Está en la página 1de 15

1

La lpida de Berta Smith: un sitio de devocin popular


Meo Laos, Vernica G. ( UNQ - ISFD N 168)
Pa!"a, #$!s%ina (UN&'(F)
Shes fighting for her small life.
Suzanne Vega
#)S&'#*&
+De ,!- .anera /or0an 1inc!"arse !n e2%ra3o e/i%a4io $ra5ao so5re !na 1ie6a "7/ia, "os
e2 1o%os /o/!"ares, "a re e /ros%i%!cin /o"aca 89i Mi$a" : ;e" .an<anar .7s $rane
e" .!no=> 'as%reano en 5i5"io$ra40a : en "a %raicin ora" es /osi5"e arries$ar a"$!nas
con6e%!ras ,!e /or0an acercar "a 5io$ra40a e "a /ros%i%!%a ?@n$ara )er%a S.i%? con "a 89i
Mi$a" : "a es%ancia La *a"i4ornia, !5icaa en e" /ar%io e *as%e""i, )!enos #ires. (s
cier%o ,!e ?as%a e" .o.en%o no es /osi5"e ?a""ar /r!e5as 4e?acien%es ,!e a1a"en es%as
?i/%esis, /ero %a.5i-n es cier%o ,!e e" /roceso e cons%r!ccin e" conoci.ien%o cien%04ico
es%7 a5onao /or ?i/%esis s!6e%as a co./ro5acin. Dese e" %erreno e "as con6e%!ras,
en%onces, se ina$ar7 en "os /osi5"es 10nc!"os e2is%en%es en%re es%os ac%ores socia"es
%enieno co.o /re.isa insos"a:a5"e "a necesia e so.e%er "as ?i/%esis a /r!e5a
e./0rica /ero con4iano en ,!e ?a5r7n ser1io e ana.ia6e /ara a5orar n!e1as "0neas e
an7"isis en e" 4!%!ro.
+*.o se cons%r!:e !na e1ocin /o/!"ar> +Q!- 4!er<as ?e%ero$-neas : con%raic%orias
in%er1ienen en !n o56e%o o !n es/acio e%er.inao /ara %rans4or.ar"o en !n .e.oria"> # "o
"ar$o e es%e %ra5a6o se ar7 c!en%a e "as "!c?as si.5"icas ,!e in%erceen en "a .e.oria :
en s!s .ani4es%aciones a /ar%ir e" caso e "a "7/ia e )er%a S.i%?, si%!aa en e"
ce.en%erio e Do"ores.
P#L#)'#S *L#V(SA M(MB'I#L, M(MB'I#, D(VB*ICN PBPUL#', &'#&# D(
P('SBN#S, (D- VB&BS.
E
Introduccin
(" /resen%e %ra5a6o %iene co.o o56e%i1o /ri.oria" e" an7"isis e" caso e !na e1ocin
/o/!"ar arrai$aa en "a ci!a e Do"ores, )!enos #ires, #r$en%inaA se %ra%a e" c!"%o a "a
/ros%i%!%a ?@n$ara conocia con e" no.5re e )er%a S.i%?. N!es%ro escri%o /"an%ear7 !na
serie e ?i/%esis ,!e /er.i%ir7n 1inc!"ar "a re e /ros%i%!cin /o"aca 89i Mi$a" con "a
es%ancia La *a"i4ornia, !5icaa en e" /ar%io e *as%e""i, )!enos #ires, : con%e2%!a"i<ar "a
?is%oria e "a 6o1en 4a""ecia ,!e ?o: es 1eneraa en "a necr/o"is "oca".
Dese e" %erreno e "as con6e%!ras, ina$are.os en "os /osi5"es 10nc!"os e2is%en%es en%re
es%os ac%ores socia"es %enieno co.o /re.isa insos"a:a5"e "a necesia e so.e%er "as
?i/%esis a /r!e5a e./0rica /ero con4iano en ,!e ?a5r7n ser1io e ana.ia6e /ara
a5orar n!e1as "0neas e an7"isis en e" 4!%!ro.
# "o "ar$o e" esarro""o e es%e %ra5a6o, are.os c!en%a, ae.7s, e "as 4!er<as
?e%ero$-neas : con%raic%orias ,!e in%er1ienen en !n si%io e%er.inao /ara %rans4or.ar"o
en !n .e.oria".
Desarrollo: La California, la trata de personas y la muerte de Berta Smith.
(" EF e icie.5re e 18GH 4!e sancionao e" ecre%o /or e" ,!e ,!e i1iio e" /ar%io
e Do"ores en %res is%ri%osA &ori""o, Pi"a : Do"ores, "o ,!e ?o: 0a es e" /ar%io e
*as%e""i. Ias%a e" 1H e 6!"io e 186F, es%e @"%i.o es%a5a inc"!io en%re "os /ar%ios e
&ori""o : Pi"a, /ero a /ar%ir e esa 4ec?a se cre e" /ar%io e *as%e""i. So5re "a es%acin
4erro1iaria e" .is.o no.5re, e" E8 e .a:o e 18H6, se i./!so e" no.5re a "a "oca"ia
en .e.oria e J!an Jos- *as%e""i, /a%rio%a, 6!riscons!"%o : /o"0%ico /ro%a$onis%a e "a
'e1o"!cin e Ma:o.
Iacia 1886, a 1K Li".e%ros e "a es%acin e" Ferrocarri" e" S!, en e" c!ar%e" ,!in%o, se
!5ica5a "a es%ancia ;La Mar0a=. S! /ro/ie%ario, J!s%o Mo"ina, "a ?a50a ?ec?o cons%r!ir a s!
$!s%o : sin re/arar en $as%os. S!s s!e3os e $rane<a inc"!0an %res c?a"-s :, en .eio e "os
os /ri.eros, ?acia "a en%raa, !na 4!en%e a<!"e6aa en ce"es%e e E 2 G . -con !na es%a%!a
e Na/o"-on )ona/ar%e- ,!e se !%i"i<a5a /ara "a cr0a e /eces e co"ores. Un cana" ar%i4icia"
roea5a e" casco e "a es%ancia, /or e" c!a" "os !e3os so"0an na1e$ar .on%aos en /a"as e
G
5!e:, -sas ,!e se !san /ara a"isar "os ca.inos e %ierra. (" /ar,!e %en0a, a/ro2i.aa.en%e,
MK ?ec%7reas. S! ise3o /aisa60s%ico inc"!0a !na /ro4!sa can%ia e ca"as a"%ernaas con
rosas : 1io"e%as 4rancesas caa NK cen%0.e%ros : .!c?as o%ras 1arieaes 4"ora"es ,!e "e
i./ri.0an a" /aisa6e !na /a"e%a .!"%ico"or ,!e 5orea5an "a 4!en%e : "a en%raa e "as
casas.
(n e" in$reso a" /ar,!e ?a50a !na ei4icacin en 4or.a e cas%i""o, roeaa /or !n .on%e e
e!ca"i/%os : en e" cen%ro es%a5a !5icaa !na $r!%a e "ari""os re1es%ia en %ierra : aornos.
# !n cos%ao se e2%en0a !na /"an%acin e EF no$a"es :, a" es%e, ?a50a /"an%as e corc?o,
7"a.o /"a%eao : ci/resesO ?acia e" nor%e, GK ?ec%7reas e /inos, ceros a<!"es : o%ras
es/ecies. # EKK .e%ros e" casco /rinci/a" ?a50a !na $"orie%a ,!e oc!/a5a !na ?ec%7rea :
!n .o"ino ,!e s!/era5a "a a"%!ra e" .on%e e e!ca"i/%os.
Pn%e$ra.en%e ?ec?o en .aera, e" .o"ino a5as%ec0a "a 4!en%e : "a $r!%a a"reeor e" c!a"
!n <oo"$ico /ar%ic!"ar oc!/a5a cinco ?ec%7reas a"a.5raas. # !nos 1KK .e%ros, !na
%ran,!era e ?ierro 4or6ao con!c0a a !n /e,!e3o c?a"- one se cria5an "os /erros e "a
es%ancia. (" %an,!e e a$!a ,!e a5as%ec0a e" casco e "a es%ancia es%a5a !5icao so5re !na
%orre e %res /isos, en c!:o 4ren%e ?a50a !n re"o6 e 6K cen%0.e%ros e i7.e%ro, 4a5ricao
/or e2/reso /eio e "a !e3a e "a es%ancia, Mar0a 'osa G!errero.
(n "a .is.a %orre ?a50a cinco ?a5i%aciones /ara e" /ersona"O en "a /ar%e 5a6a, e" .o%or
iese" ,!e ""ena5a e" %an,!e : "a ?errer0a one se ?ac0an "a .a:or /ar%e e "as ?erra.ien%as
/ara "a /ro/ia es%ancia e inc"!so /ara "os 1ecinos.
(s%e /ara0so ar%i4icia" cons%r!io /ara saciar e" s!e3o e J!s%o Mo"ina 4!e 1enio en 1HKM
a !n %a" #. *aro<<i
1
, ori!no e "a ci!a e )!enos #ires, ,!e a s! 1e< se "a o5se,!i a
s!s os ?i6as, !na e e""as casaa con #"5er%o Le$!i<a.n : "a o%ra, con Jos- Mar%0ne<
'e,!e6o, escenien%e e" ?-roe e "a II In1asin In$"esa, Francisco J!s%o Maerna. (n
1H1F, "os !e3os 4ir.aron !n con%ra%o con "os ?er.anos Ferr- /ara ?acer !na /"an%acin e
!ra<nos, /ero a "os c!a%ro a3os, /or !na esa1enencia /ersona", Mar%0ne< 'e,!e6o se re%ir
e "a sociea.
(n 1HEF, "a /ri.i%i1a es%ancia ;La Mar0a= 4!e 1enia a Sa.!e" I!.5er%o Le1i, 4ranc-s,
casao con Do3a *e"ina Qo?n, ?@n$ara. *on Le1i ?a5r0a e cons%r!irse e" i./erio ,!e
1
Danie" Ir!s%a, La California Argentina. El manzanar ms grande del mundo, /7$. H.
N
ar0a ori$en a "a cons%r!ccin re%ricaA ;(" .an<anar .7s $rane e" .!no= o La
*a"i4ornia #r$en%ina, es%a5"eci.ien%o 4r!%i?or%0co"a : c-"e5re 475rica e sira ,!e ""e$ a
e2/or%ar s! /ro!ccin : a e./"ear a HKK ?o.5res /or cosec?a. Si$naa /or "os s!e3os e
$rane<a, "a es%ancia con%in! s! carrera e "!6o : e2cen%riciaesA Le1i ""e1 a *as%e""i !na
c!ari""a e a"5a3i"es ese )!enos #ires /ara e.o"er "os os c?a"-s e2is%en%es : cons%r!ir
en s! "!$ar o%ro .7s .oerno : .7s a./"io. (" ise3o : "a cons%r!ccin es%!1ieron a car$o
e" ar,!i%ec%o Jesare. La iea era eri$ir"o so5re !na .esa $ira%oria co.o "as !saas /ara
ro%ar "as "oco.o%oras, ,!e 1irara caa EN ?oras, si$!ieno "a !5icacin e" so". Pero e"
in1en%o 4!ncion s"o !na 1e<, e5io a" $ran /eso e "a ei4icacin a "a ,!e se "e ?a50an
a$re$ao !n .iraor : !na %orre e a$!a.
