Está en la página 1de 75

2

2
M MI I P PR RE EP PA AR RA AC CI I N N P PA AR RA A G GA AN NI IM ME ED DE ES S

P PR RO OL LO OG GO O

D De es sd de e q qu ue e s se e d di ie er ra a a al l p p b bl li ic co o l la a P Pr ri im me er ra a E Ed di ic ci i n n d de e m mi i l li ib br ro o " "Y YO O V VI IS SI IT TE E G GA AN NI IM ME ED DE ES S. .. .. ." ", , h ha an n l ll le eg ga ad do o
h ha as st ta a m m c ce en nt te en na ar re es s d de e c ca ar rt ta as s, , r re em mi it ti id da as s p po or r l le ec ct to or re es s q qu ue e d de es se ea ab ba an n c co om mu un ni ic ca ar rs se e c co on nm mi ig go o p pa ar ra a c co on ns su ul lt ta ar r
d di iv ve er rs so os s p pr ro ob bl le em ma as s p pe er rs so on na al le es s, , o o p pa ar ra a i in nq qu ui ir ri ir r s so ob br re e l la a f fo or rm ma a e en n q qu ue e p pu ud di ie er ra an n p pr re ep pa ar ra ar rs se e a a f fi in n d de e l lo og gr ra ar r
u un na a c co om mu un ni ic ca ac ci i n n d di ir re ec ct ta a c co on n n nu ue es st tr ro os s H He er rm ma an no os s M Ma ay yo or re es s d de e a aq qu ue el l d di is st ta an nt te e s sa at t l li it te e d de e J J p pi it te er r. .
A A m me ed di id da a q qu ue e e el l l li ib br ro o f fu ue e d di if fu un nd di i n nd do os se e p po or r t to od do os s l lo os s p pa a s se es s, , l la a c co or rr re es sp po on nd de en nc ci ia a e en n t ta al l s se en nt ti id do o h ha a i id do o
a au um me en nt ta an nd do o, , s si in n q qu ue e y yo o p pu ud di ie er ra a a at te en nd de er r t to od da as s e es sa as s s so ol li ic ci it tu ud de es s, , p pu ue es s, , c co om mo o l lo o e ex xp pu us se e d de es sd de e u un n p pr ri in nc ci ip pi io o, ,
m mu uc ch ho o a an nt te es s d de e s sa al li ir r a a l la a l lu uz z p p b bl li ic ca a l la a o ob br ra a, , y yo o h ha ab b a a d de ec ci id di id do o p pr re ep pa ar ra ar rm me e j ju un nt to o c co on n l lo os s m m o os s p pa ar ra a
a ab ba an nd do on na ar r l la a T Ti ie er rr ra a y y p po od de er r a al lc ca an nz za ar r e el l n ni iv ve el l q qu ue e s se e r re eq qu ui ie er re e e en n u un n m mu un nd do o t ta an n a ad de el la an nt ta ad do o c co om mo o s se e. .
E Es st ta a e es s l la a r ra az z n n p po or r l la a q qu ue e m me e h he e v vi is st to o i im mp pe ed di id do o d de e a at te en nd de er r, , p pe er rs so on na al lm me en nt te e, , a a l la a m mu ul lt ti it tu ud d d de e s so ol li ic ci it tu ud de es s
s si im mi il la ar re es s q qu ue e t to od do os s l lo os s d d a as s l ll le eg ga an n a a p po od de er r d de e m mi is s A Am ma ad do os s H He er rm ma an no os s J Jo os s A A. . R Ro os sc ci ia an no o y y E Ev va ar ri is st to o A Al lp pr re ec ch ht t
d de el l A Al lc c z za ar r, , q qu ue e, , j ju un nt to o c co on n o ot tr ro os s d de e N Nu ue es st tr ra a A An nt ti ig gu ua a y y S So ob be er ra an na a O Or rd de en n, , h ha an n t to om ma ad do o s so ob br re e s su us s h ho om mb br ro os s
l la a d di if f c ci il l t ta ar re ea a d de e h ha ac ce er r l ll le eg ga ar r a a n nu ue es st tr ra a d do ol lo or ri id da a h hu um ma an ni id da ad d l lo os s m me en ns sa aj je es s l lu um mi in no os so os s d de e e es sa a o ot tr ra a
h hu um ma an ni id da ad d t ta an n d di is st ta an nt te e y y, , a al l m mi is sm mo o t ti ie em mp po o, , t ta an n c ce er rc ca an na a a a n nu ue es st tr ra a T Ti ie er rr ra a. . P Po or rq qu ue e, , e en n v ve er rd da ad d, , d de es sd de e q qu ue e
c co on no oc ci ie er ra a l la a m ma ar ra av vi il ll lo os sa a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e u un n m mu un nd do o t ta an n d di if fe er re en nt te e a al l n nu ue es st tr ro o, , m me e p pr ro op pu us se e a ac ce ep pt ta ar r e el l
o of fr re ec ci im mi ie en nt to o d de e m mi i q qu ue er ri id do o H He er rm ma an no o " "P Pe ep pe e" " y y p pr re ep pa ar ra ar r a a l lo os s m m o os s p pa ar ra a m me er re ec ce er r, , l lo o m m s s p pr ro on nt to o p po os si ib bl le e, , l la a
d di ic ch ha a d de e i in ng gr re es sa ar r a a u un n m mu un nd do o y y a a u un na a c ci iv vi il li iz za ac ci i n n q qu ue e, , c co om mp pa ar ra ad do os s c co on n l lo o q qu ue e e en n e es st te e p pl la an ne et ta a
c co on no oc ce em mo os s, , s so on n u un n v ve er rd da ad de er ro o p pa ar ra a s so o. .
Y Y e el ll lo o i im mp pl li ic ca ab ba a e el l a al le ej ja am mi ie en nt to o p pa au ul la at ti in no o d de e t to od do o l lo o q qu ue e n no os s r ro od de ea a e en n l la as s t tu ur rb bu ul le en nt ta as s c ci iu ud da ad de es s y y e en n e el l
a al lo oc ca ad do o f f r rr ra ag go o d de e l la a d di ia ar ri ia a v vi id da a a a q qu ue e e es st ta am mo os s a ac co os st tu um mb br ra ad do os s, , p pa ar ra a p po od de er r a al lc ca an nz za ar r l la a c ca al lm ma a y y l la a
t tr ra an nq qu ui il li id da ad d d de e c cu ue er rp po o y y d de e e es sp p r ri it tu u q qu ue e s se e n ne ec ce es si it ta an n s si i d de es se ea am mo os s l lo og gr ra ar r, , a a c co or rt to o p pl la az zo o, , l la a t tr ra an ns sf fo or rm ma ac ci i n n
i in nt te eg gr ra al l d de e n nu ue es st tr ro o " "Y Yo o S Su up pr re em mo o" " q qu ue e n no os s p pi id de en n l lo os s H He er rm ma an no os s M Ma ay yo or re es s d de e G Ga an n m me ed de es s c co om mo o r re eq qu ui is si it to o
e es se en nc ci ia al l d de e q qu ui ie en ne es s a as sp pi ir re en n a a i in ng gr re es sa ar r e en n s su u m ma ar ra av vi il ll lo os so o m mu un nd do o. . T To od do os s l lo os s q qu ue e h ha ay ya an n l le e d do o " "Y YO O V VI IS SI IT TE E
G GA AN NI IM ME ED DE ES S. .. .. ." " s sa ab br r n n, , p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e, , a a l lo o q qu ue e m me e e es st to oy y r re ef fi ir ri ie en nd do o. .
Y Y a ah ho or ra a m me e d de ec ci id d p po on ne er r a al l a al lc ca an nc ce e d de e t to od do os s e el ll lo os s, , l lo os s m m t to od do os s y y l le ec cc ci io on ne es s q qu ue e m mi i e es sp po os sa a, , m mi is s h hi ij jo os s y y
y yo o e es st ta am mo os s v vi iv vi ie en nd do o y y p pr ra ac ct ti ic ca an nd do o, , c co on n e el l p pr ro op p s si it to o d de e a al lc ca an nz za ar r l la a m me et ta a d de e u un na a p pe er rf fe ec ct ta a a ar rm mo on n a a y y d de e u un n
e el le ev va ad do o e eq qu ui il li ib br ri io o i in nt te eg gr ra al l d de e n nu ue es st tr ro o " "s se er r" ", , p po od dr r n n c co om mp pr re en nd de er r q qu ui ie en ne es s n no o r re ec ci ib bi ie er ro on n r re es sp pu ue es st ta a d di ir re ec ct ta a y y
p pe er rs so on na al l m m a a, , l lo os s m mo ot ti iv vo os s d de e f fu ue er rz za a m ma ay yo or r q qu ue e m me e i im mp pi id di ie er ro on n h ha ac ce er rl lo o. . A A t to od do os s e el ll lo os s, , a a t to od do os s c cu ua an nt to os s h ha an n
t te en ni id do o y y t te en ng ga an n e el l n no ob bl le e a an nh he el lo o d de e s su up pe er ra ar rs se e y y m me er re ec ce er r u un na a v vi id da a m me ej jo or r e en n u un n m mu un nd do o s su up pe er ri io or r, , l le es s a ab br ro o
l la as s p pu ue er rt ta as s, , c co on n e es st te e n nu ue ev vo o m me en ns sa aj je e, , a a l la a s su up pe er ra ac ci i n n p pe er rs so on na al l y y c co ol le ec ct ti iv va a q qu ue e n no os s e en ns se e a an n, , c co om mo o
e ej je em mp pl lo o, , n nu ue es st tr ro os s H He er rm ma an no os s M Ma ay yo or re es s d de e G Ga an n m me ed de es s. .
P Pa ar ra a t to od do os s l lo os s q qu ue e l le ea an n e es st te e n nu ue ev vo o l ll la am ma ad do o a a l la a P PA AZ Z y y l la a I IL LU UM MI IN NA AC CI I N N, , v va ay ya an n n nu ue es st tr ra as s p pa al la ab br ra as s d de e
a al li ie en nt to o y y d de e c co on nf fr ra at te er rn ni id da ad d, , e en n l la a e el le ev va ad da a e es sp pe er ra an nz za a d de e q qu ue e s se ea an n m mu uc ch ho os s q qu ui ie en ne es s l lo og gr re en n e es sc cu uc ch ha ar r y y
s se eg gu ui ir r e el l S SE EN ND DE ER RO O q qu ue e a a n no os so ot tr ro os s s se e n no os s e es st t y ya a m mo os st tr ra an nd do o. .. .. . Q Qu ui ie er ra a l la a D Di iv vi in na a P Pr ro ov vi id de en nc ci ia a q qu ue e e es st ta a
h hu um ma an ni id da ad d d do ol li ie en nt te e r re ec ca ap pa ac ci it te e e en n s su us s e er rr ro or re es s y y q qu ue e l la a a am ma ar rg ga a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a d de e s su us s m mu uc ch ha as s f fa al ll la as s l le e
p pe er rm mi it ta a v vi is sl lu um mb br ra ar r e en n f fo or rm ma a c cl la ar ra a l lo os s r re es sp pl la an nd de ec ci ie en nt te es s h ho or ri iz zo on nt te es s d de e o ot tr ra as s h hu um ma an ni id da ad de es s s su up pe er ri io or re es s. .. .. .

J Ja an nl li it tp pu ur r, , J Ju ul li io o d de e 1 19 97 74 4. .
Y YO OS SI IP P I IB BR RA AH HI IM M3
3
P PR RI IM ME ER RA A P PA AR RT TE E

C CA AP PI IT TU UL LO O I I
" "N Nu ue es st tr ro o V Vi ia aj je e a a J Ja an nl li it tp pu ur r" "

E En n m mi i l li ib br ro o a an nt te er ri io or r, , " "Y YO O V VI IS SI IT TE E G GA AN NI IM ME ED DE ES S. .. .. ." ", , e ex xp pl li ic ca ab ba a c c m mo o f fu ui i a al le ec cc ci io on na ad do o p po or r n nu ue es st tr ro o M Mu uy y
A Am ma ad do o H He er rm ma an no o " "P Pe ep pe e" " s so ob br re e l la a f fo or rm ma a e en n q qu ue e l l p po od dr r a a c co on nt ti in nu ua ar r i in ns st tr ru uy y n nd do on no os s d de es sd de e e es se e l le ej ja an no o
s sa at t l li it te e d de el l p pl la an ne et ta a J J p pi it te er r, , a a t tr ra av v s s d de el l r re ec ce ep pt to or r- -t tr ra an ns sm mi is so or r q qu ue e t tr ra aj je er ra a d de e a al ll l y y q qu ue e d de ej j e en n m mi i p po od de er r, ,
c co on n i in ns st tr ru uc cc ci io on ne es s e es sp pe ec c f fi ic ca as s y y c co on nc cl lu uy ye en nt te es s. . A An nt te e t to od do o, , q qu ui ie er ro o e ex xp pl li ic ca ar r e el l p po or rq qu u d de el l a ap pe el la at ti iv vo o d de e " "M Mu uy y
A Am ma ad do o H He er rm ma an no o" " e em mp pl le ea ad do o p po or r m m e en n v va ar ri io os s p pa as sa aj je es s d de e e es st ta a o ob br ra a: : e es s e el l t t t tu ul lo o q qu ue e a ac co os st tu um mb br ra am mo os s
d da ar rn no os s l lo os s m mi ie em mb br ro os s d de e l la a A An nt ti ig gu ua a y y S So ob be er ra an na a O Or rd de en n a a l la a q qu ue e p pe er rt te en ne ec ce em mo os s t to od do o e el l g gr ru up po o q qu ue e t tr ra ab ba aj ja a, ,
a ab bn ne eg ga ad da a y y f fi ir rm me em me en nt te e, , e en n l la a m mi is si i n n d de e h ha ac ce er r c co on no oc ce er r a a l la a h hu um ma an ni id da ad d l lo os s t tr ra as sc ce en nd de en nt ta al le es s m me en ns sa aj je es s d de e
e es st ta as s h ho or ra as s c cr ru uc ci ia al le es s p pa ar ra a n nu ue es st tr ro o m mu un nd do o. . Y Y q qu ui ie en ne es s l le ey ye er ro on n " "Y YO O V VI IS SI IT TE E G GA AN NI IM ME ED DE ES S. .. .. ." " e es st ta ar r n n
e en nt te er ra ad do os s d de e q qu ue e e es sa a p pe eq qu ue e a a y y m ma ar ra av vi il ll lo os sa a m m q qu ui in na a, , d de el l t ta am ma a o o d de e u un na a s si im mp pl le e y y m mu uy y c ch hi ic ca a m m q qu ui in na a
f fo ot to og gr r f fi ic ca a m mo od de er rn na a o o d de e u un na a r ra ad di io o a a t tr ra an ns si is st to or re es s, , m me e h ha a s se er rv vi id do o p pa ar ra a s se eg gu ui ir r c co om mu un ni ic c n nd do om me e, , a a t tr ra av v s s
d de e m m s s d de e s se et te ec ci ie en nt to os s s se es se en nt ta a m mi il ll lo on ne es s d de e k ki il l m me et tr ro os s, , c co on n n nu ue es st tr ro o H He er rm ma an no o, , d de es sd de e l lo os s d d a as s e en n q qu ue e d de ej j
l la a T Ti ie er rr ra a p pa ar ra a s si ie em mp pr re e. .
D De e t ta al l m ma an ne er ra a, , c cu um mp pl li ie en nd do o e es st tr ri ic ct ta am me en nt te e s su us s i in ns st tr ru uc cc ci io on ne es s, , f fu ui i a ar rr re eg gl la an nd do o m mi is s a as su un nt to os s p pr ro of fa an no os s p pa ar ra a
e es st ta ar r e en n c co on nd di ic ci io on ne es s d de e a al le ej ja ar rm me e, , l lo o m m s s p pr ro on nt to o p po os si ib bl le e, , d de e m mi is s o oc cu up pa ac ci io on ne es s y y c co om mp pr ro om mi is so os s d di ia ar ri io os s d de e
t to od do o o or rd de en n, , a a f fi in n d de e c co on ns se eg gu ui ir r q qu ue e m mi i f fa am mi il li ia a p pu ud di ie es se e c ca am mb bi ia ar r d de e v vi id da a y y d de e d do om mi ic ci il li io o e en n e el l m mo om me en nt to o
o op po or rt tu un no o. . A Al l e es sc cr ri ib bi ir r e es st ta as s l l n ne ea as s h ha an n t tr ra an ns sc cu ur rr ri id do o a al lg go o m m s s d de e d do os s a a o os s d de e l la a f fe ec ch ha a e en n q qu ue e " "P Pe ep pe e" "
a ab ba an nd do on na ar ra a d de ef fi in ni it ti iv va am me en nt te e l la a T Ti ie er rr ra a, , c co om mo o s se e n na ar rr ra a c co on n l lu uj jo o d de e d de et ta al ll le es s e en n m mi i a an nt te er ri io or r l li ib br ro o. . E En n e es se e
l la ap ps so o, , m me e p pr re ep pa ar r c co on n t to od do o e es sm me er ro o a a f fi in n d de e e es st ta ar r l li is st to o a a v vi ia aj ja ar r c co on n m mi i e es sp po os sa a y y m mi is s h hi ij jo os s, , a a u un n l le ej ja an no o
l lu ug ga ar r d de e A As si ia a a a d do on nd de e s se er r a am mo os s c co on nd du uc ci id do os s e en n c cu ua an nt to o e es st tu uv vi i r ra am mo os s e en n c co on nd di ic ci io on ne es s d de e o ol lv vi id da am mo os s, , p pa ar ra a
s si ie em mp pr re e, , d de e l la a v vi id da a q qu ue e, , h ha as st ta a e en nt to on nc ce es s, , h ha ab b a am mo os s l ll le ev va ad do o. . E Es st to o f fu ue e l lo o q qu ue e m mo ot ti iv v n nu ue es st tr ro o p pa au ul la at ti in no o
a al le ej ja am mi ie en nt to o d de el l a am mb bi ie en nt te e q qu ue e n no os s r ro od de ea ar ra a, , y y l la a c co on ns si ig gn na a d da ad da a a a n nu ue es st tr ro os s A Am ma ad do os s H He er rm ma an no os s
m me en nc ci io on na ad do os s e en n e el l p pr r l lo og go o, , a a f fi in n d de e n no o s se er r m mo ol le es st ta ad do os s n ni i i in nt te er rr ru um mp pi id do os s e en n e el l a ad di ie es st tr ra am mi ie en nt to o p pr re ev vi io o a a
n nu ue es st tr ro o v vi ia aj je e. .
A As s l ll le eg g e el l m mo om me en nt to o a an ns si ia ad do o, , y y t ta am mb bi i n n, , p po or r q qu u n no o d de ec ci ir rl lo o, , c co on nf fu us sa am me en nt te e t te em mi id do o - -t te em mi id do o p po or r n nu ue es st tr ra a
a a n n d d b bi il l c co on nt te ex xt tu ur ra a p ps s q qu ui ic ca a, , y y l la a p po od de er ro os sa a i in nf fl lu ue en nc ci ia a d de e e es st te e m mu un nd do o a al l q qu ue e t ta an nt to os s a a o os s d de e e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a
t te er rr re en na a t to od da av v a a n no os s u un n a a- - d de e s sa al li ir r d de e n nu ue es st tr ra a A Am m r ri ic ca a L La at ti in na a, , d de e n nu ue es st tr ra a p pa at tr ri ia a p pe er ru ua an na a, , p pa ar ra a a al lo oj ja ar rn no os s
e en n u un n d de es sc co on no oc ci id do o y y m mi is st te er ri io os so o m mo on na as st te er ri io o p pe er rd di id do o e en nt tr re e l la as s n ne ev va ad da as s c cu um mb br re es s d de e l lo os s H Hi im ma al la ay ya as s. . Y Ya a l lo o
e ex xp pl li iq qu u , , m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s, , a al l e es sc cr ri ib bi ir r " "Y YO O V VI IS SI IT TE E G GA AN NI IM ME ED DE ES S. .. .. ." ", , c c m mo o m me e s se en nt t a a, , a a c ca ad da a p pa as so o, , e en no or rm me e- -
m me en nt te e c co on nf fu us so o, , p pr ro of fu un nd da am me en nt te e a at tu ur rd di id do o p po or r c cu ul lp pa a d de e m mi i a at tr ra as so o m me en nt ta al l y y p ps s q qu ui ic co o e en n c co om mp pa ar ra ac ci i n n c co on n
n nu ue es st tr ro o H He er rm ma an no o " "P Pe ep pe e" ". .. .. . y y t to od do o l lo o q qu ue e l l n no os s e en ns se e a ar ra a, , a a m ma an ne er ra a d de e b ba as se e e el le em me en nt ta al l d de e n nu ue es st tr ra a f fu ut tu ur ra a
p pr re ep pa ar ra ac ci i n n, , s s l lo o e er ra a u un n l le ev ve e p pr r l lo og go o d de e l lo o m mu uc ch ho o q qu ue e t te en n a am mo os s q qu ue e a ap pr re en nd de er r s si i q qu ue er r a am mo os s e es st ta ar r e en n
c co on nd di ic ci io on ne es s d de e a as sp pi ir ra ar r a a c co on no oc ce er r G Ga an n m me ed de es s. . P Pe er ro o n nu ue es st tr ra a i ig gn no or ra an nc ci ia a y y t te em mo or r f fu ue er ro on n d do om mi in n n nd do os se e, , p po oc co o
a a p po oc co o g gr ra ac ci ia as s a a l la a a am mo or ro os sa a a ay yu ud da a d de e P Pe ep pe e, , q qu ue e t to od da as s l la as s s se em ma an na as s, , s si in n f fa al lt ta ar r u un na a s so ol la a y y e en n d do os s d d a as s c ca ad da a
u un na a, , s se e c co om mu un ni ic ca ab ba a c co on n n no os so ot tr ro os s a a t tr ra av v s s d de el l m me en nc ci io on na ad do o a ap pa ar ra at ti it to o. . D De e t ta al l s su ue er rt te e, , s se ei is s m me es se es s d de es sp pu u s s
d de e s su u p pa ar rt ti id da a, , e es st t b ba am mo os s l li is st to os s p pa ar ra a d de ej ja ar r n nu ue es st tr ro o h ho og ga ar r, , n nu ue es st tr ra as s o oc cu up pa ac ci io on ne es s a ac co os st tu um mb br ra ad da as s y y
n nu ue es st tr ra as s a am mi is st ta ad de es s, , p pa ar ra a e em mp pr re en nd de er r l la a m ma ar rc ch ha a h ha ac ci ia a e el l e en ni ig gm m t ti ic co o l lu ug ga ar r e en n d do on nd de e s se er r a a r re ea al li iz za ad da a l la a
p pr ro of fu un nd da a t tr ra an ns sf fo or rm ma ac ci i n n d de e t to od do o e el l g gr ru up po o. .
S Se e m me e d di ij jo o q qu ue e n no os s l ll le ev va ar r a an n a a u un n a ap pa ar rt ta ad do o v va al ll le e e en nc cl la av va ad do o e en nt tr re e l la as s i im mp po on ne en nt te es s c cu um mb br re es s d de e l lo os s
H Hi im ma al la ay ya as s, , y y q qu ue e e es se e l lu ug ga ar r e er ra a c co on no oc ci id do o s so ol la am me en nt te e p po or r m mu uy y p po oc co os s, , v va al le e d de ec ci ir r p po or r a aq qu ue el ll lo os s q qu ue e h ha an n
t te en ni id do o e el l p pr ri iv vi il le eg gi io o d de e r re ec ci ib bi ir r u un na a a ad de ec cu ua ad da a e ed du uc ca ac ci i n n i in ni ic ci i t ti ic ca a e es sp pi ir ri it tu ua al l, , m me en nt ta al l y y p ps s q qu ui ic ca a, , d de en nt tr ro o d de e
u un na a c ce er rr ra ad da a E Es sc cu ue el la a u u O Or rd de en n q qu ue e n no o f fi ig gu ur ra a n ni i e en n l la a H Hi is st to or ri ia a n ni i e en n l lo os s m ma ap pa as s. .. .. . P Pe ep pe e m me e a al le ec cc ci io on n e en n e el l
s se en nt ti id do o d de e n no o p pr re eo oc cu up pa ar rn no os s, , m ma ay yo or rm me en nt te e, , p po or r e el l e eq qu ui ip pa aj je e q qu ue e s se er r a a m me en ne es st te er r, , p pu ue es s n nu ue es st tr ra a v vi id da a e en n e es se e
s si it ti io o h ha ab br r a a d de e c ca am mb bi ia ar r, , n nt te eg gr ra am me en nt te e, , d de e t to od do o l lo o c co on no oc ci id do o h ha as st ta a e en nt to on nc ce es s. . Y Y n no os s p pr re ev vi in no o q qu ue e e el l v vi ia aj je e s se e
e ef fe ec ct tu ua ar r a a e en n u un na a d de e l la as s a as st tr ro on na av ve es s q qu ue e e el l v vu ul lg go o l ll la am ma a " "p pl la at ti il ll lo os s v vo ol la ad do or re es s" ". .. .. .
Q Qu ui ie en ne es s h ha an n l le e d do o m mi i l li ib br ro o a an nt te er ri io or r, , r re ep pi it to o, , e es st ta ar r n n f fa am mi il li ia ar ri iz za ad do os s c co on n l la a c ca as sa a d de e M Mo on nt te er rr ri ic co o, , e en n l la a z zo on na a
r re es si id de en nc ci ia al l d de e l la a c ca ap pi it ta al l p pe er ru ua an na a, , L Li im ma a, , c co on no oc ci id da a c co on n e es se e n no om mb br re e. . E Es st ta a c ca as sa a, , q qu ue e f fu ue er ra a d de e P Pe ep pe e y y d de es sd de e
l la a c cu ua al l f fu ue e t tr ra an ns sp po or rt ta ad do o e en n u un n O OV VN NI I c cu ua an nd do o v vi ia aj j a a G Ga an n m me ed de es s, , c ca as sa a q qu ue e m me e l le eg ga ar ra a y y e en n d do on nd de e v vi iv v h ha as st ta a
e el l d d a a d de e n nu ue es st tr ra a p pa ar rt ti id da a p pa ar ra a e el l A As si ia a, , h ha a s se er rv vi id do o, , o ot tr ra a v ve ez z, , c co om mo o a ae er ro op pu ue er rt to o d de e s sa al li id da a e en n n nu ue es st tr ro o v vi ia aj je e a al l
O Or ri ie en nt te e. . D De eb bo o p pe ed di ir r p pe er rd d n n a a m mi is s l le ec ct to or re es s p po or r l la as s c co on nt ti in nu ua as s a al lu us si io on ne es s a a e es se e l li ib br ro o, , p pu ue es s h ha a d de e t te en ne er rs se e e en n
c cu ue en nt ta a h he ec ch ho os s i im mp po or rt ta an nt te es s q qu ue e f fu ue er ro on n r re ef fe er ri id do os s e en n t ta al l o ob br ra a y y q qu ue e r re es su ul lt ta ar r a an n i in nc co om mp pr re en ns si ib bl le es s a a q qu ui ie en ne es s
l le ey ye er ra an n e es st ta as s l l n ne ea as s s si in n h ha ab be er r c co on no oc ci id do o l lo os s h he ec ch ho os s n na ar rr ra ad do os s e en n e el l a an nt te er ri io or r t tr ra ab ba aj jo o. . Y Y u un no o d de e e es so os s h he ec ch ho os s
e es s e el l r re ef fe er re en nt te e a al l j ja ar rd d n n d de e n nu ue es st tr ra a c ca as sa a d de e M Mo on nt te er rr ri ic co o, , e en n e el l c cu ua al l, , p po or r s su u a am mp pl li it tu ud d, , p pu ud do o d de es sc ce en nd de er r, ,
v va ar ri ia as s v ve ec ce es s, , u un na a d de e a aq qu ue el ll la as s a as st tr ro on na av ve es s c co on no oc ci id da as s v vu ul lg ga ar rm me en nt te e c co om mo o O OV VN NI I. .
L Lo os s q qu ue e e en n e el l P Pe er r , , m m s s c co on nc cr re et ta am me en nt te e e en n L Li im ma a, , c co on no oc ce en n a aq qu ue el ll la a h he er rm mo os sa a z zo on na a r re es si id de en nc ci ia al l, , t to od da av v a a n no o
p po ob bl la ad da a t to ot ta al lm me en nt te e, , y y e en n l la a q qu ue e e ex xi is st te en n a am mp pl li ia as s r re ea as s c cu ub bi ie er rt ta as s d de e f fr ro on nd do os so os s p pr ra ad do os s y y m ma ag gn n f fi ic co os s
j ja ar rd di in ne es s, , s sa ab br r n n, , t ta am mb bi i n n, , q qu ue e e es se e l lu ug ga ar r d de e l la a p pe er ri if fe er ri ia a u ur rb ba an na a d de e l la a G Gr ra an n L Li im ma a e es s v vi is si it ta ad do o
f fr re ec cu ue en nt te em me en nt te e p po or r l la as s m m q qu ui in na as s e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re es s m me en nc ci io on na ad da as s, , y y t ta al l c co on no oc ci im mi ie en nt to o e es s c co om m n n, , e en n
p pa ar rt ti ic cu ul la ar r, , a a l lo os s m mi ie em mb br ro os s d de e n nu ue es st tr ra a O Or rd de en n q qu ue e, , e en n v va ar ri ia as s o op po or rt tu un ni id da ad de es s t ta am mb bi i n n, , h ha an n l ll le eg ga ad do o a a r re ea al li iz za ar r
c co on nt ta ac ct to os s d di ir re ec ct to os s c co on n O OV VN NI IS S e en n e es sa a z zo on na a. . P Po or r t ta an nt to o, , n no o d de eb be e e ex xt tr ra a a ar r a a n na ad di ie e q qu ue e l la a m m q qu ui in na a
e en nc ca ar rg ga ad da a d de e c co on nd du uc ci ir rn no os s a al l O Or ri ie en nt te e d de es sc ce en nd di ie er ra a p po or r n no os so ot tr ro os s e en n n nu ue es st tr ro o p pr ro op pi io o j ja ar rd d n n. .


4
4
N Nu ue es st tr ro o a am mi ig go o y y H He er rm ma an no o P Pe ep pe e n no os s h ha ab b a a c co om mu un ni ic ca ad do o, , c co on n a an nt te el la ac ci i n n, , l la a f fe ec ch ha a e en n q qu ue e v ve en nd dr r a a a a
l ll le ev va ar rn no os s. . Y Y l lo o m mi is sm mo o q qu ue e e en n e el l c ca as so o a an nt te er ri io or r, , c cu ua an nd do o l l s se e f fu ue e, , t tu uv vi im mo os s e el l t ti ie em mp po o s su uf fi ic ci ie en nt te e p pa ar ra a
p pr re ep pa ar ra ar r n nu ue es st tr ra a p pa ar rt ti id da a, , s si in n d de ej ja ar r e en n e es sa a p pa ar rt te e d de el l m mu un nd do o n na ad da a q qu ue e p pu ud di ie er ra a s se er r m mo ot ti iv vo o d de e p pr re eo oc cu up pa ac ci i n n
p po os st te er ri io or r. . T To od do os s m mi is s a as su un nt to os s p pe er rs so on na al le es s, , e ec co on n m mi ic co os s y y s so oc ci ia al le es s, , f fu ue er ro on n l li iq qu ui id da ad do os s, , a a f fi in n d de e n no o d de ej ja ar r a at tr r s s
n na ad da a q qu ue e p pu ud di ie es se e o oc ca as si io on na ar r u ul lt te er ri io or re es s p pr re eo oc cu up pa ac ci io on ne es s o o m mo ol le es st ti ia as s a a n na ad di ie e. . Y Y l la a e ed du uc ca ac ci i n n y y e ex xp pe er ri ie en nc ci ia as s
r re ec ci ib bi id da as s p po or r l lo os s m m o os s y y p po or r m m d du ur ra an nt te e e es so os s s se ei is s m me es se es s q qu ue e m me ed di ia ar ro on n e en nt tr re e l la a p pa ar rt ti id da a d de e P Pe ep pe e y y n nu ue es st tr ro o
v vi ia aj je e d de e a ad di ie es st tr ra am mi ie en nt to o a al l O Or ri ie en nt te e, , f fu ue er ro on n s su uf fi ic ci ie en nt te es s p pa ar ra a q qu ue e, , l ll le eg ga ad do o e el l m mo om me en nt to o, , y ya a n no o s si in nt ti i r ra am mo os s l la a
t tr re em me en nd da a i im mp pr re es si i n n q qu ue e n no os s c ca au us s , , e en n o ot tr ro o t ti ie em mp po o, , l la a p pr re es se en nc ci ia a d de e u un n O OV VN NI I y y s su u d de es sc ce en ns so o e en n n nu ue es st tr ro o
p pr ro op pi io o j ja ar rd d n n. .
S Se e n no os s h ha ab b a a p pr re ev ve en ni id do o, , c co om mo o d di ij je e, , l la a f fe ec ch ha a e ex xa ac ct ta a e en n q qu ue e b ba aj ja ar r a an n p po or r n no os so ot tr ro os s. . C Co om mo o d de e c co os st tu um mb br re e, ,
l la a h ho or ra a s se er r a a e en n l la a m ma ad dr ru ug ga ad da a, , c cu ua an nd do o t to od do o e el l v ve ec ci in nd da ar ri io o d du ue er rm me e y y n no o h ha ay y p po os si ib bi il li id da ad d e en n e es sa a e ex xt te en ns sa a
z zo on na a p pa ar ra a i in nt tr ro om mi is si i n n d de e c cu ur ri io os so os s. . L Li is st to os s n no os so ot tr ro os s y y d do os s H He er rm ma an no os s n nu ue es st tr ro os s q qu ue e q qu ue ed da ar r a an n a a c ca ar rg go o d de e l la a
c ca as sa a y y d de e a al lg gu un na as s l lt ti im ma as s d di il li ig ge en nc ci ia as s d de e N Nu ue es st tr ra a O Or rd de en n, , n no os s r re eu un ni im mo os s e es sa a n no oc ch he e e en n u un na a c ce en na a f fr ra at te er rn na al l d de e
d de es sp pe ed di id da a. . P Pa ar ra a n ni in ng gu un no o d de el l g gr ru up po o i ib ba a a a s se er r u un na a n no ov ve ed da ad d a aq qu ue el ll lo o. . T Ta an nt to o n nu ue es st tr ro os s e en n t te er rr ri it to or ri io o d de el l N Ne ep pa al l; ;
p pe er ro o m me e d di ij jo o q qu ue e n na ad di ie e, , e en n e el l e ex xt te er ri io or r, , c co on no oc ce e a aq qu ue el l s si it ti io o, , p pu ue es s e es st t e en nc cl la av va ad do o e en nt tr re e a al lt ta as s m mo on nt ta a a as s
n ne ev va ad da as s e en n u un na a z zo on na a v ve er rd da ad de er ra am me en nt te e i in na ac cc ce es si ib bl le e, , a a l la a q qu ue e n ni ic ca am me en nt te e s se e p pu ue ed de e l ll le eg ga ar r p po or r e el l a ai ir re e, , c co on n
h he el li ic c p pt te er ro os s, , p po or rq qu ue e n no o t ti ie en ne e a ab bs so ol lu ut ta am me en nt te e p pi is st ta as s d de e a at te er rr ri iz za aj je e, , o o p po or r u un n p pa as sa aj je e s se ec cr re et to o, , a a t tr ra av v s s d de e l la a
m mo on nt ta a a a, , q qu ue e e es s s s l lo o c co on no oc ci id do o p po or r l lo os s m mo on nj je es s q qu ue e a al ll l v vi iv ve en n. .
R Ro os sc ci ia an no o g gu ua ar rd d s si il le en nc ci io o. . S Se e p pa as se e u un n r ra at to o p po or r e el l s sa al l n n, , c co om mo o s si i s se e c co on nc ce en nt tr ra ar ra a e en n a al lg g n n p pe en ns sa am mi ie en nt to o
m mu uy y n nt ti im mo o, , y y d de e p pr ro on nt to o, , m mi ir r n nd do om me e c co on n f fi ij je ez za a, , m me e d di ij jo o: :
- -E Es so o e es st t v vi in nc cu ul la ad do o a a l lo o " "N Nu ue es st tr ro o" ", , v ve er rd da ad d? ?
- -S S ; ; e es s u un na a r ra am ma a d de e N Nu ue es st tr ra a O Or rd de en n. .. .. .
- -Y Ya a. .. .. . c co om mp pr re en nd do o q qu ue e n no o s se e p pu ue ed de e h ha ab bl la ar r e en n p p b bl li ic co o. .. .. .
M Mi ir ra am mo os s a a l lo os s d de em m s s. . M Mi i e es sp po os sa a d da ab ba a a al lg gu un na as s i in ns st tr ru uc cc ci io on ne es s a a l la a c cr ri ia ad da a. . M Mi is s h hi ij jo os s e es st ta ab ba an n e en n e el l j ja ar rd d n n, ,
o ot te ea an nd do o e el l c ci ie el lo o e en n s su u a af f n n p po or r v ve er r l ll le eg ga ar r a al l O OV VN NI I, , y y n nu ue es st tr ro o H He er rm ma an no o P Pe ed dr ro o h ho oj je ea ab ba a u un na a r re ev vi is st ta a, ,
c c m mo od da am me en nt te e a ar rr re el ll la an na ad do o e en n u un n s si il ll l n n. .
E El l r re el lo oj j d de e p pa ar re ed d m ma ar rc ca ab ba a t tr re es s m mi in nu ut to os s p pa ar ra a l la as s d do os s d de e l la a m ma ad dr ru ug ga ad da a. . M Mi i i in nq qu ui ie et tu ud d s se e i ib ba a a ac ce en nt tu ua an nd do o. .
R Ro os sc ci ia an no o, , d da an nd do o v vu ue el lt ta as s e en n t to om mo o m m o o, , v vo ol lv vi i a a s so on nr re e r rs se e y y m me e g gu ui i u un n o oj jo o. .
- -Y Ya a f fa al lt ta a p po oc co o - -m me e d di ij jo o. .
E En n a aq qu ue el l m mo om me en nt to o m mi is s h hi ij jo os s n no os s l ll la am ma ar ro on n a a g gr ri it to os s. .
- - H Ha ay y l lu uz z e en n e el l c ci ie el lo o! ! P Pa ar re ec ce e u un n O OV VN NI I! !
T To od do os s c co or rr ri im mo os s a al l j ja ar rd d n n. . E Ef fe ec ct ti iv va am me en nt te e, , u un na a l lu uz z c co om mo o u un n g gr ra an n l lu uc ce er ro o s se e m mo ov v a a e en n e el l f fi ir rm ma am me en nt to o, , c co om mo o
s si i v vi in ni ie er ra a e en n d di ir re ec cc ci i n n a a n no os so ot tr ro os s. . Y Yo o s se en nt t c co om mo o u un n l li ig ge er ro o e es sc ca al lo of fr r o o q qu ue e m me e r re ec co or rr r a a l la a e es sp pa al ld da a. . M Me e v vo ol lv v
h ha ac ci ia a R Ro os sc ci ia an no o, , q qu ue e m me e t to om m e el l b br ra az zo o p pr re es si io on n n nd do ol lo o c co om mo o p pa ar ra a d da ar rm me e a al li ie en nt to o. . E El l c co or ra az z n n m me e p pa al lp pi it ta ab ba a
c co on n f fu ue er rz za a. . M Mi i e es sp po os sa a s se e a ac ce er rc c a a m m y y m me e t to om m d de e l la a m ma an no o. . T To od do os s h ha ab b a am mo os s f fo or rm ma ad do o u un n g gr ru up po o j ju un nt to o a a
l la a p pu ue er rt ta a d de el l c co om me ed do or r. . L La a l lu uz z s se e a ac ce er rc ca ab ba a a a g gr ra an n v ve el lo oc ci id da ad d. . Y Ya a p po od d a a p pe er rc ci ib bi ir rs se e u un na a c ci ir rc cu un nf fe er re en nc ci ia a
l lu um mi in no os sa a q qu ue e p pa ar re ec c a a g gi ir ra ar r s so ob br re e s s m mi is sm ma a y y q qu ue e e en n p po oc co os s s se eg gu un nd do os s l ll le eg g a a c co ol lo oc ca ar rs se e e ex xa ac ct ta am me en nt te e s so ob br re e
n no os so ot tr ro os s. . E Es st ta ar r a a m m s s o o m me en no os s a a u un no os s q qu ui in ni ie en nt to os s m me et tr ro os s d de e a al lt tu ur ra a, , y y p po od d a am mo os s a ap pr re ec ci ia ar r c co on n c cl la ar ri id da ad d q qu ue e
s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a g gr ra an n m m q qu ui in na a r re ed do on nd da a r ro od de ea ad da a p po or r u un n c c r rc cu ul lo o d de e l lu uc ce es s p pa ar rp pa ad de ea an nt te es s. .. .. . C Co om me en nz z a a
d de es sc ce en nd de er r, , s su ua av ve em me en nt te e, , y y d de e s su u c ce en nt tr ro o b br ro ot t u un n p po od de er ro os so o h ha az z d de e l lu uz z b bl la an nc ca a- -a am ma ar ri il ll le en nt ta a q qu ue e i il lu um mi in n e el l
j ja ar rd d n n. .
N No os s m mi ir ra am mo os s t to od do os s e en n s si il le en nc ci io o. . M Mi i e es sp po os sa a m me e a ap pr re et t l la a m ma an no o. . R Ro os sc ci ia an no o y y P Pe ed dr ro o m me e s so on nr re e a an n, , c co om mo o
d de es se ea an nd do o c co on nf fo or rt ta ar rm me e. . Y Yo o s se en nt t a a u un n l li ig ge er ro o e es st tr re em me ec ci im mi ie en nt to o. .. .. . L La a a as st tr ro on na av ve e e es st ta ab ba a y ya a a a p pu un nt to o d de e t to oc ca ar r
t ti ie er rr ra a, , y y l lo os s c ch hi ic co os s g gr ri it ta ar ro on n: :
- - Q Qu u g gr ra an nd de e e es s e el l " "p pl la at ti il ll lo o. .. .. .! !
L Le es s h hi ic ce e u un na a s se e a a d de e q qu ue e g gu ua ar rd da ar ra an n s si il le en nc ci io o y y e es sp pe er ra am mo os s. .
E El l O OV VN NI I a ac ca ab ba ab ba a d de e p po os sa ar rs se e, , l le en nt ta am me en nt te e, , s so ob br re e e el l g gr ra as ss s. . V Vi im mo os s q qu ue e s se e a ab br r a a c co om mo o u un n m ma am mp pa ar ro o e en n l la a
c c p pu ul la a c ce en nt tr ra al l y y u un na a e es sc ca al le er ri il ll la a m me ec c n ni ic ca a s se e c co om mp pa a e er ro os s c co om mo o m mi i e es sp po os sa a, , m mi is s h hi ij jo os s y y y yo o, , h ha ab b a am mo os s
e es st ta ad do o p pr re ev ve en ni id do os s y y n no o e er ra a l la a p pr ri im me er ra a v ve ez z q qu ue e p pu ud di i r ra am mo os s v ve er r d de e c ce er rc ca a u un n O OV VN NI I. .
P Pe er ro o n nu un nc ca a h ha ab b a am mo os s v vi ia aj ja ad do o e en n u un na a d de e e es sa as s m m q qu ui in na as s, , y y e es st to o n no o d de ej ja ab ba a d de e c ca au us sa ar rn no os s c ci ie er rt to o
d de es sa as so os si ie eg go o. . M Mi i e es sp po os sa a y y l lo os s c ch hi ic co os s, , a a q qu ui ie en ne es s y yo o h ha ab b a a d da ad do o i in nt te er rv ve en nc ci i n n e en n t to od da as s l la as s s se es si io on ne es s e en n q qu ue e
r re ec ci ib b a am mo os s i in ns st tr ru uc cc ci i n n c co om mu un ni ic c n nd do on no os s c co on n P Pe ep pe e p po or r i in nt te er rm me ed di io o d de el l r re ec ce ep pt to or r- -t tr ra an ns sm mi is so or r, , e es st ta ab ba an n y ya a
a ac co os st tu um mb br ra ad do os s a a c cu ua an nt to o s se e r re el la ac ci io on na ab ba a c co on n l lo os s O OV VN NI IS S, , y y, , a ap pa ar re en nt te em me en nt te e, , l lo o q qu ue e d de em mo os st tr ra ab ba an n e er ra a u un na a
m ma ar rc ca ad da a c cu ur ri io os si id da ad d p po or r c co on no oc ce er r l la a a as st tr ro on na av ve e y y a a s su us s t tr ri ip pu ul la an nt te es s. . Y Yo o - -d de eb bo o c co on nf fe es sa ar rl lo o- -, , s si in nt ti ie en nd do o e es sa a
m mi is sm ma a c cu ur ri io os si id da ad d, , n no o d de ej ja ab ba a d de e e ex xp pe er ri im me en nt ta ar r u un n l li ig ge er ro o t te em mo or r, , a al lg go o i im mp pe er ri io os so o, , p pe er ro o q qu ue e s se e m ma an ni if fe es st ta ab ba a
e en n u un na a n ne er rv vi io os si id da ad d q qu ue e, , a a d du ur ra as s p pe en na as s l lo og gr r d di is si im mu ul la ar r. .
M Mi i H He er rm ma an no o R Ro os sc ci ia an no o m me e o ob bs se er rv va ab ba a e en n s si il le en nc ci io o. . V Va ar ri ia as s v ve ec ce es s l lo o v vi i s so on nr re e r r; ; a al l f fi in n, , e en n u un n a ap pa ar rt te e, , m me e d di ij jo o: :
- -T Te e n no ot to o e ex xc ci it ta ad do o. .. .. . q qu u t te e p pa as sa a, , Y Yo os si ip p? ?
- -N No o s s . .. .. . q qu ui iz z s se ea a q qu ue e a an no oc ch he e n no o p pu ud de e d do or rm mi ir r b bi ie en n. .. .. . T T c co om mp pr re en nd de es s. .. .. . T Ta an nt ta as s c co os sa as s. .. .. .
- -E Es s n na at tu ur ra al l; ; p pa ar ra a U Ud ds s. . r re ep pr re es se en nt ta a u un n c ca am mb bi io o d de e v vi id da a t to ot ta al l. .
- -Y Y, , n no o q qu ui ie er ro o q qu ue e e el ll lo os s s se e d de en n c cu ue en nt ta a, , e en nt ti ie en nd de es s? ?. .. .. . P Pe er ro o c c m mo o s se er r l la a v vi id da a e en n e es se e s si it ti io o? ?. .. .. . d d n nd de e
q qu ue ed da ar r J Ja an nl li it tp pu ur r? ?
- - P Pe ep pe e n no o t te e h ha a d di ic ch ho o d d n nd de e q qu ue ed da a? ?


5
5
- -C Cl la ar ra am me en nt te e, , n no o. . S S l lo o m me e h ha a e ex xp pl li ic ca ad do o q qu ue e e es s u un n l lu ug ga ar r m mu uy y a ap pa ar rt ta ad do o p pr ro oy ye ec ct t h ha as st ta a e el l s su ue el lo o. . U Un na a
f fi ig gu ur ra a h hu um ma an na a, , v ve es st ti id da a c co on n u un n a aj ju us st ta ad do o " "b bu uz zo o" " d de e a as sp pe ec ct to o m me et t l li ic co o r re es sp pl la an nd de ec ci ie en nt te e b ba aj j p po or r e el ll la a y y s se e
d di ir ri ig gi i h ha ac ci ia a n no os so ot tr ro os s. .
- - P Pe ep pe e! ! - -g gr ri it ta am mo os s a al l u un n s so on no o. .
E En n e ef fe ec ct to o, , e er ra a n nu ue es st tr ro o H He er rm ma an no o " "P Pe ep pe e" ". . C Co or rr ri im mo os s a a s su u e en nc cu ue en nt tr ro o y y l l g gr ri im ma as s d de e a al le eg gr r a a n no os s a ab br ra az za am mo os s
t to od do os s. . E Es st ta ab ba a i ig gu ua al l a a c co om mo o l lo o v vi i r ra am mo os s l la a n no oc ch he e d de e n nu ue es st tr ra a d de es sp pe ed di id da a, , e en n e es se e m mi is sm mo o l lu ug ga ar r, , d do os s a a o os s y y
m me es se es s a at tr r s s. . E En nt tr ra am mo os s c co on n l l a al l c co om me ed do or r y y a al ll l p pu ud di im mo os s a ap pr re ec ci ia ar r m me ej jo or r l la a v ve es st ti im me en nt ta a q qu ue e l ll le ev va ab ba a. . E Er ra a, ,
c co om mo o y ya a d di ij je e, , u un na a e es sp pe ec ci ie e d de e m ma am me el lu uc co o a aj ju us st ta ad do o, , a al lg go o a as s c co om mo o e el l t tr ra aj je e q qu ue e u us sa an n n nu ue es st tr ro os s h ho om mb br re es s- -r ra an na a
p pa ar ra a s su um me er rg gi ir rs se e. . E El l m ma at te er ri ia al l p pa ar re ec c a a m me et t l li ic co o; ; p pe er ro o d de em mo os st tr ra ab ba a u un na a f fl le ex xi ib bi il li id da ad d c co om mp pa ar ra ab bl le e a a l la a m m s s f fi in na a
t te el la a, , y y s su um ma am me en nt te e b br ri il ll la an nt te e. . L Le e c cu ub br r a a t to od do o s su u c cu ue er rp po o, , d de ej ja an nd do o s so ol la am me en nt te e e el l r ro os st tr ro o d de es sc cu ub bi ie er rt to o, , p pu ue es s l la as s
m ma an no os s l ll le ev va ab ba an n a al lg go o a as s c co om mo o g gu ua an nt te es s d de el l m mi is sm mo o t ti ip po o. .
- -V Ve eo o q qu ue e t to od do o e es st t i ig gu ua al l - -c co om me en nt t , , p pa as se ea an nd do o s su u v vi is st ta a p po or r l lo os s c co on nt to or rn no os s d de e l la a q qu ue e f fu ue er ra a s su u c ca as sa a- -. . Y Y
a ah ho or ra a, , s se e e em mp pi ie ez za a a a c cu um mp pl li ir r m mi i p pr ro om me es sa a- -d de e l ll le ev va ar rl lo os s a a G Ga an n m me ed de es s. .. .. . M Me ej jo or r d di ic ch ho o, , a a " "n nu ue es st tr ro o" " " "R RE EI IN NO O D DE E
M MU UN NT T" ". .. .. .
- - H Ha as s d di ic ch ho o " "N NU UE ES ST TR RO O" " R Re ei in no o? ? - -l le e p pr re eg gu un nt t R Ro os sc ci ia an no o. .
- -S S , , H He er rm ma an no o; ; y ya a s so oy y d de e a aq qu ue el l m mu un nd do o. .. .. . Y Y e es sp pe er ro o q qu ue e u us st te ed de es s, , a al lg g n n d d a a, , t ta am mb bi i n n l lo o s se er r n n. .. .. . P Pe er ro o n no o
p pe er rd da am mo os s t ti ie em mp po o. . N Nu ue es st tr ro os s H He er rm ma an no os s e es sp pe er ra an n e en n l la a n na av ve e y y d de es sp pu u s s d de e l ll le ev va ar rl lo os s a a u us st te ed de es s a a J Ja an nl li it tp pu ur r
t ti ie en ne en n q qu ue e c cu um mp pl li ir r o ot tr ra as s m mi is si io on ne es s i im mp po or rt ta an nt te es s e en n l lu ug ga ar re es s d di if fe er re en nt te es s d de e n nu ue es st tr ro o s si is st te em ma a s so ol la ar r. . Y Yo o h he e
v ve en ni id do o c co on n e el ll lo os s p pa ar ra a a ac co om mp pa a a ar rl lo os s e en n e el l v vi ia aj je e y y d da ar rl le es s m ma ay yo or r f fu ue er rz za a, , p po or rq qu ue e t to od da av v a a n no o e es st t n n l lo o
s su uf fi ic ci ie en nt te em me en nt te e p pr re ep pa ar ra ad do os s p pa ar ra a d de es se ec ch ha ar r e el l i in nf fa an nt ti il l t te em mo or r q qu ue e v ve eo o e en n t to od do os s. .. .. . P Pe er ro o u un na a v ve ez z q qu ue e l lo os s
h ha ay ya am mo os s i in ns st ta al la ad do o a al ll l , , d de eb be er r r re eg gr re es sa ar r a a G Ga an n m me ed de es s a a c co on nt ti in nu ua ar r m mi i l la ab bo or r d di ia ar ri ia a. .
- - Y Ya a e es st t s s t tr ra ab ba aj ja an nd do o a al ll l ? ?
- -N Na at tu ur ra al lm me en nt te e; ; e en n e es se e m mu un nd do o, , c co om mo o y ya a t te e h ha ab b a a e ex xp pl li ic ca ad do o, , n no o s se e c co on no oc ce e l la a o oc ci io os si id da ad d. . T To od do os s
d de es se em mp pe e a an n a al lg g n n t ti ip po o d de e l la ab bo or r. .. .. .
- -Y Y c cu u l l e es s l la a t tu uy ya a? ?
- -J Ju un nt to o c co on n v va ar ri io os s d de e n nu ue es st tr ro os s h he er rm ma an no os s d de e l la a T Ti ie er rr ra a, , t tr ra as sl la ad da ad do os s e en n o ot tr ro os s t ti ie em mp po os s t tr ra ab ba aj ja am mo os s e en n u un n
i in ns st ti it tu ut to o q qu ue e s se e d de ed di ic ca a a a r re ea ad da ap pt ta ar r a a l lo os s q qu ue e v va an n l ll le eg ga an nd do o d de e e es st te e p pl la an ne et ta a y y q qu ue e n ne ec ce es si it ta an n u un n r r g gi im me en n d de e
v vi id da a e es sp pe ec ci ia al l p pa ar ra a s su u c co om mp pl le et ta a a ad da ap pt ta ac ci i n n a a e es se e m mu un nd do o. .
- - S So on n m mu uc ch ho os s l lo os s q qu ue e e es st t n n l ll le ev va an nd do o d de e a ac c ? ?
- -U Un n n n m me er ro o r re eg gu ul la ar r. .. .. . p pe er ro o s se er r n n m m s s a a m me ed di id da a q qu ue e t tr ra an ns sc cu ur rr ra a e el l t ti ie em mp po o y y s se e a ac ce er rq qu ue en n l la as s f fe ec ch ha as s d de e
l lo os s g gr ra an nd de es s c ca am mb bi io os s t te er rr re es st tr re es s. .
T To od do os s n no os s m mi ir ra am mo os s e en n s si il le en nc ci io o. . P Pe ep pe e n no os s p pi id di i s se er r b br re ev ve es s. . S Sa al li im mo os s a al l j ja ar rd d n n y y n no os s a ap pr ro ox xi im ma am mo os s a a l la a
m m q qu ui in na a. . E Er ra a u un na a g gi ig ga an nt te es sc ca a l le en nt te ej ja a m me et t l li ic ca a, , r re ef fu ul lg ge en nt te e. . T Te en nd dr r a a i ir rn no os s v ve ei in nt te e m me et tr ro os s d de e d di i m me et tr ro o, , y y a a
t tr ra av v s s d de e l la as s v ve en nt ta an ni il ll la as s d de e l la a c c p pu ul la a c ce en nt tr ra al l v vi im mo os s a a v va ar ri ia as s p pe er rs so on na as s q qu ue e n no os s o ob bs se er rv va ab ba an n, , s so on nr ri ie en nt te es s. .
C Co on n u un n e em mo oc ci io on na ad do o a ab br ra az zo o y y e el l B Be es so o S Sa ag gr ra ad do o d de e N Nu ue es st tr ra a O Or rd de en n, , m me e d de es sp pe ed d d de e m mi is s d do os s H He er rm ma an no os s, , q qu ue e
q qu ue ed da ab ba an n a a c ca ar rg go o d de e l la a c ca as sa a y y d de e m mi is s l lt ti im mo os s a as su un nt to os s e en n e el l P Pe er r , , y y s su ub bi ie en nd do o l la a e es sc ca al le er ri il ll la a t tr ra as s d de e P Pe ep pe e
i in ng gr re es sa am mo os s e en n l la a a as st tr ro on na av ve e. . E El l i in nt te er ri io or r e er ra a u un na a e es st ta an nc ci ia a c ci ir rc cu ul la ar r, , a am mp pl li ia a, , I Il lo ot ta a d de e t ta ab bl le er ro os s d de e c co on nt tr ro ol l, ,
b bo ot to on ne es s y y l ll la av ve es s, , y y u un na a s se er ri ie e d de e p pa an nt ta al ll la as s p pa ar re ec ci id da as s a a n nu ue es st tr ro os s t te el le ev vi is so or re es s. . A Al ll l n no os s e es sp pe er ra ab ba an n t tr re es s
p pe er rs so on na as s, , v ve es st ti id da as s e en n f fo or rm ma a i ig gu ua al l a a n nu ue es st tr ro o a am mi ig go o. . N No o p pa ar re ec c a a e ex xi is st ti ir r g gr ra an n d di if fe er re en nc ci ia a e en nt tr re e a aq qu ue el ll lo os s s se er re es s
y y n no os so ot tr ro os s. . S So ol la am me en nt te e l lo os s o oj jo os s, , u un n p po oc co o r ra as sg ga ad do os s y y d de e u un n b br ri il ll lo o e ex xt tr ra ao or rd di in na ar ri io o. . L Lo o q qu ue e m m s s m me e
s so or rp pr re en nd di i f fu ue e q qu ue e n no os s h ha ab bl la ar ro on n e en n p pe er rf fe ec ct to o c ca as st te el ll la an no o. . N No o n ne ec ce es si it t e ex xp pr re es sa ar r m mi i s so or rp pr re es sa a: : m me e l le ey ye er ro on n, ,
s se eg gu ur ra am me en nt te e, , e el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o, , y y e el l q qu ue e p pa ar re ec c a a e el l j je ef fe e m me e r re es sp po on nd di i : :
- -P Po od de em mo os s h ha ab bl la ar r c cu ua al lq qu ui ie er r i id di io om ma a. .. .. . . .
E En n s se eg gu ui id da a, , s se e c co ol lo oc ca ar ro on n c ca ad da a u un no o f fr re en nt te e a a u un n t ta ab bl le er ro o d de e c co on nt tr ro ol le es s. . N No o v vi i q qu ue e m mo ov vi ie er ra an n n ni in ng gu un na a l ll la av ve e
c co on n l la as s m ma an no os s. . P Pe er ro o l lo os s m ma am mp pa ar ro os s d de e e en nt tr ra ad da a s se e c ce er rr ra ar ro on n y y s se e e es sc cu uc ch h u un n l le ev ve e s si il lb bi id do o e en n l la a m m q qu ui in na a, , y y
n no ot t u un n l li ig ge er ro o m mo ov vi im mi ie en nt to o v vi ib br ra at to or ri io o. . P Pe ep pe e m me e i in nd di ic c q qu ue e n no os s a ac ce er rc c r ra am mo os s a a u un na a v ve en nt ta an ni il ll la a y y m me e q qu ue ed d
p pa as sm ma ad do o a al l v ve er r q qu ue e y ya a n no os s e es st t b ba am mo os s r re em mo on nt ta an nd do o c co on n c cr re ec ci ie en nt te e r ra ap pi id de ez z. . E El l j ja ar rd d n n d de e n nu ue es st tr ra a c ca as sa a y y
n nu ue es st tr ro os s d do os s H He er rm ma an no os s a ap pa ar re ec c a an n c co om mo o u un n p pe eq qu ue e o o t ta ab bl le er ro o d de e a aj je ed dr re ez z y y d do os s p pi ie ez za as s d de el l m mi is sm mo o j ju ue eg go o, , y y a a
l lo os s p po oc co os s s se eg gu un nd do os s s se e h ha ab b a an n c co on nf fu un nd di id do o e en nt tr re e l la as s l le ej ja an na as s l lu uc ce es s d de e l la a G Gr ra an n L Li im ma a, , q qu ue e s se e i ib ba an n p pe er rd di ie en nd do o
e en n l la a d di is st ta an nc ci ia a. .. .. .
A A p po oc co o, , s s l lo o v vi im mo os s l la a o ob bs sc cu ur ri id da ad d d de e l la a n no oc ch he e t ta ac ch ho on na ad da a d de e e es st tr re el ll la as s. . L La a a as st tr ro on na av ve e v vo ol la ab ba a s si in n e el l m me en no or r
r ru ui id do o y y d da ab ba a l la a i im mp pr re es si i n n d de e q qu ue e e es st tu uv vi ie er ra a e es st t t ti ic ca a e en n e el l e es sp pa ac ci io o. . N No os s a ap pa ar rt ta am mo os s d de e l la a v ve en nt ta an na a y y m me e
p pu us se e a a o ob bs se er rv va ar r e el l a am mb bi ie en nt te e q qu ue e n no os s r ro od de ea ab ba a. . E Er ra a u un na a c ca ab bi in na a r re ed do on nd da a, , c co on n t te ec ch ho o e en nt te er ra am me en nt te e
a ab bo ov ve ed da ad do o y y c ci ir rc cu ul la ar r, , c co om mo o u un na a s se em mi ie es sf fe er ra a d de e u un na a a al lt tu ur ra a m m x xi im ma a d de e 2 2, ,8 80 0 a a 3 3. .0 00 0 m me et tr ro os s, , e en n l la a q qu ue e
e es st t b ba am mo os s c c m mo od da am me en nt te e i in ns st ta al la ad da as s l la as s o oc ch ho o p pe er rs so on na as s. . R Re ep pa ar rt ti id do os s e en n l la a e es st ta an nc ci ia a h ha ab b a a c cu ua at tr ro o s si il ll lo on ne es s d de e
a as sp pe ec ct to o m me et t l li ic co o y y r r g gi id do o; ; p pe er ro o a al l s se en nt ta ar rs se e u un no o e en n e el ll lo os s r re es su ul lt ta ab ba an n t ta an n s su ua av ve es s y y m mu ul ll li id do os s c cu ua al l l l m m s s
c co on nf fo or rt ta ab bl le e d de e n nu ue es st tr ro os s m me ej jo or re es s m mu ue eb bl le es s d de e l la a T Ti ie er rr ra a. . L Lo os s t ta ab bl le er ro os s y y p pa an nt ta al ll la as s d de e c co on nt tr ro ol l e es st ta ab ba an n
u ub bi ic ca ad do os s e eq qu ui il li ib br ra ad da a y y a ar rm m n ni ic ca am me en nt te e e en nt tr re e l lo os s e es sp pa ac ci io os s o oc cu up pa ad do os s p po or r l la as s v ve en nt ta an ni il ll la as s, , d de es sd de e l la as s q qu ue e
p po od d a a a ap pr re ec ci ia ar rs se e l la a f fo or rm ma a y y e ex xt te en ns si i n n e ex xt te er ri io or r d de e l la a m m q qu ui in na a, , q qu ue e a a n nu ue es st tr ra a v vi is st ta a a ap pa ar re ec c a a c co om mo o u un na a
p pl la at ta af fo or rm ma a c ci ir rc cu ul la ar r l li ig ge er ra am me en nt te e c co on nv ve ex xa a, , e en n t to od do o e el l c co on nt to or rn no o d de e l la a c c p pu ul la a c ce en nt tr ra al l e en n l la a q qu ue e n no os so ot tr ro os s
b ba am mo os s. . T To od do o e el l a ap pa ar ra at to o d de es sp pe ed d a a u un na a e ex xt tr ra a a a l lu um mi in ni is sc ce en nc ci ia a q qu ue e n no os s d de es st ta ac ca ab ba a d de e l la a o os sc cu ur ri id da ad d r re ei in na an nt te e
e en n t to or rn no o n nu ue es st tr ro o. . L Lo os s t tr re es s t tr ri ip pu ul la an nt te es s s se eg gu u a an n a at te en nt to os s a a l lo os s m me ec ca an ni is sm mo os s d de e c co on nt tr ro ol l; ; p pe er ro o, , d de e r ra at to o e en n r ra at to o
v vo ol lt te ea ab ba an n a a m mi ir ra ar rn no os s, , s so on nr ri ie en nt te es s y y a am ma ab bl le es s, ,' ' c co on n u un na a e ex xp pr re es si i n n q qu ue e m me e p pa ar re ec ci i a al lg go o p pa at te er rn na al l, , c co om mo o
c cu ua an nd do o l lo os s a ad du ul lt to os s, , e en n l la a T Ti ie er rr ra a, , o ob bs se er rv va am mo os s a a l lo os s n ni i o os s q qu ue e j ju ue eg ga an n. .. .. .


6
6
- -N No o t te e e ex xt tr ra a e e - -m me e d di ij jo o P Pe ep pe e, , s si in n q qu ue e y yo o l le e h hu ub bi ie er ra a p pr re eg gu un nt ta ad do o- -- - p pa ar ra a e el ll lo os s s so om mo os s c co om mo o n ni i o os s. .. .. . N No os s
s se ep pa ar ra a u un n m mi il ll l n n d de e a a o os s d de e a ad de el la an nt to o. .. .. .
L Lo o m mi ir r e en n s si il le en nc ci io o. . M Me e h ha ab b a a a ad di iv vi in na ad do o e el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o y y a as s s se e l lo o d di ij je e. . ' '' ' S So on nr ri i , , y y e en n s su us s o oj jo os s o ob bs se er rv v
u un n b br ri il ll lo o i in nu us si it ta ad do o. .
- -T T t ta am mb bi i n n, , y y l lo os s t tu uy yo os s, , a al lc ca an nz za ar r n n a a c co on no oc ce er r e el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o a aj je en no o u un na a v ve ez z q qu ue e h ha ay ya an n i in ng gr re es sa ad do o a a
e es sa a s so oc ci ie ed da ad d m ma ar ra av vi il ll lo os sa a, , p po or rq qu ue e a al ll l n no o h ha ay y e eg go o s sm mo os s n ni i h hi ip po oc cr re es s a as s. .. .. . D De es sd de e q qu ue e l ll le eg gu ue en n a a G Ga an n m me ed de es s
s se e l le es s i ir r p pr re ep pa ar ra an nd do o p pa ar ra a q qu ue e, , u un n d d a a, , l lo og gr re en n s se er r c co om mo o e el ll lo os s. .. .- -. . S S l lo o a as s p po od dr r c cu um mp pl li ir rs se e e el l p pr ro od di ig gi io os so o
d de es st ti in no o d de e q qu ui ie en ne es s, , m m s s t ta ar rd de e, , s se er r n n l lo os s p pa ad dr re es s d de e l la a n nu ue ev va a r ra az za a q qu ue e p pu ue eb bl le e u un na a n nu ue ev va a T Ti ie er rr ra a, , y ya a
r re eg ge en ne er ra ad da a y y l li is st ta a a a c cu um mp pl li ir r l la as s p pr ro om me es sa as s C Cr r s st ti ic ca as s. .. .. .
N No os s m mi ir ra am mo os s e en n s si il le en nc ci io o y y d de e a aq qu ue el l f fu ug ga az z a ap pa ar rt te e n no os s d di is st tr ra aj jo o u un n l le ej ja an no o r re es sp pl la an nd do or r q qu ue e a ap pa ar re ec c a a a a t tr ra av v s s
d de e l la as s v ve en nt ta an na as s. .
- -E Es s e el l S So ol l d de el l n nu ue ev vo o d d a a. .
- - Q Qu u . .. .. . s si i a ap pe en na as s s so on n l la as s d do os s y y m me ed di ia a d de e l la a m ma ad dr ru ug ga ad da a? ? - -E Es so o c cr re ee es s t t , , Y Yo os si ip p. .. .. . P Pe er ro o l la a h ho or ra a q qu ue e m ma ar rc ca a
t tu u r re el lo oj j e es s l la a d de el l P Pe er r , , e en n e es st to os s m mo om me en nt to os s, , y y t te e h ha as s o ol lv vi id da ad do o q qu ue e v vo ol la am mo os s r ru um mb bo o a al l O Or ri ie en nt te e y y a a u un na a
v ve el lo oc ci id da ad d q qu ue e n no os s p pe er rm mi it te e h ha ac ce er r e en n m mi in nu ut to os s l lo o q qu ue e l lo os s m m s s v ve el lo oc ce es s a av vi io on ne es s d de e l la a T Ti ie er rr ra a t te en nd dr r a an n q qu ue e
e em mp pl le ea ar r m mu uc ch ha as s h ho or ra as s. . Y Y e es st ta am mo os s a ac ce er rc c n nd do on no os s a a l la as s c co os st ta as s d de e f fr ri ic ca a y y e en n A As si ia a e es s a ah ho or ra a d de e d d a a. .
N No os s a as so om ma am mo os s t to od do os s a a l lo os s v ve en nt ta an na al le es s. . L Lo os s t tr ri ip pu ul la an nt te es s s so on nr re e a an n y y m mi i m mu uj je er r, , m mi is s h hi ij jo os s y y y yo o
c co on nt te em mp pl la am mo os s, , a ab bs so or rt to os s, , c c m mo o s se e i ib ba a i il lu um mi in na an nd do o e el l h ho or ri iz zo on nt te e. . P Pe er ro o n no o v ve e a am mo os s t ti ie er rr ra a, , s si in no o u un n l le ej ja an no o m ma ar r
d de e n nu ub be es s. . - -V Vi ia aj ja am mo os s a a m m s s d de e v ve ei in nt te e m mi il l m me et tr ro os s d de e a al lt tu ur ra a - -n no os s e ex xp pl li ic c P Pe ep pe e- -. . A As s n no o n no os s e ex xp po on ne em mo os s a a
i in nt te er rf fe er ri ir r n ni in ng gu un na a l l n ne ea a d de e v vu ue el lo o t te er rr re es st tr re e y y n no o n no os s p pu ue ed de en n v ve er r d de es sd de e a ab ba aj jo o. .
E En n e es so os s p po oc co os s s se eg gu un nd do os s y ya a e er ra a d de e d d a a. . P Pe er ro o a a n n n no os s r re es su ul lt ta ab ba a i im mp po os si ib bl le e v ve er r s so ob br re e q qu u r re eg gi i n n
v vo ol l b ba am mo os s. . Q Qu ui is se e r re ea aj ju us st ta ar r m mi i r re el lo oj j, , y y m mi i a am mi ig go o v vo ol lv vi i a a s so on nr re e r r. .
- -E Es sp pe er ra a; ; y ya a l lo o h ha ar r s s c cu ua an nd do o l ll le eg gu ue en n a a J Ja an nl li it tp pu ur r. . T To od da av v a a f fa al lt ta a u un n p po oc co o, , p pe er ro o l la a d di if fe er re en nc ci ia a e en n h ho or ra as s s se er r a a
n no o o ob bs st ta an nt te e d de e i im mp po or rt ta an nc ci ia a. .. .. .
N No os s s se en nt ta am mo os s u un n r ra at to o. . N No o e er ra a q qu ue e e es st tu uv vi i s se em mo os s c ca an ns sa ad do os s. . E Er ra a, , m m s s b bi ie en n, , l la a i im mp pr re es si i n n p pe en no os sa a d de e
n nu ue es st tr ra a i in nf fe er ri io or ri id da ad d. . P Pe ep pe e n no os s r re ea an ni im m d de e n nu ue ev vo o. . N No os s h ha ab bl l c ca ar ri i o os sa am me en nt te e, , d di ic ci i n nd do on no os s q qu ue e d de eb b a am mo os s
t tr ra at ta ar r d de e a ac co os st tu um mb br ra ar rn no os s c co on n r ra ap pi id de ez z a a l lo os s m mu uc ch ho os s c ca am mb bi io os s q qu ue e h ha ab br r a am mo os s d de e e ex xp pe er ri im me en nt ta ar r e en n e es st to os s
t ti ie em mp po os s d de e a ar rd du uo o a ad di ie es st tr ra am mi ie en nt to o. . M Mi ir r l la as s p pa an nt ta al ll la as s d de e c co on nt tr ro ol l y y n no os s l ll la am m a a l la as s v ve en nt ta an ni il ll la as s. .
- -Y Ya a e es st ta am mo os s l ll le eg ga an nd do o - -n no os s d di ij jo o- -. . V Ve en n e es so os s p pi ic co os s n ne ev va ad do os s h ha ac ci ia a l lo os s q qu ue e n no os s d di ir ri ig gi im mo os s? ?. .. .. . S So on n l lo os s
H Hi im ma al la ay ya as s. . D De en nt tr ro o d de e u un no os s m mi in nu ut to os s e es st ta ar re em mo os s d de es sc ce en nd di ie en nd do o e en n J Ja an nl li it tp pu ur r. .- -
Y Yo o m mi ir r m mi i r re el lo oj j. . M Ma ar rc ca ab ba a l la as s d do os s y y t tr re ei in nt ta a y y c ci in nc co o: : 3 35 5 m mi in nu ut to os s, , s so ol la am me en nt te e, , d de es sd de e n nu ue es st tr ra a s sa al li id da a d de el l
P Pe er r . .. .. .
E Es st t d de e m m s s e ex xp pl li ic ca ar r l la a e em mo oc ci i n n q qu ue e n no os s e em mb ba ar rg ga ab ba a. . R Ro os si it ta a m me e m mi ir ra ab ba a, , c co on nf fu us sa a, , n ne er rv vi io os sa a. . M Mi is s h hi ij jo os s n no o
s se e a ap pa ar rt ta ab ba an n d de e l la a v ve en nt ta an na a. . L Lo os s t tr ri ip pu ul la an nt te es s t to or rn na ab ba an n a a s so on nr re e r r y y m mi ir ra ar rn no os s p pa at te er rn na al lm me en nt te e. . Y Y n nu ue es st tr ro o
H He er rm ma an no o, , l le ey ye en nd do o, , p pr ro ob ba ab bl le em me en nt te e, , n nu ue es st tr ro os s p pe en ns sa am mi ie en nt to os s, , n no os s a ac ce er rc c d de e n nu ue ev vo o a al l v ve en nt ta an na al l. . E El l p pa ai is sa aj je e, ,
a ah ho or ra a, , s se e v ve e a a c co on n t to od da a c cl la ar ri id da ad d. . V Vo ol l b ba am mo os s s su ua av ve em me en nt te e s so ob br re e u un na a r re eg gi i n n m mo on nt ta a o os sa a d de e i im mp pr re es si io on na an nt te e
b be el ll le ez za a: : g gr ra an nd de es s p pi ic co os s n ne ev va ad do os s c co on nt tr ra as st ta ab ba an n c co on n n ne eg gr ra as s l la ad de er ra as s y y p pr ro of fu un nd do os s v va al ll le es s e en n l lo os s q qu ue e, , e en nt tr re e
a at te er rr ra ad do or re es s p pr re ec ci ip pi ic ci io os s, , a ap pa ar re ec c a an n a al lg gu un no os s v ve er rd de es s p pr ra ad do os s. . L La as s g gi ig ga an nt te es sc ca as s m mo ol le es s d de e l la a m m s s a al ll l c co or rd di il ll le er ra a
d de e l la a T Ti ie er rr ra a, , s se e n no os s m mo os st tr ra ab ba an n e en n t to od da a s su u m ma aj je es st tu uo os sa a p po ot te en nc ci ia a. . E Er ra a u un n p pa ai is sa aj je e a ag gr re es si iv vo o, , i im mp po on ne en nt te e, ,
f fo or rm mi id da ab bl le e. . L Lo os s m mi il le en na ar ri io os s g gl la ac ci ia ar re es s y y l lo os s h he el le er ro os s q qu ue e s se e a ad de en nt tr ra ab ba an n e en n e el l c co or ra az z n n d de e e es sa a m ma ar ra a a a
o or ro og g n ni ic ca a, , a al lt te er rn na ab ba an n s su u f fo or rm mi id da ab bl le e r re ec ci ie ed du um mb br re e c co on n l lo os s a ap pa ac ci ib bl le es s v va al ll le ec ci it to os s e en n a al lg gu un no os s d de e l lo os s c cu ua al le es s
d di is st ti in ng gu ui im mo os s, , y ya a, , g ga an na ad do os s p pa as st ta an nd do o y y p po ob bl la ad do os s p pe eq qu ue e i it to os s. . L Lo os s r ra ay yo os s d de el l S So ol l m ma at ti iz za ab ba an n c co on n u un n c co on nc ci ie er rt to o
d de e l lu uc ce es s d do or ra ad da as s, , r ro os sa as s y y c ce el le es st te es s m me ed di ia as s t ti in nt ta as s, , e es se e e ex xt te en ns so o p pa an no or ra am ma a d de e r ro oc ca as s y y d de e n ni ie ev ve e. . Y Y f fr re en nt te e a a
n no os so ot tr ro os s, , q qu ue e y ya a v vi ia aj j b ba am mo os s a a m ma ar rc ch ha a l le en nt ta a, , s se e d di iv vi is sa ab ba an n l la as s g gr ra an nd de es s m mo ol le es s d de e u un n c co on ng gl lo om me er ra ad do o d de e
p pi ic co os s a al l c cu ua al l p pa ar re ec c a a q qu ue e n no os s e es st t b ba am mo os s d di ir ri ig gi ie en nd do o. . - -A Al ll l e es st t J Ja an nl li it tp pu ur r- -n no os s e ex xp pl li ic c P Pe ep pe e. .
- -L La a m m q qu ui in na a s se eg gu u a a d de es sc ce en nd di ie en nd do o l le en nt ta am me en nt te e. . L Ll le eg ga am mo os s h ha as st ta a a aq qu ue el l m ma ac ci iz zo o m mo on nt ta a o os so o y y, , a al l t tr ra as sp po on ne er r
l la as s a al lt ta as s c cu um mb br re es s n ne ev va ad da as s, , n no os s e en nc co on nt tr ra am mo os s s so ob br re e u un n h he er rm mo os so o y y p pr ro of fu un nd do o v va al ll le e, , r ro od de ea ad do o p po or r
g gi ig ga an nt te es sc co os s f fa ar ra al ll lo on ne es s d de e r ro oc ca a v vi iv va a, , e en n m me ed di io o d de el l c cu ua al l s se er rp pe en nt te ea ab ba a u un n p pe eq qu ue e o o r r o o d de e a ag gu ua as s c cr ri is st ta al li in na as s. .
U Un na a r re ec ci ia a c co on ns st tr ru uc cc ci i n n, , a al l p pa ar re ec ce er r d de e p pi ie ed dr ra a, , s se e l le ev va an nt ta ab ba a n no o l le ej jo os s d de el l c cu ur rs so o d de e a ag gu ua a, , y y u un n p po oc co o m m s s
h ha ac ci ia a l la a d de er re ec ch ha a s se e v ve e a a u un na a m mo od de er rn na a m ma an ns si i n n, , d de e e es st ti il lo o i in ng gl l s s a an nt ti ig gu uo o. . E En nt tr re e a am mb ba as s, , e en n u un n a am mp pl li io o
e es sp pa ac ci io o a ab bi ie er rt to o r ro od de ea ad do o d de e j ja ar rd di in ne es s, , h ha ab b a a u un n g gr ru up po o d de e p pe er rs so on na as s v vi is st ti ie en nd do o b bl la an nc ca as s t t n ni ic ca as s, , q qu ue e p pa ar re ec c a an n
e es sp pe er ra ar rn no os s. .
- -H He em mo os s l ll le eg ga ad do o - -f fu ue e l la a l la ac c n ni ic ca a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n d de el l j je ef fe e d de e t tr ri ip pu ul la an nt te es s. .
L La a a as st tr ro on na av ve e s se e p po os s l le en nt ta am me en nt te e s so ob br re e e el l g gr ra as ss s d de e a aq qu ue el ll la a e ex xp pl la an na ad da a, , y y e el l m ma am mp pa ar ro o d de e s sa al li id da a s se e a ab br ri i . .
P Pe ep pe e n no os s i in nv vi it t a a s sa al li ir r. . N No os s d de es sp pe ed di im mo os s r re es sp pe et tu uo os sa am me en nt te e d de e l lo os s t tr re es s t tr ri ip pu ul la an nt te es s, , q qu ue e n no os s d de es se ea ar ro on n u un na a
f fe el li iz z e es st ta ad d a a, , y y b ba aj ja am mo os s p po or r l la a e es sc ca al le er ri il ll la a m me et t l li ic ca a. . Y Yo o c co on nd du uc c a a l la a n ni ic ca a v va al li ij ja a c co on n e el l e es sc ca as so o e eq qu ui ip pa aj je e q qu ue e
l ll le ev v r ra am mo os s, , p pu ue es s y ya a P Pe ep pe e n no os s h ha ab b a a p pr re ev ve en ni id do o q qu ue e n no o b ba am mo os s a a n ne ec ce es si it ta ar r d de e n na ad da a e en n e es se e s si it ti io o, , p po or rq qu ue e a al ll l
n no os s p pr ro op po or rc ci io on na ar r a an n t to od do o l lo o n ne ec ce es sa ar ri io o p pa ar ra a n nu ue es st tr ra a n nu ue ev va a v vi id da a. . M M s s t ta ar rd de e c co om mp pr re en nd di im mo os s l la a r ra az z n n d de e
a aq qu ue el ll la a a ad dv ve er rt te en nc ci ia a. .
C Ce er rc ca a a al l O OV VN NI I n no os s a ag gu ua ar rd da ab ba a e el l g gr ru up po o q qu ue e h ha ab b a am mo os s v vi is st to o d de es sd de e e el l a ai ir re e. . P Pe ep pe e n no os s p pr re es se en nt t a al l q qu ue e
p pa ar re ec c a a e el l j je ef fe e. . E Er ra a u un n h ho om mb br re e d de e e es st ta at tu ur ra a m me ed di ia an na a, , e en nj ju ut to o, , d de e p pi ie el l t to os st ta ad da a y y c ca ab be ez za a r ra ap pa ad da a
n nt te eg gr ra am me en nt te e, , c co om mo o l lo os s m mo on nj je es s b bu ud di is st ta as s. . S Su us s f fa ac cc ci io on ne es s, , r re eg gu ul la ar re es s, , d de en no ot ta ab ba an n s su u o or ri ig ge en n i in nd do os st ta an no o y y s su us s
o oj jo os s, , d de e m mi ir ra ar r p pr ro of fu un nd do o y y s su ua av ve e, , d de es sp pe ed d a an n u un n e ex xt tr ra a o o b br ri il ll lo o. . N No os s s sa al lu ud d c co on n u un na a r re ev ve er re en nc ci ia a y y, , a a s su u v ve ez z, ,
n no os s p pr re es se en nt t a al l r re es st to o d de el l g gr ru up po o c co on n l la as s s si ig gu ui ie en nt te es s p pa al la ab br ra as s, , e en n p pe er rf fe ec ct to o e es sp pa a o ol l: :


7
7
- -M Mu uy y a am ma ad do os s H He er rm ma an no os s: : L Ll le eg ga an n h ho oy y h ha as st ta a n no os so ot tr ro os s e es st to os s n nu ue ev vo os s H He er rm ma an no os s e en n b bu us sc ca a d de e L La a L Lu uz z y y L La a
V Ve er rd da ad d. .. .. . V Vi ie en ne en n d de e u un n l le ej ja an no o p pa a s s d de e S Su ud d A Am m r ri ic ca a, , y y h ha an n s si id do o p pr re ev vi ia am me en nt te e r re ec co om me en nd da ad do os s p po or r e es st te e M Mu uy y
A Al lt to o y y M Mu uy y A Am ma ad do o H He er rm ma an no o n nu ue es st tr ro o - -s se e a al la an nd do o a a P Pe ep pe e- - y y e es sp pe er ra am mo os s q qu ue e s se ep pa an n c co or rr re es sp po on nd de er r a a l la a
c co on nf fi ia an nz za a q qu ue e e en n e el ll lo os s h he em mo os s p pu ue es st to o, , a al l p pe er rm mi it ti ir rl le es s l ll le eg ga ar r h ha as st ta a n no os so ot tr ro os s. . Q Qu ue e s se ea an n b bi ie en n v ve en ni id do os s y y q qu ue e
p pu ue ed da an n e en nc co on nt tr ra ar r a aq qu u l la a P Pa az z, , E El l A Am mo or r y y L La a L Lu uz z q qu ue e t ta an nt to o a an nh he el la an n y y q qu ue e t ta an nt to o f fa al lt ta an n e en n e el l r re es st to o d de e l la a
T Ti ie er rr ra a. .. .. .


C CA AP PI IT TU UL LO O I II I
E El l M Mo on na as st te er ri io o d de e J Ja an nl li it tp pu ur r


P Pe ep pe e n no os s h ha ab b a a p pr re es se en nt ta ad do o a al l p pe er rs so on na aj je e c ce en nt tr ra al l d de e a aq qu ue el l g gr ru up po o c co om mo o e el l M Mu uy y A Al lt to o y y M Mu uy y A Am ma ad do o
H He er rm ma an no o R Ra ah hm mo oj ja an n D Du um mp pb ba ah ha ar r, , D Di ir re ec ct to or r S Su up pr re em mo o d de el l M Mo on na as st te er ri io o d de e J Ja an nl li it tp pu ur r. . Y Y e en n v ve er rd da ad d q qu u e el l
p pe er rs so on na aj je e i im mp pr re es si io on na ab ba a. . S Se e a ad dv ve er rt t a a e en n l l u un na a m me ez zc cl la a d de e g gr ra an n a au ut to or ri id da ad d y y d de e s su ua av ve e y y p pa at te er rn na al l d du ul lz zu ur ra a. .
S Su u e ex xp pr re es si i n n e er ra a n no ob bl le e y y d di ig gn na a, , s su u m mi ir ra ar r p pe en ne et tr ra an nt te e p pe er ro o a am ma ab bl le e, , s su us s m mo od da al le es s d de el li ic ca ad do os s y y m ma aj je es st tu uo os so os s, ,
s su u v vo oz z e ex xt tr ra a a am me en nt te e m me el lo od di io os sa a y y a a v ve ec ce es s c co on n i in nf fl le ex xi io on ne es s i in nd de es sc cr ri ip pt ti ib bl le es s q qu u a at tr ra a a an n a al l i in nt te er rl lo oc cu ut to or r. . T To od do o
e en n l l d de es sp pr re en nd d a a g gr ra an nd de ez za a, , i in ns sp pi ir ra an nd do o r re es sp pe et to o y y s si im mp pa at t a a. .
P Pa ar re ec c a a u un n l la am ma a, , y y s si in n e em mb ba ar rg go o, , n no o v ve es st t a a c co om mo o l lo os s m mo on nj je es s b bu ud di is st ta as s. . H H y y l lo os s d de em m s s, , d de el l g gr ru up po o, , u us sa ab ba an n
u un na as s r r n ni ic ca as s d de e l la an na a b bl la an nc ca a, , s si in n n ni in ng g n n a ad do or rn no o a ap pr re ec ci ia ab bl le e. . E En nt tr re e e el ll lo os s a ad dv ve er rt ti im mo os s l la a p pr re es se en nc ci ia a d de e u un na a
d da am ma a, , a al l p pa ar re ec ce er r e eu ur ro op pe ea a, , d de e c ca ab be el ll le er ra a r ru ub bi ia a, , o oj jo os s a az zu ul le es s, , r ro os st tr ro o a ag gr ra ac ci ia ad do o y y e ed da ad d i in nd de ef fi in ni ib bl le e. . J Ju un nt to o a a
e el ll la a e es st ta ab ba a u un n h ho om mb br re e a al lt to o, , f fo or rn ni id do o, , d de e t ti ip po o c cl la ar ra am me en nt te e s sa aj j n n y y m mo od da al le es s f fi in no os s, , p pe er ro o a al lg go o b br ru us sc co os s, , a au un n
c cu ua an nd do o s se e d de es sp pr re en nd d a a d de e l l u un na a e ex xt tr ra a a a s si im mp pa at t a a. . S Su u r ro os st tr ro o, , c co on n c ci ie er rt to o a ai ir re e m mi il li it ta ar r, , d de es sp pe ed d a a f fr ra an nq qu ue ez za a y y
j jo ov vi ia al li id da ad d. . L Lo os s o ot tr ro os s e er ra an n t tr re es s j j v ve en ne es s n ne et ta am me en nt te e o or ri ie en nt ta al le es s: : d de e o oj jo os s r ra as sg ga ad do os s, , t te ez z a ac ce ei it tu un na ad da a y y c ca ab be ez za as s
r ra ap pa ad da as s; ; d da ab ba an n l la a i im mp pr re es si i n n d de e l lo os s m mo on nj je es s p pr ri in nc ci ip pi ia an nt te es s d de e c cu ua al lq qu ui ie er r l la am ma as st te er ri io o d de e l la a I In nd di ia a. .
D De es sp pu u s s d de e l lo os s s sa al lu ud do os s d de e p pr re es se en nt ta ac ci i n n, , f fu ui im mo os s i in nv vi it ta ad do os s a a i in ng gr re es sa ar r e en n l la a c ca as sa a e es st ti il lo o i in ng gl l s s q qu ue e
h ha ab b a am mo os s v vi is st to o d de es sd de e e el l a ai ir re e. . P Pe ep pe e n no o a ac ce ep pt t . .
- -L Le es s r ru ue eg go o q qu ue e m me e p pe er rd do on ne en n. . H He e c cu um mp pl li id do o m mi i m mi is si i n n d de e a ac co om mp pa a a ar r h ha as st ta a a ac c a a e es st to os s m mi is s A Am ma ad do os s
H He er rm ma an no os s, , p po or rq qu ue e s sa ab b a a q qu ue e h ha ar r a a f fa al lt ta a m mi i p pr re es se en nc ci ia a p pa ar ra a i in nf fu un nd di ir rl le es s m m s s n ni im mo o y y c co on nf fi ia an nz za a e en n e es st te e
p pr ri im me er r v vi ia aj je e e en n u un na a n na av ve e e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re e. . P Pe er ro o n no o p pu ue ed do o a ab bu us sa ar r d de e l la a b bo on nd da ad d d de e m mi is s H He er rm ma an no os s S Su up pe er ri io or re es s
q qu ue e m me e e es sp pe er ra an n p pa ar ra a c cu um mp pl li ir r c co on n o ot tr ra a i im mp po or rt ta an nt te e m mi is si i n n q qu ue e l le es s h ha a s si id do o e en nc co om me en nd da ad da a. .
Y Y a al l d de ec ci ir r a as s i in nd di ic c l la a a as st tr ro on na av ve e, , e en n c cu uy ya as s v ve en nt ta an ni il ll la as s v vi im mo os s a a l lo os s t tr ri ip pu ul la an nt te es s h ha ac ce er rn no os s s se e a al le es s d de e
d de es sp pe ed di id da a. .
- -T Te e c co om mp pr re en nd de em mo os s, , H He er rm ma an no o - -l le e d di ij jo o D Du um mp pb ba ah ha ar r, , a al l t ti ie em mp po o e en n q qu ue e s se e a ab br ra az za ab ba an n y y s se e d da ab ba an n N Nu ue es st tr ro o
B Be es so o S Sa ag gr ra ad do o- -. . Q Qu ui ie er ra a N Nu ue es st tr ro o D Di iv vi in no o M Ma ae es st tr ro o y y S Se e o or r q qu ue e v vo ol lv va am mo os s a a v ve er rn no os s, , a al lg gu un na a v ve ez z. .. .. .
Y Y p pu us so o s su u m ma an no o c co om mo o s si i l le e i im mp pu us si ie er ra a u un n s si ig gn no o d de e P Pa az z e en n l la a f fr re en nt te e. . N No os so ot tr ro os s s se en nt ti im mo os s q qu ue e n no os s
e em mb ba ar rg ga ab ba a u un na a p pr ro of fu un nd da a e em mo oc ci i n n. . M Mi i e es sp po os sa a, , c co on n l l g gr ri im ma as s e en n l lo os s o oj jo os s, , l lo o a ab br ra az z y y l lo o b be es s e en n l la a m me ej ji il ll la a. .
M Mi is s h hi ij jo os s l lo o b be es sa ar ro on n y y y yo o, , c co on nt te en ni i n nd do om me e p pa an n d do om mi in na ar r m mi i e em mo oc ci i n n l lo o a ab br ra ac c y y l lo o b be es s e en n l la a f fr re en nt te e. . M Me e
p pa ar re ec ci i q qu ue e s su u p pi ie el l e er ra a t ta an n c ca al li ie en nt te e c cu ua al l e es st tu uv vi ie es se e c co on n m mu uc ch ha a f fi ie eb br re e. . E El l m me e s so on nr ri i , , e en ni ig gm m t ti ic ca am me en nt te e, , y y
a al l b be es sa ar rm me e, , s su us su ur rr r : :
- -Y Ya a l lo o c co om mp pr re en nd de er r s s. .. .. . o oj ja al l s se ea a p pr ro on nt to o! !
L Lo os s d de em m s s h hi ic ci ie er ro on n l lo o m mi is sm mo o q qu ue e e el l D Di ir re ec ct to or r y y P Pe ep pe e s se e e en nc ca am mi in n a a l la a m m q qu ui in na a, , s su ub bi i y y p pe en ne et tr r e en n s su u
i in nt te er ri io or r s si in n v vo ol lt te ea ar r. . E El l m ma am mp pa ar ro o s se e c ce er rr r y y c ch ho or rr ro os s d de e f fu ue eg go o p pa ar rt ti ie er ro on n d de e l lo os s c co on nt to or rn no os s d de e a aq qu ue el l e en no or rm me e
" "p pl la at to o" " q qu ue e e em mp pe ez z a a e el le ev va ar rs se e, , p pr ri im me er ro o c co on n s su ua av vi id da ad d y y l lu ue eg go o, , d de es sd de e c ci ie er rt ta a a al lt tu ur ra a, , a a g gr ra an n v ve el lo oc ci id da ad d, ,
h ha as st ta a q qu ue e l lo o p pe er rd di im mo os s d de e v vi is st ta a e en n e el l l lu um mi in no os so o c ci ie el lo o. .. .. .

* * * * * *

C Co om me en nz za ab ba a, , p pa ar ra a n no os so ot tr ro os s, , u un na a n nu ue ev va a v vi id da a, , e en n a aq qu ue el l l le ej ja an no o r ri in nc c n n d de el l - -m mu un nd do o, , p pe er rd di id do o e en nt tr re e l la as s
s so ol li it ta ar ri ia as s c cu um mb br re es s n ne ev va ad da as s d de e l lo os s H Hi im ma al la ay ya as s. . E Er ra a u un n l lu ug ga ar r b be el ll l s si im mo o. . N No os s e en nc co on nt tr r b ba am mo os s e en n e el l c ce en nt tr ro o d de e
u un na a a am mp pl li ia a e ex xp pl la an na ad da a c cu ub bi ie er rt ta a d de e b bi ie en n c cu ui id da ad do o c c s sp pe ed d. . A Al l f fo on nd do o, , a a u un no os s d do os sc ci ie en nt to os s m me et tr ro os s d de e d do on nd de e
e es st t b ba am mo os s, , s se e l le ev va an nt ta ab ba a e el l r re ec ci io o e ed di if fi ic ci io o q qu ue e v vi i r ra am mo os s d de es sd de e e el l a ai ir re e, , m me ez zc cl la a- - d de e c co on nv ve en nt to o y y f fo or rt ta al le ez za a, , a a
j ju uz zg ga ar r p po or r s su u a as sp pe ec ct to o e ex xt te er ri io or r, , r ro od de ea ad do o p po or r f fr ro on nd do os so o p pa ar rq qu ue e. . Y Ya a p po oc ca a d di is st ta an nc ci ia a d de e n no os so ot tr ro os s e es st ta ab ba a l la a
c ca as sa a e es st ti il lo o i in ng gl l s s y ya a m me en nc ci io on na ad da a. . M M s s a al ll l d de e l la a s s l li id da a c co on ns st tr ru uc cc ci i n n d de e p pi ie ed dr ra a d de el l m mo on na as st te er ri io o, , h ha ab b a a u un na a
h he er rm mo os sa a l la ag gu un na a f fo or rm ma ad da a p po or r e el l r ri ia ac ch hu ue el lo o q qu ue e d di iv vi is sa am mo os s d de es sd de e e el l O OV VN NI I, , y y f fl lo or ri id do os s j ja ar rd di in ne es s r ro od de ea ab ba an n l la as s
d do os s m ma an ns si io on ne es s. .
A Al l a ac ce er rc ca am mo os s a a l la a p pu ue er rt ta a d de e l la a c ca as sa a a a l la a q qu ue e n no os s i in nv vi it ta ar ra a D Du um mp pb ba ah ha ar r, , s sa al li i c co or rr ri ie en nd do o a a r re ec ci ib bi ir rn no os s u un na a
j jo ov ve en n d de e c ca ab be el ll lo os s n ne eg gr ro os s y y o oj jo os s m mu uy y v vi iv va ac ce es s, , q qu ue e c co on n m ma ar rc ca ad do o a ac ce en nt to o e es sp pa a o ol l n no os s s sa al lu ud d d di is sc cu ul lp p n nd do os se e
d de e n no o h ha ab be er r p po od di id do o h ha ac ce er rl lo o a an nt te es s. .


8
8
- -A Ac c t to od do os s a an nd da am mo os s o oc cu up pa ad do os s, , y y y yo o q qu ue er r a a t te er rm mi in na ar r d de e a ad de er re ez za ar r u un n p po os st tr re e q qu ue e h he e p pr re ep pa ar ra ad do o p pa ar ra a
r re ec ci ib bi ir rl lo os s a ad de ec cu ua ad da am me en nt te e, , y ya a q qu ue e u us st te ed de es s s so on n p pe er ru ua an no os s, , y y l lo os s p pe er ru ua an no os s s se e p pa ar re ec ce en n m mu uc ch ho o a a n no os so ot tr ro os s- -l lo os s
e es sp pa a o ol le es s. . - - S Sa ab b a an n a ac c d de e n nu ue es st tr ra a l ll le eg ga ad da a? ?
- -N Na at tu ur ra al lm me en nt te e; ; n nu ue es st tr ro o M Ma ae es st tr ro o n no os s l lo o h ha ab b a a c co om mu un ni ic ca ad do o. .
Y Y a al l d de ec ci ir r e es st to o i in nd di ic c r re es sp pe et tu uo os sa am me en nt te e a al l D Di ir re ec ct to or r. . E En n s se eg gu ui id da a n no os s p pi id di i a ac co om mp pa a a ar rl la a p pa ar ra a m mo os st tr ra ar rn no os s e el l
a al lo oj ja am mi ie en nt to o q qu ue e n no os s t te en n a an n d di is sp pu ue es st to o. . S Su ub bi im mo os s u un na a a am mp pl li ia a e es sc ca al le er ra a q qu ue e c co on nd du uc c a a a a u un n g gr ra an n h ha al ll l d de e
d di is st tr ri ib bu uc ci i n n, , e en nt te er ra am me en nt te e a am mo ob bl la ad do o a al l e es st ti il lo o T Tu ud do or r, , y y e en n u un n p pa as si il ll lo o a al le ed da a o o i in ng gr re es sa am mo os s a a u un n c co on nf fo or rt ta ab bl le e
d de ep pa ar rt ta am me en nt to o. . E Er ra an n d do os s p pi ie ez za as s c co on n s su u b ba a o o a an ne ex xo o. . L La as s c ca am ma as s, , u un na a g gr ra an nd de e d de e m ma at tr ri im mo on ni io o e en n u un na a d de e
e el ll la as s, , y y d do os s c co om mu un ne es s e en n l la a o ot tr ra a, , y y e el l m mo ob bi il li ia ar ri io o n no o d de ej ja ab ba an n n na ad da a q qu ue e d de es se ea ar r. . C Co om mo o s si i p pe er rt te en ne ec ci ie er ra an n a a u un n
h ho ot te el l e el le eg ga an nt te e d de e c cu ua al lq qu ui ie er r c ci iu ud da ad d o oc cc ci id de en nt ta al l. . Y Yo o l le e m ma an ni if fe es st t m mi i a as so om mb br ro o y y l la a e es sp pa a o ol la a n no os s e ex xp pl li ic c q qu ue e
e el l l lo oc ca al l h ha ab b a a s si id do o r re ef fo or rm ma ad do o, , h ha ac c a a a al lg gu un no os s a a o os s b ba aj jo o l la a d di ir re ec cc ci i n n d de e u un n i in ng ge en ni ie er ro o i in ng gl l s s, , e el l c ca ab ba al ll le er ro o a a
q qu ui ie en n c co on no oc ci i r ra am mo os s a al l d de es sc ce en nd de er r d de el l O OV VN NI I. .
- -P Pe er ro o e es st ta a p pa ar re ec ce e u un na a m ma an ns si i n n e eu ur ro op pe ea a a an nt ti ig gu ua a- -c co om me en nt t . .
- -B Bu ue en no o, , n no o e es s m mu uc ch ho o. . D Di ic ce en n q qu ue e f fu ue e c co on ns st tr ru ui id da a e el l s si ig gl lo o p pa as sa ad do o, , d de ed di ic c n nd do ol la a a a H Ho og ga ar r, , o o P Pe en ns si i n n, , d de e l lo os s
a al lu um mn no os s e ex xt tr ra an nj je er ro os s. . L La a m mo od de er rn ni iz za ac ci i n n d de e l lo os s c cu ua ar rt to os s y y l lo os s b ba a o os s e es s r re ec ci ie en nt te e: : f fu ue e r re ea al li iz za ad da a e en n l lo os s a a o os s
e en nt tr re e 1 19 93 30 0 y y 1 19 93 35 5. .
- -Y Y d di ic ce e u us st te ed d q qu ue e e el l s se e o or r a a q qu ui ie en n a ac ca ab ba am mo os s d de e c co on no oc ce er r d di ir ri ig gi i e es st ta as s o ob br ra as s? ?
- -A As s e es s. .. .. .
P Pe er ro o s si i d de e e es se e e en nt to on nc ce es s a ah ho or ra a h ha an n p pa as sa ad do o c ca as si i c cu ua ar re en nt ta a a a o os s, , y y a aq qu ue el l c ca ab ba al ll le er ro o n no o r re ep pr re es se en nt ta a m m s s d de e
c cu ua ar re en nt ta a, , o o a a l lo o s su um mo o, , c ci in nc cu ue en nt ta a. .. .. .
L La a j jo ov ve en n s so on nr ri i . . N No os s m mi ir r u un n r ra at to o e en n s si il le en nc ci io o y y, , a al l f fi in n, , c co om mo o s si i t to om ma ar ra a u un na a d de ec ci is si i n n a al lg go o d di if f c ci il l, ,
r re es sp po on nd di i : :
- -E Es s u un n p po oc co o e ex xt tr ra a o o p pa ar ra a q qu ui ie en ne es s l ll le eg ga an n p po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z a ac c ; ; p pe er ro o y ya a c co om mp pr re en nd de er r n n, , d de es sp pu u s s, , q qu ue e
t to od do os s l lo os s q qu ue e a aq qu u e es st ta am mo os s a ap pa ar re en nt ta am mo os s u un na a e ed da ad d m mu uy y d di is st ti in nt ta a d de e l la a q qu ue e, , e en n r re ea al li id da ad d, , t te en ne em mo os s. . Y Yo o
e es st ta ab ba a y ya a a ac c e en n e es sa a p po oc ca a, , y y p pu ue ed do o a as se eg gu ur ra ar rl lo o. .. .. .
- - U Us st te ed d b br ro om me ea a! ! S Si i e es s u un na a m mu uc ch ha ac ch ha a. .. .. .! !
- -S S . .. .. . u un na a m mu uc ch ha ac ch ha a d de e o oc ch he en nt ta a y y t tr re es s a a o os s - -e ex xc cl la am m r ri ie en nd do o, , n nu ue es st tr ra a i in nt te er rl lo oc cu ut to or ra a. .
N Ni i R Ro os si it ta a n ni i y yo o t to om ma am mo os s e en n s se er ri io o e es sa as s d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s. . A Al l r re ep pe et ti ir rl le e q qu ue e c co on ns si id de er r b ba am mo os s u un na a b br ro om ma a s su us s
p pa al la ab br ra as s, , c ca am mb bi i d de e e ex xp pr re es si i n n. .
- -C Co om mp pr re en nd do o q qu ue e p pa ar ra a u us st te ed de es s r re es su ul lt te e d di if f c ci il l a ac ce ep pt ta ar rl lo o; ; p pe er ro o m m s s a ad de el la an nt te e h ha ab br r o op po or rt tu un ni id da ad d d de e
p pr ro ob ba ar rl le es s q qu ue e n na ac c e en n 1 18 89 90 0. .. .. . A Ah ho or ra a, , t te en ng ga an n l la a b bo on nd da ad d d de e a ar rr re eg gl la ar rs se e p pa ar ra a e el l a al lm mu ue er rz zo o. . Y Ya a d de eb be en n e es st ta ar r
e es sp pe er r n nd do on no os s a ab ba aj jo o. . E En n o ot tr ro o m mo om me en nt to o c co on nv ve er rs sa ar re em mo os s, , p po or rq qu ue e v va an n a a t te en ne er r m mu uc ch ha as s s so or rp pr re es sa as s d de e e es st ta a
n nd do ol le e. .. .. .
Y Y h ha ac ci ie en nd do o u un n g gr ra ac ci io os so o m mo oh h n n, , s sa al li i c co or rr ri ie en nd do o. .
M Mi i m mu uj je er r y y y yo o n no os s m mi ir ra am mo os s. . Y Yo o l le e g gu ui i u un n o oj jo o. . E Es st t b ba am mo os s c co on nv ve en nc ci id do os s d de e q qu ue e l la a e es sp pa a o ol la a b br ro om me ea ab ba a. . Y Y
d de ej ja an nd do o l la a v va al li ij ja a e en n u un n r ri in nc c n n, , n no os s a as se ea am mo os s u un n p po oc co o y y b ba aj ja am mo os s. .
E En n e el l c co om me ed do or r, , u un na a a am mp pl li ia a e es st ta an nc ci ia a e es st ti il lo o T Tu ud do or r, , c co on nt ti ig gu ua a a al l g gr ra an n h ha al ll l d de e e en nt tr ra ad da a, , n no os s e es sp pe er ra ab ba an n
R Ra ah hm mo oj ja an n D Du um mp pb ba ah ha ar r, , l la a d da am ma a r ru ub bi ia a y y e el l c ca ab ba al ll le er ro o i in ng gl l s s, , j ju un nt to o c co on n d do os s n nu ue ev vo os s p pe er rs so on na aj je es s: : u un no o e er ra a u un n
b bo ot t n ni ic co o i is sr ra ae el li it ta a, , y y e el l o ot tr ro o, , u un n m m d di ic co o e eg gi ip pc ci io o, , s se eg g n n l la as s e ex xp pl li ic ca ac ci io on ne es s q qu ue e n no os s d di ie er ra an n e en n l la as s r re es sp pe ec ct ti iv va as s
p pr re es se en nt ta ac ci io on ne es s. . I In nv vi it ta ad do os s p po or r D Du um mp pb ba ah ha ar r n no os s s se en nt ta am mo os s t to od do os s a a l la a m me es sa a. . L La a e es sp pa a o ol li it ta a p pe er rm ma an ne ec ci i d de e
p pi ie e y y n no os s d di ij jo o q qu ue e i ib ba a a a s se er rv vi im mo os s, , q qu ue e t to od do os s a al ll l s se e s se er rv v a an n p po or r t tu ur rn no o, , u un no os s a a o ot tr ro os s y y q qu ue e e es se e d d a a l le e t to oc ca ab ba a
a a e el ll la a a at te en nd de er r a a s su us s " "h he er rm ma an no os s" ". .
L La a c co om mi id da a f fu ue e f fr ru ug ga al l. . U Un na a s so op pa a y y u un n g gu ui is sa ad do o, , m mu uy y a ag gr ra ad da ab bl le es s, , p pe er ro o e en nt te er ra am me en nt te e v ve eg ge et ta ar ri ia an no os s. .
N No ot ta am mo os s l la a a ab bs so ol lu ut ta a a au us se en nc ci ia a d de e l li ic co or r. . S S l lo o a ag gu ua a, , m mu uy y f fr re es sc ca a y y c cr ri is st ta al li in na a. . L Lu ue eg go o, , u un n p po os st tr re e e en n f fo or rm ma a d de e
t to or rt ta a, , b ba a a ad da a e en n c cr re em ma a d de e l le ec ch he e y y d de e c co on ns si is st te en nc ci ia a g ge el la at ti in no os sa a e ex xt te er ri io or rm me en nt te e. . E Er ra a s sa ab br ro os so o, , p pe er ro o n no o
p pu ud di im mo os s i id de en nt ti if fi ic ca ar r l lo os s i in ng gr re ed di ie en nt te es s. . A As s s se e l lo o h hi ic ci im mo os s s sa ab be er r a a l la a m mu uc ch ha ac ch ha a, , q qu ue e y ya a h ha ab b a a t to om ma ad do o a as si ie en nt to o
j ju un nt to o a a n no os so ot tr ro os s. .
- - A Ah h! ! E Es se e e es s u un n s se ec cr re et to o! ! - -e ex xc cl la am m r ri ie en nd do o- -. . P Pe er ro o y ya a s se e l lo os s e en ns se e a ar r . .. .. . l lo o m mi is sm mo o q qu ue e l lo o d de e m mi i v ve er rd da ad de er ra a
e ed da ad d. . P Po or rq qu ue e n nu ue es st tr ro os s n nu ue ev vo os s " "h he er rm ma an no os s" " - -a a a ad di i d di ir ri ig gi i n nd do os se e a a l lo os s d de em m s s- - h ha an n c cr re e d do o q qu ue e b br ro om me ea ab ba a a al l
d de ec ci ir rl le es s c cu u n nt to os s a a o os s t te en n a a. . , ,
T To od do os s s se e m mi ir ra ar ro on n y y s so on nr ri ie er ro on n l le ev ve em me en nt te e. . E El l D Di ir re ec ct to or r, , q qu ue e p pr re es si id d a a l la a m me es sa a, , n no os s m mi ir r p pr ro of fu un nd da am me en nt te e y y
c co on n c ca al lm ma a, , s su ub br ra ay ya an nd do o l la as s p pa al la ab br ra as s, , e ex xp pr re es s : :
- -N No o e es s b br ro om ma a q qu ue e M Ma ar ru uj ja a h ha ay ya a c co on nf fe es sa ad do o t te en ne er r o oc ch he en nt ta a y y t tr re es s a a o os s. . A Aq qu u t to od do os s a al lc ca an nz za am mo os s e ed da ad de es s
b ba as st ta an nt te e a ap pr re ec ci ia ab bl le es s. . E Es se e h ha a d de e s se er r u un no o d de e l lo os s m mu uc ch ho os s c co on no oc ci im mi ie en nt to os s q qu ue e t te en nd dr r n n u us st te ed de es s q qu ue e a ap pr re en nd de er r. .
D De es sd de e m ma a a an na a c co om me en nz za ar re em mo os s a a e ed du uc ca ar rl lo os s e en n n nu ue es st tr ra as s c ci ie en nc ci ia as s, , y y a ad de en nt tr ra ar rl lo os s, , p po oc co o a a p po oc co o, , e en n l lo os s
S Se ec cr re et to os s d de e l la a N Na at tu ur ra al le ez za a q qu ue e l le es s h ha an n d de e s se er r n ne ec ce es sa ar ri io os s p pa ar ra a s su u e es sp pe ec ci ia al l a ad di ie es st tr ra am mi ie en nt to o. . P Po or r a ah ho or ra a, , q qu ue e
l le es s b ba as st te e s sa ab be er r q qu ue e c co on no oc ce em mo os s e el l s se ec cr re et to o d de e l la a l lo on ng ge ev vi id da ad d. .. .. .. .

