de Comitatu Fundano &c.
pofi
obitum
R. Comitis Fundani : San-
Eliffimo
&c. De gratia vejlra &c. Da-
tum
RomK
1212. Aprili menfe indicl.
*5-
XXXVIII. Ejufdem fpondentis Pa-
Tpx fe dedufturum milites in fubfidium
Terra? Sancla: : Fridericus &c. per prx-
fens fcriptum &c. Datum apud S. Ger-
manum An. 1225. menfe Jul. indicl.
XXXIX. Innocentii Papx donatio fatla
ab Innocentio Papa Epifcopo Maglonenji
de Comitatu Melgoni
five
Montisferrati
fub certo cenfu . Datum Laterani
4.
id. Aprilis Pontificatus An. 18.
XL. Pacla concordia? inter Clemen-
tem III. & fenatores
,
populumque Ro-
manum
Santliffimo &c. Dignitas Sena-
tus
,
populique
&c. Aftum quadragefimo
quarto anno Senatus indicr. 6. die ult.
Maji
.
XLI. Concordia Eugenii III. cum
Friderico I. Imperatore : Venerabili in
Chrifto . Regix majeftatis dignitas &c.
Datum Confiantia;
11
52. die X. cal.
April. indich 15.
XLII. Clemens IV. admittit in gra-
tiam Galvanum
,
& Fridericum Lan-
ce . In nomine fkc.Univerfis &c. F. Franci-
fcus Tarracinenfis Ep. &C. Nuper a SS.
&Reverendifs. &c. Adlum in domo Tou-
din de FrafTo An. 1267. ind. 10. Pon-
tificatus Clementis 2. Febr. die V.
XLIII. Citatio ejufdem Friderici co-
ram Papa Clemente IV. Clemens &c
.
De vultu gloriofi &c. Datum Viterbii
12. Cal. Nov. An.
3.
XLIV. Literce Caroli I. Sicilia? regis
ad
Petrum Aragonia: &c. qui venerat
in
Infulam Siciliaj cum clafie
,
appli-
cuitque
Trapanam die 29. Augufti A.
1282.
quod illam vellet fibi acquirere
titulo Conftantia? Uxoris fux, filia? Man-
fredi Regis
. Carolusckc.fi de fanx men-
tis &c. Datum
&c.
Tom, V.
I T AT I S L
XLV.
&c
I B. XIII.
129
Litera? Petri ad eundem : Pe-
trus 6cc. De tua magna arrogantia
&c.
Datum &c. Carolus jam
fere tota infula
expoliatus literas
fequentes dedit ad vitlo-
rem : Carolus &c. Petro
&c. De fpelunca
quam inhabitas &c.
XLVI. Literce Petri ad eumdem
.
Petrus &c. De fpelunca
,
quam
dicis
&c.
Literse Caroli primogeniti ejufdem
Caroli captivi Regis Aragonia?
,
quani
captivitatem fubivit in pugna ante ci-
vitatem Neapolitanam commiffa ad
Petrum Regem . Sercniffimo Principi &c.
Inopinati eventus
cafus fortuiti &c.
XLVII. Literae Eduardi Regis An-
glis ad Clementem VI. ut moderetur
exaSiones pecuniarum pro
Beneficiis
, &
jufpatronatus refiituantur fuis Dominis
.
Datum apud Vafco Septembri menfe
An.
1343.
regni Franciaz
4. Anglia:
17.
XLVIII.
Jura Ecclcfia? Romanas in Re-
gno Polonice pro denario S. Petri
,
&
aliis Sanflijfimo in
Chrifioc\c.Joanni Sum-
mo Pontifici Henricus Rex
Elefix hxres re-
gni Polonix &c. Ad agendas gratiarum
debitas atliones &c. Datum Colgoria? in
vigilia S. Joannis Baptiftae A.
1523.
XLIX. Alia? literae regis Polonia? cum
tranfumptis diverforum inflrumento-
rum
,
ut Summus Pontifex fibi provideat
de
fubfidiis contra Tartaros :
Sanclijfimo
&c. Joanni &c. Uladislaus Rex &c. Cum
conjlet . Datum Cracovia in vigilia SS.
Trinitatis 12. Kal. Junii .
L. Infcrumentum publicum protefla-
tionis
,
yideJicet nc per acquifitionem Wra-
tislavienjis terrx per Joannem Rcqcm Bo-
hemix fatlam prxjudicium
Ecclcfix Ro-
manx caufaretur fatlx per P. de Alverna
nuncium Apofiolicum in partibus Polonix
tn prxfentia dicxi Regis
,
quam
protefla-
tionem idem Rex gratam habuit
,
& ob-
tidit
fe
paratum obedire Sedi
Apofiolicx .
Datum in civitate Wratislavienfi A. D.
1327.
die VII. menfis Aprilis .
LI. Item funt dux epifiolx ejufdem te-
noris diverfis Jigillis figillatx continentes
finaniiam per cives & incolas Culmen. ac
Pomeranix Wratislavienfis dioccefis de de-
K
na~
130 BIBL. MEDI7EET INFIMJE
narioB. Petrl pro arregariis Romanx Ec- LVII. Item ei\ quxdam alia
patens
clefix
delitis . litera D. C. Papx VI. mijfa per
Epifio-
LII. Icem qv.aliter
fcripfit D. Joannes pum Pragenfcm notificando eidem concor-
Papa XXiL Ep-.fcopo Wratislavienfi
,
qni diam
,
& ea qux continentur in fupradi-
compcfitionem
,
& finantiam faclam inter tlo inflrumcnto . Aclum An. D.
1343.
incolas & cives Culmcn. & Pcmcranix die XVIII. Decembris .
de denario B. Petri folvendo per ipfos LVIII. Item eii tjuxdam a!ia patens
gratas & ratas habuit
,
& habet dans ei- litera Ducis de Evvidincz dicccefts Wra-
dcm Epifcopo poteflatem eos abfolvendi a tislavienfis fuper ordinatione folutionis cen-
fententiis
,
quas incurrerant ex retardatio
ne folutionis denarii anteditli
y
& confli-
tuerunt prccuratores fuos ditli incolj:
,
&
cives
,
qui juraverunt in animas eorum
perpetuis temporibus folvere prxfatum de
fus denarii B. Petri deinceps in perpe-
tuum annuatim pro quolibct corpore huma-
no ca.. era Apoflolica folvendo
,
exceptis
Clericis & nobilibus cum aliis civitatibus
illius diflriclus de eodem negotio
,
ad quam
narium B. Petri camera: Apoflolicx in folutionem cenfus fituri cum aliis civita-
Quadrageftma . Adlum anno Domini tibus illius diflritlus de confenfu ditii Du-
1334.
Pontificatus difti D. Joannis Pa- cis concefferunt pojfe compeUi pet ccnfu-
pa; Anno 19. ram Eccleflaflicam deinceps
y
de praditlis
LIII. Item tranfumptum unius inflru- vero cenfibus non folutis concordaverunt in
mcnti fcptem figillis figillatum fupcr folu- forma
certa hic exprejfa . Aclum Avvin-
tione ejufdem cenfus . Datum XIII. Cal. dicz An. D.
1352.
X. Calend. Martii .
Maji A. D.
1335.
Pontificatus D. Joan- LIX. Item alise literx cum figillis
ci-
nis XXII.
19. vitatum Ducatus Evvindicz fapcr cenfu
LIV. Item quaedam literae patentes denarii B. Petri in
dicecefi Wratislavienfi
Comitatus Cracovite diretlte D. Beneditio cum aliis fupcr eodem negocio . Aclum
Pap.t XII. in quibus Confules ditlx ci- Evvindicz. A. D. 1352. X. Cal. Mar-
vitatis
fe
dcbere fatentur certas granas tii .
feu
granatus auri
,
& nonnull. eorum ci- LX. litterxteflimoniales D.Caroli Im-
ves etiam fingulariter alias granas hic ex- peratoris Romanorum
,
in quibus confitec
prejfatas . Datum Cracovia; 25.
die Ma- tur quod denarius B. Petri E. R. levar-
)\ An. D. 1336.
debet in certis terminis hic expreffis ,
rti
LV. Item aliud infirumentum
publi-
folvi per prxfentes literas prxcepit . Da-
cum continens copiam literarum
,
& pro- tum Prag:e A.
1357. XVI. Cal. Maji
ceffuum
contra Uratislavienfem
,
occa/wne
cenfus dcnarii B. Petri faElum inprxfen-
tia Nuntiorum Apofiolicorum in partibus
Polonix defiinatorum fub
An. D. 1329.
Imperii fui anno
3.
LXI. Item quinque infirumcnta publi-
ca
,
in quibus Nuntius Apoflolicus ,
&
cclleflor in partibus Polonix confitetur fe
die 1. Novembris Pontificatus D. Bene- recepiffe a Prxlatis hic exprcjfis tunc col-
diEli Papx XII. An.
5.
lctloribus denarii B. Petri Ecclefix
Ro-
LVI. Item unum aliud inflrumentam manx debiti certas marchas &
pecunias
continens quomodo Ainefies Ep. Trapcn. argenti hic contentas
,
& per eum receptas
auBoritatc Sedis Apoflolicx de civibus feu A. D. 1358. die X. Maji Pontificatus
I abitatoribus Wratislavienf Regni Polo- D. Innocentii Papx VI. Anno VI.
nix recepit folemnem obligationem
fuper
LXII. Item quxdam litcrx Regis Po-
foluticne denarii B. Pctri
,
ut videlicet a
lonix apertx a tergo ftgillatx confitentisfe
quolibet humano capite recipiatur unus de-
& Regnum fuum effe
in obedicntia
,
&
narius fingulis annis folvendus in quadra- fubjetlione S. R. E. & in ftgnum hujuf-
gefima ,
& quomodo amovit a ditlo loco modi folvitur ibidcm cenfus
,
qui vocatur
fententiam interditli A. D.
1343.
die
denarius B. Petri R. E. &
efl
ftne
data
17. Decembris v
ftgillatx a tergo in cera alba .
LXIIL
1 AT I N I T AT
LXIII. Item quxdam alice literx clau-
fce
,
quas mifit Ep. Pragenfis fignificans
quocl in civitate Wratislavienfi
,
ubi re-
ccpit mandatum- Apofiolicum fuper dena-
rio B. Petri
,
proceffit cum maturitate
,
& magna
deliberatione
,
& finaliter rece-
pta a civibus obligatione
,
quod de quoli-
bet humano capite recipiatur unus denarius
moncta ibi currcntis
,
qui denarius non
mutatur in pondere . Et intcrdicli fenten-
tias contra ipfos dudum latas relaxavit
,
feu
amovit . De tempore autem ipfo cejfa-
verunt videlicet pcr X. & VII. Annos
,
quomodo
poffmt afiimari funt
opiniones
;
fecundum magis rationabiles vidctur
,
quod
rccurratur ad regijlrum Sedis Apojiolicx
ad fciendum quantum jingidis Annis antc
tempus rcbellionis confuevit haberi
;
&
cum ipfe haberct copiam regiflri ,
reper-
tum eji
,
quod afcendit pro quolibet An-
Tio ad 8. marchas & 6t\. fcotos ponderis
Polonici
;
& non ejl data
nifi
dumtaxat
die XX.
menfis Decembris
.
Nicolans
Sagundinus
,
Saguntinus
,
Se-
cundinus
,
Scgundinus : vide fupra in
Nicolao Euboico .
Nicolaus Salconus
,
vitiofe pro Falco-
ne qui juffu Cleraentis V. librum Ai-
thoni Armeni ex ore ejus Gallice exce-
ptum vcrtit Latine
,
Piclavis A.
1307.
Vide fupra T. 1.
p. 34.
& Oudinum
T.
5. p.
6^0.
^ feq.
Nicolaus Siculus
,
infra Nicolaus de
Tudcfcis .
Nicolaus Simonis
,
Harlemenfis Bata-
vus Prior Carmelitarum
,
defunclusA.
1495. (
al.
1511. )
Scripfit Vademecum
five Sermones de tempore & de San-
clis . Confultationes
,
Repetitiones & Dif-
putationes . Veuet. 1487. 1497.
De pote-
flate Pap.e
,
Imperatoris& Concilii Jibris
IV. in lib. 2. Decretal. de foro com-
petenti
,
c. fi quis contra Clericum .
Metiiolan.
1495. 1510. Chronicon tem-
porum
, llifioriam Ordinis fui . Vitas SS.
Patrum
& de facris mxdieribus . Farragi-
nem
fragmcntorum
. Vitam S. Cyrilli Car-
mehta?
,
Vitam S. Annx . Confiliorum
(
non
Conciliorum
,
ut excufum apud
Polfevinum
) duo Volumina . Vidc Tri-
I S L I B. XIII.
131
themium de Carmelit. Simlerum , Va-
lerium Andream
, Svveertium
,
Ale-
grium
,
H. Warthonum .

Nicolaus Smeregus
,
Notarius Vicen-
tinus de Burgo Berica?
, fcriptor Chro-
nici Vicentini ab Ann. 1200. ad
1279.
quod cum continuatione Anonymi ad
A. 13 12. editum ex Felicis Ofii recen-
fione cum Albertino Muflato aliifque
,
curante Laur. Pignorio Venet. 1636.
fol. Hanc editionem expreffit thefaurus
fcripiorum Italise Burmannianus tomo
VI. Lugd. Bat. 1732*. fol. & ex duobus
Codicibus Bibl. Ambrofianx cafligatam
V. C. Jofephi Antonii Saxii fludio
,
exhibet tomus oclavus thefauri fcripto-
rum Italiae Muratoriani
,
Mediolan.
1726. fol.
Nicolaus Specialis
,
Netinus
,
Senior
,
Friderici II. Regis Sicilix ad Benedi-
clum XII. Papam Legatus . Ejus Hi-
Jiorix Sicidx libri VIII. hiftoriam bello-
rum inter Reges Sicilias & Aragonias
ab A. C. 1282. ad
1337.
geftorum per-
fequentes , vulgati funt a Stephano Ba-
luzio in appendice ad Marcam Hifpa-
nicam Petri de Marca
,
Parif. 1688.
fol. pag.
597.
& in tomo thefauri Mu-
ratoriani undecimo
,
Mcdiolan.
1727.
fol. & in Burmanniano thefauro Anti-
quitatum Sicilice parte V. Lugd. Bat.
1722. fol. nec non in tomo fecundo
BibliothecK hiftoricce regni Sicilia?, quam
Panormi
1723. fol. in Iucem dedit
Jo.
Baptifta Carufius . Promifit etiam ex
duobus Manufcriptis Codicibus emen-
datiores edere Antonius de Amico
,
Mef-
fanenfis , in Corpore quod molitus jam
pridem cfl fcriptorum rerum Sicula-
rum
,
iu quo etiam exhibere voluit
Michaelis de Platea nve Placia Siculi
,
Ord. Minor. cujus fragmentum Rochus
Pyrrhus dederat
,
hiftoriam ab exceffu
Friderici Aragonii
,
fecundi hujus no-
minis
,
Regis Sicilia;
,
ufque ad Ann.
1
3 <5 1 . (
more computandi Siculo
,
&
1362. more Romano ) ex Codice Ma-
nufcr. D. Friderici de Vintimigliis , E-
quitis Panormitani
,
Marchionis Hie-
racii fratris . Ex ifto Nicolao
Speciali
,
R 2 tunc
i& BIBL. MEDIIE
tunc necdum edito
,
quem Nicolaum
Minoritaro vocat
,
produxerat nonnulla
laudatus Baluzius m notis ad Papas A-
venionenfes . Vide Oudinum Tom.
3.
pag.
957.
feq. & quae fupra in Mala-
fpina
,
Michaele de Platca
,
atque in Ni-
colao
Jamfilla .
Nicolaus
Stanfordus
,
Lelando c. 360.
Stenofordus
,
Vifchio Stafardus
,
Anglus
,
Monachus Bernardinus five Ciflercien-
fis circa An.
15 10. Ejus Moralitates in
Gcnefin idem Lelandus memorans
,
tc-
fiatur fe admiratufn
,
quod homo ejus
;rtatis tam argute
,
tam folide
,
tatn
fignificanter
potuiffet fcribcre . Comio-
nes aliquot addunt Baleus IV. 87. Pit-
feuspag. ^c)().
& Vifchius p. 251.
Nicolaus
Svafhamus
,
Anglus
,
Car-
melitarum
Prior , Theologus Cantabri-
genfis
& Cancellarius , dcfunclus An.
1449. Ejus libellos duos de rebus Theologi-
cis innotuiffe fibi refert Lelandus cap.
454.
quorum tituli apud Balcum XI.
76. Pitfeum pag. 641. & Alegrium
p.
349.
funt Ordinarium Leclionum
,
& De-
terminationes .
Nicolaus
Svejfonenfis . Supra
,
Nico-
laus Gallicus .
Nicolaus dc Sufito Weflphalus ,
Teu-
to
,
Gymnafii Heidelbergenfis decus &
columna
,
interfuit Concilio Conftan-
tienfi A.
1417. Ex ejus fcriptis laudan-
tur Qujjljones tum alia tum inSenten-
tiarum libros , & Sermoncs multi . Vt-
de
Jo. Trithemium cap.
777.
de S. E.
& de luminaribus Germania; c. 169.
Nicolaus de Syghen
,
Profeffor Erfur-
tenfis
, circa A. 1470. au&or continua-
tionis Chronici Lamberti Scbafnaburgenfs
ab A. 1068. ad i5<2. Vide fupra ,
T.
fV.
P
. 2,7.
Nicolaus Taborita
,
cujus dialogum
cum
iEnea Sylvio exhibet Bzovius ad
A
145 1. n.
IX.
Nicolaus
Tarvifmus . Supra in Bene-
diclo XI.
*
Nicolaus Tegrimius
). U. D. patri-
eia Lucenfi familia natus poft varias
fun&as nomine Reipublicai fua? legatio-
nes ad futnmos Poutifices
,
aliofque I-
ET INFIMJE
talire principes Clericali tandam
mili-
tia; adfcriptus Cathedralis Ecclefia
Lu-
cenfis Archidiaconum egit , orator fum-
mus fcripfit vitam Caftruccii Caftraca-
ni Lucenfis urbis Domini
,
vel fi ma-
vis , tyranni . Prodiit An.
1496. in
4.
Mutinae
,
recufa Parifiis
1546. in 16.
inferta a Cl. Muratorio T. XI. Rer.
Ital. demum una cum Etrufca verfio-
ne Georgii Dati Florentini Lucoe
1742.
quam editioncm curavit vir Cl. Joan-
nes Tegrimius ex eadem
,
qua Nico-
laus
,
familia prognatus . Hanc editio-
nem praeced.it vita Tegrimii a P. Ale-
xandro Pompcjo Bcrti Congregationis
meK viro erudito diligenter confcri-
pta : Ego vero adnotationcs meas paf-
fim Hiftorix huic Caflrucii adjeci .
Scripfit etiam orationem nomine Lu-
cenfium a fe habitam coram Alexan-
dro VI. An.
1492. obfequium religio-
furvt illi nomine ejufdem Reipublice
praeftiturus . Excufa eft vetuftis typis
fine loco & anno . Tum & aliam co-
ram Pio III. & aliarn denique coram
Julio
II. recitatam excufas abfque Io-
co & anno . Exflant dlix plures in Cod.
MS. quem fervat Bibliotheca Cl.Fran-
cifci Maria: Florentini
,
in quo pariter
extat cjufdem Tegrimi nondum edita
hiftoria belli Florentini contra Lucen-
fes ab A. 143
1. ad A. 1438. Scripfiffe
etiam fertur de rebus fuis commenta-
rium ignoto mihi in loco fervatum .
Obiit A. 1527.
Cum pariter juris fcientia clareret
,
plura infignium Jurifconfultorum Scri-
pta typis evulganda curavit tum Lu-
coe
,
cum Nuptiani ubi rufticabatur .
Nicolaus Teutonicus Ord. Praed. quem
Cangius hoc loco memorat &
1355.
ait vixiffe , idem eft cum Nicolao Har-
cilego
,
de quo fupra .
Nicolaus Thomzus fupra Leonicus
.
*
Nicolaus de Tinkelfpil Baccalaureus
in Theologia in univerfitate Viennen-
fi
,
quem floruiffe colligo Ann. 1401.-
Scripfit opufculum de tentatione Chri-
Jli
aDiabolo quod me offendiffe fuccur-
rit in Codice MS. Viennenfi Biblio-
the-
L AT I N I T A T
theca? Benedi&inorum Abbatiir S. Ma-
ria? Scotorutn .
Nicolaus
Trajetlenjis ,
cujus commen-
tario in Boethium de Confolatione nul-
lum meliorem
ait fe reperiife Antoni-
nus Florentinus
parte
3.
hiftor. lib.
23.
cap. n.
Tom. 3. pag. 681. & Nicolaus
Treverth
cujus commentarium Manu-
fcriptum in Seneca? Tragoedias evolvit
Cangius , neuter videtur diverfus a Ni-
colao Trivetto
,
de quo mox : quam-
quam laudatus Cangius fcribit Treve-
rethum vixiffe circa A. 1360.
Nicolaus Trivettus
(
de Treveth
,
Tra-
veth
,
five Triveth
)
Thomae Trivetti
Juftitiarii Militis five Equitis Angli fi-
lius
, (
a ) Ord. Pra?d. in conventu Do-
minicanarum Londinenfi Prior
,
diem
obiit anno Eduarcii III. Angliae Regis
fecundo nve A. C. 1328. proximus fe-
ptuagenario : Grammaticus , Poeta, Rhe-
tor
,
Hiftoricus , Mathematicus , Philo-
fophus , & Theologus. Praeter Chronicon
generale
(
b
) ab Orbe condito per quin-
que aetates ad natum Chriftum ufque
& aliud Gallice fcriptum a nato Chri-
fio ad Henrici II. tcmpora
,
& Catalo-
gum Kegum Anglofaxonum durante he-
ptarchia necdum quod fciam
,
edita
,
Latine compofuit, Gvil. Malmesburien-
fem continuaturus , opus eximium
,
Hi-
Jioriam Plantagenijiarum five fex Regum
Anglix
,
a Comitibus Andegavenfibus
originem ducentium Stephani
,
Henrici
II. Richardi I. Joannis
,
Henrici III. &
Edvvardi I. Annales
,
ab An. 1 136. ad
1307. in quibus gefta' Anglicana potif-
fimum perfequitur , ita tamen ut Pon-
tificum
,
& Imperatorum res , Regum-
que Gallia,' plerumque conferat . Pri-
mus edidit ex Codice Bigotiano per
Hadrianum Valefium emendato Dache-
rius Tom. VIII. fpicilegii ( cdit. novse
T.
3. p. 143. 231. )
Cafligatiores de-
inde
feparatim ex Codice Glaftonienfl
& Mertonenfi
,
recenfente V. C. An-
tonio
Hallo
,
(c) Oxon. 1719. 8. cui
I S L I B. XIII.
133
nitidze editioni
teftimonia virorum do-
ctorum de Trivetto ampla & copiofa
prcemittuntur . His merito adjungesja-
cobum Quetif Tom. 1. Bibl. Ordinis
Vrxd.
p. 561. feq. qui de hoc fcriptore
ut folet diligenter & accurate eftcom-
mentatus . Sed laudato Hallo debemus
etiam veteris Anonymi fcriptoris Con-
tinuationem Trivetti Annalium ad Ann.
1336.
editam una cum Adamo Muri-
muthenfi aliifque Oxon. 1722. 8. de
qua dixi fupra T. 1. p.
106.
Castcra Trivetti fcripta funt : Com-
mentaria in Genefm
,
Exodum
,
Leviti-
cum
,
Paralipomena
,
Pfalterium
,
& in
alios quofdam Sacrae Scriptura: libros
,
diSla SS. Patrum concatenando
,
ut eft a-
pud Pitfeum .
In Epijiolas S. Pauli ad Senecam &
Senecx ad S. Paulum .
Quodliheta Theologica . Qiujiiones va-
ri.e . De perJeBione Jufiitia . De Mijja
& ejus partibus libri VII. De
offlcio
MijJiC five Ordo
MiffiC ,
Speculum Sacer-
dotale . Manufcr. in variis Angliae Bi-
bliothecis tefte H. Warthono .
De peccatis . De virtutibus . De fato .
Scutum Veritatis contra impugnantes
fia-
tum pcrfefiionis
.
In S. Augufiinum dc Civitate Dei
,
adjutore Thoma Walleis . Tolofe 1488.
Venet.
1489. Friburgi
1494.
Expojitio hijioriarum extcrnarum
,
qua-
rum
fit
mentio apud S. Augujiinum .
Flores in Regtdam S. Augufiini .
In Boethium de Confolatione Philofo-
phicC . In librum de difciplina Scholarium .
In Valerii ad Rufinum libellum de u-
xore non ducenda
,
qui legitur inter S.
Hieronimi Opera
.
De computo Hebrxorum
,
Manufc. in
Bibl. Collegii Mertonenfis . De Ajirono-
mia . Canones de conjunftionibus
, oppofi-
tionibus & eclipfibus Solis & Lunte .
In Arijiotelis problemata .
In Titum Livium . In Declamationes
Senecx Patris .
In
cher
pa
(_a~) Vide ejus Chronicon ad A. 1272. apudDa-
}
Jac. Quetif Tom. 1. pag. 364.
erium Tom. 8, pag. 6z6.
C
edt. novs Tom, 3.
CO
Afta Erud. J712. pag. 103.
i34
BIBL. MEDI
In Seneca Pbilofophi opufcula . In tra-
gozdias Senccce .
In transformationes Ovidii .
In Juvcnalcm .
Vide Lelandum cap.
332.
BaleumV.
24. Pitfeum
pag. 420. H. Warthonum
ad Cayeum .
*
Quid fit opcris labor
Triyetti in Declamationes Senecar, in-
telligimus ex titulo ejufdem operis in
Bibhotheca
Epifcopi Piftorienfis ferva-
ti
,
de quo amicimmus P. Zacharia in
fua Bibhotheca
Piiiorienfi nuper Ann.
1752. vulgata Taurini . En titulum
hunc : Dcclamationes
Senece bene &pul-
chre moralizatx
.
Nicolaus
dc Tudefco
y
Catanenfis Si-
culus,
difcipuius Zabarellae, Abbas Pa-
normitanus,
Ord. Bened. Juris Pontifi-
cii Lucerna : docuit Catanx
,
Senis
,
Parmar
& Bononia? : etiam Romanae
Rata? auditor, creatus dehinc A.
1434.
Panormitanus
Archiepifcopus
,
ab Al-
phonfo
Aragonix Rege miiTus ad Con-
cilium Bafileenfe ( a
) & A. 1440.
ab
Antipapa Felice fa>
c
ius Cardinalis
,
diem
obiit A.
1445.
de quo diligenter An-
toninus
Mongitor Tom. 2. Bibl. Sicu-
Ix
p. 98. Ejus fcripta
.-
In quinque Decretalium lib^o? Com-
mcntaria
,
Venet.
1492. ac deinde fa>
pius
& inter opera , novem (
h
)
tomis
iunctim edita Venet. 16 17. fol. priori-
bus tomis feptem . Adde Hieronymi Fan-
toni de Ferrariis , Ord. Prad. Compen-
dium univcrfa? Lectura: Abbatis Panor-
mitani fuper Decretales , Venet.
1
564. 4.
Commentaria in
Epiftolas Clemcntinas
& earum
glojfas . Parif.