# Le1i se "o rec!era con s! so.5rero 5a6o e" 5ra<o, e $es%o a.a5"e : socia5"e. Por e"
"a$o ar%i4icia" so"0an ar "ar$os /aseos en 5o%es "os ?!-s/ees e2%ran6eros ,!e so"0an 1isi%ar
"a es%ancia. Mi"i%ares, /o"0%icos, a5o$aos, .-icos reno.5raos, e./resarios /e%ro"eros,
e a1iacin o !e3os e 4ri$or04icos /ro1enien%es e Para$!a:, )rasi", *?i"e, Ur!$!a:, Per@
: (s%aos Unios se ,!ea5an c!a%ro o cinco 0as is4r!%ano e" "!6o : "a na%!ra"e<a
ar%i4icia" en co./a30a e "as .!6eres ,!e "os aco./a3a5an /ero ,!e no eran ?!-s/ees,
sino /ros%i%!%as ,!e es%a5an a""0 /ara saciar e" $oce e "os 1isi%an%es.
&oos "os ,!e conocen "a ?is%oria coincien en %o.ar co.o 17"ias "as 1ersiones ,!e
circ!"an en *as%e""i : ,!e an c!en%a e ,!e "as .!6eres ,!e /asa5an %e./oraas en La
*a"i4ornia eran /ros%i%!%as ,!e ?a50an sio ""e1aas a "a es%ancia /ara /asar %ie./o e
escanso. Se$@n "as .is.as 4!en%es, e" a./"io co.eor e" c?a"-, %o%a".en%e re1es%io en
.aera re/!6aa, era !%i"i<ao co.o /ros%05!"o en e" ,!e %ra5a6a5an "as .!6eres e ori$en
e!ro/eo ,!e se ?ac0an /asar /or .aes%ras.
Dos a3os es/!-s e "a .!er%e e Le1i, en 1HNE, s! 1i!a se 4!e a )!enos #ires : es/!-s
1ia6 a (!ro/a con !no e s!s ?er.anos ,!e ecii ,!earse en I!n$r0a /or !na
%e./oraa. Para esa .is.a -/oca "as e!ro/eas ,!e se ,!ea5an en La *a"i4ornia :a no
1o"1ieron. #"$!nas 1ia6aron : se raicaron en Ur!$!a:, c!a%ro se ,!earon en )!enos
#ires : seis 1ia6aron con es%ino esconocio.
F
&ras s! es%ancia en (!ro/a, : es/!-s e ?a5er /asao !nos .eses en )!enos #ires, *e"ina
Le1i 1o"1i a "a es%ancia con !na a.i$a ,!e, /ara a"$!nos, era "a ?er.ana e Le1i /ero,
/ara o%ros, ?a5r0a sio "a encar$aa e en1iar "as /ros%i%!%as ese )!enos #ires.
La /ros%i%!cin no era !n 4en.eno e2%ra3o en Do"ores, en /ar%ic!"ar /or "a cercan0a e"
%ren : "as carac%er0s%icas !r5anas e "a "oca"ia. La e4inicin e Fo!""e% acerca e "a
/ros%i%!cin, ci%aa /or Francis Qorn, e2/"ica ,!e "as casas /ros%i5!"arias se concen%ra5an
en "as <onas e a"%o /oer a,!isi%i1o, /or eso es ,!e so"0an es%ar !5icaas en "as !r5esA
;No 5as%a esear !n a.or ?ones%o : /!roO es necesario is/oner e %ie./o : e inero /ara
$o<ar es%e /"acer reser1ao a "os 5!r$!eses. F!nar !n ?o$ar con e" /ro/si%o e 4or.ar
!na 4a.i"ia es !n /ro5"e.a e i40ci" so"!cin /ara e" o5rero. La /ros%i%!cin res!e"1e es%a
i4ic!"%a=. (Fo!i""e%, 1HGE) R Do"ores, /ara 4ines e" si$"o DID, %en0a %oas "as
e2/ec%a%i1as /!es%as en ser !na ci!a 4aro e" S!es%e e "a /ro1incia e )!enos #ires.
*"aro ,!e "a si%!acin e "as .!6eres e!ro/eas ,!e se /ros%i%!0an en La *a"i4ornia is%a e
"a e "os 5!re"es ,!e ?acia 18MN :a eran 1isi5"es en "a ci!a. +P!o ?a5er e2is%io en
*as%e""i !na ra.i4icacin e "a 89i Mi$a", "a re in%ernaciona" e %ra%a e /ersonas ,!e
o/er en%re "a -caa e 186K ?as%a 4ina"es e "a -caa e 1HEK> Se sa5e ,!e "a Varso1ia S
no.5re con e" ,!e se conoci a ;"a sociea e a:!a .!%!a= a/arecia en 1HK6 ,!e
es%!1o co./!es%a inicia".en%e /or /o"acos, r!sos : r!.anos- con%ro"a5an 5!re"es en
Ma%aeros, (nsenaa : Mar e" P"a%a.
La o%ra ra.a e "a ;Varso1ia=, "a #s,!enas!., s!r$i a ra0< e "a escisin en%re r!sos :
r!.anos. Los /o"acos .an%!1ieron "a ;Varso1ia=, /ero e5io a "os rec"a.os e"
e.5a6aor /o"aco an%e e" $o5ierno ar$en%ino ca.5iaron s! no.5re /or e" e 89i Mi$a"
(en iisc? ;Gran F!er<a=). La #s,!enas!. o #s,!enasse, escenien%e en /ar%e e "a
Varso1ia se carac%eri<a5a /or es%ar 4or.aa /or !n $r!/o e 61enes ;ca4%ens= Scafiolos,
/ro2ene%as o r!4ianes- ,!e /ose0an !na so"a .!6er : ri1a"i<a5an con "a o%ra re e
/ros%i%!cin e2%ran6era, "os 4ranceses e "a ;#""iance Fra%erne""e= c!:a see es%a5a en Par0s
: ,!e /ose0a sees en ci!aes i./or%an%es, sa"1o )rasi". (" no.5re e ;Mi$a"= "e 4!e
ao a "a Varso1ia %ras "a .!er%e e s! socio 4!naor, L!is Mi$a", /!es ;4!e $racias a s!