* * * * * *

M M s s t ta ar rd de e, , e en n n nu ue es st tr ro o d de ep pa ar rt ta am me en nt to o, , a ap pr ro ov ve ec ch ha an nd do o q qu ue e d di is sp po on n a am mo os s d de e u un na a h ho or ra a p pa ar ra a e el l r re ep po os so o, ,
c co om me en nt ta ab ba a c co on n m mi i m mu uj je er r l la as s d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s d de el l M Ma ae es st tr ro o. . L Le e h hi ic ce e v ve er r q qu ue e l l h ha ab b a a l le e d do o, , p po os si ib bl le em me en nt te e, , e el l
p pe en ns sa am mi ie en nt to o d de e l la a j jo ov ve en n a al l m me en nc ci io on na ar r l lo o q qu ue e e el ll la a n no os s m ma an ni if fe es st ta ar ra a, , o o s se e h ha ab b a an n p pu ue es st to o d de e a ac cu ue er rd do o p pa ar ra a
d de ec ci ir r l lo o m mi is sm mo o, , a am mb bo os s. . A A n n n no o e es st ta ab ba a c co on nf fo or rm me e c co on n a aq qu ue el ll lo o. . N No os s p pa ar re ec c a a u un na a b br ro om ma a q qu ue e d de es sp pu u s s n no os s
e ex xp pl li ic ca ar r a an n. . L La a e es sp pa a o ol la a r re ep pr re es se en nt ta ab ba a, , a a l lo o m m s s, , t tr re ei in nt ta a a a o os s. . S Su u v vi iv va ac ci id da ad d y y s su u f fr re es sc cu ur ra a e er ra an n l la as s d de e u un na a


9
9
m mu uc ch ha ac ch ha a. . C Co or rr r a a y y s sa al lt ta ab ba a, , j ju ug gu ue et te ea an nd do o c co om ma a s si i f fu ue er ra a, , t to od da av v a a, , m me en no or r. . Y Y s su us s o oj jo os s n no o d de en no ot ta ab ba an n" ", , e en n
a ab bs so ol lu ut to o, , l la a m me en no or r h hu ue el ll la a d de e t ti ie em mp po o. . T To od do os s s sa ab be em mo os s q qu ue e e el l c co on nj ju un nt to o d de el l r ro os st tr ro o p pu ue ed de e c co on ns se er rv va ar rs se e, , m m s s
o o m me en no os s, , h ha as st ta a l lo os s c ci in nc cu ue en nt ta a a a o os s c co on n d de et te er rm mi in na ad da a l lo oz za an n a a, , s si i l la a v vi id da a y y l la as s c co os st tu um mb br re es s d de e l la a m mu uj je er r, ,
a ay yu ud da ad da as s p po or r u un n s se el le ec ct to o m ma aq qu ui il ll la aj je e, , l lo og gr ra an n m ma an nt te en ne er r e el l a as sp pe ec ct to o j ju uv ve en ni il l d de e l la a p pi ie el l. . P Pe er ro o e el l c co on nt to or rn no o d de e l lo os s
o oj jo os s e es s i im mp po os si ib bl le e, , d de e n no o m me ed di ia ar r u un na a i in nt te er rv ve en nc ci i n n q qu ui ir r r rg gi ic ca a d de e t tr ra at ta am mi ie en nt to o e es st t t ti ic co o, , q qu ue e n no o m mu ue es st tr re e l lo os s
e es st tr ra ag go os s d de el l t ti ie em mp po o y y l la as s a ar rr ru ug ga as s q qu ue e v va an n f fo or rm ma an nd do o l la a r ri is sa a y y l lo os s g ge es st to os s d di ia ar ri io os s. . E En n l la a e es sp pa a o ol la a n no o h ha ab b a a
l la a m me en no or r h hu ue el ll la a d de e t to od do o e es so o. . E Er ra a u un na a v ve er rd da ad de er ra a m mu uc ch ha ac ch ha a e en n t to od da a l la a l lo oz za an n a a d de e s su u r ro os st tr ro o y y e en n l la a a ag gi il li id da ad d
d de e s su us s m mo ov vi im mi ie en nt to os s. .
P Pe ep pe e n no os s h ha ab b a a e ex xp pl li ic ca ad do o, , e en n l lo os s s se ei is s m me es se es s q qu ue e r re ec ci ib bi im mo os s i in ns st tr ru uc cc ci i n n p pr re ep pa ar ra at to or ri ia a, , q qu ue e e en n G Ga an n m me ed de es s
v vi iv ve en n v va ar ri io os s s si ig gl lo os s. . E Es st to o y ya a f fu ue e e ex xp pl li ic ca ad do o p po or r m m e en n m mi i l li ib br ro o a an nt te er ri io or r. . P Pe er ro o a a m m s se e m me e h ha ac c a a d du ur ro o p pe en ns sa ar r
q qu ue e a ac c e en n l la a T Ti ie er rr ra a s se e c co on no oc ci ie er ra a e el l s se ec cr re et to o d de e l la a l lo on ng ge ev vi id da ad d. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , D Du um mp pb ba ah ha ar r l lo o h ha ab b a a a af fi ir rm ma ad do o
e en n e el l a al lm mu ue er rz zo o. . Y Y n no os s h ha ab b a a p pr ro om me et ti id do o q qu ue e l ll le eg ga ar r a am mo os s a a c co on no oc ce er r e es se e s se ec cr re et to o y y o ot tr ro os s m m s s. . P Po or r l lo o t ta an nt to o, ,
R Ro os si it ta a y y y yo o e es st t b ba am mo os s b ba as st ta an nt te e c co on nf fu us so os s e en n n nu ue es st tr ra as s a ap pr re ec ci ia ac ci io on ne es s, , c cu ua an nd do o, , v ve en nc ci id da a l la a h ho or ra a, , b ba aj ja am mo os s a a
r re eu un ni im mo os s c co on n e el l i in ng gl l s s q qu ue e n no os s i in nv vi it ta ar ra a a a d da ar r u un n p pa as se eo o p po or r n nu ue es st tr ra a n nu ue ev va a m mo or ra ad da a. . E El l n no os s e es sp pe er ra ab ba a e en n e el l
h ha al ll l d de e e en nt tr ra ad da a. . S Sa al li im mo os s c co on n m mi is s h hi ij jo os s y y n no os s d di ir ri ig gi im mo os s h ha ac ci ia a l la a l la ag gu un na a f fr re en nt te e a al l m mo on na as st te er ri io o. .
E Er ra a u un na a t ta ar rd de e e en nc ca an nt ta ad do or ra a. . E El l s so ol l b ba a a ab ba a c co on n s su us s v vi iv vi if fi ic ca an nt te es s r ra ay yo os s t to od do o u un n p pa ai is sa aj je e i id d l li ic co o. . E Es st t b ba am mo os s
e en n e el l c ce en nt tr r d de e u un n v va al ll le e d de e r re eg gu ul la ar r e ex xt te en ns si i n n, , e en nc ce er rr ra ad do o t to ot ta al lm me en nt te e p po or r l la as s l la ad de er ra as s c ca as si i c co or rt ta ad da as s a a p pl lo om mo o, ,
d de e l la as s g gi ig ga an nt te es sc ca as s m mu ur ra al ll la as s d de e r ro oc ca a f fo or rm ma ad da as s p po or r l lo os s p pi ic co os s n ne ev va ad do os s q qu ue e t tr ra as sp pu us si im mo os s e en n e el l O OV VN NI I a al l l ll le eg ga ar r. .
P Pa ar re ec c a a c co om mo o s si i l la a N Na at tu ur ra al le ez za a h hu ub bi ie es se e q qu ue er ri id do o c co on ns st tr ru ui ir r u un n a as si il lo o i in ne ex xp pu ug gn na ab bl le e e en n m me ed di io o d de e l la as s s so ol le ed da ad de es s
d de e l la a f fo or rm mi id da ab bl le e c ca ad de en na a d de e l lo os s H Hi im ma al la ay ya as s. . P Po or r d do on nd de e v vo ol lv vi i s se em mo os s l la a v vi is st ta a, , e en n t to od do os s l lo os s c co on nt to or rn no os s d de el l
v va al ll le e, , s s l lo o v ve e a am mo os s a al lt t s si im mo os s p pr re ec ci ip pi ic ci io os s d de e r ro oc ca as s a az zu ul le es s y y n ne eg gr ra as s e en n c cu uy ya as s c cu um mb br re es s d di is st ta an nt te es s b br ri il ll la ab ba an n
l la as s n ni ie ev ve es s p pe er rp pe et tu ua as s. . N No o s se e d di is st ti in ng gu u a a n ni in ng g n n c ca am mi in no o n ni i s si it ti io o p po or r d do on nd de e s se e p pu ud di ie es se e b ba aj ja ar r. . L Lo os s f fa ar ra al ll lo on ne es s
p pe el la ad do os s, , c co on n a al lt tu ur ra as s i im mp po on ne en nt te es s, , c ci ir rc cu un nd da ab ba an n, , t to ot ta al lm me en nt te e a aq qu ue el l l lu ug ga ar r. . Y Y, , a al l f fo on nd do o, , a a n nu ue es st tr ra a d de er re ec ch ha a, ,
c co om mo o u un n l le ej ja an no o h hi il lo o d de e p pl la at ta a q qu ue e b br ri il ll la ab ba a a al l s so ol l, , d de es sc ce en nd d a a d de es sd de e l la as s c cu um mb br re es s n ne ev va ad da as s u un n e es st tr re ec ch ho o
t to or rr re en nt te e q qu ue e a al li im me en nt ta ab ba a e el l c cr ri is st ta al li in no o r ri ia ac ch hu ue el lo o q qu ue e v vi i r ra am mo os s d de es sd de e l la a a as st tr ro on na av ve e, , y y q qu ue e a at tr ra av ve es sa ab ba a t to od do o e el l
v va al ll le e e en n d di ir re ec cc ci i n n a a u un n h he er rm mo os so o b bo os sq qu ue ec ci il ll lo o q qu ue e h ha ab b a a e en n e el l e ex xt tr re em mo o i iz zq qu ui ie er rd do o a a d do on nd de e n no os s h ha al ll l b ba am mo os s. .
T To od do o e el l t te er rr re en no o, , d de e v va ar ri io os s k ki il l m me et tr ro os s c cu ua ad dr ra ad do os s d de e r re ea a, , e es st ta ab ba a c cu ub bi ie er rt to o d de e v ve eg ge et ta ac ci i n n. .
- -D De e t to od do os s e es st to os s c ca am mp po os s s sa ac ca am mo os s n nu ue es st tr ro o a al li im me en nt to o - -n no os s e ex xp pl li ic c e el l i in ng gl l s s- -. . H Ha ab br r n n n no ot ta ad do o u us st te ed de es s q qu ue e
n no o h ha ab b a a n na ad da a d de e c ca ar rn ne e e en n e el l m me en n . .
- -P Pe er ro o e el l g gu ui is sa ad do o t te en n a a a ap pa ar ri ie en nc ci ia a d de e c ca ar rn ne e - -a ar rg gu uy y m mi i e es sp po os sa a. .
- -E Es s u un n p pr re ep pa ar ra ad do o a a b ba as se e d de e g gl lu ut te en n y y s so oy ya a, , a al l q qu ue e s se e l le e p pu ue ed de e d da ar r l la a c co on ns si is st te en nc ci ia a, , f fo or rm ma a y y s sa ab bo or r q qu ue e u un no o
d de es se ee e. . P Pr ro od du uc ct to o d de e e es so os s p pr ra ad do os s q qu ue e u us st te ed de es s e es st t n n v vi ie en nd do o. .
Y Y a al l d de ec ci ir r a as s n no os s m mo os st tr ra ab ba a e ex xt te en ns so os s c ca am mp po os s c cu ui id da ad do os sa am me en nt te e c cu ul lt ti iv va ad do os s. .
- -Y Y q qu ui i n ne es s s se e e en nc ca ar rg ga an n d de e c cu ul lt ti iv va ar rl lo os s? ? - -p pr re eg gu un nt t . .
- -E En n r re ea al li id da ad d, , c ca as si i t to od do os s p pa ar rt ti ic ci ip pa am mo os s e en n s su u c cu ui id da ad do o; ; p pe er ro o s so on n l lo os s m mo on nj je es s m me en no or re es s l lo os s q qu ue e h ha ac ce en n l la a
l la ab bo or r p pr ri in nc ci ip pa al l. .
- - L Lo os s m mo on nj je es s m me en no or re es s? ?
- -S S ; ; e en n e el l m mo on na as st te er ri io o v vi iv ve en n u un no os s t tr re ei in nt ta a " "h he er rm ma an no os s e es st tu ud di ia an nt te es s" ", , c co om mo o l lo os s q qu ue e v vi ie er ra an n j ju un nt to o c co on n e el l
M Ma ae es st tr ro o, , e es st ta a m ma a a an na a. .
- -Y Y c c m mo o h ha ac ce en n p pa ar ra a e en nt tr ra ar r o o s sa al li ir r d de e e es st te e v va al ll le e; ; p po or rq qu ue e, , a a j ju uz zg ga ar r . .p po or r l lo o q qu ue e v ve eo o, , n no o h ha ay y p po os si ib bi il li id da ad d d de e
s su ub bi ir r o o b ba aj ja ar r p po or r e es so os s f fa ar ra al ll lo on ne es s? ?
- -E Ef fe ec ct ti iv va am me en nt te e; ; n no o h ha ay y u un n s so ol lo o s si it ti io o p po or r d do on nd de e s se e p pu ue ed da a e es sc ca al la ar r l la a m mo on nt ta a a a. . P Pe er ro o e ex xi is st te e u un na a s sa al li id da a
s se ec cr re et ta a q qu ue e l le es s r ru ue eg go o m me e p pe er rd do on ne en n e el l n no o p po od de er r r re ev ve el la ar rl la a, , m mi ie en nt tr ra as s e el l M Ma ae es st tr ro o n no o l lo o a au ut to or ri ic ce e. .
- -C Co om mp pr re en nd do o. . Y Y a ah ho or ra a, , p pa as sa an nd do o a a o ot tr ra a c co os sa a: : h ha ac ce e m mu uc ch ho o q qu ue e v vi iv ve e u us st te ed d a aq qu u ? ?
- -M M s s o o m me en no os s u un no os s c ci in nc cu ue en nt ta a a a o os s. .
- - V Ve en nd dr r a a u us st te ed d m mu uy y n ni i o o? ?
- -N No o; ; y ya a e er ra a i in ng ge en ni ie er ro o y y t te en n a a c cu ua ar re en nt ta a y y o oc ch ho o a a o os s. .. .. .
Y Yo o m me e r re e , , y y p pa al lm me e n nd do ol le e a am mi is st to os sa am me en nt te e e el l b br ra az zo o, , l le e d di ij je e q qu ue e l lo os s e en nc co on nt tr ra ab ba a, , a a t to od do os s, , m mu uy y b br ro om mi is st ta as s. .
- -N No o b br ro om me ea am mo os s. . E Es s v ve er rd da ad d, , a au un nq qu ue e u us st te ed d n no o l lo o c cr re ea a. . M M s s t ta ar rd de e t te e m mo os st tr ra ar r m mi is s d do oc cu um me en nt to os s
p pe er rs so on na al le es s. . T Te en ng go o c ci ie en nt to o d do os s a a o os s c cu um mp pl li id do os s. .. .. . G Gu ua ar rd d s si il le en nc ci io o y y m mi ir r a a m mi i m mu uj je er r. . L La a e ex xp pr re es si i n n d de el l
h ho om mb br re e e er ra a i im mp pa as si ib bl le e. . N No o i in ns sp pi ir ra ab ba a r ri is sa a n ni i d du ud da a. . P Pe er ro o s s l lo o a ap pa ar re en nt ta ab ba a u un no os s c ci in nc cu ue en nt ta a a a o os s, , a a l lo o m m s s. . N No o
q qu ui is se e i in ns si is st ti ir r, , y y c co on nt ti in nu ua am mo os s p pa as se ea an nd do o. . L Lo os s n ni i o os s s se e n no os s h ha ab b a an n a ad de el la an nt ta ad do o y y j ju ug ga ab ba an n e en n u un n r re em ma an ns so o d de e
l la a c co or rr ri ie en nt te e. . C Co om me en nt t s so ob br re e l la a l li im mp pi id de ez z d de el l a ag gu ua a. .
- -E Es s e el l a ag gu ua a m m s s p pu ur ra a q qu ue e y yo o h he e c co on no oc ci id do o e en n e el l m mu un nd do o - -- -n no os s e ex xp pl li ic c n nu ue es st tr ro o I In nt te er rl lo oc cu ut to or r- -. . A Ag gu ua a d de e
d de es sh hi ie el lo o q qu ue e, , e en n s su u c co or rr re er r m mi il le en na ar ri io o p po or r e es st te e c cu ur rs so o, , n no o s se e c co on nt ta am mi in na a c co on n n na ad da a, , c co om mo o p pa as sa a e en n n nu ue es st tr ra as s
c ci iu ud da ad de es s, , c ca ad da a d d a a m m s s c ca ar rg ga ad da as s d de e i im mp pu ur re ez za as s y y d de e t to od do os s l lo os s v ve en ne en no os s q qu ue e p pr ro od du uc ce e n nu ue es st tr ra a m ma al l l ll la am ma ad da a
" "c ci iv vi il li iz za ac ci i n n" ". .. .. .c ca ap pi it tu ul lo o I II II I
E El l E Ex xt tr ra a o o R Re el la at to o d de el l I In ng gl l s s
10
10
A Aq qu ue el ll la a n no oc ch he e, , d de es sp pu u s s d de e u un na a c ce en na a e en n l la a q qu ue e p pr re ed do om mi in na ar ra an n l la as s f fr ru ut ta as s e en n v va ar ri ia as s f fo or rm ma as s, , y y e en n l la a q qu ue e e el l
D Di ir re ec ct to or r d de el l M Mo on na as st te er ri io o n no os s p pa ar rt ti ic ci ip p q qu ue e a al l d d a a s si ig gu ui ie en nt te e c co om me en nz za ar rl la a n nu ue es st tr ra a p pr re ep pa ar ra ac ci i n n, , v vo ol lv vi im mo os s a a
r re eu un ni im mo os s c co on n n nu ue es st tr ro o c co om mp pa a e er ro o d de e l la a t ta ar rd de e, , q qu ui ie en n n no os s h ha ab b a a d di ic ch ho o l ll la am ma ar rs se e C Ch ha ar rl le es s O O' 'C Co on nn no or r, , y y q qu ue e
f fa am mi il li ia ar rm me en nt te e l lo o t tr ra at ta ab ba an n p po or r C Ch ha ar rl ly y. . A A m mi i s se e o or ra a y y a a m m n no os s c co on nd du uj jo o a a s su u d de ep pa ar rt ta am me en nt to o, , p pa ar re ec ci id do o a al l
n nu ue es st tr ro o, , c co on n l la a n ni ic ca a d di if fe er re en nc ci ia a q qu ue e l la a s se eg gu un nd da a p pi ie ez za a l la a u us sa ab ba a l l c co om mo o s sa al li it ta a- -e es sc cr ri it to or ri io o. . L Lo os s c ch hi ic co os s h ha ab b a an n
q qu ue ed da ad do o e en n l la a p pl la an nt ta a b ba aj ja a, , c co on n l la a e es sp pa a o ol la a, , e es sc cu uc ch ha an nd do o r ra ad di io o, , y y d de e t ta al l m mo od do o p po od d a am mo os s d di is sp po on ne er r d de el l
t ti ie em mp po o a a n nu ue es st tr ro o a an nt to oj jo o. .
D De e u un na a g ga av ve et ta a d de el l e es sc cr ri it to or ri io o e ex xt tr ra aj jo o u un n v vi ie ej jo o p po or rt ta af fo ol li io o d de e c cu ue er ro o e en n e el l q qu ue e s se e g gu ua ar rd da ab ba a g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d d de e
d do oc cu um me en nt to os s. . R Re eb bu us sc c e en nt tr re e e el ll lo os s y y n no os s a al lc ca an nz z u un na a l li ib br re et ta a e em mp pa as st ta ad da a, , m mu uy y v vi ie ej ja a y y c co on n a al lg gu un na as s
p pi ic ca ad du ur ra as s d de e p po ol li il ll la a. . E Er ra a s su u p pa as sa ap po or rt te e. . E Es st ta ab ba a e ex xt te en nd di id do o e en n L Lo on nd dr re es s, , e en n e el l a a o o 1 19 91 19 9, , y y e en n l l c co on ns st ta ab ba a
q qu ue e C Ch ha ar rl le es s R Ri ic ch ha ar rd d O O' 'C Co on nn no or r h ha ab b a a n na ac ci id do o e en n E Ed di im mb bu ur rg go o, , S Sc co ot tl la an nd d, , e el l 5 5 d de e M Ma ay yo o d de e 1 18 87 72 2. . L La a f fo ot to og gr ra af f a a, ,
r re es se el ll la ad da a, , m mo os st tr ra ab ba a a a C Ch ha ar rl ly y a al lg go o m m s s j jo ov ve en n, , p pe er ro o e ex xa ac ct ta am me en nt te e c co om mo o e er ra a e en n e es so os s m mo om me en nt to os s. . N No o c ca ab b a a
d du ud da a. .. .. .
N No os s m mo os st tr r , , t ta am mb bi i n n, , u un na a s se er ri ie e d de e d do oc cu um me en nt to os s q qu ue e p pr ro ob ba ab ba an n s su u c co on nd di ic ci i n n d de e i in ng ge en ni ie er ro o, , s su u
p pa ar rt ti ic ci ip pa ac ci i n n e en n l la a p pr ri im me er ra a g gu ue er rr ra a m mu un nd di ia al l d de e 1 19 91 14 4- -1 19 91 18 8, , e en n l la a q qu ue e a al lc ca an nz za ar ra a e el l g gr ra ad do o d de e c ca ap pi it t n n d de e
i in ng ge en ni ie er r a a; ; v va ar ri ia as s f fo ot to og gr ra af f a as s d de e l la a p po oc ca a v vi is st ti ie en nd do o e el l u un ni if fo or rm m m mi il li it ta ar r; ; c ca ar rt ta as s y y d di ip pl lo om ma as s d de e d di if fe er re en nt te es s
i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s, , y y e en n u un n v vi ie ej jo o y y a ap po ol li il ll la ad do o e es st tu uc ch he e, , u un na a c co on nd de ec co or ra ac ci i n n q qu ue e r re es su ul lt t s se er r l la a C Cr ru uz z d de e G Gu ue er rr ra a d de e
F Fr ra an nc ci ia a. . L La as s p pr ru ue eb ba as s e er ra an n c co on nt tu un nd de en nt te es s; ; a aq qu ue el l h ho om mb br re e n no o h ha ab b a a b br ro om me ea ad do o n ni i m me en nt ti id do o. . T Te en n a a, , e en n e ef fe ec ct to o, ,
c ci ie en nt to o d do os s a a o os s. .. .. .
S So on nr ri ie en nt te e, , a al l v ve er r n nu ue es st tr ra a e ex xp pr re es si i n n d de e a as so om mb br ro o, , n no os s e ex xp pl li ic c l la a f fo or rm ma a e en n q qu ue e e el l D De es st ti in no o l lo o p pu us si ie er ra a e en n
c co on nt ta ac ct to o c co on n R Ra ah hm mo oj ja an n D Du um mp pb ba ah ha ar r, , d di ic ci ie en nd do o- -n no os s q qu ue e l le e d de eb b a a l la a v vi id da a y y t to od do o l lo o r re el la ac ci io on na ad do o a a s su u
m ma ar ra av vi il ll lo os sa a c co on ns se er rv va ac ci i n n; ; - - - -C Co or rr r a an n l lo os s a a o os s d de e l la a d d c ca ad da a d de el l 2 20 0 - -e em mp pe ez z s su u n na ar rr ra ac ci i n n c c m mo od da am me en nt te e
a ar rr re el ll la an na ad do o e en n u un na a a an nt ti ig gu ua a c ch ha ai is se el lo on ng gu ue e. .- - Y Yo o t tr ra ab ba aj ja ab ba a, , e en nt to on nc ce es s, , e en n l la a z zo on na a c ce er rc ca an na a a a B Be et tt ti ia ah h, , e en n l la a
I In nd di ia a, , n no o l le ej jo os s d de e l la a f fr ro on nt te er ra a c co on n N Ne ep pa al l. . E Es st t b ba am mo os s c co on ns st tr ru uy ye en nd do o u un na a c ca ar rr re et te er ra a y y h ha ab b a a h he ec ch ho o a am mi is st ta ad d
c co on n l lo os s l la am ma as s d de e u un n l la am ma as st te er ri io o v ve ec ci in no o. . E En n e es so os s d d a as s, , e el l M Ma ae es st tr ro o e er ra a L La am ma a y y s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a p pa as sa an nd do o u un na a
t te em mp po or ra ad da a e en n d di ic ch ho o l la am ma as st te er ri io o. . I In ns st tr ru u a a a a t to od da a l la a c co om mu un ni id da ad d, , q qu ue e l le e d de em mo os st tr ra ab ba a g gr ra an n r re es sp pe et to o y y
v ve en ne er ra ac ci i n n. . L Lo os s o ot tr ro os s l la am ma as s m me e h ha ab bl la ab ba an n d de e s su u g gr ra an n s sa ab bi id du ur r a a y y d de e v vi ir rt tu ud de es s p pr ro od di ig gi io os sa as s q qu ue e p po os se e a a. .
C Co om mo o a aq qu ue el ll la a r re eg gi i n n a ag gr re es st te e e el l l la am ma as st te er ri io o e er ra a e el l n ni ic co o l lu ug ga ar r h ha ab bi it ta ad do o, , y yo o d de ej ja ab ba a m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s e el l
c ca am mp pa am me en nt to o p pa ar ra a p pa as sa ar r h ho or ra as s d de e d de es sc ca an ns so o c co on n e el ll lo os s. . A As s n nu ue es st tr ra a a am mi is st ta ad d s se e f fu ue e h ha ac ci ie en nd do o m m s s n nt ti im ma a, , y y
e el l c co on ns st ta an nt te e c co on nt ta ac ct to o c co on n D Du um mp pb ba ah ha ar r m me e f fu ue e i in ns sp pi ir ra an nd do o, , t ta am mb bi i n n, , u un na a r re es sp pe et tu uo os sa a a ad dm mi ir ra ac ci i n n p po or r s su us s
m mu uc ch ho os s c co on no oc ci im mi ie en nt to os s, , l la a a af fa ab bi il li id da ad d d de e s su u t tr ra at to o y y l la a p po od de er ro os sa a i in nf fl lu ue en nc ci ia a d de e s su u p pe er rs so on na al li id da ad d. . A As s l la as s
c co os sa as s, , u un n d d a a t tu uv vi im mo os s u un n m ma al lh ha ad da ad do o a ac cc ci id de en nt te e: : a al l e ex xp pl lo ot ta ar r u un na a d de e l la as s c ca ar rg ga as s d de e d di in na am mi it ta a q qu ue e d de eb b a a a ab br ri ir r
p pa ar rt te e d de e u un n h ha ac ci in na am mi ie en nt to o d de e r ro oc ca as s p pa ar ra a e el l c ca am mi in no o, , u un n d de er rr ru um mb be e m me e a al lc ca an nz z , , c ca ay ye en nd do o b ba aj jo o v va ar r a as s
p pe es sa ad da as s p pe e a as s q qu ue e m me e a ap pl la as st ta ar ro on n l la as s d do os s p pi ie er rn na as s. . C Cu ua an nd do o l lo os s o ob br re er ro os s y y l lo os s o ot tr ro os s i in ng ge en ni ie er ro os s l lo og gr ra ar ro on n
l li ib be er ra ar rm me e, , m me e h ha ab b a a d de es sm ma ay ya ad do o. .. .. . A Al l v vo ol lv ve er r e en n m m e es st ta ab ba a e en n l la a s sa al la a d de el l h ho os sp pi it ta al l d de e c ca am mp pa a a a d de el l
c ca am mp pa am me en nt to o. . L Lo os s m m d di ic co os s a at te en nd d a an n m mi is s h he er ri id da as s y y m me e h ha ab b a an n r re ea an ni im ma ad do o c co on n c ca al lm ma an nt te es s. . T Te en n a a r ro ot ta as s
a am mb ba as s p pi ie er rn na as s y y e el l d di ia ag gn n s st ti ic co o e er ra a s so om mb br r o o. . A A p po oc co o, , m me e e en nt ta ab bl li il ll la ar ro on n p pr ro ov vi is si io on na al lm me en nt te e, , p po or rq qu ue e l la as s
h he er ri id da as s n no o p pe er rm mi it t a an n e en ny ye es sa ar rm me e. . D De e t ta al l m ma an ne er ra a, , c co on n l lo os s r re ec cu ur rs so os s d de e e es sa a p po oc ca a, , e en n q qu ue e n no o s se e c co on no oc c a an n
a a n n l lo os s a an nt ti ib bi i t ti ic co os s, , m mi i s si it tu ua ac ci i n n s se e f fu ue e a ag gr ra av va an nd do o. . S Se e m me e i in nf fe ec ct ta ar ro on n a am mb ba as s p pi ie er rn na as s y y l lo os s m m d di ic co os s
h ha ab bl la ab ba an n d de e o op pe er ra ar rm me e. . N No o m me e l lo o d de ec c a an n; ; p pe er ro o y yo o m me e d di i c cu ue en nt ta a p po or r c ci ie er rt to os s p pr re ep pa ar ra at ti iv vo os s y y p po or r l la a e ex xp pr re es si i n n
d de el l d do oc ct to or r j je ef fe e, , a al l q qu ue e l le e e ex xi ig g d de ec ci ir rm me e l la a v ve er rd da ad d. . L La a i in nf fe ec cc ci i n n a au um me en nt ta ab ba a y y t te em m a an n u un na a g ga an ng gr re en na a. . S Se eg g n n
e el ll lo os s, , n no o c ca ab b a a o ot tr ro o r re ec cu ur rs so o q qu ue e l la a a am mp pu ut ta ac ci i n n d de e a am mb bo os s m mi ie em mb br ro os s p pa ar ra a s sa al lv va ar rm me e l la a v vi id da a. .
- -C Co om mp pr re en nd de er r n n u us st te ed de es s - -c co on nt ti in nu u , , d de es sp pu u s s d de e s se er rv vi ir rs se e u un n v va as so o d de e a ag gu ua a c co on n j ju ug go o d de e n na ar ra an nj ja a- - c cu u l l s se er r a a
m mi i e es st ta ad do o d de e n ni im mo o. . M Me e s se en nt t a a a an ni iq qu ui il la ad do o. . M Mi i d de es se es sp pe er ra ac ci i n n t to om ma ab ba a, , p po or r m mo om me en nt to os s, , c ca ar ra ac ct te er re es s d de e
f fu ur ri io os sa a d de em me en nc ci ia a, , l ll le eg ga an nd do o h ha as st ta a e el l e ex xt tr re em mo o d de e p pe ed di ir r, , a a g gr ri it to os s, , q qu ue e m me e m ma at ta ar ra an n a an nt te es s d de e d de ej ja ar rm me e
i in nv v l li id do o. . C Cu u l l n no o s se er r a a m mi i d de es sa as st tr ro os so o e es st ta ad do o d de e n ni im mo o, , q qu ue e m me e h ha ab b a an n a am ma ar rr ra ad do o a al l c ca at tr re e e en n e el l t te em mo or r d de e
q qu ue e a at te en nt ta ar ra a c co on nt tr ra a m mi i v vi id da a. .
E En n t ta al le es s c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s, , l lo os s l la am ma as s, , q qu ue e n no o d de ej ja ar ro on n d de e v vi is si it ta ar rm me e t to od do os s l lo os s d d a as s, , m me e a ac co on ns se ej ja ar ro on n q qu ue e n no o
m me e d de ej ja ar ra a c co or rt ta ar r l la as s p pi ie er rn na as s. .
- -E El l G Gr ra an n L La am ma a R Ra ah hm mo oj ja an n p pu ue ed de e c cu ur ra ar rt te e - -m me e d di ij je er ro on n t to od do os s e el ll lo os s- -. . Y Y m me e e ex xp pl li ic ca ar ro on n c c m mo o a aq qu u l l h ho om mb br re e
h ha ab b a a r re ea al li iz za ad do o c cu ur ra ac ci io on ne es s m ma ar ra av vi il ll lo os sa as s. . L Lo os s m m d di ic co os s i in ns si is st t a an n e en n l la a a am mp pu ut ta ac ci i n n i in nm me ed di ia at ta a. . Y Ya a s se e
p pr re es se en nt ta ab ba an n l lo os s p pr ri im me er ro os s s s n nt to om ma as s d de e g ga an ng gr re en na a, , y y l la a s si it tu ua ac ci i n n n no o a ad dm mi it t a a d de em mo or ra a. . P Pe er ro o y yo o n no o a au ut to or ri iz za ab ba a
l la a o op pe er ra ac ci i n n, , a af fe er rr ra ad do o a a u un n e ex xp pl li ic ca ab bl le e d de es se eo o d de e s sa al lv va ar r m mi is s p pi ie er rn na as s. . E En n e es so os s m mo om me en nt to os s, , D Du um mp pb ba ah ha ar r m me e
h ha ab bl l . . E El l h ha ab b a a e es st ta ad do o v vi is si it t n nd do om me e, , c co on n l lo os s o ot tr ro os s, , p pe er ro o n nu un nc ca a m me e d di ij jo o q qu ue e p pu ud di ie er ra a s sa al lv va ar rm me e. . R Re ec cu ue er rd do o, ,
p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e e es se e i in ns st ta an nt te e s su up pr re em mo o. . E Es st ta ab ba a c ca ay ye en nd do o l la a t ta ar rd de e y y l lo os s m m d di ic co os s h ha ab b a an n d de ec ci id di id do o o op pe er ra ar r a al l d d a a
s si ig gu ui ie en nt te e. . E El l L La am ma a a ac ca ab ba ab ba a d de e e en nt tr ra ar r. . Y Yo o l le e c co on nt t l lo o q qu ue e r ro oe e c co om mu un ni ic ca ar ra a e el l d do oc ct to or r y y, , c co on n t to od da a l la a f fu ue er rz za a
d de e m mi i c ca ar r c ct te er r, , q qu ue e n no o m me e h ha ab bl la a a am me ed dr re en nt ta ad do o n ni i e en n l la as s t tr ri in nc ch he er ra as s d de e F Fr ra an nc ci ia a, , n no o p pu ud de e i im mp pe ed di ir r q qu ue e e en n u un n
a ac cc ce es so o d de e d de es se es sp pe er ra ac ci i n n s se e m me e s sa al li ie er ra an n l la as s l l g gr ri im ma as s y y l ll lo or ra ar ra a c co om mo o u un na a m mu uj je er r. .. .. .
- -C C l lm ma at te e, , H He er rm ma an no o m m o o - -f fu ue er ro on n s su us s p pa al la ab br ra as s- - S Si i t t m me e a au ut to or ri iz za as s y yo o t te e c cu ur ra ar r . .. .. . N No o p pe er rd de er r s s t tu us s
p pi ie er rn na as s. .. .. .! !- - P Pe er ro o d de eb be es s d de ec ci ir rl le e a a l lo os s m m d di ic co os s q qu ue e n no o p pe er rm mi it te es s q qu ue e t te e t to oq qu ue en n y y q qu ue e q qu ui ie er re es s, , c co on n t tu u p pr ro op pi ia a
v vo ol lu un nt ta ad d, , s se er r t tr ra as sl la ad da ad do o, , i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e, , a al l l la am ma as st te er ri io o. .
E En n t ta al le es s c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s n no o t te en n a a a al lt te er rn na at ti iv va a. . E El l L La am ma a m me e o of fr re ec c a a c cu ur ra ar rm me e. . S Su u e ex xp pr re es si i n n y y e el l t to on no o d de e s su u
v vo oz z d de en no ot ta ab ba an n a ab bs so ol lu ut ta a s se eg gu ur ri id da ad d d de e s s m mi is sm mo o. . L La as s h hi is st to or ri ia as s q qu ue e d de e l l m me e r re ef fi ir ri ie er ra an n l lo os s o ot tr ro os s l la am ma as s
l ll le ev va ab ba an n a a m mi i a af fa an na a u un na a l lu uz z d de e e es sp pe er ra an nz za a. . E En n c ca am mb bi io o l lo os s m m d di ic co os s d de el l c ca am mp pa am me en nt to o h ha ab b a an n d de ec ci id di id do o


11
11
o op pe er ra ar rm me e, , p po or rq qu ue e e en n e es so os s t ti ie em mp po os s, , e en n q qu ue e a a n n n no o e ex xi is st t a a e el l t tr ra an ns sp po or rt te e a a r re eo o, , e el l v vi ia aj je e h ha as st ta a C Ca al lc cu ut ta a, , l la a
c ca ap pi it ta al l d de el l e es se e e en nt to on nc ce es s I Im mp pe er ri io o d de e l la a I In nd di ia a, , r re es su ul lt ta ab ba a a ab bs so ol lu ut ta am me en nt te e i im mp po os si ib bl le e e en n t ta al l s si it tu ua ac ci i n n. .
U Un na a l lu uc ch ha a t tr re em me en nd da a s se e o op pe er r e en n m mi i a al lm ma a. . P Pe er ro o e es st ta ab ba a s se eg gu ur ro o q qu ue e n nu ue es st tr ro os s g ga al le en no os s c ca ar re ec c a an n d de e
r re ec cu ur rs so os s y y c co on no oc ci im mi ie en nt to os s p pa ar ra a e ev vi it ta ar r l la a a am mp pu ut ta ac ci i n n. . E Es so o s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a o o l la a m mu ue er rt te e o o l la a i in nv va al li id de ez z. .. .. .
C Co on nt tr ra a l la a o op po os si ic ci i n n u un n n ni im me e d de e m mi is s m m d di ic co os s, , e ex xi ig g s se er r t tr ra as sl la ad da ad do o a al l L La am ma as st te er ri io o. . S Se e m me e t tr ra at t d de e l lo oc co o y y
s se e m me e a am me en na az z c co on n o op pe er ra ar rm me e a a l la a f fu ue er rz za a. . E El ll lo os s c cr re e a an n q qu ue e n no o h ha ab b a a o ot tr ro o c ca am mi in no o. . P Pe er ro o u un na a e en ne er rg g a a
i in ns so os sp pe ec ch ha ad da a r re en na ac ci i e en n m m y y e el l r re es su ul lt ta ad do o d de e l la a r r p pi id da a l lu uc ch ha a e en nt tr re e l la a c ci ie en nc ci ia a o oc cc ci id de en nt ta al l, , v ve en nc ci id da a p po or r e el l
D De es st ti in no o, , y y l la a l lu uz z d de e l la a e es sp pe er ra an nz za a, , f fu ue e q qu ue e, , e es sa a m mi is sm ma a t ta ar rd d , , c co on n l la as s l lt ti im ma as s l lu uc ce es s d de el l c cr re ep p s sc cu ul lo o, , h hi ic ci ie er ra a
m mi i i in ng gr re es so o e en n e el l v vi ie ej jo o l la am ma as st te er ri io o, , s so ob br re e u un na a c ca am mi il ll la a y y e en n h ho om mb br ro os s d de e v va ar ri io os s d de e m mi is s a am mi ig go os s l lo os s l la am ma as s. .. .. .
- -N No o q qu ui ie er ro o c ca an ns sa ar rl lo os s - -n no os s d di ij jo o C Ch ha ar rl ly y- - c co on n l lo os s d de et ta al ll le es s d de e m mi i t tr ra at ta am mi ie en nt to o, , n ni i l lo os s m m t to od do os s, , p pa ar ra a m m
e ex xt tr ra a o os s, , a a q qu ue e s se e m me e s so om me et ti i a al ll l . . B Ba as st te e d de ec ci ir r q qu ue e, , e en n c cu ua an nt to o i in ng gr re es s , , m me e c co on nd du uj je er ro on n a a u un na a p po ob br re e
c ce el ld da a, , p pe er ro o m mu uy y l li im mp pi ia a y y c co on n l lo os s e en ns se er re es s p pr re ec ci is so os s p pa ar ra a p po od de er r r re ep po os sa ar r e en n u un na a a am mp pl li ia a c ca am ma a m mo od de er rn na a. .
R Ra ah hm mo oj ja an n m me e q qu ui it t , , i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e, , t to od do os s l lo os s v ve en nd da aj je es s. . M Me e i in ns sp pe ec cc ci io on n d de et te en ni id da am me en nt te e l la as s h he er ri id da as s. .
H Hi iz zo o l ll le ev va ar rs se e t to od do o c cu ua an nt to o h ha as st ta a e en nt to on nc ce es s e en nt ta ab bl li il ll la ar ra a y y c cu ub br ri ie er ra a m mi is s p pi ie er rn na as s r ro ot ta as s y y, , d de es sp pu u s s d de e l la av va ar r
c cu ui id da ad do os sa am me en nt te e l la as s p pa ar rt te es s a af fe ec ct ta ad da as s c co on n u un n a ag gu ua a c ca al li ie en nt te e q qu ue e l le e t tr ra aj je er ra a o ot tr ro o l la am ma a e en n u un na a r re el lu uc ci ie en nt te e
v va as si ij ja a d de e c co ob br re e, , m me e p pi id di i r re el la aj ja ar r t to od do os s l lo os s m m s sc cu ul lo os s y y p pr re ep pa ar ra ar rm me e a a d do or rm mi ir r. . C Co on n a as so om mb br ro o v vi i q qu ue e n no o m me e
a ap pl li ic ca ab ba a n ni in ng g n n m me ed di ic ca am me en nt to o. . M Me e m mi ir ra ab ba a p pr ro of fu un nd da am me en nt te e y y s su us s o oj jo os s p pa ar re ec c a an n d de es sp pe ed di ir r u un n b br ri il ll lo o e ex xt tr ra a o o. .
U Un na a e es sp pe ec ci ie e d de e s so op po or r s se e a ap po od de er r d de e m m y y m me e q qu ue ed d d do or rm mi id do o. .. .. . N No o s s c cu u n nt to o d du ur r m mi i s su ue e o o. .. .. . M Me e s se en nt t a a
t tr ra an ns sp po or rt ta ad do o p po or r l lo os s a ai ir re es s a a t tr ra av v s s d de e l la as s m mo on nt ta a a as s y y a al lg gu ui ie en n, , a a q qu ui ie en n n no o p po od d a a v ve er r, , m me e c co on nd du uc c a a d de e l la a
m ma an no o. . A As s l ll le eg ga am mo os s, , v vo ol la an nd do o, , a a u un n h he er rm mo os so o v va al ll le e e en n d do on nd de e i in ng gr re es sa am mo os s e en n u un n v vi ie ej jo o e ed di if fi ic ci io o d de e p pi ie ed dr ra a. . A Al ll l
n no os s e es sp pe er ra ab ba an n o ot tr ro os s h ho om mb br re es s v ve es st ti id do os s c co on n t t n ni ic ca as s b bl la an nc ca as s, , i ig gu ua al le es s a a l la as s q qu ue e u us sa am mo os s e en n e es st te e l lu ug ga ar r. .. .. . Y Y
e en nt to on nc ce es s, , p pu ud de e r re ec co on no oc ce er r e en n e el l q qu ue e m me e g gu ui ia ab ba a a a R Ra ah hm mo oj ja an n D Du um mp pb ba ah ha ar r. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , l lo o v ve e a a a ah ho or ra a
r ro od de ea ad do o p po or r u un n e ex xt te en ns so o n ni im mb bo o l lu um mi in no os so o. . T To od do o s su u c cu ue er rp po o b br ri il ll la ab ba a c co om mo o u un n S So ol l, , y y s su u r ro os st tr ro o, ,
r re es sp pl la an nd de ec ci ie en nt te e, , s se e a ac ce er rc c a a m m y y m me e s so op pl l c co on n s su ua av vi id da ad d e en n l la a f fr re en nt te e. .. .. .
M Me e d de es sp pe er rt t . . E Es st ta ab ba a d de e n nu ue ev vo o e en n l la a c ce el ld da a d de el l l la am ma as st te er ri io o a a d do on nd de e m me e c co on nd du uj je er ro on n. . A A m mi i l la ad do o s se e
e en nc co on nt tr ra ab ba a R Ra ah hm mo oj ja an n y y a a l lo os s p pi ie es s d de e l la a c ca am ma a e es st ta ab ba a e el l l la am ma a q qu ue e h ha ab b a a s se er rv vi id do o d de e a ay yu ud da an nt te e. . S Se en nt t q qu ue e
l lo os s d do ol lo or re es s d de e l la as s p pi ie er rn na as s h ha ab b a an n d de es sa ap pa ar re ec ci id do o y y q qu ue e l la as s t te en n a a c cu ub bi ie er rt ta as s c co on n u un na a t te el la a m mu uy y b bl la an nc ca a y y a al lg go o
c co om mo o u un na a m ma as sa a t ti ib bi ia a y y p pe eg ga aj jo os sa a m me e l la as s e en nv vo ol lv v a a t to ot ta al lm me en nt te e. . E Er ra a d de e n no oc ch he e, , p pu ue es s a a' ' t tr ra av v s s d de el l t tr ra ag ga al lu uz z d de el l
c cu ua ar rt to o s se e a ap pr re ec ci ia ab ba a e el l c ci ie el lo o e es st tr re el ll la ad do o. .
- -T Te e s si ie en nt te es s m me ej jo or r- - m me e p pr re eg gu un nt t . .
- -S S . .. .. . p pa ar re ec ce e q qu ue e m me e d do or rm m . .
- -E Ef fe ec ct ti iv va am me en nt te e: : r r a as s d do or rm mi id do o d do os s h ho or ra as s q qu ue e t te e h ha ac c a an n m mu uc ch ha a f fa al lt ta a. . A Ah ho or ra a d de eb be er r s s t to om ma ar r u un n p po oc co o d de e
a al li im me en nt t y y v vo ol lv ve er r s s a a d do or rm mi ir rt te e, , p pa ar ra a q qu ue e m ma a a an na a e es st t s s m me ej jo or r. .
- - Q Qu u e es s l lo o q qu ue e t te en ng go o e en n l la as s p pi ie er rn na as s. .. .. .? ?
- -U Un n e em mp pl la as st to o d de e t ti ie er rr ra a y y y ye er rb ba as s e es sp pe ec ci ia al le es s. . P Pe er ro o n no o t te e p pr re eo oc cu up pe es s. . M Ma a a an na a e es st ta ar r s s m me ej jo or r y y p pr ro on nt to o
p po od dr r s s l le ev va an nt ta ar rt te e y y c ca am mi in na ar r. .
- - C Ca am mi in na ar r. .. .. .! !
- -S S ; ; a an nt te es s d de e u un n m me es s p po od dr r s s h ha ac ce er rl lo o. . H Hu ub bi ie er ra a s si id do o p po os si ib bl le e e en n m me en no os s t ti ie em mp po o; ; p pe er ro o t ti ie en ne es s v va ar ri ia as s f fr ra ac ct tu ur ra as s
q qu ue e d de eb be en n s so ol ld da ar r s s l li id da am me en nt te e. . S Si i n no o h hu ub bi ie er ra as s p pe er rd di id do o t ta an nt to o t ti ie em mp po o c co on n l lo os s t tr ra at ta am mi ie en nt to os s d de e t tu us s m m d di ic co os s, ,
h ha ab br r a am mo os s p po od di id do o e ec co on no om mi iz za ar r c ca as si i q qu ui in nc ce e d d a as s. . P Pe er ro o n no o i im mp po or rt ta a. . L Lo o p pr ri in nc ci ip pa al l e es s q qu ue e c cu ur ra ar r s s, , y y v vo ol lv ve er r s s a a
c ca am mi in na ar r c co om mo o s si i n no o h hu ub bi ie er ra a p pa as sa ad do o n na ad da a. .. .. .
E Es st t d de e m m s s d de ec ci ir r q qu ue e m me e s se en nt t c co on nf fu us so o y y a as so om mb br ra ad do o. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , t ta al l c co om mo o e el l L La am ma a l lo o a an nu un nc ci ia ar ra a, , u un n
m me es s d de es sp pu u s s e es st ta ab ba a d da an nd do o m mi is s p pr ri im me er ro os s p pa as so os s p po or r l lo os s j ja ar rd di in ne es s d de el l L La am ma as st te er ri io o. .. .. .
- - U Un na a v ve ez z r re es st ta ab bl le ec ci id do o, , a ac ce ep pt t l la a i in nv vi it ta ac ci i n n q qu ue e m me e h hi iz zo o D Du um mp pb ba ah ha ar r p pa ar ra a v vi is si it ta ar r e es st te e m mo on na as st te er ri io o. . E El l
d de eb b a a r re eg gr re es sa ar r a ac c , , y y y yo o l lo o a ac co om mp pa a . . L Lo os s m m d di ic co os s d de el l c ca am mp pa am me en nt to o n no o d da ab ba an n c cr r d di it to o a a l lo o q qu ue e v ve e a an n. . N No o
t tu uv vi ie er ro on n m m s s q qu ue e r re en nd di ir rs se e a a l la a e ev vi id de en nc ci ia a d de e l lo os s h he ec ch ho os s. . Y Y y yo o, , c co on n e el l M Ma ae es st tr ro o y y d do os s j j v ve en ne es s e es st tu ud di ia an nt te es s
d de el l l la am ma as st te er ri io o, , i in ni ic ci ia am mo os s e el l l la ar rg go o v vi ia aj je e, , e en n m mu u a as s, , h ha as st ta a e es st te e l lu ug ga ar r. .
- -Y Y c c m mo o p pu ud di ie er ro on n l ll le eg ga ar r, , s si i p pa ar re ec ce e q qu ue e e es st ta am mo os s r ro od de ea ad do os s d de e p pr re ec ci ip pi ic ci io os s? ? - -i in nq qu ui ir r y yo o, , t t m mi id da am me en nt te e. .
- -P Po or r e el l c ca am mi in no o s se ec cr re et to o q qu ue e y ya a c co on no oc ce er r n n u us st te ed de es s, , o op po or rt tu un na am me en nt te e. . E En n e es so os s t ti ie em mp po os s a a n n n no o s se e c co on no oc c a an n
l lo os s h he el li ic c p pt te er ro os s. . T Te en n a a q qu ue e u us sa ar rs se e, , f fo or rz zo os sa am me en nt te e, , e es sa a v v a a. . A Ah ho or ra a p po os se ee em mo os s u un na a d de e e es sa as s m m q qu ui in na as s, , q qu ue e
e es st t g gu ua ar rd da ad da a e en n e el l e ed di if fi ic ci io o c ce en nt tr ra al l. . Y Yo o m me e o oc cu up po o d de e s su u c cu ui id da ad do o y y m ma an ne ej jo o c cu ua an nd do o e es s n ne ec ce es sa ar ri io o: :. .. . Y Y, , a a
p pr ro op p s si it to o, , n no o e es st t d de e m m s s q qu ue e l le es s d di ig ga a q qu ue e, , c cu ua an nd do o l ll le eg ga am mo os s e en n e es se e v vi ia aj j , , p po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z, , m mi i s so or rp pr re es sa a
f fu ue e m mu uy y g gr ra an nd de e a al l r re ec co on no oc ce er r t to od do os s e es st to os s s si it ti io os s c co om mo o l lo os s q qu ue e v vi ie er ra a e en n e el l s su ue e o o f fa am mo os so o, , l la a n no oc ch he e q qu ue e m me e
i in nt te er rn na ar ro on n e en n a aq qu ue el l l le ej ja an no o l la am ma as st te er ri io o. .. .. .
- -C Cu ua an nd do o U Us st te ed d l ll le eg g e ex xi is st t a a y ya a e es st ta a c ca as sa a? ?
- -S S ; ; p pe er ro o e er ra a a al lg go o d di is st ti in nt ta a. . D De es sp pu u s s h he em mo os s m mo od di if fi ic ca ad do o a al lg gu un na as s s se ec cc ci io on ne es s. . L La as s h ha ab bi it ta ac ci io on ne es s q qu ue e a ah ho or ra a
o oc cu up pa am mo os s e er ra an n m mu uy y v vi ie ej ja as s y y n no o t te en n a an n b ba a o os s, , c co om mo o l la as s a an nt ti ig gu ua as s c ca as so on na as s i in ng gl le es sa as s. .
- -L La a s se e o or ri it ta a e es sp pa a o ol la a n no os s d di ij jo o q qu ue e U Us st te ed d h ha ab b a a m mo od de er rn ni iz za ad do o t to od do o e es st to o. .
- -A As s e es s; ; t to od do os s e es st to os s d de ep pa ar rt ta am me en nt to os s f fu ue er ro on n c ca am mb bi ia ad do os s. . L La as s a al lc co ob ba as s c co on ns se er rv va ab ba an n u un n e es st ti il lo o p pr ro op pi io o d de el l
s si ig gl lo o X XV VI II II I, , y y a al lg gu un na as s y ya a e em mp pe ez za ab ba an n a a s su uf fr ri ir r l lo os s e es st tr ra ag go os s d de el l t ti ie em mp po o. .
- - T Ti ie en ne e m mu uc ch ho os s a a o os s e es st ta a m ma an ns si i n n? ? ^ ^
- -Y Yo o l le e c ca al lc cu ul lo o c ca as si i d do os s s si ig gl lo os s. . N Nu ue es st tr ra a H He er rm ma an na a N Na an nc cy y, , l la a d da am ma a q qu ue e u us st te ed de es s c co on no oc ci ie er ro on n a al l l ll le eg ga ar r, , m me e
a as se eg gu ur r , , - -u un na a v ve ez z, , q qu ue e h ha ab b a a s si id do o c co on ns st tr ru ui id da a a a p pr ri in nc ci ip pi io os s d de el l s si ig gl lo o p pa as sa ad do o, , p po or r u un n a ar rq qu ui it te ec ct to o i in ng gl l s s q qu ue e
v vi iv vi i a ac c m mu uc ch ho os s a a o os s. .
- -E En nt to on nc ce es s t to od do o e es st to o e es s m mu uy y a an nt ti ig gu uo o. .


12
12
- -S S ; ; e el l e ed di if fi ic ci io o d de el l M Mo on na as st te er ri io o d da at ta a d de e l la a E Ed da ad d M Me ed di ia a. .. .. .
- -P Pe er ro o q qu ui i n ne es s y y p po or r q qu u l le ev va an nt ta ar ro on n e es st ta a c ca as sa a e en n u un n l lu ug ga ar r t ta an n l le ej ja an no o? ?
O O' 'C Co on nn no or r g gu ua ar rd d s si il le en nc ci io o. . N No os s m mi ir r u un n r ra at to o, , p pe en ns sa at ti iv vo o, , y y a al l f fi in n r re ep pu us so o. .
- -H Ha ay y c co os sa as s q qu ue e s s l lo o n nu ue es st tr ro o M Ma ae es st tr ro o p pu ue ed de e c co on nt te es st ta ar r. . L Lo o q qu ue e l le es s h he e n na ar rr ra ad do o e es s a al lg go o q qu ue e m me e p pe er rt te en ne ec ce e. .
L Lo o d de em m s s, , s si i u us st te ed de es s m me e p pe er rd do on na an n, , p pr re ef fe er ri ir r a a q qu ue e s se e l lo o p pr re eg gu un nt te en n a a l l. .. .. .
C Ca al ll la ar rn no os s u un n r ra at to o. . P Pe er ro o m mi i c cu ur ri io os si id da ad d n no o e es st ta ab ba a s sa at ti is sf fe ec ch ha a. .
- -D Di is sc cu ul lp pe e o ot tr ra a p pr re eg gu un nt ta a: : L La a s se e o or ri it ta a e es sp pa a o ol la a n no os s d di ij jo o q qu ue e e el ll la a l lo o h ha ab bl la a v vi is st to o t tr ra ab ba aj ja ar r a a U Us st te ed d e en n e es st ta a
o ob br ra a. .. .. .
- -E Es s c ci ie er rt to o. . E El ll la a y y M My y L La ad dy y e es st ta ab ba an n a aq qu u c cu ua an nd do o y yo o v vi in ne e. .
- - M My y L La ad dy y. .. .. .? ?
- -S S : : l la a s se e o or ra a i in ng gl le es sa a a a q qu ui ie en n l ll la am ma am mo os s N Na an nc cy y. .. .. . E Es s d de e o or ri ig ge en n n no ob bl le e, , a au un nq qu ue e n nu un nc ca a h ha ab bl la a d de e e el ll lo o. . P Pa ar re ec ce e
q qu ue e n no o l le e a ag gr ra ad da a h ha ab bl la ar r d de e s su u p pa as sa ad do o. . P Pe er ro o e el l M Ma ae es st tr ro o m me e d di ij jo o, , u un na a v ve ez z h ha ac ce e t ti ie em mp po o, , q qu ue e h ha ab b a a
p pe er rt te en ne ec ci id do o a a l la a C Co or rt te e d de e l la a R Re ei in na a V Vi ic ct to or ri ia a. .
- - D De e l la a R Re ei in na a V Vi ic ct to or ri ia a! !. .. .. . M Mu uc ch ho o m m s s d de e u un n s si ig gl lo o! !
- -A As s p pa ar re ec ce e. .. .. . a au un nq qu ue e t ta am mb bi i n n e es so os s a as su un nt to os s n no o m me e i in nc cu um mb be en n. .. .. .
C Co om mp pr re en nd di im mo os s q qu ue e e el l i in ng ge en ni ie er ro o n no o q qu ue er r a a o o n no o p po od d a a, , h ha ab bl la ar r. . Y Ya a n no os s d di ij jo o, , a an nt te er ri io or rm me en nt te e, , q qu ue e l l s s l lo o
e ex xp pl li ic ca ab ba a l lo o q qu ue e a a s s m mi is sm mo o l le e p pa as sa ar ra a. . Y Y p po or r n no o s se er r i im mp pr ru ud de en nt te es s o op pt ta am mo os s p po or r l le ev va an nt ta ar rn no os s. .
- -L La a n no oc ch he e a av va an nz za a y y m ma a a an na a e es st ta am mo os s c ci it ta ad do os s p po or r D Du um mp pb ba ah ha ar r f fu ue e n nu ue es st tr ra a e ex xc cu us sa a- -. . M Mu uc ch ho o l le e
a ag gr ra ad de ec ce em mo os s t ta an n i in nt te er re es sa an nt te es s i in nf fo or rm me es s, , y y c co on nf fi ia am mo os s e en n q qu ue e, , m m s s a ad de el la an nt te e, , p po od dr re em mo os s c co on nv ve er rs sa ar r
m mu uc ch ho o. .. .. .
- -A As s l lo o e es sp pe er ro o. .. .. . y y l le es s r ru ue eg go o p pe er rd do on na ar r q qu ue e n no o p pu ue ed da a d da ar rl le es s m ma ay yo or re es s d da at to os s. . C Co on n e el l t ti ie em mp po o c co on no oc ce er r n n y y
p po od dr r n n c co om mp pr re en nd de er r m me ej jo or r m mu uc ch ha as s c co os sa as s. .. .. . A Aq qu u s se e a ap pr re en nd de e a a c cu ul lt ti iv va ar r l la a d di is sc cr re ec ci i n n v v e el l s si il le en nc ci io o. .C CA AP PI IT TU UL LO O I IV V
N Nu ue es st tr ra a P Pr ri im me er ra a C Cl la as se e c co on n e el l L La am ma a


A Aq qu ue el ll la a n no oc ch he e d do or rm m p po oc co o. . L La a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n c co on n e el l i in ng gl l s s y y n nu ue es st tr ra a c ci it ta a d de el l d d a a s si ig gu ui ie en nt te e c co on n e el l L La am ma a, ,
n no os s t te en n a a n ne er rv vi io os so os s a a R Ro os si it ta a y ya a m m . . T Ta an nt ta as s n no ov ve ed da ad de es s e en n t ta an n c co or rt to o l la ap ps so o e er ra an n b ba as st ta an nt te es s p pa ar ra a q qu ue e n nu ue es st tr ro o
c ce er re eb br ro o d di ie er ra a v vu ue el lt ta as s y y v vu ue el lt ta as s a a t to od do os s l lo os s s su uc ce es so os s, , v ve er rd da ad de er ra am me en nt te e e ex xt tr ra a o os s p pa ar ra a n no os so ot tr ro os s. . A As s , , c co on n l la as s
p pr ri im me er ra as s l lu uc ce es s d de el l a al lb ba a, , n no os s l le ev va an nt ta am mo os s. . U Un na a g gr ra an n c cu ur ri io os si id da ad d n no os s e em mb ba ar rg ga ab ba a p po or r s sa ab be er r q qu u h ha ab bl la ar r a am mo os s
c co on n e el l M Ma ae es st tr ro o, , y y e es sp pe er ra am mo os s, , n ne er rv vi io os so os s, , q qu ue e l ll le eg ga ar ra a l la a h ho or ra a e en n q qu ue e n no os s c ci it ta ar ra a a al l M Mo on na as st te er ri io o. .
E El l d de es sa ay yu un no o c co on ns si is st ti i d de e y yo og gu ur rt t, , l le ec ch he e d de e c ca ab br ra a y y u un na as s f fr ru ut ta as s. . R Ro od de ea am mo os s l la a m me es sa a C Ch ha af fl ly y, , M Ma an ni ij ja a l la a
e es sp pa a o ol la a, , l la a d da am ma a i in ng gl le es sa a, , q qu ue e a ah ho or ra a, , v ve es st t a a u un n s sa ac c n n o or ri ie en nt ta al l y y p pa an nt ta al lo on ne es s a ad de em m s s d de e u un n g gr ra an n
s so om mb br re er ro o d de e p pa aj ja a e es st ti il lo o c ch hi in no o, , e el l j ju ud d o o, , e el l e eg gi ip pc ci io o y y n no os so ot tr ro os s. . L Lo os s d do os s l lt ti im mo os s h ha ab bl la ab ba an n p po oc co o. . S Su us s
c co on no oc ci im mi ie en nt to os s d de el l c ca as st te el ll la an no o e er ra an n c ca as si i n nu ul lo os s. . E En n c ca am mb bi io o N Na an nc cy y l lo o h ha ab bl la ab ba a c co on n f fl lu ui id de ez z y y n no os s e es st tu uv vo o
e ex xp pl li ic ca an nd do o q qu ue e e el ll la a c cu ui id da ab ba a d de e l lo os s j ja ar rd di in ne es s, , a ay yu ud da ad da a p po or r u un n j jo ov ve en n m mo on nj je e. . Y Y e en n e ef fe ec ct to o, , t te er rm mi in na ad do o e el l
r re ef fr ri ig ge er ri io o, , s sa al li i p pa ar ra a o oc cu up pa ar rs se e d de e s su u l la ab bo or r. . C Ca ad da a u un no o d de el l g gr ru up po o d de es se em mp pe e a ab ba a u un na a m mi is si i n n d de et te er rm mi in na ad da a: :
O O' 'C Co on nn no or r t te en n a a a a s su u c ca ar rg go o u un na a p pe eq qu ue e a a f f b br ri ic ca a e en n q qu ue e s se e e el la ab bo or ra ab ba an n c ci ie er rt to os s a ar rt t c cu ul lo os s p pa ar ra a e el l c co on ns su um mo o
g ge en ne er ra al l d de e t to od do os s l lo os s q qu ue e a al ll l v vi iv v a an n. . E El l i is sr ra ae el li it ta a y y e el l e eg gi ip pc ci io o t tr ra ab ba aj ja ab ba an n e en n e el l c ca am mp po o, , y y l la a e es sp pa a o ol la a c cu ui id da ab ba a
d de e l la a c ca as sa a y y d de e l la a a al li im me en nt ta ac ci i n n, , N No os so ot tr ro os s, , m mi ie en nt tr ra as s n no os s d di ir ri ig g a am mo os s a al l v vi ie ej jo o e ed di if fi ic ci io o, , c co om me en nt ta am mo os s q qu u l la ab bo or r
n no os s i ir r a a a a t to oc ca ar r e en n e el l r re ep pa ar rt to o d de e a ac ct ti iv vi id da ad de es s d de e l la a c co ol lo on ni ia a. .
C Cu ua an nd do o l ll le eg ga am mo os s a a l la a p pu ue er rt ta a p pr ri in nc ci ip pa al l d de el l M Mo on na as st te er ri io o, , s sa al li i a a r re ec ci ib bi ir rn no os s u un n m mo on nj je e d de e e ed da ad d a av va an nz za ad da a. .
C Co on n a ad de em ma an ne es s r re es sp pe et tu uo os so os s, , n no os s c co on nd du uj jo o h ha as st ta a u un n a am mp pl li io o s sa al l n n e es sc cu ue et ta am me en nt te e a am mo ob bl la ad do o a al l e es st ti il lo o h hi in nd d . .
N No os s p pi id di i , , e en n i in ng gl l s s, , q qu ue e t tu uv vi i r ra am mo os s l la a b bo on nd da ad d d de e e es sp pe er ra ar r u un no os s i in ns st ta an nt te es s, , y y p pe en ne et tr r p po or r u un na a p pu ue er rt ta a d de el l
f fo on nd do o. . P Pa as sa ar ro on n u un no os s m mi in nu ut to os s. . L La a p pu ue er rt ta a s se e a ab br ri i y y R Ra ah hm mo oj ja an n D Du um mp pb ba ah ha ar r v vi in no o a a n nu ue es st tr ro o e en nc cu ue en nt tr ro o. .
- -M Me e a ag gr ra ad da a v ve er r q qu ue e s so on n p pu un nt tu ua al le es s. . V Ve en ng ga an n c co on nm mi ig go o p pa ar ra a m mo os st tr ra ar rl le es s n nu ue es st tr ra a m mo or ra ad da a - -y y h ha ac ci ie en nd do o u un na a
v ve en ni ia a n no os s i in nv vi it t a a l lo os s c cu ua at tr ro o a a p pa as sa ar r a a l la a o ot tr ra a e es st ta an nc ci ia a. .
E Er ra a u un na a s sa al la a b ba as st ta an nt te e a am mp pl li ia a. . U Un na a g gr ra an n c ch hi im me en ne ea a d de e p pi ie ed dr ra a g gu ua ar rd da ab ba a l lo os s r re es sc co ol ld do os s h hu um me ea an nt te es s d de e
b br ra as sa as s m mo or rt te ec ci in na as s. . G Gr ra an nd de es s a an na aq qu ue el le es s r ro od de ea ab ba an n e el l c co on nt to or rn no o d de e l la as s p pa ar re ed de es s, , y y e en n e el ll lo os s h ha ab b a a u un na a e en no or rm me e
c ca an nt ti id da ad d d de e l li ib br ro os s y y d do oc cu um me en nt to os s d de e d di is st ti in nt ta as s c cl la as se es s: : V Vi ie ej jo os s r ro ol ll lo os s d de e m ma an nu us sc cr ri it to os s, , s se eg gu ur ra am me en nt te e m mu uy y
a an nt ti ig gu uo os s; ; v vo ol l m me en ne es s d de e d di if fe er re en nt te es s t ta am ma a o os s e em mp pa as st ta ad do os s e en n a am ma ar ri il ll le en nt to os s p pe er rg ga am mi in no os s; ; y y t ta am mb bi i n n o ot tr ro os s
c cu uy yo os s r re el lu uc ci ie en nt te es s l lo om mo os s d de en no ot ta ab ba an n c co on nt te en ne er r o ob br ra as s r re ec ci ie en nt te es s. . U Un na a g gr ra an n m me es sa a- -e es sc cr ri it to or ri io o, , c cu ub bi ie er rt ta a d de e
d do oc cu um me en nt to os s, , y y u un n c co on nf fo or rt ta ab bl le e s si il ll l n n d de e c cu ue er ro o y y e eb ba an ni is st te er r a a t ta al ll la ad da a e en n n ne eg gr ro o, , e er ra an n e el l s si it ti ia al l d de el l M Ma ae es st tr ro o, , e en n
u un na a d de e l la as s e es sq qu ui in na as s d de e l la a h ha ab bi it ta ac ci i n n. . Y Y u un n j ju ue eg go o d de e c c m mo od do os s y y m mu ul ll li id do os s c co on nf fo or rt ta ab bl le es s d de e c cu ue er ro o, , d de e p pu ur ro o
e es st ti il lo o R Re ei in na a V Vi ic ct to or ri ia a, , c co om mp pl le et ta ab ba an n e el l m mo ob bi il li ia ar ri io o d de e a aq qu ue el l d de es sp pa ac ch ho o. .
- -V Ve eo o q qu ue e e es s u us st te ed d a af fi ic ci io on na ad do o a a l lo os s e es st ti il lo os s i in ng gl le es se es s - -c co om me en nt t . .
- -M Me e a ag gr ra ad da ab ba an n, , e en n e ef fe ec ct to o. .. .. . H He e v vi iv vi id do o m mu uc ch ho os s a a o os s e en n I In ng gl la at te er rr ra a y y E Es sc co oc ci ia a; ; a ad de em m s s, , n no o o ol lv vi id de es s q qu ue e
N Nu ue es st tr ra a A Au ug gu us st ta a O Or rd de en n e es s d de e a al ll l . .. .. .
N No os s i in nv vi it t a a s se en nt ta ar rn no os s y y, , p pa as se e n nd do os se e p po or r e el l c cu ua ar rt to o, , c co om me en nz z a a h ha ab bl la ar r e en n t to on no o m me es su ur ra ad do o c co om mo o s si i f fu ue er ra a
m mi id di ie en nd do o s su us s p pa al la ab br ra as s: :
- -C Co om mi ie en nz za a p pa ar ra a u us st te ed de es s u un na a e et ta ap pa a i im mp po or rt ta an nt t s si im ma a e en n s su us s v vi id da as s. . N No o t to om me en n a a m ma al l s si i l le es s d di ig go o q qu ue e l le es s f fa al lt ta a
m mu uc ch ho o p pa ar ra a a al lc ca an nz za ar r e el l n ni iv ve el l r re eq qu ue er ri id do o p po or r n nu ue es st tr ro os s H He er rm ma an no os s M Ma ay yo or re es s d de e G Ga an n m me ed de es s. . D De eb be en n t te en ne er r e en n


13
13
c cu ue en nt ta a q qu ue e u un na a d de e l la as s m mu uc ch ha as s v vi ir rt tu ud de es s q qu ue e h ha ab br r n n d de e p pr ra ac ct ti ic ca ar r e es s l la a d de e l la a s si in nc ce er ri id da ad d. . E En nt tr re e n no os so ot tr ro os s
e es st ta am mo os s a ac co os st tu um mb br ra ad do os s a a s se er r f fr ra an nc co os s. . Y Y s si i h he e d de e c co on ns se eg gu ui ir r q qu ue e p pr ro og gr re es se en n c co on n r ra ap pi id de ez z, , t te en ng go o q qu ue e
h ha ab bl la ar rl le es s, , s si ie em mp pr re e, , s si in n a am mb ba ag ge es s. . N Nu ue es st tr ro o M Mu uy y A Am ma ad do o H He er rm ma an no o " "P Pe ep pe e" " m me e h ha a p pe ed di id do o q qu ue e l lo os s p pr re ep pa ar re e
c cu ui id da ad do os sa am me en nt te e p pa ar ra a q qu ue e p po od d i is s e es st ta ar r e en n c co on nd di ic ci io on ne es s d de e v vi ia aj ja ar r a a e es se e m mu un nd do o a an nt te es s q qu ue e o ot tr ro os s. . Y Y e es so o e es s l lo o
q qu ue e v vo oy y a a h ha ac ce er r. .
- -P Pe er rd do on ne e, , M Ma ae es st tr ro o - -m me e a at tr re ev v a a i in nt te er rr ru um mp pi ir rl lo o- -; ; H Ha a s si id do o u us st te ed d m mu uy y a am mi ig go o d de e P Pe ep pe e? ?
- -N No os s c co on no oc ce em mo os s h ha ac ce e m mu uc ch ho o: : l l e es st tu ud di i a ac c l la ar rg go os s a a o os s, , m mu uc ch ho o a an nt te es s d de e q qu ue e n no os so ot tr ro os s l ll le eg g r ra am mo os s a a
c co om mu un ni ic ca am mo os s c co on n l lo os s h ha ab bi it ta an nt te es s d de e e es se e o ot tr ro o m mu un nd do o s si id de er ra al l a al l q qu ue e a ah ho or ra a p pe er rt te en ne ec ce e. . E Es st ta a f fu ue e l la a e es sc cu ue el la a d de e
q qu ue e t te e h ha ab bl la ar ra a c cu ua an nd do o t te e e ex xp pl li ic c q qu ue e h ha ab b a a e es st ta ad do o u un n l la ar rg go o t ti ie em mp po o e en n e el l O Or ri ie en nt te e. . D De e e es se e e en nt to on nc ce es s h ha an n
p pa as sa ad do o y ya a c ca as si i c cu ua ar re en nt ta a a a o os s. .. .. .
- -P Pe er rd do on ne e, , M Ma ae es st tr ro o, , f fu ue e l la a p po oc ca a e en n q qu ue e U Us st te ed d c cu ur r a al l i in ng ge en ni ie er ro o O O' 'C Co on nn no or r? ?
- -P Po oc co o d de es sp pu u s s. . C Cu ua an nd do o t tr ra aj je e a al l H He er rm ma an no o O O' 'C Co on nn no or r a ac ca ab ba ab ba a y yo o d de e v ve en ni ir r d de e u un n l la ar rg go o v vi ia aj je e p po or r E Eu ur ro op pa a. .. .. .
M Ma as s, , d de ej je em mo os s p po or r a ah ho or ra a, , e es so os s d de et ta al ll le es s
1 1
, , y y v vo ol lv va am mo os s a a u us st te ed de es s. . A Ac c s se e a ap pr re en nd de e m mu uc ch ha as s c co os sa as s; ; p pe er ro o l lo o
p pr ri in nc ci ip pa al l, , e en n e es st ta a e es sc cu ue el la a, , c co om mo o t to od do o l lo o r re el la ac ci io on na ad do o c co on n l la a O Or rd de en n, , i ig gu ua al l q qu ue e l lo o e ex xi ig gi id do o p po or r G Ga an n m me ed de es s, , e es s
c cu ua an nt to o s se e r re el la ac ci io on na a c co on n l la a e ev vo ol lu uc ci i n n m mo or ra al l d de el l s se er r. . D De e n na ad da a v va al le e a ac cu um mu ul la ar r c co on no oc ci im mi ie en nt to os s, , a av va an nz za ar r e en n e el l
c ca am mi in no o d de e l la a S Sa ab bi id du ur r a a, , d de ev ve el la ar r s se ec cr re et to os s d de e l la a N Na at tu ur ra al le ez za a y y d de el l C Co os sm mo os s, , s si i n nu ue es st tr ra a A Al lm ma a n no o s se e p pu ur ri if fi ic ca a, , s si i
n nu ue es st tr ro o Y YO O S SU UP PR RE EM MO O n no o s se e e en nn no ob bl le ec ce e y y s se e e el le ev va a e en n l la a " "e es sc ca al la a" " d de e l lo os s e et te er rn no os s e e i in nm mu ut ta ab bl le es s v va al lo or re es s d de e l la a
V VI ID DA A. .. .. . Q Qu u l lo og gr ra ar r a am mo os s c co on n a ac cu um mu ul la ar r c co on no oc ci im mi ie en nt to os s, , c co on n a ap pl li ic ca ar rl lo os s a a l la a o ob bt te en nc ci i n n d de e p po od de er re es s, ,
d de es sp pe er rt ta an nd do o l la as s f fa ac cu ul lt ta ad de es s d do or rm mi id da as s e en n n nu ue es st tr ra a m ma ar ra av vi il ll lo os sa a " "m m q qu ui in na a c co or rp p r re ea a" " i in nt te eg gr ra al l s si i n nu ue es st tr ra a
p ps si iq qu ui is s, , n nu ue es st tr ro o " "c cu ue er rp po o a as st tr ra al l" " o o A Al lm ma a, , n no o s se e h ha a d de es sp po oj ja ad do o d de e t to od da as s s su us s i im mp pu ur re ez za as s, , d de e t to od do o e el l l la as st tr re e
a an nc ce es st tr ra al l q qu ue e l lo o a ar rr ra as st tr ra a h ha ac ci ia a l lo os s m m s s b ba aj jo os s n ni iv ve el le es s d de e e ex xi is st te en nc ci ia a e ex xp pr re es sa ad do os s e en n l la as s m m l lt ti ip pl le es s f fo or rm ma as s d de e
d de es se eo o, , d de e p pa as si io on ne es s y y a am mb bi ic ci io on ne es s e eq qu ui iv vo oc ca ad da as s q qu ue e l ll le ev va an n a al l h ho om mb br re e c co om m n n h ha ac ci ia a l lo os s t tr ri is st te es s t te er rr re en no os s d de e l la a
a an ni im ma al li id da ad d i in nc co on ns sc ci ie en nt te e? ?. .. .. . S Se er r a a c cu ue er rd do o y y a ac ce ep pt ta ab bl le e a ad di ie es st tr ra ar r a a u un n s se er r e en n e el l c co on no oc ci im mi ie en nt to o y y a ap pl li ic ca ac ci i n n
d d s se ec cr re et to os s d de el l C Co os sm mo os s, , s si i a aq qu ue el l s se er r n no o e es s p pr re ep pa ar ra ad do o, , p pr re ev vi ia am me en nt te e, , p pa ar ra a h ha ac ce er r u un n b bu ue en n u us so o d de e e es so os s
n nu ue ev vo os s i in ns st tr ru um me en nt to os s q qu ue e l la a s sa ab bi id du ur r a a p pr ro og gr re es si iv va a l le e v va a d da an nd do o. .. .. .? ? E En n c ca as so o c co on nt tr ra ar ri io o, , n no o e eq qu ui iv va al ld dr r a a a a
p pr ro op po or rc ci io on na ar r a a u un n n ni i o o a ar rm ma as s m mo or rt t f fe er ra as s p pa ar ra a q qu ue e j ju ug ga as se e c co on n l la a i in nc co on ns sc ci ie en nc ci ia a d de e u un n i ir rr ra ac ci io on na al l. .. .. .? ?
E El l L La am ma a c ca al ll l . . N No os s m mi ir ra ab ba a p pr ro of fu un nd da am me en nt te e. . N No os so ot tr ro os s g gu ua ar rd d b ba am mo os s r re es sp pe et tu uo os so o s si il le en nc ci io o. . Y Yo o s se en nt t a a c co om mo o s si i
e es sa a m mi ir ra ad da a m me e l ll le eg ga ar ra a h ha as st ta a l lo o m m s s h ho on nd do o d de e m m m mi is sm mo o. . C Cu ua al l s si i f fu ue er ra an n r ra ay yo os s q qu ue e p pe en ne et tr ra as se en n e en n l la a
i in nt ti im mi id da ad d d de e m mi i c co on nc ci ie en nc ci ia a. .
- -P Po or r t to od do o e es so o - -c co on nt ti in nu u - - e es s q qu ue e d de ed di ic ca ar re em mo os s l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de el l t ti ie em mp po o a a c cu ul lt ti iv va ar r l la a p pu ur re ez za a d de el l A Al lm ma a. . Y Y
e el ll lo o s s l lo o s se e c co on ns si ig gu ue e t tr ra ab ba aj ja an nd do o s so ob br re e e el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o y y l la a v vo ol lu un nt ta ad d, , l la as s d do os s g gr ra an nd de es s p pa al la an nc ca as s d de e t to od do o e el l
d de es sa ar rr ro ol ll lo o y y l la a e ev vo ol lu uc ci i n n d de el l h ho om mb br re e. . Y Y, , a al l d de ec ci ir r h ho om mb br re e, , n no o p pi ie en ns se en n q qu ue e m me e r re ef fi ie er ro o, , n ni ic ca am me en nt te e, , a al l s se ex xo o
m ma as sc cu ul li in no o. .. .. . E Es st to oy y h ha ab bl la an nd do o e en n f fo or rm ma a g ge en n r ri ic ca a: : a al l h ho om mb br re e e en n s su u s se en nt ti id do o d de e e es sp pe ec ci ie e h hu um ma an na a, , h ho om mb br re e y y
m mu uj je er r, , p po or rq qu ue e e en n e es st to os s e es st tu ud di io os s, , d de e l la a t tr ra an ns sf fo or rm ma ac ci i n n d de el l A Al lm ma a, , l la as s d di if fe er re en nc ci ia as s s se ex xu ua al le es s n no o c cu ue en nt ta an n. . L Lo o
q qu ue e e ed du uc ca am mo os s e es s a al l s se er r i in nt te er rn no o, , a al l Y YO O I IN NM MO OR RT TA AL L, , y y s se e n no o t ti ie en ne e s se ex xo o. .. .. . U Us st te ed de es s r re ec ci ib bi ir r n n l la as s l le ec cc ci io on ne es s
e en n e el l c cu ur rs so o d de e s su u d di ia ar ri io o v vi iv vi ir r j ju un nt to o a a n no os so ot tr ro os s. . N No o s se er r n n c cl la as se es s s se ep pa ar ra ad da as s c co om mo o e en n l la as s a au ul la as s c co om mu un ne es s d de e
u un n c co ol le eg gi io o m mu un nd da an no o. . A Al l e en nt tr ra ar r e en n e es st ta a " "e es sc cu ue el la a" " h ha an n i in ng gr re es sa ad do o a a u un na a e es sc cu ue el la a s su up pe er ri io or r: : a a l la a G Gr ra an n E Es sc cu ue el la a
d de e l la a V VI ID DA A, , e en n d do on nd de e a ap pr re en nd de er r n n, , d d a a t tr ra as s d d a a, , c co on n l la a p pa al la ab br ra a y y e el l e ej je em mp pl lo o, , c c m mo o s se e t tr ra an ns sf fo or rm ma a u un n A Al lm ma a
y y c c m mo o s se e r re ef fo or rm ma a u un n c cu ue er rp po o. .. .. . E En n v vu ue es st tr ra as s m me en nt te es s l le eo o, , a ah ho or ra a, , q qu ue e o os s p pr re eo oc cu up pa a l la a i id de ea a, , c cu ur ri io os sa a, , d de e
c co on no oc ce er r l la a v ve er rd da ad d s so ob br re e l lo os s H He er rm ma an no os s q qu ue e a ac ca ab b i is s d de e e en nc co on nt tr ra ar r e en n e es st ta a c ca as sa a. . E Es sa a c cu ur ri io os si id da ad d i in nf fa an nt ti il l q qu ue e
o os s e em mb ba ar rg ga a, , t ta am mb bi i n n t te en nd dr r q qu ue e s se er r c co on nt tr ro ol la ad da a p po or r c ca au uc ce es s a ad de ec cu ua ad do os s a a u un n p pe er rf fe ec ct to o y y e eq qu ui il li ib br ra ad do o
d do om mi in ni io o d de e t to od do o v vu ue es st tr ro o " "y yo o" " i in nt te er ri io or r. .. .. . - -P Pe er rd d n n, , M Ma ae es st tr ro o - -m me e a at tr re ev v a a d de ec ci ir r, , a ap pr ro ov ve ec ch ha an nd do o d de e l la a p pa au us sa a
q qu ue e l l h hi ic ci ie er ra a- -; ; p pe er ro o s se er r a a e ex xa ag ge er ra ad do o p pr re eg gu un nt ta ar rl le e s so ob br re e l la a a as so om mb br ro os sa a l lo on ng ge ev vi id da ad d d de e q qu ue e a aq qu u s se e h ha ab bl la a, , y y
q qu ue e h he em mo os s p po od di id do o c co om mp pr ro ob ba ar r c co on nv ve er rs sa an nd do o c co on n O O' 'C Co on nn no or r? ?
- -N No o, , e en n a ab bs so ol lu ut to o. . E Es s u un no o d de e l lo os s a as sp pe ec ct to os s c co om mu un ne es s a a n nu ue es st tr ra a p pr re ep pa ar ra ac ci i n n i in nt te eg gr ra al l. . Y Y a a n n c cu ua an nd do o, , p pa ar ra a
l lo os s p pr ro of fa an no os s, , p pu ue ed da a r re es su ul lt ta ar r e ex xt tr ra a o o o o m ma ar ra av vi il ll lo os so o, , l lo os s q qu ue e a aq qu u v vi iv ve en n s se e a ac co os st tu um mb br ra an n a a c co on ns si id de er ra ar r d di ic ch ho o
t te em ma a c co om mo o l la a c co os sa a m m s s n na at tu ur ra al l. . I In nc cl lu us so o a al l c co or rr re er r l lo os s d d a as s y y l lo os s m me es se es s, , v ve er r n n u us st te ed de es s q qu ue e u un na a p pa ar rt te e d de e l la a
e en ns se e a an nz za a g ge en ne er ra al l s se e d de ed di ic ca a a a l la a c co on ns se er rv va ac ci i n n d de e t to od da a n nu ue es st tr ra a F Fi is si io ol lo og g a a p pa ar ra a c co on ns se eg gu ui ir r q qu ue e e es st ta a
m ma ar ra av vi il ll lo os sa a m m q qu ui in na a d de e n nu ue es st tr ro o c cu ue er rp po o s se e m ma an nt te en ng ga a e en n l la as s m m s s p pt ti im ma as s c co on nd di ic ci io on ne es s. .. .. . L Lo os s h ho om mb br re es s
c co om mu un ne es s e en n e es se e m mu un nd do o q qu ue e l ll la am ma an n, , e eq qu ui iv vo oc ca ad da am me en nt te e, , " "c ci iv vi il li iz za ad do o" ", , s se e m ma at ta an n a an nt te es s d de e t ti ie em mp po o, ,
e en nv ve ej je ec ci ie en nd do o p po or r c cu ul lp pa a d de e s su u i ig gn no or ra an nc ci ia a. .. .. .
- -Y Y t to od do os s l lo os s q qu ue e v vi iv ve en n a ac c s si ig gu ue en n e el l m mi is sm mo o r r g gi im me en n d de e v vi id da a? ?
- -T To od do os s. .
- -E En nt to on nc ce es s s st ta a e es s u un na a c co ol lo on ni ia a d de e i in nm mo or rt ta al le es s
- -I In nm mo or rt ta al le es s, , n no o. . P Pe er ro o s s , , l lo on ng ge ev vo os s. .. .. .
- -Y Y t to od do os s v va an n a a s se er r l ll le ev va ad do os s a a G Ga an n m me ed de es s? ?
- -N No o. . A Aq qu u e es st ta am mo os s p pr re ep pa ar ra an nd do o p pa ar ra a e es se e m mu un nd do o, , h ha as st ta a a ah ho or ra a, , s so ol la am me en nt te e a a t tr re es s m mo on nj je es s e es st tu ud di ia an nt te es s, , l lo os s
q qu ue e u us st te ed de es s v vi ie er ro on n c co on nm mi ig go o a al l l ll le eg ga ar r. . U Us st te ed de es s c cu ua at tr ro o y y l lo os s d do os s H He er rm ma an no os s l lt ti im mo os s, , e el l i is sr ra ae el li it ta a y y e el l e eg gi ip pc ci io o, ,
q qu ue e f fu ue er ro on n t tr ra a d do os s n no o h ha ac ce e m mu uc ch ho o. . O O' 'C Co on nn no or r, , M Ma ar ru uj ja a y y N Na an nc cy y h ha ac ce e m mu uc ch ho os s a a o os s q qu ue e v vi iv ve en n c co on nm mi ig go o. .
E Es st t n n e en nc ca ar ri i a ad do os s c co on n t to od do o e es st to o y y n no o q qu ui ie er re en n a ab ba an nd do on na ar rm me e. . Y Ya a l le es s h ha a e ex xp pl li ic ca ad do o " "P Pe ep pe e" " q qu ue e a a G Ga an n m me ed de es s
n no o l ll le ev va an n a a n na ad di ie e c co on nt tr ra a s su u v vo ol lu un nt ta ad d, , y y y yo o t te en ng go o m mu uc ch ho o p po or r h ha ac ce er r, , t to od da av v a a, , e en n l la a T Ti ie er rr ra a. .. .. .
E El l t to on no o d de e s su us s l lt ti im ma as s p pa al la ab br ra as s n no os s p pa ar re ec ci i e en ni ig gm m t ti ic co o. . G Gu ua ar rd da am mo os s u un no os s s se eg gu un nd do os s d de e s si il le en nc ci io o. . Y Yo o v vo ol lv v
a a p pr re eg gu un nt ta ar r: :
- -E El l i in ng ge en ni ie er ro o n no os s h ha a d di ic ch ho o q qu ue e l la a s se e o or ra a i in ng gl le es sa a e er ra a n no ob bl le e. .. .. .q qu ue e h ha ab b a a e es st ta ad do o e en n l la a C Co or rt te e d de e l la a R Re ei in na a
V Vi ic ct to or ri ia a. .. .. .


14
14
- -E Es s v ve er rd da ad d. . Y Yo o l la a c co on no oc c a al ll l . .. .. .
V Vo ol lv vi im mo os s a a m mi ir ra ar rl lo o c co on n e ex xp pr re es si i n n a as so om mb br ra ad da a. . E El l s so on nr ri i . . S Se e a ac ce er rc c a a S Su u e es sc cr ri it to or ri io o y y d de e u un na a g ga av ve et ta a
e ex xt tr ra aj jo o u un n c ca ar rt ta ap pa ac ci io o l ll le en no o d de e p pa ap pe el le es s. . E En nt tr re e m mu uc ch ho os s d do oc cu um me en nt to os s a am ma ar ri il ll lo os s p po or r e el l t ti ie em mp po o, , s sa ac c u un na a v vi ie ej ja a
f fo ot to o. . P Pe er ro o n no o e er ra a u un na a f fo ot to og gr ra af f a a s si in no o u un n a an nt ti ig gu uo o d da ag gu ue er rr ro ot ti ip po o f fi ir rm ma ad do o y y f fe ec ch ha ad do o e en n 1 18 87 75 5. . R Re ep pr re es se en nt ta ab ba a a a
l la a r re ei in na a V Vi ic ct to or ri ia a d de e I In ng gl la at te er rr ra a y y l ll le ev va ab ba a l la a f fi ir rm ma a y y s se el ll lo o r re ea al l d de e l la a s so ob be er ra an na a, , c co on n l la a s si ig gu ui ie en nt te e d de ed di ic ca at to or ri ia a: :
" "A Al l d di is st ti in ng gu ui id do o M Ma ae es st tr ro o, , L La am ma a R Ra ah hm mo oj ja an n D Du um mp pb ba ah ha ar r" ". .
E Es st t d de e m m s s d de ec ci ir r q qu ue e n no os s q qu ue ed da am mo os s m mu ud do os s. . P Pe en ns sa am mo os s q qu ue e, , e en n 1 18 87 75 5, , u un na a s so ob be er ra an na a e eu ur ro op pe ea a h ha ab b a a
d de ed di ic ca ad do o e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e u un n r re et tr ra at to o s su uy yo o a a a aq qu ue el l h ho om mb br re e; ; e es st to o, , l l g gi ic ca am me en nt te e, , d de en no ot ta ab ba a q qu ue e e el l L La am ma a, , e en n
e es sa a p po oc ca a y ya a e er ra a u un n h ho om mb br re e d di ig gn no o d de e r re ec ci ib bi ir r u un n f fa av vo or r r re ea al l d de e t ta al l n na at tu ur ra al le ez za a. .. .. . e en nt to on nc ce es s c cu u n nt to os s a a o os s
t te en n a a e el l M Ma ae es st tr ro o. .. .. .? ?
E El l, , l le ey ye en nd do o s se eg gu ur ra am me en nt te e n nu ue es st tr ro o p pe en ns sa am mi ie en nt to o, , s si in n q qu ue e p pr ro on nu un nc ci i r ra am mo os s u un na a s so ol la a p pa al la ab br ra a, , r re es sp po on nd di i : :
- -S S , , t te en ng go o m mu uc ch ho os s a a o os s. .. .. . a a m me ed di id da a q qu ue e p pa as se e e el l t ti ie em mp po o c co on no oc ce er r n n n nu ue ev vo os s d de et ta al ll le es s d de e m mi i v vi id da a. . Y Ya a l le es s h he e
d di ic ch ho o q qu ue e e en n e es st ta a e es sc cu ue el la a s se e a ap pr re en nd de e m mu uc ch ha as s' ' c co os sa as s, , y y t ta am mb bi i n n s se e t ti ie en ne en n m mu uc ch ha as s s so or rp pr re es sa as s. .
- -Y Y l la a s se e o or ra a i in ng gl le es sa a e es st t c co on n u us st te ed de es s d de es sd de e e en nt to on nc ce es s? ?
- -L La a c co on no oc c d de es sd de e e es so os s a a o os s, , p pe er ro o s se e u un ni i a a n no os so ot tr ro os s m mu uc ch ho o d de es sp pu u s s, , a a l la a m mu ue er rt te e d de e s su u e es sp po os so o. . E Es s u un na a
h hi is st to or ri ia a l la ar rg ga a y y t tr ri is st te e. . S Su uf fr ri i m mu uc ch ho o y y e es st ta ab ba a a al l b bo or rd de e d de e l la a m mu ue er rt te e, , m ma as s l la a P Pr ro ov vi id de en nc ci ia a q qu ui is so o q qu ue e y yo o
p pu ud di ie er ra a a ay yu ud da ar rl la a, , c co om mo o a a o ot tr ro os s, , y y, , c co on n e el l c co or rr re er r d de el l t ti ie em mp po o, , s su u D De es st ti in no o l la a t tr ra aj jo o h ha as st ta a a aq qu u . . D De e e es so os s d d a as s
h ha an n p pa as sa ad do o s se es se en nt ta a a a o os s. .. .. .
V Vo ol lv vi im mo os s a a c ca al ll la ar r, , t to od do os s. . E El l L La am ma a g gu ua ar rd da ab ba a e en n s su u e es sc cr ri it to or ri io o l lo os s p pa ap pe el le es s, , y y n no os so ot tr ro os s n no os s m mi ir r b ba am mo os s
a ab bs so or rt to os s. . E Es sa a d da am ma a r re ep pr re es se en nt ta ab ba a, , a a l lo o m m s s, , u un no os s c ci in nc cu ue en nt ta a a a o os s, , l ll le en no os s d de e v vi ig go or r y y a al le eg gr r a a, , y y, , e en n v ve er rd da ad d, ,
s so ob br re ep pa as sa ab ba a, , l la ar rg ga am me en nt te e, , u un n s si ig gl lo o. .
D Du um mp pb ba ah ha ar r t to or rn n a a c cl la av va ar r l la a v vi is st ta a e en n n no os so ot tr ro os s. . S So on nr ri i e en ni ig gm m t ti ic co o, , t to om m a as si ie en nt to o e en n u un no o d de e l lo os s a am mp pl li io os s
s si il ll lo on ne es s y y c co on n v vo oz z l le en nt ta a y y m ma at te ea an nd do o l la as s p pa al la ab br ra as s c co on nt ti in nu u : :
- -N No o m me e e ex xt tr ra a a a v vu ue es st tr ra a t tu ur rb ba ac ci i n n. . E Es s n na at tu ur ra al l e en n q qu ui ie en ne es s p po or r v ve ez z p pr ri im me er ra a s se e e en nf fr re en nt ta an n a a t ta al le es s h he ec ch ho os s. .
P Pe er ro o r re ec co or rd da ad d q qu ue e n no o e es s s so ob br re en na at tu ur ra al l, , q qu ue e y ya a, , e en n o ot tr ro os s t ti ie em mp po os s, , c co om mo o l lo o n na ar rr ra a l la a B Bi ib bl li ia a h hu ub bi ie er ro on n
h ho om mb br re es s e en n l la a T Ti ie er rr ra a q qu ue e a al lc ca an nz za ar ro on n m mu uc ch ho os s s si ig gl lo os s d de e e ex xi is st te en nc ci ia a. . E Es se e e es s u un no o d de e l lo os s c co on no oc ci im mi ie en nt to os s
c co om mu un ne es s a a l la a c ci iv vi il li iz za ac ci i n n q qu ue e h ha ay y e en n G Ga an n m me ed de es s. . N Nu ue es st tr ra a A Au ug gu us st ta a O Or rd de en n h ha a e es st ta ad do o e en n c co on nt ta ac ct to o c co on n e el ll lo os s, ,
a a t tr ra av v s s d de e N Nu ue es st tr ro o S Su up pr re em mo o T Tr ri i n ng gu ul lo o. . C Co om mp pr re en nd do o q qu ue e a al lg gu un na as s d de e e es st ta as s c co os sa as s n no o h ha ay ya an n s si id do o d de e v vu ue es st tr ro o
c co on no oc ci im mi ie en nt to o, , p po or r l lo o m mi is sm mo o q qu ue e s sa ab b i is s, , o o s se ea a q qu ue e l lo os s s se ec cr re et to os s d de e t to od do o n ni iv ve el l v va an n s si ie en nd do o r re ev ve el la ad do os s a a l lo os s
d di if fe er re en nt te es s m mi ie em mb br ro os s d de e E El ll la a s se eg g n n v va an n a ad de el la an nt ta an nd do o e en n s su u g gr ra ad du ua ac ci i n n. . N Nu ue es st tr ro o H He er rm ma an no o " "P Pe ep pe e" " y ya a l lo o
c co on no oc c a a a an nt te es s d de e p po on ne er rs se e e en n c co on nt ta ac ct t c co on n l la a t tr ri ip pu ul la ac ci i n n d de el l O OV VN NI I, , P Po or r e es so o l le e f fu ue e m m s s f f c ci il l t to od do o l lo o d de em m s s. .
A A v vo os so ot tr ro os s t ta am mb bi i n n o os s l ll le eg ga ar r a a s se er r f fa am mi il li ia ar r, , t to od do o e el ll lo o e en n s su u o op po or rt tu un ni id da ad d. . Y Y a a m mu uc ch ho os s, , e en n d di is st ti in nt to os s
l lu ug ga ar re es s d de e l la a T Ti ie er rr ra a, , N Nu ue es st tr ra a O Or rd de en n l le es s e es st t e en ns se e a an nd do o l lo o m mi is sm mo o, , c co on n i id d n nt ti ic co os s p pr ro op p s si it to os s. . N Na ad da a e es s
n nu ue ev vo o, , b ba aj jo o e el l S SO OL L. . S S l lo o q qu ue e s se e n ne ec ce es si it ta a e es st ta ar r " "m ma ad du ur ro o" ". .. .. .
Y Y p pa ar ra a a al lc ca an nz za ar r l la a " "m ma ad du ur re ez z" " d de eb be em mo os s a ap pr re en nd de er r, , e es st tu ud di ia ar r, , e es sf fo or rz za ar rn no os s. . L La a v vi id da a e es s u un na a g gr ra an n e es sc cu ue el la a, , y ya a
l lo o h he e d di ic ch ho o, , y y e en n e el ll la a h ha ay y q qu ue e t tr ra ab ba aj ja ar r, , l lu uc ch ha ar r p po or r c co on nq qu ui is st ta ar r l la as s c cu um mb br re es s g gl lo or ri io os sa as s d de e l la a L LU UZ Z, , d de e l la a
V VE ER RD DA AD D y y d de el l A AM MO OR R. .. .. . E El l t tr ri iu un nf fo o n no o e es s d de e l lo os s o oc ci io os so os s n ni i d de e l lo os s p pu us si il l n ni im me es s. . L La a v vi ic ct to or ri ia a, , c co om mo o e en n l lo os s
c ca am mp po os s d de e b ba at ta al ll la a, , s se e g ga an na a c co on n e es sf fu ue er rz zo o, , c co on n v va al lo or r y y s sa ac cr ri if fi ic ci io o. . Q Qu ui ie en ne es s q qu ui ie er ra an n g ga an na ar r l lo os s l la au ur re el le es s d de e l la a
G Gl lo or ri ia a, , h ha an n d de e m me er re ec ce er rl la a. .. .. . Y Y e en n l la a l la ar rg ga a s se en nd da a d de e l la a V Vi id da a, , l la as s c cu um mb br re es s l lu um mi in no os sa as s d de e l la a M MO ON NT TA A A A s s l lo o s se e
a al lc ca an nz za an n c co on n e el l l la ar rg go o p pe er re eg gr ri in na aj je e d de e s su u S Se en nd de er ro o, , q qu ue e n no o e es s d de e r ro os sa as s s si in no o d de e e es sp pi in no os s, , y y c co on n e el l e es sf fu ue er rz zo o
h he er ro oi ic co o q qu ue e h ha ac ce en n, , d de en nt tr ro o d de e s s m mi is sm mo os s, , q qu ui ie en ne es s d de es se ea an n d de ej ja ar r d de e a ar rr ra as st tr ra ar rs se e c co om mo o g gu us sa an no os s p po or r l la a t ti ie er rr ra a, ,
p pa ar ra a v vo ol la ar r c co om mo o g gu ui il la as s e en n d de em ma an nd da a d d l la as s c cu um mb br re es s. .. .. .
U Us st te ed de es s, , c co om mo o o ot tr ro os s, , h ha an n p pr ro om me et ti id do o t tr ra ab ba aj ja ar r e en n e es sa a f fo or rm ma a. . A Ah ho or ra a t te en nd dr r n n q qu ue e d de em mo os st tr ra ar rl lo o. . T Te en nd dr r n n
q qu ue e e em mp pe e a ar rs se e e en n c cu ul lt ti iv va ar r, , a a c ca ad da a p pa as so o, , y y c ca ad da a d d a a l la as s v vi ir rt tu ud de es s q qu ue e i il lu um mi in na an n e el l " "Y Yo o i in nt te er rn no o" "; ; e es sa as s
c cu ua al li id da ad de es s q qu ue e e en n t to od do os s h ha ay y l la at te en nt te es s; ; p pe er ro o q qu ue e m mu uc ch ho os s d de ej ja an n d de e m mi ir ra ar r, , p po or rq qu ue e h ha an n s si id do o d de es sl lu um mb br ra ad do os s
p po or r l lo os s f fu ul lg go or re es s e en ng ga a o os so os s d de e u un n m mu un nd do o d de e f fa al ls se ed da ad d, , d de e a av va ar ri ic ci ia a, , d de e l lu uj ju ur ri ia a y y d de e c cr ru ue el ld da ad d. .. .. . P Pa ar ra a d de ej ja ar r
d de e s se er r g gu us sa an no o, , r ra as st tr re er ro o y y d de eb bi il l s si im mo o, , f f c ci il l d de e a ap pl la as st ta ar r a a c ca ad da a i in ns st ta an nt te e, , d de eb be e e es st tu ud di ia ar rs se e, , d de eb be e e ej je er rc ci it ta ar rs se e
l la a v vo ol lu un nt ta ad d y y e el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o. . E Es s p pr re ec ci is so o e en nf fo oc ca ar r l la as s m me et ta as s l lu um mi in no os sa as s d de e l la a V VE ER RD DA AD D y y E EL L A AM MO OR R, , p po or rq qu ue e
s si in n A AM MO OR R n no o p pu ue ed de e e en nt te en nd de er rs se e l la a V VE ER RD DA AD D, , y y s si i n no o c co om mp pr re en nd de em mo os s l la a V VE ER RD DA AD D y y n no o a ab br ri im mo os s n nu ue es st tr ro os s o oj jo os s
e es sp pi ir ri it tu ua al le es s a a L LA A L LU UZ Z, , j ja am m s s p po od dr re em mo os s a al lc ca an nz za ar r l la a S SA AB BI ID DU UR R A A q qu ue e n no os s a ab br re e l la as s p pu ue er rt ta as s d de e l la a P PE ER RF FE EC C- -
C CI I N N. .. .. .
P Pe en ns sa ad d b bi ie en n, , h he er rm ma an no os s m m o os s, , e en n e es st ta as s p pa al la ab br ra as s q qu ue e a ah ho or ra a o os s d di ig go o: : S Si in n A AM MO OR R n no o h ha ay y L LU UZ Z, , n ni i V VE ER RD DA AD D n ni i
P PE ER RF FE EC CC CI I N N. . D De eb be er r i is s a ap pr re en nd de er r a a A Am ma ar r, , n no o c co om mo o e en nt ti ie en nd de e l la a m ma ay yo or r a a d de e l lo os s h hu um ma an no os s e el l a am mo or r. . N No o c co on n
e es se e a am mo or r s so of fi is st ti ic ca ad do o q qu ue e a a m mu uc ch ho os s c co on nd du uc ce e a al la a a an ni im ma al li id da ad d. . N No o c co on n e es so o q qu ue e, , e en n e es st to os s t ti ie em mp po os s e es st t
l ll le en na an nd do o l la as s a ar rc ca as s d de e c ca au ud da al le es s p pa ar ra a q qu ui ie en ne es s c co om me er rc ci ia an n c co on n l la a s se en ns su ua al li id da ad d y y l lo os s v vi ic ci io os s. . N No o c co on n e es sa as s
b ba ac ca an na al le es s a a l la as s q qu ue e c co on nc cu ur rr re en n, , p po or r m mi il ll lo on ne es s, , s se er re es s c co on n f fo or rm ma as s h hu um ma an na as s p pe er ro o c co on n a al lm ma as s b be es st ti ia al le es s. .. .. .
R Re ec co or rd da ad d q qu ue e, , l lo os s m mi is sm mo os s a an ni im ma al le es s, , e en n s su u i ir rr ra ac ci io on na al li id da ad d, , s s l lo o h ha ac ce en n u us so o d de el l s se ex xo o p pa ar ra a f fi in ne es s d de e
p pr re es se er rv va ac ci i n n d de e l la a e es sp pe ec ci ie e, , y y e en n c co on nd di ic ci io on ne es s d de e i in ns st ti in nt to o n na at tu ur ra al l q qu ue e c cu um mp pl le e u un na a m mi is si i n n d di iv vi in na a d de e l la a
N Na at tu ur ra al le ez za a. .. .. . N No o c co om mo o t ta an nt to os s s se er re es s h hu um ma an no os s. ., , l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e n nu ue es st tr ra a h hu um ma an ni id da ad d, , q qu ue e u us sa an n d de el l s se ex xo o
c co om mo o m me ed di io o d de e d di iv ve er rs si i n n, , h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a a l lo os s m m s s a ab bo om mi in na ab bl le es s e ex xc ce es so os s y y a a l la as s m m s s r re ep pu ug gn na an nt te es s
a ab be er rr ra ac ci io on ne es s. .. .. . N No o, , H He er rm ma an no os s m m o os s, , e es so o n no o e es s a am mo or r, , c co om mo o n no o e es s a am mo or r, , t ta am mp po oc co o, , h ha al la ag ga ar r, , f fa av vo or re ec ce er r, ,
d da ar rl le e l la a m ma an no o a al l p pr r j ji im mo o, , c cu ua an nd do o t ta al le es s a ac cc ci io on ne es s h ha an n d de e p pr ro od du uc ci ir rn no os s b be en ne ef fi ic ci io o, , a au un n c cu ua an nd do o s st te e s se ea a, ,
s so ol la am me en nt te e, , e en n v va an ni id da ad d. .. .. .


15
15
P Po or r e es so o o os s d di ij je e a al l c co om mi ie en nz zo o, , q qu ue e l la a p pr re ep pa ar ra ac ci i n n p pa ar ra a G Ga an n m me ed de es s, , c co om mo o l la a q qu ue e s se e h hi ic ci ie er ra a h ha ac ci ia a u un n
p pa ar ra a s so o, , d de eb be e c co om me en nz za ar r, , d de e t to od do os s m mo od do os s, , p po or r l la a t tr ra an ns sf fo or rm ma ac ci i n n m mo or ra al l d de e c ca ad da a u un no o. . E Es s u un n a ad di ie es st tr ra am mi ie en nt to o
p pa ar ra a e el l c ca am mi in no o d de e l la a p pu ur re ez za a y y d de el l A Am mo or r, , s si in n l lo os s q qu ue e t to od da a o ot tr ra a d di is sc ci ip pl li in na a e es sp pi ir ri it tu ua al l s se er ri ia a e es st t r ri il l. .. .. .
E El l L La am ma a c ca al ll l . . N No os s m mi ir r l la ar rg go o r ra at to o e en n s si il le en nc ci io o y y, , l le ev va an nt t n nd do os se e, , e ex xt tr ra aj jo o d de e u un n a an na aq qu ue el l u un n p pe eq qu ue e o o l li ib br ro o. .
- -
- -T To om ma ad d. . E En n e es st te e l li ib br ri it to o h ha ay y p pe en ns sa am mi ie en nt to os s q qu ue e o os s a ay yu ud da ar r n n a a m me ed di it ta ar r. ., , D De e a ah ho or ra a e en n a ad de el la an nt te e, , c cu ua an nd do o n no o
e es st te em mo os s j ju un nt to os s e en n l la as s d di is st ti in nt ta as s c cl la as se es s q qu ue e o os s i ir r d da an nd do o, , e es st ta a o ob br ri it ta a p pu ue ed de e s se er ro os s d de e s su um ma a u ut ti il li id da ad d. . M Mu uy y
p pa ar rt ti ic cu ul la ar rm me en nt te e c cu ua an nd do o, , n no o t te en ni ie en nd do o n na ad da a q qu ue e h ha ac ce er r, , p po od d i is s c ca ae er r e en n l la a p pe el li ig gr ro os sa a o oc ci io os si id da ad d, , q qu ue e m mu uc ch ha as s
v ve ec ce es s a at te en nt ta a c co on nt tr ra a l la a t tr ra an nq qu ui il li id da ad d y y l la a p pu ur re ez za a d de e n nu ue es st tr ro os s p pe en ns sa am mi ie en nt to os s. .. .. . C Cu ua an nd do o n no o t te en ng g i is s n na ad da a e en n
q qu u o oc cu up pa ar ro os s, , o o q qu ue e p pu ue ed da a d di is st tr ra ae er r, , c co on ns st tr ru uc ct ti iv va am me en nt te e v vu ue es st tr ro o p pe en ns sa am mi ie en nt to o, , r re ec cu ur rr ri id d a a l la a l le ec ct tu ur ra a d de e
e es st ta as s m m x xi im ma as s. . E El ll la as s o os s d da ar r n n m mo ot ti iv vo o y y t te em ma a p pa ar ra a e en nt tr re et te en ne er r e es so os s o oc ci io os s. .. .. . y y, , a ah ho or ra a, , o os s v vo oy y a a m mo os st tr ra ar r- -
a al lg gu un na as s p pa ar rt te es s d de e e es st te e v vi ie ej jo o e ed di if fi ic ci io o. .
A Ab br ri i u un na a p pe eq qu ue e a a p pu ue er rt ta a a al l c co os st ta ad do o d de e l la a c ch hi im me en ne ea a, , y y p pe en ne et tr ra am mo os s a a u un n l la ar rg go o y y u um mb br ro os so o c co or rr re ed do or r. . A Al l
f fo on nd do o, , u un na a p pu ue er rt ta a e en nt tr re ea ab bi ie er rt ta a d de ej ja ab ba a e es sc ca ap pa ar r i in nt te en ns sa a l lu uz z: : E En nt tr ra am mo os s. . E Er ra a o ot tr ra a e en no or rm me e s sa al la a i il lu um mi in na ad da a
p pr ro of fu us sa am me en nt te e c co on n p pa an nt ta al ll la as s f fl lu uo or re es sc ce en nt te es s. . T To od do o e en n s su u i in nt te er ri io or r, , c co on nt tr ra as st ta ab ba a e en nt te er ra am me en nt te e c co on n e el l v ve et tu us st to o
e ed di if fi ic ci io o a al l q qu ue e p pe er rt te en ne ec c a a e es sa a e es st ta an nc ci ia a. . L La as s p pa ar re ed de es s y y t te ec ch ho o e es st ta ab ba an n r re et to oc ca ad do os s y y p pi in nt ta ad do os s t to od do o d de e b bl la an nc co o. .
G Gr ra an nd de es s m me es sa as s c cu ub bi ie er rt ta as s d de e r re et to or rt ta as s, , a al la am mb bi iq qu ue es s, , t tu ub bo os s d de e e en ns sa ay yo o y y f fr ra as sc co os s, , a am m n n d de e o ot tr ro os s a ap pa ar ra at to os s n no o
f fa am mi il li ia ar re es s p pa ar ra a m m , , n no os s i in nd di ic ca ar ro on n q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n a am mp pl li io o l la ab bo or ra at to or ri io o. . D Do os s j j v ve en ne es s m mo on nj je es s, , d de e c ca ab be ez za a
r ra ap pa ad da a, , t tr ra ab ba aj ja ab ba an n e en n u un n e ex xt tr re em mo o, , v vi ig gi il la an nd do o e el l f fu un nc ci io on na am mi ie en nt to o d de e u un n a ap pa ar ra at to o d de e v vi id dr ri io o d de e r re eg gu ul la ar r
t ta am ma a o o. . Y Y e en n o ot tr ra a m me es sa a, , n nu ue es st tr ro o a am mi ig go o O O' 'C Co on nn no or r a an no ot ta ab ba a e en n u un na a l li ib br re et ta a l lo os s r re es su ul lt ta ad do os s q qu ue e i in nd di ic ca ab ba a u un na a
p pa an nt ta al ll la a d de e c co on nt tr ro ol l. . L Lo os s t tr re es s v ve es st t a an n b bl la an nc co os s d de el la an nt ta al le es s y y t to od do o e es se e a am mb bi ie en nt te e n no os s d di io o l la a i im mp pr re es si i n n d de e
e en nc co on nt tr ra ar rn no os s e en n u un n m mo od de er rn no o h ho os sp pi it ta al l o o a al lg go o p po or r e el l e es st ti il lo o. . A Al l v ve er rn no os s e en nt tr ra ar r, , C Ch ha ar rl ly y d de et tu uv vo o s su u t tr ra ab ba aj jo o. .
R Ra ah hm mo oj ja an n l le e d di ij jo o q qu ue e q qu ue er r a a q qu ue e f fu u r ra am mo os s c co on no oc ci ie en nd do o n nu ue es st tr ra a n nu ue ev va a m mo or ra ad da a. .
- -P Pu ue es s a aq qu u m me e t ti ie en ne en n - -c co om me en nt t r ri is su ue e o o e el l i in ng gl l s s- -. . E Es st ta a e es s m mi i " "f fa ab br ri iq qu ui it ta a" ", , c co om mo o l le es s h ha ab b a a d di ic ch ho o. . D De e a aq qu u
s sa al le en n v va ar ri ia as s d de e l la as s c co os sa as s q qu ue e u us sa am mo os s e en n n nu ue es st tr ra a a al li im me en nt ta ac ci i n n, , y y t ta am mb bi i n n l lo o q qu ue e n no os s a ay yu ud da a a a
c co on ns se er rv va am mo os s j j v ve en ne es s. .. .. . - -y y m ma al li ic ci io os sa am me en nt te e, , n no os s g gu ui i u un n o oj jo o. .
E El l M Ma ae es st tr ro o s so on nr ri i p pa at te er rn na al lm me en nt te e. .
- -Y Ya a c co on no oc ce er r n n t to od do o, , p po oc co o a a p po oc co o. .. .. . R Re ec ci i n n l ll le eg ga an n y y n no o l lo os s v va am mo os s a a a ab br ru um ma ar r c co on n n no ov ve ed da ad de es s q qu ue e h ha an n d de e
c co om mp pr re en nd de er r a a s su u d de eb bi id do o t ti ie em mp po o. .
Y Y d da an nd do o u un n p pa as se eo o p po or r e el l l la ab bo or ra at to or ri io o, , s se e d de et tu uv vo o a an nt te e u un n a ap pa ar ra at to o p pa ar re ec ci id do o a a u un n a al la am mb bi iq qu ue e, , p pe er ro o c co on n u un na a
s se er ri ie e d de e t tu ub bo os s y y p pi ie ez za as s q qu ue e y yo o n no o c co on no oc c a a, , e en n l la as s q qu ue e c ci ir rc cu ul la ab ba a, , l le en nt ta am me en nt te e, , u un n l l q qu ui id do o r ro oj jo o. .
- -E Es st to o t ti ie en ne e e es st tr re ec ch ha a r re el la ac ci i n n c co on n l la a l lo on ng ge ev vi id da ad d q qu ue e
1 1
t ta an nt to o o os s i im mp pr re es si io on na a - -d di ij jo o e el l L La am ma a, , s se e a al la an nd do o e es se e
l l q qu ui id do o- - M M s s t ta ar rd de e o os s e ex xp pl li ic ca ar r e en n q qu u c co on ns si is st te e. .. .. .
S Sa al lu ud d c co on n l la a m ma an no o a al l i in ng ge en ni ie er ro o y y a a s su us s a ay yu ud da an nt te es s, , y y s sa al li im mo os s p po or r u un na a p pu ue er rt ta a l la at te er ra al l. . D Da ab ba a a a u un n p pa at ti io o
i in nt te er ri io or r, , r ro od de ea ad do o p po or r a ar rq qu ue er r a as s d de e p pi ie ed dr ra a y y u un na a s se er ri ie e d de e p pu ue er rt ta as s e en n l lo os s p po or rt ta al le es s. .
- -S So on n l la as s c ce el ld da as s d de e n nu ue es st tr ro os s H He er rm ma an no os s - -e ex xp pl li ic c . .
A At tr ra av ve es sa am mo os s e el l p pa at ti io o e e i in ng gr re es sa am mo os s e en n o ot tr ro o c co or rr re ed do or r. . A Al l f fo on nd do o h ha ab b a a u un na a g gr ra an n p pu ue er rt ta a d de e b br ro on nc ce e. . L La a a ab br ri i
c co on n u un na a v vi ie ej ja a l ll la av ve e q qu ue e c co ol lg ga ab ba a d de e u un n g ga an nc ch ho o e en n l la a p pa ar re ed d, , y y n no os s i in nv vi it t a a e en nt tr ra ar r. . E Er ra a u un n l lo oc ca al l m mu uy y a am mp pl li io o, ,
c co on n t te ec ch ho o a ab bo ov ve ed da ad do o y y a as sp pe ec ct to o d de e t te em mp pl lo o. . L La a p pe en nu um mb br ra a q qu ue e r re ei in na ab ba a e en n e el l s s l lo o n no os s p pe er rm mi it ti i v ve er r, , a al l
f fo on nd do o, , a al lg go o a as s c co om mo o u un n a ar ra a s so ob br re e l la a q qu ue e a ar rd d a a l la a m mo or rt te ec ci in na a l ll la am ma a d de e u un na a l l m mp pa ar ra a d de e b br ro on nc ce e. . C Cu ua an nd do o
n nu ue es st tr ro os s o oj jo os s s se e h hu ub bi ie er ro on n a ac co os st tu um mb br ra ad do o, , p pe er rc ci ib bi im mo os s a a a am mb bo os s l la ad do os s, , j ju un nt to o a a l la as s d de es sn nu ud da as s p pa ar re ed de es s d de e
p pi ie ed dr ra a, , d do os s h hi il le er ra as s d de e b ba an nc ca as s. . S So ob br re e u un n p pe ed de es st ta al l, , e en n u un no o d de e l lo os s r ri in nc co on ne es s a al l f fo on nd do o, , a ar rd d a a s su ua av ve em me en nt te e u un n
t tr ro oz zo o d de e i in nc ci ie en ns so o e en n u un n p pe eb be et te er ro o d de e b br ro on nc ce e f fi in na am me en nt te e c ci in nc ce el la ad do o. . N Ni in ng gu un na a i im ma ag ge en n, , p pi in nt tu ur ra a o o d de ec co or ra ac ci i n n
e es sp pe ec ci ia al l s se e v ve e a a e en n e es se e l lu ug ga ar r. . S So ob br re e u un n e es st tr ra ad do o, , e ex xa ac ct ta am me en nt te e d de et tr r s s d de el l a ar ra a e en n q qu ue e a ar rd d a a l la a l l m mp pa ar ra a d de e
a ac ce ei it te e, , h ha ab b a a u un n g gr ra an n s si il ll l n n a a m ma an ne er ra a d de e t tr ro on no o, , y y a a u un n c co os st ta ad do o, , s so ob br re e u un na a m me es si il ll la a a al lt ta a y y e en nt te er ra am me en nt te e d de e
b br ro on nc ce e l la ab br ra ad do o, , u un n a ag gu ua am ma an ni il l d de e c co ob br re e c co on n s su u c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te e j jo of fa ai in na a. . T To od da as s e es sa as s p pi ie ez za as s d de en no ot ta ab ba an n
u un na a- -r re es sp pe et ta ab bl le e a an nt ti ig g e ed da ad d, , y y a a l la a t te en nu ue e y y m mo ov ve ed di iz za a l lu uz z d de e l la a l ll la am ma a q qu ue e a al lu um mb br ra ab ba a d de es sd de e e el l a ar ra a, , o of fr re ec c a an n
u un n a as sp pe ec ct to o d de e m m s st ti ic co o r re ec co og gi im mi ie en nt to o. . L La as s s so om mb br ra as s y y e el l s si il le en nc ci io o, , e el l p pe er rf fu um me e d de el l i in nc ci ie en ns so o y y l la a l lu uz z m mo or rt te ec ci in na a
d de e l la a l l m mp pa ar ra a v vo ot ti iv va a n no os s i im mp pr re es si io on na ar ro on n. . S Se en nt ti im mo os s q qu ue e u un na a" " r re es sp pe et tu uo os sa a u un nc ci i n n s se e a ap po od de er ra ab ba a d de e n no os so ot tr ro os s, ,
e e i in ns st ti in nt ti iv va am me en nt te e, , n no os s p pe er rs si ig gn na am mo os s. . E El l L La am ma a n no os s c co on nt te em mp pl l s si in n d de ec ci ir r n na ad da a. . L Lu ue eg go o, , e en n t to on no o b ba aj j y y s su ua av ve e, ,
n no os s e ex xp pl li ic c q qu ue e a aq qu ue el l e er ra a e el l s sa an nt tu ua ar ri io o e en n d do on nd de e h ha ac c a an n s su us s o or ra ac ci io on ne es s y y m me ed di it ta ac ci i n n. . S Sa al li im mo os s l le en nt ta am me en nt te e. .
V Vo ol lv vi i a a c ce er rr ra ar r c co on n l ll la av ve e y y, , r re eg gr re es sa an nd do o a al l p pa at ti io o c ce en nt tr ra al l, , n no os s d di ij jo o: :
- -H Ho oy y h ha an n v vi is st to o u us st te ed de es s l lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s c co om mp pa ar rt ti im mi ie en nt to os s d de e e es st ta a m mo or ra a- -' ' d da a. . P Po or r e el ll lo os s h ha an n d di is sc cu ur rr ri id do o l la as s
v vi id da as s d de e v va ar ri io os s c ce en nt te en na ar re es s d de e h ho om mb br re es s q qu ue e b bu us sc ca ar ro on n l la a p pa az z y y l la a s su up pe er ra ac ci i n n a a t tr ra av v s s d de e v va ar ri io os s s si ig gl lo os s. . S Su u
i in nf fl lu ue en nc ci ia a h ha a q qu ue ed da ad do o c co om mo o i im mp pr re eg gn na ad da a e en n l la as s v vi ie ej ja as s p pi ie ed dr ra as s d de e e es st to os s m mu ur ro os s, , y y c cu ua an nd do o h ha ay ya an n
t tr ra an ns sc cu ur rr ri id do o a al lg gu un no os s m me es se es s, , p po od dr r n n u us st te ed de es s d da ar rs se e c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e e es sa a h hu ue el ll la a n no os s a al lc ca an nz za a a a t to od do os s c co on n e el l
t ti ie em mp po o. .. .. .C CA AP PI IT TU UL LO O V V
L La as s C Cl la av ve es s d de e l la a L Lo on ng ge ev vi id da ad d
16
16
C Co or rr ri ie er ro on n l lo os s d d a as s b ba am mo os s a ac co os st tu um mb br r n nd do on no os s, , l le en nt ta am me en nt te e, , a a l la a n nu ue ev va a v vi id da a e en n e es se e l le ej ja an no o r ri in nc c n n d de el l
m mu un nd do o, , p pe er rd di id do o e en nt tr re e l la as s s so ol li it ta ar ri ia as s c cu um mb br re es s d de e l lo os s H Hi im ma al la ay ya as s. . E Er ra a t to od do o t ta an n d di is st ti in nt to o a a l lo o q qu ue e h ha as st ta a
e en nt to on nc ce es s c co on no oc ci i r ra am mo os s, , a a l lo o q qu ue e n no os s h ha ab b a a r ro od de ea ad do o, , t ta an nt to os s a a o os s, , e en n m me ed di io o d de e u un na a h hu um ma an ni id da ad d a a l la a q qu ue e, ,
a ah ho or ra a, , s s l lo o n no os s c co om mu un ni ic ca ab ba a, , p pa ar rc ci ia al lm me en nt te e, , l la as s n no ot ti ic ci ia as s d de e l la a r ra ad di io o i in ns st ta al la ad da a e en n e el l h ha al ll l c ce en nt tr ra al l d de el l " "H Ho og ga ar r" ", ,
c co om mo o l ll la am ma ab ba an n n nu ue es st tr ro os s c co om mp pa a e er ro os s a a l la a c ca as sa a e en n q qu ue e v vi iv v a a n nu ue es st tr ro o r re ed du uc ci id do o g gr ru up po o. .
E En n v ve er rd da ad d, , J Ja an nl li it tp pu ur r e er ra a a al lg go o i in nc co on nc ce eb bi ib bl le e p pa ar ra a q qu ui ie en ne es s e es st tu uv vi ie er ro on n a ac co os st tu um mb br ra ad do os s a a l la a t tu ur rb bu ul le en nt ta a v vi id da a
d de e l la a c ci iv vi il li iz za ac ci i n n o oc cc ci id de en nt ta al l. . M Mi ie en nt tr ra as s e en n e es se e m mu un nd do o q qu ue e d de ej j r ra am mo os s r re ei in na ab ba a l la a p pr re em mu ur ra a, , l la a a ag gi it ta ac ci i n n y y l la a
i in nt tr ra an nq qu ui il li id da ad d; ; l la a a an ng gu us st ti io os sa a l lu uc ch ha a d de el l d di ia ar ri io o b br re eg ga ar r p po or r l lo os s d di if fe er re en nt te es s i in nt te er re es se es s; ; e el l t to or rm me en nt to os so o t to or rr re en nt te e
d de e l la as s p pa as si io on ne es s e en n p pu ug gn na a y y l la as s t tu ur rb bu ul le en nt ta as s c co or rr ri ie en nt te es s e en nc co on nt tr ra ad da as s q qu ue e l ll le ev va an n a a l lo os s h ho om mb br re es s a a p pe er rs se eg gu ui ir rs se e
y y m ma at ta ar rs se e c co om mo o f fi ie er ra as s. .. .. . a aq qu u , , e en n e el l s su ua av ve e s si il le en nc ci io o d de e e es st te e p pa ai is sa aj je e i id d l li ic co o, , e en nt tr re e l la as s f fr ro on nd da as s c co on n p pe er rf fu um me es s
d de e f fl lo or re es s y y d de e h hi ie er rb ba a f fr re es sc ca a, , o o a an nt te e l la a m ma an ns se ed du um mb br re e d de e l la as s c cr ri is st ta al li in na as s a ag gu ua as s d de e l la a f fr ro on nt te er ri iz za a l la ag gu un na a, , o o e en n
l la a p pe en nu um mb br ra a d de e l lo os s c cl la au us st tr ro os s c co on nv ve en nt tu ua al le es s y y l la as s s sa al la as s d de e e es st tu ud di io o d de el l v vi ie ej jo o m mo on na as st te er ri io o, , r re ei in na ab ba an n u un na a p pa az z y y
u un na a t tr ra an nq qu ui il li id da ad d h ha as st ta a e en nt to on nc ce es s n no o e en nc co on nt tr ra ad da as s e en n n ni in ng gu un na a p pa ar rt te e. .
E Er ra a u un na a c co om mu un ni id da ad d e en n l la a q qu ue e l la a c co on nf fi ia an nz za a, , l la a a am mi is st ta ad d s se en nc ci il ll la a y y d de es si in nt te er re es sa ad da a, , l la a c ca am ma ar ra ad de er r a a f fr ra an nc ca a y y
e es sp po on nt t n ne ea a, , s se e h ha ac c a an n p pr re es se en nt te e e en n l lo os s m me en no or re es s d de et ta al ll le es s d de e l la a d di ia ar ri ia a c co on nv vi iv ve en nc ci ia a. . Q Qu u d di is st ti in nt ta as s l la as s
n no ot ti ic ci ia as s q qu ue e a a v ve ec ce es s, , e es sc cu uc ch h b ba am mo os s p po or r r ra ad di io o, , d de e t to od do o l lo o q qu ue e, , a ah ho or ra a, , e es st t b ba am mo os s v vi iv vi ie en nd do o! !. .. .. . A Al l o ot tr ro o l la ad do o
d de e l la as s i im mp po on ne en nt te es s m mu ur ra al ll la as s d de e r ro oc ca a y y d de e n ni ie ev ve es s q qu ue e n no os s c ci ir rc cu un nd da ab ba an n, , s se e d de eb ba at t a a u un na a h hu um ma an ni id da ad d
e en nl lo oq qu ue ec ci id da a, , t to or rt tu ur ra ad da a p po or r s su us s m mi is sm ma as s p pa as si io on ne es s, , p pe er rs se eg gu ui id da a p po or r s su u p pr ro op pi ia a a av va ar ri ic ci ia a y y c cr ru ue el ld da ad d, , p po or r s su u
i in ns sa an no o e eg go o s sm mo o y y s su u f fa al la az z h hi ip po oc cr re es s a a. .. .. . G Gu ue er rr ra as s y y t tr ra ai ic ci io on ne es s, , p pe er rs se ec cu uc ci i n n y y m mu ue er rt te e. .. .. .
E En n c ca am mb bi io o, , e en nt tr re e n no os so ot tr ro os s, , c co om mp pr ro ob ba ab ba a a a c ca ad da a p pa as so o e el l d de es se eo o d de e u un na a m mu ut tu ua a y y r re ec c p pr ro oc ca a c co oo op pe er ra ac ci i n n; ; d de e
u un n a af fe ec ct tu uo os so o a al lt te er rn na ar r d de e l lo os s u un no os s y y t to os s o ot tr ro os s; ; d de e u un n o ol lv vi id do o, , a al l p pa ar re ec ce er r y ya a s si in nc ce er ro o y y e ef fe ec ct ti iv vo o, , d de e l la as s
c co om mu un ne es s p pr re eo oc cu up pa ac ci io on ne es s y y d de e l lo os s c co om mu un ne es s p pr re ej ju ui ic ci io os s q qu ue e t ta an nt to o h ha ac ce en n s su uf fr ri ir r e en n t to od da as s p pa ar rt te es s. . N No o p po od dr r a a
r re ef fe er ri ir rm me e, , a a n n, , a a l lo os s m mi ie em mb br ro os s o or ri ie en nt ta al le es s d de e e es sa a c co om mu un ni id da ad d m mo on n s st ti ic ca a, , p po or r n no o e es st ta ar r y yo o e en n c co on nd di ic ci io on ne es s, ,
t to od da av v a a, , d de e p pe en ne et tr ra ar r e en n l la a v vi id da a n nt ti im ma a d de el l m mo on na as st te er ri io o. . P Pe er ro o m me e b ba as st ta a o ob bs se er rv va ar r a al l p pe eq qu ue e o o g gr ru up po o d de e l lo os s
q qu ue e h ha ab bi it t b ba am mo os s e en n e el l " "H Ho og ga ar r" ". . Y Y s si ie en nd do o t ta an n d di if fe er re en nt te es s u un no os s d de e o ot tr ro os s, , e en nc co on nt tr ra ab ba a e en n t to od do os s u un n v ve er rd da ad de er ro o
d de es se eo o d de e a ag gr ra ad da ar r, , d de e c co oo op pe er ra ar r y y d de e c co om mu un ni ic ca ar rs se e m mu ut tu ua am me en nt te e l la a a al le eg gr r a a q qu ue e c ca ad da a u un no o p pa ar re ec c a a
e ex xp pe er ri im me en nt ta ar r. . E El l i in ng gl l s s, , q qu ue e m me e p pa ar re ec ci ie er ra a b br ru us sc co o a al l c co on no oc ce er rl lo o, , e er ra a u un n h ho om mb br re e f fr ra an nc co o, , s se en nc ci il ll lo o, ,
c ca am mp pe ec ch ha an no o; ; s se er rv vi ic ci ia al l y y p pr ro on nt to o a a p pr re es st ta ar r a ay yu ud da a e en n l lo o q qu ue e f fu ue es se e m me en ne es st te er r. . L La a e es sp pa a o ol la a, , j jo ov vi ia al l, , a al le eg gr re e y y
b bu ul ll li ic ci io os sa a c co om mo o u un na a c ca as st ta a u ue el la a d de e s su u p pa at tr ri ia a, , s se e h ha ab b a a c co on nv ve er rt ti id do o e en n l la a i in ns se ep pa ar ra ab bl le e c co om mp pa a e er ra a d de e m mi i
m mu uj je er r a a l la a q qu ue e e es st ta ab ba a i in ni ic ci ia an nd do o e en n l lo o s se ec cr re et to os s c cu ul li in na ar ri io os s d de e l la a d di ie et ta a v ve eg ge et ta ar ri ia an na a q qu ue e a a t to od do os s n no os s s se er rv v a an n. .
Y Y N Na an nc cy y, , l la a a an nt ti ig gu ua a d da am ma a d de e l la a R Re ei in na a V Vi ic ct to or ri ia a, , d de e q qu ui ie en n n no os s c co on nt ta ar ra a D Du um mp pb ba ah ha ar r q qu ue e e en n e es so os s t ti ie em mp po os s
h ha ab b a a s si id do o s su um ma am me en nt te e o or rg gu ul ll lo os sa a y y q qu ue e h ha ab b a a e es st ta ad do o a a p pu un nt to o d de e s su ui ic ci id da ar rs se e, , e en n s su u j ju uv ve en nt tu ud d, , p po or r
d dr ra am m t ti ic co os s s su uc ce es so os s y y t tr ra ai ic ci i n n d de e s su u m ma ar ri id do o, , e er ra a, , t ta am mb bi i n n, , s si im mp pa at ti iq qu u s si im ma a. . M Mu uy y m me ed di id da a y y c cu ui id da ad do os sa a e en n s su u
t tr ra at to o; ; p pe er ro o e el l t ti ie em mp po o y y l la as s l le ec cc ci io on ne es s d de el l M Ma ae es st tr ro o l la a h ha ab b a an n t tr ra an ns sf fo or rm ma ad do o. . E El ll la a m mi is sm ma a l lo o d de ec c a a s si in n e en nt tr ra ar r e en n
p po or rm me en no or re es s d de e s su u v vi id da a p pa as sa ad da a, , q qu ue e t ta am mb bi i n n n no os so ot tr ro os s r re es sp pe et ta am mo os s, , n na ar rr ra ab ba a a a m me en nu ud do o i in nt te er re es sa an nt te es s
a an n c cd do ot ta as s y y b bu us sc ca ab ba a, , s si ie em mp pr re e, , t te em ma as s a al le eg gr re es s y y c co on nv ve er rs sa ac ci io on ne es s a am ma ab bl le es s, , c co om mo o s si i e es st tu uv vi ie es se e d de es se ea an nd do o, , e en n
t to od do o i in ns st ta an nt te e, , a al le ej ja ar r p po os si ib bl le es s r re ec cu ue er rd do os s p pe es sa ar ro os so os s. .
- -Q Qu ui ie er ro o g go oz za ar r d de el l p pe er rf fu um me e d de e m mi is s f fl lo or re es s, , y y q qu ue e e el ll la as s n no os s h ha al la ag gu ue en n, , p po or r i ig gu ua al l a a t to od do o e el l g gr ru up po o, , s si in n q qu ue e
n nu un nc ca a, , p pu ue ed da an n h hi in nc ca ar rn no os s s su us s e es sp pi in na as s. .. .. . - -d de ec c a a, , c co on n f fr re ec cu ue en nc ci ia a, , a al l d di is sc cu ur rr ri ir r p po or r l lo os s j ja ar rd di in ne es s. .
E En n c cu ua an nt to o a al l e eg gi ip pc ci io o y y e el l j ju ud d o o, , s si ie en nd do o r re el la at ti iv va am me en nt te e n nu ue ev vo os s a aq qu u , , s se e l le es s n no ot ta ab ba a c co om mo o n ni i o os s r re ec ci i n n
i in ng gr re es sa ad do os s a a u un na a c ca as sa a e ex xt tr ra a a a. . A Am mb bo os s h ha ab bl la ab ba an n i in ng gl l s s c co or rr re ec ct ta am me en nt te e y y e en n e es sa a f fo or rm ma a n no os s
c co om mu un ni ic c b ba am mo os s; ; s s l lo o M Ma ar ru uj ja a, , q qu ue e h ha ab bl la ab ba a p po oc co o i in ng gl l s s, , t te en n a a d di if fi ic cu ul lt ta ad d d de e e en nt te en nd de er rs se e c co on n e el ll lo os s. . P Pe er ro o s su u
b bo on nd da ad d y y c ca ar ri i o o s se e l lo os s d de em mo os st tr ra ab ba a e en n t to od da a f fo or rm ma a. . R Ra ah hm mo oj ja an n l le es s e es st ta ab ba a d da an nd do o c cl la as se es s d de e c ca as st te el ll la an no o, , y y m me e
h ha ab b a a p pe ed di id do o a ay yu ud da ar rl lo o e en n t ta al l s se en nt ti id do o. . P Po or r e el ll lo o, , p pr ro oc cu ur ra an nd do o e en ns se e a ar rl le es s n nu ue es st tr ro o i id di io om ma a, , m me e e es st ta ab ba a
f fa am mi il li ia ar ri iz za an nd do o d d a a a a d d a a c co on n l lo os s d do os s. . S Se e t tr ra at ta ab ba a d de e m ma ag gn n f fi ic co os s m mu uc ch ha ac ch ho os s. . U Un no o d de e 3 30 0 y y e el l o ot tr ro o d de e 3 38 8
a a o os s, , r re es su ul lt ta ab ba an n a ac c l la a p pr ru ue eb ba a v vi iv va a d de e l la a f fa al ls se ed da ad d d de e n nu ue es st tr ra as s c co on nv vi ic cc ci io on ne es s p po ol l t ti ic ca as s y y r re el li ig gi io os sa as s q qu ue e, , a al l
o ot tr ro o l la ad do o d de el l m mu un nd do o, , a ar rr ra as st tr ra ab ba an n a a l la a m ma as sa a d de e s su us s p pu ue eb bl lo os s a a p pe er rs se eg gu ui ir rs se e y y m ma at ta ar rs se e a a c ca ad da a i in ns st ta an nt te e. .. .. . E En n
c ca am mb bi io o, , e en n J Ja an nl li it tp pu ur r, , e es so os s d do os s h ho om mb br re es s t tr ra ab ba aj ja ab ba an n c co om mo o h he er rm ma an no os s y y s se e s se en nt t a an n h he er rm ma an no os s. .. .. . A As s m me e l lo o
d di ij je er ro on n m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s. . Y Y l la a p pr ru ue eb ba a e er ra a q qu ue e h ha ab b a an n s si id do o t tr ra a d do os s, , c co om mo o n no os so ot tr ro os s, , p po or r u un n O OV VN NI I p pa ar ra a s se er r
a ad di ie es st tr ra ad do os s, , t ta am mb bi i n n, , p pa ar ra a G Ga an n m me ed de es s. .. .. .
A As s e es st ta ab ba an n l la as s c co os sa as s, , c cu ua an nd do o u un na a m ma a a an na a, , e el l M Ma ae es st tr ro o m me e i in nv vi it t a a d da ar r u un n p pa as se eo o . .p po or r e el l c ca am mp po o. . R Ro os si it ta a y y
l lo os s m mu uc ch ha ac ch ho os s s se e e en nt tr re et te en n a an n, , c co on n l la a e es sp pa a o ol la a, , e en n a ar rr re eg gl la ar r y y a as se ea ar r l la a c ca as sa a, , y y l lo os s d de em m s s e es st ta ab ba an n e en n s su us s
r re es sp pe ec ct ti iv va as s o oc cu up pa ac ci io on ne es s. . F Fu ui im mo os s b bo or rd de ea an nd do o l la a l la ag gu un na a, , y y c co on nt ti in nu ua am mo os s j ju un nt to o a al l r ri ia ac ch hu ue el lo o e en n d di ir re ec cc ci i n n
h ha ac ci ia a e el l e ex xt tr re em mo o d de el l v va al ll le e p po or r d do on nd de e d de es sc ce en nd d a an n d de e l la as s c cu um mb br re es s l lo os s h hi il lo os s d de e p pl la at ta a d de e l lo os s a ar rr ro oy yu ue el lo os s q qu ue e
a al li im me en nt ta ab ba an n e es se e c cu ur rs so o d de e a ag gu ua a. . L Ll le eg ga ad do os s a al l l lu ug ga ar r, , R Ra ah hm mo oj ja an n s se e d de et tu uv vo o a an nt te e l lo os s m ma at to or rr ra al le es s d de e u un n
p pe eq qu ue e o o b bo os sq qu ue ec ci il ll lo o a a c cu uy yo o f fo on nd do o s se e d di iv vi is sa ab ba a u un na a g gr ra an n o oq qu ue ed da ad d e en n l la a p pa ar re ed d r ro oc co os sa a d de el l e el le ev va ad do o f fa ar ra al ll l n n. .
- -T To od do o e es st te e t ti ie em mp po o - -m me e d di ij jo o- - t te e h he e i in ns st tr ru ui id do o s so ob br re e l la a n ne ec ce es si id da ad d d de e g go ob be er rn na ar r n nu ue es st tr ra as s p pa as si io on ne es s, , d de e
t tr ra an ns sf fo or rm ma ar r n nu ue es st tr ro os s i in ns st ti in nt to os s y y d de es se eo os s, , d de e c co on nt tr ro ol la ar r t to od do os s l lo os s i im mp pu ul ls so os s d de e n nu ue es st tr ra a p ps si iq qu ui is s p pa ar ra a
c co on nv ve er rt ti ir rn no os s e en n l lo os s d du ue e o os s y y s se e o or re es s d de e n no os so ot tr ro os s m mi is sm mo os s; ; p pa ar ra a n no o s se er r t t t te er re es s d de e l la as s c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s n ni i d de el l
p pr r j ji im mo o; ; p pa ar ra a v ve en nc ce er r t to od da as s l la as s t te en nd de en nc ci ia as s h ha ac ci ia a e el l m ma al l, , y y p pr ra ac ct ti ic ca ar r e el l b bi ie en n. .. .. . H He em mo os s i id do o a an na al li iz za an nd do o c c m mo o
d de es st tr ru uy ye e e el l m ma al l y y c c m mo o c co on ns st tr ru uy ye e e el l b bi ie en n, , p po or rq qu ue e e el l B BI IE EN N y y e el l M MA AL L s so on n f fu ue er rz za as s c ci ie eg ga as s q qu ue e c co oe ex xi is st te en n e en n e el l
U Un ni iv ve er rs so o y y q qu ue e p pu ue ed de en n i in nf fl lu ui ir r s so ob br re e n no os so ot tr ro os s s se eg g n n n no os so ot tr ro os s e es st te em mo os s p pr re ep pa ar ra ad do os s p pa ar ra a r re ec ci ib bi ir rl la as s. . . .. . L Le es s
h he e e en ns se e a ad do o, , t ta am mb bi i n n a a u us st te ed de es s, , q qu ue e t to od da as s l la as s f fu ue er rz za as s d de el l C Co os sm mo os s n no os s a af fe ec ct ta an n, , e en n u un na a u u o ot tr ra a f fo or rm ma a, ,
s se eg g n n c co om mo o n no os so ot tr ro os s n no os s e en nc co on nt tr re em mo os s e en n e es sa a " "e es sc ca al la a" " s si im mb b l li ic ca a d de el l s su ue e o o d de e J Ja ac co ob b, , q qu ue e v va a u us st te ed de es s
c co on no oc ce en n, , q qu ue e s si ig gn ni if fi ic ca a e el l C Ca am mi in no o d de e l la a E Ev vo ol lu uc ci i n n. .. .. . P Po or r t ta an nt to o, , l la as s f fu ue er rz za as s d de el l B BI IE EN N o o d de el l M MA AL L i in nf fl lu ui ir r n n


17
17
s so ob br re e c ca ad da a u un no o e en n l la a m me ed di id da a e en n q qu ue e c ca ad da a s se er r s se e e en nc cu ue en nt tr re e m m s s o o m me en no os s c ce er rc ca a o o m m s s o o m me en no os s l le ej jo os s d de e
l lo os s p pe el ld da a o os s i in nf fe er ri io or re es s d de e l la a m me en nc ci io on na ad da a " "e es sc ca al la a" ". . E Es st to o s si ig gn ni if fi ic ca a - -y ya a u us st te ed de es s t ta am mb bi i n n l lo o c co on no oc ce en n, ,- - q qu ue e
c ca ad da a - -e es sc ca al l n n o o n ni iv ve el l r re ep pr re es se en nt ta a u un n g gr ra ad do o m me en no or r o o m ma ay yo or r d de e a ad de el la an nt to o o o a at tr ra as so o e en n l la a m mi il le en na ar ri ia a m ma ar rc ch ha a
h ha ac ci ia a e el l P Pr ro og gr re es so o. .. .. . L La a f f r rm mu ul la a s sa ap pi ie en nt t s si im ma a d de e H He er rm me es s T Tr ri is sm me eg gi is st to o: : " "C Co om mo o e es s A Ar rr ri ib ba a e es s A Ab ba aj jo o" " s se e
c cu um mp pl le e e en n t to od do o e el l U Un ni iv ve er rs so o, , o o s se ea a q qu ue e l lo o m m s s n nf fi im mo o e es s c co om mo o l lo o m m s s g gr ra an nd de e, , y y q qu ue e t to od do o e en n e el l U Un ni iv ve er rs so o y y
e en n e el l C Co os sm mo os s m ma ar rc ch ha a d de es sd de e l lo o m m s s p pe eq qu ue e o o y y p pr ri im mi it ti iv vo o, , h ha as st ta a l lo o m m s s g gr ra an nd di io os so o y y s su up pr re em mo o. .. .. .
Y Y s si ie en nd do o l la as s f fu ue er rz za as s d de el l M MA AL L e el l r re es su ul lt ta ad do o d de e l la a i im mp pe er rf fe ec cc ci i n n p pr ri im mi it ta a v va a e en n s su us s m m s s a am mp pl li io os s a al lc ca an nc ce es s, , y y
s si ie en nd do o l la as s f fu ue er rz za as s d de el l B BI IE EN N, , l la a r re es su ul lt ta an nt te e d de e l la a s su ub bl li im ma ac ci i n n d de e v va al lo or re es s e en n e el l o ot tr ro o e ex xt tr re em mo o d de el l C Co os sm mo os s y y
d de e l la a V Vi id da a, , o o s se ea a e el l s si im mb bo ol li is sm mo o d de e l la a E Es sc ca al la a d de e J Ja ac co ob b" ", , e el l p pr ro ob bl le em ma a s se e r re ed du uc ce e a a i ir r s su ub bi ie en nd do o l lo os s p pe el ld da a o os s
d de e l la a e es sc ca al le er ra a, , e es sf fo or rz z n nd do on no os s p po or r a al lc ca an nz za ar r l lo os s n ni iv ve el le es s s su up pe er ri io or re es s q qu ue e c ca ad da a u un no o, , p pa as so o a a p pa as so o, , n no os s a al le ej ja a d de e
l la as s f fu ue er rz za as s i in nf fe er ri io or re es s, , o o d de el l M MA AL L, , y y n no os s a ac ce er rc ca a a a l la as s f fu ue er rz za as s s su up pe er ri io or re es s, , o o d de el l B BI IE EN N. .. .. . P Pe er ro o e en n e es st te e t tr ra ab ba aj jo o, ,
q qu ue e a al le eg g r ri ic ca am me en nt te e p pa ar re ec ce e t ta an n s se en nc ci il ll lo o, , e en nt tr ra a e el l j ju ue eg go o d de e t to od da as s l la as s f fu ue er rz za as s d de el l C Co os sm mo os s, , o o s se ea a l la as s i in nf fi in ni it ta as s
i in nf fl lu ue en nc ci ia as s d de e t to od do o o or rd de en n q qu ue e n no os s r ro od de ea an n, , c co on ns st ta an nt te em me en nt te e, , e en n e el l c cu ur rs so o d de e l la a V Vi id da a, , t ta an nt to o m ma at te er ri ia al l, , c co om mo o
p ps s q qu ui ic ca a y y e es sp pi ir ri it tu ua al l. . P Po or r e es so o e es s n ne ec ce es sa ar ri io o c cu ui id da ar r, , p pr ro ol li ij ja am me en nt te e, , c cu ua an nt to o s se e r re el la ac ci io on ne e c co on n n nu ue es st tr ra a
e ev vo ol lu uc ci i n n. . N No o p po od de em mo os s l ll le eg ga ar r c co on n r ra ap pi id de ez z a a l la a P Pe er rf fe ec cc ci i n n, , s si i n no o e es st ta am mo os s d de eb bi id da am me en nt te e p pr re ep pa ar ra ad do os s, , s si i n no o
c co on nt ta am mo os s c co on n l la as s a ar rm ma as s e e i in ns st tr ru um me en nt to os s a ad de ec cu ua ad do os s a a l la a e et te er rn na a l lu uc ch ha a h ha ac ci ia a e el l p pr ro og gr re es so o; ; s si i n no o s sa ab be em mo os s
c cu ua at te es s s so on n e es sa as s a ar rm ma as s y y c c m mo o u us sa ar rl la as s. . T T , , a al l s se er r m mi ie em mb br ro o d de e N Nu ue es st tr ra a A An nt ti ig gu ua a O Or rd de en n, , s sa ab be es s y ya a c cu ua an nt to o s se e
r re el la ac ci io on na a c co on n l la a m ma ar rc ch ha a d de e l la a E Ev vo ol lu uc ci i n n, , l lo os s n ni iv ve el le es s o o P Pl la an no os s d de e l la a V Vi id da a y y l la a L Le ey y d de e P Pl lu ur ra al li id da ad d d de e
E Ex xi is st te en nc ci ia as s o o d de e l la a r re ee en nc ca ar rn na ac ci i n n. .. .. . P Pe er ro o t te e f fa al lt ta a m mu uc ch ho o, , t to od da av v a a, , p pa ar ra a c co on no oc ce er r l lo os s s se ec cr re et to os s d de e l la a
N Na at tu ur ra al le ez za a y y l lo os s m me ed di io os s d de e q qu ue e E Es st ta a s se e v va al le e p pa ar ra a a ay yu ud da am mo os s a a s su ub bi ir r e en n l la a s si im mb b l li ic ca a e es sc ca al le er ra a. .. .. . Y Y m mu uc ch ho os s
d de e e es so os s s se ec cr re et to os s s se e r re ef fi ie er re en n a a l la a m me ej jo or r c co on ns se er rv va ac ci i n n y y c cu ui id da ad do o d de e n nu ue es st tr ro o c cu ue er rp po o f f s si ic co o, , p po or rq qu ue e n no o h ha ay y
q qu ue e o ol lv vi id da ar r q qu ue e s so om mo os s u un n t to od do o i in nt te eg gr ra al l, , u un n c co on nj ju un nt to o h ho om mo og g n ne eo o y y m ma ar ra av vi il ll lo os so o d de e c cu uy yo o m me ej jo or r o o p pe eo or r
f fu un nc ci io on na am mi ie en nt to o s so om mo os s n nt te eg gr ra am me en nt te e r re es sp po on ns sa ab bl le es s. .
l la a m ma ay yo or r a a d de e l la a g ge en nt te e, , e el l h ho om mb br re e c co om m n n d de e l la as s c ci iu ud da ad de es s y y l lo os s c ca am mp po os s, , e en n m mu un nd do os s a at tr ra as sa ad do os s, , a a n n
c co om mo o e es s e el l n nu ue es st tr ro o, , i ig gn no or ra a e en n s su u t to ot ta al li id da ad d, , c c m mo o s so om mo os s, , c c m mo o e es st ta am mo os s f fo or rm ma ad do os s, , d de e d d n nd de e v ve en ni im mo os s y y a a
d d n nd de e v va am mo os s. .. .. . C C m mo o d de eb be em mo os s p po or rt ta ar rn no os s y y t tr ra at ta ar rn no os s s si i q qu ue er re em mo os s v vi iv vi ir r b bi ie en n y y s se er r f fe el li ic ce es s. .. .. . S Si i q qu ue er re em mo os s
a av va an nz za ar r e en n l la a e es sc ca al la a d de el l p pr ro og gr re es so o, , y y s si i d de es se ea am mo os s a al lc ca an nz za ar r l la as s c cu um mb br re es s l lu um mi in no os sa as s d de e l la a F FE EL LI IC CI ID DA AD D y y d de e l la a
S SU UP PE ER RA AC CI I N N. .. .. . Y Y p po or r e es sa a i ig gn no or ra an nc ci ia a, , d de es sd de e l lo os s m m s s r re em mo ot to os s t ti ie em mp po os s n nu ue es st tr ra a h hu um ma an ni id da ad d h ha a s su uf fr ri id do o y y
s su uf fr re e, , m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s i in n t ti il lm me en nt te e. .. .. . p po or rq qu ue e m mu uc ch ho os s s su uf fr ri im mi ie en nt to os s s so on n t ti il le es s c cu ua an nd do o s se e c co on no oc ce e l la a v ve er rd da ad d
o oc cu ul lt ta a d de e e el ll lo os s. .. .. . p pe er ro o e el l q qu ue e e es st t c ci ie eg go o y y s so or rd do o t to od da av v a a, , n ni i p pu ue ed de e v ve er r e el l a ab bi is sm mo o q qu ue e l lo o a ac ce ec ch ha a n ni i p pu ue ed de e
o o r r l la as s v vo oc ce es s d de e a al la ar rm ma a q qu ue e l lo o p pr re ev ve en ng ga an n c co on nt tr ra a e el l m mi is sm mo o. .. .. .
Y Y e en nt tr re e l lo os s m mu uc ch ho os s e el le em me en nt to os s q qu ue e n no os s s si ir rv ve en n d de e p pr re ev ve en nc ci i n n, , d de e a ay yu ud da a y y p pr ro ot te ec cc ci i n n e en n n nu ue es st tr ra a m ma ar rc ch ha a, ,
e es st t l la a f fo or rm ma a c co om mo o a al li im me en nt ta am mo os s y y c cu ui id da am mo os s n nu ue es st tr ro o c cu ue er rp po o. . P Pu ue es s e es st ta a m m q qu ui in na a m ma ar ra av vi il ll lo os sa a, , c co om mo o t to od da a
m m q qu ui in na a m ma at te er ri ia al l, , r re eq qu ui ie er re e d de e c cu ui id da ad do os s y y n ne ec ce es si it ta a c co om mb bu us st ti ib bl le es s a ad de ec cu ua ad do os s. . S Si i a a c cu ua al lq qu ui ie er r m m q qu ui in na a d de e
a ac ce er ro o l la a t tr ra at ta am mo os s m ma al l, , n no o l le e d da am mo os s e el l c co om mb bu us st ti ib bl le e a ad de ec cu ua ad do o, , n ni i n no os s p pr re eo oc cu up pa am mo os s p po or r e el l l lu ub br ri ic ca an nt te e q qu ue e
r re eq qu ui ie er re e, , e es sa a m m q qu ui in na a m ma ar rc ch ha ar r m ma al l, , s se e d de es sc co om mp po on nd dr r y y t te er rm mi in na ar r p po or r d de es st tr ru ui ir rs se e o o m ma al lo og gr ra ar rs se e. .. .. . N No os s
e ex xt tr ra a a a q qu ue e n nu ue es st tr ro o c cu ue er rp po o, , u un na a m m q qu ui in na a f fi in n s si im ma a, , r re es sp po on nd da a m ma al l s si i l la a t tr ra at ta am mo os s m ma al l y y n no o l la a a al li im me en nt ta am mo os s
c co on n l lo os s e el le em me en nt to os s a ad de ec cu ua ad do os s p pa ar ra a s su u n no or rm ma al l f fu un nc ci io on na am mi ie en nt to o. .. .. .? ?
M Mi ie en nt tr ra as s l l h ha ab bl la ab ba a h ha ab b a am mo os s i id do o a av va an nz za an nd do o, , p pa as so o e en nt tr re e p pa as so o, , p po or r e el l b bo os sq qu ue ec ci il ll lo o. . A Ah ho or ra a e es st t b ba am mo os s
f fr re en nt te e a al l g gr ra an n b bo oq qu ue er r n n q qu ue e s se e a ad de en nt tr ra ab ba a e en n l la a p pa ar re ed d r ro oc co os sa a d de el l f fa ar ra al ll l n n. . E El l L La am ma a h hi iz zo o u un na a p pa au us sa a, , y y
m mo os st tr r n nd do om me e a aq qu ue el ll la a o oq qu ue ed da ad d m me e d di ij jo o q qu ue e l lo o s si ig gu ui ie er ra a. . P Pe en ne et tr ra am mo os s e en n u un na a e es sp pe ec ci ie e d de e t t n ne el l q qu ue e s se e
a an nc ch ha ab ba a h ha as st ta a f fo or rm ma ar r u un na a e es sp pa ac ci io os sa a c ca av ve er rn na a. . R Ra ah hm mo oj ja an n p pr re en nd di i u un na a l li in nt te er rn na a q qu ue e t tr ra aj je er ra a c co on ns si ig go o y y e el l
r re ec ci in nt to o a ap pa ar re ec ci i e en nt te er ra am me en nt te e c cu ub bi ie er rt to o d de e e es st ta al la ac ct ti it ta as s y y e es st ta al la ag gm mi it ta as s q qu ue e b br ri il ll la ab ba an n c co on n d di if fe er re en nt te es s
c co ol lo or ra ac ci io on ne es s a al l s se er r i il lu um mi in na ad da as s. . E El l e es sp pe ec ct t c cu ul lo o e er ra a b be el ll lo o e en n v ve er rd da ad d. . L La as s f fo or rm ma as s c cr ri is st ta al li in na as s s se e a ad de en nt tr ra ab ba an n
e en n e el l c co or ra az z n n d de e l la a m mo on nt ta a a a p pe er rd di i n nd do os se e e en n l la a o ob bs sc cu ur ri id da ad d d de el l f fo on nd do o. . E El l a am mb bi ie en nt te e e es st ta ab ba a s sa at tu ur ra ad do o d de e
h hu um me ed da ad d y y u un n f fr r o o i in nt te en ns so o m me e o ob bl li ig g a a a ar rr ro op pa ar rm me e n nu ue ev va am me en nt te e c co on n l la a g gr ru ue es sa a t t n ni ic ca a q qu ue e m me e q qu ui it ta ar ra a e en n e el l
t tr ra ay ye ec ct to o p po or r l lo os s t te em mp pl la ad do os s r ra ay yo os s d de el l s so ol l. .
- -S S l lo o e es st ta ar re em mo os s u un n r ra at to o - -m me e d di ij jo o e el l M Ma ae es st tr ro o- -. . H He e q qu ue er ri id do o m mo os st tr ra ar rt te e e es st te e l lu ug ga ar r p pa ar ra a q qu ue e v ve ea as s a al lg go o q qu ue e
t te e v va a a a i in nt te er re es sa ar r. . M Mi ir ra a. .. .. .
Y Y d di ir ri ig gi i l la a l lu uz z d de e l la a l li in nt te er rn na a h ha ac ci ia a u un n r ri in nc c n n. . A Al ll l s se e v ve e a a u un n p pe eq qu ue e o o c ch ha ar rc co o d de e a ag gu ua a e en n m me ed di io o d de e u un na as s
p pe e a as s c cu ub bi ie er rt ta as s p po or r u un n m mu us sg go o n ne eg gr ro o, , y y e en n t to od do o e el l t te er rr re en no o a al le ed da a o o a a e es so os s p pe ed dr ru us sc co os s c cr re ec c a an n u un na as s p pl la an nt ta as s
r ra aq qu u t ti ic ca as s, , d de e h ho oj ja as s c ca ar rn no os sa as s d de e c co ol lo or r a az zu ul l o ob bs sc cu ur ro o, , p pa ar re ec ci id da as s a a l lo os s c ca ac ct tu us s. .
- -N No o l la as s t to oq qu ue es s - -m me e a ad dv vi ir rt ti i - -; ; s so on n v ve en ne en no os sa as s. . A Au un n a al l t ta ac ct to o p pu ue ed de en n i ir rr ri it ta ar r l la a p pi ie el l e en n f fo or rm ma a g gr ra av ve e. .. .. . D De e
e es st ta a p pl la an nt ta a s sa al le e e el l e el li ix xi ir r q qu ue e v vi is st te e h ha ac ce e u un n t ti ie em mp po o e en n n nu ue es st tr ro o l la ab bo or ra at to or ri io o. . A Au un nq qu ue e p pa ar re ez zc ca a a ab bs su ur rd do o: : s su u
j ju ug g v ve en ne en no os so o e es s t tr ra an ns sf fo or rm ma ad do o e en n u un n e ex xt tr ra ac ct to o q qu ue e a ay yu ud da a a a c co on ns se er rv va ar r y y p pr ro ol lo on ng ga ar r l la a l lo oz za an n a a y y j ju uv ve en nt tu ud d
d de e l lo os s t te ej ji id do os s d de e t to od do o n nu ue es st tr ro o c cu ue er rp po o. .. .. . P Pa ar ra a c co os se ec ch ha ar rl la as s h ha ay y q qu ue e t tr ra ab ba aj ja ar r c co on n p pi in nz za as s, , h ha as st ta a e el l m mo om me en nt to o
d de e s su u n ne eu ut tr ra al li iz za ac ci i n n. .. .. . P Pe er ro o s si i e es st to o t ti ie en ne e e es sp pe ec ci ia al l i im mp po or rt ta an nc ci ia a c co om mo o c co oa ad dy yu uv va an nt te e e en n t to od do o e el l p pr ro oc ce es so o, , l lo o
p pr ri in nc ci ip pa al l c co on ns si is st te e e en n e el l g g n ne er ro o d de e v vi id da a, , c co os st tu um mb br re es s y y a al li im me en nt to os s q qu ue e s se e e em mp pl le ee en n. . L La as s c cl la av ve es s d de e l la a
l lo on ng ge ev vi id da ad d p po od dr r a an n s se er r a ap pl li ic ca ad da as s p po or r t to od do os s l lo os s s se er re es s. . P Pe er ro o e en n e es st te e m mu un nd do o s so on n m mu uy y p po oc co os s l lo os s q qu ue e s sa ab be en n
l lo og gr ra ar rl la as s, , p pu ue es s i im mp pl li ic ca an n s sa ac cr ri if fi ic ci io os s, , d di is sc ci ip pl li in na as s y y f fo or rt ta al le ez za a d de e e es sp p r ri it tu u y y d de e v vo ol lu un nt ta ad d q qu ue e n no o t to od do os s l ll le eg ga an n a a
a ac ce ep pt ta ar r. . S Sa al lg ga am mo os s, , y y p po or r e el l c ca am mi in no o s se eg gu ui ir r h ha ab bl l n nd do ot te e d de e e es st te e s se ec cr re et to o m mi il le en na ar ri io o. .. .. .
L Lo os s r ra ay yo os s d de el l s so ol l v vo ol lv vi ie er ro on n a a c co on nf fo or rt ta ar rm me e. . L La a c cu ue ev va a, , c co on n t to od da a l la a b be el ll le ez za a d de e s su us s e es st ta al la ac ct ti it ta as s, , m me e h ha ab b a a
c ca au us sa ad do o u un na a i im mp pr re es si i n n p pe en no os sa a. . Y Y l la a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n a ac ce er rc ca a d de e e es sa as s p pl la an nt ta as s m me e h ha ab b a a i in nt tr ri ig ga ad do o. .
M Mi i e es st ta ad do o d de e n ni im mo o n no o p pa as s i in na ad dv ve er rt ti id do o p pa ar ra a e el l L La am ma a, , C Co on n u un na a s so on nr ri is sa a b bu ur rl lo on na a y y s su u a ac co os st tu um mb br ra ad do o t to on no o
p pa at te er rn na al l, , m me e r re ec co om me en nd d a ac ct ti iv va ar r m mi is s e es sf fu ue er rz zo os s p po or r s so ob br re ep po on ne er rm me e a a l la as s e em mo oc ci io on ne es s. .


