Está en la página 1de 1

ALUMNOS DE 2 DE BACHARELATO CURSO 2013/2014

CALENDARIO DE ORGANIZACIN DAS PAU


- 22 DE MAIO A partir das 20.00 horas publicacin das notas finais.
- 23 DE MAIO Entrega notas 09.00 horas polos titores nas aulas de referencia.
- 23 DE MAIO Atencin alunado ! re"isin das cualificacins de 09.00 a
##.00
horas.
- 2$-2% DE MAIO &ra'o oficial de presentacin de reclaacins contra as
cualificacins
no (entro.
- 27-28 DE MAIO Pr!" #$ Pr$%&r'()* #+ PAU ," C$,&r"-
- 2 DE )*+O &ra'o de presentacin de reclaacins ,s cualificacins ante a
(oisin
de -uper"isin da (onseller.a de educacin e Ord. *ni".
-2 DE )*+O /eclaacin nos centros ,s lista0es pro"isionais de atriculados
1ata
as #2.00 horas3
-30 DE MAIO /eunin inforati"a para a &A* 1-aln de Actos ,s #2.00 horas3.
- 11.12.13 #$ /U0O R$*1!(12, #"+ $3$r(1(1"+ # PAU 45+$ /$r* $ E+6$('71(8-
- 20 DE )*+O A partir das 20.00 horas4 publicacin on line das cualificacins
pro"isionais.
En".o aos interesados por correo electrnico das cualificacins
pro"isionais da &A*.
- 2#-25 DE )*+O &ra'o de presentacin -olicitude de segunda correccin e
reclaacin
,s cualificas da &A* 1ata as #2.00 horas3
- 23 )*+O-2 )*66O &resentacin solicitude Ordinaria de Adisin ensinan'as
uni"ersitarias
oficiais de 7rao con l.ite de pra'as.
8er.n4 20 de 0aneiro de 20#3.
A direccin do centro.

También podría gustarte