r

//
Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
University of lllinois Urbana-Champaign
http://www.archive.org/details/bibliothecalatin34fabr
JO.
ALBERTI FABRICII
L I P S I E N S 1 S
S. THEOLOGIjE inter suos d. et prof. publ.
BIBLIOTHECA LATINA
MEDI^ ET 1NFIM.E ^ETATIS
C U M S U P P L E M E N T O
CHRISTIANI SCHOETTGENII
EDITIO PRIMA ITALICA
A P. JOANNE DOMINICO MANSI
CLERICO REGULARI CONGR. MATRIS DEI LUCENSI
E MSS. jeditifque Codicibus corre£la, illuftrata, au&a.
Jlccedunt in
fine
vetera plura monumenta tum a Fabricio olim
tradita^ cum hic primo /idjetta,
T O M U
S III.
PATAVII, Ex Typographia Seminarh\
MDCCLIV.
Apud Joannem
Manfre.
SUFERIORUM PERMISSU, <AC
fRIVILEGIQ.
/
ILWSTRl AT§UE ERUDITISSIMO VIRO
JOANNI
GRAMMIO
PotentifT. Danorum Regis a Confiliis, Tabulifque Publicis
& Bibliotheca: Graxarum litterarum Doclori Publico
Celeberrimo in Academia Hafnienfu
i
h
v..3>
S. D.
JO.
ALBERTUS FABRICIUS.
1 Olui committere
,
Vir infigniffime , ut pro tot praeclaris be-
nevolentiae Tuae in me muneribus atque humanitatis docu«
mentis non aliquod exftaret publicum meaz in Te obfervan-
tiae teftimonium
,
pignufque animi mei Virtuti Tuae atque
conftanti & dexterrimo bonas litteras juvandi ftudio deditiffi-
ijj
mi . Non funt , fateor
,
obfcuriorum temporum fcriptores,
quos in hoc opere recenfendos mihi fumfi , ita plerique com-
parati, ut accuratifTimae atque cultiflimae doftrinae Viro offerri mereantur
.•
Ea
tamen eft eruditionis Tuae utilis ac dele&abilis amplitudo & intelligentia
, ut
caliginem etiam mediae & infimae aetatis tenebras feliciter honefti atque amceni
penetres ingenii Tui lumine
,
pulchrafque & fpeclatu dignas doftrinae imagi-
nes illuftrare illarum quoque adminiculo & umbra do&e noveris . Confido ita-
que laborem meum qualemcunque etiam in his ad ftudioforum ufus colloca-
tum , non omnino diiphciturum sequitati Tuae, ac faltem probatum iri nieum
hanc Tibi partem illius confecrare geftientis animum
,
qui nihil magis refugio
quam ingratus videri adverfus tam multa atque exquifita teftimonia voluntatis
jn me Tua» : & nihil defidero magis quam ut amori porro me Tuo, ut foles
,
digneris
habere quam commendatiflimum . DEUS ter Optimus Maximus diu
Te valere & laetum vivere jubeat, literarum praefidium atque decus.
Scripfi Hamburgi IV. Id. April. A. C. cb b
cc xxxv.
Ad
3740
AD LECTOREM.
Cto jam litteras
primores Bibliotheca hujus
,
Jive
Lexici Bibliothecarii
,
profigatas
effe
video
,
& gau-
deo per illas dimidiam fere partem
operoft hv.jus^
quod mihi impofui
,
oneris
feu operis me jam ab-
folvtjfe
. Neque tamen
,
cum tria jam illius excre-
verint Volumina
,
puto in alienis vel inutilibus
Ivfam operam^
aut de excurrente prolixitate conquerendi caufam aquis Iecloribus
datam
a me
fuiffe
: quin ab omnibus
,
qui amplitudinem argumen-
ti & fcriptorum
mihi dicendorum multitudinem aut varietatem
intelligunt cogitantque
,
fpero me hoc confequuturum
,
ut quod de
immoderatius extenfa
aclione
fua
promittebat
fibi Plinius
,
(
a
)
poflint me in univerfitate longiflimum , breviffimum in partibus
judicare . Quod itaque detexendum adhuc telee prgfentis mihi re-
flat
,
ut Jimiliter abfolvere proxime
,
ficut fum exorfus
,
ac
perfi-
cere mihi liceat
,
Optimi Numinis opem benignijfimam iterum ite-
rumque
fupplex
imploro
,
& Tuam
,
Leclor
,
henevolentiam ac
fa-
vorem
,
hallucinationibufque meis veniam pudenter ac
modefie
expeto
,
(*) Lib. IX. Epift.
4.
BI-
BIBLIOTHEC A
MEDIjE
ET INFIMjE
LATINITATIS
L I B E R VII.
Abriel de Barulo Apulis
,
ii-
ve Barletta, Ord. Praed. cir-
ca A. 1476. Concionator in-
fignis ,
licet fermones fub e-
jus nomine pofi primam e-
•dit. Lugd. 1505.
fxpius vulgatos
,
pror-
fus eo indignos contendit Leander Al-
bertus in defcriptione Italia? p. 570.
Vi-
de Jacobum Quetif Tom. 1. pag.
844.
Gabriel Biel
,
Spirenfis
,
inter Scho-
lafiicos nomen eximium : ex conciona-
tore
Moguntino
(
a )
Pra?pofitus Eccle-
fiae Collegiatae Uracenfis in Wurtenber-
gia . Hujus confilio ufus eft in conden-
da A.
1477. Academia Tubingenfi , Co-
mes Wurtemb.
ac primus poftea Dux
Eberhardus
comitemque inde adfcivit in
fufcepto Romam A.
1478. itinere , una
Tom. III.
CO J°-
Jaco'>uS Moferus in vitis Profeflbrum
"Tubingenf. O.rdinisTheoI. decade t. Tubing. 17J8.
4.
par. 24. feq. & 33.
ubi de hoc fcriptore dili-
giiitcr & accurate .
CO
Tritheniius c. 903.
cum Lud. Nauclero Cancellario, Petro
Jacobo Arlanenfi & Joanne Reuchlino
.
Ex illo itinere redux annis quibufdam
interjectis ab A. 1484. Philofophiam &
i heologiam Tubingae docuit
,
ac deni-
que nomen dedit Ordini Fratrum de
communi vita
( b )
five Caputianorum
,
diemque obiit anno ante Everhardum
,
fuum Principem A. 1405. a-t. 65. Ejus
fcripta
,'
in quibus multa paffim repe-
riuntur qua? teftibus eum Veritatis (r)
ante inftaurata per Reformarionem I~a-
cra fecerunt accenferi , hzec funt :
( d
)
LeSlura fuper Canone Miffx ab Ee^e-
lingo Brunfvvicenfi , Moguntice ad Cle-
rum habita
,
& a Bielio au^Ta ac re-
cenfita . Reutlinga' 1488. Tubing.
1498.
BafiL 15
10.
1
5
1
5 . Lugd. 15 17. fol. &
A in
Qc~) Moferus
p. 29,. fcq. B. Gottlieb Weriifdor-
fius de Gabriele Biele Autipapifta
,
Witeb. 1719.
4-
C
<0 Warthonu<; adCaveum , Ht-ndreich pandeft,
Brandenbtirg.
p. 571.
Moferus
p. ji. feq.
2 BIBL. MEDI7E
m quarta forma Lugid.
1542. 161 2. Ve-
net. 1567. 1 576. Brixia? itidem & Pa-
rifiis atque Bergomi . Ex hoc opere
compendiaria elucidatio
,
nefcio quo au-
clore contraita
,
prodiit Colonio?
1552.
8. & Bergomi
1574. 12.
Sermoncs dc
fefiivitatibus Cbrijli
,
quos
habuit Moguntiae in Ecclefia Metropo-
litana S. Martini . Editi in
4. fine an-
ni nota locive .
Sermones de
fcfiis
S. Marix
,
itidem
in
4.
Sermones Dominicales de tcmpore &
Sanctis per totum annum
,
editi
1499.
& Bafilea: 1
5 19. Brixia?
1583. 4.
Sermones medicinales tempore
peflis
,
contra pefiilcntiatn & mortis timorem :
quibus fubjicitur qurftio
.•
utrum regnan-
te morbo epidemig liceat
,
profit
,
expediat
fufpccias
pcrjonas & loca fugiendo vel re-
pcllendo
,
eam declinare . Bafileje 15x9.4.
Sermo de hijhria Dominic.e Palf.onis
,
Reutling. 1498. & curante Florentio
Diel . S. Theol. Lic. Moguntia:
1509.
4.
& Bafil. 15 19.
4.
Colleclorium five epitoma ex Guilelmo
Occam in IV. libros Magiftri fentcntia-
rum . Tubing. 1502. fol. 2. Vol. & cum
fupplemento in IV. Iibrum . Bnxke
1574. 4.
tribus Vol. Bafil. 1512. 1588.
& Lugd. 1514.
fol. Supplementum ve-
ro
tVendelini Stcinbacbii in XXVII. Di-
flinclioncs ultimas , vulgatum Tubing.
1520.
fol.
De Monetarum
potefiate & utilitate
,
Reutling. 4. Norimb.
1542. 4. & cum
Mattbxi Boiffii additionibus , inter tra-
clatus varios de monetis
,
earumque
mutatione ac falfitate
,
Colon.
1 574.
8.
& ex recenfione Marqua^di Frcberi
,
cum Nic. Orcfmio &c. Lugd. 1605.
4.
& in Davidis Thomani actis publicis
monetariis , Augufise Vindel. 1692. fol.
pag. 271.
Defenforium contra semulos fuos de
obedientia fedis Apoflolicx
,
ad Pium II.
£«}
Moferus I. c. jo. TJlricus Pre^itzer in Sve-
via ac Wirtenbergia facra pag. no. Beelius in L>>
xico voce Ariflote
,
nota
C
v
O
Heumanni A£b.
Philof. Tom. i. pag. 713. Tom. pag. 528. feq. Bibl.
Schraderiana n. 3223.
ET INFIMJE
A. 1462. una cum fermonibus Bielii .
Bafil.
15 19.
4.
Traditur Ethica Ariftotelis
(
a
)
pu-
blicis Concionibus expofuiffe
,
ficut ab
aliis etiam faclum teftatus eft in Apo-
logia Auguftana? Confeffionis Melanch-
thon pag. 62. Audivimus quofdam pro
Concione
,
ablegato Evangclio
,
Arifiotelis
Ethica enarrare .
*
Commentariorum in
Magiflrum fententiarum
,
quos hic no-
mine CollecTorii defignat Fabricius
,
Brixienfis editio anni
1574.
non qui-
dem tribus in 4. voluminibus
,
fed qua-
tuor abfolvitur
,
cui accedit quintum
fupplementnm Wendelini Heimbachii
.
Incipit vero fupplementum illud a di-
ftincTione 28. Magiftri , non vcro a
27.
ut hic Fnbricius . In fine Iegitur epi-
ftol\ ad Chrirtianae Theologiae cultores
Galli Mulleri Fulfemburgenfis
,
qua do-
cemur Venielinum hunc abiiffe anno
1519. die 14. Jan.
Sepultum ad S. Pe-
trum in Sylva Schombuch ad pedes pra-
fiantiffimi Magiflri fui Gabriclis . Ex quo
deducimus minus vere fcripfiffe quof-
dam
,
Gabrielem hunc Biel vitam fuam
ad ufque 1500. prorogaffe .
Gabriel Garofolus de Spoleto
,
Augu-
flinianorum Vicarius Generalis Mar-
chia? Tarvifina: A. 1420. atque inde
Regens Conventus S. Spiritus Venetiis
& An. 1429. ( b ) Epifcopus Lucerinus
in Apulia defunclus A. 1430. Scripfit
contra Fratricellos
( c
) & fermones in
Evangelia qua? in feriis Quadragefimos
,
Dominicis , aliifque Feftis recitantur .
*
Gabriel de Garofolis non Lucerinus
in Apulia
,
fed Nucerinus in Campa-
nia Epifcopus deccffit an.
1433.
ut P.
Gandolfode ducentis Auguftinianis pag.
124. definit
,
& UghelJius tom. VII.
pag. 526. confirmat
;
quare falli Fabri-
cium noftrum conftat
,
qui Ughellium
de hoc Auguftiniano fcriptore filuiffc
fcribit . Memorat illum quidem , at
non inter Lucerinos quo Fabricius qua>
fivit
,
(_b~) Tta Philippus ElfTius in EnconiiaTtico Au-
gufHniano pag. 222. licet apud Ushellum Tom.
8.
pag. 321. inter EpHcopos Lucerir.os Gabrielis nui-
]a mentio.
( O
Trithemius c.
735.
de S. E.
LATINITAT
fivit , fed inter Nucerinos Epifcopos .
Prseter
opcra hic indicata funt etiam
ejus fermoncs clc dicbus jcfiis
B. M. V.
qui nefcio an umquam prodierint .
Robertus five Rupertus Gaguinus
,
Bel-
ga, Dotlor Decretorum atque Ordinis
Maturinorum five S. Trinitatis & re-
dimendorum Captivorum minifter ge-
neralis, defunclus Parifiis A.1502. 22.
Maji
,
(a
)
Vide Trithemium c. 914.
Jovium ,
Auberti Mirad elogia Belgica
pag. 176. Jac. Gaddium d>: fcriptoribus
non Ecclefiaflicis
,
Valerium Andream
& Franciftum Svveertiuin , Ifaaci Bul-
lartii Academiam fcientiarum Tom. 1.
pag. 137-Labbeum Tom. 2. de S. E.
pag. 297. Juftum Rycquium Centur.
nov. Epifl. 85. Thomae Pope Blount
cenfuram fcriptorum & Volfium in hi-
itoricis latinis
p. 663. ubi de opere ejus
praecipuo
,
quod eft :
Compcndium fupcr Francornm ge/iis
,
libris X. a Pharamundo ufquc ad A.
1497. 4.
atque addito libro undecimo
,
qui in A.
1499.
definit
,
Parif. 1500.
J504. fol. & 1507. 15
11.
15 14.
8. &
fub titulo
.•
Annalium rerum Galliearum
cum fupplemento Hubcrti Velleji
,
S^-
natorii Advocati ufque ad A.1520. Pa-
rif. 1521. 4. & 1522. 1528. 8. atq-ue
Lugd. 1524. Parif.
1554.
fo!.,& cum
fupplemento ufque ad Henrijcum II.
Francof. apud Wechelos
1577.
fol. cum
prxf.
Jo.
Wolfii , & Parif. 1582. fol.
Hiftoria Ludovici XII. Gallice in
Dionyfiano majori Chronico Gallia? uf-
que ad Annum
151
3. continuato Parif.
15 14. fol. tomo tertio &
1538. 4. Vi-
de Jacobum Lougum Bibl. Hiftor. Gal-
lic. n. 7501. feq. &
7274. ubi de ma-
jori illo Chronico Dionyfiano
,
cujus
breviatore-m eife Gaguinum contendit
Mezer^us
. Cstera Gaguini fcripta funt
:
Pajfio S. Riebardi pueri Martyris
,
Parif. A.
1179. ex editione Parif.
1598.
in Aclis San6tor.
Tom.
$.
Martii
25.
P- 593-
EpiJhLc Parif 1498. 4. 1521. 4. &
deinde forma minore
.
(O
Ali 1501. fcd vide Oudin. T. 3. p. 2612,
I S L I B. VII.
3
Orationes quas multas & elegantiffi-
mas laudat Trithemius , fed paucae cum
Epiflolis viderunt lucem .
Dc mifera bominis conditione
carmen .
Incip. Inter multa quibus
fe . Itemque
ahud de variis in Ecclejia Ordinibus
,
&
Dialogus in
defides & ipnavos . Parif.
1598.
_
:.
De conficiendis verfibus five de arte
mctrorum
,
vel , ut Trithem. de arte me-
trijuandi . Parif.
1498. 4. Phorcce
1505.
Epigrammata ibid.
Decertatio de conccptione S. Marix
Virginis ad Arnoldum Boflium Carme-
litam , contra Vincentium de Bandelis
de Caflro
,
Ord. Pra'd. Carmen hexa-
metrum
,
editum in 4. Parif. 1598.
&
1617.8. Incip. E/i mibi mcns aquis te .
De eodem argumento Defenfio
,
fo-
luta Oratiolie Latine & indc Gallice .
Gallica verfio commentariorum Julii
Ciefaris, juffu Caroli VIII. Galliarum
Regis compofita . Parif. 1488. &
1539.
fol.
Liber poftumus non ante A.
1545.
e-
ditus fed A. 1480. concinnatus ab au-
cfore
,
quem infcripfit : la ruine de bon
repos ou le
pajfetems de
/'
oifivete . Vide
fcriptum cui titulus : Eilais de iittera-
ture Tom. 2. pag. 182.
Le Confeil profitable- con-tre les cnnuis &
fribulations du Monde . A.1518. ex La-
tino Joaunis Pici , Comitis Mirandula-
Gajetanus
,
fupra Cajvtanus T. 1.
p.
320.
Guilelmus Gainesburg five Gainobur-
gus Anglus
,
Ord. Minor. Epifcopus
Wigornienfis An.
13 10. cujus QujsJHq-
nura jubttlium hber laudatur a Lelando
c.
507.
Huic Difccptationum alterum & Str-
mones ad Clerum addunt Baleus IV. 91.
Pitfeus pag. 401. & Waddingus pag.
152. feq.
Antonius Galateus
,
Licienfis
,
qui in
patria A.
1
5
17.
iz. Novemb. obiit . De
hoc fupra in Antonio Tom. 1. p. 124.
feq. Ejus vitam fcriptam a Joan. Ba-
A 2 pti-
4
JBIBL. MEDUE
ptifta Polydoro nuper accepimus infer-
Tam tomo nono fylloges Venetae
(
a
)
1753.
I2>
P
a
§-
2
?3-
CQi jungenda Ga-
brielis Groddeckii ,
t<* w-.--^:.«,
Trias
litteraria Gedan. 1702. 4.
& ex eadem
Clariff W. E. Tentzelii Bibliothca cu-
nofa An. 1704. pag.
405.
feq. & cele-
berr. Heumanni Afta Fhilofophor. par-
te XVII. pag. j66. feq. Ex illa Triade
liceat hoc ioco notare
,
prxter ea Ga-
latei qua: Baiilea;
1
5
58. 8. junc~hm e-
didit & Vincentio Capello
,
Patricio
Veneto
,
dicavit Joannes Bernardinus Bo-
nifacius , Orise Marchio
,
qua? funt : 1.
de fitu Japygix ,
2. defcriptio Urbis Caf-
fipolis ad Petrum Summontium
,
3.
De
viiia Laurentii Vaila
,
4. Epitaphium
Aiphonfl ,
Rcgis Neapolitani :
5.
libcr
dc ftu clemcntorum
,
6. de fitu terrarum .
7. Argonautica five de percsrinatione
,
8.
libellus duplex de rnari & aquis
,
&de
fluviorum generibus . Prxter hac
,
in-
quam
y
laudatus Groddeckius teftatur
in Bibliotheca Ampliffimi Senatu^ Ge-
danenfis fervari haec Galatei fcripta i-
nedita
,
( b
)
donata a Bonifacio
,
qui
naufragium paffus An.
1 59
1. Gedani
confedit
,
ibique diem obiit . 9.
Librum
de optimo & corrupto genere philofophan-
di ad Francifcum Joannis & Pauli Pref-
byterum Cardinalem Surrhetanum
,
Co-
dicem in quarta
,
ut vocant
,
forma
,
fedecim plaguiarum : Fabellam
,
qua in-
nocentiam fuam
,
adverfus Clcrum a-
git , ad modum fatyra? confcriptam ad
Marcum Antonium Ptolemreum
,
Lu-
pienfem Epifcopum
,
addita etiam E-
piflola ad Belifarium Aquxvivum
,
Ns-
ritinorum Ducem
,
ejufdem formae &
magnitudinis . Ingens volumen epiflola-
rum in fol. centum & viginti feptem'
plagularum
,
quarum hicce eft Catalo-
gus : Ad Mariam Lufitanam de Hypo-
crifi : ad Franc. Caracciolum dc bcncfl-
cio tndignis collato : ad 111. Aqusevivum
Apologeticon : ad eundem de gloria con^
ET INFIMJE
temnenda : ad Maximum
Pancratiuni
de dignitate difciplinarum : ad Belifarium
1
Aquaevivum : ad Loifium
Lauretanvm
de iaudibus Venctiarum
( ejus meminit
Bernard. in dedicat. epift. ad Loifium
Georgium
)
ad Ferdinandum
Ducem
Calabria? cohortatio : ad Hermolanm
Barbarum de Phiiofophis Grxcis
,
inpri-
mis Themiflio : ad Chryfoftomum dc
morte Patris : Ad eundem dc morte Lu-
cii Pontani : ad Marcum Antonium
,
Lupienfem Epifcopum^ difiinziione hu-
mani generis & nobiiitatc : ad Hierony-
mum Carbonem de morte
Jo. Joyiani
Poyitani : ad Chryfoflomum de villa in-
cendio : ad Aclium Sincerum Sannaza-
rium dc inconjiantia humani animi : ad
Altilium : ad Ferdinandum Arrago-
nium Campanorum Principem : ad 111.
Bonam Sforciam : ad 111. Comitem Po-
tentiarum : ad Chryfoftomum : ad Ca-
tholicum Regem Ferdinandum : ad Ni-
colaum Leonicenum
, Medicum : ad
Chryfoflomum de Profpero Columna : ad
eundem de pugna tredecim cquitum : ad
Julium II. Pontif. Max. ad Aquaevi-
vum : ad Maramontium
,
flngulari de
pugna veterani & tironis miiitis : ad Pe-
trum Summontium : ad Belifarium A-
qusvivum : ad Ugonem Martellum
,
Epifcopum Lupienfem : ad Joannem &
Alphonfum Caftrictas : ad Eleazarum
Caefarea? Augufice commorantem : ad
Belifarium Aqucevivum .
Petrus Columna
,
a patria Gaiatinus
,
eoque notior nomine
,
Apulus Ord.
Minor. L. Fuccio Cardinali familiaris
,
( c
)
Pcenitentiarius Leonis X. & Phi-
lofophiae ac Theologice Profeffor Romi*
fcripfit ad Maximilianum I. dialogo-
rum more inter Joannem Reuchlinum,
Flogftratanum & Galatinum , de arca-
nis Cathoiicx Veritatis libros XII. qui-
bus pleraque Religionis Chriftianx ca-
pita contra Judaeos ex S. Scriptura Ve-
teris Teft.. ex Talmude Sc Rabbinicis
fcri-
CO
Raccolta di opufcoli fcientifici e filologi- deckius annotat.
er. (_c~) Waddingus p. 297. feq. Bibliothec» Ord.
(.b~) Inter alia Galateum in iifdem in fuperfti- Minor.
tiones
illorum temporum acerrime declamitare Grod-
L A T I N I T
A
fcriptis confirmantur & illuftrantur .
Prima editio operis juffu Leonis X. fu-
fcepti & An.
1
5 1 6. abfoluti vidit hi-
cem Orthona: maris Adriatici
,
1518.
fo!. quam infecutse funt Bafileenfes 1
550.
1561. 1 591. foi. Francof. 1603. 8. 1612.
& 1672. fol. cum Joan. Reuchlini li-
bris III. de Kabbala . De hoc Gaiati-
no
,
qui multa Raymundo Martini
,
vel
pediffequo Martini Porcheto Syivatico fuo
debet , fed plura etiam adjnnxit : con-
fulere juvabit B. D. Joannem Benedi-
flum Carpzovium prolegomenis ad Ray-
mundi pugionem
,
Colomefium in Ita-
lia Orientali
,
nuper a Venerando Wol-
fio noftro in lucem data pag. 25. feq.
& Wolnum ipfum Bibl. Hebr. Tom. 1.
p. 971. Tom. 2. pag. roo6. ck
1275.
Tom.
J.pag. 923.
Diarium Eruditorum
Italia: Tom. 18. pag. 288. ubi de Alex.
Thoma: Arcudii Galatina litterata : &
Tom. 20. pag. 228. ubi de Dominici de
Angelis opere de vitis eruditorum Sa-
lentinorum : D. Joanncm Fabricium
,
Hclmft. Tom. 2. pag. 780. Wagenfeilii
Sotam pag. 202. Thomam Crenium
Tom. 1. methodor. pag. 528. & parte
3.
animadverf.
p. 72. Imbonatum Bibl.
Latino Hebr. pag.
193.
& Leonardum
Nicodemum in additionibus ad Biblioth.
Neapolitanam Nicolai Toppi pag. 281.
feq.
Sicut ab Arcudio confutantur illi qui
ex Judaeis Galatinum prster rem ad-
fcribunt
,
( ut B. Efdram Edzardum
(a) noftrum alii
,
alii Nieolaum Li-
ram
,
de quo infra fuo loco :
)
fic lau-
datus Wolfius (b) diverfum effe docet
Galatinum a Petro
,
quem Lipmanr.us
Judaeus apoflatam judoeorum adverfa-
rium perftringir
.
Ca:tera Galatini fcripta funt : opus
de Thcologia dicatum Paulo IIT. & quin-
que diftributum partibus
,
fmgnlarum
que pluribus libris
,
quorum argumen-
ta videri poffunt apud Waddingum
p.
280.
Hjq.
Commentarta ampla in Apocaiypfin ad
Carolum V. MSS. in Biblioth. Vati-
C")
Vidt. T. 2. memoriar. Hamb,
p. 1033.
T I S L I B. VII.
5
cana & Francifcanorum
Arae Cceli
.
Opus de Ecciefix Cathoiicx
inflitutio-
ne
,
deformatione & reformatione
,
qua-
tuor Volum.
Oflium
apertum five dc rctla S. Scri-
ptu)\e interpcetatione .
De anima inteiietliva & de homine
,
ad Cardinalem Rudolphum Pium- , Car-
penfem .
De feptem Ecciefix tcmporibus &
fla-
tibus ad Francifcum de Angelis Cardi-
nalem Quinonium
,
Ord. Minor.
De cogmfcendis peflilentibus hominibus
,
refciicndifquc eorum verfutiis
v
ad Cardi-
nalem Andream de Valle .
De Angeiico Pajiore .
Expojitio cujufdam vaticinii Romani
fubobfcuri ,
& de vaticiniis SS. Metho-
dii
,
Cataidi & Cyrilli .
De optimi Principis diademate
,
ad
Ferdinandum Regem Catholicum .
Vixit adhuc Galatinus A.
1532. quo
ad Cardinalem Quinoninum fcripfit de
fantliffimo Eucharijii.c Sacramento . Ora-
tionem fuam de Dominica circumcifione
ad Leonem X. allegat lib. XI. de ar-
canis Cathol. veritatis cap.
7.
Et lib. XII. c.
7. In alio operc quod
m fex dijiintlum libros
,
juxta articdo-
mm Hogoflrati diftinclioncm
,
propcdiem
Deo favente me in lucem ediiurum fpero
y
amplifflmus dabitur vobis difputandi lo-
cus . Nec hoc unquam lucem vidit
.
Epijicla ad
J
oannem Reuchlinum
,
in-
ter Reuchlinianas .
Galbcrtus Notarius , fcriptor vitx Ca-
roli Boni
,
Comitis Flandriae & Marty-
ris A.C. 1127. qaae exiht in AclisSan-
clorum Tom. 1. Martii 2. pag.
179,
219. cum notis Henfchenii . Vide & in-
fra
,
Gualterus Archidiaconus .
Galeotus Msartiue
,
Narnenfis e Nar-
na Umbriae : cum Bononice bonas !it-
teras docuiffet
,
FrxfecJus fiudiis Toan-
nis Corvini
y
Regis Hungaria? F. ad
eundem fcripfit de Patris ejus , Matthi.e
Corvini Regis egregie
,
fapicntcr
,
jocofe
diciis ac fatiis : qui ex editione ..Vicn-
nenfi
,
Maximiliano II. Imp. dicata
,
A. 1563.
CO
T. 3. Bibl. Hebr.
p. 9^3.
BJBL. MEDIJE
ET INFIMJE
A. 1503.
deindc recufus eit inter fcri-
ptores rerum Hungaricarum , Francof.
1600. fol. pag. 362. 390.
Alia ejus fcri-
pta funt
,
Iiber de dotlrina promifcua
,
Florent. 1548.8. Lugd. 1552. 12. Fran-
eof. 1602. 12. & Italice Florent.
161 5.
8. Dc hominc & ejus partibus
,
Bafil.
1517. 4.
De rcbus vulgo incognitis libri
III. ad Matthiam Corvinum Regem
,
Oporino qui voluerat edere furrepti
,
fed ex Biblioth. Regis Galliae reftituen-
di . Vide Mich. Neandri praef. ad ero-
temata Gracce Lingua.' pag. 219. & Lab-
bei Bibl.MSS.
p. 373.
feq. Apologcticum
adverfus Georgium Merulam
,
qui li-
brum ejus de homine reprehenderat
,
Bafil.
15 17. 4. De Galeoto & Palinodia
ejus
,
ac morte quam arvina & obeu
ventris onus ei attulit , videndus Vof-
fius lib.
3. de Hift. Lat. Tom. 1. pag.
659.
feq.
*
Opufculum de homine an
prodient Bafilea? an. 1
5
1
7. ignorare me
penitus fateor
\
compertum tamen ha-
beo eodem ipfo anno una cum accufa-
tione Merulse
,
& apologetico adverfus
Georgium Merulam typis Taurinenfi-
bus prodiiife in
4. ibi vero in fronte
ipfa operis legimus cditionem illam
prsecemffe Mediolanenfem exenteratam
nempe evifceratam
,
five quod editio il-
ia mutila prodierit
,
five mendis fca-
tuent . Annuscertus ejus editionis Mc-
diolanenfis mihi penitus ignotus eft
.
Poftquam hcec fcripferam in fine operis
quredam legi
,
quce exenterationem hanc
Mediolanenfem explicant . Ita enim i-
bi : In hoc voluminc contincntur hxc tiia
digna
,
& erudita opufcitla : fcilicet Ga-
lcottus de homine exteriorc
,
& inicriore
,
qui prius
impreffis deerat . Gcorgius Mc-
rula in Galeottum
,
& rurfus Galeotti ner-
jutatio objctlorum in librum de homine a
Georgio Merula .
Gajus , vide Cajus
,
ibid. 320.
Gaifredus
,
Gallofridus
,
Gaulfridns
,
tValfridus
,
Gaudefridns
,
Godcfridus
,
Goflridus , Goiffrcdus
,
Jnffrcdus ,
Gaufrc-
dus
,
Galdfridus
,
Galfridus
,
Ganfredns
,
Gaufridus Alievantus
, (
apud Lelan-
(<0 Gaufridi Cautoris AutifiodoreaGs A. C. 1145
dum c. 412. Jllienandus : Aiegrio pag.
291. Alcyquantus .
)
Carmelita
, Doclor
Oxon. circa A.
1340. fcripfit Commen-
tarios in Lucam : & Letluram Senten-
tiarum
,
five in Sentcntias Petri Lom-
bardi , cui addidit coronidem
,
Sylla-
bum Originalium . Pitfeus pag.
438. Ta-
bulam Originalium vocat : & Sermones
quoque ac Qjtxjiioncs ordinarias
hujus
Galfredi memorat ex Balei V.
39.
Galfredus Altxcumbx five Altxtumbx
Abbas
,
infra Clarxvallenfis .
Galfrcdus Arthurus
,
& Galfredus A-
faphenfis Epifcopus , infra Monemuthen-
fis.
Galfredus Afpaldm
,
Mathematicus &
Philofophus Anglus
,
qui docuit Oxo-
nice, fcripfitque in Anfiotelem de gene-
ratione . Illum commentarium evolvilTe
fe teftatur Lelandus. Vide Pitfeum p.840.
Galfredus Autifiodorenfis
,
( a
)
per an-
nos tredecim B. Bcrnardi Monachus ad-
eoque non diverfus a Galfredo Clara--
vallenfi de quo infra . Idem Doclorcm.
autea habuerat Petrum Abaelardum
,
de quo hmc affert Albericus 111 Chroni-
co ad An. 1142.
p. 296. Ego mihi Ma-
giftrum cdiquando
fuifjc
recordor
,
qui pre-
tium
noflrx redemptionis evacuans
,
nihil
aliud nobis in facrificio
paffionis
commen-
dabat niji virttttis excmplurn
,
& amoris
incrcmentum . Et quod Scripturx per.ht-
bent
,
humanum gcnus pretiofo illo fangui-
ne dc potefiate diaboli
effe
rudcmptum
,
,n
eo folo conjlare diccbat
,
quod cxempium
nobis exhibitum
efi
ufque ad mortem pro
vcritate & jujlitia certandi
,
& adhibi-
tum
cfi
vclut quoddam amoris inccntivum
,
cum ex impcnfo amorc
occafio data
efi
rea-
mandi . Sed beatus Bernardus
fic imitan-
dum prxdicabat Dominum paticntcm
,
&
reamandum amantcm
,
ut principalcm hu-
jns facrificii caufam vAut agni caput
,
re-
demptioncm in eo profitcrctur & adoraret
humanam . Tria namquc fpccialia nobis
in fua pafiov.e Chrifus exhibuit
,
cxem-
plum virtutis
,
incendium .amoris
,
redem-
ptionis facramentum .
Quod tcrtium
fi
c-
vacuatur fecundum magifirum Pctrum
,
non
. mentio in S. Bernardi Epi/lola
429.
LATINITJT
non prodejfe
c£tera poterunt ; & citm di-
catur
,
(a) caput agni cum pedibus e-
jus & inteftinis vorabitis , Magifter Pe-
trus caput omittens
,
pcdes & inteflina vo-
rabat tantummodo . Vide infra Galfredus
Clarsvallenfis .
Galfredus Babion
,
Anglus
,
cujus li-
brum de pctejiate Regia
,
& Sermones
laudat e Lelando Pitfeus pag. 840.
Galfredus
,
five Godefridus de Bello
loco
,
(
al. Beaglerius
)
Ordinis Prcedi-
catorum
,
Ludovici fancti , Francorum
Regis
,
per viginti annos ab eleemofy-
nis & confeffionibns , fcripfit juflu Grc-
gorii X. dc vita & fanBa converfationc
Chrijlianiffxmi hujus Ludovici
,
qui re-
gnavit ab Anno 1226. ad 1270. & cui
morienti facra Galfredus Tuneti admi-
niflravit . Exftat in Andrece du Chefne
Tomo V. pag.
444. 465.
poft Claudii
Menardi editionem Parif. 1617.4. cum
Joinvillio & aliis ad Ludovici IX. hi-
itoriam facientibus monumentis
,
de
quibus Jacobus Longus pag. 358.
Bi-
bliothecaz hiflorica; Galliarum . Ex illa
excerptam dederat Surius 25.
Augufti .
Galfredus Benediclinus
,
vide infra
,
Galfredus Malaterra .
Galfredus Brito
,
Ordinis Minorum
,
defuncfus A.
13
16. Ejus Expofitio Vo-
cahulorum difhcilium facra? Scriptura:
,
verfibus hexametris
,
qua? incipit :
Dif-
ficiles jludeo partes
,
quas Biblia pefcat
,
pandcre . MS. in variis Bibliothecis . Vi-
de Jacobi le Long Bibliothecam Bibli-
cam pag. 652. & infra Gvido dc Pcr-
piniano .
Galfredus de Oratorio
,
Ordinis Bene-
dicrini
,
ab Anno 1136. ad 1158. Ar-
chiepifcopus Burdegalenfis
,
cujus exftant
V. EpifioU ad Sugerium Abbatem
,
e-
ditse cum Sugerianis : & Sermones qui-
dam MSS. & Commentanus in 50. pri-
mores Pfalmos Davidis . Vide Oudi-
num Tomo 2. pag. ii93.feq. & infra
,
Sugerius .
Galfredus Burtonenfis
,
Anglus
,
qui
(,*)
Exod. XII.
9.
C_b') Vide Sammarthanorum Galliam Chriftia-
T>»in T. 2. p. 4.87. feq. & 489.
feq.
I S L I B. VII.
7
circa Annum 1216. traditur fcripfife
Vitam S. Moduenn.c
,
five Moncnnx
,
Virginis & Abbatiffa? in Hibernia . Vi-
de fupra , Gvilelmus Eddius
,
Tom. -2.
pag. 80. feq.
Galfredi Canonici
,
cognomento dc
Britolio
,
circa Annum 1170. & Sub-
prioris S. Barbarae , &a!iorum ad eum
Epiftola; LII. apud Edmundum Marte-
ne Tomo 1. anecdotorum pag.
494. 555.
Epiflola XXVIII. vitam B. Hamonis
mittit
,
& legendam commendat fra-
tribus Ccenobn Baugezienfis
.
Galfredus Cardinalis
,
infra
,
Monemu-
thenfis .
Galfredus Epifcopus Carnotenfis
,
cui
An. 1092. (b) depofito fucceffit Ivo
,
interfuit Concilio Senonenfi A. 1080.
fed nullis fcriptis clarus fuit . Alter
autem
,
qui eidem Ivoni A. 1116. fuc-
ceffit Gaufridus
,
five Gojfridus des Lie-
vcs
,
Iegatus Aquitania? ab Innocentio
II. miflus eft , & vita, do£rrina ac pru-
dentia Ecclefiam Carnotenfem illurcra-
vit
,
cujus Epiftolx qua'dam cditse a
Dacherio Tomo
3. pag.
154.
feqq. &
Tomo
13. p. 304. fpicilegii
(, editionis
novaf Tomo III.
p. 480. 489. 490. 492.
)
Galfredus Chaucerus
,
Poeta nobilis
Anglus
,
vixit adhuc An.
1402. notante
Baleo
,
licet recentius Epitaphium An.
1400. obiiffe referat . Pleraque Anglice
fcripfit edita Lond. 1565. & 1602. fol.
Ex illis verfus quibus Galfridus de Vi-
nofalvo & Richardus Rex perftringitur
,
adducit Seldenus prarfatione ad decem
fcriptores pag. XLI.Sed mnnulla etiam
Latine ab eo compofita & omnia fere
Latina (c) facla ex Anglicis
,
fcribit
Pitfeus pag.
573.
feq. ubi longus , ficut
& apud Baleum VII. 24. fcriptorum
ejus Catalogus
,
in quibus & Anglica
metaphrafis Boethii librorum de confo-
latione philofophix .
Galfrcdus Autiffiodorenfis
,
ex Petr.
Abadardi difciplina venit ad S. Bernar-
1
dum
,
ejufque per plures annos nota-
rius
,
( c~) Parum hoc videtur inihi credibile
,
qui Pit-
feum Balei verbis noti recle intelleclis deceptum
fufpicor .
8
rius
,
iterc.
v.ovx
II 80.
bas .
2.
p.
BIBL. MEDI7E ET INFIMM
inde Ignacenfis primum Ord. Ci-
qui eos apud eundem TifTierium vidit
,
mox Ciarxvaiienfts
,
deinde
Foffe
in Italia
,
ac tandem poft An.
Aitxcumbx
(
a
)
in Sabaudia Ab-
De eo diligenter Oudinus Tom.
1494.
feq. qui Vitam produxiffe
probat uique ad An. 1215. quo Joachi-
mi Abbatis dogmata conftat damnata
effe ab Innocentio III. ia Concilio IV.
JLateranenfi . Scripta ejus ha?c feruntur :
Vita S.Bernardi libris III. cum libro
cle cjus miracuiis : & fermonc in die me-
moria? illius facro , edita a Mabillonio
.&. aliis cum Bernardi operibus , ut di-
xi Tom. 1.
p. 227. feq.
Epijlola de morle cjufdcm An. 11
53.
fcripta ad Eskilum
,
Archiep. Lunden-
fem ,
vulgata a Baluzio Tom. V. Mi-
fcell. p.
45>
Vita S. Pctri
,
Archiepifcopi Tarcntafi-
cnfts ,
defuncliAn. 1175. edita a Surio
,
8. Maji ,
Chryibrtomo Henriquez in
facifculo Ord. Cifterc. atque a Papebro-
chio in Acfis Sanciorum Tom. 2. Maji
-p. 325.
ut Gallicam Belgicamque ver-
fionem V;fchio memoratas pra?teream .
Epiftola
de tranffubjiantiatione aqux mix-
txvino infanguine Chrifii
,
ad Henricum
Cardinalem Albanenfem
,
apud Baro-
nium ad A. 1188. n. XXVIII.
Ad eundem Cardinalem de
geflis
in
Conciiio Rcmenf A. 1 148. adverfus Gil-
bertuxn
Porretanum
,
apud eundem Ba-
romum ad A. 1148. & in Conciliorum
tomis .
Libcr contra Petrum Abxiardum
,
me-
inoratus
Thrithemio c.
387.
quem vi-
di
,
inquit pag. 1497.
iaudatus Oudi-
nus ,
MStum & editioni paratum in
manibus
Bertrandi Tiiiier , Prioris Bo-
nifontis in Tierafcia
,
cum altero cjuf-
dem Gaufridi opufculo de vejiibus
fa-
cris-i fcu
jacerdotalibus .
Sermones
infeftum S. Joannis Bapti-
fia
,
& in
fcftum
S. Martini
,
editi a
Combenilo in Bibl. Concionatoria . Lon-
ge plures fcrmones
ejus duobus Volumi-
nibus in fol. fervari in Bibiiotheca Cla-
rxvallenfi , ab eodem Oudino notatum
;
Opera Gaufredi juncKm vulgare moli-
tum .
Liber de contcmtu Mundi
,
& fermones
quidam & notulx in orationem Domini-
cam
,
inter fcripta S. Bernardo tributa
vulgata?
.
Libri VI. Commentariorum in Cantica
MSti in Vanis Bibliothecis
,
perinde ut
Scrmones XIX. in
Apocaiypfin . Vide Oa-
dinum Tom. 2. pag.
1496. Jacobum
Longum Bibl. Biblics
p.
739.
& Caro-
lum Vifchium Bibl. Ciitercienfis
p. 120.
Liber fepulchrorum Clarx vaiiis
,
five
d.c perfonis iliufiribus in Ciara valie
fe-
pultis citziuic in Chryfoftomi Henriquez
Menologio Ciftercienfi
.
Cceterum Parabolarium five librum
parabolarum ad S. Bernhardum
,
quem.
idem Vifchius MStum ex Bunderio me-
morat
,
ipfe
p. 139. redTius tribuerat
Gvidoni monacho f.liationis
Clarajval-
lenfis
,
qui Abbatem fuum iaudat
Julia-
num five Jordanum
,
vel
p. 253.
Odo-
ni Ceritonenfi five Shirtonenfi Anglo.
Certe Gaufredi uon elfe
,
probat Oudi-
nus
p. 1498.
Galfrcdus Sacrifta de Coidingham
in
Scotia
,
de ftatu Ecclefix Duneimenfis ab
Anno 1144. ad 1214. in Warthoni An-
glia facra Tom. 1. pag.
718. 731. fub-
junfta pag.
732.
Roberti de
Grayftanes
,
Duneimenfis Epifcopi
, continuatione
ufque ad Annum
1336. & pag.
765.
784.
Gviicimi de Charn&re
, ufque ad An-
num
1559.
Johannis Galfredi
,
dicTi ColleSiarii
,
Le£tura \n primum& fecundum Decreta-
lium cum Poltillis Celfi
futi. 15 14.
fol.
Maurttius Gaifrcdus
,
Dominicanus
,
circa Annum
1364. fcriptor vitx S.
Ivonis
,
Presbyteri Trecorii
,
in Britan-
nia Armonca , iive minore
,
defun£K
A11, 1303. Exitat in Ailis San6torum
Tom. IV. Maji 19. pag. 581. 6c8. cum
notis
.
Gaifrcdus Egiinus
,
Anglus , Mathe-
maticus , cujus prophetiarum librum Pit-
feus
Hugonis Dif-
Qa") Vide Eiimuncknn Martene Tom. 2, novs colledlionis
p. 706.
LATINITATIS L I B
feus pag. 841.
memoranshoc affert fpe- fius pag. 227
cimen : Afinas
coronatus turbabit regnum .
Galfredus Anglus , Monachus Fincha-
lcnfis ,
infra pag. 10.
Gaifredus
,
five Godefridus de Fonti-
bus
,
Anglus
,
Ordinis Minorum
,
Thco-
logus & Guardianus Parifienfis , di&us
Docior Vencrandus tefle Waddingo pag.
145.
Scripfit de Infantia S. Edmitndi
,
Archiepifcopi Cantuarienfis
,
qui A.
1240. obiit : Expofitionem in rcgulam
5. Francijci
,
in IV, iibros Scntentiarum
6. Quodlibeta
,
Galfredi, Abbatis Fontifmenfium, Com-
mentarium in Proverbia MS. in Biblio-
theca Clarasvallenfi
,
memorat Jacobus
le Long Bibliotheca Biblica pag.
739.
Galfredus Grandfeldus
,
patria Anglus
,
Auguftinianus in Ccenobio Northam-
ptonenfi circa Annum 1340.
cujus Le-
tluras Theoiogia
,
Sermoncs
,
Detcrmina-
tiones & Epijioias memorant Baleus V.
51. Pitfeus
p. 444.
Elffius encomiaftico
Auguftiniano
p.
226.
Galfredi dc Grimovilla
,
aliunde mihi
non noti , Summam in Bibliotheca San-
germannenfi Cod.
344.
evolvifle fe Can-
gius teflatur .
Galfedus Groffus ,
Monachus Tiro-
nicnfis in Gallia
,
Ordinis Benediclin. cir-
ca A. 1130. fcripfit vitam B. Bernhar-
di
,
Abbatis primi Tironienfts in diccceft
Carnotenfi Gallia?
,
defuncli A. 11
14.
ad Gaufredum
,
Epifcopum ab Anno
ni(5. Carnotenfem
,
editam cum notis
a Johanne Baptifta Soucheto
,
cum Ca-
talogo Abbatum Tironienfium
,
Parifiis
1649. 4. & in Aclis Sanftorum Tom.
i.Aprilis 14. pag. 222. cum notis Hen-
fchenii . Vide Oudinum Tom. 2. p.
Galfredus Hardeby
,
five Hardibius
,
, Monachus & Provincialis Au-
guftinianus
,
& Regi Angliae Eduardo
III. a Confeffionibus
,
Theologus clarus
circa Annum 1360. tefte Lelando c.
420. cjui ejus librum de perfeciicne Evan-
gelicig paupertatis memorat . Et hunc &
alterum de vita Evangeiica Richardo
Armachano oppofitum ab eo fuiffe , Elf-
Tom. III.
Anglus
VII.
9
encomiaftici Auguftinia-
ni e Pitfeo teftatur . Cxtcra fcripta ei
tributa funt : Leclurj in Vetus & No-
vum Teflamentum . PofiilLc Scripturarum
,
Ordinarix quxflioncs . Quodiibcta
Oxonien-
fia . Determinationes . Sermones de tempo-
re & de San&is : & Liber de rebus ge-
Jiis Ordinis Augufiiniani . Vidc Baleum
VI. 6. & Pitfeum.
p. 491.
Galfredus Hemlingtonus
,
S. Albani in
Anglia Monachus Ord. S. Benedicli
,
circa A. 11 50. a Pitfeo p. 215. feq,
traditur fcripfilfe hijioriam Aiexandri Ma-
gni libris quinque ad Radulphum Abba-
tem : a Baleo X. 50. de gcfcis Macedo-
num ad eundem Radulphum
,
quem
ipfum auclorem operis habuit Gualthe-
rus , ejufdem Abbatia? Bibliothecarius .
De alio hujus nominis Alexandreidos
auctore infra , Pbilippus Gvaltherus .
Joanncs Galfredus
,
fupra Galfrcdus Col-
lcciarius .
Magifter Gaifridus five Stepbanus Lan-
davenfis
,
frater Urbani
,
Landavenfis
Ecclefia? circa A. n 19. Epifcopi
,
de
Vita S. Thciiavi
, Epifcopi Landavenfis
,
circa A. 560. in H. Warthoni Anglia
facra Tom. 2. p. 662. 666.
Gaifrcdus Lingius
,
Anglus
,
Ord. Mi-
nor. auclor. Chronici ab orbe condito
ad A.
390. Vide Voffium
p.
543.
Galfredus de Maiterra
,
e Normannia
,
Gallus
,
Monachus Ord. Bened. fcripfit
de conquasfiu regnorum Sicilice, Cala-
brice & Apulia?
,
five de Roberti Gvi-
fcardi & fratris ejus Rogcrii Boffi
,
Prin-
cipum Normannorum rcbus utraque Si-
ciiia tempore fuo
gefiis ab A.
1999. li-
bros IV. ad Gecrgium
,
Catana? Epifco-
pum
,
editos primum dicatofque Anto-
nio Augufiino ab Hieroymo Surita
,
Gr
r
araugufia:
1 578. fol. cum Aiexandro
Teiefino
,
&. in Tomo tertio Hifpanioe
illuiiratx
,
Francofurti 1606. fol. inde
in Carufii fcriptoribus Siculis
,
Panor-
mi
1723. fol. & in Muratorii fcripto-
ribus Italjice Tomo V. addita otiam
utrobique alterius fcriptoris appendice
ab Anno 1027. ad 1263. nec non in
Tomo quinto Thefauri Antiquitatum
B Si-
io BIBL. MEDI7E
Sicilia; Burmanniani . Novam emenda-
tiorem editionem ex duobus MStis pa-
rabat Antonius de Amico
,
Meffanen-
fis . Duos ex hoc uno Galfredos facit
Voffius pag. 390. &
770.
Galfrcdus Marshattm
,
Anglus
,
Mo-
nachus Ordinis BenedicTini , Glafconien-
fis ,
Philofophus ,cujus Repertorium Dia-
leciices & Repertorium Gcometri<c a Pit-
feo p. 842. celebratur .
Galfridus ,
Monachus Finchalenfis Ord.
Cifierc. fcripfit Vitam S. Godrici
,
Ere-
mitx in Angiia A. 1 170. extinfti
,
quam
ex prolixiore relatione Reginaldi
,
Mo-
nachi Dunelmenfis
,
ait fe contraxifle .
Exfiat in Aftis SancTorum Tom. V.
Maji 21. pag. 70. 85.
Galfredus Monemuthcnfls (a) Archi-
diaconus
,
pofiea Epifcopus Afanhmfis
,
(
b
)
five
,
quod idem enV, Elvicnfs
,
(c) circa Annum 1151. cujus exftat
Chronicon fivc Hijloria Britonum ab iE-
nea & Bruto ad mortem Cavallidri
,
An. Chrifti 689. fubjuncla hac perora-
tione : Reges autem illorum
,
qui ab illo
tempore in Gvalliis fuccefjerunt Kamdolo
Lancarbanenfi ,
contemporaneo meo in
hac
materia fcribendos pcrmitto . Rcges
vero Saxonum Gvillermo Malmesburienfi
& Henrico Hontendonenfi : quos de Re-
gibus Britonum tacere jubco
,
:um non ha-
beant illum librum Britannici fermonis
,
quem Gvalterus
,
Oxenofordenfis Archidia-
conus ex Britannia advexit
,
quem de hi-
floria
eorum veraciter editum in honore
prxdiElorum Principum hoc modo in Lati-
7ium fermonem transjcrre curavi . Ex Bri-
tannico idiomate Latine translatum li-
brisXII.ad Robertum
,
Claudioceftriae
(a~) Monemuthenfem ab Afaphenfi male diftin-
guit Hallervordus de Hift. Lat.
(b") Chron. Normann. apud Andream du Chef-
ne pag. 986.
Matthxus Parif. ad Annumissi. Eo-
dem anno Gaudefridus Atihurut faElus eft Epifcopui
Sanili Afaph in NorwaJlia
,
qv.i bifloriam Brtto-
num de linsus Sritannica tianftu.it in Latinam .
(c) Lelandus de fcriptoribus Britannicis c. 161.
(d) Diarium Eruditorum Itaiiae Tomo XXIV.
pag- 253-
(e) Vide Oudinum Tom. 2. p. 1 41
3.
(f~)
Arnoldus Wion Tomo fecunJo ligni Vitas
pag.
871.
ET INFIM7E
five Gloceftria: Ducem
,
editumque in
Bricannicarum rerum fcriptoribus apud
Commelin. & Lugd. 1587. fol. una cum
Fontici Virunii Tarviiim
( d
) hifioria
Britannica
,
ex Galfrido in compendium
(
omiifis fabulofis
)
contracTa & divifa
in libelios VI. pag.
93.
Virunii com-
pcndium prodierat Augufia? Vindelico-
rum
1534.
& Heidelberga?
1542. & ex,
Davidis Porelli recenfione Lond.
1585.
8. Galfridi hifioria ex IV. Codicibus
MStis edita apud Afcenfium ab Ivone
Cavellato
,
Parifiis
15 19. 4. in libros
IX. dividitur ita
,
ut liber primus li-
bros Commelinianat editionis quatuor
primores complecTatur . Itaque de Chri-
fti facris per Lucium in Britanniam il-
latis editio Parifienfis differit libro fe-
cundo
,
Commeliniana quinto libro
:
In Parinenfis libro quarto exfiant Pro-
phetia? Ambrofii Merlini
,
a Galfredo
dicatae Alexandro Lincolnienfi
.•
quas in
Commeliniana occupant librum fepti-
mum
,
ut de Arthuro eft liber IX. feqq.
de quo Parifienfis lib. VI. fq. Exftat
farpiifime MS. in Angliae Bibliothecis
.
(
e
)
Nonnum Galfredum appellant alii :
(/)
alii Galfredum Arthurum
,
quod Ar-
thuri Regis gefta
( g
) diligentius de-
fcripfit : Cardinalem (h) etiam funt, qui
faciunt
,
quod tanquam non fatis cer-
tum omitto . Qux in Chronico Sige-
berti Gembiacenfis ad Annum470. feq.
de Rege Arthuro & aliis rebus Britan-
nicis ex Galfredo leguntur
,
fcriptore
profitente fe nec lecTori velle fubtrahe-
re hijioricam narrationem qux nuper de
Britannico
(
i
)
in Latinum translata
efl
,
haec non poffunt effe a Sigeberto iilo qui
An-
(g~) Fallitur Sandius, qui pag.
350.
ad Voffium
fufpicatur Arthuri nomen corruptum ex Archidia-
cono .
(
b
)
E2gs purpura dofla Tom. 2. p. 6<).
(/') In prsefatione miratum fe ait Galfridus
,
qued Gildas & Beda in Commentariis fuis nihil fro-
didiffent de Regihus qui ante incarnationem Chrifti
Britanniam inhabitaverunt
,
nihil etiam de Arthit-
ro aliifque compluribus
; Talia igitur mihi & de
talibus mvltoties cogitanti obtulit Calterus Oxonio-
fotden/ts Anhidiaconus
,
vir in Oratoria ttrte atque
in exoticis hijioriis intigniter eruditus
,
quendam
Britannicifermonis Iibrum vetuflifjimum
,
qui a Bru-
to
Anno iii-
LATINITATIS L I B. VII. ir
diem obiit
,
nec leguntur dum appellari interpretem
fidum ,
five
in Veteri Codice S. Vi£k>ris Parifien-
fis
,
ut teilatur Antonius Rufus in pra
5
f.
ad editionem Sigeberti primam
,
Parif.
1
5
13. 4. apud H. Stephanum avum :
fed videntur addita fortaffe a Roberro
de Monte qui.Sigebertuivi continuavit
.
Ex Gaufridi Afaohenfis Epifcopi de re-
bus Britannicis Codice Vaticano
944.
narrationem de S. Urf.da refert Baro-
nius ad Martyrolog. Rom. 21. Oitobr.
& tuetur bi Annalibus ad Annum
383.
11.
3.
feq. Hunc fcriptorem Cambdenus
in Britannia pag. 416. voca.tvirum fan.e
antiquitatis bene penium
,
fedfide
ut vide-
tur
,
ncn antiqua
,
tnt
Milcfias nugas
paf-
conum
,
Epillola;
.
fim
ex hyniofuo intcrferit . Siniftre ctiam De exilio Ecclefiailicorum .
ut apud Nicolfonum eit
,
interpretem
verum
,
apud Matthceum non reperio
.
Caetera fcripta qua? Galfredo tribuuntur
,
haen funt
:
Verfio Prophetiarum (a) Ambrofii Mcr-
lini ad Alexandrum Epifc. Lindenfem
five Lincolnienfem .
Vita Merlini Caledonii
( non Chalce-
douii
,
ut apud Wionum Tom. 2.
p.
871. )
Carmine ad Robertum Lincol-
nienfem .
Commentarius in propbetias Merlini
utriufque .
yld Gualtcrum Oxonienfem Archidia-
de Gaufredo, ante Cambaenum
,
& de
fide ejus Gvilelmus Meuburgenfis in
proccmio fuaz Hiftoria:, ubi narrata de
Arthuro & Merlini divinatione , com-
mentis & fallaciis adfcribit . Similes
Joan.
Withmanftedii & Joannis Tvvini
de Gaufredo cenfuras a#ert Degoreus
Whear methodo legen-ii hiltorias- {ct\.
2.3. quorum llle poericum' potius
effe
f:ri-
ptorem quam bijloricum
, hic Homerum
Britanmatm
'&.
mendaciorum patrcm eflfe
judicat . Fabiilofam ejus hiftoriam vo-
catetiam Barthiusa Britoncm pag,
552.
Sed ex ingemo fiuo interferuiffe fabulas
negant viri tfocri
,
& interpretem po-
tius qu-am ficlorem fabularum habent
,
quibus vera etiam multa, in recentio-
ribus potiflimum tcmponbus adjunira
pretium adjungunt. Vide Joannem Ba-
leum II. 86.. Voffiumv de hiftoricis Lat.
pag.419. feq. Pitfenm pag. 217. & Joan
In fragmentum Gi!d.c .
( b )
Incip. Gil-
das vir grandis aixioritatis in hifloria .
Diverfi
generis carmina .
Memoratur etiamin/vr Arthuri Regis
r
ab Galfrcdo fcripta
,
fed de Arthuro,.
diclum ab illo in Chronico
,
ficut de
Merlino quoque . Vide Oudinum T. 2..
pag. 14 10.
Liber de corpore
&'
fanguine- Domini
habet potius auclorem Gvilelmum Ab-
batem S. Theodori ad Remos .
Galfrcdus de Monte Abbas S. Hono-
rati
,
cujus Tracvatum de potejlatc &
oMiloritate Ccnciiil
Bafilcenfis
-
An. 1431.-
habiti memorat Sanderus III. Biblio-
MSS. Beigu pa§ ;q. qtft mcipit
ix video nonnullos . Et
L-iuivPv.ni ne-
f;o an eodem aucTore
,
Hiera-rJi.t
fub<
c xiefkts inter Ortkodoxum
,
Catjjoticttm &
Cateckumenum .. Incipit : Inftantia niea
quotidiani .
*
Gvlfrcdi hujus traeratus'
Prifeum in Hiiiorie Britannica: defen- fuper materia S. Coucilii factus in Ba-
fione
,
Lond.
1 579. 4.
joimicm. Lelaa- filea An. 1436. Fabricio e:c uno Sknde-
dum iiv affernone Arturi
,
Lond.
1544. ro notus , &. ejus opmion^
,
quantum
4.
Lambecium T. 2. Bibli VinJob.
p.
conjicio, adhuc ineditus
,
prodiit excu-
46S. feq.. & Gvil. N'colfonum in Bi- fi.is abfque loco , & Anno in 8. tefte-
bliotheca hiftorica Angliae, Anglica? edi- Lambekero catalog, Bibliotb. civ. Vin-
ta pag.
37.
edit. in fol. Quod vero Pit- clobon. pag. 159.
feus fcribit a Matthxo Paris Galfre-
to Rritomt-rc Reye primo ufquc a-l CnrlyiHjdrum
f.-
lium C/tdv.illonit-j gel
' & annaies oiriniwih eomi-
•nue & ex ovdme ferfulchris ortttfihUvH nobis pr<,-
fonebat . P.ogatis igitnr iHrt duElvt
, tatnetjf t,\.
tra aliinoi boftulos gbaletatlt vtrbanon collegsrim
,
Mauritius G'alfredus
1
{upra.^Dominicanusv
B 2 Gal-
a^re/ii ftylo proptiifaue cil.rrr.is tontentus
,
Codicem
iitum in l.itinum firmontm tfaittferre ctiravi &c.
Qa") Eadcrn inrcqusiti hiltoria lib. IV.
(
VII.
}
(\
b
")
Bnviaiium Gilda'. Wionus apptllat .
12 BIBL. MEDIJE ET I N F I M7E
Galfredus de Oratorio
,
fupra
,
Archic-
pifcopus Burdegalcnfis .
Calfrcdus de Romevallis
,
Anglus
,
Or-
dinis Ciflercienfis
,
cujus Homilias typis
mandatas a Rainero Wolfio refert Pit-
fens pag. 842.
Galfrcdus natione Brito , ex Decano
Cenomanenfi Rothomagcnfis ab Anno
11 11. adii2-8. Archiepifcopus , fapien-
tia & litterarum fcientia
,
eloquentia
& eruditione celebratus . Vide Orden-
cum Vitalem
,
cui Goiflrcdus vocatur
pag. 840. 846. 849. & S66> fq. & Hom-
meyi fupplementum Patrum p. 505.
Gaufridus
,
Diaconus Toletanus
(
Jofre
de Loayfa
)
fecnlo XIII. labente fcri-
pfit fupplementum five Continuatio-
nem Hifiorice Hifpanicae Roberti Tolcta-
ni
,
Hifpanice quidem
,
non Latine
:
fed quem Latine ipfo rogante vertit
Arnald,us de Crcmona Canonicus Tole-
tanus . Vide Nicolaum Antonium T.
2. Bibl. vet. Hifp. pag. 64. Opus adhuc
delitefcens MS. in Bibliothecis Galliae
& Hifpanis, cujus Caput CCXXI. lau-
datur ab Arnoldo Oihenarto in Noti-
tia Vafconia? cap. 17. pag.
378.
feq.
Galfredus de Trano
,
five Tranenfis ,-
Subdiaconus Ecclefiae Romana: 8>c Ca-
pellanus Pontificis
,
qui pra?ter Quaftio-
nes varias fcripfit libros quinque fuper
titulis Dccrctalium . Vidc Trithemium
cap.
491.
five ut Henricus Gandavenfis
cep.
55.
compofuit fummam de omnibus
qug contincntur in- codicc novi Juris ( Pon-
tificii
)
fecundum ordinem Rubnrarum .
Gaufredus toparcha Villte Ilarduini
,
C# )
hoc loco a me pra:tereundus
,
quia
Gallice non Latine
,
quanquam bona
fide fcripfit Hifloriam captx a Francis
Venetifque An. 1204. CPoleos
,
libris
IX. de quo opere dixi Tom. VI. Bibl.
Gr. lib. c. 5. §. 31.
neque aliud habeo
in prsfenti quod addam
,
mfi p-scla-
(12) Meminit Alberjcus ad Annum 1202. pag.
425. & An. 1205. pag. 450. Chronici
.
(iOSelden. Praeiat. ad X. fcriptores pa*. XXXIX.
& Toiii. 2. Opp. p. 1166. Polycaffms Lcyferus in
hift. poetarum mcdii revi pag. S55. feq. Pcrperam
de
Nine falvo apud Jo-nnern Eromtonum pag.
izSo. ubi verfas ex libroejus dc cloijmnpit
,
quibus
rum hoc opus
, rariHimeque antea
,
ob-
vium ex Cangii recenfione efle recufum
fuperiore anno
1733.
Venetiis in nova
fcriptorum Hiiior. Byzantina? editione .
Omitto propter eandcm rationem "Gal-
fredum, qui circa A.
879. fcripfifle tra-
ditur hifioriam veteris I.iguriae, de qua
vide fis Jacobi Longi Biblioth. Hilio-
ricam Gallix n.
15256.
Galfridus five Gualterus de Vino Sal-
vo{b)
(
Vine fauf ) ftirpe Normannus
,
gente Anglus
(
unde Anglici cognomen
)
clarus circa initia feculi XIII. & fu-
perftes adhuc poft An.
1245. Scripfit
,
cum Romx verfaretur
,
ad Innocentium
III. Poetriam novam
(
c
) five carmen
hexamctrum dc arte diclandi
,
verfifi-
candi & transferendi
,
incipit : Papa
flupor mundi . Nam quod initium po-
nunt Carminis de arte dicendi , Baleus
III. 38. & Pitfeus
p. 262.
Neuflria fub
clypco Rcgis
dcfenfa Richardi
,
efl ver-
fus poetna
j
366. Et quod laudant Car-
men ad Gvdelmum Canccllarium
,
Incip.
Quod Papx
fcripfi muntts fpecialc : eit in
Poetria v. 2095. (2120. feq.
) Monodia
in obitum Regis
(
Richardi
)
v. 366. feq.
Ad Ciefarcm Hcnricum pro liberando Rc-
ge v. 2075. feq.
(2099. feq.
)
Quod ii-
dem dicunt carmine & profa fcriptum
de arte dicendi a Galfrido
,
videntur
ufi Codice
,
cui adjunita expofitio , vel
liber ejufdem argumenti
,
qui incipit
:
Tria funt circa qua . Poetriam carmine
hexametro verfuum 2 114. ex quatuor
MSS. edidit Poiycarpus Leyferus in hi-
iioria poematum medii asvi pag. $62.
978.
Halre Magdeb. 17.21. 8. Demde fc-
paratim Helmit. 1724. 8. in ufum pra>
Iccrionum publicarum
,
in qua edition^
fant vcrfus 2138. Specimen cperis pro-
duxerat Seldenus praf. ad X. fcriptores
p. XXXIX. feq. Nam editionem Vien-
nse Auftria? apud Wolfgangum Zazium,
quam
obitum Richardi Regis deplorat
,
qiri le«untur in
Poetria v. 366. feq. Obiit Richardus ille Anno
1200. Aliis corruptius Gautridus iftc appellatur
Mejiifauf.
Qc") Velut artem terfius genus carminis pan-
gendi
,
quam rhythmici barbariquc quod hacltiu:
invaluerat. Ita Seldenus
.
L AT I N I T A T I S L I B. VII.
quam mcmorat Pitfeus
,
nec ipfe nec
Leyferus viderant .
De flatu
curix Romanx carmerr elegia-
cum verfuum 1026. interlocutoribus
Ganfrido & Aprile , editum a Mabillo-
nio Tom.
4.
Analecl. p. 535. (
edit.
novae pag.
569. 376. )
qui ilhstempo-
ribus tam felicis ac facilrs vcnx poetam
extitiffe miratur . Ante Mabillonium
,
quod illum fugit
,
hoc Carmen edide-
rat Matthias Flacius inter varia doiro-
rum piorumque virorum de corrupto
Ecclefue ftatu poemata Bafil.
1557.
8.
pag. 418.
454.
Varias Lecliones utriuf-
que editionis annotavit laudatus Leyfe-
rus pag.
979. 985.
Audlior eft Mabil-
loniana editio exordio verfuum 48. In-
cip. Pajlor Apojiolicus de cardine folis
ail undas . Flaciana; initium a verfu :
Nuper Apojiolica Gaufridus fede
relitla .
De
Ecelefia calamitatibus
,
cujus fcri-
pti ipfe facit mentionem v. 5.
Ille mihi dixit : tu qui nupcr cecini/li
Ecclefue lacrymas
,
fcribe
,
refume
fiy-
lum .
Tra&atus profa fcriptus de plantatio-
ne arborum & confervatione frutluum
,
ubi de modo infcrendi arbores aromaticas
,
fruElus confcrvandi
,
vites & vina coono-
fccndi
,
vina inverfa
feu
deteriora refor-
mandi NIS. Cancabrigia?
,
notante Ca-
veo . Ab hoc fcripto cognomen ei dc
Vino falvo tributum
,
vcnfimilis conje-
cfura eCc Oudini Tom. 2.
p. 1677.
Hifioria feu itinerarium Richardi An-
glorum Regis in terram fanElam
,
ab An-
no 1177. ad 1190. fine auiroris nomi-
ne & mutila in Bougarfii geftis Dei
pcr Francos T. 1. pag. 1150. fcd inte-
gra & Gaufrido aua:ori\ reftitnta in
Thomce Galei fcriptoribus Pliftor. An-
gl. Tom. 2. pag.
247.
Carmen duplcx
,
hexametram aiterum,
alterum elegiacum in ejufdem Richar-
di
,
gloriofi Rcgis Jaudem . ibid. p. 430.
(
a") Ancsltte, ancillariolus pro afienfatoTe
,
un--
de aheillari . Vidi Cafauborri ?c Saltnafii notas .
Sunt qui l-.'P,unt, Gallus Anhius
,
patir ancillayic-
rur/i . Sed Trebellius
,
ut Cellario probe obferva-
turri,
imitatus e(l locurn Salluitii, cui Ftifidius di-
Mtur ancilla tur^is
,
bonorum ornnium dshonefta-
I.?
A Pitfeo memorantur prxterea nefcio
quod Enchiridion quod cum Medulla
Grammaticx MS. in Anglia: Bibliothe-
cis : tum liber de rebus Ethicis
,
cujus
etiam mentionem facit Baleus : nec non
de promotionibus & perfecutionibus Gal-
fridi Eboracenfis Archiepifcopi . Sed poe-
ma fuper Maccabtos quod fub Galfridi
nomine in Bodlejana exfiat
,
Ouiinus
pag. 1679. notavit effe Petri de Riga :
ficut poema de
geflis
Alexandri M. non
Galfridum auclorem habet fed Gualthe-
rum
,
de quo infra .
Galfredus Ccenobita Monafterii S.
Martialis Lemovicenfis & Prior ab An-
no ii6j.Voficnfis ( Vigeois
)
in Dicecefi
Lemovicenfi , fcriptor infignis Chronici
a Roberto Pio five An. Chr. 886. ad
11
84. ad facrum S. Martialis Conven-
tum & univerfum Clerum Lomovicini
climatis . Edidit Labbeus Tcm. 2. Bi-
biiothecaj nova? MSS. p. 279. 342.
Galfredus Wdtertonus
,
Burienfis in An-
gha Monachus Ord. Bcned. circa An.
1350. Ej. Homilias & in Salutationem
Augelicam ltiudat Lelandus c.
330.
Pra;-
terea Moralitatcs Pfalterii memorantur
a Baleo V. Q^. nec non Coilationes Mo-
iinjlcriales & Mariale . Eadem ex Baleo
Pitfeus
p.
474.
Joannes de Gidlandia
,
infra Garlandia .-
Gallus Antipater
,
qui circa An. 300.-
Imperatorum quorundam Vitas fcripfe-
pat , ancilla
,
(a) honorum & hijloricorum
dehonejlamcntum dicitur a Trebellio Pol-
iione in Claudio fecundo c. v.
Gallus Hibernus
,
Confeffor
,
S. Co-
lumbani Difcipulus' , Abbas apud Ar-
bonam in Gcrmania
,
defunclus A. C
640. a:tat.
95.- ( bO,
cujuis memoria re-
colitur in Martyrologiis XVI. Ocio-
bris . Ejus vita libris duobus a Wala-
frido Strabo fcripta exftat apud Surium
16. Oclobr. & in Thomce Mcsfinghami
norilcgio fanclorum Hibernia: pag.
255,
&.
ntcnttim lib. 1. liift. cap. q.
r.o-iwm les;endiim efle viciit
noviliime Clariffimi Viri .
tlieb Cortius
p. 942.
CO
Cavetis ex Balei XIV. 14. & Jacob. Wa-
rseus de fcriptoribus Hibemis p. 20.
ita enim refte pro bo-
Rivi t:s
,
quod fecm i
Waffius png. 12. & Goi-
14 BIBL. MEDI
& pag.
294.
Memoria cx Notkero ad
16. Oclobr. & de translatione cjus 16.
Novembr. atque Ratperti
( a
)
verfus
de feftivitate S. Galli . Et p. 415.
Ser-
mo ab eo diclus in templo S. Srephani
in confecratione Joannis Epifcopi Con-
ltantienfis An. 614. Hunc primus edi-
derat Canrifius . T. V. antiquar. Lecr.
parte 2.
p. 896. ( edit. novie Bafnagia-
nx Tom. 1. pag. 784. )
deinde recu-
fum in fupplemento- Bibl. Patrum Pa-
rif. Tom. i.pag. ^78. & in Lugdunenfi
Bibl. T. XI. p. 1046. & feparatim cum
Cafp. Barthii notis Francof. 1623. 8.
Ecclefu vero gubemandx formam & moni-
ta falutaria ad IVulmarum Presbyterum
,
qux memorat Baleus
,
intercidiile vel
certe edita non effe exiftimo
,
certe in-
ter Galli opuicula a Barthio edita
,
quod vir prxclarus conjiciebat
,
non
exftant
,
nihil emm Galli preter fer-
monenv jam memoracum Barthius e-
d-ldit . Epijiolam brevem ad Dejiderium
ab Anno 1
63
5.
Cadurcenfem Epifco-
pnm
,
quem Dominum fempcr fuum &
Apoflolicum Patrem Gallus pcccator ap-
pellat , vulgavit Jacojms Ulferius in E-
piftolis Hibernicis pag. 23. In ea men-
tio de clade Maffdienfi .. Hnjus
5".
Gal-
li celebre monajierium in Suevia Ord.
Bened. de quo GoHaftus in Alemanni-
ci.s . Vide fnpra Tom. 1. pag. 6. feq.
atque epigrammata & hymni facri il-
luftnum Virorum illius Monafterii in
Tom. V. parte 2. Antiquar. Lccl. Henr..
Cavifii
,
(
edit. nnvre Tom. 2. prarts
3.
pag. 185. feq.
)
Chronicon brevillimnm
monaflerii S. Galli ab An.. Chr. 691.
ad 814. apud Baluzium Tom. 1. Mifc.
pag.
494. 495.
Denique jodoci Mezleri
,
Ccenobita? San-Gallenfis de Viris illu-
Itribus Monaiterii- S. Galli libro duo
Anno 1606. in fcripti & editi Bernar-
di Pezu Tom. 1. Anecdoturum parte
3- P- 555-
Gallus jumor-, nationc-Germnnus, Ab-
bas Ord. Ciflerc. Cocnobii Aulae Ri gix
prope Pragam in Bofiettfua ,
Regum Mau-
foleis celcbris , circa An. 1570.
fcnpuc
ia) Confer Biblioth. Pitrum Lugd. Tom. XXVI
7E ET INFIMJE
Refolutionts du Liorum &difficultatum qii.c
a flatn rcligiojo quempiam avocare
poffent
.
Prxterea Malovjanatum five Dialogum
inter Patrem & Filium
, tribus libris :
de ftatu tnplici incipientium
,
profi-
cientium & perfeclorum . Prodiit Co-
lon. 1476. fol. & 148 1. fine loco
4. &
1487.
fol. Laudat Trithemius cap.
652.
fcrmonefque ejufiem Galli ad fratres nve-
morat . Malogranatum etiam in Belgi-
cam linguam verfum narrat Vifchius
Bibl. Cifterc.
p.
118. qni argumenta
librorum ejus refert bis vcrbis
,
Agit
autem primus liber , de ftatu incipien-
tium
,
fub tribus diftintHonihus , i.eft,
de converfione hominis ad Deum
,
2.
de contritione & confeilione
;
3.
de fa-
tisfaclione .
Liber 2. agit de ftatu Proficientium
,
tribus etiam diftincHonibus
,
quarum
prima agitur
,
de vitiorum detcftatio-
ne , 2. de virtutum operatione
,
3.
de
Tentationum perpeffione .
Liber
3.
agit de Statu perfeclorum
,
fub tribus diftiinEtionibus
;
Prima cil de
cordis munditia
,
2. de Dei & proximi
charitate
,
3.
de Creatoris omnium con-
templatione .
*
Hujus , ut arbitror
,
Galli nominc Magiftri Galli pramotati,
fermones quidam dc tempore fervat MS.
codex mcus membranaceus eodem illo
,
quo Gallus vixit rrmpore icriptus . Sunt
vero fermones XIX.
JodocusGallus Rubeaquenns
, Theolo-
gus & Anriftes Spirenfis , cujus opufcu-
lum Nofc te ipfum lucem vidit Hcide!-
berga' 1480. ipfe diem obiit An. 1516.
Vide Cornehi Bcughemii incunabula
typohrapliir pag. 64.
Gtfilus Arvernorum- five Claromo;i-
tenfs Epifcopus
,
fi Surium & Vo<-
fiutii fequimur S. Eoniti
,
laudatin.
Arvernort:m feculi oclavi iuitio E-
pifcopi vitam fcriput : Sed coxvus
anonymus fcriptor Vitx S. Bon
;
ti in
Aclis Sanclor: Tom. 1. Januar. 15.
pag. 107C. in prolog') tantum tefta-
tus eft vitam- Elidii
(
fiv^ illidii
,
vulgo S. Allyre
,
cujus mcmoria \ .
Jn-
I. p. 310. feq.
L AT I N I T A T
Junii
colitur )
& Galli
,
Epifcopo-
rum Arvernia? , lnculento Jiylo
prolatam
exflare ,
vitam autem Boniti a Gallo
fcriptain non memorat . Galli hujus
primi (a) iftius nomiuis Epifcopi Cla-
romontani ex Gregorii Tur. Vitis Pa-
trum Cap. 6. Vita obvia cum notis
,
in A&is SancW. i. Julii pag. 105.
Galo five Gallo
,
Guaio
,
XJvilo Carno-
tenfis : difcipulus Ivonis : ex Bcllowrccnfi
Eptfcopo dcnique
,
commendante Epi-
ftol. 144. Ivone Epifcopus Parifenjis
A. 1105. atque Cardinaiis & Legatus
Pafchalis II. ad Boleslaum Ducem Fo-
lonia; , defuncdus An. 11 14. Ejus Decre-
tiim quo Monialibus propter libidinum
intemperantiam ab Ecclefia S. Eligii
Parif. expulfis Monachos Fojfatcnfcs XII.
cum Priore infntuit, exltat apud Sam-
marthanos T. 1. Gallia? Chrifiianx
p.
425.
feq.
Galo S. Maria? in Porticu Diaconus
( b
)
Cardinalis , Innocentii III. in Fran-
ciam An. 1208. Legatus
,
quem Rigor-
dus apud Chefneum Tom. V. pag.
49.
vocat jurifpjritum
,
bonis moribus orna-
tv.m
,
om-iium Ecclcfiarum vijiiatorem di-
iigcntijfimum
,
Ecclcfiu! bcati Dionyfi bc-
nevolum
&'
devotum . Hujus Statuta Sy-
nodalia five Conjlitutioncs
,
capitula de-
cem legnntur in tomis Conciliorum &
in Bibliothecis Patrum Parif. 1589. &
1644. tomo VI. fubjunclis Guilelmi ab
Anno 1220. Parifienfis Epifcopi addi-
tionibus Capitulorum XVI. Confer Bu-
laeum Tom. 2. Academia? Parif.
p. 16.
& Tom.
3. p. 44.
Galterus
,
Gaitherius
,
infra Gualterus .
Galvaneus five Gualfaneus Flamma
,
Mediolanenfis
,
Ord. Prajd. diem obiit
An.
1344.
fcripfit Manipulum
fiorum
,
qui
fios fiorum aliis , five Cbronica Mc-
diolanenfs
,
ab Originibus Urbis ad A.
C l$%6. quam cum Anonymi continua-
tione ufque ad Annum
1371. vulgavit
celebcrrimus Muratorius XI. Scripto-
Q
a") Vide Sammarthan. Tom. 2. Gallise Chrift.
•pag. 524.
feq. & de Gallo II. Aruernorum Epi-
fcopo circa A.649. p. 526.
(£}
Non diverfus videtur apud Guil. Armori-
curn T. V. Chefnei
p. 89. Gvala Cardinalis Pres-
I S L I B. VII.
15
rum Itali:;. Ejufdem laiidatiftnmi V:ri
induftria? debemus tomo XIV. ejuficm
thefauri cditum Guaifanei Commenta-
rium de rebus gcjiis Azanis
,
( cui Ma-
nipulum florum An.
1330. auclor de-
dicaverat
)
Lnchini & Johannis, Vice-
coimcum Mediolanenfium ab Anno
1328. ad 1342. Csetera ejus fcripta
,
inedita omnia
,
apud Jacobum Queti-
fum Tom. 1.
p. 617. feq. aliofque me-
morantur ks£C : Hifioria Univcrfalis
,
Chronica Imperitcrum
,
Chronica Ordinis
Prxdicatorum tk Vita S. Dominici : Chro-
nua extravagans in tres partes diflin-
cta . Politia novella . In Arijiotclis Etln-
cam
,
Pcliticam
,
Oeconomicam
,
KI)etori-
camque & in Libcilum de Sphxra . Sum-
ma cafuum confcicntix . Sermones de tem-
pore & de fantlis . Vide Philippum Pi-
cinellum in Athenxo eruditorum Me-
diolanenfium pag. 231. feq. Caeterum
fcriptorum quibus in manipulo florum
Galvaneus profitetur ufum fe effe
,
af-
feruntur hi tituli : 1. Gotofredi liber
qui dicitur memoria feculorum . 2. Ti-
tus Livius . 3. Jacobus Januenfis .
4.
Paulus . 5. Hifloria Ecclefiaiiica . 6.
Hifloria Romana . 7. Stephanardus Ord.
Prxd. 8. Bonvefinus . 9. Jacobus Lau-
denfis . 10. Regiftrum Communitatis .
11. Ptolemoeus
Epifcopus Ord. Prad.
12. Sicardus Epifcopus
,
Cr:moncnfis.
13.
Acucipius.
14. Martiniana
,
Ord.
Prad.
15. Eutropius . 16. GrapHa au-
rea Urbis . 17. Dacius . 18. Arnolphus .
19. Chronica Paduana . 20. Regiftrum
Potefiativum . 21. Hifloria Beati Bar-
nabce
. 22. Hiftoria oirnium Archiepi-
fcoporum Mediolanenfium .
Galvinus five Gavi>na Duglas
, fupra
Douglas Tom. 2.
p. 63.
Angelus Gambilio fvede Gambellona
,
(
de Gambellionibus
) (
c
) Aretinus
Jus
Civile docuit Ferrarix primum
, dein-
de ab Anno
1441. Bononiar, poflremo
iterum Ferraria: ubi diem obiit fupre-
mum .
hyter
,
quem in Franciam a Papa mifium fcribit
ad Annum 1216. Caeierunri tallitnr
G. Jofeph E?s;s
qui Totn. 1. purpurr dot\x
p. 59. Siatutailla Sy-
nodalia refert ad G.ilonem Carnotenfen?
.
(O
Supra Tom. 1. p.
100
io BIBI. MEDIJE ET INFIMJE
mum
. Vide Thom. Diplovatatium in Hifloriam Ecclefia?
Gandcrsheimenfis
cjus vita & Pancirollum II. 102. Ejus Cathedralis ac
Collegiatse
Diplomati-
traBatus de maleficiis prodiit An.
1472.
cam debemus
Clariflimo
Viro Joanni
fo!. fine loci nota & Colon.
1599.
4
& cum Alberti Gandini de eodem ar-
gumento Venet.
1575.
&
1598. fol. ad-
jun&a aucloris vita , fcriptore Thoma
Diplovatacio . Ej. de Tcjiamcntis in O-
ccano juris five tratlatu traclatuum to-
mo VIII. Ej. Ictlura fupcr prima parle
Chrijhphoro Harenbergio
qui eam ma-
gno conquifitam ftudio atque fide elu-
cubratam edidit hoc ipfo anno Hanno-
vera-
1734. fol. In ea pra?ter varias dif-
qmfitiones
,
veteribus
monumentis &
diplomatibus
,
atque Aclis Publicis il-
lufiratas
,
cxftat erudita de
Abbatijfis
Inflitutionum
,
Venet.
1492. foL ubi Gam- Gandersheimenjibus
tradtatio
,
cui pag.
bilio vocatur exccllentijfimus juris utriufi 451. Hdthumoda^ prima? Abbatiflk vita
mic Monarcha
,
& qui nonnulla ei ad-
ab Agio Presbytero
(
a
)
& Monacho
didit Francifcus de Aretio
,
famofijfimus
Corbejenu fcripta
,
& a celeberrimo
facile Juiiftarum Princeps . Sed & in Joanne Georgio Eccardo in quaternio-
quatuor Inftitutionum libros Commentarius ne veterum
monumentorum Lipf. 1720.
cvun additionibus Antonii Caji & Fran-
iol. primum edita
,
pra'mittitur una
cifci Purpurati ex edit. Veneta 1609.
cum dialogo de obitu ejujdem fcripto ver
occurrit in Eibliothecis
,
ut in Bodle-
jana
,
in qua exflat etiam Commenta-
rius ad tit. Digeftorum dc rc judicata
&de Appellaticnibus & Repetitio in Le-
fibus Elegiacis pag. 460. nec non Hrofv-
vita Canoniife
Gandersheimenfis de cou-
itxucfione primordiifque
ac fundatori-
bus Ccenobii
Gandersheimenfis
Carmen
gem vc-ntre Dig. de acquirenda vel omit- Hexametrum ex duobus MSS. emen-
datius poft editiones illuftris Leibnitzu
T. 2. fcriptorum
Brunfvicenf.
p. 319.
A. 17 10. fiol. & laudatiflimi Viri
Jo.
Georgii Leuckfeldii in Antiquitatibus
Gandersheimenfibus
,
vulgatis Germa-
nice Guelpherbyti
1709. 4. p.410. Vi-
de & infra Hcnricus Bodo .
Albertus Gandinus five de Gandino A-
retinus
,
vel ut alii Cremenfis
, (
b
)
JCtus in cauns criminalibus
cognofcen-
dis Perufii
, Florentice
,
Senis
,
& Bono-
facultate argumenta
,
tum de cxtenfio-
nise magna fcientia.' laude claruit poft
vilus quem fubtiliflimum & utilem tra-
An. 13CO. Libcr ejus de
maleficiis
,
quem
flatum vocat Marcus Mantua
p. 444.
poft Odonem & Guidonem Guzarium
nec non de rcrum permutationc . De fi-
compofuit
, inter pra?c!aros de hoc ar-
liis ejus JCtis
laurentio & Thoma a-
gumento habetur
,
prodiit & plus fim-
liifque filiis tribus dignitate & virtute
plici vice fcparatim
,
& cum Angelo
illuitribus
Antonio Maria
,
Bartholomuco
de Gambilionibus Venet.
1573. 4. 1598.
tenda hcrcditate . Nec non Confilium
Matrimoniale . Commentarius in titu-
lum de A&ionibus
,
quem toto anno Bo-
nonia? eft interpretatus
,
num lucem
viderit , non comperi
.
Pctrus Andreas Gammarus a Cafali
Bononienfis
,
difcipulus Joannis Cam-
pegii JCtus
ab Anno 1500. ac dein-
ceps ,
fcripfit adhuc tiro de vcritate &
excellcntia Icgalis fcientix
,
deinde tres
Topicorum libros ad eruenda in Legum
& Marco
Antonio vicendus Pancirollus
II. 133.
De Bernardtno Glaricino Gam-
maro
,
Bononienfi qui in Patria & Flo-
rentia' jus docuit
,
atque An. 1528. re-
bus humanis valedixit
,
adi Mantuam
fol.
Ganfredus
,
nipra Galfrcdus .
Guilelmus de Gannato five Gannatenfis
Ord.Pra?d. circa An.
1370.
prater Com-
mentarios in IV. libros fententiarum
,
;. 452,.
Hujus ni fallor Gammari eft aliofque tradlatus fpeculativos & mo-
excujfw
materiis de fervituie .
rales
,
fcripfit de vera innoccntia matris
Henricus
Gandavenjis^ infra
,
Henricus .
Dci
,
ubi XL. aucloritates adverfus fcn-
ten-
Qa~) ViJe infra, Vvichherna
.
C^)
Vide Panciiollum IL 45. de claris Juiis Interpretibus
.
LATINITAT
tentiam
de Immaculata conceptione :
cui
Minorita nefcio quis oppofuit Rc-
pefcltfforium adverfus advcrfarium inno-
certtm
Matris Dei . Vide Quctifum Tom.
i. pag. 674.
feq.
Gansfortius ,
vide Joannes Wcffclus .
Dinus de Garbo
,
Medicus Florentice
,
An. 1360. Vide Dinus
,
Tom. 2. pag. 30.
Thomas de Garho
,
Dini F. de cujus
fumma
Medicinali
,
tk aliis fcriptis
,
poft
Lindenium & Merklinum
,
Joannes
Ja-
cobus MangetusBiblioth. Medicce Tom.
1. pag.
431.
& Julius Niger m hiftoria
fcriptorum Florentinorum pag.
513.
Hic eft Thomas Florentinus
,
quem
uon inferiore ingenio famave Pktri fub-
fecutum fcribit Philippus Jacobus Ber-
gomenfis ad A.
1355.
Ga.cias
,
infra
,
Garftas .
Gargilium Martialcm
,
quo loco ha-
buerit Vopifcus , docet in vita Probi
c. 2. Mihi id ahwni juit
,
non ut Sallu-
Jiios ,
Livios
,
Tacitos
,
Trogos atque
0-
mnes diferti/jmos imitarcr viros
,
in vita
Priucipum & temporibus differendis : fed
Marium Maximum
,
Suctonium Tranquil-
lum
,
Fabium Marcellinum
,
Gargillium
Martialem
,
Julium Capitolinum
,
JElium
Lampridium aeterofque qui hac & talia
non tam di/erte quam verc memoria pro-
didcrunt . Alexandri Scveri vixifTe tem-
pcribus
,
& vitam illius Imperatoris
,
qui A. G. 235.
obiit
,
tradidiffe docet
Lampridius in Alexandri vita c.
37.
Habuit qw.tidic milii
fme
piperc fexta-
rios quatnor
,
cv.m pipcrc duo : & ne
ft
loyigum omnia inferere qux Gargilius Mar-
tialis , cjus tcmporibus (criptor f.ngulatim
perfcquutus
efl ,
omnid illi ad modum &
rationem (unt prj.bita . Nullam video cau-
fam dubitandi , idem ne fit hic dc quo
Caffiodorus c. 28. Divin. Lecl. Dc hor-
tis
fcripfit pulcherrime Gargilius Martia-
lis
,
qui & nutrimcnta olcrum & virtn-
tes corum diligcntcr expofuit . Hoc opere
ufum fe profitetur
Palladius
,
qui in
libris de re ruflica Gargilinm frequen-
ter laudat
,
edit. Commeliniana? pag.
544- 545- 574-57^- 578.581. 589.
593.
598.
618. 619. 636. Laudat & librum
Tom. III.
I S L I B. VII.
i
7
ejus dc Hortis vel Hortorum cultura
Ser-
vius ad Georgicor. IV. 148. Ex corpo-
re Gargilii hujus excerptum
de cura
boum fuit MS. in Biblioth.
Ifaaci Vof-
fii
,
hodie in Biblioth. Leidenfi
. Sed
Martialis hujus reliquias typis
Lipfien-
fibus exfcriptas proxime videbimus
in
luculenta fcriptorum rei R.ufiicce & Ve-
getii veterinarii editione
,
quam parat
vir eruditiffimus Joannes Matthias Gcf-
nerus . Dc aliis Gargiliis & Gargilia-
nis
,
Joannes Glandorpius in OnomafH-
co hifloria? Romance
p. 378.
Garinus Ord. Prced. juffu Hugonis ab
Anno
1331. ad
1341. Magifiri Ordinis
fcripfit An. 1340. Legendam de vita &
culis B. Margaret£
Virginis Ord.
Prctd. filix Regis Ungqrite
,
defunctce
A.
1271. Exftat apud Surium 28. Januar.
& in Aclis Sanclor. Tom. 2.
Januar.
pag. 900. gc6.
Gariopontus
,
Warimpotum
, Raimpo-
tum
,
Warmipotum
,
Guaripdtum alii ap-
pellant . Garnipulus
manipuks Galenifur-
ripiens dicitur Valefco de Taranta . Ga-
riponum vocat Matthceus Silvaticus
Man-
tuanus
,
jubilatus & clafficus inter Me-
clicos fui tcmporis
. Vixit autem Silva-
ticus circa A.
1330. quo tempore pau-
lo antiquiorem effe
Gariopontum
pu-
tabat Rcinefius
p.
359.
Var. Lecl. &
lib. III. cap. 12. Sed in illarum ddcn-
fionc
,
Andrece Rivino cppofita
,
ad Se-
culum undecimum rcferri debcrc ofien-
dit ex teftimonio Petri Damiani
,
qui
An. 1072. obiit . In hujus cnim Epifio-
lis libri V. Epiflola 16. ad Pandulfum
Clericum hctc vcrba rcpcriuntur
,
quce
etiam Barthius Iaudat ad Zachariam
Mitylenceum pag.
279. Dicam quod mi-
hi^ Garimpontus
fcncx
,
vir vidclicet hone-
Jiiffimus & apprimc literis cruditus me-
dicus rctulit . Africanum nefcio quo au-
ftore faciunt Lindenius
, Mcrklinus
,
Mangetus: In Italia fcripfiffe
,
fed a
Salernitanis docloribus venenorum eru-
ditionem accepiffe putat Reinefius
,
qui
Salcrni in regno Ncapolitano
,
collegii
Salernitani mcmbrum
poffea facTum
fuiffe Gariopontum
indubitanter afEr-
C man-
BIBL. MEDI7E ET I NF I M7F.
pag. 144.
defenfionls . ti eum adducit Renatus Moreau prole-
;om. ad fcholam Salerni
manJum cenfet
Chriftianum eiTc fcnptorem
,
mmimc-
que gra-ce
,
quod voluerunt aliqui
,
fed
Jatine fcripfilfe oftendit Barthius IV.
J4. Adverfar. Ejus paffiormrius de <egr\~
tudinibus a capitc ufque ad pedes poft
Lugdunenfes cditiones prodiit BafiJea;
A».
153.1. 4. 1556. 8. quem ex Gale-
ni
,
itgineta
1
,
Alex.Tralliani & Theo-
dori Pnfciani libris compofitum eflfe
,
jam ante annos^oo. viderat Simon
Ja-
nuenfis
,
qui Synonymorum librum com-
pofuit . Ex Plinio quoque aliqua de-
fcripfiffc Barthius obfervat
,
ex Theo-
doro autem Prifciano intcgra capita
XIII. comportavit notante Renefio
,
(
a
)
fed adeo perverfe
,
ut videre hominis
Jiuporem & indignari fimul fatis haud
ppfpmui ,
nuippe qux non intclligeret 0-
mijit confuho
,
qux intelligere
fe
putaret
,
male tamen defcripftt ,
in phiribus fenten-
tiam fui auctoris plane evcrtit
,
interdum
ab eo tn leviculis dijfentit
,
quajl plagii
culpa propterea eum ab eo cxcmtura
fo-
rcnt
,
& omnino varie cxercet mangonium
<&c. Galeno ita ufus efi Gariopontus
,
ut Galeni etiam nomine ejus paffiona-
nus a quibufdam aliegaretur
,
quod &
duobus Itbellis dynamid,iarum five experi-
mcntorum Garioponti facTum effe ani-
madvertit Rcinefius pag. 528. Var. LecT.
ubi illus libros vero auclori reftituit
.
Paffionarius in edit. Lugd. 1
5 16. &
1526.4. praTert nomen Galcni
,
juncTos
habens ]ibros trcs
.•
de febribus
,
dc fc-
bribus typicis
,
& de fymptomatibus
febrium . In fronte ha?c verba editor
pofuit : Galcni Pcrgameni prtjfionarius
doclis multum defideratus
,
xgritudines a
capite ad pedes ufque comple&ens
,
tn
quinque libros divifus &c. Lege igitur &
ni tibi mens hebes fuertt
,
eundem Galeni
& non alterius
(
ut
falfo
quidam credunt
)
e[fe
pcrpendes . Hic paffionarius multum
difcrcpans ab editis fuit in Bibliothcca
Renati Moreau
,
tefte Labbeo Bibl. MSS.
pag. 218. De eodcm fubjungam Jocum
ex eclosa Oxonio Cantabncnenfi
, u-
(a) Lib. III. cap. 12, Var. Lecl. vide & pa^
&c. Barth. in Advcriar.
lfanam
p. 11.
Libcr ifie merito Fajfiomrius vocitatur
,
quia de pajfwnibus agit
,
quem qv.idam
Galenum compofuiffe affcrunt
,
fed non eji
verum
,
quia hujus libri
diverfi fucrunt
auclores
,
Jcilicet Alexandcr
,
Galenus at-
quc Prifcianus
,
& non ftmul ncque uno
confcnju
,
fed Jemotim dc paffionibus cor-
poris
,
& prout cuique
efi vifum ,
traila-
verunt
,
fed
Thcodorus Prifcianus collegit
,
& a femet ipfo & a quibufdam additis
aliter quam nunc
,
fc
ordinavit . Febres
enim utpote univcrfales in tratlatu prx-
mifit ,
deinde cxtera quafi particularia fub-
jungit
,
icl eji de cephalea & aliis hujuf-
mcdi . Secundum quojdam vero non pra-
ditii plurcs unum librum compofucrunt
,
fcd unus fcilicet Paulus compofuit . Sed
fivc
hi
,
five illi compofucrunt
,
Warmi-
potus quidam Medicus Salernitanus
,
videns eum in midtis
effe falfum ,
in plu-
ribus veritm
,
utpotc in omnibus inordina-
tum
,
cum quibufdam clcricis optimis ftbi
adhibitis hunc librum
,
in quantum ejus
& corum fcientia diiigens potuit
,
emen-
davit
,
& ordincm traclatus prxdiflum
tranfmutavit
,
& crrata dilucndo
,
fuper-
flua
rcfecando
,
ambiguaque rcfcrando
,
prout nunc ordinavit
,
a partiadaribus in-
cipiens ad fimilitudincm totius i/itcgri .
Joannes Andreas Garifentus
,
Poeta
circa An. 1491. non notus mihi nifi ex
Clarifiimi Kcenigii Bibl.
Joannes Garlandius five de Garlandia
( vitiofe Gerlandus vel de Gallandia
)
Anglus , Grammaticus & Poeta clarus
circa A. 1040. cujus haec a Bofiono Bu-
rienfi in majore Catalogo atque inde a
Baleo II. 48. & Pitfeo pag. 184. feq.
memorantur :
De Myjieriis Ecclefix Carmen ad Ful-
conem Epifcopum Londinenfem , & in
illud Commentarius . Incip. Anglia quo
tendis
,
tua dum . MS. Cantabrigire
,
atque inter Codices Ecclef. Vigornien-
fis & in Biblioth. Bodlej. n. 2195.
11.
& Gvelpherbyti
,
ex quo Codice pro-
Io-
510. 514. 643. 690. &c. defenfion. pag. -6.
145.
LATINITA
Iogum & primum caput affert Polycar-
pus Leyfcrus in hifioria Poefeos medii
*vi pag.
539-
Unum omnium . Incip. Commoda ne-
gletdis dum quxrunt
.
Epithalamium B. Mari.e Virginis . Iit-
cip. Nobilis crigitur Mundi pr.cfefta .
MS. in Bibl. Cottoniana .
De miraculis ejufdcm . Incip. Fccit
Deus mirus mirum
,
dum .
Satyricum opus
,
mcip. fcribo novam
tandcm fatyram .
Dc Pccnitentia
,
carmme clegiaco .
MS. in Bodlejana n. 2195. 7. & inter
libros Tho. Gale. n. 266.
Aurea Gemma .
Computns
,
imitatus Bedam
,
<& tabula
Pafchalis MS. in Bibl. Bodlej. n. 2072.
16.
4137.
112, atque inter libros Guil.
Laudi num. 1487.
61. & Digban nunx.
1657. 56. nec non Dublini in Collegio
SS. Trin. n.
471.
Ortolanus .
Cornutus
,
five Difticha hexametra
moralia
,
edita Haganox
1489.
Moralc
Scholarium . Vide Catalogum MSS. An-
glise Tom. 2.
p. 233.
De accentu
,
incip. Ecclefix facrx nor-
mam qui nofccrc quxris . ibid.
Dc orthographia MS. in Biblioth. Guel-
pherbytana
,
unde primos vcrfus affert
CJariff. Leyferus pag.
340.
Si quis in Ecclejia lcgis ufquam ver-
bula diva
Ut vites vitia
,
fts
doclus in ortbogra-
phia .
Liber mctricus in Catalogo MSS. An-
gliae Tom. 2. pag. 246. n.8599. fortaffc
ab uno fuperiorum haud diverfus .
Opus Synonymorum nve multivocorum.
quod incipit : Ad mare ne videar lati-
ces deferre ,
camino Igniculum &c. ver-
fiblis hexametris
707.
ex Codice Guel-
pherbytano edidit laudatus Lcyferus
p.
312. 338.
Opus JEquivocorum
,
incipit: Augu-
flus ,
ti
,
to
, Cxfar vel mcnfis habcto .
Auguflus ,
tus
,
ui
,
vult divinatio dici .
MS. in eodem Codicc Guelpherbyt. id.
T I S L 1 B. VII.
19
Diflionarius
five de diclionibus obfcu-
ris
,
non carmine fed profaria oratio-
ne
,
fragmentum in MSS. Biblioth. Gu-
dianae pag.
575.
n.
356.
Diverfus , ut videtur
,
a fuperiore
,
licet eundem faciat Oudinus Tom. 2.
p. 609. feq. Joannes Garlandius
,
Medi-
cus
,
cujus Compendium Alchymix pro-
diit Bafilea? 1560. 8. cum expofition-:
Arnoldi Villanovani qui circa 1480. fio-
ruit : atque iterum Bafil. 1571.
8.
cum Laurentio Ventura de ratione
confkiendi lapidis Philofophici . Inter
Codices MSS. Ashmoleanos n. 7642.
habetur Anglice hujus Garlandii U-
bcr dc Mincralibus .
*
In MS. Codi-
cc Taurinenfi inter latinos 968. Con-
tinetur opufculum hoc titulo : dijiigium
Magiftrl Joannis dc Garlandia . Opus efi
profa orationc , ut conjicio
,
non me-
trice fcriptum
,
nec umquam prodiiffc
arbitror
,
ficut nec cxtera hujus fcri-
ptoris opera
;
nifi forte fcriptum hoc
ad alterum ejufdern nominis medica:
artis fcriptorcm pertinuerit
,
quod ma-
gis credo .
Vix autem credo poftremum Joan-
nem de Garlandia authorem compen-
dii Alchymi.c diverfum eife a prio-
ri illo Joanne plurium operum fcri-
ptore
,
ut & Libelli Ortolani
,
cum
libellus ifte nihil fit aliud
,
quam
compendium Alchymia;
,
cujus prsefa-
t:o incipit : E^o quidcm Hortulanus
ab Horto vel ab arce maritima ditlus .
Liber de Mincralibus extat impr^ffus
in fine operis Synonimorum Bafilex
1560. ubi & alter ejus libellus dc prx-
paratione Elixir a Fabricio priEtermif-
fus .
Garncrius Monachus fcriptor Vitx S.
Valeriani
,
cditie a Petro Lrancifco Chi-
fietio cum Falconis Chronico Trcnor-
cienfi , Divione 1664. 4, Alius ni fal-
lor dc quo Albericus ad A*nnum 1200.
Garncrius Epifcopatum Lmgonenfem dimi-
fit ,
ita quod auioritatem ord,inandi i!f
Ecclcfias confcrandi obtinuit a fumnio
Pontificc
,
qui aliquos novos libros compi-
lavit
,
&novos tra&atus & fermones fub-
C 2 ti-
2o EIBL. MEDIJE
tiles fatis ipfe compofuit . Nullam hujas
Garnerii mentionem inter Epifcopos
Lingonenfes invenio apud Sammartha-
nos Tom. 2. Gallia; Chriftiaiue
p.
661.
Garnerus
,
infra
,
Gvarnerus .
Garfias
Monachus Cuxamcnfis
,
circa
An. 1040. cujus Epiflola ad Olivarn
,
E-
pifcopum Aufoncnfem in HifpaniaTar-
raconenfi de initiis Monafterii Cuxa-
menfis , & de facris reliquiis in eo cu-
ftoditis edita a Baluzio in Marca Hif-
panica
p. 1072. 1082.
Garfias Eugui
,
Bajonenfis in Gallia
Epifcopus circa An. 1992. fcriptor Com-
pendii Hijlorici de rebus regni Navarrx
,
nefcio an editi . Vide Nicolaum Anto-
nium Tom. 2. Bibl. veteris Hifpanre
IX. 7. §. 374. p.
122. qui pag. 263. me-
morat alterum rerum Navarrenarum
fcriptorem incerta: retatis Garfiam Lu-
pi de Roncefvalles .
Garfias Hifpalenfis
,
JCtus circa An.
1285. comrnentarium in V. libros Decre-
talium affectum reliquit , fummx quam
Pifanellam vocant nonnulla adjecit , &
in fcxtum Dccretalium glofTas edidit . Vir
de Trithemium c. 509.
& Nicolaum
Antonium T. 2. libr. VIII. 6.
§. 242.
p.
Bibl. vct. Hi/p. 62. Gvidum Panci-
rollum III. 12. de claris Juris ihter-
pretibus . Omitto Fortunium Garfiam
,
JCtum
itidem Hifpanum
,
fed junio-
rem
,
qui faxnlo decimo fcxto fcri-
pfit ,
aiiofque bene multos itidem ju-
niores
,
qui Garfia; nomine intcr Hif-
panos non infrequenti funtufi, dequi-
bus
laudatus Antonius in Bibliotheca
Hifpanica recentioris aetatis .
Petrus Garfias de Xantiva
,
circa An.
1492.
oppugnavit thcfes Joannis Pici
Mirandulani ,
lucubrationemque fuam
dicavit
Innocentio VIII. Ponti^ tri .
Garfias Mcnefus
,
Epifcopus Eboren-
iis An. 1473-
Roma;ad Xyftum IV. ha-
buit
difertam Orationem Romse eopfe
anno ,
atque dcinde a Cajpare Barrci-
ros
Lulitano editam . Huic orationi
cum
interfuiffet Poinponius Lrtus , ad
(.») Diflom.ttifche urcicurieufe Nacblefs der Hi-
fiorie von
Qberfacbfen
parie 2.
p. 329.
feq.
ET INFIMJE
Xyftum
,
Patcr
fanilc
,
inquit
,
qUts cjl
ifle
barbarus qui tam difcrte loquitur
3
Joannes Garfo
,
( Garzo five Garzo-
nius
)
Bononienfis
,
Philofophus
,
Me-
dicus & Hiftoricus, defun&us
A. 1506.
Ejus vitam nuper tradidit vir eruditus
Chriftianus Schoetgenius . (a) Mihi fcn-
pta ejus referre fatis fuerit . Sunt igitur
1. Vttx Joaanis Evangclijtx
,
'&-
SS.
Antonii
, Auguflini
,
Laurentii
,
Gervajii
& Protafii
,
Agathx
,
Vincentii
,
Domi-
nici
,
Pctri Veroncnfis Martyris
,
Tho-
mx Aquinatis
,
Chriflophori Cananei
,
Petronii
, Bonon.
1503. &
1505. 4. &
pars etiam in Leandri Alberti
,
qui
Garzonem prceccptorem fuum laudat
,
fylloge de Viris illuftnbus Ordinis Do-
minicani , ibid.
1517. fol.
2. Dc miferia humana. Argentor.
1505.
4-
3.
Dc rcbus Saxonix
,
Thuringix
,
Li-
bonotrix
, Mifnix & Lufatix & dc bellis
Friderici Magnifwe Admorji libri II. ad
illuftriifrmnm Federicum Saxonise Du-
cem fcripti poft An. 1486. editique Ba-
fil.
1
5 1 8.
4.
cum prxfatione Erafmi
Stellx ad Georgium Ducem : quem Stel-
lam fme magna caufa pro auclore ho-
rumcc librorum habuere : tum ibidem
in opere Hiftoriarum An.
1546.
8. &
cum Reincri Rencccii notis & vita Vi-
perti Comitis Groicenfis five Groitz-
fchcnfis Francof. 1580. fol. & in fcri-
ptoribus rcrum Lufaticarum Chriftiani
Godofredi Hofmanni cum obfcrvationi-
bus W. E. Tentzclii
,
Lipf.
1719. fol.
& in
J.
Burch. Meiikenii fcriptoribus
Tom. 2. pag.
ggcj. cum notis Reinec-
cii , Tentzelii , aliorumque
,
Lipf.
17
fol. & Germanice
,
Henrico de Lindenau
interpretc (b) Norimb. 1546. 4. 1550.
4. & cum Viperti Comitis vita curan-
te R.einero Reineccio
,
Isiebias 1584. 4.
& in Georgii Hahnii Hiftorta Martif-
burgica Lipf. 1606. fol.
p. 345.
4. De dignitatc urbis Bononix
,
Com
mentarius in Clarimmi Muratorii fcri-
ptonbus rerum Italicarum Tomo XXI..
00
(&)
Chronica Friiierici I. dcs Freudigcn
,
Lat.i-
grafen in Tfrurittgen ,
durchjob. Gerfon .
LATINITA
(
a
)
Mediolan. 1732. fol.
Ccetera ejus inedita adhuc funt : De
rcbus
Ripanis . Hijtoria dc bello Manrita-
no ad Bartholomceum Chifillardum . De
rebus gcfiis
Joannis I. Bentivoli
,
& de
laudibus ac rcbus
geflis
Joan.\Bcntivoli II.
De gcfiis
Thaddxi
,
Pepoli Bononice Do-
mini . De hijioria Pctri Cafjoiini . De
beiio Bononicnfium cum Joannc Galeatio
,
Aiberto Ejlcnji & Trancijco Gonzaga :
de bello cum Mutinenfibus
,
de\ bello Vc-
7ieto
,
de Belio Bononienfium in Clater-
nates . De bcllo ab Aiberto Principe
cum Fedcrico & Theodorico libcris gc-
flo
. Opus praBicum ex variis aucloribus
colleftum
,
quod MS. fervatur in Bi-
blioth. Paulina Lipfienfi Orationes
,
Dc-
clamationes & Epijiolx quarum paucce
quctdam inter Antonii Codri opera
,
e-
dita Bafil. 1540. 4.
Joanncs Gajcoinus
,
Anglus
,
JCtus
,
circa 1382. Oxonice cum undecimaliis
Docloribus electus fuit fub Gvilelmo
Bertono Academice Cancellario
,
ad cau-
fam Joannis Wiclefi cognofcendarn
,
quo
in exanune hcerefeos condemnatus efl .
Inde librum adverfus Wiclefum Pitfeus
pag. 541.
ei tribuit . Idem ad cum quo-
que refert Vitam S. Hicronymi . fed quam
Thomcc Gaficoini potius effe mox vidc-
bimuj-
.
Thomas Gafcoignus
,
five Vafconius
,
Vajccnicnfis
,
patria Eboracenfis Canccl-
lariatu Univerficatis Oxonienfis funclus
,
& defunfctus A.
1457. (
b
)
auctor Lcxici
Theoiogici
,
ex quo cxcerpta varia hillo-
rica nuper cum Gvaitero Hemingfor-
tenfi vulgavir Thoroas Hearnc
,
Oxonii
1752. 8. Ex eodem aJhuc incdito Au-
tomus Wood Tom. 1. Hiftoriaz & An-
tiquitat.
Oxon. pag. 58. feq. affert nou-
nulla de more pojiillandt m Cathedras
Ecciefiafticas Anglix illato jam ab An,
1204. ALa ex codem Lexico Tom. 2.
p. 107. ubi etiam notat fcriptam ab eo
Vitam S. Hieronymi
,
quam Joamii Gn-
fcouu tribi mt Pitfeusac Vofilus : tum
O m riai Lcciiones & Sermones in E-
vangelia . Vitam Hieronymi ad Tho-
T I S
mam
incip.
Video
L I B. VII.
diferte
referurit
2r
Codices MSti
4nno Dominic.c
incamationis
333.
aufcribi etiam a
ctiam Thomae
Baleo VIII.22.& Pitfeo ipfo pag. 651. qui
prceterea quoque memo:anc
ejus Verita-
tes ex Scripturis
,
& de Jcptem fturmnibus
Babylonix . Poft hccc
,
notatum ab Ou-
dino Tom.
3. pag.
2459.
eft
,
inedita
in Bibliothecis Anglirs fervari Thoin
..
hujus : Epijiolam ad quendam Doclorciu
Theologice de eo quod fatlum
efl
in Con-
cilio Eiorentino A.
14^9.
Relationem de
decoliationc Richardi Scrorp
,
Archiepi-
fcopi Eboracenfis
,
faclce juffu Henrici
VI. Querimoniam de vitiofa clc
c
llon-j Ar-
chicpijcopi
Cantuarienfis An.
1443.
De
caujis mifcriarum
,
tcmporibus Rcgis Hcn-
rici VI. De Induigentiis . Ad Pfalmos
Davidis
,
notata quxdam . S. Brigi::,:
Scotce quoque
,
cui plurimum tribue-
bat , Vitam ex Anglico Latine vertit &
notis illufiravit
.
Gafpar de
Pcrufio
,
idein Gafpar dc
Rofji
,
JCtus dein Epifcopus Frequenti-
nus m Patria Acadwmia
,
qui An. 1414,
Concilio Ccnftantienfi interfuit
,
fcri-
pfit traclatum de Bdnoficioruih' referyri-
tionibv.s cditum in Oceano Juris five
"•tatuum Tom. XV.
C
j A&a Erud..
173
1.
p. 449.
traftatu tractatuum iom. AV. pac
244..* Qui opus de refervationibus be-
neficiorum dcdic Gafpar de Perufio
,
Frequentinum Epifcopum agebat
,
ur.
iegitur in MS. Codice Bibliotheca; Feli-
n. 248. in quo idem opufculum legi-
tur .
Gafpar Veronenfis Italus , fcripfit Chro-
nicon de geftis Pauli II. Pontificis
,
qui
An. 1471. diem obik MS. Romce iu
Biblioth. Barberina
,
tefle Gnbriele Nau-
dceo apud L»id. Jacobum pag. -720. Bi-
blioth. Pontific.ce
,
cujiis primum ex-
cogitatorem illo loco vocat Naudii-um.
*
Commentaruim fcripfit in aliquot
Juvenalis Satyras
,
qucm in Vaticano
Codice 2710. fi^rvari teflis efl clariff.
Dovninicus Georgius in vita Nicolai V.
pag. 199-
Gafpar Perufmus c:rca Annum 142 x.
defignatus Epifcouus Fulgmas , cujus dc
fP
:
{.b )
Emencundum c^uod Pkftus pa§. 651. ait claruifle An.
" :' »
22 BIBL. MEDI7E
fphx-ra opufculum memorat Auguflinus
Oldoinus in Athenxo Augufto five fcri-
ptorum Perufinorumque 1673. in 4. c-
dito
p. 134.
*
Gafpar Zacchi Volaterranus
,
quo fo-
cio in ftudiis iiterarum Gra?carum , La-
tinarumque ufus eft Beffario Cardinalis.
Dein a Pio II. apud quem familiaris
aliquandiu egit
,
in Epifcopum Auxi-
manum affumptus fuit an.
1465. E
Gi\tco in Latinum tranfiulit orationcm
S. Bajilii tn Gordium martyrem . Ejus
mcminit Raphael Volateranus in Epi-
ftola ad Marium Maftejum fratrem a-
pud Falconcini in vita ejufdem Ra-
phaelis . Hujus verfionis
,
quam typis
prodiiffe nequaquam judico
,
nifi for-
te ea fit
,
qua.' cum aliis a Volaterra-
no adornatis cxcufa fub ejus nomine
occuluerit
,
meminit nemo . Non Pof-
fevinus
;
non Fabricius
;
non clariffi-
mus operum S. Bafilii editor Benedi-
ctinus
.
Gafparinus Bergomenfis
,
alio nomine
Gafparinus Barzizius
,
fivc cx Barziza
rufculo agri Bergomenfis natus de quo
dixi Tom. 1.
p. 189. Grammaticus ac
Rhetor
,
qui Venetiis primum
,
mox
Patavii
,
deinde Mediolani bonas litte-
ras docuit
,
ubi diem obiit fupremum
An.
143,1. Commcntariorum fuorum
in Tcrcntium meminit pag. 199.
Epi-
ftolar. edit. Rom.
1723. 4.
Libello e-
jus de compofitione ufum fe profitetur
Albertus de Eiib de quo fupra Tom.
1. Apud Trithemium cap. 74-;. preeter
(a)
Epiftolas
,
Vivi ctiam cclebratas
,
Orationejque & librum de Orthographia
,
laudantur ejus commentarii in Cicero-
nis Epifloias
,
libros de Offciis ,
de Ora-
tore & de Senetlute . Hic eft qucm
1-
dem Thrithemius fcribit Latini fermonis
elegantiam
femimortuam ah infcris rcju-
fcitaffe
,
primumque omnium hoc fecif-
fe
,
Jacobus Philippus
,
popularis ejus
in Chronico ad Annum 141
6. Dc tri-
bus Ciceronis de Oratore libris ab eo
ET INF IMJE
repertis & ab interitu vindicatis, prie-
ter Sabellicum de reparatione Lingu2e
Latina.' , idem Jacobus Philippus Bergo-
menfis
,
& Flavius Blondus in Italia
illuftrata p.. 346.
Hujus Gafparini Vocabularium Venet.
1554.
impreffum Simlerus commemo-
rat : nec non de cloquentia tra6tatum
quem de rationc fcribendi Sabellicus vo-
cat
,
excufum cum Stephani Andrea.'
Flifci de modis loquendi .
*
In editio-
ne illa Romana
,
quam Fabricius lau-
dat Anno
1723. leguntur prxter Epi-
ftolas familiares Gafparini Epiftola: pa-
riter ad exercitationem accommodatx
,
quas
ex MS. Codice Bergomenfi contuliffe
,
atque auxiffe vir clarillimus Jofeph A-
lexander Furiettus affirmat . Plures funt
Epiltolarum formulas in hac editione
,
quam qua? in antiquis prodierint . Sed &
alias offert MS. Codex meus
,
quas fru-
ftra in editione Furietti quxfivi . Vi-
ciffim autem multas habet Furiettus
,
qu;r in meo Codice defiderantur . Iu-
fuper palantia qusdam folia MS. Co-
dicis prauto funt mihi exhibentia Epi-
ftolas nonnullas Gafparini
,
quas nuf-
piam in editione Romana lego . Sunt
etiam nonnulla: Epiftola: hujus Codicis
mci
,
quas & repraefentat Romana edi-
tio
,
fed ftylo aliquantum vario unde
fufpicio mihi nata
,
meum hunc Codi-
cem ipfum effe
,
in quo Barzizius Epi-
ftolas fuas primo, prout fuggerebat in-
genium
,
fcripfit
,
eafque dein fecundis
curis expolivit
-
,
erit quod & litura.'
,
identidem in codem meo Codice appa-
rentes , non obfcurc demonftrant . Ad;i-
cit MS. Codex meus formulas exordio-
rum ejufdem Gafparini opera condi-
tas
,
quas numquam in lucem prodii'-
fe arbitror . Incipit
.•
exemplum excrj.t
quando habcmus dubium genus caufe .
Gafparinus Borrus Ordinis Servorum
circa A. 1476. Hujus memorantur a-
pud Poffevinum Vitx Sanciorum per an-
num
,
Concionum more . Sermones prx
dica-
(O
D^ veteri Editione Epillolarum Gafparini caeGallica Iinguaeditx Tom. i. p. 130. de novaR
-
Parif.
1470. quam fervat Biblioth. Paulina Lipfien- mana Aft. Erud. T. oitavo fupplem.
p. 494-
fis, vide Jacobum Lenfaiiiium Biblioth. Germani-
LATINITATIS L I B. VII.
%
3
dicabiles fuper
Evangelia . Quadragefima- prima Dominica Pafcha- pag.
46.
lia.Sermo de AJhologia . Commc?itarii ad
4 5
6
7
De cadem Leitione pag.
54.
rnentem Scoti in IV. libros Sententiarum .
60. 6j.
73.
*
Qui in Veneto fui ordinis ccenobio S
9
De leflione Evangclii
,
Joh. II. 2.
Sacris Monafticis votis fefe obrlrinxit . feq.
p.
81.
Praeter ea qua? a Fabricio hic indican-
10 De Letlione Excdi XII. 15. feq.
tur fcripfit poemata multa , & odas de p.
120.
laudibus B. M. V. & BB. fui Ordinis
,
1112. Exccpti TracTatus de diverfis
qua? poemata extant impreifa Brixice capitulis , 1. de paralytico
p. 132. 2. ad
an. 1498. Vide Gianum in Annalibus Joh. XII. 31. nunc judicium
cfl hujus
ejufdem Ordinis
.
mundi
p. 143.
Gaucelmus five Gaucelinus Lodoveirris 13. Die natali Dommi
,
contra avart-
in Languedocio inferiore Epifcopus , cu- tiam
J
udx
p. 150.
jus Epijiola ad Hugonem Monachnm 14. De promijfionc adventus Paracleti
Salvanienfem
,
de Jlatu Nov.e Jerufalem p&g. 164.
& de ufu
Solis & Lun.s aliorumque
fidc-
1
5
De Maccab.cis Martyribus
,
die Na-
rum & elementorum qux crunt in futuro
,
tah eorum
p. 172.
edita ab Edmundo Martene T. 1. a-
16 Sermo quem prima die Ordinatio-
necdotorum pag. 468. cum Hugonis e- nis ipfius\
,
quorundam civium Notarii
jufdem epifiola ad Gaucelmum pag.
471.
exceperunt
p.
180.
Gaudentius
,
S. Phillaftrii in Epiico- 17 Die dedicationis Bafilicx Concilii
patu Brixicnji circa An. 388. fucceffor
,
Sanilorum
(
b
)
p.
186.
derunctus An. 410. 25. OcTobr. fuccef- 18 De villico inquitati>
,
refponfio
fore Paulo
,
de quo confulenda AcTa ad Serminicium
(
c
)
quem Gaudentius
SancTorum Tom.3. April. 29. p.
618. & mundana: fapientia? litteris eruditum
Quo2 de Gaudentio Baronius ad Annum & veram Dei fapientiam per facras lit-
386. n. 6. feq. ex prrefat. ems & fer- teras edochnrt laudat p. 201.
mombus de Ordinatione fua & de dc- 19 De eo quod Dominus
Jefus dixit A-
dicatione Bafilica? repetita funt
,
cui pojloiis
,
Joh. XIV. 28. Quia Pater major
jungenda qux erudite de illo vir prac- me ejl
,
refponfio ad Paulum Diaconum
clarus Pauius Galcardus Canonicus Bri-
(
quem fratrem carnis ac fpiritus germa-
xianus in prafatione ad ejufdem fermo- nitate carijfimum appellat
,
eundem ut
nes novo riudio accurate recenfitos at- coniicio qui in Epifcopatu Brixienfi de-
que illufcratos Patav. 1720. 4.
In hac inde Gaudentio fucceifit
)
p. 216.
editione poft prxfationcm ad Bcnivolum 20 De Petro & Paulo Sermo
p. 235.
Magifirum Memoria?
,
live ut Rufinus editus pridem cum Sermonibus Zenonis
lib. 2. hilTor. Ecclef. cap. 16. appellat
,
Veronenfis Venet. 1508.
Memorix fcriniis prxfidentem
,
fequuntur 21 Sermo de vita & cbitu beati Pki-
1. TracTatus five fermo (a) in Exod. lajirii Epifcopi pra?deceiToris fui
p. 239.
XII. NocTe Virgiliarum
,
de Pafchx ob- Idem apud Lipomannum : & Suriuni
jcrvatione
p. 24.
18.
Jul. & in AcTis SancTor. Tom.
4.
2 EgreiTis a fonte Neophytis
,
de ra- Julii pag.
387.
pramiiiTus etiam a me
tione Sacramentorum qua: Catechumcnos eft Philaftrii libro a me recenfito Hamb.
audire non congruit , licet eadem fcri- 1728. 8. Huic fermoni Galeardus fub-
pta in Evangeliis
,
patere omnibus vi- junxit pag- 249. Carmeh Sapphicum in
deantur
p.
34.
eundem Philaitrium
,
quod incipit :
3
De eadem LecTionc
,
Exodi XII. Fcrtilem campum habitator Orbis ; <k cu~
jus
(a) Sermones Gaudentii contra Dupinii inquio- atque obvii etiam in Combefifii Bibliotheca con-
rem cenfuram defenduntur a laudato Galeardo in cionatoria .
praif.
p. XVII. feq. Sajpe recufi funt in Bibliothecis
(
b
)
Priores edit. Ba "tlicie fanclorum XL.Marty:um.
r.urum & noviifima Lugdunenfi Tom. V. p. 942.
Qc
)
al. Cerminiciura ..
24
BIBL. MEDIJE ET
jur. aprofHchis five prhnce litterae red- corUm
, dunt nomen
.•
Filaftrius Bricftenfts Prx-
ful . Idem exftat in nova editione Ita-
lise facrce Tom. IV. p. 526. & in aclis
Sanftor. 18.
Jul. p. 384.
utrobique a
Jaudato fuppeditatum Galeardo . De
hoc Rampertus hymno c. lo.fed & rhy-
thmicv.m hymnum
,
quem crgo auBovita-
tis Gaudentium Epifcopum fcciffe ferunt
,
cantare de ipfo
Petrus Epifcopus praxef-
for nofter confueverat . Gaudentium au-
tem ipfum compofuijfs nuto
,
( a ) &c. I-
dcm Rampertusc. IX. ait Gaudentium
per quatuordecim annos
,
forfan
&'
plus
,
diem tranfttus Philaftrii fcriatum duxijje
,
popido fiquidem de eo fermonem facicntem .
Hujus Ramberti ab A. 814. Brixienfis
Epifcopi fermonem de translatione B.
Philaftrii , emendatum notifque illurlra-
tum Gaudentio fubjunxit Galeardus
p.
2.6i.eique comitem dedit Adelmanni E-
piftolain
,
rhythmofque de quibus fu-
pra Tom. 1, pag. 12.
Plures Gaudentii fermones fcriptaque
alia intercidiffe notavit Galeardus ad
XIV. pag. 164. feq. qui in praefat. p.
X
f
IV. feq. etiam fuppofita illi oftendit
Commcntarium in Symbolum Athanafii &
Librum de fmgulariiate Clcricorum inter
S, Cypriani opera . Idem Carmen Sap-
phicum de S. Philafirio
,
quod jam me-
moravi
,
hac perftringit cenfura : Sty-
lus aperte ac Latinx lingux color ad fequio-
va tcmpcra pertinent
,
ncc aliquid eo rhy-
thmo G' audentianum
t
videtur prxter fenten-
tias quos rhythmi aucior a Gaudcntio in
fermone de Philafirio mutuatus
eft
. Deni-
que reprehendit Barthium Lib. XLII.
Adverfar. cap. 18. laxae nimis & fu-
fpicaci crifi frenos indulgentem hunc
in modum : Illud de his talibus fcripto-
ribus monere non fupcrfedeo ,
tam non ra-
ro inter
fe
Jimiles ejfe fermones quos Va-
leriani
,
Eucherii
,
Maximi
,
Crdarii
,
Gaudentii , EligiiC^ aliorum talium
,
no-
Yninibus profcriptos habcmus
,
ut magna
fujpicio
fit ,
vel Jiilum majorum minorcs
xmulatos
effe ,
vel paucorum fcriptorum
0-
peribus diverfos a librariis pro favore lo-
CO
!•«• dubito.
INFIM/E
,
titulos
, ejfe impofitos .
Prccter Gaudentium hunc Brixien-
fem
,
cui Rufinus verfionem Recogni-
tionum Cleinentinarum infcripfit
,
&
ad quem exfcat Epiflola S. Cryfoftomi
CLXXXIV. Tom.
3.
edit. nova? pag.
70}. iuere & alii hoc nomine :
Gaudcntius Donatiftarum Thamugaden-
fis in Africa Epifcopus
,
atque inter
feptem eleclos illos in Collatione Car-
thaginienfi A. 411. Hujus duas Epijiolas
ad Dulcitium tribunum & refponfionem
ad Auguftinum
,
confutavit S. Augufti-
nus circa A. 420. libris duobus qui
exfhnt Tomo nono edit. Benediclin.
pag. 431.
Amft. Adde Auguftini retra-
ciationes II.
59.
Duas Gaudentii Epi-
flolas verfas ex Auguflino Germanice
cxhibet Godfridus Arnoldus Tom. IV.
hift. haref.
p.
j^.
Gaudcntw.s Epifcopus Ariminenfis
,
qui
A£ta Ariminenfis Concilii An.
359.
pofi
folutam Synodum refcidit
,
propterea
a Proconfuli militibus gladio confoffus
.
Vide Baronium ad Annum
3=59. num.
56. & ad Martyrolog.
14. 0£tobr. Pe-
trum de Natalibus IX. 63. Tillemon-
tium Tom. 6. memoriar. pag.
784.
feq.
Gaudcntius Novaricnfis Epifcopus
,
di-
fcipulus Eufebii Vercellenlis , defuncfus
417.
de quo Ughellus Tom. 4. Italice
facra:
p. 691. & Acla Sanclor. T, 2.
Januarii 22. pag.
417.
Gaudentius
,
Aujinicnfis Ecclefice Sa-
cerdos five Epifcopus a Simplicio Papa
A.
475.
exaucloratus . Vide Simplicii
Epiftolam ad Florentium , Equitium
& Severum apud Ushell. Tom. 10.
p.
28.
Gaudentius Martyr . fub Nerone apud
Aringhum Tom. 1. Romx- fubterranece
p. 340.
Pramiatus es morte
,
Gaudcnti
,
Ixtare . Omitto Gaudentium Comitem
five Vicarium Africae An.400. ad quem
refcriptum Honorii in Codice Teodof.
Gaudentium Grcecum fcriptorem
Muft-
cum de quo III. 10. Biblioth. Gfaxa:
p. 265. ubi etiarn de veteri Latina Mu-
tia-
LATINITA
iiani verfione laudata CaiTiodoro : nec
non M.
T. Gaudcntium in veteri faxo
apud
Fabrettum p. 254.
aliofque in
prifcis Infcriptionibus Brixienfibus apud
Gruterum pag. CCCLVI. 3. & Ofta-
vium Rubeum p. 246. 295.
aliifque a-
pud Gruterum p.
DCCCXLVIII. r-i.
Beneditlus qui & Gaufcrius ,, Guaife-
rius
,
Gaviferius
,
Salermtanus
,
Mona-
chus Cafinenfis
,
circa An. 1060. fcnpfit
tefte Petro Diacono de viris illuftribus
Cafinenfibus cap. 29. ad Stephanum Tro-
•janum Epifcopum Vitam S. Sccundim
Ecanenfis
,
five Trojani .Epifcopi
,
•&
cantum ejus : Verfus -in laudem Pfaltcrii .
De miraculo illius qui
fc
ipfum occidit
& per B. Jacobum vita redditus eji . Dc
•converfione quorundam Satcrnitanorum . De
laude S. Martini Epifcopi (
a
)
. In lau-
dem S. Secundini . Hymnos de eodem .
Homiliam dc Adventu . Sermones de Na-
tivitatc Domini, de Epiphania
,
de Cce-
na Domini , de Septuagefuna
,
de ramis
Palmarum . Paffwnem S. Lucii Papx . Ex
his tiita S. Secundini edita eft ab Ughello
Tom. 1. Italia? facras pag. 1336. Et car-
men elegiacum in ejus laudem quod inci-
pit :
Adfit
tota tuis fe/tis fejiiva diebus
p. 1341.
& Hymnus fapphico carmine
,
cujus initium Chvifle Rcx Regum
,
pre-
tium piorum pag. 1342.
feq. Vitam S.
Lv.cii I. Papx A. 255.
dcfuncli fed ex-
trema parte mutilam
,
ex MS. Cafi-
nenfi vulgavit Henfchenius in Aitis
Saniiorum Tom. 1. Martii 4. p. 304.
307.
Catcra in lucem proferre promi-
ferat An. 1655. Joan.
Baptifta Marus
,
notis ad Petrum Diaconum
,
fed mor-
te prsventus aliis hax cdenda reliquit .
*
Aita inventionis S. Secundini
,
non
vero illius vitam edidit primusomnium
Ughellius
;
candem ,
aliquantifper ta-
men divejrfam e MS. Codice reprodu-
xit Bollandus ad diem XI. Febr. U-
tramque ab autographo Caffinenfi non-
nihil difcrepare monet Gattola Hiftor.
Caffin. Saecul. VI. pag. 187. In prxfa-
iatione praefertim difcrimen illud nota-
tur
,
quo enim loco Bollandi editio
Tom. III.
(_a~) Non Marhini
,
ut vitiofe excufum in Clari
T I S L I B. VII.
2$
praefert : Coepifcope
fancie
, ex quo Ept-
fcopalis dignitas Gauferio aiTereretur
;
fincerus authoris codex
( in Caffinenfi
Bibhotheca fervatus
,
ut credo
) legit
Epifcope fantle . Ita vero legendum
,
quamvis etiam
in edito Gattolae men-
do typographi fit : Coepifcope
fan&e
,
i-
dem Gattola monet
.
Gaufridus
,
fupra Galfredus .
M. Gaufridus de Augo
,
( d? Eu
) ex
Medico Ambianenfis Epifcopus defun-
cfus A. C. 1237. cujus hocce epita-
phium refertur a Bulaeo Tom.
3. hift.
Academiae Parif.
p.
161.
Ecce premunt humite Gaufridi mcmbra
cubiie
,
Seu minus aut
fimilc nobis parat omni-
bus ille
,
Quem laurus gcmina decoraverat in
Medicina
Legeque Divina ; dtcuerunt cornua bi~
na .
Clare vir
Augenfis
,
quo
fcdes Ambia-
nenjvs
Crevit in
immenfis
,
in coclis autlus
,
Amen !
fis
.
Gavinus
,
vide Duglas
, fupra
Tom.
2.
p. 63.
joanncs Gaula five
Gaulenfis
,
infra
Gualenfis .
Gaultcrius
,
infra Gvalterus .
Gaunilo majoris Monafterii
Monachus
circa A. 1100. fcripfit libctlum pro
infi-
piente adverfus S. Anfelmi proslogium
.
Exfiat cum Anfclmi
Cantuar. refpon-
fione inter hujus opera pag.
35. cdit.
novat qui profitetur auilorem
, a quo
reprehcnfus fit
,
mininc infipientem
fe
habere 'fed Catholicum
Catholico ref-
pondcre . Vidc fupra Tom. 1.
p. m.
Gausbcrti Abbatis , Prxfatio ad Vitam
SS. Cypriani & Sabini
Martyrum
, ad
Bofoncm & Fridcricum
quos Ecclcfiajticj;
fcicnti.c doilrinis ad purum etimatos
,
fibi-
que caritatis glutine combituminatos
ap-
pellat
, edita eft ab Edmundo
Martenc
Tomo 1. anccdotor.
p. 151.
Gausberti five Gauzberti
, Monachi
Floriacenfis
,
prxfationem fcriptam verfi-
D bus
fl". Leyferi hiiloria poetarum uiedii asvi pag. 34.8.
26 BIBL. MEDI/E
ET
bus elcgis
,
Aimoinus
(
qui circa An.
nis
,
iooo. fcripilt
)
inferuit fermoni dc S.
Benediclo . Incipit : Germine
,
docirina
,
meritis ac nomine clari . Exftat in Joau-
nis a Bofco Bibliotheca Floriacenfi
p.
280.
Gauterus
,
Gauterius
,
Gauthierus infra
Gualtherus .
Theodorus Gaza Theflfalonicenfis Gra>
cus
,
VicTormo Feltrenfi
,
admirabili
viro
(
a
)
Magiftro ufus
,
non Grazce
modo plura fcripfit & ex Latinis ver-
tit Gra?ce
,
fed & plura ex Grarcis tranf-
tulit Latine feliciter culto & accurato
fermone , ut inter inftauratores littera-
rum nomen non exiguum promerue-
rit . Obiit apud Brutios in magna Gra^-
cia An. 1478. de cujus fcriptis omnis
generis non repetam hoc loco qua? no-
tare me memini in Biblioth. Grsca
Tom. IX. p. 192. 196. Idem hic Fran-
cifco Philelfo
r<»{
,
libr. XXX. E-
pift. 18. & Thcodorus Gazinus CPolita-
nus
,
cujus Epiitola Latine fcripta ad
Chriftophorum Perfonam exftat in Dia-
rio eruditorum ItalicE Tom. XIX.
p.
331'
ex
^
1121 difcimus Gaza? nos debe-
re
,
quod Origenis adverfus Celfum li-
bros & Nicolaus V. CPoli coemendos
& deferendos ad fe curaverit
,
& Per-
ifona verfionem illorum componendam
ln fe fufceperit
.
Sagazius &. Petrus de Gazata
,
Regien-
fes
,
fcriptores Chronici Regien/is ab A.
1272. ad 1
138. quod nuper tomo XX.
rerum Italias in lucem protulit clarif-
fimus Muratorius
.
Martinus Gazatus
,
Kcenigio Garatus
,
aliis Carcetus
, Laudenfis ex Laude Pom-
peja
,
docuit Papiae five Ticini & Se-
C<0
Ab hoc Viftorino Georgius Trapez.untius
cuncla fe
,
quae ad Latinitatem pertinent
,
haufifle
gratus profitetur refponfione ad Gvarinum
,
dica-
vitque ei Commentarium fuum in Orationem Ci-
ceronis pro
Q.
Ligario . Magnis etiam laudibus ef-
lerunt Joannes And/eas Epifcopus Alerienfis
,
in
Epiftola pismiffa prima» Romans T. Livii editio-
ni, cujus decadum partem Mantuae publice praele-
gentem audiverat : nec non Saxolus Pratenfis in E-
piftola edita ab Edmundo Martene Tom. 3. mo-
numentor.
p. 844.
feq. & Ambrofius Camaldulcnfis
,
libr.
XII. Epift. 20. id. pag.554. tum Francifcus Dan-
tes
Caftilionenfis qui vitam quoque illius configna-
INFIMm
clarus circa An. 1440. Praeter
commentarios in feuda
,
Bumaldo pag.
162. memoratos fcripfit tra&atum de
privilegiis & de refcripto libellum
,
duos
de Cardinalibus
,
de Dignitate alium
compofuit : Cafus quibus Pontifex non
difpenfat
,
recenfuit . De Principibus eo-
rum Legatis
,
Confiliariis
,
Confcederatione
& Conventionibus
,
Ojficialibus
, Cafiella-
nis
, Cafiris & Milite differuit . De
fi~
fco quoque
,
Monetis & bello
,
de re-
preffaliis
,
primogenitura & legitimatione
fcripfit . Hxc de eo Pancirollus II. 96.
de Juris interpretibus
.
Antonius Gazius
,
cujus opus de con-
fervatione Sanitatis lucem vidit Vene-
tiis
149
1. fol.
Gebehardus
,
Gebhardus
,
Epifcopus
Auguflanus An. 988. ad Annum 1002.
fcripfit five potius fcriptam ab illufiri Vi-
ro
( b
) recognovit atque expolivit vitam
S. Udalrici Auguftani Epifcopi ab An-
no
924. ad
979.
Prologum atque ini-
tium edidit Marcus Velferus pag.
591.
595.
Opp. atque ex eo Mabillonius Sec.
V. Benedi£tin.
p. 472. Poft Gebhardum
idem fecit Berno
,
de quo T. 1. pag.
2.? 5-
Gebhardus II. Comes Brigantinus
,
E-
pifcopus Conftantienfis ab Anno 980.
ad
99
^. ( c
) compofuiffe pcrhibetur vitam
& hifioriam S. Cunradi cx Comite Altor-
fenfi Conflantienfis Epifcopi . An exflet
,
ignovatur . Ha?c Goldaftus Tom. 2. Ale-
mannic. pag. 165. edit. nova; S. Cun-
radus ab Anno
935.
Epifcopus
,
obiit
Anno
974.
26. Novembr. Gebehardi
hujus vita fcriptore Fclice Manilio ob-
via apud Canifium Tom. VI. pag.
477.
(
edit. nova? Tom. IV. pag. 822. ) at-
que
vit
,
iu qua eum virtute & probitate comparavit
cum S. Antonino Archiepifcopo Florentino . Ea
MSta fuit apud Jacobum Gaddium, necdum inlu-
cem editaquod fciarri . Docuit Venetiis eodem quo
Gvarinus Veronenfis tempore circ. A. 1420. & quo
Francifcus Philelfus fed atate junior :
praHerea Pa-
tavii
,
& Atfantua: ubi principis liberos liberali do-
clrina inftituit
.
C
b
)
Hanc ab Anonymo fcriptam atque aequali
,
Getbardum Presb. Auguftanum vocant alii ") habes
in Aftis Sanftor. Tom. 2. Julii IV.
p. 97.
cum notis
Jr>. Pinii . Infra Gerbard.us
.
(
c
)
Sammarthan. T. 2. Gallia; Chriftianae p.
544^
L A T I N I T
que inde apud Surium 27. Augufti .
Gebhardus ab Anno 1061. Juvavenfis
iive Salisburgenfis ,
Archi-Epifcopus qui
obiit An. 188. Ejus Epijiolam pro Gre-
gorio VII. contra Schifmaticos
,
ad Her-
mannum Epifcopum Metenfem vulga-
vit Seb. Tegnagelius primo loco inter
vetera monimenta, Ingolitad. 161 2.
4.
Ex Tegnagelii editione Carolus Jannin-
gus in Acdis SancFor. Tom. VI. Junii
16. pag.
157. 165. Vita & laudes hu-
jus Gebhardi fcriptore Eberhardo difci-
pulo , apud Canifium Antiqu. LecF. T.
3.
edit. novi? parte 2. pag.
314.
& Bru-
nonem de bello Saxonico T. 1. fcriptor.
Freheri Germanicor.
p. 229. edit. nova;
,
ubi Gebehardi Oratio ad Conventum E-
pifcoporum Capuanum An. 1081. Vide
& Wigulei Hund metropolim Salisbur-
genfem
p.
6.
*
Alia ab Epiftola
,
Te-
gnagelii opera vulgata
,
cenferi nou im-
T I S L I B. VII.
27
guntia fcripiit
fpeculum futnrorum tempo-^
rum five Pcntachordum
S. Virginis HU-
degardis
,
hoc eft de quinque tempori-
bus Compendium Prophetiarum S. Hild-
gardis, MS. in Codice XlV.Seculi. Vi-
de Hieron. Pez. Tom.
3.
anecdotorum
parte
3. p. 630. De aliis Coiicibus MSS.
vidcndus Oudinus Tom.
3. p. 51.
Magifter Gebuinus Trecenfis Ecclefi^
Canonicus & Cantor circa A.. 1140.
De cujus Sermonibus MSS. in Biblioth.
S. VicForis Parif. vide Oudinum T. 2.
Gelant
,
Epifcopi ab Anno
p. 1232.
Nicolai
1160. ad 1290. Andegavenfis
,
& Guil-
mi Majoris
(
le Maire
)
Epifcopi Ande-
gavenfis ab Anno 1290. ad 13 14.
Stst-
tuta Synodaha vulgata a Dacherio T.
XI. fpicilegii p. 201.
{ edit. nova^ T.
1. pag. 726. 747. )
S. Gelafius I. Valerii Filius, natione
merito potefl hifioria illa ab hoc
,
ut Afer
,
Romanus Pontifex ab Anno
49:
puto
,
Salisburgenfi Archiepifcopo fcri-
pta
,
de qua Manegaldus in opufculo
contra Wolfelnum Colonienfem vulga-
to a Muratorio Anecdot. Tom. IV. a-
git his verbis cap. 23. contra quem
(
Gre-
gorium VIL.
)
quam impie etiam fecun-
dum legcs f-eculi aclum
ftt ,
totius quoque
geflio negocii
,
in quo decennio
,
& eo ma-
gis in vita S. Pap.e non
ftne gravi quaf-
Jatione S. Ecclcfix laboratum cft ,
ex hi-
Jioria
,
qitiC viri in illas partes illuftris
,
~&
apprime in eademre pro jitjiitiafatigati
Salisburgenfis Archiepifcopi ejfc dicitur
,
manijejiius cognofcetur . Ha?c Manegardus
fcribebat
,
quo tempore adhuc Guiber-
tus Antipapa in viris agebat . Dixi
profedto hanc hifioriam diverfam effe
meo judicio ab Epiftola Gebhardi
\
i'ji
enim de legibus fxcularibus nihil
,
&
de hiftoria vexationum Gregorio VII.
illatarum parum legitur , cum Epifiola
illa tunc prodierit , cum vexatione-, il-
Ix in ipfo fui orta adhuc haberentur .
Gcbcno (a) Prior in Eberbach
(
b )
Ord. Bened. circa A.. 1220. qui ad M.
Raymundum Scholaflicum & Mag. Re-
inherum Canonicos S. Stephani in M>
ad Annum 496. d. 8. Septcmb. de cu-
jus fcriptis harc haboo qutE dicHs a mc
in Bibliotheca Gra:ca Tom. XI. pag.
413. 418. & clariffimi Cavei obferva-
tionibus adjungam . Praeter Epiftolas
XVI. obvias in Conciliorum Tomis
,
in quibus & illa ad JEonium Arelaten-
fem Epifcopum
,
ex Sirmondi Toin. 1.
Concilior. Galli.e pag.
153.
& pojin-ma
ad Rujiicum Epifcopum Lugd. ex Da-
cherii edit. T. V. fpicileg. pag. 581.
( T. 3.
edit. nova; pag.
304. ) Et frag-
racnta aliarum Epifiolarum decem
r
quae
ex collectione Car.cirum Cardinalis Deus
Dcdit primus vulgavit Flolfienius T.
1. collectionis- Romance
p. 207. 219.
adde Baluzium Tom.
V. Mifcelk p*lg.
459.
Noviffime etiam in lucem editum
efl cum notis eruditis ab illuftri Sci-
pione Maffeo Supplcmenlum Acacianum
y
Venet. 1728. 8. & in edit. Concilior.
Veneta noviffima tomo quinto
,
ubi
poft Felicis Papa: Epiftolam
d*.t?*hov
ad-
verfus Acacium
,
fequitur Epijiola Ge-
lafn ad Succonium Epifcopum Afrum
,
& altera ad Natalem Abbate.n,ex qui-
bus hanc pofteriorem Gelafii effe non
D 2 du-
£0)
AJ. vitibfc Sclcn» ,
CO,
M..Eieriac!r
2/8
BIBL. MEDIJE ET I N F I M7E
dubitat
,
priorem malit Felici Papse tri- mafiana editione fecit
buere Tomus de anathematis vinculo con-
tra Acacium
,. de Lupercalium intermiffio-
ne adverfus
Andromachum Senatorem
,
atquc
adverfus Pelagianam hxrefm in iif-
dem
Conciliorum tomis legitur
,
una
cum Synodali de ordinatiene Epifcopi
,
quae
repetitur in Epiftola IV. Gregorii IV.
nec non Concilium Romanum LXX.
Epifcoporum
An.
494.
in quo celebre
Dccrctum
dc libris Apocryphis
,
quod Ge-
lafio ctiam
adfcribitar in Theodori Pce-
nitentiali
cap.
4. pag. 104. & poft tot
editiones
genuinum proferre fc profef-
fus eft. illuiirifTunus Vir Juilus Fonta-
ninus ex Codice Palatino Bibl. Vatica-
na? ad calcem praxlari operis de anti-
quitatibus
Kortx Colonice Etrufcorum.
Rom.
1708.
4. & iti thefauro fcripto-
rum Italix Burmanniano tofflti VIII.
parte
3.
ubi etiam Petri Francifci Chi-
fletii contulit editionem
,
qui idem de-
cretum.
, Damafo ab aliis tributum ,
e*
mendatius
fub Hormifdx nomine c Co-
dice
Jurenfi vulgavit ih notis ad Vigi-
lium
Tapfitanum pag. 149.
Vidc et-
iam
CardinalisNorifiiOperaTom. IV.
P-
927. fcq.
Liber de duabus in Chriflo
naturis
exflat etiam in Johannis
Herol-
di
hxrefiologia
Eafil. 1656. fol. & in Bi-
hliotheca
Patrum Lugdun. Tomv 8.
p.
700. & longe diverfus eft a libro G:-
iafii contra
Anomceos de quo Photius
Cod. 102. iile enim monobibli hujus
aucrcr
Gelafius fuit Caefareeniis fcriptor
Grxcus
,
de quo Tom. VI II. Biblioth.
Grajcas pag.
371.. Indicem fcriptorum
in Iibro de duabus naturis alkgatorum
a Gelafio
,
dedi Tom. XI. Biblioth*
Graeca?
p.417. Codex Sacramentorum Gc-
fafianus
, fed interpoiatus familiam du-
cit mter
Codices Sacramentorum
,
non-
gentis annis
antiquiores
,
prxccditque
tres alios
, Gothico Gallicanum
,
Fran-
cicum
, Gallicanumque in volumine quod
cura
Jofephi
Maria> Thomafii
,
poftea
Cardinalis,
Iucem vidit Rom* 168
1.4.
Tres deinde
iftos inte^ros recudi ex Tho-
Mabillonius h-
bro ter.tio de liturgia Gallicana , Parif.
1685. 1729. 4. Advcrfus Grscos- traila-
tus quem intcr Gelafii fcripta refert Lud.
Jacobus a S. Carolo p. 76. funt Epi-
ftola VIII. & IX. in caufa Acacii quos
ediderat Siomondus cum appcndice Co-
dicis Theodofiani , Parif. -1631. 8. & in
tomo primo Sirmondi Operum
p. 784.
791.
*
Pra;ter ea
,
qua? fufe deducia
funt apud Fabricium hic addere etiam
juvat diila Gelafii Papx
,
qux ex MS.
Cod. vetuftimmo ego primus in Tom.
I. Supplementorum meorum ad Lab-
bcum pag. 352.
vulgavi . Infuper in
MS. Codice Taurinenfi Cod. 903. lati-
110 extat Epiftola Geiafii ad Pctrum E-
pifcopum Portentinum (
Potentinum
)
iu-
cipiens : fecundum qv.od veflri portitorcs
,
in qua agitur de Diacono incefli cri-
nvine accufato . Demque cx eodem ve-
tufiiflimo Coiice Lucenfi dedi ego no-
vum fohema Decreti de apocryphis
,
quod in eodem Corlice Gelafio tribui-
tur
,
idemque fccundum triplicem edi-
tionem repraTentavi ,
nempe juxta e-
xempla
,
Romanum Fontanini
,
Jurenfe
Chifletii
,
& Lucenfe noftrum addiilis
ex Florentino Codice
,
a P. Blanchinio
vulgato in adnotationibus ad IV. Vo-
lumen Anaftafii , variantibus
.
Gclafius II. antea ) oannes Caj?tanus
,
Monachus Cafmeniis
(
a
)
edoilus ab
Alberico Philofopho (
idem Papa ab A.
11 18. Januar. 31. ad A. 11 19. Januar.
29. Eius Epiftola,' V. in Tomo XXVIL
Concilior. edit. Regia: : in Labbeana
autcm ,
Harduinian.i & Coletina Epi-
flolx
VII. duabus additis ex Andrex
Duchefne Bibliothcca Cluniacenfi pag.
572.
Epithapium ejus fcriptum a Pe^
tro Pi&avienfi ibid. p. 617. & apud
Ludov. Jacobum pag. 78. atque Ma-
rum ad Petrum Dia. p. 189. quod in-
cipit : Vir pravis
<:
;
?"
fapiens aSlu verbo-
que )ohannts . Trcs Epiiblr primore^
exftant ctiam apud Aguirrium in Con-
ciliis Hifpan. Tom. 3.
p^z.
331.
Aiiae
m
(a~) In A£lis Sanitdr. Tom. 1, Junii p. 217. E. Joxnns Calnend
,
poftea D.imzfo Papa II. lege Gc-
lafio Papa /r„
^j,^ Petrus Diaconus de viris illuftribus Cafmenfibus cap. 45.
LATINITATIS
m Udalrici Babebergenfis Codice apud nova;
Joannem Georgium Eccardum Tom. 2.
corporis fcriptorum medii xvi p. 295.
feq.
Faffw
S. Erafmi
,
Cajetani Epifcopi
& Formiis fub Diocletiano Martyris iri
Campania
,
Rom. 1699. 4. cum qua
conferenda A6ra qua.' cum notis Sc cen-
fura exhibentur in Aclis SancTor. T. 1.
Junii 2. p. 213. fq. Vitam Gelafii poft
Pandulfum Pifanum aliofque fcripfit e-
ditor Pandulfi , Conftantinus Caietanus
,
cui etiam pajfionem SS'. Erafmi ,
Anato-
lia
,
& fcriptam a Gelafio verfibus paf-
fionem Cxfarii debemus . Pra:ter haec Pe-
trus Diaconus cap.
45.
teftatur hunc
Gelafium digeffiffe Regiftrum Epijhlarum
Pafcbalis fecundi . Ordericum Vitalem'
fi audimus (a) eruditione litterarum ap-
prime inftruElus fuit ,
& longa cxercitatio-
ne
,
utpote qui prxfulum Apocrifiarius fc,
e
XL. annis enituerat ,• calluit
.
Gellius Fufcus ,
Tetrici junioris & a*
liorum ut videtur illis temporibus Im-
peratorum vitas & gefta defcripfit
,
ut
colligitur e Trebeliio Pollione in tri-
ginta Tyrannis
,
c. 25. Arellii Fufci
autem cap. 21. non fcripta laudat Tre^-
bellius
,
fed Confularis primx fenten-
tia: cenfionem & fuffragium refert
,
ut
adeo non fit ingerendus pro GelHo A-
rellius
,
quanquam Agcllium five DagcU
lum Fufcum Palatinus Codex ofterat
,
cum Gellii hiftorici mentio recurrat m
Vopifci Probo cap. 1.
Martyrologium Gelioncnfe five Mo
j
nafterii de Gcllone
,
S. Guilelmi de De-
ferto Ord. Bened. dicecefis Lutevenfis
,
fcriptum circa Annum 804. & prx-
miffum habens brcviarium de Apoflolis
,
ubi prxdicavcrunt
,
& ubi orti vcl obiti
funt . Tom. XIII. fpicilegii Dacher.
p.
388. (
T. 2. edit. novx pag. 25.
37.
De gcjlis Abbatum Gcmblaccnfw.m Ofdi
S. Benedifti
,
a primo Abbate Erluino
An. 948.
ufque ad ottavum
,
Anfel-
mum An. lOi^.Liber auitore Monacho
Gemblaccnfi
,
editus a Dacherio Tom.
VL fpicilcgii
p. 505. ( Tom. 2. edk.
L I B. VII.
29
p. 759. 769.
;
Qaanquam ver >
J
Sigji&crtus cap. 171. five ultimo de fcri-
ptoribus Ecclefiafticis diferte teftatur'
fe gefta Abbatum Gemblacenfium fcri-
pfiffe
,
tamen hunc auilorem diverfum
cffe aSigeberto, ex ipfo Sigeberti Chro-
nico Dacherius colligit .
Joannes de S. Geminiano
,
Tufcus Ord.
Pra^d. obiit circa Annum
1323. secat.
7-;. auitor Univerfi Prxdicabilis
,
fiv-
fummx de exemplis & rerum Jimilitudini-
bus
(
b
)
libris X. Venet.
1497. 4. 1577*
1582. Bafil.
1499. 4. Antvv. 1583.
8.
1599.
1629. 8. Lugd. 1585. 4. cum So-
phologio facobi Magni & Colon. 1665.
4. Vide Joannem Vmcentium Conpium-
in Vins mfignibus Sangeminianenfibus ,•
Florent. 1695.4. Jacobum Quetif. T. 1.
de fcriptoribus Ord. Dominicani pag.
528. feq. & Oudinum Tonu.^. p. 726^
Crtera ejus fcripta
,
Sermoncs dc Domi-
nicis Evangeliorum & Epiftolarum
,
&
dc SanBis per annum . Sermoms Qua-
drageftmalcs . Venct. 1584. 8, Colon,-
1612. 8. Concioncs juacbrcs Lugd. 1510.
&
1536. 4. & ex intcrpolatt editione*
Parif. 161 1. 8. Opufculum de quibuf-
dam matcriis prxdicabilibus , de Operi-
b::s fcx dicrum
,
pra^dicatum ab eo irt btts
Adventu Domini in Conventu Sena-
rum, Parif. 1512. 4. Scrnnmes pro altc
ro Advcntu . Collationcs Varix . Medita-
tiones in Evangelia . DiJiinSliones
,
Dia-
lo^i inter latronem & Chrijlum-: intpr Cai>i
& Cbrijlinn .
Dominicus a S. Geminiano de quo
;
fu-
pra Tom. 2. pag.
53.
Juris Pontificii
Confultus
,
primum Mantuar Epifcopi
Vicarius An. 1-407. feq, Homilias in Sa-*
cerdotum Synodo habuit
,
poft ejus Con*
ftlia five Rcfpon
r
a typis ei'iam ex fcri-
ptas V
r
enct.
1550. fol, Deinde ctocuit
Bononia: , & libros Decrctalium ,- fextum
maxime Commentariis illuftravit . Ve-
net.
1558. fol. Poftremo Romar Auditor
Camera; fmgulari arquitate jus dixilTc
traditur . Vide Pancirollum IIL 31.O1V'
diuum Tom.
3. p. 2368.
Nellus a S. Geminiano
,
Florentinus
,
in
CO
Lib. XII. Hiit. Eccltf.
p. 842.
O)
ViJc infr.i , Helvicus Teutvnicus <

BIBL. MEDI7E ET I NF I MJE
in patria cauflas egit , ltante pro altera
parte fubinde Ludovico Komano
JCto
cekbri . Qpufcula Nelli de Banditis &
Tejlibus
qua? circa Annum 1424. com-
pofuit
,
obvia in Oceano Juris five tra-
cTatu tracTatuum Tom. X. pag.
357.
&
Tom. IV. pag.
jg.
Joannes Gencfius de Parma
,
Bononien-
fis
(
ahis Johannes Paulinus de Qualea fi-
ve de Quaya
)
ex Doclore Parifienfi Mi-
nifter Generalis Ord. Mmor. deceffor
Bonaventura?
,
defuncTus Camerini An.
1289. a?tat. 80. fcripfit Glojfatium MS.
In variis Bibliothecis , teiTe Oudlnotum
Commentarium in IV. libros Scntentiarum .
Dc Civitate Chrijli . Qui tracTatus Re-
gii excufus i^oi.&Romce
1523.
Prarte-
rea Rofarium in Genejin . De Convcrfa-
tione Religioforum . libros II. Dc bcncficiis
Creatoris . Ojfcium Paffionis Chrijli . Sa-
crum Commercium S. Francifci cum Do-
mina paupertatc . Vide Waddingvim
p.
208. Idem An. 1249. legatus Angelus
Pacis ad Imperium CPolitanum Jan-
nem
,
& Emanuelem Patriarcham per-
hibetur etiam An. 1255. AucTor Evan-
gelii icterni
,
five perfedTionis
,
quo Spi-
ritus SancTus Anno 1260. cffet evacua-
Petri , Leovardienfis Frifii , Colori. 1 580
8. qui fimiles libellos
Ifidori Hifp. E-
pifcopi
,
Hcnorii Presbyteri Auguftodu-
nenfis
, Sigcberti Gemblacenfis Monachi
& Henrici dr Gandavo
,
Archidiaconi
Tornacenfis fubjunxit . Iifdem jundTum
,
addito prxterea Ildefonfi Toletani li-
bello
,
edidit illuftravitque Aubertus Mi-
raeus in Bibliotheca Ecclefiaftica , Antv-
verp.
1639. fol. quam cum novis aucTa-
riis (b) recudendam dedi Hamburg.
17 18. fol. Separatim projtcrea vidit lu-
cem Helmft. ex recenhone Joannis a
Fuchte , Helmft. 1612.
4. & cum fcho-
liis Rev. D. Salomonis Ernefti Cypria-
ni
,
qui Gennadium cum Codice Guel-
pherbytano &. Norimbergenfi contulit
.
Jen. 1703. 4. Plerique Codices MSti
,
ficut editiones quoque & Honorius , cu-
jus liber fecundus de luminaribus Ec-
clefiae , Gennadii breviarium refert
,
&
Trithemius cap. 188. librum incipiunt
a Jacobo Nifibe.no : Quod autem prolo-
gi vice ex Codice Martiniano attulit
Suffridus Petri caput de Hieronymo
,
quoi
legit & Marcellinus Comes ad Annum
392. & Mabillonius atque Marcian.rus
edidere ex vetufliffimo Codice Corbe-
turus Evangelium Chrifti alii tamen jcnfi feu Sangermanenfi
,
litteris fcri-
injuriam fieri Genefio exiflimant , vide
fis Oudinum Tom. 3. p. 242. feq.
Gennadius Maffihenfis Presbyter ante
An.
495. (
a
) S. Hieronymi exemplo
fcripfk librum de Viris illufribus
,
quem
cum Hieronymo uno corpore fociatum
in antiquifnmo Veronenfi Coiice ho-
die confpicitur
,
jam olim reliquiffc fe
teftatus eft CalTiodorus libro de Divi-
nis LecT. cap. 17. Itaque & in Hiero-
nymi Operum editionibus ab A. 1468.
£epe repetitis excufum hoc Sannadii fcri-
ptum habemus
, in Francofurtenfi An.
1684. etiam bis femel
Tom.
. 1. pag.
201. atque lterum Tom. 4. pag. 127.
Prodiit quoque cum Hieronymi libro
de Viris llluftribus Bafil. 1529. 4. E-
rafmo curante
,
& cum fcholiis Suffridi
( a
")
Vide Henricum Noris II. 16. Hilt. Pelag.
Hic Gennadium femipela°ianis
,
accenfcc atqueet-
iam diil". de V Synodo pag. 118' quod f/acere mi-
bus audet Voffius lib. 1. hiit. Pelag. cap. 10. & plu-
pto Longobardicis
,
qui annos ,
ut a-
junt
,
pra-fert plus mille
,
atque fcri-
ptus antiquis characTeribus Merovingi-
cis , hoc caput carteri Codices, CGetera.'-
qua? editiones ignorant : ignorat etiam
fingularis Codex Veronenfis
,
de quo
ha?c Petrus & Hieronymus Alerii fratres
B.dlerinii
,
Veronenfes in Obfervationi-
bus ad laudatiffimi Norifii Opera Tom.
IV. p. 925.
In Capituli Veronenfts Biblio-
thcca
,
in qua varia cujlodiuntur peranti-
qua MSta
,
intcr qux alia fexti feculi i

nitio cum Confulum notis exarata funt ,
a-
lia paulo pofl
,
pleraquc anie decimum
Je-
culum: in hac
,
inquam
,
Bibliotheca infi-
gnis eji codex Gennadii
,
qui majufculis
litteris fcriptus fin atate major
,
at minor
certe Corbejenfi non vidctur . Variantcs
le-
ribus Gennadium tuetur Bruno NeuTerus prodro-
mi p. 125. feqq.
(6)
Arta Erud. A. 1718. pag. 444.
LATINITAT
leEliones qux prxclara funt
,
cum Corbejenfi
fere
conveniunt ,
alix autem funt prxfian-
tiores
multo & emendatiores qua ad hunc
fcriptorem
deduci queunt . Quod majori ejl
animadverfione
dignum
,
& ad Codicis
germanitatem declarandam valct plurimum
,
eji
, deeffe
in hoc Codice capita
,
quibus-
de Hieronymi , Ccefarii Arclatcnfis
,
Si-
donii
,
Honorati Confiantia. Epifcopi
,
Cerealis Africani
,
Eugenii Carthaginien-
fts ,
Pomerii , Honorati Maffdienfis
ope-
ribus differitur
,
qux in Codice Corbejcnfi
lePuntur
,
nec non in laudata P. Marcia-
nai cditione . Definit in Gennadio & Ge-
lafio
,
quorum clogia in Corbejenfi defunt
.
Qux vero in nojiro Codice fimul
& Cor-
bejenfi defunt ,
omnia abfunt ab antiqua
editione Hieronymi
,
cui Gennadii Catalo-
gus adjcEius
efi ,
quam Epifcopus Alerien-
fis
Joannes Andreas Roma 1468. fol.
promulgavit . Corbejenfis Codicis LecHo-
nes Marcianxus in Hieronymo fuo an-
notavit
,
quem in Bibliotheca Ecclefia-
ftica ipfe fecutus fum libenter . Codicis
Veronenfis fed paucas quafdam leclio-
nes excerpfit illuftris Maffeus ad cal-
cem fupplementi Acaciani
,
Venet. 1728.
8. editi . Alteram etiam vitam S. Hic-
ronymi ex duobus vetuftis Codicibus
Luxovienfi & San-Gallenfi publicavit
laudatus Mabillonius Tomo 4. Ana-
lecl.
(
edit. nova? pag.
194.)
quatn Gen-
nadio tribuit . Incipit . Hieronymus no-
fter
in oppido Stridonis . Sed Gennadii
non effe probat Pagius ad A. C. 420.
n. 21. Caput etiam de Sedulio
,
quod
Hieronymi nomine ex Corbejenfi Codi-
ce edidit laudatus Mabillonius Tom. 1.
AnalecL pag. 336.
Sirmondus
,
Jullus
Fontaninus aliique malunt tribuere Gen-
C«)
Sub Auguflini nomine legit praeter Abonem
Abbatem in Canonibus c. 4j.apud Mabillon. T. 2.
Annal. pag.
JI3.& \>rxlzrJoannem Scotum
,
& atque
integrum inferuit Rabanuslibr.IV.de univerfo cap.
10. Tom. i.Opp. pag. 8(5. feq. In Codice MS. Mo-
nafterii Benedidini decem a Mantua millibus , De-
finitiones hs; dogmatum Ecclefiaflicorum prxterunt
nomers S. Faufli Epifcopi Ecclefias Maxilienfis, te-
fte Mabillonio itineris Italici pag. 208. Petrus A-
bailardus libris de Theologia Chriftiana & Gratia-
nus laudant jam fub Auguftini
,
jam fub Gennadii
de
fide orthodoxa nomine . Sed & idem Abaslardus
I S L I B. VI.
3
i
nadio
,
Gennadii non effc probat No-
rifms Cenotaph. Pifani dilT. IV. cap. 2.
Liber de Ecclefiafticis dogmatibus plus
fimplici vice vulgatus ad calcem Ter-
tulliani edit. Bafil. & inter S. Augufti-
ni
(
a
)
opera
(
etiam in appendice Opp.
Auguilini tomo oclavo edit. Benedi-
clin.
)
fed Gennadio vindicatus
,
illu-
itratufque a Geverhardo Elmenhorflio
,
Hamb. 1614. 4. qui veteris Theologi
homiliam lectu nou indignam de Chri-
fti moribus Chriftiano homini feclandis
& duas Epiftolas Martiali Lcmovicenfi
fuppofitas fubnexuit . Locus ex cap. 72.
laudatus in Concilio II. Turonenfis A.
567.
can. 27. fed fine nomine au&oris
,
ficut
in dogmatibus
Ecclefiafticis habetur
infertum . Capita a trigefimi primi fine
ufque ad quinquagefimi fecundi initium
apud Rabanum defiderantur , atque vi-
dentur addita ex Concilio II. Araufi-
cano An.
529.
aliifque monumentis poft
Gennadium
,
qus Elmenhorftius in no-
tis
p. 138. feq. annotavit .
In capite ultimo libri de fcriptori-
bus has porro lucubrationes fuas tempo
rum perditas injuria Gennadius ipfe
commemorat : Ego Gennadius Maj]]li.c
presbyter
fcripfi
:
adverfus omnes h.ncfes
,
*tibros otlo :
incertum an hoc ex opere decerpta finc
quatuor de Pncdeftinatianis
,
Eutychia-
nis
,
Neftorianis & Timotheanis
,
qua:
tribus ultimis capitibus libri de hajrefi-
bus prxmittuntur
,
quem fub Hieronymi
nomine Claudius Menardus edidit : Sir-
mondus autem cap. 6. Hiftoria? Prafde-
flinatianje in MS. Biblioth. S. Vicloris
reperit fubjuncla libro Auguftini
,
his
ad-
pag. 1263. ex Gennadio de fide Orthodoxa allegat
quas in Auguftini Enchiridio leguntur . Gennadio
praeter Hadrianum f.Papam Epift. ad Carolum M.
de cultu imaginum, Alcuinum
,
Florum & Eccle-
iiam Lugdunenfem contra Gothefchalcum
, Wala-
fridum Strabonem
,
Algerum
,
Petrum Lombar-
dum
,
Thoniam Aquinatem &z Trithemium adfcri-
bit Ratramnus Corbejenfi<; III. 5. contra Grsecos
,
fed falfo auitorem vocai CPolitanum Epifcopum .
Perinde ut Maffilienfem Epifcopum Gennadium
confinxere Hadrianus I. Papa
,
Sigebertus
,
cap.
30. Platina atque alii .
BIBL. MED17E ET 1 NF I MJE
finit
relatio S. Auguftini Toletanus lib. 2. prognofiicon cap.
33
eundem laudat Auguiiinus Epift.
-additis ve-rbis : pmt rciatio j. yiugujtmi
Epifcopi de barcftbus : hac "jero qua
fc-
quuntur
,
a Gennadio Presbytero
Majfi-
iienfi funt fofita .
adverfus Nefiorium libros fex
,
& advcrfus Eutychcm libros XI.
(
al.
Jibros VI.
)
advtrfus Pelagium libros tres
.
tratlatus de mille annis & de Apocaly-
.pfis
Joannis
,
& bac opus
(
librum de fcriptoribus
)
& Epifiolam de Fidc mca mifi ab Bea-
.f.i.m
Gelafium ,
urbis Romx Epijcopum .
Gelafius diem objerat A. 496.
kaque
hocce caput poft illud tempus adjun-
.ftum oportuit a Gennadio
,
licet prio-
\\\ capita multis annis prius videtur
fcripfilfe quia c. 91. refert Theodolum
antc triennium obiiffe regnante Zeno-
•ne
,
quem conftat rebus humanis vale-
dixiife An. 491.
ut laudatus Norilius
annotavit..
*
Variantia iiia infignis Codicis Ve-
ronenfis in opufculo de viris llluftribus
Gennadii
,
omnia demum exhibuit
Clariilimus Vallarfius in poftrema edi-
tione operum S. Hieronymi Veronae a-
dornatas nou multos.ante annos . Hu
jus vero Codicis vetuitiffimi leclioni
per omnia adftipulatur aequalis anti-
q[uitans MS. Code;v Lucenfis
,
de quo
ego Commentariolum edidi
,
vulgatum
iri Syiloge opufculorum
,
qivx P. Calo-
giera amicus mcus fingularis Venetiis
producit Tom. XLIV. Ibi pariter defi-
derantur ea
,
qux a Veronenfi abeffe
monet hic Fabricius, & Vallarfius non
reperiffe fsk teflatur . In eodem etiam
Lucenfi Codice reprxfentatur liber dc
Ecclejiafiicis dogmatibus fub hoc titulo :
Incipit de Dogmatibus Ecclefiafticis ( for-
.te Ecclefiafticre
)
fedis Epijcopi Maxilien-
fis
. Variantes mde quxdam non facile
obvia: deducuntur
,
ut & fpecimine a
me produclo in eodem
,
qui fupra
,
commentario probatur .
Alius Gcnnadius Medicus
,
cu;us fo-
mnium ex Auguflino narrat Julianus
•C"D
Non ijio.uti Mercklin.
p. 30?.
videMaru
geti Bibl. Medicam T. I. pag-
455.
IOO.
(
novae edit. 159.
)
Gentilis Brixienfis
., JCtus ,
fcriptor
Repertorii , Gefnero Gentilis
Papicnfis
,
fortaife quia Papioe five Ticini docuit .
Gcntiiis Fulginas Italus
,
Medicus in-
fignis & Johannis XXIL Archiater
,
defunclus Perufiae Au. 1348.
(a
)
fcripfit
expofitiones in Aviccnnam : Commen-
tar. in TEgidium dc pulfibus . Confilia
,
variaque fcripta alia de lepra
,
de febri-
bus
,
dc balncis
,
dc proportionibus convc-
nicntibufque dofibus Medicinarum
(
de
gradibus Medicinx' vocat Trithemius c.
545.
)
aliaque quae videri poffunt apud
G:merum
,
Lindenium
,
Merklinum
,
Mangetum . de divifione
librorum Galcni
parvus eft libellus e Speculatore colle-
au
<
In Cod. MS. Bibliothecae Ma-
latefiarum Crfenae reperi mcdica confilia
Thadsi de Florentia
,
& Gentilis de Ful-
ginco
,
inter quoe confilium unum Gen-
tilis cft pro pefte
,
quoe Perufium afiii-
xit An. 1343.
Nefcio an Gcntilis Con-
filium ifiud dederit anno ipfo fuo e-
mortuali ,
vel potius annus mortis ali-
quantulum
promovendus fit . Ejufdem
prazlica dc Febribus excufa cft Bononioe
editione vetufta
,
fed Auni incerti in
•8.
Confilinm de Balncis indicatum hic a
FaSricio nefcio an idem fit cum opu-
fculo
,
de Balncis Senarum & Vitcrbti
,
quod in Bibliotheca Riccardiana extare
monet Cl. Lamius in catalogo ejufriem
Bibliothecoe pag. 208.
Gcntilis dc Monte florum five ex oppi-
do Montisfiorii ., Picenus , Ord. Minor.
ex Le6tore Sacri Palatii Presbyter Car-
dinalis S. Martini in Montibus, ab A.
1300. ad 1312. (
b )
miffus efl An
in Hungariam a Clemente V
& res ibi compofuit ( r )
ufque ad An-
num 13
10. interfuit Concilio Viennenfi
A. 1311- atque in eo pro Bonifacio
VIII. ficut ab Anno 1303.
feq. adver-
fus Fratricellos acnter decertavit
,
un-
dc
(&}
Baluz.T. i.de Papis Avenionenfibus p. 581«
C*)
Ibid. & p.
i^iz.feq,,
Legatus
LATINITATIS L I B.
VII.
n
de prreter homilias
,
quas folas memo- Tornaccnfis habita
prodiit
, Roms 148-3,
rat Waddingus pag. 145.
inter ejus fcri- 4.
pta apud G. Jofephum Eggs in purpu- A S. Gcorgio
. Inter
claros
viros
,
ra docla T. 1. pag. 264. etiam refe- qui hoc diflin&i
cognomine
Cefe
literis
runtur Apologia pro Bonifacio VIII. ad- commendarunt
, fuum
tuetur
locum
verfus Philippum Pulchrum
,
Galli^ Benvenutus de S. Georgio eques
Hiero-
Regem : & differtatio adverfus Fraticel- folymitanus
,
qui a Bonifacio
Marchio-
los
.
ne Montisferrati
, miffus
legatus
ad
Gcofridns vide Godefridus
.
Alexandrum VI. novum
Pontificem
De Georgiis fama & eruditione claris orationem coram illo habuit
Anno
fchediafma a Joachimo Manzelio edi-
1493.
editam in 4. fme loco
,
& An-
tum Guftrovice 171 2, 4. nonnullos re- no .
ccntioris astatis Georgios jucunda va- Opus Feudalc
Joannis Antonii de S.
rietate perfequitur
,
ficut de Georgiis Georgio Placentini
prodiit Papice An.
qui Graxe fcripferunt
,
eruditain Leo- 1490. in fol. Ejufdem
opus
, feu lettu-
nis Allatii diatribam notulis
,
fupple- ra folemnis fuper titulo de
appelJationi-
mento & indice auclam exhibui tomo bus lucem vidit Papix per
Magifirum
decimo Bibliotheca? Grceca: : Eundem in Antonium de Carcano an.
1488.in fol.
modum de Georgiis quibufdam medii Commentarius fuper
compiiatione
De-
a*vi qui Latine fcripferunt
,
pauca hsec cretorum a Gratiano
compofita
Papia*
prazfenti loco annotare liceat
.
Anno 14 17. fol.
Juris confulti a S. Georgio
,
tres ce- In Codice MS.
398. Feliniano
ferva-
lebrantur 1. Jacobinus Jafonis difcipulus tur Connlium
ejus in
materia
Feudi
qui faxulo XV. vergente Taurini do- pro Comitatu de Fuxo .
Scripfit
deni-
cuit
,
cujus traftatus de feudis exftat que celebrem
differtationem
in
caufa
Colon.
1574. 8. & in Oceano juris
,
Succeffionis in ducatu
Livonia
,
quem
Tom. X. pag.
179.
Ejufdem dc homa- Rex Djiru> ad fe
devolutum
contende-
giis Tom. X. parte 2.
p. 172. Commehta- bat defunclo
Friderico
abfque
mafcu-
rius in quatuor Juris Civilis Matutinos lis
;
fed duabus
tantum
fceminis
reli-
traBatus
,
Bonon.
1575.
fol. clis quarum una
Agnes fibi
deberi
prin-
2. Joannes qui
Jus Pontificium profef- cipatum illum dicebat
. Hinc lis
nata
fus fuit Bononice medio faxulo XIV. & refoluta pro Agnete .
MS. Cod. Fe-
atque interpretatus eft. partem 1. & 2, lini .
Dccretorum
,
& titulum 28. fecundi De- Georgius
Monachus
Altaichenfis
in
Ba-
cretalium de apellationibus
,
& quartum vario
, Ord. Bened.
fcriptor
Chronici re-
Decretalium librum, Venet.
1578. 1579.
rum Monafterii
Altaichenfis
.
MStum
Etiam in Ciemcntinas fcriptarum ab eo ex Podevino
laudat
Voflius
pa°.
704.
obfervationum meminit Pancirollus III. Altaichum
utrumque
conditum
poft
2
4-
...
Annum
755.
ab
Utilone
qui diem
o-
Joanncs Antonius
,
Piacentinus
, Patri- biit An.
765. vide
Vellerum
pa#. \<\.
ciusMediolanenfisquicum
Jus utrumque cui Georgium hunc
ignotum
fuifie ap-
ab anno atatis 28. docnifiet Ticini cie- paret
. Vide infra Georgius
Hupo .
inde Cardinalis ufque ad
1509. quo fe- Georgius
Bvnignus
, Rasuifxus
Ord.
ptuagefimo cetatis diem obiit . Hic Pan- Minor. non circa
Annum^i^oo.
ut ex
cirollo III.
47.
tefte prceter eafdem Waddingo
Cangius
,
fed
1500.
Archie-
Clcmentinas interpretatus efc Jura appel- pifcopus
Nazarenus.
Scripfit
eodem
Wad-
latjonum
,
quartumquc
Decrctalium
,
& dingo pag.
145. teftc
Defenfionem
pro
primam Decreti partem
,
Feudaque in qui- Joannis Rcuchlini
dialogo
de
Talmude
bus llluflrandis Alvorotum fequi fe fuit Judceorum non
fupprimendo
. Praterea
profeffus. Oratio \n exequias Cardinalis vexillum
Chrijlianj
viiioriv.De
affumtio-
Tom. III.
E
x
m
B.
BIBL. MEDIJE ET INFIMJE
Marix . Dc netura Angc- lationibus Platonicifque & Cabbalifticis
falmudicis placitis ac fomniis
nc 15. Virgin
lica quxilioncs : & volumen grande
Dtalcciti.i .
*
Ex catalogo BibliotheccE Riccardia-
nx
p.
2c8. dicimus fcriptorem hunc Epi-
rotam
,
vcl Illyricanum extitifle de fa-
milia Salviatorum Florentinorum
;
fcri-
pfiife pariter librum de. Gratia in MS.
Codicc ejufdem Bibliotheca? legendum
hoc titulo : Georgii Benigni Fratris Se-
raphicx Rcligionis ad virum Magn. Lau-
rcntium Petri Cofmi Patris Patrix in
: feptem quxfionum ab ififo propofita-
rum .
Georgius Britulicnf.s five de Bretolio
Monachus fcripfit expofitioncm in Exo-
diim eamque dedicavit Abbatibus qua-
ciripartitx profejfionis Ciflercienfi de Ca-
roli loco
,
Benediclino de S. Luciano
Beiluacenfi , Canonicorum regularium de
S. Genovefa Parifienfi
,
& Pramionftra-
tenfi de S. Petro Selincurtenfi . Com-
mentarium illum MS. exflare in Bi-
bliotheca Prulienii , five Pruliacenfi die-
cefis Senonenfis , notat Jacobus le Long
in Bibliotheca Biblica p. 741.
Dedica-
tionem folam ex eodem MS. vulgavit
Edmunius Martene Tom. annecdotor.
p. 426.
_
Gcorgius Chadleius Anglus
,
Lelando
c. 414. Chcdoicgus
,
vixit Oxonise circa
Annum 13^0. fcripfitque Commenta-
rium in Apocalypfin
,
laudatum etiam
Baleo VI. 21. Pitfeoque p. 500.
Georgius Eppius Vimpinenfis Ord.
Pr&d. faeculo XV. fcripfit de illuftribus
Viris ac fant~limo7iialibus Ord. Prscd. MS.
Ratisbonae
.
Francifcum Georgium Venetum
,
Ord.
Minor. An. 1510. diem obiiffe prseter
rem traditum Molano , Poffevino , Mi-
rseo
.•
Nam Harmoniam fuam dicavit
Clcmenti VII. qui An.
1525.
& Pro-
blemata Pulo III. qui An.
1534.
Pa-
pam gerere ccepit . Non mediocris fa-
ne in his fcriptis eruditio & fubtile in-
genium pamm elucct : quanquam in-
terdum indulgens parum folidis fpecu-
ac 1 aimuaicis piacitis ac lomtuis
.•
quam-
obrem Sixti Senenfis (a) & aliorum
reprehenfiones incurrit . Titulus prioris
operis efl : De harmonia Mundi totius
,
Cantica tria
,
quorum fingula octo to-
nis iterum difiinguuntur . Canticum
primum
,
five antiquum quo Divina
,
humana
,
ccelefiia
,
fuperccele&ia atque
inferiora omnia
,
concinna proportione
& harmonica fuavitate difixibuta cffe
demonflrantur . Canticum fccundum fi-
ve novum
,
omnia in Chriflo
,
multi-
plici confonantia correfpondere dulcio-
ribus modulis quaaa articuli & mem-
bra in mundano aut humano Corpore .
Canticum tcrtium dcnique five novijfi-
mum
,
de mundi minoris
,
five homi-
nis
,
propter quem facla fint omnia
,
concordcm in debitum finem
,
progref-
fum & ftatum . Prodiit hoc opus Ve-
net.
1525. & Parifiis
1544.
fol. cujus
editionis exempla quaedam prsferunt
Annum
1 546. Expungenda in hoc ope-
re plura «otat Index
Hifp. pag. -$96.
406.
In Scripturam Sacram & Philofophos
problematum tria millia
,
fex tributa to-
mis , finguli quxflionibus 500. quorum
primus Hiftoriam facram ad Captivita-
tem Babylonicam ufque perfequitur
,
fccundus Legem
,
tcrtius Oracula Prophe-
tarum
,
quartus Evangelium
,
quintus fe-
ptem fapientum docTrinam vitamque
1. Salomonis
,
2. Jobi
,
3.
Hermetis
Trifmegifli
,
4. Platonis Academico-
rumque
,
5.
6.
7. Orphei
,
Pythagorce
,
Zoroaftris . Sextus poftrcmo argumenta
varia de Dco
,
de Ccclis , Homine ejuf-
que viribus , moribus 5c eventibus
,
de
bonis malifque angclis, de animalibus,
de Mundo & proprietatibus Naturas
,
operationibufque ac virtute : de qui-
bufdam S. Scriptura: locis reconditis :
de quibufdam occultis operationibus
Natura? & Artis , & denique de fitu &
proprietate myfleriofa quorundam lo-
corum
,
fluminum
,
Civitatum ,
mon-
tium
C<»)
Colomef. Italia Oriental. pa».
39. Obfervationes Hallenfes Tom. 2. Obferv. 16. Joan. Bona de Di-
vina Pfalmodia cap. 17. §. 2. pag.534. Opp.
L A T I N I T A
tium in facris litreris lncmoratorum .
Prodiere ha.'c problemata Venetiis
1536.
& Pariiiis 1574.4.
&1621. 4.
ad cujus
poflremx editionis calcem fubjuncla no-
tatio locorum qua? expungenda mo-
nuit lndcx Hifpanicus pag. 406. 421.
Conferenda etiam qua; ad Georgii hu-
jus qua?fiioncs in Geneiin notavit ref-
ponditquc Marius Merfesmus ad cal-
cem Commentarii in fex prima Gene-
feos capita
,
Parif. 1623. fot
Omitto Vitam B. Clarx Bugnix
,
Ve-
netne Clariifa?: quce exftatin parte quar-
ta Chromcorum Ordinis Minorum
,
e-
dita Itaiice Venet. 1621. & Carmina
pia afcetica ibidem
,
fcripta Itaiice
,
qux laudat Waddingus
p. 119.
Gcorgius Orter dc Frickenhaufcn Ord.
Prxd. qui Lipfiae circa Annum 1489.
& feq. edidit tria fcripta contra im-
maculatam conceptionem B. Virginis
.
Vide Jacobum Quetif Tom. 1. p. 883.
feq. ubi etiam Quadragejrmale ejus &
Scrmoncs dc tempore
,
per Adventum &
de Santlis memorantur .
Georgius Prior Gemnicenfis-
,
Ordinis
Carthufiani in Auftria , cujus Ephemeris
fivc
Diarium pcre^rinationts tranfmartnx
in ^Egyptum ,
Montem Sinai
,
terram
fanHam & Syriam fnfceptre An. C.
1507. fq. prodiit libris III. in Bernar-
di Pez anecdotis Tom. 2. parte
3.
pag.
454.
640.
Georgius Hephurnus
,
ScotusOrd. Pra?d.
circa Annura 1480. qui CoiicSiones Thco-
logicas & de reformatione ad fratres fuos
fcripfiffe traditur apud Jacobum Quetif
Tom. 1.
p. 901.
Georpjus Hugo laudato Voffio p.
</ty.
tion diverfbs videtur a Gcorgio mor.i-
cho Aitxichen.fi
,
de quo fupra
p.
33.
De eo fic Joan. Avcntinus inter fcri-
ptores quibus ufum ie pro£tet-qr ante
librum fecv.nJum Annalium Bojorum :
Gtorgius Hugo Lhilofophus
,
curator Ahai-
chii irtferioris
, ( Cana&ium cji Dive
Benediclo dicatum
)
is
juffu Georgii Du-
cis Latine perfcripfit Bojos .
(,1)
lta lejjenJum api.td Voflum pn*.
539. p-o
Btncii . Vide Diarium eruditorur* tulis Torn. IX-
T
I S L I B. VII.
35
Marius five potius
,
ut reftius apud
Pofievinum
,
Marcus
Georgius Venetus
Ordinis Servitarum circa Annum 13H1.
Theologus & Philofophus
qui fcripfit
y ditos dc libcrtate Ecclcjiajlica
,
&
Vitam Philiippi Benizzi
( a
) Fiorenti-
ni , An. 1285. defuncli , fundatons Or-
dinis Servitariifn
,
Carminc Heroico .
Gcorgius
<Mediolane»fis . Vide infra
Ravcnnatinus : quanquam funt qui duos
Ord. Pra*d.circa idem tempus An. 1500.
itatuunt unum Logices
,
alterum VitA
Jacobi Sextii fcriptorem
,
& utrumque
difhncuunt a Geor?io Ravennatenii .
Vide Jacobum Echardum Tomo 2.
p.
31. &
49.
Ma!o tamen Voifio affenti-
ri
,
qui pag. 813. pro tribus hifce u-
num in commemarios fuos retulit
.
Gcorgius Mcruia
,
intra Menda .
*
Georgius Natta e CaiTali S. Evafii
,
fed ex diutina commoratione Attcnfis
appellatus , cujus typis impreffa Fapiaz
,
ubi legebat An.
1475.
extat Rcpctitio
dc vcrborum pgnif.caticne ..
Confdia ctiam cjus leguntur . Vide
Pancirolum Iib. 2. cap. 132.
Gcor^ius Ravcnnatinv.s
,
Mediolaneu-
fis
,
Ordinis Prxdicatorum
,
defunctus
Anno 1520. fcripfit Logicam
,
nec non
Vkam jacobi Sextii
,
Mediolanenfis
,
Or-
dinis Prardicatorum
,
defuncli A.
1493.
c-.htam a Leandro Aiberto
,
Iib. 1. dc
viris illuilribus lliius Ordinis pag.
255.
b. Praterea hsc ejus MSta in domo
Gratiarum Ord. Dominicani Mediola-
nenfi : Dc viris iiiv.firibus Ordinis Pr.c-
dicatorum in Provtncia Romana
,
Hijlo-
riam Cocnobii S. Marix Gratiarum I\l<:-
dioL opus quadripartitum . Didla
ter S. Dominicum & Petvum Martj
de utriufque Vita . Tra^.tcum de
Cccnobitica . intcriccutiontiu
mxficUtt.
iuper
r.ovis & inauditis rerum mutation-ibus
»
Apoiogiam pro Banhoiomxo Quartcrio
,
cjui impubcs Ordimm Prxdicaiorum profef-
jus erat . Ouxfiioncm an ante Oimwm XV..
xtatis hoc itceat Jacerc . Cannen a i di-:h->n
Barthoiomxum
, qui ab Ordine ciciccc-
E 2 Y.\t
,
p. :ffo. JuTiivrfi 'Nicurn l.\ UiSoria rcrlptofun ti
'-
rcntin. p. 16;-. ilZ.
36 BIBL. MEDIJE
rat
,
& ut redeat adkortatorhtm . Ply-
mnum de
affumtione B. Marix Virgi-
nis
.
Georgius Riplay
,
five RipUus
,
Le-
lando cap.
435.
Gregorius Ripolegus
,
An-
glus
,
ex Regulari Canonico Brindlin-
gtonenfi
,
Carmelita in Ccenobio Bo-
tulfino . Hunc A. 1490. claruiife fcri-
bit Baleus VIII.
49.
& poft mortcm
,
Magix infnnulatum & Necromantiae .
Scnpta ejus ha:c ab eo referuntur : Vi-
ta
Botulfi Abhatis . Vita Joannis Bridlin-
gtoni
. Hifioria compajfionis Marix . Theo-
rtca
. Concordantix
,
five Concordia Na-
turalium
Philofophorum Gvidonis &
Raymundi
. Secreta Philofophorum . Al-
chymiflarum
myfieria . Piaclica Ccrimo-
nialis
. Caftellum XII. portarum . DiEia-
ta^ xgri . De Magia Naturali . Compen-
dium Alchymix . Ars brevis five clangor .
Dc lapide
Philofophico . Dialogi
,
Carmi-
na
,
& Epifiol.c . His Pricasus pag.
677.
addit : Medullam Philofophix
,
Bupillam
Alchymix
,
Terram terrarum
,
Experimcn-
ta
Philofophica
,
& Jibrum de rcrum tem-
peraturis .
*
In Theatro chemico Ar-
gentorati An. 1659. excufo extat hu-
jus fcriptoris libellus infcriptus : Duo-
decim portarum axiomata Pbiiofophica

qui pariter infertus eil in colleclione
omnium operum chymicorum curis Lu-
dovici Combrachii excufa Haffix Caffel
1649. in
4. funt autem lbi alii plura
opera chymica ejufdem
,
qua: Fabricium
latuerunt .
Georgius a Tempfeca ,. (
a
)
Voffio ( b
)
& Sandero
(
c
) minus recle a Tenfera
,
Brugenfis
,
poit Amium 125-2. fcripfit
Hiftoriam Atrebatenfem
,
laudatam a
Ferreolo Locrio in Chronico Belgico Sc
a Jacobo Meyero , Flandricarum rerum
fcriptore
,
qui ex Gcorgii hujus co'ie-
ctaneis profeciife fe non diffitetur .
Georgius Torquatus
,
Magdeburgenfis
,
Theologus & Hiftoricus
,
cujus eft Se-
ries
<&'
ordo Pontificum Ecclefix Magde-
burgenfis ab exordio fundationis fiaa: cir-
ca Annum 967. ad Annum 1 5
1
3. ex
CO
Francifcus Svveertius Athen. Belg. pag. 276.
&; Valerius Andreas Bibi. Belg. p. 167.
C&)
pag. 704.de Hift. Lat.
ET
INFIMJE
veteri Chronico excerptus circa Annum
1562. paffimque auttus & ex Goldecii
apographo edttus in Tomo tertio fcri-
ptorum
Johannis Burchardi Menckenii
pag.
374. 406. collatus cum Anonymi
Chronico
Magdeburgenfi Meibomiano
Tom. 2. pag;
j6g.
feq. Ejufdem Geor-
gii Annales uberiores Mapdcburgenfcs
,
<k
Halbcrfiadenfes MSS. habuit Henr.
Meibomius
,
avus
,
ex quibus Iocum
producit in differtatione dc Irminfula
cap. 10. Tom.
3. fcriptorum de rebus
German.
p. 20.
Gcorgius
Trapezuntius
,
Cretenfis ac
Grtecus licet , non eft prastereundus mi-
hi hoc loco
,
quoniam & Latine multa
fcripfit
,
atque vertit c Gruecis elegan-
ter
,
ejufque non contemnendse fuere
partcs in luce infiauranda litterariim .
Qaoniani autem de lucubrationibus e-
jus
,
quas utraque lingua in lucem pro-
tulit
,
di-'tum efl diligenter in Diario
Eruditorum Italise Tom. XVI. pag.
414. 446. & ab Leone Allatio in dia-
triba de Georgiis
,
Tomo X. Bibliothe-
ca: Graxa? pag. 721. feq. fatis effe exi-
flimo Benev. Leilorem rogare
,
ut hxt
confulat , & dc Trapezuntio prxter ibi
laudatos a me
,
Nicolaum Comnenum
Papadopoli confiilat T. 2. hiftor. Gy-
mnafii Ratavini
p.
180. & Nifferonum
Tomo XIV. memoriarum de viris e-
ruditis, editarum Gallice p. 322. feqq.
Diem obiit hic Georgius extrema fen
:-
clute
,
poft ademtam prius omnium re-
rum & proprii nominis mcmoriam
,
Romos A. 1484. ante 12. Augufti
,
eo
enim die Sixtus quartus rebus hum
valedixit
,
cui Andreas
,
filius Ge<
Trapezuntii
,
dicans Almageftum Pco-
lemaa ( d ) a Patre verfum
,
negat Pa-
trem morte prsventum facere hoc i-
pfum per fe potuiife .
*
Adde nondum
a nemme commemoratas
,
Epiftolas e-
jus feptem excufas in collerftione Epi-
ilolarum Francifci Barbari
,
cujus Ioco
fuo memini . In Epiftotla ejufdem Co!-
leclionis CIV. Sermonsim habet Epifto-
ls,
(e) De Brugenfibus eruditione claris p. 33.
Qd~) Arta Sanctorum Maji
p. 184. Diarit;.-.: I
-;.-
ditor. Itali* T, XVI. p.
^i.
L A T I N I T A 1
la», feu potius ut ipfe appellat , oratio-
nis de fortnnis fuis ad Nicolaum Ponti-
ficem fcriptae . Infuper Malateftarum
Bibliotheca CaTenae fervat Codicem MS.
Homiliarum S. Joannis Chryfoftomi in
Matthaeum ex Verfione Aniani conti-
nuata a Trapezuntio
;
fimulque habet
Epiftolas MS. ejufdem Georgii ad Fran-
cifcum Barbarum ,
datam ex urbe
5.
Chalend. Martias An. 1450. quam Epi-
ftolam in colle£rione Epiitolarum Bar-
bari nequaquam legas .
Porro quae de hoc Georgio fcribit Ni-
ceronius Tom. XIV. ex Urbe fciiicet
feceififfe Neapolim ab Alphonfo Rege
accitum cum annuae pecuniae affigna-
tione
;
hxc veritati rainime congruunt
;
nam in Epiftola CCX. ad .Francifcum
Barbarum data Neapoli die XXVIII.
Septembris An.
1453.
cum eo conque-
ritur his verbis : nec
fpes
ulla provijio-
nis regitg
,
vel falarii viget . Tunc vero
commorationis fuae Neapoli Annum in-
tegrum jam abfolverat . In MS. Codi-
ce Taurinenfi Cod. 601. Manufcripto-
rum Latinorum fervatur Georgii Epi-
ftola ad Leonelium Eftenfem contra
Gvarinum ;
ficut & Apologia Rherori-
corum fuorum in Gvarinum . Oratio
in funere Michaelis Fantini Veneti .
Acuratiorem operum Trapezuntii ca-
talogum exhibet Zeno Oiicrv. Voffian.
Tom. II. pag. 2. f.
Gcorgius Valla
,
infra
,
Valla .
Georgius de Ungaria
,
Ordinis Prardi-
catorum ,
fcriptor libri de ritibus Tur-
corum capitibus XXIII. quem laudat
Bernardus Luzemburgicus in Cataiogo
haereticorum .
Alexander Geraldinus
,
Gherardimis
,
five Girardmus
,
Amerinus
,
Epifcopus
An. 1496. Vulturarienfis & Montis
Corbini in regno Neapolitano : Vide
Ughellum Tomo 8. pag. 392.
Inie A.
1516. Anno aetatis 70. Epifcopus Civi-
tatis S. Dominici apud InJos Orienta-
les : variis Legationibus funcius , defun-
ftufque A. 152,5. fcripnc Vitam Catha-
rin.e Aufiriacs
,
Conjugis Henrici VIII.
Angliae Regis
,
Carmine Hexametro .
"
I/S L I B. VII.
if
Vide Diarium Eruditorum Italiae Tom.
24. pag. 233.. Vitam S. Cztharin.t Virgi-
nis & Mar.tyris Carminibus Latinis . Vi-
tam S. Bcnedicli Sapphico Carmine . Sa-
cr&rum Carminum libros XXIV. De La-
tii & Romj laudibus
,
& Antiquitatum
prxflantia
,
Elegiaco Carmine . InifeSli-
vas Lyricas in malam jccminam . Tum
foluta Oratione Itinerarium An. 1520.
a,d Regiones fub aquinoftiali plaga confti-
tutas
y
quod diu poft aucloris mortem
vulgatum eft ab ejus abnepote Onwfrio
Geraldino dc Catenaccis
,
Romae 1
6
3 1
.
8. cum ejufdem Alexandri vita
,
prae-
ter quam Allatius pag. 208. Apum Ur-
banarum teflatur etiam fe tegiffe ejus
traclatuium MStum
.•
de Viris GcyaLli-
nis
,
qui in objcquio Apoflolicx Scdis~per
varia tcmpora infudarunt . Caetera inedi-
ta Akxandri fcripta Onufrio memora-
ta funt : Epitome Conciliorum ab Orbe
Chriftiano . Summorum Pontificum Acia ,
Epijlolarum libri II. Oipcia varia Sandc-
rum . Volumen Orathnam ad Principes
Chr.fhanos pro belio contra Turcos mo-
vendo . De iis
,
qui funguniur a fecretis
Principum . De educalione nobilium puero-
rum & puellarum . De oflcio
Principis .
Elpgia virorum illujirium Romanorum a!>
iEnea ufque ad Pompejum Magnum .
Monumenta Antiquitatum Romanarum e
veteribus Infcriptionibus recollecla fuis
itineribus & ftudio . De quamitate
fyl-
labaria & Carminum compojuione .
Antonius Geraldinus
,
Alexandri frater
major natu
,
de quo fupra in Antonio
Tom. r.
p. 125. defun&us A. 1488.
Ejus Eclogj XII. de myfleriis Vitx
Jefii
Chrifli
,
prodiere Salmanticas 1505. 4.
Oratio ad Innocentium VIII. E.oirur An.
1486. habita
,
editaque in 4. Vide Ni-
colaum Arit >nium Tomo 2. Bibliot'ae-
c e novce Hifpanae pas^. 685. & Diariam
Erudttorum Italiae Tomo 22. pag. 360,.
feq. & Tomo 24. pag. 230. feq. Pocni-
tentialis
P.fahmdia ,. five Pfalmi VII.
Peenitentiaies Latino carfnrne . 1486. in
4.
*
E)us Eelogae XII. fcriptx f.mc ab
eodem authore Caefarauguftae An. 1
-
imprcife vero Rom.s anno fcquenti cura
auf
38
_
_
BIBL. MEDIjE ET INFIM^
autforis, SereniTimorum
Reqis , & Regi- Gerardus
,
Gerhardus
,
Girardus
,
Ge-
nx
Hifpaniarum legati
,
8. id. Jidias . raldus de Abbatis villa
, fupra
,
GY,vr'-
Harc lego in fine editionis me^ in
4.
*btf
.
ex quibus
Fabricium corrigas
.
Gerardus
,
Monachus Affligcmenfis m
Geraldus de Abbatis villa
,
Magifter Brabantia Ord. Bene.I. apu.d Cangiu m
Panfienfis circa Annum i2 57.cumGvi- traditur 'fcripfiife de ftatu Munii . Sed
Ihelmo de S. Amore iaciens, Francifca- apud Svveercium & Vaierrum Andream
nos
& Dommicanos oppngnavit tribus infcribitur de ftatu matrimmiali
, MS.
fcriptis
,
adverfario periecHonis Chri
fliaase maxime Pradatorum facultatum-
que Ecclefiaiticarum
miinico oppofitis
.
Vi.le
Jacobum Quetif de fcriptoribus
Dominicanis
Tom. 1. pag.
335.
feq.
Geraldus
II. de Gordonio
,
Epifco-
pus
Cadurcenfis inflaurator Ordinis Ca-
nonici in Bafilica S.Stephani An. 1096.
(a)
Teftamentum ejus apud Dacherium tene Tom
Tom. 8. Spicilegii
p.
161.
(
edte. novae 356.
Tom.
3. pag.
415.
)
Geraldus III. HeiTor
,
Epifcopus iti-
dein
Cadurcenfis per annos amplius
quinquaginta,
qui diem obiit A11. 1200.
Hujus eli
Epiiiola ad Fridericum Imp.
data ex Carcere An. 1
1 5
5. apui eun-
dem Dacherium
Tom. 2. pag. 403. ( e-
dit. nova- Tom.
3. p. 519.
)
Geraldus
Itherii
,
Prior Grandimonta-
rtus
,
fcriptor Vitx S.Stcpbani Mureten-
fis
,
Diaconi & ConfeToris
,
qui Ordi-
iri Parcenfi Monaflerio non procui Lo-
vanio .
Gerardus Monachus S. Albini Ande-
gavenfis
,
Ord. Benedicti defunitas An.
112]. 4. Novemb. cujus Epitapliium
,
& Monachorum S. Albini Epiftola en-
cyclica de obitu Marbodei Epifcopi &
hujus Gerardi , exftat in Eilmundi Mar-
1. Anecdotor. pag.
355.
Gerardns de Arvernia
,
C momanfis
Ecclefia? Canonicus
,
cuins Chronicon 'in
Anno 1274. delinens Cangius evolvit
i.i Biblioth. Pureana . Oudmus autem
Tom. 3. pag. 582. teflatur iu Bibl. Re-
gis Chrdtumimmi Coi. 1
^ 3
1 . procede-
re ufque ai An. 1288. dicatumque I-
voni dc Chafent
,
qui ex Priore St.
Martini Parif. Abbas Cluniacenfis ab
A. 1275.
Qermdus Auguftauus Presbyter circa
nem
Grandmiontenfcm m nemore agri Annum 980. fcripfit de Vita & mira-
Lemovicmi Monte Mareto iniiitwk eir- mlis S. Udalrici
,
Augujix Viadclicorum
ca Annum 1076. Exftat fme nomine Epifcopi . Anno
973.
defuncla actat.
83'.
audloris inLabbei3ibIioth.nova.MSto.-. ordinationis
54.
Siue nomine auc'or:s
Tom. ;.
p. 674. & adfcripco Geraldi cditus a Marco Velfero Augufee
1595.
nomine ex Chifletiano Codice, cum Bol- & in Velferi opcribus
p. 505. 587.
&
landi notis in AcHs SanSlor. Tom. 2. in Acdis Sancvtor. Tom. 2. Julii p. 97.
Februar. VIII. p. 205. & ex integriore
Codice Granj;:nontenfi apud Edmun-
dum Martenc Tom. V
T
I. monummcor.
p. 1046. feq.Hic ef
J
c Geraldus ad quem
Ctementis III. bulla qua Sanilis ad-
fcriptus Stephanus ille fuit An. n 89.
Geraldus Lcmovicenfis . 'Vide fupra
Gcrardus de Fracheto Tom, 2. p.
182.
Geraltjkts Bituricenfis Medicus
,
cujus
Commentarium MS. fuper
Viaticmn Con-
flantini mcmor.u Sander^s in 3ibl. Bel-
& Gerhardo reftitutus m Mabiilouii A-
6fis Benediilinis feculo V. p. 519. Vi-
de & fupra Gebehardus & Bcrno .
Gerardus five Gerlandtts cum Bereii-
gario faciens Monachus circafeculi duo-
decimi initia
,
ad quem Hu mis Metei-
li
,
Canonici Regularis Epiflolam de
fancHTuno EuchariitisE Sacramento ed:-
dit Mabiilonius Tom. 3. Analect. pag,
459.
(edit. novar
p. 475. )
qui Gerardi
hujus etiam Epifiolas iegiife fe MSt:\-
gica MS. pag. 194.
Conftantinus Afer, pag. 465. teilatur
,,
quas tainen edere
aucdor Viatici fcnpfit circa Annum 1090. omifit
.
Gerar-
r_<0 SwnmaVtLm. T. 2. GAlix Chrift. p. 4^9.
b.
L
AT I N I T A
Gerardus
Serlna de V&ronibus Bergo-
menjis ,
Auguftinianus, Epifcopus ab An-
no 1342-
ad 1356.
(a) Saouenfis five
Savoneniis : fcnpfit telte Jac. Philippo
Bergomenfi , ejus populari , in Chroni-
co ad Annum
1555.
in Epijiolam ad
Hcbrxos : in Cantica Canticorum expofi-
tionem ,
connc£tentem Paulum Apoflo-
luin Salomoni & Novum Teframentum
Veteri . Incip. ALc tux Chcrubim . Com-
mentarium in fexti Decretalium lib.
3.
tit. 17. de religiojis domibus . Duo Qiiod-
iibeta . Et in libros Jentcntiarum . Eadcm
hudat Trithemius c. 612. & qus piw-
terea ab Elffio commemorantur
,
vercor
ne confi&& fint ex verbis Eergomenfis
perperam intellectis
.
Gcrardus Blancus ex villa Gainaco
,
Parmenfis dicecefis
,
Epifcopus Sabinen-
iis & Cardinalis obiit A. 1302. Pra^ter
fcrmones 6l fcripta ad Jus
Pontificium
fpctlantia
,
publicavit Confiitutioncs pro
rcjcrmando Clero . Vide G. Jofephum
Eggs T. 1. purpurje docla? p. 232.
Gerardus
,
five Geraldus Monachus S.
Blajii
,
tefte Anonymo Mellicenfi cap.
116. inter aiia Commentum fuper Dia-
lecricam fcripfit prxterea
,
fatis utilium
Colleclas fententiarum .
Gerardus de Bononia
,
Doclor Parifien-
fis Carmelitarum Prior Generalis obiit
Avenione Anno
13 17. Prxter fermones
de tempore & de Sawftis
,
Quodlibeta
,
Quxftiones Ordinarias
,
& Commenta-
rium in IV. libro Scntentiarum ,
Sum-
mam quoque Theologia? dare voluit
,
ied quam morte praeventus imperte-
clam reliquit . Vide Thrithemium cap.
549.
Nec plura Alegrius pag. 280.
Gcrardus Bredanus
,
ex Brabantia
,
Carthufianus An.
1474.
defunclus
,
cu-
jus fcripta funt : tradTatus in Pfalmum
LXVll. Exjuygat Deus : & verfibus Vi-
ta ChrifH ac de fan£ro Ejus Sacramen-
C")
UsheUus Tom.
4. Italiae facia? p. 738.
Phi-
lippus Elrlius encomiaftico Au°ufliniano pag. 241.
CO
ICa pofl multos alios Francifcus Arifius nu-
per in Crtmona Htterata p. 269. feq.
Qc
)
Ita Gefnerus in Bibliotheca
,
Gvido Bo-
natus, cum Volaterrano, Leandro Albcrto &c.
C<0
Ua Tritheniius apud Nico!. AutoniumTom.
T I S L I B. VI I. o
9
to . Vide Theodorum Petrsum
p. 161.
fq.
Gcrardus II. & III.
Epifcopi Cadur-
ccnfcs Vide fupra Geraldus .
Gerardi Abbatis Bronicnfis Sec.
X. vi-
ta fcripta ab Anonymo Monacho ad
Abbatem Gonterum
,
edita & interpo-
lata a Surio 3. Ociobr.
Gerardus nec Cremonenfis
(
b ) nec
Saboletanus
,
( c
)
nec Fulginas
,
( d
)
fcd Carmoncnjis ex Carmona (e) Bxti-
cx five Andalufia? Hifpanus
, Toleti
(/)
vixit
,
diemque obiit An. n 84.
aetatis peritia Mathefeos & artis Medi-
cx
,
litterarumqne Orientalium
,
cele-
bris inprimis , undc in Hifpania Orien-
tali honeftus ei locus datus efi a Paulo
Colomefio pag. 214, feq. Ex Arabico
hic Gerardus quem Arabifmi
gnariffimv.m
Vopifcus Fortunatus PJempius ad Avi-
cennam fatetur
,
Latine vertit
Canonem
Aviccnnx libris V. Canticaque
& de
viribus cordis : de removendis
nocu-
mentis in regimine Sanitatis , & de fy-,
ropo acetofo : Venet.
1544.
1553. Bafi-
lece apud Hervag.
1555.
fol.
Venet
1608. fol. 2. Vol. ex Andrex Alpagi
,
Bellunenfis caftigatione
, notifque
Joan.
Coftai & Joan. Pauli Mongii
,
& Ca-
nonis liber primus & fccundus ex Piem-
pii recognitione
,
Lovan. 1658. fol.
Aboali Principis
,
five Abuali
, filii
Davidis
,
/Egyptii
, Compendium
Ra-
fis.
Librum Abubccri
Rafis
,
qui dicitur
Almanjorius
,
pracdica & antidotarium
,
nec non librum
divifionum
, five de mor-
borum curationibus . Lugd.
1510. Bafil.
1544-
Joannis Serapionis Praclicam
five bre-
viarium Medicum
,
Venet.
1497.
Librum Albcngncfit Philofophi de vir-
tute medicinarum & ciborum . Argen-
torat.
1531. fol. cum Tacuino
.
Joan-
2. Bibl. vet. Hifp.
p. 263.
(O
Nicolaus Antonius I. c. Diarium
criklitorum
Italite Tom. X. y>. 286. & Tom. XV.
p. 208. fq.ubi
inter alia
p. 211. iq.Gerardi nomen nec apud Hi-
fpanos infrcquentatum fuilfe oflenditur.
C.f)
Toleti vixtt
,
Tohtum reddidit ajlris . Epitu-
phium ibid. p. 209.
4
9
BIBL. MEDIJE
Joannis
Damafceni Serapionis F. li-
bros VII.
therapeutices Bafil. 1529.
f.
Ifaac de defxnitionibus
,
MS. iil Bibl.
Bodlej. & Gebcri libros IX. de Aftro-
nomia
,
tefle Ricciolo .
Albucafe
chirurgi methodum medendi
Jibris IIL Bafil. 1541- fi»L Vide Lab-
bei Bibl. MSS. p. 50.
Commentarios in prognoflica Hippocra-
t.is
,
Arabis Anonymi .
_
Artem parvam Galeni ex Arabico , 81
Joannicii commentarios .
. A Gerardo ipib compofit a :
Thcorica Planetarum
,
quana dialogo
edito oppugnavit Joannes Regiomonta-
nus
,
Georgii Peurbachii difcipulus
.
Geomantia & Praftica Planetarum MS.
apud Bernardum Trevifanum
,
Vene-
tiis
.
Introdudorium Medicinx .
Commentarius in Viaticum Conflantini
Afri
,
Benedi&ini . De Conftantini
hujus qui. An. 1090. claruit Viatico
dixi Bibl. Grsca; Tom. XIII. pag. 125.
Illud viaticum illuftratum etiam efle
ab altero Gerardo Bututo
,
Medico Pa-
rifienfi ,
teftc Gefnerus in Bibliotheca
p. 274.
Lipfiae ,
teftc B.
Fellero Catalogi Bi-
bl. Paulinae pag. 256. habetur MS. Ma-
'
Gerardi Cremoncnfls vita & index
librornm ab eo translatorum .
Kyranidum
librum ab hoc Gerardo
cx Graxo translatum ,
ante Barthium
fcripht Gefnerus : fed illa fententia reji-
citur a Thoma Reinefio pag. 8. Va-
riar. Lecl.
*
Celebri huic viro Italiae
noftrae reftituendo non inani labore e-
nifus eft Cl. Muratorius Antiq. Tom.
III. pag.
937.
allatoque P. Francifci
Pippini in Chronico
,
vulgato Rer. Ital.
Tom. IX. teftimomo
,
rem confecit .
Pippinus enim ifte
,
qui anno circiter
131
5. florebat ,
lta ejus patriam evul-
gavit
,
ut omnem ademerit ambiguita-
tem
,
fcribens : Gerardus Lombardus na-
tione Cremonenfis
An. 11
87.
vita defun-
gitur
,
feptuaginta tres annos natus habens
&c. Inter opera qu£ tranflulit
,
habcntur
ET INFIMJE
in artc tam Phyficx
,
quam aliarum
fa-
cultatum libri feptuaginta
fex ,
inter quos
Avicennx
,
& Almagefii Ptolemxi
tranf-
latio folemnis habetur . Sepultus
efi
Cre-
monx in monaflerio S. Lucix
,
ubi fuorum
librorum Bibliothecam reliquit . Dedit &
Tbeoricam Planetarum
,
editam Venetiis
1478.
Bononiae 1480. in
4.
Gerardus Carthufianus
,
vide Bredanus
,
atque Schiedamenfis & Strcdamus .
Gerardus de Cafiris
,
Carmelita circa
Annum 1420. cujus de
Paffione Domini-
ca & Sermones plures dc SanBis memo-
rat Poffevinus ex Gefnero & Eifen-
grenio .
Gerardus Epifcopus
Caflrenfis ,
infra
Machetus .
Gerardus Colonienfls
,
Ord. Praed. cir-
ca Annum 13 14. fcriptor duplicis li-
bri
,
quorum alter medela
(
a
)
aninix
,
alter recreatio animx infcribitur .
Gerardus ex Corbejenfi Monacho Ab-
bas Silv^ majoris Ord. Bened.circa An-
num 1050. poft Pafchafium Ratpertum
fcripfit vitam & miracula S. Adalhardi
flve Adelardi. circa Annum 826. Abba-
tis Corbejenfis . Utramque edidit Bol-
landus in Aclis Sancfor. 2. Januarii T.
1. Pafchafii quidem pag. 96. Gerardi
pag. iii. & 118. Poft Bollandum Ma-
billonius Scc. IV. Benediclin. pag.
345.
Vide Oudinum Tom. 2. pag.
751.
feq.
Gerardus Cremonenfls
,
reitius Carmo-
nenfis de quo fupra .
Gerardus e
Cufiaco ,
Aginnenfis
,
Car-
mclita
,
circa Annum
1346. cujus non
nifi Scrmones ad Clcrum
,
aliofque ad
Populum memorari reperi
.
Gerardus Grot flve Magnus , Davcn-
trienfis
,
cx Canonico Ultraje&enfi &
Aquifgrancnfi Clericus feu Fratcr Vitae
communis , obiit An.
1
384. Joannis Rus-
brcchii nonnulla e Germanico tranftulit
in Latium fermonem
,
& ipfe Latine
plura fcripfit
,
e quibus inter Thomae
Kempis opera viderunt lucem tria bre-
via capita
,
qua? ultimam partem ab-
folvunt Vitae Gerardi hujus , fcriptae a
Kempifio
,
atque in liminc tomi tertii
Kem-
(_a") Ita leger.dum ,
non meduUa
,
monct Poffevinus.
L AT I N I T
A
Kempifil
,
p. 29.
Protejiatio de veridica
Prxdicatione Evangelii quod prxdicavit &
p. 30.
Conclufa
<&
propofita &. pag.
35.
de facris iibris fludendis . Memorantur
prstterea a Trithemio cap. 656. hcec
ejus fcripta : De
contratlibus & ufuris .
De injlitutione Novitiorum . De locatione
cura Pajioralis . De converjatione interna .
De resimine monialium . De incomraodita-
tibus Matrimonii . EpiJioU & Sermones
.
His apud Aub. Mirsum in aucTario
p.
82. & Franc. Svveertium pag. 280. ac
Valerium Andream p. 277.
adduntur :
De focariis ad Clerum Traje&enfem .
Contra turrim Trajetienfem . De piuper-
tate . De quatuor generibus meditabilium .
De vitio detratlionis . De Simonia . De
Beneficiis curatis . De fchifmate ad Can-
torem Parifienfem . Dc cohabitatione &
exercitiis devotorum . Concordia Evangeli-
Jlarum de pajfione Domini . Commentarius
tn leSliones Ojficii Ecclefiaflici de defun-
ctis : De compuntlione & eruditione fcho-
larium . De revocatione
lapfi
. Cordiale
quatuor Novi(fimorum . Quxritur an quis
poffxt
. De vita in communi degentium .
De gradibus Ecclefiajiicorum & de Com-
munione . In Epitaphio ejus hi verfus
leguntur
:
Gerardus magnus vixit ficut pius agnus .
Fecit quod dixit
,
ftcut docuit
,
quoque
vixit
Sicut non fiElus ,
aliis mitis
,
fibi Jlri-
tlus.
Qerarduf Dicaus Lucenfis
,
Gefnero
teftc
,
Deliam amantcm
,
grandi volumi-
ne celebravit cannine
,
& vertit Dio-
nem . Sed illa Dionis verfio nunquam
in lucem data efl
.
*
Gerardus
,
qui de familia Sergiufta
Patritia Lucenfi ortns Graeca appella-
tione JYk«/oi/
(
Juftum
)
Dicxum fe nun-
cupare maluit
;
nec Deliarn amantem
fcripfit
, neque
grandi volumine carmi-
na fua
(
ea faltem
,
qux vulgavit ty-
pis) complexus efi . Dedit emm libel-
lum carminum
plagularum 18. infcri-
ptumque Gcrardi Dicxi Lucenfis Progy-
mnajh.atum libellus . In eo vero fubinde
Deliam
,
venuftam nefcio quam puel-
Tom. III.
T I S L I B. VII.
41
lam celebrat
. Eil hoc totum
,
quod de
authore ifto habemus . Scripfit praeter
hxc libellum alterum
Graeca fua epi-
grammata continentem
,
qua: libenter
fe typis vulgaturum profeflus eil in e-
piftola ad leclorem Progymnafmata fua
claudente
,
fi quidem Graxarum litera-
rum formas habere contigiffet . Flore-
bat ille fub initium faeculi XV. produ-
xitque opufculum fuum Luca? An.r^i^.
in
4.
In Patria bonas literas docuit a-
dolefcentes .
Exciderat indicaffe alterum fcripto-
ris hujus gentilis mei libellum typis
excufum & rariffime obvium nempe :
compendium rei metricz Florentia;
1534.
in 8.
Hunc virum infigni elogio celebrat
Hortenfius Landus in fuis qua?ftionibus
Forcianis lib. 1. Gherardus Dicaus vir
omnium laude
,
prcedicatione
, literifque
decorandns
,
quo uno cive fatis ornata
ef-
fet veflra Refpublica
, etiamfi omnibus a-
liis vel forturu
,
velnaturx ornamentis dc-
fiituta fit
.
Gerardus Domarus five Geraldus de
Daumaro
,
Lemovicenfis
, Theologiam
docuit Parifiis
,
inde Magifter Ord. Pra?d.
Generalis obiit Avenione A.
1342. Scr-
mones fcripfiffe doclos & elegantes
,
&
quxdam Theologica erudita compofuif-
fe traditur
, fed quae illa fint
,
prste-
ritur filentio
, tum apud alios tum a-
pud Jacobum Quetif Tom. 1.
p. 610.
Gerardus de Fracheto
,
fupra Tom. 2.
pag. 182.
Gcrardus Grandimontanus
Prior
, fu-
pra,
p. 36. feq. Geraldus .
Gerardus Groot
,
fupra
,
p. 42. Da-
ventrienfts .
Gerardus
,
Hancinus
,
five de Ancinis
,
Ord. Prad. circa A. 131 2. cujus com-
mentariof in quatuor libros
Sentcntiarum
memorat Jaco')Us Quetif T. 1.
p.
725.
Nam Commentarii in libros
Ethicorum
videntur potius effe Gcrardi Odonis
,
de
quo infra
.
Gerardi
Monachi dc Imo S. Maria?,
Ord. Cifierc. cujus Proceffus feu
Defen-
forium Juris
,
fcriptum Anno
1427. MS.
F in
42
BIBL.MEDI/E ET I NF I MJE
in Bibl.Quedlimburgenfi. Vide Tobiam rif. gubernator
, defuncrusTuronis An.
Eckardum p. 27.
i45°- Vidc Lannojum in hiiloria Gy-
Gerardus Landrianus
,
Epifcopus in mnafii Navarrei pag.
533. feq. ubi ti-
Picardia Gallise Laudenfis a Concilio tuli & notitia Epifiolarum CCCLXVIII.
Bafileenfi An. 1492. legatus ad Henri- quae MStae Parifiis affervantur . Ex lif-
cum VI. Angliae Regem
,
ad quem ha- dem nonnullse pag. 150. 152. 154.
155.
bita Oratio mferta Appendici Concilii 156.
Baffleenfis Tom. 8. Harduin. pag.
1313.
Gerardus Magnus
,
fupra Daventri-
*
In codice Vindobonenfi
,
ubi plura enfis
.
de rebus concilii Bafileenfis , extat col- Gerardus Maurifius
,
five de Maurifio
latio fatla ad Univcrfitatem Colonicnfem Civis & Judex Vicentinus , fcriptor Hi-
per epifcopum Laudenfem
(
Gerardum florix de rebus geflis Eccelini Tyranni &
Landrianum ) ambafiatorem facri Conci- Dominorum de Romano ab Anno 1
183.
lii
Bafilcenfs . Incipit : operemur bonum
,
ad Annum circiter 1237. quam ex
dum tcmpus &c. Felicis Ofii fchedis An. 1631. extin-
Gerardus Laodicenfs Epifcopus , infra cri vulgavit Laurentius Pignorius Ve-
de Nazareth . net. 1636. fol. cum Rclandino Patavi-
Gerardus Lemovicenfs
,
Ord. Prsed.vi- no & Aibcrto Muffato : deinde illu-
de de Erachcto
,
fupra Tom. 2.
p.
182.
Gerardus Leodienfis five Leodicenfs Le-
cror
,
Ord. Praed. circa Annum 1270.
ftris Leibnitius Tom. 2. fcriptor. Brun-
fuic.
p.
28. Hinc in duobus fplendi-
dis corporibus fcriptorum Italia; re-
prarter Scrmoncs de tempore ac de San- cufa eft Mediolanenfi q^idem
, (
a
)
in
clis fcripfit Speculum Concionatorum de limine tomi VIII. & in Leidenfi Bur-
dotlrina Cordis ad 1. Sam. VII. 3.
prx- manniano Tom. VI. Hujus Maurifi
parate Corda vefira ,
feptem Iibris five nomen pro Parifo reponendum apud
difpofitionibus
,
quod opufculum Hen- Carolum Sigonium libro XVII. de re-
rico Gandavenfi cap.
53.
laudatum pro- gno Italise ad Annum
1233. Vide Vof-
diit Paris 1605. forma minore & Nea- fium de Hift. Lat.
p. 468.
poli 1604. 4. & Gallice verfum Duaci Gerardus Decanus S. Medardi Sueffio-
1601. & Lugd. 1608. forma minore
.
nenfis Vitam veteranam heroico Carmi-
Pr&terea Scrmones de tempore & San- ne editam S. Romani Epifcopi mifit ad
clis memorat Trithemius cap. 520. Mi- Hugoncm circa Annufn 960. Archiepi-
rseusad Henricum Gandavenfem etiam fcopum Rothomagenfem . Epiftola Ge-
librum de Virtutibus
,
Jacobus Quetif rardi vulgata a
Jo.
Mabillonio T. i.A-
Tom. 1. p. 249.
traclatum de Tefiamen- nalecl.
p. 167. (
nov. edit.
p. 429. )
Vi-
to Chrifii
& Religionis Elucidarium . tam profa fcriptam vulgavit Rigaltius
Gerardus Leodicenfis Ord. Ciltercien- Parif. 1619. 8. De Romano Rothoma-
fis , feculo XII. qui de miraculis qui- genfi Arfchiepifcopo qui An.
645. feu
bufdam S. Bernardi in Germania pa- 6yg. obiit
,
&. cujus memoria recolitur
tratis fcripfit . Vide Carolum Vifchium 23.
Oftobr. vide Sammarthanos Tom.
pag. 123. Idem huic Gerardo tribuit 1. Gallise Cbrifiian-e
p. 561.
feq. & Ca-
librum de remediis contra amorem illici- rolum le Cointe Tom. 2. Annal. Fran-
tum
,
quem Miroeus malit Gerardo , de corum
p. 776.
fqq.
quo jam dixi
,
Leodicenfi Dominicano
Gerardus Mindcnfs Ord. Proed. circa
tribuere .
Annum 1277. traditur fcripfiffe Com-
Gerardus Machetus Caflrenfis in Gal-
mentarium in
Ecclefiafiem ,
ut commen-
lia Epifcopus & Collegii Navarrei Pa- ta cjus fuper Metaphyficam
prceteream .
Ge-
(«)
Diarium Eruditor. ItalijE Tom.
37.
pag.
455.
1733.
pag.
478. Bibliotheca Italica vulgata Gallice
Afta Erudit. 1727.
pag. 208. Memoria» Trevoltinic Tom. XIII. pag. 1.
An. 1732.
pag.
79.
EphemeriJcs Eruditor. Parif.
LATINITA
Gerhardus a Nazarcth
,
Laodicenfis E-
pifcopus
circa Annum 1 140.
fcripfit ad
Gvilelmum
Presbyterum de converfatio-
ne virorum Dci interra fantla commoran-
tium . Pra;terea Simlero tefte Vitam Ab-
batis Helix
,
& de una MagdaLena con-
tra Graecos . Ad anciLlas Dei in Betha-
nia . Contra Salam
,
Templarium .
Gerardus Odonis five Oddonis Ruthe-
nenfis Gallus , de Caftro Rodulphi , Ord.
Minor. & ab Anno 1329.
Minifter Ge-
neralis & Patriarcha Antiochenus
,
de-
funcTus Catanse in Sicilia An.
1349.
fcripfit Quxfiiones & Scripta de Logica
,
& in libros Etbicorum ac de Philofophia
Morali
,
quar Trithemius c.
552.
me-
morat . Ex his Commentarii in X. libros
Nicomacheorum ArifioteLis prodiere Ve-
net. 1500. a quibus etiam DoEloris Mo-
ralis cognomen videtur tuliffe
,
quod
ei apud Waddingum p. 145.
tribukur,
qui prxterea ejus Commentarios in va-
rios S. Scripturx libros
,
Sc in quatuor
libros Sententiarum commemorat : nec
non librum dc figuris
Bibliorum
,
MStum
in Ccenobio Mirapicenfi
,
& Sermones
de tempore . Qusftiones prxterea duas
MStas in Biblioth. Vaticana , 1. utrum
lumen augeatur per adventum novx partis
ad partem
,
utraque permancntc & 2. u-
trum continuum componatur ex indivifibi-
libus
,
& refolvatur in indivifibilia . I-
dem Waddingus teftatur
Officium de
jiigmatibus S. Francifci
,
quod a Fran-
cifcanis confuevit recitari , ab hoc Ge-
rardo effe compofitum . PoJliLlx ejus in
librum Sapientix MSS. Patavii in Biblio-
th. S. Antonii
,
tefte Thomafino p. 64.
Gerardus Monachus S.Quintini in In-
fula, fcripfit tratoslationem vemrOndarum
rcliquiarum Crucis
&'
Coronx Dominicx
,
CPoli Parifios
,
quas reliquias, pia: me-
rnorire Dominus Ludovicus Rex Fran-
corum
(
a
) fibi ab Imperatore CPoleos
(b) acquifivit^. Scripfit etiam plurima
miracula quae B. Elifabeth
,
de Thurin-
«ia
,
pofl mortem fuam
( c ) dicitur
Qa") Ludovicus IX. fanfhis. Philiopo Re»i hoc
Ri»ordus tribuit. Vidit Odoricum Raynaltium ad
Annum J502. n. 60.
T I S L I B. VII.
43
fuiffe operata . Compofuit etiam An:i-
phonas & Refponforia elcganti dicTami-
ne
,
in ejufdem SancTae. tcitivitate can-
tanda . Ncumas vero eifdem Anthipho-
nis & refponforiis quidam frater Pe-
trus
,
Canonicus S. Autberti Camera-
cenfis appofuit . Haec de Gerardo Hen-
ricus Gandavenfis cap. 52. & ex eo
Trithemius cap. 486. qui ait claruiffe
An. 1270.
Gera-rdus Kichenburgenfis ( Reiffenberg)
infra Stcdarburgenfis & Gerhous .
Gerardus Epifcopus Savoncnjis
,
fu-
pra
, Bcrgomenfis
.
Gerardus Schidamus five Sclnedamcn-
fis ,
Batavus
,
Trithemio Stredam
, Can-
gio Schidanus
,
Prior Carthufia
5
Domir.;
Apoftolor. prope Leodium , An.
1443.
diem obiit , fcriptor Speculi religioforum t
Dialogi duplicis
,
de vitiis & virtuti-
bus . De decem prxceptis . De cura
pafio-
raLi ad Abbatem S. Adriaui . De VII.
Sacramentis & Sermonem de tempore &
de SancTis . Vide Trithemium cap.
796.
Valerium Andream p. 283. Svveertium
p.
286. Huic putem etiam tribuendum
tracTatum de Oratione qui fub Gerajrdi
Carthufiani nomine laudatur a Navar-
ro .
Gerardus de Senis
,
five Senenfis , Au-
gu/tinianus
,
quem Jacobus Philippus
B^rgomenfis ad Annum
1355.
ait imi-
tatorem prcecipuum fuiffe B. JEgidii
Romani
,
fcripfiffeque in primum fcnten-
tiarum nec non de prxfcriptionibvs & u-
fucapionibus : & de ufuris & de montibus
pietatis five menfis Lombardicis Floren-
tinorum cxterifquc . Eadem Trithemius
cap. 6\o. Ex his. Letiura in primum fen-
tcntiarum edita Patavii 1598. tefte Phi-
lippo Elffio
p. 240. encomiafcici Augu-
fliniani
,
a quo pra'terea memorantur
MSS. Letlurx in Librum fententiarum 2.
3. 4. Quxfiiones de intelletlu agentc . De
principio Individuationis
,
ad mentem
JEgidti . Quxfiiones Quodlibeticx . DeBc-
gardorum crroribus . Ad Clementinam de
F 2 hx-
{b~) Balduim I. fecundum Rigordum.
(O
Qn-x A:i. 1231. accidit . Vide fupra Toin.
2. pa§. 70.
44.
BIBL. MEDIM
hxreticis . Quxfliones ad Epifcopos
,
& ad
Epifcopum Senenfcm < utrum hona paupe-
rum Epifcopo Dioecefano difpenfare & in
fubfldium Civitatis
,
Re&ore petente
,
ver-
tere liceat .
*
S\ Azolino in lib. de pom-
pis Senenfibus credimus
,
floruit Gerar-
dus ifte non quidem An.
1355.
ut in-
dicafle videtur Fabricius ex Bergomenfl
,
fed Anno 1340. quin & obiifle circa
annum
1336.
tenet P. Gandolfo in dif-
fert. de ducentis Auguflin. Inter opera
ejus Philofophica accenfet a Fabricio
omiffam quaefiionem de intcllcBu agcn-
te
;
quod opufculum fervatum olim Pa-
tavii fcribit P. Gandolfo . Nec fatis
diflviguit hic Fabricius inter fcripta
edita
,
& inedita Gerardi
;
quod tamen
fatis diligenter cxequitur P. Gandolfo
;
ex quo inteihgimus Primum quodlibetum
prodiifle Viterbii An. 1587. fol. alterum
Csfenje 1630. in 4. De ufuris
'&
Praz-
fcriptionibus Romx
1556. 4. Reliqua
nondum producla credo .
Gerardus de Silteto
,
Ord. Prard. circa
Annum 1400. Scr\ptor fummx de Aflris
,
divifae in partes tres . Vide Jacobum
Quetif T. 1. p. 725.
Gerardus
filvce
majoris Abbas
,
fupra
,
Cm-bejenfls .
Gerardus ex Monacho Richenburgenfl
Stidereburgcnfium
(
a) five Stederburgen-
fium
Monialium in dioecefi Hildeshei-
menfl Prrepofltus ab A. 1163. ad 1209.
fcripfit hifloriam de poflremis annis Hen-
rici leonis Ducis Bajoaria? & Saxonite
ab Anno 1182. ad 1
195.
quo Henricus
ille obiit
,
editam ab Henrico Meibo-
mio avo cum notis Hclmft. 1614.
4.
& recufam in Henrici Meibomii nepo-
tis fcriptoribus rerum Germanicarum
T. 1.
p. 430. 43<5.
fubjunclo ficut in
priore editione brevi Chronico Stidcre-
burgenfi ab Anno 1001. ad 1180. id.
p. 450. 455.
Meibomio jungendus , il-
luflris Leibnitius T. 1. fcriptor. Brun-
fuicenf. pag. 849. feq. ubi Gerardi Hi-
floria Chronico Stederburgenfi inferta
legitur
.
Gerardus de Stnedam
%
iupra, Schidamus
.
C
«
"j
Vide Meibotn. Tom. 1. p. 444.
fe<jv
ET INFIMM
Gerardus
Sueffionenfls
,
fupra
,
S. Me-
dardi .
Gerardus Terlingus Brabantius Car-
melita circa Annum
1
500. fcriptor
Chronici Huefdani
.
Gerardus fcriptor Vitcc S. Udalrici
,
fupra
, Auguflanus .
Gerardus de Sutfanio
, Sutphanienfls
five Zutphanienfis
,
cujus vita fcripta a
Thoma Kempifio Tom. 3. Opp. p.
116.
fuit ex primis fratribus Congregationis
Clericorum in Communi viventium
,
aGerardo Daventrienfi
,
de quo fupra
,
inflitutae , defunclus Coloniae An. 1398.
statis
31.EJUS fcripta : De reformatione
interiori five Virium anim.e
,
qui incipit :
Homo quidam defcendit . Et dc tripli-
cibus adfcenflonibus & defcenfionibus
fpi-
ritalibus . Incipit
.-
Beatus vir qui eft
.
Hxe duo fcripta edita Colonise
1539.
atque inde recufa in Bibliothecis Pa-
trum
,
atque in noviflima Lugdunenfi
Tom. 26. p. 235.289.
Prxterea Sermo-
nesvarios hujus Gerhardi memorat Tri-
themius cap.
677.
Gerbertus Aurelianenfis Scholafticus
Ord. Bened. in Coenobio Floriacenfi
,
Pra_ceptor Ottonrs III. Imp. & Rotber-
ti Regis Francornm atque ex Abbate
Bobienfi & S. Columbani Remenfis &
hinc Ravennatenfls Archiepifcopus , ac
denique Papa Sylvefler II. ab Anno
999.
April. 2. ad Aiinum 1003. 12. Maji.
In Conciliorum tomis exflant ejus E-
pifloU
1. ad Afcelinum
( Azolinum
)
feu Adalberonem , Laudunenfem Epi-
fcopum , utaccufatus ad Romanam Sy-
nodum veniat . 2. ad Arnulfum quem
Remenfi reftituit Archiepifcopatui &
3. ad Robertum Viceliacenfem Abba-
tem, cujus Privilegia confirmat . Aliar
EpiftoU
CLXI. quas Gerberti adhuc
utens nomine
,
Archicpifcopus Remen^-
fis fcripfit
,
& quibus ex Nicol. Fabri
Codice ufus Baronius efl
,
edltx primum
a J-oan. Baptifta Maflbno
,
Papyrii fra-
tre Parif. 161 1. 4. atque inde in An-
drex du Chefne fcriptoribus Francicis
Tom. 2. pag. 789. 827. & in Biblio-
the-
LATINITA
thecis Patrum Parif,
1644. 1654.
tomo
III. Colon. 1618. tomo X. & Lugd.
1677.
Tom. 17. pag. 669. Ultima ex
illis 161. Epiftolis eft data ad Conflan-
tinum
,
quam pratfationis loco Gerber-
tus
,
prsmifit libro fuo , adhuc inedito
dc Numerorum divifionc . Sed Duchefnius
prxterea ex Codice Sirmondiano Tom.
2, fcriptor. Francor. Parif. 16315. pag.
828. 843. vulgavit alias Gerberti Epi-
fiolas LV. quas in Bibliothecis Patrum
repetitas non invenio .
Epijtola ad Conflantinum eundem
,
Mo-
nachum Floriacenfem
,
& poftea Abba-
tem S. Maximini : de Sphccrx conflrutlio-
ne
,
in Joannis Mabillonii Tom. 2. A-
naleclorum pag. 212.
(
edit. novse pag.
102.
)
Sermo de informatione Epifcoporum . id.
pag. 103.
Prxfatio ad Ottonem IJL Imp. in lo-
cum Porphyrii a
fe illufiratum . id. Tom.
1. p.
110.
( edit. novae pag. 106.
)
Li-
brum ipfum Gerberti de rationali & ra-
tione uti
,
pramiiffa eadem cum praefa-
tione edidit Bernardus Pez Tom. 1.
anccdotor, parte 2. pag.
149.
Hocfcri-
ptum refpicit Fr. Benzonms
,
cum ait
:
Logica cum volvis
,
quid tu
,
Ger-
berte
, rcfolvis ?
Hinc orbi toto t-e prxfert tertius Ot-
to .
Accepta folutione de rationc uti & ratio-
nali
,
Gerberto refolutori
pofi
Ravennam
placuit Romam dare
,
donum videlicet Im-
periale . Hax Benzonius lib. 1, hiftoria?
cap. 15. in Joan. Petri Ludevvig reli-
quiis veterum monumentorum Tom.
IX.
p. 249. & in M^nckenii Tom. 1.
fcriptcr. Germ.
p. 980.
Epijiola ad Sallam
,
Epifcopum Ur-
gellenfem
An. 100 1. & ad Odonem E-
pifcopum Gerundenfem An. 1002. fcri-
pta
,
in Baluzii appendiee ad Marcam
Hifpanicam
p.
957.
feq.
Epiflola ad Adelboldum de caufadiver-
fitatis arearum in, trigonoa-quilatero
,
T I S L I B. VII.
45
Geometrice Arithmeticequc expenfo .
In laudati Pezii anecdot. T.
3.
parte
2.
p,
82. 84.
Geometria divifa capitibus
XCIV. id.
p. 7.
82.
Libellus de fanguine & corporc Domi-
ni id. Tom. 1. partc 2. pag,
133.
148-.
Incip,
flcut
ante nos dixit quidam Sa-
piens . ediderat fed fine nomine auclorii
Lud. Cellotius appcndice ad Hift. Go-
defchalci Parif.
165 5.
fol. & fub Heri-
geri Abbatis Laubienfis nomine Mabil-
lonius prolegom. ad part. 2. Sec. 4.
Benedicdin. Sed ex fide Gottvvicenfis
Codicis
,
Gerberto eum Pczius reftituit
.
Atla Synodi Rcmenfis An.
992.
apud
Centunatores Magdeb. Centuria X. cap-
9. pag. 246. oppugnata a Baronio ad
iilum Annum num. 9, feq.
Sermo apologeticus in Concilio Mofo-
mcnfi An.
995.
editus in Aclis illius
Concilii & m Centuriis Magdeburg,
Tom. 3. p. 279. apud Baron. ad An~
num
qcj^.
atque iueditis perperam a
pEadtantiilimo Caveo accenfitus
.
Rythmomachia edita Lipfia: 1616. foL
cum gloriofiff. Principis Augufti
,
Lu-
neburgenfium Ducis libris IV". de ludo
Schacchorum ,
Vita
&
'
paffio
S.-Adalbcrti XJrfiai
,
Co-
mitis Rofembergi , Pragenfis Epifcopi
,
Gnefenfis Archiepifcopi & An.
967.
Martyris , Boemorum
,
Hungarorum
,.
Polonorum
,
Prufforum Apoftoli , edita
ab Abrahamo B^ovia ex Codice Cafi-
ncnfi Rom. 1629, fol. una cum Sylve-
flro II; Camo Aquitano a Magia & a-
liis Calumniis vindicato :
( b) &. in ap-
pendice ad tomum XX. Annalium
,
Rom. 1641. fol. Georgius vero Flen-
fchenius
,
qui eandem Vitam edidit ex
Codice Pragcnfi in Aclis. Sanctor. T,
3.
April. 23. pag. 178. Gerberti eam
effe negat
,
quanquam monitu ejufJem
fcriptam eique dicatam non dimtetur
a monacho quodam SS. Bonifacii & A-
iexii . Eadem Bohuslai Balbini efl fen-
ten-
(*)
Hadr. Valefius notis ad Adalberonem pag. 1^78. fol. Vide Ephen-ierid.is eruditorum Parifien»
390. feq. fes iJIius aani pag.
33;.
O)
Hsec apologia gro Sylveftro II, recufaRcm.
4
6 BIBL. MEDI/E ET INFIMJE
tentia
,
qui hanc vitam in Bohemia
fancla legendam offert. decad. i. Mi-
fcell. Hiftor. regni Bohemise Iibro quar-
to . Praga? 1682. fol. Sine nomine au-
cToris vulgavit etiam Canifius T. V.
parte 2. Antiq. LecT. pag 332. (
edit.
novx T.
3. p. 45.
)
Dodecajtichon h\ laudcm Severini Boe-
thii apud Baronium ad Annum 526.
n. 18.
Sed quam idem memorat Baronius
ad An.
992. n.
9.
Altcrcationcm cum Leo-
ne nuncio Paps Johannis XV. nondum
edita efl quod fciam : uti nec liber de
Rhetorica
,
aut quem de compofitione A-
firolabii compofuit tefte Ludovico Jaco-
bo
p. 214. BibL Pontincice . De fiudio
Cujus ad obfequium coiere Duces
,
bo-
nus omnis
Qiicm coluit
,
fate Cafaribus
,
monu-
menta doloris
Cxfar Lothari prxtendis luce fecunda
Terrifici Martis quod erat confpeclus
in
aflro .
Et Ducis Frederici :
Francorum placito nomcu tulit hic
Frederici
,
Quem proavi fuderc Duccs a fangui-
ne Regum :
OJficiis meritifique parem fopor ulti-
mus haufit
,
Mercurii cum celfa domus tibi Phoc-
be maneret .
*
Praeter epiftolas omnes hic indicatas
fcientiarum Mathemathicarum quo Ger- aliam vulgavit Baluzius in libeilo de
bertus pro illa £tate ad miraculum ef- correcTione Gratiani . Data vero efl il-
floruit
,
Joan. Wallifius cap. 4. Al- la ad Abbatem quemdam excnfatque
gebra? (ux Tom. 2. Opp. pag. 16. feq. fe a crimine fimonice de quo accufaba-
ubi etiam de illius Abaco atque Algo- tur cum Romanum Pontificatum affe-
rythmo
,
five libro de numerorum divijio- cutus eft . Vide Baluzium ibid. & fcri-
ne quem fcripfit Magiitro in Hifpania ptores rei Iitterarix GalHcana Tom. 6.
ufus Jofepho fapiente
,
qui & ipfe libel- pag. 26. prxfat.
lum de multiplicatione & divifione Joannes Gerbrandus de Leydis five Lei-
compofnerat . De eodem Gerberto plu- danus
,
Prior Carmelitarum Conventus
ra Gvilelmus Malmesbur. lib. 2. hifl. Hariemenfis diem obiit Anno
1 504. Ita-
Anglor.
p. 64. 65. ubi intcr alia : vicit que Chronicon Egmondanum five Ab-
fcientia Ptolemxum in Aflrolabio
,
Al- batum Egmundenfium Annales
,
quoscum
kindum
(
a ) in Afirorum interjlitio
,
Ju-
Theodcrtco a Leydis aliifque vulgavit
lium Firmicum in fato . Ibi
(
in Hif- Antonius Matthams Lugd. Bat. 1692.
pania
)
quid cantus & volatus avium 4.
(
c
)
oportet ab alio effe continua-
portendit
,
didicit . Ibi excire tenues ex tos , nam a S. Adalberto ab A. C. 690.
inferno figuras
: ibi pojhemo quicquid vcl progrediuntur ufque ad Annum 1
5
1 <5-
rtoxium vel falubre curiofitas humana dc- Prceter rem quoque hic Joannes Ordini
prehendit . Nam dc licitis artibus
,
Arith- Praedicatorum adfcribitur
,
cum ^Car-
metica
,
Mufica
,
Geometria nihil attinet melita fuerit
,
tefteque Trithemio Hi-
dicere
,
quas ita ebibit
,
ut infcriores inge- jloriam Ordinis Carmelitarum tradide-
nio
fuo oflenderet
,
& magna indujhia re- rit libris X. notus pneterea Hiftori.r
vocaret in Galliam
,
omnino ibi jam pri- Hollandenfium quam deinde retracTavit
dem obfoletas . Abacum certe primus a (d) diligentioreque fludio fcripfit Chro-
Saracenis rapiens
,
regulas ded.it
,
qux a nicon Holl.i.idix Comitum & Epi/coporum
fudantibus abaciflis vix intelliguntur . UltrajcBenfium a S. Willibrordo ufque
Epitaphium
,
Lotharii Regis Galli& ad Annum 1480. Lucem hoc vidit ex
An. 986. extincTi, a Gerberto pofitum
Andrea? Schotti Bibliotheca in limine
hoc fertur :
( b
)
tomi primi fcriptorum de rebus Belgi-
cis
,
(_a~) Ita Ies;e ctim Wallifio pro Aleandr^ttm .
{ff~) Apud Pithoeum XII. Scriptor. p. 525.
(c) Bibliotheque univerfelle T. XXIII. pa». 14.5.
{d') Adrian Pars in Iadice Batavico p. 90.
LATINITATlS L I B.
VII.
47
editorum a Francifco Svveertio
,
Frijingcnfem Ottoncm
,
fratrcm regis Chtt-
1620. fol. Cxtera ejus apud
CIS
,
Francof.
Alegrium ,
Valerium Andream
,
Svve-
ertiumque in Athenis Belgicis referun-
tur : PojHlla Qiiadragejimalis
,
clc Pajjio-
nc Domini . Scrmones de tempore & de
Sanclis
,
tcfiivales & hycmales , De fcjlis
Deiparx . Dc B. Virginis doloribus . Li-
ber exemplorum B. Marix . Qollationes
Santiorum .
Gcrhous
,
Gerohus
,
Gcrochus
,
Ordinis
Canonicorum Regularium S. Augufti-
11 i, Prxpofitus Reichersbergenfis ia Ba-
joaria ab Anno 1132. ad 1169. De ejus
vita & laudibus multa in Chronico
Monafterii Reichersbergenfis pag. 226.
fcq. quod in Anno 1194. definens , ex
Chriftophori GevvoJdi editione Mona-
chienfi 161 1. 4. recudi nuper curavit
illujftris Johannes Petrus Ludevvig
,
To-
mo 2. fcriptorum de rebus Bambergen-
fibus
,
Lipfia? 17 18. fol. In ilJo Chro-
nico de fcriptis Gerhoi pag.
257. ( 904.
)
hoc legitur teflimonium : Quomodo vcl
qualxter
,
aut quantum dilcxcrit omnem
jujlitiam & omnem viam iniquitatis odio
habuerit
,
legcntibus & fcire volentibus
,
patet in diverjis opufcuiis fuis
,
quae fcri-
pfit ad Papam Innocentium & ad Pa-
pam Eugenium & ad Dominos Cardi-
nales , & in aliis opufculis ad diverfos
fcriptis , Similiter & in Epiftolis fuis
patet
,
quas ad diverfos divcrfis tcmpori-
bus fcripfit
,
qu£ etiam fere omnes adhuc
inveniuntur in regiftro & Epifiolario fuo
libro in duobus voluminibus . Pro de-
jenfione quoque fententia de gloria homi-
nis in Dcum aifumpti & in Deum na-
ti
,
in qua diverfos &graves contraditlo-
res atque impugnatores femper per omnem
vitam fuam a juventute habuit
,
fcripfit
diverfa opufcula & Epifiolas . Primum
hac de caufa ,
autloritate Romanorum Pon-
tificum
<&
Dominorum Cardinalium
,
&
aliorum plurimorum
Patrum
,
quividcban-
tur column£
ejfe
in
Ecclefia eo tempore
,
fecit expofitionem Pfalmorum in otlo
voluminibas
,
fcripfit
&opufculum contra
difcipulos Petri Abailardi ad Epifcopum
onradi
,
& ad ipfos Frifingenfes
diverfz
opufcula & fcripta . Item piurima
fcripta
ad Epifcopum Pragenfem
Danielem
,
libellum de fide rogatu Domini
Henrici
Cardinalis Presbyteri . Opufculum
ad Pa-
pam Adrianum
(
IV.
) Dialogum inter
Gratcos & Latinos . Libelium de glori-
ficatione filii hominis ad Archicpifcopum
Saltzburgenfem Eberhardum . Novifjhne
opufcula ad.Papam Alexandrum (III.)
& ad Dominos Cardinales
,
& ad Epi-
fcopum Babenbergenfem Eberhardum le
eadcm re . Prxtcrca alia multa ad diver-
fos fcripjit
,
quos omnes commcmcrare lon-
gum
efifet . Ex his edita hujus Gerhoi.
exfiant :
Liber de gloria & honorc Filii homi*
nis
,
five de glorificatione Naturx huma-
n£ in Chriflo
,
ad Hermannum
,
Epi-
fcopumBrixienfem
,
in Bernhardi Pezii
Tomo 1. Anecdotorum
parte 2. pac
164. 280. In hoc libro fuorum in Pprl-
mos commentariorum
meminit pag.
163.
351. & libelli de novitatibus
fui tempo-
ris pag. 169. nec non opufculi de Fide
in illud : Mulierem
fortem quis inveniet ?
pag. 170. & opufculi ad Papam Hadria-
num IV. pag.
256.
Liber contra duas
hxrefies Nefloriano-
rum
,
& excommunicatos
Presbyteros
eorumque Sacramenta
admittentium
,
ad Godefridum
,
Abbatem
Admonten-
fem, pag. 285.
314. Huic Jibro infer-
ta pag.
297. Epiftola Hugonis
Radin-
genfis
,
inftituens
probare
, Sacramenta
Presbyterorum
depofitorum
nulla efTe .
Epijlola ad Ebcrhardum
, Epifcopum
Babenbergenfcm
,
quomodo fecundum
Hi-
larium gloriricaturus
Filium Pater
fit
major . ibid. pag.
317. 326. In Codice
(a) Heilsbrunnenfi
fcriptor
hujus Epi-
ilolx vocatur Gerhardus de Richensber-
ap
EpifioU quatuor pag.
329.
334. In
quibus memoratfcriptum fuum de Qjix-
jiionibus Grxcorum & Latinorum
,
pag.
33°-
Syntagma de Henrico IV. & V. Impe-
(<») Johannes Ludovicus Hockerus pag. 47.
MSS. Heilsbrunn.
BlBl. MEDIJ£*ET INFIMJE
& Gregorio VII. nonnullifque
bitus A. H50.
Conventus
Ratisbonen-
fis
48
ratoribus
,
infecutis Pontificibus Romanis
,
vulgatum
a Jacobo Gretfero Ingolftadii 161 1.
4.
& recufuin in Tomo fexto Gretferi
Operum .
Vit.e Abbatum Formbacenfium , Be-
rengeri & Wirntonis
,
Ordinis Benedicti-
ni
,
in laudati Pezii Anecdotis Tomo
1. parte 3. pag.
399.
420.
Liber de adificio Dei
,
feu de ftudio
& cura Difciplina? Ecclefiaftica?
,
fide
& officio
,
ac diligentia Epifcoporum
,
& aliorum Clericorum
,
quorum con-
ditionem non infcriorem vita Mona-
chorum effe docet
,
id. Tom. 2. parte
2. pag. 225.
436.
ad Chunonem Ratif-
ponenfem Epifcopum , & illo defuncto
ad Presbyterum (
Arnonem .
)
Liber Epiftolaris ad Innocentium II.
Pontificem Maximum
,
de eo quid
diflet
inter Clericos Seculares & Regulares .
ibid. pag.
439. 504.
Expofitio in Pfalmum LXIV.
( LXV.
)
five liber de corrupto Ecclefix ftatu ad
Eugenium III. Papam
,
in Baluzii Mi-
fcellaneis pag. 63. 235.
praemifla poft
Eugenii obitum Epiftola ad Henricum
,
Presbyterum Cardinalem
,
fubjunclifque
pag. 236.
Eugenii litteris Gerhoi fcri-
ptum approbantibus : quo multa fcitu
digniffima contineri Baluzius annota-
vit . Inter alia non laudat Gerhous
,
quod pro Ecclefia Romana ccepiffer Cu-
ria Romarut nomen frequentari .
Traclatus adverfus Simcniacos
,
capi-
te mutilus , in Edmundi Martene To-
mo V. Thefauri Anecdotorum pag.
1459. 1496,
In opere de inveftigatione Anticbrifti
Gerhoum Folmari Neftorianifmum op-
pugnaffe notat Stevartius
,
propius i-
pfum ad PutberijLvum ubiquitatem ac-
ceffiffe conqueitus . Vide Tom. 26. Bi-
bliothecae Patrum Lugdunenfis
p. 240.
& fupra in Folmam .
Contra Gerhoum hunc rigidiorem in-
feftatorem Clericorum fecularium
,
Iia-
quo Marcus
Hanfitzius
Tom. 2.
Germanise facra;
p. 228.
*
Non omit-
tenda hic eft epiftola
Eberhardi Bam-
bergenfis Epifcopi ad Eberhardum
Salz-
burgenfem
Archiepifcopum
adverfus
Gerhoum fcripta
,
quod docuerit, di-
vinitatem in Sacramento
altaris a fumen-
tibus vorari
,
ac
Cbriftum qua bominem-
Patri xqualem
ejfe . Tum & alteram
eiufdem Eberhardi ad
Salzburgenfes
Prsepofitos
,
quibus fcripta fua adverfus
Gerhoum difcutienda
tranfmittit . I-
tem alia ejufdem epiftola ad Anony-
mum
,
qua expendit
fententiam Ger-
hoi de gloria filii hominis . Tres hafce
epiftolas evulgavit P. Pez in cod. Di-
piomatico pag.
444.
&c.
Sunt ibi
praeterea epiftoke quzedam
Gerhoi hic
nequaquam
indicatae a Fa-
bricio, quarum prior eft ad Abbatem
Vindbergenfem
narrans quid geftum fit
in fua cum Berhardo
Bambergenfi di-
fputatione . Tota colledtio epiftolis con-
ftat XXIV. quce fere omnes Gerhoum
au&orem habent
,
quaedam vero ad
eumdem Gerhoum fcriptx funt
.
Gerlacus Petri
,
infra
,
Petri .
Gerlandus
,
fupra
,
Gerardus cum Be-
rengario faciens
p. 38. feq.
Germanus Autifliodorenfis
Epifcopus
ab Atmo 41S.
3^448. (a) fucceffor S,
Amatoris
,
cujus vitam vide in Aftis
Sanclorum Calendis Maji pag.
57.
59.
& vitam Germani ipfius Tom.
7. Ju-
lii
31. Sammarthanos Tomo 2. Gallia2
Chriftianas pag. 267. fupra
Conftantinus
Lugdunenfis Tom. 1. pag.
423. & Eri-
cus Tom. 2. pag. 106. Quanquam pro
Fide Chrifliana & adverfus Pelagianos
in Bntannia atque in Galliis ftrenue
traditur Jecertaffe
, fcriptum tamen
Germani hujus nullum exftare compe-
ri
.
Germanus Parifienfis ab Anno
555.
ad
576. Archiepifcopus
,
Synodis Pari-
fienfibus An.
557. (
b
) &
573.
pra?fuit .
Ejus
C<j)
Vide Henrici Norifii Iiiftoriam Pe!a?ianam V. 313. Carolum le Cointe Tomo r. Annalium
lib. 2. cap. 12.
p.
166. feq. Tillemont. Tom. XV.
Francorum pag. 825. feq. Sammarthanos Tomo 1,
(£) Vide Sirmon !um Tomo 1. Concil. Gallia: pag.
404.
L A T I N I T A
Ejus Epiftola
ad Brunechildem
,
Reginam
Galliae ,
de revocando a belli confilio
Conjuge
Sigeberto Rege adverfus fra-
trem
Chilpericum
,
apud Sirmondum
Tomo
i: Concil. Galliae Tom. i: pag.
355.
& apud Labbeum Tomo V.
p.
923.
Harduinum in appendice Tom.
3.
pag. 2083. Coletum Tomo VI. &c.
Miffa
propria Germani Epifcopi
,
ne-
fcio cujus , MSta in Bibliotheca Bod-
Jejana memoratur in Tomo fecundo V.
C. Georgii Hickefii inter Codices MStos
librorum fcptemtrionalium p. 83.
Richardus de S. Germano
,
fcnptor
Chronici rerum per Orbem gcftarum ab
exceffu Gvilelmi
,
Siciliae Regis
,
five
ab Anno n89. ad 1243.
editi ex Bi-
bliotheca Caflmenfi a Ferdinando U-
ghello , Tomo tertio Italix facrs
(
e-
ditionis nova: T. X. )
inter anecdota
p. 173. 242.
Annales Gcmrodenfes ,
fupra
,
Andfeas
Hoppenrodius . T. 1.
p. 94.
Gero
,
vide
,
Kero .
Gerpo
,
vide
,
Guerro .
Joannes Charlerius de Gerfon five Ger-
fonus
Dotlor & Cancellarius Academix
Parifienfis , virtute cordata atque eru-
ditione memorabilis
,
rebus humanis
valedixit Lugduni
,
delunclus in cxilio .
An. 1429. a'tat. 66. 12.
Jul.
Vide Her-
mann. ab Hardt Tom. 4. p. 1583.
feq.
Caufas quare Cancellariam dimittere
libenter voluit , exponit Tom. 4. edit.
Dupin. pag. 725.
Vide & de extrcmis
ejus Tom.
3.
pag. 760. feq. &
765.
Natalis Alexander
,
cum Wenera&ilem
& Chriftianifimum Dochrem appeliaffet
Gerfonem
,
notatus eo nomine a Cen-
foribus, lta fe defendit Tom. VII. Hi-
ftor. Ecclcf. pag. 92. Hos ne titulos ho-
noris Gerjonio invident ? Chriftianiifimi
Doc^oris nomine non a mc primum
inft-
gnitv.s ejt
,
fed a multis feculis ita cele-
bratu . Sic ipfum appellat Nobilijjimum
Tom. III.
£a~) Ut libros qi:atuor de Confolationft Theo-
lo?
:
?, Boethii eNcmplo fcriptos Tom. i. pag. 130.
Ca?ter,i exfl lt pli
,
'>iie romo uar
- is Du-
pinianie, [».
5
1 in Ma S - t. feq. ubi
j'amilia.m lut I libri inae five de S.
Jofepho fponfo Maria;
;
• Gallica
T I S L I B. VII.
49
Capitulum Primatiaiis
Ecclcfu
Lupftunen-
jis
,
in Epiftola ad
Bafdeenfem
^Epifco-
pum An. 1 504. fcripta . Eft profecro
,
in-
qv.it
,
ejus doclrina fana
, clara
,
falu-
bris & devota
, & inter
caeteras ad pel-
lendos animi morbos aptifiima
, ufque
adeo
,
ut jatn Chriflianifjimus Docior Di-
vus Gerfon paflim nominetur . Sic li-
cuit Religiofis fodalitiis
,
Doclores
fuos
variis honorum titulis exomare
,
hunc Sub-
tilem
, iftum Irrefragabilem
,
hunc Fun-
datiffimum
, iftum Illuminatum
,
hunc
Dulciilimum
,
iflum Ordinatiifimum
,
hunc Facundum
, iflum Profundiilimum
,
illum Refolutiilimnm Doclorcm appellan-
do . Quidni liceat Venerabilem Gerfonium
,
fantlimonia non minus quam doclrina in-
figncm
,
qui
ftrenuam Ecclefta
,
tempore
Jchifmatis
,
navavit operam
,
quem
poft
0-
bitum miraculis claruijfe
,
eitata Lugdu-
ncnjis Ecclefia littcrx
tcflantur
, ipfeque
Odoricus Raynaldus agnofcit ad
Annum
1430.
num. 22. Docloris
Chriftianiffmri
nomine cclebrare? Plura Gcrfonis
,
five
Jarfonis, ut T. 2.
p. 171. vocatur , elo-
gia e Synodorum & celeberrimorum
Doctorum fuffragiis collegit
Joan. Lau-
nojus de frequenti Ccmmunione c. III.
pag.
37.
feq. cap. VI. pag.
90. feq. &
in Hitforia Gymnafn Navarrei pag.
509.
532.
qui de Gerfonis etiam vita dili-
genter diiferit pag. 480. feq. Digna lc-
clu etiam quae uberius de vita ejus pra>
. ter Dupinium commentatus eft V. C.
Hermannus ab Hardt in parte
quarta
tomi primi hiftona- Concilii
Conftan-
tienfis
,
in quo ipfo oprime meritum
Gerfonem docet
.
Quam plurima fcripfit
Gerfon foluta
oratione
,
quadam ctiam Carmine :
( a
)
iion pauca Gallice (b) quoque : Lati-
na fapius in plures colledxa tomos Iu-
ccm viderunt .
1. Arg'T;torati per Joannem Geiler
Keiferberg"ium 1488. fol.
3. Vol. cujus
G cdi-
etiam qutedam in edit. nir. i.i.
(_ )
Sermones e Gailico translatos Latine per
Joannem Biif^oicum Theolog.im
, aliaque pag.
303. memorat Launojus
p. 506. feq. Gymn. Na-
varr.
5
o
BIBL. MEDI2E
editionis ordinem & fcripta perfequun-
tur Gefnerus , Simlerus , Frifius in Bibl.
& Poffevinus
,
apud quem habes etiam
Catalogum fcriptorum Gerfonis quem
frater ejus mifit ad Anfelmum Mona-
chum Cceleftinum . Maxima pars Ar-
gentoratenfis editionis etiam per titu-
Jos fuos & librorum initia exponitur a
Trithemio cap.
755.
Hac editio recufa
Argentor. 1494.
& Bafiles : atque ap-
pendix
,
ex Wimphelingiana
(
de qua
mox )
editione
,
A. 1502.
2. Spirse 1499.
per Jacobum Wimphc-
lingium
,
fol. quatuor partibus
, cujus
editionis ordinem & fcripta ftngula ex-
ponit
,
Wimphelingii etiam praemiffa
proefatione Launojus in hiftoria Gymna-
fii Navarrei pag.
495.
feq. Eadem pra>
fatio Tom. 3. edit. Dupinianx
,
pag.
898. fed pro A. 1401. ibi legendum
1501. Wimphelingiance editionis vefti-
giis inftitere Bafileenfis A.
1
5 18. Pari-
fienfis A. 1521.
3.
Editionem Parifienfem A. 1606.
fol. curatam ab Edmundo Ricberio
,
&
fimiliter quatuor digeftam partibus , re-
cenfet Caveus
,
& ante eum Labbeus
Tom. 1. de S. E. pag. 566. 582. Idem
dolet nullum fatis in his editionibus
obfervatum ordinem
,
fuadetque Ger-
fonis opera diftingui in partes fex
,
Hie-
rarchica
,
Moralia
, Myflica ,
Dogmatica
,
Concionalia & Mifcellanea .
4.
Placuit ab eo tempore Clariffimo
Viro Ludovico Ellies Dupinio luculen-
tam Operum Gerfonii editionem dare
,
excufam Amftelod.
(
licet titulus An-
tvverpiam pneferat
) 1706. fol. cafti-
gatam, tomis quinque
,
quorum primus
poft Vitam Jo.
Gerfonis & Gerfoniana
de facie rerum illius statis
(
a
) & de
Gerfonii docTxina ac fcriptis eruditas
differtationes
,
comple&itur Opera e-
jus dogmatica , de Religione ac Fide :
Secandus fpeftantia ad Ecclefiafticam
Tta^n&tM
, difciplinamque . Tertius Mo-
ralia cum afceticis fcriptis atque ho-
miliis . Quartus exegetica & mifcella-
£fl) Afta Erud. 1706. pag.
291, feq. Bihlioth.
1707. p. 303.
ET INFIMJE
nea
,
fcriptaque verfibus . Quintus
deni-
que mantiifc loco adjunftus
complecli-
tur Joannis Parvi
juftificationem
Ducis
Burgundis
,
fuper ca^de Ducis
Aurelia-
nenfis A. 1407. commifTa & Afta Con-
cil. Parif. A.
1413. fq. &
Conftant.
141 5.
(
Confer Hardtii
Hiftoriam
T.
3. & T.
4. p.
337.
388. 728.
) aliaque
monumenta fpedlantia ad condemnan-
dam fententiam Joannis Parvi
,
qui ty-
rannum a quolibet jure occidi
docue-
rat
.
Ha:c operum
Gerfonianorum
edi-
tio optima
,
diftindle atque
accurate
recenfetur ab Oudino Tom.
3. p. 2269.
feq. ut actum agere mihi non liceat
.
Ad fratrem fuum Nicolaum
Calefti-
num de altero fratre fuo Johanne
,
in
eundem Ordinem recepto
, Gerfonis
E-
piftolce leguntur Tom.
3. edit.
Dupin.
pag.
741.
feq. Dialogus cum
Sororibus
,
Gallice pag. 805.
Nonnulla Gerfonis fcripta
recenfita
a Goldafto in Monarchia
Imperii
, ut :
De excommunicationis
valore
Tom. 1.
pag. 248. 250.
De poteflate Ecclefia/lica & origine
ju-
risac legum Tom. 2.
( al.
3.
)
pag.
1384.
Concordia quod plenitudo
poteftatis
Ecclefiafticaj fit in fummo
Pontifice
&
in Ecclefia
p. 1405.
Senno
fuper procejflonibus
facicndis
pro
viagio Regis Romanorum
( Sigifmundi
)
ad Petrum de Luna
( Benediftum
XIII.
)
pag. 1406.
Libellus de auferibilitate
Papje
pag.
1411.
_
De modo habendi
fe tempore
Schifma-.
tis pag. 142 1.
De dijfuliis & fchifmatibus
prxteritis
p. 1424. fub Theophori
nomine .
De unitate
Ecclefiaflica
p. 1426. De
flatibus Ecclefiaflicis
p. 1431.
De modo vivendi omnium
fidelium pag.
1438.
Sermo de tribulationibus ex
defctluofo
Ecclefiaflicorum regimine
p. 1441.
Tres TracTatus de Schifmate pag.
1448.
1450.
1454. Trilogus
p. 1494.
Ser-
choifie Tom.
X.
Nova litterar. Germania?
An.
L A T I N IT A
Sermo coram Papa apud Tarafconam
p. 146 1. Quatuor Confiderationes de
Pace pag. 1470.
EpijioU du,c pag.
1474.
totidemque
Sermones coram Alexandro V. p. 1475.
& Benediclo XIII. p. 1482.
Propofitio coram Anglicis
p. 1488.
Difceptatio mendicitatis & proprietatis
P-
I5°7-
Sermo vigilia Dominicx Paimarum pag.
1510.
An liceat a Papa appellare
p. 151
5.
Libelli duo contra Petrum de Luna pag.
1518. 1521. Hactenus apud Goldaftum .
De Simonia abolenda emendatius &
integrius edidit Hermannus ab Hardt
T. 1. hifloria? Confilii Conftantienfis
parte IV.
De modis uniendi ac reformandi Eccle-
fiam in Concilio Univerfali
,
ad Petrum
de Alliaco
,
fcriptum A. 1410. ibid.
parte V. cum laudati Hardtii com-
mentatione de emendationis EccIefiafH-
cx difciplinae a Gerfone defiderataz fa-
tis in Germania fub Sigifmundo
,
Al-
bzrto
,
Friderico III. & Maximiliano
Imperatoribus .
Oratio habita in Concilio Conflanticnfi
y
tertio die a fuga Joannis XXIII. id.
T. 2. pag. 165.
Oratio propemptica An.
141
5. ante Iter
Sigifmundi Imp. in Hifpauiam id. pag.
469. 484.
Demonjiratio
,
Petrum de Luna
T
five
Benediclum XIII.
effe
hxreticum & Pa-
pali dignitate exuendum . id. pag. 566.
5
8
7-
De probatione Spirituum . id. Tom.
3.
p. 28. adde cmce notavit celeberr. Hard-
tius Tom-4. pag.490.
Judicium de protejlatione & revocatio-
ne in ncgotio
fidei ,
ad eluendam hxrefeos
notam . id.
p. 39.
Epiflola ad Vinc. Ferrerinm Ord. Prxd.
feclce Flagellantium
(
flagellantibus fave-
bat
,
quod eorum erronea dogmata ignora-
bat
)
patrocinantem An.
1417. id.T.
3.
pag.
95.
(<») Prsf. ad Tom. 1. §. 4.
T I S L I B. VII.
51
Judicium de dogmatibus Matthxi Gra-
bonis id. p. 113.
Con/tlium de caufa Bohemorum &
Ja-
cobi de
Miffa fuper Communione fubutra-
que
,
ubcrius difcutienda . T.
3.
pag. j66.
De potejlate Ecclefiajlica . Tom. VI.
pag. 78. Confiderationes XIII. ut in
Gerfone Dupinii Tom. 2. p.
226.
Laudatus Hermannus ab Hardt
(
a
)
notat prima' editionis operum Gerfo-
nis
,
tribus voluminibus conftantis &
An. 1488. vulgata;
,
quartum veluti vo-
lumen habitum quod ante quadrien-
nium lucem viderat Colonia? 1484.
per
Joannem Koelhof de Lubeck
,
licet nul-
la Gerfonis complexum fcripta
,
fed a-
liorum virorum doilorum qui circa i-
dem tempus de fimilibus argumentis
fcripfere , Henrici de Hajfia ,
Henrici
de Hoita
,
Wilhelmi Orem
,
Johannis Hus
& Theodorici Urie . Neque horum fcri-
ptorum ratio habita in quarto tomo (i-
ve appendice quam Wimphelingius ad-
junxit .
Tribui etiam folent a nonnullis Joan-
ni Gerfoni
,
prxclari libri quatuor de
imitatione Chrifli ,
ut in Codice MS.
exarato Anno 1466. Florentia? , de quo
celeberrimus Montfauconus p. 373.
Dia-
rii Italici
,
& in editionibus antiquis
fme loco & anno , atque Mediolanen-
fibus 1488. Venet. 1488. 1501. 1518.
Parifienfibus 1489. 149
1. 1500. 1513.
151
5. &c. nec ncn ab interpretibus
Florentinis qui in linguam Hetrufcam
tranflulere ,
Antonius de Filicaja An.
15
10. de quo Julius Niger p. 59.
Hi-
floriae fcriptorum Florentinorum
.-
&
Lambertus Cajetanus Ponfampierius An.
1723. Sed in nulla leguntur operum
Gerfonis editione
,
nec illis annumeran-
tur in Catalogo
( b
)
quem fcripfit &
ad Anfelmum Ord. Cceleftini Mona-
chum mifit frater ipfius Gerfonis : &
Gerfonem
,
qui Monachus non fuit , au-
ftorem non e(fe probat Joannes Launo-
jus in libro remarques Jommaires pag.
9<5. feqq. & Virginius Valefchi contra
G 2 Pon-
(£)
Exftat apud Poffevin. T. 1. apparatus . pag.
883.
5*
Ponfampierium . Itaque aliis
,
ficut Bel-
larmino de fcriptoribus Ecclefiafiicis
,
probabilius vifum fuit auctorem effe
Joanncm
Gerfen (a.\.Geffen vel de Gefja-
te
)
quem faciunt Abbatem S. Stepha-
ni Vercellenfem Ord. S. Benedicli ab
Anno
1230. ad 1245. Huic Gerfenio
tribuit infcriptio MSti Codicis in Mo-
naflerio Aronenfi , ,
(
a
)
quod olim fuit
Monachorum
S. Benedicli
,
deinde do-
mus Novitiorum Societatis jefu : atque
hine editiones Conftantini Cajetani Pa-
rif. 1616. 12. Francifci Valgravii Pa-
rifienf.
1638. 12. Francifci Delfeau ibid.
1674. 8. ne dicam de fcriptis quam-
plunmis
,
hac de controverfia editis
,
qua? referre hcebit infra in Thoma Kem-
pifio . Sub ejufdem Gerfenii nomine Ber-
nardus Pezius Tom. 1. anecdotorum
pag.
565. 650. e Codice Mellicenfi vul-
gavit libritm quem infcriptio aurcum
vocat
,
in tres partes divifum de pro-
fejfione Monacborum
,
fed fiylo qui pla-
ne diverfus eft a libris de imitatione
Chrifti .
*
Dum Vienna? in Auftria a-
gerem
,
luftraremque vetuftos codices
celebris Abbatiae S. Marix ad Schotos
Ord. S. Benedicii
,
incidi in fcriptum
quoddam breve ex ipfa
,
ut quidem e-
go conjeclabar
,
Gerfonis manu profe-
Sum
,
difputatiunculam quandam fe-
rens an fcilicet , liceat de abfente detra-
here . Hanc ego quidem non defcripfi
,
cum per tempus non liceret
,
fed ad-
notavi titulum atque pofirema illius
verba
,
infpefturus per otium num reipfa
differtatiuncula hazc inter edita legere-
tur . Exftare dein fcriptum quoddam
fimile animadverti inter opera Gerfo-
nis a Dupinio recufa tom. 2. p. 3. p.
473.
& quamquam exordium utrimque
fit idem
,
adhuc tamen poftrema verba
diverfa effe comperi
,
nam manufcri-
ptum fic definit : nulli in contcmptum
,
quas verba in editis fruftra qu?efivi .
BIBL. MEDIJE ET I NF I MJE
nenfe hoc fcriptum ab editis difcrepa,-
re
,
neque huc ufque lucem afpexiffe ,
Quod vero judicaverim ipfam effe Ger-
fonis mauu defcriptam lucubrationem
,
fecit ipfe ejus titulus ita expreffus :
Jo-
hannes Gerfen Sc. quod interpretabar r
Joannes Gerfen fcriptor . Num ego fal-
fus fim conjeclor , viderint do£H .
S. Gertruda five Gertrudis
,
gente no-
bilis
,
Abbatiffa Ord. Bened. foror S.
Mechtildis Sec. 13. (
b ) hoc loco prx-
tereunda erat mihi
,
quia Germanice
( c
)
fcripfit : fed locum hunc dare ilh
pace Leclroris volui
,
quoniam Latine
verfae exftant Joanne
Juflo
Lanfpergio
Carthufiano interprete
,
libri quvnque
infinuationum Pietatis
,
editi cum Vita
ejus Parifiis 15 13. 1578. 8. Colonige 8.
& Paderbornx
,
ut Italicam verfionem
omittam
,
vulgatam Venet. 1588. 8.
Quantum tribuendum ejus vifionibus,
docet B. D. Joan. Henrici Feufiingii
Gynxceum haretico fanaticum
p. 315.
Alia Gertrudis de Ooflen. defuncTa Dei-
phis An. 1358.
de cujus Vaticiniis A-
cla Sanclor. T. 1. Januarii 6.
p. 351.
feq. Alia foror Caroli M. de qua AcTa
eadem Tom. 2. Martii 17. pag. 602.
feq. & vita Gertrudis Nivellenfis Ab-
batiffae in Brabantia
,
quae An. 646. o-
biiffe traditur, id. pag.
594.
feq.
Gervafius Dorohernenfis iive Cantua-
rienfis ,
Ord. Bened. circa Annum 1200.
de quo pofi Lelandum cap. 216. Ba-
leum III. 48. Pitfeum pag. 168. Selde-
nus Tom. 2. Opp. pag. 11 60.
(
prref.
ad X.fcriptores Hift. Anglise pag. XLII.
feq. )
Ejus de combuflione & reparatione
Cantuarienjis Ecclefi.c An. 1
174.
feq. pro-
diit edente inter illos decem fcriptores
Rogero Tvvifdeno
,
Lond. 1652. fol.
pag. 1289. 1303.
Imaginationes five de-
fcriptio difcordiarum inter monachos Can-
tuar. & Balduimim Archiepifcopum poft
Annum 1184. feq. ibid. p. 1303. 1334.
Sufpicor igitur
,
nec immerito
,
Vien- Chronica rcrum a Britannis
,
Saxonibus-
(_a
")
Adde Dupin. GeiToniana
LXXXIll.
£&)
Alii ut Bzovius ad Annum 1201
lii ut Caveus ad Aanufti 125 1. alii ad
ferunt
»
&
p. LXXIX. feq. (_c
)
Offenb.ifmmg
,
und Uben detheiiigcn Jung-
fraven Gertrudis . Colon. 1657. J <$74" 8. Vide
n. 10. a- Godfrid. Arnoidi hiftoriam Theologia: Ivlylticse
p.
1300. re~ 295.
LATINITATIS L I B. VII.
& Normannis
gejiarum ab Anno 1122.
ad 1199.
pag.
1334.
1628. In extremo
hujus operis
,
librum fecundum Chro-
nicorum Gervafius pollicetur
,
qui ab
initioregm joannis debebat capere ini-
tium . Aclus Pontificum Cantuaricnfis
Ecciefix
,
ab Auguftino Anglorum Apo-
flolo ufque ad Hubertum qui Balduini
fucceflbr Archiepifcopus A. 1205. obiit
,
pag. 1629. 1684. Prster haec in lucem
edita Gervafii fcripta Lelandus memo-
rat librum de regiuncuiis Britannix pri-
mx
,
atque fcdibus pontificiis in ea conjii-
tutis
,
ac Monajieriis in eadem a Nobiii-
tatc confiru&is . Hunc in plura fcripta
dinxahunt Baleus , Pitfeufque
,
qui et-
iam nefcio qua fide referunt inter Ger-
vafu lucubrationes , Hijioriam Britonum
a gentis origine .
Gervafms Cicejiricnfis
,
Anglus
,
Pres-
byter , Thomae Bechketi Archiep. Can-
.tuarienfis familiaris
,
circa Annum 1 160.
fcnpfit Commentarium in Malachiam ,.
quem MS. ex Jamefio Caveus memo-
rat , & op-us ttrfytnt ,
luculentum
,
erudi-
tum
,
vocat Lelandus cap. 187. multa
illullria in eo de Ordine Sacerdotali le-
gi teitatus
.•
unde Pitfeus ei tribuit li-
brum de Sacerdotalis Ordinis injiitutio-
ne . Etiam librum Homilidrum & Com-
mcntariv.m in Pfalraos ex eodem Lelan-
do notant Baleus II. 96. & Pitfeus
p.
225. Alium fuiflfe non dubito Gerva-
fium
Ccjhienfcm ( licet idem videtur
Jacobo Longo pag.
743.
Bibhothecae Bi-
blicac
)
qui in Efaiam & in Prophetas
minores fcnpfit , Homiliafque &
Epifio~
las 250. MStas in Ccenobio Steuafel-
denfi Ord. Praemoaftr. Ex his Epiifolas
LXX. vulsavit Parif. 1663. Norbercus
Callieu , fed CXXX. ex Codice Stein-
feldenfi nup^r Carolus Ludovicus Hu-
go ,
Abbas Stivagienfis
,
in limine T.
1. facra: antiquitatis monumentorum
,
Stivagii
1725.
fol. qui etiam de vita
hujus Gervafii confuli poterit . Fuit is
Honorii III. Pcenitentiarius
,
& ab An-
110 1209. Generalis Prxmonjiratenjis
,
ab
An. autcm 1219. ad 1228. Epifcopus
53
in Gallia Sagienfis . De quo Sammar-
thani Tom.
3. Gallias Chriitianx pag.
970, & Johamnes le Paige in Bibliothe-
ca Prxmonitratenfi pag.
305. 9Z4. ubi
Epitaphium
,
quod ipfe pofuit fibi hunc
in modum :
Angiia me genuit
,
nutrivit Gailia
,
fantlus
Jujius
,
Thenolium
,
Prxmonjiraturtiqite
dedere
Abbatis nomen : fed mitram Sagia
,
tumbam
Hic locus
,
(a) oretur ui detur Jpici-
tus ajiris .
*
CollecKo epiitolarum Gervafii ab Hu-
gone Stivagienfi an.
1732. ( non 1725.-
ut male hic Fabricius
)
vulgata cpifto-
las numerat
137. non 130. ut minus
diligenter Fabricius
;
quamquam fateor
non omnes in ea colleclione epiftolas
Gervafium auclorem habere .
Gcrvajius Melkeiejus
,
five de Meike-
lcja
,
Anglus Poeta
,
Rhetor
,
Mathema-
ticus & Philofophus
,
auitor epitaphii
in Gvilelmum
,
Henrici III. Anglise
Regis Marefchallum
, defunclum A.
1219. quod refert Mattharas Paris
p.
410.
Sum quem Saturnum fbi fcnfit
Hibcr-
nia
,
Soiem
Angiia
,
Mercurium Normannia
,
Gal-
lia Martem .
Ejus hbrunr dc faitu iatleo
,
five de arte
di.'iandi
, & de fcribendis verfibus &
cpi^rammata atque epitaphia memorat
Pitfeus pag. 293.
fecutus Baleum III.
77-
Gervafws dc Parco
, Monachus Ebora-
cenfis , Ordinis BfnediiHni
y
& Abbas
Parsh?nfis circa Annum 1160. amicus
Ealredi
,
fiveAdilredi, Abbatis Rieval-
Jenfis
,
cujus Sp:culo charitatis prarfixit
Prologum tefce Lelando cap. i68.atque
Baieo X. 52. ubi & Epijiolas ejus ad
Ealredum memorat , uci ex Baleo Pit-
feus pag. 216.
Gervjfius Archiepifcopvss ab An. 1096.
ad 1067. Remcnfis
,
cujus Epijhla ad
Evenum
,
S. Melanii Abbatem
,
de mi-
ra-
COSeiniltus in Ecclcfia de Sillejo Ord. Proemonflr. in dicecefi Sagicna .
54.
BIBL. MEDUE
raculis S. Melanii Sec. VI. Epifcopi
Rhedonenfis, edita a Bollando in AcTis
Sandlorum Tom. i. Januarii 6. p.
333.
De Sanclis fratribus ac Martyribus
ut ajunt fub Nerone Mediolanenfibus
Gervafio ac Protafio Epiftola S. Ambro-
fio fuppofita, exflat in appendice Tomi
1. Operum editionis nova? BenedidTino-
rum
p. 484. & in Adtis SancTorum.
Tom.
3. junii 19. pag. 821. ubi longe
plura ad eorum reliquias cultumque
facientia
,
& apud Baronium ad Marty-
rolog.
19. Junii . Alia AHa Nazarii
,
Gervafii
, Protafii & Celft ,
Latine apud
Lipomannum Tom. 6. ad 14. OcTobr.
Surium
19. Jun.
Grcece aucTore Meta-
phrafte
MS. in Bibliotheca Caefarea
Tom. 8. Lambec. pag. 250. 258. 262..
Bibliotheca Coisliniana pag. 211. Mira-
tus fum ea in AdTis SandTorum non
exftare
,
ubi erat locus Tom. VI. Julii
28.
*
Antiftitis hujus epiftolx geminar
extant in colledtione epiitolarum
,
Gel-
berti & in colledTionibus Conciliorum
,
ficut & in colIedTione Hiftoricorum Gal-
\\x apud Duchefnium . Harum altera
dirigitur ad Nicolaum II. altera fed
poftrema fui parte mutila ad Alexan-
drum II. Romanos Pontifices
,
de qui-
bus vide Hiftoriam Literariam Galliar
Tom. VIL pag. 583.
Ibi pariter ex
Montfauconio indicantur extare in Bi-
bliotheca Vaticana fragmenta literarum
Gervafii Remenfis
,
& Hugonis Lugdu-
nenfis Legatorum Apoftolicorum . Id
tamen mendofe fcriptum efl de Gerva-
fio
,
qui numquam legatione Apoftolica
fundius efl . Infuper acla coronationis
Philippi Regis Francorum, quae fub ti-
tulo conventus Remenfts Anni
1059. le-
guntur in colle&ionibus Conciliorum
Gervafio huic deberi contendunt Hifto-
x\x ejufdem literaria? fcriptores
.
Gervafius
Ricobaldus
,
Ferrarienfis, Ca-
nonicus Ravennatenfis , fcriptor Poma-
rii
,
five Chronici totius Orbis ex poma-
riis multis unum conferere fe profef-
fus
,
ex pomariis Hicronymi
,
Profperi
,
Mileti
, Ifidori ,
Eutropii
,
Pauli Diaco-
ni
, Rufini ,
Petri Trecenfis ,
Pauli Oro-
ET INFIMM
fii ,
& T. Livii . In fex illud libros di-
viditu"r teflc Voffio pag. 500. quorum
tres primores ab Orbe condito ad Chri-
ftum natum
,
tres pofteriores a Chriflo
nato ad Annum 1300. progrediuntur
ita , ut quartus exhibeat gefta Impera-
torum ahorumque Principum : quintus
Orbem terrarum defcribat
,
fextus de-
nique fucceffionem Pontificum fedium-
que illuftrium quatuor Antiochenas
,
Hierofolymitana;
,
Alexandrina? & Ra-
vennatenfis perfequatur
,
omiffis Con-
ftantinopolitanis
,
quod non ab Apofto-
lorum temporibus
,
fed a Conftantini
Magni cetate coeperint . Hoc opus quod
cum Reginone & Sigebcrto in lucem
dare voluit Petrus Scriverius , necdum
publice exftat quod fciam
,
neque cjus
epitome
,
cujus apud Hieron. Rubeum
mentio . Itaque & videtur ignotus fuif-
fe Benediclo Bacchinio
,
clariffnno A-
gnelli
,
qui Vitas Pontificum Ravenna-
tenf. fcripfit, editori . Defideratum jam
e(fe nec repertum cum Scriverii Biblio-
theca
,
fecTione publica diftraheretur
,
Sandio tefcatus efl V. C. Johannes Geor-
gius Grxvius . Sed MS. hodie fervatur
ifte Codex emtus cum aliis Scriveria-
nis ab Augufto gloriofae memoriae Du-
ce in Bibliotheca Gvelpherbytana
,
ex
quo partem de Imperatoribus a Caro-
lo Magno ad Annum 1298. edidit prr-
clarus Eccardus Tomo 1. fcriptorum
medii aevi pag. 11
50. & aliam de Pon-
tificibus Romanis a Petro Apoftolo ad
Annum 1300. pag. 1190. nec non ex
alioCodice Regio Berolinenfi pag. 1225.
1298. Compilationcm Cbronologicam ab
Orbe condito ad Annum 131 2. Alivnu
Codicem MS. Pomarii fervat Bibliothe-
ca publica Leidenfis ex legato celeber-
rimi Viri Jacobi Perizonii . Exftat quo-
que in Bibliotheca Altdorfinae Acade-
m\x ex legato OeJhafiano , ut didici ex
celeb.
Jo.
Davidis Kceleri diredtorio
Freheriauo p.
12. ne de Vaticano Co-
dice & Mutinenfi jam referam
,
aut de
Italica verfione Comitis Matthzei Ma-
riaj Bojardi .
Gervafius Tilberienfis ,
Friderico Span-
he-
L A T I N I T AT
hemio filio Tom. 2. Operum pag.
594.
Tilburienfis ,
Gefnero Tilgertenjis
,
Pof-
fevino Tilgerienfis
,
aliis T"tlt't beflus ,
vel
Tillembergenfis ,
Lycoflheni Tibclcnfis
,
Lelando cap. 181. Tillebirius
,
Anglus,
a patria Tilla; curia
,
oppidulo Oflro-
Saxonum in littore aefluarii Tamefis
fluvii . Profe&us in Germaniam & cha-
rus Othoni IV. ab Anno 1208. ad 1218.
Imperatori
,
qui maternum genus a 110-
bili heroina Anglica deduxit : inde ab
eo Oratoris
,
Cancellariique & Regni
Afelatenfis
,
five in regno illo Impe-
rialis aulae Marefchalci auftus dignita-
te
,
ei dedicavit Otia Imperialia
,
(
a
)
five ab origine rerum repetitum Hifto-
rico
,
Geographicum opus & Phyficum
,
diftin&um per tres libros , five decifio-
nes
,
quod primus integrum edidit il-
luflris Leibnitius Tomo 1. fcriptorum
Brunfvicenfium pag. 881. 1004. Operi
fubjuncla Epijlola Gervafii ad Magi-
ilrum Johannem Marcum
,
Imperato-
ris Secretarium
,
qua eum rogat , ut fit
inter dulcedinem Principis & devotio-
nem fubditi liberalitas ejus dextra me-
diatrix
,
ut quod in me operatur pia de-
votio ad merendum
,
te mediatcre opcretur
effufa
Principis largitas ad gratificandum .
Denique emendationes ex quatuor Co-
dicibus MStis Parif. & fupplementa ad-
dita Tom. 2. pag.
751. 784.
Partem
operis ex Codice Helmfladienfi. edide-
rat Vir prseclarus Joachimus Johannes
Maderus , Helmftadii 1673. 4.
nimirum
ex decifione fecunda Caput XVI. XVII.
XVIII. XIX. XX.
(
b )
additis Epifto-
lis XXIII. Caroli IV. & Anonymi Com-
pilatione Chronoiogica a temporibus
Caroli Magni ad Annum 1410. & prse-
mifla erudita praefatione de Arelato &
regno Arelatenfi . Nec plura Gervafii
quam Cap. XVIII. XIX. XX. Decifio-
nis fecundx dederat Andreas du Chefne
Tomo
3.
fcriptorum de rebus Franco-
rum pag.
363. 373.
Csetera fcripta Ba-
leo III. 58. & Pitfeo pag. 274. memo-
rata funt : Illuflrationes Galfridi Mone-
I S L I B. VII.
55
muthenjis
,
libri IV.
Hifloria terra fancLt .
De origine Burgundionum
. Facetiarum
liber ad Henricum II. juniorem . Trico-
lumnium Anglia . His addenda Mctrica
defcriptio balneorum Puteolanorum
,
tefle
Theodorico de Niem : Nam mappam fi-
ve defcriptionem Mundi
,
& de mirabilt-
bus Orbis
,
partes otiorum Imperialium
efle mihi perfuadeo . Vide Ricobaldus
.
Gibuinus five Gcbuinus Lingonenfis
live Catalaunenfis potius , Epifcopus ab
Anno 962.
(
c
) Vir eruditijfimus
,
faga-
ciffimufque . Vide Glabrum Radulfum
lib. 2. hift. cap. 11. apud Duchefnium
T. 4.
pag. 22. ubi refert qua ratione Leu-
tardum ha?reticum compefcuerit . Rhv-
thmi ejus de paradifo non noti mihi nifi
ex Cangio .
Gilbertus
,
Gille
,
Gillebcrtus ,Gisleber-
tus
,
Sillebertus
,
Gisbertus
, Gifilbcrtus
Alexandrinus ex Alexandria Statiello-
rum in Hetruria
,
Ord. Prced. difcipulus
Thomoe Aquinatis
, clarus fcientiseTheo-
logicce laude circa Annum 1285. Vide
Jacobum Quetif Tom. 1.
p. 403.
Verfus qui a Thoma Rudborne in
H. Warthoni Angliafacra Tom. i.pag.
242. afferuntur ex Gilberti
Hifloria Alc-
xandri capite 1. petiti funt ex Gvahcri
Alexandreide lib. i.v. 162. feq. de quo
infra .
Gilbertus de Aquila
, cujus Compen-
dium Medicintz feptem Iibris MStum me-
morat Sanderus in Biblioth.
MS. Belgi-
ca pag.
194. non diverfus ut videtur
a
Gilberto Anglico cujus Laurea Anglicana
five Compendium Medicina
5
,
de
mor-
bis univerfalibus & particularibus
pro-
diit Lugduni
15 10.
4. atque deinde Ge-
nev2ei6o8.
4. Eum circa Annum 1280.
vixiffe probat
Joan. Friend in hiftoria
Medica
,
quam fi placet confule . Gil-
berto LegUo Compendium Medicinx fe-
ptem libris conftans tribuit Baleus III.
6$.
& Pitfeus pag.
277. ajuntque hunc
circa Annum 12 10. etiam fcripfifle de
viribus aquarum & fpecierum : depropor-
tionibus
fiflularum
,
de judicio patientis
,
de
CO
Auftori fpeculi exemplorum IX. 42. de mhahilibus terrarum & Imperialibus
folatiis
,
C$j
Edit. Leibnit. pag.
927. 947.
Qc) Sarnmarthaa. T. 2. p. 303. feq.
s
<5 BIBL. MEDI7E
de re herbatla
,
cle particularibus morbis
,
thcfaurum
paupcrum & dc tuenda valetu-
dine . Praeterea in aphorifmos & in pro-
gnoftica
Hippocratis & in verfus JEgidii
Parifienfis .
Gilberttis Monachus Ord. Bened. Au-
tiffwdorcnfts
circa Annuni 1048. fcripfit
vitam S. Romar.i Conieiforis Sec. VI.
libris 2. obviam in Mabillonii Sec. 1.
Benedictin. pag. 82. & in Adtis San-
dor. T. V. Maji 22.
p. 153.
Gilbertum Arithmcticum laudat Ala-
nus pag.
74.
Anti-Claudiani .
Gilbertus Abbas Aurcx vallis
,
Ord.
Cifterc. circa Annum 1200, cujus vcr-
fus
in SanBiff. Euchariftiam in Petavia-
110 Codice evolvit Labbeus
p. 59.
Bibl.
novae MSS.
Gilbertus propter habitudinem capil-
lorum Crijpinus
,
ab A. C. 1084. ad
11 17.
Abbas Wcftmonaflcricnfis ,
Ordinis
Bcnediftini , fcripfit tefte Trithemio cap.
353.
& II. 105. lliuftr. BenedicTin. ad
Anfclmum ,
Cantuarienfem Archiepifco-
pum
,
altcrcationcm Clrifliani cum fudxo
quodam
(
quem Judxum eruditum Mo-
guntiacenfem fuiffe Baleus & Lelandus
tap. 152. teltantur
)
de Fide Chrifliana
interlocutoribus
Gamaliele & Paulo
:
quffi Gilberto etiam tribuitur a Lelan-
do & Baleo ,
& in Codicibus MSS. (
a
)
ex quorvun fide lllamuna cum praerhif-
fa ad Ahfelmum Epiftola (b) edidit
Gabriel Gerberonius in praeclara fua
Anielmi editione Parif. An.
1675.
re
"
cufa An. 1721. pag. 512. De hoc Gil-
leberto videndus Joannes Picardus in
notis ad lib. 2. Epift. Anfelmi XVI.
Altercatio ha*c fine nomine auftoris
prodierat Colon.
1537.
fol. & contra-
cla atque interpolata cum pr.vfatione
std Alexdndwm
Lincolnienfem Epifco-
pum
,
fub nomine Gvilclmi de Campel-
lis in torno XX. Bibl. Patrum Lugd.
pag. 1884. Caetera Gisleberti fcripta
laudantur Commentanus in Efaiam &
Jcremiam : Honiilia.' in Canticum Canti-
ET INFIMSE
ccrum : dc cafu Diaboli
,
de anima
,
con-
trapeccata Cogitationis
,
locutionis &ope-
ris . In prologos S. Hieronymi in Biblia,
& liber ad Cantorem
Sapienfcm . Deni-
que Vita Herluini Abbatis Beccenfis
,
de
quo Guil. Gemmeticenfis lib. VII. hifl.
Normannorum cap. 22. pag.
279.
Si
quis
,
inquit
, convcrfioncm
<&
convcrfa-
tionem
ipfius
plcnius
noffc dcfidcrat
,
li-
brv.m qui dc vita ejufdcm patris vcnsran-
di
,
clcganti fcrmone confcriptus
efl
a viro
rcligiofo Gisleberto Crifpino
,
poflea Ab-
bate Weflmonaflcrii ,
& tam nobilitate
gcneris
,
quam fcientia feculari & Divi-
na pollenti pcrquircns rclegat
,
in quo
fuf-
ficienter rcperiet undc fuo deflderio fatisfa-
ciat . Ha:c vita edita a Dacherio ad cal-
cem Lanfranci operum Parif. 1648. fol.
Librum de
ftatu Ecclefix
,
quem huic
Gilberto Pitfeus tribuit , Gilberti Lumi-
cenfis elTe
,
Oudinus Tom. 2. p. 929.
&
957.
Caveus ad Annum 1101. alii-
que annotarunt .
Alterius ut videtur Gillicbcrti Difpu-
tatio Ecclefix & Synagogx in lucem da-
ta ab Edmundo Marcene& Urfino Du-
rando Tom. V. thefauri anecdotorum
pag. 1497. 1506.
De Gilberto Dorcadio Anglo
,
Archi-
diacono Bucchingamenfi circa Annum
1160. Baleus X. 48. & Pitfeus
pp.g.
842. qui ex Hennco Huntingdonenfi.
collignnt eurii varia tum veriu tum
profa fcripfriTe
,
quorum tamen nulium
oculis ipfi ufurpavere .
Gilbertus Belga Decanus S. Andreae,
Einonenfis Ord. Bened. defunclus An.
1095. Hujus narratfionem de incendio
monaflerii S. Amandi quod A. 1066. ac-
cidit , MS. evolvit Cangius . Edidit Bol-
landus Tom. 1. Februar. 6.
p. 896. Ex-
pofltionem in omnes Epiflolas S. Pauli
MStam memorat Sanderus pag. 46.
Giibcrtus Normannus (c
)
Abbas Fla-
viacenfis fcriptor Hiftorix Hierofoiymi-
tante . Vide infra Gvibertus Nnvigenti-
nus .
Gil-
O)
Labbe Bibl. nova MSS. pag. 26. Pitfens Anfelmi II. \6. Epift.
par;. 195. (
O
Apud Urbanum Gotfridum Siberum de A-
(6)
Hanc ediderat Joannes Picardus notis ad lemannis pag* 1.43.
L AT I N I T AT
I S L I B. VII.
Giibertus
Folioth Anglus
,
ex Abba-
te ,
Leiceftrenfi & Archidiacono Mid-
dlefexienfi
Epifcopus An. 1149.
Here-
fordienfis & ab Anno 1161. ad 1187.
Londinenfis . Ejus EpiJioU VII. inter
Thoma-
Cantuarienfis Epiftolas a Chri-
fliano Lupo
editas pag. 542. 545.
218.
187. 185.
162. 58. ficut etiam Henrici
Regis p. 54<5.
& Thomce Archiepifcopi
ad
Gilbertum pag.
538.
165. 104. 183.
184.
180. & Ermi Abbatis pag. 269.
Wilhelmi Parifienfis pag. 219. Alexan-
dri III. Papae pag. 117. 103. 65. 56.
ad Gilbertum . Bruxell. 1682.
4.
Dc
aliis ejus atque de expofitione in Cantica
Canticorum dixi fupra in Foliotbo Tom.
2.
p. 174.
[
Gilbertus de Fraxineto Ord. Prsd. cir-
ca Annum 1221. de quo Jacobus Que-
tif Tom. 1.
p.
21. feq.
Gilbertus S. Hofpitalis Hicrufalem cu-
flos five Magifter circa Annum 1250.
cujus Epifiola? duce ad Ludovicum IX.
Gallice Rcgein in geftis Dei per Fran-
cos Tom. 1. p.
1
173.
H77-
Gilbertns de Hoylandia Anglus S. Ber-
nardi difcipulus
,
Abbas Svinfetcnfis in
agro Lincolnienfi
,
Ord. Ciftercienfis
circa Annum 1160. & deinceps
,
fcri-
pfit fermones XLVIII. quibus S. Bernar-
di in Canticum Canticorum homiliasfup-
plevit a cap. III. 1. ufque ad cap. V.
10. Argentor.
1497.
przeterea tratlatus
VII. Ajccticos . Sermonem de femine Ver-
bi Dei & Epi/iolas IV. Colonia? 1641.
omnia haec excufa cum S. Bernardi o-
peribus ut diclum fupra Tom. 1.
p.
225. Prceterea apud Baleum III. 51. Pit-
feum p. 269. & Carolum Vifchium
p. 126. feq. mcmcrantur ejus Commen-
taria in Ffalterium
,
Lamentationes
/
ere-
m'i£
,
Matthxum
,
Epijiolas Pauli & A-
pocalypjin . Tkeologicarum fententiarum li-
ber tk de Jiatu anima & dc cafu Diabo-
li : Homilix
,
Vitaque S. Bernardi .
*
Efi
mihi ad manns vetufia quxdam expo-
fitio in Apocalypfim infcripta.- Arcano-
Tom. III.
(_a~) De hoc Cyrlllo Trithemius cap. 409. Atta
Sanftor. T. 1. Maaii 6. p. 498.
feq.
(£}
Hdllucinationem prxdari Vofiii
,
qui ap-
57.
rum divinorum totius militantis ecclcfijt
earum rcrum fecunium ipfius noviffvmx
Chrifli fponfe perjecutionis venturx defcri-
bens incommoda abfque authoris nomi-
ne
;
fed in prxfatione ab altero quo-
dam fcripta exculpfiffe mihi videor opus
elfe Magiflri Gilberti . An forte idem
fit opus , de quo hic Fabricius ?
Gilbcrtus LcgUus
,
fupra Gilbcrtus de
Aquila .
Gilbertus Theologus cognomento Ma-
gnus
,
Anglus , Ord. Cifterc. Prxpofitus
Generalis qui in Gallia vixit diemque
obiit Tolofoe circa A. 1280. Scripta e-
jus apud Baleum IV.
47.
Pitfeumque
p. 361. pro Chrijiianis contra Gentiles ver-
fu elegiaco . Commentarii in Pfalterium
& varios S. Scripturx libros . De naturis
rerum . Qiiid jit Monachus . Dijiinclioncs
Theologicx . DoElorum colleElanea . Concio-
ncs quibus indices adjecit Alanus de
Lynna : EpifioU &c. Cyrilli Graeci ut
ajunt Carmelita; oraculum
(«) cum
Joachini commentario
,
repertum in
Cluniaco . Hijioria denique quam fcri-
pfit non Scropum imitatus ut Iegas
apud Pitfeum
,
fed quce a Thoma Scro-
po
,
longe juniore allegatur .
Gilbertus Monafieni Novem fontium
Conditor
,
Anuo 1152. defun&us
,
cu-
jus Vita edita a Joanne le Paige inBi-
bliotheca Pra?monfiratenfi pag. 482. feq.
Gilbertus in append. ad Henricum
Gandavenfem
( b
)
Siilcbertus
,
cogno-
mento Univerfalis
,
ex Antiffiodorenfi
Decano Epifcopus Iondincnjis
,
defun-
<?ius A. 11 34.
Laudatur ejus Expofitio
in totura Vctus Tejlamentum
,
& fpecia-
tim gloffa in Efaiam & Jeremiam : in
Tlrenos
,
m Propletas minores
,
& in
Matthxum . Vi 'e Caveum & Jacobi Lon-
gi Biblioth. Biblicam pag.
744.
Gi bertus Epifcopus in Hii)ernia Lu-
nicenjis
(
al. Lumnicenfs
)
hodie Liracri-
cenfis circa Annum 11 10. fuperftes a-
dhuc Anno 1
139.
fcripfit Iibellum de
Jlatu Ecciejix
,
editum ab Uifeno in E-
H pi-
pendicem illam ad Gilbertinn referre voluit, jam
noiavit Caveus .
5
S BIBL. MEDIJE
piitolis Hibernicis p.
yS. & Gllberto
Crifpino perperam tributum a Pitfeo
pag. 196. prremifit UfTerius ejufdem
Gilberti Eptflolam ad Epifcopos & Pres-
byteros Hibernia? pag.
77.
fubjunfla pag.
88. altera brcvi ad Anfelmum Cantua-
rienfem .
Gilbcrtus Medicus de morbis MS. a-
pud Labbeum pag. 205. vide fupra Gil-
bertus de Aqv.ila .
Gilbertus Piclavienfis Epifcopus : vi-
de mox Gilbertus Porreta.
Gilbertus Porreta five Porrctanus
,
Phi-
lofophus fubtilis
,
patria Piclavienfis &
ex Canonico Epifcopus ab Anno 1141.
ad
1145. («)
de cujus opinionibus in
Concilio Antifiodorenfi & Parifierm A.
1147. & Remenfi An. 1148. damnatis
videndi Otho Frifmgenfis
,
Albericus
pag. 317.
fcq. Guil.de Nangis aliique :
e recentioribus Baronius
,
Pagius , Ca-
rolus Cointius , Bulxus
,
Natalis Ale-
xander T. VI. pag. 486. &c. Ejus Com-
meyitarius in Boetium de SS. Trtnitate
exfiat in editione operum Boetii Bafile-
enfi 1570.
fol. pag. 1119. 1128. 1202.
Epiflola
ad Matihaum Abbatem S. Flo-
rentii
,
in Dacherii appendice ad Opera
Gviberti Novigentini p. 564.
& in Ed-
mundi Martene T. 1. Anecdot. pag.
427.
Liber de fex
principiis fxpius edi-
tus in Antiquis Latinis Arifiotelis edi-
tionibus , cx recenfione Hermolai Bar-
bari : nam Graece & Latine editum
( ut
legas apud Oudinum Tom. 2. pag. 1287.
)
non memini . Alberti Magni traclatus
VIII. in hunc Gilberti libellum exftant
Tom. 1. Alberti operum
,
ut dixi Tom.
1. p. 44.
De commentariis ejus inedi-
tis in Pfalmos & Pauli Epiflolas
,
& in
Boetium de duabus naturis & una perfo-
na Chrifli
confulendus idem Oudinus
loco laudato
,
& Jacobus le Long pag.
911.
Bibliothecae Biblica? . Expofltionem
in Joannis Evangelium memorat appcn-
dix ad Henricum Gandavenfem cap. 8.
& Trithemius cap. 868. Liber Gvalthe-
ri
,
Abbatis S. Viclons contra quatuor
Labyrinthos Francia
,
oppofitus fuit Pe-
(«)
Sammarthan. Tom. 3. Galliae Chrift.
p. 835
ET INFIMJE
tris tribus
, Abadardo
, Lombardo
,
Pi-
clavenfi & uni Gilberto Porretano .
*
Pra-teriiffe pigeret ea
,
quae dehoc Gil-
berto legi in Necrologio
MS. Ecclena:
Lucenfis frculo XII. fcripto ad diem
III. Septembns : obiit
femtta
memorij
Mag. Giflbertus Piclavienfls Epifcopus
,
qui pro animx
fux rcmedio librum S. I-
larii de Trinitate
Ecclefis B. Martini do-
navit . Ex hoc dies emortualis ejufdem
Giberti in lucem eruitur .
Gilbcrtus Scgravius
,
Leicefirenfis , Phi-
Iofopims Oxonienfis circa Annum 1316.
cujus Quodlibeta & Qusjiioncs Theologica
a Pitfeo
p. 843. memorantur
.
Gilbertus Je Semphrigam five ut in
Thomae Cantuarienfis Epifiolis lib. II.
69. de Semptinfekam
,
Anglus circa An-
numn^S. auftor Gilbeninorum quorum
flatuta ex S. Auguftini & Benedi&i re-
gulis fcripfif probata ab Eugenio III.
editaque in Monafiico Angiicano tomo
2. cum Gilberti Vita fcnpta adifcipu-
lo . . Vide Carolum Vifcbium
p. 124.
fey. Hofpinianum de Origine Monacha-
tus pag. 184. feq. & Baleum III.
25.
qui exhortationes quoque ejus Sc
Epiflolas
commemorat . Ex Baleo Pitfeus pag.
253-.
Gilbertus de Thoraton
,
fub Edmundo
I. Angliae Jufiitiarius
,
abbreviator Bra-
Sloni
,
cujus de Legibus & Confuetudi-
nibus Anglicanis MS. in Cottoniana
pag.
79.
b. Vide Seldenum ad Fletam
c. 2. §.
1.
4.
Gilbertus Tornacenfls
,
aliis Gvibcrtus
,
Gvilbertus
,
de Torrenno
,
de Tornadia
,
five ut Henrico Gandavenfi cap.
54.
Wibertus
,
vergente feculo XUI.cIarus,
Ord. Minorum fcripfit
,
juffu Joannis
,
Epifcopi Tornacenfis Vitam Eleutherii
fecundi Tornacenfis Epifcopi An.
531.
defuncli
,
quae notis illuflrata exfiat in
Aciis Sanclor. Tom.
3. Februarii 20.
p. 196. Prxterea librum de pace animi-
que tranquillitate ad Mariam Damper-
tam Saniiimonialcm illufiri fiirpe ge-
nitam
,
qui obvius in Bibliothecis Pa-
trum ut Colonienfi An. 161 8. & Lug-
du-
, fe<j.
LATINITAT
dunenfi Tom. XXV. pag.
57».
401.
aliumque de officio
Epifcopi & Ecclefie
cerimeniis ad Gvilclmum
,
Epifcopum
Aureliancnfem ibid. pag. 401. 420. ex
editione Colonienfi Theodori Coisfeldii.
Quod vero Henricus Gandavenfis refert
eundem fcripfiffe Hodceporicon pix memo-
rix Domini Ludovici
,
Kegis Erancorum
,
ad tranfmarinas partes
,
illud necdum lu-
cem vidit quod fciam
,
Iicet Miraeus
jampridem annotavit
,
Hodceporicon
hoc & Sermones de Dominicis Sanctis
,
Quadragefimale ,
Chronica atque aha a
Bunierio in Indice notata
,
latere MSS.
Tornaci ad S. Martinum
,
partim Leo-
dici ad S. Jacobum & alibi . Sermoncs
porro Parifiis 1518. 8. editi memoran-
tur in Catalogo Biblioth. Bodlejana.' :
& MStos Alexandro IV. oblatos cvol-
vit Oudinu^ Tom. 3. p. 500. ubietiam
de fermonibus ejus VII. in Orationem
Dcminicam
,
aliifque in Angelicam Salu-
tationem
,
8c de libris duobuv miraculorum
S. Blafii Epifcopi & Martyris . Idem
Oudinus notavit Gilbcrto huic apud
Waddingum prxter rem adfcribi opu-
fculum dc Voto
,
quod Humberti Roma-
ni eft
,
& aliud dc Verbis Domini in
Cruce
,
quod Arr.aldum Abbatem Bonx
Vallis ,
habet auilorcm .
Gilbertus UrgaHus
,
Hibernus Carme-
lita circa Annnm
13
30. fcriptor fummx
Legum tefte Balco XIV.
93.
qui & Thco-
logica quasdam fcripfiffe annotat
.
Gilbertus feu Gislcbertus
,
Praepofitus
Ecdefiae S. Waddctrudis in urbe Mon-
tcnfi apud Hannomos , Balduini Magaa-
nimi
,
Flandrix' & Hannoniaf Comiris
An. 1170. defunili Cancellarius
,
feri-
pfit HVloriam a Creatione Mnndi ad fua
ufque tcmpora
( a
)
qua: Auberto Mirxo
tefte MSta exftat inArchivio nobilinm
Virginum Canonicarum Monrcnfium
,
& frequenter citatur in Jacobi Gttifii
Annalibus Hannoniar, quorum autcgra-
phum idem Miraeus. ait fe vidifle Mcn-
Q<i") Hoc fortalTe efr. Gilhfrti Ch.onicon quo u-
fum fe pioficetur Man.inu> Poloous-,
(_l>~) P.71. de E.pitcopis "t F're Syteris
.
(_c) Epiit.. 28. pig..
11.5.5. Opp. lejitur in Wro
I S L I B. VII.
59
tibus in Bibliotheca Francifcanorum ,
Gilbertus Abbas
Wefimonafterienfis ,
fu-
pra Gilbotus Crifpinus
.
Giidas Bado'iicus five
Bathonicus
,
Anglus cognor.icnto Sapiens
,
non Epi-
fcopus ut Blondello
( b
)
appellatur
,
fed
Monachus
,
dc quo pnctcr Lelandum
cap. 32. Caveum
,
aliofque conmli pof-
funt Ufferius in antiquitatibus Ecclefiar.
Britannicar.
p. 533.
feqq. Stillingfleems
in Originibus Britannicis pag. 207. Bol-
landus quoque Tom. 2. AcFor. Janua-
rii 29. ubi prarter alia pag. 958.
e<b;-
bet , additis etiam notis, Vitam Gildx
fcriptam a Monacho
Kuyenfi
,
quam pr:-
mus publicaverat Joannes Bofchius in
Bibliotheca Floriacenfi . Lugd. 1645.
8.
Scripfit hic Gildas circa A. C.
543.
E-
pifiolam five librum Qucrolum de excidio
& conquxfiu Britannix
,
laudatum Beda;
lib. 1. cap. 22. HifL Angl. Alcuino,
( c
)
Gvilclmis Neubrigenfi & Malmes-
buricnfi
,
Lupo aliifme . Brcvis eft Gil-
das in hifloria
,
multus in cafiigandis
Brifannorum vitiis
,
ut jam notatum.
Voffio eft
,
qui dc Gilda hoc atquc ejus
a^tate accurate lib. 2. de Hifloricis Lat.
cap. 21. Primum prodiithic liber , cu-
jus poflerior pars corrcptionem Eccle-
ftaftici Ordinis coutinct
,
edente Poly-
doro Virgilio
,
qui Cutlicbcrto Tnnflal-
5o
,
Epifcopo Londincnfl eum dicavit
(
d). Lond.1526. 8. inde recufus Bafilese
1-^41. 12. fed intcgrior a Johannc Jof-
f iuio, Lond. 1568. 12. Polydori editio-
nem fecuti Orthodoxagraphorum utro-
rumque editores Bafil.
1555..
&
1569,
fol. & qui Biblothccas Patrum curave-
re Parifiis , Colonia- & Lugd. T. 3.
p,
707.
Jolfehiium Commeiinus in Collc-
clionc Eritannicorum fcrip
;
;oram 1
587,
fol. Optiittam denique& acojracjfljmairai
editionem- ex Co-lice Canta!n*ig.
:
.cnri dc-
dit Thomas Galeus
,
in limine tomi
primi XV. Scriptorum Oxon. 16-91 . fbl.
Antiquiffimum hoc de hiftoria Britan-
H 2 ni-
GHHs BVeMww» ftpie nliTi ni .
(d') Mich, MaiiUire An.uU. ty pojraph,. Toni.
2. pa^. 6S0.
6o BIBL. MEDI7E ET INFIMJE
nica
monumentum
,
Gild^que quod cx-
tat
unicum : neque enim ufquam com-
paret quod Galfredus affirmat Gildam
hunc de vicioria Aureiii Ambrofii fcri-
pfiffe
& leges Molmutianas Latinitate do-
navifle . Addit Lelandus quod Giraldus
(
a
) Cambrius fcribit librum Evangelio-
rum
Gildz in magno apud Cambros
pretio fuiffe
,
unde ille colligit Evange-
lia
commentariis ab eo illuftrata effe .
Qjiid
quod exemplar Hijioricc Rogeri Ho-
veduni
,
quod eji Ventce Simenorum in Bi-
bliotheca Petrina
,
hxc verba
,
ubi de Lin-
dtsfarna infula agitur
,
in marqine
,
mi-
nutis litteris a quodam docio fcripta ha-
bet
: Lindisfarnenfis infula vocata fuit
fecundum
Gildam
,
tempore Britonum
,
Medcaut
,
ex quibus verbis liqnido appa-
rct aliquid librorum Gild.e
,
quod hac no-
Jira non comparet atate
,
inter Ventanos
Monachoi clim delituijfe . Adde hic quod
& Ponticus Virunius
,
qui ineidens in
Britannic£
Hifiori,e exemplar
, ejufdem
compendium edidit
,
(
b
) interferuerit no-
vo operi
verfus aliquot ex libro Camhrei-
dos Gildcc
,
& pronunciaverit verficulos
(c
)
quiapud Gallofridum Monemutenfem
de Bruti ad Dianam precibus
exflant
,
fuijfe a Gilda fcriptos : ac poflremo Per-
dicinam Prophetiam carmine Latino cb
eo donatam . Sed neque Lilii Giraldi in
diaiogo ds Poetarum hiftoria quinto in hac
parte tefiimonium (d
)
prxtereundum
,
ita
enim fcribit : Gildam etiam memini me
legere Britannicum Poctam
,
his ut pu-
to Jonge antiquiorem
,
cujus tum mihi
elegiacum carmen mira faohtate confcri-
ptum vifum
,
nec ideo afpernabile :
quem poftea etiam citatum reperi in
perveteri Hiftoria Britannica . Ha;c pag.
55.
Lclandus , non nifi de uno loquens
Gilda , ex quo tres nobis conflant Ba-
leus & Pitfeus
,
Aibanium
,
Bathonicum
& Cambrenfcm . Bathonico pra?terea
,
Baleus Centur. I. cap. 66. & Pitfeus
pag. 102. tribuunt hifioriam dc gcfiis
Britonum & librum de immortaiitate anl-
mce : Baleus etiam Concioncs mordentes
,
fed quarum argumentum fatis apparet
ex Epiftola de excidio Britannia: effe
repetitum . Placet tamen infra
,
qua? de
Albanio & Cambrenfi Gilda referunt
,
diflincte annotare
,
ut honos fit fabulis
quoque : omnino enim ampleftor len-
tentiam Guil. Nicolfonii
,
qui iu Bi-
bliotheca fcriptorum Hift. Anglicana?
p. 32. unum Gildam hiftoricum & ex
uno tres conficlos ftatuit .
De Queroio Comcedia
,
dicere me poft
Plautinas memini in Bibliotheca Lati-
na libro & capite primo : neque aliam
ob caufam Gildae tanquam au£tori tri-
bui illam potuiffe fufpicor, quam quod
liber hujus de excidio Britannise etiam
liber Oueroius infcribitur in quibufdam
MStis.-
S. Gildas Aibanius
,
ex Regio Britan-
norum ftemmate", ut ajunt S. Patricii
difcipulus
,
natus An.
425.
& prope
Glaftoniam ad Axi fluminis ripam de-
funclus An. 512. cui apud Baleum Cen-
tur. 1. cap. 50.
tribuuutur Commentarii
Evangeiiorum . Lelando in Evangelia
Commentarius
,
(
Pitfeo pag.
93.
Concor-
dantits in quatuor Evangeiia .
)
De primis'
habitatoribus Inftfhe . Verfus vaticiniorum
,
incipiunt : O rabicm Briionv/m quos copia
divitiarUm . De Sexto
(
e
) agnofccndo
Carmen ,
incipit : Tertia iujira tenent ,.
quum . Super eodem Sexto carmen aliud
,
cujus initium : Cambria Carv.ervan An-
$.iis . Regum Britannorum hifioria verfu
Heroico : MS. in Cottoniana
p.
10. De
vicioria Aurelii Ambrofti . Aila SS. Ger-
mani & Lupi . Oracula &. Commenta-
rium hifloricum fub antiquioris hujus
Gilds nomine jaclatum palam impo-
fturae arguit Polydorus Virgilius lib. r.
hift. Angl. cui Voffius aliique viri do-
cti affentiuntur . Nec majorem fidem
meretur Caradocus Lancarfancnfis qui
Vitam Gildse x\lbanii fcripfiffe traditur ...
Gil-
(_a~) De aUo Gilda Doflore idem Girakhis Tom.
i. AngU» facrae
pai.630.
(
b
~)
Supra
p. 10.
ic~) Habct hos etiam Pitfeus
p.
70.
( d") Tom. 2. Opp. p. 106.
(e) Sexto, Rege Hiberaix . MS. Bibl. Bodlej.
mtm. 2086. 14. 2157. 31.
t A T I N I T A
Gildas Cambricus
, Poeta Britannus
,
quem Latino valuifle carmine & tem-
poribus Martialis , Valerii Flacci , Sta-
tii , Silii
,
Stellae ac Juvenalis floruilTe
fcribit Baleus Centur. i. c. 24. Hunc fi
audimus
,
ipfe compofuit Annalcs ju.e
gcntis . Hifioriam Arviragi Regis contra
Juvenalem adulatorem . Epitbalamion
Genuiffx ,
Cambreidis libros verfibus .
Lites Luddi & Nenni . Pocmata varia
& epigrammata . Vertit etiam Pcrdicis
Pravfagi prophetias
,
Statuta Dumvallonis
8c Lcges Molmutinas
,
Martianafquc Mar-
t\x Probae . Eadem ex Baleo Pitfeus
,
qui verfus quofdam hujus Gilda* refert
p. 70. ex Galfredo Monemuthenfi .
S. Gildas Baleo II. 21. hujus nomi-
nis quartus
,
Monachus Banchorenfis m
Anglia circa Annum 860. cujus haec
fcnpta ab eo memorantur : Breviarium
Gildae . (
Albanii vel Cambrii
)
De
mirabilibus Britannix . De primis habi-
tatoribus . De rege Arthuro . De fepulchro
ejus incognito . De effe periculofo . De
milite Lconis . De milite Quadrigts . De
Pcrcevallo & Lanceloto . De Galguano .
Sane negandum minime videtur
,
a Ba-
donico diverfum extitiffe Gildam quen-
dam juniorem
,
qui faeculo nono vixit
,
fcripfitque circa Annum 820. librum fi-
ve dialogum de ccmputo
,
capitulis
XCIX. MStum adhuc in Bibl. Cotto-
niana ,
& dicatum Rabano Mauro
,
quem fratrem clariffimum appellat . Epi-
ftola dedicatoria Gilda? , cdita ab Ufle-
rio
,
inter Hibernicas ejus vigeflma pri-
ma . Dublin. 1632. 4.
*
S. Gildas IV. Liber de computo i-
dem omnino eft cum libro de compu-
to a Baluzio Mifcell. Tom. I. vulgato
fub nomine Rabani
,
qui illum dicat
Marcario Monacho . Ambiguum efl i-
gitur, cui re ipfa tribucndus fit
,
five
Rabano , five Gilda? . Hiftoria? Gallica-
xix fcriptores in Rabanum inchnant
Tom. VI. pag. \6. Prsfationis
.
(_a~) Dc originibus illius Ordinis
,
Gabriel Pen-
nottu: Hillor. Canonico,. re?ular.
p. 365. -$01.
(.by Ezelonem five Hezelonem ex Canonico
LcoJicenfi factum Mouachum Cluniacenfem
, a
fingulari fcientia & elo.^uentU lauslat Pctrus Ve-
T I S L I B. VII. 6t
Gild".inus aliii Hilduvw.s
primus
,
A'.-
bas S. Viftoris Parif. fcriptor libri
0,-
dinis S. Vicloris circa Annum 1 1 1 3. (
a
}
Hujus Gilduini obitus
,
tefle Cangio
notatur in ejufdem Monalterii Necro-^
logio Idibus Aprilibus : ubi Canonicum
Ordinem
,
qui pxne defecerat
,
reparajfe
dicitur .
Gildus Nennius
,
infra Nennius .
Gilla Lincoluia? five Lincolnienfis in
Anglia Epifcopus , cujus librum de Ufu
Ecclcfix memorat Pitfeus
p. 844.
Gillebertus
,
fupra Gilbertus .
Gilo
,
a tribus AEgidiis Pariflenfibus
de quibus fupra Tom. 1. pag. 20. 21. &
23. ut videtur diverfus , Monachus Clu-
macenns, de quo Albericus ad Annum
1109. Obiit fanllus Hugo
,
Abbas Clu-
niaccnfis
,
anno fcxagejimo tertio ex quo
fuit in Abbatiam promotus . Hujus vitam
fcnpfit
Gilo Monachus . Excerpta ex vi-
ta Hugone ab Ezelonc
( b
)
& Gilone
Monachis Cluniacenfibus fcripta legun-
tur in Aftis Sanilor. Tom.
3.
ApriL
29. pag. 615. De aliis vitae Hugonis
fcriptoribus vide infra
,
Elildebertus
y
Hugo Monachus , Raynaldus Abbas Ve-
zeliaceufis , & Pctrus Venerabilis . Can-
gius notat Giionem hunc vixiffe circa
Annum 1222. fed ante Hildebertum
Cenomanenfem fcripfit
,
qui ejus cum
laude meminit his verbis : £.v hoc au-
tem prxcipue vcniam confitcor pofiulan-
dnm
,
auod
poft
amplioris litteraturx vi-
r:s
,
Ezelonem loquor atque Gilonem
,
qui de bcatijfimo Hugone vigilanter fcri-
pfifje
leguntur
,
aufus fum pertrablandani
aggredi matcriam . Noviflime F.dmundus
Martene ex MS. Igniacenlis Monafcerii
in luccm produxit Gilonis hujus
,
Tu-
fculanenfis (c) Epiftolam qua Pontio
Abbati vitam Hugonis a le fcriptam
oflert , & Mundo fe redditnm
,
hoc efl:
ex Monacho faclum Epifcopum teila-
tur fe dolere .
Apud Sanderum in Bibliotheca MSS.
Bei-
nerabilis libro
3. Epift. 2. Vide Aniir. Chcfniurn
notis ad Bibl, Chiniacenfem
p. 83.
Qc~) A'pud U^hellum T. i. Italias facrx nulluin
intei» Tufculanos Epifcopos Giloncm invenio .
6
A
BIBL. MEDIJE ET INFIMJE
hptjcopi de l'ii
Hljiorta

Hic-
Belgica pag. 50. memoratur
Gilonis Carduiaiis
rofoiymitana . Illam fcnptam verfibus
Hexametris,
at-que a Duchcfnio Totn.
4. & integriorem a laudato Edmundo
Martene Tom.
3. anecdot. vulgatam
dixi fupra in Fulconc
,
Tom. 2. pag. 21
5.
feq. Etiam hunc Giloncm ab /Egidiis
Poetis Panuenfibus diverfum
,
eofque
tcmpore antecefiifie
,
conftat cx aetate
FuJconis illius Comitis ac poftea Regis
Hici-ofolymitani . Vide inira
,
Hugo
de Cleriis .
*
/Egidii hnjus Tufcula-
ni epifiolam ad Bernardum Antioche-
num Patriarcham
contra quem Papje
principatum
facrum adftruit , habes a-
pud Ludcvvig Reliq. tom. 2. pag.
450.
Ex MS. Codice Abbatia: Marchianenfis
crudimur
,
per quos dignitatum gradus
Gilo afcenderit
;
ita enim in fine Hi-
itomede
Via Hierofolymitana legitur
quoque incdita
,
poflremo dc quorum
folis titulis ex ipfius teftimonio tSc Le-
landi cap. 196. Baleiquc III.
59.
ac Pit-
fei pa
S-
z /' fcq. coniiiterit
Epijiola ad Capitulum
Herefordenfc dc
iibris a
fc
fcriptis
,
in Warthoni Angha
facra Tom. 2.
p.
459.
Catalogus brevior Vtbrorum fuorum . id.
p. 445.
& apud Lelandum cap. 196.
Rctraciationes . Tom. 2. Anglia>
5. oag.
455,-
Elcgia in cancs & .cmuios ftos
pag.
444.
Dc rcbus a
fc
gejlis
,
five
dc
Gtrsddi libri III. id. p.
457.
Libri II. dc vita & certaminibus Gal-
fridi Arcbicpifcopi Eboraccnfis . id. pag.
357-
Summaria Capitum LegcnLc S. Rc-
migii
,
& ex eadem Legenda ad Stepha-
num Langtonum
,
Arcmcp. Cantuarien-
explicit hbellus Gilonis
Parifienfis
Cleri- fcm
,
Vit.e Epifcoporum Lincoinicnfium
,
. id.
geflis
ci
,
poftea Cluniaccnfis Monacbi
,
tn.ic
Cardinaiis
Epifcopi .
Giraldus
Aureliancnfis
,
auclor epi-
taphii fivc hexadecadis verfuum in
Hugonem Maguum
,
Roberti Regis
nlium An. 1026. defunclum . Edlat
apud Andream du Chefnc Tom. IV.
p. 29.
Syivcfter Giraidus Earrius
,
Cambrcn-
fis
natus An. 1
146. difcipulus Petri Co-
meitoris , vir ingenio clarus & litteris
,
Canonicus & Archidiaconus
,
vicariuf-
que Epifcopatus S. Davidis in Anglia
ab Anno 1180. feq. & Anno 1 198. E-
pifcopus eleilus P^enevenfis
,
fuperftes
acihuc A. 1220. major fcptuagenario
.
Frater ea quse ipfe de fe. efi commen-
tatus
,
qmrque mox rcfcram
,
confulen-
di de eo Henricus Warthonus Tom. 2.
Anglia: facra' pag.
374.
& n prsfatio-
ne ad illum tomum pag. XX. feq. tum
Caveus in hifloria litteraria fcriptorum
Ecclcfiafticorum
,
& Nifieronus Barna-
bita toiiio XXVI. memoi-iarum de vi-
ris eruditis edftarum GaJlicc pag.
385.
fcq. Mihi fatisfuetrit Giraldi hujus fcri-
pta referre
,
atque edita inprimis
,
tum
C<0
Tertium p. 42
5-
Remigii
p. 410. ejufque fuccefibrum
p.
410. & copuia tergemina
,
five de vitis
Epifcoporum Anglix comtkneorum Thomce
Cantuarienfis & Henrici Wintonenus
p. 420. Bartholomcei Exonienfis & Ro-
gen Wigornienfis pag.
425. Baldevvini
Cifterc. & Hugonis Carthuiienfis
p. 429.
Carmini. duo
(
a
)
pag.
434.
ex Giral-
di iibro C irminum atque Epigrammatum
MSto in Bibliotheca Cottoniana . Ho-
rum poftcrius
,
quoi Curix Romans
valcdiclurus compofuit , ita fe habet
:
Mirum
,
qu£ Roma modicos fcntentia
Papx
N'on movct
,
hic Rcgum fccptra mo-
vcrc poteji .
Qi:x minimos minime cenfura coercet in
Urbe
,
S.cvit in Orbe frcmens ,
celfaque loca
prcmcns .
Cui maic fubiatus Romx non cederct
hortus
,
Nitittir al nutum flctiere regna fuum .
Epiftola difiuaforia ad Stephanum
Langtonum
,
qui volebat dignitatc Ar-
chiepifcopi refignata habitum Monachi
induere
p.
435.
To-
L A' T I N I T A
Topographia Hibernix five de avibus
(
a
)
& aliis mirabilibus & dc habitato-
ribus Hibcrnix libri III. ad Henricum
II. Anglia: Rcgem : in Gvil. Cambdeni
fcriptoribus rerum Anglicarum , Nor-
mannicarum & Cambricarum
,
Fran-
cof. 1602. fol. p. 692. Epijlola ad Gvi-
lelmum Verum
,
Epifcopum Herefordicn-
fem
de hacce Topographia
,
exitat in
UfTerii Epiitolis Hibernicis
p.
1
14.
Expugnatio Hibernix
,
five Hifloria Va-
ticinalis dc cxpugnata ab Anglis Hiber-
nia . Cambden.
p. 755.
Hujus duplex
,
ut notavit Warthonus , ab Giraldo fa-
cla eii editio . Secundam qux in mul-
tis auclior eit
, in nonnullis brevior
,
& Joanni Anglice Regi nuncupata
,
li-
bris duobus abfolvitur
,
Cambdenus e-
didit . Prima
,
qux in Bibliothcca Lam-
bethana rcpcritur
,
Ricardo Piclavien-
fium Comiti
(
poitea Anglia? Regi
)
dicata eit tres complexa Iibros . Duo
priores libri cum editione fecunda fe-
re funt communes , nifi qu'od in fecun-
da auclor pleraque addiderit
,
& non-
nulla qua? rclegenti minus placuerunt
,
refecuerit , & in his omnia ex Merlini
Sylvcflris ( b )
cirata teitimonia
,
unico
excepto : Tertius liber de Vaticiniis ti-
tulum habet , atque hoc cxordio argu-
mentum fuum enarr.it : Qitoniam in
prioribus libris Mcrltni vaticinia tam Ce-
lidonii (c) quam Ambrofii
,
locis com-
pctentibus
,
prout rcs exigebat
, inferui-
mus
y
Ambrofio vero dudum expoflto ,
non-
dum Celidonius Britannicam exutus bar-
bariem
, ufquc ad hxc noflra
tempora la-
tuit parum agnitus
j noflrx vidcbatur in-
tereffe diligentix
,
tam ipfum ab antiquis
& occultis fcrutabunda inquifltione late-
arts
,
ut pulchrius elucefcat
,
in communc
deduccre
,
& ab ignorantix tenebris in lu-
cem transferre
,
quam translatum quoque
(_a~) Confcr T. 2. Anglise facrae
p. 439.
(_b~) Inde Svlveftris cosnomen Giraldo hasfit,
quod Merlini Sylveftris fomniis nimium tribuit.
(O
Al - Caledonii .
C^)
Uuplicem ediiionem hujus opem adornafTe
Giraldum
,
primamque Hugoni Lincolnienfi dica-
t.im,
fecundam auftiorem longe ab eo datam lu-
ci, utraque
ufum fe Warthonus teftatur . Primae
T I S L I B.
VII.
6x
prxflenti Volumini
coaptare
. Prologum in-
tegrum tertii hujus Iibri
edidit UiTerius
pag. 115. Epiit. Hibernicarum
.
Itinerarium Cambrix
,
fivc de lcgatio-
ne Baldevvini Cantuarienfis per Wat-
liam, Anno 1188. libris II. ad Stcpha-
num Langtonum
,
Archicp. Cantua-
rienf. in eadem Cambdeniana fcripto-
rum de rebus Anglicis colleclione pag.
818. poit editionem Davidis Povveli
,
Lond.
1585. 8. Vide Vofiium II.
58.
Defcriptionis Cambrix
( d ) liber pri-
mus ad eundem Stephanum de laudabi-
libus Wallix editus ab eodem Povvelo
,
& in Cambdeniana fylloge pag. 880.
Liber fecundus de illaudabilibus Walli.t
in H. Warthcni Anglia Sacra Tom. 2.
Pag- 447-
De jure & flatu Mcnevcnfls Eccleflx
,
diitincTiones five Dialogi VII. ad eun-
dem Stephanum
,
Archiepifcopum &
Cardinalem ibid.
p. 514.
ex prima Au-
cToris & uberiore
(
e
) editione .
Vita S. Davidis
, Archicpifcopi Mene-
venfis pag. 628. ex Riccmarcho
Epifco-
po Menevenfi
,
qui circa Annum 1085.
vitam ejufdcm Davidis confignaverat
.
Vita Hugonis Nonant
,
Epifcopi Co-
ventrenfis & Lichfeldenns
, ex Giraldi
Speculo
Ecclcflx diilinct. 2. cap.
23. 24.
ibid. pag.
351. 354.
Speculum Ecclefia?
de Monajiias Ordinibus &
Eccleflaflicis
Religionibus variis
, Diftin£liones five
libri IV. MSti in Biblioth.
Cottonia-
na . Hoc opus refpicicns Giraldus in
Epiitola ad Stephanum Archiep. Can-
tuar. pag.
437.
refert quod Monachus
Archirpifcopi cubicularius pariter & com-
menfalis
,
exteriore nigredine
fucatus &
utinam non intcriore contaminatus
,
nos
cum libro
noflro vobis
prxflcntato
,
tanquam
fcripto famofo ,
dignos incendio
,
muifis
audientibus affeveravit ; nec non & li-
brum
in Codice Weftmonafterienfi pr#fi°itur Vvallite
mappa five tabula Chro°raphica depicla minio,
qua? praner fluvios plerofque
,
monies & maris
contermini ripam
,
ac finitimas kn^Vix urbes, op-
pida Wallia? XLIIF. duntaxat notat . De hac map-
pa vide quaj Giraldus ipfeapud Warthonum Toui.
1. pa^.441. &
445.
feq.
£0
Vide notam Warthoni
p. 549.
64
BIBL. MEDI7E ET INFIMM
brum cunAem fupcrcilio Pharifaico
,
faflu-
Sacrifque vcrnaculis pag.
375.
feq
quc
Dorobernico
fe
propriis in ignem ma-
mmts acerrtmis ocu-
nibus mtjjurum
lifque torvis & vcrbis non minus vultuo-
fis
quam tumultuofis conflantcr affirmavit
.
Nimirum ut notatum Warthono qui
libros illos evolvit , Giraidus Monachos
capitali odio femper profecutus eft
,
uf-
que adeo
,
ut fe iflam in precibus quo-
tidianis deprecationem fcepe ingeminaf-
fe
,
fuifque familiarihus ingeminandam
confuluiiTe affirmaverit : a Monachorum
malitia libera nos Domine . In omnibus
fuis fcriptis Monachorum hypocrifin
,
fraudes & infcitiam acriter infeclari ge-
ftit : Iftud vero Speculum triennali la-
bore compofuit , ut ceternam Mouachis
infamiam induceret
,
atque odio fuo
plene indulgeret . Initium illi facit E-
piftola probxa ad Stephanum Cantuar.
Archiepifcopum de litteraturce defecTu .
Tres difiincliones pnores , Monachorum
nequitiis duntaxat narrandis & infe-
cTandis abfumvmtur . Quarta almd ar-
gumentum traftat
,
fcilicet de flatu
,
inftitutione ,
bonore fedis Romance a-
liarumque Sedium Patriarchalium
,
&
de munere Pafiorali atque Epifcopali .
Ab hocce Ecclefice fpeculo diverfum
Speculum
duorum
,
commonitorium ac con-
folatorium quod ipfe memorat Giraldus
apud Warthon. Tom. 2. pag. 441.
alte-
rum pag.442. 44-5-
Vita Ethelberti An.
799.
occifi
,
O-
rientalium Saxonum Regis exftat in A-
jftis Sanclorum T. V. Maji 20.
p.
246. Hujus Ethelberti five iEthelberti
memoria' facra erat Ecclefia Cathedra-
lis Hereford. cujus Canonicus erat Gi-
raldus .
Gemma Ecclefiafiica ,
cujus prior pars
de Sacramentis magis neceffariis
,
poiie-
rior de Clericali hwefiate
(i
'
Ccntinen-
tia . MS. in Bibl. Archiepifcopali Can-
tuar. Lambethana . Opus prolixum
,
atque integrum quafi Theologice & di-
fciplina; Ecclefiaiticae Corpus comple-
xum . Locum ex eo de ignorantia Cle-
ri illorum temporum profert Wartho-
nus auftario ad Ulferium de Scripturis
Idem Warthonus telbtur MS. fe e-
volviffe Giraldi Symbolum Elethrum
,
feu Epiflolas varias ab ipfo colleclas , e
quibus publicavit Epifioiam ad Wilhel-
mum de Ver
,
Epifcopum Hereforden-
fem , Tomo 2. Anglice facrce pag.
544.
Symbolo illi adhuc inedito juncTus li-
ber de invetlionibus
,
inveiitonum : plures
invctlivx adverfus Wibertum
,
five Hu-
bertum , Abbatem de Bethlefdene
,
Or-
dinis Ciiterc. & Epiflola prolixa ad Pe-
trum
,
Menevenfem Epifcopum
,
de
of-
ficio Epifcopi : altera ad Adamum
,
Ab-
batem Aveshamenfem
,
de laude amici-
tia : ad Richardum
,
Anglorum Re-
gem
,
dc litterarum & Veritatis fludio
,
(
in qua Regi vitia fua mira libertate
pariter ac gravitate increpat .
)
Sermo
in Synodo Menevenfi , in illud Malach.
II. 7.
Labia Saccrdotis
cuflodiunt Scien-
tiam . Confhtutiones de modo regiminis
<&
vifitationis ,
aiiijque Eccleftajlicis ne-
gotiis
,
datae Officialibus & Clericis ipfi
fubjeiHs : Trac^atus de facr.v Scripturx
pricjtantia ac dignitate ad Walthcrum
Mapes
,
Archidiaconum Oxonienfem
,
amicum conjuncliflimum .
Carmen de miferia conditicnis huma-
nx MS. in Bibliotheca Lambcthana
,
in-
cipit : Unde fuperbit homo cnyas conceptio
culpa
.
Prologos librorum a fe fcriptorum Gi-
ra-ldus in unum volumen congeffit MS.
Cantabngice in CoIIegio SS. Trinitatis .
Ipfc libeilum de proocmiis operum fuorum
vocat Tom. 2. Warthoni Anglice facrce
pag.
440. ubi etiam Dttlamina fua &
r! ctortcas orationes perfuafibiles & map.no-
rum virorum defcriptiunculas a fe conge-
ftas fignificat : memorans prceterea Chro-
nographtdm metricam & Mundi nafcentis
dejcriptiunculam verfibus hexametris &
pentametris
.•
& librum de Primipis in-
firuciipne ,
multis aucloritatibus tam
Philofpphicis quam Theologicis per e-
xempla pariter & prcecepta fludiofo la-
bore compaginatum
,
qui MS. in Cot-
toniana
,
tribus diftincHonibus abfolvi-
tur
,
in quarum fecunda ac tertia Hen-
i"ico
2 AT I N I T A T
rico II. ejufque liberis iniquiorcm fe
prcebet
,
ut docet laudatus Warthonus
prsefatione ad Tomum 2. Anglia? facrae
pag. XXIV. Ccetera quse Giraldus fcri-
pta fua memorat funt Legendce
,
five
Vitx
,
S. Aedelberti
,
Martyris Herefor-
denfis , S. Karadoci
,
Eremitae nobilis
& Presbyteri Menevenfis , & S. Hugo-
nis ex Carthufienfi Monacho Epifcopi
Lincolnienfis . Denique liber de Fidei
frutlu
,
Fideique defeclu
,
quanta ferven-
tem pra;mia
,
quanta frigentem fuppli-
cia maneant . In typographia Hibernice
prsterea meminit Giraldus flofculorum
Philofophicorum quos fcripfit carmine .
Promifit etiam ibidem totius Britanniic
topographiam
,
quam
,
inquit Lelandus
cap. 196. cgo prcc aliis libris omnibus quos
edidit
,
fi
modo edtdit
,
femper videre
optavi atque etiam jam opto .
Praeter ha?c omnia Giraldo ipfi tefla-
ta
,
ad eundem a Baleo III. referuntur
Commentarius in Opera quxdam Sene-
cx . Mirabilia Mundi . Mirabilia terrx
SanSx . Dc Mahumeto &ejus nequitiis .
Pro Guidone Warwicenfi . His a Pitfeo
pag.
279.
feq. adduntur : Expofitiones in
varios S. fcripturx textus . De vita S.
Patricii ejufque purgatorio
,
ck Chronicon
Anglorum . Quod vero de Regibus Vifi-
Saxonum
,
de vita Henrici II. & Afta
Regis Johannis ajunt Giraldum fcripfif-
fe
,
haec in ejus opere de Principis ia-
itruclione Ieguntur : ficut & aJia jam
memorata fub aliis titulis memorant
,
& ex uno plures faciunt ac diverfos
traftatus
,
quos hoc loco repetere non
efi neceffe .
Giraldus five Girardus
,
Presbyter
,
Canonicus Compoftellanus circa An-
num 1126. fcriptor kijlori.e Ecclef. Com-
poflellanx cum Munione five Martino
Mindonienfi
Epifcopo & Hugone Epi-
fcopo Portugallenfi . De illa adhuc ine-
dita Nicolaus Antonius lib. VIII. Bi-
blioth. vet. Hifpana.' cap.
4. & ex Joan-
nis Vafri Chronico Hifpaniae Volfius
II.
48. pag. 402. Omitto Giraldum ve-
terinarise & accipitraria? rei fcriptorem
circa Annum
1320. nequc enim Lati-
Tom. III.
I S L I B. VII.
65
ne ille fcripfit fed Hifpanice . Vide
eundem Nicolaum Antonium IX.
4. §.
201.
Gifela Caroli Calvi Soror
, cujus
Charta? tres apud Dacherium
Tomo
XII. fpicilegii pag.
496. (
editionis no-
\£ Tom. 2. pag. 878. feq.
) & apud
Johannem Georgium Eccardum m qua-
ternione veterum monumentorum .
p,
Glaber Radulfus
,
five Kodulphus
,
S.
Germani Ccenobii Autiffiodorenfis pri-
mum
,
poftea Cluniacenfis Monachus
,
qui Hijloriamfui tcmporis
,
five Hijioriam
Francorum ad Odilonem
,
Cluniacenfis
Ccenobii Patrem
,
fcripfit libris V. ab an-
no 900. & ab ele&ione potiffimum Hu-
gonis Capeti in Regem
,
quae An. 987.
accidit , ufque ad 1046. Primus edidit
Petrus Pithceus & familiam ducere juf-
fit inter XI. fcriptorcs Hifcoria? Fran-
corum
,
Francofurti 1596.^0!. inde An-
dreas du Chefne in limine Tomi quar-
ti , collatum cum Codice Thuano . Me-
minit Sigebcrtus Gemblacenfis cap. 50.
de S. E. Vide Jacobi le Long Bibliothe-
cam Hiftoricorum Galliae num. 6909.
ubi de verfione Gallica .
Vita S. Gvilelmi
,
primi Abbatis S.
Bcnigni Divionenfis
, (
qui A. 103 1.
obiit
)
in Petri Roverii hiftoria Reo-
maenfis Monaflerii
,
Parifiis 1637. 4.
pag. 131. & in Aitis SancTorum Tom.
1. Januarii 1. pag. 58. 64. & in Ma-
billonii Aclis Sanclorum Benediitin.
T. 8.
p. 320.
*
Au&ores hiftoriae litte-
rariae Gallicae in eamdem cum Abbate le
Beuf fententiam convenientes cenfent co-
dicem illum canonuni legumque ad
Heimoncm Virodunenfem Epifcopum
olim pertinentem hujus Radulfi fcetum
effe . Opus iftud quale fit expofuiffe la-
te Abbatem Le Beuf ibidcm affirmanr
,
ex quo paritcr monent in fine ejufdem
codicis nomen fuum auddorem prode-
re
,
ficut & indicare annum quo fcri-
bere dcfiit . Nomen eft Radulphus , an-
nus 1008. Martio exeunte . Vide eam-
dem literariam hifioriam in pnefatione
pag.83.
I
Gso-
66
BIBL. MEDI/E
Glofcherus
,
infra
,
Goljcherus .
Gloffa interlinearis & marginalis in
facram Scripturam . Vide
,
Anfelmus
Laudunenfis . T. i.
p. 114.
Glo\]'a Ordinaria infra, Hugo a S.Ca-
ro . Walafridus Strabus .
Glojjatura Major . Vide
,
Petrus Lom-
bardus .
Gloffaria vetera , de quibus dixi lib.
4. Bibl. Latins c. 6.
Glofjatores Juris Civilis : Accurf.us
,
Aldericus
,
Azo
,
Bamerius
,
fohanncs
Boffianus
,
Bulgarus Pifanus
,
Columbus
,
Fafolus
,
Martinus
Goffia ,
Hugolinus
,
Kilianus
,
Pileus
,
Placentinus
, Roffre-
dus
,
Rogerius &c.
Gloffatores Juris Ganonici : Johannes
Semeca Teutonicus, Bernardus Batonus .
Huguitio
,
LaurentiusTancredus
,
Bartho-
lomxus Brixienjis &c. Vide PofTevinum .
De editionibus gloffatis utriufque
Corporis , Canonici & Civilis, dixi in
Bibliotheca Latma lib. VI. c. 10.
Gobelinus Alemannus, Carmelitarum
Provincialis , & Pontificis in Angliam
Legatus circa Annum
1305. Scripfit
PofTevino tefie flatuta arbitraria
,
quibus
fuorum fratrum dimdia diffolvit . Li-
brum item de pocnitentia convicariorum
,
& difccptaticncs . Eadem ex Poffevino
Alegrius pag. 278. paradifi Carmelitici
decoris .
Gobelinus Perfona
,
Decanus Bilefel-
denfis & Officialis Paderbornenfis po-
fiea Monachus in Bodeken Canouico-
rum regularium Wyndefemenfium Pa-
derbornenfis diceccfis : fcripfit Cofmo-
dromum
,
five Cbronicon ab Orbe con-
dito ufque ad Annum Chrifti i^iS.per
zetates fcx digeftum
,
in quo componen-
do XL. amplius annis operam pofuit .
Edidit Henricus Meiboinius cum no-
tis , Francofurti
1599.
fol. unde recu-
fum curante nepote Henrico Meibcmio
Tomo 1. fcriptorum rerum Germaui-
carum , Helmiiidii 1688. Eo ufi Alber-
tus Crantzius in metropoli
,
Herman-
nus Kerfenbroch in Catalogo Epifcopo-
rum Paderbornenfium . Johannes Jaco-
(<») Vide Meibom.Tom. 1. pag.
59.
feq. &
549.
ET INFIMJE
"
bus vero Frifms pro Gobclinb hoc ma-
le Balduinum Parochum Paderbornen-
fem appellat
,
Vomoque anfam dedit
diverfum hunc a Gobelino Hiftoricum
inducendi . Prster verfus de Urbano
VI. pag.312. a quo fc pag. 310. fcribit
An. 138(5. promotum ad Sacerdotium
,
etiam verfus de Rupcrto
, Paderbonenfi
Epijcopo
,
& quibuflam cjus prxdeceffori-
~bus plures fcripferat
,
quorum mentio
Pag- 315-
Gobelinus idemne an alius
, (
a
) &
antiquior priore utroque Gobelino
,
fcri-
ptor vit.c S. Mihudphi
,
Archidiaconi
Paderbornenfis
,
quem. nobilibus paren-
tibus ortum Carolus Magnus de facro
fonte levavit tefte Gobelino Perfona
pag. 249. Vitam illam interpolatam e-
didit Surius V. Oclobr. finceriorem.
Chriflophorus Brovverus in fideribus
illuftrium & fanclorum virorum Ger-
maniae, Moguntia.' 1616. 4. deindc A-
dolphus Overhamus
.
Johannes Gobelinus
,
Vicarius Bono-
nienfis
,
Pii fecundi Secretarius
,
com-
mentarios rerum memorabilium
,
qua? ejus
Pii temporibus contigerunt
,
five fcri-
pfit
,
five in manus hominum dedit
,
quos a Pio vpfo five iEnea Sylvio com-
pofitos aiii notarunt . Pro.iiere Roms
1584. 4.
a Francifco Bandino Piccolo-
mineo
,
Archiepifcopo Senenfi
,
reco-
gniti
.•
& cum Jacobi Piccolominei
,
Cardinalis Papienus , continuatione at-
que Epiftolis, Francofurti 1614. fol.
M. Gobertus Laudunenfis , cujus ver-
fus de tcnfura
,
vejlimentis & vita Cle-
ricorum ineditos memorat Sanderus T.
2. Biblioth. MSS. Bclgii p. 240.
*
Au-
clores Hiftoriae litteraricc Gallicana?
,
Tom. VI. pag. 24. Praefationis
,
cen-
fent Gobertum hunc ipfum effe Laudu-
nenfem Epifcopum
,
qni ab Anno
930.
ufque ad
932.
fedem illam tenuit ; ne-
que enim alter occurrit Gobertus Lau-
dunenfis inter literatos clarus
.
Gocelinus
,
infra Gotfclinus .
Adamus Goddanus
,
fupra in Adamo
T. 1.
p.
11.
S. Go-
L A T I N I T A
S. Godehardus five Gothardus ex Ab-
bate
Tegernfenfi Epifcopus Hildeshei-
menfis defuncKsAn. 1098. Ejus Epifto-
U IV. apud Mabillonium Tom. 4. A-
naleclor. p. 347. (
edit. nov. p.
435.
436. )
Vitam hujus Godebardi fed iti-
terpolatam & fine nomine aucloris edi-
dit Surius 4.
Maji . Sinceriorem inte-
grioremque Cbriflophorus Brovvcrus in
fideribus illufirium & Sancdorum Viro-
rum GermanicE Mogunt. 1616. 4. & Da-
niel Papebrochius in Aclis Sanitorum
Tom. 4. Maji pag. 502. qui notas etiam
addidit . De Auciore infra in Woifherrus .
Godelbcrtus Presbyter
,
Aviti ftudium
imitatv.s
,
per hiftorias & allegorias Di-
vinx Scripturx ab initio Mundi ufque ad
partum Virginis hetoico psde clcganter cu-
currit
,
ut notat Sigebertus Gemblacen-
fis dc S. E. cap. 23. Hunc temporibus
Anaflafii Augufli circa A. C. 500. cla-
ruiffe conjicit Trithemius cap. 198. quem
alii funt infecuti
.
Gcdfridus
, Geoffridus ,
Gotkofredus
y
Gaufridus , Theofridus
,
Govcrus, Godefri-
dus
,
Gojfridus
,
Abbas Admontenfis Ord.
Bened. S.Bernardi, aetate & fpiritu a?qua-
lis . Ejus Homilicc in Dominicas & Fe-
ila anni , editce a Bernhardo Pez , Au-
guitre Vindel. 1725.101. duobus Volum.
Godfridus Calvns
,
Archiepifcopus Bi-
turicenfis
,
amicus & fcriptor vitx S.
Guilmi Brioccnfis Epifcopi
,
qui An.
1234.
obiit, (a) editcea Surio 29. Jul.
& in AcKs Sanftor. Tom. VII. Julii .
Godfridus Carnotenfis pofi: Ivonem E-
pifcopus , Sedis Apoftolicae Legatus cir-
ca Annum
11
30. cnjus Epiftola ad Hu-
bertum Abbatem Vindocinenfem edita
& Sirmondo ad Godofredum Vin !;:.
& in Biblioth. Patrum Lugdunenfi T.
XXI. pag. 10 1. Alia de eo Sammar-
thani Tom. 2. Gallice ChrifL p. 489.
Godfridus
Colonienfis
,
infra S. Punta-
leonis .
Godfrtdus
Cornubienfis Anglus
, Car-
melita circa Annum
1340. Philofpphus
,
laudatus Lelando c. 264. &
367.
ubi
Commeniarios ejus in Phyfica Arifiotdls
T I S L I B. VII. 6
7
commemorat . Plura Bileus V. 6. tk
Pitfeus
p. 413.
ajunt enim commenta-
tum etiam in Metaphyfica
,
in Analyti-
corum po/icriorum libros & ia Catcgoru.:
,
nec non in fex
principia Gilbcrti Por-
refE&ni
,
& in IV. libros Sententiarum
,
fcnpfiife etiam Quodiibeta dcccra
,
&
contra Gerardum Bononienfem .
Godfridus de Fontanis
,
Epifcopus Ca-
meracenfis ab Anno 1220. ad 1238. di-
£
us Bonus Epifcopus . Scriptor librormn
de Divinis
ojftciis .
Godfridus de Eontanis junior qui c>v-
tra Fratres Mendicantes fcripfit , m pt@e-
fertim oppugnans quoi illi vitre foht?

tite laudem & gloriam affectantes , v-..'-
lent fe Parocbialibus curis immif:;:"-*
,
nec Pradatis parermt . Initio autem
traclatus nonnulla prcemittit de diffidio
quod Praelatos inter & Mendicantes in-
terceffit An. 1283. occafione privilegio-
rum a Pontifxe Martino IV. obtento-
rum . Vide Balamm Tom. 3.
hifL A-
cademia: Parif. pag.
465.
fcq. Idem
p.
680. notat in vetuiio Codice comme-
rnorari Qjwdlibcta M. Godefridi bk fum-
mam Godcfridi .
*
Falli hic Fabriciurn
cenfeo
,
cum Quodlibsta Mag. Gode-
fridi
,
& fummam Godefridi tribue^n-
dam cenfet Godfrido de Fontanis junio-
ri
;
nam fumma fnper titulos Decreta-
lium authorem pr.tfert Mag. Godfre-
dum de Trano D. Papae fnbdiaconum
,
& Capellanum
,
quam MS. fervo apud
me . Prodiit typis excufa Venetiis Ar.
1491. per Bernardinum de Tridmo de
monte Ferrato . Floruit Godefridus ifle
Tranenfis faeculo XIII.
Joannes Codfridus lidgate
,
fcriptOi"
pocmatis cui titulus Vox clamantis , MS.
in Dublinenfi Coliegio S.
Trinitatis n.
414.
Idnn hic qui apud Baleum VII.,
23. & Pitfeum pag.
575.
feq. foh
Go-jerus
,
quod & noraen a
GoiUndo
non diverfum effe mihi perfuadeo . V
xit hic circa Annum 1400. poef.os !au-
de celebris & ccecis eruditis accenfen-
dus . Hic Latine
,
Anglice
,
Gailice
,
piu-
ra fcripfit
, iu Latinis ajmulatus
Ova-
I 2
dinm,
(. e
") Sammarthani Ton-„ z. pag.
434,
Gillia: Cliriftian» .
68 BIBL. MEDIJE ET INFIMJE
dium
,
quanquam notante Balco
,
flu-
diofius quam ielicius . Ejus Vox claman-
tis in deferto five de Mundi erroribus
Poema Chronicon in feptem tributum
libros
,
& infurreclionem rufiicorum
contra ingenucs & nobiles perfequens
,
qua; contigit anno IV. Regis Richardi
II. in aliis etiam Bibliothecis obvium
,
(
a
)
incipit

Seriptum vcteris capiunt e-
xempla . Alia ejus fcripta Chronicon tri-
partitum itidem carmine
,
& clc Rerc
Henrico IV. & de laude pacis . Ds regi-
mine Principum . Scrutinium lucis . De
multiplici vitiorum peftilentia . Contra men-
tis
fcvitiam in caufa fuperbix . De amoris
vanitate aliaque carmina & Epigram-
mata . Nec non foluta Oratione de Con-
jugii digniiate
,
& de compunclione Cor-
dis .
Godfridus Monemuthenfis
,
fupra Gal-
fredus
p.
10. feq. ubi diciis adde quod
verfio Anglica ejus Hijhrijc Britonum
nuper vulgata ab Aronc Thomfone , &
luculentis exprelfa typis Lond. 171 8. 8.
Godfridus Monachus S. Pantalconis
,
Colonienfis
,
Ord. Bened. Au&or exi-
mius Annalium
,
fcriptorum non indi-
ligenter ab Anno 1162. ad 1237. Ex-
flant in Freheri Tomo primo rer. Ger-
manicar. edit. novae Struvianae p.
335.
404. emendati ex Codice Guelpherby-
tano .
Godfridus Remenfis
,
cujus Carminum
iive Epifiolarum liber verfibus Elegia-
cis
,
1. ad Ingelramnum Archidiaco-
num
,
de Moribus . 2. Somnium de O-
done Aurelianenfi .
3. Ad virginem
quandam . MS. apud Hieronymum Vi-
gnerium una cum Calliopes & Poeta
colloquio
,
five ejufdem Godfredi verfi-
bus Hexametris Leoninis ad Gibuinum
Lingonenfem ab A. 962. Epifcopum
,
unde hujus quoque Godfridi xtas co-
gnofcitur . De Codice illo MS. Labbeus
p. 59.
Biblioth. MSS.
Godfridus Spirenfis
,
ex Monacho Ord.
(O
Vide Leyfurum Hiftoriam poetarum medii
*vi p. 2054,
(£)
Vide Sirrnnndiirn in viia
,
Mirsum in au-
ftario JEs,\d. Menagium in hiitoria Sabolienfi pag,
106. & Auftor. prasfat. ad T. 3. Sirmondi Opp.
Bened. Weiffenburgenfi
,
Epifcopus" nb
A.
958.
ad 960. Hunc dejejunio
,
clcc-
mofyna & pccnitentia fcripfifTe
,
notavit
ex Eyfengreinio Poffevinus .
Godfridus Canonicus & Subprior S.
Vitloris Parif. circa Annum 1170. fcri-
pfit Opus tripartitum de microcofmo
,
dotibufque hominis naturalibus
,
& vi-
tiis ac virtutibus : nec non Fontem Phi-
lofophicc libris quatuor
,
vcrfibus mctri-
cis leoninis
,
philofophiam moralem pra-
fticam pra.' fpeculativa commendanti-
bus . De utroque opere MS. /crmonibuf-
que itidem ineditis confulenda qure ex
Joannis Tolofani , Canonici S. Vicloris
hiftoria inedita Abbatiae Regalis Parif.
refert Oudinus T. 2. pag. 1567.
feq.
Godfridus Abbas Vindocinen/is
,
& bea-
tae Prifcaj Cardinalis
,
clarus circa An-
num 11 10. (b) fcripfit Epijlolarnm ad
Pontifices , Cardinales , Epifcopos
,
Ab-
bates
,
Monachos &. faeculares , libros
V. in quibus eft IV.
47.
decantata illa
in antiquiffunis etiam obvia Codici-
bus
(
c
)
de Roberto de Arbruffelo
,
de
quo infra in Roberto . Opu/cula XVIII. 1.
de Corpore & Sanguine Domini noftri
Jefu Chrifti . 2. De ordinatione Epifco-
porum(d)ad Petrum Leonis , Cardina-
lem
,
& de inveftitura Laicorum .
3.
De Simonia & Inveflitura Laicorum
,
quafi utraque dicatur harrefis , ad Calix-
tum. II. Papam
,
quem bonum Dominum
fuum & pracordialem amicum appellat .
4. De pofieifionum Ecclefiafticarum in-
vefiitura
,
quod Regibus concedatur .
5.
Qualiter difpenfationes debeant fieri .
6. De tribus qua? fpecialiter debeat ha-
bere Ecclefia
,
ut Catholica
,
& libera
& cafta fit . 7.
De Arca Fcedcris
,
ad
Hemelinum & Andream
,
difcipulos . 8.
De effe61ibus Baptifmi , Confirmationis
,
UncTionis infirmorum & facra? Ccenx .
9.
De iteratione Sacramenti . 10. Dc
promiffionibus quas pro Confecratione
Abbates fub nomine profeffionis faciunt
Epi-
(_c") Mabillon. iter Italic. p. 54. \6\.
Qd") Huic Ivonein Carnotend-m
,
Waltramutn
& Sigebertum jubet opponere Goldaftus, qui illud
exhibet in Apologia pro Henrico IV. pag.
257.
L AT I N I T A T
Epifcopis . ri. De clamantibus inordt-
nate & refpondentibus in Capitulo 12.
De tribus qu& Paftori ineffe debent
,
jufritia in judicio
,
difcretione in prce-
cepto , & providentia in Confilio .
13.
& 14. Inve£tio in peccatorem &
15.
peccatoris lamentatio
,
16. Oratio ad
Jefum . 17. & 18. Oratio ad Matrem
Domini & Hymni tres . Incip. O Ma-
ria gloriofa
,
Jelfaj proles generofa . Ser-
mones XI. quorum feptimus eft de pu-
rificatione S. Marice : nomts in feftivita-
te B. Marias Magdalence : dccimus de
latronc falvato in Cruce , & umlccimus
in feftivitate B^ Benedieti . Harc God-
fridi fcripta edidit cum notis ia Epi-
ftolas , Sirmondus Parif. 1610. 8. recu-
fa in Sirmondi Opcribus Parif. & Ve-
net. tomo tertio : nec non in Biblio-
thecee Patrum fupplemento Parif. Tom.
2. pag.487. & in Lugduncnfi Tom. 21.
itatim fub init. Epi/hlanr ad Clunia-
cenfes de ineunda fuffragiorum focietate
vulgavit Mabillonius T. 3. Analect.
p.
481. ( edit. nov. pag.
159.
)
quee repe-
tita etiam ab editoribus Operum Sir-
mondi m praefat. ad tomum tertium .
Ad hunc Godfridum
, Epiftola; Jvonis
Carnotenfis
,
fingulafque Calixti II. &
Honorii II.
Godfridus Viterbienfts (a) Presbyter
,
Conradi III. qui An. 11 52. diem o-
biit
,
Friderici I. & Henrici IV. qui
An. 1190. habenas capeflivit Imperii
,
Capellanus ac Notarius
,
poft longiu-
qua variaque per XL. annos itinera
,
locuplete linguarum rerumque compa-
rata notitia
,
fcripfit Memorias Seculo-
rum (b) five ut aliis nuncupatum eft
Pantheon
,
five Chronicou univerfale
,
profa partim
,
partim metro , ab Orbe
condito ufque ad A. C. 1186. divifum
in fecliones
XX. & dicatum Urbano
III. Papae ab Anno
1185. ad 11S7. Pri-
mus edidit Bafilius
Toannes Heroldus
Bafilere 1569. fol. deinde
Joannes Pifto-
rius in limine tomi fecundi fcriptorum
(»>
Neittiquam
VVhtbtrgenps
,
de quo dubita-
bat Baronius ad Annum 1 106. nunrhi. neque Mo-
nocbus Dominitanus
,
ut Bernardo de LucetnuurM
I S L I B. VII.
69
de rebus Germanicis , Francofart.
1584;
& Hanov. \6
13. in fol. noviifime V.
C. Enrchardus Gotthelf Struvius in re-
petita Piftorianae fylloges editione , Ra-
tisbonae 1726. fol. in qua accefferunt
variae Ie£riones Codicis membranacei
Norimbergenfis . Partes quinque poftre-
mas five feftionem XVI, XVII. XVIIL
XIX. XX. hujus Chronici
,
in quibur,
plura ad res Italice fpeitantia , celeber-
rimus Muratorius inferuit tomo fe-
ptimo thefauri fcriptorum Italice pag.
346.
emeiuiatioraque & integriora que-
dam dedit ex Chronico anonymo Bi-
bliotheccc Eftenfis , cujus auclor ex Pan-
theo profeciffe fe confelTus fuerat . A-
liui ejufdem Godefridi Opus MS. in Bi-
blioth. Ccefarea quod aliquot poft Pan-
theon anms fcripfit & Henrico VL.
Regi Romanorum & Teutonicorum di-
cavit , infcribitur Speculum Regum
,
de
Genealogia omnium Regum & Impe-
ratorum ,
Trojanorum
,
& Teutonico-
rum a tempore diluvii , ufque ad Hen-
ricum VI. fecundum Chronica Venera-
bilis Bedce Presbyteri
,
Eufebii & Am-
brofii . Vide Lambecium T. 2. pag.
774.
ubi pars Epiftolce ad Henricum
Imp. Sed age quibus fe ufum au£tori-
bus
,
quarum gentium res perfecutum
fe in Pantheo Godefridus profiteatur
,
ex ipfo , fi placet
,
audiamus .
Itaque fuper vetus Teftamentum hos
kabeo authores
:
Mofcm
,
Efaiam
,
Jofephum ,
Danie-
lem
,
& alios Prophetas : Jefum
Sirach
,,
David
,
Salomonem
, Hefler
,
Judith , Ef-
dram & Machabxos .
Ta novo autem Teftarnento
,
authores
hos inducimus :
Omnes Apoflolos ,
Clementem Papam
y
Dionyfium Areopagitam
,
Origenem
,
foan-
nem Chyfojlomum ,
Athanafium
,
Hierony-
mum
,
Auguflinum ,
Ambrofium
,
Grcso-
rium : aliofquc nonnullos EccleJia Dotto-
res .
Super hiftorias vero gentilium
,
habe-
mus
perfuafum . Vide Jacobum Quetif. Tom. 1. p. 740.
(6)
No'.t Memorias Sanfiorura-
,
ut legas agud
Voffijm .
BIBL. MEDI/E 'ET I NF I M 2E
ittus etiam
,
Jofephum
,
Dionem
,
Strabo-
nem
,
Grofium
,
Hcge/ippum
,
Suetonium
,
Sohnum
,
Julium Africanum
,
qui prima
Chronica
confcripfit fub
Marco (a) Craf-
fo.
De Chalda?is quoque habemus Berofum
,
qui omnia Chaldxorum fcripta ciefloravit .
De iEgyptiis , inducimus Manethon hi-
floriographum & chronographum JEgyptio-
rum . Habemus etiam ab /Egyptiis
,
Mo-
chum
,
Eftium
,
(
b
)
p. 31. 69. & Hie-
rcnymum JEgyptium
,
hifloriographos famo-
fiffimos
.
.
Materia igitur totius libri e/l
,
univer-
fum vetus & novum Teflamentum
,
£?* »-
niverfi Imperatores
,
Reges & rcgna
, «7^^
fuerunt vel funt ab initio mundi ufque
ad tcmpora
nofira . Qjtomm omnium ncta-
nomtn.i
,
xtates
,
mus oripinem & fxnem
,
& gefla.
Sola itaque nomina regnorum
,
ad ma-
jorcm evidentiam
,
in prxfenti proocmio du-
ximus fubroganda :
Babyloniorum regnum
,
A\\yriorum
,
Indorum
,
JEgyptiorum
,
Perfarum
,
p. 552.
Argivorum
,
Laccdxmoniorum
,
Thejjalorum
,
Sicyoniorum
,
Lydiorum
,
Amazonum
,
Maccdonum
,
Hcbrxorum
,
Grxcorum
,
Italorum omnium .
Francorum
,
Teutonum
,
Lombardorum
,
Hunnorum ,
Gothorum
,
Vifigothorum .
Ofirorothorum
y
Anglorum
,
Britonum
,.
,
<7«i y^/;r /#
confiniis A-
Eurcpx
,
/tt/w Mxotidas
PannonioriDii
,
Athenienfium
,
Medorum
,
Trojanorum
,
Romanorum Regum & Confulum
Sicambrorum
,
Senonum Gallorum
,
Saxonum
,
Suevorum .
Siculorum
,
Cretenfium
,
Scytharum
,
Auarorum
,
&>f <?/? Ungarorum prio
rum .
Vinulorum
fi*
&
plandes
Vandaiorum : &
Sardorum Regnum . Item
Dc Sibyllis vatidicis .
Similitcr
pofl omnes Reges pofuimus c-
tiam
hifiorias Imperatorum
p. 535.
«T«C
cmnium
Pontificum Romanorum
gefia ,
C^*'
annos
,
£>'
menfes ,
C^ ^/£\y
,
nommaquc
corum : a beato Petro
, ufqv.e ad venera.Lt-
lem Urbanum tertium Papim:
p.
<
j
6^.&
ufque ad Dominum Imperatorem Fridcri-
cum primum
,
C^ rfd
filium
ejus Domi-
num Regem (c) Henricum fcxtum
,
/i-//-
c //<?>• , Amen .
Godfridus Monachus & Prior Winto-
nicnfit m Anglia
,
de quo hcec Wilhel-
mus Malmesburienfis lib. V. Hifc. pag.
lj^.Ncc memoria Godfridi yPrioris PVin-
ton. ire debet hi perditum
,
qui tempori-
bus his
(
circa Annum 1100. )
litteratu-
ra & rctigione infignis fuit . Literatur.im
protefiantur libn plures , & Epiftola:
fa-
miliari ilio & dulci
fiylo
editx
,
maxime-
quc Epigrammata qux fatyrico modo ab-
folvit
,
prxterea verfus dc Primatum An-
glire laudibus . Qmd} omne Divinum Oi-
ficium
,
quod agrefli quadam vetufiatc ob-
folctum
,
per in.lnfivi .vn fuam nativa ex-
cultum vennHate fecit enitefcere .
Relt-
gionis & Hofpital&atis mrmam
pukh,-
inchoatam delincavit in Monachor &c.
Pr.T-
C O
Sub Antonino Helasa^lo Julius Afiic.mus gentibus , Marcus Crafliis in mentem venit
.
vixit . Hunc Antoninum a!ii de Maico praiter rem Qb) Lege -HeftUum e Jofrpho .
accepere Antonino . Aliis
,
ut noftro, Marcum le-
CO
Nondum Imperatorem.
\
LATINITATIS L I B. VII.
Praterea librum de diverfis hominum
moribus
Baleus II.
49.
memorat & Pit-
feus p. 193.
& Numi defcriptionem
,
verfibus : & moralia difticha
,
tetrafti-
-cha ,
hexafticha & ocioiticha moralia .
Refert quoque Lelandus cap. 125. Epi-
taphium Serloni Abbati Gloceftrienfi
pofitum
,
quod ita fe habet
:
Eccleftx murus cecidit Serlone cadente
,
Virtutis gladius
,
buccina
]
ujiitix &c.
fed plenius Pitfeus e Malmesbuncnfi .
Godtfchalcus
,
Godefchalcus
,
Gotefchal-
cus
,
Gottfchalcus
,
Canonicus Leodiarfis
circa Annum 770.
fcripfit Vitam S. Lan-
deberti five Lamberti
,
Epifcjpi Traje-
ciini ad Mofam , & An. 698. Martyris
Exitat edita a Canifio Antiq. Leci. T.
2. pag. 172. (
editionis novaz T. 2.
p.
138. )
6c apud Surium 17. Septembr.
& in Johannis Chapeaville hiftoria
Leodienn Tomo 1. pag. 321. & a-
pud Ivlabillonium Tomo
3.
Aciorum
Sanctorum Benediciin. pag. 66. ubi &
de aliis a Cbapeavillo editis Vitae S.
Lamberti Scriptoribus Stephano
,
Nico-
lao
,
Rencro .
*
Multa funt hic Chrono-
logica menda in Fabricio
;
etenim S.
Lambertus martyr obiit An. 708. fcri-
ptor vero ifte circa Annum
729. opu-
iirulum fuum pangebat ut probant au-
ciores Hifiorke litterans Gallica? Torn.
4. pag. 58.
Gctjchalcut
,
five Jotfaldus
,
Monachus
,
cujus piancius verfibus hexametris
,
de
tranfitu domni Odilonis
,
Abbatis Clunia-
cenfis qui A. 1048. a?rat. 87. obiit
,
vulgatus ab Andrea du Chefne Biblio-
th. Cluniacenfis pag.
350. Non ineptum
pro illo xvo verfificatorem vocat Caf-
par Barthius
,
qui nonnulla ejus illu-
iirat IV. 18. feq. Adverfar. Idemque
notat Gotfcahi nomen in Jotfaldi corru-
ptum eiTe ad fonum molliorem idiotif-
mi Gallici
.
£<*)
Vide infra in Hincmaro
. Bulaeum hiftoria
Academise Panfienfis Tom. i.pa^. i
7
8. feq. Summa-
iifcbe Nachnchttn von d:r Thoma ifchen Bibliothec
Tora. I. pa»;. 681 feq.
734.
feq.
C
b~) Rabanus Mauru. Epiftolis tribus
,
quarum
duse pofteiiores ab U^hello Tomo 3. Italiae facrs
C
editioiis novae pag.
592. 608.) tres a Sirmondo
vulgatas funt Parifiis
1647. & Tomo fecundo Sir-
71
Gotfchalcus Hoiem
,
Germanus Saxo
,
Auguitinianus , clarus circa Annum 1480.
fcnpfit Prxceptorium Divin.e Legis
,
fivc
Commentarium in Decalogum
,
Colon.
148 1. Norimb.
1497.
fol. & 1521. 4.
Sermones Dominicales in Epiftolas Pauli
Apoftoli , Haganoae i52o.Etiam de Sa-
cramento PocnitenUn commentatum effe
notat Elflius in encomiaftico Augufti-
niano
p. 244.
*
P. Gandoltb in diiTer-
tatione de ducentis Auguftinianis afL're
epitaphium viro huic docio pofitum in
templo Ofemburgenfi , in quo Annus o-
bitus illiusdefinitur Annus Chrifti 1481.
In Chronico Archicomit. Oldemburgen-
fium Schiphouveri operum ejus catalo-
gus ifte traditur : fcripf.t fuper Pauli E-
pijiolas volumina duo
;
de feptem peccntis
mortalibus volumen
y
de offcio Miffa
volu-
r.icn
;
fuper dccem prjcepta
,
de novem
pcccatis aiienis
;
de Sacramento Euchari-
jiia in Biomenberge Qux tamen omnia
lucem vidiffe non credo . Qua? vulgata
funt , Fabncius hic indicat
.
Inter Walafridi Strabi poematia legi-
tur Carmm ad Gotefchalcum Monachum
,
qui & Fuigentius
,
Tom. XV. Bibliothe-
caz Patrum Lugdunenfis pag. 232. Hic
eit nominatiifimus ille Gotefchalcus , Or-
dinis 'Bcnediciini Monachus Orbacenfis
in dioecefi Sveffionenfi
,
qui ob acrius
motas de Prccdcjtinatione controverfias
condemnatus in Synodo Moguntina A.
848. & conventu Cariacenfi A. 849.
inclufufque in Ccenobio Altivillarenu
poit viginti amplius annorum cuftodiam
obiit circa Annum 870. Durius cum
Gotefchalco acium ab Hincmaro Remen-
fi
,
(a) Rabano Mauro
,
(b) Amckne
five Amaiario Lugdunenft
,
Johanne Sco-
to
,
c^terifque ejus adverfariis
,
non ob-
fcure queritur Florus contra Joannem
Scotum & Remigius Lugdunenfis in Is-
bro Eccleficc Lugdunenfis nomine fcripto
de
t
inondi Operum
,
Paridis & Venetiis junftim edi-
to>- Lirn pag. 1106. De Amolone dixi fupra Toir. I.
\m%. 87. De Scoio diclnrus fum in Johanne. De Ber-
tvamo ^r Floro Gotefchalcum excufanribus ,
fmili-
ter jam diftum Tom. 1. pa^. 244.. & Tom. 2. pa^.
(64. De Prudentio
,
Remigioque fuus erit
dicendi
locus.
X
72
BIBL. MEDUE ET INFIMJE
de tribus Epiflolis
,
qui exftat Tomo
XV. Bibliotheca? Patrum Lugdunenfis
p.
666. feq. Prudentius Tricaffinus , Ra-
tramus five Bertramus Corbejenfis &c.
Neque ultra Augufiini fententiam pro-
ceffiffe ( a
)
Gothefcalcum contendit
Ja-
cobus UiTerius in Gotefchalci & Praede-
itihatianae controverfiae hiftoria
,
pofte-
ditionem Dublinenfem 1631. 4. recufa
Hanovix 1662. 8. ad hujus calcem duas
Gottefchalci Confeffiones
publicavit
,
u-
nam breviorem
,
& alteram longio-
rem . In utraque Praffcientiam Divi-
nam a Decreto Divino non patitur di-
vidi : in utraque identidem ad Augu-
flinum & Fulgcntium
( b
)
Rufpenfem
provocat
,
& de fententia fua tam fir-
miter profitetur fe elTe perfuafum
,
ut
pag.
345.
affirmet fe
,fi
poffct fierl ,
mll-
iies potius pro veritate optare occumbere
,
quam femel
, (
quod abfit )
cuilibet fccus
loquenti
,
cedendo fuccumbere . Et p.
3
53-
ab ipfia
Vcritatc edotlum & gratis ab ea
pieque fatis affiatum ,
animatum
,
arma-
Tum
,
mifericorditerque fimul ac mirabili-
ter adjutum & tutum ^fretum & fultum
,
fideliter illi credere
,
fortiter tenere
,
ve-
raciter paticnterque defendere ,
& qucm-
cunque contraria dogmatizare cognofco
,
tan-
quam peflem fugio & tanauam hxrcticum
abjicio . Et pag.
354.
ad DEUM ipfum
provocat his verbis : Atque utinam pla-
ceret Tibi cuntlipotentijfime pariter ac cle-
rnentiffime Domine
,
ut
ficut
in Te credo
& fpero ,
dato mihi gratis
pojfe
,
prout
/amdudum dare dignatus es
,
& dare quo-
£a~) Non plane Ufferius hoc perfuafit Voflio
,
cui iibrum fuum dedicaverat . Vide Voflii Epift.
156.
qua UfTerio gratiasagit, & Epift. 158. ad Gvi-
lelmum Laudum
,
Epifcopum Londinenfem : nec
non Grotii Epift. 292. Voffii hilioriae Pelagianae lib.
7. part. 4. Tom. 6. Operum pag. 812. feqq. Ad Ufle-
rii tamen accedunt fententiam prauer Gilbertum
Manguinum in vindiciis Prxdeftinationis & Gratix
& fylloge fcriptorum Sec. IX. de Pradeftinatione
& Gratia , Parif. 11550. 4. 2. Vol. & Cardi.ialis No-
rifius
,
cujus fynopfis hiftona; Gothefchalcian* pro-
diit Tom. 4.
ejus Operum
p. 681. 720. Veronse
1732.
fol.
(6)
Sufpicio eft ab hoc Fulgentio
,
ad cujus li-
bros tam fortiter provocat
,
Gotefchalco Fulgcntii
bajfifle cognomentum
,
licet alii dicant appellatum
,
quod ipfe pra» aliis ingenio & litteris Fulgere vifus
eiTet. Vide Caveum 211 hiftoria litteraria S. E. Caf-
tiaie dignaris ctiam velle : coram undique
eletla populorum Te timcntium multitudi-
ne
,
prxfenti ctiam
ifiius regni Principe
(
c
)
cum Pcntificum & Sacerdotum
,
Mo-
nachorumque
feu,
Canonicorum
venerabili
jimid agmine
,
concederetur mihi
, fi
fecus
hanc Catholicx Fidei de Prxdcflinatione
Tua veritatem nollent rccipere
,
ut
ifio
quo
diciurus
fum
,
favente Tua Gratia
,
id ad-
probarem
,
cernentibus cunciis
,
examine :
ut videlicet quatuor doliis
( d
) uno poft
unum pofitis ,
atquc fervcnti fingillatim
repletis aqua
,
oleo pingui & pice
,
&
ad ultimum accenfo
copiofiffimo igne
,
lice-
ret mihi
,
invccato
gloriofiffimo Nomine
Tuo
,
ad approbandam hanc fidem meam
,
immo Ficlcra Catholicam
,
m fingula tran-
fiire : donec Te praveniente
,
comitante ac
fiubfequente ,
dexteramque prabente ec cle-
menter cducente valerem
fofpes exire
,
qua-
tcnus in Ecclefia Tua tandem aliquando
Catholicx hinc Fidei claritas clarefceret
,
&
falfitas evanefceret
, Fidefque firmarc-
tur
,
<&
pcrfidia
vitaretur .
Pofl Ufferium
,
utramque Gotefchalci
Confeffxoncm exhibet Gilbertus Mangvi-
nus
(
e
)
Veterum Seculi IX. Scripto-
rum deGratia & Pra'deftinatione Tom.
1. pag. 7. 25. Apud eundem pag. 6. &
parte 2. pag.
3.
feq. fragmeuta ex Go-
tefchalci libello de P;\cdefiinationc & Char-
tula Prcfcffionis A. 848. Rabano Mauro
oblatx
,
quaj fervavit Hincmarus Re-
menfis T. 1. Opp. p. 25.
26. 118.
149.
211. 224. 226. Apud eundem Mangvi-
num Tomo 2. pag.
54.
editi funt Ver-
fus
parem Sagittarium introducl. in Hift. Ecclef. Tom.
j.p. 970. fq.De Fulgentii fcriptis ad controverfias
de Pra?deftinatione fpeftantibus dicere me memini
Tom. 1. pag. 220. 222. 223.
£e) Carolo Calvo , Rege Galliae.
(_d~) Ad hunc locum refpiciens Johannes Scotus
Erigena cap. 3.de Pracdeflinatione pag. 123-adGo-
tefchalcum : Interilla., ttt video dolia
,
qu£t:bi prf-
parari jubes
,
jam involutus Juflucatis : msrito quipfe
inoleo atque pice ardere debuifti
,
qui & lumenchari.
tatis
,
& my/ierium Pradeftinationis
perperam docere
non timuifti . Propter idem infolens promiflum do-
liorum
,
acrirer reprehenditur Gotefchalcusab Hinc-
maro Remenfi lib. de non trina Deitate Tomo 1.
pa-.
433.
_
Qe~) Ca?tera quse in utroquo Manguini Tomo
exhibentur
,
notavit B. Thomas Ittigius libro de
Bibliothecis & Catenis Patrum
pag.
357.
feq.
L A' T I N I T A T
fus XXVI.
hexametri leonini ex Go-
thefcalci Epiftola
,
qnam ex Germania
fcripfit ad Ratramum
,
Monachum Cor-
bejenfem
,
quos vulgaverat Sirmondus
Tomo i. Operum Hincmari pag.
555.
Alios verfus Anacreonticos ex procemio
ad eundem Ratramum producit Sirmon-
dus ad Ennodii lib- V. Ep. 7. Age
qusfo
,
perge
,
Clio &c. Longe plures e-
ditis verfus Gothefcalci a viro nefcio
quo docto in lucem proferendos jampri-
dem fperare juffit Labbeus pag. 59.
Bi-
blioth. MSS. Ex pitacio Gothefcalci ad
quendam Monachum nonnulla profert i-
dem Hincmarus pag.
304. 305.
& ex
Epiftola ad quendam
fuum
complicem
p.
226. Epiftola ad Ratramum in Ludovici
Ccllotii hiftoria Gothefchalci , edita Pa-
rifiis 1655.
fol.
p. 415. Schedulam Go-
thefchalci
,
quod trina Deitas dici pojfit
,
exhibet idem Hincmarus T. 1. p. 415.
418. atque integro deinceps libro de
non trina Deitate
, fumfit fibi oppu-
gnandum . Ad Gothefcalci fubtiliores
de ratione qua beati vifuri fimus Deum
,
quxftiones refpondet
, Lupus Ferrarien-
fis Epiftola trigefima
,
cui etiam librum
de tribus quajftionibus vindicat Balu-
zlus
,
quem alteri Lupo alii , alii Ama-
lario maluerunt tribuere . De Gothefchal-
ci autem caufa prceter Ufferium
,
Cel-
lotium aliofque a me laudatos adiri et-
iam poflunt Mabillonius praefat. ad T.
2. Annal. Benedi£tin. Sirmondus in hi-
itoria Pra:defhnatiana & contra Sirmon-
dum Gilbertus Mangvinus in hiftorica
& Chronica fynopfi controverfi^ Go-
thefchalcianx
,
& difiert. hiftorica &
Chronica
,
in parte 1. Tomi fecundi
fcriptorum Sec. IX. de Gratia & Pra:-
deftinatione , & ex noftratibus D. Pau-
lus Rceberus diflertatione de erroribus
Gothefchalci Scc. IX. damnatis Wite-
berga; 11546.
4.
Ex HiftoriaMSta de Gotbefchalci No-
vimonafterienfis vifionibus
A. 1190. ex-
cerpta edita funt ab illuftri Leibnitio
Tomo 1. fcriptorum
Brunfvicenfium
p.
870.
875.
Tom. III.
^») Perperain Martini apud PoflTtvinum .
I S L I B. VII.
73
S. Godricus Eremita
,
ex Palxftina re-
dux
,
apud Finchale in
Anglia vixit
-
de quo multa Matthatus
Weftmonoft. &
Paris ad A. 1170. quo illum ait ex hac
luce tranfiifle
,
atque inter alia narrat
edoclum cundem a Maria Virgine hoc
Canticum : SanEla Maria
, Chrifti tha-
lamus
,
Virginalis puritas
,
matris
flos
,
dele mea crimina-
,
regna in me
,
duc me
ad felicitatem cum folo Deo . Ab hoc Go-
drico fcriptam Vitam & viftonem nefcio
cujus Orni ad Simeonem Duneltnenfem
Monachum memorat Pitfeus
p. 240. ex
Balei X.
55.
qui eum Godricum presby-
terum vocat
,
ab aliis teflatus etiam
Gervafium appeilari
.
Godvvinus Severianx five Sarisberien-
fis Ecclefias praxentor & Canonicus cir-
ca Annum 1272. cujus librum Medita-
tionum ad Ranildam fceninam' anacho-
retidem laudat Lelandus cap.
244.
Huic
librum de tribus habitaculis
,
Patricu
Succeti exemplo fcriptum addunt Ba~
leus IV. 20. ac Pitfeus pag.
354.
exhor-
tationes etiam fpiritales ejus memorans
,
non alias videlicct quam quse fermonum
nomine veniunt apud Baleum .
Goldfcherus five Glofcherus Monachir.
S. Matthia.' Trevirenfis
,
Ord. Bened.
antc An.
990. fcripfit vitam SS. Eucha-
rii
,
primi Treverorum Epifcopi . Va~
lerii & Materni
,
( a
)
qui Apoftolorum
difcipuli Chriftiana facra in Germaniam
intulifle primo jam faeculo dicuntur .
Exftat in Actis Sanctor. T. 2. Januarii
29. p. 918. 922. cum Bollandi notis .
Eidem Glofchero tribuit illuftris Leib-
nitius
Gefta Archiepifcoptrum Treviren-
ftum ufque ad A. 1132. qua; edidit To-
mo primo Acceflionum Hiftoricarum .
Eorundem Geftorum continuationem ab
Anno 1132. ad 1259. publicavit cele-
berrimus Eccardus T. 2. Corporis Hi-
ftoricorum medii asvi pag. 2197. 2238.
Gombaldus de Vlugia
,
five Vligia Ca-
talanus Ord. Prxd. Caefaraugufta? An.
1 ^84.
fcripfit Vitas Sa??Horum quas Me-
diolani fervari notat Jacobus Quetif T.
1.
p. 687. & commentarium in IV. !i-
K
btos
74
BIBL. MEDI7E
bros Sentcntiarum . Nec plura de eo Nico-
laus Antonius Tom. 2. Biblioth. veteris
Hifpana: p.
116. n.
333.
Gomefanus Presbyter Pampelonenfis
cujus lucubrationem in Codice Regio
11
83.
evolvit Cangius , is ipfe eft cujus
prxfationem in librum S. Hildephonfi
de perpetua Virginitate B. Maria? , fcri-
ptam circa Annum 961. ex MS. Gran-
dnnontenfi vulgavit Edmundus Marte-
ne Tomo 1. thefauri anecdotorum pag.
78. Idcm Gomefanus in alio Codicc di-
citur Abbas Ildenfis in finibus Pampi-
lonix . Vide laudatum Antonium Tom.
1. Biblioth. veteris Hifpana: pag. 287.
num. 285. 289. & Tom. 2. pag. 265.
b. ubi notat vitam Hildephonfi pra-ter
rem huic Gomefano ab Arnoldo Wione
& Anton. Poifevino tribui
.
Gondebaudus circa Annum
501. Leges
tulit Burgundionibus , de quo erudite nu-
per vir praxlarus Joan. Daniel Schcep-
flinus in differt. Hiflorica
(
a
) de Bur-
gundia cis-& trans-Jurana , Argentorat.
1731. 4.
Gomcfms
,
Gomctius
,
Gomezius Lufita-
nus , TheologusOrd. Minor. faxulo XV.
vergente fcnpfit de tmiuscujufque fcien-
tix
,
ac prxfcrthn de naturalis Philofophix
fubjeElo . Hunc Gomefium fingulari elo-
gio maftat Hermicus Cajadus apud Ni-
colaum Antonium Tom. 2. Biblioth.
vet. Hifpanao p. 225.
Communi grator patr't£
,
qux te quoque
alumnum
Inter delicias gaudet habere fuas .
Gramina dum tcrrx fuerint
,
dum
fyde-
ra ccelo
,
Per te tolletur noflcr ad
aflra
Tagus .
Tu rerum caufas nofli ,
tu
myflica fa-
cra
,
Quxque fub obfcura nube latcre
fo-
lent .
Occuluit natura nihil tibi . Tu potcs i-
pfos
_
Sublhni haud dubie fcandere mente
polos
.
Quid fantlos referam mores
,
vitamquc
probatam ?
(
a
)
Memoires literair.de Trevoux
1733. p. 1112.
ET INFIM7E
Quid lingux referam ple&ra Latitta
tux?
Nil mortale fapis . Divinas cuntla Go-
meti
:
Et citra cinercs diceris
effe Deus
.
Omitto alios Gomefios
,
de quibus i-
dem Antonius
p. 204. 224. Hifpanice
enim non Latine fcriptis ceiebrantur .
*
Inter claros Gomeiios Lufitanos prs-
tereundum haud duco Gomefium Lufi-
tanum UlyfTiponenfem
,
qui cum Mo-
nachum Benediirinum induiifet Patavii
An.
141
3. dein tranfivit Florentiam
,
ejufdemque Abbatia? regimen , tradente
Nicolao Guafcono ejufdcm Abbate Com-
mendatario
,
fufcepit
,
tenuitque annis
duobus fupra viginti . Poft obitum Am-
brofii Camaldulenfis generalis prior eo-
rundem Camaldulenfium Eremitarum
ab Eugenio IV. renunciatus efl , eadem-
que dein adminiftratione dimiiTa rediit
ad Florentinam Abbatiam . Concilio
Florentino interfuit
,
cui una cum ca>
teris fubfcripfit . In tabulario Abbatia?
Florentinx plures ejus litera: extant
;
tum proteflatio contra Bartholomxum Do-
minici . Denique Gometii Abbatis capi-
tula pro reformatione Monaflerii S. Do-
mnini .
Latinam ejus vitam auclore Thoma
Sedvetto Florentino Jurifperito fervari
tradunt in MS. Codice membranaceo
Abbatia? Florentinx
\
aliamque ejufdem
Italicam edidit P. D. PJacidus Pucci-
nellius
;
vulgavitque Mediolani A. 1645.
in
4. Hxc omnia Armellinus Bibliothe-
ca- Benediftino-Cafinenfis pag. 180.
Gondifalvus
,
Gundifalvus
,
Gonfalvus
,
Gonfalez
,
Hifpanus circa Annum 1400.
auclor libri quem Nicolao cuidam Ca-
labro dicTavit
,
infcripfitque Virginale
,
errorum & hsrefium damnati ab Inqui-
fitoribus Arragonenfibus
.
Gondifalvus de Vallebona Ord. Minor.
Miniflcr Generalis An. 1304.
a Waddin-
go p. 147. fcripfiffe traditur tracTatum
de prxceptis eminentibus Regulx Franci-
fcanorum
,
& de
JEquipollentibus . Ac
fortaffe idem fuerit Gondifalvus quem
idem
fq.
LATINITATIS L IB. VII.
idem Waddingus ad Joannis Wallenfis
cilium cleciionem nullam
Francifcani
qui An. 1300. traditur flo-
ruifle , Florilegium de Vita & dicTis il-
luflrium Philofophorum cap. i. notat
fcripfifle de divifione Philofophix
,
& dc
anima : librofque Ariflotelis de Coclo &
de anima
,
ex Arabico in Latinum tranf-
tulifle .
Gundifalvus Garzius de S. Maria
,
Pau-
li A. 141
5. Burgenfis F. fcriptor hift.
Regum Aragonum
,
adhuc quod fciam
inedita?.- a quo Gundifahum
,
interpre-
tem Hiflorix Aragonenfis a Gauberto
Fabricio Ortercienfi fcripta? tanquam
juniorcm diftinguit Nicolaus Antonius
T. 2. Bibl. vet. Hifpan. p. 161. 162.
*
Gundifalvus de Villadiego utriufque
Juris D. & facri Palatii Aportolici caufa-
rum auditor florebat circa Annum
1485.
Scripfit traclatum de Cardinalium exccl-
lentia & dignitate editum Ioco & An-
no non deflgnato
,
fed ut credo
,
Romx
,
ubi pariter editus efl: traclatus alter e-
jufdcm authoris de Legato
,
qni prodiif-
fe fcribitur in fine ejufdem libri Romx
imprefliis cura aucToris An.
1485. De-
nique ejufdem cfi: traclattfs alter contra
bxreticam pravitatcm direiTus Regina? Hif-
pania:
,
atque editus loco incerto
,
fed
iiqu alibi
,
ut arbitror
,
quam Ronu .
Auclorem hunc Hifpanum licet, Nico-
Jaus tamen Antonius in fua Hifpanica
Bibliotheca pra?termifit . Libellis hifce
fuas identidem adnotationes MSS. adjecit
in fuo Cod. Felinus
,
inter quas eam
,
quam modo fubjicio
,
animadverfione di-
gnam hic minime prKtereundam du-
co : Jlatutum fuit in Concilio Conflantien-
fi
,
ut retulit Cardinalis Alexandrinus co-
ram Alcxandro VI. quod
fi
aliquis
efl
e-
letius in Papam per metum
,
Cardinalcs
debent ab eo recedere
,
&cumfuerint in ali-
quo loco
fimul ,
rogare eum ut faciat Con-
cilium
,
& expetient quod faciat pcr duos
menfes . Si facict
,
tunc habeatur pro Pon-
tifice ,
donec Concilium
declaraverit fuper
invaliditate
,
vel validitate elcElionis
j
&
fi
dcclaratum
fuerit
effe
invalidam
,
tunc
inducat eum ut ccdat
,
&
fi
cejfcrit
,
fa-
eiant alium
; fi
non cejferit
,
declaret Con-
,
& abdicetur
,
& alius eligatur . Videbis
gcfia
Concilii
Conflantienfis an ita dicant
,
quoniam in
impreffis
nihil . . . .Sl non venerit ad Con-
cdium
,
tunc recedat
,
ut fupra .
Gondifalvus de Hinofa
,
Joannis Dia-
zii filius, Epifcopus ab Anno
13,13. ad
13 19. Burgenfis
,
fcriptor Abbreviatio-
nis five compendii Hifloriarum Regum
omnium Chriitianorum ,
laudatus ab
eodem Antonio Tom. 2.
p. 96.
feq.
Gonzo Abbas Florinenfis ,
in finibus
agri Leodienfis , feculo XII. fcripfit hi-
fioriam miraculorum Florinis fatlorum pcr
reliquias S. Genulphi
,
editam in Aclis
SanCtorum Tom. 2. Maji XI. p. 648.
655. cum notis Henfchenii
.
Gundifalvus de Frias
,
Hieronymianus
Monachus fub extremum Seculi XV.
Prster Sermones
,
Epiftolas
,
& Philofo-
phiam
,
Etbicam ,
Politicam
,
Oeconomi-
cam
,
fcripflt in Canticum Salomonis
,
&
Hijtoriam fundationis monafterii S. Hie-
ronjmi Granatenfls . id. Tom. 2. p. 225.
*
Joannes Gundifalvi Canonic\is Hi-
fpalenfis doftor facri Palatii caufarum
auditor , & unus de Regentibus artium
juris Canonici Cathedram in Salmanti-
cenfi Univerfltate
,
invivis agebat tem-
pore Concilii Pifani An. 1409.
celebra-
ti . Scripfit traclatum contm duos Pon-
tificcs de Papatu inter
fe
contendcntes
,
quem iegifle me fuccurrit in MS. Co-
dice Taurinenfi . Dirigitur opus iftud
ad Patres Concilii Pifani
,
& in capita
undecim diflribuitur
,
quorum fingulo-
rum titulos ego mihi tunc defcripfi
;
funt autem . Cap. 1. De brevi narra-
tione faSli fuper quo vcrjatur materia di-
cendorum .
2. In quo ponuntur rationes
,
& motivg
procejfus inchoati per DD. Cardmales
; fi-
nem & cffeclum ad quod tendit
.
3.
Quod DD. Cardinales funt
loco A-
pojiolorum in Ecclefia Dei
,
& reprxfen-
tant nniverjitatem Epifcoporum
totius Ca-
tholicx Hierarchix .
4.
Quod quoties
fiatus
Ecclcfix
laborat
in fchifmatc
,
vel in gravi periculo fubja-
cet
,
ad DD.Cardinales
perticct primolo-
K 2
co
7
6 BIBL. MEDI/E
co medelx prxparatio
,
& in tali necejjita-
te
,
periculo &articulo funguntur omnimo-
da poteflate tanta
,
& tali
,
quod ei poji-
tiva jura cedunt
,
& fubjacent
.
5.
Quod temporibus ijiis flatus
Eccle-
ft£ fit in evidenti pcriculo perpetui fchif-
matis
,
& fubverfionis extremx
,
nifi
per
DD. Cardinales utriufque Collegii fimul
unius .... cfJeHi opportuna remedia prx-
parentur
,
quos concedere oportet omntmo-
dam potejiatem in hcc habere
,
& eis hoc
articulo ab omnibus Chrijiianis parendum
ejfe.
6. In quo ponuntur aduc novem defen-
fiones & motiva pro parte amborum de
Papatu concertantium contra Collegium Car-
dinalium
,
& proceffu eorum .
7. Quod propter dubitationem juris utri-
ufque contendentium ad unius declaratio-
nem honcjie bene
poffibile
deveniri refpuen-
da funt Jingularia privilegia Romanis con-
ceffa
principibus
,
& ex folio rejetlis am-
bobus debet novus unicus
,
& indnbitabi-
lis pafior univerfalis Ecclefix prxfici .
8. Quod juramenta & vota per
iflos
duos concertantes de renunciando
,
& alia
faciendo
,
qux ad retntegrationem Ecciefix
pertinent cxhibita
y fic
eos perpetuo
,
&
ef-
ficaciter obligant
,
quod adverfus ea nemo
eorum
potefl
aliquo modo difponere tiec a-
gere
,
nec de
ipfis
etiam judicare .
9. In quo probatur
,
quod quifquis ipfo-
rum de Papatu contendentium a debita pro-
fecutione
,
& complcmeyito rcintegrationis
Ecclefix rcflitijfe appareat ex titnc veluti
notorio fckifmatico
,
atque formali hxretico
Dei
,
& fummx juflitix difpofitio ,
&
0-
bedientia renegari
(
fic )
10. De
geflis
per ijios duos de Papatu
contendentes
,
qux de jure valeant
,
&
qux non valeant
,
& quod Jiantibus re-
bus
,
ut hodie funt, neuter eorum admini-
firationem habeat
.
1 1 . De Concilio convocando
,
& totius
eperis conctujione .
Scriptoris hujus ne in Bibliotheca qui-
dem Hifpanica commenioratio ulla re-
peritur .
C<0
Vide Antonini Mongitoris Bibl. Siculam
T. j. pag.
161. & Prcfperi Mandofii Bibl. Rorna-
ET INF IM2E
Gordianus
,
Senior Imperator
,
qui A.
C. 236. feq. rebus prarfuit
, fcripferat
Antoniniados libros XXX. de vita Impe-
ratorum Antonini Pii & Marci Philo-
fophi verjibus difertiffimis judice Julio
Capitolino in Gordianis cap.
3.
Gordianus
,
Romanus incertum
( a
) an
Siculus cum Placido Magiftrum venera-
tus S. BenedicTum
,
traditur diem obi-
iffe Syracufis An. 560. atque Imp.
Ju-
ftiniani juffu
(
b) fcripfiffe vitam &
pafflonem
ejufdem Placidi
,
illiufque fra-
trum Vi£torini
,
Eutychii & aliorum
,
Meffanae in Sicilia a Manucha pirata A.
539.
interfeclorum
,
quE exftat a Petro
Diacono ut videtur five fcripta
,
fivc
verfa e Graeco interpolatavc apud Li-
pomannum T. V. Sarium 5.
Oitobr.
& Mabillonium Sec. 1. Bencdiclin.
p.
45.
Sed & Epifiolas ad S. M:iurum
,
ad
Vigilium Papam , ad Meffalinum V. C.
& ad Conftantium ,
Abbatem Caffinen-
fem excufas effe Venetiis A. 1513.
cum
Chronico Caffinenfi
,
notavit Poffevi-
nus : & fcriptum de rexdificatione Mef-
fanenfls Monaflerii fervari Caffmi MS.
quod incipit : poftquam perverfi . Sed E-
piftolas illas cum citat Nicolaus Ale-
mannus ad Procopii Anecdota pag. 112.
122. 140. &
154.
pfeudo-Gordianum ap-
pellat
.
Gordonus Monachus Benedi6riuus S.
Germani Parif. cujus Commentarios in
Evangelium S. Johannis evolviffe fe te-
ilatur Cangius MStos , in Biblioth. San-
germanenfi Codice 90.
Nicolaus de Gorram
,
five Gorrain
,
Gorrant
,
Gorgant
,
Gorham
,
Gorranus
,
non Anglus , nec Belga
,
fed GaLlus , a
loco natalitio in confinibus Cenoma-
nenfium & Aremoricorum nuncupatus
,
Ordinis Praedicatorum
,
Theologia: Ma-
gifter Parifiis
,
ubi diu docuit & Con-
S. Jacobi Prior prrefuit ,
obiit-
ventui
que An.
1295.
Scripfit Pojiillas ^five
Commentarios h\ univerfos libros lacra:
Scripturx
,
qui diftincle recenfentur a
Jacobo Quetif Tomo 1. Bibliotheca? Do-
mi-
nam Tom. i.
P-
5<^-
Cfe^ Vide
Voffium
pa. zi/f. de Hift. Lat.
L AT I N I T A T
minicanorum
,
pag.
438.
Plerique ad-
huc inediti .
(
a ) Lucem tamen vidc-
runt in IV. Evangelia Coloniae 1472.
Haganoa? 1502. Colon.
1557.
Antvver-
piss 1617. duobus Woluminibus
,
Lug-
duni 0693.
fol. Commentarii autem in
Epiftolas Paitli
,
qui prodiere fub Gor-
rami nomine ,
Colon. 1478. Haganox
1502. Parif. 1521. Antvverp. 1617. Lugd.
1693.
fol. atque incipiunt : Ecce dedi te
in lucem Gentium
,
auclorem habent Pe-
tnim Tarentafium : Gorrani expofitoad-
huc MSta latet in variis Bibliothecis .
In Epiftolas Canonicas quae edita efl fub
Thomx Aquinatis nomine , Gorrano de-
betur ,
cujus commentarius in Acia A-
poftolorum
,
in Epiftolas Canonicas & A-
pocalypfn prodiit Antvverp. 1620. fol.
Sermones de tempore & Jantlis Parif.
1509.
8.
1523.
8. & Antvverp. 1620.
fol. Lt libros Jententiarum qua:ftiones vel
expofitiones : Et DiftinHiones fecundum
ordincm alphabeti , MSS. Tabulam quo-
que decretorum memorat Baleus VII.
22. & Pkfeus p. 571.
Quem Nisolaum Gorraum Anglum
Ord. Praed. An. 1350. a Gorhamo di-
verfum inducit Cangius , nufquam ali-
bi reperio .
M. Henrici Gorrichen Conclufiones
Quxftionum in Sententias Petri Lom-
bardi , typis exfcripta; funt Bafileae-
1492.
Gosberti Epitome Prifciani
,
memora-
ta Cangio
,
perinde ut illa quam ador-
navit Petrus Elias
,
qui commentariis
etiam Prifcianum illuflravit , nunquam
cdita efl quod fciam .
Ugolinus Gofius JCtus Bononienfis cir-
ca Annum 1286. a quo Gofiani
.
Goslarienfe Chronicon citatur a Theo-
dorico Engelhufio
.
Goslenus fwe Joslenus dc Vierzi
,
Ma-
gifter Parificnfis & ex Archidiacono Bi-
turicenfi , Epifcopus ab Anno 11
27. ad
1 1 52. SuefTionenfis
( b
) tamfeculari quam
litterali fcientia prxditus
(
c ) fcripfit in
(«}
Oudin. Tom.
3. p. 1221. fcq.
£&)
Vide Samnwrthanos Toni. 3. Gallia» Chri.
iVianae pag. 1050. Alius Goslenus Epifcopus Mati-
fconenfis, defunftus An, 1026. id. pag.
679,
I S I I B. VII.
77
Symbolum & in Orationem Dominicam ,
Utramque expofitiouem ex MS. Mar-
chianenfis Monafterii
, fuperiore Anno
1733.
edidit Edmundus Martene Tomo
IX. monumentor. pag. iioi. & iin.
11 20.
Gojfelinus fivc Gofcelinus
,
Gotzelinus
y
Gotfelinus
,
Gotcelinus
,
Gallus Morinen-
fis , Monachus Bertinianus Ord. Bened.
de quo Guilel. Malmesburienfis lib. IV.
Hift. Angl.
p. 130^ Hic Monachus deS.
Bertino cum Hermanno Epifcopo Salesbe-
riee quondam (A. 1058.) in Angliam ve-
nerat
,
infignis litterarum & cantuum pe-
ritia . Is multo Epifcopatus & Abbatias
perluftrans tempore ^prxclarce fcientix mul-
tis locis monumenta dedit in laudibus San-
clorum pojl Bedam fccundus . Muficse/wr-
ro palmam poft Osbernum adeptus . Deni-
que innumeras Sanctorum reccntium Vi-
tas ftylo extulit
T
veterum vel amiffas vel
informiter editas comtius renovavit . Hu-
jus quoque translationis ( S. Auguftini
r
Anglorum Apoftoli
)
fericm ita expoli-
vit
,
ut eam prpfentibas monftrafjc digito
,
futurorumque videatur fubjcciffe
oculo . Fe-
lix lingua
,
qux tot SaniVis fervierit :
fe-
lix petlus
,
quod tot vocales melodias e--
miferit
,
praferiim cum in ejus converfa-
tione certaret honeflas dofirinx .
Se Monachum fuifife S. Auguftini Can-
tuarienfis
,
Gotfelinus in utraque Pratr-
fatione ad Vitam S,Auguftini teftatur »
t
Scripfit enim duplicem hiftoriam de e-
jufdem Vita . Fecimus
(
inquit in pr;r-
fat. ad hift. maj.
)
de eadcm materia duos
Codices
,
Majorem
*& Minorem . Majo-
rem edidit R. P. Johannes Mabillonius
in A6tis Benedicliu. Sa:c. I. p. 499.
ad-
dito etiam libro ejufdem majore de Mi-
raculis S. Auguflini
,
ibid. pag.
535.
Hi-
itoria Minor de Vita
,
& alia Minor^c
Miraculis S. Auguflini
,
m Bibliotheca;
Lambethanae Codice
,
Gotfelino infcri-
ptae rcperiuntur . Ex hoc
,
(d) Vitam
Minorem capitibus XLII. diitinclam de-
fcri-
(()
Gaufridusin hift. Concilii Remenf. A. 114?.
X.d~) Verba- funt H. VVarthoni praet. ad Tom. 2.
Anglise facraj pag. VII.
78
BIBL. MEDI
fcripfimus
,
& typis evulgari curavi-
mus
;
( a
)
ne primo apud Anglos fidei
Chriftianse prardicatori fua apud An-
glos laus deeflet
;
quamvis perpauca dc
illo Gotfelinus noverit
,
qua: non an-
tea Beda fcripferit . Longe amplior effc
Hijloria Major
;
qua? tamen
,
fi fabulas
& inanes verborum phaleras demas
,
nil Hijiorix Minori intaclum habet . Mi-
norem antea ediderat Dacherius in Ap-
pendice ad Lanfranci Opera Paris 1648.
pag.
57.
fed Authoris nomine & inte-
gro 36. capitulo deftitutam . Plurima
Gotfelini opera in Codice perantiquo
& pereleganti Cottoniano Vcjpajian.- B.
20. exftant ifthoc ordine :
Hijioria Minor de Vita S. Augufiini
Cantuar. Archiepifcopi .
Hi/loria Minor de Miracv.Us S. Augu-
fiini .
Hijioria Major de Vita S. Au^ujiini .
Hijioria Major de Miraculis S. Augu-
Jiini .
Sermo tn Fejiivitate S. Augufiini . Iu-
cipit : Prxclara diei prxjentis Joicnnitas .
Libri II. ad Anjcimum
y
de Translatio-
ne S. Augujiini
,
Anno 109 1. 6. Se-
ptembr. facra . Hos Saculo fexto Bene-
dictino in lucem proferre Cl. Mabillo-
nius fpopondit
,
protulitque . His libris
fubjungitur ferie continua Vita S. Le-
tardi .
Vita S. Mildredx,
Translatio S, Mildrcdx
,
& Injiitutio
Monajierii ejujdcm .
Vitx SS. Laurentii
,
Meliiti
,
Jufii
,
Honorii
,
Deujdedit & Tbeodori
,
Arcbic-
pijcoporum Cantuaricnftum . In his quic-
quid hiftoricum efl
,
ex Beda totidem
fcre verbis defumptum cft
,
ampliatis
duntaxat magnifice Bedae fententiis
,
&
miraculis multis in fingularum fine ap-
pofitis . In Vita S. Laurentii Author
Jonga digreffione facla fidem fui tempo-
ris miraculis conciliars nititur .
-; Vita Adriani
,
Abbatis S. Augujiini
,
quem Anno 708. obiiife refert ..
C
a
)
Tom. 2. Anglias S. p. 51. .
.7 1.
CO
Etilgathe Virginis, apud Arnoldum VVion.
T. 1. ligni Vitse
p. 421.
JE ET INFIMM
Hifioria cle Translatione ejujdcm
, tem-
pore Wilhelmi Regis facTa .
Libeilus contra inanes S. Mildredx U-
furpatorcs
,
probans corpus cjus non in
Parochia S. Gregorii Cantuar. in Ec-
clefia ficTo nomine Miltrudis nuncupa-
ta
,
fed in Ccenobio S. AuguiTini
( ad
quod ab iElfilano Abbate translatum eft
tempore Canuti Regis
)
adfervari .
HacTenus Codex Cottonianus . Pratter
haec a Gotfelino fcripta memorat Ba-
leus Vitas SS. Svvitbuni
,
Grimbaidi
,
Er-
kenvvaidi
,
Eadgithx
,
( b )
Milburgx
,
Wi-
thcburgx
(
c
)
& Ivonis
,
& de transla-
tione Ivonis Hifioriam . Porro vetuftum
Catalogum SancTorum in Anglia fepul-
torum Saxonice fcriptum Latine con-
vertiflc dicitur ab Uflerio (d
)
. Verfionis
plurima exemplaria in Bibhothecis An-
glicis reperinntur . Ejufdem Chronicam
laudat Wilhelmus Thorn in Hiit. Ab-
batum S. Auguftini p. 1785. Nec de a-
Iio intelligenda efle arbitror
,
qua? an-
tiquum Ecclefia? Elienfis Regiftrum ha-
bet cap. 10. Temporc Symeonis Abbatis
(
Elienfis
,
qui ab Anno 1082. ad 1094.
praTedit )
intererat inter Monachos qui-
dam Gocelinus nomine
,
difertiffimus
,
un-
diquc per Angiiam
(
e
)
Vitas
,
miracuia
&
gefia
Sanbiorum
,
Sanciarumque in Hi-
floriis in Profis diElando mutavit . Hic
fcripfit Profam S. Etheldredx
;
cujus ini-
tium eji
,
Chrifto Regi fit gloria . Obi-
tum illius
,
Obytuarium S. Augufiini
Cantuar. fic commemorat : Idibus Maji
obiit Gozelinus
,
Monachus & Sacerdos .
De fcriptaa Gozelmo vita 5V Guthla-
ci Presbyteri & circa Annum 740.
a-
nachoretx in Croylandia ,
vide Acra
Sanclor. Tom. 2. April. XI. pag.
37.
Vita Svvithuni Wintonienfis Epifcopi A.
862. defuntti apud Surium 2. Jul.
&
in Acris SaniTor. Tom. 1. Jul. p. 327.
Vitam S. Wereburgx Virginis
,
filia: Re-
gis Merciorum Sec. VIII.
edidit ex
Cambdeni Codice Bollandus Tom. 1.
Februar. p. 386. & Vitam Tvonis Epi-
fco-
C
c ~) Lege Wevehutga .
Qd~) Antiq. Brit. c. 2. p. 15-
C«5
Ut apud Graecos Simeon Metaphraftes.
L AT I N I T AT I S L I B. VII.
79
faeculo VII. Henfchenius Zelandia
,
Do&or
Parifienfis
,
Suffraga- fcopi Perfse
Tom. 2. Junii X.
p.
289.
Liber Confortatorius MS. fuit in Bi-
blioth. Menarfiana An. 1720. diftra£ra
Hagit Comitis, pag. 158.
De Gofvino
,
Monacho Ciftercienfi
,
Albericus ad Annuin 1204. pag.
431.
Dommim Gofvvinum primo Glarxvallis
,
& poflea
Cheneinon
(
a
)
Monnchum
, uf-
quc ad bunc annum vixijfe percepimus
,
qui fcripftt miracula & Vifiones
,
de
quibv.s quaflam in
fupe
v
ioribus annotavi-
mus . ut pag. 406. de Afcelina Virgi-
ne : Hxc in vita fua
& poft multa fecit
,
v.t fcribit Dominus Gofvvinus
,
miracula .
Alius Gofvvinus Boffutus ,
Monachus
& Cantor Villarienfis in Brabantia , i-
tidem Ordinis Ciftcrcienfis
,
qui libris
duobus fcnpfit Vitam Arnulphi converfi
,
qui An. i228.obiit. Exftat in AclisSan-
cdorum Tom. V. Junii 30. p.
608.631.
cum notis Danielis Papebrochii . Scri-
pfit etiam vitam S. Abundi
,
Monachi
Villarienfis , Confefforis
.
Gofvvinus ,
Canonicus Moguntinus
,
qui circa Annum 1072. fcripfit Vitam
Martyris S. Albani Moguntini editam
a Canifio Tomo V. Antiquarum Le-
-clionum parte 2. pag. 648. ( editionis
nova^ Tomo 4. pag.
157. )
Vide Acla
Sanclorum Tom. 4. Junii XXI. p. 88.
vibi Gofvvini prsefationes , una ad Sige-
fridum
,
Archiepifcopum Moguntinum
,
altera ad Bardoncm
,
Abbatem S. Al-
bani .
Gosvinus de Beka
,
five Bccanus
,
poft
feculi XV. initia
,
Carthufianus
,
ex
Profeffo domus Vallis regalis prope Gan-
davum , Prior domus S. Trinitatis pro-
pc Divionem in Burgundia
,
Juris u-
triufque Doclor , de quo Arnoldus Bo-
itius de viris illuftribus Carthufianis c.
19. ubi prreter Sermones & Epiftolas
etiam alia fcripfdfe ait ad fcientiae
Ju-
ris Canonici Theologicaeque fapientia:
illuftrationem facientia
.
Gofwinus de Hex five Hexius
,
Bra-
bantus
,
Carmelita Uliffigcnfis
(
b
) in
neus Uitraje&inus
, & Epifcopus Hie-
rapolitanus , fcripfit
.•
De modo prxdicandi lib. 1.
De copia exemplorum .
Sermones de Tempore & SanElis .
Quadragefimale .
De decem prxceptis
,
lib. 1.
Quxfliones de virtutibus Theologicis &
Cardinalibus MS. Uliifingae apud Car-
melitas
.
Commcntarium in I. & II. Sententia-
rum . MS. Brugis in Carthufia .
Diretlorium perturbatx Con/cientice . MS.
Gandavi apud Carthufianos . Obiit An.
1475.
vide Trithemium in Bibliotheca
Carmelit. & Svveertium Athen. Bclg.
pag.
294.
Valerium Andream p. 297.
feq.
S. Gothardus
,
fupra pag. 69.
Gode-
hardus .
*
Gottardus Stella ex patre Perone Do-
nato Sarzanenfi cive natus
,
fcd in fa-
miliam Stellam Genuenfem adicitus
,
Reipublicae Genuenfis An.
1455.
a ^e
"
cretis , vir a-tate fua docliffunus , & e-
loquentia clarus
,
eoque nomine a vi-
ris fummis aetatis illius Francifco Bar-
baro
,
Bartholomaeo Facio
,
Blondo
,
Philelpho celebratus
;
de quo haec Fran-
cifcus Barbarus in Epift. 128. ad Ber-
tucium : Quanta
ftm
benevolentia conjun-
clus cum claris
,
& differtijfimis
virisja-
cobo Bracello
,
& Gotardo Sarzanenfi non
ignoras . Ad hunc pariter Gotardum 'da-
tam credo ejufdem Barbari Epiftolam,
108. Appendic. ad Gottardum infcri-
ptam .
Gotardi Stell.c Januenfis ( utpotc fa-
miliae Genuenfi adfcripti
)
Oratio ad
Pium II. quam tunc habitam credo
,
cum legatione ejufdem Reipublicae ad
Pontificem
(
varias enim obivit
)
fun-
geretur . Oratio haec in Codice olim
Alexandri Petavii Parifienfis fervata
,
in Bibliothecam Vaticanam modo tranf-
lata eft
.
Gothcfchalcus
,
fupra
,
Godtfchahus
.
Ano-
OO
Al. Chiminon. Legendum Cheminon. Qb") Perperam
UlyJJlmnftf ,
apud Alegrium pa».
paradi^ Carmelitici decoris
.
3<$i.
BIBL. MEDI7E ET INFIMM
Anonymi Chronologia & feries Re-
gum Gothorum ab Attanarico ufque ad
Caroli Martelli , Francorum Principis
,
tempora
,
apud Andream du Chefne
Tomo i. fcriptorum de rebus Franco-
rum pag. 818. 820.
De Bonav. Vulcanii
,
Friderici Linden-
brogii & Hugonis Grotii colleclionibus
fcriptorum de rebus Gothorum
,
Van-
dalorum & Langobardorum dicere me
memini in Bibliotheca Latina lib. III!
cap. 17.
Gotfelinus
,
Gotzclinus
,
fupra Gojfeli-
nus
.
Gottulfus
,
five Gutolfus circa Annum
1270. carmine hexametro fcripfit vitam
S. Bernardi Claracvallenfis , MS. in Mo-
nafterio Cremifanenfi Ordinis Benedi-
ctini in Auilria . Incipit : O Tu Titani
croceam qui cedere mane pnccipis auro-
ram .
Anonymus Gotvvicenfis circa Annum
11
30. fcripfit Vitam B. Altmanni
,
Epi-
fcopi Paffavienfis
,
vulgatam a V. C.
Hieronymo Pez Tomo 1. fcriptorum
de rebus Auftriacis pag. 11 1. feq,
Chronicon Gotvvicenfe
,
feu Annales
,
liberi & exempti monafterii Gotvvicenfis
,
Ordinis S. Beneditli inferioris Auflrie
,
faciem Auftrie antique & medie ufque
ad noftra tempora
,
deinde ejufdem mona-
flerii fundat ionem
,
progrejfum
,
flatumque
hodiernum exhibcns
,
ex codtcibus anti-
quis
,
membranis & inflrumentis
,
dum
domeflicis ,
tum extraneis depromtum : Pro
quorum faciliori intelletlu Tomus pro-
dromus de codicibus antiquis manufcri-
ptis
,
de Imperatorum ac Regum Germa-
ni<c diplomatibus
,
de eorundem palatiis
,
villis & curribus regiis
,
atque de Ger-
manicc mcdii ccvi pagis
,
prxmittitur
,
&
ea
,
qrnc Cafareorum Regiorumque Gcrma-
?ii<£ diplomatum antiquitatem
,
matcriam
,
flylum
,
fcripturam
,
monogrammata
,
ftgil-
la
,
fubfcriptiones
,
notafque chronologicas
,
atque ad palatiorum & villarwn regia-
rum
,
pagorumque Germanix mcdix fltum
pertinent
,
explicantur
,
&
,
adjetlis fpeci-
O)
Vk!e prsef. p. XXV.fq. Afta Erud. A.
1734.
pag, i\i,NutsJiche :<nd atiferlefene Arbeiten dcr Ge-
minibus
,
tabulifque XLII. ari
incifis
,
illuflrantur . Tomus I. Typis Monajierii
Tegernfeenfts 0. S. Beneditli
1732. fol.
maj. Hic titulus integer
Tomi primi
operis luculenti atque egregii
,
quod
poft Mabillonii
,
Papebrochii & Hicke-
fii labores facem rei diplomaticse ac-
cendit fplendidiffimam
,
& hifloria; ac
Geographia? German. medii a?vi infi-
gniffimum lumen prsfert pneferetque .
Hunc primum excipiet alter tomus
,
(
a
)
qui redivivam veluti reprxfenta-
bit antiquam & mediam Auflriam
,
una
cum terminis & limitibus
,
quibus Sty-
riam verfus
,
reliquafque confmes pro-
vincias
,
circumfcripta eft
, addetque
vetus fragmentum Hier. Megiferi
,
i-
temque Chartam Geographicam Marchix
Orientalis five
Auflricc medii ccvi
;
hinc
originem omnemque ftatum Monaflerii
Gotvvicenfls
,
neque minus vitam Alt-
manni
,
conditoris & fundatoris
,
&
Chartam Geographicam Ba/oariiC
,
five
Noricorum Ducatus
,
una cum Marchiis
Septentrionalibus
fupra Anefum & Athc-
fln
;
pariterque Ducatum Alemannorum
,
sre expreffum proferet
;
fubjicietque his
Abbatum Gotvvicenfium Hiftoriam
;
il-
lifque omnibus intexet Hifloriam Au-
flrix
,
qua parte ea obfcurior adhuc &
involutior extat
.
Tertius tandem Tomm Probationes
,
h. e. Bullas Pontificias
,
Imperatorum
ac Regum diplomata
,
aliorumque char-
tas
,
ac vetera documenta
,
plufquam
mille trecenta, complecletur . Mantijfx
loco
,
Sigillorum ey-ypxtp*
,
ad feptingen-
ta
,
fumma fide in a?s incifa
,
ad ar-
tem Heraldicam Gcrmanix illuftrandam
proferentur . Conftituerat quidem Au-
tor etiam nunc ad antiqua lingua Theo-
difcx monumenta ftudium fuum con-
vertere , ad recludendas linguae Germa-
nicas origines
,
ejufque cum Sueco-Go-
thica
,
Anglo-Saxonica
,
Runica
,
&
Francica antiqua , aliifque
,
affinitatem
demonftrandam
,
eumque in finem plu-
ra diverforum Seculorum Gloffaria Theo-
difca
,
khrtcn im Reich ,
duttes Sthcii pag.
195.
feq.
LATINITA
difca
,
aliaque monumenta
,
congeffe-
rat , verum
,
cum ha
j
c tractatio uberior
effet
,
quam ut nunc expediri poffet
,
eam eo ufque differet , dum limul Nnm-
mophylacium Gotvvicenfe
,
& in eo Num-
mos a Carolo M. ac fequentibus Regibus
& Imperatoribus ufque ad prxfentem
Carolum VI. cufos
,
typis committet .
Sed & in Prxfatione fpem facit Au-
£tor
,
fore
,
ut Codicem Traditionum
Laurifheimenfium
,
ex antiquiflimo auto-
grapho Moguntino defcriptum
,
adjun-
cto Cbronico
Laurisheimenfi
,
a Freheria-
no multis in locis diverfo
,
evulget .
Debet hoc opus incomparabile Germa-
nia acdebebit illuftriffuno Abbati Gotv-
vicenfi Godfrido Beffelio
,
cujus propin-
quus
,
Joannes Fridericus Beffelius An.
i66j. Eginhardum de Vita Caroli M.
notis eruditis illuftratum publicavit .
Hu;us Eginhardi eadem patria Buche-
nia
,
oppidum pagi Wingartheibenfis ( a
)
quod laudatiffimum Abbatem in lucem
edidit An. 1672. g. Septembris .
Goudejridi cls Fontibus
, Theologi tra-
ctatus Quodlibeticos evolvit Cangius in
Biblioth. Sancii Germani de Pratis
,
Codice 628.
Gozberti Abbatis Tegernfeenfis circa
Annum 1000. Epiflolas breves quatuor
vulgavit Mabilionius Tom. 4. AnalecL
pag.
347.
feq.
( edit. nova? pag.
494.
feq.
)
*
Ejus Epiflola? fexdecim
,
qua-
rum una tantummodo in Mabillonio
recurrit
, vulgats funt a PP. Pex
,
&
Hueber in Cod. Diplomatico p.
121.
Gotzvvici venerabilis Magiftri & Do-
£toris Colletla fermonnm fuper Epifto-
las & Evangelia per circulum Anni
,
MSS. in Bibliotheca Petrini templi hu-
jus Urbis . Vide B. Nic. Staphorftii
hiftoriam
Ecclefix Hamb. diplomati-
cam T.
3. p. 348.
Gozecenfe Chronicon, fupra Conradus
Lauterbergenfis
, T. 1.
p. 415.

Gozechini Scholaftici
,
qui relifto Leo-
dienfis Cathedrae Magilterio Moguntiam
concefferat , Epiftola ad Valcherium itidem
Tom, III.
C O
Vide Chronicon Gotvvicenfe Tom. 1. pag.
C£)
Vide Pagium ad An. 1166. n. 24.
T I S L I B. VII.
81
Scholafticum
,
fuum ex difcipulo fuccef-
forem
,
cujus expoftulatiom
refpondens
circa An. io<5c. deplorat
mala fui tem-
poris
,
atque in Berengarium
invehitur .
Vide
fi
placet
,
quam
fana do&rina
,
quam
falubris difciplina Theologi de
Turonenfi
emergant Academia
,
cui
prafidet ille A-
poflolus Satana Berengarius . Vide
,
in-
quam
,
quam peflilentes
,
imo letifcri fcor-
piones & reguli de cavernis erumpant to-
tius nofiri temporis Babylonits : qui hare-
ftarcha fui muflo
ebrii & vcneno delibu-
ti
,
de facrilegis facrilegas introducunt no-
vitates quafiionum
,
ad nihil utiles
nifi
ad fubverfionem av.dientium : quorum
fer-
mo ut cancer ferpit
,
quia fcisntia qua in-
flat ,
ncn
adificat fcd fubvertit . Edidit
hanc prolixiorem Epiftolam Mabillo-
nius Tom. IV. Analecior. pag. 360. ( e-
ditionis novae
p. 437. )
qui Valcherium
illum
,
ad quem fcripta eft
, dubitat
eundem ne habeat cum Waltero Burgun-
dione
,
de quo Adelmannus in rhyth-
mis alphabeticis de viris illuftribus fui
temporis pag. 382.
O & te dira percmit amulorum
faElio
Poflquam miffus es Europam
perfla-
granti
fiudio
Scholas multas
expilafli
, (
b
) Waltere
Burgundio .
Proh
fi
nunquam revertiffes ad
fines
AUobropum !
Quanta nunc autloritate decorares Latiumf
Docens quicquid
revexifii ab hortis He-
fperidum .
Gozvvinl Abbatis in Belgio Aquicin-
clenfis Ord. Bened. An. 1166. defuncti
(
c) Vita fcripta feptennio poft a duo-
bus Monachis ejufdem Canobii
, edita
a Richardo Gibbono S. I. Duaci 1620.
4.
cum notis . Hic Gozvvinus , cum Pa-
rifiis ftudiorum caufa verfaretur
,
ita
vifus eft in Dialeciica profec'ffe
,
ut ab
aequalibus fuis ele6tus eiietdignus Petro
Abxlardo adverfarius
,
nifi Magiflerjof-
linus
,
polka Epifcopus Sueifionenfis fa-
tius judicaffet eum ab hac arena conti-
nere .
L Mat-
8S7> CO
H. e. ex illarum do&rina profecifti.
82 BIBL. MEDI7E ET INFIMJE
Matthxus Grabon
,
five Grabeen
,
Or- fequitur
,
vel dum ipfc non accurate
dinis Prxdicatorum ,
Saxo
,
tempore letla cxcerpit
, vel dum interpretibus
Concilii Conftantienfis vulgavit Cvnclu- errantibus prsbet aurem
,
ipfe ne fum-
fiones contra devotarias extra Conjugatio- mos quidem Graxa? lingua? apices cal-
?iem approbatam viventes . M. S. memo- lens
,
ut monuit Baluzius ad Anton.
rat Sanderus parte 2.
p. 194.
Cenfura Augultinum de emendatione Gratiani
,
notatce funt a Petro de Alliaco & Joan- p. 536.
Neque a Papis neque ullo Con-
nc Gerfone . Vide Hermanni ab Hardt cilio generali comprobatam oinnino e-
Concilium Conftantienfe Tomo
J.
pag. jus fyllogen notat Richard. Simon T.
107. Johannis Gerfonis Opera Tofno 1. 1. Cenfura; Bibl. Ecclef. Dupin.
p. 6oz.
pag. 467. 470. Natalem Alex. Tomo Quanquam vero Papa? Romani auclori-
VIII. Hiflor. Ecclef. pag. 98. feq. & tatem
,
Epifiolis decretalibus obfequens
,
Jacobum Quetif Tomo 1. Bibliotheca? fuper omnia effert maxime , atque Pon-
Dominicanorum pag.
759.
feq. tificiis dogmatibus fuffragatur
.-
Vide
Gratianus de Clufio
,
(a) Tufcice ci-
Joan.
Pauli Windeckii Theologiam
JC-
vitate
,
Monachus S. Felicis Bononien- torum
,
Colon. 1604. 4. nihilominus
fis , Ordinis S. Benedicti
,
A. C. 1151. multa ipfi exciderunt
,
qux Pontificis
tempore Eugenii III. Papce in ilio mo- aflecla: ab illo diita nollent , & quorum
uafterio abfolvit opus jam ab Anno partem colleclam videre licet in Ano-
11
27.
cceptum
,
quod Iunoceutius III. nymi Kurtzem Aufzug aus den Pabfte-
corpus Decretorum vocat
,
auctor ipfe
lichen Rechtcn
, 1550. 4. confer Auto-
Concordantiam difcordantium Canonum in- grapha Lutheri T. 1.
p. 269. 282. &
fcripfit . Dividitur illud in DiflinEliones
m D. Joan. Henr. Feuflkingii prajfidiis
101.
(
quarum fingula: fuis iterum di- Veritatis ex Jure Canonico
, Witeb.
ftinguuntur capitulis ) & Caufas 36. 171 1. 4. D. Joan. Chrifloph.
Pfaffii dog-
(
qua? fuis iterum quxflionibus
,
qua?- matibus Proteftantium ex Jure Cano-
fliones capitulis fubdividnntur) & tradla- nico comprobatis
,
Tubing. 1712. &
tionem de Confecratione
,
quinque diftin-
1722. 4. in Samueli Stryckii prsfidio
ctionibus abfolutam . In caufa XXXIII. Religionis Evangelicaz ex jure Canoni-
amplus de poznitentia traftatus occurrit
,
co in terris Protefiantium
,
Francofurti
feptem abfolutus diftinclionibus . Pri- & Lipfis
,
fine anni nota
4. &c. D.
vatis aufpiciis hoc opus cft compofitum Andrcj Daniel. Habi:horfli de conjugio
a Gratiano
,
Burcardi
,
Anfelmi atque Clericorum ex jure Canonico . Rofto-
Ivoms colleclionibus ftrenue ufo
,
quo- ch. 1698. 4. Vide fis etiam Joan. Col-
rum omnium luminibus obflruxit
,
at- neri jus Canonicum Orthodoxum
,
ad
que ut notat Pancirollus
,
tantcc poflca calcem Cronologia? Papatus
,
8. Andrex
aucloritatis fuit ,
ut vulgo Magifter voca- Ojiandri Papam non Papam
,
Francof.
tus
,
maximum in decidendis caufls
pon- 1600. 8. Joannis Arndii refutationer-.
dus habuerit
, ctfi velut privati hominis Papatus ex Jure Canonico : JoannisHay
ejus ditla vim Jegis non obtinent . Con- Gratianum anti
-
Jefuitam 166. 167.
fer qua? io ejus laudem & apologiam D. Jo.
Gerhardum Tom. 1. Confeff.
Joan. Chifletius de Juris utriufque Ar- Cathol. pag. 730. feq. Afylum innocen-
chiteclis
,
cap. quinto
,
Antvv. 165 1. tix Quefnellianaf in jure Canonico in-
4. & Tom. 1. thefauri Juris Everh. O- ventum , auftore M. Grei(fw
,
Ecclefia-
thonis pag. i8<5. fq. Quam faipius er- fte Wirtenberg. Francof. 17
18.
4.
raffe Gratianum multi jam notarunt
,
Huic Gratiani colleclioni Cotta Pa~
vel dum Burchardi & aliorum errores lea ejus difcipulus dicitur aliquot addi-
diffe
(3)
Circa idem tempus Petrus Lombardus No- Vide Pagium ad A.C. 1164. n. 19. & de Gratian»
varienfis
,
Petrus Comeftor Gallus Trecenfis j & adde ad A. 1151. n. 10.
falluntur qui fratres eos germanos fuifle ajurjt .
L A T I N I f A
diffe capita
,
qux in antiquioribus MSS.
non leguntur . His Palca nomen eft ad-
fcriptum
,
quod alii putant effe irxhcuov
pro veteri mterprete , alii paleam
,
ve-
lut levioris rem momenti
,
minus
bene utrique .
Prima Gratiani editio Argentincnfis
,
charta maxima
,
An.
147
1. fol. per
Henricum Eggeftein , memoratur Joan-
ni Caillio in hiftoria typographice
,
Gal-
iice edita Parif. 1689. 4. pag. 19. at-
que inde Michaeli Maittaire in Anna-
libus typograph. T. 1.
p. 92. qui pag.
94.
etiam affert AucToritates Decreto-
rum per Joannem Caldrini
,
ex editio-
ne Colonienft An.
147
1. fol. apud Pe-
trum de Olpe .
Baluzius pro prima habuit Mogunti-
nam
,
in cujus calce leguntur hxc ver-
ba : Anno incarnationis Dominice
14.JL
Idibus Augujiis SanSiJfimo in Chrijlo
Patre ac Domino Sixto Papa quarto
Pontifice Maximo Illujlriffimo
,
Nobiliffi-
mo domtxs Aufirice Friderico Romanorum
Rege Gloriofijfimo rerum Dominis : Nobi-
li nec non gencrojo A,dolpho de Naffau
Archiepifcopatum gerente Moguntinenfem
,
in nobili urbe Moguncia
,
qus noflros a-
pnd majorcs aurea diSla
,
quam Divina
etiam clemcntia do#o gratv.ito prx csteris
terrarum nationibus arte imprcfjoria di^na-
ta
eft
illujirare
,
hoc prafcns Gratiani
Decretum fuis cum rubricis
,
non atra-
mentali penna cannave
,
fed
artc quadam
ingeniofa imprimendi
,
cunflipctente adfpi-
ranti Deo
,
Petrus Schoiflfer de Gern-
ferheym fuis confignanda fcutis feliciter
tonfummavit . Seutum five infigne fequi-
tur duplex
,
in quornm altero crux S.
Andreae cum quatuor faftigiis anfatis
cufpidatifque , in altero figura Gra*cum
Jambda majufculum referens inter tres
ftellas
.
Hanc infecutse funt Veneta?
1474.
&
1479.
fol. cum prafatione Petri Albi-
gnani Trecii 8c 1480. 4. per Adamum
de Rotvvil. & cum gloffa
,
Venet.
1478. & i
4
8o\ fol. & 1493. fol. Bafil.
1476. fol. cum gloffis . Parif. 1500.
4.
15^8.
1517. 8. 1522. 1528.
4.
T I S L I B. VI I.
83
Gratiani decretum emendatum & no-
tis aucTum a Paulo Conftabili Ord.
Pra.'d. juffuGregorii XIII. Venet. 1584.
8. &c.
*
Qux fint in Gratiano Palea
,
vel potius quid indicet nomen illud
Cauonibus quibufiam praefixum definit
Fabricius , auitorem illorurn Canonum
Cottam Paleam
,
qui hax addenda Gra-
tiani Decreto cenfuerit
,
defignari ar-
bitratus . Id vero ut admittam vetat
authoritasvetuftiorum manufcriptorum
,
in quibus Palea ifta ita abfunt , ut no-
men Palea numquam
,
Canones vero
interdum legantur . Non funt ergo Pa-
lea? Cottx additamentum
;
alioquin in
vetuftis hifce Codicibus & nomen
,
&
Canones omnes defiderarentur . Ita e.
g. in vetuftis Codibus Legitur : Palea
Canonis Magnus Epifcopus Dift. LIV.
& Palea cap. de Servorum ordinatione I-
bid. Can. 6.
Gratianus Florentinus , Auguftinianus
circa Annum 1580. cujus Leiriones
Theologicse memorantur & QnTftiones
fuper libros Sententiarum . Vide Julii
Nigri hiftoriam fcriptorum Florenti-
nor. pag.
315.
Gregorius I. SanEli
,
Magniquc
,
no-
men inter Pontifices promeritus
,
Papa
ab Anno Chrifti
590.
ad 604. 12. Mar-
tii . Monachus Benedi£tinus fuiffe tra-
ditur a Joanne Diacono
,
pro qua fen-
tentia pugnat fingularibus fcriptis O-
ftavius Cajetanus
,
Siculus A. 1610. &
1620. Conftantinus Belotus , An. 1613.
& Salisburg. 1620. 4.
Mattharus Lau-
retus difl. ad calcem Chronici Caffinen-
fis quod aucTore Leone Oftienfi habe-
mus : Mabillonius Tom. 2. AnalecT.
p.
145.
fq.
(
edit. novce p. 499. )
Contra
contenciunt Baromus ad An. 581. num.
9.
feq. atque Antonius Gallonius de
Monachatu Gregorii M. Rom. 1604.4.
aliique .
De vita hujus Pontificis confuli pof-
funt Paulus Wamcfridus Monachus Ca-
fmenfis, obvius apud Mabilionium To-
mo primo annalium Benediclinor. &
in Tomo quarto operum Gregorii
edit.
BenedicTuior. qui obfervant etiam
vi-
L 2
tam
84 BlBl. MEDI7E ET INFIMJE
tam Gregorii quse fub Bedx extat no- novx editionis operum
mine in Codice Mertonenfi , nullam a-
liam effe quam illam a Paulo fcriptari .
Joannes Monachus Cafinenfis
,
poftea
Diaconus Romanus
,
libris quatuor a-
pud Surium 12. Martii
,
& in Aclis
Sanclorum Tom. 2. Martii
,
pag.
137.
2ir.
Anonymus apud Canifium Tom. 6.
lecT. antiqu.
p. 461. ( edit. nova? Tom.
2. parte
3. pag. 256. ) incip. Gregorsus
genere Romanus
,
arte Philofophus . Alium
Anonymum fed fynchronum Gregorii da-
re fe profeffus exhibet Bollandus Tom.
2. Act. Sanclor. Martii p. 130. 136.
Incipit : Gregorius urbe Komana
,
Patre
Gordiano
. Qux etiam obvia in antiquis
Gregorii editionibus
,
ut in Bafileenfi
A.
15
51. aliifque, una cum iis que de
Gregorio fcripfere Joan. Stella Sacerdos
Venetus
,
Platina
,
& in hiftoria uni-
verfali Joannes Laziardus Cadeftinus
.
Petrus Diaconus
,
cujuj utpote longe
junioris narrationem in Vaticana MS.
nulla fide dignam effe notat Nic. Com-
nenus Papadopoli pag. 40. praenotio-
num Myftagogicarum . De Petro
,
Gre-
gorii M. Diacono, cui narratio illa eft
fuppofita
,
vide Ad~ra Sanftor. Tom. 2.
Martii
p. 211.
Antoninus Florentinus fummx Hiflor.
parte II. tit. XII. cap.
3. Tom. 2.
p.
216.
252.
AcTa Grxce lecla Photio Cod. 252.
& ha?c an alia MSta in Vaticana
,
&
Latine ex Francifci Zini verfione in A-
loyfii Lipomanni Tomo VII. & in qui-
bufdam Gregorii editionibus fub falfo
Simeonis Metaphraftar nomine
, cum
Martium Simeon ne quidem videatur
attigiffe .
E recentioribus :
Lud. Maimburgius Gallice libris IV.
Parif.4. & Amft. 1686. 12. Acla Erud.
1686.
p. 343.
Nouvelles de la Rep. des
lettres
p. 193.
Dionyfius Sammarthanus BenedicTinus
,
itidem Gallice
,
libris IV. Rothomagi
1697. 4. & Latine in Tomo quarto
CO
Afta Erud. 168j. pag.
371,
Confer A6ta
Erud. 1706. p.
393.
fcq. Journal des
Savans 1698. p. 123. Hift. des ouvra-
ges des Sav. 1699. pag.
gg.
feq.
Petrus Bcclius in Lexico hiftorico .
Theodori Petreii Campenfis
,
Carthu-
fiani ConfcfRo Gregoriana five de Gre-
gcrii M. do£trina . Colon.
1597. 1605.
8. Petrus Molinxus
,
pater
,
Theologus
Sedanenfis
,
libro Gallice edito de vita
& religione Leonis I. & Gregorii I. quod
Romanis dogmatibus hodiernis multis
contraria fenferint . Sedani 1650. 12.
Cafimiri Oudini differtatio de vita
,
indole , do£trina & fcriptis genuinis ac
fpuriis S. Gregorii Magni . Tom. 1.
Commentarii de S. E. pag. 1493.
feq.
M. Joannis Petri Stute
,
Sufatenfis
,
Gregorius Magnus Papa
,
Lutheranus
Lipf. 171
5.
4.
Angeli Angeli
,
Feltrenfis; exemplar
virtutis , Ecclefiafticis confiderandum m
Gregorio Magno . Italice . Venet.
1679.
p. 145.
Diarium eruditorum Romanum
A. 1679.
De fcriptoribus qui excerptas ex Gre-
gorii fcriptis vel locorum Biblicorum
expofitiones , vel Theologicas Sc Mora-
les docTrinas fingulari ftudio & pecula-
ribus operibus tradidere
,
vide fupra in
Alulfo ,
T. 1.
p. 77.
in Brunone pag.
289. in Jacobo Folquierio Tom. 2. pag,
176. feq. & qua? infra in Gvamero Pa-
rifienfi & Paterio Gregorii difcipulo
,
& Taione fum dicTurus . E recentiori-
bos Jacobus Homcy praeteriri non debet
,
cujus milleloquium Morale Gregoria-
num ( a
)
exemplo milleloquii Augufti-
nianiani quod Auguftinus Triumphus
de Ancona , & Bartholomseus de Urbi-
no compofuit : & Ambrofiani ab eodem
Bartholomaso conditi
,
digeftum edi-
tumque eft Lugduni 1683. fol.
Omitto alios a Lud. Jacobo a S. Ca-
rolo in Biblioth. Pontificia pag. 80. &
85.
feq. memoratos
.
S. Gregorii parentumque ejus Gor-
diani & Silvias imagines cum comraeiv
tario Angeli Roccx & de tabulis do-
na-
L A T I N I T A
nariorum
marmoreis a B. Gregorio SS.
Apoftoli.?
Petro & Paulo dicatis . Rom.
1597.
fol. & in. edit. Operum Gregorii
Parif. 1640.
Flores Gregorii M. ex ejus operibus
feleili ab Huberto Scutteputxo Canonico
Regulari ,
feparatim forma minore , &
in editione operum Gregorii Gillotia-
na .
Adalbero Epifcopus Laudunenfis car-
mine ad Robertum II. Regem Franco-
rum
:
Prxful & ille facer loquitur Gregorius
,
inde
Job magnx fcrutans
fidei
moralia Re^
£**)
Idem fermonem complens explanat aper-
Hic & Ezechielis
fuper his in
fine
pa-
tenter
Hoc apices
ipfo quos Gallia dante rece-
pit
.
Nefcio unde acceperit Antoninus Flo-
rentinus parte 4. Summa? Confefliona-
riorum tit. 11. cap.
4. quod tradit
Gregorium omnia fcripta quse potuerit
confequi T. Livii
, comburi fccifle
,
quod in illls multa de fuperftitione I-
dolorum traderentur . Sed & Gregorii
lucubrationes poft ejus mortem com-
buflas a Romanis fcribit Sigebertus cap.
41. de S. E. addens omnia prorfus ope-
ra ejus flammis tradenda fuifle
,
nifl
Petrus Diaconus ab hoc Confilio male-
feriatos removiflet . Gregorius ipfe de
fe lib. IX. Epift. 68. ad Eufebium
Theflalonicenfem Epifcopum
,
ubi que-
ritur Andream Monachum inter di-
verfa mala aliquos etiam fermones
(
Gnece ut videtur
) fcripfifle atque eos
ex Gregorii nomine titulafle : Nos
,
in-
quit
,
nec Grxcum novtmus
,
nec aliquod
opus Grxce aliquando
confcripfimus . La-
tine certe plurima
fcripfit
,
quaz seta-
tem etiam
tulere .
Editiones Operum
Greporii M.
Parifina Bertholdi
Rembolti . 15 18.
fol. apud
Joan. Parvum .
Rotomagenfis
IJZI.
Parifmae
1523.
1533.
T I S L I B. VII.
85
Lugdunenfls
1539. 1540. au&a Com-
mentario in 1. Samuelis .
Parifina 1542.
Bnfilieenfes
15
51. &
1564. apud Fro-
benium
,
cura Huldrici Coccii
,
quam
recenfet Oudinus T. 1. p. 1548.
Parifienfes joan. Gillotii
Campani
,
Parif. 1 571. & 1586.
Veneta 1 57 1. 4. duobus Volum, &
Antvverpienfis 1572.
Romana inchoata An. 1588. aufpi-
ciis Sixti V. curante Petro Tuffianenfi
,
Epifcopo Venufino
,
prioribus accura-
tior
,
abfoluta tomis fex
,
A. 1593-
de
qua Poffevinus in apparatu Tom. 1.
p.
661. Hasc repetita variis locis ut Ro-
mae 1613. 8. quinque Volum. & Dua-
ci 161 5. fol. Antvverp. 1615. Parifiis
1605. & 1*540. quam recenfet Labbeus
Tom. 2. S. E. pag. 390.
feq. Oudinus
Tom. 1. p. 1548.
feq.
Parifienfis 1675.
opera Petri Guffanvil-
Ixi
,
Presbyteri , tribus Volum. cum no-
tis in Dialogos & Epiflolas
,
vindiciif-
que Dialogorum . Vide Diarium erudi-
torum Romanum An.
1675. pag.
137.
& Oudinum Tom. 1. pag. 1496. feq.
Prifienfis BenediElinorum^ fingulari ftu-
dio Dionyfti Sammarthani
,
Parif.
1705.
fol. tribus Vol. vide A&a Erud. An.
1706. pag. 385.
Memorias litterarias
Trevoltinas An. 1707. pag.
377.
No-
vellas R.eip. litt. 1705. Tom. 2. pag.
582. Oudinum Tom. 1.
p. 1549.
feq.
Thomas
Jamefius
Anglus quoque non
omittendus
,
cujus Vindicix Gregorianx
Genevx 1625. 4.
vulgataz
,
loca innu-
mera Gregorii emendant & reftituunt
ex Codicibus MSS. Anglicanis
,
qua:
cum in cxteris
,
tum in Romana An-
ni
1593.
minus emendata legebantur .
Latini Latinii obfervationes & cafli-
gationes
,
quae in ejus Bibliotheca facro-
profana leguntur a pag. 145.
ad
157.
refpiciunt cditionem Bafileenfem An.
1551. quam fubinde corrigit e Codice
Vaticano
.
Scri-
86 BIBL. MEDIJE ET INFIMM
Scripta Gregorii Mctgni eo ordine quo in
novijjima edit* leguntur .
T O M O I.
i. Expofitio iu Jobum
y
five Moralium
libri XXXV. ad Leandrum Hifpalen-
fem Epifcopuni
.-
editi pridem Rom.
147^. cum prasfat, Dominici Brixienfis
Epifcopi : tum Parif.
1495.
atque Itali-
ce ex Zenobii Strata?
(
a
)
protonotarii
Innocentii IV. verfione FJorent. 148 1.
1486. fol. atque recufa ( b
) fuadente
Cardinali Thomafio
,
Florent. 17 14..
1722. & 1724. 4.
nec non Hifpanice
ab Alfonfo Alvaro, Hifpali
1513.
1534.
fol. 2. Volum. ut Gallicam verhoticm
operum Gregorii Parif. 1666. 1669. tri-
bus Volum. in
4. editam pra-teream .
De illis qui poft Gregorium in Jobum
commentati profecere
,
vide fupra A-
dalbertus Tom. 1. p. 4. & infra inOdo-
ne
,
Simone Affligemenfi & Ruperto Tui-
tienfi
.
2. Homili.e XXII. in Ezechielem
,
ad
Marinianum Ravcnnx Epifc. diflribu-
ta: in libros duos
,
ita ut prior XII.
pofierior X. compleclatur . Prodierant
ieparatim Parif.
149 1.
4.
Lugd. 15 16.
8. & Italice Florent. 1502. fol. Ven„
1549.
8. Vide qux in laudem harum
homiliarum Cafp. Barthius LV.14. Ad-
verfar. pag. 2620.
3.
Homiiia XL. in Evangelia
,
ad Secun-
dinum Tauromenitanum Epifcopum .
Etiam barum verfio Italica exflat qua?
prodiit Florentia? 1502. fol. & Venet.
1543.
8. Gallica recentior, Parif. 1*565.

T O M O II.
4. Liber de cura Pajlorali ad Joannem
Epifcopum Ravennatem
,
in quatuor
partes tributus . Prodiit feparatim Ar-
gentor. 1496. Parif. 1498. 4. & ex re-
centioribuseditionibus,
Rothomg. 161 8.
8. Gandav. 1645. & Parif. 1668. ex re-
cenfione Jacobi Boileau
,
ScGaliice
1670.
12. & ex nova Antonii de Marfilly ver-
fione
1694.
Greca Anaitafii Antiocheni
verfio cujus mcminit Gregorius lib.
X.
Epift. 22. hodie defideratur . De inedi-
ta Angio-Saxonica interpretatione iElfre-
di vel Wereferthi , vide Georgii Hicke-
fii thefaurum Septentrional. Tom. 2. in
Catatalogo MSS. p. 70.
5.
Dialogus in quatuor libros divifus
inter Gregorium & difcipulum ejus Pe-
trum Diaconum de vita & miraculis
Patrum Italicorum
,
& de ccternitate ani-
marum
,
editus Venet. i475.Parif.
1499.
& 1508. 4. Venet. 1561. Colon. 1610.
&c. Grxca verfio Zacharix
(
qui Papa
fuitab Anno74i. ad
752.)
letha etiam
Photio Cod. 252. atque edita feparatim
Grxce in fol. fine nota loci & anni
,
quas fuit in Biblioth. Baluziana . Dein-
de Latinis adjun61a Gregorii iu editio-
neOperum ejus Romana An. 159-j.fol.
Capita libri tertii qua: in illis defunt
editionibus
,
fupplevit Canifius Tom.
3.
antiquar. LecL pag. 24. (
editionis
novae Tom. 2. pag. 89. )
Integra dein-
de exftat in recentioribus Operum Gre-
gorii editionibus . Anglo-Saxonicam ver-
fionem ab AElfrico Rege
,
fiVe potius
jnffu iElfrici ab AJJerio Menevenfi ( c
)
adornatam
,
memorat Georgius Hicke-
fiusin Catalogo MSS. Anglo-Sax.Tom.
2. thefauri Septentrionalis pag. yi.Ara-
bica dicitur exftare in Biblioth. Colber-
tina . Germanicam Adam Walader
,
Bo-
hemicam compofuit Balthafer Oflhovi-
nus , S. I. Italica praTer editionem fme
loco &anno, lucem vidit Venet.
1475..
fol. 1487. 4.
Mediolani 148 1.. Cajetae.
1488. fel. & ex nova
Jo.
Maria.' Tar-
fiae
,
Florentini intcrpretatione
,
Venet.
1606.12. novaque Gaiiica Ludovici Bul-
teau
,
Benediilini e Congregatione S.
Mauri
,
Parif. 1689. 12. Aliam Galli-
cam
(0)
Garldius de fcriptoribus non Ecdefiafh 6. & 12. Tom.
34.
pag.
491.
Tom.36. pag.
395.
Tom. i. pag. 214. Julius Niger hiftoria fcriptor. Acta Erud. Tocn.<5. fuppi.
p. 451.
Florentinor. pag.
536. CO
V"'de Oudinum Tom. 2. pag.
405.
CO
Diirium Eruditorum Itallse Tom. 26. pag.
LATINITAT
cam duplicem ,
unam profa veteri , al-
teram
rhythmis Gallicis ante hos quin-
gentoscompofitam annos, nec non me-
taparafin Latinis verfibus expreffam fer-
vant Gailorum Bibliotheca?
.
Liber fecundus
,
qui efl de S. Benedi-
6io
,
cum Gra?ca Zacharix verfione MS.
in Biblioth. Csfarea tefle Lambecio
Tom. IV. pag. 208. feq. Idem liber fe-
paratim editus Ingolftad. 1602. 8. &
cum MSS. collatus Grxce & Latine e-
ditus ab Angelo Maria Quirino
,
Ab-
bate BenedidHno
,
hodie R. E. Cardi-
nali Ve*net. 1722. 4. Gallice a Jofepho
Mege
,
Parif. 1690. 4.
6. Epiflolarum ex Regiftro Gregorii
,
libri XII. opus haud dubie prxcipuum
,
quod lucem primum vidit Venet. 1
504.
fol. Parif. 1508. 4. qua? utraque editio
,
licut alia? quoque
,
fuere in Bibliotheca
Baluzii , collata? cum MSS. e quibus &
fupplementa
,
quadain Epiflolarum Gre-
gorii publicavit Tom. V. Mifc. pag.
468.
477.
Pra?claram vero & diligen-
tiffimam operam in hifce Epiftolarum
libris pofuere poft Guifanvillamm Bene-
diclini , adjuncTis etiam Antonii Caraffx
Cardinalis indicibus five excerptis fub
titulos digeftis . Notx & obfervationes
Antonii Dadini Alteferra in XII. libros
Epiftolarum Gregoni prodiere Tolofa;
1669. 4. Nonnulla in illis obfervatio-
nibus & decretnm Gregorio tributum de
privilcgiis Monafterio S. Medardi (a)
conceffis reprehendit Joannes Launojus
(b) parte feptima Epift. 1. & 2.
{ To-
mo V. Launoji Opp. junctim Genevs
editorum .
) Gregorii hujus decreta apud
Ifidorum & in Conciliorum tomis Epi-
ftolas
Gregorii Britannicas rccenfuit
Henr.
SpelmannusTom. 1. Concil. An-
glia? pag.
69. fqq. Hifpanicas Agvirrius
Tom. 2. pag.
398. 413.
Gallicas Sir-
mondus Tom. 1. Concil. Gallioe pag.
411. feq. & Andreas
du Chefne Tom.
1. pag. 889.
914.
CO
Adde
Labbeum Tom. 2. de S. E.'p.
393.
rij Papse
.
I S L I B. VII.
8?
T O M O III.
7.
Liber Sacramentorum de circulo an-
ni expofltus ex Codice S. Eligii
,
Bi-
bliotheca?
,
Corbejenfis cum notis
Hu-
gonis Menardi , exedit. Parif.
1642. a,
adjunflis aliis virorum doclorum de re
liturgica obfervationibus , Angeli Roc-
cx
,
Joan. Bona?
,
Jofephi Maria? Tho-
mafii
,
Joan. Fontonis
,
Joan. Mabillo-
nii , Edmundi Martene
,
aliorumque .
Alius Codex eximius in Biblioth. Ca>
farea
,
tefte Lambecio Tom. 2. pag.
1003. olim in Biblioth. cubiculari Ca-
roli Magni affervatus . Codex Gregoria-
nus Sacramentorum quem edidit Jaco-
bus Pamelius . Tom. 2. Liturgicon. Co-
lon. 1675. 4. pag. 178. feq. is eft quem
Grimoldus Abbas circa Ludovici Pii tem-
pora correxit : & in quo ficut in edi-
tionibus Romanis cum fcholiis Angeli
Rocca? & Parifienfibus defiderantur non-
nulla qua: videntur deinde addita atque
interpolata . Vide Joannem Launojum
de Sacramento undTionis infirmorum
P
a
g- 535-
fec
l-
Cum vero pag. <59.edit.
Menardi , mentio fit Sacramentarii
,
quod
Menardus a libro Sacramentorum pu-
tat diverfum effe : malim accedere Ba-
luzii fententia? qui notis ad Capitula-
riaTom. 2. pag. 1206. Sacramentarium
& librum Sacramentorum unum idem-
que fcriptum effe non dubitat . A Me-
nardi non minus quam ab Pamelii edi-
tione differunt libri III. Sacramento-
rum Romana? Ecclefia? quos vulgavit
laudatus Jofephus Maria Tbomafius
,
Rom. 1680. 4. De Menardi & Roccae
editione vide fi placet Joannem Mori-
num dc facris ordinationibus pag. 270.
275. & de Codi.ce Remenfi pag.
292.
de Thuano pag. 308. Plura fe ex MSS.
additurum Menardi editioni pollicitus
pridem eft Labbeus
p. 32. fq. Bibl.no-
xx MSS. Gregorii Liturpiam five
Mif-
fam cum Georgii Codini Gra?ca verfio-
ne edidit Fridericus Morellus
,
Parif.
r
595-
C#)
Launojo refpondir Akeferra in ecdico Grsgo-
t
l
A BIBL. MEDI/E ET INFIMJE
1595.
8. recufam in auclario Bibliotb.
Patrum DucxanoTom. 2. pag.
369. &
inBiblioth. Patrum Parif. 1644. &
1654.
tomo XII. Litania feptiformis in cele-
berr. Muratorii fcriptoribus rerum Ita-
licar. T. 1. p.
181.
8. Beneditlionale
,
ex editione Lam-
becii Tom. 2. pag. 300. feq. & Hugo-
nis Menardi : & BenediHionum Epifco-
palium fupplementum ex MS. S. Theodo-
rici prope Remos
.
9.
Antiphonarius ex editione Pamelia-
na Tom. 2. Liturgicon pag.
54.
feq.
Juniorem elfe Gregorii temporibus
,
di-
fputat Oudinus T. 1. pag. 1536. feq.
10. Liber Refpunfalis feu Ofrcialis e
MS. Compendienfi . Fuerit iftud for-
taffis Rationale Oificiorum memoratum
Trithemio cap. 215. Sed in hoc men-
tio feftorum Affumtionis & Nativita-
tis B. Maria; Virginis : ferli omnium
Sanclorum
,
& Officii ac VigiliaeS. Be-
nedi&i .
11. Expofitionesin librum I. SamueVis
,
libri fex a Claudio (a) Gregorii difci-
pulo ( de quo fupra Tom. 1. pag.
387.
fq.
)
fortaffe excerptx ex Gregorii ore
,
& digefhe . Vide Gregorium libr. X.
EpifL 22. ubi fimilem in Prophetas
,
Canticum
,
libros Regum
,
Proverbia &
Heptateuchum operam a Claudio illo
infumtam teitatur .
12. Expo/itio in Canticum Canticorum .
Bafil. 149^. 4. Parif. 1498.4. & Radul-
pho Abbati Fontanellenfi adfcripta in
Jacobi Hommey fupplemento Patrum
pag. 284. tributaque in libros duos
.
Confer Oudinum Tom. 1. p. 1545.
qui
T. 2. p. 779.
edidit fub nomine Rober-
ti Abbatis S. Vigoris Bajocenfis
.
13.
In feptem Pfalmcs peenitentigfcs
,
Parif. 1512. quam Gregorio VII. qui-
dam maluerunt tribuere
,
quoniam ad
ejus tempora magis videntur quadrare
hcEC ad Pfalmum V. Perfcquitur etiam
hcc tempore fchifmaticus Cfirpus
Chrijli
,
impugnat hxreticus Ecclefiam
,
unitatem
infidelis
perturbat
.
14.
Concordia quorundam tejiimoniorum
O)
Oudinus p. 1551. &
1557.
feq. refert ad Cl
Scripturx
,
a Joanne Gillotio primum
edita Anno
1571.
T O M O IV.
Denique Benediclini poft Vitam Gre-
gorii a Paido & Joanne Diaconis com-
pofitam
,
veterumque teftimonia & elo-
gia , exhibent vitam quam ipfi ex Gre-
gorianis fcriptis , adornarunt& in qua-
tuor libros digeffere.- at pofiremo loco
Paterii difcipuli ScAlulfi Monachi opus
quod in Vetus &Novum Teftamentum
ex Gregorii lucubrationibus
compofue-
re
,
de quibus fuo loco
.
Apud Honorium III.
32. & Trithe-
mium cap. 215. memoratur inter fcri-
pta Gregorii Explanatio IV. Evangelio-
rum
,
fed Bencdiclini teftati MStam eo-
dem titulo initioque fe reperiffe in Bi-
blioth. Regia Parif. & Rothomagi apud
Emericnm Bigotium in Codicibus non-
gentorum fere annorum
.•
Gregorio ta-
mcn indignam judicarunt.
Gregorius II. Marcelli
F. cx Biblio-
theca; Pontific;a; pra:fe£ro & Diacono
Papa ab Anno
715.
28. April. ad
731.
13. Februar. de quo prxter alios Gre-
gorius Polydorus , Auguffinianus
Piffo-
rienfis in fuo Gregoriano
,
fivc libro de
XIV.Gregoriis, Romanis Pontificibus,
XIII. Epilcopis& uno Presbytero
,
Flo-
rent.
1598. & A<9a Saa&or. Tom. 2.
Februar.
p. 692. Ejus
fi
fcripta
exfla-
rent
,
inquit Baronius ad An.
731. n.
1. rcfque ab eo geji.e diligentius
fcriptis
mandata effent
,
Gregorio magno haud mi-
norem exijlimares . Prxter Epiflolas a-
liaque
fcripfiffe
fertur Refponfionum li-
btum unum ad Leonem Ijaurum Imp.
& alium ad Epifcopum CPolitanum
Jo-
hannem . Ab hoc Gregono in Germa-
niam nviffi S. Corbinianus & S. Boni-
facius ad Chrifti doclrinam propagan-
dam . Etiam
,
Beda teflc prsf. ad Re-
gem Ceolulphum
,
Notbelmus Ecclefia?
Londinenfis Presbyter
,
Gregorio per-
mittente
,
S. Ecclefiae Roman-e fcri-
nium perfcrutatus , Epiftolas Gresorii I.
alio-
audium juniorem Taurlhehtern
.
LATINITATIS L I B. VII.
89
.
aliorumque Pontificum inAngiiam, hi- ciliorum Supplemento Tom. 1. pag.
ftoria: inferendas pertulit . Per errorem 538. evulgavi
. Adjeci ex Wilkinfio
con-
hic Gregormsa Grcecis, ut a
Cedreno
,
cil. Eritan. Tom. I. pag. 81. epiftolam
& in infcriptionc Epniolarum duarum Gregorii ad Epifcopos Angli.v'
,
qua Do-
ad Leonem Ifaurum pro cultu lmagi- roberneofi Archiepifcopo totius
Angliar
nnm datas , apud Baronium ad Annum pnmus honor afferitur .
726. n. 27. ieq. Gregoriios- Dialogus ap- Gregorius III. fecundi fucceffor
, na-
pellatur
,
quod Gregorio primo compe- tione Syrus & ex Presbytero
Romano
tit , eique trioutum cit cognomen
,
pro- Papa ab 22. Febr. Anni
73.1. ad
741.
pter compofitum ab eo notiffimum il- 28. Novcmbr. Hujus Epiftola ad
Urfum
lum de quo fupra pag. 84. djialogum
,
Ducem Venetorum
,
apud Sabellicum
flcut Joan. Climax a Grxcis confuevit ennead. VIII. lib. 7. Tqui. 2.
p. 569.
cognommari propter librura
,
cui titu- Ad Carolum Mdrtellum Subregulum
, E-
lus hic ab co impofitus fuit climax
,
piftola: duae in Centuriis Magdeb. cen-
five fcala Paradifi . Epijiolas ill&s ad-Leo- turia VIII. cap. 10. Baronium ad An-
ncm duas Gricce & Latine prater Baro- num 740. num. 20. &c Andream du
nium exhibent Bmius & alii Concilio- Chefne Tom. 3-pag. 705. 706. Ad I¥i-
rum edkores ante Acla Synodi fepti- gonem
,
Luidonem
,
Rudoltum & Vivilo-
ma>
.-
& m aflione quarta ejufdem Sy- nem Addam Epifcopos in Provincia
Bo-
nodi Epijiolam ad Germanum CPolita- joaria & Alemania conftitutos
apud
num . Praeterca ab iifdem Synodorum Velferum lib. V. rerum Boicarum
p.
collcc.loribus ( nifi quod fola.' dux ad 141. Opp. 8tad Bonifacium coepifcopum
Bomfacium exftant apud Harduinum
)
p. 143. Alia eaque fola apud Hardui-
Latme
,
qua hngna Gregorius fcripfit
,
num
,
T. 3.
Concil. pag. 1867. Sir-
offeruntur EpijtoU dupdecim hujus Gre- mond. Tom. 1. Concil. Gall. pag.
521.
gorii
,
illifque fubjicitur Capitulare ab Carolum la Cointe Tom. 1.
p. 791.
eodem datum Martiniano Epifcopo
,
quae incipit : Magna nos habuit gratula-
Georgio Presbytero & Dorotheo Sub- tio . HajEpiftolae omncs prxter primam
diacono ablegatis in Bajoariam
,
ad vi- illamad Urfum a Binio & creteris
Con-
fitandas Ecclefias . Non defunt qui ali- ciliorum collecforibus exhibentur
,
qui
quas cx his Epiftolis referant ad Gre- pra?terea etiani addunt Epiftolam ad
gorium III.de quo mox : ficut & Epi- Germanix Epifcopos quam habet
quoque
jiolam ad Auftrobertum Archiepifcopum Sirmondus T. 1. Concil. Gallia:
p. 522.
Viennenfem
,
quam Ludovicus Jacobus itemque aliam ad Optimates Germanix
:
pag. 89,. notavit vulgatam a Joanne a nec non
,
quod Harduinus etiam omit-
Bofco m Biblioth. Floriacenfi
,
& a
Joan- tendum haud duxit excerptum ex Patrum
ne Lievrieo in antiquitatibus Vienrten- diclis Canoriumquc fcntentiis de diverfis
fibus pag. 181. Simihter Liturgiam five criminibus & remediis eorum , five ju-
Mijifam quam inter Gregorii I. memo- dicia congrua pcenitencibus : quod fcri-
ravi fcripta, Gregorio II. tribuere alii ptum junioris aucloris effe Petrus Pi-
non dr.bitant
, ut praeftantiflimus Ca- thceus non dubitabat .
|
veus .
(
a
) Refponfioncs Grcgorii quibus Gregorius IV. Pontifex Romanus ab
Jufitniani Imp.
quxftiones de quibufdam Anrto 828. Januar. V. ad
844. Januar.
capitulis traditur diflblviffe
,
hodie de- XI. Hic eft qui S. Anfcbarium'txotkrum
,
fiderantur
.
*
Canones quofdarn pceni- cum publicam illi evangelizandi tri-
tentiales
^
quos ego in MS. codice Lu- buiflet aucioritatem
,
primum Nordal-
cenfi na&us fum
,
a canonibus Grego- bingorum Archiepifcopum Hamburgen-
rii III. pfcane divcrfos
,
Gregorio huic fem confirmavit
,
legatum in omnibus
II. ambigens
tamcn attribui , & in con- circumauaque gentibus Danorum
,
Suco-
1 om. III.
M mm
,
CO
E>e antiphonis fupra Tom. i. pag.
27J.
90
BIBL. MEDI 7E ET I NF I MJE
num
,
Nortvvehorum
,
Farrix ,Gron'andan
,
pos Francorum
,
ex Bibliotheca Floria-
tli'.jlngu.'>:Aayi
,
Islandan
,
Scridevindum
,
cenfi Joannis a Boico . Aliam de digni-
Slavorum
,
w?f non omnium Septentnona- tate & priyilegiis monaflerii Floriacenfis
lium & Ortentalium nationum quocunque vulgavit Baluzius Tom. 2. Mifcell. pag.
modo nominatarum . Decretum ejus exftat
in Erpoldi Lindenbrogii fcriptoribus
feptentrionalibus pag. 127. edit. a me
curata- , & in Philippi Cjefaris tri-Apo-
itolatu Septentrionis pag.
179. in Ec-
cardi Corpore fcriptorum medii cevi
Tom. 2. pag. 108. in Bollandi A£hs
Sanclor. Februarii pag. 406. in B. Ni-
colai Staphorfti noflri hiit. Ecclef. Hamb.
T. 1. p.
?i. &c.
146. 148.
Gregorius V. Bruno nomine , natio-
ne Saxo
,
Papa ab Anno
996. 17. Maji
,
ad A.
999.
Febr. 18. Hujus Epiftola:
quinque in Conciliorum tomis occur-
runt . Sexta privilegiis Abbatia? Montis
majoris apud Baluzium Tom. 4. Mi-
fcell. pag.
432. Quod vero idem Syno-
do Romana An.
996. traditur
( b
)
con-
itituiffe collcgium
illujhiffimum Elctlorale
Epiflola ad Orthodoxos
fidclcs de refii- feptcm Virorum
,
penes quos folos effet
tutione Ebbonis Remenfis , edita a Sir-
mondo T. 3.
Concil. Gallis
p. 609. ex
Codice S. Mariae Laudunenfis & in to-
mis Concilior. Regia
,
Labbei
,
Hardui-
ni , Coleti
•.
ipforummet etiam judicio
editornm fuppofita eft . Viciffim Epi-
•ftolam Epifcopos a Ludovici partibus
ftantcs objurgantem
,
cujus fragmentum
Agobardi nomine Papyrius Maffonus &
Goldaiius (a) edidere
,
Gregorium IV.
habere auclorem probat Petrus dc Mar-
ca lib. 4.
de Concordia Sacerdotii &
Imperii , capite undecimo
,
confentien-
te recentiore Agobardi poffc Maffonum
editore Stephano Baluzio . Epiflola ad
Epifcopos per univerfas Provincias confli-
tutos de P^omani Pontificis poteflate fu-
pra reliquos Epifcopos
,
apud Baronium
ad Annum 839. n. 2. & Sirmondum
Tom. 2. Concil. Gallia: pag.
569.
cc in
Conciliorum tomis apud Binium aliof-
que . Ad hanc conferendus idem Mar-
ca lib. VII. cap. 21. & Baluzius pra-f.
ad Antonium Auguflinum de emenda-
tione Gratiani §. VII. Pra'ter has duas
Epiflolas in tomis Conciliorum poflBi-
nianis etiam obyia Epiftola ad Epifco-
ut Hermannus Contraclus vocat
,
er-
ro-
Imperatoris ehgendi poteitas
,
filentium
ommum antiauorum ujquc ad medium
fe-
culum decimum tcrtium
,
fujficeret ad eam
opinioncm evertendam : (
c ) fed non de-
funt quae eam evertant aliae rationes
,
& teftes omni majores exceptione
,
quos
apud Francifcum Pagium aliofque in
ora hujus paginae laudatos confulere li-
cebit : neque ante Rudolphi Habfpur-
gici eleclionem A.
1273.
fa6Iam conftat
jus in folis feptemViris emicuiffe
,
cum
ad illud ufque tempus valuiffet
,
quod
ait Guil. Brito IV. ^76.
Eligit unani-
mis Cleri prccerumque voluntas . Neque
multum abludit Papebrochius qui cir-
ca Annum 1240. conftitutum Eleclo-
rum feptemviratum difputat Tom. 1.
Acr. Sanclor. Junii pag.
932. Hunc Mi-
norem Gregorium honoris cauffa dictum
,
nefcio quatn vere tradat Arnoldus Wion
T. 2. ligni Vitse pag. 8<58.
Gregorius VI. Joannes Gratianus
,
Ro-
manus , Papa ab Annoio45. 28. April.
ad Annum 1046. Decembr. 17. quo fe
ipfe abdicavit in Concilio Sutrino : de-
pofitis fimul tribus fchifmaticis
,
five
(«3
Tom. 2. Monarchije Imperii
p. 138.
C£)
Bellarminus libro 3. de translatione Im-
perii Rcra. Baronius ad Annuin
996. §. 38. feqq.
Bula>i hili. Academ. Parif. Tom. 1. p. 338.
feq.
Chriftophorus Gevvoldus
,
Paulus Windekus &c.
(_c~) Antonius Pagi Criiic. Baron. ad Annum
996. n. 10. feq. Anno 1024. num.
5. Francifcui
Pagi in breviario Pontificum Rom. Tom. 2. p?.g.
264. confer M, Antonium o*e Dominis. Rep. Ec-
clef. VII. 11. 30. feq. Leibnitium praef. ad Cod.
diplomat. & mantiflam & ad Tom. 1. Brunfvicenf.
n. LXIII. Erici Mauritii di(T". pag.777.feq. Gund-
lingiana XVII. 2. Lud. Ellies du Pin de antiqua
Ecclefise difciplina pag. 528. feq. Ottonem Men-
ckenium,
J.
C. Dithmarum & Georgium Weren-
bergium lingularibus diflertaticnibus . Joan lem
Gvilelmum Janum
C
Adla Erud. 1711. pag. 1S6.
Mem. de Trev. 1718. pag. 928. & Wolfjang
Gabriel Pachelbl a Gekag
Q
Acla Erud. 1716. pa:;.
332. )
&c.
1 AT I N I T A
roneis Pontifkibus , Benedic"k>
,
Sylve-
ftro
,
Johanne . Gregorii hujus Epifto-
lam ad Odilonem Abbatem Clutiiacen-
fem
fuiiTe apud Andream Quercetanum
fcribit Ludovicus Jacobus p. 92. Bi-
blioth. Pontificia? . Sed nullam in lucem
edidit in Biblioth. Cluniacenfi Querce-
tanus p. 350.
ubi Epiftolas ad Odilo-
nem & ab Odilone fcriptas profitetur
fe colligere .
Gregorius VII. antea Hildebrandus
,
Tufcus Soanenfis
,
ex Monacho Clunia-
cenfi Papa ab Anno 1073. 30. Junii
ufque ad Annum 1085. 25. Maj- tota-
tus Pontificii affertor accrrimus , de quo
Baronius & alii , Acta Sanctorum To-
mo 6. Maji 25. pag. 102. fcqq. Mabil-
lonius praTatione ad Acla SancTorum
Benedictin. Sec. VI. parte 2. Jacobi Gret-
feri Apologia? pro Gregorio VII. con-
tra Bennonem
,
contra Annam Comne-
nam
,
& contra Goldaitum
,
ad calcem
Tomi 2. defenfionis controverfiarum
Bellarmini
,
& Tomo VI. Gretferi O-
perum : fed &Centuria2 Magdeb. Cen-
tur. XII. cap. 8. & 10. Goldaftus iu
replicatione contra Gretferum eique
fubjuncla apologia pro Hcnrico IV. Im-
peratore contra Gregorium VII. Ha-
nov. 161 r.
4, Baelium in Lexico Hifto-
rico
,
& Juilum Chriilophorum Dith-
marnm in Gregorii VII. Vita ,
Fran-
cofurti ad Visdrum ,
1710.. 8. Sicut
vero Gretferus fcripta veterum Gre-
gorio faventia edidit
,
Bcrualdi
( a
)
Conitiiitienfis Presbyteri
,
Faidi Bern-
riedenfis
,
Gerhohi Reicherfpcrgenfis &
Onufrii Panvinii : Similiter in GoLIa-
iti apologia pro Henrico IV. hxc le
guntur :
r. Bennonis
,
Cardinalis Romani , de
C <0
Sive Bertboldi
,
dequo dixi Tomo i. pa:».
37<J.
Scripta e;us 3 Gretfero edita hoc ardiwc
:
1. De Sacramcntis cxcommunicatorum
,
juxt.i afftr-
tionem SS. Patrum
,
ad Bernardum quem relisficfiC-
fimum Sacerdotcm ac prudentivfimum Pr,eceptn-
rem appwllat. 2. Afologeticus de exco.nmunicatione
faSiaa Gregorio Vll.
j.
Sytodus Roma,ti j-.tb Gre-
gorio VIT. A.
1074 4. Eplflolcr ptima Bimaldi
ad Alboinrn ds coelibatu Saterdotum.
5. Albolni
refponio-. (>.
7.
Btrnaldi rc
f'f
onfioms dus . 8. Se-
cunda Alboini& 9. Td.tia Bernaidi refzcnfic . ic.
T I S L I B. VI I.
91
Vita & geftis Hildebrandi Papa: litxri
II. pag. r.
2. Ottonis
,
Epifcopi Frifingenfis
, Frag-
mentum de Hildebrando Papa pag. 18.
3/Anonymi de Henrici IV. Impera-
toris Bello contra Saxones
,
libri III.
pag. 20.
4.' Alboini Presbyteri dc Conjugio Sa-
cerdotum per Hildebrandum damnato
Epiilols II. pag. 40.
5.
Epifcoporum & Clericorum Im-
perialium Apologetica pro Imperatore
contra Papae Excommunicationem
,
pag.
6. Conradi
,
Epifcopi Trajeclenfis
,
O-
ratio pro Imperatore contra Papam
,
dicla in Comitiis
,
pag. 48.
7.
Waltrami Epifcopi Naumbnrgenfts
Epiilola ad Landgravium Thurmgix
pro Imperatoris fidelitate
,
contra Pa-
pam
,
pag. 5r.
8. Ejufdem Apologiarum pro Impc-
ratore libri III. p. 53..
9.
Ivonis Epifcopi Carnotenfis Epifto-
la de Invcftituris Epifcoporum & Ab-
batum
,
p. 183.
ro. Ecclefia? Leodienfis Epiilolaa Si-
geberto Abbate Gemblacenii fcripta con-
tra epiitolam Pafchalis Papx, pag. r88.
ri. Otberti Epifcopi Leodienfis Epi-
ftola Parentatoria de virrt & obitu Hen-
rici IV. Imperatoris
,
p. 204.
12.. Wahrami Epifcopi Naumburgen-
fis Traclatus de Inveititur.i Epifcopo-
rum & Abbatum
,
pag. 226.
r?. Decaui & Converiiualium x\bba-
tia: Laurishamenfis Libcllus fupplex ad
Henricum V. Imp. contra Hildebran-
dinos Monachos deGiriaugia, pag.
29^
14. Eberhardi Archiepifcopi Salisbur-
genfis Oratio de Hildebrandi Antichri-
M 2 ilra-
Effiltola reconciliatnrii Albnint cunr Sernaido . n.
A oiogftioii Bern.ild:
f>;o
decretis Gregoti F~ll.
fa~
iiii in Komana Syno lo . 12. Rpifiol.i A.lilbirti &
Eemnidi orl Bernardum
,
M.tgipmm Scholqmm
C nnfl.i
.-/•'.•;;
ium
,
de Sacramentis e^oramuniCato-
11 m.
13. Rcfponio Bernardi aa' iilam Epiflolam .
14.. Alia Alalbcrzi : & Ihrnaldi ai Eanardum
Epiflola- . Dj Anf.lmi Luceiifis libris pro Grego-
rio VII. contra Cvibcrtum f.ve Clerneiiu-m II.
di-
xi Toin. 1 p. 115.
92
BIBL. MEDI
ftiano Imperio
,
recitata in Comitiis
,
P-
237-
15. Ferdinandi & Maximiliani II.
Impp. Sacris Refcriptis confirmata fen-
tentia de Clerogamia per Hildebran-
dum Papam damnata
,
p. 240.
In Conciliorum tomis ut Binii
,
T.
VIII. Regia, Tom.XXV. Labbei Tom.
X. & Veneta Coleti Tom. XII. habes
Gregorii VII. Regijlrmn five Epifiolarum
itbros XI. fingulos fingulis Pontificatas
ejus tributos annis . Primus continet
Epiitolas LXXXV. Secundus LXXVIL
in cujus quinquagcfima quinta ad Lau-
denfes exftant memorara Onuphrio ce-
lebria llla Capitula XXVII. five DiBa-
tus Pap,c
fuprematum five totatum po-
tefiatis Pontificia? in Ecclefiam univer-
fam Principefquc nullis circumfcriptum
limitibus yvpiji t$ oszxxKy!
Chrifiiano Or-
bi obtrudetitia . Neque Harduinus
,
qui
pasucas tantum atque ut ipfe profitctur
feleclas ex Gregorii VII. Regiftro Epi-
ftolas in fuis Conciliis exhibet
,
dicla-
tus hofce prxtermittendos fibi putavit
Tom. IV. Concilior. pag. 1504.
neque
Baronius ad Annum 1076. n. 31. Alios
(
a
)
fubit pudor talia ad Gregorium
auclorem referri
,
qure tamen ex ejus
Epiftolis colle&a effe ab aliquo five ini-
mico fivc curice Rornana: fervidiore fa-
tellite non diffitentur . Liber Regifiri
?<?!-/*'/;.$•
comple5Htur Epiiiolas XXI. Quar-
tusXXVlll. Q+iintusXXlll. Scxtus XL
.
Septimus XXVIII. OBavus XXIII. Nc-
nus Epifiolas habet XXXIV. Decimus
defideratur
,
& Undecimi tantum funt
EpiftoltK dua:
,
quas fequitur appendix
duplex una trium & altera fex Epifto-
larum . Sunt eriam feptem Gregorii
VII. Epiftohc vulgatK a Baluzio Tom.
7. Mifcell. pag. 123. ficut Wilhelmi
Regis Anglorum & Comitiis Arelaten-
fis ad Grcgorium pag. 127. 128. 129.
Conterendiis quoque Codex Epiftolaris
Udalrlci Babebergenfis apud F.ccardum
Tom. 2. Codicis Scriptor. medii ajvi
pag. 142. feq. Epiftolas XII. ex pridem
O)
Vide Dupinium T. 8. Bibl. tcclef. Sec.
XI.
p. 69. Pagium ab Anno 1077.
n. 8. Joan.
7E ET INFIMJE
editis ad Hifpanos recenfet Agvirrius
Tom.
5; Concil. Hifpan. pag. 246. feq.
Expofitionem in VII. Pfalmos pcem-
tentiales
,
quam fupra inter Gregorii I.
fcripta retuli
,
parum certa conje&ura
Hildebrando aliqui tribuunt
,
ficnt et-
iam Commentarium uberiorem in Mat-
thxum
,
ex quo MS. in Biblioth. Lam-
bethana Petrus Allixius in pra*fat. ad
determinationem Joannis
,
Parifienfis
Pradicatoris
,
de modo exiflendi Cor-
pus Chrifti in Sacramento altaris , Lond.
1686. 8. protulit hoc fragmentum :
Cum autem panis & vinum
,
inquit
,
dicantur a cunciis Santlis
,
& a Fidcli-
bus creditur tranfire in fubfiantiam Cor-
poris & Sanziiinis Chrifii
,
qui
fit
illa
converfio ,
an formalis an fubfiantialis ?
qu.tri folet . Quod av.tem formalis non
fit r
manifcfium
efi ;
quod forma panis & vi-
ni remancnt . Utrum vcro
fit
fubflantialis
,
perfpicuum non
efi
. Quidam antcm dicunt
hic fubflantiam tranfire & converti
,
ut
hac
fiat
illa
,
ncc tamcn illa augeaiur
y
nec concedunt
,
quod hanc
effe
illam vere
dici
poffit
: Alii autem
fic dicunt
,
hanc in
illam tra^ifire & converti
,
quod
fub illis
accidentibus
,
fub quibus prius erat
fub-
flantia panis & vini
, pofl
confecrationem
efl
fubfiatia
Corporis & Sanguinis
,
qui-
bus tamen non
efficitur

