Está en la página 1de 712

Fl I b VV

>754
^V*.t
1754
M.
V-2.
/
Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
University of lllinois Urbana-Champaign
http://www.archive.org/details/bibliothecalatin12fabr
BIBLIOTHECA
L
A
T
I
N A
MEDI.E ET INFIM.E iETATISi
JO.
ALBERTI FABRICII
L I P S I E N S I S
S. THEOLOGT^E INTER SUOS D. ET PROF. PUBL.
BIBLIOTHECA LATINA
MEDI/E ET lNFIM^ ^TATIS
CUM SUPPLEMENTO
CHRISTIANI SCHOETTGENII
EDITIO PRIMA ITALICA
A P. JOANNE DOMINICO MANSI
CLERICO REGULARI CONGR. MATRIS DEI LUCENSI
E MSS. editifque Codicibu> correta, illuftrata, aucla.
Acccdunt vi
finc
vetera plura momimcnta tum a Fabricio olim
tradita
,
cum bic primo adjefla
.
T O M
U
S I.
* l **\A*
PATAVII,
Ex Typographia Seminarii. MDCCLIV.
Apud
Joannem
Manfre
.
SUPERIORUM
PERMISSU,
^C RRWILEGIO
.
\
EXCELLENTISS.
JUVENl
OPTIMO
,
ATQUE EXIMIO
CAROLO
SPINELLIO
EX
PRINCIPIBUS
CARIATI
FHfe
y
v /

JOANNES
DOMINIGUS MANSI
S. P. D.
Uae me ratio perfuaferit cur ad te
potiflimum
Carole, Juvenum
Optime
,
atque Docliflime, Opus
iftud alterius quidem Scriptoris induftria elabora-
tum
,
meis tamen vigiliis
,
atque ftudio expoli-
tum direxerim
,
etfi tu fortaffe ignoras, quem u-
num eximia* animi tui dotes
,
ac decora fugiunt; viros tamen
fcientia , 8c
probitate fummos plerofque agnituros , meumque hoc
Confilium magno confenfu approbaruros arbitror. Quantas doctri-
nae
,
atque eruditionis vir fuerit
Joannnes
Albertus Fabricius
,
cui Opus iftud acceptum referimus
,
nemo in literaria Hiftoria
hofpes eft adeo, ut nec ipfe experimento id fuo, aliorumve re-
latione non intellexerit . Sive enim de recudendo Authore aliquo
latino fubeat cogitatio
,
five cafu latini alicujus Scriptons liber
venerit in manus, continuo Fabricius
,
nec fruftra
,
confulitur
;
eoque doclore quse prima fuerit ejus editio, qua? poftrema, cu-
jas author ille extiterit
,
qua vixerit state
,
quos produxerit in-
genii fui fcetus adjicitur . Eam rem cum Sasculorum prasceden-
tium
Scriptores ignoraverint quam miferabili errore decepti
fint,
vel
433739
vel hoc nno exemplo, quod mihi hxc
fcnbenti
primum
fuccur
rit,
demonftro
.
Benzonis
Albenfis Epilcopi
panegyricam
Henri
ci III.
Imperatoris Hiftoriam fe primum
evulgalfe
Ludevviiu
111 iuarum
Reliijuiarum Voiumine IX.
opinatus
eft .
Tamen
an
te
annos ultra dccem lucem afpexiflc
m Colle&ione
Germanico
rum
Hiitoncorum
Cl. Menchenii opera
evulgata
, & reipia
con
ftat,
&
Fabricio indicante
cernimus.
Qui vero de re
latina
li
teraria bene meruit
Fabricius, in re literaria
Graica fe
pncbuii
egregium
.
Si enim
Graecam ejus
Bibliothecam
totius
Helladii
Mufaeum, in quo pi&as
,
& per
Saeculorum
ordinem
Orientali:
Imperii fcriptorum
imagines
fpe&are
licet,
appelianm
,
Te in
primis ai-probatoivm
,
atque opinionis
hujus
mea:
vindicem
nan-
ciicar. En tibi
,
Carole Spinelle
,
juvenis
dbctinlme',
paucis
hifce
omnia confilii mei abdita reclufa.
Grscis
dives,
& latinis
mer-
cibus onuftus Fabricius in
Italiam
mea
invitatione
inducendus
ad te potifiimum dirigendus
fuerat
;
qui & graeca
amas,
& ad
latina tibi comparanda fub Fabro tuo
Praceptore
, atque
incen-
tore opcimo tanto anhelas
defiderio .
Quanquam
enim
multa
poffides
,
erit fortaiTe tamen aliquid
novi
,
quod ab illo
acci-
pias m literatura
praefertim latina
Medii
yvi
,
quam jetate
non-
dum provc-aa juvenes, qui ad optima
forrnare fe ftudent,
qua-
lem te novimus
,
vei parum
adhuc
,
vel nihil
penitus
attige-
runt. In coeno hujus
iatinitatis
multse
occultantur
^emmse fe-
dulo, ac diligenter,
nec fine tuo fmclu
colligenda:
, illigatifque
illis aureo fermoni
tuo ad Ciceronis, Livii
,
Salluftii
, ac Cajfa-
ris leclionern
comparato,
fplendidiorem
, ac
multipiici
ornamen-
to -variatam
orationem
efficies. Sed nec
deerunt in tanta Scri-
ptorum
mulmudine
a Fabricio digefta aliqui
,
quos
vel purioris
eloquii cultor
nequaquam
faftidiat.
Lactantius,
Cicero ille Chri-

fti.inus paiatum
utcunque
delicatum
mellea ilia fua
,
ac ladea
c
;
o;Hientia
jucunde
afficit, ac dele&at;
Hieronymi
Epiftola:
, &
Cpuicula iatinis
auribus
clulce fonant
;
nec Seduiii carmina iis
diipiicent,
quibus nihil
nifi probata placent.
Severi Sulpicii Hi-j
fto-
ftoriam
Ecclefiafticam
digniffnnam judicavit Sigonius
, latinitatis
cultor
fuperftitiofus, ut commentario fuo lliuftraret . Quin nec in
ipfa
SsBCuiorum
barbarie barbare omnes icripierunt
. Exemplo tibi
fit
Lambertus
Schapnaburgenfis , hiftoricus optimi faporis,5cpro
setate ad miraculum cultiffimus . Prsetereo renafcentium litera-
rum
latinarum Patres Pium II. Pontificem Maximum , alias JE-
neam Sylvium
,
Joannem
Antonium Campanum
,
Francifcum
Philelphum, Guarinum Veronenfem
,
Joannem
Albertum Pium
,
Joannem Antonium Flaminium
,
quorum in fcriptis non quidem
raras, non muito in luto difperfas gemmas icruteris
,
fed inter
coniertas gemmas luti refiduum detergeas. Hxc tibi plenis fcy-
phis Fabricius propinat
,
nec alteri offerenda erant cum a me
proferrentur : etfi enim comperi aliquot effe in Italia
Juvenes tui
non diffitniles optime ad ftudia literarum diipofitos
,
tu femper
tamen mihi menti obfervatus es ex tunc
,
cum Venetiis asens
ab Excelientiffimo Avunculo Apoftolico ad Rempublicam iilam
ampliflimam Nuncio
(
quanto viro i
)
ut de profectu ftudiorum
tuorum tibi fpecimen exhibituro judex cum viris aliquot fele-
clis
,
& docliffimis
affifterem
,
juffus fum . Admirati tunc fumus
omnes latini fermonis in prolatis a te fcriptis puritatem
,
& e-
legantiam
, carminum pangendorum felicitatem, & harmoniam,
ac iuper omnia
in explicandis grscis Homeri Carminibus
,
qux
ego cafu defignavi
,
eorumque fyntaxi facilitatem . Concepta
tunc de te opinio alte inhasfit mejiti
,
ut toto hoc intercurren
te biennio
cum de
Juvene doclo cogito
,
tu ante omnes, & ex
omnibus
fuccurras . Quae cum ita fe habeant, optime confultum
de
Mecsenate Fabriciano huic operi cenfeo ; fimul vero & mea
res ata eft egregie . Cum etenim Bibliotheca? eidem illuftran-
dae
,
perficienda
,
elimandas vigilias
,
& meditamenta contulif-
iem
,
providendum
mihi erat de Patrono
,
qui authoritate fua
rne
regeret,
& favore gratiam compararet . Hsc vero omnia in
te
uno
naftum me efte confido . Avita enim nobiiitas tua
,
quam
vetuftas,
& gloria Majorum cojnmendat
,
& auget, cum
mo-
morum fuavitate 8c doclrina tua praeienti magna
,
atqu
futurorum expeelatione majori conjuncla
,
fummam tibi
Authc
ritatem , & benevolentiam apud omnes jam nunc conciliat.
Ac
cedit Avunculi tui maximi fane momenti patrocinium, qui
cun
te ea qua par eft Nepotem ex Sorore adeo optime moratun
dileclione depereat
,
in clientelain tuam adfcito homini faver<
non dedignabitur. Avuncuium hunc tuum cum appello, probita
tem ipfam
,
prudentiam
,
benignitatem, & totum quidquid eft o
ptimum
,
tum in moribus
,
tum in virtute
,
tum in arduis
o
mnibus prudenter, feliciterque traclandis appeliare me arbitror
Id ego partim ex fama
,
quse de illo mira praedicat
,
partirr
ex meo ipfo experimento didici. Moram enim agentem me Ve
netiis per dies aliquot, quali non officio profecutus eft ? Hofpi
tium obtulit , reculantemque coegit , ut faltem conviva pro mec
arbitrio femper venirem; me familiari alloquio ad horas detinuit.
me apud fuos , me apud externos celebravit. Ea occafione te novi.
juvenis optime, ac vix agnitum amavi. Amori huic tribuas, i
quid eft in hoc meo confilio audacia; , te nempe
,
atque Avuncu-
lum tuum tants dignitatis virum, rebus meis implicando, cogen'
doque
,
ut vos ambo veftra omnia mihi impenderetis . Eft vir
tutis
,
eft dignitatis inferiorum commodis infervire
;
quod dun:
praftiteris
,
juvenis eximie
,
id tunc ages
,
ut conceptam de
u
expeclationem prscoci, ac felici acceleratione adimpleas . Vale.
Hsc olim fcripferam dum Excell. Innicus Caracciolus
Nun-
cium Apoftolicum ad Venetos agebat; nunc vero trifte nuncium
ad nos devenit virum iftum clariffimum cum Hifpanicam lega-
tionem pro Sede Apoftolioa fungeretur
,
acerbo nimis & lu&uo-
fo cafu interiifTe
,
quod me & omnes quotquot ejus virtutem
meritumque norant mcerore fummo affecit.
N &
NOBILISS.
AMPLISS.
ATQUE CONSULTJSS.
VIRO
NICOLAO
STAMPEEL
J.
U. D.
ET
REIPUBL.
HAMBURGENSIS SENATORL
S.
D.
3
0. ALBERTUS FABRICIUS
E
,
rogo
,
invitus feras
,
VIR. AMPLISSIME
\
Nomen Tuum cultum ac nobtle
exflare
in proau-
lio hominum Latinobarbarorum
,
& qui gujlatu de-
licato
fapis per fcriptorum meliorum famHiarita-
tem
,
indigneris latus Tibi claudere viros
,
quos
tempora
quibus vixerunt
,
non potuere ab
agrefli
verborum
,
at-
que interdtim
a fentiendi
fortajfe
ruditate vindtcare .
Etiam in his
,
Te
ipfo
judice
,
cum propius illos infpicere
di-
gnatus es
,
Dii
funt
,
& non ignota eruditioni Tuce magna in-
genia
,
facHe latura omne punclum
,
ft
melioribus cetatibus contt
gtjfent . Prceclare quoque meriti de majorum
noflrorum
memoria
,
animum
Tuum
advertent Anfcharii
y
Adami
,
Alberti Crant^ii^
alitque
. Neque ita rupices atque hirti fermone plerique eorum
,
neque tam
inficeta funt
quce miferunt
in litteras
,
ut animum
legentis non
afficiant amoznitate fententiorum
,
dignitate
,
acu-
mine
& pondere
,
Prxcipue
autem necejfarios conflat ejfe
Hlos
,
nomenclatores
temporum
fuorum quibus vixerunt : &
hifloria
ab iis fcripta ut-
cunque
,
tamen oppido dcle&at nos ac docet de rebus maximis
,
non
mtnus ac
quum
fuperjlionibus fuce
cetatis Ittantes garriunt de re-
Tom*
I. b
bus
bus
medioxumis minimifque
,
qua non curce valde
folent
effe
Hip-
poclidi
,
nec mentis bene
fanae
letloribus .
Quos porro & quantos ex illis detur
frutlus colligere ad o-
mnem mille & trecentorum amplius annorum memoriam
,
de re-
bus ufque
quaque per grande illud fpatium in Republica
,
in Ec-
clefta ,
in litterario Orbe
geflis ,
cui magis perfpetlum
ejfe
potejl
quam Tibi
,
qui Archivo
f
Tabulario patrio primus
prafetlus A.
lyio.
eoque munere per multos annos perfunclus fummo cum plau-
fu
AmpliJJimi
Ordinis
,
caliginem temporum fuperiorum ex ejus
avi fcriptoribus disjecifli
libenter
,
atque ad hocce
inflitutum quo-
vis
illos non Crantore folum ac
Cbtyftppo
,
fed
Liviis omnibus
ac
Tacitis aptiores
ejfe cognovifli coram atque expertus es?
Adfcriptum vero Te exinde ab A.iyii.
NobiliJJimo Patrum
Ordini
,
non minus obletlant adhuc illa
fludia
quibus jucundum
Tibi
efl
,
ubi
fert
occajio
,
perinde ut follerti juris peritia
,
ut
flde
conflanti
& integritate
,
prudentique dexteritate ac vigilan-
tia bene femper
de Patria promereri . )uod ut quam diutijfime ac
quam felicijftme facias
fofpes
ac latus
,
latis Tuis omnibus
,
ac
Republica florente & incolumi
,
ex animo DEUM precor
, &
pre
cantur mecum omnes
,
qui
fua
,
qui hujus Civitatis Saluti bene
cupiunt
Quam igitur jam pridem circumfpexi occafionem teflanda pu-
blice mece in Te obfervantia
,
eam in his ratus me reperijfe me-
dia atatis fcriptoribus
,
amplexufque
libenter
,
notitiam illorum
horis fubfecivis
in
fludiorum ufus
a me
digeflam
Amplijfimo Tuo
confecro
Nomini
y
& benevolentia Tua me commcndatum
ejfe
cu-
pio,
Hamburg. X. Cal, Maji*
A*
C.
1734*
A D
AD LECTOREM.
OlTit videri improbum fortaiTe, mihi fexagefimum jam fex-
rum agenti annum aetatis, venire potuilfe in mentem
,
ut
fcriptorum mediae & infirnae Latinitatis notitiam tradere, &
cjuod CANGIUS in praeclaro fuo Nomenclatore fcripto-
rum mediae atque infimae aetatis fieri abaliquo optabat, quo-
dammodo perficere aggrederer. Sed cum vellem eam navare
operam ftudiofis , atque hanc veluti mantiiTam Bibliothecae
Latinae
,
ante
duodequadraginta annos in hac Urbe a me editae adjungere,
mantiffam
,
quae , ut ait Lucilius, obfomum ,
ferculi mole facile vincat
.* vidi
multa me habere in mundo
,
per tantum temporis obfervata mihi
,
quae peri-
re nollem, & quibus poffit forfan aperiri viaad nofcendos fcriptores annorum
mille amplius quamplurimos, de quibus in plerilque Bibliothecarum fcriptori-
bus vel nulla vel hiulca aut minus accurata notio habetur. De utilitate hujus
cognitionis & de ufu fcriptorum, quibus pernofcendis hic labor deftinatus eft,
nihil dicere eft animus, quoniam foomv ol ^ifivuiiivor. caeteros quibus cura nul-
la harum rerum eft , incaffum monuero . Praecipuam hiftoricis impendi ope*
ram , atque id dedi mihi negotii , ut VOSSIUM fuppleturus, quam brevifli-
me notarem, quae certa potui comperire de aetate cujufque
,
de conditione
,
de argumentis operum , ubi quodque incipiat , ubi definat , & de editis ubi &
quandoilucem viderint, in qua colletione veterum fcriptorum
,
qu# exftant
quamplurimse , alibi receniendaz , fingula reperiantur . De quibuidam volui tra-
ftare paullo diligentius, ut de Alano Iniulenfi , Anfelmo , deAventino, Be-
da, Bernardo, Berengario
,
Bertramo , Campano, Carolo Magno, Clemange
,
Cufano &c. iaepe etiam ut in Alcuino fimul remittere ad alios fcriptores
,
quia aclum agere , & defcribere bene ab aiiis tradita nolui . Ordinem fecutus
fum alphabeticum potius quam chronologicum
T
quem Indici iervavi : Alius
iupplementis etiam recipiendis opporrunuserit. Non paucos omiffos , multa prae-
teiita effe a me, quanquam conato addere aliquid. priorum induftriae
,
mini-
me dubito, ob innumerabilem fcriptorum multitudinem
,
& fugientem oculos
multorum obfcuritatem: verum ut ait in Topicis Cicero, non ejl uitiofum in
re
infimta prtetermittere aliquid

addam ego , & peccare atque offendere
,
prcefer-
tim m tam obfcuris . Itaque ab humanitate aequorum lettorum non timeo
,
candidiorem etiam in fuperioribus Bibliothecis meis calculum eorum expertus :
& fpero illud me attuliffeftudium
T
eos coniuluiffe fontes ac fcriptores, ut mi-
nus
difficile jam futurum fit praetermiffa admiiTaque^vefJupplere vel emenda-
re
. In Ordine alphabetico fervando haefitavi fubinde
,
quem locum fcriptori
tribuetem
,
duplici appellatione vel triplici folito Iaudari . Interdum nomina
unius
fcriptoris tam varia funt & tam diverfis modis efferuntur
,
uc neceffe
b z effec
eflet non modo tribus, vel quatuor, fec\ nonnullos fcriptores focis fex vel fe-
ptem collocari.* itaque donec huic defecl:ui index
,
ut confido
medebitur, lo-
co quem putavi promtiorem ad inveniendum pofui : interdum
,
altero fub
nomine ad alterum
,
ubi de fcriptore tra&atur
,
leclorem remittere duxi
fatius . Alia hinc inde etiam inferta LecTor reperiet parvae digreffionis lo-
co, nt elenchum itinerariorum medize aetatis & icripiorum recentium qui iti-
nera fua vel aliorum verfibus defcripfere . Tabularum Aftronomicarum noti-
tiam . Breviariorum. De computo Ecclefiaftico. De Mufica Ecclefiaftica me-
diae astatis fcriptores. De Benediclinis eruditis . De Ciftercienfibus. De Epi-
ftolis Pontificum & Bullariis. De Concordantiis Biblicis. De Poetis extempo=
rali facukate carmina fundendi pollentibus &c. Denique brevia qusedam paf-
fim inferta fragmenta vel apofpaimatia , ut Alberti de Eyb . Amalarii Chore-
pifcopi Lugdunenfis. Berengarii tres palinodiae.. Verfus Bernardi Carnotenfis.
Thoniae Bradvvard.ini fententiae. Ex Pcenicentiario afini . Lini Coiuti Salutati
Epiftola ad Innocentium VII. Joannis Burgundionis Epitaphium & JEgidii
Carlerii . Argumenta Capitum Philobibli Richardi de Bury. Apocryphus libel-
lus Pfeudo-Caecilii . Caroli Bovilli Epiftola. CAROLI Magni Carmina. Epi-
taphium S. Germani icriptum a CHILPERICO. Cadoaidi Regis Saxonunr a
Crifpo Archi-Epiicopo Mediolanenfi . Joannis Cufpiniani . Petri Comeftoris
Decaftichon in laudem Beatae Mariae Joannis Maria? Catanaei defcriptio bom-
bardae majoris. Epiftola Cornelii Papae ad Cyprianum & Cypriani ad Plebem
Carthagineni. quse Epiftola in editionibus prionbus S. Martyris
,
excepta Ba*
luziana defiderantur . Poftremo adjunxi Wipponis Presbyteri Proverbia
,
qui
Conradi II. Salici , & hinc filii ejus atque A. 1039.
in Imperio fucceiToris
Henrici III. facellanus proverbia haec ad Henricum mifit . Idem hic Wippo,
qui vitam Conradi a Piftorio editam & panegyricum carmen ad Henricum a
Canifio vulgatum compofuit.
Plura praefari ad primum praefens Bibliothecss hujus Vclumen
,
minus eiTe
neceiTarium exiftimo : Numine Optimo autem vitam & vires
,
quod hacTenus
benigniiTime fecit, firmante mihi ac producente, animus eii ad reliquos To-
mos abfolvendos non minus ftudii afFerre, ut quam propcfitam habeo telam
,
fine dilatione exequar &. abfolvam
JO-
JOANNES
DOMINICUS MANSI
IN
HANC
EDITIONEM
PRyEFATIO.
Oannis Alberti Fabricii Lipfienfis in hiftoriam literarianl
magna funt merita; melius tamen de Grazca quam de La-
tina literacura promeruiffe illum & do&i omnes norunt, &
res ipfa demonftrat. Graeca enim quatuordecim non exiguaz:
molis & formae voluminibus vix tandem complexus eft- La-
tina vero omnia tum felicioris cum fequioris aevi intra 06I0
tantummodo volumina minoris formae corttraxit . Cum ta
men in Grazcis
diligenter laboraffe illum fcripfi/ haud ita tamen emaculatum
opus illud velim credant Le&ores ,. quin interdum & faepe erraffe arbitren-
tur . Unum alterumve exemplum obiter indicabo . Cum fcribit Libanii epi-
ftolas e Graco iterum verfas a Joanne Sommerfelt Cracoviae editas, in libros
diftingui tres, in eo equidem bono dormitanti Homero obreptum conftat/ i
bi enim librorum partitio nulla eft
,
fed epiftolae omnes in unam feriem ad
finem ufque continuantur . Sunt infuper epiftolae omnes numero
44<5.
nort
447.
ut Fabricius fupputavit. Inter Lexica Graeco-Latina recentiorum locum
priorem afferit Vocabuliftae Joannis Craftoni Carmelitae Placentini
,
quem
ait , editum Regii Lepidi A.
1497.
in 8. tum recufum a Bono Accurfio Pi
fano dicatumque
Joanni Francilco Turriano ducali quaeftori Mutinae an.
1499
Vera funt haec omniay fed & addendum erat prazter hoc Graeco-latinum Cra-
ftoni Lexicon extare & aliud Latino-Graecum ejufdem Authoris ab eodem
Bono Accurfio Pifano produclum . Dicatumque Antonio Bravello
Jurifconfulto
primavio & ducali
(
Mediolanenfi
)
Senatori . Hujus Operis tres habeo codrces
diverfis typis fed antiquis, abfque loco & anno excufos in 8- majorij quam-
quam tertium paulo recentioris eft aetatis & formae minotis . Longius fortaffe
quam inftitutum meum poftulat, ha?c diducla videri cuiquam poffent; nifiquo
fimul tempore menda nonnulla Bibliothecse Grsecanicae detegunt , emendando pa-
riter huic ipfi Fabncii operi V. Joannes Gaflonus valerent. His tamen nequic-
quam obftantibus
, Graeca Fabritii Bibliotheca opus eft infigne, digniflimum pla-
ne quod Italicis typis recufum manibus Italorum familiarius redderetur.
Poft Graecam fecundo gradu confiftit Bibliotheca Latina femel
,
iterum &
tertio ab Authore limata atque expolita . Quanquam & illud opus eft di-
gnum authore fuo, eique nominis famam illam infignem tuetur
,
quam fibi
mter do&os rei literariae viros promeruit
;
adhuc tamen multis paralangis a
perfe&ione
diftac, Id demum ilii fentiunt & agnofcunt
,
qui authoris cujuf-
piarn
TJL
m
"T"
1 edlt,onem
^ipiunt.
Cum enim
in
prafatione
hiftoriam
praxedentium
edmonum
contexunt
,
deferi ie in via a Fabricio
non fernel
cxpenumur.
Multa
funt tarnen in eo opere
pneclara,
fcitu
jucunda
,
& fru-
nra
aiibi
qusrenda
.
Declinanrem
authoris fui artatem
fentit
Bibliotheca
medte , &
infimx Lati-
mtattsy
cujus
recudendas
confilium
modo inivi . Ab authore.
fuo per
partes
concmnata
eft; tantum enim per fingulas
vices
dabat
,
quantum
typi
prope-
rantes
quotidie
expofcerent.
Open
nondum
perfe^o
immortuus
eft
.
nec
nifi
anms
aliquot
ab ejus obitu Chriftiani
Schoettegenii
opera integro
adjeao vo-
Jumme
rotius
B.bliothec*
fexto:
abfolutum
eft .
Muita in eo
erudite
fcrl
pta
multaque
viciflim
impentey
obreptum
eft interdum
viro
bono-
tepe im-
fors d
U
Ievi^ r
eXCid
r
C
V\
kCim
f
S CUnS
'
fi Vitam lon

iorem
dediftet
iors,
ddeyiiTet.
In eo fcriBend. tumultu
unus
idemque
Scriptor
brs

ac vi-
rfilHu^/n ?
U
,
,dem VenerUnt ad
calamum
' QMs anachronifmos
fe-
rat
intolerabiles?
Quis l.bros geminos
m unum
male
confufos,
vel ex uno dift
frnon" ?T
H
*r
tam
a
n QU*Cumc
i
ue f
Bibliotheca,
placuit
eniditis
tantoquc
ftudio
conquifita eft
,
ut jam
tandem
venalis
raro
proftet
apud
Bi-
bhopolas.
Nec
immento
id quidem
;
vel
fic enim
multa
docet
alioquin
i-
gnota;
non
pauca e media
antiquitatis
caligine
,
qua obfita
delituerant
,
in
apertam
lucem
proferuntur.
Prodeft B.btiotheca
h*c
novas
Scriptorum
vete-
rum
ed.t.ones
mol.entibus,
priores operis iilius
evulgationes
indicando
, qua:
addi,
quz detrahi
,_
unde
nova accipi
commode
poffent
fuggerendo
. Cautos
et.am
eruditos
efficit ab ea deceptione,
quam
nominum
fimfiitudo
perfiepe in-
ducit.
^tatem,
profeffionem,
cauiamque
fcribendi
fingulorum
authorum dcfi-
mt, quod
commodum
& perjucundum
,
immo
&
necefTarium
quandoque "le-
gentibus
accidere
folet.
^
H
Id ego pera>que
cum aliis rei literaris
ftudiofis
inteiligens
amore
quodam
&
voluptate
trahi me in hunc i.brum fenfi
, dolenfque
tot
tantique
pretii
gemmas
luto quodam infici
,
colligendas ieu potius
detergencias
iilas
primo
quidem
ad pnvatum
commodum
meum fufcepi.
Tunc
, rem mihi
fuccedere
pro voto
expertus,
cogitare
ferius de
communicando
labore
meo cum
eruditis
ccepi.
Continuo
manus
ad opus
admovi,- iifque uius
adjumentis
,
de
quibi.s
JmeriusdifTeram,
,d demum perfeci ut Bibliotheca
ha-c novo
ornata
P
a'uoi-
cedcrer
^
noftram
maJ
'
ri 8l
'
atia atqU darum virom favore
pro-
In his
igitur
adornandis
quam mihi praftituerim
rationem
nunc
paucis
ex-
ponendum
eft.
Qiianquam
Scriptorum turbam plane
ingentem
in
opere hoc
luo
PaDric.us
mftrux.t;
longe
tamen multo plures
pratermiffi
funt,
quos five
ex
vetuftis
edit.on.bus,
five ex MSS. Codicibus
adicifcere mihi
pronum fuif-
iet.
Ab s tamen fere
omnibus
abftinere fatius duxi
,
utpote cui nulla iatis
idonea
ratio
iuccurrebat,
quare aliis
admiffis alios
repudiarem
;
indifcrimina-
tim vero
omnes
invehens
pro eo quod moderato
additamento
Bibliothecam
Fa-
-tmcianam
omaiTem
;
nimietate
gpavi iliam potius
oppreffiffem
; neque
tuncad
Fa-
Fahncii Bibliothecam acceffiones meas
,
fed ad meam
potius
Fabricianas
de-
diflem. Eo igitur coniilio augendae fcripromm
fernilias in
prafens
omiffo
(
iii-
li quod uni vel alteri id gratiae datum eft idonea aliqua
ratione
fuadente
/
re-
je&oque eo additamento ad fupplementum
,
quod ad tempus
aptius
refervo

me rotum intra hos fines contraxi
,
ut catalogum
librorum
a fingulis Scrioto-
ribus editorum, fi quem forte mancum
apudVabricium
naftus fum
, (
naclus
autem fum non infrequenter) quam accuratiiiime
perficerem
atque fupplerem .
Certum tempus quo lcriptores llli fioruerunt
definirem
*
diftinguerem
nomina
&
libros ibi confufbs; menda corrigerem
,
quae utique
menda fi brevibus
indigebant vel in ipib textu vel addita ad
marginem
brevi nota correxi; qus
vero fe latius
proferehant
adnotatione
ut relicjua
omnia
emendavi.
In primis vero rationem
habendam judicavi
de loco quo recudenda erat,
&
de authore
qui fibi eam provinciam
Bibiiothecae
hujus expoliendae affum-
pierat; de meipio fcilicet ac de Italia.
Heterodoxorum
iacris
addiao Fabricio
nonnulla exciderunt in Ecclefiam
Catholicam
,
in facros homines
,
atque in
Summos Romanae
Ecclefiae
hierarchas iniqua & injuriofa; haec fi unico verbo
expediebantur,
Authori
heterodoxo
indulgenda
ceniui . Potuiflem haec in ipfo
opere cxpungere
,
utpote
quae ad rei fummam
minime
pertinerent
;
reliioni
tamen duxi ne quid hujufrnodi
molirer, invidiae
apud heterodoxos declinanda
grana
;
ne mihi
apud lllos doli mali fufpicionem
crearem . Gcterum velim
credant eruditi
me ilia omnia
petulantius in res noftras di&a ex corde dete-
ltari.
Quin
&
in Opere
jam tandem
Italico, & ab homine Catholico curato
aliter haec accipi volo
;
ac olim in opere
Scriptoris
heterodoxi Hamburgenfi-
bus typis
exprompto
fonabant
. Papalis tyranms
,
in ore
Proteftantis
,
nunc
pcnnde valere
jubeo ac juxta
& moderata
Ecclefiae
gubernatio
;
Catbolicorum
Jupcrjtitio iit
iacrorum
rituum
Apoftolorum
& veteris
ecclefiae
auaoritate pro-
batorum
rel.gioium
& conftans
obfequium. Si forte tamen
interdum non ver-
bis
tantummodo
ied ratiombus
nobilcum
agendum
Fabricius cenfuit tunc in
adnotationibus
meis
rationes
rationibus
oppofui
;
exultantemque
aclveriarium
Scnptorem
coercui
.
Fatendum
eft tamen
moderata
confilia Fabricium plerum-
que iequiy qui vero
Bibliothecam
ejus abfolvit
Schoettegenius in nos licentius
excurnt:
eadem
de illo ac de Fahricio
habita ratio eft . Haec de me addita-
mentiique
meis ad Fabricii
Bibliothecam
Leaores
docendos
curavi.
Kunc
defontibus
unde rnea
haufi,
quaedam
praemonenda
funt. Praeter vete-
m
:X
n
f
S
'
SUaS
-
,n
Blbl,ochecis
infignioribus
rimatus fum
;
praeter Catalosos
Mbb.
Codicum
typis
evulgatos
non incuriofe a me infpeftos,
Bibliothecarum
etiam
p
uteos
invifi,
unde
plura extraxi
quae gratiffima
eruditis fore, non va-
ne ut ipero, mihi
affentatus
blandior.
Horum ope rimas
quafdam editorum
voiuminum
,
infertione
eorum
quae deerant
,
fanavi . Ira in ordine
Romano
Joannis
Gaitani
,
a Mabillonio
jam edito, ex meo MS. Codice lacunas op-
Pievi
.
Variantes
maxim.
pretii inde
deprompfi
;
teftibus
variantibus illis in
^armine
Henrici
Septimcllenfis
ex codice olim D. Marii
Florentini nunc
rranciici
Mana;
ejus filn
, Lucenfis patritii,
extra&s
. Hinc librorurn quo.
rum-
rumdam tituli anH funt. In eam rem maximeprofuit ufus mihi liberaliffime
concefTus Bibliotheca? dudum Felini Sandau Lucenfis epifcopi, inter fcriptorej
juris canonici aetate fua facile principis
;
nunc vero ejuidem Felini largitione
Canonicorum Majoris ecclefiae Lucenfis . Thefaurus hazc eft librarius e MSS.
plerumque codicibus , admixtis pauculis excufis vetuftae editionis voluminibus,
refertus. Grandia hic natus fum clariflimorum infimae setatis Jurifconfultorum
volumina, Baldi , Bartoli , Accurfii
,
Jafonis, Panormitani, Felini , Bellame-
rae , Barbaciae , Pauli de Caftro velut numifmata majoris moduli ; minora hic
pariter opera fepofita funt , Durandi
,
Joannis de Lignano , Calderinorum
,
Ber
lachini ceu medias magnitudinis numifmatay minima etiam non abfunt
;
Ca-
taldini , Corfetti ,
Lancelloti
,
Cumani , Tancredi
,
Hoftienfis
,
quae thefauri
hujus aera minora merito dixeris. Augent codicum illorum pretium Jurifcon-
fultorum quorumdam opera ipfa eorum manu vel fcripta vel fubfcriptione pro-
bata, cujufmodi Ancharani & Francifci Zabarellae funt quaedam; Felini vero
pleraque . Alia Felinus crebris doclifque adnotationibus fuis ornavit. Sunt &
alii aliarum difciplinarum MSS. Codices, quos fibi defcribendos Felinus cura-
vit, veiut Aretini, Campani , Cyriaci Anconitani aliorumque epiftolas
, j.
neae Sylvii opufcula nonnuila
,
Ottonis Frifingenfis, Anaftafii Bibliothecarii
,
Antonii Panormitae fcripta hiftorica . Speciminis gratia haec pauca ex multis
adnotavi . His ergo omnibus ufus Fabricii Bibliothecam Latinam Mediae &
Infimae aetatis ornavi , fupplevi , emendavi
,
ac pro viribus iiluftravi . Fave
Le&or huic meo molimini , & plaude
.
BI-
BIBLIOTHECA
MEDIiE ET INFIMjE
LATINITATIS.
Etrus Abailardus . Vide Pe~
trus
.
Petrus de Abano
,
vide A-
ponenfis
Petri dc Abario Genealogia
Regum & Comitum Angkrix
,
MS. me-
moratur a Labbeo
,
pag. 217. Bibl. MSS.
Joannes Abbxvillanus
,
five
Jo.
Algri-
nus de Abbatifvilla
,
ex Decano Ambia-
ncnfi
, Archiep. Bifuntinus & R. E.
Cardmalis
,
fcriptor fermonum
,
&
Commcntarii in Cantica
,
defunclus A.
C. 1257. Vidc Henricum Gandaven-
fem cap.
38. Trithemium de S. E. cap.
441.
*
Prseter opera hic enunciata fcrip-
fit etiam fermones in Evangelia
,
& E-
pijlolas
,
qua! duo extant in MS. Co-
dice Regio Parificnfi
,
ut cft apud
Montfaucon Biblioth. MSS. pag.
747.
& 1180. In Bibliotheca Sangermanen-
fi extat Summa ejufdem . Ibid. pag.
"35.
Abbas
Panormitanus . infra
,
Nicolaus
de
Tudefcis
.
Abbas
Urfpergenfis . infra
,
Conradus
a
Licbtenau
.
Abbaudus Abbas circa A. C. 1130,,
de fraftione Corporis Cbrijii
,
contra Pe-
trum Abailardum brevis tractatus edi-
tus a Mabillonio Tom. 9.
Analect. pag.
442.
& edit. novx. in fol. pag.
52.
Abbertus Gemblaccnns . Vide Albertus.
Abbo Canomcus Antifjiodorenfis in
Burgundia
,
Alani Epifcopi Clericus
:
apud Labbeum Tom. i.Bibl. MSS. pag.
465.
Ejus Teitamentum A. C. 1191.
Nihil ibi de Abbone . Vide Cangium.
in Madrinus & Continuation des me-
moires de litterature & d' Hiftoire
Tom. 8. pag.
423. 429.
Abbo
Jac. Fhilippo Bergomati
,
Tri-
themio , Bufoeo aliifque perperam Al-
bo
,
Abbas Floriaccnfis
,
cui Hifloriami
Francorum Aimoinus dedicavit
,
qui &
vitam ejus fcripfit . Interfectum con-
ftat a Wafconibus A. C. 1004. 15. No-
vcmbr. unde Martyris nomine venire
folet . Vide Epiftolam encyclicam mo-
nachorum Floriacenfmm de cxdc Ab-
bonis apud Baluzium I. Mifcellan. pag.
441.
Vitam fcriptam ab Aimoino ,
irt
qua etiam cap.
13. verfus
hexametri ad
A
Qtfa-
BIBl. MEDIJE ET INFIMJE
Othonem Imp. pleni artificii quale in
carminibus Porphyrii Optatiani , & qui-
bufdam Bedae carminibus obfervare li-
cet . Eofdem exhibet Polycarpus Ley-
ferus
'
(xstxtteji
in hiftoria poetarum
Latinorum medii aevi pag. 302. unde
repetii etiam in Bibliotheca Latina IV.
1.
^.
12. Epitomen de Vitis
Pontificum
Romanorum XCI. a Petro ufque ad
Gregcrium II. ex Anafrafio Bibl. ex-
cerptam edidit cum Luitprando
Jo.
Bufaeus Moguntiae 1602.
4.
Apologeticus
integer ad Hugonem Francorum Regem
pro fmmunitatibus Monafterii Floria-
cenfis prodiit ad calcem Codicis Cano-
num Ecclefia.' Romanae
,
e Bibl. Pi-
thcei
,
Parif. 1687. fol. pag.
395.
&
-
piftolx XIV. ad Gregorium V. & alios
pag, 402. feq. Prxjatio ad commenta-
rium in Vitloris Canonem Pajchalem e-
dita ab Edm. Martene Tom. 1. anec-
dot. pag. nB.feq. Liber Canonum
,
ca-
pitibus LII. ad Francorum Regem Hu-
gonem
,
filiumque Robertum, in Ana-
leclis Mabillonii Tom. 2. pag. 248. &
cdit. in fol.pag.
135.
qui etiam de hoc
Abbone videndus feculo fexto annaiium
BenedicTinor. & Caefir Egamus Bou-
la'us Tom. 1. Academiae Parif. pag.
543.
Jo.
a Bofco in Bibliotheca Floriacenfi
&c. De caeteris Abbonis fcnpris nihil
habeo
,
quod praeftantimmorum Viro-
rum
,
Cavei induftriar Oudinique ad-
jungam .
Abbo
,
Cernuus f ve humilis
*
patria
Neuflrius , Monacku* Parmenfis , S. Ger-
mani de Pfatis
,
Ord. BenedicTini cla-
rus circa A. C. 892. & cum Floriacen-
i\ Abbate rnale ccnfufus a quibufdam .
Scripfit earmine
,
obfdioncm
,
cui ipfe
Interfuit
,
Parifiorum
a Normanis Da-
nifque A. C. 886.
887.
faclam
,
libris
ducbus
,
in P. Fithcei XII. feriptoribus
Francorum
pag.
435.
in Duchefnii Tom.
2. pag.
499.
in Normaunicis ejufdem
pag. 35.
& ad calcem Aimoini recen-
fente Jacobo Breulio, Parif. 1603.
^ '-
pag.400. & m Johannis de Ecuchet O-
rigmibus primae & fecundae ftirpis Re-
gum Francorum Parif. 1642. fol. Liber
,
ad Clericos
,
quia nihil hiflori-
t>
tertiks
,
ci continet
,
a Pithceo omiuus tuit
.
SermonesV. editi a Luca DacherioTom.
IX. Spicilegii pag.
79.
& Tom. I. edi-
tionis novae pag.
336.
Abdias fuppofititius fcriptof Iibro-
rum X. Hiflorix Apoflclicx
,
de quo a-
bunde dixi in Codice Apocrypho No-
vi Teframenti , ubi eofdem notis iilu-
ftratos exhibui . Hamburgi
1703. 1719.
8. Eruditam ejus cenfuram vide
,
fi
placet
,
in Blondelli libro de Papiffa
Johanna pag. 118. feq. Ad initia faecu-
li decimi refertur ab Oudino Tom. 2.
commentariorum de S. E. pag. 418.
feq. Laudat Vincentius Bellovac. fpe-
culi Hiftor. VIII. 4. 5.
IX. 12. Anto-
ninus Archiepifcopus Florentinus Parte
I. mmmae hiflorialis &c. PofTe Ab-
diam ex Philalethe
(
de quo infra
)
a-
liquoties , (i tanti
,
emaculari
,
notavit
Chnftianus Daumius Epifrola ad Ni-
colaum Heinfium Tom.
5.
fylloges Bur-
mannianae pag.
254.
Abedoc Clerici vetus Canonum col-
IecTio fcripta
,
Haclhucaro Abbate Hi-
berno difpenfante . MS. in Bibliothe-
ca S. Germani de Pratis Cod.
572. te-
fte Cangio . Ex Hiberna hac veteri
Canonum collecfione
,
quae faeculo o-
6favo libris LXV. digeiTa fuit , capitu-
la felecTa vulgavit Lucas Dacherius
Tom.
9.
fpicilegii Patrum
p. 232. ( e-
dit. novae Tom. 1. pag.492.
)
Nonnul-
la a Dacherio
,
ufo duobus
Codicibus
MSS. Sangermanenfi & Corbcjenfi
o-
mifla fupplevit ex MSto Bigoriano Ed-
mundus Martene Tom.
4. thefauri a-
necdotorum fub initium .
Joannes Abgilli inter fcriptores Fri-
fiae
,
qui Caroli M. aetate vixere cele-
bratur a Suffrido Petri Dec. V. cap.
9.
traditurque fcripfiffe de exp^dition** Ca-
roh Francorum Regis in Terram San-
cram
,
atque alia
,
fed tanquam com-
mentum explodit Voffius lib. 2. de Hift.
Latinis pag.
299.
feq.
Ablavius five Ablabius defcriptor Go-
tho-
*
Adde Barthium Adverfar.
XXXIII. J4. XXXVI. 19,
LATINITA
thorum gentis cgregius , laudatus a
Jor-
nande dc rebus Geticis cap. 4. 14. 23.
Vide Voffiumde
Hift. Lat. Nullumex
fcriptis hujus Ablabii ad nos pervcnit
.
Abfalon ex Canonico S. Viitoris Pa-
rifienfi Abbas Ord. Canonicor. regula-
rium
S.
Auguftini Spinchirbacenfis , fi-
ve potius
Springkirchbacenfis
(
Ctffa-
rio Sprekirisbach
)
in dicecefi Trevi-
renfi circa A. C. 11 20. vel 12 10. ut
reetius , ni fallor
,
Caveus & Oudinus
ex Cx-fario Heifterbacenfi . Abfaloms
homilias LI. feftivales vulgavit Daniel
Schillingius, Colon.
1534.
fol. e quibus
recudi nonnullos fecit Petrus de Alva
& Aftorga in fuo Mariali . Extat &
editio Mediolanenfis anni 1605. in
4.
a Bafilio Sorenio curata . Vide Oudi-
num .
Abfolon
,
qui vitam Guthlaci fcripfit
.
vide infra
,
Felix Monachus
,
& Epi-
ftoiam Cambdeni CCLXXXV.
Laurentius Abjiemius
,
Maceratenfis
,
clarus circa A. C.
1
500. de cujus he-
catomythio five CXCIX. fabulis
,
pofl e-
dit. Argentinenfem 1522. 8. faepius re-
cufis dixi in Eibliotheca Latina . Ejuf-
dem Annotationes quorundam locorum
obfcurorum in prifcis aucToribus
,
ad
Principem fuum Guidum Ubaldum
,
repstita: in Gruteri Lampade artium
Tom. 1. pag.
878.893. Prxfatio in Au-
reiium
Vitlorem de Cxfaribus . Ar-
gent.
1505. Bafil.
1530.
8."
Scrip-
tor iftc fabularum longe antequam
Jiic indicatur a Fabritio opellas fuas
vulgaverat . Nam in editione Hecato-
mythi fecundi
,
qua.' prodiit an.
1505.
ut ex prxfatione ejufdem ad Angelum
Grifonem difco
,
intelligimus ante il-
Jos annos produxiffe priorem Hecato-
mythum . Prior hxc editio nondum a
me detccta eft , ficut nec fccundi He-
catomvthi priorem editionem vidi .
Habeo fecundi Hecatomythi editionem
Venetam anni 1520. in 8. Habeo &
priorcm
eodem pariter anno excufam
lbidem,
in cuj>i
r
, fine e/t libellus ejuf-
dcm
Abftemii de verbis communibus, qua
nunc
male
appellantv.r deponentia
;
quem
TIS L I B. I.
3
Jibellum dicavit Sigifmundo Secretario
Apoftolico
;
illi fcilicet Sigifmundo Ful-
ginatenfi , de quo fuo loco agemus . In
praefatiohc pariter adnotat fe jam fcrip-
fiffe vitam Epaminonda:
,
quse an pro-
dierit , nullibi adnotatum fcio . Eft pa-
riter ejus libellus in 4.
fme adfcriptio-
ne loci , & temporis impreffionis De
locis obfcuris .
Abulenfis . Vide Alphonfus Toflatus .
Abundius Comenfis Epifcopus , S. Leo-
nis ad Theodofium Imp. legatus
,
ad
quem Theodoriti Epiflola fcripta A.
C. 450.
vide autarium Theodoreti Gar-
nerianum pag. 106. De Abundio ifto
AcTa SancTorum 2. Aprilis
.
S. Abundius Diaconus & Martyr fub
Diocletiano . De illo hiftoria edita Ro-
mx 1620.
4. ab Africano Ghirardello
Fidardenfe .
Acardus . vide infra Achardus .
S. Acca Haguftaldenfis in Anglia E-
pifcopus
,
cui Beda libros IV. in prin-
cipium Gcnefeos infcripfit
,
editos ab
Edmundo Martene Tom. V. anccdo-
tor. pag. ii
1
).
Obiit Beda A. C.
75 5 ,
Acca
740.
Epifcopatus 24.
tefte Lelan-
do cap. 76. Accx Epijiola ad Bedam
,
qua eum ad illuftrandas facras litteras
hortatus eft , occurrit inter Bed^e ope-
ra ante commentarios in Lucam Tom.
V. pag. 213. Alia Accce legit Cangius
in Codice 141. Bibliothecaf S. Germa-
ni de Pratis . Ex iis & quaf Baleus I.
90. Pitfeufque memorant , nihil Iucem
vidit
,
memorant autem de vitis &
paffionibus Sanciorum
,
quorum reliquix in
Ecclefia fua rccondebantur . De Ecclefia-
j:;:is fui Chori ojfciis . Carmina varia .
Epijlolas ad diverfos .
Angelus Acci.yolus
,
Epifcopus & Car-
dinalis
,
qui A. 1407. Pifis diem obiit
.
Scripfit Apologcticum de Urbani VI. ele-
tlione . Vide Ludovici a S. Carolo Bi-
bliothecam Pontificiam pag.
253.
Donatus Acciajolus five Accievolus
Florentinus eloquentiae laude clarus ,
0-
biit Mediolani in legatione A.C.
1475.
Vide Votfium de Hiftoricis Latinis , u-
bi de fcriptis ejus aliis & de vita Ca-
A 2 roli
y
4
%
BIBL. MEDIJE ET
INFIMJE
roli M. ab A.
1470.
cum Plutarchi vi- ta
pramiittitur ejus Dialogo
dc
prafian-
tis fepius edita
,
&
recufa
in Hagiolo- tia Virorum
fui avi
,
qui ex
Bibliotheca
gio Georgn Wicehi
&
in Freheri Cor- iliuftris
Magliabechii
editus
eft
"Parma:
porc Hiflori* Francic*
.
"In Cod.MS.
1689. & deinde
Augufhe
Vindel.
1691
bibhotheca.* Canonicorum Majoris Ec- 8. Idem eft
Accoltus
, cujus
exftant
clefia; Lucenfis extat Donati Acciajoli
Jibri
quatuor de bello
contra
barbaros
Florenttnt oratto babita
tmam Sixto IV.
gefio pro PaMina
recuperanda
qui
obedientiam praaliturus nomine Reipu-
noviflime
recuu funt ex
rccenfione'Hen-
bhcje fuaj habita die
5.
o&obris an. rici
Hofsnideri
, Groninga;
1731.S. De
1471. Incipit: cum omnes Reipublicx
,
aliis
editionibus
dixi
in Iibro de pro-
prmcipcs,
nationefquc
. Additur & epi- pagatione
Evangelii
pag.
594
De hoc
itola ejufdem ad Pandolphum de Pan- Accolto & de aliis hujus
nominis
ju-
dolphmis confolatoria de funere patris
.
vabit
confulere
diarium
cruditorum
I-
Incipit
:
nemincm
ejfe
arbitror
. Data eft taliae Tom. XI. pag.
929. feq.
Arifii
die
23.
novembns
1456. Vertit et- Cremonam
hteratam
Tom.
2/pae
6^
lame Gra?co vitas Annibalis & Scipio- fcq-.
&
*
nis
,
quas vcrfiones in MS. Codice Ric-
Francifcus de Accoltis
, Benedicli Fra-
cardiano extarc fcnbit Lamius in Ca- ter
,
JCtus
,
qui fubtilitatum
princeps
talogo Bibhoth. Riccard. ex quo cpi- quibufdam
eft vifus apud Guid. Pan-
itolam cjufdem Acciajoh ad Petrum cirollum
libri 2. de vitis
JCtorum cap
Medicem profert
.
IQ3 . Obiit
A. i
47
o.*Hujus viri extant
Additiir lbi oratio ad Xyftum IV. typis edita
commentaria
fup. tit de
Papam habita Romae
1471. cum nomi- accufat.
Inquift. & denunt.
in
5 lib
ne Popuh Florcntmi
rehgiofum obfe- Decrctal.
Impreira
funt Pifcia? quce
quium Pontifici
pra:flaret .
Urbs eft
Florentinorum
in finihus Lu-
Ntcolat
Acetajolt vitam fcripfit Mat- cenfis ditionis
, abfque
annotatione an-
thxus Palmenus
editam
Tom. XIII. ni . Extant etiam
Confilia cum repertb-
MLurator
.
Itahce verfa a Donato Ac- rio eorumdem
ibidem
pariter
imprefla
ciajolo prodierat
Florentice
1588.4. an. 1482. necnon
fcriptum in lib 2
De Zcmbto Acctajolo
Ord. Prsed. qui Decretal.
imprcflum
Bononia; an. 148 1.
A.
1520. ex vita difceflit , clarus egre- in fol.
giis ingenii monumentis
& bonorum
Jaccbus
Acconcnfis . vide infra , Taco-
fcnptorum
Graecorum
verfionibus La- Bus .
tinis
,
nihil habeo
,
quod addam
Jaco- Francifcns
Accurftus
Florentinus , dif-
bi Ecnardi indutfnae Tom.
2 de fcri- cipulus
Azonis
,
JCtus
,
gloflator
Juris
ptoriDus
Dom1mcan1spag.45.feq.
Mul- Civihs
univerfi
ceieberrimus
diem o-
ta enam de eo
Jacobus Gaddms de biit
-
Bononiae A. C. 1259
*
aetatis 78
fcriptoribus
non Ecclefiafticis-
.

Pratter
FrancifcuslAccurfius
, Francifci", de quo
mdicata ao Eccardo Scnptons hujus jamdixi, fiiiusr,
JCtus & ipfe & eloffu-
opera Codex MS. Bibhothec*
Riccar- larum 111 Leges
civiles
auclor
,
quem ad
ciame confervat
epigramma ejus ad A- A. C. 1300..
pervenifle
fcribit Trithe-
micum
Vide Catalogum
MSS. Codd. mius de
Scriptoribus
Ecdef. cap. 5^0.
ejufdem
Bibhctnecae
pag..
5
Vide deeo
Seldenum
differt. ad Fletam
Accohhs
Florentmus
Ord. Vrxd. vi- cap. 8.
Tom. 2.
Operum pag.
1097.
fca.
de mlrz Ktcoldus
,
qm deiun#us tradi- Cervetus
Accurftus
,
Francifci
iuniorfs
tUr
z> ?a
I3C
2*
,
.

frater,
praecoci
mgenio JCtus & ipfe
,
hencdtus
Accoltus
Aretmns
diem o- & auflor
glo/lularum
,"
quai ab ipfo
but Fiorentia; I4<56.
aftat.
51. cujus Vi- Cervetrinx
appellantur .
Acer-
* K*a!e excjfi.m
1229. In Taiffandi Vltls JCto. rum ^iffenffbus A. 1722. Jan. pa. 91 edit.
mm Galhce ediiis &. in Ephiemendibiis
eradko- Amftef.
LATINITA
Acerbus
Morena . Vidc infra
,
Morc-
na .
Achardus Monachus Ciflercienfis in
Ovnobio Clara*vallenfi direclor Novi-
tiorum fub S.
Bernardo circa A. C.
ii 40. Scripfit
Vitam S. Gotjeiini ere-
mitae ab Arnoldo Raifio editam Duaci
1626. 12. Scrmoncs ejus kreveSi, ad No-
vitios , nondum cditi quod fciam . De
hoc Achardo five Acardo vide Hcrber-
tum lib. 1. de miraculis Ciilercieniium
Monachorum cap,
5.
in Bernardo Ma-
billonii Tom. 2. pag. 1 140. Parif.
1719.
fol. & Carolum dc Vifch in limine
Bibliotheca? Ciitercienfis . Sermones hu-
jus duo indicantur a P. Montfaucon
Bibl. MSS. pag.
1299.
Horum unus eit
Dc
feptem Defertis
,
in illud Dutius cjl
Jefus in defcrtum . Alius eft de omnibus
San:iis , Incipit : magnorum
,
&fpiritua-
Itum virorum .
Achardus Pitfeo Acardus
,
Amoldo
Wioni Archardus
,
Bridlingtonenfis , An-
glus
,
Canonicus Regularis S. Auguitini
ex Abbate ab A.
11 55. S. Vidtoris Pa-
rif. fa-ftus
A. 1162. Epifcopus Abrin-
ccnfis
. Dc opufculis ejus Thcologicis
&
jcrmonibus
MSS. confulendus Oudinus,
ex quo confht falli Cangium qui Ab-
batem S. Vicloris a Bridlingtonenfi di-
iVmguit
: nec minus Voffium qui Pit-
fcum fecutus
Epifcopo Abrinccnfi tri-
buit Vitam Gotfelmi, five ut alii fcri-
bunt,
Gefeleni
,
Gezelini aut Getfeli
ni .
Achedunus
,
vide infra
,
Acionus .
Achclnotus
qui cft Baleo II.
46. Pit-
feo Cangioquc
, fivc Egclmvtus
,
Can-
tuarienfis
Archiepifcopus fanclis ad-
fcnptus:
Joanm Lelando c.
94,
aliifque
Anglis fcriproribus
,
vcrius eft JEthel-
notus
,
fivo Eihelmthus .
*
Diem obiit
A. C.
003
d. Vide H.. Warthoni An-
n
facram Tom. L pag.
5.
& 106.
Ada Sa:i ->orum Tom. II. April. pag.
642. Baleus ejus librum de D. Maria
laudibus
,
& alium ad Lcofricum de
AuG"ttmo
,
cc Epiftolas ad diverfos
commcmor.li
.
*
Similianomina
JElhelftttus
,
iEthelitanus , ffliL
T I S L I B. L
5
Acbolius
,
five Acolius
Magifter admif-
fionum Valeriani Imp. fuit , cuju9 fcri-
pfit Acia
,
ex quorum libro nono qua>
dam arfert Vopifcus in Aureliano cap.
IJ.
nec nou Alexandri Sevcri vitam
te-
ite Lampridio
,
tribus locis qux jam
attulit Voifius II. 4.
de Hiftoricis La-
tinis . Scd nihil ejus fcriptoris ad nos
pervenit , nec aliam hic ob caufam a
mc memoratur
,
quam quod Cangius
cum inter fcriptores media? Latinitatis
nominavit
.
Joanncs Aclonns Anglus
,
Canonicus
Lincolnienns clarus circa A. C. 1290.
gloffator in Conflitutiones Legatinas
,
five Legatorum Pontificis Romani in
Anglia , de cujus variis fcriptis adhuc
incditis vide Oudinum Tom.
3, p. 647.
feq. fcd &
p. 1170. ubi qucedam ejus
pcrperam refert ad juniorem A&onum .
AElonus
,
five Archedunus Anglus
,
Ord. Prard. circa A. C. 1400. contra
fchifma fcripfit de pace Ecclefix rcfii-
tuenda
,
ut conciones
,
Ieclionefque Pit-
feo memoratas omittam . Vidc Lelan-
dum cap^492.
Libri Medicinarum Placidi Atioris
ex animalibus
,
pecoribus
bcftiifque &
avibus MS. apud Londinum
inter L-
bros Hcnrici Worfelcy m
hofpitio Lin-
coluienfi , num.
49.
Acutheis dc gejiis Spaiaiinorum
,
five
Spalaienfium in Dalraatia ufque ad A.
C. 1452. quo tempore auclor vixit
.
Prodiit in Joannis Lucii Dalmatx ope-
re de rcgno Dalmatiai & Croatia?
,
quod in fcx libros diftributum ,
vidit
lucem Amftelodami 1666. foL
Adalardus five Adelhardus Abbas Cor-
bcjenfis, defunctus eft A.C.825.
Scrip-
fit jiatuta Corbejenfis Ecclefix
edita a
Dachcrio Tom. IV. fpicileg. p.
1. &
Tom. I. edit. novse
p. 586. Ex ejus
//'-
bcllo dc ordine palatii profert
quaedam
Hincmarus Remenfis Tom. 2. pag. ic6.
feq. Plura vide fis apud Pagium A.
C. 826. num. 22. & Carolurn le Coin-
tc Tom.
7.
annal.
Adalbero qui & Afcclinus ,
Epifcopus
Lau-
dvvoMus
,
iEthel-.-varJus ,
jttheivvulfus
&c
6 BIBL. MEDIJE
Laudunenfis
(
Laon in Picardia Gal-
l\x
)
ab A. C.
977.
Ejus carmen ad
Robertum II. Regem Francorum edi-
tum ab Hadriano Valefio Parif.
1663.
8. cum notis , & Anonymi veteris Pa-
negyrico in Berengarium . Regnavit
Robertus ab A. 988. ad 1017.
Adalbcro five Adelberus
,
a Dilingen
,
duodecimus Abbas
Elvvangenfis five
-
lephantiaci Ord. Bencd. in Svevia
,
&
poftea ab A. 887. Epifcopus Augufta-
nus A.
909.
28. April. obiit ut notatur
in antiquis Catalogis Epifcoporum Au-
guftanorum : fcriptor vita S. Hericl-
pbi
,
primiA.754. Abbatis Elvvangen-
fis
,
& Lingonenfis
(
in Gallia
,
Lan-
gres
)
Epifcopi . Vide Pantaleonem To-
mo 2. Voffium de Hiftor. Lat. Et de
Hariolfo Martinum Crufium in Anna-
libus Svevicis , Sammarthanos &c. E-
jus vitam & miracula ante Adalbero-
nem fcripfit etiam Ermenricus . de quo
infra . Vidc Molanum
addit. ad Ufuar-
dum
1.3. Augufli .
Adalbero Frifius , vide infra , Adelbo-
dus .
Adalberoni Treverenfi Epifcopo Chro-
nicon fuum dedicavit Regino Frumicn-
fis.
Adalbertus Levita five monachus &
facerdos fcripfit
flores ex moralibv.s B.
Cregorii Fapx in
Jobum
,
eofquc dedi-
cavit Herimanno presbytero . Prolc-
gum ad Herimannum edidit Edmundus
Martene T. I. Anecdotorum pag.
84.
teftatur dcpromtum ex Codice anno-
rum circiter 6oc. Pitfeus notat mona-
chum BenedicTinum fuifTe
congregatio-
nis Cluniacenfis in ccenobio
Anglia?
Sprddingenfi circa A. C. 1160. Spccu-
iumque
flatus hominis
,
& homilias ejus
memorat
:
Patet hinc Adalbertum
Spal-
dingenfem non efle
diftinguendum
ab
Adalberto Diacono" au&ore
Speculi ex
moralibus S. Gre^orii .
De Adalberto
Auguflano
,
de Floria-
cenft
,
de
Fragenfl aliifque hoc
nomine
,
infra in Adelbertus .
Adaldagus
,
infra
,
Adelagus
.
ET
INFIMJE
Adalgifus
,
Monachus
Benedi&inus
Coenobii S. Theodorici
montis
Or apud
Remos in Gallia : fcripfit
circa
A.
C.
11 50. ad Patres
ejufdem
Ccenobii
d'c
mtraculis S. Theodorici
Abbatis
Remen-
fls
defundli
A.
523. quorum
partem
e-
didit
Mabillonius in
Aclis Tom. I. fx-
culi Benediclini
p. 622.
Vitam
hujus
Theodorici
, Anonymo
fcriptore
habent
Surius
& Adla
Sanclorum
1.
Jul. Afta
Ord. Benedicl.
Tom. I.
p. 614. & Tom.
I. Annal.
BenedicLin.
pag. 681.
Adamanus
,
fivc
Adamnanus
Benedi-
clmus Abbas in infula
( Hu
,
five Fley
)
Hyenfi vicina
Scotia;
, oclogenario
pro-
pior defunclus
A. C.
704. IX. Cal. O-
clobr. Ejus libri III.
de vita S. Colum-
bx cum notis
Francifci
Baertii
exrtant
in Atis
Sanftorum
9. Junii Tom. II.
pag.
197.
feq. ut Canifn
, Surii
, Ma-
billonn Scc. I.
Benedicl.
Stephani
Vici
in triade
SancTorum
Hibernix
, Tho-
ma.- MefTingani
in
fiorilegio
Hiberniaj
Sanclorum
,
Benedicli
Gononi in Vitis
Patrum
Occidentis
, Lugduni
1625. fol.
pag.
420. aliafque
editioncs
omittam .
ProJogum
& epilogum
ad Columba- vi-
tam vulgavit
Uffcnus
in Epiftolarum
Hibernicarum
fylloge
pag.
42. una cum
adjuratione ad librarios .
Prologum ad
Itbros III. de locis
terrx
fanclx ex ore
diclantis
Arculfi
Epifcopi
,
gente Galli
cx Pala-ftina
rcducis
acceptos
cdidit Lab-
beus Tom. I.
Bibliothecx
novse MSS.
pag.
667. libros
ipfos
poft
Jacobum
Gretferum
*
Ingolftad.
1619.
4- Joan-
nes Mabillonius Sec. III.
Bencdicl".
Par-
te 2.pag.
502. Laudat Beda
V. 16. de
getfis Anglorum
& in Marci
XV.
46.
&
ad calcem
libelli de
locis fanclis
Tom.
3.
pag.
371. ubi
Arcuhi
& Ada-
mam yefhgia legifTe fe
non
diffitetur
.
De legitimo
Pafchatis tempore
num fcrip-
ferit aliquid
,
& Canones
inlitteras
mi-
fent, ex Bedse V. 16. de geftis
Anglo-
rum non adeo firmiter
colligitur
,
nec
ex loco
Mattha?i Monaflerienfis
ad A.
C. 701. quam
adduxitJVoffius
pag.
272.
de Hifloricis La
ci
"is
.
i
ertiam
fyilabam
*
Non Sersrium, ut
Caveas.
111
LATINITA
in nomine Adamani corripit Alcuinus
in his verfibus
,
qui pag. 1756.
ejus o-
perum leguntur :
Patricius
,
Chcranus
,
Scotorum gloria
gentis
,
Atqne Columbanus
,
Congallus
,
Ada-
mnanus , atque
Prxclari Patrcs
,
morum vitacque ma-
gi/iri .
Hic pietas precibus horum nos adjuvet
omnes .
Aclamus Alderfpacenfis inBavaria Mo-
nachus circa A. C. 1250. cujus Theologiam
moralem verfibus defcriptam hexametris
laudat Joannes Caramuel in Epiftola
dedicatoria prima? partis Theologia: fux
Regularis , editx Francof 1646.
Adamus Anglicus
,
vide infra , Wod-
heamenfis .
Adamus Barchinge-nfis
,
Shirbornenfis
five Clarofontanus in Anglia Mona-
chus Ordin. Benedidt. qui circa A. C.
12
17. vixit , rhythmos & carminaz. Pit-
feo traditur fcripfiffe . Ejus commenta-
rios in IV. Evan^elia ad Joannem Ca-
nonicum Severianum
,
libellumque de
Natura Divina & humana
,
alterumque
de ferie fex xtatum
,
carmine rhythmi-
co
,
Lelandus c. 208. commemorat
.
PofiilU breves fuper Vetus & Novum
Tejiamentum MStx Cantabrigia: in Col-
legio S. Benedicri .
Adamus de Ba^Teja
,
Canonicus Infu-
lenfis
,
cujus Iudum rhythmice compo-
fitum fuper Mag. Alani de Infulis An-
ti-Claudianum laudat Sandcrus in Bi-
bliotheca Belgica MSta pag. 138. Anti-
Claudiani aucTor diem obiit A. C. 1294.
Adamus
Berchingenfis ,
vide fupra
Bar-chhigenfis .
Adamus de Bockfeld
,
Lelando Buccen-
feldus
,
Anglus
,
Ordinis M'norum Phi-
lo
r
ophus , Sec. XIV. cujus Commenta-
rios in Ariftotelis Topica
,
libros de
Ccelo & Mundo
,
de generatione & cor-
ruptione
,
nec non Meteoromm MStos
fe
habere
teffatus efl Waddingus . Ejuf-
dem
in
Philofophi Metaphyficam MSti
CO
Vide
Meibomium Tom. III, fcriptorum
Germania pag.
37,
T I S L I B. I.
7
Oxonii in Coliegio
BalliotenfV, tefte
Pitfeo
.
Adamus
,
qui ex Mifnia
,
(
a
) ut vi-
detur, cum Adalberto
Bremam
venit
,
Bremenfis inde ab A. C. 1067. Canoni-
cus
,
poft demnclum A. 1072. Archie-
pifcopum Hamburgenfem
Adalbertum
,
fucceffori ejus Liemaro dedicavit Hijio-
riam
Ecclefiafiicam libris quatuor dige-
ftam de Religionis Chrifliana? propaga-
tx geflis a Caroli Magni temporibus
ab Anno
755.
ufque ad 1076. fubjun-
clo appendicis in vicem libro de
fitu
Danix & rcliquarum trans Daniam re-
gionum natura
,
qui obvius in reliquis
,
in prima Hafnienfi editione defidera-
tur . Parachronifmis fcatere himc Ada-
mum notavit Lambecius Tomo II. Rc-
rum Hambnrgenfmm pag.
577.
feq.
345.
502. &c. Idem in eo ipfo opere plu-
ribus Adami locis non inficiandam lu-
cem attulit
,
quemadmodum Nicolaus
Staphorfiius quoque nofter fAay.affrm
in Hifloria Ecclefiaflica Hamburgenfi
,
quam Germanice vulgatam ab eo ha-
bemus
,
incujus Tomo primo pag.
358,
feq. quoque exflant qiuedam non con-
temnendae notx Fridcrici Lindenbrogii .
Habeo prsterea Clariffimi Viri Arnx
Magnxi caftigationes quafdam
,
compe-
rique Hafniaj fervari commentanum
MS. Othonis Sperlingii
,
(
b
)
quem pro-
ferri inlucem optabunt mecum harum
litterarum fludiofi . Edita primum A-
dami Hiflona Ecclefiafiica efl ab An-
dria Scvcrino Velleo
Hamia:
, 1579. 4.
ex MS. Ccenobii Sorenfis
,
additis ca-
pitnmargumentis , fcholnfque
,
& non-
nulhs etiam ex eodem Codice MS. de-
promtis annotationibus . PonVa emen-
datiorem intcgrioremque multis locis
& libro de fitu Dania* auflum vulga-
vit Erpoldus Lindn.bropius ex Codice
MS. illuftnffimi Prcducis Cimbrici Hen-
rici Ranzovii
,
Lugduni Bata^orum
1695. 4. Hxc editio repetita eft in
Scriptorum Septentnonalium fylloge
,
eodem Erpoldo curante data typis Fran-
co-
CO
Memoires de Trevoux A. 17 17.
pa.
834.
8 BIBL. MEDIJE
FT INFIM7E_
cofurtcnfibus An. 1609. & repetita An.
Adamus Caroli loci Abbas
,
\
r
ide
mos
1630. fol. Ab co tempore nonfme au-
Adamus de Cbamilli .
clario veterum monumentorum
,
Ada-
Adamus Carthujianus
,
Anglus Theo-
mi Hiiioriam libftonque de Dania: fi-
logus circa A. C. 1340. cui a Pitfec
tu recudenda dcdit Jcachimus Johanncs
tribuuntur Scala cocli , de patientia tri-
Madcrus
,
Helmftadii 1670.4. Hanc e- bulationum & de fumtione
S. Eucha-
ditioncm tanquam meliorem fequi ma- riftia?
. Dc vita S. Hugonis
,
qua*ad eum
Jui
,
cum fcriptorcs feptentrionales tanquam auclorem refcrtur
,
videndus
Erpoldi Lindenbrogii curarem recudi Voflius II. 65. de Hiftor. Lat. de Hu-
Hamb. 1706. fol. quibus Lambecii Ori- gone Baronius ad Martyrolog. Rom.
17.
gines Hamburgenfes & alia qua?dam a- Nov.
Jiorum adjunxi . Si fcriptores illos
,
Adamus Cathancfix in Scotia Epifco-
juod brevi fperare licet futurum
,
itc- pus
,
Ord. Cifterc. quod decimas acer-
rum pra'lis fubiicerc mihi contingat ,
bius cxigeret
, a fuis crematus A. C.
dare operam efl animus fedulo , ut in 1222. de quo Thormodus Torfanjs re-
illa nova cditione longc melior Ada- rum Orcadenuum lib. I. pag.
155.
Bu-
mus leclori offeratuf . Non omitten- chananus VII. rerum Scoticarum pag.
dum denique Svecicam (a) ejus ver- 128. A Dempftcro
,
quem Joannes Hal-
fionem adornatam efle a viro antiqui- lervordus fufpicatur talia interdum fln-
tatum feptentrionalium peritiflimo ./c- gere
,
traditur fcripfifle Chronicon
,
Hi-
hanrie Friderico Peringskioldio
,
editam-
ftoria: ScotiT libros tres
,
Infularum
que Holmiae
1719. 4.
Helmoldus , Al- defcriptiqhem
,
excerpta Biblia?
,
Epi-
bertus Stadcnfis & alii juniores liben- flolas &c. Vide Caroli de Vifch Bi-
tcr Adami au&oritate utunmr , Alber- bhothccam Cifrercicnfem .
tus pra?cipue Krantzius eum fecutuscft. Adamus de Chamilli
,
Ord. Cifterc.
in fua Metropoli : & Lambecius, ubi
cx Abbate Caroli loci Epifcopus in
Adamus dcfiit , lbidem & ipfc praxla- Gallia SilvanecJenfis ab A. C. 1230. ad
ris libris fuis dc rebus Hamburgenfibus 1250. Ejus opus infigne Scrmonum vi-
voluit finem imponerc
,
cum non vi-
difle fe MStum teftatur Oudinus Tom.
deret, quem defciente Adamo tam bo-
III. pag. i<$6. quod incipit : Mitte pa-
num ducem ad telam pertexcndam fi-
nem tuum fuper tranfeuntes aquas . Ca-
bi poflet proponere .
rolus de Vifch in Bibliotheca Cifter-
Adamus Bucjcldus
,
Anglus
,
Mathe-
cienfi Lctlu"as Evangelicas appellat
,
maticus
,
quo jure apud Cangium ab
fcriptas videlicet iri Evangelia
,
quse
Adamo de Bocfeld
,
de quo jam memo-
per annum in Ecclefia leguntur .
ravi , tanquam diverfus laudetur
,
non
Adamus Clarofontanus
Monachus
, fu-
poflum diccre .
pra in Barchingcnfi .
Adamus Bavarus idem cum Mona-
Adamus
,
Clericus
Claromontani
Epif-
cho Aldcrfpacenfi in Bavaria
,
Ordinis
copi
,
fcripfit Chronicoh adhuc inedi-
Cifterc. circa A. C. 1250. cujus, ut di-
tum
,
ab An. C. 1218. ad 1270. MS.
xi
,
Theologiam Mcralem vcrfibus hexa-
in Bibliotheca
Carmelitarum Claro-
metris adhuc ineditam legit in Biblio-
montana . Florcs
Hifioriarum ex fpecu-
theca Alderfpacenfi , laudatque Joannes
lo Hifloriah Vincentii Bellovacenfis
,
Caratrmel in dedicatione partis prima?
ad GregOrium X. vide Jacobum Echar-
Theologia? Regularis
,
five commenta-
dum de fcriptoribus Dominicanis Tom.
riorum in regulas SS. Benedidti
,
Au-
IL pag. 240.*
Si recle ad notavit P.
guftini & Francifci . Montfaucon in Biblioth. MSS. pag.
Adamus Burlxus
,
Anglus , vide Bur-
1013. in Codice
5416. Chronicon A-
lius
.
dami hujus , & Flores Hifioriarum uf-
que
CO
Acla Litteraria Sveciae A. 1720. pag.
25.
LATINITA
que ad Gregorium X. unum , idemque
nint opus
\
nam in eodem Codice Bi-
blioth. Reg. Parif. contineri fcribit A-
dami Clerici Claromontenfs Chronicon
ab initio mundi ufque ad Grcgorium
X.
Adamus de Corlandon
,
five Corlando-
nenfis
,
B. Alaria Laudunenfis Decanus
,
Ord. Cifterc. circa A. C. 1190. qui
fcripfit : Ordinarium Ecclefa
,
five
,
Or-
dincm Divini
Ojficii
in Ecclefa Laudu-
nenfi ,
editum cum prolixis commenta-
riis Antonii Belloti , Parifiis 1662. fol.
2. Volum. Vide Oudinum , ubi etiam
de ineditis ejus quxfionum in Sacram
Scripturam folutionibus ad Michaelem de
Corbolio
,
Senonenfem Archiepifco-
pum .
Adamus de Domersham
,
cujus hiflo-
riam de rebus
geflis Glaflonienfibus ab A.
C.
11 26. ubi Wilhelmus Malmesburien-
fis definit
,
ad 1290. edidit Thomas
Hearne ex MS. Codice Cantabrigenfi
Collegii SS. Trinit. Oxon. e Theatro
Shcldoniano 172*5. 8. vide fis AcTa E-
ruditorum 1729. pag. 183. Journal des
Sav. 1728. Maj. pag.
193.
Htfloriam Con-
troverfix inter Epifcopos Bathonienfes &
Monachos Glaflonienfes ediderat Henri-
cus Warthonus Tom. I. Anglix facra
pag. 578. 583.
Scripta eft poft A. 1290.
quo Abbatem Glaftonienfem Joannem
tradit Domershami diem fupremum
obiiffe .
Adamus Dorcnfis
,
in Anglia
,
Coeno-
bii Ord. Cifterc. Monachus & Abbas
circa A. C
1200. Scripfit carmen a-
cerbum adverfus Sylvejlrum Giraldum
Cambrenfrm
,
qui in fpeculo fuo Ec-
clefix Ciftcrcienfes perftrinxerat . Vi-
de Baleum III. 40. & Johannem Prin-
ce in Devonicnfibus illuftnbus
,
ubi
Giraldi in hunc Adamum inve^ivse
,
quarum fpccimma habes etiam in A-
ftis Eruditorum An. 1702. pag. 283.
Hujus Adami rudinvmta M^fices Ca-
rolus de Vifch e Pitfeo memorat
.
j--damus Eitenfis Epifcopus . infra
,
Adamus de Marifcc .
Adamus
Eoveshamenfs
,
in Anglia
T I S L I B. I.
o
Ca-nobii Abbas Ord. BenedicT.
medio
Scc. XII. Ejus exhortationem
ad facras
Virgines Godeftovenfis
( alias
Glaufto-
nenfis
,
vel Goftovenfis
) Ccenobii
,
&
Epiftolas & de Miraculo
Euchariftix
ad Rainaldum in Eoveshamenfi
Biblio-
theca vidit Lelandus , ut refert c.
193.
Adamus Efthonus
,
Londincnfis & He-
refordenfis in Anglia Epifcopus circa
A. C. 1390,
quem Hcbraice ac Graece
peritum plura fcripfilTe
,
& Vetus Te-
ftam. ex Hebraico vertiffe : Ariftotelis
quoque meteorologica ex Graxo , fcrip-
fifleque librum de diverfitate transla-
tionum Sacri Codicis
,
Poftillam He-
braicam
,
aliaque multa refert Pitfeus
,
quae apud eum pag.
549.
videantur
.
Adamus Eveshamenfis
,
Anglus
,
circa
A. C. 1160. vide Eoveshamenfis .
Adamus Goddamns
,
circa A. C. 1320.
vide infra Adamus Wodheamcnfs .
Adamus Hemelendunus
,
five Hemling-
tonus
,
Anglus
,
Norfolcienfis Carmeli-
ta
,
Theologus . Ejus Ccnciones Sacras
& Quxflionum ordinariarum librum Le-
landus cap.
494.
memorat , Pitfeus et-
iam librum de
,
nefcio quo
,
Aclu Pa-
rifenfi . Diem obiiffe Norvici A. C.
1420. pra?ter alios tradit etiam M. An-
tonius Alegre de Cafanate in paradifa
Carmelitici decoris pag.
332.
Adamus Hibcrnicus
,
Ord. Minorum
Theologus
,
circa A. C. 1320. cujus
Quxftiones Quodlibetales & Commentarios
in libros fentcntiarum
,
Gregorio Arimi-
nenfi faepe lauuatos refert Waddingus
.
Adamus Infulenfis
,
vide fupra
,
Ada-
mus de
Baffeja
.
Adamus Laudunenfis Decanus . Vide
fupra Corlandoncnfs .
Adamus Loci regii in Anglia non pro-
cul Oxonio Abbas , Ord. Cifterc. circa
A. C. 1368. fcripfit contra Wiclc^flas
ad Simoncm Langhamum Archiepifco-
pnm Cantuarienfem
,
& Soliloqutum pra
antmx injiitutione
,
nec non Defenforium
excmtorum
, &
pro Ordine Mvvytico
,
at-
que Epijiolas &c. Vide Pitfeum pag.
501.
Adamus de Marifco
,
Anglus
,
Elien-
B fis
10 BIBL. MEDI7E ET INFIMJE
fis Epifcopus , circa A. C. 1257.
Alius
hoc nomine Rogeri Baconi amicus
,
Francifcanus circa A. 1908. qui Oxonii
docuit
,
& cujus Elucidarium
,
five
,
Commeritarii in facras litteras a Lelando
cap. 248. memorantur : plura a Wad-
dingo
,
ut Epiflolx
ad Robertum Capitt-
r
nem
,
Epifcopum Lincolnienfem : Pa-
raphrafes in Dionyfium Arcopag. Com-
mentarii in Magiftrum fententiarum
,
Qjcx-
Jiiones Theologica' , Leciiones ordinarix
&c. Sed illa ad priorem referri a Pit-
feo pag.
395.
feq. video .
Adaynus de Montaldo
,
fcripfit Paffio-
nem Chrifti , heroico carmine
,
quod
MS. fervatur Lipfia* in Bibliotheca Pau-
lina
,
tefle B. Fellero pag. 297.
num.
23.
Adarnus Muremuthenfls
,
alns Mcri-
muth
,
Myrimuth
,
&c. Ord. Cifterc.
Londinenfis Ecclefiae S. Pauli Canoni-
cus
,
de quo Caveum ad An.
1542.
confulere juvabit . Scnpfit Chronicon
,
five Hiflcriam fui tcmporis
,
five
,
ut
Carolus de Vifch vocat
,
Tomos duos
annalium rerum Anglicanarum
,
ab A.
C. 1302.
*
ad 1336.
continuatum dein-
dc , ut Viri doHfumi notarunt , ab a-
Jio aucTore ad An. 1380. Edidit pri-
mum Antonius Hallius
,
Oxonii e Thea-
tro Sheldoniano 1722. 8. una cum A-
nonymo Nicolao Triveti annalium con-
tinuatore
,
aliifque . Vide AcTa Erudi-
torum Tom.IX. Supplementi pag. 181.
Adamus Nizardus
,
five Nutzarde
,
An-
glus , Magifler Oxonienfis , Grammati-
cus , circa A. C. 1340. cui prreter li-
brum de Verborum fignificatis a Baleo
V. 63. & Pitfeo pag.
447.
in Codici-
bus quibufdam tribuitur Carmcnde
fpe-
ciebus lapidum
,
quod ad Marbodeum
communiter referunt
,
quodque inci-
pit : Evax Rex Arabum legitur
fcripflfje
Neroni . Deinde aliud Carmen Neutra-
le cujus initium : Afpirans precibus ve-
ftris perfxpe &c.
Adamus Odohamus . infra , Wodhea-
mcnfls
.
Adam Orientalis
,
five Abbas Mona-
*
Ita rette Carolus de Vifch in Bibliotheca Ci-
fterc. pag.4. nam apud Lelandum cap.
439.
per-
chorum Orientis
,
cujus fcriptum de
Conciliatione fidei Oricntalium
cum fi-
de Ecclefia? Romana? edidit Bzovius ad
An. C. 1330.
num. XXV. feq.
Adamus Parvus
,
aliis Pontuajus
,
A-
lexandri Neccami difcipulus
,
medio
Seculo XIII. cujus librum fuper dicTio-
nibus Bibliorum & tracTatum Logices
,
Pitieus memorat
.
yldamus ex Prxdicatorum Ordine
,
cu-
jus Commentarii in Magiftrum Senten-
tiarum circa A. C.
1355.
compofiti
.
Adamus Abbas Perfenix
,
five de Per-
fenia
,
non BencdicTinus , ut vifum Tri-
themio cap.
343.
de S. E. & II.
79.
il-
luflr. Benediciin. fed Ord. Ciftercienfis
in Epifcopatu Cenomanenfi
,
circa A.
C. 1190. de quo adeundus Oudinus .
Ejus Epi/iolx
V. ad Ofmundum Mona-
chum mortui maris in Normannia
,
apud Baluz. Tom. I. Mifcell. pag.
423.
Alia?
EpifloU XXIII. in anecdotis Ed-
mundi Martene Tom. I. pag. 669. Adae
Abbatis Perfemce Mariale
,
five Scrmo-
ncs. de B. Virginc cum notis editi ab
Hippolyto Marraccio . Roma' 1652. 8.
Alia ejus memorat Curolus de Vifch
in Biblioth. Cifierc. pag. 4. *In Biblio-
theca S. VicToris Claravallenfis extant
codices duo ad hunc Adam pertinen-
tes
,
quorum alter cxhibet Scrmones
,
& Epijlolas Domni Adam Abbatis de
Perfenia
;
alter vero ejufdem Abbatis
Epijiolas alias numero
35.
Vide P. Mont-
faucon Biblioth. MSS. pag. 1368.
Adamus de Pomcran a V. C. Thoma
Hearne edendus promittitnr in Diario
nobili
,
Bibliotheque Ang'oife Tom.
XIV. pag. 282. Sed legendum Adamus
dc Dmeran
,
de quo fupra .
Adamus Pontigniacenjis
,
Monachus
Cifterc. fcripfit Concipnes & Medita-
tiones plures
,
quas prselo digmffimas
vocat Carolus de Vifch.
Adamus
Prxmonflratenjis
,
vide mox
Adamus Scotus .
Adamus Saxlighamus
,
Anglus , Car-
melita Theologus
,
circa A. C, 1350.
cu-
peram excufum ab Anno 1320. & apud Oudinum
Tom. III. pag.
945.
ab Anno J393.
L AT I N I T A
cujus Difputationcs Theologicas & Phi-
lofophicas
,
Scrmonumque five Concio-
num librum memorant
.
Adaraus Scotus
,
Canonicus Rcgularis
cx Prxmonjiratenfi Ordine ,
demnclus in
Gallia A. C.
1180. Vide Gcorgium
Mackenzieum in vitis fcriptorum Sco-
torum Anglice editis Tom. I. pag.
141. feqq. Ejus traclatus dc tritlici ta-
lcrnaado Mofis
,
Llber de triplici gencre
contcmplationis
,
&. fermcnes XIV. de or~
dine & habitu Pra?monnrantium
,
vi-
derunt lucem Parifiis 15
18. fol. Hifce
jcrmones alii XXXIII. & commentarius
in Rezidam D. Aupuliini accefferunt in
editionc opufculorum Adami Antvver-
pienfi, quamcuravit Godfridus Ghifel-
bertus
1659. fol. Denique Soliloquio-
rum de inftruHone anima? pro Reli-
giofis , five Monachis libros duos vulga-
vit Bernardus Pez Tom. I. anecdoto-
rum Parte II. pag.
336.
De aliis Ou-
dinum
, fi placet , confule
,
Tom. II.
pag.
1544-
reqq._
Adami Senioris itidem Killofenfis in
Scotia
Monachi Strenx
,
five Conciones
Capitulares e MSto vulgata?
,
Parifns
1558. 4.
Adamus
Shirbomenfis , vide fupra
,
Adamus
Barchineenfis .
Adamus
de Chamilli
,
Epifcopus in
Gailia
SiHane&enfts . Vide fupra
,
A-
damus de Chamiiii .
Magifler Adamus de S. Sulpitto
,
cu-
;us commentarium in librum Jobi MS.
memorat Sanderus Parte II. Bibliothe-
co: Belgica MS. pag.
171.
A.i tmus Vidorinus
,
five de S. Viclo-
re
,
Canonicus Regularis S. Vicloris
Parif.
defunclus A. C. 1177. 8. Julii .
Ex ejus Dialogo de injirutlione difcipidi
,
ad
Canonicos Ecclefiar Archiepifcopalis
S. Andrea? in Scotia
,
nonnulla affcrt
Joannes Picardus ad lib. I. Epirt.
29.
Anfelmi
Cantuar. ubi & S. Bernardo
pofitum
ab 00 Epitaphium teftatur .
Dialogum
illum & Confequcntias
,
feu
Profas
quaQam hujus Adami
MSS. fer-
vat
Bibtiothcca S. Vicloris
Parif. ut
ab
Oudlno
anuotatum.
T I S L I B. I. ir
Adamus Goddamus
,
five Wodheamen-
fis ,
Anglicus
,
Gvil. Occami difcipu-
lus, Ordinis Minorum
,
Theologus O-
xonienfis
,
defundlus A. C.
1358. Pra?-
ter Commentarios in Iibrum Cantico-
rum
,
aliaque Baleo V. 98. memorata
fcripfit librum contra Richardum Wet-
herfetum , & Commentarios in Magi-
flrum fententiarum editos Parifiis 1512.
Apud Pitfeum
,
Cangiumque tanquam-
duo diftincli recenfentur Goddamus &
Wodheamenfis
,
quod prneter rem fien
exinimo
,
ficut etiam Typographi er-
rorem non dubito efle
,
quod Wodhea-
menfis traditur obiiffe A.
13138.
pro
1358. Similiter idem cum Wodheamen-
fi eit Adamus- Odohamus apud Lelandum
cap. 248. OC424.
Adelagus
,
five Adeldagus
,
Adaida-
gus
,
Bremenfis , ab A.93<5. ad 9S8.Ar-
chiepifcopus , cujus Epijiola ad Fiodoar-
dum
,
hujus quatuor libris Hiftoria: Re-
menfis Ecclefue prxmittitur Tom.
XVII. Bibl. Patrum edit. Lugd. pag.
53-
Adelardus
,
five Athelardus
,
Anglus
,
Ord. S. Benedicli Monachus Badunen-
fis , five Bathonienfis
,
cujus pntfatio-
nem ad Dtidogum de rerurn
,
five natn-
raiium compofiiorum caufis inter ipftint
& nepotem fuum
,
ad Richardum Ba-
jocenfem Epifcopum edidit Edmundus
Martene Tomo L anecdotorum pag
292. Richardus ille Bajocenfi Ecclefi.c
prxfuit ab An. C. 1098. ad
1133.
PIu-
ra hujus Adclardi memorat Pitfcus
,
Librum dc feptem artibus
,
alium de
fu
& non
f.c ,
alium de aflrolabio ,
& h-
brum problematum
,
five TJaturalium
(hixjiionum LXXVI. quod opus dignum
Philofopho Joannes Lelandus c. 171. ap~
pellat . Etiam fcripfit librum de doclri-
na abaci : & Lbros Euciidis de Geomc-
tria ex Arabico in Latinum tranflulk
,
aliumqne
,
nefcio cujus aucloris
,
de
fcptem Pianctis
,
fbrtaffe
J
apbaris Ma-
thematici
,
cujus ifagog^n minorein in
Ailronomiam ad Adelardo verfani ex
Arabico memorant .. Vide
Oudinum
Tom. IL pag. 1017. feq. iEgyptum
&"
B 2
Ara-
i2.
BIBL.
MEDIJE
Arabiam
peragraffe narrat Baleus II.
6?.*ln Bibliotheca
MSS. P. Montfau-
con occurrit
Adelardi
Commentarius
in fex priores libros Euclidis
,
eofque
fervari in Bibliotheca
Florentina lbi-
dem
legimus
;
id vero fiquidem veri-
tati
coha?reat
,
longe aliud eft opus
quam pura verfio libri Euclidis
de
Geometria ex Arabico in Iatinum .
Adelbertus
,
five Adilbertus
,
Ord,
S.
BenediiK
,
Prior Attgujlanus
,. cujus Ii-
hellum de vita & miraculis
S. Simper-
ti
,
Epifcopi
duodecimi
Auguflani a
Carolo
M. conflituti , edidit Bernardus
Pez
Tom. II. thefauri
anecdotorum
Parte III. pag.
955.
Adelbertus ille vi-
xit circa An.
C. 1240. Vide Pezii Dif-
fertationem
Ifagogicam
p. LXL
Adelbertus
Abbas
Hzidenheimenfis
,
qui fub
Eugenio III. circa An. C. 1
1
50.
vixit
,
fcripfitque vitam S. IVillibaldi
editam
a Jacobo Gretfero ad calcem
Philippi
Eyfcetenfis,
Ingolftad.
1617.4.
pag.
918.
Adelbertus
,
five Adalbertus
, Epifcopus
Pragenfis
,
cujus homilia de S. Alexio
Confeffore
Tom. IV.
ASt. Saar.
Jtr-
lii
17. pag.
257. feq.
Adelboldus
ex Duce
exercitus
Cano-
nicus
Laubienfis, five
Lobienfis in Han-
nonia
,
& ab Anno 1008.
Epifcopus
Ultraje&inus
, defunclus
A. 1027. Huic
in
Codicibus
quibufdam & a Sigeberto
Gemblacenfi
cap.
158. tribuuntur
libri
duo de vita S. Imperatoris
Henrici II.
quem
conftat
obiifTe
14. Julii A. 1024.
Vita llla
obvia apud Surium & in A-
ctis
Sanclorum
14. Julii
, Tom. III.
P
a
g^744-
Canifmm
Tom. VI. pag-383!
&
iom.
III. Parte II, edit. nova? pag.
25. Gretferum
in San&is
Bambergenfi-
bus
,
Ingolflad. 161 1..
4, & illuftrem
Leibmtium
Tom. I.
Scriptorum
Brunf-
vicenfmm,
pag.
430. Joannem Petrum
Ludevvig
Tomo I.
Scriptorum
Bam-
bergenfium
pag.
790. Libellum de ratio-
ne mveniendi
craffitudincm
fphxrx
,
ad
Silvejlrum
II. Papam
, vulgavit
Bernar-
dus Pez
Tom. III. thefauri
anecdoto-
rum
Parte II. pag. 8d. Vita S. Wal-
ET
INFIMJE
burgis in Aclis
Sanclorum
25.
Febr.
Tom. III. pag.
542. Alia ejus
memo-
rat
Tnthemius
de S. E. c.
312. & il-
luflr.
Benediclin.
II.
64.
Adelerius
. yide infra
in
Adrevaldo
.
Adelgcrus
. infra
, Algcrus
.
Adelgorii
,
five
Adalgoti
, Archiepi-
fcopi
Magdeburgenfis
,
Epijiola
A. C.
11
10. proauxilio
adverfus
Paganos
( Sla-
yos)TomoL
monumentorum
Edmun-
di
Martene
pag.
625.
Adelhardus
Abbas
Corbejenfis
, defun-
ctus
An. C.
825. Ejus
Capitula
LIL
admontttonum
in
congregatione
, vulgata.
a
Mabillonio
,
Safculo IV.
BenediSin.
ad calcem
Partis
I. De hoc
Adelharda
Carolus k
Cointe
Tom. VII.
annaliunt
Francorum
pag.
767. feqq.
Adelhclmus
& Adelmus
,
vide Aldhel-
mus .
Adelherus
. infra
,
Algerus .
Adelinus
De
Virginitate
laudatur
ab
Alberico
Monacho
trium
fontium
pa^,
66. 107. &c.
vide Aldhelmus.
Adelmannus
,
five
,
ut
Sigeberto
c.
153. Almanmts
,
Berengario
per
jocum
^idus
Mannus
, Grammaticus
, ex Scho-
laftico
Leodienfi
Epifcopus
Brixienfis
ak
A.C.
i048.defuncl-us
non ante
A. 1061,
ut
probat
Ughellus
Tomo IV. Italix
?
ac
*
P
a
- 540- Ejus rhythmos de viris
illujtribus
fu
i
'
temporis
edidit
Mabillonius
Tom.
I. Analech
pag.
420. & edit.
no-
va
pag.
382. Epijlola
de Verkate
Corpo-
ris
Chrijtt ad Petrum
Primicerium
Me-
tenfem
,
Adelmanno
ipfi &
Sigeberto
memorata,
nondum
lucem
vidit,
quod
fciam
: altcra
ad
Berengarium
( fuum
quondam fub
Fulberto
condifcipulum
)
fed
exti-ema
parte
mutila
prodiit pri-
nium
Lovanii
1551. atque
1
5
6 1 . 8. cum
Lanlranci
& aliorum
au&orum
vetu-
ftorum
de
eodem
argumento
, &in Bi-
bhothecis
Patrum
: Lipfice etiam
17 10.
4
:
m
Urbani
Gothofredi
Siberi fche-
diafmate
de
illuflnbus
Alemannis:
no-
vifllme
emendatior
& cum
notis pra^-
clan
viri
Pauli
Galeardi
,
qui etiam
rhythmos
fupra
memoratos
ex
Mabillo-
nio adjuuxit,
ad calcem
firmonum
S.
Gau-
L AT 1 N I T A
Gaudentii
>
Patav. 1720. 4.
Bcrcngarii
purgatonam Epiltolam contra Alcman-
num vulgavit
Edmundus Martcnc To-
1110 IV. anccdotorum pag. 109.
. Imus , fivc Adelhelmus Sagienfis
( Secz 111 Normanma Gallice
)
Epifco-
pus circa A. C. 880. Vidc Aldelmus .
Adelmus Anglus , & alius Gallus , vi-
dc Aldelmus
,
&. mox Ademarus .
\fhius
Epifcopus in Africa
,
qui
cum S. Cypriano A.C.
254.
Epiilolam
fcripfit, in edit. Pamclii & Baluzii 68.
Joannis Felli 67.
Vita S. Adelphii
,
Confefforis
,
Ab-
batis Montis S. Romarici , cditaa Lab-
bco Tomo I. Bibliothecar novx MSS.
p.68;.
Adelphus Abbas Ord. Bcnedictin. cir-
ca A. C. 1180. dc quo Trithemius cap.
|.
de S. E. & illuitr. Bencdictin. II.
\6. uui /ermones ejus ad fratres , & li-
brum contra Saracenos memorat
.
Ademarus
,
(
Adhcmarus aliis
,
vel
Autmarus
) Monachus Benediclinus Ca-
roli Magni a*tatc
,
(a) cui Aimoinus
in extremo libri IV. ait in acceptis fe
rcterre
, otta jcrip/erit
ufquc ad tempora
bnperii
Francorum . Huic igitur Petrus
Pithceus & Marquardus Freherus
(
Pa-
pirius Maflbnus & alii Adelmum vo-
cant
y
five Adelinum
)
tribuunt Anna-
Carolinos ab A. C. 741. ad 829. qui
ahquibus dicuntur ctiam Annales Lau-
resaamenfes .
( b
)
Hos cum E^inhardo
de vita Caroli M. primum vulgavit,
icd fme aucToris nomine Hermannus
Comcs Nuenarius
,
Colon. 1521.
4.
Deiude Juitus Reubcrus inter Veteres
Scriptorcs pag.
15. feqq. addita appen-
dicc ufque ad A. 842. ex Nitkardo re-
petita
,
tributos cui.lam ejus xtatis A-
ftronomo Ludorici Re^is d< mcftico . Pe-
trus Pithceus autem in fcriptoribus coa>
tancis
,
Francofurti
1594.
8. &. Frehe-
(_o) Vide VoiTium fib. II. de Hiftoricis Latinis
tap.
31. f< Jacobum le Long Bibliotheca Hifto-
ricomm
Gallis pag.
371.
CO
Ad Annum ?7+. in monajierio nofiro Lau-
rtihjmtn i . Sed fortafle Karoli h.TC verba funt
,
non a.ilons, quamrjuam du Chefnio E^inhardus
1 videtur appellare
,
in quod magna cjuserant
T I S L I B. I.
*
3
rus Tomo II. fcriptorum de rebus Fran-
cicis pag. 381. adfcriptos,
ut dixi , A-
demaro
,
iive Adelmo . Denique An-
dreas du Chefne Tomo II. fcriptorunt
Hiitor. Francorum pag.
233.
fub nomi-
ne Eginhardi
,
qui apud Odilonem ci-
tatur nomine Agenardi
,
cognomine Sa-
pientis . Du Chefnii exemplum fecuti
funt Johannes Michael Heineccius , ac
Johannes Georgius Lcuckfeld in fcrip-
toribus rerum Germanicarum
,
Fran-
cofurti
1707. fol. & GalHcar verfionis
auctor Ludovicus Couunus
,
Parifiis
1683. 12. Etiam Caroli M. vitas al>
Eginhardo fcriptce junguntur in MS.
Codice
,
qui fervatur in Bibliotheca
CaTarca
,
unde Lambecius Tom. II.
pag. 401. auclorem illum effe horum
Annalium nihil dubitat . Viciffim ta-
men in nonnullis hos annales a vita
Caroli Eginhardiana diffidere notavit
Carolus le Cointe ad Annum
774.
num.
128. feqq. Prxcipue vero contra du
Chefnii fententiam tacit
,
quod in his
annalibus ad An. 827. Eginhardus fui
temporis prudentijjxmus virorum appella-
tur . Confer Pagium ad Annum 826.
num. XI. & XII.
Ademarus
,
ex nobili familia Chaban-
nenfi Monachus in S. Eparchii Cceno-
bio
,
Engolifmcnfis
,
auftor Chronici A-
auitani
,
a principio Monarchiie Fran-
corum ad Annum
,
quo fcripfit 1029.
Ex hoc fragmcntum de S. Adalbcrto &
de S. Brunone ejus Coapoitolo
,
tcmpo-
ribus Ottonis III. Imperatoris
,
pofi
An. 1000, quod vulgaverat CanifiusTo-
mo III. antiqu. lecl. pag.
45. (
edit.
nova? Tom. III. pag. 66.
)
Locum de
Ccncilio Aquifgrancnfi An. 816. Sirmon-
dus Tomo IV. Operum pag.
647.
ex
ineditis Adcmari Collecl-aneis Hiitori-
cis . Alia ex hoc Chronico editaa Pif-
ha*o
,
du Chefnio
,
fed praxipuam par-
tem
Leneficia ac merita . Aliud planc Chronicon Lau-
rishamenfe
,
cuius fracmentum ab Anno 764.
ad
895.
exhibet du Cbefnius Tom. ril.pag.490.
at-
que intc^rum ufque ad Annum 1179.
eiiiderat
Freherus Tomo primo Scriptorum Germanor. &r
Burchardus Gotthelf Struvius in nova Frcheri e
ditione etiam notis illuftravit.
?4 BIBL. MEDI
tem ab Anno
829. ad 1029. dedit Lab
beus Tom. II. Bibliothecae nova? MSS.
pag.
151. feqq. De caeteris vide Vof-
fium III. de Hiftor. Latin. pag.
773.
& Jacobum le Long pag.
777.
& pag.
34-1. ubi etiam de epitome Petri a S.
Romualdo
. Fragmentum ex
Hifioria
de gejlis
Pontificum & Comitum
Engo-
lifmenfium edidit du Chefne in Norman-
nicis pag.
19. fed illa in MSS. Hugoni
Engolifmenfi
tribuitur
,
e qua etiam
Ioca produci a Johanne Beslyo in Hi-
rtoria
Comitum
Pi&avienfmm pag.
391.
417. 442. 460.
475. 476. notavit
Jaco-
bus le Long pag.
157. Ejufdem
Ade-
mari
Commsmaratio XIII.
AbbaSum Lc-
movicenfium
Baftlica S. Martialis
Apo-
jioli ab Anno
848. quorum
ultimus il-
le Hugo eft,
vulgata ab eodem
Labbeo
Tom. II. pag. 271. Neque
audiendus
Vir laudatus
,
Jacobus le Long
,
qui
p.
249.
hunc
Ademarum
a fuperiore
di-
ftingu-it
, & A'i. 11 10. fcribit vixifle
.
Epifiola poil
Concilium
Lemovicenfc
A.
1029. habitum
fcripta de
Apofiolatu
Marttalis
Lemovicenfis
,
apud Biluzium
una cum
fermonibus
ejufdcm
argumen-
ti in illo
Concilio habitis
,
quos
eidam
Ademaro
Baluzius
tribuit.
Vide
Du-
pinium Bibl. Ecclef.
Sec. XI.
Tomo
VIII. edit. Amli,
pag. 108.
Ejus acro-
fiichon ad Rohonem
, Epifcopum
Eco-
Jifmenfem
,
five
Engoiifmcnfcm
, ( Au-
goulefme in
Aquitania
) edidit
Mabil-
lomus
Tomo I. Analeir. pag.
418.
(
e-
dit. nova2 in fol.
pag.
492.)
Ademdphus,
five
Athenulphus
,
ab A.
C. 1008. per
quinquaginta
annos Ar-
chiepifcopus
Capuanus . Sacrum S. Mrr-
tyris M.rrci
,
Epijcopi
Atmcnfis
oficium
yerfibus Lconinis
complcxus
efi
: invcntio-
mm quoauc
ejufdem
hexamctris
&'
pen-
tamctris
,
vitamquc
cjufdem ad Clerum
Atincnfcm
confcripfit
,
qu.c MSS. cxjlant
apud me
. Uxc Ughellus
Tomo VI. I-
talias Sacrae pag.
922. edit. nova> , qui
Vitam lllam
S. Marci I. Akinenfis in
Campania
,
ut ajunt
, Epifcopi
, & fub
Demitiano
Martyris
, edidit pag.
407.
bviam
quoque
in Aclis
Saiiaorum
JE ET
INFIMJE
-
28. April.
pag.
548.
Adeodatus
ab A. C.
672.
14.
Martii
ad
18. Maji
677. Pontifex
Romanus
,
cujus
extat
Epifiola ad
univerfos
Epifco-
pos Gallix
de
privilegio
concefTo
Abba-
ti S.
Martmi
Turonenfis
, edita
a Pa-
pyno
MafTono in geflis
Pontifkum
Ro-
manorum,
Parifiis
1586.
4. Baronio
ad
An.
C.
6j6. Sirmondo
Tomo
I. Con-
ci
horum Galli*
pag.
507. & in
Con-
Cihorum
Tomis
Binii
Tomo II. pag.
542. Regia
Tomo
XV. pag.
499.
Lab-
bei
Tom.
VI. pag.
529. Hardumi
Tom.
III.
pag.
1007. & in noviifuna
Colcti
Veneta
Tomo
VII.
Habetur
etiam
in
Radulphi
Monfnyerii
juribus
Ecclefix
S. Martmi
Turonenfis
propugnatis
, Pa-
nfnis
1669. 8.
Adilrcdus
,
JEWcdus
, 7Ethelrcdus
,
Ail-
redns
,
Ealredus,
Eleredus
, Aluredus
,
Eddrcdus
,
Ethilredus
, educatus
cum
Hennco,
DavidisScotorum
Regis filio
,
demde
Abbas
ab Anno
Chrirti 1
1
50.
Rievalknfis
,
five
Rhienvallenfis
(
Ried-
-:.
)
m
Angliardicecefi
Eboracenfi
, Or-
dmis
Oflcrcienfis
, defunclus
A. 1166.
dequo
Carolusde
Vifch pag.
9. feq. Bi-
bliothccae
Oflercienf.
& Georgius
Ma-
ckenzie
Tomo I. Opcris de vitis Scrip-
torum
Scotorum
, Anglice
editi pag.
t2J.
feqq.
Acla
San&orum
12.
Janua-
rn Tom.I.
pag.
748. & qui diligcntius
de hoc
TEIredo
Oudinm
1'omo II. pag.
1487- feqq.
Edita
hiftorici
argumenti
funt,
quai in Rogeri
Tvvimeni
decem
Scnptonbus
Anglis
extant
Londini
1652. fol. De bello
Standardii
A. C.
1138. tempore
Stephani
Regis
,
five de
virtute
Gualteri
Efpec
, Scotos
profii-
gantis,
p.
537.
Genealo^ia
Rcgum An-
glomm
pag.
347.
&
Hifioria de vita
<&
miracuhsS.
Eduardi
,
Regis & Confef-
fons
, (
mtcgrior
quam apud
Capgra-
vium
& Surium
5. Januarii
)
pag.
369. Hiftoria dc
SanBimoniali dc Wat-
thun..
pag.
415. Vitam S. Margaretha
,,
Reginje
Scotix
,
fcd decurtatam
habet
Surius
10.
Jvm. integriorem
Acla San-
ftorum
ad illam diem . Fragmcntum
ex opere
de rebus
Anglix
ad Duccm
Nor-
L A T I N I T A
Normannorum Hcnricum II. poiiea Re-
gcm ,
continens Eadgari Regis Oratio-
ncm
ad Epifcopos &
Ccenobiorum Pra?-
fecios,
in Nic. Harpsfildi cap.
9.
Sxcu-
li X.
Hiiioria:
Anglicanar
,
tk Tom.
XXIII.
Bibl. Patrum A. 1677. pag. 164.
feq.
Inedita
memorantur apud Johannem
Lelandum
cap. 199.
Pitfeum pag. 229.
Baleum
II. 99.
& alios ,
liber de mira-
culis Hagufialdenfis
Ecclcfix : Vita S.
Niniani
Epifcopi : Vita S. Eduardi
icripta
verfu elegiaco ad Laurentium
Abbatem
Wefcmonafterienfem : De Vi-
ta
Davidis Scotorum Regis libri II. ad
Henricum
II. Regem Anglia: : quorum
pofterior perftririgit -Jtas Regum Anglo-
rum ab
Edelvvulfo
,
Aifredi magni pa-
trc ad
Henricum II. Cbronicon ab A-
dam ad Henricum I.
Qiiaz a Richardo Gibbono
,
S. I. cdi-
ta Duaci 163
1. & in Bibl. Cifiercienfi
Tom. V. & in Bibliotheca Patrum e-
dit. Lugd. 1677.
Tom. XXIII. recufa
moralis & afcetici argumenti ha?c funt
:
Sermanes XXXI. in Efatx XIII. XIV.
XV. XVI. ad G. Lundonienfem Epifco-
pum de onere Babylonis . Ex his fer-
mo primus de Adventu Domini Tom.
II. Operum Bernardi pag. 568. Parifiis
17 19.
fol. Spcculum Charitatis
,
com-
pendio primum
,
deinde libris III. u-
berius expofitum . De fpiritali amicitia
libri III. ad quos componendos teiia-
tur Lselii Ciceroniani Icftione fe fuiilc
invitatum . De
J
ESU duodeccnni
*
ad
Luc. II. 42. ubi quinque paginarum
lacuna fupplcta editionis Parifienfis
1609.
inter Bemardi opera
,
& in Davidis
Camcrarii III. 41. de Scotorum forti-
tudine . ibid. 1631. Homiliarum volu-
men ad Gilbnrtum Epifcopum Londi-
nenfem
,
five XXV. Sermones de tem-
pore & de SanHs , in Bibliotheca Pa-
trum omim , fed obvii in Duaccnfi e-
dit. & in Bibliotheca Ciftercienfi Ber-
trandi Tiffierii
,
Bonofonte 1662. fol.
Tom.
V. pag. 162. Regula ad inclufas
Monialcs ad Sororem , in Holftenii Co-
*
Tom. II. Bernardi pag.
590.
T I S II B. I.
I5
dice Regularum
Parte III. pag. 110.
Romse 1661.
& Pariftis
1663.
4. & in
Appendice ad Tomum
primum Ope-
rum S. Auguiiini
Benedictinorum
,
e-
dit. Amftelod. pag. 640. fub titulo : De
vtta eremitica ad Sororcm . Pars etiam
inter Anfelmi Cantuar. opera medita-
tione 15. 16.
17.
_
Memorantur pra?terea ex ineditis : iV-
gitta Jonatbx
,
De tribus hominibus
,
De
diverp.s virtutibus
,
Super Cantica Can-
ticorum
,
Dc vinculo perfeclionis
,
Dialo-
gus de natura &dotibus animx libris II.
De XII.
abufibus claufiralium
y
De letlio-
ne Evangclica ad Ivonem
,
Dialogus in-
ter homirem & rationem
,
Epijhlx CCC.
Sententiarum florcs
,
De Prxlatorum mo-
ribus
,
De ofpais Minijirorum
,
Centum
fermones fynodalcs
,
Dc militia
Chrifiia-
na
,
De virginitate Marix
,
Dc fundatio-
ne Monafieriorum S. Marix
Eboraccnfis
& de Juntibus . Apud Lelandum
p.
200. & Baleum
p. 209. de oneribus I-
faac male excufum pro de cneribus I-
faix .
Admonius apud Ptolemaeum Lucen-
fem & alios intciligitur Aimonius Flo-
riacenfis
.
Admontenfis Monaficrii in Stiria Co-
dex Diplomaticus , vulgatus eii a Ber-
nardo Pez Tom. III. Thefauri Anec-
dotorum Parte III. pag.
659. 807. Di-
plomata CLVIII.
Ado Treverenfis
,
cui Martyrologium
Lipomannus & Bellarminus tribuunt,
nullus fuit
, neque illud fas efi abjudi-
care Adoni
, de quo mox
,
Viennenfi
,
aut referre ad Udonem de Ncllenbur-
go
,
qui Treverenfi Ecclefia: pra-fuit ab
A. C. 1067. ad 1078. vide Labbcum .
Ado Viennenfis
,
in Gallia Epifcopus
,
ab A. C.
859.
ad
874.
16. Decembr.
Igitur quae in Chonico ejus de
fex Mun-
di xtatibus pofirema ab A.
874. ad 880.
leguntur
,
ab alia manu addita fuiffe
oportet . Confeffor vocatur in Marty-
rologio Rom. 16. Decembr. Sed praeter
rcm notat Baronius Bedam hujus Ado-
nis in Martyrologio fuo meminiffe
,
Be-
\6 BIBL. MEDIJE
Beda enim centum annis amplius A-
donem a?tate anteceffit . Martyrologium
Adonis ex quatuor Codicibus recenfi-
tum a Jacobo Mofandro
,
Carthufiano
Colonienfi , lucem vidit in Tomo fep-
timo Surii
,
Colon. 1581.
fol. deinde
ab Heriberto Roffvveido S.
J.
ex aliis
tribus ant-quioribus emendatum
,
illu-
firatumque notis ad calcem Martyro-
logii veteris Romani , Antvverp. 161 3.
Parifiis
1^45.
fol. & ex Rofvveidi edi-
tione in Tomo XVI. Bibliotheca: Pa-
trum edit. Lugdun. 1677.
ubi etiam
pag. 829. cx Rofvveido : libellus de
fe-
flivitatibus Apojtolorum fuccefforumque eo-
rum . Vide Labbeum
,
Carolum le Coin-
te Tom. IV. pag.
472.
feq. Sammar-
thanos &c.
Chronicon prodiit cum Gregorio Tu-
ronenfi , Parifiis 1512. 1522. 1567. Ba-
fileo? 1568. & in Laurentii Barrii Hi-
itoria Chriftiana Veterum Patrum
,
Ba-
fileaj 1589.
fol. & in Bibliothecis Pa-
trum ,
Parifiis 1589. 1644. 1654. To-
1110 VII. Colon. 161$. Tomo IX. &
Lugduni 1677.
Tomo XVI.
S. Dejidcrii ,
Viennenfis Epifcopi
,
Martyrium in Canini antiquis Lectioni-
bus Tomo VI. pag.
441.
& Tomo II.
editionis novse Parte III. pag. 1. & a-
pud Surium atque in A&is Sandlorum
XI. Febr.
S. Theuderii Vita , Abbatis Viennen-
fis , apud Mabillonium in Aftis Bene-
di^ims Sec. I. pag. d78.*Martyrologium
Adonis poftduplicem recenfionem Mo-
fandri
,
& Rofvveidi novarum adhuc
curarum indigum non ante multos hof-
ce annos refumpnt in manus V. C.
Dcminicus Georgius Rhodiginus , &ad
veteres tres Vaticanos codices antiquos
comparavit , additis etiam ex vetufhf-
fimo Adonis Apographo Bibhotheca?
Monachorum S. Mauri Sangerman<'nfis
variantibus leclionibus
;
eaque omnia
perpetuis notis fuis illuftravit . A^jerit
appendicis loco Martyrologium Fulden-
fe
j
Martyrologium Ottobcnianum
\
Ka-
lendarmm Vaticanum
,
Kalen/arium
Palatino-Vaticanum , Kalendanum Ci-
ET INFIMM^
ftercienfe
,
Kalendarium
Mediolanenfc
I. Kalendaria Mediolancnfia
II. Prodiit
opus Roms an.
1745.
Tom. 2. in fol.
Confilium viri hujus doili
,
mihique
dum viveret amici
,
juviffet Codex Lu-
cenfis Bibliotheca: Canonicorum
S. Mar-
tini fa?culo XII. fcriptus , membrana-
ceus
,
qui praeter Martyrologium illud
vetus
,
quod Florentinius ex illo acccp-
tum vulgavit , Adonis Martyrologium
continet . Contuli illud cum edito
Georgii
,
& in nonnullis brevius effe
deprehendi , cum & ea omnia ferat re-
fe&a, quoe a probatiffimis Adonis Co-
dicibus abeffe Georgius notavit
;
& a-
lia etiam in aliis vifenda minime re-
prarfentet . Unum vel alterum exem-
plum proferam .
Libellus de jejiivitatibus Apojtolorum
in Codicehoc titulum nullum prxfert
,
& definit cum S. Agatha , cujus clogio
abfoluto fubditur : Finit libellus I. tum
fubjungitur : De Nativitate S. Joannis
Baptifl.c
,
&de ejus decollatione
,
feu cor-
poris inventione
;
qune fane narratio ab-
folvitur in hsec vcrba : ejufdem Urbis
epifcopum compLtur , reliqua
,
qua? his at-
texuntur in edito
,
non comparent . In
Martyrologio ad III. non. fanuarii in
S. Antheri Papa? commemoratione le-
gitur :

Hic res geftas Martyrum di-

ligenter a Notariis cxquifivit, & iii

Ecclefia recondidit propter quendam

Maximum presbyterum
,
qui martyrio

coronatus ejt

. Verba ha?c a me di-
ftin^a m aliis codicibus non leguntur
,
quamvis lunt in antiquis
editionibus
.
Ctf*ra in hunc modum vcl refecat
in-
terdum
,
vel adjungit
.
Adrevaldus
,
Ordinis
Benediclini
Mo-
nachus Floriacenfis
,
qut-m
Ludo* ici
Pii temporibus vixiiTe probat Ruinar-
tus m apolcgia miffiotvs S. Mauri
, Gal-
lice edita pag.
52. feqq. Hijloria trans-
lationis S. Benedi&i & S.
Sckolaftica
,1
in Johannis a Bofco Bibliotheca
F-oria-
cenfi , Panf. 1605. 8. pa. 1. & in A-
tT s San<9orum 21. Martn
,
& in Ma-
billon.i Sec. II. A<?-rum
BenedieTin.
pag.
253.
Hijtorice miraculorum
S. Be-
ne-
L A T I N IT
A
pediEH,
librum prhnum hic
Adrcvaldus
,
appendicem ad cum Adekrius
,
Mona-
chui itidem
Floriaccnfis ,
librum /?<-
dum & tertium
Ahnointts,
A. C. 1005.
y compofuit ,
obvia:
apud eundem
Joanncm
a Eofco pag.
13,
& in Aclis San&orum
,
&
apud
Mabilloium p4g.
80- & 3^9
Tiber
dc co.porc & fariguine
Domini
,
ccntra
Joanaem
Scotum ,
vulgatus a Dacherio
Tomo XII. Spicilcgii, & Tom. I. edi-
rionis novx pag. 150.
Vita S. Aigulfi
,
Abbatis Lcrincnfis & martyris occifi
A. 675.
fmc nomine aucloris apud Su-
rium 3.
Septcmbr. & reitituta auclori
fuo intc;riorque in Scc. II. A&orum
Benedicrinor. pag. 656.
Adrianus . vide Hadrianus .
Adfo Dervenjis-, in Partenfi Campa-
niae pago , Ccenobii Monachus
,
diem
obiic A. C 992.
Scripfit Pajfionem
S.
Jnrdarii
,
Abbatis Dervenfis , extincli
cx vulnerc A. 685. fed adhuc inedita
eit ejus lucubratio memorata a Nicolao
Camufato inpromtuario Antiquitatum
Dicccefeos Tricaffma?. Quam enim ha-
bet Mabillonius Seculo II, SS. Ord.
Benedicli pag. 831. ca non efl Adfo-
nis , fcd Anonymi
,
qui poft annum
millefimum fcripfit
,
obvia quoque a-
pud Camufatum pag.63. & Surium ad
z. Ocl. Yide fis Pagium ad Annum
685. num. XIV. feq; Cxtera Adfonis
hujus funt
, Gcfia
S. Bajloli ConWfo-
). , A. 567. apuu eundcm Mabillonium
Scc. II. pag. 67.
& translatio cjus ac
miracula : Sec IV. 2. pag.
197.
Vita
T I S L I B.
17
ioi3.*In Bibliotheca Sangermanenfi
,
tefte P. Montfauconio Biblioth. MSS.
pag. 1209. extat Adfonis
,
fivc Aflbnis
Monachi libcr feu
epijiola de Antichrijio
ad Gcrbergam Keginam Ludovici
Tranf-
marini conjugcm .
Adfo
Hermiri-cus
,
five Hemericus
,
dubium an diverfus a fuperiore
,
Ab-
bas Luxovienfis in Burgundia , Sajculo
decimo
,
fcripfit Compcndium vitx &
miracula Waldcberti
,
A.bbatis Luxovien-
fis
,
defunfli A. 665. obvia in Aclis
Sanclorum 2. Maji , & apud Mabillo-
nium Sec. III. Bcnediclin. Parte II.
pag.
45
5-
Adto
,
Atto
,
Haito
,
Hetto
,
Agnetis
Imperatricis
,
Henrici III. Conjugis
,
Capellanus , circa Au. C. 1070. dicitur
ea
,
quaz Conflantinus Africanus ex va-
riis linguis utcunque tranflulit
,
ele-
gantiore
,
atque ut cap. 24. ait Petrus
Diaconus
,
cothurnato fcrmone in Koma-
nam linguam
defcripfifje
.
Adto Pacenfis Lufitanus
,
AbBas Val-
lumbrofanus ,
& deinde Epifcopus ab
A. 1133.
Pijiorienfis in Hetruria . Vi-
de Ughellum Tomo III. Italia: Sacrar
pag. 294.
Vita S. Johannis Gvalbcrti ex-
tat in Atis Sanrorum 1 2. Julii Tom.
III. pag.365. At Vita S.Vcrdianx per-
pcram ad hunc Adtonem An.
11 51.
dcfunclum retercur
,
cum Vcrdiana non
fit mortua ante An. 1220..
Vide- Dia-
rium Eruditorum Mutinenfe
,
Giorna-
le de' Lctterati d' Italia An. 1692. pag.
315.
ubi refertur vita ejufdem Verdia-
na; fcripta Italice circa A.
1440. a Lau*
S. ircdoberti, Abbatis primi Cellcnns ,
rcntio jacomini
, .
Dominicano
,
edita-
prope Trecas
,
fub Clotario III. id.
Sec. II. pag. 6x6. & translatio rcli-.
quiarum cjus Scc. IV. 2. pag, 247. His
acccdit l rta S. Manfvett Scoti , Britan-
norum Epifcopi
, qui A. 461. Concilio
Turonenfi intertuit
,
vulgata a Fran-
cifco Bofqueto Narbonenfi in Ecclcfia?
pallicanK Hiilona
,
in Parte fecunda
,
inter
Acla & vetcra monumenta pag.
z^. Parifiis
1676.4. Eiufdem
Manfye-
ti mirr.cula
w\ Tomo III. Thefauri A-
necdotorum
Edmundi Martene pag.
quc cum. notis & obfcrvatiipnibus M.
Badii , rlorcntix 1692. 8,, ,^.
Adto II. Epifcopus
Vavwellmfis ,
A.
C.
945.
doBiJfimus TheQlogus
&'
Ganoni-
Jra
prxclarus
,
plura
Jui ingcnivdoftrinx-
quc monumenta reliquit
,
qux contincntur
in antiquo Codice MS. in Vaticana Bi-
bliothcca
,
ac Vcrcellenfi Archivio . P%-
res fermones ab ipjo habitos pro opportu~
nitate tcmporum fcripfit
,
tum & Epiilo-
las : librum itcm cui Perpendiculum
ti-
tulum fccit
,
cum quo noxia redargucrc &
C
bo-
i8 BIBL. MEDI7E ET INFIM2E
bonefia fmctre docet : Canones rtiffus
,
jiatutaque Vercellenfis Ecclefix eruta Con-
ciliis Epijiolifque Decretalibus
,
quod o-
pus in centum capita apte difiinxit . I-
tem de prefluris Ecclefiafticis
,
opus in
187. in Conciliis Labbei Tom. IV. pag.
ijic. De hoc /Egidio Baronius ad Mar-
tyrolog. Rom. 1. Septembris
.
JEfiiius
AJfifias ,
S. Francifci Socius,
defuncTus A.C. 1262. de quo AcTa San-
tres partes divifum
,
quarum prima ef.de clorum 23.
Aprilis
,
Tom. III. pag. 218.
judiciis Epifcoporum
,
fecunda de ordina- feq. Ejus Collationes & alia? afceticas lu-
tionibus eorundem
,
tertia de facultatibus cubrationes feruntur MStce exftare in
Ecclefarum . Ha?c Ughellus Tomo IV. Bibliothecis Belgii . Aurea verba colle-
Italia? Sacra: pag. 769.
Ex illo Codice cTa a difcipulis
,
luci data Antvverp.
Vaticano defcripfit Joannes Bona &
1594.
8
communicavit cum Luca Dacherio
,
qui edidit TomoocTavo Spicilegii .
(
e-
ditionis novce in folio Tom. I. pag.
402. feq.
)
Capitulare
,
caplta ccntum .
Libellum de prefjuris Ecclefiajiicis pag.
414. & Epifiolas novem pag.
431.
u-
namque Gunzonis
,
Levitce Novarienfis
JEgidius Athenienfis . infra
,
Corbo-
lienfis .
JEgidius
,
Aurea Vallis Monachus in
Ducatu Luxemburgenfi
,
circa An. C.
125 1. Scripfit continuandis Harigerii
& Anfclmi lucubrationibus gefia Pon-
tificum
Leodienjium a Theoduino Wafo-
pag.
437.
& alteram Ambrofi Medio- nis fucceflbre ufque ad Henricum ab
lanenfis Presbyteri ad Attonem . A. C. 1048. ad 1251. in Tomo fecun-
Adventius Metenfis Epifcopus , cujus do fylloges Joannis Chapeavillii pag. 1.
Epifiolam ad Theutgandum
,
Archiepifco- 270. Leodii 1613. 4. Ex eifdem petita
pum
,
& alias binas ad Nicolaum Pa- Vita & Martyrium S. Alberti A. 1102,
pam exhibet Baronius ad An. C. 862.
num. 60. &8<5:j. num. 51.& 864. num.
6. qui de illo plura Tom. X. Anna-
lium . Obiit Adventius A. 875.
Vide
quce cdita a Mirceo & aliis .
JEgidius Aurifaber
,
Carthufianus
,
qui
Anno 1466. diem obiit . Ejus opus e-
xemplorum
,
hber de laude Carthufiana
,
Sammarthanos TomoIII. Gallice Chri- 8cfermones detempore &de fanSlis a Pe-
ftianae p. 713.
tro Sutore cap. 26. & ab aliis Carthu-
JEdilvvulphus . vide Ethelvv . fiance Bibliotheca? fcriptoribus memo-
Chronica S. JEgidii in Brunfvvig. rantur . Fuit Vicarius domus montis-
infra inter Anonymos , Pijiorianus . Sion apud Zirizceam Zelandice opidum .
JEgidiorum CXLII. recentioris ma-
ximam partem cetatis, fed in hisetiam
plerorumque , ex his quos jam percen-
iere inftituo
,
notitiam promittit lecTo-
JEgidius Aurifaber Voflio
,
aliis Ea-
bri
,
Carmelitanus , Bruxellce patrice fuce
multorum beneficiorum aucTor ab Im-
peratore Maximiliano
,
apud quem gra-
ribus
,
& offert iEgidius Hochmuth , tia floruit , obiitque An. 1506. Prceter
Paflor Muhlbacenfis
,
in fchediafmate
hiftorico
-
litterario de ritu
wffa&soitit,
live Nominum impofitione & mutatio-
ne
,
Witebergce
1725.
8. Sed levi ni-
mis brachio & minus accurate illo la-
Commentarios in IV. libros Sententiarum
,
Commentarios in Ruth
,
Jcb ,
Evangelia
& Pauli Epijiolas
,
Sermones
,
Oratio-
w, Quaftiones
,
Collationes & Determi-
nationes varias
,
fcripfit Brabantix Hi-
bore defungitur , ut acTum me non pu- Jioriam & Chroniccn Ordinis Carmeliti-
tem acTurum . ci
,
nec non librum de Origine Religio-
JEgidius Abbas in Gallia Narbonen- num
,
atque alium contra Proprictarios
,
li* cujus brevis libellus pro privilegiis librum item de Tejiamento Chrifii in
Ecclefia Arelatenfis Symmacho Papce A. Cruce . Vide Alegrium in paradifo Car-
C. 514.
oblatuscum Symmachi rcfpon- melitici decoris pag. 380. Valerii An-
fo ad Cccfarium Arelatenfem exftat in dreae & Francifci Svveertii Bibliothe-
Sirmondi Conciliis Gallice Tom. I. pag. cas Belgicas &c.
jEgi-
I A T I N IT A
JEgidius de Bellamera
,
Do&or De-
crftorum ex Rotse Romanse Auditore
prxcipuo, Epifcopus
Avenionenfis, de-
fun \. 1^92.
Ejus Conftlia
,
five
Re'p n'i
,
cic Decifioncs
,
nec non in
Dec
.'

,
& Decretales Epijtolas
,
Com-
mentaria ,
five /itr Pontificium
,
aetate
illa pro
Oelphici Apollinis oraculis x-
itimata fuifle teftis Marcus Mantua in
Epitome de illuftribus JCtis cap. 90.
Vide Heindreichii Pandedtas pag.
491.
'Pr.rter hos commentarios dedit & al-
terum in clemcntinas
,
qui MS. fervatur
in Bibliotheca Felini cod. 99.
& 201.
Itidem collegit Deciflones
Rot Domi-
norum facri Palatii Apojiolici caufarum
Auditorum de anno
1374.
& citra dcj^.
76. 77.
ImprelTa eft collecTio ifta Ro-
mae an.
1474.
Diem vero emortualem
DocToris hujus componens Fabricius cum
anno 1392.
profecto errat : nam inter
caftera ejus confilium extat 118. pro re
quapiam
,
quas anno 1402. contigit
;
quin & ex confilio
135.
deducimus ad
annum ufque
1405.
vitam fuam pro-
rogaffe . Opera omnia feptem volumi-
nibus in fol. comprehenfa prodierunt
Lugduni an.
1548. & in Bibliotheca
Hufiana commcmoratur opufculum e-
jus de permutatione Beneficiorum feor-
fum editum in
4. typis Gothicis
,
&
incerto anno & loco impreflum . Sed
in ca collccTionc non omnia ejus confi-
lia comprehenduntur : Eft enim in bi-
bliotheca Fclini duplex MS. codex o-
mnium confiliorum Bdlamera?
;
funt
vero illa numero
138. inter qua? ma-
xime fpecTanda fe onerunt confilia
97.
&.
99.
qu.rftiones refolventia occafione
magni fchifmatis inter duos Pontinces
exortas . Totus eft pro BenedicTo XIII.
cujus jura defendit
. Totidem numero
confilia in Codice Bibllothecir Palatince
Romar reperiffe Joanncm de Novizanis
tcftatur
Jo.
Baptifta Ziletus Venetus m
Indice Librorum Juris Pontificii
,
&
Civilis
pag. 56. Confilia vero iEgidii
edita
numerum
48. non excedunt
.
JEgidms
dc Fufcariis , five Fofchera-
rius
, Bononienfis
,
DocTor Decrctorum
T I S L I B. I.
19
a Joanne Bumaldo in Bibliotheca Bo-
nonienfi traditur claruifTc
,
circa An.
C. 1289. Ejus librum de Judiciis m
quinque Partes divifum Guido Panci-
rollus commemorat , non diverfum cre-
do ab ejus Ordine Judiciario in Foro Ec-
cleflaflico
,
quem in Bibliotheca Sanger-
mannenfi MStum evolviffe fe teftatus
eft Cangius
,
in aliis etiam Parifienfi-
bus Bibliothecis Oudinus . Prasterea Tri-
themius cap. 428. etiam ejus Quxfliones
Juris varias
,
& librum de Ojficio Ta-
bellionis memorat.*In cod. Melliccnfi
,
ut lego in defcriptione ejufdem Biblio-
thecx edita Viennas in Auftria extat
MS. ejufdem authoris opus fub hoc ti-
tulo : Ordo judiciarius advocatorum
,
&
notariorum fecundum ufum
Romanx cu-
rix
,
quod fane fcriptum haud diver-
fum judico ab eo hic indicato . Praxe-
dit opus illud aliud opufculum ejufdem
authoris cum titulo Libcr fugitivus .
Incipit : Cum plures libelli
.
JEgidius Brcdeyck, ex Canonicis Re-
gularibus S. Auguftini
,'
Brabantus
,
fun-
dator monafterii feptem fontium , cui
Statuta XIV. capitibus diftincTa praef-
cripfit
,
& tracTatum de quinque pun-
Bis
,
ex didTis potimmum S. Chryfofto-
mi .
JEgidius Albornotius de Carrino
,
Ar-
chiepifcopus Toletanus & Cardinalis
Sabinenfis , defuiicrus Vitcrbii An.
1377.
24. Augufti . AucTor Conflitutionum
,
qua? ab eo TEgidianx appellantur , va-
riorumque Commentariorum tn
Jus
Ca-
nnnicum . Vide Nicolaum Antonium
Tom. II. Bibliothecse veteris Hifpana?
pag. 112.
JEgidius Carlerius, Collegii Navarrei
Parif. Socius , & ab An. C.
143
1. Ca-
meracenfis Ecclefiar Patria: Decan^s
,
defuncTus Anno
1473.
2
3-
Novembr.de
quo Joannes Launojus in Hiftoria Qy-
mnafii Navarrei
,
Tomo quarto Ope-
rum , nuper Geneva? recufa Part. IIL
lib. 1. cap. 4. ubi & fcripta ejus inedi-
ta : Commentarios in quatuor libros Sen-
tentiarum
,
Collationes
,
Sermonejque
,
&
Sportam
,
Sportulamque fragmeiitorunt
C 2 va-
20
BIBL. MEDIJE ET INFIMJE
varii argumcnti
,
auHores Confuhatio-
nibus Cajuum
,
editis Bruxellar 1478.
fol. 2. Vol. Hanc editionem puto in-
telligi in libro : Voyage literaire de deux
Religieux BencdiBins
,
Tom. II. pag,
J07. Ejus Scutum Veritatis exftare MS.
Lovanii in Valle maritima
,
teflatur
Mirieus in au&ario de fcriptoribus Ec-
clefiafticis pag. 86. Narrationem de mor-
te Juliani Cxfarini Cardinalis
,
edidit
Baluzius Tom. III. Mifcell. pag. 301.
Oratio ejus contra Nicolaum Tabori-
tam , habita in Concilio Bafikenfi SeiT.
XV. ad Articulum fecundum Bohemo-
rum de corrigendis peccatis publicis
,
ex-
itat apud Bioviumad A. C.
1433.
num.
194.
pag. 184. feq. edita primum a Ca-
nifio Tom. III. Lecl. antiqu. pag. 289.
& novae editionis Bafnagianx Tom. IV.
pag. 566. Etiam inde recufa in Tomis
Conciliorum
,
ut Binii Tom. IV.
p.
301. Labbei Tom. XII. p. 1159-
Har-
duin. VIII. pag.
1759.
&c.
JEgidius de Columna
,
Romanus , Dif-
cipulus Thomx Aquinatis , ex Ordine
Fratrum Eremitarum
,
primus cum Pe-
tro de Tarantafia Parifiis Doclor Theo-
logix creatus
,
Docioris fundatijfvmi ti-
tulo notus inter Scholaflicos
,
Epifco-
pus ab Anno 1294.
Bituricenfis , defun-
clus An. 1316.22. Dec. De illo prcetcr
Sammarthanos Tom. I. pag.
179.
feq.
GaJliae Chriftiana?
,
& Bulajum Tcm.
III. Acad. Parif. pag. 671. feq. Labbeus
Tcm. II. Biblioth. MSS. pag. 121. feq.
Profper Mandofius in Bibliotheca Ro-
mana pag.
145.
feq. Cornelius Curtius
in Elogiis Augufiinianorum pag. 61.
Philippus Elmus in Encomiaftico Au-
gufliniano pag. 15.
& Caveus
,
qui di-
Jigenter etiam de fcriptis ejus diueruit
.
Tantum addo Orationem ad Regem Gal-
lia? Pbilippum Pulchrum exflare apud
Bulaum Latinc Tom. III. pag.
475.
&
Gallice pag.
477.
& libros III. de In-
fiitutione Principum verfbs etiam He-
braice
,
de quo Rev. nofter Wolfius
Tom. III. Bibliothecs Hebraea,'
p.
1206.
Gallicam prseterea verfionem MS. me-
*
Trithemius cap.j^i. de Scnptor&us Ecclefia-
morat Morlierius
,
qui hoc opns valde
commendat
,
EfTais de Litterature Tomv
;
II. pag. 189. Liber de Regimine Princi-
pum
,
& quomodo Civitates
regendx tem-
pore belli
,
MS. fuit
Helmfhdii apud
Polycarpum Leyferum
r
\x*.i<t.tirkjj
*0-
pus ejus de regimine Principum Hahnius
in collectione Veter. Monum. Tom. 1.
in praff. quod editum a fe fruftra qua-
fitum fuerit
,
fe daturum propofuit in
principio
Monumentorum fuorum ;
quod autem non totum opus daret,
fed ejus tantummodo partem poftre-
mam caufam hanc affert
,
in parte il-
le operis haud mediocriter ilfuflrari
Antiquitates Majorum fuorum
,
nem-
pe Germanorum . Dedit autcm illam
cx MS. Codice membranaceo .
Capitula Fidei
Chriflicrnx. compofita
ab iEgidio de confenju & mandato SS,
P. D. Bonifacii Papx VIII. tranfmijfa
ab ipfo D. Papa ad Tartarum Majorcm
volentem chrijlianam colerc
fidem . Catal.
Bibl. Ricardianre pag.
7.
JEgidius
Corbejenfis
,
five Corbolien-
fts ,
Parifienfis Monachus Ord. Bene-
dict. ,
*
idem quoniam Athenis pcr a-
liquod tempus verflitus efl diclus Athe-
nienfis
,
& Trithcmio natione Grxcus
,
idem Archiater fub Philippo Auguflo
y
Rege Francorum . De hoc alter iEgi-
dius Parifienfis
,
qui circa An. C. 1198.
fcripfit in Carolino lib. V.
Nominis ille mei celebcrrimus artc me-
dendi
,
Qum
fit & hic
( Parifiis
) onus
,
cu-
jus facundia grata
efl
Et nunquam laudanda
Jatis
,
nec in ag-
mine vatum
Nominis extremos
fortiri debet honores .
Hexametris verfibus
fcriptus ejus liber
de Pulfbus
,
& alter de Urinis
,
Gentl-
lifque de Fulgineo in eum commenta-
ria poft primam
editionem Venetam
1494.
8. fajpius lucem viderunt
,
ut
notatum Polycarpo
Leyfero tS
va.*<t'>).rA
in Hifioria
Poetarum medii xvl pag.
500. feq. Hic etiam primus e Codice
Gudiano in Bibliotheca Guelpherbyta-
na
flicis & II. 2. illurtrium Benediclinorum
.
\
I AT I N I T
A
na vulgavit ejus libros IV. de antidotis
,
live de compofitione medicamentorum
,
pag.
505. 538. 573.
616. fimilirer fcriptos
carmine . Hujus iEgidii meminit Gui-
Jelmus Brito in extremo Philippidos
.
Vide Barthii notas pag.
755.
Bularum
Tomo IL pag. 718. Naudaeum de an-
tiquitate fcholx Medica? pag.
35.
&
qua: notavi in Bibliotheca Latina IV.
12. .12.
JEgidius de Dammis
,
Ord. Cifterc.
Monachus Dunenfis
,
defundlus eft A.
C. 1469. Scripfiffe traditur verfibus
:
Regulam
Confejforis Monialium
,
nec non
Vttam
Cbrifli ,
& Vitam S. Berr.ardi .
Prceterea compofuiffe Colletlaneum Mar-
tyrologii Sanclorum
,
cujus initium : Pau-
per cgo Monachus
,
tum Letluras fuper
triphccm quinquagcnam Pfalterii
,
& fu-
per Pauli Epijlolas
,
tum Malogranatum
& Colletiancum Divinorum Eloquiorum .
Direclorium Originalium B. Hieronymi
,
Ambrofi
,
Gregorii
,
Bernardi : & Dia-
logum intcr animam & hominem Religio-
fum . Vide Carolum dc Vifch in Bi-
bliotheca Ciftercienfi .
Mgtdius Delphcnfis
,
Clericus Pari-
fienfis
,
una cum iEgidio Corbolienfi
laudatus tertio iEgidio Parifienfi libro
V. Carolini , apud du Chefnc Tom. V.
pag.
323.
Hie circa A. C. 1198. inter-
polavit ac fupplcvit auroram Petri de
Riga , a quo totam fere Sacrani Scrip-
turam verfibus elegiacis redditam fuo
loco dicemua . Huic operi JEgidius pra>
fatus ita de fe ipfe :
Petrus & JEgidius me
confcripfere :
fed
ille
Auflor
,
correflor ultimus
ifle fuit
.
Ille prior Rhemus
,
hic
Parifenfs alu-
mnus
,
Hi" Levita gradu
,
presbyter ille ma-
nens .
Simplex Clcricus hic
,
facri Ordinis il-
le
Prcfcffor
,
Ambo graves annis
,
hic vir & ille
fenex Scc.
Vide Barthium ad Britonem pag.
755.
& Polycarpi Leyferi Hiftoriam Poeta-
rum medii a:vi pag.
736.
feq. ubi et-
T I S L I B. I. ii
iam ex Codice MS. Helmftadienfi Prx^
fatio prarmiffa Novi Tefiamenti libris
ab iEgidio ad Odonem Parifienfem E-
pifcopum , & pag.
739.
Epilogus & de
numero librorum utriufquc T
efiamenti
&*
de rnodo legendi
,
nec non pag.
743. 747.
Carmen de pcenis apud Inferos fintne a?-
terna?
,
quod in utramque partem dif-
ceptatur
,
Mattharo Laudunenfi a.*ternas
effe negante
,
& contra affirmante iE-
gidio . Idem carmen ex Levfero exhi-
buere etiam Aucrores Diarii Theologi-
ci : Fortgefehte Sammlung von Altcn
und Ncven
,
Anno 1723. pag. 160. My-
fierium autem de Agno Pafchali per
Magiftrum iEgidium
,
quod MS. ferva-
tur in Bibliotheca Bodlejana , Leyferus
excerptum quoddam ex Aurora effe e-
xiftimat
,
fane enim Petrum de Riga
quoque in illa fua facrorum librorum
Metaphrafi fenfum non modo hiftori-
cum , fed allegoricum quoque breviter
expreffiffe jam olim notavit Henricus
Gandavenfis cap. 22.*D. Lambecker in
notis ad Bibliothecam antiquam Civi-
cam Vindobonenfem tom. i. pag.
63.
monet in eadem Bibliotheca extare co-
dicem membranaceum faxuli , ut ipfe
putat , XIII. in quo eft Petri de Riga
Aurora . Rcpr:L'fentantur vero in hoc
opere fcripti carmine libri Veteris Te-
ftamenti ufque ad librum Ruth
;
Nc-
vi vero Evangelia tantummodo : ex
quo inferendum fibi cenfet
,
nec im-
merito , libros reliquos Veteris , novi-
que Teftamenti
,
qui in Aurora Petri
de Riga aliis in codicibus recentior>
bus comparent
,
auclorem forte habe-
re
,
non quidem Petrum de Riga , fed
iEgidium Delphenfem
,
quem conftac
in libris Petri de Riga operam fuam
impendiffe . Vide ilmm ibidem pag.
63. ubi opportune monet Henricum
Gandavenfcm fcriptorem ejufdem aeta-
tis ac Petrum de Riga in libro de Script.
eccl. cap. 22. de hoc Petro fcribere
,
laboraffe illum in Heptateuchum ,
ducs
libros Regum
,
& Evangelia
,
qua* fa-
ne huic MS. Codici congruunt
.
TEgidius Delphus
,
Italus ,
Sorbonicus
apud
zz BIBL. MEDIJE ET I NF I MJE
apud Parifios Theologus primarius cla- Epifcopo An.
1253
rus circa A. 1507.
Cujus miram 111
pangendis carminibus facilitatem lau-
dat Gyraldus de Poetis fui temporis
,
& Erafmus in Ciceroniano virum vo-
cat eruditionis varia?
,
verfificatorem
non malum
,
fi facilitati nervos addi-
diffet . Et lib. 2. Epift. io. Quis in
jus vocat eximium Theologum
,
JEgidium
Delphum
,
qui tofttfft fcrme Divinx Scrip-
ittrx corpus carmine complcxus
cft
. Ejus
metaphrafts Pfalmorum feptcm pccnitentia-
liurn
,
Litaniarumquc prarter editioncm
finc loci nota & anni
,
rccufa Erfor-
diar 151 5. 4. Laudat idem Erafmus rcf-
ponfione ad Albertum Pium Tom. IX.
Operum pag. 910. edit. Bafil. Mcta-
phrafis heroica Epiftolx
ad Romanos pro-
diit Parif. 1507. & cum Gilberti Co-
gnati commentario in hujus operibus
,
Bafil. 1562. fol. Tomo II. pag. i<58.
Defcnfto
pro Clcri Flandrix libcrtate
,
quum Brugis pctcretur fubfidium
,
Pa-
rif.
1
507. Commcntarius in Ovidium de
remedio amoris . Parif.
1495. 4.
JEgidius de Fccno
,
Philofophus An-
glus , circa A. C. 1550.
Cujus librum
de vcgctabilibus & plantis
,
altcrumque
eontra flagellatores Pitfeuspag. 5<53. com-
memorat
.
JEgidius de Fufcariis
,
fupra Bono-
nien/is .
JFgidius a Gandavo
,
Thcologus ac
Philofophus
,
cujus Quodlibcta XXXIV.
dc variis Quceftionibus Logicis
,
Phyfi-
cis
,
Metaphyficis ac Moralibus MSta
Lovanii ad S. Martinum .
JEgidius Grxcus, vide Corbolienfts .
JEgidius Gvilelmus Miffalius
,
Aqui-
tanus
,
Ord. Minor. abbreviator Joan-
nis Scott
,
cujus Opera in articulos fe-
cuit & contraxit . MS. in Bibliotheca
Vaticana tefte Waddingo .
JEgtdius Hifpanus
,.
Ord. Minor. cu-
jus Sermones Sanclorum Waddingus lau-
dat hoc initio : Philofopkia efl Divina-
rum rerum fpeculatia .
Joannes de S. JEgidio
,
Dominicanus
,
in arte peritus Medicinali , & in Theo-
logia Leclor
,
qui Roberto Lincolnienfi
morienti adfuit.
Vidc Buiaeum Tom. III. Hiftoria? Aca-
demia: Parifienfis
p.
260. 262. & qua:
de hoc iEgidio viri docTiffimi
Jacobus
Quetif & Jacobus Echardus de Scripto-
ribus Ord. Prcedicatorum Tom. I. pag.
100. feq. qui inter fcripta ejus referunt
lecTuras de laude Sapientix Divinx
,
de
produtiione rerum : nec non experimen-
ta
,
& TracTat. de formatione corporis
,
prognoftica & pratlicas medicinales . Joan-
nes Lelandus pa^ etiam homilias
tk morales Theologix interpretationcs . I-
dem memorat vidiffe fe iEgidii , de co-
gnitione & de menfura Angelorum
,
de
effe
& effentia
,
de formationc corporis hu-
mani
,
de Pradeftinatione & Prxfcientin
DEI
,
de Paradifo & Inferno
,
de Re-
furretUone Mortuorum
,
de Materia Coc-
li . Non dubium tamen eft pleraque
horum
,
ficut etiam fcriptum de forma-
tione corporis humani
,
& de peccato Ori-
ginali
,
& breviloquium
fuper libros Sen-
tentiarum
,
aucTorem habcre iEgidium
de Columna . Vidc B. noftri Nico-
lai StaphorfK Hiftoriam Ecclcfiaflicam
Hamburgenfcm Tomo III. pag.
403.
JEgidius de Leodio . fupra
,
Aurex
Vallis .
JEgidius de Lovanio
,
Canonicus Re-
gularis S. Auguftini
,
cujus Sermones
per annum fcriptos in mcmbrana
,
Lo-
vanii ad S. Martinum fcrvari
,
Vale-
rius Andreas retulit
.
JEgidius de Luonaco
, five Luniaco
,
Ord. Minor. DocTor Parienfis
,
cujus
Commentaria in primum Sententiarum
a Waddingo memorantur
.
JEgidius Lufcinus
,
Ordinis Prxd.
Theologus
,
aliis de Lafcinis
,
five de
Leffmia ,
Hannoniar opido . Ejus dc Con-
cordia temporum liber cum Chronico a
nato Chriflo ufque ad Annum 1304.
MS. Parifiis in Bibliotheca Sorbonica
,
quod luce dignum effe ait Jacobus E-
chardus Tom. I. pag.
372.
Liber de u-
furis inter Thoma? Aquinatis opcra pro-
diit. Librum de unitate formx abfolvit
jEgidius Anno 1278. Omitto alia
,
qua?
ab laudato Echardo memorantur .
JEgi-
L A T I N IT A
JEgidius Magifcr ,
cujus verfus leo-
nini
ad
claujirales MSti Lipfia? in Bi-
bliotheca
Paulina tefic B. Joach. Felle-
ro p.
166.
Catalogi
.
JEgidii Mucidi,
Gallice Muifis
, (
a-
pud
Sanderum
pag. 128. BibliothecK
Belgica: MSS.
Li Mujfis )
Ord. S. *Be-
nedicl.
Abbatis S.
Martini Tornacenfis
Chvonicon a nato
Chrifto ufquc ad Ait-
num 1348.
necdum editum Voffius &
Valerius
Andreas
memorant . Mirams
laudat
Chonicon de gejlis Comitum Flan-
drenftum
ab Anno
972.
ad
1543.
Vale-
rius
Andreas etiam Tractatum : 1 . de
his
,
qux tcmporibus fuis ,
ante & pojl
promotionem Juam
iri ditlo Cocnobio Mar-
tiniano acciderunt . 2. de confuetudinibus
approbatis
,
antiquitus in eodcm Cocnobio
cbfervari folitis .
3.
de rebus
geflis
ab A.
1349.
ad 1352.
ubi prolixa narratio de
deJirutTione Judxorum ,
de fecla flagcllan-
tium &c.
JEgidius Nettelet
,
Decanus Camera-
cenfis circa A.
1494.
cujus libros IV.
ex Epiftolis S. Hieronymi congeflos
laudat Trithemius cap.
943.
JEgidius
,
Parifienfis Diaconus a Cor-
bolienfi & Delpho
,
quorum ipfe me-
minit
,
diverfus
,
verfibus hexametris
ad Ludovicum
,
Philippi Augufti , Fran-
corum Regis , filium
,
ante An. C. 1223.
fcripfit Karolinum libris quinque
,
in
primoribus quatuor celebrans Caroli
Magni Prudentiam
,
Juflitiam
,
Forti-
tudinem & Temperantiam
,
in quinto
autem Ludovicum hortatus ad fugien-
da vitia virtutibus illis contraria
,
&
Caroli exemplum ftrenua induftria i-
mitandum . Fragmenta pauca cx libro
quarto & quinto vulgavit Francifcus
du Chefne Tom. V. pag.
325.324.
Vi-
de & M. Antonium Dominicum in fa-
milia Ansberti rediviva pag.
273. Joan-
nem Picardum ad S. Bernardi Epiflo-
las pag. 2252. 2259. Labbeum Tom.
II. Mifcellan. Integrum Karolinum e-
dere
promifit idem Labbeus pag. 56.
T I S L I B. I.
2?
Bibliotheca.* novaz MSS. Hunc proxime
fpero, luci daturus eft V. C. Herman-
nus Sminke in nova
,
quam parat
, E-
ginhardi editione
,
cum iilo enim lu-
bens communicavi Codjcem MS. quem
mihi redemeram ex feclione Gudiana ,
JEgidius Preslcris
,
Ord. Cifterc. Ab-
bas Alnenfis Ccenobii in ditione Leo-
dicnfi
, obiit A. C. 1484. Ejus memo-
rantur Tomi tres Concionum fuper
Dominicas & fefta San&orum totius
anni : nec non Oratio Roma; coram
Pontifice Sixto IV habita
,
qua mitrae
ufum fibi fuccefforibufque fuisobtinuit
.
JEgidius Romanus
,
fupra de Columna,
JEgidius Rotoma^enfis
,
Archiepifco-
pus
,
cujus Epiftolam ad Ludovicum
X. Francorum Regem
,
edidit Dache-
rius Tom. IV. Spicilegii pag. 270.
(
Tom. III. editionis nova: pag. 708.
)
In illa excufat fe Regi
,
quod vocatus
,
non poffit intereffe Concilio Sylvane-
dlenfi
,
quod habitum fuit An. ChriiH
131
5. Alius JEgidius Rotomagenfs non
(
a
)
Archiepifcopus
,
(cd Archidiaco-
nus , & poftea Epifcopus Ebroiccnfis ab
A. C. 1170. ad 1180. ad quem Epi-
flola prima Arnulfi Lexovienfis
.
JEgidius de Roya
,
ex Abbate B. Ma-
rise in Monte Regali Galliae
,
Mona-
chus in Flandria Dunenfis
,
Ord.Cifl.er-
c. Auclor Chronici Dunenfis , five An-
nalium Belgicorum
,
quibus ab Anno
1292. Joannis Brandonis Chronodro-
mum mifit in Compendium
,
& ab
Anno
1414. per Bartholomauim de Be-
ka ad
1431. continuatum produxit uf-
que ad Annum
1463. Adrianus vcro
dc Budt , Monachus & ipfe Dunenfis
,
(
b
)
qui in praefatione operi pramiiffa
teilatur
,
iEgidium hunc Magiftrum.
fuum An.
1478. obiiffe
,
continuavit
Chronicon hoc ab An.
1463. ad 1480.
inde Judocus Badius Gandenfis . Eruit
ex MS. Andreas Schottus , vulgavitque
cum Joanne a Leidis & Reinero Sno-
jo Francifcus Svveertius
,
Francofurti
1620.
C)
V*de
Sammarthanos Tom. I. pag.
580. & 224. & Caroli de Vifch Bibliothecam
Ciftercien.
Tomo II. pag.
573.
fem pag,
8.
CO
Adde
Sandii Obfervationes ad Voflium
p.
24
BIBL. MEDI/E
1620. fol. in Tomo primo Annalium
rerum Belgicarum .
JEgidius Vite^bicnfis
,
cx Priore Ge-
ncrali Auguflinianorum, Cardinalis , de-
fun&us An.
1532.
Vide Cornelii Cur-
tii Elogia Auguflinianorum pag.
93.
feqq. Scripfit Hifioriam XX. Sxculo-
rum
,
MS. Romae in Bibliotheca Ange-
lica Auguftinianorum
,
ut refert Ludo-
vicus Jacobus a S. Carolo in Bibliothe-
ca Pontificia pag. 242. ubi teflatur in
ea tradfaffe inter alia de Komanis Pon-
tificibus . Alia ejus fcripta refert Ciac-
conius , in
eadem Bibliotheca ea vidiffe
fe teftatus
,
in vitis Cardinalium pag.
1423.
Librum I. Scntcntiarum v.fque ad
difi. 17. ad mentem Platonis . Epifiola-
rum familiarium ad Gabrielem Vene-
tum librum
,
& diverfarum ad diver-
fos , libros VI. Eclogas Sacras trcs , Di-
Uionarium
,
five librum radicum Hebr.
& Latinam verfionem libri jUP- Phi-
lippus Eifnus in Encomiaflico Augu-
-itiniano pag. 14. memorat prarterea An-
wotationes in tria primora capita Gene-
Jcos . Commentaria in Pfalmos ad Leo-
em X. &. Libcllum de Ecclefix incre-
rncnto . Librum Dialogorum & Oratio-
wem
,
quam in principio Concilii La-
teranenfis A. 15 12. habuit . Hax ob-
-via in acTis illius Concilii atque in
Tomis Conciliorum
,
ut Tom. IX. e-
dit. Harduini pag. 1576. EpifioU ejus
felecTa: nuper procliere in Tomo tertio
collecTionis uovce Edmundi Martene
pag. 1234.
feqq. in quibus videnda
,
mce de vita ipfe fua tradit
,
Epiflola
XI. ad Mannium Capenatcm pag.
1249.
feq. Libri de fxculorum difpofitione men-
tio pag. 1268. quem non alium effe
exinimo
,
quam Kifloriam illam XX.
feculorum
,
fupra a me memoratam .
Idem efl, a quo.Iibrum Zohar vcrfum
fuiffe & Eliam Levitam cum tota fa-
milia nutrkum fcribit
Jofephus Scali-
ger Epiflola
136* Prccter opufcula hrec
iEgidii addendum fuccurrit iilud
,
quod
indicatur in epiffola XX. ejufdem ex
colleclione P. Martene . Scribit enim
t juffum a Cardinali San&orum Qua-
ET INFIMJE
tuor ea c&llegiffe loca
,
qua? Sapiente.
Hebraorum de induftria
commutavc-
runt . Addit : Scripfi ea
,
qux non inju-
ria abfcondita voluijfe intclliges
,
quippe
qux omnia
nofiri Salvatcris
myfieria com-
plcclantur
. Mitto ea ad te eo
confilio
,
ui
vcl lcgas
,
vel
fido
alicui tradas
legenda
.
In Bibliotheca iEgidii hujus
,
quse tran-
fivit in Regiam hac funt opufcula a-
lia /Egidii : Informatio contra Luthera-
nam fcclam pro Scdis
Apoflolicx autto-
ritatc
. Ad quem librum authoris no-
men haud
pr&ferentem hcec adnotat
P. Montfaucon
in Bibliotheca MSS.
tom. 2. pag.
jjg.
puto cjje opus JEgi-
dii Cardinalis
Viterbienfis . Eft ibi n.
57.
liber de revolutione
XXIII. litcra-
rum Hebraicarum
fccundum viam theo-
logicam in linguarum
fecundum viam
theologicam in lingua Heb-raica
verfus per
RR. Cardinalcm JEgidium . Item ahus
Neconia
ben-Achana
verfus pcr RR. Car-
dinalcm JEgidium . Forte opus illud
,
quod fupra commemoravi
de Iocis ab
Hebrceis commutatis
,
idem illud efl,
quod in eadem
Eibliotheca n.
53.
in-
fcribitur opus contra Hebrxos de adventu
Meffix
,
& de nominibus Divinis contra
eofdem .
JEgil
, five Eigil
, BenedicTinus , Ab-
bas Fuldenfis
Monafterii S. Salvatoris
ab Anno C. 818. ad 822. quo defun-
ctus Rabanum Maurum fuccefforem ha-
buit
. Scripfit
, & Virgini Augildruth
dicavit
, fratribufque
,
teftc Caidido,
ad menfam rccitari prcecepit Vitam fui
per XX. annos Prceceptoris
Sturmii
,
five Sturmionis
,
primi Abbatis & Fun-
datoris Fuldenfis
Cotinobii
,
qni Anno
780. tefie Sigeberto
,
efl defunclus .
A-
pud Surium ad
17. Decembr.
hanc vi-
tam reperiri fcribit
Caveus : fed in-
caffum illam qua-fivcris , nifi in poflre-
ma Sanclorum
Surii editione
Mogun-
tina An. 16 18. Primus e MS. Bamber-
genfi edidit
Chrifiophcrus Bwvverus
in-
ter fidera illuflrium & fan6forum
Vi-
rorum
,
Moguntia? 1616.
4. Deinde
Joannes Mabillonius
Saeculo IV. Benedi-
cTin. Parte I. pag. 266.
qui pag. 242;
L A T 1
N
I T
A
^gilis quoque vitam a Candido
,
Mo-
nacho Fuldenfi , fcriptam
,
poft Brov-
verum adjunxit, ncc non pag. 2<5o. E-
pitaphium
,
quod iEgili condidit fuccef-
for Rabanus
,
obvium etiam inter Ra-
bani poemata a Brovvero vulgata Mo-
guntia- i6ij. 4.
& Tom. 6. Opcrum
Rabani pag. 229.
JElfrcdus
,
Joanni Lelando cap.
183.
Ahredus Anglicus
,
quo tefte
,
Rogerus
Bacon
,
qui An. 1248. obiit , libro de
utihtate linguarum
,
hunc numeravit
intcr linguarum politarum interpretes,
qui infinita in Latinum converterunt
,
ut fuere Gerardus Cremonenfis
,
Mi-
chacl Scottus , Alvrcdus Anglicus , Her-
mannus Alemannus . Scripfit libcllum
de motu cordis
,
quem vidi
,
inquit Lc-
landus
,
aliquando Londini in Biblio-
thcca Dominicanorum
,
& Gvanta? Gir-
viorum in Bibhotheca Petrina . Erat
& Duroverni
(
Cantuaris
)
in Biblio-
theca fani- Servatoris , Alvredi libellus
de educatione accipitrum . Prafterea Ari-
jlttelis
Vegcta
!
Mlia
(
dc plantis
)
doctis
illuitravit commcntariis .
JElfrcdus
,
Alphrcdus
,
Ahrcdus Be-
verlacenfis
,
(
Beverley non longe ab
Eboraco
)
Sacerdos & Thcfaurarius , a
Baleo, Pitfeo & Vofiio traditur fcripfif-
fe : Defioratiom-s
Galfridi libris V. Dc
gejiis Regum
Britannix lib. I. Hifioriam
ampliorcm lib. I. & Vitam S. ] ohannis
Beverlacenfis
,
Archiepifcopi
( neuti-
quam Beverlacenn\,
ut fcribit Vofiius
,
nunquam enim fedes Beverlacum Epif-
copi
,
aut Archi-Epifcopi .
)
Coeterum
omnia illa fcripra rcperiuntur in iEl-
fredi hujus Annalibus
,
five Hiftoria de
gejiis Brttamia
,
ab adventu Bruti uf-
que ad A. C. 1129. libris IX. quam e
Codicc Thomae Rawlmfoni
,
Armigeri
edidit Thom is Hearne . Oxon. 1716. 8.
Vidc Acla Eruditorum 17 17. p. 388.
JElfredus
,
Aljrcdus
,
Aiphrcdus
,
Eal-
fridus
,
Ahredus Magnus
,
/Ethelwo!-
phi
Occidentalium Saxonum Regis qua-
tuor fihorum natu minimus
,
ipfe ab
* Vi 'e Bnlaeum Hiftor. Ac.idem. Parif. Tom. I.
pa^. u. fetjq.
218. Brianum Tvvynum in Apolo-
T I S L I B. I.
25
A. C. 871. pofl tres fratres defuncfos
Rex
,
& An.
895. Conditor Academice
Oxonienfis ,
*
virtute atque eruditione
admirabilis , diem obiit An. yco. Hoc
loco a me non efi prastereundus
,
quia
multa ex Latinis vertit Saxonice Boe~
thium de Confolatione Philofophix , c-
ditum a Chriftophoro Rawlinfon
,
O-
xon. 1698. 4.
Bedx Hiftoriam Eccle-
fiafticam Anglicanam
,
quam vulgavit
Abrahamus Whelocus , Cantabrig. 1644.
fol. atque inedita adhuc Oroftum
,
Gre-
gorii
M.
Paftorale
,
de quibus vide Ca-
veum
,
qui etiam Hijtoriam Rcgum
Wefi-Saxonix
,
ab ^lfrico fcriptam com-
memorat Saxonice & Latine . Plura de
hoc /Elfredo Lelandus cap. 115. qui res
gefias ejus ab Afferio Menevenn" fami-
liari ejus aceurate perfcriptas teftatur .
De Ailerio hoc infra fuo loco .
JElfricus
,
Elfricus
,
five Alfricus
,
Do-
robernicus
,
five Cantuarienfis Archicpif-
copus
,
defunclus An. 1006. male con-
funditur a multis cum JElfrico Grarn-
matico
,
Abbate Malmesburicnfi
,
qui
Archiepifcopus deinde Eboraccnjis
,
cen-
tenario propior obiit An. 105 1. De u-
troque accurate Henricus Warthonus
in difiertatione de duobus Elfricis To-
mo I. Anglirc Sacraj pag. 125.
feqq.
Bene etiam difiinguendos viderat Ufie-
rius de fucccfiione Ecclefiarum pag.
53.
Grammaticunv auctorem habet Gram-
matica Latino-Saxomea
,
quam cum glof-
fario ejusedidit Gvil. Somnerus adjun-
ctam Diclionario fuo Saxonico Liitino-
Anglico . Oxon. t6<g. foi. Pra^ter Ser-
mones quofdam facros Latine fcriptos
,
plurima idem /Eliricus ex Latino ver-
tit Saxonice
,
ut Donati ac Prifciani
nonnulla , & Gregprii Maorii Dialogos,
etiam fuos & aliorum facros Sermo-
n^s , Vitafque SancTorum
,
ut alia ejus
fcripta Saxonico ldiomate elucubrata
minime contemnenda omittam
,
de qui-
bus prster Caveum confulendi lauda-
tus Wartbonus in audtario ad Ufferium
de Scripturis & facris vemaculis pag.
D
377-
gia Antiquitatis Oxon. Thomam Cajum
in Vin-
diciis Anti^uitatis Academias Oxonienf. &c.
i6
BIBL. MEDIJE ET INFIMJE
377-
&11-
& Humfredus Wanlejus in
Catalogo Hiflorico-Critico Librorum
qui exftat veterum feptentrionalium
,
in Tomo fecundo Thefauri Litteratu-
rx feptentrionalis V. C. Georgii Hic-
kefii
.
Ab his duobus iElfricis diverfus JEl-
fricns
,
five Alfricus
,
Croylandia: Mo-
nachus
,
qui circa An. C. 740. Vitam
S. Guthlaci e Latino Felicis Monachi
vertit Saxonicc
,
ut infra in Felice di-
cetur
.
JElius Junius Cordus
,
Capitolino faf-
pe laudatus , Vitas fcripferat Imperatc-
rurn quorundam
,
Clodii Albini alio-
rumque : de quo vide Voffium II.
3.
de Hifloricis Latinis
.
JElius Donatus
,
Grammaticus
,
S.
Hieronymi Prxceptor
,
de quo in Bi-
bliotheca Latina .
JElius Lampridius
,
Hifloriaf Augufbfc
Scriptor
,
de quo in eadem Bibliotheca .
JElius Maurv.s laudatus a Spartiano
in Vita Severi cap. 20.
JElius Sabinus
,
qui citatur a Capi-
tolino in Maximino juniore cap. 6.
JElius Spartianus
,
Hifloria? Auguftae
Scriptor
,
de quo diclum in Bibliothe-
ca Latina .
JElnothus
,
Monachus, Cantici f. Can-
tii Anglorum Metropolitana Urbe c-
ditus
,
f. Cantuarienfis
,
deinde in Da-
c\x
,
five Dania? partibus
,
quatuor quin-
quenniis & bis fere binis annis , ut ip-
fe refert
,
commoratus fcripfit de vita
& paffwne
S. Canuti
,
Danias ab Anno
1080. Resis & An. 1086. Martyris , ad
Resem ab Anno Nicolaum Ca-
nuti fratrem . Hanc vitam notis iHu-
flratam primus vulgavit Haraldus Huit-
feld
,
Hafnia? 1602. 8. Deindc iibris
fuis tribus Hiftoria? Danicje fubjecit
Jo-
hannes Meurfms , addito etiam Anony-
mo veteri de paffione S. Caroli
,
Co-
mitis Flandriae
,
S. Cahuti Dania? Re-
gis F. Sovx 163 1. & Hafhia*
1657. 4.
Exilat prafterea in Ac~Ks Sanftorum 10.
Tulii Tom. III. pag. 127. cjjm notis
Joannis Baptifte Solerii S.
J.
Capite
C*}
Hincmarus Tom. I. Ojerum pag.ij.
XVI. & XXII. hic JElnothus
verfibus
Leoninus in occifores Canuti invehi-
tur
,
quem capite XI. Protomartyrcm
Danorum gentis appellat . Ex iElno-
tho Italice
,
la Vita e Miracoli di S.
Canuto Martire
,
Re della Dania
,
Rom.
1667. 4. per Andream
Angelettum .
JElredus
,
vide Adilredus . Hujus fer-
mo de J
ESU puero duodecenni
locuple-
tior in Bibliotheca Concionatoria Com-
befifiana .
JEmilianus Parthenianus, cujus hiflo-
ricum opus de affecl-atoribus tyrannidis
laudat Vulcatius Gallicanus in vita A-
vidii Cafli cap.
5.
Q_.
JEmilianus Cimber
,
Comes Pala-
tinus
,
cujus Encomiajiica quinque ad
Fridericum Imperatorem & Maximilia-
num I. Tom. II. Scriptorum Germani-
corum Freheri
p. 419. Primum inci-
pit : Aflcridos carmen tenui prxluftmus
orfu .
Paulus JEmilius Veronenfis
, Canoni-
cus Ecclefia; Parifienfis
,
qui An.
1529.
dicm obiit
,
auclor nobilis Hifloriar de
rebus gefcis Francorum ufque ad A.
C. 1488. libris X. quam deinde alii
continuavere . Vide
Jacobum le Long
n.
7459.
& Hendrcichii Pande&as pag.
49.
JEncas ex Notario facri Palatii
(
*
)
Pariftenfts ab Anno
854.
Epifcopus
,
fcripfit circa An. 868. librum acherfy.s
dcccm objecdioncs Grxcorum
(
Photii
)
Capitibus CCX. Edidit Lucas Dache-
rius Tom. VII. Spicilegii , Parifiis 1666.
4.
& Tom. I. editionis novaz in folio
pag. 11?. Prxfatio obvia in Tomis Con-
ciliorum Labbei VIII. pag.476. & Har-
duini V. pag.
314. Coleti Tom. IX. &c.
Inter formatarum veterum Epiflolarum
Canonicarum Exempla XI. qua; vul-
gavit Sirmondus Tom. II. Concil. Gal-
]\x y.665. feq. etiam pag. 670. & apud
Labbeum Tomo VIII. pag. 1898. exflat
initium Epiftolx iEnea? ad Hincmarum Re-
rnenfcm
,
ut ei Bernonem acolytum in pa- .
rochia fua retinere & ordinare liceat . De
Itj.rzx hujus Ordinatione Lupus Ferra-
rien-
L A T I N I T A
ricnfis
Epift. 98.
&.
99.
cujus etiam exflat
ad eum Epiftola 119.
Privilegium ab
JEnea ,
Ecclcfiae Fojfatenf
An. 868. da-
tum ,
edidcrc Sammarthani Tom. I.
Galliae
Chnftiana,' p.
4
C
9-
editionis pri-
roae
.
JEneas
Syhius ,
ab Anno 1450.
(a)
Epifcopus
Scncnfis
,
& mox Cardina-
lis, indc inter Pontifices Romanos cla-
rus fub Pii II. nomine ab Anno 1458.
Aug. 19. ad 1464. 14. Aug. quo diem
obiit fupremum . De illius ingenio &
fcriptis operaj pretium eft adire Joan-
nem Antonium Campanum libro & e-
piftola prima . Eloquentia? pra?cepta &
cxercitationem haufit a Francifco Phi-
lclfo , cujus itidem Epiflola' confulen-
dx XXVI. 1. XXIII. 1. & XXVII.
24. Opera iEneae Sylvii junclim edita
Bafilcae (b)
1
571. fol. diligenter recen-
fcntur ab Hcnrico Warthono in Ap-
pcndice ad Gvil. Cavei Hifloriam Lit-
tcrariam . ldem & de aliis quibufdam
Pii II. lucubrationibus memorat
,
quce
in Openbus illis non leguntur . Ejus
obfervatis pauca hxc habeo
,
qua? ad-
jungam . Hijioria rerum Friderici III.
Imperatoris
,
prarmiflaque ei Aujirix ac
Vicanx defcriptio : cum fpecimine anno-
tationum Joannis Henrici Bcecleri , lu-
cemvidit curantc Joanne Georgio Kul-
pifio
,
Argentorati 1685. fol. fubjun&is
yariis Diplomatibus & Documentis
,
integrifque aliornm Scriptis ad Hiflo-
riam Germanicam facicntibus . Vide
Acta Eruditorum Tom. II. Supplemen-
ti pag.
75.
81. W. E. Tentzelii Dialo-
gos menflruos editos Germanice An.
1694. pag. 100. feqq. Hijlorix Aujlria-
opus impcrfeclum MS. duplex

liypaptt,
non mediocriter inter fe dif-
crepans fervari in Bibliotheca Caffarea
teflatur Lambecius Tom. II. pag.
972.
Ex iifdem Annalibus Auflriacis locum
profcrt pag.
473.
Orationem acherfus
Aujlriales An.
1452.
habitam Mediola-
ni
,
vulgavit Clariflimus Muratorius
Tom. II. Anccdotorum Latinorum pag.
C<p
U^hellus
Tom. III. Italia Sacras pSg.
374.
Ci) Hanc
editionem tanquam emendatiorem
T I S L I B. I.
27
121. 175. Mediolani 1698.
4. Idem
a-
lias decem Orationes
memorat
pag.
185.
earumque argumenta & initia re-
fert . Pentalogum de rebus
Ecchjix
&
Imperii
,
in quo colloquuntur
quinque
,
Fridericus III. nondum
XXVIII.
an-
nos natus , iEneas
,
Cafpar Schlick
Fri-
derici Cancellarius , Sylveftcr
,
oc Ni-
codemus : dedit Bernardus Pez Tomo
IV. Thefauri Anecdotorum Parte III.
pag.
639. 744.
Inter alia pag. 6S0. fua-
det iEneas
,
ut fempcr Conciiium
infiet
aliquod
,
nec unum diffohatur
,
quin aiiud
ad quinqnenmum
,
vcl dccennium indica-
tur . Namque Concilium timentes Ponti-
fices Romani magis cavcbunt
,
&
prxfer-
tim cum Conciiia magna ex parte intra
Germaniam
fieri
oporteat prcptcr liberta-
tem . Novifllme Hijioriam Gothorum ad
Johannem de Carvagial
,
Cardinalcm
Diaconum
,
fcriptam ab iEnea Senenfi
Epifcopo , & in temporibus
Juftiniani
definentem edidit Joannes Carolus Nev-
venus , Francofurti
1730.4. Exftat et-
iam editio Operum JEncae Sylvii cura-
ta Helmfladii , & duobus Voluminibus
in Quarto A.n. 1699. 1700. in lucem
data poft Cafparis Corberi
,
praxlari
Viri & Profeflbris Helmfladienfis
, obi-
tum a D. Joanne Adamo Schmidio
,
qui etiam Prsfationem de
lEneoe vita
fcriptifque
(
c
)
pramiifit . In illa Helm-
fladienfi editione occurrunt : 1.
Cofmo~
graphia
,
2. Hifioria Bohemica
, 3.
in
Antoninum Panormitam de ditlis &
fa-
ftis Alphonfi Sapientis . 4. de Statu
Eu-
ropx fub Friderico III. ufque ad An-
num 1458. ad Antoninum
Cardinalem
Ilerdenfem . 5.
Libri III. de Concilio
Bafdeenfi . & 6. Epitome
Decadum Bion-
di . Ha?c omnia etiam obvia in editio-
ne Opermri iEnea? Baflleenfi
,
prxter
librum de flatu Europa? fub
Friderico
III. quem ediderat
Freherus
Tomo II.
rerum Germanicarum
,
in quo etiam
occurrit ejufdem Oratio rratulatoria
ad
Alpbonfum, Rcgem Sicilix
,
fuper Con-
nubio Fridcrici & Leonorx An.
1458. &
D 2 ai-
fequi fe profitetur Launojus f.
356. Epift. & alibi.
(e) Joumal des Sav. 1708. O&obr. pag.
JS.feq.
28 BIBL. MEDl/E ET INFIMJE
altera pro Coronatione Friderici III. ad
Nicolaum V. cum petitione pro Concilio
generali
y
tertiaque ad eundem Nico-
laum
,
ut Fridericum in Turcos pajjagium
parantem adjuvare velit .
*
Si in addita-
mentis ad hiftoriam litterariam iEneoe
Sylvii longius excurrero quam pro mo-
dulo fcriptionis hujufce
,
veniam pro-
feclo dabunt a:qui lecTores
,
qui norint
mc jam inde ab aliquot annis colle-
tionem orationum
,
atque opellarum
quarundam iEnea: hujus ex editis plu-
ribus collecTionibus , & MSS. codicibus
acceptam meditari . Ex hac igitur
,
quam jam prado paratam fervo
,
ea
excerpam
,
qua? huc conterre judicave-
ro . Pii II. orationes non illas omnes
tantummodo', quarum indicem dedit
Muratorius
,
atque hic a Fabricio in-
dicantur
,
fed & alias plures in meam
colleclionem invexi , additis e meo mar-
te adnotationibus . En illarum catalo-
gum .
i . Coram Patribus Baflienfibus pro c-
ligendo loco futuri Concilii . Laudat Mu-
ratorius
,
fed hucufque latuit manuf-
cripta
j
ego primus eam vulgavi in vo-
lumine IV. Suppl. mei Conciliorum .
2. Oratio in D. Ambrofii celebritate .
Latuit Muratorium
;
cgo dedi in Tom.
V. meorum fupplementorum
.
3.
Oratio ad plebem de Hafpach hu-
cufque inedita
;
fed pluribus nota .
4. Pro rejlituenda Germanorum
'
obe-
dientia Pont. Eugenio IV. ex edito Mar-
tenis Veter. Monum. Tom. VIII.
p.
980.
5.
Ad Mediolanenfes hucufque inedi-
ta , & a Muratorio indicata .
6. Ad Alphonfum de Connubio Fridc-
rici
,
& Eleonorte . Habet Freherus re-
rum Germanicarum Tom. II.
7. Ad Nicolaum V. pro Czfaris coro-
natione . Datur ex MS. cod. Lucenfi
,
& ab ea plurimum difcrepat
,
quam
Freherus ex Vindobonenfi cod. protu-
lit.
8. Ad Nicolaum V. Pontificcm
,
quaz
plus vice fimplici excufa eft . Incipit
:
Moyfes vir Dei
.
9.
Ad Auftriales
;
hcec ipfa e/t ora-
tio
,
quam Muratorius in
Anecdotis
dcdit
;
a me tamen variantes
ex codi-
ce Lucenfi adduntur
.
10. Oratio in
Ratifponenfi conventu
ex
MS. datur.
n. De Conflantinopolitana
clade
pero-
rata in coctu principum
Francfordix
. Ex-
tat inter opera Pii II.
12. In Convcntu
Vicnnenfi
,
& altera
in conventu Novx Civitatis : utraque
ex
MSS.
13. Callifto III. in Pontificcm
af-
fumpto
iEneas nomine Ferdinandi obe-
dientiam
poilicetur
,
qua occafione
ha-
bita efl oratio : Solent pleriquc