6
1isin co.ercia", /or0a ecirse, e" /ri.ero ,!e /"ane "a in%ernaciona" e %ra%an%es e
5"ancas=.
E
La cen%ra" e o/eraciones e "a re .a4iosa /o"aca es%a5a !5icaa en *ro5a GE8K, en
)!enos #ires, !n ei4icio e os /"an%as con 6ar0n, sina$o$a, sa"n e 4ies%as, 5ar co.eor
: sa"a e 1e"a%orios, en%re o%ras e/enencias. #""0 se ?ac0an s!5as%as e carne ?!.ana,
se$@n "os re"a%os e G!s%a1o Ger.7n Gon<7"e<, /eriois%a e CrticaA .!6eres, %ra0as a
1eces con 4a"sas /ro.esas e .a%ri.onio, eran e2?i5ias esn!as : 1enias a" .e6or
/os%or. Pero es%e %i/o e /ros%i%!cin i./or%aa e '!sia no 4!e !n 4en.eno @nico /ara "a
#r$en%ina ni e./e< a,!0. (n "os #rc?i1os Naciona"es e "a Inia (Home e!artment"
#u$lic %ranch" Se!t. &''&" A !roceedings EEF-6) se "eeA ;Pros%i%!%as en )o.5a:A casi %oas
na%i1as e "as /rinci/a"iaes e" Dan!5io : e /ers!asin 6!0a=
G
.
(s%a /oerosa asociacin e %ra%an%es e /ersonas ,!e 4!ncion 5a6o "a /an%a""a e !na
sociea e socorros .!%!os a"can< s! /ico .72i.o e /oer ?acia "os a3os 1ein%e
c!ano NGK r!4ianes con%ro"a5an E.KKK 5!re"es en "os ,!e %ra5a6a5an N.KKK .!6eres
e!ro/eas, s"o en "a #r$en%ina. Iacia 1HGK "a ac%i1ia e "a re e /ros%i%!cin e./e< a
ec"inar, en /ar%ic!"ar, a /ar%ir e" 6!icio ,!e se ""e1 ae"an%e con%ra "os /rinci/a"es
re4eren%es, ,!e conc"!: en se%ie.5re e 1HGK con 1K8 ec"araos c!"/a5"es. Los r!4ianes
a/e"aron "a sen%encia a /risin en enero e 1HG1, : "a 6!s%icia "os "i5er a %oos e2ce/%o a
%res. Pos%erior.en%e, .!c?os e e""os 4!eron e/or%aos a Ur!$!a:, /ero con e" %ie./o
4!eron re$resano co.o si naa ?!5iera /asao. (" a3o 1HGH .arca e" 4ina" e" accionar
.a4ioso e "a 89i Mi$a".
De5io a "a 4a"%a e oc!.en%acin 4e?acien%e, ?as%a e" .o.en%o no es /osi5"e /ro5ar e"
10nc!"o en%re "a re e %ra%a e .!6eres e ori$en /o"aco : "as /ros%i%!%as e!ro/eas ,!e
/asa5an /or "a es%ancia e *as%e""i 5a6o "a an!encia e" .a%ri.onio Le1i. No o5s%an%e, si e
6!e$os in%e"ec%!a"es se %ra%a, nos is/one.os a %ra<ar !na e"$aa "0nea ?i/o%-%ica ,!e !nir7
e" e/i%a4io e o%ra ?@n$ara Sco.o *e"ina Le1i- ,!e es%7 se/!"%aa ese 4ines e" si$"o DID
en e" .is.o ce.en%erio one se ?a""an "os res%os e ?er.ano e" /ri.er !e3o e La
E
Jo<a.i, (1HGGA GG-F1) ci%ao /or Francis Qorn, Los hu(s!edes del )*, o/. *i%., /7$ 1GE.
G
I50e..
M
*a"i4ornia #r$en%ina : ,!e /as e ser !na 6o1en, 5e""a, /ero es$raciaa .!6er, a
con1er%irse en o56e%o e e1ocin /o/!"ar.
Poco : naa se sa5e e "a 5io$ra40a e es%a 6o1en ?@n$ara ,!e, a "os EG a3os, ecii ar"e
!n cor%e 4ina" a s! 1ia escerra67nose !n %iro en "a sien con !n ar.a e ca"i5re /e,!e3o.
Se$@n "as crnicas /erio0s%icas reco/i"aas /or Tn$e" For%ini, a4icionao i1!"$aor e"
/asao o"orense ,!e a%esora con ce"o es%e /e,!e3o re"a%o ,!e a ori$en a" .i%o, %oo
co.ien<a con e" s!iciio e )er%a S.i%?, e" 1G e se%ie.5re e 1881, en "a 1i1iena ,!e
co./ar%0a con !n an%i$!o c"ien%e S/are6a e "a s!icia- (.i"io Mora"es Ga!na.
La crnica /o"icia" escri%a /or 'o"ano Dorcas )erro : reco$ia /or For%ini %ranscri5e
%e2%!a".en%e e" %es%i.onio e Ga!na 4ren%e a "a 6!s%icia, /or eso no sor/rene ?a""ar
iio"ec%os carac%er0s%icos e" "en$!a6e %ri5!na"icio co.o e" ,!e si$!eA
Emilio +orales" ,* a-os de edad" soltero" argentino" comerciante" domiciliado en %uenos
Aires ./ ' era detenido !or el comisario Cano 0uien se traslada$a a +(1ico 2"
encontrando el cad3er con una herida de $ala en la sien derecha. En sus manos retena
un re34l3er cali$re de 2 mm. %ertha Smith 5en el e!itafio el nom$re a!arece sin h6 0ue
con (l 3i3a en concu$inato aca$a$a de suicidarse en su !ro!ia casa 7 en circunstancias
0ue dicho se-or se halla$a !resente.