18
18
- -Q Qu ui ie en n n no o p pu ue ed da a d do om mi in na ar r s su us s e em mo oc ci io on ne es s, , j ja am m s s p po od dr r a av va an nz za ar r e en n l lo os s t te er rr re en no os s d de e l la a s su up pe er ra ac ci i n n
p pe er rs so on na al l y y d de e l la a t tr ra an ns sm mu ut ta ac ci i n n d de el l Y YO O S SU UP PR RE EM MO O. . Y Y q qu ui ie en n n no o l lo og gr re e s se er r e el l d du ue e o o a ab bs so ol lu ut to o d de e s su u s se er r
i in nt te er rn no o, , d de e s su u p ps si iq qu ui is s, , n no o p pu ue ed de e p pr re et te en nd de er r e el l t tr ri iu un nf fo o e en n l la a c co on nq qu ui is st ta a d d l la a p pe er rp pe et tu ua a j ju uv ve en nt tu ud d. .. .. . M Mu uc ch ho o
p pu ue ed de en n h ha ac ce er r c ci ie er rt to os s a al li im me en nt to os s, , c ci ie er rt ta as s d di ie et ta as s y y e es sa a e es se en nc ci ia a d de e l la a p pl la an nt ta a q qu ue e l le e a ac ca ab bo o d de e m mo os st tr ra ar r. .. .. . P Pe er ro o
l la a c cl la av ve e p pr ri in nc ci ip pa al l d de e e es st te e p pr ro oc ce es so o e es st t e en n n nu ue es st tr ra a a al lm ma a. .. .. .A Au un nq qu ue e p pu ue ed da a p pa ar re ec ce er rt te e e ex xa ag ge er ra ad do o, , s se eg g n n e el l
a al lm ma a d de e c ca ad da a u un no o, , s se eg g n n e e1 1 e es st ta ad do o y y f fu un nc ci io on na am mi ie en nt to o d de e n nu ue es st tr ro o " "C Cu ue er rp po o A As st tr ra al l" " o o A Al lm ma a, , a as s s se er r l la a
m ma ar rc ch ha a y y l lo os s r re es su ul lt ta ad do os s p po os st te er ri io or re es s e en n l la a e ev vo ol lu uc ci i n n d de el l c cu ue er rp po o f f s si ic co o. . T To od do os s l lo os s m me et ta af f s si ic co os s, , l lo os s
c co on no oc ce ed do or re es s d de e l lo os s p pl la an no os s s su up pe er ri io or re es s d de e l la a v vi id da a, , s sa ab be en n c c m mo o y y p po or r q qu u l la as s p pa ar rt te es s e es sp pi ir ri it tu ua al le es s y y f fl lu u d di ic ca as s
d de e t to od do o e el l c co on nj ju un nt to o d de e n nu ue es st tr ro o Y YO O, , I In nf fl lu uy ye en n, , a ac ct t a an n y y m mo od di if fi ic ca an n e en n l la as s p pa ar rt te es s m ma at te er ri ia al le es s, , p po or r l la a m mi is sm ma a
r ra az z n n q qu ue e e en n l lo os s m mu un nd do os s i in nv vi is si ib bl le es s a a p pa ar rt ti ir r d de e l la a C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n, , s se e p pl la an ni if fi ic ca an n, , d di ir ri ig ge en n y y v vi iv vi if fi ic ca an n t to od do os s
l lo os s h he ec ch ho o y y l la as s c co os sa as s d de el l m mu un nd do o m ma at te er ri ia al l. .. .. . S Si i t te en ne em mo os s e en n c cu ue en nt ta a e es st ta a v ve er rd da ad d e es so ot t r ri ic ca a, , n no o n no os s s se er r
d di if f c ci il l c co om mp pr re en nd de er r q qu ue e n nu ue es st tr ro os s p pe en ns sa am mi ie en nt to os s y y a ac cc ci io on ne es s p pu ue ed da an n i in nf fl lu ui ir r d de ec ci is si iv va am me en nt te e e en n l la a f fi is si io ol lo og g a a y y
d de es sa ar rr ro ol ll lo o d de e t to od da a n nu ue es st tr ra a v vi id da a o or rg g n ni ic ca a. . L La as s e em mo oc ci io on ne es s, , i id de ea as s y y p pa as si io on ne es s a ac ct t a an n d di ir re ec ct ta am me en nt te e s so ob br re e
t to od do os s y y c ca ad da a u un no o d de e l lo os s r rg ga an no os s d de e n nu ue es st tr ro o c cu ue er rp po o f f s si ic co o. . E Es st te e e es s u un n h he ec ch ho o a am mp pl li ia am me en nt te e c co on no oc ci id do o. . T To od do os s
s sa ab be em mo os s q qu ue e, , p po or r e ej je em mp pl lo o: : u un n v vi io ol le en nt to o a ac cc ce es so o d de e i ir ra a o o d de e t te er rr ro or r p pu ue ed de e p pr ro od du uc ci ir r u un n c co ol la ap ps so o c ca ar rd d a ac co o. . Y Y e es s
c co om m n n e el l c ca as so o e en n q qu ue e u un n g gr ra an n t te em mo or r o o u un n g gr ra an n s su us st to o d de ev ve en ng ga an n e en n t tr ra as st to or rn no os s d de el l a ap pa ar ra at to o d di ig ge es st ti iv vo o y y
u ur ri in na ar ri io o. . M Mu uc ch ha as s p pe er rs so on na as s d de el li ic ca ad da as s d de el l h h g ga ad do o, , a ac cu us sa an n s s n nt to om ma as s c co om mu un ne es s d de e e ex xc ci it ta ab bi il li id da ad d n ne er rv vi io os sa a y y
h ha as st ta a c ca ar ra ac ct te er re es s i ir ra as sc ci ib bl le es s c co oi in nc ci id de en nt te es s c co on n c cr ri is si is s h he ep p t ti ic ca as s y y r re ev ve er rs si ib bl le em me en nt te e, , d de et te er rm mi in na ad da as s e em mo oc ci io on ne es s
f fu ue er rt te es s p pu ue ed de en n m mo ot ti iv va ar r t tr ra as st to or rn no os s e en n d di ic ch ho o r rg ga an no o. .. .. . L La a g ga am ma a d de e r re el la ac ci io on ne es s e en nt tr re e l lo o v vi is si ib bl le e y y l lo o i in nv vi is si ib bl le e
e es s i in nf fi in ni it ta a. . P Po or r e es so o, , l la a b ba as se e d de e u un n a ad di ie es st tr ra am mi ie en nt to o h ha ac ci ia a l la a l lo on ng ge ev vi id da ad d r ra ad di ic ca a e en n n nu ue es st tr ra a p pa ar rt te e p ps s q qu ui ic ca a. .. .. .
S Si i d de ej ja am mo os s q qu ue e n nu ue es st tr ro os s p pe en ns sa am mi ie en nt to os s, , n nu ue es st tr ra as s f fo or rm ma as s d de e i id de ea ar r y y d de e a ac ct tu ua ar r, , s se ea an n v vi io ol le en nt to os s, ,
d de ep pr ra av va ad do os s, , v ve en ne en no os so os s, , e es st ta am mo os s c ca ar rg ga an nd do o d de e v ve en ne en no os s m me en nt ta al le es s y y f fl lu u d di ic co os s n nu ue es st tr ro o o or rg ga an ni is sm mo o. . E Es s c co om mo o
s si i e ec ch h r ra am mo os s l li im ma ad du ur ra as s d de e h hi ie er rr ro o e en n e el l l lu ub br ri ic ca an nt te e d de e u un n m mo ot to or r, , o o s si i m me ez zc cl l r ra am mo os s e el l c co om mb bu us st ti ib bl le e c co on n
s su ub bs st ta an nc ci ia as s n ne eu ut tr ra al li iz za an nt te es s y y a aj je en na as s a a l la a c co om mb bu us st ti i n n. . M Ma al lo og gr ra ar r a am mo os s p po or r c co om mp pl le et to o e es se e m mo ot to or r. .. .. . A As s
t ta am mb bi i n n, , m ma al lo og gr ra am mo os s, , a a c ca ad da a i in ns st ta an nt te e, , e el l n no or rm ma al l f fu un nc ci io on na am mi ie en nt to o d de e t to od do os s l lo os s r rg ga an no os s d de e n nu ue es st tr ro o
c cu ue er rp po o, , s se eg g n n i in nt tr ro od du uz zc ca am mo os s e en n l l e el le em me en nt to os s f f s si ic co os s o o p ps s q qu ui ic co os s i in na ap pr ro op pi ia ad do os s. . Y Y e es st to o e es s l lo o q qu ue e h ha ac ce e, ,
c ca ad da a d d a a, , l la a g ge en ne er ra al li id da ad d d de e l lo os s h hu um ma an no os s. .. .. .
C Ca am mi in n b ba am mo os s, , o ot tr ra a v ve ez z, , j ju un nt to o a al l r ri ia ac ch hu ue el lo o. . E El l L La am ma a s se e d de et tu uv vo o, , c co on nt te em mp pl l u un n r ra at to o l la as s v ve er rt ti ie en nt te es s
i il lu um mi in na ad da as s p po or r e el l S So ol l y y d di ij jo o, , c co om mo o s si i h ha ab bl la ar ra a c co on ns si ig go o m mi is sm mo o: : - -Q Qu u l li in nd do o e es sp pe ec ct t c cu ul lo o. .. .. . t te en ne em mo os s e el l a ag gu ua a
m m s s p pu ur ra a q qu ue e s se e p po od dr r a a d de es se ea ar r. .. .. . M Mi il le es s d de e a a o os s h ha an n s si id do o l la av va ad da as s e es sa as s r ro oc ca as s p po or r l la as s a ag gu ua as s d de e d de es sh hi ie el lo o d de e
l la as s c cu um mb br re es s, , y y a ac c n no o h ha ay y n na ad da a n ni i n na ad di ie e q qu ue e e en nt tu ur rb bi ie e o o c co on nt ta am mi in ne e e es st ta a c co or rr ri ie en nt te e. .
- -P Pe er rm m t ta am me e, , M Ma ae es st tr ro o; ; c c m mo o e es s p po os si ib bl le e q qu ue e v vi iv va an n e es sa as s p pl la an nt ta as s e en n l la a o ob bs sc cu ur ri id da ad d d de e l la a c ca av ve er rn na a? ?
- -E Es s u un na a e es sp pe ec ci ie e q qu ue e n no o p pe er rt te en ne ec ce e a a e es st te e m mu un nd do o. . F Fu ue e t tr ra a d da a p po or r H He er rm ma an no os s S Su up pe er ri io or re es s d de e a aq qu ue el l o ot tr ro o
a as st tr ro o q qu ue e t tu uv vi ie er ro on n c co om mu un ni ic ca ac ci i n n c co on n N Nu ue es st tr ra a O Or rd de en n d de es sd de e h ha ac ce e m m s s d de e t tr re es s s si ig gl lo os s. . Y Ya a t t s sa ab be es s, , y y l lo o h ha as s
d di ic ch ho o e en n t tu u l li ib br ro o, , q qu ue e l lo os s h ha ab bi it ta an nt te es s d de e G Ga an n m me ed de es s v vi in ni ie er ro on n m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s, , e en n d di is st ti in nt ta as s p po oc ca as s, , a a v vi is si it ta ar r y y
a ay yu ud da ar r a a d de et te er rm mi in na ad da as s p pe er rs so on na as s o o p pu ue eb bl lo os s. . S Sa ab be es s t ta am mb bi i n n, , q qu ue e N Nu ue es st tr ra a O Or rd de en n e es s m mu uy y a an nt ti ig gu ua a. .. .. . M Mi i
M Ma ae es st tr ro o m me e e ex xp pl li ic c l lo o m mi is sm mo o, , y y m me e e en ns se e l lo o q qu ue e y yo o l le es s e en ns se e o o a a U Ud ds s. .. .. . E Es sa as s p pl la an nt ta as s f fu ue er ro on n t tr ra a d da as s e en n
e en nv va as se e h he er rm m t ti ic co o, , p pu ue es s l la a l lu uz z d de el l s so ol l l la as s m ma al lo og gr ra a p po or r c co om mp pl le et to o. . A As s t ta am mb bi i n n, , t te en ne em mo os s q qu ue e s sa ac ca ar rl la as s d de e l la a
c cu ue ev va a c cu ua an nd do o s se e n ne ec ce es si it ta a c co os se ec ch ha ar r u un na a p pa ar rt te e. . B Ba as st ta an n p pe eq qu ue e a as s c ca an nt ti id da ad de es s d de e l lo os s c ca ar rn no os so os s t ta al ll lo os s p pa ar ra a l la a
p pr ro od du uc cc ci i n n d de el l e el l x xi ir r, , p po or rq qu ue e s st te e, , a a s su u v ve ez z, , e es s e em mp pl le ea ad do o s s l lo o p po or r g go ot ta as s. . M M s s a ad de el la an nt te e i ir r s s c co on no oc ci ie en nd do o
t to od do o c cu ua an nt to o s se ea a n ne ec ce es sa ar ri io o; ; p pe er ro o d de eb be es s t te en ne er r p pr re es se en nt te e q qu ue e e el l u us so o d de e t ta al l f f r rm ma ac co o r re eq qu ui ie er re e c co on no oc ci im mi ie en nt to os s y y
p pr re ep pa ar ra ac ci i n n e es sp pe ec ci ia al le es s: : n no o t to od do os s l lo o p pu ue ed de en n e em mp pl le ea ar r, , p pu ue es s s si i l lo o u us sa ar ra an n q qu ui ie en ne es s n no o o ob bs se er rv ve en n
s si im mu ul lt t n ne ea am me en nt te e e el l r r g gi im me en n d de e v vi id da a y y a al li im me en nt ta ac ci i n n q qu ue e n no os so ot tr ro os s s se eg gu ui im mo os s, , p po od dr r a a t te en ne er r r re es su ul lt ta ad do os s
f fa at ta al le es s. .. .. .
C CA AP PI IT TU UL LO O V VI I
V Ve en ne en no os s y y A An nt t d do ot to os s P Ps s q qu ui ic co os s


E En n p p g gi in na as s a an nt te er ri io or re es s d de e e es st ta a o ob br ra a, , h he e d di ic ch ho o, , v va ar ri ia as s v ve ec ce es s, , q qu ue e m mi i p pr ro op p s si it to o e es s c co om mp pl le em me en nt ta ar r l la as s
e en ns se e a an nz za as s r re ec ci ib bi id da as s y y q qu ue e s se e e en nc cu ue en nt tr ra an n e en n m mi i l li ib br ro o " "Y YO O V VI IS SI IT TE E G GA AN N M ME ED DE ES S. .. .. ." ", , c co on n l la as s n nu ue ev va as s
l le ec cc ci io on ne es s q qu ue e e es st ta am mo os s a ap pr re en nd di ie en nd do o. . E Es so o i im mp pl li ic ca a, , p po or r t ta an nt to o, , e el l p pr re ev vi io o c co on no oc ci im mi ie en nt to o d de e t to od do o c cu ua an nt to o s se e
e ex xp pl li ic c e en n e el l l li ib br ro o a an nt te er ri io or r, , m mu uy y p pa ar rt ti ic cu ul la ar rm me en nt te e l lo o q qu ue e s se e r re ef fi ie er re e a a c co on no oc ci im mi ie en nt to os s e es so ot t r ri ic co os s y y a a l lo o q qu ue e
s se e r re ev ve el la ar ra a a ac ce er rc ca a d de e l la a C Cu ua ar rt ta a ' 'D Di im me en ns si i n n. .
D De e o ot tr ra a m ma an ne er ra a, , r re es su ul lt ta ar r a a i in nc co om mp pr re en ns si ib bl le e m mu uc ch ho o d de e l lo o q qu ue e a ah ho or ra a e ex xp pl li ic co o e en n e es st te e t tr ra ab ba aj jo o. . Y Y n no o p pu ue ed de e
s se er r d de e o ot tr ro o m mo od do o, , p po or rq qu ue e s si ie en nd do o e es st te e l li ib br ro o l la a c co on nt ti in nu ua ac ci i n n d de el l a an nt te er ri io or r, , e es st ta ar r a am mo os s d du up pl li ic ca an nd do o
i in n t ti il lm me en nt te e l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n [ [t tr ra as sc ce en nd de en nt ta al l s so ob br re e t te em ma as s q qu ue e n no o e es st t n n e en nf fo oc ca ad do os s h ha ac ci ia a e el l l le ec ct to or r f fr r v vo ol lo o, , o o e el l
s si im mp pl le e c cu ur ri io os so o. . E Es st ta as s p p g gi in na as s, , c co om mo o l la as s d de e m mi i m me en ns sa aj je e d de e e en nt to on nc ce es s, , e es st t n n d de ed di ic ca ad da as s a a q qu ui ie en ne es s, , c co on n
s si in nc ce er ri id da ad d y y p pr ro op p s si it to o f fi ir rm me e d de e c co on no oc ce er r L La a V Ve er rd da ad d y y r re ec ci ib bi ir r m m s s L LU UZ Z, , d de es se ea an n a ap pr re en nd de er r y y t tr ra ab ba aj ja ar r, ,
s se er ri ia am me en nt te e, , e en n e el l S Se en nd de er ro o d de e s su u p pr ro op pi ia a P PE ER RF FE EC CC CI I N N. .. .. .
P Po or r t ta an nt to o, , p pr re es sc ci in nd do o h ho oy y d de e e ex xp pl li ic ca ar r l la as s n no oc ci io on ne es s b b s si ic ca as s s so ob br re e l lo os s P Pl la an no os s d de e l la a V Vi id da a, , s so ob br re e l la as s L Le ey ye es s
c c s sm mi ic ca as s d de e l la a E Ev vo ol lu uc ci i n n, , d de e l la a P Pl lu ur ra al li id da ad d d de e E Ex xi is st te en nc ci ia as s y y l la a M Me ec c n ni ic ca a d de e l la a R Re ee en nc ca ar rn na ac ci i n n, , f fu un nd da am me en nt to os s


19
19
q qu ue e, , c co on n l la a e es st tr ru uc ct tu ur ra ac ci i n n b b s si ic ca a d de el l C Co os sm mo os s, , f fu ue er ro on n y ya a e ex xp pl li ic ca ad do os s e en n " "Y YO O V VI IS SI IT TE E G GA AN N M ME ED DE ES S. .. .. ." " a a
m ma an ne er ra a d de e l lo os s c ci im mi ie en nt to os s d de el l e ed di if fi ic ci io o d de e n nu ue es st tr ra a p pr re ep pa ar ra ac ci i n n f f s si ic ca a, , p ps s q qu ui ic ca a, , m me en nt ta al l y y e es sp pi ir ri it tu ua al l. .
V Ve ea am mo os s, , e en nt to on nc ce es s, , c c m mo o p pr ro oc ce ed de e n nu ue es st tr ra a h hu um ma an ni id da ad d, , a a c ci ie eg ga as s, , y y c c m mo o d de eb be en n p pr ro oc ce ed de er r a aq qu ue el ll lo os s q qu ue e y ya a
a an nh he el la an n u un na a l lu um mi in no os sa a y y e el le ev va ad da a s su up pe er ra ac ci i n n. .
Y Ya a s se e h ha a d di ic ch ho o q qu ue e n nu ue es st tr ra a h hu um ma an ni id da ad d s se e m ma at ta a a an nt te es s d de e t ti ie em mp po o, , e ex xc cl lu us si iv va am me en nt te e p po or r m mo ot ti iv vo os s d de e
i ig gn no or ra an nc ci ia a. . N No o v vo oy y a a o oc cu up pa ar rm me e, , a ah ho or ra a, , d de e l la a m mu ue er rt te e o oc ca as si io on na ad da a p po or r u un no os s c co on nt tr ra a o ot tr ro os s e en n l la as s t ta an nt ta as s
f fo or rm ma as s c co on no oc ci id da as s p po or r l la a H Hi is st to or ri ia a y y l la as s c cr r n ni ic ca as s m mu un nd di ia al le es s N No o. .. .. . v vo oy y a a t tr ra at ta ar r a ac c , , d de e l la a f fo or rm ma a p pe er rs so on na al l e en n
q qu ue e c ca ad da a s se er r, , c ca ad da a i in nd di iv vi id du uo o, , a ac ce el le er ra a, , i in nc co on ns sc ci ie en nt te em me en nt te e, , e el l p pr ro oc ce es so o d de e s su u p pr ro op pi ia a d de es st tr ru uc cc ci i n n. . L Lo os s
h hu um ma an no os s e en n l la a T Ti ie er rr ra a, , s se e e en nv ve en ne en na an n d d a a a a d d a a s si in n s sa ab be er rl lo o, , p pu ue es s q qu ui ie en ne es s s sa ab be en n l la a v ve er rd da ad d o oc cu ul lt ta a d de el l
f fe en n m me en no o c co on nf fo or rm ma an n u un na a r re ed du uc ci id da a m mi in no or r a a, , r re ep pa ar rt ti id da a, , e es sc ca as sa am me en nt te e, , p po or r e el l O Or rb be e. .
E En n t to od da as s p pa ar rt te es s, , c cu ua an nd do o s se e h ha ab bl la a d de e v ve en ne en no os s, , s se e p pi ie en ns sa a, , n ni ic ca am me en nt te e e en n t t x xi ic co os s f f s si ic co os s, , e en n s su ub bs st ta an nc ci ia as s
m ma at te er ri ia al le es s d de e e ef fe ec ct to o l le et ta al l, , e en n a ag ge en nt te es s e ex xt te er rn no os s q qu ue e a al l i in nt tr ro od du uc ci ir rs se e e en n e et t o or rg ga an ni is sm mo o p pr ro od du uc ce en n l la a m mu ue er rt te e. .
E En n d de et te er rm mi in na ad do os s c c r rc cu ul lo os s t t c cn ni ic co os s, , s se e c co on no oc ce e, , t ta am mb bi i n n, , q qu ue e m mu uc ch ha as s d de e l la as s c co os sa as s q qu ue e l la a g ge en nt te e c co on ns su um me e a a
d di ia ar ri io o, , p pu ue ed de en n t te en ne er r e ef fe ec ct to os s m m s s o o m me en no os s t t x xi ic co os s e en n c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s e es sp pe ec ci ia al le es s. . Y Y u un n s se ec ct to or r d de e l lo os s
m m d di ic co os s r re ep pa ar rt ti id do os s p po or r e el l m mu un nd do o, , p pu ue ed de e c co on no oc ce er r h ha as st ta a q qu u p pu un nt to o l ll le eg ga ar r a a a a s se er r n no oc ci iv va a l la a a ac cc ci i n n d de e t ta al l o o
c cu ua al l s su ub bs st ta an nc ci ia a e em mp pl le ea ad da a p pa ar ra a l la a a al li im me en nt ta ac ci i n n c co om m n n y y g ge en ne er ra al l, , a al l t tr ra at ta ar rs se e d de e p pe er rs so on na as s a af fe ec ct ta ad da as s p po or r
a al lg g n n t tr ra as st to or rn no o o or rg g n ni ic co o o o f fu un nc ci io on na al l. . S So ob br re e e es st to o v va am mo os s a a o oc cu up pa ar rn no os s m m s s a ad de el la an nt te e. .
P Pe er ro o a ap pa ar rt te e, , d de e t to od do o e es so o, , e ex xi is st te e u un n a am mp pl li io o c ca am mp po o d de e a ac cc ci i n n, , e en n d do on nd de e l lo os s v ve en ne en no os s p ps s q qu ui ic co os s y y m me en nt ta al le es s
s se e p po on ne en n d de e m ma an ni if fi ie es st to o p pa ar ra a q qu ui ie en ne es s c co on no oc ce en n d de e e es st to os s t te em ma as s. . E Es st ta a h ha a s si id do o u un na a d de e l la as s p pa ar rt te es s m m s s
i im mp po or rt ta an nt te es s d de e l la a e en ns se e a an nz za a i in nt te eg gr ra al l d de e t to od da as s l la as s e es sc cu ue el la as s e es so ot t r ri ic ca as s, , y y u un no o d de e l lo os s p pi il la ar re es s p pr ri in nc ci ip pa al le es s d de e
t to od do o a ad di ie es st tr ra am mi ie en nt to o i in ni ic ci i t ti ic co o d de es sd de e l la a m m s s r re em mo ot ta a a an nt ti ig g e ed da ad d. . L La a m me en nt te e y y e el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o, , e en n p pr ri im me er r
t t r rm mi in no o, , y y l la a v vo ol lu un nt ta ad d a al l a ac ct tu ua ar r s so ob br re e t to od da a n nu ue es st tr ra a v vi id da a i in nt te er rn na a, , m mo ol ld de ea an n, , s si in n q qu ue e n no os so ot tr ro os s n no os s d de em mo os s
c cu ue en nt ta a, , e el l c co on nj ju un nt to o d de e e ef fe ec ct to os s r re ef fl le ej jo os s d de e n nu ue es st tr ra as s a ac cc ci io on ne es s d di ia ar ri ia as s, , y y e es so os s e ef fe ec ct to os s, , e en n r re el la ac ci i n n d di ir re ec ct ta a
c co on n l la as s c ca au us sa as s q qu ue e l lo os s g ge en ne er ra an n, , p pu ue ed de en n p pr ro ov vo oc ca ar r u un na a s se er ri ie e d de e s si it tu ua ac ci io on ne es s o o a ac cc ci io on ne es s e es sp pe ec c f fi ic ca as s e en n l la a
m ma ar rc ch ha a t to ot ta al l d de e n nu ue es st tr ra a f fi is si io ol lo og g a a. . N No o o ol lv vi id de em mo os s q qu ue e t to od do o n nu ue es st tr ro o c cu ue er rp po o f fu un nc ci io on na a b ba aj jo o e el l e es st tr ri ic ct to o c co on nt tr ro ol l
d de el l s si is st te em ma a n ne er rv vi io os so o, , o o m me ej jo or r d di ic ch ho o, , d de e l lo os s v va ar ri io os s s si is st te em ma as s n ne er rv vi io os so os s. . Y Y e es st to os s d de ep pe en nd de en n d de el l c ce er re eb br ro o y y d de e
l la a m m d du ul la a e es sp pi in na al l q qu ue e a a s su u v ve ez z, , r re ec ci ib be en n l la as s r rd de en ne es s y y a ac ct tu ua al li iz za an n e en n e el l m mu un nd do o f f s si ic co o l lo od do os s l lo os s i im mp pu ul ls so os s y y
s su ug ge er re en nc ci ia as s d de e l la a p pa ar rt te e a as st tr ra al l y y m me en nt ta al l d de e l lo os s p pl la an no os s s su up pr ra af f s si ic co os s. . A As s n nu ue es st tr ra a P PS SI IQ QU UI IS S g go ob bi ie er rn na a y y
c co on nt tr ro ol la a e el l p pr ro oc ce es so o t to ot ta al l d de e d de es sa ar rr ro ol ll lo o y y e ev vo ol lu uc ci i n n d de el l s se er r. .
S Si i c co om mp pr re en nd de em mo os s e es st to o y y c ca al lc cu ul la am mo os s s su us s a al lc ca an nc ce es s, , e en nt te en nd de er re em mo os s c c m mo o e es s v ve er rd da ad d q qu ue e n nu ue es st tr ra a v vi id da a f f s si ic ca a
d de ep pe en nd de e, , e en n n nt ti im ma a y y e es st tr re ec ch ha a r re el la ac ci i n n, , d de e n nu ue es st tr ra a v vi id da a p ps s q qu ui ic ca a y y m me en nt ta al l. . E En nt to on nc ce es s y ya a n no o r re es su ul lt ta a
a ab bs su ur rd do o h ha ab bl la ar r d de e v ve en ne en no os s p ps s q qu ui ic co os s y y d de e s su us s a an nt t d do ot to os s. . Y Y e es st ta a g gr ra an n v ve er rd da ad d, , e ev vi id de en nc ci ia ad da a p po or r t to od do os s l lo os s
G Gr ra an nd de es s I In ni ic ci ia ad do os s d de e l la a H Hi is st to or ri ia a, , p po or r t to od do os s l lo os s M Ma ae es st tr ro os s, , A Ad de ep pt to os s y y D Di is sc c p pu ul lo os s o oc cu ul lt ti is st ta as s, , t ti ie en ne e s su u
a ap pl li ic ca ac ci i n n d di ir re ec ct ta a e en n l la as s n no or rm ma as s d de e v vi id da a, , r re eg g m me en ne es s, , d di is sc ci ip pl li in na as s, , y y d di ie et ta as s e es sp pe ec ci ia al le es s c co on no oc ci id da as s d de es sd de e l la a
m m s s r re em mo ot ta a a an nt ti ig g e ed da ad d y y p pr ra ac ct ti ic ca ad da as s p po or r q qu ui ie en ne es s l ll le eg ga ar ro on n a al l c co on nv ve en nc ci im mi ie en nt to o p pr ro of fu un nd do o d de e e es st ta as s c ci ie en nc ci ia as s. .
Y Ya a l lo o d di ij jo o e el l S Su ub bl li im me e M Ma ae es st tr ro o y y S Se e o or r d de e n nu ue es st tr ro o s si is st te em ma a s so ol la ar r, , J Je es s s s, , E El l C Cr ri is st to o, , c cu ua an nd do o e ex xp pr re es sa ar ra a q qu ue e
s se eg g n n f fu u r ra am mo os s e en n n nu ue es st tr ro o c co or ra az z n n, , a as s s se er r a a n nu ue es st tr ra a v vi id da a. .. .. . Q Qu ue er r a a d de ec ci ir r q qu ue e n nu ue es st tr ra a v vi id da a f f s si ic ca a s se e
n no or rm ma ar r a a c co on nf fo or rm m a a n nu ue es st tr ro o m mo od do o d de e p pe en ns sa ar r. . Y Y p po or r l lo o t ta an nt to o, , v ve ea am mo os s c co on n e ej je em mp pl lo os s s si im mp pl le es s, , d de e q qu u
m ma an ne er ra a a ac ct t a a n nu ue es st tr ra a v vi id da a p ps s q qu ui ic ca a e en n e el l c co om mp po or rt ta am mi ie en nt to o g ge en ne er ra al l d de e n nu ue es st tr ro o c cu ue er rp po o. . Y Ya a t to od do os s s sa ab be en n
c c m mo o c ci ie er rt ta as s e em mo oc ci io on ne es s p pr ro od du uc ce en n e ef fe ec ct to os s i in nm me ed di ia at to os s s so ob br re e l la a m ma ar rc ch ha a n no or rm ma al l d de e n nu ue es st tr ro os s r rg ga an no os s
i in nt te er rn no os s. . C Cu u n nt ta as s v ve ec ce es s h he em mo os s v vi is st to o q qu ue e d de es sp pu u s s d de e u un n v vi io ol le en nt to o a at ta aq qu ue e d de e i ir ra a, , l la a p pe er rs so on na a h ha a s su uf fr ri id do o u un n
s s n nc co op pe e c ca ar rd d a ac co o, , o o q qu ue e l la a c c l le er ra a m ma al l r re ep pr ri im mi id da a e en n h ho or ra as s d de e i in ng ge er ri ir r l lo os s a al li im me en nt to os s h ha a c ca au us sa ad do o t tr ra as st to or rn no os s
d di ig ge es st ti iv vo os s, , d de es sc co om mp po os si ic ci i n n y y d di ia ar rr re ea as s. . D De e i ig gu ua al l m ma an ne er ra a c co on no oc ce em mo os s q qu ue e u un n s su us st to o, , u un na a s s b bi it ta a i im mp pr re es si i n n
d de e m mi ie ed do o, , p pu ue ed de e o oc ca as si io on na ar r i ig gu ua al le es s c co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s, , o o l la a r re ep pe en nt ti in na a e e i in nc co on nt te en ni ib bl le e e em mi is si i n n d de e o or ri in na a. . Y Y p pa ar ra a
t to od do os s n no o e es s e ex xt tr ra a o o q qu ue e c cu ua al lq qu ui ie er r g gr ra an n p pr re eo oc cu up pa ac ci i n n n no os s i im mp pi id da a d do or rm mi ir r y y n no os s l ll le eg gu ue e a a p pr ro od du uc ci ir r d do ol lo or re es s
d de e c ca ab be ez za a. .. .. . L La a m me ed di ic ci in na a m mo od de er rn na a s sa ab be e h ha as st ta a q qu u p pu un nt to o l la as s p pr re eo oc cu up pa ac ci io on ne es s, , l la as s a an ng gu us st ti ia as s p pr ro ol lo on ng ga ad da as s, ,
l la a a an ns si ie ed da ad d c co on ns st ta an nt te e d de e l la a g gr ra an n m ma ay yo or r a a d de e l la as s p pe er rs so on na as s e en n l la a i in nt te en ns sa a l lu uc ch ha a p po or r l la a v vi id da a, , s so on n c ca au us sa as s
i in ne eq qu u v vo oc ca as s d de e l la as s l lc ce er ra as s g g s st tr ri ic ca as s, , p po or rq qu ue e t tr ra as st to or rn na an n e el l n no or rm ma al l f fu un nc ci io on na am mi ie en nt to o y y l la as s s se ec cr re ec ci io on ne es s
i in nt te er rn na as s d de el l a ap pa ar ra at to o d di ig ge es st ti iv vo o. .
Y Y e en n e es st to os s t ti ie em mp po os s e en n q qu ue e t ta an nt to o s se e h ha ab bl la a d de el l s se ex xo o, , n no o s se e s sa ab be e, , t ta am mb bi i n n, , q qu ue e p pe en ns sa am mi ie en nt to os s d de e t te em mo or r o o
d de e a ad dv ve er rs si i n n p pu ue ed de en n p pr ro od du uc ci ir r u un na a m mo om me en nt t n ne ea a i im mp po ot te en nc ci ia a, , i im mp pi id di ie en nd do o l la a c co on ns su um ma ac ci i n n d de el l a ac ct to o s se ex xu ua al l
e en nt tr re e d do os s p pe er rs so on na as s m ma al l a av ve en ni id da as s? ?. .. .. . L La a g ga am ma a d de e l la as s m ma an ni if fe es st ta ac ci io on ne es s a an no or rm ma al le es s d de e n nu ue es st tr ra a f fi is si io ol lo og g a a o o
n nu ue es st tr ro o m me et ta ab bo ol li is sm mo o p po or r i in nf fl lu ue en nc ci ia a d de e n nu ue es st tr ro os s e es st ta ad do os s d de e n ni im mo o, , d de e n nu ue es st tr ra as s e em mo oc ci io on ne es s o o m mo od do os s d de e
p pe en ns sa ar r, , p pu ue ed de e d de ec ci ir rs se e q qu ue e s so on n t ta an n v va as st to os s c co om mo o s se ea a e el l d do om mi in ni io o q qu ue e n nu ue es st tr ra a v vi id da a p ps s q qu ui ic ca a e ej je er rz za a e en n c ca ad da a
u un no o. . A As s c co om mo o e es st te em mo os s e es sc cl la av vi iz za ad do os s p po or r n nu ue es st tr ra as s p pa as si io on ne es s y y r re es su ul lt te em mo os s t t t te er re es s d de e n nu ue es st tr ra a s su ub bc co on nc ci ie en nc ci ia a, ,
a as s s se er r l la a m ma ay yo or r o o m me en no or r r re el la ac ci i n n q qu ue e e en n n no os so ot tr ro os s e ex xi is st ta a e en nt tr re e l lo os s s s n nt to om ma as s m mo or rb bo os so os s y y l la as s m ma al la as s
f fo or rm ma as s d de e p pe en ns sa am mi ie en nt to o q qu ue e e en n n no os so ot tr ro os s s se e e en nc cu ue en nt tr ra an n. .
E Es s p po or r e es so o q qu ue e t to od do o s se er r h hu um ma an no o d de eb be er r a a c co on no oc ce er r e es sa a e es st tr re ec ch ha a r re el la ac ci i n n e en nt tr re e l lo o f f s si ic co o y y l lo o s su up pr ra af f s si ic co o. .
E En nt tr re e l lo o v vi is si ib bl le e y y l lo o i in nv vi is si ib bl le e; ; e en nt tr re e l la a m m q qu ui in na a m ma at te er ri ia al l d de e n nu ue es st tr ro o o or rg ga an ni is sm mo o y y l la as s f fu ue er rz za as s i in nv vi is si ib bl le es s q qu ue e
s so ob br re e e el ll la a a ac ct t a an n. . E Es st ta am mo os s f fo or rm ma ad do os s p po or r v va ar ri io os s c co on nj ju un nt to os s, , e el le em me en nt to os s o o e es st tr ru uc ct tu ur ra as s, , v ve eh h c cu ul lo os s o o c cu ue er rp po os s, ,
c co om mo o p pr re ef fi ir ra am mo os s l ll la am ma ar rl lo os s, , q qu ue e s se e c co om mp pe en ne et tr ra an n l lo os s u un no os s a a l lo os s o ot tr ro os s e en n l la a c co on ns st tr ru uc cc ci i n n i in nt te eg gr ra al l d de e t to od do o
n nu ue es st tr ro o Y YO O. . C Co om mo o e en n l la a e es st tr ru uc ct tu ur ra ac ci i n n d de e l la a m m s s c co om mp pl li ic ca ad da a m m q qu ui in na a m mo od de er rn na a y y a a n n m m s s, , p po or rq qu ue e e en n l lo os s
m m s s a av va an nz za ad do os s p pr ro od du uc ct to os s d de e n nu ue es st tr ra a m mo od de er rn na a e el le ec ct tr r n ni ic ca a p po od de em mo os s s se ep pa ar ra ar r e en n d do os s c ca am mp po os s l lo o q qu ue e e es s
m ma at te er ri ia al l d de e l lo o q qu ue e e es s e en ne er rg g t ti ic co o o o p po ot te en nc ci ia al l. . P Pe er ro o e en n e el l s se er r h hu um ma an no o e es st ta a d di iv vi is si i n n l ll le eg ga a h ha as st ta a l la a
c cl la as si if fi ic ca ac ci i n n d de e s si ie et te e y y d di ie ez z e es st ta ad do os s o o n ni iv ve el le es s d de e s su us st ta an nc ci ia a, , e es se en nc ci ia a y y f fu ue er rz za a. .. .. . E Es st ta ad do os s o o n ni iv ve el le es s q qu ue e


20
20
c co or rr re es sp po on nd de en n a a o ot tr ra as s t ta an nt ta as s d di iv vi is si io on ne es s e en n q qu ue e l la a M MA AT TE ER RI IA A y y l la a E EN NE ER RG G A A s se e p pr re es se en nt ta an n y y m ma an ni if fi ie es st ta an n e en n e el l
C CO OS SM MO OS S, , o o e en n l la a N Na at tu ur ra al le ez za a. . Y Ya a d de e e es st to o n no os s h ha ab b a am mo os s o oc cu up pa ad do o a al l t tr ra at ta ar r d de e l la a C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n e en n
n nu ue es st tr ro o l li ib br ro o a an nt te er ri io or r. . R Re ec co or rd de em mo os s, , s so ol la am me en nt te e, , q qu ue e a a c ca ad da a u un na a d de e e es sa as s d di iv vi is si io on ne es s o o p pl la an no os s d de e v vi id da a e en n l la a
c co on ns st tr ru uc cc ci i n n i in nt te eg gr ra al l d de el l U Un ni iv ve er rs so o, , c co or rr re es sp po on nd de en n d de et te er rm mi in na ad da as s c ca ar ra ac ct te er r s st ti ic ca as s p pr ro op pi ia as s e e i in nd de ep pe en nd di ie en nt te es s
d de e l la as s l le ey ye es s q qu ue e e en n c ca ad da a p pl la an no o o o m mu un nd do o a ac ct t a an n o o t ti ie en ne en n s su u e es sf fe er ra a d de e i in nf fl lu ue en nc ci ia a, , a aj je en na as s, , e en n c ci ie er rt to o m mo od do o a a
l la as s d de e l lo os s d de em m s s p pl la an no os s o o n ni iv ve el le es s d de e v vi id da a y y m ma an ni if fe es st ta ac ci i n n. . E Es st to o q qu ue e p pu ue ed de e s se er r c co on no oc ci id do o a am mp pl li ia am me en nt te e a a
t tr ra av v s s d de e l la as s m mu uc ch ha as s o ob br ra as s q qu ue e d de es sc cr ri ib be en n l la a c co on ns st ti it tu uc ci i n n d de el l C Co os sm mo os s e en n l la as s a ab bu un nd da an nt te es s b bi ib bl li io ot te ec ca as s
e es so ot t r ri ic ca as s r re ep pa ar rt ti id da as s p po or r t to od do o e el l p pl la an ne et ta a, , e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e l la as s n nu um me er ro os sa as s o ob br ra as s r ro os sa ac cr ru uc ce es s o o t te eo os s f fi ic ca as s, , d de e
l la as s q qu ue e r re ec co om me en nd da ar r a am mo os s l le ee er r " "' 'C CO ON NC CE EP PT TO O R RO OS SA AC CR RU UZ Z D DE EL L C CO OS SM MO OS S" ", , p po or r M Ma ax x H He ei in nd de el l, , q qu ue e s se e
e en nc cu ue en nt tr ra a e en n c cu ua al lq qu ui ie er ra a b bu ue en na a l li ib br re er r a a e es so ot t r ri ic ca a, , e es s l la a v ve er rd da ad de er ra a c cl la av ve e p pa ar ra a c co om mp pr re en nd de er r, , p pr ri im me er ro o, , y y
p po on ne er r e en n p pr r c ct ti ic ca a, , d de es sp pu u s s, , e el l m m t to od do o q qu ue e p pu ue ed de e e en nd de er re ez za ar r n nu ue es st tr ra a s si in nu uo os sa a y y d de es se eq qu ui il li ib br ra ad da a v vi id da a. .
P Po or rq qu ue e l la a m ma ay yo or r a a d de e l la as s g ge en nt te es s i ig gn no or ra an n c c m mo o e es st t n n f fo or rm ma ad da as s y y c c m mo o d de eb be er r a an n a ac ct tu ua ar r s si i d de es se ea an n
e ev vi it ta ar rs se e m mo ol le es st ti ia as s y y s su uf fr ri im mi ie en nt to os s i in n t ti il le es s, , m mu uc ch ho os s d de e l lo os s c cu ua al le es s s s l lo o p pr ro ov vi ie en ne en n d de e l la a i ig gn no or ra an nc ci ia a d de e t to od do os s
e el ll lo os s a ac ce er rc ca a d de e e es st to os s t te em ma as s y y a al l d de es se eq qu ui il li ib br ri io o p pe er rm ma an ne en nt te e q qu ue e, , p po or r e es sa a m mi is sm ma a i ig gn no or ra an nc ci ia a, , e es st t n n
p pr ro od du uc ci ie en nd do o, , d d a a, , a a d d a a e en n l lo o q qu ue e d de eb be er r a a s se er r l la a m ma ar rc ch ha a a ar rm mo on ni io os sa a y y p pe er rf fe ec ct ta a d de e t to od do o s su u Y YO O. .. .. .
P Pa ar ra a q qu ue e p po od da am mo os s v vi iv vi ir r, , a ac ct tu ua ar r, , d de es sa ar rr ro ol ll la ar rn no os s e en n u un n m mu un nd do o c co om mo o n nu ue es st tr ro o p pl la an ne et ta a T Ti ie er rr ra a, , e es s p pr re ec ci is so o
q qu ue e s se e c co on nj ju ug gu ue en n y y s se e c co om mp pe en ne et tr re en n, , u un no o c co on n o ot tr ro o, , t to od do os s a aq qu ue el ll lo os s c cu ue er rp po os s o o d di if fe er re en nt te es s p po or rc ci io on ne es s d de el l
c co om mp pl le et to o m me ec ca an ni is sm mo o d de el l Y YO O I IN NT TE EG GR RA AL L d de e n nu ue es st tr ra a p pe er rs so on na a. . P Po or rq qu ue e e en nt tr re e l la a p pa ar rt te e m m s s m ma at te er ri ia al l, , o o s se ea a e el l
c cu ue er rp po o f f s si ic co o v vi is si ib bl le e, , a au ud di ib bl le e y y t ta an ng gi ib bl le e, , y y e el l e es sp p r ri it tu u i in nm mo or rt ta al l q qu ue e l lo o a an ni im ma a, , o o s se ea a e el l Y YO O S SU UP PR RE EM MO O, , s s l lo o
p pu ue ed de e e es st ta ab bl le ec ce er rs se e u un na a c co om mu un ni ic ca ac ci i n n p pe er rm ma an ne en nt te e y y a ad de ec cu ua ad da a s si i s se e e en nt tr re el la az za an n l lo os s e el le em me en nt to os s i in nt te er rm me ed di io os s
c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te es s a a l lo os s d di if fe er re en nt te es s p pl la an no os s o o e es st ta ad do os s d de e m ma at te er ri ia a y y e en ne er rg g a a q qu ue e e ex xi is st te en n e en nt tr re e e el l R Re ei in no o d de el l
E Es sp p r ri it tu u y y e el l M Mu un nd do o F F s si ic co o, , o o d de e l la as s f fo or rm ma as s d de e m ma at te er ri ia a y y e en ne er rg g a a q qu ue e e es st ta am mo os s a ac co os st tu um mb br ra ad do os s a a c co on no oc ce er r
e en n e el l m mu un nd do o p pr ro of fa an no o. .. .. . Y Y e en nt tr re e e es so os s e el le em me en nt to os s, , n ni iv ve el le es s o o v ve eh h c cu ul lo os s d de e a ac cc ci i n n y y d de e p pr ro op pu ul ls si i n n, , e es st t n n l la a
M ME EN NT TE E, , o o m ma an ni if fe es st ta ac ci i n n d de el l m mu un nd do o d de el l P PE EN NS SA AM MI IE EN NT TO O; ; e el l A AL LM MA A, , o o C Cu ue er rp po o A As st tr ra al l c co om mo o l la a l ll la am ma an n e en n
O Or ri ie en nt te e, , v ve eh h c cu ul lo o e es sp pe ec c f fi ic co o d de e t to od da as s l la as s f fo or rm ma as s d de e D De es se eo o, , d de e E Em mo oc ci i n n y y d de e P Pa as si i n n, , o o s se ea a l la a p pa ar rt te e d de e
n nu ue es st tr ro o Y YO O q qu ue e n no or rm ma a y y d di ir ri ig ge e t to od da a n nu ue es st tr ra a v vi id da a e em mo oc ci io on na al l; ; y y e el l D DO OB BL LE E E ET TE ER RI IC CO O o o C Cu ue er rp po o V Vi it ta al l, , q qu ue e
i im mp pr re eg gn na a t to od do os s l lo os s t to om mo os s, , m mo ol l c cu ul la as s y y c c l lu ul la as s d de e n nu ue es st tr ro o C Cu ue er rp po o F F s si ic co o, , p pa ar ra a p pe er rm mi it ti ir rl le e r re ec ci ib bi ir r y y
a as si im mi il la ar r l la as s d di if fe er re en nt te es s f fo or rm ma as s d de e e en ne er rg g a a, , e ex xt te er rn na as s e e i in nt te er rn na as s, , n ne ec ce es sa ar ri ia as s p pa ar ra a s su u v vi id da a y y d de es sa ar rr ro ol ll lo o. . E Es st te e
l lt ti im mo o, , s si in n c cu uy ya a p pr re es se en nc ci ia a y y t tr ra ab ba aj jo o n no o p pu ue ed de e t te en ne er r v vi id da a n ni i r re el la ac ci i n n a al lg gu un na a e el l e ed di if fi ic ci io o o o m m q qu ui in na a c co on ns s- -
t ti it tu ui id da a p po or r e el l S Se er r, , e es s c co om mo o e el l p pu ue en nt te e e en nt tr re e l lo os s m mu un nd do os s o o p pl la an no os s s su up pe er ri io or re es s d de e e ex xi is st te en nc ci ia a, , c co on n e el l E ES SP P R RI IT TU U
e en n l la a c cu um mb br re e, , y y s su u v ve eh h c cu ul lo o d de e m ma an ni if fe es st ta ac ci i n n t te er rr re es st tr re e, , e el l c cu ue er rp po o m ma at te er ri ia al l v vi is si ib bl le e. .
Y Y s si i e en nt tr re e a am mb bo os s s se e i in nt te er rp po on ne e e el l A AL LM MA A, , o o v ve eh h c cu ul lo o d de e l la a v vi id da a e em mo oc ci io on na al l, , g go ob be er rn na an nt te e d de e t to od da a n nu ue es st tr ra a
v vi id da a p ps s q qu ui ic ca a, , y y s su u i in nf fl lu ue en nc ci ia a e es s e ej je er rc ci id da a m m s s o o m me en no os s p po od de er ro os sa am me en nt te e s so ob br re e e es se e p pu ue en nt te e o o l la az zo o d de e u un ni i n n
p po on n l la a p pa ar rt te e o or rg g n ni ic ca a, , o o s se ea a e el l f fl lu u d di ic co o e e i in nv vi is si ib bl le e C Cu ue er rp po o V Vi it ta al l o o D DO OB BL LE E E ET TE ER RI IC CO O v vi iv vi if fi ic ca an nt te e d de el l C Cu ue er rp po o
F F s si ic co o, , p po od de em mo os s c co om mp pr re en nd de er r c c m mo o p po od dr r e ej je er rc ce er r s su u t tr re em me en nd da a i in nf fl lu ue en nc ci ia a e en n t to od do o n nu ue es st tr ro o o or rg ga an ni is sm mo o, , e en n
s su u f fi is si io ol lo og g a a y y e en n s su u m me et ta ab bo ol li is sm mo o, , l la a m m s s o o m me en no os s t ti ir r n ni ic ca a a ac cc ci i n n d de el l A Al lm ma a e en n t to od do os s l lo os s f fe en n m me en no os s d de e
n nu ue es st tr ra a v vi id da a d de e r re el la ac ci i n n y y e en n e el l d de es sa ar rr ro ol ll lo o d de e n nu ue es st tr ra a p pe er rs so on na al li id da ad d y y e en n n nu ue es st tr ra a t to ot ta al l e ex xi is st te en nc ci ia a. .
P Po or r e es so o e es s q qu ue e e el l P Pe en ns sa am mi ie en nt to o, , f fu ue er rz za a y y m ma an ni if fe es st ta ac ci i n n d de e n nu ue es st tr ro o m mu un nd do o M ME EN NT TA AL L, , a al l e ev vi id de en nc ci ia ar rs se e a a
t tr ra av v s s d de el l A Al lm ma a y y d de e s su u m mu un nd do o p ps s q qu ui ic co o, , p pu ue ed de e a ac ct tu ua ar r e en n u un na a u u o ot tr ra a f fo or rm ma a s se eg g n n s se ea a s su u m ma ay yo or r o o m me en no or r
e en ne er rg g a a. . S Si i n nu ue es st tr ra a e en ne er rg g a a m me en nt ta al l e es s d d b bi il l, , s si i n nu ue es st tr ro o p pe en ns sa am mi ie en nt to o n no o p po os se ee e e el l v vi ig go or r n ne ec ce es sa ar ri io o p pa ar ra a
i im mp po on ne er rs se e a al l M MU UN ND DO O A AS ST TR RA AL L, , a al l R Re ei in no o d de el l A Al lm ma a, , y y s se e d de ej ja a
d do om mi in na ar r p po or r t to od da as s l la as s t tr re em me en nd da as s f fu ue er rz za as s n ne eg ga at ti iv va as s q qu ue e o op pe er ra an n e en n e es st te e v va as st to o p pl la an no o d de e l la a N Na at tu ur ra al le ez za a, , a al l
m ma an ni if fe es st ta ar rs se e e en n e el l m mu un nd do o f f s si ic co o l ll le ev va ar r e en n s s e el l c c m mu ul lo o d de e i in nf fl lu ue en nc ci ia as s n no oc ci iv va as s d de e q qu ue e s se e i im mp pr re eg gn n a al l
p pa as sa ar r p po or r e es se e m mu un nd do o p ps s q qu ui ic co o; ; a as s c co om mo o p pu ue ed de e l ll le ev va ar r, , t ta am mb bi i n n, , l lo os s i in nf fl lu uj jo os s y y t te en nd de en nc ci ia as s n no ob bl le es s y y
a ar rm mo on ni io os sa as s d de e l lo os s n ni iv ve el le es s s su up pe er ri io or re es s d de el l m mu un nd do o d de el l A Al lm ma a, , c cu ua an nd do o s st te e s se ea a g gu ui ia ad do o, , y ya a, , p po or r l la a S Sa ab bi id du ur r a a y y
e el l A Am mo or r d de e l lo os s P Pl la an no os s S Su up pe er ri io or re es s, , e en n s se er re es s q qu ue e h ha an n l lo og gr ra ad do o s su up pe er ra ar rs se e y y d do om mi in na ar r t to od da as s l la as s b ba aj ja as s y y
n ne ef fa as st ta as s i in nf fl lu ue en nc ci ia as s d de e l lo os s s su ub bp pl la an no os s i in nf fe er ri io or re es s d de el l M MU UN ND DO O A AS ST TR RA AL L. .
C Co on n e es st te e e el le em me en nt ta al l b bo os sq qu ue ej j p po od dr re em mo os s, , y ya a, , c co om mp pr re en nd de er r m me ej jo or r e el l p pr ro oc ce es so o q qu ue e s si ig gu ue e n nu ue es st tr ra a v vi id da a
i in nt te er rn na a p ps s q qu ui ic ca a y y s su u u ul lt ti im ma a r re el la ac ci i n n c co on n e el l f fu un nc ci io on na am mi ie en nt to o d de e t to od do o e el l o or rg ga an ni is sm mo o. . L Lo os s c co on no oc ce ed do or re es s d de e
e es st ta as s c ci ie en nc ci ia as s, , a a t tr ra av v s s d de e l la ar rg go o e es st tu ud di io o, , s sa ab be en n d de e l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e c ce en nt tr ro os s v vi it ta al le es s d de e e en ne er rg g a a c c s sm mi ic ca a y y
m ma ag gn n t ti ic ca a d de en nt tr ro o d de e a aq qu ue el l D DO OB BL LE E E ET TE ER RI IC CO O, , c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te es s c co on n l la a u ub bi ic ca ac ci i n n e en n n nu ue es st tr ro o c cu ue er rp po o d de e l la as s
g gl l n nd du ul la as s e en nd do oc cr ri in na as s o o d de e s se ec cr re ec ci i n n i in nt te er rn na a. . E En n e el l O Or ri ie en nt te e s se e l le es s l ll la am ma a " "c ch ha ac cr ra as s" ". . N No o v va am mo os s a a o oc cu up pa ar rn no os s
a ah ho or ra a d de e e es st to o, , p po or rq qu ue e s su u e es st tu ud di io o y y c co on no oc ci im mi ie en nt to o r re eq qu ui ie er re en n u un na a m m s s a av va an nz za ad da a p pr re ep pa ar ra ac ci i n n, , a aj je en na a a al l
m mu un nd do o p pr ro of fa an no o. . B B s st te en no os s s sa ab be er r q qu ue e a a t tr ra av v s s d de e t ta al le es s e er rr ro or re es s, , l la a v vi id da a i in nt te er rn na a d de el l s se er r h hu um ma an no o s se e
d de es sa ar rr ro ol ll la a y y m mo od di if fi ic ca a, , s se eg g n n e el l c co om mp po or rt ta am mi ie en nt to o d de e s su u m mu un nd do o p ps s q qu ui ic co o, , y y l la a m ma ay yo or r o o m me en no or r c ca ap pa ac ci id da ad d d de el l
s su uj je et to o p pa ar ra a d do om mi in na ar r y y g gu ui ia ar r t to od da as s l la as s s su ug ge es st ti io on ne es s q qu ue e s su ur rj ja an n d de e e es se e p po od de er ro os so o M MU UN ND DO O A AS ST TR RA AL L. .
S Si i n nu ue es st tr ro o M MU UN ND DO O M ME EN NT TA AL L e es s t to od da av v a a i im mp pe er rf fe ec ct to o, , d d b bi il l o o e en nf fe er rm mi iz zo o y y n no o a al lc ca an nz za a e en n v vi ig go or r y y e en n
e el le ev va ac ci i n n l la a s su uf fi ic ci ie en nt te e e en ne er rg g a a p pa ar ra a i im mp po on ne er rs se e y y a av va as sa al ll la ar r a a n nu ue es st tr ro o M MU UN ND DO O P PS S Q QU UI IC CO O o o d de el l A Al lm ma a, , l la as s
c co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s s se e h ha ar r n n o os st te en ns si ib bl le es s e en n l la a i im mp pe er rf fe ec cc ci i n n d de e n nu ue es st tr ra a v vi id da a, , t ta an nt to o e ex xt te er rn na a c cu ua an nt to o i in nt te er rn na a. . P Po or r
e es so o h he em mo os s d di ic ch ho o, , a al l c co om me en nz za ar r, , q qu ue e e ex xi is st te en n v ve en ne en no os s y y a an nt t d do ot to os s p ps s q qu ui ic co os s. . T To od da as s l la as s b ba aj ja as s p pa as si io on ne es s, , l lo os s
a ap pe et ti it to os s g gr ro os se er ro os s, , l lo os s i in ns st ti in nt to os s b be es st ti ia al le es s q qu ue e n no os s a ac ce er rc ca an n a a l la a a an ni im ma al li id da ad d, , p pr ro od du uc ce en n e en n t to od do o e es se e c co on nj ju un nt to o
i in nv vi is si ib bl le e q qu ue e a ac ca ab ba am mo os s d de e b bo oc ce et ta ar r, , u un na a s se er ri ie e, , m m s s o o m me en no os s g gr ra av ve e, , d de e e ef fe ec ct to os s i in nc ci id de en nt te es s, , e en n l la a m ma ar rc ch ha a
d de el l D Do ob bl le e E Et t r ri ic co o y y d de e s su u a ar rm mo on ni io os so o f fu un nc ci io on na am mi ie en nt to o s so ob br re e n nu ue es st tr ro o o or rg ga an ni is sm mo o. . C Ca ad da a t ti ip po o d de e e em mo oc ci i n n, ,
c ca ad da a i im mp pr re es si i n n r re ec ci ib bi id da a p po or r n no os so ot tr ro os s, , a ac ct t a a d di ir re ec ct ta am me en nt te e s so ob br re e a am mb bo os s. . P Pa ar ra a l lo os s p po os se ee ed do or re es s d de e l la a
f fa ac cu ul lt ta ad d d de e l la a c cl la ar ri iv vi id de en nc ci ia a d de es sa ar rr ro ol ll la ad da a y y c co on ns sc ci ie en nt te e, , e es s f f c ci il l v ve er r c c m mo o s se e d de es se en nv vu ue el lv ve e e el l p pr ro oc ce es so o e en n e el l


21
21
i in nt te er ri io or r d de e u un n s su uj je et to o: : s se eg g n n s se ea a l la a c cl la as se e d d e em mo oc ci i n n o o l la a i im mp pr re es si i n n r re ec ci ib bi id da a, , u un n t to or rr re en nt te e d de e f fu ue er rz za as s, ,
n ne eg ga at ti iv va as s o o p po os si it ti iv va as s, , e em ma an na an n d de e a aq qu ue el ll lo os s c ce en nt tr ro os s d de e p po ot te en nc ci ia a v vi it ta al l o o m mo or rt t f fe er ra a, , a an nt te es s m me en nc ci io on na ad do os s. .
T To od do o, , e en n e el l U Un ni iv ve er rs so o, , e es s V VI IB BR RA AC CI I N N, , y y l la as s v vi ib br ra ac ci io on ne es s t ti ie en ne en n i im m g ge en ne es s, , v vi is si ib bl le es s e en n l lo os s d do om mi in ni io os s d de e l la a
C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n. . ( (V Ve er r l lo o e ex xp pl li ic ca ad do o e en n m mi i l li ib br ro o " "Y YO O V VI IS SI IT TE E G GA AN NI IM ME ED DE ES S. .. .. ." ") ). . A As s p pu ue ed de e a ap pr re ec ci ia ar rs se e d de e q qu u
m ma an ne er ra a a af fe ec ct ta a u un n r rg ga an no o d de et te er rm mi in na ad da a p pa as si i n n, , e em mo oc ci i n n o o i im mp pu ul ls so o d de el l A Al lm ma a, , a ac ct tu ua an nd do o a a t tr ra av v s s d de e e es se e
t to or rr re en nt te e d de e p pa ar rt t c cu ul la as s l lu um mi in no os sa as s, , d de e t to od do os s l lo os s c co ol lo or re es s d de el l e es sp pe ec ct tr ro o, , e en n g ga am ma as s d de e a al lc ca an nc ce es s i in nf fi in ni it to os s, ,
n nt ti im ma am me en nt te e l li ig ga ad da as s a a l la as s v vi ib br ra ac ci io on ne es s m m s s a al lt ta as s o o m m s s b ba aj ja as s, , e en n e es se e c co on nc ci ie er rt to o c c s sm mi ic co o d d v va al lo or re es s e en n q qu ue e
l lo os s m m s s b ba aj jo os s n ni iv ve el le es s d de e t to od da a e ex xp pr re es si i n n v vi it ta al l c co or rr re es sp po on nd de en n a a l lo os s m m s s n no oc ci iv vo os s a ag ge en nt te es s d de e m mo or rb bo os si id da ad d
p pa ar ra a e el l e eq qu ui il li ib br ra ad do o f fu un nc ci io on na am mi ie en nt to o d de el l c co on nj ju un nt to o, , a as s c co or rn no o l lo os s m m s s p pu ur ro os s y y e el le ev va ad do os s a an nh he el lo os s s su ub bl li im mi iz za an n y y
v vi it ta al li iz za an n l lo os s f fl lu ui id do os s y y l lo os s e et t r ri ic co os s c co on nt tr ro ol le es s d de e n nu ue es st tr ro o C CU UE ER RP PO O V VI IT TA AL L. .. .. .
D De e t ta al l s su ue er rt te e, , r re es su ul lt ta an n v ve en ne en no os s p ps s q qu ui ic co os s l la as s d di if fe er re en nt te es s p pa as si io on ne es s c co om mu un ne es s a a n nu ue es st tr ra a h hu um ma an ni id da ad d: : l la a i ir ra a, ,
e en n s su us s d di is st ti in nt to os s a as sp pe ec ct to os s, , d de es sd de e u un na a m ma al l r re ep pr ri im mi id da a s se en ns sa ac ci i n n d de e c c l le er ra a, , q qu ue e n no os s m mo or rt ti if fi ic ca a s so or rd da am me en nt te e, ,
h ha as st ta a l la a e ex xp pl lo os si i n n i in nc co on nt te en ni ib bl le e d de e f fu ur ro or r q qu ue e n no os s l ll le ev va a a a r re ea al li iz za ar r u un n a ac ct to o d de e v vi io ol le en nc ci ia a i in nc ca al lc cu ul la ab bl le e y y f fe er ro oz z. .
E El l o od di io o, , d de es sd de e s su us s f fo or rm ma as s h hi ip p c cr ri it ta as s o o d di is si im mu ul la ad da as s e en n u un n r re es se er rv va ad do o s se en nt ti im mi ie en nt to o d de e a ap pr re en ns si i n n, , h ha as st ta a l lo os s
m m s s v vi ir ru ul le en nt to os s a ac cc ce es so os s d de e v ve en ng ga an nz za a y y d de es st tr ru uc cc ci i n n. . E El l e eg go o s sm mo o, , e es se e i in ns si id di io os so o e en ne em mi ig go o d de el l a al lm ma a, , q qu ue e t ta an nt to o
s se e c co on nf fu un nd de e c co on n u un n m ma al l e en nt te en nd di id do o a am mo or r p pr ro op pi io o. . E El l o or rg gu ul ll lo o, , q qu ue e t ta am mb bi i n n p pr re et te en nd de e d di is si im mu ul la ar rs se e c co on n f fa al ls so os s
c co on nc ce ep pt to os s d de el l h ho on no or r y y c co on n a an nt to oj ja ad di iz za as s p pr re et te en ns si io on ne es s d de e u un n e ex xa ag ge er ra ad do o a am mo or r p pr ro op pi io o. . L La a v va an ni id da ad d, , s su u
h he er rm ma an na a, , q qu ue e l ll le ev va a a a l lo os s h ho om mb br re es s a a l la as s m m s s v va ar ri ia ad da as s y y s su ut ti il le es s f fo or rm ma as s d de e o os st te en nt ta ac ci i n n. . L La a a av va ar ri ic ci ia a, , c co on n
t to od da a s su u c co or rt te e d de e e es sp pe ec cu ul la ac ci io on ne es s y y s su us s m m s s d di is si im mu ul la ad da as s v va ar ri ia an nt te es s e en n q qu ue e l la a a am mb bi ic ci i n n l ll le eg ga a a a t tr ra as st to or rn na ar r l la as s
r re el la ac ci io on ne es s h hu um ma an na as s e en n t to od do os s l lo os s c ca am mp po os s d de e l la a d di ia ar ri ia a a ac ct ti iv vi id da ad d. .. .. . Y Y q qu u d di ir re em mo os s d de e l la a l lu uj ju ur ri ia a, , c cu ua an nd do o, , a al l
c ce eg ga ar r a a l lo os s h hu um ma an no os s l ll le eg ga a a a c co on nv ve er rt ti ir rl lo os s e en n d de es sp pr re ec ci ia ab bl le es s g gu ui i a ap po os s, , r re ep pu ug gn na an nt te es s, , m ma al l v vo ol lo os s y y c cr ri im mi in na a- -
l le es s. .. .. .? ?
Y Y a as s , , a aq qu ue el ll la a l la ar rg ga a l li is st ta a d de e t to od da as s l la as s d de ef fo or rm ma ac ci io on ne es s d de e q qu ue e e es s s su us sc ce ep pt ti ib bl le e e el l a al lm ma a h hu um ma an na a. . Y Y n no o s se e
p pi ie en ns se e q qu ue e c co om me et to o u un n e er rr ro or r a al l d de ec ci ir r " "e el l a al lm ma a h hu um ma an na a" ", , p pu ue es s l lo os s a an ni im ma al le es s t ta am mb bi i n n p po os se ee en n u un n a al lm ma a. .. .. . P Pe er ro o
e en n n nu ue es st tr ro os s h he er rm ma an no os s m me en no or re es s e en n l la a C Cr re ea ac ci i n n, , l lo os s s se er re es s d de el l r re ei in no o a an ni im ma al l, , s su u a al lm ma a e es st t e ex xe en nt ta a d de e l la a
m ma al li ic ci ia a q qu ue e a a n no os so ot tr ro os s n no os s a as se ed di ia a a a c ca ad da a i in ns st ta an nt te e. . S So on n i in no oc ce en nt te es s y y, , p po or r l lo o t ta an nt to o, , p pu ur ro os s. . D De e a al ll l q qu ue e a a u un n
a an ni im ma al l l le e s se ea a m mu uc ch ho o m m s s f f c ci il l c cu ur ra ar rs se e, , s si in n m me ed di ic ci in na as s, , n ni i m m d di ic co os s, , q qu ue e a al l h ho om mb br re e. . Y Y t to od da av v a a, , e en n e el l r re ei in no o
v ve eg ge et ta al l, , e es sa a p pu ur re ez za a e es s a a n n m mu uc ch ho o m m s s g gr ra an nd de e y y v ve em mo os s, , t ta am mb bi i n n, , c c m mo o l la as s p pl la an n- -l la as s s se e c cu ur ra an n y y s se e
r re eh ha ac ce en n d de e l lo os s m m s s t to or rp pe es s a at ta aq qu ue es s, , d de e l la as s m m s s t tr re em me en nd da as s m mu ut ti il la ac ci io on ne es s, , s su ub bs si is st ti ie en nd do o h ha as st ta a d de e l lo os s m mi is s
p pe eq qu ue e o os s b br ro ot te es s, , c co on n l la a f fr re es sc cu ur ra a y y a al le eg gr r a a p pr ro op pi ia as s d de e q qu ui ie en n v vi iv ve e e en n p pe er rf fe ec ct ta a a ar rm mo on n a a c co on n e el l U Un ni iv ve er rs so o. .. .. .
U Un na a f f r rm mu ul la a m mu uy y s si im mp pl le e d de e c co on no oc ce er r, , d de e i in nm me ed di ia at to o, , s si i e es st ta am mo os s p pe en ns sa an nd do o o o a ac ct tu ua an nd do o m ma al l, , e es s l la a C Cr r s st ti ic ca a
r re ec co om me en nd da ac ci i n n d de e h ha ac ce er r c co on n e el l p pr r j ji im mo o c co om mo o q qu ui is si i r ra am mo os s q qu ue e s se e h hi ic ci ie es se e c co on n n no os so ot tr ro os s. .. .. . P Pu ue ed de e h ha ab be er r u un n
p pr ro oc ce ed di im mi ie en nt to o m m s s s se en nc ci il ll lo o? ? C Co on n e es st te e t te er rm m m me et tr ro o e en n l la a m ma an no o a au us sc cu ul lt te em mo os s n nu ue es st tr ra a p pr ro op pi ia a c co on ns sc ci ie en nc ci ia a, , y y
c co on nf fo or rm me e s se ea an n l lo os s r re es su ul lt ta ad do os s d de el l e ex xa am me en n, , a ap pl li iq qu ue em mo os s l lo os s a an nt t d do ot to os s c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te es s. . P Pa ar ra a e el ll lo o n no o h ha ac ce en n
f fa al lt ta a m m d di ic co os s, , n ni i e en nf fe er rm me er ra as s, , n ni i f fa ar rm ma ac c u ut ti ic co os s. . N No os so ot tr ro os s m mi is sm mo os s p po od de em mo os s r re ec ce et ta ar rn no os s l la a m me ed di ic ci in na a
p ps s q qu ui ic ca a r re eq qu ue er ri id da a p po or r e el l v ve en ne en no o q qu ue e t tr ra as st to or rn na a n nu ue es st tr ra a v vi id da a i in nt te er ri io or r. . P Pe er ro o p pa ar ra a e es so o e es s n ne ec ce es sa ar ri io o y ya a, , u un na a
p pr re ep pa ar ra ac ci i n n p pr re ev vi ia a, , e en n q qu ue e m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s h ha ar r f fa al lt ta a l la a a ay yu ud da a d de e u un n b bu ue en n a am mi ig go o y y c co on ns se ej je er ro o. . P Po or rq qu ue e
m mu uc ch ho os s, , l la a m ma ay yo or r a a, , p pu ue ed de en n e es st ta ar r c ci ie eg go os s, , t to od da av v a a, , p pa ar ra a r re ec co on no oc ce er r s su us s p pr ro op pi ia as s f fa al lt ta as s, , s su us s d de eb bi il li id da ad de es s
e en nf fe er rm mi iz za as s, , e es so os s " "t ta al lo on ne es s d de e A Aq qu ui il le es s" " q qu ue e t to od do os s t te en ne em mo os s, , p pu un nt to os s v vu ul ln ne er ra ab bl le es s d de e n nu ue es st tr ra a c co on ns sc ci ie en nc ci ia a y y d de e
n nu ue es st tr ra a a al lm ma a. .. .. . Y Y e en n t ta al le es s c ca as so os s, , l la a p pr re es se en nc ci ia a d de e u un n m ma ae es st tr ro o, , d de e u un n c co on ns su ul lt to or r, , s s p pu ue ed de e s se er r p pr re ec ci is sa a, , c co om mo o
e es s n ne ec ce es sa ar ri ia a p pa ar ra a e el l e en nf fe er rm mo o c co om m n n l la a a as si is st te en nc ci ia a d de e u un n g ga al le en no o. .. .. .
Y Y s si i s se e a ap pl li ic ca a e el l a an nt t d do ot to o, , o o s se ea a l la a v vi ir rt tu ud d o op pu ue es st ta a a al l v vi ic ci io o q qu ue e n no os s t tr ra as st to or rn na a, , v ve er re em mo os s c c m mo o, , p po oc co o a a p po oc co o, ,
d de es sa ap pa ar re ec ce en n l lo os s m ma at te es s q qu ue e n no os s e es st ta ab ba an n t to or rt tu ur ra an nd do o, , l la as s m mi is st te er ri io os sa as s d do ol le en nc ci ia as s q qu ue e n no os s a aq qu ue ej ja ab ba an n y y q qu ue e
e en n m mu uc ch ho os s c ca as so os s e er ra an n s s l lo o l la as s d de er ri iv va ac ci io on ne es s o o r re ef fl le ej jo os s d de e l la a d de es sa ar rm mo on n a a i in nt te er rn na a e es st ta ab bl le ec ci id da a p po or r l la as s c ca au us sa as s
i in nv vi is si ib bl le es s, , e en n t to od do o e el l c co om mp pl li ic ca ad do o s si is st te em ma a d de e n nu ue es st tr ra a p pe er rs so on na a f f s si ic ca a, , a al l s se er r d do om mi in na ad do o p po or r s se e C Co os sm mo os s
i in nf fi in ni it to o c co om mo o l la a g go ot ta a d de e a ag gu ua a e en n l la a i in nm me en ns si id da ad d d de e l lo os s m ma ar re es s. .. .. .C CA AP PI IT TU UL LO O V VI II I
L La as s I In nf fl lu ue en nc ci ia as s d de e l la a L Lu un na a N Ne eg gr ra a


P Pa as sa ab ba a e el l t ti ie em mp po o y y n no os s b ba am mo os s a ac co os st tu um mb br ra an nd do o a a l la a n nu ue ev va a v vi id da a e en n J Ja an nl li it tp pu ur r. . N No o h ha ab b a a l lu ug ga ar r p pa ar ra a
a ab bu ur rr ri ir rs se e, , p pu ue es s t to od do os s t te en n a am mo os s a al lg go o q qu ue e h ha ac ce er r d di ia ar ri ia am me en nt te e. . Y Yo o a al lt te er rn na ab ba a m mi is s h ho or ra as s l li ib br re es s d de e l le ec cc ci i n n e en nt tr re e
l la ab bo or re es s d de el l c ca am mp po o, , j ju un nt to o c co on n a al lg gu un no os s m mo on nj je es s y y l lo os s d do os s H He er rm ma an no os s l lt ti im mo os s, , e el l r ra ab be e y y e el l i is sr ra ae el li it ta a, , y y o ot tr ra as s
v ve ec ce es s a ay yu ud da an nd do o a a l la a i in ng gl le es sa a e en n e el l c cu ui id da ad do o d de e l lo os s j ja ar rd di in ne es s. . M Mi i e es sp po os sa a, , t tr ra ab ba aj ja ab ba a e en n e el l c cu ui id da ad do o d de el l H Ho og ga ar r, ,
a ac co om mp pa a a an nd do o a a l la a e es sp pa a o ol la a y y e en n e es sa as s l la ab bo or re es s d do om m s st ti ic ca as s t ta am mb bi i n n t to om ma ab ba an n p pa ar rt te e l lo os s d do os s n ni i o os s. .
A As s f fu ui im mo os s i in nt ti im ma an nd do o c co on n t to od do os s. . Y Y d de e e es sa a a am mi is st ta ad d a au um me en nt ta ad da a d d a a a a d d a a, , s sa al li ie er ro on n n nu ue ev va as s r re el la ac ci io on ne es s e en n
c cu ua an nt to o a a l la a p pe er rs so on na al li id da ad d y y l la a h hi is st to or ri ia a i in nd di iv vi id du ua al l d d c ca ad da a u un no o d de e e es so os s n nu ue ev vo os s c co om mp pa a e er ro os s. . M Ma ar ru uj ja a, , c co on n s su u
a al le eg gr r a a y y l lo oc cu ua ac ci id da ad d h hi is sp p n ni ic ca as s, , f fu ue e l la a q qu ue e m m s s p pr ro on nt to o s se e c co on nf fi i e en n n no os so ot tr ro os s. . S Su u c co on ns st ta an nt te e p pe er rm ma an ne en nc ci ia a
a al l l la ad do o d de e m mi i m mu uj je er r s se e t tr ra ad du uj jo o e en n u un na a n nt ti im ma a c co on nf fi ia an nz za a q qu ue e n no os s h hi iz zo o p pa ar rt ti ic ci ip pa ar r d de el l p pa an no or ra am ma a d de e s su u v vi id da a: :
H Hu u r rf fa an na a d de es sd de e m mu uy y n ni i a a, , h ha ab b a a c cr re ec ci id do o a al l a am mp pa ar ro o d de e u un na a m ma ad dr ri in na a r ri ic ca a, , e en n l la a c ca as so on na a d de e u un na a o or rg gu ul ll lo os sa a
f fa am mi il li ia a d de e l la a E Es sp pa a a a d de e f fi in ne es s d de el l s si ig gl lo o X XI IX X. . Y Y e en n t ta al le es s c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s q qu ue ed d t tr ra az za ad do o s su u d de es st ti in no o c co om mo o
c cr ri ia ad da a d de e c co on nf fi ia an nz za a d de e a aq qu ue el ll lo os s s se e o or ro on ne es s. . S Su u m ma ad dr ri in na a, , l la a s se e o or ra a d de e l la a c ca as sa a, , t te en n a a d do os s h hi ij jo os s, , s si ie en nd do o e el l


22
22
m me en no or r e el l m m s s e en ng gr re e d do o. . M Mi im ma ad do o h ha as st ta a l la a e ex xa ag ge er ra ac ci i n n p po or r l la a m ma ad dr re e, , e er ra a u un n m mu uc ch ha ac ch ho o e eg go o s st ta a, , c ca ap pr ri ic ch ho os so o
y y e en nf fe er rm mi iz zo o, , a ac co os st tu um mb br ra ad do o a a q qu ue e l le e d di ie er ra an n g gu us st to o e en n t to od do o, , r re ec cu ur rr ri ie en nd do o a a l la as s r ra ab bi ie et ta as s y y e el l l ll la an nt to o c cu ua an nd do o l lo o
c co on nt tr ra ad de ec c a an n e en n s su us s a an nt to oj jo os s. . E El l o ot tr ro o, , d di ie ez z a a o os s m ma ay yo or r, , e es st tu ud di ia ab ba a m me ed di ic ci in na a y y y ya a e es st ta ab ba a d de e n no ov vi io o c co on n u un na a
j jo ov ve en n h hi ij ja a d de e a am mi ig go os s n nt ti im mo os s d de e l la a f fa am mi il li ia a. .
A Al l p pa as sa ar r l lo os s a a o os s, , M Ma an ni ij ja a s se e c co on nv vi ir rt ti i e en n u un na a h he er rm mo os sa a a ad do ol le es sc ce en nt te e, , d de ed di ic ca ad da a a a l la as s l la ab bo or re es s d do om m s st ti ic ca as s
d de e l la a c ca as so on na a, , j ju un nt to o c co on n u un n v vi ie ej jo o m ma ay yo or rd do om mo o d de e t to od da a l la a c co on nf fi ia an nz za a d de e l lo os s p pa at tr ro on ne es s. . Y Y e el l n ni i o o m mi im ma ad do o e er ra a
y ya a u un n m mo oz zo o e en n l la a p pl le en ni it tu ud d d de e s su us s p pu uj ja an nt te es s v ve ei in nt te e a a o os s, , a ac ca ab ba ad do o d de e r re eg gr re es sa ar r, , p po or r v va ac ca ac ci io on ne es s, , d de e l la a
U Un ni iv ve er rs si id da ad d A Ag gr ro on n m mi ic ca a d do on nd de e e el l p pa ad dr re e l lo o o ob bl li ig ga ar ra a a a i in nt te er rn na ar rs se e, , e en n e el l d de es se eo o d de e h ha ac ce er r d de e l l u un n i in ng ge en ni ie er ro o
y y d de e c cu ur ra ar rl lo o d de e l lo os s e en ng gr re ei im mi ie en nt to os s m ma at te er rn no os s. . A As s l la as s c co os sa as s, , l la a m mu uc ca am ma a f fu ue e a as se ed di ia ad da a, , d de es sd de e u un n p pr ri in nc ci ip pi io o, ,
p po or r e el l e es st tu ud di ia an nt te e, , q qu ue e n no o e er ra a m ma al l p pa ar re ec ci id do o y y a al la ar rd de ea ab ba a- -d de e u un na a a au ud da ac ci ia a m mu uy y p pr ro op pi ia a d de e s su u e ed da ad d y y d de e l la as s
c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia a f fa av vo or ra ab bl le es s q qu ue e s se e l le e p pr re es se en nt ta ab ba an n e en n a aq qu ue el ll la a c ca as sa a e en n d do on nd de e, , p po or r e en nt to on nc ce es s, , e er ra a y ya a e el l n ni ic co o
h hu u s sp pe ed d f fi il li ia al l, , p pu ue es s e el l o ot tr ro o h hi ij jo o, , y ya a r re ec ci ib bi id do o d de e m m d di ic co o, , s se e h ha ab b a a c ca as sa ad do o y y v vi iv v a a f fu ue er ra a c co on n s su u e es sp po os sa a. .
N No o e es s d de e e ex xt tr ra a a ar r q qu ue e l la a c cr ri ia ad da a, , a ad do ol le es sc ce en nt te e, , b be el ll la a y y b bi ie en n d do ot ta ad da a p po or r l la a N Na at tu ur ra al le ez za a, , c co on ns st ta an nt te em me en nt te e
p pe er rs se eg gu ui id da a p po or r e el l m mo oz zo o, , c ca ay ye er ra a a al l f fi in n e en n l la a t tr ra am mp pa a y y f fu ue er ra a a a p pa ar ra ar r a a l lo os s b br ra az zo os s d de es sn nu ud do os s d de el l p pu uj ja an nt te e
s se ed du uc ct to or r. .. .. . E El l s se e h ha ab b a a v va al li id do o d de e l la a v vi ie ej ja a e es st tr ra at ta ag ge em ma a d de e p pr ro om me et te er rl le e c ci ie el lo o y y t ti ie er rr ra a. . Y Y e el ll la a, , s si in n m m s s m mu un nd do o
q qu ue e l la as s c cu ua at tr ro o p pa ar re ed de es s y y l lo os s r ro os st tr ro os s s se ev ve er ro os s d de e s su us s p pa at tr ro on ne es s, , p po or rq qu ue e s su u m ma ad dr ri in na a e er ra a o or rg gu ul ll lo os sa a, , c ce ed di i a al l
a ar rd di id d y y o ob be ed de ec ci i a al l d de es se eo o s se ex xu ua al l, , a an nt te e l l a ap pa as si io on na ad do o a at ta aq qu ue e d de el l n nu ue ev vo o t te en no or ri io o. .. .. .
D De es sp pu u s s, , f fu ue e l lo o d de e s si ie em mp pr re e. .. .. . A A l la as s n no oc ch he es s f fu ur rt ti iv va as s d de e p pa as si i n n y y d de e p pr ro om me es sa as s, , a a l la as s c ca ar ri ic ci ia as s d de e f fu ue eg go o y y
l lo os s o or rg ga as sm mo os s d de el l s se ex xu ua al l d de el le ei it te e, , s su uc ce ed di ie er ro on n l lo os s d d a as s d de e a al le ej ja am mi ie en nt to o y y a ab ba an nd do on no o, , l la as s h ho or ra as s d de e
i in nc ce er rt ti id du um mb br re e y y a an ns si ie ed da ad d, , m mi ie en nt tr ra as s l la a n na at tu ur ra al le ez za a i ib ba a a av va an nz za an nd do o e en n s su u n no or rm ma al l p pr ro oc ce es so o y y s se e a ac ce er rc ca ab ba a e el l
m mo om me en nt to o e en n q qu ue e y ya a n no o s se e p po od dr r a a o oc cu ul lt ta ar r e el l e em mb ba ar ra az zo o. .. .. .
Y Y a al l d de es sc cu ub br ri ir rs se e e el l h he ec ch ho o y y r re ec ch ha az za ar r e el l p pa ad dr re e l la a p pa at te er rn ni id da ad d d de el l h hi ij jo o p po or r / / n na ac ce er r, , v vi in ni ie er ro on n l la as s h ho or ra as s d de e
c ca al lv va ar ri io o p pa ar ra a l la a f fu ut tu ur ra a m ma ad dr re e. . S Su u v vi id da a d de e e en nc ci ie er rr ro o y y p po or r t ta an nt to o d de e p pu ur re ez za a, , f fu ue er ro on n p pr ru ue eb ba as s q qu ue e
e ev vi id de en nc ci ia ab ba an n c c m mo o h ha ab b a a s si id do o s se ed du uc ci id da a, , n ni ic ca am me en nt te e, , p po or r e el l e en ng gr re e d do o y y e eg go o s st ta a h hi ij jo o d de e l la a f fa am mi il li ia a. . P Pe er ro o e el l
h ho on no or r d de e s st ta a d de eb b a a s se er r g gu ua ar rd da ad do o, , h ha ab b a a q qu ue e s sa al lv va ar r l la as s a ap pa ar ri ie en nc ci ia as s y y s so ol lu uc ci io on na ar r e el l p pr ro ob bl le em ma a. .. .. . Y Y l la a
s so ol lu uc ci i n n e es st tu uv vo o a a m ma an no o: : e el l h hi ij jo o m ma ay yo or r, , m m d di ic co o y y c ci ir ru uj ja an no os s s se e p pr re es st t , , p po or r c co on ns si id de er ra ac ci io on ne es s a a e es se e " "h ho on no or r d de e
l la a f fa am mi il li ia a" ", , a a c co om me et te er r e el l c cr ri im me en n d de e e el li im mi in na ar r u un na a v vi id da a i in no oc ce en nt te e e en n e el l c cl la au us st tr ro o m ma at te er rn no o. .. .. .
C Co or rr ri i e el l t ti ie em mp po o. . E El l s se ec cr re et to o f fu ue e m ma an nt te en ni id do o p po or r t to od do os s, , y y a a d du ur ra as s p pe en na as s p pu ud do o c co on nt ti in nu ua ar r M Ma ar ru uj ja a v vi iv vi ie en nd do o
e en n e es sa a c ca as sa a, , c co om mo o r re et tr ri ib bu uc ci i n n y y p pr re ec ci io o d de e s su u s si il le en nc ci io o, , y y e el l d de eb bi il li it ta ad do o c co on nc ce ep pt to o d de el l m ma ad dr ri in na az zg go o c co on n s su u
p pa at tr ra a a a. . P Pe er ro o e el l a ab bo or rt to o m mi in n s su u s sa al lu ud d. . L La as s p pr re eo oc cu up pa ac ci io on ne es s y y e el l m ma al l t tr ra at to o h hi ic ci ie er ro on n m me el ll la a e en n s su u c cu ue er rp po o, , y y
l lo os s v ve en ne en no os s p ps s q qu ui ic co os s a ac cu um mu ul l n nd do os se e e en n e es se e o or rg ga an ni is sm mo o a al l q qu ue e e el l h he ec ch ho o a an nt ti in na at tu ur ra al l c co on nv vi ir rt ti ie er ra a e en n f fr r g gi il l, ,
d de eg ge en ne er ra ar ro on n e en n u un na a g gr ra av ve e d do ol le en nc ci ia a p pu ul lm mo on na ar r. . L La a t tu ub be er rc cu ul lo os si is s a at ta ac c a a M Ma ar ru uj ja a. . Y Y e en n e es so os s l le ej ja an no os s d d a as s e en n
q qu ue e l la a c ci ie en nc ci ia a n no o c co on nt ta ab ba a, , a a n n, , c co on n l lo os s m me ed di io os s d de e q qu ue e h ho oy y d di is sp po on ne e p pa ar ra a d do om mi in na ar r e el l m ma al l, , i ib ba an n a ac ce en nt tu ua an nd do o
l la a c cr ri is si is s. . E El l t te em mo or r d de e l la a f fa am mi il li ia a d de et te er rm mi in n e el l a ai is sl la am mi ie en nt to o c co om mp pl le et to o d de e l la a e en nf fe er rm ma a, , y y e es se e m mi is sm mo o t te em mo or r, , e en n
p pa ar rt te e, , f fu ue e e el l c ca am mi in no o d de e q qu ue e s se e v va al li i l la a P Pr ro ov vi id de en nc ci ia a p pa ar ra a a ab br ri ir rl le e l la as s p pu ue er rt ta as s a al l n nu ue ev vo o D De es st ti in no o. .. .. .
P Po or r e es so o d d a as s, , e el l d du ue e o o d de e c ca as sa a h ha ab b a a h he ec ch ho o c co on no oc ci im mi ie en nt to o c co on n R Ra ah hm mo oj ja an n D Du um mp pb ba ah ha ar r, , q qu ui ie en n r re ea al li iz za ab ba a
d de et te er rm mi in na ad do os s e es st tu ud di io os s d de e h hi is st to or ri ia a e es sp pa a o ol la a e en n l la a u un ni iv ve er rs si id da ad d d de el l l lu ug ga ar r. . E El l L La am ma a f fr re ec cu ue en nt ta ab ba a l la a c ca as so on na a y y
t te en n a a e en n e el ll la a g gr ra an n p pr re ed di ic ca am me en nt to o. . E En nt te er ra ad do o d de e l la a e en nf fe er rm me ed da ad d q qu ue e a aq qu ue ej ja ab ba a a a l la a j jo ov ve en n, , s se e i in nt te er re es s p po or r
e el ll la a. . M Ma ar ru uj ja a, , a al l r re ec co or rd da ar r a aq qu ue el ll lo os s d d a as s, , n no os s d di ic ce e, , c co on n g gr ra an n e em mo oc ci i n n: :
- -L La a p pr re es se en nc ci ia a d de el l M Ma ae es st tr ro o f fu ue e p pa ar ra a m m c co om mo o e el l d de es sp pe er rt ta ar r d de e u un n n nu ue ev vo o d d a a; ; d de e u un na a e et ta ap pa a n nu ue ev va a d de e l lu uz z y y
d de e e es sp pe er ra an nz za a. .. .. . D De es sd de e s su u p pr ri im me er ra a v vi is si it ta a a a m mi i l le ec ch ho o d de e e en nf fe er rm ma a, , s se en nt t p po or r l l u un na a a at tr ra ac cc ci i n n m mu uy y e ex xt tr ra a a a: :
c co om mo o s si i e en n s su us s o oj jo os s h hu ub bi ie er ra a u un n i im m n n q qu ue e m me e i ib ba a a a j ju un nt ta ar r c co on n l l p pa ar ra a t to od da a l la a v vi id da a. .. .. . Y Y n no o e er ra a u un n t ti ip po o d de e
a at tr ra ac cc ci i n n h hu um ma an na a n ni i s se ex xu ua al l. .. .. . E Er ra a a al lg go o a as s c co om mo o e el l r re es sp pe et tu uo os so o s se en nt ti im mi ie en nt to o d de e a ad do or ra ac ci i n n q qu ue e p pu ue ed da a
i in ns sp pi ir ra ar r u un n s se er r d di iv vi in no o. .. .. . A Al l v ve er rl lo o y y h ha ab bl la ar r c co on n e el l M Ma ae es st tr ro o, , e ex xp pe er ri im me en nt t u un na a s se er ri ie e d de e e em mo oc ci io on ne es s
e en nc co on nt tr ra ad da as s. . V Ve er rg g e en nz za a y y d de es se eo o d de e e ex xp pa an ns si io on na ar r m mi i a al lm ma a, , d de e c co om mu un ni ic ca ar rt te e m mi i s se ec cr re et to o, , d de e p pe ed di ir rt te e s su u
c co on ns se ej jo o y y s su u a ay yu ud da a, , p po or rq qu ue e, , s si in n s sa ab be er r p po or r q qu u , , m me e e en nc co on nt tr ra ab ba a a an ns si io os sa a d de e s se er r a au ux xi il li ia a- -d da a p po or r e es se e h ho om mb br re e, ,
s se er re en no o y y m ma aj je es st tu uo os so o e en n t to od do os s s su us s a ad de em ma an ne es s, , e en n t to od da as s s su us s p pa al la ab br ra as s. . Y Y e el l p pr ro od di ig gi io o t tu uv vo o l lu ug ga ar r. . M Me e v vi is si it t
v va ar ri ia as s v ve ec ce es s y y, , a al l f fi in n, , p pu ue ed de e h ha ab bl la ar r u un n d d a a a a s so ol la as s c co on n l l. . N No o p pu ud de e c co on nt te en ne er rm me e y y l le e c co on nt t t to od do o l lo o q qu ue e
h ha ab b a a s su uf fr ri id do o. .. .. . t te er rm mi in n l ll lo or ra an nd do o, , c co on n l la ag gr ri im ma as s q qu ue e m me e s sa al l a an n d de el l a al lm ma a. . . . E El l M Ma ae es st tr ro o m me e e es sc cu uc ch h , ,
s si il le en nc ci io os so o; ; m me e m mi ir ra ab ba a, , c co om mo o e es sc cr ru ut ta an nd do o e el l f fo on nd do o d de e m mi i c co on nc ci ie en nc ci ia a. .. .. . a al l f fi in n h ha ab bl l : :
- -T Tr ra an nq qu ui il l z za at te e, , h hi ij ja a m m a a; ; y yo o t te e v vo oy y a a s sa an na ar r. .. .. .
- -N No o s s - -c co on nt ti in nu u n na ar rr ra an nd do o l la a e es sp pa a o ol la a- - l lo o q qu ue e h ha ab bl la ar r a a c co on n m mi is s a am mo os s. . P Pe er ro o e el l r re es su ul lt ta ad do o f fu ue e q qu ue e p po oc co os s
d d a as s m m s s t ta ar rd de e m me e c co on nd du uj je er ro on n a al l c ca am mp po o, , a a u un na a p pe eq qu ue e a a y y h he er rm mo os sa a c ca as si it ta a e en n d do on nd de e v vi iv v a a e el l L La am ma a. . A Al ll l , ,
d de es sd de e e el l p pr ri im me er r m mo om me en nt to o, , m me e h hi iz zo o d de ej ja ar r l la a c ca am ma a y y s sa al li ir r a a d di if fe er re en nt te es s h ho or ra as s p pa ar ra a t to om ma ar r e el l s so ol l y y a as sp pi ir ra ar r
p pr ro of fu un nd da am me en nt te e l la as s f fr re es sc ca as s b br ri is sa as s d de e l la a m ma a a an na a y y l lo os s c c l li id do os s v vi ie en nt to os s d de el l m me ed di io o d d a a. .. .. . M Me e h ha ac c a a b be eb be er r u un no os s
j ju ug go os s d de e h hi ie er rb ba as s y y t tr re es s v ve ec ce es s, , p po or r d d a a, , m me e a ad dm mi in ni is st tr ra ab ba a c cu uc ch ha ar ra ad da as s d de e u un na a s su us st ta an nc ci ia a a am ma ar rg ga a y y l le ec ch ho os sa a
q qu ue e d di ij jo o s se er r l la a s sa av vi ia a d de e u un na a p pl la an nt ta a. .. .. . A Al l c ca ab bo o d de e t tr re es s o o c cu ua at tr ro o m me es se es s, , e es st ta ab ba a c co om mo o n nu ue ev va a. . M Me e s se en nt t a a
a al le eg gr re e y y f fe el li iz z. . L Ll le en na a d de e p pa az z y y a al le eg gr r a a. . T Tr ra ab ba aj ja ab ba a e en n l la a c ca as sa a l li im mp pi ia an nd do o y y c cu ui id da an nd do o d de e l la as s f fr ru ug ga al le es s c co om mi id da as s
d de el l M Ma ae es st tr ro o. . H Ha ab b a a r re ec cu up pe er ra ad do o m mi is s b bu ue en no os s c co ol lo or re es s y y a au um me en nt ta ad do o d de e p pe es so o, , y y l la a t to os s, , y y o ot tr ro os s s s n nt to om ma as s d de e l la a
e en nf fe er rm me ed da ad d d de es sa ap pa ar re ec ci ie er ro on n p po or r c co om mp pl le et to o. . A As s l ll le eg g e el l m mo om me en nt to o e en n q qu ue e D Du um mp pb ba ah ha ar r m me e d di ij jo o q qu ue e e es st ta ab ba a
c cu ur ra ad da a t to ot ta al lm me en nt te e. .. .. . N Nu ue es st tr ra a a am mi ig ga a h hi iz zo o u un na a p pa au us sa a. . N No os so ot tr ro os s l le e p pr re eg gu un nt ta am mo os s: :
- -Y Y c c m mo o f fu ue e q qu ue e v vi in ni is st te e h ha as st ta a a ac c ? ?
- -P Po oc co o d de es sp pu u s s d de el l d d a a e en n q qu ue e t te er rm mi in n m mi i t tr ra at ta am mi ie en nt to o, , e el l M Ma ae es st tr ro o m me e c co om mu un ni ic c q qu ue e s se e p pr re ep pa ar ra ab ba a p pa ar ra a
r re eg gr re es sa ar r a a l la a I In nd di ia a. . Y Yo o m me e s se en nt t c co on ns st te er rn na ad da a y y l le e r ro og gu u q qu ue e n no o m me e a ab ba an nd do on na ar ra a. .. .. . E El l c co on nt te es st t q qu ue e l lo o
p pe en ns sa ar r a a. . P Pa as sa ar ro on n v va ar ri io os s d d a as s y y, , c co om mo o m me e v vi ie er ra a l ll lo or ra ar r c co on n f fr re ec cu ue en nc ci ia a, , u un na a m ma a a an na a, , a al l t to om ma ar r e el l d de es sa ay yu un no o


23
23
d de e f fr ru ut ta as s d de e c co os st tu um mb br re e, , m me e m mi ir r p pa at te er rn na al lm me en nt te e y y s so on nr ri ie en nd do o, , c co om mo o s si i h ha ab bl la ar ra a a a u un na a c ch hi ic ca a, , m me e a an nu un nc ci i : : - -
T Te e v vo oy y a a l ll le ev va ar r c co on nm mi ig go o a a J Ja an nl li it tp pu ur r. .. .. .