& a
me ex edito reprrcfentatur .
14.
De Bohemorum
Compatlatis . Ex
Anecdotis
Muratorii iterum
excudenda
cum variantibus ex
MS. codice .
15.
Pro pacc civibus
fuis reddita .
E-
mendatior editur ex codice
Lucenfi
;
quamquam antea prodivit in
Colleciio-
ne operum Pii II. Bafilienfi anni
1551.
16. Rcfponfw I. Hungaris data .
Ex
MS. Codice .
17. Refponfw II.
Hungaris data . Ex
codem .
18. De
Rofa aurea cx MS. codice .
19. Orationes in Mantuano
Conventu
diEla IV. Quarum tres funt in Collc-
clione Conciliorum Labbeana
;
fed a
me cum MS. Codice collata? funt . Po-
fh-emam ego dedi in Tom. V. Sup-
plem. Conciliorum .
20. Ad Cardinales de noviter promotis
Cardinalibus
. Ex Raynaldo ad
annum
1459.
n. 28. cum
variantibus ex
MS.
Codice .
2
1
. Refponfum datum
Bohemispro
Com-
paBatis
. Edidit Leibnitius
in Codice
juris gcntium
; datur a me ex
MS. Co-
dice .
22. Dc pragmatica
funSione
fublata
.
Ex MS. Codice
;
edita efl tamen
in
catalogo MSS. Bibliotheca?
Univerfita-
tis Taurinenfis
, ex
4
quo variantes
dan-
tur
.
23. De S.Catharina inter SS. adfcrip-
ta
,
cujus fragmentum
dederunt Bol-
lan-
LATINITA
landiani focii in aHs SS. ad vitam S.
Catharinae
. Ego integram dabo ex MS.
24.
Ad caput S. Andrcx allocutio
;
cx
cdito Gobclini cum
variantibus ex MS.
codice .
25.
Orationes II. aa Qjiirites
;
qua-
rum altcram
tantummodo Cardinalis
Papienfis in
fuo commentario dederat
.
26. Refponfum datum Oratori Veneto-
rum
pojiulantium parci Sigifmundo Mala-
tefix
ex edito Gabelini , cum varianti-
bus ex MS. codice .
27.
Refponfum datum Oratoribus Re-
gis
Rcnati Senis . Ha?c cum fequentibus
e MS. codice dantur .
28. Oratoribus Imperatorix Majefiatis
.
Oratoribus Caficllx
Regis .
Oratoribus Regis Hungarix .
Oratoribns Portugallix .
Oratoribus Aragonum
,
& Sicilix
29
MSS.
29.
3-
3
2
:
Regis
33-
34-
35-
36.
Oratoribus Francorum Regis
.
Oratoribus Regis Britannix .
Oratoribus Ducis Burgundix .
Oratoribus D. Archiepifcopi Tre-
virenfis .
37.
Oratoribus Ducis Sabaudix .
Oratoribus Marchionis Montisfer- 38.
rati
.
39-
40.
ventu
4
1
42
43'
Oratoribus Bavarix Ducis
.
Oratoribus Ducis Sabaudix in Con-
Mantuano .
Ad
eofdem in eodem Conventu .
Ad Conventum Mantuanum .
Ad Oratores Impcrialcs in eodem
Conventu .
44.
Ad Oratores Venetos in eodem Con-
ventu .
45.
Ad Oratores Regis
Cafiellx .
46. Ad Albertum Marchionem Bran-
denburgenfem .
Atquc hic demum clauditur cjus O-
peris pars prima . In altera vero habe-
tur opufculum yEneae Sylvii hifioricum
nondum cditum
,
De Dixta Ratifponen-
fi
,
qux fv.it A. D.
1454.
Opus hoc iE-
neasdicavit
Joanni Varadinenfmm prre-
fuli
, & Hungariae Regni Cancellario .
Additur
ingens fragmentum Operis iE-
neae
in
Laurcntium Vallam de Dona-
T I S L I B. I.
tione Confiantini
,
quod pariter e
pnmo producitur .
In meo Conciliorum
Supplemento
Tom. VI. pag.
598. iEnex-
prolixam c-
piflolam de rebus in Concilio
Barfileen-
f\ turbatis ad Patrum
(
De Noceto ar-
bitror
)
fcriptam e MS. Cod. Eiblio-
theca: Cxfareaz Vindo bonenfis e\ -nga-
vi
.
JEnex Sylvii epifiolam de aClis pcr cer-
tos annos in Concilio
Bafilcenfi in Codi-
ce quodam Bibliotheca? Mcllicenfis fer-
vari legimus in Hifloria ejufdem Bi-
bliotheca: pag.
50. vulgata Viennae in
Aufiria paucis ab hinc annis iri
4.
In Bibiiotheca Cjefarea Vindo bonen-
fi na&us fum pariter epiftolam alte-
ram
,
quai licet nomen in titulo nul-
lum prxfert
,
in indice tamen Codict
illi praifixo
,
alterius quidem a toto
Codice
,
fed paulo recentioris manus
,
/Eneai Sylvio adfcribitur . Legi illam
avidus, & exfcripfi ; fed diligentius il-
lam per otium expendens
,
intcllexi
tandem alterius effc ab iEnea autho-
ris . Scripta eft enim e Concilio Bafi-
leenfi
,
quo tempore e vivis fubduclo
Eugenio Pontifice in ejus locum Nico-
laus V. fucceflerat
,
quem addi&us Con-
cilii partibus fcriptor Idolum vocat
;
quamvis fc cogitare ferio ait de defe-
rendis ejufdem Concilii
partibus
,
ut
rebus fuis
,
quibus alioqui
male con-
fultum effet
,
providerct . Quis credat
proficifci haecab iEnea potuiffe
,
qui au-
thor fuerat Germsnis, ut concilio ab;ec>o
Eugenium agnofc:rent
;
& legationis
ea de caufa miffa- caput extiterat
,
ac
demum Eugenio Pontifici
luculenta o-
ratione fuo & Germanorum
nomine
obfequium palam rcftituerat , ac jura-
verat ?
JEnea Sylvii carmen in Chrifti Paf-
fionem prot
J
iit
Vienriaz in Auftria in
4.
an. 1516. una cum aliis aliorum
poema ijus, ahi .|ue facris opufculis .
Ejufaem carmen in S. Auguftinum
Sandtuario Papienfi Jacobi
3. pag.
50.
ejus feptem
ad Petrum de
No-
legitur in
Gualle lib.
Epiflolae
^o BIBL. MEDIJE ET INFIMJE
Noceto, quarum dux tantum ibidem jus Epiflola ad Leonem
Imperatorem
vulgata? funt
,
indicantur in Catalogo pro Concilio Chalcedonenfi Latinc , fed
Bibliotheca? Riccardiana: cum Carmine ex Grceco verfa , exflat in parte ulti-
ad B. Virginem , cujus etiam portio i-
bi legitur
.
JEthicus
,
Cofmographus
,
de quo in
Bibliotheca Latina
.
Afflegcmenfts ,
five Affligenienfs ,
Mo-
ma Ailorum Concilii Chalced. Tom.
IV. Labbei pag.
940. Harduini Tom.
II. pag.
736.
&c.
S. Agatho
,
Epifcopus Romanus ab
Anno C. 679. 29. Maji ad 2. Decembr.
nafterii S. Petri in Brabantia fundatio 681. Cujus Epiftolc III. m Acris Con-
Anno 1083. & Hilloria Tom. X. Spi- cilii fexti Cpol. An. 680. feq. fa?pe e-
cilegii Dacheriani
,
& Tomo II. edi- ditae , & apud Baron. ad An. 680. n. 6.
tionis nova? pag. 769. 776.
29. & An. 682. n. 50. Concilia Roma-
Afftegcmcyftis
Chronographus conti- na fub eodem habita An.
6jg. ck 680.
nuatus per Odonem Camberium ab An- Cantus & Curfus Romanus ab Agatho-
no 11 22. ufque ad Sxculum XVI. ibi- ne mifTus in Britanniam
,
vide Speel-
dem pag. jj6. 779.
manni Goncilia Britannica Tom. I.
Agapetv.s I. Epifcopus Romanus ab pag.
175.
feqq. qui Agathonis Epijiolam
Anno Chrifti
595.
29. April. ad
596.
ad JEthciredum
,
& alios png.
163. aflfert
17. April. & Agapetus II. ab Anno
946.
2. Junii ad
956.
11. Januarii, quorum
nihil exftat pra'ter Epiftoias
,
otlo qui-
dem Agapeti primi , & fecundi Epifio-
las II. in Tomis Conciliorum frpius
editas , de quibus videri poiefl Ludo-
vicus Jacobus a S. Carolo in Bibliothe-
ca Pontificia . Epiftola Agapeti primi
Latine & Anglo-Saxonice . Et de Con-
cilio R.omano ad res fpeclante Britan-
nicas difTerit pag.
157.
feq.*Concilia
Romana duo fub Agathone conveniffe
certrm eft
;
incertum vero
,
ad quod
potiffimum referatur Canon
,
quem e-
go ex MS. Cod. in meo Supplem. Vol.
1. pag. 511. vulgavi . Mandat in eo
ad Anthimum Cpol. fpuria viris doclis Pontifex , ut accufatus a populo pref-
judicatur . Agapeti fecundi Epiftoiam
tertiam ad Gerardum , Lauriacenfis Ec-
clefia? Archiepifcopum
,
edidit Chrifto-
phorus Gevvoldus cum Chronico Rei-
cherfpergenfi
,
Monachii 161 1.
4. &
Lambecius II. pag. <55i.*Agapeti II. E-
piitolas tres ego in meo fnpplemento
ad Concilia Vol. 1. pag. 1123. adjeci
.
Earum primam accepi ex Menkenio
Rer. Germanicar. Tom. 1. pag.
585.
qui illam ex MS. Bremenfi Chronico
byter feorfum ab Epifcopo duobus , vel
tribus teftibus adhibitis corripiatur .
Nifi refipifcat
,
fufpendatur ab officio
.
Aggenus Urbicus inter Agrimenforios
fcriptores
,
de quibus in Bibliotheca
Latina .
Agnellus
,
Epifcopus XXVII. Raven-
natenfi s , tempore Juiliniani Imperato-
ris circa A. C.
553.
De cujus vita
,
prafter Hieronymum Rubeum libro ter-
tio Hiftorix Ravennatenfis
, confulen-
dedit
\
eaque Pontifex juncTionem Ec- dus Agnellus junior
, (
de quo mox
)
clefise Bremenfiscum Hamburgenfi con-
firmat . Altera datur ex Gallia Chri-
iliana Tom. IV. nov. ed. pag. 278. in
qua Ecclefia? Matifconenfi privilegia
juazdam conceduntur . Tertiam deni-
que fuppeditavit Ughellius Ital. Sac.
Tom. VIII. pag. si. nov. edit. eadem-
que in Ecclefiam 1 riventinam
,
& Tre-
mok-nfem intrufi epifcopi quidam ex-
communicantur .
in Pontificali Ravennatenfi
,
Parte II.
pag. 119. feqq. Ejus
Epiftcla ad Arme-
nium Arianis oppofita de ratione Fidei
m Johannis Sichardi antidoto adverfus
hasrefes, Bafileaf
1528. fol. & in Joan-
nis Heroldi hsrefiologia
,
ibidem
1556.
fol. atque inde in Bibliothecis Patrum,
& noviffima Lugdunenfi Tom. VIII.
pag. 666.
Agneilus
,
qui & Andreas
,
Abbas S.
Agapitus
,
Epifcopus Rhodiorum , cu-
Marias ad Blachernas & S. Bartholo-
mad
L A T I N I T A
\wx\ Ravcnna? circa An. C. 842. Scrip-
fw. Librum Pontificalem ,
five Vttas E-
pifcoporum Ravennatium ,
a S. Apollina-
ri ufque ad Petronacium
,
& qui ei
circa An. 8}<5.
fucceffit Gcorgium . Pri-
mus cx Codice
Bibliotheca: Efienfis c-
didit , di ffertationibufque ,
Obfervatio-
nibus & appcndice monumentorum ve-
tcrum illuftravit BenedicTus Bacchinus,
Abbas S. Maria: de Lacroma Ordinis
BcnedicTi Congregationis Cafinenfis
,
Mutina? 1708. 4. & Tomo fecundo
Scriptorum rerum Italicarum eruditif-
fimi Muratorii . Mediolan. 1723. fol.
Confer
Journal des Sav. 17 10. No-
vembr. pag. 563.
Neven Buchcr
-
Saal
Tom. I. pag. 216. AtTa Eruditorum
Anno 1710. pag.
330.
& An. 1724. pag.
49.
&c. Vttam S. Apollinaris exhibent
ctiam AcTa SancTorum Tom. V. Julii
p. 350.
Agnes
AJJiJtas , Virgo
,
foror & dif-
cipula S. Clara?
,
qua? Anno Chrifli
1254.
diem obiit . Ejus Epijlolas ad
candem Claram & Collegium fiicra-
rum Virginum Lucas Waddingus cdi-
dit Tomo I. Annalium Ordinis Mino-
rum . Vide fis etiam Henrici Willoti
Athenas fodalitii Francifcani .
Apnes Blanbekia
,
defuncTa Viennae
Anno 131 5. Ejus Vitam & revelatio-
nes ab Anonymo Ord. Minorum dige-
ftas vulgavit Bernhardus Pez , Vienna?
1731.
8. una cum Pothonis libro de
Miraculis B. Marice Virginis
,
de quo
infra
.
Agnetis Virginis Romanx
,
& fub Li-
cinio Martyris , S. Ambrofio
,
Hiero-
nymo
,
aliifque celebrata: paiTionem ver-
fibus eleciacis defcriptam Cafpar Bar-
thius XXXI. 13.
Adverfar. Francofur-
ti 1624. fol. & Andreas Rivinus Lipfiaz
1637. 12. edidit fub nomine Hildcbcr-
ti
Cenomanenfis , una cum hujus decem
homilns . Sed Alexandri EiTebienfis cf-
fe videtur Chriftiano Daumio in fyl-
labo
Pcetarum Chriftianorum num.
63.
De illa Agncte vide Baronium & A-
cta SancTorum
21. Januarii .
De AcTis Agnctis in Montepoliiiano
,
T I S L I B. I.
31
idem Baronius & AdTa SancTorum 20.
April.
Agobardus
,
Epifcopus ab An. C.816.
Lugdunenfis , defuncTus A.840. De quo
egregio Viro diligenterin Hiftoria Lit-
teraria S. E. Caveus
,
cui jungi pof-
funt Sammarthani Tom. I. Gallia. Sa-
cra? pag. 301. feqq. Carolus le Cointe
Tomo ocTavo Annalium Francorum
,
Theophylus Raynaudus indiculo San-
cTorum Lugdunenfium Tom. VIII. O-
perum pag. 25. feq.
599.
feq. Domini-
cus de Colonia Hiftoria; Litterarix Lug-
dunenf. quam Gallice nuper edidit
,
Tom. II. pag. 93.
AcTa SancTorum
Tom. I. Junii pag.
748.
feq. ubi etiam
difquiritur , num Sancti nomine fit af-
ficiendus
,
qui tam diferte fcilicet ima-
ginum cultum ac venerationem confu-
tavit . Scripta Agobardi felici fortuna
fervata funt a Papyrio Maffond". Cum
cnim Lugduni in vico mercium libros
qua?reret cum Stephano Verdiero
,
&
apud compacTorem librorum verfaren-
tur ejus rei caufa
,
illeque Agobardi
Codicem in membranis perfcriptum ve-
teribus notis
,
dilaniare paratUs effet
,
cultrumque ad eam carnificinarii ma-
nu teneret
,
vitam illi Papyrius rede-
mit , Codicemque poflea iri Regiam Bi-
bliothccarii intulit Papyrii frater Joan-
nes Baptifia Maflohus . Prodiit Ago-
bardus Papyrio Maffono curante Pari-
fiis 1605. 8. & deinde ex meliore edi-
tionc Stephani Baluzii
,
1666. 8. qui
non modo Regium illurii Codicem no-
vo fiudio contulit
,
& non pauca ex
eo cafligavit , fed etiam addidit inedi-
tum antea librum
,
quem Agobardus
Amalarii libris quatuor de Divinis Of-
ficiis oppofuit, & Baluzius expreffit ex
veteri Codice Petri Marna.'fii , Senato-
ris Grationopolitaui
,
collato etiam a-
pographo
,
quod Petrus Francifcus Chi-
fietius cum eo communicavit . Mafic-
nii editio repetita in Bibliothecis Pa-
trum Colonienfibus An. 161 8. Tomo
IX. fed recognira fecundum Indicem
Hifpanicum : tum Parificnfibus 1644.
1654. Ti IX. Editionem vero
Baluzia-
nam
3
z BIBL. MEDIJE ET INFIMM
nam exprimit Lugdunenfis A. 1677. Hatto
,
Oto
,
Epifcopus
Bafileenfis
,
&
Tom. XIV. Singula Agobardi Scripta
,
ab Anno 806. Abbas Augiaz
Crenobii
,
poft Cavei & Dupinii indufiriam re- circa A. C. 820. publicavit
Capitulare
,
cenfere, effet atum" agere .
Tantum capitibus XXV. editum a Dacherio
addo Goldaftum in Monarchia Impe- Tom. VI. Spicilegii pag. 691. & Tom.
rii , ftatim in limine primi Tomi ex- I. editionis novoe pag.
584. Ab eodem
hibere Agobardi Epijiolam de monarchia Ahythone viftones MonaCii
Augienfis
Imperii Francici & divifwne regnorum Wetini Anno 824. defuncli fcriptas
pro-
Italix
,
Gallia
,
Germania inter Ludovici fa
,
ficut hcroico metro a Watachfri-
Pii liberos
y
quce efl etiam apud Fre- do
,
tefiatur Hcrmannus
ContracTns
.
herum & Andream du Chefne
: Tomo Caroli M. teftamento fubcripfit
An.
fecundo autem
,
ejufdem fcriptum : de 811.
comparatione utriujque regni
,
Ecclefiaflici Aidanus Avuinas
, Northtfmbriorum
,
& Politici
,
obvium quoquc in Tomo five Lindisfarnenfis Ecclefrse in Anglia
fecundo Bibliothecce maximce Pontifi- Epifcopus primus
,
a Rege Northum-
cice
,
quam Roma; 1^95.
ad
1699.
Vo- briorum Ofvvaldo conftitutus
,
diem
lum. XXI. in fol. edidit Joannes Tho- obiit An. 651. Hujus Commentarios in
mas de Rocaberti . Verfibus hexamc- Sacram Scripturam
,
& Homilias
,
five
tris fcriptum Epitaphium Caroli M. Concioncs memorat Joanncs Baleus Cen-
defuncli A. C. 814. & Carmen phalae- tur. I. cap. 76. De hoc Aidano Beda
cium de translatis Lugduni reliquiis III. 14.
feqq. Ecclef. Hiftor.
Anglor.
SS. Martyrum Cypriani
,
Sperati & & iri vita Cuthberti &
Martyrolog.
Pantaleoms edidit Andreas Rivinus cum Rom. 31. AugufL
Pfalmis & Hymnis Drepanii Flori & Aigradus
,
Voffio Angradus
,
Mona-
alioirum
,
Lipfiaj
1653.
8. chus in Normannia
Fontanellenfls
,
Be-
Agrippinus
,
Carthaginienfis ante S. nedictinus , fcripfit ad
Hilbertum Ab-
Cyprianum Epifcopus
,
fub quo Con- batem fuum
,
qui An.
700. obiit , Vi-
cilium de rebaptizandis hareticis habi- tam S. Ansberti
, Rothomagenfis Epif-
tum ,
Cypriano eandem fententiam copi . dcfunfti A.. 695, Exflat illa apud
deinde tuenti prafivit , ut ipfe tefiatur Surium & iri AHs Sanclorum
9. Fe-
in Epifiola
73.
ad Jubajanum . Etiam bruarii
,
& in Mabillonii Sceculo fe-
ipfum Agrippinum co de argumento cundo A&orum Ordinis BenedicTini
,
librum unum vel plures edidiffc
,
licct pag. 1048. Scd
interpolatam vel ju-
pridem deperditos
,
ex Augufiini Epi- nioris auc^oris efle hanc vitam eruditi
ftola48. ad Vincentium (
editionis no- judicant
,
quoniam in illa mentio cla-
va? <)
3
.
)
colligit Caveus . Meminere dis, quam Provincia? intulere
Agareni
Agrippini idem Auguflinus II.
7.
de A.
737.
baptifmo contra Donatum
,
Vincentius Aileranus
,
aliis verius Aireranus
,
E-
Lirinenfis in commonitorio cap.
9.
& reranus
,
Scoto Hibernus
cognomento
Facundus lib. X. cap. 3.
Tom. II. O- Sapiens
,
Presbyter & SchoIafHcus feu
perum Sirmondi pag.
725.
De contro- Ludimagifler Schola*
Cluainerardenfis in
verfi 1 illa adeundus Johannes Launojus Hibernia
,
Sceculo VIII. ut videtur
,
]ib. VIII. Epift. 15.
(
poft Columbam
,
Ultanum & Ada-
Agroetius mcdio fceculo quinto Gram-
mnanum
, )
fcripfit
Gefla S. Patricii
,
maticus
,
qui ad Eucherium Lugdunen- & quaz fola a'tatem tulit interpretatio-
fem fcripfit de Orthographia
,
& FI.
nem myflicam progenitorum
Chrifli
,
quas
Capri Orthographiam fupplevit , de il- cum Columbani fcriptis edita a Patri-
lo dixi in Bibliotheca Latina lib. IV. cio Flemmingo Ord. Minor. Lovanii
cap.
7.
1667. & recufa Tom. XII. Bibliothe-
Ahytho^ aliis Haito
,
Heito
,
Haido
,
C3- Patrum edit. Lugdun.
1677. pag.
37.
Ail-
LATINITATIS
L I B. I.
33
Ailmerus ,
five Elmerus ,
Monachus
rum
,
quam ad Pipini Regis inaugura-
Cantuarienfis
Ordinis
BenedicTini , dc-
tionem five in An. C.
752.
deducere
ftmclus
An. 11 30. qucm Pitfeus pag.
voluit
,
fed fubfiitit in fundatione Mo-
201. praeter
Homilias
& Epifiolas ,
lt-
naiierii Floriacenfis circa A. C. 650.
fcientialem
& Sacramcjitalem
vel 660. Ca-tera igitur a libri quarti
ltabrigiz , refert fcripfiffe eontra capite 42.
in quo du Chefnii editio
"1
Miferias,
& Exercitia vitafpi-
definit, & liber quintus ufque ad An-
.-
Rci
s bcneficiorum DEI
,
num 1165. addita a Monacho quodam
dc inquifitione
DEI
,
de abfentia vultus S. Germani Parif. aliifque . Vide Lab-
DEI ,
& de bono vita claufiralis
.
bei diatribam de Aimoino Tom. II. de
edus ,
vide Ealredus .
S. E. pag. 829. Cointii Annales Fran-
Aimarus
de Roffillon
,
Archicpifco-
corum Tom. I. pag. 842. Tom. II. pag.
pus
*
ab A.1275. ad 1285. Lugdunen-
161. Tom. III. pag. 401. Tom. IV.
Jis.
Ejus Ordinatio
,
ut more antiquo
pag. 117.&C. Launojum inquifitione in
Archicpifcopus Lugdunenfis , & Epifco-
chartam immunitatis pag.77. feq.ejuf-
pus Eduenfis , alter alterius Sedem va-
quc inquifitionis affertione pag. 620.
cantem adminiftret ,
cdita a Dacherio
fcqq. qux utraque fcripta recufa To-
Tom. VIII. Spicilegii pag.
259.
& e-
mo Launoji tertio Operum . Nicolai
dit. novae Tom. III. pag. ^84.
Hieronymi Gundlingii Erag-Stucken
_
,
Aimcricus de Peiraco
,
Abbas Moiffia-
XIV. Edita Aimoini Hiftoria a Badio
cenfis
,
qui de
gefiis
Caroli Magni fcrip-
Parif. 15 14.
fol. fub Annonii nomine
,
iit ad Joannem
Ducem Eituricenfem . & refiituta Aimoino
,
recenfitaque a
Ufus eiit Cangius ex Codice Rcgio Pa- Joanne Nicotio
,
Parif. apud Andream
rif.
1344.
Wechelum 1567. 8. deinde a Jacobo
Aimericus Picaudus
,
five Picardus
,
Breulio ibid. 1603. fol. & in Joannis
cujus rhythmum
,
fivc verfus rhythmi-
a Bofco Bibliotheca Fioriacenfi
,
Lug-
co; de S. Jacobo Apoflolo legit idem
duni
1^05.
8. nec non in Scriptoribus
Cangius in Bibliotheca Sancli Germa-
Francicis Marquardi Freheri
,
Hanov.
ni de Pratis Cod. 608.
1 613.
fol. denique in Tomo tertio An-
Aimo ,
vide Haymo .
drex du Chefne
,
Parif. 1641. fol. ubi
Ahnoinus, five Haimo
,
patria Petri-
etiam Poema de prima fundatione Cccno-
corius Aquitanus
,
a librariis modo in
bii Floriacenfis
,
verfibus hexametris
,
Aumonium ,
modo in Aimoninm
,
Amo-
itcmque alterum de translatione reli-
nium ,
vcl Annonium
,
transformatus
,
quiarum S. Beneditli in Galliam
,
quod
Monachus ab An. C. 970. Ccenobii Flo-
obvium quoque in Mabillonii Aclis
tcenfts ,
fxve S. Bcncdicli
( de Fleury
)
Sanftorum Ordinis Benedicli Sec. II.
ad Ligerim. Hic An. C. 1005. Vitam
pag.
359.
Sermo in
fefiivitatibus S. Be-
& Miracula Abbatis fui Abbonis
f
nedicli cum verfibus Mauri , Paulique
,
(
quem
priorc anno Wafcones interfe-
Cafmenfium Monachorum
,
Smaragdi
cerant )
confignavit ad Hcrvxum , fi-
Abbatis, Aldclmi Epifcopi
,
aliorum-
vc Heriveum Clericum Thefaurarium
que
,
in laudati Joannis a Bofco Bi-
S. Martini . Vita exftat in Joannis de
bliotheca Floriacenfi pag. 270. in qua
Bofco Bibliotheca Floriacenfi
, Lugduni
etiam pag.
yy. Hifioria Miracuiorum S.
1605. 8. pag. 299.
in Pithcei XII. Scrip-
Bcnedicli
,
libris II. ad Gauzlinum
,
*
toribus pag. 428. & Tom. VIII. Ac^ro-
five Gauslenum Abbatcm
,
poftca Bitu-
rum Bencdiclin. pag. 682. Eidem Ab-
ricenfem Archiepifcopum
,
quos habent
boni dicavit libros IV. Hifiorix Franco-
quoque Bollandus ad 21. Martii pag.
E 324.
325-
Sammarthan. Tot. I. Gallis Chriftianae pag.
fupereft
t
Ex miraculorum
libro unicum modo caput
churn
.
Trithemius cap. 305. ad Renaldum Mona*
34
BIBL. MEDIJE ET I NF I M7E
324.
& Mabillonius Sa:c. Benediclin. Ainvvicus
,
vide Eynvvicus
.
IV. Parte II. pag. 366. Vide fupra in
Ajo Croilandenfis
,
in Anglia
, Mo-
Adrovaldo . Sigebertus Gemblacenfis c. nachus Ord. Benediclini An. C.
974.
101. Aimoini Hiitoriam Francorum obiit , fcripfitque
Ingulpho Abbate ab
memorans
,
fcribit fitum etiam Galiia- Anno 1076. ejufdem
Monafterii
,
&
rum diflinxijfe
*
Dedit & a&a transla- Pitfeo pag. 821. te/te Chronicon de re-
tionis S. Savini Martyris ex templo jam bus memorandis
Monaflerii Croilandenfis
,
diruto , & deferto ad Abbatiam
,
qua? & dc
flatutis Turketuli Abbatis . Illud
nunc S. Savini dicitur in Piftavienfi Chronicon ab Anno 664. ad
974. In-
ditione . Acta lfta legas apud Martene gulphus , de quo infra
,
tot^m fuo Chro-
Vet. Monum. Tom. VI. pag. 8od. nico inferuit
,
quod inter Scriptores re-
Aimoinus
,
iive Aymoinus
,
Notarius rum Anglicarum poft H. Savilim
,
Lon-
& Monachus S. Germani de Pratis in
dini
1596. fol. longe integrius edidit
fuburbio Parifienfi
,
qui fubfcripfit di- Thomas Galeus , Oxoniae 1684. fol.
plomati dato A. C. 872. regni Caroli Aithonus
,
Dominus Cuychi
, aliis
(
Calvi
)
32. Ejus libri II. ad Berno- Aythonus
,
Haithonus, Aytonus
,
Arme-
nem Abbatem
,
de inventionc & trans- nius
, Regi Armenio Aythoni
,
qui poft
latione corporis B. Vincentii Levitce & XLV. annorum regnum
Monachus
,
Martyris
,
ex Valentia Hifpaniaz An. Macarii adfcito nomine A. C. 1270.
864. ad Monaflerium Cafrrum Dice- diem obierat
,
junclus fanguine
,
ex
ccfis Albingenfis in Gallia
,
verfibus Regulo ipfe Monachus non Dominica-
fcripti hcxametris una cum Epiflcla ad nus
,
fed Prafinonftratenfis
*
ipfe qui-
Theotgcrum Monachum & Carminc ver-
dem Latine non u;ripfit
,
non fuit ta-
fuum LX. heroicorum de eadem trans-
men hoc loco a me prartereundus
,
quia
latione exftant
,
cum Breuiii Aimoino
fub ejusnomine
Latine fertur liberno-
Hiftoria? Francica? fcriptore
,
Parifiis
tiffimus nec indignus leflu
Hiflorix
0-
1603. fol. in Bofcii Bibliotheca Floria- rientalis atque dc Tartaris
,
quem pofl
cenfi
,
Lugduni 1605. 8. & in A#is A. 1305.
llle fcilicet
,
juffu Clementis
SancTorum Januarii Tom. II. pag.
405.
Papae quinti , Gallice Pictavii diclavit
nec non in Mabillonii Aclis SancTorum
Nicolao Falconi
* *
PicTavienfi
,
qui ex
Ord. S. BenedicTi Sec. IV. Part. I. pag.
Gallico Latine fe eum teilatur tranilu-
652. Liber de S. Gcrmani
, Epifcopi
liffe An. 1307. Prster alia liber ille
Farifienfis ,
Miraculis ab An. 846. ad
comparatus eil ad fuadendum paffa-
874.
fcriptus An. 892. in Jacobi Mo-
gium in terram fancTam cap.
49. &.
fandri Appendice ad Surium
25. Julii
,
55-
ita tamen ut totum Confilium
in AcTis SancTorum 6. Maji pag. 801. fuum correcTioni Papa? fubjiciat cap.
& in Mabilicnii A<?ns SancTorum Ord. 57. 58. Prodiit primum Menardo Mol-
BenedicTi Sax:. III. Part. II. pag. 104.
thero curante Haganox
1529. 4. tum
De translatione SS. Martyrum Georgii
Baflea?
1532. 1555.
fol. inter Scripto-
Mcnachi
,
Aurelii & Natalix lib'er
,"&
res Novi Orbis : deinde in locis qui-
libri II. de eorum miraculis
,
apud eun-
bufdam emendatior
,
a Reinero Rei-
dem Mabillonium Sxc. IV. Tom. II.
neccio Helmflad.
1585.
cum Paulo Ve-
pag.45. Sunt etiam
,
qui huic Aimoi-
neto
4. tum Berolini 1671. 4. cuni
no tribuunt libros miraculorum B.
Paulo Veneto & aliis, editore Andrea
Mauri
,
& Hifloriam inventionis cor-
Muilero , Greiffenhagio
,
qui Bafileen-
porum Placidi Abbatis & Sociorum e-
fem editionem fecutus
,
emendaticnes
jus
.
Reineccii ad calcem Voluminis anne-
Ainardus
,
Agenardus
,
infra Eginhar-
tavit . Belgice etiam prodiit Amitelo-
dus .
s
dami 1664. 4.
J.
H. Glazemachero in-
ter-
*
Haitonus ipfe cap.
4$,
* *
Male Salconi in Andreae Mulleri editione
.
L A T I N I T A
tcrprctc
,
ut Italicain An. 1555.
Gal-
licamquein Pctri van der Aa collecLio-
nc : kccucil dcs voyagcs curieux
,
a
Lcide
1729. 4.
Tomo II. & Anglicam
plus femel cxcufam pra?tcream .
Bi
Alamainy
,
*
Doflor in
Dccrctis , Caroli VI. Galliarum Regis
Capellanus, & ab Anno
1371.
Epifco-
pus Condomenfis . Scripfit Traclatum
tiuplicem de Schifinate tempore Cle-
mentis VII. Anti-Papa;
,
cujus clciHo-
nem improbavit . De his
,
qua: MSS.
in variis Bibliothccis feruntur
,
vide
Bulvum in Hiflor. Acad. Parif. ad An-
num 1392. & Oudinum Tomo III.
P
. 1176.
Alanus Albretus
,
Anglus
,
OrJ. Be-
nedicL cx Monacho Cantuarienfi Ab-
bas Deoberbericnfis , five Theocicuriae
,
hodic Teukesburienfis
,
qui An. C. 1201.
dicm obiit . Ex libro illius de Vita &
Exilio Thomx Becket
,
Archiepifcopi
Cantuaricnfis
,
An. 1170. interfecli
,
ple-
raquc infcrtaa Stephano Laugtono qua-
tuor libris
,
fivc quadrilogo de Thom:e
Vita, qui ejus legitur pramiiffus Epi-
ftolisa Chriftiano Lupo , Bruxell. 1682.
4.
quemquc fcriptor profitetur fe col-
Icgillc cx quatuor Aucloribus
,
Johanne
Severiano Sarisberienfi
,
*
*
Magiftro
ibertode Bofaham, Wilhelmo Can-
tuarienii, & hoc Alano
,
cujus Sermv-
quoque & Epiftolas Pitfcus comme-
morat
. Baleus III.46. ctiam Acla Cla-
lonenjia, fivc, ut Lclandus cap. 191.
de rebus
gefiis
in Clarodunenfi Concilio
ac pojica
,
nec non Problemata
Sophifii-
Alanus Beuclif
,
five Belloclivus iti-
dem Anglus
,
Parifiis Letor publicus
circa An. 1230. a Mattharo Parifio in-
ter eruditifTimos celcbratus fua> artatis
,
Johanni Lelando cap.
255. Sacra; Scrip-
tur.e lucidus Interpres
.
Alanus dt Tnfulis
,
five ex Civitate
Infulana
,
Gallo-Flandriae metropoli
,
Doclor
Parificnfis , inde Monachus Cla-
rsvallis
& cx Abbate
Riptxtorenfi (
la
* Ita Sammanhani
Tom. II. pag. yji. rectius,
quam alii Alamandi
.
T I S L I B. I.
35
Rivour
)
Ord. Ciftercienf. in Dicecefi
Trecenfi
,
ab A. 11 51. poft Hugonem
Epifcopus Autiffiodorenfis
,
denique ab
Anno 1167. iterum Monachus Clara?-
vallenfis , defimctus An. 1202. aetat.
93.
Ita enim de hoc fcriptore fentire mi-
hi placet
,
perfuafo argumentis Clarif-
funi Oudini m difTertatione de unico
Alano Tom. II. pag. 1388. feqq. ut nec
iis accedam
,
qui duos Alanos de Infu-
lis faciunt
,
cum Bularo Hiftor. Acad.
Parif. Tom. II. pag.
432.
feq. Tom.
III. pag. 19. Lud. Jacobo a S. Carolo
de Scriptoribus Cabilonenfibus pag.
144.
nixi mala fide commentitii epitaphii
,
quo Alanus ille
,
junior fcilicet
,
dici-
tur An. 1294. obiiffe : quod confutat
etiam
Jacobus Quetif Tomo I. Biblio-
theca: Scriptorum Dominicanorum pag.
194.
neque illis, qui cum Sammartha-
nis T. II. Gallite Chriftianae p.
280.
contendunt , obiifTe A. 1 182. neque cum
iis fentiam
,
qui Siculum faciunt , aut
diftinguunt vel Hifpanum
,
vel Ger-
manum etiam
,
five Teutonicum , nifi
Fiandriam Germattize accenfere velis
,
Vide Leyferum de Poetis medii aevi
pag. ioi2.feq. Scripta hujus Viri
,
qui
in titulo Operuni Alanus Magnus dici-
tur , & propter variam fcientiam
,
co-
gnomen Do&toris Univerfalis meruit
,
edita hax exftant : 1. Commentarius in
Cantica Canticorum ad iaudem beata?
Virginis , editus primum Parifiis
1540.
8. 2. Summa dc arte prxdicatoria .
3.
Sermoncs XII. de variis argumentis
.
4.
Lilnr fententiarum & didorum me-
morabilium .
5.
Libcr de fex
alis Chcru-
bim
,
qui minus integer legebatur in-
tcr Bonaventurx Opera . 6. Pcenitentia-
le
,
five Con-ecior .
7.
Summa quadri-
partita de Fide Catholica
(
fcripta poil
Concihum Lateranenfe III. habitum
An. 1179. ) libris IV. contra Albigen-
fes ,
Waldcnfes
,
Judxos & Paganos
,
feu
Mahometanos
,
ad Wilhclmum
,
Montis
Peffulani Principem : ex quibus Libri
duo priores a Jpanne MafTono Parif.
E 2
i<5i2.
**
In editione Qnadrilogi Parif. I495> 4-
J-
hanne Catnoten
j
,
Uciib. de liofcham .
r^t 9 *
BIBL
-
ME
^IM
ET
INFIM2E
de Vifd.
iVToZ
i0
e^t
"^
,
Ultim
l
d0d
f
C
^
ich0
^vitur
. E-
poneriores
ab
eodem
Z calcem Btbl fedfr
h<
r
^"^ad
MS
' Helm-
Ciflercienfis,
Colon.
i^.T^
411
S^^^t^l-^^
&q. 8.
D^W^
^4
pa,.4M.
occurn :in
audati
Leyfen
hitforia
Poe-
carmine
, (4
COntra
Sodom
aSen
fZ ! t
*
V
V
P
-
g *
^,
4'
fe
*
9- AnH-Ciaudianus,
(b) five
Encvclo" ,k / l T
^
pta
Alani
(
ex
p-
P*dia verfibus
Hexametr
difliX
in
<
J
uobu
^
P^onbus
^bris
fumms
fbros IX.certanfque
mgenio
tClau-
C^EEbT
^A^
^*
diani
poematibus,
quod
plerumque
fi- ^ fnl 7
Vlfcl
V
An
twerp.
ne
autforis
nomine
, fopius
prodUt
Ba- \Pv? r

P
r
^
terea
,
ha
^ntur
etiam
filae,
poftprimameditiLm^An
i
5
75.
r^aH s Ab^T^
'
^
Pk
f
rimn CIa
"
&
Antvverpis
1611. 1611
Venetii 1 a vT
fcnpta
ab
AIail

E
~
camationc,
qui
incipit :
Exceniiam a
"L r

,
pofl
anti
qiff-
editiones
de
fragthtate
humanx
NattL
] cuiusi-
I7
'
I0 ?!f

Bernardl
*" Panf.
mtium
:
<W>7tW/
Cratfnr*
^ five fewem
1'bri ll'nl^\?
mme
?
tari
">
hber ac
ptBura
.
Ambo
primum in cJ\
'
"P"
01
"bri
explanationum
m >i-
lo-Flanoria
joannis
BuS
facra & TcITa
P
$
heUcs
^"
0**,
profana
Iib.
I. cap.
7
.
Duad
idzTfol
L S
Mo

emute
" Latinocarmi-
APhaboPhxbclumencapit:
a
fapientc
IT tv\^
<**'
*
7
'
&
BaIeum
*'
Prodnfr"
^
*"
*
7
~ 2^'~
^W
^itfa f"^
& Cdonf?
I52o.
5
4
. ctm^Z
:
m
8^m VoI^T&^
^
no
Matthxi
Bonihominis
,
inter
audto-
atque
alib
ctiam verA r
^*1
>
Senftlebli
3
,
tfn^.^g^
jn^d.
r
S^
fi
^
be
^
|&

S^-
T
^t^V
?f
plura
a
aofhcho
,
^
decafficho
, & / bliothe"
CiSc.
5
pJ
g
.
^q?
&"
ot
di-
U
quod
adfcripto
fpeciminrs
in vicem
Iibro nr^^
mtegro
o(tendit/
Ad fUas J n ^
^An^
"cff
mmi notas
provocat
Rittershofius
ad
Gunther":
Li-
gurmum
VII.
543
.
p
.
H5
.
^
uoniam
vero
"
7^
ombufdam.ut
J ipfienfi
ap^d
Fellerum
pag.
l!
Sntia Tot "tT
.^^n.nenda
fortafTe
Barthii
lentenna
Tom.
I[. ln Stat>i 2. Thebaid.
7
,
4
.
p
619.
efie
Anu.Ciaudkmi
titulum
datum afa aM-
n'in
qJ
reVu
,
i
P
S
tat
Pl' Providenc
-
>
<P*m dS2L
SidSu
orura in
Rufinum
facere
videbat ^
CO
Metra
IX. ex
tnbus
HelmfiadienfiBus
Co-
dicbus longe
emendatiora
exhibet
B. Polycarpus
Leyferus
m
H.ftona
Poetarum
mcdii Ji *
1045. eq.qui
& ex
apibus
Urbanis
pag I79 aI
at,u m notat
commentario
voluiffe
fcriptum
illud
illuftrare.
Vide
& Tolvenpi-nirr, ^a t
-
Nyderi
pag. 2 /.
Colveneuum
^
form.canum
(O
De
hocAlani
poemate
dillgerrter
idem
Lev-
SmJK
10J6
-
feq
-
q
- qui & pa "-
loir
-
ine^os
* i ^ ;
c
mmentar,os
memorat
Adamide
BafTeya
&
RadtdpbtdeLongo
Campo
: dequo
Baleus
XII.
Jj.
notatque
editionem
Vifchianam
multis
Iocis
meliorera
dan
poffe ex
Ccdice
Helmftadignfi',
L AT I N I T A
dino
Tom. II. pag. 1405.
feq. mome-
rantur : Commentarii in Mnyjis quinque
libros
,
in Prophctas
,
Evangelium
,
Apo-
flolum
& Apocalypfm . Oculus Sacrx
Scriptura . Oculus
moralis
,
carmmc .
Panitentiale
,
qui Corretlor dicitur , feu
Medicus animarum
,
ab edito diverfus
,
vide Oudinum
pag. 1407. fcq. De tri-
plici Mimdo
,
carmine . Incipit : Expu-
qnant hyemem vcrnali &c. Libn quatuor
de
Pamtentia ad Henricum Bituricen-
fcm
Archiepifcopum . Summa quot mo-
dis ad
Hermengaldum Abbatem S. JE-
gidii, five de xquivocis myfticis ,
de di-
vcrfis vocabulorum Scriptura? fignifica-
tionibus , fecundum ordinem Alphaoe-
ti . DoBrinale altum de maximis feu a-
xiomatibus Theologix , five de dotlrina
liber . Summa de conflitlu vitiorum &
a .
(
Videndum fitne fcriptum
hoc titulo, quod Ambrofio Autperto
tribuunt Benediclini Tom. VI. Augu-
ftini edit. Amftelod. pag.
699. )
Gno-
marum
libri IX. quos habuit Barthius
6c fpeciminis loco , inde Othonis , ncS-
cio cujus fententias edidit XXXI.
9.
Adverfanorum . Quodlibeta . Sermones
plurcs ik. Epi/hlx
. Libros quatuor fu-
per Sententias Trithemius primo loco
nominat, fed Oudinus putat , eum fal-
li
,
& fummam quadripartitam , fupra
n. 7.
recenntam pro illis accepiffe .
*
Hujus fcriptoris effe cenfco duo haec
opufcula
,
qua? in codice foculi circiter
XII.
membranaceo in Bibliotheca Tri-
vifanea contineri tcftatur vir in erudi-
tione literaria princeps Apoftolus Ze-
no in
cpiflola de opere Bernardi Tri-
vifani . Sunt vero : Tra&atus
Magiflri
Alani contra bareticos . Incipit : Quo-
niam temporibus iftis Manichxorum hxre-
fls
pulluiat . Ex hoc cxordio plane con-
#at opus hoc effe diverfum ab eo
,
quod haud diffimili in
argumcnto fcrip-
fit Alanus contra Albigenjes , & Valden-
fes . Opus aliud comprehenfum
in co-
dice Trevifaneo eit epiflola eiufdem,
quod mm
efl
celebrandum bis in die . In-
cipit: Venerabili Amico P.
Magifter A-
tanus falutem .
T I S L I B. I.
p
Allucinatus eft Fabricius , cum inter
opera Alani a Vifchio collc&a omifit
dkla alia M. Alani de Infulis, qux com~
muniter mirabilia nuncupantur . Putavit
fortaffc unum idemque effe opus cum
libro Sententiarum
,
ac diciorum memoraf
bilium . Revera tamen duo funt ope-
ra , & tamquam duo diftin&a in codi-
ce Monafterii Dunenfis naclus eft
,
&
vulgavit Vifchius .
Alanus Linenfis Nordovolgius Anglus
Carmelita
,
Theologiam Granta.* Gir-
viorum circa A. 1420. profefTus
,
li-
brum compofuit
,
de quadruplici fenfu
Sacrx Scripturx . Memini me etiam
,
in-
quit Joannes Lelandus cap. 370.
Gran-
tx aliquando
vidijfe iEquatorium Joan-
nis de Linneriis
,
quod nonien a Lincnji
non multum difjert ,
opus cruditis dignum
auribus . Idem cap. 524.
ejus Elucida-
tiones Ariftotelts
,
Concioncs
,
& iu o-
mnes fere veteres Theologos
,
Indiccs
commemorat . Theologos illos de no-
mine appellat Baleus VII.
54.
ait enim
Alanum indices adornaffe in Antiqui-
tates Jofephi
,
Hieronymum in Jofue
,
Quxfiiones & Dialogum Auniftini
,
Ba-
filii Homilias
,
Gregorii M. Moralia
T
Homilias , & in Ezechielem : in Ber-
nardi tria Opufcula & fuper Miffusefi
r
& fuper Cantica : in Homilias Alcui-
ni
,
Petrum dc Aurora
,
five Auroram
Petri de Riga : in Gerardum Laodicen-
fem
, in Officiarium Joannis Beleth
,
re-
velationes & prophetias Brigittx
,
Hu-
gonem de S. ViBore
,
Petrum Blcfenfem
7
Richardum fuper Thrcnos, Pfalmos , &
de fomno Nabuchodonoforis & de XII.
Patriarchis. In fermones Gilberti
,
in
difHncliones Pariflcnfis & fermones e-
jufdcm : in Cantica Neckam
,
in mira-
cula Marioe , in Mariale majus & mi-
nus , in Thomam Aquinatem de per-
fecKone
,
in Sententias ejufdem & Sco-
ti & Bacanthorpii : in JEgiJium de re-
gimine Principum : iu Compendium
Theologia;
,
in fermones Lofani ,
in
Chronicon Rcge>-i Hoveden
,
in Carme-
litarum gefta
f
Riboti : in redu^orium
Bibliorum
,
in Stimulum amoris
,
m
Thre-
tu
58
r ,,
BIBL
-
MEDIJE ET
INFIMJE
Threnos Lathocry
,
'
m Corham
fupcr demque
Diaconus
Cardinalis
,
qui
A
Matthamm
& Lucam : in
Quadragefi-
C. ioi
obiit
nonagenarius
.
Scripiit
^e
Voraginis
in
Coftafy ^fuper
A- pro
S^VTX^hSS
pocalypfin
,
m Sermones
antiquorum
VII.
nec non
vitam
<:
^Krt rl
propnofque
:
m conmclum
vitiorum
,
paffioncm
S. Modefli
, U
Sdi
'
** iimunam
Lombardicam
,
m pro- librum
de corpore
Domini SS Parrnrr,'
^.^W.Lk. Baleus in- tcftimoniis
roboratum
adv'erfus
B re"
^V/
m
i
U)
l
5
^5
Pta r'f
f
rt
,
MoraVia

arium

E
P
iftolas ad
Petrum
Oftien-
JLlanus
Abbas S. Marix
,
cujus Ho- profa
, tum
verfu
,
five
rhythmo
,
qu^
mdtanum
MS memorat
.
Bernardus
Pe- a Petro
Diacono
de
Viris
SrnoS
zius Tomo III.
Anecdotorum
Parte Cafmenfibus
cap.
XXI.
recenfentur
K-
^/
Pag
*
/d r
*2
m S
'
Dm'm\c'i
edidit
Bollandus
in
A-
Alanusde
Rupe,
five i^/^,
Ar- ftis
Sandlorum
22.
Tanuar
moricus
Gallus
,
Ord.
Dominicani
, de- J\
^mYw
mter
primos
Ordinis Ci-
funclus in
Conventu
Tuo
Zvvollenfi
jW^ fundatores
"
quem
p
a
C-
An
C.
1474.
tefle
Tnthemio
cap.
850. ftercii
conftitutiones
ab
Apoftol a fele
de S. E.
commendator
(
poft Petrum approbatas
A. C. 1101.
publicaffe &
Eremitam
&
Dommicum
Ordinis
Pne- A.
1109.
defunclum
, notat
Ca olus de
dicatorum
Conditorem
)
praxipuus Ro- Vifchm
Bibliotheca
ScriptoVum
Cifter-
fant
,
de quo piura dixi in
Indiculo cienfium
,
pa?.
17
C^ET num XYTW
iUm
A
ad A
^
*te.Cfrnkfr
Monachus
,
de
C I4
7|;
7
"um
'
XXIL fec
l-
A
-
H7<*-
quo
Ludovicus
Tacobus a S. Carolo in
num.
XVII. An.
1478. num.
XIII. & Scriptoribus
Cabilonenfibus
p %6
An. I47o.
num.
XXVII
Scripta
;un- Vide mfra
Albericus
trium
fonhum Mo-
chm edita fub titulo
Alani
redivivi
,
riachus
.
Fnburgi i6i
9 . 4.
Coloniac
1624. 8. & Alberici
Londonienfs
Metheoloia f *
fst\
^m^W"'??'
?"?>'-
>
MS
-
*
Bibliotheca
Hohen-
1665
8
De ilhs
&
de alns
meditis dorfiana
,
qux acceffit
Thfauro
Libra-
non habeo
,
quar aadam
Jacobi Quetif
rio
Auguftiffimi
Imperatoris
Vide &
induftria,-,
cujus
confulenda
Bibliothe- infra
y
Albridus
perat0m
'
Vlde ^
ta
D
T^
ni
^
n
TT
Um T
o
m> T
;
P'
8
5' ^ericusdc
Rofate,^Rox\at\,Ber-
D
A
'

Cia
p
'
Domimcam
Volumma
,
fcnpfit
commentarios
m librum fex-
Alani de Rupe Pfalteno
Chrifti
& B.
tum
Decretalium
, DiKonarium
Juris
Maria- illuftrando
& commendando
de- Civilis &
Canonici
, aliaque
qux a-
ftmata
,
unum
MayriCK
editum id8
9
.
pud
Trithemium
cap. 608. &
Joan-
fol.
:
akerum ibid.
1700. fol. nem
Gottfridum
Olearium
referun-
Albencus
Aqucnfis
.
infra.,
Aibertus
.
tur .
Alius
Albricus
de Rofate
de
Alberkus
Bergomcnfis
,
infra
Alberi-
cus de
Rofatc .
Albericus
Monachus
,
qui decem
an-
norum puer
Cafinenfe
..Ccenobium
in-
greffus eii circa
Annum
Chrifti 11 20.
quo mtra
m
Albricus
Londinenfis
Qiujhones
fiatutorum
impreflir
Comi a-
pud
Magiflrum
Baldaffarem
de Foffa-
to an.
1477. die
15. Februarii . Di-
chonanmn
juris
civilis
,
& canonici
u;us Iibrum
de yifione
fua
memorat compilatum
ex
primo , & fecundo Di-
Joannes
_
Baptifia
Marus
notis ad Pe
trum
Diaconum
p. 180.
edit.a me cu-
ratce
.
Albericw
,
Monachus
Cafmcnf.s
,
i-
*
Henricum de Coftefey
.
crionario
,
qux feparatim fcripferat
,
impreffum
rait antiquifTimis typis abf-
cpK
loco
,
& anno . Idem Diftiona-
rium de vorborum
,,
0'
ner#?w
fgmfica-
t\o-
LATINITA
:: imprcffum Bononia? an. 148 1. in
fol.
Alberici
,
M bus
monaflerii trium
fmtium ,
Ord.
Ciitercienfis , in dicecefi
Catalunenfi
,
quod conditum eft circa
An. C.
11 17.
Albericus ipfe clarus cir-
An.
1241. in quo Chronicon ejus de-
finit,
incipiens
ab Orbe condito
,
edi-
tumque
ab illuftri Leibnitio Toin. II.
:l'ionum
hifloricarum
,
Lipfix 1698.
4.
In hoc Chronico
,
pr&ter Sigeber-
tum
& Anfelmum Gcmblacenfes , Hu-
I
onem
de S. VicTorc
,
Turpinum
,
Ot-
tonem
Frifin ;enfem
,
Guidonem de Ba-
fochis, Helinandum , Guilelmum Mal-
mesburienfem ,
Luitbrandum
,
& Bal-
dricum,
citatur pag.
341.
& aliis plu-
ribus
locis ab Ar.no no^.ad 1229. et-
iam Albericus . Confer
,
qua: notavit
Jacobus
le Long in Bibliotheca Hiflori-
corum Galliae num.
7103. pag.
355.
fcq.
Diligentem in cclipfibus annotandis ob-
fervavit Chifietius de Anaftafi Childc-
rici pag. 25.
Vide etiam Muratorium
Tomo V.
Scriptorum Italice pag.
137.
Labbeus in Catalogo MSS. pag. 13. mo-
net hoc Alberiei Chronicon utile per-
quam efle digerendis nobilium Gallias
ac Germanix familiarum gencalogicis
tabulis . Carolus de Vifch in Biblio-
T eca Ordinis Ciftercienfis teilatur Al-
berici bujus poeticam MStam cxtare a-
ti nicanos Colonia: , adponitque
hoc ii mitmm : Mv.lta viri vctercs .
Aiuericus Vejerus
,
ex Comitum Oxo-
nienfium familia
,
circa An. C. 1250.
in Bonaclea villa Trenovantum tribus
a fano Ofithae milliaribus diffita fcripfit
libcllum de qenere
,
vita & cccnobio D.
Ofita
,
qnem mulris laudibus effert
Joan-
Lelandus cap.
247.
ex coque ait
,
fe didiciffe bonam partem antiquitatis
Oilrofaxonici littoris , ac etiam Bocca-
niae
,
qua vallis /Eilleburiana fu bfidet
.
Albcrius
,
qui Petri Neapolitani Ar-
chi-Epifcopi
jufTu circa An.
C. 1230.
fcripfit
vitam S. Afpreni
,
five Afprcna-
tts
, pr mi
, ut ajunt Neapolitani , tem-
pori!
us Apoiiolicis Epifcopi
, cditam
ab
U^hcllo
Tomo VI. Italia: facrx pag.
T I S L I B. I.
39
19.
editionis
novae Veuct.
1717. fol.
Albcrtanus
,
Cauffidicus
Brixienfis ,
Friderico ./Enobarbo
Brixiam
An.
C.
1162. obfidentc
fcripfit Iibrum
de do-
tlri/ia dicendi & tacendi
,
deque
virtuti-
bus diligendis & vitiis
fugiendis . Pro-
diit Daventria*
1490.4. & Lipfia?
1491.
4.
Meminit & libri a fe compofiti de
amore & diletlione DEI
aliarumque re-
rum
,
deque forma vita .
*
Librum
de a-
more
,
& dileclione Dei & proximi
fcri-
bebat Albertanus anno
1238. cum car-
cere detineretur Crcmonaz a Friderico
II. Impcratore Brixiam tunc obfiden-
te . Ita legitur in adnotatione
MS. ad-
jecla Codici Taurinenfi
,
in quo opus
illud Albertani
legitur . In alio Tau-
rinenfi Codice
762. fcrvatur ejus liber
confolationis & confilii
,
quem
fcribebat,
ut ibi legitur, an. 124.6.
menfibus AprU
lis
,
& Maji
. Nevizanus in Sylva Nup-
tiali lib.
3.
pag.
92. edit.
Lugdun. an-
ni 1526. provocat ad Albertanum
de
uxorc diligcnda
;
fed hic cil
titulus ca^
pitis XXIII. libri De Amore Dei &
Proximi .
Muratorius Antiq.
Med. IEv. Tom.
III. pag.
919. in codicibus
Ambrofia-
nis notat legi Albertani dc S. Agatba
(
vicus eft Brixienfis
) librum de do-
tlrina loquendi
,
& tacendi
an.
1245.
menfe deccmbris
compofuiiTe
. Denique
ejus opcribus addit librum
De
forma
vitx
. De Amicis
,
rebufque
corporali-
bus
.
D? amorc rcrum in
corporalium
.
Tria illa opufcula : De diletlione
Dei,
& proximi
. De confolatione
,
&
conftlio .
Dc dottrina
dicendi & tacendi
,
fub ipfa
auctoris aetate Italice verfa typis vul-
gata funt Florentia:
,
& Mantua? an.
1732.
in
4.
Albertinusdc
Mantua
,
Theologus Au-
guftinianus circa
An.
C. 1400. Hujus
librum de corpore
Chrifii laudat Philip-
pus Bergomas Iibro
fcxto Chron. pag.
124. ubi de urbe
Mantua .
Albertinus Ord. Minor. cujus fermo-
nes quadragefimales
& dc SanrTis a
Waddingo & aliis
commcmorantur .
Albertinus Mujjatus
,
five Muxatus
,
Sim-
4o BIBL. MEDI2E ET INFIMM
Simlero Mixtatus
,
Patavinus
,
exerci- 1584. 4.
fub titulo
tum duxit in bello Patavino adverfus
Canem Scaligerum Veronenfem An.C.
13
18. Hiftoricus & Poeta infignis
,
&
Jauroetiam Apollinari decoratus
,
quem
digno elogio maclat Voffius libro III.
de Hiftoricis Latinis . Obiit exul. An.
1329. Ejus Hifloria Augufta dc
geftis
Hcnrici VII. Imperaroris
,
libris XVI.
& dc
gcftis
Italicorum
poft
Henrici VII.
mortcm
,
h. e. ab Anno
1
3
1
3 . ad
1329.
libri XII. nec non Ludovicus Bavarus
ad filium . Tum Tragcedice duce , Ec-
Chronici
Hierofo-
Deinde aucTori
lymitani de bcllo facro
fuo reftituti
, in Jacobi Bongarfii gefris
DEI per Francos Tom. I. pag.
184.
381. Hanov. 161 1. fol. Nomen aucto-
ris primus prodidit David
Hcefchelius
prsefat. ad Anna? Comnenae Alexiadem
fcripta A. 1610.
Albcrtus Argentincnfis
,
Presbyter , fcri-
pfit Ckronicon ab An. C. 1270. ad
1378.
five a Rudolpho primo Habsburgico ad
exceffum Caroli IV. Imperatoris
,
edi-
tum ufque ad Annum
1349. Bafilea? &
cerinis
,
five de tyrannide Eccerini , fi-
cum Ottone Frifingenfi 1
553. 1569. fol.
ve Acciolini de Romano caftro Trevi- & melius integriufque ufque
ad An.
fano
,
Veronenfis
,
funeftoque ejus exi-
tu An. 1259.
& Achillcis
,
aliaque poe-
mata
,
Epijhlx mmirum , clegi
,
folilo-
quia
,
eclogx
,
Cento Ovidianus ad filium
,
& fragmenta, prodiere Venetiis 163/5.
ibl. recenfiti a Felice Ofio , & pofi eum
A. 163 1. Patavii defunclum vulgati
cum ejus& Nicolai Villani notis , fpe-
cimineque Laurentii Pignorii : quse e-
ditio repetita in Thefauro Italiae , Lug-
duni Batavorum 1722. fol. Tomo VI.
Parte 2. &
(
exceptis tragcedia Achil-
ieide
,
cajterifque poematibus ab hifto-
ria alienioribus
)
in Tomo decimo Cor-
poris Scriptorum Italiae Mediolanenfis
Tomo X. additis etiam Variis Leclio-
nibus Codicum MSS. Biblioth. Efienfis
& Ambrofianaf . Mediolani 1727. fol.
Vi-
Castera ejus
,
nefcio an edita liber de ftriaca Anno
149 1. compofita & MSta
iite Naturx & Fortunx
,
five de ordine
caufarum fatorumque ferie : Libri III.
carmine heroico fcripti de bello
,
quod
a Patavinis geftum effe dixi adverfus
Canem Scaligerum .
Gallia Ecclefue Cufios , fcripfit ex fide
eorum
,
qui praefentes interfnere
,
Hi-
floriam accuratam Hierofolymitanaeex-
peditionis
,
five de pajjagio
Godofredi dc
Bullione & aliorum Principum ufque ad
Annum fecundum Balduini II. five ab
Anno C 1095.
ad 1121. libris XII.
qui fme nomine auc^oris primum edi-
ti , cum chronologia Henrici Meibo-
mii , a Reinero Reineccio
, Helmftadii
1378. Tom. II. Urflifii
p. 74.
Francof.
1585. 1670. in fol. Ejufdem etiam , ut
videtur
,
dc rebns rejiis Bcrthoidi c Co-
mitibus a Buchck
,
Epifcopi
Argentinen-
fis
,
ufque ad Annum
1353. apud eun-
dem Urfiifium Tom. II. pag.
97.
Albertus Arnhemius,
Carthufianus
,
vi-
de infra Albcrtus Kivet
.
Albertus a Bonftettcn
,
Teutonicus Au-
guftinianus , fcripfit vitam Nicoiai Tol-
lentini
,
Auguftiniani eremita? , defuncli
An. C. 1306. obviam fine aucloris no-
mine apud Surmm 10. Septembris .
Ejufdem
,
ni fallor , Hiftoriam utriufque
Panncnix
,
five Auftriaf & Styriae ad
Ca;farem Maximilianum I. memorat
Philippus Elfius in encomiaflico
Augu-
fiiniano pag. 22. Ha?c efi
Hiftoria Au-
in Bibliotheca Ca^farea Viennenfi
de Lambecium Tom. II. pag.
4.
Albertus Brixicnfts
,
difcipulus S. Tho-
mae
,
cujus fummam de Cafibus Con-
fcientix
,
& alteram dc Sacerdotum in-
Albertus
,
five Aibericus
, Aquenfis in
ftrutlionc
,
in quatuor partitam libros
,
& fermones varios memorat
Poffevinus
in apparatu
p. 22. ufque ad A.
13 14.
fuperftitem Albertum hunc fuiffe te-
fiatus
.
De Aiberto
,
Duce Ttrunfvicenft &
E-
pifcopo Halberfladienfi XIX. circa An.
C.
1349. narratio Hiftorica Tomo II.
Meibomii pag. ^-]().
A>bcrtus
Carthuftanus . Vide Albertus
Kivet .
Al-
L AT 1 N
IT
A
Albertus
,
ncfcio quis
,
Monachus,
qui ab Anonymo Melliccnfi cap.
77.
( incomparabilis
extitiire
,
&
libcllum infi nem de computt regulis
fcripfifTe traditur
.
r C
, Magiflxr Thcolo-
i
,
Juris Canonici Doclor
,
Dccanus
& Syndicus
Hamburgcnfis
,
doclrina
,
probitate &c meritis inclytus
,
defun-
clus
7.
Dccembris An. C. 15 17.
de quo
non rcpetam
,
quaz dicla Tom.II. Me-
moriar. Hamburgennum pag.
785.
feq.
eius prafmittitur vita? fcriptae
1 B. D. Nicolao Wilkens
,
Archivario
Hamb. & Germanice edltx 1722. &
;. 8. cui ctiam cx MS. fubjunclum
Grantzii Dcfenforium Ecclefia
. h\ ea-
dem Vita de fcriptis Crantzii corum-
que cditionibus diligcnter diflcritur
,
cui addi poflunt Joannis Fabricii Hclm-
lienf. Bibliotheca Tom. III. pag.
97.
& Joannis Hubneri Bibliothecae Hifio-
rica: Centuria I. flatim in limine .
riptorum Hifloricorum Crantzii
,
pofl:
mortem aucloris dcmum vulgatorum
,
qua.' deinde David Chytrxus laudato
fiudio continuavit
,
meJior editio eit
Wccheliana
, Francofurt 1575.
fol. in
qua Wandalia libri XIV. Saxonix Iibri
XIII. Rcgnorum Aquilonarium Hifto-
ria Danix libri VIII. cum noni initio .
Svedijt libri V. cum initio fexti . Ncrv-
libri VI. I\h:ropdcos
,
fivc Hiflo-
Ecclefiarum Saxonia? vicinarumque
regionum ab A. C. 7S0. ad 1504.
libri
XII. una cum Appcndicc & Confutatio-
ne Lcrcndx de Benediclo IV. & dc Mar-
ibusin Ebbcckjlorp. Sin^rlarea Crant-
zio dc Vita S. Anfgarii fcriptum
,
pra?-
tcr ca
, quae de illo in Metropoli ha-
bet, compoiitum fuiflc non crcdiderim .
C vterx cjus lucubrationes
,
praeter Li-
bellum Vijitatorium A. 1508. & 15 14.
qui calamo exaratus efl: in quorundam
manibus, hax in notitiam meam ve-
nere : Opufculum ,
fivc libellus de injli-
tntionc
Sacerdotum a l
Officium
Mifjx
.
Hamburgi & Roftochii i<,c6.
4.
Ordo
Mijjte
fecundum ritum Ecclcfix Hambur-
genjis.
Argcntorati 1509. fol. Formulx
T
I
S L I B. I.
41
precum
,
obviae in Curfu de Domina
,
edito Roflochii 1522. 12. & in Tomo
IV. Memoriarum Hamburgenfmm pag.
127.
Conjilium dc Ordir.c & Privilcgiis
Creditorum in bonis fuorum Dcbitorum
,
in Laurentii Kirchovii Tomo IV. Rcf-
ponforum Juris per JCtos Germaniae,
Francofurti 1578. fol. Inflitutioncs Lo-
gica
,
Lipfiae
1
5
17. 4. ut ineditos cjus
111 varia Ariftotelis fcripta commenta-
rios , obvios in Paulina Lipfienfi pra>
teream .
Albcrtus Crummendrek
,
Holfatus , E-
pifcopus ab An. C. 1467. Lubecenfis
,
qui feptuagenario major An. 1489.
dicm
obiit . Scripfit Chronicon Epifcoporum
Aldenborpcnjium &
Lubecenfium ,
a tem-
poribus Magni Ottonis ufque ad An.
1467. quod cum continuatione Ano-
nymi ufquc ad Annum
1505.
ediiit
H. Meibomius Tom. II. Scriptorum
Germaniaj pag.
389. In illa continua-
tione de Albcrto hoc plura leguntur
pag. 483.
feq.
ertusa Drepano
,
Siculus , Carme-
lita , obiit Meflanae An.
1907. Scripfit
Infirutliones Jacras
,
Reguiamquc Ordinis
fui ,
& dc ejufdem prdgreffu : nec non
dc timore DEI, de patientia
,
de mundi
contemtu
,
de fallaciis Diaboli
,
& Ho-
milias facras . Vide Marci Antonii A-
lcgre de Cafanate paradifum Carmeli-
tici decoris pag. 278.
Albertus de Eiib
, J.
U. D. & Pi II.
cubicularius , Bambergenfis & Eyileten-
fis Ecclcfiarum Canonicus circa A. i4<5o.
Scripfit Margaritam Pocticam
,
in qua
digeffit prsecepta & fentcntias ex Phi-
lofophorum , Hiftoricorum
,
Oratorum
,
Poctarum vcterum & rccentium Iibris
collcclas
,
quae ad artem bene dicendi
reftamque vivendi
formulam condu-
cunt . Prodiit opus non contemnendum
& dicatum Joanni IV' rienfi Epif-
copo & Bavariae Duci
,
Norimb
1472.
fol. pcr Joannem Senfcnibhmid :
t m Romi-
H75-
fol. per Udalricum
Gallum-, & B.i^lea:
1495.
per Joannem
Amcrbach;um . Indiccm Scriptorum
,
e quibus opus fuum collcgit ,
ab ipfo
F
au-
42
BIBL. MEDI7E ET INFIMJE
aucTore ad calcem libri deicriptum
,
juvat apponere
,
cum fmgularia quas-
dam contineat , & loca qua'dam vete-
rum Scriptorum emendatius interdum
in hac margarita referantur
,
ut con-
tuliffe fit quandoque pretium operx .
Pars etenim qux prxceptorum
eft ,
quin-
mediavimus quam retlijftme . t his pri-
mara noftri iaftituti abfoivimus partcra
.
Nuncnunc fecundam noftri Ccdicis par-
tem
,
qux cx aucioritatibus
ccnftat & o-
ratioaibus
,
in medium vocarc necejfe
eft
.
Et quidem pars aucioritatum
,
qux duode-
vigiati auciores prx
fe fert ccleberrimos
,
quagiata rhetoricx artis pra fe
fcrt docu- hoc modo in
ncftram
prorumpit
palxftram
menta limatiffxma
,
qux e.x clarifftmorum Nam imprimis funt Marci Tullii Cice-
erafor#wGafparini Barficii Pergamenfis
,
ronis ex libris offciorum aucloritates : E-
& Stephani Flifci Soncinenfts libris re- jufdem de Amicitia
,
de Senctlutc
,
de
cepimus accommodata . In quibus demon- Paradoxis
,
de ouxfiionibus Tufcul^rais
,
ftratur qua ratioae litteras
,
qua fyllabas
,
de veteri Rhetorica
,
& de nova : Et
qua etiam diciicnes in oratione obfervare de libris oratioaum ejufdem . Deinde au-
debeamus
,
& qua deaique rationc negli- tloritatcs LacTantii Firmiani ex novem
gere moneamur
,
quo item ordiae oraa- libris diviaarum iaftitutioaum
,
ia quibus
tam
,
concinnam
,
fplendidam ac refonan- plus folito & profetio prxter
fpem
ftm-
tcm contexoe
,
& neceffarits amplif.catio- brias dilatavi
,
ut
effet ,
ia qv.o hic liber
nibus exaggcratam oratioaem ejjicere va-
learaus . Quas projetto adornandi
ftili
ra-
tiones
,
ac midtiplicandx orationis inven-
tioncs
,
per omnes ocio grammaticx oratto-
nis partes
,
atque pcr ipfarum gcnera &
fpccies
particulariter pertrafiavimus &in-
& Theologis & Philofophis fuppeditare
pojfet . Infuper Macrobii fuper fomnium
Scipionis
,
& de libris Saturnalium
ejuf-
dern . Item Lucii Apuleji de Magia
,
de
Af.no aurco
,
de libris floridorum
,
de
Deo Socraiis
,
de natura Deorura
,
de dog-
jcripftmus
diligenter . Partem autem qux mate Platonts
,
& de habitudine rauadi
.
claufularum
eft ,
in bina protcndimus mem- Itcm Pauli Orofii de Ormefhi . Viftu-
bra . Primum quidem membrum ex prx- rini de Architeclura . Quinti Curtii
AiCiorum Gafparini & Flifci claufulis de- llufi dc
gcftis
Alexamdri . Julii Celfi de
fumpftmus ,
& juxta Rhetoricx oraticnis
geftis Cxfaris . Itcm Valerii Maximi hi-
partes
,
qux funt Exordium
,
Narratio
,
ftoriographi . Laertii dc vitis & moribus
Divifto ,
Coaftrmatio
,
Coafutatio
,
Coa- Philofcphorum . Apophthegmata Plutar-
clufo
crdiaavimus congruenter . Rcliquum
vcro claufularum membrum ex clariffimo-
rum Marci Tullii Ciceronis
,
ejufdem
Gafparini
,
Leonardi Aretini
,
Poggii
Florentini
,
Guarini Veroncnfis
,
Baltha-
faris Rafmi prxceptoris optimi
,
Francifci
Philelfi , Antonii Panormitx
,
Nicolai
Perotti ,
& aliorum
noftra
xtatc orato-
rum ,
epiftolarum
libris accomraodavimus
:
Et per Rubricas
ftve
titulos quatuordecim
nova quadam & laboriofa admodum ter
chi . Liber Auguftalis Petrarcha; . No-
mina Deorum
,
quos Romani & Genti-
les ccluerunt . Nomina &
offcia Roma-
norum . Liber rcmediorum ejufdcm Pe-
trarcha? advcrfx & profperx fortuax . I-
tem ex Terentii Afri comccdiis : qua
funt
Aadria
,
Euanchus
,
Heautontimoru-
menos
,
Adelphi
,
Ecyra
,
& Phormio
,
familiares elocutiones . Itcm ex Plauti
Comcediis ufitatis
,
qux funt Amphitruo
,
Aftaarta ,
duo Captivi
,
Curculio
,
Ca-
minavimus iaveatione
,
ubi
fub
Rubrica
ftna ,
Ciftcllaria
,
Epidicus
,
& Aulula-
de Parcntheft
,
quam minus dotatam dc-
dimus ,
nonnulla nonnullorum poetarum
carmina Virgilii
,
Juvenalis
,
Perfii , O-
vidii , Statii , Prudentii , Valerii Mar-
cialis , Maximiani , Aviani , Pamphili
,
Tibulli
,
iEfopi
,
& aliorum qux non-
ria
,
ftngularcs dicendi commoditates . Et
ex ejufdem Plauti Comcediis inufitatis
& noviter repertis
,
qux funt Muflella-
ria , Perfa , Rudens
,
Stichus
,
Trinu-
mius
,
Truculentus
,
Miles gloriofus
,
Mcrcator , Pfeudulus
,
Pcenulus
,
Bac-
nunquam Parenthefts occupant lccum
,
inter- chis , Menechmus , Sermones
lepidifftmi
Item
>j
IAT1NITA
Itcm cx tribus Comccdiis cxtraordina-
riis, qua funt
Philodoxios, Falfus Hy-
pocrita
,
Philogenia
confabulationcs rifu
dignijfima
. Et poflremo Senecae Tragici
,
quihanc auBoritatumpartem aptif-
minant
atque elaudunt
.
,
Albertus Engelfchalc ,
Theologus Pa-
rifienfis fub Gregorio XII. circa A.C.
14-7. Cujus aureum fpeculum laudat
Theodoricus Engelhufius
.
Albertus Floriacenfls
,
vidc fupra , A-
drevaldus .
*
Albertus de Ferrariis Placentinus mi-
hi unice notus ex libello quodam im-
prcffo
,
{q.c\ ante annum 1500. abfque
nota loci & temporis in bibliotheca
Felini fervato hoc titulo infcripto :
Magiftri Alberti de Fcrrariis de Placen-
\t Horis Canonicis Traftatus .
Albertus
Frifingenfls
,
Epifcopus
,
qui
An.
1359.
obiit , Scriptor Vitx Sanro-
rum Kiliani Epifcopi Wirtzburgenfis
,
Colomanni Presbyteri, & Totnani
,
Mar-
tvrum An. C. 689. In AcYis Sanclo-
rum 8. Julii Tom. II. pag. 966. in
Joannis Petri Ludevvig Scriptoribus
Wirtzburgenfibus pag. 966. & in Ca-
nifii Lechonibus Antiquis Tom. IV.
pag. 628. & editionis novae Tom. III.
171. Canifuis eam tribuebat E-
do Monacho Scriptori vitae S.
Burchardi
,
quoniam qui vitam trium
illorum compofuit
, etiam S. Burchar-
di vitam promittit . Scd a pluribus
hanc fcriptam ipfc Canifius non diffi-
tctur
.
Albcrtus Galeotti
, five Galioti Par-
menfis , JCtus
,
Mutina: docuit poft
. uli XIII. initia
,
cujus Summulam
,
fivc Ma\
1
xritam Quafiionum & Declara-
tioncm
Judiciorum cclebrat Trithcmius
cap.
44}.
Harum declarationum
an-
fam petitam cx Guilelmi Droretce Tra-
cTatu de Judiciorum" Ordine
,
notat
Guido Pancirollus II.
39. de claris
Ju-
ris
Interprctibus
,
qui etiam II.
35.
mcmorat
Albertum JCtum Bononicn-
fcm
filium OHofrcdi JCti , defun&i An-
1101265.
*
Non alium efle credo iibel-
lum hic
indicatum a Fabricio
,
quam
T I S L I B. I.
43
fummam de quafitonibus Canonicis fer-
vatam in MS. Codice 208. Bibliothecse
Felini
.
Albertus
,
Abbas Gemblacenfis
,
vide
infra Lobicnfis .
Albertus
,
Guilelmi ex Duce Aquita-
nico magni Eremitx difcipulus
,
cu-
jus Anno
11 97. defuncli vitam fcripfit
,
editam in Aclris Sanclorum 10. Februa-
rii . Conferenda Guilelmi de Waha
,
Melreufii, S. I. cxplanatio vitiu S. Gui-
lelmi Magni
,
edita Leodii 1695.
12.
AiTa Eruditorum 1694. pag. 164.
Anonymi narratio hiftorica de rebus
geftis Alberti ex Ducibus Brunfvicenfi-
bus Epifcopi Halberfladenfis . Vide fu-
pra
,
Brunjvicenfis
.
Albertus de Bickmerfdorf Saxo
,
ex
Doclore Parifienfi Halbcrfladenfis ab A.
1965.
Epifcopus
,
qui prater commen-
tarios in libros fentcntiarum & in quol-
dam libros Ariflotelis
,
varias Divinaf
Scriptura: qu^ftiones traditur enucleaf-
fe . Vide Poffevinum .
Albertus Hierofolymitanus Patriarcha
,
infra , Vercellenfls
Albertus de Horto
Chrifli ,
Carthufia-
nus , cujus TraSiatum de Matrimonio ad
inftantiam Ofvvaldi
,
qui Ducis Erne-
fli Confiliarius fuit
,
compofitum
,
&
Sermones capitulares de tempore & fan-
cTis , MSS. commemorat Bcrnardus Pe-
zius Tom. III. Anecdotorum Parte III.
p. 630.
Albertus
,
Joannis
,
Marlcmius Car-
mclita, defunctus An. 1496. Cujus Le-
Buras in
Eccleflaflicum ,
in Canonicam
Joannis primam
,
Scrmones
,
& in Ma-
giflrum Sententiarum Quxflioncs memo-
rat Valerius Andreas
,
qucm nefcio
,
quare Valerium Taxandrum nuncupct
Alcgrc pag.
373.
paradifi Carmelitici
.
Albertus Arnhemius
,
cognornento
Kivct
,
Carthufianus in Infula Regi-
112 Cccli apud Wcfaliam
,
defuncfus
An.
1444.
Auftor Rcfercadarii Exemplo-
rum VII. diflincrionibus partiti . Vide
Svveertium pag. 113. &: Valerium An-
dream pag. 36.
Albertus Leodienfis, Monachus
,
qucm
F 2 Can-
44.
Cangius An.
SIBL. MEDI7E
880. notat vixiffe
,
ideni
eit cum Lobienfi
,
de quo mox
,
fed
quem Sa?culo integro juniorem Voffius
rere annotavit . Alius Albertus a. Lim-
borgh Leodienfis
,
Protonotarius Apo-
flolicus & ad S. Paulum Decanus
,
qui
tefte Valerio Andrea A. 1627. obiit
,
panxitque heroico carmine fundatio-
nem Collegii S. Pauli
,
cum Decano-
rum continua fucceffione ab Anno 1468.
ad 1622. Leodii 1622.
4.
Albertus
,
five Olbertus
,
ex Monacho
Benediclino Lobienfi ,
Leodienfts Dioe-
cefis , Abbas Gemblacenfis circa A. C.
980. Pra^ceptor Burchardi Epifcopi Wor-
matienfis , cui auttor fuit ad magnum
Canonum Volumen componendum. Si-
gebertus Gemblacenfis c. 143.
eum ait
Nomen fuum aternaffe ,
vitas Sanciorum
Patrum defcribcndo & cantus in honorem
SanQorum componendo . Eodem ex Sige-
berto ha'C Trithemius cap. 308. de
Scriptor. Ecclef. & II. 71.
illuflrium
Benedictinorum .
Albcrius Grotus
,
(
a
)
five Magnus
,
Teutonicus , Lavingenfis Svevus , Ord.
Pradicatorum Doftor Parifienfis
(
b
)
A. 1236. inde Colonise docuit difcipu-
lum inter alios nactus Thomam Aqui-
natem . Epifcopus ab Anno 1260. Ra-
tisboneniis , in Monafleriuni Colonien-
fe rediit An. 1263. ibique inter litte-
ras confenefcens obiit An. 1280.
15.
Novembris
,
retatis
75. Impleviffe
orbem
oflingcntis Voluminibus
,
fatis waum omni-
bus Bibliothecis
,
fcripfit in ejus Elogio
Petrus Labbe . Ex his pleraque tulej;e
sstatem
,
atque partem inedita adhuc
feruntur
,
multa exftant in editione
Operum Alberti
,
quani adornavit Pe-
trus Jammy ,
Ord. Pra:dicator. Lugdu-
rii 165 1. Tomis XXI. in fol. Qnx in
his Tomis exflant
,
referam adfcriptis
ad pleraque fmsula prioribus editioni-
bus
,
Qa~) Ita nppellat Vives
,
unde nomen familis
fuilfe fufpicatur Clariflitnus Heumannus in Con-
fpecTu ReipuWica; Litterariae editionis nova cap.
IV. . 41. & in Actis Philofophorum XVII. pag-
y$6.
ubi etiam Alberti Epitaphium .
(i) Bulaus Tomo IIj, Hi/loris Academi Pa-
ET INFIMJE
Tbmo I. continentur :
Vita B. Alberti Magni
.
De Prxdicabilibus
,
Traratus
IX.
Dc decem Pradicamcntis
,
Tra6ratu<?
VII.
De fex
Principiis Gilberti Porretanij
Tratatus VIII.
In libros duos Ariftotelis de Inter-
pretatione
,
five peri hermenias
,
Tra-
ctatus VII.
De Syllogifmo fimpliciter
,
id
efl
,
fu-
pcr Priorum Analyticorum
,
Traclatus
XVI.
De Dcmonfirations
,
id
efi ,
in
Pofie-
riorum Analyticorum librum
,
Traratus
X.
Super Topicorum libros VIII.
Super libros duos de Sophidicis Elen-
chis . Hxc Alberti Logicalia lucem vi-
derant Venet.
1494. 1500. fol.
Tomo II. continentur :
In libros o6to de
Phyfico auditu
,
ex
edit. Venet. 1488. fol.
1494. 1496.
De Ccclo & Mundo lib. IV. Venetiis
1480. fol.
De Generatione & Corruptione libri II.
ibidem .
De Meteoris libri IV. ibid.
Dc Mineralibus libri V. ex veteri e-
ditione fine loco & anno
, Auguftana
15 19.
Argentinenfi
1541. fol. ut Itali-
cam Petri Lauri verfionem. omittam
,
editam Venetiis
1557.
8.
Tomo III,
De Anima libri tres ,
Metaphyficorum libri XIIL, ex edit-
Venct.
1494. 1498. fol.
Tomo IV,
Ethicorum Nicomachiorum libri X.
Poliiicorum libri otlo
,
ex edit. Venet,
1520. fol.
Tomo V.
Parva Naturaiia
,
ex edit. Venet,
15 17.
fol. hoc efl
:
1 Dc
fenfu &
fenfato lib. I.
2 Dc
rif. pa. 162. Icor.em Alberti aere nitide fcul-
ptam exhibec Bullartius T. II. Academia
c
:ien-
tiar. ediue Gallice
p. 145. Plura de eo poft Al-
tamuram Jacobus Quetif. Tomo I. de Scriptori-
bus Dominicanis pag, 162. feq. Raderus in Ba-
varia Sanfta &c.
I AT 1 N IT
A
2 De
Memoria & Reminifcentia lib.
I. ubi Traclatus III.
agit dc Divina-
tione <S: Propheti i .
g
De Somno & Vigilia lib. I.
4
Dc Motibus
animalium libri duo .
< Dc /Etate, fivede Juventute& Se-
lib. I.
6 Dc Spiritu & Re/piratione libri duo .
7
De Morte & Vita lib. I. ubi Tra-
clatu 2. diflerit dc longitudine & bre-
vitatc Yit.v .
8 Dc Nutrimento & nutribili lib. I.
9
Dc Natura & origine Animx lib. I.
io De unitate IntelleStus
,
contra A-
verroen lib. I.
ii Dc Intelle&u & intelligibili libri
duo
,
ubi tractatu II. agit de naturali
Perfe&ione Intellcctus
.
i 2 Dc Natura locorum lib. I. Vienna?
1
5
14. Ncap.
1
592.
4.
1 9 Dc
caufis
& proprictatibus Elemen-
torum
lib. I.
14
Dc
Paffwnibus Aeris lib. I.
15
Dc Vegetabilibus & Plantis lib.
77/. quod opus laudans Joannes Nyder
IV. 6. fornicarii , Albertum Naturx to-
Secretarium appellat
.
16 Dc Principiis motus
progreffivi lib. I.
17
Dc Procejfu Univerfitatis a
Caufa
lib. I.
18 Speculum
Afironomicum
,
quod Ro-
gcro Baconi alii malunt tribuere
,
in
1 dc libris licitis & illicitis pertra-
cratur . ProJu'rat Vcnct.
1
571 . & Lug-
dum 161 5. fol.
Tomo VI. continetnrr
Opus inftgne dc Animalibus
,
libri
XXVI. qui lucem vi<Jerant Rciiit T478.
ad Sixtum IV. Mantuae
1479.
Ven-tiis
1480.
1495- & cx M. Antonii Zimara?
recognitionc Venct.
1519. fol. & cx li-
bro
XXIII. Traciatus de
Fakonibi
Aihiribus
& Accipitribus . AuguJ
Vindel. 1-96. 8. Ex libro IX. & X.
de
formai minis in utero . An-
tuvcrpix
1538.
8.
Tomo VII.
Commentarii i nos
.
Tomo VIII.
Commentarii
m Tbrenos Jcremix .
45
T I S L I B. I.
Commcntarii
in Baruch .
Commcntarii in Daniclem .
Commcatarii in XII. Prophetas Mifio-
res . ex edit. Colon.
1556. fol.
Tomo IX.
Commentarii in Mattbxum .
Commentarii in Marcum .
Tomo X.
Commentarii in Lucam .
Tomo XI.
Commentarii in Joannem . ProdieranC
in IV. Evangelia
,
Haganoas 1504. 1505.
1506. fol.
3.
Voll.
Pojlillatio
,
five Commcntarii in Apoca-
lypfin ,
ex cdit. BernarJ' dc Lurzcmburg.
Bafilex 1506. 4. per Magiftrum Jaco-
bum de Pforczen .
Tomo XII. continentur :
Sermoncs de Tcmporc .
Orationes fupcr Evangelia Dominicalia
totius Anni .
Sermones de SanBis
,
ex editione Reut-
lingcnfi , nec non Colonienfi
1474.
fol.
Mogunt. \6\6. 8. Cracov. 1649. 4.
Scrmones XXXII. de Sacramcnto Eu-
charijtix . cx editione fine loco & an-
no
,
& altcra Mogunt.
1477.
fol. &
161 5. 8. Hos partim fub falfo Thom.e
Aquinatis nomine editos elTe inter ejus
Opufcula LVIII. notat Natalis Alex.
Tcm. VII. pag. 141.
Liber de Muliere
forti ,
ad cap.
31.
Proverb.
Tomo XIII.
Ccmmentarii in B. Dionyfium Areopa-
gitati
Compendium Theoloi V.r vefiiatis
,
li-
bris feptem digeftum^ & reElius referen-
dum ad Hugonem Argen nfent
.
'
TomoXTV.
Commentarii in librum primum Magi-
firi
Sententiarum .
Tonto XV.
Commentarii in II. & III. libros Sen-
tentiarum .
Tomo XVI.
Commcntarii in librum IV. Sententia-
rum . cx crlit. Bafil. i<o6. fol.
Tomo XVII. continctr.r :
Prima Pars Summx Theolopjcx .
To-
4<5
BIBL
Tomo XVIII.
Secunda
Pars Summx
Theolopicz.
ex
cdit. Bafil.
1507. fol.
Tomo
XIX.
Summa de creaturts
,
dry//^ *
duas
Partes
,
quarum
MEDIJE
ET
INFIMJE
De
adhxrendo
Deo
Vtbellus
.
Antvver
16*21.8.
&cum
priore
Antvver.
i?8i
iorma
minore
.
De
AlchymtaVtbellus
. ex
edit.
Bafil
1516.&
Urfellis
1602. 8.
Scrtptum
fuper arborem
Aridotelit
Pnma
efi
de quatuor coxvts
,
materia
OmilTa in hac
editione
Albe ti fcrin
fww,
tempore,
Ccclo
& AnPelo .
ta , nondum evr.A 1
P
"
Ld,
noncium
excula
maximam
partem,
recenfet
Jacobus
Quetif
Tom.
I. Bi-
bliothecK
Dommicanorum
pag.
179.
189. Idem
indicem
Operum
Alberti
vulgatum
a Petro
Louvet
, Divionen-
ii
,
alterum
juxta
materiarum
, alterum
juxta
litterarum
ordinem
Parif.
1642.
4.
notat
parum
accuratum
effe .
Ex e-
ditis
,
qu^
feparatim
prodiere
, funt
:
Dtalogt
fex de
conditione
creaturx
ratio-
nalis
& qux iHi
funt ad
DEUM,
ieipfam
&
alias
creaturas
cognofcendas
neceflana
Ambergar
1705. 12.
editio fe-
cunda
auctior
. Liber
de
fecretis
fecreto-
rum
,
five
,
de
fecretis
mulicrum
fxpe e-
ditus, fed
fuppofitus
Alberto,
qui plui
iimplici
vice
111 eo
citatur . De origine
O
tmmortahtate
amrnx
, Norimbergae
1493- 4-
De
dotlrina
dicendi &
tacen-
dt,
Parifns
1491. Uber
apgrepationum
,
fcve
Jccretorum
de
virtutibus
herbarum
r
pnma
,
tempore
,
Ccelo & Angelo .
Secunda
efi
de Hominc . ex edit. Ve-
net.
1498. 15 19. fol..
Tomo
XX.
Mariale
,
five
Quaftiones CCXXX.
fuper Evang.
Miffus cft . ex
editione
Mediolan.
1489. Colon.
1507.
4.
De
Laudibus
Beatx Virginis libri
XII.
Argentin.
1493.
mie nomine
AudLoris
.'
Colon.
1493. fpl.
Hos alii ad Richar-
dum a
S. Laurentio
referunt , fub cu-
jusnomine
prodiere
Duaci
1625.4. vi-
de mfra
in
Richardo
,
&
Lambecium
Tom. II. pag.
776. feq.
Btblia
Mariana
,
in quibus
omnia fe-
re
,
qua? in facris
libris
continentur
,
Beatiffima
Marise
Virgini
fuper/titiofe
adaptantur
,
primum
lmpreffa
Colonice
Anno
1625. 8
- #udio
Vincentii
Jufti-
mani
Ordinis
Prisdicatorum
TheoWi
,
ex
Codice
MS. Sufatenfi . Vide Dia-
chten,
An.
1728. pag..
561. & qux no- &
cum ooufculo A m;~.l:c.J
V
&*
cken,
An.
1728. pag.
561. & qua? no
tavi in
Indiculo
Mariano .
Tomo
XXI. atque
ultimo
continentur :
Mifcellanea-
,
five
,
De
Apprehcnfione
,
&
apprehenfionis
modis Itb.
I. ex edit.
Lond.,1515.
8
cum
opufculo
de
Mirabilibus
Mun-
dt
,
Albertofuppofito,
Francofurti
1614..
12.6CC De
fecretis
naturx
,
feu de Ph>-
fio-nomta
,
Iibellus
qui
Michaelem
Sco-
tum
potius
habet
auclrorem
.
Commen-
tarios
Alberti
in
Lucam
memorans
Philofiphut
Pauperum,
flve ifa^in
Henncus
Savenfis^^^^
f^
hbros
Anftotelisde
Phyfico
auditu, de ftant Tomo
X.
Id?un
g
it
?
'^
aX la
Ccelo
&
Mundo de
generatione
& ce ejus diclum
fit
,
ficut a
miblfdtn ^di
corruptione,
de
Meteoris
,
& de Ani- ckur, dum
fukiliJZ
/Jlar&miot
De
Z^ificio
,
nve
Officio M

