Está en la página 1de 11

Seminarski rad iz kolegija:

Informatika i informatike tehnologije


Naslov rada:
E-mail komunikacije u uredskom poslovanju
www.BesplatniSeminarskiRadovi.com
Sadraj:
1. Uvod 2
2. Razvoj e-maila
. !-mail- s"vremeno sredstvo kom"nikacije #
#. !-mail kom"nikacije " "redskom poslovanj" $
%. &rednosti i nedostaci kori'tenja e-maila " "redskom poslovanj" (
). *aklj"+ak ,
-iterat"ra 1.
2

1.Uvod
U dana'njem svijet" kom"nikacija e-mail je postao glavno sredstvo razmjene in/ormacija
p"tem interneta. Smatra se da ga " svijet" koristi vi'e od pola milijarde lj"di. 0ivot 1ez e-
mail kom"nikacije postao je nezamisliv. Njime je omog"2ena 1rza i e/ikasna
kom"nikacija izme3" lj"di na velikoj "daljenosti. 4e je postao svepris"tan na+in razmjene
in/ormacija me3" poslovnim lj"dima koji pridonosi nji5ovoj poslovnoj "spje'nosti.

2.Razvoj e-maila
!lektroni+ka po'ta je osnovni o1lik "potre1e mrene kom"nikacije6 a razvila se "sporedno sa
razvitkom interneta. 7tovi'e6 razmjena por"ka6 " ovom ili onom o1lik"6 postoji jo' od rani5
dana "potra1e ra+"nala. &rvi mreno sposo1an e-mail razvijen je za 8R&8N!4 9prv"
internetsk" mre": ned"go nakon 'to je stvoren6 a do danas je evol"irao " mo2n" e-mail
te5nologij" koja je naj'ire kori'tena aplikacija na internet".
;vo s" neki klj"+ni doga3aj"6 odnosno kamen temeljac iz"ma e-maila:
Rani5 ).-i5 godina pro'log stolje2a6 razvitkom times5aring ra+"nala koja s" mogla
istovremeno izvoditi vi'e programa6 mnogi s" programeri napisali programe za izmjenjivanje
tekst"alni5 por"ka6 te +ak i pravi c5at izme3" korisnika razli+iti5 terminala 9mrea:. <ao 'to
je +esto i 1io sl"+aj6 nemali 1roj lj"di je tada s5vatio da je takva "potre1a te5nologije potp"no
prirodan novi na+in pro'irenja lj"dske kom"nikacije. =e3"tim6 takvi rani programi 1ili s"
ograni+eni samo na gr"p" lj"di koji s" koristili ra+"nala.
Ra> 4omlinson je rani5 $.-i5 godina pro'log stolje2a rade2i zajedno sa malom ekipom
s"radnika razvio opercijski s"stav 4!N!?6 sa mog"2nosti lokalne izmjene e-maila nazvanim
SN@=SA and R!8@=8B-.
<rajem 1,$1. godine6 4omlinson je razvio prv" 8R&8N!4 e-mail aplikacij" kada je
"naprijedio SN@=SA dodavanjem programa nazvanog C&DN!46 a koji je 1io sposo1an
kopirati dok"mente preko mree.


#
. E-mail- suvremeno sredstvo komunikacije
!-mail omogo2"je razmjen" in/ormacija " ekranskom o1lik" koje se prenose p"tem
kompj"torske mree. <oristi se " privatnom i poslovnom kom"niciranj"6 te se primjenj"je na
lokalnoj i glo1alnoj razini.
!-mail je o1lik asinkrone kom"nikacije to jest omog"2"je kom"nikacij" " 1ilo koje vrijeme6
za razlik" od na primjer tele/ona ili videokon/erencije gdje s"dionici moraj" 1iti pris"tni
istovremeno.
!-mail je digitalna kom"nikacija koja se iza3"je na &C-". *a slanje por"ke potre1no je imati
1
:

vlastitu e-mail adresu
prikljuak na Internet
komunikacijski program za pisanje e-mail poruka
e-mail adresu primatelja
!-mail adresa se sastoji od korisni+kog imena6 imena posl"itelja 9servera: i kratice imena
drave ili news-gr"pe. Npr.
Slika 1. &rimjer e-mail adrese
&or"ke se mog" prenositi "n"tar jedne zemlje ali i na svim kontinentima gdje postoji Bnternet.
Njime je omog"2eno glo1alno povezivanje lj"di6 in/ormacija6 znanja itd. @a 1i izradili e-mail
potre1an nam je odre3eni program. U Ervatskoj je najpop"larniji =icroso/t ;"tlook6 ali osim
njega postoje jo' i: Amail6 Fe1 mail6 ;"tlook !Gpress. &or"ke se 'alj" primatelj" na temelj"
njegove adrese elektroni+ke po'te. &or"ka se moe poslati jednom ili vi'e primatelja od
jednom6 z1og +ega je elektroni+ka po'ta vrlo "+inkovit na+in kom"niciranja " sk"pini.
Svaka por"ka je precizno o1likovana 9tj. de/iniran je /ormat kako tre1a izgledati svaka e-mail
por"ka:. &or"ke se sastoje od zaglavlja i tijela 95eader i 1od>:.
&rakti+no svaka por"ka ima slijede2a zaglavlja:
Hrom: e-mail adresa po'iljatelja
1
Sri2a6 <liment6 <neevi2: Uredsko poslovanje
%
4o: e-mail adresa primatelja
S"1ject: kratak naslov por"ke 9predmet por"ke:

@ate: vrijeme slanja por"ke 9lokalno6 na ra+"nal" s koga se 'alje:
Slijede2a zaglavlja s" mog"2a 9ali ne n"na6 vidi RHC #.21 za vi'e detaljaIzaglavlja::
Cc: car1on cop>6 tj. kome se por"ka proslije3"je na "vid 9kopija por"ke:
Bcc: 1lind car1on cop>6 por"ka se proslije3"je na "vid6 ali takoo da to ni primatelj por"ke
ni njene kopije ne znaj"
Received: in/ormacija koj" generira e-mail posl"itelj6 sl"i za pra2enje
Content-4>pe: kako por"ka tre1a 1iti prikazana
Repl>-4o: e-mail adresa na koj" tre1a odgovoriti 9ako se razlik"je od one " 4o:
zaglavlj":
Re/erences: identi/ikacijski 1roj por"ke6 i por"ke +iji je ova por"ka odgovor6 itd...
Bn-Repl>-4o: identi/ikacijski 1roj por"ke +iji je ova por"ka odgovor
?-Hace: mala ikona
Slika 2. ;snovni dijelovi e-maila
)
&oslane por"ke se +"vaj" " elektroni+kom po'tanskom sand"+i2" primatelja6 koji se nalazi na
posl"itelj" elektroni+ke po'te sve dok se primatelj ne povee na mre" i dok ne pre"zme
por"ke na svoje ra+"nalo. Nakon +itanja6 por"ka se moe po5raniti " o1lik" tekst"alne
datoteke6 ispisati6 o1risati ili proslijediti na dr"ge adrese !-po'te. Aotovo svi posl"itelji
internetski5 "sl"ga " svojoj pon"di imaj" i servis !-po'te.
&rijenos por"ke je sig"ran ako je ispisana to+na adresa primatelja. U protivnom se
kom"nikacija vra2a po'iljatelj" s o1ja'njenjem da adresa ne postoji i da se por"ka nemoe
dostaviti.

$
!. E-mail u uredskom poslovanju
!lektroni+ko "redsko poslovanje o1"5va2a tri komponente:
1. "igitalni ured- "1rzava izrad" i odvijanje poslovnog kom"niciranja6 time se "1rzava
poslovni proces i postie potp"na in/ormiranost " tijek" poslovnog procesa6 ostvar"je se
pove2an protok ro1a i novca "n"tar pod"ze2a i izme3" pod"ze2a i okoline. &ost"pcima
digitalizacije poslovni5 dok"menata te "pora1om o1razaca posti" se i znatne "'tede.
@odavanjem never1alni5 elemenata " pisane poslovne kom"nikacije pove2ava se kvaliteta
poslovni5 kom"nikacija6 a digitalnom izradom poslovni5 pisama po1olj'ana je kvaliteta
konvencionalnog kom"niciranja.
2. #o$ilni ured- omog"2"je o1rad" poslovni5 promjena na mjest" i na vrijeme nastanka 'to
prije konvencionalnoj o1radi nije 1ilo mog"2e. =o1ilna te5nologija omog"2"je dodatno
po1olj'anje in/ormiranosti " poslovnom proces" jer s" poslovne in/ormacije dost"pne s 1ilo
koje vrste mo1ilni5 "re3aja. ;1rada podataka omog"2ena je i " stvarnom vremen". =o1ilan
na+in rada "tje+e na smanjenje 1roja /iksni5 "redsi5 radni5 mjesta te "redsko poslovanje
pri1liava mjest" prodaje.
. %irtualni ured- virt"alno "redsko poslovanje po1olj'ava prod"ktivnost "redskog oso1lja
jer je mog"2 rad na daljin" i omog"2"je "k"danje /iksni5 radni5 mjesta6 njime se "kidaj"
tro'kovi poslovanja i na1ave "redske opreme.
Uvo3enje elektroni+kog "redskog poslovanja " pod"ze2e za5tjeva
2
:
revizij" i promjen" " poslovnoj organizaciji
mjenjanje poslovni5 proced"ra " "red"
promjen" kon/ig"racije &C-a
pro'irenje programski5 i mreni5 komponenata
na1av" "re3aja za mo1ilno kom"niciranje
staln" ed"kacij" "redskog oso1lja
ed"kacij" menadera
2
Sri2a6 <liment6 <neevi2: Uredsko poslovanje
(
&. 'rednosti i nedostaci kori(te e-maila u uredskom poslovanju
'RE")*+,I
"1rzava poslovne procese
ostvar"je konk"rentsk" prednost
izgra3"je pozitivan imid pod"ze2a
ostvar"je "'ted"
pove2ava do1it
pove2ava in/ormiranost
pove2ava zadovoljstvo i prod"ktivnost zaposleni5
)E"*+,-.I
ods"stvo oso1nog kontakta izme3" s"dionika poslovanja
mog"2i nesporaz"mi z1og izostanka oso1nog kontakta
kriva interpretacija e-maila 9por"ke:
never1alni dio kom"nikacije

,
/. 0akljuak
!lektroni+ka po'ta je veoma koristan i mo2an alat " poslovnom svijet". @anas je prakti+ki
nemog"2e zamisliti modernog menadera koji ne koristi internet a s time i e- mail.
!lektroni+ka po'ta " poslovnom svijet" koristi se za dogovaranje sastanaka6 slanje dopisa i
razni5 dok"menata "n"tar pod"ze2a ili sa vanjskim partnerima. <ako se mog" slati i datoteke
razni5 /ormata 9m"ltimedijalne datoteke:6 e- mail se "velike koristi i kao sredstvo
ogla'avanja. 8li tre1a napomen"ti da to ima i lo'" stran"6 jer "z razne oglase koji nam sti"
vrlo +esto se na3e i tzv. Jj"nk mailJ ili spam6 'to je "stvari 1eskorisna po'ta kao i ona koj"
do1ivamo " na' stvarni po'tanski pretinac6 samo kod e- po'te postoji opasnost od ra+"nalni5
vir"sa i sli+ni5 sadraja koji mog" na'tetiti ra+"nal".

1.
1iteratura
1. Sri2a6K.6<liment68.6<neevi26B.: Uredsko poslovanje6 Sinergija-nakladni'tvo6 *agre1
2..2.
2. Leri26K.6 Karga6 =.6: Bn/ormacijska te5nologija " poslovanj"6 !lement6 *agre1 2..#.
. www.poslovni/or"m.com
#. www.wikipedia.com
www.BesplatniSeminarskiRadovi.com

11