Está en la página 1de 51

1

L Lo os s v ve er rd da ad de er ro os s h ho om mb br re es s d de e n ne eg gr ro o

M Ma as s a al ll la a d de el l e es sc ce ep pt ti ic ci is sm mo o o o l la a f fi ic cc ci io on n: :
Q Qu ui i n ne es s s so on n, , c co om mo o a ac ct tu ua an n, ,
C Cu ua al le es s s so on n s su us s o ob bj je et ti iv vo os s? ?

i in nd di ic ce e

( (c co on nt tr ra at ta ap pa a) )
P PR RO OL LO OG GO O
D DE EF FI IN NI IC CI IO ON NE ES S
V VE ER RS SI IO ON NE ES S S SO OB BR RE E S SU U I ID DE EN NT TI ID DA AD D
L LA A M MI IS ST TE ER RI IO OS SA A S SI IN NA AR RQ QU UI IA A
I IN NC CI ID DE EN NT TE ES S E EN N E EL L M MU UN ND DO O
C Ca as so o c co om ma an nd da an nt te e H Ha ar ro ol ld d D Da ah hl l
C Ca as so o B Be en nd de er r
C Ca as so o C Ch ha ar rl le es s M Mu un nd dt t
C Ca as so o r re ev vi is st ta a O Of ff fi ic ci ia al l U UF FO O
E El l C Co or ro on ne el l G Ge eo or rg ge e F Fr re ee em ma an n ( (U US SA AF F) ) o op pi in na a
E El l h ho om mb br re e d de el l c ca ab bl le e v ve er rd de e
E El l h ho om mb br re e d de el l e ex xt tr ra a o o l le en ng gu ua aj je e
E El l m mi is st te er ri io o d de e J Je es ss su up p
L La as s m mu ue er rt te es s s so os sp pe ec ch ho os sa as s
L La a m mu uj je er r d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s ( (A Ar rg ge en nt ti in na a) )
C Ca as so o H He ef fl li in n
D De es sa ap pa ar ri ic ci i n n e en n C Ca an na ad d
C Ca as so o i in ng ge en ni ie er ro o C CB B
E El l a af ff fa ai ir re e d de e l la as s f fo ot to os s c ca am mb bi ia ad da as s
L LO OS S H H. .D D. .N N. . M MA AS S A AL LL LA A D DE E L LO OS S O OV VN NI I( (s s) )
M MI IS S A AC CE ER RC CA AM MI IE EN NT TO OS S A A L LO OS S H H. .D D. .N N. .
E El l c ca as so o d de el l p ps si ic c l lo og go o
E El l e ex xt tr ra a o o i in ng ge en ni ie er ro o P P r re ez z
U UN N H HE EC CH HO O P PA AR RA A P PE EN NS SA AR R
E El l c ca as so o C C r rd do ob ba a ( (E Es sp pa a a a) )
L LA AS S M MI IS ST TE ER RI IO OS SA AS S A AN NT TE EN NA AS S C CO ON NT TA AC CT TA AN NT TE ES S
L Lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o a ac ct t a an n s so ob br re e B Br ru uc ce e C Ca at th hi ie e
L LO OS S H H. .D D. .N N. . Y Y L LA AS S S SO OC CI IE ED DA AD DE ES S S SE EC CR RE ET TA AS S
L Lo os s G Gn n s st ti ic co os s
E El l S Su uf fi is sm mo o
L Lo os s K Kr ri is sh hn na a
L Lo os s T Te em mp pl la ar ri io os s
E El l S Sa at ta an ni is sm mo o
L La as s s so oc ci ie ed da ad de es s d de e r ra az za a n ne eg gr ra a
L Lo os s F Fr ra an nc cm ma as so on ne es s
L Lo os s R Ro os sa ac cr ru uc ce es s
L Lo os s I Il lu um mi in ni is st ta as s o o I Il lu um mi in na ad do os s
L LO OS S L LI IB BR RO OS S M MA AL LD DI IT TO OS S Y Y L LO OS S H HO OM MB BR RE ES S D DE E N NE EG GR RO O
E El l D Do oc cu um me en nt to o V Vo oy yn ni ic ch h
N Ne ef fe er r- -K Ka a- -P Pt ta ah h y y e el l l li ib br ro o d de e T To ot th h
L La as s e es st ta an nc ci ia as s d de e D Dz zy ya an n y y M Ma ad da am me e B Bl la av va at ts sk ky y
E El l c co on nt te en ni id do o d de e L La as s e es st ta an nc ci ia as s d de e D Dz zy ya an n
E EL L F FU UN NC CI IO ON NA AM MI IE EN NT TO O P PS SI IQ QU UI IC CO O D DE E L LO OS S H H. .D D. .N N. .
G Gu ue er rr ra as s p pa ar ra ap ps s q qu ui ic ca as s y y e el l g gr ru up po o ' 'S SB B' '
E EL L U US SO O D DE E L LA A I IN NV VI IS SI IB BI IL LI ID DA AD D
E El l h ho om mb br re e i in nv vi is si ib bl le e s se er r a a c ci ie eg go o
L La a v vi ib br ra ac ci i n n y y l la a h hi ip pn no os si is s
S S l li id do os s q qu ue e s se e i in nt te er rp pe en ne et tr ra an n
L LO OS S S SI IN N N NO OM MB BR RE E: :
P PO OD DE ER RO OS SO OS S S SE E O OR RE ES S, , D DU UE E O OS S D DE E L LA A T TI IE ER RR RA A E EL L M MU UN ND DO O D DE EL L F FU UT TU UR RO O
P Pr re ed di ic cc ci io on ne es s A An nt ti io or rw we el ll li ia an na as s
L LA A C CU UA AR RT TA A G GU UE ER RR RA A M MU UN ND DI IA AL L
E EP PI IL LO OG GO O


2
C CO ON NT TR RA AT TA AP PA A

E En n s su u l li ib br ro o D Di ic cc ci io on na ar ri io o O OV VN NI I , , l la a i in nv ve es st ti ig ga ad do or ra a R Ru ut th h G Ge er rs st te ed d e ex xp pr re es sa a s su u v ve er rs si i n n s so ob br re e l lo os s H Ho om mb br re es s d de e
N Ne eg gr ro o: : P Pr re es su un nt to os s p pe er rs so on na aj je es s q qu ue e s su ue el le en n a ac ce er rc ca ar rs se e a a t te es st ti ig go os s d de e e en nc cu ue en nt tr ro os s c ce er rc ca an no o o ov vn ni i y y a a
i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de el l f fe en n m me en no o, , p pa ar ra a i in nt ti im mi id da ar rl lo os s y y a am me en na az za ar rl lo os s, , p pa ar ra a q qu ue e n no o h ha ab bl le en n s so ob br re e s su us s v vi iv ve en nc ci ia as s o o
s su us s d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to os s. . G Ge en ne er ra al lm me en nt te e a ap pa ar re ec ce en n d de e a a t tr re es s y y v ve es st ti id do os s d de e n ne eg gr ro o; ; d de e a ah h s su u d de en no om mi in na ac ci i n n. .
E El l c co om ma an nd da an nt te e H Ha ar ro ol ld d D Da ah hl l, , g gu ua ar rd da ac co os st ta as s d de e P Pu ug ge et t S So ou un nd d ( (E EE E. .U UU U. .) ), , l lo og gr r f fo ot to og gr ra af fi ia ar rl lo os s, , l lu ue eg go o d de e r re ec ci ib bi ir r
u un na a v vi is si it ta a e en n l la a q qu ue e l le e a ac co on ns se ej ja ab ba an n o ol lv vi id da ar r l lo os s m m s s d de e s se es se en nt ta a p pl la at ti il ll lo os s q qu ue e v vi io o c cu ua an nd do o s se e d di ir ri ig g a a c co on n s su u
e em mb ba ar rc ca ac ci i n n a a l la a I Is sl la a M Ma au ur ry y. .
P Pa ar ra a a al lg gu un no os s, , n no o e es s m m s s q qu ue e u un n g gr ru up po o d de e p pr re ep po ot te en nt te es s. . P Pa ar ra a o ot tr ro os s, , e en nv vi ia ad do os s d de e l lo os s s se er rv vi ic ci io os s d de e
i in nt te el li ig ge en nc ci ia a n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o, , q qu ue e d de es sa al li ie en nt ta an n a a t te es st ti ig go os s p po ot te en nc ci ia al le es s, , c co oo or rd di in na ad do os s p po or r l la a a ag ge en nc ci ia a A A. .F F. .O O. .S S. .I I. .
y y N N. .S S. .A A. . ( (A Ag ge en nc ci ia a N Na ac ci io on na al l d de e S Se eg gu ur ri id da ad d) ). .
E El l i in nv ve es st ti ig ga ad do or r G Gr ra ay y B Ba ar rr re er r, , t te er rm mi in na ab ba a s su u l li ib br ro o T Th he ey y k kn no ow w t to oo o m mu uc ch h a ab bo ou ut t f fl ly yi in ng g s sa au uc ce er rs s c co on n u un n
t te er rr ri ib bl le e p pr re es se en nt ti im mi ie en nt to o: : T Te en ng go o l la a s se en ns sa ac ci i n n d de e q qu ue e a al lg g n n d d a a l ll la am ma ar r n n a a m mi i p pu ue er rt ta a. . T Ta am mb bi i n n l lo o h ha ar r n n e en n
l la a d de e u us st te ed de es s, , a a m me en no os s q qu ue e t to od do os s l ll le eg gu ue em mo os s a a s se er r m m s s s sa ab bi io os s y y d de es sc cu ub br ra am mo os s q qu ui ie en ne es s s so on n e es st to os s t tr re es s
h ho om mb br re es s, , t ta an n e en ni ig gm m t ti ic co os s y y r ra ar ro os s . .
E En n e es st ta a o ob br ra a, , F Fa ab bi io o Z Ze er rp pa a p pr ro of fu un nd di iz za a s su us s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s s so ob br re e l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o, , p pu ub bl li ic ca ad da as s t ta an nt to o
e en n s su u R Re ev vi is st ta a C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n c co om mo o e en n u un n l li ib br ro o e ed di it ta ad do o e en n 1 19 97 79 9, , e es s d de ec ci ir r, , d di ie ec ci io oc ch ho o a a o os s a an nt te es s d de e q qu ue e
H Ho ol ll ly yw wo oo od d l la an nz za ar ra a s su u p pr ro om mo oc ci io on na ad da a p pa ar ro od di ia a. . C Co om mo o t to od do os s l lo os s l li ib br ro os s d de el l a au ut to or r, , l lo os s t te es st ti im mo on ni io os s s so on n
d de em mo ol le ed do or re es s, , l lo os s d do oc cu um me en nt to os s f fi id de ed di ig gn no os s, , y y e el l r re es su ul lt ta ad do o f fi in na al l u un n s so ob br re ec co og ge ed do or r i in nt te er rr ro og ga an nt te e q qu ue e y ya a n no o
n no os s a ab ba an nd do on na ar r j ja am m s s. .


P PR R L LO OG GO O

A AL LL L P PO OR R L LA A D D C CA AD DA A D DE EL L 6 60 0, , c cu ua an nd do o m mi i n no om mb br re e c co om mo o i in nv ve es st ti ig ga ad do or r d de e f fe en n m me en no os s i in ns s l li it to os s - -l l a as se e
O OV VN NI I( (s s) ), , p pa ar ra ap ps si ic co ol lo og g a a, , e es so ot te er ri is sm mo o, , e et tc c. .- - c co om me en nz za ab ba a a a r re es so on na ar r e en n l lo os s m me ed di io os s, , e em mp pe ec c a a s se en nt ti ir rm me e
o ob bs se er rv va ad do o. . U Un no os s s se er re es s e ex xt tr ra a o os s y y m mi is st te er ri io os so os s h ha ac c a an n u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p pa ar ra al le el la a d de e l lo o q qu ue e y yo o m mi is sm mo o
e es st ta ab ba a a an na al li iz za an nd do o y y, , a ad de em m s s, , p po od dr r a a d de ec ci ir rs se e q qu ue e m me e " "e es st tu ud di ia ab ba an n" ". .
M Mi i g ge en nt te e, , m mi is s c co ol la ab bo or ra ad do or re es s, , p pe er rs so on na as s d de el l p p b bl li ic co o, , h ho om mb br re es s y y m mu uj je er re es s q qu ue e s se e m me e a ac ce er rc ca ab ba an n, ,
c co om me en nz za ar ro on n a a l lo oc ca al li iz za ar rl lo os s, , t te en ni ie en nd do o, , a a s su u v ve ez z, , m mi ie ed do o d de e a ac ce er rc c r rs se el la as s. . N No o q qu ue er r a an n h ha ac ce er rl lo o, , s se en nt t a an n l la a
g gr ra an n b ba ar rr re er ra a d de el l t te em mo or r; ; n no o q qu ue er r a an n i in nd da ag ga ar r o o p pr re eg gu un nt ta ar r n na ad da a a a " "e es so os s s se er re es s r ra ar ro os s" ". .
P Po oc co o a a p po oc co o m me e s se en nt t a a c co om mo o " "u un na a p pe er rs so on ni it ta a" " q qu ue e s se e i in nm mi is sc cu u a a e en n e el l r re ea a q qu ue e e el ll lo os s g gu ua ar rd da an n
c ce el lo os sa am me en nt te e, , y y t ta am mb bi i n n q qu ue e n no o q qu ue er r a an n q qu ue e s se e d di ie er ra a a a l la a l lu uz z s su u c co on no oc ci im mi ie en nt to o, , s se e q qu ue e p po od dr r a a c ca am mb bi ia ar r e el l
a as sp pe ec ct to o s so oc ci ia al l, , e ec co on n m mi ic co o y y p po ol l t ti ic co o d de el l h ho om mb br re e c co on nt te em mp po or r n ne eo o. .
P Pe er ro o, , d de e p pr ro on nt to o, , a ad dv ve er rt t q qu ue e d de e q qu ui ie en n e el ll lo os s s se e p pr re eo oc cu up pa ab ba an n y y q qu ue e l lo os s i im mp pa ac ci ie en nt ta ab ba a e er ra a e el l i in nv ve es st ti ig ga ad do or r
s se er ri io o, , s se e q qu ue e c ca am mi in na a p po or r e el l j ju us st to o m me ed di io o c co on n v ve er rd da ad de er ro o a ah h n nc co o y y p pr ro of fu un nd di id da ad d. . D De e m mo od do o q qu ue e d de es sc cu ub br r
q qu ue e i ib ba a p po or r b bu ue en n c ca am mi in no o; ; l lo os s s si in n n no om mb br re e m me e d da ab ba an n l la a p pa au ut ta a d de e m mi i l la ab bo or r s si in nc ce er ra a y y h ho on ne es st ta a, , a au un nq qu ue e a a
e el ll lo os s n no o l le es s g gu us st ta ar ra a y y s se e s si in nt ti ie er ra an n a al lg go o a al lt te er ra ad do os s. .
T To od do o i in nd di ic ca ab ba a q qu ue e, , a a p pe es sa ar r d de el l t ti ie em mp po o y y l lu ug ga ar r a am me en na az za an nt te es s, , y yo o y ya a t te en n a a m mi i d di im me en ns si i n n i in nd di iv vi id du ua al l, ,
g gr ra ac ci ia as s a a. .. .. . " "l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o" ". .
A A f fu ue er r d de e s si in nc ce er ro o, , a al l p pr ri in nc ci ip pi io o, , t to od do o m me e r re es su ul lt ta ab ba a u un n t ta an nt to o f fi ic ct ti ic ci io o; ; t to od do o p pa ar re ec c a a m mu uy y n no ov ve el le es sc co o. . T Te en n a a
a al lg go o d de e f fi ic cc ci i n n e el l a ac ct tu ua ar r d de e e es st ta a g ge en nt te e. . Y Yo o l lo o a ac ce ep pt ta ab ba a a a r re eg ga a a ad di ie en nt te es s; ; r re ec co or rd da ab ba a a a m mi is s p pr ro of fe es so or re es s d de e
H Hi is st to or ri ia a y y A An nt tr ro op po ol lo og g a a, , q qu ui ie en ne es s m me e a as se eg gu ur ra ab ba an n q qu ue e " "l lo os s m mi it to os s y y l le ey ye en nd da as s f fo or rm ma an n p pa ar rt te e d de e l la a i im ma ag gi in na ar r a a
p po op pu ul la ar r, , n no o s so on n v ve er rd da ad d" ". . M M s s t ta ar rd de e c co on ns st ta at t , , e en n m mi i l la ar rg go o p pe er re eg gr ri in na ar r p po or r l la a C Co or rd di il ll le er ra a d de e l lo os s A An nd de es s, , q qu ue e
a aq qu ue el ll la a a af fi ir rm ma ac ci i n n q qu ue e e es sc cu uc ch h e en n m mi i a ad do ol le es sc ce en nc ci ia a e es st ta ab ba a l le ej jo os s d de e s se er r c ci ie er rt ta a. .
C Co on n l lo os s H H. .d d. .N N. . c co om me en nz z a a p pa as sa ar rm me e a al lg go o s si im mi il la ar r. . S Si i b bi ie en n t to od do o e er ra a b ba as st ta an nt te e e ex xt tr ra a o o, , t te en n a a r ra as sg go os s d de e
v ve er ro os si im mi il li it tu ud d y y e es se e e er ra a u un n b bu ue en n m mo ot ti iv vo o p pa ar ra a i in nv ve es st ti ig ga ar rl lo os s. .
P Pe en ns sa ab ba a q qu ue e, , s si i q qu ue er r a a s se er r r re ea al lm me en nt te e e ef fi ic ca az z, , t te en n a a q qu ue e t te en ne er r p pr ru ue eb ba as s, , y y p pr ru ue eb ba as s q qu ue e c cu um mp pl li ie er ra an n c co on n l la as s
2 21 1 c co oi in nc ci id de en nc ci ia as s q qu ue e p pi id de e l la a c ci ie en nc ci ia a p pa ar ra a d da ar r p po or r c co om mp pr ro ob ba ad do o u un n h he ec ch ho o. . L La as s f fu ui i e en nc co on nt tr ra an nd do o
p pa au ul la at ti in na am me en nt te e, , s si in n p pr ri is sa a y y s si in n p pa au us sa a. .
C Co om me en nc c a a p pe er rf fe ec cc ci io on na ar r e es st ta ad d s st ti ic ca as s s so ob br re e e el ll lo os s y y d de e e es se e m mo od do o i in ni ic ci i l lo o q qu ue e l ll la am ma ar r a a m mi i " "i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n
p pa ar ra al le el la a" ". .

E El ll lo os s n no o p pe er rt te en ne ec c a an n a al l s se er rv vi ic ci io o s se ec cr re et to o d de e n ni in ng g n n p pa a s s, , c co om mo o e en n u un n p pr ri in nc ci ip pi io o p pe en ns s . . N Ni i s si iq qu ui ie er ra a s se e
c co om mp po or rt ta ab ba an n c co om mo o t ta al le es s. . S Su u a as sp pe ec ct to o, , a a p pe es sa ar r d de e s se er r h hu um ma an no o, , t te en n a a c ca ar ra ac ct te er r s st ti ic ca as s h hu um ma an no oi id de es s; ;
p pa ar re ec c a an n " "l lo os s o ot tr ro os s" " q qu ue e y yo o i in nv ve es st ti ig ga ab ba a a a t tr ra av v s s d de e l lo os s O OV VN NI I( (s s) ). . E Er ra an n " "d di is st ti in nt to os s" "; ; t te en n a an n u un na a u ub bi ic ca ac ci i n n
t te em mp po or ra al l d de ef fi in ni id da a, , p pe er ro o a a l la a v ve ez z e ef fe ec ct tu ua ab ba an n r r p pi id da as s d de es sa ap pa ar ri ic ci io on ne es s. . D De ec ci id d a ap pl li ic ca ar r m mi i c ca ap pa ac ci id da ad d
p pa ar ra an no or rm ma al l, , o o " "m mi i o ol lf fa at to o" ", , u un n r re ec cu ur rs so o q qu ue e t ta an nt ta a s sa at ti is sf fa ac cc ci i n n m me e h ha a d da ad do o. . Y Y a au un nq qu ue e s se eg gu u a a d du ud da an nd do o, , y ya a
e em mp pe ez za ab ba a a a f fo or rm ma ar r m mi i t ta ab bl le er ro o d de e a aj je ed dr re ez z. . T Tr ra at ta ar r a a d de e s se eg gu ui ir r s su u j ju ue eg go o, , p pe er ro o b bu us sc ca an nd do o e el l j ja aq qu ue e m ma at te e. .
M Mu uc ch ho os s m me e a ad dv vi ir rt ti ie er ro on n q qu ue e t tu uv vi ie er ra a c cu ui id da ad do o, , m mu uc ch ho o c cu ui id da ad do o, , c cu ua an nd do o e es sc cr ri ib b l la as s p pr ri im me er ra as s v ve er rs si io on ne es s s so ob br re e
e es st ta a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n, , t ta an nt to o e en n u un n l li ib br ro o e ed di it ta ad do o e en n e el l a a o o 1 19 97 79 9, , c co om mo o e en n m mi i i in no ol lv vi id da ab bl le e r re ev vi is st ta a m me en ns su ua al l
C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n. . E En n a ap pa ar ri ie en nc ci ia a, , e er ra an n p pe el li ig gr ro os so os s y y p po od de er ro os so os s, , y y t te en n a an n u un n p ps si iq qu ui is sm mo o f fu ue er ra a d de e l lo o n no or rm ma al l, ,
c co om mo o v ve er re em mo os s e en n s su u m mo om me en nt to o. . P Pe er ro o d de es sd de e e en nt to on nc ce es s, , c cu ua an nd do o e em mp pe ec c a a d da ar rt te e a a t ti i, , m mi i q qu ue er ri id do o l le ec ct to or r, , l la as s
p pa au ut ta as s d de e e es st to os s " "S Si in n N No om mb br re e O Os sc cu ur ro os s" ", , m me e h ha an n p pa as sa ad do o c ci ie er rt ta as s c co os sa as s f fr re en nt te e a a l la as s c cu ua al le es s q qu ui iz z s s o ot tr ra a
p pe er rs so on na a s se e h hu ub bi ie er ra a a ab bs st te en ni id do o d de e p pr re es st ta ar r i in nf fo or rm ma ac ci i n n e e i in nc cl lu us so o d de e c co on nt ti in nu ua ar r l la a t ta ar re ea a. .
3
P Pe er ro o n no o e es s m mi i c ca as so o. . M M s s a a n n, , c cu ua an nd do o m me e p po on ne en n b ba ar rr re er ra as s, , c cu ua an nd do o a al lg go o o o a al lg gu ui ie en n s se e i in nt te er rp po on ne e e en n e el l
c ca am mi in no o h ha ac ci ia a l la a v ve er rd da ad d, , m mi i e es sp p r ri it tu u j ju us st ti ic ci ie er ro o d de e s sa ag gi it ta ar ri ia an no o s sa al le e a a l la a l lu uz z, , y y e el l e em mp pu uj je e d de el l t ta au ur ri in no o - -m mi i
a as sc ce en nd de en nt te e- - n no o s se e d da a t tr re eg gu ua a. . A Ad de em m s s, , c co om mo o b bu ue en n d de es sc ce en nd di ie en nt te e d de e a al le em ma an ne es s, , a au us st tr r a ac co os s y y v va as sc co os s, , m mi i
t te en na ac ci id da ad d e es s u un n h he ec ch ho o: : h ha an n t tr ra an ns sc cu ur rr ri id do o m m s s d de e c cu ua ar re en nt ta a a a o os s d de e i in nv ve es st ti ig ga ar r " "c co on nt tr ra a l la a c co or rr ri ie en nt te e" ", , d de e
i in nd da ag ga ar r l lo os s s se ec cr re et to os s d de e v ve er rd da ad de es s o oc cu ul lt ta as s, , y y h ho oy y, , a a u un n p pa as so o d de el l s si ig gl lo o X XX XI I, , t ti ie en ne en n q qu ue e s se er r d da ad da as s a a c co on no oc ce er r. .

T Tr re ei in nt ta a a a o os s a at tr r s s, , y yo o d de eb b p pa ar re ec ce er r u un n f fa an nt ta as si io os so o. . P Pe er ro o h ho oy y m mu uc ch ha as s d de e m mi is s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s, , q qu ue e f fu ue er ro on n
t ti il ld da ad da as s d de e " "r ra ar ra as s y y e ex xt tr ra a a as s" ", , s so on n t ta ap pa a d de e d di ia ar ri io os s y y r re ev vi is st ta as s, , p pr ri im me er ra as s p pl la an na as s d de e n no ot ti ic ci ie er ro os s r ra ad di ia al le es s y y
t te el le ev vi is si iv vo os s. .
E Es st te e l li ib br ro o, , q qu ue e " "n nu un nc ca a d de eb be er r a a h ha ab be er r e es sc cr ri it to o" " - -s se eg g n n d di ic ce en n a a n n m mi is s a am mi ig go os s- -, , e es st t h he ec ch ho o. . M Mi i n nu ue ev vo o h hi ij jo o
d de e p pa ap pe el l y y t ti in nt ta a e es st t e en n l la a c ca al ll le e, , p pa ar ra a q qu ue e h ha ag ga a p pe en ns sa ar r a a m mi is s s se em me ej ja an nt te es s, , a a e es se e a am mi ig go o c co on nt te em mp po or r n ne eo o, , a al l
" "q qu ui in nt to o h ho om mb br re e" " q qu ue e e es sp pe er ra a f fo or rm ma ar r p pa ar rt te e d de e l la a S Se ex xt ta a R Ra am ma a R Ra ai is s d de el l P Pl la an ne et ta a, , e en n l la a v vi il li ip pe en nd di ia ad da a E Er ra a d de e
A Ac cu ua ar ri io o. .
S S q qu ue e, , c co om mo o s si ie em mp pr re e, , s se er r m mu uy y c cr ri it ti ic ca ad do o; ; s s l lo o d de es se eo o q qu ue e l la a c cr r t ti ic ca a t te en ng ga a u un n p pi ie e e en n l lo os s d da at to os s d de e l la a
e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a, , p po or rq qu ue e m mi i t tr ra ab ba aj jo o s se e f fu un nd da a e en n e el ll la a. . I In nt ti im ma am me en nt te e e es sp pe er ro o q qu ue e m mi i a ad dm mi ir ra ad do o C Ce er rv va an nt te es s, , e el l D Do on n
M Mi ig gu ue el l ( (c co om mo o d di ic ce en n e en n E Es sp pa a a a) ), , t te en ng ga a r ra az z n n u un na a v ve ez z m m s s c cu ua an nd do o d di ij jo o: : " "L La ad dr ra an n, , S Sa an nc ch ho o. . S Se e a al l q qu ue e
c ca ab ba al lg ga am mo os s" ". .
G Gr ra ac ci ia as s p po or r e es st ta ar r. .
L Lo o m me ej jo or r p pa ar ra a e el l e et te er rn no o p pr re es se en nt te e. .
F FA AB BI IO O Z ZE ER RP PA A


4
D DE EF FI IN NI IC CI IO ON NE ES S

E EN N S SU U L LI IB BR RO O D Di ic cc ci io on na ar ri io o O OV VN NI I ( (e ed di ic ci i n n d de e a au ut to or r, , A Ar rg ge en nt ti in na a, , 1 19 98 81 1) ), , l la a i in nv ve es st ti ig ga ad do or ra a R Ru ut th h G Ge er rs st te el l, , d de e l la a
F FA AE EC CE E ( (F Fe ed de er ra ac ci i n n A Ar rg ge en nt ti in na a d de e C Ci ie en nc ci ia as s E Ex xt tr ra at te er rr re es st tr re es s) ), , e ex xp pr re es sa a s su u v ve er rs si i n n s so ob br re e l lo os s H Ho om mb br re es s d de e
N Ne eg gr ro o: :
" "P Pr re es su un nt to os s p pe er rs so on na aj je es s q qu ue e s su ue el le en n a ac ce er rc ca ar rs se e a a t te es st ti ig go os s d de e e en nc cu ue en nt tr ro os s c ce er rc ca an no os s O OV VN NI I y y a a i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s
d de el l f fe en n m me en no o, , p pa ar ra a i in nt ti im ma ar rl lo os s y y a am me en na az za ar rl le es s, , p pa ar ra a q qu ue e n no o h ha ab bl le en n s so ob br re e s su us s v vi iv ve en nc ci ia as s o o s su us s
d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to os s. . G Ge en ne er ra al lm me en nt te e a ap pa ar re ec ce en n d de e a a t tr re es s y y v vi is st te en n d de e n ne eg gr ro o, , d de e a ah h s su u d de en no om mi in na ac ci i n n" ". .
L La a a as st tr r l lo og go o e es sp pa a o ol la a S Sa ar ra a C Ca av va al ll l , , e en n s su u E En nc ci ic cl lo op pe ed di ia a O OV VN NI I ( (E Ed di it to or ri ia al l P Pr ro ot tu us sa a A Ar rt t. . D Di iv vi in no o, , E Es sp pa a a a, ,
1 19 99 95 5) ), , d de ef fi in ne e a as s a a e es st to os s s se er re es s e ex xt tr ra a o os s, , l lo os s H H. .d d. .N N. .: :
" "T Ta am mb bi i n n l ll la am ma ad do os s ' 'M M. .I I. .B B. .s s' ' ( (a ab br re ev vi ia at tu ur ra a d de e " "M Me en n i in n B Bl la ac ck k" ") ), , f fo or rm ma an n p pa ar rt te e d de e l la a h hi is st to or ri ia a y y l la a l le ey ye en nd da a d de el l
f fe en n m me en no o O OV VN NI I, , c co om mo o e el le em me en nt to os s p pe er rt tu ur rb ba ad do or re es s d de e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p po or r e es sc cl la ar re ec ce er r c ca as so os s r re ea al le es s d de e
a av vi is st ta am mi i e en nt to os s y y c co on nt ta ac ct to os s. .
E El l c co om ma an nd da an nt te e H Ha ar ro ol ld d D Da ah hl l, , g gu ua ar rd da ac co os st ta as s d de e P Pu ug ge et t S So ou un nd d ( (E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s) ), , l lo og gr r f fo ot to og gr ra af fi ia ar rl lo os s, , l lu ue eg go o
d de e r re ec ci ib bi ir r s su u v vi is si it ta a e en n l la a q qu ue e l le e a ac co on ns se ej ja ab ba an n o ol lv vi id da ar r l lo os s m m s s d de e 6 60 0 p pl la at ti il ll lo os s q qu ue e v vi io o c cu ua an nd do o s se e d di ir ri ig g a a c co on n
s su u e em mb ba ar rc ca ac ci i n n a a l la a I Is sl la a M Ma au ur ry y. .
E El l h ha al lo o d de e m mi is st te er ri io o q qu ue e c cr re ea ar ro on n e en n t to or rn no o a a e el ll lo os s s si ig gu ue e v vi ig ge en nt te e. . P Pa ar ra a a al lg gu un no os s, , n no o e es s m m s s q qu ue e u un n g gr ru up po o
d de e p pr re ep po ot te en nt te es s. . P Pa ar ra a o ot tr ro os s, , e en nv vi ia ad do os s d de e l lo os s s se er rv vi ic ci io os s d de e i in nt te el li ig ge en nc ci ia a n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s q qu ue e d de es sa al li ie en nt ta an n a a
t te es st ti ig go os s p po ot te en nc ci ia al le es s, , c co oo or rd di in na ad do os s p po or r l la a a ag ge en nc ci ia a A AF FO OS SI I y y N NS SA A ( (A Ag ge en nc ci ia a N Na ac ci io on na al l d de e S Se eg gu ur ri id da ad d) )" ". .
C Ch ha ar rl le es s B Bo ow we en n, , e es sc cr ri it to or r d de e l la a F Fl ly yi in ng g S Sa au uc ce er r R Re ev vi ie ew w d de e I In ng gl la at te er rr ra a, , q qu ue e s si ig gu ue e s si ie en nd do o p pa ar ra a m mu uc ch ho os s
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de el l m mu un nd do o l la a m me ej jo or r r re ev vi is st ta a d de e l la a e es sp pe ec ci ia al li id da ad d, , e ex xp pr re es s : :
E Es st to os s t te es st ti ig go os s, , t ta an n d di is sp pe er rs so os s, , t tu uv vi ie er ro on n e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a c co on n c cr ri ia at tu ur ra as s s sa al li id da as s d de e o ot tr ro o m mu un nd do o o o d de e o ot tr ra a
d di im me en ns si i n n d de e l la a r re ea al li id da ad d? ? O O s su uf fr ri ie er ro on n a al lu uc ci in na ac ci io on ne es s d de e c cl la as se e p pa ar re ec ci id da a, , d do on nd de e l la as s c cr ri ia at tu ur ra as s p pu ud di ie er ra an n s se er r
u un na a e es sp pe ec ci ie e d de e P Pr ro oy ye ec cc ci i n n f f s si ic ca a? ? H Ha ay y n no ot ta ab bl le es s c cu ua al li id da ad de es s d de e e es st te e t ti ip po o e en n l lo os s n nu um me er ro os so os s i in nc ci id de en nt te es s
d de es sc cr ri ip pt to os s" ". .
E El l i in nv ve es st ti ig ga ad do or r G Gr ra ay y B Ba ar rk ke er r f fi in na al li iz za ab ba a s su u l li ib br ro o T Th he ey y k kn ne ew w t to oo o m mu uc ch h a ab bo ou ut t f fl ly yi in ng g s sa au uc ce er rs s c co on n u un n t te er rr ri ib bl le e
p pr re es se en nt ti im mi ie en nt to o: :
T Te en ng go o l la a s se en ns sa ac ci i n n d de e q qu ue e a al lg g n n d d a a l ll la am ma ar r n n a a m mi i p pu ue er rt ta a l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o. . T Ta am mb bi i n n l lo o h ha ar r n n e en n
l la a d de e u us st te ed de es s, , a a m me en no os s q qu ue e t to od do os s l ll le eg gu ue em mo os s a a s se er r m m s s s sa ab bi io os s y y d de es sc cu ub br ra am mo os s q qu ui i n ne es s s so on n e es st to os s t tr re es s
h ho om mb br re es s, , t ta an n e en ni ig gm m t ti ic co os s y y r ra ar ro os s" ". .
A An nt to on ni io o R Ri ib be er ra a, , e es se e g gr ra an n b bu uc ce ea ad do or r e es sp pa a o ol l y y m mi i g gr ra an n a am mi ig go o y y h he er rm ma an no o, , c co om me en nt ta ab ba a: :
" "S So on n l lo os s q qu ue e h ha an n h he ec ch ho o c ca al ll la ar r a a t ta an nt ta a g ge en nt te e q qu ue e s sa ab b a a c co os sa as s. . E Es so os s c ca ab ba al ll le er ro os s q qu ui i n ne es s s so on n? ?, , v vu ue el lv vo o
s si ie em mp pr re e a a p pr re eg gu un nt ta ar rm me e. . ' 'N No o l lo o s s ' ', , m me e r re es sp po on nd do o" ". . A Aq qu u s se e r re ef fe er r a a a a e es sa as s r ra ar ra as s " "v vi is si it ta as s" " o oc cu ur rr ri id da as s e en n l la a
s su up pe er rf fi ic ci ie e d de e l la a p pi ie el l d de e t to or ro o. .
P Po or r s su u l la ad do o, , e el l e ex xc ce el le en nt te e p pe er ri io od di is st ta a n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o J Ja am me es s M Mo os se el le ey y, , d de e S Sa au uc ce er r N Ne ew w, , p pu ub bl li ic c e es st to os s
c co on nc ce ep pt to os s e en n s su u r re ev vi is st ta a: :
" "S Se eg g n n l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n q qu ue e n no os s h ha a l ll le eg ga ad do o d de e f fu ue en nt te e f fi id de ed di ig gn na a, , d du ur ra an nt te e l lo os s l lt ti im mo os s m me es se es s, , l lo os s
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s p pr ri in nc ci ip pa al le es s, , a as s c co om mo o l lo os s t te es st ti ig go os s o or rd di in na ar ri io os s d de e l lo os s O OV VN NI I( (S S) ) d de e t to od do o e el l p pa a s s, , e es st t n n s si ie en nd do o
s so om me et ti id do os s a a u un na a s se er ri ie e d de e i in nc cr re e b bl le es s y y c co om mp pl le ej jo os s a ac ct to os s d de e t te er rr ro or r. . E En nt tr re e a al lg gu un no os s, , s se e c ci it ta an n a ac ct to os s d de e
s si il le en nc ci ia am mi ie en nt to o - -c co on n r re el la at ti iv vo o x xi it to o- - p po or r p pa ar rt te e d de e m mi is st te er ri io os so os s s se er re es s q qu ue e u us su ua al lm me en nt te e v va an n v ve es st ti id do os s d de e n ne eg gr ro o. .
L Ll la am ma ad da as s t te el le ef f n ni ic ca as s o o c ca ar rt ta as s f fa an nt t s st ti ic ca as s y y a am me en na az za ad do or ra as s, , l la a a ap pa ar ri ic ci i n n d de e a au ut to om m v vi il le es s c co on n p pl la ac ca as s d de e
m ma at tr r c cu ul la a i in ne ex xp pl li ic ca ab bl le e, , o o s si in n p pl la ac ca a a al lg gu un na a, , q qu ue e h ha an n s se eg gu ui id do o a a c ci ie er rt to os s e es st tu ud di io os so os s d de e O OV VN NI I( (S S) ) e en n e el l c cu ur rs so o
d de e s su u t tr ra ab ba aj jo o, , a as s c co om mo o o ot tr ro os s h he ec ch ho os s i in nv ve er ro os s m mi il le es s q qu ue e d du ud da am mo os s e en n p pu ub bl li ic ca ar r" ". .
E Ev vi id de en nt te em me en nt te e, , e el l m mi is st te er ri io o d de e l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o s se e m ma an nt tu uv vo o v vi ig ge en nt te e d du ur ra an nt te e l lo os s l lt ti im mo os s c ci in nc cu ue en nt ta a
a a o os s d de e i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n o ov vn ni il l g gi ic ca a. .
T To od do o i in nd di ic ca a q qu ue e " "E El ll lo os s" " e es st t n n a aq qu u , , e en nt tr re e n no os so ot tr ro os s, , c cu um mp pl li ie en nd do o c co on n u un na a t ta ar re ea a a am me en na az za ad do or ra a. . E Es st ta a
o or rg ga an ni iz za ac ci i n n q qu ue e a al lb be er rg ga a e en n s su u s se en no o a a s se er re es s p po os se ee ed do or re es s d de e p po od de er re es s " "a as so om mb br ro os so os s" " s si ig gu ue e i im mp pu un ne e. .
N No os so ot tr ro os s p pe en ns sa am mo os s q qu ue e l lo os s H H. .d d. .N N. . e es st t n n m m s s a al ll l d de e l lo os s O OV VN NI I( (S S) ) y y d de e s s l lo o p pe er rs se eg gu ui ir r a a i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s y y/ /o o
t te es st ti ig go os s d de e e es se e f fe en n m me en no o, , c co om mo o y ya a l lo o v ve er re em mo os s. .
L La as s a af fi ir rm ma ac ci io on ne es s d de e d di is st ti in nt ta as s p pe er rs so on na as s r re es sp po on ns sa ab bl le es s, , d de e i in nd di iv vi id du uo os s d de e n ni iv ve el l, , s so on n m mu uy y c co oi in nc ci id de en nt te es s; ; p pe er ro o
v ve ea am mo os s a ah ho or ra a, , e en n a ap pr re et ta ad da a s s n nt te es si is s, , l la as s d di is st ti in nt ta as s v ve er rs si io on ne es s s so ob br re e s su u i id de en nt ti id da ad d q qu ue e h he e e es sc cu uc ch ha ad do o e en n e el l
c cu ur rs so o d de e m mi i l la ar rg ga a a ac ct ti iv vi id da ad d i in nv ve es st ti ig ga at ti iv va a. .


V VE ER RS SI IO ON NE ES S S SO OB BR RE E S SU U I ID DE EN NT TI ID DA AD D

L LA AS S V VE ER RS SI IO ON NE ES S q qu ue e h he em mo os s r re ec co og gi id do o l lu ue eg go o d de e i in nv ve es st ti ig ga ar r e en n d di ie ec ci is s i is s p pa a s se es s d de e A Am m r ri ic ca a y y E Eu ur ro op pa a e en n
e es st to os s l lt ti im mo os s c cu ua ar re en nt ta a a a o os s i in nd di ic ca an n n na ad da a m me en no os s q qu ue e c ca as si i u un na a t tr re ei in nt te en na a d de e p po os si ib bi il li id da ad de es s c co on n r re es sp pe ec ct to o a al l
o or ri ig ge en n d de e l lo os s H H. .d d. .N N. . V Ve ea am mo os s a al lg gu un na as s d de e e el ll la as s: :

A Ag ge en nt te es s d de e l la a C CI IA A n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a p pa ar ra a d de es sp pr re es st ti ig gi ia ar r a a l lo os s o ov vn n l lo og go os s. .
U Un n g gr ru up po o d de e c ci ie en nt t f fi ic co os s q qu ue e i in nt te en nt ta an n e ex xp pl lo or ra ar r e el l i im mp pa ac ct to o s so oc ci ia al l d de e s su us s d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to os s, ,
a an nt te es s d de e p pr ro oy ye ec ct ta ar rl lo os s h ha ac ci ia a l la a s so oc ci ie ed da ad d. .
U Un na a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n d de e p ps si ic c l lo og go os s d de e c ca ar r c ct te er r n na ac ci io on na al l e e i in nt te er rn na ac ci io on na al l q qu ue e e es st t n n r re ea al li iz za an nd do o
u un na a e es st ta ad d s st ti ic ca a s so ob br re e e el l e en nc cu ue en nt tr ro o c co on n a al li ie en n g ge en na as s. .
U Un na a c co om mi is si i n n n no om mb br ra ad da a p po or r e el l P Pe en nt t g go on no o p pa ar ra a s sa ab be er r s so ob br re e l lo os s O OV VN NI I. .
5
M Mi ie em mb br ro os s d de e l la a S So oc ci ie ed da ad d T Te eo os s f fi ic ca a p pa ar ra a h ha ac ce er r c co on no oc ce er r s su us s i id de ea as s. .
M Mi ie em mb br ro os s d de e i in nt te el li ig ge en nc ci ia a d de el l g go ob bi ie er rn no o s so ov vi i t ti ic co o p pa ar ra a o or ri ie en nt ta ar r a a l la a o op pi in ni i n n p p b bl li ic ca a
o oc cc ci id de en nt ta al l h ha ac ci ia a t te em ma as s e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re es s, , d de es sp pr re es st ti ig gi ia an nd do o a as s a a l la a c ci ie en nc ci ia a y y c cu ul lt tu ur ra a d de e l lo os s p pa a s se es s
c ca ap pi it ta al li is st ta as s. .
C Co on nv ve en ni io o i in nt te er rn na ac ci io on na al l d de e l la as s o or rg ga an ni iz za ac ci io on ne es s o ov vn ni il l g gi ic ca as s p pa ar ra a p pr re es st ti ig gi ia ar r s su us s p pu un nt to os s d de e
v vi is st ta a a an nt te e l la a o op pi in ni i n n p p b bl li ic ca a. .
E Ex xp pe er ri ie en nc ci ia as s d de e n na av ve es s o o a av vi io on ne es s s se ec cr re et to os s c co on n e el l p pr ro op p s si it to o d de e i in nd du uc ci ir r a al l g gr ra an n p p b bl li ic co o y y a a l lo os s
t te es st ti ig go os s d de e e es so os s v vu ue el lo os s a a q qu ue e c cr re ea an n s se e t tr ra at ta a d de e a ap pa ar ra at to os s d de e p pr ro oc ce ed de en nc ci ia a e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re e. .
U Un na a c co om mi is si i n n p pa at tr ro oc ci in na ad da a p po or r l la a U UN NE ES SC CO O p pa ar ra a s so on nd de ea ar r a a l la a o op pi in ni i n n p p b bl li ic ca a e en n t to or rn no o a al l
m mi it to o d de e l lo os s O OV VN NI I( (s s) ). .
U Un na a a as so oc ci ia ac ci i n n d de e i in nt te el le ec ct tu ua al le es s q qu ue e i in nt te en nt ta an n i in nq qu ui ie et ta ar r a a i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s O OV VN NI I, , c co on n g gr ra an n
s se en nt ti id do o d de el l h hu um mo or r. .
U Un n c co on ns se ej jo o m mu un nd di ia al l i in nt te eg gr ra ad do o p po or r " "S Su up pe er rc ce er re eb br ro os s" " p pa ar ra a d do om mi in na ar r a al l m mu un nd do o. .
U Un na a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n d de e e es sp pi io on na aj je e, , d de e l la a m ma af fi ia a, , o o t tr r f fi ic co o d de e d dr ro og ga as s. .
L Lo os s R Ro os sa ac cr ru uc ce es s o o g gr ru up po os s s se ec ct ta ar ri io os s s si im mi il la ar re es s. .
U Un n g gr ru up po o t ti ib be et ta an no o d de e l la am ma as s p pa ar ra a d do om mi in na ar r a a O Oc cc ci id de en nt te e. .
G Gr ru up po o d de e b br ra ah ha am ma an ne es s i in nt te en nt ta an nd do o d do om mi in na ar r a a O Oc cc ci id de en nt te e. .
L La as s a au ut to or ri id da ad de es s d de el l P Pr ri in nc ci ip pa ad do o d de e M M n na ac co o c co on n e el l f fi in n d de e i in nc cr re em me en nt ta ar r l la a c co or rr ri ie en nt te e t tu ur r s st ti ic ca a. .
P Pa ar ra a c ci ie er rt to os s p po ol l t ti ic co os s, , l la a u ut to op p a a e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re e p pu ue ed de e s se er rv vi ir r c co om mo o u un n v ve eh h c cu ul lo o p pa ar ra a
p pu ub bl li ic ci it ta ar rs se e. .
U Un ni iv ve er rs si it ta ar ri io os s s s d di ic co os s y y b br ro om mi is st ta as s. .
U Un na a s se ec ct ta a c c s sm mi ic ca a q qu ue e e en nc cu ua ad dr ra a l lo os s m me ej jo or re es s c ce er re eb br ro os s d de e l la a T Ti ie er rr ra a. .
E El l s si io on ni is sm mo o I In nt te er rn na ac ci io on na al l e en n c co om mb bi in na ac ci i n n c co on n e el l g go ob bi ie er rn no o d de e I Is sr ra ae el l. .
P Pa a s se es s c ca ap pi it ta al li is st ta as s y y m mi il li it ta ar ri is st ta as s, , q qu ue e i in nt te en nt ta an n p pr ro ov vo oc ca ar r u un n c cl li im ma a p ps si ic co ol l g gi ic co o d de e t te er rr ro or r
j ju us st ti if fi ic ca an nd do o l la a p pr ro od du uc cc ci i n n m ma as si iv va a d de e m ma at te er ri ia al l b b l li ic co o. .
U Un n p po od de er ro os so o g gr ru up po o f fi in na an nc ci ie er ro o q qu ue e b br ri in nd da a i id de ea as s d de e u un n p pl la an ne et ta a i im ma ag gi in na ar ri io o p pa ar ra a q qu ue e s se ea an n
c co op pi ia ad da as s p po or r " "t te er rr re es st tr re es s" " y y f fo om me en nt ta ar r, , d de e e es se e m mo od do o, , s su us s p pr ro op pi io os s p pr ro oy ye ec ct to os s. .
U Un n c co on ns se ej jo o d de e a al lq qu ui im mi is st ta as s e en n l lu uc ch ha a c co on n e en nt ti id da ad de es s c co om me er rc ci ia al le es s. .
E Ex xt tr ra at te er rr re es st tr re es s, , q qu ue e e en nc cu ub br re en n s su us s v ve er rd da ad de er ro os s f fi in ne es s. .
L La a N NA AS SA A n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a, , p pa ar ra a c co om mp pr ro ob ba ar r p po os si ib bl le es s r re ea ac cc ci io on ne es s f fr re en nt te e a a u un na a h hi ip po ot t t ti ic ca a
i in nv va as si i n n e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re e. .
U Un na a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n d de e e es sp pi io on na aj je e c co om me er rc ci ia al l, , p pa ar ra a i in nt tr ro od du uc ci ir r i id de ea as s a an nt ti im ma ar rx xi is st ta as s y y t to ot ta al li it ta ar ri ia as s. .
P Pr ro op pa ag ga an nd da a r re el li ig gi io os sa a e en nc cu ub bi ie er rt ta a. .
P Pr ro od du uc ct to or re es s d de e c ci in ne e y y t te el le ev vi is si i n n q qu ue e l la an nz za an n p pu ub bl li ic ci id da ad d p pa ar ra a d di if fu un nd di ir r u un na a p pe el l c cu ul la a b ba as sa ad da a e en n
u un n i im ma ag gi in na ar ri io o p pl la an ne et ta a, , o o d de e c ci ie en nc ci ia a f fi ic cc ci i n n. .
U Un n g gr ru up po o d de e c ci ie en nt t f fi ic co os s p pa ar ra an no oi ic co os s q qu ue e s se e c cr re ee en n r re ea al lm me en nt te e " "a al li ie en n g ge en na as s" ". .
P Pe er ri io od di is st ta as s i in nt te el li ig ge en nt te es s q qu ue e, , a as se es so or ra ad do os s p po or r c ci ie en nt t f fi ic co os s, , p pr re et te en nd de en n d de es sa ar rr ro ol ll la ar r u un na a s se er ri ie e
s se en ns sa ac ci io on na al li is st ta a d de e a ar rt t c cu ul lo os s, , b ba as s n nd do os se e e en n u un n r ru um mo or r p pr re ev vi ia am me en nt te e c cr re ea ad do o p po or r e el ll lo os s m mi is sm mo os s. .

C Co om mo o v ve er r n n, , h ha ay y p pa ar ra a t to od do os s l lo os s g gu us st to os s. . N No os so ot tr ro os s p pe en ns sa am mo os s q qu ue e l lo os s H H. .d d. .N N. . s so on n u un na a s si in na ar rq qu u a a, , y y e en n
a ad de el la an nt te e a an na al li iz za ar re em mo os s s su us s c ca ar ra ac ct te er r s st ti ic ca as s. .
C Co om me en nz za am mo os s j ju un nt to os s l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n? ? A Ad de el la an nt te e! !


L LA A M MI IS ST TE ER RI IO OS SA A S SI IN NA AR RQ QU UI IA A

U UN NA A E EX XT TR RA A A A R RA AZ ZA A v vi ig gi il la a l la a e ev vo ol lu uc ci i n n d de e l la a T Ti ie er rr ra a: : s so on n l lo os s h ho om mb br re es s v ve es st ti id do os s d de e n ne eg gr ro o, , l lo os s " "M Me en n i in n
B Bl la ac ck k" ", , l lo os s " "M Me es ss si ie eu ur rs s e en n N No oi ir r" ". .
E El l t to om ma ar rl lo os s c co om mo o u un n m mi it to o e es s u un na a a ac ct ti it tu ud d p po oc co o f fe el li iz z. . N Ne eg ga ar r s su u p pr re es se en nc ci ia a y y e ex xi is st te en nc ci ia a e es s c co om mo o n ne eg ga ar r l lo os s
p pl la at ti il ll lo os s v vo ol la an nt te es s, , q qu ue e e en n p pl le en no o s si ig gl lo o X XX X n no os s e es st t n n p pr re ep pa ar ra an nd do o p ps si ic co ol l g gi ic ca am me en nt te e p pa ar ra a e el l p pr r x xi im mo o m mi il le en ni io o. .
P Pu ue ed de e p pa ar re ec ce er r u un na a f fa an nt ta as s a a, , p pe er ro o l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e l lo os s h ho om mb br re es s v ve es st ti id do os s d de e n ne eg gr ro o e es s u un na a r re ea al li id da ad d. . E En nt tr re e
o ot tr ro os s, , e el l c co om ma an nd da an nt te e H Ha ar ro ol ld d D Da ah hl l, , g gu ua ar rd da ac co os st ta as s d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s d de e N No or rt te ea am m r ri ic ca a, , p pu ud do o c co om mp pr ro ob ba ar r
c co on n s su u t tr ri ip pu ul la ac ci i n n e es st ta as s p pr re es se en nc ci ia as s y y p pr ro op po or rc ci io on n e el l d da at to o a al l S Se er rv vi ic ci io o d de e I In nf fo or rm ma ac ci io on ne es s M Mi il li it ta ar re es s d de e
E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. .
H Ha ay y c ci ie er rt to os s a as sp pe ec ct to os s e en n e el l a ac cc ci io on na ar r d de e e es st to os s p pe er rs so on na aj je es s q qu ue e, , s si i b bi ie en n p pa ar re ec ce en n t te er rr ri ib bl le es s t ta al l v ve ez z p po or r e el l
d de es sc co on no oc ci im mi ie en nt to o q qu ue e s se e t ti ie en ne e d de e e el ll lo os s, , s so on n r re ea al le es s y y a au ut t n nt ti ic co os s, , y y n no o s so ol lo o a at te en nt ta an n c co on nt tr ra a l lo os s t te es st ti ig go os s e e
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s O OV VN NI I( (S S) ) s si in no o q qu ue e h ha an n e ex xt te en nd di id do o s su u a ac cc ci io on na ar r a a o ot tr ra as s r re ed de es s d de el l s sa ab be er r o oc cu ul lt to o. .
E Es s c co on nv ve en ni ie en nt te e a al lu ud di ir r a a e el ll lo os s c co om mo o u un na a " "r ra az za a" "; ; l la as s c co om mi il ll la as s, , s si in n e em mb ba ar rg go o, , l lo os s d de ef fi in ne en n c co om mo o a aq qu ue el ll lo os s
s se er re es s q qu ue e, , s si i b bi ie en n p pe er rt te en ne ec ci ie er ro on n a al l p pl la an ne et ta a T Ti ie er rr ra a e en n l la a r re em mo ot t s si im ma a a an nt ti ig g e ed da ad d, , p pu ud di ie er ro on n s se er r
d de es sc ce en nd di ie en nt te es s d de e e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re es s. .
S Se eg g n n n nu ue es st tr ro os s d da at to os s, , l la a d di in na as st t a a d de e l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o p pu ud do o g ge es st ta ar rs se e e en n l la as s p pr ro of fu un nd di id da ad de es s d de e l la as s
P Pi ir r m mi id de es s. . S Su u f fi in na al li id da ad d s se er r a a e el l s se er rv vi ir r, , t ta an nt to o e en n e el l p pa as sa ad do o c co om mo o e en n n nu ue es st tr ro os s d d a as s, , a a l la as s f fu ue er rz za as s o os sc cu ur ra as s
n ne eg ga at ti iv va as s, , n no o p pe er rm mi it ti ie en nd do o e el l c co on no oc ci im mi ie en nt to o d de e l lo os s f fe en n m me en no os s d de el l o oc cu ul lt ti is sm mo o. . E En nt tr re e s su us s o ob bj je et ti iv vo os s s se e
e en nc cu ue en nt tr ra a h ha ac ce er r d de es sa ap pa ar re ec ce er r l li ib br ro os s y y t to od da a f fu ue en nt te e d de e i in nf fo or rm ma ac ci i n n a al l r re es sp pe ec ct to o. . L Lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o
l ll la am ma an n a a e es so os s l li ib br ro os s i in nf fo or rm ma at ti iv vo os s a a l lo os s q qu ue e n no os s r re ef fe er ri im mo os s " "l li ib br ro os s c co on nd de en na ad do os s" ". . E En nt tr re e e es st to os s l li ib br ro os s s se e
e en nc cu ue en nt tr ra an n, , p po or r e ej je em mp pl lo o, , L La as s e es st ta an nc ci ia as s d de e D Dz zy ya an n, , E El l D Do oc cu um me en nt to o V Vo oy yn ni ic ch h, , D Di ie e R Ro os se en nb br re en nz ze er r, , L La a M Ma ag gi ia a
6
N Ne eg gr ra a ( (I In n d di it ta a) ), , E Es sc ca al li ib bu ur r, , Z Zu ur r Y Ye es sc ch hi ic ch ht te e T Ti in ne er r R Re ef fo or rm ma at ti io on n, , L Lo os s e es st tu ud di io os s d de e l lo os s M Ma ah ha at tm ma a, , y y m mu uc ch ho os s
o ot tr ro os s, , d de e l lo os s c cu ua al le es s m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s e ex xi is st te e i in nf fo or rm ma ac ci i n n h hi is st t r ri ic ca a a au un nq qu ue e s su us s t te ex xt to os s o or ri ig gi in na al le es s h ha an n
d de es sa ap pa ar re ec ci id do o. . H Ha ab br r a a q qu ue e p pr re eg gu un nt ta ar rs se e d d n nd de e g gu ua ar rd da an n l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o e es st ta a l li it te er ra at tu ur ra a. .
H Ha ay y q qu ui ie en ne es s a as se eg gu ur ra an n q qu ue e e es se e m ma at te er ri ia al l s se e e en nc cu ue en nt tr ra a e en n u un n e ex xt tr ra a o o b ba ar rc co o d de e p pe er rp pe et tu ua a n na av ve eg ga ac ci i n n. .
S Se eg g n n e es st ta a p po os st tu ul la ac ci i n n, , l la a n na av ve e g gu ua ar rd da a e el l s se ec cr re et to o p pr ro of fu un nd do o d de el l o oc cu ul lt ti is sm mo o m mi il le en na ar ri io o. . E El l m mi is st te er ri io os so o b ba ar rc co o
t to oc ca a d de et te er rm mi in na ad do os s p pu un nt to os s, , d do on nd de e c co ol le eg ga as s e es sp pe er ra an n l la a " "c cl la av ve e" ", , e el l c c d di ig go o, , q qu ue e l le es s i in nd di ic ca ar r a ad d n nd de e l ll le ev va ar r e el l
l li ib br ro o c co on nd de en na ad do o. . S Se eg g n n i in nf fo or rm me es s r re ec co og gi id do os s p po or r d di iv ve er rs so os s t te es st ti ig go os s ( (g gu ua ar rd da ac co os st ta as s, , p pe es sc ca ad do or re es s, ,
v ve er ra an ne ea an nt te es s) ), , l lo os s p pu un nt to os s q qu ue e t to oc ca a e en n s su u d de er rr ro ot te er ro o s so on n p pr ri in nc ci ip pa al lm me en nt te e e el l g go ol lf fo o d de e S Sa an n M Ma at t a as s y y B Ba ah h a a
B Bl la an nc ca a ( (e en n e el l s su ur r d de e n nu ue es st tr ra a A Ar rg ge en nt ti in na a) ), , l la as s i in nm me ed di ia ac ci io on ne es s d de e l la as s c co os st ta as s d de e l la as s I Is sl la as s C Ca an na ar ri ia as s, , B Br ra as si il l y y
C Co os st ta a R Ri ic ca a, , y y p pe eq qu ue e a as s i is sl la as s d de el l m ma ar r C Ca ar ri ib be e. . E El l c co on nt ti in ne en nt te e e eu ur ro op pe eo o e es s s su u c ce en nt tr ro o d de e o op pe er ra ac ci io on ne es s, , r re eg gi id do o, ,
a ap pa ar re en nt te em me en nt te e, , d de es sd de e E Eg gi ip pt to o. . T Ta am mb bi i n n E Es sp pa a a a, , A Al le em ma an ni ia a y y G Gr ra an n B Br re et ta a a a. . N No o a ac ce ep pt ta an n q qu ue e s se e l lo os s
i in nv ve es st ti ig gu ue e, , y y q qu ui ie en ne es s h ha an n i in nt te en nt ta ad do o h ha ac ce er rl lo o h ha an n d de es sa ap pa ar re ec ci id do o o o m mu ue er rt to o e en n u un n a ac cc ci id de en nt te e p po oc co o c cl la ar ro o. .
E El l h ho om mb br re e c co om m n n, , q qu ue e c ca am mi in na a p po or r l la as s c ca al ll le es s d de el l m mu un nd do o y y c cu uy ya a e ex xi is st te en nc ci ia a s se e e en nc cu ue en nt tr ra a l li im mi it ta ad da a a a c cr re ec ce er r, ,
d de es sa ar rr ro ol ll la ar rs se e y y m mo or ri ir r, , n no o e es s c co on ns sc ci ie en nt te e n ni i c co on no oc ce ed do or r d de e l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e e es st ta a e ex xt tr ra a a a r ra az za a . . S Si in n
e em mb ba ar rg go o, , e es s i im mp po or rt ta an nt te e q qu ue e s se ep pa a q qu ue e e es st t e ex xp pu ue es st to o a a s se er r v vi is si it ta ad do o, , a am me en na az za ad do o o o i in nc cl lu us so o a at ta ac ca ad do o p po or r
e el ll lo os s. . E En n m mu uc ch ho os s c ca as so os s h ha as st ta a h ha an n d da ad do o m mu ue er rt te e a a e es st te e i in nd di iv vi id du uo o p po oc co o a ad dv ve er rt ti id do o, , e en n e es sp pe ec ci ia al l c cu ua an nd do o s se e
c co on nv vi ie er rt te e e en n t te es st ti ig go o d de e a al lg g n n a ac co on nt te ec ci im mi ie en nt to o e ex xt tr ra a o o. . E En nt tr re e e es so os s s su uc ce es so os s s se e e en nc cu ue en nt tr ra a e el l a av vi is st ta ar r u un n
O OV VN NI I, , e ef fe ec ct tu ua ar r h ha al ll la az zg go os s c cu ul lt tu ur ra al le es s, , d di if fu un nd di ir r c co on no oc ci im mi ie en nt to os s e es so ot t r ri ic co os s y y/ /o o o oc cu ul lt to os s, , d de es sa ar rr ro ol ll la ar r i in ng ge en ni io os s
d de es sc co on no oc ci id do os s, , o ob bs se er rv va ar r r ra ar ra as s a ap pa ar ri ic ci io on ne es s l lu um m n ni ic ca as s, , o o i in nf fl lu ui ir r e en n l la a c cr re ea ac ci i n n d de e f fu ue er rt te es s e en nt ti id da ad de es s
e es sp pi ir ri it tu ua al li is st ta as s. .
E Es s m me en ne es st te er r a al le er rt ta ar r a a l la a r ra az za a h hu um ma an na a s so ob br re e l la a p pr re es se en nc ci ia a d de e e es st to os s i in nc co on nf fu un nd di ib bl le es s s se e o or re es s. . N No o e es s
m mo om me en nt to o d de e p po on ne er r e en n t te el la a d de e j ju ui ic ci io o s su u e ex xi is st te en nc ci ia a, , n ni i e ec ch ha ar r m ma an no o a a l la a d di ic co ot to om m a a m mi it to o o o r re ea al li id da ad d. . S Su u
e ex xi is st te en nc ci ia a e es s u un n h he ec ch ho o. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , e es s p pr re ec ci is so o c co on no oc ce er r q qu ue e l la a d de en no om mi in na ac ci i n n H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o ( (H H. .d d. .N N. .) ) o o M Me en n i in n B Bl la ac ck k
( (M M. .I I. .B B. .) ) n no o e es s d de el l t to od do o c co or rr re ec ct ta a. . E En n e el l g gr ru up po o a al l q qu ue e p pe er rt te en ne ec ce en n e es st to os s p pe er rs so on na aj je es s, , s se e l lo os s l ll la am ma a d de e u un na a
m ma an ne er ra a c co om mp pl le et ta am me en nt te e d di is st ti in nt ta a. . E En n e el l m mu un nd do o e en n e el l q qu ue e n no os s m mo ov ve em mo os s, , e el ll lo os s r re es sp po on nd de en n a al l c ca al li if fi ic ca at ti iv vo o d de e
" "H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o" " d de eb bi id do o a a s su u v ve es st ti im me en nt ta a: : s so om mb br re er ro o, , c ch ha al le ec co o, , c ch ha aq qu ue et ta a, , p pa an nt ta al l n n, , a ab br ri ig go o; ; t to od do o d de e
c co ol lo or r n ne eg gr ro o. .
S Se eg g n n m mi is s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s, , p pe er rt te en ne ec ce en n a a u un na a g gi ig ga an nt te es sc ca a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n q qu ue e p po os se ee e b ba as se es s a a l lo o l la ar rg go o y y a a l lo o
a an nc ch ho o d de el l p pl la an ne et ta a. . R Re es sp po on nd de en n a a u un n j je ef fe e o o d di ir re ec ct to or r g ge en ne er ra al l, , c cu uy ya a d di ir re ec cc ci i n n c ce en nt tr ra al l n no o s se e e en nc cu ue en nt tr ra a
i in ns st ta al la ad da a e en n u un n l lu ug ga ar r d de et te er rm mi in na ad do o, , s si in no o q qu ue e c ca ad da a t tr re es s a a o os s t tr ra as sl la ad da a s su u p pu un nt to o d de e r re ef fe er re en nc ci ia a. . A As s , , r re ec co or rr re e
t to od do o e el l c co on nt ti in ne en nt te e e eu ur ro op pe eo o y y, , a al lg gu un na as s v ve ec ce es s, , t ta am mb bi i n n e el l a am me er ri ic ca an no o. . N Nu un nc ca a a as si ie en nt ta a s su us s r re ea al le es s e en n p pl le en no o
c co or ra az z n n d de e u un na a c ci iu ud da ad d, , s si in no o q qu ue e s se e e es st ta ab bl le ec ce e e en n l lo os s a al lr re ed de ed do or re es s, , e en n c ca as sa as s r ro od de ea ad da as s d de e e ex xt te en ns so o t te er rr re en no o. .
L Lo os s a ag ge en nt te es s r re es sp po on nd de en n a a t tr re es s n no om mb br re es s d di is st ti in nt to os s, , s se eg g n n h he em mo os s c co om mp pi il la ad do o: : A Ar rb bi im me e K Kl la ap pt ti is s, , F Fr re ed dr ri ic ch h
W Wi in nh hu us sz z y y B Bu ur rt t S St ta ar r. .
S Su u p pr re es se en nc ci ia a p pa as sa a i in na ad dv ve er rt ti id da a s sa al lv vo o p po or r e el l a at tu ue en nd do o, , e ex xt tr re em ma ad da am me en nt te e c cu ui id da ad do o y y s si ie em mp pr re e d de e e et ti iq qu ue et ta a, ,
t tr ra aj je e n ne eg gr ro o, , c co or rb ba at ta a a al l t to on no o, , c ca am mi is sa a b bl la an nc ca a, , z za ap pa at to os s n ne eg gr ro os s; ; t ti ie en ne e u un na a a al lt tu ur ra a e en nt tr re e 1 1, ,8 87 7 y y 1 1, ,9 90 0 m m, ,
c co on nt te ex xt tu ur ra a e es st ti il li iz za ad da a y y a ap pa ar ri ie en nc ci ia a d de e p pe er rf fe ec ct to o c ca ab ba al ll le er ro o i in ng gl l s s. . S Su ue el le e c co on nc cu ur rr ri ir r a a r re eu un ni io on ne es s s so oc ci ia al le es s m mu uy y
s se el le ec ct ta as s, , p po or r e ej je em mp pl lo o e en n E Em mb ba aj ja ad da as s o o C Ca an nc ci il ll le er r a as s. . P Pu ue ed de e t te en ne er r a ap pa ar ri ie en nc ci ia a d de e u un n i in nd di iv vi id du uo o s su um ma am me en nt te e
c cu ul lt to o; ; a ac cu ud de e a a c co on nf fe er re en nc ci ia as s o o c ch ha ar rl la as s d de e l la a e es sf fe er ra a c ci ie en nt t f fi ic ca a, , e en n e es sp pe ec ci ia al l s si i e el l t te em ma a d de e e el ll la as s e es s e el l d de es sa ar rr ro ol ll lo o
c cu ul lt tu ur ra al l d de el l h ho om mb br re e, , l la a f f s si ic ca a c cu u n nt ti ic ca a, , l lo os s n nu ue ev vo os s d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to os s a ar rq qu ue eo ol l g gi ic co os s, , l lo os s O OV VN NI I( (s s) ), , l la a
p pa ar ra ap ps si ic co ol lo og g a a, , e el l e es so ot te er ri is sm mo o, , e et tc c. . S Su ue el le e r re et ti ir ra ar rs se e a an nt te es s d de e f fi in na al li iz za ar r e el l a ac ct to o c ci ie en nt t f fi ic co o; ; e en n l la a e es sq qu ui in na a d de el l
l lu ug ga ar r d do on nd de e s se e h ha a l ll le ev va ad do o a a c ca ab bo o e el l a ac ct to o, , e es sp pe er ra a c ca as si i s si ie em mp pr re e, , u un n g gr ra an n c co oc ch he e d de e d du ud do os sa a m ma ar rc ca a, , o o
s si im mp pl le em me en nt te e s se e e es sf fu um ma a. . D Du ur ra an nt te e l lo os s i in nt te er rv va al lo os s d de el l a ac ct to o c ci ie en nt t f fi ic co o n no o h ha ab bl la a c co on n n na ad di ie e y y, , s si i a al lg gu ui ie en n s se e
d di ir ri ig ge e a a l l, , s si im mu ul la a n no o e en nt te en nd de er r l lo o q qu ue e l le e d di ic ce en n, , a al le eg ga an nd do o s se er r e ex xt tr ra an nj je er ro o. .
P Pa ar re ec ce e c ci ie en nc ci ia a f fi ic cc ci i n n. .. .. . p pe er ro o n no o l lo o e es s. . C Cu ua an nd do o e el l s se e o or r K Kl la ap pt ti is s, , W We ei in ns sh hu us sz z o o S St ta ar r e es s a av vi is st ta ad do o e en n a al lg gu un no o
d de e e es st to os s c ce en nt tr ro os s s se e d de eb be e a a u un na a s so ol la a r ra az z n n: : e el l t te em ma a h ha a d de e s se er r m mu uy y c ca an nd de en nt te e o o p pu ue ed de e t tr ra at ta ar rs se e d de e a al lg g n n
d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to o i im mp po or rt ta an nt te e. . E El l c co on nf fe er re en nc ci ia an nt te e q qu ue e l ll le ev v a a c ca ab bo o l la a c ch ha ar rl la a d de eb be e e en nt to on nc ce es s c co om me en nz za ar r a a
p pe en ns sa ar r e en n e el l p pe el li ig gr ro o q qu ue e c co or rr re e, , t tr ra at ta ar r d de e o oc cu ul lt ta ar rs se e, , o o b bi ie en n, , e en n o ol lv vi id da ar r s su u i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n e en n a ab bs so ol lu ut to o, , a al lg go o
a as s c co om mo o u un na a a am mn ne es si ia a s so ob br re e s su u d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to o. .
L Le es s v vo oy y a a c co on nt ta ar r u un n c ca as so o p pa ar rt ti ic cu ul la ar r. . D Du ur ra an nt te e u un na a c co on nf fe er re en nc ci ia a q qu ue e r re ea al li ic c e en n e el l T Te ea at tr ro o M Mu un ni ic ci ip pa al l d de e
B Ba ah h a a B Bl la an nc ca a, , h ha ab b a a u un n h ho om mb br re e v ve es st ti id do o d de e n ne eg gr ro o, , d de e o oj jo os s g gr ri is se es s e en no or rm me em me en nt te e e es sc cr ru ut ta ad do or re es s, , e en n l la a t te er rc ce er ra a
f fi il la a, , p pr ri im me er r a as si ie en nt to o, , p pa as si il ll lo o; ; m me e l ll la am m m mu uc ch ho o l la a a at te en nc ci i n n " "s su u p pr re es se en nc ci ia a" " d du ur ra an nt te e t to od do o e el l d de es sa ar rr ro ol ll lo o d de el l
e ev ve en nt to o. .
F Fi in na al li ic c y y a ab br r e el l d di i l lo og go o c co on n e el l p p b bl li ic co o, , p pa ar ra a l lo o c cu ua al l b ba aj j l la a e es sc ca al le er ri il ll la a h ha ac ci ia a e es se e p pa as si il ll lo o, , u ub bi ic ca ad do o h ha ac ci ia a m mi i
i iz zq qu ui ie er rd da a ( (e en n l la a p pl la at te ea a d de e e es se e t te ea at tr ro o h ha ay y d do os s p pa as si il ll lo os s) ); ; s se e e en nc ce en nd di ie er ro on n l la as s l lu uc ce es s d de e l la a p pl la at te ea a y y h he et te e a aq qu u
q qu ue e e el l l lu ug ga ar r d de el l e ex xt tr ra a o o e es st ta ab ba a v va ac c o o. . E Es s m m s s, , u un n a am mi ig go o m m o o t to om m d di is st ti in nt ta as s f fo ot to os s d de e e es sa a c co on nf fe er re en nc ci ia a y y, ,
e en n u un na a d de e e el ll la as s, , c cu uy ya a p pe er rs sp pe ec ct ti iv va a e er ra a e el l e es sc ce en na ar ri io o, , f fo ot to og gr ra af fi i a al l p p b bl li ic co o m mi ie en nt tr ra as s l la as s l lu uc ce es s e es st ta ab ba an n a a n n
a ap pa ag ga ad da as s ( (t tr ra ab ba aj j c co on n u un na a A As sa ai i P Pe en nt ta ax x y y c co on n u un n b bu ue en n f fl la as sh h) ). . E En n p pr ri im me er r a as si ie en nt to o d de el l p pa as si il ll lo o d de e m mi i
i iz zq qu ui ie er rd da a, , e en n l la a t te er rc ce er ra a f fi il la a, , s sa al li i u un na a m ma an nc ch ha a b bl la an nc ca a, , m mi ie en nt tr ra as s q qu ue e l la a s se e o or ra a q qu ue e e es st ta ab ba a s se en nt ta ad da a a a s su u
l la ad do o s sa al li i p pe er rf fe ec ct ta a. . E Es se e h he ec ch ho o m me e i in nq qu ui ie et t ; ; f fu ue e m mu uy y e ex xt tr ra a o o, , p pe er ro o s su uc ce ed di i . .
E En n l lo o q qu ue e r re es sp pe ec ct ta a a a l lo os s " "s se ec cu ua ac ce es s" " o o c co op pa ar rt t c ci ip pe es s d de el l j je ef fe e d de e l la a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n d de e l lo os s H H. .d d. .N N. ., , e el l t te er rr re en no o e en n
e el l q qu ue e s se e m mu ue ev ve en n e es s e el l m mi is sm mo o q qu ue e e el l d de e s su u c ca ap pi it t n n g ge en ne er ra al l, , c co on n u un na a s so ol la a d di if fe er re en nc ci ia a: : r re ec ci ib be en n r rd de en ne es s d de e
l l; ; e el ll lo os s s so on n l lo os s q qu ue e p po on ne en n m ma an no os s a a l la a o ob br ra a , , d de es st tr ru uy ye en nd do o t to od do o a aq qu ue el ll lo o q qu ue e i im mp pl li iq qu ue e u un n p pe el li ig gr ro o p pa ar ra a s su u
e ex xi is st te en nc ci ia a y y s su us s f fi in ne es s. .
7
Q Qu u t ti ip po o d de e v vi id da a l ll le ev va an n l lo os s H H. .d d. .N N. .? ? Q Qu u a ac ct ti iv vi id da ad de es s d de es sa ar rr ro ol ll la an n? ? P Po or r l lo o q qu ue e s sa ab be em mo os s, , e es s u un na a
o or rg ga an ni iz za ac ci i n n q qu ue e p po os se ee e u un na a e ex xt te en ns sa a r re ed d d de e c co ol la ab bo or ra ad do or re es s y y H H. .d d. .N N. .( (s s) ) p pr ro op pi ia am me en nt te e d di ic ch ho os s. . S Se e
e en nc cu ue en nt tr ra an n d di is st tr ri ib bu ui id do os s, , c co om mo o y ya a s se e h ha a d di ic ch ho o, , a a l lo o l la ar rg go o y y a a l lo o a an nc ch ho o d de el l p pl la an ne et ta a; ; e en n g gr ru up po os s d de e t tr re es s, ,
r re ea al li iz za an n d di iv ve er rs sa as s m mi is si io on ne es s q qu ue e l le es s e en nc co om mi ie en nd da an n, , p pe er ro o s si ie em mp pr re e, , i in nv va ar ri ia ab bl le em me en nt te e, , d di ic ch ha a m mi is si i n n t ti ie en ne e u un na a
s so ol la a f fa ac ce et ta a: : S Si il le en nc ci ia ar r a a t to od do o a aq qu ue el l q qu ue e h ha ay ya a b bu us sc ca ad do o d de em ma as si ia ad do o p pr ro of fu un nd da am me en nt te e e en n a aq qu ue el ll lo o q qu ue e h he e
d de en no om mi in na ad do o " "e el l c co on no oc ci im mi ie en nt to o o oc cu ul lt to o" ". .
L La a " "O Or rg ga an ni iz za ac ci i n n H H. .d d. .N N. ." " c cu ue en nt ta a c co on n i in nd di iv vi id du uo os s a a l lo os s q qu ue e s se e l le es s p pu ue ed de e l ll la am ma ar r " "e es sp p a as s" ". . L Lo os s e es sp p a as s n no o
v vi is st te en n d de e n ne eg gr ro o, , y y a ap pa ar re en nt ta an n s se er r p pe er rs so on na as s n no or rm ma al le es s; ; l lo o n ni ic co o q qu ue e l lo os s d di if fe er re en nc ci ia a d de e l lo os s d de em m s s s se er re es s
h hu um ma an no os s e es s q qu ue e a ac cu us sa an n u un n c co oe ef fi ic ci ie en nt te e d de e i in nt te el li ig ge en nc ci ia a e es sc ca an nd da al lo os sa am me en nt te e a al lt to o. .
S So on n c cu ui id da ad do os sa am me en nt te e s se el le ec cc ci io on na ad do os s, , p pe er ro o n no o c co on no oc ce en n a a s su us s " "p pa at tr ro on ne es s" "; ; l la a c co om mu un ni ic ca ac ci i n n e en nt tr re e e el ll lo os s e es s
e ep pi is st to ol la ar r. . R Re ec ci ib be en n l la a p pa ag ga a a a t tr ra av v s s d de e g gi ir ro os s p po os st ta al le es s o o b ba an nc ca ar ri io os s. .
A Ah ho or ra a, , p pa ar ra a s su um me er rg gi ir rt te e a au un n m m s s e en n e es st ta a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n y y q qu ue e p pu ue ed da as s a ab bo on na ar r t tu u p pr ro op pi io o c cr ri it te er ri io o, , h ha ag ga am mo os s
u un n p po oc co o d de e h hi is st to or ri ia a. .


I IN NC CI ID DE EN NT TE ES S E EN N E EL L M MU UN ND DO O

E EN N L LO O Q QU UE E S SI IG GU UE E, , v ve er re em mo os s a al lg gu un na as s i in nc cu ur rs si io on ne es s d de e e es st to os s m mi is st te er ri io os so os s p pe er rs so on na aj je es s e en n l la a v vi id da a d de e p pe er rs so on na as s
q qu ue e s se e h ha an n d de ed di ic ca ad do o, , o o s se e d de ed di ic ca an n, , a a l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e l la a p pr ro ob bl le em m t ti ic ca a O OV VN NI I y y l la as s c ci ie en nc ci ia as s p pa ar ra al le el la as s. .
T Ta am mb bi i n n i in nd di iv vi id du uo os s q qu ue e h ha an n s si id do o t te es st ti ig go os s v vi is su ua al le es s d de e l lo os s O OV VN NI I( (s s) ) h ha an n s su uf fr ri id do o e ex xt tr ra a a as s c co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s, ,
q qu ue e s so on n d di ig gn na as s d de e h ha ac ce er r n no ot ta ar r. .

C CA AS SO O C CO OM MA AN ND DA AN NT TE E H HA AR RO OL LD D D DA AH HL L

E Es st te e h he ec ch ho o e es s e el l m m s s a an nt ti ig gu uo o q qu ue e h he em mo os s r ra as st tr re ea ad do o, , p po or rq qu ue e s su uc ce ed de e e en n 1 19 94 47 7, , e el l a a o o d de e i in ni ic ci ia ac ci i n n d de e l la a
H Hi is st to or ri ia a C Co on nt te em mp po or r n ne ea a O OV VN NI I: : l lu ue eg go o d de e p pr ro od du uc ci id do o e el l h hi it to o " "f fu un nd da ad do or r" " d de el l e em mp pr re es sa ar ri io o K Ke en nn ne et th h A Ar rn no ol ld d, , q qu ue e
e el l 2 24 4 d de e j ju un ni io o d de e e es se e a a o o, , m mi ie en nt tr ra as s v vo ol la ab ba a e en n s su u a av vi io on ne et ta a s so ob br re e e el l M Mo on nt te e R Ra ai in ne er r, , e es st ta ad do o d de e W Wa as sh hi in ng gt to on n, ,
e en n l lo os s E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , v vi io o n nu ue ev ve e d di is sc co os s v vo ol la ad do or re es s e en n p pe er rf fe ec ct ta a f fo or rm ma ac ci i n n. . F Fu ue e j ju us st ta am me en nt te e A Ar rn no ol ld d q qu ui ie en n
b ba au ut ti iz z a al l o ob bj je et to o c co on n e el l n no om mb br re e d de e p pl la at to o v vo ol la ad do or r : : e en n s su u c co om mu un ni ic ca ac ci i n n r ra ad di ia al l c co on n e el l a ae er ro op pu ue er rt to o d de e
Y Ya ak ki im ma a, , d di ij jo o: : Y Y s se ee e f fl ly yi in ng g n ni in ne e c co of ff fe ee e s sa au uc ce er r ( (Y Yo o v ve eo o v vo ol la an nd do o n nu ue ev ve e t ta az za as s d de e c ca af f , , n nu ue ev ve e p pl la at to os s
v vo ol la ad do or re es s) ). .
V Vo ol lv vi ie en nd do o a al l c co om ma an nd da an nt te e D Da ah hl l, , s su u h hi is st to or ri ia a e es st t p pr ro ot ta ag go on ni iz za ad da a p po or r t tr ri ip pu ul la an nt te es s d de el l g gu ua ar rd da ac co os st ta as s P Pu ug ge et t
S So ou un nd d ( (W Wa as sh hi in ng gt to on n) ), , q qu ui ie en ne es s n no o s so ol lo o a av vi is st ta an n s si in no o q qu ue e f fo ot to og gr ra af fi ia an n a a l lo os s H H. .d d. .N N. . E Es st to o e es s l lo o q qu ue e s sa ab be em mo os s: :

U Un n d d a a s si in n v vi ie en nt to o y y m mu uy y s so ol le ea ad do o, , e el l c co om ma an nd da an nt te e H Ha ar ro ol ld d D Da ah hl l s se e d di ir ri ig g a a e en n s su u e em mb ba ar rc ca ac ci i n n h ha ac ci ia a l la a I Is sl la a
M Ma au ur ry y, , c cu ua an nd do o d de es sd de e c cu ub bi ie er rt ta a a al lz z l la a v vi is st ta a y y v vi io o, , c co on n g gr ra an n s so or rp pr re es sa a, , s so ob br re e l la a s su up pe er rf fi ic ci ie e m ma ar ri in na a, , s se es se en nt ta a
o ob bj je et to os s o ov va al le es s c co on n v ve en nt ta an ni il ll la as s e en n f fo or rm ma a d de e o oj jo o d de e b bu ue ey y. .
D De e i in nm me ed di ia at to o, , p pr ro of fu un nd da am me en nt te e i im mp pa ac ct ta ad do o p po or r l la a v vi is si i n n, , p pr ro oc ce ed di i a a t to om ma ar r f fo ot to og gr ra af f a as s. . L La a t tr ri ip pu ul la ac ci i n n
t ta am mb bi i n n s se e s si in nt ti i i im mp pr re es si io on na ad da a. . R R p pi id da am me en nt te e t to om ma ar ro on n f fo ot to og gr ra af f a as s d de e e es st to os s e ex xt tr ra a o os s o ob bj je et to os s, , p pe er ro o l la as s
" "n na av ve es s" " s se e p pu us si ie er ro on n e en n m mo ov vi im mi ie en nt to o p pa ar ra a i in nt te en nt ta ar r l la a r re et ti ir ra ad da a, , y y u un na a d de e e el ll la as s, , e en n v ve el lo oz z m ma an ni io ob br ra a, , r ro oz z e ex x
p pr ro of fe es so o a a o ot tr ra a, , d de e l la a q qu ue e s se e d de es sp pr re en nd di i u un na a l ll lu uv vi ia a d de e m me et ta al le es s i in nc ca an nd de es sc ce en nt te es s, , q qu ue e c ca ay ye er ro on n s so ob br re e l la a
e em mb ba ar rc ca ac ci i n n y y t ta am mb bi i n n s so ob br re e l la a c ca ab be ez za a d de el l a at t n ni it to o H Ha ar ro ol ld d D Da ah hl l. . D Da ah hl l y y s su u t tr ri ip pu ul la ac ci i n n b bu us sc ca ar ro on n d de e
i in nm me ed di ia at to o r re ef fu ug gi io o e en n u un no o d de e l lo os s a ac ca an nt ti il la ad do os s c ce er rc ca an no os s. . L La as s n na av ve es s d de es sa ap pa ar re ec ci ie er ro on n d de e l la a s su up pe er rf fi ic ci ie e m ma ar ri in na a
c co om mo o p po or r a ar rt te e d de e m ma ag gi ia a. . C Cu ua an nd do o l lo os s m me et ta al le es s q qu ue e h ha ab b a a s so ob br re e l la a e em mb ba ar rc ca ac ci i n n s se e e en nf fr ri ia ar ro on n, , e el l
c co om ma an nd da an nt te e y y s su u t tr ri ip pu ul la ac ci i n n l lo os s r re ec co og gi ie er ro on n y y l lo os s t tr ra an ns sp po or rt ta ar ro on n e en n l la a n na av ve e h ha ac ci ia a e el l p pu ue er rt to o c co os st te er ro o. .
A Al l d d a a s si ig gu ui ie en nt te e, , d de e m ma a a an na a, , H Ha ar ro ol ld d D Da ah hl l r re ec ci ib bi i l la a v vi is si it ta a d de e u un n " "s se e o or r d de e n ne eg gr ro o" " q qu ue e m mu uy y
c co or rr re ec ct ta am me en nt te e l le e a ac co on ns se ej j o ol lv vi id da ar r l lo o s su uc ce ed di id do o e en n l la a I Is sl la a M Ma au ur ry y. . N No o h ha ac ci ie en nd do o c ca as so o a a l la a a ad dv ve er rt te en nc ci ia a
p pe el li ig gr ro os sa a, , e el l c co om ma an nd da an nt te e D Da ah hl l s se e p pr re es se en nt t a an nt te e s su us s s su up pe er ri io or re es s p pa ar ra a d da ar r c cu ue en nt ta a d de el l s su uc ce es so o, , m mo os st tr ra ar r e el l
m ma at te er ri ia al l f fo ot to og gr r f fi ic co o y y e el l h ha al ll la az zg go o d de e l lo os s e ex xt tr ra a o os s m me et ta al le es s. . T Ta al le es s s su up pe er ri io or re es s d de e D Da ah hl l d di is sp pu us si ie er ro on n q qu ue e e el l
c ca ap pi it t n n D Da aw ws so on n, , d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e I In nf fo or rm ma ac ci io on ne es s M Mi il li it ta ar re es s, , f fu ue er ra a d de es si ig gn na ad do o c co om mo o c cu us st to od di io o p pa ar ra a t tr ra an ns sp po or rt ta ar r
e el l h ha al ll la az zg go o d de e D Da ah hl l e en n l la a i is sl la a M Ma au ur ry y a a l la a b ba as se e n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a d de e H Ha am mi il lt to on n F Fi ie el ld d. . N Ni i e el l c ca ap pi it t n n D Da aw ws so on n, , n ni i
s su u a av vi i n n, , n ni i l lo os s r re es st to os s d de el l m me et ta al l, , l ll le eg ga ar ro on n j ja am m s s a a d de es st ti in no o. . E En n e el l v vi ia aj je e, , a a v ve ei in nt te e m mi in nu ut to os s d de e d de es sp pe eg ga ar r, , e el l
c ca ap pi it t n n D Da aw ws so on n s se e e es st tr re el ll l c co on n s su u a av vi i n n e en n K Ke el ls so on n ( (W Wa as sh hi in ng gt to on n) ). .
I In nt te eg gr ra an nt te es s d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e I In nf fo or rm ma ac ci io on ne es s M Mi il li it ta ar re es s e es st ta ad do ou un ni id de en ns se es s i in nd di ic ca ar ro on n a a D Da ah hl l q qu ue e o ol lv vi id da ar ra a e el l
a ac co on nt te ec ci im mi ie en nt to o, , d da an nd do o e el ll lo os s p po or r c ce er rr ra ad do o e el l c ca as so o e en n s su u d de ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s. . P Pe er ro o H Ha ar ro ol ld d
D Da ah hl l, , q qu ue e h ha ab b a a t to om ma ad do o f fo ot to og gr ra af f a as s, , q qu ue e l lo os s r re ec co or rd da ab ba a v vi iv va am me en nt te e, , q qu ue e n no o p po od d a a d de ej ja ar r d de e e en nc co on nt tr ra ar r
s so os sp pe ec ch ho os sa a l la a m mu ue er rt te e a ac cc ci id de en nt ta al l d de el l c ca ap pi it t n n D Da aw ws so on n, , r re es so ol lv vi i i in nv ve es st ti ig ga ar r p po or r s su u c cu ue en nt ta a. . A Al l p po oc co o t ti ie em mp po o, ,
e el l c ca ap pi it t n n H Ha ar ro ol ld d D Da ah hl l d de es sa ap pa ar re ec ci i s si in n d de ej ja ar r r ra as st tr ro o: : n nu un nc ca a m m s s s se e s su up po o d de e l l. .

C CA AS SO O B BE EN ND DE ER R

A Al lb be er rt t K K. . B Be en nd de er r, , u un n o ob bs se er rv va ad do or r c ci iv vi il l d de el l c ce en nt tr ro o U UF FO O ( (O Ob bj je et to os s V Vo ol la ad do or re es s n no o I Id de en nt ti if fi ic ca ad do os s) ), , f fu ue e m mo ot ti iv vo o d de e
c cu ur ri io os si id da ad d y y c co on nt tr ro ov ve er rs si ia as s c cu ua an nd do o c cl la au us su ur r s so or rp pr re en nd de en nt te em me en nt te e s su u g ga ab bi in ne et te e p pa ar rt ti ic cu ul la ar r d de e i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s, ,
c co on n e el l c cu ua al l c co ol la ab bo or ra ab ba a e en nt tu us si ia as st ta am me en nt te e c co on n e es se e C Ce en nt tr ro o I In nv ve es st ti ig ga at ti iv vo o. .
8
A An nt te e l la a i in ns si is st te en nc ci ia a d de e i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s y y p pe er ri io od di is st ta as s e es sp pe ec ci ia al li iz za ad do os s e en n e es st te e t ti ip po o d de e n no ot ti ic ci ia as s, , B Be en nd de er r s se e
e en nc ce er rr r e en n u un n g gr ra av ve e h he er rm me et ti is sm mo o q qu ue e r ro om mp pe er r a a s si ie et te e a a o os s d de es sp pu u s s, , e ex xp pl li ic ca an nd do o q qu ue e h ha ab b a a s si id do o v vi is si it ta ad do o p po or r
t tr re es s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o q qu ue e s se e p pr re es se en nt ta ar ro on n, , m ma at te er ri ia al li iz z n nd do os se e e en n f fo or rm ma a c co or rp p r re ea a e en n s su u p pr ro op pi ia a c ca as sa a, , p pa ar ra a
a ad dv ve er rt ti ir rl le e q qu ue e c co on nc cl lu uy ye er ra a s su us s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s, , p pu ue es s, , d de e n no o h ha ac ce er rl lo o, , s su u v vi id da a c co or rr re er r a a r ri ie es sg go o. .
A Al lb be er rt t K K. . B Be en nd de er r, , s si ie et te e a a o os s d de es sp pu u s s, , h hi iz zo o r re ef fe er re en nc ci ia a d de el l c ca as so o m mo os st tr ra an nd do o, , a ad de em m s s, , u un n d di ib bu uj jo o h he ec ch ho o p po or r
l l m mi is sm mo o, , d de e e es st to os s e ex xt tr ra a o os s s se er re es s c ca ap pa ac ce es s d de e c co or rp po or ri iz za ar rs se e e en n l la a f fo or rm ma a q qu ue e l lo o h hi ic ci ie er ro on n. . O Ot tr ra a i in nc c g gn ni it ta a
m m s s d de e l lo os s f fe en n m me en no os s p pa ar ra an no or rm ma al le es s. .

C CA AS SO O C CH HA AR RL LE ES S M MU UN ND DT T

M Mr r. . C Ch ha ar rl le es s M Mu un nd dt t, , d de e F Fl la ax xt to on n, , A Ar rk ka an ns sa as s, , s su uf fr ri i y y a a n n s su uf fr re e u un na a d de e l la as s m m s s e es sp pa an nt to os sa as s c co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s
p po or r h ha ab be er r s si id do o t te es st ti ig go o i in nv vo ol lu un nt ta ar ri io o d de e u un n f fe en n m me en no o O OV VN NI I y y a a l la a v ve ez z d de e l la a p pr re es se en nc ci ia a d de e u un n H Ho om mb br re e d de e
N Ne eg gr ro o e en n e el l l lu ug ga ar r d de e l lo os s h he ec ch ho os s. .
F Fu ue e a a m me ed di ia ad do os s d de e a ag go os st to o d de e 1 19 97 77 7, , M Mu un nd dt t h ha ab b a a r re eg gr re es sa ad do o d de e s su u o of fi ic ci in na a a a s su u c ca as sa a a a l la as s n nu ue ev ve e y y c cu ua ar rt to o
d de e l la a n no oc ch he e, , y y a an nt te es s d de e d di ir ri ig gi ir rs se e a a d de es sc ca an ns sa ar r d de ec ci id di i i ir r a a c ce er rr ra ar r l la as s v ve en nt ta an na as s d de e s su u c co oc ch he e, , q qu ue e h ha ab b a a
e es st ta ac ci io on na ad do o e en n l la a p pu ue er rt ta a d de e s su u c ca as sa a. . C Cu ua an nd do o r re eg gr re es s , , o ob bs se er rv v u un na as s l lu uc ce es s q qu ue e z zi ig gz za ag gu ue ea ab ba an n a a l la a a al lt tu ur ra a
d de e l la as s c co op pa as s d de e l lo os s r rb bo ol le es s. . E El l m mo ov vi im mi ie en nt to o e er ra a t ta an n r r p pi id do o q qu ue e p pa ar re ec c a an n r re el l m mp pa ag go os s; ; a al l p pr ri in nc ci ip pi io o p pe en ns s
q qu ue e p po od dr r a a t tr ra at ta ar rs se e d de e b bi ic ch hi it to os s d de e l lu uz z o o l lu uc ci i r rn na ag ga as s, , p pe er ro o r re ep pe en nt ti in na am me en nt te e a au um me en nt ta ar ro on n d de e t ta am ma a o o; ;
e en nt to on nc ce es s M Mi is st te er r M Mu un nd dt t a ad dv vi ir rt ti i q qu ue e e es sa as s l lu uc ce es s e er ra an n u un no os s e ex xt tr ra a o os s i in ng ge en ni io os s v vo ol la an nt te es s. .
E Er ra a t ta al l l la a l lu um mi in no os si id da ad d q qu ue e d de es sp pe ed d a an n, , q qu ue e i il lu um mi in na ab ba a t ta an nt to o l la a v ve er re ed da a c co om mo o e el l j ja ar rd d n n d de e l la a c ca as sa a d de e
C Ch ha ar rl le es s M Mu un nd dt t, , c co om mo o s si i f fu ue es se e d de e d d a a. . E En n u un n p pr ri in nc ci ip pi io o, , e el l t te es st ti ig go o o oc cu ul la ar r d de el l f fe en n m me en no o c cr re ey y e en nc co on nt tr ra ar rs se e
s so ol lo o a an nt te e t ta an n i in ns s l li it to o e es sp pe ec ct t c cu ul lo o, , p pe er ro o d de e i in nm me ed di ia at to o a ad dv vi ir rt ti i q qu ue e n no o e er ra a a as s . . D Do os s h ho om mb br re es s v ve es st ti id do os s c co on n
t tr ra aj je es s n ne eg gr ro os s s se e e en nc co on nt tr ra ab ba an n j ju us st to o b ba aj jo o e el l r rb bo ol l, , s so ob br re e c cu uy ya a c co op pa a h ha ab b a an n a ap pa ar re ec ci id do o l la as s e ex xt tr ra a a as s l lu uc ce es s. .
M Mu un nd dt t q qu ui is so o d di ir ri ig gi ir rs se e a a e el ll lo os s, , p pe er ro o a al lg go o l lo o p pa ar ra al li iz z ; ; u un no o d de e l lo os s h ho om mb br re es s l lo o m mi ir ra ab ba a f fi ij ja am me en nt te e, , d de e u un na a f fo or rm ma a
f fr r a a, , c ca as si i g gl la ac ci ia al l y y p pl le en na a d de e i in nd di if fe er re en nc ci ia a. . D De e p pr ro on nt to o, , c co om mo o r re es sp po on nd di ie en nd do o a a a al lg gu un na a o or rd de en n r re em mo ot ta a, , l lo os s d do os s
h ho om mb br re es s a a l la a v ve ez z g gi ir ra ar ro on n d da an nd do o l la a e es sp pa al ld da a a a M Mu un nd dt t y y s se e p pe er rd di ie er ro on n e en n l la a o os sc cu ur ri id da ad d d de e l la a n no oc ch he e. . F Fu ue e e en n
e es se e p pr re ec ci is so o i in ns st ta an nt te e c cu ua an nd do o M Mu un nd dt t t tu uv vo o l la a s se en ns sa ac ci i n n d de e q qu ue e u un n r ra ay yo o l lo o a at tr ra av ve es sa ab ba a d de e l la a c ca ab be ez za a a a l lo os s p pi ie es s
y y c co om me en nz z a a s se en nt ti ir r u un na a v vi ib br ra ac ci i n n i in nt te er rm mi it te en nt te e q qu ue e l le e r re ec co or rr r a a t to od do o e el l c cu ue er rp po o. .
L Lu ue eg go o c co om me en nz z a a i in nv va ad di ir rl le e u un n e ex xt tr ra a o o h ho or rm mi ig gu ue eo o. . M Mu un nd dt t d de es sc cr ri ib be e e es sa a s se en ns sa ac ci i n n d de e l la a s si ig gu ui ie en nt te e
m ma an ne er ra a: : " "N No o e er ra a d de es sa ag gr ra ad da ab bl le e, , t ta am mp po oc co o m me e p pr ro od du uc c a a t te er rr ro or r o o p p n ni ic co o, , s si im mp pl le em me en nt te e s se en nt t a a c co om mo o s si i n no o
f fu ue es se e y yo o m mi is sm mo o, , a al lg go o a al lt te er ra ab ba a m mi i r ri it tm mo o b bi io ol l g gi ic co o" ". .
L Lu ue eg go o s so ob br re ev vi in no o l lo o p pe eo or r. . E En n c cu ua an nt to o C Ch ha ar rl le es s M Mu un nd dt t s se e v vi io o l li ib br re e d de e l la as s v vi ib br ra ac ci io on ne es s y y l la a l lu um mi in no os si id da ad d, ,
c co or rr ri i a ap pr re es su ur ra ad da am me en nt te e d de en nt tr ro o d de e s su u c ca as sa a, , a an ns si io os so o, , a a c co on nt ta ar rl le e a a s su u e es sp po os sa a L Li iz za a l lo o q qu ue e l le e h ha ab b a a o oc cu ur rr ri id do o. .
E El ll la a, , e en n v ve ez z d de e p pr re es st ta ar r a at te en nc ci i n n a al l r re el la at to o d de e s su u m ma ar ri id do o, , l lo o m mi ir r c co om mo o s si i n nu un nc ca a l lo o h hu ub bi ie es se e v vi is st to o e en n s su u v vi id da a
y y l le e p pr re eg gu un nt t q qu ui i n n e er ra a y y q qu u q qu ue er r a a; ; a ac ct tu ua ab ba a d de e l la a m mi is sm ma a f fo or rm ma a e en n l la a q qu ue e a ac ct tu ua ar r a a a an nt te e u un n d de es sc co on no oc ci id do o
q qu ue e s se e i in nt tr ro od du uc ce e e en n s su u c ca as sa a a a h ho or ra as s i im mp pr re ev vi is st ta as s d da an nd do o g gr ra an nd de es s v vo oc ce es s. .
A Ac ct to o s se eg gu ui id do o, , L Li iz za a M Mu un nd dt t s se e d di ir ri ig gi i a a l la a p pu ue er rt ta a d de e c ca al ll le e y y c co om me en nz z a a l ll la am ma ar r: : " "C Ch ha ar rl le es s, , C Ch ha ar rl le es s, , v ve en n" ", , " "u un n
h ho om mb br re e h ha a e en nt tr ra ad do o e en n l la a c ca as sa a" ". . C Co om mo o s si i l la a p pe er rs so on na a q qu ue e e es st ta ab ba a f fr re en nt te e a a e el ll la a f fu ue es se e c cu ua al lq qu ui ie er r o ot tr ro o, , m me en no os s
e el l v ve er rd da ad de er ro o C Ch ha ar rl le es s M Mu un nd dt t. .
E El l t te es st ti ig go o i ig gn no or ra ab ba a l la a r ra az z n n p po or r l la a c cu ua al l s su u e es sp po os sa a a ac ct tu ua ab ba a d de e u un na a m ma an ne er ra a t ta an n e ex xt tr ra a a a. . N No o l le e c cu up po o d du ud da a
d de e e es sa a a ac ct ti it tu ud d c cu ua an nd do o p pu ud do o m mi ir ra ar rs se e a a u un n e es sp pe ej jo o; ; e en n e es se e m mo om me en nt to o s su uf fr ri i u un n t tr re em me en nd do o s sh ho oc ck k, , y y a aq qu u
M Mu un nd dt t d di ic ce e t te ex xt tu ua al lm me en nt te e: : " "P Po on ng go o d de e t te es st ti ig go o a a D Di io os s d de e q qu ue e e el l r ro os st tr ro o d de el l e es sp pe ej jo o n no o e er ra a m mi i v ve er rd da ad de er ro o
r ro os st tr ro o" ". .
" "E En n l la a a ac ct tu ua al li id da ad d, , a a m me es se es s d de el l s su uc ce es so o, , m me e h he e d da ad do o c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e l la a c co om mp po os si ic ci i n n d de e m mi is s m mo ol l c cu ul la as s h ha a
s si id do o c ca am mb bi ia ad da a y y a al lg gu ui ie en n h ha a o oc cu up pa ad do o m mi i l lu ug ga ar r f f s si ic co o. . M Mi i c ca ar ra a y y m mi i c cu ue er rp po o s so on n l la a c ca ar ra a y y e el l c cu ue er rp po o d de e o ot tr ro o
h ho om mb br re e. . P Po or r a al lg gu un na a r ra az z n n m me e h ha an n f fo or rz za ad do o a a a as su um mi ir r u un na a n nu ue ev va a i id de en nt ti id da ad d. . M Mi i e es sp po os sa a n no o m me e a ac ce ep pt ta a c co om mo o
s su u m ma ar ri id do o, , c co om mo o e el l v ve er rd da ad de er ro o C Ch ha ar rl le es s M Mu un nd dt t; ; s s q qu ue e s so oy y C Ch ha ar rl le es s M Mu un nd dt t, , p pe er ro o n na ad di ie e m me e c cr re ee e. .
H He e p pe er rd di id do o t to od do o: : a af fe ec ct to os s, , a am mi ig go os s, , y y l lo o m m s s t tr ri is st te e e es s q qu ue e h he e p pe er rd di id do o m mi i i id de en nt ti id da ad d. ." "

O Ot tr ra a v v c ct ti im ma a d de e l lo os s p pe el li ig gr ro os so os s e e i in ne es sc cr ru up pu ul lo os so os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o , , u un na a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n c cu uy yo os s a al lc ca an nc ce es s
c ci ie en nt t f fi ic co os s v va an n m m s s a al ll l d de e l lo o i im ma ag gi in na ab bl le e. .

C CA AS SO O R RE EV VI IS ST TA A O OF FF FI IC CI IA AL L U UF FO O

U Un n d d a a l la a r re ev vi is st ta a n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a O Of ff fi ic ci ia al l U UF FO O f fu ue e " "a as sa al lt ta ad da a" " p po or r t tr re es s h ho om mb br re es s q qu ue e v ve es st t a an n t tr ra aj je es s
o os sc cu ur ro os s. . B Bu us sc ca ab ba an n m ma at te er ri ia al l c co on nf fi id de en nc ci ia al l y y c ca as si i d de ej ja an n s si in n v vi id da a a a u un n h ho om mb br re e e en n s su u i in nt te en nt to o. . V Ve ea am mo os s c c m mo o
r re el la at ta an n e el l e ep pi is so od di io o l lo os s d di ir re ec ct to or re es s d de e O Of ff fi ic ci ia al l U UF FO O: :

" "A Al l i ig gu ua al l q qu ue e m mu uc ch ha a g ge en nt te e, , n no os so ot tr ro os s t ta am mp po oc co o c cr re e a am mo os s e en n a aq qu ue el ll la as s h hi is st to or ri ia as s e es sc ca al lo of fr ri ia an nt te es s e en n l la as s q qu ue e s se e
h ha ab bl la a d de e o or rg ga an ni iz za ac ci io on ne es s s se ec cr re et ta as s q qu ue e n no o o ob be ed de ec ce en n a a n ni in ng g n n g go ob bi ie er rn no o c co on no oc ci id do o y y c cu uy ya as s i in nt te en nc ci io on ne es s
s su ue el le en n s se er r d de es st tr ru uc ct to or ra as s. . H Ha as st ta a e es se e m mo om me en nt to o c cr re e a am mo os s q qu ue e l la a g ge en nt te e s su ue el le e e ec ch ha ar r a a v vo ol la ar r s su u i im ma ag gi in na ac ci i n n y y
c cr re ea ar r p pe er rs so on na aj je es s c cu uy ya a r re ea al li id da ad d e es s n nu ul la a, , p pu ue es s s so on n p pr ro od du uc ct to o d de e l la a f fa an nt ta as s a a. .
P Pe er ro o a al lg go o n no os s o oc cu ur rr ri i . . A Aq qu ue el ll lo os s a a q qu ui ie en ne es s s se e l ll la am ma a H H. . d d. . N N. . ( (H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o) ), , n no os s v vi is si it ta ar ro on n
p pe er rs so on na al lm me en nt te e y y r ro ob ba ar ro on n n nu ue es st tr ro o a ar rc ch hi iv vo o s se ec cr re et to o: : a ah h r re ea al lm me en nt te e c co om me en nz za am mo os s a a c cr re ee er r e en n t to od da as s a aq qu ue el ll la as s
e ex xt tr ra a a as s h hi is st to or ri ia as s q qu ue e c ci ir rc cu ul la an n e en n t to od da a l la a e ex xt te en ns si i n n d de e n nu ue es st tr ro o t te er rr ri it to or ri io o. .
9
E Er ra an n l la as s s se ei is s d de e l la a t ta ar rd de e, , n nu ue es st tr ra as s o of fi ic ci in na as s y ya a e es st ta ab ba an n c ce er rr ra ad da as s y y l la a g ge en nt te e s se e h ha ab b a a r re et ti ir ra ad do o, , a a e ex xc ce ep pc ci i n n
d de el l e ed di it to or r, , J Je ef ff f G Go oo od dm ma an n, , q qu ui ie en n s se e h ha ab b a a q qu ue ed da ad do o t tr ra ab ba aj ja an nd do o h ha as st ta a t ta ar rd de e e en n u un n p pr ro oy ye ec ct to o e es sp pe ec ci ia al l. . S So on n
e el l t te el l f fo on no o, , d de es sd de e e el l o ot tr ro o l la ad do o d de e l la a l l n ne ea a u un n h ho om mb br re e h ha ab bl l c co on n v vo oz z p pr ro of fu un nd da a; ; d de ec c a a: : ' 'P Po or r s su u s se eg gu ur ri id da ad d
p pe er rs so on na al l l le e h ha ag go o e es st ta a a ad dv ve er rt te en nc ci ia a: : n no o i in nd da ag gu ue e d de em ma as si ia ad do o a a f fo on nd do o e en n l lo o q qu ue e u us st te ed d d de en no om mi in na a f fe en n m me en no o
O OV VN NI I. . E Ev vi id de en nt te em me en nt te e, , u us st te ed d d de es sc co on no oc ce e l la a p pr ro of fu un nd da a s se er ri ie ed da ad d d de e l lo o q qu ue e i in nv ve es st ti ig ga a. . E El l p pr re ec ci io o q qu ue e p pu ue ed de e
u us st te ed d l ll le eg ga ar r a a p pa ag ga ar r p po or r s su us s i in nd di is sc cr re ec ci io on ne es s d de en nt tr ro o d de e e es st te e c ca am mp po o e es s m mu uc ch ho o m m s s t tr re em me en nd do o d de e l lo o q qu ue e
i im ma ag gi in na a' '. . N No o d di ij jo o m m s s, , u un n l li ig ge er ro o c cl li ic ck k i in nd di ic c q qu ue e m mi i i in nt te er rl lo oc cu ut to or r h ha ab b a a d da ad do o p po or r f fi in na al li iz za ad da a l la a
c co om mu un ni ic ca ac ci i n n. . ' 'U Un na a p pa at tr ra a a a m m s s - -p pe en ns s - - d de e l la as s t ta an nt ta as s q qu ue e o oc cu ur rr re en n a a d di ia ar ri io o e en n l la a r re ed da ac cc ci i n n' '. . F Fu ui i
e es sc c p pt ti ic co o, , n no o c cr re e e en n e es st ta a a am me en na az za a. . A Ac ct tu ua al lm me en nt te e p pu ue ed do o d de ec ci ir r, , q qu ue e s se er r d de em ma as si ia ad do o e es sc c p pt ti ic co o, , p pu ue ed de e
r re es su ul lt ta ar r m mu uy y p pe el li ig gr ro os so o. .
A A p pa ar rt ti ir r d de e e es sa a l ll la am ma ad da a c co om me en nz za ar ro on n u un na a s se er ri ie e d de e a ac co on nt te ec ci im mi ie en nt to os s q qu ue e p pu us si ie er ro on n a a p pr ru ue eb ba a e el l s si is st te em ma a
n ne er rv vi io os so o d de e n nu ue es st tr ro o g gr ru up po o d de e t tr ra ab ba aj jo o. . T To od do os s n no ot ta am mo os s l li ig ge er ro os s c ca am mb bi io os s e en n l la a r re ed da ac cc ci i n n. . L Lo os s t te el l f fo on no os s
s so on na ab ba an n s si in n q qu ue e n na ad di ie e r re es sp po on nd di ie er ra a a al l l le ev va an nt ta ar r e el l a au ur ri ic cu ul la ar r. . D De e p pr ro on nt to o e em mi it t a an n r ru ui id do os s s so or rd do os s, , s si in n m mo ot ti iv vo o
a ap pa ar re en nt te e; ; e el l t to on no o d de e m ma ar rc ca ar r a a v ve ec ce es s c ca am mb bi ia ab ba a p po or r u un n m mo ol le es st to o z zu um mb bi id do o. . P Pe en ns sa am mo os s q qu ue e h ha ab br r a an n s si id do o
i in nt te er rv ve en ni id do os s. . N Nu ue es st tr ro o e ed di it to or r a as so oc ci ia ad do o, , C Ch ha ar rl le es s C Co ow wl le ey y, , d di ij jo o q qu ue e h ha ab b a a r re ep pa ar ra ad do o d du ur ra an nt te e v va ar ri io os s d d a as s
c co on ns se ec cu ut ti iv vo os s e en n u un n a au ut to om m v vi il l s se ed d n n n ne eg gr ro o e es st ta ac ci io on na ad do o f fr re en nt te e a a s su u r re es si id de en nc ci ia a d de e L Lo on ng g I Is sl la an nd d. . L Lu ue eg go o d de e
d do os s s se em ma an na as s d de e s si il le en nc ci io os so o e es st ta ac ci io on na am mi ie en nt to o, , e el l c co oc ch he e h ha ab b a a d de es sa ap pa ar re ec ci id do o m mi is st te er ri io os sa am me en nt te e. .
A A l la a v ve ez z, , e el l m mi is sm mo o c co oc ch he e q qu ue e e es st ta ab ba a e es st ta ac ci io on na ad do o f fr re en nt te e a a l la a c ca as sa a d de el l e ed di it to or r a as so oc ci ia ad do o h ha ab b a a s si id do o v vi is st to o
e es st ta ac ci io on na ad do o, , p pe er ro o. .. .. . f fr re en nt te e a a l la as s o of fi ic ci in na as s d de e l la a r re ev vi is st ta a O Of ff fi ic ci ia al l U UF FO O, , e en n p pl le en no o N Nu ue ev va a Y Yo or rk k. .
C Cu ua an nd do o C Co ow wl le ey y a ad dv vi ir rt ti i a al lg go o t ta an n i in ns s l li it to o c co om mo o e es st to o, , a al lg go o a as s c co om mo o u un n c ca as so o d de e b bi il lo oc ca ac ci i n n, , p pe en ns s q qu ue e
e es st ta ar r a a s su uf fr ri ie en nd do o a al lg g n n a at ta aq qu ue e d de e p pa ar ra an no oi ia a d de eb bi id do o a al l e ex xc ce es so o d de e t tr ra ab ba aj jo o; ; p pe er ro o l lu ue eg go o s se e d di io o c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e
t to od do o l lo o q qu ue e l l n no o h ha ab b a a q qu ue er ri id do o h ha ac ce er r e er ra a e en nf fr re en nt ta ar rs se e c co on n l la a v ve er rd da ad d, , l la a r re ea al li id da ad d t to ot ta al l y y a ab bs so ol lu ut ta a. . L La a
l ll la am ma ad da a t te el le ef f n ni ic ca a h ha ab b a a s si id do o e ef fe ec ct tu ua ad da a c co on n l la a f fi in na al li id da ad d d de e h ha ac ce em mo os s u un na a a ad dv ve er rt te en nc ci ia a, , y y l la a a am me en na az za a s se e
e es st ta ab ba a c cu um mp pl li ie en nd do o; ; n no os so ot tr ro os s r ra am mo os s c co on nt ti in nu ua am me en nt te e v vi ig gi il la ad do os s y y e es sa a v vi ig gi il la an nc ci ia a s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a a a c ca ar rg go o d de e
p pe er rs so on na as s q qu ue e p pe er rt te en ne ec c a an n a a u un na a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n m mu uy y b bi ie en n e eq qu ui ip pa ad da a e e i in nf fo or rm ma ad da a, , p pu ue es st to o q qu ue e s sa ab b a an n q qu ui i n ne es s
r ra am mo os s c ca ad da a u un no o d de e l lo os s q qu ue e f fo or rm m b ba am mo os s e el l g gr ru up po o d de e t tr ra ab ba aj jo o d de el l O Of ff fi ic ci ia al l U UF FO O. . A As si im mi is sm mo o s sa ab b a an n a a q qu u
l lu ug ga ar re es s l ll la am ma ar rn no os s a a d di if fe er re en nt te es s h ho or ra as s d de el l d d a a o o d de e l la a n no oc ch he e; ; c co on no oc c a an n p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e a a q qu u t ti ip po o d de e
i in nf fo or rm ma ac ci i n n t te en n a am mo os s a ac cc ce es so o. .
D Du ur ra an nt te e e el l t tr ra an ns sc cu ur rs so o d de e e es st to os s a ac co on nt te ec ci im mi ie en nt to os s o oc cu ur rr ri i a al lg go o i in nt te er re es sa an nt t s si im mo o. . L La a s se ec cc ci i n n D De ep pa ar rt ta am me en nt to o
d de e A Ar rt te e d de e n nu ue es st tr ra a r re ev vi is st ta a h ha ab b a a t to om ma ad do o e en n e es so os s d d a as s a a u un n n nu ue ev vo o a as si is st te en nt te e. . S Su u n no om mb br re e e er ra a R Ro on n, , s su u
a ap pe el ll li id do o e er ra a m mu uy y d di if f c ci il l, , a al l p pu un nt to o q qu ue e j ja am m s s l lo og gr ra am mo os s r re ec co or rd da ar rl lo o. . N Ni in ng gu un no o d de e n no os so ot tr ro os s, , e en n u un n p pr ri in nc ci ip pi io o, ,
n no ot t a al lg go o e ex xt tr ra a o o e en n l l. . P Pa ar re ec c a a s se er r u un n b bu ue en n c co om mp pa a e er ro o d de e t ta ar re ea as s, , n na ad da a e en n l l d da ab ba a l lu ug ga ar r a a s so os sp pe ec ch ha as s, ,
e er ra a d de e a al lt tu ur ra a m me ed di ia an na a, , d de el lg ga ad do o, , p pe el lo o r ru ub bi io o, , o oj jo os s g gr ri is se es s v ve er rd do os so os s, , s su u v vo oz z e er ra a a ag gr ra ad da ab bl le em me en nt te e p pr ro of fu un nd da a. .
N No o h ha ab bl la ab ba a m mu uc ch ho o c co on n n na ad di ie e, , p pe er ro o c cu ua an nd do o l lo o h ha ac c a a d de em mo os st tr ra ab ba a p po os se ee er r u un na a i in nf fo or rm ma ac ci i n n m mu uy y c co om mp pl le et ta a
s so ob br re e l la a t te em m t ti ic ca a O OV VN NI I; ; n na at tu ur ra al lm me en nt te e e es st to o n no o l ll la am ma ab ba a n nu ue es st tr ra a a at te en nc ci i n n, , p pu ue es s t to od do o e el l p pe er rs so on na al l d de e l la a
e ed di it to or ri ia al l c co on no oc c a a e e i in nc cl lu us si iv ve e e er ra a a af fi ic ci io on na ad do o a al l t te em ma a. .
L Lo o q qu ue e n no os s r re es su ul lt t h ha ar rt to o e ex xt tr ra a o o f fu ue e q qu ue e e el l t ta al l R Ro on n t te en n a a a ac cc ce es so o a a i in nf fo or rm ma ac ci i n n s se ec cr re et ta a d de en nt tr ro o d de e l la a
e ed di it to or ri ia al l. . D Do os s d de e l lo os s m mi ie em mb br ro os s d de el l g gr ru up po o d de e l la a r re ed da ac cc ci i n n n no ot ta ar ro on n e en n l l e ex xt tr ra a a as s a ac ct ti it tu ud de es s c cu ua an nd do o t te en n a a
q qu ue e a ac ct tu ua ar r s so oc ci ia al l y y n no o l la ab bo or ra al lm me en nt te e. . H He e a aq qu u u un n e ej je em mp pl lo o: : u un na a v ve ez z s sa al li i a a a al lm mo or rz za ar r c co on n u un na a d de e l la as s
s se ec cr re et ta ar ri ia as s d de e r re ed da ac cc ci i n n, , c cu ua an nd do o l ll le eg g e el l m mo om me en nt to o d de e c co om me en nz za ar r a a c co om me er r d di io o m mu ue es st tr ra as s e ev vi id de en nt te es s d de e n no o
s sa ab be er r u us sa ar r l lo os s c cu ub bi ie er rt to os s, , l lu ue eg go o c ca am mb bi i d de e o op pi in ni i n n y y p pi id di i u un n s sa an nd dw wi ic ch h, , l lo o c co om mi i c co on n l la as s m ma an no os s. . L La a
s se ec cr re et ta ar ri ia a l le e p pr re eg gu un nt t q qu u l le e o oc cu ur rr r a a, , l l n no o r re es sp po on nd di i , , p pe er ro o l la a m mi ir r d de e u un na a f fo or rm ma a g gl la ac ci ia al l. .
A Al l d d a a s si ig gu ui ie en nt te e d de e e es st te e i in nc ci id de en nt te e, , e el l e ed di it to or r C Co ow wl le ey y r re ec ci ib bi i d de es sd de e s su u d de es sp pa ac ch ho o o ot tr ro o m me en ns sa aj je e t te el le ef f n ni ic co o. .
L La a m mi is sm ma a v vo oz z g gr ra av ve e d de e l la a v ve ez z a an nt te er ri io or r. . S Su us s p pa al la ab br ra as s f fu ue er ro on n: : ' 'E Es sc cu uc ch he e c co on n a at te en nc ci i n n. . U Us st te ed d n no o s se e
i im ma ag gi in na a c cu u n n c ce er rc ca a s su uy yo o s se e e en nc cu ue en nt tr ra a l la a m mu ue er rt te e. . S Se e l le e a ad dv vi ir rt ti i p po or r s su u p pr ro op pi io o b be en ne ef fi ic ci io o. . U Us st te ed d e es st t
s si ie en nd do o v vi ig gi il la ad do o. . T To od do o m mo ov vi im mi ie en nt to o e es s c cu ui id da ad do os sa am me en nt te e m mo on ni it to or ri iz za ad do o. . T Te en ng ga a c cu ui id da ad do o, , p pu ue es s t ti ie en ne e u us st te ed d e en n
s su u p po od de er r u un na as s f fo ot to og gr ra af f a as s t to om ma ad da as s p po or r u un n f fo ot t g gr ra af fo o d de e l la a e ed di it to or ri ia al l q qu ue e s so on n e ex xt tr re em ma ad da am me en nt te e s se ec cr re et ta as s. . S Si i
l ll le eg ga a a a p pu ub bl li ic ca ar rl la as s, , s se er r a a u un n s su ui ic ci id da a' '. . L Lu ue eg go o h hu ub bo o u un n s si il le en nc ci io o p pr ro ol lo on ng ga ad do o y y e el l c co on no oc ci id do o c cl li ic ck k. .
C Co ow wl le ey y q qu ue ed d e es st tu up pe ef fa ac ct to o, , s su us s m ma an no os s t te em mb bl la ab ba an n c cu ua an nd do o c co ol lg g e el l r re ec ce ep pt to or r. . I Ig gn no or ra ab ba a d de e q qu u f fo ot to og gr ra af f a as s
s se e l le e e es st ta ab ba a h ha ab bl la an nd do o. . M Mu uy y p pr ro on nt to o l lo o s su up po o; ; u un no o d de e l lo os s f fo ot t g gr ra af fo os s i in nd de ep pe en nd di ie en nt te es s d de e n nu ue es st tr ra a e ed di it to or ri ia al l, , s si in n
p pr ro op po on n r rs se el lo o, , h ha ab b a a l lo og gr ra ad do o f fo ot to og gr ra af fi ia ar r u un na a e ex xt tr ra a a a f fi ig gu ur ra a h hu um ma an no oi id de e q qu ue e p pa ar re ec c a a s se er r d de e a ai ir re e, , p po or r l lo o
t tr ra an ns sp pa ar re en nt te e; ; d de et tr r s s d de e e es sa a f fo or rm ma a y y s su us sp pe en nd di id do o e en n e el l a ai ir re e a ap pa ar re ec c a a u un na a f fo or rm ma a o ov va al l, , p pl la at te ea ad da a. . L La a f fo ot to o f fu ue e
c ca as su ua al l; ; l l h ha ab b a a i id do o a a t to om ma ar rl le e u un na a a a u un n m m d di ic co o p ps si iq qu ui ia at tr ra a q qu ue e e es st ta ab ba a a at te en nd di ie en nd do o a a u un na a p pe er rs so on na a q qu ue e d de ec c a a
h ha ab be er r t te en ni id do o u un n e en nc cu ue en nt tr ro o c co on n s se er re es s e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re es s y y s se e p pe en ns sa ab ba a e en n u un na a a al lu uc ci in na ac ci i n n, , p pe er ro o c cu ua an nd do o
e es st ta ab ba a l ll le eg ga an nd do o a a l la a c ca as sa a d de el l p pr ro of fe es si io on na al l e en n P Pe et tu ul li ie e ( (O Oh hi io o) ) v vi io o l lo o q qu ue e a ac ca ab bo o d de e n na ar rr ra ar r. .
E El l f fo ot t g gr ra af fo o J Ja ac ck k B Bl la ak ke ek ke ey y f fu ue e l ll la am ma ad do o a a n nu ue es st tr ra as s O Of fi ic ci in na as s, , a ac cu ud di i c co on n l la as s f fo ot to os s e en n c cu ue es st ti i n n, , t to od do os s l la as s
v vi im mo os s, , d de e i in nm me ed di ia at to o l la as s g gu ua ar rd da am mo os s e en n l la a c ca aj ja a f fu ue er rt te e q qu ue e e es s d do on nd de e s se e e en nc cu ue en nt tr ra a e el l a ar rc ch hi iv vo o c co on nf fi id de en nc ci ia al l; ;
l lu ue eg go o n no os s f fu ui im mo os s a a n nu ue es st tr ra as s r re es sp pe ec ct ti iv va as s c ca as sa as s. .
A Al l d d a a s si ig gu ui ie en nt te e n no os s e en nc co on nt tr ra am mo os s c co on n u un na a g gr ra an n s so or rp pr re es sa a. . T Tr re es s h ho om mb br re es s v vi is st ti ie en nd do o t tr ra aj je es s o os sc cu ur ro os s y y g ga af fa as s
d de e s so ol l i ir rr ru um mp pi ie er ro on n e en n l la a r re ed da ac cc ci i n n, , s se e d di ir ri ig gi ie er ro on n a al l d de es sp pa ac ch ho o d de el l e ed di it to or r. .
L Le e p pr re eg gu un nt ta ar ro on n d d n nd de e l la as s h ha ab b a a g gu ua ar rd da ad do o. . J Je ef ff fr re ey y G Go oo od dm ma an n a ap pa ar re en nt t n no o s sa ab be er r d de e q qu u l le e h ha ab bl la ab ba an n. .
S S l lo o u un no o d de e e el ll lo os s h ha ab bl la ab ba a. . ' 'U Us st te ed d s sa ab be e m mu uy y b bi ie en n a a q qu u m me e r re ef fi ie er ro o' ', , y y c co om me en nz z a a e em mp pu uj ja ar r s su ua av ve em me en nt te e
p pe er ro o e en n f fo or rm ma a f fi ir rm me e a a G Go oo od dm ma an n h ha ac ci ia a e el l e en no or rm me e v ve en nt ta an na al l, , e en n e el l p pi is so o 1 12 2 s so ob br re e P Pa ar rk k A Av ve en nu ue e. . ' 'S Si i n no o m me e
d di ic ce e d d n nd de e e es st t n n l la as s f fo ot to os s, , e en n d do os s m mi in nu ut to os s y ya a n no o e es st ta ar r v vi iv vo o; ; c ca ad da a s se eg gu un nd do o l lo o a ac ce er rc ca a m m s s y y m m s s a a s su u
p pr ro op pi ia a m mu ue er rt te e' '. . S Su us s c c m mp pl li ic ce es s l lo o r re ev vo ol lv v a an n t to od do o, , d de es st tr ro oz za ab ba an n, , f fo or rz za ab ba an n c ce er rr ra ad du ur ra as s. . N No os so ot tr ro os s, , j ju un nt to o a al l
e ed di it to or r a as so oc ci ia ad do o J Ja ac ck k C Co ow wl le ey y, , t tr ra at t b ba am mo os s d de e a ab br ri ir r l la a p pu ue er rt ta a e en n v va an no o, , e es st ta ab ba a m mu uy y b bi ie en n a as se eg gu ur ra ad da a. . D De e
10
p pr ro on nt to o, , s si il le en nc ci io o t to ot ta al l, , s s l lo o e es sc cu uc ch ha am mo os s: : ' 'U Us st te ed d, , M Mr r. . G Go oo od dm ma an n, , e es s u un n t ti ip po o d de e s su ue er rt te e' '. . H Ha ab b a an n e en nc co on nt tr ra ad do o
l la as s f fo ot to og gr ra af f a as s c co om mp pr ro om me et te ed do or ra as s. . L Lu ue eg go o s se e r re et ti ir ra ar ro on n c co om mo o h ha ab b a an n l ll le eg ga ad do o, , i ig gn no or ra an nd do o a a t to od do o e el l m mu un nd do o. .
E Ex xt tr ra a a am me en nt te e, , l la a P Po ol li ic c a a q qu ue e h ha ab b a a s si id do o l ll la am ma ad da a e en n e el l i in ns st ta an nt te e e en n q qu ue e l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o
i ir rr ru um mp pi ie er ro on n e en n n nu ue es st tr ra as s o of fi ic ci in na as s, , a ap pa ar re ec ci i c cu ua an nd do o e el ll lo os s y ya a h ha ab b a an n d de es sa ap pa ar re ec ci id do o. .
L La a s so os sp pe ec ch ha a d de e q qu ui i n n p pu ue ed de e s se er r e es st ta a g ge en nt te e n no o d da a l lu ug ga ar r a a m mu uc ch ha as s s su up po os si ic ci io on ne es s; ; e ev vi id de en nt te em me en nt te e, , e el l
P Pe en nt t g go on no o a ac co og ge e e en n s su u s se en no o a a u un na a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n n no o s s l lo o f fo or rm ma ad da a p po or r s se er re es s h hu um ma an no os s, , s si in no o t ta am mb bi i n n
h hu um ma an no oi id de es s. ." "

H Ha as st ta a a aq qu u e el l r re el la at to o d de e u un no o d de e l lo os s i in nt te eg gr ra an nt te es s d de el l g gr ru up po o d de e r re ed da ac cc ci i n n d de el l O Of ff fi ic ci ia al l U UF FO O; ; e es st te e m mi is sm mo o
a ar rt t c cu ul lo o f fu ue e p pu ub bl li ic ca ad do o e en n l la a e ed di ic ci i n n d de e e en ne er ro o d de e 1 19 97 78 8 p po or r l la a r re ev vi is st ta a e en n c cu ue es st ti i n n. .
E Ev vi id de en nt te em me en nt te e y y l lu ue eg go o d de e l lo o e ex xp pu ue es st to o n no o c ca ab be e d du ud da as s q qu ue e u un na a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n p pa ar ra ag gu ub be er rn na am me en nt ta al l a ac ct t a a a a
e es sc ca al la a m mu un nd di ia al l o op pr ri im mi ie en nd do o y y a am me en na az za an nd do o a a t to od do o a aq qu ue el l q qu ue e s se e a ar rr ri ie es sg ga a a a d de ev ve el la ar r m mi is st te er ri io os s q qu ue e n no os s
d da ar r a an n l la a p pa au ut ta a d de e m mu uc ch ho os s o or r g ge en ne es s d de es sc co on no oc ci id do os s d de e n nu ue es st tr ro o p pl la an ne et ta a. .
L La a C CI IA A c co on no oc ce e l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e l lo os s " "H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o" ", , s si in n e em mb ba ar rg go o y y c co on nt tr ra ar ri ia am me en nt te e a a l lo o q qu ue e s se e c cr re ee e, ,
n no o a al lb be er rg ga a e en n s su u s se en no o a a e es st ta a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n. .

E EL L C CO OR RO ON NE EL L G GE EO OR RG GE E F FR RE EE EM MA AN N ( (U US SA AF F) ) O OP PI IN NA A

E En n 1 19 96 66 6 u un n p po or rt ta av vo oz z d de el l P Pe en nt t g go on no o, , p pe er rt te en ne ec ci ie en nt te e a al l f fa al ll li id do o p pr ro oy ye ec ct to o " "B Bl lu ue e B Bo oo ok k" " ( (L Li ib br ro o A Az zu ul l) ) - -C Co or ro on ne el l
G Ge eo or rg ge e P P. . F Fr re ee em ma an n- -, , h hi iz zo o u un na a s so or rp pr re en nd de en nt te e d de ec cl la ar ra ac ci i n n: :

" "M Mi is st te er ri io os so os s h ho om mb br re es s v ve es st ti id do os s c co on n u un ni if fo or rm me es s d de e l la a F Fu ue er rz za a A A r re ea a N No or rt te ea am me er ri ic ca an na a y y l ll le ev va an nd do o c cr re ed de en nc ci ia al le es s
d de e d di if fe er re en nt te es s o or rg ga an ni is sm mo os s o of fi ic ci ia al le es s d de e l lo os s E EE E. .U UU U. . h ha an n t tr ra at ta ad do o d de e s si il le en nc ci ia ar r a a t te es st ti ig go os s o oc cu ul la ar re es s d de e a av vi is st ta aj je es s
d de e O Ob bj je et to os s V Vo ol la ad do or re es s N No o I Id de en nt ti if fi ic ca ad do os s. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , h he em mo os s v ve er ri if fi ic ca ad do o e en n a al lg gu un no os s d de e e es st to os s c ca as so os s, , q qu ue e
t ta al le es s p pe er rs so on na as s n no o p pe er rt te en ne ec c a an n e en n m mo od do o a al lg gu un no o a a l la a U US SA AF F ( (F Fu ue er rz za a A A r re ea a d de e l lo os s E EE E. .U UU U. .) ) o o a al l g go ob bi ie er rn no o
a am me er ri ic ca an no o" ". .

C Co on n a ag ge en nt te es s d de el l F FB BI I y y l la a C CI IA A l la an nz za ad do os s e en n s su u p pe er rs se ec cu uc ci i n n, , l lo os s m mi is st te er ri io os so os s s se er re es s e ex xt tr ra a o os s d de ec ci id di ie er ro on n q qu ue e
e el l u un ni if fo or rm me e e es st ta at ta al l y ya a s se e h ha ab b a a " "q qu ue em ma ad do o" ". . F Fu ue e c cu ua an nd do o a ad do op pt ta ar ro on n s su us s a at tu ue en nd do os s n ne eg gr ro os s. . E En n l lu ug ga ar r d de e
l ll la am ma ar rs se e o of fi ic ci ia al le es s d de e l la as s F Fu ue er rz za as s A A r re ea as s o o A Ar rm ma ad da as s, , l lo os s " "H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o" " c co om me en nz za ar ro on n a a p pr re es se en nt ta ar rs se e
d de e o ot tr ra a f fo or rm ma a; ; o op pe er ra ar ri io os s t te el le ef f n ni ic co os s, , i in ns sp pe ec ct to or re es s d de e c co om mp pa a a as s d de e s se eg gu ur ro o, , i in nc cl lu us so o a ag ge en nt te es s d de e l la a
m mi is sm m s si im ma a C CI IA A o o e el l F FB BI I. .
E En n t to od do os s l lo os s c ca as so os s, , u un na a v ve ez z i in nt tr ro od du uc ci id do os s e en n l la a r re es si id de en nc ci ia a d de e l lo os s o oc ca as si io on na al le es s t te es st ti ig go os s, , d de es sv vi ia ab ba an n
l le en nt ta am me en nt te e l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n h ha ac ci ia a l la a c cu ue es st ti i n n d de e l lo oa a O OV VN NI I( (s s) ). . L Lu ue eg go o, , e el l a av vi is so o. . N Na ad da a d de e c co om me en nt ta ar ri io os s
s so ob br re e e el l t te em ma a. .. .. . p po or r l lo o q qu ue e l le es s p pu ud di ie es se e s su uc ce ed de er r. . C Cu un nd di i l la a a al la ar rm ma a y y m mu uc ch ho os s t te es st ti ig go os s c ca al ll la ar ro on n. . L La as s m m s s
d di is sp pa ar ra at ta ad da as s v ve er rs si io on ne es s f fu ue er ro on n d de e b bo oc ca a e en n b bo oc ca a. . H Ha as st ta a q qu ue e e el l m mi is sm mo o g go ob bi ie er rn no o s se e v vi io o m me ez zc cl la ad do o h ha as st ta a t ta al l
p pu un nt to o e en n e el l a as su un nt to o q qu ue e t tu uv vo o q qu ue e a ac ct tu ua ar r. .
A As s , , l la an nz z a a s su us s p pr ro op pi io os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s d de et tr r s s d de e l lo os s p pe er rt tu ur rb ba ad do or re es s " "S Se e o or re es s d de e N Ne eg gr ro o" ". . F Fu ue e i im mp po os si ib bl le e. .
S Si ig gu ui ie er ro on n a ap pa ar re ec ci ie en nd do o. .

E EL L H HO OM MB BR RE E D DE EL L C CA AB BL LE E V VE ER RD DE E

E En n s su u l li ib br ro o V Vi is si it ta an nt te es s, , I Iv va an n S Sa an nd de er rs so on n n na ar rr ra a u un na a e ex xt tr ra a a a v vi is si it ta a n no oc ct tu ur rn na a. .