* * * * * *

N Nu ue es st tr ra as s l le ec cc ci io on ne es s c co on n e el l M Ma ae es st tr ro o c co on nt ti in nu ua ab ba an n n no or rm ma al lm me en nt te e. . A Al lg gu un na as s v ve ec ce es s l la as s r re ec ci ib b a am mo os s j ju un nt to os s, ,
R Ro os si it ta a y y y yo o. . O Ot tr ra as s, , e er ra a y yo o s so ol lo o e el l q qu ue e c co on nc cu ur rr r a a a a l la as s d di ia ar ri ia as s c ci it ta as s c co on n e el l L La am ma a. . E En n t ta al le es s c ca as so os s, , t tr ra an ns sm mi it t a a
a a m mi i m mu uj je er r l la as s i in nd di ic ca ac ci io on ne es s d de e D Du um mp pb ba ah ha ar r, , y y a am mb bo os s n no os s e en nc ca ar rg g b ba am mo os s d de e e en ns se e a ar r a a n nu ue es st tr ro os s h hi ij jo os s. . L Lo os s
m me es se es s i ib ba an n c co or rr ri ie en nd do o y y m me e s se en nt t a a y ya a c co om mo o r re en no ov va ad do o. . U Un na a s se en ns sa ac ci i n n d de e p pa az z y y d de e c co on nf fi ia an nz za a h ha ab b a a
r re ee em mp pl la az za ad do o e en n n no os so ot tr ro os s l la a a an nt ti ig gu ua a a an ns si ie ed da ad d c co on n q qu ue e, , m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s, , d de es sp pe er rt t r ra am mo os s, , a al l t te en ne er r q qu ue e
e en nf fr re en nt ta ar rn no os s a a l lo os s p pr ro ob bl le em ma as s d de e c ca ad da a d d a a. . Y Y n nu ue es st tr ra a n nt ti im ma a m ma an ne er ra a d de e p pe en ns sa ar r s se e f fu ue e m mo od di if fi ic ca an nd do o p po oc co o a a
p po oc co o. . A Ah ho or ra a v ve e a am mo os s l la as s c co os sa as s c co om mo o a a t tr ra av v s s d de e l le en nt te es s n nu ue ev va as s, , y y c co om mp pr ro ob b b ba am mo os s, , a a c ca ad da a p pa as so o, , l la a
p po od de er ro os sa a i in nf fl lu ue en nc ci ia a d de e e es sa a n nu ue ev va a v vi id da a e en n l la a p pr ro of fu un nd da a i in nt ti im mi id da ad d d de e n nu ue es st tr ro o s se er r. .
L Lo os s p pe en ns sa am mi ie en nt to os s d de ef fo or rm ma ad do os s y y m ma al l v vo ol lo os s q qu ue e a an nt ti ig gu ua am me en nt te e n no os s a as sa al lt ta ar ra an n a a m me en nu ud do o, , s se e h ha ab b a an n
a al le ej ja ad do o d de e n no os so ot tr ro os s, , q qu ue e n no os s s se en nt t a am mo os s c cu ua al l s si i u un n b b l ls sa am mo o r re ec co on nf fo or rt ta an nt te e y y u un na a s se er re en ni id da ad d c ca ad da a v ve ez z m m s s
g gr ra an nd de e r re ec co or rr ri ie er ra a, , d di ia ar ri ia am me en nt te e, , n nu ue es st tr ra as s v ve en na as s y y a al le eg gr ra ar ra a e en n t to od do o i in ns st ta an nt te e l la as s h ho or ra as s q qu ue e p pa as s b ba am mo os s e en n
J Ja an nl li it tp pu ur r. .. .. .
A Al l c co om me en nt ta ar r e es st to os s s s n nt to om ma as s, , e es st ta a t tr ra an ns sf fo or rm ma ac ci i n n t ta an n n no ot ta ab bl le e, , c co on n R Ra ah hm mo oj ja an n, , s st te e, , p pa at te er rn na al lm me en nt te e, , n no os s
d de ec c a a: :
- -E Es s e el l r re es su ul lt ta ad do o d d l la a e el li im mi in na ac ci i n n p pa au ul la at ti in na a d de e l lo os s v ve en ne en no os s p ps s q qu ui ic co os s d de e v vu ue es st tr ra as s a al lm ma as s. .. .. . L La a c co on ns st ta an nt te e
o ob bs se er rv va ac ci i n n q qu ue e s se e l ll le ev va a a a c ca ab bo o s so ob br re e c ca ad da a u un na a d de e l la as s d di if fe er re en nt te es s m ma an ni if fe es st ta ac ci io on ne es s d de e l la a v vi id da a i in nt te er rn na a, , y y l la a
p pa az z e ex xt te er rn na a q qu ue e n no os s r ro od de ea a, , o ob br ra an n c co om mo o s si i f fu ue er ra an n m me ed di ic ci in na as s q qu ue e t to om ma ar ra ai is s p pa ar ra a t tr ra an ns sf fo or rm ma ar r l lo o n ne eg ga at ti iv vo o
e en n p po os si it ti iv vo o, , l lo o s su up pe er rf fl lu uo o e en n t ti il l, , l lo o m ma al li ig gn no o e en n p pr ro ov ve ec ch ho os so o. .. .. . P Po or r u un na a p pa ar rt te e, , e el l r r g gi im me en n v ve eg ge et ta ar ri ia an no o, ,
e ex xe en nt to o d de e t to ox xi in na as s m ma at te er ri ia al le es s, , q qu ue e t te en n i is s e en n v vu ue es st tr ra a a al li im me en nt ta ac ci i n n, , a al le ej ja a l lo os s t tr ra as st to or rn no os s n na at tu ur ra al le es s d de el l
m me et ta ab bo ol li is sm mo o, , o o s se ea a e el l d de es se eq qu ui il li ib br ri io o o or rg g n ni ic co o p pr ro od du uc ct to o d de e u un na a d di ie et ta a c ca ar rg ga ad da a d de e t to ox xi in na as s, , c co om mo o l la a q qu u
g ge en ne er ra al lm me en nt te e c co on ns su um me e l la a m ma ay yo or r a a d de e n nu ue es st tr ra a h hu um ma an ni id da ad d, , q qu ue e a al lt te er ra a e el l n no or rm ma al l c cu ur rs so o m me et ta ab b l li ic co o, , o o d de e
a as si im mi il la ac ci i n n g ge en ne er ra al l y y e es se e r r g gi im me en n v ve eg ge et ta ar ri ia an no o, , e eq qu ui il li ib br ra ad do o, , a al l a as se eg gu ur ra ar r u un n p pt ti im mo o a ap pr ro ov vi is si io on na am mi ie en nt to o d de e
m ma at te er ri ia al le es s p pa ar ra a u un na a p pe er rf fe ec ct ta a a as si im mi il la ac ci i n n, , e es st t p pr ro op po or rc ci io on na an nd do o a a v vu ue es st tr ro o c cu ue er rp po o l lo os s m ma at te er ri ia al le es s a ad de ec cu ua ad do os s
a a s su u m me ej jo or r a as si im mi il la ac ci i n n. .. .. . P Po or rq qu ue e e el l n no or rm ma al l f fu un nc ci io on na am mi ie en nt to o d de e n nu ue es st tr ro o c cu ue er rp po o s se e b ba as sa a e en n l la a p pe er rf fe ec ct ta a
a ar rm mo on n a a e en nt tr re e l lo os s t tr re es s s si is st te em ma as s q qu ue e l lo o c co on ns st ti it tu uy ye en n: : e el l s si is st te em ma a d di ig ge es st ti iv vo o, , e el l s si is st te em ma a c ci ir rc cu ul la at to or ri io o y y e el l
s si is st te em ma a n ne er rv vi io os so o. . E El l p pr ri im me er ro o, , o o d di ig ge es st ti iv vo o, , c co on n t to od do os s s su us s r rg ga an no os s, , d de es sd de e l la a b bo oc ca a h ha as st ta a e el l a an no o, , c cu um mp pl le e l la a
m mi is si i n n d de e t tr ra an ns sf fo or rm ma ar r l lo os s a al li im me en nt to os s e en n l li in nf fa a y y p pl la as sm ma a s sa an ng gu u n ne eo o. . E El l s si is st te em ma a c ci ir rc cu ul la at to or ri io o d de es sd de e s su u p pu ue er rt ta a
d de e e en nt tr ra ad da a, , o o s se ea a l la a n na ar ri iz z, , h ha as st ta a s su u s sa al li id da a p po or r l la a u ur re et tr ra a, , t tr ra an ns sf fo or rm ma a e el l p pl la as sm ma a s sa an ng gu u n ne eo o e en n f fl lu ui id do o
n ne er rv vi io os so o, , o o e en ne er rg g a a n n u ur ri ic ca a. . Y Y e el l t te er rc ce er ro o, , o o s si is st te em ma a n ne er rv vi io os so o, , a as si im mi il la an nd do o l la a l lu uz z, , c co on nv vi ie er rt te e d di ic ch ho o f fl lu ui id do o e en n
e en ne er rg g a a m ma ag gn n t ti ic ca a y y d da a f fo or rm ma a a al l p pe en ns sa am mi ie en nt to o. .. .. . A As s p pu ue es s, , l lo o q qu ue e c co om me em mo os s y y e el l a ai ir re e q qu ue e a as sp pi ir ra am mo os s d de eb be en n
s se er r d de e s si in ng gu ul la ar r p pu ur re ez za a p pa ar ra a a as se eg gu ur ra ar r l la a p pe er rf fe ec ct ta a s sa al lu ud d d de el l c cu ue er rp po o y y d de e l la a m me en nt te e. . L La as s e en nf fe er rm me ed da ad de es s d de e
a am mb bo os s a ac cu us sa an n u un n i in na ad de ec cu ua ad do o e em mp pl le eo o d de e m ma at te er ri ia al le es s e eq qu ui iv vo oc ca ad do os s, , d de e e el le em me en nt to os s q qu ue e t tr ra as st to or rn na an n l la as s
n no or rm ma al le es s f fu un nc ci io on ne es s d de e a al lg gu un no os s d de e e es so os s t tr re es s s si is st te em ma as s, , y y p po or r e en nd de e, , a al l p pr ro od du uc ci ir r d de es se eq qu ui il li ib br ri io os s, , r ro om mp pe en n l la a
p pe er rf fe ec ct ta a a ar rm mo on n a a d de el l c co on nj ju un nt to o y y s su us s m ma al ls sa an no os s e ef fe ec ct to os s s se e t tr ra ad du uc ce en n e en n e en nf fe er rm me ed da ad de es s d de el l c cu ue er rp po o y y d de el l
a al lm ma a. .. .. . P Pe er ro o t ta am mb bi i n n d de eb bo o t te en ne er rs se e e en n c cu ue en nt ta a l lo os s f fa ac ct to or re es s e ex x g ge en no os s, , o o d de e i in nf fl lu ue en nc ci ia a e ex xt te er rn na a i in nm ma at te er ri ia al l, , y y
e en nt tr re e s st to os s, , q qu ue e y ya a i ir r i is s c co on no oc ci ie en nd do o t to od do os s, , p po oc co o a a p po oc co o, , v vo oy y a a o oc cu up pa ar rm me e, , a ah ho or ra a, , d de e l la a n no ot ta ab bl le e i in nf fl lu ue en nc ci ia a
q qu ue e e en n l la a m ma ay yo or r a a d de e l la a p pe er rs so on na a p pu ue ed da a e ej je er rc ce er r n nu ue es st tr ro o s sa at t l li it te e: : L La a L Lu un na a. .
E Es s c co on no oc ci id da a l la a i in nf fl lu ue en nc ci ia a d de e e es se e a as st tr ro o s so ob br re e u un na a s se er ri ie e d de e f fe en n m me en no os s d de e l la a N Na at tu ur ra al le ez za a. . I In nt te er rv vi ie en ne e e en n l la a
p pr ro od du uc cc ci i n n d de e l la as s m ma ar re ea as s, , e en n l la a c ci ir rc cu ul la ac ci i n n d de e l la a s sa av vi ia a d de e l la a p pl la an nt ta as s y y e en n s su u c cr re ec ci im mi ie en nt to o, , f fe en n m me en no os s
c co on no oc ci id do os s e en n t to od do o e el l m mu un nd do o p po or r l lo os s a ag gr ri ic cu ul lt to or re es s p pa ar ra a n no or rm ma ar r l la as s s si ie em mb br ra as s, , p po od da as s y y c co os se ec ch ha as s. . T Ti ie en ne e
i im mp po or rt ta an nt te e i in nt te er rv ve en nc ci i n n e en n c ci ie er rt to os s e ef fe ec ct to os s t te el l r ri ic co os s; ; y y s so ob br re e e el l h ho om mb br re e e es s m mu uy y p pr ro of fu un nd da a s su u i in nf fl lu ue en nc ci ia a, ,
e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e e en n l lo os s t te em mp pe er ra am me en nt to os s f fu ue er rt te em me en nt te e n ne er rv vi io os so os s. .
L La as s f fa as se es s d de el l c ci ic cl lo o l lu un na ar r a ac cu us sa an n n no ot ta ab bl le es s e ef fe ec ct to os s s so ob br re e l la a c co on nd du uc ct ta a y y a ac ct ti iv vi id da ad d d de e m mu uc ch h s si im ma as s p pe er rs so on na as s, ,
y y e es s p pa ar rt ti ic cu ul la ar rm me en nt te e n no ot ta ab bl le e, , e en n a al lg gu un na as s, , l la a f fu ue er rt te e i in nf fl lu ue en nc ci ia a d de e l la a f fa as se e l ll la am ma ad da a " "l lu un na a n nu ue ev va a" " o o " "L Lu un na a
N Ne eg gr ra a" ", , y y s su u o op pu ue es st ta a o o " "L Lu un na a L Ll le en na a" ". .
D Du ur ra an nt te e m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o, , e el l e es sc ce ep pt ti ic ci is sm mo o h ha a t tr ra at ta ad do o d de e c co on nc ce ep pt tu ua ar r c co om mo o s su up pe er rs st ti ic ci io on ne es s t ta al le es s
c co on no oc ci im mi ie en nt to os s. . P Pe er ro o l la a v ve er rd da ad d d de e l lo os s h he ec ch ho os s, , c co om mp pr ro ob ba ad da a a a t tr ra av v s s d de e l lo os s s si ig gl lo os s p po or r l la a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a, , h ha a
p pu ue es st to o e en n s su u c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te e l lu ug ga ar r l la a r re ea al li id da ad d d de e t ta al le es s i in nf fl lu ue en nc ci ia as s. . L La a c ci ie en nc ci ia a h ha a c co om mp pr ro ob ba ad do o c c m mo o i in nf fl lu u- -
y ye e l la a L Lu un na a e en n l lo os s c ci ic cl lo os s m me en ns st tr ru ua al le es s d de e l la a m mu uj je er r, , e en n l la as s f fu un nc ci io on ne es s d de e a ap pa ar re ea am mi ie en nt to o y y d de e p pr ro oc cr re ea ac ci i n n d de e
l lo os s a an ni im ma al le es s, , e en n l la a m ma ad du ur ra ac ci i n n d de e l lo os s f fr ru ut to os s, , e en n l la a e ev vo ol lu uc ci i n n d de e c ci ie er rt to os s p pr ro oc ce es so os s m mo or rb bo os so os s, , e en n l la as s c cr ri is si is s
f fe eb br ri ic ci ie en nt te es s y y h ha as st ta a e en n l la a c ci ic ca at tr ri iz za ac ci i n n d de e l la as s h he er ri id da as s, , a al la ar rg ga an nd do o o o d di is sm mi in nu uy ye en nd do o l la a d du ur ra ac ci i n n d de e l lo os s
p pr ro oc ce es so os s. .. .. .
E Es s m mu uy y l la ar rg ga a l la a s se er ri ie e d de e o ob bs se er rv va ac ci io on ne es s a ac cu um mu ul la ad da as s e en n e el l T Ti ie em mp po o. . Y Y s si i c co on nc cr re et ta am mo os s l la a v va ar ri ie ed da ad d d de e
f fe en n m me en no os s, , r re ef fi ir ri i n nd do on no os s a a n nu ue es st tr ra a v vi id da a p ps s q qu ui ic ca a e en n p pa ar rt ti ic cu ul la ar r, , t te en ne em mo os s u un n v va as st to o c ca am mp po o d de e e es st tu ud di io o y y d de e
e ex xp pe er ri im me en nt ta ac ci i n n q qu ue e r re ea al li iz za ar r. . H Ha ay y m mu uc ch ho os s q qu ue e h ha an n c co om mp pr ro ob ba ad do o, , c co on n m me et t d di ic ca a o ob bs se er rv va ac ci i n n d de e a a o os s, ,
c c m mo o s se e a al lt te er ra a e el l d di ia ar ri io o d de es se en nv vo ol lv vi im mi ie en nt to o d de e s su us s a ac ct ti iv vi id da ad de es s, , n no o s s l lo o e en n e el l c ca am mp po o p ps s q qu ui ic co o s si in no o t ta am mb bi i n n
e en n e el l d de e t to od da as s l la as s t ta ar re ea as s, , n ne eg go oc ci io os s o o t tr ra ab ba aj jo o c co or rr ri ie en nt te e, , s se eg g n n p pa as se en n p po or r l lo os s p pe er r o od do os s c co on no oc ci id do os s d de e l la as s
f fa as se es s l lu un na ar re es s: : L Lu un na a l ll le en na a, , c cu ua ar rt to o m me en ng gu ua an nt te e, , L Lu un na a n nu ue ev va a o o " "N Ne eg gr ra a" " y y c cu ua ar rt to o c cr re ec ci ie en nt te e. . E En n l lo os s m m s s
s se en ns si it ti iv vo os s, , e es sa a i in nf fl lu ue en nc ci ia a s se e m ma an ni if fi ie es st ta a d de e m ma an ne er ra a m mu uy y n no ot ta ab bl le e, , n no o s so ol la am me en nt te e e en n s su u m mo od do o d de e p pe en ns sa ar r, , e en n
s su u c ca ar r c ct te er r h ha ab bi it tu ua al l, , e en n s su us s r re ea ac cc ci io on ne es s y y t tr ra at to o c co on n l lo os s d de em m s s, , s si in no o t ta am mb bi i n n e en n l la a m ma ar rc ch ha a n no or rm ma al l d de e s su us s


24
24
o op pe er ra ac ci io on ne es s, , o oc cu up pa ac ci io on ne es s o o n ne eg go oc ci io os s. . T Ta al le es s s su uj je et to os s, , c cu ua an nd do o s so on n e es st tu ud di io os so os s y y o ob bs se er rv va ad do or re es s, , p pu ue ed de en n
a ad dv ve er rt ti ir r q qu ue e d du ur ra an nt te e l la a l lu un na a q qu ue e n no o s se e v ve e, , o o v vu ul lg ga ar rm me en nt te e l ll la am ma ad da a n ne eg gr ra a, , t to od da as s l la as s m ma an ni if fe es st ta ac ci io on ne es s d de e s su u
d di ia ar ri ia a v vi id da a y y a ac ct ti iv vi id da ad d s se e d di if fi ic cu ul lt ta an n, , e en nt tr ra an n e en n u un n r ri it tm mo o l le en nt to o o o n ne eg ga at ti iv vo o, , s su uf fr re en n t tr ra as st to or rn no os s d de e d di iv ve er rs sa a
n nd do ol le e y y l ll le eg ga an n h ha as st ta a f fr ra ac ca as sa ar r a al lg gu un no os s d de e s su us s p pl la an ne es s o o n ne eg go oc ci io os s. . E En n c ca am mb bi io o, , a a m me ed di id da a q qu ue e e el l s sa at t l li it te e
i in ni ic ci ia a l la as s n nu ue ev va as s f fa as se es s l lu um mi in no os sa as s, , c co on n l lo os s c ca at to or rc ce e d d a as s q qu ue e t tr ra an ns sc cu ur rr re en n e en n l la a p pr ri im me er ra a a ap pa ar ri ic ci i n n d de el l c cu ua ar rt to o
c cr re ec ci ie en nt te e a a l la a l lu un na a l ll le en na a, , v va a a au um me en nt ta an nd do o l la a e eu uf fo or ri ia a y y l la a a ac ct ti iv vi id da ad d d de el l s su uj je et to o y y, , p po or r e en nd de e, , l la as s o op pe er ra ac ci io on ne es s y y
t ta ar re ea as s d de e s su u n no or rm ma al l o oc cu up pa ac ci i n n q qu ue e a al lc ca an nz za an n u un n m m x xi im mo o e ex xp po on ne en nt te e c co on n e el l p pl le en ni il lu un ni io o. . L Lu ue eg go o, , c co on n e el l
m me en ng gu ua an nt te e, , v vu ue el lv ve e a a d di is sm mi in nu ui ir r e el l f fl lu uj jo o f fa av vo or ra ab bl le e h ha as st ta a e en nt tr ra ar r, , d de e n nu ue ev vo o, , e en n l la a f fa as se e n ne eg ga at ti iv va a y y h ha as st ta a
a al lg gu un na as s v ve ec ce es s p pe er rj ju ud di ic ci ia al l d de e l la a " "l lu un na a n ne eg gr ra a" ". .
S So on n m mi il ll lo on ne es s, , a a t tr ra av v s s d de el l T Ti ie em mp po o y y d de el l E Es sp pa ac ci io o, , q qu ui ie en ne es s s si in nt ti ie er ro on n y y c co om mp pr ro ob ba ar ro on n e es st te e f fe en n m me en no o c c c cl li ic co o. .
Y Y e el ll lo o s se e d de eb be e a a u un no o d de e a aq qu ue el ll lo os s s se ec cr re et to os s d de e l la a N Na at tu ur ra al le ez za a q qu ue e s s l lo o c co on no oc ci ie er ro on n y y c co on no oc ce en n l lo os s i in ni ic ci ia ad do os s d de e
l la as s e es sc cu ue el la as s e es so ot t r ri ic ca as s, , i in ni ic ci i t ti ic ca as s, , d de e t to od da as s l la as s p po oc ca as s, , y y s su us s a al lu um mn no os s o o d di is sc c p pu ul lo os s: : Q Qu ue e l la a L Lu un na a n no o e es st t
d de es si ie er rt ta a, , q qu ue e l la a L Lu un na a e es s l la a m ma an ns si i n n d de e u un na a c cl la as se e d de e s se er re es s v vi iv vo os s y y e en n c ci ie er rt ta a f fo or rm ma a i in nt te el li ig ge en nt te es s, , c ca ap pa ac ce es s d de e
i in nf fl lu ui ir r s so ob br re e n nu ue es st tr ro o m mu un nd do o y y s su us s h ha ab bi it ta an nt te es s. .. .. .
P Pu ue ed de e p pa ar re ec ce er r a ab bs su ur rd da a u un na a a af fi ir rm ma ac ci i n n c co om mo o s st ta a, , m mu uy y p pa ar rt ti ic cu ul la ar rm me en nt te e a ah ho or ra a, , q qu ue e e el l h ho om mb br re e h ha a p po os sa ad do o
s su u p pl la an nt ta a e en n a aq qu ue el l a as st tr ro o. . P Pe er ro o l la a p po ob bl la ac ci i n n d de e e es se e m mu un nd do o n no o e es s d de e t ti ip po o m ma at te er ri ia al l c co om mo o e es st ta am mo os s
a ac co os st tu um mb br ra ad do os s e en n l la a T Ti ie er rr ra a a a i im ma ag gi in na ar r l la a v vi id da a, , a a t tr ra av v s s d de e n nu ue es st tr ro os s c ci in nc co o s se en nt ti id do os s y y e en n u un n m mu un nd do o d de e t tr re es s
d di im me en ns si io on ne es s: : l la a p po ob bl la ac ci i n n l lu un na ar r c co or rr re es sp po on nd de e a a e es so os s d di if fe er re en nt te es s t ti ip po os s d de e e en nt ti id da ad de es s q qu ue e p pu ue eb bl la an n l la a C Cu ua ar rt ta a
D Di im me en ns si i n n, , P Pl la an no o A As st tr ra al l o o M Mu un nd do o d de el l A Al lm ma a. .. . S Se er re es s f fl lu u d di ic co os s, , e et t r ri ic co os s, , i in nv vi is si ib bl le es s p pa ar ra a e el l o oj jo o h hu um ma an no o
c co om m n n, , p pe er ro o v vi is si ib bl le es s y y a au ud di ib bl le es s p po or r e el l s se ex xt to o s se en nt ti id do o, , e es se e " "t te er rc ce er r o oj jo o" " q qu ue e l ll la am ma an n l lo os s o or ri ie en nt ta al le es s a a l la a
f fa ac cu ul lt ta ad d d de e c cl la ar ri iv vi id de en nc ci ia a y y c cl la ar ri ia au ud di ie en nc ci ia a, , d de e l la a c cu ua al l e ex xi is st te en n, , t ta am mb bi i n n, , m mu uc ch ho os s p po os se ee ed do or re es s e en nt tr re e n nu ue es st tr ra a
h hu um ma an ni id da ad d. . E El l q qu ue e n nu ue es st tr ro os s a as st tr ro on na au ut ta as s n no o h ha ay ya an n p po od di id do o v ve er rl lo os s n ni i i im ma ag gi in na ar r s su u e ex xi is st te en nc ci ia a, , e es s n ni ic ca am me en nt te e
d de eb bi id do o a a q qu ue e n no o s so on n c cl la ar ri iv vi id de en nt te es s. . L La a c cl la ar ri iv vi id de en nc ci ia a e es s u un na a f fa ac cu ul lt ta ad d c co on no oc ci id da a p po or r t to od do os s l lo os s e es st tu ud di io os so os s ~ ~
d de e l la as s e es sc cu ue el la as s e es so ot t r ri ic ca as s, , y y s si i h ha a s si id do o n ne eg ga ad da a y y h ha as st ta a r ri id di ic cu ul li iz za ad da a p po or r l lo os s i ig gn no or ra an nt te es s d de e t to od do os s l lo os s
t ti ie em mp po os s, , n no o p po or r e el ll lo o e es s m me en no os s r re ea al l y y e ex xt te en nd di id da a a a l la a m mu ul lt ti it tu ud d a as st tr ro on n m mi ic ca a d de e l lo os s s se er re es s q qu ue e h ha ab bi it ta an n e en n l lo os s
m mi il ll lo on ne es s d de e m mu un nd do os s, , s su up pe er ri io or re es s a a n nu ue es st tr ro o p pl la an ne et ta a T Ti ie er rr ra a. . L Lo os s H He er rm ma an no os s M Ma ay yo or re es s d de e G Ga an n m me ed de es s l la a p po os se ee en n
d de es sd de e n ni i o os s, , c co om mo o s se ex xt to o s se en nt ti id do o n na at tu ur ra al l y y p po od de er ro os so o. . Y Y e en n l la a t ti ie er rr ra a h ha an n s si id do o y y s so on n m mu uc ch ho os s l lo os s q qu ue e h ha an n
l lo og gr ra ad do o d de es sa ar rr ro ol ll la ar rl la a y y d do om mi in na ar rl la a a a v vo ol lu un nt ta ad d. . S Se e l ll la am ma ar ro on n y y s se e l ll la am ma an n I In ni ic ci ia ad do os s, , M Ma ae es st tr ro os s, , A Ad de ep pt to os s o o
D Di is sc c p pu ul lo os s A Ad de el la an nt ta ad do os s. .. .. .
Y Y s si i n nu ue es st tr ro os s a as st tr ro on na au ut ta as s, , a al l l ll le eg ga ar r a a l la a L Lu un na a, , h hu ub bi ie er ra an n s si id do o p po os se ee ed do or re es s d de e e es sa a f fa ac cu ul lt ta ad d, , d de e e es se e s se ex xt to o
s se en nt ti id do o, , h ha ab br r a an n v vi is st to o y y o o d do o a a l la a m mu ul lt ti it tu ud d d de e l lo os s s se er re es s q qu ue e p pu ue eb bl la an n e es se e m mu un nd do o y y q qu ue e, , e en n l la a C Cu ua ar rt ta a
D Di im me en ns si i n n s se e c co om mu un ni ic ca an n c co on n n no os so ot tr ro os s y y d de ej ja an n s se en nt ti ir r s su u i in nf fl lu ue en nc ci ia a e en n t to od do os s l lo os s r re ei in no os s v vi iv vo os s d de e n nu ue es st tr ro o
p pl la an ne et ta a. . P Pe er ro o, , e en n s su u m ma ay yo or r a a, , p pe er rt te en ne ec ce en n a a l lo os s n ni iv ve el le es s i in nf fe er ri io or re es s d de e l la a v vi id da a e en n e es se e p pl la an no o d de e l la a N Na at tu ur ra al le ez za a
d de en no om mi in na ad do o M Mu un nd do o A As st tr ra al l o o C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n. . Y Y p po or r e es so o m mi is sm mo o p pr re ef fi ie er re en n h ha ab bi it ta ar r e en n l la a p pe en nu um mb br ra a y y e en n
l la as s s so om mb br ra as s, , p po or rq qu ue e l la a l lu uz z l lo os s i in nt ti im mi id da a y y l lo os s p pe er rt tu ur rb ba a. . N No o s so ol la am me en nt te e l la a l lu uz z q qu ue e n no os so ot tr ro os s c co on no oc ce em mo os s d de el l
S So ol l. . M M s s q qu ue e t to od do o e es sa a o ot tr ra a L LU UZ Z q qu ue e i ir rr ra ad di ia an n l lo os s m mu un nd do os s s su up pe er ri io or re es s m m s s a al ll l d de e l la a e es sf fe er ra a d de e i in nf fl lu ue en nc ci ia a d de el l
p pl la an no o e et t r ri ic co o o o m mu un nd do o v vi it ta al li iz za ad do or r q qu ue e v vi ie en ne e a a s se er r e el l d do ob bl le e d de e t to od do os s l lo os s c cu ue er rp po os s o o f fo or rm ma as s f f s si ic ca as s
c co on nc cr re et ta as s. . P Po or rq qu ue e l la a l lu uz z s so ol la ar r q qu ue e n no os s c co on nf fo or rt ta a y y v vi iv vi if fi ic ca a m me ed di ia an nt te e s su u a as si im mi il la ac ci i n n p po or r e es se e d do ob bl le e e et t r ri ic co o, , a a
p pl la an nt ta as s, , a an ni im ma al le es s y y s se er re es s h hu um ma an no os s, , o oc cu ul lt ta a o ot tr ra a L Lu uz z, , m mu uc ch ho o m m s s i in nt te en ns sa a, , p po od de er ro os sa a y y b be el ll la a, , q qu ue e s s l lo o
p pu ue ed de e c ca ap pt ta ar rs se e e en n l lo os s d do om mi in ni io os s d de e l la a C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n, , p po or r s se er r L LU UZ Z E ES SP PI IR RI IT TU UA AL L y y p po or r l lo o t ta an nt to o
i in ne ex xt ti in ng gu ui ib bl le e, , i in nv ve en nc ci ib bl le e y y e et te er rn na a. .. .. . Y Y a an nt te e e es sa a L LU UZ Z, , t to od do os s l lo os s s se er re es s i in nf fe er ri io or re es s d de e l la a C Cr re ea ac ci i n n, , d d b bi il le es s, ,
c co ob ba ar rd de es s y y m ma al li ig gn no os s, , h hu uy ye en n d de es sp pa av vo or ri id do os s p pa ar ra a g gu ua ar re ec ce er rs se e e en n l lo os s t te en ne eb br ro os so os s p pl la an no os s d de e l la a N Na at tu ur ra al le ez za a q qu ue e
l la a i im ma ag gi in na ac ci i n n d de e l lo os s h ho om mb br re es s e en nt te en nd di id do os s h ha a b ba au ut ti iz za ad do o c co om mo o " "R Re ei in no o d de e l la as s T Ti in ni ie eb bl la as s" ". .. .. . C Co om mo o l la a l lu uz z s so ol la ar r
e en n e el l m mu un nd do o f f s si ic co o e es st t i in nt te eg gr ra ad da a t ta am mb bi i n n p po or r e es sa a o ot tr ra a l lu uz z s su up pr ra af f s si ic ca a, , l lo os s s se er re es s i in nf fe er ri io or re es s, , o o e el le em me en nt ta al le es s, ,
y y s su us s c co on ng g n ne er re es s, , e es sp p r ri it tu us s d de e l la a n na at tu ur ra al le ez za a e en n l lo os s s su ub bp pl la an no os s i in nf fe er ri io or re es s, , q qu ue e p pu ue eb bl la an n n nu ue es st tr ro o s sa at t l li it te e, ,
p pr re ef fi ie er re en n a ag gr ru up pa ar rs se e e en n l la a p pa ar rt te e o ob bs sc cu ur ra a d de el l m mi is sm mo o, , y y c cu ua an nd do o t to od da a l la a s su up pe er rf fi ic ci ie e s se el le en ni it ta a e es st t e en n l la a
s so om mb br ra a, , c co om mo o s su uc ce ed de e c co on n l la a L Lu un na a c cu ua an nd do o s se e e en nc cu ue en nt tr ra a d de en nt tr ro o d de el l c co on no o d de e o ob bs sc cu ur ri id da ad d p pr ro oy ye ec ct ta ad do o p po or r l la a
T Ti ie er rr ra a, , t to od do os s e es so os s s se er re es s q qu ue ed da an n l li ib br re es s d de e a ac ct tu ua ar r d di ir re ec ct ta am me en nt te e s so ob br re e n no os so ot tr ro os s p pu ue es s e el l T Ti ie em mp po o y y e el l E Es sp pa ac ci io o
n no o e ex xi is st te en n p pa ar ra a e el ll lo os s e en n l la a C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n. . A As s j ju ue eg ga an n y y s se e s so ol la az za an n a a s su us s a an nc ch ha as s i in nt te er rv vi in ni ie en nd do o e en n l la a
v vi id da a y y e en n e el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o d de e l lo os s h hu um ma an no os s, , q qu ue e, , s si i s so on n d d b bi il le es s y y n no o c co on no oc ce en n d de e e es st ta as s c co os sa as s, , c ca ae en n
f f c ci il lm me en nt te e b ba aj jo o s su u c co on nt tr ro ol l m mo om me en nt t n ne eo o, , m mi ie en nt tr ra as s d du ur re en n l la as s c co on nd di ic ci io on ne es s f fa av vo or ra ab bl le es s p pa ar ra a a aq qu ue el ll lo os s
i in nv va as so or re es s i in nv vi is si ib bl le es s y y m m s s o o m me en no os s t tr ra av vi ie es so os s o o m ma al li ig gn no os s. .
C Cu ua an nd do o e el l h ho om mb br re e c co on no oc ce e y ya a t to od do o e es st to o y y, , a a f fu ue er rz za a d de e e es st tu ud di io o y y d de el l e ej je er rc ci ic ci io o, , l lo og gr ra a d de ep pu ur ra ar r s su u Y YO O
i in nt te er rn no o, , s su u A AU UR RA A, , o o e en nv vo ol lt tu ur ra a f fl lu u d di ic ca a d de e l la a C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n, , s se e h ha ac ce e c ca ad da a v ve ez z m m s s l lu um mi in no os sa a y y b be el ll la a, ,
p po or rq qu ue e l la as s v vi ib br ra ac ci io on ne es s d de e t to od do o s su u s se er r v va an n g ge en ne er ra an nd do o r ra ay yo os s d de e m ma ay yo or r p pu ur re ez za a, , e es sp pl le en nd do or r y y e el le ev va ac ci i n n, ,
c co om mo o l lo os s n ni im mb bo os s d de e g gl lo or r a a q qu ue e e en nv vu ue el lv ve en n a a l lo os s s sa an nt to os s. . E En n t ta al le es s c co on nd di ic ci io on ne es s l lo os s s se er re es s i in nf fe er ri io or re es s d de el l A As st tr ra al l
s so on n r re ec ch ha az za ad do os s a au ut to om m t ti ic ca am me en nt te e p po or r e el l e es sp pl le en nd do or r d de el l a au ur ra a, , y y n no o p pu ue ed de en n t te en ne er r a ac cc ce es so o a a l la a c co on nc ci ie en nc ci ia a d de el l
s su uj je et to o, , q qu ue ed da an nd do o f fu ue er ra a d de e s su u i in nf fl lu ue en nc ci ia a t to od do o e el l s si is st te em ma a n ne eu ur ro o- -c ce er re eb br ra al l d de e l la a p pe er rs so on na a y y, , p po or r e en nd de e, , s su us s
p pe en ns sa am mi ie en nt to os s y y a ac cc ci io on ne es s. . D De e a ah h l la a g gr ra an n d di if fe er re en nc ci ia a e en nt tr re e l la a c co on nd du uc ct ta a d de e u un no os s y y o ot tr ro os s s se er re es s h hu um ma an no os s, , y y l la a
n ne ec ce es si id da ad d i im mp pe er ri io os sa a d de e q qu ue e l lo os s s se ec cr re et to os s d de e l la a N Na at tu ur ra al le ez za a y y d de el l C Co os sm mo os s s se ea an n c co on no oc ci id do os s y y d di if fu un nd di id do os s a a l la a
m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e n nu ue es st tr ra a h hu um ma an ni id da ad d. . P Pe er ro o, , c co om mo o e en n l la a B Bi ib bl li ia a s se e d di ic ce e: : . .. .. ." "q qu ue e t te en ng ga an n o oj jo os s p pa ar ra a v ve er r y y o o d do os s
p pa ar ra a o o r r. .. .. ." "m mi ie en nt tr ra as s e el l n ni iv ve el l d de e e ev vo ol lu uc ci i n n d de e c ca ad da a i in nd di iv vi id du uo o n no o a al lc ca an nc ce e e el l p pr ro om me ed di io o d de e a al lt tu ur ra a, , o o m ma ad du ur re ez z, ,
q qu ue e l le e p pe er rm mi it ta a c co om mp pr re en nd de er r e es st ta as s g gr ra an nd de es s v ve er rd da ad de es s, , s su u p pr ri im mi it ti iv vi is sm mo o l lo o l ll le ev va ar r a a c ca ae er r e en n l la a e es sf fe er ra a d de e
i in nf fl lu ue en nc ci ia a d de e l lo os s s se er re es s i in nf fe er ri io or re es s d de el l m mu un nd do o a as st tr ra al l, , q qu ue e p pu ul lu ul la an n e en n t to od do os s l lo os s p pl la an no os s m m s s b ba aj jo os s d de e l la a V Vi id da a
e en n e el l U Un ni iv ve er rs so o p po or r l la a m mi is sm ma a a af fi in ni id da ad d v vi ib br ra at to or ri ia a q qu ue e a at tr ra ae e y y j ju un nt ta a a a l lo os s s se em me ej ja an nt te es s, , c co om mo o e en n l la a v vi id da a


25
25
m ma at te er ri ia al l d de el l m mu un nd do o f f s si ic co o s se e j ju un nt ta an n l la as s p pe er rs so on na a a af fi in ne es s e en n m mo od do o d de e p pe en ns sa ar r o o d de e a ac ct tu ua ar r. . E Es st to o c co or rr re es sp po on nd de e
a a u un na a d de e l la a g gr ra an nd de es s l le ey ye es s d de e l la a N Na at tu ur ra al le ez za a, , l la a L Le ey y d de e A Af fi in ni id da ad d o o d de e l lo os s S Se em me ej ja an nt te es s, , q qu ue e m m s s a ad de el la an nt te e
c co om me en nt ta ar re em mo os s a al l t tr ra at ta ar r s so ob br re e e el l g gr ru up po o d de e L Le ey ye es s q qu ue e d de eb be en n s se er r c co on no oc ci id da as s p po or r t to od do os s c cu ua an nt to os s d de es se ee en n, ,
s si in nc ce er ra am me en nt te e/ /a av va an nz za ar r c co on n r ra ap pi id de ez z p po or r e el l s se en nd de er ro o d de e s su u a au ut to os su up pe er ra ac ci i n n. .C CA AP PI IT TU UL LO O V VI II II I
E El l P Pa as sa ap po or rt te e p pa ar ra a G Ga an n m me ed de es s


E En n a an nt te er ri io or re es s c ca ap p t tu ul lo os s m ma an ni if fe es st t q qu ue e d de el l g gr ru up po o r re eu un ni id do o e en n e el l H Ho og ga ar r, , s so ol la am me en nt te e n no os so ot tr ro os s, , e el l i is sr ra ae el li it ta a y y
e el l e eg gi ip pc ci io o, , n no os s p pr re ep pa ar ra am mo os s p pa ar ra a s se er r c co on nd du uc ci id do os s a a G Ga an n m me ed de es s. . L Lo os s d de em m s s p pr re ef fe er r a an n c co on nt ti in nu ua ar r s su u v vi id da a e en n
J Ja an nl li it tp pu ur r. . Y Y e es st to o h ha ac c a a h ho on no or r a a l la a s sa ab bi ia a y y h he er rm mo os sa a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n d de e a aq qu ue el l m mo on na as st te er ri io o p pe er rd di id do o e en n l la as s
s so ol le ed da ad de es s y y e el l s se ec cr re et to o d de e a aq qu ue el ll la a m mi in n s sc cu ul la a c co ol lo on ni ia a d de e n nu ue es st tr ra a A Au ug gu us st ta a, , A An nt ti ig gu ua a y y S So ob be er ra an na a O Or rd de en n. .. .. .
P Po or rq qu ue e n no o e es s u un n l lu ug ga ar r a ab bi ie er rt to o a a t to od do os s, , n ni i u un n s si it ti io o e es sp pe ec c f fi ic ca am me en nt te e d de ed di ic ca ad do o a a p pr re ep pa ar ra ar r v vo ol lu un nt ta ar ri io os s p pa ar ra a e el l
s sa at t l li it te e d de e J J p pi it te er r. . Y Ya a d di ij je e a al l c co om mi ie en nz zo o d de e e es st te e l li ib br ro o, , q qu ue e a al l s so ob br re ev vo ol la ar r l la as s a al lt ta as s c cu um mb br re es s n ne ev va ad da as s q qu ue e
r ro od de ea an n e es st te e v va al ll le e, , n no o s se e p po od d a an n d de es sc cu ub br ri ir r n ni i e el l m mo on na as st te er ri io o n ni i e el l H Ho og ga ar r, , c cu ub bi ie er rt to os s y y d di is si im mu ul la ad do os s p po or r e el l
f fo ol ll la aj je e d de e l lo os s b bo os sq qu ue ec ci il ll lo os s c ci ir rc cu un nd da an nt te es s. . S S l lo o b ba aj ja an nd do o a al l n ni iv ve el l d de el l s su ue el lo o e es s q qu ue e s se e v ve en n l lo os s e ed di if fi ic ci io os s, , y y e es st to o
h ha a p pr ro ot te eg gi id do o a aq qu ue el l l lu ug ga ar r, , d du ur ra an nt te e s si ig gl lo os s, , d de e l la a c cu ur ri io os si id da ad d o o d de e l la a a am mb bi ic ci i n n d de e m mu uc ch ho os s. .. .. . Q Qu ui i n n p po od dr r a a
s su up po on ne er r d de e l lo os s q qu ue e p pa as sa ar ra an n p po or r e es sa as s g gr ra an nd de es s a al lt tu ur ra as s s so ol li it ta ar ri ia as s, , q qu ue e a al ll l a ab ba aj jo o, , p pe er rd di id da a e en n l la a e en no or rm mi id da ad d
d de e l lo os s H Hi im ma al la ay ya as s, , p pa al lp pi it ta a l la a v vi id da a y y e el l s so os si ie eg go o d de e u un na a r re ed du uc ci id da a c co ol lo on ni ia a d de e s se er re es s q qu ue e p pr re ef fi ie er re en n a al le ej ja ar rs se e d de e
l la as s l lo oc cu ur ra as s d de el l m mu un nd do o p pa ar ra a l lo og gr ra ar r l la a p pa az z y y l la a f fe el li ic ci id da ad d d de e l lo os s a al lt to os s n ni iv ve el le es s m mo or ra al le es s, , m me en nt ta al le es s y y f f s si ic co os s d de e
l la a V Vi id da a. .. .. .? ? U Un n s si it ti io o d di is st ta an nt te e d de e t to od da as s l la as s r ru ut ta as s a a r re ea as s c co om me er rc ci ia al le es s, , a al l q qu ue e s so ol lo o p pu ue ed de e l ll le eg ga ar rs se e c co om mo o l lo o
h hi ic ci im mo os s n no os so ot tr ro os s o o e en n h he el li ic c p pt te er ro o, , a am m n n d de el l p pa as so o s se ec cr re et to o u ut ti il li iz za ad do o e en n o ot tr ro os s t ti ie em mp po os s, , e es s e el l r re ef fu ug gi io o s se eg gu ur ro o, ,
c co om mo o t to od do os s, , l lo os s d de e n nu ue es st tr ra a O Or rd de en n, , p pa ar ra a e el l a ad di ie es st tr ra am mi ie en nt to o e es sp pe ec ci ia al l d de e q qu ui ie en ne es s m me er re ec ci ie er ro on n t ta al l p pr ri iv vi il le eg gi io o e en n
d di if fe er re en nt te es s p po oc ca as s. . Y Y a al l e es st ta ar r n nu ue es st tr ra a O Or rd de en n e en n c co on nt ta ac ct to o d di ir re ec ct to o c co on n n nu ue es st tr ro os s H He er rm ma an no os s M Ma ay yo or re es s d de e G Ga a- -
n n m me ed de es s, , n no o h hu ub bo o i in nc co on nv ve en ni ie en nt te e p pa ar ra a q qu ue e m mi ie em mb br ro os s d de e e el ll la a, , c co om mo o n nu ue es st tr ro os s H He er rm ma an no os s y ya a m me en nc ci io on na ad do os s, ,
f fu ue es se en n c co on nd du uc ci id do os s p po or r O Ov vn ni is s h ha as st ta a e es se e l lu ug ga ar r. . L Lo os s o ot tr ro os s t tr re es s, , l la a e es sp pa a o ol la a, , O O' 'C Co on nn no or r y y l la a i in ng gl le es sa a, , e er ra an n
d di is sc c p pu ul lo os s e es sc co og gi id do os s p po or r e el l L La am ma a c co on n t to od da a s su u s sa ab bi id du ur r a a, , j ju us st ti ic ci ia a y y a au ut to or ri id da ad d. .. .. .
Y Ya a h he em mo os s c co on no oc ci id do o l la a h hi is st to or ri ia a d de e M Ma ar ru uj ja a; ; l la a a an nd da al lu uz za a. . A Ah ho or ra a, , p pu ue ed de e s se er r i in nt te er re es sa an nt te e l la a d de e N Na an nc cy y, , p pe es se e a a
s su u n no ot ta ab bl le e d di is sc cr re ec ci i n n, , m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s r ra ay ya ab ba a e en n h he er rm me et ti is sm mo o. . C Co on n e el l c co or rr re er r d de e l lo os s m me es se es s y y a ap pr ro ov ve ec ch ha an nd do o
l la a c co on nf fi ia an nz za a q qu ue e m me e b br ri in nd da ab ba a m mi i c co on nt ti in nu ua a c co oo op pe er ra ac ci i n n e en n s su u t tr ra ab ba aj jo o d de e j ja ar rd di in ne er r a a, , p pu ud de e i ir r c co on no oc ci ie en nd do o
m mu uc ch ho os s d de e l lo os s d de et ta al ll le es s d de e e es sa a v vi id da a q qu ue e, , e en n s su u j ju uv ve en nt tu ud d, , e es st tu uv vi ie er ra a l ll le en na a d de e a am ma ar rg ga as s e ex xp pe er ri ie en nc ci ia as s. .
D De e n no ob bl le e a al lc cu ur rn ni ia a, , e em mp pa ar re en nt ta ad da a c co on n f fa am mi il li ia as s d de e l la a r ra an nc ci ia a n no ob bl le ez za a d de e I In ng gl la at te er rr ra a, , c cu uy yo o l li in na aj je e s se e
r re em mo on nt ta ab ba a h ha as st ta a l lo os s t ti ie em mp po os s d de e T Tu ud do or r, , p pr re ef fe er r a a s si ie em mp pr re e e ev vi it ta ar r m me en nc ci io on na ar r s su u v ve er rd da ad de er ro o t t t tu ul lo o y y s su us s
a ap pe el ll li id do os s d de e c cu un na a. . S So ob br re e e es st te e t te em ma a, , g gu ua ar rd da ab ba a s si il le en nc ci io o. . P Pe er ro o e el l L La am ma a, , c co on n s su u a ac co os st tu um mb br ra ad da a d di is sc cr re ec ci i n n, ,
m me e h ha ab b a a a as se eg gu ur ra ad do o q qu ue e p pe er rt te en ne ec c a a a a u un na a d de e l la as s m m s s o or rg gu ul ll lo os sa as s c ca as sa as s d de e l la a v vi ie ej ja a E Es sc co oc ci ia a. . C Co on nd du uc ci id da a a a l la a
C Co or rt te e d de e L Lo on nd dr re es s d de es sd de e m mu uy y n ni i a a, , h ha ab b a a c co on no oc ci id do o e en n s su u a ad do ol le es sc ce en nc ci ia a, , a a u un n m mu uc ch ha ac ch ho o h hi ij jo o d de e n no ob bl le es s
s se eg gu un nd do on ne es s y y e em mp po ob br re ec ci id do os s, , d de e q qu ui ie en n s se e e en na am mo or r c co on n l la a f fo og go os si id da ad d d de el l p pr ri im me er r a am mo or r. . E El l l le e c co or rr re es sp po on nd d a a
c co on n i ig gu ua al l d de ev vo oc ci i n n, , p pe er ro o s su us s p pa ad dr re es s s se e o op pu us si ie er ro on n a a l la a u un ni i n n d de e l lo os s j j v ve en ne es s p po or r r ra az zo on ne es s d de e d di in ne er ro o. . H Ha ab b a an n
p pe en ns sa ad do o p pa ar ra a s su u h hi ij ja a u un n m me ej jo or r p pa ar rt ti id do o y y p pe er rs si ig gu ui ie er ro on n a a l lo os s e en na am mo or ra ad do os s, , h ho os st ti il li iz z n nd do ol lo os s y y t tr ra at ta an nd do o d de e
s se ep pa ar ra ar rl lo os s e en n t to od da a f fo or rm ma a. . A A t ta al l p pu un nt to o l ll le eg g l la a s se ev ve er ra a o op po os si ic ci i n n, , q qu ue e l la a m mu uc ch ha ac ch ha a f fu ue e r re et ti ir ra ad da a d de e l la a C Co or rt te e
y y c co on nd du uc ci id da a n nu ue ev va am me en nt te e a a E Es sc co oc ci ia a, , p pa ar ra a a al le ej ja ar rl la a e en n d de ef fi in ni it ti iv va a d de el l d do on nc ce el l. . P Pa as sa ar ro on n m me es se es s, , e en n q qu ue e N Na an nc cy y
s su uf fr ri i a a s so ol la as s e en n e el l c ca as st ti il ll lo o d de e s su us s m ma ay yo or re es s, , v vi ig gi il la ad da a c co om mo o u un n p pr re es so o p po or r s su u t te er rc co o p pa ad dr re e. . P Pe er ro o u un na a m ma a a an na a, ,
q qu ue e l la a v vi ig gi il la an nc ci ia a d de e s st te e l le e p pe er rm mi it ti i p pa as se ea ar r a a c ca ab ba al ll lo o p po or r e el l f fr ro on nd do os so o p pa ar rq qu ue e d de el l f fe eu ud do o, , s su u s so or rp pr re es sa a f fu ue e
t tr re em me en nd da a a al l s se en nt ti ir rs se e l ll la am ma ad da a p po or r s su u n no om mb br re e y y v ve er r a ap pa ar re ec ce er r, , d de et tr r s s d de e u un no os s a ar rb bu us st to os s, , a a s su u a am ma ad do o
p pr re et te en nd di ie en nt te e. .. .. . L La a s so or rp pr re es sa a d di io o p pa as so o a a l la a e em mo oc ci i n n d de el l e en nc cu ue en nt tr ro o y y a am mb bo os s s se e e es st tr re ec ch ha ar ro on n e en n u un n b be es so o d de e
a ap pa as si io on na ad da a u un ni i n n. . R R p pi id da am me en nt te e l le e e ex xp pl li ic c l l q qu ue e h ha ab b a a v ve en ni id do o a a b bu us sc ca ar rl la a d di is sp pu ue es st to o a a t to od do o, , y y q qu ue e s si i e el ll la a
l lo o a ac ce ep pt ta ab ba a s se e f fu ug ga ar r a an n j ju un nt to os s t tr ra at ta an nd do o d de e l ll le eg ga ar r, , e en n s se ec cr re et to o, , h ha as st ta a l la a c co os st ta a e en n d do on nd de e u un n a am mi ig go o d de el l
m mu uc ch ha ac ch ho o l le e p pr ro om me et t a a c co on nd du uc ci ir rl lo os s e en n u un n b ba al la an nd dr ro o h ha as st ta a l la as s c co os st ta as s d de e F Fr ra an nc ci ia a. .
E Er ra an n l lo os s d d a as s e en n q qu ue e s se e j ju ug ga ab ba a, , e en n e el l C Co on nt ti in ne en nt te e, , l la a s su ue er rt te e d de el l S Se eg gu un nd do o I Im mp pe er ri io o, , b ba aj jo o l lo os s t ta am mb ba al le ea an nt te es s
d de ed do os s d de e N Na ap po ol le e n n I II II I, , a am me en na az za ad do o p po or r l la a i in nv va as si i n n p pr ru us si ia an na a. . L Lo os s j j v ve en ne es s d de ec ci id di ie er ro on n h ha ac ce er rl lo o, , c co on nf fi ia an nd do o
p pa as sa ar r i in na ad dv ve er rt ti id do os s e en n a aq qu ue el l p pa a s s, , a an nt te e l la a c co on nf fu us si i n n o oc ca as si io on na ad da a p po or r e el l a ar rr ro ol ll la ad do or r a av va an nc ce e d de e l lo os s g ge er rm ma an no os s. .
A As s , , a ap pr ro ov ve ec ch ha an nd do o l lo os s p po oc co os s m mo om me en nt to os s e en n q qu ue e e el ll la a c co on ns se eg gu u a a d da ar r u un n f fu ur rt ti iv vo o p pa as se eo o a a c ca ab ba al ll lo o, , l lo os s
e en na am mo or ra ad do os s t tu uv vi ie er ro on n v va ar ri io os s e en nc cu ue en nt tr ro os s y y a ac co or rd da ar ro on n e el l p pl la an n d de e f fu ug ga a p pa ar ra a u un na a o ob bs sc cu ur ra a n no oc ch he e s si in n l lu un na a. . E El l, ,
a ap pr ro ov ve ec ch ha an nd do o d de e l la as s s so om mb br ra as s y y e el l r re ep po os so o n no oc ct tu ur rn no o, , l ll le eg ga ar r a a h ha as st ta a e el l c ca as st ti il ll lo o y y t tr ra at ta ar r a a d de e e es sc ca al la ar r e el l m mu ur ro o
p pa ar ra a p po od de er r a al lc ca an nz za ar rl le e a a e el ll la a, , u un na a e es sc ca al la a d de e c cu ue er rd da as s c co on n q qu ue e p pu ud di ie es se e b ba aj ja ar r, , y y l lu ue eg go o h hu ui ir r a an n e en n e el l c ca ab ba al ll lo o
d de e l l e es sc co on nd di id do o e en nt tr re e e el l b bo os sq qu ue e v ve ec ci in no o. .
T Ta al l c co om mo o l lo o p pe en ns sa ar ro on n p pr re ep pa ar ra ar ro on n l lo os s d de et ta al ll le es s y y a ag gu ua ar rd da ar ro on n l la a n no oc ch he e p pr ro op pi ic ci ia a. . D D a as s d de es sp pu u s s s se e p pr re es se en nt t
l la a o op po or rt tu un ni id da ad d. . E Er ra a u un na a n no oc ch he e l l b br re eg ga a y y d de e f fu ue er rt te e v vi ie en nt to o q qu ue e a au ul ll la ab ba a e en nt tr re e l lo os s r rb bo ol le es s d de el l p pa ar rq qu ue e. . N Na an nc cy y, ,
p pr re et te ex xt ta an nd do o c ca an ns sa an nc ci io o y y f fr r o o, , s se e h ha ab b a a r re et ti ir ra ad do o t te em mp pr ra an no o a a s su u a al lc co ob ba a. . A Al l m me ed di ia ar r l la as s h ho or ra as s, , c cu ua an nd do o y ya a
t to od do os s d do or rm m a an n, , p pu ud do o e es sc cu uc ch ha ar r e el l u ul lu ul la ar r d de e u un n b b h ho o, , s se e a al l c co on nv ve en ni id da a c co on n s su u n no ov vi io o. . A Ab br ri i l le en nt ta am me en nt te e l la a
v ve en nt ta an na a y y e en nt tr re e l la as s s so om mb br ra as s l lo og gr r d di is st ti in ng gu ui ir r e el l b bu ul lt to o c ca au ut te el lo os so o q qu ue e s se e e es sc co on nd d a a, , t tr re es s p pi is so os s b ba aj jo o e el l
v ve en nt ta an na al l. . A Ar rr ro oj j a a s su u g ga al l n n u un na a c cu ue er rd da a f fo or rm ma ad da a p po or r v va ar ri ia as s s s b ba an na as s a an nu ud da ad da as s, , y y s st te e a at t a a e el ll la a u un na a l la ar rg ga a


26
26
s so og ga a d de e n nu ud do os s. . L La a m mu uc ch ha ac ch ha a i iz z l la a i im mp pr ro ov vi is sa ad da a e es sc ca al la a y y a am ma ar rr r e el l e ex xt tr re em mo o a a u un n v vi ie ej jo o c cl la av vo o d de e s su uj je et ta ar r
c co or rt ti in na as s e en n e el l m ma ar rc co o d de e l la a v ve en nt ta an na a. . P Pe er ro o v vi in no o l lo o p pe eo or r: : q qu ue e e el ll la a n no o t te en n a a p pr r c ct ti ic ca a e en n t ta al le es s m me en ne es st te er re es s y y
s se en nt t a a u un n m mi ie ed do o c ce er rv va al l a a d de es sl li iz za ar rs se e h ha ac ci ia a e el l v va ac c o o d de es sd de e " "t ta an nt ta a a al lt tu ur ra a y y e en n u un na a n no oc ch he e t ta an n s so om mb br r a a y y c co on n
e el l v vi ie en nt to o q qu ue e a ag gi it ta ab ba a l la a c cu ue er rd da a s si in n c ce es sa ar r. . N No o p po od d a an n h ha ab bl la ar rs se e p po or r t te em mo or r a a s se er r d de es sc cu ub bi ie er rt to os s y y N Na an nc cy y, ,
s se en nt ta ad da a e en n e el l a al lf f i iz za ar r d de el l v ve en nt ta an na al l n no o s se e a at tr re ev v a a a a d de es sc ce en nd de er r. . E El l m mo oz zo o a al l d da ar rs se e c cu ue en nt ta a d de e l la a s si it tu ua ac ci i n n, ,
o op pt t p po or r s su ub bi ir r p pa ar ra a a an ni im ma ar rl la a. . E Es st ta ab ba a y ya a p po or r l ll le eg ga ar r h ha as st ta a e el ll la a c cu ua an nd do o s so on n u un n c cr ru uj ji id do o e en n l la a m ma ad de er ra a d de el l
m ma ar rc co o y y e el l g gr ru ue es so o c cl la av vo o q qu ue e s su uj je et ta ab ba a l la a c cu ue er rd da a s sa al lt t a al l v va ac c o o, , c co on n e es sc ca al la a y y t to od do o, , y y e el ll la a l la an nz z u un n g gr ri it to o d de e
e es sp pa an nt to o. .. .. .
P Po oc co os s, , m mi in nu ut to os s m m s s t ta ar rd d e el l c ca as st ti il ll lo o e en nt te er ro o e es st ta ab ba a e en n m mo ov vi im mi ie en nt to o. . S Su us s p pa ad dr re es s h ha ab b a an n a ac cu ud di id do o a a l lo os s
g gr ri it to os s d de es se es sp pe er ra ad do os s d de e l la a j jo ov ve en n y y l la a s se er rv vi id du um mb br re e c co or rr r a a p pa ar ra a a av ve er ri ig gu ua ar r q qu u p pa as sa ab ba a f fu ue er ra a. . A Al lu um mb br r n nd do os se e
c co on n l li in nt te er rn na as s, , a al lg gu un no os s c cr ri ia ad do os s l ll le eg ga ar ro on n h ha as st ta a e el l s si it ti io o e en n q qu ue e c ca ay ye er ra a e el l m mu uc ch ha ac ch ho o. . E Es st ta ab ba a i in nc co on ns sc ci ie en nt te e y y l le e
m ma an na ab ba a a ab bu un nd da an nt te e s sa an ng gr re e d de e u un na a h he er ri id da a e en n e el l c cr r n ne eo o. . A Al l s se er r e en nt tr ra ad do o e en n h ho om mb br ro os s s se e r re et to or rc ci i c co om mo o e en n
u un na a c co on nv vu ul ls si i n n y y d de ej j d de e r re es sp pi ir ra ar r: : t te en n a a l la a c ca ab be ez za a d de es st tr ro oz za ad da a y y p pa ar rt te e d de e l la a m ma as sa a e en nc ce ef f l li ic ca a s se e e es sc cu ur rr r a a
c co on n l la a s sa an ng gr re e. .. .. .
L La a t tr ra ag ge ed di ia a a af fe ec ct t d de e t ta al l m ma an ne er ra a a a l la a j jo ov ve en n, ,* * q qu ue e t tu uv vo o q qu ue e s se er r c co on nd du uc ci id da a a a L Lo on nd dr re es s y y g gu ua ar rd da ar r c ca am ma a y y
t tr ra at ta am mi ie en nt to o m m d di ic co o p po or r v va ar ri io os s m me es se es s. .. .. . D De es sp pu u s s, , e el l t ti ie em mp po o f fu ue e h ha ac ci ie en nd do o s su u l la ab bo or r d de e b b l ls sa am mo o. . P Pa as sa ar ro on n
a al lg gu un no os s a a o os s y y, , a al l f fi in n c co on no oc ci i e en n l la a C Co or rt te e a al l q qu ue e s se er r a a s su u e es sp po os so o. . E Es st ta a v ve ez z e er ra a u un n h hi ij jo o d de e f fa am mi il li ia a r ri ic ca a y y s su us s
p pa ad dr re es s m mu uy y b bi ie en n v vi in nc cu ul la ad do os s: : l l, , m mi ie em mb br ro o d de e l la a C C m ma ar ra a d de e l lo os s L Lo or re es s; ; e el ll la a, , d da am ma a d de e h ho on no or r d de e l la a r re ei in na a
V Vi ic ct to or ri ia a. . E El l n no ov vi io o e er ra a s si im mp p t ti ic co o, , a am ma ab bl le e y y m mu uy y e en nt tr re et te en ni id do o. . U Un n t ti ip po o d de e a aq qu ue el ll lo os s q qu ue e t tr ri iu un nf fa an n e en n l lo os s
s sa al lo on ne es s d de e l la a a al lt ta a s so oc ci ie ed da ad d, , y y p po or r l lo o m mi is sm mo o, , s so ol li ic ci it ta ad do o p po or r l la as s m mu uj je er re es s. . L La a b bu ue en na a a ac co og gi id da a d de e l lo os s p pa ad dr re es s d de e
N Na an nc cy y f fa av vo or re ec ci i e el l r ro om ma an nc ce e y y m me es se es s d de es sp pu u s s s se e c ca as sa ab ba an n c co on n t to od da a l la a p po om mp pa a t tr ra ad di ic ci io on na al l d de e l la a v vi ie ej ja a
n no ob bl le ez za a d de e l la a G Gr ra an n B Br re et ta a a a. . L Lo os s p pr ri im me er ro os s t ti ie em mp po os s f fu ue er ro on n a al le eg gr re es s y y d di ic ch ho os so os s, , p pe er ro o c co on n l lo os s a a o os s
c co om me en nz za ar ro on n l lo os s p pr ro ob bl le em ma as s. . E El ll la a n no o p po od d a a t te en ne er r h hi ij jo os s, , y y e el l m ma ar ri id do o, , h ho om mb br re e b bu ue en nm mo oz zo o y y d de e g gr ra an n m mu un nd do o, ,
a an ns si ia ab ba a t te en ne er r u un n h he er re ed de er ro o. . P Po oc co o a a p po oc co o, , l la as s s so om mb br ra as s d de el l d de es se en nc ca an nt to o i ib ba an n i in nt te er rp po on ni i n nd do os se e e en nt tr re e e el ll lo os s. .
C Ca ad da a v ve ez z e er ra an n m m s s l la ar rg go os s l lo os s d d a as s d de e a al le ej ja am mi ie en nt to o q qu ue e, , c co on n u un n p pr re et te ex xt to o u u o ot tr ro o, , b bu us sc ca ab ba a s su u c c n ny yu ug ge e, , y y l la as s
l la ab bo or re es s o of fi ic ci ia al le es s d de e e el ll la a, , c co om mo o d da am ma a d de e l la a R Re ei in na a, , n no o b ba as st ta ab ba an n a a m mi it ti ig ga ar r s su u p pr re eo oc cu up pa ac ci i n n c co on ns st ta an nt te e. . S Su u
c ca ar r c ct te er r s se e t to or rn na ab ba a c ca ad da a v ve ez z m m s s m me el la an nc c l li ic co o, , a a t ta al l p pu un nt to o, , q qu ue e n no o p pa as s i in na ad dv ve er rt ti id do o p pa ar ra a l la a S So ob be er ra an na a. .
A An nt te e l la as s r re ep pe et ti id da as s p pr re eg gu un nt ta as s a al l r re es sp pe ec ct to o q qu ue e l le e h hi ic ci ie er ra a V Vi ic ct to or ri ia a, , n no o t tu uv vo o o ot tr ro o r re em me ed di io o q qu ue e c co on nf fe es sa ar rl le e e el l
m mo ot ti iv vo o d de e s su u d de es sa as so os si ie eg go o. . S Se e h ha ab bl la a e en nt te er ra ad do o q qu ue e s su u e es sp po os so o m ma an nt te en n a a u un na a a am ma an nt te e, , c co on n l la a q qu ue e v vi ia aj ja ab ba a a al l
c ca am mp po o f fr re ec cu ue en nt te em me en nt te e. . L La a R Re ei in na a l le e d de em mo os st tr ra ab ba a a af fe ec ct tu uo os sa a p pr re ed di il le ec cc ci i n n, , y y a al l e en nt te er ra ar rs se e, , q qu ui is so o i in nt te er rv ve en ni ir r. .
E El ll la a l le e h ha ab b a a r ro og ga ad do o n no o h ha ac ce er rl lo o. . P Pe er ro o l la as s c co os sa as s f fu ue er ro on n d de e m ma al l e en n p pe eo or r. . E El l m ma ar ri id do o l ll le eg g a a d de es sp pr re eo oc cu up pa ar rs se e
p po or r c co om mp pl le et to o d de e s su u l le eg g t ti im mo o m ma at tr ri im mo on ni io o; ; c co on n t to od do o d de es sc ca ar ro o h ha ac c a a p p b bl li ic co o a al la ar rd de e d de e s su u d do on nj ju ua an ne es sc ca a
c co on nd du uc ct ta a, , y y e el ll lo o c co ol lm m l la a p pa ac ci ie en nc ci ia a d de e l la a S So ob be er ra an na a, , q qu ui ie en n l lo o h hi iz zo o l ll la am ma ar r p pa ar ra a a am mo on ne es st ta ar rl lo o. .
A An nt te e l la a r re ea al l a ac ct ti it tu ud d, , e el l h ho om mb br re e e es st ta al ll l . . O Ol lv vi id da an nd do o t to od da a c co on ns si id de er ra ac ci i n n a a s su u c cl la as se e y y a a s su u h ho on no or r, , s se e p po or rt t
c co on n N Na an nc cy y c cu ua al l e el l m m s s v vu ul lg ga ar r y y m ma at to on ne es sc co o h hi ij jo o d de e v ve ec ci in no o: : l la a m mi is sm ma a n no oc ch he e, , d de e r re eg gr re es so o d de e l la a c ci it ta a r re ea al l, , l la a
i in ns su ul lt t y y v ve ej j , , d de ec cl la ar r n nd do ol la a q qu ue e e es st ta ab ba a y ya a h ha ar rt to o d de e e el ll la a, , y y e en n u un n a ac cc ce es so o d de e f fu ur ro or r l ll le eg g h ha as s- -l la a a a g go ol lp pe ea ar rl la a
c co on n e ex xc ce es si iv va a c cr ru ue el ld da ad d. . Y Y e es so o n no o f fu ue e t to od do o. . A Al l d d a a s si ig gu ui ie en nt te e, , h hi iz zo o p pr re ep pa ar ra ar r s su us s v va al li ij ja as s y y s se e m ma ar rc ch h a a v vi iv vi ir r
f fu ue er ra a d de e L Lo on nd dr re es s e en n u un na a c ca as sa a d de e c ca am mp po o e en n d do on nd de e i in ns st ta al l a a l la a q qu ue er ri id da a. . C Co om mo o e el l e es sc c n nd da al lo o t tr ra as sc ce en nd di ie er ra a, ,- -l la a
R Re ei in na a V Vi ic ct to or ri ia a, , a a m mo od do o d de e c ca as st ti ig go o, , l lo o d de es st ti in n a a u un na a l le ej ja an na a g gu ua ar rn ni ic ci i n n e en n l la a I In nd di ia a, , e en n l la a e es sp pe er ra an nz za a d de e
s se ep pa ar ra ar rl lo o d de e s su u a am ma an nt te e, , a a l la a q qu ue e t ta am mb bi i n n h ha ab b a a a am mo on ne es st ta ad do o a ap pa ar rt te e. .
P Pe er ro o d de e n na ad da a s si ir rv vi i t to od do o e es se e c ca am mb bi i . . E En n s su u d do or ra ad do o d de es st ti ie er rr ro o d de e m mi il li it ta ar r, , a au um me en nt t s su u a af fi ic ci i n n p po or r e el l l li ic co or r y y, ,
u un n d d a a, , N Na an nc cy y, , t tu uv vo o l la a t tr ri is st te e s so or rp pr re es sa a d de e e en nc co on nt tr ra ar r s su u m ma ar ri id do o e en n l la a c ca am ma a d de e s su u p pr ro op pi ia a c ca as sa a c co on n l la a o ot tr ra a
m mu uj je er r. . E Es st to o d de et te er rm mi in n u un na a n nu ue ev va a e ex xp pl lo os si i n n d de e f fu ur ro or r, , d de el l c c n ny yu ug ge e, , q qu ue e l la a a ab bo of fe et te e e en n p pr re es se en nc ci ia a d de e l la a
r ri iv va al l. .. .. . A Aq qu ue el ll la a n no oc ch he e, , d de es se es sp pe er ra ad da a, , i in nt te en nt t s su ui ic ci id da ar rs se e. . E El l v ve en ne en no o h ha ab br r a a s su ur rt ti id do o s su us s e ef fe ec ct to os s d de e n no o m me ed di ia ar r
u un na a c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia a p pr ro ov vi id de en nc ci ia al l. . T Te en n a a u un na a c cr ri ia ad da a h hi in nd d q qu ue e l le e h ha ab b a a t to om ma ad do o g gr ra an n a af fe ec ct to o, , v vi i n nd do ol la a l ll lo or ra ar r d de e
c co on nt ti in nu uo o. . L La a m mu uc ch ha ac ch ha a l la a a ac co om mp pa a a ab ba a a a t to od da as s p pa ar rt te es s y y e es sa a n no oc ch he e, , c co om mo o s si i p pr re es sa ag gi ia as se e a al lg go o, , s se e h ha ab b a a
o oc cu ul lt ta ad do o t tr ra as s l la as s c co or rt ti in na as s d de e l la a a al lc co ob ba a. . A Al l v ve er r q qu ue e a ap pu ur ra ab ba a e el l c co on nt te en ni id do o d de el l f fr ra as sc co o d de e v ve en ne en no o, , s sa al li i
c co or rr ri ie en nd do o p pa ar ra a i im mp pe ed di ir rl lo o. . Y Ya a e el l t t x xi ic co o e es st ta ab ba a e en n e el l e es st t m ma ag go o y y l la a j jo ov ve en n c co or rr ri i d de es sp pa av vo or ri id da a e en n b bu us sc ca a d de e
a ay yu ud da a. . E En n e el l d de es sp pa ac ch ho o d de e s su u m ma ar ri id do o s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a, , e en nt to on nc ce es s, , R Ra ah hm mo oj ja an n D Du um mp pb ba ah ha ar r c co on ns su ul lt ta an nd do o u un no os s
a as su un nt to os s p pr ri iv va ad do os s d de e s su u l la am ma as st te er ri io o. . A A l lo os s g gr ri it to os s d de e l la a h hi in nd d , , a ac cu ud di ie er ro on n t to od do os s y y, , c co on ns st te er rn na ad do os s p po or r l la a
n no ot ti ic ci ia a, , e el l L La am ma a p pi id di i l le e p pe er rm mi it ti ie er ra an n a as si is st ti ir r a a l la a p pr re es su un nt ta a s su ui ic ci id da a. .. .. . ' '
E Es st t d de e m m s s d de ec ci ir r q qu ue e c co on n s su u a ay yu ud da a s se e c co on nm mi in n e el l p pe el li ig gr ro o. .
- -E Es se e f fu ue e e el l c co om mi ie en nz zo o d de e n nu ue es st tr ra a l la ar rg ga a a am mi is st ta ad d - -n no os s c co om me en nt t l la a i in ng gl le es sa a, , l la a t ta ar rd de e e en n q qu ue e, , b be eb bi ie en nd do o u un na a
t ta az za a d de e t t , , t te er rm mi in na ab ba a d de e n na ar rr ra ar rn no os s s su u t tu ur rb bu ul le en nt ta a c cr ri is si is s d de e e es so os s t ti ie em mp po os s- -. . D De es sp pu u s s, , r re eg gr re es s a a I In ng gl la at te er rr ra a
y y, , t tr ra at t d de e s se ep pa ar ra ar rm me e d de e m mi i m ma ar ri id do o. . P Pe er ro o l lo os s c co on nv ve en nc ci io on na al li is sm mo os s d de e l la a C Co or rt te e p pe es sa ab ba an n s so ob br re e m m y y s so ob br re e
m mi is s a an nc ci ia an no os s p pa ad dr re es s. . T Tu uv ve e q qu ue e r re es si ig gn na ar rm me e y y c co on nt ti in nu ua ar r a ap pa ar re en nt ta an nd do o u un na a v vi id da a f fr r v vo ol la a q qu ue e d de et te es st ta ab ba a. . L La a
h hi ip po oc cr re es s a a y y e el l e eg go o s sm mo o m me e r ro od de ea ab ba an n y y s s l lo o p pu ud de e s so op po or rt ta ar r d do os s a a o os s m m s s a aq qu ue el l i in nf fi ie er rn no o. . M Mi i e es sp po os so o
c co on nt ti in nu ua ab ba a e en n l la a I In nd di ia a y y q qu ui ie en ne es s l lo o h ha ab b a an n v vi is si it ta ad do o m me e d di ij je er ro on n q qu ue e s se e h ha ab b a a c co on nv ve er rt ti id do o e en n u un n b bo or rr ra ac ch ho o
e em mp pe ed de er rn ni id do o. . E El l M Ma ae es st tr ro o D Du um mp pb ba ah ha ar r p pa as sa ab ba a u un na a t te em mp po or ra ad da a d de e e es st tu ud di io os s e en n L Lo on nd dr re es s y y n no os s v vi is si it ta ab ba a c co on n
f fr re ec cu ue en nc ci ia a a a m mi is s p pa ad dr re es s y y a a m m . . U Un n d d a a l ll le eg g l la a n no ot ti ic ci ia a d de e s su u m mu ue er rt te e e en n u un n a ac cc ci id de en nt te e d de el l s se er rv vi ic ci io o. . Q Qu ue ed da ab ba a
s so ol la a c co on n m mi is s a an nc ci ia an no os s. . A Al l a a o o s si ig gu ui ie en nt te e f fa al ll le ec ci i m mi i p pa ad dr re e y y a a o o y y m me ed di io o d de es sp pu u s s m mi i m ma ad dr re e. .
M Me e s se en nt t d de es so ol la ad da a. . L La a v vi id da a m me e h ha as st ti ia ab ba a. . U Un na a t te er rr ri ib bl le e n ne eu ur ra as st te en ni ia a s se e h ha ab b a a a ap po od de er ra ad do o d de e m m . . L La a
c co on nf fi ia an nz za a q qu ue e m me e i in ns sp pi ir ra ar ra a e el l L La am ma a f fu ue e l lo o n ni ic co o q qu ue e e ev vi it t u un n n nu ue ev vo o i in nt te en nt to o d de e s su ui ic ci id di io o. . N No o t tu uv ve e a am mb ba ag ge es s
p pa ar ra a c co on nf fe es sa ar rl le e q qu ue e d de es se ea ab ba a a ac ca ab ba ar r c co on n m mi i e ex xi is st te en nc ci ia a. . Y Y, , e en n t ta al le es s c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s, , s si in nt ti i n nd do om me e e en nf fe er rm ma a


27
27
d de el l a al lm ma a y y d de el l c cu ue er rp po o, , y ya a q qu ue e, , p po or r e en nt to on nc ce es s e ex xp pe er ri im me en nt ta ab ba a s s n nt to om ma as s e ex xt tr ra a o os s y y d do ol lo or re es s e en n t to od do o e el l
c cu ue er rp po o, , e el l M Ma ae es st tr ro o m me e p pr ro op pu us so o v ve en ni ir r c co on n l l a a J Ja an nl li it tp pu ur r. .
M Me e d di ij jo o q qu ue e e es st ta ab ba a p pa ad de ec ci ie en nd do o d de e u un n c c n nc ce er r i in nc ci ip pi ie en nt te e, , f fr ru ut to o d de e m mi is s l la ar rg go os s t tr ra as st to or rn no os s p ps s q qu ui ic co os s y y
n ne er rv vi io os so os s; ; p pe er ro o q qu ue e e en n e es st te e l lu ug ga ar r c ca am mb bi ia ar rl la a m mi i v vi id da a p po or r c co om mp pl le et to o, , y y a ad dq qu ui ir ri ir r a a u un na a n nu ue ev va a s sa al lu ud d
d de es sc co on no oc ci id da a e en n e es se e m mu un nd do o t to or rt tu ur ra ad do o p po or r l la a f fa al ls se ed da ad d y y e el l e eg go o s sm mo o d de e l lo os s h ho om mb br re es s. .. .. .
Y Y l le ev va an nt t n nd do os se e d de el l a as si ie en nt to o h hi iz zo o u un n a ad de em m n n c co om mo o s si i a al le ej ja ar ra a d de e s su u m me en nt te e u un na a l la ar rg ga a p pe es sa ad di il ll la a. .
- -D De e e es so o h ha an n p pa as sa ad do o, , y ya a, , c ci ie en n a a o os s - -d di ij jo o, , c cu ua al l s si i h ha ab bl la ar ra a c co on ns si ig go o m mi is sm ma a- -. .. .. . y y e el l m mi il la ag gr ro o s se e h ha a c cu um mp pl li id do o. .. .. .

* * * * * *

Q Qu ui ie en ne es s l le ea an n e es st te e l li ib br ro o e en n b bu us sc ca a d de e l le ec cc ci io on ne es s p pr r c ct ti ic ca as s d de e a au ut to os su up pe er ra ac ci i n n, , p pu ue ed de en n p pr re eg gu un nt ta ar r q qu ui iz z s s, ,
q qu u r re el la ac ci i n n h ha ab br r a a e en nt tr re e u un n p po os si it ti iv vo o a ad di ie es st tr ra am mi ie en nt to o e en n t ta al l s se en nt ti id do o, , y y l la as s b br re ev ve es s h hi is st to or ri ia as s p pe er rs so on na al le es s d de e
m mi is s c co om mp pa a e er ro os s e en n e el l H Ho og ga ar r d de e J Ja an nl li it tp pu ur r. . E En n a ap pa ar ri ie en nc ci ia a, , m mu uy y p po oc co o o o n na ad da a. . P Pe er ro o s si i s so on n o ob bs se er rv va ad do or re es s, , y y
a an na al li iz za an n p pa ac ci ie en nt te em me en nt te e c ca ad da a u un na a d de e e es sa as s s si in nt t t ti ic ca as s r re es se e a as s, , e en nc co on nt tr ra ar r n n l la a e en ns se e a an nz za a o oc cu ul lt ta a e en n e el ll la as s, , l la a
m mo or ra al le ej ja a o o m me en ns sa aj je e q qu ue e e es sa as s v vi id da as s r re el la at ta ad da as s c co on n t ta an nt ta a c co on nc ci is si i n n, , n no os s d da an n p pa ar ra a c co om mp pa ar ra ar r l lo o q qu ue e e es st ta am mo os s
a ac co os st tu um mb br ra ad do os s a a v ve er r, , a a c ca ad da a p pa as so o, , e en n e es st te e m mu un nd do o, , y y l lo o q qu ue e s se e o ob bt ti ie en ne e c co on n l la a m me et t d di ic ca a y y s sa ab bi ia a p pr r c ct ti ic ca a
d de e l la as s n no or rm ma as s d de e v vi id da a e en n u un n a am mb bi ie en nt te e o o m mu un nd do o o or rg ga an ni iz za ad do o e en n c co on nf fo or rm mi id da ad d c co on n e el l e eq qu ui il li ib br ri io o y y l la a a ar rm mo on n a a
d de e l la a L Le ey ye es s c c s sm mi ic ca as s d de e l la a N Na at tu ur ra al le ez za a. . Y Y p pa ar ra a e el ll lo o n no o e es s m me en ne es st te er r a ab ba an nd do on na ar r l la a T Ti ie er rr ra a e em mi ig gr ra an nd do o a a
l le ej ja an no os s m mu un nd do os s, , p po or rq qu ue e e en n s st te e, , i ig gu ua al lm me en nt te e, , e es s p po os si ib bl le e e en nc co on nt tr ra ar r l la a P Pa az z y y l la a F Fe el li ic ci id da ad d, , c cu ua an nd do o s se e c cu um mp pl le e
c co on n e es sa as s l le ey ye es s y y s se e v vi iv ve e e en n u un n m me ed di io o e en n d do on nd de e r re ei in ne en n l la a A Ar rm mo on n a a, , l la a P Pu ur re ez za a y y e el l A Am mo or r. .. .. .
E Es st to o e es s l lo o q qu ue e b bu us sc ca an n i im mp pl la an nt ta ar r e en n n nu ue es st tr ro o p pl la an ne et ta a a aq qu ue el ll lo os s h ha ab bi it ta an nt te es s d de e G Ga an n m me ed de es s q qu ue e
p pe er ri i d di ic ca am me en nt te e n no os s v vi is si it ta an n. . Y Ya a l lo o e ex xp pu us se e e en n m mi i l li ib br ro o a an nt te er ri io or r y y d de eb bo o r re ec co or rd da ar rl lo o a ah ho or ra a. . E El ll lo os s, , c co om mo o
e ej je ec cu ut to or re es s d de el l P PL LA AN N C C S SM MI IC CO O, , d de es se ea an n c co on ns se eg gu ui ir r q qu ue e e en n l la a T Ti ie er rr ra a s se e p pr re ep pa ar re e l la as s n nu ue ev va as s c co on nd di ic ci io on ne es s d de e
v vi id da a y y d de e c cu ul lt tu ur ra a c ca ap pa ac ce es s d de e p pe er rm mi it ti ir r q qu ue e l la a p pr ro om me es sa a C Cr r s st ti ic ca a t te en ng ga a s su u r re ea al li iz za ac ci i n n, , u un na a v ve ez z d de es sa ar rr ra ai ig ga ad do os s
d de e e es st te e m mu un nd do o t to od do os s l lo os s m ma al le es s q qu ue e l lo o a aq qu ue ej ja an n, , t to od da as s l la as s c ca au us sa as s d de e d de es se eq qu ui il li ib br ri io o y y d de e s su uf fr ri im mi ie en nt to o q qu ue e, ,
p po or r l la a i ig gn no or ra an nc ci ia a g ge en ne er ra al l, , t to or rt tu ur ra an n y y d de es st tr ru uy ye en n a a s su us s h ha ab bi it ta an nt te es s. . P Pe er ro o, , e en n a aq qu ue el ll lo os s p po oc co os s s se er re es s q qu ue e, , e en n
d di is st ti in nt ta as s p po oc ca as s y y l lu ug ga ar re es s, , p pu ud di ie er ro on n a ai is sl la ar rs se e d de el l c co on nt ta am mi in na ad do o a am mb bi ie en nt te e, , v vi iv vi ie en nd do o u un na a c co om mu un ni id da ad d
f fr ra at te er rn na al l b ba aj jo o e el l s si ig gn no o d de el l A AM MO OR R, , e en n e es so os s, , m mu uy y e es sc ca as so os s s si it ti io os s, , p pu ud do o y y p pu ue ed de e v vi iv vi ir rs se e e en n c co on nd di ic ci io on ne es s
p pa ar ra ad di is s a ac ca as s. .. .. . L La am me en nt ta ab bl le em me en nt te e e es st to o n no o s su uc ce ed de e p po or r l lo o c co om m n n e en n l la a T Ti ie er rr ra a, , y y d de e a ah h q qu ue e t ta al le es s s se er re es s o o
i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s t tu uv vi ie er ra an n q qu ue e p pr ro ot te eg ge er rs se e, , a ad de ec cu ua ad da a y y s sa ab bi ia am me en nt te e, , d de e l la a c co on nt ta am mi in na ac ci i n n e ex xt te er rn na a. . P Po or r t ta al l
r ra az z n n, , c co om mo o d de ef fe en ns sa a l le eg g t ti im ma a c co on nt tr ra a c cu ua al lq qu ui ie er r f fo or rm ma a d de e m ma al l e ex xt te er ri io or r, , e es s q qu ue e l la as s e es sc cu ue el la as s o oc cu ul lt ta as s d de e
t to od do os s l lo os s t ti ie em mp po os s d de eb bi ie er ro on n e en nc ce er rr ra ar rs se e e en n e el l s se ec cr re et to o d d s su us s r re eg gl la as s y y e en n e el l h he er rm me et ti is sm mo o d de e s su us s l lu ug ga ar re es s d de e
r re eu un ni i n n y y c co on nv vi iv ve en nc ci ia a. .. .. . Y Y n nu ue es st tr ra a O Or rd de en n, , l la a m m s s a an nt ti ig gu ua a d de e t to od da as s, , n no o p po od d a a s se er r u un na a e ex xc ce ep pc ci i n n. .
E Es s p po or r e es so o t ta am mb bi i n n, , q qu ue e d de es sd de e h ha ac ce e m mu uc ch ho os s s si ig gl lo os s n nu ue es st tr ro os s H He er rm ma an no os s d de e l la a Q Qu ui ie en n, , e en n s su us s n ni iv ve el le es s m m s s
a al lt to os s d de e l la a J Je er ra ar rq qu u a a, , e es st tu uv vi ie er ro on n e en n c co on nt ta ac ct to o d di ir re ec ct to o c co on n s su us s H He er rm ma an no os s I In ns st tr ru uc ct to or re es s d de e l lo os s m mu un nd do os s o o
p pl la an no os s s su up pe er ri io or re es s, , y y c co on n l lo os s H He er rm ma an no os s d de e G Ga an n m me ed de es s. . S Si ie em mp pr re e e en n m mi is si io on ne es s d de e P PA AZ Z y y d de e A AM MO OR R. .. .. .
P Po or rq qu ue e l la a P Pa az z i in nt te er ri io or r y y e el l A Am mo or r s su up pr re em mo o, , s so on n, , e en n v ve er rd da ad d, , e el l " "p pa as sa ap po or rt te e" " q qu ue e e ex xi ig ge en n, , l lo os s h ha ab bi it ta an nt te es s d de el l
g gr ra an n s sa at t l li it te e d de e J J p pi it te er r a a q qu ui ie en ne es s a am mb bi ic ci io on ne en n l ll le eg ga ar r h ha as st ta a s su u m mu un nd do o. . N No o i im mp po or rt ta a m ma ay yo or rm me en nt te e, , q qu ue e l la a
c cu ul lt tu ur ra a g ge en ne er ra al l d de el l a as sp pi ir ra an nt te e s se ea a m mu uy y e el le ev va ad da a y y c co om mp pl le et ta a, , q qu ue e p pu ue ed da a s se er r u un n e ex xp po on ne en nt te e d de e l la a s sa ab bi id du ur r a a
t te er rr re en na al l e en n l lo os s d di if fe er re en nt te es s c ca am mp po os s d de e l la a c ci ie en nc ci ia a o o d de e l la a t t c cn ni ic ca a. . S Si i n no o e es s u un n s se er r p pu ur ro o, , d de e a al lm ma a l li im mp pi ia a, , c co om mo o
d di ic ce e e el l v vu ul lg go o, , p po or r m mu uc ch ho o q qu ue e s se ep pa a e en n c cu ua al lq qu ui ie er r m ma at te er ri ia a d de e l la a c cu ul lt tu ur ra a t te er rr re en na al l, , n no o p pu ue ed de e e en nt tr ra ar r e en n e es se e
m mu un nd do o s su up pe er ri io or r. . E En n c ca am mb bi io o, , l lo os s " "l li im mp pi io os s d de e c co or ra az z n n" " m me en nc ci io on na ad do os s e en n l la a B Bi ib bl li ia a; ; a aq qu u l ll lo os s d de e " "l la as s b bl la an nc ca as s
v ve es st ti id du ur ra as s d de el l R Re ei in no o" " a a q qu ue e s se e r re ef fi ie er re e e en n e el l A Ap po oc ca al li ip ps si is s y y e en n e el l E Ev va an ng ge el li io o d de e S Sa an n M Ma at te eo o, , C Ca ap p. . 2 25 5, , a al l h ha ab bl la ar r
d de el l J Ju ui ic ci io o F Fi in na al l, , s so os s s s p pu ue ed de en n i in ng gr re es sa ar r a a s su u m mu un nd do o, , p po or rq qu ue e l ll le ev va an n c co on ns si ig go o e el l " "p pa as sa ap po or rt te e" " e ex xi ig gi id do o: : l la a p pu u- -
r re ez za a d de e c co or ra az z n n y y d de e p pe en ns sa am mi ie en nt to o. .. .. . L Lo o d de em m s s, , p pu ue ed de en n a ap pr re en nd de er rl lo o a al ll l . .. .. . Y Y e es s f f c ci il l c co om mp pr re en nd de er r t to os s s sa ab bi io os s
m mo ot ti iv vo os s d de e t ta al l d di is sc cr ri im mi in na ac ci i n n: : T Ta as s l lu uc ce es s d de e l la a c ci ie en nc ci ia a y y d de e l la a t t c cn ni ic ca a, , d de el l e es st tu ud di io o- - e es sp pe ec ci ia al li iz za ad do o e en n t to od do os s
y y c ca ad da a u un no o d de e l lo os s m m l lt ti ip pl le es s t te er rr re en no os s d de el l s sa ab be er r h hu um ma an no o, , p pu ue ed de en n h ha ac ce er r d de e u un n s su uj je et to o u un n s sa ab bi io o d de e l la a T Ti ie er rr ra a. .
P Pe er ro o e es so o n no o i im mp pl li ic ca a e el l q qu ue e t ta al l s su uj je et to o s se ea a, , t ta am mb bi i n n, , u un n i in nm mo or ra al l, , u un n v vi ic ci io os so o, , u un n t ti ir ra an no o, , u un n e eg go o s st ta a, , u un n
l l b br ri ic co o, , u un n a av va ar ro o. .. .. . e en n f fi in n, , u un n i in nd di iv vi id du uo o d do om mi in na ad do o p po or r u un na a o o v va ar ri ia as s d de e l la as s c co om mu un ne es s p pa as si io on ne es s q qu ue e
e en nf fe er rm ma an n e el l a al lm ma a h hu um ma an na a. . C Cu u n nt to os s c ca as so os s, , c co om mo o s st te e n no os s d da a l la a H Hi is st to or ri ia a! ! Y Y p pu ue ed de e p pe en ns sa ar rs se e q qu ue e u un n
h ho om mb br re e a as s , , a al l i in ng gr re es sa ar r e en n u un n m mu un nd do o d de e p pa az z y y d de e a ar rm mo on n a a n no o l ll le ev va ar r a a l lo os s g g r rm me en ne es s d de el l d de es se eq qu ui il li ib br ri io o, , n no o
c co on nt ta am mi in na ar r a a e el l a am mb bi ie en nt te e c co on n s su us s m ma al li ig gn na as s v vi ib br ra ac ci io on ne es s, , n no o s se er r a a r re ec ch ha az za ad do o a au ut to om m t ti ic ca am me en nt te e p po or r e es sa as s
m mi is sm ma as s v vi ib br ra ac ci io on ne es s c co on nt tr ra ar ri ia as s, , c co om mo o s se e r re ec ch ha az za a, , a ac c e en n l la a T Ti ie er rr ra a a a l lo os s p po or rt ta ad do or re es s d de el l v vi ir ru us s d de e u un na a
e ep pi id de em mi ia a l le ea al l, , a ai is sl l n nd do ol lo os s y y s so om me et ti i n nd do ol lo os s a a l la a c cu ua ar re en nt te en na a y y e el l t tr ra at ta am mi ie en nt to o e es sp pe ec c f fi ic co o, , e en n d de ef fe en ns sa a d de e u un n
p pa a s s o o d de e u un na a c ci iu ud da ad d? ?. .. .. .
C Co on n c cu u n nt ta a m ma ay yo or r r ra az z n n, , d de en nt tr ro o d de e u un n m mu un nd do o, , d de e u un na a h hu um ma an ni id da ad d y y u un na a c ci iv vi il li iz za ac ci i n n t ta an n s su up pe er ri io or re es s a a l lo o
n nu ue es st tr ro o e en n l la as s a ac ct tu ua al le es s c co on nd di ic ci io on ne es s. .. .. . A Ad de em m s s, , p pa ar ra a l lo os s c co on no oc ce ed do or re es s d de e e es st ta as s c ci ie en nc ci ia as s, , p pa ar ra a q qu ui ie en ne es s
p po os se ee en n e el l p pr ro of fu un nd do o c co on no oc ci im mi ie en nt to o d de e l la a l le ey y d de e v vi ib br ra ac ci io on ne es s d de el l C Co os sm mo os s y y l la as s l le ey ye es s d d a af fi in ni id da ad d o o r re ec ch ha az zo o
c c s sm mi ic ca as s, , n no o e es sc ca ap pa a l la a r re ea ac cc ci i n n i in nm me ed di ia at ta a q qu ue e e en n d de et te er rm mi in na ad do os s p pl la an no os s p pu ue ed de e e ex xp pe er ri im me en nt ta ar r u un n s se er r c cu uy ya as s
v vi ib br ra ac ci io on ne es s s se ea an n m mu uy y d di is st ta an nt te es s, , e en n l la a e es sc ca al la a d de e f fr re ec cu ue en nc ci ia as s, , d de e l la as s v vi ib br ra ac ci io on ne es s d do om mi in na an nt te es s e en n u un n
a am mb bi ie en nt te e m mu uy y d di is st ti in nt to o a al l s su uy yo o. .. .. . E Es st to o y ya a l lo o s sa ab be en n n nu ue es st tr ro os s f f s si ic co os s m mo od de er rn no os s. .
P Po or r t to od do o e el ll lo o e es s p pr re ec ci is so o l lo og gr ra ar r, , a an nt te es s q qu ue e n na ad da a l la a n ne ec ce es sa ar ri ia a p pu ur re ez za a d de e e es sp p r ri it tu u, , o o s se ea a l la a l li im mp pi id de ez z d de e
n nu ue es st tr ra a a al lm ma a, , q qu ue e g ge en ne er ra a, , a au ut to om m t ti ic ca am me en nt te e, , l la a l li im mp pi id de ez z, , e es sp pl le en nd do or r y y b be el ll le ez za a d de e n nu ue es st tr ra a A AU UR RA A, , q qu ue e n no o
o ot tr ra a c co os sa a e es s e el l s si im mb b l li ic co o " "p pa as sa ap po or rt te e" " q qu ue e b bu us sc ca an n l lo os s H He er rm ma an no os s d de e G Ga an n m me ed de es s e en n s su us s c co on ns st ta an nt te es s
o ob bs se er rv va ac ci io on ne es s s so ob br re e t to od do os s l lo os s l lu ug ga ar re es s h ha ab bi it ta ad do os s d de e e es st te e m mu un nd do o. .. .. .


28
28C CA AP PI IT TU UL LO O I IX X
L Le ey ye es s d de e l la a N Na at tu ur ra al le ez za a q qu ue e D De eb be em mo os s C Co on no oc ce er r


E En nt tr re e t to od da as s l la as s l le ey ye es s q qu ue e r ri ig ge en n e el l C Co os sm mo os s, , o o s se ea a e el l U Un ni iv ve er rs so o I In nt te eg gr ra al l - -v vi is si ib bl le e e e i in nv vi is si ib bl le e- - l la a p pr ri im me er ra a d de eb be e
s se er r, , y y d de e h he ec ch ho o l lo o e es s, , L LA A L LE EY Y M ME E A AM MO OR R. . L Le ey y d de e l la a a at tr ra ac cc ci i n n y y d de e l la a u un ni i n n d de e t to od do os s l lo os s s se er re es s y y d de e t to od do os s
l lo os s c cu ue er rp po os s. . E Es s l la a l le ey y d de e l la a C CR RE EA AC CI I N N p po or r l la a q qu ue e t to od do o e ex xi is st te e y y s si in n l la a c cu ua al l s s l lo o s se er r a a e el l c ca ao os s. . E Es s l la a l le ey y d de e l la a
U UN NI IO ON N y y l la a A AR RM MO ON N A A. . P Po or r e el ll la a e ex xi is st te en n t to os s m mu un nd do os s, , l lo os s s si is st te em ma as s e es st te el la ar re es s, , l la as s n ne eb bu ul lo os sa as s y y g ga al la ax xi ia as s. . E El ll la a
n no or rm ma a l la as s r re el la ac ci io on ne es s d de e l lo os s s se er re es s q qu ue e p pe er rm mi it te en n l la a c co on nt ti in nu ui id da ad d d de e l la as s e es sp pe ec ci ie es s e en n q qu ue e s se e m ma an ni if fi ie es st ta a l la a
V Vi id da a. . E El ll la a r ri ig ge e l la a a at tr ra ac cc ci i n n d de e l lo os s e el le em me en nt to os s e en n l la a c co on nf fo or rm ma ac ci i n n d de e l la as s s su ub bs st ta an nc ci ia as s y y l lo os s c cu ue er rp po os s p pa ar ra a l lo os s
p pr ro od di ig gi io os s d de e l la a Q Qu u m mi ic ca a. . E Es s l la a q qu ue e d di ir ri ig ge e l la as s f fu ue er rz za as s q qu ue e l ll le ev va an n a a l la a U Un ni id da ad d d de el l T To od do o. . L La a q qu ue e i in nt te er rv vi ie en ne e e en n
l la a f fu ue er rz za a c ce en nt tr r p pe et ta a q qu ue e a at tr ra ae e a a l lo os s a as st tr ro os s e en n l la a u un ni i n n d de e s su us s s si is st te em ma as s. .. .. . L La a q qu ue e l ll le ev va a, , i ig gu ua al lm me en nt te e, , e en n l lo os s
t to om mo os s a a l la a f fo or rm ma ac ci i n n d de e l la as s m mo ol l c cu ul la as s, , b ba as se e f fu un nd da am me en nt ta al l d de e t to od do os s l lo os s c cu ue er rp po os s, , d de e t to od da as s l la as s
c co om mb bi in na ac ci io on ne es s q qu ue e p pe er rm mi it te en n l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e l lo os s r re ei in no os s d de e l la a a af fi in ni id da ad d, , f fu ue er rz za a c cr re ea ad do or ra a q qu ue e c co on ns st tr ru uy ye e y y
m mo od di if fi ic ca a. . E En nt tr re e l lo os s a an ni im ma al le es s g go ob bi ie er rn na a l lo os s i in ns st ti in nt to os s y y p pr re es se er rv va a d de e l la a s se ep pa ar ra ac ci i n n y y l la a e ex xt ti in nc ci i n n d de e l la a
e es sp pe ec ci ie e, , Y Y e en n l la a h hu um ma an ni id da ad d e es s l la a s si im mp pa at t a a, , q qu ue e a at tr ra ae e a a l lo os s i ir rn no os s y y a a l lo os s o ot tr ro os s, , q qu ue e l lo os s l ll le ev va a a a j ju un nt ta ar rs se e, , a a
f fo om me en nt ta ar r e el l c ca ar ri i o o, , l la a c co on nf fr ra at te er rn ni id da ad d, , l la a a ab bn ne eg ga ac ci i n n, , e el l a al lt tr ru ui is sm mo o h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a al l h he er ro o s sm mo o e en n e el l s sa ac cr ri if fi ic ci io o
p po or r a am mo or r a al l p pr r j ji im mo o. .. .. .
E El l q qu ue e t ta am mb bi i n n e ex xi is st ta a l la a r re ep pu ul ls si i n n ( (e el l o od di io o, , l lo os s r re en nc co or re es s, , l la a d de es st tr ru uc cc ci i n n y y l la a m mu ue er rt te e) ) n no o i im mp pl li ic ca a l la a
i in nv va al li id de ez z n ni i l la a i in ne ex xi is st te en nc ci ia a d de e l la a L Le ey y d de e A Am mo or r. . E El ll lo o s se e d de eb be e a a l la a c co oe ex xi is st te en nc ci ia a d de e o ot tr ra a d de e l la as s l le ey ye es s
p pr ri in nc ci ip pa al le es s d de el l C Co os sm mo os s: : L La a d de e l lo os s c co on nt tr ra ar ri io os s, , o o d de e l la as s f fu ue er rz za as s a an nt ta ag g n ni ic ca as s d de el l U Un ni iv ve er rs so o, , q qu ue e m m s s a ad de el la an nt te e
t tr ra at ta ar re em mo os s. .
E En n s se eg gu un nd do o l lu ug ga ar r h he em mo os s d de e t te en ne er r e en n c cu ue en nt ta a L LA A L LE EY Y C C S SM MI IC CA A D DE EL L M MO OV VI IM MI IE EN NT TO O o o L Le ey y d de e V Vi ib br ra ac ci i n n
U Un ni iv ve er rs sa al l. .- - E El l U Un ni iv ve er rs so o e es s V Vi ib br ra ac ci i n n, , p po or rq qu ue e l la a v vi id da a e es s m mo ov vi im mi ie en nt to o. . L Lo o c co on nt tr ra ar ri io o, , o o e el l r re ep po os so o a ab bs so ol lu ut to o, ,
e eq qu ui iv va al le en n a a l la a m mu ue er rt te e, , o o s se ea a l la a i in ne er rc ci ia a. . P Pe er ro o a al l n no o e ex xi is st ti ir r e el l m mo ov vi im mi ie en nt to o c co on nt ti in nu u a ab bs so ol lu ut to o, , l la a v vi id da a s se e
m ma an ni if fi ie es st ta a e en n u un n c co on ns st ta an nt te e m mo ov vi im mi ie en nt to o a al lt te er rn na ad do o c co on n r re ep po os so o r re el la at ti iv vo o p pa ar ra a m ma an nt te en ne er r y y r re ec cu up pe er ra ar r e el l
d de es sg ga as st te e d de e l la as s f fu ue er rz za as s e en n t te en ns si i n n. . P Po or r e es so o v ve em mo os s l la a v vi ig gi il li ia a y y e el l s su ue e o o, , e el l d d a a y y l la a n no oc ch he e, , e el l d de es sc ca an ns so o y y e el l
t tr ra ab ba aj jo o, , l lo os s c ci ic cl lo os s d de e e ex xi is st te en nc ci ia a v vi is si ib bl le e e e i in nv vi is si ib bl le e, , l la a v vi id da a y y l la a m mu ue er rt te e, , l la a l lu uz z y y l la as s t ti in ni ie eb bl la as s e en n l la a r ro ot ta ac ci i n n
d de e l lo os s a as st tr ro os s, , c co om mo o e en n l lo os s m mu un nd do os s m mi ic cr ro os sc c p pi ic co os s o o p pe eq qu ue e o os s, , e en n l la a i in nm me en ns si id da ad d d de el l C Co os sm mo os s, , v vi ib br ra an n ( (o o s se e
m mu ue ev ve en n) ) l la as s o on nd da as s d de e l lu uz z, , d de e s so on ni id do o y y l la as s f fr re ec cu ue en nc ci ia as s d de e l la a e el le ec ct tr ri ic ci id da ad d o o e el l m ma ag gn ne et ti is sm mo o e en n s su u
v va ar ri ia ad d s si im ma a a am mp pl li it tu ud d. .. .. . S Si in n e es st ta a L Le ey y s se er r a a i in nc co om mp pr re en ns si ib bl le e, , t ta am mb bi i n n, , l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e l lo os s m mu un nd do os s y y d de e s su us s
v va ar ri ia ad do os s h ha ab bi it ta an nt te es s e en n t to od do os s l lo os s c co on nf fi in ne es s d de el l U Un ni iv ve er rs so o. .
L Lu ue eg go o h he em mo os s d de e c co on no oc ce er r l la a L LE EY Y D DE E E EV VO OL LU UC CI I N N o o d de e P Pl lu ur ra al li id da ad d d de e E Ex xi is st te en nc ci ia as s, , q qu ue e i im mp pl li ic ca a l la a m ma ar rc ch ha a
i in ne ex xo or ra ab bl le e d de e t to od do o s se er r v vi iv vo o e en n d de em ma an nd da a, , o o a as sp pi ir ra ac ci i n n, , d de e n ni iv ve el le es s y y f fo or rm ma as s c ca ad da a v ve ez z m m s s a ad de el la an nt ta ad da as s, ,
s su up pe er ri io or re es s, , m m s s p pe er rf fe ec ct ta as s. . E Es s l la a l le ey y, , q qu ue e j ju un nt to o c co on n l la a L Le ey y d de el l A Am mo or r, , y y c co on n l la a d de e M Mo ov vi im mi ie en nt to o o o V Vi ib br ra ac ci i n n, ,
c co on nd du uc ce e a a t to od do os s l lo os s s se er re es s v vi iv vi ie en nt te es s d de es sd de e l la as s m m s s p pr ri im mi it ti iv va as s f fo or rm ma as s, , d de es sd de e l lo os s n ni iv ve el le es s m m s s n nf fi im mo os s, ,
h ha as st ta a l lo os s m m s s a av va an nz za ad do os s. . E Es s l la a q qu ue e i im mp pu ul ls sa a a al l H Ho om mb br re e a a s sa al li ir r d de el l p pr ri im mi it ti iv vi is sm mo o, , m ma ar rc ch ha an nd do o a ad de el la an nt te e e en n l la a
e es sc ca al la a d de el l P Pr ro og gr re es so o, , e en n b bu us sc ca a d de e l la a s su up pe er ra ac ci i n n, , p po or r s su u p pr ro op pi ia a c co on nv ve en ni ie en nc ci ia a, , y y p po or r l la at te en nt te e d de es se eo o d de e
m me ej jo or ra ar r s su u v vi id da a, , a as sc ce en nd di ie en nd do o l lo os s n ni iv ve el le es s q qu ue e h ha an n d de e l ll le ev va ar rl lo o h ha ac ci ia a l la as s c cu um mb br re es s d de el l m me ej jo or ra am mi ie en nt to o g gr ra ad du ua al l, ,
e en n s su u l la ar rg ga a p pe er re eg gr ri in na ac ci i n n p po or r a al lc ca an nz za ar r l la a s su up pr re em ma a g gl lo or ri ia a y y l la a f fe el li ic ci id da ad d. .. .. .
L La a e ev vo ol lu uc ci i n n, , o o m ma ar rc ch ha a c co on nt ti in nu ua a a a t tr ra av v s s d de e l la a V Vi id da a t ta am mb bi i n n n no os s o of fr re ec ce e e el l e ej je em mp pl lo o d de e s su u n nt ti im ma a r re el la ac ci i n n
c co on n l la as s d do os s l le ey ye es s m me en nc ci io on na ad da as s a an nt te er ri io or rm me en nt te e, , p pu ue es s l la a d de e A Am mo or r s se e u un ne e a a e el ll la a p pa ar ra a e es st ti im mu ul la ar r e el l d de es se eo o d de e
m me ej jo or ra ar r, , d de e p pe er rf fe ec cc ci io on na ar r t to od do o c cu ua an nt to o r ro od de ea a y y f fo or rm ma a p pa ar rt te e d de e l la a v vi id da a p pe er rs so on na al l d de e c ca ad da a s se er r. . Y Y l la a l le ey y d de e
M Mo ov vi im mi ie en nt to o r re eg gu ul la a e es sa a m ma ar rc ch ha a y y l ll le eg ga a a a n no or rm ma ar rl la a e en n c ci ic cl lo os s q qu ue e r re eq qu ui ie er re en n d de e l la a a ac ct ti iv vi id da ad d y y d de el l r re ep po os so o e en n
t to od do os s l lo os s n ni iv ve el le es s y y e en n t to od da as s l la as s f fr re ec cu ue en nc ci ia as s v vi ib br ra at to or ri ia as s. . P Pe er ro o c co om mo o l lo os s c cu ue er rp po os s o o f fo or rm ma as s e en n q qu ue e s se e
m ma an ni if fi ie es st ta a l la a v vi id da a, , n no o p pu ue ed de en n s se er r e et te er rn no os s, , p po or r e el l n na at tu ur ra al l d de es sg ga as st te e d de el l u us so o y y d de el l t tr ra ab ba aj jo o, , c cu ua an nd do o u un n
c cu ue er rp po o o o f fo or rm ma a h ha a l ll le eg ga ad do o a al l l l m mi it te e d de e s su u r re en nd di im mi ie en nt to o, , d de eb be e s se er r d de es se ec ch ha ad do o. . E Es st to o e es s l la a M Mu ue er rt te e, , y y e el l
m me ec ca an ni is sm mo o q qu ue e s si ig gu ue e l la a e ev vo ol lu uc ci i n n p pa ar ra a a as se eg gu ur ra ar r e el l d de es sa ar rr ro ol ll lo o i in ni in nt te er rr ru um mp pi id do o d de el l s se er r, , e en n i in nt te el le ec ct to o, , e en n
p ps si iq qu ui is sm mo o y y e en n c co on ns st ti it tu uc ci i n n f f s si ic ca a y y c co or rp p r re ea a, , p pa ar ra a e es sa a m me et ta a d de e m m x xi im ma a p pe er rf fe ec cc ci i n n s s l lo o p pu ue ed de e
c co on ns se eg gu ui ir rs se e c co on n l la a u ut ti il li iz za ac ci i n n d de e n nu ue ev vo os s c cu ue er rp po os s, , f fo or rm ma as s y y o or rg ga an ni is sm mo os s d de e l lo os s d di is st ti in nt to os s p pl la an no os s q qu ue e
c co on nf fo or rm ma an n a al l s se er r i in nt te eg gr ra al l. . Y Y p pa ar ra a e el ll lo o s se e r re eq qu ui ie er re e d de e c ci ic cl lo os s e en n d d n nd de e s se e a al lt te er rn na an n l la a V Vi id da a y y l la a M Mu ue er rt te e, , p pa ar ra a
p pe er rm mi it ti ir r a al l e es sp p r ri it tu u i in nm mo or rt ta al l, , n nu ue ev va as s e ex xp pe er ri ie en nc ci ia as s y y n nu ue ev va as s l le ec cc ci io on ne es s d de e l la a V Vi id da a h ha as st ta a l la a s su up pr re em ma a p pe er rf fe ec c- -
c ci i n n. .. .. . T To od do o e es st te e p pr ro oc ce es so o h ha a s si id do o e ex xp pl li ic ca ad do o e en n d de et ta al ll le e e en n e el l l li ib br ro o a an nt te er ri io or r, , " "Y YO O V VI IS SI IT TE E G GA AN NI IM ME ED DE ES S. .. .. ." ", , l lo o
q qu ue e m me e r re el le ev va a d de e m ma ay yo or re es s e ex xp pl li ic ca ac ci io on ne es s e en n e es st ta a o ob br ra a, , p pu ue es s s se e s su up po on ne e q qu ue e e el l l le ec ct to or r c co on no oz zc ca a y ya a e el l
p pr ri im me er ro o, , s si in n e el l c cu ua al l n no o p po od dr r a a c co om mp pr re en nd de er r m mu uc ch ho o d de e l lo o q qu ue e e en n e el l p pr re es se en nt te e s se e r re ef fi ie er re e. .
O Ot tr ra a e es s l la a L LE EY Y D DE E L LA A A AR RM MO ON N A A, , o o d de e L La a A Ad de ec cu ua ad da a R Re el la ac ci i n n e en nt tr re e l la as s P Pa ar rt te es s y y e el l T To od do o. . E Es st ta a L Le ey y n no os s
e en ns se e a a c c m mo o t to od do o e en n e el l U Un ni iv ve er rs so o r re eq qu ui ie er re e d de e l la a e eq qu ui il li ib br ra ad da a y y a ar rm m n ni ic ca a f fu un nc ci i n n e en nt tr re e l la as s p pa ar rt te es s y y e el l
c co on nj ju un nt to o, , e en nt tr re e t to os s m mi ie em mb br ro os s, , r rg ga an no os s o o d di if fe er re en nt te es s e el le em me en nt to os s q qu ue e c co on ns st ti it tu uy ye en n u un n m me ec ca an ni is sm mo o, , u un na a
i in ns st ti it tu uc ci i n n, , u un n s si is st te em ma a, , u un n T TO OD DO O, , e en n g ge en ne er ra al l. . S Si in n e es sa a a ar rm mo on n a a, , s si in n e es se e r re eg gu ul la ar r y y j ju us st to o c co om mp po or rt ta am mi ie en nt to o
d de e l la as s p pa ar rt te es s a a l la a f fi in na al li id da ad d y y j ju us st te ez za a d de e f fu un nc ci io on ne es s d de el l c co on nj ju un nt to o, , n na ad da a p pu ue ed de e t te en ne er r u un n f fi in n e ef fi ic ca az z y y p pe er rf fe ec ct to o. .
L La a N Na at tu ur ra al le ez za a n no os s l lo o p pr ru ue eb ba a a a c ca ad da a p pa as so o: : e en n l lo os s c ca am mp po os s d de e l la a s so oc ci io ol lo og g a a, , o o d de e l la a p po ol l t ti ic ca a, , s si i l lo os s d di is st ti in nt to os s
e el le em me en nt to os s d de e u un na a s so oc ci ie ed da ad d o o d de e u un n p pa ar rt ti id do o, , m ma ar rc ch ha an n c ca ad da a u un no o e eg go o s st ta am me en nt te e p po or r s su u l la ad do o, , s se eg g n n s su us s


29
29
p pr ro op pi io os s i in nt te er re es se es s o o i in nc cl li in na ac ci io on ne es s, , s si in n a ar rm mo on ni iz za ar r s su u t tr ra ab ba aj jo o y y s su us s i id de ea as s, , e es sa a s so oc ci ie ed da ad d, , e es se e p pa ar rt ti id do o, , o o
i in ns st ti it tu uc ci i n n; ; c cu ua al lq qu ui ie er ra a, , n no o p pu ue ed de e s su ub bs si is st ti ir r, , s se e d de es st tr ru uy ye e, , m mu ue er re e. .
L Lo o m mi is sm mo o v ve em mo os s e en n e el l t te er rr re en no o d de e l la a b bi io ol lo og g a a: : S Si i l la as s p pa ar rt te es s c co on ns st ti it tu ut ti iv va as s d de e u un n o or rg ga an ni is sm mo o, , d de e u un n s se er r, , d de e
u un n s si is st te em ma a, , n no o f fu un nc ci io on na an n e eq qu ui il li ib br ra ad da a y y a ar rm m n ni ic ca am me en nt te e, , c co oo op pe er ra an nd do o a a l la a f fu un nc ci i n n y y p pl la an n t to ot ta al l, , e es se e
o or rg ga an ni is sm mo o, , e es se e c co on nj ju un nt to o, , e es se e s se er r s se e t tr ra as st to or rn na a h ha as st ta a d de es st tr ru ui ir rs se e. . E El l c cu ue er rp po o h hu um ma an no o e es s u un n p pe er rf fe ec ct to o
e ex xp po on ne en nt te e d de e l la a n ne ec ce es si id da ad d i im mp pe er ri io os sa a d de e e es st ta a l le ey y, , p po or r l la a q qu ue e c ca ad da a p pa ar rt te e, , c ca ad da a p po or rc ci i n n, , c ca ad da a r rg ga an no o, , d de eb be e
t tr ra ab ba aj ja ar r, , c co oo op pe er ra ar r a a l la a a ar rm mo on n a a d de el l t to od do o, , s si in n l lo o c cu ua al l s so ob br re ev vi ie en ne e l la a e en nf fe er rm me ed da ad d y y l la a m mu ue er rt te e. .. .. .
E En n l la a m m s si ic ca a, , p po or r e ej je em mp pl lo o, , l la a l le ey y d de e l la a a ar rm mo on n a a s se e m ma an ni if fi ie es st ta a d de e m ma an ne er ra a c cl la ar r s si im ma a. . Q Qu ui ie en ne es s s se ep pa an n d de e
m m s si ic ca a c co om mp pr re en nd de er r n n q qu u l la a a ar rm mo on n a a e es st tr ri ib ba a e en n e el l o or rd de en n, , p pr ro op po or rc ci i n n, , c co om mb bi in na ac ci i n n y y m me ed di id da a s se eg g n n e el l
t ti ie em mp po o y y e es sp pa ac ci io o d de e l la as s p pa ar rt te es s, , o o n no ot ta as s, , c co on n e el l c co on nj ju un nt to o t to ot ta al l d de e l la a p pa ar rt ti it tu ur ra a. .. .. . Y Y p pa ar ra a q qu ue e u un na a o or rq qu ue es st ta a
p pu ue ed da a e ej je ec cu ut ta ar r a ac ce er rt ta ad da am me en nt te e l la a c co om mp po os si ic ci i n n d de e u un n m m s si ic co o, , r re eq qu ui ie er re e d de e l la a o or rd de en na ad da a i in nt te er rv ve en nc ci i n n d de e
c ca ad da a i in ns st tr ru um me en nt to o, , s se eg g n n l lo os s t ti ie em mp po os s y y e el l c co om mp p s s, , b ba aj jo o l la a d di ir re ec cc ci i n n d de el l d di ir re ec ct to or r q qu ue e c co on nt tr ro ol la a l la a j ju us st ta a
p pa ar rt ti ic ci ip pa ac ci i n n d de e c ca ad da a u un no o e en n e el l c co on nj ju un nt to o t to ot ta al l, , o o c co on nc ci ie er rt to o. .' '
L La a m ma ar rc ch ha a g ge en ne er ra al l d de e l la as s n ne eb bu ul lo os sa as s y y " "g ga al la ax xi ia as s e en n l la a i in nm me en ns si id da ad d d de el l C Co os sm mo os s, , n no os s d da a l la a m m s s f fo or rm mi id da ab bl le e
p pr ru ue eb ba a d de e l la a p pr re es se en nc ci ia a d de e e es st ta a l le ey y u un ni iv ve er rs sa al l. . P Po od dr r a am mo os s i im ma ag gi in na ar r e el l m ma ag gn no o c co on nc ci ie er rt to o d de e l lo os s m mu un nd do os s q qu ue e
g gi ir ra an n p po or r m mi il ll lo on ne es s e en n l lo os s i in ns so on nd da ab bl le es s t te er rr re en no os s q qu ue e l la a a as st tr ro on no om m a a n no os s m mu ue es st tr ra a, , s si in n u un n p pe er rf fe ec ct to o
o or rd de en na am mi ie en nt to o e en n q qu ue e c ca ad da a a as st tr ro o m ma an nt te en ng ga a s su u e eq qu ui il li ib br ra ad da a p po os si ic ci i n n e en n e el l t to od do o? ? S Si in n l la a l le ey y d de e l la a A Ar rm mo on n a a
U Un ni iv ve er rs sa al l, , n no o e ex xi is st ti ir r a a e el l U Un ni iv ve er rs so o. .. .. .
A Ah ho or ra a, , v ve ea am mo os s o ot tr ra a L Le ey y: : L LA A D DE E L LO OS S C CO ON NT TR RA AR RI IO OS S, , o o L Le ey y d de e l lo os s O OP PU UE ES ST TO OS S C CO OM MP PL LE EM ME EN NT TA AR RI IO OS S. . - -N Na ad da a
p pu ue ed de e e ex xi is st ti ir r e en n d d U Un ni iv ve er rs so o s si in n s su u c co on nt tr ra ar ri io o, , o o s se ea a s su u o op pu ue es st to o q qu ue e l lo o c co om mp pl le em me en nt ta a. . C C m mo o p po od dr r a am mo os s
a ap pr re ec ci ia ar r o o c co on no oc ce er r e el l B BI IE EN N s si i n no o e ex xi is st ti ie er ra a e el l M MA AL L? ? P Po od dr r a a c co om mp pr re en nd de er rs se e, , l la a s so om mb br ra a s si i n no o e ex xi is st ti ie er ra a l la a
l lu uz z? ?. .. .. . T To od do o m mo ov vi im mi ie en nt to o p pr re es su up po on ne e l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e d do os s f fu ue er rz za as s c co on nt tr ra ar ri ia as s: : l la a c ce en nt tr r f fu ug ga a y y l la a c ce en nt tr r p pe et ta a, ,
s si in n l la as s c cu ua al le es s n no o e ex xi is st ti ir r a a l la a v vi ib br ra ac ci i n n y y y ya a s sa ab be em mo os s q qu ue e e el l U Un ni iv ve er rs so o e es s V Vi ib br ra ac ci i n n. .. .. . S Si i m me ed di it ta am mo os s e en n e es st ta a
g gr ra an n v ve er rd da ad d, , e en nc co on nt tr ra ar re em mo os s l la a c co om mp pr ro ob ba ac ci i n n d de e q qu ue e l la a L Le ey y d de e L Lo os s C Co on nt tr ra ar ri io os s e es st t p pr re es se en nt te e e en n t to od do o l lo o
q qu ue e e ex xi is st te e: : L La a v vi id da a y y l la a m mu ue er rt te e; ; l la a v ve er rd da ad d y y l la a m me en nt ti ir ra a; ; l la a v vi ir rt tu ud d y y e el l v vi ic ci io o, , p po od dr r a an n e ex xi is st ti ir r s si in n q qu ue e
e ex xi is st ti ie er ra a l lo o c co on nt tr ra ar ri io o q qu ue e p po on ne e d de e m ma an ni if fi ie es st to o s su u e ex xi is st te en nc ci ia a? ? C C m mo o p po od dr r a am mo os s a ap pr re ec ci ia ar r l la a v ve er rd da ad d d de e n no o
e ex xi is st ti ir r l la a m me en nt ti ir ra a? ? Q Qu u c co on nc ce ep pt to o t te en nd dr r a am mo os s d de el l D DI IA A s si i n no o e ex xi is st ti ie er ra a L LA A N NO OC CH HE E? ? Y Y q qu u o op pi in ni i n n h ha ab br r a a d de e
l la a s sa al lu ud d d de e n no o e ex xi is st ti ir r l la a e en nf fe er rm me ed da ad d? ?. .. .. . L Lo os s e ej je em mp pl lo os s p pu ue ed de en n l ll le eg ga ar r a a l lo o i in nf fi in ni it to o s si i v va am mo os s m me ed di it ta an nd do o c c m mo o
e es s c ci ie er rt to o q qu ue e n no o p pu ue ed de e e ex xi is st ti ir r n na ad da a s si i n no o e ex xi is st te e s su u o op pu ue es st to o q qu ue e l lo o c co om mp pl le em me en nt ta a e en n l la a m ma an ni if fe es st ta ac ci i n n d de e s su u
e ex xi is st te en nc ci ia a. .. .. .
O Ot tr ra a d de e l la as s m m s s i im mp po or rt ta an nt te es s l le ey ye es s d de e l la a N Na at tu ur ra al le ez za a e es s l la a L LE EY Y D DE E C CA AU US SA AS S Y Y E EF FE EC CT TO OS S o o d de e A Ac cc ci i n n y y
R Re ea ac cc ci i n n. .
T To od do os s l lo os s a ac ct to os s o o f fe en n m me en no os s d de e l la a v vi id da a t ti ie en ne en n u un na a c ca au us sa a, , y y g ge en ne er ra an n, , a a s su u v ve ez z u un n e ef fe ec ct to o o o r re ea ac cc ci i n n
a au ut to om m t ti ic ca a d de e l la a N Na at tu ur ra al le ez za a. . E Es st ta a l le ey y n na at tu ur ra al l n no os s d de em mu ue es st tr ra a q qu ue e n na ad da a e es s c ca as su ua al l s si in no o c ca au us sa al l e en n e el l
U Un ni iv ve er rs so o. . L La a c ca as su ua al li id da ad d s su up po on nd dr r a a q qu ue e a al lg go o p pu ue ed da a e ex xi is st ti ir r s si in n h ha ab be er r t te en ni id do o u un na a c ca au us sa a d de e s su u e ex xi is st te en nc ci ia a, , y y
e el ll lo o e eq qu ui iv va al ld dr r a a a a a ac ce ep pt ta ar r q qu ue e a al lg go o h ha a s sa al li id do o d de e l la a N Na ad da a; ; p pe er ro o e el l U Un ni iv ve er rs so o o o l la a N Na at tu ur ra al le ez za a n no os s e es st t n n
d de em mo os st tr ra an nd do o q qu ue e l la a n na ad da a n no o e ex xi is st te e, , p po or rq qu ue e h ha as st ta a e el l m mi is sm mo o v va ac c o o e es sp pa ac ci ia al l i in nt te er ra as st tr ra al l n no o e es s v va ac c o o a ab bs so ol lu ut to o
p po or rq qu ue e e en n l l e ex xi is st te en n y y c ci ir rc cu ul la an n t to od da as s l la as s o on nd da as s o o v vi ib br ra ac ci io on ne es s q qu ue e s se e t tr ra as sm mi it te en n d de e u un n a as st tr ro o a a o ot tr ro o e en n e es se e
o oc c a an no o d de e l la a v vi id da a q qu ue e e es s e el l C Co os sm mo os s. .
E Es st ta a l le ey y n no os s l ll le ev va a, , p po or r t ta an nt to o, , a a l la a c co on nc cl lu us si i n n d de e l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e D DI IO OS S c co om mo o C CA AU US SA A p pr ri im mo or rd di ia al l d de el l
C CO OS SM MO OS S y y d de el l U Un ni iv ve er rs so o p pu ue es s s si i n no o e ex xi is st ti ie er ra a e es sa a c ca au us sa a p pr ri im mi ig ge en ni ia a, , t to od do o h ha ab br r a a s sa al li id do o d de e l la a n na ad da a; ; p pe er ro o s si i
l la a N NA AD DA A n no o e ex xi is st te e c c m mo o p po od dr r a a g ge en ne er ra ar r a a T TO OD DO O? ?. .. .. .
Y Y e es st ta a l le ey y n no os s d de em mu ue es st tr ra a, , t ta am mb bi i n n, , l la a j ju us st ti ic ci ia a i in nm ma an ne en nt te e d de el l C Cr re ea ad do or r e en n t to od da a l la a C Cr re ea ac ci i n n; ; p po or rq qu ue e s si i
t to od do o e ef fe ec ct to o, , p pr ro ov vi ie en ne e d de e u un na a c ca au us sa a, , t to od do o l lo o q qu ue e h ha ac ce em mo os s o o p pe en ns sa am mo os s h ha a d de e g ge en ne er ra ar r s su us s
c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te es s a ac cc ci io on ne es s o o p pe en ns sa am mi ie en nt to os s d de e r re ea ac cc ci i n n, , m ma at te em m t ti ic ca am me en nt te e r re ea al li iz za ad do os s, , c co om mo o t to od do o d de en nt tr ro o
d de el l a au ut to om ma at ti is sm mo o d de e a ac cc ci i n n y y r re ea ac cc ci i n n e en n l la a N Na at tu ur ra al le ez za a. . E En n o ot tr ra as s p pa al la ab br ra as s, , q qu ue e t to od do o l lo o q qu ue e c co os se ec ch ha am mo os s
s se er r e el l f fr ru ut to o n na at tu ur ra al l d de e l lo o q qu ue e s se em mb br re em mo os s. .. .. . Y Y a ah h e es st t l la a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n q qu ue e n no os s l ll le ev va a a a c co om mp pr re en nd de er r e es sa a
m ma ar ra av vi il ll lo os sa a y y s sa ap pi ie en nt t s si im ma a J Ju us st ti ic ci ia a D Di iv vi in na a q qu ue e a a t to od do os s l le es s d da a s se eg g n n s su us s o ob br ra as s, , s su us s p pe en ns sa am mi ie en nt to os s, , s su us s
e em mo oc ci io on ne es s y y a am mb bi ic ci io on ne es s. .. .. . Y Y j ju us st ti if fi ic ca a, , i ig gu ua al lm me en nt te e; ; l lo os s r re es su ul lt ta ad do os s b be en n f fi ic co os s o o m ma al l f fi ic co os s d de e t to od da a u un na a
e ex xi is st te en nc ci ia a, , q qu ue e n no o p po od de em mo os s a ac ch ha ac ca ar r a a D Di io os s, , p pu ue es s E EL L n no os s h ha a d de ej ja ad do o, , c co on n n nu ue es st tr ro o l li ib br re e a al lb be ed dr r o o, , e el le eg gi ir r
e en nt tr re e t ta al l o o c cu ua al l a ac cc ci i n n, , e en nt tr re e e es st te e o o a aq qu ue el l m mo od do o d de e p pe en ns sa ar r o o d de e a ac ct tu ua ar r, , y y l la a c co on nd du uc ct ta a d de e c ca ad da a u un no o e es s e el l
f fr ru ut to o n na at tu ur ra al l d de e s su u m ma ay yo or r o o m me en no or r g gr ra ad do o d de e e ev vo ol lu uc ci i n n e en n l la a m ma ar ra av vi il ll lo os sa a " "e es sc ca al la a" " d de e l lo os s v va al lo or re es s o o n ni iv ve el le es s
d de e l la a V Vi id da a. .
D De e t ta al l m ma an ne er ra a, , n na ad di ie e d de eb be e q qu ue ej ja ar rs se e d de e s su u s su ue er rt te e n ni i p pr ro ot te es st ta ar r c co on nt tr ra a l la a D Di iv vi in na a P Pr ro ov vi id de en nc ci ia a p po or r l lo os s
s su uf fr ri im mi ie en nt to os s o o d de es sg gr ra ac ci ia as s q qu ue e l lo o a af fl li ij ja an n, , p pu ue es s s so on n l lo os s d di ir re ec ct to os s r re es su ul lt ta ad do os s d de e l lo o q qu ue e u un no o v va a s se em mb br ra an nd do o e en n
s su u c ca am mi in no o. . S Si i s se em mb br ra am mo os s o od di io o, , c cr ru ue el ld da ad d y y e eg go o s sm mo o, , n no o v va am mo os s a a p pe en ns sa ar r e en n c co os se ec ch ha ar r a am mo or r, , d du ul lz zu ur ra a y y
a ab bn ne eg ga ac ci i n n p pa ar ra a c co on n n no os so ot tr ro os s. .. .. . S Si i a ac ct tu ua am mo os s c co on n i ig gn no or ra an nc ci ia a, , n no o e es sp pe er re em mo os s q qu ue e l la a n na at tu ur ra al le ez za a n no os s
r re es sp po on nd da a c co on n f fr ru ut to os s d de e s sa ab bi id du ur r a a. . Y Y s si i n nu ue es st tr ra a c ce eg gu ue er ra a s so ob br re e t to od da as s e es st ta as s l le ey ye es s n na at tu ur ra al le es s n no os s l ll le ev va a a a
c co om me et te er r e er rr ro or re es s y y d de el li it to os s, , n no o v va am mo os s a a p pr re et te en nd de er r q qu ue e l la a v vi id da a n no os s p pr re em mi ie e y y n no os s e en ns sa al lc ce e. . E Es s j ju us st to o y y l l g gi ic co o
e es sp pe er ra ar r q qu ue e l lo os s r re es su ul lt ta ad do os s d de e c ca ad da a p pa as so o n nu ue es st tr ro o s se ea an n l la as s c co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s d di ir re ec ct ta as s d de e l lo o q qu ue e h he em mo os s h he ec ch ho o. .
Y Y e es st to o, , m m s s t ta ar rd de e o o m m s s t te em mp pr ra an no o, , s se eg g n n l la a f fu ue er rz za a o o l la a i im mp po or rt ta an nc ci ia a d de e l lo os s h he ec ch ho os s, , r re ed du un nd da ar r e en n
b be en ne ef fi ic ci io o o o d de es sg gr ra ac ci ia a p pa ar ra a s su u a au ut to or r. .
P Pe er ro o a a n n h ha ay y m m s s e en n e es st ta a L Le ey y d de e C Ca au us sa as s y y E Ef fe ec ct to os s: : s su u i in nf fl lu ue en nc ci ia a y y a ac cc ci i n n e en n t to od do o e el l C Co os sm mo os s p pe er rs si is st te e, ,
n na at tu ur ra al lm me en nt te e, , e en n l lo os s d di if fe er re en nt te es s p pl la an no os s d de e l la a V Vi id da a, , e en n e es so os s o ot tr ro os s m mu un nd do os s i in nv vi is si ib bl le es s e en n d do on nd de e s se e d de es sa ar rr ro ol ll la a
n nu ue es st tr ra a v vi id da a p ps s q qu ui ic ca a, , m me en nt ta al l y y e es sp pi ir ri it tu ua al l, , d de es sp pu u s s d de el l s se ep pu ul lc cr ro o. . E En n n nu ue es st tr ro o m me en ns sa aj je e a an nt te er ri io or r " "Y YO O V VI IS SI IT TE E


30
30
G GA AN NI IM ME ED DE ES S. .. .. ." ", , s se e h ha a e ex xp pl li ic ca ad do o c co on n a am mp pl li it tu ud d l la a m me ec c n ni ic ca a d de e e es se e p pr ro oc ce es so o a al l t tr ra at ta ar r d de e l la a C Cu ua ar rt ta a
D Di im me en ns si i n n- -y y d de e l la a R Re ee en nc ca ar rn na ac ci i n n. . E Es s l l g gi ic co o y y j ju us st to o q qu ue e e el l e es sp p r ri it tu u, , e el l Y YO O S SU UP PR RE EM MO O, , p pa ar ra a a av va an nz za ar r e en n l la a
s se en nd da a d de el l p pr ro og gr re es so o, , d de e l la a s su up pe er ra ac ci i n n i in nt te eg gr ra al l h ha ac ci ia a l la a s su up pr re em ma a p pe er rf fe ec cc ci i n n y y f fe el li ic ci id da ad d e et te er rn na as s, , r re eq qu ui ie er re e d de e
m mu uc ch ha as s e en nc ca ar rn na ac ci io on ne es s, , d de e m mu uc ch ha as s m ma an ni if fe es st ta ac ci io on ne es s d de e l la a v vi id da a e en n l la a m ma at te er ri ia a, , s si in n l la as s c cu ua al le es s n no o p po od dr r a a
a ab ba ar rc ca ar r l la a s sa ab bi id du ur r a a t to ot ta al l d de e t to od da as s l la as s f fo or rm ma as s d de e e ex xi is st te en nc ci ia a e en n l la a i in ns so on nd da ab bl le e m ma ag gn ni it tu ud d d de el l U Un ni iv ve er rs so o. . Y Y e es so o
n no o p pu ue ed de e l lo og gr ra ar rs se e e en n u un na a s so ol la a e et ta ap pa a d de e m ma an ni if fe es st ta ac ci i n n, , o o i in nv vo ol lu uc ci i n n e en n l lo os s p pl la an no os s d de e l la a m ma at te er ri ia a o o v vi id da a
f f s si ic ca a. . A Al l t te en ne er r q qu ue e h ha ac ce er rl lo o, , m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s, , c co om mo o s se e h ha a e ex xp pl li ic ca ad do o e en n m mi i p pr ri im me er r l li ib br ro o, , l la a l le ey y d de e C Ca au us sa as s y y
E Ef fe ec ct to os s s si ig gu ue e a ac ct tu ua an nd do o, , n na at tu ur ra al lm me en nt te e, , s so ob br re e c ca ad da a u un no o, , y y m mu uc ch ha as s d de e l la as s c ca au us sa as s q qu ue e, , p po or r s su u n na at tu ur ra al le ez za a, ,
n no o h ha an n p po od di id do o o ob bt te en ne er r e el l c co om mp pl le et to o a aj ju us st te e d de e s su us s r re ea ac cc ci io on ne es s e en n l la a e ex xi is st te en nc ci ia a a an nt te er ri io or r, , l lo o h ha ac ce en n p po or r l la a
f fu ue er rz za a d de e e es st ta a L Le ey y e en n p po os st te er ri io or re es s e en nc ca ar rn na ac ci io on ne es s. . E Es so o e ex xp pl li ic ca a t to od da as s l la as s d de es si ig gu ua al ld da ad de es s h hu um ma an na as s, , t to od do os s l lo os s
d di if fe er re en nt te es s e es st ta ad do os s o o p po os si ic ci io on ne es s d de el l s se er r c co on n r re es sp pe ec ct to o a a s su u r re el la ac ci i n n c co on n l lo os s d de em m s s. . L Lo os s d di is st ti in nt to os s g gr ra ad do os s o o
n ni iv ve el le es s d de e v vi id da a. . L La as s d di if fe er re en nt te es s c cu ua al li id da ad de es s o o f fa ac cu ul lt ta ad de es s i in nn na at ta as s. . L La a a as st tr ro on n m mi ic ca a v va ar ri ie ed da ad d d de e c ca ar ra ac ct te er re es s y y
d de e p po ot te en nc ci ia al li id da ad de es s e en nt tr re e u un no os s y y o ot tr ro os s s se er re es s h hu um ma an no os s. . T To od do o e el ll lo o n no o e es so ot tr ra a c co os sa a q qu ue e e el l f fr ru ut ta a
c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te e a a l lo o q qu ue e c ca ad da a u un no o h ha a s se em mb br ra ad do o y y c co os se ec ch ha ad do o e en n e ex xi is st te en nc ci ia as s p pa as sa ad da as s. . Y Y s si i h ha a d de ej ja ad do o a al l
p pa ar rt ti ir r a al l " "m m s s a al ll l " " - -c co om mo o e el l v vu ul lg go o l ll la am ma a a a l lo os s m mu un nd do os s i in nv vi is si ib bl le es s p pa ar ra a e el l o oj jo o h hu um ma an no o- -d de eu ud da as s o o
c co om mp pr ro om mi is so os s p pe en nd di ie en nt te es s, , t ta am mb bi i n n e en n s su u r re eg gr re es so o a a l la a m ma at te er ri ia a, , d de eb be er r p pa ag ga ar rl la as s; ; y y l la as s f fo or rm ma as s d de e s sa al ld da ar r l la as s
c cu ue en nt ta as s d de e l la a V Vi id da a e en n l la a N Na at tu ur ra al le ez za a, , o o C Co os sm mo os s, , s so on n t ta an n v va ar ri ia ad da as s y y e ex xt te en ns sa as s c co om mo o l lo o s so on n t ta am mb bi i n n t to od da as s
l la as s f fo or rm ma as s o o m mo od do os s d de e e er rr ra ar r o o d de el li in nq qu ui ir r e en n l la a i in ns so on nd da ab bl le e m ma ag gn ni it tu ud d d de e l la a C Cr re ea ac ci i n n. .. .. .