lib. I.
^^firZSS^^
cn
edit.
Mogunt.
1477. fol.
Paradifus
anima
,
five
,
^ Virtutibus
libellus
. ex edit.
Antvverp.
1489. 4.
Colon.
1498. 4. Antvverp.
1602. 12.
ut
ahas
omittam
& verfioncs
memo-
ratas
Hendreichio
pag. 86. b. Pandeir.
Brandenb.
Tnthemio
Tomo
II. Annal.
Hirfan-
pag.
40. Jo. Francifco
Pico
Mirandula-
110, Gabr.
Naudxo
aliifque :
quanquam
Johannes
Gerfon in
Trilogio
Aftrolo-
giaz
Theologizatx
Tom. I.
Operum e-
ditioms
novae pag.
201. eum
in apDro-
batione
quorundam
Iibrorum
Aftrono-
mia?
,
L A T I N I T A
mia
1
,
nimis
y\ partem
fuperfHtionum
ratione carentium declinafie arguit
.
Quem Altamura in
Bibliotheca Do-
mii
Anno 1677.
Rom.r cditapag.
. fcripfit
rcportum effe alium To-
mum
Scnptorum
Alberti
,
quampri-
mum dandum typis , is nccdum in dias
luminis auras prodiit
.
Beatificati
Alberti feftum colitur die
15.
Xovcmbris in Ratisbonenfi & Co-
lonienfi
Eeclefia
,
ut notavit Ludovicus
Bcrtrandus Loth in Catalogo fratrum
Ord. Prrdicatorum
,
qui Sacram Scrip-
turam illuftrarunt, prxmifla Guil. Pe-
pini expofitioni in Genefm ,
Duaci
1654.4.
*
In MS. Cod.BibliothecxRic-
x. extant Exccrpta de Naturali
hifloria ad medicinam pertinente
y
in ri-
ne cujus opufculi hax leguntur : Expli-
i ripta
fcu
experimenta F. Albcrti
( Magni , ut conjicio )
in fcriptis cjus
fuper libros naturales compilata a M.
flro
Paulo dc Limogiis . Vide Catalog.
ejufdem Biblioth. pag. 10.
Alius Albertus lc Gran l
,
Morhrenfis
(
dc Morlaix
)
Britannix minoris opi-
uo
,
itidcm Dominicanus , fed longe re-
ccntiori a?tate
,
qui Nannetis An.
1697.
4. Gallice cdidit Vitas & miracula San-
ctorum Britannia? Aremorica:
,
recu-
fa deindc auclaque ab aliis A.
1659.
1680.
Albertus Marchejius, Cotoniola." in i-
milia
,
fnc Romandiola natus & An.
1551. dcfuncTus
,
a PolTcvino traditur
fcripffe Colloquium morale
,
aliis Centi-
ium
,
recTius Cccliloquiv.m libris VIII.
diitinclum
. Prodiit Bcnonia?
1529.
Albcrtus
,
Monachus
( S. Symphoriani
)
Metenjis Ord. S. BencdicTi circa An.
1050. Scripfit ad Epifcopum fuum Hifto-
riam
de geflis fui temporis
,
etfi bre-
vcm
, tamen utilem , ut ex Sigebcrti
Gcmblacenfis
c. 145. Trithcmius cap.
319. & II.
78. illuftrium Beiiedicrino-
rum
. Hoc effe puto Alberti , fivc
,
ut
titulus
habet
,
Alperti de diverfitate
tcmporum
ab Ottonis III. obitu An-
no ICC2.
ad
Annum ioiS.ad Burchar-
dum
Epifcopum
Wormatienfem
,
quod
T I S l I B. I.
47
cxftat in Joannis Georgii
Eccardi Cor-
porc HiiTorico
medii aevi pag.
91. 152.
Poifevinus ctiam ejus
Chronicon
ab i-
nitio Mundi ufque ad An.
1038. com-
memorat
,
adhuc ineditum
,
ut exifti-
mo .
Albertus Monachus
,
quem
Computi-
ftam incomparabilcm exititiffe & de
computi regulis libellum infigncm fcrip-
fiffe teftatur Anonymus
Mellicenfis c.
77-
Albcrtus Narbonenfis circa An.
1489.
Carmelita, quem Alegre pag.
367.
110-
tat fcripfiife in
Magiflrum Sententiarum
libros IV. & Determinationum librum .
Albertus Nichtmann de Lippia
,
cujus
profodia metrice fcripta cum commen-
tario exita.t MS. in Bibliotheca illuftris
Abbatia? Quedlinburgenfis
,
hoc initio :
De variis metris
fi
littera prima notc-
tur
,
Albertus Nichtmann de Lipque pia rc*
ttnetur .
Vide V. C. Tobite Eckhardi notitiam
Codicum MSS. Quedlimburgenfium
p.
37-
Albcrtus Patavinus
,
TEgidii Romani
,
teiie Trithemio cap.
531. Difcipulus
,
& ab Anno ChrifH
1293. Auguftinia-
nus
, Parifiis & Patavii docuit , obiit-
quc An.
1323. Ejus Sermones in Evan-
gelia Quadragefimalia & de Tempore
,
prodiere Parifiis
1544. 1550. Venct.
1584. in Evangelia
Dominicalia & San-
cTos, Parifiis
1550.8. Sermones in Fe-
flum Nativitatis & Purifkationis
B.
Maria,-, in Bibliothcca Virginea Petri
de Alva &Aflorga, Madrit.
1648. fol.
Commentarii in Pentateuchum
,
IV. E-
vangelia
,
Pauliquc
Epiflolas a Patavinis
MSti fervantur
,
qui marmorea ftatua
memoriam ejus honorarunt , in qua et-
iam Commentarii ejus in librum Scnten-
tiarum celebrantur . Vide Philippi EI-
fii Encomiafticum
Auguftinianum pag.
23.
Portcnarii Patavium pag.
452.
Scar-
deonium pag.
147.
& Nicolai Comne-
ni Hifloriam Gymnafii Patavini Tom.
II. pag.
1 54. qui ex Portenario ci quo-
que tnbuit Commcntarium de Para.iifo
ter-
43
BIBL. MEDI/E ET INFIM7E
vellus
,
five ex
Judxo Neophytus
Chri-
ftianus circa An. C.
1492. contra
Ju-
dceos de Adventu
Mejfix fcripfrt , eodem
Elflio tefle . Hunc cum
fuperiore
Al-
berto perperam
confundi
a
nonnullis
video .
_
Albertus Bibius Patavinus
, opus mul-
tiplicis hiftoria; condidiffe & de
novif-
fima oriine
Marchise
Tarvifma?
, cui
oiim nomen Venetia fuit , fcripfiffe
tra-
ditur
.
Albertus
Monachus
Patavinus,
& mon-
terreftri
,
nec non libros de
Prxdeftina-
tione & Reprobatione .
*
Alberti Patavini Auguftiniani Doclo-
floris Parifienfis in Evangelia totius an-
ni Dominicalia
,
inque Evangelia SS. a-
liquot utiliffxmx Conciones in
4. Tauri-
ni in adibus Antonii Ranoti civis Tau-
rinenfis die XIX. Februar. An.
1529.
Editionem hanc curavit F. Augufl. M.
Perachinus Taurinus Eremita Auguilin.
111 Congreg. Lombardia:
,
qui in pra?-
fatione adjeciffe fe ait fmgulis concio-
nibus Evangelicum textum
,
ac textui qux- tis Vinearum
Patavii Prior , con^re^a-
dam ex Batavi Ciceronis
(
Erafmi cre- tioms Cluniacenfis
circa An. C. i^^o.
do
)
in novum Teftamentum adnota- Scripf.t Vitas
facrarum
Virginum
B.
tionibus
.
Beatricis Atejlin.c
& S. Algundis
,
&
Sermones in Evangelia Quadragefl- Vitam S. Amandi
Epifcopi
.
malia prodiere primo Venetiis in 8. Petrus Alberti . vide fupra,
Albertus
an. 1525.
typis Jacobi Pentii de Leu- Cluniacenfts
.
co . Editionem curavit F. Valerius Bo- Aliertus
Pifanus
,
quem cum
Staden-
nonienfis Ord. S. Auguit. qui in prsefa- fi
confundunt plerique
, Francifcani
Or-
lione teftatur Albertum ortum duxiffe dinis Minifler
Generalis , defunclus
A.
an. 1282. facras veftes Auguftinianas C. 1299. Hunc Lucas
Waddingus
zefta
Induiffe an. 1293.
habuiffe conciones ad fuorum Fratrum in Anglia
&
Saxonia
Papam
,
& principes
,
commentarios fcripfiffe teflatur .
fcripfiffe in Pentateuchum
,
& Pauli e- Albcrtus Pius
, Carporum
Comes e-
pijiolas omnes
,
tum & commentarium ruditus & CaroJi V. in
Romana curia
in libros Sententiarum
;
obiiffe tandem Orator
, libris XIII. adverfus
Erafmum
anno setatis fuae 46. adeoque an. 1328. compofitis clarus
,
qui pofi ipfum
An.
Jbi pariter commcmorat v
;
ros quofdam 1530.
defuncTum
,
Jo. Genefio
Sepul-
docTos Auguflinianos ejufiem cetatis
,
veda Corduberifi curantc
prodierunt
Pa-
Inter quos eil . Bonfeblaum
,
& Bona- rifiis apud Afcenfium
153-1. fol.
Con-
venturam ex Perufma familia Patavi-
aios
,
quem Bonaventuram pofl fupre-
mas ordinis fui dignitates geflas
,
tan-
dem Cardinalem S. R. E. tit. S. Caxi-
lia: renunciatum affirmat ; denique cum
ilrenue defendiffet libertatem ecclefia-
iticam
,
a Carrarienfi Domino fagitta
fer Hifioriam certaminis
inter
Eraf-
mum
& Albertum
,
quam in
hi/ioria
litteraria Reformationis
dedit
V. C.
Hermannus ab Hardt
,
qui pag.
113.
Erafmi ad Pium
Epiftolam
,
& pa
g.
163. priorem Pii
refponfionem
An.
152(5. fcriptam
exhibet .
Sepulvedic
et-
confoffum interiiffe . Commemorat & iam pro Alberto
antapotogia
in Eraf
quemdam Mag. Bartholomaeum de Ri-
mum
,
legitur in
Sepulvedse
operibus
doeximium facri eloquii praeconcm
,
fi-
pag.
127. 163. Parif.
1541. 8.
Ilios au-
cut & Auguftinum Novellum primo
tem quos dixi XXIII. Pii Iibros
intel-
Hebrceum
,
dein Hebraeorum flagellum : ligit Nicolaus Comnenus
Papadopoli
,
ac denique quaedam habet de Paulo Za-
cum de illo fcribit Tomo II. Hift.
Gy-
barella Archiepifcopo Parifienfi Theo- mnafii Patavini pag.
38. Edidit
ccle-
logo abfolutimmo
,
de Peregrino
,
&
berrimum opus adverjus Lutherum
,
in quo
Ambrofio Patavmis itidem Theologia
etiam Erajmum Koterodamum
perflrtrixit
claris setatifquc recentiffimse
.
acriter
. Hoc Theologis
praliaribus &
Albertus Patavinus, cognomento No- dogmaticis notijfimum eji, doBum,
cfft.cax,
eru-
LATINITATIS L I B. I.
49
eruditum , in quo tamen pacatum ingenium
Albertus de Saxonia
, Auguftinianus
& criterium accuratius deftderes .
circa A. C.
1552. Hujus
Commentarios
Albertus dc Prufa ,
fivc de Pruffia
,
*'"
Arijlotelem de Ccelo
& Mundo An.
Gymnafii Cracovienfis
collcgiatus
,
ab 1497-
cxcufos : ineditofque in libros de
Aiirorum pcntia laudatur apud Tri-
phyfico auditu, & in libros de generatio-
thcmium cap. 949.
de Scriptoribus Ec-
ne & corruptione
,
nec non fuper tabulis
clcf. qui
commcntarios ejus in Georgii
Alphonfi Regis ad judicia
Afironomix
,
Purbachii Theoricam ,
& in Epheme-
mcmorant Phiiippus Elflius m enco-
ridas joannis Regiomontani memorat
.
miaflico pag. 22. aliique . Apud Pof-
Albertus
,
S. Remigii Monachus in fevinum legas hunc Albertum A. 1031.
Dicecefi Remenfi
,
non aliunde notus
commentanos aftrologicos in tabulas
mihi
,
quam ex Voffio
,
qui notat in-
Alphonfinas compofuifle . Sed tabula:
tcr nobilcs Galliarum Hifloriographos
illa: qua: Rcgi dicuntur conflitifle fum-
referri ab auclore inedito Hierarchia:
ma 400000. aureorum
,
non promulga-
fubccelcflis lib. IV. cap. 9.
fufpicatur- tae funt antc A. 1270. Itaque Poflevi-
que Rupertum S. Remigii fortafle re-
nus fcripferat\fortafle 1301.
*
Non du-
ponendum
,
de quo infra .
bito
,
quin ad authorem hunc referen-
Albertus Sarthiancnfis
,
e Sarthiana
dus fit liber de proptjrtionibus
,
quem F.
Tufcia: oppido
,
Ord. Minorum Vicarius
Ifidorus de Infulanis in epitomen re-
gencralis
,
defunclus A. 1450. Hujus
daclum yulgavit fine adfcriptione loci
eloquentiam Ferraria: A. 1447.
miris & anni in 8. Ibi tamen Ifidorus au-
laudibus celcbravit Guarinus Veronen-
thorem hunc Dominicanis
,
non vero
fis , Epiflola ad Ugutionem Abbatien-
Auguftinianis afferit ; totamque ejus o-
fcm Tom. III. colleclionis nova: mo-
peris doclrinani acceptam ab Alberto
numcntorum Edm. Martene Tom. III.
ait ex Thoma de Berduerdino . Hunc
pag.
855.
feq. Eidem Alberto infcripfit
vero Thomam , ut ibidem lego
,
in fi-
vitam S. Ambrofii Mediolanenfis pag.
ne opufculi Raimundus de Suifethi Cal-
874.
Idcm Martenc Epiftolas XXII.
culator in traBatu primo de intenfwne
,
hujus Albcrti exhibet pag.
754.
feqq.
& emijfxone vocat Vcnerabilem Magi-
Una cum Orationc habita in capitulo ge- Jirum .
nerali Padux cclcbrato An.
1443.
P
a
o-
Albertus Sigebergenfis
,
apud Colo-
808. Mcntio Epiflola: contra Martyrum niam Agrippinam Ccenobii Monachus
vituperatores ad Eugenium IV. Papam
Ordinis S.Benedicti circa An. C.
1450.
pag.
796. Epiftolas lllas atque Oratio- Cujus inedita feruntur Commcntaria &
ncm MStas apud fe efle teflatus fuit Cloffarinm in utrumque Tcfiamentum
,
auclordiarii cruditorum Parmenfis An. quod MS. cxflat Lipfia: in Paulina : &
1686. pag. 162. feq. EpiAolam contra
Hijioria Pontificum Romanorum collecLa
Martyrum vituperatores & tra&atus de
e variis , & a Grcgorio IX. continuata
pccnttentia
,
de Eucharijiix facramcnto
,
ad Nicolaum V. Vide Lambecium To-
de conditione amicitix & dc malitia in- mo II. Bibliothcca: Vmdeb. pag. 871.
videntix : de infolentibus corripiendis , &
atque Oudinum Tomo III. de Scripto-
quod nihil nocet ad virtutem
,
humili lcco
ribus Ecclef.
p. 2586.
nafci
,
MSS. habuit Waddingus
.
Albertus Spaldingcnfis
,
vide Adelber-
*
Albcrtus de Sartiana . Pra:ter hasc
0- tus .
mnia fcripfit opufculum de laudibus
Albertus
,
quem Pifanum Hetrufcum
Rcltgiojori'.m
in Poggium
,
qui genus il-
alii
,
alii cum Luca Waddingo & Ar-
lud
hominum vituperaverat . Extat o-
noldo Wion Germanum rectiusfaciunt
,
pufculum
illud intcr epiflolas fele&as & a Pifano
,
Gencrali Miniflro Fran-
cjufdem
Albcrti vulgatas a Martene
cifcanorum
,
diflinguunt : Stadenfxs vul-
vct.
Mon.
Tom. III. go appcllatur
,
quia Monaflerii B. Ma-
G
riae
5
rix in fuburbio
Sfedenfi
Ordinis Bene-
dirini
Abbas fuir ab
Anno
Chriiti
1232. ad
1240. ex quo non ferens fra-
tres
religionis
obfervantiam
in poftre-
mis habentes
,
ad
Francifcanos
Staden-
fes accemt
,
illifque
adfcriptus
vitam
produxit ad Annum 1260. &
fortaffe
Jongius
. Ejus Chronicon ab Orbe condito
ad
Annum
Chrifii 1256. primus
e
Codice
chartaceo
illuftris
Henrici
Ranzovii e-
didit
Reinerus
Reineccius
, Steinhe-
mius,HeImn:adii
1587.4. recufuni
Wit-
tebergae
160%.
4. atque
inrer
Scripto-
res
Joanne Georgio
Kulpifio
cnrante
cum iEnea
Sylvio de rebus
Friderici
III. editos
Argentorati
1685. fol. pag.
125. Edisionem
recognitam
ab
Arnol-
do Wiono,
cujus fpem in
apparatu fuo
fecit Poflevmus
,
non
puto Iuccm vi-
diffe
. Codicem
membranaceum
hujus
Chronici
,
cujus
Apographum
Ranzo-
vianus
videtur
, fervat
Eibliotheca
Helmitadienfis
,
cx quo non
pauca pof-
fcnt in Reinecciana
editione
emenda-
ri, ut oftendit
Andreas
Hojerus
,
qui
ex eodem
Helmfhdienfi
Codice
vulga-
vit Continuationem
Annalium
Albcrti
Stadenfis ab Anno
1264. #d i? 2
4- Haf-
1112^720.4. fubjuncla
difquifitione
de
ongine
Sophiaf
Langelandica?
. Ut Al-
bertus
ftrenue
ufus eft
fuperioribus
Scnptonbus
, Oroho
, Mifcella
,
Egin-
hardo,
Adamo
Bremenfi
, Helmoldo
,
Cunrado
Urfpergenfi
, Arnoldo
Lube-
cenfi
,
Hermanno
Contraclo
&c. ita
Alberto hoc Albertus
alter
Krantzius
m fua metropoli
. De Stadenfi
vide fis
Cafparis Sagittarii
introduclionem
in
Hiftor. Ecclefiaft.
Tom.
I. pag.
65. feqq.
&
Tobiam
Eckardum
in vita
Alberti
,
edita
Goslaria:
1726.
4. A&a
Eruditor!
Tom. II. fupplementi
pag.
429.
Albertus
Suhovius
, Decanus
Ofnabru-
genfis circa An. C.
1445. cujus
nihil
memoran video prster
Commentarium
111 Hymnum
: Lauda
Sion
Sahatorcm
,
& in alterum
: Ave maris
Jiclla .
Albertus
Riccus
, Ordinis
Minorum
ab
Anno
1255. Epifcopus
Tarvifims,
tefte
Waddingo
fummam
Ponttficiam
BIBL.
MEDI2E ET
INFIMJE
compofuit
. De
hoc
Alberto
plura
U-
gnellus
Tomo
V. pag.
545.
fC
q.
Albertus
Tcutonicus
. "fupra
Albertus
Jvlapnus
.
Albertus
Leontius
, natione
Ambia-
nenfis
Gallus
, Verccllcnfis
Epifcopus
,
Pontificis
m Syria
Legatus
&
Patriar-
cna
tiierojolyrnttanus
,
ab
An.
C. poj
ad
1214 de
quo Afta
Sanaorum
octa-
vo
Aprihs
Tom.
I. pag.
772
. feq. T
J-
ghcllus
Itaha:
Sacra?
Torso
IV. pa-
787
.
fcqq.
M.
Antonius
Alegre
in Pa-
radifo
Carmehtici
decoris
p.
259. Fra-
tnbus
Ordtnis
Carmelitici
adhuc m terra
fancta
degentibus
Regulam
dedit
, a Pon-
tihcibus
demde
approbatam
,
quam
ex-
hibent
Toannes
Baptifta
de
Lczana
in
Annalibus
Ordinis
Garmelkici
ad
An-
num
Chrim
1205. &
Daniel
a Vir-i-
ne
Maria
m
Vinea
Carmeli
edita
4nt-
vverpix
1662.
4
.pag.2
5
.
A#a
Sanclo-
rum
Tomo I.
Aprilis
pag.
777
.
Etiam
fiatum tcrrc
fantlx
ad
infiantiam
Inno-
cemn
III. ab eo
defcnptum
laudat
I nthcmius
de
Scriptonbus
Ecclef.
cap
406.
r
*
Bartholomxus
Albicius
, Pifanus
Or-
dinis
Mmorum,
qui
An.
C. 1399'
pa
-
tribus
fuis
Francifcanis
plaudentibus
&
auctorem
tunica
detrita
S.
Francifci
in
prsrmium
donantibus
obtulit
Conformi-
*?
te*$
:
Francifd
cum
Domino
nofiro
Je-
Ju Chrtjto
,
fpecimen
fupermtionis
illo-
rum
temporum
non
inficiandum
, &
nifi oculi fidem
facerent
, vix
credibi-
le
.
lypis
exfcnptx
funt
hx
conformi-
tates
primum
Mediolani
15 10.
deinde
1513.
fol.
Excerptaex
illis
Gcrmani-
n V %
r
**S?
Alberus
fub
titu
'
:
Der
Barfujfer
Monche
Eulenfpie.cl
und
Alcoran
,
cum
Prarfatione
D.
Martini
Luthert
Witebergae
1542. 4. iy4?
. 8.
Recufa
ha:c
deinde
funt
Gallice
Gene-
va^
1578.
& Latine
Daventrise
i6<i
12. nec
non
Belgice
quoque
Dordraci
1589. non
fme
auclario
.
Liber
ipfe
Conformitatum
a
Jeremia
Bruchw
Uti-
nenfi
corredus
& illuflratus
fub
titulo
librt
auret
lucem
iterum
vidit
Bononia?
1590. fol.
& excerpta
Joannis
Wolfii
,
La-
L AT I N I T
A
Latinc
,
Tom. I. lecl\ memorabil. pag.
627. & Lucx Oftandri
Germanice , Tu-
bingce 1
591.4.
Ein fchoner
mohlriechen-
der Rojen
-
Ernnh &c. Confer Secken-
dorf. lib. III. pag. 412. D. Joannis Fa-
bricii
Helmrtad.Bibliothecam Tom. IV.
pag. 240.
Cafimirum Oudinum Com-
mentar. de Scriptoribus Ecclefiafticis
Tomo III. pag.
1175.
&M- <l
m praefa-
tioncm Lutheri Latine verfam exhibet
pag. 1175.
W. E. Tentzclii Monathii-
che Unterredungen An. 1695. pag. 301.
feq. ubi Mediolanenfem editionem in-
tegriorcm
,
& in recentioribus quardam
(
ut de aranea
,
quam frater quidam
Andreas inter bibendum deglutiverat
,
ex crure deindc fine noxa prorumpen-
te
)
omifla annotat . Et
Jo.
Georgii
Schelhornii amcenitates litterarias , To-
mo II. pag.
549.
feqq. & Tom. III.
pag. \6o. feqq. nec non Unfchuldige
Nachrichten Anno I7i7.pag.
174.
feqq.
ubi intcgcr quoque Erafmi Alberi liber
Germanice recufas exhibetur pag. 181.
205. 360. 916. & An. 1718. pag. 29.
48. 552. 725. feqq. Vide iis & An.
1729. pag.
703.
feqq. & de hiftoriola
illa Nouvell. rcp. lettr. 1688. Aont
pag. 858. Apologeticum pro libro Con-
formitatum contra Alberum tribus li-
bris compofuit
Henricus Scdulius
,
Fran-
cifcanus, Antuerpia- 1607. 4. cui ref-
ponfionis loco efte poLeft M. Matthxi
Betuleji Francifcus .profano-redivivus
,
Halae Sax.
161 5.
4.
de quo libro
Unf-
cbuldige Nachrichten A. 17 18. pag.
50.
feqq.
*
Non erat utique cur hic ex me
a.lnotationem aliquam leclores expeila-
rent
; nifi religio
,
qua teneor fumma
nihil immutandi in textu me coegiflet
admoncrc leclores ipfos mcos
,
ne of-
fendercntur
,
fi quid hic legerent
,
quod
catholicis typis exprimi minus decc-
ret
. Sciant igitur hazc profecla efle ex
homine heterodoxo
,
ea pra?fcrtim
,
quae
S. Francifci Aflifienfis miracula fuper-
lFitionis
nota traducunt . Fateor utique
multa in libro conformitatum
S.Fran-
cifci
impofita
fuiffe authori fuo viro
iimplici
, & ad credcndum facili , ne-
T I S XIB. I.
51
que omnia ad litera' rigorem cxpen-
denda efle
,
multa tamen funt religiofa
veneratione excipienda
,
qua: vir do-
ftus catholicus non improbaret
.
Addere juvat , excerpta illa
,
quze ex
edito Erafmi Alberi , dein Gallice ver-
fa prodierant
,
lucem iterum afpexiflc
non ante multos annos duobus in 8.
voluminibus cum Imaginibus a Pichar-
do viro peritifnmo sre incifis . Editio
hcEC adornata eft abfque adnotatione
loci , & anni
.
Qui vcro opus iftud Conformitatum
rccenfuit non Bruchius
,
ut hic Fabri-
cius
,
fed Bucchius appellandus erat
.
Albigenfium Hiftoria : vidc infra Pe-
trus Vallis Samaji .
Flaccus Albinus
,
flve notiore nomi-
ne Alcuinus
,
(
Alchvvinus
)
Anglus
,
Beda? & Egberti Difcipulus , ex Diaco-
no Eboracenfi & Ccenobii Cantuarienfis
Abbate
,
vocatus An. C. 790. in Gal-
liam, ubi Confiliarius & dehciofus Ca-
roli M. (
ut ab AnaiTafio Bibl. appel-
latur
)
Schola'que Palatina? Pra-fecTus
,
praxlariffime de litteris promeritus
,
plurium peritus linguarum
,
Theolo-
gus , Philofophus, & Poeta
,
dcnique po-
ftremos tres vel quatuor annos pcregit
Turonis
,
Abbas S. Martini
,
ubi dieni
obiit Anno 804. 14. Cal. Junii . Ejus O-
pcra juncTim edidit Andrcas da Chefne,
five
,
Qu.ercetanus Turonenfis
,
Pariiiis
\6i-j. fol. iifque pra'fixit vitam ex tra-
ditione Sigulfi
,
qui Alcuini difcipulus
fuit , fcriptam ab Anonymo
,
qua: in-
cipit : Superna Chrifii rorantc dextera .
Addidit etiam quamplurima veterurn
recentiumque de Alcuino teftimonia
,
quibus addenda
,
qure de Flacco Theo-
dulfus Aureliancnfis
,
libro III. & ad
eum Sirmondus T. I. Operum p. 1065.
feq. & Tom. IV. BibliothecGe Patrum
p. 64. De eodem Alcuino pra,'terea vi-
dendus Henfchenius in Adlis Sancto-
rum 19. Maii Tom. IV. pag. ^^.feqq.
Carolus le Cointe Tom. VI. Annalhnn
Francorum ad Annum
793.
Tom. VII.
pag. 18. feq. ubi & de ejus difcipulis
,
& Tom. VIII. pag. 12. Editionem Pa-
G
2 ri-
5*
rifienfem Operum Alcuini recenfere
poft
Labbei
, Ludovici Ellies Dupinii
,
Ca-
veique
diligentiam
,
effet adlum agere .
Qux autem in eadem non obvia lucem
viderunt fub Alcuini nomine
,
plura
funt
, e quibus
i. Poema verfibus hexametris
1658.
ae urbis Eboraci primordiis
,
deque pri-
mis ejus
Eccleftx Pontificibus ac SanBis
,
editum ex duobus Remenfibus
MSS. a
Thoma
Galeo Tom. I. Hiftoricorum
Anglia?,
Oxon. idQi
;
foI.&
partem fub
titulo
Anonymi Angli
,
qui iElberti
Ar-
chiepifcopi
Eboracenfis
difcipulus fue-
rit
,
Joannes Mabillonius
(
qui inte-
grum ad Galeum miferat
) Sxc. III.
BenedicTin.
Parte II. pag.
558. Non
Alcuini
,
fed Fridegodi effe
contendit
OudinusTom. I. commentar.
pag.
1923.
& Tom. II. pag.
467. feq.
2. Epifiolarum Alcuini
collecTionem
MS. Colbertinam
memorat
Baluzius
,
& ex ea Epiflolam ad Candidum &
Nathanaelem
publicavit Tom. I. Capi-
tular.
Regum Francorum
pag.
1442.
feq.
Epiflola ad Karolum ab eodem Ba-
luzio
Tom. II. Mifc. pag.
365. Capi-
tuiare
admonitionis
ad eundem
pag.
375.
Epiffola ad Abbates&
Monachos Gothix
de
Filio DEI 11011 adoptivo pag.
^jy.
Epiflola?
VII. ad Aquilam, five Arno-
nem
antiftitem
Saltzburgenfem
,
in A-
necdotis
Bernardi Pez Tom. II. pag.4.
feqq.
Ad eundem Arnonem
pra^fatio in
expofitionem
VII. Pfalmorum pceniten-
tialium
,
Pfalmi
CXVIII. & Pfalnio-
rum
XV. gradualium
( in Operibus
Alcuini
pag.
59.
feqq. obviam
)
in Da-
cherii
fpicilegio
Tomo IX. pag. 111.&
editionis
novce Tom. III. pag.
323. A-
lia?
Epiftola; III. ad Gallicellulam
,
&
de decem verbis Legis , & ad Fridugi-
fum de tribus
generibus
vifionum , ab
eodem Dacherio
Tom. VI. fpicilegii
p.
BIBL. MEDI7E ET
INFIMM
copum
Eboracenfem
fcripta
An.
795. e-
dita ab
illuftri
Fontanino
in
appendice
ad
vindicias
antiquorum
Diplomatum
pag.
266.
& a Jacobo Bafnagio
Tom.
II.
editionis
novce lecTionum
Canifia-
narum
pag.
450.
3.
Sermo in
Hypapanti
diclus
coram
Carolo
Magno : apud Baluz.
Tom.
I.
Mifcellan.
pag.
382.
4- Ccnfefjio Fidei
edita a Petro
Fran-
cifco
Chifietio
,
Div.
1656.
4. judice
quidem
Carolo Cointio
,
Saxuli
noni
foetus
,
fed
Alcuini
nequaquam
, Tom
VII.
p. 28. atque
integra
differtat.
po-
ltuma
Alcuino
negata
a
Joanne Dal-
l*o, *
Rothomag.
1673. 4- tamen Al-
cuino
vindicatura
Mabillono
Tomo I.
AnaledT.
pag.
178.
( editionis
novce pag.
490. &q.
) & ab aucTore
de la perpe-
tuite de la Foy Tom. IV.
Table Hi-
ftonque
& Cntique
pag.
^^. Alia eft
Alcuini
Confeffio
,
five dotlrina
de DEO,
qua? inter
Opera ejus
legitur
pa-.
762.
atque lucem
debuit
Matthia-
Flacio
,
qui eam
vulgaverat
ad. calceni
libri
,
cui titulus : Unanimis
confenfus pri-
mitivx
Ecclefix de non
fcrutando
Di-
wrne generationis
Filii
DEL
modo . Ba-
8. Libri tres de Fide
SS.
itidem
inter
Opera
obvii
filea*
1560.
Trinitatis
p. 702. leguntur
etiam
in
homiliano
Pauli Diaconi
ad Feftum
SS. Trinita-
tis
.
Eofdem
feparatim
cum
Commen-
tario edidit vir
pius & docTus
Lucas
Loffius
Francofurti
1554. 8.
5. Opufculum de
Comparatione
Novi
& Veteris
Teflamenti a denario
numero
ufque ad unum
. m Bernardi
Pez
Anec-
dotis Tom. II. pag. 1.
6. Genealogia
humanitatis
Chrifii, MS.
m Bibliotheca
Menarfiana
p.
157.
7.
Juffu Regis
Caroli Divinam
corre-
xijfe Hifioriam fcribit
Sigebertus
ad An-
num
Ghrifti
790. eoque
referendum
,
quod Theganus
cap.
7. de geftis Ludo-
vici Pii
,
Carolum Regem
corrigcndis
facris librisvacajfe retulit : nec non VI.
Epigrammata de correcTione
Bibliorum
ab Alcuino facTa
,
qme exiiant
m ejus
a
-
-
P
e_
Argumenta
emsexporut
Ludovicus Ellfcs a!u Pm Tomo VI. Bibliothecs Ecclefia-flicz pag. 122. feq.
391
321,
& Tom.
nec non
III. editionis
nova:
alia?
pag-
XXVI. a Mabillo
nio Tom. IV. AnalecT.
pag. 272. atqu
editionis
nova? pag.
399.
feq.
Epiflola
parxnetica ad Eanbaldum II.
Archiepif-
LATINITA
operibus pag. 685. Vide Earonium ad
Annum 778.
num. 23.
Richardum Si-
moncm lib. II. Hiiloria? Critica Novi
Tcftamcnti cap. 9.
Joannem Jacobum
Wctftcnium Prolegomenis ad Novum
Tcftamcntum pag. 88. feq. & qu# in-
fra
,
ubi de
Correcloriis Bibliorum . Po-
emata duo ,
hexametrum alterum
,
al-
tcrum clegiacum ,
Bibhis ab Alcuino
prxmiifiun
edidit Lambecius Tomo II.
pa^.^c^. feq. qui ctiam de Vita S. Ve-
dajtt Alcuiniana videndus pag.
409.
feqq.
Non omittcndum
,
quod Barthius VI.
20. Adverfar. Calliopium
,
qui Terentii
Coinccdias recenfuifle in Codicibus MSS.
notatur
,
non aliuni putat efle
,
quam
hunc Alcuinum
,
qui in Codice MS.
vit.c Wilibrordi vocatur Dominus Albi-
mis Magijler optimus Calliopicus
,
hoc eft
totus formatus a Calliope Mufifque .
De caTens
,
Caveum rogo confulas
Hendreichiumque & Polycarpum Ley-
fcrum in Hiltoria Poetarum medii x-
vi pag. 215. feq. quorum obfervatis
non habco plura
,
quce addam
,
nifi
juod Antonius Verderius in Bibliothe-
ca Galiica pag, 21. narrat , fe fub Al-
cuini nominc vidiflc MS. librum ver-
fuum leonmorum moralium
,
un livre
tie
vers mor tux en latin non mefurez par
fteds ,
mais rimez . Vide
,
fi placet
,
qux infra in Lcone .
Albinus
,
Abbas S. Petri Cantuaricn-
fis
,
cjui Bedx auclor fuit & adjutor
fcnbcndx Anglorum Hiitorix
,
ut Be-
da tcilatur Epiitola nuncupatoria ad
Ceolvvulfum Regem . Vide Mabillonii
Analc&a Tom. I. pag.
9. ( editionis
novx in fol. pag.
398. )
ubi Bcdx ad
hunc Albinum Epiitolam exhibet : De-
fuleratijfimo & Revercntiffmo Patri Al-
bino Beda CHRISTI famulus Salutem .
Albinus
,
five Albunius
,
Eremita
,
cu-
jus Epijiola ad Hcribertum
Colonienfem
ab
Anno Chrifli
c^gg.
ad 1021. Epifco-
pumdc charitate
,
humilitate
, obedien-
tia
, continentia & filcntio MS. exilat
in Coiice
XXI. Bibliothecx templi
S.
Pctri
Hamburgenfis . Vidc B. Staphor-
T 1 S L I B. 1.
53
fti noftri Hiftoriam
Ecclefix Hambur-
genfis Tom. III. pag. 271. 284.
Albo Floriacenfis , vide Abbo
.
Albricus
,
five Alfricus
, Londinenfis
,
circa A. C. 1217. vixit . De illius Poe~
tario
,
five de Origine & Imaginibus
Deorum libello cum Scriptoribus edito
Mythologicis dixi in Bibliotheca Lati-
na lib. II. cap. 1. ubi de Hygino . In
Bibliotheca Roftgaardiana pag. 470.
of-
fert fe MS. Albricus de Rofate de inte-
gumcntis fabularum . Vide Albericus .
Albrigetut Cortufius
,
Patavinx Scri-
ptor Hiflorix . Vide infra , Cortuftus
.
Albuinus
,
Presbyter , cujus ineditum
librum de Virtutibus & Vitiis evolvit
Cangius . Prologum vulgavit Edmun-
dus Martene Tom. I. Anecdot.
p.
668.
Albunius
,
Eremita . Vide fupra
,
Al-
binus .
Alcadinus
,
Garfmi Syracufani Filius
,
Medicus Henrici IV. Imperatoris , ar-
temque fuam Salerni profeflus
,
fi Sci-
pioni Mazellx in Antiquitatibus Puteo-
lanis fides , & alius quidam Poeta Ebo-
litanus
,
metro balneas Putcolanas def-
cripfit . Hxc Thomas Reinefius in de-
fenfione Variarum Leftionum pag. 144..
Alcimus Ecdicius Avitus
,
nepos Avi-
ti An. Chriiti
455. 456.
per feptem
vel oclo menfes
*
Imperatoris , Patris
vero Ifici An. 490. in Archicpifcopatu.
Viennenfi Succcflor
,
prxfuit Concilio
Epaonenfi An.
517.
diemque obiit An-
no
529.
De eo prxtcr editores adeun-
da Acla Sanclorum
5.
Februarii, Tom.
I. pag. 660. feqq. De Judxis per Avi-
tum Epifcopum Arvernum ad Chri-
ftum converfis Venantius Fortunatus
libro V. Carmine
5.
qui etiam plura
in Aviti laudcm lib. III. Carmine 26.
fcqq. De fcriptis & editionibus ejus
nolo repetere
,
qux notavi in Biblio-
theca Latina IV. 2. & qux apud Ley-
ferum in Hiftoria Poetarum medii xvi
pag. 87. & Caveum aliofque cxpofita
funt
,
qui in carminibus ejus facns ju-
re merito venam dodlam expeditamque
celebrant . Illud obfervatis alibi juvat
ad-
* Vide Valefium ad Evagrii Hifr. II.
7.
p.i.
69. feq.
.54
BIBL. MEDI7E ET INFIMJE
vero
gationibus
adjungere
,
quod in Epiftola Aviti fe-
cunda & tertia occurrunt fragmenta
ex libro ejus de Incarnationc : Deindc
fragmenta libri de Divinitate Spiriius
Santii dedit Bduzius Tom. I. Mifcell.
pag. 3<5i. Ex Homiliis de rogationibus
,
*
quas ante feflum Afcenfionis tribus
diebus celebrandas inftituerat Mamer-
tus Epifcopus Viennenfis , illa quaz in-
cipit : Currij quidem tramite vitali
,
non
modo in A-Vki editionibus fafpius vi-
dit lucem
,
fed etiam in Bibiiotheca
Concionatoria Combefifii , & in Aftis
Sanclorum XI. Maji pag. 631. Aliam
homiliam Aviti in feria
3.
inro-
edidit Edmundus Martene
Tom. V. Thefauri Anecdotorum pag.
49. qu2E incipit : Legimus in Hiftoria
Regum . Ex aliis die primo
,
fecundo
& tertio Rogationum
,
fragmenta fer-
vavit Florus Diaconus Lugd. in Pauli
Epiftolas
,
quce a Sirmondo jam vulga-
ta funt , ubi etiam excerpta ex libris
Aviti contra Phantafma
,
five contra
Eutychianos . Ex libris & ex Epiftolis
contra Arianos
,
ex libro de Chrifii Di-
vinitate . Ex Scrmone de Natali Cali-
cis
,
de pajjione Domini
,
die primo &
die fexto Pafchx
,
de afcenfione Domi-
ni
,
in ordinatione Epifcopi ,
de Symbolo
,
de Pentecofte
,
de Jona ,
de afcenfu Elix
,
in dedicatione Archangeli Michaelis
,
&
ex fermone de Ezechia Rege . Ex Epifto-
la contra
Fauftum ,
ex libro de Chrijli Na-
tiv-.tate . Sirmondi Avitus lucem pri-
mum vidit Parifiis 1643. 8-
Tomo fe-
cundo Var. Opufc. inde recufa Tomo
IX. edit. Patrum Lugd. 1677.
Sirmon-
di Opera Parif. 1696. fol. in quorum
Tomo fecundo melior Aviti Operum
editio habetur
,
novilTime recufa funt
Venetiis
1729. fol. quinque Volumini-
bus
.
Aldebaldus & Syrus Monachi Clu-
niacenfes
,
profa
,
infperfis carminibus
fcripfere Vitam Abbatis fui S. Majoli
,
qui diem obiit Anno Chrini
994.
E*-
ftatin A&is Sanclorum 11. Maji Tom.
*
De his Joannes Savaro ad Sidonii Apollina-
lifi lib. 7. Epift. x, Baronius ad Martyrolog.
II. pag. 66%. De Majolo
illo vide
Bl-
bliothccam Cluniacenfem
,
&
Andrea^
du Chefne ad illum notas pag.
58. feqq.
& de Syro & Adeboldo
, Leyferi
hifto-
riam poetarum medii a^vi pag.
289. feq.
Aldermannus
,
id eft
, Senatorius vi;*
,
Londinenfis, a Baleo XI. 18. & Pitfeo
pag. 822. celebratur Poeta curialis,
di-
verforumque carminum
auclor tradi-
tur
,
dubito
,
Latinorumne
an verna-
culorum . Neque enim ex Lilio Gyral-
do de Poetis hoc refertur a Baleo , ut
aliud agens fcripfit auclor Hiftoria? Poe-
tarum medii sevi
p. 448. fed ex Syl-
veflri Giraldi fpeculo
Ecclefiae lib. II.
cap. 20.
Aldhelmus
,
Adclmus
,
Adelinus
,
Al-
thclmus, Anglus, de Regia Ifa,- Vifi Sa-
xonum familia, ex Monacho Baldunen-
fi
,
fiye Malmesburienfi Abbas Anno
Chrifti 666. & primus apud Saxones
Occidentales Epifcopus An.
705. Shir-
burnenfxs
, defunchis
Anno
709. Vide
Afta Sanclorum
25. Maji Tom. VI.
pag.
77.
quanquam titulus fantli &
bcati
,
quo Aldheimus venit in Biblio-
theca Patrum
,
in indice expurgatorio
Brafichellano expungitur . Egregius au-
ccps antiquarum vocum dicitur a Salma-
fio ad Spartian. pag.
647. ubi Apo-
graphum ejus ex vetuftifllmo Codice a
Jureto fibi communicatum laudat . Vo-
cabula inufitata excerpit & illuflrat
Cerda in adverfari.is facris cap.
165.
pag.
430.
feq. Plura ejus loca pra^ter
Meurfium mantiiTa ad lib. de luxu Ro-
manorum cap. 1. emendat
Joannes Fri-
dericus Gronovius in Monobiblo Ob-
fervationum Ecclefiaflicarum cap.
4.
8.
15.
20. & Barthius in Adverfar. D2
fcriptis Aldhelmi carmine Iatino com-
pofitis
,
pauca habeo
,
qua: addam in-
duflrix Polycarpi Leyferi m hiftoria
Poetarum medii arvi pag.
199.
feq. Li-
brum de Laude Virginitatis edidit Jac.
Faber
,
Daventrias
15
12. 4. In nova
vero editione Letionum antiquarum
Canifianar. liber de laude virginum
,
&
alter
Rom. 25.
April. & ad A. C.
475.
L A T I N I T A
alter de cflo principalibus vitiis carmi-
ne defcripti occurrunt Tom. I. pag.
708. fcqq. Libcr de Virginitate
( ante
carmcn de hoc argumcnto
)
profa fcrip-
tus extat in Orthodoxographis & Pa-
trum Bibliothecis , fcd emendatior edi-
tus eft a C. V. Hcnrico Warthono ex
MSS. Lambethano & Sarisburicnfi , Lon-
dini
1693, 4.
una cum Bedrc quibuf-
dam Opufculis & Egbcrti Eboracenfis
dialogo . Opus de Pafchate contra Bri-
tannos Quartadecimanos
fuae artatis
,
intcrcidit . Vide fis Pagium ad An.
Chrifti 692. num.
24. fcq. & ad An.
699. num. 2. Epiflola ad Eahfridum in
UfTerii Epiftolis
Hibernicis pag.
37.
ad-
de pag. 129. De xnigmatibus Aldhelmi,
quae poft
_
cditionem
Bafil.
1557.
cum
notis edidit
Martinus Antonius Delrio
,
Moguntix i<5oi.
12. & de Monoftichis,
quas iJUis junxit Delrio , & alii malunt
reterread Alcuinum vel Columbanum,
jam dixi in Bibliotheca veteri Latina
.
De aliis ejus vide fis Baleum lib. I. c.
85.
Pitfeum ad An.
709.
Aldehnus
,
five Adclmus
,
Adalelmus
Sagienfis Epifcopus,
(
Seez in Norman-
nia Gallia;
)
circa An.
C. 880. Vide
Sammarthanos Tom. III. Gallia? Chrift.
pag. 962. fcripfit vitam S. Opportunx Vir-
ginis & Abbatiffe
Sagienfis
,
qux foror
S. Godegrandi Epifcopi obiit An.
770.
Exftat apud Surium & in AcTis San-
clorum 22. Aprilis , Tom. III. pag. 62.
& in Mabillonii
Annalibus Ordinis S.
BcnedicTi Tomo IV. pag. 220.
Aldobrandinus
Cavalcantes
,
Florenti-
nus Ord. Pra?d.
Epifcopus ab A. 1272.
ad 1279. Orvietanus
,
& alter junior,
Monachus Augujlinianus
circa An. C.
1585. Utriufquc
memorantur Sermones
& junioris quidem
Ouadrage^malcs
,
Dominicales
,
Hiftorialcs
, &feftivi fivc
in Fefta Ecclcfia- folcnnia . Vide Phi-
lippum
Elfmm in
Encomiaftico Augu-
ftiniano
pag. 26. & Julii Nigri hifto-
riam
fcnptorum
Florcntinor. pag. 12.
Etiam
Aldobrandini
cujufdam commen-
iarium MS.
in
Apccalypfn
vidifTe fe Vc-
netns teftatur
Poflcvinus
.
T I S L I B, I.
55
Aldobrandinus
Ferrarienfis
,
Ord. Prrd
circa An.
1380, Pratcr
fcrmones
de
rempore
&
Sanctis
fcrjtput
Ojficwm
trarduTionis S. Thcwx
de Jic.uino,
q':od
incipit
:
O quam
fetix raater
Italia
.
Aldobrandinus
Lombardus
,
& ipfe
ex
Pra?dicatorum ordiue circa
An.
1400.
fcrmones
,
fed & Scdam de articuiis
Fjdei traditur
compofmffe
, M.Stam
in
Bibliothcca publica
Bafileenfi
.
Aldobrandinus Papparonus
Senenfis
,
Ord. Pra?d. fcripfit Vitam
Ambrofii San-
fedonii
,
defuncTi An. 1287.
W
exftat
in AcTis SancTorum 22. Martii Tom.
III. pag. 181. De hoc
Aldobrandino
brevem mcntionem facit
Jacobus Que-
tif Tom. I. pag.
403.
& pag.
411. feq.
ubi memorat controverfiam ab eo agi-
tatam. cum Petro Daco
,
utrumplus
fuit
quod Dominus commifit Petro
Ecclefiam
,
an Johanni cui commifit B. Virpinem
:
Daco pro Johanne & Aldobrandino
pro
Pctro fervidc pugnantibns
.
Aldobrandinus de Tofcanella
,
circa
Annum
13 14. prxter fermones de San-
cTis
, feftivos, & de tempore
,
tracTatum-
que
fnper decem Legis prxcepta
,
fcripfif-
fe tertur vitam S. Dominici in ocTo par-
tes diftributam
,
(cd quam Viterbii
,
ubi tradebatur cxftare manu exarata
,
nufquam inventam effe teftatur
Jaco-
bus Ouetif Tomo I. pag.
527.
Aldococcius
,
five Alcoxius
,
Anglus
circa Sxculi decimi quinti initia Phi-
Jofophus
, cujus commentarios in Lom-
bardi libros fentcntiarum laudat Lelan-
dus cap.
498.
obfcuris
lucem, contro-
verfis certitudinem
,
& dubiis fidem in-
ferre
conatum te/Iatus
.
Aldricus Anglus
,
JCtus , ab Accurfio
non femel citatus , laudatufque Guilel-
mo Faflergico in opcre dc rerum ori-
ginibus apud Pitfeum pag. 823. & Ba-
leum XTII.
89.
Aldricus
Cenomanoifis Epifcopus, cu-
jus gefta circa An. C. 840. exhibet Balu-
zius in liminc Tomi III. Mifcellaneor.
Hu;us Aldrici nomen comparet in in-
fcriptione
Epiftolaj Lupi Fcrrarienfis
LXXXIV.
AU
5<S BIBL. MEDI7E
ET INFIMJE
Aldricus
,
ex Abbate Ferrarienfi Se-
relatenfis
& R. E. Cardinalis
, cujus
nonenfis Archiepifcopus ab Anno 829.
magnse fuere partes in
Concilio
Bafi-
ad
841. de quo Lupus Ferrarienfis E-
leenfi A.
143
1. feq. Vide
Siberum
li-
pift. 1. & de jam defunfio Epifl.
29. &
bro laudato pag.
144. feq.
41. ubi eum Dominum ac nutritorem S. Alemannus, five
Altmannus,
Epif-
fuum appellat . Epijlola hujus Albrici copus Fajfavienjis, qui An. 1091. obiit.
ad Frotharium exftat inter Frotharii
AEla ejus vitx
,
in quibus de Gre^orio
Tullenfis Epifcopi Epiftolas decima ter-
VII. non contemnenda
leguntur
,
in
tia Tom. II. Hiftoriaj Francorum du
lucem data a Seb.
Teugnagelio
inter
Chefnianae
p. 717.
vetera monumenta contra
fchifmaticos
Aldrutdus
,
quo nomine Saxonico
,
pro Gregorio VII. Ingolfkd. 161 2.
4.
Senem Drugonem Latine exprimi Lelan- & a Sibero de Alemannis pag. 88. Prx-
dus cap. 238. annotat, in penitioribus
tereo juniores hoc nomine
,
ut Chri-
Philofophias & Magia? exercitatimmum
ftianum Alemannum
,
cujus fertur 110-
fuifTe teflatus
,
idque apparere ex ejus
mine liber de defenfione
adverfus ty-
libello de Quintis Ejfentiis . Idem ex
rannidem
Magiflratuum
licita , editum
JLelando repetunt Pitfeus pag. 823. &
Bafileae
1546. Vide eundem
Siberum
Baleus X. 62. p. 189. feq.
Alemannus
,
Almannus
,
Altmannus
,
Alemannorum
Legem
,
a Theodorico
Monachus Altvillarenjis & Sacerdos cir-
1 Francorum Rege circa An.
520. Hil-
ca An. 868. Franciam fuo tempore a
deberto II. circa A. 580. &
Lothario
Normannis devajiatam
,
exemplo Hiere-
H. circa A.
590. promulgatam
, confir-
mia? quadrnplici planxit Alphabeto .
* matamque a Dagoberto
* * *
Magno :
Scripfit & vhas SS. Nivardi An. 661.
aucliorem ineditis
Capitulis
XLIV. a-
defuncli Archiepifcopi Rcmenfi
,
Syn-
liifque infuper novis dare promifit
Jo.
dulji presbyteri folitarii , B. Helenx Im-
Georgius Eccardus in confpe&u
Codi-
peratricis, ejufdemque corporis transla-
cis Legum Veterum
,
quem exhibui lib.
ticnem** ad Monafterium Altvillaren-
IV. Bibliothecce Latina? cap. 10. Capi-
fe : nec non vitam S. Memmii
,
primi
tula XCIX. ediderant
Goldaftus
To-
Epifcopi Catalaunenfis . Vide
Jo.
Ma-
mo II. fcriptorum
Alemannicorum
,
billonii obfervationem ad Alemanni E-
Fridericus Lindenbrogius
Tomo I. Co-
pifclamad Theudoinum Prxpofitum Ca-
dicis Legum antiquarum
p.
357.
& cum
talaunenfem Tom. II. Analeclor. pag.
notis Baluzius in Capitularibus
Regum
94. (
edit. nova; in fol. pag.
425. )
&
Francorum pag.
53.
atque
Jo. Schilte-
Urbanum Gottofredum Siberum de il-
rus ad Chronicon Alfaticum
Kcenigsho-
Iuftribus Alemannis pag. 38.
feq. Lipf.
fenii
,
fcriptum Germanice
p. 623.
17
10.
4.
qui pag.
43.
etiam illam A-
Alcmannicarum rcrum
Scriptores
e-
lemanni Epiflolam exhibet . Vitam Sin-
dente Melch. Goldafro
, Francof.
* * *
*
dulfi
circa An. 6co. apud Remenfes de-
1606. 1661.
& pra^miffa
Goldafii Vita
funcri
,
dedit idem Mabillonius Tom.
*73'
fQl - unico volumine
,
licet
m
I. Aclorum Benediclin. pag. 638. Vide
tres tomos five partes divifo . In his
& Guilelmi Marloti metropolin Remen-
continentur :
fem, Remis 1679. fol. Tom. I. pag.402.
Tom. I.
Alemannus Brixienjis
,
fupra Adel-
^
Hepidanni Ccenobita? Annales ab An.
mannus .
C.
7p8.
ad 1050. cum additione Ano-
Ludovicus Alemannus
,
Epifcopus A-
nymi ad An. 11 80.
Rat-
*
Sigebertus Gemblacenfis cap. 98. Tritkemius
rial. Francorum pag.
55.
fcqq.
cap. 282. de S. E. & II. 50.
illuftr. Benedictin.
****
Confer D. Joannis Fabricii
,
Theologi
**
Adde Tillemontium Tomo VII. Memoriar.
Helmffadienfis Bibliothecam Tom. III. pa. 1. feq.
pag. 18.
B. Joannis Hiibneri Centur.
VIII. Bibliothecas hi-
'***
Vide Cointium ad An, 638. Tom. III. an.
ftorica Hamb. pag.
252. feq.
L A T I N I T A
Ratperti
Tujregienfis
, Ekkehardt ju-
nioris
, B. !i Monachi & Cunradi
Fabarienfis presbytcri Hiftoria & cafus
Monafterii S. Galli
.
Ejufdcm Cuuradi Catalogus Abbatum
S. Galli.
Anonymi de omciliabus Domiais Priu-
cipis
S. Galli .
Bertholdi Monachi anuotatio dc Ab-
batibus S. Galli .
Joach. Vadiani Chronologia Abbatum
Monafterii S. Galli
.
N. dc Tiufburg Ephemeridcs Mona-
fterii S. Galli .
Job. Georgii
Tibiani Panegyricon de
Jaudibus Acronii lacus
.
In prccedentes Scriptores Goldafli
Gloflx & notv pag. 102. fcqq.
IValafridi Strabi Augienfis
de vita S.
Galli Jibri 2.
Ejufdem de vita S. Othmari Abba-
tis , libri 2.
Ifonis Magiftri de miraculis S. Oth-
mari libri 2.
S.Tkcodori
Eremitae Campidonenfis
de vita S. Magni libri 2.
Ermemrici Elevvangenfis
fupplemen-
tum .
S. Findani Confeflbris Hiftoria fivc
Vita .
Hepidanni junioris de vita S. Wibo-
radae \
T
irginis libri 2.
Ekkehardi Minimi Decani de vita
B. Notkeri Balbuli liber
.
S. Fridolini ConfeiToris Hiftoria five
vita . Goldafti notx pag. 248. feqq.
Tom. II.
Lex Alamannorum temporibus
Lot-
harii Regis
.
Chartarum imtrumentorumquc
Cen-
turia .
Joach. Vadiani Epiftola dc obfcuris
verborum fignificationibus .
Ruodeperti Magiftri Epiftolx brevcs
IX.
Rabani Mauri Abbatis Fuldenfis li-
belli
duo a WalahvJo Strabo ejus dif-
Cipulo collccli
,
quorum priorc pag. 64.
gloffc
latinobarbaricae de partibus hu-
mani corporis
,
menfibus & ventis
,
57
T I S L I B. I.
pofkriore
p.
66.
dc
inventionc
Iingi
rum ab Hcbraea
ufque ad
Theotifcam
oc notae antiqux-
.
Keronis Monachi
S. Galli
intcrprcta-
tio verborum
Alamannicorum
p 6q
Anonymi
Catalogus
Nominum
pro-
priorum apud
Alamannos
.
Remedii
Curienfis Epifcopi
canones
Alamannici ex
Pontificiis
Epiflolis ex-
cerpti juifu Caroli M.
Notingi
Conflantienfis
Epifcopi ca-
nones .
Anonymi fymbolum
Apoftolicum pag.
Litania
,
confeffio
,
Beichtc
,
pag.
135.
Dies Anniverlarii Alamannicx Ec-
clefix
.
Anonymi bcnedictiones
, fraternita-
tes
,
pag. 152. feqq.
GoldafK Catalogus fcriptorum qui in
his duobus tomis defiderantur & eo-
rundcm temporum hiftoriam
illuftra-
runt
.
Genealogia Kyburgenfium Comitum
in Alamannia .
Tom. III.
Joachimi Vadiani Cof. SancTgallcnfis
farrago antiquitatum Alamannicarum
f. de collegiis & Monafteriis Gcrmanias
veteribus
,
ut in regno Francorum &
infecutorum Principum aliquot feculis
habuerunt , libri II.
Barthol. Schobingeri
JCti additiones
ad Vadiani farraginem . p. 85.
Joh. Comandri Epiftolx
3. ad Vadia-
num de antiquitatibus Curix in Rhe-
tia prima .
p.
1
14.
Joach. Vadiani liber de Chriftianif-
mi xtatibus aurea
,
argentea
,
liber im-
perfecTus .
p. 117.
Ejuftem Epiftola de conjugio fervo-
rum apud Alamannos ad
Joh.
Zvvi-
ckium Conflantienfcm .
p. 1 39.
Joh.
Zvvickii JCti Epiftolar dux ref-
ponforix ad VaJianum .
p. 152.
Leonis JudaJ Epiflolx 2. de divortio.*
an uxor a fcelcrofo marito feparari &
alium ducere poffit .
p. 153.
Johannis Kesleri Alloquium
Biblio-
H
the-
5
?
.8151.
MEDUE
theca?
Sangellenfis
ad
Joachimum
Va-
dianum..
p.
157. 165.
Alcxander
Alemannicus . infra
Alexan-
der
.
Alexander
I.
Epifcopus
Rom. ab An-
no Chrifti
108. ad
117. Hujus
nomini
tres EpiJhU ab Ifidoro
Mercatore
tri-
buuntur
,
quas falfi
arguit
Biondellus
m Pfeudo-Ifidoro
pag.
159. fe
q. Alia
illi luppofita
decreta
( ut
qu.T
Canoni
Miffe ab eo addita
fcribit
hbrum
Pon-
tificalcm fecutus
Anonymus
Mellicen-
fis
capite
VI.
)
rejicit
Petrus
Couftant
m Epiftohs
Romanorum
Pontificum
pag.
52. qui etiam
fabulam
effe
do-
cet
,
quod au6Ior
Prardeftinati
lib.
I.
cap.
16. narrat
Alcxandrum
, Siculo-
rum
Epifcoporum
rogatu
librum
fcrip-
fiffc
adverfus
Heracleonem
,
qui pec-
cata
baptizatis
nihil
obcfic
prardica-
vit
:
cum
Heracleon
Colorbafi
&
Mar-
ci difcipulus
Alexandro
fuerit
junior
,
&
alium
Heracleonem
iguorent
,
qui
de hsercticis
traclarunt
.
Ludovicus
Ja-
cobus a S. Carolo
Carmelita
in Bi-
bliotheca
Pontificia
pag. 6.
pro Alc-
xandri hujus
Epiitolis
citat S. Cy-
prianum
Apolog.
2.
Epift.
3. &
S.
Juftinum
Martyrem
Apolog. 2.
ad
Antoninum
. At
enim
in
Juftino &
Cypnano de
Alexandri
Epiftolis
ne
ypo
.
Alexander
II.
Papa
ab
Anno
1061.
*'
?
n
a
,
ohr
>\*
d l
73- 20.
Aprilis.
Ejus
LptJtoU XLV.
cum
fragmentis
aliquot
111 Concihis
Labbei
Tomo
IX. & no-
viflima
Coleti
editione
Veneta
Tom.
XII.
Infcriptiones
fmgularum
dedi
Tom!
XI.
BibIiothec&
Gra?cje
pag.
585. Epi-
ftolam ad
Monachcs
Rivipullenfes
exhibet
Aguirrius
Tomo
III.
Concihorum
Hif-
pamae pag.
251. & ad
Aquilinum
Ab-
batem
Monafterii
S.
Joannis
Pinnaten-
iis m
Aragonia,
pag.
245. Pra?terco
c-
jus Decreta
apud
Gratianum
, Ivonem,
Antonium
Auguftinum
, Auguftinum
Barbofam
,
ahofque
obvia .
Conftitutio-
nem,
qua An.
2062.
approbavit
Con-
gregationem
Camaldulenftum
Campi A-
mabilis
,
Ord.
S.
Beneditfi
, exhibet
ET
INFIMJE
Lacrt
Cherubinus
Tom.
I.
bullarii
p.
51. Hujus
epiftolas
ahas
in
meo
Con-
ciliorum
fupplemento
Tom. 1 p-^
1346. exhibui.
Ex his
unam
de
grad?
bus
propmquitatis
ego e
MS.
Codice
vufgavi
.
Quamquam
vera
hsec
Ponti-
cis
nomen
nulium
fert
, &
ambiguus
hatfi,
num
ad
Alexandrum
pertineret
.
Altenus
tragmentum
de
quodam
Sacer-
dote
male
ordinato
ex
MS.
codice
pro-
tuh
. Equidem
haec eft
etiam
in
Gra-
tiano
dift.
52. c.
Sollicitudo
, fed
con-
tradta
,
& interpolata
. Alia eft ad
Bur-
chardum
Halberftadenfem
,
qui & lau-
datur
,
& pallio
donatur
.
Eruta eft
ex
Lunigii
Spicileg.
Eccl.
in
append.
pas.
20. Poftrema
denique
eft ad
Clerum
,
&
Fopulum
Lucenfem
,
quam per
par-
tcs
feciam
,
& hinc
inde
excerptam
dc-
dit
Gratianus
c. ex multis
temporibus
I
^JV*.
V
110
Labbcus

Integram
ex
M5. Cod.
Lucenfi
reprsefentat
Floren-
tmius
Memorie
delta
Ccnteffa
Matilde
m append.
Vet.
Monum.
pap.
129 ex
quo ego .
7
*
Alexander
III.
papa
ab
Anno iko.
7. Septembns
ad 1181.
25.
Au<mfti
Scripfit de
potcflate
Ecclefiajiica
,
& E-
piftolas
Decretales
fui
temporis
,
quas
m unum
Codicem
redaclas
Confulta
Alexandrt
voluit
appellari
.
Secundum
quojdam
eum
fcripfijfereperio
Epijhlarum
ad
diverjos
,
Itbros
viginti duos
.
Hax
Ludovicus
Jacobus a S. Carolo
in Bi-
bhotheca
Pontificia
pag. 8.
In
Tomis
Concihorum
Tom.X.
Labbei
p ri
,
1188.
1854 exftanthuius
Pontificis
Con-
JUtuttoncs
& EpifioU
CCCXLI.
de qui-
bus vide
Tom.
XI.
Bibliotheca:
Gra>
cx
p. 615. feq
. Ex
his
LVL
ediderat
Sirmondus
ad calcem
Petri
Cellenfis
Panfiis
165
1.4. recufa
167
1.4. &
fo-
nio fecundo
Sirmondi
Operum
Eoi-
ftolas
XXXIX.
ad
Hifpanos
repetit
Agvirre
Tomo
III.
Conciliorum
Hif-
pani*
pag.
373
. feqq.
AIias ad
ahos
meditas
dant
Baluzius
T. II.
Mifcel-
lan. pag.
227. Tom.
IV. pag.
4
6d.
Da-
chenus
Tomo
V.
Spicilegii
pag.
572.
<x
iomo
iil.
editionis
nova- pag.
538.
H. War-
L A T I N I T A
H.
Warthonus Tomo I. Anglias Sacra?
pag. 171. & Galicfonius
,
qui tres A-
lexandri III. Epiftolas cum una Leonis
VII. & Innocentii III. una vulgavit
Turonibus 1694.
quarum argumenta
exponunt
ephemerides
cruditorum Pa-
rif. An. 1695.
pag. 398.
Longc plures
autem cdidere
Edmundus Martcne &
Urfinus
Durand Tomo I. Anecdotorum
pag.
455.
feqq. & 569. Regiflrum Epi-
Jiolarum
pro Remenji Provincia comple-
xum Epiflolas
CCCCXCVL exftat in
Tomo fecundo 110
v&'
Colleclionis
,
quam
iifdcm praeclaris viris debemus pag.
634.
ion. Confer Tomum XIII. Concilio-
rum editionis nova: Vcneta:
,
& CotH
Jiitutiones IX. hujus Alexandri III. a-
pua Laert. Cherubinum Tom. I. bul-
larii pag. 67. fcq.
*
Pra.'ter alias ejus e-
piflolas obvias in voluminibus Ughel-
Jii , & Gallia? Chriftiana? geminas alias
ex tabulario Majoris Ecclefia? Lucenfis
ego vulgavi in Supplem. Conciliorum
Tom. II. pag.
517.
Alexander IV. Papa ab Anno
1254.
25.
Decembrisad 1261.25. Maji . Prae-
ter Epiftolas tres in Conciliis Labbei
Tomo XI. pag. 716.
fx quibus duae ct-
iaminAgvirri Conciliis HifpaniarTom.
III. pag.
513. 514.
alias CLXXV. de-
dit Waddingus in Annalibus Ordinis
Minorum Tom. II. ad Annum 1256.
feq. & in rcgeflo Pontificum pag. 18.
feq. Epiflola ad Canonicos Remenfes
,
quam fub Alexandri IV. nomini edi-
dit Guil. Marlotus Tom. II. Hiftor.
Remenfis, cam Alcxandro III. refiituit
laudatus Martenc Tomo I. Anecdoto-
rum pag.
458. Epiftolx IV. ad Ludovi-
cum IX. Francorum Regem
,
in Da-
cherii Spicilegio Tom. VI. pag.
485.
& Tom. III. editionis nova? pag.
633*
Confiitutionem Cypriam datam An. 1260.
componendis Graccorum Latinorumque
diffidiis, obviamque ex Grarca verfioiii
in
quodam Euchologio, & Latine ver-
fam a Vinccntio Riccardo
,
Rom.
1636. laudat Allatius Iibro de aetate &
interititiis
in Colfatione Ordinum pag.
3.
Epiflolarum
quamplurimarum Re-
T I S L I B. 1.
59
giftrum exftare in
Vaticano teftatur
Ludovicus Jacobus a S. Carolo pag. 10.
Bibhotheca! Pontificia? . Ex his nonnul-
Ix in Annalibus Steronis & in addita-
mento Matthau Parif. & Conftitutio-
nes XXIII. apud Laertium Cherubi-
num Tomo I. bullarii pag. 131.
*
Hu-
jus Bullas fexdecim
,
quarum plerasque
pro Monachis Vallis Umbrofa2 data*
funt
,
evulgavit CI. Lamius in Dedic.
Erud. in notis ad Leonis Urbevctani
Chronic. Roman. Pontif. pag.
279.
Alexandtr V. Petrus de Candia
,
Papa
ab Anno
1409. 26. Junii ad 1410.
3.
Maji , cui Ludovicus Jacobus a S. Ca-
rolo & Lucas Waddingus tribuunt Com-
mcntaria in IV. libros Scntentiarum
,
de
quibus vide
,
fi placet , Oudinum . His
addunt Qiiodlibeta quaedam
, Concluftones
\\\ Collegio habitas, Sermones varios Sc
Epijiolas ad diverfos
,
quarum una ad
Maftfirum Hugonem Etheriauum obvia
m Bibliothecis Patrum quibufdam Bi-
gnxanis . Idem Ludovicus notat An-
dream Billium Mediolanenfem fcripfif-
fe libros duos de Concordia & meritis
Ordinum fuper generali indulto Ale-
xandri Papas V. ad Reginaldum
(
Gui-
donem de Roy
)
Remenfem Archieptf-
copum . Bullas quafdam ex Alexandri
V. regeflo publicavit Raynaldus ad An.
1409. num. 85. 89. & ad An. 141C
num.
7.
feqq. & 16.
*
In Bibliotheca
MSS. P. Montfaucon pag. 158. extare
in Bibliotheca Vaticana Codex ifte le-
gitur : Prxfationes Ambrofianx Petri Ar-
chiepifcopi Mediolani
,
qui pofiea Alexan-
der Papa V. fuit . Quid hoc fit operis
ignoro
\
nec fcio an Petrus prarfationes
aliquas Breviario

Ambrofiano adjece-
rit
;
an potius codicem illum Vatica-
num ii fuum uliun dcfcripfcrit .
Alexander VI. Papa ab Anno
1492.
11. sAugufli ad
1509.18. Augufti , ma-
lis cujus meritis dignus nuper vita?
fcriptor contigit Alexander Gordonus
,
Anglus . A Ludovico Jacobo a S. Ca-
rolo memorantur ejus Clypeus dcfenjio-
nis
fidei
Rominx
Ecclefix ,
Argentorati
1497.
De Cardinalium cxcellentia ,
&
H 2
offi-
6
? .
BIBL.
MEDIJE
cfficto Vice-Cancellarii
, Glofja in regulas
Cancellarix
ad Innocentium
VIII. Epi-
,/ioU
ad
Cardinalem
Ximenium
in vi-
ta
Ximenii
. Epirtola? ad Francifcum
Philelphum
. Epiftolae in cauffa
Hiero-
nymi
Sayonarolse
. Conjiitutiones
XII.
m
Laertii
Cherubini
bullario
magno
Tom.
I. pag.
460.
476. inter
quas fe-
cunda
A.
1493. de novi Orbis
infulis
terrifque
verfus
Occidentem
& Meri-
diem a linea per
Azores duBa
,
Ferdi-
nando
Hifpanias
Regi
concedendis
,
ut
pcpulos in illis
degentes ad
Ckrifiianam
Religionem
fufcipiendam inducerc
velit &
debeat
: & apud
Bzovium ad Annum
1493- , 20. Raynaldum
TomoXIX.
pag.
421. & Leibnitium
in Codice
Di-
piomatico
Tom. I. pag.
472. Confti-
tutio de
baptifmo
Ruthenorum
non ite-
rando
,
apud
Raynaldum
ad
Anmim
1501. Hum.
37.
atquein
Conciliis
Lab-
bei Tom.
XIII.
Epiftolae
dux ad
Epif-
copos
Hifpanos
,
& bulla
fimdationis A-
cademix
Valcntinx
A.
1500. apud Aguir-
rium
Tom. IIL
Conciliorum
Hifpanix
pag.
689. feq.
Dccretum
de libris
fine
cen-
fura ncn
imprimendis
, apud
Raynaldum
ad
Annum
1501. num.
36. Eulta
fu-
per
Canonizatione
Anfelmi
Arckiepifcopi
Cantuarienfts
,
in
Conciliis
Labbei Tom.
XIILpag.
1476. & Harduin.
Tom.
IX.
pag.
1552. Omitto alia obvia
apud
Bzovium
,
Raynaldum
&c.
*
Pra-ter
Epi-
tfolas
Alexandri
jam
vulgatas
, alias
nondum
;uris
publici fa&as
,
ego in
MS. codice
Felini reperi
luce
digniffi-
mas
. Sunt autem illx Ad Carolum
VIII.
Francorum
Regem
ejufdem
ar-
gumenti
omnes
, fcd iiylo variato
j,
cu-
jus rei ea forte ratio fubeft,
quod A-
lexander
quam efficaciifimas
literas ad
Regcm
,
ne veniret in
Italiam
, fcri-
bere
optans
,
tribus
diverfis
viris ty-
pum
conficiendum
curavit
,
ut quod
optimum
judicaret,
feligeret . Singuli
igitur
fingulas
dederunt
; fuam Felinus;
alteram
L.
(
nempe
Leonellus
de Che-
rcgatis
)
Concordienfis
Epifcopus
;
ter-
tiam
L.
(
forte
Ludovicus
) Podviatka-
nus
. Quam
felegerit
Pontifex
, ignoro ..
ET
INFIMJE
Altera
data eft ad
Regem
,
&
Regmam
Cajicllx,
& Legionis
&c.
gratiafque
a-
git de
oblato
adverfus
Turcas
auxi-
JSc- ^
emum
altera
** Mediolani,
Y
Ban
Duces-
quos a
turbanda
bello
Italia
avertere
conatur
.
Injirutliones
A-
lexandn
VI.
fuis legatis
traditx
indican-
tur in
Bibhotheca
Vaticana.
Montfau-
con Bibl.
MSS.
pag. 26.
Alexander
Ackillinus
, Bononienfis
Phi-
lofophus,
acer
Averrois
Seclator
, docuit
latavn,
ac
deinde
Bononise,
ibique
o-
bnt An.
1525. De illo
Nicolaus
Co-
mnenus
Papadopoli
in
Hiitoria
Gymna-
fii
Patavini
T.I.
p. 298. feq.
ubi fcrip-
n-/r
em0rat
f
De
P
te
fi
ate
SyUogifmL
DtJUntltones
:tn
capita
XXV.
dijhibutas ..
yuajhones
VIII.
Expofitionem
primi
Phy-
Jicorum
.
De
proportionibus
motuum
. Tra-
ttatum de
clementis
,
libris
III
De Or-
bibus libros
IV.
Qtiodlibeta
V. de
Intclli-
gentiis .
Alexander
Alemannicus,
Saxo
, Ordin
Minorum
,
inter
Scholafticos
Sec.
XV*
Dotlor
tlltbatus
,
Auclor
Commentario-
rum tn
Apocalypfm
atque in
quatuor
fcn-
tenttarum
libros
.
Alexander
Aleffe , nve
Atefms
, Edin-
burgenfis
Scotus
, natus
An. 1
<oo. 2-
Aprihs
,
ex
Sententiariorum
fchola
&
Lnthen
adverfariis
prinrum
, dein-
de ejus
ac
Melanchthonis
amicus
&
Doctnnae
Lutherancs
conflans
aflertor
,
Iheoiogiam
docmt
Francofirrti
ad
Via-
orum
ab
An.
1540. & dcinde
Lipfiaab
^nno
1543 ufque
ad
1565. qUO
diem
obut
17. Martii
De eo
Jac.
Thoma-
fii Oratio
XIV.
&
Obfervationes
fek-,
%
Hallenies
VII.
21.
Ba?lius
in Le-
xico
,
Joannes
Chriftophorus
Becman-
nus in vitis
Profefforum
Francofurten-
uum
p. 97.
feqq.
&
Georgius
Macken-
zie ln yitis
Scnptorum
nationis
Scoti-
cz, editis
Anglice
Edinburgi
i/n.fol.
iom. 11.
F
ag. i
44
. feqq.
^ui ab
hoc
Alefio
anfam
petit plura
dicendi
de
Luthero
& umverfa
Reformationis
Ec-
clefiiE
hriloria
. Scnpta
hujus
Alcfii : m
FJalmos
,
Jokanms
Evangclium
, Eptfho-
lam ad
Romanos
, utramque
ad
Timo-
tkeum
LATINIAT
theum
& ad Titum . De Scripturis Sa-
cris
iingua vernacula
legendis
,
contra
Cochleum . Rcfponfio
acl Cochlei Calu-
mnias . De Verbt
aucloritate
,
adverfus
Epifcopum
Londinenfem . Scriptum con-
tra
Dccrctum
Epifcoporum
Scotix . Con-
tra Serveti
blafphemias .
Contra erro-
rem Valentini
Gcntilis aflertio Catholi-
cx do&rinsE
de SS. Trinitate : Difpu-
tatio de
perpetuo confenfu Ecclefia:
:
Refponfio
ad XXXII. articulos Theo-
loorum Lovanicnfium . De Juilificatio-
ne contra Adamum Ofiandrum . Differ-
taticncs anti-Tapperianx (
contra Ruar-
dum Tapperum
)
quarum quinta eit
dc necefntate & merito bonorum ope-
rum .
Alexandcr ab Aicxandro
,
(
a
)
JCtus
Neapolitanus , in patria & Roma: cum
caufas gefTifTet cum laude
,
lib. VI. cap.
7
genial. dierum ait foro fe renunciaffc
,
quod viderct Patronis contra vim poten-
tiorum aut pratiam nihii prxfidii
effe ,
m-
hil opis
,
& frujira fe
in icgum contro-
verfiis tantum laboris & vigiiiarum
fuf-
cipere . Diem obiit Roma: Anno 152.3.
2. OcTobris , annos natus duos ac fexa-
ginta . Mitioribus igitur ftudiis pcr
multum tempus cum fc oblecTafTet
,
anno ante obitum edidit Romce 1522.
fol. & Andrece Aquaviva? , Duci Adria:
dicavit notifTunum illud opus dierum
genialiu
,
fcx
libris diftinttum
,
vere
quoddam
,
ut vocatur a VofTio
,
prom-
tuarium antiquitatis
,
prxcipue illuftra-
tum commentariis Andrex Tiraqueiii
,
Lugduni 1586. fol. & Francofurti
1594.
fol. & Lugduni 165 1. foL quibus loca
vetcrum Scriptorum
,
ex quibus fmgu-
la Alexandcr depromfit
,
indicantur :
accedunt fcholia Dicnyjii Gothofrcdi
,
Chrijiophori Coieri & Nicolai Merceri
,
recufa ctiam cum Tiraquellicis in edi-
tione nitida Lugduni Batavorum
1673.
8. duobus Voluminibus . Etiam Gal-
Lce verfi dies geniales a Bernardo de
la Roche
,
tefte Frvicifco Crueimanio
in Bibliotheca Gallica pag.
476. & La-
tine fine commentariis iterumediti Pa-
TISLIB.I.
61
rifiis
1532. & frequenter
tum in ea-
dem Urbe
,
tum Colonia:
,
Lugduni
,
Francofurti
,
Hannoviae
, ut ab Hen-
dreichio pag. 106. eft annotatum , fcd.
nulla eft
,
quam ille memorat , editio
Norimbergenfis Anno
1484. Dijferta-
tiones vero quatuor de rebus admirandis
excufa; Roma: fine anni nota in quar-
to
,
non fere aliacontincnt
,
quam qua;
in diebus genialibus fuccin&e fcripta
leguntur de fomniis
,
& de Juniano Ma-
jo lib. I. c. XI. & dc umbrarum
figuris
iib. V. cap. XXIII. Vide Leonhardi
Nicodemi additamenta ad Bibliothecam
Nicolai Toppi Neapolitanam pag.
5.
feq. Diarium Eruditoruni Italia: Tom.
XX. pag. 127. feqq. Tom. XXI. pag.
369.
Ba:lii Lexicon
,
Joannem Baptifiam.
Recanatum in Obfervationibus Criti-
cis ad Poggiana
,
Laurentium CralTum
Tom. I. Elog. pag. 7. ubi etiam Ico-
nem Alexandri hujus a:re defcriptam
reperies
,
Jacobum Gaddium de Scripto-
ribus non Ecclefiafticis Tomo I. pag.
25. Hierunyinum Ghilinum Tomo I.
Theatri Eruditorum Virorum pag. 6.
D. Joannem Fabricium Helmfladienfem
Theologum T. VI. Bibliotheca: p. 245.
ubi prarter rem Alcxander nofter tra-
ditur fuifTe Protonotarius regni Neapo-
litani , id enim verum de Antonio A-
lexandro
,
quem ante illum PanciroIIus
II. 122. de claris Legum interpretibus
,
magna nominis celebritate Neapoli do-
cuifTe & poftea Regio Confilio Vice-
Protonotarium pra:fuiffc teftatur.
Alexander de Aiexandria
,
Ordinis Mi-
norum Generalis An.
13 13. &
13 14.
Roma: mortuus . Ejus memorant Po-
flillam in Efaiam
,
Ecclcjiajiicum
,
To-
biam
,
Evangelium Johannis & Epiftolas
Pauli . Quxjiiones varias & Quodiibeti-
cas .
In Magijhum
fcntentiarum & in
eundcm fummam quxjiionum Bonavcntu-
rx . In Arijiotclis
Metaphyficam
,
& li-
b'-os dc anima &c. Vide Waddingum
pag-7-& Annalcs cjus ad An. 1313.1'eq,
Alextmder de Anciila
,
vide tnox de
Anteiia .
4le-
*
Bis Alexander, pranomine & nomine gf ntilitio , ut Marcus Marci , Adrianus ab Adriano &c.
62
Alexander
Anglus
,
vicie
S.Aurufiini,
Cantuarienfs
, Ejfebienfis
, JEfofer &c.
Alexandcr
dc Antella
,
JCtus
,
ex il-
Juftri
Fiorentinorum
famiha
Antellen-
fi
,
de qua
Ughellus
Tomo I. Italia?
Sa-
cra*
pag.
150. ubi de Philippo
Antel-
Jenfi
,
Epifcopo
Florentino
,
qui An.
1361. diem cbiit
,
&
Julius Niger
in
Hitfona
Scnptorum
Florentinorum
e-
dita Itahce
pag.
15. Lambecius
Tomo
II. pag.
895. refert in
Bibliotheca
Caf-
farea
exflare
MS. Alexandri
de
Ancilla
deFIorentia,
Decretorum
Docloris
tra-
BIBL.
MEDI7E
ET
INFIMJE
aatum
dc perrnutationc
BemficUnmEc-
e-bitatem TT ^T
r
-T
hendit
a
"
ckfiafiieorum,
five
Repetitionem
C. ll S^ST&SS*?
h*c ref
^ Pjtfcus clefiafitcorum
,
five
Repetitionem
C. Z/'-
m de
rerum
permutatione
in Sext.
abfolutam
An.
1355. dic 11.
Novem-
bns m rtudio
Paduano . Addit autem
fibi
eundem
hunc
videri cum
Alexan-
(ho dc Aatillo
,
quem
Joannes
Tacobus
Fnfius
m
Eibhotheca
univerfali
refert
fcripfuTe
Repetitionem
C. Tibi
,
aui . De
Refcnpt.
in Sexto
.
*
Conjeclura
Lam-
becn
,
de
qua hic
Fabricius
, veritati
ccngruit
;
nam in
Bibliotheca
Felmi
ii9^9-
Oclobns
editam
Duaci
1620.
7.
a
Richardo
Gibbono
, fed
verius
eft
illam
fcriptam
a
duobus
Monachis
,
qui
vixere
fub
Sunone
Abbate
,
q
m 'huic
Alexandro
fuccemt
. Vide
Jacobi
Ie
Long
Bibliothecam
Hirtor.
Galhs
um
4830.
Alexander
Augufiinianus
, infra
, A-
lex. de
Oliva .
Alexander,
Abbas
S.
Au^ufiini
Can-
tuanenfis
,
circa
Annum
Chriiti
1217.
cujiis
exulcerati
animi
reprehendit
a-
n.
319.
eft Iiber
impSs
a^e^
loco
ITduoZTd
V
A^
aroIini
li-
&
anno,
i quo leL :
Alcxandr 2 \Ztt^l^
uRnmm
Barbadicum
pag.
zSj.VtCtoriam
a
Proteo
. Librui
Juper vartts
articulis
fidei .
Et dc
Eccfc
jix
potefiate
De
potcjlatc
vicaria
,
& De
ccjjattonc
Papah
.
.
Als
^der
Bajfanus
. infra
,
Alex.
Ma-
gtus .
Alexandcr
Bencdizlus
, Veronenfis
,
Med-cus
a
Venetis
adfcitus
, interfuk
bello
Anno
1495. quod
m Italia
geffit
Carolus
VIII.
Galhs
Re* .
Scripfit
i-
^l^
m
:
mu
^
Carolfni
Ii-
- quo legas : Alexandri
dc
Antula
de
Florentia
Repetitio
in Cap.
Ttbi
,
qui
.
Efl igitur
idem ac Fioren-
tinus
Do&or
ejufdem
nominis
,
ciui
de
permutatione
Benenciorum
feripfit
.
Alcxander
Aquicinzlcnfis
,
infra
,
A-
lcx.
Atrebas
.
Alexandcr
dc Arbitris
, Ordinis
Mi-
nor.
cujus fertur
Enchiridion
Ccnfejfo-
rum
,
editum
Venet.
An.
1522.
Alexander
Ariofius
, Ordinis
Mino-
rum,
cujus
Minorica
,
nve
Enchiridion
de animarum
curanda
falute
& de pra>
rogativa
Fratrum
Minorum
prodiit
Ve-
netiis
1
5
1
3
. Vide
Poffevinum .
*
De u-
Jurts opus
impreffum
incerto
Ioco per
Balthaffarem
de
Hibernia
an.
Dom
1486. in
4.
;
Alexandcr
Atrcbas
, Ccenobii
Aqui-
cmiltnt
Ordims
Cluniacenfis
( Ancbin
)
Abbas
ockvus
S. MancL>
eirca
Annum
I2CC.
(
non
fecundus
Monaiterii
S.
Salvatons
,
ut
VoiTius , notatus
inde a
Sandio
.
)
Dicitur
fcnpfiile
vitam
de-
\Ta + t>
~-pu
i>ciroaaicum
Venetorum
Pnncipem
,
quorum
prior
11!
*?""&#*">
aIte
^
de
obfidione
Urbts
Novanx
.
Venetiis
149^.4
&
ad calcem
Hi/torix-
Veneta-
Petri
lu-
ihmam,
Argentorati
161
1. f ?.
ac ae
-
mque in
Joannis
Georgii
Eccardi
cor-
pore
hiftonco
medii
arvi
, Lip/i*
2
,
Ludovici
Dommici
verfionem
Venetiis
1
549-
editam
omittam
.
Vido
Diarium
Eruditorum
Itali^
Tom.
XVI.
pa"
4^3.
feqq.
Scnpta
ejus
de re
medica
&
anatomica
,
qui
volet
ex
Seriptori-
bus
Bibhothecarum
Medicarum
, Lm-
dc.no
,
Merkhno
&
Mangeto
repetet
.
Nec
m
Tomo
XVI.
Diarii
^Eruditorum
itai^,
necaucubi
mdicatur
Alexandri
h^as
epiftola
ad
Symphorianum
Cam-
penum
Lugdunenfem
medicum
data
an i
5
c3.
quam
ego ex
colleclione
epi-
olarum
ad
eundem
Camperium
fcrip-
tarum
edita
Venetiis
an.
1519. repetii:
^tcxandcr
Campolongus
, "five dc Crra-
po
Longa
,
Patavinus
,
JCtus
,
Prior
S,
Leo-
LATINITATIS L I B. I.
fo
Leonardi
,
Patavii defun&us A. 1405.
quinto Thefauri
Antiquitatum
Sicilia?
.
dc quo Bernardinus Scardeonius libro
Lugduni Batavorum
1722. fol. Negli-
II. de claris civibus Patavinis
.
gentiorem effe in temporum
notatione
Alexander Monachus Cantuaricnfis Or-
monet Voflius 2. de Hiftor.
Lat. pag.
dinis Benediclini Cluniacenfis
,
circa 450.
Annum Chrifti 11 20. ScripfifTe tradi-
Alexandro
Cefirienfi Epifcopo
,
circa
rur de dittis S. Anfelmi
,
{a) Cantua-
Annum Chrifii 1240. Sermones & Vo-
rienfis Archicpifcopi . Dc alio Alexan-
lumina in Pfalmos tribuit Guil. Eyfen-
dro Cantuarienfi juniore
,
fupra , Ab-
grenius pag. 112. non diverfa
,
ut fuf-
bas S. Augufiini
.
picor
,
quam qua? Alexandri de Hales
Aiexandcr Monachus Carpinetanus .
funt
,
de quibus infra .
vidc mox Cafa- novae .
Alexandri
Cicefirenfis ,
Canonici Laus
Alcxander Monachus
Cafic
nov.c
,
Or-
Sapientia Divims ex Codice Bibliothecae
dinis Ciilercienfis
,
in Aprutio regni
Sangermannenfis laudata a Cangio , non
Ncapol. Dicecefis Pennenfis circa An-
diverfa efl a poemate
,
de quo infra in
num Chrifli igoo. Scripfit Chronicon
Alexandro de Necham
.
fui Monafierii
,
S. Bartholoma?i de Car-
Alexander Conventrenfis
,
five Cove-
pineto
,
libris VI. ufque ad tempora trenfis, inAnglia Epifcopus, cujus Ccn-
Papae Cceleftini III, MS. fuit apud U-
fiitutiones circa Annum Chrifii
1237.
ghclium
,
qui illud edidit in Italia Sa-
promulgata? in regimen fua: dicecefeos,
cra . Exfiat Tom. IX. pag. 1231. at-
exfiant in Tomis Conciliorum Labbea-
que editionis novaj Tomo X. pag.
349.
110 Tomo XI. pag.
515.
Harduini To-
Alexander
Cafirenfis in Anglia Epif- mo VII. pag.
275.
& in Henrici Speel-
copus fub Henrico III. Anglia? Rege
,
manni Conciliis Britanniae Tomo fe-
qui fuit ab Anno Chrifti 1226. ad 1272.
cundo .
Commentarios ejus in Pfalmos memorat Alexander Corbejenfis Monachus
,
in-
LeJandus cap.
254.
fra
,
Infulanus .
Alexander
Celefini ,
rcclius Telefini
,
T. Alexander Cortcfius
,
Secretarius
Telefia:
in regno Neapoli
,
Ccenobii in aula Pontificia fub Sixto IV. de quo
Abbas Ordinis S. Benedicli , compofuit Jacobus Gaddius T. I. de Scriptoribus
libros IV.
(
non fex ,
ut in Oudini com- non Ecclefiafticis . Carmine heroico e-
mcnrarlis legas
)
de rebus
gefiis
Roge- gregie panxit laudes bellicas Matthiae
ru
filii
,
ab Anno 1130. ufque ad 1152.
Corvinii , Hungariae Regis
,
qui A. C.
urnufque
Sicilia' Regis
,
qui fpirante 1490. diem obiit . Encomium illud f#-
adhuc Rogerio
,
Anno 1136. quem ex- pius editum cum Antonii Bonfinii Hi-
tremo libro quarto pag. 664.. edit. Mu- ftoria Hungarica
,
etiam noviffime Col.
rator. alloquitur
, fcripti . Vide Pagium 1690. fol. & in T. I. deliciarum
,
quas
ad Annum 1
1 5
5 . num. 26. exftant in
ex Poetis Italis delegit
Janus Gruterus
.
Andrea' Schotti Hifpania illuftrata To-
*
Efl mihi prae manibus Oratio ejufdem
mo III. Francofurti
161 5. fol. pofl e-
habita coram ccetu Cardinalium in fo-
ditionem Hieronymi Suritae cum Gau-
lemni celcbritate Epiphanice an.
1483.
fredo Malatcrra
Monacho & indicibus
eodemque vel fequenti excufa cft , non
rerum ab
Aragoniae Regibus geflarum
,
fignato editionis loco . Direxit illam
Caefarauguftse
1578. fol. Deindc additis
Pontifici , narrans fe offerre illi orato-
capitum argumentisin
Tomo V. Scrip-
ria fua , ficut olim obtulit poetica res
torum
Italia? Clariff. Muratorii
,
Me-
a rontificc geftas celebrantia . In MS.
diohni
1724. fol. & in Scriptoribus Si-
Cod. Canonicorum majoris Ecclefix
culis
JoannisBaptifrre
Carufii , Panorm.
Lucenfis
,
qui olim Felini erat
,
cxtat
i7 2
v
fol.
Tom.
I. nec non in Tomo ficriptum ejus contra Declamationem Lau-
ren-
CO Meminit
hujus
Alexandri
S. Anfelmus Epift. III. 45. & IV.
37.
ubi ftattem & filium
appellat.
6$
BIBL. MEDIJE ET INFIMJE
rcntii Vallx in Donationem Confiantini . ni faftis facris pradufit Opere de facris
Queritur in ea Cortefius dc Valla
,
quod diebus
,
five de geftis
,
paffionibus &
iniquiorem fe pra^beret in Pontifices Ro- miraculis Sandrorum
, (
b
)
libris duo-
manos , a quibus magnis femper bene- bns : Fefiivale atque Horarum Canonica-
ficiis fuerat ornatus
.
rum fericm . Vitam quoque S. Agnetis
,
Alexander Dolenfis
,
infra
,
Alex. de eam ipfam
,
ut judicabat Daumius
,
Villa Dei
.
quam fub Hildeberti nomine Barthius
Alexander de S. Elpidio
,
(a) Um- & Rivinus edidere . Tum Vitas Ere-
bria? oppido
,
Auguftiniani Ordinis ab mitarum Bertellini
,
ac Lungari : Profa
Anno 19 12. Generalis
,
& ab Anno prarter Sermones & Epijhlas compofuit
1325.
Ravennas Archiepifcopus
,
pra'ter Epitomen Hijiorix fpeciatim Britannix
,
Commentaria in Arijiotelis libros Topi- qu& incipiens a nato Ghrifto definit in
corum
,
& Analyticorum priorum
,
Qux- An. 1263. Etiam Compendium Hijioria-
fiionefquc
Ordinarias
,
fcripfit de Ecclefia-
rum Biblicarum Frifius ei tribuit
.
flica unitate
,
de paupertate Evanpelica
,
Alexander Halenfis
,
five de Hales
,
de
J
urifdiclione Imperii
,
de auctoritate Monafterio Comitatus Claudioceftrenfis
Sumrni Pontificis ,
oc de potejlatc Eccle- in Anglia
(
Glocejlcr
) Ordinis Mino-
fiajlica ad Papam Johannem XXII.
//'-
rum
,
defunclus Parifiis Anno
1245.
bros II. poft editionem Lugdunenfem Magifter Bonaventura: $t Johannis Duns,
1498.
& Ariminenfem 1624. recufos in five Scoii . Inter Scholafticos Docior ir-
Tomo fecundo Bibliothecx Pontificia: rcfragabilis
,
atque ut eft in ejus Epi-
Joannis Thoma? Rccaberti, Roma?
1695.
taphio :
fol. Vide Philippi Elffii Encomiafticon
Auguftinianum pag. 29. qui Ravenna-
tenfem Archiepifcopum creatum efle
fcribit Anno 1325.
fcd illi Ecclefia?
tunc praserat Aymericus
,
neque Ale-
xandri inter praefules Ravennatenfes
mentio apud Ughellum Tom. II. pag.
388.
*
Opufculum e;us de ecclefiajiica po-
tefiate
,
quo probat ecclefiaflicam Pon-
Gloria DoEiorum
,
decus &
flos
Philo-
fophorum
,
AuBor Scriptorum vir Alexandcr va-
riorum
Norma modernorum
,
fons veri
,
lux a-
liorum .
Vide Waddingum in Bibliotheca Ordi-
nis Minorum , & Tomo I. Annalium
ad Annum
1245. Bufaaim Tomo III.
tificis aucloritatem extendcre fe tum Academiae Parif. pag. 200. feqq. &
673.
ad fpiritualia, tum ad tempcralia
,
pro-
feq. Elogium a Jacobo Gaddio
,
Pofle-
diit integro quadriennio ante editionem vinum
,
Oudinum
,
aliofque . Ex ejus
Lugdunenfem an. 1498. Verfo enim Pofiillis in univerfa Biblia
,
quorum po-
manibus librum illum excufum in 8. tior pars in variis Bibliothecis MSta
editionis Taurinenfis an.
1494.
per Ni-
affervatur
,
prodierunt Commentarii in
colaumde Benediclis & Jacobinum Sui- Pfalmos
,
fub Bonaventura' , &maxime
gum .
fub Hugcnis de Caro Cardinalis nomi-
Alexandcr de Sommerfct
,
qui etiam ne , farpius editi Venetiis
1496. Lipfiaf
Stafordlenfis
C
1
-on(
)j
.raphus nonnullis 1
5
54-
Venet.
1575.
Colon. 1621. fol.
audit , Prior Cce obii in Anglia
Effc-
Et tn Apocalypfin
,
Parifiis
1647. fl*
biw Cis Canonicorum Regularium S. Au-
Summa
univerfa Theclogix quadriparti-
guflini , neque cum Alexandro de Ne-
ta, in qua vifus eft omne puniflum tu-
1 conmndendus
,
licet & ipfe car-
liffe', abfoluta a Guilelmo de Melitona
mine ac profa clarns mter Scriptores & aliis fodalibus poft Alexandri mor-
Sa?culi decimi tertii . Carmine quiciein tem An.
1252.
edita
,
Bafilese 1502.
elegiaco fcripfit, ac Baptifta Mantua-
Norimberga.' 1482. Venetiis
1576. Co-
lo-
Qa") Vitiofe apud Gcfnerum He CHpido.
Qb") Specirrina quaedam apud Lelandum cap.
218. pa.
243.
feq.
L A T I N I T A
]omx 1622. fol. Ex qua
Compendium
Profperi Urbinatis Summula
refolutio-
num Alexandri , Poffevino
valde lauda-
tur . Ab illa Summa diverfae Qji.cftio-
ncs in qv.atuor libros Sententiarum dicun-
tur lucem vidiffe Lugduni
151
5. Com-
mentarius in Metaphyficam
Arijiotelis
,
Venet. 1572.
fol. quem alii malunt A-
lcxandro de Alexandria adfcribere . In
libros tres de anima
,
Oxonia> 148 1. fol.
Summa de Virtutibus
,
Parifiis 1509.
fol.
ex qua Vinccntium Bellovacenfem
110-
tant multa in fpeculum fuum morale
derivaffe . Non effe autem Alexandrum
auclorem hujus fummce , nec Thomam
cx illa fuam fecundam fecunda? compi-
laffe ,
contra Waddingum difputat
Ja-
cobus Quetif Tomo I. Bibliothcca* Do-
minicanorum pag. 318. feq. neque A-
kxandrum pra^ceptorem fuiffe Thoma?
Aquinatis
,
Natalis Alexander Tomo
VII. Hiftor. Ecclefiait. pag. 707.
feq.
edit. in folio . DeJiruBorium. Vitiorum
,
Norimberga' 1496. Venet. 1582. fol.
quod non Halenfis , fcd longe junioris
Sec. XIV. Scriptoris effe probat lauda-
tus Quetif pag.
919.
Concordiam utriuf-
que Teftamenti
,
& Mariale magnum li-
bris fex
,
librum de Vcrbis exoticis
,
Vi-
tam Kichardi
,
Regis Anglia?
,
& Tho-
mx Cantuarienfts
,
aliaque Waddingo
memorata
,
ncmo haclenus in lucem
protulit , uti nec Volumen de fatlis Ma-
/.ometi
,
quod laudat Guil. Eyfengrei-
nius in Catalogo tcftium Veritatis pag.
113. nec Concordiam Divini Juris &
Humani
,
cujus mentio apud Lelandum
cap.
251.
Alexander Heckam
,
apud Poffevinum
conficlus ex Alexandro Neckham
,
quo-
modo recle etiam apud Eyfengreinium
pag.
109. fcribitur
,
ad quem Poffevi-
nus provocat
.
Alcxander
Hejfus ,
eidem laudatus Ey-
fcngreinio
pag.
175.
ad Annum
1474.
facrje
pagina? Doclor
,
Philofophus , Rhe-
tor
, ac Poeta
,
ubi ejus libros IV. de
Sacrofanfta
CHRISTI Salvatoris Incar-
natione
celebrat .
Alexander
Tartaginus de Imola
,
flve
T I S L I B. L
65
Forocornelienfis
,
JCtus
,
Joannis de I-
mola difcipulus
,
qui Bononiae
,
Pata-
vii
,
& Ferrariae docuit pofl medium
Saxuli a Chriilo nato XV. obiitque
Anno 1487.
Vide Catellianum Cottam
de Jurifperitis pag. 528. Prster addi-
tiones ad Baldum
,
fcripfit ipfe Leclu-
ras in Digefla
,
& Codicem
,
Confilio-
rumque & Refponforum libros VII. &
Commentarios in fextum Decretalium
& Clementinas
,
Venetiis & Lugduni
frpius edita .
(
In Caroli Molinad no-
tis multa delenda velint Indices ex-
purgatorii
,
qua: videre licet etiam
apud Poffevinum .
)
*
Hxc aliena,
funt
ab hoc loco . Difputatio ejufdem
,
curante JCto
Nicolao Tegrimio Lu-
cenfi prodiit Lucce in fol. typis M.
Henrici de Colonia
,
& Henrici de
Haerlen an. 1491.
Altera ejus difpu-
tatio difcuffa
Ferrarix a doBifftmo juris
Scholare D. Paulo Turrettino Lucenfi
prodiit apud Nozanum
,
Lucenns a-
gri Caftellum ,
in Suburbano clariffi-
mi Jurifconfulti Nicolai Tegrimii an.
Qux typis excufa prodnt Alexandri
Letlura in Codicem
,
\\xz ex duabus quas
dedit in eumdem Codicem
,
fccunda
eft , diftata ab eo Paduae , dum publi-
ce legeret . Pricrem antea produxerat
legens Fcrraria? an. 1460. eamque ex
ore diftantis exceptam a Jacobo de Fer-
rariis de S. Felice fervat MS. codex
Felini in Bibliotheca Canonicorum ma-
joris Ecclcfia: Lucenfis . In nne ejus co-
dicis ha?c lego : Hxc fuit prima Leclura
Alexandri . Sccundam pluribus additis
dcdit poftea
Padux
,
quam habes imprej-
fam
.
Codex Felinianus MS.
444.
offert
Dcmini Alexandri
(
de Imola
)
commen-
tarium fuper tit. ad L. Falcid. & Trc-
bcllianam . Adnotat vero manu fua Fe-
linus hsec non negligenda : hxc fuerunt
pofterioribus
annis colletla taliter & qtta-
liter fub D. Alexandro non dante in fcrip-
tis fed
certis auditoribus velociter glome-
rantibus
,
quidquid ab ejus ore formaliter
exibat .
I
Ale-
66 BIBL. MEDI7E ET INFIMJE
Alexander Infulanus
,
Monachus Cor-
bejenfis
,
ex fiirpe Comitum de Infula
,
quorum caftrum quondam fuit vicinum
Civitati Hildefiae : pofl: Annum 1204.
fcripfit , fivc continuavit Ifibordi ab A-
; ./; breviarium rerum memora-
bilium, fivc phyficarum rariorum Ob-
fervationum Capita LXVI. Primus e-
didit fuafque obfervationes adjunxit D.
Chriftianus Francifcus Paulini ad cal-
cem Anni quarti fecundae Decuriae A-
clorum Naturse curioforum
,
Norim-
bergaz 1686.
4.
Alexander Laicus
,
cujus Commenta-
rius in Apocalypfin fervatus in Biblio-
theca Joannis Mori , Norvicenfis Epif-
copi
,
in Codice membranaceo in fo-
lio
,
cum Iconibus defcriptus Annis ab-
hinc quingentis .
Alexander Magius^ cognomcnto Bajfa-
nus
,
Patavinus JCtus ,
circa Annum
1400. de quo Bernardinus Scardeonius
lib. II. de claris civibus Patavinis pag.
Alexandcr de Marchia
,
Auguflinia-
nus
,
circa Annum
1336.
cujus nihil
nifi Comrnentarius in primum Sententta-
rum memoratum rcperi .
Aiexander Ncchamus
,
Neckam
,
( a-
pud Gefnerum
,
& in Epitaphio apud
Boflonum Burienfem & Baleum III. 86.
Ncquam
)
Hartfordienfis
,
in Coenobio
Sancli Albani in Anglia enutritus
,
deinde docuit Parifiis & redux in pa-
triam inter Canonicos Auguftinianos
Abbas Exceflrienfis
(
Lelandi flylo Co-
rinenfis
,
five Cirenceftrenfis
)
Anno
121
5. diem obiit . Vide Bulaeum To-
mo II. Hiflor. Acad. Parif. pag.
725.
Scripfit Carmine elegiaco de laude Sa-
pientix Divinx
,
quod incipit : Gloria
,
Majeflas
,
Deitas
,
Sapientia . Ex illo
locum iniignem
(
ubi de vita fludiif-
que Nechami
)
affert Lelandus cap.
218. atque alibi (a) eum in hoc ope-
re tantum non ad jujlam cloquentiam
af-
gere judicat . Libellwm de
Ojficio
Mo-
nachorum
,
Anfelmo perperain tribu-
cum
,
qui inc
;
pit : qv.id Aeccat Mma-
C.?5
Colledtanea Lelandi de rebus Britannicis a
chum . Aliud Carmcn ad viros rclir-jo-
fos : Tadia nulla chori tibi
fmt &c. Fa-
bulas , five novum /Efopum
,
cujus ini-
t-ium : Ingluvie cogente lupus dum dcvo-
rat agnwm . Simihter novum Avianum
,
qui & ipfe fabulas fcripfit
,
ita cnim
legendum conjicio apud Buleum
,
non
Anianum . Incipit : Vinccrc quos lenis
ncquit &c. Commendationcs Vini libris
tribus , hoc initio : dum corpus curas
,
fludcas &c. Carmina diverfa
,
quorum
initium : Ccrtice nudato Tifarantus &c.
Promcthicon carmine & profi , incipit
:
Spinte
fua genius me provocat &c. De
converfione Magdalena : Ad menfam Do-
mini yeniens kecc &c. In aliis quoque
lucubrationibus fuis verfus interpofuit,
ut in Jcptcm libris de Naturis rerum
profa fcriptis
,
quale eft Tetrafiichon de
jcptcm lapidibus
,
quod Leyf.*rus pag.
993.
de Poetis medii a.'vi mcmcrat
.
Cartera ejus fcripta fermone profario
funt Mythologia
,
five Scintillarium Pcc-
, ^bi de Diis , Heroibus , & dc fa-
bulis Poetarum . In Mctamcrphofn
0-
vidii
,
in Marciani Minci Felicis Capel-
Ix libros de Nuptiis Mercurii & Philo-
logia? . Corrogaticnes Promethei libris IV.
hoc mitio : ferrum cito rubiginem ducit
&c. IJagopicum de Grammatica
,
five
Ifagoge ad artes . De
figuris
& tropis .
Elucidarium Bibliothecx
,
incipit : De
fngulis Bibliothecx libris &c. Exflat in
variis Bibliothecis Angliaf, atque con-
tinet explicationem locorum difficilium
Sacrae Scriptura;
,
ut Caveus produclo
fpecimine annotavit . Nemo autem
nefcit
,
facras litteras Bibliotheca! ve-
nilTe nomine
,
de quo infra in voce
Bibliotheca . Speculum Speculationum \\-
bris IV. Quxflioncs varix . Dc rebus
creatis in fpccie . Diftincliones verborum .
De utenflibus . Repertcrium Vocabulo-
rum . Vocabularium Biblicum . Expofttio
de anima . De virtutibus . De prxceptis
Decalor; . De
fidc
,
fpe
& chariuxte .
Cur Filius incarnatur . De adventu Do-
mini . Dc puritate Marix . De nativi-
tate Mnrix . De annunciatione ejufdem .
Dc
Thoma Hearne edita Tomo III. pag. 148.
L AT I N I T
A
De
defponfatione Jofepbi
. De affumtione
Virpjnis . Dc laude Divx Virginis . Dc
vuuierc forti . Regulx in Theologiam .
De
prxceptis Decalogi . De Virtutibus
.
Sermones XVIII. Ekoreifmus
,
fivc Ba-
ptijierium . Dc
humilitatis graclibus .
0-
Bodecim Sermones . In Symbolum Atha-
najii . Supcr
utrumque Tefiamentum . Su-
pcr Ffaltcrium
. In Proverbia Salomonis .
In Ecclefiaflcn
. In Cantica Canticorum .
Super
Ezechielem . Novi Tcjlamcnti Ex-
pojttioncs . LeBioncs Scripturarum . Con-
cordantix
Bibliorum . Moralia Evangelic-
rum . CorrcBiones Biblicx
,
qualcs illai
,
de quibus fupra in Albino Alcuino
.
*
Alcxander de Nevo Vicentinus jus
Cancnicum Patavii legit
,
fcripfitque
plura Confilia contra tolcrantcs a
Ju-
dVis publicum fcenus exerceri
,
qure
MSS. continentur in cod. 244.
Biblioth.
Felini . Ubi pariter lego tracTatum An-
tonii de Rofellis Aretini de legitima-
tione imprefliim abfque adfcriptione lo-
ci , & anni , in cujus calce ha'c adno-
tantur . Correptus fuit ifie traBatus pcr
cximium utriufquc juris DoBcrcm Alc-
xandrum dc Nevo in Studio Paduano ju-
ra Canonica ordinarie lepcntem .
Alexander dc Oliva
,
Saxoferratenfs
Auguftinianus : crcatus a Pio II. An.
1450. Cardinalis obiit Anno 146^. Praz-
tcr Sermones 100. & Orationcs
,
fcripfit
de Cccna Apoflolis fa&a ,
& de peccato
in Spiritum SanBum . Vide Alphonfum
Ciacconium in Vitis Cardinalium pag.
12 ic. Philippum Elfium pag. 27. feq.
Cornelium Curtium in elogiis Eremi-
tarum S. Auguflini pag. 83. fcq. Bzo-
vium ad Annum 1463. num.
34.
&c.
Alexander Ravennx Epifcopus , fupra
Alex. de S. Elpidio .
Alexander II. Rex Scotiae
,
qui An-
no Chrifti 1249. diem obiit . Ejus Sta-
tuta edidit Johannes Skenams in Regia
Majeftate
,
five vetcribus Legibus &
Conftitutionibus Scotice
,
Londini 161 3.
in folio .
Alexandcr Sevcrus
,
ab Anno Chrifti
222. ad
235.
Imperator , Vitas Princi-
Qa) Henr. Gandav. cap. 59.
de Scriptoribus E
T I S L I B. I.
6
7
pum bonorum
verfibus fcripfit
,
tefte
Lampridio cap.
27. Latinis an Gr^cis
,
incertum : licet Gtzecis malit Voffius
,
qui ideo in Graxis Poetis &
Hiftoricis
Alexandro locum dedit . Principes bo-
ni , ut idcm ex Vopifci Aureliano cap.
42. obfervat
,
fuere Auguftus
,
Titus
,
Nerva
,
Trajanus
,
Adrianus
,
ambo
Antonini & Septimius Severus .
Alexander Somerfetenfts
,
vel Stasfor-
dicnfis . fupra
, Effebienfis
.
Sulpicius Alexandcr
,
cujus Hifioriam
multa dc Rcpfibus Francorum narrarc
fcribit Gregorius Turonenfis libro II.
ubi quaedam de antiquiffimis illorum
Ducibus ex hoc Alexandro refert
.
Alcxander de Tartaginis . fupra
,
Imc-
lenfis .
Alcxander Telcfinus
,
fupra
, Cclefl-
nus .
Alexander dc Vcrg
,
Auguftinianus
,
circa Annum Chrifti
1336.
cujus in
Magiftrum Sententiarum Commentarii
memorantur .
Alexandcr de Villa Dei
,
fivc Villa-
deus
,
Aremoricus Dolenfis
,
Ordinis
Minorum , Grammaticus & Poeta cla-
rus , cum Yfone & Rodolib Anglico
docuit Parifiis & circa Annum 1209.
fcripfit avide receptum illa xtate
(
a
)
in fcholis doBrinale puerorum
,
five
Grammaticam Latinam excerptam e
Pnfciano
,
& verfibus Leoninis com-
prehenfim
,
ut facile effet totam man-
ciare niemoria? . Incipit : Scribcre cle-
riculis Paro DoBrinale novellis . Bcushe-
mius editionem Moguntmam Anno
1462. memorat
,
quam ufquam exftare
dubito : fed exftat Veneta An.
1473.
fol. Ut alias juniores
E'kS?Vh?,
etiam
cum commentis Ludovici de Guafchis
,
Hcrmanni Torrentini, Kemponis Thef-
falienfis
,
& aliorum explanationibus
ac commentis pra:teream . Eas
,
qui vo-
let , in Hendreichii pandccTis , & Ley-
fcri Hiftoria Poetarum medii a?vi pag.
767.
rcperiet . Vide etiam Diarium E-
ruditorum Italia: Tom. XXIV. pag.
270. feq. ubi memorantur Alexandri
I 2 hu-
cclefiafticis .
68 BIBL. MEDI2E ET INFIMJE
hujus vita
,
& emendatio ac fupplemen-
tum doctrinalis ejus a Pontico Viru-
nio
,
nota?que Joannis Francifci Broc-
cardi Pyladis
,
Brixienfis , excufa
1
502.
4. Sane identidem typis exfcriptum eft
hoc Dodlrinale
,
donec Johannis Def-
pauterii , de quo infra , & aliorum me-
liorum Grammaticorum lucubrationes
illud manibus ftudentium (a) excufle-
re . Waddingus notat Alexandri Car-
mina terfiora reddita ab Huberto Su-
fannaeo . Apud Oudinum Grammatica
verfificata
ex Codice MS. appellatur , i-
ta enim
,
non verificata legendum efl
.
Apud Hendreichium DoBrinaie gloffatum,
five Codex
,
in quo Gloflarium hujus
Alexandri Alphabeticum
,
traditur ex-
tare 3000. Annorum
,
quod perperam
impreflum nemo non videt pro 300.
Vrx ceteris autcm memorari meretur
hujus Alexandri Summa
,
five Argumen-
ta Capitum omniurn Bibiicorum utriufque
Tefiamcnti, verfibus hexametris CCXII.
(
non ut apud Poflevinum legas duode-
cim millibus
)
fuccin&e comprehenfa
,
brevique interpretatione adjuta hunc in
modum :
1. 2. 3. 4.
z-
SEX, PROHIBET, PECCANT, ABEL
, ENOCH,
6.
7
-
ET AKCA FIT, INTRANT.
1. 2. 3. 4- 5-
dies,lignum vite, primi parentes, occiditur. transfertur,
6.
7.
a Nce
y
ia arcam .
Prodiit hoc Summarium Biblicum irt
apparatu ad Biblia maxima Johannis
de la Haye
,
Parifiis 1660. fol. & in
Jofephi Mariae a Turre Januen Tomo
III. Inftitutioiium ad Vcrbi Divini in-
telligentiam
p. 564.
Parma: 171 1. fol.
Plures Summariorum hujufcemodi M112-
moniccrum ac Compendiorum Biblico-
rum Scriptores dabunt Rev. nofter Wol-
fius Tomo II. Bibliothecce Hebraica?
pag.
247.
Joannes Michael Langius Dif-
fertatione de Compendiis Biblicis , Alt-
dorfii
1697. Georgius Serpilius Pr^fa-
tione ad Davidis de Schvveinitz Biblia
(a~) Joannes Maldonatus pag. 15. Epift. Cur i-
gitur Alexandrum
,
Pnfltrannam & totam H(am
Parva, Ratisbona?
17 18. 8. Chrift.
AI-
bertus Ermelius Prajfatione
ad Chriftia-
ni Reimanni Suldenes A B C
,
Lubbe-
nx 1728.8. Quaf autem Alexandro no-
fhro apud Sixtum Senenfem & alios tri-
buuntur AEla
Apofiolorum
verfibus ex-
preffa
Lconinis
,
illa Petri de Riga efle
laudatus Oudinus bene annotavit. Idem
memorat MStam in Ultrajecl-ina Bi-
bliotheca
Maffam Computi metrice ab
Alexandro compofitam ad Jura Matris
Ecclefix obfervanda : cum Aigoritbmo
,
Kalendario
,
& Sphxra .
*
Verfus illos e-
xametros authori huic attributos quam-
quam non nego legi pariter in Appa-
ratu ad Biblia maxima P. de la Haye
,
diu tamen antea exprefli typis prodie-
runt
:, lego enim illos in Bibliis cum
Concordantiis Veteris , & novi Teila-
menti editis Venetiis apud Lucam An-
tonium de Giunta Fiorentinum an.
1511.
Alexander
Vulturnenfis
,
in Campania
Felice Epifcopus , fcripfit Vitam S. Ai-
bertt
,
Moncorbienfis in Apulia Epifco-
pi, qua? exftat in Aclis Sanclorum
5.
Aprilis Tom. I. pag.
494.
Alexandcr Wendocus
,
five Wenedotins
,
Cambro-Britannus, qui Anno
1298. diem
obiit . Ejus Pofiillas in Pfaitcrium
,
Scr-
mones & Letluras Pitfeus pag.908.com-
memorat
.
Ogerius Aiferius . infra
,
Chronica
Afienfia
.
Aifonfus
,
vide
,
Aiphonfts .
Aifredus Anglicus
,
quem cognomcn-
to Philofophum Anno
1270. vixiife
,
Pit-
feus pag.
951. annotat, tetfaturque et-
iam in meteora
Arifloteiis fcripfiflfe
,
&
in Bocthium de Confoiationc Phiiofophix
,
& Iibrum de
Mufica
,
is ipfe efT, de
quo dixi fupra in JEifrcdo
,
ubi etiam
de Aifredo Bcverlacenfi Hiiiorico , & de
Aifredo Magno Rege . Alfrzdi hujus Ma-
gni Leges etiam
Ecciefiaflicce circa An-
num ChrifH 887. fed Anglo-Saxonca
Iingua promulgatse exflant in Guilclmi
Lombardi dfyjs.m}xia.
,
Londini 1568.
4. &
veterum GrammatifOiiim barbarkm ablegavim:n?
LATINITA
4.
&in Appendice Abr.
Whelociad Be-
dx Hiiior. Ecclefiaft.
Cantabriga: 1644.
fol. & apud
Speelmannium
T. I. Con-
cilior. Britanniaj pag.
354.
364.
ubi &
antiqua earum
verfio Latina pag.
371.
& alix ab Alvredo
& Guthurno lata:
pag.
375.
ex veteri
Latina verfionc in
Chronico Joannis
Bromptoni ,
Abbatis
Jornallenfis
,
qua? apud Lombardum de-
fidcrantur , Tefiamentum
Alfredi hujus
in ejus vita fcripta ab Afferio pag. 22.
Alfredus in Glaflonienfi Monaiierio
cducatus , atque inde. ex Abbate Mal-
mesburienfi
Epifcopus in Anglia Cridien-
fis
in Weitfexia Devonia Anglia; , cla-
rus circa Annum 980. fcripfit libros dc
naturis rerum
,
& de rebus Cccnobii Gla-
fionienfis ,
& de S. Aldkelmo . Vide Pit-
feum pag. 179.
feq. & Johannem Prin-
cc in Viris illuiiribus Devonienfibus
,
the vvorthies of Devon
,
Exonii 1701.
fol. A&a Erudit. 1702. p.
282.
Alfredus Notbus
,
Ofvii Regis Nor-
damhumbrorum ex concubina filius , e-
xul in Scotia ,
tefle eodem Pitfeo pag.
115. fludiis litterarum fe totum dedit
,
obiitque Anno
705.
Ex fcriptis ejus
,
quorum plurium ipfos etiam titulosait
intercidifle
,
nihil aliud commemorat,
quam Epiflolam
ad Adamannum collu-
dium fuum
,
aliamque ad Hildam Ab-
batiifam
,
& librum Epifiolarum ad Co-
lomannum & fuos
.
Alfricus, fupra
,
TElfricus
.
Alfricus
,
Abbas S. Albani
,
Benedi-
ctinus, cujus Liturgiam
,
quam ad ufum
Monackorum fuorum compofuit
,
laudat
Matthxus Paris & ex eo Pitfeus pag.
823. ac Baleus Centur. X. p. 38.
De aliis Alfricis fupra in TElfrico .
Alfridus
,
five Altfridus, Mimigarde-
fordenfis , five Monaiierienfis in Wefi-
phalia Epifcopus ab Anno
839. ad 849.
Scripfit ad Monachos Ccenobii
S. Sal-
vatoris Vitam S. Liudgeri primi ab An-
no 802. MimigarJcfordenfis Epifcopi
,
qus exfiat notis illuflrata in AcTis San-
ctorum 26. Martii Tom. III. pag. 626.
T I S L I B. I.
6
9
& in Mabillonii Sosculo IV. AcTorum
Benediclinorum pag.
15. denique au-
clior & emendatior ex MSto Guelfer-
bytano in Leibnitii Scriptoribus Brun-
vicenfibus Tom. I. pag. 85. una cum
excerpto ex litaniis rhythmicis vitam
S. Ludgeri continentibus
,
Werthinaz
fcriptis . Conierenda vita Ludgeri vul-
gata a Chrifcophoro Brovvero S.
J.
in
fideribus illufirium & fanctiorum viro-
rum Germaniae , Mogunt. 1616.
4.
Algerus
,
aliis Adelkerus, vel Adelge-
rus
,
Diaconus & Scholaflicus Leodien-
fis , deinde Monachus Cluniacenns Be-
nedicTinus
,
ut conflat ex Algeri elo-
gio
,
quod ipfo fuperftite fcripfit ajqua-
lis ejus Nicolaus
,
Canonicus Leodien-
fis , ediditque Mabillonius Tom. I. A-
nalecT. pag.
303. (
editionis nova; pag.
129. )
Ejus libros III. de Sacramcnto
Corporis & Sanguinis DOMINI adver-
fus Berengarium vulgavit Erafmus
,
Antvverpios
1
5
3<5. cum Praefatione
,
quam inter Epifiolas Erafmi XXVIII.
10.
p. 1657.
Londinenfes exhibent . Re-
cufi funt deinde ex Joannis Vlimmerii
recenfione , Lovanii 1561. cum Pafcha-
fii , Laniranci & Hvitmundi fcriptis de
eodem argumento .
(
a
) Et in Biblio-
thecis Patrum Parif.
1575.
Tomo IV.
An. 1589. 1644. 1654. Tomo VI. Co-
lon. 16 18. Tomo XII. & Lugd.
1677.
Tomo XXI.
Librum tripartitum dc mifcricordia
,
jufiitia ,
& de illis
,
qui cxtra Eccle-
fiam (
cxcommunicatis
,
damnatis , fchif-
maticis
,
hsrreticis
)
primus ex tribus
Codicibus vulgavit Edmundus Marte-
ne Tomo quinto Anecdotorum pag.
1020. prxmifTo etiam Nicolai Leodien-
fis
,
quod jam mcmoravi elogio
,
& Al-
geri prarfatione
,
quam folam Mabillo-
nius vulgaverat Tomo I. AnalecTorum
pag.
307. ( editionis novs. pag.
130.)
Eodem Nicolao tefie antiquam digni-
tatcm Leodienfis
Ecckfia relatione &
fcriptis majorum adeo diligenter kabuit
cogmtam
,
ut cam totam ad
fubfidium
me-
mo-
(^a") Lanfranci & Gvitmundi fcriptis Algerum dice ad Annum 1152. num. 18. nemo melius,clarius,
Prsfert PetrusCluniacenfis. AntcnioPagio etiam ju- eloquentius materiam de S. Euchariftia trattavit.
7
o
^
BIBL. MEDIJE
morix fcriptam reliquerit . Sed non lu-
cem vidit illa lucubratio
,
ficut nec
Carminum liber , nam & verfu valuif-
fe
,
Trithemius cap. 328. de S. E. &
lib. II. cap. 90. de illuftribus Benedi-
cTinis eft teftatus
.
Libellum de gratia & libero arbitrio
,
cujus mentionem facit Trithemius, de-
bcmus Viro Clariffimo Bernardo Pez
,
qni ex Codice Uffenbachiano illum pro-
tulit Tomo IV. Anecdotorum Parte
II. pag.
113.
Ad Annum Chrifti 11
52. pcrveniffe
Algerum fcribit Antonius Pagi ad il-
lum annum num. 18.
Algeri
,
five Adelgcri Epifcopi
,
(
Au-
guflani forfan
,
qui diem obiiffe tradi-
tur Anno Chrifti
964. )
Ordinis Bene-
gone Menardo
dicTini . Admonitio ad Nonfvmdam re-
clufam
,
feu liber dejiudio virtutum
,
pro-
diit in laudati Pezii Anecdotis Tomo
II. Parte II. pag. 19.
AUphas Anglus
,
fcnpfit in primum
Serr.c-itiarum
,
difcipulus Gregorii Ari-
minenfis
,
qui diem obiit An.
1358.
Alitgarius
,
aliis Halitgarius
,
Halit-
charius Epifcopus ab Anno 816. Came-
racenfis & Atrebatenfis
,
Ludovici Pii
(
a
)
ad Michaelem Imperator. CPol.
An. 828. legatus , diem obiit Camera-
ci An. 831. Ejus libri V. d.e vitiis
,
virtutibus &ordine pccnitentiwn ad Ebo-
nem Remorum Epifcopum
(
in quibus
pleraque fimilia cUm Rabani libris e-
jufdem argumenti Tomo VI. Operum
)
editi ab Henrico Canifio Tom. V. le-
clionum antiquarum Parte II. pag. 227.
Ingolftad. 1604. 4.
& editionis nova;
Bafnagianx Tom. II. Parte II. pag. 87.
nec non in Patrum Bibliothecis recufi
Colon. Tom. VIII. Parif. 1654.
Tom.
V. & Lugdun. Tom. XIV. Sextus li-
ber
,
quem a fcrinio Ecclefia? Romanaj
Alitgarius ait fe defcripfiffe
,
a Stevar-
tio vulgatas in fupplcmento ad Cani-
fium pag.
793.
& in Bafnagiana edi-
Tione pag. 132. & fub Pccnitentialis Ro-
mani titulo e Corbejenfi MS. ab Hu-
M. facra-
pag.
237.
ET INFIMJE
ad Gregori i
mentanum Parif. 1642.
4.
Confer
,
fi placct
,
qu# notavi Tom.
XI. Biblioth. Grxcx pag.
74.
78. tk
Cointium Tom. VIII. annal. Franco-
rum pag. 146. fcq.
Petri Alladii liber de ritibus & mo~
ribus veterum Lufitanorum MS. in Codi-
cc An. C. 1234.
exarato . Vide Nic.
Antonii Bibliothecam veterem Hifpa-
nam Tomo II. pag. 270. b
Almannus
,
fnpra
,
Alcmannus .
pro-
damnatus in Con-
1209. Vide capita
Almaricus , DocTor Parifienfis .
pter varios errores
cilio Parifienfi An.
errorum apud Edmundum Martene
Tom. IV. anecdotorum pag. 163. at-
que adde Bulxum in hiftoria Acade-
mlx Parif. Tom. III. pag. 24. 48. feq.
ut omittam hxrefiologos
,
fcriptorefque
Annalium & Hifloria? Ecclefiaflica; , ut
Natalem Alexandrum T. VII. pag.
75.
feq.
Alpertus Mctcnfis
,
Monachus S. Synv-
phoriani , fupra Albertus .
Alphanus I. ex Monacho
Cafinenft
,
Archiepifcopus ab A. 1058. ad 1085.
Salernitanus
,
de quo Ughellus Tomo
VII. Italias ficra: pag. 380. feqq. qui
etiam ejus Carmina varia hymnofquc in
B. Sabinam
,
S. Maurum
,
fantdos &
fanfias (
b
)
vulgavitTom. II. pag. 1085.
feq.
(
Tom. X. editionis novx pag.
47.
78. & Sermoncm in Matthsei IX.
9.
feq.
pag.
yg.
& Paffionem S. Chrifinx Vir-
ginis pag. 80. 90. )
Nonnulla illorum
carminum vulgata quoque a T. Prof-
pcro Martinengo in Tomo tertio Poe-
matum Divinorum Gra-corum Latino-
rumque
,
Rom. 1582. 8. Hymnus de S.
Beneditlo ad Pandulphum Marforum
Epifcopum
,
& alius duplex in S. Mau-
rum exflat in MabiUonii AcTis Benedi-
cTin. Tom. I. pag.
33.
302. Pajfio SS.
Martyrum XII. Beneventanorum verfibus
hexametris apud Lipomannum Tomo
IV. & Surium ad 1. Septembr. Lau-
dans hunc AJphanum Trithemius cap.
.? } Ira reftuis Caveus . Alii
Sigtberti cap. 122. a Carolo M.
ut Mirsus ad (}
v'^ e Leyferi Hiftomm Poetarum
rr.eciii
aevi pag. 3S9.feq.
L A T I N I T A
323.
de S. E. & lib. 2. de illufir. Be-
nedi&in. c. 87.
mcmorat
quoque ejus
libros tres de untonc Vcrbi Dei &
komi-
nis ,
de tmione corporis & anima
,
&
dc
quaturr,- hurr.oribus
corpcris hv.mani . Alia
etiam Petrus
Diaconus de illufrribus
Cafinenfibus ,
Poifevinus
,
& in notis
ad Petrum
Diaconum Joannes
Baptifla
Marus pag. 177.
feq. edit. a me cura-
tae. *Carmen illud, quo Pamonem SS.
MM.
Benevcntanorum
defcripfit , non-
nifi mutilum prodiit tum in Lippoma-
no
,
cum etiam in Surio ad diem 1.
Septembris
;
intcgrum vero extare in
CafTmenfi Bibliotheca affirmat P. Gat-
tula hift. Caffm. Tom. I. Sxc. VI.
Alphanus II. Archiepifcopus Salerni-
tanus ab An. 1085. ad 1121. de quo
laudatus Ughellus Tom.VII. pag.
391.
feqq. a Falcone Beneventano in Chro-
nico
,
aucror carminum
,
de quibus m
Alphano I. jam dixi, perhibetur : quod
de aliquibus faltem non videtur negan-
dum
,
ut de epitaphio Petri Leonis
,
qui
Imperatoris Rudolphi I. tritavus fuit
,
& quod ab Ughello deinde repetitum
Baronius edidit ad An. MCXI. n.
3.
& ex eo Lambecius Tom. II. pag.481.
nec non epitaphium Bernardi Epifcopi
Prxncftini
,
quod apud Ughellum non
reperio & Baronius publicavit ad An-
num MCVII. n. 20.
Alphanus Hifpanus Ord. Minor. Pof-
fevino & Cangio
,
qui Alfanus Hen-
dreichio : Trithemio & Gefnero Alpha-
rus reclius & Waddingo , Nic. Antonio
& aliis Cangioque ipfi deinde Alvarus
Pelagius
,
de quo infra fuo loco ,
Abhonfus ab Alfama
,
Lufitanus Car-
melita
,
circa Annum Chrifli 1438.
fcnpfit DoElrinale Patrum in Johamiis
Caffiani Collationes , & de Ordinis fui
progrefju libros II. Vide Alegre pag.
Alphonfus Bonihominis, Hifpanus,Or-
dinis
Prxdicatcr. A.
1339.
cx Arabico
(
a
) tranftulifle traditur librum con-
verfi ad
Chriflum Magiftri Samuelis I-
T I S L I B. I. 71
fraelita:
,
oriundi de Civitate Regis
Marochi
,
de adventu
Meffix
,
quem
Ju-
dxi fruflra
exfpetlant
,
cum pramiiffa e-
jufdem Samuelis EpiiloLi ad Rabbi I-
faac ,
Magiftrum Synagogae in Submo-
leta in regno prosdiro
,
fcripta An.
1022. MS. in Bibliotheca Monafterii
B. Marise Virginis dc Laude
,
Ordinis
Ciflerc. Dicecefis Tornacenfis , tefle San-
dero Tom. II. pag. 107. Bibliothecse
MStorum Belgii . Prodiit \\xc Latina
verfio fa:pe variis in locis , ut Mantua?
1475.
8. Antvverpia; 1486. Lugduni
1527.
forma minore
,
Colonia:
1493.
Norimbergse 1498.
Venetiis 15
18. 8.
&
1592. 4.
cum Petri de Cavalleriis
,
qui A. 1450.
fcripfit Zelo Chrifli ad-
verfus Juctaos , &
1592.
1616. 1655.8.
Colonia: 1536.
8. Parifiis in
4.
& for-
ma minore
,
Macerata:
,
Argentorati
&c. tum in Micropresbytico , atque in
Orthodoxographis
,
& in Bibliothccis
Patrum etiam recentiffima Lugdun.
Tom. XVIII. pag.
519.
& ad calcem
partis fecunda: Hifloriarum Antonini
Florentini . Noviffme feorfim
,
An- ,
tvverpia? , ut habet titulus^iive Lipfiae
potius 171.1. 8. vide Diarium Theolo-
sicum Drefdenfe
,
Unfcbuldhe Nacbri-
chten Anno 171 1. pag.
959.
& Memo-
rias Litterarias Trevoltinas An. 1712.
p. 2104. Prodiit etiam Italice Venetiis
15^5. 1544.
8. requifttioni de la vera
Fcdc
,
& Germanice Valentino Linck
interprete Altenburgi 1524. 4. Datz.
JESUS Nazarenus der mahrc Meffias
fev ,
derohalben dic
Juden auf tcinen
andcrn marten
durffen
. Hifpamca; ver-
fionis Anno 141 8. fata? ab Albaro de
Villafcufa
,
JCto Salmantivenfis
,
{kd
adhuc inedita: meminit Nicolaus An-
tonius in Bibliotheca Hifpanica vete-
ri , Tomo II. pag. 2.
Alphonfus Burgenfis . infra
,
Vallifolc~
tanus .
Alphonfus a Carthagena . infra
,
Al-
phonfus
dc S. Maria .
Alphonfi IX. Caftellie Regis
,
qui dc
Mau-
CO
Ex .Hebraica
potius
,
qua cx Arabico fa-
cam Hebraeam Tom. I. pag; 1099.
fta erat, verfione
. Vide Rev. YVolfii Bibliothe-
72_
BIBL. MEDIA
Mauris An. 121 2. vicloriam ingentem
reportavit , funt dux Epiflolx
,
Bafilea:
1555.
edita: , una dc Saracenis
prcfliga-
tis
,
& altera de Albingenfium barefiex-
iintla
,
tertiaque ad Philippum Augu-
fium ,
Francia: Regem, quam edidit Ba-
Juzius Tomo II. Mifcellan. pag.
251.
Alphonfus X. Caflellx & Legionis ab
Anno 1252. Rex , eleclus etiam Anno
1257. Imperator , Imperio renunciavit
A. 1273. &d & regno fpoliatus a filio
Santio, Anno 1282. non diu pofl, An-
110 1284. diem obiit . Maximus& Pru-
dentiffimus Rex
, fi
flbi
fapere didiciffet
,
ut ait Mariana XIV.
7. Exfiant
,
in-
quit idem XIII.
9.
de afirorum conver-
flcnibus
,
dc Hifpanica Hifioria ab Al-
fonfo
cdita Volumina magno ingenio
,
in-
credibili fiudio . & XIV. 7.
Sacros Bi-
bliorum libros in maternam linguam vcr-
tcndos ctiam curavit . Tabulae Aflrono-
mica:
,
qua? ab ipfo Alphonfina: appel-
lantur
,
magnam ipfilaudem peperere
,
quanquam & praeivere illis Grxci , A-
rabes
,
Perfa:
,
& poft illius tempora
multum illis a poftera: cetatis ingeniis
& ftudio acceffit
,
ut ex hoc brevi e-
lcncho Lector poterit cognofcere .
Tabula: Aftronomicae Claudi
;
Ptole-
7nxi Hipparchum fecuti & Timocha-
rem ac Menelaum
,
in magna Syntaxi
,
de qua dixi lib. IV. Bibliothecse Gra>
cae cap. 14. . 3.
De tabulis Aftronomicis Arabum
Ja-
cobus Golius ad Alfraganum pag. 66.
feq. ficut de Perfarum tabulis pag.
46.
Albategnii An. 880. ex interpretatio-
ne Platonis Titurtini & Joannis Regio-
montani .
Arzaelis A. 970.
tabulas Toletanae
.
Geber Latinitate donatus a Gerardo
Cremonenfi .
UlugBeg tabula: Long
;
tudinis & La-
titudini- ftellarum fixarum Perfice &
Latine editse a Thoma Hyde
,
Oxonios
1665.
4.
Alphonflnx
cceleftium mctuum tabu-
lae , Regis Alphonfi aufpiciis & fumtu
Qa~) Vide Celeberrimi Wclfii Bibliothecam Ke-
bneam Tom, I.
pag. 192, Nicolaum Antonium To-
: ET INFIM2E
(
non quater vel quadragies
(
a
)
ut
nonnulli
)
fed quadringenties
(
b
)
mil-
le aureorum
,
poft An. 1252. ad 1270.
compofita: a R. Ifaaco Hazan five Can-
tore Toletano adhibita opera tam alio-
rum Judxorum quam Arabum
,
/Egyp-
tiorum
,
Maurorum
,
Hifpanorumque .
Prodiere Augufla: 1488. 4. qua: editio
in Bibliotheca Barberina : tum Vene-
tiis
1492. 4. 1534.
Parif.
1545. 1553.
4. cum Canonibus Joannis Saxonienfis .
Beughemius etiam editiones fine loci
nota 14S3. &
1490. 4.
memorat .
Nicolai Cufani correclio tabularum
Alphonfi, in Cufani Operibus pag. 1168.
1176. qui etiam laudat Henricum Ba-
tem in libello erroris tabularum Al-
phonfi . Memoratur & Albertus de Sa-
xonia . Et Canones tabularum Alfonfi
Regis ordinati per Joanncm de Lineriis
MSti in Bibliotheca Regia Parif. Cod.
1349.
Inde in illis tabulis perficiendis
ftudium & operam pofuere
Jo.
Virdun-
dus , Norimb.
1542. 4.
Joannes Schindelius Mathematicus
Pragenfis : Georgius Peurbachius, Bafil.
1553.
fol.
Jo.
Regiomontanus
,
Tub.
1 539. 4.
Witeb.
1 584.4. Bernhardus Wal-
therus Norimberga: : Dominicus Ma-
ria , Bononia-
,
ejufque difcipulus Ni-
colaus Copernicus
.
Georgius
J
oachimus Rheticus Lipf.
1 570.
4-
Tabula: Prutenicx Erafmi Reinholdi
,
ut Rheticus fecit , Copernicum fecuti
,
Prutenicum five Pruffum
,
Tubing.
1551. 1571. 4. Witeb.
1585. 4.
Jo.
Antonii Magini , Venet.
1585.4.
Friflcx Luna: folares a Nicolao Mu-
lero , Alcmaria: 1611.
4.
Tabula: Rudolphinx
,
aufpiciis Impe-
ratoris Rudolphi II. a Tychone Brahe
& Joanne Keplero , Ulmas 1627. fol.
Illis infiftentes Tabula: Andreae Ar-
goli
,
Johannis Longomontani in A-
ftronomia Danica
,
Marix Cunitia
1
in
fua Urania
,
Joannis Baptifta: Morini
&c.
Ta-
mo II. Bibliothecse veteris Hifpanae pag.
35.
CO
Bselii Lexicon in Caftitle .
L A T I N I T A
TabuLv
Mediccx Vincciitii
Reneri
,
Florcnt. 16^3. 1647. fcl.
Philippi
Lansbergii
TabuLv
motuum
cceleftium perpetus,
ab eo editas anno
secatis 71.
Middelburg. 1632.
fol. Hic
Alphonfinam
methodum
unicam effe
agnofcit
,
qux in
Tabulis aequalium
motuum
ufurpanda fit
.
Tabula:
Richeliana a Natali Durre-
to, Parif. 16^7. fol.
Tabnlx Philolaica Ifmaelis Bullialdi
,
Parifiis 1645.
fol.
Joannis
Baptijla Riccioli
,
S.
J.
in al-
magefto novo
,
Bononia: 1651-
fol.
Johannis Nevvtoni , 1657.
&c.
Britannicc Vincentii Wing
,
Lond.
1669.
Johannis
Hevclii
,
m prodromo A-
frronomia: & Catalogo fixarum , Geda-
ni 1690. fol.
Tabulc Caroliha Thoma; Streete
,
An-
gli.
Philippi de la Hire Tabulx Ludovi-
rianx
,
parif. 1702.
Joannis Cajfmi adhuc inedita'
.
Plenimnaai accuratiffimsque Joannis
Flamjledii
,
Angli
,
in hiftoria ccelefti
ponuma Lond. 1726. fol. 3.
Vol.
Dc aliis Alphonfi Regis fcriptis
,
quas
ve). Hifpanica lingua compofuit iive
carmine ,
five profa , fpeciatim Legum
Corpore
,
expeditionum Cruciatarum
Hiftoria
,
& Hiftorix Hifpanica.' gene-
ralis partibus duabus una a Gentis o-
riginibus ufque ad Annum Chrifti
893.
<k altera ufque ad Annum 1252. nec
non de fcriptis
,
qua' ex Arabico juflit
vel in Latinam
,
vel in Hifpanicam
linguam transferri , fatis mihi videtur,
Leclorem remittere ad Nicolai Anto-
nii lib. VIII. Bibliotheca? veteris Hif-
panse cap.
5.
Ordinatio Alphonfina ab Alphonfo Co-
mite Pictavienu & Tolofano conceffa
Anno 1270. Villa; Riomo Dicccefis in
Gallia Claromontenfis
,
exftat Gallice
& Latine ad calcem Juris Confuetudi-
narii regni
Hierofolymitani An. 1099.
quod fub
titulo :
Affifes & bons ufagcs
dn Royaume
de
Jerujalem ,
Gallice lu-
T I S L I B. I.
73
cem vidit Burgis 1690. fol. curante
Gafp. Thavmafio de
Thavmafiere
,
qui
etiam Confuetudincs
Bellovacenies Phi-
lippi de Beaumanoir An.
1283. Galli-
ce adjunxit , notifque & glotlario illu-
ftravit
.
Alphonfus Vargas Toletanus
,
Ordinis
Eremitarum. S. Augufiini
,
Epifcopus
Hijpalenfts
,
defunclus Anno
1359.
Cu-
jus Commentarium in Sentcntias me-
morat Trithemius cap. 614. In librum
primum Sententiarum
,
quem An.
1345.
auditoribus fuis diclaverat Pariiiis , lu-
cem vidit Venetiis 1490. fol. In Ari-
ftotelcm de anima qu^ftiones , Vincen-
tix 1508. & Venetiis
1565. fol. ut i-
nedita in reliquos Sententiarum libros
omittam . Vide Nicolaum Antonium
Tom. II. Bibliotheca: veteris Hifpana:
pag. 113.
Alphonfus I. LuJitania Rex
,
cujus
Conjiitutiones militum S. Michaelis
,
five
de Ala An. 11 66. promulgatce exftant
in Privilegiis Ordinis Ciitercienfis, An-
tvverpize 1630.
Alphonfi II. EpiJlcla ad Lucium II.
Papam data Anno 1180. qua regnum
fuu-m Romana: Ecclefice tributarium
confiituit
,
cum Lucii refponfo apud
Baluzium Tom. II. Mifcell. pag. 220.
Alphonfus de S. Maria
,
Epifcopus
Burgenfis
,
qui Anno
1456.
diem obiit
.
Prffiter fcripta Hifpanice
,
Dcfcnforium-
qnc Fidei
,
& alia inedita
,
qv.x a Ni-
colao Antonio Tomo II. Bibliothecae
Hifpanicae veteris pag.
173.
recenfen-
tur
,
Latine compofuit anaccphalxofn
Regum Hifpanise , Romanorum Impe-
ratorum
,
Summorum Poritifieum &
Regum Francorum
,
ex majori excerp-
tam opere : qua? pofl editionem Gra-
natenfem An.
1545.
fol. recuia , exftat
in
Roberti Beli Scriptoribus rerum Hif-
panicarum
,
Francofurti
1
5 8 1 . Tomo
fecundo
,
& in Andrese. Schotti Hifpa-
nia illuftrata Tom. I. pag.
247.
Fran-
cof. 1603.
Alphonfus III. Magnusab Anno Chri-
fli 856. Rex Ovctenftum
,
(
Oviedo in
K
Hi-
ti-f*
*
e
BIBI
~
MEDIJE ET
INFIMJE
hifpania
)
Scnptor
vetus
Chronici
de- gonU Rex
, deWlus Annn T ^R J
mentis m anno
codem
856. & ab
iJlo cujus
didlis'
&
kroT
IV^LJ
T^>^t ^J^
*&**** nii
Panormits
neas
Sylvius
mifi
tm
&,
res Gothorum
Hifpanorumque
per-
compcndium .
/,#&, quafdam
huiuJ
fequentis
per
fi^uif-cab
W fpa- & <WW,
Latine fcrip
as
lauda
N?
tium
,
quod fub
Sebafiiani
Salmanti-
cenfis nomine
vulgavit
Prudentius
San-
dovalJius
,
FampiJonenfis
Epifcopus
,
junclum
Chronicis
Idacii
,
Ifidori
Pa-
cenfis,
(
Badajos
) Sampiri
Afturicen-
fis
,
PeJagii
Ovetcnfis
Epifcoporum
,
Pampclonx
161 5. &
1694. fol. Vide
Nicolaum
Antonium
Jib. VI.
Biblicthc-
cx vetcris
Hifpanrc
cap. 10.
Tom. I
pag.
362. feq.
& Tom. II.
pag. 272.
Petrus
Alphonfus,
cujus Dialogi
XII.
cum
Moyfe
Judseo,
quonomine
auftor
lpfe ante
baptifmum
vocabatur
,
pro-
dicrunt
Colonix
1516. 8.
recufi
ctiam
in
Bibhothecis
Patrum
,
& i n noviffi-
ma editionc
Lugdunenfi
Tom.
XXI.
. 175.
Fuit
autem
, inquit in Prce-
fatione
,
Pater
meus
fptritalis
,
Alphc
.
glariofus
Hifpanix
Imperator
,
qui me de
facrojonte
fufcepit
,
quare nomen
ejus,
Petri
nomini
apponens
, Petrus
Alphonfi
rnih
impofui
. Petri nomen
cooptaffe
tibi
tefiatur
,
quia baptizari
ipfum
con-
tigit
die natali
Apoftolorum
Petri
&
PauJi An. Chrilti 1106.
jetatis
44. quo
tcmpore
CaikJIa-
&
Legioni
pra:erat
Alphonfus
VI.
*
An liber
Dialosrorum
ldem fitcum
Jibro
Difciplina
infcripto,
lgnoro.
Extat fub hac
mfcriptione
Ji-
ber in
Codice
Vaticano
4i<5r.
Mont-
taucon
Biblioth.
MSS. pag.
115. Credo
colaus
Antonius
Tomo II.
Bibliotheca:
yeteris
Hifpanae
p. 178. qua.*
leguntur
in Lucii
Marinaei
Siculi
Genealogia
Re-
gum
Aragoniae
,
poft
editiones
Cxfarl
auguftanam
1509. &
Complutenfetfi
1533.
recufa
in
Roberti
Bcli
Sylloge
Tomo
II. Jib. XI. cap.
XI.V. & fcq.
&
m Hifpama
lliuilrata
Andr.
Schotti
_
Alphonfus de Soto
, Civitatenfis
JCius,
circa
Annum
1490. cujus
fcripta
refert
Nicolaus
Antonius
Tomo II.
Bibliothe-
cae vctcris
Hifpai
pag. 228. in
qui-
bus
Tra&atus
JubiUi, &
Camcrariatus,
& de futuro
Concilio ad
Sixtum
IV.
Alphonfus
de Spina
, Ordinis
Mino-
rum
,
circa
Annum
Chri/ti
1458. i
'.
Vallifoletana
fcripfit
cclebre
iUud
' ortalttium
Fidci
<
[udteos
, Sara-
cenos
,
alioique
Chriitiana:
Fidei ini-
micos
,
diifributum
in Jibros
quinque
ac
primum
cditum fine
Joci nota
An.
1487. ac deinde
us , ut dixi
in li-
bro de Veritate
Religionis
Chriitiana:
pag.
574. Confer
eruditiffimi
Wolni
noftn
Bibhothecam
Hebrceam
Tomo
I.
pag.
193. Tom. II. pag.
1116. & Tom.'
IV. pag.
545.
feq.
Alphonfus
Toflatus
. infra
, Tofiatus .
Alphonfus
Burgenfis
,
five
Valtifoleta-
nus
Ex
Judams
, cujus
libri
de
'
bellis
tamen hanc ipfam
Mi^Dlf
^Sa^
%
t
aplmam
qaam m Cod.ce
;
Sangerma-
ab
Alphonfo
de
Spina,
de
q"o (hi
"
,
PUlofipta,
cujus
CU-
Sifpant
mp^tn
*
Jo
&
fcm
o
D,/?,/,
Mm evo1
v.tCang,usMStam
fcpho
Kimchi
Judso qu" MS aVxft--
Germai
Pratis, re feruntur
i
BiblhXcis
Xnant,
Codice
798. idem cuni
fuperiore
vidc-
tur elTe Oudini judicio
,
Tom.
II.
p.
992.
fed falJitur
Oudinus
, cum
Petri
Kifpani
Logicam ad hunc
Petrum
Al-
phonfum refert
, ut infra in Petro Hif-
pano dicendi
Jocus erit
.
oppugnata
etiam
a R. Schem Tov bcn
R.Ifaac
Sprot,
TudeJcnfi
,
qui lapidem
lilis
Lydium
oppofuit . Vidc
NicoJaum
Antonium
Tomo II.
Biblictheca,-
vctc-
ris
Hifpana? p.'
192. &
laudatum
Wol-
fium
noitrum
Tomo I.
Bibliotheca?
Hc- /ti^t r r \.. .,. ^
"uiuuuuimu
j.uuioi.
isiDiiotneca?
He-
Alphonfus,
utnufque
Stalnv
& Ara-
brcea? pag.
192.1126. &
Tom. IV. pag.
786.
L A T I N I T
A
y26.
ubi Pauli Burgenfis
teftimonium
,
qui tempore Regis Hifpania: Alphonfi
X.
refert hunc Alphonfum
anno 2tX.Br
tis fexagefuno Laptifmum
fufcepiffe .
*
In
Bibhotheca Vaticana
,
notante P.
Monrfaucon Bibliotb. MSS. cod.
41
51.
extat Alphonfus
Epifcopus Burgenfis fu-
per altercatione
prateminentia: fedium
mter Oratores
Recis Aragonum
,
&
Regis Angiice . Ambigo tamen au ha:c
de Alphonfo ifio dicra fmc .
AipLonfv.s Vargas . fupra
,
Hifpalcn-
fts.
Aiphonfm
Zamora
,
Ex-Judaais fub
Saecuii XVI. initia
,
cujus magn^ par-
tes fuere in adornandis Bibliis Polygiot-
tis Complutenfibus
,
quibus etiam Vo-
cabularium addidit , & Grammaticam
i oc Correclorium locorum perperam in
Codicibus quibufdam Scriptorum . Vi-
ck Warrhoni auctarium ad Caveum ad
An. 1506.
Altaichenfs Monachi de Vita S. Sa-
.:s Virginis
,
& Judithx Vidv.x
,
re-
clufarum apud Altaich in Bavaria
,
Sareulo IX. iu Actis SanCtorum 29. Ju-
nii Tomo V. pag.
493.
Altmaxnm . fupra
,
AlemTanus .
Magifiri Altmanni Medulla Matrimc-
??:i verfibus expofira hcxamerris . Inci-
1
pit : Ard.ua tentusntes . MS. Saeculi XIII.
Monaflerio Cremifanenfi
,
Ordinis
1 Benedicli in Aufrria
,
ut ex Cl. Viro
'
Bernardo Pez didici
.
Alvardus Cadurccnjts
,
Ordinis Pra
j
di-
catorum
,
aJiis Aivarus
,
aliis Bcmar-
.'<
,
{cd vero nomine Arnal-
Bemards
,
qui circa Annum
1334.
diem obiit . Scripfit Pojlillam
fv.pcr A-
pocalypfn . Lccturam & Sermones fuper
feptem Pfaimos Pccyiitcntiales & fuper
Officium dcfunciorum . Sermones valde
, notabilcs pro Clcricis &c. Vide Jaco-
bum Quetif T. I. pag. 588. feq.
Aicardus Aivarotv.s
,
JCtus Patavinus
circa Annum
13
50. cujus Confilia ce-
lebrantur
. Vide Hendreichii Pandetas
Brandenburg.
pag.
195.
Alvarotus de Alvarotis
,
Aicardi fra-
ter,
PatavinusSc ipfe JCtus, qui obiit
T I S L I B. I.
75
Anno Chrifti 1388. hujufque filius Pe-
trus Alvarotus
,
qui Bononia? & Patavii
docuit
,
de cujus fjriptis
vide Nico-
laum Comnenum Papadopoli
Tom. I.
Gymnafii Patavini pag. 217. Petrique
irater Jaccbus Aivarctus
,
qui de v.ffbus
jcudorum fcripfit
,
& rcpcrtorium a.xio-
matum fcv.dalium
,
Patavnque Anno
1453.
^iem obiit fupremum
,
hujufque
fi hi Corncs & Francifcv.s : filiufque Co-
mitis Jacobus Aharotv.s defuncfus Fer-
raria: circa Annum
1
500. omnes Juris
utriufque peritia clari . Vide Pancirol-
lum de Juris interpretibus lib. II. cap.
104. De editis plerorumque fcriptis
Hcndreichium confules
.
Paulv.s Alvarus
,
aliis Aurclius Fld-
viv.s Alvarus
,
Vir iiluftris
,
Patricius
Cordubenfis
,
Hifpanus
,
de qno poft
Ambrofium Moralem cliligenter Nico-
laus Antonius lib. VI. Bibliotheca? Hif-
pana? cap. 8. Tom. I. pag.
349.
feq.
Hic circa Annum
847.
Evlogii Cordu-
bcnfis Vitam & Martyrium fcnpfit
,
quod
noii modo cxilat apud Surium XI.
Martii , fed & in Aclis Sanctorum XI.
Martii Tom. I. pag. 90. feq. addici;
Papebrochii notis repetirum cx editio-
ne Ambrofii Moralis pramxa &peribus
Eulogii ab eo vulgatis Compluti 1
-"-;.
fol. De ca^teris editionibus Tom. IV.
Hifpania? illuitratae pag. 223. & Tom.
XV. Bibiiotheca' Patrum jam notavit
Caveus . De Scintillis Patrum vide in-
fra in Defenfore . Indiculum luminofum
fcriprum Anno Chrifti
854.
hujus AI-
vari eife
,
contra Moralis fenteuriam
,
probat Nicolaus Antonius lib. VI. Bi-
bliothecce veteris Hifpana.' cap. 8. Tom.
I. pag.
350.
qui prioris fiuem & po-
ftcriorem librum integrum notat in
MS. defiderari
,
argumentumque ope-
ris
,
docet effe defenfionem lliorum
,
qui Martyrio fcfc non perquifiti obtu-
lere
,
pro quibus & Eulogius decerta-
vit : dein Prophetiarum de Mahometo
& ejus nefanda ha?refi cxplicationem .
Idem Nicolaus Antonius & pronrio o-
pere Alcoranum obfervat voluiffe con-
futare , ac pr&terea in MS. reperit hu-
K 2
ius
7
6 BIBL. MEDI7E ET INFIM2E
jus Alvari Confejfionem
,
& librum E- & Guilclmum Occamum . Commerita-J
piftolarum XX. Deinde Carmcn Philo" rii in IV. libros Scntentiarum
. Sermo ha-
melaicum
,
in Philomela.' laudem
,
alia- bitus pra.'fcnte Johanne XXII. quo ad-
que carmina pra?ter S. Eulogii epita- haeret opinioni illius de vifione
anima-
phium hymnumque in diem ejus , ine- rum ante diem judicii deneganda
,
de
dita omnia
,
atque in his Epimenidem qua Waddingus ad Annum
1933.
num.
argritudinis proprice
,
& in Bibliothecam 10.
*
Non illuilrandum effet tantummo-
Leovigildi
,
in Crucis lav.dem
,
verfufque do a viro aliquo doro opus ifiud Al-
heroicos in laudem B. Hicronymi . vari , atque ita paludatum iterum pro-
Alvarus Pclagius
,
difcipulus Johan-
ducendum eflet in publicum
;
fed &
nis Scotis Parifiis docentis , ipfe Hifpa- ad veteres MSS. Codices c\ integro rc-
nus
Juris Canonici Dotor ,
Ordinis
ccnferi oporteret . Nam plane mendo-
Minorum
, Summus Papae Johannis
fum eft in cditis , & ficpe difcrepat a
XXII. Pcenitentiarius & Coronenfis in MSS. Bernardinus Baroni Lucenfis A-
Achaja Epifcopus , deinde Silvenfis ( in micus meus
,
vir dcdrus
,
opus idcm
villa Ramra
)
in Algarbia
,
de quo Pelagii in MS. codice chartacco pofli-
multa Waddingus in Annalibus Tomo dct
,
quem mihi mutuavit
,
eumdem-
tertio ad An. 1508. 1329. 1992. 1940.
Sl
uc cum impreffo Venetiis an. 1560.
& in Scriptoribus Ordinis Minorum contuli ,- atque fic demum intellexi
,
p. 15. & Nicolaus Antonius Bibliothe- quanta fit hujus correclionis neceffitas
.
cx vcteris Hifpana? Jib. IX. cap. 4.
En unum alterumve fpecimen cx pra>
Tom. II. pag, ico. feq. Ex fcriptis e- fationc deductum
jus praxipuum cft Summa
(
a )
dc plan- Edita
MS.
Ecclefix
,
ejus morbofo & defecluo- In fublimitate fta- Iti fublimitate ira-
1d ram ecclefiafticorum
,
quam focula- tus ima cum Chri- tus Pontifkalis
rium lugubri itatu
,
ad Petrum Gomc-
zium Cardinalcm : opus Antonino Flo-
rentino inprimis probatum
,
quod au-
cror ipfe ait fe ccepifle componere A-
venione
,
An.
1990. & abfolutum An.
1992.
recenfuiffe in Lufitania An.
1335.
ilo humili .
Edita
Sic Elech
Seraphici almi
Ibi cv.ra cnim
nunc . Cum Chri-
flo humili .
MS.
Sichelc
Seraphici olim
V. cum emin.
atque iterum An.
1 540.
Prima editio Vcrus Papa Nico- Vcrus Papa
Joan-
hujus operis Ulmenfis An.
1474.
folio laus antiquus Ro- nes Romanus &c.
majore apud Johannem Zeiner de Reut- manus
.
lingen . Hanc fecutas Lugdunenfis 1517.
Qui non cfl fan- Qui non eft faclus
& Veneta 1560. fol. dignumque cflet
,
6tus
Epifcopus .
raro utpotc obvium
,
quod ab aliquo In Ecclefia catho- Etiam catholicus
viro doclo cum neceffariis ad tempo- lica
Et quadraginta
rum illorum faciem intclligendam ob- Et quadraginta duobus articulis in
fervationibus pr^lo iterum fubjicere- cap. in prima par- principio iftius 0-
tur . Alia Alvari hujus fcripta
,
fed ut te iftius operis . peris
.
opinor adhuc inedita
,
de quibus prs-
fertim Nicolaus Antonius , memoran- Alvernus
,
de Alvernia
,
vide infra
tur Speculum Regum
,
cum collyrium Petrus Arvernv.s
,
& Guilelmus Pariften-
adverfv.s hxrefes : Apologia pro Johanne fis
.
XXII. adverfus Marfilium Patavinum Aluifius
( Luifius ,
five Ludovicus
)
Qa) Fallitur Waddinaus, quiijue eum fequitn-
tur & a planclu Ecclefi diverfum opus faciunt
Alvari Summam Tbeo/ogia
,
quam & ipfam im-
preflam ajunt fuilTe Ulmas A. 1474.
Falluntur &
qui cum Oriando Reutlingenfem flanilus E(de-
Mar-
fie
editionem fingunt Anno
1474.
in lucem eJi-
tam . Vide Francica Aifta erudita & curiofa, vul-
gata Germanke Norimbergae J718. 8. Parte XIV.
pag. J12,
L A T I N I T A T I S L I B. I.
77
Marfillus ,
Florentinus Auguftinianus
,
faepius recufa? funt tum alibi tum m
qui Anno 1450. diem obiit
,
monu- heptade prcefulum Theophili Raynau-
mento publicis a Patria
fumptibus fa- di , Lugduni
1699. & Parifiis
1671. fol.
clo dccoratus . Pra-ter alia fcripta Theo- & in Francifci Combefifii Bibliotheca
Josica
,
Quicfriones ,
Commentarios & Patrum Concionatoria
,
Parif. 1662. fol.
Sermones
,
Vctus & Novum Tejlamen- & feparatim ex rccognitione Richardi
tum carminc Heroico panxit
,
quod opus Gibboni S. I. Audomari & Antvver-
Florentia: in
Auguflinianorum Biblio- pia; 1613. 12. atque inde Duaci 1625:
theca S.
Spiritus MS. affervari teilatur 4.
& in Bibliotheca Patrum Colonien-
Jialius
Niger de fcriptoribus Florcntinis fi An. 1622. Tomo XV. pag. 308. &
pag. 389.
& Philippus Elflius in eiico- in Lugdunenfi Tomo XX. pag. 1262.
miaflico Auguftiniano pag.
441.
Idem nec non in Petri ab Alva & Aflorga
hunc Aluifium ait fubtiliter contra Tomo primo magni Marialis , Madrit.
Gra?ccs difputaffe in Concilio Florenti- 1648. fol. qui non dubitat Amadeo has
110
,
qnod haberi cceptum An. 1498.
homilias Francifcano tribuere
,
cum ta-
Aluifus ,
Monachus Benediclinus S. men , Combefifium fi audias , nox diei
Martini Tornacenfis circa An.
1096'. non fit diflimilior quam Amadei utri-
Paterii
,
de quo infra
,
cxempio & O- ufque flylus . Itaque Lucas Waddingus
donis Abbatis fui
,
poiteatfuc Epifcopi libenter hac in parte ciffentit ab Ken-
Cameracenfis precibus , ex Gregorii M. rico Willoto
,
qui & ipfe eafdcm ad
fcriptis collegit expofitionem Veteris Amedeum Francifcanum , tanquam au-
& Novi Teftamenti tomi IV. eifque clorem retulerat
.
nomen Grcgorialis impofuit . Tomi diio Amadeus Lufitauus
, alio nomine
primores loca Veteris Teftamenti , ter- Joannes Mcncfius de Sylva
,
Ord. Mino-
tius Novi contmet
,
quartus cft de va- rum five S. Francifci
,
defunclus An.
riis argumcntis , & Oudii\o T. II. pag. 1482. de cujus Rcvelationibus
,
five TvV
6^6.
tePcQ
,
qui MStum opus in variis va Apocalypji confulendus Bzovius ad
Bibliothecis Gallia- evolvit , libris XVI. A. 1471. num. 96. feqq. Waddingus in
diftinguitur . Prclogum edidit Mabillo- Annalibus Tomo VI. & VII. & in Bi-
nius Tom. I. Analeclor. pag. 312. (
e- bliotheca Ordin. Minor. ubi inter alia
ditionis nova; in fol. pag. 191. )
Llber pag. 16. notat Poffevinum de eodem
tertius in Novum Tcjiamentum
,
lucem ter agere
,
fub nominibus Amedei
,
A-
vidit Parif. 1516.4. & codcm anno Ar- matoris
,
Amcoli & Amodei . Hic cft
,
gentorati per Joannem Knoblauchium
:
quem Volaterranus ait virum fuiffe
& fub Patcrii nomine inter Opera Gre- mirrc fanftitatis
,
reformatoremque re-
gorii M. A.
1559.
Romae in fol. iigionis tempore Xyfli IV. & fcripfiffe
Alvrcdus
,
vide JElfredus . quaedam more prophetico
,
qux vulgo
Amadeus
,
five
Amedeus
,
Monachus 0 funt permijfa legi
,
propterea quod
Claraevallis
,
Ord. Cifierc, & cx Abba- rcvelationibus a DEO vel Angelis fibi
te Altaecumbae Epifcopus ab An.
1145.
credita ajferit . Eafdem pere9,rinatione do-
ab
11 58. Laufanncnfis
,
de cujus laudi- clrina.' & falfilcquiis infectas queritur
bus pr^ter Carolum de Vifch in Bi- Raynaudus , & Bellarmini cenfuras
bliotheca Ordin. Cifterc. pag. 19. Chry- LVII. quibus illaf cafrigantur
,
edidic
foftomum Henriquez in Menologio Ci- BartoJoccius Tomo I. Bibliothecae Rah-
flercienfi
7. Januar. oc Angelum Man- binicae pag. 241. 24.5.
adde Nicolaum
riquez Tomo II. annalium Cifterc. ad Antonium Tomo II. Billiothecae vete-
An.
11 58. Sammarthani T. II. G^Iiae ris Hifpanae pag. 208. & Cornelium a
Chriftianae
pag. (^28. Ejus fermones VIII. Lapide ad Apocalypf. I. ubi angelus
de laudibus B. Marix Virginis pofc pri- Amadei dicitur fuiffe Scotifla
,
quia to-
mam editionem
Bafiieenfem Anni
1 517. tum
fe prodit addicium Scoti fententiis
.
Aniii-
7
Amalantis
Lugdunenfis
, contra
q
Uem
j
a
l
^*
rc
S
navit
>
habiia
efl Sy-
nodus
Carifiacenfis
. Afta
ejusa
Patrl
bus
Conciln
juffus
fcripfit
FW.
Dia-
conus
Lugdunenfis
,
q
Ua;
MSta
apud
Ranchmum
Ieglt
Morncens
, atque
ex
ims
IV.
8. dc
Eucharirtia
pa^. 1621
cdinoms^atma-
{a)
Hanovienfis
i<5c<
o.
na*c
profert
:
Doca
(
inquit
: ) Pww/*.,
egregius
C Amalanus
Epifcopus
Lugdunenjts
)
corpns
Chrtflt
e/Te triforme
&
triperti-
tUm
J T
r
r
a
!
;;/
w/w-.-
ftfrn
*wrf
2fe/&
ySj/^ff
,
Secundum
m nobis
m
xjupn
tercarn
ambulamus
;
Tertium
in
tUt*
qut
fcpiutt
Jacent . Hac de
caufa
has
cicbcrc
ficrt
partes
; *,
^ ^*
p
.
fQ
^hrtjto
,
fo?WB ;
s ^^
.
o
^*
_
*W*f
f*
dbrj ^ro
*;, . Diclt
P
a-
ncm
tllum
effe camem
Chrifit
,
JjJvi-
nem
antmam
,
ut
fit
totus
Chrijhs
.
Ha-
fltandum
dtcit
,
utrum
Corpus
Chrifli dc
Altart
fimpium in ccrpcre
noflro maneat
*/?*** df^M
fepultura
; an
recipiatur
mvuwtlttcr
tn Ccclum
. An
,
^W,
M
_
nam
tnctdtmus
,
r*;
/2wsiW
p
ro
fl
lmt
.
An cum
cxterts
qux i,- ,
s intYant