Nos autem incer-
ta relinqucntes , quod ex authoritatibus
certum
efi ,
profitemur
,
fcilicct fubfiantiim
Corporis & Sanguinis Chrifii converti
,
modum vero co?n>erfionis ignorare non eru-
befcimus fatcri . Subjungit poft haec cla-
rifnnrus Allixius : Hildebrandi qui de-
inde Crcgorius VII.
effc
hoc opus
,
ver-
ba quibus illud clauditur
,
demonftrant
.•
Explicit expojitio Hildebrandi
,
fervi Jcfu-
Chrifli fuper Matthmm
,
pcr vcrha &
fenfum
horum Expofitorum
&'
fubtilitatcm
glofjarum venerandoritm
Magifirorum . Ad-
juro te ut librum hunc pcr prafens
exem-
plar corrigas . Sed omnino audiendus
Henricus Wirthonus
,
qui eodem MS.
Codice Lambethano ufus , Commenta-
rium hunc in auflario ad hiftoriam dog-
ma-
Launojum pr.rte 6. Epift.
3.
Natalem Alex. Seo
XI. diflf.
3.
L A T I N I T A
maticam Jac.
UiTerii
p. 405.
non Gre-
gorio VII. fed juniori cuidam Hildc-
brando circa Annumii^o. tnbuit . Ad-
fcribam ejus verba
,
quo reiTius Le#o-
ri de commentario illo adhuc inedito
poflit conitare . Hildcbrandus junlor cx-
pofitionc in Evangelium S. Matthxi MS.
in Bibliotheca Lambethana
,
S. Scriptu-
rae ubertatem atque plenitudhiem
,
omni-
bus ex a?quo Chriftianis paratam
,
fa?-
pius depraedicat . Hinc illam comparat
cum Fermento
,
(
a
)
cujus admixtione
integra farina? maffa animatur
^
cum
Margarita
,
pro cujus acquifitione o-
mnia fimt vendenda : cum Vinea , in
quam Dominus omnes confertim fer-
vos ad operandum immifit : cum Ta-
lento
,
quod Dommus peregre profeitu-
rus univerfis fcrvis negotiandum con-
credidit : Denique cum Prandio
,
ad
quod Dominus omnia hominum gene-
ra invitari voluit . Sic enim fcribit lib.
8. homil. 64. in illud Matthaei cap. 22.
Dicite invitatis
,
quod prandium meum
paravi .•
Prandium
efi
dotlrina
jufiitia
,
& vcrba cozlcfiium myficriorum dc Dci
Filio . Ex omni igitur lege
,
& ex omni-
bus Prophetis & Scripturis
,
menfam S.
Scripturx ordinavit : in qua mcnfa ,
do-
firina omnis jujiitix & diverforum myfic-
riorum : quia diverfi cibi funt . Magnitu-
do igitur & abundantia Divinorum my-
ficriorum
,
quinimo cibi animarum
,
in
menfa fantix Scripturx inveniuntur . Ex-
pofitionem iftam Hildebrando Cardina-
li
,
qui poftea Gregorius VII. fuit , de-
beri credidit Vir Do6Hffimus , P. Aili-
xius
j
qui ex ea defcriptum de Eucha-
riftia fragmentum edidit in Praefat. ad
Joannem Parifienf. pag. 7. Verum lon-
ge a Gregorii VII. genio ac fententia
abludit iftius libri Author. Ule Hcere-
ticos & Ecclefice Romame adverfarios
ferro flammaque
exfcindendos clama-
vit, & exemplo
prseivit : Clavium po-
teftatem Petro a Chrifto datam fuper
omne fas nefafque extulit
;
Ecclefiam
fuper Petrurn fundatam effe conftanter
docuit
y
& Ordinem Monafticum , cui
O)
Matth. XIII. XX. XXV.
(O
Lib,
T I S L I B. VII.
93
impenfe favit
,
fummo fibi ftudio aet-
diftnm habuit . Ifte e contra H^reticos
morte nequaquam multandos elfet con-
tendit: de clavium poteftate haud mi-
nus fobrie fentit quam Proteftantium
quivis
,
(
b )
omnibufque ex xquo Apo-
itolis datam fuiffe docet ; Ecclefiam non
fuper Petrum
,
fed fuper ipfum folum-
modo Chriftum cedificatam effe aiTerit
.-
& Monachorum ordinem Pharifceis fe-
mel atque iterum comparans
;
eorum
tonfuram , veftes , religiofas & vigilias
vellicat . His adde
,
Gregorium VII.
preces lingua populo ignota fa&as ma-
xime comprobafle . Nofter autem Hil-
debrandus ejufmodi orationem non ob-
fcure improbat
;
ad illud Matth. XXIII.
Excolantes culicem
,
camelum autem
glutientes : Vx nobis ad quos vitia Phari-
facorum pervenerunt . Quia in tonfura
,
&
vcfte
rcligionis
,
& oratione labiorum
,
&
jcjuniis & vigiliis quibufdam nos
quafi
bonos ofiendimus . Et cum talia facimus
;
quid aliud quam vilia olcra dccimamus
;
& rclinquimus dileciionem Dei & proxi-
rni
,
jufiitlam ,
& fxdem ,
& fimplicita-
tem
,
& humanitatem
,
puram in Spiritu
Santlo orationem
,
& alia virtutum ger-
mina ? Demum quod rem extra omne
dubium ponit , nofter Bernardum cita-
vit , Gregorio VII. inferiorem . Eccle-
liafhcorum enim vitia infeclatus
,
ifta
fubinfert : Let^e librum Domini Bcrnardi
Clarxvallenfis Abbatis dc Confideratione
,
valdc bonum ,• quem
fcripfit
Eugenio Pa-
px ;
ibi plcnius invenics defcriptos errores
malorum Prxlatorum . Hildebrandus ita-
que Junior quidam hujus Expofitionis
Author fuit . Iftum circaSaeculi duode-
cimi medium collocavimus , tum quod
certior calculus defit ,• tum quod & Co-
dicis MS. a:tas , & loquendi de Bernar-
do modus
,
illi artati optime conve-
niant . Hxc V. C. Hcnricus fVarthonus .
Gregorio VII. in Martyrologio Ro-
mano locus datus eft fub 25.
Maji Gre-
gorio XIII. A. 1584. Nuper autem A.
1728. a Benedidio XIII.
inferi jufla
Breviario Romano & per omnem Ec-
cle-
(>. homi!. 41. & 30. Iib.tf. hom. 69.
94
BIBL. MEDIJE ET I N F I MJE
clefiam recitanda Legenda (a) in
fcflo
Grcgorii VII. Fapa & Confefforis ;
in
qua ha.'c inter alia leguntur'.- Contra Hen-
rici Impcratoris
( b) impios conatus fortis
per cmnia atkleta impavtdus perrnanfit
,
jequc pro muro domui Ifrael ponere non
timuit
,
ac eundem Henricum
,
in pro-
fundum mahrum prolapfum
,
fidelium com-
muntone regnoqiie privavit
,
atque fubdi-
ios populos
fide
ei data liberavit . Ncque
probatam in Gerrnania
,
atquc
flatim
in-
tcrditlam
conflat in Gallia Anno
1719.
(c) atque in Bclgio (d) Anno
1790.
*
Mirari fubit
,
cur heterocioxi adeo
exultent de tefiumonio ex libro Com-
mentariorum in Matthaeum defumpto
adverfus ncilrum de EucharifHa dog-
ma
; nihil enim ex. eo infertur
,
quod
frdcm lioiiram labefactet . Nam authcr
hic eii ignotus
,
nec de fmceritate fi-
dei fiiLe certum praebcre argumentum
poteft
,
quoadufque five hoc ejus opu-
ficulum non prodeat in pubiicum
,
fi-
ve vetunu alicujus authoris tefHmonio
de probitate ejus non confiet . Quid fi
Berengarianus aliquis fuerit ? Quid fi in
opinionibus fuis fingularis , & audacior l
Verum & his omilfis ambigendi ratio-
mbus
;
vcl i!la paritcr
,
quar ex hoc i-
pfo commentario hic a Fabricio pro-
ieruntur orthcdoxiam fcriptoris non
ambiguc demonftrant . Agnofcit enim
panem & vinvm
tranfire in fubjlantiam
Corporis Cbrijii
y
idque fitetur a cun-
cTis SaiicHs
,
& fidelibus credi . Non
jiegat accidentia
(
quae vocant
)
perma-
nere in EucharifHa : agnofcit enim for-
mam pants & vtni remaneu
j
quare con-
verfionem hanc formalem dici ncqua-
quam polTe convincit . Sei nunquid
converfio efr. fiubiiantialis ? Id non con-
ftat
,
ait
;
nam alii fubfiantialcm efle
contendunt quod hxc
fiat
illa
,
fdeft
£<?} Ad exemplar Romannm expreffa inte^raex-
flat in Bibliotheca Italica quse prodiit GalliceTo-
mo VI. p.i^.
205. Reiersburgifibe vvacbentlicbe An-
merckungjn An. 177.9. pag. 4.09. 4.36.
(£)S°las Gregorii VII.deAdis cnm Henrico IV.
Imp. bullas ex omnibus dccre;is illius & confti-
tutionibus exhibet Laurentius Cherubimis Tom. r.
bullarii pa=. 52. feq. quas jaftat quoque Baronius
ad An. 1076. & 1080.
fubflantia panis ita tranfeat in corpus
ChrifH
,
ut per converfioncm
eucharifH-
cam panis
,
corpus efficiat
;
aliis vero
hasc ratio explicandi converfionem non
probatur
,
maluntque ex
accidentium
panis perfeverantia pofl confecrationem
rem totam explicare adeo ut acciden-
tia maneant
,
nec ipfia tamcn efficiant
Chrifium . Denique concludit Hild^-
brandus . Profitcmur fubflantiam Corpo-
ris
,
& Sanguinis
Chrifli convcrti : mo-
dum vero converfionis ignorare non erube-
fcimusfatcri . Ex his verbis plane difci-
mus panis
,
quani vocant fubfhntiam,
non perfeverarc in EucbarifHa
; nam
quod convertitur in aliud profecro poit
eonverfionem non fupcrefi: . Tota igi-
tur Hildebrandi ambiguitas in eo ver-
fatur in modo convcrfionis
,
de convcr-
fione tamen nihil dubitat
.
Quamquam vero Gregorii VII. offi-
cium novum in nonnullis Catholici or-
bis partibus non admittitur
,
nec de
caufa cjus repulfir^jnodo inquirere ju-
vat
,
nihil tameff id officere probitati
,
& Saiicliw.oni^K Grcgorii VII. comper-
tum eft . In iis enim locis
,
in quibus
ejus officium minime probatur , admit-
titur tamen Romanum Martyrologium
,
in quo Gregorii nomen in albo San-
clorum adfitribitur ..
Prxter haec, qux de Gregorio dicen-
da fuccurrebant
,
fuperefl: aliud adde-
re
,. a Fabricio omiiTum
;
eft autem E-
piiiola quardam ante plura fircula fub
Hildcbrandi nomine evulgata de refof-
fo cocpore S. ApoIIinaris Ravennaten-
fis Epifcopi
,
quam refoffionem jufiu A-
I.'xandri II. Pontificis Hildebra^fidus tunc
Cardinalis praiiiterit
,
& literis fuis
paterrtiixus orbi univerfo teftatam reli-
querit . Epifiolre huius fragmentum ex
hiiioria Camaldulcnfium dederunt BoT
Jan-
(
c
j
Fortgefetz,& ^MWm; voi Alten- und Ne-
ucn Tbeologifcbvn Sachen An. 1729-
p<tf;. rt.Sj. 861.
990. An. 1750. pas;. 319.
Biblioth . Francoife Tom.
XIII. pae. 2S8. Aufcrlefene Tbcoioyfcbc%\\A\r>\\\.
XLI. Tom. 4. pas;. 4S2. 4^5.
(<0 FoYigefetzje Sacimtung An. 173'T. pa^.411.
421. Auferlefene Theologifche Biji. Lll. Tom. 5.
p. 305..
LATINITAT
landiftx ad diem 23. Julii pag.
334.
atquc ex illa omnia fua defumpfit au-
thor vetuflus anonymusinventionis facra-
rum Rdiquiarum S. Apollinaris . Hanc
tamen totam hiftoriam ficut & Epifto-
lam plane commentitiam effe non du-
bito , cum ibi memoretur Gerardus Ra-
vennatenfis Arcbiepifcopus
,
qui Anno
1171. integro fcilicet fleculo poft Hilde-
brandum cathedram iliam tenebat . In-
tegram hanc Epiftolam. offendi ia MS.
Codice Bibliotheca? Canonicorum S.
Martini Luccnfis
,
eamdemque hic da-
re conflitui.- Hildebrandus Dei gratia S.
R. E. presbyter Cardinalis A. S. L.
0-
mnibus in Chrijlo fidelibus in Domino a-
ternam falutem . Cum de corpore B. Apo-
lcnaris martyris inter Monachos S. Apo-
lcnaris novi
,
& diletlos
fiiios
nojiros de
clafje non modica contentio diutius agitata
fuijfet
,
prafati monachi dc S. Apoienarc
novo in
Jui erroris argumentum
,
& apud
nonnullos conceptx dubitationis robur clan-
culo quamdam
,
qua jarn ditla Juerat Ec-
clefia lapideam arcam temeritate nimia in-
lecii aufi fioit
noclurno tempore v ioiare .
Inventas vero ibidem non paucas reliquias
per falfum
epitaphium nomine memorati
martyris intitulabant
,
& ejufdem facra-
tiffimum
corpus
fe
invcnifje publice pra-
dicabant . Nos autem ut
falfe
opinionis
fcminarium removeretur
,
quod latius
fpar-
gebatur in popultim pro indaganda Jacri
corporis veritate juxta mandatum Reveren-
diffimi
Patris nojlri Alexandri fumrr.i Pon-
tificis ad Jamoftjfimum fxpe
ditli martyris
tcmplum clajjxm devenimus : Cxterum pra-
fentibus diletiiffimis fratribus nojiris vene-
rabilibus admodum viris Theodino S. Vi-
talis Cardinali presbytero
,
& Gerardo
Ravennatenfis
Ecclefia Archiepifcopo cjuf-
dcm
affiflentibus Epifcopis fuffragancis
,
& immcnfa cleri & populi multitudine
Sacratiffimum corpus multo labore effodi
fecimus
,
& magna cum reverentia uni-
verfis fpetlandum adorandumve in altum
levavimus . Sed & laminas argenteas tres
mvenimus fantfiis membris
appofitas mar-
tyris hijioriam contincntes
y
ita : Ortus ad
Antiochiam
B. Apolenaris a Summo Apo-
I S L I B. VII.
95
Jiolorum principc Ravenna
miffus efl
pr.a-
dicare baptijmum pcenitcntix in remiffwnc
pcccatorum
,
ibique per cum Dominus vir-
tutes multas operatus efi y nam cacos it-
luminavit
,
paralyticos curavit , multos lo-
qui fecit
,
Damones fugavit
,
mortuos
fu-
fcitavit
,
leprofos mundavit
,
fimulacra
,
& Idolorum templa diffolvit . Hic
fufli-
bus cxfus efl
diutius fuper prunas jletk
nudis pcdibus
,
cculco appcnfus denuo um-
bratus
,
fupcr plagas aquam fufbspit fervi-
dam cum gravi pondere in exilium religa-
tus ore faxo contunfo defuncius fub Vcfpa-
fiano Cxfare Augujio die X. Kal. Augu-
fii
rcgnante Domino
noflro Jefu
Chrijio
cum Patre
,
& Spiritu Sancio in fxcv.la,
fxcuiorum
,
amen .
Grcgorius VIII. ante diifus Mauritius
Burdinus
,
ex Archicpifcopo Bracarcnu
creatus Henrici V. auitoritate Antipa-
pa ab Anno 11 18. Mart. 15. ufque ad
Annum ii2i.ApriI. 27. ubi captus juf-
fu Calixti II. & carceri perpetuo tra-
ditus fuit . Vide Gelafii II. Epifloias
tres, editas etiam ab Agvirrio Tom.
3.
Concil. Hifpan. pag.
331.
feq. Concil.
Remenfe contra hunc Gregorium habi-
tum An. 11 18. Falconis Beneventani
Chronicon Tom. V. Muratorii
p. 91.
92. &
97.
Chronicon Cafinenfe id.
p.
140. Vitam hums Gregoni fcriptam a
Baluzio Mifcel. Tom.
3. pag.
471. 514.
& Commentarios Regice Acadcmia? U-
lymponcnfis An. 1725. in Catalogo Pon-
tificum
,
Cardinalium
,
Archiepifcopo-
rum
,
Epifcoporum Lufitanorum pag.
5.
fqq. Epifiola ad Aldebertum Abba-
tem S. Petri Ufercenfis edidit Balu-
zius Tom.
3.
Mifcel. pag.
504. AJiam
ad Henricum V. Imp. id. Tomo
7. p.
Gregorius VIII. inter Papas numerari
folitus
,
antea Albertus de Mcra five de
Spinachio Beneventanus
, Monachus Ci-
flercienfis
,
Romanx Ecclefise pra'fuit
paucos menfes Anni 11 87. ab 21. O-
ctobr. ad Decembr. 17. Ejus Epifiolx
trcs in Conciliorum Tomis : & ad Hen-
ricum V. Imp. quarta apud Baluzium
Tom. V. Mifcel. pag. 167. Una cx tri-
bui
96
BIBL. MEDIJZ ET INFIMJE
bus illis qua? incipit : Audita trcmcndi
fevcritatc uidirri
,
exflat etiam apud La-
crtium Cherubinum Tom. i. bullarii
pag.
75.
*
ISlon ad alium
,
quam ad
Gregorium hunc pertinere credo opu-
fcu um
, cuius memimt Hugo Gerva-
fii Prtemonrtratenfis Abbatis
,
ac dein
Segienfis Epifcopi a fecretis in Epiflola
prrmiiira Epifcolis ejufdem Gervafii a
fe collectis ac vulgatis non ante mul-
tos Annos Stivagii a Ludovico Hugone
Stivaggenfi Abbate pag. 1. his verbis :
fummam unam a fantix recordationis Grc-
gcrio Papa VIII.
(
ficut dicitur
)
cditam
dc
fiylo
Romani diclaminis . Florcbat Hu-
go ifte circa Annum
1340.
Gregorius IX. antea Hugolinus Ana-
gninus
,
Comes Signmus
,
ex Epifcopo
Oilienft Papa ab Anno 1227. Mart.
9.
ad Annum 1241. Auguft. 21. Hujus
aufpiciis digefti funt V. libri Dccrcta-
lium a Raymundo de Penna Forti . Mul-
tx ejus Epijtolx m Waddingi Annalibus
Ord. Minorum Tomo primo & in Re-
gefto Pontificum . Qu*dam iliiiis edita
a Gerhardo Voifio Rom. 1586. 4.
atque
in Conciliorum Tomis . Vide T. XI.
Biblioth. Grazcse pag. 690. feq. Refpon-
fio ad Germanum CPol. cum vernone
Graxa exflat ad calcem operum S. Ma-
ximi , edente Combenfio
,
ut notavi T.
VIII. pag. 741.
Gregorii IX. Epifto-
lam ad Henricum Fnderici Imp. Fi-
lium
,
de quibufdam ha?reticis Germa-
nia? ,
edidit Edmundus Martene Tom.
1. anecdotor. pag. 950.
feq. Aliam ad
Theobaldum Navarra? Regem
,
ut revo-
cet ftatuta libertati Ecclefia? contraria
p. 993.
& ad Ludovicum IX. Regem
Gallia? ,
in Andrea? du Chefne Tom.
V. pag. 861. Friderici II. Imp. Epiflo-
la? dua? contra Gregorium IX. inter E-
piflolas Petri de Vineis lib. 1. EpifL
21. &31. & in Jac.
Fried. Georgii gra-
vaminibus ' nation is Germanica? p.
1 2 1
.
134.
Bulla de compofitione litis inter
Malleacenfem Abbatem & Gaufredum
Leziniacenfem ,
apud Labbeum Tom.
2. Biblioth. novce MSS. p. 245.
Epiflo-
(«) Papatus munus tulit ArchiAiacoms unus
,
la? dux in appendice Baluzii ad Mar-
cam Hifpanicam
p. 1420. Alia de ca-
nonizatione beatce Elifabeth
, apud Lam-
becium Tom. 2. pag. 880. Editionem
Jacobi Pamelii
,
qui Gregorii IX. ope-
ra Antvverp.
1572. edidiffe
cum notis
traditur , non videre me memini .
Gregorins X. antea Thealdus five Theo-
baldus
,
Vice-Comes Placentinus ex Ar-
chidiacono
(
a
) Leodienfi Papa ab An-
no 1271. Odlobr.
27. ad Annum 1276.
Januar. 10. A6ta Ele6Honis in Tomis
Concilior. Labbei Tom. XI. Harduin.
Tom. VII. & Coleti Veneta T. XIV.
Epiflola ad Henricum Leodienfem Epifc.
in iifdem Concilior. Tomis . Alia ad
Duccm & legiferos Suecix
,
in Airis lit-
terariis Suecia? An. 1722. pag.
347.
E-
pifiolarum Rcgiflrum five fyllogen ferva-
ri iu Bibhoth. Vaticaua
,
tefiatur Lu-
dovicus Jacobus pag. 96. & Epiflolam
ad Regern Armeniorum tuiffe in Biblio-
th. Cardinahs Sirlcti . fudictio Concilii
Lugdunenfis An. 1274. Et Epiftola? ad
Michael. Palxologum & ad filium
ejus
Andronicum exftant in Laertii Cheru-
bini buliario Tom. 1. pag. 176. & con-
tra eos qui defecermt ad Juda?os pag.
179.
Dialogum inter Sauluin & Pau-
lum & Orationem pro concordia inter
Guelfos & Gibellinos , necdr.m edita e-
xiftimo .
Gregorius XI. antea Pctrus Rogerius
de Bcllo forte Lemoviccnfis , Papaab An-
no 1370. Decembr.
30. ad Annum
1378.
Martii 27. De hoc Baluzius in Papis
Avenionenfibus & Francifcus Bofquetus.
Ejus Coniiitutiones & Epiftola? fex in
tomis Conciliorum . Vide Biblioth. Gr?-
cam Tom. XI. pag. 658. Conftitutio-
nes X. in bullario Laerti-i Cherubini
Tom. 1. pag. 283. feq.
Tcfiamcntum apud Dacherium Tom.
VI. fpicileg. pag. 675. (
erhtionis nova?
Tom. 3. pag. 738. )
Epiftola? tres Tom.
VI. p. 298. & Tom. IX. pag. 289. ( e-
ditionis nova? Tom. 3.
pag.
737. )
Plu-
res apud [Bzovium Tomo XIV. Wad-
dingum Tomo IV. Annal. Ord. Mi-
nor.
Qucm Patrem Patrum fecit difconUa fratruni •
L AT I N I T A T
nor. & in Regefto Pontificum : Balu-
zium Tom. 2. Papar. Avenionenf. pag.
775-
77%- 79
2
-
^ 01
- 805. 806. 810.
811.
Gregorius XII. antea Angelus ds Cor-
rario
,
Venetus
,
Papa ab Anno 1406,
Novembr. 30. ad Annum
141
5. Jul. 4.
ubi
per Carolum Malateftam Papatu fe ab-
dicavit in Concilio Conftantienfi. Vide
Herm. ab Hardt Tom. IV. pag.
346.
feqq. 370.
feq.
474.
&
899. Ipfe defun-
cT:us An. 1417. iS.Oftobr. id. p. 1444.
Ejus Epiftola ad Petrum de Luna
,
An-
tipapam
,
de unione legitur in. Tomis
Conciliorum . Alias Epiftolas binas ad
Imp. Sigifmundum <3c Ludovicum Bava-
rix Ducem ex MS. Vindobonenfi edi-
dit laudatus Hardtius Tom. 2. pag.
463. 467. quas fine caufa falfi fufpe-
clas pronunciat Harduinus . Aliam ad
Concilium Conflantienfe Tom. 4. pag.
551.
Plures occurrunt in Aclis Conci-
liorum Aquilejenfis & Pifani A. 1409.
& apud Bzovium
,
Raynaldum
,
Wad-
dingumque & Theodoricum de Niem
,
qui Errorium
(
a
)
fubinde vocat pro
Gregorio . Conflitutiones tres in Che-
rubini bullario T. 1.
p. 303.
Gregorius XIII. antea Hugo Boncom-
pagnus
,
Bononienfis
,
Papa ab Anno
1572. Maji 13. ad Annum 1584. April.
10. Hujus aufpiciis
Jus
Canonicum a vi-
ris do£Ks recenfitum prodiit Romx 1682.
fol. ac deinde fepius
,
de quo dixi T.
XI. Biblioth. GriEcae pag.
9^.
De Epi-
ftolis ejus
,
alloquiis , decretis & Sermo-
nibus Lud. Jacobus a S. Carolo in Bi-
blioth. Pontificia . Conftitutiones ejus
centum & du& apud Laertium Cheru-
binum : atque editce per Henricum B!a-
dium, Flabiobrigse
1583. 4. Ecloga bul-
larum & motupropriorum . Lugd. 1582.
8. Calendarium
Gregorianum perpetuum
Rom. 1582. quod Arabice etiam red-
diturn & a Joanne Baptifta Gabio Gre-
ce . ibid.
1583. 4. defenfumque & ex-
plicatum a Chriftophoro Clavio aliif-
que . Cenfura Bibliorum Gallicorum
Tom. III.
(O
Jac. Lenfant hift. du Concile de Pife pag.
280.
I S L I B. VII.
97
Renati Benedicli
, Rom.
1575.
8.
Gregorius XIV.
antea JNkdaus
Sfon-
dratus
,
Mediolanenfis
, Papa ab Anno
1590. Decembr.
5. ad
Annum
1591.
Oiiobr.
15. de quo prxter
Lud. Jaco-
bum
p.
100. Biblioth. Pontificire
, Fran-
cifcus Arifius in Cremona literata T.
2. pag. 411. fq. Conftitutiones ejusXIX.
in builario Laertii Cherubini Tom. 2.
pag.
699.
feq. Contra ejus brutum ful-
men in Henricum IV. Francifcus Ho-
tomannus aliique . Conclave eleclionis
hujus Gregorii e MS. Italico editum
Anglice Lond.
1730.
Gregorius XV. antea Alexandcr Lude-
viftus
,
Bononienfis
,
Papa ab A. 1621.
Febr.
9. ad A. 1623. Jul. 7. de cujus
Decretis Ludovicus jacobus
p. 10 1. Ce-
ritnoniale continens ritus eleclionis Ro-
mani Pontificis juffu cjus editum Rom.
1622.
4. recufum in commentariis hi-
ftoricis de hoc argumento feleclis ab
Herm. Conring. Helmft.
165 1.
4. Con-
ftitutiones quinquaginta
,
varii argu-
menti
,
in bullario magno Laertii Che-
rubini T.
3.p. 372.
feq. De Conftitutio-
nibus ad Collegium ab eo conditum de
propaganda Fide pertinentibus dixi in
libro de propagatione Lucis Evangelicce
cap.
32. Memoriale fciendorum
a Cle-
ricis
,
prodiit Mediolani
1633. forma
minore. Epiftola ad Regem Perfarum
,
a Joanne Ciampolo perfcripta cum an-
notationibus Danielis Hegalfoni
1627.
8. Conftitutiones & Decreta junclim
edita Roms 1623. fol.
Gregorius
Ariminenfis five de Arimi-
no
,
Civitate Romandiolce
, Theologus
fubtilis
, (
b
)
Ordinis S. Auguftini
poft
Thomam Argentinenfem
Generalis
,
ab
Anno
1357.
ad
1358. quo Vienna?
eo-
dem quo Thomas tumulo conditus re-
quievit . Ejus Commentarios in XIV.
Epijiolas Pauli memorat Trithemius
c.
619. Sixtus Senenfis etiam in Epiflolam
Jacobi . His adde Commentarios in qua-
tuor libros Scnientiarum
,
plus fimplici
vice editos Parifiis , Valcnti&
>
ac Vene-
N tiis :
(h
b~) Vide Baelii Lcxicon in vjce Rtmitii.
98
BIBL. MEDI7E ET INFIMJE
tiis : (a) Librum de ufuris ,
excufum zeni Opera Latine legitur Tom. i.
p.
Arimini 1522. alium de intenfwno & 727. & inter fcripta tributa S. Ambro-
remiffione formarum . De moribus Veneto- fio in appendice T. 1. edit. Benedicrin.
rum . De conditionibus Florentinorum . Ser- pag.
346.
Quanquam enim Petrus Fran-
mones de tcmpore & de SanBis . Vide cifcus Chifletius notis ad Vigilium
p.
Cornelii Curtii elogia AugufVmiano-
rum pag. 121. Philippi EllTii encomia-
fticum Auguftinianum pag. 247.
feq.
*
55.
feq. conatur illum Vigilio Tapfenfi
vindicare
,
tamcn longe graviora argu-
menta funt quibus Pafchafius Quefnel-
Commentarii in primum & fecuudum lus ad caput
39.
Codicis Cmonum Ec-
fententiarum plus vice fimplici excufi clefia? Romanae
,
quem Leonis M. ope-
funt poiiprimameditionemA.i482.quara
ribus fubjunxit
,
diff XIV. §. VII.
p.
Parifiis confectam fcribit P. Gandolfo in
379.
feq. difputat Gregorio Bsetico tri-
Diflert. de 200. Auguflinian. fed iu eo buendum eife
,
cujus conftantiam ad-
quem vidi Codice locus non fignaiur . verfus Ofium in Synodo Sirmienfi An-
In tertium vero & quartum lucem non- no
357.
& adverfus Urfacium ac Va-
dum vidit . Catalogo operum ejus adde lentem in AriminenfiA.
359.
praedicant
ex eodem Gandolfo carmina Italica
,
& Eufebius Vercelienfis Epifrola ad hunc
Latina
,
& Quxjliones metaphyficales . Gregorium
(
c ) & Marccllinus ac Fau-
Qux tamen omnia in MSS. jacent
.
f^inus in libello precum . Plura de eo
Gregorius Bxticus
,
Eliberi Epifcopus Nic. Antonius lib. 2. Biblioth. veteris
ufque ad extremam feneButem diverfos me- Hifpana? cap. 2. ubi confutat fabulas quas
diocri fcrmone (
b
)
trablatus compofuit
,
de hoc Gregorio
,
pfeudo Dexter & Luit-
& de Fide elegantcm libellum
,
qui ho- prandus five commenti funt ipfi , five ab
dieque fupcreffe
dicitur . Hsc de eo S.
aliis confktas arripuerunt & fecuti funt .
Hieronymus cap. 105. de S. E. Illum Idem cap.
3. explodit Martyrologium
de Fide libellum putavit fe edere A- Gregorio Bxtico fuppofitum excufum-
chilles Statius
,
cum repertum in Ab- que Madriti A. 1667.
batia Pompofa agri Ferrarienfis vulga- Gregorius Bridlingtonenfis {\vede Brid-
vit Rom. 1575. 4.
librum de Trinitate Vtngtona Northumbria:
,
Anglus
,
Cano-
S. Gregorii Hifpanienfis
,
Heliberitana? nicus regulari S. Auguftini , fcripfit te-
fedis Antiflitis ad Gallam Pladiam : re- fle Boftono Burienfi , in varios S. Scri-
cufum deinde Coioniae 1577.
8. apud pturce textus
,
& in Cantica Cantico-
Maternum Cholinum , & in Bibliothe- rum : prsterea dc arte Mufices iibros
cis Patrum . Sed illum librum ut T. 2. III. Ledturafque publicas & fermones .
pag. 449.
jam notare me memini , Fau- Vide Pitfeum pag.
844.
ex Balei IV.
jlino Presbytero potius tribuendum efle 60,
eruditi obfcrvarunt
,
quem Gennadius Gregorius Britannus Ord. Prad. cujus
cap. 16. teftatur ad Flaccillam Reginam Sermones 'funebres
,
nuptiales aliofque
libros feptem five librum in feptem ca- & Orationes An. 1516. & 1540. Vene-
pita difpertitum adverfus Arianos & Ma- tiis editas memorat Pitfeus pag. 844.
cedonianos fcripnffe . Huic ]E\ix Flac- ex Antonio Senenfi .
*
Sermones fune-
cillae
,
prima? Theodofii Magni Conju- bres , & nuptiales cum orationibus mul-
gi
,
Placillx vel Placidix nomen Socra- to citius
,
quam hic memorat Biblio-
tes
,
Philoftorgius
,
Nicephorus tribuunt
:
thecarius nofler
,
prodierunt . nam ed
Gallam Placidiam nummi & fcriptores mihi liber ille ex Veneta editione An-
ni
1495.
in 8.
Grcgorius Buccatellus ex eodem Do-
Genuinum autem Gregorii
Baetici librum de Fide viri docli fla-
tuunt eum
,
qui inter Georgii Nazian-
Qa") Aub. Mirseus in auftario S. E. pag. 80.
(b~) K«?ii Kayy 1
Gracus Hieronymi interpres
minicarum Ordine fcriptor Summx de
vir-
(0
In Hilarii fragmento XII. pag. 1356.
edit.
Benedictin.
L A T I
NJ
T A T
virtutibus & vitlis . Diem obiit fupre-
mum An. 1446. Vide Jacobum Quetif
Tom. 1. p.
806.
Gregorius Cxfcnas
,
infra Malefardus .
Gregorius Cairguent
,
infra IVintonien-
Gregorius ex Abbate SS. Cofmi &
Damiani ad Micam auream Cardina-
lis
,
Epifcopus Hoftienfis five Oilienns
ab Anno 1037. defunolus An. 1044. E-
ius vitam cum vita Ifidori Hifp. & II-
defonfi Toletaui edidit Conitantinus Ca-
jetanus Rom. 1616.
4. Exorcifmi for-
mulam
,
per quam bruchos , Iocuitas a-
liaque fegetibus infefta deleri
,
hujus
Gregorii invocato nomine perfuafit fibi
quorun dam credulitas in Hifpania
,
ex-
hibet Ughellus Tomo 1. Italise facra;
Gregorius Cardinalis
,
Epifcopus Sabi-
nenfis & Legatus Gregoni VII. Papse
circa Annum 1078. Hic adhuc Presby-
ter circa Annum 1070. fcripfit Poly-
carpum five Colleclioncm Canonum
,
ad-
huc ineditam
,
Iibris pluribus
,
ex
quibus fextum (a) allegat Antonius Au-
guftinus II. 15.
de emendatione Gra-
tiani
p. 361. quartum I. 14. pag. i<5o.
Eodem im etiam Francifcus Turrianus
Gregorlum Polycarpum laudans lib. 1.
pro Canonibus Apoftolorum cap. 21.
pag.
95.
& Romani correftores ad Gra-
tianum .
Gregorius Monachus Calfinenfs fub fe-
culi duodecimi initia ultra An. 11 26.
atque Tarracincnfis in Campania Roma-
na Epifcopus
,
fcripfit teite Petro Dia-
cono cap, 32. de viris illuftribus C\C-
fmcnnbus :
PafJJomm SanBortcm Cafti &
Cajfii :
( b
) Pa'fionem S. Virginis Rcjiitu-
tx : l c
)
Vitam S, Confcjfrris Chrifli
,
Ger-
hardi : Homiliam dc a\)umtione fanctijji-
mx Dei gcrtitricis
Marix : Cantus San-
(a) Emendandum igicur
,
quod libth quatuor
conftare legas a;md Oudiinim
Tbm. 2. pag.
764
CM
Vide AStZ Sanctoruni T.tfrh. 1. Julii 1. pag.
20. feq.
CO
A^* ,n duos libros di&ixr&a etdirjft Pape-
brochius Toino 6. Maji 27. pis.. 66$. 6-z.
(m
d~) Lilxum ejuftfem arguvnenti cx Bibliotheca
Cairmenfi edidit Ma'>ilionms Tbrno i.mufei liali-
ei pane a.pag.
13,1. 236. ab Anno icoo. a.I 11 10.
I S L I B. VIT.
99
iiorum Cajii & Cajfii 1 Hymnos eorum .
Verfus de tranfttu pcregrinorum ad fepul-
chrum Domint (d) & captions Hierofo-
lymitanx Urbis
,
rogatu Bernardi Valven-
fts . Hiftoriam Jonx . Vcrfus de dedicatio-
ntbus Ecclefiarum
,
fejiivitateque Pafcha-
li . Ds fanzlo Andrea .
Gregorius Monachus Caffinenfis & cir-
ca Annum 1120. Epifcopus SinuelTa-
nus
,
(
e
)
fcripfit , te/te eodem Petra
Diaeono cap.
33.
de capthne Caffinenjis
coenobii verfus mirificos ,
in quibus intro-
duxit B. Beneditlum ad Monachos Gafji-
nenfes loquentem . Opufcula hujus Gre-
gorii MSta in Bibliotheca Caffmenl
alfervari
,
Marus in notis ad Petrum
Diaconum monuit
.
Gregorius Elibcritarius
,
fupra
,
Bxti-
cus
.
Gregorium Emefentim pro Nyfleno Gre-
co fcriptore finxit Trithemius cap.
79.
Gregorius Eaventinus
, (/)
Ordfnis
Prxdicatorum
,
Epifcopus Fanenfis in
Piceno Italix circa Annum 1240. fcri-
ptor variorum opufculorum
,
& gran-
dis Voluminis adverfus fui
temporis hx-
refes . Vide Jacobum Quetif Tomo 1.
pag. 110. fq. cui Elorentinus non Ea-
ventinus hic Gregorius appellatur .
Gregorius de Heimburg
,
Germanus
,
Syndicus Norimbergenfis
,
fcientia Juris
facundiaque & cordata Iibertate ac con-
ftantia clarus
,
adverfus Paparum gra-
vem Ecclefiae ac Principibus
poteitatem
voce & fcriptis
,
& in Concilio Baf
Anno
143
1. feq. atque poit illud irr
Conventu Moguntino A. 1461.
atque
alibi acriter decertavit ,
anno Papnt
Pii II. a quo cum Principc fao Sigif-
mundo
,
Duce AuftriiE & Tyrolis ab
Anno 1460. profcriptus fuerat
,
.&
a
Papa ad Concilium provocaverat
,
Ii-
beratus fuit Drefdae
(g)
A. 1472-
coti-
N 2 ce-
fed fcriptum profa
,
nec a Monacho aut Epifcopo
Icalo, feda Franco, five Mormanno eoque Laico,
adeoque a Gre^orio noftro certe diverfo .
(_e
~)
Al. Limeflanus .
C {)
U^hell. Tom. 1. rtalije (acr:p p^.66-;.
(.#)
Johtnn Gottlob Hnrnr fammrurtg z.t>
dner
Hi^ori/chin L.irtd
,
BibliothiC in facbft
-. . IV.
St&ck
.
3. Caf.
ioo BIBL. MEDIJE
ET INFIMJE
cedentc Sixto IV. Formula excommu-
Sc_Epifiolas curialcs
.
mcationis
,
obvia tum alibi tum apud
Melchiorem Adamum in Gregorii hu-
jus vita
,
qua? inter vitas Jurifconful-
torum locum fecundum occupat . Scri-
pta ejus in libro
,
antiiogia Papce , Ba-
filea*
1555.
8. Admonitio dc
injuflis u-
Gregorius Jurifconfultus , tempore Dic-
cletiani tk Conftantini ejufque libero-
rum , a quo nomen Codici Gregoriano
,
in quo perinde ut Hermogenes
, conflitu-
tiones & edicla Imperatorum ufque ad
illam cetatem collegerat . Titulos fupcr-
furpationibus Paparum . Appellatio duplex,
fiites ex Codice Gregoriano & Hermo-
Sigifmundi Ducis & proprio nominc ab
geniano collegit Petrus Gregorius Tho-
lofanus Lugd. 1
566.
Gregorius Malefardus Casfenas
,
Ita-
lus
,
Ord. Prxd. in patria Epifcopus
Ca?fenatenfis
,
fcriptor commcntarii in
Matthxum . Diem obiit An. 1409.
Grcgorius Noellus
,
Theologus Anglus
cujus commentarium iri primum ljbrum
Scntentiarum laudat Pitfens pag. 844.
Gregorius Ripologus
,
Angius , Carme-
lita fcriptor vita Botolphi
,
de quo Le-
landus cap.
455.
Gregorius Sinueffanus Epifcopus . Vi~
de fupra in Gregorio Cafinenfi .
Gregorius
Sifenfis ,
Patriarcha Arme-
nius ab Anno
1293. a^
*3 5-
alienior
eit ab hoc loco
,
quia Armenice non
Latine fcripfit : quanquam ad eum ex-
ftat Bonifacii VIII. Papz Epiftola IV.
271. & Epiitola Gregorii ad Haytonem
,
patrem Leonis
,
Regis Armenia?
,
Cce-
nobitam
,
Armenice & Latine vulgata
cil a. Clemente Galano in Hifloria Ar-
mena Rom. 1661. fol. capite XXVII.
& Latine in eadem Hiftoria omiffis Ar-
menicis vulgata Colon. 1686. 8. pag.
404. 422. In hac Epiflola Romana: fe
Ecclcfix teflatur favere
,
& ad eandcm
ahos gentis fux libenter velle adducere:
Laudat etiam locum Joannis ex 1. E-
pift. V. 7.
Tres funt qui tcfiimonium
d.int in ccclo
,
Pater
,
Vcrbum & Spiritus
S. & hi trcs unum funt : quae verba lau-
dantur etiam in Aclis Synodi Sifenfis
Au. 1306. pag. 461. & Adanenfis An.
1507. pag. 478. atquc exftant in verfio-
ne Armenica typis exfcripta : quanquam
in veteri Novi Tefl. verfione Syriaca
,
ex qua Armenicam fcribunt translatam.
effe
,
( b ) locus ille defideratur : & San-
dius
excommunicattone Pii II. ad Concilium
generale . Hifce tribus fcriptis recufis
etiam Londini 1690. fol. in Tomo fe-
cundo
,
quem Eduardus Brovvn adjun-
xit Ortuini Gratii fafciculo rerum ex-
pctendarum & fugiendarum
,
prarlis i-
terum fubjeclo expreflfoque ad editionem
ranus obviam Coloniae
1535.
fol. Hi-
fce inquam tribus , in Volumine Fran-
cofurti 1608.
4. Goldafii ut videtur e-
dito cura
,
acceffit .Apologia contra Theo-
dorum L.cltum
,
Feltrenfem Epifcopum
,
& altera contra Nicolaum Cufanum
,
Cardinalem
, Papalis plenitudinis de-
fenforem . Univerfa harc quinque fcri-
pta repetiit iterum Goldaflus in opcre
Monarchia? Imperii . Francofurti 1721.
fol. Tom. 1. pag.
557.
& Tom. 2.
p.
1576. 1592. 1604. 1626.
Gregorius
Hoflienfis
,
fupra
,
Gregorius
Cardinalis .
Gregorius
Huntingtonus
,
Anglus , Mo-
nachns Ordinis Benediclini , & Prior in
Ccenobio Ramefienfi circa Annum
1255.
Latins Gra»ca?que & Hebraicx etiam
linguo; peritus
,
unde libros Hcbraicos
(a) poft Juda-os ex Anglia expulfos di-
ligenter
pro Ccenobio fuo coemiffe tra-
ditur a Baleo IV. 22. ex Lelando
,
&
apud Pitfeum pag.
332.
Scripfit Rudi-
ment.t
LaLtmxGrammatices
, E\pofitioncm
Donati
,
notulas in Prifcianum
,
Sentem-
tias per verfus & regulas verfificandi
,
tum Artem intelligendi Gr.cca
,
Gramma-
iicx Grseca? fummam & explanationcs Grx~
eorum nominum . Pra?terea nefcio quod
Attcntarium
,
quod incipit : In fan&x
Crucis virtute . Imaginem Mundi
,
quod
mcipit : Ad injlruciionem multorum .
(a) Simile infra in Grcgorio Vemntodunenft . (&)
VideRichard. Simon II.
Teft. pa§. 205.
17. hift. Crit. Nbvi,
LATINITA
dius (a) An. 1670. fcripfit fe vidiffe
apud Epifcopum Ecclefia: Armenica*
Codicem Novi Teftamenti fcriptum an-
te Annos quadringentos
,
hoc eft antc
hunc Gregorium
,
qui verba illa fimi-
liter non legit . Vide eruditi viri
Joan.
Alberti Bengelii elaboratiffimam ad hunc
Joannis locum differtationem irt notis
ad Novum Teftamentum Graxum ac-
curato ftudio editum Tubing. hoc ipfo
Anno
1734.
pag. 760.
*
De fcriptore
hoc nihil modo fuccurrit addendum .
Cum tamen Fabricius hic aliqua fub-
dat
,
quibus in dubium revocare vifus
eft finceritatem illius fententia: : Tres
funt
,
qul tefiimonium dant &c. provo-
candus a me eft Leclor ad Diffcrtatio-
nem P. Caimet Tom. VIIL Comment.
pag. 679.
edit. Lucenfis
,
in qua fcn-
tentix ejufdem fmceritas egregic vin-
dicatur ,
Gregorius Sondenreiter
,
Germanus
,
vi-
tam Conffantini Magni Imperatoris ab
Eufcbio proditam reddidit Latine , car-
rnme heroico . Ea MSta in Biblioth.
Cxfarea Viemienfi
,
ut ex Poffevino
Voifius annotavit
.
Grcgorius Epifcopus Tarracinenfis . Vi-
de fupra
r
in Cafinenfi .
Gregorius Tiphernas Italus , Pra:ceptor
civis fui Ladii iEgidii Tiphernatis
( b
)
Georgiique Merulaz & Baptifta? Man-
tuani , Latme vcrtit libros feptem po-
ftenores
,
five Afiam & Africam Stra-
bonis
;
ut priores libros decem five Eu-
ropam Guarmus Veronenfis . Prodiit
ex recenfiotre Jac. Antonii Marcelli Rom.
1470. foL ac deinde fxpius ut lib. IV.
cap. 1. Bibl. Gra:ca: dicere me merni-
ni . Ex poematibus ejus pauca qur iam
leguntur in Gruteri deliciis poetarum
Italornm Tom. 2.
p. 1-171. 1
175.
Dc
eo Lilins Gyraldus lib. 1. de poens fui
tempons pag. 27. Tiphernas
, etfi Medi-
cinx operam impendit
,
pulitioribus tamen
jjtudiis magis cd cognitus
r
quippe qui La-
tine & Gr<ccc bcne dottus
, Afiam
& A-
(
a) Tnterpretaft. pa^adox. paj;.
376.
(6)
Philonis icri|>ta ab i La ine veifa ex Six-
to IV. acque Innoceuuo VIII, dicau fervat Brblio-
T I S L I B. VII. 10 x
fricam Strabonis
, Latiyie vertit .
Exfiant
ejus pleraque poemata
,
qux ejl operx pre-
tiurh aliquando evolvere
,
funt inier ea
pleraque Chrifiiano more perfcripta : vena
illi jacilis ubique
,
fed
non plane
perfpi-
cua .
*
In Codice
491. Latino Biblio-
thecx S. Marci Venetiarum hujus Gre-
gorii Latina interpretatio quatuor ora-
tionum de Regno ex Graxo Dionis
Chryfoftomi Iegitur
,
quam author Ni-
colao V. Pontifici direxit
.
Gregorius Toletanus
,
Epifcopus
,
con-
fiftus ex Bxtico
,
de quo fupra . Vide
Nicolaum Antonium Tom. 1. Biblio-
th. veteris Hifpana: pag. 110. feq.
Gregorias Trapezuntius appellatur a
quibufiam
,
qui reclius Georgius . De
eo fupra pag. 36. feq.
Georgius Florentius Grcgorius
,
S. Gre-
gorii , Epifcopi Lingonenfis
,
abnepos
,
charus Gregorio Magno Papa?, Archie-
pifcopus ab Anno
573.
ad 596.
(c)
Turonenjis
,
inter Hiftoricos Francicos
veteres praecipuus , cujus vita ab Odonc
Cloniacenu ccllecla ex ejus fcriptis , c-
mendatior in Ruinarti editione, & vi-
ta defcripta per Clericos Turonenfes a-
pud Surium 17. Novembr. Genealogica
tabula apud Carolum le Cointe Tomo
2. Annahum Francorum pag. 150. quem
vide etiam pag. 426. feq. Venan-tii For-
tunati verfus in ejus laudem Tomo
XIV. Bibliothecae Patrum Lugdunenfts
pag. 222. Martyrolog. Romanum 17..
Novembr.
Epitome de rebus gcflis Francorum par-
vo libello ante Hiftoriarum libros no-
vem diffuiius digeftos breviata a Gre-
gono fuit
,
ii credimus Sigeberto cap.
49.
de S. E. Sed qua? hodie exftar Epi-
tome a libro fecundo ufque ad fextum
,
five ad necem Chilperici ,
in Ruinarti
Gregorio pag.
547.
Fredegario Scholafti-
co a viris doilis tribuitur
,
ficut Chro-
nicon quoque ab Anno 583.
ad 642. a-
pud eundem Ruinartum pag. 586.
cum
continuatione aliorum quadruplici ,
uf-
que
theca Vaticana, ut Gefnero jam notatum .
(
c
)
Non A. 58(5. ut Johannes M-un
,
qucm re-
fellit CaroluS le Coiote Tom. 4. p. 9.
feq..
102
que ad A. 768.
p
quanquam a Gregorio fcriptum Cbro-
nicon Ecciefiajiicx Hijloric
,
(
h.c. hbros
X. Hift.
)
idem Sigebertus traclidit
,
&
Trithemius c. 220. de S. E. & II. 10.
illuflr. Benedi&in. Vide
,
fi placet
,
quce
fupra Tom. 2. pag. 202. feq. & qux
in Thoromacho dicentur : & Jacobum
Longum Biblioth. Hifh Gall. n. 6930.
feq.
Operum Gregorii
,
qua: exftant , me-
liorenv editionem debemus Theodorico
Ruinarto
r
decem MStis Codicibus ufo
,
(
vide pra?fat.
§.
122. feq.
)
qu.r. in lu
BIBL. MEDI7E ET INFIMJE
66^. 667. 078. 687. rundam Religioforum vita.OSkiyrvLta.hunt
fcribimus de miraculis
Confejforum . Me-
morabihs etiam eft quam in fine iibri
X. hifi. poil fcriptorum fuorum titulos
appofitos ,
addit
,
obteftatio .
( b
)
Qms
iibros licet fiiio rujiiciore
canfcripferim
,
tamen con/uro omnes Jacerdotes Domini
qui pojl m& humilem
, Ecclefiam Turoni-
cam funt
rcciuri
,
6er advcntum Domini
nojiri
Jefu
Chrifti
,
ac terribilem reis
0-
mnibus J
udicii diem
,
fi
mwjuam confu/i
de ipfo
judicio difcedenies cum Diabolo
coniemnandi eflis ,
ut nunouam itbros hos
abolere faciatis ,
aut refcribi
,
quafi qux-
cem data eft Parifiis 1699. fol. (a) d.vn lcgentes
,
quxdam pratermittentes
longe pra^ferenda prioribus
y
qua? vel in
Bibliothecis Patrum
,
Parifienfi 1589.
Tomo VII. Colonienfi Tomo VI. 6c
Tomo undecimo Lu?duuenfis prodiere
,
vel quae feparatim luccm vid':runt
Franctfci vero de Camps animadverfio-
nes Critica? in notas & pr.xfationem u-
beriorem atque eruditam Ruinarti
,
qua-
rum meminit Jaoobus Longus inBiblio-
theca Hifloricoum Gallia.' num.
6593.
nec dum typis exfcripta? funt
.
Ipfe in extremo ultimi hifloriarum
Jibri
,
Gregorius dccem
,
inquit
,
libros
hijloriarum
,
feptem miraculorum
,
unum
de Vitis Patrum fcripfi : in Pfaiterii tra-
Hatum iibrum unum commentatus fum
: de
curfibus etiam Ecckjiap.icis unum iibrum
condidi .. In Libri de gioria confefforum
exordio
,
qui miraculorum debebat eflfe
o£tavus
,
priorum feptem librorum or-
dinem & argumentum diferte his expo-
nit vcrbis
.-
In primo libcllo inferui.aus
aiiqua de miracuiis Domtni ac fanziorum
Apojiolorum
,
reltquorumque Martyrun .
In fecnndo pofunnus de virtutibus S
'.
Ju-
iiani Martyris . Quatuor vero libellos de
virtutibus S. Martini .Septimum d'e quo-
C«)
Journal des Savans An.. 1699. pag. 406. A-
fta Eruditorum A. 1700. pag. 437.
atque Oudin.
Tom. 1. pa. 1456.
fq. jacobus le L»n« in Bibliothe-
Ca Hiftoriccrum Gallias num.. 65H& pag. 3 '<S- feq.
(£)
Similium adjurationum exc mpl.i muitaattu-
li V< Bibl. Grajc. cap. i. pas». 78. feq. quibus alio
fortaife tempore & alia licebit a^jungere
,
pra-ter
ilU etiam
,
quse larga atque erudita manu dedere
fingularibus dilTertationibus viri Clariffimi Michael
LUientkal
,
Joan. Bakhafar Bernholdus
,
Georg.
fed
ita omnia vobifcum intcgra iilibataque
permaneant
,
ficut a nobis telida funi . Li-
ber de curfibus Ecclefiafticis hoJie defidera-
tur ficut etiam prxfatio libri
,
liberque
quemde Miffis a Sidonio Apoilinari com-
pofitis fcribit fe conjun-xifle lib.2.hift. cap.
22. p. 73.
Quod vero Valafridus Stra-
bus de rebus Ecclefiaflicis cap.
25. fcri-
bit Pfalmos fecundum emenJationem
,
quam Hieroaymus pater de LXX. edi-
tione compofuit , a Gregorio Turonenfi.
Epifcopo e partibus Romanis mutuatam
ini Galliarum Ecclefias translatos fuiffe,
illud potius poft Gregorii demum tem-
pore faclum difputat Mabillonius dif-
q'i':fitione de curfu Gallicano
p?.g. 5915.
Vita; Sanclorum autem Iliidii
,
Quintia-
ni
,
Abrahx
,
Ntcetii
,
( c )
Friardi
,
Ca-
iupp.c
,
Senoch
,
Patrocii & San&a? Mone-
gundis quas pafilm a fe fcriptas Grego-
rius fignificat
,
non funt deperditis e-
jus lncubrationibus accenfenda?
,
ficuc
nec Medardi Noviomenfn qiidem
,
quam
folam exftare non meminerat Mir.vas
pag. 31. auclarii de S. E. nam hujus
quoque capite
95.
ficut c.rterorum o-
muium- elo2;ium in iibro>de "loria Con-
fef-.
Guilelm. Kirchmaierns S: Guilib Hcnricu:» Pip-
pingius. N-oti taiueti potuiffaGregarium
imamnem
elfe ab injuria manuum
,
a quibus fibi volebat ca-
vere
,
interpolatricium tritncatriciimiquc docet Rui-
nartus pr.Tfat. n. LXXXIX. h Bartho!.. (3crmon d«
veteribus hxreticis Eccleliafiicoruni Codicum cor-
ruptoribus
,
Parif. 1713. 8.
pag. 6.
£c~) Apud Sammarthanos Tmr>.
ftianas pag. 740.
S. Nicolsi vita
,
cetii
.
r. Galli* Chri-
legeridum W-
LATINITAT
fefforum Martyrumve vel Patrum le-
gitur
,
idemque refpicit Gregorium hi-
itoricum laudans auclor vitx S. Medar-
di in Aclis SanStor. T. 2. Junii 8.
p.
85.
Libellum dc pajfwne
Dumini
(
a
)
Gregorio tribuendi anfam dedere hsec
ejus verba lib. 1. Hiftoria.* cap. 23.
Pi-
latus Gejia ad Tibcrium Cxjarem mittit
,
& ei tam de virtutibus Chrijli^ quam de
pajfwne vel refurrcclionc ejus inftnuat .
Qjtx gcjla apud nos hodie retinentur Jcri-
pta .
Quoe igitur in Ruinarti leguntur e-
ditione
,
hxc funt
.-
I. Hijiorhc Ecclcfiajiicjc (b) Franco-
rum ab antiquiffimis teinporibus ufque
ad Annum Chrifti
592. (r) libri dc-
cem
p. 1 fubjunclis Epitome pag.
547.
Chronicoque Frcdcgarii
pag. 586. nec
non fragmentis feleclis ad Francorum
Hiftoriam fpecTantibus pag. 706. qux
idem Fredegarius ex Eufebii Chronico
,
Hieronymo interprete
,
& ex Idatio ex-
cerofit . Hos Gregorii libros
,
e quibus
referens aliqua Aimoinus
( d
)
hb. 1
.
cap. 18. Chronicam Gregorii appellat
,
primus edidit Gvilelmus Parvus
,
qui
Ludovici XII. Regis a confeilionibus
erat
,
cum Adonis Chronico
,
Parifiis
1512. & 1521. fol. typis Badii
,
apud
Johannem Parvum . Deinde collato Co-
dice S. Martini Turonenfis emendatos
Gviielmus Morellius Parifiis
1
5 6 1 . 8. &
ex Codice S. Nazarii in Lorichen
,
Mat-
thias Flaciu? . Bafilex 1568. 8. Hinc
Laurentius de la Barre in Hiftoria Chri-
itiana pag. 232. Parifiis
1583. fol. Lau-
rentius Bochellus cum variis LecTioni-
bus
,
Parifiis 1610. 8. atque ut editio-
nes in Bibliothecis Patrum
,
quarum
jam fupra
memini
,
pra?teream , Frehc-
rus in fcriptoribus
de rebus Francicis
,
Francofurti
161 3.
fol. collato Codice
Palatino : & Andreas du Chejnc
,
quin-
que ufus CoJicibus
Tom. 1. fcriptorum
Francorum
,
Parifiis
1636. Gallicx ver-
C«5
v' c' e Ruinarti pr#f.
§. 76. & quse de Ceftis
Pilati notavi in
Codice Apocrypho Novi Tefta-
jneriti
.
(_b~) In prologo Gregorius profitetur fe fcriptu-
rum bella Regum eum Gentibus adverfts ,
Martyrum
I S L I B. VII. io>
fiones duae , una Claudii Bonnctx
, Pari-
fiis 16 10. 8. curante Hemereo
Amboi-
fio : altera Michaelis de Marolles
,
o-
mnia Grcgoriana interpretati
,
qui no-
tas etiam addidit . Parifiis i663. 8.
duo-
bus Voluminibus . Antonii Dadini
Altc-
Jcrr.e obfervationcs in Gregorium
Tu-
ronenfem & Frcdegarium prodiere
To-
lofa: 1679. 8. Voces Latinobarbaras ex-
cerpfit iliufiravitque Ludovicus de la
Ccrda Adverfar. facr. capite CLXV.
p.
426. feqq. Praefiantiffimorum vero com-
mentariorum inftar effe poifunt Hadria-
nus Valcfius in hiftoria Francorum
,
&
Carolus le Cointe in Francorum Anna-
libuxs
,
qui cum conjecTuris quibufdam
& argumentis ducTi
,
Valefius in pro-
legomenis ad Annales
,
Cointius
pluri-
bus locis
,
Tomi prsfertim fecundi
ad
Annum
595.
num. 42. feq. & Tom. 1.
pag.
45.
fq. varia capita hifioriae
Gre-
gorians interpolata atque fuppofita effe
difputaffent
,
ad eorum argumcnta ref-
pondet Ruinartus in prolegomenis
§.
S6. feqq. Neque interpolationes
,
quas
vocat , omnes adfpernandas cffe
, confef-
fus fuerat Cointius Tomo 2. pag.
151.
In Bibliotheca Jefuitica memoratur
Gre-
gorius Turonenfis ampliffimis
notis il-
luitratus ab AZgidio Bucherio . Sed illae
MStx in Bibliotheca
Jefuitarum Tor-
nacenfi necdum editx funt
,
quod fciam
.•
ficut nec hiftoria: Gregoriana? editio
quam Carolus le Cointe parare fe eft te-
itatus . Vita Regis Burgundix Guntran-
mi \\\ Aclis SancTorum 28. Martii T.
3.
pag. 721. 731. repetita ex variis Hi-
ilorix Gregorii locis . Sic Vita S. Sigif-
mundi, Burgundionum
Dacis
,
1. Maji
Tom. 1. pag.
85. S. Hojpitii
reclufi
,
21. Maji Tom.
5.
pag. 41. S. Prjtex-
tati Tom.
3. Februar.
24. pag.
465. &
de S. bijuriojo Tom. 6. Maji
25. pag.
2. Ltbri miraculorum pag.
713. Primus
in gloria bcatorum Martyrum . Capita
CVII.
euttt pagnnis
,
Eccle/iarum euwt b£reticis
.
(c) Gregorius computat Annum Mundi
5811. &
a refurredione Chrifti 580. Vuie Ruinarti ediuo.
ncm pa?. 1386.
Qd) Vide VoflHim pag.
254.
io4 SIBL. MEDIJE
CVIL Sccr.ndus de pajfione & virtutibus
S. Juliani Martyris pag.
843.
Oclavus
Liber dc gloria beatorum Confejforum
p.
88(5. Capita CXII. (^)Hofce tres cum
V. libris & veteri fcriptore
(
b
')
vitas
Gregorii
,
quaz iucipit : omnium quidem
Santlontm
,
jure memoria veneratur
,
ad
Codices MStos recenfuit
,
& Dominico
Segvierio
,
Meldenfi Epifcopo
,
dicavit
Johannes Balefdens
,
in Senatu Parifienfi
& in Regia advocatus
,
Parifiis 164.0.
12. praefixo titulo : Divi Georgii Flo-
rentis Gregorii
,
Epifcopi Turonici
,
Ope-
rum piorum pars I. & II. Prodierant e-
tiam Parifiis 1511. Colonia: 1582. 8. &
Parifiis 1563.
8. apud Gvilelmum Mo-
rellium . Tertius liber cum primis hi-
ftorice Gregorii editionibus lucem vide-
rat Parifiis 15
12. 1521. fol. faepe dein-
de recufus . Ex cap.
jj.
feq. de gloria
Martyrum petita Vita S. Simplicii in
Aclis SancTorum Tom.
4. Junii 24. p.
812. Vit.cS. Monegundx apud Surium 2.
Julii & in Aclis SancTorum Tom. 1.
Jul.
pag. 316. ex libro de gloria Con-
feflorum cap. 24. & de S. Injuriofo ex
capite 32. Tom. 6. Maji 25. p. 38.
3.
Dc virtutibus & miraculis S. Mar-
tini
,
Epifcopi Turonenfis
,
libri IV.
p.
993.
ordine tertius
,
quartus
,
quintus
8c fextus . Prodierant Colonice 1582. 8.
Fdllitur autem Gregorius
,
cum in li-
bro de gloria Confefforum cap. 110.
p. 989.
tradit Paulinuin Nolanum de
B.
Martino fex verfu confcripfiffe li-
bros ,
& alios verficulos in laudem e-
;us compofniffe . Vide infra Paulinus
Petricordienjis . Ho:> Gregorii libros pri-
nius cum Saipicii Severi libris duobus
de vita S. Martini ediderat Jodocus
Clichtoveus
Parif. 1511. 4.
4. Prcfa de S. Martino
,
incertum an
Gregorii
,
pag. 1140. Incipit : Sacerdo-
tem Cbrijii Martinum
.
ET INFIMJE
5.
Liber de vitis Patrum
,
five quorun-
dam Religioforum Gallix
,
Capita XX.
pag. 1142. liber feptimus ordine . Hic
cum primis editionibus Hiftoria? pro-
dierat Parifiis 1512. & 1521. fol. atque
deinde fepius . Prologum vit<e S.
Urfi
Confejforis
,
quiE capite XVIII. pag.
1240. feq. legitur
,
ediderat Labbeus
Tomo 2. Bibliothecae nova: MSS. pag.
696. Ex hujus libri capite XIV. de-
fumta vita S. Martii
,
Abbatis apud Ar-
vernos
,
in Actis Sanclorum 13. A-
pril. Tom. 2. pag. 132. Sicut ex capi-
te XX. vita S. Leobardi
,
18. Januarii
Tom. 2. p. 198. Vita S. Abrahami Ab-
batis ex capite III. Tom. 2.
Jun. 15.
pag. 1058. S. Caluppani ex capite XI.
Tom. 1. Martii
3. pag. 262. Vita Ni-
cetii Lugdunenfis
,
ex capite VIII. in A-
cTis Sanclorum Tom. 1. April. 2. pag.
69. Vita Gregorii
,
Epifcopi Lingonen-
fis
,
ex capite VII. AcTa SancTorum
4.
Jan. Tom. 1. pag. 168. Vita Nicctii
Trevireufis apud Surium ad OcTobr. 1.
ex: capite XVII. Galli Epifcopi ex ca-
pite VI. apudSurium 1. Jul. Acla San-
cTorum Tom. 1.
Jul. pag. 105. & a-
cTa SS. BenedicT. Tom. 1. pag. 16. S.
Illidii cx capite II. Tom. 1.
Junii
5.
pag.
425.
Vita Monegundis five Mone-
gundc ex capite XIX. AcTa SancTorum
Tomo 1. Julii 2. pag.
313. & apud Su-
rium .
6. Ex Commentario Gregorii in Pfal-
mos deperdito , fragmenta tria
p. 1257.
Duo ex Mabillonii AnalecT. T. 1. pag.
7. (
editionis novse
p.
62.
)
De Com-
mentario in Pfalmos
,
qui in Vaticana
Bibliotheca Gregorii Turonenfis nomen
prarfert , fed longe junioris
(
poft Hay-
monem & Remigium
,
quos citat
) eft
fcriptoris
,
vide Ruinarti Praefationem
§. 72.
Sequuntur apud Ruinartum fcripta
Gre-
(
m
a~)
Defunt capita 107. icS. 109. de Tetrico &
Orientio Epifcopis & de
f.j t ria vir»ine . De O-
rientio illo Aufciorum in Novempopuiania F.pifco-
po
,
Acta Sanftorum . Maji Tom. 1. pag. 60.
Claufulam vero ex MS:o Dionyfiano
,
de Pipini
,
cujus temporibus Codex defcriptus eft
,
in Regem
Francorum confecratione, quam Ruinartus exhibet
pag. 991. dederat Mabillonius Hiftoriw Diploma-
lica.' pag.
384.
(£)
Ilium ex veterum Codicum fide jani con-
fiat eife Odonem
,
Ablv.tem nimirum Clur.iacen-
fem.
LATINITA
Grcgorio Tur. attributa in Codd. MSS.
Prxjatio &argumenta capitum XXXVIII.
(
a
)
& tria poftrema capita iibri mira-
culornm B. Andrejs Apojioli . Incipit :
Inclyta fanSiorum Apojiolorum trophxa
p.
1261. ex MS. Biblioth. S. Germani a
Pratis
.
Pajfw S. Juliani Martyris Brivateniis
p. 1265. brevior & diverfa ab ea qua:
fuit fupra .
Hifioria feptem Dormientium
,
Ephefi
quiefcentium
,
cum prcemiffa ad B. Sul-
picium
,
Bituricenfem Archiepifcopum
Epijiola pag. 1270. Confer Gregorium
de gloria Martyrum cap.
95.
pag. 826.
feq. ubi poft rem breviter narratam
fubjungit : quod
Paffio
eorum quam Syro
quodam interpretante in Latinum tranfiu-
limus
,
plenius pandit . Laudat hunc Gre-
gorii hbrum Albericus in Chron. ad
Annum
319. aliique . Vide Ruinarti
praef.
§. 79.
Editus a Jodoco Clichto-
veo Parifns An.
151 1. 4. cum Iibris de
gloria Martyrum & de S. Martino . in-
de Parif. 1640. ut notat Labbeus T. 1.
de S. E.
p.
399.
Prologus ad Vitam B. Mauriiii
,
Epi-
fcopi & Confefforis : ad Germanum
,
Ar-
chiep. Parifienfem pag. 1182. ex Codi-
ce in quo etiam Vita B. Aibini Grego-
rio tribuitur
,
quam alii redlius ad For-
tunatum referunt
.
Brevis Antiphona de Santlis
,
Medardo
& Gildardo
,
Epifcopis & fratribus ex
Surio ad 8.
Junh : Vita vero Medardi
,
ficut Albini & Maurilii Andegavenfium
Epifcoporum
,
Fortunatum auciorem ha-
bet
, non Gregorium : itaque a Rumar-
to omiffe funt
,
cujus vide Prcefat.
§.
75- & 80.
Vita
S.Aridii Abbatis pag. 1283. cum
ejufdem
Aridii
teflamento pag. 1308.
13 15.
ex
Mabillonio
T. 4.
Anaka.
p.
352. (
edit. novs
)
Denique
Volumen
claudit appendix
veterum
monumentorum
,
in qua ex-
iiant hsec Uluftrandis hiitorise Gregorii
locis
:
Tom. III.
(O
Librum
ipfum
,
non diverfum efle a libro
flolo iraditur,
notat Ruinartus prsef.
§. 77.
T I S L I B. VII.
105
Carmen S.
Damafi de SS. Chryfan-
tho & Daria
p. 13 16.
Infcriptio in abfida S. Pancratii pag.
1317.
ex Mabillonii Analecl.
T.
4.
Teftamentum & Epitaphium
Perpetui,
Turonenfis Epifcopi
,
pag.
13 17. 1320.
ex Dacherii Tom. V.
Epiflola Thcodorici
,
Regis Italice ad
Chiodoveum pag. 1321. ex Caffjodori II.
41. Variar.
Excerpta ex Epiflola S. Aviti de ba-
ptifmo Chiodovei Regis
p. 1322. ex Sir-
mondi Concil. Gallia^ Tom. 1. pag.
J
53-
Ex collatione Epifcoporum coram
Rege Gundebaido pag. 1322. ex Dache-
rii Tom.
5.
Epifiolx du2e S. Remigii ad Chlodo-
vcum Regem pag. 1326. Chlodovei ad
Epifcopos
,
p. 1327.
Chiodovei Magni diploma de condi-
tione Ccenobii Mitiacenfis apud Aure-
lianos pag. 1328. ex Dacherii
Tom. 5.
Leonis Senonenfis Epifcopi ad Chiide-
bertum Regem
,
de non ordinando
Me-
leduni Epifcopo pag. 1328.
Chiideberti Regis conftitutio pag.
1329.
& Formulx antiquae pag.
1330. ex Ma-
billonii Tom. 4. Analedt.
De Legibus Francorum
Iocus infignis
pag.
1334.
ex Baluzii
Capitular.
qui
cum brevis fit , etiam hoc legi
loco non
erit Leclori ingratum . Theodoricus
Rex
Francorum
,
cum
efjet Cataiaunus
,
elegit
Viros Japienter qui in regno
fuo legibus
antiquis cmditi erant . Ipfo autem
dician-
te
jujfit Jcribi Legem Francorum & Aiama-
norum & Bajuvariorum
, unicuique
gen-
ti
,
qua in potejiate erat
,
fecundum con-
fuctudincm fuam . Addidit qux
addenda
erant
,
& improvifa & incompojita
refe-
cavit : & qux crant
fecundum
confuctu-
dincm paganorum
,
mutavit
fccundum Le-
gem Chriflianorum . Et quicquid
Theodo-
ricus Rex proptcr
vetufiijfimam
pagano-
rum confuetudincm emendare non potuit
poji hxc Chiidcbertus Rex inchoavit
,
fcd
Chiotharius Rex perfecit . Hxc omnia Da-
O go-
tertio pfcudo- Abdiae
,
in quo de S. Andrea Apo-
ic<5 BI3L. MEDIJE ET INFIM/E
gobertus Rcx gloriofijjimus per viros illu-
Jlrcs Claudium
,
Chaudum
,
Indomaf-num
& Agiiulfum renovavit
,& omnia vctcra
Legum in melius tranfiulit
,
<& unicuique
Centi fcripta tradldit
,
quje ufquc hodie
porfeverant . Hoc decretum
efi
apud Re-
gem & Principcs ejus
,
& apud cuntlum
populum Chrijiianum
,
qui infra regnum
Mervvv.ngorum conftflunt
.
Epillola Synodi Aruernenfis ad Regem
Thodebertum
p. 1334.
Ex Epiftola Aureliani
,
Epifcopi A-
relatenfis ad eundem Regem
p. 1955.
ex Frehero & Duchefnio .
Epiftola Theodeberti & alia Theode-
baldi Regis ad Jvjlinianum Imp. pag.
Mapinii
,
Epifcopi Remenfis ad JSli-
cctium Trevircnfem pag.
1537.
& Nice-
tii ad Chlodofvindam Reginam
,
pag.
1338.
Pappoti Epifcopi Carnotenf.s fuggeflio
ad Synodum Parif. de Epifcopatu Du-
nenfi pag. 1340. & litterae Synodicx
Philippi Viennenfis Epifcopi ad Epifco-
pum Eligium pag. 1341. & Sapaudi E-
pifcopi ad Sig&sbertum Regem
p. 1342.
Aucloritas de Epifcopatu Maurien-
nenfi five Morinenn pag. 1342.
Epiftola S. Germani
,
Epifcopi Parif.
ad Brunichildem Reginam
p. 1343.
Epifioln: Childerti Regis ad Mauritiv.m
Imp. ad Regem Athanagildum & ad Pa-
triarcham Laurentium : Brunechildis ad
Athanagiidum . Romani & Tiberii Imp.
Epifiola? ad Childcbertum
p. 1346.
feq.
Ex appendice ad Chronicon Marii
Aventicenfis de morte Brunechildis
,
p.
Sigiberti III. Regis Epiftola ad De-
fiderium
,
Epifcopum Cadurcenfem
p.
Erchamberti Breviarium Regum Fran-
corum & Majorum domus p. 1352.
Inflrumenta de eleciionibus Epifco-
porum apud Francos
p. 1354.
Specimen liturgix Gallicanx ex an-
tiquis Monumentis a Mabillonio editis
excerpta
p. 1357. 1367.
Locus ex Concilio Cxfarauguftano A.
592.
de reliquiis fufpeclis igne proban-
dis p. 1367.
Qua proprie lingua prifci Reges Fran-
corum ufi
,
p. 1
3 67 . ex Frehero .
Ex Canone XVII. Concilii III. Tu-
ronenfis : Vifum
efl
unanimitati
nojlne
,
ut quilibet Epifcopus habeat homilias . Et
ut eafdem quoque aperte transferre
flu-
deat in ruflicam Romanam linguam
,
aut
Theotifcam
,
quo facilius cuncii
poffint
in-
teliigere qitte dicuntur
,
p. 1369.
Theod. Ruinarti diatriba de Regali
Abbatia S. Germani a Pratis
,
prope
Parifios . p. 1369. 1383.
Regum Francorum diplomata
,
pro
Regali bafilica , & pro mercatu S. Dio-
nyfii p. 1383. 1385.
De Catalogo Epifcoporum Turonenfium
in capite ultimo hiftoriaj Grcgorii
,
ob-
fervatio ex veteri Codice Pithceano
p.
1386.
Addenda in notis Ruinarti atque e-
m;ndanda
p. 1387. 1404. accuratique
indices .
Gregorius Teutonicus, Vienncnfls
,
Ord.
Pra;d. clarus feculo XIV. fcriptor li-
bri de ecclipfibus Solis & Lunx .
Gregorius Venantodunenfis . Vide mox
in Wintonienfi .
Gregorius Cairguent feu de Wintonia
Anglus
, Monachus Glocehrienfis Ord.
Bened. fcripfit Annales fui Ccenobii ab
Anno 618. ad 1291. vide Voffium
p.
495.
ex Balei IV.
59.
& Pitfei
p.
375.
feq. Videndum
,
idem ne fit Gregorius
qui Lelando cap.
323.
Venantodunenfis
,
ubi ait eum tempore Eduardi I. in An-
glia vixiffe
,
diligentiffimamque operam
pofuifie in litteris Hebraicis
,
cupideque
emiffe libros Hebraicos
,
cum Judan
quos Gvilelmus Conquceflor in Angliam
venire permiferat
,
multati poft annos
trecentos exilio
,
res fuas relinquere
,
hafta*que publica? fubjiciendas permitte-
re coacli fuihent . Vide fupra in Gre-
gorio Huntingtonio .
Greporiv.s Wittehenne . Vidc Huxarien-
o
fe
Cbronicon .
Dommicus Grencrius
,
fupra Domint-
cus Tolofanus
,
T. 2. p. 55.
Gui-
L A T I N I T A
Guilelmus Grenxus five Viretus
,
Theo-
logus Anglus
,
Cantahrigienfis
,
Carme-
lita circa Annum Chrifti 1470.
Hujus
Hagiologium Carmelitarum
,
fivc de San-
clis Ordinis ejus
,
liber memoratur a
Baleo XI. 65.
atque indc a Pitfeo pag.
662. Alegrio pag.
375.
Vofllo
,
aliif-
que .
Theodorici Grefmund de feptem arti-
bus liberalibus liber , Orationes quoque
& Epifiola? edjtae Mogunti,^
1476. &
1494.
Philippus de Greve
,
fivc de Grevia
,
Cancellarius ab Anno 1228. ad
1237.
Parifienfis
,
Dominicanis & fratribus
mendicantibus infeflus , idem
,
cum M.
Araoldo
(
poflca Aureiianenfi Epifco-
po
)
afiertor pluralitatis beneficiorum .
Vide Bulxum in Tomo tcrtio hiflor.
Acadcmix Parifienfis
,
& Oudinum To-
mo
3. p. 120. feq. Pntter ejus Sermones
330.
in Pfalmos Davidis
,
qui Jucem
viderunt Parifiis
1523. & Brixiae i<5oo.
•8.
duobus Voluminibus, plura illius m
Bibliothecis Gallia? Bejgiique fervantur
MSta . Commeatarii injobum
fin
Biblio-
theca Cathedrali Cameracenfi
,
de qui-
bus videndum tamen
,
fintne Pkilippi
,
antiquioris Presbyteri
,
qui S. Hierony-
mi auditor fuit
,
& cujus libri III. in
Jobum plus fimplici vice prodicre in-
ter Hieronymi & Beda: opera . E
v
pof-
tio in threnos fercmix
,
mcmorata San-
dero in Bibliotheca BeJgica MS. pag.
362. Commentarii i» Ev.tnPcHa . Senno-
nes de Dominicis & Fe/lis .
Johannes
Greufferus
,
(a) Rotenburgo-
Tuberinus, cujus Pafionale lueem vidit
Nonbergo?
1495.
Grij''n:s
Cambrius , Ordinis Praedica-
torum circa Annum 1500. cujus Qua£
itiones difputatas
& Commentarios in
Magiftrum
Sententiarum
memorat Pit-
feus p. 845.
Matthxus de
Grieffenibus compo
r
uit Me-
moriaie i
n rerum
Bpnonienfium ab
Anno 1109. ad 1428. quod Tomo XX.
fcnptorum
Italiae vulgavit
celeberrimns
Muratorius
.
C<0 Beushemio hic Job.mties
Gniffer
.
T I S L I B. VII.
107
Edrnundus Grime
, five Gryme
,
fcri-
ptor Vttic Domini ac Mugiftri fui
,
cu-
jus crucifer fuerat , Tbomdt Bccket
,
Ar-
chiepilcopi Cantuarienfis
, intcrfecti A.
1170. vide Lelandum cap.
192. MSta
in variis Anglia: Bibliothecis , ut nota-
vit Oudinus Tomo 2. pag. 1510. For-
tafle pro Edmundo Eduardum riixit Su-
rius
,
cum Vitam Thomae prolixius ab
eo traditam profeffiis eft fe in compen-
diutn mittere le£roribufque offerre ad
29. Decembr.
Cofmx Grimier glofla in pragmati-
cam decretaque Bafileenfia & Bituri-
cenfia . Lugduni 1488. 4.
Grimalaicus Presbyter Sec. IX. cujus
Regula Solitariorum edita a Luca Da-
chcrio Parifiis 1653.
12. atque inde a
Luca Holfienio in Codice Regularum
parte 2. pag. 278. Romic 1661. Parif.
1663. 4.
Grimoaldus
,
Longobardorum Rex
,
A.
fexto Rcgni fui , ediclo A. C. 505. pu-
blicato Leges Kotharis Regis decefloris
fui per fuogefxioncm Judimm
,
omniur,.-
que confcnfu addidiflefe profitetur . E\-
frant apud Johannem Kcroldum itt an-
tiquarum Legum fylloge
p. 205. apud
Fridericum Lindenbrogium & alios . Vi-
de infra irt R-othare' .
Grimoaldtis
,
Griraaldus
,
five Grimol-
dus
,
Abbas S. Gaili ab Anno 841. ad
872. Bcnediclinus , & Ludovici Pii Im-
peratoris Arjchacapellanus . Hic Gregorii
I. Papse Sacramvntorum librum
,
quem
interpolatum invenit , recenfuit , eiqus
ipfe Iibrum fecundum ex ojnifeUlis
Eatcum excerptum fubjunx.it . Uterque
vulgatus efl a Jacobo Pamelio
,
Tomo
pofleriore Liturgicon pag.
177. 388. ei-
que fnbjecrus liber tertius
,
quem Alcui-
no autrori Famelius tribuit
p.:g. 517.
579.
Colonire AgrippinaE 1675. 4. prce-
miffo Antiphonario Gregorii
,
pag.
54.
176. iri quo fimilem operam a Grimoal-
do pofitam non dubitant cruditi . Vi-
de qu.e fupra p.
8^. 87. & Oudinum
Tom. 1.
p.\g. 1536.
feq. ck. Tom. 2.pag.
154.
O 2 Ab
io8 BIBL. MED17E ET INFIMJE
Ab hoc Archicapellano , cui Ermenri-
cus Augienns librum fuum de Gram-
matica (
a
)
& Rabanus verficulos a Ma-
billonio Tomo 4. AnaledT. pag. 326.
(
pag.
419.
edit. nova: ) editos confe-
cravit
,
diftinguendus .
*
Eft etiam e-
jus nomen una cum Tattonis praefixum
Epiftolae ad Monachos majoris Mona-
fterii
,
ad quos Regulas S. BenedicTi
tranfmittunt . Vulgavit illam Baluzius
Capitul. Tom. 2. pag. 1382. dein P.
Mabillonius
, ac denique Pczius in
Cod. Diplomatico artic. 1. pag.
75.
&c. Idem pariter Mibillonius in Aclis
BenedicTinis Tom. V. pag. 748. aliam
evulgavit Epiftolam ad Monachos Ri-
godumenfes
,
in qua difciplinx mona-
iticar capita quaedam continentur . Hanc
pariter Epiftolam Grimoaldo
,
& Tat-
toni Monachis vindicant aucTores Hi-
floriae Litteraria: Gallicanas Tom. V.
p.
407-
,
.
v
Grimaldus
,
Magifler Scholae S. Gal-
li
,
eodem tempore
,
quo Abbas eidem
Ccenobio praefuit cognominis
,
hoc eft
poft A. 841. Hic Walafrido Straboni &
Ermenrico
,
Homerus dicTus efl novus
,
propter verfus pangendi facultatem .
Quamobrem a Gozperto
,
Monacho S.
Galli rogatus vitam S. Galli libris duo-
bus fcripfit carmine slegiaco
,
cujus i-
nitium :
Promijfi memor ecce mei
,
Gozberte
,
quod olim
Devovi
,
ad pr.efens folvere ,
chare
,
volo .
Vide Mabillonium AnalecT. editionis
novae
p. 422. & Oudinum Tom. 2.
p.
Grimoaldus Viterbii Comes
,
& Pra>
fecTus Etruris circa Annum 772. ad
quem edicTum Defiderii Longobardo-
rum Regis prodiit Romae
1499. 4. &
apud Sigonium libro tertio de regno
Italis . Vide fupra in Defiderio
,
Tom.
2. p. 22.
23.
Griphon Fiander , Ord. Minor. Theo-
logus Parif. mifTus a Sixto IV. in Pa-
CO
Vide fupra Tom. 2. pag. 107.
laefiinam Maronitis montis Libani ac-
colis
,
Graecifque ad Ecclefiam
Rom.
adducendis
,
& a Calixto tertio crea-
tus Orientalium Ecclefiarum
Patriar-
cha
,
obiit An.
1475. fcripto itinerario
terrj: fantiec
,
quod memorat
Voffius ex
Willoto
,
Svveertio &c. Apud Waddin-
gum pag. 148. pro Typographia
( b ) ter-
r<£ fantix nemo non videt Topographiam
legendum effe . Idem Waddingus men-
tionem facit Opufculi de Maria laudi-
bus : additque idem multa fcripfiffe
Griphonem etiam Syriace
,
& in lin-
guam illam Maronitarum ufibus tranf-
tulifle .
Joannes Gritfch
,
Bafileenfis Ord. Mi-
nor. circa Annum
1430. Ejus Quadra-
gefimale per totum Annum inferviens
,
cum thematum Evangelicorum & Epl-
ftolicorum introducTionibus prodiit Ul-
mae 1476. per Joannem Zeiner
,
Reut-
lingenfem & Bafil.
1477.
per Joannem
Wienner de Wienna
,
&
1484. 1490.
fol. Lugd. 1492. & Parif.
15 12. Sermo-
nes de tempore & de SanSlis . Lugd,
I49
h
Sigifmundus Groffenbrot Ord. S. Bene-
dicTi Monachus SS. Udalrici & Afrae
prope Auguftam Vindelicorum
,
cum
Udalrico ejufdem Ccenobii Monacho
fcriput atque Anno 1483. Abbati fuo
Joanni de Giltlingem obtulit Chronicon
breve Augujianx Ecclefue
,
in Anno 1481.
defmens
,
editumque a Joanne Piftorio
in tomo tertio fcriptorum rer. Germa-
nic. pag.
655.
Vide Voflium pag.
571.
5c Oudinum T. 3. p. 2705.
Robertus Groffctcfl ,
infra Robertus Lin-
colnicnfis .
Gaufridus five Galfredus Grojfus
,
fupra,
p. 9.
feq.
Joannes Groffus Tolofanus
,
Generalis
Carmelitarum ,
interfuit Concilio Pifa-
no An. 1409. & Conftantienfi A. 1414.
Ab Alegrio in paradifo Carmelitici de-
coris An. 1424. diem obiifle traditur r
ab aliis ut Oudino Tom. 3.
pag. 2256.
Annum 1237. vivendo attigiife . Scri-
pfit
C»)
Sicut apud Svveertium pag.29J.
Marcionitis
perperam excufum pro Maronitis .
L A T I N I T A T
pfit praeter Sermones aliaque
,
Virida-
rium Carmelitarum Ordinis
,
de ejus in-
ftitutione & progreflibus libros III. &
librum de illuflribus Viris fui
Ordinis
,
qua; fcripta cum Pbilippi Riboti
,
Hif-
pani fpeculo Carmelitarum prodiere Ve-
netiis
1507. fol. atque in Danielis a
Virgine Maria Armamentario Carme-
litarum
,
Antvverp. 1680. fol.
Joannes Grundmann
,
Praepofkus Li-
pfienfis in Monafterio S. Thornce circa
Annum 1466. cujus Sermones & tabula
fuper repertorium morale Petri Berjhorii
Pidlavienfis MS. Lipfiae in Biblioth.
Paulina Lipfienfi . Vide B. Felleri Ca-
talogum MSS. pag. 100. &
154.
Benediftus Gvaiferius
r
fupra Gaufe-
rius pag.
25.
Gvalbertus
five IValbertus Monachus
Marchianenfis in Galloftandria
,
Ord. Be-
ned. circa Annum 1128,
(
a) fcripfit
ad Safvvalonem
Roberti Epifcopi ab
A. 115. ad
1131. Arebatenfis Secreta-
rium librosduos Miraculorum S. Riblru-
dis Abbatiflk prima; & Patrona: Mar-
chianenfis defun&a circa An. 688. Ex-
ftat in Actis Sanctor.Tom.
3. Maji 12.
pag. 118. 140. & aliud fcriptum de ea-
dem Riclrude cum Epiftolari procemio
ad Gerardum
, S. Trudonis Monachum
Hasbanienfem
, 140.
154.
Gvaldo Corbejenfis Monachus
,
Ord.
Bened. circa Annum 1070. Lambecio
vifus fuit auclor efle vitx S. Anfcharii
ex profa S. Remberti fcripta? verfibus
hexametris
,
dicataeque Alberto five A-
dalberto
,
Archicpifcopo ab Anno
1043.
ad 1072. Hamburgenfi . Certe Gvaldo
fuit
,
qui aucTorem qualemcunquc im-
pulit ad hunc laborem fufcipiendum .
Ait enim
v.
171.
Contra
naturam
quem compulit
effe
poe-
tam
Gualdo
tibi
fidus
,
fantlijfime Prxful
amicus .
Certe ita
Hallevordus
in fpicilegio de
Hiiioricis
Latinis
p. 716. Sed fi Lam-
becium
audias
,
Gvaldo de fe ipfo hoc
voluit
intelligi
,
quem poetam efle nc-
CO
Adde Oudinum Tom, 2. pag. 1100,
I S L I B. VII. 109
gante etiam natura
,
juflit Anfcharii me-
ritis femper devota voluntas . Hunc enim
verfum ipfe
,
vel fimilem
,
fibi perfua-
det a librario omiflum efle
,
fed ita et-
iam non Gvaldo dixiflet poeta
,
fed
Gvaldonis vel Gvaldoncm . Exftat ha?c
vita in Lambecii libro primo rerum
Hamburg. p. 243. (
edit. a me curatx-
pag. 80.
)
in AcTis Sanclor. Tom. 1.
Februar.
3.
pag. 427.
in Mabillonii A-
cus Sanclor. Benedicl. Sec. IV. parte
2. pag. 115. in Claudii Arrhenii An-
fchario
,
Holm. 1677. 4-
P
a
§-
l<
>
6
-
&
in B. Nic. Staphorti nofiri Hifi. Ecclef,
Hamb. T. 1. pag.
134.
Joannes Gvallenfis five Valleis Ord,
Minor. Parifienfis DocTor , natione Au-
glicus de quo Jacobus Philippus Bergo-
menfis in Chronico ad Annum 1276.
per hoc ipfum tcmpus apud Parifios
ob e-
jus Divinam docirinam maximo fuit m
prctio & ob eam rem Vitae arbor nun-
cupatus cfl . Hic Scoti
,
ejufdem Ordinis
prxceptor fuit : \qui DoBor
(
Gualenns
)
ingeniifui inter cxfcra Summam prxgran-
dem compofuit
,
quam Univerfalem ap-
pellavit . Et alios decem & ocTo tracTatus
edidit atque alias & quidcm celcbres addi-
tiones facris Conditionibus
&"
maxime
Apocalypfi Joannis addidh . Scripfit et-
iam fuper Sententias
,
libros IV, Inci-
pit : Quoniam tefte B. Auguftino . Lon-
ge plura hujus Guallenfis memorant
Jo,
Lelandus cap. 900. Baleus IV. 28. Pit-
feus
p. 343.
Waddingus pag. 209. feq.
fed edita accuratius Oudinus Tom.
3.
pag.
495.
feq. ut Ordinarium five alpha-
bctum vitx relipjofe
,
cujus tres partcs
,
dixtarium
,
locarium atque
itincranum
(
fcriptis hiftoricis a Voflio prster rem
accenfitum. )
Breviloquium de Philofo-
phia; dignitate atque abufu . Brevilo-
quium de IV. Virtutibus Cardinalibus
antiquorum Pnilofophorum & Princi-
pum . Compendiloquium de vita & mo-
ribus illuftrium Philofophorum . Mar-
garita Dotlorum feu Communiloquium ad
omnium generum argumenta
,
five furn-
ma Collationum de regimine vite
huma-
110 BIBL. MEDIM
ET INFIMM
n&
,
conflans feptem partibus . Hi'c o-
mnia edita Venet. 149(3. Parif. 1516.
& Lugd.
151 1. fol. TracTatus de oculo
mornli inter opera Raymundi Jordani
,
fub Idiota nomine latentis cditus a
Theophilo Raynaudo Lugd. 1641. nec
non Parif.
1654. & Italice ex verfione
Theophili Romani , Venet. 1496.
Liber
de origine
,
progreffu & f.ne
Mahumctis
,
& quadruplici rcprobationc Prophctix e-
jus . Argentor. 1550. & Colon.
15
51.
8. Expofitiones feu
moralitates fabularum
Ovidii . Parif. 1
509.
Inedita funt : Summa Jufiitix ,
five
traclatus de feptem viciis , ex Gvilel-uo
Parificnfi . Legiloquium de mandatis di-
vmis . Floriloquium five Manipulus
f.o-
rum de dicTis Philofophorum . Monilo-
qv.ium five Collccliloquium libris IV.
17--
riloquium . Pajioralia . Dc pccnitentia .
Dc cognitione ver£ Vitx . In decem Pr.c-
ccpta . Dc vifitatione infirmorum . Da pce-
nis Infemi . Letlura
,
Scrmoncs . De di-
vcrjis rebus libri XV. De ejfe
& effcn-
tia . De Rcpublica . De ordinatioue uni-
verfali . Commentarii in Valerium . In
MythoJogiam Fulgentii &c,
Pofhllam in Evangelium S. Johannis
qua? incipit : Numquid ad prxceptum tuum
elevabitur aqnila ? & Poftilla in Apoca-
iypfin ,
cujus initium : Lcgimus apud
Eufebium : non Joannis Guallenfis elfe
contendit Oudinus, fed aucTorem habe-
re Thatyam Jorfium
five Joyciv.m
,
qui
& ipfe Guailenjis & Anglicus dicTus
fuit . Hujus etiam facit mentionem Le-
landus cap. 300. aitque
,
omiffo a li-
brariis przeiaosmine incertnm relicTum
qtiid Johanni
,
quid Thomae tribuen-
dum . Iludcin atiana meminit Philippi
Gvallenjis Chon!;geri
,
five Francifcani
quem ait facras iitteras Lugduni pu-
blice docuiffe .
JoannesGvaHcnfis pauilo Junior , itidem
Anglus & Ord. Mir.cr. Theologus a
Bcrgonienfi
,
a Pitfeo pag.
4.55.
aliif-
quc ceieuratur
,
& in quaruor libros
(0) Ipfe tatnen Oudinus pag. 4.96- notat- Joannis
Guallenfii Mvvpulum flonim Continuatum & fup-
pktum poft llhus mortem a Thoma de Hibemia
An. 1290.
fententiarum fcripfiffe
,
aliofque tracTa-
tus & difputationes fchoJafiicas compo-
fuiffe traditur . Hunc tamen a fuperio-
re neutiqnim diverfum
,
fed unum eun-
demque difiracTum in duos
,
ejufqniB
xtatem non ad 1270. fed
1370. (a)
reducendam effe difputat Waddingus
,
cui fuffragantem adde Oudinum Tom.
2. pag.
494.
feq. ubi etiam de alio
Jo-
anne Gvallcnfi, iive Vallenfi Italo
,
Vo-
laterrano
,
qui fecundam compilationem
Decrctorum
,
duodecimo poft primam
Bernardi Circa
,
Papienfs Prxpofiti , Gra-
tianum imitati collecTioncm condidit
circa Annum 1198. Vide Tom. XI.
BibJioth. Graecrc p. 20.
*
Meminit hic
Fabricius Joannis cujufdam Guallenfis
,
quem Italum
,
ac VoJaterranum dicit
j
mihi tamen perfuafum eft hunc ipfuni
Joannem Guallenfem indicari a Joann:-
Andrea
,
qui in prafatione fua ad Clo-
mentinas plures enumerat docTores fub
Joannis nomine claros . Hunc vero Joan-
nem Guallenfem non Italum
,
fed Ul-
tramontanum dicit
.
Gvalfredv.s
,
Longobardus non natio-
ne
,
fed quia ex nobili loco natus , cum.
temporibus illis idem fuerit Longobar-
dus & nobilis :
(
b
)
Epifcopus ab An-
no 1085. ad 11
27. Senenfis
,
facram Go-
thofredi Bullionis \n Orientem expeditio-
yicm hercico carmine complexus efl .
Scripfit infuper librum de utroque Apo-
Jlolico ,
Urbano II. & GiJberto antiPa-
pa . Romanx Urbis laudes . De annido
& baculo . De Sacramcnto Corporis &
Sanguinis Chrifii . De militia Chrifiiana
:
& Ratiomle .
Gvalo Camber Britannus circa An-
num 1170. claruit, laudatus Joanni Sd-
nsbcrienfi iu Poiicratico atque alibi
,
nec non Baleo III.
5.
& Pitfeo
p. 233.
Inter carmina qua? de rebns diverfis plu-
ra compofuit
,
unum breve in Mona-
chos : fed iine aucioris nomine edidit
Mitthias Flacius (c) inter varia do-
cTorum piorumque virorum de corrn-
pto
(6)
Nota ad Ughcllum Tom. 3. ediuoois il>-
va;
p.\o.
541.
Qc") Obfervatum hoc Polycarp
-
Leyfero rv A«*
j--->V, in hiftona Poetaruin medii «vi parg.
4,
L AT I N I T A T
pto Ecclefia? ftatu Poemata
,
Bafil.
1557.
8.
p. 489.
Quia breve efi
,
etiam hoc
loco cum bona Lecloris venia legetur .
Sacrilegis monachis emtoribus Ecclejia-
rum
Compofui Satyram
,
carmen per fecula
clarum
,
Quam quia vir magnus corroborat Hu-
go Dicnfis
,
Nofier
amicus eam legat Otto Suejfio-
nenfis
.
Ordo monajlicus Ecclefiafiicus ejfe fole-
bat
,
Pura cibaria dum pcr agreflia rura co-
lebat
,
Nulla pecunia
,
nulla ncgotia prxpedie-
bant
,
Sobria copia
,
parva colonia
fufficie-
bant
,
Pro veniatibus & capitalibus invigila-
bant
,
Tam venialia
,
quam capitalia noflra
piabant :
Sed miferabitis & lachrymabilis
efl fl-
bi facius
,
Pofl
venialia
,
fub
capitalia damna re-
daclus
.
Ordo monaflicus Ecclefiaflicus
efl
vio-
lenter
,
Ecclefiajtica comparat omnia dona pa-
tenter
;
Ordo monaflicus Eccleflaflicus
efl fine
fenfu
,
JEflimat omnia fpiritualia divite cenfu .
Ordo monajiicus Ecclefiaflicus
eji Jine
caufa
,
Clamat ad
oflia fpiritualia jam
flbi
claufa
.
Ordo monajiicus Ecclefiaflicus
efl flne
fruElu
,
Intrat ovilia
, defuper oflia
non
flne
lit-
tlu .
Ordo monaflicus
Ecclefiaflicus
unde vo-
catur
,
Quando rapacibus atque tenacibus
af-
fimilatur ?
Terra
,
pecunia
,
templa
,
palatia ma-
gna parantur :
__
Unde
fuperbia
,
quid per tnania tudifi-
cantur .
J S L I B. VII.
111
Lucifer extulit
,
& Dcus exputit
,
0"
cruciatur .
Sed duo crimina perfua nomina nolo no-
tare
,
Quts fapientia vel revercntia
nefcit a-
mare :
Diccre planius eflinhoncfiius
,
ultro pa-
tebit
,
Uitro quis audiet
,
ultro fubaudiet
,
ul-
tro docebit .
Sed Dominus meus omnipotcns
,
Deus
omnicreator
,
Infipientibus & fapientibus auxiliator
,
Hxc prius auferat
,
<&
bona conferat
,
ut mereantur
Spirituaiia quccrere pafcua
,
ne morian-
tur .
Gvalterus
,
Gautcrius
,
Gaitcrius
,
Gal-
cherus
,
Galterus
,
Gauthierus
,
Wattl-e-
rus
,
Guatterus
,
Anglus
,
S. Atbani
Mo-
nachus Ord. S. Benedicli
, Bibliotheca-
rius & Praeceptor circa Annum 11 80.
De libris Ecctefix fcripfiflfe traditur
Ba-
leo X.
59.
& Angticarum rcrum
Chroni-
con apud Pitfeum p. 845.
Gvaltcrus Angticus
,
Praxeptor
Gui-
lelmi Junioris , Rcgis Siciliae
,
atque in-
de Archiepifcopus Panormitanus
,
de-
funclus An. 1177. de quo Rochus Pir-
rus in Tomo primo Sicilia? facrx . Ex
fcriptis ejus nihil vel a Baleo
XIII.
73.
vel a Pitfeo pag. 141. memoratur
prxter rudimenta Latina? lingua:
,
qui-
bus fcilicet Guilelmum imbuit
.
Gvatterus Archldiaconus Ecclefia?
Mo-
rinorum Teruanenfis , fcriptor Vitx Ca-
roti Boni
,
Comitis Flandria; , interfecli
An. 11217. qu^ obvia in AcTis
Sanctor.
2. Martii Tom. 1. pag. 163. dicata ab
auclore Joanui ,
Epifcopo
Tarvanenfi
qui An. 1130. diem obiit . Ediderat ta-
cito nomine fuo Sirmondus Parif.
161 5.
8.
Gvatterus Canonicus Regularis Aroa-
ficnfis
circa Annum 1162. cuius vita S.
Monicx ex ConfHfonibus S. AugufLni
,
filii ejus
,
colle&a exftat in A<4is San-
ctor. Tom. 1. Maji 4. pag.
474.
& hi-
floria
transiatio ns retiquiarum tjus Aro-
flam
pag. 481. cum notis Papejrochii .
Idem
II
Idcm Gualtcrus fortaffe fcriptor V
S'. Auguftini
,
quam edidit Jacobus Hom-
mey m fupplementum Patrum
p. 570.
feq. Vide p. 6y).
Gvalterus Aurelianenfts Epifcopus An.
871. cujus Capitula XX\V. edita cum
Concilio Duziacenfi & Hincmarorum
Epiflolis. quibufdam
,
atque illuftrata
notis a Lud. Cxllotio S. I. Parif. 1658.
4. & cum notis recufa in Tomo octa-
vo Conciliorum Labbei pag.
637.
& in
Veneta Coleti editione Tom. X. fed
fme notis in Conciliis Harduini Tom.
V. pag.
459.
ad Annum 858. licet Cel-
lotius referat ad Annum 871.
Gvalterus Bakerus deSvvinborn, An-
glus , Auguftinianus circa Annum 1320.
Latine vertit ex Gallico Thomx de la
More Hiftoriam de vita & obitu E-
duardi II. Anglice Regis . Vide Pitfeum
p. 846. & Voffium
p. 506. Exftat in
Guil. Cambdeni fcriptoribus rerum An-
glicarum . Francof. 1602. fol.
Gvaltcrus Bederichvvortus
( ex quo
duos facit Poffevinus
,
Gualfcherum Be-
dergevvorth & Gualtcrum Bcderychvvorth
)
Anglus
,
Benedi£Hnus Burienfis circa
Annum 1360. pra;ter ea qua? patrio
idiomate compofuit
,
fcriptor etiam
Commentarorium in IV. Sententiarum
libros , Leclurarumque fcholafticarum .
Vide Pitfeum pag. 469. qui etiam Mo-
ralitates ejus fuper Pfalterium comme-
morat
.
Gvalterus Bibliothecarius quem e Pit-
fei
p. 247.
Cangius memorat
,
non di-
verfus eft a Gualtero S. Albani
,
de quo
fupra .
Gvalterus Bovver . infra in Joanne For-
dun .
Gvalterus Brinkleus five Brinkelius An-
glus
,
Ord. Minor. circa Annum 13 10.
icripfit commentarios in varios libros
Ariftotelis , & in Magiftrum Sententia-
rum : nec non Diftincliones Scholafticas
& Deteraiinationes . Vide Pitfeum pag.
£a") Monoftichon apud Henricum Gandavenfem
cap. 20.
Infula me ger.uit
,
rapv.it Cafidlio nomert .
Sed in brevi vita Cuakeri, quam Alexandreidi pra?mi-
fit Sebaftianus Lir.ck, diftichon legitur hunc in modu.
BIBL. MEpIJE ET INFIM7E
395.
& Waddingum
p. 148. feq.
Gvalterus Britte five Brithus Anglus,
Mathefeos peritus
,
famsque Joan. Wi-
clefi vindex
,
fcripfit circa Annum
1390.
Theoreinata planetarum
,
traclatum a-
glorifmalem
,
atque alia de rebus Ma-
thematicis
,
tefte Pitfeo pag.
548. His
Baleus VI.
94.
addit etiam librum de
auferendis Clero poffeffionibus .
Gvalterus de Brugis
,
Ord. Minor. in-
fra
,
Pitlavienfis Epifc.
Gvalterus Buckdene five Bucdenus An-
glus
,
Ord. Pra;d. fcriptor Quxftionum
Theologicarum
,
apud Pitfeum
p. 846.
& Baleum XII.
53.
ex Boftono Burien-
fi . Nec plura Jacobus Quetif Tom. 1.
pag. 726.
Gvualtcrus Burley
,
fupra
,
Burlxus
Tom. 1. p. 306. feq.
Gvalterus Calenius
,
Cambro Britan-
nus circa Annum 11 20. Archidiaconus
Oxonienfis
,
de quo fupra pag. ro. ubi
de Galfredo Monemuthenfi . Vide Ba-
leum II.
65. huic Gvaltero tribuentem
gefta fui temporis
,
& continuationem
hiftoriaj veteris ex Britannia adveclae &
per Galfredum Latine reddita? . Vide
infra Gualterus Mapes .
Gvalterus Cancellarius
,
cujus hber de
bellis quibus ipfe utriufque fortuna? par-
ticeps interfuit Antiochenis An. 11
15.
feliciter geftis
,
atque An. 11
19. infeli-
ciore fucceffu . Edidit Bongarfius in ge-
ftis Dei per Francos pag. 441. 466. Caf-
paris Barthii notoe obvia.' in Joannis
Petri a Ludevvig reliquiis Veterum
monumentor. Tom.
3.
pag. 369.
feq.
Pro capacitate ingenii fui vi carceris he-
bctati
,
cladem Rotgeri , Pincipis Antio-
cheni defcribere fe ait Gvalterus pag.
449-
Magifter Philippus Gvalterus de Ca-
flellione
,
Infulanus (
a
)
Przpofitus Ca-
nonicorum Tornacenfium
,
fcripfit
Q.
Curtii infiftens veftigiis ( b )
Alexandrei-
clcm five poema heroicum de rebus ge-
flis
Infula me genuit
,
rapuit Cajlellio, nomen
Perjirepuit modulis Gallia tota meis .
(£)
Vide Biblioth. Latin. II. 17.
pag. 441. &
IV. 2. pag. 722.
LATINITAT
ftis Alcxandri Magni
,
elegans pro illa
jetate ,
libris X. qnorum fingulorum pri-
mx litterae referunt nomen (
a
)
Gvil-
lermus : dicavit cnim illos Gvillermo
II. qui Archiepifcopus Remenfis fuit ab
Anno 1176. ad 1201. Hoc poema circa
Annum 1280. quo tempore fcripfit Hen-
ricus Gandavenfis
,
in fchoiis Gramma-
ticorum tanta? dignitatis fuit
,
ut prae
illo veterum Poetarum leclio neglige-
retur : neque tamcn tantum Gvaltero
Alanus Infulenfis prsflat
,
ut nifi judi-
cium iflud diclaflet illi livor
,
hxc Ge-
fta Ducis Macetum
,
convicio tenebrofi
carminis umbrx perftringere debuiffet .
Pofl: editionem Argentinenfem Anno
15 13.
8. hos libros vulgavit Ofvvaldus
Eck.
,
dicavitquc Alberto
,
Comiti Pa-
latino Rheni & Duci Bavarioe
,
Ingol-
fiad. 1541.8. cx Oificina Alexandri Veif-
fenborn . Hanc editionem cum variis Le-
clionibus
,
adfcriptis manu Chriftiani
Daumii
t« wut*pliv
,
qui hujus fcriptoris
editionem cogitabat
,
poffidere fe tefta-
tur V. C. Chriftophorus Augufms Heu-
mannus in confpeclu reip. Utterarioe
pag. 65. S: in Aclis Philofophorum par-
te XV. pag. 371. Denique Gvalteri A-
Iexandreis lucem vidit Lugd. 1558. 4.
fingulari & nitido typorum characle-
re
,
qui propius accedit ad currentes
litteras quibus in fcribendo utimur .
Veterem Islandicam verfionem
,
quatn
edere parabat vir peritiffimus tllarum
litterarum Arnas Magnseus , ab alio vi-
ro erudito exfpeftamus
,
qui Latinos
etiam duos Codices MStos hujus fcri-
ptoris in ufum vertcre poterit
,
quos
ex auftione Gudiana naclus ad lauda-
tum Magnxum miferam .
Opufcula rhythmica varia qua: exftare
in Bibl. Regis Galliae Codice
5333.
no-
tat Oudinus, (Z>) non Gvalteri de Ca-
fiellicne funt
,
fed Gvalteri Mapcs
,
de
quo infra . Idem vero Oudinus libellos
tres dialogi fcriptos more adverfus Ju-
daos fub Gualteri de Caitellione nomi-
ne primus vulgavit cx MS. Codice Ab-
Tom. III.
C
"
)
Pagius ad Annum 1102. num. XIII.
I S L I B. VII.
113
batix S. Eyodii de Brana
,
prsemiffa et-
iam aucloris stre defcripta icone : inter
opufcula ficra aliquot Gallia? & Belgii
fcriptorum Lugd. Bat.
1692. 8. Deni-
que Bernardus Pez Tom. 2. anecdoto-
rum parte 2. pag. 51. ex MS. Salisbur-
genfi in lucem protulit Magillri Ga!-
teri
,
quem hunc Gvalterum Infulanum
effe fibi perfuadet
,
traSatum de SS.
Trinitate . Augufta: Vindel. 172 r. fol.
Vide laudati Pezii diff. ifagogicam
p.
XXII.
Gvalterus Cardinalis . infra
,
Winter-
bornus .
Gvalterus Catchepollus
,
Jufperitus An-
glus ,
cujus librum de conjlitutionibns
Antlice laudat Pitfeus
p. 846. ex Balei
XII. 42.
Gvalterus Cfttonus
,
aliis Gathonv.s
,
Lelando cap. 298. Chattodunus
,
Anglus
,
Ord. Minor. Papa: Clementis IV. Pce-
nitentiarius obiit Avenione An.
1 343.
Scripfit tefte Baleo V. 57.
Commentarios
in libros Sententiarum : Refolutiones Qux,-
Jlionum ,
Adverfus Aftroiogos ,
& De pau-
pertatc Evangelica . Eadem Pitfeus pag.
45
1 -
Gvalterus Ceptonus
,
Anglus Ord. Mi-
nor. cujus mhil nifi Commentarios in
IV. libros Sententiarum a Pitfeo pag.
846. memorari video : nec fortaffe er-
ret qui eundem cum fuperiore effe fu-
fpicetur .
Gvalterus five Gauterius Monachus Clu-
niacenfis poft Annum 1141. dc Miracu-
lis B. Virginis Mariz ad Monachum S.
Venantii libellus apud Labbeum T. 1.
Bibl. novae MSS. p. 650.
655.
Gvalterus de Conftantiis five Conflantien-
fxs ,
An. T182. Lincolnienfis apud An-
glos Epifcopus
,
deinde Archiepifcopus
Rothomagenfis ab Anno n84. ad 1208.
Vide Sammarthanos Tom. 1.
p. 580.
feqq. Ejus Epiflola ad Hugonem Dunel-
menfem ,
apud Rogerum Hovedenum in
fcriptoribus Anglicarum rerum a Camb-
deno editis . Alias ad diverfos memo-
rat Pitfeus pag. 263. fpeciatim ad Ra-
P dul-
Qb~) In Vita praemifia Iibellis contra Judtcos Sc
Tom. 2. de S. E. p.
1668.
BIBL. MEDI7E ET 1
14
dulpkum de Diceto & de peregrinatione
Rcgis Richardi
,
librumque fuper nego-
tiis Juris .
Gvalterus Cornutus Archiepifcopus Se-
nonenfis qui An. 1241. obiit . Ejus hi-
floria fufceptionis Coronx fpinex Jefu
Chri-
fii
,
quam Ludovicus Rcx aBalduino Im-
pzrii CPol. hercde obtinuit ac Parifiis re-
pcrtavit An. 1239. apud Audream du
Chcfne Tom. V. fcriptor. de rebus
Franc. p. 407. 411. Vide Bulau hift.
Academia: Parif. Tomo 3. pag. 170.
feq.
Gvalterus Conventrienfis (
apud Lelan-''
dum cap. 227. Convcntuenfis five Con-
ventrenfis ) fcripfit Memoriale
,
nve Hi-
floriam ab Origine Britannorum ad fua
tempora
,
five ad Annum 1296. MS. in
Anglix Bibliothecis. Vide Oudinum T.
3. pag. 610. Secutus eft Gualterus Gal-
fredum Monumcthenfem
,
Henricum
Huntingdunenfem
,
Marianum Scotum
,
Rogerum Hovedenum , &c.
Gvaltcrus Daniel
,
fub Ealredo Abba-
te
,
qui An. 1066. obiit
,
Monachus
Rievailenfis
,
Ordinis Cifterc. ipfe de-
funclus An. 1070. Ex fcriptis ejus a-
pud Lelandum cap. 170. memorantur
Ccntum fententix . Centum homilix . Epi-
flolx
,
juftum Volumen . De Virginitate
Marix & libri duo de conceptione ejus
contra Nicolaum de S. Albano Mona-
chum . Expojitio fupcr ,
MifTus efl An-
gelus Gabriel . Dc honefla virginis formu-
la . De onere jumentorum Auflri ,
Efaiaj
XXX. 6. libri duo . De vera amicitia
libri quinque . Eadem Balcus III.
3.
Pitfeus pag.
234.
Poffevinus &c.
Gvalterus Dijfxus ex Diffo Sudvolcia?
five Sudovolgix oppido Anglus
,
Carmc-
lita
,
demnclus circa An. 1403. Scripfit
tcfte Lelando cap. 450.
Commcntarios in
aliquot Pfaimos .
(
apud Pitfeum
p.
579.
& Poflevinum
,
in quofdam ex primis
Pfalmis colleclanea
,
maximc ex
Augufii-
no & Anfelmo . )
Contra Lolhardos &
Wiclefiftas . De fchifmate Ecclcfix ,
&
Sermonum libros II. de tempore & de
Sanclis . Eadem Trithemius cap. 6j6.
His Baleus VII. 26. addit Lctiuram Theo-
INF IMJE
logix . five ut Pitfeus pag.
579.
in Ma-
giflrum
Sententiarum : &
Quxfiiones ac
Dcterminationes varias . Epifiolas ad Ur-
banum VI. & Bonifacium IX. & ad Pra-
fides
Eccleflarum .
Gvalterus Duffeldins , Matthaeo Paris
ad Annum 1243. Sufeld
, Epifcopus
Norvicenfis , vir eleganter Utteratus
,
mo-
ribus
,
fama
,
genere pollcns . Idem Mat-
thasus ad Annum
1347.
refert qua^dam
ex Epifcopi illius Concione habita Lon-
dini cum portio fanguinis Chrifii in
Angliam mifla
,
ut ajebant Hierofoly-
mis , deferretur manibus Regis Henrici
III. publica & folenni pompa ad tem-
plum S. Petri Weftmonafterienfe .
Gvalterus Duri dentis
,
Theologus An-
glus
,
fcriptor commentariorum in Evan-
gelium Lucx
,
laudatorum Baleo XII.
27. Pitfeoque pag.
847.
Gvaltcrus Elvcdenus Granta? Girvio-
rum five Cantabrigia? bonis litteris &
rerum Aftronomicarum imbutus ftudio
compofuit Calendarium cum tribus cyclis
dccemnonalibus
,
ut refert Lelandus cap.
511. ex quo etiam apud Baleum XI.
28. decemnonalibus legendum pro decen-
nalibus
,
atque eadem menda expungen-
da apud Pitfeum pag.
847.
Gvalterm Emingforthcnfis
,
infra
,
Hem-
mingsfordius .
Gvalterus
Eflonus five Hefionus
,
vide
infra , Hcffodunus .
Gvalterus Eveshamcnfis five Eovesha-
menfis
, Monachus Anglus circa Annum
1240. cujus libellum de r.e
Mufica ( fi-
vc ut apud Pitfeum eft pag. 312. &
Balcum III. xoo.de
Muflca fpcculatione
, )
laudat Lelandus cap. 252. poft eximias
Boethii
,
Osburnique five Osberni Du-
rovernenfis & Richardi Abbatis Fonta-
nenfis Clarxvallenfifque de eodem ar-
gumento lucubrationes
.
Gvalterus
Exccflrcnfls Anglus Ord. Pred.
An. 1301. fcriptor Vitx Gvidonis
,
Comi-
tis Warvvicenfis
,
ut ex Balei X. 78.
Pitfei pag.
387. & Voflio pag.
495. Ja-
cobus Quetif Tom. 1. p. 492.
Gvalterus Flander
,
vide de Caftellio-
nc
, atque infra , de Infulis .
Gval-
L A T I N I T A
Gvalterus Gaicnius qui eft Cangio , a-
liis Calcnius de quo fupra .
Gvalterus Gisburnenfis allegatur a Mat-
tha;o Weftmonaiterienfi ad Annum 1291.
Vide mox Hemmingsfordius
.
Gvalterus Hemiingtonus Anglus
,
Mo-
nachus S. Albani . Vide infra Radul-
phus de S. Albano .
Gvaiterus Hcmmingsfordius
,
Canonicus
de Giffeburne
,
obiit An.
1347.
Lelando
cap. 296. Hemengoburgus fcnptor Chro-
nicorum de
gcfiis Rcgum Angli.e ab An.
Chrifti 1066. ad
1279. Prodierunt in
Tomo fccundo Thoma? Galxi . Oxon.
1687. fo!. Idem Gauthierus five IVaite-
rus
Emingforthenfis
,
cujus Hifioriam de
rebus Eduardi L II. & III. ab Anno
1273. ad 1308. idem Galeus novo To-
mo dare voluerat
,
ac novilume in lu-
cem protulit Thomas Hearne
(
a
) O-
xon.
1731. 8.
Gvaiterus
Hcffodunus
,
Pitfeo p. 468.
Hcfionus
,
Cangio
Efionus ,
Anglus Car-
melita circa Annum
1350. Ejus quxjtio-
nes dc aaima Lelandus cap.
404.
me-
morat .
*
Non ad aiium Gualterum
pertmere credo expontiones fuper uni-
verfalia
,
fuper librum prardicabilium
Porphyrii
,
fuper librum prxdicamen-
torum
j
fuper fex principia
,
& librum
periermenias
,
ficut & quxitionem. de
univerialibus
,
qua; omnia continet Co-
dex Taurinenfis
MS. Latinus
456. T.
2. Codicum MSS. Bibliothec£ Tauri-
nenfis
p. 107.
Gvaiterus Hiltonus
,
Carthufianus An-
glus circa Annum
1430. inter Myfticos
Theologus memorabiiis , inter cujus fcri-
pta Baleus VII.
83. iaudat Muficam
,
Ecclefia.fiicam
,
ponitque initium operis :
Qui
Jcquitur me
,
non ambulat in tene-
bris
,
qmbus verbis incipiunt libri de i-
mitatwne
Chrifii
,
qui ad Thomam de
Kempis referuntur . Et Henrico War-
thono judice
(
b
) cclebcrrimum iilud
0-
pus
,
non minus xquo fure
fibi
forfan
vin-
dicare hic Gvalterus qucat
,
quam Tho-
rnas Kempenjis
,
aut quivis aiius . Ex-
CO
Journal cfes Sav. T73 t. pa^. 131. De MSS.
CoJiabus vide Oudiu. Tom.
3. p. 443.
T 1 S L I B. VII. 115
tant enim in Bihiiothtca Lfnbcthanx L-i.-u
Codiccs MSS. & aiibi piures
,
qui trcs
priorcs operis i]\ius iibros
car&fikciaivtw
,
tituio Muficx Ecclefiaiticoe . Codicum ai-
tcr
,
Hiltoni nomen prx
fe
jcrt
,
iiinmque
ejufmodi opus confcrip/iffe ,
Bnleus
confir-
mat . Liber eidem Baleo memoratus
,
de
afcenjionibus fpirituaiibus & alter
,
fc
tla
fpiritualis ejufdem argumenti funt cum
fcaia
perfeciionis
,
five libris duobus de
vita contemplativa ,
ad mulierem quan-
dam devotam
,
quos Warthonus tefh-
tur Anglice non Latine ab eo fcriptos
efTe . Baleus tamen utriufque Latina af-
fert initia
,
notans prxterea foripfiflfe
ad Magifh-um Joannem
Torpe ,
dc con-
Joiatione in tentationibus ,
tum de uttiita-
tc reiigionis ,de communi vitaad Laicum :
Baculum contcmpiationis ,
ac de idoio Cor-
dis . De remediis contra tcntationes Car-
»»£, & de tolerandis imaginibus . De u-
tiiitate Reiigionis . Addit Pitfeus p.,624.
librum de orioine Reiigionis & aliumde
ejus prxrogativa . De cafiitate &munditia
jacerdotum . De modo fantle
vivcndi.
Hubertus Gvaiterus five Gvaiteri An-
glus ex Sarisberienfi Epifcopo Archie-
pifcopus Cantuarienfis ab Anno 1193-.
ad 1205. Vide Warthoni
Angliam Sa-
cram Tom. 1. pag. 114. Hunc Pitfeus
p. 273.
ex Balei III. 56. notat Confli-
tv.tiones Synodaies
,
& Sermones fcripfif-
fe & Epijhias contra Syivcfirnm
Girai-
d;>.m
,
additque luculentam habuilfe ora-
tioncm in Coronatione Rcgis Johannis A.
II97#
Gvaiterus Hunte
,
five Venanttus
,
An-
glus
,
Cmn-uta
,
defunilus admodum
fenex Oxonii 1478. Hujus fcripta apud
Lelandum cap.
577.
Trithemium & Pe-
trum Lucium in Bibliotheca Carmeli-
tica
,
Baleum VIII. 39.
Pitfeum pag.
66y. Simlerum in Bibliotheca ,
Po^evi-
num in apparatu
,
& Alegrium m pa-
radifo Carmelitici decans p.
?6i. hcec
funt : Enarrationes IV. Evangciiorum . A-
thrum in Synodo Fcrrarienji &
Fiorenti-
na , ubi Andorum nominc nunciunr. e
gtt
,
P 2
A.
(_h~) AufUrio ad UfTerium de S.icris &
Scriptu-
ris venuculis pag.
443.
Ji6 BIBL. MEDIJE ET INFIM7E
A.
1458. libris VI. Dc rebus in iifdem
Conciliis
geftis
Iibri duo . Dc proceffu
Concilii facri . Certamina Latinorum con-
tra Grxcorum articulos . Dc Ecclcfix au-
cioritate . De Pontificum Jurifdiclione at-
que univerfali Dominio . Dc cleri univer-
fali Dorninio . De prxcellentia Petri . De
prxflantia
Ecclefiafticx dignitatis . De re-
ligioforum prxrogativa . De fiatu fratrum
mendicantium . De rcgaiitate
Chrifti &
paupertate ejufdem . Contra mulieres do-
clrices . De focminarum communione . De
Ecclefix Symbolo . De Prxdefiinatis . Com-
mentarii in IV. libros Sententiarum . Le-
Bune Theologicx . Difputationes . Sermo-
nes XXVII. Abbreviationcs Pctri Come-
ftoris . Excerptioncs XII. Chronicorum
,
incip. Johannes
filius junior Henrrici . Hi-
ftoriarum epitome
,
incip. Ovidius Nafo
fic ditius
eft
quia . Tabula
,
five index
in Gvdclmum
Parifienfem de virtutibus
& de vitiis . Vocabularium Latinum . &
Dc vigore litterarum
,
incip. A
,
voca-
lir
,
aiiquando mutatur per .
Gvaltcrus Flander de Infidis . Supra
de Caftellionc .
Gvalterus alter de Infulis
,
Epifcopus
Magalonenfis
,
fi Henrico Gandavenfis
cap.
19. & Trithemio cap. 462. credi-
mus ,-ad petitionem Pra:pofiti & cleri-
corum Infulenfis Ecclcfiae fcripfit Com-
mentarium in Pfalterium . Sed commen-
tariorum in Pfalmos aucW non Gual-
terus fed Letbcrtus
,
Abbas S. Rufi , cu-
jus opus de floribus Pfalmorum ex Au-
gufhno , Camodoro aliifque
(
quod tri-
bus voluminibus in fol. MS. vidiffe fe
teftatur Oudinus )
Gualterus mifit ad
Robertum Pr^pofitum Infulanum
,
ut
ex Gualteri Epiflola facile probat An-
tonius Pagi ad Annum 1102. num. XI.
fq. Epiftolam illam vulgavit Mabillo-
nius Tom. r. Analecl. pag. 289. (
edi-
tionis nova*
p. 461.
)
Gvalterns de Jort% five Jorfius ( Joy-
ce
)
Angius Ord. Prard. circa Antiura
1308. Archiepifcopus Armachanus &
primas Hibernia? , fcripfit Summam Theo-
logix in IV. libros Sentcntiarum . Prom-
tuarium Theologix libris III. Qttxftioncs
varias , & de peccatis in gencre ac de pec-
cato origunli . Vide
Jacobum Quetif
Tom. 1. p.ig.
513. Baleum IV. 90. &
Pitfeum pag.
397.
feq.
Commentarius
in primos Pfalmos Davidicos
,
qui huic
ab Ambrofio de Altamura pag. 98. tri-
buitur, Gualteri efl Diffsei , de quo di-
xi fupra
p. 114.
Gvaltcruf Kellave five Kellanus An-
glus & Monachus Carmelitanus in Ce-
nobio Alvertonenfi , defunclus circa An-
num 1967. Vide Pitfeum
p. 501. qui
ejus Quodlibeta Theologica
,
Determina-
tiones
,
Scrmonefque memorat ex Balei
X. 41.
Gvalterus Abbas S. Martini
,
Laudu-
nenfis circa Annum 1148. cujus brevis
Epifiola ad Gerauldum Tornacenfem
Epifcopum iu Dacherii fpicilegio Tom.
2. pag.
445. ( editionis novx T. 3. p.
500. )
De hoc Gualtero vide appendi-
cem ad Guiberti Novigentini opera aS>
eodem, vulgata Dacherio pag.
547.
Gvalterus de Mauritania
,
Rhetori-
cam profeiTus in monte S. Genovefa?
,
denique Epifcopus Laudunenfis ab An-
110
11 55.
ad 1174. Vide Dacherium ad
Guibertum de Novigento pag. 819. feq.
&
833.
feq. Hujus Epiftolas edidit i-
dem Dacherius Tom. 2. fpicilegii pag.
459.
feq.
( editionis nova; T. 3. pag.
529. )
1. efl ad Gvilelmum^Monachum
,
de effeclibus Baptifmi per Miniftrum
qualemcunque : 2. ad univerfos fideles
,
retraftationem continens duriorum quo-
rundam quce de Chriflo
( a
)
& de m-
carnationis myflerio fcripferat .
3.
ad
Theodoricum qui negabat effentiam Dei
ubique adeffe .
4.
ad Albericum qui Chri-
iiv.m mortis metu contrifiatum inficia-
batur .
5. contra Petrum Abxiardum .
Hre Epiftolx occurrunt etiam in Bula'i
hiftoria Academix Parif. ad Annum
n20. De Epiftola ad Hugonem
,
Prio-
rem S. Victoris quam idem habet Bu-
laeus Tom. 2. pag. 64. fub nomine a-
lieno Gvilelmi de Mauritania
,
vide Our
dinum Tom. 2. pag. 1200.
Gval-
C«)
Adde PeziumTom. 1. anecdot. parte 1. pag. 328.
& diff. ifagogic, pag. LXXI.
LATINITATIS L I B. VII.
Gvalterus qui in Epifcopatu Magalo-
nenfi
An.
1108. Gothofredo
fucceffit filius
ejns :
Filius obfcquio
,
filius ojficio
,
Doblus & afiutus
,
per verfus clarus
,
acutus .
Magnus confilio ,
magnus & eloquio .
Vide Sammarthanos Tom. 3.
Gallise
Chrift. pagina 566. ubi non ferunt cum
Infulano hunc confundi a Trithemio
cap. 462. Certe cum Gualtero de Ca-
ftellione
,
fcriptore Alexandreidos
,
con-
fundi non debet
,
qui centum fere an-
nis fuit junior . Sed Trithemium non
valde il!o nomine reprehendendum, con-
ftat ex illis qua? fupra in Infulano .
Gvalicrus Mapes five Mapus
,
aut Ma-
pxus : Joanni Seldeno ad Fletam pag.
524.
Mapezius
,
Henrici II. Regis Sa-
cellanus circa Annum 12 10. Archidia-
conus Oxonienfis quem cum Gualtero
Calenio confundit Lelandus c.
157.
Car-
rnina ems rhythmica complura
,
quibus
mala Romana? curia: & Prslatorum vi-
tia peritrmgit
,
vulgata funt a Fiacio
in poematibus doc^orum piorumque vi-
rorum de corrupto Ecclefia: ftatu Bafil.
1546.
8. p. 13.3. 149. 152. feq. 8*. in
Joannis
Wolfii memorabilibus T. 1.
p.
430. 443.
Vide Polycarpi. Leyfcri hifto-
riam poefeos rnedii a:vi pag.
777.
feq.
qui & ipfe Qjterelam ad Papam
,
qua:
incipit : Tanto viro locutun
7
emendatio-
rem pag.
779. 784.
edidit cx MS. Co-
dice Biblioth. Academia: Lipfienfis . Car-
men in Romam
,
quod mcipit : Koma
mundi caput
efi ,
fed
nihil capit mundum
,
habet etiam Baleus III. 61. qui mter
illius fcripta refert pra:terea ha:c : de
fi-
de Trinitatis Carmen quod incipit : Mul-
tis a confratribus pridie rogatus . Aliud
de Maria Virgme : fed & Cambrix epi-
tomen
,
Topographix compendium . Com-
mendationes
(
Sylveftri
)
Giraldi
,
& in
Cificrcicnfes
Monachos .
Gvalierus S. Martini
,
fupra Abbas
Laudunenfis .
Gvalterus Mauclerc
,
five Malus Cle-
ricus
,
Anglus , ex Epifcopo Garleonen-
fis Monachus Ord. Pra?d. obiit Oxonix
117
An. 1248. Vide Picfeum pag. 848. &
Jacobum Quetit Tom. 1. pag. 120. feq.
qui notat litteras quafdam ejus legi in
Joan.
Henrici Heifteri opufculo de fuf-
fraganeis Colonienfibus & in antiquis
conftitutionibus regni Anglia:
,
Londini
editis 1672. fol.
p.
100.
Gvaltcrus de Mauritania
,
fupra Lau-
dunenfis Epifc.
Gvalterus ex Auftrali Cambria
,
five
Waliia Morganius
,
five Morganenfis ,
Ab-
bas Ordinis Ciftercienfis circa Annum
1219. cognitione rerum naturalium &
Mufarum elegantiorum cultu celebra-
tur a Lelando cap. 256. atque inde a
Baleo III. 65. & Pitfeo pag. 294.
Per-
hibetur carmine fcripfilfe de avibus cx-
terifque animalibus .
Gvalterus
,
Grammaticus in Studio
7
five Academia Ncapolitana
,
cujus obi-
tum luget Petrus Blxfenfis Epiftola
Gvaltcrus Archiepifcopus Panormita-
nus
,
fupra
,
Anglicus .
Gvalterus Panherus
,
five Parkerus •
Cornubienfis , Anglus
,
qui pra:ter Ser-
mones fcripfit oculum Sacerdotis ejufque
dextram partem ac finiftram . Vide Ba-
leum XII. 61. & Pitfeum
p. 848.
Gvalterus
,
five Gaherus de Brugis
,
Ordinis Minorum
,
Epifcopus Pitlavien-
fis
ab Anno 1271. ad 1306. quo exau-
cloratus a Clemente V. provocavit ad
Concilium
,
& membranam appellatio-
nis fecum tumulari in a:de fratrum
Minorum Piclavienfium
,
moriturus juf-
fit . Vide Sammarthanos Tom. 3. Gal-
liae Chriftiana: pag. 895.
feq. Texuit
,
iifdem Sammarthanis teftibus
,
MS. in
tabulario Epifcopatus
,
Catalogum Prx-
fultim fedis fux . Pra:terea Tabu.lam Theo-
hgix
,
five Tabulam originalium nomi-
nura fuper univerfam Scripturam
,
incip,
Abel
efi
nomen
fignifxcans
luclum . MS.
iu variis Bibliothecis
,
ut notat Wad-
dingus pag. 148. Commentarium in li~
bros Magifiri Sententiarum . Qiwdlibeta .
Quxfiiones difputatas . Sermoncs per An-
num . Rudimcnta pro Concionitoribus .
& Tra&atum de Pccnitcnti.t .
Meminere
Tri

mS BIBL. MEDI7E ET INFIM7E
Trithemius cap. 461. Svveertius p. 295.
& prxcipue Valerius Andreas in Bi-
bliotheca Belgica pag. 300. His adde
excerpta in fantdis Patribus
,
Auguflino
,
Gregorio
,
Hieronymo
,
Ambrofio ,
Htla-
rio
, Ifldoro ,
Origene
,
CaJJiodoro & a-
liis ; de quibus Oudinus Tom. 3.
pag.
5*5-
Gvalterus reciufus
,
Anglus ,
Augufh-
nianus circa Annum 1280. Scriput de
Mundi contemtu . De vita folitaria .
-&
Mcditationes
,
ut notant Baleus IV.
49.
& Pitfeus
p. 360.
Gvalterus Reginaldits
,
feu Raynaldus
,
Anglus
,
ex Thefaurario Regis Eduardi
II. & Epifcopo Vigornienfi Archiepi-
fcopus ab Anno
1313. ad 1527.
(a
)
Cantuarienfis . Nihil ab eo fcriptum re-
peritur pr^ter Conjlitutiones Ecclejiajii-
cas provinciales in Synodis Londmenfi-
bus atque Oxonienfibus . Vide Pitfeum
p. 420.
Gvalterus Rievallenfls ,
fupra
,
Gvalte-
rus Daniel
.
Gvalterus Prior S. Andrear in Scotia
circa Annum 1190. Vide Pezii anccdo-
ta T. 1. parte 2.
p.
337.
Gwdterus Teringtonus
,
nve Tyrinzton,
Anglus
,
Jurifconfultus
,
cu;us Cafv.s
quorundam Decretalium & Commenta-
rium in quafdam Conjiitutiones evoivii-
fe fe in monafterio Ramelienfi teftatur
Baleus XII. 6j. Eorundem fcriptorum
ex Baleo meminit Pitfeus p. 848.
Gvalterus Tervanenfls five Tarvanen-
fls
. Supra Gvalterus Archidiaccnus
,
&
p. 5.
Galbertus .
Gvalterus Venantius
,
fupra
,
Gualterus
Hunte .
Gvalterus Prior S. Vifloris Parif. fcri-
ptor quatuor librorum multa fcitu digna
continentium quorum exempla bma
MSta in Biblioth. S. Vicloris Parif. vi-
dilfe fe teltatus eft Launojus de varia
Ariflotelis foctuna cap. 3.
pag. zg.Con-
tra
manifcflas &damnatas etiarn in Con-
ciliis bxrcfes
,
quas Sophtjlx Abailardus
,
Lombardus
,
Fetrv.s Pidavinus
,
& Gil-
(
a
)
Henrici Warthoni Anglia facra T. i. pag.
n
7
.
bertus Forretanus
,
quatuor labyrtnthi Fran-
cix
,
uno fpiritu Ariflotelico
afflati ,
libris
Sententia-um fuarum acuunt
,
limant
,
ro-
borant . Vixit circa Annum 11 80. Vide
BuliEum Tom. 2. hift. Academ. Parif.
pag. 404. 629. Oudinum Tom. 2. pag.
1569.
*
Mabillonius in Anale6Hs pag.
54.
nov. edit. meminit libri hujus Gual-
terii
,
quem non Priorem
,
fed Abbatem
nominat
,
fcripfiife vero ait libros qua-
tuor contra quatuor labyrinthos Fran-
cise ,
idefl Abadardum
,
Petrum Lom-
bardum , Petrum Piclavienfem, & Gif-
pertum Porretanum
;
refert etiam ibi
fragmentum ex eodem libro defumptum
de Abailardo
.
Gvalterus Wtburnus
,
Anglus
,
Ord.
Minor. circa Annum 1367.
fcripfit en-
comium Clwiflipanc Virginis Carmme He-
xametro
,
ut notavit Lelandus cap.
331.
Addunt Baleus IV. 23. & Pitfeus
pag. 500. alia etiam
,
& Chrifti laudes
fcripfiffe carmine : profario autem fer-
mone Proprietatestenx ut habet Baleus
y
quod Pitfeus
,
proprictates terrce fancl.e
extulit .
Gvalterus Winterbornus Anglus Ord.
Pra?d. Eduardi primi (b) Anglia? Re-
gis ,
a Confiliis & Confeffor & R. E.
Cardinaiis S. Sabinae ad A. 1304. ad
1305.
Scripfit Summam Theologicam five Cora-
mcntarios in IV. libros Sententiarum
,
Qjtxflwnes
Theologicas & traclatum de
peccato originali . Poemata varia & Ora-
tioncs . Sermoncs coram Rege habitos
,
& ad Clerum exhortationes . Vide Ba-
leum IX. 85. Pitfeum p. 389.
feq. Ge-
org. Jofephi Eggs purpuram doclam T.
1. pag. 282. atque inprimis Jacobum
Quetif T. 1.
p. 496.
Gvalfaneus Flamrna
,
fupra pag. 15.
Galvaneus
.
Gvalterus de Vinofalvo apud Lelandum
cap. 207. non ahus eft a Galfredo de
quo fupra pag. 12. feq. & qui in viri
do^iffimi Zacharife Lundii Codice Gam-
fredtts ,
ficut etiam apud V. C. Her-
mannum ab Hardt Tom. V. Concilii
Con-
f^b") Guilelmuna primum male nomi.iat Lelan-
dus cap. 306.
L AT I N I T AT
Conftantienfis pag. 118. Hujus Gamfre-
di poetriam novam crudito commentario
laudati Lundii illuftratam poffidere fe
MS.
Hafniae
,
fignificavit mihi vir fu-
pra laudes Joannes Grammius
.
Gvalterus de Witlefey
,
Hiftoricus An-
glus
,
fsepius laudatus a Simone Gun-
tone & Simone Patricio
,
in hiftoria
Ecclefias Petroburgenfis
,
edita a Patri-
cio Anglice Lond. 1686. fol. Vide A-
cla Erudit. Tom. 1. fupplementi pag.
290.
Gvalterus
,
Tornacenfis Epifcopus .
Vide Mirad I. pag. 412. Cod. donatio-
num .
Gvaricus Anglus circa Annum 1249.
c.ujus commentarii in Ifaiam & Hiere-
rniam MSti Oxonia*
,
memorantur a
Jacobo Longo Bibl. Biblicce
p. 756.
Gvarinus ex Abbate Pontniacenfi Ord.
Cifterc. Archiep. Bituricenfis
,
defunclus
A. 11 80. Vide Pagium ad An. 118 1. n.
XI.
Orderici Vitalis Carmen in Abba-
tem fuum Gvarinum Uticcnfem A. 1137.
defun&um
,
rn Du Chefnii Normanni-
cis libro XIII. hift. Ecclefiafticai Orde-
rici p. 910.
Gvarinus ex nobili familia Guarina
,
Veronenjis
,
Emanuelem Chryfoloram qui
An. 1415. in Concilio Confiantienfi o-
biit , CPoli audivit per quinquennium
,
reverfurufque in Italiam
,
capfas duas
librorum MSS. in duabus navibus lo-
cavit . Cum altera venit
,
fed dem?r-
fam alteram
,
perditis tantis thefauris
librorum audiens
,
nofte una
,
fi fides
Pontico
, (
a
) canus totus factus eft
prae dolore intolerabili . Docuit deinde
Graxas Latinafque htteras Venetiis pri-
mum
,
hinc Ferrariae
,
Veronx etiam
ac Tridenti
, tum Florentice : difcipu-
los na£>us clarillimos
,
ipfe inter feli-
ces inftauratores litterarum nomen exi-
CO
Ponticus Virunius in vita Chryfolorae &
Guarini
,
praemiffa erotematibus Chryfolora;
,
Fer-
rar. 1509. 8.
{b^Jani Pannonii
,
Quinqueecclefienfis Epifco-
pi panegyricus lectu dignus & amoenus praecepto-
ri Guarino fcriptusCarmine heroico
,
tamiliamdu-
cit in ejus poematibus
Venet.
1553.
8.
IS L I B. VII. n
9
mium promeritus
, obiit Ferrariae Anno
1460. nonagenarius
,
cum jam bis deci-
mi tangens confinia lufiri non pede,non 0-
culo
,
non
fenfu debilis ullo
purpureum cla-
ra fervajfet voce colorem
,
ut de eo Januj
Pannonius
(
b ) Ex duodecim
ejus li-
bens
(
c
)
celeberrimus Baptifta
Guari-
nus
,
de quo mox . De Guarino patre
autem praeter Ponticum
,
Janumque
,
& Trithemmm cap. 807. Voffium
,
a-
liofque confulere iuvabit Diarium eru-
ditorum Italia: T. XII. pag.
352. &
Tom. XIII. p. 406. fq. atque lllutlris
Scipionis Maffei Veronam illuftratam.
parte 2. pag. 131. feq. Mihi fatis erit
fcripta ejus breviter referre
.•
1. Epitome erotematum Grammaticx
Grxcx Emanuelis Chryjolorx
,
edita cum
commentariis
,
five ut ipfe vocat
,
de-
clarationibus tumultuariis Pontici Viru-
nii . Ferraria: 1509. 8. Vide Diarium
eruditorum Italia? Tom. 24. pag.
279.
feq. Guarinum a Chryfolora quando-
que diffentire notat H. Stephanus de
infidis Qvxcx linguK magiftris
p. 157.
2. Epijiola ad ] acobum Fabium
,
cla-
rum JCtum Veronenfem
,
cum laudi-
bus & elogiis prseceptoris fui Eman.
Chryfolorj:
,
ex quibus epitaphium ejus
refcrt Mabillonins
p. 181. Mufei Itali-
ci.
3.
Latina verfio X. primorum libro-
rum Strabonts
,
juffu Nicolai V. fufce-
pta
,
& poft ejus mortem dicata Jaco-
bo Antonio Marcello
,
S<natori Vene-
to . ProJht Kom. 1470. Spirce
1472. fol.
ac deinde fa?pius . Libros Strabonis fe-
ptem pofteri' res vertit Gregorius Ti-
phernas , de quo fupra
p. 101.
4.
Verfio Latina Plv.tarchi
de diffe-
rcntia affentatoris & amici
,
(d) & pa-
rallelorum minorum
,
& de liberis edu-
candis
.-
nec non Vitarum Numi
, A-
lexandri
,
Csefans
,
Fabii
,
Marcelli
,
Phi-
mea nec lyra dignius ullum
Ante fonet
,
quam quo dtdicit crefitare magi'
Jiro.
(O
Janus Pannonius pag.
33. hiffenx jttxta
fa~
cies tua fanila propago .
C<0
Diarium erudiior. Italiaj Tom. XII. pag.
361. & 358.
feq.
120 BIBL. MEDI7E ET INFIMJE
Philopcemcnis , Flaminii , Lyfandri , Syl-
Ix
,
Eumenis , Nicise
,
Craffi , Dionis
,
ac Bruti : fed & Homeri vitam
,
quae
intcr Plutarchi fcripta legitur
,
& E-
vagoram Ifocratis . De quibus dixi in
Biblioth. Graeca lib. IV. cap. III.
5.
Comparatio Scipionis & Caji Julii
Cafaris quem Scipioni Guarinus praefe-
rebat
,
contra Pogii Florentini fenten-
tiam . Nec tamen idco denerunt effe a-
mici qui antea , neque enim
,
inquit Po-
gius
,
disjuntlio fententiarum debet amicos
disjungere
,
citm liceat diverfa fenttre fal-
vo jure amicitix .
6. Inve6tiva fub Andrex Agafonis 110-
mine adverfus Georgium Trapezuntium
quem primas litteras docuerat . Vide
Diarium eruditorum ItaliaeTom. XVI.
pag.
4i<V439-
fe<l-
7.
Epijiolx
,
Orationes & Carmina
,
laudata Trithemio cap. 807. confer quae
de illa annotantur in Diario Veneto
eruditorum Italiae Tom.XII. pag.
363.
3
6
9-
8. Vocabularius breviloquus cum ar-
te diphthongandi five libello de ditlio-
nibus qi>.£ cum diphthongo fcribuntur
,
&
de acccniandi arte & punilandi . Bafil.
1478. 1480. Colon. 1486. foi.
9.
Injiitutio ad Hicronymum filium .
10. Notae in Valerium Maximum &
Ciceronem de amicitia
,
& Orationem pro
Sex. Rofcio .
ir. Carmina de Polyfemis & Vocabu-
lorum differentiis .
12. Vita Platonis & Arifiotclis .
13.
De Catullo per Guarinum reflitu-
to dixi lib. 1. Bibliotn. Latinae cap.
5.
neque praeteriri debet hoc de eo Sabel-
lici (a) teftimoniurh ,
laudatum quo-
que in Tom. 13. Dfarii Veneti
p. 406.
Catulhtm municipem fuum
,
fitu & fqual-
lore confeiium ,
lucemque cx diuturnis te-
nebris rejormidantcm
,
ita abjierjit
,
ut
fi-
ne majorc rubore in publicum cxire non
dubitarit . Majus etiam efl quod de Gua-
rino fubjungit : Profuit iile eximia eru-
diticne multis : fed
morum fanciitatc opti-
moque vivendi injlituto non paucis . Alia
C a ~) Dialog. de Lat. Linguae reparatione Tom. 4.
in ejus laudem merito congefla a prae-
ftantiflimo Balio in Lexico .
*
Ex Epi-
ftolis Guarini nonnullae vulgatae funt
in colleclione Epiflolarum Francifci Bar-
bari ab Emin. Angelo Maria Quirino
adornata . Vitam Coriolani ex Plutar-
cho ab eo verfam fervat MS. Codex
Bibliothecae Malateftarum Caefenaten-
iis . Codex MS.Bibliothecae Univerfita-
tis Taurinenfis Cod. <5oi. Latinus fer-
vat adhuc ineditam Guarini hujus Epi-
ftolam ad Blafium Guafconem de Pog-
gio Florentinum . In commentariis de
rebus geftis Nicolai V. Papae vernacula
lingua a Vefpafiano quodam confcri-
ptis
,
legimus Guarinum ex commiffio-
ne Papae Iliadem Homeri ex Greco ver-
tifle . Scripfit & vitam S. Ambrofii Me-
diolanenfis Epifcopi
,
vel potius illam
ex Graecis a fe colleclam Alberto Sar-
tianenfi praefcripfit . Extat praefatio illa
ad Albertum in colleclione quarum-
dam Epiftolarum Guarini apud Marte-
ne veter. Monum. Tom. III.
In Codice MS. apud amicum meum
fingularem RR. Marcium Micheli Ma-
joris Ecclefiae Lucanae Canonicum extat
ejufdem Guarini ad Marchionem Fer-
ranae Oratio pro revocatis in gratiam
inimicis : Incipit : Tuis ex rebus &c.
Extat ibi pariter ejus Oratio pro quo-
dam pra?tore
(
fcilicet Viclorio Braga-
dino Veronenfi Poteihate
)
cujus Ora-
tionis meminit Diarium Eruditorum
Tom. 12. pag.
363.
Incipit : Memini
,
Prxtor amplijfvme &c. Tertium eft ibi
ejufdem Guarini Epithalamium in
Ja-
cobum Perficum & Catharinam Pere-
grinam . Incipit : Fuere nonnulli &c.
Eft infuper a Guarino fcriptum pro-
cemium ad jus municipale Vicentinum
,
in quo mira praedicantur de praetura
Francifci Barbari . Jus illud typis pro-
diiffe tefratur Emin. Cardinalis Quiri-
nus in fua Diatriba praeliminari ad E-
piflolas Barbari pag. CCII. quamquam
in edito Guarini nomen non legitur .
Adduntur in MS. Codice Bibliothe-
coe Riccardianae : Judicium de Herma-
phro-
Opp. pag. 326.
LATINITATIS L I B.
phrodito Antonii Panormitcs . Verfus pro auclore Paficris
Satyris Juvenaiis exponendis . Oratio in
funere
Eleononc EJlenfis . Epijiola
,
& e-
legi . Vocabula Servii fuper
JEneide . Ver-
fus de dijfercntiis . Excerpta . Contracius
pro Comite Jacopino . Vide ejufdem Bi-
biiothecx catalogum pag. 225.
Baptifla Gvarinus Veronenfis
,
Guari-
ni liberorum (
a
)
minimus clc Jiirpc vi-
rili verum qui
Longe alios fratres tantum Baptifla ve-
rendos
Antevenit
,
quantum reliquis intermicat
ajiris
Sirius
Cum magna laude pofl Parentem do-
cuit humaniores litteras Ferrariae
,
cla-
rus adhuc An.
1494.
cum Trithemius
iibrum fuum de S. E. conderet
,
qui
virum patre non infcriorem celebrat cap.
910. Diem obiit Venetiis An.
1513.
Scripta ejus quae comperi
,
ha:c funt
:
Modus & ordo doccndi & difcendi :
Heidelberg. 14S9.
4.
Argent.
15 13.
8.
a quo nefcio quam vere tanquam di-
verfus liber refertur de modo & ordine
dicendi ac differendi ,
apud Onufrium
Panvinium libro fexto Antiquitatum
Veronenfium pag. 165.
Ex carminibus ejus fola pauca illa deli-
ciis Poetarum Latinorum Italorum Gru-
terus interferit Tomo 1. pag. 1224.
1229. quaein laudem Jani Pannonii fcri-
pfit
.
Reliqua apud Trithemium Onufrium
ac Gefnerum memorata
,
Opus diaJogo-
rum de fetla Epicurea
,
de regno admini-
flrando . Orationes & Epijiola: . In faflos
Ovidii . In Epijiolas Ciccronis . In Lu-
cani Pharfaliam . In Catullum a Baptifla
Gvarino emendatum expofitiones Jlle-
xandri Gvarini
filii
,
Venet. 1 521. in Ei-
blioth. Barberina . Latine ex Graecover-
tit Orationes quafdam Demofihenis &
Dionis Chryfojiomi
, tum Agefilaum Xe-
nophontis^ & Orationes quafdam Grego-
rii Nazianzent .
Omitto dicere de aliis Guarinis ju-
nioribus
,
ut de Baptifia
,
pronepote
,
Tcm. III.
VII. 121
fidelis
,
inter principcs
Italici carminis nobili , & defuncl-o Ve-
netiis An. 1613. £tat-
75- de cujus vi-
ta & laudibus praeter Niiferonum
,
T.
25. memoriar. eruditarum
p. 172. Nic.
Comnenum Papadopoli Tom. 2. hifio-
ria.' Gymnafii Patavini
,
Apofiolum Ze-
num in Mufeo Minervae Venetae Tom.
1. p. 74.
feq. aiiofque adire juvabit no-
biliffimum Virum Joannem Ulricum
Kccnigium in vita Guarini fcripta Ger-
manice & pramxa Metaphrafi felici am-
pliffimi Brokefii noflri
,
qua Guarini
poema de infanticidio Herodis pulcher-
rimo metro Germanico expreflit . De
Alexandro Gvarino tertio
,
cujus Apolo-
gia Ca?faris lucem vidit Italice Ferra-
riae 1692. De Guarino Guarini
,
cujus
placita Philofophica prodiere Parif. 166$.
Juiio Cxfare Guarino
,
Graxarum litte-
rarum profeffore Bononienfi circa An-
num 1699. qui Panegyricum Graece ac
Latine fcriptum edidit . De Petro Gua-
rino auclore Gramtnaticae Hebraicae
,
Lexicique Hebraici & Chaidaici , defun-
&o Parif. An. 1790. Sixto Guarino, cu-
jus elogia & carmina exfcripta typis
,
Brixiae An. 1644. De Mtchaele Angelo
Guarino &c.
*
Praeter ea multa
,
qua:
Guarinus ifle fcripfit
,
& hinc inde e-
vulgata funt
,
vel faltem a multis in-
dicata , nefcio an aliquis litteris prodi-
derit fcriptam ab eodem authore epi-
fiolam nomine Eleonora* Aragoniae Fer-
rarienfis Duciffa' ad Magnificum & Am-
pliffimum Virum Diomedem Caraffam
Comitem Magdaloni , & Regium Con-
filiarium pramxam Opufculo ejufdem
Diomedis de Officiis regentis
,
& boni
Principis
,
quo MS. fervatur in codice
Bibliothecae Canonicorum Majoris Ec-
clefiae Lucenfis
,
illud mihi defcriben-
dum curavi
,
fuo mox tempore evul-
gandum
.
Gvarinus 'Molinxus . Infra
,
Gviardus
.
Gvarncrius
,
Abbas Resbacenfis
,
Ord.
Benedicl. in dicecefi Meldenfi Gallur
,
fcriptor vitae primi Abbatis Rcsbacen-
fis, Aglii , difcipuli S. Columbani . Vi-
Q_
de
Qa") Fratres
Baptiftse, Auguftinus, Hieronymiis
,
Gregonus , Emanuel & Leor.dlus .
i22 BIBL. MEDI
de Mabillonii Acla Sanclor. BenedicTin.
T. 5. p. %.
Gvar?ur:is Bcrnius
,
infra Gverncrus .
Gvamcrus five Wamerus aut IVarmer
,
ccgnon*. ie Homiliarius natione Anglus
,
Monachus Weftmonaflerieniis
,
Ord. S.
BenedtcTi
,
circa Annum 1092. a Pitfeo
pag. 191. confunditur cum longe junio-
re Auclore Fafciculi temporum Carthu-
iiano
,
de quo infra
,
Wernerus Rcele-
vinck . Idem Guarnerus prxter Homi-
lias traditur etiam a Pitfeo fcripfiffc
dcflorationes fanflorum Patrum
,
editas Ba-
filea? An.
1494.
Sed Boftonus Burienfis
& Baleus X.
39.
nihil ei prster Homi-
lias tribuunt..
Gvarnerus de Rochefort five de Rupe-
forti
,
ex Abbatc Claracvallis
,
Ordinis
Ciftcrcienfis , Epifcopus ab Anno 1192.
ad 1199. Lingonenfis idem cum Garne-
rio de quo Alberici locum attuli fupra
pag. 19. & de quo utique mcntionem
Sammarthani faciunt Tom. 2. pag. 663.
De fermonibus cjus
,
five quos Bernar-
dus Tifferius vulgavit Tom. 3. Biblio-
th. veterum fcriptorum Ord. Cifterc.
pag. 75.
feq. five quos MStos vidifTe fe
teifatur Oudinus Tom. 2. pag. 1620. u-
na cum ejus DiftinElionibus
,
five libro
qui Angelus infcribitur
,
nihil habeo
praeterea quod adjungam .
Gvarncrus
,
S. Vitloris Parifienfts Ca-
nonicus & Sub-Prior circa Annumuyo.
fcripfit opus Gregorianum
,
five allego-
ricas explicationes rerum Biblicarum
,
colleclas ex libris &. verbis Gregorii
Magni Papae , editas a Joanne Picardo
,
Canonico S. Vicroris
,
Parif. 1608. 8.
De Codice MS. quingentorum annorum
qui Parifiis in Biblioth. S. Vidroris fer-
vatur , vide eundem Oudinum Tom. 2.
pag. 1568. De aliis quibus placuit eun-
dcm laborem in Gregorii I. fcriptis in
ufum vertendis fumere
,
dixi fupra pag.
Gvarnrus
,
infra Gverricus .
Gudini P!antlumrhythmicum circaAn.
1000. effufum Roberto Gallire Rege
,
fu-
per morte Conftantii monachi Luxo-
vienfis edidit Mabillonius Tom. III. A-
E ET INFIMjE
nalect. pa.
537. (
cdit. novrc pag.
217.
)
qui incipit.-
Ergo plange
,
pium Cantor moduland»
Magijlrum
Hacienus tetendi lyram
Muficx per
fc-
mitas &c.
Ccclum
,
JielU
,
terra
,
marc
,
homincs
ac bejiix
Ad lamentum hujus rhythmi auditum
extendite
,
Et Conftantio Sophijix
fidos
plantlus
reddite &c.
Gvelpedalns Philofophia: & Mathema-
ticarum artium firenuus cultor , lauda-
tus Lelando cap.
483.
fcripfit librum de
aggregatis
,
& alium de compofitione con-
tinui ex non quantis . Denique librum cui
titulus Univcrfalia .
Gverncrus
,
Wemerus
,
Bernerus &c.
Gvernerius Bernius Eugubinus
,
au£tor
Chronici Eugubini ab An.
1450. adi472.
quod ex Codice Biblioth. Vaticana? pri-
mus in lucem protulit laudatiffimus
Muratorius Tom. XXIII.
( XXI.
)
the-
fauri fcriptorum Italia.' Mediolanenfis .
Gvernerus five Gverricus de S. Quin-
tino
,
Magifter Parifienfis
,
Ord. Pra?d.
defunclus An.
1245. ^e
l^o Jacobus
Quctif Tom. 1. pag. 113. feq. & de Com-
mentariis ejus in Provtrbia
,
in Cantica
,
librum Sapientix
, Ecclefiafticum & Pau-
li Epifiolas . Nam poJiilU fuper Pfalte-
rium
,
Tornaci MSts
,
ab aliis ad Gver-
ricum Igniacenfem referuntur
,
qui Tor-
nacenfis Scholae Magifter fuit
,
de quo
mox infra .
Gvemo Monachus S. Medardi
,
Suef-
fionenfis
,
in ultimo Confelfionis arti-
culo falfarium fe confeffus Gaufrido Ab-
bati S. Medardi, poftea ab Anno 1131.
Catalaunenfi Epifcopo
,
& inter cxtera
,
quxper diverfas Ecclejias figmentando con-
fcripferat ,
Ecclejiam B. Audoeni & Ec-
clcftam B. Augufiini de Cantuaria adul-
terinis privilegiis fub Apofiolico nomine
fe
muniffe ,
lamentabiliter pocnitendo afferuit .
Quin & ob merccdem iniquitatif quxdam
fe
pretiofa omamenta recepiffe confej]us
efi ,
& ad B. Medardi Ecclefiam detulif-
fe
. Hsc iEgidius Ebroicenfis Epifcopus
v
Epi-
LATINITA
Epiftola ad Alexandrum III. Papam a-
pud H.
Warthonum prxt". Tom. 2. An-
glis Sacra' p. V. Cujus teftimonio cur
fidem ncgem non video
,
etiam infpe-
£tis iis qua? in utramque partem difpu-
tata funt : in contrariam quidem a Pe-
tro Couftant in Veterum Codicum Vin-
diciis confirmatis p. 683. feq. & pro fi-
de hujus narrationis in memoriis Jitte-
rariis Trevoltinis An. 1716. pag. 501.
feq.
Gverricus & ex Canonico Tornacen-
fi , Scholse Magiftro
,
Monachus Cifter-
cienfis & circa Annum 1 140. difcipu-
ius S. Bernardi
,
atque inde Abbas I-
gniaccnfs in dioecefi Remenfi
,
defun-
ctus An. n
57. 19. Aug. AucTor fer-
rnonum
,
qui poft primam Joan. Gagnxi
editioncm (a) Parif. 1539. 8, repeti-
tam ibid.
1547.
8. & a Joan. Coftero
emendatam Antvverp. 1546. dcinde a
Jacobo Mcrlono & ab Horftio & Ma-
billonio plus fimplici vice vulgati funt
cum S. Bernardi fcriptis , ut dicere me
memini fupra Tom. 1. pag. 616. Vere
aureos ac meliitos vocat Combefifius
,
qui
eifdem locum dedit in fua Bibliotheca
Ccncionatoria . Exftant quoque in Bi-
bliotheca Patrum Colonienf Tom. XIII.
ex editione
Joannis Cofteri
,
& in Lug-
dunenfi T. XXIII. & feparatim Lugd.
1630. edente Mauro Raynaldo
,
Bene-
diclino : & Gallice Joan. Gagnaro inter-
prete Parif.
154.7..
Epijiolas quoque hu-
jus Gverrici memorat Trithemius cap.
588. Sanderus pag. 105. Biblioth. Bel-
gicce , Pojlillas
fuper Pfaiterium
,
MStas
Tornaci 2. Vohnn. m fol. Longe plura
Carolus Vifchius in Biblioth. CiuV.rcien-
fi pag. ijt. in Evangelium Matthxi
,
in
Pauli
& in
Ca/jonicas Epijlolas
,
nec non
tracratum de languore animx amantis .
Gveyrrdus
,
vide Gebhardus .
Gviardus
,
Wiardus
, etiam Godefri-
dus
,
Gvido & Gilo de Lauduno
,
ex Can-
cellario Acad. Parif. An. 1238. Epifco-
pus Camcraccnfis , defuncius An. 1248.
(rt) Vide Riv«ti opera Tom. 3. p2?. 677. r.a!>.
Reum Tom. 1. cle S. E. pn». 4.00. Mich. MaiUaire
Tom.
3. Aanr.k typogragh. j>ag.
677.
T I S L I B. VII.
12]
Ejus fcripta funt : de Ofxciis Divinis
five Ecclcfaflicis & de
ojficiis Sacerdo-
tum . Dialogus de Creatione
Mundi . Surn-
ma de adminiflratione Sacerdotum . De Ser-
monibus ejus vide fi placet
Oudinum
T.
3. j», 127.
Gviardus
(
b
)
ds Mctdins
,
fivc Moli-
n£us
,
Presbyter & Canonicus & ab A.
1297. Decanus S. Petri Arienfis
,
Epi-
fcopatus Tervanenfis in Gallia
,
Latine
quidem non fcripfit
,
at ex Latino
,
&
ex Petri Comeftoris hiftoria Scholaftica
Gallicc- ( en Roumance ) vertit libros
hiftoricos Bibliorum
,
qui in Biblihthe-
cis Gallise
,
Regia praefertim MSti plu-
ribus exemplis reperiuntur
,
de qua ver-
fione prster Oudinum Tom.
}.p. 623.
Jacobum Longum in Bibliotheca Bibli-
ca
,
& Richardum Simonem libro fe-
cundo hiftoria: Criticae Novi Teft. cap.
28. confuli poterit aucior duarum dif-
fercationum
(
c
)
Gallice editarum Pa-
rif. 1710. 12.
Gvibertus
,
Gviibcrtiif ,. Gvidbertus
,
Gvithbertus
,.
IVibertus
,
Gisbertus . fupra
,
Gilbertus .
Gvibertus
,
Anti-Papa ab An. 1088.
ad 1101. de quo fupra , in Clcments
III. Tom. 1. pag.
393.
ubi diciis ad-
de plures hujus Gvibcrti Epiftolas con-
fcrvatas in Udalrici Babebergenfis Codi-
ce Epiftolari
,
apud V. C. Joannem
G'-'orgium Eccardum in Corpore fcri-
ptorum modii a'vi Tomo 2. pag. 176*
feqq. 184. feqq. Ab hoc nomen habet
Gvibcrtina ha*refis apud Urfpergcnfem
,
aliofque illorum remporum fcriptores
,,
ficut Henriciam ab Henrico IV. Impe-
ratore .
Gvibcrtus BriftcIIcnf.s
,
infra
,
Somerfe-
tenfts .
Gvibertus
,
Abbas Gemblaccnjis
,
cu]us
n. 1 rrationem de cxufiionc Gcmblaccnjis Alo-
n.-'J.c:ii An. 1137. fcnptam a Mor.acho
adhuc & juvenc
,
decerptamquc ex e-
jus Epijiolis vulgavit ex Ca^iareo Codi-
ce Lambecius Tomo 2. p.. 904. 907.
Q_
2 Non
(_b~) Hic Gv.uinitf Molinx-.ts dieitur Warthono
pa^. 46 > «! UiTiruim de ScnptLwis vernaculis .
(Vj aU-.i.. lic. tle Trevoux A. 1711.^.12.^9.
i24.. BIBL. MEDIJE
Non diftinguendus hic
,
ut fit apud
Cangium
,
a Gviberto
,
cognomcnto Mar-
tini : ita didlo
,
quoniam S. Martini
Turonenfis
,
gloriofi prafulis cultor
,
non-
nulius imitator
,
operumque illius tam ver-
bts quam fcriptis fiudiofus commendator
fuit
,
ut de eo tradit Hervardus
,
Leo-
dicenfis Archidiaconus
,
in Epiflola ad
G. Canonicum Laudunenfem
,
edita a
Mabillonio Tomo 2. Analect. pag. 538'.
(
editionis novae pag. 481. Ad hanc E-
piftolam idem Mabillonius ex Chroni-
co Gemblacenfi notavit , eum iri facer-
dotio vixiffe Annos LXIII. & amplius .
Abbas Fiorinenfis fuit ab Anno 1188.
& Gemblacenfis An.
1194. diem obiit
An. 1208.22. Febr. non multum minor
nonagenario . Vide Oudinum Tomo 2.
pag.
1593.
Plura de ejus fcriptis lauda-
tus Mabillonius diclo loco
,
qui inedi-
tas ejus lucubrationes refert in itinere
Belgico fe reperiffe in tribus Volnminibus
plures Epijiolas pratcipue
,
quarum et-
lam nonnullarum adfcribit argumcnta :
in iliis denas ad Hildegardim cum Hil-
degardis refponfionibus : tum libros qua-
tuor dc vita & miraculis S. Martini
,
ad
Philippum
,
Colonienfem Archiepifco-
pum
,
rhythmis
,
five verfibus^ Leoninis .
De S. Gviberto
,
Ordinis Benedicrini
Monafterii Gemblaccnfis conditore
,
qui
An. 962. obiit
,
videnda AcTa- SancTo-
rum Tom. V. Maji 23. pag. 259.
feqq.
Gvibertus
,
nobili loco natus Gallus
,
Bcllovaccnfis ex Monacho Flaviacenfi
S. Geremari , Ordinis BenedicTini
,
Ab-
bas ab Anno 1104. Novigentinus Dice-
ccfis Laudunenfis
,
diem obiit A. 1124.
Scripfit ipfe Vitam fuam
,
in qua pag.
477.
fatetur pr^cipuum fe ad facrarum
litterarum fludia incentorem habuiffe
Anfelmum
,
Cantuarienfem poftea Ar-
chiepifcopum . Vita hcec obvia eft inter
Gviberti Opera
,
qux Lucas Dacherius
in lucem emifit Parifih 1651, (a) fol.
hoc ordine :
C
a ") Apud Oudinum Tomo 2. pag. 1020. vitiofe
excufum
1450.
Qb") Non in Jobum
,
ut calami errore apud Ca-
veum in Hiftoria- Lit. Scriptorum Ecclef. ad An-
num n.oi.
ET INFIMJE
1. Prologus libris in Genefin pramiif-
fus
,
dignufque ledTu
,
quo ordine Sermo
fieri
debeat
,
pag. 1. ad Bartholomxum
,
Epifcopum Laudunenfem .
2. Moraiium in Geneftm
,
( b
) Gregorii
Magni fcriptorum exemplo
,
libri X. p. 9.
3.
Tropologiae in Prophetas
,
in Ofeam
libri III. pag. 182. ad Magiftrum Nor-
bertum : & in Amos
,
pag. 224. ac La-
mentationes Jeremix
,
pag.
243.
4. De incarnatione
,
adverfus Judaos
,
libri III. ad Bernardum Decanunr Svef-
fionenfem pag. 264. Oppofitus hic liber
fpeciatim biafphemiis Joannis
,
Comitis
SveiTorum . Vide qure Gilbertus ipfe in
vita fua pag. 518. fq.
5.
Epiftola de buccclia Judjc data
,
Joh.
XIII. 26. & de Veritate Dominici Cor-
poris pag. 282. ad Sigefridum
,
S. Nico-
iai Priorem .
6. Dc laude S.Marix liber, pag. 287.
fubjunclo rhythmo ad B. Virginem &
S> Johannem Evangeliftam
,
p. 309.
7.
Opufculum de Virginitate
,
pag. 311..
a Juvene compofitum .
8. De Sanidit
&'
de pigr.oribus Saniio-
rum
,
ubi de dente a Chriflo novenni emif-
fo
,
quem habere fe ajebant Monachi
( c
)
Sammedardenfes , & de aliis facris
reliquiis
,
& circa eas fraudibus
,
libri
IV. pag.
527.
ad Odonem Abbatem S.
Symphoriani . Confer Natalem Alex.
Sec. XI. & XII. Tom. VI. pag.
517.
feq. edit. in fol. & Rich. Simonis (
Mr.
de Sainjore
)
Bibliotheque Critique II L
32.
pag. 348. feqq.
9.
Gefia Dei per Francos
,
five Hifio-
iije Hierofolymitanx
,
cui ipfe quidem.
Gvibertus praefens non adfuit , libri VIII.
ad Lifiardum
,
Svemonenfem Epifco-
pum
,
pag.
367. In Bongarfii editione
libri tantum feptem numerantur
,
quia
feptimus & odTavus ipfi unus liber efi
,
fed in veteri MSto membranaceo
,
quem
nadTus fum ex audTione Gudiana
,
per-
inde
,
nt in Dacherii editione liber o-
&a-
£0
Eorum libelius, qui fuper clente hoc & San<
ftorum loci iniraculis ad\itat
,
ciutur a Gviberto
pag. 358. Confer
, fi placet
,
Dacherii notas pag,
575.
feq^
LATINITAT
ctavus incipit ab his verfibus pag.
538.
edit. Bon^arfiana; Tom. 1. p,eftor. Dei
per Francos : Hucufque Mufa
,
pcr fru-
tetla veprium &c. Caeterum profa non
verfu (
a
)
fcriptum opus decurrit
,
quod
Guibertus poft generalia qua?dam de Ma-
humedis fecta
,
& de corruptis Grarco-
rum moribus repetit ab Anno Chriiti
1095.
perducitque ufque ad Annum 1 1 12.
teiiatus ea qure fcripfit fe a viris omni-
rnoda prxditis finceritate conrperiffe . A-
nonymo ufus & Roberto
,
qui ambo fami-
liam ducunt in prsclara -fylloge Bon-
garfii
,
titulum etiam a Guiberto mu-
tuati . Cafparis Barthii in hos libros no-
tae exftant in Joan. Petri Ludevvig re^
liquiis MSS. & diplomatum T. 3. pag.
406. 487. una cum ejufdem gloffario pag.
487. 499.
Quem fub libri noni titulo de
geftis Anni 1112. ab alio editi auclore
fubjunxit Dacherius pag.
453.455.
eun-
dem Bongarfius quoque pag.
559.
560.
fed extrema parte mancum vulgaverat
.
10. De vita fua five Monodiarum libri
III. pag.
456.
liber primus qui proprie
de vita Guiberti eft , ad Deum oratione
dirigitur , exemplo confeffionum B. Au-
guftmi . In fecundo, Abbatise Novigen-
ti res referuntur . Tertius perfequitur
tragcediam Laudunenfem fub Galdrico
Epifcopo
,
aliaque
,
quibus a Dacherio
pag. 526. fubjuncta eft Appcndix in qua
occurrunt :
1. Hermanni Monachi de miraculisB.
Marise Laudunenfis & de Bartholomxi
,
Epifcopi Laudunenfis & S. Norberti ge-
ftis libri III. ad Bartholomxum
,
Epi-
fcopum ab Anno i-i-fj. (b) Laudunen-
fem
, p. 526.
2. Dacherii ad Guibertum notse &.
obfervationes pag. 561. in quibus de No-
vingentina Abbatia pag. 626. feq.
3. Additamenta
,
111 quibus contineu-
tur Anonymus dc Vita S. Geremari Ab-
bat;s Ord. S. Bened. tempore Dagober-
ti Regis pag. 667. Aiius de Vita S. Si-
I S L I B. VII. i-
:
,
monis ex comite Crefpeienfi Monachi
Ord. Benedicli , tempore Gregorii VII.
pag. 671. Vita S. Salaberg.e
,
Abbatiffe
S. Joannis Laudunenfis , tempore Dago-
berti Regis
,
fuppari auctore pag. 679.
Hugonis Rothomagenfis Archiep. contra
h^reticos fui temporis libri III. pag.
687. Roberti de Monte
,
Monachi Bec-
cenfis
,
Epiftola ad Gervafium p. 715.
Prologus expofitioms Epiftolarum Apo-
ftofi iecundum Auguftmum pag. 716.
Acceffiones ad Sigebertum ab A. 8761
ad 1100. pag. 717.
Temporum defcri-
ptio five ad Sigebertum appendix ab
Anno 1101. ad 11
84. pag. 748.
810,
prasmiffo pag. 730.
prologo pag. 736.
Henrici Archidiaconi Epiftola ad Vari-
num de antiquiffimis Regibus Britonum
& pag. 740.
fq. excerpta ex Gaufri-
di Arturi , five Galfredi Monemuthenfi3
Hiftoria . Roberti de Monte tractatus
de immutatione antiquse confuetudinis
Monachorum & dc Abbatibus & Ab-
batiis Normannorum p.811. Lncae Da-
cherii Catalogus Decanorum Laudunen-
fis Ecclefia: ab Anfelmo ufque ad An-
num 1650. p.
818. & de Abbatiffis at-
que Abbatibus S. Joannis Laudunenfis
,
Ord. Praemonftratenfis
p. 832. 834.
HiBcnus edltio Gviberti Dacheriana ,-
Exftat praeterea fermo ejus in verba
libri Sapientias
,
qux male in libris e-
ditis divelluntur VII. ult. & VIII. 1.
Sapientia vincit malitiam
,
attinpit a
fine
ufque ad
finem
fortiter
,
& difponit
0-
mnia fuaviter . Hujus fermanis a fe ha-
biti meminit Guibertus pag.
477.
b. edi-
tufque ille poft S. Bernardi opera in
noviffima editione Mabilloniana T. 2.
p. 714.
Commentarium in Abdiam Prophetam
ad Godefridum Abbatem Medardenfem
& Alardum Florinenfem tn Michcam :
libris II. in Zachariam libris III. atque
adeo in univerfos XII. minores Prophe-
tas
,
MS. vidit in variis Bibliothecis
Ordv
£ »)
Verfificandi ftudio ultra omnem modum
,
pag. 620. feq. Hujus Battholormei diplomata apud
aniiTUim fuum immeriifie narrac Iib. 1. de vi.ta fua Dacherium in notis pag. 628. 619-
Eoitaphium
cap. 16. pag.
476.
adde notas Dacherii p.ig.
646. fcriptum verfibus pag. 659-
t^ky Vide Sammarthaaos Tom. z, Gallia; facra
n6
Ord. Ciftercienfis
Tom. 2.
p.
1021. ex quibus non nifi
ca qu# in Ofeam & Amos fcripfit Gui-
bcrtus
,
a laudato Dacherio vulgata
vartx. . Commentario in Amofum fubji-
ciertda ad Norbcrtum Epifiola
,
quam ex
Codice Biblioth. Navarncx
,
quo ufus
Cardinalis Petrus de Alliaco , edidit Ja-
cobus Hommey in fupplemento Patrum
pag.
489.
Gvibcrtus
Somerfctcnfis Anglus
,
Mo-
nachus Benediclinus & Monafterii Bri-
ftollenfis ad S. Auguitinum Abbas
,
pre-
ter fermones fcripfit ctiam Hijloriam fui
temporis
. Vide Baleum X. 98. & Pit-
feum
pag.
849. Nefcio autem fallatne
nos Carolus Vifchius qui pag.
13
t. Gvi-
bcrtum inducit
Ciflercicnfcm Abbatem
de Lanego iu Picardia
,
aitque eum con-
ciones fcripfifie & hiitoriam fui tem-
poris , circa Annum 1261.
Gvibertus T
omacenfis ,
Theologus Pa-
rif. Ord. Minor. circa Annum 1263.
de quo fupra pag. 58. in Gilberto

u-
bi diclis adde
,
Vitam S. Elcittherii edi-
tam pnmum ab Andrea Schotto in Au-
clario ad Biblioth. Patrum Colon. 1622.
cum S. Eleutherii fermonibus : in Lug-
dunenfi autem Biblioth. Tomo oila-
vo , ubi fermones illi repetuntur
,
o-
muTam . Deindefalli B. Nicol. Stapbor-
ftium noftrum
,
qui Tom.
3.
hift. Ec-
clef. pag.
357.
ait Hodccporicon Gviberti
(
quod ex Henrico GanJavcnfi c.
54.
conftat cxpofuiife Ludovici IX. primam
profefctionem in Syriam
,
fufceptam A.
1248. ) mhil ahud effe quam Scrmoncs
ejus ad quemlibet ftatum Fidelium
,
fi-
ve ad diverfa Statuum & Officiorum
genera pcrtmentes
,
quos Sermonibus
Dommicahbus & Feitivalibus fubjunxit
& quos MStos fervat Bibliotheca tem-
pli Petrini hujus Urbis
(
de quibus lau-
datus Staphoritius pag.
355.
feq.
)
edi-
tofque Lovanii tum Lugd. 1511. Parif.
15 13. 8, Valerius Andreas memorat .
Denique Antonius Sanderus in Biblioth.
MS. p.
162. teftatur vidiffe fe Gviberti
BIBL. MEDIJE ET INFIMA
clariffimus Oudinus hujus trafctatum de eruditione Regum ad
Regem Francorum Ludovicum IX. E-
rudimentum dotlrinx omnibus pra:fertim
Ecclefiafticis utile . Et tractatum de mo-
do addifcendi
,
ad Joannem pra.'pofituin
Brugenfem
,
filium Comitis Flandria'
.
Gvicardus Abbas dc vita S. Trudonis
Presbyteri & Confefforis Iaudatur a Theo-
dorico Abbate qui ejufdem Trudonis vi-
tam fcripfit, apud Surium
23. Nov. O-
biit Theodoricus An.
1107. & S. Tru-
do A. 698. cujus vitam ante Gvicar-
dum tradiderat Donatus Diaconus
,
de
quo fupra Tom. 2. pag. 58.
Gvido
,
(
Wido
,
Guigo
,
Wito
)
Ad-
duancnfis
,
a Cafpare Barthio ex MSti
fide fcriptor habetur Hiflorix Hierofoly*
mitanx
,
ab Anno
1177. a^ 1190. qux
poftrema parte manca
,
& fme nomine
auiloris legitur in Bongarfii geitis Dei
per Francos Tom. 1. pag. 1150. 1172.
Barthii in hanc Hifloriam nota' obvia:
in Joan. Petri Ludevvig tomo tertio re-
liquiarum MSS. omnis a:vi pag.
539.
&.
gloifarium pag.
551.
Barfhiique judicio
elegans cfl & letlu dignus liber : dixerim
princcps Latini cloquii inter
fuos focios
,
certc plerofque . Eandem hiftoriam
, inte-
griorem ex alterius Codicis MSti fide
fub nomme Galfredi Vinefauf edidit Tho-
rnas Galeus Tom. 2. fcriptorum Angliae
pag. 247. Oxon. 1687. fol. Dc illo Gal-
fredo fupra pag. 13.
Gvido ex Canonico & Arcliidiacono
Ambianenfis Epifcopus ab Anno 1058.
ad 1076. vidc Sammarthanos Tom. 2.
pag. 96. Ad hunc Epiiiola XLII. Ale-
xandri II. data An. 1061. Hic Gvilel-
mi Normannorum Ducis 8c poft vi£tum
An. 1066. Heraldnm
,
Anpjorum Regis
gcjia metro condidit : ut loluta oratio-
ne tradidit eadem Gvilelmus Picfavien-
fis . Ambo laudantur aGvilelmo Gem-
meticenfi & Oivlerico Vitali in Nor-
ivsannicis Duclic-fuii . Gemmeticcnfis lib.
VII. hift. Normannorum cap. 44.
pag.
(_a") Vide Bulafuna Trm. ^.Acadetn. Parif. pss
289. Valerium Andrcam
p.
joj.
291. Illa
( dc Guilelmo Regc
) fi
quis
plcnius nojfc dcfidcrat ,
librnm Gvilelmi
Pi-
682. Waddingum pag. 146. feq. Svveertium pag.
LATINITA
PicTavienfis , Luxoviorum Archidiaconi
eadcm
gefia ficut copiofo ita eloquenti fer-
mone ajfatim conlinentem legat . Edidit
prxterca de eadem materia opus non con-
temncndum Guido Epifcopus Ambianen-
fis
,
hcroico metro exaratum . Ordericus
libro III. pag. 505.
Dc Gvilelmi Regis
probitate & cximiis moribus
,
ac profpcris
eventibus & firenuis admirandifque acii-
bus Guilelmus Piclavinus , Luxovienfis
Archidiaconus
affluenter
tratiavit
,
& li-
brum polito fermone & magni jenjus pro-
funditate prgclarum edidit . Ipfe fiquidcm
praditdi Regis capellanus longo tcmpore
extitit
,
& ea qtw oculis vidcrit
,
& qui-
bus interfuerit
,
longo relatu vel copiofo in-
dubitanter enucleare fluduit
,
quamvis li-
brum v.fque ad
finem
Regis , advcrfis ca-
fibus
impeditus perducere nequiverit . Gui-
do etiam Prarful Ambianenus mctricum
carmen edidit
,
quo Maronem & Pat)i-
nium
gefia
hcroum pangentes imitatus
,
Scnlacium bcllum
(
in quo viflus Heral-
dus
,
& de quo Ordericus pag. 501.
feq. ) defcripftt : Hcraldum vituperans
l
&
condemnans
,
Guilelmum vero collaudans
& magnificans . Guftum brevem vetiE
hujus Gvidonis habemus in Epitaphio
quod A. i045.adhuc Archidiaconus po-
fuit Angcliranno Abbati Centulenfi ,
fer-
vavitque Hariulfus inChronico Centu-
lenii IV. 17. T. 2. fpicilegii Dacheria-
ni cdit. novx pag.
340. Vide & Mabil-
O)
Guido ipfc in
Efifiola ad Michaelerr. Mo-
nachum S. MSris Pompofiani Coenobii
,
edlta a
Baronio ad num. 1022. n. XXI. XXII. ubi pro
abn igitur Romam
,
male excufum legitur : Alii i-
gitur Bomanum .
(b~) Barorsius in Codice fuo reperit haec verba:
Joanne vigclmo, Romanam gubitnante Eccleian
,
Microloqum futim edidit Guido anno trigefimo
nuar-
to ictatis . Cauerum ut notatum Pagio
,
Joannes
ciui Benedicto VIII. fucceffit
,
Joannem XIX. fe
vocat ipfe in re'criptis fuis
.
(r) In Chronico ad Annum 1028. & in libro
de fcriptonbus Ecclef. c.
144.
(rf) Ut,re, mi
,
fa
,
fol^ ta, ex noto hymno
Pauli Diaconi in S. Joanncm Baptiftam :
UT queant laxis REfmate fibris
IVIIra gefforum FAmuli tuorum
SOLve pollutis LAbiis reatum
Sanilc Joanncs .
Vide fi placet quajad illum Pauli hymnum Joan-
nes VVeitzius in heortolo§io
p. 263. feq. & Me-
T I S L I B. VII. 127
lonium Sec. VI. Benediclin. pag.
507.
Gvido Arctinus
,
Monachus Ord. S. Be-
nedict. ac deinde AbbasS. Crucis Avel-
lanx in Diaxefi Callienfi prope Are-
tium : a Bencdiclo VIII. Pontifice qui
An. 1024. obiit
)
accerfitus Romam
(a) ipfi , atque fucceflbri ejus Johanni
XIX. ( b
)
probavit praeclarum in Mu-
fica fludium fuum
,
in hoc
,
Sigeberto
judice (c) prioribus prsfcrendus
,
quod
ignotos cantus ctiam pueri & puclls jaci-
lius difcant vcl doceantur per cjus regu-
lam
,
quam pcr vocem magiflri aut pcr
ufum alicujus inflrumcnti
,
dummodo
fex
littcris vel fyllabis (d) moduiaitm appo-
fitis
ad fex vcccs
(
e
)
quas folas regula-
ritcr
Mufica
recipit : hifque vocibus pei
flcxuras
digitorum Ixv.e manus difimftis
,
per integrum diapafon /e cculis & auribus
ingerunt intentx &remiffx elevationes vcl
dcpofitiones earundcm vocum . Hic ad Theo-
baldum , five Theodaldum potius
,
E-
pifcopum ab Anno 1014. ad 1037. Are-
tinum
(/)
fcripfit Micrologum five li-
bros duos dc Muflca quorum prior profa
conftat , alter carmiue partim hexame-
tro partim trochaico rhytmico
(g). E-
piflolam dcdicatoriam n'd Theodaldum
edi-
dit Baronius ad Annum 1022. n. XXIII.
Meminit & Domnizo lil>. 1. de vita
Mathildis Ducatricis cap. 5.apud Leib-
nitium Tom. 1. fcriptor. Brunfuic. pag.
641. Libri ipfi Gvidonis quanquam in
plu-
nagius in oricinibus linguas Gallica?
, voee Be
mol
,
ubi arTert & hoc diftichon nefcio cujus au-
Ctoris ;
Cords Deum Et Fidibus Gcmituque Atto Bene-
dicam
UT RE Mi FAciat SOLvere LAbra Sibi
.
Evfl.it & hoc Abrahami Bucholieri didichon io
ejus Chronologia ad A.C. 1044.
Cur adhibes trifii numeros cantumque labori?
UT REtevet Mlferum FAtum SOL::of.y.ic LA-
bores .
(e) Vide recentiorum Syftema Muficum Gui-
donianum fivs fcalam magnatn cum veterum fyfte-
mate comparatam in tabellaapud M. Meibomium
notis ad Euelidis introdudVionem Harmonicam pag.
51. & Sebaftiani Broffardi Lexicon Muficum Gal-
lice editum in vocabulo
Syfleme
,
p. 163. feq.
(/)
Ughell. Tom. 1. Italiae facrae
p. 415.
(g)
Voffius de fcientiis Matth. cap. XXII. §.
7. p. 95.
Cangius in Voce Micrato£u> .
12* BIBL. MEDUE
pluribus Eibliothecis MSci
(#)
necdum
lucem viJerunt quod fciam . Semel ci-
tatur ejus Micrologus a M. Meibomio
ad Gaudentium pag.
37.
Vir Clarifft-
mus Bernardus Pez Tom.
3.
anecdotor.
parte 3. pag. 618. in Bibliotheca Bu-
renfi exftare teftatur breve Gvidonis
fcriptum de menfura MonochorAi
,
quod
incipit : Cum primum a G ad finem ,
no-
vem pafibus Monochordum partiris
,
pri-
mus pafjus terminabitur in A &c. Guido
ipfe in Epiflola ad Michaelem Mona-
chum
,
quam laudatus Baronius ad An-
num 1022. n. XXI. vulgavit-, memo-
rat Antiphonarium fuum prxfixis
Regulis
recenfitum
,
quod velut quoddam prodi-
gium revolvit Benediclus VIII. Caete-
rum exceptis notis Muficis , nihil Gvi-
donem praeter veterum au&oritatem
immutavifle
,
vel Muficam eorum in-
ftrucliorem reddidiffe difputat Marcus
JVIeibcmius ad Ariftidem Quintilianum
p. 240. & ad Euclidem pag. 51. Con-
tra iliorum etiam fententiam
,
qui eo
argumento cantum Guidonianum in-
ftruttiorem efle antiquo contendunt
,
quod cum veterum fyftemata , Arifto-
xeni tredecim , aliorum poft eum
(
b
)
quindecirn tantum continuerit fonos
,
Guido fenariam majorem addiderit
,
jta ut viginti nunc fonos habeamus
,
Ifaac-us Voflius
,
de viribus rythmi pag.
$1.
notat Guidonem in coacinnanda
fua fcala fecutum elfe harparum & or-
ganorum fui temporis exemplum
,
illa
«nim
,
viginti inqnit , ut plurimum in-
{Irucla tibiis habuifle fyflemata
,
docet
fcriptor aliquot feculis Guidone vetu-
ftior : Porro numcrofitas nervorum vel
fi-
fiularum ,
ut puta viginti unius aut plu-
rium
,
non idcirco apponitur quod foni ul-
tra quindecim
,
aut fortc fexdecim proien-
dantur
,
fcd ipfi
iidem qui funt infcrius
,
repetuntur
,
& hoc pro varietate modorum .
Ac fane XXVIII.
pS-oyya
five tonos
Muiicis freqnentatos jatn defcribit Ni-
comachus iib. 2. manualis harmonici
pag.
39.
Sicut autem Guido per fylla-
bas ut , re
,
mi
,
&c. ita veteres ;
Qa") Vide Oudinum Tom. 2. pag. 6co.
C*
ET INFIMJE
ptii per feptem vocales exprimere toti-
dem fonos confueverunt , ut ex Deme-
trii libro
**& swUuhxi;
§.17. cdit. Oxon.
Ifaacus Voflius docet , atque eundem in
modum Gregorius
M. primis ad hoc
ufus efl feptem litteris Alphabeti
,
qui-
bus decurfis five adfccndens cantus five
defcendens redit ad oclavam & iifdem
obloquitur numeris feptem difcrimina vo-
cum «
Huic Guidoni Trithemius cap.
318.
tribuit librum de corpore & fanguine
Domini advcrfus Berengarium
-, eundem-
que refpiciens fortaffe Anonymus Mel-
licenfis cap. 80. Gvidonem
,
fide ac
fcientia incomparabilem appellat . Gerh.
joan. Voffius etiam pag.
95.
de fcien-
tiis Mathematicis ait Muficum Guido-
nem eife qui ex Monacho Coenobii He-
clonis five S. Leufredi five Lodifredi
apud Ebroiccnfes Normannos
,
faclus
fit Archiepifcopus Averfmus
,
atque Ec-
clefice Romana: Cardinalis . Sed illum
Guidonem five Guimundum qui con-
tra Berengarium fcripfit , recle a Gui-
done Aretino diftinguit prster Anony-
mum Mellicenfem c. 102. idem Tri-
themius cap. 122. & II. 80. de illuflr.
Benediclinis : neque tempus patirur cum
Guidone Aretino eundem fuiffe Archie-
pifcopum Averfanum
,
fuperftitem a-
dhuc An. 1090. de quo infra
, Gvitmun-
Aus
.
Similiter cavendus "lapfus Poffevini
,
qui Micrologum Guidonis Muiicum con-
fundit cum Micrologo de Ecclefiafiicis
obfervationibus feu de miffa rite cele-
branda
,
ut a Pagio ad Annum 1022.
num. IX. & ab Oudino recle jam no-
tatum . De illius auclore infra , Micro-
Iopus .
Gvido Argenttnenfis Ord. Prsd. qui
ante Annum 1400. fcripfit in Ariftote-
lis Phyficam
,
Ethicam
,
de Anima
,
Politicam
,
Rhethoricamque . Vide
Ja-
cob. Quetif Tom. 1. pag. 726.
Gvido dc Bafochis infra Cantor
.
Gvido de Bayfo ,
apud Tnthemium
c. 292. apud Cangium recfius de Bayfo
M.Jh
)
Vitie Arifiideni Quintilianum pa§. 23.
LATINITATIS L I B. VII.
(
a
)
five Baifius
. Hic Patricius Rcgicn-
fis
,
nonnulia Joannis Tcutonici gloilis in
Decretum addidit
,
& in fextum librum
Decretalium nobiles gloffas Redlori Uni-
verfitatum Juris ftudioforum dedicatos
infcripfit . Bononia? idem Canones cir-
citer A. 1280. interpretatus
,
demum
ex Canonico S. Vi&oris Bonon. Archi-
diaconi dignitatem nomenque tenuit
.
In totum quoque Decrctum libris IV.
interpretationes a doclrina? fragrantia
Rofarium appeiiatas compofuit
,
quas
Gerardo Sabinenfi Epifcopo
,
cujus Sa-
cerdos
,
vel , ut vocant
,
Capellanus
fuerat , dedicavit eafque An. 1300. per-
fecit . Eundem fummi Pontificis capel-
lanum
,
& litterarum contradiclarum
Auditorem fuiffe
,
vetuftis monumentis
inveni . Hsec de eo Guidus Pancirollus
de claris Legum interpretibus III. 16.
Rofarium & in VI. Decretalium pro-
diere Venetiis
1577.
fol. cum notis Ni-
col. Superantii &. PetriTretii Albigna-
ni
.
*
Guido de Baifo . In MS. codice
Bibliothecae Canonicorum majoris Ec-
clefis Lucanse legitur Traclatus fuper
de hxrefi & aUis criminibus in caufa
Templariorum
,
<&
Domini Bonifacii di-
vina providcntia Papx VIII. compoftus
per
famofiffimum ,
& excellentijfimum De-
cretorum dominum Guidonem Baifto . In-
cipit : SS. in Chrijlo patri
,
&Dom. Dom.
Clementi V. Sacrcfantlx R. E. capiti pres-
byter Guido e Baifio Archidiaconus Bono-
nienf.s fux fanclitatis humilis capellanus .
Alteram partem fanjus opufculi exhi-
bentem apologiam Bonifacii VIII. cu-
jus memoriam multiscalumniis advcr-
farii laceravcrant
,
ex hoc acceptam
commentano ego in mco conciliorum
fupplemento ad Concihum Vienncnfe
evulgavi . Gloflas in VI. Decretalium
dicavit Arclndiaconus non omnibus qui-
dem retforibus
Univerntatum , fed re-
cloribus Univerfitatis S-cholar.ium Bononix
degentium
;
fic lego in MS. codice hce-
dmo BibliothecseFelini ; ex quibuscor-
Tom. III.
(_x) Virie GaLr. Pennotum in Hifloria Canonicorum pag.
denburg. in
Batfius
.
129
rigas Fabricium
,
qui direclas ait Glof-
fas iftas re£tori
Univerfitatum
Juris flu-
dioforum .
Ejufdem Guidonis Leclura in Decre-
tum cum Tra£tatu de Pcenit. & cum
Rofario primo vulgata eft Romae an.
1477.
per venerabilem virum D. Simo-
nem Nicolai de Luca
,
cujus nomine &
autloritate D. Nicodemus de Cardelio opus
illud rexit
,
& gubernavit . In fine edi-
tionis ejufdem
,
rarce oppido , leguntur
verfus ifti
.
Nicodemus R. Cardinali
MalfeElenft
Lxtor ego
,
& mecum plaufu fremit
Itala tellus
,
Prx nimiaque omnis geflio Ixtitia .
Gemma dicm Jaujtum notet hunc mihi
latlea quando
Littera temporibus
preffa reperta meis *
Ingeniofa novam Germania rcppcrit ar-
tcm
,
Qv.am rapv.i nupcr
,
fed meliore modo .
Nos opus hoc quod damus tua av.od
gy-
mnafia carpant
Et cajligatum citius
ipfe legas .
Feci ipfe & gcmino qv.x nuper lumine
vidi
Hxreo num certam
fint habitura
fi-
dem .
Germani
fed qux fludio invenerc prio-
res
Reddidimus certishxc mcliora notis..
Imprimit una dies
,
quantum non
fcri-
bitur anno
AEtas tot libros non dedit ante tibi „
Undiquc congcries librorum
vafia nec
unquam
Bcllorophontcx copia major aqux .
Emicat
mfigni feu nunc Ciller.ins
aftro
Seu natura novas tcmpore jundit 0-
pes .
Cedite jam calami jam cedant anferis
alx .
Supra hominum
ntum .
Plaudite
fcriptorcs
tini ,•
Candidwr nobis
vtres tollitur inge-
Graii
,
plaudcte la-
ploria
~
R
309. & 81 3. Hendreichii Pundei^as Bran-
fcmpcr erit
Ex
130
BIBL. MEDI
Ex m<: pofleritas tam grandi munerc
felix
Annua redde pio thura fabxa Deo .
Gvido Baifius ,
fuperioris fratris filius
atque ipfe Decretorum DocTor Jurifque
Pontificii Profeffor & Decmales Bono-
flhc interpretatus
,
ac poflea ab Anno
1313. Regie?fis & ab Anno
IJJO.
Con-
ccrdicnfis
Epifcopus , ufque ad Annum
1347.
Vide Ughcllum Tom.
5. Italin:
facra: pag.
347.
cui Gvido de Guifis ap-
pellatur
,
ubi ex MS. exhibentur ejus
AcTa inquifitionis de juribus Epifcopa-
tus Concordienfis ,
Bernardus Gvidonis
,
fupra Tom. 1.
pag. 220. in Bernardo .
Gvido Bobienfis Abbas circa
1093. cu-
jus flatuta Canonicorum Rc^ularium
Jau-
dat Cangius . Sub idem tempus vixit
Gvido Monachus atque inde poft Hu-
gonem Abbas Farfenfis Ccenobii B. Vir-
ginis in agro Acutiano in Sabinis
,
in
Ducatu Spoletino Ord. BenedicT. cm.ll-
bri II. de ufu & ordine ad ornandam Ec-
cleflam
Catholicam
,
ncc non ad con/ervan-
dam Rcgularis tramitis normam ih Cceno-
bio Farfcnft ex duobus MSS. Vaticano
& monafkrii S. Pauli Roms
,
editi
funt in BenedieTinorum e Congregatio-
ne S. Blafii in Sylva nigra
,
pra;clara
fylloge veterum monumentorum cui ti-
tulus : Vctns difciplina Monaflica . Parif.
1726.4.
pag.
37. 132-
Gvido Bonatus five Bonatlus
,
licet
natus in Tufcia
,
Forolivienfem fe pro-
feffus efl
,
quod ibi vixit , & Theori-
cam Planetarum variaque Aftrologica
five apotelefmatica fcripfit circa An-
num 1282. Vide Diarium eruditorum
Italise Tom. XV. p. 217. 218. Ejus de-
cem tracTatus Aftrologici
,
Augufta
Vindel.
149
1. 4.
ex correcTione Magi-
flri Joannis Angeli
,
per Erhardum Rat-
dolt cum figuris ligno incifis . Inde
Venetiis 1506. fol. Bafil. 1530. 1550.
Augufta Vindel. 1581. & Germanice
Bafil. 1572. Etiam contra Francifcanos
fcripfiffe tradit Hendreichius in Pan-
decTis Brandenburgicis pag.
639.
Singu-
/E ET INFIM&
lare efl quod de co notat ex
Jacobo
Gantero Frifio Gefncrus
,
quod Forli-
vium Martini IV. Pontificis
maximi
tempore obfeffam
,
dum
civibus fuis
idoneum maxime hoftibus
obviam exe-
undi tempus expofuit , incolumem fer-
vavit .
*
Quamquam Pocciantus
aliique
nonnulli poflillum affirmant
BonacTum
hunc in Thufcia ortum duxiffe
; id ta-
men negant Forolivienfes
approbantes
producTis tabulis gentem BonacTam fe-
des habuiffe fuas Forolivii eo etiam
tempore
,
quo Guido nofler agebat in
vivis . Vide Marchefium de viris illu-
fcribus Forolivienfibus pag. 240. Ex quo
fit , ut cum BonadTus Forolivienfem fe
dicat , 11011 Iocum tantum habitationis
,
fed ipfam proprie patriam defignet
.
Gvido Bononicnfis Archidiaconus cu-
jus Apparatum MS. fuper fextum Decre-
talium memorat Bibliotheca Belgica San-
deriana pag.
177. a Gvidone de
Bayfo
,
neutiquam diftinguendus
.
Gvido (a) Brianfonius Aurelianenfis
Ord. Minor. fupra in Brianfone
Tom.
1. pag.
279.
Gvido de Collemedio Epifcopus Ca-
mcracenfis circa Annumi^o^. vide Sam-
marthanos Tom. 1. Gallia: Chriflianee
pag. 241. & Joannem Carpsntarium in
hiftoria Cameracenfi
,
edita Gallice
Lugd. Bat. 1664.
4-
P^g-
384. Valerius
Andreas & Francifcus Svveertius prx-
ter illius Scrmoncs memorant dialogum
de VII. Sacramentis
,
eumque in feptem
fontium Monafkrio MS. fervatum te-
ftantur . Sermonem de duodecim fru-
cTibus Sacramentorum appellat Poffevi-
nus
.
Gvido Cantor S. Stephani Catalunen-
fis , frater Nicolai viri nobilisde Bazo-
chis
,
& Abbatis Milonis S. Medardi
Svefionenfis
,
diem obiit An. 1203. ut
ad eum annum notat Albericus
,
qui
pag.
431.
teftatur fcripfiffe librum unum
apologeticum
,
& ufque ad mortem Regis
Anglia? Galliajque Richardi primi An.
1199. librum Hifloriarum a Mundi prin-
cipio breviter tranfcurrendo ufque ad
tem-
(0)
Aliis Gerha-.dus vel Gvilelmus, vide W.-.cMii-gum
p. 145.
LATINITATIS L I B. VII. i?i
tempus fnum : sufus dlcla
,
inquit Al- G. Jofephi Eggs purpuram doilam
bericus
,
fuis
in locis in hoc opcre anno- Tom. i. pag. 101. ubi notat errorem
tavimus . Et fcripfilfe prauerea dc Mun- eorum qui hunc Guidonem conrundunt
di regionibus iibellum unum in eodem cum Guidone juniore
qui priori fuc-
Volumine contraclum , & prxter haec
,
ceffit
,
& ex Generali Ordinis Cifter-
volumen aliud fuis Rhetoricum
Efnflo-
cienfis faclus eft Archiepifcopus
Remen-
larum diverfarum . Excerpta MSS. ex iis
,
de quo Sammarthani Tom. i. pag.
Chronica Gvidonis de Bafochis , conti-
519.
feq. & Ughellus T. 1.
p. 202.
nentia defcriptionem populorum vano- Gvido Claromontanus Epifcopus . In-
rum
,
Hiftoriam Biblicam Romanam- fra Gvido de Turre
.
que memorat Sanderus in Bibl. Belgica Gvido de Columna
,
Meffanenfis Sicu-
MSta p. 215. lus : Judicis officio funclus effe in pa-
Gvidones Carthufiani duo
,
infra Gvi- tria
,
& Juris prudentias , atque elegan-
go . tiorum litterarum ftudio
,
patria? Jin-
Gvido
Cafinenfis ,
Presbyter circa An- gua? quoque & poefeos laude floruiffe
num 11 10. fcripfit tefte Petro Diacono traditur . Vide Mongitoris Bibliothe-
de viris illuftribus Cafmenfibus cap.41. cam Siculam Tom. 1. p. 265. feq. La-
hifloriam Henrici (IV.) Imperatoris : vi- tine An. 1287. fcripfit in gratiam Mat-
fionem Albcrici pueri , ac poftea Mona- thxi de Porta
,
Archiep. Salernitani
,
chi Cafinenfis temporc Guirardi Abba- Hijioriam Trojanam
,
prodiit Colon.
tis : Verjus de fortuna ejufdcm : & qii£
1477.
in
4.
Argentor. 1486. & 1489.
in hiftoria Cafincnfi deerant a tcmpori- fol. incip. Licct cotidie vetera recentibus
bus Oderifii Abbatis , hoc eft ab Anno obrumtur . Ad calcem legitur : fattum
io8c. ad fuam ufque aetatem . ejl prxfens opus a judice Guidone de Mef-
Gvido a
Gaftr.0 ,
Prior Carthuf. infra
fana An. Dominicx incamaticnis 1287.
Gvigo . prims indiclionis . Prodiit ctiam Italic:
Gvido de Cajlro five de Caflello ,
in- Venet. 1481. & Neapoli 1665. 4. fed
ter Papas Cxlejlinus II. de quo fupra verfionis auclor non ipfc Guido
,
ve-
Tom. 1. pag. 316. feq. Ejns Epiftolam rmn Philippus five Chriftophorus Cef-
ad Petrum Priorem & Fratres S. Se- fius , Florentinus . Vide Diarium eru-
pnlchri edidit Gabriel Pennotus in hi- ditorum Italia? Tom. XIII. pag. 258.
ftoria Canonicorum pag.
593.
feq. De Germanica verfionc MS. inBi-
Gvido Cariloci Abbas in Burgundia blioth. Ciefarea adi Lambecium T. 2.
Sequana , circa Annum 11 50. Ord. Ci- pag.
948.
Guidonis hujus Chronicon Bri-
fterc. fcriptor traclatus de corrt&ione tanaQrifm citatur a Theodorico Engel-
Cantus Ord. Cijicrc. five Antiphonirii huiio
,
Roberto Fabriano, aliifque . Ac
quod fub S. Bemardi nomine editum fane praeter Hiftoriam de Rcgibus Re-
a Clariff. Mabillouio dixi T. 1.
pag,
bufque Angli.c traditur etiam fcripfifie
224. Vuie OttdittURl Tom. 2. p. 141
7. Ghrmicon magnum libris XXXVI. Nou
Gvldo de Cenodra
,
five ut apud Pof- video tamen qui illa viderit , & Baleus
fevinum dc Cenodio
,
Ord. PrxJ. nullus quoque XIII. 36. nihil ejus nifi Hifto-
eft . Vide infra ]acobus de Tonnera . riam Trojanam memorat . De Itahcis
Gvhdo five WidocXz Pare , ex Abbate ejus poematibus
,
IauJatus Mongitor
& Generali Ciflercicnji A. 1188. Cardi- pag. 167.
nalis, obiit An. 1202. Ejus Conjlitntio- Gvido Concordienfis Epifcopus , fupra
nes& Leges pro milttibus Calat av.e Au. Guido Baifius .
1187. exftant in libro privilegiorum Gvido Cremenfis
,
infra , Guido Papa
.
Ord.Cillcrc. Antvverp. 1630. VidcCa- Gvido Abbas Mo.nafterii de Cruce S.
rolumVifch pag. 132. Biblioth.
Cifterc, Leufrcdi . Vide fi placct infra ,
Gvit-
Oudinum Tom. 2. pag. 1685. feq. &
R 2 Gvi-
i?2 BIBL. MEDIJE
Gvido Abbas S. Dionyfii Perif. cujus
Santlilogium five Volumina de Viris
SancTorum MSS. in Bibiiothcca S. Vi-
cToris Parif. Non confnndendus hic cum
Bemardo Gvidone Epifcopo Lodovenfi
,
de cujus Speculo Sanclorali dixi Tom.
i. pag. 220.
Gvido Ebroicenfis ,
ex Menilo
,
Ebroi-
cis Neuftriae vicino Ord. Praed. clarus
circa Annum 1290. Praeter Sermones da
tempore & SancTis fcripfit de clavibus
Divinx Scriptur.c
,
feu annotationes ad
Tychonii Afri regulas pro S. Scripturx
intelligentia . Regulam mcrcatornm
,
&
fummam dc Divinis nominibus . Vide
jacob. Quetif Tom. r. pag. 420. feq.
Oudinum Tom.
3.
pag.
570.
Gvido Ord. Eremitarum
,
cujus for-
mula revocationis errorum quorundam
,
in Bibliothecis Patrum
,
ut Parif.
1589.
Tom.
4. p. 331.
Magifter Gvido Fabe
, fcriptor Dicia-
minum five fummx Diciaminum .
Gvido Abbas Farfenfis
,
fupra in Gui-
done Bobicnfi .
Gvido de Pileo
, Ferrarienfis Presbyter
& ab Anno
1304. ad
1349.
Epifcopus
,
fcripfit Petri de Riga exemplo
,
poema
de Veteri & Novo Teftamento
,
ad
Clementem V. Pontificem
,
quod infcri-
pfit Bibliorum Perlam five Margaritam .
Incipit : Nobile principium tcr . Vide
Trithemium cap.
541. & Ughellum
Tom. 2. ItaliiE facra: pag.
545.
ubi et-
iam de fucceffore hujus Gvidonis , Gvi-
done Abaifo
,
Archiepifcopo deinde Ra-
vennatenfi ,
Gvido Flonochetus fivc Flammochctus
Gallus Ord. Prced. Magiftcr defuncTus
An.
145
1. fcriptor Chronici
,
fed quod
ubi repcriatur
,
vel quas res contineat
,
neminem tradentem reperi . Vidc Jaco-
bum Quetif T. 1. pag. 808.
Gvido Folla
,
Theoiogus Anglus & E-
pifcopus Elienfis
,
cujus alam Anglica-
nam five de vitiis Epiflolarum
,
& li-
brum contra harefes <&
hxreticos memo-
rat Pitfeus p. 850.
Gvido Fulcodius
,
inter Papas Clemens
IV. fupra Tom. 1, pag.
394.
feq. Du-
ET INFIMJE
rando dictus Lumen Juris, ck Ptolemcri
Lucenfis verbis
,
quanto plus crevit in di-
gnitate
,
tanto plus
floruit in fanciitatc .
Gvido Fulginas Ord. Minor. circa
Annum 1300. cujus Sermones anniver-
farios Feftorum
,
nec quicquam prxte-
reaWaddmgus pag. 150. commemorat.
Gvido Margvetati Gallus
,
Ord. Pr*d.
clarus Parifiis circa Annuin
1450. cu-
jus Sermones in Epiftolas & Evangelia
T
de tempore & de SancTis
,
& Summa
naturalis Philofophix compendiofa memo-
ratur apud Jacobum Quctif pag. 807.
Gvido Gencti
,
Guctius
,
de Gvezziis
,
Gvcnettiis five Gvinitiis
,
Bononienfis
,
Dominicanus
,
circa Annum 1 386. quem
Leander Albertus teftatur domum Or-
dinis Prxd. Bononienfem multis Codi-
cibus ditaffe . Ex fcriptis ejus nihil a-
liud ab laudato Quetif Tom. 1. pag.
688. referri reperi quam Commentarium
in Arifiotelis Ethica .
Gvido Burgundus de villa Mymo Ab-
bas S. Germani Autifidorienfis Ord. Be-
nedicT. ab Anno 1285. ad 1309. & de-
funcTus An.
1313. Hujus funt gejia Ab-
batumS. Germani Autiffiodorcnfts abAn-
no 998. ad 1285. quaz Labbcus iti Bi-
bliotheca nova MSS. T. 1.
p. 570.
edi-
dit fubjuncTa
p. 586. Appendice Aymo-
nis de Bordis Monachi ejufdem Abba-
ti^e
,
de vita Gvidonis iftius Abbatis :
& pag.
589. appendice altera Odonis de
Vavcemani
,
Prioris ejufdem Monafterii
,
in qua defcribitur vita Gaucheri Ab-
batis qui Gvidoni An. 1309.
fucceffit
,
diemque obiit An.
1333.
In vita Gvi-
donis memorabile eft quod p. 587.
ab
Aymone traditur
,
cum adhuc effet Snb-
diaconus , opus fufcepiffe valde mirih-
cum & Monafterio quam plurimum
frucTuofum compleviffe . O quam noties
tranfiverit infomncs
,
ut nobis fubditisfuis
quietem prxpararet
,
legendo videlicet &
fiudendo littcras & chartas nofiras
,
qux
a tantis & tam lon^inquis temporibus
,
& ex tam diverfis figuris feu lifteris ex-
traneis
funt
formatce & confetix
,
quod vix
aut nunquam
poffet
nobis feries rcferari
y
unde feriem pnediElarum litterarum fleu
char-
IATINITA
chartarum pojl multos lahores & anguflias
in quodam Chartulari bene legibili fecit
infcribi & apponi .
Gvido Grojjus
,
idem de Caflro : in-
fra , Gvigo .
Gvidonis Gvcregiati te/lamentum An.
1177.
conditum edidit Dacherius Tom.
IX. fpicileg. pag. 151. ( edit. novae T.
3.
pag. 542.
)
Gvido de , Guifis ,
fupra Gvido de
Bayfo .
Gvidonis Jordani
,
Ord. Praed. Legilo-
quium & Summa MS. Venetiis teffce To-
mafino
p.
28.
Gvido Magifter
,
fupra
,
Guido Fabe .
Gvido Marchenfis ,
five de Marchia
,
Ord. Minor. Monachus Anglus
,
fcri-
ptor Querel.e
,
five refponfionis ad que-
relam Mundi contra Religionem Fratrum
Francifcanorum rhythmis trochaicis qui
incipiunt : O Chrifli vicarie
,
Monarcha
terrarum . Vide Baleum XII. 16. Pit-
feum pag. 850. & Waddingum pag.
150. qui notat hanc querelam a qui-
bufdam tribui S. Bernardino Senenfi at-
que ejus proenxam legi operibus
.
Gvido Ord. Minorum
, cujus Colleclio
Decrctalium tefie Cangio MS. exftat in
Biblioth. S. Germani de Pratis
,
Cod.
774-
Gvido de Monte Roiherii
,
five Ro-
cherii potius ut in MS. Baluz.
(
Graxo
interpreti
5« MoW« V oy.-v
)
Gallus Theo-
logus qui An. 1330.
fcripfic Enchiridion
Saacerdotum feu Manipulum Curatorum
,
ad Raimundum Valentia? Epifcopurn li-
bns III. Trithemio cap.
579.
lauda-
tum ,
memoratumque Sandero inter
MStos Codices Belgii pag. 171. & B.
Staphorftio noftro inter Codices M
Bibl. Petrime hujus Urbis T.
3.
hiit.
Eccief. Hamb. pag.
348.
& Tobia^ E-
ckardo mter MSta Qyedlimb. Latine
plus fimplici vice editum Parif.
1473»
1488. Venet. 1491.& Antvverp.
1570.
T I S L I B. VII.
13 r
Graece vertit Georgius Akxander Co-
relianenfis de quo Allatius libro de
Georgiis pag.
409.
feq,
( Tom. X. Bi-
blioth. Grrecaepag. 786. feq.
) Sunt qui
hunc Guidonem d« Monte Rocherii e-
undem effe volunt cum Gvidone de Per-
piniano : erroris tamen arguit Miraeum
Nicol. Antonius
,
Biblioth. vet. Hifpari-
pag. 106. quod in auftario de fcripto-
ribus Ecclef. eundem Guidonem de Mon-
te Perpiniano appellaffet . De Gvidone
ex Comitum Montis bclli Itirpe fato>
vide infra
,
Guido Vicentinus .
Gvido Muficus ,
fupra
,
Guido Aretinus*
Gvido Narbonenfis Archiep. fupra
,
Clemens IV. Papa
,
T. 1.
p. 394.
feq.
Gvido Papa
,
fupra de Caflro ,
Cde-
flinns
II. & Fulcodius Clemens IV. At-"'
que anti-Papa Gvido Crcmenfis
,
(
a
)
fub
nomine Pafchalis III. ab A. 11 64.
ad
11*57. Denique Gvido Viennenfis ,
Ca-
lixtus II.
Gvido de Pareto
,
fupra Guido Ciflerc.
Generalis
.
Gvido Terrena de Perpiniano Do£tor
Parifienns , Ordinis B. Maria; de Mon-
tc Carmelo Prior Generalis
,
& cum
Theologiam docuiffet Avenione
,
Epif-
copus ab Anno
1332.
in patria fua El-
nenfis ( b ) five Helenenfis in Hifpania
Tarraconenu (r) ufque ad Annum
1342. quo 21. Aug. fatis conceffit , In-
quifitor etiam fidei Generalis : de quo
prxter creteros Nicolaus Antonius lib.
IX. Biblioth. veteris Hifparix cap.
5.
Inter ejus fcripta pr.ecipue innotuit
Summa de h.crsftbus & earum confuta-
tionibus ad Gaucelinum
,
Cardimlem
Albanenfem . Parif. 1528. fol. Colon.
1631. fol. per
Jo.
Henr. Volckmarta-
num
,
% 1
1^5
^.
fol.
opera Joannis Gei-
neri qui etiarn vana Gvidonis ejufque
fcriptorum iaudibus dicata judicia va-
riorum adjunxit . Difputat autem in
illo opere
(
d
)
primum Gvido de hae-
CO
Cremor.enfem patria fuiffe difputat Fran-
cifcus Arifius in Ciemona litterata Tom. i. pa«.
78.
feq. fed vide fis Diarium eruditorum Italix
Toni. X, p. 275.
O).
Vitiofe apud Trithem. cap.
554.
aliofque
Elvtnn
.
\c~) Hic in Conritatu Rufcinmi^ Epifcopatus
deinde ab EI1.1 in vicinrim Perpini inum in">ntibus
adjacentem Pyrenaeis translatus tuit.
(rf) B.Thom.;s Itti§ de hacrefiarchis
Apoflolicae
tetatis pag. 2o,
i34 BIBL. MEDI
refi in genere
,
deinde dc erroribus
Ju-
dreorum
,
Gracorum
,
Jacobitarum
,
Gcorgianorum & Armenorum : poftea
de harefibus ab Auguftino & Ifidoro
commemoratis
,
ac tandcm de fedtis
qux poft Auguflinum & Ifidorum e-
xortae
,
tum aliis
,
tum Waldenfium :
nec contentus hxrefium nudam narrare
hiftoriam
,
fcA cum fingulis haereticis
manus tentans confcrere
,
quanquam
judice Alphonfo de Caftro parum feli-
citer
,
atque ita ut in ipfa etiam hifto-
ria; narratione paffnn deficiat peccet-
que , & Leone Allatio notante fundum
prxbeat mcndaciorum
feraciffimum . Con-
fer Rich. Simonis notas ad Gabriclem
Philadclphienfem p. 194. feq.
Concordia Evangeiiorum
,
( a
)
Augu-
ftini fcripta imitatione
,
five (hiatuor
unum & Expofitio in triaCantica, Ma-
gnificat
,
Bencdiclus & Nunc dimittis
.
Utraque edita cum fumma de haerefi-
bus , Colon. 1631. &
1655. fol.
Opus tripertitum de perfefiione viia
Cathoiic.e ad Joannem Papam XXII.
fcriptum An.
1323. MS. in Biblioth.
Vaticana & in Colbertina .
Corre&orium Juris ,
five CorrctTto De-
cretorum
,
Commentarius in librum de-
cretorum Gratiani , notans Ioca S. Scri-
pturoe & Patrum ab eo allegata
.-
ad
Cardinalem Albanenfem . MS. in ea-
dem Vaticarra & Regia Parifienn . Vide
Baluzium ad Anton. Auguftinum
p. 642.
Confxitutiones Synodales Ecclejix Hele-
nenfis An.
1335. 1337. 1938. 1339.
&
1540. edi.ra* in Cardinahs Agvirrii Con-
ciliis Hifpaniae Tom. 3. p. 592. 607.
In his etiam decretum de immaculata
conceptione B. Mariaj
.
In majorem Bibliorum facrorum partcrn .
Vide Poffevinum
,
& Allegrii paradi-
fum Carmelitici decoris
p. 283.
In IV. lihros Sententiarum .
In octo libros Pbyjicorum Arifiotciis
,
ad Rogerium Armahacnm
y
MS. Romat
in Cocnobio Carmelitasrum S. Maria?
Tranfpontina'
.
(a")Cum hac Concordia Evan^eliorurs) idem
tortafTe eft quia quibufdam Gvkdoni tribuitur Li-
JE ET
JNFIMJE
Quxfliones in libros de Anima .
In XII. libros Mctaphyftcx .
Quxfiionum ordinariarum Lber & a-
lius Qtiodiibetorum
fcx .
In IV. Itbros Sententiarum .
Reprobationes operisCatalonici
, contra
Arnaldum de Villa nova
,
Catalaunum de
quo fupra T. r.
p. 137. fq.
Epifloia ad Joannem XXII. Papam
,
utrum invocantes dxmonem
ftnt b.erctici ?
Vide & fupra
,
Gvido de Monte . Cae-
terum Gvidoni Perpiniano apud Joan.
Ludov. Hockerum iu Catalogo Biblioth.
Hailsbrunnenfis
p. 26. praeter rem tri-
buitur Vocabularius Biblicus
,
qui eft
Gviiclmi Britonis Ord. Minor. de quo
dixi Tom. 1. p.
282. Sepuichrum Gui-
donis ad hunc diem vifitur apud Car-
melitas Avenionenfes fed ulla abfque
infcriptione , ut notavit Ludovicus
Ja-
cobus in Bibl. Pontificia pag. 328.
Gvido de Pileo
,
intra
,
Vicentinus .
Gvido de Pinu
,
Cartbuf. infra Gvigo .
Gvido de Plantis cujus Hijioriam Tro-
janam Cangms memorat , non diverfus
opinor a Guidone Columna
,
de quo fu-
pra .
Gvidonis Pontivi
,
five Pontivorum m
Gallia Comitis Epiftola ad Lambertum
Epifcopum Atrebatenfem poft Annum
1093. in Mabillonii AnnalecTis Tom.
3.
pag. 468. (
edit. nova? p. 461.
)
Gvido Ord. Prxd. cujus Sermones in
Biblioth. Sancli Germani Parif. evolvit
Cangius
,
cft unus ex fupra memora-
tis : ficut & Frater Guido, cujus Ser-
mones memorat Tomafmus pag. 22.
MSS. Biblioth. Venetarum .
Gvido Prxneflinus Epifc. & Cardina-
lis An. 1198. fupra Guido Cifierc.
Gvido Ravcnnas Presbyter , ante an-
nos fere Ovrtingentos & quinquaginta
fcnpfit vitas five rcs Pcntif.cum Rorna-
norum : addendus Ludovici Jacobi Bi-
bliotheca? Pontificia? , & Volaterrano in
limine libri XXII. commemoratus pofc
Damafjm
,
Anaftafium Biblioth. & Pau-
lum
,
Diaconum Aquilejenfem . Hijio-
riam
ber de Cita & moribus Cbriftr ,
apui Nic. Anto-
nium Tom. 1. Bibtioth, vet. Hifpan. pag. 107.
L AT I N I T A
riam hujus Guidonis dc bello Gothorum
exftare fcribit VolTius
,
ubi autem
,
non
docet . Neque in Hifpania illuffrata oc-
currit , neque in Boecleri BibJiographia
Critica pag.
359.
hoc diflerte fatis tra-
ditur
,
quod Sandius ex illa annotavit
:
nam Ablavium quoque eodem loco Bi-
bliographiae memoratum fruftra in Hif-
pania illuilrata quaefiveris : in cujus
tertio tomo praeter Procopii apofpaf-
mation de Gothorum Origine
,
tantum
iegitur Ifidori Chronicon Gothorum
,
Vandalorum & Svevorum . Cceterum
vix videtur effe dubitandum GeograpMa
libros quinque
,
quos fub Anonymi Ra-
vennatis nomine primus edidit 'Placi-
dus Porcheronus Parif. 1688. 8. &
Ja-
cobus Gronovius Melze fuo fubjecit Lugd.
Bat. 1696.8. huicGvidoni deberi . Vi-
de Cafpar. Berettum
,
Monachum Benc-
diclin. eruditum au£rorcm difl. de Cho-
rographia Italia? medii xvi T. X. thefau-
ri Muratoriani
p. X. & C. V. Petrum
Weffelingum in Prarrat. ad itinerarium
Antonmi , accuratis & docfiffimis notis
illuftratum pag.
* * *
b. Neque integrum
opus Gvidonis
,
fed compendium tan-
tum a Porcherono
,
Gronovioque edi-
tum effe laudatus Berettus contendit
.
Gvido Abbas de Samnajo ( de Sarna-
jo )
in dicecefi Parif. Ord. Cifterc. &
Epifcopus Carcaffonenfis , de quo Sam-
marthani Tom. 2. pag.
477.
feq. Aibe-
ricus ad Annum 1203. Qui de hifioria
Albigenfium plenius cognofcere voiucrit
,
habctur libelius Monachi Domini Gvido-
nis
,
Abbatis de Saunajo & Epifcopi Car-
caffonenfts ,
v.bi totum illud negotium dili-
genter explicatur
.
Gvido fivc Gviamarus Brito de Stam-
pis
,
difcipulus Anfelmi Cantuarienfis
,
inter claros Docfores Anglia? , Norman-
nice Cenomania; legendo confecutus prin-
cipatum
,
atqueab Anno 1125. Archic-
pifcopus Cenomanenfis
,
defunclus A.
C. 1136. cui deceffor ejus Hildebertus
Epiitola XII. pag.
93.
egregium tribuit
teftimonium
,
quod non minus vita quam
litteratura promeruit : unus cx
noftra Ec-
clefia cu'% & ad fruclum fcientia ,
& ad
T I S L I B. VII.
135
excmplum mores cxuberant . Unus tibi pro
muitis erit
,
quoniam in Uio muitos Ma-
giftros invcnies . Adde Ordericum Vita-
lem XIII. pag. 908. A£ra Epifcoporum
Cenom. in Anale&is Mabillonii
Tom.
3.
pag.
327.
feq.
( edit. nova* pag.
319.
feq. ) & Sammarthanos T. 2.
p. 516. b.
Gvido de Suzaria
,
JCtus Cremonen.-
fis
,
circa Annum 1270. cujus Declara-
tiones varias & librum de atlionibus cau-
farum laudat Trithemius cap.
450. ad-
de Arifii Cremonam htteratam Tom.
1.
p. 125. feq.
*
Guido de Sufaria Mantuanus
( fic le-
go in meo codice
)
Tratlatus de tormentis
Reorum cum additionibus D. Ludovici
de Bologninis exiit Venetiis an.
149 1.
fed & ante hac Bononix Anno
1489.
una cum aliis legalibus opufculis vario-
rum Dofrorum
,
Mathafeltani
,
Petri
de Ubaldis
,
Cataldini de Biffo , Signo-
relli de Homodeis .
Tractatus de tejlibus
y
extat in MS.
cod. Felini num.
419.
Gvidonis Trajecienfis ilatuta Provincia-
lia An. 13 10. MSta in Biblioth. Leidenfi
.
Gvido de Turrc
,
Epifcopus Claromon-
tanus circa Annum 1287. vide Baluz.
Tom. 4. Mifcell. pag.
348.
Gvido de Pileo, Viccntinus
,
ex Comi-
tum Montisbelli profapia
,
Ord. Prsed.
Epifcopus ab Anno
1303. ad 1331,'JFer-
raricnfis, apud Virum clariffimum Leyfe-
rum in hifforia Po?tarum medii iEvi pag,
2126. male vocatur Gvido Vinccntius
,
dillinguiturque a Gvidone de quo pag.
2005. dixerat Ferrarienfi . Idcm enim
hic eit qui ad Clemenrem
V. fcripfit
Margaritam S. fcnpturx
,
five Mcmoriale
Divinorum eioquiorum verfibus circiter
hexametris
1
500. MS. in Biblioth. Pau-
lina Lipfienfi pag.
343.
& typis fub ini-
tia typographia? expreffum fme Joco &
anno fuit in Biblioth. Baluziana . Vi-
de Jacobmn QuetifT. 1. pag.
574.
feq.
T. 2.
p. 819. & qua? fupra
,
GvidoFer-
rarienfts .
Gvido Archiepifcopus Viennenfis ab
Anno 1083. fub co Concilium Vien-
nenfe An. 11 12. dcindc abAnno 11
19.
Pa-
1^6
BIBL MEDI
Papa Calixtus II. de quo fupra Tom.
i. pag. 323.
feq. MSS. Leidenf. pag.
37
l -
,
.
Gvigo de Caitro (
al. de Pinu
)
Va-
lentinenfis dioecefis , Gallus Delphinas
,
Carthuftx Prior Generalis
,
qui An. 1
137.
obiit
(
a
)
Gvido vel Wigo aliis
,
fed
Gvilelmo de Nangis ad A. C. 1132.
Vincentio Bellov. XXVII. 9.
fpeculi
hift. Petro Dorlando IV. 3.
Chronici
Carthuf. Arnoldo Boitio cap. 22. ali-
ifque Gvigo
,
fcripfit ad Innocentium
II. Papam
,
Vitam S. Hugonis Epifcopi
Grandinopolitani five Gratianopolita-
ni , eodem Anno 1132. defuncli
,
quce
exitat apud Surium 1. April. & in A-
clis Sanclorum Tom. 1. April. pag.
35.
4<5. cum notis Henfchenii . Eyufdem
Gvigonis Epiftola iive traftatus in tres
divifus libros ad Haimonem Priorem
,
& ad Fratres de Monte Dei
,
editus in-
ter S. Bernardi opera T. 2. edit. novs
pag. 205. In iifdem pag. 1066. feq.
etiam obvice Gvigonis hujus Epiflolx
IV. 1. ad Haymericum Cardinalem &
Cancellarium
.• 2. ad Hugonem S. Mi-
iitise Priorem . 3.
Coniblatoria ad In-
nocentiiim II. adverfus Schifmatis mo-
leflias . 4. Ad fratres Durobornenfes de
fuppofitis B. Hieronymo Epiitolis
,
quam
primus vulgaverat Mabillonius Tom.
1. Analeil. pag. 331. (
edit. novae pag.
464.)
Genuinas ejufdem Hieronymi E-
piilolas felegiffe atque emendafle hunc
Gvigonem
,
notavit etiam Trithemius
de S. E. cap. 376.
Statuta Carthuftano-
rum eidem mcmorata Trithemio & Ber-
nardo Portarum S. Sulpicii & Miloni
Majorevi Prionbus circa An. 11 30. di-
cata ,
cum ejufd. Ordinis privilegns pro-
diere Bafil. 1510. fol. & Parif i<82.
Eidem adfcribuntur Meditatipnum Ca-
pitula XX. qure edita primum Antv-
verp. 1550. 1589. cum Gvilelmi Ab-
batis S. Theodorici CluniaC^ufis Medi-
iatcnbus & recuia leguntur in Bibiio-
JE ET INFIMJE
theca Patrum
,
in fupplemento
Parif.
Tom. 1.
p. 787. & in Colonienfi T.
XII. & in Lugdunenfi T. XXII. pag.
1
164.
1
176. Ad hunc
Gvigonem exitant
etiam S. Bernardi
,
& Petri Venerabi-
lis Epiitoiae
,
atque Innocentii
II. Li-
ber ineditus de Contemplatione
, itemque
alius de quatuor gradibus fpiritualibus
,
quos in notis ad Bibliothecam Clu-
niacenfem pag. 112. memorat Andreas
Du Chefne
,
non diverfi fortaffe a fcri-
ptis, de quibus dicam mox in Gvigone
fecundo . Addit laudatus Chefneus Gvi-
gonem pra?ter Epifiolas plures
,
etiam
fcripfiffe traclatum de vcritate & pace
,
& alium de laude Vitx folitarix .
Gvigo II. Carthufix Prior Generalis
,
quiabdicato An. 1176. Generalatu diem
obiit An. 1188. aucTor habetur libri in
capita XXXVI. divifi de quadripertito
exercitio CelLe : rerum fecularium de-
clinatione
,
meditatione
,
oratione &
opere manuum . Hunc cum aliis anti-
quis monumentis
(
b
) non diflimilis
argumenti edidit Petrus Francifcus Chi-
fletius S.
J.
Divione
1657. 8. in libro
cui titulus
.•
Manuale Solitariorum
,
ex
veterum Patrum Carthuftanorum ccllis de-
promptum . Recufum cum iifdem in Bibl.
Patrum Lugd. Tom. XXIV. pag. 1468.
1501. Fortaffe huic Gvigoni tribuenda
etiam Scala
Paradifi iive Scala
Clauftra-
lium
,
feu tratfatus de modo orandi
,
&
de vita contemplativa ad fratrem Gerva-
fium y
editus inter S. Augufiini opera
in appendice tomi VI. pag.
643. edit.
Amit. & inter S. Bernhardi , Tom. 2.
edit. nov&' pag. 325. 330.
Gvigonis Comitis Gorenfts Concor-
diam cum Clericis Lugdunenfis Ecclefia;
fa&am An. 1167. publicavit Dacherius
Tom. IX. fpicilegii pag. 149. ( edit.
novce T.
3. p. 539. )
Gviielmus Abjelms Bredanus
,
Car-
thufianorum Brugeniiuni Prior, defun-
elus Anno 147 1. cujus icripta referunt
(_a~) Pagi ad An-tmi
1137. n. 2J. Monachi E|>iffola' V. Stephani de Chalmeto
,
Car-
Qh") [lla fnnt : Bernardi Carthuiiae Portanim \n thi/fiaa Portarum MonaUi l\>uc,'.' ad novitios S.
Burgiuidia primi Prioris circa An. 1147.
Epifiola: Sulpicii Ord. Ciflerc* itenique aha Alcsnr.dr; III.
1U. Joantv.s de Mcnte inedio Carihufiae Portarum ad ArtbanJum Piiortm Alveris.
L A T I N I T
A
Francifcus Svveertius in Athenis Bel-
gicis p. 297,
& Valerius Andreas
p.
305.
Carmen fuper Oratione Dominica
.
Ad femper candidam Cccli Reginam . Vi-
tam D. JEgidii Abbatis
,
carmine rhy-
thmico . De vera Pace . De officio Mar-
th£ . Dialogum inter patrem &
filiam
fpiritualem . EpiJIolarum libros .
AEgidius Gvilelmus Miflalius , fupra
Tom. 1.
p* 22.
Gvilelmus
Affligemenfis ,
Prior in Bra-
bantia circa Annum 1260. fcripfit
//'-
brum de obfervantia RepuU S. Benedi-
ctt
,
five ut vocat Sanderus
,
qui MStum
memorat parte 2. Biblioth. MSta» Bel-
gii pag.
149. vetu&um rituale Afflige-
menfe juxta Cluniacenfium Confuetu-
-dines . Pra:terea Henricus Gandavenfis
cap.
57. ait eum Latine fcripfifle quae
Teutonice monialis qusdam
,
Cifter-
cienfis ordinis
,
miranda defcripferat
:
ac Vitam S. Lutgardis
,
fcriptam a fra-
tre Thoma Latine , rhythmis reddidifle
Teutonicis . Sermones quoque ejus lau-
dat Trithemius cap. 528. de S. E. &
illuftr. German, cap.
97.
Gvilelmus de Agrifolio junior Gallus
,
"Decretorum Doftor & Urbani V. nota-
rius atque An. 1367. cum necdum an-
num cetatis XXVIII. attigiflet
(
a
)
Pres-
byter Cardinalis
,
qui diem obiit Ave-
nione An. 1401. Vide G. Jofephi Eggs
purpuram doftam p. 417. ubi ejus epi-
taphium legitur . Nefcio unde habeat
Cangius
,
qui Archiepifcopum Coefarau-
guftanum fuifle & An. 1405. defunclum
refert . Scripta ejus funt : traclatus de
poteftate Papaj , explanationes Decreto-
rum & Sermones in laudem B. Virgi-
nis
.
Gvilelmus Aimoinus Ord. Minor. quem
Waddingus
p. 159.
Almoinum vocat,
notatque fcripfifle in Apocalypfin Com-
menrarios
, & Qucefiicnes XXVIII. re-
rum variarum .
Gvilelmus Abbas Albcz ripce Ord. Ci-
iterc. circa Annumii.56. de cujus Epi-
Tom. III.
T I S L I B. VII.
137
fiolis pro explicatione
nonmdlorum locorum
S. Scriptura videndus Carolus Vifchius
pag.
325.
Biblioth. Ciilerc. Idem fcri-
ptor traitatus de numeris
,
quem fub-
jun6tum alteri
,
cui titulus : Analytica
numerorum
,
MStum vidit Sanderus pag.
202. Biblioth. Belg. Alium de Sacramcn-
tis minorum evolvifle fe tefiatur Can-
gius in Codice Thuano
787.
Gvilelmus Martellus S. Albani Mo-
nachus Ord.Bened. circa Annum 1170.
Latine vertit juflu Simonis Abbatis ex
Anglico A. 590.
fcripto Vitam S. Al-
bani martyris
,
Amphibalique & Socio-
rum A. C 303. paflbrum . Prologum
ad Simonem Abbatem ediderat Ufle-
rius , epilogumque libro de Britannica-
rum Ecclefiarum primordiis
p. 156.
Acla integra ex eodem Codice Cotto-
niano exftant in Actis Sanftor. T. V.
Junii 22. pag. 149.
Gvilelmus Albus
,
infra GviL Whitc ,
Gvilelmus Aitonusfive de Halton
,
(
vi-
tiofe Antonus vel Alchonus
) Anglus Ord.
Praed. circa Annum
1330. Parifienfis
Sorbonicus Magifier
,
praeter Sermoncs
,
Quceflionefque varias fcripfit in plerofque
libros facros : in Oflateuchum
,
in Eccle-
fiaflcm ,
in Sapientiam
, Efaiam
,
Jere-
miam
,
Thrcnos
,
Poftillam in Matharum
,
& de decem Virginibus . Vide Baleum
V. 29. Pitfeum pag. 426. & praecipue
Jacobum Quetif T. 1.
p. 244. feq.

Gvilelmus Alncwyck five Ainevvicus
,
(
b
)
Lelando cap. 280. Alaunovicanus
,
Anglus Ord. Minor. & Epifcopus in
Terra laboris
,
defun£tus A.
1352. fcri-
pfit Commentarios in IV. libros fenten-
tiarum Petri Lombardi : & Baleo V.
25. & Pitfeo pag.
427.
teflibus in Phy-
fica
atque elenchos Arifiotelis .
Magifter Gvilclmus de S. Amore
,
ex
Canonico Bellovacenfi Doclor Sorboni-
cus Parifienfis & Roberti qui Sorbo-
nam fundavit familiaris
,
magnx vir
fcientix & opinionis
(
c
)
fed propter li-
tes qu# Dominicanis cum Academia
S m-
(_a) Baluz. Pap. Avenionenf. T. i. p. 376.
landia .
C&)
Apud Pitfeum vitiofe , Altcwicus
,
eftenim
C
c
)
Nauclerus Chron. generatione XI. II.
p.
notuen ab Alauno fiuvio
,
Alne in Norihumber- 944. S. AiHoninus T. 3. fumma; hiftor.
p. 6'S+. b.
*&
BIBL. MEDUE ET INFIMJE
Pbilofophi.c ti-
Habeo dialogum illum
intercedebant , fratribus mendicantibus
exofus . De hoc Gvilelmo ejufque fcri-
ptis dicTum fupra T. i. p.
8<5. feq. Prx-
cipue autem confulenda erudita prcefa-
tio quam Operibus ejus Parif. 1632. 4.
editis prsemifit fub Joannis Alethophili
latens nomine Joannes Cordefius .
Gvilelmus Andrcnfis Abbas Ord. Be-
ned. in dicecefi Gallia: Morinorum Tar-
vanenfi
,
fcripfit Cbronicon Cocnubii fui
ab Anno 1085. ad 1234. quod fe habe-
re tefiatus efi Papebrochius Tom.
3.
Acl. Sanclor. Maji pag. 80. b. Edidit
Dacherius T. IX. fpicilegii p. 338.
( edit. nova* Tom. 2. pag. 781. 871.)
Gvilelmus Aneponymus
,
five fine co-
gnomine
,
Philofophus
,
qui ante annos
fere quadringentos ad Ducem Nortman-
norum & Comitem Andegavenfmm
fcripfit Sccundariam
,
hoc eft Dialogum
in fex divifum libros dc fubjlantiis
,
in
quo damnat quxdam & emendat in li
bello quem juvenis ipfe Ph
tulo vulgaverat
editum a Gvilelmo Gratarolo , Argen
torat. 1567. 8. cum tribus brevibus li-
bellis incerti aucloris , ejufdem a?tatis
:
De calore vitali
,
Dc mari & aquis
,
&
De fluminum
origine a deiiillatione a-
quarum per montium crepidines ex
abyffo afcendentium .
Gvilelmus Angerius
,
Anglus
,
Ord.
Minor. fcripfit Commentarios in Lucam
quos laudat Lelandus cap. 464. Diem
obiit An. 1404.
tefte Baleo XI. 31. &
Pitfeo pag.
577.
ubi vitiofe Augcriv.s pro
Angerio .
Gvilelmus nothus , Anglix ab A. 1067.
Rex : A. 1088. a?tat.
74.
defuncTus , cu-
jus leges
,
conflitutiones
, Epiflolas & An-
glix defcriptionem laudat Baleus II.
56.
& Iibrum de die Judicii .
Gvilelmus Anglicus
,
Medicus & Phi-
lofophus , cujus librum de urina non vi-
fa
idem Lelandus cap. 461. e Gefnero
commemorat
,
qui addit eura alia ad
Magiam vetitam potius
,
quam vcram
eruditionem fpeclantia fcripfiffe . Vide
infra
,
Gvilh. Grifauntus . Alius Gvilel-
mus Anglicus
,
Theologus & Philofoplms
apud Baleum X. 87. & Pitfeum
p. 850.
fcriptor Commentarii
de Anima
& alte-
rius dc Vcrbi incarnatione
. Tertius deni-
que Gvilelmus Anglicus
, Regis Richar-
di II. Confeffarius & R. E. Cardinalis
circa Annum
1393.
cujus non nifi iVr-
moncs de Santiis a Pitfeo pag.
558. re-
feruntur .
Gvilelmus Apulicnfls five Apulus
, fcri-
ptor hifiorici poematis epici libris V.
diflmcTi de rebus Normannorum in Sici-
lia
,
Apulia & Calabria
geflis ufque ad
mortem Roberti Guifcardi Ducis
,
e
vivis fublati Anno 1085. ?.d filium ejus
Rogerium . Prodiit Rothomagi
1582.4.
cum notis
Jo.
Tiremari
,
Havitencei
,
Fifci in Provincia Rothomagenfi Patro-
ni : &. in Leibnitii fcriptoribus Brun-
fuicenfibus Tom. 1. pag.
578.
inque
Joan. Baptifta? Carufii Bibliotheca Hi-
ftorica Sicilia: Tom. 1. & in Murato-
rii thefauro fcriptorum ltaliat Tom. V.
Fallitur Oudinus qui Tom. 2. pag. 865.
ait etiam occurrere in fylloge fcripto-
rum de rebus Siculis Wecheliana An.
1579.
fol. Argumentum fingulorum li-
brorum perfequitur laudatus Leibnitius
introducTione ad T. 1. n. XXXIX.
Gvilelmus Aquifgrancnfis
,
Profeffor
Erfurtenfis
,
quem adhuc in feneclute
bona vivere An.
1495.
teftatus eii Tri-
themius cap. 241. de fcript. Germ. I-
dem Scriptor. Ecclef. cap.
893. teftatur
eum fcripfifle in Evangelium S. Johan-
nis . In Canonem Mijfx . Dc pafione Do-
mini . Quxfiiones di/putatas . Itinerarium
terrx fantla & Sermones varios .
Gvilelmus Aremcricus
,
vide fupra in
Britone T. I. p.
281.
Gvilelmus S. Arnulfl Metenfis Abbas
cujus Epiflolx fcptem eHine aMabillonio
Tom. 1. AnaIe6K
p. 247. ( eJit. npvce
p. 455. )
quaruni prima Gr^gorioVII.
de elecTione An. 1073.
fa#a gratulatur .
Ejufdem Oratio five preces m comme-
muratione S. Angufiini ante confecra-
tionem Miffe dicenda :
(
ld.
p. 460.
fcq.
)
vet. edit. T. 1.
p.
281.
Gvilclmus Arucrnus
,
infra Baufcti
,
& Parifienfis
Epifc.
Gui-
L A T I N I T A
Gvilelmus Afkctle five Afkctcllus ,
A-
fchetellus
,
Lelando cap. 142. CheteHus,
Anglus , clericus fani Joannis apud Fi-
broleganos five Beverlacenfes . Scripfit
ad Thomam Fibroleganae Pra^pofitum
Ecclefise opus Hifioricum
tripartitum
,
cu-
jus prima pars de rebus Beverlacenfibus
a tempore Gvilelmi Nortmanni adven-
tu in Angliam An. 1066. fecunda de
Joanne (
a
)
Beverlacenfium patrono
,
Archiepifcopo ab Anno 687. Ebroicenfi :
& tertia de ejufdem virtutibus ac mi-
raculis . Vide Baleum Centur. V. cap.
5. Pitfeum ad Annum 1320. pag.
411.
Voffium pag. 514.
feq.
Gvilelmus Augerus
, vide Angcrus .
Gvilelmus Avicicnfis ,
infra de Cha-
lancon .
Magifter Gvilelmus Autilfxodorenfis
,
Archidiaconus Bellovacenfis , Theologus
Parif. nominatiffimus & in quxftioni-
bus profundiifimus
,
defunctus Romie
An. 1250. tefte Alberico
p. 538.
Chro-
nici ubi laudat magnam ejus fummam
Theologicam
,
fcriptam intra A. 1220.
Sc 1230. hujufque abbreviationem fa-
ftara ab Epifcopo Florentia* , Magiftro
Ardingo
(
Ardego
) Papienfi . Prodiit
Summa illa Panfiis An.
1
500. & dein-
de fine anno . Dionyfii Carthufiani ex-
hcleofis
,
excerpra ex eadem continet
.
De alia abbreviatione infra
,
Herbertus .
Frimus hic Gvilelmus qui materix &
formx vocabulis ufus effe traditur in
materia de Sacramentis . Summa ejuf-
dem Gvilelmi de
officiis Ecclefiaflicis
ufum fe profitetur Durandus VI. cap.
39.
rational.
Gvilelmus de Spehniaco
,
ab Anno
1207. Autifiodorenfis Epifcopus & ab
Anno 1220. Parifienfis , defunctus An.
1229. qui diverfus a fuperiore, fcholam
Magijtralem nunquam afcendit .
( b
) Vi-
de Bulxi hiftoriam Academia.' Parif.
Tom.
5. p. 693. & auctorem diff. edi-
tx Gallice de fcriptore
Summx Theol.
Gvilelmo Autiifiodorenfi
,
diverfo ab
(a) Anie Afchetellum Vitam hujus Joannistra-
diderat Folchardus de quo Tom. 2. p. 174.
{b~) Hiii. Epifcopor. AutiiTiodorcnfiuin jn Lab-
T I S L I B. VII.
139
Epifcopis
,
T.
3. fylloges cui titulus
.•
Continuation des memoires de littera-
ture & d' hifloire
,
parte 2. pag. 317.
fqq. Aliis idem videtur cum fuperiore
,
ut Oudinoquoque T. 2. pag. 1724. feq.
Gvilelmus Badbius five Badby . fupra
T. 1.
p. 163.
GvJelmus Badecomius Anglus cujus
accuratam in Mathefeos ftudiis diligen-
tiam cel-ebrat Lelandus cap. 509.
fcri-
pfit Conclufiones operationis Ajlrolabii .
Conclufioncs Sophix . Tractatum de fphx-
ra folida . Addunt Baleus VII. 6j. &
Pitfeus pag. 608. qui Batecumbum vo-
cant
,
etiam alium de fphxra
concava
,
ejufque fabrica & ufu .
Gvilelmus Badunicus five Badunenfis
,
( Bathonenfis ) apud eundem Lelandum
,
cap.
304.
fcriptor Homiliarum
,
Neque
plura de eo Baleus XI. 7. aut Pitfeus
p. 851.
Gvilelmus de Baifo
,
fupra Gvido
p.
128.
Gvilelmus de Baldcnfeel . Supra Bol~
dcnslcve T. 1. p. 251.
Gvilelmus Batccombus five Batecumbus
fupra in Badeconio .
Gvilelmus Bathonienfis
,
fupra Badu-
nicus
.
Gvilelmus Baufeti
,
Aureliacenfis ( O-
rilhac
)
Aruernus
,
Philippi Franeorum
Regis Medicus
,
& ab A. 1304.
ad 1320.
Epifcopus Parifienfis . Scripfit Dialogos
VII. Gvalonis
(
Gitonis five Gvilelmi
)
de feptem Ecclefix
Sacramcntis
,
profeffus
fe ex fcriptis fratris Thoma^ Aquinatis
& Petri de Tarento fe Tarentafia pro-
feciiTe . Prodiit prxrer editiones duas
(
c
)
fine loco & Anno vulgatas , Parif.
1489. 4. 1494.
8.1500. forma minore,
Lipfiae 1512. Parif. 1550.
Lugd. 1567.
& minore forma 1580. Florent. 1579.
8. & Parif. 1587.
8. Huic enim Gvi-
Ielmo verifimillime adfcribit Oudinus
III. p. 731. quos alii proeter rem Gvi-
Iv:3mo Parifienfi Epifcopo An. 1249.
defunclo
,
alii verifimilius tribuunt
Gvi-
S 2 lel-
beo Bibliotb. nova MSS. T. i. p. 483.
(O
Vide
Jac. Quetit d« fcriptis Doroinicanor.
T. 1. p. 318.
140 BIBL. MEDI2E
lelmo Parifienfi Ord. Pra?d. Regis Phi-
lippi confeffario
,
qui An.
13
12. diem
obiit fupremum . De utroque infra
.
Nunc tantum juvat annotare
,
hunc
Gvilelmum Baufetum improbaffe Joan-
nis Parifienfis determinationem de Sa-
cramento altaris, An. 1304. proditam .
Vide Sammarthanos Tom. 1. Galliae
Chrift. p. 452.
Gvilclmus Beccenfis
,
infra de Bougc-
villa .
Gvilelmus Becolejus five Beckley
,
An-
glus
,
Carmelita , obiit An. 1438.
fcri-
ptor Quxflionnm
,
Qyodlibetorum
,
Con-
tionum . Vide Lelandum cap. 529. &
qui etiam de dccimis fratrum B. Maria?
de monte fcripfiffe tefbmtur
,
Baleum
VII.
99.
Pitfeum pag. 627.
Gvilelmus Bellovacenfts Canonicus
.
Idem cum Gvilelmo de S. Amorc . Vide
Bulaeum Tom.
3.
Academ. Parif. pag.
248. ubi inter alia de ejns libello de pe-
riculis Mimdi
,
contra Monachos men-
dicantes edito An. 1252.
Gvilelmus de Berckhem five Berche-
mius
,
Gelder
,
Niellenfis Ecclefiae Pa-
ilor & Canonicus Noviomagenfis , cu-
jus compendium Chronicorum Geldrix lau-
dant Valerius Andreas pag. 306. &
Francifcus Svvertius pag. 298. perdu-
fium ab Audlore ad Annum 1466. E-
jufdem Hifloriam captivitatis Adolphi
,
Geldriae Ducis
,
MStam Valerius notat
fervatam Noviomagi
.
Gvilelmus Bertonus
,
Anglus , Cancel-
larius Oxonienfis circa Annum 1381.
cujus determinationes & alia fcripta con-
tra Joan. Wiclefum memorant Baleus
VI. 89. & Pitfeus pag.
536.
Gvilelmus
Bevvfu ,
Northamtonienfis
Anglus
,
Carmelita
,
Magifter Theolo-
giae Oxon. circa Annum 1390. Scripfit
tefte Baleo VII. 16. Le&uram Sententia-
rum
,
Collationes varias & de miraculis
Marix . Vertit etiam ex Gallico La-
tinc Eadmundi Abyndoni
,
Cantuarien^
fis Archiepifcopi Speculum contemplandx
Deitatis . Eadem Pitfeus
p. 545.
Gvilelmus Bibliothecarius Malmesbu-
rienfis , infra Malmesburienfls .
Romanus
,
ET INFIMJE
Gvilelmus Bibliothecarius
qui pofl Annum 891. Anaflafto Biblio-
thecario addidit Vitas
Pontificum Ha-
driani II. & Stephani V. ( aliis VI.
)
qui Hadriano III. An. 885. fuccemt
.
De editionibus dixi Tom. 1.
p. 88.
Gvilelmus Binhamus Anglus , Whito-
clivi five Wiclefi ,
cum quo Oxonii fa-
cris litteris operam dederat
,
adverfa-
rius , de quo Joan. Lelandus cap. 428.
Baleus VI. 5-& Pitfeus ad Annum
1370.
pag.
504.
Idem hic mihi videtur Gvi-
lelmus Carmelita
,
a quo Joannis Vigocli-
vi five Wiclefi trialogum libro aculea-
to oppugnatum fcribit Lelandus cap.
53: .
Gvilelmus Bintrxus
,
five Byntre
,
An-
glus , Carmelita
,
defunctus Nordovici
An. i440.tefte Lelandocap. 546. quan-
quam Baleus VIII.
59.
& Pitfeus pag.
683. ejus obitum ad An.
1493.
profe-
rant
,
confundentes hunc fortaffe cum
Gvilelmo Blachenego . Scripfit Letlio-
nes in Canticum Salomonis . Paupertatis
defenforium ,
five Apologiam pro fratri-
bus mendicantibus contra Richardum.
Armachanum aliofque r qualem ante
euni fcripferant Galfredus Hardebius &
Joannes Hulhethus . Determinationes Theo-
logix . Quxfliones XLII. ordinarias . De
laude B. Virginis . Scrmones . Et de La-
tini fermonis ornatu quod incip. Colores
prxcipui pertinentes ad &c.
Gvilhelmus ex Judaeo Diaconus Bitu-
ricenfls ,
aGvilelmo Archiepifcopo Bitu-
ricenfi ad Chriftianam Fidem ample-
ctendatn adduftus circa Annum 1230.
fcripfit expofitionem in Lamentationes
Jercmix : & Bellum Domini contra
Ju-
dxos
r
& contra Sadducxos
J
udxorum hx-
reiicos libris duobus
,
in quibus didla
Veteris Teflamenti litteris Latinis ,. vcr-
bis Hebraicis
,
fubjun&a Latina verfio-
ne referuntur . MStos evolvit Oudinus
Tom. 3.
pag. 156. qui obfervat a Pof-
fevino hofce libros prxter rem tribui
Petro PaLudano . Prologum cum clavi
& capite primo vulgavit Jacobus Hom-
mey in fupplemento Patrum pag. 412.
416. qui etiam pag. 390.
edidit ejuf-
dem
L A T I N I T A
dem Gvilelmi ailegorias de principio &
fine
cujuslibet Libri
,
Vetcris ac Novi Te-
flamenti
: & pag. 402. De quibus fenft-
bus opufculum : & pag.
405.
fermonem
de Pajfionc
Domini & p. 407.
de Eucha-
rijiia opufculum .
De Gvilelmi Archiepifcopi Bituricen-
fis
& ConfelToris vita dixi fupra in Dio-
nyfo
Caroli loci
,
Tom. 2.
p. 32.
Gvilelmus Blachenegus five Blakeney
(
Latine Niger
)
vixit circa Annum 1490.
fcriptor Commentarii in Cantica Cantico-
rum . Vide Lelandum c.
504.
Baleum
XI. 87. qui difputationes ejus quas vo-
cat fubtiliffimas etiam commemorat
,
& Pitfeum pag. «578. qui Blacneium ap-
pellat
.
Gvilelmus Blefenfts ,
Petri
,
fcriptis ce-
lebratiffimi frater
,
clarus poft feculi
duodecimi medium . Huic Abbatia Ma-
niacenfi Siciliaque relicla , reditum in
Galliam gratulatus Petrus Epiitola
93.
(
a
)
fcriptorum ejus mentionem facit
his verbis : Nomen veflrum diuturniore
memoria commendabile reddent Tragoedia
veflra
de Flaura & Marco
, verfus de
pulice & mufca
,
Comcedia
veflra de
Alda
,
fermones ve/iri
,
& cctera Theo-
logicx facultatis opera
,
qux utinamdif-
fuflus
efjent ac celcbrius publicata .
Gvilclmus Boderishamenfis aliis Bode-
rishinenflsvel Bonderinenfls Anglus Ord.
Praed. circa Annum 1262. fcripfit m
Canticum Salomonis
,
in threnos Jeremi.e
& in Epiflolam ad Romanos . Vide Pit-
feum p. 344.
feq. Jacobum QuetifTom.
1. pag. 259.
Gvilelmus de Boldensleve
,
fupra Tom.
1. p. 251.
Gvilclmus Botelerus five Butlems
,
de
eo fupra T. 1. pag.
309.
Gvildmus Botonerus five Buttonerus
,
equeftris Ordinis
,
Anglus
,
Mathefeos
,
artis Medicae & hiftoriarum cognitione
clarus circa Annum
1460. fcripfit An-
tiquitates Anglicas
,
libris III, Atlajcan-
nis
Faflolfi
An. 142 1. ColleBiones Me-
dicinales . Abbrevationes do&orum . De
Aflrologix valorc . Epiflolas . Vide Ba-
C<0
Tom. XXIV. Bibl. Patrum Lugd. p. roiz.
T I S L I B. VII. i
4
r
leum VIII. 27. Pitfeum
pag. 648. feq.
Voffium pag.
634.
Gvilelmus Brcmenfis qui efl: apud Can-
gium
,
typorum vitio ita vocatur
,
nam
ex Bibliotheca Pratmonftratenfi
Joannis
le Paige pag. 307. conftat notari Gvi-
lelmum Ccenobii Brenenfis , Praemon-
ftratenfis Ord. Sveffionenfis Dicecefis Ca-
nonicum & Doclorem Theologum Pa-
rifienfem
,
Nicolao Lyrano coartaneum
,
fcriptorem libri Homiliarum .
Gvileimus Brevinus
,
circa Annum
1470.
fcriptor differtationis de feptcm
principalibus Urbis Romx Eccleiiis
.
Gvilelmus Brito Aremoricus fupra T.
1. p.
281. 282.
Gvilclmus Britonus
,
five Brito
,
Cam-
ber, Ord. Minor. ibid. p.
282.
Gvilelmus Brunyardus Anglus
,
Ord.
Prard. circa Annum
1350. cujus Summam
Theologix
,
Difiinciioncs varias & Detcr-
minationes celebrat Baleus V.
jj.
& Pit-
feus pag.
479.
Nec plura Jacobus Que-
tif T.^ 1. p. 634.
Gvilelmus Burgenfis ,
infra Petrobur-
genfis .
Gvilclmus Butlerus
,
de quo fupra
,
T. 1.
p. 309.
Gvilclmus Buttonerus fupra Botonerus »
Gvilelmus Buttomus Anglus
,
Canoni-
cus Regularis S. Augufiini, fcripfit te-
fle Pitfeo pag. 851. librum de Abbatia
Ofncy in fuburbio Oxonienfi
.
Gvilelmus de Cajoco
,
five Kajoco
r
Kayotho
,
(
Cayen in Picardia
) Ord„
Prasd. circa Annum 1309. Huic prxter
Conciones tribuitur Jumma cafuum Con-
fcientix
,
ex ampliore Joannis de Fribur-
go
,
vulgo dicli LeBoris
,
redacla in Com-
pendium . Dubitare fe tamen non dif-
fitetur Jacobus Quetif T. 1. p. 507.
quod licct eadem ambo xtate fioruerint
,
Joannes tamen junior fuerit
,
& non
nifi
poftremis annis Summam ConfeiTorum
ediderit
.
Gvilelmus Calculus
r
vide infra Gvi-
lelmus Gemmeticenfts .
Gvilelmus Calisfordicnfls Anglus , Do-
clor Cantabrigienfis
,
vergente Seculo
XIV.
142 BIBL. MEDI7E ET INFIMSE
XIV. cujus letluram
( in Magiftrum
Sententiarum
) & Sermoncs de tempo-
re ac cie Sancris lauciat Trithemius c.
657.
Idem mihi videtur quem Gvilel-
mum Cockisfordum vocant Baleus & Pit-
feus pag.
524. qui pratterea notat fcri-
pfiffe in Canticum
Moyfis ,
& Pojlillas
in facram Scripturam .
Gvilclmus de CampeUis
,
ex Archidia-
cono Parif. Epifcopus al> Anuo 1 1 1
5
.
ad 11 21. Catalaunenfis
,
opinatiffimus
Magiiter
,
cognomento . Venerabilis
(
a
)
Pnrceptor Petri Abadardi , & Hildeber-
ti Cenom. & S. Bernardi celebratus E-
piftolis
(
b
)
abbrcviavit tefie Albcrico
in Chron. pag. 222. Moralia Grcgorii
Pap.t
,
& qnaedam a!ia fecit . In his
Sentcntiarum Theologicarum opus
,
ante
Pctrum Lombardum fententiarum Ma-
giftrum
,
quod perinde ut Moralia Gvi-
lAmi de Campcllis fuper Job ,
MS. in
Gatliae Bibliothecis affervatur
,
tefte Ou-
dmo Tom. 2. pag.
965.
Breve fcriptum
de origine anim.e vulgatum ab Edm.
Martene Tom. V. anecdotorum pag.
881. 882. ex ejus Sententiarum Theo-
logicarum opere decerptum mihi vide-
tur . At enim altercatio Chrijiiani cum
Judxo dc
fide
Chrijliana
,
fub Gvileimi
hujusnomine editaTom. XX. Biblioth.
Patrum Lugd. pag. 1884. auciorem pri-
mum habet Gilbertum Abbatem Wefi-
monafterienfem
,
ut fupra in Gilberto
dicere me memini : & Gvilelmum in-
terpolatorem fortaffe
,
qui eam ad Ale-
xandrum Lincolnienfem mifit
,
unde
fme nomine aucforis fubmncla. Gvilel-
mi Theologicis Sentcntiis in Codd. MSS.
legitur .
Gvilclmus de Canno
( G. Langbamio
de Campo
)
infra Gviclm. Peregrinus .
Gvilelmus Cantuaricnfis fcriptor vitje
Thoma: Cantuar. infra
,
Gvil. Stephani-
dcs
.
Gvilelmus Caorfinus
,
( c
)
Rhodio pa-
tre genitus Duaci in Flandria
,
Equi-
(0)
Sammarthan. Tom. 2. Gallia? Chrift. pa^.
504. Edm. Martene Tom. 5. anecdotor. pag.
877.
Pa^ius ad An. 1121. n. 12. feq.
(£}
Vide Mabillon. ad S. Bernardi Epift. 3. &
38. & Jacobum Hommey fupplemem. pa§.
J67.
tum Rhodiorum five Melitenfmm pci-
quadraginra amplius annos Vicecanccl-
larius , obiit An.
1501.EJUS fcripta jun-
crim edita Ulmx 1496. fol. apud Joan-
nem Reger de Kemnat
,
variis ornata
iconibus ligno incifis , rariufque obvia
,
hax funt :
1. QbjiJionis Rhodix urbis a Maho-
mede II. Imperatore Turcarum A. 1480.
incaffum fufceptaz dcfcriptio
,
qux fepa-
ratim etiam excufa exftat fme loco &
anno in 4. & Germanice Joanne Adel-
phio
,
Argentoratenu interprete
,
Ar-
gentorati An.
1513. De illa obfidione
confulendi etiam Bzovius & Raynaldus
ad Annum 1480.
2. De terrcs motus labe qua Rhodii eo-
dem anno ante obfidionem afjecli funt .
3.
Oratioin Scnatu Rhodiorum de mor~
>medis II.
)
habi-
Jun. Anno
te magni Turci
(
Mah
ta Anno 1481. prid- Kal.
MCCCCLXXXI.
4. Dc cafu Regis Zizimi five Sifimi
( fratris Bajazethi fecundi
,
Turcarum
Imperatons
)
Commentarium .
5.
De celebcrrimo jcedcre cum Turco-
rum Rege Bagya7.it pcr Rhodios inito .
6. De admiffione Regis Zizimi in Gal~
lias
,
&diligenti cuflodia & a'\)e; vatione
,
exhortatio fcripta 13. Cal. Oclobr. An.
1485.
7.
De trandatione
facrx dextrx S. Jo-
annis Baptifts
, Chrifli prxcitrforis
,
cx
CPoli aJ Rhodios An. 1484. Commenta-
rium
,
cum Oratione de ejufdem Joannis
laudibus .
8. Ad fummum Pontincem Innocen-
tium VIII. Oratio habita V. Cal. Febr.
An. 1485. coram Pontifice ac facro Se-
natu
,
Pradatorum & Curialium fre-
quentia adftante .
9.
De tradutlione Zizimi
,
ad Urbeni
Romam
,
An. 1488. Commentarium .
10. Volumen Jiabilimentorum Rhodiorum
Mditum facri Ordinis Hofpitalis S.
Jo-
hannis Hicrofolymitani confirmatorum
a ma-
Imbonatum in Bibliotheca Latino Hebr. p. 64.
Qc~) Vitiofe aliis Coainus^ Coanerfmus ,
Caotr,-
fin vel Coavcrfmus
,
Courinus
,
vide diarium eri'-
ditorum Italiae Tom. 21. pa^. 412. ubi diligentif-
lime de hoc fcriptoie difleriiur.
ATINITAT
a magno Magiflro ordinis Daubuffono
& Capitulo generali , V. Auguft. An.
Gvilelmus Carmelita
,
fupra Guil. Bi-
nhamus .
Gvilelmus Carnotenfts Ord. Pra:d.
£«-
dovici IX. Galliarum Regis Capellanus
.*
cui An. 1270. 25. Aug. morienti prx-
fens adfuit . Scripfit de ejus vita & a-
"liibiis
,
& de miraculis qux ad ejus San-
tiitatis declarationem coyitigerunt . Exfiat
inAndrea: du Chefne Tom. V. fcriptor.
de Rebus Francorum pag. 466. 480. De
hoc Gvilelmo Jacobus Quetif T. 1. pag.
381. qui pag. 267. etiam tres ejus fer-
m«nw memorat Parifiis habitos An.
1273.
Gvilelmus Prior Abbatia? Caroli loci
(
Chalis
)
Ord. Cifierc. iri Silvaneclenfi
Epifcopatu
,
dicecefis Remenfis Au.
1352.
fcnpfit non Latine quidem fed verfibus
GalJicis iter vitx humanx libris tribus
,
le pUrinage de vie humaine . Apud Lab-
beum pag.
317. Biblioth. MSS. ubi
Jo-
annis Galoppes profariam ejufdem ope-
ris metaphrafm Gallicam commemorat
,
le pierinage deC ame . Vide Oudinum
T. 3. p. 976.
Gvilclmus Cajlellus feu Cajlalius
,
Ar-
chidiaconus & Canonicus Turonenfis
circa Annum 1500. fcriptor dialogi in
Jacobi Fabri
,
Stapuienjis laudem : vario-
rumque eptgrammatum
,
elcgiarum
,
cclo-
ga cui titulus Eumorphus
,
carminis Si-
bylimi de Jitdicio extremo
,
Carminis de
fiultis mutisrum votis . Vide additiones
ad Trithemium de S. E. cap. 17. ubi
8c Epijtolx hujus Gvilelmi ad diverfos
,
multx & varia? laudantnr .
Gvilelmus Anglus , Monachus Cefiri-
enfis
, ( Lelando cap.
154. Caflrenfts)
Ord. Bened. ad quem S. Anfelmi Can-
tuarienfis Epiftolse . Scripfit Carmen in
Anfclmi lattdcm
,
arque Epicedion in eun-
dem defunclum An. 1109. Utrumque
edidit Ealuzius Tom. IV. Mifoell. pag.
557.
560. De hoc Gvilelmo pra-ter Le-
landum Baleus X. 42. & Pitfcus pag.
194-
Gvilelmus
Caflrofortiits
,
Magifier Col-
legii
Navarrei Panf. defunftus A. 1481.
I S l I B. VII.
143
Ejus commentarii breves & acuti in
quatuor libros fententiarum
,
quibus
jEgidium Carlerium libenter efi fecu-
tus
,
MSS. in Bibliothcca illius
Colle-
gii, tefiejoan. Launojo in Hiftoria
Gy-
mnafii Navarrei pag.
589.
feq.
Gvilelmus Caxtonus Anglus
,
de quo
fupra Tom. 1. pag. 366. fec^ Huic a
Voffio pag. 636. locus inter Hiftoricos
Latinos conceditur
,
quia Choniccn ejus
five Frutlum temporum Latine vertit
demtis quibufdam & mutatis Joannes
Major
,
Scotus . Dc typographia per
Caxtonum hunc perlata in Angliam
,
vide Mich. Maittaire Tom. 1. Annal.
typograph. pag. 128. feq.
Gviieimus Celdonenfis five Cerdonenfis
,
Geldcncnfis
,
Credonenjis
,
recTius Redo-
nenfis Armoricus Gallus
,
Ord. Pra?d.
circa Annum 1250. fcriptor Apparatus
in fummam Raymundi de Pennaforti
,
cum eadem plus fimplici vice editi .
Vide Jacobum Quetif. Tom. 1. pag.
130. feq. atque infra
,
de Gvil. Pcnna-
forti .
Gvilclmus Cellingus
,
infra
,
Gvil. Til-
Ixtts .
Gviieimus de Centauria Cremonenfis
,
Ord. Minor. in patria An.
1404. de-
funclus . Hujus commentaria in IV. li-
bros Sententiarum MSta memorat Wad-
dingus pag. 151. in Bibliotheca Franci-
fcanorum .
Gvilelmus Cefirienfis
,
fupra Gvil. Ca-
flrcnfts
.
Gviielmus de Chalancon Epifcopus A-
vicienfis feu Podienfis apud VelJavois
ab Anno 1418. ad
1443.
ad cujus qua-
ftnt
,
Confiderationes XII. Joannis Ger-
foms contra Fratricellum quendam
,
Orationes particularium fceminarum &
laicorum devotorum
,
prajferentem acTi-
bus hierarchicis Ecclefiafiicoruni Sacer-
dotum & Doclorum
,
peccatorum
,
in
Joh. Gerfonii operibus Tom. 2. edit.
Dupmianae pag.
653.
Gvilelmus Chevcjiunus
,
Philofophus
Anglus
,
pleraque Arijiotciis opera illu-
flravit commcntariis
,
Phyficorum li-
bros
,
parva naturalia &. Metaphyficam
,
qu#
144
BIBL.MI.DI7E ET INFIMM
quae Cantabrigiaj MSa fe vidifle tefla- flantienfis Epifcopus An. 1240. Parifiis
tur Pitfeus pag. »52.
Gvilelmus Abbas Ciflercienfis ,
cujus
fermo MyfKcus de ajjitmtione B. Virgi-
nis
,
in Genef. VII. 17. in Caroli Vif-
chii Biblioth. Cifterc. pag. 321. feq.
Gvilelmus Claravallenfis circa Annum
1 140. fcriptor vit& S. Bernardi. Vide
& infra Gvil. S. Tbeodorici
.
Gvilelmus Coaflnus five Coanerflnus
vide fupra
,
Gvil. Caorfinus
.
Gvilelmus Cockisfordus five ut Lelan-
do cap.
430.
fcribitur Corcofordus , Car-
melita Lindenfis circa Annum 1380.
Hujus memorantur Commentaria tum
in alios S. Scriptura? libros
,
tum in
Canticum Moyfis
'.
nec non in Petri Lon-
gobardi Sententias
,
Sermones de tempore
& de Sanclis . Vide Baleum VI. 76. &
Pitfeum pag.
524.
Gvilelmus de Conchis . De eo fupra
Tom. 1. pag. 408. feq. ubi didlis ad-
dere licet quod illius eft dragmaticon
five manipulus Philofophia.'
,
qui lucem
vidit Argentorati A. 1566. 8. edente
Gvilelmo Gratarolo
,
qui teftatur fe il-
lum An.
1
53<5. Patavii ex Codice MS.
defcripfilfe . Infcribitur : Dialogus de
fubflantiis Phyficis
,
confeilus a Wilhel-
mo aneponymo
(
a
)
Philofopho : fubjun-
£tis libris IIL incerti auttoris ejufdem
aetatis
,
1. de calore vitali . 2. De mari
& aquis
,
& 3.de fluminum origine . Vi-
de V. C. Jac. Wilhelmi Feuerlini ob-
fervationem infertam Diario litterario
Noribergenfi
,
Nutzlithe und auferlefcnc
Arbeiten der Gelehrten im Reich . III.
pag. 250. Pbilofophum magni nominis ha-
bitum hunc Guilelmum
,
notat Alberi-
cus ad Annum 1 1
54.
De Gvilelmi Conquxf.cris
,
Regis An-
glia? ab Anno 1066. ad 1087. poftremis
diclis atque obitu fragmentum ex anti-
quo libro monafterii S. Stephani Cado-
menfis
,
exitat in Cambdeni fcriptori-
bus rerum Anglicarum pag. 29. 35.
Incipit : Dum furerent in Orbc tempefla-
tes multx
.
Gvilelmus Ord. Minor. poflea Con-
ia") Supra pa«.
137.
infermone de B. Joanne Baptifta prsc-
dicavit quod liberum arbitrium non
habeat potentiam naturalem effeclivam
aliquo modo
,
ad recipiendam Gratiam
:
& quod qui damnatur , nunquam fuit
in Gratia
,
fed femper Ifmael aut
Ju-
das fuit
,
& nunquam Johannes . Qui
errores rejiciuntur in Biblioth. Patrum
T. XXV. edit. Lugd. pag.
329.
De alio
juniore Gvilelmo
,
Conflantienfi Epi-
fcopo , infra in Gvilelmo de Maro .
Gvilelmus Conventuenfls
,
infra Coven-
trenfls .
Gvilelmus Cojnngeras Magifter Oxo-
nienfis , cujus Sacramcntale
,
& librum
de vitiis & virtutibus laudat Baleus XI.
48. & Pitfeus pag. 852.
Gvilelmus Copus Bafileenfis , Medicus
Parifxenfis atque Archiater Francifci I.
junior iortafle quam qui a me hoc loco
memorari debeat . Ex Gra*co Latine ver-
tit Pauli iEginetx pra?cepta de ratione
viclus
,
Hippocratis tres prognofticorum
libros , Galeni libros VI. de locis affe-
dlis
,
& de morborum fymptomatum-
que caufis ac differentiis libros totidem .
Vide praeter Bibliothecarum Medica-
rum fcriptores , appendicem ad Trithe-
mium de fcriptoribus Ecclefiafticis cap.
XXI.
Gvilelmus Cortufius
,
fupra Tom. 1.
pag. 430.
Gvilelmus Coventricnfis
,
Lelando c.
366. Coventuenfis
,
Anglus , Carmelita
circa Annum
1330.
fcripfit eodem Le-
lando tefle Annales fui Ordinis
,
& de
laude Carmclitic£ Religicnis libros VII.
Defenjorium Carmelitarum & de adventu
Carmelitarum in Angliam .
Gvilelmus Covrinus
,
fupra Guil. Caor-
finus .
Gvilelmus Amidamus de Cremona S.
Auguftini Eremitarum Ordinis prior
Generalis vir egregius
,
Epifcopus ab
Anno
1347.
Novarienfis , de cujus lau-
dibus Jac.
Philippus Bergomenfis in
Chronico ad Annnm
1355.
quo diem
obiit, vel , ut probat in Mufeo Nova-
rienfi
LATINITA
rienfi pag. 207. Laz. Augufr.inus Cotta
,
An. 1356.
Ejus fcripta
.•
Commentaria
in IV. Evangelia & in IV. libros Scnten-
tiarum . Keprobatio
fex
crrorum
,
five de
auBoritate Apoflolica pro Joanne XXII.
Sermones
,
Orationes &c. Vide praeter
Cottam
,
Ughelli Tom. IV. p. 714.
feq. Francifci Arifii Cremonam littera-
tam Tom. 1. pag. 162. & Philippi Elf-
fii enconiaiticon Auguftinianum pag.
257.
feq. qui notat Cardinalatus pur-
puram
,
quam Joannes XII. obtulit
,
ab hoc Gvilelmo recufatam
,
inde ta-
men fa&um ut inter Cardinales a Pof-
fevino aliifque & Cangio etiam com-
putetur .
Gvilelmus Croylandenfis
,
infra Kame-
fienfis
.
Gvilelmus de Cumo five de Cunio po-
tius , Flaminia? oppido
,
Juris Civilis con-
fultus Bartolo plus fimplici vice lauda-
tus docuit Aureliani in Gallia circa A.
1310. ac deinceps , fcripfitque in Dige-
Jium
vetus hoc eft in libros priores Di-
geiiorum ufque ad titulum tertium li-
bri XXIV. nec non in Codicem Jufti-
nianeum . Vide Trithemium c.
533.
&
Marcum Mantuam
p. 466. nec non
Gvidum Pancirolum lib. 2. de inter-
pretibus Juris, c. 60. qui de Muncribus
etiam & de Securitaxibus libellos com-
pofuiife tefiatur .
Gvilelmus Dalingus five Dallingus fu-
pra
,
Tom. 2. pag.
3.
Gvilelmus Dalton. pag.
4.
Gvilelmus de Dandina
,
fupra T. 2.
Gvilelmus Dandus . ibid.
Gvilelmus
Dafiinus
,
fupra Tom. 2.
pag.
14.
Gvilelmi Dei Synodale Tutclenfis Ec-
clefia.' in Bibliotheca S. Germani de
Pratis Parif. evolvit Cangius Codice
799-
Gvilclmus Diaconus
, fupra
,
Gvil. Ei-
tv.ricer.fs .
Gvilelmus S. Dionyfii
,
infra Gvil. de
Nangis
.
Gvilelmus
Monachus S. Dionyfii
,
jux-
ta Parjfios,
Ord. S. Benedicli
,
pra?ter
Tora. III.
T I S L I B. VII.
145
Epiflolas ad diverfos
,
etiam confcripfit
tres Hifloria"um libros
,
propter quos in-
ter nobiles Gallix biftoriographos
refertur
ab inedito auBore bisrarcbi.e
fubcceleflis
lib. IV. cap.
9.
Hsec de eo VofRus pag.
605. de Hift. Lat. qui etiam cjufdem
ex Jac.
Philippo Bergomenfi ad Annum
1240. & Trithemii cap.
431.
de S. E.
& II. 124. illuiir. Bcnedidlin. CubGvi-
lelmi Galli nomine memitierat pag. 46^.
feq. Alius vero antiquior Gvilelmus
,
5. Dionyfii Monachus
,
de quo infra
,
in Sugcrio Abbate
,
cujus res vitamque
ab hoc Gviiclmo
,
Domeiiico ipfius
,
fcriptam habemus . Obfrf Sugerius An.
11
52. Ejufdem ut videtur Gvilelmi E-
piflolam An. n
55.
fcriptam edidit Ed-
uiundus Martene, Tom. 1. anecdoto-
rum pag. 441.
in qua laudat folitariam
manfionem quam fibi elegcrat in Aqui-
tania
.
Gvilelmus Dominici
,
Catalanus cujus
Commentarius in UJaticos five leges Bar-
cinonenfis Urbis fuit MS. apud Anto-
nium Auguitinum . Vide Nicol. Anton.
Tom. 2. Biblioth. vet. Hifpan. pa^.
Gvilelmus Dorochius five Dorchcda An-
glus Mathematicus circa Annum 1360.
cujus traflatum de cccultis
,
& fummarn
auream laudant Baleus VI. 9. & Pitfeus
p. 486.
Magiiter Gvilelmus Dunclmenfis
,
de-
funclus An. 1249. a Mattha-o Parif. ad
illum annum vocatur
,
litteratus cminen-
tiffime ,
a Lelando autem cap.
239. idem
habctur parum verifimiliter cum Gvi-
lelmo Shirvvoodo
,
de quo infra . Certe
elcclum in Archiepifcopum Rothoma-
genfem non invenio .
Gvilelmus Durandus de S. Porciano
,
6. Gvuilelmus Durandus five Durantes
Spcculator , Epilcopus Mimjateniis . Su-
pra Tom. 2. pag. 60.
Gvilclmus Abbas Ebeholtenfs
,
cujus
Epijiolas edcndas Hafnia' cxpeclamus ab
eruditiffimo Viro Joanne Grammio .
Vide Memorias Trevoltinas An. 1727.
p. 2285.
Gvilelmus Archicpifcopus Eboracenfis
,
T cu-
T4<5
BlBl. MEDI
cujus Conflitutio An. 1153.
promulgata
exftat in Conciliis Labbei
,
Harduini
,
Coleti
.
Gvilelmus Edon
,
Ord. Minor. cujus
Waddingus laudat Compendium Theolo-
gic.e Veritatis
,
(
diverfum ab eo quod
inter Alberti Magni & Bonaventurse
opcra occurrit ,
& de quo dittum fu-
pra in Dombergio )
& adaptionem thcma-
fum
prxdicabitium per totum annum ad
matcrias Compendii Theologica Veritatis .
Gvilelmus ex Capellano Brederodcnfi
Egmondanus Monachus & Procurator
,
Anonymi Chronicon Egmundx & Hollan-
dix ab Anno 1^7.
ad 1205. progreflum
continuavit ab Anno 1205. ad
1332.
Anonymum a Francifco Svveertio Fran-
cof. 1620. fol. cum JEgidio de Roya
& aliis
,
fed minus emendate editum
,
meliorem edere eique Gvilelmi conti-
nuationem adjungere voluit Petrus Scri-
verius : fed prceftitum id demum ab
Antonio Matthxo ,
ufo Scriverii Codi-
ce . Lugd. Bat. 1700. 8. additis ctiam
notis . Vide Volfium & Oudini Tom.
3.
p. 859.
feq.
Gviichnus Epumondc five Esjnundus
Anglus,
Auguitinianus circa An.
1390.
cujus folas rcplicationes fcholajlicas & fer-
mones ad piebem memorant Baleus VII.
12. & Pitfeus p. 553.
neque plura Elf-
fius pag. 262. Encomiaftici Auguftinia-
ni
.
Gvilelmus Elphinflonus Epifcopus in
Scotia Aberdonienfis circa Annum 1480.
fcriptor diligens hi/ioria Scoticx
,
cujus
oilo lihris
,
qui MSti exftant in Biblio-
th. Bodlejana
,
ufus fuit Eduardus Stil-
lingfleet
,
in prcef. ad Origines Britan-
nicas pag. 52. teftatus eum in tribus
libris prunoribus fecutum Fordoni ve-
ftigia
,
in carteris recurrifle ad antiquos
Hibernix libros . Itaque Wilhelmus Ni-
colfonus in Bibliotheca Hiftorica Sco-
tiae pag. 98. vix audet Voflio accede-
re
,
qui HecTorem Boethium fecutus
,
prtecipuos Elphinftoni
,
quos exprcflerit
fcriptores vocat Veremundum
,
fani B.
Andreae Archirliaconum
,
& Joannem a
Campo bcllo . Etiam Conciliorum flatuta
7E ET INFIMJE
inter hujus Guilelmi fcripta rcfert
Ba-
lcus XIV.
57.
Gvilelmus Encurtus
Anglus , Ord. Pred.
circa Annum
1340. prarter Seimones
traditur fcripfiffe Lecduram
in
Ecclefia-
flem
. Vide Baleum V.
53. & Pitfeum
pag.
445.
Ille in Ecclefiaftem
commen-
tarius plus fimplici vice
MS. in An-
gliae Bibliothecis . Vide
Jac. Quetif. T.
1.
p.
602.
Gvilelmi Epifcopi
, Abbatis S. Germa-
ni a Pratis Commentaria in Vetus Te-
ftamentum evolvit Cangius in Biblio-
theca San Germanenfi
Codice LV.
Gvilelmus Evrardus fupra T. 2. pag.
125. Evrardus
.
Gvilelmus
Exonienfis five de Exceflria
,
Magifter Oxonienfis circa Annum
1330.
Scnpfit tefte Baleo V.
33.
de pauperta-
te & de paupertate contra Fratricellos
.
Cartera ejus funt : de proprietate
Ecclefue
contra Guilel. Occamum
,
& de genera-
tione Chrifli .
Gvilelmus de Falgario
Tolofanus
Ord.
Minor. Vicarius Generalis
, fjperfles
ad-
huc An. 1290. mifit in
compendium
commentarios S. Bonaventurx
in IV. li-
bros Sententiarum
,
& diffufe
fcripfit
adverfus Petrum
Joannem Olivum . Vide
Waddingi Bibiioth. Ord. Minor. pag.
152.
Gvilelmus Farinerius Aquitanus ex Mo-
nacho Gourdonenfi dicecefis Cadurcen-
fis
,
Vicarius Ord. Minor. Generalis &
ab Anno
1356. ad 1361. R. E. Cardi-
nalis, pra;ter fcriptum de facris
fligma-
tibus S. Francifci
,
& Sermones de tem-
pore & de San6tis
,
nec non libellum de
mutuatitia per nummos negotiationc ad IE-
gidium Cardinalem Albernotium
,
ei tri-
buuntur Commcntaria in varios libros
fa-
cros & profanos . Vide Waddingum loco
laudato
,
& Georgii Jofephi Eggs pur-
puram doclam pag. 391.
*
Ejufdem no-
mine prodierunt conftitutiones Ordinis
Minorum edita^ & confirmatas iri Ca-
pitulo generali Patrum ejufdem Ordi-
nis fummo Ordinis miniftro agente eo-
dem Guillelmo Anno
1354.
Has confti-
tutiones habeo excufas Brixix A. 1502.
per Jacobum Britaanicum
.
Fla-
L A T I N I T A' T
Flavius Gyilelmus non notus mihi nifi
e\ Poffevino & Voffio
,
qui e;us libros
quinque MSS. de Vita B. Virginis com-
memorant
.
Gvilelmus Flctxus
r
fupraT. 2.
p.
1 68.
Gvilclmus Foluylc five Folvillus Au-
glus
,
Lincolnicnfis Ord. Minor. defun-
clus Stanfordiar An. 1384. fcriptor libri
pro pueris induendis contra Canfabri-
gicnfium iratutum fapiens quo caveba-
tur ne a mendicantium ordinum fra-
tribus pueri ante duodevigefimum a:ta-
tis aunum ad ordinem fuum reciperen-
tur . Vide Baleum VI. 71. Pitfeum
p-
141. Waddingum
p. 152.
Gvilclmus Fontanus
,
infra GviL Wel-
lys ..
Gvilchnus Foricon
,
Brito ex minorc
Britannia Ord. Minor. Theologus Parif.
circa Annum
1470. inter cujus difcipu-
los Trithemius cap. 826. laudat Stcpha-
num Brulisferum de quo dixi Tom. 1.
pag. 285. Scripiit in libros IV.. fentcntia-
rum & Quxjiiones varias . Prceterea Dc-
cijioncs regularcs
,
prxfertim circa vitam
<& Regulam Minorum
r
cditas Parif. 1471.
Denique Opufcula nefcio qua: in facram
Scripturam
,
qux- docliffima appellat Wad-
dingus
p. 152.
GviicLmns Fulginas Umber
,
Ord. Mi-
nor. quem libros D. Bonavcnturx cpito-
maife iive incompendium redegiffe fcri-
bit Volaterranus libro XXI. commen-
tariorum Urbanorum .
Gvilcimus Gaincsburgus
,
de quo fupra
pag
;
3.
feq.
Gvilclmus Galion Anglus Nordfolcieu-
fis , Augufiiuianus , defuntrus An.i«oo.
xtatig nonagefimo . Ejus Lecluram Theo-
iogix
,
Difputationcs varias & Concioncs
pcr anmm
,
mcmorat Jofephus Pamphi-
lus in Chronico Eremitarum S. Augu-
flini pag.
92. b.
GvilclmusGallus
,
fupra Gvilelmus Mo-
nachus S. Dionyfii
.
'
Gvilchnus Catadeghus
Parmenfis , Bi-
bliothecarius Vaticanus & R. E. Cardi-
I S LI B. VII. r47
nalis defunclus An. 125^. Hnjus fvinc
Vltx Pontificum Romanorum a Petro
ad Innocentium IV. qu:e ab Eiien-grei-i
nio
,
Poffevino
,
Lud. Jacobo aliifcme
memorantur
.
Gvilclmus Calculus
,
Normannus , Coc-
nobita five Monachus Gemmcticcnfis Ord.
Bened. fcripiit Hijiorix Normannorum li-
bros VIII.
(
a
)
quorum primis qitatuor
Dudonis Hiiioriam de moribus & acris
prirnorum Normannia: ducum miiit in
compendium : libro quinto
,
fcxto
,
fc-
ptimoquc a Richardi I. obitu fivc ab
Anno qo<5. eandem continuavit ufque
ad Angliam a Gvilelmo I. Conqua^ilo-
re An. 1066. fubacTam ,
atque hos fe-
ptem libros
,
eidem dedicavit Gvilel-
mo
r
quem orthodoxum fummi Regis nu-
tu Anglorum Regcm appellat . Deinde a-
Iiquot annis interjecTis
,
prccter claufu-
lam libri VII. de Gvilelmi I. obitu
,
qui in An- 1087. incidit ,
adjunxic li-
brum oEiavum de acTibus fratrum Gvi-
lelmi II. Regis Attgf. Roberti Ducis
Norm. & Henrici I. Regis Anglorum
Normannorumque Ducis , atque de ini-
tio Regni Stephani qui An. 1135.
Hen-
rico fucceffit . Prodierunt in Gvil. Camb-
deni Anglicar. Normannicar. & Cam-
bricarum rcrum fcriptoribus FrancoL
1602. fol. pag. 604. 691. atque ex duo-
bus Codicibus MSS. cailigatiores in
N
or_
ruumicis Andrea.' du Chefne
,
Parif.
161 9. fo!. pag. 215. 317.
Codex MS.
qui fuit inBiblioth. Hohendorfiana III.
pag. 246. -jam perlatus eff. cum aliis il-
lius thcfiuri librarii cimeliis in Biblio-
thecam Cxfaream .
Gvilelmus Hermannus a Ganda fcri-
ptor belli Hollandice Gelri:rque Anno
1507. fq. Edidit Antonius Matthaeus in
veteris a?vi analetris Lugd. Bat. 1698.
8. De aiiis ejus fcriptis vide Voffium .
S. Gvilelmi Ducis & Monaclii Gclk-
ncnjis Vita in Aclis Sanilor. 28. Maji
r
& in Mabillonii Sec. Benediftino IV.
p. 70.
T 2
Gvi-
C<0
Itain Arkl-e? du Chefiie editione
,
quae o£>o tio nurneratis. Itaque & feptem computnnt
Voffias
libris diftin°uititr . Naiti in Cambdmisn&7«prem li- pag. 4.05.
Ouftinus Tom. 1. pag. nii. aliique »
bri funt
j duobus nenipe tertiaiX qu.xrto bis proter-
i4*
BIBL. MEDIJE
Gviielmus Giiinghamus Monachus Can-
tuaricnfis Ord. S. BenedicTi
,
circa An-
num
1990. fcripfit dc illujiribus viris
Ordtnis
fui ,
eorumque etiam cffigies ta-
bulis pingendas curavit . Vide Lelan-
dum cap. 182. Addit Voffius pag.
542.
etiam librum a priore diverfum de re-
bus Cantuaricnfium
,
fecutus Baleum VI.
98. Pitfeumque
p.
552.
Gvilelmi Godardi duo Angli Franci-
fcani Theologi non ineruditi celebran-
tur a Lelando cap.
363.
• Gvilelmus de S. Godialdo
,
Mathema-
ticus circa Annum
1295. & Aftrono-
mus
.
Gvilclmus Pctri de Godino
( vitiofe de
Godivo
) Bajouenfis dicecefis
, Ord. Pred.
& ex Leilore facri Palatii Anno 1-321.
Cardinalis Presbyter & An. 1517.
Epi-
fcopus Sabinenfis
,
dcfunclus Avenione
An.
1336. De ejus traclatu de Principe
& Prxiatorum Ecciejix pote/iate
,
quo ju-
ra
,
conceffiones & privilegia Ecclefia?
Romanx fuit complexus , vide Jacobum
Quetif Tom. 1. pag.
592.
Conjiitutiones
in Concilio Vallemoletano five Valli-
foletano An. 1322. in tomis Concilior.
& apud Agvirrium Tom.
3.
pag.
536.
Scripfit & Sermoncs & de nuptiis Chri-
Jii Domini & Eccleftx .
Gvilelmus Goietus . Vide Balimum
T. VII. Mifceli.
p.
210. 211. Fuit cir-
ca Annum 1076. ut conftat cx Dache-
rii fpicileg. Tom. XI. pag. 296. (
edit.
nova? Tom.
3. pag. 411.)
Gvilehnus Gorris Aragonenfis
,
Wad-
dingo pag.
153. Biblioth. Ordinis fui
,
Francifcanus
,
NicoLio Antonio Tom.
2. Biblioth. Vet. Hifpan. pag. 225. fe-
cularis potius clericus
,
fcripfit feculo
XV. vergente Scotum pauperum
,
iu quo
Doclorum & Scoti opiniones in qua-
tuor libris Sententiarum contentac di-
lucidantur
,
Tolofaefme anni nota in4>
Gvilelmus de Gotyngam
,
Ord. Minor.
quem An.
1336.
obiifle Poflevinus an-
notavit
. A Waddingo prxteritur
,
quan-
quam fcriptor ingentium operum
,
Com-
mentariorum in Pauli Epillolas : Libro-
rum XII.de concentu Evangeljftarum .
ET INFIM7E
Pro Lege Chriftianorum
. Notationum
in IV. libros Sententiarum . Quibus ad-
de Unum ex quatuor
,
libris duobus .
Sermones in Evangelia annua . Diftin-
cliones Theologicas . LecHruras Scriptu-
rarum . Quaeftiones ordinarias . De o-
bedientia . Librum replicationum
.
Gvilclmus Gray five Graius ex ftirpe
Regia Anglus
,
difcipulus Guarini Ve-
ronenfis
,
& ab A.
1443.
aa
"
x
4
6