" "A An nt te e l la a p pu ue er rt ta a d de e u un na a f fa am mi il li ia a q qu ue e h ha ab b a a s si id do o t te es st ti ig go o d de e l la a a ap pa ar ri ic ci i n n d de e u un n O OV VN NI I, , s se e p pr re es se en nt t l la a p pe er rs so on na a
m m s s s si in ng gu ul la ar r q qu ue e p pu ue ed da a i im ma ag gi in na ar rs se e. . L La a n no oc ch he e e er ra a m mu uy y f fr r a a, , e el l i in nd di iv vi id du uo o l ll la am m a a l la a p pu ue er rt ta a y y s se e a an nu un nc ci i
c co om mo o a ag ge en nt te e d de e s se eg gu ur ro os s. . T Te en nd dr r a a u un na a e es st ta at tu ur ra a d de e 1 1, ,7 75 5 m me et tr ro os s, , c ca ab be ez za a p pe eq qu ue e a a, , p pi ie el l b bl la an nq qu ue ec ci in na a, ,
m mi ie em mb br ro os s m mu uy y d de el lg ga ad do os s d de en no ot ta an nd do o u un na a f fu ue er rt te e c co on ns st ti it tu uc ci i n n. . D Di ij jo o b bu us sc ca ar r a a u un n c ca ab ba al ll le er ro o q qu ue e t te en n a a e el l
m mi is sm mo o n no om mb br re e q qu ue e e el l d du ue e o o d de e c ca as sa a, , y ya a q qu ue e p po od dr r a a h ha ab be er r h he er re ed da ad do o u un na a f fu ue er rt te e s su um ma a d de e d di in ne er ro o. . L Ll le ev va ab ba a, ,
a ad de em m s s, , u un n g go or rr ro o d de e p pi ie el l c co on n v vi is se er ra a y y u un n t tr ra aj je e n ne eg gr ro o. . A A p pe es sa ar r d de e l la a b ba aj j s si im ma a t te em mp pe er ra at tu ur ra a, , n no o t te en n a a n na ad da a
e en nc ci im ma a d de el l t tr ra aj je e. . A Al l e en nt tr ra ar r m mo os st tr r u un na a t ta ar rj je et ta a d de e t ti ip po o o of fi ic ci ia al l ( (a ap pa ar re en nt te em me en nt te e) ) y y l la a g gu ua ar rd d e en n u un n
s sa an nt ti ia am m n n. . A Al l c ca ab bo o d de e u un n r ra at to o, , m mi ie en nt tr ra as s c ch ha ar rl la ab ba a, , d de ej j v ve er r d de eb ba aj jo o d de e s su u a am me er ri ic ca an na a , , s so ob br re e l la a c ca am mi is sa a, ,
u un na a p pl la ac ca a o of fi ic ci ia al l, , q qu ue e i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e c cu ub br ri i c co on n l la a m ma an no o q qu ui it t n nd do os se el la a. . P Pi id di i e ex xa ac ct ta am me en nt te e c cu ua ar re en nt ta a
m mi in nu ut to os s p pa ar ra a f fo or rm mu ul la ar r p pr re eg gu un nt ta as s. . C Cu ua an nd do o s se e l le e d di ij jo o q qu ue e s s , , p pa as s t tr re ei in nt ta a d de e e el ll lo os s r re ef fi ir ri i n nd do os se e a a u un na a
c ci ic ca at tr ri iz z q qu ue e e el l d du ue e o o d de e c ca as sa a t te en n a a e en n e el l p pe ec ch ho o, , d de es sa ar rr ro ol ll la an nd do o d de et ta al ll le es s q qu ue e n ni i s si iq qu ui ie er ra a e er ra an n c co on no oc ci id do os s p po or r
l lo os s m mi is sm mo os s f fa am mi il li ia ar re es s. . L Lu ue eg go o, , s se e l le ev va an nt t p pa ar ra a i ir rs se e. . L Lo os s d di ie ez z m mi in nu ut to os s f fi in na al le es s l lo os s p pa as s f fa ac ci il li it ta an nd do o a a l lo os s
a as so om mb br ra ad do os s i in nt te er rl lo oc cu ut to or re es s, , u un n l la ar rg go o e e i in nt tr r n ns se ec co o a ac ce er rt ti ij jo o, , p pi id di ie en nd do o a ay yu ud da a p pa ar ra a r re es so ol lv ve er r e el l e en ni ig gm ma a. . A Ac ct to o
s se eg gu ui id do o, , s se e f fu ue e. .
M Mi ie en nt tr ra as s d du ur r l la a e en nt tr re ev vi is st ta a, , l la a h hi ij ja a m ma ay yo or r d de e l la a c ca as sa a s si in nt ti i v vi iv va a i in nt tr ri ig ga a p po or rq qu ue e - -a al l r re es sb ba al la ar r u un no o d de e l lo os s
p pa an nt ta al lo on ne es s d de el l e ex xt tr ra a o o v vi is si it ta an nt te e h ha ac ci ia a a ar rr ri ib ba a- - p po or r l la as s h hu ue es su ud da as s p pi ie er rn na as s d di iv vi is s u un n c ca ab bl le e v ve er rd de e, , q qu ue e l le e s sa al l a a
p po or r d de eb ba aj jo o d de e l lo os s c ca al lc ce et ti in ne es s y y a as sc ce en nd d a a p po or r l la a p pa an nt to or rr ri il ll la a, , h ha as st ta a i in nc cr ru us st ta ar rs se e e en n l la a c ca ar rn ne e, , e en n d do os s p pu un nt to os s
s se ep pa ar ra ad do os s p po or r u un na a c ci ic ca at tr ri iz z d de e d do os s o o t tr re es s c ce en nt t m me et tr ro os s d de e l la ar rg go o. . C Co om mo o c co on ns se ec cu ue en nc ci ia a d de e e el ll lo o, , l la a c ch hi ic ca a s se e
o oc cu ul lt t e en n l la a p pa ar rt te e t tr ra as se er ra a d de e l la a c ca as sa a y y o ob bs se er rv v l la a s sa al li id da a d de el l h ho om mb br re e. . N No o h ha ab b a a l lu uc ce es s y y e el l l lu ug ga ar r e es st ta ab ba a
o os sc cu ur ro o. . S Si in n e em mb ba ar rg go o p pu ud do o a ap pr re ec ci ia ar r u un n c co oc ch he e n ne eg gr ro o, , q qu ue e s sa al li i d de e u un n c ca am mi in no o c ce er rc ca an no o p pr ro ov ve en ni ie en nt te e d de el l
11
b bo os sq qu ue e l li in nd da an nt te e. . H Ha ab b a a m m s s d de e d do os s h ho om mb br re es s e en n s su u i in nt te er ri io or r. . E El l i in nd di iv vi id du uo o s su ub bi i y y d de es sa ap pa ar re ec ci ie er ro on n e en n l la a
r ru ut ta a. ." "

E Es st te e f fu ue e e el l r re el la at to o. . N Nu un nc ca a s se e s su up po o q qu ui i n n e er ra a e el l m mi is st te er ri io os so o p pe er rs so on na aj je e. . P Pe er ro o e el l t te es st ti ig go o c ca al ll l l la a b bo oc ca a. . E El l
e ef fe ec ct to o d de e a aq qu ue el ll la a " "a ap pa ar ri ic ci i n n" " n no o s se e h hi iz zo o e es sp pe er ra ar r y y e el l c ca as so o f fu ue e c ce er rr ra ad do o. . N Nu un nc ca a m m s s h ha ab bl l . .

E EL L H HO OM MB BR RE E D DE EL L E EX XT TR RA A O O L LE EN NG GU UA AJ JE E

E Es st te e c ca as so o f fu ue e d de es sc cr ri ip pt to o d de e m ma an ne er ra a v vi iv va a e en n e el l S Sa au uc ce er r N Ne ew ws s d de e J Ja am me es s M Mo or rl le ey y. .
" "E El l l la ad dr ri id do o d de e l lo os s p pe er rr ro os s d de es sp pe er rt t a a J Jo os se ep ph h H He en ns sl li ik k, , e en n G Gr re ee en nl la an nd d, , L Lo on ng g I Is sl la an nd d ( (N Nu ue ev va a Y Yo or rk k) ), , u un na a
m ma a a an na a d de e o oc ct tu ub br re e. . A Al l m mi ir ra ar r h ha ac ci ia a a af fu ue er ra a q qu ue ed d v vi is si ib bl le em me en nt te e s so or rp pr re en nd di id do o: : u un n e ex xt tr ra a o o o ob bj je et to o c ci ir rc cu ul la ar r
r re ev vo ol lo ot te ea ab ba a p po or r e el l e ed di if fi ic ci io o d de e C Co or rr re eo os s, , c ce er rc ca an no o a a s su u c ca as sa a. . A Ap pr re es su ur ra ad do o, , t to om m s su u m m q qu ui in na a f fo ot to og gr r f fi ic ca a y y
c co or rr ri i h ha ac ci ia a e el l p pa at ti io o. . D De es sc ca ar rg g u un n r ro ol ll lo o d de e p pe el l c cu ul la a c co on nt tr ra a e el l d di is sc co o l lu um mi in no os so o, , q qu ue e l ll le ev va ab ba a u un na a t to or rr re et ta a e en n l la a
p pa ar rt te e s su up pe er ri io or r. . E En n e el ll la a, , s se e d di iv vi is sa ab ba an n v ve en nt ta an na as s. . C Co om mo o e el l o ob bj je et to o s se e h ha al ll la ab ba a a a p po oc ca a a al lt tu ur ra a, , f f c ci il l f fu ue e s su up po on ne er r
q qu ue e l la as s f fo ot to og gr ra af f a as s r re es su ul lt ta ar r a an n e ex xc ce ep pc ci io on na al le es s. . P Pe er ro o l lo o q qu ue e H He en ns sl li ik k n no o t tu uv vo o e en n c cu ue en nt ta a a ap pa ar re ec ci i l lu ue eg go o d do os s
d d a as s d de es sp pu u s s q qu ue e l le e f fu ue er ro on n d de ev vu ue el lt to os s l lo os s n ne eg ga at ti iv vo os s ( (q qu ue e e er ra an n r re ea al lm me en nt te e n n t ti id do os s) ): : f fu ue e v vi is si it ta ad do o p po or r u un na a
p pa ar re ej ja a d de e h ho om mb br re es s d de es sc co on no oc ci id do os s. . C Cu ua an nd do o r re eg gr re es s a a s su u c ca as sa a - -a a u un na a h ho or ra a i im mp pr re ev vi is st ta a, , c co om mo o l la as s 3 3 d de e l la a
m ma a a an na a- - s se e e en nc co on nt tr r c co on n q qu ue e l lo o e es st ta ab ba an n e es sp pe er ra an nd do o. .
E Er ra an n d de e e es st ta at tu ur ra a m me ed di ia an na a, , c ca ab be el ll lo o n ne eg gr ro o y y t te ez z p pr ro of fu un nd da am me en nt te e m mo or re en na a. . A Am mb bo os s v ve es st t a an n a aj ju us st ta ad do os s
p pa an nt ta al lo on ne es s n ne eg gr ro os s, , s su u t te er rs s d de el l m mi is sm mo o c co ol lo or r ( (h ha as st ta a e el l c cu ue el ll lo o) ) y y u un na a c ca am mp pe er ra a q qu ue e s se eg g n n e el l d du ue e o o d de e c ca as sa a
s se em me ej ja ab ba a l la a c ch ha aq qu ue et ta a n ne eg gr ra a d de e u un n s sm mo ok ki in ng g o o p pi ij ja am ma a. .
' 'Q Qu ue er re em mo os s h ha ab bl la ar r c co on n u us st te ed d' ', , i in nt te er rp pe el l u un no o d de e e el ll lo os s e en n u un n i id di io om ma a s si in ng gu ul la ar r, , c co on n l li ig ge er ro o a ac ce en nt to o
e es sc ca an nd di in na av vo o; ; ' 'p pe er rt te en ne ec ce em mo os s a al l g go ob bi ie er rn no o' '. .
S Si ig gu ue e e el l t te es st ti ig go o d di ic ci ie en nd do o q qu ue e n no o l le e m mo os st tr ra ar ro on n a ab bs so ol lu ut ta am me en nt te e n na ad da a, , p pu ue es s ' 'p pe er rt te en ne ec c a an n a a u un na a a ag ge en nc ci ia a
s se ec cr re et ta a d de el l E Es st ta ad do o' '. . M M s s t ta ar rd de e, , s se e e ex xp pl la ay ya ar ro on n e en n d de et ta al ll le es s s so ob br re e l la a v vi id da a n nt ti im ma a d de e J Jo os se ep ph h q qu ue e s st te e q qu ue ed d
f fr ra an nc ca am me en nt te e i im mp pr re es si io on na ad do o. . ' 'S Sa ab be em mo os s q qu ue e u us st te ed d h ha a t to om ma ad do o f fo ot to og gr ra af f a as s q qu ue e p pu ue ed de en n s se er r c co on ns si id de er ra ad da as s
c co om mo o a au ut t n nt ti ic ca as s. . Y Y e en n n no om mb br re e d de e s su u f fa am mi il li ia a, , e el l g go ob bi ie er rn no o, , l le e p pe ed di im mo os s q qu ue e n no os s l la as s e en nt tr re eg gu ue e' '. . L Lo os s
v vi is si it ta an nt te es s r re ec ci ib bi ie er ro on n c co om mo o r re es sp pu ue es st ta a u un na a c co on nf fu us sa a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n. . P Pr ro om me et ti ie er ro on n r re eg gr re es sa ar r a al l d d a a s si ig gu ui ie en nt te e. . F Fu ue e
c cu ua an nd do o H He en ns sl li ik k e ex xa am mi in n c co on n u un na a l lu up pa a l lo os s n ne eg ga at ti iv vo os s y y d de es sc cu ub br ri i a al lg gu un na as s m ma ar rc ca as s m mu uy y c cl la ar ra as s e en n e el l O OV VN NI I
( (p pe er ro o l la a c co op pi ia a e es st ta ab ba a m mu uy y b bo or rr ro os sa a p pa ar ra a p pe er rm mi it ti ir r u un na a l le ec ct tu ur ra a c cl la ar ra a) ). .
' 'S Si i h hu ub bi ie er ra a h he ec ch ho o y yo o l la as s c co op pi ia as s, , h ha ab br r a a c co on ns se eg gu ui id do o m m s s s so om mb br ra a a al lr re ed de ed do or r d de e l la as s v ve en nt ta an ni il ll la as s d de el l
a ar rt te ef fa ac ct to o. . P Pe er ro o l lo o q qu ue e m m s s m me e p pr re eo oc cu up pa ab ba a e er ra a e el l r re et to or rn no o d de e a aq qu ue el ll lo os s p pe er rs so on na aj je es s. . F Fu ue e e ex xa ac ct ta am me en nt te e a a l la as s
3 3 d de e l la a m ma a a an na a d de el l d d a a p po os st te er ri io or r d de e l la a p pr ri im me er ra a v vi is si it ta a, , q qu ue e a ap pa ar re ec ci ie er ro on n. . N No o d do os s, , s si in no o t tr re es s. . T To od do os s v ve es st ti id do os s
d de e n ne eg gr ro o. . D De e n nu ue ev vo o m me e a am me en na az za ar ro on n v va ag ga am me en nt te e c cu ua an nd do o n ne eg gu u l la as s c co op pi ia as s. . P Pe er ro o l le es s d di i l lo os s n ne eg ga at ti iv vo os s. . L Lo os s
r re ev vi is sa ar ro on n i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e c co on n u un na a l li in nt te er rn na a. . L Lu ue eg go o, , s se e m ma ar rc ch ha ar ro on n a ad dv vi ir rt ti i n nd do om me e q qu ue e n no o h ha ab bl la as se e n nu un nc ca a n ni i
m me en nc ci io on na as se e l la as s f fo ot to os s' '. .P Pa ar ra a s so or rp pr re es sa a d de el l t te es st ti ig go o, , n no o a al lc ca an nz z a a v ve er r v ve eh h c cu ul lo o q qu ue e l lo os s t tr ra an ns sp po or rt ta as se e, , p pe es se e a a
q qu ue e v vi iv v a a e en n l la as s a af fu ue er ra as s y y h hu ub bi ie es se en n n ne ec ce es si it ta ad do o u un no o. . C C m mo o s sa al li ie er ro on n d de e a aq qu ue el l l lu ug ga ar r? ? N Nu un nc ca a s se e s su up po o, , s si in n
e em mb ba ar rg go o l la as s m mi is st te er ri io os sa as s m ma an ni io ob br ra as s d de e l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o s si ig gu ui ie er ro on n i im mp pu un ne es s y y c co on nt tr ra ad di ic ct to or ri ia as s
e ex xp pl li ic ca ac ci io on ne es s a ac ce er rc ca a d de e s su u o or ri ig ge en n v va an n d de es sd de e e el l a ad dj ju ud di ic c r rs se el le es s o or ri ig ge en n d di iv vi in no o h ha as st ta a c co on nn no ot ta ac ci io on ne es s q qu ue e
i in nc cl lu uy ye en n p po os si ib bl le es s s su up pe er rv vi iv vi ie en nt te es s d de e u un na a r ra az za a e ex xt ti in ng gu ui id da a d de e s se er re es s e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re es s" ". .

E EL L M MI IS ST TE ER RI IO O D DE E J JE ES SS SU UP P

E El l l li ib br ro o q qu ue e e es sc cr ri ib bi ie er ra a M Mo or rr ri is s K K. . J Je es ss su up p, , E El l c ca as so o d de e l lo os s O OV VN NI I( (s s) ), , t ta am mb bi i n n f fu ue e e en nv vu ue el lt to o e en n l la as s " "r re ed de es s" " d de e
l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o. .
P Po oc co o d de es sp pu u s s q qu ue e e el l l li ib br ro o s sa al li ie er ra a a a l la a v ve en nt ta a, , u un n e ej je em mp pl la ar r d de e l l f fu ue e e en nv vi ia ad do o a a F F N N. . F Fu ur rt th h ( (J Je ef fe e d de e
I In nv ve es st ti ig ga ac ci i n n N Na av va al l e en n e el l v ve er ra an no o d de e 1 19 95 55 5) ) d do on nd de e a al l b bo or rd de e d de e l la as s p p g gi in na as s e ex xi is st t a an n u un na as s a an no ot ta ac ci io on ne es s, , q qu ue e
a al l s se er r e es st tu ud di ia ad da as s y y a an na al li iz za ad da as s p po or r f fu un nc ci io on na ar ri io os s d de e l la a O Of fi ic ci in na a d de e P Pr ro oy ye ec ct to os s E Es sp pe ec ci ia al le es s y y d de e l la a d de e P Pr ro oy ye ec ct to os s
A Ae er ro on n u ut ti ic co os s, , s se e c co om mp pr ro ob b q qu ue e f fu ue er ro on n e es sc cr ri it ta as s p po or r t tr re es s p pe er rs so on na as s d di if fe er re en nt te es s; ; e es st to o l lo o r re ev ve el l e el l e es st ti il lo o a al l
e es sc cr ri ib bi ir r, , l la a t ti in nt ta a y y o ot tr ro os s. .
E Es sa as s a an no ot ta ac ci io on ne es s e ev vi id de en nc ci ia ab ba an n t to od do o e el l c co on no oc ci im mi ie en nt to o ( (h hi is st to or ri ia a, , o or ri ig ge en n, , t t c cn ni ic ca a, , e et tc c. .) ) d de e l lo os s O OV VN NI I( (s s) ). .
E El l p pr r l lo og go o d de e l la a e ed di ic ci i n n d de e l la a O Of fi ic ci in na a d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci i n n N Na av va al l d de ec c a a l lo o s si ig gu ui ie en nt te e: : " "L La as s a an no ot ta ac ci io on ne es s
i im mp pl li ic ca an n u un n n nt ti im mo o c co on no oc ci im mi ie en nt to o d de e l lo os s O OV VN NI I( (s s) ), , s su us s m me ed di io os s d de e m mo ov vi im mi ie en nt to o, , o or ri ig ge en n, , p pa as sa ad do o, , h hi is st to or ri ia a y y
c co os st tu um mb br re es s d de e l lo os s s se er re es s q qu ue e l lo os s o oc cu up pa an n y y c co on ns st ti it tu uy ye en n u un n v va al li io os s s si im mo o m ma at te er ri ia al l p pa ar ra a l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. .
F Fu ue er ro on n e en nc co on nt tr ra ad da as s e en n u un n e ej je em mp pl la ar r d de el l l li ib br ro o d de e J Je es ss su up p. . D De eb bi id do o a a l la a i im mp po or rt ta an nc ci ia a q qu ue e o ot to or rg ga am mo os s a a l la a
p po os si ib bi il li id da ad d d de e d de es sc cu ub br ri ir r p pi is st ta as s q qu ue e c co on nd du uz zc ca an n h ha as st ta a l la a n na at tu ur ra al le ez za a d de e l la a g gr ra av ve ed da ad d, , n ni in ng g n n p po os si ib bl le e m mo ot ti iv vo o, ,
p po or r d de es sa ac cr re ed di it ta ab bl le e q qu ue e s se ea a e el l p pu un nt to o d de e v vi is st ta a d de e c ci ie en nc ci ia a c cl l s si ic ca a, , d de eb be e s se er r d de es sc ca ar rt ta ad do o" ". .
S So ob br re e e es st to os s a ac co on nt te ec ci im mi ie en nt to os s, , s se e l lo os s h ha ac ce e r re es sp po on ns sa ab bl le es s a a l lo os s H H. .d d. .N N. .
C Cu ua an nd do o J Je es ss su up p r re ev vi is s e el l v vo ol lu um me en n, , n no ot t q qu ue e l la a l le et tr ra a c co or rr re es sp po on nd d a a a a s su u m mi is st te er ri io os so o c co or rr re es sp po on ns sa al l C Ca ar rl l M M. .
A Al ll le en n ( (c co on no oc ci id do o t ta am mb bi i n n c co om mo o C Ca ar rl lo os s M Mi ig gu ue el l A Al ll le en nd de e) ). . A Al l i in nt te en nt ta ar r l lo oc ca al li iz za ar r a a A Al ll le en n ( (o o A Al ll le en nd de e) ) p po or r l la a
d di ir re ec cc ci i n n d de el l r re em mi it te en nt te e d de e s su us s c ca ar rt ta as s, , n nu un nc ca a s se e l lo o h ha al ll l . .
M Mo or rr ri is s K K. . J Je es ss su up p ( (q qu ue e d de ed di ic ca ar r m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o a al l s su uc ce es so o d de el l E Ex xp pe er ri im me en nt to o F Fi il la ad de el lf fi ia a) ), , l lo o m mi is sm mo o q qu ue e s su u
m mi is st te er ri io os so o " "c co or rr re es sp po on ns sa al l" " q qu ue e l le e b br ri in nd da ab ba a t ta an nt ta as s i in nf fo or rm ma ac ci io on ne es s, , h ha ab b a a a ac co or rd da ad do o i ir r a a c ce en na ar r e el l 2 20 0 d de e a ab br ri il l a a
l la a c ca as sa a d de el l D Dr r. . V Va al le en nt ti in ne e, , d do on nd de e J Je es ss su up p l le e b br ri in nd da ar r a a a ap po or rt te es s v vi in nc cu ul la ad do os s c co on n e el l e ex xp pe er ri im me en nt to o, , e en n u un n
b bo or rr ra ad do or r q qu ue e t te en n a a p pr re ep pa ar ra ad do o. .
12
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , s st ta a n no o l ll le eg g a a r re ea al li iz za ar rs se e. . A An nt te es s d de e l la as s 6 6: :3 30 0 d de e l la a t ta ar rd de e, , J Je es ss su up p s se e " "s su ui ic ci id d " " e en n e el l p pa ar rq qu ue e
M Ma at th he es so on n' 's s H Ha am mm mo ok k, , e en n e el l c co on nd da ad do o d de e D Da ad de e ( (M Mi ia am mi i) ), , e el l 2 20 0 d de e a ab br ri il l d de e 1 19 95 59 9, , " "i in nh ha al la an nd do o m mo on n x xi id do o d de e
c ca ar rb bo on no o, , t tr ra as s h ha ab be er r a ac co op pl la ad do o u un na a m ma an ng gu ue er ra a a al l t tu ub bo o d de e e es sc ca ap pe e e e i in nt tr ro od du uc ci id do o a al l o ot tr ro o e ex xt tr re em mo o e en n e el l i in nt te er ri io or r
d de el l v ve eh h c cu ul lo o" ". .
U Un n t te es st ti ig go o i in nf fo or rm m a al l D Dr r. . V Va al le en nt ti in ne e q qu ue e n no o f fu ue e e en nc co on nt tr ra ad do o n ni in ng g n n " "b bo or rr ra ad do or r" " e en n e el l i in nt te er ri io or r d de e s su u c co oc ch he e. .

L LA AS S M MU UE ER RT TE ES S S SO OS SP PE EC CH HO OS SA AS S

D De es sp pu u s s d de e e es st te e i in nc ci id de en nt te e r re ec ci i n n r re el la at ta ad do o h ha a h ha ab bi id do o t ta am mb bi i n n " "M Mu ue er rt te es s s so os sp pe ec ch ho os sa as s" ", , c co om mo o e es sa a d de el l D Dr r. .
M Mo or rr ri is s K K. . J Je es ss su up p o oc cu ur rr ri id da a e el l 2 20 0 d de e a ab br ri il l d de e 1 19 95 59 9, , e en n e el l p pa ar rq qu ue e d de e M Ma at th he es so on n s s H Ha am mm mo oc ck k, , e en n e el l c co on nd da ad do o
d de e D Da ad de e, , e en n l lo os s E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . H Ha ay y v va ar ri ia as s m m s s, , c co om mo o c cr r m me en ne es s n no o r re es su ue el lt to os s n nu un nc ca a: :
E El l r re ep pe en nt ti in no o c c n nc ce er r q qu ue e l le e p pr ro od du uj je er ra a l la a m mu ue er rt te e e el l 2 25 5 d de e j ju ul li io o d de e 1 19 96 67 7 a al l j jo ov ve en n i in nv ve es st ti ig ga ad do or r b br ri it t n ni ic co o, ,
R Ri ic ch ha ar rd d T Tu un nn ne er r, , q qu ue e c co on nt ta ab ba a s s l lo o 2 21 1 a a o os s d de e e ed da ad d y y e er ra a P Pr re es si id de en nt te e d de el l G Gr ru up po o I In nv ve es st ti ig ga ad do or r d de e U UF FO OS S d de e
l la a U Un ni iv ve er rs si id da ad d d de e C Ca am mb br ri id dg ge e ( (n na ad da a m me en no os s) ), , c cu ua an nd do o a ac ca ab ba ab ba a d de e r re ea al li iz za ar r u un n m mu uy y b bu ue en n t tr ra ab ba aj jo o s so ob br re e l la as s
m mi is st te er ri io os sa as s r ru ue ed da as s f fo os sf fo or re es sc ce en nt te es s q qu ue e a ap pa ar re ec ci ie er ro on n e en n d di is st ti in nt ta as s o op po or rt tu un ni id da ad de es s e en n e el l G Go ol lf fo o P P r rs si ic co o. .
E El l " "a ac cc ci id de en nt te e" " q qu ue e l le e c co os st ta ar ra a l la a v vi id da a, , a a p pr ri in nc ci ip pi io os s d de e 1 19 96 68 8, , a al l g ge en ne er ra al l f fr ra an nc c s s d de el l E Es st ta ad do o M Ma ay yo or r d de e
F Fr ra an nc ci ia a, , M Mo on ns si ie eu ur r A Al ll le er re et t, , c cu ua an nd do o v vi ia aj ja ab ba a e en n u un n a av vi i n n a a r re et tr ro op pr ro op pu ul ls si i n n, , e es st tr re el ll l n nd do os se e e el l a ap pa ar ra at to o e en n l la a
l la ad de er ra a d de e u un na a m mo on nt ta a a a e en n M Ma ag ga ad da as sc ca ar r, , c cu ua an nd do o e el l g ge en ne er ra al l e er rr r e en n s su u v vi ir ra aj je e ( (a a p pe es sa ar r d de e s se er r u un n e ex xp pe er rt to o d de e
l la a a av vi ia ac ci i n n) ), , a al l d do ob bl la ar r h ha ac ci ia a l la a d de er re ec ch ha a, , e en n v ve ez z d de e d do ob bl la ar r a al l l la ad do o o op pu ue es st to o y y d di ir ri ig gi ir rs se e a al l m ma ar r l li ib br re e, ,
e ex xa ac ct ta am me en nt te e d de es sp pu u s s d de e h ha ab be er r a an nu un nc ci ia ad do o p p b bl li ic ca am me en nt te e s so ob br re e l la a c cr re ea ac ci i n n d de e u un n C Ce en nt tr ro o O Of fi ic ci ia al l d de e
I In nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e l lo os s M MO OC C ( (m mi is st te er ri io os so os s o ob bj je et to os s c ce el le es st te es s) ). .
E El l s su up pu ue es st to o " "s su ui ic ci id di io o" " d de el l g gr ra an n i in nv ve es st ti ig ga ad do or r y y a am mi ig go o J Ja am me es s M Mc c. . D Do on na al ld d ( (d de e q qu ui ie en n e ed di it ta am mo os s s su u e ex xc ce el le en nt te e
l li ib br ro o L Lo os s O OV VN NI I. . E El l l lt ti im mo o d de es sa af f o o, , q qu ue e t tu uv vo o g gr ra an n a ac co og gi id da a e en n l la a A Ar rg ge en nt ti in na a y y p pa a s se es s l li im m t tr ro of fe es s) ), , o oc cu ur rr ri id do o e en n
1 19 97 71 1, , e en n e el l d de es si ie er rt to o d de e A Ar ri iz zo on na a, , c ce er rc ca a d de e s su u T Tu uc cs so on n n na at ta al l. . C Co on n o ot tr ro o a am mi ig go o, , e el l D Dr r. . J Jo os se ep ph h A Al ll le en n H Hy yn ne ek k, ,
h ha ab bl la am mo os s t ta an nt to o s so ob br re e e es st te e a as su un nt to o p po or rq qu ue e l l l lo o h ha ab b a a v vi is st to o p po or r l lt ti im ma a v ve ez z e en n e el l d d a a a an nt te er ri io or r a a s su u
" "r re ep pe en nt ti in na a d de ec ci is si i n n" ", , q qu ui ie en n o ol lf fa at te ea ar ra a a al lg go o r re ea al lm me en nt te e r ra ar ro o, , m mu uy y r ra ar ro o. .
D De e p pr ro on nt to o t ta am mb bi i n n v vi in ni ie er ro on n u un na a s se eg gu ui id di il ll la a d de e m mu ue er rt te es s d de e c c n nc ce er r, , a ad de em m s s d de e l la a d de e T Tu un nn ne er r, , c co om mo o l la a d de e
W Wa av ve en ne ey y G Gi ir rv va an n, , d di ir re ec ct to or r d de e l la a e ex xc ce el le en nt te e F Fl ly yi in ng g S Sa au uc ce er r R Re ev vi ie ew w d de e I In ng gl la at te er rr ra a; ; l la a d de el l c ca ap pi it t n n E Ed dw wa ar rd d
R Ru up pp pe el ll l, , d de e l la a F Fu ue er rz za a A A r re ea a N No or rt te ea am me er ri ic ca an na a, , q qu ue e t ta an nt to o h hi iz zo o d de es sd de e s su u p pu ue es st to o m mi il li it ta ar r p po or r e es sc cl la ar re ec ce er r e el l
a as su un nt to o O OV VN NI I; ; e el l i in ng ge en ni ie er ro o c ca an na ad di ie en ns se e W Wi il lb bu ur r S Sm mi it th h, , c cr re ea ad do or r d de el l P Pr ro oy ye ec ct to o M Ma ag gn ne et t, , q qu ue e t tu uv vo o t ta an nt to o q qu ue e v ve er r
t ta am mb bi i n n e en n d di il lu uc ci id da ar r l la a p pr ro op pu ul ls si i n n d de e l la as s n na av ve es s e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re es s; ; l la a d de e o ot tr ro o a am mi ig go o e el l d do oc ct to or r b br ra as si il le e o o O Ol la av vo o
F Fo on nt te es s, , e el l p pr ri im me er r i in nv ve es st ti ig ga ad do or r c ci ie en nt t f fi ic co o d de e u un na a A Ab bd du uc cc ci i n n e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re e, , q qu ue e s su uc ce ed di i e en n B Br ra as si il l 1 19 95 57 7 y y
q qu ue e h hi ic ci ie er ra a e el l p pr ri im me er r g gr ra an n a an n l li is si is s p pa ar ra a e es st to os s c ca as so os s, , q qu ue e s si ie em mp pr re e s si ig gu ue en n l ll la am ma an nd do o t ta an nt to o l la a a at te en nc ci i n n; ; m mi i
c co om mp pa a e er ro o e en n t ta an nt to os s C Co on ng gr re es so os s, , e el l m ma ay yo or r d de e l la a F Fu ue er rz za a A A r re ea a d de e D Di in na am ma ar rc ca a H Ha an ns s P Pe et te er rs se en n, , p pr re es si id de en nt te e
d de e S Sc ca an nd di in na av vi ia an n U UF FO O K Ko on nt ta ak kt t, , d di is se er rt ta an nt te e e en n l la a C C m ma ar ra a d de e l lo os s L Lo or re es s d de e I In ng gl la at te er rr ra a. . Y Y l la a l li is st ta a e es s m m s s
l la ar rg ga a. .
E Es st to os s s su up pu ue es st to os s s su ui ic ci id di io os s o o a ac cc ci id de en nt te es s r ra ar ro os s o o m mu ue er rt te es s e ex xt tr ra a a as s p pe en ns sa am mo os s q qu ue e n no o f fu ue er ro on n t ta al le es s, , s si in no o q qu ue e
e el ll lo os s f fu ue er ro on n a as se es si in na ad do os s p po or r e es st ta a m mi is st te er ri io os sa a s si in na ar rq qu u a a, , s se eg g n n d da at to os s f fe eh ha ac ci ie en nt te es s q qu ue e i in ns si is st te en nt te em me en nt te e
h he em mo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do o d de es sd de e h ha ac ce e c cu ua at tr ro o d d c ca ad da as s. .

L LA A M MU UJ JE ER R D DE E B BU UE EN NO OS S A AI IR RE ES S ( (A AR RG GE EN NT TI IN NA A) )

C Cu ua an nd do o e ed di it ta ab ba a l la a r re ev vi is st ta a C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n, , e en n l la a d d c ca ad da a d de el l 8 80 0, , u un na a s se e o or ra a a ap pa ar re ec ci i e en n l la a r re ed da ac cc ci i n n
n na ar rr ra an nd do o u un n h he ec ch ho o m mu uy y i in ns s l li it to o. . E El ll la a e es sc cr ri ib bi i e es st ta a n no ot ta a: :

" "Q Qu ui iz z l la a p pr ri im me er ra a v ve ez z q qu ue e v vi i a a u un n H Ho om mb br re e d de e N Ne eg gr ro o f fu ue e e en n u un n p pa a s s l li im m t tr ro of fe e. . H Ha ab b a am mo os s i id do o c co on n m mi i
e es sp po os so o e en n v vi ia aj je e d de e b bo od da as s; ; e er ra a f fi in ne es s d de e a ag go os st to o d de e 1 19 98 81 1. . D De es sc ce en nd di im mo os s d de el l m mi ic cr ro o y y d de ec ci id di im mo os s c co on nt tr ra at ta ar r u un n
t ta ax xi i p pa ar ra a t tr ra as sl la ad da ar rn no os s c co on n n nu ue es st tr ro o e eq qu ui ip pa aj je e a a l la a c ca as sa a d de e m mi i m ma ad dr re e, , d do on nd de e n no os s a al lo oj ja ar r a am mo os s p po or r u un n m me es s; ;
c ca am mi in na am mo os s h ha ac ci ia a l la a e ex xp pl la an na ad da a q qu ue e e es st t u ub bi ic ca ad da a e en n l la a p pa ar rt te e t tr ra as se er ra a d de e l la a t te er rm mi in na al l, , p pa ar ra a t ta al le es s e ef fe ec ct to os s. . E El l
d d a a e er ra a, , c co om mo o c ca as si i s si ie em mp pr re e e en n e es sa a p po oc ca a d de el l a a o o, , m mu uy y f fr r o o e en n e es sa a c ci iu ud da ad d s su ur re e a a. . H Ha ab b a a u un n a at te en nu ua ad do o s so ol l. .
Y Y h he et te e a aq qu u q qu ue e d de e r re ep pe en nt te e a ad dv ve er rt ti im mo os s q qu ue e u un n h ho om mb br re e d de e e es st ta at tu ur ra a e en no or rm me e, , c co om mo o d de e u un no os s c ci in nc cu ue en nt ta a a a o os s
d de e e ed da ad d, , t to ot ta al lm me en nt te e v ve es st ti id do o ( (t tr ra aj je e y y s so ob br re et to od do o) ) d de e n ne eg gr ro o, , m mo or re en no o, , n na ar ri iz z a ag gu ui il le e a a ( (a al lg go o a as s c co om mo o e el l
a ap p n nd di ic ce e n na as sa al l q qu ue e s se e l le e d di ib bu uj ja a a a a al lg gu un na as s r re ep pr re es se en nt ta ac ci io on ne es s p po op pu ul la ar re es s d de el l D Di ia ab bl lo o) ), , m mi ir ra ad da a e es sc cr ru ut ta ad do or ra a, ,
e es st ta ab ba a d de e p pi ie e, , f fi in ng gi ie en nd do o l le ee er r u un n d di ia ar ri io o ( (a at te en nc ci i n n a a e es st ta a p pa au ut ta a, , p po or rq qu ue e s se e r re ep pe et ti ir r ) ). . N No os s o ob bs se er rv va ab ba a, ,
v vi ig gi il la an nt te e, , a a u un no os s q qu ui in nc ce e m me et tr ro os s d de e d di is st ta an nc ci ia a. . D Di ir r a a q qu ue e e en n u un na a t to or rp pe e a ac ct ti it tu ud d d de e d di is si im mu ul lo o. . C Co om mo o p pa ar ra a q qu ue e
n no os s d di i r ra am mo os s c cu ue en nt ta a d de e e el ll lo o. .
M Mi i e es sp po os so o e es st ta ab ba a e en n e es se e t ti ie em mp po o - -s si in n s si iq qu ui ie er ra a s sa ab be er rl lo o o o p pr re es se en nt ti ir rl lo o e en n u un na a s se en ns sa ac ci io on na al l p pi is st ta a s so ob br re e e el l
o or ri ig ge en n d de e l lo os s O OV VN NI I( (s s) ). . T Ta an n e es s a as s q qu ue e, , p po oc co os s d d a as s d de es sp pu u s s, , c co on no oc ce er r a a p pe er rs so on na al lm me en nt te e a a u un n h ho om mb br re e m mu uy y
i im mp po or rt ta an nt te e ( (u un n d di ip pl lo om m t ti ic co o) ) q qu ue e l le e d da ar r a a u un na a i in nc cr re e b bl le e ' 'p pu un nt ta a d de el l o ov vi il ll lo o' ' s so ob br re e e el l t te em ma a. . E El l i in nt tu uy y
e en ns se eg gu ui id da a q qu ue e a al lg go o e ex xt tr ra a o o h ha ab b a a e en n e es se e i in nd di iv vi id du uo o. . Y Yo o m me e r re e , , p pe er ro o d de eb bo o r re ec co on no oc ce er r q qu ue e e er ra a p pa ar ra a l ll la am ma ar r
l la a a at te en nc ci i n n l la a a ac ct ti it tu ud d d de e e es se e h ho om mb br re e, , p po or rq qu ue e a as su um m a a l la a f fo or rm ma a m m s s i in ns s l li it ta a e e i in nc c m mo od da a p pa ar ra a c co on nc ce en nt tr ra ar rs se e
e en n l la a l le ec ct tu ur ra a d de el l p pe er ri i d di ic co o; ; a ad de em m s s a al l a ai ir re e l li ib br re e, , s so op po or rt ta an nd do o l la a , ,v ve en nt ti is sc ca a h he el la ad da a, , c cu ua an nd do o b bi ie en n p po od d a a
h ha ab be er rs se e g gu ua ar re ec ci id do o e en n e el l v ve es st t b bu ul lo o s se en nt t n nd do os se e e en n a al lg gu un no o d de e l lo os s a as si ie en nt to os s q qu ue e a al ll l h ha ab b a a, , d de es so oc cu up pa ad do os s. .. .. .
P Po or r q qu u t te en n a a q qu ue e e es st ta ar r a al ll l , , d de e p pi ie e? ?
13
E En n e el l m me es s q qu ue e e es st tu uv vi im mo os s e en n l la a c ci iu ud da ad d, , m mi i e es sp po os so o c co om me en nz z a a i in nv ve es st ti ig ga ar r: : i ib ba a t to od do os s l lo os s d d a as s m m s s o o m me en no os s
a a l la a m mi is sm ma a h ho or ra a a a l la a t te er rm mi in na al l p po or rq qu ue e, , h ha ab bi ie en nd do o v vi iv vi id do o d du ur ra an nt te e t to od da a s su u v vi id da a e en n u un n p pu ue eb bl lo o d de e 6 60 00 0
h ha ab bi it ta an nt te es s, , s sa ab b a a p po or r e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a q qu ue e l la a g ge en nt te e d de e l lo os s c co on ng gl lo om me er ra ad do os s h hu um ma an no os s n no o m mu uy y g gr ra an nd de es s t ti ie en ne e
h h b bi it to os s r re ep pe et ti id do os s. . P Pe er ro o n nu un nc ca a m m s s v vi io o a al l e ex xt tr ra a o o s se er r d de e r ra ar r s si im mo o a as sp pe ec ct to o. .
D De es sp pu u s s v vi in ni ie er ro on n l lo os s i im mb bo or rr ra ab bl le es s e ep pi is so od di io os s d de el l 2 20 0 d de e f fe eb br re er ro o d de e 1 19 98 84 4. . S Se e h ha ab b a a g gr ra ab ba ad do o u un n p pr ro og gr ra am ma a
d de e T TV V s so ob br re e e el l t te em ma a, , h ha ac c a a a ap pe en na as s u un n p pa ar r d de e d d a as s. . N No o s s p po or rq qu ue e, , p pe er ro o e el l d d a a 1 10 0 d di is sc cu ur rr ri im mo os s q qu ue e ' 'a al lg go o' '
n no os s p po od d a a s su uc ce ed de er r. . N No o n no os s v ve en nd dr r n n a a b bu us sc ca ar r a aq qu u a a c ca as sa a? ? - -c co om me en nt t e en n b br ro om ma a, , p pe er ro o c co on n u un na a e ex xt tr ra a a a
p pr re eo oc cu up pa ac ci i n n. .
M Mi i e es sp po os so o m me e c co on nt t u un na a v ve ez z m m s s s su u e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a d de el l 2 2 d de e e en ne er ro o d de e 1 19 97 77 7, , c cu ua an nd do o d do os s H H. . d de e N N. . l le e
e es st tu uv vi ie er ro on n ' 'p pi is sa an nd do o l lo os s t ta al lo on ne es s' ' y y c cr re ey y q qu ue e h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o s su u h ho or ra a f fi in na al l. . R Re em me em mo or ra am mo os s t ta am mb bi i n n e el l c ca as so o
d de e l la a t te er rm mi in na al l d de e m mn ni ib bu us s, , p pe er ro o y yo o n no o q qu ue er r a a c cr re ee er r; ; d di ij je e, , ' 'e es s u un na a p po os si ib bi il li id da ad d, , n na ad da a m m s s' '. .
D De es sd de e h ha ac c a a t ti ie em mp po o, , c co on n u un n g gr ru up po o d de e p pe er rs so on na as s a am mi ig ga as s e es st t b ba am mo os s i in nv ve es st ti ig ga an nd do o m mu uc ch ho o s so ob br re e e el l m mu un nd do o
e es so ot t r ri ic co o, , d de e c co os sa as s p pr ri im mo or rd di ia al le es s p pa ar ra a t to od do os s l lo os s t ti ie em mp po os s, , p pe er ro o m mu uy y e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e p pa ar ra a s st to os s q qu ue e v vi iv vi im mo os s. .
U Un n d d a a n no os s d di im mo os s c cu ue en nt ta a q qu ue e r re ea al lm me en nt te e t tr ra an ns sc cu ur rr ri im mo os s e en n u un n g gr ra an n o oc cu ul lt ta am mi ie en nt to o d de e l lo o q qu ue e e es s l la a v ve er rd da ad de er ra a
H Hi is st to or ri ia a. . E Es st t b ba am mo os s l ll le eg ga an nd do o m mu uy y l le ej jo os s e en n l la as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s, , y yo o s se en nt t a a q qu ue e e el l a as su un nt to o ' 'p po od d a a t tr ra ae er r c co ol la a' '. .
L Lo o q qu ue e n no o i im ma ag gi in na ab ba a n ni i s si iq qu ui ie er ra a e er ra an n l la as s p pe er rs se ec cu uc ci io on ne es s, , y y q qu ue e m me e i ib ba a a a a as su us st ta ar r t ta an nt to o. .
P Pe er ro o v va ay ya am mo os s a a l lo os s h he ec ch ho os s: : y yo o c co on nc cu ur rr r a a e es se e d d a a ( (2 20 0/ /2 2) ) a a m mi i s se em ma an na al l c ci it ta a a ac co os st tu um mb br ra ad da a a al l c co on ns su ul lt to or ri io o
d de e A Ac cu up pu un nt tu ur ra a d de el l p pr ro of fe es so or r C CJ J, , u ub bi ic ca ad do o e en n l la a A Av ve en ni id da a C Ca ab bi il ld do o, , c ca as si i e en n s su u i in nt te er rs se ec cc ci i n n c co on n S Sa an nt ta a F Fe e. .
D De eb b a a h ha ac ce er r c ca am mb bi io o d de e c co ol le ec ct ti iv vo o e en n P Pu ue en nt te e S Sa aa av ve ed dr ra a. . C Cu ua an nd do o b ba aj j d de el l p pr ri im me er ro o, , a ah h , , e en n A Av v. . M Ma ai ip p , , m me e
l ll la am m l la a a at te en nc ci i n n l la a p pr re es se en nc ci ia a d de e u un n s se e o or r d de e a as sp pe ec ct to o c co om m n n, , b ba ar rb ba ad do o, , q qu ue e e es st ta ab ba a s su up pu ue es st ta am me en nt te e
l le ey ye en nd do o e el l d di ia ar ri io o; ; e en ns se eg gu ui id da a e el l i in nd di iv vi id du uo o c co om mi ie en nz za a a a c ca am mi in na ar r a al l l la ad do o m m o o. . P Pe en ns s q qu ue e e er ra a u un na a p pe er rs so on na a
m m s s q qu ue e p pu ug gn na ab ba a p po or r s su ub bi ir r a al l c co ol le ec ct ti iv vo o d de e l la a l l n ne ea a 5 59 9 a al l q qu ue e y yo o i ib ba a a a a as sc ce en nd de er r. . P Pe er ro o l lu ue eg go o c co om mp pr re en nd d
q qu ue e n no o e er ra a a as s . . Q Qu ui ie er ro o s se e a al la ar r a an nt te es s d de e p pr ro os se eg gu ui ir r q qu ue e l l n no o e es st ta ab ba a p pa ar ra a n na ad da a v ve es st ti id do o d de e n ne eg gr ro o ( (a as s q qu ue e
a ah ho or ra a s sa ab be em mo os s q qu ue e t ta am mb bi i n n s se e d di is sf fr ra az za an n) ). .
B Bu ue en no o; ; l lu ue eg go o e el l t ti ip po o s su ub bi i a al l m mi is sm mo o v ve eh h c cu ul lo o q qu ue e y yo o, , y y s se e s se en nt t d de el la an nt te e m m o o; ; c co on nt ti in nu ua ab ba a f fi in ng gi ie en nd do o l le ee er r
e el l d di ia ar ri io o. . Y Ya a e en nt to on nc ce es s ' 's se en nt t ' ' q qu ue e n no o e er ra a u un na a p pe er rs se ec cu uc ci i n n c co on n p pr ro op p s si it to o d de e r ro ob bo o o o g ga al la an nt te eo o. . E En nt to on nc ce es s
f fi in nj jo o c co om mo o q qu ue e m me e a ad do or rm me ez zc co o, , p pa ar ra a v vi ig gi il la ar r s su us s a ac ct ti it tu ud de es s s si in n q qu ue e l l l lo o a ad dv vi ie er rt ta a. . L Lo o q qu ue e m m s s m me e l ll la am m l la a
a at te en nc ci i n n e es s q qu ue e n na ad di ie e s se e s se en nt ta ab ba a a a s su u l la ad do o, , e en n u un n t tr ra an ns sp po or rt te e l ll le en no o d de e g ge en nt te e a ap pr re et tu uj ja ad da a d de e p pi ie e. . M Mi i t te er rr ro or r
e en n e es so os s m mo om me en nt to os s y ya a e es s e en no or rm me e. . A Al l c cr ru uz za ar r G Ge en ne er ra al l P Pa az z, , y ya a e en n j ju ur ri is sd di ic cc ci i n n d de e V Vi ic ce en nt te e L L p pe ez z, , a al l b ba aj ja ar r, , e en n
l la a p pa ar ra ad da a. .. .. . a ah h v vu ue el lv ve e a a e es st ta ar r l l, , o ot tr ra a v ve ez z, , c co om mo o e es sp pe er r n nd do om me e! ! N No o s s c co om mo o h ha a p po od di id do o l ll le eg ga ar r a an nt te es s, , s si i l lo o
h he e d de ej ja ad do o ' 'c co on n u un n p pa al lm mo o d de e n na ar ri ic ce es s' ' y y n no o l lo o v vi i s su ub bi ir r a a n ni in ng g n n c co ol le ec ct ti iv vo o. . A Ad de em m s s n ni in ng g n n c co ol le ec ct ti iv vo o n no os s
s su up pe er r m mi ie en nt tr ra as s r re ec co or rr r a am mo os s C Ca ab bi il ld do o. .
A At te er rr ra ad da a, , i in ng gr re es so o e en n e el l l lo oc ca al l d de e A Ac ca ad de em mi ia as s O OL LI I p pe en ns sa an nd do o q qu ue e e er ra a l la a n ni ic ca a m ma an ne er ra a d de e e el lu ud di ir rl lo o, , q qu ue e n no o s se e
a at tr re ev ve er r a a a a e en nt tr ra ar r a ah h n ni i p po od dr r a a h ha ac ce er rm me e d da a o o a al lg gu un no o e en n p pr re es se en nc ci ia a d de e l la a g ge en nt te e. . P Pa ar ra a j ju us st ti if fi ic ca ar r m mi i
p pr re es se en nc ci ia a, , p pi id do o q qu ue e s se e m me e h ha ag ga a u un n l la av va ad do o d de e c ca ab be el ll lo o; ; h ha ay y u un n d de es se en nt te en nd di im mi ie en nt to o d de e l la a g ge en nt te e q qu ue e m me e
a at ti ie en nd de e y y n ni i s si iq qu ui ie er ra a m me e c co ob br ra an n. . C Co on nc cl lu uy yo o y yo o m mi is sm ma a c co on n e el l s se er rv vi ic ci io o y y s sa al lg go o a a l la a c ca al ll le e: : p po or r f fo or rt tu un na a e el l
s su uj je et to o y ya a n no o e es st ta ab ba a m m s s. .
R Re eg gr re es so o a a c ca as sa a, , m me e b ba a o o, , c ca am mb bi io o d de e v ve es st ti im me en nt ta a y y, , y ya a m m s s t tr ra an nq qu ui il la a; ; c co on n u un n b bu ue en n m ma ar rg ge en n d de e t ti ie em mp po o, ,
t to om mo o e el l c co ol le ec ct ti iv vo o 1 12 27 7 y y d de es sp pu u s s e el l s su ub bt te er rr r n ne eo o d de e l la a l l n ne ea a B B e en n F Fe ed de er ri ic co o L La ac cr ro oz ze e p pa ar ra a c co on nc cu ur rr ri ir r a al l
e en nc cu ue en nt tr ro o d de e P Pe ed dr ro o. . E En n e el l s su ub bt te e v vu ue el lv vo o a a e es st ta ar r n ne er rv vi io os sa a; ; s se e m me e o oc cu ur rr re e q qu ue e t to od do o e el l m mu un nd do o m me e o ob bs se er rv va a. .. .. .
L Ll le eg go o a a l la a e es st ta ac ci i n n F Fl lo or ri id da a, , d do on nd de e d de eb bo o d de es sc ce en nd de er r. . C Cu ua an nd do o d de es sc ci ie en nd do o e el l t ti ip po o l lo o h ha ac ce e t ta am mb bi i n n d de et tr r s s d de e
m m , , c ca as si i c co or rr ri ie en nd do o. . E En nt to on nc ce es s, , y ya a m mu uy y a as su us st ta ad da a, , c cr ru uz zo o C Ca ab bi il ld do o z zi ig gz za ag gu ue ea an nd do o e en nt tr re e l lo os s a au ut to om m v vi il le es s. .
C Cu ua an nd do o i in ng gr re es so o e en n e el l e ed di if fi ic ci io o d do on nd de e e en nt to on nc ce es s t te en n a a s su u c co on ns su ul lt to or ri io o e el l p pr ro of fe es so or r C CJ J, , y ya a m me e s si ie en nt to o s se eg gu ur ra a. .
M Me e h ha ag go o a at te en nd de er r, , y y c cu ua an nd do o s sa al lg go o t te en ng go o l la a g gr ra an n s so or rp pr re es sa a: : a al l e en nt tr ra ar r e en n u un n b ba ar r a at te en nd di id do o p po or r u un no os s s se e o or re es s
e es sp pa a o ol le es s a a c co om mp pr ra ar r f fi ic ch ha as s p pa ar ra a e el l t te el l f fo on no o, , v ve eo o q qu ue e e el l t ti ip po o e es st t o ot tr ra a v ve ez z a al ll l , , e en n u un n s se ec ct to or r d de e l la a b ba ar rr ra a, ,
c co om mo o e es sp pe er r n nd do om me e. . M Me e a at ti ie en nd de e a am ma ab bl le em me en nt te e u un n s se e o or r, , d di ic ci i n nd do om me e ' 'y ya a e es st to oy y c co on n U Ud d. ., , e es sp p r re em me e u un n
m mo om me en nt to o' '. . L Lu ue eg go o, , v va a h ha ac ci ia a d do on nd de e e es st t e el l i in nd di iv vi id du uo o, , r re eg gr re es sa a, , y y y ya a n no o m me e q qu ui ie er re e v ve en nd de er r l la as s f fi ic ch ha as s, ,
a at te en nd di i n nd do om me e, , a ah ho or ra a, , d de e m mu uy y m ma al la as s m ma an ne er ra as s. . H Ha as st ta a m me e a ag gr re ed de e v ve er rb ba al lm me en nt te e; ; p pr r c ct ti ic ca am me en nt te e m me e e ec ch ha a
d de el l n ne eg go oc ci io o. .
E En nt to on nc ce es s c cr ru uz zo o C Ca ab bi il ld do o, , c co om mp pr ro o f fi ic ch ha as s e en n u un n l lo oc ca al l d de e e en nf fr re en nt te e, , v vu ue el lv vo o a al l b ba ar r p pa ar ra a t te el le ef fo on ne ea ar r a a m mi i
m ma ar ri id do o, , p pa ar ra a d de ec ci ir rl le e q qu ue e v vo ol lv ve er r a a c ca as sa a y y l lu ue eg go o i ir r a a e en nc co on nt tr ra ar rm me e c co on n l l a a l la a s sa al li id da a d de e s su u e em mp pl le eo o, , p pu ue es s
h ha ab b a am mo os s d de ec ci id di id do o u un no os s d d a as s a an nt te es s i ir r a a v ve er r l la a p pe el l c cu ul la a E El l D D a a D De es sp pu u s s, , q qu ue e a ac ca ab ba ab ba a d de e e es st tr re en na ar rs se e. .
C Cu ua an nd do o v vo oy y a a a as sc ce en nd de er r a a u un n c co ol le ec ct ti iv vo o p pa ar ra a r re eg gr re es sa ar r a a P Pu ue en nt te e S Sa aa av ve ed dr ra a a ad dv vi ie er rt to o q qu ue e e el l h ho om mb br re e m me e s si ig gu ue e
e es sp pi ia an nd do o. . H Ha ab b a a b ba as st ta an nt te e g ge en nt te e e en n l la a p pa ar ra ad da a: : a ap pr ro ov ve ec ch ho o e el l t tu um mu ul lt to o y y, , e en n l lu ug ga ar r d de e s su ub bi ir r a a e es se e c co ol le ec ct ti iv vo o, ,
s su ub bo o a a o ot tr ro o, , q qu ue e l ll le eg ga ab ba a y y e es st ta ac ci io on na ab ba a i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e d de et tr r s s. . E El l s su uj je et to o s se e q qu ue ed da a c co om mo o d de es sp pi is st ta ad do o, , y yo o
v vo oy y h ha ac ci ia a l la a e es sc ca al le er ra a m me ec c n ni ic ca a. . E Er ra a u un n d d a a d de e i in nt te en ns so o c ca al lo or r, , a as s q qu ue e m me e l ll la am ma a l la a a at te en nc ci i n n u un n i in nd di iv vi id du uo o
m mu uy y f fo or rm ma al lm me en nt te e v ve es st ti id do o c co on n p pa an nt ta al l n n g gr ri is s, , s sa ac co o n ne eg gr ro o c co om mo o d de e t te er rc ci io op pe el lo o y y d de eb ba aj jo o u un na a c ca am mi is sa a c ce el le es st te e
c co on n u un n p pu ul ll lo ov ve er r t ta am mb bi i n n c ce el le es st te e s so ob br re e e el ll la a. . H Ha ac c a a 3 35 5 g gr ra ad do os s d de e c ca al lo or r. . P Po or r e es so o l ll la am ma ab ba a l la a a at te en nc ci i n n t ta an nt ta a
i in nd du um me en nt ta ar ri ia a. . L La as s p pe er rs so on na as s q qu ue e d de es sc ce en nd di ie er ro on n s su ub bi ie er ro on n p po or r l la a e es sc ca al le er ra a; ; l la a e es st ta ac ci i n n q qu ue ed d s so ol li it ta ar ri ia a. .
Q Qu ue ed da am mo os s s s l lo o ' ' l l' ' y y y yo o. .
E El l h ho om mb br re e f fu um ma ab ba a u un n c ci ig ga ar rr ri il ll lo o e en n a ac ct ti it tu ud d d de e e es sp pe er ra a, , n no o s su ub b a a. . C Cu ua an nd do o c co ol lo oc co o u un n p pi ie e e en n l la a e es sc ca al le er ra a
m me ec c n ni ic ca a e el l i in nd di iv vi id du uo o g gi ir ra a r r p pi id da am me en nt te e y y s se e u ub bi ic ca a d de et tr r s s d de e m m . . M Mu ur rm mu ur ra a, , m ma as sc cu ul ll la a a al lg go o e en nt tr re e d di ie en nt te es s
q qu ue e n no o l lo og gr ro o e en nt te en nd de er r. . S Su u a ac ct ti it tu ud d e er ra a d de e c cl la ar ra a p pe er rs se ec cu uc ci i n n, , i ig gu ua al l q qu ue e e el l o ot tr ro o. .
A Au un nq qu ue e e es st to oy y m mu uy y c ce er rc ca a d de e l la a p pl la az za a R Ro ob be er rt to o A Ar rl lt t, , d do on nd de e h ha ab b a am mo os s c co on nv ve en ni id do o e en nc co on nt tr ra ar rn no os s c co on n P Pe ed dr ro o, ,
d de ec ci id do o t to om ma ar r u un n t ta ax xi i p pa ar ra a v ve er r s si i p pu ue ed do o p po on ne er r d di is st ta an nc ci ia as s. . H Ha ag go o s se e a as s p pa ar ra a d de et te en ne er r a a u un no o q qu ue e p pa as sa a p po or r
a al ll l , , C Co or rr ri ie en nt te es s y y F Fl lo or ri id da a. . E El l t ta ax xi is st ta a m me e m mi ir ra a y y n no o q qu ui ie er re e l ll le ev va ar rm me e; ; m me e p pr re eg gu un nt ta a: : L Le e p pa as sa a a al lg go o? ? S Se e
14
s si ie en nt te e m ma al l? ?" " M Me e d di ic ce e: : N No o p pu ue ed do o l ll le ev va ar rl la a, , n no o p pu ue ed do o h ha ac ce er rm me e r re es sp po on ns sa ab bl le e d de e l lo o q qu ue e p pu ue ed da a o oc cu ur rr ri ir rl le e d de en nt tr ro o
d de e m mi i t ta ax xi i . . L Le e d di ig go o q qu ue e n no o t te em ma a, , q qu ue e s se e q qu ue ed de e t tr ra an nq qu ui il lo o, , q qu ue e m me e s si ie en nt to o b bi ie en n, , n na ad da a m m s s u un n p po oc co o
c ca an ns sa ad da a. . M Me e d de ej ja a s su ub bi ir r, , m mi ir ra a p po or r e el l e es sp pe ej ju ue el lo o r re et tr ro ov vi is so or r y y e en nt to on nc ce es s m me e d di ic ce e: :
- -M Mi ir re e, , s se e o or ra a, , u us st te ed d m me e v va a a a d de ec ci ir r q qu u l le e p pa as sa a y y e en n q qu u c co os sa a a an nd da a, , p po or rq qu ue e a a n no os so ot tr ro os s n no os s v vi ie en ne en n
s si ig gu ui ie en nd do o. .. .. .
- - N No o! ! N No o p pu ue ed de e s se er r! ! - -c ca as si i g gr ri it to o a at te er rr ra ad da a y ya a. .
- -Y Y, , s s e es so os s q qu ue e v vi ie en ne en n d de et tr r s s u us st te ed d l lo os s d de eb be e c co on no oc ce er r. .. .. .
E En nt to on nc ce es s g gi ir ro o l la a c ca ab be ez za a y y m mi ir ro o, , y y v ve eo o q qu ue e v vi ie en ne e o ot tr ro o t ta ax xi i c co on n e es se e i in nd di iv vi id du uo o e en n s su u i in nt te er ri io or r. . E El l t ta ax xi i s se e n no os s
a ap pa ar re ea a y y c co om mi ie en nz za a a a c ch ho oc ca ar rn no os s d de e c co os st ta ad do o. . E El l c co on nd du uc ct to or r d de e m mi i t ta ax xi i d di ic ce e: :
- -M Mi ir re e, , s se e o or ra a: : y yo o n no o c cr re eo o q qu ue e u us st te ed d e es st t e en n n na ad da a m ma al lo o, , p pe er ro o q qu ue e n no os s e es st t n n s si ig gu ui ie en nd do o e es s i in nd du ud da ab bl le e. . M Mi i
c co ol le eg ga a p pa ar re ec ce e h ha ab be er rs se e v vu ue el lt to o l lo oc co o. . Q Qu u p pa as sa a? ? P Po or r q qu u l le e h ha ac ce en n e es st to o? ? U Us st te ed d. .. .. . c co on n e es se e t ti ip po o. .. .. .? ? U Us st te ed d
c co on no oc ce e a a e es st te e t ti ip po o? ?
- -N No o - -l le e r re es sp po on nd do o. .
C Co om mo o e el l o ot tr ro o l lo o i in ns su ul lt ta ab ba a, , m me e p pr re eg gu un nt t s si i e es st ta ab ba a l lo oc co o . . E En nt to on nc ce es s l le e c co om me en nt t m m s s o o m me en no os s c c m mo o e er ra a l la a
p pe er rs se ec cu uc ci i n n. . E El l m me e d di ij jo o: :
- - Q Qu u r ra ar ro o! ! Y Yo o n no o e en nt ti ie en nd do o n na ad da a, , s se e o or ra a. . Y Y s si i u us st te ed d n no o e en nt ti ie en nd de e, , m me en no os s y yo o. .. .. .
E El l c co on nd du uc ct to or r a ap pr ro ov ve ec ch ha a l la a s si it tu ua ac ci i n n ( (e en n e es so os s m mo om me en nt to os s e el l o ot tr ro o t ta ax xi i e es st t d de et tr r s s y y s se e p pr ro od du uc ce e e el l c ca am mb bi io o
d de e l lu uc ce es s e en n e el l s se em m f fo or ro o) ) y y m me e d di ic ce e: :
- - B Bu ue en no ol l A Ah ho or ra a l lo os s v va am mo os s a a p pe er rd de er r p pa ar ra a q qu ue e n no os s d de ej je en n e en n p pa az z! !. .. .. .
A Ar rr ra an nc ca am mo os s. . S Su ur rg ge e l la a l lu uz z r ro oj ja a. . E El l o ot tr ro o t ta ax xi i s se e v ve e o ob bl li ig ga ad do o a a q qu ue ed da ar rs se e. . D Da am mo os s u un na a v vu ue el lt ta a m ma an nz za an na a a a l la a
i in nv ve er rs sa a p pa ar ra a a al le ej ja ar rn no os s y y d de es sp pi is st ta ar r. . E Es sa a f fu ue e l la a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a, , q qu ue e e es sp pe er ro o q qu ue e n no o s se e r re ep pi it ta a n nu un nc ca a m m s s. .
C Cu ua an nd do o a a l la a n no oc ch he e l le e r re el la at to o l lo os s i in nc cr re e b bl le es s h he ec ch ho os s a a m mi i e es sp po os so o, , l l m me e m ma an ni if fi ie es st ta a q qu ue e s si i c cr re eo o q qu ue e s se e d de eb be e
l le ev va an nt ta ar r e el l p pr ro og gr ra am ma a h ha ab bl la ar r c co on n s su u c co on nd du uc ct to or r p pa ar ra a p pe ed di ir rl le e q qu ue e n no o l lo o d di if fu un nd da a. . L Le e p pi id do o q qu ue e n no o, , p po or rq qu ue e L La a
f fu ue er rz za a d de e e el ll lo os s e es s e el l t te em mo or r d de e n no os so ot tr ro os s. .
E El l p pr ro og gr ra am ma a s sa al le e a al l a ai ir re e p po oc co os s d d a as s d de es sp pu u s s. . A A l la a s se em ma an na a, , m mi i e es sp po os so o r re ec ci ib be e u un na a m mu uy y a am ma ab bl le e c ca ar rt ta a d de e
u un n t te el le es sp pe ec ct ta ad do or r q qu ui ie en n e er ra a e ev vi id de en nt te e q qu ue e h ha ab b a a o ob bt te en ni id do o e el l d do om mi ic ci il li io o p po or r l la a g gu u a a t te el le ef f n ni ic ca a ( (p po or r l la a f fo or rm ma a
e en n q qu ue e e es st t r re ed da ac ct ta ad da a l la a d di ir re ec cc ci i n n) ). . H Ha ay y u un n n no om mb br re e a al l p pi ie e, , c co on n u un na a m me en nc ci i n n d de e u un na a c ca as si il ll la a d de e C Co or rr re eo o
C Ce en nt tr ra al l. . M Ma an ni if fi ie es st ta a q qu ue e e es s e en nt tu us si ia as st ta a s se eg gu ui id do or r d de el l t te em ma a O OV VN NI I, , y y d de el l p pa ar rt ti ic cu ul la ar r c co os st ta ad do o q qu ue e d de e l l m mi is sm mo o
e en nf fo oc ca a m mi i m ma ar ri id do o, , y y d di ic ce e - -o o, , m me ej jo or r d di ic ch ho o, , p pi id de e- - q qu ue e s se e h ha ag ga a u un n p pr ro og gr ra am ma a d de e m ma ay yo or r d du ur ra ac ci i n n p pa ar ra a v vo ol lv ve er r
s so ob br re e e el l t te em ma a. .
I In nd di ic ca a q qu ue e e es s c co ol la ab bo or ra ad do or r d de e u un n c co on no oc ci id do o I In ns st ti it tu ut to o d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci i n n ( (p po os st te er ri io or rm me en nt te e h hi ic ci im mo os s l la as s
c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te es s a av ve er ri ig gu ua ac ci io on ne es s: : a ah h j ja am m s s s se e c co on no oc ci i a a u un na a p pe er rs so on na a d de e e es sa a f fi il li ia ac ci i n n) ). . D De ed du uj ji im mo os s q qu ue e l lo o
q qu ue e q qu ue er r a a e er ra a s sa ab be er r s si i P Pe ed dr ro o t te en n a a m ma ay yo or re es s d da at to os s s so ob br re e e el l t te em ma a. .. .. .
D De es sd de e a aq qu ue el l d d a a s s m m s s q qu ue e n nu un nc ca a q qu ue e e el ll lo os s n no os s e es st t n n v vi ig gi il la an nd do o, , p pe er ro o q qu ue e c co on n c ca au ut te el la a y y p pr ru ud de en nc ci ia a
d de eb be em mo os s c co on nt ti in nu ua ar r e el l c ca am mi in no o d de e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n y y e el l c co on no oc ci im mi ie en nt to o p po or rq qu ue e - -c cu ua an nd do o l lo o m me er re ec ce em mo os s- - u un na a
f fu ue er rz za a s su up pe er ri io or r b bl lo oq qu ue ea a s su us s d de es si ig gn ni io os s, , y y l le es s i im mp pi id de e h ha ac ce er r t to od do o e el l d da a o o p pa ar ra a e el l q qu ue e e es st t n n i in ns st tr ru ui id do os s y y/ /o o
p pr ro og gr ra am ma ad do os s. . E El ll lo os s , , l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o" ". .

L La a n no ot ta a d de e r re ed da ac cc ci i n n q qu ue e a ag gr re eg ga am mo os s a a l lo o e ex xp pr re es sa ad do o d de ec c a a: :
" "C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n s su us sc cr ri ib be e e es st te e r re el la at to o e en n t to od da a s su u d dr ra am m t ti ic ca a v ve er ra ac ci id da ad d, , h ha ab bi ie en nd do o i in nv ve es st ti ig ga ad do o
f fe eh ha ac ci ie en nt te em me en nt te e a a s su u p pr ro ot ta ag go on ni is st ta a. . P Po or r s su u n na at tu ur ra al le ez za a, , d de eb be e g gu ua ar rd da ar r l la a i id de en nt ti id da ad d d de e l la a m mi is sm ma a. . Q Qu ui iz z
s si ir rv va a d de e ' 'p pi ie ed dr ra a d de e t to oq qu ue e' ' p pa ar ra a q qu ue e o ot tr ra as s p pe er rs so on na as s q qu ue e p pu ue ed de en n h ha ab be er r s si id do o t te es st ti ig go os s o o p pa ar rt t c ci ip pe es s d de e
e ep pi is so od di io os s s si im mi il la ar re es s t ta am mb bi i n n q qu ui ie er ra an n h ha ac ce er rl lo os s p p b bl li ic co os s. . E Es se e e es s n nu ue es st tr ro o d de es se eo o y y e el l m mo ot ti iv vo o d de e l la a p pu ub bl li ic ca ac ci i n n
d de e e es st te e r re el la at to o. . H Ha ay y q qu ue e s se eg gu ui ir r i in nv ve es st ti ig ga an nd do o s si i f fu ue e r re ea al lm me en nt te e u un n H H. .d d. .N N. ., , o o e el l f fa ac ct to or r p ps s q qu ui ic co o d de e l la a
p pr ro ot ta ag go on ni is st ta a i in nf fl lu uy y d de ec ci is si iv va am me en nt te e. . P Pa ar ra a a an na al li iz za ar r, , p pa ar ra a a ah ho on nd da ar r, , p pa ar ra a i in nv ve es st ti ig ga ar r" ". .
E Es st te e s su uc ce es so o a a n n m me e h ha ac ce e r re ef fl le ex xi io on na ar r. . V Ve er rd da ad d o o s s l lo o p ps si iq qu ui is sm mo o? ?

C CA AS SO O H HE EF FL LI IN N

E El l 3 3 d de e a ag go os st to o d de e 1 19 96 65 5, , M Mr r. . R Re ex x H He ef fl li in n l lo og gr ra a f fo ot to og gr ra af fi ia ar r t tr re es s d do oc cu um me en nt to os s O OV VN NI I c ce er rc ca a d de e S Sa an nt ta a A An na a
( (C Ca al li if fo or rn ni ia a) ). . E Es se e m mi is sm mo o a a o o, , u un n " "s se er r" " v vi is si it t a a H He ef fl li in n p pi id di i n nd do ol le e l lo os s n ne eg ga at ti iv vo os s o or ri ig gi in na al le es s, , y ya a q qu ue e e el l
" "p pe er rs so on na aj je e" " p pe er rt te en ne ec c a a a al l N NO OR RA AD D. . H He ef fl li in n a ac cc ce ed de e a al l p pe ed di id do o. .
M M s s t ta ar rd de e s se e c co om mp pr ru ue eb ba a q qu ue e e es se e p pe er rs so on na aj je e n no o p pe er rt te en ne ec c a a a al l N NO OR RA AD D y y, , p po or r s su up pu ue es st to o, , l lo os s n ne eg ga at ti iv vo os s
n nu un nc ca a f fu ue er ro on n d de ev vu ue el lt to os s. .

D DE ES SA AP PA AR RI IC CI I N N E EN N C CA AN NA AD D

E En n u un n p po ob bl la ad do o e es sq qu ui im ma al l d de e A An nj ji ik ku u, , a a 1 12 20 00 0 k ki il l m me et tr ro os s a al l N No or rt te e d de e C Ch hu ur rc ch hi il ll l, , e en n C Ca an na ad d , , s se e d de es sa ar rr ro ol ll la ar ro on n
l lo os s s si ig gu ui ie en nt te es s a ac co on nt te ec ci im mi ie en nt to os s: :
E El l 1 16 6 d de e n no ov vi ie em mb br re e d de e 1 19 93 30 0, , l lo os s 5 50 0 h ha ab bi it ta an nt te es s d de el l p pu ue eb bl lo o m me en nc ci io on na ad do o d de es sa ap pa ar re ec ci ie er ro on n a ab br ru up pt ta am me en nt te e. .
E En n s su us s c ch ho oz za as s s se e h ha al ll la ar ro on n r re ec ci ip pi ie en nt te es s q qu ue e c co on nt te en n a an n c co om mi id da a s so ob br re e e el l f fu ue eg go o, , r ri if fl le es s c co ol lo oc ca ad do os s d de et tr r s s d de e l la as s
p pu ue er rt ta as s y y h ha as st ta a p pr re en nd da as s d de e v ve es st ti ir r a at tr ra av ve es sa ad da as s p po or r a ag gu uj ja as s q qu ue e i in nt te er rr ru um mp pi ie er ro on n p pa ar ra a s si ie em mp pr re e s su u l la ab bo or r. . P Po or r
u un na a r ra az z n n q qu ui iz z n nu un nc ca a s sa ab br re em mo os s, , h ho om mb br re es s, , m mu uj je er re es s y y n ni i o os s a ab ba an nd do on na ar ro on n s su us s v vi iv vi ie en nd da as s, , s su us s a al li im me en nt to os s, ,
s su us s p pe er rr ro os s, , s su us s e em mb ba ar rc ca ac ci io on ne es s, , y y a at tr ra a d do os s p po or r a al lg go o f fa as sc ci in na an nt te e, , s se e e es sf fu um ma ar ro on n s so ob br re e l la a t tu un nd dr ra a h he el la ad da a. .
15
S Su ur rg ge e a as s m mi i h hi ip p t te es si is s d de e t tr ra ab ba aj jo o: : e es st to os s h ho om mb br re es s f fu ue er ro on n s se ec cu ue es st tr ra ad do os s p po or r s se er re es s i in nt te el li ig ge en nt te es s, , m mu uc ch ho o
m m s s a av va an nz za ad do os s t te ec cn no ol l g gi ic ca am me en nt te e q qu ue e n no os so ot tr ro os s, , p pa ar ra a s se er r c co on nv ve er rt ti id do os s, , p po or r m me ed di io o d de el l " "l la av va ad do o d de e c ce er re eb br ro o" ", ,
e en n p pe er rf fe ec ct to os s a an nd dr ro oi id de es s h hu um ma an no os s c co on n e el l o ob bj je et to o d de e q qu ue e c cu um mp pl la an n u un na a m mi is si i n n e es sp pe ec c f fi ic ca a. . R Re ec co or rd de em mo os s q qu ue e a a
l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o, , s se e l lo os s d de es sc cr ri ib be e c co om mo o s se er re es s d de e r ra az za a n n r rd di ic ca a, , d de e r ra as sg go os s p pa ar re ec ci id do os s a a l lo os s e es sq qu ui im ma al le es s. .
Y Y q qu ui i n ne es s m me ej jo or r q qu ue e e el ll lo os s, , s se er re es s h hu um ma an no os s, , n no o t te en nd dr r a an n n ni in ng g n n p pr ro ob bl le em ma a e en n i in nf fi il lt tr ra ar rs se e e en nt tr re e n no os so ot tr ro os s, , s si in n
l ll la am ma ar r a ab bs so ol lu ut ta am me en nt te e n nu ue es st tr ra a a at te en nc ci i n n. .. .. .
E Es st ta a h hi ip p t te es si is s d de e t tr ra ab ba aj jo o e es s c co or rr ro ob bo or ra ad da a p po or r e el l i in nv ve es st ti ig ga ad do or r G Ge eo or rg ge e S Sm mi it th h, , q qu ui ie en n s so os sp pe ec ch ha a q qu ue e " "e el ll lo os s" "
p pu ue ed de en n v ve en ni ir r d de el l C C r rc cu ul lo o P Po ol la ar r r rt ti ic co o, , y y p pe er rt te en ne ec ce er r a a u un na as s t tr ri ib bu us s p pr ri im mi it ti iv va as s d de e i in nd di io os s q qu ue e e ev vi id de en nt te em me en nt te e
e es st t n n c co on nt tr ro ol la ad do os s p po or r s se er re es s e es sp pa ac ci ia al le es s m mu uc ch ho o m m s s i in nt te el li ig ge en nt te es s q qu ue e n no os so ot tr ro os s. .

C CA AS SO O I IN NG GE EN NI IE ER RO O C CB B

E Es st ta a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n l la a r re ea al li iz z o ot tr ro o e ex xc ce el le en nt te e c co ol la ab bo or ra ad do or r m m o o e en n l la a r re ev vi is st ta a m me en ns su ua al l C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n, ,
H H c ct to or r A An nt to on ni io o P Pi ic cc co o. . E Es st ta as s s so on n s su us s p pa al la ab br ra as s. .
C CB B, , u un n a au ut t n nt ti ic co o i in ng ge en ni ie er ro o m me et ta al l r rg gi ic co o s si in n t t t tu ul lo o, , 6 66 6 a a o os s d de e e ed da ad d e en n l la a a ac ct tu ua al li id da ad d, , i in nd du us st tr ri ia al l d de e
a au ut to op pa ar rt te es s d de e a au ut to om m v vi il l d de es sd de e h ha ac ce e 3 38 8 a a o os s, , u un n d d a a c co on nc ci ib be e l la a i id de ea a d de e l lo o q qu ue e p po od dr r a a s se er r e el l m mo ot to or r
i im mp pu ul ls so or r d de e l lo os s V VE ED D: : u un n m me ec ca an ni is sm mo o a ac cc ci io on na ad do o p po or r e el le ec ct tr ro om ma ag gn ne et ti is sm mo o o o r ra ad di ia ac ci i n n c c s sm mi ic ca a d de e p pr ri im me er ra a y y
s se eg gu un nd da a m ma ag gn ni it tu ud d. . L Lo o d de en no om mi in na a m mo ot to or r " "f fu ue el ll le el ls s" " y y d de ec ci id de e p pe ed di ir r c co ol la ab bo or ra ac ci i n n a a l la a C Co om mi is si i n n N Na ac ci io on na al l d de e
E En ne er rg g a a A At t m mi ic ca a, , a a o or rg ga an ni is sm mo os s d de e l la as s F Fu ue er rz za as s A Ar rm ma ad da as s, , e et tc c. ., , p pa ar ra a r re ea al li iz za ar rl lo o, , y ya a q qu ue e l l n no o d di is sp po on ne e d de e l la as s
a al le ea ac ci io on ne es s d de e m me et ta al le es s i in nd di is sp pe en ns sa ab bl le es s p pa ar ra a h ha ac ce er rl lo o. . L La as s b ba ar rr re er ra as s q qu ue e h ha al ll la a s so on n i in nf fr ra an nq qu ue ea ab bl le es s: : n na ad di ie e l le e
r re es sp po on nd de e q qu ue e n no o e en n f fo or rm ma a t te er rm mi in na an nt te e, , p pe er ro o l la at te er ra al li iz za an n e el l a as su un nt to o, , s so ol li ic ci it t n nd do ol le e h ha as st ta a a an nt te ec ce ed de en nt te es s
p po ol l t ti ic co os s d de e s su u t ta at ta ar ra ab bu ue el lo o p pa ar ra a p po od de er r d da ar r c cu ur rs so o a a s su u p pe ed di id do o. . S Se e f fa at ti ig ga a o oy ye en nd do o s si ie em mp pr re e u un na a f fr ra as se e: : e es st t
o oc cu up pa ad do o n no o l lo o p pu ue ed de e a at te en nd de er r, , r re ep pe et ti id da a h ha as st ta a e el l h ha as st t o o. .
U Un n d d a a a al lg gu ui ie en n l le e a ad dv vi ie er rt te e e en n f fo or rm ma a m mu uy y d di ir re ec ct ta a: :
- -S Si i u us st te ed d l ll le ev va a a ad de el la an nt te e e es st te e i in nv ve en nt to o, , d de es sa ap pa ar re ec ce er r . .. .. .
P Pe er ro o u un n h ho om mb br re e d de e l la a A Ar rm ma ad da a A Ar rg ge en nt ti in na a i in nt te en nt ta a a ay yu ud da ar rl le e. . Y Y c co om mi ie en nz za a u un na a n nu ue ev va a f fa az z d de e s su u i in nc cr re e b bl le e
a av ve en nt tu ur ra a. .
E El l h ho om mb br re e s se e l ll la am ma a V Ve el l z zq qu ue ez z; ; C CB B n no o r re ec cu ue er rd da a s su u g gr ra ad do o, , y y p pa al la ab br ra a v va a, , c co on nf fe es si i n n v vi ie en ne e, , u un n d d a a l le e r re ef fi ie er re e
u un n c ca as so o e ex xt tr ra ao or rd di in na ar ri io o, , j ja am m s s r re ev ve el la ad do o a a l la a p pr re en ns sa a: :
- -. .. .. .E Es st ta ab ba a e en n u un na a d do ot ta ac ci i n n d de e l la a A An nt t r rt ti id da a ( (M Ma ar ra am mb bi io o o o B Be el lg gr ra an no o; ; C CB B n no o r re ec cu ue er rd da a c cu u l l) ) c cu ua an nd do o t tu uv vi im mo os s
u un n p pl la at to o v vo ol la ad do or r d de e u un no os s 3 30 00 0 m me et tr ro os s d de e d di i m me et tr ro o e es st ta ac ci io on na ad do o d du ur ra an nt te e 4 48 8 h ho or ra as s a a u un n k ki il l m me et tr ro o d de e
d di is st ta an nc ci ia a, , m m s s o o m me en no os s. . F Fu ue e e en n 1 19 95 58 8, , y y n na ad di ie e s se e a an ni im m a a s sa al li ir r a af fu ue er ra a h ha as st ta a q qu ue e e el l V VE ED D s se e f fu ue e. .. .. . M Me e
d de ej ja a s su us s p pl la an no os s, , a a v ve er r q qu u p pu ue ed do o h ha ac ce er r c co on n e el ll lo os s? ?
- -C Co on n l la as s s si it tu ua ac ci io on ne es s q qu ue e s se e p pr re es se en nt ta an n m me e e es st to oy y d da an nd do o c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e s si i s se e l ll le ev va a a a c ca ab bo o e es st te e m mo ot to or r
d de es sp pu u s s s se er r a ad do os sa ad do o a a a al lg g n n v ve eh h c cu ul lo o d de e g gu ue er rr ra a p pa ar ra a m ma at ta ar r a a m m s s g ge en nt te e. . L Lo os s p pl la an no os s s se e v va an n c co on nm mi ig go o. .. .. .
- -r re ec cu ue er rd da a h ha ab be er r r re es sp po on nd di id do o m m s s o o m me en no os s n nu ue es st tr ro o h ho om mb br re e. .
V Ve el l z zq qu ue ez z, , u un n p po oc co o " "b bi ic ch ho o r ra ar ro o" " e en n e es se e m me ed di io o, , s so on nr r e e y y d de ec ci id de e: :
- -L Le e v vo oy y a a d da ar r u un na a t ta ar rj je et ta a d de e p pr re es se en nt ta ac ci i n n, , p pa ar ra a e el l a as st tr ro of f s si ic co o D Dr r. . W We eb be er r, , a ag gr re eg ga ad do o c ci ie en nt t f fi ic co o d de e l la a
E Em mb ba aj ja ad da a d de e l lo os s E EE E. .U UU U. ., , a a v ve er r q qu u p pu ue ed de en n h ha ac ce er r p po or r u us st te ed d. .. .. .. .
Y Y C CB B c co on nc cu ur rr re e a a h ha ab bl la ar r c co on n e el l D Dr r. . W We eb be er r. . A Al ll l c co om mi ie en nz za a l la a p pa ar rt te e m m s s i in nv ve er ro os s m mi il l d de e s su u h hi is st to or ri ia a, , a av va al la ad da a
p po or r t to od do o e el l s so op po or rt te e d do oc cu um me en nt ta al l d de e l la as s p pr ru ue eb ba as s q qu ue e s se e e ex xi ij ja an n. .
E El l a as st tr ro of f s si ic co o W We eb be er r c co on nt te em mp pl la a l lo os s p pl la an no os s c co on n s su um ma a a at te en nc ci i n n, , a ab br re e s su us s o oj jo os s c co on n d de es sm me es su ur ra a y y d di ic ce e: :
- -Q Qu ui ie er ro o i in nv vi it ta ar rl lo o a a u un n S Si im mp po os si io o d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s E Es sp pa ac ci ia al le es s q qu ue e s se e r re ea al li iz za ar r e el l 2 26 6 d de e n no ov vi ie em mb br re e a al l 3 3
d de e d di ic ci ie em mb br re e ( (1 19 96 60 0) ), , p po or rq qu ue e e es s m mu uy y p po os si ib bl le e q qu ue e v ve en ng ga a W We er rn ne er r v vo on n B Br ra au un n, , D Di ir re ec ct to or r G Ge en ne er ra al l d de e l la a N NA AS SA A, ,
y y d de es se eo o q qu ue e u us st te ed d l le e p pr re es se en nt te e e es so os s p pl la an no os s. .. .. .
Y Y e el l a at tr ri ib bu ul la ad do o C CB B c co on nc cu ur rr re e a al l S Si im mp po os si io o. . V Vo on n B Br ra au un n n no o h ha a p po od di id do o v ve en ni ir r, , p pe er ro o e en nv v a a e en n s su u r re ee em mp pl la az zo o a a
u un n " "s se eg gu un nd do o h ho om mb br re e" " d de e l la a N NA AS SA A, , J Jo oh hn n M Me en ng ge el l, , c cu uy yo o c ca ar rg go o o of fi ic ci ia al l s se e d de en no om mi in na a A As ss si is st ta an n D Di ir re ec ct to or r
T Tr ra ac ck ki in ng g a an nd d D Da at ta a S Sy ys st te em ms s. . E Ex xp po on nd dr r s so ob br re e " "r ra as st tr re eo o d de e s sa at t l li it te es s" ". . Y Y s se e c co on nv ve er rt ti ir r e en n e el l e ej je e
f fu un nd da am me en nt ta al l d de e t to od do o e el l a as su un nt to o, , c co om mo o v ve er re em mo os s d de es sp pu u s s. .
M Mi ie en nt tr ra as s e es sp pe er ra a p pa ar ra a i in ng gr re es sa ar r e en n e el l r re ec ci in nt to o d de el l S Si im mp po os si io o, , s se e e en nc cu ue en nt tr ra a c co on n e el l i in ng ge en ni ie er ro o T Te e f fi il lo o
T Ta ab ba an ne er ra a, , q qu ui ie en n l le e e es sp pe et ta a, , s so or rp pr re en nd di id do o: :
- - Q Qu ui i n n l lo o i in nv vi it t ? ?
L La a r re es sp pu ue es st ta a ( (c co on n v ve er rg g e en nz za a, , s se eg g n n c co om me en nt ta a a ah ho or ra a C CB B) )
- -V Ve en ng go o i in nv vi it ta ad do o p po or r l la a E Em mb ba aj ja ad da a d de e l lo os s E EE E. .U UU U. . y y p po or r m mi is s c co om mp pa at tr ri io ot ta as s, , c co om mo o d de eb be er r a a h ha ab be er r s si id do o. .. .. .
J Jo oh hn n M Me en ng ge el l h ha ab bl la a b br re ev ve em me en nt te e c co on n C CB B, , i in nt t r rp pr re et te e d de e p po or r m me ed di io o; ; c co om mp pr re en nd de e l la a s se er ri ie ed da ad d e e i id do on ne ei id da ad d d de e
e es st te e h hu um mi il ld de e i in nv ve en nt to or r a ar rg ge en nt ti in no o q qu ue e t ti ie en ne e e en nf fr re en nt te e y y l le e f fo or rm mu ul la a u un na a i in nv vi it ta ac ci i n n i in ne es sp pe er ra ad da a: :
- -M Me e a al lo oj jo o e en n e el l C Ca am mb br ri id dg ge e H Ho ot te el l. . V Ve en ng ga a, , p po or r f fa av vo or r, , a a v ve er rm me e a al ll l , , a as s c co on nv ve er rs sa ar re em mo os s m m s s
d de et te en ni id da am me en nt te e. .
C CB B v va a a al l C Ca am mb br ri id dg ge e y y a al ll l e es st t d du ur ra an nt te e d do os s h ho or ra as s y y m me ed di ia a c co on n e el l j je er ra ar rc ca a d de e l la a N NA AS SA A, , e ex xp pl li ic c n nd do ol le e s su u
p pr ro oy ye ec ct to o d de e m mo ot to or r " "f fu ue el ll le el ls s" ". . R Re ec cu ue er rd da a q qu ue e e el l c ci ie en nt t f fi ic co o y ya an nq qu ui i a ab br r a a l lo os s o oj jo os s c co on n a as so om mb br ro o y y l le e i in nq qu ui ir r a a: :
- - C C m mo o s sa ab be e u us st te ed d e es st to o? ? N No os so ot tr ro os s h ha ac ce e 2 20 0 a a o os s q qu ue e l lo o v ve en ni im mo os s b bu us sc ca an nd do o. . Y Y u us st te ed d: : d de e d d n nd de e l lo o
s sa ac c ? ?
E El l i in nv ve en nt to or r, , a an nt te e l la a s so ol li ic ci it tu ud d d de e M Me en ng ge el l, , p pe er ro o p pr re es si in nt ti ie en nd do o a al lg go o a an no or rm ma al l e en n l la a a ac ct ti it tu ud d d de el l h ho om mb br re e d de e l la a
N NA AS SA A, , l le e p pr ro op po or rc ci io on na a t tr re es s o o c cu ua at tr ro o s se ec ct to or re es s i in nt te er rm me ed di io os s d de e l lo os s p pl la an no os s ( (r re ef fe er ri id do os s e en n f fo or rm ma a c co on nc cr re et ta a a a l la a
f fa ab br ri ic ca ac ci i n n d de e u un n O OV VN NI I) ). .
16
R Re ec ci ib be e a al lg gu un na a r re es sp pu ue es st ta a s so ob br re e e el l p pa ar rt ti ic cu ul la ar r y y c ci in nc co o a a o os s d de es sp pu u s s, , e el l 2 26 6 d de e m ma ar rz zo o d de e 1 19 96 65 5, , d de ec ci id de e
e es sc cr ri ib bi ir rl le e a a M Me en ng ge el l p pi id di i n nd do ol le e q qu ue e " "t te en ng ga a a a b bi ie en n d de ev vo ol lv ve er r d di ic ch ha as s c co op pi ia as s d de e p pl la an no os s, , s si i n no o h ha an n d de es sp pe er rt ta ad do o
s su u i in nt te er r s s" ". . E El l 2 22 2 d de e j ju ul li io o d de e e es se e a a o o r re ec ci ib be e r re es sp pu ue es st ta a d de el l c ci it ta ad do o c co on n u un na a e ex xp pl li ic ca ac ci i n n i in na ac ce ep pt ta ab bl le e p po or r l lo o
e el le em me en nt ta al l: :
" "C Co on n e el l c ca am mb bi io o h ha ab bi it tu ua al l d de e e em mp pl le ea ad do os s, , e en n m mi i o of fi ic ci in na a u un na a d de e l la as s c ch hi ic ca as s d de es st tr ru uy y e ev vi id de en nt te em me en nt te e e el l
m ma at te er ri ia al l q qu ue e u us st te ed d m me e e en nv vi i , , s si in n d da ar rs se e c cu ue en nt ta a d de e s su u i im mp po or rt ta an nc ci ia a. .. .. ." " ( (? ?) )
A Ah h c co om mi ie en nz za an n l lo os s t ti ie em mp po os s d di if f c ci il le es s p pa ar ra a C CB B; ; u un no os s 1 10 0 o o 1 15 5 d d a as s d de es sp pu u s s d de e r re ec ci ib bi id da a l la a m mi is si iv va a d de e l la a
N NA AS SA A. .
E El l l lo o r re el la at ta a a as s : :
- -C Ca as si i s si ie em mp pr re e h ha ab b a a, , c ce er rc ca a d de e m mi i c ca as sa a, , g ge en nt te e q qu ue e n no o e er ra a d de el l b ba ar rr ri io o; ; e er ra an n u un na a o o d do os s p pe er rs so on na as s, , y y t tu uv ve e q qu ue e
c ca am mb bi ia ar r c cu ua at tr ro o v ve ec ce es s d de e d do om mi ic ci il li io o. .. .. . ( (N No os s p po on ne e a a l la a v vi is st ta a p pr ru ue eb ba as s c co on nc cr re et ta as s d de e s so ob br re es s d de e c co or rr re es sp po on nd de en nc ci ia a
r re ec ci ib bi id da a e en n d di is st ti in nt ta as s d di ir re ec cc ci io on ne es s, , q qu ue e a av va al la an n l lo o m ma an ni if fe es st ta ad do o. .) )
- - C C m mo o e er ra an n e es sa as s p pe er rs so on na as s? ? - -i in nq qu ui ir ri im mo os s. .
- -B Bu ue en no o. .. .. . U Un no os s h ho om mb br re es s b bi ie en n v ve es st ti id do os s q qu ue e n no o h ha ab bl la ab ba an n c co on n n na ad di ie e, , s si in no o e es st ta ab ba an n p pa ar ra ad do os s a ah h , , f fu um ma an nd do o, ,
c co om mi ie en nd do o c ca ar ra am me el lo os s, , f fi in ng gi ie en nd do o q qu ue e l le e a an n u un n d di ia ar ri io o o o a an no ot ta an nd do o a al lg go o e en n u un na a l li ib br re et ti it ta a, , y y y yo o c co om me en nc c a a t te en ne er r
m mi ie ed do o, , p po or r l la a f fa am mi il li ia a m m s s q qu ue e n na ad da a. .. .. .
- - Q Qu u t ti ip po o d de e v ve es st ti im me en nt ta a l ll le ev va ab ba an n? ?
- -V Ve es st t a an n t to od do o o os sc cu ur ro o, , N Ne eg gr ro o. . Y Y n no o o ob bs st ta an nt te e q qu ue e h hu ub bo o c ca am mb bi io o d de e e es st ta ac ci io on ne es s, , y ya a q qu ue e e es st tu uv vi ie er ro on n v va ar ri io os s
m me es se es s, , n nu un nc ca a m mu ud da ar ro on n d de e r ro op pa as s, , q qu ue e c co on nt ti in nu ua ar ro on n s si ie en nd do o d de e i in nv vi ie er rn no o a au un n e en n l la a p pa ar rt te e m m s s t t r rr ri id da a d de el l
v ve er ra an no o. .. .. .
- - V Ve en n a an n e en n a al lg g n n v ve eh h c cu ul lo o? ?
- -N No o s s , , p po or rq qu ue e y yo o n no o l lo os s v vi ig gi il la ab ba a a a e el ll lo os s, , s si in no o e el ll lo os s a a m m . . A A v ve ec ce es s m me e l le ev va an nt ta ab ba a a a l la as s s si ie et te e d de e l la a m ma a a an na a
y y y ya a e es st ta ab ba an n a ah h . .. .. .
- - L Lo o s si ig gu ui ie er ro on n a al lg gu un na a v ve ez z? ?
- -N No o, , j ja am m s s. . Y Yo o t te en n a a u un n j je ee ep p e en n e es se e t ti ie em mp po o y y a a v ve ec ce es s s sa al l a a a a l la as s n nu ue ev ve e d de e l la a m ma a a an na a a a h ha ac ce er r m mi is s
l la ab bo or re es s y y r re eg gr re es sa ab ba a a a l la as s s se ei is s d de e l la a t ta ar rd de e, , y y e el ll lo os s n no o s se e h ha ab b a an n m mo ov vi id do o d de el l l lu ug ga ar r. . N No o s s s si i i ib ba an n a a a al lm mo or rz za ar r
o o n no o, , p po or rq qu ue e c co om mo o e er ra an n d do os s, , q qu ui iz z s se e t tu ur rn na ar ra an n p pa ar ra a e el ll lo o. . E En n e el l p pe en n l lt ti im mo o d do om mi ic ci il li io o q qu ue e p pr ro op po or rc ci io on n a a
M Me en ng ge el l ( (n no os s c co on nt ti in nu ua am mo os s e es sc cr ri ib bi ie en nd do o, , e en nv vi i n nd do on no os s m mu ut tu uo os s d de es se eo os s d de e f fe el li ic ce es s a a o os s n nu ue ev vo os s, , s sa al lu ut ta ac ci io on ne es s, ,
e en n f fi in n) ) y ya a n no o v vi iv v m m s s a ah h : : t te en n a a u un n n ne eg go oc ci io o, , p pe er ro o d di i e es se e d do om mi ic ci il li io o p pu ue es st to o q qu ue e a a e es sa a a al lt tu ur ra a d de e l lo os s
a ac co on nt te ec ci im mi ie en nt to os s y ya a c co om mp pr re en nd d a a q qu ue e e el l p pr ro ob bl le em ma a v ve en n a a p po or r e el l l la ad do o d de e l la a c co or rr re es sp po on nd de en nc ci ia a q qu ue e m ma an nt te en n a a
c co on n e es se e s se e o or r. . A Ah h l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o s si ig gu ui ie er ro on n a ap pa ar re ec ci ie en nd do o. .. .. . C Cu ua an nd do o m me e m mu ud d a a l la a c ca as sa a d do on nd de e v vi iv vo o
a ac ct tu ua al lm me en nt te e r ro om mp p m mi i c co on nt ta ac ct to o e ep pi is st to ol la ar r c co on n l la a N NA AS SA A. . Y Y e en nt to on nc ce es s y ya a n na ad da a r ra ar ro o o oc cu ur rr ri i . .. .. .

E EL L " "A AF FF FA AI IR RE E" " D DE E L LA AS S F FO OT TO OS S C CA AM MB BI IA AD DA AS S

D Du ur ra an nt te e e el l d de es sa ar rr ro ol ll lo o d de e t to od do os s l lo os s h he ec ch ho os s r re el la at ta ad do os s h ha as st ta a a ah ho or ra a u un n n nu ue ev vo o e el le em me en nt to o i ir rr ri it ta at ti iv vo o v vi ie en ne e a a
s su um ma ar rs se e a a l la a c cu ue es st ti i n n C CB B- -N NA AS SA A: : e el l 2 28 8 d de e n no ov vi ie em mb br re e d de e 1 19 96 64 4 s se e e en nv v a a h ha ac ci ia a M Ma ar rt te e l la a s so on nd da a e es sp pa ac ci ia al l
M Ma ar ri in ne er r I IV V, , q qu ue e d de eb be er r f fo ot to og gr ra af fi ia ar r l la a L Lu un na a " "d de e p pa as sa ad da a" ", , p pe er ro o s su u v ve er rd da ad de er ro o o ob bj je et ti iv vo o e er ra a t to om ma ar r i im m g ge en ne es s
d de e M Ma ar rt te e a a u un na a d di is st ta an nc ci ia a d de e u un no os s 1 10 0. .0 00 00 0 k ki il l m me et tr ro os s d de e s su u s su up pe er rf fi ic ci ie e. . U Un n m me es s d de es sp pu u s s q qu ue e h ha a p pa as sa ad do o
f fr re en nt te e a a l la a L Lu un na a y ya a l la a p pr re en ns sa a a ar rg ge en nt ti in na a p pu ub bl li ic ca a f fo ot to og gr ra af f a as s d de e M Ma ar rt te e p pr ro op po or rc ci io on na ad da as s p po or r l la a N NA AS SA A. . P Pe er ro o
d de ej je em mo os s a al l i in nv ve en nt to or r r re el la at ta ar r s su u e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a: :

" "A Ah h y ya a l le e e es sc cr ri ib b d di ir re ec ct ta am me en nt te e a a l la a N NA AS SA A, , d di ic ci i n nd do ol le es s q qu ue e t te en ng go o t te el le es sc co op pi io o, , e es st tu ud di io o e el l c ci ie el lo o, , s s d d n nd de e
e es st t M Ma ar rt te e e en n u un na a l la at ti it tu ud d o o c c m mo o c ca am mb bi ia an n l lo os s p pl la an ne et ta as s t ta am mb bi i n n ( (n no o c co on n e ex xa ac ct ti it tu ud d; ; c co on n e er rr ra at ti ic ci id da ad d, , p po or r
s su up pu ue es st to o) ) p pe er ro o, , m m s s o o m me en no os s, , y y h ha ac ci ie en nd do o c c l lc cu ul lo os s d de e l la a v ve el lo oc ci id da ad d d de el l M Ma ar ri in ne er r I IV V ( (3 30 0. .0 00 00 0 k km m/ /h h) ), , j ja am m s s
p pu ue ed de e l ll le eg ga ar r e en n 3 30 0/ /3 35 5 d d a as s a a 2 27 70 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0 d de e k km ms s. .
E En nt to on nc ce es s l le e d di ij je e d di ir re ec ct ta am me en nt te e e es st ta ar r e ex xt tr ra a a ad do o d de e q qu ue e l la a N NA AS SA A h hi ic ci ie er ra a u un na a c co os sa a d de e s sa as s, , p pu ue es st to o q qu ue e e en n
r re ea al li id da ad d l la as s f fo ot to os s d di if fu un nd di id da as s c co om mo o d de e M Ma ar rt te e e er ra an n d de e l la a L Lu un na a. . A Ah h e el ll lo os s m me e r re em mi it te en n u un n e es sq qu ue em ma a d de el l v vi ia aj je e
d de el l M Ma ar ri in ne er r I IV V, , i in nd di ic ca an nd do o q qu ue e l la as s f fo ot to os s e er ra an n c co or rr re ec ct ta as s, , p pe er ro o c co om mp pr ro ob b n nd do ol la as s c co on n l la as s f fo ot to os s d de e l la a L Lu un na a
d da ad da as s a a l la a p pr re en ns sa a n no ot to o q qu ue e l lo os s c cr r t te er re es s s so on n l lo os s m mi is sm mo os s. . D De es sa af f o o a a c cu ua al lq qu ui ie er ra a a a v ve er ri if fi ic ca ar rl lo o e en n l lo os s a ar rc ch hi iv vo os s
d de e l lo os s d di ia ar ri io os s d de e l la a p po oc ca a; ; a ah h h ha al ll la ar r t to od da a l la a c co om mp pr ro ob ba ac ci i n n d de e l lo o q qu ue e a af fi ir rm mo o" ". .

C CB B, , u un n h hu um mi il ld de e i in nv ve en nt to or r a ar rg ge en nt ti in no o, , " "m me et te e e el l d de ed do o e en n l la a l ll la ag ga a" " e en n l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n m ma an ne ej ja ad da a; ; d de er rr ri ib ba a
e es sq qu ue em ma as s p ps se eu ud do oc ci ie en nt t f fi ic co os s y y t t c cn ni ic co os s s so ob br re e l la a r re ea al li id da ad d d de e l la a s su up pe er rf fi ic ci ie e m ma ar rc ci ia an na a, , e es se e d de es si ie er rt to o d de e r ro oj jo os s
c ca as sc co ot te es s q qu ue e n no os s h ha an n m mo os st tr ra ad do o o of fi ic ci ia al lm me en nt te e, , p pe er ro o s sa ab be em mo os s q qu ue e t ti ie en ne en n p pi ir r m mi id de es s y y u un n r ro os st tr ro o ( (v ve er r
A An nu ua ar ri io o 1 19 98 81 1 d de e C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n) ), , y y l lo os s r re es su ul lt ta ad do os s e es st t n n a a l la a v vi is st ta a. . U Un n p p r rr ra af fo o d de e m m s s d de e 3 30 0 h ho oj ja as s d de e
c co or rr re es sp po on nd de en nc ci ia a m ma an nt te en ni id da a c co on n l la a N NA AS SA A l lo o r ra at ti if fi ic ca a. . Y Y d de e l la as s p pr ru ue eb ba as s m ma at te er ri ia al le es s n no o s se e p pu ue ed de e d du ud da ar r. .
P Po on ne em mo os s p pu un nt to o f fi in na al l, , c co on n d do ol lo or r y y a as so om mb br ro o. . Y Y d de es sd de e a ah ho or ra a, , s si i a al lg gu un na a v ve ez z n no os s d di ij je er ra an n l la a v ve er rd da ad d s so ob br re e l la as s
i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s e es sp pa ac ci ia al le es s y ya a n no o p po od dr re em mo os s c cr re ee er rl la a. . Y Y e es so o, , c co om mo o h ho om mb br re es s d de e i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n, , n no os s r re es su ul lt ta a
s su um ma am me en nt te e a ad dv ve er rs so o. .
A As s t te er rm mi in na a s su u a an n l li is si is s e el l r re ed da ac ct to or r H H c ct to or r A An nt to on ni io o P Pi ic cc co o. .


L LO OS S H H. .d d. .N N. . M MA AS S A AL LL LA A D DE E L LO OS S O OV VN NI I( (s s) )

17
H HO OM MB BR RE ES S R RA AR RO OS S, , m mi is st te er ri io os so os s, , e ex xt tr ra a o os s, , s so on n d de es sc cr ri ip pt to os s e en n m mu uc ch ho os s l li ib br ro os s d de e n nu ue es st tr ra a h hi is st to or ri ia a c cu ul lt tu ur ra al l y y
n no o s si ie em mp pr re e v vi in nc cu ul la ad do os s c co on n l la a p pr ro ob bl le em m t ti ic ca a O OV VN NI I. .
L Lo os s s su uc ce es so os s d de e v va am mp pi ir ri is sm mo o q qu ue e a as so ol la ar ro on n a a l la a h hu um ma an ni id da ad d d du ur ra an nt te e l la a E Ed da ad d M Me ed di ia a e eu ur ro op pe ea a g gu ua ar rd da an n
d de es sc cr ri ip pc ci io on ne es s g ge en ne er ra al le es s m mu uy y s si im mi il la ar re es s a a l lo os s h he ec ch ho os s H H. .d d. .N N. . d de e l la a a ac ct tu ua al li id da ad d. .
H Ho om mb br re es s d de e p pi ie el l o os sc cu ur ra a, , r ro os st tr ro os s a an ng gu ul la ar re es s, , c co on n r ra as sg go os s c ca au uc ca as si ia an no os s, , s si im mi il la ar re es s a a l lo os s o or ri ie en nt ta al le es s, , e er ra an n
a as si id du ua am me en nt te e m me en nc ci io on na ad do os s e en n m mu uc ch ho os s r re el la at to os s d de e e es sa a p po oc ca a, , y y t ta am mb bi i n n s se e l lo os s r re ep pr re es se en nt ta ab ba a e en n p pi in nt tu ur ra as s
d de em mo on n a ac ca as s d de e a af fa am ma ad do os s p pi in nt to or re es s m me ed di io oe ev va al le es s. .
E En n m mu uc ch ha as s p pi in nt tu ur ra as s, , h ha an n a ap pa ar re ec ci id do o e es st to os s s se er re es s c co on n d de ed do os s d de es sm me es su ur ra ad da am me en nt te e l la ar rg go os s, , c co om mo o s si i f fu ue er ra an n
g ga ar rr ra as s; ; l la a m mi it to ol lo og g a a d de e l lo os s K Ka ap pp pa as s e en n J Ja ap p n n y y O Or ri ie en nt te e e ef fe ec ct t a a n nu um me er ro os sa as s d de es sc cr ri ip pc ci io on ne es s d de e e es so os s s se er re es s
f fa an nt ta as sm ma al le es s, , q qu ue e c ca as si i s si ie em mp pr re e p pr re es sa ag gi ia ab ba an n a al lg go o m ma al lo o, , a al lg go o t tr r g gi ic co o. .
E En n e el l m mi il le en na ar ri io o v vu ud d a af fr ri ic ca an no o, , h ho oy y r re el li ig gi i n n c co or rr ri ie en nt te e e en n H Ha ai it t , , e er ra an n m mu uy y c co om mu un ne es s l la as s a ap pa ar ri ic ci io on ne es s c co on n u un na a
o ob bs se es si i n n d de es st tr ru uc ct ti iv vo o r re ea al lm me en nt te e i im mp pr re es si io on na an nt te e; ; m mi it to os s c co om mo o e el l d de e l la a M Ma al la a S Se eg ga ad do or ra a s so on n t ta am mb bi i n n
s si ig gn ni if fi ic ca at ti iv vo os s. .

E El l h ho oy y p po op pu ul la ar r M Ma al lc co ol lm m X X, , p pu ue es st to o e en n o on nd da a a a t tr ra av v s s d de e l la a p pe el l c cu ul la a d de el l m mi is sm mo o n no om mb br re e, , v vi iv vi i u un na a
e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a q qu ue e l l m mi is sm mo o l la a r re el la at ta a e en n u un n l li ib br ro o. .
E El l f fa am mo os so o d di ir ri ig ge en nt te e d de e m mi il li ic ci ia as s n ne eg gr ra as s e es st ta ad do ou un ni id de en ns se e e es sc cr ri ib b a a: : " "C Cu ua an nd do o e es st ta ab ba a c cu um mp pl li ie en nd do o s se en nt te en nc ci ia a
e en n u un na a p pr ri is si i n n e es st ta at ta al l, , y y d de es sc ca an ns sa ab ba a e en n m mi i c ca am ma a, , d de e r re ep pe en nt te e, , m me e d di i c cu ue en nt ta a d de e q qu ue e u un n h ho om mb br re e e es st ta ab ba a
s se en nt ta ad do o j ju un nt to o a a m m , , q qu ue e h ha ab b a a s su ur rg gi id do o d de e l la a n na ad da a. . L Ll le ev va ab ba a p pu ue es st to o u un n t tr ra aj je e n ne eg gr ro o y y p po od d a a v ve er rl lo o t ta an n
c cl la ar ra am me en nt te e c co om mo o p pu ue ed do o v ve er r a a c cu ua al lq qu ui ie er r o ot tr ro o; ; n no o e er ra a n ne eg gr ro o n ni i b bl la an nc co o. . E Er ra a d de e u un n e ex xt tr ra a o o c co ol lo or r m mo or re en no o, , d de e
r ra az za a a as si i t ti ic ca a, , c co on n e el l p pe el lo o n ne eg gr ro o y y l lu us st tr ro os so o. . D De e p pr ro on nt to o m mi ir r d di ir re ec ct ta am me en nt te e h ha ac ci ia a s su u r ro os st tr ro o. . N No o m me e
a at te em mo or ri ic c . . S Sa ab b a a q qu ue e n no o e es st ta ab ba a s so o a an nd do o. . N No o p po od d a a m mo ov ve er rm me e, , n no o p po od d a a h ha ab bl la ar r y y l l n no o l lo o h hi iz zo o. . N No o p po od d a a
s si it tu ua ar rl lo o r ra ac ci ia al lm me en nt te e, , a au un nq qu ue e s sa ab b a a q qu ue e n no o e er ra a e eu ur ro op pe eo o. . N No o t te en n a a n ni i l la a m m s s m m n ni im ma a i id de ea a d de e q qu ui i n n e er ra a. .
S Si im mp pl le em me en nt te e e es st ta ab ba a a al ll l y y h ha ab b a a s su ur rg gi id do o d de e l la a n na ad da a. . E En nt to on nc ce es s, , t ta an n r re ep pe en nt ti in na am me en nt te e c co om mo o h ha ab b a a v ve en ni id do o, ,
s se e f fu ue e, , s se e e es sf fu um m " ". . I In nc cr re e b bl le e, , p pe er ro o c ci ie er rt to o. .
M Ma al lc co ol lm m X X p pe en ns s q qu ue e e es st ta a a ap pa ar ri ic ci i n n e er ra a u un n f fa an nt ta as sm ma a d de e l la a r re el li ig gi i n n d de e l lo os s M Mu us su ul lm ma an ne es s N Ne eg gr ro os s, ,
h ha ab bi it tu ua ad do os s a a e es st te e t ti ip po o d de e s su uc ce es so os s e ex xt tr ra a o os s y y m ma ac ca ab br ro os s. .

T Ta am mb bi i n n e en n l lo os s E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , u un na a p pe er rs so on na a d de e t te ez z o os sc cu ur ra a, , c co on n c ca ap pa a n ne eg gr ra a y y c ca ap pu uc ch ha a, , l le e e en nt tr re eg g a a
T Th ho om ma as s J Je ef ff fe er rs so on n u un n d di is se e o o p pa ar ra a c co ol lo oc ca ar r e en n l la a m mo on ne ed da a d de e e es sa a n na ac ci i n n - -q qu ue e h ho oy y p pe er rd du ur ra a c co om mo o e ex xc ce ep pc ci io on na al l
h he ec ch ho o, , e en n e el l u us so o c co om m n n m mo on ne et ta ar ri io o- -, , e el l f fa am mo os so o d d l la ar r. . A Al ll l , , e en n e el l b bi il ll le et te e d de e u un n d d l la ar r, , a ap pa ar re ec ce e l lo o q qu ue e s se e
l ll la am ma a e el l G Gr ra an n S Se el ll lo o d de e l lo os s E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , q qu ue e p pe er rm ma an ne ec ce e i in na al lt te er ra ab bl le e a a t tr ra av v s s d de el l t ti ie em mp po o. .
L La a c c l le eb br re e M Ma ad da am me e D Du ub ba ar rr ry y, , a am ma an nt te e d de el l r re ey y f fr ra an nc c s s L Lu ui is s X XV V, , e es sc cr ri ib bi i e en n s su us s m me em mo or ri ia as s l lo os s r re ep pe et ti id do os s y y
f fr re ec cu ue en nt te es s e en nc cu ue en nt tr ro os s c co on n u un n e en ni ig gm m t ti ic co o h ho om mb br re e j jo ov ve en n v ve es st ti id do o d de e n ne eg gr ro o, , q qu ue e s si ie em mp pr re e c co on n a ar rt ti il lu ug gi io os s s se e
a ac ce er rc ca ab ba a a a e el ll la a p pa ar ra a d da ar rl le e m me en ns sa aj je es s d de e f fu ut tu ur ro ol lo og g a a. .
U Un na a t ta ar rd de e d de e 1 17 77 74 4, , d de el l m me es s d de e a ab br ri il l, , D Du ub ba ar rr ry y y y L Lu ui is s i ib ba an n e en n c ca ar rr ru ua aj je e h ha ac ci ia a e el l P Pa al la ac ci io o d de e V Ve er rs sa ai il ll le es s, ,
c cu ua an nd do o d de e p pr ro on nt to o e el l e ex xt tr ra a o o h ho om mb br re e v vo ol lv vi i a a a ap pa ar re ec ce er r. . E El ll la a s sa ab b a a q qu ue e s sa a s se er r a a l la a l lt ti im ma a a ap pa ar ri ic ci i n n d de e l l
y y e er ra a a an nu un nc ci ia an nt te e d de e u un n g gr ra an n c ca am mb bi io o e en n s su u v vi id da a. . E El ll la a e es sc cr ri ib bi i : : " "M Me ec c n ni ic ca am me en nt te e d di ir ri ig g m mi is s o oj jo os s h ha ac ci ia a l la a
v ve er rj ja a d de e h hi ie er rr ro o q qu ue e c co on nd du uc ce e a al l j ja ar rd d n n. . S Se en nt t q qu ue e l la a s sa an ng gr re e a ab ba an nd do on na ab ba a m mi is s m me ej ji il ll la as s y y u un n g gr ri it to o d de e h ho or rr ro or r
s sa al li i d de e m mi is s l la ab bi io os s. . A Al ll l , , c co on nt tr ra a l la a r re ej ja a, , e es st ta ab ba a m mi i e en ni ig gm m t ti ic co o h ho om mb br re e. . L Ll la am m a a m mi is s g gu ua ar rd di ia as s, , h ha ac ci ie en nd do o
d de et te en ne er r e el l c co oc ch he e; ; s se e r re ev vi is s t to od do o e el l l lu ug ga ar r m mi in nu uc ci io os sa am me en nt te e y y n no o p pu ud di ie er ro on n e en nc co on nt tr ra ar r a al l p pe er rs so on na aj je e a as s c co om mo o
n ni in ng g n n r ra as st tr ro o s su uy yo o. . U Un na a v ve ez z m m s s s se e h ha ab b a a d de es sv va an ne ec ci id do o e en n e el l a ai ir re e" ". . D De es sp pu u s s d de e e es se e h he ec ch ho o, , s se e p pr ro od du uc ce e e el l
g gr ra an n c ca am mb bi io o p pa ar ra a M Ma ad da am me e D Du ub ba ar rr ry y; ; l la as s c co on nt tr ro ov ve er rs si ia as s p pa al la ac ci ie eg ga as s h ha ac ce en n q qu ue e e el ll la a p pa ar rt ta a a a s su u d de ef fi in ni it ti iv vo o
e ex xi il li io o, , y y n nu un nc ca a m m s s s se er r i in nf fl lu uy ye en nt te e e en n l la a c co or rt te e f fr ra an nc ce es sa a. .

O Ot tr ro o p pe er rs so on na aj je e q qu ue e f fu ue e v vi is si it ta ad do o p po or r u un n h ho om mb br re e v ve es st ti id do o d de e n ne eg gr ro o q qu ue e e en nt tr r e en n s su u p pa al la ac ci io o e en n R Ro om ma a, ,
c cu ua an nd do o g go ob be er rn na ab ba a, , f fu ue e J Ju ul li io o C C s sa ar r; ; l le e v va at ti ic ci in n q qu ue e m mo or ri ir r a a e en n t tr re es s d d a as s y y q qu ue e s se er r a a a ap pu u a al la ad do o p po or r l la a
p pe er rs so on na a q qu ue e l l m me en no os s s so os sp pe ec ch ha ab ba a. . E El l h he ec ch ho o h hi is st t r ri ic co o s se e p pr ro od du uj jo o e ex xa ac ct ta am me en nt te e e en n e el l l la ap ps so o p pr re ev vi is st to o. .

N Na ap po ol le e n n B Bo on na ap pa ar rt te e, , e es st ta an nd do o p pr ri is si io on ne er ro o, , t tu uv vo o l la a v vi is si it ta a e en n s su u c c r rc ce el l d de e u un n h ho om mb br re e a al lt to o, , r ro ob bu us st to o, , v ve es st ti id do o
d de e n ne eg gr ro o, , c co on n g gr ra an n c ca ap pu uc ch ha a d de el l m mi is sm mo o c co ol lo or r, , q qu ue e l le e e ex xp pr re es s q qu ue e v vo ol lv ve er r a a a a F Fr ra an nc ci ia a p pa ar ra a t te en ne er r p po od de er r, ,
p pe er ro o q qu ue e l l s se er r a a e ef f m me er ro o p po or rq qu ue e u un n h ho om mb br re e i in ng gl l s s, , W W ( (s s l lo o l la a i in ni ic ci ia al l) ), , l lo o d de es st tr ru ui ir r a a d de ef fi in ni it ti iv va am me en nt te e. .
T Ta am mb bi i n n e el l h he ec ch ho o h hi is st t r ri ic co o s se e p pr ro od du uj jo o, , y y l la a W W e er ra a, , e ev vi id de en nt te em me en nt te e, , d de el l h h r ro oe e d de e W Wa at te er rl lo oo o, , e el l g ge en ne er ra al l
W We el ll li in ng gt to on n. . P Pa ar ra a m ma ay yo or r e en nt te en nd di im mi ie en nt to o, , d do os s W W e en n e el l s su uc ce es so o. .

L Lo os s h he ec ch ho os s d de e N Na ap po ol le e n n y y J Ju ul li io o C C s sa ar r n no os s r re ec cu ue er rd da an n l lo os s c co on nt ta ac ct to os s d de el l q qu ui in nt to o t ti ip po o d de e l lo os s O OV VN NI I( (s s) ), ,
t ta am mb bi i n n d de en no om mi in na ad do os s L Lo os s v vi is si it ta an nt te es s d de e d do or rm mi it to or ri io o, , e en n l lo os s c cu ua al le es s t te es st ti ig go os s s so on n d de es sp pe er rt ta ad do os s e en n s su u c ca am ma a
p po or r u un na a e ex xt tr ra a a a l lu uz z o o u un na a v vo oz z l ll la am ma at ti iv va a, , p pa ar ra a q qu ue e, , a al l a ab br ri ir r l lo os s o oj jo os s, , a al l p pi ie e d de e l la a c ca am ma a e en nc cu ue en nt tr re en n a a u un n
p pe er rs so on na aj je e q qu ue e, , l lu ue eg go o d de e m mo os st tr ra ar rs se e o o d de ec ci ir r a al lg gu un na a f fr ra as se e, , d de es sa ap pa ar re ec ce e r r p pi id da am me en nt te e. .
E Es sa a i in nv vi is si ib bi il li id da ad d p pr ro op pi ia a d de e l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o, , q qu ue e v ve er re em mo os s e en n u un n c ca ap p t tu ul lo o a ap pa ar rt te e d de e e es st te e m mi is sm mo o
l li ib br ro o, , e es s u un n c co om m n n d de en no om mi in na ad do or r, , m mu uy y r re ep pe et ti it ti iv vo o, , e en n t to od do os s e es st to os s s su uc ce es so os s O OV VN NI I. .

U Un no o d de e l lo os s l li ib br ro os s s sa ag gr ra ad do os s e en n q qu ue e r re el la at to os s d de e i in nv vi is si ib bi il li id da ad d s so on n m mu uy y f fr re ec cu ue en nt te es s e es s l la a S Sa an nt ta a B Bi ib bl li ia a: : y y
d de en nt tr ro o d de e e el ll la a, , e es st t n n l lo os s L Li ib br ro os s q qu ue e u un n t ti ie em mp po o f fu ue er ro on n M Ma al ld di it to os s, , d de es sp pu u s s A Ap p c cr ri if fo os s p pa ar ra a l la a r re el li ig gi i n n c ca at t l li ic ca a
y y q qu ue e h ho oy y s so on n u us sa ad do os s e en n m mu uc ch ha as s c ce er re em mo on ni ia as s, , c co om mo o e el l b ba au ut ti is sm mo o, , e el l m ma at tr ri im mo on ni io o y y o ot tr ra as s. .
18
F Fu ue e e ex xt tr ra a o o p pa ar ra a m m , , e en n e el l b ba au ut ti is sm mo o d de e u un no o d de e m mi is s o oc ch ho o a ah hi ij ja ad do os s c cu uz zq qu ue e o os s ( (t to od do os s b be el ll l s si im mo os s e e
i in nc cr re e b bl le es s c ch hi ic co os s y y a ad do ol le es sc ce en nt te es s) ), , e en n l la a I Ig gl le es si ia a d de el l S Se e o or r d de e T To or rr re ec ch ha ai io o, , e en n U Ur ru ub ba am mb ba a ( (P Pe er r ) ), , e es sc cu uc ch ha ar r
d de el l s sa ac ce er rd do ot te e j jo ov ve en n q qu ue e r re ea al li iz za ab ba a l la a c ce er re em mo on ni ia a b ba au ut ti is sm ma al l m me en nc ci io on na ar r e el l l li ib br ro o d de e E Ez ze eq qu ui ie el l, , q qu ue e d du ur ra an nt te e
m mu uc ch ho os s a a o os s e es st tu uv vo o e en n e es sa a c ca at te eg go or r a a m ma al ld di it ta a o o a ap p c cr ri if fa a. .
R Re ec co or rd de em mo os s q qu ue e c cu ua an nd do o u un no o l le ee e e el l L Li ib br ro o d de e E Ez ze eq qu ui ie el l, , e en n u un na a d de e s su us s p pa ar rt te es s, , l la a d de es sc cr ri ip pc ci i n n d de e l lo os s s se er re es s
q qu ue e l lo o v vi is si it ta an n e en n d de et te er rm mi in na ad do o m mo om me en nt to o h ha ac ce en n d de e l l, , q qu ui iz z s s, , e el l p pr ri im me er r g gr ra an n t te es st ti ig go o o oc cu ul la ar r d de e u un na a
p pr re es se en nc ci ia a e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re e, , a a l la a l lu uz z d de e l lo os s a ac co on nt te ec ci im mi ie en nt to os s a ac ct tu ua al le es s. .
O Ot tr ro o a ap p c cr ri if fo o e es s e el l L Li ib br ro o d de e E En no oc c, , p pr ro of fe et ta a q qu ue e r re el la at ta a s su u v vi ia aj je e h ha ac ci ia a o ot tr ro os s m mu un nd do os s, , d do on nd de e e en nc co on nt tr r s se er re es s
m ma ar ra av vi il ll lo os so os s q qu ue e l le e d di ie er ro on n i in nf fo or rm ma ac ci i n n p pa ar ra a q qu ue e l la a d di is st tr ri ib bu uy ye er ra a e en nt tr re e l lo os s h ho om mb br re es s; ; e el l p pa ar re ec ci id do o c co on n e el l
e ep pi is so od di io o d de e l la a Z Za ar rz za a A Ar rd di ie en nt te e d de e M Mo oi is s s s e es s m mu uy y n no ot to or ri io o. .
E El l p pr ro of fe et ta a d di ic ce e: : " "C Cu ua an nd do o E En no oc c h ha ab b a a h ha ab bl la ad do o c co on n l la a g ge en nt te e, , e el l S Se e o or r e en nv vi i o os sc cu ur ri id da ad d a a l la a T Ti ie er rr ra a, , y y h hu ub bo o
o os sc cu ur ri id da ad d, , y y c cu ub br ri i a a l lo os s q qu ue e e es st ta ab ba an n c co on n E En no oc c y y l lo o l ll le ev va ar ro on n a a l lo os s m m s s a al lt to os s c ci ie el lo os s, , d do on nd de e e es st t e el l S Se e o or r y y
l lo o r re ec ci ib bi i y y l lo o s se en nt t a an nt te e s su u r ro os st tr ro o y y l la a o os sc cu ur ri id da ad d d de es sa ap pa ar re ec ci i d de e l la a T Ti ie er rr ra a y y l la a L Lu uz z b br ri il ll l d de e n nu ue ev vo o. . Y Y l la a
g ge en nt te e v vi io o y y n no o e en nt te en nd di i c c m mo o h ha ab b a a s si id do o l ll le ev va ad do o E En no oc c y y g gl lo or ri if fi ic ca ar ro on n a al l S Se e o or r. . Y Y e en nc co on nt tr ra ar ro on n u un n r ro ol ll lo o e en n
e el l c cu ua al l h ha ab b a a s si id do o t tr ra az za ad do o ' 'e el l i in nv vi is si ib bl le e D Di io os s' '; ; y y t to od do os s s se e f fu ue er ro on n a a s su us s h ho og ga ar re es s. . Y Y E En no oc c c ca am mi in n c co on n D Di io os s y y
n no o e es st ta ab ba a, , p po or rq qu ue e D Di io os s s se e l lo o l ll le ev v " ". .
P Pa ar ra a m mu uc ch ho os s, , l la a o ot tr ra a c ca ar ra a d de e D Di io os s, , e es s e el l S Si in n N No om mb br re e O Os sc cu ur ro o, , q qu ue e f fu un nc ci io on na a e en n l lo o n ne eg gr ro o, , c co om mo o l la a L Lu uz z
f fu un nc ci io on na a e en n l lo o b bl la an nc co o y y p po os si it ti iv vo o. .
E Es sc cr ri it to or re es s y y p pi in nt to or re es s, , e en n m mu uc ch ho os s r re el la at to os s, , n na ar rr ra an n s su u d de es se es sp pe er ra ac ci i n n p po or r l la a p pe er rs se ec cu uc ci i n n d de e s su up pu ue es st to os s
n ng ge el le es s, , e en n l la a c cu ua al l n no o p po od d a an n d di is st ti in ng gu ui ir r e en nt tr re e l lo o b bu ue en no o y y l lo o m ma al lo o. . S Se e m mu ue ev ve en n e en n u un na a z zo on na a o os sc cu ur ra a d de e
p pr re es se en nc ci ia as s s su up pe er ri io or re es s, , e en n q qu ue e n no o s sa ab be en n d di is st ti in ng gu ui ir r s si i h ha an n e es st ta ad do o c co on n u un n n ng ge el l, , u un n d de em mo on ni io o o o u un n f fa an nt ta as sm ma a, ,
o o s si im mp pl le em me en nt te e c co on n D Di io os s. .
E En n s su ue e o os s p pr ro of fu un nd do os s, , d de e g gr ra an n t tr ra an nc ce e, , m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s s su uc ce ed de e e es st ta a e es sp pe ec ci ie e d de e f fr ra ag gm me en nt ta ac ci i n n; ; h ha ay y
m mo om me en nt to os s, , e en nc cu ue en nt tr ro os s, , e en n q qu ue e s se e p pa as sa a d de e l la a g gr ra an n a al le eg gr r a a a al l t tr re em me en nd do o t te er rr ro or r; ; t tr ra an nc ce es s d de el l t to od do o y y l la a n na ad da a, ,
d do on nd de e s se e l lo og gr ra a e el l c co on nv ve en nc ci im mi ie en nt to o d de e e es st ta ar r v vi iv vi ie en nd do o u un na a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a m mu uy y p pr ro of fu un nd da a, , t ta al l v ve ez z s sa ag gr ra ad da a, , f fu ue er ra a
d de e n nu ue es st tr ra a c co on nc ci ie en nc ci ia a c co om m n n y y c co or rr ri ie en nt te e. .
L La a i in nt te er rm mi in na ab bl le e g ge en ne ea al lo og g a a, , c co om mo o l la as s f f b bu ul la as s d de e t to od do os s l lo os s t ti ie em mp po os s, , f fu un nc ci io on na a e en n e es st ta a r re ea al li id da ad d d de e l lo os s
H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o, , l lo os s v vi is si it ta an nt te es s m mi is st te er ri io os so os s d de e t to od da as s l la as s p po oc ca as s, , a ac ce en nt tu ua ad do os s e en n p pr re es se en nc ci ia a e en n e es st to os s
t ti ie em mp po os s p po or r l la a a ap pa ar ri ic ci i n n d de e u un n G Gr ra an n C Ca am mb bi io o q qu ue e, , q qu ui iz z , , p pa ar ra a m mu uc ch ho os s p pr ro ot ta ag go on ni iz za an n l lo os s O OV VN NI I( (s s) ), , e es so os s
" "a ap pa ar ra at ti it to os s" " e ex xt tr ra a o os s, , r ra ar ro os s, , d de es sc co on no oc ci id do os s, , q qu ue e n no o s sa ab be em mo os s d de e d d n nd de e v vi ie en ne en n y y q qu ue e r ro om mp pe en n e es st tr ru uc ct tu ur ra as s
c ci ie en nt t f fi ic ca as s y y s so oc ci ia al le es s, , c co om mo o p pr ro od du uc ct to o d de e l la a g gr ra an n a ap pe er rt tu ur ra a d de e c co on nc ci ie en nc ci ia a d de e l la a H Hu um ma an ni id da ad d t to od da a. .
H Ho oy y n na ad di ie e e es st t i in ns se en ns si ib bl le e o o f fu ue er ra a d de e c co on nt te ex xt to o d de e l la a p pr ro ob bl le em m t ti ic ca a d de e l la a O Ov vn ni il lo og g a a; ; s se e d di is sc cu ut ti ir r , , s se e
n ne eg ga ar r , , s se e a af fi ir rm ma ar r , , s se e c co on no oc ce er r o o d de es sc co on no oc ce er r , , p pe er ro o a al ll l e es st t . .
Y Y l lo o m mi is sm mo o s su uc ce ed de e c co on n l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o; ; s so on n t ta an nt to os s l lo os s h he ec ch ho os s a ac cu um mu ul la ad do os s a a t tr ra av v s s d de e l la a H Hi is st to or ri ia a
e en n q qu ue e h ha an n a ap pa ar re ec ci id do o e es st to os s " "s se e o or re es s" " c co on n s su u e ex xt tr ra a a a v ve es st ti im me en nt ta a, , q qu ue e e el l m mo ot ti iv vo o p pa ar ra a l la a p po ol l m mi ic ca a e ex xi is st te e, ,
p pa ar ra a i in nd da ag ga ar r s si in n h ha ac ce er rs se e l lo os s d di is st tr ra a d do os s n ni i l lo os s t to on nt to os s; ; s s l lo o h ha ay y q qu ue e e es st ta ar r c co on n l la a m me en nt te e a at te en nt ta a p pa ar ra a n no o
a am mi il la an na ar rs se e y y s sa ab be er r r re ec ce ep pc ci io on na ar rl lo os s. . H Ha ay y q qu ue e s se en nt ti ir rs se e l li ib br re e d de e h ha ac ce er rl lo o y y o ol lv vi id da ar rs se e d de e l la a p pe eo or r c c r rc ce el l q qu ue e
t te en ne em mo os s: : e el l m mi ie ed do o. .


M MI IS S A AC CE ER RC CA AM MI IE EN NT TO OS S A A L LO OS S H H. .d d. .N N. .

D DE ES SP PU U S S D DE E L LO OS S A AC CO ON NT TE EC CI IM MI IE EN NT TO OS S d de el l c ca as so o S Sa an n L Lu ui is s ( (A Ar rg ge en nt ti in na a, , 1 19 97 78 8) ), , e en n d do on nd de e a an nt te e u un n c co on nt ta ac ct to o
d de el l t te er rc ce er r t ti ip po o s se e p pr ro om mo ov vi i u un na a D De ec cl la ar ra ac ci i n n o of fi ic ci ia al l d de e w w e es sa a c ca am mi in na at ta a e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re e ( (v v a as se e E El ll lo os s, , l lo os s
s se er re es s e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re es s, , E Ed di ic ci io on ne es s F Fl lo or re en nt ti in na as s, , A Ar rg ge en nt ti in na a, , 1 19 99 97 7) ), , y y a an nt te es s d de e q qu ue e y yo o l ll le eg ga ar ra a a a i in nv ve es st ti ig ga ar r, , s se e
a ac ce er rc ca an n " "a al l c ca as so o" " d do os s e ex xt tr ra a a as s m mu uj je er re es s, , q qu ue e m me en nc ci io on na an n m mi i n no om mb br re e a a n nu ue es st tr ro o r re ep pr re es se en nt ta an nt te e d de e O ON NI IF FE E e en n
S Sa an n L Lu ui is s, , e el l s se e o or r H Hu ug go o Q Qu ui ir ro og ga a, , p pi id di ie en nd do o t to od do os s l lo os s d de et ta al ll le es s d de e l lo o q qu ue e h ha ab b a a o oc cu ur rr ri id do o. . S Su us s m mo ov vi im mi ie en nt to os s
l ll la am ma ar ro on n l la a a at te en nc ci i n n a a Q Qu ui ir ro og ga a, , e ex x p po ol li ic c a a, , y y q qu ui iz z s s a ad dv ve er rt ti id da as s p po or r e el ll lo o, , l la as s d do os s d de es sa ap pa ar re ec ci ie er ro on n s si in n d de ej ja ar r
r ra as st tr ro o, , l lu ue eg go o d de e h ha ab be er r a av ve er ri ig gu ua ad do o t to od do os s l lo os s h he ec ch ho os s. . C Cu ua an nd do o y yo o l ll le eg go o a al l l lu ug ga ar r, , Q Qu ui ir ro og ga a m me e p pr re eg gu un nt ta a p po or r
e es sa as s s su up pu ue es st ta as s e en nv vi ia ad da as s d de es sd de e O ON NI IF FE E C Ce en nt tr ra al l, , y y s se e a al la ar rm ma a a al l e en nt te er ra ar rs se e d de e q qu ue e y yo o n no o l la as s c co on no oc c a a. .
T Te er rm mi in na ad da a n nu ue es st tr ra a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n, , d de es sd de e S Sa an n L Lu ui is s m me e e es sc cr ri ib be en n u un na a c ca ar rt ta a a al le er rt t n nd do om me e q qu ue e e en n d d a as s
p po os st te er ri io or re es s s se e h ha ab b a an n a al lo oj ja ad do o e en n u un n h ho ot te el l c c n nt tr ri ic co o d de e e es sa a c ci iu ud da ad d d do os s c ca ab ba al ll le er ro os s v ve es st ti id do os s d de e n ne eg gr ro o q qu ue e
s se e m mo ov vi il li iz za ar ro on n h ha as st ta a e el l d di iq qu ue e L La a F Fl lo or ri id da a, , y y d du ur ra an nt te e d do os s d d a as s e es st tu uv vi ie er ro on n i in nd da ag ga an nd do o e en n e es se e l lu ug ga ar r l lo os s h he ec ch ho os s
s su uc ce ed di id do os s a an nt te er ri io or rm me en nt te e. . E En n e el l H Ho ot te el l e el l V Vo ol lc c n n, , s si it tu ua ad do o c ce er rc ca a d de e a al ll l y y e en n u un n l lu ug ga ar r p pa ar ra ad di is s a ac co o, , l la a d du ue e a a
n no os s n na ar rr r ( (m me es se es s d de es sp pu u s s) ) q qu ue e t ta am mb bi i n n h ha ab b a an n e es st ta ad do o e en n e es se e s si it ti io o y y q qu ue e l le es s h ha ab b a a l ll la am ma ad do o m mu uc ch ho o l la a
a at te en nc ci i n n s su us s a ac ct ti it tu ud de es s. .
C Cu ua an nd do o a a p pr ri in nc ci ip pi io os s d de e 1 19 97 74 4 a a n n e es st t b ba am mo os s i in nv ve es st ti ig ga an nd do o e el l c ca as so o " "O Op pe er ra ac ci i n n B Bo or rd de eu u" " ( (q qu ue e n na ar rr ro o e en n e el l
l li ib br ro o c ci it ta ad do o a an nt te es s y y c co on no oc ci id do o p po or r e el l p p b bl li ic co o p po or r n nu ue es st tr ro o d do oc cu um me en nt ta al l q qu ue e l ll le ev va a e el l m mi is sm mo o n no om mb br re e, , y y q qu ue e h ha a
s si id do o v vi is st to o e en n 1 16 6 p pa a s se es s d de e A Am m r ri ic ca a y y E Eu ur ro op pa a) ), , e en n l la a c ci iu ud da ad d d de e B Ba ah h a a B Bl la an nc ca a ( (A Ar rg ge en nt ti in na a) ), , e ep pi ic ce en nt tr ro o d de e l lo os s
h he ec ch ho os s, , a ap pa ar re ec ci ie er ro on n d do os s p ps se eu ud do op pe er ri io od di is st ta as s c cu uy yo os s m mi is st te er ri io os so os s m mo ov vi im mi ie en nt to os s l ll la am ma ar ro on n l la a a at te en nc ci i n n d de e u un no o
d de e l lo os s m m d di ic co os s p pa ar rt ti ic ci ip pa an nt te es s e en n l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n, , e el l d do oc ct to or r E Ed du ua ar rd do o M Ma at ta a, , q qu ui ie en n m me e a av vi is s r r p pi id da am me en nt te e. .
C Cu ua an nd do o l ll le eg gu u a al l l lu ug ga ar r y ya a h ha ab b a an n d de es sa ap pa ar re ec ci id do o a ab br ru up pt ta am me en nt te e. .
A Au un n m m s s, , e en n 1 19 96 64 4, , c cu ua an nd do o e es st ta ab ba a i in nv ve es st ti ig ga an nd do o e el l f fa am mo os so o " "C Ca as so o T Tr ra an nc ca as s" " ( (T Tu uc cu um m n n, , A Ar rg ge en nt ti in na a) ), ,
s su uc ce ed di id do o e el l 2 21 1 d de e o oc ct tu ub br re e d de e 1 19 96 63 3, , t ta am mb bi i n n s se e a ac ce er rc ca an n a a m mi is s o of fi ic ci in na as s d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s t tr re es s s se e o or re es s m mu uy y
e el le eg ga an nt te es s v ve es st ti id do os s d de e n ne eg gr ro o, , q qu ue e p pa ar ra a l la a e es st ta ac ci i n n e es st ti iv va al l d de e a aq qu ue el l t ti ie em mp po o e er ra a a al lg go o s su um ma am me en nt te e e ex xt tr ra a o o. .
M Me e i in nt te er rr ro og ga ar ro on n d du ur ra an nt te e c ce er rc ca a d de e d do os s h ho or ra as s, , m mu uy y i in nt te en ns sa am me en nt te e ( (t to od da av v a a y yo o n no o e es st ta ab ba a a al le er rt ta ad do o d de e e es st ta as s
19
p pr re es se en nc ci ia as s m mi is st te er ri io os sa as s) ), , s si ie em mp pr re e e en n f fo or rm ma a m mu uy y c co or rt t s s; ; p pe er ro o y yo o p pr re es se en nt t " "u un n h ha al lo o d de e m mi is st te er ri io o" " e en n s su us s
a ac ct ti it tu ud de es s. . E En n a aq qu ue el l m mo om me en nt to o, , p pr re es se en nt t n nd do os se e c co om mo o " "p pe er ri io od di is st ta as s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s" ", , d de ej ja ar ro on n u un na a d di ir re ec cc ci i n n
e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , q qu ue e l lu ue eg go o r re es su ul lt t f fa al ls sa a. .
E En n e el l a a o o 1 19 97 73 3 s se e r re ea al li iz za ar ro on n t tr re es s r ro ob bo os s e en n m mi is s a an nt ti ig gu ua as s o of fi ic ci in na as s, , q qu ue e l ll la am ma ar ro on n m mu uc ch ho o l la a a at te en nc ci i n n a a l la a
P Po ol li ic c a a F Fe ed de er ra al l A Ar rg ge en nt ti in na a, , p pa ar rt ti ic ci ip pa an nt te e e en n e es so os s c ca as so os s, , f fu un nd da am me en nt ta al lm me en nt te e p po or rq qu ue e n no o h ha ab b a an n s su us st tr ra a d do o
d di in ne er ro o, , n ni i m m q qu ui in na as s d de e e es sc cr ri ib bi ir r o o c ca al lc cu ul la ar r ( (d de e b bu ue en n v va al lo or r) ), , s si in no o d do oc cu um me en nt ta ac ci i n n d de e O OV VN NI I( (S S) ) ( (d di ia ap po os si it ti iv va as s, ,
f fo ot to os s, , e es st ta ad d s st ti ic ca as s, , e ex xp pe ed di ie en nt te es s) ). .
T Ta am mb bi i n n e en n e el l p pr ri im me er r r ro ob bo o d de ej ja ar ro on n t ti ir ra ad do o e en n e el l s su ue el lo o u un n p pa ap pe el l b bl la an nc co o, , d de e t ta am ma a o o g gr ra an nd de e, , c co on n
i in ns sc cr ri ip pc ci i n n e en n r ro ot tu ul la ad do or r n ne eg gr ro o, , m mu uy y g gr ru ue es so o y y f fi ir rm me e, , u un na a l le ey ye en nd da a c co on n l la a p pa al la ab br ra a: : " "V Vo ol lv ve er re em mo os s" ". . Y Y d de e
v ve er rd da ad d q qu ue e c cu um mp pl li ie er ro on n. .
E Es st ta an nd do o e en n P Pu un nt ta a A Ar re en na as s ( (C Ch hi il le e) ), , u un na a d de e l la as s c ci iu ud da ad de es s m m s s a au us st tr ra al le es s d de el l m mu un nd do o, , d do on nd de e h ha an n v vu ue el lt to o a a
a ap pa ar re ec ce er r l lo os s f fa am mo os so os s K Ka ap pp pa as s, , t ta am mb bi i n n e es st tu uv vi ie er ro on n " "e el ll lo os s" ", , e en n e el l h ha al ll l d de el l t te ea at tr ro o d do on nd de e r re ea al li ic c u un na a d de e m mi is s
d di is se er rt ta ac ci io on ne es s. .
E En n e el l C Co on ng gr re es so o M Mu un nd di ia al l d de e A Ac ca ap pu ul lc co o ( (M M x xi ic co o) ), , e en n a ab br ri il l d de e 1 19 97 77 7, , a ap pa ar re ec ci ie er ro on n e en n d do os s o op po or rt tu un ni id da ad de es s, ,
d du ur ra an nt te e l la as s s se es si io on ne es s, , s si ie en nd do o o ob bs se er rv va ad do os s p po or r m mi i e es sp po os sa a, , q qu ui ie en n d di is si im mu ul la ad da am me en nt te e m me e a an nu un nc ci i s su u p pr re es se en nc ci ia a; ;
e en n l la a p pr ri im me er ra a d de e s su us s " "a ap pa ar ri ic ci io on ne es s" " e es st ta ab ba a d di is se er rt ta an nd do o W Wi il ll li ia am m S Sp pa au ul ld di in ng g, , d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , y y
s si ig gi il lo os sa am me en nt te e t tr ra at t d de e a ac ce er rc ca ar rm me e, , y ya a q qu ue e e es st ta ab ba an n e en n e el l f fo on nd do o d de el l S Sa al l n n d de e C Co on nf fe er re en nc ci ia as s d de el l P Pa al la ac ci io o d de e
C Co on ng gr re es so os s, , b ba as st ta an nt te e a a o os sc cu ur ra as s ( (e es st ta ab ba an n p pa as sa an nd do o d di ia ap po os si it ti iv va as s) ) y y c cu ua an nd do o l ll le eg gu u a al l l lu ug ga ar r, , d de es sp pu u s s d de e
d di is st ti in ng gu ui ir rl lo os s d de es sd de e l le ej jo os s, , y ya a n no o e es st ta ab ba an n. . E En n o ot tr ra a o op po or rt tu un ni id da ad d, , t ta am mb bi i n n l lo os s v vi io o e el l i in ng ge en ni ie er ro o E En nr ri iq qu ue e
C Ca as st ti il ll lo o R Ri in nc c n n, , d de e C Co ol lo om mb bi ia a, , y y e en n u un n i in ns st ta an nt te e d de e g gr ra an n s si il le en nc ci io o e en n e el l r re ec ci in nt to o, , a an nt te e l la a d di is se er rt ta ac ci i n n d de el l d do oc ct to or r
J Jo os se ep ph h A Al ll le en n H Hy yn ne ek k; ; n no o p pu ud di im mo os s l le ev va an nt ta ar rn no os s a al l v ve er rl lo os s, , m me e m mi ir ra ar ro on n m mu uy y f fi ij ja am me en nt te e, , o ot tr ra a v ve ez z d de es sd de e e el l
f fo on nd do o d de e l la a s sa al la a, , s se e q qu ue ed da ar ro on n u un no os s m mi in nu ut to os s a al ll l y y m me e p pa ar re ec ci i r re ec co or rd da ar r ( (n no o e es st to oy y s se eg gu ur ro o d de e e el ll lo o) ) e el l r ro os st tr ro o
d de e " "a aq qu ue el l p pe er ri io od di is st ta a n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o" " d de el l a a o o 1 19 96 64 4, , e en n B Bu ue en no os s A Ai ir re es s. .

E EL L C CA AS SO O D DE EL L P PS SI IC C L LO OG GO O

U Un na a t ta ar rd de e i in nv ve er rn na al l d de el l m me es s d de e a ag go os st to o, , e en n l la a c ci iu ud da ad d d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s ( (R Re ep p b bl li ic ca a A Ar rg ge en nt ti in na a) ), , u un n h ho om mb br re e
d de e 4 40 0 a a o os s, , l li ic ce en nc ci ia ad do o e en n P Ps si ic co ol lo og g a a y y a as se es so or r c ci ie en nt t f fi ic co o d de e m mi i F Fu un nd da ac ci i n n, , r re ec ci ib be e e en n s su u c co on ns su ul lt to or ri io o
p pa ar rt ti ic cu ul la ar r a a u un n p pa ac ci ie en nt te e m mu uy y s si in ng gu ul la ar r. . L Lo os s s su uc ce es so os s o oc cu ur rr ri ie er ro on n d de e l la a s si ig gu ui ie en nt te e f fo or rm ma a: : a al l e en nt tr ra ar r e el l p pa ac ci ie en nt te e
e en n e el l c co on ns su ul lt to or ri io o d de el l p ps si ic c l lo og go o, , l le e d di ic ce e a a m mo od do o d de e p pr re es se en nt ta ac ci i n n: : " "S Se e o or r, , y yo o n no o v ve en ng go o a a c co on ns su ul lt ta a c co on n
u us st te ed d; ; s s l lo o v ve en ng go o a a a ad dv ve er rt ti ir rl le e q qu ue e d de ej je e d de e i in nv ve es st ti ig ga ar r s so ob br re e a al lg go o q qu ue e, , s si i b bi ie en n e es s p po oc co o c co om me en nt ta ad do o a aq qu u e en n
l la a A Ar rg ge en nt ti in na a, , p pu ue ed de e r re es su ul lt ta ar r p pe el li ig gr ro os so o p pa ar ra a u us st te ed d, , a a l la a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n d de e l la a q qu ue e f fo or rm ma a p pa ar rt te e e e, , i in nc cl lu us si iv ve e, , s su u
f fa am mi il li ia a. . M Me e r re ef fi ie er ro o a a l lo o q qu ue e u us st te ed de es s l ll la am ma an n l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o " ". .
E El l p pr ro of fe es si io on na al l, , u un n b bu ue en n o ob bs se er rv va ad do or r d de el l e ex xt te er ri io or r e e i in nt te er ri io or r h hu um ma an no o, , e es st tu ud di i e en n s si il le en nc ci io o a a s su u i in nt te er rl lo oc cu ut to or r, ,
l ll la am m a a s su u s se ec cr re et ta ar ri ia a, , p pe er ro o, , c co os sa a e ex xt tr ra a a a, , e el ll la a s se e h ha ab b a a r re et ti ir ra ad do o a an nt te es s d de e l lo o a ac co os st tu um mb br ra ad do o, , s si in n a av vi is sa ar rl le e. .
E En nt to on nc ce es s d de es sc cu ub br ri i q qu ue e t ta am mp po oc co o h ha ab b a a o ot tr ro o p pa ac ci ie en nt te e e en n l la a s sa al la a d de e e es sp pe er ra a; ; r re es su um mi ie en nd do o, , s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a a a
s so ol la as s c co on n a al lg gu ui ie en n q qu ue e p po od d a a s se er r u un n " "H Ho om mb br re e d de e N Ne eg gr ro o" ". .
L La a f fi ig gu ur ra a q qu ue e t te en n a a f fr re en nt te e a a s s p pr re es se en nt ta ab ba a u un n a as sp pe ec ct to o p pu ul lc cr ro o, , c cu ui id da ad do os s s si im mo o; ; v ve es st t a a d de e g gr ri is s m mu uy y o os sc cu ur ro o, ,
c ca am mi is sa a b bl la an nc ca a, , c co or rb ba at ta a n ne eg gr ra a. . S Su u a as sp pe ec ct to o f f s si ic co o e er ra a e el l d de e u un n h ho om mb br re e d de e 1 1, ,8 85 5 o o 1 1, ,9 90 0 m m d de e a al lt tu ur ra a, ,
d de el lg ga ad do o, , t te ez z b bl la an nc ca a, , c ca ab be el ll lo o c ca as st ta a o o, , m ma an no os s d de e a ar rt ti is st ta a, , d de el lg ga ad da as s f fi in na as s, , p pe er ro o m mu uy y f fu ue er rt te es s. .
R Ro om mp pi i e el l s si il le en nc ci io o n nu ue ev va am me en nt te e e el l e ex xt tr ra a o o p pe er rs so on na aj je e: : " "U Us st te ed d g gu ua ar rd da a l lo os s m ma an nu us sc cr ri it to os s p pr ro od du uc ct to o d de e s su u
i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p pr ri iv va ad da a, , e en n e el l s se eg gu un nd do o c ca aj j n n d de el l m mu ue eb bl le e q qu ue e s se e e en nc cu ue en nt tr ra a a a s su u d de er re ec ch ha a ( (y y a as s e er ra a, , e en n
e ef fe ec ct to o) ). . Q Qu u m me el lo os s, , o ol lv v d de el lo os s; ; c co om mo o a am mi ig go o s su uy yo o q qu ue e n no o s so oy y, , s se e l lo o a ad dv vi ie er rt to o. . L Le e a ab bo on na ar r s su us s h ho on no or ra ar ri io os s, ,
a ah h! !, , t ta al l v ve ez z s su u s se ec cr re et ta ar ri ia a r re eg gr re es se e e en ns se eg gu ui id da a; ; l la a e en nv vi i a a c co om mp pr ra ar r c ci ig ga ar rr ri il ll lo os s; ; l lo os s s su uy yo os s s se e a ac ca ab ba ar ro on n, ,
v ve er rd da ad d? ?" ". .
L Lu ue eg go o p pr ro oc ce ed di i a a a ab bo on na ar r l la a c co on ns su ul lt ta a, , l la a q qu ue e e en nt tr re eg g e en n u un n s so ob br re e c ce er rr ra ad do o; ; s se e l le ev va an nt t y y s se e r re et ti ir r n no o s si in n
a an nt te es s r re ep pe et ti ir r: : " "O Ol lv v d de el lo o" ". .
A A l lo os s p po oc co os s m mi in nu ut to os s r re eg gr re es s l la a s se ec cr re et ta ar ri ia a d de el l p pr ro of fe es si io on na al l; ; d de e i in nm me ed di ia at to o m mi i a as se es so or r p pr re eg gu un nt t : : " " D D n nd de e
f fu ue e, , s se e o or ri it ta a? ?" ". . O Ob bt tu uv vo o l la a s si ig gu ui ie en nt te e r re es sp pu ue es st ta a: : " "L Li ic ce en nc ci ia ad do o, , u us st te ed d m me e e en nv vi i a a c co om mp pr ra ar r c ci ig ga ar rr ri il ll lo os s, , n no o
r re ec cu ue er rd da a? ?" ". . E El l p ps si ic c l lo og go o d di ij jo o: : " "C Cl la ar ro o, , l lo o h ha ab b a a o ol lv vi id da ad do o" ". .
E Ev vi id de en nt te em me en nt te e p po os se ee en n u un na a c ca ap pa ac ci id da ad d d de e t tr ra as sl la ac ci i n n y y u ub bi ic ca ac ci i n n q qu ue e n no os so ot tr ro os s d de es sc co on no oc ce em mo os s, , o o, , t ta al l v ve ez z
h hi ip pn no os si is s a a d di is st ta an nc ci ia a? ? E En n e es st te e c ca as so o l la a s se ec cr re et ta ar ri ia a d de e m mi i c co ol le eg ga a h ha ab br r a a s si id do o v v c ct ti im ma a d de e u un na a o or rd de en n
h hi ip pn no od di ir ri ig gi id da a. .
E Es s m me en ne es st te er r a ac cl la ar ra ar r q qu ue e e el l l li ic ce en nc ci ia ad do o e en n c cu ue es st ti i n n f fu ue e c co om mi is si io on na ad do o p po or r m m p pa ar ra a d de et te ec ct ta ar r e en n m mi is s
c co on nf fe er re en nc ci ia as s, , p pr ro oy ye ec cc ci io on ne es s e e i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s, , l la a p po os si ib bl le e a ap pa ar ri ic ci i n n d de e e es st to os s p pe er rs so on na aj je es s, , p pe er ro o l l, , a a s su u v ve ez z, ,
t ta am mb bi i n n e er ra a v vi ig gi il la ad do o. . H He e o om mi it ti id do o e en n e es st te e c ca as so o e el l n no om mb br re e d de el l p pr ro of fe es si io on na al l a a s su u e ex xp pr re es so o r re eq qu ue er ri im mi ie en nt to o. .

E EL L E EX XT TR RA A O O I IN NG GE EN NI IE ER RO O P P R RE EZ Z

E El l i in ng ge en ni ie er ro o O OA A e es s u un n h ho om mb br re e d de e u un na a i in nt te el li ig ge en nc ci ia a e ex xc ce ep pc ci io on na al l. . M Me e a as se es so or ra ab ba a e en n e el l r re ea a d de e l la a
p ps si ic co ot tr r n ni ic ca a y y l la a f f s si ic ca a. . S Su u a ac ct tu ua ac ci i n n d de en nt tr ro o d de e m mi i o or rg ga an ni iz za ac ci i n n m me e r re es su ul lt t i in ne es st ti im ma ab bl le e. .
A Al lr re ed de ed do or r d de e 1 19 97 76 6, , O OA A m mo on nt ta a d de ef fi in ni it ti iv va am me en nt te e s su u l la ab bo or ra at to or ri io o d de e i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n p ps si ic co ot tr r n ni ic ca a y y e en ne er rg g t ti ic ca a
h hu um ma an na a. .
20
T Tr ra ab ba aj ja ab ba a a al ll l l lo os s d d a as s s s b ba ad do os s y y d do om mi in ng go os s. . E En n l la a m ma a a an na a d de e u un n s s b ba ad do o l lo o l ll la am ma a p po or r t te el l f fo on no o u un n
h ho om mb br re e q qu ue e s se e i id de en nt ti if fi ic c c co om mo o e el l " "i in ng ge en ni ie er ro o P P r re ez z" ", , l le e d di ij jo o q qu ue e s sa ab b a a d de e l la as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s a a l la as s q qu ue e
e es st ta ab ba a d de ed di ic ca ad do o y y q qu ue e l l, , a a s su u v ve ez z, , t ta am mb bi i n n s se e d de ed di ic ca ab ba a a a l lo o m mi is sm mo o; ; q qu ue e l le e g gu us st ta ar r a a m mu uc ch ho o c co ol la ab bo or ra ar r. .
E El l i in ng ge en ni ie er ro o a ac ce ep pt t , , c co om mp pl la ac ci id do o; ; q qu ue ed da ar ro on n e en n q qu ue e P P r re ez z i ir r a a e es sa a m mi is sm ma a t ta ar rd de e a al l l la ab bo or ra at to or ri io o. . A Al lr re ed de ed do or r
d de e l la as s 1 17 7: :0 00 0 h ho or ra as s a ap pa ar re ec ci i e es st te e i in ng ge en ni ie er ro o, , u un n h ho om mb br re e d de el lg ga ad do o, , d de e e es st ta at tu ur ra a n no or rm ma al l, , v ve es st ti id do o c co on n u un n t tr ra aj je e
o os sc cu ur ro o, , c co or rb ba at ta a y y c ca am mi is sa a. . S Su u t te ez z e er ra a o os sc cu ur ra a, , c co om mo o b br ro on nc ce ea ad da a p po or r e el l s so ol l, , y y s su u c ca ab be el ll lo o, , n ne eg gr ro o. .
C Co om me en nz za ar ro on n a a h ha ab bl la ar r s so ob br re e p ps si ic co ot tr r n ni ic ca a; ; e el l i in ng ge en ni ie er ro o P P r re ez z d de em mo os st tr ra ab ba a v ve er rd da ad de er ra a e er ru ud di ic ci i n n. .
S Se e i im mp pu us so o d de e t to od do o l lo o q qu ue e s se e i in nv ve es st ti ig ga ab ba a y y q qu ue ed d e en n r re eg gr re es sa ar r a al l d d a a s si ig gu ui ie en nt te e, , a a f fi in n d de e c co ol la ab bo or ra ar r
a ac ct ti iv va am me en nt te e. .
C Ca as su ua al lm me en nt te e, , O OA A e en n e es sa a p po oc ca a s se e e es st ta ab ba a o oc cu up pa an nd do o d de e r re ef fo or rm ma ar r o o i in nn no ov va ar r l la a m m q qu ui in na a K Ki ir rl li ia an n; ; s su u a af f n n
e en n e es se e m mo om me en nt to o e er ra a l la a k ki ir rl li ia an ng gr ra af f a a, , o o, , d di ic ch ho o e en n o ot tr ro os s t t r rm mi in no os s, , l la a f fo ot to og gr ra af f a a d de e l la as s e en ne er rg g a as s h hu um ma an na as s - -
n no o v vi is si ib bl le es s a al l o oj jo o d de es sn nu ud do o- - m me ed di ia an nt te e t t c cn ni ic ca as s p ps si ic co ot tr r n ni ic ca as s. .
A Al l d d a a s si ig gu ui ie en nt te e, , P P r re ez z c co om me en nz z a a t tr ra ab ba aj ja ar r e en n e el l a as su un nt to o y y e em mp pe ez za ar ro on n a a o oc cu ur rr ri ir r c co os sa as s e ex xt tr ra a a as s. . E El l
a ap pa ar ra at to o K Ki ir rl li ia an n q qu ue em ma ab ba a s su us s b bo om mb ba as s c co on n i in ns si is st te en nt te e f fr re ec cu ue en nc ci ia a; ; l la a f fo ot to og gr ra af f a a s se e v ve el la ab ba a, , h ha as st ta a h hu ub bo o u un n
p pr ri in nc ci ip pi io o d de e i in nc ce en nd di io o d de en nt tr ro o d de el l l la ab bo or ra at to or ri io o y y. .. .. . d de es sa ap pa ar re ec ci ie er ro on n v va al li io os sa as s p pr ru ue eb ba as s i in n d di it ta as s d de e l la a
f fe en no om me en no ol lo og g a a K Ki ir rl li ia an n. .
E El l i in ng ge en ni ie er ro o e es st ta ab ba a d di is sp pu ue es st to o a a a ab ba an nd do on na ar rl lo o t to od do o; ; s se e s se en nt t a a d de es sa an ni im ma ad do o, , m me e c co om me en nt ta ab ba a q qu ue e s si i b bi ie en n
P P r re ez z c co on no oc c a a l la a t te em m t ti ic ca a, , h ha ab b a a a al lg go o q qu ue e n no o l le e p pe er rm mi it t a a c co on nf fi ia ar r, , p pe er ro o q qu ue e, , c co om mo o e er ra a t ta an n a am ma ab bl le e, , l le e d da ab ba a
p pe en na a d de ec c r rs se el lo o. . E En n e ef fe ec ct to o, , P P r re ez z p pa ar re ec c a a s se er r h hu um mi il ld de e, , s si il le en nc ci io os so o y y t ta al l v ve ez z d da ad di iv vo os so o, , p pu ue es s l le e o of fr re ec c a a a a m mi i
a as se es so or r, , s si in n c ca ar rg go o a al lg gu un no o, , p pe el l c cu ul la as s, , r ro ol ll lo os s f fo ot to og gr r f fi ic co os s y y p pi ie ez za as s d de e e el le ec ct tr r n ni ic ca a q qu ue e, , i in ne ev vi it ta ab bl le em me en nt te e, ,
f fa al ll la ab ba an n. .
L Le e p pr ro op pu us se e a a O OA A l la a i id de ea a d de e q qu ue e c ce er rr ra as se e e el l l la ab bo or ra at to or ri io o p po or r u un n t ti ie em mp po o y y l le e a av vi is sa as se e q qu ue e s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a
d de es sa an ni im ma ad do o, , q qu ue e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o a a p pu un nt to o c ce er ro o. . A As s l lo o h hi iz zo o. . P P r re ez z s se e a al le eg gr r , , a ad du uc ci ie en nd do o q qu ue e
e en n r re ea al li id da ad d a a l l l le e o oc cu ur rr r a a l lo o m mi is sm mo o y y q qu ue e, , c ca as su ua al lm me en nt te e, , u un na a e em mp pr re es sa a d de e e el le ec ct tr r n ni ic ca a i im mp po or rt ta an nt te e l le e h ha ab b a a
o of fr re ec ci id do o u un n p pu ue es st to o e en n. .. .. . P Pe er r , , d de e m ma an ne er ra a q qu ue e, , e en n u un na a s se em ma an na a, , s se e e en nc co on nt tr ra ar r a a f fu ue er ra a d de el l p pa a s s, , a au un nq qu ue e
p pa as sa ar r a a a a d de es sp pe ed di ir rs se e. . A As s f fu ue e. .
P Pe er ro o l la a a ap pa ar ri ic ci i n n d de el l s se e o or r P P r re ez z p pa ar ra a l la a d de es sp pe ed di id da a f fu ue e e es sp pe ec ct ta ac cu ul la ar r; ; e er ra a u un n v ve er rd da ad de er ro o g ge en nt tl le em ma an n: : t tr ra aj je e
n ne eg gr ro o, , z za ap pa at to os s n ne eg gr ro os s, , c co or rb ba at ta a n ne eg gr ra a, , c ca am mi is sa a b bl la an nc ca a, , c ca ar rt te er ra a d de e m ma an no o n ne eg gr ra a y y. .. .. . u un n l la ar rg go o S Se ed da an n n ne eg gr ro o
d de e m ma ar rc ca a i ir rr re ec co on no oc ci ib bl le e, , c co on n u un n c ch h f fe er r, , v ve es st ti id do o a al l m mi is sm mo o e es st ti il lo o d de e l l, , e en n l la a p pu ue er rt ta a. . A Al l d de es sp pe ed di ir rs se e
c co or rd di ia al lm me en nt te e d de el l i in ng ge en ni ie er ro o e en n e el le ec ct tr r n ni ic ca a, , l le e d di ij jo o: : " "V Ve eo o q qu ue e h ha as s c ce er rr ra ad do o e el l l la ab bo or ra at to or ri io o; ; b bu ue en no o; ; d de es sp pu u s s d de e
t to od do o, , n nu ue es st tr ra a l la ab bo or r f fu ue e f fr ru uc ct t f fe er ra a, , a ad di i s s" ". .
D Du ur ra an nt te e 1 19 97 78 8 p pu ud di im mo os s c co or rr ro ob bo or ra ar r q qu ue e, , e en n e ef fe ec ct to o, , P P r re ez z s se e e en nc cu ue en nt tr ra a e en n P Pe er r , , p pu ue es s d do os s v ve ec ce es s l ll la am m
d de es sd de e e es se e p pa a s s p pa ar ra a a av ve er ri ig gu ua ar r c c m mo o e es st t b ba am mo os s. .
A Ag gr ra ad de ec ce em mo os s a al l i in ng ge en ni ie er ro o P P r re ez z l la a l le ec cc ci i n n q qu ue e n no os s d di io o. . I In nd du ud da ab bl le em me en nt te e l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n a a l la a q qu ue e n no os s
h he em mo os s c co on ns sa ag gr ra ad do o d de eb be e d de e s se er r d de e s su um ma a i im mp po or rt ta an nc ci ia a. .
T Ta al l v ve ez z " "e el ll lo os s" " e es st t n n e en nt tr re e n no os so ot tr ro os s, , p pe er ro o s so on n y ya a m mi in no or r a a p po or rq qu ue e h ha ay y m ma ay yo or r a a d de e l lo os s q qu ue e v ve en n s sa al li ir r l la a l lu uz z. .
M Mu uc ch ho os s d de e m mi is s c co ol la ab bo or ra ad do or re es s y y c ci ie en nt t f fi ic co os s d de e n nu ue es st tr ra a F Fu un nd da ac ci i n n D Di is sc ci ip pl li in na as s d de e A Ap pe er rt tu ur ra a h ha an n t te en ni id do o
a al lt te er rn na at ti iv va as s d di iv ve er rs sa as s c co on n e el ll lo os s, , l lo os s " "M Me en n i in n B Bl la ac ck k" ", , l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o. .
S S l lo o p pa ar ra a n no o a ag go ob bi ia ar rl le es s c co on n t ta an nt to os s s su uc ce es so os s s si im mi il la ar re es s, , q qu ui ie er ro o r re ef fe er ri ir rl le es s u un n h he ec ch ho o s su uc ce ed di id do o e en n C C r rd do ob ba a
( (E Es sp pa a a a) ), , q qu ue e m mu uc ch ho o m me e i im mp pa ac ct t y y c cu uy yo os s t te es st ti ig go os s p pu ue ed de en n s se er r e en nt tr re ev vi is st ta ad do os s e en n c cu ua al lq qu ui ie er r m mo om me en nt to o. . L La a
q qu ue e n na ar rr ra ar re em mo os s e es s u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n e ex xc cl lu us si iv va a h he ec ch ha a e en n e el l l lu ug ga ar r d de e l lo os s h he ec ch ho os s. .


U UN N H HE EC CH HO O P PA AR RA A P PE EN NS SA AR R

E EL L C CA AS SO O C C R RD DO OB BA A ( (E ES SP PA A A A) )

C Ca am mb bi io os s e en n l la a p pe er rs so on na al li id da ad d d de e l lo os s t te es st ti ig go os s. .
N Nu ue ev va am me en nt te e l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o. .
E Ex xt tr ra a a as s i im mp pl li ic ca ac ci io on ne es s d de e h he ec ch ho os s p po os st te er ri io or re es s a al l p pr ri in nc ci ip pa al l s su uc ce es so o. .
T Te es st ti ig go os s: : P Pe ed dr ro o M Mu u o oz z y y F Fr ra an nc ci is sc co o ( (P Pa ac co o) ) J Ju ur ra ad do o. .
P Pr ro of fe es si i n n: : A Al lt to os s e em mp pl le ea ad do os s b ba an nc ca ar ri io os s. .
F Fe ec ch ha a: : 2 26 6 d de e d di ic ci ie em mb br re e d de e 1 19 97 75 5. .
L Lu ug ga ar r: : C Ca ar rr re et te er ra a C C r rd do ob ba a- -G Gr ra an na ad da a ( (E Es sp pa a a a) ), , a a 5 5 k ki il l m me et tr ro os s d de e C C r rd do ob ba a. .
H Ho or ra a: : E En nt tr re e l la as s 5 5: :2 25 5 y y l la as s 6 6: :0 05 5. .
C Co on ns se ec cu ue en nc ci ia as s: : H He ec ch ho os s r ra ar ro os s p po os st te er ri io or re es s o of fr re ec ce en n p pa au ut ta as s d de e c co om mp po or rt ta am mi ie en nt to o s se e a al la ab bl le es s. .

E EN N 1 19 97 76 6 R RE EA AL LI IC C e es st te e i in nt te er rr ro og ga at to or ri io o a a d do os s e ex xc ce el le en nt te es s e e i im mp po or rt ta an nt te es s e em mp pl le ea ad do os s b ba an nc ca ar ri io os s e es sp pa a o ol le es s; ;
l lo os s h he ec ch ho os s i in ns s l li it to os s h ha ab b a an n q qu ue ed da ad do o e en n e el l a ar rc ch hi iv vo o O ON NI IF FE E, , p po or rq qu ue e l la as s i im mp pl li ic ca ac ci io on ne es s p po os st te er ri io or re es s " "e er ra an n
e ex xt tr ra a a as s, , m mu uy y e ex xt tr ra a a as s" ". .
M Me e h ha ab b a a e en nt te er ra ad do o d de el l s su uc ce es so o e en n M Ma ad dr ri id d, , a a p po oc co o d de e o oc cu ur rr ri id do o e el l h he ec ch ho o p pr ri in nc ci ip pa al l. . L Lo o c co om me en nt t c co on n o ot tr ro os s
i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s e es sp pa a o ol le es s, , l lo o d de ej j e en n c ca ar rp pe et ta a p pa ar ra a i in nv ve es st ti ig ga ar r e en n l la a p pr ri im me er ra a o op po or rt tu un ni id da ad d e en n q qu ue e m me e
a ac ce er rc ca ar ra a a a C C r rd do ob ba a. . E En n m ma ar rz zo o d de e 1 19 97 76 6 e es st tu uv ve e a al ll l ; ; m me e p pr re es se en nt ta an n a a l lo os s t te es st ti ig go os s, , l lo os s i in nt te er rr ro og go o, , c co on no oz zc co o
s su u p pr ro ob bi id da ad d y y c ca al li if fi ic ca ac ci i n n m mo or ra al l, , p pe er ro o. .. .. . l lo os s h he ec ch ho os s p po os st te er ri io or re es s m me e i in nd di ic ca an n m me es su ur ra a e en n l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n. .
P Pa as sa ad do os s t tr re es s a a o os s, , s se e p pr ro od du uc ce en n d do os s h he ec ch ho os s m mu uy y s si im mi il la ar re es s e en n l la a R Re ep p b bl li ic ca a A Ar rg ge en nt ti in na a y y o ot tr ro o e en n C Ch hi il le e, , y y
m me e a an ni im mo o a a p pu ub bl li ic ca ar rl lo o. . L La a a ac ct tu ua ac ci i n n d de e l lo os s e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re es s e es s c co oi in nc ci id de en nt te e c co on n e es st te e " "c ca as so o M Mu u o oz z- -J Ju ur ra ad do o" ". .
21
Y Y l lo os s h he ec ch ho os s p po os st te er ri io or re es s, , q qu ue e e es s l lo o m m s s s se e a al la ab bl le e d de e e es st te e c co on nt ta ac ct to o d de el l p pr ri im me er r t ti ip po o, , h ha ac ce en n q qu ue e s se e
t tr ra an ns sf fo or rm me e l lu ue eg go o e en n c co on nt ta ac ct to o d de el l t te er rc ce er r t ti ip po o. . E En n e es st to os s s su uc ce es so os s a ap pa ar re ec ce en n n nu ue ev va am me en nt te e l lo os s H Ho om mb br re es s d de e
N Ne eg gr ro o, , q qu ue e t ta an nt to o d da an n q qu ue e p pe en ns sa ar r. .
E Es sc cu uc ch he em mo os s a a l lo os s p pr ro ot ta ag go on ni is st ta as s y y p pe en ns se em mo os s e en n t to od do o l lo o v vi iv vi id do o p po or r e el ll lo os s. .
A Al lg gu un no os s d de e l lo os s s se er re es s e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re es s q qu ue e n no os s v vi is si it ta an n a ac ct t a an n a as s . .

F FZ Z: : T T c c m mo o t te e l ll la am ma as s? ?
T T: : F Fr ra an nc ci is sc co o J Ju ur ra ad do o. .
F FZ Z: : Q Qu u e ed da ad d t ti ie en ne es s? ?
T T: : 2 23 3 a a o os s. .
F FZ Z: : Q Qu u p pr ro of fe es si i n n t ti ie en ne es s? ?
T T: : E Em mp pl le ea ad do o d de e B Ba an nc co o, , g ge er re en nt te e. .
F FZ Z: : S So ol lt te er ro o? ?
T T: : S S . .
F FZ Z: : Y Y t t ? ?
T T: : P Pe ed dr ro o M Mu u o oz z. .
F FZ Z: : E Ed da ad d? ?
T T: : 3 31 1 a a o os s, , c ca as sa ad do o y y e em mp pl le ea ad do o d de e B Ba an nc co o, , g ge er re en nt te e. .
F FZ Z: : T Ti ie en ne es s h hi ij jo os s? ?
T T: : U Un na a h hi ij ja a d de e t tr re es s a a o os s y y o ot tr ra a d de e d do os s a a o os s. .
F FZ Z: : L La as s d do os s n na ac ci id da as s e en n C C r rd do ob ba a? ?
T T: : S S . .
F FZ Z: : P Po or r q qu u i ib ba an n u us st te ed de es s a a G Gr ra an na ad da a? ?
T T: : A A i in nc co or rp po or ra ar rn no os s a al l t tr ra ab ba aj jo o, , c co om mo o l lo o h ha ac c a am mo os s d di ia ar ri ia am me en nt te e. .
F FZ Z: : P Po or r q qu u i ib ba an n a a G Gr ra an na ad da a, , t tr ra ab ba aj ja an nd do o e en n C C r rd do ob ba a? ?
T T: : E Es st t b ba am mo os s a al ll l , , e en n e el l m mi is sm mo o B Ba an nc co o d do on nd de e t tr ra ab ba aj ja am mo os s, , p po or rq qu ue e d da ad da a n nu ue es st tr ra a c ca at te eg go or r a a n no os s
n ne ec ce es si it ta ab ba an n a al ll l . .
F FZ Z: : Q Qu u B Ba an nc co o e es s? ?
T T: : A An nt te es s e er ra a e el l " "B Ba an nc co o d de e C C r rd do ob ba a" ", , a ah ho or ra a e es s e el l " "B Ba an nc co o C Co om me er rc ci ia al l O Oc cc ci id de en nt ta al l" ". .
F FZ Z: : Y Y e es st ta ab ba an n e en n f fu un nc ci io on ne es s b ba an nc ca ar ri ia as s a ah h e en nt to on nc ce es s? ?
T T: : S S , , h ha ab b a am mo os s p pa as sa ad do o l la as s f fi ie es st ta as s n na av vi id de e a as s e en n C C r rd do ob ba a. . H Ha ab b a a q qu ue ed da ad do o c co on n P Pa ac co o e en n r re eu un ni ir rm mo os s a a
l la as s c ci in nc co o y y m me ed di ia a p pa ar ra a i ir r a a G Gr ra an na ad da a j ju un nt to os s y y e es st ta ar r a a l la as s o oc ch ho o e en n e el l B Ba an nc co o, , e es se e d d a a 2 26 6 d de e d di ic ci ie em mb br re e. . Y Yo o
m me e l le ev va an nt t t te em mp pr ra an no o, , j ju us st ta am me en nt te e a a l la as s c ci in nc co o m me en no os s c ci in nc co o m me e d du uc ch h , , a a l la as s c ci in nc co o y y c cu ua ar rt to o t te er rm mi in n , , m me e
a ar rr re eg gl l , , m me e v ve es st t y y c co om mo o v ve e a a q qu ue e t te en n a a t ti ie em mp po o s su uf fi ic ci ie en nt te e, , m me e f fu ui i d de es sp pa ac ci io o a a b bu us sc ca ar r a a P Pa ac co o a a l la a
e es sq qu ui in na a d de e s su u c ca as sa a. .
F FZ Z: : Y Y t t q qu u h hi ic ci is st te e a an nt te es s d de el l e en nc cu ue en nt tr ro o? ?
T T: : Y Yo o m me e l le ev va an nt t a a l la as s c cu ua at tr ro o y y m me ed di ia a, , m me e l la av v , , t to om m e el l d de es sa ay yu un no o, , q qu ue e y yo o m mi is sm mo o h ha ab b a a
p pr re ep pa ar ra ad do o. .
F FZ Z: : V Vi iv ve es s s so ol lo o? ?
T T: : A Aq qu u e en n C C r rd do ob ba a, , s s . .
F FZ Z: : C C m mo o h hi ic ci is st te e p pa ar ra a e en nc co on nt tr ra ar rt te e c co on n P Pe ed dr ro o? ?
T T: : L La as s c ca as sa as s e es st t n n c ce er rc ca a u un na as s d de e o ot tr ra as s, , n no os s q qu ue ed da am mo os s e en n e en nc co on nt tr ra ar r e en n l la a e es sq qu ui in na a q qu ue e e es st t a a 2 20 0 o o
3 30 0 m me et tr ro os s d de e d do on nd de e v vi iv vo o y yo o, , c cu ua an nd do o l ll le eg gu u , , l l m me e e es st ta ab ba a e es sp pe er ra an nd do o. .
F FZ Z: : Q Qu u h ho or ra a s se er r a a? ?
T T: : E Er ra an n j ju us st to o l la as s c ci in nc co o y y v ve ei in nt ti ic ci in nc co o. .
F FZ Z: : Y Y t t , , a a q qu u h ho or ra a l ll le eg ga as st te e? ?
T T: : A A l la as s c ci in nc co o y y c cu ua ar rt to o, , m m s s o o m me en no os s. .
F FZ Z: : E El l c co oc ch he e, , e er ra a t tu uy yo o? ?
T T: : S S e er ra a m m o o ( (d di ic ce e M Mu u o oz z) ). .
F FZ Z: : Y Y e es st ta ab ba a e en n l la a c ca al ll le e? ?
T T: : S S , , e es st ta ab ba a e en n l la a p pu ue er rt ta a d de e m mi i c ca as sa a. .
F FZ Z: : S Sa ac ca an n e el l c co oc ch he e y y s sa al le en n p po or r l la a c ca ar rr re et te er ra a 4 42 23 3 e en nt tr re e C C r rd do ob ba a y y G Gr ra an na ad da a. .
T T: : N No o h ha ab bl la am mo os s n na ad da a e en n e el l t tr ra ay ye ec ct to o. .
F FZ Z: : H Ha as st ta a q qu u m mo om me en nt to o? ?
T T: : P Pa ac co o r ro om mp pe e e el l s si il le en nc ci io o c cu ua an nd do o d di ic ce e: : l la a l lu uz z. .
F FZ Z: : E Es st ta ab ba a h ha ac ci ia a t tu u i iz zq qu ui ie er rd da a? ?
T T: : S S ( (d di ic ce e P Pe ed dr ro o) ). .
F FZ Z: : A A q qu u d di is st ta an nc ci ia a? ?
T T: : N No o s s c ca al lc cu ul la ar r l la a d di is st ta an nc ci ia a, , p po or rq qu ue e e es s m mu uy y d di if f c ci il l c ca al lc cu ul la ar r u un na a l lu uz z d de e n no oc ch he e. .
F FZ Z: : M M s s d de e u un n k ki il l m me et tr ro o, , p po or r e ej je em mp pl lo o? ?
T T: : S S , , s se eg gu ur ro o. .
F FZ Z: : E Es st ta ab ba a d de et tr r s s d de e u un n m mo on nt te e o o e en nc ci im ma a d de e u un n m mo on nt te e? ?
T T: : D De et tr r s s d de e u un n m mo on nt te e; ; e en n e el l t te er rr re en no o h ha ay y o on nd du ul la ac ci io on ne es s y y s se e v ve e a a l la a l lu uz z p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e; ; l lu ue eg go o s se e
s si it tu u s so ob br re e l lo os s r rb bo ol le es s. .
F FZ Z: : Y Y q qu u e es s l lo o q qu ue e v vi is st te e d de es sd de e e el l p pr ri in nc ci ip pi io o? ?
22
T T: : A Al l p pr ri in nc ci ip pi io o v vi i u un na a l lu uz z b br ri il ll la an nt te e; ; l le e d di ij je e a a P Pe ed dr ro o q qu ue e l la a m mi ir ra ar ra a; ; e en nt to on nc ce es s l l m me e d di ij jo o q qu ue e e er ra a m mu uy y
e ex xt tr ra a a a, , q qu ue e n no o p po od d a a s se er r u un na a l lu uz z a a e es sa a a al lt tu ur ra a. .
F FZ Z: : Y Y t t v vi is st te e l lo o m mi is sm mo o? ?
T T: : Y Yo o v vi i u un n t ti ip po o d de e f fo oc co o e en n f fo or rm ma a d de e r ri i n n y y u un na a l lu uz z b bl la an nc ca a a az zu ul la ad da a. . N No os so ot tr ro os s n no os s a ac ce er rc ca am mo os s m m s s y y
s se e p pu us so o d de e c co ol lo or r n na ar ra an nj ja a, , d de es sp pu u s s e em mp pe ez za ar ro on n a a m mo ov ve er rs se e u un na as s l lu uc ce es s r ro oj ja as s q qu ue e e es st ta ab ba an n e en n l la a p pa ar rt te e
s su up pe er ri io or r. . L La a s se en ns sa ac ci i n n q qu ue e d da ab ba a e er ra a c co om mo o u un na a c co os sa a b bl la an nc ca a g gr ra an nd de e c co on n l lu uc ce ec ci it ta as s q qu ue e p pa au ul la at ti in na am me en nt te e s se e
a ac ce er rc ca ab ba a. .
F FZ Z: : L La a n no oc ch he e, , c c m mo o e er ra a? ?
T T: : T To ot ta al lm me en nt te e e es st tr re el ll la ad da a. . S Si in n l lu un na a, , p pe er ro o c cl la ar r s si im ma a. .
F FZ Z: : A A q qu u v ve el lo oc ci id da ad d e es st ti im ma ab ba as s q qu ue e i ib ba as s, , m m s s o o m me en no os s? ?
T T: : N No o t te en ng go o i id de ea a, , p po or rq qu ue e n no o m mi ir r e en n n ni in ng g n n m mo om me en nt to o e el l c cu ue en nt ta ak ki il l m me et tr ro os s; ; p pe er ro o i ir r a a a a u un no os s 8 80 0 o o 9 90 0
k ki il l m me et tr ro os s p po or r h ho or ra a. .
F FZ Z: : Y Y a al l v ve er rl lo o p po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z, , c cu u n nt to os s k ki il l m me et tr ro os s s se e h ha ab b a a s se ep pa ar ra ad do o d de e C C r rd do ob ba a? ?
T T: : U Un no os s c ci in nc co o k ki il l m me et tr ro os s. .
F FZ Z: : H Ha ab b a an n p pa as sa ad do o e es sa a c cu ue es st ta a d de e L Lo ob ba at t n n y y d de es sp pu u s s d de e l la a p pr ri im me er ra a v vi is su ua al li iz za ac ci i n n, , t t c co om mp pr ru ue eb ba as s
q qu ue e e es s a al lg go o r ra ar ro o. .
T T: : S S , , p po or r s su up pu ue es st to o. .
F FZ Z: : S Si ig gu ui i r ro od da an nd do o e el l a au ut to o y y e es sa a l lu uz z s se e a ac ce er rc c a al l c ca am mi in no o? ?
T T: : L La a s se en ns sa ac ci i n n q qu ue e m me e d da ab ba a e er ra a q qu ue e e es sa a l lu uz z n no os s c co or rt ta ab ba a e el l c ca am mi in no o. .
F FZ Z: : T T t te en n a as s l la as s l lu uc ce es s p pu ue es st ta as s? ?
T T: : S S . . L Ll le ev va ab ba a l lo os s c cu ua at tr ro o f fo oc co os s e en nc ce en nd di id do os s; ; l la as s d de e p po os si ic ci i n n y y l la as s l la ar rg ga as s. .
F FZ Z: : Q Qu u e es s l lo o q qu ue e v ve en n d de es sp pu u s s? ?
T T: : N No os so ot tr ro os s e em mp pe ez za am mo os s a a d de es sp pl la az za ar rn no os s, , P Pa ac co o m me e d di ij jo o q qu ue e e er ra a u un n O OV VN NI I. . I Ib ba a a au um me en nt ta an nd do o d de e
t ta am ma a o o; ; e en nt to on nc ce es s l ll le eg g u un n m mo om me en nt to o e en n q qu ue e m me e i im mp pr re es si io on n b ba as st ta an nt te e, , t tu uv ve e m mi ie ed do o y y r re ez za am mo os s l lo os s d do os s. .
F FZ Z: : Q Qu u r re ez za an n? ?
T T: : R Re ez za am mo os s u un n P Pa ad dr re e N Nu ue es st tr ro o; ; n no o n no os s d di io o t ti ie em mp po o p pa ar ra a t te er rm mi in na ar rl lo o, , p pu ue es s n no os s a as sf fi ix xi ia ab ba a e el l m mi ie ed do o q qu ue e
t te en n a am mo os s. . T Te er rm mi in na am mo os s d de e r re ez za ar r, , y y n no o s s p po or r q qu u p pe en ns s e en n a ap pa ag ga ar r l lo os s f fo oc co os s, , p pe er ro o c co on n l lo os s n ne er rv vi io os s, ,
e en nc ce en nd d a a l la a l lu uz z d de e s si it tu ua ac ci i n n ( (o o d de e p po os si ic ci i n n) ) y y m me e q qu ue ed d s si in n l lu uz z e en n l la a c ca ar rr re et te er ra a, , y y c cu ua an nd do o h hi ic ce e e el l c ca am mb bi io o
d de e l lu uc ce es s f fu ue e c cu ua an nd do o e el l a ap pa ar ra at to o s se e m me e e ec ch h e en nc ci im ma a. .
T T: : C Cu u n nd do o b ba aj j a a l la a c ca ar rr re et te er ra a? ?
T T: : N No o, , f fl lo ot ta ab ba a s so ob br re e l la a c ca ar rr re et te er ra a. .
F FZ Z: : F Fl lo ot ta ab ba a s so ob br re e l la a c ca ar rr re et te er ra a? ?
T T: : S S , , s se eg gu ur ro o q qu ue e f fl lo ot ta ab ba a. .
F FZ Z: : P Po or r q qu u d di ic ce es s q qu ue e f fl lo ot ta ab ba a? ?
T T: : P Po or rq qu ue e e es st ta ab ba a s su us sp pe en nd di id do o, , s se e b ba al la an nc ce ea ab ba a s si in n h ha ac ce er r r ru ui id do o n ni i n ni in ng g n n s so on ni id do o. . E Es st ta ab ba a s su us sp pe en nd di id do o
c co om mo o u un na a h ho oj ja a d de e p pa ap pe el l, , f fr re en nt te e a a n no os so ot tr ro os s; ; e en nt to on nc ce es s v ve eo o q qu ue e m me e v vo oy y a a e es st tr re el ll la ar r c co on nt tr ra a e el l o ob bj je et to o, , y y
P Pa ac co o m me e d di ic ce e: : s si ig gu ue e, , s si ig gu ue e. .
F FZ Z: : P Po or r q qu u d de ec c a as s s si ig gu ue e, , s si ig gu ue e, , s si ig gu ue e? ?
T T: : N No o s s , , l la a v ve er rd da ad d e es s q qu ue e y yo o e em mp pe ec c a a t te en ne er r m mi ie ed do o; ; n no o s s m mu uy y b bi ie en n e ex xp pr re es sa ar r l lo o q qu ue e s se en nt t a a e en n
e es so os s m mo om me en nt to os s. . Y Yo o e em mp pe ec c a a s se en nt ti ir r a al lg go o r ra ar ro o. . F Fu ue e c cu ua an nd do o s se e p pu us so o s so ob br re e l la a c ca ar rr re et te er ra a, , f fr re en nt te e a a
n no os so ot tr ro os s. .
F FZ Z: : A A q qu u d di is st ta an nc ci ia a t te en n a as s e el l a ap pa ar ra at to o? ?
T T: : M M s s o o m me en no os s u un no os s 2 20 00 0 m me et tr ro os s. . E En nt to on nc ce es s d di i l la a v vu ue el lt ta a e en n m mi it ta ad d d de e l la a c ca ar rr re et te er ra a y y t ti ir r p pa ar ra a
C C r rd do ob ba a o ot tr ra a v ve ez z, , y y e en nt to on nc ce es s y ya a n no o v vi i n na ad da a, , p po or rq qu ue e q qu ue er r a a c co on nd du uc ci ir r l lo o m m s s r r p pi id do o p po os si ib bl le e. . P Pa ac co o
e em mp pe ez z a a d de ec ci ir rm me e q qu ue e e es st ta ab ba a a a u un no os s 5 50 0 m me et tr ro os s, , q qu ue e s se e d de es sp pl la az za ab ba a a a l la a i iz zq qu ui ie er rd da a. .
F FZ Z: : T T q qu u v vi is st te e? ?
T T: : V Vi i q qu ue e v ve en n a a d de et tr r s s n nu ue es st tr ro o, , q qu ue e n no os s s se eg gu u a a. .
F FZ Z: : Q Qu ui iz z s se e q qu ue ed d d de et te en ni id do o e el l O OV VN NI I a at tr r s s y y l la a l lu uz z t te e d di io o l la a i im mp pr re es si i n n d de e q qu ue e s se e v ve en n a a s so ob br re e t ti i; ; o o e el l
m mi ie ed do o q qu ue e t te en n a as s e en n e es se e m mo om me en nt to o t te e h hi iz zo o p pe en ns sa ar r q qu ue e s se e t te e v ve en n a a e en nc ci im ma a. . V Ve e a as s f f s si ic ca am me en nt te e q qu ue e s se e
t te e v ve en n a a e en nc ci im ma a? ?
T T: : N No o p pu ue ed do o a af fi ir rm ma ar r l lo o q qu ue e p pa as s r re ea al lm me en nt te e. .
F FZ Z: : S Sa ac ca ab ba as s l la a c ca ab be ez za a p po or r f fu ue er ra a d de e l la a v ve en nt ta an ni il ll la a? ?
T T: : S S , , m me e a as so om m v va ar ri ia as s v ve ec ce es s. .
F FZ Z: : Y Y t te e d da ab ba a l la a i im mp pr re es si i n n d de e q qu ue e h ha ab b a a l le ev va an nt ta ad do o v vu ue el lo o? ?
T T: : S S , , p po or r l lo o m me en no os s s se e h ha ab b a a e el le ev va ad do o, , p po or rq qu ue e a al l r re eg gr re es sa ar r c cu ue es st ta a a ab ba aj jo o y y c co on n l lo os s d de es sn ni iv ve el le es s d de el l
t te er rr re en no o s se e h ha ab br r a a p pe er rd di id do o d de e v vi is st ta a, , y y, , s si in n e em mb ba ar rg go o, , n no o l lo o p pe er rd di im mo os s d de e v vi is st ta a e en n n ni in ng g n n m mo om me en nt to o: : N No o l lo o
v ve eo o, , e en nt to on nc ce es s m mi ir r a a l la a i iz zq qu ui ie er rd da a ( (u un na a f fu ue er rz za a m me e m ma an nd d m mi ir ra ar r h ha ac ci ia a e es se e l la ad do o) ) y y a al ll l e es st ta ab ba a e en n l lo o a al lt to o. .
F FZ Z: : A A q qu u a al lt tu ur ra a? ?
T T: : A A t tr re es s o o c cu ua at tr ro o m me et tr ro os s d de el l c co oc ch he e. .
F FZ Z: : A Ah h l lo o p pe er rd di is st te e d de e v vi is st ta a? ?
T T: : N No o, , l lo o p pe er rd di im mo os s, , j ju us st to o a a l la a e en nt tr ra ad da a d de e C C r rd do ob ba a. . H Ha ay y u un n t tr ra ay ye ec ct to o d de el l c ca am mi in no o q qu ue e n no o
r re ec co or rd da am mo os s; ; l lo o n ni ic co o q qu ue e n no os s a ac co or rd da am mo os s e es s d de el l b ba ar rr ri io o L Lo os s V Vi ik ki in ng go os s. .
F FZ Z: : H Ha ay y u un n t tr re ec ch ho o d de e k ki il l m me et tr ro os s q qu ue e u us st te ed de es s n no o r re ec cu ue er rd da an n h ha ab be er rl lo o v vi iv vi id do o? ?
T T: : S S , , u un no o o o d do os s k ki il l m me et tr ro os s. .
F FZ Z: : Y Y d de es sp pu u s s, , c cu ua an nd do o l ll le eg ga ar ro on n a al l b ba ar rr ri io o L Lo os s V Vi ik ki in ng go os s. .. .. .
23
T T. . V Vi i u un n c co oc ch he e q qu ue e e es st ta ab ba a d de et te en ni id do o; ; e er ra a u un n " "S Si im mc ca a 1 12 20 00 0" "; ; p pa ar r e el l c co oc ch he e a au ut to om m t ti ic ca am me en nt te e y y g gr ri it t s si i
i ib ba an n p pa ar ra a L La ar ra a. .
F FZ Z: : T Te e b ba aj ja as st te e? ?
T T: : N No o, , m me e a as so om m p po or r l la a v ve en nt ta an ni il ll la a. . Y Y a aq qu ue el l s se e o or r e es st ta ab ba a s se en nt ta ad do o e en n e el l a as si ie en nt to o d de el l c co oc ch he e, , c co on n
u un na a p pe el ll li iz za a, , e ec ch ha ad da a s so ob br re e l la a c ca ab be ez za a. .
F FZ Z: : U Un na a e es sp pe ec ci ie e d de e c ca ap pu uc ch h n n? ?
T T: : S S . . E En nt to on nc ce es s l le e p pr re eg gu un nt t : : " " V Va an n u us st te ed de es s p pa ar ra a L La ar ra a? ?" ", , y y e el l s se e o or r d di ij jo o: : " "L Lo os s s si ig gu ue e u un n O OV VN NI I" ". .
E En nt to on nc ce es s y yo o s sa aq qu u l la a c co on nc cl lu us si i n n q qu ue e l l t ta am mb bi i n n h ha ab b a a v vi is st to o e el l o ob bj je et to o. .
F FZ Z: : E Es se e h ho om mb br re e e es st ta ab ba a s so ol lo o? ?
T T: : N No o, , a al l l la ad do o h ha ab b a a o ot tr ra a p pe er rs so on na a, , p pe er ro o n no o s s s si i e er ra a u un n h ho om mb br re e o o u un na a m mu uj je er r. .
F FZ Z: : T Te e a ac cu ue er rd da as s d de e l lo os s r ra as sg go os s f fi is so on n m mi ic co os s d de e l l? ?
T T: : N No o. .
F FZ Z: : C C m mo o f fu ue e l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n c co on n l l? ?
T T: : L La a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n f fu ue e m mu uy y r r p pi id da a, , y yo o m me e a ac cu ue er rd do o q qu ue e a ar rr ra an nq qu u e el l c co oc ch he e y y n no o h ha ab bl l c co on n l l. .
F FZ Z: : P Pe er ro o, , p po or r q qu u a ar rr ra an nc ca as st te e? ?
T T: : P Po or rq qu ue e l l m me e d di ij jo o l la a p pa al la ab br ra a O OV VN NI I. . C Cu ua an nd do o l l m me e d di ij jo o l la a p pa al la ab br ra a O OV VN NI I, , y yo o a ar rr ra an nq qu u e el l c co oc ch he e, ,
f fu ue e a al lg go o i in nt tu ui it ti iv vo o, , o o e el l s su ub bc co on ns sc ci ie en nt te e m m o o m me e d di ij jo o q qu ue e s s . . S Si i l l m me e d di ij jo o O OV VN NI I f fu ue e q qu ue e t ta am mb bi i n n l lo o v vi io o, ,
e en nt to on nc ce es s p pa ar ra a q qu u s se e l lo o v vo oy y a a c co on nt ta ar r. .
F FZ Z: : T T , , q qu u p pe en ns sa as st te e d de e e es se e s se e o or r, , P Pa ac co o? ?
T T: : N No o, , y yo o n no o h ha ab bl l n na ad da a c co on n l l, , l lo o n ni ic co o q qu ue e m me e e ex xt tr ra a f fu ue e c cu ua an nd do o d di ij jo o q qu ue e n no os s s se eg gu u a a u un n O OV VN NI I; ;
t to od do o f fu ue e t ta an n r r p pi id do o, , l l a ar rr ra an nc c e en n s se eg gu ui id da a y y n no o c co om me en nt ta am mo os s n na ad da a m m s s. .
F FZ Z: : N No o s se e l le es s o oc cu ur rr ri i m mi ir ra ar r p po or r e el l e es sp pe ej jo o r re et tr ro ov vi is so or r q qu u h ha ac c a a e es se e a au ut to o? ?
T T: : N No o, , l lo o n ni ic co o q qu ue e p pe en ns s y yo o d de es sp pu u s s f fu ue e q qu ue e p po os si ib bl le em me en nt te e e es st te e c co oc ch he e s se e e es st ta ab ba a p pr re ep pa ar ra an nd do o
p pa ar ra a i ir r d de e c ca ac ce er r a a o o a al lg go o a as s . .
F FZ Z: : E El l " "S Si im mc ca a 1 12 20 00 0" ", , e es s m mu uy y c co om m n n a aq qu u ? ?
T T: : S S , , p po or rq qu ue e s so on n p pa ar ra a m me et te er rs se e p po or r l lo os s t te er rr re en no os s, , p po or r l lo os s c ca am mi in no os s, , e es s u un n c co oc ch he e q qu ue e t ti ie en ne e e es sp pa ac ci io o
a at tr r s s d do on nd de e s se e p pu ue ed de en n m me et te er r c co os sa as s, , b bu ul lt to os s, , l lo o q qu ue e s se ea a. .
F FZ Z: : C Ci in nc co o p pu ue er rt ta as s, , n no o? ?
T T: : C Ci in nc co o p pu ue er rt ta as s. .
F FZ Z: : L Ll le eg ga an n e en nt to on nc ce es s y ya a a a C C r rd do ob ba a. .. .. .
T T: : S S , , l ll le eg ga am mo os s a a C C r rd do ob ba a, , p pa ar ra am mo os s e el l c co oc ch he e y y m mi ir ra am mo os s p po or r l la a v ve en nt ta an ni il ll la a y y n nu ue ev va am me en nt te e l lo o v vi im mo os s a ah h , ,
m mu uy y a al lt to o, , p pe er ro o s se e v ve e a a p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e. .
F FZ Z: : E En n q qu u n ng gu ul lo o e es st ta ar r a a? ?
T T: : 4 45 5 g gr ra ad do os s. .
F FZ Z: : L La a p pr ri im me er ra a v ve ez z q qu ue e v vi ie er ro on n e el l O OV VN NI I a al ll l s so ob br re e l lo os s r rb bo ol le es s, , a a q qu u g gr ra ad do os s e es st ta ab ba a m m s s o o m me en no os s? ?
T T: : M M s s o o m me en no os s, , 4 45 5 o o 5 50 0. .
F FZ Z: : Y Y a al l l ll le eg ga ar r a a t tu u c ca as sa a? ?
T T: : S S , , h ha ab bl la am mo os s c co on n m mi is s s su ue eg gr ro os s y y p pa as sa a a al lg go o c cu ur ri io os so o. .
E El lv vi ir ra a, , m mi i m mu uj je er r, , m me e d di ij jo o q qu ue e e es sa a n no oc ch he e h ha ab b a a p pr re es se en nt ti id do o a al lg go o, , q qu ue e n no os s i ib ba a a a p pa as sa ar r a al lg gu un na a c co os sa a e en n l la a
c ca ar rr re et te er ra a, , y y c cu ua an nd do o y yo o l ll la am m a al l p po or rt ta al l, , n no o s se e h ha ab b a a a ac co os st ta ad do o t to od da av v a a; ; c cu ua an nd do o m me e v vi io o, , p pe en ns s q qu ue e h ha ab b a a
t te en ni id do o u un n a ac cc ci id de en nt te e, , p po or rq qu ue e y yo o e es st ta ab ba a m mu uy y n ne er rv vi io os so o, , t to ot ta al lm me en nt te e d di is st ti in nt to o d de e c cu ua an nd do o m me e h ha ab b a a i id do o d de e
c ca as sa a. . E Es st tu uv vi im mo os s a al ll l , , h ha ab bl la an nd do o, , n no os s t tr ra an nq qu ui il li iz za am mo os s. .
F FZ Z: : E En n e el l B Ba an nc co o h hu ub bo o a al lg g n n p pr ro ob bl le em ma a? ?
T T: : N No o. .
F FZ Z: : Q Qu u e es s e es sa a s se en ns sa ac ci i n n q qu ue e m me e e ex xp pl li ic ca as st te e a an nt te er ri io or rm me en nt te e, , d de e v vo ol lv ve er r o ot tr ra a v ve ez z a a l la a c ca ar rr re et te er ra a; ; e es s
d de ec ci ir r, , t t c cu um mp pl li is st te e c co on n u un na a o ob bl li ig ga ac ci i n n d de e a av vi is sa ar r a a t tu u m mu uj je er r y y a a t tu us s s su ue eg gr ro os s q qu ue e h ha ab b a as s t te en ni id do o e es sa a
e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a t ta an n e ex xt tr ra a a a, , p pe er ro o l lu ue eg go o s se en nt t a as s u un na a i im mp pe er ra at ti iv va a n ne ec ce es si id da ad d d de e v vo ol lv ve er r. .
T T: : Y Yo o s se en nt t a a u un na a f fu ue er rz za a e en no or rm me e, , c co om mo o u un na a o ob bl li ig ga ac ci i n n, , c co om mo o u un na a l ll la am ma ad da a; ; y yo o e es st ta ab ba a s se eg gu ur ro o d de e q qu ue e
s si i v vo ol lv v a a a a l la a c ca ar rr re et te er ra a, , m me e p pa as sa ar ra a l lo o q qu ue e m me e p pa as sa ar ra a, , n no o i ib ba a s se er r n na ad da a m ma al lo o. . T Te en n a a q qu ue e i ir r a a l la a c ca ar rr re et te er ra a
p po or r l la a f fu ue er rz za a. .
F FZ Z: : T T t te en n a as s l la a m mi is sm ma a i im mp pr re es si i n n? ?
T T: : S S , , y yo o p po or r m m n no o h hu ub bi ie es se e n ni i v vu ue el lt to o a a C C r rd do ob ba a; ; l l s s . .
F FZ Z: : T T l le e d de ec c a as s, , s si ig gu ue e, , s si ig gu ue e, , c co om mo o p pa ar ra a e en nf fr re en nt ta ar rt te e a a e es so o; ; p pa ar ra a t ti i e er ra a u un n a ap pa ar ra at to o, , n no o u un na a l lu uz z? ?
T T: : S S . .
F FZ Z: : Q Qu u d di i m me et tr ro o t te en nd dr r a a p pa ar ra a t ti i; ; m m s s o o m me en no os s q qu ue e e el l a an nc ch ho o d de e l la a c ca ar rr re et te er ra a? ?
T T: : S S , , 2 20 0 m me et tr ro os s m m s s o o m me en no os s. .
F FZ Z: : Y Y d de e a al lt to o? ?
T T: : C Ci in nc co o o o s se ei is s. .
F FZ Z: : A Ab ba aj jo o t ta am mb bi i n n v ve e a as s l lu uc ce es s r ro oj ja as s? ?
T T: : S S , , a ab ba aj jo o o o m m s s e en n e el l m me ed di io o; ; y yo o m me e d di i c cu ue en nt ta a c ca as si i d de es sd de e e el l p pr ri im me er r m mo om me en nt to o q qu ue e t te en n a a u un na a
p pa ar rt te e o os sc cu ur ra a p po or r l la as s l lu uc ce es s r ro oj ja as s. . L La a p pa ar rt te e o os sc cu ur ra a s se e c co on nf fu un nd d a a c co on n l la a n no oc ch he e. .
F FZ Z: : C C m mo o e er ra an n l la as s l lu uc ce es s a ad de en nt tr ro o d de e l la a p pa ar rt te e n ne eg gr ra a? ?
T T: : E Er ra an n r ro oj ja as s. .
F FZ Z: : R Re ed do on nd da as s o o c cu ua ad dr ra ad da as s? ?
T T: : C Co om mo o l la as s l lu uc ce es s d de e u un n s se em m f fo or ro o. .
F FZ Z: : Q Qu u s se en nt ti is st te e e en n e es se e m mo om me en nt to o, , c cu ua an nd do o l le e d de ec c a as s a a t tu u a am mi ig go o q qu ue e t te e a ac ce er rc ca ab ba as s a a e es se e a ap pa ar ra at to o? ?
24
T T: : S Se en nt t a a u un na as s g ga an na as s t tr re em me en nd da as s d de e a ac ce er rc ca ar rm me e, , d de e " "t to oc ca ar rl lo o" " a au un nq qu ue e t te en n a a m mi ie ed do o. .
F FZ Z: : Y Y d du ur ra an nt te e e el l r re eg gr re es so o a a C C r rd do ob ba a, , s se en nt ti is st te e e es sa a n ne ec ce es si id da ad d d de e v vo ol lv ve er r? ?
T T: : S S , , t to od do o e el l c ca am mi in no o. .
F FZ Z: : E Es st ta ab ba as s i in nq qu ui ie et to o e e i in nt tr ra an nq qu ui il lo o, , P Pe ed dr ro o? ?
T T: : S S , , p po or r m mi i m mu uj je er r y y m mi i h hi ij jo o, , p po or r e es so o t te en n a a g ga an na as s d de e v vo ol lv ve er r a a c ca as sa a. .
F FZ Z: : M Me e c cu ue en nt ta as s q qu ue e h ha as s e es st ta ad do o m mu uy y i in nt tr ra an nq qu ui il lo o e es st te e a a o o, , c cu u l l e es s e el l p pr ri im me er r a ac co on nt te ec ci im mi ie en nt to o r ra ar ro o
q qu ue e t te e s su uc ce ed di i ? ?
T T: : L Ll le eg ga am mo os s a a G Gr ra an na ad da a; ; t tr ra ab ba aj ja am mo os s e en n e el l B Ba an nc co o; ; d do or rm mi im mo os s a aq qu ue el ll la a n no oc ch he e f fe en no om me en na al l, , y y l la a o ot tr ra a, , y y
l la as s s si ig gu ui ie en nt te es s, , h ha as st ta a 1 12 2 o o 1 14 4 n no oc ch he es s; ; e es st t b ba am mo os s s so ol lo os s a al ll l , , c ca ad da a u un no o e en n s su u p pe en ns si i n n; ; p pe er ro o d de es sp pu u s s d de el l
s su uc ce es so o, , P Pa ac co o d de ej j l la a p pe en ns si i n n e en n q qu ue e e es st ta ab ba a y y s se e v vi in no o a a c ca as sa a a a d do or rm mi ir r. . U Un na a n no oc ch he e d do or rm m a am mo os s
p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e, , s si in n t te em ma a O OV VN NI I n ni i n na ad da a; ; p pe er ro o a a l la as s c ci in nc co o y y m me ed di ia a d de e l la a m ma ad dr ru ug ga ad da a, , s sa al lt t d de e l la a c ca am ma a y y, ,
c cu ua an nd do o m me e l le ev va an nt t , , v vi i a a P Pa ac co o q qu ue e e es st ta ab ba a e en n e el l p pa as si il ll lo o, , a am mb bo os s t te en n a am mo os s u un na a s se en ns sa ac ci i n n d de e t te er rr ro or r, , d de e
m mi ie ed do o h ho or rr ri ib bl le e; ; a am mb bo os s e es sp pe er r b ba am mo os s v ve er r a a a al lg gu ui ie en n o o a al lg go o, , n no o s sa ab be em mo os s q qu u . . L Lu ue eg go o n no os s s se en nt ta am mo os s c co on n
t to od da as s l la as s l lu uc ce es s e en nc ce en nd di id da as s, , p po or rq qu ue e t te en n a am mo os s u un n m mi ie ed do o t te er rr ri ib bl le e. .
F FZ Z: : T T m me e d di ij ji is st te e t ta am mb bi i n n q qu ue e e en n e el l m mo om me en nt to o d de es sp pu u s s d de e l la a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a d de el l 2 26 6 d de e d di ic ci ie em mb br re e, ,
c cu ua an nd do o l ll le eg ga as st te e a a c ca as sa a t te en n a ai is s l lo os s c ca ab be el ll lo os s i im ma an nt ta ad do os s. .
T T: : S S , , p po or rq qu ue e l lo os s d de em m s s n no os s t to oc ca ab ba an n e el l c ca ab be el ll lo o y y p pa ar re ec c a an n c co om mo o l lo os s p pe el lo os s d de e u un n c ce ep pi il ll lo o, , e en n p pu un nt ta a. .
D De es sd de e e es se e m mo om me en nt to o n no os s n no ot ta am mo os s m m s s s se en ns si ib bl le es s a a l la as s c co os sa as s, , i in nc cl lu us so o a al l f fr r o o y y a al l c ca al lo or r. . Y Yo o m me e a ac cu ue er rd do o
q qu ue e u un na a v ve ez z - -e es st to o e es s e ex xt tr ra a s si im mo o- - d do or rm mi im mo os s l lo os s d do os s e en n e el l m mi is sm mo o c cu ua ar rt to o, , c ca ad da a u un no o e en n u un na a c ca am ma a y y v vi i
c co om mo o t to od do o e el l c cu ue er rp po o d de e P Pa ac co o s se e e el le ev va ab ba a; ; y yo o s se en nt t t ta am mb bi i n n q qu ue e m mi i p pi ie er rn na a s se e e el le ev va ab ba a, , y y e en nt to on nc ce es s v vi i
l le ev va an nt ta ar rs se e a a P Pa ac co o, , m m s s o o m me en no os s u un no os s 3 30 0 c ce en nt t m me et tr ro os s d de el l c co ol lc ch h n n y y l le e g gr ri it t y y c ca ay y e el l c cu ue er rp po o d de en nt tr ro o d de el l
o ot tr ro o, , q qu ue e h ha ab b a a q qu ue ed da ad do o s so ob br re e l la a c ca am ma a. . O Ot tr ra a n no oc ch he e, , E El lv vi ir ra a ( (m mi i m mu uj je er r) ) m me e d de es sp pe er rt t y y v vi i u un na a l lu uz z
b bl la an nc ca a a az zu ul la ad da a q qu ue e p pa as sa ab ba a p po or r s su u v vi ie en nt tr re e, , l lu ue eg go o p po or r e el l m m o o, , s sa al li i p po or r e el l p pa as si il ll lo o, , e en nt tr r e en n e el l c cu ua ar rt to o d de e
P Pa ac co o y y d de es sa ap pa ar re ec ci i . .
F FZ Z: : C C m mo o e er ra a e es sa a l lu uz z? ?
T T: : T Te en n a a e el l d di i m me et tr ro o d de e u un n p pl la at to o s so op pe er ro o, , q qu ui iz z m m s s g gr ra an nd de e. . A Ad de em m s s c co on n l la a m mi is sm ma a l lu uz z q qu ue e e el l O OV VN NI I
q qu ue e h ha ab b a am mo os s v vi is st to o a aq qu ue el ll la a n no oc ch he e. .
F FZ Z: : P Pa ac co o, , q qu u f fu ue e l lo o q qu ue e v vi is st te e t t e es sa a n no oc ch he e c cu ua an nd do o e en nt tr r l la a b bo ol la a l lu um mi in no os sa a a a t tu u c cu ua ar rt to o? ?
T T: : L Lo o p pr ri im me er ro o q qu ue e v vi i f fu ue e l la a l lu uz z a a m mi i d de er re ec ch ha a, , r re ed do on nd da a c co om mo o l la a d de e u un na a l li in nt te er rn na a, , p pe er ro o b bl la an nc ca a. . U Un na a l lu uz z
b bl la an nc ca a m mu uy y b br ri il ll la an nt te e; ; l la a v vi i e en n l lo os s p pi ie es s d de e l la a c ca am ma a, , m mo ov ve er rs se e a a m mi i a al lr re ed de ed do or r, , a ac ce er rc ca ar rs se e a a l la a v ve en nt ta an na a y y
d de es sa ap pa ar re ec ce er r. . Y Yo o s s q qu ue e m me e i in nc co or rp po or r , , m me e s se en nt t y y q qu ue e l la a v vi i p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e m mo ov ve er rs se e y y c cr re e a a q qu ue e e er ra a
u un na a b br ro om ma a d de e P Pe ed dr ro o c co on n l la a l li in nt te er rn na a; ; p pe er ro o s su up pe e q qu ue e n no o. . Y Yo o l le e h ha ab b a a d di ic ch ho o t ta am mb bi i n n q qu ue e b ba am mo os s a a v ve er r e el l
O OV VN NI I o ot tr ra a v ve ez z; ; t ta am mb bi i n n s se e l lo o c co om me en nt t a a d do os s a am mi ig go os s m m o os s; ; s se er r a an n l la as s s se ei is s d de e l la a m ma a a an na a c cu ua an nd do o l ll le eg gu u
j ju us st ta am me en nt te e a al l p pu un nt to o d do on nd de e n no os s d de ej j e el l O OV VN NI I e el l 2 26 6 d de e d di ic ci ie em mb br re e, , a a u un no os s 5 50 00 0 m me et tr ro os s d de e c ca as sa a; ; m mi ir r
h ha ac ci ia a a ar rr ri ib ba a y y h ha ab b a a u un na a c ci ir rc cu un nf fe er re en nc ci ia a o o u un na a b bo ol la a d de e m me ed di io o m me et tr ro o d de e d di i m me et tr ro o, , b br ri il ll la an nt te e, , b bl la an nc ca a
a az zu ul la ad da a, , e en n e el l c ci ie el lo o; ; l la a v vi ie er ro on n t to od do os s. .
F FZ Z: : E En nc ci im ma a d de e t tu u c ca ab be ez za a? ? U Un n n ng gu ul lo o d de e 9 90 0 g gr ra ad do os s? ?
T T: : S S , , 9 90 0 g gr ra ad do os s j ju us st to os s. . L Lo o v vi ie er ro on n t to od do os s p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e y y s sa al li im mo os s c ca ad da a u un no o s si in n d de ec ci ir r n ni i u un na a
p pa al la ab br ra a; ; p po or r s su up pu ue es st to o, , c co or rr ri ie en nd do o. .
F FZ Z: : A Ad de em m s s d de e t ti i, , P Pe ed dr ro o y y d de e t tu u m mu uj je er r, , q qu ui i n ne es s m m s s l lo o v vi ie er ro on n? ?
T T: : D Do os s m ma at tr ri im mo on ni io os s m m s s. .
F FZ Z: : D De es sp pu u s s v vi in ni ie er ro on n l lo os s s su uc ce es so os s d de e G Gr ra an na ad da a. . S Su uc ce ed di i l lo o d de el l p pl la an no o l lu um mi in no os so o. . E Er ra a d de e c co ol lo or r b bl la an nc co o? ?
T T: : L La a m mi is sm ma a l lu uz z, , b bl la an nc ca a a az zu ul la ad da a. .
F FZ Z: : U Un n p po oc co o m m s s g gr ra an nd de e q qu ue e u un na a p pe el lo ot ta a d de e f f t tb bo ol l? ?
T T: : S S , , y y a ad de em m s s r re ed do on nd da a c co om mo o u un na a l lu uz z d de e u un na a l li in nt te er rn na a- -, , y yo o l la a v ve e a a s si in n n na ad da a q qu ue e m ma an nt tu uv vi ie er ra a e es sa a
c ci ir rc cu un nf fe er re en nc ci ia a; ; v ve e a a e es sa a c ci ir rc cu un nf fe er re en nc ci ia a e en n e el l s su ue el lo o, , m mo ov vi i n nd do os se e y y s si ie em mp pr re e f fl lo ot ta an nd do o. . U Un na a n no oc ch he e, , n no os s
s su uc ce ed di i t ta am mb bi i n n u un na a c co os sa a c cu ur ri io os sa a. . S Se er r a an n l la as s o on nc ce e d de e l la a n no oc ch he e e en n G Gr ra an na ad da a y y l lo os s d do os s, , P Pa ac co o y y y yo o, ,
v ve en n a am mo os s p pa ar ra a c ca as sa a, , e es st ta ab ba a s so ol la a l la a c ca al ll le e. .
F FZ Z: : Q Qu u c ca al ll le e d de e G Gr ra an na ad da a? ?
T T: : L La a c ca al ll le e C Ca ar rr re er ro o B Bl la an nc co o. . Y Yo o v ve en n a a c ca am mi in na an nd do o c co on n P Pa ac co o, , h ha ab bl la an nd do o d de e u un n t te em ma a d de el l B Ba an nc co o y y v vi ie en ne e
u un na a s se e o or ra a c co on n u un na a a ap pa ar ri ie en nc ci ia a d de e u un no os s 3 37 7 a a o os s, , l la a v ve es st ti im me en nt ta a e er ra a n ne eg gr ra a; ; s se eg gu ur ra am me en nt te e u un n t tr ra aj je e
o os sc cu ur ro o, , c ca ab be el ll lo os s r ru ub bi io os s. .
F FZ Z: : E Es sb be el lt ta a? ? Q Qu u a al lt tu ur ra a? ?
T T: : L La a a al lt tu ur ra a, , u un n p po oq qu ui it to o m m s s q qu ue e y yo o; ; y yo o m mi id do o 1 1, ,8 81 1 m me et tr ro os s, , l la a m mu uj je er r, , 1 1, ,8 85 5 m me et tr ro os s, ,
a ap pr ro ox xi im ma ad da am me en nt te e. .
F FZ Z: : A Al lt ta a, , e en nt to on nc ce es s. .
T T: : P Pa ar ra a m mu uj je er r, , b ba as st ta an nt te e a al lt ta a. . L La a c ca ar ra a n no o l la a r re ec cu ue er rd do o, , s s l lo o r re ec cu ue er rd do o q qu ue e l lo os s o oj jo os s e er ra an n g gr ra an nd de es s, ,
v ve er rd de es s o o a az zu ul le es s. . S S , , s s q qu ue e e er ra an n o oj jo os s c cl la ar ro os s y y e el l p pe el lo o e er ra a r ru ub bi io o. . E Es st ta a m mu uj je er r v ve en n a a c co on n u un na a m ma an nz za an na a
e en n l la a m ma an no o; ; p pe er ro o. .. .. . n no o e er ra a m ma an nz za an na a, , e er ra a. .. .. .
F FZ Z: : C C m mo o q qu ue e n no o e er ra a m ma an nz za an na a? ?
T T: : N No o. . E Er ra a u un na a c ch hi ir ri im mo oy ya a, , o o a al lg go o a as s ; ; e es sa a m mu uj je er r v ve en n a a e ec ch ha an nd do o l la a c ch hi ir ri im mo oy ya a p pa ar ra a a ar rr ri ib ba a, , y y a a m mi i m me e
l ll la am m l la a a at te en nc ci i n n l la a f fo or rm ma a e en n q qu ue e l la a e es st ta ab ba a e ec ch ha an nd do o p pa ar ra a a ar rr ri ib ba a; ; a ad de em m s s l lo os s p pa as so os s q qu ue e d da ab ba a e er ra an n
m mu uy y g gr ra an nd de es s, , y y e en nt to on nc ce es s r re es su ul lt ta a q qu ue e c cu ua an nd do o y yo o p pa as s a al l l la ad do o d de e e el ll la a, , d di ij je e: : " "P Pa ac co o, , m mi ir ra a q qu u m ma an nz za an na a
l ll le ev va a e es sa a s se e o or ra a" ", , d di i d do os s o o t tr re es s p pa as so os s, , n no os s p pa as sa am mo os s y y m mi ir ra am mo os s p pa ar ra a a at tr r s s; ; l la a m mu uj je er r e es st ta ab ba a d de e p pi ie e a a
u un no os s c cu ua at tr ro o m me et tr ro os s, , s so on nr ri ie en nd do o; ; s se e a ac ce er rc c a a n no os so ot tr ro os s, , y y m me e d di ij jo o c co on n u un na a v vo oz z d de e a ac ce en nt to o e ex xt tr ra an nj je er ro o, , e en n
c ca as st te el ll la an no o, , p pe er ro o v vo oz z e ex xt tr ra an nj je er ra a. .
25
F FZ Z: : E Ex xt tr ra an nj je er ra a, , t ti ip po o s su ue ec co o, , a al le em m n n? ?
T T: : S S , , a al lg g n n i id di io om ma a e eu ur ro op pe eo o, , r ra ar ro o; ; d di ij jo o: : " "N No o s se er r m ma an nz za an na a" ". . M Me e p pu us so o l la a m ma an no o e en n l la a f fr re en nt te e, , y y e el l
p pu ul lg ga ar r m me e l lo o h hu un nd di i e en n l la a s si ie en n. . M Me e h hi iz zo o u un n d da a o o h ho or rr ri ib bl le e. . N No o s sa ab b a a q qu u h ha ac ce er r, , m me e d di io o u un n d do ol lo or r e en n l la a
f fr re en nt te e q qu ue e c ca as si i m me e d de es sm ma ay yo o. . C Cu ua an nd do o r re ea ac cc ci io on n , , m mi ir r p pa ar ra a a at tr r s s y y l la a m mu uj je er r y ya a n no o e es st ta ab ba a. .
F FZ Z: : E En n l la a c ca al ll le e C Ca ar rr re er ro o B Bl la an nc co o? ?
T T: : U Un na a n nu ue ev va a a av ve en ni id da a d de e G Gr ra an na ad da a. .
F FZ Z: : N No o h ha ab b a a n na ad di ie e a al lr re ed de ed do or r? ?
T T: : C Cu ua an nd do o p pa as s e es so o, , n no o h ha ab b a a n na ad di ie e. .
F FZ Z: : E Es so o c cu u n nd do o f fu ue e? ?
T T: : E En n e en ne er ro o o o f fe eb br re er ro o, , a al l c ca ab bo o d de e u un n m me es s o o a al lg go o m m s s d de el l e ep pi is so od di io o d de el l O OV VN NI I. .
F FZ Z: : C C m mo o i ib ba a v ve es st ti id da a e es sa a m mu uj je er r? ?
T T: : D De e n ne eg gr ro o. . E El l p pa an nt ta al l n n e er ra a o os sc cu ur ro o, , u un n c ch ha aq qu ue et t n n t ta am mb bi i n n o os sc cu ur ro o, , y y d de e p p m mu ul lo os s a an nc ch ho os s, , l la ab bi io os s
d de el lg ga ad di it to os s. .
F FZ Z: : F Fr re en nt te e a am mp pl li ia a? ?
T T: : S S , , p po or rq qu ue e e el l p pe el lo o l lo o t te en n a a a at tr r s s y y e er ra a m m s s b bi ie en n c co or rt to o y y l la ac ci io o. .
F FZ Z: : S Si in n p pi in nt tu ur ra a? ?
T T: : N No o, , n na ad da a d de e e es so o. .
F FZ Z: : A A q qu u r ra az za a t te e r re ec co or rd d s su u c ca ar ra a? ?
T T: : R Ra az za a n n r rd di ic ca a. .
F FZ Z: : C C m mo o l lo os s v va as sc co os s? ?
T T: : N No o, , s su ue ec co o o o n no or ru ue eg go o, , m m s s b bi ie en n u un na a r ra az za a d de el l N No or rt te e. .
F FZ Z: : S Sa al li ie er ro on n c co or rr ri ie en nd do o d de es sp pu u s s q qu ue e n no o l la a v vi ie er ro on n a a e el ll la a? ?
T T: : S S , , s s . . D De es sp pu u s s n no os s s su uc ce ed di i o ot tr ra a c co os sa a t tr re em me en nd da a. .
F FZ Z: : E En n q qu u f fe ec ch ha a f fu ue e? ? S Se e a ac cu ue er rd da an n? ?
T T: : T Ta am mb bi i n n e en ne er ro o o o f fe eb br re er ro o; ; f fu ue e a al l p po oc co o t ti ie em mp po o, , u un n d d a a u un na a c co os sa a, , a a l lo os s d do os s d d a as s o ot tr ra a. . F Fu ui im mo os s a a u un n
m m d di ic co o. .
F FZ Z: : A A u un n m m d di ic co o? ?
T T: : F Fu ui im mo os s a a v ve er rl lo o p po or rq qu ue e l le e i in nt te er re es sa ab ba a e el l t te em ma a O OV VN NI I. .
F FZ Z: : L Le e c co on nt ta ar ro on n a al l m m d di ic co o l lo o d de el l O OV VN NI I? ?
T T: : S S , , d de e r re eg gr re es so o b ba am mo os s p po or r l la a c ca ar rr re et te er ra a y y v vi im mo os s a a u un n h ho om mb br re e m mu uy y a al lt to o c ca am mi in na an nd do o p po or r l la a m mi is sm ma a
c ca ar rr re et te er ra a. . P Pa as sa am mo os s a al l l la ad do o d de e l l y y d de e p pr ro on nt to o e el l c co oc ch he e s se e d de et tu uv vo o. .
F FZ Z: : C C m mo o e er ra a e el l h ho om mb br re e e es se e? ?
T T: : C Co om mo o d de e d do os s m me et tr ro os s d de e a al lt tu ur ra a, , c co on n u un na a n na ar ri iz z m mu uy y l la ar rg ga a, , u un na a m me el le en na a l la ar rg ga a y y v ve es st ti id do o d de e n ne eg gr ro o. .
F FZ Z: : Q Qu u l ll le ev va ab ba a p pu ue es st to o? ?
T T: : U Un n p pa an nt ta al l n n n ne eg gr ro o y y u un na a c ca az za ad do or ra a n ne eg gr ra a. .
F FZ Z: : E Es st ta ab ba a p pa ar ra ad do o e en n m mi it ta ad d d de e l la a c ca ar rr re et te er ra a? ?
T T: : I Ib ba a p po or r l la a c cu un ne et ta a, , c ca am mi in na an nd do o e en n l la a m mi is sm ma a d di ir re ec cc ci i n n q qu ue e n no os so ot tr ro os s, , c cu ua an nd do o p pa as sa am mo os s n no os so ot tr ro os s, , s se e
q qu ue ed d q qu ui ie et to o. .
F FZ Z: : P Po or r q qu u s se e d de et tu uv vo o e el l c co oc ch he e? ?
T T: : Q Qu ui iz z f fu ue e c co oi in nc ci id de en nc ci ia a; ; p pe er ro o c cu ua an nd do o p pa as sa am mo os s c ce er rc ca a d de e l l, , s se e a av ve er ri i . .
F FZ Z: : N No o v vi ie er ro on n n ni in ng gu un na a l lu uz z p po or r a al ll l ? ?
T T: : N No o, , n na ad da a. .
F FZ Z: : Q Qu u p pa as s c co on n e el l c co oc ch he e? ?
T T: : E El l c co oc ch he e s se e m me e q qu ue ed d s si in n m mo ot to or r. . S Si in n f fu ue er rz za a a al lg gu un na a, , s se e q qu ue ed d p pa ar ra ad do o. .
F FZ Z: : T Tu uv vi ie er ro on n q qu ue e e em mp pu uj ja ar r e el l a au ut to o? ?
T T: : S S , , l lo o e em mp pu uj ja am mo os s e en n p pu un nt to o m mu ue er rt to o, , e el l h ho om mb br re e n no os s m mi ir r , , s se e s so on nr ri i y y s si ig gu ui i c ca am mi in na an nd do o, ,
d de es sa ap pa ar re ec ci ie en nd do o r r p pi id da am me en nt te e. . A Al l o ot tr ro o d d a a, , v vi im mo os s a al l t ti ip po o e en n e el l B Ba an nc co o, , c ca am mb bi ia an nd do o m mo on ne ed da a e ex xt tr ra an nj je er ra a, ,
d d l la ar re es s p pr re ec ci is sa am me en nt te e. . A Al l c ca aj je er ro o, , c co om mo o a a n no os so ot tr ro os s l le e i im mp pr re es si io on n l la a f fi ig gu ur ra a d de e e es st te e h ho om mb br re e. . E En n
d de et te er rm mi in na ad do o m mo om me en nt to o m mo os st tr r u un na a s so on nr ri is sa a s sa ar rc c s st ti ic ca a. .
F FZ Z: : T Tu uv vi ie er ro on n a al lg gu un na a o ot tr ra a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a? ?
T T: : S S , , e en n G Gr ra an na ad da a. . F Fu ui i a a h ha ab bl la ar r c co on n u un n c ca am mi io on ne er ro o, , y y l le e c co on nt t l lo o q qu ue e m me e h ha ab b a a p pa as sa ad do o. . M Me e e ex xp pl li ic c
q qu ue e u un n d d a a, , a a l la as s c ci in nc co o d de e l la a m ma a a an na a, , y ye en nd do o p pa ar ra a M M l la ag ga a, , v vi io o a a u un n h ho om mb br re e v ve es st ti id do o d de e n ne eg gr ro o e en n m me ed di io o
d de e l la a c ca ar rr re et te er ra a; ; f fu ue e a a t to om ma ar r u un n c ca af f , , p po or rq qu ue e t te en n a a m mu uc ch ho o s su ue e o o. . A A l lo os s t ta an nt to os s k ki il l m me et tr ro os s l le e v vo ol lv vi i a a
p pa as sa ar r l lo o m mi is sm mo o; ; p pu us so o g ga as so ol li in na a y y c cu ua an nd do o s se e f fu ue e, , e es st ta ab ba a e el l h ho om mb br re e o ot tr ra a v ve ez z e en n l la a e es sq qu ui in na a; ; e en nt to on nc ce es s s se e
l le e p pa ar r e el l m mo ot to or r d de el l c ca am mi i n n y y a al l b ba aj ja ar rs se e, , e es st ta ab ba a e el l h ho om mb br re e a al lt to o e en n l la a p pu ue er rt ta a d de e l la a c ca ab bi in na a. .
F FZ Z: : H Ha as s t te en ni id do o u un n s su ue e o o r re ep pe et ti it ti iv vo o d de es sp pu u s s d de e e es sa as s e ex xp pe er ri ie en nc ci ia as s? ?
T T: : S S , , y yo o h he e s so o a ad do o v va ar ri ia as s v ve ec ce es s q qu ue e e es st to oy y e en n u un n s si it ti io o q qu ue e m me e e es s c co on no oc ci id do o; ; e en n e el l c ca am mp po o, , h ha ay y u un n
r rb bo ol l, , v vo oy y c ca am mi in na an nd do o c co on n m mi ie ed do o, , l ll le eg go o a al l s si it ti io o d de et tr r s s d de el l r rb bo ol l y y v ve eo o c co om mo o u un na a f fo or rm ma a d de e p pe er rs so on na a, , s si in n
s se er r u un na a f fi ig gu ur ra a h hu um ma an na a; ; d di ig ga am mo os s c co om mo o u un na a l ll la am ma a g gr ra an nd de e b bl la an nc ca a, , c co om mo o u un na a z za ar rz za a a ar rd di ie en nt te e, , y y s si ie em mp pr re e
l lo o m mi is sm mo o, , s si ie em mp pr re e l lo o m mi is sm mo o. .
F FZ Z: : T Tu uv vi is st te e a al lg g n n o ot tr ro o s su ue e o o t ta am mb bi i n n, , P Pa ac co o? ?
T T: : R Re ec cu ue er rd do o q qu ue e i ib ba a h ha ac ci ia a a al lg go o, , q qu ue e e er ra a u un n o ob bj je et to o d de es sc co on no oc ci id do o, , u un na a n na av ve e, , m m s s b bi ie en n r re ed do on nd da a; ; s se en nt t a a
m mi ie ed do o p po or rq qu ue e i ib ba a h ha ac ci ia a u un n o ob bj je et to o, , m me e a ac co om mp pa a a ab ba a a al lg gu ui ie en n, , n no o s s s si i e er ra a P Pe ed dr ro o, , p pe er ro o m me e d de es sp pi ie er rt to o
c cu ua an nd do o e es st to oy y c ca ad da a v ve ez z m m s s c ce er rc ca a d de el l o ob bj je et to o. .
F FZ Z: : E Es s u un n c ca am mp po o t ta am mb bi i n n? ?
26
T T: : N No o s s d d n nd de e e es st t d de et te en ni id do o e es so o; ; s s l lo o s s q qu ue e t to od do o e es s m mu uy y b br ri il ll la an nt te e. . N Nu un nc ca a s su ue e o o, , p pe er ro o l la a v ve ez z
q qu ue e s su ue e o o, , s su ue e o o l lo o m mi is sm mo o, , t te en ni ie en nd do o l la a s se en ns sa ac ci i n n d de e q qu ue e m me e e el le ev vo o. .
F FZ Z: : E Es st t s s s se en nt ta ad do o e en n e es st te e s si il ll l n n y y s si ie en nt te es s q qu ue e t te e e el le ev va as s? ?
T T: : S S , , c ci ie er rr ro o l lo os s o oj jo os s y y s si ie en nt to o q qu ue e s su ub bo o. . Y Yo o m mi is sm mo o m me e a as su us st to o p po or r l la as s n no oc ch he es s, , p po or rq qu ue e c cr re eo o q qu ue e m me e
v vo oy y a a c ca ae er r d de e l la a c ca am ma a; ; p pe er ro o p pi ie en ns so o q qu ue e m me e p pa as sa a e es so o p po or r l lo os s n ne er rv vi io os s. .
F FZ Z: : L Lo o s si ie en nt te es s m m s s c cu ua an nd do o e es st t s s a ac co os st ta ad do o o o c cu ua an nd do o e es st t s s s se en nt ta ad do o? ?
T T: : C Cu ua an nd do o e es st to oy y a ac co os st ta ad do o. .
F FZ Z: : T Tu uv vi ie er ro on n d de es sp pu u s s a al lg g n n o ot tr ro o s su ue e o o? ?
T T: : S S , , p pe er ro o n no o r re ec cu ue er rd do o. .
F FZ Z: : P Pe er ro o, , t te e d de es sp pi ie er rt ta as s d de es sp pu u s s d de e h ha ab be er r s so o a ad do o? ?
T T: : S S , , y y s si ie em mp pr re e a a l la as s c ci in nc co o y y m me ed di ia a. .
F FZ Z: : A An nt te es s d de e l la a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a d de el l 2 26 6 d de e d di ic ci ie em mb br re e o o p po os st te er ri io or r? ?
T T: : D De es sp pu u s s. .
F FZ Z: : T Te e d de es sp pi ie er rt ta as s y y d de es sp pu u s s t te e v vu ue el lv ve es s a a d do or rm mi ir r? ?
T T: : A A v ve ec ce es s m me e o oc cu ur rr re e q qu ue e p pr re es si ie en nt to o c co os sa as s. . P Po or r e ej je em mp pl lo o, , e el l o ot tr ro o d d a a e es st ta ab ba a c co on n m mi i m mu uj je er r y y l le e
d di ig go o: : " "V Va a a a v ve en ni ir r A An nt to on ni io o" ", , y y a a l lo os s c ci in nc co o m mi in nu ut to os s A An nt to on ni io o t to oc ca a l la a p pu ue er rt ta a. . T Te en ng go o u un n a am mi ig go o l ll la am ma ad do o
P Pe ep pe e I Ib ba ar rr ra a, , l l n no o s sa ab be e d d n nd de e v vi iv vo o; ; a ay ye er r l le e d di ij je e a a m mi i e es sp po os sa a: : " "V Va a a a v ve en ni ir r P Pe ep pe e I Ib ba ar rr ra a" "; ; e es se e m mi is sm mo o d d a a
s se e p pr re es se en nt t e en n m mi i c ca as sa a. . E Es so o m me e e es st t p pa as sa an nd do o m mu uy y a a m me en nu ud do o. .
F FZ Z: : A A t ti i t ta am mb bi i n n t te e p pa as sa a e es se e t ti ip po o d de e f fe en n m me en no o, , P Pa ac co o? ?
T T: : S S , , t ta am mb bi i n n. .
F FZ Z: : H Ha as s c ca am mb bi ia ad do o t tu u f fo or rm ma a d de e a ac ct tu ua ar r? ?
T T: : S S , , t to ot ta al lm me en nt te e. . A Ah ho or ra a m me e s si ie en nt to o d di is st ti in nt to o; ; e es st to oy y e es st tu ud di ia an nd do o l la a B Bi ib bl li ia a y y m me e i in nt te er re es sa a m mu uc ch ho o. .
T Te en ng go o l la a c ce er rt te ez za a d de e q qu ue e C Cr ri is st to o e es s D Di io os s, , q qu ue e e es s l l, , e el l c co oo or rd di in na ad do or r d de el l C Co os sm mo os s; ; t to od do os s d de eb be em mo os s t te en ne er r
u un na a e el le ev va ac ci i n n e es sp pi ir ri it tu ua al l y y t ta am mb bi i n n m me en nt ta al l. . S Si ie en nt to o q qu ue e h he e c ca am mb bi ia ad do o, , e el l c ca am mb bi io o l lo o t te en ne em mo os s q qu ue e v vi iv vi ir r
e en n n no os so ot tr ro os s m mi is sm mo os s. . S S q qu ue e y yo o t te en ng go o q qu ue e d da ar r, , q qu ui ie er ro o c ca ad da a v ve ez z m m s s a ay yu ud da ar r a a l la a g ge en nt te e, , p po or rq qu ue e s sa a e es s
l la a n ni ic ca a v ve er rd da ad d. . A Ah ho or ra a t te en ng go o g ga an na as s d de e h ha ac ce er r a al lg go o, , d de e a ay yu ud da ar r a a l lo os s d de em m s s. . N Ne ec ce es si it to o s su up pe er ra ar rm me e, , y y n no o
p pu ue ed do o h ha ac ce er rl lo o s si i n no o a ay yu ud do o a a l lo os s d de em m s s. .
F FZ Z: : A A t ti i t te e p pa as sa a l lo o m mi is sm mo o, , P Pa ac co o? ?
T T: : N No o t ta an nt to o c co om mo o a a P Pe ed dr ro o, , p pe er ro o t ta am mb bi i n n h he e t te en ni id do o u un n c ca am mb bi io o, , m me e e en nc cu ue en nt tr ro o m m s s t tr ra an nq qu ui il lo o, , a a l la as s
c co os sa as s l le es s h ha ag go o f fr re en nt te e d de e o ot tr ra a f fo or rm ma a. . A Ah ho or ra a s so oy y m m s s p pa ac c f fi ic co o. . A Af fr ro on nt to o l la a v vi id da a d de e o ot tr ra a f fo or rm ma a. . M Me e
s si ie en nt to o m m s s s se eg gu ur ro o. . M Me e s si ie en nt to o l li ib br re e. .