La e2i$!a 1ia rea" e )er%a S.i%? -e "a c!a" ni si,!iera se sa5e s! 1eraero no.5re- no
%enr0a naa e e2%raorinario e2ce/%o /or e" ?ec?o e ,!e a. .7s a""7 e "o ,!e "a
sociea 5!r$!esa e 4ines e" si$"o DID /o0a %o"erar : ,!e s! /os%erior in.o"acin "a
con!cir0a sin esca"as a" a"%ar /a$ano e "as canoni<aciones /o/!"ares. Pero, a i4erencia e
"a %rascenencia e o%ras e1ociones co.o "a Di4!n%a *orrea c!:as o4renas es5oran e"
san%!ario, e" c!"%o a )er%a S.i%? es .oes%o : %rans$resor, /!es "os 61enes ,!e se acercan
a e6ar"e !na o4rena 4"ora" o a in%er1enir con 5o"0$ra4o s! se/!"%!ra, s!e"en es/erar a ,!e
no ?a:a naie /ara .ani4es%ar s! e1ocin /ri1aa.
(s cier%o ,!e si$!ieno "os c7nones e "a 1eneracin %ri5!%aa a "os san%os /o/!"ares, e"
ri%!a" e e6ar 4"ores o e escri5ir en "a "7/ia e )er%a S.i%? es .7s ini1i!a" ,!e socia",
,!e es !n c!"%o e /ro.esas, e 1isi%as anni.as sin 0a 4i6o a "a se/!"%!ra !5icaa en "a
ca""e 1F en%re N : M, 6!s%o a" "ao e o%ro e n!es%ros arcaicos o"1iaos, "a 51ea 4a.i"iar
8
con !na esca"era ?acia a5a6o S.!: e%erioraa /or e" ri$or e" %ie./o : "os es%ra$os e"
1ana"is.o- e Jos- Q!in%eros, e" .i"i%ar %es%i$o e %res si$"os ,!e aco./a3 a" .a"o$rao
*as%e""i en "a 4racasaa 'e1o"!cin e "os Li5res e" S!r. (n e" e/i%a4io a@n /!een "eerse
"as ?!e""as e "a .e.oriaA
8os( 9uinteros
9. E. #. .
,* de octu$re de &:*)
Cruz ;. de 9uinteros
9. E. #. .
)& de agosto &':<
&a" co.o s!e"e s!ceer con "as e1ociones /o/!"ares, "a 1ia e )er%a S.i%? no %ransc!rri
?ace e.asiaos a3os, 1i1i en e" .is.o .arco $eo$r74ico ,!e ,!ienes "a 1eneran : 4!e,
co.o e""os, !na /ersona co.@n, !na .!6er 6o1en e .ora" !osa /ero ,!e a. e.asiao
: ,!e 4!e ca/a< e .orir e esa.or, co.o en "a %i/o"o$0a cannica e "as ?is%orias
ro.7n%icas 4a""ias ,!e a"i.en%an "os c!"e5rones %e"e1isi1os. Lo cier%o es ,!e "a
/ersona"ia ines%a5"e e "a 6o1en ?@n$ara no /!o %o"erar e" a5anono : "a /!"sin e
.!er%e se an%e/!so a "a raciona"ia o "a cor!ra. Pero 4!e esa .is.a .!er%e 1io"en%a "a
,!e "e o%or$ a )er%a S.i%? "a ca%e$or0a e 1enera5"e /ara "os ao"escen%es ,!e "e escri5en
en /os e re.eiar e" esa./aro e s!s /ro/ios esa.ores. (s ,!e, en ri$or, e" c!"%o a
)er%a S.i%? se a/o:a en "a ien%i4icacin con a,!e""a .!c?ac?a ,!e s!/o "o ,!e es s!4rir
!na 1ia es$raciaa /ero ,!e es/!-s e !na .!er%e %r7$ica, s! 1ia "icenciosa ,!e
a%r7s : s! a".a /!o ser /!ri4icaa. #s0 in.ac!"aa, )er%a es%7 en /osicin e conceer
.i"a$ros :, e ?ec?o, "os consi$!e /or,!e reci5e a ca.5io 4"ores 4rescas o e /"7s%ico a
.oo e e1 3oto.