1
5 16. 8. atqne
inter opera
,
quorum tomi fcptimi par-
tem poiteriorem abfolvit
.
ConfUia CCXXV.
(
non CXVIII. ut
Labbeus Tom. 2. pag. 113. de S. E. &
ex eo alii
f
I.ugd.
1537.
fol. atque in
tomo otiavo Ooerum .
Qucflioncs VII. & Lugduni cum Con-
filiis , & torno Operum o&avo .
]E ET INFIMJE
Repetitio in cap.
9.
Per tuas , de arbt-
tris tit.
43.
lib. 1. Decretaiium
Grego-
rii IX. una cum Quxflione in Parmen-
fi Gymnafio difputata . Lugd.
1587. &
tomo otlavo Operum .
Procejfus Judiciarius
,
nve Pratlica in
omnibus fere Curiis obfervari folita . i-
bid.
Thefaurus fmgularium in jure Canonico
deciforum
,
confcriptus in Concilio Ba-
fileonfi
,
& fecundum Ordinem alpha-
beticum pro faciliori ufu difpofitus .
Tomo Operum nono
,
una cum addi-
tionibus Jacobi Anclli de Bottis ad Com-
mentaria , Confilia & Quxftiones : ncc
non Gvalvarii Bononienlis repertorio
,
& tracTatu de differentia Legum Ca-
nonumque .
In operibus Nicolai omiiTus eil liber
pro Concilio Bafileenfi ,
memoratus Tri-
themio cap. 781. de S. E. & II. 139.
illuftr. Benedictin. & Iibris prohibitis
in Romano Indice adfcriptus r Sed vul-
gatus plus fimplici vice
,
& a Gerba-
fio ,
verfus Gallice editufque Parifiis
1697. (
c
)
proxime etiam ex editione
veteri Lugdunenfi Ann. 15 18. itci-um
vulgandus ( d )
cura V. C Georg. Lu-
dovici Oederi -
Omitto alias cjus Difputationes
,
De-
cifwnes Rotx Romanx
,
Conclufiones glof-
farum Clenicntinarum
,
Commentarium
inchoatum in Decretum .
*
Editio com-
mentarii ab hoc Nicolao confcripti mul-
to antiquior eft
,
quam qua
v
hic indi-
catur a Fabricio
;
nam inter Codices
Felini MSS. occurrit Cod. i^g.Abbatis
fuper tertio libxo Dccrctalium leElura i>n-
prcjfa Rom.c per Magijirum Georgium
Laur. de Herbipoli fub An. 1480. Item
Cod. 151.
Nicolti Abbitis prima pars
fupcr fecundo Dccrctalium
,
Veaetiis pc>~
Joanncm de Colonia
y
& Jo. Manthcn
dc Gheretzem An.
1473.
Cod. 151. eo-
dem Abbatis fvper
tertio Decrctalium pcr
Joannem
Vindilinum An.
1472. Codice
152.
O)
Jac. F Enfant hift. Belli Huflitici & Conci- tiquforibus PolTeviniim licebrt confi'.rere.
lii Bafil. T. 2.
p. 17(5. tc")
Laudat & arguanentirai hujus libri exponit:
C^)
Hanc editionem reccnfi:t Labbeus . Priorem EMpinius T>m. XII. Bibl. Ecdef.
p. 98.
Venetam 1392. oito tomis
,
Billarminus . Dc an-
C<0
Bi^ Germanique Tom.j XXVIII.
p.
156.
LATINITAT
152.
Abbatis fecunda
pars fv.per fccundo
Decrctal-ttm impreffa
per Joannem de Co-
lonia
,
& Joannem
Manthem de Gkeeret-
zem An. 147?-
Item Abbatis tertia pars
fecttndi
Decretalium Venetiis per Joannem
de Colonia
fociumque ejus
Jo.
Manthem
An. 1476.
Item Cod.
153.
Abbatis
fe-
cunda
pars in fecundum Dccretalium An.
1471. fine
nota imprefjoris & loci . Item
Cod.
1
54-
In tertium librum Decretalitim
Venetiis perjo. de Colonia
,
&
Jo.
Man-
then An. 1478. Item Cod. 157. Ejuf-
dem fitpcr quartum & quintum Decreta-
lium Vcnetiis per
Jo.
dc Colonia
,
&
Jo.
Manthem An.
1477.
Item Cod. 158. I-
dem opus Romx per
Magiflrum Georgium
Laur. de Herbipoli An.
1475.
Item Cod.
160. MS.
Efl
repetitio in cap.
Ecclefia
Sanclx per me Nicolaum Abbatcm Mania-
cenfem An. Dom. 142 5.
in civitate Sena-
rum . Altera repetitio in cap. Per tuos fatla
ab eodem in ftudio Bononienfi A.
1452.
(
hanc indicavit Fabricius
)
Item repe-
titio in cap. Si quis

pcr me Nicolaum
dc Sicilia Decretorum Doclorem in almo
fludio Senenfi An.
141 9. Item repetitio
ejufdem fuper flante Jiatuto . Item ejuf-
dem repctitio in materia juramenti . I-
tem Cod. 161. edita confilia & allega-
tiones ejttfdcm An. D.
1425. cum tabula
compofita
per D.Philippum Boloqninum Fer-
rariaper Mag. Petrum de Arancio A.
1475.
In eodem MS. Codice 160. prxter
Repetitiones illas fuperius indicatas efl
& altera in cap. Cum
ejfes . Sunt pa-
riter ejufdem authoris orationes dua? .
Altera jam fepius excufa pro Concilio
Bafileenfi
,
cujus hic Fabricius memi-
nit . Hunc vero titujum in MS. prat-
fert : Sermo de fuperipritate Concilii ad
Papam editus & compofitus a RR. in
Chrijlo Patre & Domir.o Domino Nico-
lao de Sicilia tit. SS. XII.
Apoflolorum
S. R. E. Presbytero Cardinali
( a Felice
V. antipapa renunciato
) dignijfimo
tjulgariter
nuncupato Panormitano
,
in ju-
re canonico
monarcha jure merito uno ex
legatorum
(ftc) de latere pro S. Concilio
Bafileenfi^
pro SS. D. N. Felice divina
providentia Papa
V. mijfo ad regiam
ma-
I S L I B. XIII.
i
35
jeflatem Regis Romanorum
Fridericum
ad
Francfordiam pro pace & unione
Ecclefix
fiendis fub An.
1442. de
menfe Junii
,
& coram auditoribus
prxfati
Serenijjimi
Regis . Altera vero, quam
codex
offert
Pauormitani oratio fcribitur .
Sermo
D. Nicolai Siculi Archiepifcopi
Panormi-
tani habitas in Concilio pcr ettm
Bafilien-
fe
pro honore & confervatione Concilii ad
probandum
,
quod congregatio
ipfa diffolvi
non deberet infetlis arduis incumbentibus
non objlantibus rationibus Legati Papx Eu-
genii defiderantis & pctentis concilittm
jujfu fuo dijfolvi . Incipit : Maximum 0-
nus . Orationem hanc
nondum editam,
ego primus ex hoc Codice evulgavi in
meo Concil. Suppl. Tom.
4. p. 1352.
Pofl hacc Vindobonam , bono afpirante
numine profectus in Bibliotheca Cxfa-
rea nonnulla reperi
,
quas orationi huic
caufam & argumentum prxbuerunt .
Tumultus Bafilienfium cernens
Julia-
nus Card. Legatus abftinendum cenfuit
a congregatione in qua norat aliquid
decernendum eflTe contra Pontificem
,
nifi recederet a confilio diflblvenda;
Synodi . Caufas abfentia; Cux per literas
Patribus illum invitantibus expofuit
,
eafque literas ibidem naclus fum . Ref-
pondit hifce Archieplfcopus
Panormita-
nus omniaque refutavit
,
quat pro Pon-
tifice legatus adduxerat . Tum legatus
longa oratione coram Patribus habi-
ta facium fuum & juftitiam Pontificis
defendit , eamque pariter orationem cum
fuperioribus omnibus mihi defcripfi in
Concil. Suppl. T. VI. a me vulgata .
Non quievit Panormitanus , Concilium-
que ea oratione defendit , cujus hic me-
mini , incipientem . Maximum onus\. Ne-
que ha?c pariter deeft in MS. Ca;fareo .
Nicolaus Tufcus . Supra
,
Nicolaus de
Albertinis .
*
Nicolaus Ubaldus
Perufinus
,
quem i-
pfum elfe credo Nicolaum Baldi alterius
a celebri Jurifconfulto fed ejus filium
,
ut
difco ex Pancirolo 1. 2. c. 72. Auditorem
facri Palatii egit , fcripfitque traftatum
de Succeffionibus ab inteflato
,
& alte-
rum tractatum de Succeffionibus ab in-
te-
r6 BIBl. MEDI
teflato Clericorum regularium & fae-
cularium
;
utroque jam edito
,
priori
quidem Roma* An.
147
1. altero vero
ibidem an.
1473.
Priori legimus in mar-
gine adjeclam hanc adnotationem ma-
nu Fellini Sandei : Sufpenfus (
Nico-
laus
)
ab ojficio
per Sixtum
,
mortuus
cfl
pra dolore . Cauja fufpenfionis fuit quod
Jlans ad feneflram dixit : Dicite Cardi-
na.li vcflro ,
me non cmijfe Auditoratum
( Palatii Apoffolici
)
prout ipfe Pilcum .
Nicolaus Vifchcl . Supra Nicolaus Ci-
flercienfts .
Nicolaus de Ultricuria A. 1348. Pari-
revocare coaclus LXI. articulos a
pa Clemente VI. damnatos
,
Iibel-
lfs ejus & Epiftolis igni traditis
,
quibus illi contmebantur. Propofitiones
illae damflatae faepius prodiere in Bi-
bliothecis Patrum , ut innoviflima Lug-
dunenfi Tom. XXVI. pag. 483.
Con-
fer fupra Joannes de Mcrcuria .
Nideraltahenfls in Bojaria Monachus
Benediclinus , fcriptor vita S. Alruna
,
Marchionis Chambenfis
,
quam edidit
Bernardus Pex T. 2. anecdotorum par-
te
3. p. 253. 265.
Nicolaus Voigelt five Wigeli
,
Germa-
nus , Friburgi vixit circa A. 1438. Hu-
ms commentariolum de indulgentiis
,
ex
Eyfengreinio memorat Pofievinus .
Nicolaus Uptonus iive Uppodunus
,
An-
glus
,
caftra primum fecutus fub Duce
Thoma de Monte acuto
,
Comite Sa-
risburienfi : deinde Ecclefiae Vellenfis
& Sarisburienfis circa A. 1430.
Cano-
nicus
,
miffus A. 1452. ad Nicolaum
V. ut Ofmundum Epifcopum inter San-
clos referret . Ejus libros quatuor
deflu-
dio & officio
militari ad Humfridum
Ducem Gloceflria:
,
quorum quartus de
diverfis fignis in armis depiclis five de
infignibus Anglorum Nobilium curiofe
difputat
,
primus Joanni Seldeno dica-
tos vulgavit notifque eruditis illuftra-
vit Edoardus Biflkus
,
addito Joannis
de Bado aureo
( de quo fupra T. IV.
pag.
53. )
traclatu de armis
,
quem
& ipfum Uptoni efle non fatis certa
conje&ura editor fufpicatur
,
& Hen^
] ET INFIM7E
rici Speelmanni afpilogia. Lond.
1654.
fol. Vide Lelandum c.
536.
&
Baleum
VII. 98. cujus exemplo Pitfeus
p. 635.
feq. ex uno Uptoni opere quaterna no-
bis effingit .
Leges fpeciales . De
officio
militari
,
Detineationes armorum & de
colorum
infigniis
.
Nicolaus de Wachenbeim .
( vitiofe Wa-
ckenbeim apud Poflevinum
)
Teutoni-
cus
,
cum in HeiJelbc-aenfi
Gymnafio
per annos ferme ^uinquciginta Philofo-
phiam & Theciogiam docuiffet
,
obiit
A. 1480. de quo Trithemius cap.
864.
de S. E. & de luminaribus
Gcrma-
nieq cap. 222. Ejus fcripta
.
Quxfliones
Scntentiarum
,
piurefque Sermones
,
col-
lationes & orationes
.
Nicolaus WalVJngtonus
,
Anglus Mo-
nachus Kirkehamenfis Ord. fratrumre-
gularium
.
non Cifierc. ut ipfe fatetur
Vifchius pag. 252, BibL Cifterc. circa
A. 1193.
prxter librum de virtutibus&
vitiis
,
etiam fcripfit hifloriam de Duce
Waltero Efpec quem virum magnum &
potentem vocat Joannes Haguftaldenfis
ad An. 1132. Vide Baleum III.
35.
&
Pitfeum pag. 260. feq. Elogium ejuf-
dem Walteri & Orationem An.
11
38.
ad milites habitam exhibet Ethelredus
Rievallenfis de bello Standardii
p. 338.
339.
feq.
Nicolofa Sanuta pro reftitutione or-
namentorum Matronarum
,
Manufcr.
memoratur a Sandero in Bibl. Belgica
parte 2. p.
221.
Niconis Grammatica inter Codices Ma-
nufcriptos qui A. 1250. fuere in Mo-
naflerio Benedicloburano in Auftria
,
memoratur apud Bernardum Pezium
Tom. 3.
Anecdotorum parte
3. pag.
622.
Joannes Nider . Supra Tom.
4,
pag.
108.
Nideraltahenfls . Supra
p. 136.
Theodorus de Niem five Nihem
,
Wefl-
phalus Germanus
,
per triginta feptem
annos & ultra
,
curiam Romanam fe-
ciatus fub quinque Pontificibus
,
Gre-
gorio IX. Urbano VI. Bonifacio IX.
Innocentio VII. & Gregorio XII. Ex
cle-
I A
T I N I 7 A T
cicrico
Lucenfi &
litterarum Apofto-
licarum
abbreviatore
Epifcopus eledrus
Verdenfis
contra
Ottonem
,
Magni
,
Ducis
Brunfvicenfis
filium : quo praz-
valente
Romam
reverfus & Epifcopa-
tus
Cameracenfis
dignitate ornatus diem
obiit in
Concilio Conftantienfi
,
non
ante A. 14
J
7-
Scripfit
Tres
libros de fchtfmate
,
quibus res
ab An. 1378.
ad 1410. laudato ftudio
perfequitur . Prodiere Norimberga? 1532.
fol. atque cura Simonis Schardii
,
Ba-
fil. 1560. fol. addito libro quarto
,
divi-
fo in fex partes
,
cui titulum Nemus
(
a
)
Unionis audlor indidit . Libros prio-
res in multis iocis pleniores , in pluri-
bus variantes ab editis habere fe tefta-
tus eft Henricns Meibomius nepos T.
1. pag. 3.
Ex libro primo de fchifma-
te
,
excerpta de gefiis
Ottonis Tarenti-
?ii
,
Ducis Brunfvicenfis exhibet illuftris
Leibnitius T. 2. fcriptor. Brunfvicenf.
p. 50. 56. Ex libro tertio excerpta de
Poteflate Pontificis atque Imperatoris
,
&
an Imperator in temporalibus
fubfit
Pon-
tifici ,
apud Gold&ftum T. 2. de Mo-
narchia Imperii pag. 1576. 1379.
cum
Epiftola Joannis Leodienfis Epifcopi &
Cardinalis ad Theodoricum a Niem
,
Protonotarium Ecclefias Rom. quatenus
Papte fit obediendum . Libri quatuor
recufi Bafil. 1566. fol. Norimb.
1592.
Argentorat. 1608. & 1629. cum Zaba-
rella &
Jo.
Mario Belga .
De neccjfitate reformationis Ecclefix
in
capite & membris
,
V. C. Hermannus
ab Hardt Tom. 1. Concilii Coniran-
tienfis parte 7. edidit fub nomine Pe-
tri de Alliaco : fed Niemii effe ipfe de-
inde deprehendit
,
illique auclori refti-
tuit p. 28. prolegomenon .
Exhortatio ad Rupertum
,
Regem Ro-
manorum
,
ut a diuturno fomno excita-
tus Pontificum fchifma exffcirpet & Irn-
perii jura reformet
,
exftat apud Gol-
daftum Tom. 2. de Monarchia Im-
perii pag.
1381. b. 1384. b. Idem for-
tafie liber
Niemii de reformatione Eccle-
fue
Romanx
,
quem Manufcr. in Bibl.
Tcm. V.
<_a~) Non Nimus
,
ut excufum apuil Oudinum
I S' L I B. XIII.
i
37
Czfarea Gefnerus pridem memoravit .
Privilegia
five Jura Imperii circa in-
vejlituras Eptjcopatuum
& Abbatiarum
,
reftitutas per Papas
Imperatoribus
Ro-
manis
,
& fimul varia;
hiftorise ad eo-
rum illunxationem utiles
, in Simonis
Schardii fylioge de jurifdictione
Impe-
riaii
,
Bafil. 1566. fbl. pag.
785. 859.
Argent. 1609. 1618.
4.
Vitas Pontificum Romanorum a Nico-
lao IV. ufque ad Urbanum
V. una cum
continuatione Anonymi ad An. 141 8.
additis Imperatorum geftis . In
Jo. Ge-
orgii Eccardi Corpore fcriptorum me-
dii xvi T. 1.
p. 1461. 1550.
Hifioriam & Vitam Joannis XXIII.
Papir primus edidit Henricus Meibo-
mius avns
,
Francof. 1620.
4. inde fa-
miliam ducit in tomo primo fcripto-
rum rerum Germanicarum
,
quos pra>
claro iludio recenfuit Henricus Meibo-
mius nepos
,
Helmit. 1688. fol.
p. 5.
50.
*
Geminos difiinguendos efle Nie-
mios fub eodem Theodori nomine
,
vel
forte alterum quidem fub Joannis , al-
terum fub Theodori nomine demon-
itrafiTe mihi vifus fum in nota ad An.
1400. Annalium Raynaldi . Eccardus
in corpore Hiitor. medii xv\ Tom. I.
Chronicon quoddam Pontificium evul-
gavit nomine Theodorici , vel Theodo-
rici vel Theodori Niemii
,
in cujus calce
hxc legebatur adnotatio :
finis Ckronici
Theodorici Niem
Jamofiffxmi
literarum A-
poflolicarum fundatoris Hofpitalis Aliman-
norum in urbe
,
qui obiit &fepultus
efl
Tra-
jecli Leodicenjis Dicccefis in
Ecclefia S,
Gervafii ,
in qua erat Canonicus An. D.
1400. Theodoricus iile quicunque tan-
dem is fuerit
,
alius profeclo cenfendus
eft a Theodoro lifo-orum de
fchifinate
auclore
,
qui & poft Annum 1410. vel
1417.
ut hic Fabricius monet
,
decef-
fit , & Epifcopum Cameracenfem
, non
Canonicum S. Gervafii Leodienfis e-
git . Forte tamen Theodoricus ifte Ec-
cardianus Joannes appellandus erat , ut
legit Codex Tridentinus ejufdem Ec-
cardiani Chronici ab eodem Eccardo in
S Pra>
Toro. 3.
pag. 1256.
.
BIBL. MEDIJE ET I NF I M7E
Pra.'fatione ad Tom. I. indicatus . Cum
vero Anonymus Vaticanus
,
quem fe-
pe laudat Raynaldus in Annalibus
,
&
autlor Anonymus vitce Innocentii VI.
a Baluzio vulgatae cum Chronico iito i-
ta conveniant
,
Ut ne verbis quidem
difcrepent
,
unus idemque Joannes feu
Theodoricus Niemius horum omnium
audlor cenfendus eft . Juvat infuper a-
nimadvertere ex ejufdem Eccardi tefti-
monio Engelhufium in Chronico opus
illud Niemii de fchifmate defignare fub
nomine Chronici Theodonci Niemii
minoris
;
ex quo non obfcure indicen-
tur Theodorici Niemii duo
,
quorum
alter fenior
;
alter
,
nempe aucTor de
fchifmate
,
junior extiterit
.
Ermoldus Nigellus . Supra T. 2. p. 108.
Nigcllus Wirek.erus
,
Monachus & Prse-
centor Cantuarienfis , Regum tempori-
bus Henrici II. Richardi I. & Joannis
circa An. 1280. ad 1200. De illo prce-
ter Lelandum o 202. Baleum III.
50.
& Pitfeum pag, 270. Flacius in Cata-
logo tefrium Veritatis , & Jacobus Tho-
mafius
aoosoe&iT
5
, fingulari de hoc Ni-
gello diflfertatione Lipf. 1679. 4. Scripta
ejus apud Lelandum : DijlinEiioncs
fu-
per Novum & Vetus Tefiamentum : at-
que Excerptiones ex Gvarnerio Grego-
riano fuper
Moralia in Jobum
,
de quo
Gvarnerio (
Homiliario aliis nuncupa-
to )
dixi T. 3. pag. 121. De Nigelli
Bruncllo five fpeculo fiultorum illiufque
editionibus dicTum fupra Tom. 1. pag.
285,
Vide & Tom. IV. pag.
133.
Ab
hoc fpeculo diverfus liber eidem Le-
Iando memoratus de abufu rerum Eccle-
fiafticarum
,
qui incipic : Sincere &
fi-
ne fimulatione
,
quanquam dedicatus ei-
dem Gvilelmo
,
Elienfi Epifcopo
,
cui
Brunellum Nigellus confecravit : fi-
cut etiam verfus continentes Monita
Moralia
,
de virtutibus & vitiis rebuf-
que facris , mifcellaneifque aliis
,
Ma-
nufcriptos in Bibl. Cottoniana . Ca?te-
ra apud Baleum & Pitfeum funt
.
ad
eundem Gvilelmum Epifiola de erudi-
tione Bralatorum : Commentarii Numero-
rum
,
hoc eft , ut intelligo
,
in Nume-
rorum librum
,
De vitiis Curatorum .
Incip. Sentite de Domino in bonitate .
Monita ad Arnicum . Incip.
Poftquam
triftis hiems Zephyro . Contra barbariem .
Incip. Si mihi credideris linguam cohi-
bebis
. Cum horum aliquibus
commu-
ne aliquid Iiabere videntur quce exftant
in Bibl. Cottoniana
,
in qua & alia de
quibus apud Pitfeum filcntium : & no-
tata ab Oudino Tom. 2.
p. 1654. feq.
Verfos ad Ilonorium
, Friorem Can-
tuarienfem de ligno dulci
,
de Monachis
,
Epiftola partcnetica . De S.
Catharina
,
Epitaphiu.a Emmx &c. Miracula S. Marice
Genitricis Dei libris III. ubi de S.
Dunfta-
710
,
de Jultano Apofiata interfetlo
,
de S.
Ildefonflo & aliis . Verfus de vita& vir-
tutibus Monachorum . Incip.
Quid deceat Monachum vel qualis de-
bcat
efje
,
Quid jubet ut dicam
,
porrigat
ipfe
manum .
Paffio
S. Laurentii Martiris
,
Incip.
Palma triumphalis rofeo redimita cruo-
re
Divitiis cuntlis digno prxcellit honore .
Vita S. Paidi
,
primi Eremitx
,
Incip.
Jufftt
advrari Dccius ftmidacra Deo-
rum
,
Vir fitiens pccnas & cxdem Catholico-
rum .
Verfus rhythmici contra
ftagitiofos tem-
porum mores . &c.
Ex Nigelli Fratris de Regali loco ex-
cerptis Manufcriptis nonnulla de
Ju-
dacis in Anglia affert Antonius Wood
in Antiquitatibus Oxonienfibus ad An.
1143. T. 1.
p. 51.
Francifcus Niger
,
de quo pauca fu-
pra T. 2. p. 197. Venetus Doclor,cu-
jus integrum nomen Pefcennius Fran-
cifcus Niger Mathefeos peritus
,
cujus
libellus de ratione Epifiolas fcribcndi ex-
cufus Venet. 1488. 4.
Friburgi
1499.
4.
Daventria? 1501. ^.Grammaticx libri
XIV. ad Leonardum Bottam
,
equitem
Mediolanenfem .
Epifioh ,
ex quibus una ad Jacobum
Comitem Purliliarum A. 1492. de qua
fupra T. 4. p. 17. Alia pramifla libris
Atfro-
L A T I N I T A
Aftrologicis Julii
Firmici
,
editis apud
Aldum 1499.
fol.
Praetereo alios hoc nomine juniores
,
Francifcum
Nigrum
,
Baflanenfem circa
Annum
1540-
^c deinceps : cujus funt
liber
de
fitu & moribus Rhetorum , &
Reulae
elegantiarum
,
& tragcedia : Ii-
berum
arbitrium
,
aliaque quae poflunt
apud
Simlerum videri .
Francifcum
Nigrum Cyriacum
, cujus
exftant libri tres Coutroverfiarum fo-
renftum & difquifitio atque allegatio-
nes de jure fucceflionis in Ducatum
Mantuae . Francof. A. 1628. 1629.
Francifcum Petrejum Nigrum
,
cujus
libros tres Nuptiarum Britannicarum
excufos Mediolani
1559.
8. habet Bi-
bliotheca Barberiniana .
Francifcum Nigrum
,
aucTorem Lexi-
ci Italico-Latini plus fimplici vice e-
diti , & divifi in libros X. ordineque re-
rum vocabula & locutiones Dantis
,
Petrarchae
,
Boccacii
,
Bembi aliorum-
que primae claflis in lingua Italica fcri-
ptorum digerentis . Mihi ad manus efl
editio Veneta 1568. fol. praeferens no-
men au&oris di M. Francefco Alunno
da Ferrara . Titulus priorum editio-
num : le ricchezze della lingua volgare
A. 155
1.
1
5
5<5.
1557.
Sed pofleriorum
A. 1562. 1568.
1575.
della fabbrica del
Mondo .
Jo.
Francifci Nigri
,
Bononienfis fi-
lios duos Alexandrum Nigrum
,
Canoni-
cum
,
cujus hiftorico myftica leclio Ma-
niliani Bononienfis monumenti lauda-
tur in Bibliotheca Aprofiana pag. 42.
& Blancum Nigrum piclorem eximium
,
cujus fylloge
,
Bononiae 1658. fol. edita
infcribitur : Prima Cruciata
,
five fo-
cietas armorum Chriftianorum
,
Cruce
infignium .
Julium Nigrum Ferrarienfem S.
J.
defunclum Ann. 1720. iEt. 72.
cujus
hiftoria
poftuma de Scriptoribus Flo-
rentinis
,
qua paflim ufus fum in hoc
opere
,
prodiit Ferrariae 1722. fol. De
hoc Nigro
confuli potefl Hieronymi Ba-
rufaldi Epiftok
inferta Tom. XXXIV.
Diarii eruditorum
Italiae p. 276. fcq.
T I S L I B. XIII.
1-J9
Nicolaum Nigrum Venetum
,
Poetam
Italum
,
qui oftonis rhythmicis verfi-
bus bellum inter mufcas
,
cimices &
formicas geflum cecinit , eodemque me-
tri genere D. Nicolai rcs geftas
,
co-
mcediam Candidam & aliud drama A-
nimae felicis nomine . Vide Erythraei
pinacothecam 1.
p. 248. feq. &c.