* ** ** *

P Po or r l lt ti im mo o v ve er re em mo os s, , e en nt tr re e l la as s m mu uc ch ha as s o ot tr ra as s l le ey ye es s d de e l la a N Na at tu ur ra al le ez za a, , l la a L LE EY Y D DE E S SE EL LE EC CC CI I N N Y Y J JE ER RA AR RQ QU U A A. .
E En n l la a s si in nu uo os sa a y y d du ur ra a m ma ar rc ch ha a q qu ue e l la a V Vi id da a i im mp po on ne e a a t to od do o s se er r v vi iv vi ie en nt te e, , m mu uy y e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e a al l H Ho om mb br re e, , s s
o op pe er ra a u un na a c co on ns st ta an nt te e s se el le ec cc ci i n n e en nt tr re e l lo os s m m s s h h b bi il le es s y y f fu ue er rt te es s, , e en nt tr re e l lo os s m me ej jo or r d do ot ta ad do os s y y l lo os s m me en no os s, ,
e en nt tr re e l lo os s m m s s i in nt te el li ig ge en nt te es s o o m m s s t to or rp pe es s. . D De e a al ll l r re es su ul lt ta an n l la as s d di iv ve er rs sa as s p po os si ic ci io on ne es s y y l la a o ob bl li ig ga at to or ri ia a s se el le ec cc ci i n n
d de e l lo os s m me ej jo or re es s p pa ar ra a t to od do os s l lo os s p pu ue es st to os s o o s si it tu ua ac ci io on ne es s d de e e es sa a m mi is sm ma a v vi id da a, , l le ey y q qu ue e n no or rm ma a l la a p pr ro om mo oc ci i n n y y
a as sc ce en ns so o d de e t to od do os s l lo os s s se er re es s e en n l lo os s d di if fe er re en nt te es s p pl la an no os s y y m mu un nd do os s q qu ue e p pu ue eb bl la an n e el l U Un ni iv ve er rs so o. . E Es st to o e es s, , t ta am mb bi i n n, ,
e el l p pr ro oc ce es so o r re eg gu ul la ad do o p po or r l la a L Le ey y d de e E Ev vo ol lu uc ci i n n, , e en n c co on ns su un no o c co on n e es st ta a, , d de e S Se el le ec cc ci i n n y y J Je er ra ar rq qu u a a. . E Es s l lo o q qu ue e n no os s
m mu ue es st tr ra a e el l e es st tu ud di io o y y l la a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a d de e t to od do os s l lo os s s se er re es s v vi iv vo os s, , d de es sd de e l la as s m m s s n nf fi im ma as s e es sp pe ec ci ie es s, , h ha as st ta a l lo os s
m m s s i in nt te el li ig ge en nt te es s y y e el le ev va ad do os s e es sp pe ec ci im me en ne es s q qu ue e p pu ue eb bl la an n l la a i in nm me en ns si id da ad d d de e m mu un nd do os s e en n l lo os s d di il la at ta ad do os s c co on nf fi in ne es s
d de el l C Co os sm mo os s. .. .. .
L La a s se el le ec cc ci i n n e es s c co on ns st ta an nt te e, , r r g gi id da a, , i in ne el lu ud di ib bl le e. . Y Y c co on nl ll le ev va a, , e en n s s m mi is sm ma a, , l la a n ne ec ce es si id da ad d d de e d di ir re ec cc ci i n n y y m ma an nd do o. .
L Lo o s su up pe er ri io or r s su ub bo or rd di in na a a a l lo o i in nf fe er ri io or r, , e en n t to od do os s l lo os s n ni iv ve el le es s d de e l la a V VI ID DA A, , e en n t to od do os s l lo os s c ca am mp po os s d de el l s sa ab be er r, , e en n
t to od da as s l la as s m ma an ni if fe es st ta ac ci io on ne es s d de e e ex xi is st te en nc ci ia a. . Y Y e el ll lo o e es s l la a b ba as se e f fu un nd da am me en nt ta al l d de e l la a J Je er ra ar rq qu u a a, , e en n t to od do os s l lo os s
a as sp pe ec ct to os s d de e e es sa a m mi is sm ma a V Vi id da a. . L La a a au ut to or ri id da ad d q qu ue e c co on nf fi ie er re e u un n n ni iv ve el l m m s s e el le ev va ad do o d de eb be e s se er r r re es sp pe et ta ad da a p po or r
q qu ui ie en ne es s s se e e en nc cu ue en nt tr ra an n e en n p po os si ic ci i n n i in nf fe er ri io or r. . E Es st to o n no or rm ma a l la as s r re el la ac ci io on ne es s e en nt tr re e l lo os s r re ei in no os s d de e l la a N Na at tu ur ra al le ez za a, , y y
l la as s r re el la ac ci io on ne es s y y. . a ac ct ti it tu ud de es s e en nt tr re e l lo os s d di iv ve er rs so os s s se er re es s q qu ue e p pu ue eb bl la an n l la a C Cr re ea ac ci i n n. . S Se e o ob bs se er rv va a, , p po or r e el l e es st tu ud di io os so o, ,
e en n l la a c co or rr re el la ac ci i n n d de e p pl la an no os s y y m mu un nd do os s; ; y y c cu ua an nd do o e el l h ho om mb br re e l ll le eg ga a a a d de es sa ar rr ro ol ll la ar r e el l s se ex xt to o s se en nt ti id do o l la a
c cl la ar ri iv vi id de en nc ci ia a y y c cl la ar ri ia au ud di ie en nc ci ia a c co om mp pr ru ue eb ba a q qu ue e e es st ta a L Le ey y r ri ig ge e, , t ta am mb bi i n n, , e en n t to od do os s l lo os s n ni iv ve el le es s d de e l lo os s m mu un nd do os s
i in nv vi is si ib bl le es s, , a al l a ap pr re ec ci ia ar r c c m mo o s se e m ma an ni if fi ie es st ta a e en n l la as s d di iv ve er rs sa as s j je er ra ar rq qu u a as s d de e e en nt ti id da ad de es s q qu ue e l lo os s p pu ue eb bl la an n. .. .. .
S Su u f fu ue er rz za a y y f fa at ta al li is sm mo o n no o p pu ue ed de e s se er r i ig gn no or ra ad da a n ni i m me en no os s e ev vi it ta ad da a p po or r n na ad di ie e. . P Po or r e el ll lo o, , e en n l lo os s t te er rr re en no os s d de e l la a
s so oc ci io ol lo og g a a y y d de e l la a p po ol l t ti ic ca a, , s si ie em mp pr re e l lo os s c co on na at to os s d de e r re eb be el ld d a a h ha an n t te er rm mi in na ad do o p po or r d de em mo os st tr ra ar r l la a i in ne el lu ud di ib bl le e
i in nf fl lu ue en nc ci ia a d de e e es st ta a l le ey y d de e l la a N Na at tu ur ra al le ez za a, , p po or rq qu ue e d de el l d de es so or rd de en n o o c ca ao os s m mo om me en nt t n ne eo o, , s si ie em mp pr re e s su ur rg ge e, , a al l c ca ab bo o, ,
e el l n nu ue ev vo o l l d de er r o o l lo os s n nu ue ev vo os s j je ef fe es s. . L La a h hu um ma an ni id da ad d n no o p pu ue ed de e s su us st tr ra ae er rs se e a a l la as s f fu ue er rz za as s d de e l la a N Na at tu ur ra al le ez za a, ,
p po or rq qu ue e e es sa as s f fu ue er rz za as s l la a d di ir ri ig ge en n y y g go ob bi ie er rn na an n. .. .. . Y Y e el ll lo o n no os s p pr ru ue eb ba a, , u un na a v ve ez z m m s s, , l la a S Su up pr re em ma a C Ca au us sa a o o S Se er r, , a al l
q qu ue e, , e en n t to od da as s p pa ar rt te es s y y e en n t to od do os s l lo os s i id di io om ma as s, , s se e L LE E H HA A D DE EN NO OM MI IN NA AD DO O D DI IO OS S. .. .. .! !C CA AP PI IT TU UL LO O X X
L La a O Or rd de en n M M s s A An nt ti ig gu ua a y y H He er rm m t ti ic ca a d de el l M Mu un nd do o


E En n l lo os s c ce en nt te en na ar re es s d de e c ca ar rt ta as s q qu ue e m mi is s H He er rm ma an no os s y y y yo o h he em mo os s r re ec ci ib bi id do o d de e t to od da as s p pa ar rt te es s, , l la a m ma ay yo or r a a s se e
i in nt te er re es sa a p po or r c co om mu un ni ic ca ar rs se e, , e en n a al lg gu un na a f fo or rm ma a, , c co on n n nu ue es st tr ra a O Or rd de en n. . T Te en ng go o q qu ue e p pe ed di ir r a a t to od do os s e el ll lo os s q qu ue e m me e
c co om mp pr re en nd da an n y y d di is sc cu ul lp pe en n d de e n no o p po od de er r s sa at ti is sf fa ac ce er r e es st te e n no ob bl le e a an nh he el lo o, , p po or r l la as s r ra az zo on ne es s q qu ue e s se e d de es sp pr re en nd de en n d de el l
c co on nt te en ni id do o d de e e es st te e c ca ap p t tu ul lo o q qu ue e, , e en n c ci ie er rt ta a m ma an ne er ra a, , h ha a d de e s se er r l la a r re es sp pu ue es st ta a a a t to od do os s e el ll lo os s. .
E En n p pr ri im me er r l lu ug ga ar r, , c co om mo o l lo o h ha ag go o e en n e el l P Pr r l lo og go o, , q qu ui ie er ro o s sa at ti is sf fa ac ce er r e es se e d de es se eo o d de e m me ej jo or ra am mi ie en nt to o, , d de e
s su up pe er ra ac ci i n n d de e m mu uc ch ho os s, , p po on ni ie en nd do o e en n s su us s m ma an no os s e es st te e n nu ue ev vo o m me en ns sa aj je e q qu ue e l ll le ev va a l lo os s c co on no oc ci im mi ie en nt to os s y y l la a
p pr r c ct ti ic ca a d de e l la as s l le ec cc ci io on ne es s q qu ue e e es st to oy y r re ec ci ib bi ie en nd do o, , p pa ar ra a q qu ue e e el ll lo os s, , t ta am mb bi i n n, , p pu ue ed da an n c co on no oc ce er rl la as s, , p pr ra ac ct ti ic ca ar rl la as s y y
a ap pr ro ov ve ec ch ha ar rl la as s. . P Pe er ro o n no o h he e p po od di id do o, , n ni i p pu ue ed do o, , d di ir ri ig gi ir rm me e p pe er rs so on na al lm me en nt te e a a t to od do os s y y c ca ad da a u un no o, , p po or r l la a m mi is sm ma a
r ra az z n n q qu ue e m mo ot ti iv va a e es st te e n nu ue ev vo o l li ib br ro o: : M Me e h he e a ap pa ar rt ta ad do o d de el l m mu un nd do o, , d de e l la a v vi id da a d de e r re el la ac ci i n n c co on n t to od do o l lo o q qu ue e
b ba as st ta a a ah ho or ra a e er ra a n nu ue es st tr ro o m mu un nd do o e en n c co om m n n, , p pa ar ra a c cu um mp pl li ir r, , c co on n l lo os s m m o os s, , e el l p pl la an n t tr ra az za ad do o e en n c co on nf fo or rm mi id da ad d
c co on n m mi is s m ma ae es st tr ro os s s su up pe er ri io or re es s p pa ar ra a e es st ta ar r e en n c co on nd di ic ci io on ne es s f fa av vo or ra ab bl le es s, , s se eg g n n s su us s e ex xi ig ge en nc ci ia as s, , d de e v vi ia aj ja ar r a a e es se e
o ot tr ro o m mu un nd do o m ma ar ra av vi il ll lo os so o d de e n nu ue es st tr ro o s si is st te em ma a s so ol la ar r. . Y Y e el ll lo o i im mp pl li ic ca a n ne ec ce es si id da ad d d de e a ai is sl la am mi ie en nt to o y y d de e d di is sc ci ip pl li in na a


31
31
d de e o ob bs se er rv va ac ci i n n d de e n no or rm ma as s y y r re eg gl la as s q qu ue e n no o p po od de em mo os s r ro om mp pe er r. . P Po or r e es so o e es s q qu ue e e es sc cr ri ib bo o e es st te e l li ib br ro o c co om mo o
r re es sp pu ue es st ta a f fr ra at te er rn na a a a t to od do os s v vo os so ot tr ro os s. .
Y Y e en n s se eg gu un nd do o l lu ug ga ar r, , a a l lo os s q qu ue e e es sp pe ec c f fi ic ca am me en nt te e m ma an ni if fe es st ta ar ra an n d de es se eo os s d de e v vi in nc cu ul la ar rs se e c co on n n nu ue es st tr ra a O Or rd de en n, ,
d de ed di ic co o e es st te e c ca ap p t tu ul lo o p pa ar ra a q qu ue e p pu ue ed da an n s sa ac ca ar r s su us s p pr ro op pi ia as s c co on nc cl lu us si io on ne es s, , d de en nt tr ro o d de e l lo o q qu ue e m me e e es st t p pe er rm mi it ti id do o
r re ev ve el la ar r s so ob br re e E El ll la a. .. .. .
A Al l d de ec ci ir r q qu ue e e es s l la a m m s s a an nt ti ig gu ua a y y h he er rm m t ti ic ca a d de e t to od da as s l la as s O Or rd de en ne es s E Es so ot t r ri ic ca as s d de el l M Mu un nd do o, , d de eb bo o e ex xp pl li ic ca ar rl lo o. .
Y Y p pa ar ra a e el ll lo o, , h he e d de e r re em mo on nt ta ar rm me e a a l la as s p po oc ca as s l le ej ja an na as s d de el l i in ni ic ci io o d de e l la as s m m s s a an nt ti ig gu ua as s c ci iv vi il li iz za ac ci io on ne es s
p pe er rt te en ne ec ci ie en nt te es s a al l G Gr ra an n C Ci ic cl lo o e ev vo ol lu ut ti iv vo o, , o o R Re ev vo ol lu uc ci i n n C C s sm mi ic ca a a a q qu ue e c co or rr re es sp po on nd de e n nu ue es st tr ra a e er ra a a ac ct tu ua al l. . M Me e
r re ef fi ie er ro o a a e es se e p pe er r o od do o d de e 2 28 8. .7 79 91 1 a a o os s q qu ue e t te er rm mi in na a e el l a a o o 2 2. .0 00 01 1 d de e n nu ue es st tr ra a e et ta ap pa a l lt ti im ma a c co on no oc ci id da a p po or r l la a
E Er ra a C Cr ri is st ti ia an na a e en n l lo os s c ca al le en nd da ar ri io os s m mo od de er rn no os s. . Y Y e en n e es st te e l la ap ps so o n no o t te en ne em mo os s d da at to os s c co on nc cr re et to os s d de e u un na a c ci iv vi il li iz za ac ci i n n
m m s s a an nt ti ig gu ua a q qu ue e l la a d de el l E Eg gi ip pt to o d de e l lo os s F Fa ar ra ao on ne es s, , p po or rq qu ue e l la a e et ta ap pa a a at tl la an nt te e, , m mu uy y a an nt te er ri io or r e en n e el l t ti ie em mp po o, ,
a au un nq qu ue e d de ej j m mu uc ch ha as s h hu ue el ll la as s, , n no o p po od de em mo os s i in nv ve es st ti ig ga ar rl la a a al l d de et ta al ll le e p po or r h ha ab be er rs se e p pe er rd di id do o e en n l la a n no oc ch he e
m mi il le en na ar ri ia a d de el l p pa as sa ad do o a al l s su um me er rg gi ir rs se e e en n l la as s p pr ro of fu un nd di id da ad de es s d de el l O Oc c a an no o A At tl l n nt ti ic co o. .
- -E Es s p po or r t ta an nt to o, , e en n e el l E Eg gi ip pt to o, , q qu ue e s se e i in ni ic ci ia a l la a h hi is st to or ri ia a o of fi ic ci ia al l d de e n nu ue es st tr ra a a ac ct tu ua al l c ci iv vi il li iz za ac ci i n n, , y y p po or r e en nd de e l la a
e ev vo ol lu uc ci i n n c co on no oc ci id da a p po or r t to od do os s l lo os s p pu ue eb bl lo os s d de e l la a T Ti ie er rr ra a e en n u un n l la ap ps so o d de e m m s s o o m me en no os s 1 10 0. .0 00 00 0 a a o os s. . Y Y e en n t ta al l
p pe er r o od do o, , t to od da as s l la as s e es sc cu ue el la as s i in ni ic ci i t ti ic ca as s o o d de e m mi is st te er ri io os s, , c co om mo o a an nt ti ig gu ua am me en nt te e s se e l ll la am ma ab ba an n, , n na ac ce en n c co om mo o l la as s
r ra am ma as s d de e u un n r rb bo ol l, , d de el l p po od de er ro os so o t tr ro on nc co o a ar rr ra ai ig ga ad do o e en n e el l E Eg gi ip pt to o. . E Es s e en n l la as s r ri ib be er ra as s d de el l N Ni il lo o d do on nd de e f fl lo or re ec ce en n
l lo os s p pr ri im me er ro os s c co on no oc ci im mi ie en nt to os s e es so ot t r ri ic co os s, , l la as s p pr ri im me er ra as s n no oc ci io on ne es s d de e l la a c ci ie en nc ci ia a h ha as st ta a h ha ac ce e p po oc co o d de en no om mi in na ad da a
" "o oc cu ul lt ta a" " p po or r l la a n ne ec ce es si id da ad d d de e g gu ua ar rd da ar r s su us s s se ec cr re et to os s y y d de ef fe en nd de er r a a s su us s p po os se ee ed do or re es s d de e l la a t te er rr ri ib bl le e i ig gn no or ra an nc ci ia a, ,
d de el l f fa an na at ti is sm mo o f fe er ro oz z y y d de e l la a i in nc co om mp pr re en ns si i n n g ge en ne er ra al l, , q qu ue e, , h ha as st ta a h ho oy y m mi is sm mo o, , h ha a r ri id di ic cu ul li iz za ad do o y y p pe er rs se eg gu ui id do o a a
l lo os s s sa ab bi io os s. .. .. . E Ej je em mp pl lo os s h ha ay y p po or r m mi il le es s e en n l la a l la ar rg ga a h hi is st to or ri ia a h hu um ma an na a. . Y Y a a c ca ad da a p pa as so o, , t to od da av v a a e en n e es st ta a p po oc ca a d de e
l lo os s m ma ag gn no os s d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to os s y y d de e l la a s sa al li id da a d de el l H Ho om mb br re e a a l la a c co on nq qu ui is st ta a d de e l lo os s e es sp pa ac ci io os s s si id de er ra al le es s, , v ve em mo os s' '
c co on n s se e r ri id di ic cu ul li iz za a y y v ve ej ja a a a q qu ui ie en ne es s s se e a at tr re ev ve en n a a r re ev ve el la ar r n no ot ti ic ci ia as s o o c co on no oc ci im mi ie en nt to os s d de e c ca am mp po os s a a n n
i in ne ex xp pl lo or ra ad do os s, , s s l lo o p po or r e el l a an nc ce es st tr ra al l d de ef fe ec ct to o d de e n nu ue es st tr ra a h hu um ma an ni id da ad d e en n n no o a ac ce ep pt ta ar r l lo o q qu ue e n no o s se e l le e
d de em mu ue es st tr re e c co on n s su us s p pr ro op pi io os s m me ed di io os s d de e a an n l li is si is s y y p po or r s su us s p pr ro op pi io os s m m t to od do os s. .. .. . Y Y e en n l lo os s t te er rr re en no os s d de e l la as s
d di im me en ns si io on ne es s s su up pe er ri io or re es s a a l la a t te er rc ce er ra a q qu ue e e en n e es st te e m mu un nd do o c co on no oc ce em mo os s, , e es s i im mp po os si ib bl le e l la a d de em mo os st tr ra ac ci i n n d di ir re ec ct ta a
q qu ue e r re eq qu ui ie er re e d de e s se en nt ti id do os s e e i in ns st tr ru um me en nt to os s c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te es s a a l la a v vi id da a e en n l la a C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n, , o o a a p pl la an no os s
s su up pe er ri io or re es s a al l M Mu un nd do o A As st tr ra al l. .
C Cu ua an nd do o e el l a an nt ti ig gu uo o E Eg gi ip pc ci io o i in ng gr re es sa a e en n l la a H Hi is st to or ri ia a o o s se ea a l la a s su uc ce es si i n n d de e h he ec ch ho os s a ac ce ep pt ta ad do os s o of fi ic ci ia al lm me en nt te e p po or r
e es st ta a h hu um ma an ni id da ad d- - y ya a e en n e el l v va al ll le e d de el l N Ni il lo o e ex xi is st t a an n u un na a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n y y u un n p pu ue eb bl lo o c co on n u un na a c ci iv vi il li iz za ac ci i n n m mu uy y
a av va an nz za ad da a. . G Gr ra an nd de es s c ci iu ud da ad de es s, , m ma ag gn n f fi ic co os s t te em mp pl lo os s y y m ma aj je es st tu uo os so os s m mo on nu um me en nt to os s s se e l le ev va an nt ta ab ba an n e en n l la as s o or ri il ll la as s
d de el l N Ni il lo o, , m mu uc ch ho o a an nt te es s q qu ue e M Me en ne es s, , e el l f fu un nd da ad do or r d de e l la a p pr ri im me er ra a d di in na as st t a a d de e F Fa ar ra ao on ne es s, , r re eu un ni ie er ra a b ba aj jo o s su u c ce et tr ro o
a a t to od do os s l lo os s j je ef fe es s m mi il li it ta ar re es s d de e d di is st tr ri it to o - -a al lg go o a as s c co om mo o l lo os s c ca ab ba al ll le er ro os s f fe eu ud da al le es s d de e l la a E Ed da ad d M Me ed di ia a- - e es st ta a- -
b bl le ec ci ie en nd do o l la a u un ni if fi ic ca ac ci i n n d de el l E Eg gi ip pt to o y y e el l t tr ro on no o d de e s su us s r re ey ye es s, , q qu ue e s se e e ex xt te en nd de er r a a a a u un n l la ar rg go o p pe er r o od do o d de e
s se es se en nt ta a s si ig gl lo os s a ap pr ro ox xi im ma ad da am me en nt te e. .
P Pe er ro o c cu ua an nd do o e es st to o s su uc ce ed di i , , l la a h hi is st to or ri ia a d de el l E Eg gi ip pt to o y ya a c co on nt ta ab ba a m m s s d de e d do os s m mi il l a a o os s; ; s si ig gl lo os s e en n q qu ue e s su u
c ci iv vi il li iz za ac ci i n n h ha ab b a a i id do o f fl lo or re ec ci ie en nd do o b ba aj jo o u un n s si is st te em ma a d de e g go ob bi ie er rn no o t te eo oc cr r t ti ic co o e en nc ca ab be ez za ad do o p po or r u un na a c ca as st ta a
s sa ac ce er rd do ot ta al l h he er re ed de er ra a d de el l p po od de er r c ce el le es st ti ia al l " "d de e l lo os s D Di io os se es s" " q qu ue e b ba aj ja ar ro on n d de el l " "R Re ei in no o D Di iv vi in no o" " p pa ar ra a e en ns se e a ar r y y
g go ob be er rn na ar r a a l lo os s h ho om mb br re es s, , s se eg g n n r re ez za an n l lo os s v vi ie ej jo os s p pa ap pi ir ro os s y y l la as s p p t tr re ea as s i in ns sc cr ri ip pc ci io on ne es s d de e e es sa as s p po oc ca as s. . F Fu ue e l la a
e et ta ap pa a d de el l g go ob bi ie er rn no o d de e l lo os s S Sh he es su u- -H Ho or r, , o o m me en ns sa aj je er ro os s d de e H Ho or ra as s, , q qu ue e s se e d de ec c a an n r re ec ce ep pt to or re es s d de e l la a s sa ab bi id du ur r a a
d di iv vi in na a y y d de e l la as s r rd de en ne es s d de el l C Ci ie el lo o. .. .. .
E En n l la as s v vi ie ej ja as s c cr r n ni ic ca as s d de e e es so os s t ti ie em mp po os s s se e m me en nc ci io on na a e el l d de es sc ce en ns so o d de e " "d di io os se es s" " q qu ue e i in ni ic ci ia ar ro on n l la a c cu ul lt tu ur ra a y y
c ci iv vi il li iz za ac ci i n n e en n l la as s o or ri il ll la as s d de el l g gr ra an n r r o o, , p pa ar ra a d da ar r a al l m mu un nd do o s su u s sa ab bi id du ur r a a y y a ay yu ud da ar r a a l lo os s h ho om mb br re es s e en n u un n
s se en nd de er ro o d de e v vi id da a e el le ev va ad da a q qu ue e l le es s p pe er rm mi it ti ie er ra a a av va an nz za ar r h ha ac ci ia a l la a s su up pe er ra ac ci i n n y y l lo os s c co on nv vi ir rt ti ie er ra a e en n h hi ij jo os s ' 'd de e
D Di io os s. .. .. . D De e e es st to o s se e h ha a h ha ab bl la ad do o e en n d de et ta al ll le e e en n m mi i l li ib br ro o a an nt te er ri io or r v va ar ri ia as s v ve ec ce es s m me en nc ci io on na ad do o. . E Es s l l g gi ic co o p pe en ns sa ar r - -
c co om mo o e en n l la as s r re ev ve el la ac ci io on ne es s d de e " "Y YO O V VI IS SI IT TE E G GA AN NI IM ME ED DE ES S. .. .. ." " s se e i in nf fo or rm ma a- - q qu ue e f fu ue er ro on n e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re es s t to os s s se er re es s
c co on ns si id de er ra ad do os s p po or r l lo os s e eg gi ip pc ci io os s d de e l la a p pr re eh hi is st to or ri ia a c co on n " "d di io os se es s" ". . Y Y l lo os s h ha ab bi it ta an nt te es s d de e G Ga an n m me ed de es s l lo o h ha an n
m ma an ni if fe es st ta ad do o a as s : : q qu ue e f fu ue er ro on n e el ll lo os s q qu ui ie en ne es s, , p pr ri im me er ro o d de es sv vi ia ar ro on n e el l N Ni il lo o, , p pa ar ra a p pe er rm mi it ti ir r q qu ue e f fl lo or re ec ci ie er ra a a al ll l e es sa a
g gr ra an n c ci iv vi il li iz za ac ci i n n, , y y l lu ue eg go o f fo or rm ma ar ro on n u un na a c cl la as se e d de e s sa ab bi io os s s sa ac ce er rd do ot te es s p pa ar ra a d de el le eg ga ar r e en n s st to os s s su us s l la ab bo or re es s d de e
i in ns st tr ru uc cc ci i n n y y m ma an nd do o. .
T To od do o e es so o, , q qu ue e f fi ig gu ur ra a e en n l la as s a an nt ti iq qu u s si im ma as s c cr r n ni ic ca as s, , m mu uy y a an nt te er ri io or re es s a a l la as s p po oc ca as s d de e l lo os s p pr ri im me er ro os s
F Fa ar ra ao on ne es s, , c co on nf fi ir rm ma a l la a v ve er rd da ad d h hi is st t r ri ic ca a d de e u un na a e et ta ap pa a c co on ns si id de er ra ad da a l le eg ge en nd da ar ri ia a y y f fa ab bu ul lo os sa a. . P Pe er ro o h ho oy y q qu ue e l lo os s
s su up pe er rh ho om mb br re es s d de e G Ga an n m me ed de es s h ha an n d de ec cl la ar ra ad do o, , c ca at te eg g r ri ic ca am me en nt te e h ha ab be er r s si id do o e el ll lo os s l lo os s a au ut to or re es s d de e t to od do o e es se e
a as so om mb br ro os so o f fl lo or re ec ci im mi ie en nt to o c cu ul lt tu ur ra al l, , d de em mo os st tr ra ad do o p po or r, , l lo os s g gr ra an nd de es s m mo on nu um me en nt to os s q qu ue e h ha as st ta a a ah ho or ra a c ca au us sa an n e el l
a as so om mb br ro o d de e l lo os s i in ng ge en ni ie er ro os s, , e en n a al lg gu un no os s c ca as so os s, , n no o c ca ab be e l ll la am ma ar r " "l le ey ye en nd da a" " a a l lo o m ma an ni if fe es st ta ad do o p po or r l lo os s v vi ie ej jo os s
e es sc cr ri ib ba as s d de e e es so os s t ti ie em mp po os s. . E El l t tr ra as sl la ad do o o ob bl li ig ga at to or ri io o d de e m mo on no ol l t ti ic co os s m mo on nu um me en nt to os s c co om mo o l lo os s c co ol lo os so os s d de e
M Me em mn n n n, , q qu ue e p pe es se e a a t to od do o e el l a ad de el la an nt to o m mo od de er rn no o, , n no o p pu ud di ie er ro on n s se er r c ca am mb bi ia ad do os s d de e s si it ti io o s si in no o c co or rt t n nd do ol lo os s e en n
t tr ro oz zo os s, , c cu ua an nd do o h hu ub bo o q qu ue e r re et ti ir ra ar rl lo os s d de el l V Va al ll le e d de e l lo os s R Re ey ye es s, , a al l c co on ns st tr ru ui ir rs se e l la a R Re ep pr re es sa a d de e A As su u n n, , n no os s p pr ru ue eb ba a
q qu ue e l lo os s e eg gi ip pc ci io os s c co on nt ta ar ro on n c co on n a ay yu ud da a d de e t ta al l m ma ag gn ni it tu ud d, , p pa ar ra a c ci ie er rt ta as s c co on ns st tr ru uc cc ci io on ne es s, , q qu ue e n ni i l la as s m m s s
p po od de er ro os sa as s y y g gi ig ga an nt te es s g gr r a as s m mo od de er rn na as s, , e em mp pl le ea ad da as s h ho oy y p pa ar ra a l la a c co on ns st tr ru uc cc ci i n n d de e l la a m me en nc ci io on na ad da a r re ep pr re es sa a, ,
f fu ue er ro on n c ca ap pa ac ce es s d de e r re ea al li iz za ar r u un n t tr ra ab ba aj jo o e ej je ec cu ut ta ad do o m mi il le es s d de e a a o os s a an nt te es s p po or r l lo os s e eg gi ip pc ci io os s. . Y Y h ha ay y q qu ue e t te en ne er r e en n
c cu ue en nt ta a q qu ue e d di ic ch ho os s c co ol lo os so os s d de e p pi ie ed dr ra a c co or rr re es sp po on nd de en n a a u un na a p po oc ca a m mu uy y p po os st te er ri io or r a al l p pe er r o od do o l ll la am ma ad do o
" "l le eg ge en nd da ar ri io o" " p po or r l lo os s e es sc c p pt ti ic co os s. .. .. .
Y Y, , e en nt tr ra an nd do o e en n m ma at te er ri ia a, , d de eb be em mo os s t te en ne er r p pr re es se en nt te e q qu ue e a al l i in ni ic ci ia ar rs se e l la a e er ra a f fa ar ra a n ni ic ca a p po or r e el l p pr ri im me er r R Re ey y
M Me en ne es s, , y ya a e ex xi is st t a a e en n e el l V Va al ll le e d de e G Gi iz ze eh h l la a m mi is st te er ri io os sa a y y f fo or rm mi id da ab bl le e E Es sf fi in ng ge e. . E Es st te e e en no or rm me e m mo on nu um me en nt to o d de e


32
32
g gr ra an ni it to o r ro oj jo o, , q qu ue e h ha a i in nt tr ri ig ga ad do o a a l la a h hu um ma an ni id da ad d a a t tr ra av v s s d de e o oc ch ho o m mi il l a a o os s, , f fu ue e c co on ns st tr ru ui id do o e en n e es se e l lu ug ga ar r, , p po or r
e en nt to on nc ce es s c co om mp pl le et ta am me en nt te e d de es si ie er rt to o, , p pa ar ra a c co or ro on na ar r u un n t te em mp pl lo o y y u un n s sa an nt tu ua ar ri io o s se ec cr re et to o, , c co on n t to od da as s s su us s
a am mp pl l s si im ma as s d de ep pe en nd de en nc ci ia as s, , d de ed di ic ca ad do os s a a l la a e es sc cu ue el la a d de e m mi is st te er ri io os s, , s se ed de e o oc cu ul lt ta a d de e l lo os s e es st tu ud di io os s i in ni ic ci ia at ti ic co os s e en n
d do on nd de e s se e p pr re ep pa ar ra ab ba a a a l lo os s s sa ac ce er rd do ot te es s e el le eg gi id do os s p pa ar ra a g go ob be er rn na ar r a aq qu ue el l p pa a s s e en n l lo os s p pr ri im me er ro os s t ti ie em mp po os s, , b ba aj jo o l la a
d di ir re ec cc ci i n n d de e l lo os s m ma ae es st tr ro os s e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re es s, , s su uc ce es so or re es s d de e H He er rm me es s T Tr ri is sm me eg gi is st to o. .
E Es s l la a r re ev ve el la ac ci i n n q qu ue e h hi ic ci ie er ra an n s so ob br re e e el l m mi is st te er ri io o d de e l la a E Es sf fi in ng ge e, , l lo os s s su up pe er rh ho om mb br re es s d de e G Ga an n m me ed de es s. . Y Y e es se e f fu ue e
e en n e el l n nu ue ev vo o p pe er r o od do o d de e f fl lo or re ec ci im mi ie en nt to o d de e l la a c ci iv vi il li iz za ac ci i n n c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te e a a e es st te e c ci ic cl lo o, , l la a p pr ri im me er ra a O Or rd de en n o o
F Fr ra at te er rn ni id da ad d e es so ot t r ri ic ca a, , c cu un na a y y m ma ad dr re e d de e m mu uc ch ha as s o ot tr ra as s q qu ue e a al l c co or rr re er r d de e l lo os s s si ig gl lo os s, , s se e e ex xt te en nd di ie er ro on n p po or r e el l
m mu un nd do o. . E El l g gr ra an n m mi is st te er ri io o d de e q qu ue e s se e r ro od de ea ab ba an n s su us s m mi ie em mb br ro os s, , q qu ue e p po od d a a l ll le eg ga ar r h ha as st ta a l la a m mu ue er rt te e i im mp pi id di i q qu ue e
s se e c co on no oc ci ie er ra a s su u n no om mb br re e y y e el l s se ec cr re et to o d de e s su us s r re eu un ni io on ne es s. . P Pe er ro o c co on n e el l t tr ra an ns sc cu ur rs so o d de el l t ti ie em mp po o e en n l la as s r ri ib be er ra as s, ,
d de el l N Ni il lo o c co om me en nz z a a d di if fu un nd di ir rs se e t te em me er ro os sa am me en nt te e e el l n no om mb br r q qu ue e l la as s g ge en nt te es s d da ab ba an n a a l lo os s m mi ie em mb br ro os s d de e e es sa a
h he er rm ma an nd da ad d s se ec cr re et ta a, , a a q qu ui ie en ne es s n no o p po od d a an n c co on no oc ce er r p pe er rs so on na al lm me en nt te e, , p pe er ro o a a l lo os s c cu ua al le es s s se e r re ef fe er r a an n, , d de en nt tr ro o d de e
l la a m m s s s si ig gi il lo os sa a d di is sc cr re ec ci i n n, , c co on n s si i s se e h ha ab bl la as se e d de e f fi ig gu ur ra as s f fa an nt ta as sm ma as s, , y y e es se e n no om mb br re e p po op pu ul la ar r y y
m mi is st te er ri io os sa am me en nt te e c co om me en nt ta ad do o, , f fu ue e e el l d de e " "H HE ER RM MA AN NO OS S D DE E L LA A E ES SF FI IN NG GE E" ". .. .. .
E Es st ta a p po od de er ro os sa a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n, , d de e l la a q qu ue e s sa al l a an n, , a al l p pr ri in nc ci ip pi io o, , l lo os s g go ob be er rn na an nt te es s t te eo oc cr r t ti ic co os s d de el l p pe er r o od do o d de e l lo os s
S Sh he es su u- -H Ho or r, , e ex xt te en nd di i s su u i in nf fl lu ue en nc ci ia a a a t to od do os s l lo os s c co on nf fi in ne es s d de el l i im mp pe er ri io o, , y y m m s s a al ll l h ha as st ta a l la as s t ti ie er rr ra as s d de e l la a
N Nu ub bi ia a y y e el l S Su ud d n n. . D De el l t te em mp pl lo o o oc cu ul lt to o d de e l la a E Es sf fi in ng ge e p pa ar rt t a an n l lo os s g gr ra an nd de es s i in ni ic ci ia ad do os s q qu ue e s se e d de es st ti in na ab ba a a al l
g go ob bi ie er rn no o d de el l p pa a s s d de el l N Ni il lo o e en n a aq qu ue el ll lo os s l le ej ja an no os s t ti ie em mp po os s. . Y Y c cu ua an nd do o, , t tr ra as s u un na a l la ar rg ga a e et ta ap pa a d de e g gu ue er rr ra as s y y
c co on nf fl li ic ct to os s s su us sc ci it ta ad do os s p po or r l lo os s " "m mo on na ar rc ca as s" " o o j je ef fe es s, , m mi il li it ta ar re es s d de e d di is st tr ri it to o, , e en n s su u a af f n n p po or r d do om mi in na ar r a a l lo os s
g gr ra an nd de es s s sa ac ce er rd do ot te es s- -r re ey ye es s, , c cu ul lm mi in n e es sa a p po oc ca a a al l f fu un nd da ar r M Me en ne es s l la a u un ni i n n d de e t to od do o E Eg gi ip pt to o b ba aj jo o s su u c ce et tr ro o, , l lo os s
H He er rm ma an no os s d de e l la a E Es sf fi in ng ge e, , e en n s su u a ac co os st tu um mb br ra ad do o h he er rm me et ti is sm mo o, , c co on nt ti in nu ua ar ro on n e en n s se ec cr re et to o e ej je er rc ci ie en nd do o s su u
m mi is st te er ri io os so o p po od de er r s so ob br re e l la a m ma ay yo or r a a d de e l lo os s F Fa ar ra ao on ne es s, , h ha as st ta a l lo os s t ti ie em mp po os s d de e l la a d de ec ca ad de en nc ci ia a d de e l la as s l lt ti im ma as s
d di in na as st t a as s. .
P Pe er ro o l la a s sa ab bi id du ur r a a y y p po od de er r d de e e es sa a h he er rm ma an nd da ad d o oc cu ul lt ta a n no o s se e r re ed du uj jo o s so ol la am me en nt te e a a l la a c cl la as se e s sa ac ce er rd do ot ta al l. . C Co on n e el l
c co or rr re er r d de e l lo os s s si ig gl lo os s, , m mi il le en ni io os s m m s s t ta ar rd de e, , f fu ue er ro on n m mi ie em mb br ro os s d de e a aq qu ue el ll la a e es sc cu ue el la a d de e m mi is st te er ri io os s, , h ho om mb br re es s l la ai ic co os s
y y g gr ra an nd de es s m ma ae es st tr ro os s d de e l la as s c ci ie en nc ci ia as s p pr ro of fa an na as s, , c co om mo o I Im mh ho ot te ep p, , e el l e en ni ig gm m t ti ic co o y y s so or rp pr re en nd de en nt te e c co on ns st tr ru uc ct to or r d de e
l la a G Gr ra an n P Pi ir r m mi id de e, , y y M Mo oi is s s s, , e el l G Gr ra an n P Pr ro of fe et ta a y y l li ib be er rt ta ad do or r d de e l lo os s j ju ud d o os s. . A A m me ed di id da a q qu ue e p pa as sa ab ba a e el l t ti ie em mp po o, ,
e es sa a h he er rm ma an nd da ad d d de e l la a E Es sf fi in ng ge e s se e f fu ue e e ex xt te en nd di ie en nd do o m m s s a al ll l d de e l la as s f fr ro on nt te er ra as s d de el l E Eg gi ip pt to o, , y y l ll le ev va an nd do o, ,
s se ec cr re et ta am me en nt te e, , s su u i in nf fl lu ue en nc ci ia a y y s su u s sa ab bi id du ur r a a a a t ti ie er rr ra as s c ca ad da a v ve ez z m m s s l le ej ja an na as s. . A As s n na ac ci ie er ro on n l lo os s f fa am mo os so os s l li ib br ro os s
s sa ag gr ra ad do os s q qu ue e c co on ns st ti it tu uy ye en n e el l Z Ze en nd d- -A Av ve es st ta a, , f fu un nd da am me en nt to os s d de el l " "m ma az zd de e s sm mo o" " o o r re el li ig gi i n n d de e Z Za ar ra at th hu us st tr ra a, , o o
Z Zo or ro oa as st tr ro o, , c co om mo o s se e l le e h ha a d de en no om mi in na ad do o e en n O Oc cc ci id de en nt te e, , r re el li ig gi i n n d de e l la a a an nt ti ig gu ua a P Pe er rs si ia a, , h ho oy y I Ir r n n. .
Y Y s si ig gl lo os s m m s s t ta ar rd de e, , n na ac ce e l la a f fr ra at te er rn ni id da ad d e es se en ni ia a e en nt tr re e l lo os s I Is sr ra ae el li it ta as s. . L La a o or rd de en n o o H He er rm ma an nd da ad d d de e l lo os s E Es se en ni io os s, ,
u un na a d de e l la as s m m s s n no ob bl le es s y y p pu ur ra as s d de el l p pu ue eb bl lo o h he eb br re eo o, , c co on ns se er rv va a m mu uc ch ho o d de el l h he er rm me et ti is sm mo o e eg gi ip pc ci io o, , y y s su u s si ig gi il lo o y y
d di is sc cr re ec ci i n n, , a as s c co om mo o s su u s sa ab bi id du ur r a a, , l le e a as se eg gu ur ra an n u un n p pa ap pe el l d de es st ta ac ca ad do o e en n l la a h hi is st to or ri ia a d de e e es se e p pu ue eb bl lo o. . N Nu un nc ca a
p pe er rd di i e el l c co on nt ta ac ct to o c co on n s su us s p pr ri im mi it ti iv vo os s m ma ae es st tr ro os s, , l lo os s H He er rm ma an no os s d de e l la a E Es sf fi in ng ge e, , y y e en n m mi i l li ib br ro o a an nt te er ri io or r s se e
n na ar rr ra a l la a i im mp po or rt ta an nc ci ia a d de e e es sa a v vi in nc cu ul la ac ci i n n a al l e ex xp pl li ic ca ar r e el l e en ni ig gm ma a d de e l la a E Es st tr re el ll la a d de e B Be el l n n. ., ,
Y Y l lo os s H He er rm ma an no os s d de e l la a E Es sf fi in ng ge e, , e en n e es sa a m mi il le en na ar ri ia a m ma ar rc ch ha a p po or r e el l m mu un nd do o, , c cu um mp pl li ie en nd do o l la a m mi is si i n n s se ec cr re et ta a d de e
l ll le ev va ar r l la a a an nt to or rc ch ha a d de e l la a L LU UZ Z i in nt te er rn na a a a t to od do os s l lo os s c co on nf fi in ne es s d de e l la a t ti ie er rr ra a, , f fu un nd da an n t ta am mb bi i n n c co on n s su u
a ac co os st tu um mb br ra ad do o h he er rm me et ti is sm mo o, , l la as s b ba as se es s q qu ue e e en n G Gr re ec ci ia a, , c co on n n nu ue ev vo os s R Ro op pa aj je es s, , s se e c co on no oc ce er r a a d de es sp pu u s s c co om mo o l lo os s
M Mi is st te er ri io os s E El le eu us si in no os s o o d de e E El le eu us si is s, , e es st ta ab bl le ec ci id do os s e en n l la a c ci iu ud da ad d d de el l m mi is sm mo o n no om mb br re e, , c ce er rc ca an na a a a A At te en na as s. . L La a
s sa ab bi id du ur r a a e et te er rn na a i ib ba a s se em mb br ra an nd do o l la a v ve er rd da ad d o oc cu ul lt ta a e en n s su u S Se en nd de er ro o d de e A Am mo or r y y d de e V Ve er rd da ad d. . Y Y g gr ra an nd de es s n no om mb br re es s
s so on n c co on no oc ci id do os s p po or r l la a a an nt ti ig g e ed da ad d c co om mo o l lo os s p pi io on ne er ro os s d de e u un na a f fi il lo os so of f a a q qu ue e h ha ab br r a a q qu ue e s se en nt ta ar r l la as s b ba as se es s d de e l la a
n na ac ci ie en nt te e c ci iv vi il li iz za ac ci i n n o oc cc ci id de en nt ta al l: : S S c cr ra at te es s, , P Pl la at t n n, , s su u d di is sc c p pu ul lo o; ; A Ar ri is st t t te el le es s, , d di is sc c p pu ul lo o p pr re ed di il le ec ct to o d de el l
a an nt te er ri io or r; ; P Pi it t g go or ra as s; ; H Hi ip p c cr ra at te es s, , p pa ad dr re e d de e l la a m me ed di ic ci in na a; ; y y o ot tr ro os s v va an n c co on ns st tr ru uy ye en nd do o e el l c ca am mi in no o l lu um mi in no os so o p po or r
d do on nd de e a av va an nz za ar r a a e el l m mu un nd do o g gr re ec co o- -r ro om ma an no o, , p pa ad dr re e m mo od de er rn no o d de e l la a a ac ct tu ua al l c cu ul lt tu ur ra a. .. .. .
L La a e es st tr re el ll la a d de el l E Eg gi ip pt to o d de ec cl li in na ab ba a. . L La a d de ec ca ad de en nc ci ia a d de e l la as s l lt ti im ma as s d di in na as st t a as s, , y ya a d de e s sa an ng gr re e e ex xt tr ra an nj je er ra a, , h ha ac c a an n
p pr re es sa ag gi ia ar r e el l o oc ca as so o d de ef fi in ni it ti iv vo o, , y y l lo os s H He er rm ma an no os s d de e l la a E Es sf fi in ng ge e s se e d di is sp pe er rs sa an n e en n s se ec cr re et to o, , e en n l lo os s t ti ie em mp po os s f fi in na al le es s
d de el l I Im mp pe er ri io o, , a an nt te es s d de e l ll le eg ga ar r l la as s h ho or ra as s t tr r g gi ic ca as s d de e l lo os s l lt ti im mo os s F Fa ar ra ao on ne es s d de e s sa an ng gr re e g gr ri ie eg ga a, , y y d de e l la a f fi in na al l
c co on nq qu ui is st ta a d de el l p pa a s s d de el l N Ni il lo o p po or r l lo os s r ro om ma an no os s. .. .. .
R Ro om ma a d do om mi in na ab ba a a al l m mu un nd do o a an nt ti ig gu uo o, , y y s su us s c co on nf fi in ne es s a al lc ca an nz za ab ba an n y ya a h ha as st ta a l la as s c co os st ta as s l le ej ja an n s si im ma as s d de e l la a
B Br ri it ta an ni ia a, , h ho oy y I In ng gl la at te er rr ra a. . E El l m mi is st te er ri io o d de e l la a E Es sf fi in ng ge e d de es sc ca an ns sa ab ba a, , a al l p pa ar re ec ce er r, , m mi ie en nt tr ra as s e en n l la as s t ti ie er rr ra as s- -
d do om mi in na ad da as s p po or r l la as s g gu ui il la as s r ro om ma an na as s, , s se e l le ev va an nt ta ab ba a, , e en nt to on nc ce es s, , u un na a n nu ue ev va a a an nt to or rc ch ha a d de e L Lu uz z y y d de e A Am mo or r: : e el l
m me en ns sa aj je e s su ub bl li im me e d de el l C Cr ru uc ci if fi ic ca ad do o, , l la a l le ey y d de el l A Am mo or r y y d de el l P Pe er rd d n n d de el l C Cr ri is st to o, , R Re ey y d de el l S So ol l. .. .. .
Y Y m mi ie en nt tr ra as s l la as s l le eg gi io on ne es s d de e l lo os s C C s sa ar re es s i im mp po on n a an n s su u p po ol l t ti ic ca a y y v vi ig gi il la ab ba an n s su u r re el li ig gi i n n, , h he er re ed da ad da a d de e l lo os s
g gr ri ie eg go os s, , l la a d do oc ct tr ri in na a c cr r s st ti ic ca a s se e i ib ba a a ab br ri ie en nd do o p pa as so o e en n t to od do os s l lo os s c co on nf fi in ne es s d de el l I Im mp pe er ri io o. . A As s l ll le eg ga ar ro on n l lo os s d d a as s
e en n q qu ue e l la a f fe e d de el l n nu ue ev vo o c cu ul lt to o, , a ab bo on na ad da a p po or r l la a s sa an ng gr re e d de e l lo os s m m r rt ti ir re es s, , b ba ar rr ri i c co on n l la as s c cr re ee en nc ci ia as s y y l lo os s r ri it to os s
d de el l a an nt ti ig gu uo o p pa ag ga an ni is sm mo o, , y y e el l s si ig gn no o d de e l la a C Cr ru uz z s se e f fu ue e e ex xt te en nd di ie en nd do o p po or r l la a E Eu ur ro op pa a b b r rb ba ar ra a. .. .. .
P Pe er ro o l lo os s d d a as s d de e a am mo or r y y s sa ac cr ri if fi ic ci io o, , d de e l la a p pu ur re ez za a y y d de e l la a a au us st te er ri id da ad d p pr ri im mi it ti iv va a, , q qu ue e s se em mb br ra ar ra a e el l M Ma ae es st tr ro o, ,
f fu ue er ro on n a al le ej j n nd do os se e, , m mi ie en nt tr ra as s l la a i in nf fl lu ue en nc ci ia a d de el l l lu uj jo o y y l la as s t te en nt ta ac ci io on ne es s d de el l p po od de er r, , a a i im ma ag ge en n d de e l lo os s C C s sa ar re es s, , s se e
i ib ba an n i in nf fi il lt tr ra an nd do o, , c co on n l lo os s s si ig gl lo os s, , e en n e el l a al lm ma a d de e l lo os s n nu ue ev vo os s j je er ra ar rc ca as s d de el l c cr ri is st ti ia an ni is sm mo o. . E El l a al lm ma a h hu um ma an na a e es s
d d b bi il l - -y ya a l lo o s sa ab be em mo os s- - y y l la a t te en nt ta ac ci i n n d de e l lo os s r re ei in no os s d de e l la a T Ti ie er rr ra a c co on n s su u o or ro op pe el l y y s su us s r ri iq qu ue ez za as s, , c co on n e el l p po od de er r y y
l lo os s h ho on no or re es s, ,- - f fu ue er ro on n d do om mi in na an nd do o a a l lo os s o ob bi is sp po os s d de el l M Me ed di io oe ev vo o, , h hi ic ci ie er ro on n p pr re es sa a e en n l lo os s j je ef fe es s d de e l la a C Cr ri is st ti ia an nd da ad d, ,
y y u un n n nu ue ev vo o i im mp pe er ri io o r re el li ig gi io os so o y y m mu un nd da an no o, , m m s s p pa ar re ec ci id do o a a l lo os s t tr ro on no os s d de e l la a T Ti ie er rr ra a q qu ue e a al l R Re ei in no o C Ce el le es st ti ia al l
p pr re ed di ic ca ad do o p po or r e el l D Di iv vi in no o M Ma ae es st tr ro o, , s se e e en ns se e o or re e d de el l m mu un nd do o c co on no oc ci id do o e en n e es so os s t ti ie em mp po os s, , l le ev va an nt ta an nd do o


33
33
e es st ta an nd da ar rt te es s y y t tr ro op pa as s, , v ve en nd di ie en nd do o e el l p pr ri iv vi il le eg gi io o d de e l lo os s d d l lo os s y y b be en nd di ic ci ie en nd do o l la as s e es sp pa ad da as s q qu ue e i ib ba an n a a d de er rr ra am ma ar r
l la a s sa an ng gr re e h he er rm ma an na a. .. .. .
A An nt te e e es se e p pa an no or ra am ma a, , t ta an n t tr ri is st te e y y t te en ne eb br ro os so o, , e en n e el l s si il le en nc ci io o y y e el l s si ig gi il lo o d de e h he er rm m t ti ic co os s l lu ug ga ar re es s, , e el l s s m mb bo ol lo o
c cr ri is st ti ia an no o d de e l la a C Cr ru uz z - -e el l h ho om mb br re e c co on n l lo os s b br ra az zo os s a ab bi ie er rt to os s a al l A Am mo or r- - r re ec ci ib bi i d de e n nu ue ev vo o e el l i im mp pu ul ls so o d de e l lo os s v vi ie ej jo os s
I IN NI IC CI IA AD DO OS S. .. .. . H Ha ab b a a q qu ue e s sa al lv va ar r l la a L Lu uz z E Et te er rn na a, , l la a E Et te er rn na a V Ve er rd da ad d y y e el l C Ca am mi in no o d de el l A Am mo or r p pa ar ra a q qu ue e n no o
m mu ur ri ie es se e, , e en n e el l c ca ao os s d de e l la as s h hu um ma an na as s a am mb bi ic ci io on ne es s, , l la a S Se en nd da a l lu um mi in no os sa a h ha ac ci ia a l lo os s c ci ie el lo os s. .. .. . Y Y u un n s s m mb bo ol lo o
s sa ag gr ra ad do o y y e es so ot t r ri ic co o f fu ue e e ex xt te en nd di i n nd do os se e, , e en n s si il le en nc ci io o, , p po or r l la a E Eu ur ro op pa a M Me ed di io oe ev va al l: : e el l s si ig gn no o d de e l la a R RO OS SA A Y Y D DE E L LA A
C CR RU UZ Z. .. .. .
Y Y e en n l la as s n nu ue ev va as s e es sc cu ue el la as s R Ro os sa a- -C Cr ru uc ce es s, , v vo ol lv vi ie er ro on n a a e en nc co on nt tr ra ar rs se e l lo os s m mi il le en na ar ri io os s e em mb bl le em ma as s a al le eg g r ri ic co os s, , l lo os s
s si im mb bo ol li is sm mo os s e et te er rn no os s q qu ue e h ha ab bl la an n d de e l la as s c c s sm mi ic ca as s v ve er rd da ad de es s, , l la as s e en ns se e a an nz za as s d de el l A Am mo or r, , d de e l la a P Pa az z y y d de e l la a
L Lu uz z, , d de e l la a i in nt ti im ma a p pr re ep pa ar ra ac ci i n n p pa ar ra a e el l c ca am mi in no o d de e l lo os s C Ci ie el lo os s, , q qu ue e m mi il le es s d de e a an no os s a an nt te es s e en ns se e a ar ra an n l lo os s
H He er rm ma an no os s d de e l la a E Es sf fi in ng ge e, , e en n l la as s f f r rt ti il le es s r ri ib be er ra as s d de el l g gr ra an n r r o o. .. .. .
C Co or rr ri ie er ro on n l lo os s a a o os s. . P Pa as sa ar ro on n l lo os s s si ig gl lo os s y y, , a a m me ed di id da a q qu ue e s se e a al le ej ja ab ba an n l la as s c ce en nt tu ur ri ia as s d de e s su up pe er rs st ti ic ci i n n y y d de e
i ig gn no or ra an nc ci ia a d de el l M Me ed di io oe ev vo o, , e en n e el l m mu un nd do o o oc cc ci id de en nt ta al l i ib ba an n e en nt tr ra an nd do o l la as s a an nt to or rc ch ha as s d de e l lu uz z d de e d di if fe er re en nt te es s
e es sc cu ue el la as s e es so ot t r ri ic ca as s. . Y Ya a s se e h ha ab bl la ab ba a, , c co on n s si ig gi il lo o y y c co on n t te em mo or r, , d de e v va ar ri io os s n no om mb br re es s: : R Ro os sa ac cr ru uc ce es s, , L La am ma a s st ta as s d de el l
T Ti ib be et t o o d de e l la a I In nd di ia a, , C Ca ab ba al ll le er ro os s d de e S Sa an n J Ju ua an n, , C Ca ab ba al ll le er ro os s d de el l T Te em mp po o o o L Lo os s T Te em mp pl la ar ri io os s, , C Ca ab ba al ll le er ro os s d de e l la a
M Me es sa a R Re ed do on nd da a, , y y o ot tr ro os s n no om mb br re es s e er ra an n p pr ro on nu un nc ci ia ad do os s, , t to od da av v a a e en n c c r rc cu ul lo os s c ce er rr ra ad do os s y y s se ec cr re et to os s, , p po or rq qu ue e a a n n
p pe er rs si is st t a a e en n m mu uc ch ha as s p pa ar rt te es s l la a t te er rr ri ib bl le e, , f fa an n t ti ic ca a y y c cr ru ue el l p pe er rs se ec cu uc ci i n n d de e l la a m ma al l l ll la am ma ad da a S Sa an nt ta a I In nq qu ui is si ic ci i n n, , y y
e er ra an n t tr ra at ta ad do os s c co om mo o h he er re ej je es s y y b br ru uj jo os s l lo os s s sa ab bi io os s q qu ue e b bu us sc ca ab ba an n y y e en ns se e a ab ba an n l la as s g gr ra an nd de es s v ve er rd da ad de es s d de e l la a
N Na at tu ur ra al le ez za a y y l lo os s g gr ra an nd de es s c co on no oc ci im mi ie en nt to os s s so ob br re e e el l C Co os sm mo os s. .. .. .
A As s c co or rr r a a e el l T Ti ie em mp po o, , y y a a e es sa a l li is st ta a d de e n no om mb br re es s y y d de e O Or rd de en ne es s s se ec cr re et ta as s v vi in ni ie er ro on n a a j ju un nt ta ar rs se e o ot tr ro os s n nu ue ev vo os s, ,
t ta al le es s c co om mo o l lo os s d de e M Ma ar rt ti in ni is st ta as s, , F Fr ra an nc cm ma as so on ne es s, , T Te e s so of fo os s y y a ah ho or ra a l lo os s A Ac cu ua ar ri ia an no os s d de e l la a O Or ra an n F Fr ra at te er rn ni id da ad d
U Un ni iv ve er rs sa al l. .
P Pe er ro o e el l c co on no oc ce ed do or r d de e e es st te e t te er rr re en no o, , e el l v ve er rs sa ad do o e en n t te em ma as s e es so ot t r ri ic co os s, , e el l e es st tu ud di io os so o y y o ob bs se er rv va ad do or r
c co om mp pa ar ra at ti iv vo o d de e l la as s e en ns se e a an nz za as s d de e l la as s d di if fe er re en nt te es s O Or rd de en ne es s, , e en nc cu ue en nt tr ra a e en n t to od da as s e el ll la as s, , t tr ra as s d de el l r ro op pa aj je e
e ex xt te er rn no o d de e l lo os s s s m mb bo ol lo os s y y d de e l la as s a al le eg go or r a as s, , d de e l lo os s r ri it to os s o o c ce er re em mo on ni ia as s m m s s o o m me en no os s e es so ot t r ri ic ca as s, , l la a m mi is sm ma a
e es se en nc ci ia a, , i ig gu ua al l m me et to od do ol lo og g a a s su us st ta an nc ci ia al l, , i ig gu ua al le es s m me et ta as s y y e ej je er rc ci ic ci io os s p pa ar ra a a al lc ca an nz za ar r l la as s c ci im ma as s l lu um mi in no os sa as s d de e l la a
P Pe er rf fe ec cc ci i n n y y d de e l la a G Gl lo or ri ia a. .. .. . E En n o ot tr ra as s p pa al la ab br ra as s, , c co om mo o d di ij je e a al l c co om me en nz za ar r: : e el l m mi is sm mo o r rb bo ol l f fr ro on nd do os so o q qu ue e
a al li im me en nt t m mu uc ch ha as s r ra am ma as s e en n e el l c co or rr re er r d de e l lo os s s si ig gl lo os s, , p pe er ro o q qu ue e m ma an nt tu uv vo o f fr re es sc co o y y p pu ur ro o e el l a a o os so o t tr ro on nc co o. .. .. .
A A c cu u l l d de e e es sa as s r ra am ma as s p pe er rt te en ne ec ce em mo os s e el l g gr ru up po o q qu ue e r re ec ci ib bi ie er ra a e es st ta a m mi is si i n n? ? - -p pr re eg gu un nt ta ar r n n u us st te ed de es s- -. . Y Y e es st to o
s s q qu ue e n no o p pu ue ed do o c co on nt te es st ta ar r p po or rq qu ue e l lo os s H He er rm ma an no os s m me en no or re es s d de e n nu ue es st tr ra a O Or rd de en n d de eb be em mo os s g gu ua ar rd da ar r u un n v vo ot to o d de e
s si il le en nc ci io o a ac ce er rc ca a d de e m mu uc ch ho os s a as sp pe ec ct to os s d de e l la a i in ns st ti it tu uc ci i n n. . B B s st te el le es s s sa ab be er r q qu ue e e es se e n no om mb br re e s se e e en nc cu ue en nt tr ra a e en n l la a
l li is st ta a d de e l la as s m m s s a an nt ti ig gu ua as s, , y y q qu ue e s si i t to od da as s s so on n r ra am ma as s d de e u un n m mi is sm mo o t tr ro on nc co o, , q qu u m m s s d da a u un no o u u o ot tr ro o
n no om mb br re e. .. .. .? ?

H Hi ip p c cr ra at te es s y y e el l C Ca ad du uc ce eo o

A An nt te es s d de e t te er rm mi in na ar r e es st te e c ca ap p t tu ul lo o d de eb bo o m me en nc ci io on na ar r a al lg go o q qu ue e h ha a d de e t te en ne er r r re ep pe et ti id da a i in nf fl lu ue en nc ci ia a e en n e el l m m t to od do o
d de e e ed du uc ca ac ci i n n y y e en n e el l d de es sa ar rr ro ol ll lo o d de el l p pr ro oc ce es so o d de e t tr ra an ns sf fo or rm ma ac ci i n n p pe er rs so on na al l d de e l lo os s e ed du uc ca an nd do os s: : e el l p pr ro of fu un nd do o
s si ig gn ni if fi ic ca ad do o h hi ip po oc cr r t ti ic co o d de e l la as s l le ec cc ci io on ne es s y y d de e l la as s d di ie et ta as s a al li im me en nt ti ic ci ia as s, , c cu ua an nd do o e en nt tr re em mo os s a a e ex xp pl li ic ca ar rl la as s. .
A Al l d de ec ci ir r " "h hi ip po oc cr r t ti ic co o" " t to od do os s v va an n a a p pe en ns sa ar r, , i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e, , q qu ue e s se e t tr ra at ta a d de e a as sp pe ec ct to os s r re el la ac ci io on na ad do os s c co on n l la a
m me ed di ic ci in na a, , p pu ue es s e es s p po or r t to od do os s c co on no oc ci id da a l la a f fi ig gu ur ra a d de el l s sa ab bi io o g gr ri ie eg go o, , p pa ad dr re e d de e l la a M Me ed di ic ci in na a. . E En n c ci ie er rt to o m mo od do o s s
t te en nd dr r a al lg gu un na a r re el la ac ci i n n, , e en n c cu ua an nt to o s se e r re ef fi ie er ra a a a d de et te er rm mi in na ad do os s r re eg g m me en ne es s y y a a v va ar ri io os s d de e l lo os s e ej je er rc ci ic ci io os s y y
n no or rm ma as s d de e c co on nd du uc ct ta a q qu ue e e el l d di is sc c p pu ul lo o h ha a d de e p pr ra ac ct ti ic ca ar r. . P Pe er ro o l lo o m m s s i im mp po or rt ta an nt te e, , l lo o v ve er rd da ad de er ra am me en nt te e
t tr ra as sc ce en nd de en nt ta al l, , e es s l lo o c co on nc ce er rn ni ie en nt te e a a l la a p pa ar rt te e o o f fa ac ce et ta a e es so ot t r ri ic ca a d de el l f fa am mo os so o m m d di ic co o y y m ma ae es st tr ro o d de e G Gr re ec ci ia a e en n
e el l s si ig gl lo o V V a an nt te es s d de e C Cr ri is st to o. .
H Hi ip p c cr ra at te es s f fu ue e m m d di ic co o y y s su u f fa am ma a c co om mo o t ta al l l lo o h ha a l ll le ev va ad do o a a s se er r p pa at tr ro on no o y y p pa ar ra ad di ig gm ma a d de e e es sa a c ci ie en nc ci ia a e en n
n nu ue es st tr ra a h hu um ma an ni id da ad d. . M Ma as s, , a al l m mi is sm mo o t ti ie em mp po o, , e er ra a u un n i in ni ic ci ia ad do o, , s se ec cr re et to o c co om mo o t to od do os s, , e en n l lo os s M Mi is st te er ri io os s d de e
E El le eu us si is s, , y y s su u f fa am mo os so o C CA AD DU UC CE EO O, , a ad do op pt ta ad do o p po or r l la a M Me ed di ic ci in na a c co om mo o s s m mb bo ol lo o m mu un nd di ia al l, , e es s e en n v ve er rd da ad d, , u un na a
l le ec cc ci i n n o oc cu ul lt ta a d de el l p pr ro oc ce es so o q qu ue e s si ig gu ue e e el l H Ho om mb br re e p pa ar ra a a al lc ca an nz za ar r l la a s su up pr re em ma a p pe er rf fe ec cc ci i n n. .
E Es st to o n no o h ha a s si id do o c co on no oc ci id do o p po or r l la a g ge en ne er ra al li id da ad d d de e l la as s g ge en nt te es s, , n ni i a au un n p po or r l lo os s m mi is sm mo os s m m d di ic co os s e en n s su u m ma ay yo or r
p pa ar rt te e. . E El l C Ca ad du uc ce eo o, , e es sa a f fi ig gu ur ra a q qu ue e r re ep pr re es se en nt ta a u un na a v va ar ri il ll la a c co on n u un na a e es sf fe er ri it ta a c co om mo o c ca ab be ez za a, , c co on n d do os s a al la as s d de e
g gu ui il la a u un n p po oc co o m m s s a ab ba aj jo o y y d do os s s se er rp pi ie en nt te es s o o v v b bo or ra as s q qu ue e s se e e en nf fr re en nt ta an n u un na a a a o ot tr ra a e en nt tr re el la az z n nd do os se e e en n t to or rn no o
a a l la a v va ar ri il ll la a, , a ap pa ar re ec ce e e en n t to od da a l la a T Ti ie er rr ra a, , c co om mo o e el l e em mb bl le em ma a o o s si ig gn no o d de e l la a M Me ed di ic ci in na a y y s su us s d di iv ve er rs sa as s r ra am ma as s. .
P Pe er ro o d de eb be em mo os s c co on no oc ce er r s su u v ve er rd da ad de er ra a h hi is st to or ri ia a y y e el l p po or rq qu u d de e s su u u us so o p po or r H Hi ip p c cr ra at te es s, , q qu ue e l lo o h hi iz zo o p pa as sa ar r a a l la a
p po os st te er ri id da ad d. .
L Lo os s p pr ro of fa an no os s, , y y e en nt tr re e e el ll lo os s l la a m ma ay yo or r a a d de e l lo os s m m d di ic co os s e en n t to od do o e el l m mu un nd do o, , p pi ie en ns sa an n d de el l C Ca ad du uc ce eo o c co om mo o u un na a
f fi ig gu ur ra a c ca ap pr ri ic ch ho os sa a e es sc co og gi id da a a al l a az za ar r e en nt tr re e e el l f f r rr ra ag go o d de e a al le eg go or r a as s f fa ab bu ul lo os sa as s d de e l la a m mi it to ol lo og g a a g gr ri ie eg ga a. . L Lo os s
m mi is sm mo os s d di ic cc ci io on na ar ri io os s d de e t to od do os s l lo os s t ti ie em mp po os s, , m mu uy y p pa ar rt ti ic cu ul la ar rm me en nt te e l lo os s m mo od de er rn no os s, , a at tr ri ib bu uy ye en n u un n s si ig gn ni if fi ic ca ad do o
q qu ue e n no o e es s e el l r re ea al l, , o o s se ea a e el l v ve er rd da ad de er ro o s si ig gn ni if fi ic ca ad do o o oc cu ul lt to o q qu ue e H Hi ip p c cr ra at te es s l le e d di ie er ra a, , a al l t tr ra at ta ar r c co on n s su us s
d di is sc c p pu ul lo os s e en n l la a h he er rm m t ti ic ca a s si it tu ua ac ci i n n d de e l lo os s p po oc co os s e es sc co og gi id do os s p pa ar ra a e el l c ca am mi in no o i in ni ic ci i t ti ic co o. .
L La a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n p pr ro of fa an na a s se e b ba as sa a e en n u un na a l le ey ye en nd da a o o f f b bu ul la a q qu ue e s se e r re ef fi ie er re e a al l d di io os s M Me er rc cu ur ri io o, , r re ep pr re es se en nt ta ad do o e en n
l la as s e es st ta at tu ua as s c co on n u un n C Ca ad du uc ce eo o e en n u un na a m ma an no o: : D Di ic ce en n q qu ue e M Me er rc cu ur ri io o, , d di io os s d de el l C Co om me er rc ci io o e en n l la a m mi it to ol lo og g a a
h he el l n ni ic ca a, , p pa as sa ab ba a u un n d d a a p po or r u un n c ca am mi in no o y y v vi io o a a d do os s v v b bo or ra as s e em mp pe e a ad da as s e en n f fe er ro oz z c co om mb ba at te e. . A Ap pi ia ad da ad do o d de e l lo os s


34
34
r re ep pt ti il le es s, , l lo os s s se ep pa ar r c co on n s su u b b c cu ul lo o e ev vi it ta an nd do o q qu ue e s se e m ma at ta ar ra an n. . C Co om mo o s se e v ve e, , n no o p pu ue ed de e s se er r u un na a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n
m m s s i in nf fa an nt ti il l n ni i i in n t ti il l. .
E En n c ca am mb bi io o, , e el l s si ig gn ni if fi ic ca ad do o h hi ip po oc cr r t ti ic co o e es s p pr ro of fu un nd do o y y a ab br re e l la as s p pu ue er rt ta as s d de el l a al lm ma a a a t to od do o u un n e es st tu ud di io o q qu ue e
a ab ba ar rc ca a l la a e ev vo ol lu uc ci i n n c co om mp pl le et ta a d de el l S Se er r. . L La a v va ar ri il ll la a r re ep pr re es se en nt ta a a al l H Ho om mb br re e, , a al l s se er r h hu um ma an no o s si in n d di is st ti in nc ci i n n d de e
s se ex xo o. . L La a e es sf fe er ra a o o b bo ol la a s su up pe er ri io or r d de e l la a v va ar ra a a al lu ud de e a a l la a c ca ab be ez za a. . L La as s d do os s s se er rp pi ie en nt te es s q qu ue e s se e e en nt tr re el la az za an n e en n
t to or rn no o, , m ma an nt te en ni ie en nd do o s su us s c ca ab be ez za as s f fr re en nt te e a a f fr re en nt te e a a u un n m mi is sm mo o n ni iv ve el l, , s so on n l la as s f fu ue er rz za as s d de el l B BI IE EN N y y e el l M MA AL L, ,
c co on ns st ta an nt te em me en nt te e e en n l lu uc ch ha a e en n e el l a al lm ma a h hu um ma an na a; ; f fu ue er rz za as s c c s sm mi ic ca as s a a l la as s c cu ua al le es s h ha ay y q qu ue e d do om mi in na ar r p pa ar ra a q qu ue e u un n
p pe er rf fe ec ct to o e eq qu ui il li ib br ri io o m ma an nt te en ng ga a l la a a ar rm mo on n a a. . Y Y l la as s a al la as s d d g gu ui il la a b ba aj jo o l la a b bo ol la a s su up pe er ri io or r d de e l la a v va ar ra a, , s so on n e el l
e em mb bl le em ma a d de e l la a P PE ER RF FE EC CC CI I N N, , o o d do om mi in ni io o a ab bs so ol lu ut to o y y s su up pe er ra ac ci i n n d de el l S Se er r, , q qu ue e, , a a m ma an ne er ra a d de e l la as s g gu ui il la as s, ,
p pu ue ed de e " "v vo ol la ar r a a l la as s c cu um mb br re es s d de e l la a G Gl lo or ri ia a" " c cu ua an nd do o h ha a d do om mi in na ad do o t to od da as s l la as s p pa as si io on ne es s y y, , s se e o or r a ab bs so ol lu ut to o d de e s s
m mi is sm mo o, , e es s c ca ap pa az z d de e e el le ev va ar rs se e a a l la as s c cu um mb br re es s e es sp pl le en nd do or ro os sa as s d de e l la a S SA AB BI ID DU UR RI IA A, , d de el l P PO OD DE ER R y y d de el l A AM MO OR R. .. .. .35
35
S SE EG GU UN ND DA A P PA AR RT TE E

L Lo os s P Pi il la ar re es s d de el l E En nt tr re en na am mi ie en nt to o


C CA AP PI IT TU UL LO O X XI I
L La a V Vi is si it ta a a al l P Pa as sa aj je e S Se ec cr re et to o


H Ha ab b a an n p pa as sa ad do o v va ar ri io os s m me es se es s d de es sd de e n nu ue es st tr ro o a ar rr ri ib bo o a a J Ja an nl li it tp pu ur r. . E El l M Ma ae es st tr ro o s se e m mo os st tr ra ab ba a s sa at ti is sf fe ec ch ho o c co on n
n nu ue es st tr ra a c co on nd du uc ct ta a y y t tr ra ab ba aj jo o. . S Se eg g n n l l, , b ba am mo os s p pr ro og gr re es sa an nd do o, , y y n no os s a av vi is s q qu ue e n no os s p pr re ep pa ar r s se em mo os s p pa ar ra a u un n
v vi ia aj je e c co or rt to o, , d de e t tr re es s d d a as s, , e en n q qu ue e n no os s l ll le ev va ar r a a a a c co on no oc ce er r e el l p pa as sa aj je e s se ec cr re et to o q qu ue e s si ir rv vi i , , d du ur ra an nt te e s si ig gl lo os s, , a a l lo os s
a an nt ti ig gu uo os s H He er rm ma an no os s p pa ar ra a i in ng gr re es sa ar r o o s sa al li ir r d de e a aq qu ue el l l lu ug ga ar r, , c cu ua an nd do o n no o s se e c co on no oc c a a, , a a n n, , l lo os s h he el li ic c p pt te er ro os s. .
M Ma ar rc ch ha ar r a am mo os s c co on n l l, , d de ej ja an nd do o a a l lo os s n ni i o os s a al l c cu ui id da ad do o d de e l la a e es sp pa a o ol la a. .
M Mi i m mu uj je er r y y y yo o e es st t b ba am mo os s i in nt tr ri ig ga ad do os s p po or r l lo os s p pr re ep pa ar ra at ti iv vo os s: : c ca ad da a u un no o d de e n no os so ot tr ro os s d de eb be er r a am mo os s c ca ar rg ga ar r c co on n
u un n p pe es sa ad do o e eq qu ui ip pa aj je e e en n e el l q qu ue e f fi ig gu ur ra ab ba an n r ro op pa as s m mu uy y g gr ru ue es sa as s, , t ti ip po o m ma as sc cu ul li in no o i ig gu ua al le es s a a l la as s q qu ue e u us sa an n l lo os s
e es sc ca al la ad do or re es s d de e l lo os s n ne ev va ad do os s p pi ic co os s d de e l lo os s H Hi im ma al la ay ya as s. . T Ta am mb bi i n n, , e en n c ca ad da a c ca ar rg ga a p pe er rs so on na al l, , c co on nd du uc c a am mo os s u un n
p pa ar r d de e g gr ru ue es sa as s y y c co om mp pa ac ct ta as s b bo ot ta as s q qu ue e f f c ci il lm me en nt te e s se e p po od d a an n u us sa ar r e en nc ci im ma a d de e n nu ue es st tr ro os s z za ap pa at to os s c co or rr ri ie en nt te es s. .
A Ad de em m s s l ll le ev va ar r a am mo os s a al li im me en nt to os s c co on ns se er rv va ad do os s, , d de e l lo os s q qu ue e s se e e el la ab bo or ra an n e en n e el l l la ab bo or ra at to or ri io o- -t ta al ll le er r m me en nc ci io on na ad do o
e en n c ca ap p t tu ul lo os s a an nt te er ri io or re es s, , a am m n n d de e l li in nt te er rn na as s d de e a ac ce ei it te e y y u ut te en ns si il li io os s p pa ar ra a c co oc ci in na ar r y y c co om me er r. .
N No o s su up pi im mo os s e el l p po or rq qu u d de e t ta an nt to o e eq qu ui ip po o p pa ar ra a u un na a s sa al li id da a t ta an n c co or rt ta a. . P Pe er ro o R Ra ah hm mo oj ja an n n no os s d di ij jo o q qu ue e e es so os s t tr re es s
d d a as s s se er r a an n m mu uy y t ti il le es s a a n nu ue es st tr ra a p pr re ep pa ar ra ac ci i n n, , q qu ue e e en n e es se e v vi ia aj je e a ap pr re en nd de er r a am mo os s l le ec cc ci io on ne es s m mu uy y i im mp po or rt ta an nt te es s. .
Y Y n nu ue es st tr ra a c cu ur ri io os si id da ad d n no o p pu ud do o s se er r s sa at ti is sf fe ec ch ha a, , t ta am mp po oc co o, , p po or r n nu ue es st tr ro os s c co om mp pa a e er ro os s d de el l H Ho og ga ar r, , p pu ue es s a al l
p pr re eg gu un nt t r rs se el le es s s so ob br re e e es se e t t p pi ic co o, , s so on nr re e a an n y y g gu ua ar rd da ab ba an n d di is sc cr re et to o s si il le en nc ci io o. . A An nt te e n nu ue es st tr ra a i in ns si is st te en nc ci ia a c co on n l la a
e es sp pa a o ol la a, , a a l la a q qu ue e m m s s c co on nf fi ia an nz za a l le e t te en n a am mo os s, , s se e h ha ab b a a l li im mi it ta ad do o a a c co on nt te es st ta ar r: :
- -Y Ya a v ve er r n n u us st te ed de es s; ; e el l M Ma ae es st tr ro o n nu un nc ca a h ha ac ce e n na ad da a p po or r c ca ap pr ri ic ch ho o. . S Si ie em mp pr re e t ti ie en ne e u un na a r ra az z n n y y u un n m mo ot ti iv vo o
i im mp po or rt ta an nt te e. .. .. . E Es sp pe er re en n y y v ve er r n n, , p po or r s s m mi is sm mo os s, , l lo o q qu ue e t ti ie en ne e q qu ue e e en ns se e a ar rl le es s. .. .. .
A As s l ll le eg g l la a m ma a a an na a e en n q qu ue e n no os s p pu us si im mo os s e en n m ma ar rc ch ha a. . D De es sp pu u s s d de el l d de es sa ay yu un no o d de e f fr ru ut ta as s, , p pa an n i in nt te eg gr ra al l y y
l le ec ch he e d de e c ca ab br ra a c co on n y yo og gu ur rt t, , s sa al li im mo os s c co on n D Du um mp pb ba ah ha ar r, , c ca ar rg ga ad do os s c co on n g gr ru ue es sa as s m mo oc ch hi il la as s e en n q qu ue e n no os s
r re ep pa ar rt ti im mo os s l la a c ca ar rg ga a, , c cu ui id da an nd do o q qu ue e R Ro os si it ta a c co on nd du uj je er ra a e el l m me en no or r p pe es so o. . U Un n d de et ta al ll le e q qu ue e m me e h ha ab b a a i in nt tr ri ig ga ad do o
s so ob br re em ma an ne er ra a f fu ue e q qu ue e l lo os s t tr re es s b bu ul lt to os s i ib ba an n d de en nt tr ro o d de e f fu un nd da as s h he er rm m t ti ic ca as s a a p pr ru ue eb ba a d de e a ag gu ua a. . C Co om mo o l le e
p pr re eg gu un nt ta ar ra a a al l M Ma ae es st tr ro o e el l p po or rq qu u d de e t ta al l p pr re ec ca au uc ci i n n, , m me e m mi ir r c co on n s su u c ca ar ra ac ct te er r s st ti ic ca a s so on nr ri is sa a, , y y e en n e el l t to os so o
s se er ri io o y y p pa at te er rn na al l d de e s si ie em mp pr re e, , r re ep pu us so o: : - -
- -D De eb be es s a ac co os st tu um mb br ra ar rt te e a a d do om mi in na ar r l la a c cu ur ri io os si id da ad d, , c cu ua an nd do o s se e t te e h ha a d di ic ch ho o q qu ue e t te e v va an n a a e en ns se e a ar r a al lg go o n nu ue ev vo o. .
Y Ya a s sa ab be es s q qu ue e n no o s se e p pu ue ed de e a av va an nz za ar r e en n e el l S Se en nd de er ro o s si i n no o d do om mi in na am mo os s t to od do os s n nu ue es st tr ro os s i im mp pu ul ls so os s y y d de es se eo os s. .. .. .
E En n e el l m mo om me en nt to o o op po or rt tu un no o s sa ab br r s s p pa ar ra a l lo o q qu ue e s si ir rv ve e t to od do o e es st to o. .. .. .
C Ca am mi in n b ba am mo os s s si ig gu ui ie en nd do o e el l c cu ur rs s d de el l r ri ia ac ch hu ue el lo o, , e en n d di ir re ec cc ci i n n o op pu ue es st ta a a a l la a c cu ue ev va a d de e l la as s e es st ta al la ac ct ti it ta as s, , y y
p pa as s b ba am mo os s p po or r l lo os s c ca am mp po os s d de e c cu ul lt ti iv vo o e en n q qu ue e s se e d da ab ba a t to od do os s l lo os s e el le em me en nt to os s v ve eg ge et ta al le es s d de e n nu ue es st tr ra a d di ia ar ri ia a
a al li im me en nt ta ac ci i n n. . A Al ll l , , e en n d di if fe er re en nt te es s s se ec ct to or re es s, , s se e c co os se ec ch ha ab ba a l la as s h ho or rt ta al li iz za as s, , l la as s v ve er rd du ur ra as s y y l la as s f fr ru ut ta as s, , l lo os s g gr ra an no os s
y y l le eg gu um mb br re es s e em mp pl le ea ad do os s p pa ar ra a e el l s so os st te en ni im mi ie en nt to o g ge en ne er ra al l d de e l la a c co ol lo on ni ia a. . Y Y a a u un n e ex xt tr re em mo o, , a a l la a d de er re ec ch ha a d de el l r r o o, ,
l ll le eg ga am mo os s a a p pa as sa ar r d de el la an nt te e d de e l lo os s c co or rr ra al le es s e en n d do on nd de e p pa as st ta ab ba an n l la as s c ca ab br ra as s q qu ue e n no os s p pr ro op po or rc ci io on na ab ba an n s su u l le ec ch he e, ,
r re eq qu ue es s n n y y y yo og gu ur rt t. . Y Ya a l lo os s h ha ab b a am mo os s v vi is si it ta ad do o o ot tr ra as s v ve ec ce es s y y y yo o, , c co on n e el l i is sr ra ae el li it ta a y y e el l r ra ab be e, , t tr ra ab ba aj ja am mo os s, ,
p pe er ri i d di ic ca am me en nt te e, , e en n e es se e s si it ti io o. .
S Se eg gu ui im mo os s d de e f fr re en nt te e, , h ha ac ci ia a e el l f fo on nd do o d de el l v va al ll le e. . E Er ra a u un na a m ma a a an na a m mu uy y h he er rm mo os sa a. . E El l s so ol l a al lu um mb br ra ab ba a d de e l ll le en no o y y
s su us s c c l li id do os s r ra ay yo os s t te em mp pe er ra ab ba an n l la a f fr re es sc ca a b br ri is sa a q qu ue e b ba aj ja ab ba a d de e l la as s c cu um mb br re es s. . N No os s s se en nt t a am mo os s a al le eg gr re es s y y
a an ni im ma ad do os s, , m ma ar rc ch ha an nd do o c co om mo o c co ol le eg gi ia al le es s t tr ra av vi ie es so os s e en n u un n p pa as se eo o d de e r ru ut ti in na a c co on n e el l p pr ro of fe es so or r. . C Ce er rc ca a d de e u un na a h ho or ra a
q qu ue e s sa al li i r ra am mo os s d de el l H Ho og ga ar r, , y y y ya a v ve e a am mo os s u un n p pe eq qu ue e o o b bo os sq qu ue ec ci il ll lo o, , a al l f fo on nd do o, , e en n c cu uy ya a d di ir re ec cc ci i n n s se e p pe er rd d a a e el l
c cu ur rs so o d de e a ag gu ua a. .
- -D De es sc ca an ns se en n u un n r ra at to o - -i in nd di ic c e el l L La am ma a- -. . T Tu u s se e o or ra a m me er re ec ce e u un n p pr re em mi io o p po or r s su u f fu ue er rz za a y y v vo ol lu un nt ta ad d. . P Pe er ro o
d de eb be em mo os s g gu ua ar rd da ar r e en ne er rg g a as s p pa ar ra a e el l t tr ra ay ye ec ct to o; ; a a n n e es st ta am mo os s c co om me en nz za an nd do o y y n no os s f fa al lt ta a l lo o m m s s d du ur ro o. .. .. .
N No os s d de es sc ca ar rg ga am mo os s l la as s m mo oc ch hi il la as s y y n no os s s se en nt ta am mo os s s so ob br re e u un na as s p pi ie ed dr ra as s. .
- -S S q qu ue e a ar rd de en n e en n d de es se eo os s p po or r c co on no oc ce er r e el l m mo ot ti iv vo o d de e e es st te e v vi ia aj je e. . E En n l l v va an n a a p pr ra ac ct ti ic ca ar r n nu ue ev vo os s e ej je er rc ci ic ci io os s y y
a ap pr re en nd de er r a al lg go o q qu ue e s s l lo o c co on n l la a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a p pe er rs so on na al l s se e p pu ue ed de e g gr ra ab ba ar r e en n c ca ad da a u un no o. .. .. . P Pe er ro o l la as s e ex xp pl li ic ca ac ci io on ne es s
h ha an n d de e v ve en ni ir r d de es sp pu u s s, , c cu ua an nd do o l ll le eg gu ue e s su u m mo om me en nt to o. .. .. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , y ya a u us st te ed de es s s sa ab be en n q qu ue e l lo o p pr ri in nc ci ip pa al l, , e en n
e es st te e a ad di ie es st tr ra am mi ie en nt to o e es s f fo or rt ta al le ec ce er r l la a v vo ol lu un nt ta ad d, , p pa ar ra a c co on n e el ll la a t tr ra ab ba aj ja ar r e en n e el l d do om mi in ni io o a ab bs so ol lu ut to o d de el l
p pe en ns sa am mi ie en nt to o. . H Ha an n v ve en ni id do o a ap pr re en nd di ie en nd do o l la as s l le ec cc ci io on ne es s b b s si ic ca as s d de e l la a t te eo or r a a f fu un nd da am me en nt ta al l. . P Pe er ro o l la a t te eo or r a a, , s si in n
l la a p pr r c ct ti ic ca a n no o v va al le e g gr ra an n c co os sa a. . C Co on no oc ce es s, , y ya a, , q qu ue e t to od da a l la a v vi id da a i in nt te er ri io or r d de el l S Se er r g gi ir ra a e en n t to or rn no o a a s su u m ma an ne er ra a d de e
p pe en ns sa ar r, , p po or rq qu ue e s se eg g n n e el l h ho om mb br re e p pi ie en ns se e a as s s se er r n n s su us s a ac cc ci io on ne es s, , a as s s se er r s so o v vi id da a. . N Nu ue es st tr ro os s a ac ct to os s s so on n e el l
f fr ru ut to o d de e n nu ue es st tr ra as s i id de ea as s, , y y s si i n nu ue es st tr ra a m me en nt te e e es s d d b bi il l, , e en nf fe er rm mi iz za a p po or r f fa al lt ta a d de e e en ne er rg g a a y y d d p pu ur re ez za a, , a as s , ,
i ig gu ua al lm me en nt te e, , s se er r e el l r re es su ul lt ta ad do o d de e n nu ue es st tr ra as s a ac cc ci io on ne es s. . N Nu ue es st tr ra as s p pa as si io on ne es s, , a ac ct tu ua an nd do o l li ib br re em me en nt te e s so ob br re e
n nu ue es st tr ra a v vi id da a i in nt te er rn na a, , g ge en ne er ra ar r n n t to od da a l la a s se er ri ie e d de e e er rr ro or re es s q qu ue e v ve em mo os s e en n l la a h hu um ma an ni id da ad d. . Y Y l la as s p pa as si io on ne es s, , l la as s
i in nf fl lu ue en nc ci ia as s n no oc ci iv va as s d de e n nu ue es st tr ra a A Al lm ma a e en nf fe er rm ma a n no o s se e p pu ue ed de en n a ar rr ra an nc ca ar r s si i n no o t te en ne em mo os s e el l c ca ar r c ct te er r
s su uf fi ic ci ie en nt te em me en nt te e f fu ue er rt te e p pa ar ra a r re ec co on no oc ce er r, , p pr ri im me er ro o, , s su u a ar rt te er ro o a at ta aq qu ue e y y o op po on ne er r, , d de es sp pu u s s, , t to od da a l la a f fu ue er rz za a d de e
n nu ue es st tr ra a v vo ol lu un nt ta ad d a al l t tr ra at ta ar r d de e l li ib be er ra am mo os s d de e s su u n ne ef fa as st ta a i in nf fl lu ue en nc ci ia a. . P Pa ar ra a e el ll lo o, , p po or r t ta an nt to o, , h he em mo os s d de e e ed du uc ca ar r l la a
v vo ol lu un nt ta ad d, , f fo or rt ta al le ec ce er rl la a e en n t to od da a f fo or rm ma a, , d de e m ma an ne er ra a q qu ue e s se ea am mo os s v ve en nc ce ed do or re es s y y n no o v ve en nc ci id do os s. . E El l c cu ul lt ti iv vo o d de e l la a


36
36
v vo ol lu un nt ta ad d r re eq qu ui ie er re e d de e e ej je er rc ci ic ci io o, , d de e a ad de ec cu ua ad do o e en nt tr re en na am mi ie en nt to o, , c co om mo o l la a g gi im mn na as si ia a q qu ue e p pr r c ct ti ic ca a e el l d de ep po or rt ti is st ta a
p pa ar ra a d de es sa ar rr ro ol ll la ar r y y f fo or rt ta al le ec ce er r s su us s m m s sc cu ul lo os s. .
I Ig gu ua al l p pa as sa a c co on n l la a v vo ol lu un nt ta ad d c cu ua an nd do o q qu ue er re em mo os s d de es sa ar rr ro ol ll la ar rl la a. . N No o b ba as st ta a c co on no oc ce er r l lo os s m m t to od do os s. . H Ha ay y q qu ue e
p pr ra ac ct ti ic ca ar r l lo os s e ej je er rc ci ic ci io os s y y e en nf fo oc ca ar r l la as s m me et ta as s q qu ue e n no os s p pr ro op po on ne em mo os s a al lc ca an nz za ar r. . Y Y u un no o d de e l lo os s p pr ri in nc ci ip pa al le es s b bl la an nc co os s
a a l lo os s q qu ue e d de eb be em mo os s a ap pu un nt ta ar r, , c co om mo o q qu ui ie en n p pr ra ac ct ti ic ca a e el l d de ep po or rt te e d de el l t ti ir ro o, , e es s l la a c co on nq qu ui is st ta a d de el l v va al lo or r y y l la a
d de es st tr ru uc cc ci i n n d de el l m mi ie ed do o. . P Po or rq qu ue e e el l f fa an nt ta as sm ma a d de el l m mi ie ed do o, , e el l t te em mo or r c co om m n n q qu ue e a a t to od do os s a ac co om me et te e, , e en n
d di if fe er re en nt te es s g gr ra ad do os s y y c co on n i in nf fi in ni id da ad d d de e m mo ot ti iv vo os s, , e en n l la a d di ia ar ri ia a l lu uc ch ha a p po or r l la a v vi id da a, , e es s l lo o q qu ue em ma as s c co on nt tr ri ib bu uy ye e a a
t tr ra as st to or rn na ar r l la a v vi id da a i in nt te er rn na a, , a af fe ec ct ta an nd do o, , i in nc cl lu us so o, , h ha as st ta a l la a f fi is si io ol lo og g a a y y d d m me et ta ab bo ol li is sm mo o. . L Lo os s c co ob ba ar rd de es s n no o p pu ue ed de en n
a as sp pi ir ra ar r a al l t tr ri iu un nf fo o y y d do om mi in ni io o d de e l lo os s p pl la an no os s s su up pe er ri io or re es s d de e e ex xi is st te en nc ci ia a. . M Me en no os s p po od dr r n n p pr re et te en nd de er r i in ng gr re es sa ar r a a
m mu un nd do os s s su up pe er ri io or re es s a al l n nu ue es st tr ro o, , e en n d do on nd de e s s l lo o t ti ie en ne en n c ca ab bi id da a l lo os s q qu ue e h ha an n v ve en nc ci id do o l la as s b ba aj ja as s p pa as si io on ne es s, , l lo os s
p pu ue er ri il le es s t te em mo or re es s y y l la a d de eb bi il li id da ad d p pr ro op pi ia a d de e l lo os s s se er re es s p pr ri im mi it ti iv vo os s o o s su ub bd de es sa ar rr ro ol ll la ad do os s. . E En n e es st ta a t tr ra av ve es s a a v va ai is s a a
p po od de er r p pr ra ac ct ti ic ca ar r a al lg go o d de e e es st to o, , p pa ar ra a a ay yu ud da ar r a a f fo or rt ta al le ec ce er r v vu ue es st tr ro o c ca ar r c ct te er r, , s si in n l lo o c cu ua al l n no o p po od dr r a am mo os s
c co on nt ti in nu ua ar r a ad de el la an nt te e h ha ac ci ia a l le ec cc ci io on ne es s q qu ue e r re eq qu ui ie er re en n, , c ca ad da a v ve ez z m m s s, , d de e u un na a f fu ue er rt te e v vo ol lu un nt ta ad d y y d de e u un n c ca ad da a v ve ez z
m m s s e ed du uc ca ad do o p pe en ns sa am mi ie en nt to o. .. .. .
H Ha ab b a a t tr ra an ns sc cu ur rr ri id do o u un n c cu ua ar rt to o d de e h ho or ra a. . E El l M Ma ae es st tr ro o d de ec ci id di i c co on nt ti in nu ua ar r e el l v vi ia aj je e, , y y r re ec cu up pe er ra an nd do o l la as s m mo oc ch hi il la as s
n no os s p pu us si im mo os s e en n m ma ar rc ch ha a n nu ue ev va am me en nt te e. . N No os s a ac ce er rc c b ba am mo os s a a u un n g gr ra an n m mu ur ro o d de e r ro oc ca as s e en no or rm me es s, , c co om mo o u un na a
p pa ar re ed d g gi ig ga an nt te es sc ca a e en n q qu ue e l la a m mo on nt ta a a a s se e e el le ev va ab ba a a a c ci ie en nt to os s d de e m me et tr ro os s d de el l l lu ug ga ar r, , e en n q qu ue e a ah ho or ra a l ll le eg g r ra am mo os s. .
U Un n p pe eq qu ue e o o g gr ru up po o d de e r rb bo ol le es s y y a ab bu un nd da an nt te es s m ma at to or rr ra al le es s c cu ub br r a an n l la a b ba as se e d de e a aq qu ue el l p pr re ec ci ip pi ic ci io o, , y y e en n e es se e
d di im mi in nu ut to o b bo os sc ca aj je e p pe en ne et tr ra ab ba a e el l r ri ia ac ch hu ue el lo o, , p pe er rd di i n nd do os se e e en nt tr re e e el l m mo on nt te e. . . .
I In ng gr re es sa am mo os s e en n l la a e es sp pe es su ur ra a, , g gu ui ia ad do os s p po or r e el l L La am ma a, , y y n no os s e en nc co on nt tr ra am mo os s a an nt te e l la a o ob bs sc cu ur ra a a ab be er rt tu ur ra a d de e a al lg go o
a as s c co om mo o u un n t t n ne el l q qu ue e s se e a ad de en nt tr ra ab ba a e en n l la a m mo on nt ta a a a. . P Po or r e el l c ce en nt tr ro o d de e e es se e b bo oq qu ue er r n n c co or rr r a a e el l c cu ur rs so o d de e a ag gu ua a
e en n d di ir re ec cc ci i n n a a l la as s e en nt tr ra a a as s d de el l c ce er rr ro o. . N No os s d de et tu uv vi im mo os s. .
- -S Sa aq qu ue en n l la as s b bo ot ta as s y y c c l lc ce en nl la as s, , s si in n q qu ui it ta ar rs se e l lo os s z za ap pa at to os s. .
A Ab br ri im mo os s l la as s m mo oc ch hi il la as s, , i im mi it ta an nd do o a a R Ra ah hm mo oj ja an n, , y y d de es sp pu u s s d de e p po on ne er rn no os s l la as s g gr ru ue es sa as s y y p pe es sa ad da as s b bo ot ta as s, , q qu ue e
n no os s c cu ub br r a an n h ha as st ta a l la as s r ro od di il ll la as s, , m mi ir ra am mo os s a al l M Ma ae es st tr ro o. .
- -A Ah ho or ra a, , c ci ie er rr re en n b bi ie en n l la a e en nv vo ol lt tu ur ra a h he er rm m t ti ic ca a i im mp pe er rm me ea ab bl le e, , a as se eg gu ur r n nd do os se e d de eq qu ue e l la as s b ba an nd da as s d de e p pl l s st ti ic co o
a ad dh he es si iv vo o t ta ap pe en n t to od do os s l lo os s i in nt te er rs st ti ic ci io os s d de el l c ci ie er rr re e y y s s g ga an nm me e. .. .; ;
N Nu ue ev va am me en nt te e c co on n l la as s m mo oc ch hi il la as s p pu ue es st ta as s, , p pe en ne et tr ra am mo os s t tr ra as s l l e en n l la a o ob bs sc cu ur ra a s se en nd da a. . D Du um mp pb ba ah ha ar r m ma ar rc ch ha ab ba a
a ad de el la an nt te e l ll le ev va an nd do o e en n u un na a m ma an no o e el l f fa ar ro ol li il ll lo o d de e a ac ce ei it te e, , e en nc ce en nd di id do o, , y y t ta an nt te ea an nd do o e el l p pi is so o c co on n s su u v va ar ra a. . N No os so ot tr ro os s
h hi ic ci im mo os s l lo o m mi is sm mo o y y n no os s f fu ui im mo os s a ad de en nt tr ra an nd do o e en n l la as s e en nt tr ra a a as s d de e l la a m mo on nt ta a a a. . C Ca am mi in n b ba am mo os s c co on n l le en nt ti it tu ud d
a al lu um mb br r n nd do on no os s c co on n l lo os s f fa ar ro ol le es s. . L La as s b bo ot ta as s e er ra an n m mu uy y p pe es sa ad da as s y y d de e u un n m ma at te er ri ia al l d du ur ro o y y m mu uy y g gr ru ue es so o, , c co on n u un n
b ba ar rn ni iz z i im mp pe er rm me ea ab bl le e y y a ac co ol lc ch ha ad da as s p po or r d de en nt tr ro o, , l lo o q qu ue e m mo ol le es st ta ab ba a, , a al lg go o, , a al l c ca am mi in na ar r. . A Ad de em m s s, , l la a c co om mp pl le et ta a
o ob bs sc cu ur ri id da ad d r re ei in na an nt te e e en n e es se e a a m ma an ne er ra a d de e t t n ne el l, , p po os si ib bl le em me en nt te e h ho or ra ad da ad do o p po or r l la a a ac cc ci i n n d de e l la as s a ag gu ua as s d du ur ra an nt te e
m mi il le en ni io os s, , y y l la a i ir rr re eg gu ul la ar ri id da ad d d de el l s su ue el lo o, , n no o p pe er rm mi it t a an n h ha ac ce er rl lo o e en n o ot tr ra a f fo or rm ma a b ba am mo os s e en n c co ol lu um mn na a i in nd di ia a, , e el l
L La am ma a a ad de el la an nt te e, , m mi i e es sp po os sa a a al l c ce en nt tr ro o y y y yo o a at tr r s s. . S Se eg gu u a am mo os s a al l b bo or rd de e d de el l r ri ia ac ch hu ue el lo o, , e en n l lo os s s si it ti io os s e en n q qu ue e s s
p po od d a a p pi is sa ar r e en n f fi ir rm me e y y s se ec co o; ; p pe er ro o, , a a c ca ad da a i in ns st ta an nt te e, , h ha ab b a a q qu ue e p pe en ne et tr ra ar r e en n e el l c cu ur rs so o d de e a ag gu ua a, , d de e m mu uy y p po oc co o
v vo ol lu um me en n, , h ha as st ta a e en nc co on nt tr ra ar r n nu ue ev vo os s t tr ra am mo os s c co on n o or ri il ll la as s s se ec ca as s. .
A As s e es st tu uv vi im mo os s a an nd da an nd do o p po or r a aq qu ue el l p pa as sa aj je e e en n u un n l la ar rg go o t tr ra ay ye ec ct to o, , r ro od de ea an n- -d do o e en no or rm me es s r ro oc ca as s y y p pe eq qu ue e o os s
r re em ma an ns so os s, , d de el l s si in nu uo os so o r ri ia ac ch hu ue el lo o q qu ue e s se e a ad de en nt tr ra ab ba a e en n e el l s se en no o d de e l la a c co or rd di il ll le er ra a, , s si in n s sa ab be er r c cu u n nt to o d du ur ra ar r a a t ta an n
e ex xt tr ra a o o v vi ia aj je e. . C Ca al lc cu ul l q qu ue e h ha ab br r a an n p pa as sa ad do o, , p po or r l lo o m me en no os s, , d do os s l la ar rg ga as s h ho or ra as s. . N No os s s se en nt t a am mo os s c ca an ns sa ad do os s. . L La a
h hu um me ed da ad d y y e el l a ai ir re e v vi ic ci ia ad do o n no os s m mo ol le es st ta ab ba an n y y f fa at ti ig ga ab ba an n. . D De e r ra at to o e en n r ra at to o e el l M Ma ae es st tr ro o s se e v vo ol lv v a a a a m mi ir ra ar rn no os s. .
S So on nr re e a a e en n s si il le en nc ci io o, , y y c co on nt ti in nu ua ab ba a s su u m ma ar rc ch ha a. . M Mi i m mu uj je er r s se e a ap po oy ya ab ba a e en n m mi i b br ra az zo o y y m me e m mi ir ra ab ba a, , s si in n
a at tr re ev ve er rs se e a a d de ec ci ir r n na ad da a. . P Pa as s o ot tr ra a m me ed di ia a h ho or ra a, , e en n m mi i r re el lo oj j, , y y c cr re e q qu ue e n no o p po od dr r a am mo os s c co on nt ti in nu ua ar r, , P Pe er ro o s sa aq qu u
f fu ue er rz za as s d de e f fl la aq qu ue ez za a. . R Re ec co or rd da ab ba a l la as s p pa al la ab br ra as s d de e R Ra ah hm mo oj ja an n, , y y n no o q qu ue er r a a p pa ar re ec ce er r u un n n ni i o o e en ng gr re e d do o. .
D De e p pr ro on nt to o e el l c ca am mi in no o s se e a ag gr ra an nd d . . L Ll le eg ga am mo os s a a u un na a a am mp pl li ia a c ca av ve er rn na a e en n c cu uy yo o c ce en nt tr ro o s se e v ve e a a u un na a e ex xt te en ns sa a
l la ag gu un na a a al li im me en nt ta ad da a p po or r e el l r ri ia ac ch hu ue el lo o. . E En n u un na a p pe eq qu ue e a a p pl la ay ya a, , c cu ub bi ie er rt ta a d de e p pe e a as sc co os s, , n no os s d de et tu uv vi im mo os s p po or r
i in nd di ic ca ac ci i n n d de el l L La am ma a y y n no os s s se en nt ta am mo os s e en n e el l s su ue el lo o. .
- -M Mu uy y b bi ie en n; ; v ve eo o q qu ue e s se e p po or rt ta an n m mu uy y s sa at ti is sf fa ac ct to or ri ia am me en nt te e - -c co om me en nt t - -. . D De es sc ca an ns sa ar re em mo os s u un n r ra at to o p pa ar ra a
r re ec cu up pe er ra ar r e en ne er rg g a as s p pu ue es s t to od da av v a a f fa al lt ta a u un n b bu ue en n t tr re ec ch ho o. .. .. .
N No os s s se en nt t a am mo os s a ag go ot ta ad do os s, , s si in n f fu ue er rz za as s n ni i p pa ar ra a h ha ab bl la ar r. . N No o d di ij ji im mo os s n na ad da a. . E El l i in ns sp pe ec cc ci io on n p pr re ev vi ia am me en nt te e e el l
l lu ug ga ar r h hu ur rg ga an nd do o t to od do os s l lo os s r ri in nc co on ne es s c co on n e el l f fa ar ro ol l y y l la a v va ar ra a. . D De es sp pu u s s s se e t te en nd di i e en n d d s su ue el lo o j ju un nt to o a a n no os so ot tr ro os s y y
c ce er rr r l lo os s o oj jo os s. . P Pe en ns sa am mo os s q qu ue e i ib ba a a a d do or rm mi ir r, , p pe er ro o n no o n no os s a an ni im ma am mo os s a a i im mi it ta ar rl lo o. . A Aq qu ue el l r re ec ci in nt to o, , a a l la a
p pa ar rp pa ad de ea an nt te e l lu uz z d de e l la as s l li in nt te er rn na as s, , o of fr re ec c a a u un na a s se er ri ie e d de e a as sp pe ec ct to os s f fa an nt ta as sm ma ag g r ri ic co os s. . L La as s s so om mb br ra as s d de e l la as s r ro oc ca as s
s se e m mo ov v a an n p po or r l la a v va ac ci il la an nt te e l lu uz z d de e l la as s t tr re es s l ll la am ma as s d de e a ac ce ei it te e, , y y e el l e ef fe ec ct to o d da ab ba a l la a i im mp pr re es si i n n d de e q qu ue e t tu uv vi ie er ra an n
v vi id da a y y m mo ov vi im mi ie en nt to o. . M Mi i m mu uj je er r s se e h ha ab b a a r re ec co os st ta ad do o e en n m mi i h ho om mb br ro o, , y y y yo o v ve el la ab ba a n ne er rv vi io os so o y y c ca an ns sa ad do o p pe er ro o s si in n
a at tr re ev ve er rm me e a a c ce er rr ra ar r l lo os s p p r rp pa ad do os s. .
N No o s s c cu u n nt to o d du ur r e es se e d de es sc ca an ns so o. . M Me e d de es sp pe er rt t a al l s se en nt ti ir r q qu ue e a al lg gu ui ie en n m me e m mo ov v a a e el l h ho om mb br ro o. . M Me e h ha ab b a a
q qu ue ed da ad do o d do or rm mi id do o, , s si in n d da ar rm me e c cu ue en nt ta a, , y y e el l L La am ma a e es st ta ab ba a j ju un nt to o a a m m , , d de e p pi ie e, , s so on nr ri ie en nd do o. . N No os s d di ij jo o q qu ue e
t te en n a am mo os s q qu ue e d de es sp po oj ja ar rn no os s d de e l la as s r ro op pa as s, , c co on ns se er rv va an nd do o s s l lo o l la as s p pr re en nd da as s i in nt te er ri io or re es s, , p po or rq qu ue e b ba am mo os s a a v va ad de ea ar r
l la a l la ag gu un na a, , l la a n ni ic ca a m ma an ne er ra a d de e p po od de er r c co on nt ti in nu ua ar r. . Y Yo o m mi ir r a a m mi i m mu uj je er r e en n s si il le en nc ci io o. . E El ll la a, , c co on nf fu un nd di id da a, , n no o s sa ab b a a
q qu u p pa ar rt ti id do o t to om ma ar r. .
- -N No o d du ud de en n - -d di ij jo o l l, , c co on n v vo oz z a au ut to or ri it ta ar ri ia a- -; ; d de eb be en n r re ec co or rd da ar r l lo o q qu ue e h he em mo os s h ha ab bl la ad do o d de el l c ca ar r c ct te er r. .. .. . y y e es st ta am mo os s
e en n l la a i in nt ti im mi id da ad d d de e H He er rm ma an no os s u un ni id do os s e en n u un n m mi is sm mo o p pr ro op p s si it to o. .. .. .
D Da an nd do o e el l e ej je em mp pl lo o, , s se e q qu ui it t l la as s b bo ot ta as s, , c co on ns se er rv va an nd do o l la as s s sa an nd da al li ia as s; ; g gu ua ar rd d s su us s r ro op pa as s d de en nt tr ro o d de e l la a m mo oc ch hi il la a
y y s se e q qu ue ed d s s l lo o c co on n u un na a m mi is sa a. . Y Yo o l lo o i im mi it t y y R Ro os si it ta a n no o t tu uv vo o m m s s r re em me ed di io o q qu ue e h ha ac ce er r l lo o m mi is sm mo o, ,


37
37
p pe er rm ma an ne ec ci ie en nd do o n ni ic ca am me en nt te e c co on n e el l s so os st t n n y y e el l c ca al lz z n n. . L La a t te em mp pe er ra at tu ur ra a e en n l la a c ca av ve er rn na a e er ra a t te em mp pl la ad da a, , p pe er ro o e el l
a ag gu ua a e es st ta ab ba a m mu uy y f fr r a a. . E El l n no os s g gu ui ia ab ba a. . A A l la a l lu uz z d de e l lo os s f fa ar ro ol le es s n no o s se e a al lc ca an nz za ab ba a a a v ve er r e el l o ot tr ro o e ex xt tr re em mo o d de e l la a
l la ag gu un na a. . L La a p pr ro of fu un nd di id da ad d n no o e er ra a m mu uc ch ha a: : n no os s l ll le eg ga ab ba a h ha as st ta a l la a c ci in nt tu ur ra a. . A As s a av va an nz za am mo os s u un n b bu ue en n t tr re ec ch ho o; ; p pe er ro o
n no os s d di im mo os s c cu ue en nt ta a q qu ue e l la a p pr ro of fu un nd di id da ad d i ib ba a a au um me en nt ta an nd do o, , h ha as st ta a q qu ue e e el l a ag gu ua a n no os s l ll le eg ga ab ba a y ya a h ha as st ta a e el l c cu ue el ll lo o. .
R Ra ah hm mo oj ja an n s se eg gu u a a i im mp pe er rt tu ur rb ba ab bl le e y y n no os so ot tr ro os s n no o p po od d a am mo os s h ha ac ce er r o ot tr ra a c co os sa a q qu ue e s se eg gu ui ir rl lo o. . A Al l f fi in n d di is st ti in ng gu ui im mo os s
q qu ue e l la a c cu ue ev va a s se e a an ng go os st ta ab ba a h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a a u un n n nu ue ev vo o t t n ne el l. . E El l p pi is so o s su ub b a a c ca as si i c co on n b br ru us sq qu ue ed da ad d, , y y e en n p po oc co os s
m mi in nu ut to os s e es st t b ba am mo os s o ot tr ra a v ve ez z f fu ue er ra a d de e l la a l la ag gu un na a, , a av va an nz za an nd do o p po or r e el l l le ec ch ho o d de el l r r o o. . A As s c ca am mi in na am mo os s u un no os s
m mi in nu ut to os s m m s s, , y y l ll le eg ga am mo os s a a o ot tr ra a m mi in n s sc cu ul la a p pl la ay ya a. .
- -N No o s sa al lg ga an n d de el l a ag gu ua a - -p pr re ev vi in no o e el l L La am ma a- -; ; v vo oy y a a i in ns sp pe ec cc ci io on na ar r s si i n no o h ha ay y v v b bo or ra as s. .. .. .
Y Y c co on n p pr re ec ca au uc ci i n n a al lu um mb br r t to od do os s l lo os s c co on nt to or rn no os s d de e e es se e e es sp pa ac ci io o a ab bi ie er rt to o y y l la as s p pi ie ed dr ra as s q qu ue e e en n l l h ha ab b a an n. .
- -P Po od de em mo os s v ve es st ti ir rn no os s c co on n t tr ra an nq qu ui il li id da ad d - -c co om me en nt t s se en nt t n nd do os se e e en n u un na a r ro oc ca a y y a ab br ri ie en nd do o l la a m mo oc ch hi il la a. .
M Mi i m mu uj je er r y y y yo o s se eg gu ui im mo os s s su u e ej je em mp pl lo o. . N No os s d de es sp po oj ja am mo os s d de e l la as s p pr re en nd da as s m mo oj ja ad da as s y y n no os s v ve es st ti im mo os s d de e n nu ue ev vo o. .
P Po or r i in nd di ic ca ac ci i n n d de e l l, , e es st ta a v ve ez z n no os s p pu us si im mo os s t to od da a l la a r ro op pa a q qu ue e t tr ra a a am mo os s y y d do os s p pa ar re es s d de e m me ed di ia as s g gr ru ue es sa as s b ba aj jo o
l la as s b bo ot ta as s. .
- -A Ah ho or ra a t te en ne em mo os s q qu ue e c ca am mi in na ar r c co on n m mu uc ch ho o c cu ui id da ad do o - -n no os s d di ij jo o- - p po or rq qu ue e v va am mo os s a a e en nt tr ra ar r a al l l lt ti im mo o t tr ra am mo o, , y y
a an nt te es s d de e s sa al li ir r h he em mo os s d de e p pa as sa ar r p po or r u un na a z zo on na a l ll le en na a d de e v v b bo or ra as s. .
M Mi i m mu uj je er r h hi iz zo o u un n g ge es st to o. . Y Yo o l le e a ap pr re et t s su ua av ve em me en nt te e l la a m ma an no o. . R Ra ah hm mo oj ja an n s se e r ri i . .
- -H Ha ay y q qu ue e d do om mi in na ar r e el l m mi ie ed do o. . R Re ec cu u r rd de en nl lo o b bi ie en n. . P Po or r e es so o h he em mo os s t tr ra a d do o e es st ta as s b bo ot ta as s e es sp pe ec ci ia al le es s. .. .. .
V Vo ol lv vi im mo os s a a c ca ar rg ga ar r c co on n l la as s m mo oc ch hi il la as s y y n no os s m me et ti im mo os s o ot tr ra a v ve ez z e en n e el l c ca au uc ce e d de el l r ri ia ac ch hu ue el lo o. . C Ca am mi in n b ba am mo os s
d de es sp pa ac ci io o y y a al lu um mb br ra an nd do o e el l s su ue el lo o c co on n l lo os s f fa ar ro ol le es s. . E El l - -L La am ma a i in ns sp pe ec cc ci io on na ab ba a d de et te en ni id da am me en nt te e l lo os s c co on nt to or rn no os s y y
h hu ur rg ga ab ba a c co on n l la a v va ar ra a a an nt te es s d de e a av va an nz za ar r. . A As s c co on nt ti in nu ua am mo os s u un n r ra at to o h ha as st ta a q qu ue e u un na a l le ej ja an na a l lu uz z n no os s a an nu un nc ci i l la a
c ce er rc ca an n a a d de e l la a s sa al li id da a. . P Pe er ro o a a m me ed di id da a q qu ue e n no os s a ap pr ro ox xi im m b ba am mo os s a al l t t r rm mi in no o d de el l t t n ne el l, , v vi im mo os s q qu u a a a am mb bo os s
l la ad do os s d de el l c cu ur rs so o d de e a ag gu ua a b br ri il ll la ab ba an n e en n l la a o os sc cu ur ri id da ad d p pu un nt ti it to os s l lu um mi in no os so os s q qu ue e a ap pa ar re ec c a an n y y d de es sa ap pa ar re ec c a an n. .
C Co om mp pr re en nd d q qu ue e e er ra an n l lo os s o oj ji il ll lo os s d de e u un n r re eg gu ul la ar r n n m me er ro o d de e o of fi id di io os s q qu ue e, , e en nt tr re e l la as s p pe e a as s, , h hu u a an n a as su us st ta ad do os s p po or r
l la a l lu uz z d de e l la as s l li in nt te er rn na as s. . E Es st t b ba am mo os s c ce er rc ca a y ya a, , a a u un n b bo oq qu ue er r n n p po or r d do on nd de e p pe en ne et tr ra ab ba an n l lo os s r ra ay yo os s d de el l s so ol l y y a a l la a
l lu uz z d de el l a at ta ar rd de ec ce er r p pu ud di im mo os s v ve er r q qu ue e p po or r l la as s o or ri il ll la as s d de el l r ri ia ac ch hu ue el lo o y y e en nt tr re e l la as s p pe e a as s d de e l la a r ri ib be er ra a, , s se e
d de es sl li iz za ab ba an n n nu um me er ro os sa as s s se er rp pi ie en nt te es s. .
M Mi i m mu uj je er r n no o p pu ud do o c co on nt te en ne er r u un n g gr ri it to o a ah ho og ga ad do o. . Y Yo o l la a a ab br ra ac c . . D Du um mp pb ba ah ha ar r n no os s m mi ir r e en n s si il le en nc ci io o y y p pr ro os si ig gu ui i
s su u m ma ar rc ch ha a i im mp pe er rt t r rr ri it to o. . - - N No o s se e d de et te en ng ga an n! !
H Ha ac ci ie en nd do o u un n e es sf fu ue er rz zo o, , o ob bl li ig gu u a a R Ro os si it ta a a a s se eg gu ui ir r, , a ab br ra az z n nd do ol la a. . E En n e ef fe ec ct to o, , h ha ab b a a q qu ue e s sa al li ir r d de e e es se e l lu ug ga ar r l lo o
a an nt te es s p po os si ib bl le e. . Y Y m mi ir ra an nd do o d d n nd de e p po on n a am mo os s l lo os s p pi ie es s, , d de en nt tr ro o s si ie em mp pr re e d de el l a ag gu ua a, , q qu ue e a ah ho or ra a c co or rr r a a
t tu um mu ul lt tu uo os sa am me en nt te e, , l ll le eg ga am mo os s h ha as st ta a l la a s sa al li id da a d de el l b bo oq qu ue er r n n. . A Al ll l , , e en n a am mb bo os s l la ad do os s, , c cr re ec c a an n m ma at ta as s q qu ue e b bi ie en n
p po od d a an n o oc cu ul lt ta ar r a al lg gu un na a v v b bo or ra a. . E En n e el l m mo om me en nt to o d de e t tr ra as sp po on ne er r l lo os s l lt ti im mo os s p pe e a as sc co os s d de e l la a e en nt tr ra ad da a, , v vi i q qu ue e u un n
o ob bj je et to o, , c co on n l la a r ra ap pi id de ez z d de el l r ra ay yo o, , s sa al lt t s so ob br re e l la a p pi ie er rn na a d de el l L La am ma a. . U Un na a s se er rp pi ie en nt te e c co om mo o d de e m me ed di io o m me et tr ro o d de e
l la ar rg go o h ha ab b a a c cl la av va ad do o s su us s d di ie en nt te es s e en n l la a g gr ru ue es sa a b bo ot ta a, , q qu ue ed da an nd do o u un no os s s se eg gu un nd do os s, , c co om mo o p pr re en nd di id da a d de el l d du ur ro o
m ma at te er ri ia al l. . S Si in n e em mb ba ar rg go o f fu ue e t ti ie em mp po o s su uf fi ic ci ie en nt te e p pa ar ra a q qu ue e e el l M Ma ae es st tr ro o, , c co on n u un n r r p pi id do o g go ol lp pe e d de e v va ar ra a l la a a ar rr ro oj ja as se e
c co on nt tr ra a u un na a p pi ie ed dr ra a, , a ap pl la as st t n nd do ol le e l la a c ca ab be ez za a c co on n o ot tr ro os s d do os s g go ol lp pe es s m m s s. .. .. .
C Co or rr ri im mo os s f fu ue er ra a. . E Es st t b ba am mo os s e en n u un na a q qu ue eb br ra ad da a d de es sc ce en nd de en nt te e, , e en n l la as s e es st tr ri ib ba ac ci io on ne es s d de e u un na a m ma aj je es st tu uo os sa a
c cu um mb br re e n ne ev va ad da a, , y y p po or r e el ll la a s se e d de es sp pe e a ab ba an n l la as s a ag gu ua as s d de el l r ri ia ac ch hu ue el lo o h ha as st ta a p pe er rd de er rs se e e en n l la a d di is st ta an nc ci ia a. . M M s s o o
m me en no os s a a u un no os s t tr re es sc ci ie en nt to os s m me et tr ro os s a ab ba aj jo o d de el l s si it ti io o d do on nd de e n no os s h ha ab b a am mo os s d de et te en ni id do o, , s se e d di iv vi is sa ab ba a u un na a c ca ab ba a a a
e en n l la a s so ol le ed da ad d d de e a aq qu ue el l p pa ar ra aj je e. . F Fu ue er ra a d de e e es se e d de et ta al ll le e, , n no o s se e a ad dv ve er rt t a a l la a m me en no or r s se e a al l d de e v vi id da a h hu um ma an na a o o
a an ni im ma al l e en n t to od do os s l lo os s c co on nt to or rn no os s. .
- -V Va am mo os s p pa ar ra a a al ll l - -n no os s e ex xp pl li ic c n nu ue es st tr ro o g gu u a a- -. . Y Ya a e es st t c ca ay ye en nd do o l la a t ta ar rd de e y y e en n e es se e s si it ti io o p po od de em mo os s p pa as sa ar r l la a
n no oc ch he e p pa ar ra a r re eg gr re es sa ar r m ma a a an na a t te em mp pr ra an no o. .
P Po or r e el l t tr ra ay ye ec ct to o n no os s c co on nt t q qu ue e s se e t tr ra at ta ab ba a d de e u un n a al lb be er rg gu ue e c co on ns st tr ru ui id do o p po or r l lo os s m mo on nj je es s, , m mu uc ch ho os s a a o os s a at tr r s s, ,
c cu ua an nd do o a a n n n no o d di is sp po on n a an n d de el l h he el li ic c p pt te er ro o; ; y y q qu ue e a al ll l r re ep po os sa ab ba an n, , a a l la a i id da a y y a al l r re eg gr re es so o, , c ca ad da a v ve ez z q qu ue e t te en n a an n
q qu ue e v vi ia aj ja ar r p po or r a al lg g n n m mo ot ti iv vo o d de e i im mp po or rt ta an nc ci ia a. .
- -D De es sp pu u s s, , y ya a n na ad di ie e l le e h ha a d de ed di ic ca ad do o m ma ay yo or r a at te en nc ci i n n. . E Es st te e l lu ug ga ar r e es st t a al le ej ja ad do o d de e t to od da as s l la as s r ru ut ta as s c co on no oc ci id da as s, ,
y y s si i a al lg gu ui ie en n h hu ub bi ie er ra a v ve en ni id do o h ha as st ta a a aq qu u h ha ab br r a a s su up pu ue es st to o q qu ue e s se e t tr ra at ta ar ra a d de e u un n a al lb be er rg gu ue e d de e " "s sh he er rp pa as s" " o o
g gu u a as s d de e l lo os s m mo on nt ta a i is st ta as s. .
A Al l l ll le eg ga ar r a a l la a c ca ab ba a a a l la a e en nc co on nt tr ra am mo os s c co on n h hu ue el ll la as s i in nc co on nf fu un nd di ib bl le es s d de e n no o h ha ab be er r s si id do o u ut ti il li iz za ad da a e en n m mu uc ch ho o
t ti ie em mp po o. . P Pe er ro o s se e h ha al ll la ab ba a e en n b bu ue en n e es st ta ad do o d de e c co on ns se er rv va ac ci i n n. . L La as s p pa ar re ed de es s d de e p pi ie ed dr ra a r re es si is st ti ie er ro on n b bi ie en n e el l p pa as so o
d de e l lo os s a a o os s, , y y l la as s m ma ad de er ra as s q qu ue e s so os st te en n a an n e el l t te ec ch ho o d de e p pa aj ja a a a n n c cu um mp pl l a an n s su u c co om me et ti id do o. . P Po or r l lo o d de em m s s, , e en n u un n
p p r ra am mo o d de es si ie er rt to o c co om mo o s se e, , n no o d de ej ja ar r a am mo os s d de e c co on nt ta ar r c co on n c ci ie er rt ta a r re el la at ti iv va a c co om mo od di id da ad d. . A Ad do os sa ad do os s a a l la as s
p pa ar re ed de es s v vi im mo os s h ha as st ta a c ci in nc co o t to os sc co os s l le ec ch ho os s d de e p pi ie ed dr ra as s c cu ub bi ie er rt to os s c co on n p pi ie el le es s d de e c ca ab br ra a, , y y e en n e el l c ce en nt tr ro o d de e l la a
e es st ta an nc ci ia a s se e a ap pr re ec ci ia ab ba a, , a a n n, , l lo os s r re es st to os s d de e u un n h ho og ga ar r e en n e el l q qu ue e s se e h ha ab b a a e en nc ce en nd di id do o f fu ue eg go o m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s, , a a
j ju uz zg ga ar r p po or r l la as s c ce en ni iz za as s. . L Lo o n ni ic co o q qu ue e f fa al lt ta ab ba a e er ra a l la a p pu ue er rt ta a. . A Al l p pa ar re ec ce er r, , n nu un nc ca a l la a t tu uv vo o. .
- -N No o i im mp po or rt ta a - -c co om me en nt t e el l L La am ma a- - A Aq qu u s s l lo o h ha an n p pa as sa ad do o, , s si ie em mp pr re e, , u un na a n no oc ch he e. .. .. . y y c co on n n nu ue es st tr ro os s m mo od de er rn no os s
s sa ac co on ne es s d de e d do or rm mi ir r n no o n no os s i ir r d de el l t to od do o m ma al l. .
E Er ra an n l la as s c ci in nc co o d de e l la a t ta ar rd de e y y s se en nt t a am mo os s h ha am mb br re e. . T Te en n a am mo os s u un na a c co oc ci in ni il ll la a p po or rt t t ti il l d de e k ke er ro os se en ne e y y d do os s o ol ll la as s, ,
a am m n n d de e l lo os s a al li im me en nt to os s q qu ue e p po or rt t r ra am mo os s e en n l la as s t tr re es s m mo oc ch hi il la as s. . R Ro os si it ta a s se e d di is sp pu us so o a a p pr re ep pa ar ra ar r l la a c ce en na a y y, ,
m mi ie en nt tr ra as s t ta an nt to o, , y yo o m me e p pu us se e a a c co on nv ve er rs sa ar r c co on n D Du um mp pb ba ah ha ar r. . E El l e es st ta ab ba a s sa at ti is sf fe ec ch ho o d de e c c m mo o n no os s h ha ab b a am mo os s
c co om mp po or rt ta ad do o. . E Es st ta a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a i ib ba a a a s se er rn no os s m mu uy y t ti il l p pa ar ra a r re et te em mp pl la ar r e el l c ca ar r c ct te er r y y a ac ce en nt tu ua ar r n nu ue es st tr ro o s se en nt ti id do o
d de e l la a o ob be ed di ie en nc ci ia a y y a af fi ir rm ma ar r l la a d di is sc ci ip pl li in na a e en nc ca am mi in na ad da a a al l m me ej jo or r l lo og gr ro o d de e n nu ue ev va as s p pr ru ue eb ba as s, , e en n e el l p pr ro oc ce es so o d de e
a af fi ia an nz za am mi ie en nt to o d de el l Y YO O s su up pe er ri io or r i in nt te er rn no o. . N No os s e ex xp pl li ic c m mu uc ch ha as s d de e l la as s p pr ru ue eb ba as s q qu ue e, , e en n t to od do os s l lo os s t ti ie em mp po os s, , h ha an n


38
38
t te en ni id do o q qu ue e c cu um mp pl li ir r l lo os s a as sp pi ir ra an nt te es s a a l la a I In ni ic ci ia ac ci i n n, , y y n no os s a ad de el la an nt t q qu ue e, , d de en nt tr ro o d de e p po oc co o, , p pe en ns sa ab ba a
p pr re ep pa ar ra ar rm me e p pa ar ra a u un n p pr ri im me er r e en ns sa ay yo o d de e i in ng gr re es so o v vo ol lu un nt ta ar ri io o y y c co on ns sc ci ie en nt te e e en n l la a C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n. .
- -P Pe er ro o e es so o n no o e es s p po os si ib bl le e i in nt te en nt ta ar rl lo o m mi ie en nt tr ra as s n no o s se e h ha ay ya a v ve en nc ci id do o t to ot ta al lm me en nt te e e el l f fa an nt ta as sm ma a d de el l m mi ie ed do o. .
T Te en ne em mo os s q qu ue e s se er r a ab bs so ol lu ut ta am me en nt te e s se er re en no os s. . E Ev vi it ta ar r t to od da a f fo or rm ma a d de e t te em mo or r, , c co om mo o y ya a l le es s h he e d di ic ch ho o. . S Si i n no o
l lo og gr ra am mo os s a al lc ca an nz za ar r u un na a c ca al lm ma a a ab bs so ol lu ut ta a, , u un na a s se er re en ni id da ad d a a t to od da a p pr ru ue eb ba a, , n no o p po od de em mo os s p pe en ns sa ar r e en n e en nf fr re en nt ta ar rn no os s
a a l lo os s p pe el li ig gr ro os s m mo or ra al le es s, , m me en nt ta al le es s, , i in nt te el le ec ct tu ua al le es s, , p ps s q qu ui ic co os s y y f f s si ic co os s d de e l la a C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n. . U Un na a c co os sa a e es s
q qu ue e e en n e el ll la a a ac ct tu ue em mo os s, , t to od do os s l lo os s d d a as s y y t to od da as s l la as s n no oc ch he es s, , d de e m ma an ne er ra a i in nc co on ns sc ci ie en nt te e, , y y o ot tr ra a, , q qu ue e
p pr re et te en nd da am mo os s h ha ac ce er rl lo o a a p pl le en na a c co on ns sc ci ie en nc ci ia a. . T To od da as s l la as s n no oc ch he es s, , a al l d do or rm mi ir r, , p pe en ne et tr ra am mo os s e en n l la a C Cu ua ar rt ta a
D Di im me en ns si i n n. . P Pe er ro o l lo o h ha ac ce em mo os s s si in n c co on nc ci ie en nc ci ia a d de e l lo o q qu ue e e es st t s su uc ce ed di ie en nd do o. . O O s se ea a q qu ue e n no o n no os s d da am mo os s c cu ue en nt ta a
c ca ab ba al l d de el l f fe en n m me en no o q qu ue e e es st ta am mo os s v vi iv vi ie en nd do o. . Y Y a as s , , p pa as sa am mo os s p po or r e el ll la a, , o o a ac ct tu ua am mo os s e en n e el ll la a s si in n q qu ue e n nu ue es st tr ro o
c ce er re eb br ro o c ca ap pt te e d di ir re ec ct ta am me en nt te e n na ad da a, , p po or rq qu ue e, , e en n c ci ie er rt ta a f fo or rm ma a, , e es st t d de es sc co on ne ec ct ta ad do o d de e n nu ue es st tr ro o Y YO O i in nt te er rn no o. . S Se e
e en nc cu ue en nt tr ra a r re ep po os sa an nd do o, , c co om mo o l lo od do o e el l o or rg ga an ni is sm mo o f f s si ic co o, , p pa ar ra a e el l t tr ra ab ba aj jo o d de e r re ec cu up pe er ra ac ci i n n q qu ue e h ha ac ce e, , e en nt to on nc ce es s, ,
n nu ue es st tr ro o D Do ob bl le e E Et t r ri ic co o o o C Cu ue er rp po o V Vi it ta al l. . P Pe er ro o a al l m ma an nt te en ne er r e el l c co on nt ta ac ct to o c co on n e el l c ce er re eb br ro o, , e en n e el l p pa as se e c co on ns sc ci ie en nt te e, ,
l la as s m ma an ni if fe es st ta ac ci io on ne es s d de e e es st te e p pl la an no o d de e l la a N Na at tu ur ra al le ez za a p pu ue ed de en n a at ta ac ca ar r, , d di ir re ec ct ta am me en nt te e, , a a n nu ue es st tr ro o o or rg ga an ni is sm mo o
p ps s q qu ui ic co o y y f f s si ic co o. . D De eb be e r re ec co or rd da ar rs se e q qu ue e l la a C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n e es s e el l a as si ie en nt to o d de e t to od do os s l lo os s d di if fe er re en nt te es s a as sp pe ec ct to os s
d de e l la a v vi id da a e em mo oc ci io on na al l, , y y q qu ue e e en n e es se e m mu un nd do o o o p pl la an no o d de e l la a N Na at tu ur ra al le ez za a, , h ha ab bi it ta an n m mu ul lt ti it tu ud d d de e s se er re es s, , d de es sd de e l lo os s
m m s s e el le em me en nt ta al le es s, , c co om mo o e es st te e m mi is sm mo o n no om mb br re e d da a a a e en nt te en nd de er r, , h ha as st ta a l lo os s m m s s p pu ur ro os s y y b be el ll lo os s e ex xp po on ne en nt te es s d de e
l la a s su up pe er ra ac ci i n n h hu um ma an na a y y s su up pr ra ah hu um ma an na a. . P Pe er ro o n no o e es st t n n j ju un nt to os s, , p po or r l lo o r re eg gu ul la ar r. . L Lo os s s su up pe er ri io or re es s s se e e en nc cu ue en nt tr ra an n
e en n l lo os s s su ub bp pl la an no os s m m s s e el le ev va ad do os s y y, , a au un n c cu ua an nd do o p pu ue ed de en n p pa as sa ar r o o i in ng gr re es sa ar r e en n l lo os s n ni iv ve el le es s i in nf fe er ri io or re es s, , n no o l lo o
h ha ac ce en n d de e c co on nt ti in nu uo o s si in no o e en n c ca as so os s e es sp pe ec ci ia al le es s, , o o e en n c cu um mp pl li im mi ie en nt to o d de e m mi is si io on ne es s e es sp pe ec c f fi ic ca as s. . E En n c ca am mb bi io o, , l lo os s
s se er re es s m m s s a at tr ra as sa ad do os s, , l lo os s m m l lt ti ip pl le es s e ex xp po on ne en nt te es s d de e l la a d de eg gr ra ad da ac ci i n n h hu um ma an na a y y d de e l la as s f fu ue er rz za as s i in nf fe er ri io or re es s d de e l la a
N Na at tu ur ra al le ez za a, , n no o p pu ue ed de en n s su ub bi ir r a a l lo os s s su ub bp pl la an no os s s su up pe er ri io or re es s y y s se e e en nc cu ue en nt tr ra an n p pu ul lu ul la an nd do o e en n l lo os s b ba aj jo os s n ni iv ve el le es s
q qu ue e, , p pr re ec ci is sa am me en nt te e, , s so on n a a l lo os s q qu ue e d de e m ma an ne er ra a f fo or rz zo os sa a h ha an n d de e e en nt tr ra ar r q qu ui ie en ne es s e es st tu ud di ia an n t to od do o e es st to o. .. .. .
C Cu ua an nd do o s se e i in ng gr re es sa a v vo ol lu un nt ta ar ri ia a y y c co on ns sc ci ie en nt te em me en nt te e, , y y e es so o t ti ie en ne e q qu ue e s se er r d de e f fo or rz zo os si id da ad d p po or r l lo os s p pl la an no os s
i in nf fe er ri io or re es s, , q qu ui ie en ne es s n no o h ha an n a al lc ca an nz za ad do o l lo os s n ni iv ve el le es s s su up pe er ri io or re es s d de e l la a e ev vo ol lu uc ci i n n - -y y a as s e es st t l la a m ma ay yo or r a a d de e
n nu ue es st tr ra a h hu um ma an ni id da ad d- - s se e v ve en n r ro od de ea ad do os s p po or r u un na a m mu ul lt ti it tu ud d d de e s se er re es s d de e l la as s m m s s g gr ro ot te es sc ca as s, , r re ep pu ug gn na an nt te es s y y
h ho or rr ri ib bl le es s f fo or rm ma as s q qu ue e s se ea a d da ab bl le e i im ma ag gi in na ar r. . E En ng ge en nd dr ro os s v ve er rd da ad de er ra am me en nt te e d di ia ab b l li ic co os s a ac co os sa an n a al l v vi is si it ta an nt te e, , s se e
b bu ur rl la an n d de e l l y y l lo o a am me en na az za an n. . P Po or rq qu ue e l la as s e en nt ti id da ad de es s q qu ue e. . p pu ue eb bl la an n e es so os s s su ub bp pl la an no os s c co on ns st ti it tu uy ye en n l la as s m m s s b ba aj ja as s
y y a at tr ra as sa ad da as s f fo or rm ma as s d de e v vi id da a e en nt tr re e l lo os s e es sp p r ri it tu us s d de e l la a N Na at tu ur ra al le ez za a, , y y j ju un nt to o a a e el ll la as s s se e e en nc cu ue en nt tr ra an n e en n e es so os s
n ni iv ve el le es s l la as s a al lm ma as s d de e l lo os s m m s s a at tr ra as sa ad do os s e es sp pe ec ci im me en ne es s d de e n nu ue es st tr ra a h hu um ma an ni id da ad d. .