A As s d de ej ja am mo os s a a P Pe ed dr ro o M Mu u o oz z y y a a P Pa ac co o J Ju ur ra ad do o; ; l lo os s h he em mo os s v vu ue el lt to o a a v ve er r e en n t tr re es s o op po or rt tu un ni id da ad de es s m m s s; ; s si ig gu ue en n
m mu uy y, , p pe er ro o m mu uy y c ca am mb bi ia ad do os s. . T Ti ie en ne en n p pr re em mo on ni ic ci io on ne es s. . A Ac ce ep pt ta an n c co on n n na at tu ur ra al li id da ad d l lo os s h he ec ch ho os s e ex xt tr ra a o os s, ,
p pa ar ra an no or rm ma al le es s. . S Se er r u un na a p pr re ep pa ar ra ac ci i n n p pa ar ra a e el l g gr ra an n e en nc cu ue en nt tr ro o? ?

H Ha as st ta a a aq qu u h he em mo os s a an na al li iz za ad do o m mu uc ch ho os s h he ec ch ho os s, , m mu uc ch ha as s c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s; ; n no o s so oy y p pr ro oc cl li iv ve e a a l la as s f fa an nt ta as s a as s, ,
t tr ra at to o s si ie em mp pr re e d de e e ex xa am mi in na ar r y y a an na al li iz za ar r e el l j ju us st to o m me ed di io o p pa ar ra a e en nc co on nt tr ra ar r e el l S S o o e el l N No o. .
H He e i id do o a at ta an nd do o c ca ab bo os s e en n l lo os s l lt ti im mo os s a a o os s, , p pe en ns sa an nd do o q qu ue e d de eb be em mo os s p po on ne er r l la as s c ca ar rt ta as s s so ob br re e l la a m me es sa a, ,
d de ef fi in ni it ti iv va am me en nt te e, , p pa ar ra a s se eg gu ui ir r i in nv ve es st ti ig ga an nd do o. .
A Ah ho or ra a c co on nt ta am mo os s c co on n e el le em me en nt to os s s su uf fi ic ci ie en nt te es s d de e a at ta aq qu ue e o o e ev va al lu ua ac ci i n n, , q qu ue e n no os s p pe er rm mi it te en n p pi is sa ar r u un n t te er rr re en no o
b ba as st ta an nt te e f fi ir rm me e. .
Q Qu ui iz z s s a a t ti i, , a am mi ig go o l le ec ct to or r, , y y a a o ot tr ro os s, , q qu ue e l le ee en n e es st ta as s p pa al la ab br ra as s m m a as s s se e l le es s p pu ue ed da a a ac cl la ar ra ar r e el l p pa an no or ra am ma a. .
D De es sd de e a ah ho or ra a, , e es st ta ar re em mo os s a al le er rt ta a t ta an nt to o d de e l lo os s i in nf fo or rm me es s O OV VN NI I c co om mo o d de e l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o. . T Ta al l v ve ez z
a al lg gu un no o d de e u us st te ed de es s p pu ue ed da a i in nc cl lu us so o b br ri in nd da ar r m mu uc ch ha as s a al lt te er rn na at ti iv va as s i in nv ve es st ti ig ga at ti iv va as s. .
H Ho oy y, , m m s s q qu ue e n nu un nc ca a, , l lo os s n nu ue ev vo os s p pa ar r m me et tr ro os s c cu ul lt tu ur ra al le es s, , l la a a ap pe er rt tu ur ra a m me en nt ta al l d de e n nu ue es st tr ro o t ti ie em mp po o, , i in nd di ic ca an n e el l
c co om mi ie en nz zo o d de e u un na a n nu ue ev va a e er ra a, , q qu ue e h ha a v ve en ni id do o p pa ar ra a q qu ue ed da ar rs se e p po or r m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o, , l lo os s 2 26 60 00 0 a a o os s f fu ut tu ur ro os s. .


L LA AS S M MI IS ST TE ER RI IO OS SA AS S A AN NT TE EN NA AS S C CO ON NT TA AC CT TA AN NT TE ES S

L LE ES S H HA AB BL LA AR R A AH HO OR RA A d de e u un no os s h he ec ch ho os s q qu ue e m mu uc ch ho o m me e i im mp pr re es si io on na ar ro on n c cu ua an nd do o l lo os s c co on no oc c . . E El ll lo os s m me e
l ll le ev va ar ro on n a a i in ni ic ci ia ar r u un na a e ex xt te en ns sa a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n, , q qu ue e h ho oy y c cu ue en nt ta a c co on n u un n g gr ra an n d do os ss si ie er r d do oc cu um me en nt ta al l. . V Ve ea am mo os s l lo os s
h he ec ch ho os s. .
E El l c co om ma an nd da an nt te e d de el l " "B Bo oe ei in ng g 7 73 37 7" ", , B Br ru uc ce e C Ca at th hi ie e, , p pe er rt te en ne ec ci ie en nt te e a a l la a " "L L n ne ea a A A r re ea a N Na ac ci io on na al l N Ne eo oc ce el la an nd de es sa a" ", ,
e es st ta ab ba a p pr re ep pa ar ra an nd do o u un n p pl la an n d de e v vu ue el lo o d de e c ca ab bo ot ta aj je e e en n A Au uc ck kl la an nd d ( (N Nu ue ev va a Z Ze el la an nd da a) ) u un na a m ma a a an na a d de e f fe eb br re er ro o d de e
1 19 96 68 8, , c cu ua an nd do o e el l c co op pi il lo ot to o d de e u un na a n na av ve e q qu ue e a ac ca ab ba ab ba a d de e r re eg gr re es sa ar r d de e o ot tr ro o v vu ue el lo o l le e c co om me en nt ta a u un na a o ob bs se er rv va ac ci i n n
s si in ng gu ul la ar r q qu ue e h ha ab b a a h he ec ch ho o d du ur ra an nt te e e el l a at te er rr ri iz za aj je e. .
H Ha ab b a a l ll la am ma ad do o s su u a at te en nc ci i n n u un na a e ex xt tr ra a a a a an nt te en na a q qu ue e s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a e en n l la a p pa ar rt te e s su up pe er ri io or r d de e u un na a c ca as sa a
c ce er rc ca an na a a a l la a p pi is st ta a d de e a at te er rr ri iz za aj je e. . L La a o or ri ie en nt ta ac ci i n n d de e d di ic ch ha a a an nt te en na a n no o c co or rr re es sp po on nd d a a a a l la a d de e u un n
r ra ad di io oa af fi ic ci io on na ad do o c co om m n n, , s su u e ex xt tr re em ma ad da a a al lt tu ur ra a n no o e er ra a n no or rm ma al l, , y y e el l m ma at te er ri ia al l c co on n e el l q qu ue e e es st ta ab ba a c co on ns st tr ru ui id da a l la a
a an nt te en na a e er ra a m mu uy y c co os st to os so o. .
C Co on no oc ce ed do or r d de e q qu ue e e el l c co om ma an nd da an nt te e C Ca at th hi ie e e er ra a u un n e es st tu ud di io os so o d de e l la a f fe en no om me en no ol lo og g a a O OV VN NI I, , e el l c co op pi il lo ot to o, ,
s so os sp pe ec ch ha an nd do o q qu ue e l la a a an nt te en na a e es sc co on nd d a a u un n m mi is st te er ri io o, , s se e l lo o c co om me en nt t a a s st te e. .
P Po or r e en nt tr re en na am mi ie en nt to o y y e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a, , l lo os s p pi il lo ot to os s s so on n m mu uy y b bu ue en no os s o ob bs se er rv va ad do or re es s, , c ca ap pa ac ce es s d de e e el la ab bo or ra ar r
i in nf fo or rm me es s c co on nc ci is so os s, , e ex xa ac ct to os s e e i im mp pa ar rc ci ia al le es s. .
27
P Pa ar ra al le el la am me en nt te e a al l c co om me en nt ta ar ri io o d de e s su u c co ol le eg ga a, , e el l c co om ma an nd da an nt te e C Ca at th hi ie e h ha ab b a a o ob bs se er rv va ad do o e en n s su us s m m l lt ti ip pl le es s
v vu ue el lo os s s so ob br re e N Nu ue ev va a Z Ze el la an nd da a q qu ue e, , e en n m m s s d de e u un na a o op po or rt tu un ni id da ad d, , a al l c co om mu un ni ic ca ar rs se e p po or r r ra ad di io o d de es sd de e s su u a av vi i n n
e en n v vu ue el lo o c co on n t to or rr re e d de e c co on nt tr ro ol l s se e p pr ro od du uc c a an n e ex xt tr ra a a as s i in nt te er rf fe er re en nc ci ia as s e en nt tr ra an nd do o e en n s su u b ba an nd da a d de e c co om mu un ni ic ca ac ci i n n
c co on nv ve er rs sa ac ci io on ne es s e en n u un n c c d di ig go o e ex xt tr ra a o o, , n no o c co on nv ve en nc ci io on na al l a al l e es st ta ab bl le ec ci id do o p pa ar ra a l la a n na av ve eg ga ac ci i n n a a r re ea a. . N No o
o ob bs st ta an nt te e, , n nu un nc ca a l le e p pr re es st t l la a d de eb bi id da a a at te en nc ci i n n a a e es se e d de et ta al ll le e d da ad do o q qu ue e e es st to o s se e p pr ro od du uc c a a p pr re ec ci is sa am me en nt te e
c cu ua an nd do o l la a a ae er ro on na av ve e s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a d de en nt tr ro o d de el l r re ea a d de e l lo os s a ae er ro op pu ue er rt to os s r re ec ci ib bi ie en nd do o i in ns st tr ru uc cc ci io on ne es s p pa ar ra a e el l
a at te er rr ri iz za aj je e; ; m mo om me en nt to o c cl la av ve e e en n a ae er ro on na av ve eg ga ac ci i n n. .
I In nt tr ri ig ga ad do o e el l c co om ma an nd da an nt te e C Ca at th hi ie e a an nt te e l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e s se em me ej ja an nt te e a an nt te en na a, , p pi id di i a al l c co op pi il lo ot to o q qu ue e l la a
d di ib bu uj ja as se e; ; l la a o or ri ie en nt ta ac ci i n n q qu ue e p pa ar re ec c a a t te en ne er r d di if fe er r a a t to ot ta al lm me en nt te e d de e l la a q qu ue e u ut ti il li iz za an n l lo os s r ra ad di io oa af fi ic ci io on na ad do os s. .
E Es sa a m mi is sm ma a t ta ar rd de e l ll la am m a a M Mr r. . P Pe et te er r T Te em mm m, , s su u a am mi ig go o y y c co ol la ab bo or ra ad do or r e en n l la a t ta ar re ea a i in nv ve es st ti ig ga ad do or ra a y y a a l la a s sa az z n n
p pe er ri io od di is st ta a d de el l W Wa as sh hi in ng gt to on n S St ta ar r d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , d de el l S Su un nd da ay y T Ti im me es s d de e L Lo on nd dr re es s y y e el l M Me el lb bo ou ur rn ne e H He er ra al ld d d de e
N Nu ue ev va a Z Ze el la an nd da a. . L Le e c co om me en nt t e el l p po os si ib bl le e h ha al ll la az zg go o y y l lo o c co om mp pr ro om me et ti i a a e en nc co on nt tr ra ar rs se e a al l d d a a s si ig gu ui ie en nt te e p po or r l la a
m ma a a an na a p pa ar ra a i in nv ve es st ti ig ga ar r l la a d de el li ir ra an nt te e a an nt te en na a. .
P Pr ro ov vi is st to o d de e u un na a c c m ma ar ra a f fo ot to og gr r f fi ic ca a c co on n t te el le eo ob bj je et ti iv vo o s se e d di ir ri ig gi ie er ro on n a al l l lu ug ga ar r e en n c cu ue es st ti i n n, , l lo oc ca al li iz za ar ro on n l la a
a an nt te en na a q qu ue e p pe er rt te en ne ec c a a a a u un na a c ca as sa a q qu ue e s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a e en n m me ed di io o d de e u un n e ex xt te en ns so o j ja ar rd d n n, , t to om ma ar ro on n u un na a s se er ri ie e
d de e f fo ot to og gr ra af f a as s y y r re et to or rn na ar ro on n a a s su us s h ho og ga ar re es s e en n A Au uc ck kl la an nd d. .
E El l r re ev ve el la ad do o ( (r re ea al li iz za ad do o p po or r T Te em mm m e en n s su u l la ab bo or ra at to or ri io o p pr ri iv va ad do o) ) a ar rr ro oj j e el l s si ig gu ui ie en nt te e r re es su ul lt ta ad do o: :

E El l m m s st ti il l t te en n a a 1 10 0 m me et tr ro os s d de e a al lt tu ur ra a y y e er ra a d de e a ac ce er ro o i in no ox xi id da ab bl le e. . L Lo os s s so op po or rt te es s d de e l lo os s a al la am mb br re es s q qu ue e s se er rv v a an n
d de e a an nt te en na a e er ra an n d de e f fo or rm ma a d de e p pe eq qu ue e a a c ca aj ja a c cu ua ad dr ra an ng gu ul la ar r e e i in ns se er rt ta ad do o e en n c ca ad da a u un na a d de e d di ic ch ha as s c ca aj ja as s e em me er rg g a a
u un n a al la am mb br re e. . E Er ra an n o oc ch ho o a al la am mb br re es s a an nt te en na as s e en n t to ot ta al l y y s su u l lo on ng gi it tu ud d e er ra a d de e t tr re es s m me et tr ro os s. .
L Lu ue eg go o d de e h ha ab be er r o ob bs se er rv va ad do o d de et te en ni id da am me en nt te e e el l e ex xt tr ra a o o a ap pa ar ra at to o, , B Br ru uc ce e C Ca at th hi ie e s se e d di ir ri ig gi i a a l la a o of fi ic ci in na a d de e
C Co or rr re eo os s p pa ar ra a a av ve er ri ig gu ua ar r s si i e ex xi is st t a a a al lg g n n r re eg gl la am me en nt to o e en n l lo o r re ef fe er re en nt te e a al l t ti ip po o d de e c co on ns st tr ru uc cc ci i n n y y o or ri ie en nt ta ac ci i n n d de e
a an nt te en na as s d de e r ra ad di io oa af fi ic ci io on na ad do os s. . L La a r re es sp pu ue es st ta a f fu ue e n ne eg ga at ti iv va a; ; m m s s a a n n, , l le e m mo os st tr ra ar ro on n u un n m mo od de el lo o d de e a an nt te en na a
q qu ue e d di if fe er r a a t to ot ta al lm me en nt te e d de e l la a f fo ot to og gr ra af fi ia ad da a p po or r l l m mi is sm mo o. . A A p pa ar rt ti ir r d de e e es se e m mo om me en nt to o, , C Ca at th hi ie e c co om me en nz z l la a
t ta ar re ea a q qu ue e l l d de en no om mi in n " "c ca az za a d de e a an nt te en na as s" ". .
S Su up pu us so o q qu ue e, , p po or r a al lg g n n m mo ot ti iv vo o o oc cu ul lt to o, , d di ic ch ha a a an nt te en na a s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a e en n e es se e l lu ug ga ar r. . D De ec ci id di i r re ev vi is sa ar r s su u
a ar rc ch hi iv vo o p pe er rs so on na al l y y b bu us sc ca ar r l la as s l l n ne ea as s d de e o or rt to ot te en ni ia a q qu ue e m ma ar rc ca ab ba an n e el l p pa as so o d de e f fe en n m me en no os s O OV VN NI I( (S S) ) e en n l la as s
z zo on na as s d de el l p pl la an ne et ta a, , y y. .. .. . e en n e el l p pl la an no o c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te e a al l d di is st tr ri it to o d de e A Au uc ck kl la an nd d o ob bs se er rv v q qu ue e, , p pr re ec ci is sa am me en nt te e
s so ob br re e l la a c ca as sa a p po os se ee ed do or ra a d de e l la a a an nt te en na a, , s se e h ha ab b a an n p pr ro od du uc ci id do o v va ar ri io os s a av vi is st ta am mi ie en nt to os s. .
S Si ig gu ui ie en nd do o l la a d di ir re ec cc ci i n n q qu ue e m ma ar rc ca ab ba a e el l t tr ra az za ad do o d de et te er rm mi in n u un n b ba ar rr ri io o q qu ue e s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a d de el li im mi it ta ad do o p po or r l la as s
c ca al ll le es s I In nv ve er ra ar ry y R Ro oa ad d, , E Ep ps so om m y y R Ru ut tl la an nd d S St tr re ee et t, , e en n A Au uc ck kl la an nd d. .
U Un na a v ve ez z d di is sp pu ue es st ta a l la a r ru ut ta a a a s se eg gu ui ir r p pa ar ra a s su u " "c ca az za a d de e a an nt te en na as s" ", , s se e v vo ol lv vi i a a c co om mu un ni ic ca ar r c co on n e el l c co or rr re es sp po on ns sa al l
T Te em mm m y y s se e p pu us si ie er ro on n d de e a ac cu ue er rd do o e en n c co om me en nz za ar r l la a d de en no om mi in na ad da a " "O Op pe er ra ac ci i n n c ca az za a d de e a an nt te en na as s" ". .
L Lo os s r re es su ul lt ta ad do os s e ex xc ce ed di ie er ro on n t to od do o t ti ip po o d de e e es sp pe ec cu ul la ac ci i n n. . U Un n s so or rp pr re en nd de en nt te e n n m me er ro o d de e m mi is st te er ri io os sa as s a an nt te en na as s
s su ur rg gi ie er ro on n d de e s su u a an no on ni im ma at to o. .
C Ca at th hi ie e r re eg gr re es s a a l la a o of fi ic ci in na a d de e C Co or rr re eo os s a a r re ec ca ab ba ar r i in nf fo or rm ma ac ci i n n, , a al l p pr re es se en nt ta ar r l la a d di ir re ec cc ci i n n d de e l la as s p pr ro op pi ie ed da ad de es s
d do on nd de e v vi iv v a an n r ra ad di io oa af fi ic ci io on na ad do os s q qu ue e f fi ig gu ur ra ab ba an n e en n e el l l li ib br ro o d de e " "R Re eg gi is st tr ro o d de e r ra ad di io oa af fi ic ci io on na ad do os s" ". .
A Al l p pe ed di ir r d da at to os s s so ob br re e e el l a as sp pe ec ct to o f f s si ic co o d de e l lo os s p pr ro op pi ie et ta ar ri io os s d de e l la as s a an nt te en na as s, , e el l e em mp pl le ea ad do o d de e C Co or rr re eo os s l le e d di ij jo o
q qu ue e l l d de ed du uc c a a q qu ue e s se er r a an n p pa ar ri ie en nt te es s, , d da ad do o q qu ue e t to od do os s e er ra an n a al lt to os s, , d de el lg ga ad do os s, , d de e t te ez z p p l li id da a, , c co on n d di if fi ic cu ul lt ta ad d
p pa ar ra a e ex xp pr re es sa ar rs se e e en n i id di io om ma a i in ng gl l s s y y q qu ue e c cu ua an nd do o a ac cu ud d a an n a a p pa ag ga ar r s su us s i im mp pu ue es st to os s i in nv va ar ri ia ab bl le em me en nt te e v ve es st t a an n
d de e. .. .. . n ne eg gr ro o. .
C Ca at th hi ie e s se e s si in nt ti i p pr ro of fu un nd da am me en nt te e i im mp pr re es si io on na ad do o, , h ha ab b a a d de es sc cu ub bi ie er rt to o a al lg go o q qu ui iz z s s i im mp pr re es si io on na an nt te e y y f fa an nt t s st ti ic co o: :
e ev vi id de en nt te em me en nt te e, , l lo os s o oc cu up pa an nt te es s d de e l la as s n na av ve es s e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re es s t te en n a an n e es st tr ra at t g gi ic ca am me en nt te e c co ol lo oc ca ad da as s s su us s " "t to or rr re es s
d de e c co on nt tr ro ol l" " e en n t to od da a l la a s su up pe er rf fi ic ci ie e d de el l p pl la an ne et ta a y y l lo os s " "r ra ad di io o o op pe er ra ad do or re es s" " e er ra an n. .. .. . l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o. .
B Br ru uc ce e C Ca at th hi ie e l le ev va an nt t e el l p pl la an no o d de e l l n ne ea as s o or rt to ot t n ni ic ca as s d de e a ae er ro on na av ve eg ga ac ci i n n e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re e d de e t to od do o N Nu ue ev va a
Z Ze el la an nd da a y y a as s d de et te ec ct t q qu ue e t to od da a l la a i is sl la a e es st ta ab ba a c cu ub bi ie er rt ta a p po or r l la as s m mi is st te er ri io os sa as s a an nt te en na as s p pr re ec ci is sa am me en nt te e e en n l lo os s
p pu un nt to os s d do on nd de e s se e h ha ab b a an n p pr ro od du uc ci id do o a av vi is st ta am mi ie en nt to os s o o c co on nt ta ac ct to os s. .
E Es st ta a m mi is sm ma a i in nf fo or rm ma ac ci i n n l le e f fu ue e e en nt tr re eg ga ad da a a al l g go ob bi ie er rn no o d de e N Nu ue ev va a Z Ze el la an nd da a e en n l la a f fi ig gu ur ra a d de e s su u P Pr ri im me er r
M Mi in ni is st tr ro o. .
P Pe er ro o e el l l lt ti im mo o d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to o d de e C Ca at th hi ie e f fu ue e u un na a a an nt te en na a q qu ue e, , e en n e el l c ce en nt tr ro o s su up pe er ri io or r d de e s su u m m s st ti il l, , o os st te en nt ta a
u un na a b bo ol la a m ma ac ci iz za a d de e p pi ie ed dr ra a p pu ul li id da a y y s su u b br ri il ll lo o, , a al l s se er r b ba a a ad da a t ta an nt to o p po or r l lo os s r ra ay yo os s d de el l s so ol l c co om mo o p po or r l la a
l lu um mi in no os si id da ad d d de e l la a l lu un na a, , e es s v vi is si ib bl le e s s l lo o d de es sd de e l lo os s 4 4. .0 00 00 0 m me et tr ro os s d de e a al lt tu ur ra a e en n a ad de el la an nt te e; ; d di ic ch ho o e es sp pe ej jo o e en n
f fo or rm ma a d de e b bo ol la a g gi ir ra a c co on nt ti in nu ua am me en nt te e, , y y s su u d di i m me et tr ro o e es s d de e 3 30 0 c cm m. . L La a e es sf fe er ra a o o b bo ol la a e es st t t tr ra ab ba aj ja ad da a e en n f fo or rm ma a
d de e p pr ri is sm ma as s q qu ue e m mu ul lt ti ip pl li ic ca an n m mi il le es s d de e v ve ec ce es s l lo os s r re ef fl le ej jo os s q qu ue e r re ec ci ib be e. . L La a r ra az z n n p po or r l la a c cu ua al l l la a e es sf fe er ra a s se e
e en nc cu ue en nt tr ra a a al lo oj ja ad da a e en n l la a z zo on na a s su up pe er ri io or r c ce en nt tr ra al l d de el l m m s st ti il l d de e l la a a an nt te en na a s se er r a a l la a s si ig gu ui ie en nt te e: : l la a e es sf fe er ra a e es s u un n
t tr ra an ns sd du uc ct to or r o o t tr ra an ns si is st to or r q qu ue e r re ec ci ib be e l la a s se e a al l p po or r e en nc ci im ma a d de e l la a a an nt te en na a p pr ro op pi ia am me en nt te e d di ic ch ha a, , l la a e en nv v a a a a l la a
a an nt te en na a l la a q qu ue e, , a a s su u v ve ez z r re ee en nv v a a e es sa a m mi is sm ma a s se e a al l a a l la a c co on ns so ol la a d de e o op pe er ra ac ci i n n r ra ad di io of f n ni ic ca a e ex xi is st te en nt te e d de en nt tr ro o
d de e l la a c ca as sa a. . D De e e es st ta a f fo or rm ma a l la a e es sf fe er ra a- -e es sp pe ej jo o h ha ac ce e l la as s v ve ec ce es s d de e b bl lo oq qu ue ea ad do or r d de e o on nd da a, , e ev vi it ta an nd do o a as s q qu ue e a al lg g n n
v ve er rd da ad de er ro o r ra ad di io oa af fi ic ci io on na ad do o l lo og gr re e c ca ap pt ta ar r l la a s se e a al l O OV VN NI I q qu ue e s se e a ap pr ro ox xi im ma a c cr re ea an nd do o i in nt te er rf fe er re en nc ci ia as s e en n t to od do o t ti ip po o
d de e e em mi is so or re es s q qu ue e e em mi it ta an n o o r re ec ci ib ba an n e en n e es se e m mo om me en nt to o e en n l la a m mi is sm ma a f fr re ec cu ue en nc ci ia a. .
E Ev vi id de en nt te em me en nt te e, , t to od do o e es st te e d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to o p pe er rm mi it t a a p pe en ns sa ar r q qu ue e e ex xp pe er ri im me en nt to os s d de e t ti ip po o t to ot ta al lm me en nt te e s se ec cr re et to o
s se e e es st ta ab ba an n l ll le ev va an nd do o a a c ca ab bo o n no o s s l lo o e en n A Au uc ck kl la an nd d, , s si in no o e en n v va as st ta as s r re ea as s d de el l p pl la an ne et ta a. .
L Lu ue eg go o d de e h ha ab be er r d de et te ec ct ta ad do o c ci ie en nt to os s d de e " "a an nt te en na as s m mi is st te er ri io os sa as s" " s so ol la am me en nt te e e en n N Nu ue ev va a Z Ze el la an nd da a, , e el l
c co om ma an nd da an nt te e B Br ru uc ce e C Ca at th hi ie e ( (p pr re ev vi ia a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n d de e l la a f fo or rm ma a d de e v vi id da a y y p pe er rs so on na al li id da ad d d de e q qu ui ie en ne es s h ha ab bi it ta ab ba an n
e es sa as s p pr ro op pi ie ed da ad de es s) ) l ll le eg ga a a a l la as s s si ig gu ui ie en nt te es s c co on nc cl lu us si io on ne es s: :
28

1 1. . L Lo os s p pl la at ti il ll lo os s v vo ol la an nt te es s s so on n c co on nt tr ro ol la ad do os s p po or r e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re es s c cu uy yo o a av va an nc ce e t te ec cn no ol l g gi ic co o e es s
i in nm me en ns sa am me en nt te e s su up pe er ri io or r a al l n nu ue es st tr ro o. .
2 2. . L Lo os s c ci ie en nt t f fi ic co os s e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re es s y ya a h ha an n d de es sc cu ub bi ie er rt to o l lo os s s se ec cr re et to os s d de e l la a a an nt ti ig gr ra av ve ed da ad d y y h ha an n
c co on ns st tr ru ui id do o v ve eh h c cu ul lo os s a an nt ti ig gr ra av vi it ta ac ci io on na al le es s c co on n f fi in na al li id da ad d d de e i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. .
3 3. . L Lo os s p pl la at ti il ll lo os s v vo ol la an nt te es s s se e e en nc cu ue en nt tr ra an n a a c ca ar rg go o d de e i in nt te el li ig ge en nc ci ia as s e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re es s y y s su u a ac ct ti iv vi id da ad d
e es st t d de ed di ic ca ad da a a a e ev vi it ta ar r q qu ue e l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s t te er rr re es st tr re es s p pu ue ed da an n l ll le eg ga ar r a a p pr ro of fu un nd di iz za ar r e en n s su us s
i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s s so ob br re e e el l f fe en n m me en no o p pr ro op pi ia am me en nt te e d di ic ch ho o. .
4 4. . U Un n g gr ru up po o d de e a al li ie en n g ge en na as s v ve en ni id do os s d de el l e es sp pa ac ci io o h ha an n v vi iv vi id do o e en nt tr re e n no os so ot tr ro os s e en n p po oc ca as s p pa as sa ad da as s y y
c co on nt ti in n a an n h ha ac ci i n nd do ol lo o e en n e el l p pr re es se en nt te e. . C Co on nt tr ro ol la an n t to od do o t ti ip po o d de e e ex xp pe er ri im me en nt ta ac ci i n n a av va an nz za ad da a e en n e el l
c ca am mp po o d de e l la as s c ci ie en nc ci ia as s c co om mo o f f s si ic ca a n nu uc cl le ea ar r, , f f s si ic ca a, , q qu u m mi ic ca a, , e el le ec ct tr r n ni ic ca a, , e et tc c. .

L Lu ue eg go o d de e h ha ab be er r h he ec ch ho o p p b bl li ic ca as s e es st ta as s p pr re em mi is sa as s, , B Br ru uc ce e C Ca at th hi ie e f fu ue e l ll la am ma ad do o t te el le ef f n ni ic ca am me en nt te e y y a av vi is sa ad do o d de e
q qu ue e s su u i in nt te eg gr ri id da ad d f f s si ic ca a c co or rr r a a p pe el li ig gr ro o. . L La as s p pa al la ab br ra as s c co on n l la as s q qu ue e l lo o a am me en na az za ar ro on n f fu ue er ro on n l la as s s si ig gu ui ie en nt te es s: : " "E El l
g gr ru up po o e es s m mu uy y p po od de er ro os so o, , e es s i in nv ve en nc ci ib bl le e, , a ab ba an nd do on ne e t to od da a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. . I Ig gn no or ra a l lo o q qu ue e l le e o oc cu ur rr re e a a l la a g ge en nt te e
q qu ue e s sa ab be e d de em ma as si ia ad do o? ?" ". .
N No o o ob bs st ta an nt te e, , C Ca at th hi ie e c co on nt ti in nu u c co on n s su us s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s; ; f fo ot to og gr ra af fi ia an nd do o a an nt te en na as s y y c ca as sa as s a a l la as s q qu ue e
p pe er rt te en ne ec c a an n l la as s a an nt te en na as s, , h ha as st ta a q qu ue e d de es sc cu ub br ri i u un na a a an nt te en na a d de e m ma ay yo or r t ta am ma a o o a a n n q qu ue e l la as s d de em m s s, , p pe er ro o
s si it tu ua ad da a e en n l la a b ba as se e n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a d de e K Ka au ur r - -P Po oi in n e en n l la a c co os st ta a N No or rt te e. .
L La as s l l n ne ea as s d de e o or rt to ot te en ni ia a s se e a al la ab ba an n e es st te e l lu ug ga ar r c co om mo o p pu un nt to o d de e o ol le ea ad da as s d de e n na av ve es s e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re es s. .
P Po or r m me ed di io o d de e l la a l l g gi ic ca a y y d de e s su u f fa ac ci il li id da ad d d de e s so ob br re ev vo ol la ar r z zo on na as s v ve ed da ad da as s d da ad da a s su u c co on nd di ic ci i n n d de e p pi il lo ot to o
n na ac ci io on na al l, , d de es sc cu ub br ri i q qu ue e o ot tr ra a a an nt te en na a " "m mi is st te er ri io os sa a" " d de eb be er r a a e es st ta ar r i im mp pl la an nt ta ad da a e en n l la a b ba as se e n no or rt te ea am me er ri ic ca an na a
" "W Wo oo od db bo ou ur rn ne e R RN NZ ZA AF F" ", , c ce er rc ca a d de e B Bl le en nh he ei im m, , e en n l la as s i is sl la as s d de el l S Su ur r. . S So ob br re ev vo ol l l la a z zo on na a, , y y. .. .. . a as s f fu ue e. . C Co on nt ti in nu u
s su u v vi ia aj je e p po or r A Am m r ri ic ca a d de el l S Su ur r a a l la a c ca az za a d de e a an nt te en na as s m mi is st te er ri io os sa as s ; ; l le e l ll la am m l la a a at te en nc ci i n n l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e t tr re es s
a an nt te en na as s d di is sp pu ue es st ta as s e en n f fo or rm ma a d de e t tr ri i n ng gu ul lo o i is s s sc ce el le es s e en n u un na a b ba as se e m mi il li it ta ar r e en n u un n p pu ue er rt to o d de e e es st te e c co on nt ti in ne en nt te e. .
L Lo og gr r , , e en nt to on nc ce es s, , t to om ma ar r f fo ot to os s d de e t to od da as s l la as s a an nt te en na as s p pe er rt te en ne ec ci ie en nt te es s a a b ba as se es s m mi il li it ta ar re es s u ut ti il li iz za an nd do o
t te el le eo ob bj je et ti iv vo o. . R Re ep pr ro od du uj jo o v va ar ri ia as s c co op pi ia as s d de e e el ll la as s y y l la as s g gu ua ar rd d e en n l lu ug ga ar re es s s su um ma am me en nt te e s se eg gu ur ro os s; ; a a s sa al lv vo o d de e
s su us s p pe er rs se eg gu ui id do or re es s, , l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o. .
T To om m t ta al le es s p pr re ec ca au uc ci io on ne es s, , q qu ue e, , a au un nq qu ue e u un n j ju ue eg go o d de e f fo ot to og gr ra af f a as s l lo og gr ra as se e s se er r d de es sc cu ub bi ie er rt to o, , c ci ie en nt to os s d de e e el ll la as s
e es st ta ar r a an n a a s sa al lv vo o, , p pu ue es s, , t ta al l v ve ez z, , a al lg gu un na a h hu um mi il ld de e a am ma a d de e c ca as sa a d de e l lo os s s su ub bu ur rb bi io os s d de e B Bu ue en no os s A Ai ir re es s, , o o R R o o d de e
J Ja an ne ei ir ro o o o H Hu ue el lv va a ( (A An nd da al lu uc c a a) ), , t te en ng ga a g gu ua ar rd da ad da as s d de en nt tr ro o d de e l la as s f fo ot to og gr ra af f a as s d de el l l lb bu um m f fa am mi il li ia ar r, ,
r re ep pr ro od du uc cc ci io on ne es s f fo ot to og gr r f fi ic ca as s d de e u un na as s e ex xt tr ra a a as s a an nt te en na as s q qu ue e p po os se ee en n u un na a e es sf fe er ra a e es sp pe ej ja ad da a e en n s su u p pa ar rt te e
c ce en nt tr ra al l. .
L La a p pr re eg gu un nt ta a s su ur rg ge e, , i in ne el lu ud di ib bl le e, , q qu ui i n n p pr ro ov ve ee e l lo os s f fo on nd do os s n ne ec ce es sa ar ri io os s p pa ar ra a c co on nt tr ri ib bu ui ir r a a l la a c co on ns st tr ru uc cc ci i n n d de e
u un na a r re ed d d de e a an nt te en na as s l ll la am ma ad do or ra as s d de el l f fe en n m me en no o O OV VN NI I? ?
U Un na a " "r ra az za a" " q qu ue e s su ur rg ge e d de e l la a n no oc ch he e d de e l lo os s t ti ie em mp po os s y y e es s t ta an n n ne eg gr ra a c co om mo o s su u o or ri ig ge en n: : l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o. .