Petrus Niger
,
(
Schvvart
)
Germa-
nus
,
Ord. Praed. Hebraicas litteras a
Judaeis edoclus itt Hifpania apud Sal-
maticenfes
,
atque Theologiae ftudio o-
peratus in Galliae Academia Montis-
peflulana
;
& deinde in Germanioe Fri-
burgenfi atque Ingolftadienfi : denique
Herbipoli , ubi docuit , evocatufque Bu-
dam a Matthia Hungariae Rege
,
ibi
pofl A. 148 1. diem obiit . Scripfitopus
eximium contra
perfidos Judxos de condi-
tione vcri
Meffia ad Pfalm. CXVIII.
22. Lapidem quem reprobaverunt
adifi-
cantes
,
hic fafius
efl
in caput anguli . O-
pus dicatum Epifcopo Ratisbonenfi Hen-
rico III. de Abfperg
,
editumque pri-
mum Eslingae
1475.4.
imo in fol. apud
Conradum Fyne Loca veteris Tefr. citare
folet Hebraice
,
litteris Latinis defcripta
cum interlineari Latina verfione . Re-
cufum deinde Norimbergae
1477.
Ne-
que aliud eft quam liberior verfio Ger-
manica fuperioris operis
,
atque uberius
explicata & undecim diflributa libris
,
quae infcribitur PrW ZHO ftella Mef-
flx ,
& Germanice prodiit Eslingae
1477.
4. Vide de hac Germanica editione
laudatiflimum Wolfium noftrum Tom.
IV. Bibl. Hebr. pag. 525.
feq. & de
Latina Tom. 2. p. 1037. & 11 10. feq.
& Jacobum Quetif de fcriptoribus Do-
minicanis Tom. 1, pag. 861. feq. Scripfit
praeterea hic Niger & Matthiae Regi
dedicavit Clypeum Thomiflarum adver-
fus
omnes DoEioris Angelici obtreElatores
.
Venet. 148 1. 1504. fol. Neque diver-
fus ab hoc Nigro eft Petrus Teuto cu-
jus traclatus contra Indos memoratur a-
pud eundem Jacobum Quetif Tom. 1,
pag. 855.
Neque enim legendum contra
Indos
,
fed contra Judaos .
Radulphus Niger
,
cujus
Chronicon
S 2
Ma-
140 BIBL. MEDUE
Manufcriptum laudat Antonius Wood
iil Antiquitatibus Oxonienfibus ad A.
1170. Tom. 1. pag.
55.
atque alibi .
Syllanus de Nigris
,
Papienfis Medi-
cus cujus expofitio in Rhafis librum
nonum ad Almanforem prodiit Vene-
tiis
1483.
Joannes de Nigro Monte
,
Juris Cano-
nici Doclor, cujus Difputatio A. 1436.
in
Conctlio Bafileenii habita
,
qua B.
Virginem in peccato originis conceptam*
fuifle negavit , Manufcripta Bafilese . Vi-
de Oudinum T.
3. p. 2391.
Ninianus Monachus Cantuarienfis
,
Ord. Bened. fcriptor Eulogii five Chro-
nici
in quinque libros divifi ab Orbe
condito ufque ad A. C. 1367.
Manu-
fcr- Oxonii
,
de qno idem Oudinus T.
3. p. 1089.
Augujiinus Niphns
,
Jopolitanus Cala-
ber jam Eutychii vel Philothei jam de
Medices vel Magni cognominatus ap-
pellatione Philofophus Peripateticus ce-
leberrimus docuit Patavii , Pifis
,
aliif-
que Italis locis
,
denique obiit major
feptuagenario SvelTce ih terra Laboris
poft A.
1545.
quo expofitiones fuas in
Ariflotelis Hiftoriam animalium dica-
vit Paullo III. Vide Cornelium Tol-
lium de Jitteratorum infelicitate pag.
426. edit. Menckeniana? . Scripfit quam
plurima
,
ex quibus primum Venetiis
Anno 1492. fol. lucem viderunt libri
fex de Intelledru & de Dxmonibus
,
recufi Venet.
1503. 1527. Coetera illius
a Nicolao Toppio in Bibl. Neapolitana
pag. 4.
feq. fed plenius & accuratius
recenfentur a Gabriele Naudivo in <u-
dicio de Niphi fcriptis
,
edito Parif.
1645. 4. cum opufculis ejus moralibus
ac politicis : atque inde a Leonardo
Niccdemo in addendis ad Toppium
p.
3.
feq. &a Nicerono in memoriis Gal-
lice editis dc viris eruditis T. XVIII.
pag. 65. feq. Preeter hos de Nipho con-
fulendi Jovius in elogiis pag. 171. Bae-
lius in Lexico & C. A. Heumannus
in Aclis Philofophor. parte XVII. pag.
764.
feq. Opera Philofophica Niphi fex
Volumin.ibus in fol. junctim edita Ve-
ET INFIMM
netiis A.
1559.
exitant in Bibl.
publi-
ca Leidenfi .
Nithardus S. Angilbcrti filius
, Caro-
li M. nepos ex Bertha filia
, Abbas S.
Richarii Ord. Bened. in Gallia dioece-
feos Ambianenfis
,
atque in pradio ad-
verfus Danos extin&us An.
853. Vide
Sammarthanos Tom. IV.
p. 787. ubi
de Anjilberto
,
& pag. 788. Paulum
Petavium in fyntagmate de Nithardo
,
edito Parif. 1616.
4. & in tomo fecundo
Andreas du Chefne de rebus Franco-
rum pag.
351.
Voffium II.
34.
Balu-
zium ad Lupi Epift.
55.
& Cafp. Bar-
thium XLVI. 9. Adverfar. quo judice
eordatus hic fcriptor
<& prudens
,
proque
iis temporibus cgregie difertus
,
qualem
fane decuit virum tanio genere oriundum
,
tanta rerum experientia fubnixum
,
nam
& legationibus inter
filios
Ludovici Pii
funclus
cfl ,
& turmis nonnullis a parti-
bus Caroli Calvi p-rxfuit hic Nithardus
,
fatis ca:tera laudatus
,
modo odio in Lo-
tharium minus indulgeret fuo .
Scripfit ad fratrem Lotharii
, ( Caro,-
lum Calvum ut videtur )
dc-
diffcnfw-
nibus filiorum Ludovici Pii ab A. C.
814. quo Carolus M. obiit
,
ad annurn,
ufque
843. libros IV. editos primum
a Petro Pithcco inter fcriptores coceta-
neos duodecim Parif. 1588. Francof.
1594.
8.
p. 433.
488. Inde in Andrea:
du Chefne T. 2. de rcbus Francor.
p.
359.
emendatiores ex Manufcr. Ale-
xandri Petavii : denique in
Jo.
Geor-
gii Kulpifii fcriptoribus rerum Germa-
nicarum
,
quos ftLncx Sylvio de rebus
Friderici III. fubjicit , Argcntorat. 168^
.
& 1702. fol. p. 83.
Bonaventurs Vul-
caniii Excerpta ex hiftoriarum Nithar-
di libro tertio
,
in ejus fylloge de lit-
teris & lingua Getarum Lugd. Bat.
1597.
8. pag. 67.
contincnt repetitam
ex Nithardo formulam fcederis intcr Lu-
dovicum, Ludovici Pii filium & Carolum
Calvum lins.ua utraque
,
Theetifca^A Ro-
mana ,
de qua formula di:;i f.ipra T. IV,
pag.
287.
*
Authores Hiftorias Litera-
riae
Gallica; T. V. p. 204. cavStnt in-
fignem hunc Galliciun fcnptorem Tv'
na-
L AT I N I T A T
nafticam
profeffionem
nequaquam exer-
cuiffe
;
quod
enim Monachus extiterit
,
nulla alia conje&ura
Scriptores Gallici
fibi olim
perfuaferunt ,
nifi quod ejus
cadaver
eamdem cum Angilberto patre
fuo Abbate S. Richarii fepulturam ha-
buerit ; cum tamen ex vulnere in bel-
lo
accepto obiiffe conftet
,
multo pro-
babilius hinc fufpicantur iidem Hiflo-
riae literarice Galiica* Scriptores T. V.
pag. 205. militem egiffe
,
atque obiiffe
,
quo tempore Normanni Neuftriam , &
Ambianenfem tradlum hoftiliter excur-
rebant An. 858. vel
859.
Adamus Nizardus
,
fupra Tom. 1.
p. 10.
Nizo Abbas Mediolacenfis
,
ad Sara-
vum fluvium iu dicecefi Trevirenfi vi-
tam S. Bafmi feculo VII. extremo Ar-
chiepifcopi Trevirenfis , non ante fecu-
lum decimum videtur fcripfiffe
,
qua?
cum notis exftat in Actis Sanftor. T.
1. Martii 4. p. 315. 320.
Noboas five Roboas
,
Diaconus Cafi-
nenfis circa Ann. 1120. quem Petrus
Diaconus cap.
42. ait praster fermoncs
de totius anni feftivitatibus
,
fcripfiffe
Vitam S. Confefforis Chrifii Lconardi .
Exftat , fed interpolata apud Surium 6.
Novembr.
Leonardus dc Nogarola
,
Protonotarius
Apoftolicus
,
cuius liber de beatitudine
prodiit Vicentiae
1485. fol. & alter dc
Mundi aternitate ibid. 1486. & Bono-
nia? 148 1. Idem traditur jubente Sixto
IV. confignaffe
Officium
Conceptionis B.
Maria Virginis .
*
De hoc viro
,
quem
inter Claros Vicentinos recenfet Petrus
de Brutis Catarenfis io Dalmatia Epi-
fcopus in Epifiola ad Oliverium Arzi-
ganenfem
,
cujus memini V. Oliverius
;
ha?c habet idem Petrus in hac ipfa E-
piftola : Fuit Leonardus Nogarolus jum-
mus Theologus . Venerandus Patcr illc il-
luflrandce veritatis caufa SS. PP. fcriptis
&rationibus quampluribus Bencdi&< Vir-
ginis conceptionem adeo illuflravit ,
ut in
po/ierum ab aliquo impugnatum iri videam
I S L I B. XIII.
141
minime .... ob quam rem celeberrimum
,
ut ita dixcrim
, officium a Sixto Pontifi-
ce Maximo perleBum
fuit fummopere ap-
probatum .
Ludovicus Nogarola (a) Comes Ve-
ronenfis
,
junior quam ut de eo referre
debeam ,
& de quo confuli poteft Ni-
ceronus Tom. 12. memoriar. pag.
305.
& Diarium eruditorum Italise Tom. 9.
pag. 118. feq. ubi etiam exfpeclare ju-
bemur Oftavii Alecchi opus de fcri-
ptoribus Veronenfibus . Praster alia fcri-
pfit hic Nogarola Timotheum dialo-
gum de Nili incremento . Venet. 1552
4. Mediolan. 1626. 4. Vertitque Plu-
tarchi Platonicas qua'ftiones , tkjo. Da-
mafceni libellum de his qui in fide dor-
micrunt . Veronse 1532.
^.Ocellum Lu-
canum de natura Univerfi , Venet.
1559.
4.
De aliis ejus editionibus dixi lib. 2.
Bibl. Gra?C cap. 13. Epiflolam vero ad
Adamum Fumanurn
,
Canonicum Ve-
ronenfem ,
de illuflribus Italis qui Gra-
ce fcripferunt
,
quam Nogarola Ocello
fubjunxit, & inde Tho. Galeus
,
Can-
tabrigia: 1671. 8. ego recudendam cu-
ravi Hamb. 1709.
8. cum variorutn
fupplementis ad Voflium de Hiftoricis
Grxcis Latinifque .
Nonnitus poft Joannem Biclarienfem
Epifcopus in Hifpania Gerundenfis
,
laudatur ab Hildefonfo Toletano cap.
10. de S. E. fed nullum ejus fcriptum
memorante . Interfuit Concilio Tole-
tano IV. A. C.
633.
Vide Nic. Anto-
nii Bibl. veterem Hifpanam IV.
5. T,
1. p.
228.
S. Norbertus Clivenfis
,
Ann. 11 20.
Prxmonflrati indioecefi Laudunenfi con-
didit Ordinem obfervantem regula? S.
Auguftini
,
& A. 1125. confirmatum a
Papa Honorio II. inde Archiepifcopus
ab A. 1127. ad 1134.
Magdeburgenfis
,
& Sanclis adfcriptus A. 121 5. de quo
fupra in Hugone difcipulo , Tom.
3. p.
298. Jo.
Chryfoftomus von der Sterre
in Vita S. Norberti ,
Antvverp. 1656.
8. Przecipue Papebrochius in ActisSan-
clor.
CO
De foeminis eruditis hujusgentis Nogarolarum Angela , Genevra
,
Antonia & Ifota
eonfuiendus
Gaddius T. 2. pag,
106.
*4
2 BIBL. MEDIM ET INFIM7E
flor. T. r. Junii 6. pag. 804. feq. &
Janningus Tcm. 6. pag. 21. feq. & 30.
feq. ubi contra Philippum MuIIerum :
Ludovicus Hugo in vita A.
1704. edi-
ta Gallice
,
atque in Annalibus Ordi-
nis Prsmonftratenfis . Joannes Paige m
Ccenobii Iburgenfis fundator
,
primuf-
que Abbas fuerat . Edidit
Jo. Georgius
Eccardus Tom. 2. Corporis medii atvi
p.
2idi.
2194.
Vide & fupra Maunts
Roft.
Nothebertus qui Voffio
p. 278. idem
Bibliotheca Praemonftratenfi pag.
395.
Lelando c. 98. Baleo II. 8. & Pitfeo
feq.
Cafp. Sagittarius inhiftoriaS. Nor- pag. 141. reciius Nothelmus Londinen-
berti
, Jen. 1683. 4. Jo.
Georgius fis . Etiam a Beda
,
qui ei qu&ftiones
Leukfeld in antiquitatibus Prarnonitra- in iibros Regum dedicavit , T.
4.0pp.
tenfibus : Philippus Mullerus in vindi- pag.
333.
Nothelmus appellatur . Scri-
ciis Norbertinis de reliquiis S. Norber- pta qua? ei a Baleo & Pitfeo atribuun-
ti e Ccenobio B. Virginis Magdebur- tur , nufquam exftant
.
genfi Pragam nunquam translatis
,
Jen.
Antiquitatum Nordgavienfium Codex
1683. 4. Jo.
Chriitophorus Olearius in Diplomaticus ,five Diplomata CCCCXX.
diff.
Epiflolica de numo S. Norberti
,
Arnitad.
1704.4. SamuelisWaltheri diif.
Norbertum male confecratum coii. Mag-
deburg.
1728. 4. &c.
Hujus Norberti unicus exftat Sermo
exhortatorius ad Inftituti fui alumnos,
quibus res Epifcopatus Aureatenfis fi-
ve Eichftettenfis in Franconia Germa-
nia? ab oftavo ufque feculo quo condi
illum contigit
,
praeclare illuftrantur
,
prodiit Francof
1733.
fol. editore lllu-
ftri viro Joanne Hcnrica de Falckenftein
,
fxpius editus
,
etiam in Bibl. Praemon- (a) Confiliario & Nobili aulico Eich-
ftratenfi pag. 402. & in Bibl. Patrum
Lugd. T. XXI. pag. 11B. De caeteris
ejus fcriptis ita laudatus Paige
p. 304.
Santlus Patriarcha
nofter Norbertus
y
qui
multos interpretatus
eft
Sacrx Scripturjt li
ftettenfi
,
qui &; notas hiftoricas
,
ge-
nealogicas & geographicas , & mappam
veteris Nordegaviae Geographicam ad-
junxit
,
ac prceter hodceporicon Wili-
baldinum
y
& anonymum vitae Wilibal-
bros
,
qui extant Manufcripti in Biblio- di fcriptorem addidit itatuta dicecefa-
theca
Cappenbergcnfis Monafterii in
IVeft-
p'halia .
Scripftt quoque de Vijionibus ac
Kevelationibus
fibi
Coloni.e & alibi
fa-
tlis libros tres
/
Item Sermones de obitu
SanSlorum ad populum
,
ut teftatur Gvi-
lelmus Eifengrenius in Catalogo
teftium
veritatis orthodoxx
Ecclefix Doclorum
na Epifcopatus Eichitettenfis . Eident
laudato Falckeniteinio debemus opus
duplex
,
editum Germanice quorum u-
num Antiquitates Nordgavienfes
,
( b
)
originefque Epifcopatus & fucceifiones
Epifcoporum Eichftettenfium perfequi-
tur , editum Francof.
1733.
fol. Alte-
Scrtpfit prxterea luculcnter & dotliflime rum de memorabilibus univerfa Nordga
de brevitate & raducitate viti.e humanx
y
De fuavifjimo Chrifti Jugo

de reftitutio-
ne regularis vitx ac difciplinz
T
& prx-
clarum opus pro
defenfione
Innoccntii Pa-
px fccundi
,
contra Petrum
,
Leonis
filium
Pfeudopapam
j
Qu<e bdlorum
ftrage
peric-
runt
.
Norbertus Abbas fecundus Iburgcnfts
,
Ord. Bened. fcripfit circa A. 11 18. Vi-
tam Bennonis Epifcopi Ofnabrugcnfis A
1088. defuncli
,
vi.e ( c )
ab ultimis temporibus , de pro-
vinciis Principibufque . Svobaci
1734.
fol. duobus Volum. Sub idem tempus
antiquitatcs Ethmcifmi Nordgavienfis
,
i-
tidem Germanice juris publici fecit V.
C. Jo.
Alexander Dcederlinus (d) Lycei
Weiffenburgenfis Rcclor ,
Ratisbonae
l
7M>
4-
.
r
'
,
.
Normannica Gens
,
mquit Ordencus
Vitalis ad A. 1135.
lib. XIII.
p. 903.
qui primus ejufdem
fi
fecundum
Lcgem Dei viveret
,
& fub
bo-
CO
Afta Erud. A. 1753.
pag.
484. /trbtit der
Celehrten in Reich 2. Stuck pag.
173.
C^D
Afta Erud. A. J734. pag. 252.
(O
Id. pag.
458.
(d) Id. pag.
46 1.
LATINITA
bono
Pr'mcipe unanimis effet ,
Chaldais
fub
Nabuchodonoforc ,
&'
Peyfts ac Me-
dis fub
Cyro &
Dario
,
& Macedonibus
fub
Alexandro par ,
invincibiiis ejfet
,
ut
in Andia
&
Apuiia
,
Syriaquc Jrcquens
vitloria
teflimonium
illis perhibet . Cxtc-
rum
quia'diJcordia ipfos ab invicem
fe-
grcFat ,
& in fua vifcera lethaliter ar-
wat ,
exterorum vitloves a
Jefc fuperantur
,
ty
vicinis hofiibus cum ludibrio fpeclanti-
bus ,
mutuis itlibus immifericorditer ju-
gulantur
,
unde fua
matris oculi crebro la-
crymantur .
Normannicarum Legum Codex ex Ma-
nufcr. Pithceano editus in
Jo
Petri
Ludevvig reliquiis veterum monumen-
torum Tom. VII. pag. 149. 418. In-
terpretem Legum
,
longe antiquiorum
licet ,
non ante Ann. 1250. verfionem
illam condidifle
,
cditor difputat in
prolegomenis p. 50.
Normannicarum rerum fcriptores
,
fu-
pra T. 1.
p.
102.
Levoldus Northovius fupra
,
Levoldus
,
T. IV. p. 270.
Speculum Notariorum
,
tabellionum
& fcribarum , in quo XXIII. quaeftio-
nes circa eorum ofHcia & praxim re-
flecTuntur . Oppenheimii
15 14. 4.
Notgerus
,
Nothegerus
,
Notkerus natus
in Svevia ,
Epifcopus XLVI. ab Ann.
972.
ad 1008.
(
a) Leodienfis
,
apud O-
thonem III. Imperatorem
,
quem co-
gnatione attingebat
,
gratiofus in Epi-
itola ad Werinfridum Abbatem Stabu-
lenfem
,
vit S. Remacli
,
apud Surium
3.
Septembr. & gcftis Pontificum Tun-
grenfium
,
Trajeclennum
,
Leodienfium
a Chapeavillo praemifla profitetur fe
non hujus Remacli modo fed& caterorum
fua fedis Pontificum
tempora & gefia
,
qua undecunque potuere corradi
,
ad
fua
ufque tcmpora collegijfe . Gefta autem il-
la primorum Epifcoporum XXVII. non
4ub Notgeri fed fub Harigeri Abbatis
Lobienfis nomine edita funt a Joanne
(O
Anfelmus & /Egidius in Notgeri vita Tom.
1. Chapeavilli pag. joi. feq.
Jo.
BoIIandus Tom.
1. Februar. pag.
368. feq. Sammarthani Tom. 2.
Ga!lia> Chriftianae pag. 640. Carolus le Cointe T.
3. annal. Francor.
p. 191. feq. Alius Nocherus, fi
T I S L I B. XIII. i
43
Chapeavillo
,
T. i. fylloges fuse de E-
pifcopis Leodienfibus 161 2. 4. ut dixi
fupra T.
3.
pag. 189. &
Harigero au-
clori tribuuntur a Sigeberto
cap. 138.
Verifimile tamen videtur
, non diver-
fum opus fuifle quod a Notgero
fufce-
ptum
,
& ab Harigero Notgeri
amico
aliifque conjuncta opera perfeclum efl:,
ut non abfurde fufpicatur
Oudinus T.
2. pag. 484.
Atque in vita S. Remacli
apud Surium & apud Chapeavillum T.
1. pag. 82. feq. multa ad verbum ea-
dem . Exhibet autem Surius ad
3.
Se-
ptembris fub Notgeri nomine & vitam
S. Remacli
,
vigefimi feptimi ab
Ann.
650. ad 653.
Epifcopi Leodienfis
,
&
libros duos de cjus miraculis
,
in
quorum
fecundo monafterium Stabulenfe a Da-
nis A. 883. exuftum ita refertur
,
ut
au&or illo fe nuncio confternatum te-
ftetur
.
& ecce perfertur ad nos
trifiiffi-
mus &c. Itaque antiquioris fcriptoris
verba ha?c funt
,
(b) neque tamen i-
deo de Notgero aliquo feniore horuin
libroruin au&ore cogitandum . Vita S.
Landoaldi Archipresbyteri Sec. VII.Rot-
gani fociorumque Amantii Diaconi , A-
driani Martyris
,
Juliani , Vencianae &
Adeltrudis libris II. fcripta juffu Not-
geri abeodem Harigero
,
atque Notgero
auclori inde tributa cujus etiam Epiflola
A. 980. ad Womarum Abbatem Gau-
denfem data prsemittitur : exftat apud
Surium
19. Martii
,
& cum Henfche-
nii notis in Aclis Sanclor. Tom. 3.
Martii pag.
35. 41. Vitam S. Hadelini
Presbyteri circa A. 690. in fielgio , ea-
dem Acla fub Nodgeri nomine offerunt
Tom. 1. Febr.
3. p. 372. 376. & Ma-
billonius Sec. 2. Benediftin. p. 1013.
Notgerus Balbulus
,
difcipulus Ifonis
& MaVci nve Marcelli Scotigenx : Mo-
nachus Sangallenfis Ord. Bened. & Pref-
byter defuncTus A. 912. SancTis etiam
adfcriptus An. 15 14. de quo vita? ejus
fcriptor Ekkehardus Minimus junior
De-
Anonymo Mellicenfi cap. 65. credimus AbbasAu-
gienfis . Infra, Notgerus Balbulus
.
O)
Adde Voflium II. 38. pag. 332.
& II. 41.
P
a
- 353-
144
BIBL. MEDI& ET INFIMM
Decanus S. Galli apud Goldaftum T.
i. rerum Alemannicarum
p. 226.
247.
Canifium Tom. VI. antiquar. lecT.
p.
934. ( Tom. 3.
edit. nova?
p. 552.)
& Henfchenium T. 1. A6T. SancTor. A-
fus ad Regem Chriftum fufcipiendum
,
quos ex Antiphonario Manufc. Biblio-
th. Helmftadienfis edidit Polycarpus Ley*
ferus in hiftoria poefeos medii aevi
p.
274. Incip. Ave beati germinis . Ad il-
pril. 6. p. 579.
Joannem Mabillonium lud autem breve fcriptum
,
quod apud
eundem Canifium Iegitur , & in Tom.
27. Bibl.Patrum
p. 511. dicatum Laut-
berto fratri
,
& Jignificationem littera-
rum alphabeti Cantilenis fuperfcriptarnm
explicans , ad illud
,
inquam
,
fcriptum
referenda funt non modo qua: habet Si-
gebertus c. 108. fed etiam haec Ecke-
bardi , in Balbuli vita cap. IX. In ipfo
quoque ,primus ille
( Romanus Metenfis
)
litteras Alpbabeti fignificativas notulis
,
quibus vifum eji
,
fufum aut
jufum ,
ante
aut retro
affignati excogitavit
,
quas pojiea
cuidam Lamperto amice quxrenti B. Not-
kerus Balbulus dilucidavit
,
cum & Mar-
cianus
,
quem de nuptiis miramur
,
virtu-
tes earum fcribere molitus
fit
.
Ufus Notkerus antiquioribus Marty-
rologiis Adonis , Rhabani &c.
Martyrolcgium vulgatum ab eodem
Canifio Tomo VI. pag. 761. exftat in
nova editione Bafnagiana T. 2. parte
3. p. 89.
Idem Notkerus Balbulus putatur San-
llle aucTor librorum duorum de
Tom. V. AcTor. BenedicTin. Vide &
Gundlingiana XXVI. 6. &c.
Ejus librum de interpretibus Divina-
rum Scripturarum edidit Bernardus Pez
in limine tomi 1. Anecdotorum
, una
cum Sequentiarum libro 1. p. 17.
41.
Hunc Notkerum Ekkehardus cap.
9.
refert ritum modulandi in Ecclefia cor-
rexifle ad melodias moris Romani
,
&
Gregorii Magni antiphonarium : Dein-
dc cap. 16. ait eum focios docuiffe di-
fciplinam Angelicam in jubilis Sequen-
tiarum agendam
,
probatis Nicolao I.
PapK . Et cap. 20. excmplaffe five de-
fcripfiffe Epiftolas Canonicas Gra^cas a
Luitvvardo Vcrcellenfi fibi prseftitas :
Deniqne (
a
)
fubjungit : tranfiulit idcm
fan&us vir Pfaiterium de Latina in Bar-
baricam (
Theotifcam
)
linguam ,fxcut ho-
die efl
in armario . Hoc Ekkehardi te-
ftimonio adducli viri quidam eruditi
verfionem Pfalmorum Notkero Balbnlo
tribuerunt
,
quam Notkero Labbconi
recTius adfcribi mox videbimus . ln
prologo ad Luitvvardum
,
Vercellen-
fem
Epifcopum
,
cujus meminit & A-
nonymus
Mellicenfis cap. 65. quemque
integriorem edidit Mabillonius Sec. V.
BenedicTin. Notkerus ait fe pertinaciter
infiftere claborando metro de vita S.
Galli . Hi funt libri tres quos hexame-
tris fcriptos verfibus exftare Manufcri-
ptos notavit Vadianus . Vitam S. Gal-
li
,
dialogi fcriptam more vidiffe fe
Goldaftus
retulit . Nonnulla Notkeri
carmina facra exftant inter epigrammata
& hymnos facros illuftrium virorum
Monafterii S. Galli apud Canifium T.
V. parte 2. antiquar. LecT. pag.
728.
feq. ( edit. novce Bafnagiana? Tom. 2.
parte 3. p. 190. feq.
)
& in Bibl. Pa-
trum Lugd. Tom. 27. pag. 508. feq.
In his pag. 513.
etiam occurrunt ver-
(a) Edit. Henfchenianx cap.