E-
pifcopus in Anglia Angvillarianus five
Elienfis . Vide LeJandum cap.
570. Ba-
leum XI.
54.
& Pitfcum pag.
855. qui
omnes multa illum fcripfifle teltati nul-
lum tamen eorum citant de nominc .
Gvilelmus Monachus Grammaticus
,
ad
quem circa Annum 1086. carmen Sap-
phicum fcripfit Alphanus de quo fupra
T. 1. p. 70. fq.
Gvilclmus Canonicus Gratianopolitanus
,.
qui An. 1163. fcripfit Vitam Margari-
tx
,
Burgundix Comitis filia? , Goidonis
Delphini Comitis Alboni Conjugis
,
ad
Sanciimoniales Gratianopolitanas Ord.
Ciflerc. Edidit V. C. Edmundus Mar-
tene Tom. 6. monumentor. pag. 1201»
1214.
Gvilelmus Grenxus
,
fupra p. 107.
Gvilelmus Grifauntus Medicus Sc Ma-
thematicus Anglus , circa Annum 1350..
celebris
,
Medicinam fecit in Gallia
Mamiia*
,
ubi filium habuit cognomi-
ncm Abbatem Auguilinianum
,
qui in-
ter Pontifices Urbanus V. ab Anno 1362.
ad
1370. Scripta a Boftono Burienfi
,
Baleo V. 96. & Pitfeo pag.
475.
harc
referuntur : Speculum Ajiroiogix . De
qnalitatibus Afirorum & fignificationibus ,
De magnitudinc Solis . De quadratura
Circuli . De motu capitis five acceffionis
& receffionis fiellarum . De urina non
vifa . De judicio patientis . De caufa i-
gnorantix .
Gviiclmus Gvarronis
,
infra
,
Guilclmus
Verus .
Gvilelmitx Hxrctici a Gvilelma five
Guilelmina Bohema
,
cujus An. 1281.
defuncla? corpus An. 1300.
effoflum &
combuftum Mediclani . Vide Mabillo-
nii Mufeum Italicum Tom. 1.
p.
19..
feq.
LATINITAT
feq. Alii Gvilelmitx a Gvilclmo de S.
Amore de quo fupra
,
p.
105. & To-
mo 1. pag. 86. feq. Alii a Gvilelmo
de Hildcniffen , de quo pag. ibid.
Gvilelmut Hamerus
,
Novefianus in
dicecefi Germanise Colonienfi Ord. Pred.
a Poffevino & Cangio ad Annum 1264.
ab Altamura ad Annum
1490. refer-
tur , fed longe juniorfuit, & Commen-
tarios in Genefin edidit Dilingae
1564.
fol. Vide Jacobum Echardum Tom. 2.
Bibliothecae Dominicanorum pag. 186.
feq.
Gvilelmus Hanabergus
,
Anglus , Car-
melita defunclus An. 191 1. fcriptor De-
terminationum & Qjixfiionum Theologica-
rum
,
Philofophicarumque . Vide Lelan-
dum cap.
351.
& qui LeBuras in Theo-
logia
,
Sermonefque adjungunt
,
Baleum
IV.
45.
& Pitfeum pag. 402.
Gvilclmus
Harfik five Harficcus iti-
dem Anglus ex eodem Carmelitarum
ordine circa Annum 1410. fcripfit Di-
flinclionum Theologicarum Magiflrales
difceptationes : neque plura ejus Baleus
XII.
45.
vel Poffevinus mernorant
,
li-
cet Pitfeus pag.
593.
& ex eo Alegrius
pag. 929.
tanquam duo diverfa fcripta
tradunt Diftinctionum alterum
,
aite-
rum Difceptationum .
Gvilelmus Hauckyns fub feculi XVI.
initia clarus fcripfit Baleo IX. 65. tefte
Methodum
( five potius Metaphrafin
)
in
Matthxnm quae incipit
:•
Summa Dei Vir^
tus fumma dc
fede & in Marcum
, cu-
jus initium : Perflringens Marcus mira
brevitate . Praeterea in Matthxum & Mar-
cum annotationes
,
& librum de facrile-
gio . Eadem ex Baleo Poffevinus &
p.
855.
Pitfeus.
Gvilclmus Heda
,
Hifpan. Regis Phi-
lippi II. a fecretis . Scriptor Chronici
Hollandix & Epifcopornm Ultra/eEfinorum,
defunctus Antvverpia: An. 1526. De eo
Voffius pag.
655.
feq.
Miraeus au&ario
pag. 100. atque Valerius Andreas pag.
318. Biblioth. Belgica: . Prodiit illud
Chronicon cum Joanne de Beka
(
de
£
a
}
Hinc infinita dogmata & totidem DiaUftice .
Hsc Pauliy illa Htntisbari
,
al>a Mantuani
,
Sco-
I S L I B. VII.
14;
quo infra
)
Franek. 161 2. 4. Genea
giam Caroli V. five panogyricum Au-
firiacum ab Heda fcriptum fabulis fca-
tere & nugis arguit Svveertius Athcn.
Belg. pag. 309.
Et tamen fcriptori Chro-
nici accuratilfimx diligentix laus a Jano
Doufa apud Voffium tribuitur
.
Gvilelmus Hcntisberius
,
Lud. Vivi lib.
3.
de corruptis artibus p. 138. Hentif-
barus
,
{a) Baleo VI. 84-. Heytusbery
Dialecdicus Anglus circa Annum 1380.
cujus memorantur etiam Rcgulx Gram-
maticales
,
tum Dialcciica
,
quae incipit
:
Scire
,
multis modis accipitur . Aliaquc
Dialeclici argumenti . Sophijmata
,
Con-
clufioncs Sophijiicx &c. Vide Pitfeum
p.
527.
*
In Codice MS. Piftorienfi extat
volumen in 4. MS. ubi inter plures
Philofophicas fcriptiones
,
quas fervat
,
exhibet etiam tratlatum de relativis Ma-
gi/iri Guillelmi Heutysberi . Vide Biblio-
thecam Piftoricnfem Tom. 1. cap.
5.
p. 23. editam per hos dies a Cl. Fran-
cifco Antonio Zacharia e Societate
Je-
fu mihi amicitia conjundTo
,
quem colo
pariter
,
& obfervo .
Gvilelmus Herbertus Anglus
,
Ord.
Minor. pra:ter Quodlibeta
,
fcripfit com-
mentarios in Deuteronomion atque in
Apocalypfin . Vide Lelandum cap.
293.
Baleum V. 31. & Pitfeum p. 428. Diem
obiit Herefordiae An.
1333.
Gvilelmus Hermannus
,
fupra
,
Gvil»
a Gauda .
Gvilelmus Hervius Anglus Sudovol-
gius
,
five Suffolcienfis
,
Monachus Bu-
rienfis Benediclinus & Theologus Oxc-
nienfis . Hujus fcripta a Baleo XII. 100.
referuntur : Quafliones
ordinarix . Proble-
mata difputata & LeEiurx fcholajiicx . Nec
plura Pitfeus pag. 856. aut Poffevinus
y
qui etiam Gvilelmum Hilacenfem Anno
1469. ejufque Sermones in Orationem
Dominicam commemorat .
Gvilelmus dc Hildcniffen ,
Ord. B.
Marja: de Monte Carmeli , in villa Bru-
xellenfi
,
qui cum TEgidio Cantore aliif-
que condiderunt Seciam hominum intelli-
gen-
ti , Thoma
,
Afterti
,
Ochami ,
Pardi ,
J>ul!ardi

Hsc Vives .
150 BIBL. MEDIM
gentta . Horum errores An. 141 1. op-
pugnavit Pctrus de Alliaco
,
Epifcopus
Cameracenfis
. Vide Baluzii Mifc. T..
2.
p. 277. feq.
Gvtletmm Abbas ab Anno 1068» Hir-
faugicnfis \\\ dioecefi Spirenli
,
defunclus
An.
1091.
3. Non.Jul. de quo Trithe-
mius cap.
352.
de S. E. & de Germa-
nicis fcriptoribus c.
57.
& lib. 2. illu-
ftr.BenedicHn.cap. 102. atque in Chro-
nico Hirfaugienfi pag. 62. feq. & Ano-
nymus JVIclIicenfis cap. 108. Ejus fcri-
pta funt : Confitutiones five Confnetudi-
ncs Monachorum
Hirfaugicnfium
,
libris
II. qui MSti in variis Germania; Mo-
nafieriis , ut Weingartenfi
t
Burano ,
Ad-
montenfi
,
& in Monaiterio B. Marijp.
Virginis ac Scotos
,
Vindobona' .
(
a
)
Proiogum
vulgavit Mabillonius Tom.
4.
AnalecL. pag.
465. (
edit. nova: p. 154.
feq..
)
Phiiofophicarum & AJhonomicariu)i
Inflitutionum libri III. editi Bafil. 153L
apud Henr. Petri . Dc Muf.ca & tonis .
De corretiione Pfalterii five errornm in
cantibus deprehenforum . Qjtjefiioncs
de
comtuto . De horologio ... Epiflolx ad diver-
Jos
,
& ad Anfeimum Cantuarienfcm
,
cu-
jus etiam exftant quardam ad Gvilel-
mum hunc Epiftola*
.
Gvilelmm Hollandus
,
fupra ,
a Gau-
da .
Gvilelmus Holmus
,
Anglus Ord. Mi-
nor. cujus volumen de fmtplicibus Me-
dicamentis circa Annum 141
5. compo-
fitum laudant Lelandus cap. 503.
Baleus
VII.
51. & Pitfeus pag.
595.
qui MS-
tum Cantabrigia; fervari annotavit
.
Gvilelmus Hondcn
,
Hothunus infra
,
Gvil. Odo .
Gvilelmus Hormann
,
fupra Hermann .
Gvilelmus Houvetus Carnotenfis , Gram-
maticam in Gymnafio Parifienfi docuit
circa Annum 1500. Ejus micropxdiam
Epifloiarem memorat Butaus Tom.
5.
Hift. Parif.
p.
880.
Gviieimus Houpclandus
,
Theologus Pa-
rifienfis
,
defunclus An. 1492. de quo
pra-ter Bulamm
,
H. Warchonus Appen-
dice ad Caveum . Ejus liber de immor-
C«) ?ez. Tom. 3. Anecdotor. partc 3.
pag.tfiS.
ET INFIM7F.
taiitatc animx &
flatu pofl mortcm pln-
ribus antiquorum Patrum
, Philofopha-
rum
,
Poecarum
,
& Doctorum Catho-
licorum
,
fententiis refertus
,
ad Jaco-
bum Jving
,
in Regali Francorum Par-
lamcnto Pradidentem . Parif.
1491. fors
ma minori
, 1499.
ck
1504. 8. Vide
Rud. Antonii Fabricii trigam obferva-
tionum litterariarum
,
Hehnft.
173 1.4.
Gviielmus Huet
(
vitiofe Hicet) Ord.
Minor. ex folo notus Henrico Willoto
,
& ex Pitfei conjectura pag. 856. An-
glus
y
fcriptor libri cui titulus : Serpens
antiquus
,
de feptem pcccatis mortalibus .
Gvilelmus de Janicea , Ord. Minor.
quem Cangius memorat
,
Waddingo
,
Simlero
,
Poffcvino
,
aliifme ignotus
fortaffe GviL de Lancea
>
de quo infra .
Gvilelmus de Jancono
,
Prior Augufti-
nianorum Tolofe circa Annum 1498.
Vide Elfiii encomiaiLcon Auguftiman.
pag. 264. quem malo fequi quam Pof-
fevinum a quo refertur ad An. 1410.
Scripta ejus nulla nifi Sermones in E-
vangelia per annum & in feftis Sanclo-
rum cSc Quadragefunales
,
aiiique Ser-
mones quinquaginta .
*
Florebat circa
Annum 1490. quo codem Anno facultas
illi
permiffa eit ab Ordinis fui pra?fu-
le ,
ut magiftralem iauream confequi
polfet . Vide Gandolfo de ducentis Au-
guftin. pag..
157.
Gviieimus- Jordanus
,
confer Gvido Jcr-
danus .
Gvilelmus ex Judxis ,
fupra Bituricen-
Gviielmus Ivc five Ivxus Anglus , Vi-
cccancellarius Lond. circa Annum 1464.
Scnpfit in minores Prophctas . Determina-
tioncs Theclofuas & Lecluras lectas O-
xonii » De Chrijii Dcminio Sc de mendi-
citate Chrifli & Sermones ad Cierum .
Vide Baleum VIII. 31.. Pitfeum pag.
Gvileimus de Kaj<otho
,
fupra G.vtf.
de Cajoto .
Gvileimus Kyngshim five Kinzesha-
menfls
Anglus Ord. Prced. ThcoloLns
Cantabrigienfis circa An. 1202. Scrjpiit
in
L A T I N I T A
in Eccieftaflcm
,
qui Commentarius cum
Joan.
Bacondorpio in Ecclefiaitem ex-
itat MS. in Bibliotheca Caroli Theyeri
in
Comitatu Gloceftrienfi . Vide Tom.
2. MSS. Anglia? pag. 202. 11. 665. E-
jufdem in Eccleftafticum memorat Ba-
lcus
47.
hoc initio : Magifter & Dotni-
nus Gundifaivus . Sed iifdcm verbis in-
cipit Roberti Holkot commentarius in
feptem priora Ecclefiaftici capita
,
ut
notatum Jacobo Quetif Tom. 1. pag.
467.
Prxter Sermones
,
huic Gvilelmo
Pitfeus pag.
344.
etiam tribuit com-
mentarium in IV. libros Sententiarum *>
Gvileimus Lamarcnfts five de Lamara
,
Anglus Ord. Minor. circa A. 1280. E-
jus commentarios in IV. libros Scntcn-
tiarum
,
additioncs in Bonaventuram
,
&
Correflorium Operum Thomx Aauinatis
laudat Trithemius cap. 487. Ante hoc
CorrecTorium idem Guiielmus fummarn
contra Thomam fcripferat
,
cui Corre-
clorium oppofuit Joanncs Clapoel five
Crapud Parifienfis
,
Ord. Pncdicator.
Huic Joanni Gvilelmus in fuo Corre-
clorio refpondit . Vide Oudinum Tom.
3.
pag. 618. fq. ubi etiam JEgidii Ro-
mani liber Corre<%rio Gvilelmi oppo-
fitus prodiit Colonia» 1624. 8. edente
Gvaltero Henrico Strevefdorf. Letlurx
Scholafticx & Quodlibeta Sophiflica hujus
Gvilelmi apud Poifevmum memoran-
tur . Ab Oudino pag. 619. etiam Syl-
varum libri IV. editi in 4. fub typogra-
phice nafcentis initia
,
fine anno & lo-
co . Sed illi funt Guielmi a Mara ju-
nioris , de quo infra,
Gvilelmus de Lancca Aquitanus, Ord.
Minor. fcriptor Dietx falutis
,
quam
MStam in Bibliotheca Ccenobii Cam-
beronenfis Ord. Ciflerc. in Hannonia
teftatur Sanderus in Bibliotheca MSS.
Codicum Belgii pag.
356.
Idem mihi
hic videtur cum Gvilclmo Letardo {a)
apud Waddingum pag.
153.
ubi illi tri-
buit Formularium
Confejfionis fuper de-
cem prxcepta Decalogi .
Gvileimus Abbas Langtonienfts
,
Le-
lando Lankondencr.fts
,
Ccenobii Cano-
(/») Gallis lc dard
,
lancca .
T I S L I B. VII.
151
nicorum Regularium in Anglia
,
circa
Annum 1230. fcripfit Vitam Robcrti Be-
thunenfis , ex Abbate Langtonienfi Epi-
fcopi Herefofdenfis , ad Reginaldum Ab-
batetn Wenlocenfem . Vide Lelandum
cap. 226. Baleum III. 3o. & Pitfeum
pag. 306.
Gvilclmus
Lcmftcr
five Lemeflerus
,
Her-
fordienfis , Angius , Ord. Minor. Theo-
logus Oxonienlis
,
cujus Collationes in
IV. libros Senteritiarum & Quxftiones Thcc-
logicx memorantur a Baleo XII. 88.
ex quo eadem Pitfeus pag. 856. Pofie-
vinus , Waddingus &c.
Gvilelmus Leyceflrius (
Lelando c.
255.
Gvilclmus Montanus feu de Montibus
)
Anglus , Canonicus Auguftinianus
,
Lin-
colnienfis
,
circa Annum 12 17. cuius
fcripta apud Bofkmum Burienfem
,
Ba-
leum III. 67. Simlerum & Pofievinum
funt : Concordantix Bibliorum . De tropis
Scripturarum . Similitudinarium . Specu-
lum pccnitentix & pcsnitcniis . Expofttio-
nes Evangeiiorum & Epiflolarum . Homi-
lix CCLXXVIL pcr \annum . De Sacra-
mentis Eccleftx . Fiores Sapientix . Sum-
ma brevis . Numeraie & Summa Numc-
rorum . Dittiones Theoiogicx . De adventn
Domini . Super aguitio-ne peccati . De bo-
nitate mulierum a\d quafdam moniales .
Carmen alphabeticum gloffatum
,
quo,d m-
cip. Quis veniat v\deas
,
quo
,
quando
&c.
Gviieimus de Lichfeldia
,
Anglus Theo-
logus defunclus A. 1447.
Vide Pitfeum
pag.
854.
qui fcripta ejus refert : Ser-
mones ter mille & oftoginta tres : Que-
reiam Dei contra genus humanum expref-
fam carmine . Refponfum pcenitentis ad
Dcum .
Gvileimus Lidic five Litle , Parvus
,
infra
,
Gvil. Neubrigenfts .
Gvileimus Lidiingtonus Anglus
,
Car-
melita
,
Doclor Oxonienfis
,
circa An-
num noo.Scripfit in Evangelium Mat-
thsei : Determinationes & LecTurasTheo-
lagiae . Sermones ad populum . Contra
Statutum Narbonenfe
,
quod Carmeli-
tas Anglia; in duas provincias diviferat
A.
152 BIBL. MEDI
A. 1505. Vide Baleum IV.
jg.
Gvilelmus Lincoinius
,
Anglus
,
Car-
melita, Doclor Cantabrigienfis ,
Anno
1360. Scripfit Qiiitftioncs in Magijirum
Scntcntiarum : atque Oppofitiones Schola-
Jiicas. Vide Baleum XII.
5.

Gvilelmus Lindfuvoodus
,
Lelando cap.
535.
& aliis de Lindevvoode
(
de Tilio
nemore
)
Anglus
,
Juris ,
maxime Ec-
clcfiaflici peritia apud Henricum V. ac
VI. Anglice Reges gratiofus , denique ab
An.
1435.
ad 1446. Epifcopus Mene-
venfis . Hic A. 1430. collegit illuftra-
vitque Provinciale fivc Conflitutioncs Pro-
vinciaies Archiepifcoporum Cantuarienfiurn
XIV. a Stephano Langthono ad Henri-
cum Chirchillejum libris V. qua? cum
Conftitutionibus Othonis & Otthoboni
,
a Joanne de Athona illuftratis
,
& cum
catalogo quorundam Archiepifcoporum
Cantuarienfium prodiere Parif.
1505. fol.
& Lcnd.
1557.
tf. Oxon. 1679. fol. &
cum deledlu annotationum, curante Rob.
Sharrokio 166^. 8. Pra'terea Commenta-
rium in quofdam Pfaimos
,
& Summam
caujarum memorant Balens VII. 72. &
Pitfcus p. 610 ad Concilium Bafileenfe
ab Henrico VI. An. 143
1. ablegatus
,
Regio nomine obtulit Concilio appella-
tionem
,
qua Rex nec Papam nec quem-
quam mortalium in temporalibus fu-
periorem agnofccre fe teftatus fuit . Vi-
de H.Warthoni auclarium ad Caveum .
Gviicimus Lijjejus
, LiJfovius , Lijfye
,
infra
Lyjfy
.
Gvilelmus dc Loarte Aragonenfis , Sec.
XV. fcripfit^f obiigatione Principis Chri-
fiiani ad redimcndos elccmofynis fuis ca-
ptivos qui a Mauris dctincntur . Vide
Nic. Antonium X. 6. Biblioth. vet.
Hifpana? §. 341.
Gvilelmus Lobbenhamus
,
vide mox
Lubbcnhamus .
Gvilcimus Lvmbardus Ord. Vrxd. qucm
Jacobus Quetif Tom. /. pag. 726. ex
Laurentio Piguonio ty*adit fcripfiffe in
Dionyfum Areopag. & in Boetii libros
de Confoiatione . euiidem libri de Ortho-
grapjna fcriptorem non dubito
,
cmem
MS. memorat Sanderus pag. 204. elen-
JE ET INFIMJE
chi Codicum MSS. Belgii . Vixit ante
Annum
1490.
Gviieimus Lubbenhamus five Lobbenha-
mus
,
Anglus
,
Carmelita
, defun&us
Coventrix An. 1361. Cujus librum Que-
fHonum & Commentaria in libros po-
fteriorum Analyticorum Ariftotelis me-
morat Lelandus cap.
397.
Nec plura
Baleus XI. 23. aut Pitfeus pag.
496.
feq.
Gviielmus Lugdunenfts Ord. Prsed. de-
funclus ante Annum 1260. & falfo ven-
ditatus pro Archiepifcopo Lugdunenfi .
Vide infra
,
GvU. Pcraidus .
Gviieimus Luiicdunus Anglus Carme-
litarum An. 131 2. gubernator in tribus
Provinciis
,
per Angliam
,
Cyprum &
tcrram fanclam . Scripfit Commcntarios
in Evangclium Matthxi
,
laudatos Lelan-
do c.
357.
Gvilcimus Lynvvcode
,
fupra Lindvvoo-
dus .
Gviieimv.s
Lyjfy
Anglus Ord. Minor.
circa Annum 1:540. Scripfit in
Jere-
miam
,
Tkrcnos
,
Baruch & in XII. Pro-
phctas minorcs . Vidc Baleum V. 66. ex
quo Pitfeus pag.
445.
Poflevinus , Wad-
dingus &c.
Gvileimus Maciefeidius
,
infra
Majfe-
tus
.
Gvilcimus major
(
lc Maire
)
Gallus
,
ex Pcenitentiario Epifcopus Andegaven-
fis ab Anno 1290. ad 13 14. Ejus Jiatuta
Synodalia in Synodis faita Andegaven-
fibus An. 1491. ufque ad 1314. edidit
Dacherius T. IX. fpicileg.
p.
201.
(
e-
ditionis novre Tom. 1. pag.
735. 747. )
Ejufdem Gcjia Epifcopatus fui ab obitu
decefforis ejus Nicolai Gellant ufque ad
Annum 1316. in fpicilegio ejufdem Da-
cherii Tom. X. pag. 247. & in appen-
dice Tom. XIII. pag. 227. (
editionis
novx T. 2.
p. 159. 207.)
Gviiclmus Somerfct Maimesburicnfis a
Maildulphi curia ( Maildulphesbury
)
Monachus Ord. Bened. & Bibiiotheca-
rius ac Pnrcentor Meldunenfis fiveMal-
mesburienfis
,
profa & carmine eruditus
& dc hiftoria patria five Anglorum me-
ritiifimus
,
cujus Ubros inquit cap. 166.
Le-
LATINITATIS L I B. VII.
155
Lelandus ,
cum in manus fumo
,
fumo au- jus folam epitomen Baleus viderat
,
e-
tcm cum frequentiffime tum lubentiffimc
,
dideratque Mabillonius Sec. BenedicLin.
toties vel admirari cogor hominis diligen- IV. pag. 726.
tiam
,
felicitatem Audicium . Diligcntiam
,
Vita S. Wulftani Epifcopi Wigornien-
quod pafvm ojlendat
fe
ingentem bonorum fis ad fratres Wigornienfes
, libris III.
autiorum numerum legiffe : felicitatem
,
in tomo fecundo Anglia: facras pag.
241.
guod illorum elegantiam & nervos xmulus 270. & cum notis Henfchenius Tom. 6.
tpfe in fuis lucubrationibus belle expri- Maji 25. p. 79.
mat : judicium denique
,
quod multa ab Liber de antiquitate Ecclcfue Glaftonien-
aliis temcre fcripta
,
ad incudem revocct fis ,
ab eodem vulgatus Galeo in lauda-
revocataque luci & veritati
reftituat . Vi- ta XV. fcriptorum fylloge p. 289
xit adhuc
,
plura pollicitus Anno Chri-
iti 1143.
Edita ejus fcripta
(
a
)
haec
funt
.-
Regalium five de rebus geflis Regum
Anglorum a primo Saxonum adventu
circa Annum
449.
ad annum duodevi-
gefimum Henrici I. five A. C. 1127.
libri V. ad Robertum Gloceftrix Comi-
tem .
Hiftorix novelL-e libri duo ab A. 11
27.
ad An. 1143. ad eundem Robertum
,
Regis Henrici filium .
Dc ':fiis Pontificum Anglorum ad An-
num circiter 11
25. libri IV. quorum
primus eft de Cantuarienfibus
,
Rofifen-
fibufque . Sccundns de Londinenfibus at-
que Orientalium Anglorum
,
Occiden-
taliumque Saxonum Epifcopis & Mo-
nafteriis . Tertius de Eboracenfibus
,
Han-
guftaldenfibus & Witternenfibus
,
Can-
dida: Cafie , Lindisfarnenfibus ac Duncl-
mcnfibus . Quartus de Wigornienfibus
,
HereforJenfibus, Legeceftrenfibus , Dor-
ceftrenfibus five Lincolnicnfibu- atque
Elienfibus . H:ec fcripta Gvilelmi prov
diere in colleciione
Hiitoricorum An-
glice poft Bedam pracipuorum, eurante
Henr. Savilio Lond.
15961. & Francof.
typis Wecbelianis 1601. fol.
Epiftola ad Petrum Monachum Mel-
dunenfem
prxfixa Joannis Scoti Erigenx
libris V. de naturarum diviftone ,
& ex MS.
Thuano edita a Thoma Galeo ante Sco-
ti libros , Oxon. i<58i. fol.
Multa alia condidit Gvilelmus nec-
dum prolata in lucem
,
qualia funt
,
memorata Lelando cap. 166. Baleo II.
73.
& Pitfeo p. 209.
De fcrie Evangeliftarum
,
vario genere
carminis
,
libri XV.
Gommcntarii in threnos Jeremij:
,
librk
IV. MS. in Bibl. Cottoniana .
De Miraculis B. Marix Virginis
,
li-
bri IV. Dc miraculis S. Andre.-c .
De indigenarum Sanclorum Miraculis .
Epitome
hiftorix Haimonis
,
Eloriacen-
fis
Monachi
,
a Juftiniano ad Carolum
M. MS. in Bibliotheca Collegii Balio-
lenfis , Oxon. & in Bodlejana .
Gcncalogia Henrici II. R.egis Anglix .
Itincrartum Joannis Abbatis Mcldunen-
fis ,
Romam cum Petro Monacho Mel-
dunenfi profecTi : multis plane
,
Lelan-
do tefte
,
rcbus memorabilibus refer-
tum .
De antiquitate Glefjoburcenfis Monaftc-
rii
,
ad Henricum Soliacum
( b
)
Win-
tonienfem Epifcopum . Baleo Antiqui-
LibrumV.de
Pontificibus An^loritm pri-
tates Glafconix . MSS. in Bibl. Collegii
mus edidit
H.Warthonus in limine to- S. Benedicli Cantabrig.
mi II. Anglia? facra?
,
Lond. 1691. fol.
Vita IndraEli
,
Hibcrnix reguli qui S.
& fub idem
tempus
Thomas Galeus in- Dunttani difcipulus fuir .
ter fcriptorcs XV. Oxon. 1691. fol. pag.
Vita S. Patricii
,
libri II. ad Mona-
337.
in eo praeter plures
de antiquitati- chos Glaflbburgenfes . Vita S. Benigni
,
bus Malmesburix chartas
, continctur vi
taAldkelmi
Shireburnenfis Epifcopi , cu-
Tom. III.
(<0 Ee MStis Codicibus confulendus Oudinus
T. 2.
p. 1089. feq.
S. Dunjiani
, hbris duobus
De gentc Wydenorum fivc Vugdenorum
.
V
Qhro-
(_b) Vide Lshbeum Tor.i. i.
dc 5. E. p. 435-
154
BIBL. MEDI
Chronicorum libri III. quorum memi-
nit
,
praef. ad Hiftoriam novcllam
.
Sermones & Epiftolx
.
Ex abbreviatione librorum Amalirii de
Officiis
Ecclejiafticis MS. iu BiLlioth.
Lambetbana locum affert H. Warthoti
pag. 960. auclarii ad Uilerium de fa-
cris Scripturifque vernaculis . Prxfatio-
nem Rabano Mauro parum aquam , ad
Kobertum amicum
,
( nefcio an diver-
fum a Gloceflrix Comite
)
in cujus
gratiam hunc laborem in fe fufcepit
,
& epilogum primi ultimique libri edi-
dit Petrus Allixius in calce prcefatio-
nis ad determinationem Joannis Pari-
fienfis de modo exiftendi Corpus Chrifti
in Sacramento Altaris . Lond. 1686. 8.
GvihAmus cle la Mare . Supra Lama-
renfts
.
Gvilelmus de Mandagoto five Manda-
gozzo
,
ex Archidiacono Nemaufenfi Ar-
chiepifcopus An. 1295. Ebredunenfis &
An. 131 1. Aquenfis atque Anno 13 12.
Cardinalis Pramefiinus Epifcopus
,
de-
funcTus An. 1321. Vide Baluzium ad
Papas Avenioncnfcs Tom. 1. pag. 666.
feq. Fuit hic inter eos qui jufiu Boni-
facii ocTavi fextum Decretalium librum
condidere . Praeterea fcripfit adhuc Ar-
chidiaconus ad Magilirum fuum Beren-
garium Stedellium . Ecclefia; Biterrenfis
fuccentorem (a) & poftea Epifcopum,
Domini Papa'
(
Bonifacii VIII.
)
Capel-
lanum
,
& DocTorem Decrctorum
,
li-
brum de cletlionibus Prxlatorum
,
qui ex-
ftat in Oceano Juris five tracTatu tra-
cTatuum T. XV. p.407.
cum additioni-
bus Nicolai Boerii
( b ) lucem vidit Co-
lonia: An.
1573.&
1601. Etiam Expofi-
tionem ejufdem fcripti ab ipfo Mancla-
goto coinpofitam memorat Trithemius
cap. 512. Alii quoque Statuta pro Mo-
nafterlo Montls majoris
,
& fuper Lcgum
difciplina
, opufada . Extat apud me in
MS. Codice chartaceo liber de cleclioni-
bus
,
cujus hic meminit Fa^ricius
;
ex-
tatque pariter in eodem libello expofi-
(_a) Vitiofe excufum fucccfforem in G. Jofephi
Eggs purpura docla Tom. 1. p. 298.
££)
Perperam Boetii apud Poffevin.
JE ET INFIM/E
tio ejufdem fcripti ab eo
compofita , &
eidem opufculo de electionibus prxmif-
fa
;
quam expofitionem ipfam efle cre-
docum ea, cujusmeminit
Trithemius,
nec excufam arbitror cum eodem opu-
fculo in Oceano juris
,
quamquam hoc
mihi non fatis certo conftat
, nec mo-
do ad manus eft collecTio infcripta O-
ceanus juris
,
ut certior ea de re fiam .
Infcribitur opus Domino Berengario Frc-
doli
,
de quo vide quae in ejus articulo
animadverti
.
Gviielmus de Mara
,
fupra
,
Gvil. La-
marenfis
.
Alius ut videtur Gvilelmus de Mara
Ord. Minor. cujus fummam Juris valde
celebrem
,
& Epiflolas atque Orationes
Parif.
15 14. excufas memorant Poffevi-
nus & Waddingus . Alius item Gvilcl-
mus de Mara junior , Neuflrius , Cano-
nicus Conftantienfis
,
cujus opufculum
de S. Evchavifiia ad Gvilelmum
(
c
)
Conftantienfem Epifcopum
,
atque alia
fcripta apud Gefnorum aliofque refe-
runtur
,
in his libri quatuor Sylvarum
,
quos Lamarenfi pra?ter rem tribui fu-
pra notavi
.
Gvilelmus Martellus
,
fupra Gvil. S.
Albani Monachus . Apud Hallervordum
in fpicilegio Hift. Lat. typographi vi-
tio leges eum acTa S. Albini tradidif-
fe . Nam S.Albani Martyris acTa, non
Albini tradidit five ex Anglico Latine
vertit
.
Gvilelmus S. Martini Tornacenfis Mo-
nachus S. BenedicTi circa A. 1240. fcri-
pfit Bcrnardinum five Flores ex S. Ber-
nardi operibus, ut dixi Tom. 1. p. 602.
Prodiit Parif.
1499.
& Lugd.
1556.
8.
fed fine nomine aucToris quod ex Co-
dice Ciftercienfi reftituit Mabillonius
Tom. 1. analecTor.
p. 318. (
edit. novaj
p. 132. )
& ante Mabillonium Sande-
rus pag. i4i.Catalogi Codicum Belgii
,
& ex Codice Tornacenfi Valerius An-
dreas
,
qui decem libris difiincTum opus
teftatur
,
& ex alio in rubra valle a-
pud
(O
Apud Sammarthano: Tom. 1. Gallise facras
p. 546.
nullus poft Annum 1500.
Gvilelmus Epi-
fcopus Conftantienfis
.
LATINITA
pud Bruxellam
,
Bunderius apud Fran-
cifcum Svveertium .
Gviiclmus Maffetus de quo Lelandus
cap. 302. non diverfus ut videtur a
Macheiesfeida de quo idem c. 906. An-
glus Ord. Pfard. circa Annum 1500.
qui aliis etiam Mcffelech ,. Mackeifieid
,
Maflet ,
Mallifvicit
, Mamisfeld &c. fcri-
pfit pro Thoma Aquinate contra Henri-
cum Gandavcnfem
,
& Corruptorium Cor-
ruptorii contra fcriptorem Correciorii S.
Thomce , Gvileimum de la Mara
,
Fran-
cifcanum
;
Librum de unitate formarum
,
de comparatione
flatuum ,
Orationcs ad
Clerum . Varia probiemata & Quadxiones
Conciujioncs ordinariar
,
nec non Qu.efiio-
nes de Angelis
,
& Poltillas fupcr aliquot
Vcteris Teflamenti iibros & in Evanne-
lium de dccem Virginibus . Vide Baleum
IV. 81. & V. 2. & Pitfeum pag. 388.
389. 408. maxime Jacobum Quetif T~
1. p.
493.
feq..
Gviieimus Matdius Effexienfis
,
Mo-
nachus
,
cujus folos fermones Quadra-
gefimales Baleus memorat XII. 83.
nec
plura Pitfeus
p. 8^6.
Gvilelmus de Mauritania
r
fub cujus
nominc Epiftolam ad Hugonem
,
Prio-
rem S. Vicioris edidit Hu^o Matboui
notis ad Robertum Pullum pag.
332.
&
Bulxus Tom. 2. hift. Acaiemiar Parif.
pag. 64. nullus e/t , fed Epi/tola illa re-
itituenda Gvaitsro dc Mauri>ania de
quo
fupra
p.
116.. Vide; Oudinum T. 2.
p.
1200.
Gvilelmus de Melitona CaHgio de Mt-
litona Thcologus Parif. Ord. Minor.
Domiuicanis prster rem accenfitus &
Cancellariis Parifienfibus a Sixto Scnen-
fi
, Poifevino aliifque . Vide Jacobum
Ouetif T. 1. pag. 488. Scripfit in XIL
Prophetas
,
in Cantica Canticor. in Ec-
cicfiaflicum
,
in Epiji. ad Romanos
,
in
Apocaiypfm . Idem jufiu Innocentii IV.
complevit An. 1252. Summam Thcoiooix
Alex.i-ilri
Hdcnfis ,. de qua diccre me
niemini Tom. 1.. pag. 170. Apud Wad-
dingum pag.
1 54. vitiofe editur facium
illud effe juffu Alcxandri IV. nam is
An. 1252. nondum Pontifcx
,
fed de-
T I S L I B. VII. 155-
mum in fine An.
1254.
Alius Gviieimus Meltcn
Anglus, Can-
cellarius Eboracenfis ,circa An. 1 520. cui
Balcus IX. 12. Simlerus & Pitfeus pag.
697. tribuunt Commentarios in Penta-
teuchum
,
Danielem
,. Maccabxos
, Epifl.
ad Hebrxos
y
Scrmones in Evano^elia
,
Li-
brum de Mufica ccciefli ,
& examen eorum
qui funt facris initiandi . Addunt etiam
Commentarium in XII. Prophetas
,
qui
reclius fuperiori Gvilelmo adfcribitur .
Donunicanum facit Pitfeus folus
,
quoi
& ipfum fufpecium vifum Jacobo Que-
tif Tom. 1. pag. 488.
Gviielmus Meffeiechus ,
fupra Majfe-
tus ..
Gvilemus Milverieius Anglus Philofo-
phusOxonienfis circa Annum 1350.
Scri-
pfit in univcrfaiia Porphyrit
,
de Propo-
jitione
,
Sophifmat.t & fuper fex
principiis
Gilberti Porretani .. Vide Baleum &
Pitfeum
p. 477.
Gviieimus Minandi Medicus apud Car-
dinalem Saluciarum
,
deinde Monachus
domus Majoris Carchufia: , ad cujus quc-
itiones refpondit Joannes Gerfon in o-
puiculo de R.eIigionis pcrfeclione & mo-
deramine
,
quod exitat Tom. 2. editio-
nis novae Dupiniance p. 682. feq.
Gviiclmus Minorita
,
fupra Gvil. Con-
fianticnjis Epifc.
Gviieimus Othonis I. Imp. filius , Ar-
chiepifcopus Moguntinus ab Anno
954.
ad 968. de quo Nicolaus Serarius Iibro
IV. Tomo 1. rerum Moguntinarum G.
Chriftiani Johannis p. 439.
Ex cjus Chro-
nico verba qua?dam atfert Trithemius
in Chron. Hirfaugienfi pag. 32.
quibus
Gvilelmus ip!e teiiatm- fe in Mogunti-
na kdQ A.
954.
Friderico Archiepifco-
po fuccefliffe ..
Gviicirjus Monachus- Flifroriar novell*
conditor inrra Gviieirnus il: Nantis .
Gviielmus de Mov-fcrrat
,
five de Mon-
tefcrrato Catalonix ac Tarraconis ,
fcri-
pfit Cummcntura fupcr pragmaticam jan-
clionem Caroii VII. Galiia' Regis Anno
1459.
de poteftate Generalis
Concilii
ac de Epifcoporum eledione . De intel-
leclu regula: Bafileenfis Ccnc.lii
circa
V 2
h^nc
BIBL. MEDIJE ET INFIMM
rum ab Anno
977.
ad 996. in Pctri Pi-
thoei fcriptoribus XII. Parif. 1588. 8.
& Frf.
1594.
8. pag. 510. 516. Cotiti-
nuationem Ghrdhici Sigeberti Gembla-
cenfis ab Anno 11
13. ufque ad Annum
1300. edidit Dachenus T. XI. fpicileg.
**
6
o-
hanc elechonem . De refervationibuis
per Papam ex rationabili caufa fa£tis .
Et de Regia prarogativa in eledTivis di-
gnitatibus . Prodiit Parif. 15 14. 4.
una
cum Cofmi Guymier gloifis in candem
SancTionem : ac deinde in opere Pari-
fiis 1666. fol. edito cui titulus : Caroli
VII. Francorum Regis Pragmatica fan-
cTio cum gloilis Cofmrc Guymier ,
&
additiombus Philippi Probi . Accedunt
hiftorise Pragmaticx SancTionis & Con-
cordatorum : Annotationes & fupple-
menta veterum Inftrumentorum a Fran-
cifco Pinflfonio . Ejufdcm Guilelmi tra-
cTatus de fucccjfione Regum
,
& prxcipue
Galiix . Lugd.
1
5
19. fol. Tubing. 1625.
4. & in Oceano
Juris
,
five tracTatu
tracTatuum T. XVI. p. 178.
Gvileimus de Monte Lauduno five Lau-
dinio
,
DocTor Decretorum Tolofanus
atque Abbas Monafterii novi Pictav.
Ord. Bcned. circa Annum 1310. ac dc-
inceps & adhuc
1346. Scripfit lcclu-am
in librum fextum Dccretalium : Apprra-
tum conflitutioniim Ciementis V. & fuper
Extravagantcs Johannis XXII. atque in
Decretaics . Denique Sacramcntale five li-
brum de Sacramentis ad cariffimum fi-
lium Pontium de Villamuro . Vide Ba-
luzmm ad Petri de Marca Concordiam
VI.
4. & Oudinum Tom.
3.
pag. 966.
feq.
Gviielmus de Montibus five Montanus
,
fupra Gvil. Leycejitius .
Gviieimus Montioius nobiiis Anglus
pr&fecTus Tornacenfis
,
circa Annum
1513. cujus Epiitolas laudat Pitfeus
p.
857. Ad hunc & filium ejus Carolum
Montiojum Erafmi litteraz
,
quibus et-
iam Adagia fua infcripfit.
Gvilclmus Muficus apud Anonymum
Mellicenfem cap. 106. intciligitnr Gvi-
lelmus Hirfaugienfis de quo fupra .
Gviieimus de Nangis five de Nangiaco
Monachus S. Dionyfii in Gallia Ord.S.
BenedicTi fcripfit Chronicon ab Orbc con-
dito ufque ad Annum 1300. Fragmen-
tum ex e;us Chronico rerum Gallica-
(a) Veridicus auclor Polydoro Virgilio : adde
Voffium pag. 452.
feq.
pag. 405. (
editionis novae Tom. III.
pag. 1.
54.)
cum fubjuncTa Anonymorum
duorum Continuationc ab Anno i^or.
ad 1367. ibid. pag.
54. 140.
Gejia Ludovici Noni
,
Francorum Re-
gis ab Anno 1226. & filiorum cjus Phi-
lippi Audacis & Roberti
,
edita a Pe-
tro Pithoeo inter XI. Scriptores Frf.
1596.
fol. pag. 400. & deinde collata
cum Codice MS. ab Andrea du Chefne
Tom. V. pag. 326. 406. In extrcmo li-
bri au£tor meminit ctiam Canonizatio-
nis Regis
,
qux facta eft An. 1297. Pri-
ma folennibus nobilitata cerimoniis .
Vide Menagiana Tom. 2. pag. 169. T.
4. pag.
153. Bulxum hiit. Academ. Pa-
rif. Tom. 3. pag.
529. Jac. Echardum
Biblioth. Dominican. Tom. 1. pag.
499.
Gviieiiiius Litie
,
hoc eft ur Gallica
appeilatione Baleo III.
53.
Petitus
,
Pit*
feo pag. 270. & Lelando cap.
173.
Par^
vus
,
Brillendunenfis five Bridhngtona.
Provincia? Eboracenfis
,
Canonicus Au-
gufiimanus Neubrigenfisdvs. Neuburgen-
fis , feu Novobursmfis in An^lia , de-
r n
functus An. 1208. a?tat. 72. Commen-
tarium ejus in Cantica Canticor. Rober-
to Abbati Bellolandienfi dicatum idem
Lelandus Baleufque & Pitfcus memo^
rant . Sed maxime clarum Gvilelmino-
men reddunt libri V. de rcbus Angiicis
fui
tcmporis
(
a
)
ad Edmundum Abba-
tem Rievallenfem ab Anno 1066. &di-
ligentius ab Anno
1135.
quo fe natunii
tcftatur ad
1197. quorum pofc Gvilel-
mi Sylvii edit. Antvv. 1567.
8. & Com-
melinianam in rerum Anglicarrafum
fcnptoribus , Heidelb. 1587.
fol. p. 353.
496.
integrioremque
(
b
)
&. notis Joan-
nis Picardi illuftratam
,
Parif. i<5io. 8.
melior eii Thoma? Hearne (r) editio
Oxon. 1719. 8.
3.
Volum. qui etiam trcs
ho-
(_b~) Vide Caveum .
(c) Bibl. Angloife Tom. VII. p. 174-
LATINITATIS L I B. VII.
homilias GvilcJmi hujus , antea ineditas
adjunxit . Libros ditos de Regibus Angio-
rum praeterea iaudant Baleus
,
Pitfeufque
& Voffius
,
necdum quantum memini
in lucem prolatos
.
Gvilclmus Noelleti
,
Gallus, Cardina-
lis qui An.
1394.
obiit Avenione . De
eo Baluzius in Papis Aven.Tom. 1. pag.
11
13.
feq. Huic a Clemente VII. An.
1390. commiffum eft examen quod Ni-
colaus Eymericus Inquifitor Aragonen-
fis recenter compofuerat adverfus erro-
res Raymundi Lulli
\
Gvilelmi Normanni in Philofophiam
r
MS. Venetiis tefte Tomafino pag. 28.
Gvilclmus Northonus Anglus
,
Ord.Mi-
nor. in Ccenobio Coventrienfi
,
circa
Annum
1403. condidit indicem feu re-
pertorium locuples in Nicolai Lyrani
fcholia ad Vetus & Novum Teftamen-
tum : five
,
ut legas apud Baleum X.
38. Lyranum copiofijjime tabulavit . Ejuf-
dem repertorii mentio apud Pitfeum
pag.
577.
Waddingum
p. 154. &c.
Gviielmus Nottinghamus Anglus
,
ex
Canonico Eboracenii & Theologo Oxo-
nienfi Provincialis Ord. Minor. in An-
glia obiit An.
13 36. Concordiam quatuor
Evangclijtarum a Clemente Langhtono ccc-
ptam pertecit libris XII. fcripfitque
Commcntarios & Quxfiiones in Evangeii-
Jlas . In Epijlolas Pauli omnes . In IV.
libros Scntentiarum . Letluras SS. Scriptu-
rarum . Quxjiiones ordinarias . Keplicatio-
nes . Dijiintiiones Theologicas .. Librum
pro Lege Chrijiiamrum . De obedientia .
Sermonum libros duos in Evangelia pcr
annum
. Vide Baleum V.45. His Pitfeus
pag.
433.
& Waddingus pag.
155.
ad-
d;t Ou.xjiioncs da Oratione . Regulam vi-
vendi ck librum contra Pelagium .
Gvilclmus
Occamus five Ochamus
,
Ord.
Minor. Joannis Duns five Scoti difcipu-
lus atque deinde
oppugnator fubtilis :
Patronus Nominalium (a) & figniier
Occamijiarum
,
Fraticcilorumquc
,
Pauper-
tatem Chrijii (b) adverfus
Joannem XXII.
alTerentium
,
ambitionemque Pontificis
(O
B. Jacobus Thomafius diff. de Docloribus
Scholafijcis Latinis Lipf.
1676. §. XVII. feq,.
*
Rom. convellentium
,
clarus circa Aii-
num
1330.
detimdus Monachii , cum a
Papa profcriptus apud Ludovicum Ba-
varum afyli tutamen reperiifet
,
Anno
1347.
10. April. Venerabilis inccptor &
Docior Singuiaris
,
& Invincibilis . De
fcriptis ejus
,
quorum plura Goldaftus
in Monarchia Imperii curavit recudi
,
diligenter & accurate poft Labbeum
,
H. \Varthonus & Rob. Gerius ad Ca-
veum . Vide fis etiam Lelandum cap-
326. Baleum V. 18. Pitfeum pag.
457.
Trithemiumque cap. 563.
(
qui rcfert
celebre ejus diclum ad Ludovicum : O
Imperator
,
defcnde me gladio
,
& ego dc-
fendam te verbo .
)
Jac. Gaddium Tom.
2. pag. 122. feq. Praecipue vero Lucaui
Waddingum in Bibliotheca & Annali-
bus Ord. Minor. Eft mihi in manibus
Dialogus Gvilelmi Occam excufus Lugd,
1494.
feu potius
1495.
fol. apud Joan-
nem Badium Afcenfium
,
qui in partes
tres dividitur
,
Opus judice Seldeno I.
10. de Synedriis p.
228. ingeniofnfimum
,
& dotiijjimum
,
vec unquam Jatis tauda-
tum
7
quod & forfan
inter ea qu<e de po-
tefiate Ecciejiajiica fecuiis fuperioribus con-
fcripta Junt
,
primas tenct . In parte Pri-
ma in plures tributa libros fubtihter
difputatur dc harrefi & jure de ea co-
gnofcendi , ac fpeciatim fi Papam de ea
graviter diffamari contingat . Atque u-
trum expediat totum Orbem ChrirHa-
num uni fubeffe homini
,
& cuiquani
fcriptura? non Canonica; fidem fimpli-
cem habere
,
& de jure Imperatoris in
Ecclefiafticos atque in ipfum Pontifi-
cem
,
& num Cardinalibus in hcerefm
lapfis jus eum eligcndi ad Romanos re-
vertatur. Sccunda pars tota eit oppofita
harrefi Joannis XXII. Pap-ce 1. quod ani-
rai beatorum ante Judicium non vifu-
i'x fmt Dcum faciaiitcr . Deniquc pars
tcrtia in novem trailatus & ia plures
diviia Iibros
,
poteitatem Pontificis
,
&
Concif.orum quoque : obtrufaque Ec-
clefia' pr;eter facrarum htterarum au-
ctoritatem & defimtive credenda
imoo-
fita
(_b~) Bzov. ad An. 1323.
num. 10.
i
5
8 BIBL. MEDI7E
fita capita : ac denique de jurifdiclione
in ejus perfonam concludit quod Pap.i
non majorem fibi poilit poteitatem ar-
rogare quarn Chriitus ipfe & Apoiloli
qui inferioresfe gelferint Imperacore &
Judicibus fecularibus
,
quantum ad ju-
rifdiclionem coattivam attinet . Dialo-
go huic fubjicitur Opus nonaginta Die-
rmn
capituiis CXXIII. in quibus mul-
ta pro Michaeie Ccefenate
,
JoannisXXII.
altero adverfario
,
de quo infra
,
fuo lo-
co
,
ficut ctiam de Henrico de Zemeren
,
qui prolixiores Occami difputationes in
Compendium redcgit .
*
Scriptoris hujus
in Romanos Ponttfices virulenti laudes
in ore Fabricii fufpecla; jure meritoque
a viris do£tis habenda: funt . Scribit re-
ferri a Trithemio ceiebre ejus dictum
ad Ludovicum Bavarum . Refert quidem
Trithemius
,
fe.l non laudat
;
ait enim
perfugium qua-fivide illum ad Impera-
torem
,
quem ut fibi alliceret
,
afifatus
eit : O Impcrator defende me gladio
;
&
cgo defendam te verbo . Quui m hoc di-
£to magnifici agnofces prudens Lector ?
De fcriptore hoc egregie effatus eit vir
quidam doctrina arque ac dignitate Ec-
clefiafiica fummus apud authorem cata-
logi Bibliotheca: Vindobonenfis civica:
pag.
151. Nullus umquam fcriptor S.Ma-
tri
Ecciefix adeo
fe
fimid
amore & odio
dignum rediidit
,
ac ijle Occamus . Dam
Tbsoiogica fcribit
,
nemo melius
;
dum con-
tra Ecclcfiam
,
virulenttor ncmo .
Occami Centiloquium Theologicum
in lucem prodivit aliquandiu ante Lug-
dunenfem editionem anni 1496. quam
unam profert Warthonus- in append. ad
Caveum
;
nam in Bibliotheca Civica
Vindoboncnu exhibetur opus ident Lug-
duni anno 1494.
vulgatum .
Gviiclmus Odo
,
ILmden
,
Hottun
,
feu
de Odone
,
Anglus
,
Ordinis Pravlicato-
rum
,
& defignatus A..C. 1297.
Archie-
pifcopus Dubiinenfis ,
intra anni fpatium
defunctus . Scripiit de immediata vldone
Dei .. De Unitxte formirum . & Super IV.
libros Scntentiarum . In trcs iibros Ari-
jlotelis de anima . Orationem dc jure Re-
gjis Anglix ad Scotiam . Lefturas Scbola-
ET INFIMJE
Jlicas . Vidc Baleum IV.
74. Pitfcu n
pag.
383.
feq. Lelandu n cap. 320.
Ja-
cobum Waroium de fcriptonbus Hibcr-
nia: lib. 2. pag. 121. & Hibernia' facre
pag. 110. Jacobum. Quetif Tom. 1.
p.
459.
feq. &
385.
Gvilelmus de Oona
,
infra
, Gvilelmus
Verus ..
Gvilelmus de Oppenbach
,
Teutoni-
cus , Theologiam docuit Parifiis labente
fxculo XIV. Ejus Qu.eflioncs Parifiis &
Coloniar difputatas
,
Commentarium in
IV. iibros Sententiarum
,
& Sermones
memorat Trithemius cap.. 683. de S.
E. & c. 135. illuflr. German.
Gvilelmus Abbas Orbacenjis A. 11 80.
fcriptor Aclorum trandationis S. Reoii
,
Archiepifcopi Remenfis
,
defuncli An.
688. Exfiant apud Elmundu n Marte-
ne Tomo 6. monumcntorum
p.
1216.
feq,.
Gvilelmus Pachentonus
,
iive Pachen-
dunus
, (
Packington
)
Anglus , a VofTio
in Hiitoricis Latinis memoratur, quan-
quam Gallicc fcripfit circa Annum 1380.
clarus
,
Acla quinque Anglie Regum a
Johanne ad Ricardum II. fub quo vi-
xit , &
gefla
Principis fui ,
E.lnar.li Ni-
gri
,
Eduardo III. geifti
,
cujus fcriba
ac thefaurarius fuit . Vide Lclandum c.
402. Baleum VI. 68. & Pitfeum pag.
Gvilelmns Pagbamns
,
(ivc de Pagvia
,
ahis de Pagula
,
five Pagawcrus
,
An-
glus
,
Carmelitarum Prior atque Epi-
fcopus circa Annum 1280. in Hibernia
Midenfis
,
fcripfit
,
Lelaudo cap.
392.
tcite
,
de perfeciione Intelieclus . De no-
titia actuali . De veritate formali . His
Baleus IV. 52. & cx eo Pitfeus
p. 363.
additr: De cnte rationis . Lctluram in IV.
libros Sententiarunv .. Piacita Tbeologica .
Qjcfliones ordinarias . Concvmes popula-
res . Falhtur Alegrim
,
qui in
paradifo
Carmelitici decoris pag. 270.
Gvilcl-
mum Pagamum An. 1280. Epifcopum
diitinguit a Gvilelmo Paganero
,
quem
ait vixiffe Anno 1350.
Gvileimus Paris
,
Anglus
,
Archidia-
conus
,
cujus
Commentarios in Pfalte
rtum
LATINITATIS L I B. VII.
in Re°,is Eduardi fexti jus Gvilelmi etiam memorat rium vidiflfe fe
Bibliotheca teftatur |5aleus XII.
73.
Plures utriufque Inftrument. Iibros il-
luftraffc , incerta fide traditur apud Pit-
feum pag.
857.
Gvilelmus Arvernus , Theologus , Phi-
lofophus fubtilis ac Mathematicus
,
&
ab Anno 1228. ad 1249. Epifcopus Pa-
rifienfis
. Laudes ejus atque epitaphium
exhibent Sammarthani TomTl. Gailia;
Chriftiana? pag.
444.
feq. & Oudinus
Tomo III. pag. 10 1. Cenfura detefiabi-
lium errorum ab eo promulgata Anno
1240. legitur in Bibliotheca Patrum e-
dit. Lugdunenfis T. XXV. p. 329.
O-
pera ejus in duas tributa Partes junclim
vulgavit Johannes DominicusTrajanus
,
Neapolitanus
,
Venetiis
1
591. fol. qux
a Labbeo Tomo 1. pag. 409.
feq. rc-
cenfetur . Emendatiora & quatuor fcri-
ptis locupletiora dedit Bartholomxus
Ferronius, Aureliaz
1674. fol.
(
a
)
duo-
bus Voluminibus . Illa quatuor fcripta
funt Argentinre pridem A. 1507. in lu-
cem data : Liber de S. Trinitate & at-
tributis Divinis . De anima . Dc Pceni-
tentia novi traclatus fupplementum . &
dc coltatione
beneficiorum Ecclefiaftico-
rum
,
qua? plura eodem tempore in u-
num hoininem conferenda elfe negat .
Hic de bcneficiis liber ex vetcri editio-
ne Parif.
1490. 4. fuit in Bibliotheca
Telleriana
,
qua? hodie eft S. Genovefce
Parif. Liber de Rhetorica Divina lucem
viderat Parifiis
1516. 8. & ex antiquio-
re editione fuie loco & Anno itidem
in 8. cum S. Ephramio de compunclio-
ne cordis
, ahifquc . Partem fecundam
Scriptorum hujus Gvilelmi Parif. 15 17.
8. juris publici fecit Antonius Sylve-
iter
,
(b) & in operis nuncupatione
fummarium vitx ejus prxmifit . Librum
dc
fide & lcgibus
,
qui in editionibus
recentioribus ducit familiam
,
laudat
Petrus de Alliaco
contra Aftrono-
mos
,
editus inter Johannis Gerfonis o-
pera Tomo 1. editionis novxpag.
779.
Trithemius cap. 480. inter fcripta hu-
C") Journal des Savans A. 1677.
P
a
3-
2
7-
15?.
qux in
editionibus defidcrantur
, Epiftolas ad
diverfos
,
librum dc dxmonibus
,
de clau-
flro
animx
,
de dono fcientix
,
de
profcffio-
ne novitiorum
,
de bono & malo
,
de pri-
mo principio
,
& Commentarios in
Pfal-
terium
,
in Provcrbia Salomonis, in Ec-
clefiaften ,
in Cantica Canticorum
,
& in
Evangclium Matthxi . Ex his Commen-
tarii in Cantica atque
Ecclefiaften MSti
in Bibliotheca Longipontana dicece-
feos Sveffionenfis
,
tefte Oudino Tomo
3.
pag. 103. Commentarius autem in
Matthxum typis etiam exfcriptus exftat
,
fi vera eft Viri docti conjeclura
,
Gvi-
lelmo Parifienfi adfcribendum effe, qui
legitur inter Anfelmi Cantuarienfis o-
pera
,
quanquam in aliis Codicibus tri-
buitur Petro Babioni
,
ut dixi Tomo
1. p. 113. & 161.
De Sermonibus vide qux dicentur in
Gvilclmo Pcralto
,
Lugdunenfi . De Dia-
logo de VIII. Sacramentis dictum in Gvi-
lelmo Baufeti .
*
Non alterius Guilel-
mi
,
quam hujus funt partes dux ope-
ris de univerfo
,
quse duobus fejuncTx
Co-
dicibus exhibentur inter Codices MSS.
latinos
305.
& 306. Bibliotheca? Veneta:
S. Marci , in quibus haec lego : Guiglicl-
mi de Alvernia Epifcopi Parificnfis pars
prima de univerfo . De univerfo pars
fe-
cunia
,
(cilicet a capitc dc nobilitate &
excellentix fcientix
j
de univcrfo fpiritua-
U ad finem .
Gviklmus Parifienfis ab Anno
1304.
ad 1320. Epifcopus . Supra
,
Gvilelmus
Baufeti .
Gvilclmus
Parifienfis ,
fupra
,
Gvilel-
mv.s de S. Amorc . Hu;us videtur tracla-
tus contra exemptiones
, MS. in Biblio-
thecis Anglise . Vide Oudinum Tom.
3.
pag. 103.
Gvilelmus
Parifienfis , Ordinis Prxdi-
catorum
,
Gencralis Quaefitor Fidei in
Regno Francia:
,
& Philippi Pulchri
,
Regis Confeffarius circa Annum 1306.
Hujus Acla
,
ut Inquifitoris in ' canfa
Tcmplariorum
,
MSta memorat Labbeus
pag-
(&}
De hoc Sylveftro Lmnojui Hift. Gymnalii
Navarr. Tom. 2. pag. 646. (eq.
i<5o BIBL. MEDIJE ET INFIMJE
pag'. 13. Bibiioth. MSS. 8c Jacobus Que-
tif Tomo 1. pag. 519. Laudatur & cjus
Tabula Juris
,
five Rcpertorium brcve ad
invcnicndum facile in Dccrcto & Decre-
talibus quxcunque notabilia . Eidem tri-
buitur a Raynaudo & aliis
,
prxfertim
ab eodem Quetif Tomo 1. pag. 518. &
Tomo 2. pag. 169. Dialogus de Sacra-
mcntis editus inter Gvilelmi Aruerni
Epifcopi ab Anno 1228. Parifienfis ope-
ra
.•
Sed is redlius refcrtur ad Gvilei-
mum
,
qui Parifienfis Epifcopus fuit ab
Anno 1304. ut fupra in Gyilelmo Bau-
fcti dicere me memini
.
Gviielmus Parijienfis
,
S. Theologiae
Profeflbr Parifiis educatus
,
Ordinis Pra>
dicatorum circa Annum
1485. Hujus
eft Poflilla fttper Eviingel\a Dominicalia
fecundum feafum litteralem juxta Con-
cordias Evangeliftarum . Poflilia fupcr
Evangclia de SanEiis . Poflilla in Epijio-
las de tempore & SancTis & pro defun-
cTis : ncc non de paflione Chrifti & de
plancTu Virginis Marioe . Prodiit Ulm.
1486. imo Bafileas eo anno Parifiis 1
509.
Argentorati 1513. & 1521. Vide Jaco-
bum Quetif Tom. 1. pag. 868. cujus
judicio fcriptor efl folidus
,
gravis , &
fenfum litteralcm perpetuo confecTatur .
Ufus efl: fermonibus Gvilelmi Lugdu-
nenfis , de quo infra in Gvilclmo Peral-
to .
*
Frairis Guiilcrmi poflillam
,
quam
Maittaire in indice annalium typogra-
phicorum ambigit num tribuenda fit
Guillelmo Parifienfi Epifcopo credo po-
tius ad hunc pertinere
,
nec aliam ef-
fe
,
quam ex illis unam hic a Fabricio
indicatam . Eodem vero Maittaire tefle
prodiit opus iflud Colonia' in fol. An.
148 1. & Argentorati An. 1486.
1493.
Norimberga? 1488. & alibi faepe
.
Gvilelmus Parvus
,
fupra
,
Gvil. Ncu-
brigenfis .
Gvilelmus Paflrengus ,
five Paftregicus
,
Veronenfis
,
difcipulus Oldradi dc Lau-
de
,
Jurifconfulti
,
Caufidicus atque in-
de Judex & Procurator communis Ve-
ronae
,
idem Petrarchce praceptor & a-
micus
,
clarus circa A. 1330.
fcripfit
librum de Originibus rerum
,
editum Vc-
net.
1547.
in quo de fcriptis virorum
llluflnum
,
ordine litterarum : de fun-
datoribus urbium
,
de primis rerum no-
minibus
,
de inventoribus rerum
,
de
pnmis dignitatibus
,
deque magnificis
inftrucTionibus diflerit . Vide Diarium
eruditorum Italiae Tom. XV. pag.
198.
feq. Vir celeberrimus Bernardus cle Mont-
faucon in Diario Italico pag. 48. Gvilel-
mus Pajirengus de Viris illujhibus
MS.
in Dominicanorum Bibliotheca SS. Joan-
nis & Pauli
,
Venetiis . Erat is Pctrar-
ch.c Magifier
,
cujus ille frequenter non
flne
laude meminit . Efique opufculum
,
ut
1U0 avo
1
p&rutile
,
multi fcriptores multique
libri non noti ibidem memorantur . Pojiea
vero in quodam Bibliopolio incidi in eun-
dem Panflrengicum Venetiis cujum An.
1
547.
At perinde ignotus
efl
ctiam Vene-
tiis
,
ac
Ji
nunquam vidifjet lucem : ad
hxc mendis
inflnitis fccdatus
,
ut vix apta
fcntentia eruatur
,
hiulcus <&
lacerus in
multis
,
ita ut opcrx prctium duxerim il-
lum ad cluos Romanos Codices cajiigatum
& autrium typis itcrum dare inter Anec-
dota
.
Quod nondum prxflitit Vir tot a-
liis maximifque in rem litterariam me-
ritis venerabilis
, daturus efit
,
ut fpero
proxime in opere quod jam prselo Pa-
rifiis fubjecit
,
infcripfitque Bibliothe-
cam Biblicthecarum novam . De eodem
Paflregici libro MS. loquens
Joannes
Philippus Tomafmus in MS. Bibliothe-
carum Vcnetarum pag. 27. fubjungit
.•
Ordine alphabeti contextum hoc opus
,
cui
initium ab Anaximandro Philofopho . Al-
bcrtinum
Muffatum rcfcrt Priapea
fcripfif-
fe ,
notans carmina qusdam ex illis
,
de quibus dixi Tom. 1. pag. 40.
Gvilelmus Pepinus
,
aliis vitiofe Papi-
cus
,
Ebroicenfis Gallus Ord. Praed. fub
Seculi XVI. initia
,
fcripfit Expojitioncm
in Gcnefln
,
quam pro inedita habuif Ro-
bertus Gerus ad Caveuni An. 1500. fed
typis exfcnptam faepiuS pofi editionem
primam Parif. 1528. 8. Expojitio in E-
xoium fimiliter ut in Genefiu
, feufum
quadruplicem pericqucns , ibid.
1534.8.
Vide Poflevinum pag. 710. Apparatus
,
& Jacobum Echardum Tora. 2. Biblio-
tlie-
LATINITAT
thecse Dominicanorum pag. 87. ubi &
de fcriptis Gvilelmi hujus aliis , Specu-
lo aureo fuper Pfalmis VII. pccnitcntiali-
bus
,
Parif. 15 19. 8. Opufculo de Con-
fejfwne ,
de quatuor pcccatis
,
cordis
,
0-
ris
,
operis & omiffionis : de contritione
,
de fatisfatlione ibid. 1530.
8. 8cc. Obiit
in patria An. 1532.
*
Omifit hic Fabri-
cius hujus viri fermoncs Adventualesr, &
fecreta fccretorum
,
quo fub titulo con-
ciones alice de Sanftis aliifque continen-
tur . Prodiit liber ifte in 8. fine loco
An. 1525.
Gvilelmus Peraldus
,
reclius Peraltus
,
(
Perault
,
Peyrauta
,
de Petra alta
)
Ord. Preed. defunclus ante Annum 1250.
& Archiepifcopis Lugdunenfibus (a) vel
fuffraganeis Archiepifcopi praeter rem
accenfitus . De illo S. Antoninus Flo-
rentinus fummae Hiftor. tit. 23. c. XI.
§. 2. Tom. 3. pag. 682. Sermones prx-
dicabiles multi ediderunt folenncs ipfius
Ordinis
,
& primo GvileJmus Peralt
,
Gallicus . Hic edidit Summam de vitiis
& virtutibus
,
Prxdicatoribus utilem :
multofque Sermones de Epiflolis & E-
vangel.is Dominicalibus pcr totum an-
num
,
& librum de eruditione Religio-
forum . Hic liber quem MS. pag. 191.
Sanderus hoc titulo mcmorat
,
ab aliis
de inflitutione reiigiofcrum infcribitur
,
fiepiufque editus eii fub falfo nomine
Humberti : fed Peralto afferitur a Jaco-
bo Quetif Tom. 1. pag. 134. TracTa-
tum de profeffione Monajlica ldem Tom.
2 -
P
a
§-
3?4- docet Perako tribui in Co-
dicibus
MSS. hcct Joanni Gejfcn Abba-
ti BenedicTino alii eum malint adfcri-
bcre . Summa de vitiis feptem capitali-
bus
& de virtutibus in novem partes
tributa
,
fepius prodiit pofl editionem
Colon.
1479. etiam Summarium ejus
aucTore Jacobo de Voragine
,
Bafil.
1497.
8. Gvilelmo
de Brocia
,
Archiepifcopo ab
Anno
1258. ad 1269. Senonenfi pr^ter
rem tribui ab Oudino &. aliis
,
probat
idem Quetifus Tom. 1. pag. 133. Simi-
Tom. III.
I S L I B. VII. 161
liter docet Sermones de tempore fuper E-
vangelia & Epifiolas de Dominicis
,
Quadragefima & feftis
SancTorum per
annum
,
fub Gvilelmi
Parificnfis Epifco-
pi
,
Tubingae
1499. 4. atque alibi
,
&
novifnme tomo fecundo Operum Gui-
lelmi Parifienfis , Aurelix 1674. fol. edi-
tos , ad Peraltum potius referri , eique ex
fide Codicum relinqui debere
,
de quo
vide etiam Oudinum Tom.
3.
pag. 102.
AucTorem horum fermonum fub Gvi-
lelmi Lugduncnfis notnine laudat Gvilel-
mus Parificnfis ,
Dominicanus Poftilla in
Epiflolas & Evangelia
,
fcripta circa
An. 1485. de qua fupra pag. 460. Li-
brum de regimine Principum Thomx A-
quinati
,
atque expofitionem Profeffionis
five Regula? S. Benedicli
,
Gvilelmo Pi-
Elavienji perperam tribui Peraltoque e-
ripi , ab eodem Quetifo demonftratum .
Gvilelmus cognomento Pcregrinus a-
pud Balcum III.
45.
& Pitfeum pag.
266. Vofliumque pag. 441.
fed Lelando
cap. 201. Gvdelmus de Canno
,
gente
Anglus qui circa Annum 1200. ad Hu-
bertum Cantiorum Archiepifcopum &
Stephanum Turnham Capitaneum fcri-
pfit carmine Richardi I. Angliaf Regis
hodceporicon
,
five iter & expeditionem
in Sultanum Babylonia: & Saracenos
.
Gvilelmus Petit five Parvus
,
fupra
Gvil. Neubrigenfis
.
Gvilelmus Petri de Godino , Bajonen-
fis Ord. Prard. cx Theologo Parifienfi
13 12. Cardinalis & An. 13-17. Epifco-
pus Sabinenfis defuncTus An.
1336. Prse-
tcr opufculum de nuptiis Chrijli Domi-
ni & Eccleflx ,
& Sermones multos quos
mcmorat Ughellus Tom. 1. pag. 174.
fcripfit tracTatum de Poteflate Papx &
Pnelatorum Ecclefix quem MS. in Bi-
blioth. Sangermanenfi Cod. 294. Can-
gius evolvit,
Pctrus Gvilclmi five Gvilelmus
,
de
quo fupra in Gvilelmo Bibliothecario .
Gvilelmus Petroburqenjis Monachus Be-
ncdi6tinus Lelando c. 241. Burpcnjis u-
X
bi
CO
Trithemius cap.
484. tantum hugdunenfetn bus filent alii , & tanquani diverfum cap. 508. in-
vocat
,
clc
Archiepifcopatu r .-: c 1 1 . Tnbuic il!i quo- gerit GvJJelmum Peralt
.
.que COiEmentarios
inlV.libws Sententiarum decjui-
i6z BIBL. MEDIJE ET INFIMJE
bi Commcntarios ejus in Cantica
,
librum
partium tk Evphraflica commemorat , Eu-
phrajlicam Expofitioncm vocat Balcus III.
22. ex Boftono Buricnfi
,
additque ini-
tium ex Ecclefiafta? I. 9.
Qitid
eft
qnod
jv.it ? id ipfum quod futurum ejl . Vrx-
terca idem Baleus , & ad Annum 11 88.
pag. 252. Pitfeus
,
Homilias & Diftin-
tiicaesTkeologix
,
incip. alpha prima Grx-
corum littera
,
& interpretationes vocabu-
lorum S. Scriptura? . Incip. Abraham di-
citur ab Abba
.
Gvilelmus PiEiavinus five PiSiavenfis
Luxovienfis five Lexovienfis Arjchidia-
conus confignavit Guilelmi I.(a) Con-
qua?ftoris , Anglia? Regis
,
cujus Capel-
lanus fuit
,
gefta
fcripta poft Annum
1066. & ex MS. Cottoniano edita i.n
Andrca? du Chefne Normannicis Parif.
1619. fol. pag. 178. 215. fed ab initio
& in fine mutila . Laudant Gvil. Gem-
meticenfis VII.44. atque Ordericus Vi-
talis Jib.
3.
Hift. Ecclef. pag.
503.
Gvilelmus Piiiavenfts nefcio an idem
cum fuperiore
,
cujus traciatum de pro-
fejfwne Monaftica MStum Cangius evol-
vit , in Bibliotheca S. Germani de Pra-
tis
,
Codice 400. De Guilelmo
Abbate
Piclavienfi Trithemius II. 126. de ll-
luilr. Benediclinis
.
Gvilelmus de Saliceto
,
Placentinus
,
Medicus circa Annum 1240. vel ut Tri-
themius cap.
479.
circa Annum 1270.
fcripnt de univerfali Medicina libros IV.
five fummam Confervationis & Curatio-
nis Venet. 1489. fol. Lipf.
1495.
fol. E-
jus Chirurgia Venet. 1502. & 1546.
fol.
jnter alios fcriptores ejufJ.em argumen-
ti .
Gvilelmus de Podio Laurentii
,
Scriptor
Chronici fuper Hiftona negotii Franco-
rum five beilorum adverfus Albigenfes
,
ab Anno 1099. ad 1271. quod aclum
eft in Provinciis Narbonenfi , Albienfi
,
Ruthenenfi , Caturcenfi dicecefibus
,
pro
tuenda Fide Catholica
,
& pravitate hx-
retica exflirpanda . Laudatur a Bernar-
do Gvidonis ad Annum 1264. & 1271.
editumque efi a Gvil. Catello in hifio-
Qa") Inter Duces Korn.anniae, hic Gvilelmus II. i
ria Comitum Tolofanor. Tolofse 1 6
1
9
.
fol. & ab Andrea du Chefne Tom.
V.
de rebus Francor. pag. 666.
705.
Gvilelmus de Lonveignis
,
Bonae Spei
Canonicus
,
& ex Abbate
Clarisfontis
atque inde Cuiifiacenfi , Abbas An. 1288.
Prxmonftratcnfts diem obiit An.
131 1.
Hic Jlatuta Ordinis
fui recognovit & in
quatuor DiftincTiones digeifit . Vide
Joan-
nis le Paige Bibliothecam Pra:monftr.
pag. 936.
fq. tk ftatuta illius pag.
858.
feq. 784.
feq.
Gvilelmus Prxpoftti feu Defpaborde
,
Catalanus JCtus circa Annum
1354.
cujus h.KC MSta fuere apud Antonium
Auguftinum : Dc privilegio militari . De
pacc & tregua
,
ad confiliarios & pro-
bos homines Barcinonis . Alphabctum
Ju-
ris patrii . Vide Nicol. AntouiumTom.
2. Bibl. veteris Hifpanse
p. CXI.
Gvileliuus cognomento Procurator
,
Vi-
de fupra Gvil. Egmondanus
.
Gvilehnus de Quercu
, Vircelebris fub
faeculi XV. exitum fed XVI. initia de
quo hxc ma^nifica
,
in appendice ad
Trithemium de S. E. cap. 23. Gvilel-
mus de Qucrcu Docior Thcologus
inftgnis
,
hac noftra
tempejlatc cxteros inter omnes
mortales conftlio ,
moribus
,
facrifque elo-
quiis emincntiffvmus : qui dum illa Gal-
lorum majejlas horrifico fummi Pontificis
,
Anglorum
,
Hifpa-nrrumque infultu & a-
troci bellorum apparatu premeretur
,
folus
fuo confilio & fana
animi fententia Gallo-
rum anguflix & ncccjfitati bcnignifjimus
cccurrit . Hic nempe Alpes tranfvetius
,
Pifanam acceffit
ad urbem
,
ubi maximam
& Cardinalium Epifcoporumque concioncm
(
An. 1
5
1 1 .
)
fuper re Gallica
,
& tan-
to bellorum prodigio differentem fola fua a-
nimi fagacitate corroboravit
,
tantique Con-
cilii partes
fibi
vcndicavit eminentiores .
Nec minori in populo ad Divina ojjicia
fubeunda
utitur eloquio . Tanta enim &
fententiarum gravitate & Divinorum con-
filiorum
cognitione excultus
,
ut indomitos
mortalium mores
,
barbarofque populos
fa-
cili componat eloquio
,
ad nitidamque fv.m-
mi Creatoris agnitionem
,
benigna voce
1
gra-
nter Anglise Reges Gvilelmus I.
LATINITA
gratis oculis
,
gsjiu modcrato
,
& fimiiitu-
dinibus jucundis facilc rcducat . Diverfi
ab hoc
,
& paullo juniores Qamillus
Quemus de quo Jovius iu elogiis
,
Lud.
Quercuius Bathonienfis de quo Colome-
fius in Gallia Chriftiana pag. 3S.
Jofe-
phus Quercetamis
,
de quo Bibliotheca-
rum Medicarum fcriptores
.•
Leodcparius
a Quercu cujus rtylo tum alia tum vi-
tam Adriani Turnebi traditam habe-
mus . Nicoiaus Qiiercuius fcriptor hexa-
fiichorum morahum : Andreas a Qucr-
cu viridt . de quo idcm Colomefius pag.
56.
Andreas Qucrcetanus de hiftoria o-
mni
,
Gallica priefertim meritilfimus .
Eujiackius Qv.crcetanus Medicus : Lauren-
tius a Qucrcu
,
Gandavenfis
,
Simon a
Quercu &c.
*
De hoc viro judicium i-
iiud tulit Jacobus Volaterranus in Dia-
rio Romano ad An. 14S1. Oratvmcm
habuit
(
die Pentccoites coram Pontifi-
ce
)
Cuillcrmus de Quercu natione Britan-
7ius
, &
principis
Jv.i orator ad Pontificcm
ex Carmciaarum ordine . Oratio ncc inepta
,
nec quamvis ab externo barbare pronuntia-
ta
,
nec etiam a celebritate aiiena adeo ut
paffim
commendaretur
.
Gviieimus Radingiv.s
, Barthonienfis
Anglus
,
Carmelita & Doifor Theolo-
gus Oxon. circa Annum
13 12. a Baleo
X. 76. & Pitfeo pag.
403. traditur fcri-
pfihe Examinationcs templariorum & Qux-
Jiiones cr.iimri.is . His ab Alegrio pag.
281. adduntur Lctiurx Theologicx 6cSer-
moncs .
Gviieimus de Rajotto
,
fupra Gvil. de
Cajotto .
Gviicimus de Ramefcy
, Ramcficnfis
five Ramejeganus
,
Anglus monachus &
Abbas iu Croylamiix five Cruiandix Cce-
nobio D. Guthlaci Ord. Bened. obiit
An. 11 80. atque auftor habctur
deflo-
rationv.m de vita <&
moribus Philofophorum
(a) quanquam dubitat Lelandusc. 186.
& de legcndis Ethnicorum
fcriptis ad ami-
cum fuum Guthlacum . Dc vita & mor-
te Comitis Waldclphi libri
,
p.u-tim folu-
ta oratione partim carminc hexametro .
(«) Vide dariff'. Hcum.inni Aila Philofoplior.
XIV. pag.
297.
T I S L I B. VII.
161
Atque itidem eanmine
,
Vitse -S*. Guth-
Uci defunili A:i.
714. ( b
)
S. Ncoti
,
confeiforis : S. Edmundi Regis Oitroan-
glorum & Martyris
,
nec non Vjtae S.
Rirint Romani
,
Epifcopi
Hydropolita-
ni five Durocafirenfis ( Dorcertnenfis
)
& Confelforis S. Fredemundi Regis ac
Martyris : & dc translationc vctcrls Ec-
clcjix Sarisbcricnfis . Qux MSS. in An-
gha: Bibliothecis notavit Polycarpus Ley-
ferus in hiitoria poefeos medii xvi pag.
438.
atque Oudinus Tom. 2.
p. 1580.
PraJter hxc apud Baleum III. 9. & Pit-
feum pag. 241. feq. etiam memorantur
qua,' profa idem Gvilelmus compofuit .
De vita S. Noeti & translatione . De
comitilla Juditha . Super Bcdam de tem-
poribus & fuper IJidorum de computo .
De
geflis fui Ccenobii . De gejiis anteccj-
forum Waideiphi
,
Comitis Nortabrino-
rum Aconenfinm & Venantodunenfium .
Gviiclmus Reid five Redxus
,
Anglus
,
conditor Maridunenfis Bibliotheca.' , at-
que Afironomus pro fuis temporibus
infignis ac deniquc Epifcopus Ciceftrien-
fis . Scripfit Tabuias Afironomicas illa-
rumque Canones . Vide Lelandum cap.
365.
Baleum XI. 13.
Pitfcum p. 857.
feq. Continuavit etiam Chronicon Ri-
chardi Piclavienfis
,
Monachi Cluniacen-
fis ab An. 1190. ad 1367.
Vide Bibl.
Bremenfem T. VII. p.
939.
Gviieimus Rcdoncnfs . Supra Gvii.Ccl-
aonenfis .
'
Gvilclmus Abbas Remenfis : infra Gvil.
S. Theodorici.
Gviieimus Rcmingtonus Baleo VII. 1^,.
Pt Poffcvino Rimjion vei Rimyngton
,
Anglus Ord. Cifter. Iheologus Oxon.
circa Annum 1390. Scripfit Conciufones-
XLV. contra Wiciefijias . Contra eofdem
Diaiagum intcr Cathoiicum &
r
Hxreti-
cum . Tra6h\tum ad qucndam Ar.achme-
tam . Vide Pitfeum pag.
553.
& Vi-
fchium Biblioth. Cifierc. pag. 136. Ba-
leus alia quoque carmine 6c profa ab
hoc Gvilelmo fcripta teftatur .
Gviieimv.m Rievallenfcm Monachum
X 2 Or-
(_b~) Vide fupra Tom. 2. pag.
157
ubi dfc
Feii-
ce Croylindenfi
.
i(^4
BlBL. MEDI7E ET I NF I MA-
Ordinis Ciflerc. fcriptorem Chronici fi-
ve Hijioris mifcelU
,
Anglorum praeci-
pue
,
ad Ealredum Rievallenfem Ab-
batem faciunt Baleus II. 92. Pitfeus
p.
2.23. Vifchius in Bibl. Cifterc. p. 136.
ut tanto minus fit Vomo dandum vi-
tio quod idem tradidit II. 51. de Hift.
Latinis . Auiiendus tamen Oudinus
,
qui Tom. 2.
p. 1123. docet Ealredum
in Abbatia Rievallenfi fuccefiffe Silva-
no An. n^B.itaque Gvilelmus ifte quem
Baleus ex
Joanne Hagufialdenfi narrat
obiiffe An. 1146. non potuit Ealredo
illam Abbati dedicaffe
,
nequc eam de-
ducere ab Anno 1066. ad 11 98. In MS.
Codicibus haec Hiftoria reclius tribui-
tur Gvilelmo
Canonico Noviburgenfi
,
de quo fupra in Gvil. Neuburgenft
.
Gviicimus Rimjlon
, fupra Gv.il. Rc-
mingtonus
.
Gvilelmus Risbangerus
Anglus
,
Mo-
nachus S. Albani
,
defunftus An. 19 12.
aucror continuationis Chronici Matthxi
Paris ab Anno
1259. ad 1273.
4
UK ac*
calcem illius poft editiones Lond.
1 571.
& Tigurin. 1606. prodiit ex recenfione
Gvil. Watfii Lond. 1640. & 1684. fol.
Praeter hauc Continuationem Rishan-
gero apud Baleum IV.
94.
tribuuntur :
Chronicorum opus
,
cujus initium : Sunt
quadam vetujiatis indicia . Liber ile jure
Regis Anglorum ad Scotiam . De eieclio-
ne Scotorum Regis . Annalcs Eduardi I.
Dc Joanne Ballicio Rege . De bcllis Lev-
ves & Evesham . Adde Pitfeum pag.
403.
G^Ve/wiArchiepifcopi per XXXII. an-
nos Rothomagenfis Anno 11 10. defuncli
Epitaphium exflat apud Ordcricum Vi-
talem lib. XI. pag.
839.
Alius de quo
iupra
,
Guilelmus Duneimenf.s .
Guilelmus Rotbvvellus Anglus Ord.
Praed. circa Annum 1360. auftor po-
itillarum in lib, Judicum : in quatuor li-
bros Regum
,
in Pjalterium
,
in Ecclefia-
Jlicum & in Epifioias Paidi
,
excerptis
ad Timoth. Titum
,
Philem. & He-
brxos . Scripfit prxterea in IV. libros
Sententiarum . Qucejiiones Scholafticas
,
Sermones quoque complures . Et qux-
dam Philofophica
,
de principiis Natu-
r«, de potentiis fenfitivis , & de intel-
leclu . Vide Baleum V. 92. Pitfeum
p.
487.
& Jacobum Quetif T. 1.
p. 648.
Guilelmus de Rubio five de Rubione
,
ex oppido Villa franca regni Aragonia:
,
Ord. Minor. circa Annum
1330. cujus
Commentarii in IV. libros Scntentiarum
prodiere Parif. 1517. & i5i8.apud Ba-
dium , duobus Volum. in fol.
Gvilelmus de Rubruc
,
de Rubruquis
,
aliis Risbruckc
,
Ruysbrocke
,
Brabantus
Ord. Minor. circa Annum
1253. (Can-
gio minus re&e
1293.) fcriptor itineris
cum Andrea de Lucime fufcepti in par-
tes Orientales
,
in quo de moribus re-
bufque Tartarorum
,
Turcarum &c. MS.
in variis Anglia? Bibliothecis
,
fed luci
etiam datum eft plus fimplici vice
,
&
novimme etiam verfum Galhce m Pe-
tri van der Aa fylloge edita Lugd.Bat.
1726. ^.recueil de divers voyages curieux
faites en Tartatie
,
en Perje & aiiicurs
y
ubi prreterea obvia itidem Gallice Petri
Bergeron fcriptum de navigatione
,
at-
que alterum de Tartaris , Saracenis
, &
Maumedanis : Itinera Benjamini Tude-
lenfis
,
Joannis de Plano Carpino & Ni-
colai Afcelini
.-
obfervationes Baconis
Monachi
(
qui Rogeri frater major na-
tu fuit )
de partibus Orbis feptentriona-
libus : Relationes de Tartaris ex R. Wen-
dovero & Mattheeo Paris : Marci Pauli
Veneti libri III. & Haytoni Armeni
Hifioria Orientalis . Epitome itinerum
Joannis de Mandevilla aBaleo, & Am-
brofii Contareni iter in Perfiam .
Gvilehnus Sabincnfis ,
nuncius Apofto-
licus
,
cujus Jiatuta An. 1248. data popu-
lo Svccano exfiant in Aclis litterariis
Svecia? Anno 1721. trimefiri tertio pag.
196. 202. Et in diario Theolog!:o ,
Fort-
gefetzte Sammlung von aiten und Neven
Theoiogifcbcn Sachen An. 1720. pag. 1055.
1063.
Gviieimus de Saccovilia
,
cujus Sermo-
nes Dominicales MStos memorat San-
derus pag. 183. Biblioch. Belgic. Incip.
Videns civitatem
,
flevit
.
Gvileimus Safontis
,
Theologus Au-
gu-
L AT I N I T A
guflinianus & An.
1433.
Pnor Tolofa-
nus , a PoflTevino & Cangio pra^ter rem
relatus ad Annum 1350. Scripfit in IV.
libros Sententiarum
,
de Deo uno &
trino
,
de diverfitate rerum
,
& de idio-
matum differentia . Vide Elffii encomia-
fhcum Augufhnianum pag. 265.
Gvdelmus de Samuco five Sanvilliaco
Tolofanus Galius : Caveo reclius de San-
vico
,
Anglus
.•
Carmelita circa Annum
1280. qui per aliquot annos in Syria
verfatus & a Saracenis pulfus ex urbe
Achone in infulam Cyprum fe contu-
lit , ibique fcripfit Cbronicon brcve dc a-
mijjione monaf.criorum terrts fancliS & ds
multipiicatio?ie Ordinis Carmelitici perSy-
rue provtncias ac adventti Carmeiitarum in
Europam . Prodiit mfertum libro nono
Philippi Riboti , Catalani de rebus Car-
melitanis
,
in Danielis a Virgine Maria
armamentario Carmelitarum
, Antv-
verp. 1680.
fol. & cum notis Papebro-
chii in prolegom. ad AcTa SancTorum
Tom.
3. Maji
(
a
)
pag. LX. LXIV. Cx-
tera Gvilelmi fcripta : Deciarationes Re-
gul<e Alberti
Hicrofol. Carmelitis datos
Decretaies
Religioforum
,
& in IV. libros
Sententiarum . Vide Trithcmium cap.
489. Poffevinum & Alegrii paradifum
Carmelitici decoris pag. 270. Oudinum
Tom.
3. pag.
555.
Gvilelmus de Sancia Fidc five Sanclo
fidenfis
,
Carmelita Angius An. 1372.
diem obiit . Hunc libros fophifhco acu-
naine
non defhtutos fcripfiffe notat Le-
landus cap.
398. Memorant autem e-
jus Initiationes Theologorum
,
Theologicas
dctcrminationes
,
Quodlibeta . Scrmones per
annum
& librum de conceptione B. Vir-
ginis
. Vide Baleum VI.
45.
Simlerum
,
Poffevinum
, Pitfeum pag. 510. Ale-
grium
p. 307. &c.
Gvilelmus dc Sanvico . Supra Gvil. de
Samuco .
Gvilclmus de Sanvilliaco
qui apud Pof-
fevinum
& Cangium Tolofanus faiflfc
& An.
1348. inter Carmelitas vixififc
traditur
, non diverfus a fuperiore
,
vel
alter
ex altero conficlus. : certe eadem
C
«)
Non Martii
,
ut apud Caveum excufum &
T I S L I B. VII.
165
fub utroque nomine fcripta referuntur
.•
Itaque aut hoc admittendum
,
aut di-
cemus folum
,
quod memoravi Chro-
nicon Gvilelmo de Sanvico tribiKndum
efle
,
qui circa Annum 1280. vixit : ce-
tera autem quse ibidem retuli
,
perti-
nere ad juniorem hunc Gvilelmum de
Sanvilliaco
.
Gvilelmus Sciffor Carthufienfis
,
prius
Scholaris Navarrae
,
cujus carmen ad
Joanncm Gerfbnem An. 1424. Lugdu-
ni oblatum poffit videri : legitur inter
Gerfonis Opera Tom. IV. editionis 110-
xx
p. 784.
Sicut es humancc
,
Gerfon
,
divxque pe~
ritus
Legis & eloqnii
,
Jofephinam fenfibu?
altam &c.
Gvilelmus Scotije Rex ab Anno 1189,
defuncTus Anno 12 14. cujus
Ajfiffx
<&
Statuta
,
capitibus XXXIX. cum XXIL
Legibus Forcjiarum edita in Joannis Ske-
nad veteribus Legibus & confhtutioni-
bus Scotije
y
Lond. 161 3. 4. quo in o-
pere exflant 1. quatuor libri infhtutio-
num de legibus Scoticis
,
quorum ini-
tium : Rcgiam Majeflatem
T
excerpti ex
Raulphi de Glanvilla Iibris XIII. ejuf-
dem argumeati fub Henrico II. fcriptis
quorum initium : Regiam potejiatem
,
ficut JufHniani Infhtutionum verba pri-
ma funt : Imperatoriam Majcjlatcm . Vi-
de Wilhelmum Nicolfonum Biblioth.
hiftoricor. Scotiae p. 255.
feq. 2. Simi-
liter Legum fylloge brevihus capitibus
centum & uno . Incip. Quoniam Atta-
chiamenta .
3.
Leges Burgorum mercati-
bus tuendis latas a Rege Scotorum Da-
vidc L qui ab Anno 1 1
14. prxfuit
,
ac
deinde ab aliis
T
capita CXLIII. 4. Cu-
ria quatuor Burgorum Anno 1405. &
Aihis Parliantenti Anno 1368. 5.
Sta-
tuta gildx five Societatis An. 1283. ca-
pitibus XLV. feq. fancitaa Roberto Dv.r-
hamo
,
ejufque fratribus . 6. Regis Da-
vidis I. Aififa fivc Conftitutio de men-
furis ac ponderibus . 7.
Iter Camerarii
fivc proceifus m Curia Chamberlainia-
na
,
capita XXXIX. 8. Brevis &fuc
cin-
Oudinum ,
,
*66
BIBL. MEDIJE
tin&a forma itineris
,
feu Curia Juftitid-
rii
. g. & io. Wilbelmi Regis Statuta &
tributie eidem Lcges
forefiarum ,
de qui-
biis jam dixi . u. Statuta Alexandvi II.
Scotiae Regis ab A. 1214. capita XXV.
12. Statuta prima Regis Roberti I. ab
Anno
1306. Capita XXXV. & Statuta
fecunda
^capitibus XXXVIII.
13.
Sta-
tuta Regis Davidis II. ab Anno
1329.
Capita LII.
14. Statuta Roberti II. qui
reg-ium
geffit ab Anno
1370. Capita
XVII. & Joannis Roberti III. qui ab
A. 1390. Capita
LV.
Gvilelmns Seitonns ex fola notus Pit-
fei appendice
p. 858. ubi gente Anglus
tk Medicinae
Doclor Oxonienfis tradi-
tur fuiffe
cognomento eximius
,
utpote
aemulus induffrire
Hippocratis . Scripfit
de curatione Chirurgica
,
& dc pctione
Angiicana ad piagas diluendas .
Gviieimus de Seiigniaco
,
five Scilli-
gniaco
,
agri
Autiffiodorenfis : fcriptor
Summa Thcologicx
,
de qua ffipra pag.
139.
in Gvil.
Aulifiiodorenfi
.
Gvileimus
Scnghamus Anglus
,
Augu-
ftiniamis circa Annum 126J. Vide Pit-
feum
p..
^g. Poffevinum
,
atque Elf-
fium m encomiaft. Augufiiniano pag.
265. feq. & quem hi funt fecuti
,
Ba-
leum IV. 17. qui ad Thoma Coibii,E-
pifcopi Waterfordenfis Colleclanea pro-
vocat . Scripta ejus memorantur
,
Scri-
pturarum explicafiones aliquot . Libcr de
claujiro animx . De tentationum rcmcdiis .
De projejfwne Novitiorum . Et de Fide
c.c Lcgibus
,
nullamque aliam eife Le-
gem ad hominis Salutem
,
prarter Chri-
lti Domini noitri Evangelium . Vide fu-
pra in Gvilelmo Peraito
,
cui librum
hunc de Fidc & legibus , alii fcriptores
tribuunt .
Gviiemi Sheperheved Annales de Cro-
kefden
,
quos MStos in privata Eiblio-
theca Lumlejana
,
ex Jani Doufe pra?-
fatiOne annalium Batavicorum
,
fcripto-
rum carmine
,
mcmorat Voffms p. 706..
de Hift. Lat. non memini qui ab eo
tempore vel infpeclos fibi effet teftatus
,
vel infpiciendos aliis
,
in lucem protu-
liffet
.
ET INF IM7E
Gviielmus Shirbinus Anglus , circa An-
num i}9°- cujus
,
ex Lelandi CoIIecra-
neis, Baleo XI. 26. Pitfeo pag.
554.
&
Poffevino nullum aliud monumentum
ingenii datur referri quam Quodiibcta
Theologica .
Gvilelmits Shnrvoodns iive Skirovodus
Anglus ex Archidiacono Dunelmenfi
Cancellarius Lindetifis five Lindocolli-
nenfis Ecclcfix
,
cujus variam fcientia-
rum cognitionem laudavit Rogerus Ba-
conus in libcllo de laudibus Mathema-
ticae artis ad Clementem IV. circa A.
I26<5. Scnpfit Difiinciiones Theoioficas
,
& in Sententias Petri Lombardi . Vide
Lelandum cap. 239. Baleum IV. 9. Pit-
feum pag. 321. qui Conciones ejus ce-
lebrat
.
Gvilelmus Monachus Signiacc>ifis . in-
fra Gvd. S. Theodorici .
Gviieimns de Siiiniaco
,
vide Guil. Au-
tifiodorenfis Epifcopus .
Gviieimus Siade
,
Siadius nve Sladxns
Anglus ,
Bernardinus Ord. Cifterc. in
Euchofeltenfi ccenobio tempore Richar-
di II. five circa Annum 1380. quo tem-
pore
,
inquit Lelandus cap.
446.
non e-
rat pars religionis
infima ,
iittcns
affiduam
dare cperam . Scnplit fupcr IV. iibros
Sententiarum
,
Quxiiiones de anima
,
in
libros Phyficorum
,
Fiofculos Moraiium
,
&
fuper
Univerfrlia . adde Baleum VI.
74.
Pitfenm p. 530.
Gvilclmus Snotingamus
,
Auguftini &
Rogerii frater
,
Anglus Ord. Minor.
circa Annum 1250. Scripfit Concordiam
Evangeiifiarum adjecT"o Commentario -
Commcntarium in Epifiolas
Pauii : &
Epiflolam five Iibellum de Obedientia .
Vide Lelandum cap. 271.
Gvilelmus de Soianga
,
agri Patavini
,
Ord. Minor. a quo edita peregrinatio
Odorici de Portu Naonis in Onentem
quam per fexdecim annos Rcligionis
Chriffiana: prapaganda: cauia fufcepit
,
poftea redux defuncrus Utini A. 1331.
Infra in Odorico .
Gviieimus de Somerfet ,
fupra
,
Gvd.
Malmesburienfis
.
Gviieimus de Southamptonia dicecefis
Win-
LATINITAT
Wintonienfis ,
Anglus Ord. Prxd. circa
Annum 1340. cujus fcripta : Pvfiilla in
IJaiam . In IV. libros Sententiarum . In S.
Gregorii Magni Moralia . Quxftiones Theo-
logicx . Sermoncs de tempore & de San-
tlis. Vide Balcum V. 61. Pitfeum pag.
411. Jacobum Quetif Tomo 1. pag.
602.
Gvilelmus Speculator . Supra Guil. Du-
randus .
Gvilelmus Stapilartus feu Staphilartus
five Stapylhartus inter Oxonienhs Aca-
demia; ornamenta circa Annum 1456.
ubi Theologiam docuit tefte Lelando
cap.
565. Scripfit in Canticum Mofts
,
in EJaiam
,
in Pfalmos aliquot . Qu
cflio-
num Ordinariarum libros duos . Sacras
Conciones ad Clerum Oxon. & De pau-
pertate . Adde Baleum VIII. 63. & Pit-
feum
p. 648.
_
Gvilelmus
Starnefeldius
,
Anglus Can-
tianus
,
ex Do&ore Oxonienfi Abbas
Ccenobii Carmelitarum
,
Nevvendenien-
fis circa Annum
1390. Scripfit Hifio-
riam Coenobii
fui ,
& Lecluras atque Scr-
mones . Vide Baleum XII. 20. ex Lelandi
colle&aneis
, Pitfeum pag.
554.
Polfevi-
num &c.
Gyilelmus
Stencfordus
,
Anglus Augu-
fhnianus fama & doclrina celebris te-
ile Lelando c. 360.
Gvilclmus Stephanus
,
Stephani F. five
Stephanides
Londinenfis Anglus Mona-
chus Ord. S. Bened. Cantuarienfis
,
Tho-
mx Becketi Archiepifcopi familiaris cu-
jus vitam
,
necem & mira fcripfit
,
nec
non
gefia Regis Angliar Henrici II. Pr?-
terea
EpifioUs . Vide Lelandum c.
177.
Baleum III.
37.
Pitfeum pag. 256. fq.
Voffmm pag.
425. feq. & de^MSS. Co-
dicibus
Oudinum
Tom. 2. pag. 15 17.
iq. Hic eft
Gvilclmus Cantuarienfis
,
ex
quo & Alano
de quo fupra Tom. 1.
p.
35.
Heriberto de Bofaham
,
ibid. pag.
721. & foanne Sarisberisberienfi colleita
S. Thonur vita prafigitur ejus Epifto-
lis
,
vulgatis a Chriftiano Lupo . Bru-
xellis 1682. 8.
Gvilelmus Stubcs Anglus
,
RecTor Col-
legii
Jefu Cantabrig. circa An. 1490.
IS L I B. VII.
167
Scripfit introduclorium Logices
,
Declara-
tionem Scoti &c. Vide Poflevinum .
Gvilelmus Sudarandunus
,
Anglus Do-
clor Theologus
,
cujus Concionum li-
bellum laudat Lelandus c.
487.
Gvilelmus Sudbervis five Sudberius
,
Monachus Weftmonafterienfis Ord. Be-
ned. cujus Summam five librum de pro.
prietatibus Santlorum laudant Pitfeus
p.
859.
& Poffevinus
.
Gvilelmus Sudre
,
al. Sutri
,
Lemovi-
cenfis Gallus Ord. Prad. Magifter facri
Palatii fub Clemente VI. inde Anno
1361. Epifcopus Maflilienfis & A. 1366.
Cardinalis ac mox ab Anno 1567. uf-
que ad Annum
1373.
quo diem obiit
,
Epifcopus Ofticnfis & Veletrenfis . Vi-
de Baluzium ad Papas Avenionenfes
p.
990. feq. & Jacobum Quetif Tom. 1.
pag. 670. Scripta ejus celebrantur Epi-
fiolx
plurimx ad varios de rebus Eccle-
fiaflicis : tum de Myflcrio fan&a Crucis
Opufculum
,
& quxdam Philofophica
de fubtilitatibus Logicx . Tefiamentum e-
jus exftat in vita S. Calminii a Tho-
ma Aquinate Carmelita edita 1646. 12.
& in Francifci du Chefne documentis
ad vitas Cardinalium Gallorum pag.
625.
Gvilelmus Surflucius five Surfletus Car-
melita in fano Botolphi
,
ubi diem o-
biit An. 1466. Nihilejus pra'tcr Concio-
nes memorat Lelandus c. 588. Poffevi-
nus ac Pitfeus etiam librum de vitiis &
virtutibus
p. 657.
ex Baleo XII. 91.
Gvilelmus Suthampton . Supra Guil. de
Southamptonia .
Gvilelmus Suttonus Mathematicus &
Aftrologus
,
difcipulus Thmnx Stacii cujus
exemplo circa/Annum
1450. de judiciis
revolutionum . Vide Ealeum XI. 51. &
Pitfeum pag. 642.
Gvilelmus Talisforde
,
vitiofe apud
Poffevinum pro Calisfordienfi
,
de quo
fupra pag. 141.
Guilelmus Abbas S. Theodorici Ord.S.
Benedicli in Monte aureo propc Remos
,
ab Anno 1120. indc facTus circa 11:57.
in gratiam S. Bernardi
,
amici fui Mo-
nachus Ciftercienfis in Ccenobio S:.
cen-
i<58 BIBL. MEDIJE E
ccnfi ,
dicm obiit ante Bernardum
,
h.
e. ante Annum
1153-
(a) De eo Bu-
Ixus Tom. 2. Hift. Academ. Parif. pag.
743.
& Oudinus Tom. 2. pag.
1434.
feq.
Scripta ejus ha?c vulgata funt a Ber-
trando TifTierio
,
five Textore
,
Tomo
4. Bibliotheca? Ciftercienfis
,
Bono fon-
te 1669. foL
1. Traitatus five Epifiola ad Haimo-
nem Priorcm & Frafrcs dc Monte Dei
,
Carthufianos
,
de vita folitaria inter S.
Bernardi opera & fub Bernardi nomine
fcepius prodierat : a Mabillonio verifi-
milius v indicata Gvigoni Priori Carthuf.
& fub ejus nomine in tres tributa libros
cxhibetur , ut notavi fupra pag. 136. &
Tom. 1. pag. 225. Tifferium & jam
pridem Henricum Gandavenfem cap.
10. de fcriptor. Ecclef. & alios apud
Trithemium
,
ut Gvilelmo tribuerent
,
permovit prologus a librariis prsmiffus
volumini ex Gvigonis & Gvilelmi con-
ilanti lucubratiombus ,
& ex utriufque
contextus prologo
,
in quo & aliorum
fuorum opufculorum facit Guilelmus
mentionem .
2. Speculum Fidei .
3.
JEnigma Fidei
.
4.
Meditationum liber editus pridem
Lovanii 1546.
Antvverp. 1550. 1590.
atque recufus in Bibliothecis Patrum
,
ut in Lugd. Tom. XXII. pag. 1143.
11 59.
Gvilelmus ipfe
,
Meditationes
,
Novitiis ad orandum formandis fpiriiibus
,
non ufquequaquc inutiles appellat .
5.
Dc natura & dignitate amoris Di-
vini . itidem Lovan. & Antvverpire at-
que in Bibliothecis Patrum & edit. Lugd.
11 59. 1163. nec non inter S. Bernardi
Opera Tom. V. edit. Mabillonianx
p.
6. De contemplando Dco
,
hber
,
itidem
inter S. Bernardi Opera Tom. V. pag.
246. Llic enim efi qui in Codicibus qui-
bufdam liber foliloquiorum JJernardi in-
fcribitur