L LO OS S H HO OM MB BR RE ES S D DE E N NE EG GR RO O A AC CT T A AN N S SO OB BR RE E B BR RU UC CE E C CA AT TH HI IE E

E En n l la a n no oc ch he e d de el l 1 16 6 d de e m ma ar rz zo o d de e 1 19 96 68 8, , n nu ue es st tr ro o c co om ma an nd da an nt te e, , B Br ru uc ce e C Ca at th hi ie e, , f fu ue e e en nv vi ia ad do o a a l ll le ev va ar r u un n a av vi i n n
d de e p pa as sa aj je er ro os s a a l la a i is sl la a s su ur r d de e N Nu ue ev va a Z Ze el la an nd da a. . E El l p pl la an n d de e v vu ue el lo o r re eg gi is st tr ra ab ba a u un na a e es sc ca al la a, , h ha ac ci ie en nd do o n no oc ch he e e en n l la a
c ca ap pi it ta al l d de e d di ic ch ha a i is sl la a, , W We el ll li in ng gt to on n, , y y a al l d d a a s si ig gu ui ie en nt te e v vo ol la ar r a a I In nv ve er rc ca ar rg gi il ll l, , e el l p pu un nt to o m m s s a au us st tr ra al l d de e N Nu ue ev va a
Z Ze el la an nd da a, , p pa ar ra a r re eg gr re es sa ar r e el l d d a a 1 18 8 d de e m ma ar rz zo o, , t to oc ca an nd do o e en n e el l r re eg gr re es so o v va ar ri io os s p pu un nt to os s d de el l i in nt te er ri io or r d de e a aq qu u l ll la a. .
C Co on no oc ci ie en nd do o e el l c co om ma an nd da an nt te e C Ca at th hi ie e e el l v va al lo or r y y s si ig gn ni if fi ic ca ad do o d de e l la as s f fo ot to og gr ra af f a as s d de e l la as s q qu ue e e er ra a p pr ro op pi ie et ta ar ri io o l la as s
l ll le ev v c co on n l l e en n e el l v vi ia aj je e, , c co on ns si id de er ra an nd do o q qu ue e p po od d a a s se er r p pe el li ig gr ro os so o d de ej ja ar rl la as s e en n s su u c ca as sa a. . D Du ur ra an nt te e s su u e es st ta an nc ci ia a e en n
W We el ll li in ng gt to on n, , t to om m c co on nt ta ac ct to o c co on n e el l r re ep pr re es se en nt ta an nt te e d de e l la as s F Fu ue er rz za as s A A r re ea as s n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s e en n e es sa a i is sl la a. . L Le e
c co om me en nt t t to od da a l la a h hi is st to or ri ia a d de e s su u d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to o; ; a ag gr re eg ga an nd do o q qu ue e l la as s f fo ot to og gr ra af f a as s t to om ma ad da as s a a l la as s " "a an nt te en na as s
m mi is st te er ri io os sa as s" " o ob br ra ab ba an n e en n s su u p po od de er r. .
B Br ru uc ce e C Ca at th hi ie e r re ea al li iz z e es st te e c co on nt ta ac ct to o c co on n l la a f fi in na al li id da ad d q qu ue e e el l m mu un nd do o c co on no oc ci ie es se e s su us s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s. . L Lo o
g gu ui ia ab ba a u un na a n ni ic ca a m me et ta a: : d da ar r a a c co on no oc ce er r e el l m mi is st te er ri io o d de e l lo os s O OV VN NI I( (s s) ). . E Es s u un n h ho om mb br re e v va al li ie en nt te e e e i in nt te el li ig ge en nt te e. .
D De es sp pu u s s d de e s su u e es st ta an nc ci ia a e en n W We el ll li in ng gt to on n, , p pa ar rt ti i C Ca at th hi ie e c co om ma an nd da an nd do o e el l a av vi i n n r ru um mb bo o a a I In nv ve er rc ca ar rg gi il ll l. . A Aq qu ue el ll la a
n no oc ch he e, , l lu ue eg go o d de e d da ar r a av vi is so o a a s su u E Em mb ba aj ja ad da a d de e q qu ue e o ob br ra ab ba an n e en n s su u p po od de er r l la as s f fa am mo os sa as s f fo ot to og gr ra af f a as s, , s se e a al lo oj j , ,
p pa ar ra a p pe er rn no oc ct ta ar r e en n e el l G Gr ra an nd d H Ho ot te el l d de e I In nv ve er rc ca ar rg gi il ll l. .
L Lo o q qu ue e o oc cu ur rr ri i a aq qu ue el ll la a n no oc ch he e d di io o l lu ug ga ar r a a q qu ue e B Br ru uc ce e C Ca at th hi ie e p pe en ns sa as se e q qu ue e h ha ab b a a g ge en nt te e, , d de en nt tr ro o d de e N Nu ue ev va a
Z Ze el la an nd da a, , q qu ue e e es st ta ab ba a d de em ma as si ia ad do o i in nt te er re es sa ad da a e en n l la as s f fo ot to os s d de e l la as s a an nt te en na as s. .
L Lu ue eg go o d de e h ha ab be er r c co om mi id do o u un na a c ce en na a f fr ru ug ga al l, , e el l c co op pi il lo ot to o d de e C Ca at th hi ie e y y l l m mi is sm mo o s se e d di ir ri ig gi ie er ro on n a a l la a s sa al la a d de e e es st ta ar r
d de el l h ho ot te el l, , c co on n l la a f fi in na al li id da ad d d de e t to om ma ar r u un n c ca af f y y c ch ha ar rl la ar r u un n p po oc co o. .
A Aq qu ue el ll la a n no oc ch he e, , s se e a al lo oj ja ab ba a a al ll l l la a t tr ri ip pu ul la ac ci i n n d de e d do os s v vu ue el lo os s p pr ro oc ce ed de en nt te es s d de e o ot tr ro os s p pu un nt to os s d de el l m mu un nd do o. . P Po or r
a al lg gu un na a e ex xt tr ra a a a r ra az z n n q qu ue e B Br ru uc ce e C Ca at th hi ie e n no o a al lc ca an nz za a a a e ex xp pl li ic ca ar rs se e, , p pe er ro o q qu ue e e ev vi id de en nc ci ia a l la a p po oc co o i in nt te el li ig ge en nt te e
m ma an ni io ob br ra a d de e l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o, , s se e l le e d di io o o or rd de en n a al l c co om ma an nd da an nt te e d de e c ca am mb bi ia ar r e el l c co op pi il lo ot to o q qu ue e h ha ab b a a
v vi ia aj ja ad do o c co on n l l d de es sd de e A Au uc ck kl la an nd d p po or r u un no o e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e e en nv vi ia ad do o d de es sd de e W We el ll li in ng gt to on n y y q qu ue e n no o p pe er rt te en ne ec c a a a a s su u
t tr ri ip pu ul la ac ci i n n. . A Al l c co op pi il lo ot to o d de e B Br ru uc ce e C Ca at th hi ie e l le e g gu us st t l la a i id de ea a. .
V Vi ie en nd do o q qu ue e l la a m ma an ni io ob br ra a d de e c ca am mb bi io o d de e h ho om mb br re es s e er ra a a ab bs su ur rd da a, , C Ca at th hi ie e t te el le ef fo on ne e a a W We el ll li in ng gt to on n d de es sd de e d do on nd de e
s se e l le e i in nf fo or rm m q qu ue e e er ra an n " " r rd de en ne es s s su up pe er ri io or re es s" ". .
A Ac ce ep pt ta an nd do o t ta al l c ca am mb bi io o, , n no o h ha ab bl l m m s s d de el l t te em ma a. .
29
E El l c co op pi il lo ot to o e en nv vi ia ad do o d de es sd de e W We el ll li in ng gt to on n s se e m mo os st tr r i in nt te er re es sa ad do o e en n l la as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de e C Ca at th hi ie e y y l lo o i in ns st t a a
q qu ue e l le e e en ns se e a as se e l la as s f fo ot to og gr ra af f a as s d de e l la as s a an nt te en na as s a ad du uc ci ie en nd do o q qu ue e c co on no oc c a a l la a t te em m t ti ic ca a. .
L Lu ue eg go o d de e o ob bs se er rv va ar rl la as s l le e d di ij jo o a a B Br ru uc ce e C Ca at th hi ie e q qu ue e e es sa as s a an nt te en na as s e er ra an n l la as s n no or rm ma al le es s d de e r ra ad di io oa af fi ic ci io on na ad do os s. . D De e
p pr ro on nt to o f fu ue er ro on n i in nt te er rr ru um mp pi id do os s e en n s su u c co on nv ve er rs sa ac ci i n n p po or r d do os s i in nd di iv vi id du uo os s m mu uy y a al lt to os s, , d de e e ex xt tr ra a a a i in nd du um me en nt ta ar ri ia a
o os sc cu ur ra a, , q qu ue e h ha ab b a an n e es st ta ad do o s se en nt ta ad do os s a a d do os s m me es sa as s s se ep pa ar ra ad da as s d de e l la a q qu ue e o oc cu up pa ab ba a e el l c co om ma an nd da an nt te e. .
J Ju us st to o e en n e es se e m mo om me en nt to o f fu ue e c cu ua an nd do o C Ca at th hi ie e i in nt tr ro od du uc c a a l la as s f fo ot to og gr ra af f a as s d de en nt tr ro o d de e u un n s so ob br re e, , d de e f fo or rm ma a t ta al l q qu ue e
e er ra a i im mp po os si ib bl le e q qu ue e l lo os s d de es sc co on no oc ci id do os s q qu ue e s se e l le e h ha ab b a an n a ac ce er rc ca ad do o h hu ub bi ie es se en n p po od di id do o v ve er r l lo o q qu ue e c co on nt te en n a an n e es sa as s
f fo ot to os s. . L La as s c co ol lo oc c s so ob br re e s su u r re eg ga az zo o y y e es sp pe er r . .
U Un no o d de e e el ll lo os s h ha ab bl l c co on n u un na a v vo oz z g gu ut tu ur ra al l y y l le e p pr re eg gu un nt t s si i l le e i in nt te er re es sa ab ba a l la a c ca az za a d de ep po or rt ti iv va a d de e p pa at to os s. . A An nt te e
u un na a p pr re eg gu un nt ta a t ta an n f fu ue er ra a d de e l l g gi ic ca a, , d da ad da a l la a f fo or rm ma a e en n q qu ue e s se e h ha ab b a a p pr ro od du uc ci id do o e el l e en nc cu ue en nt tr ro o, , C Ca at th hi ie e l le e
r re es sp po on nd di i q qu ue e n na ad da a m m s s l le ej ja an no o a a s su u a ac ct ti iv vi id da ad d q qu ue e l la a c ca az za a d de e p pa at to os s v vo ol la an nt te es s. . A A l la a p pr re eg gu un nt ta a d de e C Ca at th hi ie e d de e
s si i s se e a al lo oj ja ab ba an n e en n e es se e m mi is sm mo o h ho ot te el l, , e el l a ab bs su ur rd do o d de es sc co on no oc ci id do o l le e r re es sp po on nd di i q qu ue e s s , , p pu ue es st to o q qu ue e, , s si i b bi ie en n e er ra a
g gr ra an nj je er ro o, , s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a a al ll l p pa ar ra a c ce el le eb br ra ar r j ju un nt to o a a s su u e es sp po os sa a ( (d de e q qu ui ie en n n no o h ha ab b a a n ni i s se e a al le es s) ) s su u a an ni iv ve er rs sa ar ri io o
d de e b bo od da as s. . T To od do o l le e p pa ar re ec ci i h ha ar rt to o e ex xt tr ra a o o a a C Ca at th hi ie e; ; e el l h ho om mb br re e t to om m u un na a s si il ll la a y y s se e s se en nt t a a l la a m me es sa a d de el l
c co om ma an nd da an nt te e y y e el l c co op pi il lo ot to o. .
B Br ru uc ce e C Ca at th hi ie e l lo o o ob bs se er rv v ; ; t te en nd dr r a a e en nt tr re e 4 45 5 y y 5 50 0 a a o os s, , 1 1, ,9 90 0 m m d de e e es st ta at tu ur ra a, , s su um ma am me en nt te e d de el lg ga ad do o, , c ci ie er rt to o
t ti ip po o d de e q qu ue em ma ad du ur ra a e en n l la a m me ej ji il ll la a d de er re ec ch ha a, , c ca ab be el ll lo o g gr ri is s c cl la ar ro o, , m mu uy y f fi in no o, , o oj jo os s c cl la ar ro os s, , v vi iv va ac ce es s, , p pr ro of fu un nd do os s. .
M Ma an no os s l la ar rg ga as s, , d de ed do os s f fi in no os s, , c cu ui id da ad do os s, , n no o p pr re ec ci is sa am me en nt te e p pe er rt te en ne ec ci ie en nt te es s a a u un n g gr ra an nj je er ro o. . T Tr ra aj je e n ne eg gr ro o, ,
z za ap pa at to os s n ne eg gr ro os s, , c ca am mi is sa a b bl la an nc ca a, , c co or rb ba at ta a n ne eg gr ra a. .
L Lu ue eg go o d de e h ha ab bl la ar r d du ur ra an nt te e u un n l la ar rg go o r ra at to o d de e p pa at to os s, , e el l d de es sc co on no oc ci id do o g gi ir r l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n h ha ac ci ia a e el l h ho ob bb by y d de e
l lo os s r ra ad di io oa af fi ic ci io on na ad do os s y y l la as s a an nt te en na as s c co on n l la as s q qu ue e t tr ra ab ba aj ja ab ba an n. . L Le e p pr re eg gu un nt t a a C Ca at th hi ie e s si i l le e i in nt te er re es sa ab ba a e el l t te em ma a. .
C Ca at th hi ie e r re es sp po on nd di i q qu ue e n no o e er ra a a af fi ic ci io on na ad do o a a e es se e t ti ip po o d de e e en nt tr re et te en ni im mi ie en nt to os s. .
E En n u un n m mo om me en nt to o d de e l la a c co on nv ve er rs sa ac ci i n n, , e el l c co op pi il lo ot to o e en nv vi ia ad do o d de es sd de e W We el ll li in ng gt to on n q qu ue e s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a j ju un nt to o a a
C Ca at th hi ie e s se e d di is sc cu ul lp p , , a al le eg ga an nd do o e es st ta ar r m mu uy y c ca an ns sa ad do o, , y y s se e r re et ti ir r d de el l l lu ug ga ar r, , d de ej ja an nd do o s so ol lo o a al l c co om ma an nd da an nt te e c co on n e el l
d de es sc co on no oc ci id do o, , q qu ui ie en n c co on nt ti in nu ua ab ba a h ha ab bl la an nd do o s so ob br re e r ra ad di io oa af fi ic ci io on na ad do os s y y a an nt te en na as s. .
B Br ru uc ce e C Ca at th hi ie e l lo og gr r d de es se em mb ba ar ra az za ar rs se e d de e l l d de e u un na a f fo or rm ma a c ca as si i b br ru us sc ca a, , p pu ue es s s se e p pu us so o d de e p pi ie e, , g gu ua ar rd d e el l
p pr re ec ci io os so o s so ob br re e e en n e el l b bo ol ls si il ll lo o y y l le e d di ij jo o a al l e ex xt tr ra an nj je er ro o p pe er rs so on na aj je e q qu ue e d de eb b a a d de es sc ca an ns sa ar r. . S Se e d di ir ri ig gi i a a l la a
r re ec ce ep pc ci i n n, , e en n d do on nd de e l lu ue eg go o d de e a as se eg gu ur ra ar r e el l s so ob br re e p po or rt ta ad do or r d de e l la as s i im mp po or rt ta an nt te es s f fo ot to os s c co on n c ci in nt ta a a ad dh he es si iv va a
t tr ra an ns sp pa ar re en nt te e, , e es sc cr ri ib bi i s su u n no om mb br re e t ta an nt to o e en n e el l a an nv ve er rs so o c co om mo o e en n e el l r re ev ve er rs so o y y l lu ue eg go o s se e l lo o e en nt tr re eg g a a l la a
r re ec ce ep pc ci io on ni is st ta a i in nd di ic c n nd do ol le e q qu ue e l lo o g gu ua ar rd da ar ra a e en n l la a c ca aj ja a d de e s se eg gu ur ri id da ad d d de el l h ho ot te el l; ; l la a m mu uj je er r l le e e en nt tr re eg g u un n r re ec ci ib bo o
p po or r s su u d de ep p s si it to o. .
A A c co on nt ti in nu ua ac ci i n n t te el le ef fo on ne e a a s su u e es sp po os sa a e en n A Au uc ck kl la an nd d y y l le e e ex xp pl li ic c l la a e ex xt tr ra a a a s si it tu ua ac ci i n n q qu ue e h ha ab b a a v vi iv vi id do o, ,
p pr re eg gu un nt t n nd do ol le e s si i h ha ab b a a o oc cu ur rr ri id do o a al lg go o a an no or rm ma al l e en n s su u c ca as sa a; ; l la a r re es sp pu ue es st ta a f fu ue e n ne eg ga at ti iv va a. . A Al l d di ir ri ig gi ir rs se e
n nu ue ev va am me en nt te e a a l la a s sa al la a d do on nd de e h ha ab b a a t te en ni id do o e el l e ex xt tr ra a o o e en nc cu ue en nt tr ro o, , e el l s su up pu ue es st to o g gr ra an nj je er ro o h ha ab b a a d de es sa ap pa ar re ec ci id do o
j ju un nt to o c co on n e el l c co ol le eg ga a q qu ue e l lo o a ac co om mp pa a a ab ba a. .
P Pr re eg gu un nt t a a t tr ri ip pu ul la an nt te es s d de e o ot tr ra a c co om mp pa a a a d de e a av vi ia ac ci i n n e en n q qu u m mo om me en nt to o s se e h ha ab b a an n r re et ti ir ra ad do o l lo os s e ex xt tr ra a o os s
s se er re es s. . L La a r re es sp pu ue es st ta a f fu ue e a al lt ta am me en nt te e i im mp pr re es si io on na an nt te e: : e en n n ni in ng g n n m mo om me en nt to o h hu ub bo o g ge en nt te e q qu ue e n no o f fu ue er ra a d de e l la a
t tr ri ip pu ul la ac ci i n n d de en nt tr ro o d de el l r re ec ci in nt to o; ; n na ad di ie e h ha ab b a a e en nt tr ra ad do o n ni i s sa al li id do o. .
L Lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o c co on nt ti in n a an n, , e en n s su u y ya a c ca as si i i im mp po os si ib bl le e t ta ar re ea a d de e s si il le en nc ci ia ar r a a a aq qu ue el ll lo os s c cu uy ya as s a ap pt ti it tu ud de es s
c ci ie en nt t f fi ic ca as s l le es s p pe er rm mi it te en n d de es sc cu ub br ri ir r u un n m mu un nd do o m ma ar ra av vi il ll lo os so o d de e i in ni im ma ag gi in na ad do os s a ad de el la an nt to os s c ci ie en nt t f fi ic co os s. . M Mi is st te er ri io os s
q qu ue e g gi ir ra an n e en n t to or rn no o a al l C Co on no oc ci im mi ie en nt to o O Oc cu ul lt to o, , t ta an n a ac cc ce es si ib bl le es s a a l la a l lu uc ch ha a d de e l lo os s s si in ng gu ul la ar re es s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o. .
E Em mu ul la an nd do o l la a l la ab bo or r d de el l c co om ma an nd da an nt te e B Br ru uc ce e C Ca at th hi ie e, , h he em mo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do o c co on n o ot tr ro os s c co ol le eg ga as s, , m mi is st te er ri io os sa as s
a an nt te en na as s l lo oc ca al li iz za ad da as s e en n C Ca an na ad d , , E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , L Lo on nd dr re es s y y A Ar rg ge en nt ti in na a. . S S l lo o e en n C Ca an na ad d s se e h ha an n e en nc co on nt tr ra ad do o
c ce er rc ca a d de e 5 50 0 d de e l la as s " "m mi is st te er ri io os sa as s a an nt te en na as s" "; ; p pr ro ol li if fe er ra an n c ce er rc ca a d de e Q Qu ue eb be ec c e en n l lu ug ga ar re es s c co om mo o: : S St ta an nt to oi in ne e d de e T Ti il ll ly y
y y S Sa ai in nt t A Ag ga ap pi it tv vi il ll le e, , V Va al ll l J Jo on nc ct ti io on n y y L Le ee ed ds s V Vi il ll la ag ge e. . E En n E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s d de e N No or rt te ea am m r ri ic ca a s se e l la as s p pu ue ed de e
d de et te ec ct ta ar r e en n: : P Pe en nn ns sy yl lv va an ni ia a ( (H Hu un nt ti in ng gt td do on n V Va al ll le ey y) ), , S Sa al lt t L La ak ke e C Ci it ty y ( (U Ut ta ah h) ), , V Ve er rn na al lT Th ho or ra as sv vi il ll le e; ; t ta am mb bi i n n s so on n
n nu um me er ro os sa as s. . E En n L Lo on nd dr re es s: : s so ob br re e B Ba ay yl le ey y S St tr re ee et t, , S St to or re e S St tr re ee et t y y W Wi in nd dm mi il ll l S St tr re ee et t. . E En n A Ar rg ge en nt ti in na a: : B Ba ah h a a
B Bl la an nc ca a, , B Bu ue en no os s A Ai ir re es s e en n l la a z zo on na a c co or rr re es sp po on nd di ie en nt te e a a l la as s l lo oc ca al li id da ad de es s d de e M Ma ar rt t n ne ez z, , S Sa an n I Is si id dr ro o, , c co om mo o c ce er rc ca a d de el l
a ae er ro op pu ue er rt to o C Ca am me et t y y l la a c ci iu ud da ad d d de e M Ma ar r d de el l P Pl la at ta a. .
Y Y h ha ay y m mu uc ch ha as s m m s s; ; e el l p pl la an ne et ta a e es st t c cu ub bi ie er rt to o d de e e el ll la as s. .
A Ah ho or ra a s so om mo os s m mu uc ch ho os s l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s q qu ue e d de es sa af fi ia am mo os s a a l lo os s y ya a t tr ri is st te em me en nt te e c c l le eb br re es s H Ho om mb br re es s d de e
N Ne eg gr ro o o o M Me en n i in n B Bl la ac ck k o o l le es s M Me es ss si ie eu ur rs s e en n N No oi ir r. .
E El l C Co on no oc ci im mi ie en nt to o O Oc cu ul lt to o e es st t s sa al li ie en nd do o a a l la a l lu uz z; ; s su u b br ri il ll lo o d di iv vi in no o d de es sc cu ub br re e y y q qu ue em ma a a a l lo os s e en ne em mi ig go os s d de e t to od do o
u un n l le eg ga ad do o s su up pe er ri io or r, , e es sa a s si in na ar rq qu u a a t ta an n e es sp pe ec ci ia al l c co om mo o " "n ne eg gr ra a" ", , o os sc cu ur ra a y y m mi is st te er ri io os sa a. .


L LO OS S H H. .d d. .N N. . Y Y L LA AS S S SO OC CI IE ED DA AD DE ES S S SE EC CR RE ET TA AS S

P PA AR RA A M MU UC CH HA AS S P PE ER RS SO ON NA AS S, , l lo os s H H. .d d. .N N. . t ti ie en ne en n q qu ue e v ve er r c co on n a ad dh he er re en nt te es s a a l lo o s se ec cr re et to o y y m mi is st te er ri io os so o. . C Co om mo o
d de es se ea am mo os s i il lu us st tr ra ar r a al l l le ec ct to or r, , h ha ar re em mo os s u un na a s s n nt te es si is s d de e e es sa as s s so oc ci ie ed da ad de es s s se ec cr re et ta as s, , t te en ng ga an n o o n no o q qu ue e v ve er r c co on n
n nu ue es st tr ro os s i in nv ve es st ti ig ga ad do os s. .
E El l c co on n u un nt to o d de e l lo os s r ri it to os s a al lt ta am me en nt te e g gu ua ar rd da ad do os s y y s se ec cr re et to os s e es s t ta an n i im mp po or rt ta an nt te e e en n l la a i in ni ic ci ia ac ci i n n, , c co om mo o e en n l lo os s
f fi in ne es s m mi is sm mo os s q qu ue e p pr ro oy ye ec ct te en n l la as s s so oc ci ie ed da ad de es s s se ec cr re et ta as s. . E Es s n ne ec ce es sa ar ri io o q qu ue e e ex xi is st ta a u un na a s se e a al l o o s si ig gn no o q qu ue e
p pe er rm mi it ta a e el l r re ec co on no oc ci im mi ie en nt to o d de e l lo os s m mi ie em mb br ro os s d de el l g gr ru up po o e en nt tr re e s s . .
A A d de es sd d n n d de e l la as s m mu uc ch ha as s y y v va ar ri ia ad da as s f fa an nt ta as s a as s q qu ue e e en nc ci ie er rr ra a e el l d de en no om mi in na ad do o " "r ri it to o d de e i in ni ic ci ia ac ci i n n" ", , j ju us st ta am me en nt te e
l la a m ma ay yo or r a a d de e l lo os s r re el la at to os s n no o s so on n n na ad da a m m s s q qu ue e f fa an nt ta as s a as s. . P Pu ue es s s si i e es s p pr re ec ci is so o t ta al l a ac ct to o, , d de eb be em mo os s o ob bv vi ia ar r e el l
30
e es sp pe ec ct tr ro o d de e l lo o t tr ru uc cu ul le en nt to o, , n no o p po or rq qu ue e n no o e ex xi is st ta a, , s si in no o p po or rq qu ue e l lo o q qu ue e a aq qu u i in nt te er re es sa a e es s s s l lo o u un n c co on nc ce ep pt to o
s so ob br re e t ta al l r ri it to o: : l la a i in ni ic ci ia ac ci i n n s s l lo o b bu us sc ca a o o p pr ro oc cu ur ra a l la a m mu ue er rt te e d de el l p pr ro of fa an no o y y e el l n na ac ci im mi ie en nt to o d de el l a ad de ep pt to o o o
i in ni ic ci ia ad do o. .
E El l m mu un nd do o a ac ct tu ua al l, , d do om mi in na ad do o p po or r l la a t te en nd de en nc ci ia a m mo on no ot te e s st ta a, , o or rt to od do ox xa a, , p pl le en na a d de e d de es sp pl li ie eg gu ue e d de e p po od de er r
t te em mp po or ra al l, , i in nm me ed di ia at ta am me en nt te e i in nt te er rv vi ie en ne e e en n e el l u un ni iv ve er rs so o m m s st ti ic co o p pa ar ra a i im mp po on ne er r s su u e ex xp pr re es si i n n a an nt te e l lo o q qu ue e
c co on ns si id de er ra a i il le eg g t ti im mo o y y f fu ue er ra a d de el l o or rd de en n d da ad do o. .
E El l c co on nj ju un nt to o d de e p pe er rs so on na as s q qu ue e p pr ro of fe es sa an n i ig gu ua al l d do oc ct tr ri in na a f fo or rm ma an n u un na a s so oc ci ie ed da ad d s se ec cr re et ta a. . P Po od dr r a an n s se er r v vi is st ta as s
c co om mo o u un na a c co on nt tr ra ap po os si ic ci i n n a al l D Di io os s n ni ic co o q qu ue e s se e n no os s o of fr re ec ce e c ca ad da a d d a a. . E El ll la as s h ha an n s su ur rg gi id do o o o s su ur rg ge en n a an nt te e l la a
d di is sp pl li ic ce en nc ci ia a d de e l la as s i ig gl le es si ia as s o of fi ic ci ia al le es s y y l la a e es st te er ri il li id da ad d e en n l lo os s a ar rg gu um me en nt to os s q qu ue e o of fr re ec ce en n p pa ar ra a l lo og gr ra ar r s sa at ti is sf fa ac ce er r a al l
h ho om mb br re e d de e e es st te e m mi il le en ni io o, , h ha as st ti ia ad do o, , i in nd di iv vi id du ua al li is st ta a y y p pr ro of fu un nd da am me en nt te e d de es sc co on ns so ol la ad do o. . E Es st te e h ho om mb br re e, , s si in n
e em mb ba ar rg go o, , v vi iv ve e y y e es st t a a n nu ue es st tr ro o l la ad do o: : n nt ti im ma am me en nt te e s su u u un ni i n n c co on n D Di io os s l le e v vi ie en ne e d de es sd de e s su u c co om mi ie en nz zo o. . S Se ea a
c cu ua al l s se ea a s su u D Di io os s, , e el l h ho om mb br re e e el l s si ig gl lo o X XX X n ne ec ce es si it ta a c cr re ee er r, , c co om mo o c cr re ey y d de es sd de e e el l o or ri ig ge en n, , e en n u un n C Cr re ea ad do or r, , e en n u un n
H Ha ac ce ed do or r. .
A Au un nq qu ue e c co on ns si id de er ra ad da as s a as s , , l la as s s so oc ci ie ed da ad de es s s se ec cr re et ta as s p po od dr r a an n p pa ar re ec ce er r f fr r g gi il le es s o o v va ac c a as s d de e c co on nt te en ni id do o, , s su u
r ra az z n n d de e s se er r e es s m mu uy y c cl la ar ra a, , p pu ue es s l la a f fo or rm ma an n e es so os s h ho om mb br re es s c cu uy yo os s e es sp p r ri it tu us s n ne ec ce es si it ta an n l la a c cr re ee en nc ci ia a y y l la a f fe e. . Y Y
a al ll l , , s su up pu ue es st ta am me en nt te e, , l la as s e en nc cu ue en nt tr ra an n. . V Ve ea am mo os s a al lg gu un na as s. .

L LO OS S G GN N S ST TI IC CO OS S

D De e o or ri ig ge en n c cr ri is st ti ia an no o, , e es st ta a e es sc cu ue el la a e es st tu uv vo o f fo or rm ma ad da a p po or r h ho om mb br re es s d de e O Or ri ie en nt te e y y O Oc cc ci id de en nt te e. . S Su us s i id de ea as s
c ce en nt tr ra al le es s a ap pu un nt ta ab ba an n c co on nt tr ra a l la a o or rt to od do ox xa a c cr ri is st ti ia an na a, , a af fi ir rm ma an nd do o e el l s se en nt ti id do o o oc cu ul lt to o q qu ue e e en nc ce er rr ra ab ba an n l lo os s
E Ev va an ng ge el li io os s. .
L La as s t tr ra ad di ic ci io on ne es s e es so ot t r ri ic ca as s d de e O Or ri ie en nt te e i im mp pr re eg gn na ab ba an n s su us s c co on nc ce ep pt to os s; ; p pa ar ra a e el ll lo os s, , l la a r re es su ur rr re ec cc ci i n n d de e
J Je es su uc cr ri is st to o f fu ue e s so ol la am me en nt te e s si im mb b l li ic ca a. . D De es se ea ab ba an n e en nc co on nt tr ra ar r l la a p pe er rf fe ec cc ci i n n p po or r m me ed di io o d de e l la a G Gn no os si is s
( (c co on no oc ci im mi ie en nt to o) ) y y d de e a al ll l d de er ri iv va a s su u n no om mb br re e, , s su up pl la an nt ta an nd do o d de e e es se e m mo od do o e el l c co on nc ce ep pt to o d de e F Fe e. . C Cr re e a an n q qu ue e e el l
a al lm ma a s su ur rg ge e d de e D Di io os s, , y y l lu ue eg go o d de e s su uc ce es si iv va as s r re ee en nc ca ar rn na ac ci io on ne es s, , e el ll la a s se e d de es sl li ig ga a d de el l c cu ue er rp po o m ma at te er ri ia al l p pa ar ra a
e em mp pr re en nd de er r e el l c ca am mi in no o h ha ac ci ia a D Di io os s. .
E El l f fu un nd da ad do or r f fu ue e S Si im m n n " "E El l M Ma ag go o" "; ; s su us s s se eg gu ui id do or re es s h ha ab br r a an n t to om ma ad do o e en ns se e a an nz za as s d de e c cr ri is st ti ia an no os s y y j ju ud d o os s, , d de e
d do oc ct tr ri in na as s e eg gi ip pc ci ia as s y y g gr ri ie eg ga as s. . F Fu ue er ro on n c co om mb ba at ti id do os s p po or r e el l p po od de er r d de e l la a I Ig gl le es si ia a o of fi ic ci ia al l. .

E EL L S SU UF FI IS SM MO O

D De en nt tr ro o d de e l lo o q qu ue e s se e c co on ns si id de er ra a m m s st ti ic ca a o or ri ie en nt ta al l, , e en nc co on nt tr ra am mo os s e el l s su uf fi is sm mo o. . M Mi ie en nt tr ra as s q qu ue e o ot tr ra as s d do oc ct tr ri in na as s
d de el l m mi is sm mo o o or ri ig ge en n p pr re ep pa ar ra an n a al l a ad de ep pt to o p pa ar ra a v vi iv vi ir r u un n m mu un nd do o b be ea at ti if fi ic ca ad do o, , m m s s a al ll l d de e s su u m mu ue er rt te e, , y y s st te e
a ac cc ce ed de e d du ur ra an nt te e s su u v vi id da a a a u un na a r re ea al li iz za ac ci i n n p po or r m me ed di io o d de e l la a c co om mu un ni ic ca ac ci i n n y y p pa ar rt ti ic ci ip pa ac ci i n n d de e v ve er rd da ad de es s
d di iv vi in na as s, , e el l s su uf fi is sm mo o t ti ie en ne e u un n f fi in n q qu ue e c co on ns si is st te e e en n g gu ui ia ar r e el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o h ha ac ci ia a e el l c co on no oc ci im mi ie en nt to o i in nm me ed di ia at to o d de e
l lo o e et te er rn no o. .
s st ta a s so oc ci ie ed da ad d e es st t d de el li im mi it ta ad da a a al l c co on nj ju un nt to o d de e m mu us su ul lm ma an ne es s q qu ue e p pr ra ac ct ti ic ca an n e el l a as sc ce et ti is sm mo o. . T Ti ie en ne e s su u o or ri ig ge en n
e en n e el l C Co or r n n, , e en n e el l b bu ud di is sm mo o e e h hi in nd du ui is sm mo o. .
E El l e es st ta ad do o e es sp pi ir ri it tu ua al l a al l q qu ue e a as sp pi ir ra an n s su us s m mi ie em mb br ro os s e es s e el l d de e l li ib be er ra ac ci i n n d de e l la a i in nd di iv vi id du ua al li id da ad d, , a al lg go o a as s c co om mo o l la a
a ab bo ol li ic ci i n n d de el l y yo o p pa ar ra a l ll le eg ga ar r a a l la a s su ub bs si is st te en nc ci ia a p pu ur ra a. . E Es st te e e es st ta ad do o e es s s si im mi il la ar r a al l N Ni ir rv va an na a. .
L La a i in ni ic ci ia ac ci i n n e es s l la a e en nt tr re eg ga a d de e u un na a i in nf fl lu ue en nc ci ia a e es sp pi ir ri it tu ua al l y y s st ta a s se er r d da ad da a p po or r o ot tr ro o i in ni ic ci ia ad do o. . E El l s su uf fi is sm mo o s se e
r ri ig ge e p pl le en na am me en nt te e p po or r l la a l le ey y i is sl l m mi ic ca a. .
U Un n i im mp po or rt ta an nt te e r re ep pr re es se en nt ta an nt te e d de e e es st ta a s se ec ct ta a f fu ue e D DI IN N R RU UM MI I, , u un no o d de e l lo os s g gr ra an nd de es s m ma ae es st tr ro os s d de el l s su uf fi is sm mo o. .
L Lo os s c ca ar ra ac ct te er ri iz za a l la a i id de ea a d de el l m mi is st ti ic ci is sm mo o, , l la a c cr re ea ac ci i n n p po or r m me ed di io o d de el l a ar rt te e y y l la a n no oc ci i n n d de el l a am mo or r c co om mo o e el l a al lm ma a
u un ni iv ve er rs sa al l. .

L LO OS S K KR RI IS SH HN NA A

P Pa ar ra a m mu uc ch ho os s e es s u un na a s so oc ci ie ed da ad d a a n n s se ec cr re et ta a. .
T To om ma a e el l n no om mb br re e m m s st ti ic co o d de e B Ba ag gh ha av va ad d- -G Gu ui it ta a; ; y y e es st t e ex xt te en nd di id da a h ha ac ci ia a l lo os s c co on nf fi in ne es s d de e O Oc cc ci id de en nt te e, , a au un nq qu ue e
f fu ue e f fu un nd da ad da a e en n l la a I In nd di ia a. .
S Su u f fu un nd da ad do or r f fu ue e S Sw wa am mi i P Pr ra ab bh hu up pa ad da a. . E El l i in ni ic ci ia ad do or r p pr ro op pa ag g y y o or rd de en n q qu ue e l la a d do oc ct tr ri in na a f fu ue er ra a c co on no oc ci id da a y y
e em mp pr re en nd di id da a p po or r O Oc cc ci id de en nt te e, , p pu ue es s e es st ta a z zo on na a e er ra a c co on ns si id de er ra ad da a c co om mo o z zo on na a d de e f fr ra ag gi il li id da ad d m me en nt ta al l" ". .
E Es st ta a s so oc ci ie ed da ad d p po os st tu ul la a u un na a a ar rm mo on n a a e en nt tr re e e el l H Ho om mb br re e y y l la a N Na at tu ur ra al le ez za a; ; p po or r c co on ns si ig gu ui ie en nt te e, , p pr re ed di ic ca an n e el l
r re et to or rn no o a a l lo o n na at tu ur ra al l. .
S Su u o or ri ig ge en n s se e r re em mo on nt ta a a a l la as s p pe eq qu ue e a as s c co om mu un ni id da ad de es s, , d do on nd de e a ad de em m s s d de e u un na a t tr ra an nq qu ui il la a c co on nv vi iv ve en nc ci ia a d de e l lo os s
m mi ie em mb br ro os s, , e el ll lo os s p po od d a an n h ha al ll la ar rs se e e en n p pe er rf fe ec ct ta a a ar rm mo on n a a c co on n t to od do o e el l U Un ni iv ve er rs so o. .

L LO OS S T TE EM MP PL LA AR RI IO OS S

L La a O Or rd de en n d de el l T Te em mp pl le e n na ac ci i e en n 1 11 11 18 8 e en n e el l p po od de er ro os so o c co on nt te ex xt to o p po ol l t ti ic co o- -e ec co on n m mi ic co o d de el l f fe eu ud da al li is sm mo o
t te eo oc cr r t ti ic co o. .
31
A Al l c co on ns st ti it tu ui ir rs se e d di is sp pu us si ie er ro on n u un na a f fi in na al li id da ad d: : v vi iv vi ir r e en n o ob be ed di ie en nc ci ia a, , c ca as st ti id da ad d y y p po ob br re ez za a, , a ad de em m s s d de e d de ef fe en nd de er r a al l
c cr ri is st ti ia an ni is sm mo o y y d de e c co on ns sa ag gr ra ar r s su u o ob br ra a a a D Di io os s. .
D Di ie ez z a a o os s d de es sp pu u s s e er ra an n p pe er rs so on na aj je es s i im mp po or rt ta an nt te es s. . H Ha ab b a an n c co on ns se eg gu ui id do o p po os se es si io on ne es s f fe eu ud da al le es s e es st tr ra at t g gi ic ca as s, ,
b bi ie en ne es s, , t ti ie er rr ra as s y y h ha as st ta a v va as sa al ll lo os s. . E En n d de ef fi in ni it ti iv va a, , s se e c co on nv vi ir rt ti ie er ro on n e en n l la a s so oc ci ie ed da ad d f fe eu ud da al l m m s s e en nr ri iq qu ue ec ci id da a. .
P Pa ar rt ti ic ci ip pa ar ro on n e en n b ba at ta al ll la as s c co on nt tr ra a l lo os s s sa ar rr ra ac ce en no os s e en n T Ti ie er rr ra a S Sa an nt ta a. . E Es s m mu uy y p pr ro ob ba ab bl le e q qu ue e e en n b ba as se e a a e en ng ga a o os s
y y a ar rd di id de es s h ha ay ya an n l lo og gr ra ad do o s su u f fo or rt tu un na a. . T Ta am mb bi i n n s se e d de ed di ic ca ar ro on n a a l lu uc ch ha ar r c co on nt tr ra a l lo os s m mo or ro os s e en n V Va al le en nc ci ia a, , T To ol lo os sa a
y y C Ca al la at tr ra av va a. .
E En n e el l 1 13 30 07 7 f fu ue er ro on n p pe er rs se eg gu ui id do os s; ; a ac cu us sa ad do os s d de e t tr ra ai ic ci i n n, , l lu uj ju ur ri ia a, , p pa ac ct to os s d di ia ab b l li ic co os s, , e et tc c. .; ; f fu ue er ro on n
e ex xt te er rm mi in na ad do os s, , a a p pe es sa ar r d de e l la a i in nm me ed di ia at ta a m me ed di ia ac ci i n n d de el l P Pa ap pa a C Cl le em me en nt te e V V. .
A A d de es sd d n n d de e t to od do o l lo o q qu ue e s se e s sa ab be e d de e l lo os s T Te em mp pl la ar ri io os s, , s si ig gu ue en n s si ie en nd do o u un n e en ni ig gm ma a h hi is st t r ri ic co o, , u un na a s su ue er rt te e d de e
m me ez zc cl la a d de e h he er re ej j a as s, , r ri iq qu ue ez za as s y y a am mb bi ic ci i n n. .

E EL L S SA AT TA AN NI IS SM MO O

E El l c cr ri is st ti ia an ni is sm mo o y y e el l s sa at ta an ni is sm mo o h ha an n f fo or rm ma ad do o u un n c co on nc ce ep pt to o i in nt te er rd de ep pe en nd di ie en nt te e a a l lo o l la ar rg go o d de e l lo os s s si ig gl lo os s. . L La as s
i ig gl le es si ia as s h ha an n p pr ro op pu ue es st to o m ma an ni if fe es st ta ar r, , d de es sd de e s si ie em mp pr re e, , e el l e es sq qu ue em ma a t te eo ol l g gi ic co o d du ua al l y y c co on nt tr ra ar ri io o: : B Bi ie en n y y M Ma al l; ;
D Di io os s y y D De em mo on ni io o. .
E En n l la a I In nd di ia a, , V Vi is sh hn n e en nc ca ar rn na a l la a v vi id da a y y e el l n na ac ci im mi ie en nt to o y y S Sh hi iv va a l la as s p po ot te en nc ci ia as s m ma al l f fi ic ca as s o o n ne eg ga at ti iv va as s. .
T Ta am mb bi i n n a aq qu u s so on n d do os s i id de ea as s i in ns se ep pa ar ra ab bl le es s. .
E El l s sa ab bb ba at th h ( (p pr ro of fa an na ac ci i n n d de el l D Di io os s) ), , l la as s m mi is sa as s n ne eg gr ra as s, , l lo os s r ri it to os s d di ia ab b l li ic co os s a ac ct tu ua al le es s s so on n l la as s f fo or rm ma as s m m s s
s si ig gn ni if fi ic ca at ti iv va as s d de el l c cu ul lt to o a a S Sa at t n n. . T Ta al l v ve ez z, , b ba aj jo o e es st to os s r ri it to os s, , l la as s p pe er rs so on na as s i in nt te en nt te en n a al lc ca an nz za ar r e el l c co on no oc ci im mi ie en nt to o, ,
l la as s e ex xp pe er ri ie en nc ci ia as s p pa ar ra an no or rm ma al le es s, , l la a a am mp pl li ia ac ci i n n d de e s su us s c co on nc ci ie en nc ci ia as s, , p pa ar ra a p pe en ne et tr ra ar r e en n e el l m mu un nd do o d de e l lo o
s so ob br re en na at tu ur ra al l. . E Es st ta a s se er r a a u un na a f fo or rm ma a d de e a as si ir r p po or r m me ed di io o d de e l la a m ma ag gi ia a l la a o ot tr ra a d di im me en ns si i n n p pa ar ra al le el la a , , d di is st ti in nt ta a y y
n no or rm ma al lm me en nt te e o oc cu ul lt ta a. .

L LA AS S S SO OC CI IE ED DA AD DE ES S D DE E R RA AZ ZA A N NE EG GR RA A

C Co om mp pr re en nd de e r ri it to os s, , c cu ul lt to os s y y c ca an nc ci io on ne es s, , o or ri ig gi in na ar ri io os s d de e f fr ri ic ca a y y m me ez zc cl la ad do os s c co on n l la as s i id de ea as s c cr ri is st ti ia an na as s. . E En n s su u
a ac ce ep pc ci i n n, , e el l v vu ud d e es s s si in n n ni im mo o d de e e es sp p r ri it tu u. . E Es s u un n l le en ng gu ua aj je e m m s st ti ic co o, , l ll le eg ga ad do o a a A Am m r ri ic ca a a al lr re ed de ed do or r d de el l 1 15 50 00 0. .
T Ti ie en ne e f fo or rm ma a d de e u un na a r re el li ig gi i n n p po op pu ul la ar r. . S Se e f fo or rm ma an n d da an nz za as s r ri it tu ua al le es s e en n l la as s q qu ue e s se e e en nt to on na an n y y m ma ar rc ca an n r ri it tm mo os s. .
A As s s se e b bu us sc ca a u un na a c co om mu un ni ic ca ac ci i n n p pe er rs so on na al l e en nt tr re e l lo os s d di io os se es s y y l lo os s i in ni ic ci ia ad do os s e en n e el l c cu ul lt to o a a t tr ra av v s s d de e l lo os s
m mo om me en nt to os s d de e t tr ra an nc ce e y y p po os se es si i n n d de e l lo os s p pa ar rt ti ic ci ip pa an nt te es s. .
L La a M MA AC CU UM MB BA A e es st t t ta am mb bi i n n e en nc cl la av va ad da a e en n e el l t tr r f fi ic co o n ne eg gr ro o f fr ri ic ca a- -A Am m r ri ic ca a, , e en n e el l s si ig gl lo o X XV VI I. . L La as s c co ol lo on ni ia as s
p po or rt tu ug gu ue es sa as s n ne ec ce es si it ta ab ba an n m ma an no o d de e o ob br ra a p pa ar ra a l lo og gr ra ar r s su us s a as se en nt ta am mi ie en nt to os s: : l lo os s n ne eg gr ro os s f fu ue er ro on n e es sa a m ma an no o d de e
o ob br ra a. . L La a c ci iu ud da ad d d de e B Ba ah h a a f fu ue e l la a q qu ue e m me ej jo or r a ac ce ep pt t e es st ta a d du up pl li ic ci id da ad d; ; a al ll l s se e i in ns st ta al la ar ro on n f f c ci il lm me en nt te e l lo os s n nu ue ev vo os s
c cu ul lt to os s c co om mo o l la a m ma ac cu um mb ba a, , c ca an nd do om mb b , , u um mb ba an nd da a y y k ki im mb ba an nd da a . . E Es st ta as s d de es sa ar rr ro ol ll la an n r ri it tu ua al le es s s se em me ej ja an nt te es s a al l
v vu ud d d de e A Am m r ri ic ca a C Ce en nt tr ra al l. . T Ta am mb bi i n n p pr ro ol li if fe er ra an n l lo os s f fe et ti ic ch he es s, , l lo os s d di io os se es s p pa ag ga an no os s, , e en nt tr re ec cr ru uz za ad do os s c co on n l la as s
n no oc ci io on ne es s c cr ri is st ti ia an na as s q qu ue e v vi in ni ie er ro on n c co om mo o c co on ns se ec cu ue en nc ci ia a d de e l la a c co ol lo on ni iz za ac ci i n n. .

L LO OS S F FR RA AN NC CM MA AS SO ON NE ES S

E Es s u un na a c ca ar ra ac ct te er r s st ti ic ca a p pr re ed do om mi in na an nt te e e en n l la as s s so oc ci ie ed da ad de es s s se ec cr re et ta as s i in ni ic ci i t ti ic ca as s e el l d de es sa ar rr ro ol ll lo o y y e en ns se e a an nz za a d de e
l lo os s a al lt to os s v va al lo or re es s d de e l lo os s m m s s a an nt ti ig gu uo os s i in ni ic ci ia ad do os s: : s su um me er ri io os s, , e eg gi ip pc ci io os s, , h he eb br re eo os s y y h ha as st ta a g gr ri ie eg go os s. .
I In nt te en nc ci io on na al lm me en nt te e b bu us sc ca an n l lo os s c co on nc ce ep pt to os s d de e l li ib be er rt ta ad d y y t to ol le er ra an nc ci ia a, , a ab bi ie er rt to os s y ya a d de el l f fa an na at ti is sm mo o r re el li ig gi io os so o o o
p po ol l t ti ic co o. .
L La a i id de ea a d de e l la a d di iv vi in ni id da ad d s se e d de es se en nv vu ue el lv ve e e en n e el l m ma ar rc co o v vi it ta al l: : l la a m mu ue er rt te e, , l la a v vi id da a, , e el l c cr re ec ci im mi ie en nt to o, , e el l
s su uf fr ri im mi ie en nt to o, , e el l b bi ie en n y y e el l m ma al l. .
L La a I Ig gl le es si ia a c ca at t l li ic ca a d de ed di ic ca a l la ar rg go os s e es sf fu ue er rz zo os s e en n c co om mb ba at ti ir r a a e es st ta a s so oc ci ie ed da ad d, , y ya a c co on ns si id de er ra ad da a c co om mo o r re ef fu ug gi io o d de el l
h ho om mb br re e l li ib br re ep pe en ns sa ad do or r y y c ca as si i s si ie em mp pr re e a at te eo o. .
L Lo os s o or r g ge en ne es s e es st t n n d da ad do os s p po or r c co on ns st tr ru uc ct to or re es s c cr ri is st ti ia an no os s p pr ra ac ct ti ic ca an nt te es s d de e s su u r re el li ig gi i n n y y d de e l la a t tr ra ad di ic ci i n n q qu ue e d de e
e el ll la a e em ma an na a. . A Al l a al lb ba a i il l l li ib br re e, , e en nt tr re e l lo os s c co on ns st tr ru uc ct to or re es s d de e l la a E Ed da ad d M Me ed di ia a, , s se e l le e l ll la am ma ab ba a f fr ra an nc cm ma as s n n. . S Se e
r re eu un n a an n s se ec cr re et ta am me en nt te e p pa ar ra a r re ea al li iz za ar r s su us s r ri it to os s y y s su us s m mi ie em mb br ro os s s se e r re ec co on no oc c a an n e en nt tr re e s s . . E En n e es st ta a p po oc ca a s se e
r re ev ve el la an n s si ig gn no os s e es so ot t r ri ic co os s, , d de eb bi id do o a a l la a i in nf fl lu ue en nc ci ia a d de e l lo os s a al lq qu ui im mi is st ta as s m me ed di ie ev va al le es s. . L La a s se eg gu ur ri id da ad d d de e l lo os s
m mi ie em mb br ro os s d de el l g gr ru up po o s se e r re es sg gu ua ar rd da a h ha as st ta a e el l c ca an ns sa an nc ci io o. . T Ti ie en ne en n u un n s si is st te em ma a d de e g gr ra ad do os s t ta am mb bi i n n r re el la ac ci io on na ad do os s
c co on n e el l o of fi ic ci io o d de e a al lb ba a i il l: : a ap pr re en nd di iz z, , o of fi ic ci ia al l, , c co om mp pa a e er ro o, , m ma ae es st tr ro o d de e o ob br ra as s y y A Ar rq qu ui it te ec ct to o. .
A A t tr ra av v s s d de el l t ti ie em mp po o s se e p pr ro od du uc ce e u un na a h ho on nd da a t tr ra an ns sf fo or rm ma ac ci i n n e en n l la a O Or rd de en n. . E Es s e el l m mo om me en nt to o e en n q qu ue e s se e l la a
c co on ns si id de er ra a r re ef fu ug gi io o d de e l lo os s i id de ea al le es s d de e r re ei iv vi in nd di ic ca ac ci i n n s so oc ci ia al l, , v va al lo or re es s m mo or ra al le es s y y e es sp pi ir ri it tu ua al le es s, , d de es se em mb bo oc ca an nd do o
f fi in na al lm me en nt te e e en n l la a c cr ri is si is s f fr ra an nc ce es sa a d de e 1 17 78 89 9. .
S Su us s s s m mb bo ol lo os s s so on n e el l " "d de el lt ta a l lu um mi in no os so o" ", , q qu ue e r re ep pr re es se en nt ta a l la as s n no oc ci io on ne es s d de e l la a d di iv vi in ni id da ad d y y l la a l lu uz z. . " "L La a e es st tr re el ll la a" "
e es s e el l c ce en nt tr ro o d de e l la as s i ir rr ra ad di ia ac ci io on ne es s d de e i in nf fl lu ue en nc ci ia as s b be en n f fi ic ca as s y y p po or r l lo o t ta an nt to o r re ep pr re es se en nt ta a l la a f fu ue er rz za a c c s sm mi ic ca a q qu ue e
e en nv vu ue el lv ve e a al l U Un ni iv ve er rs so o. . L La a " "l le et tr ra a G G" " e es s l la a g ge eo om me et tr r a a, , l la a g gr ra av vi it ta ac ci i n n, , l la a g ge en ne er ra ac ci i n n, , l la a g gn no os si is s y y D Di io os s. .
F Fi in na al lm me en nt te e, , e el l " "S Se el ll lo o d de e S Sa al lo om m n n" " e es s l la a r re ep pr re es se en nt ta ac ci i n n d de el l b bi ie en n y y d de el l m ma al l, , l lo o c co on ns st tr ru uc ct ti iv vo o y y l lo o d de es st tr ru uc ct ti iv vo o, ,
e el l e es sp p r ri it tu u y y l la a m ma at te er ri ia a. .
E En n l la a m ma as so on ne er r a a, , s se e l ll la am ma a p pr ro of fa an no o a al l i in nd di iv vi id du uo o q qu ue e a a n n n no o h ha a s si id do o i in ni ic ci ia ad do o e en n l la a O Or rd de en n. . E El l h ho om mb br re e
d de eb be er r p pa as sa ar r d de e u un n e es st ta ad do o d de e i ig gn no or ra an nc ci ia a p pr ro of fa an na a a a c co on nv ve er rt ti ir rs se e e en n m ma as s n n, , s so om me et ti i n nd do os se e a a p pr ru ue eb ba as s y y a a u un n
32
s si im mb b l li ic co o y y c co om mp pl li ic ca ad do o r ri it tu ua al l; ; l lu ue eg go o e el l n nu ue ev vo o m mi ie em mb br ro o p po od dr r d de es sp pe er rt ta ar r c cl la ar ra am me en nt te e a an nt te e s su u n nu ue ev vo o e es st ta ad do o. .
S Se er r u un n a ad de ep pt to o. .

L LO OS S R RO OS SA AC CR RU UC CE ES S

E Es st ta a s so oc ci ie ed da ad d h ha a d de ej ja ad do o d de e s se er r s se ec cr re et ta a, , d da ad da a l la a c ca an nt ti id da ad d d de e a ad de ep pt to os s q qu ue e t ti ie en ne e e en n e el l m mu un nd do o e en nt te er ro o, ,
a au un nq qu ue e s su u o or ri ig ge en n s s l lo o f fu ue e. . H Ha ay y m mu uc ch ho os s e es st tu ud di io os s s so ob br re e l lo os s R Ro os sa ac cr ru uc ce es s u u O Or rd de en n R Ro os sa ac cr ru uz z, , q qu ue e h ha an n s si id do o
r re ea al li iz za ad do os s p po or r s su us s p pr ro op pi io os s m mi ie em mb br ro os s o o p po or r p pe er rs so on na as s q qu ue e u un n d d a a p pe er rt te en ne ec ci ie er ro on n a a l la a O Or rg ga an ni iz za ac ci i n n; ; t to od do os s
e el ll lo os s d di is sc cr re ep pa an n s so ob br re e e el l o or ri ig ge en n, , s si i b bi ie en n l la a m ma ay yo or r a a a ap pu un nt ta a q qu ue e e es st ta a O Or rd de en n d de eb bi i n na ac ce er r d du ur ra an nt te e l la a p po oc ca a d de e
l la a R Re ef fo or rm ma a P Pr ro ot te es st ta an nt te e y y e el l R Re en na ac ci im mi ie en nt to o i in nt te el le ec ct tu ua al l d de e l lo os s s si ig gl lo os s X XV V y y X XV VI I. .
L Lo os s R Ro os sa ac cr ru uc ce es s, , s si in n e em mb ba ar rg go o, , n no o d du ud da an n e en n a at tr ri ib bu ui ir r s su u o or ri ig ge en n a al l f fa ar ra a n n T Tu ut tm mo os si is s I II II I, , d de e E Eg gi ip pt to o, , p pa ad dr re e d de el l
g gr ra an n r re ef fo or rm ma ad do or r r re el li ig gi io os so o A Am me en no of fi is s I IV V, , q qu ue e f fu ue e u un no o d de e s su us s p pr ri in nc ci ip pa al le es s a ad de ep pt to os s y y f fo or rm ma ad do or re es s. .
L La a m ma ay yo or r p po ol l m mi ic ca a s se e o or ri ig gi in na a e en n l la a f fi ig gu ur ra a d de e u un n t ta al l C Ch hr ri is st ti ia an n R Ro os se en nk kr re eu ut tz z ( (E El l C Cr ri is st to o d de e l la a R Ro os sa a y y l la a C Cr ru uz z, ,
s s m mb bo ol lo os s a ac ct tu ua al le es s d de el l r ro os sa ac cr ru uc ci is sm mo o) ), , a a q qu ui ie en n s se e l le e a at tr ri ib bu uy ye e o o b bi ie en n l la a c cr re ea ac ci i n n d de e l la a O Or rd de en n o o b bi ie en n s su u
r re ef fu un nd da ac ci i n n, , p po or r c cu ua an nt to o, , p pa ar ra a u un no os s, , s se e t tr ra at ta a d de e u un n s se eu ud d n ni im mo o d de e u un n p pe er rs so on na aj je e r re ea al l, , u un n a al le em m n n n no o
i id de en nt ti if fi ic ca ad do o, , q qu ue e h ha ab br r a a v vi iv vi id do o e en nt tr re e 1 13 37 78 8 y y 1 18 88 84 4, , s si ie en nd do o p pa ar ra a o ot tr ro os s u un n p pe er rs so on na aj je e s si im mb b l li ic co o q qu ue e
p pe er rt te en ne ec ce e a a l la a l le ey ye en nd da a. .
P Pe er ro o p po or r s su us s c ca ar ra ac ct te er r s st ti ic ca as s a ac ct tu ua al le es s, , e el l r ro os sa ac cr ru uc ci is sm mo o n no o p pe er rt te en ne ec ce e o o n no o t ti ie en ne e l la a f fo or rm ma a d de e s so oc ci ie ed da ad d
s se ec cr re et ta a. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , d de eb be em mo os s m me en nc ci io on na ar rl la a d da ad do o s su u r r g gi im me en n i in ni ic ci i t ti ic co o. .

L LO OS S I IL LU UM MI IN NI IS ST TA AS S O O I IL LU UM MI IN NA AD DO OS S

U Un na a d de e e es sa as s a ag gr ru up pa ac ci io on ne es s e es so ot t r ri ic ca as s q qu ue e c co on nv vi ir rt ti ie er ro on n " "s su u s se ec cr re et to o" " e en n u un n m mi it to o q qu ue e a a n n p pe er rd du ur ra a, , f fu ue e l la a
d de e l lo os s I Il lu um mi in ni is st ta as s. . F Fu ue e f fu un nd da ad da a e en n 1 17 77 76 6 p po or r A Ad da am m W We ei is sh ha au up pt t, , p pr ro of fe es so or r d de e D De er re ec ch ho o P Pe en na al l d de e l la a
U Un ni iv ve er rs si id da ad d d de e I In ng go ol ls st ta ad dt t ( (B Ba av vi ie er ra a) ). . W We ei is sh ha au up pt t e es st tu ud di i c co on n l lo os s j je es su ui it ta as s, , m ma at tr ri ic cu ul l n nd do os se e p po os st te er ri io or rm me en nt te e
e en n l la a F Fa ac cu ul lt ta ad d d de e D De er re ec ch ho o, , d do on nd de e f fu ue e p pr ro of fe es so or r d de e D De er re ec ch ho o C Ca an n n ni ic co o. . L La a O Or rd de en n a ap pr ro ov ve ec ch h e el l e es sq qu ue em ma a d de e
o or rg ga an ni iz za ac ci i n n j je es su u t ti ic co o p pa ar ra a i il lu us st tr ra ar r a a l lo os s h ho om mb br re es s y y d di if fu un nd di ir r l la a s sa ab bi id du ur r a a c co on n l la as s m m s s e el le ev va ad da as s p pr r c ct ti ic ca as s
e es sp pi ir ri it tu ua al le es s, , y y l lo og gr ra ar r a as s l la a t to ot ta al l t tr ra an ns sf fo or rm ma ac ci i n n d de e l la a H Hu um ma an ni id da ad d y y u un n m mu un nd do o i id de ea al l, , l li ib be er ra ad do o d de e i in nj ju us st ti ic ci ia as s
y y a au ut to or ri it ta ar ri is sm mo o, , y y c co on n u un n p pe en ns sa am mi ie en nt to o g gl lo ob ba al li iz za ad do or r t te er rr r q qu ue eo o, , n no o c c s sm mi ic co o. .
E En n u un n p pr ri in nc ci ip pi io o, , l la a a as so oc ci ia ac ci i n n d de e l lo os s I Il lu um mi in ni is st ta as s n no o p pe er rt te en ne ec c a a d di ir re ec ct ta am me en nt te e a a n ni in ng gu un na a l lo og gi ia a; ; p pe er ro o s su u
i in ni ic ci ia ad do or r, , j ju un nt to o c co on n o ot tr ro o d de e s su us s s se eg gu ui id do or re es s, , i in ng gr re es sa ar ro on n e en n l la a F Fr ra an nc cm ma as so on ne er r a a p pa ar ra a l lo og gr ra ar r s su u c co on nt tr ro ol l
i in nt te er rn no o y y t tr ra an ns sf fo or rm ma ar r s su us s e es sq qu ue em ma as s, , r re eg gl la am me en nt to os s y y o ob bj je et ti iv vo os s, , u ut ti il li iz za an nd do o a a l lo os s m m s s v va al li io os so os s m mi il li it ta an nt te es s
d de en nt tr ro o d de e e es sa a s so oc ci ie ed da ad d s se ec cr re et ta a. .
L Lo os s g gr ra an nd de es s e en ne em mi ig go os s d de e W We ei is sh ha au up pt t f fu ue er ro on n l lo os s j je es su ui it ta as s, , q qu ui ie en ne es s s se e v va al li ie er ro on n d de e t to od do o t ti ip po o d de e a ar rt ti il lu ug gi io os s
p pa ar ra a d de es se en nm ma as sc ca ar ra ar r e es st ta a c co or rr ri ie en nt te e s se ec cr re et ta a, , q qu ue e t tu uv vo o c co om mo o f fi in n l la a d de es sa ap pa ar ri ic ci i n n d de e l lo os s p pr ri in nc ci ip pa ad do os s, , y y m m s s
p pe er rs so on na al lm me en nt te e, , d de e l lo os s P Pr r n nc ci ip pe es s, , t te en nt ta at ti iv va a q qu ue e t ta am mb bi i n n h hi ic ci ie er ro on n l lo os s f fr ra an nc cm ma as so on ne es s, , q qu ue e p pa ar ra a m mu uc ch ho os s s so on n
s se eg gu ui id do or re es s d de e l lo os s I Il lu um mi in ni is st ta as s. .
F Fu ue e t ta am mb bi i n n c co on no oc ci id da a c co om mo o l la a O Or rd de en n d de e l lo os s P Pe er rf fe ec ct ti ib bi il li is st ta as s, , c cu ua an nd do o d de es sp pu u s s d de e s su u o of fi ic ci ia al li iz za ac ci i n n, , e el l 1 1 d de e
m ma ay yo o d de e 1 17 77 76 6, , t to om ma an n g gr ra an n v vi ig ge en nc ci ia a l la as s i id de ea as s d de el l p pr ro of fe es so or r d de e D De er re ec ch ho o d de e l la a U Un ni iv ve er rs si id da ad d d de e I In ng go ol ls st ta ad dt t, ,
e ex xa ac ct ta am me en nt te e e el l a a o o d de e l la a I In nd de ep pe en nd de en nc ci ia a d de e l lo os s E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s d de e N No or rt te ea am m r ri ic ca a. .
L La a i in nf fl lu ue en nc ci ia a d de e e es st ta a s so oc ci ie ed da ad d s se ec cr re et ta a f fu un nc ci io on n e en n t to od da a l la a h hi is st to or ri ia a d de e l la a c ci iv vi il li iz za ac ci i n n d de e O Oc cc ci id de en nt te e d du ur ra an nt te e
l lo os s s si ig gl lo os s X XI IX X y y X XX X. . S Se e c co on no oc ce e q qu ue e o ot tr ra as s s so oc ci ie ed da ad de es s h he er rm m t ti ic ca as s a ad do op pt ta ar ro on n l la as s i id de ea as s I Il lu um mi in ni is st ta as s, , c co om mo o l la a
i it ta al li ia an na a, , n na ac ci id da a e en n 1 18 80 08 8 e en n N N p po ol le es s, , q qu ue e s se e l ll la am m d de e L Lo os s C Ca ar rb bo on na ar ri io os s, , a a l la a c cu ua al l p pe er rt te en ne ec ci ie er ro on n l lo os s
c co on no oc ci id do os s G Gu ui is se ep pp pe e G Ga ar ri ib ba al ld di i y y e el l o ot tr ro o G Gi iu us se ep pe e, , M Ma az zz zi in ni i, , e ed di it to or r d de e L La a j jo ov ve en n I It ta al li ia a, , u un n p pe er ri i d di ic co o n ne et ta am me en nt te e
r re ev vo ol lu uc ci io on na ar ri io o, , q qu ue e d de es sp pu u s s f fo or rm ma ar ra a o ot tr ro o m mo ov vi im mi ie en nt to o, , q qu ue e s se e l ll la am m L La a J Jo ov ve en n E Eu ur ro op pa a. .
D De e a al ll l , , t ta am mb bi i n n v va an n a a s su ur rg gi ir r l la as s L Lo og gi ia as s P PI I y y P PI II I, , e es st ta a l lt ti im ma a d de e g gr ra an n c co on no oc ci im mi ie en nt to o p p b bl li ic co o e en n l lo os s l lt ti im mo os s
a a o os s d de el l s si ig gl lo o X XX X. .
P Pa ar ra a m mu uc ch ho os s, , e el l g gr ra an n c co or rs so o N Na ap po ol le e n n B Bo on na ap pa ar rt te e l ll le eg g a al l p po od de er r p po or r s su u c ca ar rg go o d de e G Gr ra an n M Ma ae es st tr re e d de e l la a
O Or rd de en n d de e l lo os s I Il lu um mi in na ad do os s o o I Il lu um mi in ni is st ta as s, , c cu ua an nd do o l l t te en n a a o ot tr ro o c ca ar rg go o t ta am mb bi i n n i im mp po or rt ta an nt te e e en n l la a s so oc ci ie ed da ad d
m ma as s n ni ic ca a F Fr ra at te er rn ni id da ad d H He er rm m t ti ic ca a. .
A Al ll l e en n F Fr ra an nc ci ia a, , l lo os s g ge es st to or re es s d de e l la a R Re ev vo ol lu uc ci i n n F Fr ra an nc ce es sa a, , G Ge eo or rg ge es s D Da an nt to on n y y J Je ea an n P Pa au ul l M Ma ar ra at t, , f fu ue er ro on n
I Il lu um mi in ni is st ta as s, , a ac ct tu ua an nd do o a a s su u v ve ez z e en n o ot tr ra a l lo og gi ia a m ma as s n ni ic ca a, , d de e g gr ra an n p pr re ed di ic ca am me en nt to o e en n l lo os s f fi in na al le es s d de el l s si ig gl lo o
X XV VI II II I, , c co om mo o f fu ue e l la a S So oc ci ie ed da ad d d de e l la as s N Nu ue ev ve e H He er rm ma an na as s, , c co on no oc ci id da a t ta am mb bi i n n c co om mo o S Sa an n J Ju ua an n. .
E En n A Al le em ma ar rj ji ia a, , l la a i in nf fl lu ue en nc ci ia a d de e l la as s i id de ea as s I Il lu um mi in ni is st ta as s t tu uv vo o l lu us st tr re e a a t tr ra av v s s d de e M Me es st tr re e E Ek ka ar rt t, , o or ri ie en nt ta ad do or r d de e
t ta an nt ta as s m me en nt te es s a a l lo o l la ar rg go o d de e t to od do o e el l s si ig gl lo o X XX X. .
D Do os s g gr ra an nd de es s a am mi ig go os s, , t ta al le en nt to os so os s a am mb bo os s, , p pe er rt te en ne ec ci ie er ro on n a a e es st ta a c co or rr ri ie en nt te e s se ec cr re et ta a: : u un no o d de e e el ll lo os s e el l
m ma ar ra av vi il ll lo os so o c cr re ea ad do or r d de e F Fa au us st to o, , J Jo oh ha an n W Wo ol lf fg ga an ng g G Go oe et th he e ( (n na ad da a m me en no os s) ), , q qu ui ie en n a ar rr ra as st tr r a al l f fi il l s so of fo o J Jo oh ha an nn n
H He er rd de er r a a p pr ra ac ct ti ic ca ar r, , e en n m mu uc ch ho os s d de e s su us s e es sc cr ri it to os s, , l la as s i id de ea as s I Il lu um mi in ni is st ta as s. .
E En n l lo os s E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , c cu uy ya a i in nd de ep pe en nd de en nc ci ia a f fu ue e g ge en ne er ra ad da a p po or r l lo os s m m s s c co on ns sp pi ic cu uo os s f fr ra an nc cm ma as so on ne es s d de e
a aq qu ue el ll lo os s t ti ie em mp po os s, , r re ec ci ib bi ie er ro on n i in nf fl lu ue en nc ci ia a d de e G Gi il lb be er rt t L La af fa ay ye et tt te e, , q qu ue e l ll le ev v c co on n s su us s i id de ea as s a a r re ea al li iz za ar r u un na a
m mo on ne ed da a, , p pr r c ct ti ic ca am me en nt te e n ni ic ca a e en n e el l m mu un nd do o p po or r s su u d du ur ra ab bi il li id da ad d o o i in nt te em mp po or ra al li id da ad d, , q qu ue e e es s e el l d d l la ar r
a am me er ri ic ca an no o, , q qu ue e t ti ie en ne e e en n s su u d di is se e o o f fi ig gu ur ra as s n ne et ta am me en nt te e e es so ot t r ri ic ca as s. . U Un n W Wa as sh hi in ng gt to on n, , u un n J Je ef ff fe er rs so on n, , f fu ue er ro on n
I Il lu um mi in ni is st ta as s, , c co om mo o y ya a e en n e el l s si ig gl lo o X XX X u un n W Wo oo od dr ro ow w W Wi il ls so on n, , y y e el l p pa ar ra al l t ti ic co o q qu ue e p pu us so o e en n p pr ri im me er r p pl la an no o a al l p pa a s s
d de el l N No or rt te e, , F Fr ra an nk kl li in n D De el la an no o R Ro oo os se el lv ve et t. . E Es st te e l lt ti im mo o t ta am mb bi i n n f fo or rm m p pa ar rt te e d de e u un na a s so oc ci ie ed da ad d s se ec cr re et ta a q qu ue e
33
a ab br ri ig g a a m mu uc ch ho os s p po od de er ro os so os s, , c co om mo o f fu ue e l la a A An nt ti ig gu ua a O Or rd de en n A Ar r b bi ig ga a d de e N No ob bl le es s y y M M s st ti ic co os s; ; q qu u n no om mb br re e! !, ,
n na ad da a m me en no os s. .
H Ha ay y a au ut to or re es s, , c co om mo o R Re en n A Al ll le ea au u, , q qu ue e a af fi ir rm ma an n q qu ue e l la a i in nf fl lu ue en nc ci ia a i il lu um mi in ni is st ta a v vu ue el lv ve e a a C Co om me en nt ta ar rs se e e en n l lo os s
p pr ri im me er ro os s a a o os s d de el l s si ig gl lo o X XX X, , l lu ue eg go o d de e u un n l la ap ps so o d de e p p r rd di id da a e en n j je er ra ar rq qu u a a p pa ar ra a l lo os s l lt ti im mo os s 5 50 0 a a o os s d de el l s si ig gl lo o
a an nt te er ri io or r. .
A Ad da am m W We ei is sh ha au up pt t m mu ur ri i e en n 1 18 83 30 0, , y y e es s c cu ua an nd do o s se e " "a af fl lo oj ja a" " l la a i in nf fl lu ue en nc ci ia a i il lu um mi in ni is st ta a; ; p pa ar ra a m mu uc ch ho os s, , e es se e
r re eb br ro ot te e d de e e es st ta a s so oc ci ie ed da ad d s se ec cr re et ta a s se e d da a a a t tr ra av v s s d de e E En ng ge el l, , o ot tr ro o f fr ra an nc cm ma as s n n, , q qu ue e p pu us so o e en n c ca ar rp pe et ta a o ot tr ra a v ve ez z
e es sa as s i id de ea as s, , c co on n m mu uc ch ha as s r re em mi in ni is sc ce en nc ci ia as s t te em mp pl la ar ri io os s. .
U Un n g gr ra an n a am mi ig go o, , A An nd dr re ea as s F Fa ab be er r K Ka ai is se er r, , l la am me en nt ta ab bl le em me en nt te e f fa al ll le ec ci id do o a a c ca au us sa a d de e u un na a r re ep pe en nt ti in na a e en nf fe er rm me ed da ad d
i in nc cu ur ra ab bl le e, , m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s m me e e ex xp pr re es s q qu ue e l lo os s d do os s s se ec cr re et to os s i il lu um mi in ni is st ta as s m me ej jo or r g gu ua ar rd da ad do os s s si ie em mp pr re e f fu ue er ro on n l la a
f fe ec ch ha a d de e n na ac ci im mi ie en nt to o d de el l f fu un nd da ad do or r y y l la a d de e l la a s so oc ci ie ed da ad d. .
A Al l o op pe er ra ar r m mi is st te er ri io os sa am me en nt te e y y t tr ra ab ba aj ja ar r e en n l lo os s h hi il lo os s o oc cu ul lt to os s d de el l p po od de er r, , h hi ic ci ie er ro on n q qu ue e s su us s s se eg gu ui id do or re es s
e es st tu uv vi ie er ra an n s si ie em mp pr re e p pr re es se en nt te es s e en n l lo os s m mo om me en nt to os s f fu un nd da am me en nt ta al le es s d de e l la a E Ev vo ol lu uc ci i n n O Oc cc ci id de en nt ta al l, , l l a as se e
R Re ev vo ol lu uc ci i n n F Fr ra an nc ce es sa a, , f fo or rz za am mi ie en nt to o d de el l I In nd du us st tr ri ia al li is sm mo o, , n na ac ci im mi ie en nt to o d de e l lo os s E EE E. .U UU U. ., , P Pr ri im me er ra a y y S Se eg gu un nd da a
G Gu ue er rr ra a M Mu un nd di ia al l, , e et tc c. .
A A p pe es sa ar r d de e e el ll lo os s, , e el l c cr re ea ad do or r d de el l I Il lu um mi in ni is sm mo o m mu ur ri i e en n l la as s s so om mb br ra as s, , d de es sp pr re es st ti ig gi ia ad do o p po or r s su us s p pr ro op pi io os s
d di is sc c p pu ul lo os s; ; i in nc cr re e b bl le e, , p pe er ro o c ci ie er rt to o: : s su us s i id de ea as s e es st t n n h ho oy y a a n n v vi ig ge en nt te es s, , p po or rq qu ue e i in nd di iv vi id du uo os s q qu ue e r re es sp po on nd de en n a al l
c cl l s si ic co o a ar rq qu ue et ti ip po o d de el l " "t tr ri iu un nf fa ad do or r" " l ll le eg ga an n a a o oc cu up pa ar r l lu ug ga ar re es s c cl la av ve es s p po or r p pe er rt te en ne ec ce er r a a e es st ta a s so oc ci ie ed da ad d s se ec cr re et ta a; ; y y
m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s, , a ar rr ri ib ba an n a al l p po od de er r g gr ra ac ci ia as s a a d di is sp po os si ic ci io on ne es s n no o m mu uy y t ti ic ca as s. . L Lo o h ha as s s so os sp pe ec ch ha ad do o m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s, ,
n no o e es s c ci ie er rt to o, , a am mi ig go o l le ec ct to or r? ?
E El ll lo os s t ti ie en ne en n u un n p po od de er r q qu ue e e es st t p po or r e en nc ci im ma a d de e l lo os s p pr ro op pi io os s g go ob bi ie er rn no os s d de em mo oc cr r t ti ic co os s y y a ac ct t a an n c co on n u un na a
s so ol li id de ez z t ta al l q qu ue e e es s o ob bv vi io o q qu ue e a al lg go o l lo os s a ap po oy ya a. . L Lo os s n no om mb br re es s y y l lo os s h ho om mb br re es s s so on n m mu uc ch ho os s y y v va ar ri ia ad do os s. . S So on n
r re ea al lm me en nt te e H H. .d d. .N N. .? ?
S Su us s c ca ar ra ac ct te er r s st ti ic ca as s d de e a ac cc ci i n n h ha ac ce en n p pe en ns sa ar r m mu uc ch ho o y y l lo os s v vu ue el lv ve en n d di ig gn no os s d de e s se er r i in nv ve es st ti ig ga ad do os s s se er ri ia am me en nt te e. .
S Si i b bi ie en n e es s d di if f c ci il l e el l h ha ac ce er rl lo o, , s se e p pu ue ed de e; ; s s l lo o h ha ay y q qu ue e i in nt te en nt ta ar rl lo o. .