(" caso e )er%a S.i%? /resen%a a"$!nas rec!rrencias en re"acin con o%ras e1ociones
/o/!"ares. (" soci"o$o : an%ro/"o$o ar$en%ino #"e6anro Fri$erio is%in$!e c"ara.en%e
"os san%os ca%"icos e "as canoni<aciones /o/!"aresA ;UVW ?a: !na i4erencia 4!er%e en%re
H
e" .oe"o ca%"ico e "os san%os : e" .oe"o /o/!"ar. (" ca%o"icis.o "os 1e co.o .oe"os
e 1ia :, sec!naria.en%e, co.o in%ercesores e Jes@s : aores e $racias. Dese e"
.!no /o/!"ar, se 1e a "os san%os : a "as 10r$enes co.o o%or$aores e .i"a$ros. ("
.oe"o e 1ia no i./or%a. (2is%e !na 1isin /o/!"ar e !n .!no encan%ao, en e" c!a"
"os seres es/iri%!a"es (Dios, Jes@s, "a Vir$en, "os /arien%es ,!e .!rieron) /!een a:!ar si
!no "es /ie. L"a.o a es%o ;re"i$iosia e2%rains%i%!ciona"=, a"$!nos "o eno.inan
;re"i$iosia 1i1ia=, o%ros, ;re"i$iosia /o/!"ar=, es%o es, 1isiones /o/!"ares e "o
re"i$ioso ,!e son i4eren%es e "o /ro/!es%o /or "a ins%i%!cin : ,!e es%7n en in%eraccin
/er.anen%e, en i7"o$o .7s o .enos con4ron%a%i1o.=
Las /a"a5ras an%eriores res!"%an s!.a.en%e si$ni4ica%i1as en e" .arco e" caso ,!e
ana"i<a.os en es%a ocasin. (n e4ec%o, "os san%os /o/!"ares no necesi%an %ener !na 1ia
in.ac!"aa e i./o"!%a /ara ""e$ar a 4or.ar /ar%e e" /an%en sa$rao. Lo ,!e c!en%a es "a
/osi5i"ia e ,!e e""os /!ean o%or$ar .i"a$ros, ar, a s!s e1o%os. Por0a.os /ensar ,!e
"as ca%e$or0as 5inarias e "a I$"esia ca%"ica (5!eno-.a"oXsa$rao-/ro4ano) ,!ean sin
e4ec%o /ara a5orar es%os 4en.enos ,!e, 6!s%a.en%e, se cons%i%!:en en a"%erna%i1as ,!e
;c!es%ionan= "a ins%i%!ciona"ia : ?as%a e" o$.a e" ca%o"icis.o.
Mar0a J!"ia *aro<<i .enciona !n $r!/o e in%er/re%aciones e "os i4!n%os .i"a$rosos ,!e
/one -n4asis en e" s!4ri.ien%o. Las .!er%es e ,!ienes ser7n canoni<aos son
4a""eci.ien%os /"a$aos e o"or, e4!nciones 1io"en%as. (" s!4ri.ien%o, an%e %oo, /er.i%e
"a ien%i4icacin e" e1o%o con s! san%o. B5ser1e.os a,!0, en%onces, "a re"acin con e"
/"an%eo e Fri$erio. (" co./or%a.ien%o en 1ia (o en e" .o.en%o e "a .!er%e) i./or%ar7
en %an%o : en c!an%o sea 4!nciona" a "a cons%r!ccin e "a ien%i4icacin e" e1o%o con "a
4i$!ra sacra.
(" e6e./"o e )er%a es si$ni4ica%i1oA no es cas!a"ia ,!e a e""a, ,!e s!4ri /or a.or, "e
ei,!en 1o%os : e2 1o%os e %e.7%ica a.orosa. +Q!i-n .e6or /ara co./rener e"
s!4ri.ien%o o "a ic?a e !n ena.orao, ,!e a"$!ien ,!e .!ri ;e a.or=>
*aro<<i a4ir.a ,!e "a escasa 5io$ra40a es o%ra carac%er0s%ica rec!rren%e en "as e1ociones
/o/!"ares. Por0a.os consierar ,!e es 6!s%a.en%e e" re/er%orio e 1ariaciones .7s o
1K
.enos es%anari<aas, e 1ersiones i1ersas, e" ,!e /ro/icia "a /ar%ici/acin en "a
cons%r!ccin e" .i%o. (" .i%o es creacin co"ec%i1a e car7c%er sa$rao, narracin
"e$i%i.aa ,!e o/era en "a co%iiania. (n e" caso e "as e1ociones /o/!"ares, ae.7s, e"
re"a%o es%7 ses$ao /or "a cercan0a : "a a!sencia e ins%i%!ciona"ia.
Si e" s!iciio es !na %rans$resin, "a .!er%e en /"ena 6!1en%!, %a.5i-n /resen%e en o%ros
casos e e1ociones /o/!"ares, es !na %rans$resin o5"e. *o.o si es%o 4!era /oco, nos
encon%ra.os, en e" caso e )er%a, con !na .!6er ,!e, ae.7s, %rans$ree en 1ia.
*aro<<i sos%iene a" res/ec%oA ;*o.o "as 1ias e "as .!6eres 1i1as, "as e "as san%as
/o/!"ares /arecen 4rec!en%e.en%e en.arcaas /or !na c"a1e ,!e inc"!:e escenas re"a%i1as a
s!s /r7c%icas se2!a"es.= De ac!ero con "a a!%ora, cier%os /a%rones se re/i%en en "as
.i%o$ra40as .asc!"inas (co.o "a ?!ia : "os con4"ic%os con "a "e:, e" ro5o a "os ricos : e"
re/ar%o en%re "os /o5res)O en con%ra/osicin, en "as .i%o$ra40as 4e.eninas so"o se a"!e a "a
1ia /ara .encionar a"$@n ?ec?o e 1io"encia se2!a", e in4ie"ia o !na .!er%e 1io"en%a
en .anos e ?o.5res 4!na.en%a".en%e.
)er%a no es "a e2ce/cinA e" e6ercicio e "a /ros%i%!cin esa40a "a .ora" e "a -/oca :,
si.!"%7nea.en%e, se %orna ras$o carac%er0s%ico : re!c%or e s! ?is%oria. (" ?o.5re a,!0 se
?ace /resen%e .eian%e "a 4i$!ra e" c"ien%e, en /ri.er %-r.inoO a %ra1-s e "a 4i$!ra e"
?o.5re ,!e /ro1oca e" esencan%o a.oroso ,!e esencaena e" 4ina" e "a .!6er, en
se$!no "!$ar. (1ien%e.en%e, "a 4i$!ra e )er%a es%7 %e3ia e a.5i$Yea, /!es "a
con%racara e "a %rans$resin es s! car7c%er e 10c%i.a.

