ALUMNOS DE 2º DE BACHARELATO CURSO 2013/2014

CALENDARIO DE ORGANIZACIÓN DAS PAU
- 22 DE MAIO A partir das 20.00 horas publicación das notas finais.
- 23 DE MAIO Entrega notas 09.00 horas polos titores nas aulas de referencia.
- 23 DE MAIO Atención ó alunado ! re"isión das cualificacións de 09.00 a
##.00
horas.
- 2$-2% DE MAIO &ra'o oficial de presentación de reclaacións contra as
cualificacións
no (entro.
- 27-28 DE MAIO Pr!" #$ Pr$%&r'()* #+ PAU ," C$,&r"-
- 2 DE )*+O &ra'o de presentación de reclaacións ,s cualificacións ante a
(oisión
de -uper"isión da (onseller.a de educación e Ord. *ni".
-2 DE )*+O /eclaación nos centros ,s lista0es pro"isionais de atriculados
1ata
as #2.00 horas3
-30 DE MAIO /eunión inforati"a para a &A* 1-alón de Actos ,s #2.00 horas3.
- 11.12.13 #$ /U0O R$*1!(12, #"+ $3$r(1(1"+ # PAU 45+$ /$r* $ E+6$('71(8-
- 20 DE )*+O A partir das 20.00 horas4 publicación on line das cualificacións
pro"isionais.
En".o aos interesados por correo electrónico das cualificacións
pro"isionais da &A*.
- 2#-25 DE )*+O &ra'o de presentación -olicitude de segunda corrección e
reclaación
,s cualificas da &A* 1ata as #2.00 horas3
- 23 )*+O-2 )*66O &resentación solicitude Ordinaria de Adisión ensinan'as
uni"ersitarias
oficiais de 7rao con l.ite de pra'as.
8er.n4 20 de 0aneiro de 20#3.
A dirección do centro.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful