Está en la página 1de 5

AUDACITY

AUDACITY
Editor i enregistrador daudio Editor i enregistrador daudio
Segueix els passos segents: Segueix els passos segents:
1. 1. Busca la icona dAUDACITY al teu ordinador i clica a sore. Busca la icona dAUDACITY al teu ordinador i clica a sore.
2. 2. Ane! a enregistrar di"erents sons per a despr#s crear un $ Ane! a enregistrar di"erents sons per a despr#s crear un $Paisatge Sonor Paisatge Sonor%. %.
A! el !icro connectat clicar a: A! el !icro connectat clicar a:
3. 3. &uardar els di"erents sons 'ue enregistre!: &uardar els di"erents sons 'ue enregistre!: ARCHIVO-GUARDAR PROYECTO ARCHIVO-GUARDAR PROYECTO
COMO COMO
I el guarde! a la $T% a la carpeta 'ue (aure! creat. I el guarde! a la $T% a la carpeta 'ue (aure! creat.
El guarde! aix) per* en realitat el 'ue (aur)e! de "er #s El guarde! aix) per* en realitat el 'ue (aur)e! de "er #s ARCHIVO-EXPORTAR ARCHIVO-EXPORTAR i i
directa!ent l+udio es guardaria en "or!at directa!ent l+udio es guardaria en "or!at !3 !3 , els nostres ordinadors no (o per!eten i a'uest , els nostres ordinadors no (o per!eten i a'uest
proc#s l(aur# de "er -o en el !eu ordinador. proc#s l(aur# de "er -o en el !eu ordinador.
". ". Un cop enregistrats i guardats / o 0 sons di"erents en "or!at !p1 pots co!en2ar a Un cop enregistrats i guardats / o 0 sons di"erents en "or!at !p1 pots co!en2ar a
crear el teu $ crear el teu $Paisatge Sonor Paisatge Sonor%. %.
3re de nou lAudacit4 i 3re de nou lAudacit4 i ARCHIVO-A#RIR ARCHIVO-A#RIR a! el pri!er +udio. Un cop el tens torna a! el pri!er +udio. Un cop el tens torna
a "er a "er ARCHIVO-IMPORTAR-AUDIO ARCHIVO-IMPORTAR-AUDIO i es 5eur+ una pista sota de laltra: i es 5eur+ una pista sota de laltra:

1r so 1r so
6n so 6n so
0. 0. 7are! el !ateix a! els altres sons "ins a tenir totes les pistes una sota laltra: 7are! el !ateix a! els altres sons "ins a tenir totes les pistes una sota laltra:

1r so 1r so
6n so 6n so
1r so 1r so
/t so /t so
$. $. 8er !oure les pistes i poder "er la 8er !oure les pistes i poder "er la %o!osi%i& en 'na so(a !ista %o!osi%i& en 'na so(a !ista utilit9are! leina utilit9are! leina

Si 5ols Si 5ols
!oure !oure
a'uesta pista posa a'uesta pista posa
el a sore i el a sore i
larrossegues "ins larrossegues "ins
on on 5ulguis 5ulguis
Si 5ols posar totes les pistes en una sola no!#s (as de posar el a sore i arrossegar Si 5ols posar totes les pistes en una sola no!#s (as de posar el a sore i arrossegar
la pista "ins a la de dalt de tot: la pista "ins a la de dalt de tot:
Ta!# pots Ta!# pots re!etir 'n so re!etir 'n so i aix) "er la co!posici: !#s llarga i aix) "er la co!posici: !#s llarga : :
; ; Et poses sore el so triat a! Et poses sore el so triat a!
; ; El selecciones El selecciones
; ; EDITAR-COPIAR EDITAR-COPIAR

; ; 8oses el cursor on 5ulguis enganxar;lo 8oses el cursor on 5ulguis enganxar;lo
; ; EDITAR-PEGAR EDITAR-PEGAR

8ots repetir el proc#s tants cops co! 5ulguis <<< 8ots repetir el proc#s tants cops co! 5ulguis <<<
=. =. >es pistes 'ue et 'uedin en lanc les pots eli!inar clicant la ? >es pistes 'ue et 'uedin en lanc les pots eli!inar clicant la ?
). ). Un cop tens els sons co!inats i units en una sola pista pots Un cop tens els sons co!inats i units en una sola pista pots AMP*I+ICAR AMP*I+ICAR el so o el so o
-ugar a! leina . Ta!# pots experi!entar a! altres -ugar a! leina . Ta!# pots experi!entar a! altres E+ECTOS E+ECTOS. .
,. ,. I per @lti! caldr+ guardar el pro-ecte: I per @lti! caldr+ guardar el pro-ecte: ARCHIVO-EXPORTAR ARCHIVO-EXPORTAR , recorde! 'ue als , recorde! 'ue als
ordinadors del cole no!#s pode! "er &UAADAA 8A3YECT3 C3B3C la resta l(aur# de "er -o .. ordinadors del cole no!#s pode! "er &UAADAA 8A3YECT3 C3B3C la resta l(aur# de "er -o ..
Daur+s creat un +udio !p1. Daur+s creat un +udio !p1.
I -a tens el teu pri!er $8aisatge Sonor% <<< I -a tens el teu pri!er $8aisatge Sonor% <<<