Ga5rie"a Urr!%i5e?e%: a c!en%a e "a s!5re/%icia e" c!"%o a )er%a S.i%? en "a
/ersis%encia e "os graffitis anni.os ,!e ri1a"i<an con "a %a.5i-n /er%ina< ac%i%! e "os
e./"eaos e" ce.en%erio ,!e se a4anan en 5orrar"os. #s0 co.o "as 4"ores son e6aas :
naie 1e ,!i-n o ,!i-nes "o ?acen, "os .ensa6es %a.5i-n se escri5en a esconiasO sin
e.5ar$o, ,!ienes sin ,!erer"o son "os res/onsa5"es e /reser1ar "os c7nones e "a .e.oria
o4icia", %a.5i-n se e./e3an en 5orrar esas ?!e""as "o an%es /osi5"e. R es a""0 one se
/ro!ce e" sen%ioA en "a in%er1encin s!51ersi1a so5re e" ei4icio, ,!e en%ra en %ensin con
"os in%en%os e 4i6acin e "a ?is%oria ?e$e.nica. R en es%e caso, "a %ensin es%7 aa /or e"
eseo e "a escri%!ra e /er/e%!ar, e 4i6ar o con%ri5!ir a !na .e.oria .ono"$ica Sen
11
%-r.inos e )a6%0n- 4ren%e a "as in%er1enciones, inc"!so a %ra1-s e "a escri%!ra, cons%r!ias
5a6o e" si$no e "o e40.ero. ;Pero "o e40.ero ,!e /er.anece a /ar%ir e "a re/e%icin, n!nca
i$!a" a "a an%erior. N!nca "as .is.as 4"ores, n!nca "os .is.os no.5res e ena.oraos,
/ero e" .ecanis.o e "a re/e%icin con%ri5!:eno a "a conso"iacin e" sen%io=.
N
'e%o.are.os "o ,!e /os%!"a 'a@" #n%e"o /ara a$re$ar o%ra /osi5"e "ec%!ra e "a
cons%r!ccin e sen%io, en es%e caso ese "a /ers/ec%i1a e "as ?!e""as e "a ?is%oricia.
(s%a /ersis%encia e "as ?!e""as e "a otra .e.oria, e "a ,!e se 4i"%ra /or "os is/osi%i1os
asi$naos /ara %a" 4in Sen%i-nase se/!"cros, "7/ias, es/acio ?e%ero%/ico e" ce.en%erio-
/!een ser "e0os co.o s0n%o.as e !na -/oca ca"eiosc/ica en "a c!a" "o esi$nao no es
"a ?is%oria o "o ,!e /as en s0, sino e" !.5ra" e" /resen%e, "a ?is%oricia. +*a.5ia en a"$o
sa5er e .anera ino56e%a5"e e" .oo en ,!e .!ri )er%a S.i%?, si 4!e /ros%i%!%a o .aes%ra
e in$"-s Sco.o sos%ienen o%ros re"a%os- o ni si,!iera, si -se 4!e o no s! 1eraero no.5re>
R a,!0 ci%a.os %e2%!a" a #n%e"oA
.uestra cultura trata entonces de eliminar de los o$=etos las influencias im!ondera$les"
seg>n un do$le rasero? !uede transformar una influencia im!ondera$le en algo
!ondera$le" !or su anlisis 7 descom!osici4n en influencias !ondera$les" o" en su defecto"
lo im!ondera$le !uede ser des!reciado" al menos !ro3isoriamente" !or ino!ortuno o
im!rocedente. Es lo 0ue le ocurre al anacronismo en el estudio de la historia de la cultura.
e all 0ue la cuesti4n del tiem!o 7" en !articular" la del futuro" nos im!onga una
!arado=a.
@
(n%onces, "o ,!e i./or%a son "as ?!e""as e si$ni4icao ,!e se 1an cons%r!:eno en ese
/roceso e escri%!ra-5orrao ,!e se /er/e%@a ad infinitum co.o en e" .i%o e S0si4o. Sin
e.5ar$o, ,!i<7 "o .7s in,!ie%an%e e "a e1ocin /o/!"ar ,!e $enera "a se/!"%!ra e )er%a
S.i%? ?a:a sio s! e/i%a4io c!:a es%ro4a es e ;ri.a e2%ra3a=, se$@n /os%!"a Urr!%i5e?e%:,
/or,!e coincie e" /ri.er 1erso con e" @"%i.o sin ,!e ri.en "os 1ersos E : G. ;N%ese ,!e,
si se a"%erara e" oren e" @"%i.o 1erso : se escri5iera ;n!nca e" a".a=, se conse$!ir0a !n
c!ar%e%o con !na asonancia .7s ?a5i%!a" en "a escri%!ra 4!neraria=A
N
Ga5rie"a Urr!%i5e?e%:, ;Iis%oria, .i%o : cons%r!ccin e sen%io a /ar%ir e !na %!.5a e" ce.en%erio e
Do"ores=.
F
'a@" #n%e"o, ;Dia$ra.a sin%-%ico e !n 4!%!ris%a e a.5os .!nos=.
1E
Si al !osar la mirada en esta tum$a
Aecuerdas al ser cu7as cenizas guarda
Seguid" no te detengas...
Conocistes la materia" el alma nunca
Conclusin
Mar0a J!"ia *aro<<i re1isa e" es%!io e "as canoni<aciones /o/!"ares en "a #r$en%ina :
.enciona "as in%er/re%aciones ,!e "een "as e1ociones /o/!"ares ;/onieno e" acen%o en s!
ar%ic!"acin con "a resis%encia an%e si%!aciones e o.inacin, "a re1anc?a si.5"ica e "os
/o5res o "a esna%!ra"i<acin e" oren socia" /or /ar%e e "os sec%ores /o/!"ares=. La
a!%ora es%aca e" a/or%e e Mic?e" De *er%ea!, s!.a.en%e si$ni4ica%i1oA e" in%e"ec%!a"
4ranc-s /ro/one consierar ,!e "as canoni<aciones /o/!"ares ?acen !so e "a re"i$in
ca%"ica, "a .oi4ican : $eneran /!n%os e resis%encia. #s0, "a e1ocin /o/!"ar /!ee
in%er/re%arse co.o !n 4en.eno e s!51ersin.