T To od do os s l lo os s c cr ri im mi in na al le es s, , v vi ic ci io os so os s y y p pe ec ca am mi in no os so os s s se er re es s q qu ue e h ha an n f fa al ll le ec ci id do o e en n t ta al l e es st ta ad do o e en n n nu ue es st tr ro o m mu un nd do o
f f s si ic co o, , h ha ab bi it ta an n e en n e es so os s s su ub bp pl la an no os s h ha as st ta a q qu ue e s su u g gr ra ad du ua al l a ad de el la an nt to o m mo or ra al l y y e es sp pi ir ri it tu ua al l l le es s p pe er rm mi it ta a s su ub bi ir r a a
n ni iv ve el le es s s su up pe er ri io or re es s. .
D De e t ta al l s su ue er rt te e e es s l l g gi ic co o s su up po on ne er r e el l s su uf fr ri im mi ie en nt to o, , l la as s m mo or rt ti if fi ic ca ac ci io on ne es s y y t te er rr ri ib bl le es s i im mp pr re es si io on ne es s q qu ue e e es sp pe er ra an n e en n
t ta al le es s l lu ug ga ar re es s d de el l C Co os sm mo os s a a q qu ui ie en ne es s p pe en ne et tr re en n e en n e el ll lo os s s si in n l la a d de eb bi id da a p pr re ep pa ar ra ac ci i n n. . C Cu ua an nd do o e es st te e i in ng gr re es so o e es s
i in nv vo ol lu un nt ta ar ri io o e e i in nc co on ns sc ci ie en nt te e, , c co om mo o p pu ue ed de e s su uc ce ed de er r, , d du ur ra an nt te e e el l s su ue e o o, ,- - e es sa as s r re ea ac cc ci io on ne es s n no o a af fe ec ct ta an n
d di ir re ec ct ta am me en nt te e a al l s se er r i in nt te eg gr ra al l, , p po or rq qu ue e s su u p pa ar rt te e f f s si ic ca a, , i in nc cl lu uy ye en nd do o e el l c ce er re eb br ro o y y e el l s si is st te em ma a n ne er rv vi io os so o e es st t n n
s se ep pa ar ra ad do os s d de el l a al lm ma a, , q qu ue e e es s l la a q qu ue e p pe en ne et tr ra a e en n a aq qu ue el ll lo os s s si it ti io os s. . E Es st ta a e es s l la a r ra az z n n d de e a al lg gu un no os s s su ue e o os s t te er rr ri ib bl le es s
q qu ue e s su ue el le en n t te en ne er r d de et te er rm mi in na ad da as s p pe er rs so on na as s. . P Pe er ro o l la a i im mp pr re es si i n n e es s p pa as sa aj je er ra a a al l n no o l ll le eg ga ar r, , d de e l ll le en no o a al l o or rg ga a- -
n ni is sm mo o f f s si ic co o. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , m mu uc ch ho os s t te en nd dr r n n r re ec cu ue er rd do o d de e l la as s i im mp pr re es si io on na an nt te es s e ex xp pe er ri ie en nc ci ia as s y y h ha as st ta a d de el l
m ma al le es st ta ar r f f s si ic co o e ex xp pe er ri im me en nt ta ad do o e en n t ta al le es s o oc ca as si io on ne es s. . A Ad de em m s s, , e en n e es so os s c ca as so os s, , n nu ue es st tr ro os s p pr ro ot te ec ct to or re es s i in nv vi is si ib bl le es s, ,
a aq qu ue el ll lo os s s se er re es s q qu ue e l la as s r re el li ig gi io on ne es s d de en no om mi in na an n " "e el l n ng ge el l g gu ua ar rd di i n n" " p pr ro ot te eg ge en n a al l d du ur rm mi ie en nt te e q qu ue e i in nv vo o- -
l lu un nt ta ar ri ia am me en nt te e s se e h ha a p pu ue es st to o e en n c co on nt ta ac ct to o c co on n a aq qu ue el ll lo os s s su ub bp pl la an no os s. .. .. . P Pe er ro o, , c cu ua an n- -d do o e en n u us so o d de el l l li ib br re e a al lb be ed dr r o o, ,
s se e i in ng gr re es sa a v vo ol lu un nt ta ar ri ia am me en nt te e e en n e el ll lo os s, , t ta al l p pr ro ot te ec cc ci i n n q qu ue ed da a a an nu ul la ad da a y y e es s d de e t to od da a r re es sp po on ns sa ab bi il li id da ad d p pa ar ra a e el l
s su uj je et to o s su us s a ac cc ci io on ne es s y y, , p po or r t ta an nt to o, , l la as s c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te es s r re ea ac cc ci io on ne es s o o e ef fe ec ct to os s q qu ue e h ha a d de e t te en ne er r, , c co om mo o y ya a l lo o
v vi i r ra am mo os s a al l t tr ra at ta ar r d de e l la a L Le ey y d de e C Ca au us sa as s y y E Ef fe ec ct to os s. . Y Y e el l q qu ue e n no o e es st t p pr re ep pa ar ra ad do o a ad de ec cu ua ad da am me en nt te e, , h ha a d de e
s su uf fr ri ir r, , c co on n t to od da a j ju us st ti ic ci ia a y y l l g gi ic ca a, , l la as s c co on n- -s se ec cu ue en nc ci ia as s d de e s su u i ir rr re es sp po on ns sa ab bl le e c co on nd du uc ct ta a. . D De e a ah h l lo os s n no oc ci iv vo os s y y
v va ar ri ia ad do os s r re es su ul lt ta ad do os s q qu ue e t ta al l i in nc cu ur rs si i n n p pu ue ed da a o oc ca as si io on na ar r a al l i ig gn no or ra an nt te e y y a al l i im mp pr ru ud de en nt te e. . L La as s c co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s, ,
d de en nt tr ro o d de e l la a g gr ra an n v va ar ri ie ed da ad d d de e c ca as so os s q qu ue e s se e p pu ue ed de e p pr re es se en nt ta ar r, , l ll le eg ga an n a a u un na a i in nf fi in ni id da ad d d de e f fe en n m me en no os s
p ps s q qu ui ic co os s, , m me en nt ta al le es s y y f f s si ic co os s q qu ue e v va an n d de es sd de e p pe eq qu ue e o os s t tr ra as st to or rn no os s e en n e el l s si is st te em ma a n ne er rv vi io os so o y y c ce er re eb br ra al l, , h ha as st ta a
t tr re em me en nd da as s c co on nm mo oc ci io on ne es s d de e t to od do o e el l o or rg ga an ni is sm mo o, , g gr ra av ve es s e en nf fe er rm me ed da ad de es s m me en nt ta al le es s, , d de es se eq qu ui il li ib br ri io os s o or rg g n ni ic co os s y y
h ha as st ta a l la a m mi is sm ma a m mu ue er rt te e v vi io ol le en nt ta a p po or r s s b bi it ta as s r re ea ac cc ci io on ne es s s so ob br re e e el l s si is st te em ma a c ca ar rd di io o- -v va as sc cu ul la ar r. . M Mu uc ch ho os s e ej je em mp pl lo os s
d de e t to od do o e es st to o l lo os s t te en ne em mo os s e en n l la as s d di iv ve er rs sa as s m ma an ni if fe es st ta ac ci io on ne es s q qu ue e p pr re es se en nt ta an n a al lg gu un no os s v vi ic ci io os so os s, , c co om mo o l lo os s
a al lc co oh h l li ic co os s e en n l lo os s c ca as so os s d de e d de el li ir ri iu um m t tr re em me en ns s, , y y e el l d de e l lo os s d dr ro og ga ad di ic ct to os s q qu ue e, , m me ed di ia an nt te e u un na a u u o ot tr ra a p p c ci im ma a
a al lu uc ci in n g ge en na a d de e l la as s q qu ue e h ho oy y s se e e em mp pl le ea an n, , d de es sg gr ra ac ci ia ad da am me en nt te e, , e en n m mu uc ch ho os s s si it ti io os s, , p pu ue ed de en n, ,
m mo om me en nt t n ne ea am me en nt te e, , r ro om mp pe er r l la a b ba ar rr re er ra a d de el l m mu un nd do o a as st tr ra al l, , c co on n t to od da a l la a s se ec cu ue el la a d de e t te er rr ri ib bl le es s c co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s
q qu ue e e el ll lo o o oc ca as si io on na a y y q qu ue e t to os s m m d di ic co os s p ps si iq qu ui ia at tr ra as s c co on no oc ce en n p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e e en n s su us s t tr ri is st te es s r re es su ul lt ta ad do os s. .
P Pe er ro o a a l lo os s q qu ue e s su u p pr re ep pa ar ra ac ci i n n a ad de ec cu ua ad da a l le es s h ha a p pe er rm mi it ti id do o u un n p pr re ev vi io o
d de es se en nv vo ol lv vi im mi ie en nt to o d de e t to od da as s s su us s f fa ac cu ul lt ta ad de es s, , u un na a t tr ra an ns sf fo or rm ma ac ci i n n g gr ra ad du ua al l y y p po os si it ti iv va a d de e t to od do o s su u s se er r, ,
a al lc ca an nz za an nd do o l la a p pu ur re ez za a m mo or ra al l y y l la a f fo or rt ta al le ez za a i in nt te eg gr ra al l d de e s su us s r re es sp pe ec ct ti iv vo os s v ve eh h c cu ul lo os s f fl lu u d di ic co os s s su up pe er ri io or re es s, ,
a aq qu ue el ll la a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a n no o e en nt tr ra a a a e el l m me en no or r p pe el li ig gr ro o n ni i m mo ol le es st ti ia a, , p pu ue es s a al l h ha ab be er r l lo og gr ra ad do o t ta al l a ad de el la an nt to o d de e s su u Y YO O
i in nt te er rn no o, , p po os se ee en n y ya a u un n a au ur ra a r re es sp pl la an nd de ec ci ie en nt te e y y e el l p po od de er r l lu um mi in no os so o d de e e es sa a a au ur ra a a ah hu uy ye en nt ta a, , p po on ne e e en n f fu ug ga a a a
t to od do os s e es so os s e en ng ge en nd dr ro os s, , p po or rq qu ue e e es s m mu uy y c ci ie er rt to o e el l a af fo or ri is sm mo o a an nt ti ig gu uo o y y p po op pu ul la ar r d de e q qu ue e " "l la a l lu uz z v ve en nc ce e a a l la as s
t ti in ni ie eb bl la as s" ". .. .. . L Lo os s r ra ay yo os s d de e d di iv ve er rs sa a c co ol lo or ra ac ci i n n y y d de e d di if fe er re en nt te e e en ne er rg g a a l lu um mi in no os sa a d de e l la as s a au ur ra as s, , s se eg g n n l la as s


39
39
c co on nd di ic ci io on ne es s e en n q qu ue e s se e e en nc cu ue en nt tr re en n s su us s p po os se ee ed do or re es s, , a at tr ra ae en n o o r re ep pe el le en n a a l la as s e en nt ti id da ad de es s d de el l a as st tr ra al l o o C Cu ua ar rt ta a
D Di im me en ns si i n n, , p po or r l lo o m mi is sm mo o q qu ue e h he em mo os s e ex xp pl li ic ca ad do o a al l t tr ra at ta ar r s so ob br re e l la as s l le ey ye es s d de e a at tr ra ac cc ci i n n y y r re ep pu ul ls si i n n, , d de e
a af fi in ni id da ad d y y s se em me ej ja an nz za a. .. .. . Y Y u un n a au ur ra a s su uc ci ia a, , d d b bi il l y y p po oc co o l lu um mi in no os sa a, , c co on n r ra ay yo os s e em mi it ti id do os s p po or r l la as s b ba aj ja as s p pa as si io on ne es s
y y l la a i im mp pe er rf fe ec cc ci i n n d de el l s se er r, , a at tr ra ae en n a a l lo os s e el le em me en nt to os s s se em me ej ja an nt te es s; ; c co om mo o e el l e es sp pl le en nd do or r y y h he er rm mo os sa a l lu um mi in no os si id da ad d
d de e l la as s a au ur ra as s f fu ue er rt te es s y y p pu ur ra as s r re ep pe el le en n, , d do om mi in na an n y y h ha ac ce en n h hu ui ir r s su us s c co on nt tr ra ar ri io os s. .. .. . P Po or r t to od do o e es st to o, , q qu ui ie en n
p pe en ne et tr ra a e en n e es so os s p pl la an no os s d de e l la a v vi id da a e en n t ta al le es s c co on nd di ic ci io on ne es s e es s c co om mo o s si i e es st tu uv vi ie er ra a p pr ro ot te eg gi id do o p po or r u un na a
i in nv vu ul ln ne er ra ab bl le e a ar rm ma ad du ur ra a, , y y p pu ue ed de e d di is sc cu ur rr ri ir r p po or r e es so os s s su ub bp pl la an no os s s si in n v ve er rs se e a af fe ec ct ta ad do o p po or r e el ll lo os s y y p pa as sa ar r a a l lo os s
s su ub bp pl la an no os s s su up pe er ri io or re es s s si in n l la a m me en no or r m mo ol le es st ti ia a, , e en n l la a m mi is sm ma a f fo or rm ma a e en n q qu ue e l lo o h ha ac ce en n t to od da as s l la as s a al lm ma as s y y
e es sp p r ri it tu us s e el le ev va ad do os s y y p pu ur ro os s. .
M Mi i m mu uj je er r t te er rm mi in na ab ba a d de e p pr re ep pa ar ra ar r l la a c co om mi id da a. . L La as s l lt ti im ma as s l lu uc ce es s d de el l C Cr re ep p s sc cu ul lo o a al lu um mb br ra ab ba an n t te en nu ue em me en nt te e l la a
c ca ab ba a a a, , y y n no os s s se en nt ta am mo os s e en n l lo os s t to os sc co os s l le ec ch ho os s d de e p pi ie ed dr ra a p pa ar ra a r re ep pa ar rt ti ir rn no os s, , f fr ra at te er rn na a y y a al le eg gr re em me en nt te e, , l la a f fr ru ug ga al l
c ce en na a, , c co on ns si is st te en nt te e e en n u un na a s so op pa a d de e l le eg gu um mb br re es s y y u un n g gu ui is sa ad do o a a b ba as se e d de e c ca ar rn ne e v ve eg ge et ta al l, , m me ez zc cl la a d de e p pa as st ta a d de e
s so oy ya a y y g gl lu ut te en n, , c co on n a ar rr ro oz z, , y y u un na a p po or rc ci i n n d de e p pa an n i in nt te eg gr ra al l p pr re ep pa ar ra ad do o c co on n h ha ar ri in na a d de e c ca am mo ot te e y y s so oy ya a, , a am m n n d de e
l la as s c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te es s p po or rc ci io on ne es s d de e r re eq qu ue es s n n c co on n m mi ie el l d de e a ab be ej ja as s. . , ,
T Te er rm mi in na ad da a l la a c ce en na a, , s si in n d de es sv ve es st ti im mo os s, , n no os s m me et ti im mo os s e en n n nu ue es st tr ra as s b bo ol ls sa as s d de e d do or rm mi ir r, , c ca ad da a u un no o e en n s su u
c ca am ma as st tr ro o, , y y n no os s d di is sp pu us si im mo os s a al l r re ep po os so o q qu ue e b bu ue en na a f fa al lt ta a n no os s h ha ac c a a. .. .. .
. .
* ** ** *

C Co on n l lo os s p pr ri im me er ro os s r re es sp pl la an nd do or re es s d de e l la a a au ur ro or ra a e es st t b ba am mo os s y ya a l li is st to os s p pa ar ra a e em mp pr re en nd de er r e el l r re eg gr re es so o. . D De es sp pu u s s d de e
u un n d de es sa ay yu un no o d de e f fr ru ut ta a, , p pa an n y y r re eq qu ue es s n n c co on n m mi ie el l, , c ca ar rg ga am mo os s n nu ue es st tr ro os s b bu ul lt to os s y y n no os s d di ir ri ig gi im mo os s c cu ue es st ta a a ar rr ri ib ba a
h ha ac ci ia a e el l b bo oq qu ue er r n n d de e l la as s v v b bo or ra as s. . A Al l l ll le eg ga ar r, , e el l L La am ma a r re ec co og gi i t tr re es s r ra am ma as s f fu ue er rt te es s y y s se ec ca as s y y c co on n e el ll la as s
p pr re ep pa ar ra am mo os s u un na as s t te ea as s a am ma ar rr ra an nd do o e en n l lo os s e ex xt tr re em mo os s p pa aj ja a e em mb be eb bi id da a e en n g gr ra as sa a d di is su ue el lt ta a c co on n k ke er ro os se en ne e d de e l la a
h ho or rn ni il ll la a. .
- -A Ah ho or ra a v va as s a a m ma ar rc ch ha ar r t t p po or r d de el la an nt te e- - m me e d di ij jo o. .
C Co om mp pr re en nd d q qu ue e q qu ue er r a a p pr ro ob ba ar rm me e. . Y Y e en nc ce en nd di ie en nd do o l la as s a an nt to or rc ch ha as s, , p pe en ne et tr ra am mo os s e en n e el l b bo oq qu ue er r n n c ca am mi in na an nd do o, ,
o ot tr ra a v ve ez z, , p po or r e el l c ce en nt tr ro o d de el l c cu ur rs so o d de e a ag gu ua a. . A Av va an nz za am mo os s c co on n t to od da a p pr ru ud de en nc ci ia a, , a al lu um mb br r n nd do on no os s c co on n l la as s t te ea as s, ,
q qu ue e p pr ro oy ye ec ct ta ab ba an n u un na a f fu ue er rt te e l lu uz z, , y y m mo ov vi i n nd do ol la as s h ha as st ta a c ce er rc ca a d de el l s su ue el lo o p pa ar ra a a ah hu uy ye en nt ta ar r a a l la as s s se er rp pi ie en nt te es s. .
E Es st ta a v ve ez z m me e s se en nt t a a m m s s s se eg gu ur ro o d de e m m m mi is sm mo o y y p pu ud de e v ve er r c cl la ar ra am me en nt te e c c m mo o l lo os s o of fi id di io os s h hu u a an n a al l a av va an nz za ar r
n no os so ot tr ro os s, , p po or r t te em mo or r a al l f fu ue eg go o. . A As s p pu ud di im mo os s c ca am mi in na ar r m m s s r r p pi id do o, , h ha as st ta a l ll le eg ga ar r a a l la a p pe eq qu ue e a a p pl la ay ya a e en n d do on nd de e
n no os s h ha ab b a am mo os s v ve es st ti id do o a al l s sa al li ir r d de e l la a l la ag gu un na a. . A Ah ho or ra a, , e el l a as su un nt to o e er ra a a a l la a i in nv ve er rs sa a. . C Co on n l la a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a a an nt te er ri io or r, ,
t to od do o f fu ue e m m s s f f c ci il l. . C Cr ru uz za am mo os s l la a l la ag gu un na a y y n no os s c ca am mb bi ia am mo os s a al l s sa al li ir r d de e e el ll la a. . P Pe er ro o e es st t b ba am mo os s f fr re es sc co os s, , y y n no o
h hu ub bo o n ne ec ce es si id da ad d d de e d de es sc ca an ns sa ar r c co om mo o l la a o ot tr ra a v ve ez z. .
D De e t ta al l s su ue er rt te e, , e el l v vi ia aj je e d de e r re eg gr re es so o n no os s p pa ar re ec ci i m mu uc ch ho o m m s s c co or rt to o, , y y a al l p pr ro om me ed di ia ar r e el l d d a a l ll le eg g b ba am mo os s a a
n nu ue es st tr ro o H Ho og ga ar r, , e en n d do on nd de e n no os s e es sp pe er ra ab ba an n c co on n u un n s su uc cu ul le en nt to o r re ef fr ri ig ge er ri io o v ve eg ge et ta ar ri ia an no o. . L Lo os s c ch hi ic co os s n no os s
a ab br ru um ma ab ba an n a a p pr re eg gu un nt te es s, , y y n nu ue es st tr ro os s c co om mp pa a e er ro os s d de e v vi iv vi ie en nd da a, , g gu ui i a an nd do o u un n o oj jo o, , n no os s p pr re eg gu un nt ta ab ba an n, , c co on n
s so or rn na a, , c c m mo o n no os s h ha ab b a a i id do o. . E En n p pa ar rt ti ic cu ul la ar r, , M Ma ar ru uj ja a, , l la a e es sp pa a o ol la a, , q qu ue e a al l s se er rv vi ir r l la as s v vi ia an nd da as s, , s se e d di io o t ti ie em mp po o a a
c co om me en nt ta ar r: :
- -N No o p po od d a am mo os s d de ec ci ir rl le es s n na ad da a, , p pa ar ra a q qu ue e p pu ud di ie er ra an n a ap pr re en nd de er r e es sa as s l le ec cc ci io on ne es s p po or r c cu ue en nt ta a p pr ro op pi ia a. .. .. .c ca ap pi it tu ul lo o X XI II I
C Cu ul lt tu ur ra a d de el l P Pe en ns sa am mi ie en nt to o y y d de e l la a V Vo ol lu un nt ta ad d


C Co on nf fo or rm me e s se e h ha a m ma an ni if fe es st ta ad do o e en n c ca ap p t tu ul lo os s a an nt te er ri io or re es s, , l la a b ba as se e d de e t to od da a e en ns se e a an nz za a e es so ot t r ri ic ca a, , e en nc ca am mi in na ad da a
h ha ac ci ia a e el l l lo og gr ro o d de e l la a s su up pe er ra ac ci i n n p pe er rs so on na al l, , r ra ad di ic ca a, , e en nt te er ra am me en nt te e, , e en n l l f fo or rt ta al le ec ci im mi ie en nt to o d de e l la a v vo ol lu un nt ta ad d y y s su u
a ap pl li ic ca ac ci i n n a al l c co on nt tr ro ol l o o d do om mi in ni io o d de el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o, , p pa ar ra a q qu ue e n no o s se ea am mo os s j ju ug gu ue et te es s d de e u un na a m me en nt te e
i in nd di is sc ci ip pl li in na ad da a y y l lo oc ca a, , s si in no o l lo os s d du ue e o os s a ab bs so ol lu ut to os s d de e e el ll la a. . Y Y e es st to o n no o p pu ue ed de e l lo og gr ra ar rs se e t ta an n f f c ci il lm me en nt te e c co om mo o
p pu ud di ie er ra an n s su up po on ne er r l lo os s n ne e f fi it to os s. . E El l p pr ro of fa an no o s se e i im ma ag gi in na a q qu ue e e es s m mu uy y s se en nc ci il ll lo o g go ob be er rn na ar r s su u p pe en ns sa am mi ie en nt to o. . P Pe er ro o, ,
e en n l la a p pr r c ct ti ic ca a, , t ta an n f f t ti il l, , c co om mo o l li ig ge er ra a c cr re ee en nc ci ia a, , r re es su ul lt ta a e eq qu ui iv vo oc ca ad da a, , a an nt te e l lo os s e es sc co ol ll lo os s q qu ue e h ha ay y q qu ue e s so or rt te ea ar r y y
l la as s d di if fi ic cu ul lt ta ad de es s q qu ue e s su ur rg ge en n d de es sd de e l lo os s p pr ri im me er ro os s e en ns sa ay yo os s. .
N No o h ha ay y n na ad da a m m s s d di if f c ci il l q qu ue e d do om mi in na ar r e el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o, , p pa ar ra a q qu ui ie en ne es s n no o e es st t n n e en nt tr re en na ad do os s. . L La a m ma ay yo or r a a d de e
l la as s p pe er rs so on na as s p pi ie en ns sa a l li ig ge er ra a y y f fr r v vo ol la am me en nt te e. . S Su us s i id de ea as s s se e s su uc ce ed de en n u un na as s a a o ot tr ra as s, , m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s s si in n l la a m me en no or r
h hi il la ac ci i n n d de e u un na as s c co on n o ot tr ra as s. . J Ju ue eg ga an n c co om mo o n ni i o os s e en n r re ec cr re eo o, , s sa al lt ta an nd do o d de e u un no o a a o ot tr ro o a as su un nt to o, , y y n no o s se e f fi ij ja an n e en n
a al lg go o s si in no o c cu ua an nd do o u un na a p pr re eo oc cu up pa ac ci i n n m ma ay yo or r a ac co om me et te e a al l s su uj je et to o. .
A As s , , l la a m ma ay yo or r a a d de e l la a g ge en nt te e p pi ie er rd de e u un n t ti ie em mp po o d de e v va al lo or r i in ne es st ti im ma ab bl le e; ; p pe er ro o, , t ta am mb bi i n n, , d de es sc co on no oc ce e c cu u n nt to o
p po od dr r a a g ga an na ar r, , e en n t to od do o s se en nt ti id do o, , s si i p pu ud di ie er ra a f fi ij ja ar r s su u a at te en nc ci i n n e en n m mo ot ti iv vo os s d de e c ci ie er rt ta a i im mp po or rt ta an nc ci ia a, , e en n t te em ma as s d de e
i in nd di is sc cu ut ti ib bl le e u ut ti il li id da ad d, , e en n f fi in ne es s b be en n f fi ic co os s y y p po os si it ti iv vo os s, , e en n v ve ez z d de e m ma al lg ga as st ta ar r h ho or ra as s, , d d a as s y y a a o os s e en n f fu ut ti il le ez za as s, ,
c cu ua an nd do o n no o e en n n ne eg ga at ti iv va as s m me et ta as s y y p pe er rn ni ic ci io os so os s p pr ro op p s si it to os s. . Y Ya a s se e h ha a d di ic ch ho o q qu ue e s se er re em mo os s s se eg g n n p pe en ns se em mo os s. .
Q Qu ue e e el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o m mo ol ld de ea a l la a a ac cc ci i n n, , y y q qu ue e n ni in ng gu un na a a ac cc ci i n n m ma al la a p pu ue ed de e p pr ro ov ve en ni ir r d de e u un n p pe en ns sa am mi ie en nt to o
b bu ue en no o, , c co om mo o n ni in ng g n n a ac ct to o b bu ue en no o p pu ue ed de e s se er r f fr ru ut to o d de e u un na a m ma al la a i id de ea a. .
E En n l lo os s m m s s d di iv ve er rs so os s c ca am mp po os s d de e l la a a ac ct ti iv vi id da ad d h hu um ma an na a, , e es s p pr ri im me er ro o e el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o e el l q qu ue e p pl la an ne ea a l lo os s
h he ec ch ho os s, , y y l la as s a ac cc ci io on ne es s d de e t to od do os s s so on n e el l r re ef fl le ej jo o d di ir re ec ct to o d de e s su u m mo od do o d de e p pe en ns sa ar r. . Y Y s si i s se e p pi ie en ns sa a m ma al l, , s se e a ac ct t a a


40
40
m ma al l. . N No o p po od de em mo os s i im ma ag gi in na ar r u un na a i id de ea a d de ef fo or rm me e, , i in nc co om mp pl le et ta a o o m ma al l v vo ol la a, , g ge en ne er ra an nd do o u un na a a ac cc ci i n n a ar rm m n ni ic ca a, ,
e ef fi ic ca az z y y b bu ue en na a. . E El l . .p pe en ns sa am mi ie en nt to o a al lo oc ca ad do o n no o p pu ue ed de e l lo og gr ra ar r c co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s e eq qu ui il li ib br ra ad da as s y y f fi ir rm me es s. . E El l
p pl la an nt te ea am mi ie en nt to o i id de eo ol l g gi ic co o d de e a al lg go o, , h ha a d de e p pr ro od du uc ci ir r h he ec ch ho os s o o f fe en n m me en no os s d di ir re ec ct ta am me en nt te e r re el la ac ci io on na ad do os s c co on n e el l
m mo ot ti iv vo o d de e e es se e m mi is sm mo o p pl la an n y y e es st tr ri ic ct ta am me en nt te e v vi in nc cu ul la ad do os s a al l m mi is sm mo o. . T To od do o l lo o c co on nt tr ra ar ri io o s se er r a a a ab bs su ur rd do o. .
P Pe er ro o c cu ua an nd do o t tr ra at ta am mo os s d de e m ma an nt te en ne er r n nu ue es st tr ro o p pe en ns sa am mi ie en nt to o e en nf fo oc ca an nd do o h ha ac ci ia a d de et te er rm mi in na ad do o p pu un nt to o o o t te em ma a, , s si i
n no o e es st ta am mo os s a ac co os st tu um mb br ra ad do os s a a c co on nc ce en nt tr ra ar rn no os s y y r re et te en ne er r l la a a at te en nc ci i n n e en n u un n s s l lo o s se en nt ti id do o, , e en n u un na a s so ol la a
d di ir re ec cc ci i n n, , v ve em mo os s q qu ue e e el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o v vu ue el la a c co om mo o u un na a m ma ar ri ip po os sa a d de e f fl lo or r e en n f fl lo or r. .. .. . H Ha ag ga am mo os s l la a p pr ru ue eb ba a. .
T Tr ra at te em mo os s d de e f fi ij ja ar r l la a m me en nt te e, , d du ur ra an nt te e c ci ie er rt to o - -t ti ie em mp po o, , e en n u un n m mo ot ti iv vo o c cu ua al lq qu ui ie er ra a. . C Co om mp pr ro ob ba ar re em mo os s q qu ue e, , a a l lo os s
p po oc co os s s se eg gu un nd do os s o o m mi in nu ut to os s, , e el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o s se e n no os s e es sc ca ap pa a, , s sa al lt ta a d de e u un n a as su un nt to o a a o ot tr ro o, , c co or rr re e e en n u un na a s se er ri ie e
d d a an nt to oj ja ad di iz za as s i im m g ge en ne es s, , d de e u un na a a a o ot tr ra a c co os sa a, , c co om mo o u un n n ni i o o t tr ra av vi ie es so o a a q qu ui ie en n q qu ui is si i r ra am mo os s m ma an nt te en ne er r j ju un nt to o
a a n no os so ot tr ro os s, , y y q qu ue e n no os s b bu ur rl la a a a c ca ad da a i in ns st ta an nt te e. .. .. . P Po or r l lo o t ta an nt to o, , s si i q qu ue er re em mo os s p pr ro os sp pe er ra ar r e en n e el l c ca am mi in no o d de e
n nu ue es st tr ra a p pr ro op pi ia a s su up pe er ra ac ci i n n, , d de eb be em mo os s a ap pr re en nd de er r a a d do om mi in na ar r n nu ue es st tr ro o m mo od do o d de e p pe en ns sa ar r, , a a f fi ij ja ar r t to od do o e el l t ti ie em mp po o
q qu ue e s se e n no os s a an nt to oj je e n nu ue es st tr ro o p pe en ns sa am mi ie en nt to o y y o ob bl li ig ga ar rl lo o a a s se er r n nu ue es st tr ro o f fi ie el l s se er rv vi id do or r, , e en n v ve ez z d de e s se er r l l q qu ui ie en n n no os s
m ma an ne ej je e c co om mo o t t t te er re es s. .
Y Y e es st to o n no o s se e c co on ns si ig gu ue e s si in no o a a c co os st ta a d de e u un n l la ar rg go o e en nt tr re en na am mi ie en nt to o, , p pa ar ra a l lo o q qu ue e h ha ac ce e f fa al lt ta a u un na a f fi ir rm me e
v vo ol lu un nt ta ad d; ; p pu ue es s s si i n no o t te en ne em mo os s v vo ol lu un nt ta ad d n no o p po od de em mo os s r re ea al li iz za ar r g gr ra an n c co os sa a, , y y u un na a v vo ol lu un nt ta ad d f fu ue er rt te e y y c ca ap pa az z d de e
v ve en nc ce er r c cu ua al lq qu ui ie er r t tr ro op pi ie ez zo o, , r re eq qu ui ie er re e d de e e ej je er rc ci ic ci io os s c co on nt ti in nu ua ad do os s c co om mo o l la a g gi im mn na as si ia a d de e l lo os s d de ep po or rt ti is st ta as s n ne ec ce es si it ta a
d de e c co on nt ti in nu uo os s e ej je er rc ci ic ci io os s p pa ar ra a e el l d de es sa ar rr ro ol ll lo o d de e s su us s m m s sc cu ul lo os s. .
C Cu ua an nd do o l la a v vo ol lu un nt ta ad d s se e h ha a f fo or rt ta al le ec ci id do o, , e en nc ca au uz z n nd do ol la a h ha ac ci ia a e el l t tr ra ab ba aj jo o m me en nt ta al l, , l lo os s r re es su ul lt ta ad do os s s se e b be en ne ef fi ic ci ia an n
r re ec c p pr ro oc ca am me en nt te e: : l la a e en ne er rg g a a v vo ol li it ti iv va a c cr re ec ce e y y a ay yu ud da a a a f fi ij ja ar r y y g go ob be er rn na ar r a al l p pe en ns sa am mi ie en nt to o, , y y l la a e en ne er rg g a a m me en nt ta al l
f fo or rt ta al le ec ci id da a y y m mu ul lt ti ip pl li ic ca ad da a e en n s su u a ac cc ci i n n, , c co on nt tr ri ib bu uy ye e a a d de es sa ar rr ro ol ll la ar r, , c ca ad da a v ve ez z m m s s, , l la a v vo ol lu un nt ta ad d y y c ca ar r c ct te er r. . A As s
p pu ue ed de e l ll le eg ga ar rs se e a a n ni iv ve el le es s t ta an n g gr ra an nd de es s, , t ta an n e el le ev va ad do os s, , q qu ue e l lo os s r re es su ul lt ta ad do os s, , e en n e el l t ti ie em mp po o y y e en n e el l e es sp pa ac ci io o, ,
a al lc ca an nc ce en n a a r re ea al li iz za ar r p pr ro od di ig gi io os s. .. .. .
T To od do os s c co on no oc ce em mo os s e el l e ej je em mp pl lo o d de e l lo os s f fa ak ki ir re es s d de e l la a I In nd di ia a. . E En n l la a m ma ay yo or r a a d de e l lo os s c ca as so os s, , p po or r n no o d de ec ci ir r e en n l la a
t to ot ta al li id da ad d, , l lo os s f fe en n m me en no os s p pr ro od di ig gi io os so os s q qu ue e r re ea al li iz za an n v vi ie en ne en n a a s se er r f fr ru ut to o d de e u un na a v vo ol lu un nt ta ad d y y d de e u un na a m me en nt te e
e ej je er rc ci it ta ad do o y y d do om mi in na ad do o e en n f fo or rm ma a a ab bs so ol lu ut ta a p po or r s su u p po os se ee ed do or r. . Y Y e en n l lo os s c ca as so os s e en n q qu ue e i in nt te er rv ve en ng ga an n e el l
h hi ip pn no ot ti is sm mo o, , t ta am mb bi i n n e es se e p po od de er r s se e h ha a l lo og gr ra ad do o g gr ra ac ci ia as s a al l d do om mi in ni io o d de e l la a v vo ol lu un nt ta ad d y y d de e l la a m me en nt te e. .
M M s s a ar rr ri ib ba a h he em mo os s d di ic ch ho o q qu ue e e el l t tr ra ab ba aj jo o c co on nj ju un nt to o d de e e es sa as s d do os s f fa ac cu ul lt ta ad de es s m mo od di if fi ic ca a y y d de es sa ar rr ro ol ll la a v vo ol lu un nt ta ad d y y
c ca ar r c ct te er r. . D De eb be em mo os s a ac cl la ar ra ar r q qu u s se e e en nt ti ie en nd de e p po or r c ca ar r c ct te er r, , o o q qu ue e s si ig gn ni if fi ic ca a " "e el l c ca ar r c ct te er r" ", , p pu ue es s m mu uc ch ha as s
p pe er rs so on na as s, , l la a m ma ay yo or r a a q qu ui iz z s s, , c co on nf fu un nd de en n c ca ar r c ct te er r c co on n m ma al l g ge en ni io o, , c co on n h hu um mo or r d de es sa ag gr ra ad da ab bl le e y y v vi io ol le en nt to o, , c co on n
t te em mp pe er ra am me en nt to o i ir rr ri it ta ab bl le e y y e ex xp pl lo os si iv vo o. . E Es st to o e es s u un n c cr ra as so o e er rr ro or r. . L La as s p pe er rs so on na as s d de e m ma al l g ge en ni io o, , d de e t te em mp pe er ra am me en nt to o
i im mp pu ul ls si iv vo o y y d du ur ro o, , p pr ro op pe en ns sa as s a a d de ej ja ar rs se e a ar rr ra as st tr ra ar r p po or r l la a i ir ra a, , f f c ci il le es s d de e e ex xp pl lo ot ta ar r, , a a c ca ad da a i in ns st ta an nt te e, , c co on n d du ur re ez za a
y y g gr ro os se er ro os s o o a au ut to or ri it ta ar ri io os s m mo od da al le es s, , n no o s so on n p pe er rs so on na as s d de e c ca ar r c ct te er r, , s si in no o t to od do o l lo o c co on nt tr ra ar ri io o: : p po ob br re es s d d b bi il le es s
m me en nt ta al le es s, , s si in n n ni in ng g n n d do om mi in ni io o s so ob br re e s su u p pe en ns sa am mi ie en nt to o n ni i s so ob br re e s su u v vo ol lu un nt ta ad d, , q qu ue e s se e d de ej ja an n a ar rr ra as st tr ra ar r p po or r l lo os s
i im mp pu ul ls so os s s si in n c co on nt tr ro ol l, , y y p pu ue ed de en n l ll le eg ga ar r a a c co om me et te er r a ac ct to os s d de e l lo os s c cu ua al le es s t te en ng ga an n, , m m s s t ta ar rd de e, , q qu ue e a ar rr re ep pe en nt ti ir rs se e. .
A A e es st ta a c cl la as se e d de e s se er re es s p pe er rt te en ne ec ce e g gr ra an n p pa ar rt te e d de e n nu ue es st tr ra a h hu um ma an ni id da ad d, , y y e en nt tr re e e el ll lo os s s se e c cu ue en nt ta an n l lo os s
r re ep pr re es se en nt ta an nt te es s d de e l lo os s m m s s b ba aj jo os s f fo on nd do os s d de e l la a s so oc ci ie ed da ad d, , q qu ue e n no o s so on n, , p po or r c ci ie er rt to o, , n ni i d de ec ch ha ad do os s d de e v vi ir rt tu ud d n ni i
e ex xp po on ne en nt te es s d de e u un na a e es sm me er ra ad da a c cu ul lt tu ur ra a. . Y Y s si i s se e t tr ra at ta a d de e p pe er rs so on na as s q qu ue e h ha ay ya an n r re ec ci ib bi id do o u un na a b bu ue en na a o o
e es sm me er ra ad da a e ed du uc ca ac ci i n n, , y y q qu ue e, , s si in n e em mb ba ar rg go o, , h ha ac ce en n a al la ar rd de e d de e s su u i ir ra as sc ci ib bi il li id da ad d y y s su u v vi io ol le en nc ci ia a e en n e el l t tr ra at to o c co on n
l lo os s d de em m s s, , s s l lo o d de em mu ue es st tr ra an n q qu ue e n no o s sa ab be en n l lo o q qu ue e e es s e el l c ca ar r c ct te er r n ni i t ti ie en ne en n e el l m me en no or r d do om mi in ni io o d de e s s m mi is sm mo os s, ,
p po or rq qu ue e e el l v ve er rd da ad de er ro o c ca ar r c ct te er r e es s e es st to o l lt ti im mo o: : e el l d do om mi in ni io o a ab bs so ol lu ut to o d de e s s m mi is sm mo o. .. .. .
Y Y c cu ua an nd do o u un n h ho om mb br re e h ha a l lo og gr ra ad do o e es se e d do om mi in ni io o, , j ja am m s s p pu ue ed de e s se er r i im mp pu ul ls si iv vo o n ni i v vi io ol le en nt to o, , p pu ue es s s se e s su up po on ne e
q qu ue e a al l a al lc ca an nz za ar r e el l t tr ri iu un nf fo o s so ob br re e s su u Y YO O I IN NT TE ER RN NO O, , h ha a l lo og gr ra ad do o s su up pe er ra ar r l la a i in nf fl lu ue en nc ci ia a d de e t to od do os s l lo os s a ag ge en nt te es s d de el l
d de es se eq qu ui il li ib br ri io o y y l la a d de es sa ar rm mo on n a a. .. .. . y y u un n h ho om mb br re e a as s h ha a d de e s se er r u un n e ex xp po on ne en nt te e d de e l la a s se er re en ni id da ad d y y c co or rd du ur ra a e en n
t to od do os s s su us s a ac ct to os s. .. .. .
V Ve ea am mo os s, , e en nt to on nc ce es s, , c c m mo o t tr ra ab ba aj ja ar r p po or r o ob bt te en ne er r t ta an n b be el ll lo os s r re es su ul lt ta ad do os s: : Y Y s se ep pa am mo os s, , d de e a an nt te em ma an no o, , q qu ue e a al l
l ll le eg ga ar r a al l d do om mi in ni io o d de e u un no o m mi is sm mo o, , e es st ta ar re em mo os s a ab br ri ie en nd do o l la as s p pu ue er rt ta as s a al l d do om mi in ni io o d de e f fa ac cu ul lt ta ad de es s s su up pe er ri io or re es s d de el l
a al lm ma a, , q qu ue e n no os s p po on nd dr r n n, , a a s su u v ve ez z, , a an nt te e l la as s p pu ue er rt ta as s d do or ra ad da as s d de e l lo os s p pl la an no os s s su up pe er ri io or re es s d de e l la a V VI ID DA A. .

* ** ** *

L Lo o p pr ri im me er ro o q qu ue e t te en ne em mo os s q qu ue e h ha ac ce er r, , p pa ar ra a i in ni ic ci ia ar r e es st te e e en nt tr re en na am mi ie en nt to o, , e es s d di is sp po on ne er r d de e u un n s si it ti io o e en n e el l q qu ue e
p po od da am mo os s e es st ta ar r s so ol lo os s, , c co on n t to od da a t tr ra an nq qu ui il li id da ad d. . U Un n l lu ug ga ar r e en n d do on nd de e n na ad di ie e n no os s m mo ol le es st te e n ni i n no os s i in nt te er rr ru um mp pa a
c cu ua an nd do o n no os s d de ed di iq qu ue em mo os s a a l lo os s e ej je er rc ci ic ci io os s q qu ue e h ha ab br r q qu ue e r re ea al li iz za ar r. . E Es st to o n no o s si ig gn ni if fi ic ca a e el l q qu ue e t te en ng ga am mo os s q qu ue e
a al lq qu ui il la ar r o o b bu us sc ca ar r u un n l lo oc ca al l a al le ej ja ad do o d de e n nu ue es st tr ra a v vi id da a d di ia ar ri ia a, , n no o. . P Pu ue ed de e s se er r n nu ue es st tr ra a m mi is sm ma a a al lc co ob ba a, , s si i e en n e el ll la a
p po od de em mo os s p pa as sa ar r m mo om me en nt to os s d de e s so ol le ed da ad d s si in n e ex xp po on ne er rn no os s a a q qu ue e n no os s m mo ol le es st te en n c cu u n nd do o e es st te em mo os s e es st tu ud di ia an nd do o o o
p pr ra ac ct ti ic ca an nd do o a al lg g n n e ej je er rc ci it ta a- -m mi ie en nt to o, , p pu ue es s l lo o n ni ic co o i in nd di is sp pe en ns sa ab bl le e e es s c co on nt ta ar r c co on n u un n a ap po os se en nt to o e en n q qu ue e p po od da a- -
m mo os s r re et ti ir ra ar rn no os s a a t tr ra ab ba aj ja ar r c cu ua an nd do o n no os s v ve en ng ga a e en n g ga an na a, , s si in n i in nt te er rr ru up pc ci io on ne es s. .
3 3 Y Y c cu ua an nd do o c co on nt te em mo os s c co on n e es se e r re eq qu ui is si it to o, , e em mp pr re en nd de er re em mo os s l lo os s p pr ri im me er ro os s p pa as so os s h ha ac ci ia a n nu ue es st tr ra a e ed du uc ca ac ci i n n y y
d di is sc ci ip pl li in na a i in nt te er rn na as s. . Y Ya a h he em mo os s d di ic ch ho o q qu ue e l lo o f fu un nd da am me en nt ta al l e es s c cu ul lt ti iv va ar r y y d de es sa ar rr ro ol ll la ar r l la a v vo ol lu un nt ta ad d, , q qu ue e e es s l la a
p pa al la an nc ca a s si in n l la a c cu ua al l n no o p po od de em mo os s h ha ac ce er r n na ad da a. . L Lo os s e ej je er rc ci ic ci io os s p pa ar ra a e el ll lo o s so on n d de e u un na a v va ar ri ie ed da ad d i in nf fi in ni id da a. . P Pe er ro o
v va am mo os s a a i ir r r re ec co om me en nd da an nd do o m mu uc ch ho os s, , q qu ue e e en n f fo or rm ma a g gr ra ad du ua al l h ha an n d de e p pr ro op po or rc ci io on na ar rn no os s l lo o q qu ue e b bu us sc ca am mo os s. .
P Pa ar ra a c co om me en nz za ar r a a e ej je er rc ci it ta ar r l la a v vo ol lu un nt ta ad d h he em mo os s d de e f fo or rm ma ar rn no os s u un n c co on nc ce ep pt to o c cl la ar ro o d de e l lo o q qu ue e e es sa a f fu ue er rz za a
s si ig gn ni if fi ic ca a, , p pa ar ra a q qu ue e n no o c co om me et ta am mo os s e el l e er rr ro or r d de e e el le eg gi ir r m mo ot ti iv vo os s g gr ra at to os s y y a ac cc ci io on ne es s o o p pe en ns sa am mi ie en nt to os s q qu ue e d d
a an nt te em ma an no o n no os s a ag gr ra ad de en n. . E Es s o ob bv vi io o q qu ue e s si i v va am mo os s a a e ec ch ha ar r m ma an no o d de e l lo o q qu ue e n no os s g gu us st ta a, , p pa ar ra a e ej je er rc ci it ta ar r e es sa a


41
41
f fu ue er rz za a, , n no o g ga an na am mo os s n na ad da a, , p po or rq qu ue e e es st ta am mo os s h ha ac ci ie en nd do o l lo o q qu ue e n no os s s sa at ti is sf fa ac ce e, , o o s se ea a q qu ue e s se eg gu ui im mo os s
p pr ra ac ct ti ic ca an nd do o l lo o q qu ue e t to od da a l la a v vi id da a h hi ic ci im mo os s. .. .. . n no o a ad de el la an nt ta am mo os s n na ad da a p pu ue es s e en n n na ad da a o ob bl li ig ga am mo os s a a n nu ue es st tr ra a
v vo ol lu un nt ta ad d a a a ac ct tu ua ar r. .
P Pe er ro o s si i n no os s p pr ro op po on ne em mo os s r re ea al li iz za ar r c co os sa as s o o a ac ct to os s c co on nt tr ra ar ri io os s a a n nu ue es st tr ra as s c co os st tu um mb br re es s y y h h b bi it to os s, , s si i q qu ue er re em mo os s
q qu ue e n nu ue es st tr ra a v vo ol lu un nt ta ad d s se e f fo or rt ta al le ez zc ca a, , h he em mo os s d de e e el le eg gi ir r m mo ot ti iv vo os s q qu ue e n no os s c cu ue es st te en n d de et te er rm mi in na ad do o e es sf fu ue er rz zo o; ; q qu ue e
p pu ue ed da an n c ca au us sa ar rn no os s a al lg gu un na a d di if fi ic cu ul lt ta ad d a al l p pr ri in nc ci ip pi io o, , e e i in nc cl lu us so o q qu ue e s se ea an n e en n a ap pa ar ri ie en nc ci ia a m mo ol le es st to os s p pa ar ra a n nu ue es st tr ra a
m ma an ne er ra a d de e s se er r. . S Si i p po or r e ej je em mp pl lo o, , e es st ta am mo os s a ac co os st tu um mb br ra ad do os s a a l le ev va an nt ta ar rn no os s t ta ar rd de e e en n l la as s m ma a a an na as s, , a a r re ep po os sa ar r
a al lg g n n t ti ie em mp po o a an nt te es s d de e a ab ba an nd do on na ar r l la a c ca an ni ia a, , n no os s p pr ro op po on nd dr re em mo os s h ha ac ce er r l lo o c co on nt tr ra ar ri io o: : n no os s l le ev va an nt t r re em mo os s
t te em mp pr ra an no o y y s sa al lt ta ar re em mo os s d de el l l le ec ch ho o e en n c cu ua an nt to o n no os s h ha ay ya am mo os s d de es sp pe er rt ta ad do o. . S Si i n nu ue es st tr ro o s su ue e o o e es s p pe es sa ad do o, , c co on ns s - -
g ga an nl lo os s u un n d de es sp pe er rt ta ad do or r y y n no os s a ay yu ud da ar re em mo os s c co on n l l h ha as st ta a q qu ue e s su u u us so o d de ej je e d de e s se er r n ne ec ce es sa ar ri io o p po or r h ha ab be er rn no os s
h ha ab bi it tu ua ad do o a a d de es sp pe er rt ta ar r t te em mp pr ra an no o. . S Se ep pa am mo os s q qu ue e l lo os s s se er re es s a ad di ie es st tr ra ad do os s e en n e es st to o n no o n ne ec ce es si it ta an n d de es sp pe er rt ta ad do or re es s
m me ec c n ni ic co os s, , p po or rq qu ue e e en n s su u c ce er re eb br ro o h ha an n a ad de ec cu ua ad do o e el l m me ec ca an ni is sm mo o p pr ro op pi io o q qu ue e l le es s p pe er rm mi it ta a d de es sp pe er rt ta ar r a a l la a h ho or ra a
q qu ue e, , v vo ol lu un nt ta ar ri ia am me en nt te e, , e el li ij ja an n. . Y Y e es st te e n nu ue ev vo o h h b bi it to o n no os s s se er r d de e m mu uc ch ho o p pr ro ov ve ec ch ho o, , p pu ue es s d di is sp po on nd dr re em mo os s d de e
m m s s t ti ie em mp po o e en n n nu ue es st tr ra a d di ia ar ri ia a l la ab bo or r. . S Si i n no o s se e r re eq qu ui ie er re e d de e e es sa as s h ho or ra as s p pa ar ra a e el l t ti ip po o d de e o oc cu up pa ac ci io on ne es s q qu ue e
t te en ne em mo os s, , n no o i im mp po or rt ta a. . P Po od dr re em mo os s e em mp pl le ea ar rl la as s e en n a ad dq qu ui ir ri ir r n nu ue ev vo os s c co on no oc ci im mi ie en nt to os s o o e en n e es st te e m mi is sm mo o
e en nt tr re en na am mi ie en nt to o. .
Y Y a al l l le ev va an nt ta ar rn no os s m m s s t te em mp pr ra an no o, , d de ed di iq qu ue em mo os s p po or r l lo o m me en no os s u un n c cu ua ar rt to o d de e h ho or ra a, , t to od do os s l lo os s d d a as s, , a a m me ed di it ta ar r, ,
c co on n e en nt te er ra a t tr ra an nq qu ui il li id da ad d, , s so ob br re e l la a i im mp pe er ri io os sa a n ne ec ce es si id da ad d d de e f fo or rt ta al le ec ce er r n nu ue es st tr ra a v vo ol lu un nt ta ad d y y d de e d do om mi in na ar r
n nu ue es st tr ro o p pe en ns sa am mi ie en nt to o. . A Al l p pr ri in nc ci ip pi io o n no os s a ay yu ud da ar re em mo os s e es sc cr ri ib bi ie en nd do o e en n e es se e c cu ua ar rt to o d de e h ho or ra a, , u un na a f fr ra as se e c co or rt ta a
a al lu us si iv va a a a d di ic ch ho o p pr ro op p s si it to o, , p po or r e ej je em mp pl lo o: : " "Q Qu ui ie er ro o f fo or rt ta al le ec ce er r m mi i v vo ol lu un nt ta ad d" " o o " "D De eb bo o d do om mi in na ar r m mi i
p pe en ns sa am mi ie en nt to o" ". . R Re ep pi it ta am mo os s l la a e es sc cr ri it tu ur ra a d de e l la a f fr ra as se e e el le eg gi id da a, , q qu ue e d de eb be e s se er r c co on nc ci is sa a, , b br re ev ve e, , p pa ar ra a i im mp pr re es si io on na ar r
c co on n m ma ay yo or r f fu ue er rz za a n nu ue es st tr ra a m me en nt te e. . Y Y s su u r re ep pe et ti ic ci i n n c co on ns st ta an nt te e, , e en n e el l p pa ap pe el l y y e en n n nu ue es st tr ra a m me en nt te e, , a ay yu ud da ar r a a
g gr ra ab ba ar rl la a, , a au un nq qu ue e, , a al l p pr ri in nc ci ip pi io o s se e n no os s a an nt to oj je e e es st te e e ej je er rc ci ic ci io o c co om mo o u un na a n ni i e er r a a. . E Es s l la a n ne ec ce es si id da ad d d de e i im mp pa ac ct ta ar r
n nu ue es st tr ro o s su ub bc co on ns sc ci ie en nt te e q qu ue e, , p po oc co o a a p po oc co o i ir r h ha ac ci ie en nd do o s su uy ya a e es st ta a i id de ea a h ha as st ta a q qu ue e y ya a n no o n ne ec ce es si it te em mo os s
e es sc cr ri ib bi ir rl la a. .
S Si i s so om mo os s f fu um ma ad do or re es s, , n no os s p pr ro op po on nd dr re em mo os s d de ej ja ar r e el l v vi ic ci io o. . Y Y l lo o h ha ar re em mo os s d de e i in nm me ed di ia at to o, , n no o c ci ig ga ar rr ri il ll lo o p po or r
c ci ig ga ar rr ri il ll lo o; ; a as s j ja am m s s p po od dr r a am mo os s l lo og gr ra ar rl lo o. . H Ha ay y q qu u p pe en ns sa ar r: : " "N No o d de eb bo o f fu um ma ar r m m s s" ", , y y n no o v vo ol lv ve er r a a f fu um ma ar r u un no o
s so ol lo o d de es sd de e e es se e m mo om me en nt to o. . E El l v vi ic ci io o n no os s c ca au us sa ar r u un na a c co on ns st ta an nt te e i in nq qu ui ie et tu ud d p po or r e en nc ce en nd de er r u un n p pi it ti il ll lo o; ; p pe er ro o s si i
n no os s m ma an nt te en ne em mo os s f fi ir rm me es s, , a al l p po oc co o t ti ie em mp po o y ya a n no o n no os s s se er r n ne ec ce es sa ar ri io o y y h ha ab br re em mo os s g ga an na ad do o e en n f fu ue er rz za a d de e
v vo ol lu un nt ta ad d y y e en n s sa al lu ud d. . A As s d de eb be em mo os s p pr ro oc ce ed de er r c co on n i in nf fi in ni id da ad d d de e c co os sa as s d de e l la as s q qu ue e n no os s r ro od de ee en n y y q qu ue e n no o s se ea an n
i in nd di is sp pe en ns sa ab bl le es s a a n nu ue es st tr ra a e ex xi is st te en nc ci ia a. .
O Ot tr ra a d di is sc ci ip pl li in na a a a l la a q qu ue e d de eb be em mo os s s so om me et te er rn no os s s se er r l la a d de e d de ed di ic ca ar r l la as s n no oc ch he es s, , a an nt te es s d de e d do or rm mi ir rn no os s, , u un n
c cu ua ar rt to o d de e h ho or ra a, , t ta am mb bi i n n, , p pa ar ra a m me ed di it ta ar r e en n e el l m mi is sm mo o e ej je er rc ci ic ci io o d de e l la a m ma a a an na a, , p pe er ro o e es st ta a v ve ez z n no o e es sc cr ri ib bi ir re em mo os s
n na ad da a. . N No os s c co on nt te en nt ta ar re em mo os s c co on n e en nc ce en nd de er r u un na a l la am mp pa ar ri it ta a d de e a ac ce ei it te e c co om mo o l la as s q qu ue e s se e u us sa ab ba an n a an nt ti ig gu ua am me en nt te e
p pa ar ra a a al lu um mb br ra ar r l la as s i im m g ge en ne es s d de e s sa an nt to os s. . S Si i n no o l la a t te en ne em mo os s a a l la a m ma an no o, , p po or r s se er r d de e p po oc co o u us so o e en n e es st to os s
t ti ie em mp po os s, , e es s p po os si ib bl le e i im mp pr ro ov vi is sa ar rl la a m mu uy y f f c ci il lm me en nt te e c co on n u un n v va as so o o o c co op pa a n no o m mu uy y g gr ra an nd de es s, , e en n q qu ue e s se e p po on ng ga a e el l
a ac ce ei it te e d de e c co om me er r, , y y e en n e el l q qu ue e c co ol lo oc ca ar re em mo os s e el l f fl lo ot ta ad do or r y y l la a m me ec ch ha a, , i im mp pr ro ov vi is sa ad do os s, , a as s m mi is sm mo o, , c co on n u un n p pe ed da az zo o
d de e c co or rc ch ho o a al l q qu ue e l le e a ab br ri ir re em mo os s u un n a ag gu uj je er ro o c ce en nt tr ra al l p pa ar ra a q qu ue e p pa as se e u un na a m me ec ch ha a d de e p pa ab bi il lo o h ha as st ta a e el l a ac ce ei it te e. . P Pa ar ra a
e ev vi it ta ar r q qu ue e l la a l ll la am ma a q qu ue em me e e el l c co or rc ch ho o, , l la a m me ec ch ha a d de eb be e l ll le ev va ar r u un n p pe ed da ac ci it to o m mu uy y p pe eq qu ue e o o d de e l la at ta a a ag gu uj je er re ea ad do o
c co on n u un n c cl la av vo o p pa ar ra a p pa as sa ar rl la a y y a as s c co ol lo oc ca ad do o s so ob br re e e el l c co or rc ch h . . T To od do o e es st te e t tr ra ab ba aj jo o n no o d de eb be e p pa ar re ec ce er r r ri id d c cu ul lo o n ni i
i in nf fa an nt ti il l, , p pu ue es s s si i n no o e em mp pe ez za am mo os s c co on n e es st ta as s p pe eq qu ue e e ec ce es s, , m me en no os s p po od dr re em mo os s t te en ne er r v vo ol lu un nt ta ad d d di is sp pu ue es st ta a a a
v ve en nc ce er r e en n o ot tr ra as s p pr ru ue eb ba as s m ma ay yo or re es s, , c co om mo o v ve er re em mo os s m m s s a ad de el la an nt te e. . Y Y a ah ho or ra a c co om mp pr re en nd de er re em mo os s, , p pa as so o a a p pa as so o, ,
p po or r q qu u d de eb be em mo os s e es st ta ar r s so ol lo os s y y t te en ne er r u un n s si it ti io o, , p po or r m mu uy y r re ed du uc ci id do o q qu ue e s se ea a, , e en n d do on nd de e t tr ra ab ba aj ja ar r y y g gu ua ar rd da ar r
n nu ue es st tr ro os s a ac ct to os s f fu ue er ra a d de e l la a c cu ur ri io os si id da ad d y y b bu ur rl la a d de e q qu ui ie en ne es s n no o e es st t n n p pr re ep pa ar ra ad do os s p pa ar ra a c co om mp pr re en nd de er r l lo o q qu ue e n no os s
e es st ta am mo os s p pr ro op po on ni ie en nd do o. . D De e l lo o c co on nt tr ra ar ri io o, , l la a i in nc co om mp pr re en ns si i n n y y e el l r ri id d c cu ul lo o s se e c ce eb ba ar r a an n e en n e el l p pr ri in nc ci ip pi ia an nt te e y y l lo o
d de es sa an ni im ma ar r a an n. .. .. .
L Lo os s p pr ro of fa an no os s s se e p pr re eg gu un nt ta ar r n n q qu u t to on nt te er r a as s s so on n s st ta as s? ?. .. .. . P Pr re ec ci is sa am me en nt te e, , e el l q qu ue e n no os s p pa ar re ez zc ca a t to on nt to o
c co om me en nz za ar r c co on n e ej je er rc ci ic ci io os s a as s n no os s v va a p pr re ep pa ar ra an nd do o a a n nu ue ev va as s y y m ma ay yo or re es s p pr ru ue eb ba as s, , p pu ue es s s si i n no o n no os s d de ec ci id di im mo os s a a
c co om me en nz za ar r p po or r l lo o m m s s s si im mp pl le e, , n nu un nc ca a l ll le eg ga ar re em mo os s a a v ve en nc ce er r e en n d di is sc ci ip pl li in na as s q qu ue e e ex xi ij ja an n m ma ay yo or r f fu ue er rz za a d de e
v vo ol lu un nt ta ad d. . R Re ec co or rd de em mo os s q qu ue e p pa ar ra a a ap pr re en nd de er r a a c ca am mi in na ar r t tu uv vi im mo os s q qu ue e g ga at te ea ar r, , c co om mo o a an ni im ma al li it to os s, , p pr ri im me er ro o. .. .. . Y Y
e en n e es st to os s p pr ri im me er ro os s p pa as so os s, , l la a f fu ue er rz za a v vo ol li it ti iv va a s se er r m m s s f f c ci il lm me en nt te e e ej je er rc ci it ta ad da a, , a ay yu ud da an nd do o a a l la a r re ea al li iz za ac ci i n n d de e
p po os st te er ri io or re es s p pr ru ue eb ba as s. . E En n c cu ua an nt to o a al l e ej je er rc ci ic ci io o n no oc ct tu ur rn no o, , e el l n no o e es sc cr ri ib bi ir r c co om mo o e en n l la a m ma a a an na a, , n no os s o ob bl li ig ga a a a u un n
m ma ay yo or r e es sf fu ue er rz zo o p po or r m ma an nt te en ne er rn no os s d de es sp pi ie er rt to os s d du ur ra an nt te e e es se e c cu ua ar rt to o d de e h ho or ra a, , v ve en nc ci ie en nd do o a a l la a f fa at ti ig ga a p po or r u un n
l la ad do o, , y y a ac co os st tu um mb br ra an nd do o a a f fi ij ja ar r n nu ue es st tr ra a a at te en nc ci i n n e en n u un n s s l lo o p pe en ns sa am mi ie en nt to o: : l la a f fr ra as se e q qu ue e h ha ay ya am mo os s e el le eg gi id do o. .
P Pa ar ra a e el ll lo o, , t ta am mb bi i n n, , e es s d de e g gr ra an n i im mp po or rt ta an nc ci ia a e el l m ma an nt te en ne er r f fi ij ja a n nu ue es st tr ra a m mi ir ra ad da a e en n l la a l lu uz z d de e l la a l la am mp pa ar ri it ta a, , q qu ue e
n no os s i im mp pi id de e d do or rm mi ir rn no os s m mi ie en nt tr ra as s e ej je ec cu ut ta am mo os s d di ic ch ha a g gi im mn na as si ia a y y q qu ue e n no os s a ay yu ud da ar r , , s su ub bc co on ns sc ci ie en nt te em me en nt te e, ,
d de es sp pu u s s, , a a g gr ra ab ba ar r l la a i id de ea a q qu ue e h ha a d de e i im mp pr ri im mi ir rs se e e en n n nu ue es st tr ra a m me en nt te e h ha as st ta a h ha ac ce er rl la a i in nd de el le eb bl le e. .. .. .

* ** ** *

C Cu ua an nd do o h ha ay ya am mo os s l lo og gr ra ad do o r re ea al li iz za ar r e es st to os s p pr ri im me er ro os s e ej je er rc ci ic ci io os s c co on n t to od da a f fa ac ci il li id da ad d, , y y e es st te em mo os s a ac co os st tu um mb br ra ad do os s
a a c cu um mp pl li ir rl lo os s s si in n f fa al lt ta ar r n ni i u un na a m ma a a an na a n ni i u un na a n no oc ch he e, , e es s l ll le eg ga ad da a l la a o op po or rt tu un ni id da ad d p pa ar ra a a ad de el la an nt ta ar r a al lg go o m m s s. .
T Te en ni ie en nd do o g gr ra ab ba ad da a e en n n nu ue es st tr ra a m me en nt te e l la a c ce er rt te ez za a d de e l lo o q qu ue e n no os s h ha a s su ug ge er ri id do o l la a f fr ra as se e e el le eg gi id da a, , y y s si i n nd do on no os s y ya a
f f c ci il l r re ep pe et ti ir r d d a a a a d d a a e es sa a g gi im mn na as si ia a m me en nt ta al l, , e el li ij ja am mo os s u un n n nu ue ev vo o m mo ot ti iv vo o p pa ar ra a f fi ij ja ar r e el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o s so ob br re e l l: :
s st te e p pu ue ed de e s se er r a al lg gu un no o d de e n nu ue es st tr ro os s d de ef fe ec ct to os s m m s s n no ot ta ab bl le es s. . N Na ad di ie e e es st t e ex xe en nt to o d de e d de eb bi il li id da ad de es s y y e er rr ro or re es s


42
42
n na at tu ur ra al le es s, , p pe ec cu ul li ia ar re es s a a s su u p pe er rs so on na al li id da ad d, , y y d de eb be e b bu us sc ca ar r e en nt tr re e e el ll lo os s l lo os s m m s s s sa al lt ta an nt te es s. . S Su up po on ng ga am mo os s q qu ue e
s so om mo os s i ir ra as sc ci ib bl le es s o o v vi io ol le en nt to os s. . O O q qu ue e n no os s d de ej ja am mo os s d do om mi in na ar r p po or r a al lg g n n v vi ic ci io o o o p po or r d de et te er rm mi in na ad do o h h b bi it to o. . N No o
b bu us sq qu ue em mo os s c co om me en nz za ar r p po or r l lo o m m s s a ar rr ra ai ig ga ad do o, , N No os s e ex xp po on nd dr r a am mo os s a a f fa al ll la ar r y y a a d de es sa an ni im ma ar rn no os s p pr ro on nt ta am me en nt te e. .
A Aq qu u p po od de em mo os s a ap pl li ic ca ar r l lo o q qu ue e a an nt te es s d di ij ji im mo os s d de el l v vi ic ci io o d de e f fu um ma ar r. . O O s si i s so om mo os s t t m mi id do os s y y n no os s c cu ue es st ta a t tr ra ab ba aj jo o
h ha ac ce er r a al lg go o e en n n nu ue es st tr ra a d di ia ar ri ia a a ac ct ti iv vi id da ad d, , c co on nc ce en nt tr re em mo os s n nu ue es st tr ra a a at te en nc ci i n n d de el l e ej je er rc ci ic ci io o m ma at ti in na al l y y n no oc ct tu ur rn no o e en n
e es so o. . P Pe en ns se em mo os s e en n l la a n no oc ch he e q qu ue e h he em mo os s d de e s se er r f fu ue er rt te es s, , d de es se ec ch ha ar r e es sa a t ti im mi id de ez z, , o o e es sa a v vi io ol le en nc ci ia a q qu ue e n no os s
a ac co om mp pa a a a e en n t to od da as s l la as s a ac ct ti iv vi id da ad de es s d de e c co os st tu um mb br re e, , y y p po or r4 4a a m ma a a an na a e es sc cr ri ib ba am mo os s, , t ta an nt ta as s v ve ec ce es s c co om mo o s se ea a
p po os si ib bl le e, , d de en nt tr ro o d de el l c cu ua ar rt to o d de e h ho or ra a, , u un na a f fr ra as se e c co or rt ta a s so ob br re e e el l f fe en n m me en no o q qu ue e q qu ue er re em mo os s c ca am mb bi ia ar r; ; p po or r
e ej je em mp pl lo o: : " "D De eb bo o d do om mi in na ar r m mi i t ti im mi id de ez z y y s se er r a au ud da az z" ". .. .. . N No o c co on ns st tr ru uy ya am mo os s f fr ra as se es s l la ar rg ga as s, , p pu ue es s c co om mp pl li ic ca an n s su u
r re et te en nc ci i n n y y s su u e ef fe ec ct ti iv vi id da ad d. . Y Y a as s , , c co on n c cu ua al lq qu ui ie er r d de ef fe ec ct to o m me en no or r o o h h b bi it to o n no o s sa al lu ud da ab bl le e. . C Cu ua an nd do o s se e h ha ay ya a u un no o
a ac co os st tu um mb br ra ad do o a a a ac ce ep pt ta ar r c co om mo o n ne ec ce es sa ar ri ia a l la a m mo od di if fi ic ca ac ci i n n d de e e es se e h h b bi it to o, , v vi ie en ne e l la a o ob bl li ig ga ac ci i n n d de e e ej je ec cu ut ta ar r, , e en n
l la a p pr r c ct ti ic ca a, , l lo o q qu ue e n no os s h he em mo os s f fi ij ja ad do o m me en nt ta al lm me en nt te e c co on ns se eg gu ui ir r. .. .. . A Al l p pr ri in nc ci ip pi io o n no os s p pa ar re ec ce er r d di if f c ci il l o o i im mp po os si ib bl le e, ,
p pe er ro o s si i n no os s e es sf fo or rz za am mo os s, , l lo o c co on ns se eg gu ui ir re em mo os s. .

* ** ** *

L Lo os s q qu ue e h ha ay ya an n l le e d do o e el l l li ib br ro o a an nt te er ri io or r, , " "Y YO O V VI IS SI IT TE E G GA AN NI IM ME ED DE ES S. .. .. ." " e es st ta ar r n n e en nt te er ra ad do os s d de e q qu ue e n nu un nc ca a
e es st ta am mo os s s so ol lo os s. . Q Qu ue e s si ie em mp pr re e e es st t j ju un nt t a a n no os so ot tr ro os s a aq qu ue el l h he er rm ma an no o I In nv vi is si ib bl le e a a q qu ui ie en n l la a r re el li ig gi i n n m me en nc ci io on na a
c co om mo o " "e el l n ng ge el l g gu ua ar rd di i n n" " y y q qu ue e e en n C Co os sm mo ol lo og g a a s se e c co on no oc ce e c co om mo o e el l " "p pr ro ot te ec ct to or r" ". . P Po or r m mu uy y e es sc c p pt ti ic co os s q qu ue e
s se ea am mo os s s so ob br re e e es st ta as s c co os sa as s, , n no o d de eb be em mo os s d de es se ec ch ha ar rl la as s. . P Pr re ec ci is sa am me en nt te e, , s si i q qu ue er re em mo os s a ad de el la an nt ta ar r e en n e es st te e
c ca am mi in no o, , d de eb be em mo os s l ll le eg ga ar r a a c co om mp pr ro ob ba ar rl la as s. . E El l q qu ue e n no o q qu ui ie er ra a c cr re ee er r e en n e es st to o, , q qu ue e s se e o ol lv vi id de e d de e p pr re et te en nd de er r a ah ho or ra a
e es st to os s e en nt tr re en na am mi ie en nt to os s. .. .. . P Pe er ro o a al l a ac ce ep pt ta ar r e es st te e a ax xi io om ma a, , d de eb be e p po on ne er r d de es sd de e e el l p pr ri in nc ci ip pi io o, , s su u f fe e e en n l la a a ay yu ud da a d de el l
H He er rm ma an no o I In nv vi is si ib bl le e, , d de el l " "p pr ro ot te ec ct to or r" ". . D Di ia ar ri ia am me en nt te e d de eb be e d de ed di ic ca ar r, , u un no os s m mi in nu ut to os s, , y ya a s se ea a e en n l la a m ma a a an na a o o e en n l la a
n no oc ch he e, , a a e es st ta ab bl le ec ce er r c co om mo o u un na a v vi is si it ta a o o d di i l lo og go o c co on n " "E El l" ". .. .. . B Ba as st ta a c co on n p pe en ns sa ar r e en n u un n s se er r q qu ue e n no os s a ac co om mp pa a a a
a am mo or ro os sa am me en nt te e a a t to od da as s p pa ar rt te es s y y p pe ed di ir rl le e q qu ue e n no os s a ay yu ud de e a a c co on ns se eg gu ui ir r e el l t tr ri iu un nf fo o d de e n nu ue es st tr ro os s p pr ro op p s si it to os s. .
P Pr ro on nt to o n no os s d da ar re em mo os s c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e, , e en n v ve er rd da ad d, , h he em mo os s s si id do o e es sc cu uc ch ha ad do os s y y q qu ue e v va am mo os s a av va an nz za an nd do o e en n l lo o q qu ue e
a an nt te es s p pu ud do o p pa ar re ec ce em mo os s r ri id d c cu ul lo o o o i im mp po os si ib bl le e. . E Es st ta a e es s u un na a d de e l la as s f fo or rm ma as s c co om mo o e el l s se er r h hu um ma an no o p pu ue ed de e l ll le eg ga ar r
h ha as st ta a D DI IO OS S. .. .. .. .

* ** ** *

E En n c cu ua an nt to o n no os s h ha ay ya am mo os s c co on nv ve en nc ci id do o a ac ce er rc ca a d de e l la a p po os si it ti iv va a r re ea al li id da ad d d de e t to od do o e el ll lo o, , h ha ab br r l ll le eg ga ad do o e el l
m mo om me en nt to o d de e a ad de el la an nt ta ar r u un n p pa as so o m m s s. . E El l d de e p pr ro oc cu ur ra ar r i in ni ic ci ia ar r e el l p pr ro op pi io o e ex xa am me en n. .. .. . R Re ec co or rd de em mo os s q qu ue e t to od da as s l la as s
e es sc cu ue el la as s a an nt ti ig gu ua as s, , m mu uy y p pa ar rt ti ic cu ul la ar rm me en nt te e l la as s d de e S S c cr ra at te es s y y P Pl la at t n n, , p pe ed d a an n a a s su us s d di is sc c p pu ul lo os s: : " "C Co on n c ce et te e a a t ti i
m mi is sm mo o" ". .. .. . E Es st to o p pu ue ed de e p pa ar re ec ce er r m mu uy y f f c ci il l; ; p pe er ro o e es s l lo o m m s s d di if f c ci il l, , p po or rq qu ue e, , q qu ui ie en n m m s s q qu ui ie en n m me en no os s, , t to od do os s
t te en ne em mo os s u un n c co on nc ce ep pt to o i in nc co om mp pl le et to o d de e n no os so ot tr ro os s m mi is sm mo os s. . E El l a am mo or r p pr ro op pi io o, , e es se e e eg g l la at tr ra a r re et tr ra at to o q qu ue e n no os s
f fo or rm ma am mo os s s so ob br re e n nu ue es st tr ra a p pe er rs so on na al li id da ad d, , s so ob br re e n nu ue es st tr ro o v ve er rd da ad de er ro o " "Y YO O" ", , e es s, , c ca as si i s si ie em mp pr re e, , u un na a d di is si im mu ul la ad da a
f fa al ls se ed da ad d. . T To od do os s c cr re ee en n s se er r s su up pe er ri io or re es s a a c c m mo o s so on n, , c cu ua an nd do o n no o s se e c co on ns si id de er ra an n " "p pe er rf fe ec ct to os s" ", , e en n l lo os s t tr ri is st te es s
c ca as so os s d de e l lo os s o or rg gu ul ll lo os so os s y y s so ob be er rb bi io os s. . L La a s so ob be er rb bi ia a, , a al l c ce eg ga ar r a al l h ho om mb br re e s so ob br re e s su us s p pr ro op pi io os s d de ef fe ec ct to os s, , l lo o l ll le ev va a, ,
m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s, , a a j ju uz zg ga ar rs se e, , e es st t p pi id da am me en nt te e, , p pe er rf fe ec ct to o. .. .. . P Pa ar ra a u un n s se er r d de e t ta al l n na at tu ur ra al le ez za a, , s se er r m mu uy y p po oc co o o o
n na ad da a l lo o q qu ue e p pu ue ed da a h ha ac ce er rs se e e en n e es st te e t te er rr re en no o. .. .. .
Y Y s si i s so om mo os s s si in nc ce er ro os s c co on n n no os so ot tr ro os s m mi is sm mo os s, , s si i a an nh he el la am mo os s c co on no oc ce er r n nu ue es st tr ro os s v ve er rd da ad de er ro os s e er rr ro or re es s y y d de ef fe ec ct to os s, ,
e el l H He er rm ma an no o I In nv vi is si ib bl le e n no os s l lo o f fa ac ci il li it ta ar r , , d de es sc cu ub br ri ie en nd do o a a n nu ue es st tr ro o Y YO O i in nt te er rn no o l la as s f fa al ll la as s q qu ue e d de eb be em mo os s e el li im mi in na ar r, ,
y y a ay yu ud d n nd do on no os s, , c co on n a am mo or r, , a a r re ee em mp pl la az za ar rl la as s p po or r l la as s c cu ua al li id da ad de es s c co on nt tr ra ar ri ia as s. . P Po or rq qu ue e a a l lo os s b bi ie en n i in nt te en nc ci io on na ad do os s
s se e l le es s f fa ac ci il li it ta a l la a t ta ar re ea a d de es sd de e l la a C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n o o M Mu un nd do o A As st tr ra al l. . Y Y a al l c co om mp pr ro ob ba ar r c c m mo o e es s c ci ie er rt to o q qu ue e
e ex xi is st te e e es sa a c co oo op pe er ra ac ci i n n i in nv vi is si ib bl le e p pe er ro o p po os si it ti iv va a, , n nu ue es st tr ra a f fe e s se e f fo or rt ta al le ec ce er r y y p po od dr re em mo os s a av va an nz za ar r, , c ca ad da a d d a a, ,
c co on n m ma ay yo or r r ra ap pi id de ez z y y s se eg gu ur ri id da ad d. .
C Cu ua an nd do o s se ep pa am mo os s c cu u l le es s s so on n l lo os s d de ef fe ec ct to os s m m s s n no ot ta ab bl le es s d de e n nu ue es st tr ra a p pe er rs so on na al li id da ad d, , a ap pl li ic ca ar re em mo os s a a s su u
e el li im mi in na ac ci i n n e el l m mi is sm mo o m m t to od do o q qu ue e v ve en ni im mo os s d de es sc cr ri ib bi ie en nd do o. . N No o p pr re et te en nd da am mo os s a at ta ac ca ar r d de e u un n g go ol lp pe e t to od da as s l la as s
d de eb bi il li id da ad de es s y y v vi ic ci io os s d de e n nu ue es st tr ro o Y YO O. . S Se er r a a d de em ma as si ia ad do o. . V Va ay ya am mo os s p po or r p pa ar rt te es s, , c co om me en nz za an nd do o p po or r t tr ra an ns sf fo or rm ma ar r, ,
p po oc co o a a p po oc co o, , l lo o m me en no os s g gr ra av ve e q qu ue e, , a al l l lo og gr ra ar rl lo o, , h ha ab br re em mo os s f fo or rt ta al le ec ci id do o c ca ad da a v ve ez z m m s s n nu ue es st tr ra a v vo ol lu un nt ta ad d y y
h ha ab br re em mo os s d de em mo os st tr ra ad do o c co on n h he ec ch ho os s n nu ue es st tr ra a s si in nc ce er ri id da ad d a a l la as s e en nt ti id da ad de es s s su up pe er ri io or re es s a a t tr ra av v s s d de e l la a d di ia ar ri ia a
v vi ig gi il la an nc ci ia a d de e n nu ue es st tr ro o " "P Pr ro ot te ec ct to or r" ". .. .. . A As s n no o t tr ra ab ba aj ja ar re em mo os s s so ol lo os s, , y y n nu ue es st tr ra a l la ab bo or r s se e h ha ar r m m s s f f c ci il l y y
l ll le ev va ad de er ra a; ; p pu ue es s e el l d de es sc cu ub br ri ir r n nu ue es st tr ro os s d de ef fe ec ct to os s, , e en n a aq qu ue el ll lo os s q qu ue e e es st t n n m mu uy y a at tr ra as sa ad do os s, , e es s u un na a o ob br ra a d de e
g gr ra an n e en nv ve er rg ga ad du ur ra a, , p pa ar ra a l la a q qu ue e h ha ar r f fa al lt ta a a ay yu ud da a e ex xt te er rn na a, , y y s si i n no o c co on nt ta am mo os s c co on n u un n c co on ns se ej je er ro o e ef fi ic ci ie en nt te e y y
s sa ab bi io o q qu ue e n no os s p pu ue ed da a g gu ui ia ar r e en n e es sa a p pa ar rt te e d de e n nu ue es st tr ro o a ad di ie es st tr ra am mi ie en nt to o, , n no o n no os s q qu ue ed da ar r m m s s r re em me ed di io o q qu ue e
c co on nf fi ia am mo os s a a l la a p pr ro ot te ec cc ci i n n i in nt te er rn na a d de e l lo os s g gu u a as s e es sp pi ir ri it tu ua al le es s i in nv vi is si ib bl le es s q qu ue e, , p po or r i in nt te er rm me ed di io o d de el l P Pr ro ot te ec ct to or r, ,
a ac cu ud de en n i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e e en n a au ux xi il li io o d de e l lo os s s se er re es s q qu ue e d de em mu ue es st tr ra an n u un na a f fi ir rm me e y y h ho on nr ra ad da a d di is sp po os si ic ci i n n d de e
e en nm me en nd da ar r s su us s y ye er rr ro os s y y p pr ro oc cu ur ra ar r s su u e el le ev va ac ci i n n m mo or ra al l y y e es sp pi ir ri it tu ua al l. .. .. .
M M s s a ad de el la an nt te e v vo ol lv ve er re em mo os s a a o oc cu up pa ar rn no os s d de el l m m t to od do o p pr ro og gr re es si iv vo o q qu ue e e es st ta am mo os s d de es sc cr ri ib bi ie en nd do o, , p pu ue es s a ah ho or ra a
c co on nv vi ie en ne e t tr ra at ta ar r, , e en n u un n p pr r x xi im mo o c ca ap p t tu ul lo o, , d de e o ot tr ra as s . .f fa ac ce et ta as s m mu uy y i in nt te er re es sa an nt te es s, , d de el l m mi is sm mo o p pr ro oc ce es so o. .C CA AP PI IT TU UL LO O X XI II II I


43
43
L La a C Cr ri ip pt ta a d de e l lo os s A An nt te ep pa as sa ad do os s


P Po oc co o t ti ie em mp po o d de es sp pu u s s d de e l la a v vi is si it ta a a al l p pa as sa aj je e s se ec cr re et to o d de e l la as s v v b bo or ra as s, , e el l M Ma ae es st tr ro o m me e l ll le ev v a a c co on no oc ce er r o ot tr ro o d de e
l lo os s l lu ug ga ar re es s c co on nf fi id de en nc ci ia al le es s d de el l m mo on na as st te er ri io o: : L La a C Cr ri ip pt ta a e en n d do on nd de e r re ep po os sa ab ba an n l la as s c ce en ni iz za as s d de e l lo os s M Ma ae es st tr ro os s
G Go ob be er rn na an nt te es s d de e J Ja an nl li it tp pu ur r. .
B Ba aj ja am mo os s p po or r u un na a e es sc ca al le er ra a d de e p pi ie ed dr ra a c cu uy ya a e en nt tr ra ad da a e es st t e en n e el l p pi is so o d de el l S Sa an nt tu ua ar ri io o, , d de et tr r s s d de el l A Ar ra a, , a al l f fo on nd do o
d de el l t te em mp pl lo o, , c ce er rr ra ad do o c co on n u un na a a an nt ti ig gu ua a r re ej ja a d de e b br ro on nc ce e. . E Es s u un na a s sa al la a d de e t ta am ma a o o c ca as si i i ig gu ua al l a a l la as s d di im me en ns si io on ne es s
d de el l l lo oc ca al l s su up pe er ri io or r, , c co on n l la as s p pa ar re ed de es s a ad do or rn na ad da as s c co on n v vi ie ej ja as s i in ns sc cr ri ip pc ci io on ne es s e en n s s n ns sc cr ri it to o. . E En n e el l c ce en nt tr r a ar rd de e u un na a
l l m mp pa ar ra a d de e a ac ce ei it te e, , d de e b br ro on nc ce e p pr ri im mo or ro os sa am me en nt te e c ci in nc ce el la ad do o, , s so ob br re e u un n g gr ra an n p pe ed de es st ta al l d de e b ba an no o f fi in na am me en nt te e
t ta al ll la ad do o. . Y Y e en n t to or rn no o a a l la as s p pa ar re ed de es s d de el l r re ec ci in nt to o h ha ay y u un na a v ve ei in nt te en na a d de e p pe ed de es st ta al le es s, , t ta am mb bi i n n d de e b ba an no o
a ar rt t s st ti ic ca am me en nt te e a ad do or rn na ad do o c co on n i in nc cr ru us st ta ac ci io on ne es s d de e b br ro on nc ce e, , s so op po or rt ta an nd do o c ca ad da a u un no o u un na a p pe eq qu ue e a a u ur rn na a d de e b br ro on nc ce e
c ci in nc ce el la ad do o e en n f fi in no os s a ar ra ab be es sc co os s, , b ba aj jo o l la a c cu ua al l v vi i p pe eq qu ue e a as s p pl la ac ca as s d de el l m mi is sm mo o m me et ta al l c co on n i in ns sc cr ri ip pc ci io on ne es s
s s n ns sc cr ri it ta as s. . M Me e l ll la am m l la a a at te en nc ci i n n q qu ue e u un na a d de e l la as s u ur rn na as s, , e en n u un n e ex xt tr re em mo o, , n no o t te en n a a p pl la ac ca a. .
- -E Es s l la a m m a a - -e ex xp pl li ic c e el l L La am ma a, , l la ac c n ni ic ca am me en nt te e. .
A Al l f fo on nd do o d de e l la a c cr ri ip pt ta a a ad dv ve er rt t d do os s m mu ue eb bl le es s p pa ar re ec ci id do os s a a m me es sa as s b ba aj ja as s o o l le ec ch ho os s, , c co on n e el l t ta ab bl le er ro o d de e m m r rm mo ol l
n ne eg gr ro o y y j ja as sp pe es s a am ma ar ri il ll le en nt to os s. . A Al l p pr re eg gu un nt ta ar r s so ob br re e s su u s si ig gn ni if fi ic ca ad do o, , R Ra ah hm mo oj ja an n r re es sp po on nd di i , , c co on n c ci ie er rt to o a ai ir re e
m mi is st te er ri io os so o: : M Ma a a an na a l lo o s sa ab br r s s. .. .. . Q Qu ui ie er ro o q qu ue e t te e p pr re ep pa ar re es s a a p pa as sa ar r l la a n no oc ch he e d de e m ma a a an na a e en n e es st te e l lu ug ga ar r, , p po or r
d do on nd de e h ha an n p pa as sa ad do o t to od do os s l lo os s q qu ue e f fu ue er ro on n i in ni ic ci ia ad do os s e en n J Ja an nl li it tp pu ur r. .. .. . D De eb be es s p pr re ev ve en ni ir r a a t tu u e es sp po os sa a q qu ue e n no o s se e
p pr re eo oc cu up pe e. .. .. . Q Qu ue e v va as s a a r re ec ci ib bi ir r u un na a n nu ue ev va a l le ec cc ci i n n. .. .. .
A A l la a n no oc ch he e s si ig gu ui ie en nt te e, , d de es sp pu u s s d de e c ce en na ar r, , f fu ui im mo os s c co on n D Du um mb ba ah ha ar r a al l S Sa an nt tu ua ar ri io o. . A Ab br ri im mo os s l la a r re ej ja a d de e b br ro on nc ce e y y
b ba aj ja am mo os s a a l la a C Cr ri ip pt ta a. . A Al ll l , , l l e ex xt tr ra aj jo o d de el l b bo ol ls si il ll lo o u un na a l ll la av ve ec ci it ta a y y a ab br ri i u un na a p pu ue er rt ta a d di is si im mu ul la ad da a t tr ra as s u un no o d de e l lo os s
p pa an ne el le es s c co on n l la as s i in ns sc cr ri ip pc ci io on ne es s e en n s s n ns sc cr ri it to o. . M Me e i in nv vi it t a a e en nt tr ra ar r y y m me e e en nc co on nt tr r e en n u un na a: : p pe eq qu ue e a a e es st ta an nc ci ia a
c co on n u un n g gr ra an n h ho or rn no o e en n l la a p pa ar re ed d d de el l f fo on nd do o. . E Er ra a t to od do o l lo o q qu ue e h ha ab b a a, , y y a a l la a l lu uz z d de e l la a l li in nt te er rn na a q qu ue e e en nc ce en nd di ie er ra a e el l
L La am ma a v vi i q qu ue e e en n e es sa a h ha ab bi it ta ac ci i n n n no o e ex xi is st t a an n n ni i m mu ue eb bl le es s n ni i l la a m me en no or r d de ec co or ra ac ci i n n e en n l la as s p pa ar re ed de es s d de e t to os sc ca a
p pi ie ed dr ra a. . ' '
- -A Ac c i in nc ci in ne er ra am mo os s a a n nu ue es st tr ro os s m mu ue er rt to os s - -m me e e ex xp pl li ic c - -. . Y Y l la as s c ce en ni iz za as s d de e L Lo os s M Ma ae es st tr ro os s D Di ir re ec ct to or re es s s so on n
c co on ns se er rv va ad da as s e en n l la as s u ur rr r a as s q qu ue e h ha as s v vi is st to o f fu ue er ra a. . L La as s d de e l lo os s H He er rm ma an no os s c co om mu un ne es s, , d de es sp pu u s s d de e u un n s se er rv vi ic ci io o
r re el li ig gi io os so o a ar rr ri ib ba a, , s so on n l ll le ev va ad da as s e en n u un na a u ur rn na a c co or rr ri ie en nt te e b ba as st ta a l la a e en nt tr ra ad da a d de el l b bo oq qu ue er r n n d de el l p pa as sa aj je e s se ec cr re et to o y y
v va ac ci ia ad da as s e en n l la as s a ag gu ua as s d de el l r r o o p pa ar ra a q qu ue e, , s si in n c co on nt ta am mi in na ar r n nu ue es st tr ra as s a ag gu ua as s, , v vu ue el lv va an n a a l la a M Ma ad dr re e T Ti ie er rr ra a d de e
d do on nd de e s sa al li ie er ro on n. .. .. . V Vo ol lv va am mo os s a a l la a C Cr ri ip pt ta a. .
S Sa al li im mo os s y y m me e l ll la am m l la a a at te en nc ci i n n q qu ue e n no o c ce er rr ra ar ra a l la a p pu ue er rt ta a. . C Cr re e q qu ue e e er ra a u un na a d di is st tr ra ac cc ci i n n, , p pe er ro o l l m me e
r re es sp po on nd di i : :
- -D D j ja al la a a ab bi ie er rt ta a; ; a as s s se er r m me ej jo or r p po or r e es st ta a n no oc ch he e. .. .. . Y Y a ah ho or ra a o or re em mo os s u un n r ra at to o a an nt te es s d de e r re et ti ir ra ar rm me e, , p po or rq qu ue e t t
v va as s a a p pe er rm ma an ne ec ce er r, , s so ol lo o, , t to od da a l la a n no oc ch he e. . D De eb be es s r re ep pa as sa ar r, , e en n t tu u m me en nt te e, , c cu ua an nt to o h ha as s a ap pr re en nd di id do o h ha as st ta a e es st te e
m mo om me en nt to o, , y y r re ec co or rd da ar r q qu ue e, , p pa as se e l lo o q qu ue e p pa as se e, , n no o h ha as s d de e s se en nt ti ir r e el l m me en no or r t te em mo or r. . Y Ya a h ha as s a av va an nz za ad do o b ba as st ta an nt te e
e en n e el l S Se en nd de er ro o, , y y s se e a ac ce er rc ca a l la a h ho or ra a e en n q qu ue e p po od dr r s s i in nt te en nt ta ar r l la a p pr ri im me er ra a s sa al li id da a h ha ac ci ia a e el l A As st tr ra al l. . P Po or r e es so o, ,
a ap pr ro ov ve ec ch ha a d de e e es st ta a n no oc ch he e p pa ar ra a c co on nc ce en nt tr ra ar r t to od da as s t tu us s e en ne er rg g a as s y y e es st ta ar r p pr ro on nt to o a a e en nf fr re en nt ta ar rt te e c co on n e el l M M s s
A Al ll l . .. .. . S Sa ab be es s m mu uy y b bi ie en n q qu ue e l la a M Mu ue er rt te e n no o e ex xi is st te e, , q qu ue e l la as s c ce en ni iz za as s d de e l lo os s A An nt te ep pa as sa ad do os s s s l lo o s so on n l lo os s r re es st to os s
m ma at te er ri ia al le es s d de e s su us s c cu ue er rp po os s f f s si ic co os s, , y y q qu ue e E El ll lo os s s si ig gu ue en n v vi iv vo os s, , c co om mo o t to od do os s l lo os s d di if fu un nt to os s, , e en n l lo os s c co on nf fi in ne es s d de e l lo os s
P Pl la an no os s S Su up pe er ri io or re es s d de el l C Co os sm mo os s. . P Pi ie en ns sa a e en n E El ll lo os s y y p p d de el le es s q qu ue e t te e a ac co om mp pa a e en n y y t te e a ay yu ud de en n, , p po or rq qu ue e E El ll lo os s h ha an n
a al lc ca an nz za ad do o a a s se er r U Un no o c co on n e el l A Am mo or r C C s sm mi ic co o, , y y p pu ue ed de en n r re es sp po on nd de er r a a q qu ui ie en n s se e h ha a p pr re ep pa ar ra ad do o c co om mo o t t t te e h ha as s
p pr re ep pa ar ra ad do o. . Y Ya a l lo o s sa ab be es s; ; p pu ue es s u us sa ar r u un no o d de e e es st to os s c ca am ma as st tr ro os s d de e m m r rm mo ol l p pa ar ra a r re ec co os st ta ar rt te e y y c co on nf f o o e en n q qu ue e
s se ep pa as s a ap pr ro ov ve ec ch ha ar r d de e e es st ta a n no oc ch he e y y n no o d de ej ja ar rt te e l ll le ev va ar r p po or r e el l t te em mo or r. .. .. . M Ma a a an na a v ve en nd dr r a a b bu us sc ca ar rt te e. .
M Me e p pu us so o u un na a m ma an no o e en n e el l h ho om mb br ro o y y s se e r re et ti ir r . . S Se en nt t q qu ue e c ce er rr ra ab ba a y y e ec ch ha ab ba a l ll la av ve e a a l la a r re ej ja a d de e b br ro on nc ce e, , y y m me e
q qu ue ed d s su us sp pe en ns so o y y a at tu ur rd di id do o. . M Mi ir ra ab ba a a a t to od do os s l lo os s r ri in nc co on ne es s d de e l la a C Cr ri ip pt ta a, , a al lu um mb br ra ad do os s t te en nu ue em me en nt te e p po or r l la a l ll la am ma a
o on nd du ul la an nt te e d de e l la a l l m mp pa ar ra a d de e a ac ce ei it te e, , y y p pa as se ea ab ba a m mi i v vi is st ta a d de e l la as s u ur rn na as s f fu un ne er ra ar ri ia as s a a l la a p pu ue er rt ta a a ab bi ie er rt ta a d de el l
c cu ua ar rt to o d de el l h ho or rn no o, , c cu uy ya a o ob bs sc cu ur ri id da ad d e er ra a i im mp pr re es si io on na an nt te e. . M Me e s se en nt t e en n u un no o d de e e es so os s e ex xt tr ra a o os s l le ec ch ho os s y y p pr ro oc cu ur r
m ma an nt te en ne er r m mi i t tr ra an nq qu ui il li id da ad d. . J Ju un nt to o a a l la a l l m mp pa ar ra a v vi i, , r re ec ci i n n u un n p pe eq qu ue e o o p pe eb be et te er ro o, , t ta am mb bi i n n d de e b br ro on nc ce e. . M Me e
a ac ce er rq qu u y y e en nc co on nt tr r q qu ue e c co on nt te en n a a a al lg gu un no os s t tr ro oz zo os s d de e c ca ar rb b n n. . A Al l l la ad do o h ha ab b a a u un na a c ca aj ji it ta a c co on nt te en ni ie en nd do o i in nc ci ie en ns so o, ,
c co on n u un na as s p pi in nz za as s y y u un na a c cu uc ch ha ar ri il ll la a q qu ue e n no o v vi ie er ra a e el l d d a a a an nt te er ri io or r. . C Co om mp pr re en nd d l lo o q qu ue e e es st to o s si ig gn ni if fi ic ca ab ba a, , y y
c co og gi ie en nd do o c co on n l la as s p pi in nz za as s u un no o d de e l lo os s t tr ro oc ci it to os s d de e c ca ar rb b n n l lo o e en nc ce en nd d e en n l la a l ll la am ma a d de e l la a l l m mp pa ar ra a. . L Lu ue eg go o, ,
c co ol lo oc c n nd do ol lo o d de e n nu ue ev vo o e en n e el l p pe eb be et te er ro o, , s so op pl l h ha as st ta a q qu ue e e el l f fu ue eg go o s se e p pr ro op pa ag g a a l lo os s d de em m s s t tr ro oz zo os s. . L Le es s r ro oc ci i
c co on n e el l i in nc ci ie en ns so o y y r re et to or rn n a a m mi i a as si ie en nt to o d de e m m r rm mo ol l. .
E El l h hu um mo o p pe er rf fu um ma ad do o m me e t tr ra an nq qu ui il li iz z . . E Ex xp pe er ri im me en nt t l lo os s e ef fe ec ct to os s b ba al ls s m mi ic co os s d de e l la a r re es si in na a l li it t r rg gi ic ca a, , y y p pr ro oc cu ur r
s se er re en na am me en nt te e, , p pu ue es s n no o d de ej ja ab ba a d de e e ex xp pe er ri im me en nt ta ar r c ci ie er rt to o d de es sa as so os si ie eg go o a an nt te e m mi i i in ns s l li it ta a p po os si ic ci i n n. . E Er ra a l la a
p pr ri im me er ra a v ve ez z q qu ue e m me e e en nc co on nt tr ra ab ba a s so ol lo o, , e en n u un n l lu ug ga ar r t ta an n e ex xt tr ra a o o c co om mo o i im mp pr re es si io on na an nt te e. . E Es st ta ab ba a e en n u un na a
c ca at ta ac cu um mb ba a, , r ro od de ea ad do o p po or r l la as s c ce en ni iz za as s d de e s se er re es s q qu ue e v vi iv vi ie er ra an n d de es sd de e r re em mo ot to os s s si ig gl lo os s, , y y f fr re en nt te e a a l la a o ob bs sc cu ur ra a
p pu ue er rt ta a d de el l s si it ti i e en n q qu ue e f fu ue er ra an n i in nc ci in ne er ra ad do os s s su us s c cu ue er rp po os s. .. .. . y y d de eb b a a p pa as sa ar r, , a as s t to od da a l la a n no oc ch he e. .. .. . M Mi i v vi is st ta a
p pa as se ea ab ba a d de es sd de e l la a p pu ue er rt ta a d de el l c cu ua ar rt to o d de el l h ho or rn no o y y l la as s u ur rn na as s d de e l lo os s a an nt te ep pa as sa ad do os s. . M Me e s se en nt t t te en nt ta ad do o p pa ar ra a
c ce er rr ra ar r e el l p po or rt t n n q qu ue e n no o d de ej ja ab ba a d de e m mo ol le es st ta ar rm me e u un n p po oc co o p po or r s su u n ne eg gr ra a b bo oc ca a. . P Pe er ro o r re ec co or rd d l la as s p pa al la ab br ra as s d de el l
M Ma ae es st tr ro o y y m me e c co on nt tu uv ve e. .
E Ec ch h m m s s i in nc ci ie en ns so o e en n e el l p pe eb be et te er ro o y y, , r re ea an ni im ma ad do o p po or r s su u p pe er rf fu um me e, , p pe en ns s e en n l la a r re ec co om me en nd da ac ci i n n d de el l L La am ma a. .
" "O Or re em mo os s" " - -m me e h ha ab b a a d di ic ch ho o- -. . Y Y m mi ir ra an nd do o o ot tr ra a v ve ez z l la as s u ur rn na as s d de e b br ro on nc ce e, , m me e t te en nd d s so ob br re e e el l f fr r o o m m r rm mo ol l. .
D Do om mi in n l la a e em mo oc ci i n n q qu ue e m me e e em mb ba ar rg ga ab ba a y y t tr ra at t d de e i im ma ag gi in na ar r a a l lo os s v vi ie ej jo os s m mo on nj je es s q qu ue e h ha ab b a an n d di ir ri ig gi id do o a aq qu ue el l


44
44
o oc cu ul lt to o m mo on na as st te er ri io o p pe er rd di id do o e en nt tr re e l la as s s so ol le ed da ad de es s d de e l la as s d de es si ie er rt ta as s c cu um mb br re es s d de e l lo os s H Hi im ma al la ay ya as s. . R Re es sp pi ir ra an nd do o c co on n
c ca al lm ma a y y p pr ro of fu un nd da am me en nt te e, , p pe ed d P PA AZ Z, , A AM MO OR R y y L LU UZ Z, , q qu ue e m me e a ay yu ud da ar ra an n a a t tr ri iu un nf fa ar r e en n m mi i p pr ro op p s si it to o d de e
s su up pe er ra ar rm me e e en nt te er ra am me en nt te e. . M Me e f fu ui i s se er re en na an nd do o y y c ce er rr r l lo os s o oj jo os s, , p pr ro oc cu ur ra an nd do o c co on nc ce en nt tr ra ar r m mi i p pe en ns sa am mi ie en nt to o e en n
e es se e m mo om me en nt to o c co om mp pl le et ta am me en nt te e n nu ue ev vo o p pa ar ra a m m . . M Mi i m me en nt te e v vo ol la ab ba a e en n t to or rn no o a a l lo os s m m o os s, , t ta an n c ce er rc ca an no o a a m m y y
t ta an n a al le ej ja ad do o, , e en n e es so os s i in ns st ta an nt te es s, , d de e l la a p pr ru ue eb ba a q qu ue e e es st ta ab ba a p pa as sa an nd do o. . R Ro og gu u p po or r e el ll lo os s. .. .. . p pe ed d q qu ue e t tu uv vi ie er ra an n
t ta am mb bi i n n P PA AZ Z, , A AM MO OR R y y L LU UZ Z p pa ar ra a a av va an nz za ar r j ju un nt to o c co on nm mi ig go o e en n e es st te e S Se en nd de er ro o h ha ac ci ia a l la a s su up pe er ra ac ci i n n d de e t to od do os s. .. .. .
L La a t tr ra an nq qu ui il li id da ad d i ib ba a a al le ej j n nd do os se e d de e l lo os s t te em mo or re es s p pu ue er ri il le es s q qu ue e s si in nt ti ie er ra a, , e en n v ve er rd da ad d, , l lo os s p pr ri im me er ro os s m mi in nu ut to os s, , y y
a ah ho or ra a m me e s se en nt t a a c co om mo o s si i m me e e es st tu uv vi ie er ra a e el le ev va an nd do o, , s su ub bi ie en nd do o a a u un na a r re eg gi i n n l ll le en na a d de e l lu uz z. .. .. . U Un na a g gr ra an n c ca al lm ma a s se e
h ha ab b a a a ap po od de er ra ad do o d de e m m , , y y u un na a l lu uz z d do or ra ad da a m me e f fu ue e r ro od de ea an nd do o, , p po oc co o a a p po oc co o, , h ha as st ta a e en nc co on nt tr ra ar rm me e e en n e el l c ce en nt tr ro o
d de e e es sa a g gr ra an n l lu um mi in na ar ri ia a, , i in nc co om mp pr re en ns si ib bl le e t to od da av v a a p pa ar ra a m mi i m me en nt te e. .. .. .
E En n m me ed di io o d de e e es sa a l lu uz z, , q qu ue e s se e h ha ab b a a a ag gr ra an nd da ad do o h ha as st ta a i il lu um mi in na ar r t to od do o e el l r re ec ci in nt to o, , s se e f fu ue e m ma at te er ri ia al li iz za an nd do o u un na a
f fi ig gu ur ra a h hu um ma an na a r re es sp pl la an nd de ec ci ie en nt te e c co om mo o u un n s so ol l. .. .. . Y Yo o e es st ta ab ba a a ab bs so or rt to o. . M Me e h ha ab b a a i in nc co or rp po or ra ad do o e en n e el l l le ec ch ho o d de e
p pi ie ed dr ra a y y m mi ir ra ab ba a a as so om mb br ra ad do o l la a b br ri il ll la an nt te e f fi ig gu ur ra a q qu ue e a ah ho or ra a s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a d de e p pi ie e f fr re en nt te e a a m m . . E En n s su u r ro os st tr ro o, ,
q qu ue e p pa ar re ec c a a c co om mo o r re el lu uc ci ie en nt te e, , c cr re e r re ec co on no oc ce er r l lo os s r ra as sg go os s d de el l M Ma ae es st tr ro o; ; p pe er ro o e es st ta ab ba an n m mo od di if fi ic ca ad do os s p po or r u un na a
i in nu us si it ta ad da a b be el ll le ez za a, , y y l la a l lu uz z q qu ue e d de es sp pe ed d a a a aq qu ue el l r ro os st tr ro o s se e c co on nf fu un nd d a a c co on n l lo os s m ma ar ra av vi il ll lo os so os s r ra ay yo os s q qu ue e s sa al l a an n d de e
t to od do o s su u c cu ue er rp po o, , e en nv vu ue el lt to o e en n u un na a r ru ut ti il la an nt te e v ve es st ti id du ur ra a c co om mo o t t n ni ic ca a b bl la an nc ca a y y v va ap po or ro os sa a. .. .. . A Aq qu ue el l s se er r
m ma ar ra av vi il ll lo os so o e ex xt te en nd di i h ha ac ci ia a m m u un na a m ma an no o q qu ue e t ta am mb bi i n n r re el lu uc c a a, , y y m me e d di ij jo o c co on n v vo oz z s su ua av ve e y y m me el lo od di io os sa a: :
- -V Ve en n, , H He er rm ma an no o m m o o. .. .. . T Te e v vo oy y a a m mo os st tr ra ar r l lu ug ga ar re es s a a d do on nd de e p po od dr r s s p pe en ne et tr ra ar r m mu uy y p pr ro on nt to o. .. .. .
- - E Er re es s t t , , M Ma ae es st tr ro o? ? - -b ba al lb bu uc ce e , , i in nc cr r d du ul lo o y y a as so om mb br ra ad do o. .
- -S S , , y yo o s so oy y. .. .. . y y e es st to oy y s sa at ti is sf fe ec ch ho o d de e t tu u c co om mp po or rt ta am mi ie en nt to o. . A Ah ho or ra a v ve en n c co on nm mi ig go o. .. .. .
M Me e t to om m d de e l la a m ma an no o y y s se en nt t q qu ue e n no os s e el le ev v b ba am mo os s, , p pa as sa an nd do o a a t tr ra av v s s d de el l t te ec ch ho o y y d de e l la as s p pa ar re ed de es s d de el l
m mo on na as st te er ri io o. . T To od do o e en n e el l v va al ll le e p pa ar re ec c a a d do or rm mi ir r u un n s su ue e o o p pl l c ci id do o y y y yo o, , e en nv vu ue el lt to o e en n a aq qu ue el l e en no or rm me e h ha al lo o d de e l lu uz z
q qu ue e d de es sp pe ed d a a e el l M Ma ae es st tr ro o, , m me e s se en nt t c co om mo o t tr ra an ns sp po or rt ta ad do o a a u un na a r re eg gi i n n d de es sc co on no oc ci id da a. . E Er ra a d d d d a a, , p pe er ro o u un n d d a a
d de e l lu uz z d do or ra ad da a m mu uy y d di if fe er re en nt te e a a l la a l lu uz z c co or rr ri ie en nt te e d de el l s so ol l. . E Es st t b ba am mo os s e en n u un na a e es sp pe ec ci ie e d de e l ll la an nu ur ra a, , c cu ub bi ie er rt ta a d de e
h he er rm mo os sa as s p pl la an nt ta as s d de es sc co on no oc ci id da as s y y d de e f fl lo or re es s d de e p pe er rr ra a- -m me es s p pa ar ra ad di is s a ac co os s. . D Du ul lc ce es s y y m me el lo od di io os sa as s a ar rm mo on n a as s
i in nv va ad d a an n e el l a am mb bi ie en nt te e, , y y u un na a . .p pl la ac ci id de ez z a ar rr ro ob ba ad do or ra a s se e h ha ab b a a a ap po od de er ra ad do o d de e m m , , q qu ue e p pa ar re ec c a a f fl lo ot ta ar r y y n no o
c ca am mi in na ar r p po or r a aq qu ue el l l ll la an no o. . F Fr re en nt te e a a n no os so ot tr ro os s s se e v ve e a a u un na a c co on ns st tr ru uc cc ci i n n m mo on nu um me en nt ta al l, , c co on n m mu ur ra al ll la as s c co om mo o d de e
p p r rf fi id do o y y d di ia am ma an nt te es s, , p po or r l la a b br ri il ll la an nt te ez z d de e l lu uc ce es s q qu ue e d de es sp pe ed d a an n. . G Gr ra an nd de es s p pu ue er rt ta as s d de e e er ro o b br ru u i id do o e en ng ga as st ta ad do o
c co on n p pi ie ed dr ra as s p pr re ec ci io os sa as s d de e r ru ut ti il la an nt te es s d de es st te el ll lo os s, , s se e a ab br r a an n e en n e el l c ce en nt tr ro o d de e l la as s m mu ur ra al ll la as s, , y y p po or r e el ll la as s e en nt tr ra ab ba an n
y y s sa al l a an n n nu um me er ro os sa as s p pe er rs so on na as s c cu ub bi ie er rt ta as s c co on n t t n ni ic ca as s b bl la an nc ca as s y y r re es sp pl la an nd de ec ci ie en nt te es s i ig gu ua al l q qu ue e l la as s v ve es st ti id du ur ra as s d de el l
M Ma ae es st tr ro o. .
- -E Es st t s s a a l la as s P Pu ue er rt ta as s d de el l R Re ei in no o d de e l la a L Lu uz z D Do or ra ad da a. .. .. . - -m me e e ex xp pl li ic c e el l L La am ma a- -. . Y Y e es sa as s p pe er rs so on na as s s so on n l la as s a al lm ma as s
p pu ur ra as s d de e l lo os s B Bi ie en na av ve en nt tu ur ra ad do os s q qu ue e a al lc ca an nz za ar ro on n l la a s su up pr re em ma a f fe el li ic ci id da ad d e en n s su u E Ev vo ol lu uc ci i n n. .. .. . C Cu ua an nd do o h ha ay ya as s
l lo og gr ra ad do o l ll le eg ga ar r a a s su u n ni iv ve el l, , p po od dr r s s i in ng gr re es sa ar r p po or r e es sa as s p pu ue er rt ta as s y y c co on no oc ce er r l la as s m ma ar ra av vi il ll la as s d de el l R Re ei in no o, , c cu uy ya as s
" "f fr ro on nt te er ra as s" " - -c co om mo o s se e d di ir r a a e en n n nu ue es st tr ro o m mu un nd do o f f s si ic co o d de e l la a m ma at te er ri ia a p pe es sa ad da a- - c co om mi ie en nz za an n e en n l lo os s n ni iv ve el le es s
s su up pe er ri io or re es s d de el l M Mu un nd do o d de el l A Al lm ma a, , o o C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n, , y y s se e e ex xt ti ie en nd de en n m m s s a al ll l d de el l M Mu un nd do o d de e l la a M Me en nt te e, , o o
Q Qu ui in nt ta a D Di im me en ns si i n n, , h ha as st ta a l lo os s c co on nf fi in ne es s d de el l R Re ei in no o d de e l lo os s E Es sp p r ri it tu us s V Vi ir rg gi in na al le es s, , e en n e es sa a e es sc ca al la a d de e V Va al lo or re es s q qu ue e
s si im mb bo ol li iz za a d de e m ma an ne er ra a m ma ag gi is st tr ra al l e el l s su ue e o o, , o o v vi is si i n n d d J Ja ac co ob b. .. .. . M M s s a al ll l , , t to od da av v a a, , s se e e en nc cu ue en nt tr ra an n l lo os s l l m mi it te es s
d de e l lo os s p pl la an no os s, , o o R Re ei in no os s c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te es s a al l M MU UN ND DO O D DE E D DI IO OS S. .. .. .
- -Y Y e es st te e R Re ei in no o d de e l la a L Lu uz z D Do or ra ad da a e es s e el l R Re ei in no o d de e C Cr ri is st to o. .. .. .? ?
- -E En n c ci ie er rt ta a f fo or rm ma a, , r re el la at ti iv va am me en nt te e, , s s . . S So on n s su us s c co on nf fi in ne es s. .. .. . ~ ~
P Pa as se ea am mo os s u un n r ra at to o p po or r a aq qu ue el l m ma ar ra av vi il ll lo os so o l lu ug ga ar r. . D De es sd de e l le ej jo os s, , l lo os s s se er re es s q qu ue e s sa al l a an n y y e en nt tr ra ab ba an n p po or r a aq qu ue el ll la as s
e es sp pl le en nd do or ro os sa as s p pu ue er rt ta as s, , n no os s s sa al lu ud da ab ba an n c co on n b bo on nd da ad do os so o a ad de em m n n y y s su us s l lu um mi in no os so os s r ro os st tr ro os s d de en no ot ta ab ba an n u un na a
p pl la ac ci id de ez z y y d di ic ch ha a q qu ue e n ni in ng g n n r ro os st tr ro o h hu um ma an no o e en n l la a T Ti ie er rr ra a p po od d a a d de em mo os st tr ra ar r. . M Me e e en nc co on nt tr ra ab ba a e em mb be el le es sa ad do o y y
c cu ua an nd do o e el l M Ma ae es st tr ro o m me e d di ij jo o q qu ue e d de eb b a am mo os s v vo ol lv ve er r, , s se en nt t c co om mo o u un na a g gr ra an n p pe en na a. .. .. . N Nu ue ev va am me en nt te e e ex xp pe er ri im me en nt t
c co om mo o u un na a s se en ns sa ac ci i n n d de e d de es sc ce en ns so o. .. .. . L Lo os s e es sp pl le en nd do or re es s s se e e ex xt ti in ng gu ui ie er ro on n y y a ab br r l lo os s o oj jo os s. .. .. . J Ju un nt to o a a m m s se e
h ha al ll la ab ba a D Du um mp pb ba ah ha ar r, , s so on nr ri ie en nt te e. .
- -L Le ev v n nt ta at te e, , q qu ue e y ya a h ha a p pa as sa ad do o l la a n no oc ch he e. .
L Lo o m mi ir r s so or rp pr re en nd di id do o. . T Te en n a a e el l c cu ue er rp po o p pe es sa ad do o y y m me e c co os st t a al lg g n n e es sf fu ue er rz zo o i in nc co or rp po or ra ar rm me e s so ob br re e l la a l lo os sa a d de e
m m r rm mo ol l. .
- - H Ha a s si id do o, , e en nt to on nc ce es s, , u un n s su ue e o o. .. .. .? ?
- -S S , , y y n no o. .. .. . V Vi ia aj ja as st te e, , m mi ie en nt tr ra as s t tu u c cu ue er rp po o d de es sc ca an ns sa ab ba a, , p po or r l la as s a al lt ta as s r re eg gi io on ne es s d de el l A As st tr ra al l. . Y Yo o t t p pr ro ot te eg g a a; ;
p pe er ro o p pr ro on nt to o p po od dr r s s r re en no ov va ar r e es st ta a v vi is st to o d de e m ma an ne er ra a m m s s i in nd de ep pe en nd di ie en nt te e, , c cu ua an nd do o t tu us s v va an no os s t te em mo or re es s
i in nf fa an nt ti il le es s, , q qu ue e a a n n n no o h ha as s a ab ba an nd do on na ad do o, , t te e p pe er rm mi it ta an n s sa al li ir r d de e t tu u v ve eh h c cu ul lo o f f s si ic co o s si in n e el l m me en no or r r ri ie es sg go o. .. .. . - - L Lo o
m mi ir r , , a av ve er rg go on nz za ad do o. . E Es st ta ab ba a c cl la ar ro o q qu ue e s sa ab b a a l lo o q qu ue e m me e h ha ab b a a s su uc ce ed di id do o p po or r l la a n no oc ch he e, , e en n m mi i l lu uc ch ha a c co on nm mi ig go o
m mi is sm mo o a al l q qu ue ed da ar rm me e s so ol lo o e en n l la a C Cr ri ip pt ta a. .
- -N No o t te e m mo or rt ti if fi iq qu ue es s - -r re ep pu us so o, , c co on n s su u p pa at te er rn na al l s so on nr ri is sa a- - A A t to od do os s l le es s p pa as sa a i ig gu ua al l. .. .. . A Ah ho or ra a v va am mo os s a a d de es sa ay yu un na ar r
c co on n l lo os s d de em m s s. .
C Ce er rr r l la a p pu ue er rt ta a d de el l c cu ua ar rt to o d de el l H Ho or rn no o, , s su ub bi im mo os s a al l T Te em mp pl lo o y y c ce er rr ra am mo os s l la a r re ej ja a. . C Cu ua an nd do o s sa al li im mo os s, , e el l s so ol l
i il lu um mi in na ab ba a a al le eg gr re em me en nt te e l lo os s j ja ar rd di in ne es s. . E Er ra an n l la as s 7 7: :0 00 0 d de e l la a m ma a a an na a y y y yo o t te en n a a e el l c cu ue er rp po o u un n p po oc co o a ad do ol lo or ri id do o
p po or r l la a d du ur re ez za a d de el l c ca am ma as st tr ro o e en n q qu ue e p pa as sa ar ra a l la a n no oc ch he e; ; p pe er ro o u un na a p pr ro of fu un nd da a a al le eg gr r a a i in nu un nd da ab ba a m mi i a al lm ma a y y u un na a
g gr ra an n p pa az z r re ei in na ab ba a e en n t to od do o m mi i s se er r. .. .. .

* ** ** *45
45
D Du ur ra an nt te e l la a s se em ma an na a e en nt te er ra a m mi is s l le ec cc ci io on ne es s v ve er rs sa ar ro on n s so ob br re e e el l d do om mi in ni io o d de el l' ' m mi ie ed do o. . E Es st te e d de ef fe ec ct to o e es s u un no o d de e
l lo os s m m s s c co om mu un ne es s y y d di if fu un nd di id do os s e en n l la a h hu um ma an ni id da ad d. . Q Qu ui ie en n m m s s, , q qu ui ie en n m me en no os s, , t to od do os s s so on n a af fe ec ct ta ad do os s p po or r e el l
f fa an nt ta as sm ma a d de el l m mi ie ed do o, , e en n l la as s v va ar ri ia ad da as s e e i in nf fi in ni it ta as s f fo or rm ma as s c co om mo o p pu ue ed de e a at ta ac ca ar r a a l lo os s h hu um ma an no os s. . E El l q qu ue e
p pr re et te en nd da a n ne eg ga ar rl lo o, , m mi ie en nt te e. . P Po or rq qu ue e n no o e es s, , s so ol la am me en nt te e, , e el l t te em mo or r p pu ue er ri il l q qu ue e s se e p pu ue ed de e s se en nt ti ir r p po or r c ca au us sa as s
n ni im mi ia as s c co om mu un ne es s a a m mu uc ch ha as s p pe er rs so on na as s m ma ay yo or re es s. . T Ta am mb bi i n n h ha ay y m ma an ne er ra as s d de e v ve er rs se e m mo ol le es st ta ad do o p po or r e es st te e v va ag go o
s se en nt ti im mi ie en nt to o e en n t to od da as s l la as s a ac ct ti iv vi id da ad de es s d de e l la a v vi id da a d di ia ar ri ia a. .. .. . N No o s se e t te em me e, , i in nf fi in ni id da ad d d de e v ve ec ce es s, , p po or r c cu ua al lq qu ui ie er r
c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia a q qu ue e s se e d de es sa ar rr ro ol ll le e e en n l la a l lu uc ch ha a p po or r l la a v vi id da a? ? N No o e es s v ve er rd da ad d q qu ue e, , d di ia ar ri ia am me en nt te e, , s se e n no os s p pr re es se en nt ta an n
a ac co on nt te ec ci im mi ie en nt to os s o o s si it tu ua ac ci io on ne es s e en n n nu ue es st tr ra a p pr ro of fe es si i n n, , e en n n nu ue es st tr ro o t tr ra ab ba aj jo o h ha ab bi it tu ua al l, , e en n e el l e em mp pl le eo o c co on n e el l q qu ue e
n no os s g ga an na am mo os s e el l s su us st te en nt to o, , q qu ue e n no os s c ca au us sa an n d de et te er rm mi in na ad do o t te em mo or r, , q qu ue e n no os s a an ng gu us st ti ia an n p po or r e el l r re es su ul lt ta ad do o m m s s o o
m me en no os s a ad dv ve er rs so o q qu ue e p pu ue ed da a t te en ne er r u un na a d de et te er rm mi in na ad da a s si it tu ua ac ci i n n o o f fe en n m me en no o d de e e es sa a p pe er rp pe et tu ua a l lu uc ch ha a? ? C Cu ua an nd do o
e es st to o s su uc ce ed de e n no o p pe er rd de er rn no os s e el l s su ue e o o, , m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s, , p pe en ns sa an nd do o c co on n p pa av vo or r e en n l lo os s r re es su ul lt ta ad do os s q qu ue e s se e p pu ue ed de en n
d de er ri iv va ar r d de e l lo os s h he ec ch ho os s q qu ue e e es st ta am mo os s v vi ie en nd do o? ?. .. .. . N Na ad di ie e e es st t l li ib br re e d de el l f fa an nt ta as sm ma a d de el l m mi ie ed do o e en n s su us s v va ar ri ia ad da as s e e
i in nf fi in ni it ta as s f fo or rm ma as s d de e a at ta ac ca ar rn no os s. . A Al lg gu un no os s, , l lo os s m m s s f fu ue er rt te es s o o d de e m ma ay yo or r f fe e, , l lo og gr ra an n s so op po or rt ta ar r s su us s a at ta aq qu ue es s y y
s sa ac cu ud di ir rs se e d de e s su us s p pe er rj ju ud di ic ci ia al le es s c co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s. . P Pe er ro o l la a e en no or rm me e y y m mu un nd di ia al l m ma ay yo or r a a, , s su uf fr re e s su us s e ef fe ec ct to os s e en n
i in nf fi in ni id da ad d d de e c ca as so os s y y o oc ca as si io on ne es s. . Y Y e en n e el l S Se en nd de er ro o d de e l la a s su up pe er ra ac ci i n n p pe er rs so on na al l, , e en n e el l a ad di ie es st tr ra am mi ie en nt to o h ha ac ci ia a e el l
t tr ri iu un nf fo o d de el l d do om mi in ni io o i in nt te er rn no o y y d de e l la a e el le ev va ac ci i n n s su up pr re em ma a d de el l Y YO O, , d de eb be e e ex xt ti ir rp pa ar rs se e e es st ta a e en nf fe er rm me ed da ad d d de el l a al lm ma a, ,
p po or rq qu ue e, , n no o o ot tr ra a c co os sa a e es s e el l M MI IE ED DO O. .. .. .
S Si i e en n e el l m mu un nd do o f f s si ic co o, , e en n e el l d di ia ar ri io o t tr ra ab ba aj jo o p po or r v vi iv vi ir r y y s su us st te en nt ta ar rn no os s, , e el l m mi ie ed do o n no os s c ca au us sa a, , a a v ve ec ce es s, ,
t tr ra as st to or rn no os s y y p pe er rj ju ui ic ci io os s q qu ue e p pu ud di ie er ro on n e ev vi it ta ar rs se e a ap pr re en nd di ie en nd do o a a p pe en ns sa ar r c co on n s se er re en ni id da ad d, , a a t to om ma ar r d de ec ci is si io on ne es s c co on n
c ca al lm ma a y y t te en ne er r f fe e e en n l la a a ay yu ud da a q qu ue e t to od da a p pe er rs so on na a d de e b bi ie en n p pu ue ed de e e en nc co on nt tr ra ar r e en n l lo os s H He er rm ma an no os s I In nv vi is si ib bl le es s, , e en n
l lo os s P Pr ro ot te ec ct to or re es s p pa ar rt ti ic cu ul la ar re es s q qu ue e t to od do os s t te en ne em mo os s, , c cu u n nt to o m ma ay yo or r e es s l la a i im mp po or rt ta an nc ci ia a d de e e el li im mi in na ar r e es st te e
f fa an nt ta as sm ma a, , c cu ua an nd do o n no os s p pr re ep pa ar ra am mo os s a a d da ar r l lo os s p pa as so os s t tr ra as sc ce en nd de en nt ta al le es s d de e u un na a c co om mu un ni ic ca ac ci i n n d di ir re ec ct ta a, ,
v vo ol lu un nt ta ar ri ia a y y c co on ns sc ci ie en nt te e c co on n l lo os s d do om mi in ni io os s d de el l A As st tr ra al l o o C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n. .. .. . Y Ya a l lo o h he e m me en nc ci io on na ad do o
a an nt te er ri io or rm me en nt te e. . Y Y d de eb bo o r re ep pe et ti ir rl lo o, , p po or rq qu ue e, , a al l s se er r u un no o d de e l lo os s m m s s o oc cu ul lt to os s d de ef fe ec ct to os s d de e n nu ue es st tr ra a a al lm ma a, , e es s, ,
t ta am mb bi i n n, , u un no o d de e l lo os s m m s s d di if f c ci il le es s d de e a ar rr ra an nc ca ar r d de e e el ll la a e en n t to od da as s s su us s f fo or rm ma as s, , p pu ue es s a ad dq qu ui ie er re e m ma an ni if fe es st ta ac ci io on ne es s
t ta an n s su ut ti il le es s q qu ue e, , e en n a al lg gu un no os s c ca as so os s, , c cu ua an nd do o a ap pa ar re en nt te em me en nt te e h he em mo os s v ve en nc ci id do o s su us s f fo or rm ma as s d de e c co om m n n
c co on no oc ci im mi ie en nt to o, , p pu ue ed de e a as sa al lt ta ar rn no os s, , d de e i im mp pr ro ov vi is so o, , a an nt te e u un na a s si it tu ua ac ci i n n i im mp pr re ev vi is st ta a e e i im mp pr re es si io on na an nt te e. . Y Y e es st to o
s su uc ce ed de e, , s si ie em mp pr re e, , a al l p pr re et te en nd de er r c co on no oc ce er r l lo os s m mu un nd do os s i in nf fe er ri io or re es s d de e l la a N Na at tu ur ra al le ez za a q qu ue e f fo or rm ma an n p pa ar rt te e d de el l P Pl la an no o
A As st tr ra al l. .
A Al l q qu ue e s se e d de es sd do ob bl la a y y b bu us sc ca a e el l i in ng gr re es so o a a e es sa as s r re eg gi io on ne es s d de e l la a V VI ID DA A, , l lo o a as sa al lt ta an n, , c ca as si i s si ie em mp pr re e, , c cu ua an nd do o s su u
v vi ia aj je e a as st tr ra al l p pr re et te en nd de e s se er r c co on nd du uc ci id do o a a l lo os s m mu un nd do os s i in nt te er rn no os s, , l lo os s h ha ab bi it ta an nt te es s a at tr ra as sa ad do os s o o p pr ri im mi it ti iv vo os s d de e l la as s
b ba aj ja as s s su ub br re eg gi io on ne es s o o n ni iv ve el le es s i in nf fe er ri io or re es s. . Y Y a as su um me en n l la as s m m s s v va ar ri ia ad da as s y y m mo or rt ti if fi ic ca an nt te es s f fo or rm ma as s. . P Pu ue ed de en n
e en nv vo ol lv ve er rl lo o, , s se en nt ti ir r y y v ve er r c c m mo o u un n e en nj ja am mb br re e d de e m mo on ns st tr ru uo os s d de e d di if fe er re en nt te es s t ta am ma a o os s y y d de e l lo os s m m s s a ab bs su ur rd do os s
t ti ip po os s, , p pu ul lu ul la an n e en n t to or rn no o d de e l l, , l lo o a am me en na az za an n y y s se e b bu ur rl la an n d d s su u t te er rr ro or r. . Y Y e es se e t te er rr ro or r p pu ue ed de e l ll le eg ga ar r, , c co om mo o y ya a s se e
e ex xp pr re es s e en n o ot tr ro o c ca ap p t tu ul lo o, , h ha as st ta a l la a p p r rd di id da a d de el l s se en nt ti id do o y y d de e l la a m me en nt te e, , e ex xt tr ra av vi ia ad da a e en n u un n m mu un nd do o d de e t ti in ni ie eb bl la as s
d de el l q qu ue e s se ea a d di if f c ci il l e es sc ca ap pa ar r c co on n l lo os s p pr ro op pi io os s m me ed di io os s. .. .. . Y Y t to od do o, , p po or r c cu ul lp pa a d de el l m mi ie ed do o; ; a a c ca au us sa a d de e n no o t te en ne er r l la a
f fu ue er rz za a d de e v vo ol lu un nt ta ad d y y d do om mi in ni io o d de e s s m mi is sm mo o p pa ar ra a r re ec ch ha az za ar r e es so os s e en ng ge en nd dr ro os s, , m mu uc ch ho os s d de e l lo os s c cu ua al le es s, , t ta am mb bi i n n, ,
p pu ue ed de en n s se er r f fr ru ut to o d de e l la a p pr ro op pi ia a i im ma ag gi in na ac ci i n n o of fu us sc ca ad da a e en n t ta al le es s p pl la an no os s. .
P Pe er ro o a al l q qu ue e h ha a p pu ur ri if fi ic ca ad do o s su u m me en nt te e y y s su u c co or ra az z n n, , o o a al lm ma a, , y ya a n no o l le e o oc cu ur rr re e t ta al l c co os sa a. . E Es st t p pr ro ot te eg gi id do o p po or r s su u
a au ur ra a l lu um mi in no os sa a y y b be el ll la a, , y y s sa ab be e q qu ue e t to od do os s e es so os s s se er re es s a at tr ro oc ce es s y y r re ep pu ug gn na an nt te es s n no o l le e p pu ue ed de en n h ha ac ce er r n na ad da a. . L La a F Fe e
y y l la a f fu ue er rz za a d de e s su u v vo ol lu un nt ta ad d q qu ue e l lo o a ac co om mp pa a a an n e en n t to od do o m mo om me en nt to o, , l lo o m ma an nt ti ie en ne en n s se er re en no o, , e ec cu u n ni im me e, , y y f fi ir rm me e; ;
y y a an nt te e e es sa a f fi ir rm me ez za a y y e es sa a F Fe e i in nq qu ue eb br ra an nt ta ab bl le e e en n s su u s su up pe er ri io or ri id da ad d, , q qu ue e p pr ro od du uc ce en n r ra ay yo os s c ca ad da a v ve ez z m m s s
b br ri il ll la an nt te es s y y h he er rm mo os so os s e en n e el l a au ur ra a, , l lo os s s se er re es s i in nf fe er ri io or re es s d de el l A As st tr ra al l s se e a ah hu uy ye en nt ta an n y y s se e a al le ej ja an n d de es sp pa av vo or ri id do os s p po or r
l lo o m mi is sm mo o q qu ue e y ya a s se e d di ij jo o a an nt te es s: : q qu ue e l lo os s h hi ij jo os s d de e l la a L LU UZ Z s si ie em mp pr re e v ve en nc ce en n a a l lo os s h hi ij jo os s d de e l la as s T TI IN NI IE EB BL LA AS S. .. .. .

