Rúa da Vila de Ordes, s/n

15100 Carballo - A Coruña
Tfno.: 610 873 310
e-mail: info@anpapedrasbrancas.org
web: anpapedrasbrancas.org

INSCRICION NO BANCO DE LIBROS

Eu, D/Dna ….........................................................................................., con DNI …..........................,
teléfono...................................., correo electrónico.............................................................................,
pai/nai/titor/a da/o alumna/o …..................................................................................... e socia/o da
ANPA co número …...... , manifesta o seu interese por participar e o coñecemento das bases do
Banco de Libros para o curso 2014-15, cedendo para tal fin os seguintes libros do curso 3º de
educación primaria:
MATERIA

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL LINGUA

Lingua galega

Equipo Carabeiro

Lingua 3. En liña

Anaya

Galego

Lengua castellana

Bello Crespo y otros

Lengua 3. En linea

Anaya

Castelán

Matemáticas

Equipo Editorial

Matemáticas 3. Los
caminos del saber

Santillana

Castelán

Coñecemento do medio

García Sabastián, M. y
otros

Faro 3

Vicen Vives

Galego

Lingua inglesa

Mohamed S.

Big surprise 3
Classbook multirom

Oxford

Inglés

Educación musical

Varios

Xograr 3. Século XXI

Galinova

Galego

Relixión católica

Varios

Religión católica 3.
Colectivo Ya-Sha

Edelvives

Castelán

(Sinalar cun X na esquerda os libros que se queren ceder)

Si
Non

Estou interesado en recibir materiais do Banco de Libros para o curso 2014-15

Carballo, ….... de …............... de 2014

Sinatura..................................................

Rúa da Vila de Ordes, s/n
15100 Carballo - A Coruña
Tfno.: 610 873 310
e-mail: info@anpapedrasbrancas.org
web: anpapedrasbrancas.org

INSCRICION NO BANCO DE LIBROS

Eu, D/Dna …............................................................................................, con DNI …........................,
teléfono.................................., correo electrónico.................................................................................,
pai/nai/titor/a da/o alumna/o …................................................................................... e socia/o da
ANPA co número …...... , manifesta o seu interese por participar e o coñecemento das bases do
Banco de Libros para o curso 2014-15, cedendo para tal fin os seguintes libros do curso 4º de
educación primaria:
MATERIA

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL LINGUA

Lingua galega

Equipo Carabeiro

Lingua 4. En liña

Anaya

Galego

Lengua castellana

Bello Crespo y otros

Lengua 4. En linea

Anaya

Castelán

Matemáticas

Equipo Editorial

Matemáticas 4. Los
caminos del saber

Santillana

Castelán

Coñecemento do medio

García Sabastián, M. y
otros

Faro 4

Vicen Vives

Galego

Lingua inglesa

Mohamed S.

Big surprise 4
Classbook multirom

Oxford

Inglés

Educación musical

Varios

Xograr 4. Século XXI

Galinova

Galego

Relixión católica

Varios

Religión católica 4.
Colectivo Ya-Sha

Edelvives

Castelán

(Sinalar cun X na esquerda os libros que se queren ceder)

Si
Non

Estou interesado en recibir materiais do Banco de Libros para o curso 2014-15

Carballo, ….... de …............... de 2014

Sinatura..................................................

Rúa da Vila de Ordes, s/n
15100 Carballo - A Coruña
Tfno.: 610 873 310
e-mail: info@anpapedrasbrancas.org
web: anpapedrasbrancas.org

INSCRICION NO BANCO DE LIBROS

Eu, D/Dna …......................................................................................., con DNI …............................,
teléfono.................................., correo electrónico...............................................................................,
pai/nai/titor/a da/o alumna/o …................................................................................... e socia/o da
ANPA co número …...... , manifesta o seu interese por participar e o coñecemento das bases do
Banco de Libros para o curso 2014-15, cedendo para tal fin os seguintes libros do curso 5º de
educación primaria:
MATERIA

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

LINGUA

Lingua galega

Varios

Lingua temoneiro

SM

Galego

Lengua castellana

Varios

Lengua timonel

SM

Castelán

Matemáticas

Varios

Matemáticas timonel

SM

Castelán

Coñecemento do medio

Varios

Coñecemento 5º EP

SM

Galego

Lingua inglesa

Bazo&Peñate

Stay cool 5 Class book Oxford

Inglés

Educación musical

Varios

Xograr 5. Século XXI

Galinova

Galego

Relixión católica

Varios

Se llama Jesús

SM

Castelán

(Sinalar cun X na esquerda os libros que se queren ceder)

Si
Non

Estou interesado en recibir materiais do Banco de Libros para o curso 2014-15

Carballo, ….... de …............... de 2014

Sinatura..................................................