Está en la página 1de 1

Rúa da Vila de Ordes, s/n

15100 Carballo - A Coruña
Tfno.: 610 873 310
e-mail: info@anpapedrasbrancas.org
web: anpapedrasbrancas.org

INSCRICION NO BANCO DE LIBROS

Eu, D/Dna …....................................................................................., con DNI …...............................,
teléfono................................, correo electrónico................................................................................,
pai/nai/titor/a da/o alumna/o …................................................................................... e socia/o da
ANPA co número …...... , manifesta o seu interese por participar e o coñecemento das bases do
Banco de Libros para o curso 2014-15, cedendo para tal fin os seguintes libros do curso 6º de
educación primaria:
MATERIA

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

LINGUA

Lingua galega

Varios

Lingua temoneiro

SM

Galego

Lengua castellana

Varios

Lengua timonel

SM

Castelán

Matemáticas

Varios

Matemáticas timonel

SM

Castelán

Coñecemento do medio

Varios

Coñecemento 6º EP

SM

Galego

Lingua inglesa

Bazo&Peñate

Stay cool 6. Class book Oxford

Inglés

Educación musical

Varios

Xograr 6. Século XXI

Galinova

Galego

Relixión católica

Varios

Se llama Jesús

SM

Castelán

(Sinalar cun X na esquerda os libros que se queren ceder)

Si
Non

Estou interesado en recibir materiais do Banco de Libros para o curso 2014-15.

Carballo, ….... de …............... de 2014

Sinatura..................................................