icccjfum
labatuv.
Ha?c
deliria
quibufnajen
?.rgumentis
revmcunt
Gallicani
Patres?
Fants
ajunt
, &
^mm c
;r
(kur
f
.:_
tuahter
Corpus
Qhrifii
, id
efl
Jx &
tm
\
noflrx
Myfieritm
,
m auo
aliud
corports
ocults
,
aliud
fidei vidfmus
obtu-
*rJ
;
tantum
quod ore
percipimus
Jed quod
rncnte
videmus
, credimus,h-
bamus
. Unde
pulchrc
&
fideliter
peti-
mus
:
ut
qux orc
contingimus
,
pura
mcn-
te
capiamus
. Mcntis
crgo
cfl
cibus
iflc
non
yentrts
: nec
corrumphur
, fld perma-
nct
m vham
ccternam
quoniam
pic
fu-
menttbiis
confcrt
vitam
xternam
. Pic
au-
tcmfumtt
qtti
Spiritu
f.de
illurain,n,r
.
In tlo
ctbo
&
p
otu
^iflbili
, virmem tn-
viflbt Its gratfa
' efurit ac
fltit ; Et
munus
Indulgenttx
td
eji
falutis
fpirituales
per-
apit
. Nullatenus
cogitanda
aut
metuenda
ejt
m hoc
myfierio, ulla
pollutia
. Corpns
BIBL.
MEDIJE
ET
I NF I
MJE
.C*v
In
Gallica
Morasi
edkione
h^c
defidera.
u
notavit
Colomtfuis
m
paralipomenis
dc
Scri-
r
Ckrtjh
non
efl m
fpecic
viflbiti
,
Mmvtrme
fpnttuali
;
Wc
m
qiiJ
potcfl
fcce corporea
,
q
llod &
animarZ
Multa
hic
mvolvit
Fabncius,
mfare
totus
ifte
art.culus
a me
refingenlus
iion
Epifcopum
,
ut a
Fabricio
credi-
fem
'
?
Chorepifcopum
Lugdunen-
f^elnn^^
ma
.diverft
artificii
,
icd
cjufdem
argumenti
opera
,
quoruni
nomntulus
e^^aX,in\uoT
Jacris officm
traftatio
initituitur
:
al-
tenus
Anttphonarium
; tertii
Embols 0-
pujculorum
fuorum
ideft
additamentum
^cripta
hax
approbanda
in
ConciHo
i^ictcelana
Lugdunenfi
tradidit
. Sed

^
"itiuj ex
eon^tura
]U
-
.1
.0
Tum
Florns
Magiiter
, &
Eccle-
ii*
Lugaunenfis
Diaconus
fcriota
har
ceniura
digniifi
ma
;u
dicans
detulic
ad
Con
Clilvm
apud
Theodoilis
Yiliam ait
;
muur^Fl"'
C
T^
nec
fic
dama
-
omm.
'
T"
fcnpt0
alio
emiff

*a
pmnia
cxpreffit
, q
ua, fufpe aa m
E-
Svnod
m
^
rn
,
;U(llCdbat
' D
m
^ynodo
Canfiaca
anni
898.
de
hac
caufa
cogrntio
inftituta
efi
, atque
o-
pufcula
Amalarii
damnata
.
Narrat
top Florus
m
altero
opufculo
infcrip-
to
:
A r^
jr^,
^w
Garifivcenfe.
Eptjcoporum
Concthum
rmper
habita \-
bi
quuiem
aliqua
tangit
de
AcKs
Con-
cihi
non
tamquam
/uflus
a
Patnbus
Concilii
hax
ipfa
fcnbere
, gd fuo
mgemo
, &
confiIio
tun\ ex

marte
profert
rationes
,
q
ua!
damna-
tionem
librornm
Amalarii
a
Conci-
lio
pronunciatam
defendunt
, & ad-
itruunt
Non
ergo
Patrum'
Conciln
ntn l
1C
r
S
P
r
^ntur
,
ut ex
Mor-
oninh /V
Fab
^
CmS
'
fcd
Flon f

omma.
Infuper
fragmentum
illud
hic
relatum
a
Fabncio
, defumptum
eft
non ex
opufculo
,
ubi
pars
A61orum
Concilii
traditur
,
fed ex
pra-cedenti
opufculo,
m
quo
Florus
Amalarii
fm-
tentiam
late
exponit
, &
refutat
. Q^ua-
re
ptoribus
Ecclefiafticis,
ubi de Floro
,
L A T I N I'T A
rc fi quid forte hic traderetur adverfus
dogmade Euchariftia , iliud utiquc non
Concilii Patribus, fed Floro ipfi Mag.
ad foribendum eflct
.
ncc Floro quidquam cxcidit e!og-
mati catholioo
de vera Chriiti percep-
tionc in Euchariftia repngnans . Scrip-
fcrat Amaiarius rcm eife ambiguam
,
ccrpus Chrifii
de altari fumptum
in corpore nofirti
manest ufque
in diem
fepultura ,
an invifibiliter recipiatur vn
. an quando venam incidimus cv.m
fanguhte profluat ;
dh cum cxtcris
,
qux
ant
,
in
feccffum
labatur . Ubi
etiam de fputis , & phlegmatibus fpur-
ciffime difputat . Reprehenfione haecdi-
gna judkat Florus
,
aggreiTufque refu-
tanda demonflrat
,
hunc cibum mentis
ejfe ,
non ventris, non corrumpi
,
fed
per-
tnere in vitam xtcrnam
;
corpus Chri-
Jii non
effe
\n fpecic vifibUi
,
Jedin vir-
tute fpiritali
,
ncc inquinari
poffe
fxce
-
j
quod animarum & corporum vi-
tia mundare n . Quibus verbis id
unice intendit Floru-. alio plane modo
manducari Corpus Chrifti
,
ac cibus
materialis
, comra id quod Amalarius
afierebat
,
vel ponebat in ambiguo .
Csterum non negat Corpus Chfifti
rcipfa a Fidetibus manducari . Dominus
Jel;
(
, ait
, ajferit femstipfum a
Fidelibus manducari
,
& vere carncm
fv.am
effe^
cibv.m
,
vere fanguinem fuum
"i
effc . Et paulo fuperius carnem
m du it
(
Chriflvs ) a Fidelibus man-
dmcari
,
& fimguinem fuum potari . Vere
m cibum carncm fuam
effe ,
vere il-
lura potum
fanguinem fuv.m exifiere con-
firmat . Seipfum ajfcrit a Fidelibus fv.is
,
&
finc
hoc cibo ncminem vere
pcr hunc mv.nJ.nm viverc teflatur
;
hv.nc
cffe
panem de coclo defccndentcm
, idefi
nem quam ipfe tradidit p:<> mundi vi-
. Ha?c omnia Flori opufcula vulga-
vit P. Martcnc Vct. Mon. tom. IX.
col.
649. cx quo ego eadem illa repe-
tii io
Supplemento
ConciL tom. 1.
pag.
865.
Utrum
vero Amalarius ifie idem fit
omnino
cum
authorc operis de ecclefia-
TIS LIB. I.
79
fiicis ojfciis
,
& dc ordtne Antiphonarii
plus vice iimplici in
Bibliothccis Pa-
trum vulgati
,
qusefcio mihi
eft perma-
xime anceps . Patria fcriptoris
ejus o-
peris a hoftro eit diwrfa
,
vel illum
Treverenfem dicamus
,
vei
Metenfem .
Infuper eorum
,
qu# a Floro Magiftro
fuggillantur nihil legitur in iibro vul-
gato de Ecclefiafricis omciis . Ex qui-
bus oninibus non immerito quis inier-
ret librum officiale ecc. Amalarii
Lug-
duneniis nihil habere cum librode Ec-
clefiafticis ofticiis pcrvulgato commu-
ne .
Viciflim autem nomen authoris
u-
triufque operis commune eft
,
Amala-
riv.s
,
tempus
,
quo uterque vixit , idem .
Titulus libri utrimque idem . Nam A-
malarius vulgatus fcripfit^?
Ecclcjiafiicis
officiis
,
qui titulus haud valde difcre-
pat ab ojficiali Amalatii
Lugdunenfis
.
Alterum opufculum Amalarii vulgati
eft de ordine Antiphcnaru
;
alterius A-
malarii cit Anttpkmarium . Fiorus cen-
fura notat illud de quatuor jejuniis ab
Ecclefia inftitutis contra quatuor hv.mo-
res
,
quibv.s corpus vegetatur humanv.m
.
Simile quid legitur in Edito Amalarii
lib. 2.cap. 2. divinor. cficiorum. Quam-
quam vero reliqua
,
qua; Florus cenfu-
ra notat
,
non occurrunt in edito de
divinis
officiis ,
non ideo tarnen ha:c de
conjunoendo
in unum utroque opere
fententiae repugnant . Forte enim Ec-
cicfiaiHci Amalarii libri intcgri ad nos
nequaquam pervenerunt.. Quam in rem
animadvertiiie
juvat P. Mabillonium in
fuis AnalecTis
additamenta qua-dam ad
libros Amalarii nondum edita e
MSS.
Codd. evulgafle . Sicut igitur quxdam
ejus operis reperta funt
,
qure huc ufque
latuerunt
;
ita pariter reperiri & alia
poterunt adhuc ignota . Iiifuper duos
tantummodo Amalarii libelios ad nos
franfmiflos conftat ; tertius quem Em-
bolum appcllavit
,
adhuc fortc latet
,
vel pcriit ; atque in eo facile contine-
ri poterant ea
,
quaf Florus criminatus
eft . Haud abs re etiam fufpicaremur
Concilii Carifiaci Patres
,
qui Amala-
rii
86 BIBL. MEDIJE
ET INFIMJE
rii Lugdunenfis libros improbarunt
,
bilionii Diflertatio de Monaftica
vita
id etiam efleciiic
,
ut ea quse in iifdem Gregorii M. Tomo II. pag.
145. & e-
libris reprehenfione digna judicarunt
,
ditionis nova? pag.
499.
Amalarii -
delerentur , vel expungerentur
;
atque
clcgx de
Ojficio Miflx
in Baluzii Capi-
fic demum correcli Jibri fidelium ma- tularibus Regum Francorum Tom. II.
nibus permitterentur . Ha:c fatis de re pag.
1952.
qui etiam Anonymi
Ref-
praffenti .
ponficnem de Corpore & San^uine DO-
Amalarius
,
Amularius
,
Amelarius
,
MINI a Dacherio Tomo XII. pag.
59.
Amilarius
,
Hamularius
,
Amalharius
,
& editionis novre Tom. I. pag.
149.
Amalhart
, (
a
)
Hamalart
,
Choyepifco-
editam
,
Amalarii hujus effe annota-
pus Metenfis
,
qui Anno 816. Concilio
vit
. Quatuor libri dc EcclcfiaJUcis
Offi-
Aquifgranenfi probavit librum Vitx Cle-
ciis
,
quos Honorius IV.
3. de Scripto-
ricorum
(
al. Canonicorum
)
Capitulis
ribus Ecclefiaflicis
,
Epifcopo Metenfi
CXIII. quibusalia XXXII. & de Vita
diferte tribuit
,
prodierunt una cum
Sancnmonialium Capita XXVIII. adjun-
ejufiem Jibro. de ordine
Aritiphonarii
6ra funt . Vide in Tomis Conciliorum
Regia Tom.' XXI. Labbei Tom. VII
Harduini Tom. VI. Coleti Tom. IX. Vi-
-dc &. Sirmondi Concilia Galliae Tom
II. pag.
329.
Cointii Annales Tom. VII
(
in quo Ledicnariv.m etiam & Canta-
torium, & Commcntarium div.rnalis Ojp-
cii auiior fuit pollicitus
)
in Melchio-
ris Hittorpii colieclione Scriptorum
de
Divinis Officiis
,
Colonia? 1568. fol.
'
t
pag.
317. 319. 397.
feq. Idem Amalarius quam infra cum Ordine
Romano re-
An.825. a Synodo Parifienfi miffus A
quifgranum ad Ludovicum Pium fyllo-
gen refiimoniorum ex SS. Patribus adver-
ilis imaginum cultum pertulit . Idcm
,
de quo Sigcbertus Gemblacenfis cap.
87.
Amalarius
(
ita pro Attulario Je-
cenTeo
,
& in Geongii Ferrarii
,
Romrs
1 591. fol. nec non in univerfis
Patrum
Bibliothecis
,
ac noviffima Lugduncnfi
Tom. XIV.
Amalarius Fortunatus
,
Monachus Be-
nedictinus
,
& ab Anno Chrifti 810.
gendum
)
Monachus brevem Jibellum de Archi-Epifcopus
Trcvirenfs
,
qui miffus
Ecclefiafticis officiis fcripjit . Pojlea fcri-
a Carolo Magno in Saxoniam Anno
bcns de eadem re ad Ludovicum Impera- 811. Ecclefiam Hamburgenfem in ho-
torem
,
Ordinem & caufas Ecclefiaflico-
norem B. Virginis confecravit , trien-
tum Officiorum
,
quatuor libris planius nio poft. extinctus . Vitam ejus fcripfit
digejfit : & de myfleriis Miffa* librum Conflantinus Caeranus editam
Romai
unum . In MS.Codice Ecclefia; S. Mar-
161 2. 4.
qui librum de Divinis
OJficiis
tialis apud Lemovicas
,
tefte MabiJJo- non Metenfi
,
fed huic Amalario tri-
nio Tom. I. pag.
419.
Tom. II. pag. buendum contendit
,
quod prreter A-
140. (
editionis nova? pag. 100. 8C432.
)
nonymum Mellicenfemcap. 71. de Scri-
riax in fine leguntur : Explicit liber ptoribus Ecclefiafucis
, diferte etiam fa-
Symphofii Amalarii Presbyteri venera- cit Aibericus Monachus trium fontium
bilis de Divinis Officiis
,
quem
mifit ad in Chronico ad Annum 810. pag.
155.
Ludovicum& Lotharium Regcs
filios Ca- Wafco Abbas Mediolaci
fuit Airhiepifco-
roli Magni Imperatoris
,
quem Ubrum pus Treverenfis
,
&
pofl
eum Amalarius
transfcribi
curavit ADEMARUS &c. Fortunatus Cardinalis
,
qui librum
Ojfi-
Ex iilo Codice Mabiltonius fupplemen- ciorum Ecclefafticorum compofuit . Szd
tum ()
L. IV. c. 48. publicavit de Re- libri de Officiis ad Ludovicum Pium
gv.la S. BencdiBi
,
prxcipv.i Abbatis
,
ad glorioffimum
,
ut eum compellat Im-
quod illuftrandum pertinet etiam Ma- peratcrem
,
fcripti funt poft Annum
819.
Qn") Alius Amalhart Abbas HornbacenHs apud
CO
IUud Supplementum , ficut &: caput 4.6. k
M?.bil!onium Tom. IV. Analeft. pag.
643.
& e- 47-
Jibri IV. in fuo Codice non lcgit Boftonus
ditionis novs p?.g. 426.
Burienfis.
L A T I N IT A
819. (a) quum Amalario
Trevirenfi
jam defun&o fucceffilTet Hettius .
Con-
fer
,
<\ux Sirmondus ad
Caetanum
,
a-
pud Labbeum de S. E. Tom. I.
p.
692.
feq. & Tom. IV.
Operum Sirmondi
p. 647.
feq. Epijiolx quoque fex
,
quas
vulgavit Dacherius Tom. VII. Spicile-
gii p. 164. & Tom. III. editionis no-
pag. 950.
quarumque ultima efl de
Ohfervatione Quadragefimx
,
non Trevi-
rcnfem
,
fed eundem
,
qui de Officiis
fcripfit , Amalariutn habent auftorem .
Et priores quidem
,
qusc de nomine
JE-
SU traclant
,
funt ultimum caput li-
br; tertii de Officiis Ecclefiafticis
,
quod
in editionibus defideratur , fed notatur
in indice capitum . Vide B. Ittigium
de Bibliothecis Patrum pag. 213. Ama-
lario autem Treverenfi Epijlolam de
Caremoniis Baptifmi ad Carolum Ma-
iim fub Alcuini nomine a Canifio
Tomo VI. Antiquar. Lect. pag. 366.
& Tom. II. editionis nova; pag.
543.
atque inter Alcuini Opera pag. 11
51.
vulgatam vindicat Codex Petavianus
,
teile Sirmondo notis ad Theodulfii Au-
reliancnfis librum de Ordine Baptifmi
Tom. II. Operum pag.
943.
Amalricus
Augerii deBiterris, Augu-
ftuiianus Monafterii B. Marise de A-
priaqp , five Afpriano
,
Elncnfis
,
five
Helcnenfis Dictccfis Prior
,
Doclor U-
niverfitatis Montepeffulanas & Urbani
V. Capellanus circa Annum Chrifti
1362. ex CCIX. Chronicis fcripfit A-
ts Pontificum Romanorum a Petro uf-
que ad Johannem XII. five Annum
Chrifti
1321.
ad Urbanum V. poft ea
>
quae ex hoc Amalrico produxere Spon-
danus
,
qui eum ut fidelem & accura-
tum laudat tum alibi , tum ad Annum
1310. n. 4.
Baluzius
,
qui Vitas Cle-
mentis V. & Johannis XXII. notis il-
luftratas vulgavit in pncelaro Opere de
Papis Avenionenfibus Tom. I. pag.
95.
&
185. & Leibnitius de Gregorio V.
T I S L I B. L 81
& Clemente II. gente Saxonibus Tom.
I. Scriptorum Brunfvicenuum
pag. 576".
& 578.
integrum denique opus vulga-
tum efl a V. C. Joanne Georgio
Eccar-
do Tom. II. Corporis Scriptorum
me-
dii aevi pag. 1641. 1824. Lipfia;
1723.
in fol. Tefiatur Eccardus Amalricum
,
qui ab Innocentio III. diffufior effe in
rebus setati fax propioribus incipit, o-
pus hoc digeffiile ordine litterarum Al-
phabeti
,
per capitula 1048. pradatam
autem a fe in editione hac lua ordi-
nem temporum & fucceffionem Papa-
rum .
Alius Amalricus de Bena
y
Carnoten-
fis , circa Annum Chrifli 1204.de quo
vide Buiamm Tom. III. Hiflor. Aca-
demia; Parif. pag. 24. feq. & 48.
Amalricus Rex Hierofol. circa Annum
Chrifti 1258. eique fuppar Amalricus
Patriarcha Ecclefice Dominica: Refurre-
Honis ab Anno n
57.
ad 1180. quo-
rum Epiflolas ad Ludovicum Franco-
rum Regem edidit Bongarfius in geftis
DEI per Francos , Regis quidem Tom.
I. pag. 1
1 7
3 . 1176. 1178. 1179. 1181.
1182. & Patriarcha? pag. 11 80.
Amalricus ex Weiffenburgenfi ad mon-
tana Vofagi Monacho Beneditino E-
pifcopus ab Anno 891. ad 893. Spiren-
fis
,
quem inter alias laudes etiam Poe-
tam gravem vocat Guilelmus Eyfen-
greinius pag. 7 1 . Catalogi , ex fcriptis
autem e;us memorat Commentarios
m
Pcntatcuchum & in Pauli Epiflolas .
Amandus Argentincnfis Epifcopus in-
terfuiffe traditur Concilio Colonienfi
A.
346.
quod edidit Sirmondus Tomo I.
Conciliornm Galli:e pag. 11. De dubia
fide hujus Concilii monui Bibliothecae
Qrxcx Tomo XI. pag. 371.
Amandus de Caflello
,
Canonicus Tor-
nacenfis, inde Prior Aquicinftinus
,
ac
denique Abbas Mirchionenfis
,
fcripiit
Epiflolam de obitu Odonis
,
Epifcopi Ca-
meracenfis ,
defuncii circa Annum Chri-
L fti
CO
NequeMetenfem, nequeTrevirenfem Epi-
libro de Epifcopis pag. 80. Ecloge Amalarn Ab-
fcopum, fed tertium quendam Amalarium fuilfe,
batis in Ordinem Romanum edita? funt a Mabil-
qui circa
Annum
827. de Officiis Ecclefiafticis lonio Tom. II. Mufei Italici pag.
549.
550.
fcripferit
,
contendit Blondellus
,
quem vide fis
82 BIBL. MEDIJE ET I N F I MJE
ili n 20. exftat in Belgica Chriiiiana
Arnolai Baiifii
,
edita Duaci
1694. 4.
Vide Ouciinum Tomo II. pag. 10
14.
S. Amandi Tungcenfis
,
five Traje-
6ienfis Epifcopi
,
qui Anno 662. tradi-
tur obiiffe
,
Codicillum
,
quo mandat
corpus fuum in Elnoncnfi Monafcerio,
quod in Dicecefi Tornacenfi fundave-
rat , fepeliri , ncc inde cvehi
,
publica-
\it Aubertus Miraeus in faflis Belgicis,
Bruxella; 1622.8. De hoc Amando Ba-
ronius ad Martyrolog. atque Acla San-
dlorum 6. Februarii
,
& qua? infra in
Milone
.
Amaneus
,
Archiepifcopus in Gallia
Aufcitanus , fub quo promulgata in Sy-
nodo Nugarolenfi An.
1909.
Capitula
XIX. & alia V. in Synodo Aufcitana
Capitula VI. in Tomis Conciliorum
occurrunt
.
Amatus
,
Monachus Cafiinenfis
,
&
incertre fedis Epifcopus cl^rus circa
Annnm 1080. Scripfit Hijiorix Nbrt-
rvarmorttm libros VIII. ad Defiderium
Abbatem
(
pofiea Au. 1087. Viclorcm
III. Papam ) MStosin Bibliotheca Caf-
fmenfi , tefle Joanne Baptifla Maro ad
Petrum Diaconum de Scriptoribus Ca-
fmenfibus cap. 20. ubi prccterea hujus
Amati memorantur libri IV. de p/flis
Apcftolorum Petri & Pauli
,
fcripti car-
miue
,
ad Gregorium VII. Papam ab
Anno 1073. ad 1085. Et de laude Gre-
porii VII. De duodecim lapidibus . De
Civitate Cccltjli Hierufalem .
*
Efi & a-
Jius ejufdem nominis fcriptor multo
recenticr
,
cujus efl opufculum de ira
Dei
,
& Anticbrijlo
;
opus compofitum
Florentice anno 146 1. cum epifcola nun-
cupatoria ad univerfos Chrifii fideles .
Extat in Bibliotheca Laurentiana . Mon-
faucon Bibl. tom. 1. pag. 271.
Ambrofius Autpertus
,
minus re&e a-
liis Ansbertus
,
Gallus
,
Monachus Be-
nedi&inus atque inde Abbas S. Vin-
centii ad fontes Vulturni fluvii in Sam-
nio An.
777.
&
778.
quo diem obiit
fupremum . Vide Acla Sanclorum
19.
Julii Tom. IV. p. 646. feq. & Mabil-
CO
Confer Albericum Monachum trium fonti
lonium freculo
3
SantTor. Benediclin,
Partc II. pag. 256. Scripfit ut ipfe in
extreitto operis teftatur
,
(
a
)
fub De-
fiderio Longobardorum Rege & fub
Paulo I. Papa , & fucccffori ejus A. C.
767. Stephano dicavit libros X. commen-
tariorum in Apocalypfin
,
editos Colonia:
1536. & in Bibliotheca Patrum Colo-
nienfi Tomo IX. & Luedunenfi Tcmo
XIII. pag.
403.
Vitam SS. Paldonis,
Tatcnis
,
& Tafonis fratrum & Mona-
fterii S. Vincentii de Vulturno Abba-
tum
,
& bijloricam de Monaficrio fuo
rc-
lationem
,
quae exflat apud Ughcllum
Tomo VI. pag.
458. (
edition. ncvce
pag.
369. )
Mabillonium Sxc.
3.
Bcne-
dicr. pag.
423.
& in AcTris Sanclor. XI.
Januarii . Sed Commentaria in Pfahnos
& in Canticnm Canticorum qu Colo-
nice acque alibi edita fcribit Labbeus,
alii ignorant . Nifi quod MS. in Can-
tica Canticorum in Bibliotheca Floria-
cenfi exfiare Oudinus tefb.tur
,
certe
edifta
e!le ncn exiflimo
,
neque eorum
apud Albericum mcntio
,
ubi de hujus
Ambrofii prolixa fuper Apocalypfm ex-
pofitione . Meminit autem Trithcmius
cap. 287. de Scriptorious Ecclef. & lib.
2. cap. 106. iiiuftr. Bencdiclin. ubi ei-
dem Ambrofio Autperto quem An. 890.
ait fioruifie
,
tribuit libros X. in ^po-
calypfin , & in Pfalterium
,
in Cantica
Canticorum
,
&librum de cup'nl'itate
(
cu-
jus notitiam videtur petiifie a Sigeber-
to cap. 91. )
& librum Epiflolarum ad
diverfos . Magna autem fufpicio efl a
Sigeberto
,
Trithemio
,
Sixto Senenfi a-
liifque
,
qui horum veftigiis infifhmt,
Ambrofium hunc confundi cum Autper-
to Abbate Cafpnen/i ab Anno
834.
ad
837.
de quo Petrus Diaconus cap. 13.
&ad eum
Jo.
Baptifla Marus pag. 172.
feq. vel cum alio etiam juniore hujus
nominis . Ad Autbertum
Caffinenfem
referunt Scrmonem in affumtionem
Mari.c
inter Auguflinianos de SanctHs
,
& in
Combefifii Bibliotheca Concionatoria
:
Sermonem de Purificatione B. Maria Vir-
ginis
,
five de letlione Evangelii Luc. II.
22.
um ad An.
767.
pag. 102. feq.
I AT I N IT A
22. fcq. ad calccm operum S.
Ambro-
fii
cdit. Parif. 1642. 1665.
&c. &
m
Vercri
Homiliario
,
quem fub Alcuini
nominc
edidit Baluzius T. I. Mifc.
p.
382.
tum
Sermones
in laudcm S. Mat-
thix Apoftoli
aliorumque
SanBorum : &
de
Nativitate
Marix
,
& in fcfitan
0-
mniu.m
Sanftorum ,
Sermonem de cupidi-
tate
,
habcntem
Scripturarum teflimo-
nia
ocloginta
,
qui incipit : SaArum
Ecclcftam
. Sermonem in dedicatione Ec-
clcfix
.
Orationem contra jcpties jcptcm
ia.
Homiliam in Marci IX. 2. /*&-.
. Dcnique librum de confticl.11
vitio-
rum & virtutum inter S. Ambrofii &
Auguftini (
a
)
Opera f#pius editum .
Ambrofius (b) Traverfarius
,
natus
non procul Florentia in oppido Portici
(
Pcrtico
)
Romandiola? , five Flaminiae
An. 1376.
dificipulus Joannis
Ferreti
,
Ravennatis : & Emanuelis Chryfoloraz
Byzanthini
,
poflea Prior Eremi Camal-
dulcnfis ,
& ab Anno
143
1. totius Or-
ciinis Generalis, probitate & doclrina
inclytus , cujus morte audita qux
,
ut
ait Arnoldus Wion Tomo I. Ligni Vi-
tx pag. 38. non fine veneni fufpicione
Anno
1499.
Florentia? 21. Ocfobris ae-
cidit , Eugenius IV. lacrimas contine-
rc uon valens , identidem ingeminavit
:
Ambroft fili
,
quis te rnihi cripuit
,
qv.is
Ecclefix Lumcn adco intempefitive
cxtia-
\t ? Camaldulenfem eremum aefe df-
cribi curavit Joannes Mabillcnius in
itinerc Italico pag. ico. ubi Arnbro-
fium in Oratorio fine Iapide & titulo
fcpultum jacere indignatur. Defunclum
Orationc funebri profiecutus efl difcipu-
Jus ejus Poggins Florentinus tefle Voffio
de Hiftoricis Latinis
p. 556.
quam ta-
men inter Orationes Poggii editas non
reperio . Vitae ejus narratione Augufti-
nus Florentinus librum tertium five ul-
timum Hiiioriarum fuarum Camaldu-
lenfium conchifit , editarum Florentia:
1575. 4. Aliam Edmundus Martene
praefixit Tomo tertio Veterum Monu-
(_a) Tom. VI. c.Iir. Amft. pag.
699.
C^)
Giornale de' Letterati d' Italia Tom. IX.
pag.
197. Atta Eruditorum Tom. VIII. Sup^l*J
T I S L I B. I.
83
mentorum
,
Parifiis
1724. fol. in quo
Clariffimi Abbatis Pctri Canneti
(
c
)
pra^vertens propofitum
,
prceter XX. li-
bros Epifiolarum Ambrofii
,
& pag. 706.
prologum Michaelis Monachi ad Cofi-
mum Medicem , Epiftolis illis pramiif-
fas , exhibet etiam prasfationes Ambro-
fii in Graxa fcripta Latine ab ipfo
translata
,
ut in Palladium de Vita S.
Chryfojiomi
,
pag.
693. Chryfofiomi
li-
brcs III. de Providcntia ad Stagirium
pag.
695.
& adverfus vitx Mcnafiicx vi-
tu.pcratcrcs pag.
697. Joannem Climacum
pag.
699.
S. Bafiiitrm de vera virgini-
tatc pag. 700. S. Ephrxmi VII. Homi-
iias pag. 702. & Diogenem Laertium
pag.
704.
His dcindc Epiflolas quaf-
dam virorum doclorum ad Ambrofium
fubjunxit pag. 707. 728. & Ambrofii
Epifiolam
ad Bronium
JCtum de obitn
Nicolai Florentini pag.
737.
Vertit et-
iam Latine fcripta Dionyfiii Arcopagit.c
ciita fivpius pofi: editionem Parif.
1498.
S. Athanafium contra Gentes
,
Clrryfojio-
rr.i in Matthxum
,
&alia opufcula diver-
fi
argumenti
,
Sophronii & Joannis Mof-
chi pratum fpirituale: Eufcbium. de tcm-
pore Rcfurrc&ionis CHRISTI . Vitam
Gregcrii Nazianzeni
,
Joannem Damafcc-
num & Andrcam Cretcnfem de dormitio-
ne B. Virginis
,
& Manuelis Calecx li-
bros IV. de erroribus Grxcorum
,
de qui-
bus fmgulis dixi in Bibliotheca Grarca
fuis Jocis , ut de Caleca Tomo X. pag.
421. Magnopere laudandum Ambrofii
itudium
,
licet rem acu in omnibus non
tctigit , ut adeo loligo mera fuerit invi-
dia:
,
quam Philelphus , illi quautumvis
amico , tam acerbe detrahens iti Saty-
ris fuis & Epiftolis prodcre non dubi-
tavit : atque fi Jovium audimus , tuit
Arnbrofius hic vir
,
quod raro evcnit
,
fne
oris trifiitia fantlus
,
femper utir/ue
Juavis
,
atque fcrenus : ita procul a livo-
re contcntioncquc
,
ut cum Vallx Pogpium
reconciliare conarctw
,
ccs ncgue plane lii-
teratos
,
ncque G> :i;iianos videri dicerct
,
L 2 qui
menti pa^.
453.
(O
Giornale de' Lctterati d' ItaJia Tom. IX.
pag. idj.
84
BIBL. MEDIM
qui induBa fmultate
,
facrofancium litte-
rarum decus probrofs libellis importune
defcedarent . Lambecius verficnem Ser-
monum XXI. Ephrami Syri ab Ambro-
fio translatorum in Ca*farea Bibliothe-
ca MStam memorans Tom. I.pag.
119.
de Biblicth. Vindob. vulgavit ejus Pras-
fationem ad Cofmum Medicem
,
ean-
dcm
,
quam ex Martenii pag.702. jam
notavi
.
Ex fcriptis, quaf Ambrofius ipfe com-
pofuit
,
primo loco laudandum ejus Ho-
docporicon
,
five defcriptio itineris fui
A.
143
1. fufcepti luftrandis emendan-
difque per Italiam Monachorum & Mo-
nialium Ordinis fui moribus . Hanc
Nicolaus Bartholinus Bargenfis acce-
ptam a Magliabechio edidit Florentia:
1678. 4.
(
a
)
Inedita funt pra?ter Ora-
tiones
,
quas habuit Eugenii IV. Orator
in Conciiio Bafileenfi Latine An.
1431.
& Grsce An. 1438.
Fcrraria; , Libri duo
earum rerum
,
ouas
geffit
Abbas gencralis
Camaldulenjium : Vitam Eugenix Virgi-
nis
,
& Sanciorum Proti & Hyacinthi .
Nam Chronicon Montis Cajfvai quod ei
tribuunt plerique
,
non compofuit fed
recognovit (b) etiam tra&atum cle Cor-
pore Chrifli
,
five ut Arnoldus Wion
vocat , de Sacramentis
,
funt qui negant
exflare
,
ut Francifcus Dionyfius Camu-
fatus
(
c
)
notis ad Bibliothccam Al-
phonfi Ciacconii .
*
Epiftolarum Ambro-
fii colleclionem longe ampliorem
,
quam
qua? opera P. Martene prodierit , ador-
nare comperi Virum ClarifTimum Lau-
rentium Mehus , cujus amicitia non fi-
ne fruclu , & voluptate fruor
;
cofque
viri docli laborcs propediem publicse
utilitati donandos expeclamus . Oratio-
nem in caufa Concihi habitam Alba?
coram Sigifmundo Rege anno
1435.
ex
Veteribus Monumentis PP. Martene &
Durand cgo meo Conciliorum Supple-
mento tom. IV. pag. 1195.
inferui
.
Vix dubito quin hxc ipfa fit oratio
,
quam inter ineditas acccnfet hic Fa-
ET INFIMJE
bricius , & per errorem an.
143
1. a/fi-
gnat , nondum enim anno illo Ambro-
fius ad Concilium venerat . Ad Hodce-
poricon quod attinet
,
non Florentia?
quidem
,
fed Luca? prodivit
,
quamvis
in Operis fronte uterque locus figna-
tur : Florentia
,
& Luca . Annus non
adfcribitur
;
fcd vix dubito
,
quin an-
nus 1678. deflinandus fit . Nicolaus
Bartholinus , cujus opera opufculum il-
lud prodiit
,
Congregationis meai vir
erat dorus
,
author carminis elegiaci
in exordio carminum latinornm P. Bar-
tholoman Beverini Lucenfis Congrega-
tionis itidem meae fcriptoris doclifllmi
.
Quoad Verfiones Homiliarum
S. E-
phrcm
, non feptem tantummodo ho-
milias Ambrofius dedit ; efl enim apud
me editio illius Vencta anni 1501. in
qua funt fermones XIX. atque illis c-
pifiola Ambrofii ad Cofmum Medicem
praefigitur . Prior hujus operis editio efi
Florentina an. 148 1. in
4.
Omiffus eft hic a Fabricio /Enea? Ga-
zenfis Dialogus de immortalitate cmimk
infcriptus Theophraftus ab Ambrofio ver-
fus ,
ut cft in Cod. MS. Biblicthecx Fe-
fulana? Canonicorum Regul. Vide Sunt-
mam ejufdem Bibliotheca.' a Pallavici-
no editam Florentiae an.
1752.
Ambrcfus
, Camaldulenfis Abbas
,
qui
a noftro diverfus & An.
1340. vixiffe
,
apud Cangium ponitur
,
nullus fuit , ut
ex ferie Abbatum Camaldulenfium a-
pud Arnoldum Wionum Tom. I. ligni
Vita? pag.
37.
feq. apparet
.
Ambrofii Contareni
,
Patricii Veneti
Venetorumque ad Perfia? Regem Ufun-
caffanum legati fufceptum An.
1473.
Iter Perfcum quod e Perfia An.
1477.
redux in litteras mifit
,
exftat inter
fcriptores rerum Perficarum cditos
Francof. 1601. fol.
p. 487. 512. Sed
Contarenus fcripferat Italica lingua
,
Latina verfio auclorem habet Jacobum
Geuderum ab Hcroltzberga .
Ambrofius de Maffaris de Cora five
Co-
Qa) Vigneul Marvilie Tom. II. pag. 126. Afta pa. 198.
truditorum An. 1682. p.12. 159- CO
Bibliotheqtie raifonnee Tome VII.
p^.
{&") Giornale de' Letterati d' Italia Tom, IX. 112.
L A T I N I T A
Coranus
,
aliis Coriolanas Ord. eremita-
rum S.
Auguftiifl ab An. 1477-
Gene-
ralis & Pccnitentiarius
Xyfti IV. diem
obiit Romae 1485.
Ejus fcripta de vi-
la & laudibus S. Auguftini
^
&
in dupli-
cem ejus regulam ,
defcnforiumque ordi-
nis
Aupujimiani
juncTim prodiere Ro-
mx 1481. fol.
Alia a Philippo EliTio
pag. 44.
feq.
encomiaftici Auguftinia-
ni,
Poirevino
aliifque memorata funt
nefcio an edita
.- Chronicon dc Viris il-
lufiribus
& fcriptoribus fui
Ordinis : Vi-
ta B. Chrifiinx Spolctanx . Liber de
laudibus Urbis Romx
,
de inventiom ar-
tium
,
In artem vcterem . In librum po-
fieriorum Analyticorum Ariftotelis . Super
tratlatum de Sphxra . De idea . Dc re-
gimine Rcipubiicx . In primum Senten-
tiarum . Scrmonum & Orationum duo Vo-
Jumina . De Veritate Fidei Ckrijlianx .
De ineffabili Verbo DEI . De effentia
DEI . De circumcifione Chrijii . De fcien-
tia &fapicniia Chrijii Domini . De Con-
ccptionc B. VirOnis Marix . De proprie-
tatibus Angelorum . De immortalitatc a-
nimx . De modo orandi . Dc dignitate
Sacerdotii .
*
Hujus opera edita ab ine-
ditis diftinguit P. Gandolfo in DiiTert.
de ducertis Auguftinianis fcriptoribus .
Edita funt : Commentarii
,
& commcn-
\o regula cum vita
,
& orationes tres
inlaudcm S'. Augujiini . Argeritinae 1480.
fol. Easdem orationes cum Regula car-
mine elcgiaco expreifa Roma? 1662. in
4.
Sermo de Affumptione B. V. Roma:
prinunn apud Holort , tum in Biblioth.
Virgm. tom.
3.
De Conceptione B. V.
edita efr.
,
tefte Fabiano Juftiniani in
Indice Univerf. Ver. Conccptio . Rehqua
in MSS. codicibus latent
.
Funebri etiam oratione laudcs Six-
xti IV. Pont. pro^cutus eft coram Car-
dinalibus& Pontificio cadavcre
,
tefte
Jacobo Volaterrano in Diario Roma-
no
,
qui & addit altera die orationem
(a) Vide
Tom. II. editionis Benedi&inorum
pag.
431.
(b) Papelirochius DifTertatione de Anno & Die
mortis S. Ambrofii in Ar.is Sinftorum ante Tom.
I.
Aprilis
p. XXXVIII. feqq.
CO
Apud Theodoretum lib. V. Iliftor. cap. 3 8.
T I S L I B. I.
85
aliam de Pontifice defun&o habitam a
Willelmo Pererio ex
Judicibus Rotae
Palatina? : uterque ait Hifloricus
,
fuo in
genere commendatus .
S. Ambrofus
,
anno zetatis quadrage-
fmio a tribunalibus
( a )
raptus An. C.
374.
ad Epifcopatum Mediolanenjem
,
fumma eum conftantia ac fide ita gef-
fit ufque ad Annum
398. ( b )
ut ipfi
Theodofio Magno Imperatori hanc vo-
cem exprefferit
,
(
c
) Epifcopum dignum
nuilum vidi quam Ambrojium . Ita vc-
rum cft
,
quod ait Plinius III. 9.
Epift.
Fides in prxfcntia cos
,
quibus rcfijiit
,
ofjendit
,
deinde ab illis
ipfis
fujpicitur
laudaturquc . Morti vicinus
,
ad ami-
cos
,
non
ftc
vixi
,
inquit , ut pudcat me
inter vos vivcre
,
fcd
nec mori timeo
,
quia bonum Dominura habcmus . Quam
ejus voccm jure merito vehementer lau-
davit Auguftinus tefie Pofndio in hujus
Vita cap. 27. Mcmoria S. Ambrofu
recolitur in Martyrologiis die IV. A-
pril. Scripta illius
,
in quibus pietas
,
doclrina
,
eloquentia pariter movent le-
cloris animum
,
docent atque oble-
ctant
,
a Caveo & Oudino diligenter
enumerantur , etiam a genuinis diftin-
guuntur fpuria , non pauca tanto fup-
pofita nomini . quibus addcs Acla San-
clcrum Cantii
,
Cantiani
,
& Cantianiiix
apud Surium^i. Majt . vide Acra San-
aorum Tom. VII. Maji pag.
327.
Vi-
tce Scriptores atque Operum editiones
recenfui in Bibliotheca Latina lib. IV.
cap.
3.
neqne habeo in pra;fenti
,
qua;
ibi dicris