La 4i$!ra e )er%a %rans$ree, a/e"a : .o1i"i<a. S! caso /resen%a ras$os i%era%i1os en
re"acin con o%ras e1ociones /o/!"ares. Si.!"%7nea.en%e, "as /ar%ic!"ariaes e s!
e2i$!a ?is%oria "a "i$an a" con%e2%o : "a %erri%oria"i<an /ara sie./re en e" ce.en%erio "oca".
La .e.oria se /ro!ce socia".en%e, es ecir ,!e e" /roceso e cons%r!ccin e "a .e.oria
se ori$ina a /ar%ir e !na :!2%a/osicin e re"a%os ,!e a "a 1e< ,!e se re/ro!cen, se
resi$ni4ican :, en ese /roceso, nos in%er/e"an /er.anen%e.en%e co.o sociea.
Una 1e< .7s, cree.os ,!e no i./or%a "a 1eracia 47c%ica e "os re"a%os sino "a .anera en
,!e e" en%ra.ao isc!rsi1o se aco/"a : esaco/"a en !na re e si$ni4icaciones sin
so"!cin e con%in!ia en 4!ncin e co?esionar "a ien%ia co"ec%i1a.
1G
Para ecir"o en %-r.inos e Pa5"o S<%!"9arL, es %ie./o e /ensar "a .e.oria co.o a"$o
,!e es%7 ac%!ano %oo e" %ie./o, co.o eso ,!e es%7 /ro!cieno : es%7 /ro!ci-nonos.
Ia: si%!aciones ,!e e2ceen "o .on!.en%a" /ero ,!e /ro!cen .e.oria. (n e" caso
ana"i<ao, "as re/resen%aciones es/on%7neas son /ro!c%oras e .e.oria. Si, co.o sos%iene
#n%e"o, ;!n si%io %es%i4ica !na in%r!sin e" ser co.o %a" en e" .is.o a/arecer=, "os re"a%os
resi$ni4ican e" /ri.i%i1o sen%io e" monumentum /or,!e "a .e.oria Sco.o e" sen%io- no
se cons%r!:en e !na 1e< : /ara sie./re. La %!.5a e )er%a S.i%? a c!en%a e esas
/r7c%icas es/on%7neas ,!e se 4i"%ran en%re "os /"ie$!es e "os is/osi%i1os o4icia"es, : ,!e
e5e.os ser ca/aces e /erci5ir co.o %a"es. ;(n%renar n!es%ro c!er/o en e" e6ercicio e
es%a sensi5i"ia= -ci%ano a S<%!"9arL- es n!es%ra %area.
Biblioraf!a
*o./"e%ar re4erencias e "as no%as a" /ie (4a"%a in4o) : e./e<ar a ar.ar 5i5"io$ra40a.
#$re$ar a"$!nas i.7$enes.
#n%e"o, 'a!". ;Dia$ra.a sin%-%ico e !n 4!%!ris%a e a.5os .!nos=. *on4erencia en e"
MN)#. In-i%o.
*aro<<i, M. J. ;#n%i$!os i4!n%os : i4!n%os n!e1os. Las canoni<aciones /o/!"ares en "a
-caa e" HK=, en M0$!e<, D. : Se.7n, P. (ei%ores). (n%re san%os, c!.5ias : /i,!e%es. Las
c!"%!ras /o/!"ares en "a #r$en%ina recien%e. (. )i5"osA )!enos #ires. EKK6.
For%ini, Tn$e" (rnes%o. +&e acor7s Do"ores N> Do"ores, eicin e" a!%or, EKK8.
Fo!i""e%, Ienr:. La 1ia se2!a" en '!sia. (. )i5"io%eca N!e1o S!rco, )!enos #ires, 1HGE.
Ir!s%a, Danie" Bscar. La California Argentina. El manzanar ms grande del mundo.
*as%e""i, )!enos #ires. (icin e" a!%or, EKKN.
Qorn, Francis. %uenos Aires? Los hu(s!edes del )*. Gr!/o (i%or La%inoa.ericanoA )!enos
#ires. 1H8H
1N
Meo Laos, Vernica : Pa!"a, #$!s%ina. Sue-os de trascendencia !rofana. e la
monumentalidad a las cenizas. Bna refle1i4n a !artir del caso del cementerio de olores,
)!enos #ires. (#(, #"e.ania, EK11.
S<%!"9arL, Pa5"o. ;*i!a .e.oria=. Foro #"4a,Dise3o, 'e4"e2in, Po"-.ica, *asos.
)!enos #ires, HX1EXEKKF.
(n%re1is%a con #"e6anro Fri$erio. ;La $en%e sie./re cre: en 4or.as i4eren%es a "as ,!e
"a I$"esia in%en%a5a i./oner=. Secre%ar0a e *!"%!ra. Presiencia e "a Nacin. N!es%ra
*!"%!ra no1.Xic. EK11. #3o G S nro. 1N.
(n "0neaA
Urr!%i5e?e%:, Ga5rie"a. ;Iis%oria, .i%o : cons%r!ccin e sen%io a /ar%ir e !na %!.5a e"
ce.en%erio e Do"ores=. Dis/oni5"e enA
999.in1es%i$acionce.en%erios.co.X "rrutibehety Iis%oria-#GK8.oc
1F
L!ida de %ertha Smith. Coto? 8os( Luis Vadillo.
La *a"i4ornia #r$en%ina" Castelli" %uenos Aires. Coto? +ariano . Crancisco