Está en la página 1de 4

ALGEBRAIC EXPRESSIONS

Simplify ( 3x -1) 2 - ( 7x +4 )

1
1

Simplify (2p q) + q(4p q)

Factorise completely 50 2m

PMR 2004
1 Factorize completely:
6 (a) 9xy -3x2
(b) p2 - 6( p +1) - ( 8-p )

PMR 2005
1 Factorise completely each of the following
2 expressions:
a) 4e 12ef
b) 3x - 48

PMR 2006
1 Simplify 3(2p 5) + (p 3)
1
1

PMR 2007
Factorise completely each of the following
8 Expand each of the following expressions:
expressions:
a) q(2 + p)
a) 2y + 6
b) (3m n)
b) 12 3x

Simplify:
2p 3q (p + 5q)

PMR 2008
1 Expand each of the following expressions:
1 a) 2g(5 k)
b) (h 5)(3h + 2)

PMR 2009
Simplify each of the following expressions:
9 Factorise completely:
a) 2(n + 5) 3
5 20k
b) 3(4m 3k) (5k m)

PMR 2010
Factorise completely each of the following
8 a) Expand:
expressions:
3(2x + 1)
a) 5p 10
b) 3x + 12x + 12

b) Simplify:
(h 2k)(h + 2k) - h

PMR 2011
Factorize completely each of the following
8 Simplify
expressions:
(a) n- ( p -2n)
(a) 3m-mk
6d5ef
(b)
2de
(b) 4x - xy2