* ** ** *

T Tr re es s v ve ec ce es s, , e en n m me en no os s d de e q qu ui in nc ce e d d a as s, , v vo ol lv v a a d do or rm mi ir r e en n l la a c cr ri ip pt ta a p po or r o or rd de en n d de el l L La am ma a. . Y Ya a m me e h ha ab bl la a
a ac co os st tu um mb br ra ad do o a al l l lu ug ga ar r y y a a l la a i in nc c m mo od da a c ca am ma a d de e p pi ie ed dr ra a. . Y Y n no o m me e e ex xt tr ra a c cu ua an nd do o m me e d di ij jo o, , p po or r q qu ui in nt ta a v ve ez z, ,
q qu ue e i ib ba a a a p pa as sa ar r l la a t ta ar rd de e e en n e es se e l lu ug ga ar r. . P Pe er ro o s s m me e l ll la am m l la a a at te en nc ci i n n q qu ue e e en n e es st ta a o op po or rt tu un ni id da ad d m me e r re ec co om me en n- -
d da ar ra a l ll le ev va ar r u un na a a al lm mo oh ha ad da a y y u un na a m ma an nt ta a. .
A Ac co os st tu um mb br ra ad do o a a n no o p pr re eg gu un nt ta ar r c co os sa as s n ne ec ci ia as s, , l ll le eg gu u a al l m mo on na as st te er ri io o c co on n m mi i c co on ns sa ab bi id do o e eq qu ui ip pa aj je e. . R Ra ah hm mo oj ja an n
m me e e es sp pe er ra ab ba a y y j ju un nt to os s p pe en ne et tr ra am mo os s e en n e el l T Te em mp pl lo o. . E Es st ta a v ve ez z n no o c ce er rr r c co on n l ll la av ve e l la a r re ej ja a d de e b br ro on nc ce e; ; y y a al l
i in ng gr re es sa ar r e en n l la a C Cr ri ip pt ta a p pu ud de e v ve er r q qu ue e e en n u un no o d de e l lo os s l le ec ch ho os s d de e m m r rm mo ol l h ha ab b a a u un na a m ma an nt ta a y y u un na a a al lm mo oh ha ad da a
c co om mo o l la as s q qu ue e y yo o t tr ra a a a. .
- -V Va am mo os s a a e es st ta ar r j ju un nt to os s - -e ex xp pl li ic c l la ac c n ni ic ca am me en nt te e- -. .
Y Yo o m me e a al le eg gr r , , p po or rq qu ue e e en nt te en nd d q qu ue e i ib ba a a a s so om me et te er rm me e a a l la a t ta an n a an ns si ia ad da a p pr ru ue eb ba a. . N No o d di ij je e n na ad da a n ni i e er ra a
n ne ec ce es sa ar ri io o, , p pu ue es s m me e l le ey y e el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o y y r re ep pu us so o: :
- -E Es s v ve er rd da ad d; ; h ho oy y v va am mo os s a a s sa al li ir r j ju un nt to os s y y r re ea al li iz za ar r t tu u p pr ri im me er r v vi ia aj je e a as st tr ra al l a a p pl le en na a c co on nc ci ie en nc ci ia a. .. .. .
N No os s t te en nd di im mo os s e en n n nu ue es st tr ro os s r re es sp pe ec ct ti iv vo os s l le ec ch ho os s, , a ar rr ro op p n nd do on no os s c ca ad da a u un no o c co on n n nu ue es st tr ra as s m ma an nt ta as s. . E El l m me e
r re ec co or rd d r re ez za ar r, , m me en nt ta al lm me en nt te e, , l la a o or ra ac ci i n n c co or rt ta a q qu ue e m me e h ha ab b a a e en ns se e a ad do o e en n l la as s d do os s l lt ti im ma as s s se em ma an na as s y y l lu ue eg go o
m me e o or rd de en n p po on ne er r e en n p pr r c ct ti ic ca a e el l e ej je er rc ci ic ci io o e es sp pe ec ci ia al l q qu ue e, , d du ur ra an nt te e q qu ui in nc ce e d d a as s h ha ab b a a e es st ta ad do o p pr ra ac ct ti ic ca an nd do o. .
( (R Ru ue eg go o a a m mi is s l le ec ct to or re es s q qu ue e m me e p pe er rd do on ne en n d de e n no o p po od de er r e ex xp pl li ic ca ar r e en n d de et ta al ll le e t ta al le es s e ej je er rc c - -d do os s p po or r t tr ra at ta ar rs se e y ya a
d de e u un n p pr ri im me er r g gr ra ad do o i in ni ic ci i t ti ic co o, , s s l lo o c co on nf fi ia ab bl le e a a q qu ui ie en ne es s s se e e en nc cu ue en nt tr re en n d de eb bi id da am me en nt te e p pr re ep pa ar ra ad do os s. . L La as s
r ra az zo on ne es s s se e d de es sp pr re en nd de en n d de e l lo o e ex xp pl li ic ca ad do o a an nt te er ri io or rm me en nt te e) ). .


46
46
T Te en nd di id do os s a as s e en n l lo os s c ca am ma as st tr ro os s d de e m m r rm mo ol l, , r re el la aj ja an nd do o t to od do os s l lo os s m m s sc cu ul lo os s d de el l c cu ue er rp po o y y b bu us sc ca an nd do o l la a m ma ay yo or r
c co om mo od di id da ad d p po os si ib bl le e, , p pa ar ra a q qu ue e n na ad da a m me e m mo ol le es st ta ar ra a y y q qu ue e m mi i c ca ab be ez za a d de es sc ca an ns sa as se e p pl l c ci id da am me en nt te e s so ob br re e l la a
a al lm mo oh ha ad da a, , i in ni ic ci i e el l e ej je er rc ci ic ci io o m me en nt ta al l c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te e. .. .. . P Po oc co o a a p po oc co o e en n t to od do o m mi i c cu ue er rp po o s se e p pr ro od du uj jo o c co om mo o u un n
h ho or rm mi ig gu ue eo o. . S Se en nt t a al lg go o p pa ar re ec ci id do o a a u un na a s su ua av ve e c co or rr ri ie en nt te e e el l c ct tr ri ic ca a y y u un na a l la ax xi it tu ud d g ge en ne er ra al l e en n t to od do os s m mi is s
m mi ie em mb br ro os s. . C Ce er rr r l lo os s o oj jo os s p pa ar ra a q qu ue e n na ad da a t tu ur rb ba as se e e el l r re ep po os so o d de e m mi i c cu ue er rp po o y y, , a a m me ed di id da a q qu ue e s se e a ac ce en nt tu ua ab ba a e el l
h ho or rm mi ig gu ue eo o d de e t to od do o m mi i o or rg ga an ni is sm mo o e ex xp pe er ri im me en nt t c co om mo o u un na a p pe eq qu ue e a a s sa ac cu ud di id da a y y l la a s se en ns sa ac ci i n n d de e q qu ue e m me e
e es st ta ab ba a e el le ev va an nd do o. . L La a i im mp pr re es si i n n h h z zo os se e m m s s r re ea al l y y m me e s se en nt t e en n e el l a ai ir re e. . M Mi ir r h ha ac ci ia a a ab ba aj jo o y y m me e v vi i t te en nd di id do o e en n
l la a c ca am ma a d de e p pi ie ed dr ra a, , e en nv vu ue el lt to o e en n l la a m ma an nt ta a y y, , a al l p pa ar re ec ce er r d do or rm mi id do o. . J Ju un nt to o a a m m e es st ta ab ba a e el l L La am ma a, , c cu uy yo o c cu ue er rp po o, ,
i ig gu ua al lm me en nt te e, , d de es sc ca an ns sa ab ba a e en n e el l o ot tr ro o l le ec ch ho o. . M Me e s se en nt t s so or rp pr re en nd di id do o y y e er ra a l la a r re ep pr ro od du uc cc ci i n n e ex xa ac ct ta a d de el l c cu ue er rp po o
q qu ue e r re ep po os sa ab ba a e en n m mi i c ca am ma as st tr ro o. .
- -Y Ya a l lo o l lo og gr ra as st te e- -m me e d di ij jo o e el l M Ma ae es st tr ro o- -. .
P Pe er ro o m me e d di i c cu ue en nt ta a q qu ue e a ah ho or ra a s su us s p pa al la ab br ra as s n no o l la as s e es sc cu uc ch ha ab ba a, , s si in no o q qu ue e l la as s s se en nt t a a d de en nt tr ro o d de e m m m mi is sm mo o. .
- -D De ej ja a r re ep po os sa ar r t tu u c cu ue er rp po o f f s si ic co o y y v ve en n c co on nm mi ig go o a a r re ea al li iz za ar r u un n p pr ri im me er r y y b be el ll lo o v vi ia aj je e. . S Si i e es st tu uv vi ie er ra as s s so ol lo o
p pe er rd de er r a as s m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o e en n a ac co os st tu um mb br ra ar rt te e a a l lo os s p pr ri im me er ro os s m mo ov vi im mi ie en nt to os s y y e en n l la a e el le ec cc ci i n n d de el l l lu ug ga ar r p po or r
v vi is si it ta ar r, , p po or rq qu ue e e en n e el l p pr ri im me er r d de es sd do ob bl la am mi ie en nt to o v vo ol lu un nt ta ar ri io o y y c co on ns sc ci ie en nt te e e es s n na at tu ur ra al l q qu ue e u un no o s se e s si ie en nt ta a c co on nf fu us so o, ,
i in nd de ec ci is so o. .. .. . P Pe er ro o n nu un nc ca a d de eb be es s e ex xp pe er ri im me en nt ta ar r t te em mo or r, , p pu ue es s n na ad da a t te e p pu ue ed de e s su uc ce ed de er r d de e m ma al lo o, , e es st ta an nd do o y ya a t ta an n
b bi ie en n p pr re ep pa ar ra ad do o y y c co on n l la a p pu ur re ez za a q qu ue e y ya a h ha as s l lo og gr ra ad do o a ad dq qu ui ir ri ir r. .. .. . V Ve en n c co on nm mi ig go o. . I Ir re em mo os s a a v vi is si it ta ar r t tu u a an nt ti ig gu ua a
c ca as sa a y y t tu u l le ej ja an no o p pa a s s. .
M Me e t to om m d de e l la a m ma an no o y y m mi i p pe en ns sa am mi ie en nt to o s si ig gu ui i s su u i in nd di ic ca ac ci i n n. . A At tr ra av ve es sa am mo os s l lo os s m mu ur ro os s d de e p pi ie ed dr ra a y y l lo os s
t te ec ch ho os s d de el l M Mo on na as st te er ri io o y y s se en nt t q qu ue e v vo ol l b ba am mo os s r ra au ud da am me en nt te e p po or r e el l e es sp pa ac ci io o, , p pa as sa an nd do o s so ob br re e l la as s c cu um mb br re es s
i il lu um mi in na ad da as s p po or r e el l h he er rm mo os so o s so ol l d de e l la a t ta ar rd de e y y v vi ie en nd do o c c m mo o s se e p pe er rd d a an n e en n l la a d di is st ta an nc ci ia a l lo os s v ve er rd de es s v va al ll le es s y y l lo os s
o os sc cu ur ro os s b bo os sq qu ue es s d de e l la a I In nd di ia a. .. .. . N No o e ex xp pe er ri im me en nt ta ab ba a n ni i f fr r o o n ni i c ca al lo or r. . U Un na a s se en ns sa ac ci i n n d de e l li ib be er rt ta ad d d de es sc co on no oc ci id da a
m me e e em mb ba ar rg ga ab ba a y y n no o m me e a af fe ec ct ta ab ba a e en n n na ad da a e el l v ve er rt ti ig gi in no os so o v vi ia aj je e q qu ue e h ha ac c a a e en nt to on nc ce es s p po or r e el l e es sp pa ac ci io o. . A Ah ho or ra a
a at tr ra av ve es s b ba am mo os s p po or r e en nc ci im ma a d de e u un n e ex xt te en ns so o m ma ar r, , q qu ue e R Ra ah hm mo oj ja an n m me e d di ij jo o s se er r e el l O Oc c a an no o I In nd di ic co o, , y y a a p po oc co o
b ba am mo os s y ya a s so ob br re e e el l c co on nt ti in ne en nt te e a af fr ri ic ca an no o. .. .. . L Lu ue eg go o m me e d di i c cu ue en nt ta a q qu ue e c cr ru uz z b ba am mo os s s so ob br re e e el l A At tl l n nt ti ic co o y y e en n u un n
a ab br ri ir r y y c ce er rr ra ar r d de e o oj jo os s t tr ra as sp po on n a am mo os s l la as s c co os st ta as s o or ri ie en nt ta al le es s d de e l la a A Am m r ri ic ca a d de el l S Su ur r. .. .. . y y l lu ue eg go o l la a C Co or rd di il ll le er ra a d de e
l lo os s A An nd de es s, , a ah ho or ra a d de e n no oc ch he e. .
E Es st t b ba am mo os s b ba aj ja an nd do o y y m me e s se en nt t e em mo oc ci io on na ad do o a al l r re ec co on no oc ce er r l la a a am mp pl li ia a b ba ah h a a d de e n nu ue es st tr ra a G Gr ra an n L Li im ma a y y l la as s
l lu uc ce es s f fa am mi il li ia ar re es s d de e m mi i c ci iu ud da ad d n na at ta al l. . E Es st t b ba am mo os s y ya a e en n e el l j ja ar rd d n n d de e m mi i c ca as sa a d de e M Mo on nt te er rr ri ic co o. . T Tr re es s c co or rd do on ne es s
p pl la at te ea ad do os s s sa al l a an n d de e l la a c ca as sa a y y o ot tr ro os s d do os s d de el l d de ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e s se er rv vi ic ci i . . S Su up po on ng go o q qu ue e m mi is s l le ec ct to or re es s s sa ab br r n n a a
l lo o q qu ue e m me e e es st to oy y r re ef fi ir ri ie en nd do o, , o o s se ea a a al l " "C Co or rd d n n P Pl la at te ea ad do o" " q qu ue e u un ne e a al l E Es sp p r ri it tu u y y s su us s v ve eh h c cu ul lo os s i in nt te er rm me ed di io os s c co on n
e el l c cu ue er rp po o f f s si ic co o, , a al l s se ep pa ar ra ar rs se e d de e s st te e d du ur ra an nt te e e el l s su ue e o o. . D Du um mp pb ba ah ha ar r m me e p pr re eg gu un nt t s si i q qu ue er r a a p pe en ne et tr ra ar r e en n l la a
c ca as sa a. . H Hi ic ce e u un n e es sf fu ue er rz zo o y y m me e o op pu us se e a a l lo o q qu ue e h hu ub bi ie er ra a s si id do o m mi i n na at tu ur ra al l d de es se eo o, , q qu ue e, , c co on n s s l lo o p pe en ns sa ar rl lo o s se e
h ha ab br r a a r re ea al li iz za ad do o. . P Pe er ro o n no o c co on ns si id de er r h ho on ne es st to o p pe en ne et tr ra ar r e en n e el l s se ec cr re et to o n nt ti im mo o d de e l lo os s i in nq qu ui il li in no os s d du ur rm mi ie en nt te es s, ,
q qu ue e h ha ab b a an n p pu ue es st to o c co om mo o c co on nd di ic ci i n n m mu uy y e es sp pe ec ci ia al l a al l c co on nt tr ra at ta ar r l la a c ca as sa a, , e el l n no o s se er r m mo ol le es st ta ad do o, , e en n n ni in ng gu un na a
f fo or rm ma a, , c co on n v vi is si it ta as s r re el la ac ci io on na ad da as s a a m mi i p pe er rs so on na a y y a a m mi i v vi in nc cu ul la ac ci i n n c co on n l lo os s O OV VN NI IS S. .. .. . C Cl la ar ro o e es st t q qu ue e s se e
t tr ra at ta ab ba a d de e u un na a v vi is si it ta a e en n c cu ue er rp po o a as st tr ra al l, , i in nv vi is si ib bl le e. . P Pe er ro o t ta am mb bi i n n l lo os s i in nq qu ui il li in no os s e er ra an n d du ue e o os s d de e s su u l le eg g t ti im mo o
r re ep po os so o, , y y a au un nq qu ue e e es st tu uv vi ie es se en n l le ej jo os s d de el l l lu ug ga ar r e en n e es se e i in ns st ta an nt te e, , n nu ue es st tr ra a v vi is si it ta a a a l la a c ca as sa a p po od dr r a a a at tr ra ae er rl lo os s p po or r
m mi i m mi is sm mo o p pe en ns sa am mi ie en nt to o. .. .. . y y n no o q qu ui is se e r ro om mp pe er r u un na a p pr ro om me es sa a a au un n c cu ua an nd do o s se e t tr ra at ta as se e d de e m mi i f fo or rm ma a a as st tr ra al l. .. .. .
E El l M Ma ae es st tr ro o s so on nr ri i . .
- -T Te e f fe el li ic ci it to o. . Q Qu ui is se e p pr ro ob ba ar rt te e y y v ve eo o q qu ue e m me er re ec ce es s m mi i c co on nf fi ia an nz za a. . E En n e ef fe ec ct to o, , n no o e er ra a j ju us st to o n ni i c co on nv ve en ni ie en nt te e; ;
p pe er ro o d de es se ea ab ba a s sa ab be er r t tu u r re ea ac cc ci i n n. .. .. . A Ah ho or ra a, , r re eg gr re es se em mo os s. . E Es s s su uf fi ic ci ie en nt te e p pa ar ra a u un na a p pr ri im me er ra a s sa al li id da a y y p pa ar ra a q qu ue e t te e
v va ay ya as s a ac co os st tu um mb br ra an nd do o a a l lo os s v vi ia aj je es s a as st tr ra al le es s, , p pu ue es s e es sp pe er ro o, , l ll le ev va ar rt te e p pr ro on nt to o, , d de e e es st ta a m ma an ne er ra a, , e en n u un na a v vi is si it ta a
h ha as st ta a G Ga an n m me ed de es s. .. .. .
V Vo ol lv vi im mo os s a a e el le ev va ar rn no os s y y d de es sp pu u s s d de e d da ar r u un n p pa as se eo o p po or r s so ob br re e l la a c ci iu ud da ad d d do or rm mi id da a, , r re ec co or rr ri ie en nd do o e en n l le en nt to o
v vu ue el lo o p po or r e en nc ci im ma a d de e s su us s p pr ri in nc ci ip pa al le es s a av ve en ni id da as s: : S Sa al la av ve er rr ry y, , L Le eg gu u a a o o m ma al l l ll la am ma ad da a A Ar re eq qu ui ip pa a, , J Ja av vi ie er r P Pr ra ad do o, ,
B Br ra as si il l, , P Pl la az za a B Bo ol lo og gn ne es si i, , P Pa as se eo o C Co ol l n n, , P Pa as se eo o d de e l la a R Re ep p b bl li ic ca a, , P Pl la az za a S Sa an n M Ma ar rt t n n y y P Pl la az za a d de e A Ar rm ma as s, ,
e em mp pr re en nd di im mo os s e el l r re eg gr re es so o. .. .. .
A A l lo os s p po oc co os s m mi in nu ut to os s - -c ca as si i c co on n l la a v ve el lo oc ci id da ad d d de el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o, , p po or rq qu ue e n no o e es st t b ba am mo os s a ap pu ur ra ad do os s l le e p pe ed d a al l
M Ma ae es st tr ro o p pe er rm mi it ti ir rm me e g go oz za ar r u un no os s i in ns st ta an nt te es s a al l a at tr ra av ve es sa ar r l lo os s C Co on nt ti in ne en nt te es s- - l ll le eg ga am mo os s, , d de e n nu ue ev vo o, , a a J Ja an nl li it tp pu ur r. .
D De es sc ce en nd di im mo os s, , c co om mo o a an nt te es s, , a a t tr ra av v s s d de e l lo os s t te ec ch ho os s y y l lo os s m mu ur ro os s y y, , y ya a e en n l la a C Cr ri ip pt ta a, , m me e r re ec co or rd d e el l L La am ma a l la a
p pr re ec ca au uc ci i n n d de e i in ng gr re es sa ar r e en n m mi i c cu ue er rp po o c co on n c cu ui id da ad do o y y l le en nt ti it tu ud d, , p pa ar ra a n no o c ca au us sa ar rl le e t tr ra as st to or rn no os s p po os st te er ri io or re es s a al l
c ce er re eb br ro o. . L Le en nt ta a y y s su ua av ve em me en nt te e m me e t te en nd d s so ob br re e m mi i o ot tr ro o Y Yo o f f s si ic co o. . R Ra ah hm mo oj ja an n h ha ac c a a l lo o p pr ro op pi io o c co on n e el l s su uy yo o, , y y
e ex xp pe er ri im me en nt t a al lg go o a as s c co om mo o u u a a s se en ns sa ac ci i n n d de e f fr r o o y y d de e o op pr re es si i n n d de e l la a l li ig ge er re ez za a y y d de el li ic ci io os sa a l li ib be er rt ta ad d d de e
m mo ov vi im mi ie en nt to os s d de e q qu ue e h ha ab b a a g go oz za ad do o e en n m mi i s sa al li id da a. . P Pe en ns s q qu ue e d de eb b a a r re ep po os sa ar r h ha as st ta a e el l s si ig gu ui ie en nt te e d d a a, , y y m me e
p pr ro op pu us se e d do or rm mi ir r s se er re en na am me en nt te e a al lg gu un na as s h ho or ra as s. .. .. .C CA AP PI IT TU UL LO O X XI IV V
E El l P Pr ro ob bl le em ma a d de el l M Mi ie ed do o


M Mu uc ch ho os s p pe en ns sa ar r n n q qu ue e i in ns si is st to o d de em ma as si ia ad do o s so ob br re e e el l f fa an nt ta as sm ma a d de el l m mi ie ed do o. . P Pe er ro o l lo os s q qu ue e c co on no oc ce em mo os s u un n p po oc co o
m m s s d de e e es st ta as s c co os sa as s, , v ve em mo os s l la a v ve er rd da ad d d de e e es st te e p pr ro ob bl le em ma a. . L La a m ma ay yo or r a a d de e l la as s g ge en nt te es s n no o t ti ie en ne e u un na a i id de ea a


47
47
e ex xa ac ct ta a a ac ce er rc ca a d de e l la a i im mp po or rt ta an nc ci ia a c ca ap pi it ta al l d de e d do om mi in na ar r, , p po or r c co om mp pl le et to o, , a a t ta an n p po od de er ro os so o e en ne em mi ig go o d de e n nu ue es st tr ro o
t tr ri iu un nf fo o e en n t to od do os s l lo os s a as sp pe ec ct to os s d de e l la a V VI ID DA A; ; a as s , , c co on n m ma ay y s sc cu ul la as s. . P Po or rq qu ue e, , s si i a an na al li iz za am mo os s d de et te en ni id da am me en nt te e
n nu ue es st tr ra a d di ia ar ri ia a v vi id da a, , v ve er re em mo os s q qu ue e, , a a c ca ad da a p pa as so o, , e el l t te em mo or r e en n s su us s d di is st ti in nt ta as s f fo or rm ma as s, , a af fe ec ct ta a n nu ue es st tr ra as s
d de ec ci is si io on ne es s, , p pa ar ra al li iz za a m mu uc ch ha as s d de e n nu ue es st tr ra as s a ac cc ci io on ne es s y y e es s f fa ac ct to or r d de e m mu uc ch ho os s f fr ra ac ca as so os s. .
C Cu u n nt ta as s v ve ec ce es s n no os s h ha ab br re em mo os s p pr ro op pu ue es st to o r re ea al li iz za ar r a al lg go o y y n no os s h he em mo os s d de et te en ni id do o p po or r c cu ul lp pa a d de e u un n n ne ec ci io o
t te em mo or r a al l " "q qu u d di ir r n n" "? ? N No o e es s v ve er rd da ad d q qu ue e e es se e t te em mo or r n no os s a ac ce ec ch ha a y y n no os s c co oh h b be e a a m me en nu ud do o? ? C Cu u n nt to os s h ha ay y q qu ue e
h hu ub bi ie er ra an n p po od di id do o r re ea al li iz za ar r g gr ra an nd de es s e em mp pr re es sa as s, , s si i n no o h hu ub bi ie es se en n t te em mi id do o a a v ve er rs se e c cr ri it ti ic ca ad do os s h ha as st ta a p po or r s su us s
m mi is sm mo os s p pa ar ri ie en nt te es s y y a am mi ig go os s, , a a s se er r v v c ct ti im ma a d de e l la a c ce en ns su ur ra a o o d de el l r ri id d c cu ul lo o. . H Ha an n e ex xi is st ti id do o y y e ex xi is st te en n m mu uc ch ho os s a a
q qu ui ie en ne es s s se e l le es s h ha an n o oc cu ur rr ri id do o g gr ra an nd de es s i id de ea as s; ; p pe er ro o l la a b bu ur rl la a d de e s su us s c co on nt te em mp po or r n ne eo os s o o l la a o op po os si ic ci i n n d de e s su us s
a al ll le eg ga ad do os s l le es s i im mp pi id di i r re ea al li iz za ar rl la as s. . S Si i C Cr ri is st t b ba al l C Co ol l n n h hu ub bi ie er ra a s se en nt ti id do o t te em mo or r d de e l la an nz za ar rs se e a a s su u a av ve en nt tu ur ra a n no o
h ha ab br r a a d de es sc cu ub bi ie er rt to o l la a A Am m r ri ic ca a y y n na ad di ie e s sa ab br r a a h ho oy y n na ad da a d de e l l. . P Pe er ro o s su u f fe e, , s su u c co on nf fi ia an nz za a e en n s s m mi is sm mo o y y e en n l la a
a ay yu ud da a d de e D Di io os s, , l lo o l ll le ev va ar ro on n a al l t tr ri iu un nf fo o. . Y Y s si i F Fr ra an nc ci is sc co o P Pi iz za ar rr ra a n no o h hu ub bi ie es se e t te en ni id do o u un na a g gr ra an n c co on nf fi ia an nz za a e en n s su u
p pr ro op p s si it to o y y e el l v va al lo or r s su uf fi ic ci ie en nt te e p pa ar ra a l ll le ev va ar r a ad de el la an nt te e s su u i id de ea a, , c co on nt tr ra a l la a o op po os si ic ci i n n d de e l lo os s d de em m s s, , n no o h ha ab br r a a
s sa al li id do o d de e E Es sp pa a a a y y q qu ui iz z s s, , h ha ab br r a a m mu ue er rt to o c co om mo o u un n m m s se er ro o p pa as st to or r d de e p pu ue er rc co os s. .. .. .
L La a H Hi is st to or ri ia a e es st t l ll le en na a d de e e ej je em mp pl lo os s d de e s se er re es s q qu ue e t tr ri iu un nf fa ar ro on n e en n l la a v vi id da a, , p po or r h ha ab be er r t te en ni id do o f fe e y y h ha ab be er r
c co on nf fi ia ad do o e en n s s m mi is sm mo os s, , a a d de es sp pe ec ch ho o d de el l t te em mo or r a al l " "q qu u d di ir r n n" " y y d de e l la a b bu ur rl la a d de e o ot tr ro os s. . A As s h ha a p pa as sa ad do o s si ie em mp pr re e
c co on n a aq qu ue el ll lo os s q qu ue e, , p po or r t te en ne er r m ma ay yo or r v vi is si i n n q qu ue e l lo os s d de em m s s, , p pu ud di ie er ro on n v ve en nc ce er r a al l m mi ie ed do o y y r re ea al li iz za ar ro on n o ob br ra as s
q qu ue e, , m m s s t ta ar rd de e c ca au us sa ar ro on n l la a a ad dm mi ir ra ac ci i n n y y a al la ab ba an nz za a. . S Si i S Sa an n M Ma ar rt t n n o o B Bo ol l v va ar r s se e h hu ub bi ie es se en n d de ej ja ad do o
a at te em mo or ri iz za ar r, , v ve en nc ce er r p po or r e el l f fa an nt ta as sm ma a d de el l m mi ie ed do o, , n nu un nc ca a h hu ub bi ie er ra an n l li ib be er rt ta ad do o A Am m r ri ic ca a d de el l S Su ur r n ni i h hu ub bi ie er ra an n
l ll le eg ga ad do o a a l la a g gl lo or ri ia a d de e l la as s p po os st te er ri io or re es s g ge en ne er ra ac ci io on ne es s, , p po or rq qu ue e e en n e es so os s t ti ie em mp po os s t tu uv vi ie er ro on n q qu ue e v ve en nc ce er r, , t ta am mb bi i n n, ,
a a l la as s c cr r t ti ic ca as s, , a a l lo os s p pr re ej ju ui ic ci io os s y y a al l b ba al ld d n n d de e m mu uc ch ho os s d de e s su us s c co on nt te em mp po or r n ne eo os s. .. .. . E El l c co om m n n t te em mo or r a al l " "q qu u
d di ir r n n" " e en nt to or rp pe ec ce e y y a at ta a a a l lo os s d d b bi il le es s, , p pe er ro o e es s p pi is so ot te ea ad do o p po or r l lo os s f fu ue er rt te es s y y l lo os s g gr ra an nd de es s t tr ri iu un nf fa ad do or re es s. . C Cl la ar ro o
e es st t q qu ue e n no o n no os s r re ef fe er ri im mo os s a a l la a c cr r t ti ic ca a d de e a ac cc ci io on ne es s o o i id de ea as s m ma al li ig gn na as s. . P Pe er ro o, , c cu u n nt to os s m ma ag gn n f fi ic co os s p pr ro op p s si it to os s
s so on n e en nt to or rp pe ec ci id do os s o o a an nu ul la ad do os s p po or r l la a i ig gn no or ra an nc ci ia a l la a m ma al la a c co om mp pr re en ns si i n n d de e l lo os s d de em m s s? ? Y Y e en n l lo o q qu ue e r re es sp pe ec ct ta a
a a n nu ue es st tr ra a v vi id da a i in nt te er ri io or r, , a a n nu ue es st tr ra a s su up pe er ra ac ci i n n p pe er rs so on na al l, , t ti ie en ne e a al lg gu ui ie en n e el l d de er re ec ch ho o d de e e en nt tr ro om me et te er rs se e y y
d da ar rn no os s p pa au ut ta as s, , c cu ua an nd do o n no o s se e t tr ra at te e d de e u un n v ve er rd da ad de er ro o M Ma ae es st tr ro o? ? M Mu uc ch ha as s v ve ec ce es s, , h ha as st ta a l lo os s m mi is sm mo os s p pa ad dr re es s, ,
p po or r i in nt to ol le er ra an nc ci ia a, , f fa al lt ta a d de e c co om mp pr re en ns si i n n o o c ca ap pr ri ic ch ho o, , h ha an n s si id do o l la a c ca au us sa a d de el l f fr ra ac ca as so o d de e s su us s h hi ij jo os s, , a al l o op po on ne er rs se e
a a u un na a v vo oc ca ac ci i n n, , a a u un na a i id de ea a g ge en ni ia al l y y m ma al l i in nt te er rp pr re et ta ad da a, , o o a a u un n v ve er rd da ad de er ro o a am mo or r. . C Cu u n nt to os s m ma at tr ri im mo on ni io os s
d de es sg gr ra ac ci ia ad do os s f fu ue er ro on n e el l f fr ru ut to o d de e u un na a t ti ir r n ni ic ca a a au ut to or ri id da ad d p pa at te er rn na a o o d de e u un na a m me ez zq qu ui in na a i id de ea a d de e l lu uc cr ro o d de e p pa ad dr re es s
q qu ue e s s l lo o v ve e a an n s su u e eg go o s sm mo o y y a av va ar ri ic ci ia a, , o o s su u s so ob be er rb bi ia a y y v va an ni id da ad d a al l o ob bl li ig ga ar r a a s su u h hi ij ja a o o a a s su u h hi ij jo o, , a a u un ni ir rs se e
c co on nt tr ra a s su u v vo ol lu un nt ta ad d! ! E En n t ta al le es s c ca as so os s, , e el l t te em mo or r a a l la a o om mn n m mo od da a v vo ol lu un nt ta ad d p pa at te er rn na a g ge en ne er r f fu un ne es st ta as s c co on ns se e- -
c cu ue en nc ci ia as s p pa ar ra a l la a e ex xi is st te en nc ci ia a f fu ut tu ur ra a d de e l lo os s h hi ij jo os s c co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s q qu ue e, , a a v ve ec ce es s, , l ll le eg ga ar ro on n a a m ma al lo og gr ra ar r h ha as st ta a l la a
v vi id da a d de e l lo os s s se er re es s i in no oc ce en nt te es s d de e t ta an n m ma ah ha ad da ad da as s u un ni io on ne es s. .. .. .
E El l m mu un nd do o e es st t l ll le en no o d de e e ej je em mp pl lo os s d de e l la a t ti ir ra an n a a d de e u un no os s y y d de el l t te em mo or r d de e l lo os s o ot tr ro os s. . A As s v ve em mo os s a a c cu u n nt to os s l le es s
i im mp pi id de e a av va an nz za ar r p po or r l la a s se en nd da a d de el l p pr ro og gr re es so o, , e el l t te em mo or r a a p pe er rd de er r u un na a p po os si ic ci i n n m me ed di io oc cr re e y y n no o l la an nz za ar rs se e
a au ud da az zm me en nt te e e en n p pr ro oc cu ur ra a d de e o ot tr ra a m me ej jo or r. . L La a f fa al lt ta a d de e f fe e e en n D Di io os s y y e en n s s m mi is sm mo o e es s l la a c ca au us sa a d de el l e en nv vi il le ec ci im mi ie en nt to o
y y p po os st te er rg ga ac ci i n n d de e m mu uc ch ho os s. .. .. . Y Y s s l lo o e es s p pr ro ob bl le em ma a d de e n no o s sa ab be er r q qu ue e t to od do os s p po od de em mo os s a al lc ca an nz za ar r l lo o q qu ue e
q qu ue er rr re em mo os s, , c co on n l la a n ni ic ca a c co on nd di ic ci i n n d de e p pr ro op po on n r rn no os sl lo o c co on n f fi ir rm me e v vo ol lu un nt ta ad d y y f fe e e en n e el l t tr ri iu un nf fo o. .
" "Q Qu ue er re er r e es s p po od de er r" " r re ez za a u un n v vi ie ej jo o a af fo or ri is sm mo o r ro om ma an no o. . Y Y e es s c ci ie er rt to o. . P Pe er ro o h ha ay y q qu ue e s sa ab be er r q qu ue er re er r, , y y c c m mo o p po od de er r
r re ea al li iz za ar r l lo o q qu ue e q qu ue er re em mo os s. . A Aq qu u v vo ol lv ve em mo os s a a e en nc co on nt tr ra ar rn no os s c co on n l la a r re ep pe et ti id da a n ne ec ce es si id da ad d d de e e ed du uc ca ar r n nu ue es st tr ra a
v vo ol lu un nt ta ad d y y d do om mi in na ar r n nu ue es st tr ro o m mo od do o d de e p pe en ns sa ar r. . S Si i d de es se ea am mo os s l lo og gr ra ar r a al lg go o, , c cu ua al lq qu ui ie er ra a c co os sa a e en n l la a v vi id da a, , q qu ue e n no o
s se ea a u un na a q qu ui im me er ra a l lo oc ca a, , p po od dr re em mo os s o ob bt te en ne er rl la a c co on n s s l lo o p po on ne er r e en n m mo ov vi im mi ie en nt to o l la as s d do or rm mi id da as s f fu ue er rz za as s d de e
n nu ue es st tr ro o Y YO O s su up pe er ri io or r. . P Po or rq qu ue e e el l Y YO O i in nt te er rn no o d de e t to od do os s e es st t e en n m mu uc ch ho os s d do or rm mi id do o. . L La a i ig gn no or ra an nc ci ia a y y l la a f fa al lt ta a d de e
c ca ar r c ct te er r s so on n l lo os s o ob bs st t c cu ul lo os s q qu ue e s se e o op po on ne en n a a s su u d de es sp pe er rt ta ar r. . C Cu u n nt to os s s so on n l lo os s q qu ue e c co on no oc ce en n q qu ue e l la a
g ge en ne er ra al li id da ad d d de e l la as s g ge en nt te es s t tr ra ab ba aj ja a, , s so ol la am me en nt te e, , c co on n u un n 1 10 0 o o u un n 1 15 5% % d de e s su u c ca ap pa ac ci id da ad d c ce er re eb br ra al l, , d de e s su u
p po ot te en nc ci ia al l m me en nt ta al l. .. .. .? ? L Lo os s g ge en ni io os s d de e l la a h hu um ma an ni id da ad d h ha an n d de es sp pe er rt ta ad do o e es sa a p po or rc ci i n n d do or rm mi id da a e en n u un n m ma ay yo or r
p po or rc ce en nt ta aj je e, , y y d de e e es se e p po or rc ce en nt ta aj je e d de ep pe en nd di i l la a c co os se ec ch ha a q qu ue e e es sa a v vi id da a l le es s d di ie er ra a. . P Po or r q qu u n no o l lo o h ha ac ce en n l lo os s
d de em m s s? ? C Ca as si i s si ie em mp pr re e p po or r i ig gn no or ra an nc ci ia a o o p po or r t te em mo or r. .. .. . H He e a aq qu u , , n nu ue ev va am me en nt te e, , e el l f fa an nt ta as sm ma a d de el l m mi ie ed do o. . P Pe er ro o s si i
e en n v ve er rd da ad d e en n u un n f fa an nt ta as sm ma a, , p po or r q qu u n no o n no os s l li ib be er ra am mo os s d de e l l? ?
S Si i a al lg gu ui ie en n - -y y s so on n m mu uc ch ho os s- - t ti ie en ne e m mi ie ed do o a a l la a o ob bs sc cu ur ri id da ad d d de e a al lg gu un no os s r re ec ci in nt to os s, , l lo o m m s s s se en nc ci il ll lo o p pa ar ra a
c co on nv ve en nc ce er rs se e d de e t ta an n f f t ti il l t te em mo or r e es s h ha ac ce er r u un n e es sf fu ue er rz zo o d de e v vo ol lu un nt ta ad d, , p pe en ns sa ar r q qu ue e n no o h ha ay y r ra az z n n p pa ar ra a e el ll lo o y y
q qu ue e s se e d de eb be e e en nt tr ra ar r a a e es sa a p pi ie ez za a o o p pi ie ez za as s o ob bs sc cu ur ra as s. . C Cu ua an nd do o s se e h ha ay ya a v ve en nc ci id do o, , e es se e t te em mo or r, , y y
s so ob br re ep po on ni i n nd do os se e e en n u un n a ar rr ra an nq qu ue e d de e a au ud da ac ci ia a, , v ve er re em mo os s q qu ue e a al ll l o o h ha ab b a a n ni in ng g n n m mo ot ti iv vo o p pa ar ra a a at te em mo or ri iz za ar rn no os s
y y a an ng gu us st ti ia ar rn no os s, , c co om mo o t ta an nt to os s. . Y Y a al l v ve en nc ce er r e es se e m mi ie ed do o s se e h ha ab br r f fo or rt ta al le ec ci id do o l la a v vo ol lu un nt ta ad d y y e el l c ca ar r c ct te er r, , y y s se e
h ha ab br r d da ad do o u un n n nu ue ev vo o p pa as so o e en n l la a s se en nd da a h ha ac ci ia a e el l p pr ro og gr re es so o y y a al l t tr ri iu un nf fo o. .
D De e l la a m mi is sm ma a m ma an ne er ra a p po od de em mo os s h ha ac ce er r c co on n c cu ua al lq qu ui ie er ra a o ot tr ra a s si it tu ua ac ci i n n. . E Es s c cu ue es st ti i n n d de e u ut ti il li iz za ar r n nu ue es st tr ra a
i im ma ag gi in na ac ci i n n, , n nu ue es st tr ro o p pe en ns sa am mi ie en nt to o. . D Da ar rl le e v vu ue el lo o c co on n e en nt te er ra a c co on nf fi ia an nz za a e en n l lo o q qu ue e q qu ui is si i r ra am mo os s c co on ns se eg gu ui ir r. .
P Pe er ro o a al l d de ec ci ir r q qu ue e l le e d d v vu ue el lo o, , n no o p pr re et te en nd de em mo os s i in ns si in nu ua ar r q qu ue e i im ma ag gi in ne em mo os s l lo oc ca am me en nt te e. . N No o d de eb be em mo os s d di iv va ag ga ar r
n ni i e ex xp po on ne er rn no os s a a d de el li ir ri io os s d de e i in nc co on ns sc ci ie en nt te e. . P Pr re ec ci is sa am me en nt te e p pa ar ra a e el ll lo o e es s q qu ue e d de eb be e a ap pr re en nd de er rs se e a a g go ob be er rn na ar r e el l
p pe en ns sa am mi ie en nt to o p pa ar ra a q qu ue e l la a i im ma ag gi in na ac ci i n n n no o s se e l la an nc ce e a a c co or rr re er r c co om mo o c ca ab ba al ll lo o d de es sb bo oc ca ad do o. . T Te en ne em mo os s q qu ue e p pe en ns sa ar r
b bi ie en n l lo o q qu ue e b bu us sc ca am mo os s. . M Me ed di it ta ar r u un na a y y m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s a ac ce er rc ca a d de el l p pr ro op p s si it to o q qu ue e a an nh he el la ar r a am mo os s c co on nv ve er rt ti ir r e en n
r re ea al li id da ad d. . F Fi ij ja ar r c co on n t to od da a a at te en nc ci i n n n nu ue es st tr ro o p pe en ns sa am mi ie en nt to o e en n l lo o q qu ue e d de es se ea am mo os s, , a ap pa ar rt ta an nd do o l la a i im ma ag gi in na ac ci i n n d de e
c cu ua al lq qu ui ie er ra a o ot tr ra a c co os sa a q qu ue e p pu ue ed da a d di is st tr ra ae er rl la a. . Y Ya a v vi im mo os s a an nt te er ri io or rm me en nt te e c c m mo o l la a i im ma ag gi in na ac ci i n n, , e el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o, ,
v vu ue el la a f f c ci il lm me en nt te e d de e u un no o a a o ot tr ro o a as su un nt to o, , d de e u un na a a a o ot tr ra a i im ma ag ge en n; ; s se e d di is st tr ra ae e c co on n f fa ac ci il li id da ad d y y n no os s h ha ac ce e p pe er rd de er r
e el l t ti ie em mp po o, , q qu ue e e es s m mu uy y v va al li io os so o. .


48
48
C Co on nt tr ro ol le em mo os s e el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o. . N No o l lo o d de ej je em mo os s s sa al lt ta ar r d de e u un n l la ad do o a a o ot tr ro o. . H Ha ag ga am mo os s c co om mo o e el l j ji in ne et te e c cu ua an nd do o s su u
c ca ab ba al ll lo o s se e m mu ue es st tr ra a d d s sc co ol lo o o o s se e l le e e en nc ca ab br ri it ta a. . M Ma an nt te en ng ga am mo os s b bi ie en n l la as s r ri ie en nd da as s d de e n nu ue es st tr ra a m me en nt te e y y
o ob bl li ig gu ue em mo os s a a n nu ue es st tr ra a i im ma ag gi in na ac ci i n n a a d de et te en ne er rs se e y y e es st tu ud di ia ar r t to od da as s l la as s f fo or rm ma as s c co on nv ve en ni ie en nt te es s p pa ar ra a e el l l lo og gr ro o d de e
u un n m mi is sm mo o a as su un nt to o. . A As s i ir re em mo os s f fi ij ja an nd do o e es se e a as su un nt to o e en n n nu ue es st tr ra a m me en nt te e, , h ha as st ta a q qu ue e l lo o v ve ea am mo os s e en n t to od da a s su u
m ma ag gn ni it tu ud d y y f fa ac ct ti ib bi il li id da ad d. . C Co on nf fi ie em mo os s e en n q qu ue e e es s p po os si ib bl le e r re ea al li iz za ar rl lo o ( (s si ie em mp pr re e q qu ue e n no o s se ea a u un n a ab bs su ur rd do o) ). . Y Y u un na a
v ve ez z a an na al li iz za ad do o e en n t to od do os s s su us s d de et ta al ll le es s, , p po on ng ga am mo os s e en n p pr r c ct ti ic ca a l lo os s m me ed di io os s n ne ec ce es sa ar ri io os s p pa ar ra a h ha ac ce er rl lo o r re ea al li id da ad d. .
A As s h ha an n p pr ro oc ce ed di id do o s si ie em mp pr re e l lo os s m m s s a af fo or rt tu un na ad do os s, , l lo os s m m s s a al lt to os s e ex xp po on ne en nt te es s d de e n nu ue es st tr ra a h hu um ma an ni id da ad d, , l lo os s
g gr ra an nd de es s i in nv ve en nt to or re es s, , l lo os s t tr ri iu un nf fa ad do or re es s d de e l la a V VI ID DA A. .
Y Y e el ll lo o r re eq qu ui ie er re e u un na a f fu ue er rt te e v vo ol lu un nt ta ad d. . P Po or rq qu ue e s si in n v vo ol lu un nt ta ad d n no o p po od dr re em mo os s n ni i s si iq qu ui ie er ra a d do om mi in na ar r n nu ue es st tr ra a
i im ma ag gi in na ac ci i n n; ; m me en no os s, , l lo og gr ra ar r p po on ne er r e en n p pr r c ct ti ic ca a u un n p pr ro oy ye ec ct to o, , v ve en nc ce er r l la as s d di if fi ic cu ul lt ta ad de es s q qu ue e s se e p pr re es se en nt te en n, ,
o ob bt te en ne er r l lo os s m me ed di io os s p pa ar ra a e el ll lo o y y l lo og gr ra ar r e el l t tr ri iu un nf fo o. . S Si in n v vo ol lu un nt ta ad d f fr ra ac ca as sa ar re em mo os s a al l m me en no or r t tr ro op pi ie ez zo o, , n no os s d de es sa a- -
n ni im ma ar re em mo os s a an nt te e l la as s p pr ri im me er ra as s f fa al ll la as s, , q qu ue e p pu ue ed de en n s se er r m mo od di if fi ic ca ad da as s, , e el lu ud di id da as s, , d de es se ec ch ha ad da as s. . Y Y s si i
f fo or rt ta al le ec ce em mo os s, , c co on n l la a l lu uc ch ha a e en n t ta al l s se en nt ti id do o n nu ue es st tr ra a v vo ol lu un nt ta ad d, , h ha ab br re em mo os s l lo og gr ra ad do o f fo or rm ma ar rn no os s u un n c ca ar r c ct te er r
f fi ir rm me e y y a al lc ca an nz za ar re em mo os s a a t te en ne er r c co on nf fi ia an nz za a e en n n nu ue es st tr ra as s p pr ro op pi ia as s f fu ue er rz za as s. . E Es st to o y ya a e es s g gr ra an n a av va an nc ce e, , p pu ue es s e el l q qu ue e
t ti ie en ne e f fe e e en n s s m mi is sm mo o p pu ue ed de e c co on ns se eg gu ui ir r t to od do o l lo o q qu ue e s se e p pr ro op po on ng ga a. . E Es s e el l s si ig gn ni if fi ic ca ad do o d de el l a af fo or ri is sm mo o r ro om ma an no o: :
" "Q Qu ue er re er r e es s p po od de er r" ". .. .. .
Y Y l la a f fu ue er rz za a d de e v vo ol lu un nt ta ad d s se e a ad dq qu ui ie er re e c co on n e ej je er rc ci ic ci io o. . Y Ya a l lo o d di ij ji im mo os s a an nt te es s. . E Em mp pe ec ce em mo os s d de es sd de e l lo o m m s s s se en nc ci il ll lo o, ,
h ha ac ci ie en nd do o t to od do os s l lo os s d d a as s l la a g gi im mn na as si ia a v vo ol li it ti iv va a n ne ec ce es sa ar ri ia a. . Y Y c cu ua an nd do o h ha ay ya am mo os s v ve en nc ci id do o e en n l lo os s e ej je er rc ci ic ci io os s f f c ci il le es s, ,
a ad de el la an nt te em mo os s c co on n o ot tr ro os s m m s s d di if f c ci il le es s, , h ha as st ta a q qu ue e v ve ea am mo os s c c m mo o e es s c ci ie er rt to o q qu ue e l la a v vo ol lu un nt ta ad d s se e f fo or rt ta al le ec ce e l lo o
m mi is sm mo o q qu ue e l lo os s m m s sc cu ul lo os s: : c cu ua an nt to o m m s s a av va an nz za am mo os s e en n l lo o s se en nc ci il ll lo o, , m m s s f fu ue er rz za a d de e c ca ar r c ct te er r a al lc ca an nz za ar re em mo os s e en n
l lo o c co om mp pl le ej jo o, , h ha as st ta a q qu ue e l ll le eg ga ar r e el l d d a a e en n q qu ue e n na ad da a n no os s p pa ar re ec ce er r d di if f c ci il l. . E En nt to on nc ce es s p po od dr re em mo os s l lo og gr ra ar rl lo o t to od do o, ,
m mu uy y e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e e en n l lo os s d do om mi in ni io os s d de el l e es sp p r ri it tu u, , e en n d do on nd de e, , a ad de em m s s n no os s a ay yu ud da ar r n n l la as s f fu ue er rz za as s i in nv vi is si ib bl le es s
d de el l C Co os sm mo os s. .. .. . - -
O Ot tr ro o d de e l lo os s c ca am mp po os s h ha ac ci ia a e el l q qu ue e d de eb be em mo os s e en nc ca au uz za ar r n nu ue es st tr ro o p pe en ns sa am mi ie en nt to o, , s si i q qu ue er re em mo os s a av va an nz za ar r e en n e el l
s se en nd de er ro o d de e l la a s su up pe er ra ac ci i n n m ma at te er ri ia al l y y e es sp pi ir ri it tu ua al l; ; s si i d de es se ea am mo os s t tr ri iu un nf fa ar r e en n l la a m me et ta a d de e l ll le eg ga ar r a a m mu un nd do os s
s su up pe er ri io or re es s, , e es sp pi ir ri it tu ua al le es s o o f f s si ic co os s c co om mo o G Ga an n m me ed de es s, , e es s e el l c co on no oc ci im mi ie en nt to o d de e l la a M Mu ue er rt te e: : s sa ab be er r q qu ue e l la a m mu ue er rt te e
n no o e ex xi is st te e. . E Es st to o p pu ue ed de e p pa ar re ec ce er r u un na a l lo oc cu ur ra a, , u un n a ab bs su ur rd do o, , p pa ar ra a l lo os s p pr ro of fa an no os s. . P Pe er ro o y ya a l lo o h he em mo os s d di ic ch ho o m mu uc ch ha as s
v ve ec ce es s, , y y e es s l la a g gr ra an n v ve er rd da ad d e en n t to od do o e el l u un ni iv ve er rs so o. . S Si i b ba at ta am mo os s s so ol la am me en nt te e d de e m mu un nd do os s c co om mo o e el l n nu ue es st tr ro o, , p pu ue ed de e
s se er r c ci ie er rt ta a, , d de es sd de e e el l p pu un nt to o d de e v vi is st ta a m me er ra am me en nt te e m ma at te er ri ia al l. . M Ma as s e el l e es st tu ud di io o d de e l li ib br ro os s e es so ot t r ri ic co os s, , d de e t to od da a c cl la as se e
y y l lo os s t tr ra at ta ad do os s e es sp pe ec ci ia al li iz za ad do os s e en n e es sp pi ir ri it ti is sm mo o, , n no os s d de em mo os st tr ra ar r n n q qu ue e e es s v ve er rd da ad d q qu ue e l la a M Mu ue er rt te e n no o e ex xi is st te e e en n e el l
C Co os sm mo os s s si in no o c co om mo o f fe en n m me en no o t tr ra an ns si it to or ri io o h ha ac ci ia a m mu un nd do os s s su up pe er ri io or re es s. . Y Ya a s se e h ha a e ex xp pl li ic ca ad do o e en n m mi i l li ib br ro o a an nt te er ri io or r
y y l lo o h he e m me en nc ci io on na ad do o e en n c ca ap p t tu ul lo os s p pa as sa ad do os s. . Y Y e el l c co on no oc ci im mi ie en nt to o e ex xa ac ct to o d de el l p pa ap pe el l q qu ue e j ju ue eg ga a l la a m mu ue er rt te e e en n e el l
d de es se en nv vo ol lv vi im mi ie en nt to o h hu um ma an no o n no os s a ay yu ud da a, , m ma ag gi is st tr ra al lm me en nt te e, , a a d de es sa ar rr ro ol ll la ar r l la a e en no or rm me e f fu ue er rz za a v vo ol li it ti iv va a y y m me en nt ta al l
n ne ec ce es sa ar ri ia as s p pa ar ra a e el l t tr ri iu un nf fo o e en n l la as s d du ur ra as s y y d di if f c ci il le es s p pr ru ue eb ba as s q qu ue e h ha a d de e v ve en nc ce er r q qu ui ie en n p pr re et te en nd da a s se er r e el l a am mo o d de e
s s m mi is sm mo o y y e el l s se e o or r d de e s su u d de es st ti in no o. . P Po or rq qu ue e, , d de e t to od da as s l la as s f fo or rm ma as s d de e m mi ie ed do o q qu ue e p pu ue ed da an n c co on no oc ce er r l lo os s
h hu um ma an no os s, , e el l m mi ie ed do o l la a m mu ue er rt te e e es s l la a m ma ay yo or r y y m m s s c co on nt tu un nd de en nt te e. .. .. .
Y Ya a s se ea a d di ir re ec ct ta am me en nt te e, , t te em mi ie en nd do o n nu ue es st tr ro o p pr ro op pi io o d de ec ce es so o, , o o i in nd di ir re ec ct ta am me en nt te e, , p po or r e es se e g ge en ne er ra al li iz za ad do o t te em mo or r a a
l lo o f fa al ll le ec ci id do o, , a a l lo os s s se er re es s d de e u ul lt tr ra at tu um mb ba a, , t to od da a u un na a h hu um ma an ni id da ad d c co om mo o l la a n nu ue es st tr ra a s se e s so ob br re ec co og ge e y y t ti ie em mb bl la a a an nt te e
e el l e es sp pe ec ct tr ro o d de e l la a M Mu ue er rt te e. . Y Y p po or r e es se e t te em mo or r l ll le eg ga an n a a s se er r d do om mi in na ad do os s, , l la a m ma ay yo or r a a, , e en n i in nf fi in ni it to os s c ca as so os s. . E El l t te er rr ro or r
q qu ue e l la a m mu ue er rt te e i in ns sp pi ir ra a, , p pu ue ed de e c co on nv ve er rt ti ir r a a m mu uc ch ho os s e en n t tr ra ai id do or re es s, , e en n d de el li in nc cu ue en nt te es s, , e en n v ve er rd da ad de er ro os s g gu ui i a ap po os s
h hu um ma an no os s e es sc cl la av vi iz za ad do os s p po or r c cu ua al lq qu ui ie er r f fo or rm ma a d de e t ti ir ra an n a a o o d de e e ex xp po ol li ia ac ci i n n. . C Cu u n nt to os s h ha ay y q qu ue e v vi iv ve en n
a at te er rr ro or ri iz za ad do os s p po or r h ha ab be er r- -s se e c co on nv ve er rt ti id do o e en n e es sc cl la av vo os s d de e a al lg gu ui ie en n q qu ue e l lo os s a am me en na az za a c co on n m ma at ta ar rl lo os s, , s si i n no o l le e
o ob be ed de ec ce en n! ! E Es st ta a e es s l la a f fo or rm ma a m m s s c co or rr ri ie en nt te e d de e c ch ha an nt ta aj je ea ar r q qu ue e u us sa an n a al lg gu un no os s; ; y y e el l m me ed di io o m m s s c co on nt tu un nd de en nt te e
p pa ar ra a a ar rr ra an nc ca ar r d de et te er rm mi in na ad do os s s se ec cr re et to os s, , d de e q qu ue e s se e v va al le en n l la a p po ol li ic c a a y y l lo os s s se er rv vi ic ci io os s d de e i in nt te el li ig ge en nc ci ia a d de e t to od da as s l la as s
n na ac ci io on ne es s, , p pu ue es s p pa ar ra a r re es si is st ti ir r a a u un na a a am me en na az za a d de e m mu ue er rt te e s se e n ne ec ce es si it ta a s se er r u un n h h r ro oe e p pa ar ra a n no o c ce ed de er r. .. .. . y y h h r ro oe es s
n no o h ha ay y m mu uc ch ho os s. .
M Ma as s a aq qu ue el ll lo os s q qu ue e h ha an n c co on no oc ci id do o l la a v ve er rd da ad d s so ob br re e l la a m mu ue er rt te e, , y y q qu ue e h ha an n t te en ni id do o p pr ru ue eb ba as s d de e e es sa a o ot tr ra a v vi id da a, ,
t ta an n h he er rm mo os sa a y y f fe el li iz z p pa ar ra a l lo os s j ju us st to os s y y l lo os s p pu ur ro os s d de e c co or ra az z n n, , s s p pu ue ed de en n l ll le eg ga ar r a a l la a e en nt tr re eg ga a s su up pr re em ma a y y a al l
h he er ro o s sm mo o. . E Ej je em mp pl lo os s a ab bu un nd da an n e en n l la a H Hi is st to or ri ia a y y l lo os s h ha ay y d de e t ta al l m ma ag gn ni it tu ud d c co om mo o l la as s m ma as si iv va as s e ej je ec cu uc ci io on ne es s d de e
m m r rt ti ir re es s c cr ri is st ti ia an no os s e en n l lo os s p pr ri im me er ro os s s si ig gl lo os s d de e l la a c cr ri is st ti ia an nd da ad d. . Y Y e en n l la a h hi is st to or ri ia a d de e t to od do os s l lo os s p pu ue eb bl lo os s h ha ay y
t ta am mb bi i n n i in nf fi in ni id da ad d d de e e ej je em mp pl lo os s d de e h he er ro o s sm mo o q qu ue e n no os s p pr ru ue eb ba an n c c m mo o e es s p po os si ib bl le e s su up pe er ra ar r e el l t te em mo or r a a l la a
m mu ue er rt te e c cu ua an nd do o l la a p pr ru ue eb ba a s su up pr re em ma a e es s e ex xi ig gi id da a p po or r l la as s c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s a a u un n h ho om mb br re e d de e v va al lo or r y y d de e c ca ar r c ct te er r, ,
e en n a ar ra as s d de e u un n i id de ea al l m mu uy y n no ob bl le e y y a al lt to o. .. .. . E En nt to on nc ce es s, , l la a m mu ue er rt te e d de ej ja a d de e s se er r a aq qu ue el l e es sp pe ec ct tr ro o t te er rr ro or r f fi ic co o p pa ar ra a
q qu ui ie en n v va al le e m m s s e el l h ho on no or r o o e el l a al lt tr ru ui is sm mo o, , q qu ue e u un na a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e c co ob ba ar rd d a a y y d de e b ba aj je ez za a. .. .. .
L La a m ma an ne er ra a m m s s s se en nc ci il ll la a d de e c co om mp pr ro ob ba ar r q qu ue e l la a m mu ue er rt te e e es s s s l lo o u un n f fe en n m me en no o t tr ra an ns si it to or ri io o e en nt tr re e d do os s
e ex xi is st te en nc ci ia as s, , y y q qu ue e l la a v vi id da a n no o e es s e ex xt ti in ng gu ue e, , e es st t e en n a ac cu ud di ir r a al l e es sp pi ir ri it ti is sm mo o. . P Pe er ro o d de eb be e t te en ne er rs se e c cu ui id da ad do o a al l
b bu us sc ca ar r l la as s p pe er rs so on na as s q qu ue e n no os s p pu ue ed de en n v vi in nc cu ul la ar r c co on n l l. . D De es sd de e l la a m m s s r re em mo ot ta a a an nt ti ig g e ed da ad d h ha a s si id do o p pr ra ac ct ti ic ca ad do o
e el l e es sp pi ir ri it ti is sm mo o. . E En n s si ig gl lo os s l le ej ja an no os s h hi ic ci ie er ro on n u us so o d de e l l d de et te er rm mi in na ad do os s c c r rc cu ul lo os s, , p po or r l lo o g ge en ne er ra al l s se ec cr re et to os s y y
p pr re em mu un ni id do os s d de e c ci ie er rt ta as s g ga ar ra an nt t a as s y y r re eq qu ui is si it to os s m mu uy y s se ev ve er ro os s p pa ar ra a l la a a ad dm mi is si i n n d de e m mi ie em mb br ro os s. . F Fo or rm ma ar ro on n p pa ar rt te e
d de e m mu uc ch ha as s d de e l la as s e es sc cu ue el la as s d de e m mi is st te er ri io o y y e en n d di is st ti in nt ta as s p po oc ca as s y y p pu ue eb bl lo os s, , f fu ue e p pr ri iv vi il le eg gi io o d de e l la as s a al lt ta as s c ca as st ta as s
s sa ac ce er rd do ot ta al le es s. . P Pe er ro o e es st to o l lo o t tr ra at ta ar re em mo os s e en n e el l p pr r x xi im mo o c ca ap p t tu ul lo o. .C CA AP PI IT TU UL LO O X XV V


49
49
E El l e es sp pi ir ri it ti is sm mo o: : S Su us s V Vi ir rt tu ud de es s y y s su us s V Vi ic ci io os s


E En n e es st to os s t ti ie em mp po os s e es s c co om m n n, , e en n t to od do o e el l m mu un nd do o, , h ha ab bl la ar r y y p pr ra ac ct ti ic ca ar r e el l E Es sp pi ir ri it ti is sm mo o. . P Pe er ro o a a q qu ui ie en ne es s t to od da av v a a
n no o c co on no oz zc ca an n o o n no o e en nt ti ie en nd da an n d de e q qu u s se e t tr ra at ta a, , h he em mo os s d de e e ex xp pl li ic ca ar rl le es s q qu u e es s e en n s s e es st ta a c ci ie en nc ci ia a t ta an n v vi ie ej ja a e en n
l la a h hu um ma an ni id da ad d, , p pu ue es s s su u c co on no oc ci im mi ie en nt to o s se e r re em mo on nt ta a a a l la as s m m s s r re em mo ot ta as s p po oc ca as s, , a au un n c cu ua an nd do o s su u v vu ul lg ga ar ri iz za ac ci i n n
e en n e el l g gr ra an n p p b bl li ic co o d da at te e, , r re el la at ti iv va am me en nt te e, , d de e m me ed di ia ad do os s d de el l s si ig gl lo o p pa as sa ad do o, , c cu ua an nd do o e en n F Fr ra an nc ci ia a s se e f fu un nd da a l la a
S So oc ci ie ed da ad d d de e e es st tu ud di io os s e es sp pi ir ri it ti is st ta as s p pr re es si id di id da a p po or r A Al ll l n n K Ka ar rd de ec c, , e el l p pa ad dr re e m mo od de er rn no o d de e l la a d di iv vu ul lg ga ac ci i n n d de e l lo os s
c co on no oc ci im mi ie en nt to os s y y p pr r c ct ti ic ca as s o or rg ga an ni iz za ad da as s s so ob br re e l la a M Ma at te er ri ia a d de e l lo os s F Fe en n m me en no os s P Ps s q qu ui ic co os s. .
P Po od de em mo os s d de ef fi in ni ir rl lo o c co om mo o e el l e es st tu ud di io o y y l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e l lo os s f fe en n m me en no os s q qu ue e n no os s p pr ru ue eb ba an n l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de e
c co om mu un ni ic ca ac ci i n n e en nt tr re e l lo os s s se er re es s e en nc ca ar rn na ad do os s, , o o " "v vi iv vo os s" ", , s se eg g n n e en nt ti ie en nd de en n l lo os s p pr ro of fa an no os s, , y y l lo os s s se er re es s
d de es se en nc ca am ma ad do os s, , o o " "m mu ue er rt to os s" ", , c co om mo o d de en no om mi in na an n q qu ui ie en ne es s i ig gn no or ra an n t to od da as s e es st ta as s l le ey ye es s d de e l la a N Na at tu ur ra al le ez za a, , a a l lo os s
q qu ue e h ha an n d de ej ja ad do o e en n l la a T Ti ie er rr ra a s su u c cu ue er rp po o f fi is sc co o o o e en nv vo ol lt tu ur ra a c ca ar rn na al l. .
H He em mo os s d di ic ch ho o q qu ue e e es st to o f fu ue e c co on no oc ci id do o y y p pr ra ac ct ti ic ca ad do o d de es sd de e l la a m m s s r re em mo ot ta a a an nt ti ig g e ed da ad d, , p po or rq qu ue e d de es sd de e l lo os s
e eg gi ip pc ci io os s e er ra a p pr r c ct ti ic ca a g ge en ne er ra al li iz za ad da a e en nt tr re e l la as s d di if fe er re en nt te es s e es sc cu ue el la as s d de e m mi is st te er ri io os s. . A As s m mi is sm mo o, , l la as s d di if fe er re en nt te es s
e es sc cu ue el la as s i in ni ic ci i t ti ic ca as s d de er ri iv va ad da as s d de e l lo os s H He er rm ma an no os s d de e l la a E Es sf fi in ng ge e, , c co om mo o v vi im mo os s a an nt te er ri io or rm me en nt te e, , t te en n a an n e en nt tr re e s su us s
r ri it to os s y y s se ec cr re et to os s e el l o oc cu ul lt to o s sa ab be er r d de e e es st ta as s c co os sa as s, , y y p pr ru ue eb ba as s d de e e el ll lo o a ab bu un nd da an n e en n l la as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s
r re ea al li iz za ad da as s, , s si ig gl lo os s d de es sp pu u s s, , e en n a al lg gu un na as s d de e a aq qu ue el ll la as s s so oc ci ie ed da ad de es s o o h he er rm ma an nd da ad de es s s se ec cr re et ta as s. . E En nt tr re e l lo os s e es se en ni io os s
d de e J Ju ud de ea a, , e en n l la as s r ri ib be er ra as s d de el l M Ma ar r M Mu ue er rt to o, , y y e en nt tr re e l lo os s M Ma ag go os s d de e l la a P Pe er rs si ia a a an nt ti ig gu ua a; ; e en n l la as s e es sc cu ue el la as s g gr ri ie eg ga as s
d de e P Pl la at t n n y y d de e P Pi it t g go or ra as s, , s se e p pr ra ac ct ti ic ca ab ba a y ya a e el l e es sp pi ir ri it ti is sm mo o. . E El l O Or r c cu ul lo o d de e D De el lf fo os s, , t ta am mb bi i n n n no o e er ra a o ot tr ra a c co os sa a
q qu ue e u un n c ca as so o d de e n no ot ta ab bl le e m me ed di iu um mn ni id da ad d. . Y Y e en nt tr re e l lo os s D Dr ru ui id da as s d de e l la a a an nt ti ig gu ua a B Br ri it ta an ni ia a e er ra a, , i ig gu ua al lm me en nt te e, , u un na a
p pr r c ct ti ic ca a g ge en ne er ra al li iz za ad da a. .
P Pe er ro o e en n t to od do os s e es so os s c ca as so os s, , c co om mo o t to od da av v a a h ho oy y s su ue el le e s su uc ce ed de er r, , e er ra a o ob bj je et to o d de e u un n c cu ui id da ad do os so o h he er rm me et ti is sm mo o y y d de e
p pr r c ct ti ic ca a r re ea al li iz za ad da a p po or r g gr ru up po os s m mu uy y c ce er rr ra ad do os s y y s se ec cr re et to os s. . D D b be es se e a a L Le e n n H Hi ip p l li it to o D Di in ni is sa ar rt t R Ri iv va ai il l, , m m s s
c co on no oc ci id do o m mu un nd di ia al l- -m me en nt te e c co on n e el l s se eu ud d n ni im mo o d de e A Al ll l n n K Ka ar rd de ec c, , l la a d di iv vu ul lg ga ac ci i n n d de e t to od do o l lo o r re ef fe er re en nt te e a a e es st ta a
a an nt ti iq qu u s si im ma a c ci ie en nc ci ia a, , y y a a l la a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n d de e e en nt ti id da ad de es s r re ep pa ar rt ti id da as s h ho oy y p po or r t to od do o e el l m mu un nd do o p pa ar ra a e el l e es st tu ud di io o y y
l la a p pr r c ct ti ic ca a d de e e es st ta a r ra am ma a d de el l e es so ot te er ri is sm mo o. .
L Lo os s q qu ue e n no o h ha an n t te en ni id do o o op po or rt tu un ni id da ad d d de e s sa ab be er r c c m mo o e es s, , e en n v ve er rd da ad d, , e el l f fe en n m me en no o d de e l la a M Mu ue er rt te e, , p pu ue ed de en n
c co on no oc ce er rl lo o y y c co om mp pr ro ob ba ar r f f c ci il lm me en nt te e, , c co on n e el l E Es sp pi ir ri it ti is sm mo o, , q qu ue e l la a v vi id da a n no o s se e a ac ca ab ba a e en n e el l s se ep pu ul lc cr ro o y y q qu ue e l lo os s
m ma al l l ll la am ma ad do os s " "m mu ue er rt to os s" " s si ig gu ue en n v vi iv vi ie en nd do o y y g go oz za an n d de e m ma ay yo or re es s a at tr ri ib bu ut to os s q qu ue e l lo os s q qu ue e p pu ud di ie er ra an n h ha ab be er r t te en ni id do o
e en n s su u p pe er rm ma an ne en nc ci ia a e en n l la a m ma at te er ri ia a, , e en n e el l p pe er r o od do o c co om mp pr re en nd di id do o e en nt tr re e l lo os s a a o os s q qu ue e d du ur r u un na a e en nc ca am ma ac ci i n n. .
E Es st to o s se e d de es sp pr re en nd de e, , i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e, , d de e c cu ua al lq qu ui ie er r m ma an ni if fe es st ta ac ci i n n e es sp pi ir ri it ti is st ta a e el le ev va ad da a, , a au un n c cu ua an nd do o e el l s si im mp pl le e
h he ec ch ho o d de e p po od de er r c co om mu un ni ic ca ar rs se e c co on n e el l e es sp p r ri it tu u d de e u un na a p pe er rs so on na a f fa al ll le ec ci id da a, , a au un nq qu ue e t ta al l f fe en n m me en no o n no o r re e n na a l lo os s
r re eq qu ui is si it to os s d de e a al lt tu ur ra a y y s se el le ec cc ci i n n m m s s r re ec co om me en nd da ab bl le es s, , l lo o e es st t d de em mo os st tr ra an nd do o i in nt tr r n ns se ec ca am me en nt te e. .
S Si i s sa ab be em mo os s q qu ue e e el l s se er r h hu um ma an no o, , a al l s se ep pa ar ra ar rs se e d de e s su u p pa ar rt te e m ma at te er ri ia al l m m s s d de en ns sa a, , e el l c cu ue er rp po o c ca ar rn na al l v vi is si ib bl le e, ,
c co on nt ti in n a a v vi iv vi ie en nd do o y y c co on ns se er rv va a t to od da as s l la as s c cu ua al li id da ad de es s o o d de ef fe ec ct to os s q qu ue e t te en n a a d du ur ra an nt te e s su u v vi id da a f f s si ic ca a, , n no os s s se er r
m m s s f f c ci il l e en nt te en nd de er r q qu ue e p pu ue ed da a e en nc co on nt tr ra ar r u un n m me ed di io o, , u un na a f fo or rm ma a d de e a ac ce er rc ca am mi ie en nt to o c co on n l lo os s s se er re es s q qu ue e s si ig gu ue en n
a ac ct tu ua an nd do o y y v vi iv vi ie en nd do o e en n s su us s c cu ue er rp po os s d de e c ca ar rn ne e y y h hu ue es so o, , c co om mo o v vu ul lg ga ar rm me en nt te e s se e d di ic ce e. . Y Y e es sa a m ma an ne er ra a d de e
a ac ce er rc ca ar rs se e, , q qu ue e e es s c co om m n n p po or r e es st ta ar r t to od do os s o oc cu up pa an nd do o u un n m mi is sm mo o e es sp pa ac ci io o, , d di if fe er re en nc ci ia ad do o s s l lo o p po or r l la as s d di if fe er re en nt te es s
c co on nd di ic ci io on ne es s d de e s su us st ta an nc ci ia as s o o m ma at te er ri ia a d de e q qu ue e e es st t n n f fo or rm ma ad do os s l lo os s v ve eh h c cu ul lo os s o o c cu ue er rp po os s d de e a am mb bo os s, , e es s l lo o q qu ue e
p pe er rm mi it te e r re ea al li iz za ar r l la a c co om mu un ni ic ca ac ci i n n o os st te en ns si ib bl le e c cu ua an nd do o e el l s su uj je et to o e en nc ca ar rn na ad do o p po os se ee e l la as s c co on nd di ic ci io on ne es s d de e
s se en ns si ib bi il li id da ad d c co on nv ve en ni ie en nt te es s. . C Ca as si i t to od da as s l la as s p pe er rs so on na as s p pu ue ed de en n c co on ns se eg gu ui ir r l la a m me ed di iu um mn ni id da ad d, , o o s se ea a l la a f fa ac ci il li id da ad d
d de e s se en nt ti ir r y y p pe er rm mi it ti ir r e el l c co on nt ta ac ct to o y y l la a m ma an ni if fe es st ta ac ci i n n d de e u un n s se er r d de es se en nc ca ar rn na ad do o, , y y d di ic ch ha as s c co on nd di ic ci io on ne es s p pu ue ed de en n
s se er r i in nn na at ta as s o o a ad dq qu ui ir ri id da as s m me ed di ia an nt te e c ci ie er rt ta a g gi im mn na as si ia a p ps s q qu ui ic ca a; ; p pe er ro o l la a c co om mu un ni ic ca ac ci i n n e ef fe ec ct ti iv va a, , e en n a am mb bo os s
c ca as so os s, , p pr re es se en nt ta a l la a m mi is sm ma a m ma an ne er ra a o o f fo or rm ma a: : E El l e es sp p r ri it tu u d de es se en nc ca ar rn na ad do o o oc cu up pa a, , m mo om me en nt t n ne ea am me en nt te e, , u un na a
p pa ar rt te e d de el l o or rg ga an ni is sm mo o d de el l e en nc ca ar rn na ad do o. . P Pu ue ed de e p po os se es si io on na ar rs se e e en n e es se e l la ap ps so o, , d de e u un n b br ra az zo o o o d de e l lo os s d do os s d de el l
m m d di iu um m; ; y y e en n o ot tr ro os s c ca as so os s, , o oc cu up pa ar r d du ur ra an nt te e u un n d de et te er rm mi in na ad do o p pe er r o od do o d de e t ti ie em mp po o, , g ge en ne er ra al lm me en nt te e c co or rt to o, , l la a
c ca ab be ez za a d de el l s su uj je et to o. . P Po or r l lo o g ge en ne er ra al l, , e es st te e f fe en n m me en no o s se e r re ea al li iz za a g gr ra ac ci ia as s a a l la a v vo ol lu un nt ta ad d d de el l m m d di iu um m q qu ue e p pe er rm mi it te e
e es sa a o op pe er ra ac ci i n n, , p pu ue es s s si i l la a p pe er rs so on na a e en nc ca ar rn na ad da a n no o s se e p pr re es st ta a a al l e ex xp pe er ri im me en nt to o, , e es s c ca as si i i im mp po os si ib bl le e q qu ue e s st te e s se e
r re ea al li ic ce e. . E Em mp pe er ro o, , h ha ay y c ca as so os s e en n l lo os s c cu ua al le es s, , l la a p po os se es si i n n d de el l m mi ie em mb br ro o d de el l e en nc ca ar rn na ad do o p pu ue ed de e h ha ac ce er rs se e
i in nv vo ol lu un nt ta ar ri ia am me en nt te e, , c cu ua an nd do o e el l s su uj je et to o e en nc ca ar rn na ad do o e es s v v c ct ti im ma a d de e u un na a e ex xc ce es si iv va a s se en ns si ib bi il li id da ad d, , y y e el l
d de es se en nc ca ar rn na ad do o p po os se ee e u un na a f fu ue er rt te e e en ne er rg g a a y y p po oc co os s e es sc cr r p pu ul lo os s p pa ar ra a h ha ac ce er rl lo o s si in n i im mp po or rt ta ar rl le e q qu ue e s se e l lo o p pe er rm mi it ta an n
o o n no o. . P Pe er ro o d de e e es st to os s c ca as so os s h he em mo os s d de e o oc cu up pa ar rn no os s m m s s a ad de el la an nt te e. .
V Ve ea am mo os s a ah ho or ra a e el l m me ec ca an ni is sm mo o g ge en ne er ra al l d de e t ta al le es s f fe en n m me en no os s. . Y Ya a s sa ab be em mo os s q qu ue e t to od do os s e es st ta am mo os s e en nv vu ue el lt to os s p po or r
u un n c cu ue er rp po o f fl lu u d di ic co o, , e el l D Do ob bl le e E Et t r ri ic co o, , o o C Cu ue er rp po o V Vi it ta al l, , q qu ue e i im mp pr re eg gn na a m mo ol l c cu ul la a p po or r m mo ol l c cu ul la a t to od do o e el l c cu ue er rp po o
f f s si ic co o. . C Cu ua an nd do o e es st te e d do ob bl le e s se e s se ep pa ar ra a d de e u un na a p pa ar rt te e o o d de el l t to ot ta al l d de e n nu ue es st tr ro o o or rg ga an ni is sm mo o d de en ns so o, , a aq qu ue el ll la a p po or rc ci i n n
q qu ue ed da a i in ne er rt te e e e i in ns se en ns si ib bl le e. . E Es st ta a e es s l la a b ba as se e d de el l f fe en n m me en no o d de e l la a a an ne es st te es si ia a, , e en n m me ed di ic ci in na a. . E El l D De es se en nc ca ar rn na ad do o
t ta am mb bi i n n p po os se ee e u un na a e en nv vo ol lt tu ur ra a f fl lu u d di ic ca a, , q qu ue e e en n e es sp pi ir ri it ti is sm mo o s se e d de en no om mi in na a p pe er ri ie es sp p r ri it tu u, , y y c co on n e el ll la a i im mp pr re eg gn na a
m mo om me en nt t n ne ea am me en nt te e e el l b br ra az zo o o o c ca ab be ez za a d de el l m m d di iu um m, , q qu ue e h ha a c ce ed di id do o d di ic ch ha a p pa ar rt te e d de e s su u c cu ue er rp po o p pa ar ra a e el l
e ex xp pe er ri im me en nt to o. . A As s e el l f fa al ll le ec ci id do o p pu ue ed de e a ac ct tu ua ar r a a t tr ra av v s s d de el l m mi ie em mb br ro o q qu ue e s se e l le e h ha a p pr re es st ta ad do o. . D De e e es sa a m ma an ne er ra a, ,
e en n c ca as so o d de e m me ed di iu um mn ni id da ad d e es sc cr ri ib bi ie en nt te e, , g ge en ne er ra al lm me en nt te e e en nt tr re e l lo os s q qu ue e p pr re es st ta an n s su u b br ra az zo o p pa ar ra a e el ll lo o, , p pu ue ed de e
r re ea al li iz za ar rs se e e el l t tr ra ab ba aj jo o d de e l la a c co om mu un ni ic ca ac ci i n n. . Y Y e en n c ca as so o d de e p po os se es si i n n d de e l la a p pa ar rt te e s su up pe er ri io or r d de el l c cu ue er rp po o, ,
i in nc cl lu uy ye en nd do o l la a c ca ab be ez za a, , l la a m ma an ni if fe es st ta ac ci i n n p pu ue ed de e s se er r m me en nt ta al l, , o o s se ea a p pa ar rc ci ia al l, , o o t to ot ta al l, , l lo o q qu ue e p pr ro od du uc ce e e ef fe ec ct to o
v ve er rb ba al l c co on n e el l d de es se en nc ca ar rn na ad do o q qu ue e h ha ac ce e u us so o, , d di ir re ec ct ta am me en nt te e, , d de el l c ce er re eb br ro o y y r rg ga an no os s d de e l la a v vo oz z, , d de e l la a a au ud di ic ci i n n y y
d de el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o d de el l m m d di iu um m. .


50
50
P Pu ue ed de e f f c ci il lm me en nt te e c co om mp pr re en nd de er rs se e q qu ue e s si i l la a p pe er rs so on na a p po os se ee e u un na a d d b bi il l v vo ol lu un nt ta ad d, , p pu ue ed de e c ca ae er r b ba aj jo o l la a
i in nf fl lu ue en nc ci ia a d de el l e es sp p r ri it tu u q qu ue e p pe en ne et tr ra a e en n s su u c cu ue er rp po o d de e a aq qu ue el ll la a m ma an ne er ra a, , y y s st te e e es s u un no o d de e l lo os s p pe el li ig gr ro os s d de el l
e es sp pi ir ri it ti is sm mo o a a l lo os s q qu ue e n no os s v va am mo os s a a r re ef fe er ri ir r d de es sp pu u s s. . A Ah ho or ra a b bi ie en n, , s si i h he em mo os s e en nt te en nd di id do o e el l m me ec ca an ni is sm mo o d de e e es st ta a
o op pe er ra ac ci i n n, , v ve er re em mo os s q qu ue e n no o h ha ay y m ma ay yo or r d di if fi ic cu ul lt ta ad d p pa ar ra a e el l d de es se en nc ca am ma ad do o e en n h ha ab bl la ar r o o e es sc cr ri ib bi ir r c co om mo o s si i l lo o
e es st tu uv vi ie er ra a h ha ac ci ie en nd do o c co on n s su us s p pr ro op pi io os s r rg ga an no os s, , p po or rq qu ue e e es st t u ut ti il li iz za an nd do o l lo os s d de el l m m d di iu um m y y l la a e en ne er rg g a a v vi it ta al l d de el l
m mi is sm mo o. .
E Es st to o n no os s l ll le ev va a a a c co on ns si id de er ra ar r u un na a s se er ri ie e d de e a as sp pe ec ct to os s e en n t ta al le es s f fe en n m me en no os s, , a as sp pe ec ct to os s q qu ue e p pu ue ed de en n t te en ne er r
c co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s b be en n f fi ic ca as s o o p pe er rj ju ud di ic ci ia al le es s s se eg g n n l lo os s c ca as so os s y y l la as s p pe er rs so on na as s q qu ue e e en n e el ll lo os s i in nt te er rv ve en ng ga an n. .
S Sa ab bi ie en nd do o q qu ue e l lo os s e es sp p r ri it tu us s o o " "e eg go os s" " ( (d de el l l la at t n n: : y yo o) ) m m s s a al ll l d de e l la a m mu ue er rt te e s si ig gu ue en n c co on ns se er rv va an nd do o s su us s c cu ua al li i- -
d da ad de es s o o d de ef fe ec ct to os s, , s su u i id de en nt ti id da ad d p ps s q qu ui ic ca a i ig gu ua al l q qu ue e l la a t tu uv vi ie er ra an n e en n l la a v vi id da a f f s si ic ca a n no o n no os s s se er r e ex xt tr ra a o o
c co om mp pr re en nd de er r l la a n ne ec ce es si id da ad d d de e c co om mu un ni ic ca ar rs se e c co on n e eg go os s d de e c co on nd di ic ci i n n m mo or ra al l m m s s a ad de el la an nt ta ad da a q qu ue e l lo os s s se er re es s d de e
b ba aj ja a e es st to of fa a. . P Po or rq qu ue e s st to os s s si ig gu ue en n p pe en ns sa an nd do o y y a ac ct tu ua an nd do o c co om mo o l lo o h hi ic ci ie er ra an n e en n l la a T Ti ie er rr ra a. . Y Y p po or r l lo o t ta an nt to o, , a a
n na ad di ie e q qu ue e n no o f fu ue er ra a u un n s se er r d de e i ig gu ua al l c co on nd di ic ci i n n h ha a d de e g gu us st ta ar rl le e e en nt te en nd de er rs se e c co on n u un n d de el li in nc cu ue en nt te e, , c co on n u un n
v vi ic ci io os so o, , o o c co on n e es sp p c ci im me en n d de e l la as s m m s s b ba aj ja as s p pa as si io on ne es s d de e n nu ue es st tr ra a h hu um ma an ni id da ad d. . Y Y d de eb be e t te en ne er rs se e e en n c cu ue en nt ta a q qu ue e
s st to os s s so on n l lo os s q qu ue e m m s s p pu ul lu ul la an n e en n t to om mo o a a l lo os s h hu um ma an no os s e en nc ca ar rn na ad do os s, , p po or r l la a m mi is sm ma a r ra az z n n d de e q qu ue e, , e es st ta an nd do o
t to od da av v a a m mu uy y a at tr ra as sa ad do os s, , s si ie en nt te en n f fu ue er rt te em me en nt te e l la a a at tr ra ac cc ci i n n d de el l m mu un nd do o i in nf fe er ri io or r t te er rr re es st tr re e, , p pu ue es s a au un n l le es s e es s
d di if f c ci il l c co om mp pr re en nd de er r f fo or rm ma as s d de e v vi id da a s su up pe er ri io or re es s a a l la as s q qu ue e c co on no oc ci ie er ra an n y y v vi iv vi ie er ra an n a ac c . . P Pa ar ra a e el ll lo o s se e r re eq qu ui ie er re e u un n
p pa au ul la at ti in no o a av va an nc ce e, , u un na a l le en nt ta a e ev vo ol lu uc ci i n n i in nt te eg gr ra al l d de el l Y YO O i in nt te er ri io or r, , y y l lo os s q qu ue e n no o h ha an n l lo og gr ra ad do o, , a a n n, , d di ic ch ho o
a av va an nc ce e, , a al l n no o c co on no oc ce er r h ha as st ta a m m s s t ta ar rd de e l la as s s su up pe er ri io or re es s c co on nd di ic ci io on ne es s d de e l la a v vi id da a e es sp pi ir ri it tu ua al l, , l le es s c ca au us sa a u un n
s su uf fr ri im mi ie en nt to o h ho or rr ri ib bl le e e el l v ve er rs se e d de es sp po oj ja ad do os s d de e s su u c cu ue er rp po o f f s si ic co o y y d de el l n ni ic co o m mu un nd do o, , q qu ue e, , e en n s su u i ig gn no or ra an nc ci ia a, ,
c co on no oc c a an n. . P Po or r e es so o b bu us sc ca an n a af fa an no os sa am me en nt te e, , c co om mu un ni ic ca ar rs se e c co on n l lo os s e en nc ca am ma ad do os s; ; y y s si i a al lg gu ui ie en n, , p po or r i ig gn no or ra an nc ci ia a, ,
p pr re et te en nd de e c co om mu un ni ic ca ar rs se e e em mp p r ri ic ca am me en nt te e, , c co on n e el l " "m m s s a al ll l " " l lo o m me en no os s q qu ue e p pu ue ed de e s su uc ce ed de er rl le e e es s e es st ta ab bl le ec ce er r
c co on nt ta ac ct to o c co on n a aq qu ue el ll lo os s e ex xp po on ne en nt te es s d de e l lo os s m m s s b ba aj jo os s n ni iv ve el le es s d de e l la a h hu um ma an ni id da ad d, , h ha ab bi it ta an nt te es s d de e l lo os s p pl la an no os s
i in nf fe er ri io or re es s d de el l m mu un nd do o a as st tr ra al l o o C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n. . Y Y e es st to o e ex xp pl li ic ca a l la a m mu ul lt ti it tu ud d d de e m ma an ni if fe es st ta ac ci io on ne es s a ab bs su ur rd da as s, ,
g gr ro os se er ra as s y y m ma al li ig gn na as s, , m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s, , q qu ue e s su uf fr re en n q qu ui ie en ne es s i in nc cu ur rs si io on na an n e en n e el l e es sp pi ir ri it ti is sm mo o s si in n l la a d de eb bi id da a
p pr re ep pa ar ra ac ci i n n y y c co on no oc ci im mi ie en nt to os s p pr re ev vi io os s. .
O Ot tr ro o d de e l lo os s a as sp pe ec ct to os s m mu uy y i im mp po or rt ta an nt te es s d de el l p pr ro ob bl le em ma a e es s e el l d de er ri iv va ad do o d de e l la a L Le ey y d de e A Af fi in ni id da ad de es s, , o o s se ea a l la a q qu ue e
n no os s e en ns se e a a q qu ue e l lo o s se em me ej ja an nt te e a at tr ra ae e a a l lo o s se em me ej ja an nt te e. . E Es st to o, , q qu ue e t ti ie en ne e c co om mp pr ro ob ba ac ci i n n e en n t to od da as s l la as s e es sf fe er ra as s d de e
l la a V Vi id da a, , e es s u un no o d de e l lo os s m m s s i im mp po or rt ta an nt te es s f fa ac ct to or re es s q qu ue e d de eb be en n n no or rm ma ar r l la as s r re eu un ni io on ne es s e es sp pi ir ri it ti is st ta as s, , s si i s se e q qu ui ie er re e
o ob bt te en ne er r l lo os s m me ej jo or re es s r re es su ul lt ta ad do os s. . S Si i e en n l la as s r re eu un ni io on ne es s d de e t to od da a c cl la as se e e en n e el l m mu un nd do o f f s si ic co o, , v ve em mo os s q qu ue e l la as s
p pe er rs so on na as s s se e a ag gr ru up pa an n e en n c co on nf fo or rm mi id da ad d c co on n s su us s g gu us st to os s y y o op pi in ni io on ne es s, , e es se e m mi is sm mo o f fe en n m me en no o s su uc ce ed de e e en n l la as s d de e
o or rd de en n e es sp pi ir ri it ti is st ta a. . N No o p po od de em mo os s i im ma ag gi in na ar r q qu ue e u un n s se er r e el le ev va ad do o q qu ue e g go oz za a e en n l lo os s n ni iv ve el le es s e es sp pi ir ri it tu ua al le es s d de e u un na a
p po os si ic ci i n n a al lt ta a, , y y p po or r l lo o t ta an nt to o f fe el li iz z, , a ag gr ra ad da ab bl le e y y b be el ll l s si im ma a e en n l lo os s i in nf fi in ni it to os s n ni iv ve el le es s d de e l la a g gr ra ac ci ia a, , p pu ue ed da a a ac ce ep pt ta ar r
d de es sc ce en nd de er r, , f fr r v vo ol la am me en nt te e, , h ha as st ta a l la a m ma at te er ri ia a, , q qu ue e p pa ar ra a e es so os s e es st ta ad do os s s su up pe er ri io or re es s s si ig gn ni if fi ic ca a u un n r re et tr ro oc ce es so o y y u un na a
m mo or rt ti if fi ic ca ac ci i n n, , p po or r d da ar r g gu us st to o a a u un n g gr ru up po o d de e p pe er rs so on na as s d de e l la a T Ti ie er rr ra a q qu ue e, , p po or r c cu ur ri io os si id da ad d o o p po or r t ta an nt to os s
m me ez zq qu ui in no os s d de es se eo os s q qu ue e i im mp pe el le en n a a m mu uc ch ho os s a a b bu us sc ca ar r a a l lo os s e es sp p r ri it tu us s, , s se e h ha al ll la an n r re eu un ni id do os s e en n u un na a s se es si i n n d de e
e es sp pi ir ri it ti is sm mo o. .. .. . A Ac cu ud di ir r a a u un na a p pe er rs so on na a n no ot ta ab bl le e, , c cu ul lt ta a y y d de e e el le ev va ad da a m mo or ra al l a a u un na a r re eu un ni i n n d de e b be eb be ed do or re es s o o d de e
j ju ue er rg gu ui is st ta as s d de e b ba aj jo o n ni iv ve el l e en n a al lg g n n g ga ar ri it to o d de e s so os s e en n q qu ue e s se e e em mb bo or rr ra ac ch ha an n y y s se e s su us sc ci it ta an n s sa an ng gr ri ie en nt to os s
a al lt te er rc ca ad do os s a a c ca ad da a p pa as so o? ? C Cl la ar ro o q qu ue e n no o. . Y Y s se e s se en nt ti ir r a a c c m mo od do o u un n s se er r a ac co os st tu um mb br ra ad do o a a f fr re ec cu ue en nt ta ar r c ce en nt tr ro os s
d de e a al lt ta a c cu ul lt tu ur ra a, , e en nt tr re e u un na a r re eu un ni i n n d de e i ig gn no or ra an nt te es s q qu ue e s s l lo o b bu us sc ca as se en n e em mb br ru ut te ec ce er rs se e c co on n d de em mo os st tr ra ac ci io on ne es s d de e
t to or rp pe ez za a y y d de e p pr r c ct ti ic ca as s b br ru ut ta al le es s? ?. .. .. . A As s m mi is sm mo o s su uc ce ed de e e en n l la as s t te en ni id da as s e en nc ca am mi in na ad da as s a a c co on nv vo oc ca ar r a a l lo os s
e es sp p r ri it tu us s. . A Ac cu ud de en n a aq qu ue el ll lo os s q qu ue e s si ie en nt te en n a ag gr ra ad do o e en n s se en nt ti ir rs se e a ac co om mp pa a a ad do os s p po or r e en nc ca ar rn na ad do os s d de e s su u p pr ro op pi ia a
c co on nd di ic ci i n n. . E Es s p po or r e es so o q qu ue e e en n l la as s g gr ra an nd de es s e es sc cu ue el la as s m me et ta af f s si ic ca as s, , d de e t to od do os s l lo os s t ti ie em mp po os s, , s se e e ed du uc c p pr ri im me er ro o a a
l lo os s d di is sc c p pu ul lo os s, , h ha as st ta a a al lc ca an nz za ar r l lo os s n ni iv ve el le es s d de e p pu ur ri if fi ic ca ac ci i n n y y a ad de el la an nt to o d de eb bi id do os s p pa ar ra a t ta al le es s p pr r c ct ti ic ca as s, , y y n nu un nc ca a
s se e h ha a l ll la am ma ad do o, , o o e ev vo oc ca ad do o, , a a e en nt ti id da ad de es s q qu ue e p pu ue ed da an n a ap po or rt ta ar r a al lg g n n a ad de el la an nt to o c cu ul lt tu ur ra al l o o r re ea al li iz za ar r u un na a o ob br ra a t ti il l
d de e a am mo or r y y d de e e en ns se e a an nz za a, , m mi ie en nt tr ra as s n no o s se e r re eu un ni ie er ra an n l lo os s e el le em me en nt to os s p pr re em mu un ni id do os s d de e l la a m m s s s se el le ec cc ci io on na ad da a
i id do on ne ei id da ad d. . A As s t tr ra ab ba aj ja ab ba an n e en n e es st te e t te er rr re en no o l lo os s a an nt ti ig gu uo os s M Ma ae es st tr ro os s y y a as s , , t ta am mb bi i n n, , l lo o h ha ac ce en n l lo os s m mo od de er rn no os s. .. .. .
E En n c ca am mb bi io o, , e en nt tr re e l lo os s e ex xp po on ne en nt te es s, , e en nc ca ar rn na ad do os s, , d de e t to od da as s l la as s b ba aj ja as s e es st to of fa as s d de e l la a s so oc ci ie ed da ad d h hu um ma an na a, ,
a ab bu un nd da an n q qu ui ie en ne es s b bu us sc ca an n e el l c co on nt ta ac ct to o c co on n e es sa a m mu ul lt ti it tu ud d d de e s se er re es s m ma al li ig gn no os s d de el l A As st tr ra al l, , p pa ar ra a p pr ro oc cu ur ra ar r e ef fe ec ct to os s
d de e p pe er rn ni ic ci io os sa a i in nf fl lu ue en nc ci ia a. . A A e es st to os s g gr ru up po os s c co or rr re es sp po on nd de en n l lo os s l ll la am ma ad do os s b br ru uj jo os s o o l lo os s m m d di iu um ms s p po op pu ul la ar re es s q qu ue e
e ex xp pl lo ot ta an n a a l la as s m ma as sa as s c co on n i in nf fi in ni id da ad d d de e s su up pe er rc ch he er r a as s, , o o d de e a ac cc ci io on ne es s p pr ro ot te er rv va as s. . L La a p pe er rv ve er rs si id da ad d d de e m mu uc ch ho os s
l lo os s i im mp pe el le e a a b bu us sc ca ar r a a d di ic ch ho os s s se er re es s, , e en n e el l d de es se eo o m ma al li ig gn no o d de e s sa ac ci ia ar r u un na a v ve en ng ga an nz za a o o p pr re et te en nd de er r u un n b be en ne ef fi ic ci io o
d de e l lu uc cr ro o i in nd de eb bi id do o. . T To od da a l la a g ga am ma a d de e l la as s m m s s b ba aj ja as s p pa as si io on ne es s h ha a b bu us sc ca ad do o, , e en n t to od do os s l lo os s p pu ue eb bl lo os s y y e en n t to od da as s
l la as s p po oc ca as s s sa ac ci ia ar r l la a s se ed d i im mp pu ur ra a d de e s su u l lo od do o i in nt te er rn no o e en n a al li ia an nz za as s d de e t ta al l n nd do ol le e. . P Pe er ro o n no o s sa ab be en n, , e es st to os s
d de es sg gr ra ac ci ia ad do os s, , q qu ue e l la a p pr ri im me er ra a v v c ct ti im ma a d de e t ta al le es s h he ec ch ho os s r re es su ul lt ta an n e el ll lo os s m mi is sm mo os s, , p po or r l la a m mi is sm ma a f fu ue er rz za a d de e l la a
L Le ey y d de e C Ca au us sa as s y y E Ef fe ec ct to os s q qu ue e y ya a h he em mo os s e es st tu ud di ia ad do o e en n a an nt te er ri io or re es s c ca ap p t tu ul lo os s. . E En n p pr ri im me er r l lu ug ga ar r, , l lo os s e es sp p r ri it tu us s
q qu ue e s se e p pr re es st ta an n a a t ta al le es s t tr ra ab ba aj jo os s, , s so on n d de e t ta an n b ba aj ja a c co on nd di ic ci i n n, , y y a au un n m m s s b ba aj ja a t to od da av v a a, , q qu ue e a aq qu ue el ll lo os s q qu ue e l lo os s
e ev vo oc ca an n. . Y Y u un n m ma al lv va ad do o n no o t ti ie en ne e e es sc cr r p pu ul lo o p po or r j ju ug ga ar r y y h ha ac ce er r v v c ct ti im ma a d de e s su us s i in ns st ti in nt to os s d de ep pr ra av va ad do os s a a l lo os s
m mi is sm mo os s c co on n q qu ui ie en ne es s s se e j ju un nt ta a. . A As s , , p pu ue es s, , l lo os s q qu ue e h ha ac ce en n d da a o o, , s so on n d da a a ad do os s e el ll lo os s m mi is sm mo os s. .. .. . Y Y, , e en n s se eg gu un nd do o
l lu ug ga ar r, , p po or r l la a m mi is sm ma a L Le ey y C C s sm mi ic ca a d de e C Ca au us sa as s y y E Ef fe ec ct to os s, , c ca ad da a a ac cc ci i n n o o p pe en ns sa am mi ie en nt to o m ma al li ig gn no o g ge en ne er ra a l la a
c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te e r re ea ac cc ci i n n e en n l lo os s p pl la an no os s p ps s q qu ui ic co os s y y f f s si ic co os s, , a au um me en nt ta ad da a e en n p po ot te en nc ci ia a h ha as st ta a a al lc ca an nz za ar r
c co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s q qu ue e s se e e ex xt ti ie en nd de es s e en n t ti ie em mp po o y y e es sp pa ac ci io o a a m mu uc ch ha as s e ex xi is st te en nc ci ia as s s su uc ce es si iv va as s. .
R Re ec co om me en nd da am mo os s a a q qu ui ie en ne es s s se e i in nt te er re es se en n p po or r e es st tu ud di ia ar r a a f fo on nd do o t to od do o l lo o r re el la ac ci io on na ad do o c co on n e es st ta a a an nt ti ig gu ua a c ci ie en nc ci ia a, ,
l la as s m ma ag gn n f fi ic ca as s o ob br ra as s e es sc cr ri it ta as s d de es sd de e e el l s si ig gl lo o p pa as sa ad do o p po or r A Al ll l n n K Ka ar rd de ec c, , y y q qu ue e s se e e en nc cu ue en nt tr ra an n e en n t to od da as s l la as s
b bu ue en na as s l li ib br re er r a as s, , m mu uy y e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e l la as s d de ed di ic ca ad da as s a a l li ib br ro os s e es so ot t r ri ic co os s. . E En nt tr re e d di ic ch ha as s o ob br ra as s s su ug ge er ri im mo os s: :


51
51
" " Q QU UE E E ES S E EL L E ES SP PI IR RI IT TI IS SM MO O? ?" ", , " "E EL L L LI IB BR RO O D DE E L LO OS S E ES SP PI IR RI IT TU US S" ", , " "E EL L L LI IB BR RO O D DE E L LO OS S M ME ED DI IU UM MS S" ", , " "E EL L
E EV VA AN NG GE EL LI IO O S SE EG G N N E EL L E ES SP PI IR RI IT TI IS SM MO O" ". .
S So on n m mu uy y d di iv ve er rs sa as s l la as s f fo or rm ma as s c co om mo o l lo os s e es sp p r ri it tu us s p pu ue ed de en n m ma an ni if fe es st ta ar rs se e a a l la as s p pe er rs so on na as s e en nc ca ar rn na ad da as s. . L La as s
m m s s c co om mu un ne es s s su ue el le en n s se er r: : l la as s a ap pa ar ri ic ci io on ne es s, , o o s se ea a l la a f fi ig gu ur ra a d de el l m mu ue er rt to o q qu ue e, , d de e m ma an ne er ra a m m s s o o m me en no os s v vi is si ib bl le e
d di is sc cu ur rr re e p po or r l lo os s s si it ti io os s e en n q qu ue e a ac co os st tu um mb br ra ab ba a v vi iv vi ir r e en n l la a T Ti ie er rr ra a. . E Es st te e f fe en n m me en no o s se e e ex xp pl li ic ca a p po or r u un n g gr ra ad do o
b ba as st ta an nt te e f fu ue er rt te e d de e c co on nd de en ns sa ac ci i n n d de el l p pe er ri ie es sp p r ri it tu u o o e en nv vo ol lt tu ur ra a f fl lu u d di ic ca a d de el l s se er r, , o oc ca as si io on na ad da a p po or r l la a p pr ro op pi ia a
v vo ol lu un nt ta ad d d de el l e es sp p r ri it tu u, , c ca au us sa ad da a e en n l la a m ma ay yo or r a a d de e l la as s v ve ec ce es s, , p po or r e el l i in nt te en ns so o d de es se eo o d de e a ac ct tu ua ar r o os st te en ns si ib bl le em me en nt te e
e en n a aq qu ue el ll lo os s l lu ug ga ar re es s q qu ue e f fu ue er ra an n s su u a am mb bi ie en nt te e a ac co os st tu um mb br ra ad do o e en n u un na a l lt ti im ma a e en nc ca ar rn na ac ci i n n a an nt te er ri io or r: : D De e t ta al l
m mo od do o s se e e ex xp pl li ic ca an n l la as s d di if fe er re en nt te es s a ap pa ar ri ic ci io on ne es s d de e f fa an nt ta as sm ma as s, , d de e l la as s q qu ue e h ha ay y a ab bu un nd da an nt te es s r re ef fe er re en nc ci ia as s e en n l la a
h hi is st to or ri ia a d de e a al lg gu un no os s p pa a s se es s; ; y y c ci ie er rt ta as s m ma at te er ri ia al li iz za ac ci io on ne es s e en n t te en ni id da as s e es sp pi ir ri it ti is st ta as s. . A Al lg gu un no os s e eg go os s h ha an n q qu ue ed da ad do o
t ta an n a ap pe eg ga ad do os s a a s su u a an nt te er ri io or r e ex xi is st te en nc ci ia a q qu ue e n no o l ll le eg ga an n, , e en n m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o, , a a d da ar rs se e c cu ue en nt ta a d de e s su u n nu ue ev vo o
e es st ta ad do o, , y y l la a f fu ue er rz za a d de el l d de es se eo o d de e v vi is si it ta ar r l lo o q qu ue e a an nt te es s c co on ns st ti it tu uy ye er ra a s su u v vi id da a, , l lo os s l ll le ev va a a a t ta al le es s v vi is si it ta as s, , q qu ue e
p pu ue ed de en n a al lc ca an nz za ar r u un n g gr ra ad do o v vi is si ib bl le e d de e c co on nd de en ns sa ac ci i n n d de e l la a s su us st ta an nc ci ia a f fl lu u d di ic ca a. . P Pe er ro o t ta am mb bi i n n p pu ue ed de e o ob be ed de ec ce er r
t ta al l f fe en n m me en no o a al l d de es se eo o d de e c cu um mp pl li ir r u un na a d de et te er rm mi in na ad da a m mi is si i n n, , m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s t ti il l, , y y t ta al l e es s l la a r ra az z n n d de e
m mu uc ch ha as s a ap pa ar ri ic ci io on ne es s d de e s sa an nt to os s o o p pe er rs so on na as s q qu ue e h ha an n t tr ra a d do o a al lg g n n m me en ns sa aj je e d de el l " "m m s s a al ll l " ". . E En nt tr re e e es st to os s
c ca as so os s, , l lo o m m s s e el le ev va ad do o y y c co on nc cr re et to o s so on n l la as s a ap pa ar ri ic ci io on ne es s d de e C Cr ri is st to o a a s su us s d di is sc c p pu ul lo os s e en n e el l p pe er r o od do o d de e c cu ua ar re en nt ta a
d d a as s p po os st te er ri io or re es s a a s su u c cr ru uc ci if fi ix xi i n n. . L Lo os s q qu ue e e es st tu ud di ie en n, , c co on n d de et te en nc ci i n n y y c co on no oc ci im mi ie en nt to o m me et ta af f s si ic co o d de el l a as su un nt to o, ,
l lo os s. . E Ev va an ng ge el li io os s, , v ve er r n n c cl la ar ra am me en nt te e q qu ue e e el l S Sa al lv va ad do or r n no o s se e p pr re es se en nt ta a e en n s su u c cu ue er rp po o f f s si ic co o e en n n ni in ng gu un na a d de e e el ll la as s. .
T To od do os s l lo os s d de et ta al ll le es s d de e c ca ad da a u un na a d de e e es sa as s m ma an ni if fe es st ta ac ci io on ne es s, , s so on n c cl la ar ro os s y y v ve er rd da ad de er ro os s s si ig gn no os s d de e q qu ue e a ac ct t a a e en n
s su u c cu ue er rp po o f fl lu u d di ic co o, , c co on nd de en ns sa ad do o a a t ta al l e ex xt tr re em mo o, , e en n u un na a m ma at te er ri ia al li iz za ac ci i n n a as so om mb br ro os sa a, , q qu ue e p pu ue ed de e s se er r t to oc ca ad do o, ,
c co om mo o e en n l l c ca as so o d de e T To om m s s, , a al l m me et te er r s su us s d de ed do os s e en n l la as s l ll la ag ga as s. . Y Y e el l p pr ro od di ig gi io os so o p po od de er r d de e C Cr ri is st to o l ll le eg ga a h ha as st ta a e el l
e ex xt tr re em mo o d de e c co om me er r y y b be eb be er r j ju un nt to o c co on n l lo os s d di is sc c p pu ul lo os s s si in n q qu ue e l la a m ma at te er ri ia a s s l li id da a y y l l q qu ui id da a d de e l lo os s a al li im me en nt to os s
a af fe ec ct te e e en n n na ad da a a a e es se e c cu ue er rp po o f fl lu u d di ic co o t ta an n m ma ar ra av vi il ll lo os sa am me en nt te e c co on nd de en ns sa ad do o. . E En n V Ve er rd da ad d, , t ta al l p pr ro od di ig gi io o s s l lo o h ha a
p po od di id do o l lo og gr ra ar rl lo o u un n s se em mi id di i s s, , c co om mo o E EL L. .
P Pe er ro o l la a r re ea al li id da ad d d de e l la a s su us st ta an nc ci ia a d de e e es se e c cu ue er rp po o, , y y p po or r t ta an nt to o l la a v ve er rd da ad d d de el l f fe en n m me en no o e es sp pi ir ri it ti is st ta a, , r re es si id de e y y
s se e e ex xp pl li ic ca a e en n l la a f fo or rm ma a d de e s su u a ap pa ar ri ic ci i n n: : s si ie em mp pr re e l lo o h ha ac ce e d de e i im mp pr ro ov vi is so o, , p pa as sa an nd do o a a t tr ra av v s s d de e l lo os s m mu ur ro os s y y d de e
l la as s p pu ue er rt ta as s c ce er rr ra ad da as s, , y y e es so o n no o s se e p pu ue ed de e r re ea al li iz za ar r, , d de e n ni in ng gu un na a m ma an ne er ra a c co on n u un n c cu ue er rp po o d de e m ma at te er ri ia a f f s si ic ca a
c co om m n n. . Y Y r re ec ca al lc co o e es st ta as s l lt ti im ma as s p pa al la ab br ra as s, , p po or rq qu ue e p pa ar ra a t to od do o c co on no oc ce ed do or r d de e l la a m me et ta af f s si ic ca a y y l la a C Co os sm mo ol lo og g a a, , e es s
c co or rr ri ie en nt te e e el l s sa ab be er r q qu ue e l la a m ma at te er ri ia a p pu ue ed de e a as su um mi ir r i in nf fi in ni it ta as s g gr ra ad du ua ac ci io on ne es s d de e d de en ns si id da ad d, , s se eg g n n l lo os s p pl la an no os s o o
m mu un nd do os s e en n q qu ue e s se e e es st t a ac ct tu ua an nd do o, , y y e el l D Do ob bl le e E Et t r ri ic co o a as s c co om mo o e el l A Al lm ma a, , s so on n t ta am mb bi i n n, , f fo or rm ma as s d de e m ma at te er ri ia a
d di if fe er re en nt te es s a a l la as s c co on no oc ci id da as s p po or r n no os so ot tr ro os s e en n l la a T Ti ie er rr ra a, , c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te es s a a n ni iv ve el le es s y y l le ey ye es s s su up pe er ri io or re es s d de e l la a
N Na at tu ur ra al le ez za a. . P Po or r e es so o e es s q qu ue e f f a a p po od di id do o p pe es sa ar rs se e e el l A Al lm ma a e en n e ex xp pe er ri im me en nt to os s a a l lo os s q qu ue e m me e r re ef fe er r e en n m mi i l li ib br ro o
a an nt te er ri io or r, , " "Y YO O V VI IS SI IT TE E G GA AN NI IM ME ED DE ES S. .. .. ." " y y t to od do o e es st to o s se e e ex xp pl li ic ca a, , i ig gu ua al lm me en nt te e, , e en n l la as s o ob br ra as s d d A Al ll l n n K Ka ar rd de ec c
m me en nc ci io on na ad da as s m m s s a ar rr ri ib ba a, , m mu uy y e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e e en n e el l l li ib br ro o " "E El l E Ev va an ng ge el li io o y y d d E Es sp pi ir ri it ti is sm mo o" ", , p pa ar ra a q qu ui ie en ne es s
d de es se ee en n p pr ro of fu un nd di iz za ar r e en n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n y y a ac cl la ar ra ac ci i n n d de e e es st to os s p pu un nt to os s. .
O Ot tr ra a d de e l la as s f fo or rm ma as s a ac co os st tu um mb br ra ad da as s e en n l la a m ma an ni if fe es st ta ac ci i n n e es sp pi ir ri it ta a, , e es s l la a d de e r ru ui id do os s o o g go ol lp pe es s f f c ci il lm me en nt te e
i id de en nt ti if fi ic ca ab bl le es s p po or r l lo os s e en nc ca ar rn na ad do os s. . D De e e es st to o h ha ay y, , i ig gu ua al lm me en nt te e, , u un na a v va ar ri ie ed da ad d i in nf fi in ni it ta a d d e ej je em mp pl lo os s, , q qu ue e y ya a l la a
m ma ay yo or r a a d de e l la a g ge en nt te e c co on no oc ce e. . E El l f fe en n m me en no o e en n t ta al le es s c ca as so os s e es s a al lg go o s si im mi il la ar r a al l d de e l la as s a ap pa ar ri ic ci io on ne es s. . L La a
d di if fe er re en nc ci ia a r ra ad di ic ca a e en n q qu ue e l la a f fu ue er rz za a d de e v vo ol lu un nt ta ad d d de el l e es sp p r ri it tu u s se e h ha a d di ir ri ig gi id do o a a l ll la am ma ar r l la a a at te en nc ci i n n e ej je er rc ci ie en nd do o s su u
e en ne er rg g a a s so ob br re e u un n o ob bj je et to o i in na an ni im ma ad do o o o s so ob br r e el l s se en nt ti id do o d de el l o o d do o d de e q qu ui ie en n l lo o a ad dv vi ie er rt te e. . P Pe er ro o s si ie em mp pr re e e es s u un na a
i in nt te er rv ve en nc ci i n n d de e l la a v vo ol lu un nt ta ad d d de el l d de es se en nc ca ar rn na ad do o a a t tr ra av v s s d de e l la a s su us st ta an nc ci ia a f fl lu u d di ic ca a i in nv vi is si ib bl le e, , e en nt to on nc ce es s d de e s su u
p pe er ri ie es sp p r ri it tu u. . E Es st te e f fe en n m me en no o t ti ie en ne e e es st tr re ec ch ha a r re el la ac ci i n n c co on n l lo os s d de e m mo ov vi im mi ie en nt to o d de e o ob bj je et to os s q qu ue e e en n m mu uc ch ha as s
s se es si io on ne es s e es sp pi ir ri it ti is st ta as s s se e h ha an n r re ea al li iz za ad do o, , c co om mo o e el l m mo ov vi im mi ie en nt to o d de e s si il ll la as s y y l le ev va an nt ta am mi ie en nt to o d de e m me es sa as s y y h ha as st ta a d de e
p pe er rs so on na as s, , q qu ue e l la a c ci ie en nc ci ia a d de e q qu ue e e es st ta am mo os s t tr ra at ta an nd do o c co on no oc ce e m mi il le es s d de e c ca as so os s a a t tr ra av v s s d de e l lo os s s si ig gl lo os s y y d de e l lo os s
p pa a s se es s. . E En n e es st ta as s m ma an ni if fe es st ta ac ci io on ne es s, , l la a e en ne er rg g a a m ma ag gn n t ti ic ca a y y v vi it ta al l d de e l lo os s e en nc ca ar rn na ad do os s e es s u ut ti il li iz za ad da a e en n p pa ar rt te e
p pa ar ra a r re ef fo or rz za ar r e el l e ex xp pe er ri im me en nt to o. . E El l d de es se en nc ca ar rn na ad do o e em mp pl le ea a p pa ar rt te e d de e e es sa a e en ne er rg g a a, , y y d de e a ah h q qu ue e, , d de es sp pu u s s d de e
a al lg gu un na as s s se es si io on ne es s e es sp pi ir ri it ti is st ta as s, , p pu ue ed de en n s se en nt ti ir rs se e a al lg go o c ca an ns sa ad do os s l lo os s a as si is st te en nt te es s. . E En n t ta al le es s m mo od da al li id da ad de es s, , e el l
e es sp p r ri it tu u q qu ue e s se e m ma an ni if fi ie es st ta a u ut ti il li iz za a d di ir re ec ct ta am me en nt te e, , p po or r t ta al l m me ed di io o, , e el l o ob bj je et to o u u o ob bj je et to os s c co on n l lo os s q qu ue e s se e e es st t
m ma an ni if fe es st ta an nd do o. . E Es st ta a e es s l la a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n d de el l f fe en n m me en no o d de e l la as s m me es sa as s y y s si il ll la as s p pa ar rl la an nt te es s p po or r m me ed di io o d de e g go ol lp pe es s, ,
l lo os s d de e l la as s c co op pi it ta as s q qu ue e r re ec co or rr re en n u un n t ta ab bl le er ro o o o u un na a m me es sa a, , y y e el l d de e l la a m mo od de er rn na a " "g gu ui ij ja a" " c co on n l l p pi ic ce es s o o l la ap pi ic ce er ro os s, ,
h ho oy y m mu uy y e ex xt te en nd di id do os s e en n t to od da as s p pa ar rt te es s, , Y Y a as s c co om mo o o op pe er ra an n s so ob br re e l lo os s o ob bj je et to os s i in ne er rt te es s, , p pu ue ed de en n h ha ac ce er rl lo o s so ob br r
l la as s p pe er rs so on na as s, , a ac ct tu ua an nd do o d di ir re ec ct ta am me en nt te e s so ob br re e u un n m mi ie em mb br ro o o o s so ob br re e l la a c ca as si i t to ot ta al li id da ad d d de el l c cu ue er rp po o f f s si ic co o d de el l
m m d di iu um m, , c co om mo o y ya a v vi im mo os s a al l c co om me en nz za ar r e es st te e c ca ap p t tu ul lo o, , R R s st ta an no os s, , a ah ho or ra a, , o oc cu up pa ar rn no os s d de e l lo os s a as sp pe ec ct to os s p po os si it ti iv vo os s
y y n ne eg ga at ti iv vo os s d de el l E Es sp pi ir ri it ti is sm mo o. .