37.
gallenfis
vita Caroli Magni
,
ad Carolum Craf-
fum quos poft Canifmm T. 1.
p. 961. ( e-
dit. nova: T. 2. parte 3. pag.
57.)
&
Andream du Chefne Tom. 2. rerum
Francorum pag. 107. emendatiores edi-
dit Sim. Frid. Hahnius, ut dixi Tom.
1. pag.
346.
Vide & Oudinum Tom.
2. pag.
323.
Gundlingiana XXVI. pag.
g^.
Dupinium Tom. 8. Bibl. Ecclef.
p.
56. Barthium XLVI. 8. adverfar. &c.
*
Omifit Fabricius Notkeri hujus E-
piftolam ad F. Rutpertum
,
in qua fe
de obtrecTationis crimine purgat
,
quam
vulgavit P. Pez , & Heuberus in Cod.
Diplomatico pag. 108.
Cum in Officina libraria proftantes
libros geminos ab Hahnio editos offen-
diffem
,
legiffemque in operis pr^fatio-
ne dari ibi Monachi Sangallenfis vitam
Ca-
L A T I N I T A T
Caroli Magni multo quam quae ex Ca-
nifio prodierit , corrccliorem
,
avide li-
bros mihi popofci . At fa&a cum Ca-
nifiano illo
coliarione vana fpe dece-
ptum me ftatim intellcxi
;
nam prae-
ter quam
raro duo ifta inter fe difcre-
pant
,
in
illis in quibus diuentiunt in-
terdum
vulgata editio prafferenda eft
nov . Canifianus Codex integrior eft
altero
,
qui definit in cap. XXX. Ca-
nifiano . Depravatae leclionis exempla
unum alterumvc accipc : Cap. I. edit.
Canif. Unum eorum
,
nomine Clementem
,
in Galiia refidere prxcepit Alterum
vero nomine Albinum in Italiam direxit
.
Codex Hahnii Cap. I. Unum eorum in
Gallia rejtdere prxcepit .... alterum vero
nomine in Italiam direxit . Canifius Cap.
V. Tum ille tali aucloritate roboratus
Ref-
pon/orium intonuit . Hahmus : Tunc ille
tali autloritate roboratus impofuit . Faten-
dum eft tamen & eximias interdum
Codicem illum offerre leftiones
,
ac
periodos quafdam hiulcas fanare
; cum
tamen rariora hax fint
,
ut vix unam
& altcram pagellam impleant
,
prajfta-
bat , meo quidem judicio
j
paucas ha-
fce variantcs dare quam opufculum
totum recudere .
Nctkerus Doclor,PicTor & Medicus five
Phyficus & artis Theoricx Magiftcr , i-
dem qui pro fcveritate difciplinarum
Piperis granum cognominatus fuit , cla-
rus & ipfe poft faxuli decimi medium
in Sangallenfi monafterio . De hoc E-
ckardus alter
,
libro de cafibus Mo-
nafterii S. Galli cap.
13. T. 1. Golda-
fti Alemannicor.
p. 55.
feq. Peritiam
ejus in arte Medica & picloria pluri-
bus celebrans , nullum tamcn ejus fcri-
ptum nominat , tantum ait eum fecifle
Othamaro Abbati decoras antiphonas
,
& hymnum : Retlor ccterni metuende
fe-
cli
,
& hymnum de una virginenon mar-
Tom.
V.
C*}T. 1. Bibl. Vindol.
p. 459.
feq.
757.
feq.
Lambecium
fecuti, Mabillonius
,
Hertius, & ex
parte Schilterus,
qui Otfridi Iaborem a Notkero
interpolatum fuilfe fibi perfuafit.
(O
Eckehardo
minimo cap. 20. vitae Balbuli
,
eumque fecutis Vadiano, Dupinio, Jac. Bafnagio
,
aliifque
.
1 S L I B. XIII.
145
tyre
,
Eckehardo feniori
,
Decano circa
An.
970. Notkeri Medici do&oris hy-
mnus de S. Othmaro
exftat inter San-
gallenfia a Canifio edita , atque inde in
Bibl. Patrum Lugd. T. 27. p. 516.
Notkerus Monachus Sangallenfis
ter-
tius
,
ftudio & do<3rina laudatiflimus
cognomento Labeo
,
defunttus
Anno
1022. Hunc Labeonem
,
ut recle
Jo.
Metzlerus lib. 1. cap.
44.
de illuftri-
bus Sangallcnfibus
,
non vero Otfridum,
ut vifum Lambecio ( a
) nec Notkerum
Balbulum ut quibufdam aliis perfua-
fum fuit
,
()
auftorem eiTe veteris
Theotifcx quam habemus verfionis atque
expofitionis Pfalmorum Davidis & cae-
terorum Canticorum Biblicorum
,
fymbo-
lique Apojlolici atque Athanaftani
, eru-
dite demonftratum eft a Bibliothe-
cario Sangallenfi clariffimo Bernardo
Franckio
,
(c)& a praxlaris Viris
(
<i
)
qui Lipfia? laudatiffimo ftudio & con-
jundla opera hoc jam agunt
,
ut non
minus linguae Teutonicae veteris origi-
nes & antiquitates clariffime pateant
atque illuftrentur
,
quam pra?fentis Ger-
manici idiomatis purioris cultura ac
nitor majore femper pulchritudine &.
gratia {elo commendet intelligentibus
.
Editionem hujus praeclari monumenti
Notkcriani debemus illuftribus Viris
Simoni de la Louvere
,
qui illud ex Co-
dice Sangailenfi curavit defcribendum
.-
& Joanni Schiltcro
,
qui Latine ver-
fum illuftratumque notis prado deftina-
vit , & nobiliffimo denique
Jo. Georgio
Scherzio qui poft Schilteri fata illud re-
cenfuit
,
vulgavitque in tomo primo
thefauri Antiquitatum Teutonicarum
,
Ulm. 1727. fol.
Vertit etiam idem Notkerus fimili
lmgua Theotifca librum
Jobi & in eum
Gregorii M. moralia : & qu3e in Bibl.
Sangallenfi fervari Manufcripta lauda-
T tus
(O
In diff. hiftorico critica, Notkeri pfalterio
prapmifTa in torno I. thefauri Schilteriani
.
Qd
~) Beytrage z."r critifchen Hi/iorie der deutfchen
Sprache von einigcn Mitgliedem der deuthefchen
Gefelhchafft in Zeipzjg
,
achtes StucK
,
T. 2. p.
576.
feq-
140 BIBL. MEDIJE
tusFranckius pag. x. te&atw
3
Boethiitm
de Confelaticne Phiiolophia:
,
Martia-
?iurr. Capcllam de nuptiis Mercurii &
Philolegice, atquc Organum Arijiotclls
.
De gloif.s Keronis
,
quem cum No-
tkero eundem facere voluerunt viri do-
cliilimi, dixi T. IV.
p. 224.
Notkerus Abbas Sangallenfis ab Anno
968. ad
07;
cujus avunculum Notke-
rum MediiouHi (
de quojam dixi ) fuif-
fe docet Eckehardus Junior
,
quem hi-
fioriographum Sangallenfes appellant
,
apud Goldaflum Tom. 1. rerum Ale-
mannicarum pag. 58. ubi plura de Not-
kero Abbate , nullorum tamen ejus in-
genii monumentorum mentio . Fallitur
itaque Eckehardus minimus
,
qui in vi-
ta Notkeri Balbuli , cap. 4. ibid. pag.
228. Notkerum phyficuma Piperisgra-
no diftinguit , eundemque poftea Abba-
f,em facTum fuiffe tradit
.
Notkelmus
,
fupra Notbertus .
Notingus Conftantienfis Epifcopus ab
A. 919. ad
934.
Ejus additiones ad Re-
medii Curienfis Epifcopi Canones pro
Ecclefiis Alemannicis colle&os videtur
lnemorare Goidaftus Tom. 2. Aleman-
nic. pag.
154. ( 132. ) furto fibi abre-
ptos cum bona Remedii parte conque-
ftus . Scripfiffe in Evangelia nctant
Sammarthani T. 2. p.
544.
Notkcrus
,
fupra
,
Notgerus .
Gvilelmus Nottingamus
,
fupra T.
3.
Pag. 157..
:'
Ncvalltcienfts Monafterii (
la Nova-
lefa )
Ord. Bened. ad radices montis
Cimifii in Segufma Italia? vallc (a)
Chronicon fcriptum circa A. 1060. ex
quo fragmentum de expeditione Caroli
3VI. adverfus Langobardos , & aliis ejuf-
dem in Italia geftis
,
& de obitu ejus
ac fepulchro per Ottonem III. Imp.
vifitato exhibet Andreas du Chefne
Tom. 2. rerum Francor. pag. 223.229.
atque alia fragmenta ex libro quarto
,
quinto
,
fexto ab A.906. ad 1024. pag.
CO J J
aC# Chifletius pag. 191. Opp. Hiftoric.
{b )
Nevv memoires of litterature T. 2. p. 122.
feq.
(c) Ita veteres Pafcha Pafcha, pro Pafcha Pa-
fchatis . Vide Baluzium ad Epift. Cypriani XX. p.72.
ET INFIMJE
&35- ^53'
Integnora cum emendatio-
nibus celeberrimi Muratorii in Tomo
2. fcriptorum Italice
,
parte 2. p. 694.
Novapianus Presbyter Romanus
,
au-
clor fchifmatis adverfus Cornelium
,
Romanum Epifcopum cujus Cathedram
invadere aufus eil A.C. 251. Hic cum
Novatorecufavit apoitatas five perfecu-
tionis tempore lapfos
,
quamlibet poe-
nitentes recipere . Scrip^a ejus reccnfet
Hieronymus c. 70. Catalogi , ad quem
notata pridem
,
nolo repetere : tantum
addo librum Novatiani de S. Trinitate
inter fcripta Tertulliani ac Cypriani
frcquentius vulgatum , feparata autem
editione tanquam Arianifmi pra:curfo-
rem commendatum a Wilhelmo Whi-
ftono Lond. 1709. 8. ab eo tempore il-
luftratum
,
Catholicarque fententia? vin-
dicatum effe a duobus novis editoribus
Edmundo Welchmanno
(
b
) Lond.
1724.
8. & a Joanne Jackfon. 1728. 8. Epi-
jiola cleri Romani nomine fcripta ante
fchifma ad S. Cyprianum inter Cypria-
nicas eft trigefima edit. Oxon. & tri-
gefima prima apud Pamelium
,
Balu-
ziumque : atque hic ipfe videtur libel-
lus quem de negatoribus recipicndis
,
a
Novatiano cum adhuc in Ecclefia de-
geret fcriptum fuiffe teftatur Pacianus
Epiftola 3. Epiftola de cibis Judaicis
y
& fcriptum de vera circumciftone
,
qua?
inter S. Hieronymi fcripta fspius pro-
diere
,
Novatianum habere aucTorem
videntur . Confer Oudinum Tom. 1.
pag. 283. Cartera qua? adhuc defidera-
mus fcripta
,
Hieronymo memorata
funt : de Pafcha (
c) de Sabbatho
,
de
Sacerdote
,
de Oratione
,
de Inflantia ( So-
phronius
." lafef ffi
evesdrut
)
& de Attalo
( Pergameno Martyre
,
cujus memoriam
Ecclefia 2. Junii celebrat .
)
Novatus Presbyter Carthaginienfis
,
( d) tempore S. Cypriani Epifcopi
,
non
ipfe Epifcopus
(
e ) aucTor dogmatis
quod ab eo nomen habet Novatiani de
non
d") Hieronymus cap. 70. de S. E. Novatus Cy-
ptiani Presbfter .
Qe
)
Vide Pearfon. annal. Cypriani A. jso. .
XXI.
Baluzium ad Cypriani Epift.
49. pag. 144.
LATINITATIS L IB. XIII.
147
non recipiendis lapfis bigamifque . Hic A. 1530.
in Comitiis Auguftanis , ut
Novatiano Romano favit adverfus Cor- ab Henningefio aliifque eft notatum .
nelium
,
&
Novatianum habuit dogma- Vitam ejus a nobilimmo Viro jacobo
tis fui
approbatorem . Scripta autem Burckhardo jampridem exfpe&amus
,
Novati nulla extant
.
quam promifit parte 2. de lmguas La-
Novati
Catholici fententia five homi- tinae fatis pag. 480. & parte 3. vita*
lia ad fratres
de humilitate & obedien- Ulrici Hutteni pag. 68. atque alibi , &
tia
& calcanda fuperbia
,
occurrit in de quo idem prseclara qua?dam monuit
omnibus Patrum Bibliothecis , ut in to- in parte prima vitas ejufdem Hutteni
mo III. edit. Parif.
1575.
& in tomo pag. 148. feq. & in Commentario de
V. Lugd. 1672. pag. 1082. Exftat et- Latins Linguae fatis parte 1. pag.
33*.
iam in Holftenii appendice Codicis Re- feq. Confulenda? & celeberrimi Viri
,
gularum pag. 78. Jo.
Frid. Chriftii
,
Nocles Academicae
Scrvilius Novianus Voffii
,
aliis No- Obferv. XIX. pag. 248. feq. Primam
manus vel Numanus
,
redTius Nonianus
,
editionem Eginhardi de vita Caroli Ma-
fed antiquior quam ut a me referri hoc gni huic Nuenario debemus , vulgatam
loco debeat
,
fuit enim inter eos quos cum Annalibus Anonymi ab A. 714.
juvenis audivit Quintilianus . Vide Ca- ad 829. Colon. 1521- 4.
De infecutis
faubonnm ad Sveton. in Perfii vitam
,
editionibus dixi Tom. II. pag. 84.
& Burrnannum ad Inftitutt. Orator. feq. & 87. de Annalibus illis pag. 87.
X. 1. pag.
914.
& Tom. IV. pag. 251. Praeter lecrudi-
Novientenfis Hifioria a Monacho quo- gnam ad Carolum V. Epiflolam
adjuncTa
dam Ccenobii Novienti five Apri Mo- etiam Nuenarii brevis narratiode origine
nafterii
( Eberfm.nfler
)
in Alfatia Ord. & fcdibus Francorum in Gallia Belgi-
Bened. fcripta circa A. 1235.
antiquio- ca
,
quae in editt. Eginhardi , Colon.
rum fubinde verbis res geftas referens 1561. Francof. 1617. & TrajecTi ad
tefte A. C. Auguftiniano in defenfione Rhen. 1711. 4. deinde recufa
(
c
)
et-
Arnolphi Bavariae Ducis quam edidit iam in collecTione fcriptorum Germ.
Monachii
1735. 4. p. 153. Hegvagiana Bafil.
1532.
fol. & cum
Novus Magifler de quo
Jo.
Trithe- Pirkaimeri defcriptione Germaniae Bafil.
mius in Chronico Hirfaugienfi ad A.
1585.
8. Jen. 1684. 8. & in Andrea;
1315. pag. 112. edit. Freheriana? : Ma- du Chefne Tom. 1. fcriptorum de re-
gnus hxreticorum numcrus fuit in Auflria
,
bus Francor. pag. 172.
175.
Bohemia& terris vicinis . Nam
ficut qui- Oratio pro Carolo V. elecTo Rom. Im-
dam ex eis Vienncc crematus
,
nomine No- peratore A. 1
5
1
9. & ad elecTum Re-
vus Magifter
,
confitebatur
,
fucrunt eorv.m gem gratulatio
,
utraque Francofurti
in Auflria
,
Bohemia & in confinibus e- in Comitiis habita
,
utraque edita ibi-
jus plufquam oBoginta millia (a) homi- dem in 4. una cum Oratione Legato-
num
,
omnes in cam fetlam jurati & pro-
rum Gallicorum pro fuo Rege
,
&
Ja-
f
e
JJi >
P
rter co?
I
11
'
1 tn a^ tls tsrris erant
.
cobi Sobii
,
Legum DocToris exhortatio-
Hermannus Comes Nuenarius five de ne ad Carolum Auguftum jam defjgna-
Nevenarc
,
Neaetius
,
(
de nova aquila
)
tum . Exftat etiam utraque Tom. III.
(b) Canonicus primum tum Praepofi- Freheri fcriptorumGermanicorum, edit.
tus fummi templi Colonienfis , eruditis novae Struvianae
p. 173.
181. una cum
litterarum inftauratoribus
,
Maecenati- ejufdem Nuenarii Comitis Epigramma-
bufque meritus accenferi
,
diem obiit tibus tribus in Caroli V. elecTionem
T 2 pag.
(}
In Ch/onico Hirfaugienfi Trithemiano edir. Frid. Chriftii nocles Academ.
p. 24.8. &Frid. Jac.
Sangallenf.
1690. fol. Tom. 2. pag. T40. oiio mil- Beyfchla^ii fyllogen pag. 896.
'***
(c) Chriftii noft. Academ.
p. 252. Jacobi Lon-
{b~) Ar five Am
,
aquila . Vide
Jo. Georgii gi Bibl. Hiftoricorum Gallise n.<545o.
Wachteri gloffarium Germanicum
p.
81. feq.
Jo.
148 BIBL. MEDI
pag. 180. obviis etiam T. 2. Schardii
p. 850.
Pfalmi CIII. CIV. XLI. XXXVII.
XCVII.
CXXXVII. XC.CXLIII. car-
mine
pulchro heroico expreffi
,
& car-
mine
elegiaco Canticum Regis Ezechice
apud Efaiam cap. XXXVIII. & Pfal-
mus II. tum
Paffio Cbrifli in feptem ho-
ras
digefla . Haganoas 1532.
Vide lau-
dati Chrirtii noctes pag. 253.
feq. Illa
de paffione Chriiti carmina exftant et-
iam cum hymnis Georgii Fabricii , Li-
pfix
1552. 8.
Libellus de febri fudatoria iive
ufyo-jru-
psvf Britannico
,
Colon.
1529. 4. atque
deinde
fepius
,
ut m Bibliothecis Me-
dicis eit annotatum .
Annotationes aliquot herbarum
,
& quo
paflo in explicandis illarum defcriptionibus
procedcre
oporteat
,
in tomo fecundo her-
barii
Ottonis Brunsfelfii
,
Argentorat.
15.^7. fol.
;
Recenfuit etiam Oflaviani Horatiani
,
veteris
Medici Latini libros quatuor
de re
Medica
,
quos a patruo fuoemen-
datos
poft ejus obitum cum Albucafis
Chirurgi Arabis libris tribus verfis La-
tine edidit Gvilelmi fratris filius He-
remannus Comes de Nevenare junior
,
dicavitque
Heremanno Archiepifcopo
Colonienii , Argentorat. 1532. fol.
Denique
Epiflolas ejus multas
,
atque
ex his aliquas inter Reuchlinianas lu-
cem vidiffe Gefnerus annotat. Inde ct-
iam qua? in
Jo.
Henrici Maji vita Reu-
chlini pag.
458.
feq, & apud clariff.
Burchardum in parte 1. hiiloria: Lat.
lingus pag.
337.
feq.
JPetrus a Numagen
,
Trevirenfis, Ca-
nonicus Tigurinus circa Annum
1483.
& ultra A. 1500. Prster varios Codi-
ces ejus manu defcriptos , Tigurini fer-
vant illius narrationem de Nicolao Sub-
fylvar.o^
Helvetio
,
quiyiongo tempore
folitarius fine cibo vixiffe creditur : &
tracTatuni de fpirituum apparitionibus &
phantafmatibus . Examen XXIV. errorum
quos Graicis Latini tribuunt . Locos com-
munes &c. Vide OudinumTom. 3>pag.
273
J -
JE ET INFIMJE
Nuno Sancius
,
Dominus
Rufcinonis
A. 1217. cujus cdicTum de pace five
tregua fervanda exiiat apud Dacherium
Tom. VIII. fpicilegii pag.
368. ( edit.
novae T. III.
p. 587. )
L I B E R XIV.
OBucinus
five Obicinus
,
Obacineniis
,
Monachus Lemoviceniis diceceiis
,
OrcL Ciiterc. fcripfit libros tres de vi-
ta S. Stephani
,
Abbatis Obacinenfis
A.
11
59.
defuncli . Vide Vifchium
p. 252,
Obbertus
,
infra Olbertus .
Obbo five
Offo ,
aliis Ouvo
,
Obo
,
Pres-
byter Ravennatenfis fub initia Seculi
XIII. fcriptor Hiflorict univerfalis fui
temporis
,
quem cum Annalibus Venetis
confpirantem in rebus Alexandri III.
Pontificis & Friderici I. Barbaroffse fe-
qui fe profitetur Sabellicus
,
Enneadis
IX. libro V. Tom. 2. Opp. pag.
719.
720. Loca ex ejus operis adhuc inediti
libro feptimo &c oflavo produxere Hiero-
nymus Bardus , Florentinus & Fortuna-
tus Olmus five Ulmus Cafmenfis: &
ex utrifque Thomas Reinefius EpiiL
LVII. ad Rupertum pag. 517.feq.C0n-
fer
Jo.
Hubneri noitri Bibliothecam
Hamburgenfem Centur. X. p. 181. feq.
Nec plura de hoc Obbone qui fingula-
ribus differtationibus difcuffere traditio-
nem de Alexandro III. calcante A.
1177.
collum Friderici , & pronuncian-
te dictum Davidhum Vf. XCI. 13.
Jo,
Gerhardus prsf. ad Tom. 2. Ccnfeifio-
nis Catholica'
,
Jo.
Daniel Artopoeus
7
Jo.
Burchardus Majus., Cbrifloph. Au-
guilus Heumannus , aliique .
Albertus Monachus Ohcrhnltahenfls
,
Ord. BenedieT. in Bojaria
,
fcripfit vi-
tam S. All-crti fivc Adalberti
Monachi
in Oberakaich , dcfuncli A.
1301.
ExiUt in Bernardi Pezii thefauro a-
necdotorum Tom. 1. parte 3-pag.
537.
554-
Obertus ahis Umbertus vel Albertus
,
Epifcopus GenLienfis circa A. 1060. fcri-
ptor vitcc S. Syri poit A. 330. Epifco-
L AT I N I T A T
pi Genuenfis & ConfelToris . Editam a
Mombritio , offerunt AcTa SancTor. T.
V. Junii 29.
pag. 481. feq. Syri diem
fefhim ab
Ecclefia Genuenfi celebrari
VI. Julii
notavit Ughellus Tom.
4. pag.
839.
qui pag. 844.
ex Archivo Genu-
enfi exhibet
donationem ab hoc Oberto
A. 1052.
facTam Ecclefiae S. Syri Con-
feJToris Genuenfis
.
Obertus ab Orto five Horto JCtus cu-
jus crebra in libris Feudorum mentio
,
quos etiam difperfos in ordinem rede-
gifTe traditur,ut notavit Jacobus Alvarot-
tus prooemio lecluraz in ufus* Feudorum .
Claruit temporibus Friderici I. circa A.
1158. Vide Gvidonem Pancirollum II.
14. de claris Juris interpretibus
.
*
Obertusah Horto Mediolanenfis , vel
faltem in aula Mediolanenfx caufarum
patronus . Una cum Gherardo Cacapifci
de re feudali fcripfit
'
fed cum opus illo-
rum nullo digeflum effet ordine
\
ideo
Antonius Mencuccius de Prato veteri
indigeiTam hanc lTruem diiTribuit in
fuas partes & capita adjecTis ad oppor-
tuna loca adnotationibus Jacobi Co-
lumbini
,
quem Pancirolus Regienfem
dixit
,
in codice vero
,
de quo inferius
,
lego Bononienfem . Opus iiTud in fex
libros dilTribuitur
,
ex quibus priores
quinque rem feudalem jam olim a Ro-
berto focio traditam digerunt , fextum
vero ex comTitutionibus Friderici I.
idem Antonius compegit & adjecit
.
ConfecTum ab Antonio Mincuccio
opus in Bibliotheca; Felini membrana-
ceo
,
egregioque codice faeculi XV. na-
cTus fum
,
& ex illo ea quse hic tradi-
di
,
accepta funt . Vide fuperius V.
Mincucius
.
Julius Obfequens
,
de quo Bibl. Lati-
nx lib. III. cap.
4.
Gvilelmus Occam
,
fupra T. 3.
pag.
1 57.
Nicolaus Occam
,
fupra pag. 1 20.
Occo Scharlenfis
,
ex pago Scarle , Fri-
fius tempore Othonis primi five Ma-
gni Imp. fertur fuifle fcriptor Originum
Frificarfim quas fequi fe profitentur Ber-
nardus Furmerius
,
Leovardienfis
,
&
Martinus Hamconius : laudant Suffridus
I S L I B. XIV.
149
Petri , & tefte Svveertio pag. 587.
Oc^
conis hiftoriam
Joannes Ulieterpius
(
qui A. 1370. obiit ) vertit inlinguam
Belgicam
,
Andreas vero Cornelius con-
tinuavit . Sed Valerius Andreas pag.
704.
antiquos Frifiorum rhythmos in
vulgarem linguam
(
Belgicam
)
ab Oc-
cone tradit translatos elfe , ac perinde
fabulofum in plerifque agnofcit fcripto-
rem
,
ac Cappidum Stavrienfem vel
Alvinum Snecanum . Exiguaetiarn hu-
jus Occonis aucloritas apud Ubbonem
Emmium
,
Vosfiumque .
Ochefenhufanus Monachus in Svevia
,
fcriptor Vit nobilis Viri Henrici Svi-
valdenfis (
a Zvvifaltach
,
five Zvvifal-
ten )
Prioris ante A. 1084. Ochefenhu-
fani . Exftat apud Canifium Tom. V.
2. pag. 670. (Tom. 3.
edit. novse Baf-
nagiana* pag. 331.
feq.
)
Bernardus Ocricularius Florentinus
,
circa A. 1500. hic efl aliis Oricellarius
,
Julio Nigro p.
106. hiftoria; fcriptorum
Florentinorum Bernardus Kucellai . De
ejus hifloria dixi Tom. 1. pag.
233.
De
eodem Erafmus : Hujus hifiorias
fi
le-
giffes ,
dixifjes alterum Salluflium
,
aut
ccrte Salluflii temporibus fcriptas : Nun-
quam tamen ab homine impetrare licuit
,
ut mecum Latine loqueretur .
Otlavenus JCtus , fed Hadriani tem-
poribus
,
itaque antiquior quam ut a
me referri debeat
.
Otlavianus de S.
Gelafio Epifcopus in
Gallia Engolifmenfis ab A. 1492. ad
1502. de quo Sammarthani Tom. 2.
Gallix Chriftiance pag.
584.
Latine ne-
fcio an multa fcripfit
,
fed ex Latino
Gallicis verfibus tranflulit iEneidem
Virgilii
,
& Ovidii Epiftolas ( non A.
1446. ut excufum apud Labbeum Bibl.
Manufcript. p. 319.
fed A. 1496. )
&
Gallice vertit Bonifacii Simonetta librum
de perfecutione Ecclefix
,
ut omittam li-
brum Gallice ab eo editum de quo idem
Labbeus pag.
351.
le Verger d' honneur
de f entrcprife du voyage de Naple.s de
Charle VIII. Confer Bibliothecas Gal-
licas Antonii Verdierii
,
& Francifci
Grudei Crucimanii
,
cujus
dolendum
eft
iSo BIBL. MEDIIE
eft non exftare ad quam pag.
529. at-
que alibi provocat Bibliothecam Lati-
nam fcriptorum Gallorum quinquies
vel fexies mille .