adjungam
,
nifi quod editio
noviffima & luculenti/fima BenedicK-
norum
Jac. Frichii & Nicolai Nurri-
ti , in lucem data (d) Parif. 1686. &
ic>9i.fol. cum jam rarioreffe (c) cce-
piiTet
,
novam
,
Mijfali Ambrofiano
auctam paravit laudatus Nurritus
,
quo
immortuo operi An. 1724.24.
Martii
,
abfolvendum illud datum efl aliis ex
eru-
p?.g. 213. IfftflpoffiOf ci$u /uircs V/crasTsy |<if
(_d~) Afta Eruditorum 1688. pag. 64. & Tom..
II.
Supylemen. paj;. 209.
(O
Memoiresde Trevoux An. 1722.
paz. 1128.
An. 1724.
pag. J719.
S<5 BIBl. MEDIJE ET INFIMM
erudito illo Ordine Monachis Benedi-
cTinis
.
Ammonins
Anaftafius ,
Burdegalenfis
patria
,
Grammaticus Picaonic.e five
Picravorum Civitatis , de quo Aufonius
p. \6g. feq.
Jac.
Tollii . Male novif-
fnna Aufonii editione in ufum Delphi-
niparata pag.
149.
induos div-idit Am-
monium & Anaitafium .
Ammcnius
,
apud Ptolemamm Lucen-
fem & alios , vitiofe pro Aimoino .
Amtxnus Poeta
,
infra Pvudcntius .
Magifter de S. Amore
,
cujus librum
novum ad ceiiiV.ram oblatum fibi Cle-
mens IV. Papa in Epiitola An. 1266.
data ita non putabat priore efTe melio-
rem
,
ut monendum auclorem putaret
ne occinendum ei effet illud Feili
,
Acx.
XXVI. 24. te multx littcrx facitmt mfa-
nire . Hic efr Guilelmus ab oppido nata-
li apud Sequanos diclus dc S. Amore
,
cuus librum priorem de periculis no~
viffimorum temporum
,
Evangelio ceterno
,
& mendicantibus Ordinibus
,
Mlno-
rum Praviic atorumque oppcfitum flam-
mis tradiderat Alexander IV. de quo
vide Raynaldum ad An. 1256. . 19.
feqq. Bulceum Tom. III. hift. Acade-
miae Parif.
p. 310. feq.
334.
548. 640.
feq. Jacobum Quetif Tom. I. de fcri-
ptcrlbus Dominicanis pag,
335.
&
(
qui
hareticum vocari Gnilelmum
,
ut fit
a- Bellarmino & aliis
,
neutiquam pa-
titur
)
Natalem Alex. Tom. VII. hiil.
Eccl. pag.
93.
cd':t. in fol. Sc Davidem
Ancillon in Ancillonianis Tom. I. pag.
114. feqq. ubi etiam dc libro Bonavcn-
turce & Thomce Aquinatis
,
quos Gui-
lelmo oppomcre . Liber Guikimi una
cum piuribus ejufdem argumenti exftat
m Eduardi Brovvnii Tomo fecundo
Fafciculi rerum expetendarufii & fu-
giendarum
,
Londini 1690. fol. Nova
prioris libri repaftinatio eil
,
quam An.
1266. ad Clementem IV. mifit
,
titu-
lumque ei impofuit Cdleciiones Caiho-
licas & Canonicas contra pericula im-
minentia Ecdeficc Univerfali per Hy-
(a Jobannis forta-Te Cordefii
,
v>Je Grotii ad
eum Epift. 318.
319,
pocritas
,
Pfeudo-Pra'dicatores & pc-
netrantes domos & <&iofos & curio-
fos & gyrovagos . Adde Bulceum
To-
mo III. pag.
fiz.
Hic liber cum prio-
re lucem vidit Conftantice ad Rhe-
num
,
five
,
ut recre Caveus
,
Pariiiis
1 <5 3 2 . 4.
additis etiam aliis Guilelmi
hujus lucubrationibus ; Comme-ntario
m
Pfalmum primum . Concione de Publica-
no & Pharifxo . Qitxfticnc unica de va-
lido mendicante . Cafu &articulis
, fitpt
r
quibus acciifatns eji a Fratribus Prxdica-
toribus . Tabulade
fi.^nis
,
pcr qux Pfeu-
do-Prxdicatores dtfcerni pojjint a veris .
Et Scrmone in d/ie SS. Apofiolorum Jaco-
bi & Philippi . Pr.f mittitur
(
a
)
edito.
ris Epifrola dc libris & docfrina Ma-
giflri Guilelmi de S. Amere .
A.-nphibalns Ifcanus natus in Cam-
bria , vir eruditus , tempore Maxir
ni Herculii Confe.for & Propagatcr
Chriftiance Religionis
,
& alter jun
Amphibdus Simenus patria Ventanus
,
Venta urbe Auflrali Britruinice
,
clarus
medio Sccculo fexto , debitis iaudibus a
Lelando cap.
14. & 29. celebrantur
,
fed qui neutrius fcripta memorat . I-
taque miror unde Amphibalo feniori
hcec apud Pitfeum fcripta pag. 81. tri-
buuntur : Ad infiituendam vitam C
fiianam librum
,
& alterum contra crrc-
rcs gentitiam
,
( Baleo Centur. I. cap.
73.
contra Druidum crrores
)
& Homi-
lias fupcr Evangelia .
Arado
,
( apud alios Arnulo
,
Arnu-
lus
,
fivc Amularius
,
Trithemio cap.
273.
ahifque H.rmulus
)
qui in Epifco-
patu Lugdunenfi fucceflit Agobarcio ab
Anno 841. ad 852. Vide Cointhium
Tom. VIII. pag. 650. & Dominicum
de Colonia Hifloricc Litteraricc Lugdu-
nenfis , Gallica lingna nuper editre Tom.
II. pag. 127. feq. Ejus librum adverfus
Judxos Trithemio laudatum
,
qui inc'-
pit : Detefianda Judxorum
,
ad Carolum
Regem , Lotharii Ftatrem
,
fub Rabani
nomine edidit Petrus Francifcus Ch , . .
tius S.
J.
Divione 1654. 4.
(
b )
una
cum
(}
D. Thomas Itfigtus Je Bibiiothecis Pa-
trum pa.
63j.
I AT I N I T A
cum Confoffionc Fidei ,
de qua fupra
in
Alcuino
,
fragmentis cx 8. Fulgentii
X. libris contra Fabianum & libro de
Incaniatione ,
& Anonymo de damna-
tione niulriplici
Berengarii
,
Divione
1656.4. (
a )
InChifletii Codice liber il-
le adverfus Judax>s
tribuebatur HRAT-
GANO
,
Monacho S. Marise de Fonta-
neto Ordinis
ChTercicnfis .
Alia Amu-
lenis fcripra apud Cavcum diligenter
recenfita , cum Agobardo edidit Balu-
luzius Parifiis 1666. 8. unde repetun-
tur in
Bibliotheca Patrum Lugdun.
Tom. XIV. pag.
329.
feqq. Epijlolam
ad Gothefchalcum cum duobus de Pra-
dejlinatiom' opufculis primus vulgaverat
Sirmondus Parifiis 1649. 8. in cujus
etiam Operibus haec obvia funt Tom.
II. pag.
1135.
& cum notis in Gilber-
ti Maugvini Sylloge Veterum AucTo-
rum
,
qui Saeculo nono de Prsdertina-
tione & Gratia fcripfere
,
Parif. 1652.
4. Tomo fecundo pag.
195.
Anatletus Papa vide
,
Cletus .
Anajiafus I. Epifcopus Romanus ab
Anno
598. ad 401. dc quo Henfche-
nius ad
27. Aprilis Tom. III. pag.
491.
feqq. Ludovicus Jacobus a S. Carolo in
Bibliotheca Pontificia pag. 15. feq. &
Tillemontius Tom. XII. Memor. Ex
Epirtohs tribus
,
qua; fub cjus nomine
in Conciliorum Tomis leguntur
,
ge-
nuina eiT illxad Joannem Hierofol. quam
habes eriam inter Hieronymi Epiilo-
las
,
& Joannis Garnerii notis illuilra-
tam Tom. I. Operum Marii Mercato-
ris pag. 109. feq. De fuppofitis ci E-
piitolis David Blondellus in Pfeudo-Ifi-
doro pag.
557.
feq.
*
Epiitolam aliam
Anartafii Pap# finccram ego in meo
Conciliorum fupplemento t. I. adjeci
ad
Simplicianum
,
quem Mediolanenfem
Epifcopum
credo . Accepi ex nova e-
dition^
Operum S. Hieronymi a Val-
larfio
curata tom. I.
Anafafms II. Epifcopus Romanus at>
Anno
496. ad
498. cujus fragmenta E-
piitolae
ad
Urficmum dat Baluzius in
nova
coIlecTione
Conciliorum pag.
1457.
CO
Idem pag.
397
. fe
q.
T I S L I 3. L
87
& Harduinus Tom. II.
Conciliorum
pag.
951.
apud quem pag.
947.
etiam
legitur Epiitola Anaitafii
Papa. ad A-
najlafum Imperatorem . Nam
alteram
ad Clodoveum
,
Francorivn Regem
,
qua
ei Chriitianam fidem exoriio
Pontifica-
tus fui fufceptam gratuiatus eft
,
omi-
fit . Eam dedere Dacherius Tomo V.
Spicilegii pag.
582. ( cdkionis novae
Tom. III. pag.
304. ) & Labbeus
To-
mo IV. Conciliorum pag. 1282.
Caro-
lus le Cointe Tom. I. Annal. Eccle-
fiait. Francorum &c. Libros de Trim-
tate
,
& alios
,
quos Platina c Guilel-
mo Bibliothecario commcmorat , nemo
hacTenus in lucem protulit
.
Anaflafus III. Epifcopus
Romanus
ab Anno9i2.ad
914.
cujus Epitaphium
habet Baronius ad Annum 912. 1. Va-
tis
Anaflafi requiefcunt membra
fapid-
chro &c.
Anaflafw.s IV. Epifcopus
Romanus
Anno
1153.&1154. cujus Epiftola: IX.
in Conciliis Labbei Tomo X. pag.
1132.
& decima ad Epifcopos & Abbates Pro-
vincice Burdegalenfis
(
quam Baluzius
ad Petrum Marcam de concordia facer-
dotii & imperii vulgaverat
)
pag.
1851.
Esdem Epirtolas decem apud Hardui-
num Tomo VI. Farte II. pag.
132?.
qui alias duas
,
alteram ad Archiepif-
copum Bracarenfem
,
& alteram ad
Hyacinthum Cardinaiem
quxrere juf-
fit apud Odoricum
Raynaldum ad An.
MCCXXXIX. num.
54.
feq. ubi ma-
le in margine Raynaldi notatur Ana-
ftafius II. pro IV.
Ammonius Anaflafius . fupra
,
Ammo-
nius
.
Anaflafus
,
Bibliothecarius
Romanus
,
Abbas & Presbyter
,
imo Presbyter
C rr-
dinisj five Cardinalis ab An. 848. cla-
rus temporibus Nicolai I. qui ab An-
110858. Hadriani II. qui ab Anno 867.
& Joannis VIII. qui ab Anno 858. ad
882. Pontificatum geffit
,
& fortaffe
etiam fecutorum temporibus . Multa
ex Groecis Latine vertit rudiore plerum-
que flj/lo & femibarbaro
,
quanquam
,
ut
Com-
88 BIBL. MEDIJE ET I N F I MJE
Combefifius in Bibliotheca Concionato-
ria re&e judicat , nec ipfo inutili
,
ple-
rifque in racdiis iilius avi AuBoribus
Grxcis nobis futuris perobjcuris
, nifi lu-
cem ille fcientia quam fermone peritior
,
vel ita nobis reddens afjudijfet . Habc-
mus vero ex Anaftafii verfione : i. Chro-
nolopiam Nicephori Conftantinopoiitani
,
qui A. 828. diem obiit , eique fubjun-
clam ftichometriam librorum facro-
rum . 2. Hifioriam Ecclefiajlicam
,
quaj
inter Scriptores Hifloria? Byzanthimc
prodiit , ex eodem Nicephoro
,
Georgio
Syncello & Theophane Confeflbre cir-
ca Annum 872. contraclam .
3.
Acia
Synodi fextx
Conflantinopoli in Trullo
habita? Anno 680.
4.
Atla Synodi fepti-
mx
,
five Synodi Nicaenx II. An.
787.
5.
Acla Synodi oclavx Conflantinopoli
An. 869. cui ipfe interfuit . 6. Colle-
clanea ad Controverfiam & Hiftoriam
Monctbclitarum fpeclantia
,
a Sirmondo
cdita , atque Combcfifio , & obvia et-
iam Tom. XII. Bibliothecx Patrum
Lugdunenf. De quibus fingulisdixi To-
mo IX. Bibliotheca? Graxa? pag.
337.
fcq. de Chronologia etiam Tom. VI.
pag. 153.
Pajfio 10000. Martyrum fub
Adriano & Antonino Pio exfiat in A-
cTis SancTorum 22. lunii Tom. IV. pag.
\%i.Vita Joannis Eieemofynarii Patriar-
cha? Alex. apud Rofvveidum lib. I. de
Vitis Patrum ,
& in iifdem SancTorum
Aclis 23.
Januarii . Pajfw S. Demetrii
Martyris apud Joannem Mabillonium
Tom. I. AnalecT. pag. 65. & editionis
novse pag. 172. Encomium S. Bartho-
lomxi Apofloli ex Grasco Theodori Stu-
ditre , in Dacherii Spicilegio Tom. III.
& editionis nova? Tomo II. pag. 123.
atque in Combefifii Bibliotheca Con-
cionatoria Tomo VII. Epiflola ad Ca-
rolum Calvum pra-fixa Scholiis S. Ma-
ximi
&'
Johannis Scythopolitani in Dio-
nyfw.m
Areopag. ab Anaftafio verfis
,
edita ab UiTerio in Epifiolis Hibcrni-
(_a~) Neutiquam^omnium
,
fed paucorum que-
rundam fortaffe ^Gregorio IV. ad Nicolaum I.
quibus vicinus pixit auctorem poffe effe Anafta-
fium , non fine caufa monent eruditi . Vide pra
cis pag.
45.
Epiftola ad
eundefti Ca-
rolum pramtiffa Vitx Dionyfti fcriptx a
Mcthodio
,
apud Surium ad 8. Oclo-
bris , &. Petrum Francifcum Chifietium
de uno Dionyfio
,
aliofque . De vita il-
la ab Anaftafio verfa vide Mabillonium
Tom. I. AnalecT. pag.
59.
feq. & no-
vx editionis pag. 212. ubi Hincmari de
eadem ad Carolum Imperatorem litte-
ras exhibet . Idem Mabillonius Tomo
I. Mufei Italici pag. 80. feq. vulgavit
Anaftafii prologos in verfas a fe
Paffio-
nem 1480. Martyrum in Palaeflina ful>
Chofroc
(
de quibus AcTa Sanclorum
22. Junii Tom. IV. pag. 188.
)
Mira-
cula S. Bajdii Cxfarcenfis . Paffwnem
SS. Cypri & Johannis . Et Vitam S.
Donati Epifcopi apud Euricon in Syria .
Tribuitur illi etiam verfio Hijlurix de
Jofaphat & Barlaam inter Joannis Da-
malceni Opera
, Epiftola S. Cyrilli A-
lex. ad Gennadium
,
Vitce Petri Alexan-
drini
,
Paffionis S. Agathii
,
fociorum-
que ejus : & narrationis Miraculi Be-
rytenfis de imagine Chrifti a Juda?is
transfixa An.
765.
Prxterea ipfe fcripfiffe traditur Ana-
ftafius Vitas
Pontificum
(
a
)
a Petro uf-
que ad Nicolaum I. quas cum Guilel-
mo Bibliothecario de vita Hadriani II.
& Stcphani VI. fub Anaflafii nomine
primus ex Marci Velferi Bibliotheca
vulgavit Joannes Bufxus
,
Moguntia:
i<5o2.
4. Deinde Carolus Annibal Fa-
brottus cum Hifloria Anaftafii Ecclefia-
ftica
,
Parifiis
1649. fol. inter Scripto-
res Hifloria: Byzanthina?
,
quos novifTi-
me Venetis typis recufos conflat . An-
tonii Dadini Alteferrx nota? & obfer-
vationes excufae feparatim
, Parifiis
1680.
4.
Pofl Bufseum & Faorottum
,
fplendidam hujus libri Pontificalis e-
ditionem aufpiciis CLEMENTIS XI.
Papa
1
curare ca-perunt docliffimi
Vi-
ri Francifcus Blanchinus & Joannes Vi-
gnolius notis & obfervationibus illu-
flra-
csteris Friderici Spanhenii Opera Tom. II. pag.
649.
feq. & que collegit Oudinus Tom. II. pag.
258. feqq.
L A T 1 N I T A
ftratam,
O)
Romae 1718. 1724.
1728.
fol. neque tertio hoc Tomo opus ab-
folvitur
,
qui in Gregorio M. jam de-
finit
.
*
Poil
abfolutam a Fabricio Bi-
bliothecam
hanc latinam prodiit quar-
tum
volutnen
Romanae editionis
. Hu-
jus tria priora
aFabricio indicata funt
.
Prxcpdunt
prolegomena nonnuila
,
in
qmbus
continentur Jofephi Blanchini
Veronenfis
Congregationis Oratorii de
Urbe
Presbyteri
diifertationes
Epiitola-
rcs
feptem ;
tum opufculutn de vitis
Romanorum
Pontificum a B. Petro A-
poitolo
ufque ad S. Paulum primum ex
Veronenfi codice . Item aliud opufcu-
lum continens codicem facramentorum
vetus Romanae
Eeciefiae a S. Leone Pa-
pa corife&um ,
de quo dicemus
, cum
de S. Leone agendum erit . Opufculum
III. exhibet Gelafiii I. Decretum e FIo-
rentino codice defumptum cum aliis
duobus collatum . IV. Fragmentum Ca-
talogi Poutificalis in Vigilio defmens
,
quod integrius recuditur
,
quam legere-
turinTom. Ill.ejufdem editionis Ana-
ftafiana: . Opufculum V. dat Fragmen-
tum Inve&ivae in Romam pro Formo-
fo . Opufculum VI. fert appendicem
,
feu variantes ad Martyrologium
Bedae
editum in principio tomi II. ArStorum
SS. Bollandi collatum cum codice Ve-
ronenfi feculo circiter X. VU.Opufcu-
lum cxhibct Pfalterium cum Canticis
juxta Vulgatam antiquam
,
& Italam
verfionem cum variantibus
,
& colla-
tione initituta cum aliis vetuililfimis
Pfakeriis . Excipit ha*c omnia Cajetani
Cenni Presbyteri Piitorienfis Chronolo-
gia Ccefarea Pontificia Tomi IV. ab
an. Chriiti 590.
ufque ad 7<53.
Totum vero luculenter recenfitum
exitat novo ejufdem Vignolii
,
(
b
) Ro-
mae
1724.
forma quarta majore
, at-
que fub idem fere tempus
Clariffimi
Muratorii itudio in Tomo tertio
rerum
()
Giornalede' Letterati d' Italia Tom. XXXI-
pag.441.
feq. Ada Eruditorum An. 17
1
9. pag. 415
Anno
1725. pag.
15J.
Anno 1631. pag.
349.
()
Afta Eruditorum An. 1727.
pag.
52. Jour-
nal des Scavans
An. 1725. Jun.
pag. 278. Memoi-
res dt Trevoux
A.
1727,
pag, 89.
T I S L I B. I.
%
9
Italicarum
,
Mediolani
1723. fol. addi-
ta (c) etiam aliorum
aurftorum vete-
rum continuatione de Vitis
Pontificum
a Leone IX. ad Joannem XXII.
Chronicon breve
Cajfwenfe in
Anno
Chriiti
857.
definens
,
quod Anaitafio
tribuitur
,
edidit Iaudatus Muratorius
Tomo fecundo magnae illius atque Ita-
lis honori femper futurae collectionis
Toin. II.
p. 249.
fed Anaitafmm au-
clorem effe vix ac ne vix quidem fibi
perfuadet
.
Epijiola ad Adonem Archiepifcopum
Viennenfem
,
atque altera de obitu Ni-
colai I. Papa & eletlione Pap Hadria-
ni II. & tertia ad Hinchmarum legun-
tur in Tomis Concilior. Regia XXXIII.
Labbei VIII. Harduini V. & Veneta
Coieti X.
Martini I. Papae Epijlolas XIV. XV.
XVI. XVII. & XVIII. verfas ab A-
naitafio exhibet & praefationem ejus ad
Martinum Narnienfem Epifcopum me-
morat Binius Tom. II. Concilior. edit.
idi8. atque inde alii
.
Anafiafius ,
Monachus
Caffinenfts
,
(
Petro Diacono ignotus
)
Bibliotheca-
rius Stephani II. vel III. fa?culo ocra-
vo declinante
,
cui tribuunt hiitoriam
an fabulam de translatione partis reli-
quiarum vS\ Benedicli & fororis ejus
Scholafiicx
,
quam MS. habuit Arnoldus
Wion
.
Anafiafius
,
Presbytcr & Apocrifiarius
Romoe circa A. C. 66\. cujus Epifiola
ad Theodofium Presbyterum Gangrenfem
exitat ex Anaitafii Bibliothecarii verfio-
ne in hujus CollecTaneis ad controver-
fiam Monothelitarum fpecTantibus qua;
edidit Sirinondus Parif. 1720. 8. recu-
fa Parifiis & noviffime Venetiis in To-
mo Tertio Sirmondi Operum pag.
575,
& ante Tomum primum Operum S.
Maximi Combefifiani P. LXVII. &
Tom. XII. Bibl. Patrum Lugd. pag. 858.
M Ana-
(c} Vide confpefhim meum thefauri Litterarii
Italiae pa.
27.
feq. & Ada Eruditorum Anno 1714.
P
a
S- 377*
fe<
l
u^i etiam dc Petri Boerii Epifcopi
circa An.
C. 1380. TJrbevetani notis in Anafta-
fium MSS.
90
B I B L. M E D I 7E E T I N F I M 7E
Anatolius Alexandrinus
,
Laodicenfis
Epifcopus
,
quem fub Probo & Caro flo-
ruiife Hieronymus cap. 37.
Catalogi te-
llatur, Gracce non Latine fcripfit , fed Ca-
noncm ejus Pafchalcm ex veteri Latina Ru-
fini verfione vulgavit notifque illuflravit
-^gidius Bucherius in doifrina tempo-
ruin Antvverp.
1634.
fol. pag.
439. 449.
Petrus Ancharanus
,
five de Anchara-
no JCtus qui Bononiai docuit diemque
obiit An. 1410. De illius fcriptisWar-
thonus ad Caveutn & Oudinus Tomo
III. pag.
1239. feq.
*
Prster fcripta a
Warthonio comrnemorata extat ejus ref-
ponfio nomine Concilii Pifani data E-
pifcopo Verdunenfi legato Roberti cx
Bavaria? Duce regis Romanorum
,
quam
ego huc ufque meditam e cod. MS. ip-
fa Petri manu finnato extracTam vnl-
gavi in meo Conciliorum fupplemento
Tom. III. pag.
1099.
Petitiones Epifco-
pi Vcrdunenfis cx Dacherio Labbeus
dederat ; at cum ad fingulas petitiones
breves quxdam refponfiones in fuo co-
dicc Dacherius naclus fuiffet , has pa-
riter dedit Labbeus ratus has ipfas effc
refponfiones a Concilio editas . Reipfa
tamen refponfiones Hlae Codicis Dache-
riani forte extemplo datee funt ; fed fu-
fior & diligentior refponfio dein ador-
nata efi
,
qux per me ibidem
r
ut jam
innui , evulgatur
.
Prxter hax in Cod. MS. Bibliothecse
Felini naclus fum integram ejufdem An-
charani differtationem
,
qua Cardinales
utriufque communionis hortatur
,
ut
Pontificibus fuis dcfertis tertium aliutn
affumant . Lucubrationem hanc pubiici
juris nondum faclam arbitror
,
& di-
gniffimam reputo
,
ut evulgetur . En
titulum : traBatus Petri de Ancharano
Keverendiffimo in Chrifio Patri Domino
BaUaJJari de Neapcli miferatione divina
rit. S, Eufiachii Diacono Cardinali
,
&
ApofloliciC Sedis Legato &c. Quxritis a
me humili fervitori vefiro <&c. BaltafTar
hic non alius eil ab eo
,
qui poftea lub
Joannis XXIII. nomine in Pontificem
afTumptus fuit
.
Ancillarius Ms. in Bibliotheca Qlicd-
limburgenfi , CollecTanea ex SS. Patri-
bus de Virtutibus & Vitiis Monialium
,
diftincTa capitibus LXXVIII. vide To-
Wix Eckardi notitiam Codicum MSS.
Quedlimb. editam 1723.
pag.
38.
Andodenus ,
Andoenus
,
vide Audoe-
nus
Andoinus de Rocca Burgundus
,
Ab-
bas Cluniacenfis , Cardinalis
,
qui An.
13*59.
Viterbii diem obiit . Hujus fer-
moncs plurcs in folemnibus feftis habi-
tos laudat Eyfengreinius pag. 144.
b.
Catalogi .
Andreas Agnellus . fupra
,
Agnellus .
Liber ejus de bello 7 otiL-e
,
quem me-
morat Rubeus , nufquam exftat
,
quod
fciam .
Joannes Andrcas
,
Nicolai Cufani con-
tubcrnalis
,
(a) & ex Sccretario Bi-
bliothece Vaticana? Epifcopus Aicrienfis
in Corfica Infula
,
ab Anno 1468. uf-
que ad
1493.
quo diem obiit fupre-
mum . Hic eft ille
,
qui poft repertam
in Germania & Italia fehciter illatam
Typographiam
,
primas Romanas edi-
tiones Bibliorum Latinorum
,
AucTo-
rumque Clafficomm Ciceronis , Livii
,
Cxfaris , Plinii majoris
,
Quintiliani
,
Gellii
,
Apuleji , Poetarumquc Virgilii
,
Ovidii
,
Lucani
,
Silii , Chriftianorum
etiam Scriptorum Laclantii
,
Auguftir-
ni , Hieronymi egrcgie promovit
,
re-
cenfuitque
,
& emcndavit , cum Joan-
ue Antonio Campano
,
Theodoro Ga-
za
,
paucifque quibufdarn aliis . Gaza?
& Andrex gratias conceptiffimas com-
muni Studioforum nomine pro opcra
hac m emendandis Latinis Scriptoribu
,
5
pofita agit Francifcus Philelphus lib.
XXXI. Epiftola 61. data An. 1470. &
lib. XXXII. Epift. 16.
Andreas Arelatcnfts
,
Iege Atrcbatenfis
cujus libri tres dc origine& gcjiis Fraa-
corum- lecli a Cangioin Bibliothecae Pu-
teanrc Codice 1138. fuere etiam in Bi~
bliotheca Alexandri Pctavii
,
ex qua
pervenere in Thcfaurum librarium Re.-
ginse Svecia: Chriftinse
,
atque inde itt
Va-
C*>
Ugtiellus Tom, III. Italise Sacras pag,
504, feq.
editionis nova
L A T I N I T A T 1 S L I B. I.
91
Vaticanum . Confer Jacobum
le Long impreffa Bononix an.
1474.
Ibidem pa-
num. 6446.
& 7092.
Videntur
autem riter in codice 188. eft tra&atus MS.
iidem
effe libri III.
quos fub Andrex ejufdem de conftitimmibus . In cod. 272.
Marcianenfis
nomine . Monachi Flandri MS. eft ejufdem Authoris opufculum
& Prioris Ordinis
Benediclini An. 1194. de
officio
Dekgati .
dcfuncH , ad Petrum I.
Epifcopum ab Ad oram primi folii partis primae
An.
1180. ad 1209.
Atrebatenfem
,
Confiliorum Barbacioe ex veteri editio-
fcnptos
eodem
titulo & MStos exftare ne Mediolanenfi an.
1490. ha:c manu
Tornaci
aliifque
in locis teftatur San- fua fcripfit Felinus : IJie ( loquitur de
derus :
Raphael vero de Beauchamp Re- Borfo duce Ferrariae
)
fecit pingi Bar-
li^iofus
ejufdem
Marcianenfis Ccenobii baceam fufpenfum
pede e furca proptcr vio-
cdidit
Duaci 1633. 4.
2. Volum. fub latam
fidem ,
&
ftc
ftetit in platea Fer-
ritulo
.'
Synopfeos
Hijlorix Franco-Mero- rarienji an.
15. Poftea rogatus ab eo ad
vingicx
,
five Hiftorise fuccinfta? de ge-
inflantiam Roberti
filii
Sigifmundi de
flis & fucceffione Regum Francorum
,
Malateftis cupientis a Faulo invefliri
con-
qui Merovingici difti ex Sigeberto
,
tra capitula Conclavis
,
cum
cffet
Arimi-
Anfelmo Gemblacenfi &c. una cum e- nnm devolutum
,
fecit hoc conjilium
fpe-
ditoris prolegomcnis , appendicibus , no- rans pro prxmio deponi a furca ;
& ita
tationibus & paralipomenis
.
fatlum
cfl ,
& deleta fuit pitlura .
Andreas Aulce Regiaj Francorum Ca- Andrcas Bilius Mediolanenfis
,
Au-
pellanus circa A. 1170. cujus Amatoria guflinianus
,
qui An.
1494.
Concilio
Jucem viderunt Dortmundi , five Tre- Florentino interfuit
,
prxter fcripta
monise
,
in oclavo ordine
,
exemplis Grammatici , Rhetorici
,
Logici , Phy-
quibufdam Annum 1610. aliis , ut flt
,
fici , Ethicique argumenti atque in A-
diverfum & 1614. prseferentibus
.
riftotelem
,
cujus etiam libros Phyfico-
Andreas Bambergenjis . Vide infra
,
rum & de Anima Latine tranftuht
,
Andreas S. Michaclis .
Andreas Barbatius Siculus JCtus , Bo-
nonice docuit & Ferrariae Monarcha Le-
pum ac Lucema Juris ,
circa Annum
Chnfti 1460. fcripfit in Decretales
,
va-
quce apud Philippum ElfTium pag.
51.
feq. poffunt videri
,
fcripfit Hiflori.c
Mediolancnfls & Lombardicx libros IX.
ab Anno 1402. ad
143
1. editos primum
a laudatimmo Muratorio Tomo XIX.
riaque Confllia
,
& juvenis admodum Scriptorum Italiae Mediolan.
173
1 . fol.
de CarcUnaUbus eorumque prxflantia
,
& tum inedita longe plura querelas Pacis
,
de Legatis a latcre
,
Trafatus in Ocea- De Pace cum Philippo Duce Mediolan.
no Juris obvios Tom. XIII. De cxte- componenda ad Alphonfum Regem Ar-
ris Warthonum vide ad Caveum . Sed ragonum : Laudationem funcbrem
Joan-
cave ei credas Conciliorum Volumini nis Galeazii
,
Vice-Comitis , Ducis Me-
IV. ab hoc Barbatico digefla effe
,
vel diolan. Orationem militarem
,
& aliam
lucem vidiffe Venet. 1516. dc S. Auguflini laudibus . De Jufcipicn-
*
Andrcas dc Bartholomxis, diftus Bar- da in Bohemos cxpeditionc : Libros II.
batius Siculus . In MS. Cod. Bibhoth. de concordia & meritis Ordinum fuper
Felini
,
quam Luca? extare farpiusdixi, generali indulto Alexandri V. De Or-
lcguntur additiones ad Bartolum fuper dinis AuguJYmiani forma & propagationc
tribusVtbris codicisper Barbaccam
;
quod ad fratrcm Ludovicum . De difciplina
opmculum lueem necdum vidiffe arb:- Ordinis : De infiitutione difcipulorum ex
tror
. In altero Codice ejufdem Felini dohrina Bernardi dc Senis
,
Ordinis
eJita Bononiar eft repctitio Rubricx de Minorum . Admonitionem ad Manfre-
pdt inftrumcntorum per Dominum An- dum Vcrcellenfem
,
Ordinis Pra:dicato-
drcam Barbaciam
ficulum Mcffanenfem

rum
,
libris II. Panifcholaria ( a )
ad
M 2 Al-
(.7)
Panifcolam Imperii fedem Clemens Anti-Papa fibi delegerat. Vide AiTta Eruditorum Anno
'73 J-p.1g.34j.
BIBl. MEDI7E
ET INF1M7E
Arragonum Regem
,
pro
92
Alphonfum
Martino V. adverfus Clementcm Anti
Papam . De pace ac vicioria Romanx Ec-
clefix ad Nicolaum Cardinalem . Com-
mentarios hiiloricos de detrimento
fidei
Orientis five de origine Turcarum . Ser-
*
Mire hic allucinatur Fabricius
,
certiora tradit de ejus Epifcopatu
nec
En
quid de hoc Andrea fcribit
Sigifmun-
dus Fulginas , coxvus fcriptor in hifto-
ria adhuc inedita fuorum temporum
,
narrat enim Pontificem Sixtum IV. a-
monem de concejfwne & translatione B. vide propofitam cum Ferdinando Neapo-
litano Rege pacem arripuiffe concilii &
fchifmatis metu
,
quod Andreas Dalmata
Archiepifcopus
Cyainenfis ( forte titula-
ris Cianx in Epiro
)
apud Bafileam
cotivocare cocperat . Is Florcntino bello
0-
ratorem Cxfaris apud Pontificem eqerat
,
ab coque
magnifice donatus
,
& in honore
habitus erat

ob malcdicentiam
pofl
mo-
dum in arcem Adriani conjetius
fuerat
.
Tunc vero magnis JEmulorum
Pontificis
oneratus promijfis
,
& ob carccrem Pon-
tifici ipfi infenfus
;
qui etiam levijfimus
homo
effet ,
& nihil
penfi habere folitus
,
pileum fine
decreto facri collegii ac Pon-
tificis geflare cocpit
,
fe
cardinalem S. R.
Monicx
,
Matris S.
Auguftini rccitatum
a Martino Pontifice . Confer Acla San-
clor. ad^. Maji . Ad Barcinonenfes de
litera H in nomine IHS. De amorc &
magnttudine Crucis . Hexaemeron
,
live
de Mundo diebus fex condito . Expofi-
tionem in quatuor Evangelia . In Evan-
gelia Quadragejimx . In primum Scnten-
tiarum &c.
Andreas Bordus
,
Anglus , ex Carthu-
fiano Medicus defunclus Wintoniae An.
1545.
Interalia adverfus Sacerdotes ca-
ftitatls votum acriter fcripfiffe , & Pro-
gnofticorum & de judiciis urinarum li-
brum
,
Promtuariumque Phyfices edi-
difie traditur a Pitfeo pag.
736.
Andreas Bouchcr
,
five Carnificis
,
Or-
din. Prxdicat. Prior Duacenfis circa
An.
1483. fcripfit rationes contra tranf-
fubflantiationem wporis S.Joannis Evan-
gelijlx in corpus Chrifli
,
quam Bovctus
(a) & Francifcus Marojus
(
ita legen
E. tit. S. Sixti mentitus . Nam
,
ut erat
Sixtus in promittendo facillimus
,
fpe
Car-
dinalatus eum fortajje latlavcrat . Probris
deinde
,
& criminibus in
ipfum Sixtum
ja&atis
,
principss & prcfules ad conci-
lium
,
in quo labanti eccleftx fuccurri
pof-
fct ,
vocabat
,
& invitabat . Nec Bajl-
dum effe
,
non Maironis ut habet San-
lcenjcs
,
apud quos confiiterat
,
compcndii
fpe
id molefie ferebant . Cxfar etiam
ipfc
connivebat
,
hominis
,
credo, levitatem con-
temnens . Et a principio quidem animos
multorum erexit . Cx/aris dcinde authori-
tatc & pictate
,
crcbrifquc Pontificis litc-
r:s mmciifquc
repreffus
,
pate pojiremo
fa-
tla
,
a Ferdinando
T
& cxtcris infianrma-
toribus dcfiitutus
,
diem in carccre cbiit .
Hax Scriptor ineditus in codice Fcli-
niano
,
quibus idem Felinus hsec addic
fua manu defcripta in extrema pagel-
lce ora . Hic Andreas fuit Fr. ordinis
derus , notatum Jacobo Quetif Tom. I.
pag. 866.
)
faBam volebant pcr verba
Chrifii in Cruce pendentis Joh. XIX. 26.
Mulier , ecce filius tuus . Contra eun-
dem monitrofum errorem fcripfit Ni-
colaus Eymericus & Dominicus de Do-
minicis . Vide Nic. Antonii Eibliothe-
cam veterem Hifpanam lib. IX. cap.
7. . 390. Tom. II. pag. 125.
Andreas ex Craynenfi
,
five Carnenfi
(
in Carinthia
)
i^rchiepifcopo R. E.
Ca-rdinalis
,
ad Conciiium provocans
,
Pontificum Romanorum aucl-oritatem
variis fcriptis aufus eit- oppugnare .
Scripta Warthonus recenfet ad Ca-
veum
,
ut a Petro Numagen Secretario
Andrex collecla funt , editaque a Joan-
ne Henrico Hottingero T. XV. Hiilor.
Ecclefiafl. pag.
355.605.
Tiguri 1654.8,
O)
al. Ntcohuf Bonetur.
Prxdicatorum
,
homo fatis literatus
,
Iin-
gux omnipoteyitis
,
ingenii concitati
,
&
iniquiffimi . Dum
effct
Romx impcrialis
Orator
,
utebatur Sixtus ingenio ejus
;
a-
cleo ut per ejus organum
refponfum dede-
rit
,
palam oratoribus Gallis pctentibus a
Sixto concilium indici . Dixitque Andreas
non
L A T I N I T A
yion ad Regem
,
fcd
ad
Impcratorem &
neqligentibus
tantummodo
Cardinalibus id
fpetiare . Demum ob ejus loquacitatem
,
quoniam vitam Sixti publice carpcbat
,
exofus efl fatlus
Sixto.
Qui cum obtinuif-
fet
ab Imperatore eum legatione privari
:
hoc fccit : hominem
in curia privatum po-
ni fecit in cajiro S. Angeli
,
ubi fere
biennio Jietit . Relaxatus demum & in
Germaniam
rediens vocifcrari cocpit pro
Concilio Bafilecnfi
continuando
,
quod pojl
Eugenium fufpenfum fuijje ,
non extincium
prxdicabat . Opera demum Sixti in Gcr-
mania carceratus obiit
.
De hoc carcere Andrea? ifta lcgo in
continuatione ad Chronicon Engelhufi
au&ore Matthia Decringio Menken.
Rer. German. tom.
3.
pag. 38. De man-
dato Papx & Impcratoris cum auxilio
Svvitenjium
,
qui Papx fortiter adhare-
bant
,
captus fuit ,
& carceribus perpetuis
in urbc Bafilienfi mancipatus
;
in quibus
cum per aliquot dics
fuiffct ,
articulos con-
tra Papam & fcdcm
Apojlolicam fatlos
publice
,
&folemnitcr revocavit
,
nec tamcu
per hoc a carccribus liberatus fuit . Et il-
lam revocationem fccit in carccribus Ba-
ftlienfibus an. Dom.
1483. in Januar.io .
Andreas dc Caroloco
,
Ordinis Pra?di-
catorum . Sermoncs quinque Parifiis An.
1279. habiti recenfentur a Jacobo Que-
tif Tom. I. pag. 266.
Andrcas
Ciaffi
Pifanus
,
JCtus mcdio
Saxulo XV. cujus Traclatus de Gerun-
diorum ujii in Jurc
,
cxflat in Oceano
Juris , five Traclatu Tracfatuum Tom.
XVIil.
p. 273. 274.
Vide Marcum
Mantuam in Epitome Virorum iilu-
itrium pag.
439.
Andrcas Dandulus ab Anno Chrifli
1349.
Venetorum Dux
,
cujus Chronicon
Venctnm a Pontificatu S. Marci Evan-
geliftaad Annum CHISTI ufque 1280.
atque inde ex ejus Hiftoria? Compen-
dio deduclum ad Annum
1342.
cum
continuatione Raphaini Carefmi ad An-
num
1388. ex duobus MStis Bibliothe-
ca* Eftcnfis
, atque Ambrofano , diplo-
matibus ineditis auclo per Joannem
Vincentium.
Pinellum , & annotationi-
T I S L I B. I.
93
buse Johannis Bembi
Chronico ab An-
no
1383.
ad 1410. vulgavit celeberri-
mus Muratorius Tomo XII. Scripto-
rum Italia?, Mediolan. 1728. fol. Ad-
de Acla Eruditorum A. 1729. p. 290.
Andreas Dei
,
cujus Hiftoriam Senen-
fem ab Anno n8<5. ad 1328. edidit
Tomo XV. clariflimus Muratorius , u-
ti ejus continuatores eodem Tomo XV.
& Tomo XIX. Italice fcripfit
,
nou
Latine .
Andreas de Fabriano Italus
,
Augufti-
nianus , Philippo Elffio pag.
53.
Theo-
logus & Philofophus Platonicus audit
,
nulla tamenejus fcripta commcmoran-
ti
.
Andrcas Dominicus Floccus . Vide in~
fra
,
Floccus
.
Andrcas
,
Monachus 8t Prior Fonte-
braldenf.s
,
five in Abbatia Fontis E-
braldi in Dictcefi Piclavienfi
,
fcripfit
de morte Roberti de Arbri\}clo
,
qua? in-
cidit in annum 11
17.
Edita eft ha?c
lucubratio cum vita ejufdem Roberti
(
fcripta a Balderico Dolenfi Epifcopo
,
defuncfo Anno 1130. )
in A6tis San-
cTorum 25. Februarii & feparato Vo-
lumine , Flexia? 1641. 4.
& Rothoma-
gi 1668. 8. ut Gallicas verfiones alia-
que a Jacobo le Long in Bibliotheca
Gallicorum Hiftoricorum num. 6012.
feq. pag.
279.
feq. erudite notata omit-
tam . De Roberto illo prarter Godo-
fredum Viadocinenfem Epift. Tom. III.
Operum Sirmondi pag.
833.
confulen-
da Marbodei RhedonenfiS Epiflola VI.
p. 1404.
feq. Praefatio editoris ad To-
mum tertium Sirmondi Operum
,
An-
dreas du Chefne notis ad Bibliothecam
Cluniacenfem pag. 129. Baelii Lexicon
in Fontevraud &c.
Andreas de Efcobar
,
Ordinis Bcnedi-
clini , Hifpanus, Epifcopus Megarenfis
,
deinde Civitatenfis , hinc Ajacenfis , i-
demque
,
ut quibufdam placet , Cardi-
nalis , de quo Trithemius II. 136. il-
luftrium BenedicHnorum . Ex ejusfcrip-
tis Nicolaus Antonius Tomo II. Bi-
bliothecae veteris Flifpana; pag. 155.
memorat ejus Tratatum
contra quin-
qua-
94
BIBL. MEDI7E ET INFIMJE
quaginta errores Grxcorum
,
compofitum
Bononije Anno
1437.
& MStum in Bi-
bliotheca Vaticana : Gubernacidum Con-
ciliorum fcriptum Anno
143
1. Tra&a-
tum dc decimis obvium in Tomo XV.
Oceani
Juris Parte II. p. 142. Lumen
Confefforum . Chronicam recolleflionem
XXIV. Schifmatum ab Anno Chrifti
354.
ad
1407.
Andreas Hoppenrodius
,
Paftor in Her-
ftedt in Comitatu Saxonire Mansfel-
denfi . Ejus Annales Gernrodenfes a fun-
datione Abbatix per Geronem Saxoniaz
Ducem A.941. ufque ad Anuum
1570.
in Tomo fecundo rerum Germanica-
rum Henrici Meibomii Tomo II. pag.
381.465. cum fubjun&is ejufdem Mei-
bomii Obfcrvationibus
,
five Supple-
mento ad pag.476.
Andreas Hornus Anglus
,
JCtus
fub
Eduardo II. circa Annum 1320. Hujus
Chronicon Claudiocefirix
,
five Gloceflrije
memorat Pitfeus pag. 823. & Baleus
Centur. XII. pag. 87. ex Guilelmi Bo-
toneri
,
five Buttoneri Antiquitatibus
Anglicanis . Omitto Andrex hujus Sum-
mam
,
five Speculum ] ujlitiariorum
,
quod
Gallice Londini 1642. & Anglice 1646.
8. editum Thomas Warthonus notat
au&ario ad Caveum
,
ubi ex eodem rc-
fert teftimonium de Apocryphis libris
removendis a Canone , Tobia
,
Judith
,
Maccabceis & EcclefiafHco .
Andreas II. Hungarix Rex ab An.
1205. ad
1235.
Ejus Epijiola ad Inno-
centium III. Papam
,
in Bongarfii gefhs
DEI per Francos Tom. I. pag. 1194.
& ad Honorium III. pag. 1192. alia ad
Gregorium Papam IX. in Dacherii Spi-
cilegio Tom. XII. pag.
554.
&: Tomo
III. editionis nova* pag. 610.
Jacobus de S. Andrea Ordinis Prxdi-
cator. circa Annum 1370.
Alphabctum
Etymologiarum ex Ifidoro Hifp. ad Gre-
gorium XI. MS. in Bibl. Bodlej
.
Joannes Andreas . vide fupra
,
An-
dreas Alcrienfis .
Joannes Andrex
,
Jus
Pontincium A.
1330.
docuit Patavii
,
deinde Pifis
,
ac
demque Bononia? , ubi diem obiit An.
1348.
Archi-Doclor Decretorum \\\ Epi-
taphio filia: appellatus . De fcriptis e-
jus plagiifque vide Guidonem Panci-
rollum lib.
3.
de claris Legum Inter-
pretibus cap. 19.
Andreas JCtus circa An. 1200. Ve-
netiis , de quo Innocentius Papa tertius
lib. I. Epift.
387. Alii hoc nomine
JCti , de quibus fupra
,
Barbacia
, Ciaf-
fi
,
Hornus
,
& Joanncs .
Andreas Leucander
,
five Whitemanne
,
aliis vitiofe Lernander
,
redux Hierofo-
lymis factus
,
Abbas Ramefeganus , fi-
ve Ramefienfis
,
apud Girvios in An-
glia fcripfit circa Annum 1020. Vitam
Ivonis Perfa? Epifcopi
,
ex quo deinde
Gotcelinus Bertinianus
,
tefte Lelando
cap. 127. Pitfeus Johannem pro Ivone
appellat
,
& fcriptum etiam de Hiero-
folymitana fua peregrinatione ei tribuit
pag. 183.
Andreas de Lonpiumello . Ord. Prxd.
qui An. 1249. aLudovico fancio
,
Fran-
corum Rege milfus efl ad Chamum
Tartarorum
,
& An.
1247. ab Inno-
centio IV. ad Catholicos feu primates
Orientales Jacobitarum Neflorianorum-
que . Vide Jacobum Quetif Tom. I.
pag. 140. feq. ubi Epijlolam ejus ad Re-
gem Ludovicum memorat
.
Andreas
,
Archiepifcopus Lundenfis
,
Sunonis , five Svenonis fucceffor
,
diem
obiit An. 1228. Huic hiftoriam fuam
Danicam dicavit Saxo Grammaticus
,
inter alia teflatus eum mirificum reve-
rcndorum dogmatum opus effe comple-
xum . Ex ejus Hexaemero
,
quod verfi-
bus fcripfit hexametris
,
nonnulla af-
fert Chronicon Danicum editum al>
Arna Magnaeo
p. 90. Stephanus
Joh.
Stephanius in notis ad Saxonem pag.
11. Hexaemeron
fcripfit Andreas Carmi-
ne Hcroico
,
opus continens explicationem
prxcipuornm locorum doBrinx ccelefiis
,
fed
inprimis avens de creatione Mundi
,
&
Operibus fex dicrum
,
ad imitationem fan-
Biffimi
Patris Ambrofii
,
qui ejufdem
argumenti libios VI. confcripf.t . Ejus MS.
in mcmbrana exemplar noyi ita pridem
fuppeditavit mihi illuflris & gene fus
He-
L AT I N I T
A
Heros
Dominus
Chriftophorus
Ulfeldius
de Svenftrup
, ~Eqv.es Auratus &c. Cer-
te luce publica digniffxmum
efl
poemation
,
ut documento fit ,
illud etiam facculum do-
Bos
homines habuiffe ,
hafque aquilonares
regiones &c.
Meminit ejufdem Operis
Nobiliffxmus
Vir Arnoldus Huitfeldus
,
Regni
Danici
quondam Cancellarius Ma-
gnificus
deque
patria noflra univerfa pra-
clare mcritus ,
in prxfatione quam Legi-
bus
provincialibits terra Scania a
fc
e-
ditis prxfixit
. In hac etiam Hexaeme-
ri illius
editionem promifit
,
qui Leges
Scamcas ex Danico per hunc Andream
Latine verfas vulgavit Hafnia?
1590. 4.
Jus
Seelandicum libris XVII. Ejufdem
poema de VII. Ecclefix facramentis in
fede Cathedralis Lundenfi MS. memorat
Jo.
Mollerus
v.txKXQirw
in hypomne-
matis ad Albertum Bartholinum de
fcriptis Danorum pag. 163. ubi plura
de hoc Andrea
,
Leclor harum rerum
curiofus reperiet
.
Andreas
,
de Luxemburgo
,
Imperato-
ria ftirpe progenitus
(
a
)
Epifcopus ab
A. 1790.
Cameracenfis ,' atque inde R.
E. Cardinalis
,
dofuncius An.
1396.
Ejus teflamcntum obvium in Dacherii
fpicilegio Tomo IX. pag. 294.
& To-
mo III. editionis nova; pag.
755.
Andreas Marohianenfis
,
five Marcia-
nenfis
. vide fupra
,
Arelatenfit .
Andreas de Marinis
,
Cremonenfis
(
licet titulus per errorem habeat Ve-
ronenfem .
)
Hujus Epijtola parametica
ad Rupertum Regem Romanorum fcri-
pta circa A. 1405.
cum llle expeditio-
nem pararr in Itaham adverms Ga-
leatium Mediolanenfem . Exftat To-
mo I. anecdotorum Edmundi Martene
T. I.
p.
1696. 1700.
Andreas Monafterii S. Michaelis
,
pro-
pe Bambergam
,
Abbatis Ordin. S. Be-
neditH , circa An.
1489. Scripfit de Vi-
ta S. Ottonis An. C. 1
1
3 8 . defuncri Po-
meranorum
Apoftoli
,
Epifcopi Bam-
bergenfis
,
libros IV. ad Benedichim E-
pifcopum
Caminenfem . Edidit
Jac.
Gretferus
S. }. m Divis Bambergenfi-
T I S L I B. I.
95
bus
,
Ingolftad 161 1.
4. atque inde ex
meliori Codice Valerius
Jafchius Pome-
ranus
,
Colbergs: 168 1.
5. Vide A&a
Erudiror. An. 1682. pag.
279. Hinc
Joannes Petrus Ludevvig in fcriptori-
bus rerum Bambergenfium
;
Tom. I.
p.
393.
Hinc Andreas quatuor ante fe
fcriptores de vita S. Ottonis memorat
,
Sefridum
,
Tiemoncm
,
Ebbonem ex ore
Udalrici Sacerdotis S. iEgidii edoclum
,
& Herbordum . Ex his ^efridus & Tie-
mon videntur fupereffe in illis libris
tribus Anonymi de vita Ottonis
,
quos
ab H. Canifio pridem editos Tom. II.
Antiquar. Lecl.
p. 255. (
ed. novae
Tom. III. pag. 40. )
dat laudatus Lu-
devvig. pag. 632. feq. ficut Jafchiu?
eofdem Andreae adjunxerat , Traditur
prcEterea hic Andreas fcripfiffe librum
de conceptione Virginis Deiparx
,
& opus
ingens de gefiis Pontificum ,
Archiepifco-
porum
, Antiflitum ,
Abbatum & Abba-
tiffarum quotquot ex Ordine Divi Bene-
ditli in Saniiorum numerum relati funt
.
Andreas de Modoetia
(
Monza
,
non
procul Mediolano
)
Ord. Praed. circa
An. C. 1270. Monachus S. Euftorgii
Mediolan. prafter fermones facros &
Commentarios Logicos Phyficofque tra-
ditur fcripfiiTe Lecluram in Johannis E~
vangelium
,
collationibus centum & fe-
xaginta . Vide Jacobum Quetif Tom.
I. p. 259.
Andreas Montis viridis . vide mox
infra
,
Palatioli
.
Andreas Nicolai
,
Hungarus Ord. Mi-
nor. Conventus Cathunienfis circa An.
1464. cujus Commentarti in
Genefin a
Willoto & aliis memorantur
.
Andreas Novocajlrenfis Anglus Ord.
Praed. circa A. C. 1300. cujire Commen-
tarios in quatuor libros fentcntiarum & in
Boethium de Con/olatione Philofophix me-
morat Jo. Baleus Centur. X. pag.
44,
ex Phihppi Wolfii de vitis peritorum
virorum . Videndum fintne diverfi^-
tonii Andrex Commentarii in quatuor
libros fententiarum
,
Conitantino a Sar-
nano curante editi Venetiis 1578.
fol
cui
C
*) Sammaitliani
. Tom. I, Galli Chriftianx pag. 143,
9
6 BIBL. MEDIJE ET INFIM/E
cui Andreoe etiam in indice Bibliothe-
cx Barberina: tribuitur
,
fcriptum poft
initia reperta? typographia' editum de
Arte veteri Arift. divifionibufque Boe-
tii & quxftionibus
.
Andreas de Novoraftro in Lotharingia
ad Mofam
,
circa idem tempus Ordin.
Minorum Provincialis , inter Scholafti-
cos DoElor ingeniojijfimus cujus Commen-
tarii in primum Sententiarum prodiere
Parifiis
15 14.
fol. Vide Oudinum To-
mo III. pag. 699.
*
In Bibliotheca Va-
ticana extare Andre,t de Novo Caftro
traclatum de Conceptione B. Virginis
notat Montfaucon Bibl. MSSrum pag.
116.
Andreas Lucenfis Italus Palatioli in
Monte Viridi Abbas in Tufcia
,
Scri-
ptor vit.T S. Walfridi
,
qui An. C. 765.
diem obiit , editae in A
x
'is Sanftor.
15.
Febr. Tom. II. pag. 842. & a Mabil-
lonio Tom. IV. Sanh Ord. Benedifti
p.
196.* Idem eft , ut arbitror
,
ac An-
dreas filius Gundualdi Lucenfis S. Wal-
Lambccio notata a Varthono Ad Ca-
veum .
Andreas de Bocagnis .
Piftorienfis
ab Anno 1378. ad 1400. Epifcopus
,
Ordinis Prxdicatorum
,
Scriptum reli-
quit Qiiadragejimale & Volumen Sermo-
num de Santtis .
Andreas
,
Presbyter ad S. Magnatn
Reginoburgenfts
,
five Ratisbonenfis
,
Or-
dinis Canomcorum Regularium
S. Au-
guflini . Ejus Chronicon gencrale a nato
Chriiio ufque ad Annum 1422. exftat
in Tomo quarto Anecdotorum Bernhar-
di Pez Parte III. pag. 275. 636. Idem
a Jokanne Ch
aft
Pra;dicatore Camben-
fi interpolatum
,
continuatumque uf-
que ad Annum
1490. in JoannisGeor-
gii Eccardi corpore hiflorico maedii x-
vi Tom. I pag.
1931. 2176. Ab hoc
divcrfum Chronicon de Principibus terrtr
Lconhardi Baul Izii avarorum
,
cum JLeonfsardt
ab Anno
1439.
paralipomenis ufque ad
Annum 1486. & cum ejufdem Andreaj
Hiftoria fundationum nonnuliorum Ivlona
frido coavus . ( obiit Valtridus anno Jieriorum per partes Bavarix
,
notifque
circiter 76-7. non 765.
ut Fabricius hic
fcribit
)
vitam longius produxit quam
hic cenfuit Fabricius : comparet enim
in inftrumento locationis fignato an.
807. Vide Soldanum in hi/loria Paffi-
nianenfi pag. 20.
Andreas de Perufio inter eos
,
qui cir-
ca Annum
1350.
contra Ediilum Ludo-
vui Bavari fcripferunt , unde Domini-
canis accenfetur a Jacobo Quetif Tom.
I.
p. 576.
Andreas de Petra
,
Coloffarum &
Rhodi Archiepifcopus , Gra'cus pro La-
tinis pugnavit in Concilio Bafileenfi
,
&. Latme dixit Orator Eugenii IV. Pa-
pae
,
qua? ejus Oratio extat in Concilio-
rum Tomis , & apud Bzovium ad An-
num
1^32.
num. 27-feq. Ejufdem qna-
tuor aii^irtiones adverfus Gi rcos deien-
(itatae in Concilio Ferrancnn id. ad
Annum x?}8. num. 8. feq. Omitto
Gi'aeca ejus fcriptd itidem oppofita Grae-
eis & aclhuc inedita
,
qiiae a Jacobo
Quetif Tom. I. de Scripti; Djminica-
norum pag. 803. & ex Allatio ac
Marquardi Freheri editum Ambergae
1602.
4. Hanov. 1707. 4.
& nobilim-
mo Kulpifiio curante ad calcem /Enea:
Sylvii de rebus Friderici III. Argento-
rati 16S5. fo. Joannis Aventini de hoc
Andrea teflimonium
,
qui eum ob dili-
genter & accurate fcriptam hiftoriam
a civibns fuis Titum JLi-vium cenferi
fcripfit lib. VII. Annalium Boicorum
,
a Voffio & aliis jam alldtum prcetcreo
.
Andreas de Redufiis
,
iive
Reduftus
de Quero
,
Cancellarius Tarvifinus .
Hiftoriam a primordiis Mundi ufque
ad Annum 1428. cjnlere aggreffus ple-
raque remotiorum temporum ex notis
Scriptorijus
,
ut mukis Chronicorum
Scriptoribus folenne
,
repetiit
,
quae e-
ditione indignaratus erud.tiifi njs Mu-
ratorius folum Chronicon I nrviftnum ab
Anno 1968. ad 1428. ex Colice Co-
mitum Colbltinorum vulgavit Tomo
XIX. fplendidi opens rer.rn Italica-
rum ,
Mediolan. \ ide iis de hoc
Redufio Acla Eruriitorum Anr.o
17-J5.
pag.
354.
feq.
*
In codice Tnvifaneo
MS.
L A T I N I T A
MS.
poft Chronicon
Tarvifinum
ejuf-
dem
fcriptoris, ipfi
pariter tribuitur,
ibique occurrit Legenda gloriofijfmii
_
Co-
fejjoris
S. Profdocimi
,
#*
baptizavit
Vitalianum
Regcm
Padux
,
C^ comitem
Tarvifii ,
ex <?w dcfcendunt Domini de
Collalto comitcs
Tarvifii . Ita lego in o-
pufculo infcripto
: lcttcra difcorfiva di
Apojlolo Zeno fopra
le mcditazioni Filo-
fofiche
dcl Sig.
Bcrnardo Trevifano Ve-
nctiis 1704.
in 4.
pag.
38.
Andreas ,
Abbas Strumenfs . infra
,
Andrcas Vallumbrof.
Andrcas a Sveffa ,
Monachus Caffi-
nenfis, circa Annum 1578.
fcripfit Re-
gejla duo omnium Jurium & bonorum
Cajfwcnfis
Monajierii
,
ut refert Placi-
dus Romanus in fupplemento de Viris
llluftribus Caffmenfibus cap. 30.
Andreas Sylvius . fupra
,
Atrebatenfs .
Andreas Trajecle?ifis ,
Monachus Or-
dinis BencdicHni Spanhemenfis
,
in fini-
bus dioecefis Moguntina?
,
obiit Anno
1483.
tefte Trithemio cap. 184. de
Scriptoribus Germanicis
,
qui de illo
ctiam videndus c. 801. de Scriptoribus
EcclefiafHcis , & Jib. II. cap. 141. ll-
luflrium BcnedicTinorum : atque pra:ter
Carmina & Rhythmos
,
Epijiolajque &
Collativnes varias , memorat ejus librum
Soltloauiorum hominis ad DEUM
,
a-
liumque de projetiu virtutum
,
de abjli-
nentia carntum
,
& de ufu floccorum
,
quo
Caputii Monachalis genere etiamnum
BenedicTini utuntur .
Andreas de Turre
,
Ordinis Pra?dica-
torum
,
Epifcopus Janucnfis ab Anno
ChrifH 1768. ad
1977.
prster Ordina-
tiones in Synodo Januenfi Anno
1975.
promulgatas fcripfit Summam Cafuum
Conicientiae
,
ut QuxfHones Quodlibc-
tales Theologicas , Philofophicafque pra:-
teream .
Andreas de Albalate
,
Valentinus in
Hifpania Epifcopus ab Anno 1248. ad
1276. Ordinis Prardicatorum . Hujus
CO
Hujus
Gualbeili vita fcriptaetiam ab aliis
Blalio
Melanefio,
Hieronynio, five Aucto Floien-
tino,
Gereralibus
Congregationis V.ill'imbrofan:e
,
Sc a Jacol)o
Fornerio
,
Fontisfrtgidi in Dicecefi
BelJovacenn
Abbate
. Vide Sandium ad Vyilium
T I S L I B. I.
97
Conjlitutiones Synodales in Synodis Va-
lentinis Anno
1255. 1256. i2<52.
1269.
1267. 1269. & 1273. promulgatae lau-
dantur
,
partem editae a Cardinali de
Agvirre Tomo III. Conciliorum Hif-
pania: pag. 506. & in Harduini Con-
ciliis Tom. VII. & Coleti Tom. XV.
& ante hos a Gafpare Efcolano in Hi-
floria regni Valentini . Vaientiae 16 10.
fol.
Andreas
,
Abbas Strumenfis Congre-
gatioms Vallumbrofanx
,
dehincTus An.
1097.
Exftat ejus de Vita coarvi fui S.
Johannis Gualbcrti
, (
a
)
Ordinis Val-
lumbrofani fundatoris
,
qui Anno Chri-
fli 1073. diem obiit
,
obvia in AcTis
SancTorum 12. Julii Tom. III. pag.
343.
Vita Magifiri fui Arialdi Diaco-
ni An. 1075.
extincTi
,
& Herlembaldi
militis An. 11
13. in iifdem AcTis 27.
Junii Tom. V. pag. 281. Vide Tomum
fecundum Martii 10. pag. 48. feq.
Andreas
,
natione Anglus , Monachus
Augufiinianus S. Viftoris Parif. circa
An. 11
50. Hugonis de S. VicTore difci-
pulus . Hujus Commcntarios in Efziam
perfiringit Richardus de S. VicTore li-
bris de Emanuele . Ilios Commentarios
MStos in Regia Bibliotheca Parifienfi
exftare teftatur Oudinus
,
ficut etiam
in aliis Bibliothecis Hifioricam Magi-
flri Andreze expofitionem in Pentateu-
chum
,
libros Rcgum
,
(
b
)
Paralipome-
non
,
Parabolas & Ecclcfajiem
,
Danie-
icm
,
Prophctas minores & Maccabxorum
libros . Idem minime nugacem
,
(cd
fenfu gravem hunc fcriptorem effe ju-
dicat . Hifce Pitfrus pag. 214. addit
quoque in
fofue ,
librum Judicum
,
Ec-
clefiafien ,
& in Jeremiam .
Ex Labbei B;bIiotheca Bibliotheca-
rum comperi Andrcam Saujfayium Vo-
lumini de S. Andreje Apofioli laudibus
& gloria
,
excufo Parifiisapud SebafHa-
num Cramoifium
1656. fol. notitiam
Scriptorum aliorumque Andrex nomi-
N ne
pag. 369.
editionis a me curacae
.
Qb~)
Andream hunc refellit Lyranus ad i.
Sam.
X.
v. 8. adde Jacobum Quetif Tom. I.
de Scrip-
tis Dominicanorum pa.
479.
9
8 BIBL. MEDIIE ET TNTIM7E
ne nuncupatorum fubjunxiffe . Sed in
illud Volumen Saufiayii necdum incidi
.
Andrenfs Monaflerii Hifioria . In-
fra
,
Gvilelmus Abbas .
Angela Pala?ftina
,
Raymundi Bohe-
miiC Regis filia circa Annum 1166.
quam Carmelitae fuis adfcribunt
,
tri-
buuntque illi Revelaticnes & ad Mo-
niale-; fuas exhortationnm librum
,
&
Contcmplationcs de CHRISTO . & de
Sancla Euchariflia . Vide Alegre pag.
2
53-
.
.'..'
Angela dc Fulgineo
(
Fuligno m Um-
bria
)
obiit Anno 1309.
de qua Wad-
dingus ad illum annum
,
ubi etiam il-
lius Tcjlamentum exhibet . Ejus libel-
lum fpiritualis doft-inx
,
ac multiplicium
vijionum &conjolationim Divinarv.m Ve-
net. Anno 1521. ex Officina fratrum de
Sabio , editv.m refert Poflevinus Appar.
Sacr. Tom. I. pag.
77.
Latina ha?c e-
ditio pofiea Parifiis
(
ubi quoque Gal-
lica prodiit
)
& Colonia? recufa
,
de-
mum a Joanne Bollando ex MStis fub-
inde correcla & illuftrata
,
ac aliterdi-
itincla
,
Tomo
I. A&orum SancTorum
ad
4. Januarii pag. 186.
234.
inferta eft
;
etiam Belgicam Antvverpia jam An.
1628. dederat . Libellum non ipfa An-
gela
,
fed ARNALDUS quidam Ord.
Francifc. flilo fatis rudi fcripfit
,
qui
illius materiam fe ex Angelae ore &
familiariori converfatione accepiffe nar-
rat . Praeter Bollandi Latinam editio-
nem duabus verfionibus ufus fum
,
Ita-
Jica altera Hieronymi da Capugnano
,
Bononienfis Dominicani
,
quas Venetiis
i<58o. 12. vulgata eft ; altera nova Gal-
lica Petri Poireti
,
quae Amflelodami
(
licet frons Coloniam prarferat
)
An.
1696. 12. tit. La Theologie de la croix
de JESUS-CHRIST
,
ordine immuta-
to , lucem adfpexit . Ex qua poflerio-
ri , refec"hs
,
quas offendiculo effe pote-
rant
,
fua Godfridus Arnoldus Lebcn
der Blaubigen pag. 298. 328. derivavit
.
Cum duse verfiones iflse
,
& maxime
Gallica
,
plurium manibus
,
quam La-
tinum Bollandi exemplar
,
terantur
,
illas huic in oftendenda B. Joannis
Arndii atque Angela,' <rvfxQQxi%
jungam .
Contendat itaque leclor cx libro Arndii
fecundo de vcro Chrijiianifmo
Caput
XIII. & XIV. cum Angela? Latin. num.
166. feq. 176. feq. ItaJ. pag. 161. feq.
174. feq. Gall. pag.
32. feq.
51. feq.
Caput item XVIII. XIX. XX. XXI.
cum Lat. num.
179. feq. 202. feq. 206.
feq.
215. feq. Ital. pag. 180. feq. 201.
feq.
205. feq. 214. feq. Gall. pag.
59.
feq.
97.
feq. 102. feq. 116. feq. Qua?
ad hifloriam Angela? pertinent , Bollan-
dus praimifit, fini quoque Jibelli egre-
gia
,
quibus eam a^qualis fcriptor
,
U-
bertinus de Cafalis procemio operis Ar-
boris vitaz crucifixi , & ex
Jefuitis Ma-
xim. Sandxus ornant , elogia annexuit
.
Diflimulavit tamen
,
an ignoravit ? ri-
gidius ejufdem Sandaei judicium
,
quod
de illa Theol. Myft. pag.
655. tulit
.
Hatlenus B. D. Joannes Diecmannus
Tom. II. fcriptorum ipfius Germani-
corum
,
editorum Stads 1709. 4. pag.
177. 178.
*
Nolo hic longam inflituere
comparationem
,
qua demonflretur S.
Angelade Fulgineo Jonge aliam doclri-
nam tenuiffe
,
quam Pietifta hodie do-
cent . Inflituta illa inter S. Angelam
,
& Joannem Arnd comparatio nihil e-
vincitaliud, nifi quod heterodoxus ver-
ba phrafefque e piis perfimilibus libel-
lis acceperit
,
quibus ad impietatem
fuam obvelandam uteretur . Nec opel-
la S. Angela? tantummodo fic abufus
efl , fcd & S. Therefiam perf&pe expi-
lavit . Quis vero fanae mentis reputave-
rit S. Therefiam
,
cujus opera infignes
Theologi revocarunt ad examen
,
ap-
probarunt , & commendarunt
,
Pietif-
mum fapuiffe
,
& docuiffe ?
Angclica fumma
,
infra Angelus de
Clavafio .
Angelicus Doclor
,
infra Themas A-
quinas
.
Angelicus Grimaldi e Grifaco Mim-
matenfis Dicecefis Gallus
,
Epifcopus
Avenionenfis
,
qui Cardinalis An.
1387.
diem obiit ab Eifengreinio pag. 148.
b. inter cstera Antiphonas
,
favraque
refponfa reliquiffe traditur
.
Joan-
L A T I N
IT A
]oanncs
Angelicus fuper
Quxftiones
univerfiles Joannis
Duns
,
five Scoti
.
Venet. 1512. fol.
Andrcas clc
Angclinis JCtus
auclor
Commentariorunwn
fecundum Infor-
ciati ck fecundum
Digcfri novi .
Rrchardus dc S.
Angclo
,
Monachus
Camnenfis
circa An. 1300. Ejus com-

,; in
Rcgulam S. Benedicli ad
I.andulfum
Bruncatium S.
Angeli Car-
dinalem.
Evolvit illum MS. Cangius
in Bib!. S. Germani de Pratis Coctice
:. Confer Oudmum Tom. III. pag.
650.
Angclomus
,
Monachus
Luxovienfis in
Burgundia
,
Ordims Benedicl. Scnpfit
ad Lotharium ,
adeoque ante
Annum
855.
quo Lotharius Imperator & Dro-
go Metenfis Epifcopus obnt
,
(a) enar-
rationcs
,
five Stromata in Canticum Can-
um
,
& poft mortem ejufdem Dro-
gonis
,
Stromata in quatuor libros Rc-
gum collecta ex Patribus & laudata Si-
geberto cap. 86. & Trithemio cap. 266.
de
S. E. & de illuflribus Benediclinis
II. 42. qui etiam ejus librum de D:i:-
nis
Off.ciis commemorat . Stromata in
Libros Regum ante editionem Rom.
1565.
fol. habeo edita Colonire 1530.
fol. per Eucharium Cervicornum
,
qui
in Prsefilf. U:
:>:.-): rAiqua ejus opera
,
prxfcrtim quod in Gcnefn cdidiffe fe fa-
tctur
,
cxfiarcnt &c. Ifta in Ccnefin Com-
mentaria nuper ex Codice Monafterii
ad Petrum
,
Salisburgenfi vulgavit Ber-
nardus Pez Tom. I. Anecdotorum pag.
47. Aoguftac Vindel. 1721. fol. quibus
Angelomus prooemium verfibus hexa-
metris prsemifit . Utraque in Canti-
cum
,
qu:e & ipfa excufa Colonienfibus
typis
,
& in hbros Regum recufa ex-
ftant in Bibliotheca Patrum Colonienfi
Tom. IX. pag. 780. & Lugdunenfi Tom.
XV. pag.
307. 415. In libros Regum
non
diffitetur fe Drogonis hortatu ad
cMcem
tenus perduxijfe ,
non folum qui-
'ia
filius
erat prxfiantijfvni Caroli
Cafa is
,
imo
frater mitijfimi Ludovici
Prttk ipis
,
verum etiam
,
quia erat prx-
C-O
ViJe Labbeum de S. E. Tom. I. p. 77.
T I S
L I B. I.
99
elaYus Pontifsx
,
& Abbas meus egre-
gius .
Angelrannus
,
five Ingelramus
,
Abbas
Centulenfis
,
quiAn.
1045. obiit,fcrip-
fit vitam B. Richardi Presbyteri libris
IV. verfibus hexametris
,
quorum liber
primus & quartus editus in Aciis San-
ctorum %6\ April. Tom. III. pag.459.
&inAcVis Eenedicfinis Mabillonii . Vi-
de Leyferum de Poetis mcdii cevi pag.
342.
& Jacobi le Long Biblioth. hiffo-
ricorum Gallix
p. 254.
infra Anfche-
rus .
Angelus Acciajolus Epifcopus Oftienfis
& Cardinalis , defuncrus An. 1407. vi-
de fupra Acciajolus . Diverfus hic ab
Angelo Acciajolo Epifcopo Florentino
,
qui An.
1357.
obiit , de quo Ughellus
Tom. III. edit. nova: pag. 158. &
Ju-
lius Niger de fcriptonbus Florentinis
pag.
39.
qui
p. 40. etiam tertium An-
gelum AcciajoLum commemorat , a quo
ait Latine ex Grceco Plutarchi verfas
effe Vitas Alcibiadis
,
Annibalis
,
Sci-
pionis Africani , & Demetrii .
Angclus Anachoreta Vallumbrofanus
,
cujus fertur Oratio pro Concilio Late-
ran. contra conventiculum Pifanum.
Romx Anno
1
5 1 2. ad Julium fecun-
dumhabita, eodemque anuoedita Lip-
fia?
4. ut Epiitolam Parameticam ad
matronas Florentinas editam Italice,
dc qua Poffevinus
,
omittam . Idem
,
ut videtur , Angelus Fundius cujus O-
ratio Senenfium nomine ad eundem
Julium II. habita prodiit Lipfice An.
1504. {cd alius Jacobus Angelus Floren-
tinus
,
qui Ptolemrri Geographiam
,
Quadripartitum & Centiloquium Lati-
ne vertit .
*
Orationem hic a Fabricio
indicatam direxit author ad Julium
Pontificem
,
non vero illo coram reci-
tavit . Scripfit etiam ediditque epiflo-
las de eodem argumento tres
,
ad
Ju-
lium nempe
,
ad Galliarum Regem
,
& ad Bernardinum Carvajalem Schif-
maticorum ducem
,
& principem . Pro-
dierunt h^c omnia volumine duplici
in 4. Vallifumbrofe an. 1511.
N 2 Toan-
IOO BIBL. MEDIJE ET INFIMJE
Joannes Angeius Bavarns
,
ex Ai-
chem
,
Aftronomia? Profeffor Vienna;
,
obiit tefle Ricciolo An. 15
12. 29. Sep-
temb. Scripfit Aftrolabium planum cum
asquationibus domorum Cceli & tracla-
tum de Nativitatibus Venet.
1494.
Ephemeridas , Prognoftica &c. Abuma-
faris libros VIII. de magnis conjun-
clionibus recognovit Auguftaj Vindel.
1489.
Angeius Bellabuccus
,
Mediolanenfis
,
Augufiinianus
,
cujus Viridarium Sacra
Scriptura excufiim Venetiis
1
5
1
9.
4.
Angelus Saxo de Brunfvico
,
Profeflbr
Gymnafii Erfordenfis
,
atque Ecclefia?
Moguntiacenfis Presbyter
,
defuncTus
Argentorati A. 1481. Hujus expofitio-
nem Canonis Miffae , & Sermones
,
Mo-
guntise in Metropoiitana ad populum
habitos mcmorat Eyfengreinius pag.
172. Poffevinus tres ex uno facit An-
gelos , Brunfvicenfem
,
Saxonem & An-
gelicum .
Angeius de Camerino
,
(
Camers
,
Ca-
mertinus
,
)
Italus, Augufiinianus vixit
circa An. 1340.
fcripfitque in quatuor
Evangelia
,
in Epifioias Pauli
,
Lecluras
in Magijirum fententiarum Senis habitas
& Bononiaz . Sermones ad populumSenis
& Bononias habitos
,
& Commentarios
in Arijioteiis peri hermcnias & pradica-
pienta .
Angeius Capreolus
,
Carmclita Bri-
xienfis Congregationis Mantuanaf Vica-
rius Generalis circa An.
1479.
auclor
SteH.c
,
five operis in VIL rubricas di-
gefti de variis cafibus in ufus Confef-
fariorum . Brixiae 1511. fol.
Angelus de
Caffia
itidem Auguftinia-
nus , cujus nihil praftcr fcrmones Do-
minicales & Fcftivos memorari video .
Angelns e Cin?ulo
,
Piccni opido Cla-
renus a vicino Clareno flumine, Ordi-
nis Minorum , vixit adhuc An.
1917.
ut Waddingus docuit . Prazter Latiuam
verfionem Dialogorum S. Macarii
,
&
quorumdam S. Chryjvjiomi Opufculo-
rum
,
& Joannis Ciimaci
7
feripfit Com-
Qa) Mena^ius Anti-Baillet cap. 14. & ad eum
noc. Bernhardi de Moneta . Giornale de' Lettera
mcntarios in Regulam S. Francifci
,
&
Hifioriam de feptem Tribulationibus Or-
dinis Minorum .
Angelus Carletus
,
dc Clavajio
,
Li-
gur , Ord. minorum
,
obiit An.
1485.
Prazter excufam Compluti
1562. 4.
Ar-
cam
fidei & traclatum de rejiitutionibus
fcripfit fummam Angeiicam de cafibus
confcientialibus editam Venet.
1490.
8.
& fub titulis ordine alphabetico dige-
flam . Vide Gefnerum & Waddincum
,
qui editiones Venetas quinque vidiffe
fe teflatur quaz pra:ter primam fuere
1492. & cum Jacobi Ungarelli additio-
nibus
1569. 1578. 1582. prodiit etiam
Lugduni
,
tum Argentinse
1
5
13- No-
rimbergx
1498. 1588. &c. nec non Ita-
lice
159.9- 4-
Prima editio Summae
Angeli de Clavafio cft anni 1486. per
Jacobinum de Suigo loco incerto in
4.
Altera efl Veneta per Georgium
de Rivabanis Mantuanum anni
1487.
Angeius de Cremona Auguflinianus
circa Annum
1479.
quazdam opufcula
in favorem Rcligionis fcripfiife tradi-
tur . Vide ElfTium pag. <5i.
Angelus Decembrius
,
infra
,
Dccem-
brius .
Angeius Hierofolymitanus Carmelita
Martyr in Siciiia An. 1231. cujus Pro-
phetias de regno Turcarum ampliando
& Republica Chriftianorum afiligenda
memorat Alegre pag. 258.
Angelus Gambilionus Aretinus
,
JCtus
docuit Ferrarize & Bononia: atque ite-
rum ab An.
1445.
Ferraria:
,
fcripfit-
que ad Leonellum Eftenfem Ferrariae
Marchionem Commentarium in Infiitu-
tiones
,
editum Lngd. 4. & Venetiis in
fc!. atque traciationes compofuit ds te-
fiamentis & ciaufuiis tejiamentorum
,
de
Aciionibus
,
de juribus appeliationum alia-
que qua? Gefnerus commemorat . Vide
Pancirolum de claris Legum interpre-
tibus lib. II. cap. 102. & de aliis JCtis
Angeio dc Perigiis
,
& Angelo Ubaldo
Perufmo
,
Baldi fratre
,
Gefnerum .
Angclus Cinus
(
a
) (
pcrperam Baf-
fus
ti d' Italia Tom. VI. pag.
233;
L AT I N I T A
fus alils )
Politiams a patria Monte Po-
liciano ,
Oppido Hetruria: )
vir do&if-
nmus ,
alterum cum Pico aetatis fux
miraculum ,
atque ex flrcnuis littera-
rum
inrtauratoribus
non poftrcmus
,
rc-
bus humanis
valectixit Florentiae An.
1494.
(a) eodcm quo Hermolaus Bar-
barus & Joannes
Picus
,
annos natus
non plurcs quam quadraginta . De eo
multa Thomas Crenius in Prarfatione
ad Angeli
Caninii Grammaticam Grx-
cam
rccufam Amftclodami 1700. 8.pag.
17. 59.
in qua de eruditis Angelis dif-
fcrere inftituit . Plura Wernerus Jaco-
bus Claufius libro de Vita , fcriptis &
moribus Tolitiani
,
(
b )
edito Magcleb.
17
18. 8. Opera ejus tum fmgula fcpe
alias , tum pleniore & emcndatiore cdi-
tione junctim excufa Lugduni apud Gry-
phium An. 1550.
8. tribus Tomis
,
quo-
rum primus Epijlolarum
,
quas merito
plurimi fecit Rupefucaldus
,
(
c
)
libros
XII. & Mifcellaneorum criticorum pri-
mam
,
quae fola lucem vidit
,
centu-
riam continet : fecundus verfa a Poli-
tiano
,
Herodiani Hifloriam
,
enchiri-
dion Epicicti
,
Alexandri Aphrodifei pro-
blemata amatoria
,
Plutarchi narratio-
nes , Magni Athanafii in Pfalmos opuf-
culum
,
tk Platonis Charmidem de tem-
perantia : tcrtius denique Lamiam
,
pa-
ncpifccmoncm
,
& alias Politiani Pra-
tones
,
Orationes
,
& Carmina Graxa
Latinaque elegantimma etiam illacom-
plcclitur . De fmgulis diligentius Au-
clor Hiftoria; Criticse Reipublica? Litte-
raria: Gallica lingua editae Amfteledanii
1713.
12. Tomo III. pag.
233.
& Tomo
IV. pag. 252. In Politiani fcripta anno
tationes exftant Jodoci Badii Afccniii
,
Nicolai Beraldi, Joannis MurmeIii,Joan-
nis Alexandri Bramcani,& Francifci San-
clii . Vidc Burmannum ad Petronium
pag. 648. Intcr edita Politiani fcripta
non reperitur feparatim editus Florcn-
tis Gommcntarius de conjuratione Jacobi
Paccii
An.
1478. contra Laurentium &
T I S L I B. I. 101
Julianum Mediccs
,
de quo vide fis
Voflium libro
3.
de Hiftoricis Latinis
pag. 628. Calumnia de contemtu fa-
crarum litterarum Politiano impacla
retunditur in Diario Eruditorum Ita-
llx Tom. XVIII. pag.
255. 256. Ico-
nei- ejus apud Jovium elog. pag.
73.
at-
que rere defcripta: apud If. Bullartium
Tom. I. Aeademiae Scientiarum pag.
277.
& Boiffardum Tom. I. pag. 158.
nefcio quam fimiles formae Politiani
,
invicem certe diffcmiles confpiciuntur .
Paffim commendatur Politianus a fum-
ma modeflia & humanitate ab Ambro-
fio Camaldulenfi in Epiflolis Tomo III.
novae collectionis Edmund. Martene
pag. 161.
347.
368. &c.
Angelus Salvettus Senenfis
,
Ordinis
Minorum adminifler Generalis qui dieni
An. 1423. in patria obiit
,
auclcr tra-
dlatus de Judicio & Antichriflo . Inci-
pit : tribus modis homines docentur
,
e-
xemplo
,
magijierio & flagello .
Angelus Tancredus Reatinus ex mili-
te Monachus atque ex Primis XII. S.
Francifci fociis
,
qui An. 1246. in Cce-
nobio Graxii in valle Rcatina cum a-
Iiis duobus fociis Leone & Rufino fcrip-
fit Vitam S. Francifci
,
qux Legenda
trium fociorum appellatur . Vide Wad-
dingum p.
26.
Richardus de Angerville
,
infra Ri-
chardus de Bury .
Angilbertus Abbas Centulenfis ,
five
S. Richarii in Gallia
,
apud Carolum
magnum gratiofus
,
qui eum confuevit
Homerum fuum appellare . Ejus car-
mina qua.'dam fervata ab Hariuho in
ejus vita . Exftat illa in AcTis San&o-
rum 18. Februarii Tomo III. pag. 100.
& in Aclis Ordinis S. Benedicti Ma-
billonianis . Vide Leyferum de po^tis
medii asvi pag. 270.
Angilbertus
,
five Engilbertus Cc.-be-
jenfis Abbas circa An. C. 880. verfus
quofdam elcgiacos prazmifit alicfque
her
xamctros fubjunxit libro S. Auguftini
de
(/}
Non An.
1509. ut in Viri Ma^ni hincre Bibliothec Tom. II. p. 163.
lulico pa. 178. & a multis aliis traditum. Qc") Eifeis de Litterature Tom. I. p. 292.
CO
AcU Eruditorum A. J720.
p. 42. Bermifcbtt
102 BIBL. MEDIJE ET I NF I M7E
de do6trina Chrifliana
,
quem obtulit
Ludovico Regi Francorum Caroloman-
ni fratri . Utrofque edidit Mabilionius
T. II. Analector.
p. 657.
feq. atque e-
dit. nova? in fol. pag.
425.
Anglicorum Hiftoricorum veterum col-
lecliones hactenus lucem viderunt ha?
odto :
1. Matthxi Farkeri ,
Archiepifcopi
Cantuarienfis
,
qui Antiquitatum Bri-
tannicarum peritilf mus
,
plurefque de
ilhs veteres fcriptores vulgaturus, Lon-
dini
1570. fol. cdidit Matthxi Weflmo-
miterienfis flores Hifloriarum &
1574.
fol. Trcvtix Walfinghami Hiftoriam An-
glia* , illique junxit Afferium
Meneven-
fem de vita iElfrici Magni .
Parkeri invitatus exemplo Wilhclmv.s
Wats \n lucem protuht Matfhai Paris
prxclaram majorem Hiftoriam Londi-
111
1571. & faepius deinde recufam Ti-
ry.ri 1606. Parifiis 1644. & Lond. 1640.
1684. folio . Guilelmus vero Ho-War-
dus Florcntii Wigomtenjis Chronicon pu-
blici iuris tecit Londini 1592. 4. ut a-
Jios feparatim ab aliis editos pra'te-
ream
,
(
de quibus fingolis fuo loco
)
xm
,
Richard. Vitnm
,
Eadmerum
,
Guilelm. Neubrigenfcm
,
Jo.
Majorem
Hadingtonenfem
,
& quod Florentius
libenter fecutus eil
,
Chronicon Saxoni-
cv.m a Chriflo nato ad 1 1
54.
quod fcrip-
tum Anglo-Saxonice
,
fed cuni Latina
verfione & indice Geographico
,
rrtap-
paque Geographica edidit Edmundus
Gibfon
,
Epifcopus hodie laudatnfcmus
Londinenfis . Oxonii 1692.
4.
2. Britannicarum rerum Scriptorcs ve-
tufiiores
,
Heidelbergx apud Hierony-
mum Commelinum 1587.
fol. Galfridi
Monemuthenfis
,
cognomento Arthuri
de origine & geflis Regum Britannia?
,
libri XII. Pontici Virunii hifioria Bri-
tannica ex Galfridi libris VI. prioribus
in Compendium
,
omiffis fabuloiis , con-
traha . Giidx Sapientis Epiftola de ex-
cidio Britannia? . Bedx libri
V. Hiflo-
ria? Ecclefiaftica' Gentis
Anglorum
,
cum Anonymi continuatione
libris III.
ab Anno
731.
adnco. Guilielmi
Neu-
brigenfis de rebus Anglicis libri V. &
Jcannis Froiffardi epitome de bellis An-
glorum & Gallorum .
5.
Angiicarum (a) rerum fcriptores
pofi
Bedam prxcipui
,
ab Henrico Savilio e-
diti Lond.
1596. & recufi Francof. i6ci.
fol. Willielmi Somerfet
, Monachi &
Bibliothecarii Malmesburicnfs de geftis
Regum Anglorum libri V. Hiftoria?
novellae libri II. & de geftis Pontifi-
cum Anglorum libri IV. Henrici Hun-
tingdonienfis Archidiaconi
Hiftoriarum
libri VIII. Rogeri de
Hoveden anna-
lium pars prior & pofterior . Chroni-
corum Ehvardi five Erhchvcrdi libri
IV. & Ingulpbi Abbatis
Croylandenfis
hiftoriarum liber I. fubjunclis ab edi-
tore faftis Regum & Epifcoporum An-
glia^ ufque ad Wilhelmum
Conquxfto-
rem .
4.
Guiiieimi Cambdcni
Anglicarv.m
,
Hibcmicarum
,
Normannicarum
"&
Cam-
bricarv.m rcrum fcriptorcs
,
Francof. 1602.
fol. Afferius Menevenfis de vita iFIfri-
di Magni . Anonymi de vira Wilhelmi
Conqua-ftoris . Thomx
Waifinrhami hi-
ftaria ^ngtiae ab Eduardo L tfbi Mat-
tha-us Paris definit
,
ad Henricum V.
Ejufdem hypodigma Neuftriae . Thomx
dc la Moor de vita &: morte Eduardi
IL Guilelmus Gemeticenfis de Ducum
Normannorum geftis ufque ad An. 1
1 }
5.
Syhcjhi Giraldi Cambrenfis
Topogra-
phia Hibemia?
,
five de mirabilibus e-
jus , & Hiftoria vaticinalis de expugna-
tione Hibernia?
,
nec non itincrarium
Cambriaj , feu Baldewini Archiepifco-
pi Cantuarienfis per Walliam legatio-
nis defcriptio
,
cum Davidis Poveli no-
tis .
5.
Speitant etiam ad res Britannicas
quam plurima in Andrcx
du Chefne
col-
(_a") Joannis Friderrct Felleri mon\;menIa, tri- periodis & prsecipuis Scriptorihus
,
H'jlm(lad. i-zi.
melrn V. pa?. 318. Burchardi Gotthelf Struvii Bi- 4- Joannes Burchard Menckenius ad Langieti du
bliotheca Kifiorica cap. 6. Hermann.us Dietericus Frefaoy ifagogert in Hiftori^m Tom. II. p. 4^1.
Meibomius programmate de Anglicans Hiftoria? &c.
L A T I N I T A
colleclione
,
qua?
Normannicarum
(
rf)
rerum
fcriptores ab Anno 838. ad 1220.
complecritur
,
prodiitque
Parif. 16 19.
fol. In ea reperies: 1.
Anonymi Gc-
fta
Normannorum
ante Rullonem ab
An. 857.
ad
8yd. 2. Excerpta ex Va-
riis
Chronicis
ab Anno 912. ad
932.
3.
Abbonis
Monachi carmen de obfi-
dione Parifiorum
Anno 886. feq. (
b)
4.
Dudonis
Vcrmandenfis libri III. hi-
ftor.
a Rollonc ad An. 960. 5.
Ew
Reginae
Encomium . 6. Guilelmi Pi6ta-
vicnfis ,
Lexoviorum Archidiaconi de
rebus
Guilelmi Conquxftoris ad An-
num 1070. 7. Wilhelmi Gemeticenfis
lib. VIII. emendatiorcs . 8. Ordcrici
Vitalis Hiilorix Ecclefiattica? ab An.
1087. ad 1141. libri XIII. 9.
Gefta
Stephani Regis Anglor. & Ducis Nor-
mannor. An.
1135.
IJ
54-
IO-
-Anony-
mi Chronica Normannia? ab A. 1
159.
ad 1259.
11. S. Stcphani Cadomenfis
,
Annalis hiftoria brevis ab An. 1133. ad
1299.
12. Appendix variorum mino-
rum Opufculorum .
6. Rogerii Tvvyfdeni & Joannis Sel-
deni Hijiorix Anglicanx Scriptores de-
ccm
,
cum Seldeni
(
c
)
de iifdem Judi-
cio
,
& gloifario Guilelmi Somneri
Lond. 1652. fol. Scriptores illi funt
:
1. Simeon ,
Monachus Dunelmenfis
,
cujus offertur hifloria Dunelmenfis Ec-
clefia?
,
Hiftoria S. Cuthberti : & de
Archiepifcopis Eboraci
,
de ge/tis Re-
gum Anglorum & de obfidione Dunel-
mi .
3. Joannis, Prioris Haguliladenfis,
hiftoria ab A. 1130. ubi Simeon demiit
,
ad
11 55. 3.
Hiftoria Richardi
,
Prioris
Hagulfladcnfis .
4.
Ailrcdi
,
Abbatis Rie-
vallenfis defcriptio belli Standardii , Ge-
nealogia Regum Anglorum . Vita E-
duardi Regis & Confciforis . Hiftoria de
fanctimoniali de Wattun.
5.
Radidphi
dc Diceto
Londonienfis
,
abbreviationes
(<0 Confer
Joannis Friderici Felleri t /ux-
trimeftre
V. pas;. 321. & B. Johannis Hub-
neri noftri
Bibliothecam Hiftoricam Hamburgen-
fem Tm.
X.
p. 115.
()
Vide
quae fupra in Abbone .
(O
Ucm
S-.-ldenus
Eadmeri Hirtoriam ab An-
no 1066. ad ii2z.
cum notis & fpicilegio edide.
T I S L I B. I.
10}
Chronicorum . 6. Joannis Bromptont
,
Abbatis Jornalenfis Chronicon ab An.
588. ad 1198. 7.
Gcrvajii
Monachi Do-
robornenfis de combufcione ac repara-
tione Cantuarienfis Ecclefia? . Imagines
de difcordiis inter Monachos Cantua-
rienfes & Baldcvvinum Archiepifcopum
.
Chronica & vita? Pontificum Cantua-
rienfis Ecclefia? . 8. Thomx Stubbs Ordi-
nis Prxd. vitae Archiepifcopor. Ebora-
cenfium . 9.
Guileimi Thom Cantuanen-
fis , Chronica de rebus geftis Abbatum
Cantuaricnfium . & 10. Henrici Knig-
htoni
,
Leiceftrenfis Chronica de even-
tibus Angliae
.
7.
Rerum Anglicarum Scriptcrum vete-
rum Tomus L
Xd)
cura Johannis Felli
,
Oxonienfium Epifcopi , Oxoniae e Thea-
tro Sheldoniano 1684. fol. 1. Ingulphi
Hifloriarum liber integrior quam in
Savilii editione prodierat . 2. Petri Blx-
fenf.s
continuatio ad Hiftoriam Ingul-
phi . 3.
Anonymi Chronica de Maiiros
$
five Monafterii Mailrofenfis ab An.
735.
ad 1270. 4.
Annales Burtonenfes
,
&
5.
Anonymi
,
five trium Anonymorum
Continuationes Hifloria? Ingulphiana
.
Tomus II. Oxonia? 1687. folio
,
cu-
rante Toma Galeo . 1. Annales Marga-
ncnfes ab Anno 1066. ad 1232. 2. Tho-
mx Wik.es Chronicon Salisburicnfe ab
Anno 1066. ad 1304. 5.
Annalcs Wav-
verlcjenfes ab Anno 1066. ad 1291.
4.
Gaufridi Vinifalvi Itinerarium Richardi
I. 111 terram faiviram
,
cum duplici car-
mine Hexamctro altero , altero elegia-
co in ejufdem Richardi laudem : &
5.
Walteri Hemmingfort libri III. de ge-
ftis Rcgum Anglia? ab Anno 1066. ad
l
73 '
.....
A
8. Hiftortx Brttanntcx
,
Saxonicx
,
An-
glo-Danicx Scriptores quindecim
,
(
c
)
eo-
dem Thoma Galeo curante
,
Oxonia? 1691.
fol. in quo Volumine 1. Gildx Sapien-
tis
rat Lond. 162$. fol.
(_d~) Afta Eruditorum An. 16S5. pa.
153.
& To-
mo I. Supplementi pa^. 8. Nouvellesde Ia Republi-
quedes LettresAn. 1688. Juinp. 581. & Aout pa.
813. B>bliotheque Univerfelle Tom. XI. pa^.
397.
Qe~) Journal des Savans An. 1692. pag. 711. A*
fta rud. A. 1692, itatim in iimine.
ic
4
BIBL- MEDIJE ET INFIMJE
tis liber querulus de excidio Britannix
,
quoniam ad inftitutum meum minus
emendatior quam in prioribus editio- fpeclat
,
& corpus Hifloria; Anglicana?
nibus : & Epiflola Britannorum deplo-
randa? miferias & vitiis caftigandis . 2.
exhibet ex recentibus fcriptoribus An-
glis totum compofitum : Volumen pri-
Eddius
,
five Heddius Stephanus de vi-
mum quidem
,
Joanne Miltono
,
Samue-
"ta S. Wilfridi Epifcopi Eboracenfis
,
le Daniele
,
Jo. Habingtono
,
Thoma
defun1i An.
709. 3.
Nennii
,
five Nin- Moro , Eduardo Hallo , Radulpho Hol-
nii Abbatis Banchorenfis Hifloria Bri-
tonum five Eulogium Britannia? . 4.
lingshead fcriptore annalium : Georgio
Buck additis Johannis Strypii obferva-
Afferii
Menevenfis Annales , five Chro- tionibus , & Bacone Verulamio . Volu-
nicon fani S. Neoti , cum paralipome- men fecicndum quidem ab Henrici VIII.
nis alterius aucloris . 5.
Ranulpbi Hig- temporibus cx Herberto de Cherbury
,
deni Polychronicon . 6. Guileimi Mal- Johanne Hayvvardo cum cenfuris
Jo-
mesbnrienfis liber de antiquitate Eccle- hannis Strypii : Francifco Godvvino
,
fia: Glaflonienfis . 7. Ejufdem de vita Guilelmo Cambdeno
,
& Thoma Wil-
S. Aldelmi
,
five liber antiquitatum fono cum Jacobi Welvvoodi obferva-
Malmesburienfium ,
Galeo liber quin-
tus de geilis Pontificum Anglorum . 8.
Anonymi Hiforia Ramefienfts Cceno-
bii , tribus partibus
,
nam quarta ad-
tionibus
. Volumen tertium denique 1
Carolo primo ufque ad Guilelmi ter-
tii obitum Clarendonio debetur , atque
ipfi Echardo
,
qui etiam Londini 1707.
huc defideratur . 9. El/enfts Monacbi fol.
(
c
)
feparato Volumine edidit conf-
Hifloria Elyenfis Ecclefia?
,
liber pri-
criptam a fe Hifloriam annorum 1678.
mus . 10. Liber fecundus additus a
a Julii Ca?faris temporibus ad obitum
Thoma Monacho itidem Elyenfi . 11. Jacobi I.
Joannis
Wallingfordi Chronica ab An. 10. Henrici Warthoni Anglia facra fi-
449.
ad 1026. 12. Radulphi de Diceto ve Colleclio Hiftoriarum partim anti-
de Regibus Britonum . 13. Anonymi de
quitus
,
partim recenter fcriptarum de
partitione Provincia? Anglia? inShiras,
Archiepifcopis Anglia;, a prima Fidei
five Comitatus , Epifcopatus & Regna .
Chriftiana? fufceptione ad An. C. 1540.
14. Jcannis Fordun
,
five Fordon Scoti
nunc pnmum in luccm editarum .
chronicon ,
five Scotorum hifloria . i^. Lond. 1691. fol. duo Volumina . Qux
Flacci Alcuini poema de Pontificibus &
in hoc cpere contineantur
,
diligenter
Sanclis Ecclefi:e Eboracenfis , Paulino
,
expofita funt in Aclis Ernditormn Tom.
Ofvvaldo ,
Wilfrido, Cuthberto, Bofa
,
II. fupplementi &&. III. & IV. pag.
Egberto,
Wilbrordo
,
Johanne, Wilfri- 105. &
153.
feqq.
do juniore ,
Egberto , Balthero
,
Echa
,
n. Wtlhelmi Dugdale & Roqeri Do-
iEIberto ,
Eaubaldo . Denique fubjun- defworthi Monaflicon Anglicanum
,
61a efl a Galeo appendix
,
in qua ve- quod varia & ipfum diplomata medii
terum lcca de Britannia
(
a
)
cum no
tis , aliaque
etiam ad genealogias Re
aevi , monumentaque vetera offert Le-
cloribus, prodiit Londin.
1655. 1661,
um ,
Britannorumque confuetudines duobus Voluminibus in fol. quibus
& antiquitates facientia continentur
9.
OmittO Laurentii Echardi
,
licet
jungendum fupplementum egregii Viri
Joannis Stevens Lond. 1722. fol. 2. Vo-
jninime
contemnendam colleclionem
lum. vide iterum AcTa Erud. A.
1724.
Hifloricorum
Anglia? , Anglice editam
,
pag. 381. 541. & de Thomx Tai
Londini 1706. fol. tribus Volum.
(
b
)
notitia Monaflica Lond.
1695. 8. vul-

a
"
Qa") Conferenda? ad Britanniae defcriptionem ex
Menckenii Catalogus Bib!.
p. 451.
Antonini itinerario obfervationes Wiilielmi Bur-
C
c
)
^- '708. Novembr.
pag. 331. Hiftory of
toni : Lond. 1658. fol. & poltuma . Thoirue Ga-
the vvorks of the learned
1707. pag.
231. Afta
lei Londini 1710. 4. Diem ille obiit Anno 1702.
Erud. A. 1709. p. 289.
{b~) Journal des Sav, 1708. Juin p. 443. B.
I A
T I N I T A
gata ,
Tomum tertium
fupplemcnti p.
. feq. cv Guil. Nichols
Bibl. Hiftori-
cam Angliae fcriptorum pag. 144.
12. Novam
pulchramque fyllogen
fcriptorum Hiilorix
Britannicae darent
vulgata variis minoribus Voluminibus
aViro clariffimo
77;. Hearne
,
quaejun-
tn excudi
curantc aliquo viro do-
ctr tanto magis operae pretium
,
quoniam
&digna pleraque quae ftudio-
forum Hiftoriae
rcrantur manibus
,
&
rariffima
funt omnia
,
editore hoc a-
icc fcilicet , ut pauciflima tantum
fiogulorum exempla typis exfcriberen-
rur . Eorum quae ad
mcam notitiam
pervenere
,
hic c-t clcnchus
:
JEljredi Annales
,
de quibus fnpra .
) hannis Lelandi de rebus Britannicis
colleclanea
,
cum appcndice
,
nctis &
tndicibus . Oxon.
171
5. 8. fex parvis
tomis
. Yidc AcTa Erud. I7i7.pag. 1
].
Johannis Confratris & Monachi Gla-
is Chronica fivc Hiftoria dc rc-
bus Glaflonicnfibus . Oxon. 1726. 8.
duobus Volum.cum cxcerptise Ricbar-
de Beere tcrrario Ccenobii Glafto-
nicnfis
,
diplomatibufque & indicc li-
brorum Anno 1248. & reliquiarum in
eadem Ecclcfia : ncc non appendice E-
piltohrum &c. vide AeTa Erud.
1-29.
. 1S1. Bibl. Angloife Tom. XV.
p.
Ac
(
a )
hiftoria dc
Glaftonienlibus ,
ufque ad An-
num 1290. Oxon. 1727.
8. 2. Volum.
cmendationes ad Wilhelmum
irienfem a Galco cditum
,
at-
que Edmundi Archeri cxccrpta ex Rc-
Wellenfibus , & diplomata quae-
1 ad Glaftoniam fpe&antia .
Titi Livii Forojulienfis Vita Henrici
V. e Regis ,
adjunc^a Thomae
Smithi fylloge Epiftolarum a variis An-
fcriptarnm . Oxon. 1716.
1 Erud. i~ i".
p. 167.
Caji Vindiciae antiquitatls A-
cademiae
Oxonienlis contra Joannem
Cajum
Cantabrii ienfem . Oxon. 1730.
8.
Journalde
ns 1732.
Fcvrier p. 198.
(
3
)
fup 1 pa^. 21.
T I S L I B. 1. ro5
/.'
altt ri
Hemingford
, Canonici dc Gif-
feburne
,
Hifloria dc rebus geftis Eduar-
di I. II. & III. Acccdunt
inter alia
Eduardi III. hifloria pcr Anonymum :
Narratio dc proccffu contra Reginal-
dum Peacockium
,
auiTore Johanne
Whctamfledio : Excerpta hiftorica c Tho-
mx Gafiruignii dichonario Theologico :
Libellus de Caroli I. ab urbe Oxonicn-
fi fuga five difceifu : Notitiafque do-
morum Religiofarum in dicecefi Ba-
thovvellenfi . Oxon.
1731.
8. duobus
Vol.
Chronicon Thoma Sprotii
,
Anonymi
,
qui circa An.
745.
fcripfit
,
Chronica
de tempore Mundi : Alterius Anony-
mi de Abbatia Ramfey ; Nicolai Canta-
lupi Hiftorire dc antiquitate & origine
Univerfitatis Cantabrigicnfis . Fragmen-
tum veteris Chronici de rebus Eduar-
di IV. Oxon. 17 19.
8.
Guilelmi Neubrigenfis
,
Hifloria five
Chronica rerum Anglicarum emenda-
tior locupletiorque additis
Jo.
Piccardi
propriifque notis & fpicilegio : nec non
tres homilix eidem Guilelmo adfcriptcc
& antea inedita.' . Oxon. 1719. 8. Bi-
bliotheque Angloife Tomo VII. p. 174.
501.
Textus Rojfcnfis ,
de quo mox infra
,
ubi de prifcis Legibus AngUae .
Duo rcrum Anglicarum fcriptores
,
Thomas Otterbourne & Johannes Wetham-
le ab originc Gcntis Britannicaj uf-
que ad Eduardum IV. adjuncTa prxter
hiftoriam fundationis Hofpitalis Evvel-
meniis in Comitatu Oxonienfi , fylloge
Epifiolarum de rebus Britannicis fcrip-
tarum An. 1524.
& 1525.
& Francifci
Codvvini Catalogo Epifcoporum Bat-
honienfium & Wellenfium . Oxon. 1732.
8. duobus Voluminibus .
Roberti de Avesbury hiftoria de mi-
rabilibus Geftis Eduardi III. & Johan-
nis Jofcelini (
aucToris libri de Anti-
quitate Britannicx Ecclcfia: , five dc vi-
tis Epifcoporum Cantuarienfium
,
qui
ambulat fub nominc JMatthxi Farh
1
Archiepifcopi Cantuar.
)
Catalogus
li-
O
oro-
106 BIBL. MEDI7E
ET INFIMM
brorum Saxonicorum & eorum qui Hi-
tonius Hallus
,
cui & ipfi pracclaras c-
ltoriam Gentis Anglorum fcripfere
,
&
ditioncs in acceptis referimus Johannis
ubi exilent . Oxonia? 1720. 8. cum ap-
Lelandi quidem de Scriptoribus Britan-
pendice editoris . Journal des Savans nicis , Oxoniss 1709. 8. & Nicolai Tri-
1725. p. 513.
Bibl. Angloife Tom. IX.
vcti Annalium . fex Rcgum Anglise ab
p. 38.
Anno 1136. ad 1307. Oxonia?
1719. 8.
Latinis hifce accedunt Anglice ab eo-
deinde Continuationem eorundem An-
dem Hearnio edita Joannis Lelandi iti-
nalium ab Anonymo dedudlam ad An-
nerarium
,
cum variis diflertationibus num
1336. cum Adami Murimuthenjis
editoris . Oxon. 1715.8. novem tomis
.
Chronico ab Anno
1303. ad
1336.
&
Collecrio variarum diflertationum Continuatione Anonymi ad Annum
Anglice fcriptarum , de Anglicis Anti- 1380. nec non Joannis Bojioni Speculo
quitatibus in quibus familiam ducunt
Ccenobitarum
,
vel certe ejus Epito-
Georgii Hackevvilli & Anonymi dif-
me : atque Edmundi Boltoni Hypercri-
fertationes de antiquitate Legum An- ticis , feu diflertatione fcripta Anglice,
glicarum . Oxon. 1720. 8. Acla Eru-
cujus fragmentum Hearnius in Vindi-
ditorum Tom. VIII. fupplem. pag.
325.
ciis Galfridi Monumethenfis publicave-
Hearnii ipflus diflertatio itidem Angli- rat . Prodiit hoc Antonii Halli Volu-
ce edita feparatim de Antiquitatibus
men Oxonii 1722. 8. De utroque vide
quibufdam recens inventis in comita- Ata Eruditorum 1722. pag. 105. &
tu Eboracenfi . Oxon. 17 10. 8. Vide Tom. IX. Supplementi pag. 18 r. & de
memorias litterarias Trevoltinas A.
Lelando Hiltoriam operum Eruditorum
1713. pag. 287. & Dan. Larroquani ad
Anglice editam A. 1709.
pag. 113.
Hcarnium Epiftolam qua: in iifdcm 14. Thoma Rymeri Hiftoriographi Re-
memoriis lcgitur pag.
1534.
gii colleclio magna Airorum publico-
Anglice etiam ab Hearnio editum
rum , fcederum
,
diplomatum &c. ad
Roberti Gloctcjlrienfs Chronicon An-
regna Anglia;
,
Scotia?
,
Hibernix fpe-
glia? , carmine fcriptum Anglico
,
un-
clantium ab Henrico I. five ab Anno
de Robertus hic
,
Ennius Anglia.' ab e-
Chrifti 1101. ad annum dr.ciecimum
ditore falutatur . Additur ab eodem Jacobi primi Regis
,
ex autographis
gloflarium
,
& Anonymus de mirabili-
Archivorum Regiorum exprefla (a)
bus Britannias
,
& Wilhelmi Malvarne aufpiciis Regina? Annx publtcata Lon-
Abbatis fundatio Abbatia? Gloceftrien-
dini ab Anno 1704.
ad
171 5. fexdecim
Voluminibus in fol.
(
h
)
& cx rcpeti-
ta editione emendata & fuppleta a 110-
biliffimo Holmejio (r) An. 1729. fep
fis . Oxonia; 1724. 8. duobus Volumi-
nibus . Acla Eruditorum Tom. IX.
Supplementi pag.
373
Petri Langtofti Chronicon rhythmi-
tcndecim Voluminibus
. Cum priori^
cum ex Gallico Anglice verfum au-
clumque a Roberto Manningio Brunnen-
Ji ,
cum gloflario
,
variifque editoris ap-
pendicibus . Oxonia?
1725.
8. duobus
Voluminibus
13. Thomze Hearnio jungendus An-
(<}
Kenneti Epifcopi Petroburgenfis cenfura
,
Bibliotheque Angloife Tom. XII. pag. 266. feq.
C^
)
Bibliotheque Choifie Tom. XVI. pag. 1.
Tom. XX.
pag.
47.
Tom. XXI. pag. 118.
233.
Tom. XXII. pag.
325.
Tcm. XXIII. pag.
237.
Tom. XXIV. pag.
237.
Tom. XXVI. pag. 1. &c.
Quae Tomo primo continentur
,
vide in Aclis E-
ruditorum Anno
1709.
pag. 529. fecundo Anno
cditionis pretium eflet immane
,
in fe-
crione publica quoque centum & vi-
ginti librarum iterlingarum
,
hoc eft
thalerorum 600. etiam poflcrior ha;c
,
cujus tantum ducenta exempla typis
exfcripta funt , vcnditur quinquagiuta
nu-
1730. pag. 87. tertio & quarto Anno 17 10. pag.
225. /juinto &fexto Torno IV. Supplem. pag.
329.
feptimo & cftaxo Anno 3711. pag. 239.
nono An.
1712. p. 97.
ciecimo An. 1713. pag. 8. undecimo
Tom. VI. Supplementi pag. 289. duodtcimo An.
17 16. pag. 315.
decimotertio Tom. VII. Supplem.
pag. 242.
CO
Journal iitteraire Tom. XIII. p. 474.
L A T I N I T A
numis aureis Guineenfibus , hoc elt tha-
leris ducentis & quinquaginta . Regina
anna diem obiit An. 17 14.
eodem quo
& Rymerus : nec diu poft Carolus Co-
mes 30.
Maji A. 1715-
Poft Rymeri
fata Robertus Samderfon Tomum XVI.
ab Anno 1586. ad 1616. ex fchedis
Rymerianis ,(<*)&
Tomum XVII.
qui in Anno 1624. defmit
,
proprio
ftudio adjunxit , recentiora etiam tem-
pora fimiliter perfecuturus , ficut jam
An. 1726. lucem vidit (b) Tomus
XVIII. qui Acla publica annorum 1625.
& 1626. exhibet
,
itemque alius An.
1732.
*
Poftquam hsc Fabricius fcrip-
ferat , colleclionem hanc Rymerianam
ad volumina XX. jam accretam ite-
rum typis fubjecerunt Hagenfes Typo-
graphi
,
qui minutioribus typis expref-
fam ad tomos X. redegerunt . Ccepit
editio illa anno
1737.
1 <,.Leges veteres Anglorum,Scotorum &c.
Guilclmi Lambardi Archa^onomia
,
fi-
ve antiqux leges Anglo-Saxonum col-
lehe a Ludolpho Novvello
(
c
)
& Lati-
na verfione
(
d ) & notis a Lambardo
illuflratic Londini 1568. 4. & cutn
commentario Ahrahami Whcloci
,
addi-
tis Legibus Normannicis Guilelmi Con-
ouxftoris & Latinis Legibus Henrici I.
Cantabrig.
1644. fbl- Deniquc poft in-
terceptos Francifci Jimit ,
Guilclmi Som-
ncri
,
& Guilelmi
Eflobii ,
morte impe-
ditorum conatus ex longe meliore ac
Jocupletiore editione V. C. Davidis
IVilktnfi
,
Lond. 1721. fol. a quo Le-
ges univerfae Ecclefiafticre & Civiles
^11^10-5^x011^0^ , Normannicx & Lati-
nx ab Ethelberto Rege ufque ad Ma-
gnam Chartam Henrici III. exhiben-
tur cum Speelmanni Codice veterum
ftatutorum Anglix & fubjunclo glolTa-
rio . Vide Mich. de Ja Roche Memo-
rias Litterarias Magnae Britannice T.
VIII.
pag. 380. feq. & qua! infra in
in Ethclberto .
CO
Afta
Eruditorum A. 1721. p. 506. ubi de
Tomo
XIV. & feq.
(.b") Afta Erud.
A. 1728. p. 193.
CO
Nicholfon
Englifh hiltorical library pag.
45.
edit. in fol.
T I S L I B. I.
107
Joannis Seldeni
Janus Anglia? & Epi-
nomis Tom. III. Operum
,
& DiiTer-
tatio ad Fletam
,
de qua infra
,
Fleta .
Idem Seldenus ad Eadmcrum
& Tom.
II. Operum pag. 1640. feqq. ubi leges
& confuetudines Eduardi Regis & Gui-
lelmi Conqua-ftoris lingua Gallica Nor-
mannica cum Latina Seldeni verfione .
Guilelmi Dugdali Origines Juridicia-
les de veteribus Angliar Legibus , Lond.
1666. fol. Angliee .
Textus Roffenfis
ab Earnulpho Epif-
copo Sec. XII. ut ajunt colleclus
,
in
quo inter Roffenfis Ecclefia? acla a Sa-
xonum Regum temporibus ufque ad
Annum 1143.
etiam varia occurrunt
Leges Ecclefiaftica? a Regibus promul-
gatx
,
editore Thoma Hearne
,
qui an-
tiquorum Angliie Epifcoporum formu-
las profeffionum de canonica obedien-
tia Archiepifcopis Cantuarienfibus pra>
ftanda , & Leonhardi Hutteni
,
recen-
tioris Scriptoris diflertationcm de An-
tiquitatibus Oxonienfibus adjunxit . O-
xon. 1720. 8. Acla Eruditorum Tom.
VIII. Supplementi pag. 189. & Biblio-
theque Angloife Tom. VIII. pag. 322.
Magna Charta five AfTAfa.- Henrici III.
cum aliis fiatutis antiquioribus recen-
tioribufque fa?pius prodiit Londini 1508.
1
543.
1602. &c.
Joannis Skcnxi Regia Majeflas
,
five
leges veteres Scoticx
,
Edinburgi 1609.
Londini 1613. fol. Confer Gundlingia-
na XXVI. pag. 86. Idem Skenxus et-
iam legibus Scoticis Anglice editis glof-
farium addidit , Edinburgi
1597.
fol.
Leges Wallicx
,
Ecclefiaftica? & Ci-
viles
,
Hoeli Boni & aliorum Wallite
Principum ante Eduardi I. tempora
,
cum verfione Latina
,
notis & gloffario
Guilelmi Wottoni & Mofis Guilelmi
.
Lond. 1730. fol. Acla Eruditorum An-
no 1731.
pag.
249.
Jo. Diffney vievv of ancient lavvs
againft immorality
,
Cantabrig. 1729.
O 2 in
(d~) Vcrfio Legum quarundam in Chronico Jo-
annis Bromtoni
,
praefertur Lambardinse a Speel-
manno & a Francifco Junio Pr.el.3t. ad gloflarium
Gothicum
.
io8 BIBL. MEDIJE ET INFIMJE
in folio . Leges non Britannorum mo-
do
,
fed & Judaforum
,
Grxcorum
,
Ro-
manorum , Gothorum
,
& Lombardo-
rum ante Ssculum XI. perditis mori-
bus oppofitas perfequitur .
16. De Conciliis in Britannia habitis .
Henricus Speelmannus eques auratus
,
gloffario archarologico
,
afpilogia aliif-
que fcriptis inclytus
(
Johannis Speel-
manni
,
qui Pfalterium Latino Saxoni-
cum vctus & iElfridi vitam edidit
,
Pater
)
qui An. 1641. biennio ante fi-
lium diem obiit , confVituerat Concilia
Britannica tribus tomis vulgare
,
e qui-
bus primurn modo in lucem protulit
Londini 1699. fol. compleclentem Sy-
nodos ab initio Chriflianorum in Bri-
tannia facrorum ad periodum ufque
dynaftiae Anglo Saxonicae
,
five Eduar-
di Regis obitum A. 1066. Concilia
,
Leges
,
Conftitutiones in re Ecclefia-
rum Orbis Britannici , & Decreta
,
vi-
delicet Pambritannica
,
Pananglica
,
Scotica
,
Hibemica
,
Cambrica
,
Man-
hica
,
provincialia
,
Dioecefana . In Bi-
bliotheca
Joan.
Burchardi Menckenii
t7 fjar.je/Tx
fuit tomus hic a Speelman-
no pluribus locis e MSS. Regiis aliif-
que paffim emendatus
,
verfione quo-
que Latina nova fubinde monumentis
Anglicis vel Anglo-Saxonicis adjuncta .
Sec.ndus tomus poftumus ab An. 1066.
procedit ufque ad excufTum An.
15
31.
ab Henrico VIII. Papa' jugum publi-
cique juris faclus efl a Carolo Speel-
manno Henrici nepote Lond. 1664. fol.
manum ei admoventc quoque & mul-
ta egregia addente Guilelmo cujus jam
mentionem feci Dugdalo
,
minus emen-
datus alioqui minufque plenus , fed ob-
vius rarifTime
,
pluribus illius exemplis
incendio Londinenfi An. 1666. abfum-
tis . Tomus tertius qui infecuta tempo-
ra debebat perfequi , nunquam in dias
luminis auras prolatus fuit . Interim
lubens accepi clariffimum Virum Dan.
WUkinfium
,
cui Leges Angl. Seldeni
Opera-Copticam Novi Tefc & Penta-
teuchi verfionem
,
paraphrafin Chaldai-
cam libri utriufque Chronicorum &
tot alia debemus , ferio parare
,
proxi-
meque vulgaturum effe novam Conci-
liorum Britannicorum editionem
,
ter-
tio tanto locupletiorem Speelmanniana .
*
Concilia Britannica . Oppignoratam
eruditis fidem Cl. Daniel Wilkinfius Ar-
chidiaconus Suffblcienfis , & Canonicus
Cantuarienfis liberavit , editis in lucem
quatuor in fol. volummibus
,
quibns
non Spelmannica tantummodo Conci-
lia complexus efl
;
fed & alia permul-
ta e MSS. petita codicibus adjecit
;
110-
vas infuper verfiones monumentorum
Anglo-Saxonicorum adornavit , cum da-
ta in Spelmanno minus fidelis judica-
retur . Denique & reliqua Concilia pofl
annum
1 531.
ufquc ad
17 17. fupple-
vit . Titulus operis ifte : Concilia mi-
rn.c Britannix & Hibernix a Synodo
Verolamienfi A. D.
446.
ad Londincnfem
A. D. 1717. Voll. IV. Londini anno
X
7V-
,
Scoticorum Conciliorum Acta multa
combufta in incendio Edimburgenfi An-
no 1791.
De Joannts Colpani Hiberni , Ordinis
Minorum
,
collecTrione jaclata Concilio-
rum Hiberniae, vide
,
fi placet , Frau-
cifcum Salmonem libro Gillice edito
dc fiudio Conciliorum pag. 260. feq.
Idem notat pag.
257.
feq. omiffa qusE-
dam ex Speelmannianis in Regia
,
&
Labbei
,
Harduinique magnis Concilio-
rum fyllogif.
Provinciale vetus Provincia; Cantua-
rienfis , five Conflitutiones Anglia? ab
Anno 1222. ad
141
5. cum fummariis
& annotationibus Guilelmi Lindevvood
,
Parifiis 1509. fol. Antvverpia;
1525.
fo!. Londini
1555.
8. & ex Roberti
Scharrok recenfione
1664. 8. & novo
viri docti fludio Oxonins
1679. ^- a
^-
dins etiam Confitutionibus Legatinis
(
Legatorum Pontificis
)
Othonis A..
1236. & Othoboni 1268. cum notis
Joannisde Aythma
,
ex edit. Parif.
1505.
Thomx Madox formulare Anglicanum
Londini 1702. fol.
Johannis Johnfoni colleclrio Lcgum Ec-
clefiafticarum
,
Canonumque Anglica-
no-
L A T I N IT A
norum ,
Anglice edita Lond. 1720.
8.
duobu.s
Voluminibus . Vidc Acta Eru-
ditor. 1722. pag. 420. &
Memorias lit-
terarias
magnas Britannia.'
editas Galli-
ce T. VI. pag. 507.
& Tom. VIII.
p.
Humfredi
Hody hiitoria Anglise Con-
ciliorum
& Convocationum
,
feilionif-
que Clericorum iii Parlamento ,
adjun-
efa
Parlamentorum ,
veterumque An-
glix Legum
hiitoria . Londini 1701. 8.
Anglice .
Laurentii Hovvel Synopiis Canonum
SS.
Apoitolorum & Conciliorum Oecu-
menicorum & Provincialium ab Eccle-
/ia Graeca receptorum
,
nec non Con-
ciliorum
,
Decretorum & Legum Ec-
clefiae Britannica: & Anglo Saxonicas
.
Londini 1708. fol.
Anpradus Fontanellenfis in Norman-
nia Monachusfcripfit Vitam S.Ansberti
Rothomagenfis Epifcopi
,
defuncli An-
no
695.
Exftat apud Surium & in A-
tis Sanitorum 9. Febr.
Anianus
,
(
a
)
five Annianus Celeden-
fis , five Celennenfis in Campama Dia-
conus , amanuenfis , & in Synodo Diof-
politana A.
415.
promachus Pelagii
,
de quo multa hiftoriae Pelagiana? fcri-
ptores Henricus Noris lib. I. cap. 19.
Jo.
Garnerius Tom. I. ad Marium
Mercatorem pag.
^51
. feqq. &c. Vidc
& Pagium ad A. 417.
num. XI. Lati-
ne vertit e Grseco S. Chryfofiomi
homi-
lias in Matthxum 110 n primas octo fo-
lum
,
fcd etiam cceteras ufque ad XXVI.
quse a Gregorio Trapezuntio transiatae
dicuntur
,
cum is tantum harum fuerit
interpolator
,
cditorque
,
ac cxteras
deinde addiderit
;
ut ex MS. Codice
Regis Gallix obfer\
r
at Rich. SimoriTo-
mo I. Epiftolarum felec~tarum pag. 81.
84. cui adde Mabillonii Mufeum Ita-
licum
p. 164. Verfioni fuae praemifit
Anianus Epidolam ad Oruntium
five
Ho-
runttum
Epifcopum ob haerefim Pela-
gianam
ejectum Italia
,
& deinde in
Synodo
Ephefina damnatum . Vertit
(O
Alius ad
quem Theodulfus Aurelianenfis
Iib. II. verf.
518.
T I S L I B. I.
109
idem Anianus etiam
feptem Chryfofiomi
homilias de laudihus Pauli
,
eafque Evan-
gelo
,
Presbytero Pelagiano
dicavit . Epi-
fiola
ad Evangelum integrior exftat To-
mo VI. Operum Bedce
,
& inter Epi-
itolas feleclas quas Colomefius ad cal-
ccm Epiftolse Clementis Romani recu-
di curavit pag.
364. & in editione Chry-
foftomi Montfauconiana T. II. pag.
475.
ubi ab accuratione & induftria Ania-
nus laudatur . Denique vertit etiam
Anianus Chryfofiomi homiliam ad Neo-
phytos
,
quoe incipit : Beneditlus DEUS :
ecce ficllx
etiam &c. Lapfum gravem
in limine ftatim Verfionis homiliarum
in Matthoeum deprehendere fibi vifus
eft Erafmus XXVI. 59.Epnt. Sed Rich.
Simonius putat ipfum Grceco Codice
ufum in quo locus ille aliter legeba-
tur . Huic Aniano Garnerius tribuit
Epifiolam ad Demetriadem
,
qua? inter
Auguitini & Hieronymi opera lcgitur .
Nam liber adverfus Epifiolam Hierony-
mi ad Ctefiphontem intercidit , cujusme-
minit Hieronymus Epiitola 98. ad Alu-
pium & Auguilinum
,
& inter Augu-
ftinianas 24. (
edit. novsc 202.
)
*Cum
hoc Aniano S. Ghryfoftomi interprete
eundem facit Sigebertus cap. 70. Ania-
num quem ait Codicem Alarici
,
de quo
mox
,
edidiffe . Sed hbenter accedo vi-
rorum doSorum fententice
,
qui licet
fuppares cetate
,
tamen vitse initituto
& conditione diverfos duos Anianos hos
fuifie non dubitant
.
Anianus Vir fpetabilis & Confilia-
rius Alarici Gothorum Regis
,
brevia-
rium Codicis
Theodofiani nec compo-
fuit , ut multi fibi perfuafere
,
neque
interpretatus eit
,
ut vifum
Jo.
Tiiio
& Jacobo Cujacio
,
fed recognitum fub-
icriptione fua ornavit commendavitque
ut ex Alarici Commonitorio five Au-
cloritate docuit Sirmondus in quseftio-
ne triplici ad calcem Tomi III. Va-
riorum Opufculor. & Tom. IV. Ope-
rum pag.
393.
&
Jac. Gothafredus in
prolegomenis ad Codicem Theodof. c.
V. pag.
Anianique mei tc&a verentcr adi
.
TIO BIBL. MEDIJE ET IN-TIMM
V. pag. CXCII. feq. Sed ecce tibi An-
niani fubfcriptiouem : Annianus V. S.
(
a
)
*
ex prxceptione Domini noftri glo-
riofijfimi Rcgis Alarici
,
ordinante viro
m ignifico & illujhri Gojarico Comite
,
hanc Codicem Legum Juris
,
fecundum
authenticum fubfcriptum vel in
thefauris
editum
fubfcripfi
& edidi fu.b dic III.
Nonas Febr. anno XXII. regnante Do-
mino nojiro Alarico Rege . A. C.
409.
& xrx Hifpanica? 442.
Vide Canones
Ifagogicos Scaligeri p. 172. Eidem A-
niano Viri docri non magna nedum
certa cauffa tribuunt Epitomen librorum
IV. Injlitutionum^ Caji veteris JCti , fr-
pius editam atque erudite illuftratam
ab Hieronymo Aleandro juniore . Ve-
netiis idcc.
4.
Anicetns
,
Gefnero Anitius
,
Epifco-
pus Romanus ab An. 157.
ad 168. in
Ifidori Mercatoris Colleirione traditur
fcripfiffe Epiftolam ad Ecclefias pcr pro-
vincias Gallix
,
qua? falfi convincitur a
Biondcllo in pfeudo Ifidoro pag. 201.
feq. Alia ejus decreta , ut fynodale de
dic Pafchatis in dte Dominico
,
& de
clericorum tonfura fuppofita effe arguun-
tur a Petro Couftant Tomo I. de E-
piftolis Pontiflcum pag. 71. feq. De a-
liis decretis vide Ludovicum Jacobum
a S. Carolo pag. 18. Bibiiothecx Pon-
tificia .
Anicius
,
vide infra
,
Boctius .
Ansbcrtus vide fupra Ambrofius
Ant-
pertus
;
atque infra Autpertus .
Ansbertus Archiepifcopus Rothoma-
genfis , defunclus An. 695.
de quo A-
cra Sanctorum
9.
Februar. Tom. II.
pag.
349.
feq. fupra
,
p. 109.
Angradus .
S. Anfcharius nve Anfgarius
,
in fe-
ptentrionalibus populisad Chriftum ad-
ducendis ftrenuus & felix
,
primus ab
An. C. 858. ad 865. Archiepifcopus
Hamburgenfis
,
Bremenfis etiam Epif-
copus ab An. 847. quie Ecclefia Ham-
burgenfi junila An. 865. Scripfit poft.
An. 860. vitam & miracula S. Willeha-
di primi Bremenfium Epifcopi An. 791.
demnili : quam cum vita S. Anfcharii
CO
Vir Sgeclabilis .
fcripta a Remberto , & Remberti
( au-
ctore ut videtur Adalgario
) vulgavit
Philippus Cctfar in triapoftulatu Sep-
tentrionis
,
edito Colonice 1642. 8.
quem prelo iterum fubjiciendum
dedi
Tomo fecundo Memoriarum
Hambur-
genfmm , Hamburgi 1710. 8. Vita S.
Willehadi
,
quam fcripfit Anfgarius
,
obvia etiam apud Mabillonium Afto-
rum Benediclinorum
Saxulo III. Parte
2. pag. 401. ut S. Anfgarii Vita in A-
ris Sanciorum
3.
Februarii Tomo I.
pag.
591. & RemSerti
4. Februarii Toiru
I. pag.
566. Dc Anfchario vide infra in
Rembcrto & Gualdone
,
quos ambos ha-
bes etiam in Originibus Lambecii Ham-
burgenfibus
,
Hamburgi
165 1 .
4. qune
me curante recufe ibidem 1706. tol.
Cxtera Anfcharii fcripta fuere Epifto-
Ix
,
quarum una fervata in laudato A-
cforum Sanclorum loco
,
& in B. Ni-
colai Staphorflii Tomo primo Hiftoria:
Ecclefiaflica.' Hamburgenfis , edita? Ger-
manice pag.
59. qui & ipfe poft Ada-
mum Bremenfem
,
Albertum Crant-
zium
,
Lambecium
,
Arrhenium
,
aliof-
que
,
quos laudat
,
de Anfchario dili-
genter differit . & pag. 60. mentionem
facit Mijfalis adhuc fuperllitis Anfcha-
riani , & Codicum mapnorum
,
in quibus
Remberto teite propria manu pcr notas
confcripjcrat
,
qux ad^laudcm Omnipoten-
tis DEI pertinerent
,
& ad peccatorum
redargutionem : ad laudcm quoque bcatx
& iXternx vitx & terrorcm
gehenn.e
,
&
quicquid ad compunflionem pertinet &
lamentum . Refert idem Rembertus Anf-
charium unicuique
Pfalmo propriam ap-
talfe oratiunculam
,
quod
ipfe pigmentum
vocitare folebat
,
v.t ci
Pfalmi hac de
caufa dulcefcerent . Videtur id ipfum
effe
,
de quo Crantzius in Metropoli
Iibro primo extremo : tenemus devotio-
nis e/us brcvc
fed
clarijjimum monumen-
tum, libellum
,
Pfalmorum Summrmpau-
cis includcntem
,
qui qualis fuerit in ma-
joribus
,
fatis attejlatur .
Anjcherus Abbas Centulenfis , five S.
Richarii circa Annum nco. fcripfit li-
bris
LATINITA
bris III. vitam & miracula S. Angil-
berti Abbatis editam in Tomo IV. A-
clorum Bcnediclin. pag. 130. 814. Con-
fer Afta Sanclorum ad 18. Februar. &
Hariulfum libro fecundo Hifioria? Cen-
tulenfis & laudati
Mabillonii Prolego-
mena .
Anfcgifus
Lobienfis Abbas , atque in-
de Fontanellenfis
,
defunclus An.
834.
cujus gefla defcribuntur in Chronico
Fontanellenfi apud Dacherium Tomo
II. Spicilegii , editionis nova: pag. 278.
fcqq. ubi & pag. 282. feq. ConJJitutio
ejus fratr;bus in Monafterio praefcrip-
ta . Hic An. 827. collegit digeffitque
Capitularia Caroli Magni & Ludovici
Pii
,
atque ut Albericus (a) quidem
auftor eft
,
fiatuta Ecclejlajiica lihris
duobus & leges mundanas eorundcm li-
bris totidem . De editionibus ejus Ope-
ris utilifTimi non repetam
,
quse nota-
vi Tom. XI. Bibliotheca.' Gvxqx pag.
85.
fcq. Dc differentia Baluziana; a prio-
ribus , opera? pretium eft confulere Ca-
rolum le Cointe Tomo VII. Hiflor.
Francorum pag. 805. feq. atque Jaco-
bum le Long m Bibliotheca Hiftorico-
rum Galliar pag.
585.
& de Anfegifo
Ata Sanclorum 20.
Julii Tomo V.
pag. 90. fcqq. Vide etiam Carolum
Molineum de Monarchia Francorum
pag. 72. feqq. editionis prims .
Anfelli Archidiaconi
Gloffulas MSS.
in PJaltcrinm laudant Cangius & Lab-
bcus
,
qui in Vaticana inter Codices
Regina; Chriftin# eas exfiarc teflatur
.
Jacobus vero le Long fufpicatus efl
fub illo nomine latere Anfelmum
,
de
quo mox
,
Laudunenfem .
*
Anfcllus . Alter ab Archidiacono
forte eft Anfellus ille
,
quem credo
Monachum
,
cujus eft
opufculum in
cod.
57.
S. Illidii Claromontenfis apud
CO
Albericus Monachus trium fontium
,
in
Chronico
ad Annum 827. cujus verba ita perpe-
ram
intellexit
Truhemius
,
ut Anfegifo quatuor
hbros
Capitularium
Caroli M. & quatuor Iibros
Capitulanum
Ludovici Pii tribuat , atque in utra-
que Sylloge
binos libros Ecclefiafticis
,
binos mun-
dialibus,
ut non quatuor libri
,
fed octo prodeant .
Verum quatuor
tantum fuere
,
nec plures exftant
,
qiubus ahos tres Anno
843. adjunxit Senediclus
T I S L I B. I.
llt
P. Montfaucon
Bibl.
MSS. pag. 1263.
Eft vero operis titulus :
Vifto cujufdam
Monachi in Monajlerio S.
Rcmi^ii
def-
cripta ab Anfcllo difcipulo S. Ahbonis
Abb. Floriacenfis
juffu
Oddonis Abbatis .
Anfelmus
,
Abbas Becccnfir . Vide
mox
,
Archiepifcopus
Cantuarienfis .
Flavius Anfclmus
,
Monachus Beccen-
fis a fuperiorc diverfus
, Scriptor Vitx
Berengarii Monachi in Urbe S. Papu-
li in Gallia
,
quse exfiat m Actis San-
irorum 2<5. Maji Tomo VI. pag,
447.
Anfclmus ex Abbate Ordin. Benedi-
ctini Bcccenfi Archiepifcopus ab An.
1093. ad 1109. Cantuarienjis
,
doctrina
zeloque & ingenii fubtilitate nulli fuis
temporibus fecundus . Ejus vitam fcrip-
fit Eadmerus
,
de quo infra fuo loco
,
ut alios juniores prxteream . Vide Su-
rium & Acra Sandlorum 21. April.
Tom. II. pag. 865. feqq. & Theophi-
lum Raynaudum in fyntaxi Operum
Anfelmi Lugdun. 1690. fol. & Tomo
XI. Operum . Opera Anfelmi recenfe-
re juvat ex editione optima Gabrielis
Gerberonii Parif. 1675. &! rcpetita
cum novo fupplemento ibid. 1721. fol.
i. Monologium
,
five Soliloquium &
p. 29. Proslogium h. e. allocutio ad
DEUM
,
quibus per ideam ipfam fum-
mi Entis
,
ut dcinde facere Nicolaus
Cufanus in dialogo de
poffcfi ,
& pofl
eum Cartefius iuflituit
,
(
c
)
homo ad
Conditorem fuum agnofcendum addu-
citur . Citat hoc Monologium fuum
Anfelmus dialogo de Veritate cap. 10.
2. Liber apologeticus contra Gaunilo-
nem
,
cujus brevis refponfio ad Mono-
Iogium
,
Infipientis nomine praemitti-
tur pag.
95.
Profundas meditationes
hoc in fcripto Anfelmi reperiri nota-
vit illuftris Leibnitius in Leibnitianis
pag. 412. Vide etiam Dominicum de
Co-
Levita
. Anfegifum hunc abAnfegifo Senonum Ar-
chiepifcopo probe diftinguendum effe notat Sir-
mondus in Epiftola ad Conftantium Caetanum
Tom. IV. Operum pag.
642.
Qb") Joumal des Savans A. 1721. Octobre
p.
447.
Mem. de Trevoux A. 1722. pag.
389.
Oudi-
nus Tom. II. pag.
931.
feq.
(O
De Cartefii fententia dixi lib. de Veritatc
Religionis Chriftians cap. X.
pag. 323.
feqq.
ri2
m
BIBl. MEDIJE
Colonia in hifloria litteraria Lugdu-
nenfi
,
quam Gallice nuper edidit To-
mo II. pag. 214. feqq.
3.
Liber de
fide
SS. Trinitatis & de
incarnationc Verbi pag. 41. contra blaf-
phemias Ruzelini
,
qui Abailardi Magi-
fler fuit , five Rofeclini
,
velut trithei-
tse, ad Urbanum II. qui Papa fuit ab
A. C.
1088. ad
1099.
4.
Contra Grxcos liber de Procefjionc
Spiritus S. pag.
49.
Meminit hujus o
pufculi Hildebertus II. 9. &
13.
Epifl.
& Anfelmus ipfe in libello de tribus
Waleranni quafftionibus
.
5.
De cafu Diaboli
,
dialogus pag. 62.
cujus etiam meminit in dialogo de
Veritate . In hoe dialogo de origine
mali Anfelmus difputat
.
6. Cur DEUS homo
,
dialogus cum Bo-
fonc ,
libris duobus pag.
74.
adverfus In-
fideles , fimplicitatem Chrifuanam tan-
quam fatuam deridentes : fcripti Anno
1098. Vide Pagium ad An. 1097. n. 6.
7.
De conceptu virginali & Originali
peccato liber
p. 97.
ad eundem Bofo-
nem
,
quem cariffimum appellat
.
8. Dialogus de Veritatc pag. 109.
9.
De Voluntate pag. n<5. & de Vo-
luntate DEI pag. 151.
10. De libero arbitrio pag. 117. cujus
fcripti etiam in dialogo de veritate fit
mentio .
1 1
.
De concordia Prxfcientix & Pr'a~
dcftinationis
,
nec non Gratia DEI cum
libcro arbitrio pag. 12:
12. De tribus WALERANNI Nev-
vemburgenfis Epifcopi quafiionibus
,
ac
prj?fertim de azymo ac fermentato con-
tra Grxcos pag.
135.
fubjuncla Wale-
ranni ad Anfelmum Epiftola pag.
137.
& Anfelmi refponnone ad illius quere-
las pag. 139.
Grxce vertit hoc Anfelmi
fcriptum ficut librnm de Proceffione
Spiritus S. quoquc Dcmctrius Cydonius .
13.
De prcsbyteris concubinariis
,
feu
cffendiculum
Sacerdotum
,
brevis parisne-
fis pag. 140. Confer Anfelmi lib. I.
Epiflol. 5<5.
14. De nuptiis confanguineorum pag.
141.
ET INFIM2E
15.
Dialogns de Grammatico pag.
143.
Etiam hujus mentionem facit Anfel-
mus dialogo de Veritate .
16. HomilicC XVI. pag.
155. quarum
ultima in Hebr. II. 10. iterum recur-
rit inter excerpta pag.
546.
17.
Exhortatio ad contemtum tempo-
ralium & defiderium sternorum . pag.
190.
18. Admonitio morienti
,
pag. 194.
in
qua inter alia : Crcdis quod Dominus
JESUS Chrifius prote mortuus
efi?
Cre-
do . Agis ctiam de
paffione
& morte
fua
ei gratias
?
Ago . Credis tenon
poffe nifi
per mortem
ipfius falvari ? Credo . Age
ergo
,
dum
fupcrefi
in te anima
,
in hac
fola mortc totam
fiduciam tuam
confiitue
,
in nulla alia re
fiduciam habcns .
19. Carmen elegiacum dc contcmtu
Mundi pag.
195.
quod incipit : Qu.id
dcccat Monachum &c. cum aliis duobus
brevioribus carminibus de rerum va-
nitate pag. 200. & de folo DEO aman-
do pag. 201.
20. Meditationum XXI. libcr pag. 202.
quarum decima quarta etiam infcribi-
tur Enchiridion five Manuale
,
vel etiam
libcr dc falute animx . Separatim pro-
diere Lugd. 1609. forma minore .
21. Orationes five Precationes LXXIV.
in quibus etiam quaedam diriguntur ad
B. Virginem Mariam , ad Crucem
,
ad.
SancTos &c. Recufa: itidem feparatim.
Romx curante Aguirrio
,
& Veronre
1726. 12. Hoc Orationarium non An-
felmi effe
,
{ed Ccdeftini cujufdam Mo-
nachi
,
qui pofl Dominicum & Franci-
fcum fcripfit
,
probat Raynaudus in he-
teroclitis fpiritalibus
p. 247.
22. Hymni & Pfalterium dc S. Vir-
gine pag. 203.
23. Epifiolarum libri IV. primus ea-
rum
77.
quas Monachus , fecundus
53.
quas Abbas Beccenfis , tertius i88.quas
Archiepifcopus Cantuarienfis fcripfit
,
quartus 108. antea ineditas complecli-
tur . His Epiflola pag.
704.
& aliae E-
pifloLc tres addi poffunt ex Edmundo
Martene Tom. III. Anecdotcrum pag.
2
7S-
fcqq* nam quam ad Fafchalem
War-
I AT I N IT A
Warthonus Tomo II. Angliaz Sacrae pag.
178.
vulgavit
,
jam in
Seldeni hiftoria
decimarum
XII. 2. pag. 376. &
apud
Gerberonum
legitur IV. 4.
Epiftolas
0-
t\o offert Dacherius Tomo nono ipici-
legii
,
qui Anno \66g. lucem vidit
.
(
Tom. III.
editionis nova? pag.
453-)
Alias
Epiflolas novem Baluzius Tomo
quarto
Mifcellaneorum pag. 471.
feq.
Parifiis
1689. 8. & in Tomo quinto
pag. 306. 342.
quibus omnibus alia? et-
iam
adduntur in fupplemento novo e-
ditionis
Anfelmi A. 172 1. cum Sermo-
m de Pajfione DOMINI
,
c MS. Re-
gio , & Traclatu afcetico
,
quem?edidcrat
Dacherius Tomo III. pag. 24. (
editio-
nis nova? Tom. I. pag.
447. )
& Ano-
nymi Carmine elegiaco in Anfelmi lau-
dem ,
ex Baluzii T. IV. Mifc. pag.
557.
feq.
24.
Tractatus de Pace & Concordia
pag. 705. 707.
In Appendicem rejecla primo Dubia
fcripta :
Elucidarium
,
five dialogus fummam
Chrifliana* Theologix complexus
,
li-
bris III. pag.
457.
quod opus Guiberto
Novigentino Abbati Codices quidam
vindicant, Trithemius refert ad Hono-
rium Auguft. alii ad Guilelmum Co-
ventrienfem Carmelitam .
Planilus B. Marix ad Anfclmum pag.
488. five dialogus B. Mariae Virginis &
Anfelmi de paflione Domini .
De menfuratione Crucis ad Luc. IX.
23. pag.
494.
fcriptoris S. Bernardo ju-
nioris
,
qui in eo citatur
.
De conceptione B. Marix Vtrpinis pag.
499.
& de VI. Idus Decembris fefto in
ejus mcmoriam celebrando pag.
505.
feq. pag.
507.
Pajfio Sanclorum Guinert
,
Fingaris
,
Pialx & fociorum An. Chrifli
450. Mar-
tyrum in Britannia
p. 508. Confer A-
&a San&orum
23.
Martii
.
Aliena :
Gisleberti
,
five Gilberti
Weftmona-
T I S L I B. I.
rij
flerienfis ab Anuo 1084. Abbatis Dif-
putatio Judxi cum Chri/iiano
cum pra>
mifla Epiflola
,
qua auclor hoc fcriptum
cenfuras Anfelmi fubjicit pag.
512. Gis-
leberto vindicatur hoc fcriptum etiam
a Trithemio
,
cap.
353.
licet fub Gui-
lelmi de Campellis nomine edita efl in
Bibliotheca Patrum Lugdunenf. Tom.
XX. p. 1884. & fine nomine au&oris
,
prodierat Colon.
1537.
fol. Altercatio
Chrifliani cum Juda;o de ride Chriftia-
na interlocutoribus Gamielc & Paulo .
Ruperti Tuitienfis Abbatis annulus
,
feu dialogus Chrifliani & Judad de fi-
dei facramentis pag.
524.
Difla quafdam ex diHs S. Anfelmi
collecla
p. 545.
& miracula
p. 548.
Praeter caftigationes & emendationes
a praeclaro editore
,
fubjiciuntur :
Joannis Picardi Auguftiniani , Cano-
nici S. Vi&oris Parif. notx eruditse ad
tres libros priores Epiflolarum ex edi-
tione Operum Anfelmi Colonise 161 2.
folio
,
quam perinde ut Lugdunenfem
Theophili Raynaudi Lugd. 1630. fol.
recenfet Labbeus Tom. I. de S. E. pag.
80. fcqq. Exflat ex editio Colonienfis
1573.
de qua Poffevinus , & Norimber-
genfis i49i.fol. de qua Theophilus Sin-
cerus Nacbricht von alten und neuen ra-
ren Buchcm
, Frf. 173
1.8. pag. 21. feq.
In Eadmeri operibus
,
qua; ln editio-
nibus Par.
1657. 172 1. fol. Anfelmo
fubjiciuntur
,
exftant prceter Anfelmi
vitam liber quoque de beatitudine cce-
leflis Patrix (a) Anfelmo a quibufdam
tributus, & liber de S. Anfelmi fimili-
tudinibus
,
in cujus cap.
47.
feqq. tra-
clatio illa de beatitudinc iifdem verbis
recurrit
.
Carmen Anfelmi in laudem
Laufran-
ci Cantuar. deceflbris fui exftat ad cal-
cem vita? Lanfranci editae a Dacherio
.
& in Bibl. Patrum Lugd. Tom. XVIII.
pag. 620. & Tom. XII. Opp. Raynau-
di pag. 8<5. &in Aftis Ord. Bened.Sec.
VI. 2.
p. 659.
V Ex-
(,a~) De
felicltate
Sanclorum fub Anfelmi no-
te Joanne Baptifta Machalto' Soc. Jef.
Eadmeri
mine Antvverpiae
i6o?..
12. per Henricum S^m-
Pratationem dederat Raynaudus Tomo XII. Opp.
malium,
& fub Eadmeri
, Parifm 1*38.8. eden-
pag.
8S
114 BIBL.
MEDIJE ET INFIMJE
Explanaticnes m S. Matthxum
,
An-
felmo tributas , Petri Babionis Angli
,
qui circa An. 15^0. vixit
,
effe notat
Raynaudus
,
qui prafatioiiem ex MS.
Lugdunenfi exhibct Tom. XII. pag. 90.
feq. Oudino videntur referenda,' ad Gui-
lelmum Parifienfem
,
quod & Raynau-
dus pridem fuerat fufpicatus . In Can-
tica Canticorum & in Apocalypftn funt
Anfelmi Laudunenfis : In Pauli
Epifto-
las
,
Hervxum
,
Monachum Dolenfem
BenedicTinum habere au&orem nofcun-
tur
.
Anfelmtts Abbas Gemblacenfis in Bra-
bantia
,
qui Anno 137. obiit, aucTor
Chronici ab Anno 11 12. in quo Sige-
bertus defiit , ufque adii3<5. quod cum
auclariis Gemblacenfi
,
AfRigcmenfi
,
Valcellenfi & AquicincTino ufque ad
Annum 1225. edidit , Chronicifque Eu-
febii , Hieronymi & Sigebcrti fubjecit
,
& continuationem ab Anno 1200. ad
i<5o8. ipfe adjunxit Aubertus Miraeus
,
Antvverp. 1608. 4. Vide B. DocToris
mei Thomac Ittigii librum de Biblio-
thecis Patrum pag.
732.
feq. Libcllus
de geftis
Abbatum Gemblacenfium
,
quem
Oudinus Tomo II.
p.
1
1
3 1 . ait Dache-
rium Tom. VI. fpicilegii in publicum
produxiffe
,
obvius in nova editione
Tom. II. pag.
759.
nec Sigeberti , nec
Anfelmi
nec alterius aucloris nomen
prsefixum
habet , Monacho tamen Gem-
blacenfi
deberi fcribitur
.
Anfelmus ,
ab An. 11 2<5. ad
11 54.
Havelbergenfis ,
five Avelburgenfis Epif-
copus , in Marchia ad Avelum
,
iive
Havelam
fluvium
,
fub Archiepifcopo
Magdeburgenfi : Scripfit librum de Or-
dine
Canonicorum regularium S. Augufli-
ni
,
cui fcilicet ipfe additus quoque
fuit . Exftat in thefauro anecdotorum
Bernardi Pcz
,
Tom. IV. Parte II. pag.
75.
Ejufdem dialopos tres
,
unum de va-
riis Chriflianse Relig. formis , & duos
difputationum adverfus Grxcos vulgavit
Dacherius Tomo XIII. fpicilegii pag.
88.
(
edit. nova! Tom. I. pag. i<5i.
)
Confer Oudinum Tom. II. p. 1429.
feq.
Vitas ejus aliquot fanftorum
,
proliiis
Voluminibus,
& Epiftolas plures ad di-
verfos Eifengreinius pag.
97.
comme-
morat
.
Imcrius dc Anfelmis
, Cremonenfis
,
Ord. Minor. cujus difcurfus
fuper Epi-
ftolas^ Pauli
Apoftoli
,
Voluminibus duo-
bus in folio
,
memorat Arifius in Cre-
mona litterata .
Anfelmus Scholafiicus & Canonicus
Lauduncnfis
,
in Gallia
,
qui An. 11
17.
diem obiit
,
auftor glojjx interlineatis
& marginalis in totum Vetus & No-
vum Teflamentum
,
laudata? Henrico
Gandavenfi cap.
30. de S. E. edita-que
cum gloffa Ordinaria Hugonis a S. Ca-
ro Cardinalis , Bafil. 1502. fol. ac fx-
pius dcindc alibi
,
ut infra in Hugone
& Nicdac Lirano dixi . Enarrationes
in Matthxurn edita: in limine Operum
Anfelmi Cantuartenfis , Colonia:
1573.
161 2. lol. neque hujus
,
neque Laudu-
nenfis , ied Petri Babionis
,
Augli effc
jam fupra in Cantuaricnfi notare me
memini . Verus autem Anfelmi Lau-
dunenfis in Matthaeum commentarius
Oudino Tom. II. pag.
958.
tefte MS.
obvius in Bibliotheca Regia Parifienf.
Codice
3819. incipit : Evangelium Grx-
ce
,
Latine bonum nuncium interpretatur
.
Per errorem autem in MSS. Reg. 246.
Infcribitur : Magiftri Anfclmi de Mon-
tc Lecnis
,
Remen/is Archiepifcopi . Nam
de Monte Laois
,
eft de Monte Laudu-
no
,
qui Archiepifcopus Remenfis nun-
quam fuit . Commcntarii in Cantica
Canticorum itidem inter Opera Anfel-
mi Cantuarienfis An.
1573.
& 1612.
obvii
,
etiam MStorum Codicum fuf-
fragio vindicantur Anfelmo Laudunen-
fi . Duas ejus Epiftolas memorat San-
derus inter MSS. Codices Belgii Tom.
II. pag. 171. In Pfalterium commenta-
rios Trithemius c. 362.
Anfclmus Legienfis
,
five Leodicenfis
Canonicus & Scholaflicus S. Lamberti
,
pofleaque Decanus Namurcenfis , fcrip-
fit circa Annum 1050. ad Annonem
Archicpifcopum Colonienfem
gcfta
E-
pifcoporum Leodiccnfium a Theodardo hoc
eflab Anno653. ad obitum Guazbnis,
live
L
AT I N IT A
five
Waionis
An. 1048.
editam cnm
aliis
1
quos infra in
Harigero recenfeo
,
a Johanne
Chapeavillo ,
Leodii 161 2.
4/Vidc
Mmtumad
Sigeberti cap. 163.
Anfelmus
Badagius ,
Mantuanus pa-
tria ,
cx Monacho
Ordinis Benedicli-
ni , Epifcopus
ab Anno io7i.ad ic8<5.
Luccnjis, cujus vitam ex Sebaftiani Te-
gnagelii
antiquis
monumentis pag. 83.
feq. repetiit B.
Georgius Serpilius de
Scriptoribus
Biblicis Partc VIII. pag.
86. Vide etiam Acla Sanclorum 18.
Martii Tom. II. pag. 647.
& Ocfavi
Cactani , Siculi animadverfiones m vi-
tam htrjus Anfelmi inter monumenta
contra Schifmaticos edita a Gretfero
,
Ingolftad. 161 3. 4.
Eum in Pfalmos &
in Thrcnos Jercmix fcripfiffe tefktur
Auctor vitaJ, & Trithemius cap.
944.
In Pfalmos mcmorat quoque Sigeber-
tus cap. 161. fed aucTor vita,' notateum
defiifle in Pfalmi CXXIX. verbis ulti-
mis : Bcnediximus vobis in nomine Do-
raini . De Co!Icclio?ie Canonttm
,
qua:
ab autcre Vitae diferte mcmoratur
,
& fub hujus Anfelmi nominc libris
XIII. MSta exflat in Variis Bibliothe-
cis , & ex qua Gratianum profeciffe no-
tavit Latinus Latinius in Bibliotheca
facro-profana pag. 81. b. Vide Baluzium
Fraefatiotte de emendatione Gratiani
.
19.
ot in notis pag. 641. qui decreta
poit Anfelmi hujus morcem promulga-
ta notat
in illa repcriri
,
fed quar in
antiquioril)us Codicibus defunt , ut no-
tavi Tonio XI. Bibliothecae Gra
j
ca? pag.
87. fpeciatim
m Vaticano , dc quo vi-
de fis etiam Pagium ad An. 1086. num.
4. Philippum Picinellum in Athenaeo
Eruditorum
Mediolanenfium pag.
39.
40. & de aliis Oudinum Tom. Il.pag.
721. Hildeberto autem illam colleftio-
nem
,
ut tribucrct
,
permotus videtur
iuiffe Antonius Auguftinus
,
quoniam
intcr
Epiftolas Hildeberti per crrorem
legitur
pfaefatio Ivonis . Prxterca Libri
II. contra
Guibcrtum Anti-Papam pro
Greporio IV.
& Colletlanea exvariis Au-
ctoribus
, Eeclefis facultatcs non
effe
in
potejtate Regis aut
Cxfiris
,
exftant in
T I S L I B. I.
115
Canifii antiquis Leclionibus
Tomo VI.
pag. 202.235. & novae editionis Tom.
III. pag. 369. 389.
& in
Bibliotheca
Patrum Colonienfi in fine
Tomi X. &
in Supplementi Tomo I. pag.
725. Lug-
dunenfis vcro Tom. XVIII. pag. 602.
Dcnique Lucas Waddingus
, (
qui et-
iam vitam S. Anfelmi cum notis &
commentariis editurum fe promifit in
Bibliotheca Ordinis Minorum pag. 240.
)
fub Anfelmi Luccrtfis nominc edidit
quatuor rurc Opufcula
,
recufa itidem
in Bibliotheca Patrum Lugdunenf. Tom.
XXVII. Mcdi^aiicnem in Orationem ^Do-
minicam pag.
437.
in Ave Maria pag.
439.
fuper fahe Regina pag. 441. &
Meditationes de geftis Dcmini nojiri
J
E-
SU CHRISTI
,
verfibus leoninis
,
quo-
rum initium :
Dcfcre jam anima le&ulum foporis
,
Languor
,
torpor
,
vanitas excludantut
foris .
pag.
444.4*8.
Ouatuor ha'C fcripta in-
digna Anfelmo effe difputat Oudinus
,
qnem vide Tom. II. pag. 722. feqq.
*
Wadingus
,
qui viri hujus fancli vitam
cum notis editurum fe fpondet in Bi-
bliotheca
,
fldem implevit ,
ediditquc
Romat an. 1657. in
4.
junclis una fi-
mul epiftola ad Wibertum
,
quam &
Canifms dederat fub titulo libri primi
contra Wibcrtum . Subjecit librum A-
pologcticum ejufdem Contra eos
,
qui
dirirat rcgaVi potejiati Chrifii ecclefiam
Jubjacere
,
quae fcriptio in Canifio fupe-
riori libro continuatur
;
Wadingus ve-
ro plane a fuperiori operc diverfam fia-
tuit . Subjunxit huic opufculum
,
feu
potius fuperioris librum fecunJum
(
am-
bigit enim num opufculum fit fmgula-
re
,
feu potius alterius pars
)
contra
eos
,
qui dicunt
ficultates ecclcfix fub re~
gia potejiate manere . Poft haec omnia
exhibet quatuor illa opufcula hic a Fa-
bricio indicata . Porro illud fuper falve
Regina jarndiu prodierat, fed ifto Wa-
dingi multo contraclius
,
inter opera
S. Bernardi , cui adfcribitur . Sed nec
S. Bcrnardi ,
' nec Anfelmi effe ccnfet
Oudmus hic apud Fabricium .
P 2 An-
ji6 BIBL. MEDIJE ET INFIMJE
Anfelmus Mantuanus . vide fupra
,
Lucenfis
.
Anfelmus Marficanus Epifcopus poft
Annum 1210. vide Ughellum Tom.
VII. pag. 506. editionis novs . Scri-
pfit Vaticinia Pontificum Rom. five de
Pontificibus
,
quse illufiranda fibi fum-
fit Paulus Scaliger . Prodiere Colonice
Anfelmus Mediolanenfis Archiepifco-
pus circaAnnum 11 10. Vide Baluzium
Tomo VI. Mifcellaneorum pag.
489.
ubi diploma
,
quo Ecclenam S. Marias
de Cavalzana concedit Ecclefia: Clunia-
cenfi
.
AnfeImus Ordinls Minorum Monachus,
qui in terram fanclam veniffe fe fcri-
bit An.
1
508. Ejus defcriptio Pala?ftinaf
cdita a Canifio Tom. VI. antiquarum
Leclionum pag. 1289. & editionis no-
vs Tom. IV. pag.
jjg.
Anfelmus de Montc Leonis Archiepif-
copus Remenfis
,
nullus unquam fuit
,
fed de Monte Laonis efl de Monte Lau-
duno . Vide fupra
,
Lauduncnfis .
S. Anfelmus ab. Novantulanus
,
vide
Acla San&orum Tom. I. Martii pag.
Anfelmi Peripatetici Rhetorimachiam
MS. evolvit Cangius in Codice Thua-
no
589.
Petri Anfelmi effe carmen de Eucha-
rifiiar, quod Anfelmo Cantuarienfi ab
aliis , ab aliis Petro BIa?fenfi tribuitur,
contendit Cafpar Barthius
,
quem vi-
de Tom. II. ad Statii IV. Thebaid.
552.
pag. 1153.
Anfelmum Ordinis Minorum
,
auclo-
rem defcriptionis Pala?ftina?
,
de quo
jam dixi
,
Polonum Cracovienfem fuif-
fe
,
Voftlus fufpicatur
,
quoniam diftan-
tiam domus Caiphar
,
a qua Servator
duclus eft ad domum Pilati
,
defcriptu-
rus , tantam effe ait
,
quantum dijlat a
S.
Bernardino Cracovia: ufque
ad Eccle-
fiam S. Spiritus .
Anfelmus Monachus Ordinis S. Be-
nedicTi Remenfis ,
cujus itinerarium Lco-
nis IX. Papa Roma in Galliam memo-
rat Sigebertus cap.
152. &
Trithemius
cap.
333-
de S. E. & II. 88.
illuflrium
Benedidtinorum
. Leo IX. Papa
fuit ab
Anno
1049. ad
1054. De
Conciliis
An.
1049. Remis atque per alia
loca Gal-
lia? a Lcone IX. habitis vide
Pagium
ad A. 1054. n. XI.
Anfelmus de Ribodimontc
,
qui An.
1099. fcripfit ex Palarftina
Epiflolam
ad Manaffem
Archiepifcopum
, editam
a Dacherio Tom. VII. Spicilegii
pag.
191.
(
editionis nova? Tom. III. pag.
431- )
Ejus defcriptio
Palxfiinx vulgata
a Canifio Tom. VI. antiquarum
Le-
clionum
pag. 1289. & edit. nova? Tom.
IV. pag.
jjg.
Anfo
,
fivae Anfus Lobienfis
,
in Bel-
gio Abbas ab Anno
jj6. ad 800. Scri-
pfit Monachus
adhuc
,
ad Theodulfum
,
decefforem deinde fuum
,
Vitam S.
Urf-
mari
,
qua? exftat
(
a
)
iu Aclis Sanclo-
rum 18. April.T. II. pag.
560. & To-
mo III. Sec. Benedi&in.
pag.
246. &
Vitam S. Ermini
,
qui
Urfmaro in Ab-
batia Laubienfi
fucceffit , obviam iniif-
dem Adlis
Sanclorum
25. April. Tom.
III. pag.
375.
& in Mabillonii Sec.
3,
pag.
564.
Antenor
Epifcopus
incerta? fedis poft
oclayi^ Saeculi initia
, fcripfit Vitam S.
Silvini
,
Morinorum
in Gallia Epifco-
pi
,
qua; non nifi ab auftore medii
fa?culi noni interpolata
ad nos perve-
nit
,
obvia in
Guil. Catelli Hifloria
Epifcoporum
Tolofatium
,
Tolofa:
1623.
fol. tum in Aclis
Sanclorum
17. Fcbr.
& in A&is Benediftinis Sec. III. pag.
Anteriu;
Clalidianus Sacra Biblia me-
tro complexus
memoratur a Guidone
Vicentino
,
qui A.
1331. diem obiit
.
Anteros Epifcopus Romanus ab An.
235.
Novembris 22. ad Annum
236.
3. Jan. & Martyr, cui fuppofita apud
Ifidorum Mercatorem Epijlolazd Epif-
copos per Ba?ticam & Toletanam Pro-
vinciam
conftitutos
,
a Blondello in
Pfeudo-Ifidoro pag. 278. feq. refellitur .
Videndum an majoris fidei eft
,
quod
Audlor
C
") Apud Surium 18. Aprilis interpolata a JUtherio,
1 AT I N I T A
Auor
libri Pontificalis & alii recen-
tiores
fcriptores tradunt eum per No-
tarios res Martyrum
accurate defcripfiffe
,
& in xrarium Ecclefix
rcpofuiffe . Vide
Ludovicum Jacobum
a S. Carolo inBi-
bliotheca Pontificia
pag. 19.
Anthelmus . fupra
,
Aldhelmus .
Antijfxodorenfe ,
five Autijjiodorenfe
Chronicon
Monachi S. Meriani Antif-
fioderenfis (
Auxerre in Gallia Lugdu-
ncnfi ) ab O. C. ad Annum 1212. cum
appendice ad Annum 1223. editum a
Nicolao CamufTao
,
Trecis 1608.
4.
Antiffiodorenfe Chronicon breve ab An.
1005. ad 1174.
in Philippi Labbei Bi-
bliotheca nova MSS. Tom. I. pag. 292.
293.
Appendix ad An. 11 90. pag.
405.
Aliud Chronicon Antiifiodorenfe ab A.
1022. ad 1188. in Edmundi Martene
Thefauro Anecdotor. Tom. III. p. 1384.
1385.
M. Aurelius Antontnus Imperator ab
Anno Chrifti 161. ad 180, cui tribui-
tur vulgo Itinerarium
,
de quo dixi in
Bibliotheca Latina . De alio itinerario
in loca fancla , infra in Antonimts Pla-
centinus .
Antoninus Florentinus patria
,
Ordi-
nis Prazdicatorum
,
& ab menfe Janua-
rio (a) Anno 1446. ufque ad
1459.
Archiepifcopus Florentinus
,
vero no-
mine Antonius
,
propter parvam ftatu-
ram ( b )
Antoninus
,
atque illo nomi-
ne notior prarfertim pofl obitum
,
&
ex quo Sanclis e/t adfcriptus An.
1523.
(
c
)
Vide Acla SancTorum ad 2. Maji
Tom. I. pag. 922. 331.
& Tom. VII.
P
a
S- 55.v
ubi ejus effigies & pag. 681.
feq. Jacobum Quetif Tom. L Biblio-
theca? Dominicanorum pag. 817. feq.
Papebrochius Tom. I. Maji pag.
313.
exhibet notis illuftratam vitam Anto-
nini fcriptam ab ejus per ocTennium
domeftico Francifco Cafiiiionenfi ,
fub-
junclis etiam pag. 326. Leonardi de Scr-
Urbertis
additionibus . Scripfere etiam
(O
Giornale de'Letterati d' ItaliaTom.
XIII.
pa^. 409.
CO
Sanderus de Antoniis tib. I. pa*. 22.
(f) Bulla
Canonizationis prsemifTa fumme hi-
ftoriali in edit. A.
1586. & apud CherubinumT.
T I S L I B. I.
n
7
vitam ejus Vincentius
Mainardus apud
Surium 2. Maji , & Italice
Euphrofynus
Lapini
,
& Dominicus Maccarani
,
Flo-
rent. 1708. 4.
Venetiis & Lucgc
1709.
8. Scripta hujus Antonini diftincTe re-
fcrrc placet . Sunt itaque :
1. Summa Hifiorialis
,
five Chronico-
rum Partes III. ab Orbe condito ad.
Annum Chrifti^io. fecunda adAnnum
ChrifK 1198. & tertia ad Annum
1459.
Opus titulis XXIV. diftinctum ac mi-
nime contemnendum , licet non eft. n-
ne exceptione
(
d
)
ejus autforitas : pro-
diit tribus in fol. Voluminibus , Vcne-
tiis 1480. Norimbergas apud Antonium
Kobergerum
1484. 149
1.
1494.
& Ba-
filea?
1 59
1 . apud Frobenium
,
cum e-
mendationibus Joanriis Grandis : Pari-
fiis 1
5
1 2. per Nicolaum Wolfium : Lug-
duni apud Joannem Clein
,
Aleman-
num A.
1 517. 1527. Rothomagi
1525.
atque novimma Lugdunenfis ex Omci-
na Juntarum & Pauli Guitii
,
An.
1 586. cum Petri Maturi S.
J.
emenda-
tionibus & notis .
2. Summa (e) Theologica
,
five Juris
Pontificii & Gxfarei Summa
,
Summa
Cafuum Confcient'i
,
Partibus IV. Ve-
netiis
1477.
apud Nicolaum Jenfon
,
Spiras
1477.
Norimberga?
1478. Vene-
tiis 1480. apud Leonardum Guild de
Ratisbona
,
Memmingaz
1483. Norim-
bergae 1486. Venetiis
1487. Panfiis
1496.
Argentin. 1496. Quarta Pars de Virtu-
tibus feparatim prodiit Norimberga*
1472.
fol. tabula direcTiva in totam
fummam a Joanne Molitore
1490. fol.
Summa etiam Lugduni 1511. 15 16.
1520. 1529. 1542. Venetiis
1571.1591.
3.
Summa Confeffionaiis
,
five Confef
forum refugium de eruditione
Confejfo-
rum
,
Interrogatorium & de refiitutione
ParteS III. capita XLIX. Memmingae
1483.
atque deinde fxpius pluribus in
locis, etiam Italice . Vide Jacobum
Quetif Tomo I. pag. 819.
4.
An-
I. bullarii pag.
636. Vide & Baluzii Mifc. Tom.
III. p. 424.
{(!") Vide Ancilloniana
Tom. I. p. iiJj.
O)
Julius Niger de
Scriptoribus Florentinis
p.
50. Hendreichius p. 214,
nS BIBL. MEDI7E ET I N F I M7E
4.
Annotationes de donatione
Conftan-
tini
,
excufa? Coloniae 1
5^5-
nihil aliud
funt
,
quam excerpta ex Summa Theo-
logica Parte II. tit. 22. cap.
5. .
16.
& Hifloriali Parte I. tit. 8. cap. 2.
.
8. ubi non bene certam Donationem il-
Jam efTe profitetur .
5.
In TradTatu TracTatuum
,
five O-
ceano Juris , Venetiis 1584.
fol. Tomo
XIV. occurrunt libelli de interdiclo Ec-
clcfiaftico pag.
598.
de fufpenfwne pag.
342.
de excommunicatione pag. 366. de
irregularitate pag.
403.
& Tom. VII.
pag. 78. de Ufuris .
6. Trialoeus Chrifti & duorum difci-
pulorum Emaunticorum
,
confiderans
dicTa Prophetarum de vita
,
morte & re-
furrecYione Domini . Flcrentiae 1680.4.
7.
Flos
florum ,
five fcrmones &c.
Trialogum Chrifti
,
<k duorum difci-
pulorum una fimul cum vita S. Anto-
jiini
,
& traitatu de contemptu mundi
fratris Baptiflae de Finaria, ac tandem
epiflola Humberti gcneralis magiflri
Ordinis Praedicatorum habeo impreffum
ex vetuftiffima editione Veneta per
Joan-
nem Emericum de Spira an.
1495.
m
8. De Summa Theologica hxc mihi oc-
currunt adnotanda . Prima pars fum-
ma? ex ofncina Nicolai Janfon Venctiis
edita eft an.
1479.
18. Kal. Januarii
.
Altera pars fummae in meo codice im-
prcffa eft Venetiis
pcr Francifcum de
Hailbrun
,
& Nicolaum dc Francfbrdia
an. 1474.
Tertia impreffa eft Venctiis
per Leonardum Wild de Ratisbona an.
1480. Quarta denique pars excufa efi
Venetiis apud Nicolaum Janfon an.
3480. 14. Kal. Majas .
In MS. Codice Biblioth. Riccardia-
nae extant ejus Poftillx fuper epiflolas &
Evangelia totius anni . Tnaltero ejufdem
codice funt etiam conciones quaedam
cjufdem fcriptoris
,
fcd forte ab editis
non diverfse . Vide catalog. ejufdem
Bibl. pag.
32.
Honoratus Antoninus Conflantinienfis
,
five Cirtenfis in Numidia Africae Epif-
copus , in Codicibus aliis MSS. Epifto-
ia? , Antoninus tantum
,
in editionibus
Gennadii cap.
95.
&
Honorii II.
94,
fimpliciter Honoratus
,
fed in MS. San-
germanienfi antiquillimo
Gennadii Ho-
noratus Antoninus
,
fcripfit ad Arcadium
Confefforem An. Chrifli
457.
in Exi-
lium miffum a Genferico
Vandalorum
Rege Ariano
, Epiftolam cohortatoriam ad
labores pro
Chrifto ferendns
,
quam edi-
tam a Baronio ad Annum497.
obviam-
que in antidoto ha?refium
Bafileae
1528.
& in Bibliothecis Patrum
Parifienfibus
ab Anno
1575.
Colonienfi & Lugdu-
nenfi recenfuit etiam
Theodoricus
Rui-
nartus
,
atque illuflravit in hiftoria per-
fecutionis Vandalica? capite IV. pag.
433.
feq. adde Tillemontium
T. XVI.
Memor. Hift. Ecclef.
p. 500. feq.
Antoninus Placentinus
,
Martyr fa:cu-
io VI. fub cujus nomine incerta fide
tertur
,
Itinerarium de locis terrx fantlx
t
qu.c pcrambulavit
,
praemiffum a Pape-
brochio Aclis SancTorum Tomo II.
Maji . Antvverpiae 1680. fol. atque e-
ditum primum a Clandio Mcnardo
,
Andcgavi five
Juliomagi 1640.4. Alius
Martyr Antoninus
Apameenns
,
cujus
paffo apud Labbeum Tom. I. Biblio-
thcc. novx MSS. pag. <586. Dolendum
eft fata interceffiffe viri docTiffimi Ha-
driani Relandi confilio
,
Anno 1718.
apud TrajecTinos extincTi
,
qui recenfi-
ta a fe juncTim edere inftituebat Ada-
manni
,
Ariulfi & Willibaldi itinera-
ria , cum Menfonis Altingii Commen-
tario 'in tabulas Peutingerianas , Itinc-
rario Antonini Imp. notis Hieronymi
Surkae illuftrato
, Itinerario Burdiga-
lenfi five Hierofolymitano
, fragmento
tabulae alterius , & itinerario Antonini
Martyris ac Joannis Phocae . Sed ecce
tibi eLnchum itinerariorum horum ca:-
terorumque medii aevi alphabeticum
,
fi quis illa vellet in fludiorum ufus re-
cognofcere
,
atque notis indicibufque
idoneis additis
,
Geographiae illorum
temporum facem accendere . Litteris
currentibus expreffi
,
qui Latine non
fcripferunt
.
Adamanni & Arculfi Epifcopi , fupra
pag. 6.
JEthi-
L A T I N I T A
iEthici , de quo in Bibl. Latiua .
Ambrofii Camaldulenfis , de quo fu-
pra .
Anfelmi Remenfis itinerarium Leo-
nis IX.
Antonini Imp.
Antonini Martyris
.
Leonardi Aretini IV. 2. Epift. iter
ab urbe Roma , Conftantiam .
Regis Artftsi An.
517.
Nicolai
Afcclini An. 1246. apud Vin-
centium
Bellov. libro
32. fpeculi Hift.
Avieni ora maritima , de quo in Bi-
blioth.
Latina .
Rogerus Baco de partibus Orbis fep-
tentrionalibus .
Guilelmi de Baldenfel A. 1336. in
terram fanftam .
Jofaphat Barbari , Vencti Anno
14364
1461.
Chriitophori de Bondelmontibus , An-
no 1422.
Burchardi defcriptio terrce fanc"he
.
Burdegalenfe Itinerarium
,
de quo in
Bibliotheca Latina : & Acla vifitatio-
nis Provinciarum Burdegalenfis & Bi-
tuncenfis ab Archiepifcopo Simone de
Bello loco apud Baluzium Tomo IV.
Mifc. pag. 205.
Ambrofii Contareni A.
1473.
Cofrnas InJoplev/les A. C.
547.
de quo
in
Bibl. Grxca III.
25.
Petrus Delphinus Epift. 106. A.
1479.
Eugefippus de dirtantiis locorum ter-
rx fan6frL' , Anno 1040. & alii in fym-
miftis Allatii
.
Rudolphi de Frameynsberg apud Ca-
nifium .
Franci in loca fancla
,
fsculo IX.
jam inclinante .
Gregorii XI. vide infra , Petrus .
Hadriani VI. vide Ortizius
.
Jacobi Ticinenfis diarium profeclio-
nis
.
Joannis de Plano Carpino
,
An. 1246.
Julii II. Papa? per Hadrianum Car-
dinalem,
& apud Bzovium ad A. 1506.
Leonis
IX. vide Anfelmus .
Lconis X. Bzovius ad An.
5*5 n.
3.
17. ex Parmo
de Grallis
.
T I S L I B. I.
119
Andreas Leucander . fupra pag.
94.
Andre.e de Lucimcl
, five
Longiu-
mcllo , A.
1253.
Joannes de Mandeville
,
An.
1332,
fupra .
Anonymi Mahometani
,
quorum
alter
Anno 851. in Indiam
,
alter
877. in
Chinam iter fecit . Defcriptio
Gallice
edita cum notis ab Eufebio
Renaudoto
Parifiis
17 18. 8. de cujus fide conferen-
da cenfura P. de Premare : lettres edi-
fiantes Tom. XIX.
p. 420. feqq.
Barthol. Montuccii Ordinis Praedica-
rum
,
A. 1410.
Nicolai Botrontincnfis de itinere I-
talico Henrici VII. Imp.
Nicolai Veneti Iter Indicum
in Po-
gii libro IV. de varietate
fortuna?
.
Odonis defcriptio
itineris
Ludovici
VII. in Orientem .
Odorici Forojulienfis An.
1327.
Blafii Ortizii de itinere
Gadriani
VI.
ab Hifpania Romam ufque .
M. Paulus Venetus circa A.
1295
ex Latina verfione Francifci Pipini
Ord.
Prsd. circa An.
13 16.
Francifci Petrarcha!
itinerarium
in
Syriam .
Petri Amelii de Brenaco
, Aleclenfis
iter Gregorii XI. Avenione
Romam.
Joannes Phocas A.
1185. de quo Tom.
VI. Bibl. Grxcx
p. 705.
Ratherii Veronenfis
itinerarium
Ro-
mam euntis
.
Geographus
Ravennas
, de quo in Bi-
blioth. Latina .
Ricoldi de Monte
Crucis
, Ord. Prxd>
defunfti A.
1309.
Guilelmi de Rubruquis A.
1253.
Rutilii
,
de quo in Bibl.
Latina .
Simon de bello loco
,
fupra
, BurdegaL
Simon de S.
Quintino
A. 1246.
Tabula Peutingeriana
,
de qua in Bi-
blioth. Latina
.
Theodulphi
Aurelianenfis
itinerariunt
lib. III. carm. 12.
Venantii Fortunati
lib.
X. carmine
9.
& XI. 27.
Gaufridus Vinifalvus
a Tho. Galeo
editus . fupra pag.
103 ,
Wil-
120 JBIBL. MEDIJE ET INFIM7E
Willebrandi de Oldenburg
,
itinera-
rium terr& Sancta: An, 121 1.
Willibaldi , de quo , ut de aliis , in-
fra fuo Ioco . *
* *
Placet huic indiculo brevem alium et-
iam fubjungere fcriptorum recentium
,
qui Avieni , Rutilii , Theodulfi & Ve-
nantii exemplo itinera fua
,
vel alio-
rum , Latino defcripfere carminc .
Ifaaci Barrovv iter maritimum a por-
tu Liguftico Conflantinopolin A.
1657.
Tomo quarto Operum pag. 211. 226.
poemate elegiaco . Londini 1683. fol.
Martini Brafchii hodceporicon Ger-
manicum . Lipf. 1598. 8. & Tom. I.
deliciar. poetar. Germanic.
p. 718.741.
Joachimi
Camerarii hodceporica To-
mo II. deliciar. poetar. German.
p. 17,
22. 24. 39.
46.
Nathanis Chytraei iter Anglicum , I-
talicum
,
Helveticum
,
Dantifcanum .
Brem.
1616. 12.
Georgii Fabricii iter Romanum' prius
& porterius , nec non Patavinum
,
Che-
mnicenfe & Argentoratenfe
,
inter ejus
poemata , & Tomo III. deliciar. Ger-
manic.
Hugonis Favolii hodceporicon Byzan-
t. lib. III. Lovan. 1563.
8.
Fclicis Fidleri flumina Germaniar
,
poftPauli Melim fchcdiafmata . Franco-
furti 1574.
8.
Huberti Goltzii hodceporicon Tomo
II.
delic. poetar. Belg.
p. 471.
474.
Bernardi Holtorpii , Hagenfis
,
pere-
grinationes Stanislai a Lafco . Rofloch.
1587-
8.
Petri DanieVis Huetn lter Svecicum
,
intcr viri dofti poemata fa?pius excufa.
Salomonis
Kufelii itineraria Italise
,
Germanise
&c. An. 1617. 1628 . 8.
Petri
Lindcnbergii , Roflochienfis iter
Venetum ,
Romanum
,
Hslvetium &
Rhenanum
. Hamb. 1592.
8.
Nicolai Madrifii
,
Utincnfis itinera
per Italiam ,
Galliam & Germaniam .
Venet. 17 17.
8. enarrata carmine non
Latino fed Italico
,
duobus Volumini-
bus , cum nons
.
Jacobi Micylli hodceporicon editum
a Melanchthone
1527. 8.
Nic. Reufneri hcedoporicorum five
itinerum totius fere Orbis lihri VII.
Bafil. 1580. 8.
Georgii Sabini iter Italicum Tom.
V. deliciarum poetarum Germanicorum
pag.
950.
975.
& in peregrinationem
Stanislai a Lafco
p. 1037.
feq.
Johannis Secimdi itineraria tria
,
Bel-
gicum
,
Gallicum & Hifpanicum
,
cden-
te Daniele Heinfio
,
Lugd. Bat. 161 8.
8.
*
Itineraria . Addc Arfenii Elaffo-
nis Epifcopi Itinerarium Jercmia* II.
Patriarcha? CPtani in Mofchoviam
,
u-
bi & Patriarchatus Mofchovitici infti-
tutio narratur . Vulgarunt opufculum
illud viri clariffimi
,
qui catalogum Bi-
bliothcca? MSS. Athenaei Taurinenfis e-
diderc Tom. I. pag.
433.
A
(
Arnulphi
)
Libellus de Situ ter-
ra; Hierofolymitana? . Extat in MS. co-
dice
29. D. Vauclerc. Montfauc. Bibl.
MSS. pag. 1302.
Bcrnardu? Monachus fcripfiffe videtur
itinerarium fuum Hierofblymitanum
,
e quo nonnulla dat Albericus iri chroni-
co ad A.
970.
Item ad annum 1012.
P. Pezius m DifTertatione Ifagogica in
primum tomum Anecdotorum fcribit
extarc in Bibliotheca Waffofontana
,
qui
Bavariae locus efl
,
codicem fa*culi IX.
in quo libellus Eudoxii Diaconi de lo-
cis Jan&is
,
ubi Dominus pedibus ambu-
lavit .
De claris Antoniis exflant libri III.
Antonii Sanderi
,
Canonici Iprenfis : ty-
pis exfcripti Lovanienfibus 1627.4. quo-
rum primus Antonios & Antoninos fan-
ctimonia; vita? claros
,
fecundus illuflres
dignitate
,
tertius doftrina & fcriptis
celebres , atque in his etiam ad inflitu-
tum meum fpeclantes perfequitur
,
quos
excerpere & obfervatis ejus mea , alio-
que etiam Antonios adjungere juvabit
.
Antonius Ord. Pra?dicator. in Theolo-
gia Magifter fcripfit Concluftones quaf-
dam pro fchifmaie tunc inter duos Pon-
tificcs verfante
,
& pro illo fedando
,
qaafrens quid faclo opus fit
,
negatque
viam renunciationis fpontanea? ab utro-
que
L A T I N I T A
que aemulo ptccftandae eam efle
,
qucc
duccret ad pacem Ecclefice . Scriptum
ejus inferuit iEegidius Bellamera JCtus
in fuo tradTatu occafione ejufdem fchif-
matis edito
,
& inter ejus confilia in-
ferto . An vero tra&atus ifie typis pro-
dierit adhuc ignoro . Vivebat fub exi-
tum fceculi XIV.
Antonius de Ancona Italicc
,
Augufti-
nianus
,
Scriptor Quajiionum in
Epifto-
lam ) acobi .
Antonius Andrex
,
Ordinis Fratrum Mi-
norum Regularis obfervantia:
,
Arago-
nius
,
Scoti A. 1308. defun&i difcipu-
Jus
,
Dulcifluus cognomento
,
de quo
praeter Waddingum Nic. Antonius Tom.
II. Bibl. veteris Hifp. pag.
97.
fcripfit
in XII. Metaphyficorum Ariflotelis li-
bros Quaeftiones
,
editas Parifiis
1495.
Venet.
15 13.
In Jibros VIII. Phyfico-
rum : in lib. perihermenias . Qusftio-
nes fex principiorum Gvil. Porretani
fuper artc veteri.. h, e. in Ifagogem
Porphyrii & Praedicamenta & Poftpra:-
dicamenta
Ariftotelis & de divifionibus
Boetii. Venet.
1480.
1509. 15 17. In li-
bros quatuor
Sententiarum
,
quod opus
poft a F. Conftantio Sarnano editum
cft Venetiis
,
in fol.
1572. 1578. Obiit
Andreas circa An. D. 1320.
*
Prceter
libros hic indicatos fcripfit pariter tra-
clatum de
fyllogifmo demonftrativo
,
&
de fyllogifmo topico
;
quae opera fimul
omnia una cum praecedentibus
,
nem-
pe m libros
perihermenias
,
in Gilbertum
Porretanum
,
& in Boetium habeo ex
editione
Bononienfi anni 148 1. ex cor-
redlione Petri de Senis Ordinis Mino-
rum .
Ex opere de tribus principiis Antonii
Andrea; quaedam adduxit Lucas de Bur-
go S. Sepulchri in fua Arithmetica de
quo poftremo opere Fabricius v. Leon-
hardus
Pifanus .
Antonius a S. Angelo
,
Patavinus
JCtus
,
deccfRt An. 141 1. Scripta ejus
nulla
memini
referri .
Antonius
Arena
, Provincialis de Bra-
gardiiHma
villa de Soleris
, fcripfit ad
fuos
compagnones
iludiantes
,
qui funt
T I S L I B. 1. 121
de perfona friantes
,
baffas danfas in
galanti flilo bifognatas , cum guerra Ro-
mana , totum ad longum fine require
,
& cum guerra Neapolitana
,
& cum re-
voluta Genuenfi
,
& guerra Avenionen-
fi , & epiiiolam ad falotiflimam garfam
pro paffando lo tempus . Liber fcriptus
ab autore ftudiofo juris Avenione, An-
110
1519. verfibus elegiacis , diHonibus
Latinis & Gallis ridicule pcrmixtis .
Ejufdem opus de bello MafTilienfi . Hac
Sanderus .
Antonius
Affifias ,
Ordinis Minorum
,
circa Annum 1466. cujus Anacephalao-
fin
Bibliorum Willotus , Waddingus , a-
liiqne memorant.
Antonius Avcrarius
,
five de Averaria
Mediolanenfis
,
Carmelita
,
Baptifta:
Mantuani difcipulus
,
fcripfit Sermones
de Virtutibus
,
impreflbs Mediolani
1 509.
qui & auclori emortualis fuit Artium
epitomen
,
Epijlolas & Carmina .
Antonius Beccatellus . mfra
,
Panormi-
ta .
Antonius Becharia
,
five Becaria
,
Ve-
ronenfis
,
Dionyfii Afri poema de fitu
orbis Latine reddidit oratione profa .
Venetiis
1477. 1597. 4.
Parifiis 1501.
4.
& apud Henricum Petrum
,
Bafilece
1534. 4.
Alius Antonius Tudertinus
,
qui transtulifie putatur vitam Pelopi-
dae
,
Timoleontis
,
Agefilai
,
Pompeji
,
Agidis & Cleomenis in antiquis Lati-
nis editionibus apud Plutarchum . Infra,
Tudertinus .
*
Viri hujus fummi
,
qui
vivebat circa annum 1480. laudes obi-
ter attingit Matthaeus Boflius Veronen-
fis 111 epifl.
14. primar. epiftolarum'
,
& in epifiola
3.
fecundar. cpiflol. fcri-
bens apud Epifcopum Veronenfem ob-
tinere illum fummos honores
,
& in
Schola Viclorini Fcltrenfis Jiteris Grce-
cis , latinifque apprimc excultum . Ac-
cepifle vero fe ait ex eo libellnm a fe
fcriptum
,
quem epitoma efle
,
& totius
Ethiae breviarium comperit , cui tamen
nondum manum ultimam author ad-
mo^erat
.
De Antonii Becki
,
Dunelmenfis E-
pifcopi An. 13
10. demncTi fcriptis fn-
Q^
fius
122 BIBL. MEDI
fius in Operc de Pontificibus
,
iive E-
pifcopis Britannicis diclurum fe promi-
fit Joannes
Lelandus : fed nec ipfe
,
nec
Baleus XIII. 87.
nec Pitfeus pag. 825.
vel unum ex illis commemorant .
Antonius de Bitonton
,
Ordin. Fratrum
Minorum ,
fcripfit Sermoncs Domini-
cales . Joannes
Gruninger excudit Ar-
gentince An. D.
1495.
*
Antonii de Bitonto Libelli fermo-
num plurcs editi iiint . Penes me habeo
fermoncs quadrarefimales impreifos Ve-
nctiis per Jbannem Hertzog an. 1496.
Sermones
Dominicales per annum impref-
fi per Bonetum Locatellum impevifis
Nicolai de Francfordia an. 1402.
(
f.
imp. Venct.
)
Denique cxpofuioncs E-
vangeliorum Dominicalium editse funt
Venetiis fumpt. Joannis de Frnncfordia
per
Jo.
Hertzog. an. 1496.
in 8. majori .
Antonius
Brojanicns
,
feu e Brogno-
lingo
Vcronenfis Domitii Caldcrini in
amoenioribus literis prceceptor
,
cujus
in MS.
codice Veronenii opufcula quce-
dam metrica fervari afferit Cl. Maf-
fejus Veron. illuiir. lib.
3.
pag. 232. e-
dit. in 8. Extat inter caetera clegia ad
Francifcum
Patricium Scncnfem ad bo-
nas literas docendas publice Veronam
conduclum
. Opufculum eft alterum
metricum
: De origine florentiffimx ur-
bis
Vcnetorum
;
quod itidem in Biblio-
theca
collegii mei Lucenfis fervatur
,
fed alteram plane prcefixam ferens epi-
ilolam
,
quam quce in Veronenfi codi-
ce legitur . In illo enim dicata efl Do-
minico
Georgio ;
incipit epiilola :
Domnice
,
quofulgetjiirps
alta Georgia
nato .
In noftro
eit epiftola ad Sereniffxmum
,
ac chriftianiffimum
principem Dominum
Cbriftophorum
Maurum . Incipit
:
Quem ftbi
pro meritis
,
excellentifftme
princeps
,
Florentes
Veneti conftituere caput .
Ipfe eftcodex,
quem aurhor miiitHer-
molao Barbaro ,
ut 111 adnotatione in
prima
pagella adicnpta legirur
.
Antonius
deBurges
,
five , de Burgos
,
JCtus
Hifpanus ,
fcripfit fuper Decre-
IE ET INFIM2E
tilium tertium : De emptione & ven-
ditione librum
,
Papice
147
1.
1511. Ve-
nctiis
1575.4.
alia vide apud Hendrei-
chium pag.
798.
Antonius de Butrio
,
Bononicnfts
JCtus
,
docuit in patria
,
hinc Fcrrariae ac de-
inde in patria iterum
,
ubi etiam fe-
pultus efl An. 1408. ut prceter Fichar-
dum tradit Pancirollus
,
qui epitaphium
ejus rcfcrt lib.
3.
cap. 27. de claris Ju-
ris interpretibus . Edidit in jure fuper
Decretalibus hbros V. fuper Clementi-
nis lib. 1. Rcpertorium Juris canonici
lib. 1. Repertorium Juris civilis lib. 1.
Opus Confiliorum
,
e quibus CCCCXIX.
quod efl de fchifmate tollendo
,
exilat
etiam apud Bzovium ad A. 1407.
p.
268. 270. De emptionibus & venditio-
nibus
,
De Notario lib. 1. Hujus ope-
ra impreifa funt Venetiis A. D. 1532.
*
Confilium ejus alterum ab edito ad
Patres Concilii Pifani direclum
,
faclum
illorum pro tollendo fchifmate appro-
bans
,
naHis fum quamvis non inte-
gruin in codide MS. Feliniano
,
edidi-
que in meo Conciliorum fupplemento
Tom. III. pag. 1041. Vide Lapum Bi-
ragum
.
Antonius Cartularius
,
Patavinus , dc-
funclus An. 1440. cujus opus de vita
& moribus Philofophorum Voifius III.
p.
802. aliique memorant c Scardeonii li-
bro III. de rebus Patavinis : fimile an
idem
,
quod Gvaltero Burley alii
,
alii
Gvilclmo Ramefcy tribuunt , & quod ii-
ne nomine aucToris habeo editum Ar-
gentince ex Officina Joannis Knoblauch
15
16.
4.
Vide
,
quce infra in Gvahero .
Hunc ipium librum Antonius a Sala
Monbellenfis JCtus pro fuo edidiffc at-
que Vincentio Guerrerio Montisbelli
Comiti dicaife traditur Cafali
1603.
4.
Vide Vincentii Placii noftri t (jictKaptiH
Pfendonymos
,
num. 2400. Ex eodent
videtur expreffus libellus
,
quem teneo
excufum Italice Venetiis 1521. 8. hoc
titulo : f/ite de^ Philofophi moralijfime .
*
Libellus de vita
,
& moribus Philo-
fophorum vix crederetur editus ab An-
tonio Cartulario Patavino
;
nam eil a-
pud
L A T I N I T A
pud me opufculi hujus curiofi editio
,
ut arbitror
,
prima
,
quam fufpicor Nu-
rimberga- adornatam . Nam in ejus fi-
nc fic lego : Anno Domini quadringente-
jimo feptuagefimo
feptimo
pridie nonas
maii ,
opufculum (
Philofophorum vita
)
infigne ob legentium profeBum cditum An-
tonii Coburgcrs civis inclitx Nurimbergen-
fium
urbis inditjiria fabrefaBum fideliter-
que i;npreffum finit
fcliciter . Non vero
firpe accidit
,
ut qui liber Italum au-
clorcm habet
,
primum Gennanis typis
excudatur . Nullam quin etiam libclli
ejufdem vetercm Italam editionem novi .
Antonius Cermifonus
,
five Ccrnefonus,
Ordinarius Medicina! ProfefTbr Patavii
per annos multos , ac Praxeptor Mich.
Savonarola.' Medici , fcripfit Confiliorum
adverfum omnes xgritudines a capite
uf-
qv.e ad pcdes lib. i. & de urinis
,
ex
fontibus Avicennae . Moritur Patavii ad-
modum fenex
,
anno falutis parta?
1435.
vide Nic. Comnenum Papadopoli de
Gymnafio Patavino Tom. I. p. 285.
*
Dcdit ctiam libellum dc dofibus
fuper-
ftitem in cod. MS. Biblioth. Ricardia-
nx . Infuper & Receptas Medicas
,
in
altero codice ejufdem Bibliotheca le-
gendas . Vidc ejus Catalog. pag. 36. &
120.
M. Antonuis Coccius Sabellicus
,
infra
Sabcllicus .
Antonius Urceus Codrus
,
Herberia Re-
gicnfis
,
vir abunJans ingenio
,
docuit
Bononirc obiitque A. 1500. /t.
54.
Yi-
ta fcripta a Barthol. Blanchino . Bono-
ri\x 1502. Et ipfe Codrus fcripfit va-
ria
,
qua' fubjun&am habentia Vitam
exfiant impreffaBaulea: apud Henricum
Petrum , An. D. 1540. fol. Sunt autem
hzc : Orationes
,
five ut ipfe appellabat
,
Sermones
,
quindecim videlicet . 1. De
metamorphofi humana in bclluas . 2. In
enarratione Rhetorices ad Herennium, &
I.ucani
.
5.
In laudem Homeri . 4.Utrum
ducenda
fit uxor .
5.
In laudem Ariftote-
lis
.
6. De mcndaci mortalium vita .
7.
Rurfus
in laudem Homeri . 8. In cun-
dem
. 9. Inlaudem vit:r paftoritix . 10.
Tn Iaudem
litterarum Graxarum . 11.
T I S L I B. I.
129
In Hefiodum . 12. De medio
,
five de
mediocritate virtutum
parente.
13. In
laudem liberalium artium . 14. In lau-
dem virtutis .
15.
Pro juvene
quodam
ad magiftratus Bononienfes . Epijlolx
undccim
,
familiares partim
,
Gramma-
tici partim argumenti . Sylvarum libri
duo
,
cum prasfatione Philippi Beroaldi
junioris
,
mire opus collaudantis . Sa-
tyrx duar : Ecloga una : Epigrammatum
lib. I. Confer Memorias litterarias Gal-
lice editas Haga:
17
16. 8. Parte II. &
dc Codro ipfo Toannem Gvafcum in
hifloria literaria Regienfi edita Italice
1711. Regii in 4. pag. 69.
feq. Diarium
cruditorum Italia: Tom. XIII. pag.
303.
feq. & Menagiana Tom. IV. pag. 15C
Aululariam quoque Plauti Codrus ver-
fibus CXXII. additis ex ingenio fuo ex-
plevit .
Antonius Corarius Venetus
,
Epifco-
pus Bononienfis & R. E. Cardinalis
,
qui diem obiit An.
1445.
De eo U-
ghellus Tomo II. Italix Sacras pag. 30.
feq. ubi Vitam illius a Vefpafiano Flo-
rentino fcriptam memorat : atque inter
fcripta ilhus Hifioriam fui
tcmporis
,
ne-
fcio quorum injuria amiifam jdolet
.
Antonius Cornazanus
,
Trithemio &
aliis Ferrarienfis
,
fed in titulo veteris
editionis Placentinus
,
cujus liber ver-
fibus fcriptus de
fidc
& vita CHRI-
STI prodiit An. 1472. Ejujfdem me-
moratur carmen de vita <& obitu Dei-
parx Virginis
,
atque eiegia poematiaquc
alia . Sermone autem foluto Vita Bar-
tholomxi Colonei Imperatoris Veneti , &
Orationes .
*
Vatis hujus carmina qua>
dam nondum in lucem publicam pro-
tracla vulgata funt
,
non ante multos
annos Venetiis an.
1740. in priori vo-
lumine opcris infcripti : Mifcellanea di
varie opcrette .
*
Antonius Corfetus Siculus
J.
U. D. &
profeffor Padua*
,
florebat
,
tefte Man-
tua in elogiis
,
circa annum 1489. In
codice quodam Bibliotheca: Felini im-
preflo ha;c leguntur : Antonii Corfitii
Siculi Juris utriufnuc fcholaris in jiudio
Bononienfi finguiaria ac notabiiia diEia
CL
2 ad
i2
4
BIBL. MEDI2E ET I NF I MJE
ad excellentifjimum juris utrtufque Mo- Lugd.
15.3- 4- & Mare magnum Scoti-
narcham Conftculum vulgo Barbaceam in c& fubtilitatis . Ejusdem
fpeculum Spi-
fol. in domo Baldaxaris de Azoguidis rituale rationale , Venetiis
1546. folio
.
Bononienfis civis 1477.
Ab ipfo autem Vide Waddingum pag.
32. Bibl. Ordin.
Felino adnotatur in margine : inepta minor. & Henricum Willot in Athe-
cumulatio rerum tritarum . nis ejusdem ordinis .
Ejufdem ordinariam juris Pontificii Antonius [Fidei
,
Florentinus
, Carme-
legentis in Academia Paduana tratlatus lita
,
Epifcopus ab A. 1414. ad
1433.
ad ftatus
Pauperum FF.
]
cfuatorum con- Svanenfis
(
Soana fub Archiepifcopo Se-
ftrmationem
,
quo firmat religiofam eo- nenfi.
)
fcripfit quxftiones Theologix
,
li-
rum profeilionem
,
aderitque frui illos brum de fide Catholica
,
& ad plebcm
omnibus juribus
,
quae ordinibus aliis conciones . Vide Julium Nigrum !de
religiofis conceffa funt . Extant in fi- Scriptoribus Florentinis
p.
59.
ne Bulla? Pontificum pro religiofis illis Antonii Funccii
,
quam pag.
179. me-
data?
,
quarum prima eft Martini V. morat Sanderus
, Chronologia ab Orbe
fuccedit Eugenii IV. Nicolai V. Pii II. condito nulla fuit
, nam PolTevinus ad
Sixti IV. Innocentii VIII. & Alexan- quem provocat XIII. 6. Bibliothccas
dri VI. Prodiit opus iitud Venetiis an. Seleclx
,
loquitur de Antonii Contii
1495.
in
4.
Chronicis Canonibus
,
quos Corpori Tu-
Ejufdem rcpetitio Rubricx de jureju- ris Civilis ille adjunxit
,
& in quibus
rando Venet. 1490. fol. ait Funccii Chronologiam confutatam
,
Ejufdem Repertorium in opera Abbatis intelligens Chronologiam notiffimam
cum ?ionnullis in eadem materia confimili Toannis Funccii , Nonmbcrgenfis
,
quam
infcrtis fol. an. 1486. fine loci adnota- ille An.
1552.
dicavit Alberto Seniori
tione . Marchioni Brandenburgico
,
editam Ba-
Dedit etiam confdium fuper tuitione nlea? r
5
54. 4.
Mcntis Pietatis
,
tefte Mantua in epi- Antonius Galateus
,
Licienfis Salenti-
tome Viror. Illull. Paruit vero illud nus Philofophus
,
Medicus
,
ac Poeta
,
in 4. editum Venetiis anno 1498.
Hermolao Barbaro carus &: Johanni
Antonius de Cremona Ordinis Mino- Joviano Pontano , fcripfit prxter Poda-
rum
,
cujus Quadragefimale e Waddin- gra? Encomium
,
& alia Hetrufca poe-
go Cangius memorat
.
mata etiam Latine de fitu Elementorv.m
,
Antonius de Cucharo
,
Ordinis Minor. Qiixftiones Phyftcas ,
& de
fitu Japygix
clarus circa Annum 1500. fcripfit E- librum
,
cum Urbis CalliopoHs
dcfcri-
lucidarium de Conceptione Bcatx Virginis ptione
,
& de villa Laurentii Vallx (a)
Marix . editum Bafilese
1558. 8. atque inde in
Antonius Conftantius de Faao iive Fa- Tomo nono Thefauri Scriptorum Ita-
nenfts ,
in Ovidii fallos fcripfit
,
Vene- lia; Burmanniano Lugduni Batavorum
tiis 1502. fol. Ex ejus Epiftola de Ca- l-jzi. fol. & cum notis Bernardi Ta-
melopardali ad Galeottam Manfredum furi
,
Patricii NetinenfTs
,
in Tomo fe-
Faventinorum Principem
,
data Fani ptimo Sylloges
,
cui titulus : Raccolta
1487. plura excerpfit Bochartus lib.
3.
d' opufcoli fcientifici & filologici . Ve-
hierozoici cap. 21. addito etiam ejuf- net.
1732. 12.
dem ad Laurentium Medicem Epigram-
*
Antonius Galateus de Ferrariis Gala-
mate .
tone in Salentinis natus
,
cx quo Ga-
Antonius e Fantis
,
Tarvifinus
,
Ordi- lateus
,
fcripfit prarter ea
,
qua? hic in-
nis Minorum , Praeter Jermones de San- dicantur
,
Epiccdium feu Epitaphium in
cl"is fcripfit Commentaria in primum & Alpbonjum Regem
,
de quo in epheme-
& Jecimdum Jentcntiarum Scoti
j
edita ridibus literatorum Italise tom. XXIII.
pag-
Qa
")
Giornale de' Letterati d' Italia Tomo XI. gag. 3^8.
L AT I N IT
A
pag.
403.Liber de bcllo Hydruntino five
de capto
Tarento a Turcis an. 1480.
& ab Alphonfo
liberato
latine nun-
quam prodiit , fed verfio Italica a Joan-
ne
Michaele Marziano
publici juris fa-
&a efl Cupertini
an. 1583.
in
4. & i-
terum Neapoli
1612. in 4.
De laudibus
Vemtiamm
prodiit
,
curante Dominico
de Angelis in vitis literatorum Salen-
tinorum p.
I. pag. <,<,.
De fitu
tenarum
ad Sannazarium . Dc Hierofolymitana pc-
regrimtione ;
& liber dc optimo gcncrc
pbilofophandi . Quceitiones illce phyfica.'
,
quarum hic meminit Fabricius ex Vof-
fio , forte nihil funt aliud
,
quam opu-
lcula de fitu elementorum
,
de maris
& aquis
,
& fluviorum origine
,
qua:
prodierunt Bafilex An. 1558.
Antonius Gaynerus
,
inira Gvaynerius
Antonius Gazius
,
Patavinus
,
Medi-
cus
,
anno cetatis 28. fcripiit librum de
fanitate tuenda
,
quem Coronam flori-
dam appellavit . Liber conilat capitibus
trecentis
,
cxcufus Venetiis 149
1. tol.
Lugd. 15 14. 4.
&
1 534.
8. item alia
,
<jua' apud Merklinum & Mangetum vi-
deantur . Vitam perduxit ufque ad
1 530.
Antonius Genuenfis
,
infra de Kampe-
logis .
*
Antonii de S. Georgio Epifcopi Alexan-
drini
,
Papae Refercndarii & S.
Palatii
auditoris confilium in materia feudi
pro
comitatu de Fuxo . Extat in codice MS.
Felini n.
398.
Antonius Gcraldinus Anierinus
,
Pro-
tonotarius Apofiolicus
,
& Poeta lau-
reatus
,
fcripfft Pcenitentiales Pfalmos
Latino carmine
,
vide Lud. Jacobillum
in Bibliotheca Umbria;
p. 50. Bucolica
facra 12. eclogis
,
in quarum novem
prioribus vitam Chrifti
,
in rehquis
miffionem Spiritus Sancti , ultimum ju-
dicium
,
ac vitam beatam defcribit
j
impreffze funt a Thoma Anfelmo
y
Phor-
cse
A. D. 1507.
& Bafileas a Roberto
Winter
, A.
1554.
& Lipfis a Valenti-
110 Schumanno quaternionibus quatuor .
Scripiit pra?terea de Regum Hifpaniae
rebus geflis
,
vario carminum genere .
Faftos quoque clegiaco carmine . He-
T I S L I B. I.
I2
5
roum hymnos lyricis verfibus . Marty-
rum gefla & facra myflica verfibus He-
roicis
,
ut de fc ipfo autor teftatur
.
Ejus oratio habita Rotrue
1486. in ob-
fequio canonice exhibito per illuitrcnt
Comitem Tcndilla?
,
& Protonotarium
Metimnenfem
,
& ipfum Geraldinum
,
nomine Ferdinandi Regis , & Elizabeth
F.egina' Hifpania; , Innocentio VIII. Pa-
pa M. impreffa eft Roma?
(
opinor
)
fef-
quicharta . Hxc Sandcrus p. 188.
*
Eft
mihi hbellus Bucolicorum Antonii Ge-
raldini eclogarum XII. rotundo chara-
ttere
,
nitidaque charta
,
ac puro mar-
gine elegans
;
infinehasc Iego : Inceptum
opus Cxfaraugujix an. falutis otlogefirao
quarto fupra quadrin^cntejimum
,
& mil-
lefimum Kal. Januariis
,
abfolutum XV.
Kal. martias . Impreffum Komx anno
fe-
quenti cura auSoris Sereniffimorum Kcgis,
& Keginx Hifpaniarum lcgati VIII. id.
Junias .
Antonius de Gislandis
,
al. Geslandis
y
Ghislandis
,
Giscandis
,
Jacobo Echardo
Tom. II. Biblioth. Dominic. p. 13.
Ghlislandis
,
Lombardus , Ord. Vrxd.Sc
Inquifitor Taurinenfis , fcripfit Refolu-
tiones 8000. dubiorum Evangelicorunt
lib. 2. qui impreffi extant . Tauriai
1507.
fol. Lugd.
15
10. 1522. 8. Venet.
1524. 1574. 1585. 1592. 1598. 4.
Pa-
nf.
1532. 1543.
8.
Antonii Godi
,
iive de Godis Vmcen-
tini Chronicon ab Anno 1194. ad 1260.
quo extinftus Tyrannus Eccehnus , fcri-
ptum An.
131
3. editumque cum Al-
berto Muffato(de quo fupra pag. 101.)
a Felice Ofio Venetiis 1636. fol. & in
Tomo fexto Thefauri Scriptorum Ita-
lia; Burmanniani
,
& Tomo octavo Scri-
ptorum Italiic corporis laudatiffimi Me-
diolaneans . Joannes Baptifta Pajarinus
ait
,
Antonium Vincentinas antiquita-
tes fcripfifle ab Anno 1000. ad
1313
Antonius Grafellus
,
Veuetus, & Pref-
byter Ecclefia* S. Apollinaris
,
edidit
librum de recupcranda, gratia : alterum
,
quem infcripfit Exercitium fpirituale
,
Anno
1474.
Venetiis . Meminit hujus
Francifcus Sanfovinus , in fuo
operc de
urbc
BIBL. MEDIJE ET INFIMJE
ur a Poffevino & aliis thecce Francifcanorum
126
urbe Veneta
,
jam notatum .
Antcnius Gvaynerius
,
(
Trithemio
,
cap.
795.
Gcfnero & Sandero Gayncrus)
natione Papienfis
,
Medicinae DocTror
,
fcripfit de aegritudine flomachi lib. 1.
De febri lib. 1. De oegritudinibus in
gencrali lib. 1. De pleurefi lib. 1. De
fluxibus lib. i.De archretica in junftu-
ris lib. 1. De paffionibus calculi lib. 1.
In tertium Avicenna.' lib. 1. De xgri-
tudinibus capitis . De pefle . De vene-
riis. De ifgritudinibus matricis . Dc bal-
r.eis . De .Ygritudinibus junclurarum
,
Antidotarium . Imprefla Lugduni cum
additionibus Joan.
Falconis 1518. &
1525. 4. Ejusdem De balneis Aqua* ci-
vitatis in Montefcrrato antiquilfimne li-
ber
,
excufus eit Venet. apud Juntas
1554.
fol. cum aliorum fcnptis de bal-
neis pag.
43.
Diem obiit in patria cir-
ca Anmim Domini 1440.
Antonius Gvernerius
,
Medicus Papien-
iis , cujus Traclatus de mulierum a-gri-
tudinibus Iucem vidit Anno
1474.
fol.
Idem
,
ut videtur , cum fuperiore .
*
Ab
his omnibus libris a Fabncio recenfitis
forte diverfus effc liber infcriptus Pra-
tlica Mcdica
,
qui fupereft. in codice
MS. Bibliothecae Riccardiana. . Facile
etiam auilori adfcribendus eft liber An-
tonii Magifiri de Abortu
,
quem alter
codcx eiufdem Bibliotheca: orlert . Vide
ejus catalog. pag. ?6.
Antonius Janucnlis
,
Orduiis Fratrum
Eremitarum S. Auguft. fcripfit Figura-
rum moralium lib. 1. Floruit An. D. 1418.
& Concilio Conftantienfi interfuit. Vi-
de Trithemii-m cap.
745.
Antonius Mancinellus
Veliternus
,
in-
fignis Grammaticus
,
fcripfit
Venetiis
Saxulo decimo quinto declinante
,
ubi
&opera ejus An.
1493.
*&
1498. 4.
(
a
)
impreffa reperiuntur
,
quae ex Gefnero
Sanderus commemorat , & Joannes Nor-
tvvegus Nomenclatore
AucTorum in
promtuario
Grammatico citatorum
,
Francofurti 1621. 8.
p. 103. funt vide-
licet r Scribendi orandique modus
,
recu-
fus Venetiis
15 17. 4. Vocum proprietas
ex Donato
, Aulo Gellio
,
Afconio Vx-
diano
,
Macrobio
,
Rhetoricis Cicero-
nis
,
Tufculanis
quaeftionibus, Vegetio
de re militari,
Capro, Pompejo Fcflo,
Nonio Marcello
,
Tullio de Natura
Deorum
,
Tullio de Divinatione
,
La-
ftantio Firmiano . Epitome
,
fcu Regula
Confiruciionis
,
hoc ordine : Perfbnalia
verba
,
Imperfonalia
,
Adverbia Iocalia
,
Infinita, Gerundia , Supina, Diftributi-
va
,
Partitiva
,
Relativa
,
Interrogati-
va
, Comparativa
,
Superlativa . Parti-
cip:a
,
Figura? . Summa dcclinationum
quinjue, de patronymicis variis . Unus
t
totus
,
folus
,
&c. De numeralibus
,
De compofitis e duobus rectis , reto &
obliquo
,
e duobus genitivis . A qui
& quis deducta . Compofita prono-
mina . Tbefaurus de varia confiruciio-
ne verborum & nominum juxta ordi-
nem alphabeti . Spica Voluminum qua-
tuor
,
De dcclination:
,
verfibus hexa-
metris . Carmen de gcneribus nomi-
num : Carmen de prjeteritis : Car-
men de fupinis . Verfilogus hexametro
verfu . Carmen de fioribus
,
id eft , e-
Jedtis vocabulis . Carmen de
figuris
Antonius Ilerdcnfis ex Provincia Ara- unamquamque figuram verfibus cxpli-
catam
,
fcholia fermone foluto fequ-
untur
,
De poetica virtute : Carmen de
vita
fua
,
patria
,
parentibus & ftudiis
:
Laurentii Vallsnfis epitome
,
portujque ele-
ganti.c
,
ordine alphabetico . Lima ele-
gantiarum ejufdem , fecunda auclior e-
ditio Venet.
1493.
repetita
1505.
Rbe-
toriccn ad Herennium
ejfe
Ciceronis , af-
Jer-
,oniar, Ordinis Minorum
T
cujus Colla-
ttones pro mortuis ex Evangehis & Epi-
ftolis pertotum Annum, MStae a Wad-
dingo Iaudantur
.
Antonius Lucenjis
,
Ordinis Mino-
rum , circa Annum 1320. cujus Sermc-
nes Quadragefimales & de Tempore
memorat Waddingus pag,
34.
Biblio-
C<0
Hsec eclitlo Operum MincinelU futt in Bi-
lliotheca Celeb. Viri Theodcri Hafoi , Brem.
1732.
8. pag.
S33-
J508.
4.
Exftat illa recufa Bafileae
L A T I N I T A
fertio . Commcntariolus in Rhctoriccs ad
fferennium
primv.m librum . Venet.
1497.
& Colonia?
1535. 4.
Spcculum de qua-
tuor virtutibus carmine heroico
,
Gymni-
cus excudit Coionia?
,
prodiit etiam Ba-
fil.
1543.
8. Commentarii ii Virgilii
Bucoliea& Gewgica ,
cum Servii ,
Chri-
ftophori Landnii & aliorum commen-
tariis
,
imprem Venet. 1507. 1520. 4.
Prxtcr enumerata hadtcnus opera
,
ex-
tant cjufdem audloris Epigrammata qua?-
dam
,
recufa in Grnteri dcliciis Poeta-
rum Italorum Tom. II. pag, 6. 11. una
cum dijiichis praclaris parxneticis ad Fe-
itum filium . Libclius de arte
,
Donatus
meiior
,
Commentarius in Odas Horatii
,
carmcn Epodon
,
& Secuiare carmen
,
re-
cufus in Poetze editionibus Parif.
1
5 1 1.
Venet.
1740. &
155.?.
Bafi!. 1586.foI.cum
aliorum commentariis . Commentario-
lus in Somnium Scipionis
,
feparatim e-
tiam Daventr. circa A. 15 10.
4.
Lexi-
con de verborum
fignificatu . Centiloquium .
Joannis Tortcllii lima quxdam . Annota-
tioncs in Svetonium
,
excufa? , & in
Ju-
venalis Satyras . Antonii Mancinelli la-
tini fermonis emporium
,
in quo pleracme
e Terentio aliifcme probatiifimis aufto-
ribus collecla exponuntur
,
typis exicri-
ptum cft Vcnet. apud Fr. Bindonum
,
A. 1550.
De
affumtione B. Virpinis ex
fermonum decade edita Parifiis 1511.
4.
iu Bibliothcca Mariana Pctri de Al-
va & Aftorga, Madrit. 1648. fol.
*
Eft
mihi pra? manibus operum Antonii Man-
cinelli editio duplex
;
altera Mediola-
nenfis annorumi^o^.
1504.
1
505. 1
506.
alia Vencta annorum
1519. 1521. U-
tramque diligenter excutiens ha?c habui
peculiaria
,
qua,' in additamentis hifce
fcribam . Principio quidem de au&oris
vita hoc lego carmcn
,
quo tota de-
fcribitur :
Ter feptem fueram folummodo natus ad
annos
Cum mihi mercedem patria grata de~
dit
.
Quattuor
hinc
hyemes ter legi
pefle fuga->
tus
,
Sermonetanis
annua
Mufa fuit
,
T I S L I B. I.
t2f
Qv.inqv.e per autumnos
vidit me Roma
lcgentem