* ** ** *

Y Ya a s se e h ha a d di ic ch ho o q qu ue e e el l E Es sp pi ir ri it ti is sm mo o h ha a s si id do o e es st tu ud di ia ad do o y y p pr ra ac ct ti ic ca ad do o p po or r u un na a g gr ra an n c ca an nt ti id da ad d d de e i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s
d de es sd de e t ti ie em mp po o i in nm me em mo or ri ia al l. . Y Y t ta am mb bi i n n s se e h ha a d de ec cl la ar ra ad do o q qu ue e t ta al l m ma an ne er ra a d de e c co om mu un ni ic ca ac ci i n n c co on n l lo os s e es sp p r ri it tu us s
d d l lo os s f fa al ll le ec ci id do os s d do o s s l lo o e es s p po os si ib bl le e s si in no o q qu ue e p pu ue ed de e u ut ti il li iz za ar rs se e c co on n f fi in ne es s m mu uy y d di iv ve er rs so os s, , s se eg g n n s se ea an n l la as s
p pe er rs so on na as s y y e en nt ti id da ad de es s q qu ue e i in nt te er rv ve en ng ga an n e en n c ca ad da a c ca as so o. . V Ve er re em mo os s, , a ah ho or ra a, , c c m mo o a ac ct tu ua ar ro on n y y a ac ct t a an n l lo os s
e el le em me en nt to os s i in ns sp pi ir ra ad do os s p po or r u un n f fi in n b be en n f fi ic co o, , n no ob bl le e, , e el le ev va ad do o y y s su us s c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te es s c co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s; ; y y
d de es sp pu u s s, , v ve er re em mo os s l lo o c co on nt tr ra ar ri io o. . E En n l la as s H He er rm ma an nd da ad de es s o oc cu ul lt ta as s, , d de e t to od do os s l lo os s t ti ie em mp po os s, , y y e en n l la as s i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s
d de e i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n c ci ie en nt t f fi ic ca a d de e p pr ro op p s si it to os s c cu ul lt tu ur ra al le es s y y h hu um ma an ni it ta ar ri io os s, , s si ie em mp pr re e s se e t tu uv vo o g gr ra an n c cu ui id da ad do o e en n
s se el le ec cc ci io on na ar r a a l lo os s p pa ar rt ti ic ci ip pa an nt te es s e en n t ta al le es s p pr r c ct ti ic ca as s, , p po or r l lo o m mi is sm mo o q qu ue e y ya a e ex xp pl li ic c r ra am mo os s c co on n r re el la ac ci i n n a a l la a L Le ey y


52
52
d de e C Ca au us sa as s y y E Ef fe ec ct to os s, , o o L Le ey y C C s sm mi ic ca a d de e C Ca au us sa ac ci i n n. . P Po or r t ta al l r ra az z n n, , l lo os s e es sp p r ri it tu us s e ev vo oc ca ad do os s e er ra an n d de e c ca at te eg go or r a a
s su up pe er ri io or r, , o o p po or r l lo o m me en no os s d de e u un n g gr ra ad do o e ev vo ol lu ut ti iv vo o m ma ay yo or r a al l c co om m n n d de e l lo os s m mo or rt ta al le es s. . A As s s se e a as se eg gu ur ra ab ba a u un na a
c co om mu un ni ic ca ac ci i n n p pe er rf fe ec ct ta a y y u un n r re es su ul lt ta ad do o p po os si it ti iv vo o e en n l lo os s c co on nt ta ac ct to os s. . C Cu ua an nd do o u un n g gr ru up po o d de e p pe er rs so on na as s q qu ue e h ha an n
l lo og gr ra ad do o s su up pe er ra ar r s su u Y YO O i in nt te er rn no o, , y y p pu ur ri if fi ic ca ar r s su u m me en nt te e y y s su u a al lm ma a, , p pr ro oc ce ed de en n a a t ta al l t tr ra ab ba aj jo o, , n nu un nc ca a l lo o h ha ac ce en n
e em mp p r ri ic ca am me en nt te e n ni i e en n p p b bl li ic co o. . T Ta al le es s g gr ru up po os s c cu ui id da an n m mu uc ch ho o d de e a ai is sl la ar rs se e d de e l la as s i in nt te er rf fe er re en nc ci ia as s p pe er rj ju ud di ic ci ia al le es s, , y y
d de e l la as s i in nf fl lu ue en nc ci ia as s n ne eg ga at ti iv va as s d de e p pe er rs so on na as s n no o c ca al li if fi ic ca ad da as s p pa ar ra a d di ic ch ha as s r re el la ac ci io on ne es s. . D De e t ta al l m ma an ne er ra a s se e a as se eg gu ur ra a
l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de e c co on nc cu ur rr re en nc ci ia a d de e e es sp p r ri it tu us s b bi ie en n i in nt te en nc ci io on na ad do os s y y d di is sp pu ue es st to os s a a t tr ra ab ba aj ja ar r c co on n e el le ev va ac ci i n n, ,
n no ob bl le ez za a y y a am mo or r. . Y Y d de eb be e s sa ab be er rs se e q qu ue e e en n e es so os s p pl la an no os s i in nv vi is si ib bl le es s d de e l la a N Na at tu ur ra al le ez za a n na ad di ie e e es st t o oc ci io os so o, , c co om mo o
p pu ud di ie er ra a c cr re ee er rs se e c co on n l la as s p pu ue er ri il le es s e ex xp pl li ic ca ac ci io on ne es s q qu ue e c ci ie er rt ta as s r re el li ig gi io on ne es s p pr re et te en nd de en n d da ar r s so ob br re e e el l " "m m s s a al ll l " ". .
E Es so os s " "c ci ie el lo os s" " d de e c co on nc ce ep pc ci i n n i in nf fa an nt ti il l q qu ue e n no os s m mu ue es st tr ra an n - -p pa ar rt ti ic cu ul la ar rm me en nt te e e el l C Ca at to ol li ic ci is sm mo o- -, , l la as s d di if fe er re en nt te es s
i ig gl le es si ia as s c cr ri is st ti ia an na as s r re ef fo or rm ma ad da as s, , v vu ul lg ga ar rm me en nt te e l ll la am ma ad da as s p pr ro ot te es st ta an nt te es s, , e el l i is sl la am mi is sm mo o o o r re el li ig gi i n n m mu us su ul lm ma an na a, ,
d de er ri iv va ad da a d de el l c cr ri is st ti ia an ni is sm mo o, , y y u un na a s se er ri ie e d de e s se ec ct ta as s m mo od de er rn na as s v vi in nc cu ul la ad da as s a a d di ic ch ha as s r re el li ig gi io on ne es s, , s so on n v ve er rd da ad de er ro os s
f fr ru ut to os s d de e l la a i ig gn no or ra an nc ci ia a e ex xt te en nd di id da a e en n O Oc cc ci id de en nt te e p po or r l lo os s s si ig gl lo os s d de e o ob bs sc cu ur ri id da ad d, , e eg go o s sm mo o y y a av va ar ri ic ci ia a d de e
q qu ui ie en ne es s r re ec ci ib bi ie er ro on n u un n M Me en ns sa aj je e D Di iv vi in no o d de e C Cr ri is st to o y y n no o l lo o s su up pi ie er ro on n c co on ns se er rv va ar r e en n t to od da a s su u p pu ur re ez za a y y a am mp pl li it tu ud d. .
P Po or rq qu ue e e en n l lo os s f fu un nd da am me en nt to os s d de e l la a d do oc ct tr ri in na a c cr ri is st ti ia an na a y y d de e s su us s p pr ri im mi it ti iv va as s y y p pu ur ra as s e en ns se e a an nz za as s e es st ta ab ba a
p pr re es se en nt te e, , a a c ca ad da a p pa as so o, , e el l c co on no oc ci im mi ie en nt to o y y l la a v ve er rd da ad d d de e l la as s v vi ie ej ja as s r re el li ig gi io on ne es s q qu ue e s sa ab b a an n y y p pr ra ac ct ti ic ca ab ba an n e el l
e es sp pi ir ri it ti is sm mo o c co on n f fi in ne es s d de e s su up pe er ra ac ci i n n y y d de e a al lt tr ru ui is sm mo o. . Y Y l lo os s m mi is sm mo os s p pa ad dr re es s d de e l la a I Ig gl le es si ia a, , e en n l lo os s p pr ri im me er ro os s
a a o os s y y s si ig gl lo os s l lo o e en ns se e a ar ro on n y y l lo o p pr ra ac ct ti ic ca ar ro on n, , c co om mo o l lo os s g gr ra an nd de es s i in ni ic ci ia ad do os s d de e l la a a an nt ti ig g e ed da ad d. . E Es se e
c co on no oc ci im mi ie en nt to o o oc cu ul lt to o d de el l m m s s a al ll l f fu ue e e el l s se ec cr re et to o d de e l la a f fu ue er rz za a h he er ro oi ic ca a d de em mo os st tr ra ad da a p po or r l lo os s p pr ri im mi it ti iv vo os s
c cr ri is st ti ia an no os s a an nt te e l la as s b b r rb ba ar ra as s t to or rt tu ur ra as s y y l lo os s c cr ru ue en nt to os s s sa ac cr ri if fi ic ci io os s a a q qu ue e f fu ue er ro on n s so om me et ti id do os s l lo os s m m r rt ti ir re es s
c cr ri is st ti ia an no os s d de e l lo os s p pr ri im me er ro os s s si ig gl lo os s. . Y Y e es sa a f fu ue er rz za a i ir rr re ep pr ri im mi ib bl le e d di io o e el l t tr ri iu un nf fo o a a l la a n na ac ci ie en nt te e r re el li ig gi i n n. . P Pe er ro o, , c co on n e el l
c co or rr re er r d de e l lo os s s si ig gl lo os s y y l la a p pa au ul la at ti in na a d de es sm mo or ra al li iz za ac ci i n n d de e l lo os s c co on nd du uc ct to or re es s e en n l la a E Ed da ad d M Me ed di ia a, , a al l o oc cu ul lt ta ar r
p pr ri im me er ro o, , y y c co om mb ba at ti ir r d de es sp pu u s s t ta al l e en ns se e a an nz za a q qu ue e p pe er rj ju ud di ic ca ab ba a s su u a am mb bi ic ci io os so o a an nh he el lo o d de e c co on ns st tr ru ui ir r u un n i im mp pe er ri io o
m mu un nd da an no o a a i im ma ag ge en n y y s se em me ej ja an nz za a d de e l lo os s r re ei in no os s d de e l la a T Ti ie er rr ra a, , e en n l lu ug ga ar r d de e a as se eg gu ur ra ar r u un na a s se en nd da a p po os si it ti iv va a p pa ar ra a
l lo os s r re ei in no os s c ce el le es st ti ia al le es s, , f fu ue e l la a c ca au us sa a d de e l la a c co or rr ru up pc ci i n n e en n q qu ue e s se e h ha al ll la ar ra a e el l c cr ri is st ti ia an ni is sm mo o e en n l lo os s f fi in na al le es s d de el l
m me ed di io oe ev vo o, , y y d de e t to od da as s l la as s s sa an ng gr ri ie en nt ta as s l lu uc ch ha as s q qu ue e v vi in ni ie er ro on n d de es sp pu u s s c co on n l la a R Re ef fo or rm ma a. . Y Y q qu ui ie en ne es s l lo o
p pr ra ac ct ti ic ca ar ro on n e en n s se ec cr re et to o f fu ue er ro on n l ll le ev va ad do os s a a l la a h ho og gu ue er ra a d de e l lo os s t ti ie em mp po os s t te er rr ri ib bl le es s d de e l la a I In nq qu ui is si ic ci i n n, , c co om mo o
h he er re ej je es s y y b br ru uj jo os s. .. .. .
C Co om mo o v ve en n a am mo os s d di ic ci ie en nd do o, , e en n e es so os s " "c ci ie el lo os s" " n na ad di ie e e es st t o oc ci io os so o. . S Se e t tr ra ab ba aj ja a d de e c co on nt ti in nu uo o p po or r l lo o m mi is sm mo o q qu ue e
n no o h ha ay y c cu ue er rp po os s f f s si ic co os s q qu ue e r re eq qu ui ie er ra an n d de e r re ep po os so o c ca ad da a c ci ie er rt to o n n m me er ro o d de e h ho or ra as s. . Y Y c cu ua an nd do o s se e h ha a l ll le eg ga ad do o a a
l lo os s n ni iv ve el le es s a al lt to os s o o i in nt te er rm me ed di io os s, , y ya a t to od do o s se e e en nc ca am mi in na a a al l c cu um mp pl li im mi ie en nt to o d de e l la a L Le ey y d de e A Am mo or r U Un ni iv ve er rs sa al l. . Y Y s si i e en n
l la a T Ti ie er rr ra a, , u un na a p pe er rs so on na a o o u un n g gr ru up po o d de e p pe er rs so on na as s s se e o oc cu up pa a d de e h ha ac ce er r e el l b bi ie en n y y p pr ro od di ig ga ar rl lo o, , e es so os s e es sp p r ri it tu us s
d de es se en nc ca ar rn na ad do os s l lo os s a ay yu ud da an n. . Y Y e es s f f c ci il l e en nt te en nd de er r q qu ue e s si i p pu ue ed de en n a ay yu ud da ar r s si in n q qu ue e e el l e en nc ca ar rn na ad do o s se e e en nt te er re e, ,
m mu uc ch ha a m ma ay yo or r a ay yu ud da a s se e p pu ue ed de e o ob bt te en ne er r c cu ua an nd do o s se e t tr ra ab ba aj ja a d de e c co om m n n a ac cu ue er rd do o. . Y Y s st ta a e es s u un na a d de e l la as s
g gr ra an nd de es s f fu ue er rz za as s c c s sm mi ic ca as s q qu ue e e en nt tr ra an n e en n j ju ue eg go o p pa ar ra a l la a s su up pe er ra ac ci i n n d de e t to od da as s l la as s h hu um ma an ni id da ad de es s y y d de e t to od do os s
l lo os s p pu ue eb bl lo os s. .
L La as s H He er rm ma an nd da ad de es s s se ec cr re et ta as s q qu ue e d de e e es sa a m ma an ne er ra a h ha an n t tr ra ab ba aj ja ad do o m mi il le es s d de e a a o os s, , h ha an n h he ec ch ho o m m s s p po or r e el l
P Pr ro og gr re es so o y y p po or r l la a C Ci iv vi il li iz za ac ci i n n, , a as s c co on n m ma ay y s sc cu ul la as s, , q qu ue e t to od da as s l la as s r re el li ig gi io on ne es s j ju un nt ta as s. .. .. .
E Em mp pe er ro o, , s si i c co on ns si id de er ra am mo os s l lo os s a as sp pe ec ct to os s n ne eg ga at ti iv vo os s, , d de eb be em mo os s s sa ab be er r c c m mo o e ev vi it ta ar r l lo os s m ma al le es s q qu ue e, , t ta am mb bi i n n, ,
s so on n s su us sc ce ep pt ti ib bl le es s d de e p pr ro od du uc ci ir r l lo os s m ma al lo os s u us so os s d de e e es st ta a c ci ie en nc ci ia a. . P Pu ue es s s si i u un n g gr ru up po o d de e p pe er rs so on na as s m ma al l
i in nt te en nc ci io on na ad da as s l ll le eg ga a a a p pa ac ct ta ar r c co on n l lo os s e es sp p r ri it tu us s i in nf fe er ri io or re es s, , q qu ue e s so on n l lo os s v ve er rd da ad de er ro os s " "d de em mo on ni io os s" ", , l lo os s
r re es su ul lt ta ad do os s h ha an n d de e s se er r t ta an n m ma al li ig gn no os s c co om mo o d de e m ma al li ig gn no os s s se ea an n q qu ui ie en ne es s e en n e es se e c ca as so o i in nt te er rv ve en ng ga an n. . L La a b br ru uj je er r a a
p po op pu ul la ar r, , c cu ua an nd do o n no o e es s m ma at te er ri ia a d de e e es st ta af fa a y y d de e f fa ar rs sa a p pa ar ra a e en ng ga a a ar r a a l lo os s i in nc ca au ut to os s, , p pu ue ed de e, , i ig gu ua al lm me en nt te e, ,
h ha ac ce er r t ta an nt to o d da a o o c co om mo o b bi ie en n h ha ac ce en n l lo os s o ot tr ro os s. . A As s h ha a p pa as sa ad do o e en n t to od do os s l lo os s t ti ie em mp po os s. . Y Ya a s sa ab be em mo os s q qu ue e e el l
B BI IE EN N y y e el l M MA AL L m ma ar rc ch ha an n a a l la a v ve er ra a d de el l c ca am mi in no o e en n t to od da as s p pa ar rt te es s; ; y y s si i h ha an n e ex xi is st ti id do o H He er rm ma an nd da ad de es s d de e H Hi ij jo os s d de e
l la a L Lu uz z, , t ta am mb bi i n n h ha a h ha ab bi id do o c co of fr ra ad d a as s t te en ne eb br ro os sa as s d de e H Hi ij jo os s d de e l la as s T Ti in ni ie eb bl la as s. .. .. .
Y Y e en n e el ll la as s s se e h ha a p pr ra ac ct ti ic ca ad do o t to od do o l lo o q qu ue e d de e m ma al li ig gn no o y y d de et te es st ta ab bl le e p pu ue ed da a t te en ne er r c ca ab bi id da a e en n e el l a al lm ma a h hu um ma an na a. .
Y Y c co om mo o l lo os s e es sp p r ri it tu us s n no o d de ej ja an n d de e s se er r l lo o q qu ue e e er ra an n a al l p pa as sa ar r a al l o ot tr ro o p pl la an no o, , u un na a a al li ia an nz za a d de e t ta al le es s c co on nd di ic ci io on ne es s
p pu ue ed de e l lo og gr ra ar r a ab bo om mi in na ab bl le es s r re es su ul lt ta ad do os s. . E Ej je em mp pl lo os s e ex xi is st te en n m mu uc ch ho os s e en n l la a H Hi is st to or ri ia a. .. .. . M M s s n no o s s l lo o e es s
s su us sc ce ep pt ti ib bl le e d de e h ha ac ce er r d da a o o u un n e es sp pi ir ri it ti is sm mo o d de e t ta al l c cl la as se e, , a a l lo os s d de em m s s. . L La as s p pr ri im me er ra as s v v c ct ti im ma as s d de e t ta al le es s
p pr r c ct ti ic ca as s s so on n l lo os s m mi is sm mo os s q qu ue e l la as s e ej je er rc ce en n. . Y Ya a l lo o d di ij ji im mo os s a an nt te es s. . L La a m mu ul lt ti it tu ud d d de e s se er re es s q qu ue e p pu ue eb bl la an n l la as s b ba aj ja as s
r re eg gi io on ne es s d de el l P Pl la an no o A As st tr ra al l, , p po or r s su u m mi is sm mo o a at tr ra as so o, , p po or r s su u m mi is sm ma a i in nc co on ns se ec cu ue en nc ci ia a y y m ma al ld da ad d, , e en n s su u o ob bs sc cu ur ra a
i in nt te el li ig ge en nc ci ia a a a n n n no o d de es sa ar rr ro ol ll la ad da a n ni i d de ep pu ur ra ad da a, , n no o t ti ie en ne e e el l m me en no or r e es sc cr r p pu ul lo o d de e b bu ur rl la ar rs se e y y h ha ac ce er r d da a o o a a l lo os s
m mi is sm mo os s q qu ue e l lo os s e ev vo oc ca an n. . Y Y c co om mo o s su u a at tr ra as so o e ev vo ol lu ut ti iv vo o t to od da av v a a n no o l le es s p pe er rm mi it te e v vi is sl lu um mb br ra ar r l la as s a al lt ta as s c cu um mb br re es s
d de e l la a E Ev vo ol lu uc ci i n n y y l lo os s l lu um mi in no os so os s m mu un nd do os s q qu ue e e es sp pe er ra an n a a q qu ui io ot te es s h ha an n l lo og gr ra ad do o s su ub bi ir r m m s s e es sc ca al lo on ne es s d de e l la a
V Vi id da a, , a al l m mo or ri ir r e es st t n n d de es se es sp pe er ra ad do os s p po or r h ha ab be er r p pe er rd di id do o s su u c cu ue er rp po o f f s si ic co o y y t tr ra at ta an n, , a a t to od da a c co os st ta a, , d de e
p pr ro oc cu ur ra ar rs se e u un no o n nu ue ev vo o, , r ro ob b n nd do ol lo o, , s si i p pu ue ed de en n, , a al l i in nc ca au ut to o q qu ue e s se e a at tr re ev va a a a c co on ne ec ct ta ar rs se e c co on n e el ll lo os s. . E Es st ta a e es s l la a
r ra az z n n d de e m mu uc ch ha as s l lo oc cu ur ra as s i in nc cu ur ra ab bl le es s y y d de e m mu uc ch ho os s t tr ra as st to or rn no os s p ps s q qu ui ic co os s i in nc co om mp pr re en ns si ib bl le es s y y r re eb be el ld de es s a a l la a
p ps si iq qu ui ia at tr r a a. . Y Y, , d de el l m mi is sm mo o m mo od do o, , m mu uc ch ho os s a ac cc ce es so os s d de e f fu ur ro or r q qu ue e t te er rm mi in na an n e en n l la a d de el li in nc cu ue en nc ci ia a, , s si in n q qu ue e s su us s
a au ut to or re es s p pu ue ed da an n, , m m s s t ta ar rd de e e ex xp pl li ic c r rs se el lo os s e el ll lo os s m mi is sm mo os s, , s so on n, , e en n v ve er rd da ad d, , c ca as so os s r re ea al le es s d de e p po os se es si i n n d de e u un n
a al lm ma a d d b bi il l p po or r u un no o d de e a aq qu ue el ll lo os s m ma al li ig gn no os s i in nt tr ru us so os s q qu ue e s se e h ha an n a ap po od de er ra ad do o d de el l i in nc ca au ut to o e e i in nd de ef fe en ns so o Y YO O d de el l
e en nc ca ar rn na ad do o. .. .. .
E En n c ca as so os s m me en no os s g gr ra av ve es s, , l la as s p pe er rs so on na as s q qu ue e t tr ra at ta an n d de e c co om mu un ni ic ca ar rs se e c co on n l lo os s " "m mu ue er rt to os s" ", , s si in n t te en ne er r l la a d de eb bi id da a
p pr re ep pa ar ra ac ci i n n y y a ad de el la an nt to o, , s se e e ex xp po on ne en n a a s se er r v v c ct ti im ma as s d de e l la as s m m s s d de es sa ag gr ra ad da ab bl le es s s su up pe er rc ch he er r a as s, , p pu ue es s c ca ae en n e en n
m ma an no os s d de e s se er re es s q qu ue e s se e e en nt tr re et ti ie en ne en n e en n b bu ur rl la ar rs se e d de e l lo os s i ig gn no or ra an nt te es s y y d de e l lo os s c cr r d du ul lo os s. . E Es st to o e es s l la a m ma ay yo or r a a d de e


53
53
l lo os s c ca as so os s e en n l la as s s se es si io on ne es s d de e e es sp pi ir ri it ti is sm mo o e em mp p r ri ic co o y y c co on n g gr ru up po os s h he et te er ro og g n ne eo os s. . A Al l n no o d de es sc ce en nd de er r a a e el ll la as s s si in no o
e es sp p r ri it tu us s m me ed di io oc cr re es s, , f fr r v vo ol lo os s, , y y d da ad do os s a a t to od do o l lo o q qu ue e f fu ue er ra a u un na a v vi id da a c co om m n n y y g gr ro os se er ra a, , s su us s r re es su ul lt ta ad do os s n no o
p pu ue ed de en n s se er r o ot tr ro os s q qu ue e l lo os s q qu ue e s se e o ob bt te en nd dr r a a d de e r re eu un ni io on ne es s e en nt tr re e e en nc ca am ma ad do os s c co on n i ig gu ua al l n ni iv ve el l s so oc ci ia al l, ,
i in nt te el le ec ct tu ua al l y y m mo or ra al l. .. .. . e ex xa ac ct ta am me en nt te e l lo o m mi is sm mo o q qu ue e e en n l la a T Ti ie er rr ra a, , c co on n e el l a ag gr ra av va an nt te e d de e q qu ue e n no o s se e s sa ab be e c co on n
q qu ui i n n s se e e es st t t tr ra at ta an nd do o n ni i s se e l le e p pu ue ed de e c ca as st ti ig ga ar r, , c co om mo o s se e h ha ar r a a e en n e es st te e m mu un nd do o a an nt te e u un n e en ng ga a o o, , u un na a e es st ta af fa a
o o u un na a b bu ur rl la a. .. .. .
Y Y n no o s s l lo o h ha ay y e en ng ga a o os s y y b bu ur rl la as s p pr ro ov ve en ni ie en nt te es s d de e l lo os s e es sp p r ri it tu us s. . H Ha ay y, , t ta am mb bi i n n, , m me ed di iu um ms s f fa ar rs sa an nt te es s y y
o op pe er ra ad do or re es s q qu ue e t tr ra at ta an n d de e s sa ac ca ar r p pa ar rt ti id do o y y l lu uc cr ro o a a c co os st ta a d de e l lo os s i in nc ca au ut to os s e e i ig gn no or ra an nt te es s. . G Gr ra an n p pa ar rt te e d de e l la as s
" "s se es si io on ne es s d de e e es sp pi ir ri it ti is sm mo o" " q qu ue e s s r re ea al li iz za an n e en n m mu uc ch ha as s p pa ar rt te es s, , e en n m mu uc ch ha as s c ca as sa as s, , s so ol la am me en nt te e s so on n s su up pe er rc ch he er r a a
y y t te ea at tr ro o o or rg ga an ni iz za ad do os s p po or r c ch ha an nt ta aj ji is st ta as s y y e es st ta af fa ad do or re es s q qu ue e p pr ro oc cu ur ra an n n ne eg go oc ci ia ar r e en n s su u b be en ne ef fi ic ci io o a a c co os st ta a d de e l lo os s
n ne ec ci io os s q qu ue e l le es s c cr re ee en n t to od da as s s su us s a ar rt ti im ma a a as s. . U Un na a p pe er rs so on na a q qu ue e s se e p pr re ec ci ie e d de e h ho on nr ra ad da a y y q qu ue e c co on no oz zc ca a l la a v ve er rd da ad d
d de el l E Es sp pi ir ri it ti is sm mo o, , j ja am m s s s se e p pr re es st ta a p pa ar ra a f fa ar rs sa as s n ni i p pa ar ra a b ba aj ja as s m ma an ni io ob br ra as s d de e l lu uc cr ro o p pe er rs so on na al l, , s se ea an n l lo os s m m d di iu um ms s
o o l lo os s q qu ue e l lo os s s so ol li ic ci it te en n. . P Po or rq qu ue e e es s n ne ec ce es sa ar ri ia a, , a a v ve ec ce es s, , u un na a g gr ra an n e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a e en n l la a m ma at te er ri ia a p pa ar ra a n no o d de ej ja ar rs se e
e en ng ga a a ar r p po or r f fa al ls so os s m me ed di iu um ms s q qu ue e l ll le eg ga an n a a r re ea al li iz za ar r v ve er rd da ad de er ro os s a al la ar rd de es s d de e p pr re es st ti id di ig gi it ta ac ci i n n p pa ar ra a e em mb ba au uc ca ar r a a
l lo os s c cr r d du ul lo os s c cl li ie en nt te es s. .
P Pe er ro o, , q qu ui ie en n p po os se ea a u un na a b bu ue en na a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a e en n e el l a as su un nt to o, , p pu ue ed de e d de es sc cu ub br ri ir r f f c ci il lm me en nt te e l lo os s m mu uc ch ho os s t tr ru uc co os s a a
q qu ue e s se e e ex xp po on ne en n l lo os s i in nc ca au ut to os s e e i ig gn no or ra an nt te es s e en n e el l t te em ma a. . V Ve em mo os s, , p pu ue es s, , q qu ue e n no o e es s r re ec co om me en nd da ab bl le e i in nc cu ur rs si io on na ar r
e en n e el l e es sp pi ir ri it ti is sm mo o s si in n u un na a a ad de ec cu ua ad da a p pr re ep pa ar ra ac ci i n n, , e es sp pi ir ri it tu ua al l y y t t c cn ni ic ca a. . Y Y v vu ue el lv vo o a a s su ug ge er ri ir r, , a a l lo os s q qu ue e e es st to o
d de es se ee en n i in nv ve es st ti ig ga ar r m m s s p pr ro of fu un nd da am me en nt te e, , e el l e es st tu ud di io o d de e l lo os s m ma ag gn n f fi ic co os s l li ib br ro os s d de e A Al ll l n n K Ka ar rd de ec c r re ec co om me en nd da ad do os s
a an nt te er ri io or rm me en nt te e. .

C CA AP PI IT TU UL LO O X XV VI I
M MI I V Vi ia aj je e A As st tr ra al l a a l la a L Lu un na a


P Pa as sa ar ro on n v va ar ri ia as s s se em ma an na as s d de es sd de e m mi i p pr ri im me er r d de es sd do ob bl la am mi ie en nt to o y y l la a v vi is si it ta a q qu ue e, , e en n c co om mp pa a a a d de el l M Ma ae es st tr ro o, ,
h hi ic ci i r ra am mo os s a al l P Pe er r . . D Du ur ra an nt te e e es se e l la ap ps so o, , p pr ra ac ct ti iq qu u d do os s v ve ec ce es s m m s s l la a s sa al li id da a c co on ns sc ci ie en nt te e d de e m mi i c cu ue er rp po o, ,
s si ie em mp pr re e v vi ig gi il la ad do o p po or r l l, , y y m me e s se en nt t m mu uy y f fe el li iz z c cu ua an nd do o m me e d di ij jo o q qu ue e m me e p pr re ep pa ar ra ar ra a p pa ar ra a h ha ac ce er r u un n v vi ia aj je e d de e
e en ns sa ay yo o a a n nu ue es st tr ro o s sa at t l li it te e, , l la a L Lu un na a. . E Es st to o e er ra a y ya a u un n n no ot ta ab bl le e p pr ro og gr re es so o. . T To od da as s m mi is s r re es se er rv va as s a an nt te er ri io or re es s h ha ab b a an n
s si id do o s su up pe er ra ad da as s, , y y e es sp pe er ra ab ba a c co on n v ve er rd da ad de er ra a a an ns si ia a e el l m mo om me en nt to o d de e p po od de er r s sa al li ir r d de e l la a T Ti ie er rr ra a y y a av ve en nt tu ur ra ar rm me e e en n
e el l e es sp pa ac ci io o a a c co on no oc ce er r n nu ue ev vo os s m mu un nd do os s. .
D Du um mp pb ba ah ha ar r m me e e ex xp pl li ic c e el l m mo ot ti iv vo o d de e t ta al l v vi ia aj je e, , m ma an ni if fe es st ta an nd do o q qu ue e d de es se ea ab ba a a as se eg gu ur ra ar rs se e d de e m mi i s sa at ti is sf fa ac ct to or ri io o
e es st ta ad do o y y p pr re ep pa ar ra ac ci i n n, , a a f fi in n d de e i in nt te en nt ta ar r, , c co on n t to od da a s se eg gu ur ri id da ad d, , u un na a v vi is si it ta a a a G Ga an n m me ed de es s e en n p pr r x xi im ma a
o op po or rt tu un ni id da ad d. . A As s p pu ue es s, , r re ec ci ib b c co on n a al le eg gr r a a s su u o or rd de en n d de e e es st ta ar r l li is st to o p pa ar ra a i ir r a a l la a L Lu un na a, , c co on n l l, , a a l la a n no oc ch he e
s si ig gu ui ie en nt te e. . E Es st ta a v ve ez z h ha ab b a a e es sc co og gi id do o u un n h ho or ra ar ri io o n no oc ct tu ur rn no o p pa ar ra a d di is sp po on ne er r d de e t to od do o e el l t ti ie em mp po o n ne ec ce es sa ar ri io o e en n u un na a
p pr ru ue eb ba a t ta an n i im mp po or rt ta an nt te e c co om mo o i in nt te er re es sa an nt te e. . D De e t ta al l s su ue er rt te e, , a al l l ll le eg ga ar r e el l m mo om me en nt to o p pr ro op pi ic ci io o, , m me e e en nc co on nt tr ra ab ba a
c co om mo o e el l e es sc co ol la ar r c cu ua an nd do o s su u p pr ro of fe es so or r l le e a an nu un nc ci ia a u un n p pr re em mi io o. .. .. .
E Er ra an n l la as s n nu ue ev ve e d de e l la a n no oc ch he e e es sc co og gi id da a. . A Ac ca ab b b ba am mo os s d de e r re ep po os sa ar r l la a c ce en na a c co on n u un n r ra at to o d de e a am me en na a c ch ha ar rl la a e en n
e el l' '' 'g gr ru up po o d de e c co om mp pa a e er ro os s d de el l H Ho og ga ar r c cu ua an nd do o R Ra ah hm mo oj ja an n m me e h hi iz zo o s se e a a d de e s sa al li ir r. . Y Ya a t te en n a a l la as s c co os sa as s d di is sp pu ue es st ta as s
y y t to od do o p pr re ep pa ar ra ad do o e en n l la a C Cr ri ip pt ta a. . M Me e d de es sp pe ed d d de e m mi i m mu uj je er r, , m mi is s h hi ij jo os s y y l lo os s d de em m s s, , q qu ue e y ya a e es st ta ab ba an n e en nt te er ra ad do os s
d de el l p pl la an n, , y y s sa al li im mo os s j ju un nt to os s p pa ar ra a e el l T Te em mp pl lo o. .
- -V Va as s c co on no oc ce er r n nu ue ev va as s e ex xp pe er ri ie en nc ci ia as s, , d de e g gr ra an n v va al lo or r - -m me e d di ij jo o, , m mi ie en nt tr ra as s i in ng gr re es s b ba am mo os s e en n e el l M Mo on na as st te er ri io o- -. .
L La a L Lu un na a, , c co on nt tr ra a l lo o q qu ue e t to od do os s l lo os s p pr ro of fa an no os s c cr re ee en n, , e es st t h ha ab bi it ta ad da a; ; p pe er ro o p po or r s se er re es s a as st tr ra al le es s i in nv vi is si ib bl le es s p pa ar ra a e el l
o oj jo o y y l lo os s i in ns st tr ru um me en nt to os s h hu um ma an no os s d de e h ho oy y. . T T l lo o v va as s a a c co om mp pr ro ob ba ar r y y n no o d de eb be es s a at te em mo or ri iz za ar rt te e c co on n l lo o q qu ue e v ve ea as s
y y e es sc cu uc ch he es s, , p pu ue es s e es st ta ar r s s p pr ro ot te eg gi id do o p po or r m m e en n t to od do o m mo om me en nt to o. . A Ad de em m s s, , y ya a t tu u a au ur ra a p po os se ee e r ra ay yo os s m mu uy y
h he er rm mo os so os s y y l la a p po ot te en nc ci ia a l lu um m n ni ic ca a s su uf fi ic ci ie en nt te e p pa ar ra a p pr ro ot te eg ge er rt te e d de e a aq qu u l ll lo os s, , y y e es st ta a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a t te e s se er rv vi ir r d de e
e en ns sa ay yo o p pa ar ra a r re ea al li iz za ar r, , c co on n m ma ay yo or r s se eg gu ur ri id da ad d, , u un na a p pr r x xi im ma a v vi is si it ta a a al l m mu un nd do o e en n d do on nd de e s se e e en nc cu ue en nt tr ra a n nu ue es st tr ro o
H He er rm ma an no o P Pe ep pe e. .. .. .
U Un na a v ve ez z e en n l la a C Cr ri ip pt ta a, , " "n no os s t te en nd di im mo os s e en n n nu ue es st tr ro os s r re es sp pe ec ct ti iv vo os s c ca am ma as st tr ro os s d de e m m r rm mo ol l, , a a l lo os s q qu ue e y ya a h ha ab b a a
l ll le ev va ad do o l la as s m ma an nt ta as s y y a al lm mo oh ha ad da as s e en n l la a t ta ar rd de e. . O Or ra am mo os s c co om mo o d de e c co os st tu um mb br re e, , y y r re el la aj ja an nd do o t to od do o e el l c cu ue er rp po o m me e
d di is sp pu us se e a a e ej je ec cu ut ta ar r e el l e ej je er rc ci ic ci io o y ya a c co on no oc ci id do o. . P Po oc co os s m mi in nu ut to os s d de es sp pu u s s m me e s se ep pa ar ra ab ba a l le en nt ta am me en nt te e d de el l c cu ue er rp po o
f f s si ic co o q qu ue e a ah ho or ra a r re ep po os sa ab ba a e en n p pr ro of fu un nd do o l le et ta ar rg go o. . E El l M Ma ae es st tr ro o m me e e es sp pe er ra ab ba a y ya a, , f fl lo ot ta an nd do o e en n e el l a ai ir re e a a l lo os s p pi ie es s
d de e s su u c cu ue er rp po o, , y y m me e i in nv vi it t a a s se eg gu ui ir rl lo o. . I Ig gu ua al l q qu ue e l la a v ve ez z a an nt te er ri io or r, , p pa as sa am mo os s a a t tr ra av v s s d de e l lo os s m mu ur ro os s d de e l la a
C Cr ri ip pt ta a y y d de el l T Te em mp pl lo o y y n no os s e en nc co on nt tr ra am mo os s v vo ol la an nd do o p po or r e en nc ci im ma a d de el l v va al ll le e. . D Du um mp pb ba ah ha ar r h ha ab b a a e es sp pe er ra ad do o p pa ar ra a
e es st te e v vi ia aj je e u un na a n no oc ch he e d de e p pl le en ni il lu un ni io o, , m ma ag gn n f fi ic ca a. . E El l a as st tr ro o i il lu um mi in na ab ba a b be el ll la am me en nt te e l la as s c cu um mb br re es s p pl la at te ea ad da as s d de e l la as s
m mo on nt ta a a as s, , y y p pa ar re ec c a a c co om mo o s si i n no os s l ll la am ma ar ra a, , s so on nr ri ie en nt te e y y b bo on nd da ad do os so o. . C Co on n n nu ue es st tr ro o p pe en ns sa am mi ie en nt to o i in ni ic ci ia am mo os s l la a
g gi ir ra a r ra au ud da am me en nt te e; ; p pe er ro o e el l L La am ma a m me e d di ij jo o q qu ue e c co on nt tr ro ol la ar ra a e es se e m ma an nd da at to o m me en nt ta al l p pa ar ra a n no o r re ea al li iz za ar r u un n v vu ue el lo o


54
54
i in ns st ta an nt t n ne eo o. . Q Qu ue er r a a q qu ue e g go oz za ar ra a d de e l la a m ma ar ra av vi il ll lo os sa a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a y y m me e f fu ue er ra a c co om mp pe en ne et tr ra an nd do o e en n l la a a as so om mb br ro os sa a
p pe er ro o c co om m n n f fa ac cu ul lt ta ad d d de e v vi ia aj ja ar r a as st tr ra al lm me en nt te e f fu ue er ra a d de e n nu ue es st tr ro o m mu un nd do o. . Y Y y yo o g go oz za ab ba a, , c co om mo o u un n n ni i o o e en n p pa as se eo o
d de e v va ac ca ac ci io on ne es s, , d de e a aq qu ue el ll lo os s m mo om me en nt to os s d de e i in ne ef fa ab bl le e p pl le en ni it tu ud d y y d de e a ab bs so ol lu ut ta a l li ib be er rt ta ad d d de e t to od da as s l la as s t tr ra ab ba as s d de e l la a
T Ti ie er rr ra a. . N Nu ue es st tr ro o p pl la an ne et ta a s se e v ve e a a a ah ho or ra a, , c co om mo o u un na a e en no or rm me e b bo ol la a a az zu ul l p pl la at te ea ad da a e en n l la a n ne eg gr ru ur ra a d de el l c ci ie el lo o
t ta ac ch ho on na ad do o d de e e es st tr re el ll la as s, , y y l la a L Lu un na a s se e i ib ba a a ag gi ig ga an nt ta an nd do o a a n nu ue es st tr ra a v vi is st ta a i ig gu ua al l q qu ue e u un n d di is sc co o o o u un n r re ef fl le ec ct to or r q qu ue e, ,
c ca ad da a m mi in nu ut to o c cr re ec c a a y y c cr re ec c a a h ha as st ta a v vo ol lv ve er rs se e m mu uc ch ho o m m s s g gr ra an nd de e q qu ue e l la a T Ti ie er rr ra a y ya a l le ej ja an na a. . V Ve e a am mo os s m ma ar rc ca ar rs se e
l lo os s r re el li ie ev ve es s, , l la as s m mo on nt ta a a as s y y l lo os s c cr r t te er re es s, , c ca ad da a v ve ez z c co on n m ma ay yo or r n ni it ti id de ez z, , y y p po oc co o d de es sp pu u s s v vo ol l b ba am mo os s e en n t to or rn no o
d de e e el ll la a c co om mo o p po od dr r a am mo os s h ha ab be er rl lo o h he ec ch ho o d de en nt tr ro o d de e u un na a n na av ve e e es sp pa ac ci ia al l. . P Pe er ro o e en n n nu ue es st tr ro o e es st ta ad do o f fl lu u d di ic co o, , l la a
v vi is si i n n e er ra a c co om mp pl le et ta a y y l li ib br re e d de e t to od do o o ob bs st t c cu ul lo o. . P Pe en ns s q qu ue e n nu ue es st tr ro os s a as st tr ro on na au ut ta as s e em mp pl le ea an n c ca as si i t tr re es s d d a as s e en n
e es se e v vi ia aj je e, , q qu ue e n no os so ot tr ro os s e es st t b ba am mo os s r re ea al li iz za an nd do o e en n m mi in nu ut to os s. . R Ra ah hm mo oj ja an n c ca ap pt t m mi i p pe en ns sa am mi ie en nt to o y y m me e s so on nr ri i . .
D Di im mo os s u un na a v vu ue el lt ta a c co om mp pl le et ta a e en n t to om mo o a al l s sa at t l li it te e y y d de es sc ce en nd di im mo os s s so ob br re e u un no o d de e l lo os s e ex xt te en ns so os s c cr r t te er re es s q qu ue e
n nu ue es st tr ro os s a as st tr r n no om mo os s d de en no om mi in na an n " "m ma ar re es s" ". . N No o m me e l ll la am m d de em ma as si ia ad do o l la a a at te en nc ci i n n, , p po or rq qu ue e r re ec co or rd da ab ba a h ha ab be er r
v vi is st to o a al lg go o i ig gu ua al l e en n l la a t te el le ev vi is si i n n c cu ua an nd do o l lo os s a as st tr ro on na au ut ta as s l ll le eg ga ar ro on n a a l la a L Lu un na a. . N No o s se e v ve e a a a a n na ad di ie e, , p pe er ro o p pu ud de e
p pe er rc ci ib bi ir r c cl la ar ra am me en nt te e, , a al lo o l le ej jo os s, , c co om mo o u un n r ru um mo or r d de e t to or rr re en nt te es s, , m ma ar re ej ja ad da a e em mb br ra av ve ec ci id da a o o e el l r ru ug gi ir r d de el l v vi ie en nt to o
h hu ur ra ac ca an na ad do o. . N Na at tu ur ra al lm me en nt te e, , a al ll l n no o h ha ab b a a n ni i a ag gu ua a n ni i a ai ir re e. . D Du um mp pb ba ah ha ar r l le ey y m mi i m me en nt te e y y m me e d di io o l la a
r re es sp pu ue es st ta a: :
- -E Es so os s r ru um mo or re es s p pr ro ov vi ie en ne en n d de e l la a o ot tr ra a p pa ar rt te e, , l la a o ob bs sc cu ur ra a, , q qu ue e e es st t a a e es sp pa al ld da as s n nu ue es st tr ra as s. . S So on n l lo os s h ha ab bi it ta an nt te es s
d de e q qu ui ie en ne es s t te e h ha ab bl l c cu uy ya a m mu ul lt ti it tu ud d s se e a ag go ol lp pa a e en n l la a c ca ar ra a d de el l a as st tr ro o q qu ue e n no o r re ec ci ib be e l la a l lu uz z s so ol la ar r. . N No o p po od dr r a an n
s so op po or rt ta ar rl la a a aq qu ue el ll lo os s s se er re es s, , c co om mo o y ya a t te e e ex xp pl li iq qu u e en n m mi is s c cl la as se es s a an nt te er ri io or re es s. . A Ah ho or ra a v va am mo os s a a i ir r p pa ar ra a a al ll l y y t te e
p pr re ev ve en ng go o d de e n no o a at te em mo or ri iz za ar rt te e. . Y Ya a s sa ab be es s q qu ue e n na ad da a d de eb be e c ca au us sa ar rt te e m mi ie ed do o, , p pu ue es s, , a au un nq qu ue e v va as s a a c co on nt te em mp pl la ar r
e es sc ce en na as s t te er rr ro or r f fi ic ca as s n na ad da a p po od dr r n n h ha ac ce er rt te e e es st ta an nd do o y yo o c co on nt ti ig go o. .. .. .
C Co on n l la a r ra ap pi id de ez z d de el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o v vo ol la am mo os s a a l la a o ot tr ra a p pa ar rt te e d de el l a as st tr ro o. . E Er ra a, , v ve er rd da ad de er ra am me en nt te e, , h ho or rr ri ib bl le e c cu ua an nt to o
a al ll l s se e v ve e a a. . U Un n e en nj ja am mb br re e g gi ig ga an nt te es sc co o d de e s se er re es s d de e f fo or rm ma as s a a c cu ua al l m m s s g gr ro ot te es sc ca as s y y r re ep pu ug gn na an nt te es s, , s se e d de eb ba at t a a
e en n t to od da a l la a s su up pe er rf fi ic ci ie e d de e l la a L Lu un na a d de es sc co on no oc ci id da a p po or r l lo os s h ho om mb br re es s. . E Er ra a c cu ua al l u un na a m mu uc ch he ed du um mb br re e d de e a an ni im ma al le es s
f fa an nt t s st ti ic co os s, , e en ng ge en nd dr ro os s c ca ar ri ic ca at tu ur re es sc co os s d de e h hu um ma an no oi id de es s m me ez zc cl la ad do os s c co on n l la as s m m s s v va ar ri ia ad da as s f fo or rm ma as s z zo oo ol l g gi ic ca as s. .
E En nt ti id da ad de es s r re ep pu ug gn na an nt te es s, , m me ez zc cl la a d de e r re ep pt ti il le es s y y d de e p p j ja ar ro os s, , v vo ol la ab ba an n s so ob br re e l la a m ma as sa a d de e b be es st ti ia as s q qu ue e s se e
a ar rr ra as st tr ra ab ba a o o s sa al lt ta ab ba a s so ob br re e e el l s su ue el lo o. .. .. . G Gr ra an nd de es s m mu ur rc ci i l la ag go os s q qu ue e, , a al l d de es sp pl la az za ar rs se e, , c ca am mb bi ia ab ba an n d de e f fo or rm ma a, ,
c co om mo o s si i s se e d di il lu uy ye er ra an n e en n e el l e es sp pa ac ci io o, , e es sp pe ec ct tr ra al le es s f fi ig gu ur ra as s c co on n r ro os st tr ro os s d de ef fo or rm me es s y y c cu ue er rp po os s a al la ar rg ga ad do os s c co om mo o
s se er rp pi ie en nt te es s, , q qu ue e s se e e en nr ro os sc ca ab ba an n u un no os s e en n o ot tr ro os s y y p pr ro od du uc c a an n u un na a i in nf fe er rn na al l a al lg ga ar ra ab b a a. .. .. . L La as s m m s s e es sp pa an nt ta ab bl le es s
d de es sc cr ri ip pc ci io on ne es s d de el l D Da an nt te e, , y y l la as s f fi ig gu ur ra as s f fa an nt t s st ti ic ca as s m m s s r re ep pu ul ls si iv va as s d de e l lo os s d di ib bu uj jo os s d de e A Al lb be er rt to o D Du ur re er ro o, , e el l g gr ra an n
p pi in nt to or r d de el l M Me ed di io oe ev vo o, , s se er r a an n p p l li id do os s r re ef fl le ej jo os s a an nt te e l la a m mu uc ch he ed du um mb br re e d de e s se er re es s h he et te er ro og g n ne eo os s y y t te er rr ro or r f fi ic co os s
a ah ho or ra a c co on nt te em mp pl la ad do os s p po or r n no os so ot tr ro os s. . T To od da as s l la as s f fo or rm ma as s d de e r re ep pt ti il le es s d de e l la a T Ti ie er rr ra a; ; i in nf fi in ni id da ad d d de e e en ng ge en nd dr ro os s
m me ez zc cl la a d de e a an ni im ma al l y y d de e h hu um ma an no oi id de e, , y y f fi ig gu ur ra as s e es sp pe ec ct tr ra al le es s q qu ue e s se e d de es sv va an ne ec c a an n y y v vo ol lv v a an n a a f fo or rm ma ar rs se e, , n no os s
r ro od de ea ab ba an n y y m mu uc ch ha as s d de e e el ll la as s s se e a ac ce er rc ca ab ba an n h ha ac ci ie en nd do o m mu ue ec ca as s y y a ad de em ma an ne es s a am me en na az za ad do or re es s; ; p pe er ro o e el l a au ur ra a d de el l
M Ma ae es st tr ro o r re es sp pl la an nd de ec c a a c co on n r ra ay yo os s i in nt te er rc ca am mb bi ia an nt te es s d de e h he er rm mo os sa as s t to on na al li id da ad de es s e en nt tr re e b bl la an nc co o c ce el le es st te e y y d do or ra ad do o, ,
y y a aq qu ue el ll la a m mu ul lt ti it tu ud d d de e s se er re es s s se e a al le ej ja ab ba a d de e n no os so ot tr ro os s h hu uy ye en nd do o d de el l r ra ad di io o d de e a ac cc ci i n n d de e l la a l lu uz z d de e n nu ue es st tr ra as s
a au ur ra as s, , a a m me ed di id da a q qu ue e a av va an nz z b ba am mo os s. . A Al l a ac ce er rc ca ar rn no os s, , a au ul ll la ab ba an n, , s si il lb ba ab ba an n y y r ru ug g a an n c co on n t to od da as s l la as s f fo or rm ma as s d de e
e es st tr ri id de en nc ci ia as s q qu ue e s se er r a a i im mp po os si ib bl le e i in nt te er rp pr re et ta ar r p po or r n no o t te en ne er r p pa ar ra an ng g n n e en n n nu ue es st tr ro o m mu un nd do o. .. .. .
- -Y Ya a e es st t s s c co om mp pr ro ob ba an nd do o, , p po or r t ti i m mi is sm mo o, , l lo o q qu ue e t te e h ha ab b a a p pr ro om me et ti id do o. . E Es st ta a e es s l la a p po ob bl la ac ci i n n l li im ma ar r q qu ue e
n nu ue es st tr ro os s a as st tr ro on na au ut ta as s n ni i s si iq qu ui ie er ra a h ha an n p po od di id do o i im ma ag gi in na ar r. . H Hu ub bi ie er ra a s si id do o n ne ec ce es sa ar ri io o q qu ue e s se e t tr ra at ta ar ra a d de e
c cl la ar ri iv vi id de en nt te es s y y c cl la ar ri ia au ud di ie en nt te es s, , p pa ar ra a p po od de er r s sa ab be er r q qu ue e l la a L Lu un na a t ti ie en ne e e es st ta a c cl la as se e d de e h ha ab bi it ta an nt te es s. . P Pe er ro o s s l lo o e en n
l la a C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n p po od de em mo os s c co on no oc ce er rl lo o. .. .. . A Ah ho or ra a b bi ie en n; ; e es st to o t ti ie en ne e u un na a i in nf fl lu ue en nc ci ia a t tr re em me en nd da a e en n l la as s
r re el la ac ci io on ne es s a as st tr ra al le es s d de e u un no o y y o ot tr ro o m mu un nd do o. . V Vo oy y a a m me en nc ci io on na ar rt te e c c m mo o, , e en n v ve er rd da ad d, , e es st to os s s se er re es s, , e en n s su us s
i in nf fi in ni it ta as s v va ar ri ie ed da ad de es s y y f fo or rm ma as s, , l ll le eg ga an n a a t te en ne er r c co on nt ta ac ct to o c co on n n nu ue es st tr ro o m mu un nd do o y y p pu ue ed de en n i in nf fl lu ui ir r s so ob br re e l lo os s
h ho om mb br re es s. . M Ma as s, , a ah ho or ra a q qu ue e y ya a s sa ab be es s d de e s su u e ex xi is st te en nc ci ia a, , v vo ol lv va am mo os s a a l la a T Ti ie er rr ra a, , c co on n c ca al lm ma a, , s si in n a ap pr re es su ur ra ar rn no os s, ,
p po or rq qu ue e e en n e el l t tr ra ay ye ec ct to o v vo oy y a a d da ar rt te e e es sa as s l le ec cc ci io on ne es s q qu ue e d de e e es st ta a m ma an ne er ra a, , s se e g gr ra ab ba ar r n n m me ej jo or r e en n t tu u
c co on nc ci ie en nc ci ia a. .. .. .

* ** ** *

S Sa ab be em mo os s b bi ie en n q qu ue e l la a L Lu un na a i in nf fl lu uy ye e, , n no ot ta ab bl le em me en nt te e, , e en n d di if fe er re en nt te es s a as sp pe ec ct to os s d de e l la a v vi id da a e en n n nu ue es st tr ro o p pl la an ne et ta a. .
S Su u a at tr ra ac cc ci i n n d de et te er rm mi in na a l la as s m ma ar re ea as s e en n l lo os s o oc c a an no os s, , y y s su u m ma ag gn ne et ti is sm mo o s se e d de ej ja a s se en nt ti ir r e en n l lo os s f fe en n m me en no os s
c cl li im m t ti ic co os s. . L La a a ag gr ri ic cu ul lt tu ur ra a c co on no oc ce e, , m mu uy y b bi ie en n l la a i in nf fl lu ue en nc ci ia a s se el le en ni it ta a e en n l lo os s m mo ov vi im mi ie en nt to os s d de e l la a s sa av vi ia a e en n l lo os s
v ve eg ge et ta al le es s, , y y s si ir rv ve e d de e a ay yu ud da a p pa ar ra a n no or rm ma ar r l la as s s si ie em mb br ra as s y y l la as s c co os se ec ch ha as s, , l lo o c cu ua al l h ha a s si id do o d de e c co on no oc ci im mi ie en nt to o
g ge en ne er ra al l d de es sd de e a an nt ta a o o. . T Ta am mb bi i n n l la a L Lu un na a a ac ct t a a c co om mo o r re eg gu ul la ad do or ra a d de e m mu uc ch ho os s p pr ro oc ce es so os s v vi it ta al le es s, , c co om mo o l lo os s
c ci ic cl lo os s p pe er ri i d di ic co os s d de e l la a m mu uj je er r, , y y p po or r t ta an nt to o, , e en nt tr ra a e en n r re el la ac ci i n n c co on n l la as s f fe ec ch ha as s p pr ro op pi ic ci ia as s o o i in ne ef fi ic ca ac ce es s d de e l la a
p pr ro oc cr re ea ac ci i n n. . Y Y, , l l g gi ic ca am me en nt te e, , e es sa a i in nf fl lu ue en nc ci ia a a al lc ca an nz za a, , t ta am mb bi i n n, , a a l la a g ge es st ta ac ci i n n y y f fe ec ch ha a d de e n na ac ci im mi ie en nt to o d de e l lo os s
f fe et to os s. . E En n c ci ir ru ug g a a, , s se e h ha a p po od di id do o c co om mp pr ro ob ba ar r q qu ue e c ci ie er rt to os s p pe er r o od do os s e en n l la as s f fa as se es s l li im ma ar re es s, , f fa av vo or re ec ce en n l la a
c ci ic ca at tr ri iz za ac ci i n n d de e l la as s h he er ri id da as s, , y y o ot tr ro os s l la a a al la ar rg ga an n. . E El l c ca ab be el ll lo o, , l la a b ba ar rb ba a y y l la as s u u a as s c cr re ec ce en n c co on n m ma ay yo or r r ra ap pi id de ez z
c cu ua an nd do o f fu ue er ro on n c co or rt ta ad do os s e en n l la as s f fa as se es s d d c cu ua ar rt to o c cr re ec ci ie en nt te e y y p pl le en ni il lu un ni io o, , y y m mu uc ch ho os s a as sp pe ec ct to os s d de e p pr ro oc ce es so os s
q qu ui ir r r rg gi ic co os s o o d de e c ci ie er rt to os s t tr ra at ta am mi ie en nt to os s m m d di ic co os s s so on n a af fe ec ct ta ad do os s d di ir re ec ct ta am me en nt te e p po or r n nu ue es st tr ro o s sa at t l li it te e. . E Es st to o e er ra a
c co on no oc ci id do o p po or r l lo os s a as st tr r l lo og go os s d de es sd de e l la a m m s s r re em mo ot ta a a an nt ti ig g e ed da ad d, , y y a al lg gu un no os s g ga al le en no os s a ac ct tu ua al le es s - -m mu uy y p po oc co os s e en n
v ve er rd da ad d- - l lo o s sa ab be en n y y l lo o o ob bs se er rv va an n, , a au un nq qu ue e n no o s se e l lo o d di ig ga an n a al l p pa ac ci ie en nt te e, , p pu ue es s e es s p pr re ec ci is so o q qu ue e a am mb bo os s l lo o s se ep pa an n, , o o
d de e l lo o c co on nt tr ra ar ri io o s se e e ex xp po on nd dr r a a e el l m m d di ic co o a a c ca ae er r e en n e el l r ri id d c cu ul lo o d de e l la a p pr ro of fa an na a i ig gn no or ra an nc ci ia a. .. .. .


55
55
P Pe er ro o k k> > q qu ue e e es s m mu uy y p po oc co o c co on no oc ci id do o: : m me ej jo or r d di ic ch ho o, , c co on no oc ci id do o p po or r a aq qu ue el ll lo os s q qu ue e p pa ar rt ti ic ci ip pa an n d de e l la a s sa ab bi id du ur r a a
c c s sm mi ic ca a d de e l lo os s i in ni ic ci ia ad do os s, , e es s l la a i in nf fl lu ue en nc ci ia a q qu ue e e ej je er rc ce en n e en n l lo os s s se er re es s d de e e es st te e m mu un nd do o e es so os s o ot tr ro os s s se er re es s
i in nv vi is si ib bl le es s q qu ue e h ha ab bi it ta an n e el l l la ad do o o ob bs sc cu ur ro o d de e n nu ue es st tr ro o s sa at t l li it te e. . A A m mu uc ch ha as s p pe er rs so on na as s s se e l le es s l ll la am ma a " "l lu un n t ti ic ca as s" " e en n
e el l l le en ng gu ua aj je e p po op pu ul la ar r, , p po or r l la a m ma an ne er ra a d de e c co om mp po or rt ta ar rs se e e en n d de et te er rm mi in na ad da as s o oc ca as si io on ne es s. . Y Y e el l a ap po od do o, , c co om m n n e en n
t to od do os s l lo os s p pu ue eb bl lo os s d de e a ac cu ue er rd do o a a l la as s m mo od da al li id da ad de es s d de e l le en ng gu ua aj je e d de e c ca ad da a p pa a s s, , n no o e es s o ot tr ra a c co os sa a q qu ue e e el l f fr ru ut to o d de e
l la a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a m mi il le en na ar ri ia a, , a a p pe es sa ar r d de e q qu ue e n na ad di ie e s se ep pa a e ex xp pl li ic ca ar r e el l " "p po or rq qu u " ". . Y Y, , s si in n e em mb ba ar rg go o, , t to od do os s
c co on no oc ce em mo os s q qu ue e l la a L Lu un na a p pu ue ed de e a af fe ec ct ta ar rn no os s, , m m s s o o m me en no os s, , s se eg g n n s se ea a l la a s se en ns si ib bi il li id da ad d y y l la a m ma ay yo or r o o m me en no or r
f fu ue er rz za a n ne er rv vi io os sa a y y v vo ol li it ti iv va a d de e c ca ad da a u un no o. . N Na ad di ie e s se eg ga ar r q qu ue e h ha ay y p pe er rs so on na as s q qu ue e, , e en n c ci ie er rt to os s p pe er r o od do os s
m me en ns su ua al le es s s se e s si ie en nt te en n d de ep pr ri im mi id do os s, , a a d di if fe er re en nc ci ia a d de e o ot tr ro os s d d a as s d de el l m me es s e en n q qu ue e e es st t n n m m s s e eu uf f r ri ic co os s y y
a an ni im ma ad do os s. . L La a p ps si iq qu ui ia at tr r a a c co on no oc ce e, , t ta am mb bi i n n, , c c m mo o d de et te er rm mi in na ad do os s e en nf fe er rm mo os s s se e ' 'm ma an ni if fi ie es st ta an n d de e d di if fe er re en nt te e
m ma an ne er ra a e en n u un na as s s se em ma an na as s o o e en n o ot tr ra as s, , y y y yo o p pu ue ed do o a as se eg gu ur ra ar r, , p po or r e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a p pr ro op pi ia a y y d de e v va ar ri io os s d de e m mi is s
h he er rm ma an no os s d de e l la a O Or rd de en n, , c c m mo o o ob bs se er rv v , , d de es sd de e h ha ac ce e m mu uc ch ho os s a a o os s, , l la a i in nf fl lu ue en nc ci ia a l lu un na ar r e en n e el l d de es sa ar rr ro ol ll lo o d de e m mi i
d di ia ar ri ia a v vi id da a y y a ac ct ti iv vi id da ad d. .
P Pu ud de e a ap pr re ec ci ia ar r, , y y a ah ho or ra a l lo o c co om mp pr re en nd do o, , p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e, , c c m mo o e en n l lo os s c ca at to or rc ce e d d a as s d de e l la as s f fa as se es s d de e
m me en ng gu ua an nt te e y y l lu un na a n nu ue ev va a, , o o l lu un na a n ne eg gr ra a, , i ib ba an n d di is sm mi in nu uy ye en nd do o p pa ar ra a m m l la as s p pr ro ob ba ab bi il li id da ad de es s d de e x xi it to o e en n
c cu ua al lq qu ui ie er ra a g ge es st ti i n n. . S Se e m me e d di if fi ic cu ul lt ta ab ba an n l lo os s n ne eg go oc ci io os s; ; s se e e en nt to or rp pe ec c a an n l la as s r re el la ac ci io on ne es s c co on n c ci ie er rt ta as s p pe er rs so on na as s, ,
s se e a al lt te er ra ab ba a m mi i n no or rm ma al l s se er re en ni id da ad d y y m me e v ve e a a, , m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s, , e en nf fr re en nt ta ad do o a a s si it tu ua ac ci io on ne es s c ca ap pa ac ce es s d de e h ha ac ce er r
p pe er rd de er r l la a e ec cu ua an ni im mi id da ad d a a l la a g ge en ne er ra al li id da ad d d de e l la as s p pe er rs so on na as s. . Y Yo o m mi is sm mo o, , a an nt te es s d de e l lo og gr ra ar r l lo os s f fr ru ut to os s d de e e es st te e
a ad di ie es st tr ra am mi ie en nt to o, , c ca a , , a a m me en nu ud do o e en n e es so os s e eq qu ui iv vo oc ca ad do os s a ac cc ce es so os s d de e c c l le er ra a, , d de e d de es sc co on nt tr ro ol l y y d de e a ab ba at ti im mi ie en nt to o. . Y Y
s si ie em mp pr re e c co oi in nc ci id d a an n l lo os s p pe er r o od do os s m me en nc ci io on na ad do os s n ne eg ga at ti iv vo os s, , c co on n l la as s s su us so od di ic ch ha as s f fa as se es s d de e l la a L Lu un na a: : e el l c cu ua ar rt to o
m me en ng gu ua an nt te e y y l la a L Lu un na a n ne eg gr ra a. . E En n c ca am mb bi io o, , a al l c co om me en nz za ar r e el l c cu ua ar rt to o c cr re ec ci ie en nt te e y y l ll le eg ga ar r a al l p pl le en ni il lu un ni io o, , o o L Lu un na a
l ll le en na a, , s su u c ca ar r c ct te er r c ca am mb bi ia ab ba a y y m mi is s a as su un nt to os s s se e i ib ba an n a ar rr re eg gl la an nd do o, , h ha as st ta a l lo og gr ra ar r x xi it to os s q qu ue e a an nt te es s d de es sc co on nf fi ia ar ra a
o ob bt te en ne er r. . T Ta al le es s o ob bs se er rv va ac ci io on ne es s, , r re ep pe et ti id da as s d du ur ra an nt te e l la ar rg go os s a a o os s, , e en n c co on ne ex xi i n n c co on n m mi is s e es st tu ud di io os s e en n l la a O Or rd de en n, ,
m me e l ll le ev va ar ro on n a a c co on nc cl lu us si io on ne es s q qu ue e d de et te er rm mi in na ar ro on n e el l h he ec ch ho o d de e r re ep pa ar rt ti ir r m mi i t ti ie em mp po o y y m mi is s o oc cu up pa ac ci io on ne es s e en n
c co on nf fo or rm mi id da ad d c co on n l la as s f fa as se es s d de el l s sa at t l li it te e. . D De es sd de e e en nt to on nc ce es s, , t to od do o s se e f fu ue e m mo od di if fi ic ca an nd do o y y p pu ud de e c co om mp pr ro ob ba ar r c c m mo o, ,
e en n v ve er rd da ad d, , d di ic ch ha as s f fa as se es s i in nf fl lu u a an n n no ot ta ab bl le em me en nt te e e en n l la a m ma ar rc ch ha a d de e m mi i v vi id da a d di ia ar ri ia a. .
P Pe er ro o l la a v ve er rd da ad de er ra a c ca au us sa a; ; l la a f fo or rm ma a e en n q qu ue e e es sa a i in nf fl lu ue en nc ci ia a e er ra a e ej je er rc ci id da a s so ob br re e m m , , i ig gu ua al l q qu ue e s so ob br re e t to od do os s l lo os s
h hu um ma an no os s, , n no o m me e h ha ab b a a s si id do o r re ev ve el la ad da a, , a a n n, , s si in no o d de e m ma an ne er ra a m mu uy y s su ub br re ep pt ti ic ci ia a. . S Sa ab b a a, , y ya a, , a ad de ec cu ua ar rm me e a a l la as s
i in nf fl lu ue en nc ci ia as s l lu un na ar re es s p pa ar ra a s sa ac ca ar r e el l m me ej jo or r p pa ar rt ti id do o e en n m mi i d di ia ar ri ia a l lu uc ch ha a p po or r l la a v vi id da a. . P Pe er ro o s s l lo o a ah ho or ra a l ll le eg ga ab ba a p pa ar ra a
m m l la a v ve er rd da ad de er ra a c ca au us sa a, , e el l m mo ot ti iv vo o i in nt tr r n ns se ec co o y y r re ea al l d de e a aq qu ue el ll la as s i in nf fl lu ue en nc ci ia as s t ta an n n no ot ta ab bl le es s, , a al l c co on no oc ce er r l la a
p po ob bl la ac ci i n n l lu un na ar r y y e el l m me ec ca an ni is sm mo o d de e s su u a ac cc ci i n n s so ob br re e l la a T Ti ie er rr ra a. .
V Va ar ri ia as s d de e l la as s o ot tr ra as s i in nt te er rf fe er re en nc ci ia as s, , e en n e el l c ca am mp po o d de e l la a f f s si ic ca a y y d de el l m ma ag gn ne et ti is sm mo o, , s se eg g n n l lo o a an no ot ta ad do o a al l
p pr ri in nc ci ip pi io o, , s so on n l l g gi ic co os s r re es su ul lt ta ad do os s d de e l la as s f fu ue er rz za as s f f s si ic ca as s y y m ma ag gn n t ti ic ca as s d de el l s sa at t l li it te e a ac ct tu ua an nd do o s so ob br re e n nu ue es st tr ro o
m mu un nd do o. . P Pe er ro o p pu ue ed de en n i in nf fl lu ui ir r e es st ta as s f fu ue er rz za as s e en n l lo os s c ca am mp po os s d de e v vi id da a e es sp pi ir ri it tu ua al l, , m me en nt ta al l, , i in nt te el le ec ct tu ua al l, , p ps s q qu ui ic ca a
y y m mo or ra al l? ?. .. .. . E Es s a ac ce ep pt ta ab bl le e s su up po on ne er r q qu ue e l lo os s h he ec ch ho os s y y l la as s r re el la ac ci io on ne es s d de e s se er re es s v vi iv vo os s e e i in nt te el li ig ge en nt te es s, , e en n s su u v vi id da a
n nt ti im ma a y y e en n s su u c co om mu un ni ic ca ac ci i n n c co on n o ot tr ro os s s se er re es s v vi iv vo os s e e i in nt te el li ig ge en nt te es s, , c co om mo o l lo os s s se er re es s h hu um ma an no os s, , s se e v ve ea an n
m mo od di if fi ic ca ad do os s o o a al lt te er ra ad do os s e en n s su u r re el la ac ci i n n s su us st ta an nc ci ia al l y y e en n l la a m ma an ne er ra a d de e p pe en ns sa ar r o o d de e a ac ct tu ua ar r d de e c co on ns su un no o p po or r
c ca au us sa as s m me er ra am me en nt te e f f s si ic ca as s? ? N No o e es s l l g gi ic co o. . E Es s p po os si ib bl le e p pe en ns sa ar r q qu ue e c ci ie er rt to os s h he ec ch ho os s d de e o or rd de en n f f s si ic co o t ta al le es s c co om mo o
a al lt te er ra ac ci io on ne es s d de e l la a c co or rt te ez za a t te er rr re es st tr re e, , m me et te eo or ro os s, , f fe en n m me en no os s t te el l r ri ic co os s y y o ot tr ro os s, , p pu ue ed da an n a al lt te er ra ar r c ci ie er rt ta as s
r re el la ac ci io on ne es s e en nt tr re e l la as s p pe er rs so on na as s c co on n r re es sp pe ec ct to o a a d de et te er rm mi in na ad do os s p pl la an ne es s. . P Pe er ro o n no o e es s a ac ce ep pt ta ab bl le e q qu ue e t ta al le es s
f fe en n m me en no os s l ll le eg gu ue en n a a m mo od di if fi ic ca ar r m ma an ne er ra as s d de e p pe en ns sa ar r o o d de e a ac ct tu ua ar r a a l la ar rg go os s p pl la az zo os s, , n ni i m me en no os s a al lt te er ra ar r d de e m mo od do o
i in nt tr r n ns se ec co o l la as s n no or rm ma as s d de e l la a v vi id da a d de e u un n s su uj je et to o e en n p pl la az zo os s t ta an n c co or rt to os s c co om mo o l lo os s q qu ue e m me ed di ia an n e en nt tr re e l la as s c cu ua at tr ro o
f fa as se es s m me en ns su ua al le es s d de e l la a L Lu un na a. . E El ll lo o s s l lo o p pu ue ed de e o ob be ed de ec ce er r a a c ca au us sa as s i ig gu ua al lm me en nt te e d de e o or rd de en n p ps s q qu ui ic co o, , a a l la a
i in nt te er rv ve en nc ci i n n d de e f fu ue er rz za as s v vi iv va as s a ac ct tu ua an nd do o s so ob br re e l la as s e en ne er rg g a as s v vi iv va as s d de e l lo os s s se er re es s. .. .. . a a f fu ue er rz za as s m me en nt ta al le es s
i in nf fl lu uy ye en nd do o e en n l la a v vo ol lu un nt ta ad d y y l la a m me en nt te e d de e l lo os s o ot tr ro os s s se er re es s. .. .. . a a o or rg ga an ni is sm mo os s f fl lu u d di ic co os s i in nt tr ro od du uc ci i n nd do os se e e en n l lo os s
o ot tr ro os s c cu ue er rp po os s f fl lu u d di ic co os s d de el l h ho om mb br re e. .. .. . E En n f fi in n, , q qu ue e e ef fe ec ct to os s d de e o or rd de en n m mo or ra al l, , m me en nt ta al l y y p ps s q qu ui ic co o n no o p pu ue ed de en n s se er r
m mo od di if fi ic ca ad do os s s si in no o p po or r o ot tr ro os s a ag ge en nt te es s o o c ca au us sa as s d de e i ig gu ua al l o or rd de en n y y e en nt to on nc ce es s t te en ne em mo os s q qu ue e a ac ce ep pt ta ar r q qu ue e t ta al le es s
i in nf fl lu ue en nc ci ia as s d de e l la a L Lu un na a n no o p pu ue ed de en n s se er r a at tr ri ib bu ui id da as s a a l la a m ma as sa a i in ne er rt te e d de el l a as st tr ro o, , c co on n s su u m ma ag gn ne et ti is sm mo o y y s su us s
f fu ue er rz za as s d de e a at tr ra ac cc ci i n n y y r re ep pu ul ls si i n n, , s si in no o q qu ue e r re eq qu ui ie er re en n l la a p pr re es se en nc ci ia a y y l la a a ac cc ci i n n d de e f fu ue er rz za as s v vi iv va as s y y c co on n c ci ie er rt ta a
d do os si is s d de e i in nt te el li ig ge en nc ci ia a. .. .. .
T Te en ne em mo os s, , e en nt to on nc ce es s, , e ex xp pl li ic ca ad do o e el l p pr ro ob bl le em ma a. . E Ex xi is st ti ie en nd do o a al ll l u un na a p po ob bl la ac ci i n n d de e s se er re es s c co om mo o l lo os s q qu ue e
a ac ca ab ba am mo os s d de e d de es sc cr ri ib bi ir r, , d di ic ch ha a i in nf fl lu ue en nc ci ia a o ob be ed de ec ce e a a l la a a ac cc ci i n n d di ir re ec ct ta a d de e l lo os s m mi is sm mo os s, , a ac ct tu ua an nd do o e en n l lo os s
m mo om me en nt to os s e en n q qu ue e m me ej jo or r, , p pu ue ed de en n e ej je er rc ce er rl la a, , o o s se ea a e en n l lo os s p pe er r o od do os s e en n q qu ue e p pu ue ed de en n p po on ne er rs se e e en n c co on nt ta ac ct to o, ,
l li ib br re em me en nt te e, , c co on n l la a T Ti ie er rr ra a. . S Sa ab be em mo os s q qu ue e p po or r s su u c co on nd di ic ci i n n d de e a at tr ra as so o e en n l la a e ev vo ol lu uc ci i n n, , p pe er rm ma an ne ec ce en n
c co on nf fi in na ad do os s e en n l la a p pa ar rt te e o ob bs sc cu ur ra a d du ur ra an nt te e l lo os s d d a as s e en n q qu ue e l la a L Lu un na a r re ec ci ib be e l la a l lu uz z s so ol la ar r q qu ue e l lo os s a af fe ec ct ta a. . A A
m me ed di id da a q qu ue e e es sa a l lu uz z v va a d de es sa ap pa ar re ec ci ie en nd do o, , s se e v va an n d di is se em mi in na an nd do o h ha ac ci ia a l la as s p pa ar rt te es s o ob bs sc cu ur ra as s d de el l s sa at t l li it te e, , y y
p pu ue ed de en n, , c co om mo o f fo or rm ma as s a as st tr ra al le es s q qu ue e s so on n, , l ll le eg ga ar r h ha as st ta a l la a T Ti ie er rr ra a y y a ac ct tu ua ar r, , t ta am mb bi i n n, , e en n l la as s. . h ho or ra as s y y e en n l lo os s
l lu ug ga ar re es s m ma as s p pr ro op pi ic ci io os s y y d de es sp pr ro ov vi is st to os s d de e l lu uz z d de el l p pl la an ne et ta a, , a at ta ac ca an nd do o a a l lo os s h hu um ma an no os s e en n r re el la ac ci i n n d di ir re ec ct ta a c co on n
s su u m ma ay yo or r o o m me en no or r s se en ns si ib bi il li id da ad d y y f fa al lt ta a d de e d do om mi in ni io o, , y y e en nt to or rp pe ec ci ie en nd do o c co on n s su u a al lo oc ca ad do o e en nt tr ro om me et te er rs se e, , t to od do os s
l lo os s a as su un nt to os s s su uj je et to os s a a l la a v vo ol lu un nt ta ad d d de e l lo os s h ho om mb br re es s, , t ta al le es s c co on n n ne eg go oc ci io os s, , r re el la ac ci io on ne es s p p b bl li ic ca as s, , f fa am mi il li ia ar re es s e e
i in ns st ti it tu uc ci io on na al le es s, , e et tc c. ., , h ha as st ta a q qu ue e e en n s su u m m x xi im mo o d de es sa ar rr ro ol ll lo o, , c cu ua an nd do o l la a l lu un na a n ne eg gr ra a l le es s e es s m m s s p pr ro op pi ic ci ia a, ,
a al lc ca an nc ce en n a a s su u m m x xi im mo o p po od de er r d de e m ma an ni if fe es st ta ac ci i n n. .. .. .
S Si i m me ed di it ta am mo os s b bi ie en n e en n e es st to o, , t ta al l v ve er r l lo og gr re em mo os s d de es se en nt tr ra a a ar r e el l m mi is st te er ri io o d de e m mu uc ch ho os s d de e n nu ue es st tr ro os s p pr ro ob bl le em ma as s, ,
a a t tr ra av v s s d de el l l la ar rg go o p pe er re eg gr ri in na aj je e p po or r l la a v vi id da a e en n e es st te e m mu un nd do o. . Y Y t ta am mb bi i n n p po od dr re em mo os s h ha al ll la ar r l la a m ma an ne er ra a d de e
c co on nt tr ra ar rr re es st ta ar r d di ic ch ha as s i in nf fl lu ue en nc ci ia as s. . P Pa ar ra a e el ll lo o, , n nu ue ev va am me en nt te e, , h ha ab br re em mo os s d de e a ap pr re en nd de er r a a d de es sa ar rr ro ol ll la ar r n nu ue es st tr ra a


56
56
v vo ol lu un nt ta ad d y y a a d do om mi in na ar r n nu ue es st tr ro o p pe en ns sa am mi ie en nt to o y y g go ob be er rn na ar r n nu ue es st tr ro os s i im mp pu ul ls so os s, , n ni ic ca a s se en nd da a p pa ar ra a l lo og gr ra ar r e el l
t tr ri iu un nf fo o e en n n nu ue es st tr ra a v vi id da a y y e en n l la a e ev vo ol lu uc ci i n n t to ot ta al l. .. .. .C CA AP PI IT TU UL LO O X XV VI II I
L La a J Ju uv ve en nt tu ud d y y l la as s D Dr ro og ga as s


U Un no o d de e l lo os s p pr ro ob bl le em ma as s d de e m ma ay yo or r t tr ra as sc ce en nd de en nc ci ia a e en n l lo os s t ti ie em mp po os s q qu ue e e es st ta am mo os s v vi iv vi ie en nd do o, , e es s e el l d de e l la a
t to ox xi ic co om ma an n a a, , o o e el l u us so o d de e d dr ro og ga as s e es st tu up pe ef fa ac ci ie en nt te es s y y a al lu uc ci in n g ge en na as s p po or r u un na a g gr ra an n m ma ay yo or r a a d de e p pe er rs so on na as s e en n
t to od do o e el l m mu un nd do o. . Y Y l lo o m m s s n ne ef fa as st to o e en n l la a m ma ay yo or r p pa ar rt te e d de e l lo os s p pa a s se es s r re es su ul lt ta a e el l a al la ar rm ma an nt te e i in nc cr re em me en nt to o q qu ue e t ta al l
p pr r c ct ti ic ca a v va a t to om ma an nd do o e en n g gr ra an nd de es s s se ec ct to or re es s d de e l la a j ju uv ve en nt tu ud d d de e t to od do os s l lo os s p pu ue eb bl lo os s. . E El l n nd di ic ce e d de e t to ox xi ic c m ma an no os s
a au um me en nt ta a d d a a a a d d a a, , y y e es s d de ec ce ep pc ci io on na an nt te e c co om mp pr ro ob ba ar r c c m mo o, , d de es sd de e h ha ac ce e a al lg gu un na as s d d c ca ad da as s, , l lo os s j j v ve en ne es s
d dr ro og ga ad di ic ct to os s v va an n e en ng gr ro os sa an nd do o l la as s f fi il la as s d de e e es se e e ej j r rc ci it to o d de e l la a d de ep pr ra av va ac ci i n n y y d de e l la a m mu ue er rt te e, , p pa ar ra a b be en ne ef fi ic ci io o d de e
l lo os s c cr ri im mi in na al le es s q qu ue e n ne eg go oc ci ia an n c co on n l la a s sa al lu ud d y y e el l a al lm ma a d de e l lo os s f fu ut tu ur ro os s c ci iu ud da ad da an no os s, , q qu ue e h ho oy y r re es su ul lt ta an n f fu uc ci il le es s
p pr re es sa as s p po or r s su u m mi is sm mo o a an nh he el lo o d de e b bu us sc ca ar r u un n m mu un nd do o n nu ue ev vo o, , u un na a h hu um ma an ni id da ad d m me ej jo or r. .
P Po or rq qu ue e n no o e es s p po os si ib bl le e p pe en ns sa ar r q qu ue e l lo os s j j v ve en ne es s d de e h ho oy y c ca ai ig ga an n e en n e el l v vi ic ci io o p po or r s si im mp pl le es s m mo ot ti iv vo os s d de e p pl la ac ce er r
e ef f m me er ro o. .. .. . M Mu uc ch ho os s d de e e el ll lo os s h ha ab br r n n q qu ue e l lo o h ha ag ga an n p po or r i in nc co on ns si is st te en nc ci ia a d de e p pr ri in nc ci ip pi io os s m mo or ra al le es s o o p po or r f fa al lt ta a d de e
u un na a a ad de ec cu ua ad da a e ed du uc ca ac ci i n n. . P Pe er ro o h ha ay y m mu uc ch ho os s, , t ta am mb bi i n n, , q qu ue e h ha an n i id do o a a p pa ar ra ar r e en n l la as s g ga ar rr ra as s d de e u un na a d dr ro og ga a p po or r
e es st ta ar r c ca an ns sa ad do os s d de e l la a h hi ip po oc cr re es s a a y y l la a i in nc co on ns se ec cu ue en nc ci ia a d de e l la a v vi id da a s so oc ci ia al l y y m ma at te er ri ia al l d de e e es st te e m mu un nd do o q qu ue e s se e
d de eb ba at te e e en n l lo os s e es st te er rt to or re es s d de e u un na a c ci iv vi il li iz za ac ci i n n a ag go on ni iz za an nt te e, , c co om mo o v vi im mo os s e en n m mi i a an nt te er ri io or r l li ib br ro o. . N Nu ue es st tr ra a
c ci iv vi il li iz za ac ci i n n a ag go on ni iz za a- -y ya a l lo o e ex xp pu us se e e en n " "Y YO O V VI IS SI IT TE E G GA AN NI IM ME ED DE ES S. .. .. ." "- - y y u un no o d de e l lo os s s s n nt to om ma as s d de e e es sa a, , m mo or rt ta al l
e en nf fe er rm me ed da ad d n no o e es s o ot tr ro o q qu ue e e el l u us so o d de e l la as s d dr ro og ga as s, , p pe er rs se eg gu ui id do o p pu ub bl li ic ca ar r m me en nt te e p po or r l la a g ge en ne er ra al li id da ad d d de e l lo os s
g go ob bi ie er rn no os s, , y y a am mp pa ar ra ad do o, , s se ec cr re et ta am me en nt te e p po or r v va ar ri io os s d de e e el ll lo os s. .. .. .
Y Y l la a j ju uv ve en nt tu ud d, , e en n t to od da as s p pa ar rt te es s, , e en nc cu ue en nt tr ra a u un n m mu un nd do o c ca ad da a v ve ez z m m s s c co or rr ro o d do o p po or r u un n m ma at te er ri ia al li is sm mo o q qu ue e
s s l lo o b bu us sc ca a r re ea al li iz za ar r p pi in ng gu ue es s g ga an na an nc ci ia as s y y n ne eg go oc ci io os s, , m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s t tu ur rb bi io os s e e i in nc co on nf fe es sa ab bl le es s, , p pa ar ra a s sa ac ci ia ar r, ,
c cu ue es st te e l lo o q qu ue e c cu ue es st te e, , l la a d de es sm me ed di id da a a am mb bi ic ci i n n d de e l lo os s g gr ra an nd de es s c co on ns so or rc ci io os s y y d de e l lo os s m me ez zq qu ui in no os s i in nt te er re es se es s
e eg go o s st ta as s d de e g gr ru up po os s d de e p po od de er r e ec co on n m mi ic co o, , e em mp pe e a ad do os s e en n m ma an ne ej ja ar r e el l m mu un nd do o e en nt te er ro o c co om mo o s si i f fu ue er ra a u un n g gr ra an n
f fe eu ud do o. .. .. .
Y Y e en nt tr re e e es so os s n ne ef fa as st to os s g gr ru up po os s s se e e en nc cu ue en nt tr ra an n m ma a a as s q qu ue e n ne eg go oc ci ia an n c co on n l la as s d dr ro og ga as s, , q qu ue e, , h ha as st ta a a ah ho or ra a, , n no o
e es s p po os si ib bl le e e er rr ra ad di ic ca ar r d de ef fi in ni it ti iv va am me en nt te e d de el l p pl la an ne et ta a. . Y Y e es se e t tr re em me en nd do o t tr r f fi ic co o m mo or rt ta al l e es st t h ha ac ci ie en nd do o p pi in ng gu ue es s
u ut ti il li id da ad de es s c co on n l la as s g gr ra an nd de es s m ma as sa as s d de e l la a j ju uv ve en nt tu ud d e en n t to od da as s p pa ar rt te es s. . P Po or rq qu ue e a a l la a c cu ur ri io os si id da ad d q qu ue e d de es sp pi ie er rt ta a l lo o
d de es sc co on no oc ci id do o, , s se e u un ne e l la a i in nc co on ns sc ci ie en nt te e c co om mp pl li ic ci id da ad d d de e l lo os s m mi is sm mo os s v vi ic ci io os so os s, , q qu ui ie en ne es s, , u un na a v ve ez z d do om mi in na ad do os s p po or r
e el l m mo or rb bo os so o h h b bi it to o, , n no o t tr re ep pi id da an n e en n b bu us sc ca ar r n nu ue ev vo os s a ac co om mp pa a a an nt te es s e en n e el l e en ng ga a o os so o p pl la ac ce er r d de e l lo os s p pr ri im me er ro os s
d d a as s, , q qu ue e l lo os s l ll le ev va a, , l le en nt ta a p pe er ro o i in ne el lu ud di ib bl le em me en nt te e, , a a l la a d de eg ge en ne er ra ac ci i n n, , l la a r ru up pt tu ur ra a m mo or ra al l y y f f s si ic ca a y y, , a al l f fi in na al l, , a a l la a
m m s s d de es sp pr re ec ci ia ab bl le e c co on nd di ic ci i n n h hu um ma an na a y y l la a m mu ue er rt te e. .. .. .
C Ca as si i s si ie em mp pr re e e el l d dr ro og ga ad di ic ct to o e es s u un n d d b bi il l y y u un n i ig gn no or ra an nt te e d de e l la a v ve er rd da ad de er ra a a ac cc ci i n n q qu ue e e ej je er rc ce e l la a d dr ro og ga a, ,
c cu ua al lq qu ui ie er ra a q qu ue e e el ll la a s se ea a. . T Tr r t te es se e d de e l la a m mo or rf fi in na a, , l la a h he er ro o n na a, , e el l o op pi io o, , e el l h ha as sc ch hi is s, , l la a m ma ar ri ih hu ua an na a o o e el l L LS SD D, ,
t to od da as s e el ll la as s s so on n m mo or rt t f fe er ra as s a a m m s s o o m me en no os s p pl la az zo o, , y y t to od da as s p pr ro od du uc ce en n u un na a l le en nt ta a p pe er ro o s se eg gu ur ra a d de eg gr ra ad da ac ci i n n e en n
s su us s v v c ct ti im ma as s. . H He em mo os s d di ic ch ho o q qu ue e u un na a d de e l la as s c ca au us sa as s, , l la a m m s s c co om m n n, , e es s l la a i ig gn no or ra an nc ci ia a a al l r re es sp pe ec ct to o. . N No o s se e
p pr re et te en nd de e, , c co on n e es so o, , d de ec ci ir r q qu ue e e el l d dr ro og ga ad di ic ct to o s se ea a u un n t ti ip po o i ig gn no or ra an nt te e. . D De e n ni in ng g n n m mo od do o; ; n ni i q qu ue e s se ea a f fa al lt to o d de e
i in nt te el li ig ge en nc ci ia a. . N No o. .. .. . P Pr re ec ci is sa am me en nt te e, , m mu uc ch ho os s i in nt te el le ec ct tu ua al le es s, , y y b ba as st ta an nt te es s e el le em me en nt to os s e es st tu ud di io os so os s d de e l la as s m m s s
d di if f c ci il le es s p pr ro of fe es si io on ne es s, , h ha an n c ca a d do o, , a a v ve ec ce es s, , e en n l la a t to ox xi ic co om ma an n a a. . S Si i h he em mo os s e em mp pl le ea ad do o e el l t t r rm mi in no o " "i ig gn no or ra an nt te e" " e es s
r re ef fi ir ri i n nd do on no os s a a l la a i ig gn no or ra an nc ci ia a s so ob br re e l lo os s v ve er rd da ad de er ro os s e ef fe ec ct to os s d de e l la a d dr ro og ga a, , p pa ar ra a c cu uy ya a e ev va al lu ua ac ci i n n s se e r re eq qu ui ie er re e, ,
e en n l lt ti im mo o t t r rm mi in no o, , c co on no oc ci im mi ie en nt to os s d de e c co os sm mo ol lo og g a a y y m me et ta af f s si ic ca a q qu ue e n no o a ab bu un nd da an n e en n e el l m mu un nd do o. .
P Po or rq qu ue e a a l lo os s e ef fe ec ct to os s i in nm me ed di ia at to os s d de e c cu ua al lq qu ui ie er ra a d de e l la as s m me en nc ci io on na ad da as s s su us st ta an nc ci ia as s; ; c co on no oc ci id do os s p po or r t to od do os s l lo os s
q qu ue e l la as s u us sa an n, , s se e u un ne en n, , a ar rt te er ra a y y s se ec cr re et ta am me en nt te e, , l la as s d di is st ti in nt ta as s c co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s i in nt te er rn na as s q qu ue e e el ll la as s e ej je er rc ce en n
s so ob br re e l lo os s " "c ch ha ac cr ra as s" " ( (p pa al la ab br ra a s s n ns sc cr ri it ta a) ) o o s se ea a l lo os s c ce en nt tr ro os s d de e f fu ue er rz za a y y d de e p po od de er r f fl lu u d di ic co os s i in nt te er rn no os s, , c cu uy ya a
c co oi in nc ci id de en nc ci ia a c co on n l la as s g gl l n nd du ul la as s e en nd do oc cr ri in na as s e es s m mu uy y g gr ra an nd de e y y s se ec cr re et ta a, , y y g go ob bi ie er rn na a, , e en n c ci ie er rt ta a f fo or rm ma a, , t to od da as s l la as s
m ma an ni if fe es st ta ac ci io on ne es s d de e n nu ue es st tr ra a v vi id da a i in nt te er ri io or r. . Y Y p po or r e es so o h he em mo os s d di ic ch ho o q qu ue e l la a c ca au us sa a p pr ri im mo or rd di ia al l d de e l la a
t to ox xi ic co om ma an n a a e es s l la a i ig gn no or ra an nc ci ia a, , p pu ue es s q qu ui ie en ne es s c co on no oc ce en n d de e e es st to os s s se ec cr re et to os s d de e l la a n na at tu ur ra al le ez za a j ja am m s s c ca ae en n e en n
n ni in ng gu un na a d de es sv vi ia ac ci i n n d de e l la a v vi id da a n na at tu ur ra al l y y e eq qu ui il li ib br ra ad da a; ; p po or r t ta an nt to o, , n nu un nc ca a p pu ue ed de en n c ca ae er r e en n u un n v vi ic ci io o. .. .. .
E Es s l la am me en nt ta ab bl le e v ve er r c c m mo o, , j j v ve en ne es s d de e n no ot ta ab bl le e i in nt te el li ig ge en nc ci ia a, , q qu ue e p pu ue ed de en n t te en ne er r u un n p po or rv ve en ni ir r b br ri il ll la an nt te e c co on n l la a
c cu ul lt tu ur ra a q qu ue e v va an n a ac cu um mu ul la an nd do o, , s se e d de ej ja an n a ar rr ra as st tr ra ar r a al l v vi ic ci io o, , c co om mo o s si i f fu ue er ra an n u un no os s p po ob br re es s p po ol li ic ch hi in ne el la as s, , m me er ro os s
t t t te er re es s h hu um ma an no os s d de e l la as s c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s y y d de e l la a f fa al ls sa a a am mi is st ta ad d. . S Se e p pu ue ed de e s se er r i in nt te el li ig ge en nt te e y y e ed du uc ca ad do o; ; i in ns st tr ru ui id do o
y y m mo or ra al lm me en nt te e a ap pt to o p pa ar ra a g gr ra an nd de es s l lo og gr ro os s e en n l la a v vi id da a. . P Pe er ro o s si i n no o s se e t ti ie en ne e c ca ar r c ct te er r p pa ar ra a n no o d de ej ja ar rs se e a ar rr ra as st tr ra ar r
p po or r o ot tr ro os s, , d de e n na ad da a v va al le e l la a i in ns st tr ru uc cc ci i n n y y l lo os s b bu ue en no os s p pr ro op p s si it to os s, , l lo os s b bu ue en no os s m mo od da al le es s y y l lo os s p pe en ns sa am mi ie en nt to os s e en n
b bu us sc ca a d de el l p pr ro og gr re es so o: : s si in n v vo ol lu un nt ta ad d s se e p pu ue ed de e c ca ae er r e en n c cu ua al lq qu ui ie er r c co os sa a, , h ha as st ta a e en n l la as s m m s s a ab by ye ec ct ta as s. .. .. . Y Ya a l lo o d di ij jo o
u un na a v ve ez z F Fl lo or re en nc ci io o S S n nc ch he ez z, , c c l le eb br re e a au ut to or r t te ea at tr ra al l u ur ru ug gu ua ay yo o: : " "L Lo os s h ho om mb br re es s s si in n c ca ar r c ct te er r s so on n m mu ue er rt to os s q qu ue e
c ca am mi in na an n" ". .. .. .
Y Y l lo os s s se er re es s d do om mi in na ad do os s p po or r c cu ua al lq qu ui ie er ra a d de e l lo os s v vi ic ci io os s d de e l la a h hu um ma an ni id da ad d d de e e es st te e p pl la an ne et ta a, , i in nc cl lu us so o l la as s d dr ro og ga as s, ,
s so on n m mu ue er rt to os s q qu ue e c ca am mi in na an n, , p po or rq qu ue e, , t ta ar rd de e o o t te em mp pr ra an no o, , l ll le eg ga ar r n n a a c co on nv ve er rt ti ir rs se e e en n g gu ui i a ap po os s h hu um ma an no os s
d de es sp pr re ec ci ia ab bl le es s, , o o m mu ue er rt to os s a am mb bu ul la an nt te es s q qu ue e p pe er rd di ie er ro on n s su u a al lm ma a. . P Po or rq qu ue e l la as s d dr ro og ga as s n no o p pe er rd do on na an n. . Y Y a a l la a l li is st ta a
a an nt te er ri io or r d de eb be em mo os s a ad dj ju un nt ta ar r, , t ta am mb bi i n n, , e el l a al lc co oh ho ol l, , a au un nq qu ue e n no o e es st t i in nc cl lu ui id do o, , n no or rm ma al lm me en nt te e e en n e el l t t r rm mi in no o


57
57
" "d dr ro og ga a" ". . P Pe er ro o e es s t ta an n v vi ic ci io o y y t ta an n t te er rr ri ib bl le e c co om mo o e el l q qu ue e m m s s, , e en n l la a l la ar rg ga a y y t te en ne eb br ro os sa a s se ec cu ue el la a d de e l lo os s h h b bi it to os s
m ma al li ig gn no os s. .
L Lo os s t tr ri is st te es s r re es su ul lt ta ad do os s d de e c cu ua al lq qu ui ie er ra a d de e- -e es st to os s v vi ic ci io os s d de es st tr ru uy ye en n i ig gu ua al lm me en nt te e l la a p pe er rs so on na al li id da ad d, , l la a d di ig gn ni id da ad d y y
l la a s sa al lu ud d d de e q qu ui ie en ne es s c ca ae en n e en n s su us s g ga ar rr ra as s. . L Lo os s s s n nt to om ma as s y y e ef fe ec ct to os s e ex xt te er ri io or re es s l lo os s c co on no oc ce em mo os s t to od do os s. . P Pe er ro o l lo os s
e ef fe ec ct to os s i in nt te er ri io or re es s l lo os s d de es sc co on no oc ce en n h ha as st ta a l lo os s m m d di ic co os s, , e en n m mu uc ch ho os s c ca as so os s, , p pu ue es s e es s n ne ec ce es sa ar ri io o s se er r u un n
m me et ta af f s si ic co o y y u un n c co os sm m l lo og go o p pa ar ra a l ll le eg ga ar r a a d do om mi in na ar r t to od da a l la a g ga am ma a d de e e ef fe ec ct to os s i in nt te er rn no os s q qu ue e c ca ad da a d dr ro og ga a p pu ue ed de e
o oc ca as si io on na ar r. . E Es s n ne ec ce es sa ar ri io o s sa ab be er r q qu u s so on n l lo os s " "c ch ha ac cr ra as s" " y y c c m mo o a ac ct t a an n d de en nt tr ro o d de e n nu ue es st tr ro o o or rg ga an ni is sm mo o, , e en n
c co on nj ju un nt to o c co on n l la as s g gl l n nd du ul la as s e en nd do oc cr ri in na as s. . Y Y e es st to o s s l lo o e es s c co on no oc ci id do o p po or r m mu uy y p po oc co os s m m d di ic co os s. .. .. .
E Es s s se en ns si ib bl le e q qu ue e n no o s se e p pu ue ed da a d di iv vu ul lg ga ar r, , e en n u un n t tr ra ab ba aj jo o p p b bl li ic co o c co om mo o e es st te e l li ib br ro o, , l la a i im mp po or rt ta an nt te e r re el la ac ci i n n d de e
e es so os s c ce en nt tr ro os s f fl lu u d di ic co os s i in nv vi is si ib bl le es s p pa ar ra a e el l o oj jo o y y l lo os s a ac ct tu ua al le es s i in ns st tr ru um me en nt to os s d de e n nu ue es st tr ra a c ci ie en nc ci ia a, , c co on n l la as s
g gl l n nd du ul la as s e en nd do oc cr ri in na as s. . Y Ya a l lo os s m m d di ic co os s s sa ab be en n q qu ue e h ha ay y m mu uc ch ha as s f fa ac ce et ta as s d de es sc co on no oc ci id da as s e en n l la a a ac ct tu ua ac ci i n n q qu ue e
e es sa as s g gl l n nd du ul la as s t ti ie en ne en n d de en nt tr ro o d de e n nu ue es st tr ro o o or rg ga an ni is sm mo o. . Y Y l la as s m m s s o oc cu ul lt ta as s s so on n, , p pr re ec ci is sa am me en nt te e, , l la as s
r re el la ac ci io on na ad da as s c co on n l lo os s " "c ch ha ac cr ra as s" " p po or r s se er r c co on no oc ci im mi ie en nt to os s q qu ue e c ca ae en n a ab bs so ol lu ut ta am me en nt te e d de en nt tr ro o d de el l s se ec cr re et to o d de e l lo os s
t te er rr re en no os s d de e l la a C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n, , d do on nd de e n no o e es s p po os si ib bl le e p pe en ne et tr ra ar r s si in n l la a p pr re ev vi ia a p pr re ep pa ar ra ac ci i n n d de e u un n " "i in ni ic ci ia ad do o" ". .
V Va al le e d de ec ci ir r, , c co on n e el l p pr re ev vi io o a ad di ie es st tr ra am mi ie en nt to o i in nt te eg gr ra al l q qu ue e t ta an nt ta as s v ve ec ce es s h he em mo os s m me en nc ci io on na ad do o e en n e el l c cu ur rs so o d de e m mi is s
d do os s l li ib br ro os s. .. .. .
Y Y t ta al l c co on no oc ci im mi ie en nt to o n no os s p pe er rm mi it te e a as se eg gu ur ra ar r q qu ue e, , c ca ad da a u un na a d de e l la as s m me en nc ci io on na ad da as s d dr ro og ga as s a ac ct t a a d de e m mo od do o
p pa ar rt ti ic cu ul la ar r s so ob br re e u un no o o o v va ar ri io os s c ch ha ac cr ra as s, , y y d de e e es sa a m ma an ne er ra a l la as s c co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s r re es su ul lt ta an n m m s s o o m me en no os s d da a i in na as s, ,
p pe er ro o s si ie em mp pr re e s so on n n ne ef fa as st ta as s t to od da as s e el ll la as s. . T To od do os s l lo os s r rg ga an no os s d de e n nu ue es st tr ro o c cu ue er rp po o s so on n a af fe ec ct ta ad do os s p po or r s su u a ac cc ci i n n, ,
s su us s e ef fe ec ct to os s i in nm me ed di ia at to os s v vi is si ib bl le es s, , s se e m ma an ni if fi ie es st ta an n o os st te en ns si ib bl le em me en nt te e. . P Pe er ro o l la as s c co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s m me ed di ia at ta as s, , o o a a
m ma ay yo or r p pl la az zo o, , v vi ie en ne en n c co on n e el l t ti ie em mp po o, , y ya a q qu ue e l la a a ac cc ci i n n e en n l la a C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n, , q qu ue e y ya a s sa ab be em mo os s q qu ue e d do om mi in na a
a a t to od do o e el l o or rg ga an ni is sm mo o i in nt te eg gr ra al l, , s so on n m m s s o o m me en no os s p pr ro og gr re es si iv va as s y y s se eg gu ur ra as s e en n s su u d de es st tr ru uc ct to or r a av va an nc ce e, , d de e n no o
e ex xt ti ir rp pa ar r d de e r ra a z z e el l v vi ic ci io o. . Y Y q qu ui ie en n n no o h ha a t te en ni id do o v vo ol lu un nt ta ad d p pa ar ra a o op po on ne er rs se e a a e en nt tr ra ar r e en n l l p pu ue ed de e t te en ne er rl la a p pa ar ra a
d de ej ja ar rl lo o? ? R Re ec co or rd de em mo os s, , c co om mo o i il lu us st tr ra ac ci i n n c co om mp pr re en ns si ib bl le e d de el l p pr ro ob bl le em ma a, , l lo o q qu ue e s su uc ce ed de e c co on n l la a a an ne es st te es si ia a, , f fr ru ut to o
d de e d de et te er rm mi in na ad da a d dr ro og ga a e em mp pl le ea ad da a l le eg ga al lm me en nt te e e en n m me ed di ic ci in na a. . Y Ya a h he em mo os s e ex xp pl li ic ca ad do o, , a an nt te er ri io or rm me en nt te e, , e es st te e
f fe en n m me en no o. . S Se eg g n n s se ea a e el l m me ed di ic ca am me en nt to o e em mp pl le ea ad do o e el l c cu ue er rp po o e et t r ri ic co o, , o o D Do ob bl le e V Vi it ta al l, , e es s e ex xp pu ul ls sa ad do o f fu ue er ra a d de e
d de et te er rm mi in na ad do o r rg ga an no o o o p po or rc ci i n n d de e n nu ue es st tr ro o c cu ue er rp po o, , l lo o q qu ue e p pr ro od du uc ce e l la a i in ns se en ns si ib bi il li id da ad d d de e d di ic ch ha a p po or rc ci i n n d de el l
o or rg ga an ni is sm mo o. . E Es st to o, , e en n m ma ay yo or r e es sc ca al la a, , e es s e el l r re es su ul lt ta ad do o d de e c ca ad da a u un na a d de e l la as s d dr ro og ga as s e em mp pl le ea ad da as s p pa ar ra a e el l v vi ic ci io o. . Y Y
s su us s r re es su ul lt ta ad do os s s so on n l la a r re es sp pu ue es st ta a d di ir re ec ct ta a d de el l c cu ue er rp po o e et t r ri ic co o d de en nt tr ro o d de e n no os so ot tr ro os s. . E Es s f f c ci il l c co om mp pr re en nd de er r q qu ue e s si i
t ta al l a ac cc ci i n n s se e r re ep pi it te e d de e c co on nt ti in nu uo o, , s su us s e ef fe ec ct to os s s se er r n n c ca ad da a v ve ez z m m s s p pe er rj ju ud di ic ci ia al le es s p pa ar ra a t to od da a n nu ue es st tr ra a f fi is si io ol lo og g a a
y y m me et ta ab bo ol li is sm mo o, , p pu ue es s l la a v vi id da a c ce el lu ul la ar r d de e l lo os s r rg ga an no os s a af fe ec ct ta ad do os s s se e t tr ra as st to or rn na a y y e es sa a p pe er rt tu ur rb ba ac ci i n n p pu ue ed de e
o oc ca as si io on na ar r c co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s i in nc cu ur ra ab bl le es s d de en nt tr ro o d de e l la a e ec co on no om m a a g ge en ne er ra al l d de e n nu ue es st tr ro o c cu ue er rp po o. . U Un n v vi ic ci io os so o p pu ue ed de e
h ha ab be er r s si id do o u un n s se er r i in nt te el li ig ge en nt te e, , d de e i in nt te el li ig ge en nc ci ia a b br ri il ll la an nt te e i in nc cl lu us so o; ; p pe er ro o s si i e el l a at ta aq qu ue e a ar rt te er ro o d de e l la a d dr ro og ga a v va a
d da a a an nd do o p pa au ul la at ti in na am me en nt te e l la as s c c l lu ul la as s d de e s su u c ce er re eb br ro o, , l ll le eg ga ar r a a c co on nv ve er rt ti ir rs se e, , p po oc co o a a p po oc co o, , e en n u un n t to or rp pe e, ,
e em mb br ru ut te ec ci id do o p po or r e el l v vi ic ci io o a an nt te es s d de e l ll le eg ga ar r a a l la a m mu ue er rt te e. .. .. . O Ot tr ro os s, , c co om mo o e en n e el l c ca as so o d de el l a al lc co oh ho ol l, , v ve er r n n
e en nt to or rp pe ec ce er rs se e s su u c ce er re eb br ro o, , e en nn nu ub bl la ar rs se e s su u c co on nc ci ie en nc ci ia a y y c ca ae er r e en n l la a m m s s d de es sp pr re ec ci ia ab bl le e a ab by ye ec cc ci i n n, , a an nt te es s d de e
m mo or ri ir r c co on n e el l h h g ga ad do o d de es se ec ch ho o, , c co om mo o c ca as si i t to od do os s l lo os s e em mb br ru ut te ec ci id do os s a al lc co oh h l li ic co os s s se em mp pi it te er rn no os s. . Y Y l lo os s t tr ra as st to or rn no os s
a a l la a m m d du ul la a e es sp pi in na al l, , a a l lo os s p pu ul lm mo on ne es s y y a al l c co or ra az z n n s so on n t ta an n c co om mu un ne es s q qu ue e n no o m me er re ec ce en n m ma ay yo or re es s e ex xp pl li ic ca ac ci io on ne es s
a al l r re es sp pe ec ct to o. . N No o h ha ay y r rg ga an no o q qu ue e n no o s se ea a a af fe ec ct ta ad do o, ,- - m m s s o o m me en no os s d di ir re ec ct ta am me en nt te e. . Y Y e en n e es st te e a at ta aq qu ue e g ge en ne er ra al l a a
l la a p pr ro op pi ia a f fo or rt ta al le ez za a d de e n nu ue es st tr ro o c cu ue er rp po o, , u un na as s y y o ot tr ra as s, , c co on n m ma ay yo or r o o m me en no or r r ra ap pi id de ez z, , r re ea al li iz za an n s su u d de em mo ol le ed do or ra a
a ac cc ci i n n e en n t to od do o n nu ue es st tr ro o s se er r. .. .. .
Y Ya a c co on no oc ce em mo os s c c m mo o s se e c co om mp po or rt ta a e el l m mo or rf fi in n m ma an no o, , e el l o op pi i m ma an no o, , e el l m ma ar ri ih hu ua an ne er ro o, , a al l p pe er rd de er r t to ot ta al lm me en nt te e e el l
c co on nt tr ro ol l d de e s s m mi is sm mo o. .. .. . Y Y s si i r re ec co or rd da am mo os s q qu ue e, , e en n t t r rm mi in no os s g ge en ne er ra al le es s e es so os s t ta an n m me en nc ci io on na ad do os s " "c ch ha ac cr ra as s" " s se e
c co on nv vi ie er rt te en n d de e s se er rv vi id do or re es s s su um mi is so os s y y o ob bs se eq qu ui io os so os s e en n c ca ar rc ce el le er ro os s y y v ve er rd du ug go os s, , t te en nd dr re em mo os s q qu ue e p pe en ns sa ar r e en n e el l
t te er rr ri ib bl le e c cu ua ad dr ro o q qu ue e l le e e es sp pe er ra a a al l d dr ro og ga ad di ic ct to o a a c co or rt to o p pl la az zo o. .. .. . S Si i e en nt te en nd de em mo os s e es st to o, , p po or r q qu u n no o o op po on ne er rn no os s a a
l la a d de es st tr ru uc cc ci i n n t to ot ta al l? ?. .. .. . P Po or r q qu u n no o h ha ac ce er r u un n e es sf fu ue er rz zo o d de e v vo ol lu un nt ta ad d, , u un na a d de em mo os st tr ra ac ci i n n d de e p pe er rs so on na al li id da ad d
c co on ns sc ci ie en nt te e, , d de e v ve er rd da ad de er ra a c co on ns si is st te en nc ci ia a h hu um ma an na a, , y y a ap pa ar rt ta ar r l la a d dr ro og ga a? ?. .. .. . P Pu ue ed de e c co on ns si id de er ra ar rs se e u un n s se er r
c co on ns sc ci ie en nt te e q qu ui ie en n s se e d de ej ja a a ar rr ra as st tr ra ar r p po or r u un n s si im mp pl le e a ag ge en nt te e q qu u m mi ic co o, , p po or r u un na a s su ug ge er re en nc ci ia a n ne ec ci ia a d de e u un n a am mi ig go o, ,
p po or r u un na a m mo om me en nt t n ne ea a t te en nt ta ac ci i n n d de e e ex xp pe er ri im me en nt ta ar r s se en ns sa ac ci io on ne es s n nu ue ev va as s, , c cu ua an nd do o s sa ab be e q qu ue e s se e v va a a a c ca au us sa ar r
d da a o os s q qu ue e p pu ue ed de en n l ll le eg ga ar r a a s se er r i ir rr re ep pa ar ra ab bl le es s? ?. .. .. . C Cr re eo o q qu ue e e es s d de em mo os st tr ra ar r u un na a i im mb be ec ci il li id da ad d m ma ay y s sc cu ul la a, , s si i
q qu ui ie en n a as s p pr ro oc ce ed de e h ha a p po od di id do o r ra az zo on na ar r. . C Cl la ar ro o e es st t q qu ue e q qu ui ie en n n no o r ra az zo on ne e m me er re ec ce e l ll la am ma ar rs se e s se er r h hu um ma an no o? ?. .. .. .
Y Y u un n s se er r h hu um ma an no o t ti ie en ne e t ta an nt to o e en n q qu u p pe en ns sa ar r! ! H Ha ay y t ta an nt to os s p pr ro ob bl le em ma as s q qu ue e r re eq qu ui ie er re en n a at te en nc ci i n n e en n n nu ue es st tr ro o
m mu un nd do o, , q qu ue e n no o m me er re ez zc ca an n e el l e es sf fu ue er rz zo o d de e n nu ue es st tr ra as s j ju uv ve en nt tu ud de es s p pa ar ra a s su u r re es so ol lu uc ci i n n! !. .. .. . P Po or rq qu ue e, , e en n v ve er rd da ad d, ,
c cr re eo o q qu ue e l lo os s j j v ve en ne es s, , e en n t to od da as s p pa ar rt te es s, , s se e e es st t n n r re et tr ra ay ye en nd do o, , s se e e es st t n n a ai is sl la an nd do o, , p po or r u un n f fa al ls so o c co on nc ce ep pt to o d de e
v va al lo or r h hu um ma an no o p pa ar ra a e en nf fr re en nt ta ar rs se e a a l la as s c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s y y a a l lo os s v ve er rd da ad de er ro os s c ca au us sa an nt te es s d de e l la a d de ec ca ad de en nc ci ia a a ac ct tu ua al l
d de e n nu ue es st tr ro o m mu un nd do o. . N No o e es s f fo or rm ma an nd do o g gr ru up po os s a ai is sl la ad do os s n ni i e en nt tr re eg g n nd do os se e a a l la as s d dr ro og ga as s c co om mo o p pu ue ed de e s sa al lv va ar rs se e
n nu ue es st tr ra a h hu um ma an ni id da ad d. . A As s , , l lo os s v ve er rd da ad de er ro os s t ti ir ra an no os s, , l lo os s c cu ul lp pa ab bl le es s d de e l la a s si it tu ua ac ci i n n m mu un nd di ia al l q qu ue e r re ep pu ud di ia an n, ,
h ho on ne es st ta am me en nt te e, , l la as s j ju uv ve en nt tu ud de es s; ; l lo os s r re es sp po on ns sa ab bl le es s a an n n ni im mo os s, , e es sc co on nd di id do os s t tr ra as s l la as s b ba am mb ba al li in na as s d de el l t te ea at tr ro o d de e
l la a V Vi id da a e en n e es st te e m mu un nd do o, , s se eg gu ui ir r n n m me ed dr ra an nd do o e en n l la a s so om mb br ra a y y h hu un nd di ie en nd do o, , c ca ad da a v ve ez z m m s s, , a a e es st ta a p po ob br re e
h hu um ma an ni id da ad d. .. .. .
C Cr re eo o, , s si in nc ce er ra am me en nt te e, , q qu ue e e el l f fe en n m me en no o d de e l la a r re eb be el ld d a a j ju uv ve en ni il l q qu ue e e es st ta am mo os s c co on nt te em mp pl la an nd do o, , o ob be ed de ec ce e a a
m mo ot ti iv vo os s m mu uy y p pl la au us si ib bl le es s, , a a d de es se eo os s m mu uy y p pu ur ro os s y y e en nc co om mi ia ab bl le es s. . E El ll lo os s, , l lo os s j j v ve en ne es s d de e e es st te e s si ig gl lo o X XX X, , e es st t n n
c co on nv vi ir rt ti i n nd do os se e e en n l lo os s j ju ue ec ce es s i in ns so ob bo or rn na ab bl le es s d de e e es st te e m mu un nd do o. .. .. . S Su u r re eb be el ld d a a, , a an nt te e l la as s a at tr ro oc ci id da ad de es s q qu ue e
c co om me et te en n q qu ui ie en ne es s c co on nd du uc ce en n e es st ta a h hu um ma an ni id da ad d a a l la a h he ec ca at to om mb be e, , t ti ie en ne e m mu uc ch ho o d de e . .e es st to oi ic ci is sm mo o n ne eg ga at ti iv vo o a an nt te e l la a
p pr ro ox xi im mi id da ad d d de e l lo os s d de es sa as st tr re es s. . L Ll le ev va a, , e en n s su u f fu ue er ro o V Vi it te en n , , m mu uc ch ho o d de e l la a r re es si ig gn na ac ci i n n d de e l lo os s m m r rt ti ir re es s y y d de el l


58
58
c co on nf fo or rm mi is sm mo o d de el l e es sc cl la av vo o, , q qu ue e s se e a am mp pa ar ra a e en n l la a n no oc ch he e d de e l la a d dr ro og ga a, , p pa ar ra a o ol lv vi id da ar rs se e d de e l la a i in nj ju us st ti ic ci ia a y y l la a
c cr ru ue el ld da ad d d de e l lo os s h ho om mb br re es s. .. .. . P Pe er ro o e es st te e n no o e es s e el l c ca am mi in no o. . E Es st ta a n no o p pu ue ed de e s se er r l la a s so ol lu uc ci i n n. . S Se er r a a c co om mo o e el l
c ca am me el ll lo o q qu ue e h hu un nd de e l la a c ca ab be ez za a e en n l la a a ar re en na a c cr re ey ye en nd do o s sa al lv va ar rs se e d de el l p pe el li ig gr ro o o o l la a a am me en na az za a. .. .. . L Lo os s j j v ve en ne es s d de e
h ho oy y e en n d d a a a an nh he el la an n 8 8 m mu un nd do o m me ej jo or r, , u un na a f fo or rm ma a d de e c co on nv vi iv ve en nc ci ia a m m s s p pu ur ra a y y m m s s f fr ra an nc ca a, , u un n m mu un nd do o s si in n
t ta ap pu uj jo os s n ni i e em mb be el le ec co os s d de e p pa as sa ad da as s p po oc ca as s, , q qu ue e h ho oy y, , e en n l la a e er ra a a at t m mi ic ca a, , s se e d de ej je e d de e e en ng ga a i if fa as s y y s so of fi is sm ma as s, ,
q qu ue e e es sc cu ud da an n s su u h hi ip po oc cr re es s a a y y s su u b ba aj je ez za a p pa ar ra a a al lc ca an nz za ar r u ut ti il li id da ad de es s t te en ne eb br ro os sa as s, , y y e em mp pr re en nd da a l la a c co on nq qu ui is st ta a d de e
u un na a m me ej jo or r c ci iv vi il li iz za ac ci i n n, , s si in n l la ac cr ra as s n ni i c co om mp pr ro om mi is so os s d de el l p pa as sa ad do o. .. .. .
Y Y e es se e m mu un nd do o n nu ue ev vo o, , e es sa a n nu ue ev va a c ci iv vi il li iz za ac ci i n n r re eg ge en ne er ra ad da a, , n no o s se e l lo og gr ra a c co on n l la as s d dr ro og ga as s n ni i s se e c co on ns st tr ru uy ye e c co on n e el l
a ai is sl la am mi ie en nt to o e es st t r ri il l. . P Pu ue ed de e e es sp pe er ra ar rs se e d de e q qu ui ie en n n no o t tu uv vo o c ca ar r c ct te er r p pa ar ra a e ev vi it ta ar r u un n v vi ic ci io o, , q qu ue e p pu ue ed da a
c co on nv ve er rt ti ir rs se e e en n e el l a ap p s st to ol l o o e el l l l d de er r d de e u un na a c ca au us sa a g gr ra an nd de e y y s sa ag gr ra ad da a c co om mo o l la a r re eg ge en ne er ra ac ci i n n d de e u un n m mu un nd do o. .. .. .? ?
P Pa ar ra a e el ll lo o s se e r re eq qu ui ie er re e d de e u un na a v vo ol lu un nt ta ad d d de e a ac ce er ro o. . D De e u un na a m mo or ra al li id da ad d a a t to od da a p pr ru ue eb ba a, , p po or rq qu ue e u un n i in nm mo or ra al l n no o
p pu ue ed de e p pr re et te en nd de er r q qu ue e l lo o s si ig ga an n q qu ui ie en ne es s a as sp pi ir re en n a a r re ef fo or rm ma ar r l la a c ci iv vi il li iz za ac ci i n n a ac ct tu ua al l, , Y Y p pa ar ra a e el ll lo o s se e n ne ec ce es si it ta a d de e
s sa ac cr ri if fi ic ci io os s h he er ro oi ic co os s, , l lo os s q qu ue e i im mp pl li ic ca an n c cu ua al li id da ad de es s e ex xc ce ep pc ci io on na al le es s q qu ue e, , d de e h he ec ch ho o, , h ha an n p pe er rd di id do o a aq qu ue el ll lo os s q qu ue e
n no o t tu uv vi ie er ro on n e el l v va al lo or r d de e d de ec ci ir r " "n no o" " a al l a am mi ig go o d dr ro og ga ad di ic ct to o q qu ue e p pr re et te en nd di i a ar rr ra as st tr ra ar rl lo o a al l v vi ic ci io o. .. .. .C CA AP PI IT TU UL LO O X XV VI II II I
E El l " "P Po or r Q Qu u " " d de e l la a D De el li in nc cu ue en nc ci ia a J Ju uv ve en ni il l


A Al l e es st tu ud di ia ar r e el l p pa an no or ra am ma a m mu un nd di ia al l, , n no o s s l lo o e en nc co on nt tr ra am mo os s, , e en nt tr re e l lo os s m m l lt ti ip pl le es s p pr ro ob bl le em ma as s q qu ue e a aq qu ue ej ja an n a a
n nu ue es st tr ra a h hu um ma an ni id da ad d, , e el l d de e l la a a am me en na az za a d de e l la as s d dr ro og ga as s a a l la a j ju uv ve en nt tu ud d, , s si in no o, , t ta am mb bi i n n, , l la a e es sc ca ab br ro os sa a f fa ac ce et ta a d de e
l la a d de el li in nc cu ue en nc ci ia a e en nt tr re e l lo os s n ni i o os s y y l lo os s a ad do ol le es sc ce en nt te es s. . L La as s n no ot ti ic ci ia as s m mu un nd di ia al le es s e es st t n n l ll le en na as s d de e h he ec ch ho os s q qu ue e, ,
v ve er rd da ad de er ra am me en nt te e, , a as so om mb br ra an n a a q qu ui ie en ne es s e es st ta am mo os s a ac co os st tu um mb br ra ad do os s a a c co on ns si id de er ra ar r a a e es so os s s se er re es s c co om mo o c cr ri ia at tu ur ra as s
a a n n t ti ie er rn na as s y y d di ig gn na as s d de e l la a m m s s g gr ra an nd de e c co on ns si id de er ra ac ci i n n. .
P Pe er ro o, , c cu ua an nd do o l ll le eg ga an n a a n no os so ot tr ro os s i in nf fo or rm ma ac ci io on ne es s d de e a as se es si in na at to os s p pa av vo or ro os so os s, , c co om me et ti id do os s p po or r m me en no or re es s d de e e ed da ad d. .
C Cu ua an nd do o l le ee em mo os s, , c co om mo o h ha a s su uc ce ed di id do o e en n l lo os s E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s d de e N No or rt te e A Am m r ri ic ca a, , q qu ue e u un n n ni i o o d de e 1 15 5 a a o os s
d di is sp pa ar r d do os s t ti ir ro os s d de e r re ev v l lv ve er r a al l c co or ra az z n n d de e s su u m ma ad dr re e, , p po or rq qu ue e l la a p po ob br re e m mu uj je er r, , e en nf fe er rm ma a, , s se e h ha ab b a a n ne eg ga ad do o a a
p pr ro op po or rc ci io on na ar rl le e 3 36 6 d d l la ar re es s p pa ar ra a c co om mp pr ra ar r u un na a m m q qu ui in na a q qu ue e e el l m mu uc ch ha ac ch ho o q qu ue er r a a p pa ar ra a h ha ac ce er r e ex xp pe er ri im me en nt to os s
c ca ap pr ri ic ch ho os so os s. .. .. . O O a aq qu ue el l o ot tr ro o c ca as so o d de e u un na a c ch hi ic ca a d de e 1 14 4 a a o os s q qu ue e, , p po or r h ha ab be er r s si id do o r re ep pr re en nd di id da a p po or r s su u p pa ad dr re e a a
c ca au us sa a d de e l la as s m ma al la as s n no ot ta as s d de el l c co ol le eg gi io o, , f fu ue e a a b bu us sc ca ar r l la a e es sc co op pe et ta a d de el l a au ut to or r d de e s su us s d d a as s y y l le e d de es sc ce er rr ra aj j , , a a
q qu ue em ma ar rr ro op pa a, , l lo os s d do os s c ca ar rt tu uc ch ho os s d de e l la a m mi is sm ma a, , f fu ul lm mi in n n nd do ol lo o i in ns st ta an nt t n ne ea am me en nt te e. . Y Y q qu u d di ir re em mo os s d de e e es se e o ot tr ro o
m mu uc ch ha ac ch ho o d de e 1 16 6 a a o os s q qu ue e, , p po or r u un na a d di is sc cu us si i n n f fa am mi il li ia ar r, , s sa ac c e el l f fu us si il l q qu ue e s su u p pa ad dr re e g gu ua ar rd da ab ba a e en n e el l d de es sv v n n y y
s se e f fu ue e a a s se en nt ta ar r s so ob br re e u un na a r ro oc ca a, , f fr re en nt te e a a l la a c ca ar rr re et te er ra a q qu ue e p pa as sa ab ba a c ce er rc ca a d de e s su u c ca as sa a, , y y d de es sd de e a al ll l e em mp pe ez z a a
d di is sp pa ar ra ar r c co on nt tr ra a t to od do os s l lo os s a au ut to os s q qu ue e t tr ra an ns si it ta ar ro on n p po or r e el ll la a, , m ma at ta an nd do o a as s a a t tr re es s p pe er rs so on na as s e e h hi ir ri ie en nd do o a a m m s s d de e
s si ie et te e, , t to od da as s v v c ct ti im ma as s i in no oc ce en nt te es s q qu ue e n na ad da a t te en n a an n q qu ue e h ha ac ce er r c co on n l la a m mo ol le es st ti ia a s su ur rg gi id da a e en n l la a c ca as sa a d de el l
m mu uc ch ha ac ch ho o. .. .. .
Q Qu u p po od de em mo os s p pe en ns sa ar r d de e e es se e o ot tr ro o g gr ru up po o d de e j j v ve en ne es s, , e en nt tr re e l lo os s 1 16 6 y y l lo os s 1 19 9 a a o os s, , q qu ue e, , r re eu un ni id do os s e en n
p pa an nd di il ll la a, , s se e d de ed di ic ca ab ba an n a a v vi is si it ta ar r l la as s c ca an nt ti in na as s d de e M Ma an nh ha at tt ta an n, , c co on ns su um m a an n l lo o q qu ue e q qu ue er r a an n y y, , e en n v ve ez z d de e p pa ag ga ar r, ,
r re eg ga al la ab ba an n a al l c ca an nt ti in ne er ro o y y a a l lo os s m mo oz zo os s c co on n u un na a l ll lu uv vi ia a d de e b ba al la as s, , m ma at ta an nd do o s si in n a as sc co o a a m mu ul lt ti it tu ud d d de e i in no oc ce en nt te es s. .. .. .
y y e es se e o ot tr ro o m mu uc ch ha ac ch ho o d de e 1 17 7 a a o os s q qu ue e s se e h ha ab b a a e es sp pe ec ci ia al li iz za ad do o e en n p pe er rs se eg gu ui ir r a a l lo os s m me en nd di ig go os s i in nv v l li id do os s y y, , a al l
a am mp pa ar ro o d de e l la as s s so om mb br ra as s d de e l la a n no oc ch he e l lo os s a at ta ac ca ab ba a, , t to or rt tu ur r n nd do ol lo os s c co on n c cu uc ch hi il ll la as s a an nt te es s d de e d da ar rl le es s l la a p pu u a al la ad da a
f fi in na a! !. .. .. .? ?
D De e t ta al le es s c ca as so os s h he em mo os s l le e d do o u un na a l la ar rg ga a l li is st ta a i in nf fa am ma an nt te e e en n l lo os s d di ia ar ri io os s y y r re ev vi is st ta as s, , m mu uy y e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e d de e l la as s
g gr ra an nd de es s c ci iu ud da ad de es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s. . E Es s n no ot ta ab bl le e l la a a af fl lu ue en nc ci ia a d de e i in nf fo or rm ma ac ci io on ne es s d de e t ta al l n nd do ol le e p pr ro ov ve en ni ie en nt te es s
d de el l p pa a s s d de el l " "T T o o S Sa am m . . E Es s v ve er rd da ad d q qu ue e l la a d de el li in nc cu ue en nc ci ia a j ju uv ve en ni il l s se e d da a e en n l la a m ma ay yo or r a a d de e t to od do os s l lo os s p pu ue eb bl lo os s, ,
p pe er ro o m mu uy y p pa ar rt ti ic cu ul la ar rm me en nt te e e en nt tr re e l lo os s h ha ab bi it ta an nt te es s d de e l la as s g gr ra an nd de es s u ur rb be es s d de el l m mu un nd do o o oc cc ci id de en nt ta al l, , y y e en n e es sp pe ec ci ia al l
e en n l lo os s c ce en nt tr ro os s s su up pe er rp po ob bl la ad do os s d de e l la as s l ll la am ma ad da as s g gr ra an nd de es s p po ot te en nc ci ia as s d de e O Oc cc ci id de en nt te e. . Y Y e en nt tr re e t to od do os s s st to os s, , e el l
m ma ay yo or r p po or rc ce en nt ta aj je e c co or rr re es sp po on nd de e a a l la as s c ci iu ud da ad de es s y ya an nk ki is s. . E Es s q qu ue e a al ll l s se e h ha an n c co on nc ce en nt tr ra ad do o, , e en n m ma ay yo or r
c ca an nt ti id da ad d, , l lo os s f fa ac ct to or re es s n ne eg ga at ti iv vo os s g ge en ne er ra ad do or re es s d de e t ta al le es s t ti ip po os s d de e d de el li in nc cu ue en nc ci ia a. .. .. .? ? - -E Es st to o l lo o v va am mo os s a a a an na al li iz za ar r a a
l la a l lu uz z d de e c co on no oc ci im mi ie en nt to os s s su up pr ra af f s si ic co os s e en n i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s r re ea al li iz za ad da as s b ba aj jo o l la a d di ir re ec cc ci i n n d de e m mi i M Ma ae es st tr ro o, , e en n
l la ar rg ga as s s se es si io on ne es s d de e e es st tu ud di io o q qu ue e t tu uv vi ie er ra a b ba aj jo o s su u c co on nt tr ro ol l. .
P Pe er ro o a an nt te es s d de e p pr ro oc ce ed de er r a a d di ic ch ho o e es st tu ud di io o, , p pe er rm m t ta as se em me e a an no ot ta ar r a al lg gu un no os s o ot tr ro os s c ca as so os s q qu ue e c co on nm mu ue ev ve en n, ,
p pr ro of fu un nd da am me en nt te e, , a al l o ob bs se er rv va ad do or r i im mp pa ar rc ci ia al l d de e t ta al le es s h he ec ch ho os s. . E En n S Sy yd dn ne ey y, , A Au us st tr ra al li ia a, , h ha ac ce e p po oc co o, , u un n g gr ru up po o d de e
c cu ua at tr ro o m mu uc ch ha ac ch ho os s e en nc co on nt tr r a a W Wi il ll li ia am m H He en nr ry y H Hi il ll l, , d de e 5 55 5 a a o os s, , d do or rm mi id do o e en n u un n a au ut to ob b s s d de es so oc cu up pa ad do o. .
R Ro oc ci ia ar ro on n s su us s r ro op pa as s c co on n a al lc co oh ho ol l y y l le e p pr re en nd di ie er ro on n f fu ue eg go o, , q qu ue em m n nd do ol lo o v vi iv vo o. .. .. . Q Qu u m mo ot ti iv vo o p pu ud do o h ha ab be er r p pa ar ra a
t ta al l a at tr ro oc ci id da ad d? ? - -L La a r re ev vi is st ta a " "L La a P Pu ur ra a V Ve er rd da ad d" " d de e P Pa as sa ad de en na a, , C Ca al li if fo or rn ni ia a, , E EE E. .U UU U. . i in nf fo or rm ma a d de et ta al ll la ad da am me en nt te e d de e
e es st to os s y y o ot tr ro os s c ca as so os s c co om mo o l lo os s q qu ue e s si ig gu ue en n: : E En n S Sa an n F Fr ra an nc ci is sc co o, , C Ca al li if fo or rn ni ia a, , u un n e es st tu ud di ia an nt te e d de e s se ec cu un nd da ar ri ia a, ,
R Ro od dn ne ey y G Ga ar rc c a a, , d de e 1 17 7 a a o os s, , r re es su ul lt t m mu ue er rt to o y y o ot tr ro o, , J Jo oh hn n S Sa an nt ti ia ag go o, , d de e 1 16 6, , f fu ue e h he er ri id do o s se er ri ia am me en nt te e e en n u un n
m mu us sl lo o, , p po or r l lo os s o oc cu up pa an nt te es s ( (s se ei is s j j v ve en ne es s) ) q qu ue e l ll le eg ga ar ro on n d de e i im mp pr ro ov vi is so o a an nt te e l la a z zo on na a d de e e es st ta ac ci io on na am mi ie en nt to o d de e u un n
r re es st ta au ur ra an nt te e y y c co om me en nz za ar ro on n a a d di is sp pa ar ra ar r, , a a c ci ie eg ga as s, , c co on nt tr ra a l lo os s p pr re es se en nt te es s e en n d di ic ch ho o l lu ug ga ar r. . A Ag ge en nt te es s d de e l la a p po ol li ic c a a
q qu ue e m mi in nu ut to os s m m s s t ta ar rd de e l lo og gr ra ar ro on n d de et te en ne er r a al l a au ut to om m v vi il l d de es sd de e e el l q qu ue e s se e h hi ic ci ie er ro on n l lo os s d di is sp pa ar ro os s, , v vi ie er ro on n q qu ue e s se e
t tr ra at ta ab ba a d de e s se ei is s m mu uc ch ha ac ch ho os s c co on n e ed da ad de es s c co om mp pr re en nd di id da as s e en nt tr re e l lo os s 1 15 5 y y 2 20 0 a a o os s. . E En n e el l a au ut to o h ha al ll la ar ro on n u un na a
e es sc co op pe et ta a r re ec co or rt ta ad da a y y l la as s c c p ps su ul la as s v va ac c a as s d de e l la as s m mu un ni ic ci io on ne es s d di is sp pa ar ra ad da as s. .


59
59
M Mi ie en nt tr ra as s e es st to o s su uc ce ed d a a e en n C Ca al li if fo or rn ni ia a, , d do os s j j v ve en ne es s e en n A At tl la an nt ta a, , G Ge eo or rg gi ia a, , f fu ur ri io os so os s p po or r n no o h ha ab be er r c co on ns se eg gu ui id do o
q qu ue e s se e t to oc ca ar ra a e en n u un na a f fi ie es st ta a l lo os s d di is sc co os s q qu ue e e el ll lo os s d de es se ea ab ba an n, , s sa al li ie er ro on n, , f fu ue er ro on n a a s su us s c ca as sa as s a a b bu us sc ca ar r a ar rm ma as s y y
r re eg gr re es sa an nd do o a al l a au ut to o s se e d de ed di ic ca ar ro on n a a d di is sp pa ar ra ar r p po or r l la as s c ca al ll le es s, , a a d di ie es st tr ra a y y s si in ni ie es st tr ra a, , c co on nt tr ra a t to od do o l lo o q qu ue e s se e
m mo ov vi ie er ra a d de el la an nt te e d de e e el ll lo os s. . H Hu ub bo o d do os s m mu ue er rt to os s y y v va ar ri io os s h he er ri id do os s, , t to od do os s a aj je en no os s a a l la a d di is sp pu ut ta a q qu ue e t tu uv vi ie er ra an n
h ho or ra as s a an nt te es s e en n l la a f fi ie es st ta a. .. .. .
Y Y q qu u d di ir re em mo os s d de e l la a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n m mo on nt ta ad da a p po or r e el l s si in ni ie es st tr ro o a as se es si in no o j ju uv ve en ni il l M Ma as ss so on n, , e en n C Ca al li if fo or rn ni ia a, , e en n l la a
q qu ue e p pa ar rt ti ic ci ip pa ar ro on n m mu uc ch ha ac ch ho os s y y m mu uc ch ha ac ch ha as s, , c co om me et ti ie en nd do o u un na a s se er ri ie e d de e c cr r m me en ne es s e en n v v c ct ti im ma as s i in no oc ce en nt te es s q qu ue e
n na ad da a t te en n a an n q qu ue e v ve er r c co on n s su us s v vi ic ct ti im ma ar ri io os s q qu ui ie en ne es s p pa ar re ec ce en n q qu ue e a ac ct tu ua ar ro on n c co om mo o s si i r re ea al li iz za ar ra an n r ri it tu ua al le es s
s sa an ng gr ri ie en nt to os s, , l ll le ev va ad do os s p po or r u un na a f fu ur ri ia a s sa at t n ni ic ca a a ab bs su ur rd da a e e i in nc co om mp pr re en ns si ib bl le e. .. .. .
T Ta al le es s c ca as so os s y y l lo os s m mu uc ch ho os s m m s s q qu ue e n no os s a ab bs st te en ne em mo os s d de e m me en nc ci io on na ar r p po or r n no o a al la ar rg ga ar r i in n t ti il lm me en nt te e l la a l li is st ta a, , n no os s
l ll le ev va an n a a p pr re eg gu un nt ta am mo os s: : Q Qu u e ex xp pl li ic ca ac ci i n n l l g gi ic ca a p pu ue ed de e h ha ab be er r d de e t ta an n a ab bo om mi in na ab bl le es s h he ec ch ho os s? ? P Pu ue ed de e h ha ab be er r
e es sa a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n. .. .. .? ? L Lo os s s so oc ci i l lo og go os s, , l lo os s e ed du uc ca ad do or re es s d de e d di if fe er re en nt te es s p pa a s se es s, , m mu uc ch ho os s p pa ad dr re es s y y m ma ad dr re es s e en n t to od da as s
p pa ar rt te es s, , s se e h ha an n h he ec ch ho o e es st ta a m mi is sm ma a p pr re eg gu un nt ta a. .. .. . y y n na ad di ie e, , h ha as st ta a a ah ho or ra a, , l ll le eg ga a a a d da ar r u un na a r re es sp pu ue es st ta a s sa at ti is sf fa ac ct to or ri ia a
p po or rq qu ue e n na ad di ie e, , e en n e es st to os s m mo om me en nt to os s d de e g gr ra an n c co on nf fu us si i n n y y d de e p pr re ed do om mi in ni io o d de e l la as s i id de ea as s m ma at te er ri ia al li is st ta as s e en n l la a
e ed du uc ca ac ci i n n m mo od de er rn na a, , s se e a ac cu ue er rd da a o o c co on no oc ce e l la a v ve er rd da ad de er ra a e es st tr ru uc ct tu ur ra a d de el l s se er r h hu um ma an no o y y s su u n nt ti im ma a r re el la ac ci i n n c co on n
l lo os s p pl la an no os s i in nv vi is si ib bl l