Ottavianus dc Martinis Sinueffanus
,
C
a
)
tempore Sixti I V. AdvocatusCon-
firlorialis
, ( b
)
cujus Oratio de Vita &
meritis
Bcnaventurx Cardinalis SandTis
adfcribendi A. 1482. habita
,
prodiit &
cum S. Bonaventurae operibus & apud
Surium
14. Jul. & Tom.
3.
AcT. San-
cTor.
Julii pag. 824.
Oclavianus five Otlavius Ubaldinus
,
Florentinus
,
ex Epifcopo Bononienfi
Cardinalis ab A. 1244. ad 1272. inter
fcriptores Latinos medice setatis Iauda-
tur a Cangio, quanquam fcripta ejus
,
pra?ter Carmina Italica Crefcimbenio
memorata
,
referri nulla meminerim .
Vide
Julii Nigri hiftoriam fcriptorum
Florentinorum pag.
438.
feq.
Otiavius Cleophilus
,
vero pramomine
Francifcus
,
OcTavii filius Phanenfis five
Fanenfis , Poeta & Litterator
,
extindTus
Centumcellis in Italia A. 1490. quo
anno lucem Romar vidit ejus Fancis
five de bello Fanenfi libri III. heroico
carmine . De vita ejus Francifcus Po-
fyardus
,
Fanenfis . De fcriptis' etiam
Voffius lib. III. de Hiftoricis Latinis
pag. 810. feq. cui adde quod OcTavii
Epiftolas amorum ad Juliam fub Ber-
nardi Cillenii nomine edidit Goldaflus
inter CatalecTa Ovidii . Francof. i<5io.
8. & fub genuino nomine Francifci
0-
tlavii Gruterus Tom. 2. delic. Poetar.
Italor. pag. 136.
145.
Otiavius Horatianus Medicus ,. circa
A-..390. de quo Bibl. Latin. IV. 12. &
fupra in Nuenario .
Oddo
,
infra Odo .
Odelricns
,.
in/ra Uldaricus .
Odendunus
,
(c) ut ego accepi
,
inquit
(_a") Non Sveflanus, nt apud Voflium pag. 607.
Ondtrt. Tom.
3. pzs,.i6o6.
(b~) Carolus Cartarius in Syllabo Advocatomm
facri Confiftorii
p?.g, $6.
Qc )
Baleo X. 73.
Cdiugtonus
,
circa A. 1280.
(rf) Eveshamen^is
,
Ord. Bened. Confer Pitfeum.
pag.
Z
6i.
{
(
t )
Profacium Judeum Anghcum
,
circa A.
is^o cujiis taiulas motus oftava fpharae idem Ba-
ET INFIM7E
cap. 310. Lelandus
,
Monachtis
Eovesha-
menfis (d) fuit
,
idemque Philofophus
ac
Mathematicus inprimis illuflris . Scripftt
librum de motibus planetarum
,
qui &
theorieam refert
,
ac Almanac reverfionis
eorum : quo opere & Profacium Judxum
(e) fecutus ejl . Bertholetus (/") Medi-
cus dixit mihi
,
fe
aliquando
lcgijfe Oden-
duni elegantem de mutatione aeris libel-
lum .
Odericus nve Odoricus
, Ordericus de
Forojulio five e portu Naonis oppido
Fori Julii , Ord. Minor. defuncTus Uti-
ni A.
1
3
3 1 . de quo prster Waddingum
Bollandus in Acris SancTor. Tom. i.
Januarii 14. pag. 983. feq. fcriptor hic
Hijiorix percgrinationis
fnx ut vocat Tri-
them. cap. 560. five Itinerarii fexdecim
annorum per partes five regiones
Infide-
lium
,
ut infcribitur in Codice Cotto-
niano pag.
74.
Ab aliis idem fcriptum
vocatur liber de mirabilibus Mundi
,
vel
etiam de diverfis ritibus & conditionibus
hujus Mundi . Vide Voflium pag. 510.
Exflat in Luca? Waddingi annalibus Mi-
norum tomo tertio ad A. 1331. num.
11. & in BoIIandi AcTis SancTor. T. t.
Januar. pag. 986. 991.
additis etiam
notis
.
& Tom. 1. April. 1. pag.
52.
feq. Etiam Gallice hoc itinerarium
exflat m Bibl. Cottoniana pag.
75.
Joanne Longo interprete . A Waddingo
autem prarer Sermones diverfos atque
Epiftolas mukas traditur itidem fcri-
pfiffe Chronica compendiofa a Mundi exor-
dio , ad finem ferme Pontificatus Joan-
nis XXII. ex illifque Chronicis Ioca
quaedam in Annalibus Minorum hinc
inde producuntur etiam a Baluzio ex.
Codice Colbertino num.
5496.
in notis
ad Papas Avenionenfes pag. 1412. 1417.
fed hic negat Odoricum habere aucTo-
rem , Francifcanum tamen fcriptorem
con-
leus memorat X. 74-
& e * eo Pitfeus pag. 342.
Hujus Profacii tabulas
,
quibus ufi etiam Alphon-
finarum
tabularum auctores
,
edere voiuit inter
Mathematicos veteres Eduardus Bernardus . De a-
liis ejus fcriptisvide Venerandi noftri Wolfii BibJ..
Hebra^am n. 1846. Tom. 1. pag. 988^ & Tom. il^
pag. 44.
C/ )
Bartheletut .
I A T I N I T A
confitetur ,
illorumque
acqualem tem-
porum ,
fed qui narrationem fuam con-
tinuaverit
ufquc ad Benedidtum XII.
hoc eft ultra A. 1334-
Odericus
five Oldericus
,
Odelricus
,
0-
delerius ,
Odelerius
,
Ordericus
,
Vitalio
,
Odelerii F.
fcriptor eximius
,
hsec de
fe ipfe in extremo libri XIII. five ul-
timi
: Ecce fenio & infirmitate fatigatus
librum
hunc finire
cupio
,
& hoc ut
fiat
,
pluribus ex caufis manifefia expofcit ra-
tio . Nam jexagefimum feptimum
(
a
)
xta-
tis mex annum in cultu Domini mei
Jcfu
Chrijli perago ; & dum Optimates
hujus Seculi
,
gravibus infortuniis Jibique
valde contrariis comprimi video
,
gratia
Dei roboratus fecuritate fubjeSionis &
paupertatis tripudio . En Stephanus Rcx
Anglorum in carcere a Mathilde An-
degavenfi ComitiiTa
)
gemens detinetnr
& Ludovicus Rex Francorum expeditio-
nem agens contra Gothos & Gvafcones
,
pluribus curis crebro anxiatur . En
prxfu-
le defunSlo (b) Luxovienfis Cathedra ca-
rct Epifcopo , & quando vel qualem ha-
bitura
fit
pontificem nefcio . Quid amplius
dicam ? Inter hxc
,
omnipotens Deus
,
col-
loquium meum ad Te converto
,
& cle-
mentiam Tuam
,
ut mei miferearis
,
du-
pliciter exoro . Tibi gratias ago
,
fumme
Rex
,
qui me gratis
fecifii ,
&annos mcos
fecundum beneplacitam voluntatem Tuam
difpofuifii . Tu es enim Rex meus &
Deus meus
,
& ego
fum fervus Tuus
& ancilU Tux
filius
,
qui pro
poffe
meo
a primis Tibi vita mea fervivi diebus .
Nam Sabbato
Fafchx ( c
)
apud Attin-
gesham baptizatus
fum
,
quivicus in An-
glia
fitus efl fuper Sabrinam
,
ingentem
fluvium . Ibi per minifierium Ordrici
CO
A. C. 1 >4 2 - Idem in limine libri XI. pag,8o2.
Pontificum Regumque fenex nunc fcriptito gefta
,
Sexagenus ego pueris ea do manifejia
.
CO
Joanne Epifcopo Lexovienfi qui obiit A.
114'. XII. Cal. Junii. Vide Sammarthanos Tom.
2. pa^.
<5
4
8.
( O
A.
1075. "pud Ettingesham
,
in Ecclefia S.
EattaConfsffons . Vide lib. V. pag.
548.
CO
A. 1079. adde Andrese Duchefnii prsef. ad
fcriptofps
Norrnannicos.
CO
tatinas
litteras fisjnificat , ex noto verficu-
lo Eugenii Toletani
Quas Latini fcriptitamus e-
didit
Nicoftrata . Vide Codicem Pfeudepigraphum
T 1 S L I B. XIV.
151
Fresbyteri cx aqua <&
Spiritu Santto me
vegenerafii
,
& mihi ejujdem Sacerdotis
,
patrini fcilicet mei
,
nomen
indidifli . Dcin*
de cum quinque
effem annorum
,
apud ur-
bem Scrobesburiam
(
d) Scholx traditus
fum ,
& prima tibi fervitia
CUricatus
obtuli in bafilica SanBorum Petri & Pau-
li
,
Apofiolorum . Illic Siguardus , infignis
Presbyter per quinque annos Carmentis
Nicoflratx litteras
(
e
)
docuit me
,
ac
Pfalmis & Hymnis
,
aliifque necejfariis
inflruclionibus mancipavit me . Interea
prxdiclam bafilicam fuper Molam
fiumen
Jitam
,
qux patris mei erat
,
fublimafli &
per piam devotionem Rogerii Comitis
(/)
venerabile Ccenobium
conflruxifli . Non ti-
bi placuit ut illic diutius militarcm
,
ne
inter parentes
,
qui fervis tuis multoties
oneri funt & impedimento
,
paterev in-
quietudinem
,
vel aliquod detr\mcntum tn
obfervatione Legis Tu.e
,
per parentum
carnalem
afifeclum
incurrerem . Idcirco
,
gloriofe Deus
,
qui Abraham de terra
,
patrifque domo & cognatione egredi
juf-
fifii ,
Odelerium
( g )
patrem meum a-
fpirafli ,
ut me
fibi
penitus abdicaret
,
&
Tibi omnimodo fubjugaret . Rainaldo igi-
tur Monacho plorans plorantem me (h)
tradidit
,
& pro amore Tuo in exilium
deflinavit ,
nec me unquam
poflea vidit
.
Decennis itaque Britannicum mare trans-
fretavi
,
exul in Normanniam veni
,
cuntlis ignotus neminem cognovi . Lin-
guam
,
ut
Jofeph
in JEgypto
,
quam non
noveram
,
audivi :
fuffragante tamen Gra-
tia Tua
,
inter exteros omnem manfuetu-
dinem & familiaritatem reperi . A ve-
nerabili Mainerio Abbate in
monafierio
Uticenn"
,
(
i) undecimo xtatis mex anno
ad monachatum fufceptus Jum ,
undeci-
mo-
Veteris Teft. pag.
343.
C/)
Charta donationis Rogerii, Comitis Scro
besburienfis , apud Ordericum Iib. V. pag.
579.
ad
A. 1082.
(_g~) Odelerium Confhntium
,
Aurelianenfem
,
Rogerii a Confiliis. Vide lib. V. pag. 561. Oudi-
num Tom. 2. pag.
1259.
r\h~) A. 1084.
(J)
S. Ebrulfi
,
(
S. Furoul
)
in dicecefi Gal-
tix Lexovienfi
,
Oid. Ber.ed. Vide Sammarthanos
Tom.
4.
Gallia* Chriflianaj pag.
347.
feq. ubi et-
iam de fex Abbatibus
,
quos reveritum fe Oderi-
cus profitetur.
1*2 BIBL. MEDIM ET INFIMM
moque Kal. OElobris , Dominico clericaii
ritu tonfuratus fum . Nomen qttoque Vi-
talis pro Anglico vocamine
,
quod Nor-
mannis abfonum cenfebatur
,
mihi impofi-
tum efi
,
quod ab uno fodalium S. Mau-
ricii
(
a
)
cujus tunc Martyrium celebra-
tur
,
mutuatum,
efl
. In prafato Ccenobio
LVI. annis Te favente convcrfatus
fum
,
& a cunBis fratribus & contubernali-
bus multo plus quam merui
,
amatus
& honoratus fum . Sex Abbates
,
quia
Tui fuerunt vicarii
,
ut patres & maui-
firos reveritus fum
,
Mainerimi & Ser-
Jonem
,
Rogerium & Gvarinum
,
Ri-
cardum & Rannulfum . Idibus Martii
cum XVI. efjem annorum
,
jujfu Serlonis
eietii
,
Gislebertus Luxovienfts Antiiies
mihi fiolam impnfuit Diaconi : in quo
gradu XV. annis Tibi libenter minijira-
vi . Denique XXXIII. atatis me<z anno
(
b
)
Gvilelmus Archiepifcopus Rotoma-
gi XII. Kal.
J
anuarii oneravit me Sa-
cerdotio . Eodem vero die CCXLIV.
Diaconos & CXX.
(
c
) confecravit Sa-
cerdotes cum quibus ad, fanStum Altare
Tuum in Spiritu S. devotus accejfi
,
jam-
que XXX]V. annis cum alacritate mentis
Tibi facra
miniileria
fidetitcr pcrfolvi
.
Hasc Ordericus
,
qui praxepto Roerii
Abbatis fui rogatum a fociis , annualem
hifioriam fimpliciter recitare fe ait li-
bro XIII. p. 898. refpiciens opus illud
qucd xtatem tuliffe gaudemus , & cu-
jus cditionem promiferat Francifcus a
Cruce Cenomena Bibl. Gallica? pag.
252.
fed primus ex Codice Joannis Bi-
gotii aliifque ducbus vulgavit Andreas
du Chelne in Hifiorire Normannorum
fcriptoribus antiquis Parif. 1619. fol.
pag. 319. 925. Eit antem opus Hiiloria;
Ecclefiafi:ic3e , five ut in fiiie libr> fepti-
mi vocat , Uticenjis hifiorix tripartitum
,
divifum in libros XIII. quorum duo
primi partem primam conitituunt
,
oc
res a Chrifto nato defcribunt ufque ad
A. 1140. Pars fecunda libris tertio ad
fextum ufque perfequuntur bcllicos Nor-
mannorum eventus in Fiancia
,
An-
(O
^e S. Mauricii paflione fupra in Eucberio
Lugdunenfl . Tom. 2. pag. 1 16.
glia
,
Apulia .
Monafteriorum
funda-
tiones, Epifcoporum & Abbatum
to-
tius psene Neuftnaf feriem ac gefla
,
plurimafque alias res memorabiles
,
prat-
cipue fub GvilelmoII. Duce cognomi-
ne notho luculenter
exponuntur . Par-
te tertia denique
,
five Iibro feptimo ad
ultimum
tertiumdecimum ufque plura
referuntur de morte Gvilelmi Rcgis A.
1087. tribufque ejus filiis Pvoberto
,
Gyilelmo
& Henrico .
itinere item
Hierofolymitano A. 1097. & variis a-
liis illorum temporum eventibus . An-
tonius Pagi ad A.1141. n. 7. Ex Orde-
rici Hiftoria multa ad fuppiendos Anna-
les Eccleftafticos mutuati fumus
\
nam li-
cet hic Autlor non raro in Chronologiam
peccet
,
multa tamen fcitu dignijfima in
medium profert
,
& fincere narrat . Exi-
fiimo eum ante mortem Opus
fuum revi-
fiffe \
lihrtcm enim primum
finiens ,
ait
tunc Lotharium dominari Alemannis
,
Ludovicum Francis
,
Stephanum Anglis
& Ranimirum Monachum Hifpanis
,
&
tamen Lotharius Imp. anno MCXXXVII.
obiit
,
eodemaue anno Ranimirus regnum
Aragon'i
dimifit
,
& in fuum Monafie-
rium reverfus eji . Prxtcrea librum
fuum
XIII. in Stephani Rceis captivitate ab-
folvit . Nullum neque in Bibliotheca Re-
gia
,
neque in aliis
Parifienf.bus hujus
Hifiorix exemplar Manujcriptum
ftperefi
\
cujus vpe errores aiiqui
,
qui in eam ir-
repfere
,
emendari
pojfent
,
& interpola-
tiones
, fi
qujc forte fint , dignofci .
*
Odericus alter Canonicus Ecclefia?
Senenfis fcripfit ordinem
officiorum Se-
nenfis Ecclefix
,
quem in MS. codice ab
Huberto Benvoglientio olim fibi com-
municatum teftatur Muratoriusin An-
tiqu. Medii iEvi tom. V. pag. j66. O-
biit Odericus an. 1225. Ind. IX. die
IX. Cal. Februarii, ut ex vctufti libri
authoritate monet Muratorius
.
Oderiftus Abbas Cafnenfis & Cardi-
naiis rre-tytcr ab A. 1087. ad 1105. a
Petr: Diacono cap. 28. de viris illuftri-
bus C".nnenfibus
verfificator mirabilis ce-
le-
(l>
)
A. 1107.
Qc") Idem narrat Ordericus libro XI; p. 833.
LATINITAT
icbratur . Addit idem fcripfifle nonnul-
h
,
qux ,
inquit
,
quia pra manibus ha-
bentur ,
omitto referre . Neque
Jo.
Ba-
ptifta Marus
in notis nominat nifi E-
piflolam
ad
Monacbos Floriacenfes
,
edi-
tam a
Matthxo Laureto de exiftentia
Corporis
S. Benedicli in monafterio Ca-
finenfi
cap. 26. pag. 122. Oderifii maxi-
ma
per litteras ufum etfe amicitia A-
lexium
Comnenum Imp. CPolit. ab
eodem Maro traditur , fed ubi exftent
illae litterse non docet . Librum Sermo-
?ium ad
fefla
totius anni memorat Pof-
fevinus ex Arnoldo Wiono .
Odilbertus
,
infra Olbertus
S. Odilo Abbas Cluniacenfis quintus
Silviniaci in Gallia ab A.
994.
defun-
fius.A. 1049. set. 87. de quo Loflaldus
five Jojlaldus & Petrus Damiani in vi-
ta
,
de quibus fupra
.
Trithemius cap.
314.
de S. E. & illuftr. Benediclin. II.
75.
Labbcus Tom. 2. de S. E. pag. 127.
&. Ruinartus feculo fexto AcL Sanfto-
rum Ordinis Benediclini . Vitam fcri-
ptaque exhibet Andreas du Chefne in
Eibl. Cluniacenfi
,
edita Panf. 1614.
fol. Ac fcripta quidem haec funt
:
Vita S.Majoli Abbatis
, decejforis fui
,
p. 279.
Bibl. Cluniacenf. & apud Su-
rium XI. Maji & in A6tis SancTor. T.
2. Maji p. 6$q. Vide fupra in Nagol-
do
,
a quo & ipfo vitam S. Majoli fcri-
ptam habemus
.
Hymni quatuor de eodem S. Majolo .
pag. 291. Bibl. Cluniacenf.
EpiJIoU aliquot S. Odilonis ad Fulber-
tum
,
& Fulberti
,
atque aliorum ad O-
dilonem
,
col.
949.
Vita S. Adheleidis
(
a
) Imperatricis
cui morienti S. Odilo adfuit : & liber
de ejufdem miraculis
,
col.
353.
ex anti-
quK LecTionis Henrici Canifii Tomo .
V. parte 2. pag.
398. (
edit. novseTom.
3. pag.73.) Exftat &apud Surium \6.
Dec. atque in illuftris Leibnitii Tom.
1. fcriptor. Brunfvic. pag. 262. Hcec
dutem primum Lotharii , Regis Italise
uxor
,
ex
quo Emmam
, Francorum
Tom. V.
C)
Vide Voflium
pag. 371. ) Odilonis
CO
Confer Pagium ad A. 826. n.3.
I S L I B. XIV.
153
Reginam
peperit
;
deinde Othoni I.
Germaniaz Regi ac deinde Imperatori
nupta, Othonis II. mater Othonis III.
avia extitit
,
vixitque
ufque ad diem
16. Decembris anni
ggg.
Scrmones
(
b
)
XIV. de
Feflis Domini
,
B. Virginis ac Santlorum cum
hymnis
de affumtione & nativitate S. Marise
pag.
371. & in Bibl. Patrum Colon.
Tom. X. & Lugd. Tom. XVII. pag.
654.
Statutum ejufdem S. Odilonis Abba-
tis de defunSlis
,
exflat in Bibl. Clun.
Credulitas five Symbolum
,
& Oratio
in Crucem adorandam
p. 370. & in Bibl.
Patrum Colon. & Lugd.
Praeter hsec Odilonis a Duchefnio vul-
gata
,
Scrmonem dc Nativitate S. Ma-
rix & alterum de S. Cruce edidit Ed-
mundus Martene Tom. V. thefauri a-
necdotorum pag. 622. feq. & Epiflolas
III. una cum Joannis XX. Epiftola ad
Odilonem
,
Dachcrius Tom. 2. fpicilegii
pag. 286.
(
edit. novx Tom.
3. pag.
381.
)
Odilo Monachus S. Medardi apud SveC-
fionenfes in Gallia Ord. Bened. circa
A. 930.
fcripfit ad Ingrannum Cceno-
bii fui Decanum
,
poftea Anno
932.
Epifcopum Laudunenfem : de transla-
tione reliquiarum S. Sebajliani Martyris
& Gregorii M. Papa in Sveifionenfe S.
Medardi A. 926. facla
,
( c
)
quod fine
nomine aucloris edidit Bollandus Tom.
2. Januarii 20. pag. 278. 295. fed Au-
clori reftitutum fuo & prarfatione ejuf-
dem locupletatum Mabillonius Sec. IV.
BeneditHn. pag. 383.
Verum Epiftolam
ad eundetn Ingrannum de adventu &
fufceptione corporum SS. Martyrum Ti-
burtii Marcellini
,
& Petri
,
Marcelliani
& Marci, Probi & Hyacinthi
,
Marii
& Marthce, Audifax & Abacum
,
Ab-
donis & Sennis
,
editam ab eodem Ma-
billonio pag. 411. fuppofititiam & nul-
lius fidei efle difputat Papebrochius in
AcTis Santorum T. 1. Tunii 2. pag. 206
V feq.
exhortationes laudat Petrus Blaefenfis Epift. iaj.
154
BIBL. MEDI7E ET I NF I M7E
feq.
*
PfaJter lrxc fcriptaa Fabricio in-
dicata Scriptores Hiftoria? Literaria.*
Gallica: memorant ejufdem epiftolam a
P. Martene vulgatam ad Hucbaldum
Monachum S. Amandi , ficut & eidem
vindicandos cenfent fermones tres
,
quos
iine nomine aucroris vulgatos legimus
in Bibliotheca Floriacenfi Tom. 2. pag.
1 36.
Vide Hiftoriam illam ibidem Tom.
VI. pag.
175.
Odingtonus fupra, Odendunus .
Odo Abbas Anglus
,
infra Odo Can-
tianus .
Odo Abbas
,
fcriptor vit,e Gregorii
Turonenfis . Infra in Odone Cluniacenfi
.
Odo five Oddo
Aftenfis
in Liguria Mo-
nachus Benediclinus circaA. ii2o.fcri-
ptor expofitionis per contemplationcm
exaratx in Pfalmos ad Brunonem E-
pifcopum in Campania Romana Signi-
num
,
five Signienfcm de quo diclum
Tom. 1. pag. 287. feq. Exftat in Pfal-
mos plerofque ad calcem operum Bru-
nonis Venet. 1651. fol. & in Bibliothe-
ca Patrum Lugdunenfi Tom. XX. pag,
1816. 1871.
Odo five Odoardus ex Scholaftico Au-
relianenji
,
Abbas S. Martini Tornacen-
iis , Ord. Bened. & ab A. 1105. Epi-
fcopus Cameracenfis , fed defuncrus A-
quicincTi in exilio A. 1 1
15.
De illo A-
mandus de Caftelloex Priore Aquiciu-
Ctienfi Abbas Marchianenfis in Epifto-
la prolixa de ejus vita & obitu
,
Ma-
nufcripta in Bibl. S. Martini Torna-
cenfi , tefte Sandero pag. 108. Henricus
Gandavcnfis cap.
4.
& ibi Aub. Mi-
raeus : Trithemius cap.
371.
dcS. E. &
illuftr.
Benedirin. I. 118. Labbeus T.
2.de S.E. pag. 128. Sammarthani Tom.
1. pag. 237.
Ejus hax ManufcriptaTor-
naci m Bibl. S. Martini exftant tefte
Sandero p. 107. Super Canones Evange-
liorum
, (
Jacobo Longo pag. 883. Bibl.
Biblica? : de Concordia Evangeliftarum
libri duo )
. De originali peccato libri
III. De Canone Altaris
,
ad Vulbodo-
num ,
dileclum filium . Difputatio con-
tra Judxum ,
nomine Leoncm
,
de adven-
tu Chrifti , Filii Dei , dialogus dicatus
Acardo
,
Phidcmcnfi Mon&cho . Tra-
cTatus
,
quid
fit blajphemia S. Spiritus .
Homilia in Lucse XVI. de villico ini-
quitatis . Expofttio Canonis in /jonorem
S. Trinitatis . In Ecclefia Jacobsa Ca-
thedrali Tom. 2. Catalogi Manufcripto-
rum Anglia? pag.
244. habeturOdo Ca-
meracenfis de Canone miffa; , & fuper
Canonem Evangelii . Idem in Pfalmos .
Ex his expoftio Canonis
Mijfce divifa in
quatuor diftinclioncs ad Odonem five
Vulbodonum quem dileclum
filium fuum
fub
vencrabili Abbate
Hafii^inenfi Ful-
gentrio Dominicis cajlris militantem
ap-
pcllat , cdita a Francifco Titelmanno
,
Antvverp.
1523. Lugd.
1556. inde in
Bibliothecis Patrum Parif.
1575.
tomo
4. & 1589. 1624. 1644. tomo VI. &
Colon. tomo XII. & Lugd. T. XXI.
pag. 221. ubi deinde fequuntur ejufdem
Odonis opufcula facra
,
qux primus
Andreas Schottus in tomo decimoquin-
to Bibliotheca? Patrum Colonicnfis A.
1622. vulgaverat : De peccato originali
libri III. pag. 227. Dialogus cum Leone
Judjeo, de adventu Chrijii Filii Dei pag.
241. De blafphcmia in Spiritum S. pag.
245.
In Canones Lvangcliorum pag.
247.
Homilia de villico iniquitatis Luc. XVI.
pag.
249. 251. Collationum librum & Pa-
rabolas
,
qux Manufcripta memorat Mi-
ra>us
,
nemo adhuc in lucem protulit
,
uti ncc Odonis Aureliancnus Carmina
qua; Manufcripta evolvit Cangius .
*
Authores Hiftoria? litterarix Gallicns
prxter haec omnia fcripta Odonis ad-
dunt opufcula alia qua^dam DialecTica
vclut illud
,
quod infcribitur Sophifla
;
aliud quod eft Complexionum
,
ac deni-
que tertium in quo difputat dc re &
effe
an idem fint
.
Odo Bellenfis . Infra
,
Odo Cantianus
,
& Odo Morimundenfis
.
Odo I. Belluacenfis ex Abbate Cor-
bejenfi Epifcopus ab Anno 866. ad 880.
Vide Sammarthanos Tom. 2. pag.
373.
feq. ubi etiam ejus Decretum de Ca-
nonicis quinquaginta S. Petri Bellova-
cenfis
.
Scripfit vitam S. Luciani Epifcopi
,
Ma-
LATINITAT
Maximiani Presbyteri
,
& Juliani Dia-
coni quos ferunt Apoftolos Bcllovacen-
fium & focios Dionyfii Parifienfis . Ex-
flat in Actis San&or. Tom. i. Januarii
VIII. pag. 461. 466. Confer Tillemon-
tium Tom. IV. memoriar. pag.