Phanenfes anno me
fonuere lares

Inde duos annos
,
Venetum
totidcmque
Kalendas
Excolui pubem dogmata noflra docens
.
Quattuor in patria Vcnetis deductus ab
oris
Edocui meifes Gallica tela trcmens >
Binas jarn hic hyemes Owina: gramma-
ta pubi
Nojlra placent
,
doceo qucmque liben-
ter ea
y
Inde mihi merccs Jludiofo publica nun-
quam
Defv.it ex illo tempore
,
quo docui
Antonii Mancinclli vita 1500.
Quadraginta oilo Lachefis mihi contulit
annos
Conferet ulterius
;
Calliopea notct
.
Natus ei\ igitur Mancinellus an.
1452.
Quo vero ordine fmgula opufcula de-
derit , ipfe panter declarat in vita: fyl-
va
,
quam fcribebat an.
1492. his ver-
fibus :
Verborum regimen : variatio
,
fpica
, fi-
gura
Thefaurus : flores
hic vigilata prius .
Gymnafium
poji Roraa dedit : Commen-
ta Maronis
Tum fatyri
.-
hinc Flacci : verfilogum-
que pa

.
Pomponj hortatu Venetas dcduElus ad
0-
ras
Laurenti limam
fcribis : & inde-
modum .
Somnia quis major declaras Scipio vi-
fus
?.
Rethoricemque
fimul ,
vel Ciceronis
opus
.
In patria fpeculum de moribus
, ojficiif-
que
Sermonumque dccas fcribitur : hor-
tus item .
Lexicon : Emporium
> diverfa ebigram-
mata :
Perfi
Solini
: JEncidos : gloffaque
fit
Vals-
ri .
Scribebat hzec author an. 1492.
anno
vero 1500. opufculum de regulis con-
flru-
128 BIBL. MEDIJE ET INFIMJE
ftrucTionum
,
& fummam declinatio-
num quinque jam novies prodiiffe Ro-
mx
,
Venetiis
,
Mediolani etiam atque
etiam
,
& Lugduni , ut ferebatur
,
Ipfe
fcripfit in epiftola Regulis' coniTrucTio-
num procmifla . Ex quo fufpicari licet
primam operum impreffionem
,
faltem
quorundam ,
non Venetam
,
fed Roma-
nam fuifle . Quin & hoc aflerit non
obfcure idem Mancinellus in epiftola
pram-iiffa eifdem Regulis conftrucTio-
num ad Nicolaum Rubeum data an.
1492. in nova impreffione ejufdem o-
pufculi Veneta
,
quam anno fequenti
perfecit
,
quamque Fabricius habuit pro
priori . Et
fi
Komx fcribit , alias cditx
,
& imprejfx jampridem fuerint conjiruclio-
nis Rcgulas
,
& fummam quamdam de-
clinationis
;
de varia confiruclicnc The-
faurum
;
Venetiis itidem imprimi volui .
Epiftolam hanc fruftra quxfivi in edi-
tione Veneta anni 1521. Qux alioqui
editio aucTior eft ca?teris ex recenfione
authoris paulo ante obitum perfecTa
,
ut
ibidem cxprcffum eft . Licet vero in
prioribus editionibus fummx declinationis
nihil adjuncTum reperitur
, ficut nec ap-
paret in Mcdiolanenfi anni 1504.
Vene-
ta tamen habet annexum Lexicon
,
feu
ut ibi fcribitur fummam declinationis
,
iexicon , quod opufculum pra?cedit epi-
ftola data Roma? an. 1500. hoc vero
iexicon ex fecundis authoris curis in
hac ipfa impreflione Veneta an. 1521.
primo prodivit
\
a Fabricio tamen o-
mittitur .
Thcfaurus de varia conflruflione idem
eft in omnibus editionibus
.
Spica voluminum quatuor habet Afcen-
fii expofitionem in editione Veneta
,
cu-
jus fupra memini . Verfilogus habet item
adjuncxam Badii Afcenfii expofitionem
in eadem Veneta editione , ficut etiam
expofitio eaJr.n recurrit in carmine de
ftoribus ,
& de figuris . Libellus de poe-
tica virti
lem eft in omnibus editio-
nibus
,
ficut &
1'
yiva feu carmen
de vita ;. Csetera . pufcula a Fa-
bricio indicata nihil moror
;
qu3?dam
tantv.mmodo adiicienia
,
qua; viro do-
clo exciderunt . Speculum de quatuo? vir-
tutibus carmine hcroico fcriptum
,
&
diflicha parxnetica ad Feftum filium
,
quae Fabricius tamquam duo diverfa di-
ftinguit
,
unum idemque funt opus .
Deeit in Fabricio Catonis carmen de mo-
ribus ab eodem caftigatum
,
& commen-
tario illuftratum
,
cui in collccTione Ve-
neta accedit commcntarius alter Afcen-
fii . Defunt pariter folemnia
fefla
totius
anni diflichis exprcfla,libe!lus de parentum
cura in liberos
,
& alter de
filiorum obc-
dientia erga parentes
,
oepolium ecloga-
rum quatuor
, Cajfitx fabula
,
colorum no~
mina
,
& dc coronis
,
in Solinum com-
mentarius , atque decas fermonum
;
qua?
omnia ab illo fcripta difcimus in car-
mine de vita fua
,
tum etiam expri-
muntur in primo folio opufculi de Re-
gulis conftrucTionis editionis Mediola-
nenfis an. 1504.
Adde ex editione no-
ftra Veneta Platonis fententias
,
itidcm
Arifiotelis fcntcntias .
Antonius Maria Vifdominus
,
five Vi-
cedominus
,
cripfit librum de otio & Si-
byllis : adjecTa funt etiam varii clegi .
Liber impreffus Bononia? . A.
1
500.
4.
Idem Simlero teite fcripfit Commenta-
ria in Tragcedias Senecae .
Antonius, abA.
1490. Epifcopus
Maf-
fanus in Hetruria
,
Ordin. Minor. mi-
nifter Generalis
,
de quo multa Wad-
dingus Tomo V. Annal. Ejus adverfus
Grxcorum errores exftabat in Bibhothe-
ca Cardinalis Sirleti
,
quam deinde
A-
fcanius Cardinalis Columna eft aflecu-
tus . Huic Antonio Waddingus etiam
tribuit
J
acium S. Cxrbon;
,
fui in Ec-
clefia Maifanenfi pr.jdecefforis
.
Antonius a Matelica
,
Ordinis
Mino-
rum
,
Picenus
(
licet Flenricus Bmilot
eum confundit cum Bituntino
) PefiiU
lam ad omnes lecTiones veteris & novi
TefHmenti
,
qua? in facrs Liturgiis re-
citantur
,
e Lyrano contexuit
,
a.lditis
de fuo quxfiiunculis ;
Sermones item Do-
minicales
,
qui Anno
1495.
Argentora-
ti prodierunt : & commfyitarios in likrcs
quatuor Magifiri Senuntiarum Nicolao
V. Pontifici maximo dicatos . Summam
ca-
1 AT 1 N IT
A
cafuum confcicntix . vide Waddingum
p.
35-
Antomus Mehus
,
Monachus Cremo-
nenfis Auguftinianus
,
ac Doclor Pari-
fienfis
,
poft A. 1517-
Cremonae diem
obiit . Scripfit de potcftate abfolvendi &
dijpcnfandi . Item Jibrum cui titulus
,
Scala paradiji : & alium de vero & le-
gitimo intclleSu Privilegiorum
,
ac Ele-
menta juris Canonici . Pr&terea de
ufu-
ris : De cafibus refervatis . Gregorii quo-
que Ariminenfis opufculum de imprce-
ilantiis fivc impofluris Venetorum di-
cavit Innocentio Aftenfi . Vide Elffii
encomiafticum Auguftianum
p. 82. &
*
Antonius Melius non Cremonenfis , ut
habet Fabricius
,
fed Cremenfis
,
fcri-
pfit opufculum de potejiate dijpenfandi
,
& abfolvendi in
cafibus refervatis . Qua-
re duo diftincla opufcula ex uno eo-
demque imperite Bibliothecarius nofter
confecit . Prodiit Lipfia?an.
1525.
in
4.
Antonius Monelianus
,
Ligur
,
Ord. Mi-
norum
,
edidit opus
,
quod infcripfit
,
Surfum corda
,
& commentarios in my-
fiicam S.
Dionyfii Thelogiam A. 1522.
Eonon. apud Hieron. Benediclum .
Antonius
de Montefalconc Umbria? op-
pido Ord. Minor. fcripfit Vitam S. Cla-
ra conterranea,' fun? , de qua A&a San-
ftorum
7. Maji
,
& Waddingus Tom.
III.Annal. adAn. 1308. & i4Qi.num.
65.
'
Antonius de Nateriis
Epifcopus Fcl-
trcnfis
,
& Beilunenfis
,
in
fiudio Papia
lcgens An. D.
1592. Ejus repetitio cap.
de judiciis & altera item ejus repetitio
fupereft in Cod.
419. MS. Felini
.
Antonius dc Nomis
, eMarciala, Tu-
fcus Aug. Ordinis Theol. e libris S.Au-
guflini quxdam capita totius pame fan-
ctsefcripturae
traftationem
continentia
,
collegit
,
qua? pnvnotavit
flores Dotlorum
S. Patris Augujlini . Extat in bibliothc-
ca S. Spiritus
,
Florentia? , ubi ipfe de-
ceflit An.
1438. Eum faspe Oratorismu-
T I S L I B. I.
i 20
nere funclum fuiffe
pro Rep. Florenti-
na fcribit Michael
Pocciantius
.
S. Antonius de Padua
,
ante
Mona-
chatum Ferdiuandus , Lufitanus
, inter
primos S. Francifci fodales
, Ulyffipo-
nenfis , defunctus Patavii
13. Junii An-
110 i2_9i.Etat. 36. atque proximo infe-
cuto Anno Sanclis adfcriptus a Grego-
rio IX. atque Arca Tejlamenti appella-
tus efl . Vide infra
,
Stero
,
Cherubini
bullarium Tom. I. pag. 100. & Tom.
II. pag. 517.
Surium & Acla Sancto-
rum
13. Junii Waddingum Tomo I.
Annalium libro V. Theophilum Ray-
naudum Tomo VIII. Operum . Omit-
to Novenam hujus Antonii
,
five reve-
lationem
,
qua dicitur An. 1617. fcc-
minae cuidam Bononienfi perfuafiffe
,
eos omnes
,
qui per IX. dies Martis
,
in honorem totidem Ordinum Angeli-
corum
,
peccata fua effent confeffuri
,
& S. Antonii altare vifitaturi
,
certif-
fime exaudiendos , votorumque fuorum
compotes futuros effe . Quam fuperfti-
tionem duobus fcriptis confutavit Her-
mannus Conringius
,
Helmfladii
1675.
1677. 4.
adverfus Capucinum Diony-
lium Werlenfem .
(
a
)
Eloquentiam S.
Antonii admirati funt
,
qui eum au-
dierunt
,
hodie qualis illa fuerit licet
quodammmodo
(
b
) cognofcere ex ejus
Sermonibus Quadragefimalibus
,
& de tem-
pore
,
Parifiis
1
521. & cura Raphaelis
Maffaei , Venetiis
1575.
8. nec non Ser-
monibus cle Santlis . Expofitionem
Myfii-
cam in omncsfere Sacrx Scriptura libros
y
& Concordantias Morales Sacrne Scripturx
libris V. vulgatas a Waddingo
,
Romse
1624. adjunxit Johannes de la Haye qui
Antonii hujus & S. Francifci Opera e-
didit Parifiis 1641. fol. Confer Nico-
laum Antonium lib. VIII. Bibliothecce
veteris Hifpance c. 2. Tom. II. pag.
33.
& Hendreichium
p. 216. Denique fer-
mones quofdam antea ineditos in lu-
cem dedit Antonius Pagi
,
Avenionc
1684. 8.
R An-
CO
Vide D.
Joannis Fabricii Theologi Helni-
CO
D. Ittigii praefat.ad B.Tilem. Andrea: Rivini
fladienfis
BibliothecaniTom.
IV. pag.
394.
& Joan-
GOTT; Gevvidmete fefper Stunden
,
Lipfia 1694.
ais Hennci van Scelen
Delicias Epiftolicas
pas.414. 4.
i^o BIBL. MEDI7E ET INFIMJE
Antonius
,
Pocta a Sigifmundo Irnpe- dicatumque Cofmo Medices
MStum ad-
ratore laurea ornatus , & JCtus , Eques huc fervatur . Cietera Mongitori
memo-
ex tamilia Beccatellorum Bononien- rata
,
nefcio an affedta interciderint
,
fmm , natus Panormi Sicilia? , atque in- Commentaria in Piautum
,
poema ele-
de notus nomine Panormitx
,
diem obiit giacum in Rhodum
,
Tragoedia;
& li-
Anno
147
1. statis 78.
de quo prazter ber de rebus geftis Ferdinandi Regis
,
Jovium
,
& elogia Sicula Hieronymi & Oratio in laudes Ambrofii Isfar , Ab-
Ragufa?
,
Nicolaique Toppii Bibliothe- batis S. Martini apud Neapolitanos .
cam Neapolitanam in Antonio Bologna
,
Laurentii ValU bilcm in Antonium ef-
& Petri Barlii Diclionarium in Panor- fufam licet videre libro quarto in Bar-
mita
,
vide fis Antoninum Mongitorem thol. Facium pag.
593.
feqq. Operum
,
de Scriptoribus Siculis Tomo I. pag. quem tamen in libris de vero bono pag.
55.
feqq. Celeberrimi funt Fanormitas 898. fmgularibus Iaudibus mactaverat
.
libri quatuor de ditlis& faclis Alpbonji,
"Regis utriufque Sicilia? & Aragonix
,
cujus fecretioris fcrinii Magifler fuit
,
& de quo fupra pag.
197.
ubi & de
Antonius de Parma
,
Ordinis Camal-
dulenfis Prior gcneralis
,
Concilio Con-
ftantienfi interfuit
,
quod celebratuin
conftat ab Anno
1414. ad 141 8. Lau-
JEnea Sylvii compendio
,
quod ex Pa- dantur a Trithemio cap.
747.
ejus Ser-
normita; libris compofuit
,
cnm quo mones dc tempore
,
de SancTis & per
prodiere Bafilea;
1558. 4. Witeberga: Quadragefimam .
1585.4.
Roftochii 1890. 4. Davide Chy
traeo curante
,
& Hanoviie 161 1.
4. ad-
ciitis etiam Jacobi Spigelii fcholiis
, ut
Hifpanam verfionem Joannis de Moli-
Antonius de Rampclogis
,
Januenfis
,
nve Genuenfis Auguftinianus
,
Patavii
,
Bonomx
,
Genuse docuit , & circa An-
num CHRISTI 1400. ad 141 8. fcripfit
na
,
Burgis 1
530.
& Cajfar-Auguftx
1553.
Repertorium Biblicum
,
frve Compen-
4.
vulgatam omittam . Mille aureos prar
miurn ab Alphonfo Panormitam tuliffe
notavit Joannes Jovianus Pontanus li-
bro de liberalitate cap. 29. Tomo I.
Operum pag. 328. cujus etiam Dialo-
gus Antcnius Tom. II. pag. 1196. feq.
ad hujus Panormita? laudes pertinet .
Ejus Epijtolarum libri V. cum Orationi-
bus II. ad Ligures & Alphonfum Re-
gem ,
& Carrninibus Panormita? prodie
dium figurarum Biblicarum ordine al-
phabetico : excufum Colonia' 1505. 4.
Sermones
,
Quadragcfimalc
,
Cafus Con-
fcientix . Vide Elifium pag.
77.
*
Antonii de Rampepolis Gcnuenfis O-
pus infcriptum Aurea Biblia prodiit Ul-
mx per Joannem Zemer de Rutlingen in
4. anno
1475.
Codicem hunc ofifendi in
Bibliotheca Ccenobii Benedictinorum.
Viennenfium S. Maria? ad Scotos
,
&
re
Vcnetiis
1555. 4.
Alias Orationes dua quantum tunc intelligere potui
,
ideni
ad Caetanos & Venetos de pace
,
ex
ftant apud Barthol. Facium de rebus
geftis Alphonfi
,
Lugduni 1560. 4.
lib.
3.
pag. 103. & lib. 9. pag.
259. Alia'
Epijlolx quoque iu libro An. 1586. 8.
cui titulus : Regis Ferdinandi & alio-
rum Epijioix
,
ac Orationes utriufque mi-
litia . Oratio in Coronatione Friderici III.
quam An. 1452. Romae habuit
,
exftat
eft opus ac figura? ejus Biblica? . Quod
animadvertiffe opera: pretium duxi
,
quia P. Dominicus Gandolphus Genuen-
fis in fua Differtatione hiftorica de du-
centis Scriptoribus Auguftinianis excu-
fa Romas in
4. A. 1704.
ambiguum fe
verfari ait , an aurea Biblia
,
a Gefne-
ro laudatum opus
,
idem omnino fit
cum flguris , five aliud longe diverfnm .
m Freheri Scriptoribus Germamx To- Porro apud illum antiquiffima impref-
mo III. ftatim fub init. repetita ex ve-
teri Veneta editione . Carmen cui titu-
lum fecit Hermaphroditum
,
ne Pogio
ouidem probatr.m propter lafciviam
\
fio aureorum Bibliorum eft Parifienfis
A. 1513.
in
4.
Antonius Harena
,
Raudenfis
,
Philip-
po Piciuello in Athenxo Scriptorum
Me-
L A T I N I T A T I S L I B. 1.
i
3
i
Mediolanenfium
pag. 48.
Antonius Rko
,
commoncfaciens ut
Augufiinv.m Patrem i-
Mediolanenfis ,
Ordinis
Minorum
,
te- mitetur\ quia & ille
, etfi Sancius &
nui loco natus ,
unde
Albertus Sartia- Sapientijfimus fuijfet, qux imprudcnter er-
nus ci dicavit
opufculum
,
quod nikil ravit
,
tamen retratlare curavit
.
nocet ad virtv.tem ,
humili loco nafci . Lau- Antonius de Rofellis five Roxeiiis
Are-
rcntii Valla?
primum
amicus
,
cui et- tinus JCtus
,
qui obiit Fatavii Anno
iam in Dialogis
tribus de Voluptate
1467.
tefle Trithemio , fcripfitque Mo-
vero Bono
primas
partes Valla tribue- narchiam Mundi libris III. hoc eft de
rat
,
deinde
ejus indignationem incur- potefuate Imperatoris
,
Papas
,
ac Con-
rit
,
quod in fcripto quodam Latinam ciiii, & an apud Papam fit poteflas u-
clcquentiam
profeffo vifus efifet Valla? triufque gladii
,
& de materia Conc:-
clegantias
contemfiife
,
illafque repre- liorum . Venetiis 1487. fol. Et in Jure
hendiffe : itaque ad Joannem Lucinam Civili de fuccejfvmibus , de iegitimatione
Alphonfi Regis Secretarium edidit ad- fpuriorum &c.
*
In MS. Codice Felini an.
notationes in errores Antonii Rauden- i8}.extat ejus expofitio fuper decreto Gra-
fis
,
qua: cum elegantiis fcepe recufa:
,
tiani
,
& Letlura in raateria lcg.
ff.
de
ctiam in Operibus Vallae leguntur pag. re judicata . In altero etiam Codice 184,
^c/o.feqq. Obiit Valla Anno
1454.
Rau- funt repctitiones Canonum ejufdem au-
denfis hic idem eft
,
qui Laciantio mul- thoris . Porro authori huic negocium
tos errores objecit
,
acriter eo nomine faceffivit liber ejus de Monarchia
,
qui
rcprchenfus ab Adamo Genuenfi
,
& catholicos fcriptores plures armavit
,
Francifco Philelfo
,
ut notare me me- cenfurafque ecclefiafticas in caput ejus
mini in libro de veritate Relig.
p. 292. induxit . Nicolaus Francus Tarvifinus
*
Scripfit etiam orationem in laudem Epifcopus , & in toto Veneto Dominio
Philippi Mediolanenfis principis
,
quam Apoftolicus legatus , in fuis conftitutio-
Petrus Candidus Decembrius in mul- nibus de reformatione pro tota legatic-
tis arguit in libro oftavo fuarum e- ne fua datis an. 1491.
mandat , ut in-
piftolarum
,
qua? fane epiftola? ad- tra ftatutum tempus librum MS. de
huc in MSS. latent . Vide Cardinalis Monarchia
,
fi quis penes fe habuerit
,
Quirini Diatribam pra'liminarem ad fub anathematis pcena comburat . Has
cpiftolas Barbari pag.
530.
Praeftat conftitutiones ex MS. cod. Tarvifino
hic adderc , quae de hoc Antonio fcri- in meo Conciliorum Supplem. Tom.
pfit
Jo.
Philippus Bergomas in fupple-
VI. dedi .
mento chronicorum ad an. \^o. An- In codice MS. Felini n. 184. legitur
fo-
tonius Raudenfis natione Mediolanenfis lemnis Repctitio
famofiffimi
juris utriv.f-
Ord. Minorum theologus clariffimus
,
&
0-
que Dotloris D. Antonii a Rofellis legen-
mnibv.s in dtfciplinis non mediocriter eru- tis ordinariam Decreti Padux an.D. 146 1.
clitus hac ipfa tcmpcfiate floruit
,
qui & in Cap. Quod autem de Pccn. &
remiff.
ipje
,
ut in omnbus
fe
dotiv.m ofienderet
,
Ejus eft etiam Traclatus de Jcjuniis
finguiorum quorv.mcumque tam oratorum pa- ad Paulum II. Pontificem . Editus fuit
ganorumque theologorum opera
ferrae ex- vetufliffnnis typis fine loco
,
& auno
pianare voluit
,
& quam maxime Latlan- in
4.
tium virum dotiiffimum emendare tenta- M. Antonii Torquati
,
Medici & A-
vit
,
quod melius& dignitati
,
& rcligio- flrologi Ferrarienfis prognojlicon de evcr-
ni ju.c
juijfet ab iiliufmodi fcribcndi ge- fionc Europx ad Matthiam Hungarix Re-
nere
fe continuiffe
,
quam contra tantura gem ab An. 1470. ad 1538.
exflat in
virum
dotliffvmum
,
& difertiffimum in- Freheri fcriptoribus rerum Germanica-
vehere . Eam ob rem quafdam inveciivas rum Tomo II. pag.
38.
contra
fe provocavit . Ad hunc rogatus Antonius Trombetta
,
five Tubetta
,
Pa-
Phiicipkus vir dottijfimus literas dirigh tavinus , Ordinis Minorum ,
Pata-
R 2 vii
*3
2 BIBL. MEDIJE ET INFIMJE
vii Metaphyficam profeffus per annos
XLII. inde Archiepifcopus Athenarum
& Epifcopus Urbinas , fcripfit formalita-
tes e doBrina Scoti . Obiit An. 1518.
Antonius Pacini
,
(
a )
Tudertinv.s
,
ex
Tuderto Umbriae opido Doftor in Aca-
demia Florentina Laurentii de Medicis
,
Vitas quafdam Plutarcbi
,
(
vide fu-
pra
)
vertit Latine circa Annum 1465.
(
b
)
non fatis certum tamen quas
,
cum ad Lapum illarum qmtdam refe-
rantur . Prseterea Oxoniar MS.
fervatur
ejus Oratio in laudem Florentix : & Con-
folatto ad Archiepifcopum Capuarum Car-
dinalem de obitu fratris .
*
Quafnam Grce-
cas Plutarchi vitas verterit Lapus
,
quas
vero Antonius Tudertinus
,
optime di-
Itinguit MS. codex Bibliothecx Ca?fena-
tenfis Malateflarum , in quo fingulae vi-
tx cum nomine fingulorum Interpre-
tum , & ad fingulas cum eorundem In-
terpretum Prsfationibus defcribuntur .
Has igitur dedit Tudertinus . Pelopidis
cum Praefatione ad Julianum Carfarinum
S. R. E. Card. tit. S. Sabinx . Camilli
cum Prarf. ad Laurentium Medicem .
C. Marii cum Prasfat. ad Aloyfium Ar-
chiepifcopum Florentinum . Fabii Maria-
ni cum Pratfat. ad Card. Morinenfem .
Vitas a Lapo verfas latine has exhibet
codex . Periclis cum Prxfat. ad Joannem
Vitellefcum Archiep. Florentinum
,
&
S. R. E. Card. Solonis cum Prefat. ad
Eugenium IV. Valerii Publicolse cum
Prxfat. ad Jordanum Cardinalem . Ar-
taxerfis , Arati . Cardinalis Papienfis ju-
dicium de verfionibus Antonii Tuderti-
ni habes in epiftola ejus 102. ad Dona.-
tum Acciajolum
.
Oratio vero illa in laudem Florentiss
r
quam Fabricius ex MS. Oxonienfi lau-
dat
,
efl etiam in codice fervato a-
pud virum humaniffimum Marium Mi-
cheli Cathedralis Ecclefiae Lucenfis Ca-
nonicum
,
eandemque mecum commu-
nicatam reperi diclam ab Antonio ef-
fe , cum novi magiftratus munus fuum
inirent ; eft autem non in laudem Flo-
CO
Giomale de
5
Letterati d' Italia Toro, XVIII.
pag,
333.
rentia? tantummodo
, fed & Florentino-
rum . Incipit
: Maximum & amplijlmum
rnunus &c.
Antonius de Balocho
,
dicecefis
Vercel-
lenfis
,
Ordinis Minorum
,
fcripfit
qua-
drageflmale duplex
,
unum de duodecim
Myfleriis Chriflianx
fldei ,
& alterum de
xternis fruBibus Spiritus
S. Venet.
1492.
Lugd.
1 504. & librum dc Virtutibus
Ha-
genoa'
1513. 4.
Vide Waddingum
p. 29.
Antonius Zarotus
Parmenfis
,
quo cu-
rante Horatius Anno
1470.
1474.
pro-
diit .
*
Nefcio cur ifte obtinere poffit
locum fcriptoribus operum affignatum;
compertum- enim niihi efi primas te-
nuiife illum inter typographos illuftres
Mediolanenfes & quidem triginta foli-
dis annis & quod excurrit . Nam anno
1470.
artem fuam exercere illum ccepif-
fe & Fabricius hic admonet
,
& Saxius
in hiftoria literario-typographica Medio-
lanenfi confirmat . Sed & adhuc anno
1504.
nondum ab impreffione librorum
ceifaffe produftis documentis idem Sa-
xius demonftrat . Lege ibid. pag.
94.
Antonius Zeno Policola
,
Venetus , fcri-
pfit de natura humana , &. de Embryo-
ne
,
ad Senatum populumque Venetum
,
Venetiis
149
1.
4.
item libros feptem
,
Planetarum nominibus infcriptos , de re-
liquis humanae vitae aztatibus . S-anderus .
Petrus Apollonius Collatius
T
presbyter
Novaricnfis circa An. C. 1481. fcriptor
variorum poematum , de quibus dixi in
Bibl. Latina IV. 2.
Apomus in Cantica
,
citatur al> auclo-
re veteris colleclionis de virtutibus &
vitiis apud Mabillonium fol. 62. Ana-
lecl. & ab Angelomo ac Beda in Can-
ticum
,
pluribus locis . Libri
fex Com-
mentariorum. ejus in Cantwa Canticorum
,
defmentia inCantic. IV. 7. advirumde-
fideriorum
,
fcrvum CHRISTI , Arme-
nium presbyterum , edita a Joanne Fa-
bri
,
prodiere Friburgi Brifgoix'
1558
fol.
cum Udalrici Regii cenfura locorum quo-
rundam
,
& Luca Abbatis Prxmonftra-
tenfis
,
qui circa A. 1
133.
fcripfit
,
furtir-
ma-
0") Ibid Tom. XV. pag. 321.-
I AT I N I T A
mariolis in
Apponli commentarios
,
ad B.
Milonem ,
Morinenfem
Epifcopum . U-
traque
rccufa in Bibl. Patrum
Parifienf.
Colon.
Tom. IX. & Lugd. Tom. XIV.
p.
128.
Aprigius
,
nve
Apringius
,
circa A.
540.
Pacenfis,
five Pacis Julia: ,
feu Au-
guita:
,
(Badajos,) in Hifpania Epifco-
pus
,
de cujus
commentario MS. in Apo-
calypfin ,
fed a capitc VI. ad XVII.
manco ac
utcunque fuppleto ex Vifto-
rino
, & Ifidoro
,
vide Nic. Antonium
lib. IV.
Biblioth. Hifpanx c. 2. Tom.
I. p.
210. fq. Non ita prxclare de hoc
Commentario opinatur Cel. Mosheimius
pag. 356.
Hift. Ecclef. qui Tom. VI.
Bibl. Brem. p. 749.
teftatus eit , fe na-
clum illius Codicem An. 1030. fcriptum
Barcinone
,
qui fuerit Arix Montani .
Etiam in Cantica Canticorum fcripfifle
Aprigium notat Trithemius c. 211. Sed
non meminit Ifidorus Hifp. c. 17.
Petrus de Aquila
,
five Aquilanus
,
Or-
dinis Minorum
,
& ab A\\.
1344.
in-
quifitor Fidei apud Florentinos , fcripfit
circa A.
1397-
quxftiones in quatuor li-
bros fententiarum
,
editas primum Spira?
1480. deinde curante Conftantio Sarna-
no ,
tunc Patavini Gymnafii Leclore
,
poftea R. E. Cardinali
,
Venet. 1584.
Panf. 1585.
8. Hic Sarnanus Aquilano
primum nomen Scotclli indidit
,
quod
perinde ut Dotloris
Sufficientis ,
inter
Scholaiticos ci hsefit. Vide Oudinum Tom.
III. p. 805. fq.
Arator Ligur (a
)
relidlis foro aulaquc
fubdiaronus Romanus
,
Floriano Abbati
dicavit 5c Vigilio Papoe
(
b
)
obtulit A-
8us Apojtolonm Petri & Pauli verfibus
cxpreftos hcxamctris libris II. quorum po-
itcnor incipit ab Aclorum capite XIII.
Hos Anno Chriflti
544.
cum applaufu
publico recitatos notat ex vcteri Codi-
ce Vaticdtio Labbeus Tom. I. Bibliote-
car novae MSS. pag. 688. Prodiit cum
Comnrmtariis Arrii Barbofx
,
Lufitani
,
Salmanticx 1516. fol. & fine illis inter
(O
Athalaricus Gothorum Rex in fcripto
,
quo
Comiicm privatorum
conftituit Aratorem : Mittit
& Ligwia Tullios fuos
.-
T I S L I B. I.
ttf
Poetas Chriftianos Aldi
Venetiis 1502,
4. & Georgii Fabricii
Bafilex
1562, 4.
nec ncm in Bibliothecis Patrum : & cum
Sedulio ac Juvenco
,
Mediolani
1469.
8. Lipfiar
151
5. 4. Lugduni
1553. 1588.
12. & ex Theodori Pulmanni emendatio-
ne
,
Bafileae
1537. 1551-
8. feparatim
quoque Argentorati
1
507. 8. Colonix
1573.
forma minore
,
& fme anni no-
ta & loci in
4. ut dixi irc Bibliotheca
Latina III. 2. 12.
Spero & ipfe novam me daturum e-
ditioncm Aratoris emendatam ex Co-
dice Cantabrigienfi
,
cujus Leclioncs com-
municavit mecum vir illufixis ac do-
ctiflimus Ericus Benzeiius
,
Epifcopus
hodic Lincopenfis digniflimus
,
a quo
prsclaram Philonis Judad cditionem jam-
pridem exfpeftamus . Aratoripramiittere
animus eft Acla Apoftolorum Graxe &
Latine exprefla e Codice Laudiano ad edi-
tionem Thomce Hearne
,
Oxoniae 171 5.
8,
eique adjungere fiorum fparfionem ad
eadem A&a & ad Grotii in illa com-
mentarios
,
luftrantem veterum loca a
Grotio paflim laudata
,
pradudentemque
nmi-li labori in univerfum Novum JESU
CHRISTI Teftamentum . In Ufuardi
Martyrologio prid'. Kalend. Julii
,
e!o-
gium de Aratore neutiquam expungen-
dum efle
,
adverfus Sollerium Jefuitam
D. Bouillartus
, Beneditl-. Presbyter
,
re-
fte contendit in pra:clara fua Ufuardi
editione Parif.
17
18.
4. Diclio
,
five
fuaforia nona Ennodii Ticinenfis eft de
orbo parentibus Aratore
,
quem Laurentius'
Archiepifcopus Mediolancnfts fufcepit . De
hoc Laurentio vide fis Acia Sanftorum
27. Julii Tom. VI. pag.
435.
feq. Idem
Ennodius in natalem infantis Aratoris
:
Jure colis proprium nataiem
,
pulcher
Arator
)
Qui
, fi
non coleres
,
numquid Arator
eris ?
Carmen Elegiacum Aratoris ad Parthe-
nium
,
fororis Ennodii filium
,
Virum
illuitrem
,
a quo ad poefin facram ex-
ci-
f_b") Adde Sirmondum ad Ennodii lib. IX. E-
pi!t. 1. ad Aratorem . Philippi Picinelli Atheneo
de' Letterati Milanefi pa.
5j,
.134
BIBL. MEDIJE ET INFIM7E
citatus inprimis fuerat , edidit Sirmon- Ardericus fa^culi decimi
fcriptor
Ni-
dus An. 1611. ad calcem notarum in colao Carminio Falconi V.
C. auclor
Ennodium
,
& Tomo I. Operum pag. videtur Colletlaneorum
Hifloricorum
,
quar
1911. atque de hoc Parthenio videndus fub nomine Anonymi
Salernitani
edidit
<efl ad librum fextum Epifrolarum En- celeberrimus
Muratorius parte
priore
nodii
,
idem pag.
1494.
feq. Idem Car- tomi fecuncli fcriptorum Italia? pag.
men obvium in Bibliotheca Patrum Lug- 281. feq. Mediolani
1729. & quorum
dunenf Tom. X. pag. 141. Plura loca paralipomena
deinde ab A. j6o. ad 960.
Aratoris emendat & illuflrat Cafpar exhibuit parte pofieriore
p.
159.
ibid.
Barthius in Adverfariis
,
ut jam nota- 1726. fol.
tum ClariiT. Leyfero de Poetis medii cevi Ardo Smaragdus
,
Scriptor vitse S. Bc-
pag.
147. feq. Aratoris EpifloLc MSS. nediftini
Anianenfis ,- & fortaffe aliarum
memorantur a Thomafino in Bibl. Pa- quarundam
lucubrationum . Vixit circa
tav. pag.
25.
A.
36j. Vide infra Smaragdus .
Archangelus
,
Neapolitanus monachus Argini
Parmenns epitome ex libris
S. Trinitatis Cayae , congregationis Ca- Diogenis Laertii de vitis Philofopho-
finenfis
,_
alioqui S. Juftina? de Padua : rum
,
MS. in membrana
,
fuit in Bibl.
fcripfit Hifloriam Monaflerii Cavenfis
,
illufrris Ehrencronii
p.
493.
qua? efr in monafterio Cavenfi MS. fed Arialdus
Cafnnenfis Presbyter circa An-
adhuc tamen imperfedla . Ha?c Arnoldus num 1080. quem eleganti fermone tra-
Wion in Ligno Vita? Tom. I. pag. clatus quofdam fcripfiffe ait Petrus Dia-
403.
Venetiis
1595. 4.
conus cap. 22. nullum autem nomi-
Archardus
,
Monachus Ciftercienfis & nat
.
novitiorum fub S. Bernardo direclor Arialdus Diaconus Mediolanenfis , a
circa An. 1140. pra?ter fermones breves quo Arialdiflx
,
qui concubinariorum
ad Novitios fuos , fcripfit vitam S. Ge- hbidines cum legitimis confundentes nu-
felini Eremita? editam ab Arnoldo Rai- ptiis , ambas pariter damnabant
,
con-
fio Duaci 1626. 12. trariamque fententiam infamabant no-
Archithrenius . vide Johanncs Hanvil- mine Nicolaitarum . Vide G. Calixtinn
lcnfls .
Arcimboldi Mediolanenfis
,
Catalogus
de conjugio Clericorum p. 567.
feqq.
Arialdus , cujus mox fententiam Ponti-
hacreticorum citatur a Cangio , eundem fices Romani approbarunt
,
Ccelibatus
Hendreichius tribuit Archiepifcopo Me- Sacerdotum acerrimus propugnator in-
diolanenfi hujus nominis , aitque lucem terfeclus An. 1066. & cum Herlembal-
vidiffe A.
1554. Quia hunc Catalogum do adfcriptus SanHs . vide Afa San-
non vidi
,
nefcio an referendus nt ad 6for. 27. Jun. Tom. V. p. 279.
feqq.
Vidonem Antonium Arcimboldum
,
qui Pagium ad A. 1058. n. 3. An. 1061.
Ecclefia? Mediolanenfi pra?fuit ab An. n.
5.
An. 1066. n. 9.
ubi de Arnulpho
1488. ad
1497.
vel Joanni Angelo Ar- Mediolanenfi
,
qui contra Arialdum fcri-
cimboldo tribuendus Legato Leonis X. pfit & ad Annum 1076. num. 8.
in Germaniam
,
patronoque
Jo.
Tetze- Aribo
,
five Erbo
,
Germanico nomi-
lii
",
indulgentiarum inflitoris
,
ac de- ne Erbe
,
(
a
)
Latino Hcres
,
Graxo Cyri
inde Epifcopo Novarienfi
,
ac denique nus
,
Ordinis Benedicl. & ex Abbate S.
ab An. 1550. ad 1555.
Mediolanenfi Dionyfii Schlechdorfienfi Epifcopus Fn-
Archiepifcopo
.
flngenfis
ab Anno 760. ad
783.
Scripfit
Arculfus
,
vide fupra in Adamanno Vitam S. Corbini-ani primi Frifingenns
Apud Anonymum Mellicenfem de fcri- Epifcopi . Exftat apud Surium 8. Se-
ptoribus Ecclefiafticis cap. 29. hic pro ptembr. & in Mabillonii Aclis Benedi-
Arculfo dicitur Artvvolfus . c"Hnis Sec. 3.
pag. 500. Vita S. Emme-
rani
(O
Vide Velferum III. Rerum Beicarum pag.
308.
L A T I N 1 T A
rani Pictavorum Epifcopi
,
apud cun-
dcm Surium 22. Septembr. Dc hoc Em-
merano vide infra , Amoldus Emmcran.
& Mcginfrcdus ,
./tfnZw exgcnte Comitum Summontaria-
norum (
de Hohcnvvart
)
Archicpifco-
pus Mi \uniinus ab Anno 1021. ad 103.1.
praefuit Concilio Moguntino Anno 1023.
Selgenftadenfibus
An. 1024. &. 1026.
atquc praeter Epiflolas ad Bernonem Ab-
batem ,
laudatas Trithcmio cap.'309.
Scripfit Commentarium in Pfalmos gra-
*i
,
quem memorat Sigebertus cap.
140. Plura de hoc Aribone Georgius
Cnriftianus Johannis ad librum V. Ni-
colai Serarii , Tomo I. Rerum Mogun-
tiacarum pag.
463.
feqq.
Aribo
Muficus
,
qui pofl Wihelmum
Abbatem Hirfaugicnfcm
,
hoc efl poft
Annum 1090. fcripfit Muftcam
,
camque
Epifeopo fuo confecravit
.
Aribo traclatum depinxit Mnficus i-
fium
,
Atqite dcdit dono
Pontifici proprio .
Vide Anonymum Mellicenfem de Scri-
ptoribus Ecclef. cap. ic6.
Ariulfus, f.ve
Hariulfus
,
Abbas ab
A. 1105. in FJandria Aldcborgcnfis , an-
tea Monachus Centulenfis
,
five S. Ri-
charii m Gallia
,
quo tempore Chrcni-
nfis
Monafierii
,'
ufque a tcm-
poribus Clotharii Regis cceptum a Sa-
valo
,
perfecit librisque IV. abfolvit
A. C. 1088. Edidit hoc primum Da-
cherius Tomo IV. fpicilegii in cujus o-
peris nova editione emendatius integri-
nfque eil recufum T. 2. fol.
291. An-
gilberti Vitam cx libro fecundo hujus
Chronici repctiit
Mabillonius fec. IV.
Benediclin.
p. 91. qui alia etiam hujus
Ariulfi publicavit
,
ut pr^ter Epitaphi-
v.m
& Carmen in AnalecHs Tom. I.
p.
431. (
edit. novs pag.
378. )
libeilum
de miraculis S. Richarii
,
ad Radulphum
Remorum
Epifcopum A 11 10. fec. V.
p.
4
6
5- & Vitam S.
Magdelgifili ad Ger-
vinum
Ambianenfem
Epifcopum Sec.
IV. 2.
p.
537.
q
Ua; exftat etiam in A-
chs
Sanclor.
30. Maji Tom. VII.
p.
265. Vita S,
Arnulf Sveflioncnjis
Epi-
T I S L J B. I.
n
5
fcopi
,
interpolata a Surio
,
& ofniflo
triplici prologo vulgata
,
XV. Augufli
fub falfo nomine Lifiardi
,
qui Arnul-
fo fucceffit . Vita B. Gervini
, Anulli
in Aldenburgenfi Abbatia deccllbris in
Aclis Sanciorum 17. April.
Arlottus Vicentinus dc Rainonc
,
fivc
Raynonc
,
Vir nobilis & eloquens
,
Vi-
centini popuii res contra Patavos , five
Patavinos gefias fidemque erga Carfa-
rem diferto flylo tradidit
,
indignanti-
bus Gibellinis
,
quorum faclione in e-
xilium miffus efi , & magna ejus hiflo-
ria? pars combufla
,
capitaiifque pcena &
Icgentibus , & fcribentibus impofita efl
,
ut ex
Jo.
Baptifta Pajarino jam notavit
Voflius pag. 696.
Arlotus de Prato Tufcia? oppido
,
Or-
dinis Minorum Generalis , obiit Anno
1287. Hic Concordantias Biblicas fcrip-
filfc traditur ab Albicio
,
ut ex ejus li-
bro Conformitatum
,
quem An.
1 389.
abfolvit
,
notavit Oudinus Tomo III.
pag.
569.
Arlotique hujus efle putat
Concordantias Latinas
,
qua? poft edi-
tioncs Norimbergcnfem
1485. Bono-
nienfem 1486. Frobenianas Bafileenfes
1496. 1525.
&
1549.
& Parifienfem
Roberti Stephani
1555.
toties recufe fi~
ne aucloris nominc variis in locis , Hu-
goni de S. Caro tribuuntur ab Antoni-
no Florentino aliifque . Aiii referunt
ad Conradum
Halbcrjiadienfemf, vel Ri~
chardum Stavencsby
,
vel ad Johannem
de Derlingtonia
,
ficut particularum Con-
cordantias ad Joannem de Se^ovia
,
ut
in fingulis hifce notavi . Arlotum fe~
cutus efl Ifaac Nathan , ut ipfe profi-
tetur
,
qui Hebraicas Concordantias
compofuit . Vidc eruditifiimi nofiri
Wolfii Bibliothecam Hebra?am Tom. I
pag. 681.
Bernardinus Arlunus
,
JCtus & Patri-
cius Mediolancnfis
,
traditur fcripfifle
hifloriarum fecliones tres ab originc
Urbis Mediolancnfis 'ad fua ufque tem-
pora
,
five ad initia Sa?culi XVI. quas
Johannes Oporinus edere voluit cunl
pra^fatione Antonii Majoragii .
*
In co-
dice quodam MS. Ambrofiano apud
Mont
i$6 BIBL. MEDIJE
Montfaucon extant ejuidem Arluni O-
mtiones
,
& opufcula . Item hijloria Mc-
diclanenfis
,
.de bello Vencto . Item de re-
bus patrix
,
quod pofterius opus idem
eil cum hiftoria Mediolanenfi
.
Alia ejufdem opufcula videnda apud
Argelatum in Bibliotheca Mediolanenfi .
Alius Nicolaus de Arluno
,
Germa-
nus , Epifcopus Azotenfis
,
& Joannes
Petrus Ariunns
,
Medicus Mediolanen-
fis , cujus fcriptis a Merklino & Man-
geto memoratis & An. 1532. &
1553.
editis
,
addes commentationem
,
vinum-
ne mixtum an meracum
,
obnoxiis junciu-
rarum doloribus magis conveniat , Perulias
1573.
8.
Armandus de bello vifu ,
non Bono-
nienfis , fed Gallus e Provincia
,
(
a
)
Ordinis Pra:dicatoruni ,
Roma? tempo-
re Johannis XXII. Lecfor facri pala-
tii , defun&us circa An.
1334.
de quo
Jacobus
Quetif Tom. I. p, 585-. feq.
Notiffima ejus declaratio ditlionum ac
ditiorum difpcilium in Theologia ac Phi-
lofophia
,
poft editionem Bafileenfem
149
1. fope vulgata Venet.
1584.
Ar-
gentor. 1605. Witeb. 1623. Collationes
pro fefiivitatibus
Sanclorum
,
Parif. 1
5
1
9.
4.
Collationcs five fermones ex folo Pfal-
terio per totum fere annum declamabi-
les Parif.
1
519. 4-
Lugd.
1525. 8. Bri-
xice 1610.4. ut commentarium in Tho-
mx
Aquinatis de ente & effentia ,
alia-
que inedita c;us
,
qua? apud Quetifum
videri poffunt
,
prxteream .
Arnaldus Albertinus
,
ex Majoricenfi
Canonico Inquifitor in Valentice & Si-
cilia; regno
,
denique Paclenfis in Sici-
lia (
b )
Epifcopus . Scripfit de fecreto
quando debeat aut non debeat revelari
,
Valentia? 1528.
Repetitionem rubricx de
hxreticis
,
Valent.
1534.
fol. addito et-
iam fuperiore fcripto : & cum fpecu-
lum Inquifitorum tripartitum magnam
partem naufragio periiflet
,
auftorque
ipfe diem obiiffet A.
1445.
pars poflu-
ina lucem vidit Panormi
1553.
fol. i-
terumque Venetiis , Roma? alnfque et-
ET INFIMM
iam in locis
,
ac denique in Oceano
Juris five tra&atu traclatuum
Tomo
XI. Parte II, pag. 52. fub titulo : de
agnofcendis affertionibus Cathclicis&
hx-
reticis .
Arnaldus de Brixia
,
difcipulus & ar-
miger Petri Abailardi
, a quo nomen
Arnaldifiarum
,
apud Ottonem Frifing.
II. 2C. de geflis Friderici Barbaroffx
,
& alios Cangio laudatos in Amaldiflx
,
& contra quos bulla Innocentii IV. A.
1243. a
Pud Laurentium Cherubinum
Tom, I.
p.
iii. Vide Prateoli elen-
chum haerefium pag. 65. feq. qui etiam
de aliorum Arnaidiftarum Arnaldi Vil-
lanovani- feclatorum jacTatis erroribus
pag. 66. feq. Sicut de Arnaldifiis
,
110-
/Ira memoria a viro eximio Antonio
Arnaldo
,
qui A.
1694. exul diem o-
biit , ita nuncupatis , vide Cafp. Sagit-
tarium Tom. I. introdu&. in Hiftor.
Ecclefiaft. pag.
875.
feq. Cxterum pa-
rum credibile
,
quod de Arnaldo
,
five
Arnoldo , Albigenfi narrat Lucas Tu-
denfis III. 17. contra Albingenfes Tom.
XXV. Bibl. Patrum edit. Lugdun.
p.
247. quanquam nihil de eo dubitandum
contendit Barthol. Germon de veteri-
bus hsreticis Ecclefiafticorum Codicum
corruptoribus cap.
13. p. 325.
Quidam
etiam hareticus
,
nomine Arnaldus de con-
finibus Gaiiix venit in Hifpaniam
,
zi-
zaniam erroris Hxreticis feminando . In-
ter cxtera pravitatis opera
,
erat fiudium
,
fanBorum Patrum Augufiini
,
Hieronymi,
Jfidori & Bemardi opufcula minora cor-
rumpere
,
fubtrahcndo vera & adjiciendo
falja . Erat enim Scriptor
velociffimus
,
& corrupta fanciorum cpufcula vendebat
,
vel dabat Catholicis
,
ut tali fallacia
pof-
fet
decipere & illaqueare incaute legen-
tium mentes . Accidit quadam die
,
cum
translationis beatiffimi Confelforis Ifidori
celebrarctur fefiivitas ,
erat
ipfe fcribens
,
& ditli Confejforis Synonyma pervcrte-
bat . Vifum fuit ei
,
quod aqua calida de
tetJo domus fuper
caput ejus
deflueret
.
Cumque lavaret manum dextcram ut ca-
4)
Vide Baluzium notis ad Papas Avenionen-
fes Tom. L
pag.
75?.
{b~) Non Pacenfisin Hifpania. Vide Nicolaum
Antonium Tomo I, Bibliotheca: Hifpansepag.
133.
LATINITATIS
put tergertt
,
brachium cjus fratium
efi ,
ac
fi
valido iclu
cffct ptrcuffum ,
& lu-
mcn oculorum
amifit
. Exclamavit fuccur-
fum
, & convtnienttbus plurimis
,
quod
illi accidtrat
,
indicavit . Refponfum fuit
quibttfdam Catholicis
,
quia co
,
quod
in fejiivitate beati IJidori fcribtrtt
,
hoc
:
illi . At ipfc
cocpit Chrijit Con-
fejforem
Ijidorum blafphemare
,
&
infide-
litatis fu.c
/c:lam ?iefandts verbis dctege-
rt
Sed abreptus a Diabolo
,
fubito tan-
diu crudeliffmc vexatus
efi
,
doncc fundi-
, fpiritum exhalavit . Ut cuncii paten-
intelligant
,
quam cnorme fcelus
cfi
a-
pud Deum
,
]a?iclorum Patrum fcripturas
pervertere
,
jufio
DEI judicio Arnaldus
Hxrcticus
,
mortc crudclijjima in civitate
Legionenfi cunctis videntibus trucidattts
tfi
. Dxmon namque
,
qui loqui vtdebatur
in ipfo ,
dcclarabat
,
qua de caufa
,
B.
Ijtdoro compel/ente
,
invadendi & occidcn-
di ipfum acceperat potcfiatcm . Caute i-
gititr funt fanciorum Patrum fcripturx lc-
, & antiquioribus eorum libris
fi-
dcs potins tribuenda
,
dum aliqua diffona
reperiuntur in novis tranfcriptis
,
nc ir-
rcpat virus Hxreticx pravitatis
,
& infe-
rat mortcm in Scripturis Sacris dare
Jiu-
diuni cupienti
.
Arnahlus Catalanus
,
infra
,
Villanova-
nus
.
Arnaldus Francifcanus Scriptor Vita? S.
Anrclx
Fulginatis
,
dc qua fupra pag.
98.
Amaldus dc vico Limina non procul
Patavio
,
ubi Abbas S. Juftinse in car-
ccrc Anno
1254. o
!
>iit , cujus hoc E-
pitapbium edidit Mabillonius pag. 28.
itineris Italici :
Hic adcram
Pafior ,
me
pcrfidus
ille ty-
ranvms
Mifit
captivum
fallax Ecelinus afylum
Et longus carccr vita fpoliavit ibidem .
Axnaldi Ccfcomitis , T
arraconenfis Ar-
chiepifcopi
, Epifiola Anno
19^7.
ad Be-
nedictum XII. Papam, & alia: dua? ad
Joannem de Convenis , Epifcopum Car
L I B. I.
i
37
Arnaldi de Verdala
Galli
,
Epifcopi
ab Anno
1339.
ad
1351. Magalonenfis
,
fcriem Epifcoporum Magalonenjium
a Ric-
vino A.
770.
ufque ad Galterium
A.
1139.
edidit Labbeus Tom. I. Biblio-
thcca.' nova: MSS.
p.
793,
802. Parif.
1657. fol.
Amaldus de Via
,
Cadurcenfis Dioe-
ccfis
,
Joannis XXII. Papa? nepos , Car-
dinalis diem obiit An.
1938.
Amildus Villanovanus
,
qucm Galli
fibi vindicant , & Hifpani civem con-
tcndunt fuum
,
certe Barcinone medi-
cinam fecit circa Annum 1280. atque
inde Catalani cognomentum tulit
,
ar-
tis Medicae ac Philofophix
,
etiam Poe-
tices laude infignis
,
imperitis propter
Chcmia? peritiam etiam fufpectus de
Magia
,
& quia fratrum mendicantium
aliifque abufibus & fupcriutionibus in-
feitum fe gerebat
,
etiam plus quam
fufpe&us de ha?refi . Quo de viro ejuf-
que fatis & fcriptis
,
qua: complura ex-
ftant , fufficit unicum confulere Nico-
laum Antonium lib. IX. Bibliothecsc
veteris Hifpanx cap. 1. Tom. II. pag.
74.
feqq. De erroribus ei imputatis vi-
de, fi placet
,
Natalem Alex. Tom.
VII. Hift. Ecclef. pag. 102. fcq. edit.
in fol.
Amo Decanus & Prior Abbatia? Rei-
cherfpcrgenfis in Bavaria
,
dicm obiit
Anno
1175.
{a) Ejus fcutum Canoni-
corjum Regularium
vulgatum a V. C.
Raymundo Duellio Iibro primo Mifcel-
Ianeorum
,
Augufla?
Vindel.
1729. 4.
pag.
3. 55.
Idem Arno cum fratre fuo
Gerhoho
,
cui Anno
1169. in Pra^Iatu-
ra fuccefnt
, fcripfit Opus prolixum dc
Ev.charijiia oppofituin
, Eolmavo Pra?po-
fito Trieffenfleincnfx
, five
Petrae ftlllan-
tis in Franconia
,
infra
Herbipolim
,
de
cujus fententia
& caeteris
adverfariis in-
fra
,
Folmarus .
Amobins
,
ex Rhetorc
Ethnico Siccae
in Africa Chnflianus , egregios pro fi
dinalem
Portuenfem fcriptx apud Ba-
de Chnftiana libros
Vll.adgentesfcrlp-
fit circa An. C. 310. cum jam flrviret
perfccutio jam non in milites folum,
S fed
Qa) Chronicon
Reichersbergenfe pag. 24S. Hundii Metropolis Salisburg. Tom. III. pag. 168.
luzium
Tomo II. Mifcellan. pag. 267.
ParUiis
1679. 8.
138 BIBL. MEDI
Ted in Chriflianos omnis Ordinis . Vi-
de fi placet Pagium ad A. 302. n. 15.
feq. Non ante A. 326. diem obiiffe e-
ruditi fentiunt . Librorum fingulorum
analyfin
,
quibus adverfus alienos ab
Chriflianorum fide fcribens vix dum
Catechumenus
(
a
)
abflinet ferme fa-
crorum fcriptorum tertimoniis , dedere
Abraham Scultetus Tomo I. medullx
Patrum pag.
372.
feq. & Nicolaus Nour-
ritus Tomo II. apparatus Bibliotheca:
Patrum , & ex eo Memoria? litterarias
Trevoltinae An. 1716. pag. 812. feq.
De editionibus Arnobii non repetam
,
quae dixi in Bibl. Lat. IV.
3.
pag. 289.
feq. editionis Veneta: Tomo II. & ad
S. Hieronymi Catalogum cap.
79.
&
libro de Veritate Relig. pag. 225. feq.
Tantum juvat addere
,
in Bibliotheca
V. C.
Stephani Baluzii fuiffe editionem
primam Romanam Faufti Saba?i
1542.
fol. emendatam & illuftratam manu
Nicolai Fabri : Eadem cum variis no-
tis eruditorum , ad margines libri ad-
pofitis , incidit in manus eruditi noftri
Magni Crufii
,
(
b
)
Pafioris hodic Rends-
burgenfis
,
qui Arnobium ex Codice u-
nico Bibl. Regiae Parif. emendatum no-
vo fludio edendum in fe fufcepit
,
ei-
que ineditas notas Antonii Carpentarii
,
Medici Parif. & Francifci Gvieti
,
Pe-
triquc Danielis Huetii & fuas efl adjun-
&urus . Idem ftudium audio effe cele-
berrimi atque meritis in elegantjores
literas laudatiffimi Viri Jofepki Wajfx^
Cantabrigia: . Nam de Gejfio idem mo-
liente Francofurti
,
ftihil percepi nifi
quod legitur in Memonis litterariis
Trevoltinis A. 1722. pag. 2023. & de
Wakero An. 1724.
pag.
945.
Mr. Wal-
ker
,
quia ramafse
tant de diverfes tejons
pour la nouvelle edition du Nouveau Te-
fiament
,
que P on attend de Mr. Bent-
ley
,
prepare une nouvelle edition d Ar-
nobe
,
qu il enrichera des notes de plu-
fieurs
Savaus
,
tant imprimies que MSS.
Gelenianas Arnobii editiones mirum in
modum
interpolatas effe non tantunf
(O
Tillemont. Memor. Hift. Ecclef. T. V.
p.
374.
edit. Parif.
JE ET INFIMJE
Theodorus Canterus efl conqueftus &
Barthius XCIV. 1. Adverfar. fed & e-
legantiflimus Gra^vius Epift. ad Nic.
Heinfium Tom. IV. fylloges Burman-
niance pag.
331.
& Au&or praffationis
ad edit. Lugd. Bat. 165 1. 4.
Ingenii
fi-
ducia Gelenius malo excmplo
ufus conje-
Eturas fuas tcxtv.i inferuit
,
antiquas le-
ttiones
fuo impcrio ejecit
,
& Arnobium
nobis
effinxit
,
qui Arnobii fpeciem non
referrct . Editioni Hanovienfi cum no-
tis Gever. Elmenhorfiii 1603. 8. fubji-
ciuntur Variae LecHones e MSto & ex
editionibus Romanis FaufH Sabai &
Fulvii Urfmi . In Bibliotheca
Petri
Francii tria fuere exempla editionis
Lug-
dun.Batav. 165 1.4. quorum binisFran-
cius ipfe
,
alteri alius quoque Varias
Le&iones adfcripferat , tertius abunda-
bat MStis annotationibus Salmafianis
.
Plura Arnobii loca emendant & illu-
flrant Defiderius Heraidus animadver-
fionibus in Salmafii
Jus Atticum lib.
VII. cap. 24. Parifiis 1650. fol. pag.
600. feq. Adrianus Bchotius in Apo-
phoretis
,
Parifiis 1622. 8. & Henricus
Ernflius
,
cujus notae breves in Arno-
bium pofhimx prodiere Hafniae
1726.
12. una cum ejus Cenfura in Oratio-
nem Hippolyto adfcriptam de confum-
matione Mundi & de Antichriflo . MSti
Regii Parif. Letiones cum editione He-
raldi accurate collatas a Salmafio ha-
buit Nicolaus Heinfius , ut teftatus eft
litteris ad Gisbertum Cuperum Tom.
II. Sylloges Burmanniana pag.
714. &
Tom. IV. pag. 329. 334. 335.
&
337.
ubi magnam mendarum vim etiamnum
Arnobium
obfidere
Graevius qua'ritur .
Arnobius Junior
circa An. C. 460. ad
Leontium Arelatenfem & Rufticum
Narbonenfem Epifcopos fcripfit com-
mcntaria in Pfalmos
,
de quo
Jo. Mal-
donatus Epiftola ad Francifcum Tur-
rianum pag. 19. b. auBorem commenta-
riorum
,
qui Arnobio falfo adfcribuntur
,
cgo fufpicor fuiffe
Fauftum Galliarum E-
pifcopum . Nam flylus hominis Galli
efl
&
()
Vid, di(T. ejus Epiftolicam
p.
28. feq.
L A T I N I T A
& non Africani
: & Amguflmi
temporc
vixijfe
certum
eft
. Certe idem quod Fau-
ftus,
de
Prxdejlinatione fentit
,
hoc efl
cum
Semi-Pelagianis , utde utroque o-
ttendit
Hcnricus
Noris hift. Pelagianar
Jib. II. c. 15.
contra
Voffium difputans
.
Undc non
dcfuere
,
qui fcriptorem ho-
rum
Commentariorum
eundcm etiam
vuluere
autforem Pradeftinati
,
quem
mondus
vulgavit . Vide Tillemon-
tium Tom. XVI. memoriar. p.
21. E-
dita funt Agcnt. 1522. 4.
cum Erafmi
commenrario in Pfalmum 2. Vide E-
rafmum lib. XXVIII. Epift.
9.
edit.
Lond. Deinde rccufa Colon.
1532.
8.
Bafil. 1558.
8. & ex Laur. de la Barrc
reccnfione Parif. 1639. 8. cum annota-
tionitus ejufdem Arnobii ad qvuudam
Evangeliftarum loca
(
poft editionem
Gilberti Cognati
,
Bafilea.'
1543.
8.
)
a
Schotto rcccnfitis
,
& in Supplemento
Biblioth. Patrum Parifienfi Tom. I.
pag. 388. 815. & in Biblioth. Patrum
Lugduncnf. Tom. VIII. pag. 203.
329.
Latini Latinii caftigationcs ad editio-
nem Bafileenfem
1537.
exftant in e-
jus Bibliotheca facro-profana pag.
95.
98.
Altercationem cum Scrapionc TEpyp-
tio
,
ad Vigilium Tapfenfem referunt
Oudinus & Colomefius : certe non ad
illum Arnobium
,
qui in Pfalmos fcrip-
fit ,
cum hic favcntior fit Semi-Pelagia-
norum fententiae : altercationis aucTor
vero totus probet Auguftinum . Vide
Oudinum Tom. I. pag. 1283. feqq. &
pag. 1328. feq. Hanc ad calcem Irenari
Colon. 1569.
fubjecit Fevardentius
(
in
Grabiana & Maffvetiana Irensei editio-
nc omiffam
)
& in Supplemento fuo
Tomo I. pag.
352.
rccuderunt Parifien-
fes & Lugduncnfes Tomo VIII. Bi-
blioth. Patrum pag. 236.
Amoldus
,
Petri Waldi poft Annum
1175. focius in opido Gallia: Narbonen-
fis Albio adverfus perfecurores quxrcns
perfugium
,
inde Albipenfibus inter hx-
rericos
nomen dcdit , ut Waldus . Wal-
denjibus
. Ab Arnaldo dc Brixia non fi-
CO
BiMiotheque Germanique Tom. IX. pa. \6.
C-O
Trithemius in Chronico Spanhemenfi
p.
T I S L I B. I.
139
ne caufa divcrfum
conjicit
B. Jacobus
Thomafius, in filii Chrifliani
Hiftoria
Sapientiz & Stultitiaj
Tomo I. p. 47.
Qux eadcm fententia Thuani
, Uflerii
,
Legeri .
(
a
)
De his Amoldifiis
,
five
Amaldifiis Bonacurfus apud Dacherium.
Tomo XIII. fpicilegii, & editionis no-
vaf Tom. I. pag. 214. feq. ct B. Itti-
gius de Bibliothecis Patrum pag. 248.
qui cjufmodi Arnoldiftas
,
doccntes
,
quod ob Clericorum malitiam
,
Eccle-
fix Sacramenta vitari debeant , in hunc
ufque diem dari annotat
.
ArncJdus ex Canonico Herveldenfi
Altabenfis
,
in Bavaria Monachus Ordi-
nis Benedicli
,
fcripfit Vitam S. Go-
dchardi Hildheimenfis Epifcopi Anno
1037.
defuncti
,
qua: interpolata apud.
Surium
,
fincerior ex integriore editio-
ne Lipfienfi An.
1
5 1 8. & Chriftophori
Brovveri illuftribus Iuminibus Germa-
nia? , Mogunt. 1616.
4. repetita eft in
AdTis SancTorum
4.
Maji Tom. I. pag.
501. feq. & fub IVolfherri nomine in
Leibnitii Scriptoribus Brunfvicenfibus
T. I. pag. 482.
Arnoldus
,
five Emaldus
,
Abbas Bo-
nx Vallis in Allobrogibus , Ordinis Ci-
fterc. diverfus a Carnotenfi apud Com-
befifium & alios fingitur auctor Vita?
S. Bernardi . Sed vita illa fcripta efl
antc Annum ndi. quo tcmpore nul-
lus fuit Abbas Bonarvallis Viennenfis
Ordinis Cifterc. ut a Mabillonio probe
notatum . Vide Oudinum Tom. II. pag.
1293. feq. Idem hic Ernaldus
,
qui vi-
tam S. Bernardi a Gvilelmo Abbate S.
Theodorici cceptam continuavit . Edi-
tiones vide infra ifi Gvilelmo
,
cujus pri-
mus liber efl : ut tertius
,
quartus &
quintus Gaufridi .
Amoldus
Bonavillarenfis
,
five
,
ut vi-
tiofe etiam cditur
,
Boravillaccnfis Ab-
bas apud Tho. Jamefium
,
Rob. Co-
cum
,
aliofque idem cum Carnotenfi
,
de quo mox .
Amoldi
Bofiii ,
Carmelita? Gaudenfis,
qui An.
1499.
(a) diem obiit
,
opuf-
S 2 cu-
410. Male apud VoiTium CI^ CCCCC XIX. pro
Cl3 CCCC XCIX.
ET INFIMM
dus eum fcripferit ad Hadriauum IV-
Papam ab A.
1154.
ad
11 59. Tracla-
tum de fcptem verbis Domini in Cruce
,
poft Francifci Titelmanni
cditionem
Antvverpia?
1532.
8. dederat etiam
Combefifms in Bibl. Concionatoria
,
fe-
ria fexta parafceves . Sermo de laudi-
bus S. Marix
,
cum duobus fuperioribus
fcriptis obvius quoque in Bibliothecis
Patrum Parifienfibus
,
Colonienfibus
,
& Lugdunenfi Tom. XXII. pag. 1280.
Meditationes
,
qua? incipiunt : noli timc-
re Sion
,
primus ex MSS. laudatus Fel-
lus in lucem protulit A. 1682.
Arnoldus
Corbejenfis
,
Ordin. Benedi-
ctin. circa A. 1030. Proverbia Salomo-
nis vcrfibus hexametris reddidit .
Arnoldus
,
five Arnolfus
,
Comes de
Cham & Vochburg
,
Emmerammenfis
r
five S. Emmerammi
,
Monachus &
Presbyter circa An. icio. fcripfit li-
bros duos
,
unum de miraculis B. Emme-
rammi
,
Piclavienfis apud Gallos Epif-
copi , defuncti Anno 652. {a) & alte-
rum
(
b
}
diaiogi more de mcmoria culto-
rum ejus . Utrumque edidit Canifius
Tom. II. pag.
35.
& novx editionis
Tom. III. pag.
103. una cum Epijicla
ad Burchardum Abbatem pag. 89. Car*
men acrofiichon in vitam Emmerammi
fcriptam a Meginfredo , edidit Bernar-
dus Pez Toino IV. Anecdotorum Par-
te IL pag.
37.
& Homiliam de otlo bea-
titudinibus pag.
29. Idem videtur viris
dodtis Arnuilus Monachus
,
quem Sige-
bertus cap.
157. ait excipientem de Pro-
verbiis Salomonis
convenientiores fcn-
tentias , &litterarn, & allegoriam me-
trico lepore fcripfiffe & digelTiffe
,
quod
Arnoldo Emmerammenfi. alii tribuunt,
quem itidem illuflribus Benediclinis ac-
cenfet Trithemius II. 92. alii Arnoldo
Corbejenfi
.
Arnoldus
Halberfladenfis Epifcopus
,
cujus Epiflolam ad Henricum Epifco-
pum Herbipolenfem de infiitutione Epif-
copa-
Qa") Vide Labbeum Tomo II. Bibliothecae no- tutiSus SanSiontm
,
qui in monaflerio S. Emme-
Vs
MSS. pag. 729.
rammi in pace fepIti novijjima.n exfpeilant tu-
(b) Hiceft, quem Anonymus MelHcenfis c. 6x. bam ,
memorat Dialogus ColleUitii & Mmonitii de Pir.
I4o BIBL. MEDIJE
culum de prxcipuis aliquot Carthufianx
familix Patribus a Theodoro Petreo
Carthufiae Colonienfis alumno editum
Colonia? 1609. 8. Ad hunc Arnoldum
exftant Epiftola? Joannis
Trithemii
,
qui
in libro de Scriptoribus Ecclefiafticis
cap.
930.
teftatur eum quoque fcripfifle
de illujirfcus Viris Ordinis fui
five Car-
melitis : De patronatu Marix Carmeli-
tici Ordinis^carmine & profa compo-
fitum
,
M$. Colonia* : & contra Vincen-
tium Novocafirenfem Dominicanum
,
pro
conceptione immaculata
,
(
de qua et-
iam ad Boiiium fcripfit contra cundem
Vincentium Robertus Gagvinus : )
Pra>
terea De quatuor novifimis . Epiflolas .
Carmina .
Arnoldus Budericus Auguftinianus
,
Prior monaflerii A. 141
7. prope Alde-
nardam conditi fcripfit
,
teilc Valerio
Andrea . Odarium de laude DEI
,
iibros
XII. Epiftolam apologeticam contra de-
traciores Mcnafieriorum : & Demodo
fer-
vandi Ordinem Canonicorum rcgularium
.
Denique dixtarium .
Amoldus de Bufco Auguftinianus , cu-
jus librum de viris illuftribus Ordinis
fui & monafterii Windesheimenfis . &
alium de laudibus S. Annae memorari
video a Voffio aliifque . Vixit & hic
medio fafculo decimo quinto .
Amoldus Abbas Bona? Vallis in Fran-
cia Carnotenfts
,
Ord. Bened. amicus S.
Bernardi
,
qui morti vicinus ad eum
An. n
53;.
fcripfit Epiflolam 310. Ejus
bomilias V. in Pfilmum CXXXIL Ec-
ce
,
quam bonum & quam jucundum
,
cum libello de donis Spiritus S. edidit
Cafimirus Oudinus in Opufculis facris
Gallias & Belgii fcriptorum
,
Lugd. Bat.
1692. 8. In Pfalmum XLIV. etiam ha-
bere fe teilatus et Mabillonius . Cafte-
ra hujus Arnoldi Johannes Fellus edi-
dit ad Calcem S. Cypriani
,
cui liber
de Cardinalibus Chrifli operibus praeter
rem tributus ab aliis fuit , cum Arnol-
I A T I N I T A
topatus
Bambcrgenfis
fcriptam Anno
loi x. cdidit Baluzius Tomo IV. Mi-
fcellaneorum
pag.
455.
Arnoldus
Htddrenius
patria Vefahen-
fis ,
Theologus
Colonienfis A.
1534.
obiit, dc cujus
Macrobio Anno 1521.
cdito ,
dixi in
Bibliotheca Latina III.
12. Dc aliis cjus Svvcertius
,
& dili-
gentius
Valcrius
Andreas
.
Henricus
Arnoldi
,
Prior Carthufia?
Bafilccnfis,
fcripfit circa Annum
1485.
Ditdogum de modo perveniendi ad perfe-
Bam Dei & proximi diletlionem . Edidit
Bernhardus Pez Tomo fcxto Bibliothe-
ca: Alceticae antiquo-novae . Ratisbonx
1724.
8.
Arnoldus
,
Hildesheimenfis Prior incer-
ta fidc traditur
,
quem conflat Abba-
tcm dcindc fuiflc Lubecenfem . Vide
mfra , Lubccenfis
.
Amoldus de Hollandia
,
infra
,
dc Ro-
terodamis .
Arnoldus Kivct
,
fupra
,
Albertus Ki-
vet fupra . eft enim unus idemque .
Arnoldi Lalaini
(
de Lalaing
)
Prar-
pofiti S. Mariaz Brugenfis , Epiftola de
CongrefTu Imperatoris Friderici & Ca-
roli Burgundiae Ducis An.
1479.
facTo
Augufla: Trevirorum, non Latine fcri-
pta
,
fed ex Gallico Latinc verfa a Ro~
dolpho Agricola
,
prodiit Balilex 1518.
4. & recufa in Irchcri Scriptoribus rc-
rum Germanicarum Tomo II. pag. 902.
Armldus Leodienfis Ordinis Prxdica-
tor. Svculo XIV. AucTor libri de mi-
rabilibus mundi ,
ordinc alphabetico
.
Vide Jacobum Echardum Tom. I.
p.
721.
Amoldus cx Monacho iEgidiano Brun-
fviccnfi, Ordinis BenedicTini
,
primus
Abbas Lubecenfis Ca"nobii S. Joanni E-
vangcliftx dicati ab Henrico Lconc
,
ab Anno 1
17
5. ad 1210. vel etiam
diutius . Vide Joannis Mollcri dilTcrta-
tioncm
de Helmoldo
. 27. feq: Scri-
pfit
dereltSiorum Helmoldi Supplementum
ab Anno
1171. ad 1209. libris VI. ad
Philippum
,
Epifcopum Ratzburgenfem,
qui Helmoldi
libris Chromci Slavorum
duobus folent
fubjici
,
conftituuntque
T I S L I B. 1.
141
in Bangertiana
i*lirn
librum III. qui
primum & fecundum Arnoldi complc-
critur, &lib. IV.V. VI. VII. De hac
cxterifque cditionibus & continuatio-
nibus infra in Helmoldo .
Amoldus de Meldorpe
,
Saeculo duode-
cimo fcripfit librum meditationum &
adhortationum ad fratres in varia loca
Sacra? Scriptura? per capita LXVII.
quorum titulos ex Codice MS. in Bi-
bliotheca templi S. Petri hujus Urbis
Hamburgenfis edidit B. no/ter Staphor-
ftius Tomo III. Hiftoria: EccIefiafHca?
Hamburgenfis pag.
3 65.
feq.
Amoldus Narbonenfis ab Anno 121 2.
Archiepifcopus
,
primus contra Albin-
genfes Inquifitor
,
cujus Epijlolam dc
Narbonenfi Principatu contra molitio-
ncs Comitis Montisfortis
,
exhibent
Sammarthani Tomo I. Gallia? Chriftia-
nx pag.
378. (
ex Gvilelmi Catelli li-
bro I. Hifloria: Comitum Tolofano-
rum , Tolofa? 1623. fol.
)
& pag.
579.
feq. alteram de vitloria advcrfus Mau-
ros Chnftianos ad locum Hinas dc To-
lofa reportata Anno 121 2. 17. Kal.
Augufl. ex Ughelli Italia Sacra Tomo
I. ubi de Sabmenfi Epifcopo Joanne de
S. Paulo pag. 191. (
edit. hovae pag.
164.
)
Arnoldus
Geilhoven de Roterodamis
,
Auguftinianus in Valle viridi
,
Decre-
torum Doclor
,
obiit Anno 1442. cu-
jus Opus in duas Partes tributum , cui
titulus : yvaSt <rtoujriv
(
corrupte Gno-
rofolitos
)
five Speadum Confcientix
,
lu-
cem vidit Bruxellis
1476. 1479.
fol.
Aliud de feptem Mundi 7Etatibus
,
ac
Romanis Pontificibus
,
Regnts
,
bellis
,
dcque vita ac moribus Philvfophorum &
Poetdrunt : ficut etiam Spcculum Colla-
tionum
,
five Repertorium
Juris : Confef-
fionale. focneratorum
,
Moralifationum cur-
rus triumphalis
: de praclica eleBionts
,
de vcrbis DOMINI
,
in Rcgulam S.
Auguftini &c. inedita eflc cxifamo .
Vidc Oudinum Tomo III. pag. 2298.
feq.
Amoldus Saxo
,
fupra Altahcnfis . vi-
de Voffium pag.
363.
Ar-
i
4
2 BIBL. MEDIJE
Arnoldus Hefiels Tungrenfis Canoni-
cus Auguftinianus
,
obiit 1466. reliclo
tra&atu de peccatis mortalibus & de
differentia inter peccatum mortale ac
veniale .
Amoldus Luydius de Tungris
,
Thco-
logus Colonienfis
,
Joannis Reuchlini
adverfarius , cujus fpeculo oculari fcri-
pta qusedam oppofuit edita Colonia?
An. 1
5
1 2. 4. Alia ejus vide fis apud
Valerium Andream pag. 82. qui tefla-
tur diem obiifle Leodii An. 1 540.
Amoldus Vefalienfis
,
fupra Haldrenius ,
Amoldus Villancvanus Medicus , fupra
,
Amaldus
.
Arnoldus Vogburgenfis
,
fupra
,
Emme-
rammenfis
,
Arnolfus . vide
,
Amulfus .
Vitus Arnpeckius . vide
,
Vitus .
Amulfus Aretinus Canonicus ac Dia-
conus circa Annum Chrifti 1080. fcri-
phtVitam SS. Floridt &Amantii
,
quam
Cangius legit in Codice Nauda^ano
27.
Amulfus ,
five Ernulfus Belluacenfis
Monachus S. Symphoriani , inde Prior
Cantuarienfis , hinc Petri Burgenfis Ab-
bas in Anglia
,
ac denique ab Anno
11
14. ad 11
24.
Roffenfis Epifcopus
,
amicus S. Aufelmi Cantuar, Vide War-
thoni Angliam Sacram Tom. I. pag.
329.
feqq. ubi Colle&anea hujus Arnulfi
de rebus Ecclefix Rojfenfs : & Joannis
Picardi notas ad Anfelmi Epiil. 117.
Scripta ejus a Baleo II. jo. hax me-
morantur : Solutiones ad qu.tjlicnes Lam-
berti
,
Abbatis Bertiniani . De corporc
& fanguine
DOMINI . De feptem ver-
bis- DOMINI in Cruce . De Operibus fex
dierum . Hcmilix & Sermones . Sed ex
his alia ad Arnoldum BoniEvallenfem
,
alia ad Arnulfum Lexovienfem referen-
da funt
,
ficut etiam de alio accipien-
dum Arnulfo
,
quod ait hunc Roffen-
fem Pradatorum vitia acerbe infe&a-
tum fuiffe . Vide infra
,
Hxrcfiarcha r
Arnulfi hujus Eptflola ad Walchelinum
,
Epifcopum Wentanum , de incertis con-
jv.giis
,
in Dacherii fpicilegio Tom. II.
pag. 410. (
editionis novar Tom. III.
pag.
464.
ET INFIMJE
Arnulfus Monachus de Boeriis
Ordi-
nis Cifterc. in Dicecefi
Laudunenfi
Sx~
culo XII. exeunte fcripfit Speculum Mo-
nachorum
,
quod exftat ad calcem
ope-
rum S. Bernardi Tom. II. edit. novif-
fimce Mabillonianas
,
Parif. 17 19. fol.
pag. 8 1<5. feq.
Amulfus MonachusJ. Emmerammi ex
Comitibus de Cham & Vochburg. Vi-
de fupra
,
Amoldus .
Amulfus Hxrefiarca
,
de quo Marti-
nus Polonus lib.
4. de Romanis Pon-
tificibus
,
ubi de Pafchali II. Hic eft
Arnulfus Presbyter
,
qui Prslatorum
vitia Iiberius caftigavit
,
atque Cleri
Romani infidiis fublatus efl fub Hono-
rio II.
*
Articulus ifte quantus quan-
tus eft
,
indignus efl prorfus qui fcri-
beretur a viro ifto doclifrimo . Arnul-
fus hic alius plane non efl a Maginul-
fo
,
qui unus fuit ex tribus Romana?
Cathedra: adverfus Pafchalem II. occu-
patoribus . Porro de iftis narrat auclor
vitce Pafchalis II. Albertum , Theodo-
ricum
,
& Maginulfum alterum poft
alterum in Romana cathedra poft Gvi-
bertum fuccemffe Pafchali II. adhuc
regnante : eos vero demum pcenas tan-
to fcelere condignas luiffe . Quod au-
tem tres ifti iidem omnino fint
,
qui
verbis Martini Poloni Ioco hic a Fa-
bricio indicato exprimuntur
,
plane con-
ftat ex verbis ejufdem Martini . Sic
enim llle habet contra ipfum Pontificem
furgentes quidam ex clero Romano tres
hxrefiarchas
,
videlicet Albertum
,
Arnul-
fum ,
& Theodoricum
diverfs temporibus
erigcre in Papam prxfumpferunt . Qjti li-
cet in principio D. Papx multas
iafefla-
tiones fecijfent
,
in
fine
tamen ab ipfo
profirati funt . Nec plura Iego five apud
Martinum , five apud alium de eodem
Maginulfo
;
quare miror
,
cur Fabri-
cius afferuerit hunc Maginulfum faHo-
ne cleri Romani fub Honorio II. fuc-
cubuifte
Amulfus ex Sagienfi Archidiacono
Lexovienfs in Normannia Epifcopus ab
Anno 1141. ad 1177. Regem Gallis
Ludovicum VIL An. 1147. m Paljzfti-
nam
LATINITA
nam fecutus
eft , & ex illa redux ma-
gnis ncgotiis tracTandis tum in
Gallia,
tum m Anglia
Pontificis Legatus
,
a-
dhibitus fuit . Vidc
Sammarthan. Tom.
II. Gallia: Chriftiana
pag. 648.
feq. &
Brancafuim in Apologia pro hoc Ar-
nulfo, (.?)
Gallice edita . De fcriptis
Arnulfi baec habeo
,
qua; addam c! ariff.
Cavei
indunrire : Editio Epijiolarum
,
Cmcionurn
-f
tk. Epigrammatum curata ab
Odone Turncbo
,
Hadriani filio
,
Pari-
fus 1585.
8. repetita etiam efl in Bi-
bliothcca Patrum ColonicnfiTom. XII.
dcindc in Lugdunenfi Tom. XXII. Tra-
tus de Scbifmate a Dacherio editus
,
exftat in nova Spicilegii editione To-
mo I. pag. 152. Sed ctiam Scrmo-
ncm in Annunciatione B. Virginis vul-
gaverat Dacherius Tom. XIII. & Epi-
Jtolas tredecim
,
qua? cum fragmento al-
terius fermonis recufa funt Tom. III.
cdit. novae pag.
507.
feqq.
Amulfus Lugdv.nenfis Archiepifcopus,
qui a Jacobo Bergomenfi & aliis mc-
mor.uur
,
nullus fuit . Vide Joannem
Picardum ad Anfelmi Epiii. 117.
p.
577-
Arnidftts Mediolanenfis
,
Arnulphi I.
Archiepifcopi ab Anno
971. ad
975.
Mediolancnfis , fratris pronepos
,
(
b
)
hk.
ab Arnultb II. ac III. itidem Archie-
pifcopis Mediolancnf. ab Anno
ggg.
&
109}.
diitingucndus : aucTor Chronici
gefiorum Meaiolanenjium diltincTi in li-
bros quatuor ab Anno Chrijii
925.
ad
1076. editi ab illuftri Leibnitio Tomo
III. Scriptorum Brunfviccnnum pag.
727. 746. & in Tomo quarto Thefauri
Scriptorum Italia.' Burmanniani
,
Lug-
duni Batavorum 1722. fol. fed melior
cditio
(
c
)
cum variis LccTionibus &
notis in Tomo quarto Corporis Mura-
toriani Mcdiolancnfis . Citatur hic Ar-
nulfus a Gvalvaneo Flamma aliifquc
junioribus
. Vide Gundlingiana XIX.
3.
Arnulfus a Montc S. Eligii apud A-
T I S L I B. I.
145
trcbatum Canonicus Rcgularis circa An-
num Chrifti 1170. ad Frumnldum A-
trebatcnfium Epifcopum fcripfit Com-
mentarium in Canonem
Miffa
,
quein
MS. in variis Belgii Bibliothecis me-
morat Valcrius Andreas pag. 89. Bi-
blioth. Belgic. Pra^fationem edidit Ed-
mundus Martene Tomo I. Anecdoto-
rum pag.
477.
in qua Arnulfus ait hanc
expofitionem fe excerpfiffe ex Ambro-
fio
,
Auguftino
,
Hicronymo
,
Grcgorio,
Ifidoro
,
Vigilio
,
& Fulgcntio .
Amulfv.s Roffenfis
. vide fupra
,
Bel-
luacenfis .
Arfeninus
,
Grammaticus & Rhetor
Patavinus , circa An. i2i<5. aucTor Qua-
drigx
,
five regularum dicTandi
,
libelli
fententiarum & proverbiorum &c.
Arfenius Leodienfis
,
Ordin. Benedi-
clini Monachus S. Pauli Roma?
,
inde
Abbas S. Maria? de Florentia
,
Anno
1442.
fcripfit Epijiolam pro commenda-
tione Reguli S. BenedicTi ad Johanncm
de Turrecremata
,
qua.' Cardinalis hujus
Commentariis in illam Regulam praefi-
gitur excufis Parif.
1494.
fol. Colon.
1575- %1-
Galfridus Arthurus . infra Galfridus .
De Arvernia . infra Gerardus
,
Petrus .
Arvodolphus
,
Monachus Fuldenfis
,
qui circa An. 11 60. Vitas SancTorv.m
fcripfit memoratas Georgio Wicelio in
Prx'f. Hagiologii & Johanni Bollando
,
fed adhuc quantum fcio ineditas
.
S. Afaphus
,
ex Nortvvallia Britan-
nia?, Abbas Elguenfis atque inde Epif-
copus circa An.
590.
traditur fcnpfiffe
Ordinationes Ecclejix
fux ,
& vitam Ma-
gi/tri fui S. Kentigemi . Vidc Pitfeum
pag. 105. & Kentigerni vitam in A-
clis SancTorum pi. Januarii .
HiiToria dc Epi^copis & Decanis A-
faphenfibus & Londinenfibus a prima
Sedis utriufque originc ufque ad An.
1540. cum appcndice vrterum diplo-
matum & Inftrumentorum edita ab
H.
{a
)
Apolo^ie d' Arnoul
,
Eveque de Lizieux
,
99.
116. editionis novae Pagi ad Annum 497.
par Mr. de
Brancas . Memoires de Trevoux
1723.
num. IX.
P
ae
-
1<5 ">-
CO
Memoires de Trevoux 1727.
pag. 2212.
CO
Ughellus
Tom. IV. Italiae Sacrae pag.
98.
144
BIBl. MEDIJE ET INFIMJE
H. Warthono Lond.
1595.
8. Hic pri-
mum Epifcopum S. Afaphi fuiffe fibi
perfuadet Gilbertum A. 1143.
Nicolaus Afcelinus
,
Ord. Minor. qui
cum Joanne de Plano Carpini A. 1246.
aufpiciis Innocentii IV. iter fufcepit in
Tartariam & alias Afia: regiones , cu-
jus defcriptio Latine MS. Lugduni Ba-
tav. inter Codices Ifaaci Voffii . Am-
pla ex eadem excerpta apud Vincen-
tium Bellovacenfem fpeculi hift. libro
poftremo five
31.
Gallice poft alias e-
ditiones in fylloge Petri van der Aa
,
Lugduni Batavorum
1729. 4.
Recueil
de divers voyages curieux faites en Tar-
tarie &c.
Afclcpiodotum
,
de vita Diocletiani a-
liquid in literas mififfe
,
ex Vopifci
Aureliano c.
44.
non ab re Viri dofti
colligunt . Fuit Afclepiodotus
,
incer-
tum an ille
,
prcefeclus Prxtorio fub
Conftantio . Alius deinde junior Con-
ful An. C. 423.
de quo Jacobus Godo-
fredus iii profopographia Codicis Theo-
dofiani
.
Afclepius Afer
,
de quo Gennadius
(
qui A.495.
fcripfit
)
cap.
73.
in Ba-
jenfi (
Numidiae
)
territorio vici non
grandis Epijcopus
,
fcripfit advcrfum A-
rianos &modo adverfum Donatijias fcri-
bere dicitur . In docendo autem ex tem-
pore
,
grandi opinione celebratur .
Simon Afh ,
five Fraxinus Canonicus
Ecclefiaj
Herefordienns in Anglia circa
A. C. 1190. amicus Sylveftri Giraldi
Cambrenfis
,
pro cujus fpeculo Ecclefix
,
quo vitia fa'culi fui & Ciftercienfium
mores ille notavrat , fcripfit apologiam
duplicem ;
leoninis verfibus alteram
,
al-
teram
elegis
defenfiirus adverfus Ada-
mum
Dorenfem
Monachum Ciflercien-
fem . Utriufque
fpecimen apud foan-
nem
Prince in llluftribus Devonienfi-
bus,
& ex eo in Aclis Erud. A. 1702.
p.
283.
ubi & EpifioU illius ad diver-
fos
, &
Carmhv m libri , at.pc aliud ad
Mat-ijirum
Giraldum fcriptum mcmo-
raitur
.
Lioer Af.ni
pccnitentiarius
,
de quo
Mathias
Flacius in Catalogo tcflium
veritatis pag.
903. edition. prima- Ba-
iii. 1
5
5<5. 8. Nacius
fum perelegans poe-
mation
,
titulo Pocnitentiarius
Aftni
,
200.
annis vetujlius . Nam erat adfcriptum
,
complctus anno Domini
1343.
Dubito
,
an de defcriptione
,
aut prima compoftio-
ne . In eo inducuntur
,
Lupus
,
vulpes &
afinus
,
pccnitentiam agentcs . Primum con-
fitetur lupus vulpi
,
qux facile eum abfol-
vat
,
& infuper etiam cxcufet . Dcindc
lupus confimilem clemcntiam vulpi
confi-
tenti exhibet . Verum ubi afinus
,
qui flra-
men cuidam Romam religionis ergo pere-
grinanti circa tibias vincium detraxerat
,
optime fperans
(
utpote qui fcirct fua pec-
cata leviora
ejfe
,
quam lupi aut vulpis
)
ibi demum omnis feveritas difciplinx
0-
ftenditur
,
nec ulla prorfus vcnia dignus
rcperitur
afinus
,
fed mox a fuis fpiritua-
libus patribus devoratur .
Immenfum fcelus efl , injuria quam
peregrino
Fecifti , firamen fubripiendo fibi .
Non advertifti
,
quod plura pericula
paffus
,
Plurima paffurus
,
quod peregrinus
erat
:
Non advertifli
,
quod ei per maxima
terroe
Et pelagi fpatia fit peragranda via .
Non advertifli fanftos
,
nec limina
fanc>a .
Sanclorum fan&am fed nec Hieru-
falem .
Ille retranfivit eadem loca
,
tam vio-
lentum
Ex mopinato fenfit adeffe malum .
De Papa taceo
,
cujus proteftio talem
Coaduxit, cujus tu vilipendis opem
:
Tonus Ecclefiaj fuerit cum nuncius
ifle,
Pertulit abflra&o ftramine damna
viae
.
Ajjerius ex Menevia Cambrise me-
tropoli , Epifcopus in Anglia Schirebu-
renfis
,
qiu iEIfrc
J
o Regi auc^ror fuit
condendx Academix Oxonienfis : Diem
obiit An. 909.
Ejus Hijioriam de rebus
cejtis JElfredi Rcgis optima fide fcrip-
tam vulgavit Matthauis Parkerus
,
cui
Joan-
I AT I N I T A
Joanncs
AJferus
dicitur
,
Londini
1574.
deinde incer Anglicarum rcrum Scrip-
torcs pvilclmus Camdenus ,
Francof.
1602. fol. hinc cumnotis Henrici Speel-
manni prodiit Oxonia: 1678. fol. deni-
quc edidit Thomas Hcnmc
,
A.
1707.
S.
EjufHem Cbronicon ,
five Annalcs a
Ju-
lii Carfarisin Britanniam advcntu ufque
ad fuam aetatem
primus cdidit Thomas
Galeus inter
Scnptorcs rerum Angli-
carum, Londini 1691. fol.pag. 141. u-
cum paralipomeno alterius aucloris
(
quod additum jam mcmorat Baleus
II. 25. )
ufque ad An.914. Unde 11011
vaJet argumentum
,
quo annales hofce
Aflerio abiudicat Oudinus
,
quod ad
Anni:m
9:9. leguntur haec verba :
Affe-
rius Schireburnenfis obiit
,
&
Fritefianus
fufccpit Epifcopatum Wintonix . Annalcs
illos Chronicon S. Neoti vocat Lelan-
dus
,
quod in Monafierio S. Neoti il-
los vidifTet fine noniinc auiroris . Idem
cap. 118. 119. vitam /Llfredi
,
librum
Annalium appellat
,
in quo Regis ge-
fla pro rct
Majeflate t juam rarus A-
Peh -it
,
cujus venuftate captus
Marianus Scotus ex ca felegerit
,
qui-
bus fuam Hifloriam interpolarct . Te-
fUtur ctiani Boetium de Confolatione
Philofophia lucidis commentariolis ab
AfTerio illuftratum .
Aflenfia Chronica . infra in Ventura .
Afiefanus ex Afta Snbalpinorum Ur-
bc
, Ord. Minor. dcfunclus circa An-
11 um
1330. AucTor
fumm.c de cafibus
con
,
qu.r ab co Afiefana ,
five
Afienfis ,
appcllatur
,
diftincTa libris
VIII. Prodiit Norib.
1482. & Venet.
1519.
fol. Waddingus editiones ctiam
\ enetas A. 1468. & 1480. cominemo-
rat . Canones Pcenitentiales
,
qui cum
Gratinni dccrcto edi folent , & ab An-
toi ufrino iterum vulgati funtad
calcem Pcenitentialis Romani & alio-
rum
hujus ar umenti librorum
,
Vc-
ncr.
1584.4. petiti funt ex fummce A-
ftefan e lib. V. tit. >2.
'iori 'uppar atquc
itidem
Ord.
Minor. cui prcetcr Scrmo-
(O
Warthoni
Anglia Sacra Tom. I.
p. 26.
T I S L I B. I.
,
4S
nes a Waddingo tribuuntu-r
Commcnta-
ria in Apocalypfin
,
&
Commentaria in
libros Sententiarum .
Aflronomus
,
qui Vitam
Ludovici
Pii
fcripfit ab A.
776.
ad
814. optimus cx
fcriptoribus temporum illius
Imperato-
ris , editus a PetrO Pithceo
,
Reubcro
,