537.
feq.
Ejufdem Odonis refponfiones ad decem
objetla
Grxcorum
( Photii
)
quas perin-
de ut Hincmarus
,
& quorum fcripta
habemus Bertramus Corbejenfis atque
iEneas Parifienfis Epifcoporum Galliar
hortatu confignaffe traditur
,
( a
)
in-
terciderunt . De iLnea diclum Tom. 1.
pag. 27. de Bertramo pag.
245.
*
Hujus
pariter Odonis efTe cenfetur colleclio
Canonum IX. Concilii Pontigonenfis
an. 876. habiti
.
quam legas apud Lab-
beum Tom. XI. Venetce editionis pag.
289. funt qui hos Canones pro Conci-
Iio leclos & approbatos cenfeant ; alii
vero malunt infciis Patribus prodiiife
;
qua de re vide Authores Hiftor. Gal-
licance Litterariar Tom. V. pag.
533.
qui & notant obiiffe hunc Pra:fulem
an. 881. die, ut Necrologia ferunt
,
28.
Januarii
.
Odo Cameracenfis ,
fupra
,
Odo Aure-
lianenfls .
Odo Canonicus Rcgularis circa A. 1160.
cujus Epiftolas VII. edidit Dacherius
T. 2. fpicikg. pag. 225. (
Tom. ^.edit.
nov^ pag.
529.
)
plenas praceptis at-
que monitis de obfcrvantia Canonicce
Profeffionis recle prceftanda .
Odo Severus
,
( b )
Anglus e Danis
oriundus Archiepifcopus Cantuarienfts
ab A.
933.
ad 958.
cujus Conflitutioncs
tempore Regis Anglice Edmundi latce
de officio Regis , Magifiratuum & Cle-
ri & de juribus Ecclefice rite conferen-
dis , Capitula X. una cum Epiflola Sy-
nodali ad Epifcopos fuffraganeos
,
ex-
fiant in Speelmanni Tom. 1. Concilio-
rum V. Anglice
p. 415.418.
& in Con-
ciliorum
tomis
,
ac noviffima Veneta
Coleti
editione
,
tomo XI. Ejufdem E-
piftolam
prcemiffam vitx Wtfredi Ebo-
CO
Vide
Dupinium Tom.
landum cap. 180.
Bibl.
I S L I B. XIV.
155
racenfis abA.809. ad 829. Archiepifco-
pi metrice fcriptce a Fridegodo edidit
Henr. Warthonus Tom. 2.Anglice fa-
crce pag. 50. Fridegodum fine illa Epi-
ftola vulgaverat Mabillonius Sec. V. Be-
nediclin. p. 283.
Odo patria lingua Wode five Sylva
,
Cantianus five Cantuarienfis Monachus
& ex Priore Cantuarienfi
,
Abbas A.
1175. S. Martini de Bello
,
i-n Anglia
Ord. Bcned. Hic Prior
,
poft necem
Thomce Becketi Cantuarienfis Archie-
pifcopi
,
quce A. 1170. accidit , fortitcr
decertavit pro jure liberce eleclionis
Archiepifcopi Cantuarienfis
,
contra au-
Iicorum conatus afferendo . ConferOu-
dinum T. 2. pag. 1512. feq.
Ejus fcripta
;
Commentarii in Penta-
teuchum Manufcripti Cantabrigicc in
Bibl. S. Bened. quos cum veterum mo-
numentis fere pares facere fe teflatus
eft Epifcopus Londinenfis Stocholegus
apud Lelandum
,
cap. 180.
Moralia fuper Pfalmos MSS. Oxonii
itt Bibl. Balliolenfi .
Homilice in alinuot onera Efaicc . Vi-
de Poflevinum in Odone Abbate An-
glo
.
Commentarii in IV. Evangelia MSS.
ibid.
In Epiflolas Pauli .
Sermones fuper Evangelia Dominica-
lia & fefia SancTorum Manufcripti in
Bibl. Bodlejana. Conciones fuper Epifto-
las etiam ex Balei II.
gj.
Pitfeus pag.
227. memorat
.
Liber de inventione S. Milburgx . Vi-
de tamen infra in Odone Caflillioneo .
Libri III. de Vitiis & virtutibus ani-
mx .
De moribus Eccleflaflicis .
Dc libro vitx
,
memorat Baleus IL
De onere Philiflim .
Ex Epiflolis quas non infeliciter al>
eo fcriptas Lelandus prcedicat , fpecia-
tim ad Adamum fratrem , Monachum
Cifterc. Igniacenfem
,
traclus Remenfis
V 2 in
Ecclefiae pag. io?.
()
Vide VolTium p. 345-
Lc
~
I-tf BIBl. MEDIJE
ET I NF I MJE
in Gallia
,
unam edidit Mabillonius
T. i. Analect. pag.
349. ( edit. novce
pag.477.) Alteram pra?miffam V.libris
miraculorum
fere 400. S. Thomx Cantua-
rien/is Archi-Epifcopi & Martyris vidif-
fe fe MS. in Ciftercienfium Gallorum
Bibliothecis teflatur Oudinus Tom. 2.
pag. 1510. &
1
5
1
3
.
Odo five Ato
,
Otho Cafiillioneus
,
fi-
ve de Caftro Rodulphi
,
Sveffionenfis
Gallus , Abbas Urficampi Ord. Cifterc.
inde Epifcopus Cardinalis ab Anno
1244. ad 1273. & legationibus iu Gal-
liam Angliarnque nobilis . Scripfit fum-
mam Quxftionum Theologicarum & mo-
ralium , Sermoncs de tempore & de
Sanclis aliofque CXXXI. de diverfis
materiis
,
quorum primus in unclione
Caroli in Regem Sicilice A. 1266. &
ultimus in funere Clementis IV. A.
1268. Vide Oudinum Tom. 3. pag. 201.
Idem a quibufdam traditur fcripfiffe de
inventione corporis S. Milburgx Virginis
Wenlochice in Anglia defunclae A. 722.
Vide AcTa Sanftor. Tom.
3. Febr. 23.
pag.
391. Sed illa lucubratio reciius re-
fertur ad Odoncm Cantianum de quo fu-
pra .
Odo
,
de Ceritona
,
infra Odo Shirton .
Odonis de Ciceflre ,
cujus Summam de
Pcenitcntia
,
in Bibl. Sangermmanienfi
Cod.
323.
evolvit Cangius
,
idem for-
taffe cum Odone Morimundenfi .
Odo Ciflcrcicnfis
,
vide Odo CaJJillic-
neus
,
Odo Morimundi & Odo Shirton .
S.
Qdo
(
a
)
Cluniacenfis
,
de quo au-
dire juvat Labbeum Tom. 2. de S. E.
pag. 129. cui obfervationes meas adjun-
xi . Odo
,
Muficus
,
ex Canonico &
Archi-Cantore S. Martini Turonenfis
,
Monachus , ac
deinde Cluniacenfis fe-
cundus Abbas
,
Bernonis Abbatis primi
fucceffor ab anno 927. ufque ad annum
Q<)
In Bibl. Cluniacenfi pa*. 123. Beati Ada?,
eiias Odonis. Anonymo Mclliccnfi cap. 75.
Otto
venerahilis Abbas Cluniacen
r
tuM
,
qui Monachorur.i
gtmma 1
itifcipulorum fuorura gloria fuit
.
(}
Paulo ante obitum defignatus Abbas F!o-
riacen'is . Vide Caveum
,
& Bibl. f loriasenfem
Joannis a Bofco.
.
Qc) Supra Tom.4. pag. 63.
Prologum in Vitara
942. quo
(
b
)
obiit apud Turones
die
18. Novembris
,
& in Ecclefia S.
Ju-
liani fepultus eft . De eo praster Nagol-
dum de quo fupra pag.
92. & Joannem
(c) Italum
,
Cluniacenfes
Monachos
Odonis difcipulos
,
qui vitam magiflri
fui diverfis libris defcripfere
, videndi
Floardus in Chronico ad annum
942.
Glaber Radulfus, & Ademarus Caban-
nenfis, Sigebertus in Chronico ad an-
nos 912. &
937.
& Catalogi de S. E.
c. 124. ubi eleganti ingenio prxditum
,
in homiliis fcribendis
,
& dcclamanclis
,
ac maximc in componendis in honorem
Sanclorum cantibus
,
pra^dicat
;
Aimoi-
nus libro 2. de Miracnlis S. Benedifti ,.
aliique praefertim recentiores
,
Jo. Tri-
themius de S. E. cap. 292. & II.
51.
illuftr. Benediclin.
,
qui Remigii Autif-
fiodorenfis Monachi auditorem fuiffe me-
morat
, Baronius ad Martyrolog. Rom.
18. Nov. & Poffevinus
\
qui multa pro
more ex variis congerens , ex uno duos
Odones facit Abbates Cluniacenfes I.
& II. At Duchefnius collatis operis
cum Martino Marrier in Cluniacenf.
Bibliotheca anno 16 14. fol. Parifiis ex-
cufa
,
pofl varia elogia S. Odonis quse-
dam opufcula edidit . H&c dumtaxat
occurrunt
,
recufa etiam in Bibl. Pa-
trum Colon. Tom. X. Lugd. tomo
XVII.
Vita S. Geraldi Aureliancnfls Comitis
libri quatuor ad Aymonem Abbatem
,
Bi-
bl. Cluniacenf. pag. 65. & Gallice Ber-
trando de Compaigne interprete
,
Au-
rillaci
1715. 8.
Tra&atus
(
d) dc Reverfione B. Mar-
tini 1 uronenfts a Burgundia
,
cui pra:-
mittuntur epiftola Fulconis Boni
,
An-
degavorum Comitis ad Odonem Abba-
tcm & ejufdem ad Fulconem refpon-
fum
,
pag. 113,
Tra-
S. Odonis ad Hugonem Abbatem S. Petri edidere
Edm, Martene & Urfinns Durant in itinere litte-
rario quod prodiit Gallice Parif.
1717. 4. Tom. 1.
pag. 173-
(_
d }
Suppofitum contendunt Claudius MoIIne.
tus & Guido Alexius Lobineau difi". 3. fur la mou-
vance de Bretagne
,
afientientibus etiam aucTori-
bus Mcmoriar. lit. Trevoltin. A. J712, pag. 666.
I AT I N I T A T
TraFiatus ejufdem
Odonis
,
quod Bea-
tns Martinus par dicitur Apojiolis pag.
123. Hic & prscedens jam fuerant ex-
cuii edente jodoco Clichcoveo unacum
Sulpicio Severo de vica Marcini & Gre-
gorio Tur.
Parif. 151 1.4. acque in Bi-
bl. Vet. Pacrum
,
Parif. 1589. 1624.
Tom. VII.
Sermones quatuor I. In Cachedra S.
Pecri ,
fi tamen eft Odonis
,
cum fic
confucus ex duobus S. Leonis fermoni-
bus , Certio fcilicec in die anniverfario
fuas affumtionis , & primo in nacali S.
Pecri pag. 127. II. In veneracione fan-
clje Maria? Magdalena? (_a) pag. 131.
III. de S. Benedi&o Abbate pag. 138.
IV. de combuftione bafilicx B. Marci-
ni Turonenfis . A.
903. pag.
145.
Collationum
feu
Occupationum libri III.
ad Turpionem Epifcopum Lemovicen-
fem . pag.
159. a celeb. Jacobo Sirmon-
do Societacis
Jefu communicaci . Mo-
nachis uciliffimos vocac Anonymus Mel-
licenfis cap.
75.
Antiphonji VII. de beato Martino Tu-
ronorum Archiepifcopo .
p. 262.
Ejufdcm verfus & Hymni
,
de Sacra-
menco Corporis & Sanguinis Domini
,
de Maria Magdalena & de eodcm S.
Marcino . pag. 263.
Ejufdem S. Odonis II. Cluniacenfium
Abbacisiibri XXXV. Moralium S. Gre-
goni Papsin fob excerpca ftudio & di-
Jigentia ejufdem Domini Martini Mar-
rier
,
Monafterii S. Martini de Campis
S. Lutetia; Parifiorum Profeffi e vecere
Manufcr. eruti ac in lucem poft Bi-
bliochecce Cluniacenfis edicionem cmiffi
func ex officina Nivelliana fumptibus
Sebaftiani Cramoify anno 1617. in 8.
& in Bibl. Patrum Colon. Tom. X. &
Lugd. Tom. XVII. Nec latet nos , in-
quit Andreas Quercetanus
,
alia multa
fcripfiffe Patrem hunc
,
nempe librum
de
Translatione S. BenediBi
,
cujus me-
minit
Aymoinus Monachus
,
alterum
de Centemptu Mundi
,
ficut teftantur
Gefla
Pontificum Lemovicenfium
,
fer-
monefque plures ac Hymnos ut eft apud
M7
IS L I B.
XIV.
Trithemium : fed nullum adhuc mve-
nire licuic qui vel aliquem eorum pu-
blici juris facere aut poffec auc vellec
.
Sermonem in fefto S. Martini edidit
Edmundus Marcene Tom. V. chefauri
anecdotor. pag. 618. Incip. Sacra hxc
hodierna folennitas . Dialogum de arte
Mufica laudat Anonymus Mellicenfis
cap.
75.
Chronicon fuccinSum Manufcript.
fervatum Cantabrigire in Bibl. Collegii
S. Benedifti Caveus memorat , & ante
Caveum Voflius pag. 342. qui addit et-
iam Vitam S. Mauri Manufcr. in Bib!.
V
T
aticana . Sed illa efl Odonis Glanno-
folienfis , de quo mox . De vita Grego-
rii Turonenjis
,
vide fupra Tom. 3-pag.
101.
*
PriEter hymnum in laudem S.
Martini
,
qui legiturin Bibliotheca Pa-
trum Lugdunenfi
,
alter etiam de eo-
dem Sancro ab Odone editus eft , legen-
dus apud Mabillonium Annal. Tom.
III. in append. pag.
659.
edit. Lu-
cenf.
Tra&atus de reverfione B. Martini ab
aucToribus Hiftoria* litterarias Gallica-
nae abjudicatur Odoni
,
quod fcilicet
nec flylum ems fapiac
,
nec facis con-
gruac dignitaci Fulconis Comicis Ande-
gavenfis
, (
qui S. Odonem educavic
)
uc Monachum illum ica alloquacur
:
condefcendat parvitati me.e
veftra jublirm-
tas . Ica paricer & craclatus quod B.
Martinus dicatur par Apoftoiis
,
judici-
bus iifdem fcriptoribus fcetus eft S. O-
donis non fincems . Quin & Adam Ab-
bati Perfennai vindicandus efl ut ex
collecTione epifiolarum cjufdem Adami
vulgata a P. Martene Anecd. Tom. 1.
pag.738. &c. agnofcimus . Infuper Chro-
nicon fuccinclum Thomje Lachenfi vin-
dicandum effe docet Chronicon Comi-
tum Andegavenfium apud D
1
Achery
Spicileg. Tom. X. pag. 400. Vide haec
omnia in eadem hiftoria licteraria tom,
VI. pag. 251. Reliqua opera S. Odonis
tum deperdita cum fuppofititia fatis ac-
curate ibi recenfentur
.
Odo Danicus
,
five qui e Dania duxit
origincm , Lelando cap. 180. memora-
tus,
O)
Exftat & in Joannisa Bofco Bibl. Floriacenfi & in Aftis Sanclor. Tom. V. Julii 22. pag.zi8,
l%$
BIBL. MEDIM
ET I NF I M7E
tus
,
idem cum Odone Cantuarienfi
metro fcriptam facile huic ipfi
Odonl
Archiep. de quo fupra . tribui poffe cenfent . Monent
infuper
Odo de Deogilo
(
de Dueil
)
Gallus
ex Mabillonio in Aclis SS. Benedicti-
ex Abbate S. Cornelii Compendienfis norum Tom. 2. pag.
596. calamo ejuf-
A.
11 55. ad 11 68. Abbas S. Dionyfi .
dem Odonis deberi Refponforia in ho-
Vide
Sammarthanos Tom. IV.. Gallix
norem S. Barolini primi Abbatis Fof-
Chriftianx pag.
335.
Ejus libri feptem
fatenfis
,
qua; olim in officio fefti ejuf-
quos
Monachus adhuc & comes itine-
dem SancLi apud Ccenobitas illos ca-
ris Regis & a facris & fecretis fcripfit
nebantur .
de
pfofefiione Ludovici VII. Regis Fran-
Odo Canonicus Regularis S. Viclo-
corum
in Orientem vulgati funt a Petro
ris
,
& Prior , atque inde
Abbas S. Ge-
Francifco Chitietio
, S.
J.
in Sylloge cui
novefc Parifienfis diem obiit
Anno 11 66.
titulus : S. Bernardi Clararvallenfis Ab-
cum A. 1165. Philippum
Auguftum
batis illuftre genus affertum . Divione
Regem Gallia; de fonte Baptifmi fufce-
1660.
4. Vide Pagium ad A. 1147. Ou-
piffet
,
queni ritum veteribus
monu-
dinum T.. 2. pag. 1443. & Jacobum
mentis expreffum licet videre in
Joan-
Longum n. 6996. Bibl. hift. Francor.
nis Ciampini diifertatione inferta Mu-
Odo de Duaco
,
Theologus Sorboni-
cus
,
errorum accufatus , de quibus da-
mmiri eurh contigit ab Alexandro IV.
Anno 1256.
Odo
Epifcopus
,
fupra in Odone Bello-
vacenfi
feo Minervce Venet.>: T. 2.
p. 78. feq.
& in Mabillonii itinere Italico
p.
73.
Ejus EpiJloLc VII. edita a Dacherio T.
2. pag.
525. ( edit. novar Tom. pag.
529. )
Sermones VIII. Manufcripti iu
Codice Abbatix S. Vi&oris
,
de quibus
Odo Floriacenjis Abbas . Supra in.
0- Oudinus T. 2.
p. 1256.
dotie Cluniacenf . Gerardus Odonis . fupra Tom.^. pag.43.
Odo Monachus Fojfatenf.s ,
fcripfit an-
Odo Abbas Glanmfolienjis S. Mauri
no 1058. vitam Domni Burchardi Co-
ad Ligerim Ord. Bened. A. 868. iu
mitis Melodunenfis
,
qui apud Mugo-
gratiam Almodi five Adelmodi
,
Arclu-
nem Capetum & Robertum ejus filium diaconi Cenomanenfis fcripfit Hijioriam
gratiofus
,
diem obiit A. 1012. Exftat
translationis S. Mauri Abbatis A.
584.
n\ Brolii five Jacobi du Breul
,
Bene- x-tatis 92. defuncH
,
quce edita eft in
diclini fupplemento Antiquitatum Pa- AcTis Sanctorum Tom. 1. Januarii
(
a
)
rifienfium
, Parif. 1614. 4.. 5c in An- XV.
p. 10,5.1-, ic6o. cum
Jo.
Bollan.fi
drcx du Chefne T. IV. fcriptorum de notis . Et in Mabillonii Sec IV. AcT.
rebus Francorum
p. 115. 114. & Galli- Benediain. parte 2. pag. 165. Confe-
ce Sebaftiano RouIIiardo interprete
, in
rendae ctiam Claudii Chaftellain nota:
ejus hiftoria Civitatis Meloduneufis . ad Martyrologium Rom. 15. Jan. ubi
Parif. 1628.
4.
*
Sub hujus fcriptoris pra.'terea de Vita ejufdem Mauri
,
quatu
nomine legimus indicata apud Montfau- a Fai-.Jio fcriptam & interpolatam ab
Odone memoravi fupra Tom. 2. pap.
148. & veraciffimam appellat Leo O-
ftienfis . Confer Carolum le Cointe Tom.
1. Annal. Francor. pag. 608.
Gvilclmus Odo . Supra T. 3. p. 158.
iacoOus Odo five de Oddis . Supra Tom..
m
eon Bibliothecarum pag. 1278. Vita
S. Mauri metro & profa fcriptam
,
quam iri nefcio qua (
nequc enim in-
dicat
) Gallica Bibliotheca extare di-
cit
. Scriptores Hiftoria: litteraria: Gail.
Tom. VII. pag.494. cenfent vitam il-
lam S. Mauri profa fcriptam aliam non IV. p. 15.
effe ab ea
,
qua: jam oiim ante Odo- Magifter
Odo .. Infra
,
Odo Shirton .
nem prodierat , forte tamen ab hoc i- Odo interpolator Vitari'.. Mauri . Su-
pfo Odone recenfitam .. Alteram vero pra
,
Odo Glannofolienfts .
Odo
O )
N.on Februarii , ut excufum i.11 Lon^i Bibl, Hift. Galliae quam vidc n. sozS. 5029.
LATINITATlS L I B. X IV.
OJo ex Abbate
Belliprati Abbas Mo-
rimunJcnfis
in dicecefi Gallia? Lingonenfi
,
Ord. Cirlerc.
defunclus A. 1161. tefti-
bus
Sammarthanis
Tom. IV. pag.
674.
ubi opufcula
ejus qusdam a Philippo
Sevino in
Bibl. Manufcriptor. recen-
iita notant . Illa funt memorata etiam
Vifchio
pag. 254.
Bibl. Ciflcrc. De
fi-
gnificationibus
numerqrum . De numero-
vum figuris
. De libcris appellationibus .
De
myjleriis figurarum . De regulis gene-
rationum . De cognitionibus & interpreta-
tionibur numerontvn . De fignificationibHS
unitatis . De relationibus & earum my/ie-
riis . Lelando cap. 180. pag. 219. hic
eft MuremunJenfis
,
ubi rcfert librum
ejus de analyticis tcrnarii
,
fcrvatum in
Bibl. Corinienfi
,
five Cirenceftrenfi
.
BaleusIII. 19. prxterea huic Odoni tri-
buit
,
de quo dubitaverat Lelandus
,
(
a
)
Dialogum de religioyie Chrijiiana &
JuJaica
,
Leone & Odone interlocutori-
bus : praterea Chronicon quod reclius re-
fcrtur ad Othonem Frifingenfcm : atque
analytica r.umerorum
,
quae a libello de
triade live ternario diftinguens Jacobus
Faber pr#f. ad Euclidem
,
Odonem hunc
Mathematicum peritum celebrat , Liber
Je tribus hierarchiis & de tribus graJi-
bus quibus pcr cas pcrvenitur aJ Salutem :
& EnchiriJion feu Jialogus inter Magi-
jlrum & Jijcipulum cum Micrologo artis
Mufices ,
Manufcripta tefte Labbeo
,
qui-
busadde tra6hitum Je translationc reli-
quiarum S. BcneJiEli ad monafterium
Floriacenfe . In Felleri Catologo Ma-
nufcript. Bibl. Paulina: Lipfienfis pag.
i<5i.memoratur Odo Morimutenfis abbas
Je trdnfitu
BernarJi . Apud Labbeum pag.
208. Bibl. Manufcript. Sermones Odo-
nis de Morjmundo
,
Ord. Cifterc. Ex
his nonnulli obvii in Combefifii Bibl.
Concionatoria .
OJo
Muficus . Supra OJo Cluniacenfis
,
& MorimunJcnfis .
OJo ex Cantore Bituricenfi Parificnfis
Epifcopus, ab A. 1197. ad 120S.
(
b
)
de quo Petrus
Blcefenfis Epift. i2<5. &
au&or notarum ad illas Epiftolas in
(0)
Supra pag.
134. in Odone Aurel.
159
Tom. XXIV. Bibl. Patrum Lugd. pag,
1951.
feq.
Sammarthani
Tom. 1. Gal-
lia: Chriftiana: pag.
497.
feq.
Hujus O-
donis Conftitutiones
Synodicx,
fub ti-
tulis IX. digefta; leguntur in
tomis Con-
ciliorum Binii Tom. VII. five Tom.
3.
parte 2. Rcgia Tom. 28. Labbei
Tom. X. Harduini T. 6. parte 2. &
in noviflima Veneta Coleti Tom. XIII.
OJonis
Ramefegani lib'ellum de pce-
nitudine memorat Lelandus cap. 180.
OJo five Oddo Abbas S. Remigii Rc-
mcnfis
,
cujus Epiftola ad Thomam Co-
mitem fcripta circa A. 1 1
9
5
. de quo-
dam miraculo Thomoe Apoftoli a-
pud Indos
, edita a Mabillonio Tom'
1. Analecl.
p.
334. (
edit. novae pag.
464.
)
OJo Severus
,
fupra in OJone Cantua-
ricnfi Archi-Epifcopo .
OJo Shirton ftve Je Sheritona
Anglus
Ord. Cifterc. Lelando p. 213. c. 180,
ShiroJuncnfis
,
ubi multarum Concionum
non infelicem fcriptorem appellat
, Ba-
leo III. 18. de Ccritona & Pitfeo pag.
245. Ceritonenfis
,
clarus circa A. 1180.
quem in Theologia Magiftrum fuum
laudat
Joannes Sarisberienfis Epift. 268.
Ejus libri duo LX. Parabolarum \\\
laudcm ejus qui eil Alpha & Omega
,
pra:ter rem tributi ab aliis Gaufrido
Clarxvall. vel OJoni Cantuar. Manu-
fcripti in Bibliothecis Angliae . Vide
Oudinum T. 2. pag.
1498. &
15 13. &
1623. feq. ubi & de ejus Summa Je pce-
nitentia
,
& homiliis Jc tcmpore editis
Panf.
1520. & fermonibus Je Santtis ,
Baleus nefcio quod Partium opus com-
memorat
, & Befiiarium five Brutarium
in quo TEfopi fabulas ex Gra?co Latine
expreffas expofuit : tum Narrationes
.
Eadcm ex Baleo Pitfeus , & pag.
252.
Vifchius Bibl. Cifterc.
OJo
Svejfxonenfis
,
ex Cancellario Pa-
rifienfi Monachus in Grandifylva Ord.
Ciftcrcienf. & ex Abbate Urficampi in
dicecefi Noviomenfi Epifcopus Cardina-
lis Tufculanus ab Anno 1244.
Vide
Ughellum Tom. 1. pag.
235.
feq. qui
P
a
S-
i^b") Aibericus pag.
447.
Chron.
i6o BIBL. MEDI7E ET 1NFIM7E
pag. 197.
inter Prceneflinos Epifcopos
perperam Odonem notat appellari
,
pro
Cono five Conone . Hujus Odonis Tufcu-
lani
,
quem reHus fub Innocentio IV.
quam fub Eugenio III. vixiffe dixififet
,
Commentarium fuper Jeremiam memorat
1 abbeus Bibl. nova Manufcript. pag.
369.
& Qtixjiioncs pag. 25. Poflevinus
duo grandia Volumina Sermonum Ma-
nufcripta in Bibl. Vaticana .
Odo Tufculanenjis Epifcopus
,
cujus
Epiftolaad Innocentium IV. Papam de
geflis A. 1249. Infula Cypro contra
Infideles ab exercitu Chrifriano
,
exftat
T. VII. ()
fpicilegii Dacheriani pag.
213. (
edit. novce Tom. 3. pag. 624.
)
Idem hic cum fuperiore .
Odo de Vavcemani
,
fupra in S. Ger-
mani T. 3. p. 153.
Odo Abbas Vrjicampi
,
fupra
,
Odo
Sveffionenfis .
Odobonus five Odo Medicus
,
fi Gau-
dentio Merulce credimus
,
auftor poe-
matis hexamerri de virtutibus herba-
rum , de quo fupra , in Macro . Vide
Tom. XIII. Bibl. Grcecce pag.
39.
O-
mitto Oddum de Oddis Medicum Pata-
vinum qui A. 1558.
diem obiit , Gale-
ni nnima praedicari folirus
,
de cujus
fcriptis Nicoiaus Comnenus in hiftoria
Gymnafii Patavini Tom. 1. pag.
313.
Odoceus Monachus , doclxince & piz-
tatis nobile plane exemplar
,
laudatus
Lelando cap. 30. Epifcopus poft Teli-
num Landavenfis, Francifco Godvvino
de prcefulibus Anglice pag. 619. Oudo-
ccus . De fcriptis ejus nihil comperi
.
Odofredus five Ottofredus Beneventa-
nus , Bergomenfi ad A. 1199. & Trithe-
mio cap. 425.
Rojredus Jurifconfultus
,
qui fcripfit Quxjlioncs Juris Civilis
.
Quxjiiones Juris Canonici
,
& Summam
Juris .
Odofredus Beneventanus
,
junior
,
in-
ter Azonis difcipulos celebratiffimus
,
docuit Jus Civile Bononire
,
obiitque
A. 12,65. De hoc Trithemius cap.
444.
Bergomenfis ad A. 1240. & Guido Pan-
cirollus II.
35.
de claris Legum Inter-
C}
Non tomo III. ut excufum in LongiBibl.
pretibus . Ejus fcripta : De arte notaria-
tus . Dc libellorum formatione five de for-
mulis adlionum quarum ufus efl in
Ju-
diciis . De ordine Judiciario . Commen-
taria in Pandeclas & Codicem
,
com-
mendata inprimis a perfpicuitate . Feu-
dorum compendium . De Curatcre bonisdan-
do . De rejlitutione dotis. De percuffionibus .
Depofitionibus & interrogationibus . Glof-
fce ad fummam Azonis
,
Praeceptoris /
in tit. de pace Conflantix . De pri-
mo & fecundo Decreto &c.
*
In co-
dice membranaceo
Bibliothecce Felini
extant Friderici I. conftitutiones infcri-
ptce de Pace conflantix cum notis &
perpetuis commentariis Odofredi hujus .
Quia vero commentarii ifti fubduntur
compendio Feudorum ab Antonio Min-
cuccio de Prato veteri confecTo , ut ex
hoc ipfo codice intelligo
;
ideo forte
nonnullis obrepfit , ut Feudorum compen-
dium Odofredo tribuerent
.
Odorannus Monachus S. Petri Vivi
Senonenfis Ord. Bened. A. 1045. fcri-
pfit Chronicon ab A. 675. ad 1032. quod
edidit Andreas du Chefne Tom. 2. re-
rum Francorum pag. 636. 641. Frag-
mcntum dederat Petrus Pithceus inter
XII. fcriptores cocetaneos pag. 214.215.
Baronius ad A.
875. n. 7. feq.
Odoricus
,
Oldericus
,
fupra Odericus .
Henricus de Oerfchet in Bethleem jux-
ta Lovanium Auguftinianus
,
cujus Hi-
ftoria de cladibus Lcodienfium A. 1669.
a Carolo Audace
,
Burgundice Duce il-
Iatis Manufcripti in Bibl. Cottoniana
pag. 131.
Oetbertus cui vitam S. Friderici
,
E-
pifcopi Ultrajerini in Belgio Anno
838. Martyris tribuunt Afra San&or.
Tom. IV. Julii 18. pag. 460.
Offellus cujus verfum laudat
Jo.
Sa-
risberienfis Epiftola 192. Qui coarat vul-
pi
,
fulcos
variare neceffe eft
.
Offo
. Supra, Obbo . Alius Ojfo
An-
glicus circa A. 610. de quo BaleusXIII.
52.
ex Seb. Munfteri Cofmographia .
Ofilius
Sergianus
,
infra Ovidius .
Ogerius Alferius
,
infra Gvil. Ventura .
Oge-
Hift. Gall. n.7112.
LATINITA
Ogerius Lucedii Abbas
,
cujus Sermo-
nes editi funt inter S. Bernardi opera
,
ut dixi Tom.
i._pag. 226. Traftatum
Manufcr.
de
laudibus Deiparx memorat
Oudinus
Tom.
2. pag.
1417.
*
Ex tra-
clatu
ejus de laudibus S. Dei genitricis
,
qui
extat MS. in cod. 761. Bibliothecse
univerfitatis
Taurinenfis integram pra>
ftationem
evulgarunt viri dociiflimi
,
qui
commentarios ejufdem Bibliothecx
fcripferunt tom. 11. pag. 240.
Gilbertus de Oilandia . Supra T.
3.
pag. 57.
Gilbertus de Hoylandia .
Ericus Olai . Supra Totn. 2. pag. 107.
Olbertus five Obbertus aliis Albertus
(
fupra T. 1. p. 44. )
auditor Harigeri
Abbatis Laubienfis
,
& Fulaerti Epifco-
pi Carnotenfis : ex Laubienfi Monacho
Abbas Gemblacenfis A. 1012. ac deni-
queS. Jacobi Leodienfis
,
ubidiemobiit
A. 1048. Ex vitis SanBorum quas fcri-
pfifle eum teftatur Sigebertus cap. 142.
unica aetatem tulit htjhria inventionis
,
miraculorumque & tranjttyjonis S. Veroni
Confeflbris , de itirpe Carolidarum
,
ad
Comitem Hannoni^ Raginerium, edita
& notis iiluilrata a Georgio Galopino
,
monafterii in cella S. Gisleni monacho
BenediHno . Montibus 1636. atque
inde ab Henfchenio in AHs Sancior.
Tom. 3.
Martii 30. pag.
845. 850. Et-
iam cantus in honorem Sanctorum com-
pofuifle Olbertum Sigebertus annotat
:
& Burchardum
(
a
)
Epifcopum Wor-
matienfem ejus prove&um Magifterio
,
celebre illud Canonum volumen edidif-
ie
,
quod inter Olberti fcripta perperam
refert Svveertius
p. 588. Athen Belg.
Hiftoriam vcteris & novi
Tefl. memo-
rant prceter Svveertium Valerius An-
dreas pag. 706. Bibl. Belg. & ad Sige-
bertum
,
Miraeus -, Sed Valerium ex li-
bro Sigeberti de geftis Abbatum Gem-
blacenfium haufiffe
,
qua* de Olberto
tradit
, neutiquam crediderim Oudino
hoc afjfirmanti Tcm. 2. pag.
539.
Olbertus
,
Odclbertus
,
Odelpcrtus
,
Odo-
bertus
,
Alibertus
,
Alepertus
,
Odilbertus
,
Edelbertus
,
Olibertus
,
Oldibertus
,
Oldo-
Tom. V.
C<0
Cenfer Voffium pag.
369.
fe<j. (J) V
T I S L I B. XIV.
161
bertus
,
Archiepifcopus ab A. 805. ad
814. Mediolanenfis
,
de quo Ughellus
Tom.
4.
Italia: facra? pag.
75. Ejus
/>*'-
flolam ad Carolum M. cum
indice ca-
pitum XXII. libri adhuc
inediti de ba-
ptifmo & Manufcripti in Bibl.
Augienfi
prope Confiantiam
,
vulgavit
Mabillo-
nius Tom.
4.
Analeci. pag.
317. ( edit.
noyx pag. 76. feq.
) Ejus chartam
do-
nationis edidit Ughellus ioco laudato
.
S. Oldegarius five Ollcgarius
, ex Epi-
fcopo Barcinonenfi Archiepifcopus
Tar-
raconenfis defunclus A. 1136. Vitaejus
ab Anonymo
,
Gerundenfi
Canonico
fcripta exftat in AHs Sandtorum
Tom.
1. Martii 6. pag. 482. 498. Epiflolam
ad Innocentium II. edidit
Cardinalis
Agvirrius Tom. j.Concil. Hifpan.
pag.
342.
una cum altera ad Raymundum
,
Aufonenfem Epifcopum . Adde Nic.
Antonii Bibl. vet. Hifpanam lib. VII.
cap.
5. Tom. 2. pag. 14.
Oldenburgenfe Chronicon .
SupraJWrc-
nes Schiphower .
Oldibertus
,
fupra Olbertus .
Oldonius Voflii , Cangiique
, infra Or-
donius .
Oldradus five Olradus
Bifdominus
,
Se-
nenfis Ord. Prsed.
Jacobo Quetif Tom.
1. Bibl. Dominicanor. pag.
403. Odoar-
dus Vifdomini^ circa A. 1287. fcripfit
juffu Honorii IV. Vitam B.
Ambrofli
Sayifedonii, Senenfis Ord. Praed. A.1285.
defuncH
,
adjutus in illo Iabore a tri-
bus ejufdem Ordinis fratribus
Gisberto
Alexandrino
,
Recuperato de Petra ma-
la, & Aldobrandino Papparono
Exftat
in A6Hs San&or. Tom.
3. Martii 20.
pag. 181. 200.
Oldradus de Ponte
,
Laudenfis
Italus
,
Dini auditor
,
amicus
Joannis Andreae
,
Juris utriufque confultiffimus
docuit Bo-
noniae
,
inde Patavii
, & Advocatus
Confifforialisdcfundtus efi Avenione A.
1335.
Ex ejus fcriptis
fohConfllia lau-
dat Trithemius cap.
577. quae etiam
edita funt Venetiis , atque Manufcripta
in Patavinis
(
b
) aliifque Italiae Biblio-
thecis : Rcfponforum Volumen appellat
X Gvi-
ide Tomafinum pag.
4. b.
i6i BIBL. MEDIJE
Gvido Pancirollus
,
qui de hoc Oldrado
videri poteft
,
lib. 2. de Legum inter-
pretibus cap. 52. tefiatus plura fcripfif-
fe qua? interierunt , & praxlara in
Jus
Civile commentaria edidiffe
,
quoe Ga-
zalupus pag.
505.
vocat Le&uras , ait-
que earum raram copiam reperiri .
*
01-
dradi hujus confilia in Bibliotheca Feli-
ni cod.
295.
edita funt Roma? apud S.
Marcum anno 1476.
Olivarius five Oliverius Weftphalus
,
ex Canonico Paderborncnfi Scholafiicus
Colonienfis & ab A. 1225. Paderbornen-
fis Epifcopus , denique ab A. 1226. E-
pifcopus Sabinenfis & Cardinalis : de
quo Nic. Schatenius in annalibus Pa-
derbornenfibus , &
Jo. Georgius Eccar-
dus in prolegomenis ad tomum fecun-
dum fcriptorum medii cevi num. VI.
Hujus Oliverii Epiflola ad Engelbertum
Archi-Epifcopum Colon.^fc captione Da-
miatce & de iis qua? vidit in Oriente
gcfta A. 1218. 1219. exftat in Jacobi
Gretferi horto Crucis
,
atque inde in
Jac.
Bongarfii geftis Dei per Francos
pag. 1185. 1192. Cafp. Barthii ad Oli-
verium nots in
Jo.
Petri Ludevvig re-
liquiis monumentorum veteris a?vi Tom.
3. pag.
554.
feq. Hijioria Regum terrx
fanEltc
,
ab A. 1095. ad 1212. in lauda-
ti Eccardi Corpore fcriptorum medii
aevi Tom. 2. pag.
1355. 1395.
Qux
deinde ab eodem Eccardo pag.
1397.
1450.
fubjicitur Hifloria Damiatina
, di-
vifa capitibus XLV. & ufque ad A.
1322. producla partem a capite XI. ad
XIX. eadem eft cum Epiftola quam a
Bongar/io editam dixi : partem ufque
ad cap. 27. etiam inferta hhtoriae Hie-
rofolymitana? Jacobi de Vitriaco : &
ufque ad caput XXIV. a Tho. Galeo
in hiftoria* Anglicanse fcriptoribus quin-
que
,
Oxon. 1687. fol. pag.
435.
feq.
repetita , utrobiqne non appellato Oli-
verii nomine . Conferendus etiam Jaco-
bi de Vitriaco liber tcrtius hiflorire
Orientalis ab antea editis diverfiT:
,
quem ex Codice Bigotiano , nunc Bibl.
Regise vulgavit Edmundus Martene
Tom. 3. thefauri anecdotorum pag.
ET INFIMM
268. feq. Ab hac Oliverii
hiftoria
Da-
miatina non diverfus eft liber de expe-
ditione Hierofolymitana
quem Manufcr.
Lovanii ad S. Martinum fervari nota-
vit Svveertius pag. 588. Athen. Belg.
& Voffius pag.
715. atque fub eodem
titulo etiam habetur
( capitibus decem
primoribus integrior editione Bongar-
iiana
) m Codice Manufcr. Gudiano
303.
fed in quo capita ab Eccardo edi-
ta poflrema de Damiata A. 1220. ite-
rum amiffa
, defiderantur . Vide Cata-
logum Bibl. Gudiana? pagj
568. feq.
atque Oudinum Tom.
3. pag.
35.
feq.
Junior eft Petrusjoannes Olivarius, Va-
lentinus Hifpanus cujus fumma capita
in Ciccronis Philofophiam moralem una
cum fcholiis in Somnium Scipionis pro-
diere primum Pi&avis
1535. 4. De ejus
notis in Melam Parif.
1536. & deinde
fxpius editis , & de iis qua? ad Cicero-
nis libros de
finibus ,
librum fecundam
Plinii
,
fcripfit
\
dixi in Bibl. Latina .
Etiam PorphyrVA -Ifagogen
,
Prcedicamen-
ta Arifiotclis
,
librum de enunciatione
Zk priora refolutoria caftigaflfe edenda-
que Wechelio dediffe Parifiis Gr#ce
,
annotat ex Gefnero Nic. Antonius
,
qui
de hoc Olivario confulendus Tom. 2.
Bibl. Hifpana? novce pag. 164. Scholia
tamen Olivarii in Solinum qua: idem
mcmorat
,
ex male intelle6tis Gefneri
aut Simleri verbis , exftare ufquam du-
bito . Titulos Capitum XVIII. libri de
Prophetia
<&
Spiritu Prophetico Bafil.
1543. 4. editi recenfet Gefnerus oag.
550.
Bibl.
Oliverius Arzignanenfis
,
cujus com-
mentarius in Valerium Maximum fx-
pius cum Valerio lucem vidit pofl edi-
tionem Mediolanenfem i^oS.fol. utdi-
xi in Bibl. Latina lib. 2. c.
5.
*
Prior
editio operis Oliverii hujus Mediolanen-
femaFabricio hic indicatam annii5o8.
longe fuperat
;
prodiit enim Venetiis
typis Gulielmi Tridentini cognomento
Animamia an.
149
1. fol. An vero huic
anni
149
1. altera etiam antiquior Ve-
neta anni 1488. prsecefferit
,
cum ego
nondum viderim
,
ignoro . Laudatur ta-
men
L AT I N I T A T
men a Fabricio Bibl. Lat. lib. 2. cap.
5.
Oliverius de Langhe five Longus
,
Prior ad S.
Bavonem Ord. BenedicT.
juxta
Gandavum
circaA. 1450. fcripfit
tefte Valerio Andrea pag. 706. &
Svveertio pag. 588. hax qua? in Biblio-
thecis
Lovanienfibus & Gandavenfibus
inedita
affervantur : De Sacrarnento Eu-
chariftix
& de tenendis ac credendis circa
Euchariftis facramentum . De dsfeSibus
circa Mijfam . De reditibus ad Vitam .
De vitio Simonix in Religione . Vitam
B. Coleta Virginis
,
Reformatricis Or-
dinis S. Clara? A.
1447.
defunclx
,
ex
Latino Stephani Juliani tranftulit in
linsuam Belgicam feu Flandricam
,
de
qua vide Acra Sanctorum Tom. 1.
Martii 6. pag.
533.
Olivcrius
,
Vincentio Bellovacenfi El-
merus
,
aliis Egelmerus
,
Malmesburien-
fis Anglus Ord. Bened. defun&us Anno
1060. de quo Baleus II. 51. & Pitfeus
pag. 187. Mathematicarum difciplina-
rum non imperitus fcripfit : De fignis
planetarum . De Aftrologorum dogmatibus .
De Geomantia
,
ita enim legendum et-
iam apud Pitfeum
,
ubi de Geometria
excufum legitur .
Oliverius Longus
,
fupra Oliverius S.
Bavonis
.
Oliverius Maillardus . Supra pag.
7.
Oliverius Saxo Cangii
,
& Oliverius
Scholaflicus non diverfus ab Oliverio Co-
lonienft ,
de quo fupra .
Lupus de Olivcto
,
reftius de Olmeto
,
fupra T. IV. p. 294.
Petrus foannes Olivus
,
e caflro S.
Marise Seignani oppidi Gallus
,
Ord. Mi-
nor. initia dediffe vifus fefta: Begardo-
rum feu Begvinorum & Fratricellorum
Fratrumque de pcenitentia de tertio or-
dine B. Francifci . Vide Odorici Ray-
naldi Annales ad A. ifii\ Tom. XV.
pag. 101. feq. Abr. Bzovium ad A.
1199. num.
39.
Henr. Spondanum ad
A.
1278. num. 20. & ad 1297. n. 7.
Lucam Waddingum in annalibus Mi-
norum
,
tomo fecundo
,
Oudinum Tom.
3.
pag.
584. feq. &
Jo.
Georgii Schel-
hornii amcenitates litterarias Tom. IX.
1 S L I B. XIV. k5}
pag. 678. feq.
Diem obiit Narbonce A.
1297. 6. Martii . Ejus profejfxonem Fidei
habes apud Bulxum in hiftoria Aca-
demice Parif. Tom.
3. pag.
535.
Ex
ejus Poflilla five Commentarius
in Apo-
calypfin
,
qui Manufcripti fervantur Ve-
netiis atque in aliis Italis & Gallise
Bibliothecis , nonnullce de Ecclefix fatis
& Pontificum tyrannide Divinationes
exflant apud Steph. Baluzium Tom. 1.
Mifc. pag. 213. feq. 283. 287. & cum
Gallica verfione ac notis Ifaaci Larrey
,
ipfo infcio editis Amft. 1790. 8. Vide
& Natalem Alex. Tom. VII. Hift. Ec-
clef. edit. in fol. pag.
97.
feq. & No-
vellas litterarias Gallice editas tomo
decimo Amft. 1719. 8. pag.
471.
Po-
flilLe fuper Genefin Manufcripta? Vene-
tiis tefle Thomafino pag. 105. In XII.
Prophetas Minores in Bibl. Colbertina
Cod. 2055. notante Jacobo Longo
p.
885. Bibl. exegetica? , ubi perperam tra-
dit Olivum claruiflfe A. 1325.
Super
quatuor Evangelia
,
ibidem Manufcripti
Venetiis . Scripfit etiam in Epiftolas
Canonicas commentarios quos cum po-
ftillis in Matthaeum & Apocalypfm
flammis adjudicatos fuiffe notat lauda-
tus Schelhornius pag. 679. Csetera Oli-
vi fcripta apud Baluzium notis ad Pa-
pas Avenionenfes pag. 752. & Waddin-
gum pag. 284. Bibl. Francifcanorum
memorata hsec funt : Confejfwnes & lit-
terx aliquot ad Magiflros Pariftenfcs
,
qui
condemnaverant di&a fua . Traclatus
de Sacramentis
,
& tracTatus emtionum
& venditionum
,
& de ufuris
,
& qua>
dam Quceftiones & tratlatus Logicales
.
PoflilltE ad omnem ferme facram Scriptu-
ram . Poflilla fuper librum B. Dionyfti
de Angelica Hierarchia . Opus cui titu-
lus Miles armatus . Aliud quod Exercens
infcribitur . Expofttio reguU Fratrum Mi-
norum . Quxfliones difputatx
,
atque inter
alias de Papx & Concilii auBoritate
,
nec non de paupere rerum
ufu five de
paupertate . Allegationes fuper
articulis
traBatisper Dominum Papam
(
Joannem
XXII.
)
de poflilla fuper Apocalypftn
.
Liber de laudibus & excellentia B. Vir-
X 2 gi-
i<54 BIBL. MEDIJE
ginis
,
in quo modum exceffiffe vifus
eft , tefte Waddingo
,
etiam pra?cipuis
Ordinis Francifcani Patribus
.
Joannes Olnay . Supra Tom. IV. pag.
iii.
ET INFIMJE
Joannes de S. Omero . Supra Tom.
IV.
p. in.
Omnibonus de quo Albericus in Chron.
ad A. 1156. Eodem anno
,
id eji Fride-
rici Imperatoris quinto
,
quidam Magijier
Olympius natione Hifpanus
,
Epifcopus
egregius Omnlbonus nomine
,
librum de
concordia difcordantium
Canonum di-
ligentiffxme ordinavit in duas partcs . Pri-
mam partem in XXVI.
Diflintiiones
,
fe-
cundam in Caitfas XXXVII. per qucefiio-
nes diverfas artificiofe propofitas . Hic li-
ber a nomine autloris
,
Omnebonum . Et
hunc fecutus
efl
tempore Alexandri
( ///.
)
Papx Gratianus Cardinalis
,
qui multa
addidit
,
ita quod de XXVI.
Diflintlio-
nibus centum Dijiinciiones
fecit
,
fcd per
ipfum ijia doiirina
fatla
efl
magis authen-
tica .
Omnibonus Leonicenus
,
propinquus Ni-
colai Leoniceni
,
de quo fupra Tom.
IV. pag. 267: Vicentinus patria & Ve-
netiis auditor Emanuelis Ckryfolora?
,
Graeca? ipfe & Latinx linguse peritus,
ac To. Trithemii judicio cap.
753.
Phi-
lofophus & Rhetor celeberrimus . Diem
obiit A. 1524. fi credimus Antonio
Orlando Origin. typographice pag. 356".
Quintiliani inftitutiones ex ejus emen-
datione excudit nitide Nicolaus jenfon
Gallicus, Venetis
1471. fol. de qua edi-
tione vide Chrifliani Gottlieb Schvvar-
tii indicem librorum Secuio XV. im-
prefforum pag. 65. feq. Valerius Maxi-
mus cum Omniboni expofitionc
,
poft
editiones Venetam 1482. & Mediola-
nenfem 1487. fol. prodiit etiam alibi
,
ficut itidem quse fcripfit in Gieeronem
de Oratorc
,
una cum Oraaone de lau-
dibus eloquentia? prodiit Vicentix 1476*
fol. Scripfit & in Tullii Lxlium & d-j
0[)!ciis
,
ncc non in Salluflium
,
in Lu-
cani Pharfaliam
,
Venet.
1475.
Brixix
1486. dc quihus dixi in Bibl. Latina :
& in Gra'ca de iis qua' ex Grseco La-
tinc tranflulit, ut praoter iEfopicas fa-
bulas nonnullas
,
libellum Xenophontis
de venatione ,
atque S. Athanafii duos
con-
fcripfit librum fidei adverfus eos (
Pri
fcillianiftas
,
ut videtur
)
qui naturam
& non arbitrium in culpam vocant
,
ojien-
dens non creatione
fed
inobedientia infer-
tum natur malum . Haec de eo Genna-
dius ante A.
495.
libro de S. E. cap.
23. De eodem S. AugufHnus lib. i.con-
tra Tulianum Pelag. cap. 3.
Olympius
Hifpanus Epifcopus vir magna in Ecclcfia
& in Chrifio glorix
,
in quodam fermone
Ecclefiajiico : Si fides inquit
,
unquam
in terris incorrupta manfiffet , ac vcfti-
gia defixa tenuiffet
,
qusg fignata defe-
ruit .
nunquam protoplafti mortifera
tranfgreffione mortiferum vitium fpar-
fiffent in germine
,
ut pcccatum cum
homine nafceretur . Idem repetit cap.
7. Santlus Olympius dicit &c atque
rurfus eum laudat cum Irenaro
,
Cy-
priano
,
Reticio , Hilario
,
Gregorio
,
Bafilio
& Ambrofio II. nlt. & III. 17.
Incertum idemne hicOlympius Epifco-
pus
,
quem flatim pofl Concilium Ro-
manum
A. 320. Carthaginem miffum
narrat Optatus iib. 1. de fchifmatc Do-
natiftarum
c. 26. licet hoc verifunile
vifnm Tillemontio T. VI. memoriar.
p. 60. Verifimilius aliis idem vifus
Olympius d.e quo ad Pammachium (
a
)
S. Paulinus EpifL
37.
quemquc Lam-
pium
,
vocans , ab eo apud Barcilonam
in Hifpania facratum fe fcribit Epift.
47.
ad Alypium . Commenta Pfcv.do-
Dextri & Pfeudo-Tuliani de Gsnnadii
Olympio
,
variafque Hifpanorum fcri-
ptorum
hallucinationcs , Olympium 7E-
ni Thracice Epifcopum
,
(
b
)
quem A-
riani fede fua pepulere
,
cum Hifpa-
no confundentium
,
diluit Nic. Anto-
nius lib. 2. Bibl. veteris Hifpanx cap.
7-
a~)
Verba Paulini funt
.
Scriptis fanili firf
y
tum tui mxroris indicium
,
extinfta Pammachii u-
fratris
noflri ,
Epifcopi Olympii
,
communis unani- xore Paulina .
tai j
accefi ,
tam inopiiMtum mi hi quam inopina- Qb )
Vide Afta San&or. Tom.2. Junii 12. pag.sc^.
L AT I N IT AT I S L I B. XIV.
con-tra Gentes & hiereticos
,
qua verfio* nepotc editas , Tom. i.
ne fmgularem
laudem tulifle notat Gef-
i6<
nerus p. 527.
Memorantur & ejus Ora-
tiones : tum
fcanfiones five libellus de
arte
metrica Venet. 1491. 4.
*
Pra-ter
hsec omnia
viri hujus opera aTabricio
indicata
extant etiam qusdam ejus e-
piftola;
in colledlione epiftolarum Fran-
cifci
Barbari ab Em. Cardinali Angelo
Alaria
Quirino adornata . Ex epiftola
12(5. ibidem legenda ab Omnibono ex
Tarvifio data an. 1441.
difcimus vi-
rum hunc tunc juvenem ftudiorum fuo-
rum tyrocinium pofuifie in iEfopicis fa-
bellis edendis . Cum vero an. 1441. id
oetatis egerit , ut poflet iEfopicas fabel-
las ex Graxo dare
,
vix credo vi-
tam producere potuiffe ufque ad an.
1524.
tunc enim vitam plus nimis
Jongius
,
quam poflet credi
,
prorogaf-
fet.
Dedit infuper Omnibonus Grammatices
erudimcnta
,
qux jmiclim cum libcllo de
artc mctrica habeo impreffa Vicentiaj an.
1506. ex recenfione Francifci Vitalis
Bodiani alias Frucantiani
.
Omnium Sanflcrum Monafterii
,
Ord.
Pra'monftratenfis in dioecefi Argento-
ratenfi , docu-ncnta vetera XXII. vulga-
vit V. C. Jo.
Fridericus Schannat in
Vindemiis litterariis , collecTione prima
pag. 142. 151.
Malachias Omongair . Supra Mala-
chias .
Onefimus fcriptor Vitse Probi Impe-
ratons ab A. 276. ad 282. Latine fcri-
pferit ar jraxe nou eft plane explo-
ratum
,
quamquam Latinis Hiftoricis a
Voffio pag. 184. accenfetur . Sxpe Iau-
datur a Vopifco in Proculo cap.
13.
in Bonofo cap. 14. in Caro
,
ubi dili-
gentiflime vitam Probi ait fcripfifle cap.
4. & 7.
in Carino c. 1. & 19.
Onrarelhtm qui anre annos trecentos
fcripferit , ederc voluit illuftris Leibni-
tius in Volumine rerum Italicarum
,
fcriptorum bonam partem ineditorum
aut aucliorum . Vide ejus Epiftolas ad
diverfos a ClarifT. Chriftiano Kortholto
Pag-
393-
Onttbon
,
Sutrmus Epifcopus fcriptor
Qhronici
Pontificum Rom. in Lud. Jaco-
bi Bibl. Pontificia pag. 408. & apud
Voflium pag.
715.
e Lelando memora-
tur . Sed nullus apud Ughellum Oni-
thus T. 1. Italix facra: inter Sutrinos
Epifcopos pag. 1275. feq.
*
Quis pro-
fetro adeo hebcti eft ingenio
,
ut non
intelligat fub hac nominis larva deli-
tefccre Bonitonem feu Bonizonem Su-
trinum Epifcopum
,
cujus chronicon
Pontificum Romanorum vel prxceflit
,
vel infertum eft canonum collectioni
ab eo confedtae ? Vide fupra Bonizo .
Onno
,
infra Ouvo .
Onofrius ^teccutus de Vifdominis FIo-
rentinus , Auguftinianus , ex Volaterra-
no abA. 1384. Epifcopo Epifcopus Flo-
rentinus ab A.
1390. ad 1400. Denique
Epifcopus defignatus Comaclienfis obiit
A. 1403. De eoUghellus Tom.
3. pag.
160. feq. Tom. 1. pag.
1457.
& T. 2.
pag. 484. feq. edit. nova?
,
Julius Niger
in hiftoria fcriptorum Florentinor. pag.
435.
Et auctor Chronici Oldenburgen-
fis apud Meibomium Tom. 2. fcriptor.
Gcrm. pag. 167. qui notat multa eum
digna confeciffe opitfcula
,
Acta Apofiolo-
rum interpretatum
ejfe
,
fuper Evan^cliis
feci/ce commentarios
,
& innumeros
cdidiffe
tam ad populum quam ad Clerum fermo-
ncs . Hifce harmoniam Evangeliflarum &
Commcntarios in librum primum fenteti'
tiarum addit Philippus Elflius pag.
537.
encomiafti Auguftiniani .
Huic Onufrio fubjungere liceat
,
ju-
niorem quidem
,
fed quem nolim in-
dictum hoc loco pra'termittere
,
Onu-
frium Panvinium
,
Veronenfem
,
Ere-
mitam Auguftinianum . Hunc Ifaacus
Cafaubonus Patrem hiflorine Romana:
,
Jofephus Scaliger & Juftus Lipfius Pa-
trem omnis hi/ioria: jure merito celebra-
vere . Hic Thuano judice vir ad omnes
& Romanas & Ecclefiaflicas antiquita-
tes eruendas natus
,
&. Paulo Manutio
antiquarum helluo hifloriarum
,
Lazari Bo-
namici difcipulus fuit ( a
)
& Theolo-
CO
Nic. Comnenus Tom. a, hift. Gymnafri Patavin. pag. 220.
\66 BIBL. MEDIJE
ET INFIMJE
gi Patavini Hieronymi Girelli
,
Bri-
xienfis : Deinde Romx Antonii Augu-
fiini
,
Rotar auditoris ufus Bibliotheca
(
a
) & apud Marcellum Cardinalem
Cervinum
,
mox Pontificem
,
& apud
Pium IV. & maxime apud Cardina-
lem Farnefium gratiofus
,
hunc Patro-
num fuum in Siciliam dum profequi-
tur, obiit Panormi 18. Kal. April. A.
C. 1568. cum annum a?tatis tantum-
modo undequadragefimum attigiffet.
Ef-
figies ejus ante libros antiquitatum Ve-
ronenfium confpicitur
,
& in Ifaacii
Bullartii Academia fcientiarum Tom. 1.
p. 157.
nec non apud Cornclium Cur-
tium pag. 146. aliofque ubi & fy-mbo-
ium ejus
,
bos junclus aratro & ad al-
tare profpiciens cum lemmate : in u-
trumque paratus . Elogia prarniffa libris
de ludis Circenfibus & de triumpho in
tomo nono thefauri Graeviani : tum
collecta a Martino Hanckio de Rom.
rerum fcriptoribus & a Thoma Pope
Blount pag.
515.
Scripta Onufrii recenfentur a multis
,
ac ne memorem Hieron. Ghilinum
,
Paulum Freherum aliofque
,
pra?ter O-
nufrium ipfum in Antiquitatibus Ve-
ronenfibus
p. 165. feq. operam in ea
parte pofuere Poffevinus in apparatu
.
Antonius Teifferius in elogiis Thuaneis
T. 2. pag. 306. Francifcus Arifius in
Cremona litterata T. 2. pag. 312. Co-
mnenus Tom. 2. hift. Gymnafii Pata-
vini pag. 220. prsecipue Philippus Eif-
fius in encomiartico Auguftiniano pag.
537.
Dupinius To. XVI. Bibl. Ecclef.
pag. 96. de illis potiffimum qua* ad
Ecclefiafticas antiquitates faciunt dif-
ferens : Dan. Gvil. Mollerus diff. de O-
nufrio
. 14. feq. Altdorf.
1697.4.
Mar-
tinus Hanckius de Rom. rerum fcri-
ptoribus T. 1. & 2. capite
59.
Chri-
Itianus Henrici in vitis eruditiffimo-
rum in re litteraria virorum
,
editis
Francof.
1713. 8. Dominicus Adolphus
Gadolfius in diff. hiftorica de ducentis
celebrioribus Auguftinianis fcriptoribus
p. 274. & Niceronus in memoriis vi-
C*)
Cafp. Sagittarius introduct. in Hift. Ecclef.
rorum illuftrium editis Gallice
Tom.
XVI. pag.
332.
Spero tamen non
pla-
ne aflum me aturum fi & ipfe
O-
nufrii lucubrationes breviter hic
retu-
lero .
*
Augufliniani Ordinis Chronicon per an-
norum feriem digeftum a S. Patre
noftro Auguftino ad annum C I
D
D L.
& ad creationem
Julii Papa: III. Liber
excufus eft Rorna; apud Antonium Bla-
dum in
4.
Chronicon Romanorum
Pontificum a S.
Petro ufque ad fua tempora
,
editum
fapius cum Platina .
Romanorum
Pontificum & Cardinalium
S. R. E. ab eifdem a Leone Papa IX.
ad Paulum Papam IV. per quingentos
poiieriores a Chriffi natali annos crea-
torum Chronicon five Epitome impreffa
Venetiis apud Michaelem Tramezinum
ex Mufeo
Jacobi Strada?
1557.
fol. &
auclior emendatiorque Venet.
1567. 4.
1573.
fol. Lovan. 1572. fol. Colon.
1574.
fol. Colon. 1624. 4. ut omittam.
editionem interpolatam in
Jo. Gvalteri
five Jani Gruteri T. i.Chronici Chroni-
corum Ecclefiaftici
p. 189. Francof. 1614.
8. Ego fane fcio ,
inquit Baluzius T. 1.
de Papis Avenionenfibus
p. 751.
Onu-
phrium
fxpe erraffe in operefuo de Ponti-
ficibus Romanis & Cardinalibus . Et ta-
men non facile ab ejus opinionibus difce-
do
,
quando mihi tefiimonia non fuppetunt
adverfus ea qu.c ab illo traduntur . Puto
enim deberi magnam Viro
doBiffimo reve-
rentiam .
De Epifcopatibus
,
titulis & Diaconiis
Cardinalium liber
,
una cum fuperiore
Epitome Venet. 1567. 4. & Pari. 1609.
4. & in laudato Chronico Chronicorum
Ecclefiaitico T. 1. p. 707. 741.
Chronicon Ecclcfiafticurn a Julii Cxfz.-
ris temporibus ufque ad Imp. Maxi-
milianum II. Colon. 1568. fol. Lovan.
1573.
fol. & Italice Venct.
1674. 4.
Platina de vitis Pontificum reflitutus
cum fexaginta ad eas adnotationibus
,
& additione Pontificum a Sixto IV.
ufque ad Pium IV. Venet.
1557. 4.
1562.
pag. izo.
I AT I N I T A T
5562. 4. Lovan. 1572.631. Colon.
1574.
fol.
Colon. 161 1. 4.
1626.
4. & Itali-
ce ,
aggiunte al Platina delle Vitc de
1
Pa-
pi^
Venet. i$6$. 4. 1613. 4.
De
primatu Petrt & Apoflolidc fedis
potefiate
contra Centuriarum Magdebur-
genfium
aucTores
,
libri III. Veronse
1589.
4.
Venet.
1 591 . 4. & in Joannis
Thoms
Rocaberti Bibliotheca maxima
Pontificia, tomo XVII. Prima tantum
pars
hujus Operis tribus libris conftans
lucem vidit : de fecunda quae fuit
a-
pud Antonium Columnam
,
Cardina-
lem & de tertia vix inchoata ab au-
cTore
,
vide Dupinii T. 16. Bibl. Ec-
clef. p. 97.
edit. Ami
De Bibl. Vaticanx initiis
,
Bibliotheca-
riorum & cufiodum
Catalogus
,
cum
Jo.
Baptifta Cardonar Epifcopi Dertofani
confilio de Bibliotheca Efcurialenfi
,
diiT. de diptychis
,
& expungendis hx-
reticorum nominibus . Tarracone
1587.
4. & in Joachimi Joannis Maderi fyn-
tagmate de Bibliothecis . Helmrt. 1666.
& 1702. 4. p. 83.
Elogia & imagines XXVII. fum-
morum Pontificum . Rom. 1568. fol.
Antvverp.
1572.
fol. Imagines Impera-
torum XXIV. a Tulio Ca^fare Rom.
1578.
fol.
Fafii Magiflratuum libris V. a Ro-
mulo Rege ufque ad Imperatorem Ca>
farem Ferdinandum I. Auguftum , cum
Commentariis
,
Venet. apud V. Val-
grifum
, 1558. 1573.
fol. & cum iif-
dem Commentariis , Heidelberg. 1588.
fol. Conferre cum his juvabit alios fa-
ftorum fcriptores de quibus dixi in Bi-
bliographiae antiquariae cap. XIV.
.
10.
Fafiorum appendix
,
in qua fex Fafto-
rum Confularium aucTores emendatius
& correcTius excufi funt
,
ibid. FafU
concinnati ab Onufrio
,
M. Verrii Flac-
ci
Confularia & triumphalia fragmen-
ta . M.
Aurelii Cainodori , Profperi A-
quitanici
, Incerti aucToris & Marcel-
lini Comitis
Chronica .
De ludis
fecularibus liber
,
& fecun-
dus de Sibyllis
& carminibus Sibyllinis :
I S L I B. XIV.
167
tertiufque de antiquis Romanorum nom'%-
nibus & familiis fubjuncTi Faftis in e-
ditt. Venet. & Heidelberg.
Primus & fe-
cundus exflant ctiam in
Gaudentii Rp-
bcrti mifcellaneis Italicis
eruditis
T. I.
Primus in tomo nono thefauri
Grsvia-
ni &. tertius in fecundo . Liber de Si-
byllis ex edit. Venet.
1567. 8. excufus
ante Sibyllina Grsece & Latine edita
Parif.
1599. 1607. 8. & ad calcem Da-
nielis Clafenii de oraculis Gentilium .
HelmfL
1673. 4
Refp. Romana
,
id efl Urbis
, Civita-
tis & Imperii commentariorum
libri
III. Venet.
1558. 8. Parif. 1588. 8.
& in Jo. Jac. Boiflardi antiquitatibus
& topographia Romans Urbis
, Tomo
I. Francof.
1597. 1627. fol. & in the-
fauro Grxviano liber I. Tomo
3. pag.
203. & liber II. & III. in Tomo I.
P- m-
343-
Eorum quorum maxima in Italia Im-
peria fuere
,
five de Imperatoribus
Ro-
manis , Grims & Latinis
,
deque
Go-
this
,
Longobardis
,
Francis
,
Germa-
nis
,
Hifpanis & aliis nationibus
,
cum eorum genealogiis & arboribus a
C^fare DicTatorc ufque ad Ferdinan-
dum Imp. libri III. excufi Bafileze a-
pud Oporinum
1558. fol.
De Comitiis Impcrii &
poteflate Im-
peratoris liber I. excufus Bafilece
1558.
fol. & inter fcriptores de Impcratorum.
inauguratione Hanov. 16
13. & fepara-
tim Frid. Horteldero curante Argento-
rat. 1613. 8.
De Antiquis Chriflianorum in Urbe
bafllicif ,
adibus & templis five de fe-
ptem Ecclefiis liber Rom.
1570. 8.C0-
lon. 1584.
8.
De urbis Roms flationibus five folen-
nibus ad diverfa templa procemonibus
libellus
,
ad calcem Platinse
,
Lovan.
1572.
fol.CoIon.
1574.
fol. idoo. 161 1.
1626.
4.
una cum interpretatinne vocum
quarundam obfcuriorum
Eccleflaflicarum
,
five Iibello de
officiis Ecclefiaflicis qui
etiam cum Chronico Ecclefiaftico pro-
diit Colon. 1568. fol.
Antiquitatum Veronenfium libri VII.
<iui-
1(58 BIBL. MEDI
quibus oclavi libri loco Infcriptionum
antiquamm Veronenfium fylloge fubji-
citur
,
prodiere Veronse 1647. fol. Ex
hoc opere decerptus liber fextus de Urbis
Verona Viris doclrina & bellicavirtute
illuflribus prodierat Vcrona? 162 1.
4.
De ludis Circenfibus libri duo
,
qui-
bus univerfa fere Komanorum Vete-
rum facra ritufque declarantur . Antv-
verp. 1596.
Venet. 1600. Parif. 1601.
Et cum notis Joannis Argoli , atque ad-
ditamento Nic. Pinelli
.,
Patav. 1641.
fol. & ex Patavina editione in tomo
nono thefauri Grsviani .
De triumpho liber cum libris de Iu-
dis Circenfibus faepius editus
,
& fepa-
ratim illuftratus a Joachimo
Jo.
Ma-
dero
,
Helmft. 1676. 4. ex qua editio-
ne recufus tomo nono laudati thefauri
Grarviani Confer Commentarium in
lib. V. Faftorum pag.
338. 346.
edit.
Commeliniana;
.
Defcriptio triumphi Romanorum am-
pliffimi ex lapidum monumentis defum-
ti . Antvv. 1556. 4.
De ritu fepeliendi mortuos apud vete-
res Chriflianos & de eorum Cccmeteriis
,
una cum Cronico Eccleliaflico Colon.
1568. fol. & cum Pontificum vitis Lo-
van. 1572.
8. Colon. 1174.
fol. & fe-
paratim Rom. 1581. 8. atque Gallice
Parif. 1613. 8.
Dc baptifmate Pafchali
,
origine & ri-
tu confecrandi Agnos Dei liber . Rom.
1560. 4. 1*530. 8.
Inedita Onufrii
:
Annalium Ecclefiaflicorum Volumina
duo ,
five Centurias duas primores de-
lineafle & primam eorum graphidem
pofuiife traditur
,
quas deinde perfecit
atque elaboravit Ciufar Baronius . O-
nufrii autographon in Bibl. Vaticana
cvolviffe innuit Emanuel Schelftrate-
nus
.
Vita Patriarcharum quatuor primarum
fedium
,
quas editas Romx ait Drau-
dius
,
atque inter edita Onufrii refert
JE ET INFIMJE
Nic. Comnenus T. 1. hift.
Gymnafii
Patavini pag. 220. nunquam
,
ut puto
lucem viderunt
,
ficut nec Vitx Archi-
Epifcoporum & primatum primariarum
Eccleftarum Occidentis
,
vel quorum me-
minit Antonius Verdierius
,
de antiqua
apud Gentes Religione
five
potius
fuper-
flitione
,
de facrificiis ,
auguriis
,
arufpi-
cinis
,
fortibus
,
facris epulis
,
ludis fceni-
cis
,
gladiatoriis.,&
fcriis libri XII. aut
libri quinque de varia creatione Pap.e
five Pontificum Romanorum . Non omit-
tendum autem quod idem Comnenus
pag. 221. narrat inedita Onufrii multa
fuifle apud Allalium
,
qua? ille ut vi-
detur ex Vaticanis Codicibus defcri-
pfit . Exfiabant
,
inquit duobus tomis in-
gentibus in cimeliis biblicis Leonis Alla-
tii
,
ubi ea vidimus
,
& qua licuit in
0-
pus annorum
,
quocl parabamus
, excerpfi-
'mus . Ea nos hercule non tanti habcnda
ccnfuimus
,
quanti edita : in quibus quam-
vis non omnia recentiori Criticj; & emun-
EiiC naris hominum judicio refpondeant
,
fv.nt attamcn multa maximi
facienda
,
in-
dicantque ac plane comprobant
,
fummam
Panvinii ac vznerabilem
poflcris eruditio*
nem .
Ipfe Onufrius
p. 164. antiquitatum
Veronenf. inter lucubrationes fuas non
excufas refert antiquarum tetius terrarum
Orbis Infcriptionum librum .
(
a
) Chroni-
con univcrfale ab Orbe condito arl annnm
MDLX. De origine facrorum Ordinum
libros II. De origine Cardinalium . De an-
tiquis inflitutis Roman.c Ecclefix . De an-
tiquis ejufdcm
(
b
) Oficiis & Magiflra-
tibus . Et Bibliothecx libros VI. His ex
Philippo Elflio brevem colletlionem Conci-
liorum Generalium ac Provincialium licet
adjungere
,
& hiflorias familiarum
,
Fran-
gipaniae
,
Sabella?, Maximorum
,
Gen-
ciorum
,
Matthxorumque .
Magnum ritualium veterum opus Ma-
nufcr. Romte in Bibl. Pontificia Palati-
na & apud Parifios in Regia
,
ex quo
prsfationem Onufrii vulgavit Mabillo-
nius
a") Apud Philip. Elflium pag.
540.
De portici-
C^)
Ecclefiae Romana; , non Urbis Rome ut Ie-
bus
,
una cum tribus miliibus Infcriftionum Ro- gas apud Elflium loco citato .
mitnarum
.
LATINITA
nius T. 2. Mufei Italici
p. 165.
Chronicon
vetus Onujrianum
,
ex quo
excerpta
dedit
Onufrius in Commenta-
riis ad
faftos
Confulares , de quibus fu-
pra .
Onulfus ,
fupra in Everhelmo .
Onus
Eccleftce ,
liber Joannis Chiemen-
fis ,
de quo fupra Tom. IV. pag.
64.
feq-
Gvilelmus de Oona . Supra Tom.
3.
p.
171.
,
Jofephus
Opitius
,
cujus fermones Do-
minicales editi Argent. 1484. & de
Philolbphorum &. Poctarum intbrmi fi-
de . Norimb. 1477.
fol.
PublUius Optatianus Porphyrius
,
de
quo S. Hieronymus in Chronico ad A.
C. 528. Conftantini Magni 23.
Porphy-
rius miffo
ad Conjiantinum injigni volu-
mine
,
exilio liberatur . Volumen iflud
&'tatem tulit
,
pranniffas habens Por-
phyrii ad Conflantinum
,
& Conflan-
tini ad Porphyrium litteras : varioque
carminis & dimcillimae ftrucluroe gene-
re
,
laud^s & panegyricum texens Con-
ftantino Magno
,
non modo per acrofti-
chides & teleilicides
,
fed multis aliis
artiticiis numero pofituque litterarum
ludentibus
,
jam figuras varias ut carm.
2. altaris, 12. fiftuli? & 24. feq. orga-
ni hydraulici
\
(
a
)
jam fenfus varios
,
ut carmine XI. nomen proprium lit-
teris diverficoloribus per medios ver-
fus currentibus
(
b
)
offerens . Ante Cri-
fpum A. C. 924.
interfeclum fcripfiffe
notat Velferus
,
quia illius fic memi-
nit : Crifpe avis melior . Etiam Chri-
ftianum fuilfe Porphyrium hunc
,
non
ut Beda. de arte metrica arguit , & af-
fentitur Tillemontius (
c
)
paganum re-
cl.e Scaliger & Velferus obfervarunt .
Vide Carmen IX. in quo ha?c verba ;
Filius atque Pater
,
& Santlus Spiritus
,
unum
,
faveas votis . Koc poema reper-
tum Viennse a JoanneStabiO ,
cditum-
Tom. V.
CO
Confer Fortunii Liceti commentarium in
Potphyrii a^m Pyrhiam Pacav. 1630. 4. de or-
gano hydraulico
,
Augufti Buchneri notas ad Ve-
nantii Fartunati
hymnum de refurreftione Chrifti
pag. 27.
(
b
)
Hoc fpargere litteras vocat Rabanus
,
qui
T I S L I E. XIV.
x6
9
que inter poemata vetera Petri
Pithoei
Parif.
1590. 12. & Genev. ac
Lugd.
1596. 8. & cum
interpretatione
Marci
Velfen, Augufta;
Vindel.
1595. f l. &
ad calcem operum
Velferi
Norimb.
1682. fol.addito fpicilegio
Critico
Cbri-
fliani Daumii
,
quo Velferiana
editio
inprimis cum Pithceana
diligenter
con-
fertur . Epigrammata hujus Porphyrii ci-
tantur a Fulgentio lib. 2.
Mytholog.
& in expofitione Virgiliana^
continen-
tia?
.
Citatur etiam ab
Amalario Epift.
ad Teremiam Senonenfem
Archiep.
T.
3.
fpicilegii Dacheriani edit. novse
p.
330. & a Milone Elnonenfi apud
Ed-
mundum Martene Tom. i.
anecdotor.
pag.
45.
fed qui ambo eum cum Por-
phyrio Philofopho confundunt
,
quod
etiam deinde factum efl a Baronio fed
qui ad An.
325.
hunc errorem diferte
retracravit . Porro facile affentior Til-
lemontio
,
qui in hiftoria
Imperatorum
Tom. IV. pag.
364. non diverfum
pu-
tat Optatianum Porphyrium a Publilio
Optatiano
,
qui prxfecTuram
Roms per
paucos dies geffit A.
329. atque iterum
A.
333.
ut refert vetus fcriptor libelli
de pr^feclis Urbis apud iEgidium Bu-
cherium in doctrina temporum
pag.
239. Nequeomittendum
quod Conftan-
tinus in Epiftola libello Optatiani pre-
milfa eum fratrem
chariffimum appel-
lat
.
Svetonius Optatianus
,
non notus nift
ex Flavio Vopifco
,
qui vitam Taciti
Imp. ab eo traditam refert cap. XI.
S. Optatus
,
Milevitanus
( d) in Nu-
midia Africae
,
Epifcopus circa A. C.
370.
fcripfit adverfus Parmeniani
,
Do-
natiitarum Carthagine EpWcopi tratla-
tus Catholicis oppofitos , VII. librosil-
los celebratiilimos de fchifmate Donati-
Jiarum .
Prima editio parum emendata
Jo.
Cochlei ex Bibl. Cufana prope Trevi-
Y rim
a Porphyrio hoc didiciffe fe profitetur in fimilis
artificii poemate de quo infra in Rabano .
(O
Toni. IV. hift. Cafarum pag. 609.
C_rf) Adla Santtor. Tom. 1. Junii IV. pag. 39^.
feq. Tillemont. Tom. 6. memor. Hift. Ecdef. pag.
142. feq.
i
7
o
BlBl. MEDI
rim Mogunt.
1549.
fol. ad calcem li-
brorum Conradi Bruni de hxreticis
,
tantum fex
libros exhibet
,
feptimo o-
miflfo
,
quem tempore interjecTo addi-
tum ab aucTore (a) probabile efl
,
fi-
quidem libro primo c. 7. tantum fex
Jibros Optatus promittit
,
nec plures
memorat Hieronymus in Catalogo c.
110. Honorius lib. 1. cap. CXI. Tri-
themius c, y6.
Eofdem emendatiores ex Manufcri-
pto Efpencau vulgavit illuftravitque
Francifcus Balduinus
,
vir egregius Pa-
rif. 1563.
addito etiam minutioribus
typis libro feptimo : atque iterum colla-
tis aliis duobus Manufcriptis Tiliano &
Macersano ibid. 1569. Ex priore Bal-
duini editione exprcffa verfio Gallica
Pctri Vieli
,
Theologi Parifienfis ,
1
5 64.
8. cujus meminit Crucimanius
,
pag.
420. Bibl. Gallica' . Pofterior Baldui-
niana recufa Heidelbergar
(
b ) apud
Commelinum A.
1599.
& Parif. 1603.
atque in Patrum Bibliothecis univer-
fis . Nic. Rigaltium novam Optati edi-
tionem molitum teflatus eft Launojus
pag.31.diff.de VicTorinis , fedillanun-
quam lucem vidit . Prodiit autem An.
1
63
1 . Optatus bis
,
femel Parinis in fol.
cum obfervationibus Balduini ac Ga-
brielis Albafpinxi
,
nuper tunc extincTi
Epifcopi Aurelianenns : atque irerum
Londini in 8. curante Merico Cafaubo-
no
,
qui & notas eruditas addidit . Pa-
rifienfi editioni
,
quam curavit Carolus
Paulinus
,
S.
J.
adjuncta funt variave-
tera monumenta ad hiftoriam Donati-
ftarum fpecTantia
,
qua? a Labbeo T.
2. de S. E. p. 136. feq. enumerantur .
Philippus inde Priorius omne puncTum
tulit vulgato Parif. 1679. fol. Optato
nitide cum obfervationibus
,
pagina?
cuivis ftatim fubftratis , Balduini
,
AI-
bafpinan
,
Merici Cafauboni , Cafp.
Bar-
thii
,
propriifque : fubjuncTa itidem ve-
terum monumentorum ad Donatiftas
fpecTantium fylloge . Denique vir me-
Qa") Confer Tillemontium Tom. VI. memor.
hift. Ecclef. pag. 715. 716.
()
Non Witebergae
,
at apud Poflevinum le-
gitur
.
7E ET INFIMJE
ritiifimus de antiquitate
Ecclefiaftica
Lud. Ellies du Pin collatis quinque
Codd. Manufcriptis Optatum de inte-
gro recenfuit & pluribus reftituit lo-
cis
,
ac prxter hiftoriam Donatiftaruni
& gefta Collationis Carthaginienfis
a-
liaque ad hiftoriam illam fpecTantia ve-
tera monumenta & Geographiam Epi-
fcopalem Africa.' , notas fuas , integraf-
que aliorum adjunxit Parif. 1700. fol.
(
c
)
Wx.z editio repetita Amftelodami
eft
,
licet Lutetiam Parifiorum & i-
pfa. prxferens 1702. fol. qus notas fin-
gulis paginis fubjecTas exhibet
,
quas
Panfienfis ad calcem voluminis legen-
das oflferebat
.
Alius Optatus junior Epifcopus ad
quem circa A.
418. S. Auguftini Epi-
ftola
157. (
edit. novE
190. )
ne di-
cam de Optato Gildoniano
,
Epifcopo
Tamugadenfi
,
favente Donatiftis
,
de
quo Tillemontius T. VI. memoriar.
p.
180. feq. aut de Optato Aurclianenfi E-
pifcopo Sec. VI. cujus memoria
31.
Augufti colitur , de quo AcT