U Un n h he ec ch ho o. . E El l 4 4 y y 5 5 d de e m ma ay yo o d de e 1 19 99 96 6 s se e r re ea al li iz z e en n B Ba ar rc ce el lo on na a ( (E Es sp pa a a a) ) e el l 1 1 C Co on ng gr re es so o d de e E Ex xp pe ed di ie en nt te es s X X. .
E En n e es se e p pa a s s l la a e ex xh hi ib bi ic ci i n n d de e l la a s se er ri ie e t te el le ev vi is si iv va a t tu uv vo o u un na a e ex xt tr ra ao or rd di in na ar ri ia a r re ep pe er rc cu us si i n n y y r ro oz z l la a c co on nm mo oc ci i n n
p p b bl li ic ca a. . M Mi is s a am mi ig go os s e es sp pa a o ol le es s s se e t to om ma an n a ap pa as si io on na ad da am me en nt te e t to od do o l lo o q qu ue e s su uc ce ed de e e en n l la a p pa an nt ta al ll la a c ch hi ic ca a, , l la a
f fa am mo os sa a c ca aj ja a b bo ob ba a. .
M Mi i a am mi ig go o J Jo os se ep ph h G Gu ui ij ja ar rr ro o, , q qu ue e r re ep pr re es se en nt ta ab ba a a a l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n O OV VN NI I ( (a al lg go o q qu ue e h ha ac ce e m mu uy y b bi ie en n, , d di ic ch ho o s se ea a
d de e p pa as so o) ), , c co om mu un ni ic c a al l p p b bl li ic co o q qu ue e l lo os s o or rg ga an ni iz za ad do or re es s d de el l e ev ve en nt to o h ha ab b a an n r re ec ci ib bi id do o a am me en na az za ad do or ra as s l ll la am ma ad da as s
t te el le ef f n ni ic ca as s. . " " M Mu uc ch ho o c cu ui id da ad do o c co on n l lo o q qu ue e h ha ab bl la an n! !" ", , l le es s h ha ab br r a an n d di ic ch ho o. . P Po or r e el ll lo o i in nv vi it t a al l c co on nf fe er re en nc ci is st ta a P Pe ep pe e
R Ro od dr r g gu ue ez z a a n no o r re ef fe er ri ir rs se e a al l s se e o or r M Ma ar ri io o C Co on nd de e c co om mo o v vi in nc cu ul la ad do o a a l la a m ma as so on ne er r a a y y a a l la a O Or rd de en n d de e l lo os s
I Il lu um mi in na ad do os s. .
B Bu ue en n i in nv ve es st ti ig ga ad do or r d de e s so oc ci ie ed da ad de es s s se ec cr re et ta as s y y d de e t to od do o l lo o s se ec ct ta ar ri io o, , R Ro od dr r g gu ue ez z h hi iz zo o c ca as so o o om mi is so o, , r re es st t n nd do ol le e
t to ot ta al l i im mp po or rt ta an nc ci ia a a al l s su uc ce es so o, , y y e ex xp pr re es s s su us s d du ud da as s s so ob br re e l la a a ac ct tu ua al l e ex xi is st te en nc ci ia a d de e l lo os s I Il lu um mi in ni is st ta as s. .
H Ha ay y q qu ui ie en ne es s p pi ie en ns sa an n t to ot ta al lm me en nt te e l lo o c co on nt tr ra ar ri io o; ; s se e s sa ab be e q qu ue e u un ni iv ve er rs si id da ad de es s c co om mo o l la a d de e O Ox xf fo or rd d y y l la a d de e Y Ya al le e
s so on n s su um mi in ni is st tr ra ad do or ra as s d de e I Il lu um mi in ni is st ta as s; ; d de e a al ll l h ha an n s sa al li id do o m mu uc ch ho os s p pr re es si id de en nt te es s n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s y y d di ir ri ig ge en nt te es s
b br ri it t n ni ic co os s. . U Un no o d de e e el ll lo os s e es s G Ge eo or rg ge e B Bu us sh h, , q qu ui ie en n e en n m mu uc ch h s si im ma as s o op po or rt tu un ni id da ad de es s h ha ab bl l d de e l la a i id de ea a d de e u un n
n nu ue ev vo o o or rd de en n m mu un nd di ia al l, , c co om mo o l lo o h ha ab b a a h he ec ch ho o a an nt te es s N Ne el ls so on n R Ro oc ck ke ef fe el ll le er r, , e el l h hi ip pe er rm mi il ll lo on na ar ri io o q qu ue e s su ur rg gi i d de e l la as s
c ca al ll le es s d de e N Nu ue ev va a Y Yo or rk k l lu ue eg go o d de e s se er r u un n p pe er rf fe ec ct to o m me en nd di ig go o. . E Es st te e N Nu ue ev vo o O Or rd de en n M Mu un nd di ia al l t ti ie en ne e q qu ue e v ve er r m mu uc ch ho o
c co on n l la as s i id de ea as s d de el l I Il lu um mi in ni is sm mo o, , p po or r l la as s c cu ua al le es s f fu ue e t ta am mb bi i n n m mu uy y a at tr ra a d do o J Jo oh hn n F Fi it tz zg ge er ra al ld d K Ke en nn ne ed dy y, ,
p pr ro ov ve en ni ie en nt te e d de el l f fa am mo os so o C Cl la an n K Ke en nn ne ed dy y, , d de e r ra ai ig ga am mb br re e s se ec cr re et ti is st ta a, , y y m mi ie em mb br ro os s d de e l la a f fr ra an nc cm ma as so on ne er r a a. .
A Ac ct tu ua al lm me en nt te e, , e es st te e I Il lu um mi in ni is sm mo o t ti ie en ne e u un na a c ce en nt tr ra al l d di ir ri ig ge en nt te e f fo or rm ma ad da a p po or r 1 13 3 m mi ie em mb br ro os s p pr ro oc ce ed de en nt te es s d de e
v va ar ri io os s p pa a s se es s, , q qu ue e f fu un nc ci io on na ar r a a c co om mo o u un n T Tr ri ib bu un na al l G Gl lo ob ba al l, , d do on nd de e e es st t n n e en n e el l t ta ap pe et te e p pe er rm ma an ne en nt te e d de e d de ec ci is si i n n
l lo os s h he ec ch ho os s c cl la av ve es s d de e n nu ue es st tr ro o p pl la an ne et ta a T Ti ie er rr ra a, , q qu ue e, , c co om mo o y ya a s se e s sa ab be e, , c ca ad da a v ve ez z m m s s s se e o or ri ie en nt ta a h ha ac ci ia a u un na a
g gl lo ob ba al li iz za ac ci i n n c cu uy yo o e ej je e f fu un nd da am me en nt ta al l s so on n l lo os s E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s d de e N No or rt te ea am m r ri ic ca a; ; t ta am mb bi i n n l lo os s t ti ig gr re es s a as si i t ti ic co os s
e es st t n n a a l la a e ex xp pe ec ct ta at ti iv va a: : C Ch hi in na a ( (l la a g gr ra an n i in nc c g gn ni it ta a p pa ar ra a e el l s si ig gl lo o X XX XI I) ), , J Ja ap p n n, , C Co or re ea a, , S Si in ng ga ap pu ur r, , I In nd do oc ch hi in na a, ,
q qu ue e f fo or rm ma an n u un n C C n nc cl la av ve e F Fi in na an nc ci ie er ro o m m s s a al ll l d de e l la a c co om mp pe et te en nc ci ia a c co om me er rc ci ia al l c co ot ti id di ia an na a; ; e el ll lo os s t ta am mb bi i n n
e es st ta ar r a an n r re ep pr re es se en nt ta ad do os s e en n e es se e T Tr ri ib bu un na al l G Gl lo ob ba al l. . E Es st te e t tr ri ib bu un na al l s se e r re e n ne e e en n u un n r ra as sc ca ac ci ie el lo os s d de e M Ma an nh ha at tt ta an n, , e en n
p pl le en na a N Nu ue ev va a Y Yo or rk k ( (l la a c ca ap pi it ta al l d de el l m mu un nd do o, , p pa ar ra a m mu uc ch ho os s) ), , a as s c co om mo o e en n B Bu ui il ld di in ng g, , u un n c ca as si in no o d de e S Sa an n A An nt to on ni io o
( (T Te ex xa as s) ). .
O Ot tr ro o c co on no oc ci id do o i in nv ve es st ti ig ga ad do or r e es sp pa a o ol l, , E El l s se eo o B Ba ay yo o, , a af fi ir rm ma a q qu ue e e ex xi is st te e e en n l la a a ac ct tu ua al li id da ad d u un n " "P Pr ro og gr ra am ma a d de e
c cr re ec ci im mi ie en nt to o c ce er ro o p po ob bl la ac ci io on na al l y y t te ec cn no ol l g gi ic co o c co on nt tr ra ac cu ul lt tu ur ra al l y y p pr ro of fe eu ud da al l" ", , q qu ue e e es st t p pr re es se en nt te e e en n e el l C Cl lu ub b d de e
R Ro om ma a, , l la a C Co om mi is si i n n T Tr ri il la at te er ra al l, , e el l C Cl lu ub b B Bi il ld de eb be er rg g, , l la a F Fu un nd da ac ci i n n A As sp pe en n, , e el l P Pr ro oy ye ec ct to o 1 19 98 80 0, , e et tc c. ., , t to od do os s
r re el la ac ci io on na ad do os s c co on n e el l I Il lu um mi in ni is sm mo o. . A Al ll l s se e p pl la an ni if fi ic ca a, , d de es sd de e h ha ac ce e 3 30 0 a a o os s, , l la a H Hi is st to or ri ia a d de el l p pr re es se en nt te e y y d de el l f fu ut tu ur ro o
d de e n nu ue es st tr ra a h hu um ma an ni id da ad d. . H Ha ay y v va ar ri io os s t te es st ti im mo on ni io os s q qu ue e i in nd di ic ca an n e es st ta a r re ea al li id da ad d; ; l lo o s sa ab be en n p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e l lo os s
g go ob bi ie er rn no os s d de el l T Te er rc ce er r M Mu un nd do o, , d de e l lo os s c cu ua al le es s a al lg gu un no os s l lu uc ch ha an n p po or r i in nd de ep pe en nd di iz za ar rs se e, , m mi ie en nt tr ra as s o ot tr ro os s s se e e en nt tr re eg ga an n
c ca ad da a v ve ez z m m s s. . T Te em ma a p pa ar ra a i in nv ve es st ti ig ga ar r; ; u un n b bu ue en n a ac ci ic ca at te e. .
D De es sd de e E Es sp pa a a a m me e l ll le eg g u un na a i in nf fo or rm ma ac ci i n n q qu ue e m me e h hi iz zo o p pe en ns sa ar r b ba as st ta an nt te e. . L La as s r re ed de es s d de e l lo os s I Il lu um mi in ni is st ta as s
l ll le eg ga an n a a p pe er ri i d di ic co os s f fa am mo os so os s e en n e el l m mu un nd do o, , q qu ue e i in nf fl lu uy ye en n a as s c co om mo o " "h ha ac ce en n" ", , l la a e ef fe ec ct ti iv vi iz za ac ci i n n d de el l g gr ra an n p pr ri im me er r
p pl la an no o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o e en n e es st to os s m mo om me en nt to os s y y n no o s so on n o ot tr ra a c co os sa a q qu ue e e el l f fu un nd da am me en nt to o d de e s su u h he eg ge em mo on n a a. . L Lo os s
d di ia ar ri io os s W Wa al lt t S St tr re ee et t J Jo ou ur rn na al l, , F Fi in na an nc ci ia al l T Ti im me es s, , T Th he e E Ec co on no om mi is st t, , F Fo or rt tu un ne e, , y y n na ad da a m me en no os s q qu ue e T Ti im me e y y L Li if fe e, ,
p pr ro op pu ug gn na an n e el l N Nu ue ev vo o O Or rd de en n M Mu un nd di ia al l, , c co on n l la a i id de eo ol lo og g a a I Il lu um mi in ni is st ta a y y u un na a r re ed d d de e p po od de er r d de ec ci id di id da am me en nt te e
i in nc cr re e b bl le e. . P Pe er rs so on na as s c co om mo o M Ma ar rg ga ar re et t T Th ha at tc ch he er r, , G Ge eo or rg ge e B Bu us sh h o o G Gi is sc ca ar rd d d d' 'E Es st ta ai in ng g, , s su up pu ue es st ta am me en nt te e r re et ti ir ra ad do os s
34
d de e l la a p po ol l t ti ic ca a, , s si ig gu ue en n i in nf fl lu uy ye en nd do o e en n f fo or rm ma a t to ot ta al l e en n e el l a ac cc ci io on na ar r d de e l lo os s g go ob bi ie er rn no os s, , s se ea a d de el l p pa a s s q qu ue e s se ea a. .
G Gr ra an nd de es s e em mp pr re es sa ar ri io os s c co om mo o R Ro ot ts sc ch hi il l, , A Ag gn ne el ll li i, , D Du up po on nt t, , M Mo or rg ga an n, , R Ro oc ck kf fe el ll le er r, , t to od do os s I Il lu um mi in ni is st ta as s, , s so on n
r re ep pr re es se en nt ta an nt te es s d de e l la as s g gr ra an nd de es s f fi ir rm ma as s m mu ul lt ti in na ac ci io on na al le es s q qu ue e m mu ue ev ve en n l lo os s h hi il lo os s d de e l la a e ec co on no om m a a y y l la a p po ol l t ti ic ca a
m mu un nd di ia al le es s. .
L La as s c co on nc cl lu us si io on ne es s s so on n o ob bv vi ia as s, , p pe er ro o t te en ne em mo os s q qu ue e f fo or rm mu ul la ar rl la as s, , p pa ar ra a e el l r ra az zo on na am mi ie en nt to o, , p pa ar ra a e el l a an n l li is si is s y y, ,
f fu un nd da am me en nt ta al lm me en nt te e, , p pa ar ra a l la a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. .
E Es st ta as s s so oc ci ie ed da ad de es s s se ec cr re et ta as s q qu ue e e en n u un n p pr ri in nc ci ip pi io o t te en n a an n i id de ea as s a al lt tr ru ui is st ta as s y y e es sp pi ir ri it tu ua al li is st ta as s s se e f fu ue er ro on n
d de ef fo or rm ma an nd do o a a t tr ra av v s s d de el l t ti ie em mp po o, , h ha as st ta a c co on nv ve er rt ti ir rs se e e en n g gr ru up po os s d de e p po od de er r c co on n i in nf fl lu ue en nc ci ia a d de ec ci is si iv va a. . E Es st ta a
s su up pu ue es st ta a c co on ns sp pi ir ra ac ci i n n e en n l la as s s so om mb br ra as s, , c co on n d di is st ti in nt to os s r r t tu ul lo os s, , l ll le ev va a u un na a l la ar rg ga a h hi is st to or ri ia a d de e m mu uc ch ho os s a a o os s, , c co on n
u un n e es st ta an nd da ar rt te e p p b bl li ic co o d de e " "A Ay yu ud da a f fi il lo os s f fi ic ca a, , e es sp pi ir ri it tu ua al l y y d de e f fr ra at te er rn ni id da ad d" ". . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , e el l o ob bj je et ti iv vo o d de e
l lo og gr ra ar r h ho om mb br re es s m m s s p pe er rf fe ec ct to os s y y s so ol li id da ar ri io os s c co on n l la a N Na at tu ur ra al le ez za a h ha a l ll le eg ga ad do o a a p pl la as sm ma ar rs se e c co om mo o e el l f fi in n l lt ti im mo o d de e
t te en ne er r p po od de er r p pa ar ra a s so oj ju uz zg ga ar r. . P Po or r e es so o, , t to od do o l lo o q qu ue e a ap po or rt te e c cu ul lt tu ur ra a, , e ed du uc ca ac ci i n n, , m me en no os s h ha am mb br re e y y s sa al lu ud d, , p pa ar ra a
t to od do os s l lo os s p pu ue eb bl lo os s d de el l m mu un nd do o, , d de eb be e a an ni iq qu ui il la ar rs se e, , d de e c cu ua al lq qu ui ie er r m ma an ne er ra a. .

L Lo os s O OV VN NI I( (s s) ), , a al l h ha ab be er r p pr ro ov vo oc ca ad do o u un n g gr ra an n i im mp pa ac ct to o e en n l la a c co on nc ci ie en nc ci ia a d de el l s se er r h hu um ma an no o h ha ac ci i n nd do ol lo o p pe en ns sa ar r e en n
q qu ue e " "a al lg go o" " h ha ay y f fu ue er ra a d de e n nu ue es st tr ra a c cu ul lt tu ur ra a, , d de e n nu ue es st tr ra a c ci iv vi il li iz za ac ci i n n y y n nu ue es st tr ra a t te ec cn no ol lo og g a a, , d de eb be en n s se er r t tr ra at ta ad do os s
c co on n s so or rn na a, , o o e ex xp pr re es sa ar r d de e e el ll lo os s q qu ue e " "s so on n r ru um mo or re es s" ", , " "c co os sa as s l lo oc ca as s d de e l la a g ge en nt te e" ", , " "i in nv ve en nc ci io on ne es s" ", , " "p pa av va ad da as s" ", ,
e et tc c. .
L Lo o m mi is sm mo o s su uc ce ed de e c co on n l la a P Pa ar ra ap ps si ic co ol lo og g a a, , e en n d do on nd de e e el l h ho om mb br re e d de es sc cu ub br re e q qu ue e p pu ue ed de e p pr ro od du uc ci ir r 6 67 7 f fe en n m me en no os s
m m s s a al ll l d de e l lo o n no or rm ma al l: : l la a m me en nt te e p pu ue ed de e e ex xt te en nd de er r s su us s s se en nt ti id do os s ( (F Fe en n m me en no os s P Ps si ig ga am mm ma a o o P Pe er rc ce ep pc ci io on ne es s
E Ex xt tr ra as se en ns so or ri ia al le es s) ) o o s se e p pu ue ed de en n m mo ov ve er r o ob bj je et to os s m ma at te er ri ia al le es s s so ol la am me en nt te e c co on n l la a m me en nt te e ( (F Fe en n m me en no os s P Ps si ik ka ap pp pa a o o
P Po ol lt te er rg ge ei is st t) ) o o p pr ro od du uc ci ir r e en ne er rg g a a c cu ur ra at ti iv va a q qu ue e r re ea al li iz za a l la a s sa an na ac ci i n n d de el l s se em me ej ja an nt te e a a l la a m ma an ne er ra a d de el l
b br ra am ma an ni is sm mo o ( (F Fe en n m me en no os s P Ps si ib be et tt ta a o o s sa an na ac ci i n n p pa ar ra an no or rm ma al l) ). .
L Lo os s e es st ta ad do os s m mo od di if fi ic ca ad do os s d de e c co on nc ci ie en nc ci ia a ( (n no o a al lt te er ra ad do os s, , c co om mo o e ex xp pr re es sa a l la a p ps si iq qu ui ia at tr r a a c cl l s si ic ca a y y o or rt to od do ox xa a) ), ,
q qu ue e p pr re eg go on na a e el l e es so ot te er ri is sm mo o o o e el l b br ra am ma an ni is sm mo o d de es sd de e h ha ac ce e m mi il le en ni io os s, , t ti ie en ne en n q qu ue e s se er r c co on ns si id de er ra ad do os s
c ci ie en nt t f fi ic ca am me en nt te e " "f fe en n m me en no os s s si in n a as si id de er ro o" ". .
E Es st ta a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n d de el l a ac cc ci io on na ar r d de e l la as s s so oc ci ie ed da ad de es s s se ec cr re et ta as s t ti ie en ne e m mu uc ch ho os s p pu un nt to os s e en n c co om m n n c co on n l lo os s
H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o, , n nu ue es st tr ro os s M Me en n i in n B Bl la ac ck k, , o o l le es s M Me es ss si ie eu ur rs s e en n N No oi ir r. .
Q Qu ui iz z t te en n a a r ra az z n n n nu ue es st tr ro o q qu ue er ri id do o A An nd dr re ea as s F Fa ab be er r K Ka ai is se er r; ; l l y ya a n no o e es st t e en nt tr re e n no os so ot tr ro os s, , p pe er ro o s su us s i id de ea as s
e es st t n n e en n s su us s l li ib br ro os s, , e en n l lo os s n n m me er ro os s e ed di it ta ad do os s d de e s su u m ma ar ra av vi il ll lo os sa a M Mu un nd do o d de es sc co on no oc ci id do o, , l la a r re ev vi is st ta a q qu ue e a a f fi in ne es s
d de e l lo os s 7 70 0 y yo o d de ej j e en n s su us s m ma an no os s p pa ar ra a q qu ue e l l l la a e ed di it ta ar ra a. . S Su us s p pa al la ab br ra as s, , s su us s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s, , s su us s e es sc cr ri it to os s, ,
s se er r n n s si ie em mp pr re e u un n N No or rt te e p pa ar ra a r re ef fl le ex xi io on na ar r, , a al lg go o q qu ue e l la am me en nt ta ab bl le em me en nt te e p po oc co os s s se er re es s h hu um ma an no os s h ha ac ce en n e en n e es st te e
c co on nv vu ul ls si io on na ad do o m mu un nd do o, , s su um me er rg gi id do os s p po or r l la as s b ba an na al li id da ad de es s d de e l la a c ca aj ja a b bo ob ba a, , e el l m ma al l p pe er ri io od di is sm mo o o o l la a l lo oc cu ur ra a
i in nf fo or rm m t ti ic ca a d de e I In nt te er rn ne et t; ; l la am me en nt ta ab bl le em me en nt te e, , v vi iv vi im mo os s e en nd di io os sa an nd do o a a p po ob br re es s, , p po ob br r s si im mo os s, , d do ol lo os s c co on n p pi ie es s d de e
b ba ar rr ro o. .
Q Qu u h he er rm mo os so o p po od de er r " "p pa ar ra ar r l la a p pe el lo ot ta a" " y y m me ed di it ta ar r! ! H He em mo os s c ca am mb bi ia ad do o e el l v ve er rd da ad de er ro o p pe en ns sa ar r d de e R Re en n
D De es sc ca ar rt te es s d de el l C Co og gi it to o E Er rg go o S Su um m a a u un n " "P Pi ie en ns so o, , l lu ue eg go o e ex xi is st to o" ", , c cu ua an nd do o l lo o q qu ue e e ex xp pr re es s y y f fu un nd da am me en nt ta al lm me en nt te e
s si in nt ti i e el l g gr ra an n f fi il l s so of fo o f fu ue e " "M Me ed di it to o, , l lu ue eg go o e ex xi is st to o" "; ; D De es sc ca ar rt te es s r re ez za ab ba a, , p pa ar ra a e ex xi is st ti ir r; ; m me ed di it ta ab ba a, , s se e c co on nc ce en nt tr ra ab ba a
e en n e el l u un no o m mi is sm mo o p pa ar ra a v vi iv vi ir r, , i ib ba a p pa ar ra a e el l a ad de en nt tr ro o y y n no o p pa ar ra a e el l a af fu ue er ra a. .
N No o t te e o ol lv vi id de es s q qu ue e e el l v ve er rd da ad de er ro o p po od de er r e es st t d de en nt tr ro o d de e t ti i, , q qu ue er ri id do o l le ec ct to or r. . A Al ll l m mo or ra a u un na a p pe eq qu ue e a a p pa ar rt te e d de el l
G Gr ra an nd de e, , d de el l e es se e q qu ue e e en n v ve er rd da ad d t ti ie en ne e p po od de er r. .
T To od do os s, , e en n m ma ay yo or r o o m me en no or r m me ed di id da a, , b bu us sc ca am mo os s p po od de er r. . Y Y a as s s so om mo os s t ta am mb bi i n n e ed du uc ca ad do os s. . V Vi iv vi im mo os s e en n p po os s
d de el l p po od de er r e ec co on n m mi ic co o ( (" "c co om mp pr ra a p pr ri im me er ro o t tu u c ca as sa a y y t tu u a au ut to om m v vi il l" ") ), , e el l s so oc ci ia al l ( (" "b b s sc ca at te e u un n c ch hi ic co o o o u un na a c ch hi ic ca a
d de e p po os si ic ci i n n" ") ), , e el l p po ol l t ti ic co o ( (" "h ha az zt te e a am mi ig go o d de el l j ju ue ez z" ") ). .. .. . P Pe er ro o n ni in ng gu un no o d de e e el ll lo os s s si ir rv ve e; ; e el l n ni ic co o, , i im mp po or rt ta an nt te e y y
d de ef fi in ni it ti iv vo o, , e es s e el l p po od de er r e es sp pi ir ri it tu ua al l: : t tu u s se eg gu ur ri id da ad d i in nt te er rn na a, , t tu u s so on nr ri is sa a s se en nt ti id da a d de es sd de e a ad de en nt tr ro o y y n no o l la a h hi ip p c cr ri it ta a; ;
e el l d da ar r, , s si in n e es sp pe er ra ar r r re ec ci ib bi ir r; ; s si i h ha ay y r re ec ci ip pr ro oc ci id da ad d, , e el l a ai in ni i d de e l lo os s q qu ue ec ch hu ua as s, , m me ej jo or r; ; p pe er ro o s si i n no o, , s si i n nt te et te e f fe el li iz z
d da an nd do o, , p po or rq qu ue e e es s l la a g gr ra an n m ma an ni if fe es st ta ac ci i n n d de el l A Am mo or r. .
Y Y p pe en ns sa ar r q qu ue e e en n s su us s o or r g ge en ne es s, , l la as s s so oc ci ie ed da ad de es s s se ec cr re et ta as s p pr re eg go on na ab ba an n q qu ui iz z l lo o m mi is sm mo o. .. .. .
A Ah ho or ra a, , s si ig ga am mo os s n nu ue es st tr ra a r ru ut ta a d de e i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n. .


L LO OS S L LI IB BR RO OS S M MA AL LD DI IT TO OS S Y Y L LO OS S H HO OM MB BR RE ES S D DE E N NE EG GR RO O

L LO OS S H HO OM MB BR RE ES S D DE E N NE EG GR RO O r re ep pr re es se en nt ta an n u un na a s si in na ar rq qu u a a q qu ue e t ti ie en ne e c co om mo o b ba as se e ( (a ab bo om mi in na ab bl le e, , p po or r c ci ie er rt to o) )
h ha ac ce er r d de es sa ap pa ar re ec ce er r l lo os s l li ib br ro os s d de el l g gr ra an n s sa ab be er r u un ni iv ve er rs sa al l, , l lo os s l li ib br ro os s q qu ue e h ha ab bl la an n d de e l lo os s s se ec cr re et to os s d de e l la a
N Na at tu ur ra al le ez za a, , d de el l l le en ng gu ua aj je e d de e l lo os s a an ni im ma al le es s, , d de e l la as s f fu ue en nt te es s d de e s sa ab be er r d de es sc co on no oc ci id da as s q qu ue e s se e e en nc cu ue en nt tr ra an n
l la at te en nt te es s e en n e el l h ho om mb br re e. .
P Pe er rm ma an ne en nt te em me en nt te e l la a c co on ns sp pi ir ra ac ci i n n c co on nt ti in n a a d de e u un n m mo od do o s si il le en nc ci io os so o e e i ir rr re ev ve er rs si ib bl le e; ; s su us s h hu ue el ll la as s l la as s
p po od de em mo os s e en nc co on nt tr ra ar r t ta an nt to o e en n O Or ri ie en nt te e c co om mo o e en n O Oc cc ci id de en nt te e. .
L Li ib br ro os s t ta al le es s c co om mo o D Di ie e R Ro os se en nk kr re eu uz ze er r; ; Z Zu ur r G Ge es sc ch hi ic ch ht te e e ei in ne er r R Re ef fo or rm ma at ti io on n; ; L La a m ma ag gi ia a n ne eg gr ra a, , d de e E Es st ta an ni is sl la ao o
d de e G Gu ua at ti ia a; ; E Es st tu ud di io os s d de e l lo os s M Ma ah ha at tm ma as s, , s su us s m mi is st te er ri io os s y y s su us s s so ol lu uc ci io on ne es s, , d de e S Sa ai in nt t Y Yv ve es s d d' 'A Al lv ve ey yd dr re e, ,
d de es sa ap pa ar re ec ci ie er ro on n s si in n d de ej ja ar r r ra as st tr ro os s. . N No o o ob bs st ta an nt te e, , h he e p po od di id do o t te en ne er r a ac cc ce es so o a a o ot tr ro os s l li ib br ro os s q qu ue e s se e e en nc cu ue en nt tr ra an n
d de en nt tr ro o d de e l la a c ca at te eg go or r a a d de e l lo os s " "p pr ro oh hi ib bi id do os s" ". . L Lo os s m m s s i in nt te er re es sa an nt te es s s so on n, , s se eg g n n m mi i c cr ri it te er ri io o, , E El l p pa ap pi ir ro o
V Vo oy yn ni ic ch h; ; N Ne ef fe er r- -K Ka a- -P Pt ta ah h y y e el l l li ib br ro o d de e T To ot th h, , y y L La as s e es st ta an nc ci ia as s d de e D Dz zy ya an n. .

E EL L D DO OC CU UM ME EN NT TO O V VO OY YN NI IC CH H
35

L La as s I Is sl la as s B Br ri it t n ni ic ca as s s se e d de es st ta ac ca ar ro on n d du ur ra an nt te e l lo os s s si ig gl lo os s X XV VI I a al l X XV VI II II I p po or r s su u s so ob be er ra an n a a m ma ar r t ti im ma a y y l la a
h he eg ge em mo on n a a d de e s su u A Ar rm ma ad da a. . F Fu ue e u un n p pa a s s q qu ue e d di io o a al l m mu un nd do o l lo os s m m s s a av ve ez za ad do os s " "L Lo ob bo os s d de e M Ma ar r" ". .
L La a i id de ea a d de e l la an nz za ar rs se e a a l lo os s m ma ar re es s y y a a s su u c co on nq qu ui is st ta a f fu ue e d de e u un n s so ol lo o h ho om mb br re e, , d de e o or ri ig ge en n i in ng gl l s s: : s su u n no om mb br re e e es s
J Jo oh hn n D De ee e. . F Fu ue e l l q qu ui ie en n c co on nc ci ib bi i l la a i id de ea a d de e u un n m me er ri id di ia an no o b b s si ic co o: : e el l d de e G Gr re ee en nw wi ic ch h, , a as s c co om mo o t ta am mb bi i n n f fu ue e
l l q qu ui ie en n i in nt tr ro od du uj jo o p po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z d do os s g gl lo ob bo os s t te er rr r q qu ue eo os s, , q qu ue e t tr ra aj jo o d de es sd de e L Lo ov va ai in na a j ju un nt to o c co on n l lo os s
i in ns st tr ru um me en nt to os s d de e n na av ve eg ga ac ci i n n m ma ar r t ti im ma a. . U Un n s so ol lo o h ho om mb br re e c co on nq qu ui is st t l la a f fa am ma a q qu ue e i in nc cl lu us so o h ho oy y t ti ie en ne en n l la as s I Is sl la as s
B Br ri it t n ni ic ca as s c co om mo o s so ob be er ra an na as s d de el l m ma ar r. . P Pe er ro o, , q qu ui i n n e er ra a J Jo oh hn n D De ee e? ? N Na ac ci i e en n L Lo on nd dr re es s e en n e el l a a o o 1 15 52 27 7 y y
f fa al ll le ec ci i e en n 1 16 60 08 8. . E Er ra a n no ot to or ri io o p po or r s su us s e ex xt tr ra ao or rd di in na ar ri io os s c co on no oc ci im mi ie en nt to os s d de e m ma at te em m t ti ic ca a y y t ta am mb bi i n n p po or r s se er r u un n
d de es st ta ac ca ad do o c ci ie en nt t f fi ic co o i in ng gl l s s. .
C Cu ur rs s e es st tu ud di io os s e en n l la a U Un ni iv ve er rs si id da ad d d de e C Ca am mb br ri id dg ge e y y s se e d di is st ti in ng gu ui i p po or r s su u e el lo oc cu ue en nc ci ia a e e i in nt te el li ig ge en nc ci ia a. .
I In nt te el li ig ge en nc ci ia a q qu ue e, , s si i b bi ie en n l lo o l ll le ev v a a o oc cu up pa ar r p po os si ic ci io on ne es s d de es st ta ac ca ad da as s, , t ta am mb bi i n n f fu ue e l la a q qu ue e l lo o c co on nd du uj jo o a a l la a
e ex xp pu ul ls si i n n d di ir re ec ct ta a d de e l la a m me en nc ci io on na ad da a U Un ni iv ve er rs si id da ad d. . J Jo oh hn n D De ee e e er ra a a am mi ig go o d de e f fa ab br ri ic ca ar r d de es sd de e m mu u e ec co os s
m me ec c n ni ic co os s h ha as st ta a e ex xt tr ra a a as s c co om mp pu ut ta ad do or ra as s. . F Fu ue e u un n c ce er re eb br ro o e ex xc ce ep pc ci io on na al l, , p pu ue es s e en n 1 15 54 40 0 n na ad di ie e h ha ab b a a
p pe en ns sa ad do o e en n c co on ns st tr ru ui ir r a al lg go o a as s . .
D Du ur ra an nt te e e el l m me es s d de e j ju un ni io o, , e en n l la a U Un ni iv ve er rs si id da ad d, , s se e e ef fe ec ct tu u u un na a r re ep pr re es se en nt ta ac ci i n n d de e t te ea at tr ro o d de e S Sh ha ak ke es sp pe ea ar re e, , a a
l la a q qu ue e a as si is st ti i l lo o m m s s s se el le ec ct to o d de e l la a s so oc ci ie ed da ad d b br ri it t n ni ic ca a. . P Pa ar ra a e es sa a o op po or rt tu un ni id da ad d, , J Jo oh hn n D De ee e f fa ab br ri ic c u un n e en no or rm me e
e es sc ca ar ra ab ba aj jo o m me ec c n ni ic co o, , q qu ue e p pr ro ov vo oc c e el l p p n ni ic co o y y c ca au us s q qu ue e s se e s su us sp pe en nd di ie er ra a l la a f fu un nc ci i n n. . E El ll lo o s su up pu us so o q qu ue e s se e
p pr ro oc ce ed di ie er ra a a a l la a e ex xp pu ul ls si i n n d de ef fi in ni it ti iv va a d de e e es st te e i in nq qu ui ie et ta an nt te e h ho om mb br re e d de e l la a U Un ni iv ve er rs si id da ad d d de e C Ca am mb br ri id dg ge e. . L Lo os s
j ju ue ec ce es s d di ic ct ta am mi in na ar ro on n q qu ue e D De ee e h ha ab b a a c co om me et ti id do o. .. .. . b br ru uj je er r a a. . P Pa ar ra a f fi in na al li iz za ar r e es st te e b br re ev ve e c co om me en nt ta ar ri io o, , e el l 2 23 3 d de e
m ma ay yo o d de e 1 15 58 81 1 f fu ue e u un na a f fe ec ch ha a e es sp pe ec ci ia al l s si im ma a p pa ar ra a J Jo oh hn n D De ee e, , p pu ue es s, , t tr ra as s v va ar ri ia as s t te en nt ta at ti iv va as s e en n e el l t te er rr re en no o d de e l la a
f f s si ic ca a y y d de e l la a q qu u m mi ic ca a, , l lo og gr r c cr re ea ar r e el l " "e es sp pe ej jo o m m g gi ic co o" ", , u un n e es sp pe ej jo o d de e c co ol lo or r n ne eg gr ro o, , c co on ns st tr ru ui id do o c co on n a an nt tr ra ac ci it ta a. .
E Es st te e e es sp pe ej jo o s se e c co on ns se er rv va a i in nt ta ac ct to o e en n e el l M Mu us se eo o B Br ri it t n ni ic co o. . L La a f f r rm mu ul la a p pa ar ra a m mi ir ra ar r e en n l l y y d de es sc cu ub br ri ir r m mu un nd do os s
d di im me en ns si io on na al le es s s se e l la a l ll le ev v J Jo oh hn n D De ee e a a l la a t tu um mb ba a. .
J Jo oh hn n D De ee e d de ed di ic c g gr ra an n p pa ar rt te e d de e s su u v vi id da a a a r re ec co or rr re er r e el l m mu un nd do o y y c co ol le ec cc ci io on na ar r e ex xt tr ra a o os s e es sc cr ri it to os s, , q qu ue e, , p po or r l lo o
g ge en ne er ra al l, , e er ra an n d de e p pa ap pi ir ro o m mu uy y a an nt ti ig gu uo o. . N Nu un nc ca a s se e s su up po o d de e d d n nd de e l lo os s s sa ac ca ab ba a, , o o q qu ui i n n s se e l lo os s c co on ns se eg gu u a a. .
D Du ur ra an nt te e e el l r re ei in na ad do o d de e E En nr ri iq qu ue e V VI II II I, , e el l d du uq qu ue e d de e N No or rt th hu um mb be er rl la an nd d s se e d de ed di ic c a a q qu ui it ta ar r d de e c ci ir rc cu ul la ac ci i n n t to od do o
e es sc cr ri it to o c cu uy yo o c co on nt te en ni id do o f fu ue es se e p po oc co o c cl la ar ro o o o t to oc ca as se e e el l t te em ma a d de e l la a b br ru uj je er r a a; ; p pa ar ra a e el ll lo o r re eq qu ui is s t to od do os s l lo os s
m mo on na as st te er ri io os s d de el l r re ei in no o, , q qu ue e e er ra an n l lo os s l lu ug ga ar re es s p po or r e ex xc ce el le en nc ci ia a d do on nd de e s se e g gu ua ar rd da ab ba a p po or r s si ig gl lo os s s se em me ej ja an nt te es s
o ob br ra as s. .
E El l d du uq qu ue e e er ra a a am mi ig go o d de e M Mr r. . D De ee e; ; e en n u un na a o op po or rt tu un ni id da ad d, , r re ea al li iz za an nd do o r re eq qu ui is sa as s, , e en nc co on nt tr r e en n u un na a p pe eq qu ue e a a
a ab ba ad d a a e en n e el l C Co on nd da ad do o d de e E Es ss se ex x u un n m ma an nu us sc cr ri it to o c cu uy ya as s p p g gi in na as s s se em me ej ja ab ba an n p pa ap pi ir ro o. . E El l t te ex xt to o e es st ta ab ba a e es sc cr ri it to o
e en n f fo or rm ma a c ci if fr ra ad da a y y h ha ab b a a s si id do o c co op pi ia ad do o d de el l o or ri ig gi in na al l ( (s se eg g n n r re ez za ab ba a e el l P Pr r l lo og go o) ) p po or r R Ro og ge er r B Ba ac co on n, ,
c co on ns si id de er ra ad do o e el l g gr ra an n m ma ag go o d de e s su u s si ig gl lo o. .
E El l P Pr r l lo og go o d de ec c a a l lo o s si ig gu ui ie en nt te e: : " "E Es st ta a e es s c co op pi ia a f fi ie el l d de el l o or ri ig gi in na al l q qu ue e s se e e en nc cu ue en nt tr ra a g gu ua ar rd da ad do o b ba aj jo o l la as s
m mo on nt ta a a as s q qu ue e c co or rr re en n s so ob br re e l la a c co os st ta a O Oe es st te e d de e u un n l le ej ja an no o l lu ug ga ar r s si it tu ua ad do o e en n e el l e ex xt tr re em mo o s su ur r d de el l p pl la an ne et ta a" ". .
T Te en ni ie en nd do o e en n c cu ue en nt ta a q qu ue e e el l " "c co op pi is st ta a" " d de el l m ma an nu us sc cr ri it to o, , e el l c ci ie en nt t f fi ic co o R Ro og ge er r B Ba ac co on n, , h ha ab b a a n na ac ci id do o e en n 1 12 21 14 4 y y
d de ej ja ad do o d de e e ex xi is st ti ir r e en n 1 12 29 94 4, , q qu ue ed da a b bi ie en n c cl la ar ro o q qu ue e n no o s se e h ha ab b a a d de es sc cu ub bi ie er rt to o A Am m r ri ic ca a, , y y s si in n e em mb ba ar rg go o, , d de e
a ac cu ue er rd do o a a l la a m me en nc ci i n n d de el l P Pr r l lo og go o, , e es se e " "l le ej ja an no o l lu ug ga ar r" " q qu ue e t ti ie en ne e u un na a c ca ad de en na a m mo on nt ta a o os sa a q qu ue e c co or rr re e s so ob br re e s su u
l l m mi it te e O Oe es st te e: : l la a C Co or rd di il ll le er ra a d de e l lo os s A An nd de es s, , s se er r a a u un n p pa a s s d de el l e ex xt tr re em mo o S Su ur r d de e A Am m r ri ic ca a. .
C Co om mo o y ya a s se e h ha a d di ic ch ho o, , e el l D Du uq qu ue e d de e N No or rt th hu un nb be er rl la an nd d y y J Jo oh hn n D De ee e e er ra an n a am mi ig go os s; ; c cu ua an nd do o e el l p pr ri im me er ro o e en nc co on nt tr r
e en n E Es ss se ex x e el l m ma an nu us sc cr ri it to o d de e R Ro og ge er r B Ba ac co on n. . L Lu ue eg go o d de e l le ee er r e el l P Pr r l lo og go o y y v ve er r q qu ue e l la as s p p g gi in na as s i in nt te er ri io or re es s
e es st ta ab ba an n e es sc cr ri it ta as s d de e f fo or rm ma a c ci if fr ra ad da a, , r re ec co or rd d q qu ue e M Mr r. . D De ee e e er ra a a af fi ic ci io on na ad do o a a c co ol le ec cc ci io on na ar r p pa ap pe el le es s e ex xt tr ra a o os s y y s se e
l lo o r re eg ga al l . .
J Jo oh hn n D De ee e t tr ra at t d de e d de es sc ci if fr ra ar rl lo o, , p pe er ro o n no o p pu ud do o. . S S l lo o l lo og gr r e es st ta ab bl le ec ce er r q qu ue e l la a p pr ri im me er ra a p pa ar rt te e d de el l e es sc cr ri it to o d de ec c a a
q qu ue e e es se e l li ib br ro o c co on nt te en n a a " "l lo os s s se ec cr re et to os s d de e l lo os s m mu un nd do os s o ol lv vi id da ad do os s y y s su ub by ya ac ce en nt te es s" ". .
E En n 1 15 58 86 6 J Jo oh hn n D De ee e r re eg ga al la a a al l e em mp pe er ra ad do or r R Ro od do ol lf fo o I II I e el l f fa am mo os so o l li ib br ro o- -p pa ap pi ir ro o. . A A p pa ar rt ti ir r d de e 1 16 66 66 6 e el l m mi is st te er ri io os so o
d do oc cu um me en nt to o p pa as sa a d de e m ma an no o e en n m ma an no o y y r re ec co or rr re e e el l m mu un nd do o g gr ra at tu ui it ta am me en nt te e; ; n na ad di ie e l lo og gr ra a d de es sc ci if fr ra ar rl lo o; ; h ha as st ta a q qu ue e
e en n 1 19 96 62 2 l ll le eg ga a a a E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , y y s se e e en nc cu ue en nt tr ra a a a l la a v ve en nt ta a h ha as st ta a n nu ue es st tr ro os s d d a as s. . S Su u v va al lo or r s so ob br re ep pa as sa a e el l
m mi il ll l n n d de e d d l la ar re es s; ; u un n t ta al l K Kr ra au us s, , a al le em m n n r re es si id de en nt te e e en n N Nu ue ev va a Y Yo or rk k, , e es s q qu ui ie en n l lo o t ti ie en ne e, , e es sp pe er ra an nd do o u un n p po os si ib bl le e
c co om mp pr ra ad do or r. .
L La a h hi is st to or ri ia a d de el l m ma an nu us sc cr ri it to o, , d de en no om mi in na ad do o e en n l la a a ac ct tu ua al li id da ad d D Do oc cu um me en nt to o V Vo oy yn ni ic ch h, , e es s l la a s si ig gu ui ie en nt te e: :
L Lu ue eg go o d de e l la a d de es sa ap pa ar ri ic ci i n n d de e D De ee e e en n 1 16 60 08 8, , n na ad di ie e s se e o oc cu up pa a d de el l D Do oc cu um me en nt to o V Vo oy yn ni ic ch h h ha as st ta a e el l a a o o 1 16 66 66 6, , e en n
q qu ue e e el l d do oc ct to or r M Ma ar rc cu ue e M Ma ar rc ci i, , r re ec ct to or r d de e l la a U Un ni iv ve er rs si id da ad d d de e P Pr ra ag ga a, , e en nv v a a e el l e es sc cr ri it to o a al l j je es su ui it ta a K Ki ir rc ch he er r, , e ex xp pe er rt to o
e en n c cr ri ip pt to og gr ra af f a a y y c co od di if fi ic ca ac ci i n n, , p pa ar ra a s su u i in nt te er rp pr re et ta ac ci i n n; ; f fu ue e i in n t ti il l, , n no o l lo og gr r d de es se en nt tr ra a a ar r e el l m mi is st te er ri io o. .
S Se e p pi ie er rd de e e el l r ra as st tr ro o d de el l D Do oc cu um me en nt to o h ha as st ta a 1 19 91 14 4, , e en n q qu ue e s se e l lo o v vu ue el lv ve e a a e en nc co on nt tr ra ar r e en n e el l p pu ue eb bl lo o d de e
F Fr ra as sc ca at tt ti i, , I It ta al li ia a: : e er ra a p pr ro op pi ie ed da ad d d de e u un no os s j je es su ui it ta as s q qu ue e a al ll l t te en n a an n u un n c co on nv ve en nt to o, , l lu ug ga ar r d do on nd de e s se e g gu ua ar rd da ab ba a e el l
D Do oc cu um me en nt to o. .
E El l f fa am mo os so o e e i in nd de es sc ci if fr ra ab bl le e e es sc cr ri it to o t to om ma ar r e el l n no om mb br re e q qu ue e a ac ct tu ua al lm me en nt te e l ll le ev va a: : V Vo oy yn ni ic ch h, , a a c ca au us sa a d de e q qu ue e e el l
e ed di it to or ri ia al li is st ta a, , W W. . V Vo oy yn ni ic ch h, , e es s q qu ui ie en n c co om mp pr ra a a a e es st to os s j je es su ui it ta as s e el l e ex xt tr ra a o o d do oc cu um me en nt to o e en n e es se e a a o o. . S Se e l lo o l ll le ev va a
a a E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . E En n 1 19 91 16 6, , u un n c ca ab ba al ll le er ro o d de e l lo os s t ta an nt to os s q qu ue e h ha ab b a an n s si id do o c co on ns su ul lt ta ad do os s c co on n l la a f fi in na al li id da ad d d de e
d de es sc ci if fr ra ar r e el l d do oc cu um me en nt to o, , e el l s se e o or r A Ad do ol lp ph h C Cy yr ru us s R Ro oi id di in ng ge er re eh ht t, , p pi id de e p po od de er r h ha ac ce er rl lo o, , p pu ue es s u un no o d de e s su us s
a an nt te ep pa as sa ad do os s h ha ab b a a s si id do o a am mi ig go o d de e R Ro og ge er r B Ba ac co on n y y r re eg ga al l a a s su u p pa ar ri ie en nt te e u un na a g gu u a a d de e t tr ra ad du uc cc ci i n n d de e u un n c c d di ig go o
s se ec cr re et to o q qu ue e u ut ti il li iz za ab ba an n l lo os s h ha ab bi it ta an nt te es s p pr ro ot to oh hi is st t r ri ic co os s d de el l e ex xt tr re em mo o S Su ur r d de el l p pl la an ne et ta a y y q qu ue e a ac ct tu ua al lm me en nt te e
o ob br ra ab ba a e en n s su u p po od de er r p po or r d de er re ec ch ho o d de e l le eg ga ad do o. .
36
A Al l p po on ne er r e el l s se e o or r R Ro oi id di in ng ge er re eh ht t m ma an no os s a a l la a o ob br ra a d de es sc cu ub br re e q qu ue e e el l l li ib br ro o h ha ab bl la ab ba a d de e u un na a c ci iv vi il li iz za ac ci i n n
d de es sa ap pa ar re ec ci id da a c cu uy yo os s i in nt te eg gr ra an nt te es s e er ra an n s se er re es s d de e n no o m m s s d de e u un n m me et tr ro o d de e a al lt tu ur ra a, , y y q qu ue e d do om mi in na ab ba an n l la a f fu ue er rz za a
d de e g gr ra av ve ed da ad d, , q qu ue e p po os se e a an n m m q qu ui in na as s q qu ue e l le es s p pe er rm mi it t a an n h ho or ra ad da ar r l la a r ro oc ca a c co on ns st tr ru uy ye en nd do o g gr ra an nd de es s c ci iu ud da ad de es s
s su ub bt te er rr r n ne ea as s y y q qu ue e i in nt te er rc co om mu un ni ic ca ab ba an n c co on n e el l r re es st to o d de el l p pl la an ne et ta a p po or r d de eb ba aj jo o d de e l la a T Ti ie er rr ra a; ; i in nc cl lu us si iv ve e n no om mb br ra a
u un na a m m q qu ui in na a l ll la am ma ad da a " "N Ni il lo ot tr ro os sa a" " ( ( a al lg gu un na a r re el la ac ci i n n e en nt tr re e e el l r r o o N Ni il lo o, , l lo os s e eg gi ip pc ci io os s y y s su us s a av va an nz za ad do os s
c co on no oc ci im mi ie en nt to os s d de e p ps si ic co ot tr r n ni ic ca a? ?) ). .
A As si im mi is sm mo o m mu ue es st tr ra a u un n m ma ap pa a c ce el le es st te e d de e u un n s se ec ct to or r d de es sc co on no oc ci id do o d de el l f fi ir rm ma am me en nt to o d do on nd de e a ap pa ar re en nt te em me en nt te e
f fi ig gu ur ra an n d do os s l lu un na as s y y d do os s s so ol le es s. .
C Ca ad da a p p g gi in na a d de el l D Do oc cu um me en nt to o e es st t p pi in nt ta ad da a d de e u un n c co ol lo or r d di if fe er re en nt te e, , t to od do os s e el ll lo os s m mu uy y v vi iv vo os s y y b br ri il ll la an nt te es s, ,
s se em me ej ja an nt te es s a a l lo os s d de el l a au ur ra a h hu um ma an na a. . S So ob br re e u un na a d de e e es st ta as s p p g gi in na as s h ha ay y u un na a e es sp pe ec ci ie e d de e d di ic cc ci io on na ar ri io o d de e
b bo ot t n ni ic ca a c co on n p pl la an nt ta as s d di ib bu uj ja ad da as s, , q qu ue e s so on n m mu uy y s si in ng gu ul la ar re es s: : a al lg gu un na as s d de e e el ll la as s p pa ar re ec ce en n t te en ne er r o oj jo os s; ; s so on n
e es sp pe ec ci ie es s d de es sc co on no oc ci id da as s e en n n nu ue es st tr ro o p pl la an ne et ta a. .
H Ha as st ta a a aq qu u l lo o q qu ue e p pu ud do o d de es sc ci if fr ra ar r R Ro oi id di in ng ge er re eh ht t d de el l D Do oc cu um me en nt to o V Vo oy yn ni ic ch h, , p pu ue es s e el l 2 22 2 d de e e en ne er ro o d de e 1 19 91 17 7
d de es sa ap pa ar re ec ci i m mi is st te er ri io os sa am me en nt te e s si in n d de ej ja ar r r ra as st tr ro o: : d da ab ba a l la a i im mp pr re es si i n n d de e h ha ab be er rs se e v vi is st to o o ob bl li ig ga ad do o a a h hu ui ir r
p pr re ec ci ip pi it ta ad da am me en nt te e, , p pu ue es s s su u p pi ip pa a a a n n h hu um me ea ab ba a s so ob br re e e el l c ce en ni ic ce er ro o; ; s si in n e em mb ba ar rg go o, , e el l i in nd de es sc ci if fr ra ab bl le e l li ib br ro o h ha ab b a a
q qu ue ed da ad do o a ab bi ie er rt to o e en n u un na a d de e l la as s p pa ar rt te es s d do on nd de e f fi ig gu ur ra ab ba an n l lo os s p pl la an no os s d de e u un na a e ex xt tr ra a a a m m q qu ui in na a s se em me ej ja an nt te e a a l la a
d de e l la as s t tu ur rb bi in na as s d de e l lo os s m mo od de er rn no os s j je et ts s. .. .. . a a u un n c co os st ta ad do o d de e u un na a h ho oj ja a u un n m mo od de el lo o a a e es sc ca al la a d de e l lo o q qu ue e s se er r a a e en n l la a
a ac ct tu ua al li id da ad d e el l a av vi i n n C Co on nc co or rd de e. .. .. .
P Po os st te er ri io or rm me en nt te e, , e en n 1 19 91 19 9, , e el l d de ec ca an no o d de e l la a U Un ni iv ve er rs si id da ad d d de e P Pe en nn ns sy yl lv va an ni ia a, , W Wi il ll li ia am m N Ne ew wb bo ol ld d, , s se e d de ed di ic c a a l la a
t ta ar re ea a d de e c co on nt ti in nu ua ar r d de es sc ci if fr ra an nd do o e el l V Vo oy yn ni ic ch h. .
E En n 1 19 92 21 1, , a an nt te e u un na a r ru ue ed da a d de e p pr re en ns sa a d di ij jo o h ha ab be er r d de es sc ci if fr ra ad do o c co os sa as s i in nt te er re es sa an nt t s si im ma as s e en n e el l D Do oc cu um me en nt to o y y s se e
d di is sp pu us so o a a d da ar r u un na a s se er ri ie e d de e c ch ha ar rl la as s s so ob br re e e el l p pa ar rt ti ic cu ul la ar r, , p pe er ro o e ex xt tr ra a a am me en nt te e, , n no o p pu ud do o l ll le ev va ar r a a c ca ab bo o e es st ta a
t ta ar re ea a; ; l lu ue eg go o s se e c co on nt tr ra ad di ij jo o y y c ca ad da a v ve ez z f fu ue e m m s s d di if f c ci il l l ll le eg ga ar r a a l l. .
L Lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o c co om me en nz za ar ro on n s su u t ta ar re ea a d de e c co on nt tr ra ao of fe en ns si iv va a, , e el l m mu un nd do o n no o d de eb be e e en nt te er ra ar rs se e d de e q qu ue e
e ex xi is st te en n f fa am mo os so os s " "a ag gu uj je er ro os s n ne eg gr ro os s" " e en n n nu ue es st tr ra a g ga al la ax xi ia a, , n ni i t ta am mp po oc co o l la a f fu ue er rz za a e en ne er rg g t ti ic ca a q qu ue e e en n e el ll lo os s s se e
a ac cu um mu ul la a. .
N Ne ew wb bo ol ld d c co om mi ie en nz za a a a r re ec ci ib bi ir r a am me en na az za as s, , a al lg gu un na as s d de e e el ll la as s e es sc ca al lo of fr ri ia an nt te es s; ; m mu ue er re e e en n 1 19 92 26 6 y y, , a al l i ig gu ua al l q qu ue e
B Ba ac co on n, , s se e l ll le ev va a e el l s se ec cr re et to o a a l la a t tu um mb ba a. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , a a n n h ha as st ta a n nu ue es st tr ro os s d d a as s e es s a ar rd du ua a l la a t ta ar re ea a d de e e es st to os s " "c co on ns sp pi ir ra ad do or re es s c co on nt tr ra a e el l c co on no oc ci im mi ie en nt to o
o oc cu ul lt to o" "; ; s so om mo os s m mu uc ch ho os s l lo os s q qu ue e p po os se ee em mo os s f fo ot to og gr ra af f a as s d de e l la as s p p g gi in na as s d de el l e ex xt tr ra a o o d do oc cu um me en nt to o. . E Es s p pr re ec ci is so o
q qu ue e e el l m mu un nd do o c co on no oz zc ca a e el l v ve er rd da ad de er ro o c co on nt te en ni id do o d de el l V Vo oy yn ni ic ch h. . U Un na a p pe eq qu ue e a a p pa ar rt te e d de el l p pr ro ot to oh hi is st t r ri ic co o
d do oc cu um me en nt to o d di ic ce e a as s : :
" "P Po os se ee e e el l s se er r h hu um ma an no o u un na a e en ne er rg g a a m mu uy y e es sp pe ec ci ia al l q qu ue e s se e g ge es st ta a e en n l la a p pa ar rt te e s su up pe er ri io or r d de el l c ce er re eb br ro o y y s su u
m me ed di id da a e es s l la a d de el l v vo ol lu uc ci ie el lo o . . E Es st ta a e es s l la a t te er rc ce er ra a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n c ce er re eb br ra al l i in nd de ep pe en nd di ie en nt te e, , c cu uy ya a s se ed de e s se e
e en nc cu ue en nt tr ra a e en n l la a c co ol lu um mn na a v ve er rt te eb br ra al l. . C Ca ad da a z zo on na a i in nt te er rv v r rt te eb br ra a t ti ie en ne e r re el la ac ci i n n p pa ar rt ti ic cu ul la ar r c co on n e el l c co on no oc ci im mi ie en nt to o
a as se eq qu ui ib bl le e p po or r e el l s se er r h hu um ma an no o y y a ac ct t a a a a m mo od do o d de e a ar rc ch hi iv vo o o o d de ep p s si it to o. . L La as s z zo on na as s i in nt te er rv v r rt te eb br ra as s e es st t n n
r re el la ac ci io on na ad da as s n nt ti im ma am me en nt te e c co on n e el l " "c co on nj ju un nt to o s so on no om me ed du ul la ar r" ", , q qu ue e t ti ie en ne e, , a al l i ig gu ua al l q qu ue e e el l v vo ol lu uc ci ie el lo o, , s su u c ce en nt tr ro o
d de e a ac ct ti iv vi id da ad d e en n l la a p pa ar rt te e s su up pe er ri io or r d de e l la a c ca ab be ez za a" ". .
E Es st to o e es s u un na a l ll la am ma ad da a d de e a at te en nc ci i n n a al l m mu un nd do o y y a a l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o. . A Al l m mu un nd do o p po or rq qu ue e e el l D Do oc cu um me en nt to o
V Vo oy yn ni ic ch h h ha ab bl la a d de e u un na a T Te er rc ce er ra a O Or rg ga an ni iz za ac ci i n n C Ce er re eb br ra al l" ", , q qu ue e e es s a aq qu ue el ll la a m me ed di ia an nt te e l la a c cu ua al l l la as s c ci iv vi il li iz za ac ci io on ne es s
d de es sa ap pa ar re ec ci id da as s l lo og gr ra ar ro on n s su us s i im mp pr re es si io on na an nt te es s c co on no oc ci im mi ie en nt to os s, , d da ad do o q qu ue e s sa ab b a an n p po on ne er r e en n f fu un nc ci io on na am mi ie en nt to o e es se e
" "s so on no om me ed du ul la ar r" " c cu uy ya a u ut ti il li iz za ac ci i n n s si ig gn ni if fi ic ca a d de es sc cu ub br ri ir r n nu ue es st tr ra a i id de en nt ti id da ad d d di iv vi in na a. .
Y Ya a e es s d de em ma as si ia ad do o t ta ar rd de e p pa ar ra a q qu ue e l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o p pu ue ed da an n r re es sc ca at ta ar r l la a e en no or rm me e c ca an nt ti id da ad d d de e c co op pi ia as s
d de el l D Do oc cu um me en nt to o V Vo oy yn ni ic ch h q qu ue e c ci ir rc cu ul la an n a al lr re ed de ed do or r d de el l p pl la an ne et ta a, , y y s si i s se eg gu ui im mo os s d de es sc ci if fr ra an nd do o e el l f fa am mo os so o p pe er ro o n no o
m me en no os s t te em mi ib bl le e D Do oc cu um me en nt to o, , t ta al l v ve ez z d de es sc cu ub br ra am mo os s l la a v ve er rd da ad de er ra a i id de en nt ti id da ad d d de e e es st te e g gr ru up po o c cu uy ya a m mi is si i n n e es s
i im mp pl la an nt ta ar r e el l " "R Re ei in no o d de e l la a I Ig gn no or ra an nc ci ia a" " s so ob br re e n nu ue es st tr ro o v vi ie ej jo o y y q qu ue er ri id do o p pl la an ne et ta a. .. .. . T Ti ie er rr ra a. .

N NE EF FE ER R- -K KA A- -P PT TA AH H Y Y E EL L L LI IB BR RO O D DE E T TO OT TH H

E El l T Ta ar ro ot t e es s d de en no om mi in na ad do o " "l la a C Cl la av ve e U Un ni iv ve er rs sa al l" ". . E Es s u un na a l ll la av ve e p pe er rd di id da a d de e u un na a c ce er rr ra ad du ur ra a e en nc co on nt tr ra ad da a. .
E El li ip ph ha as s L Le ev vy y d di ic ce e a al l r re es sp pe ec ct to o: :
" "E Er ra a u un n a al lf fa ab be et to o n nu um me er ra al l y y j je er ro og gl l f fi ic co o m ma an ni if fe es st ta ad do o m me ed di ia an nt te e c ca ar ra ac ct te er re es s y y n n m me er ro os s u un na a s se er ri ie e d de e i id de ea as s
u un ni iv ve er rs sa al le es s y y a ab bs so ol lu ut ta as s; ; l lu ue eg go o, , u un na a e es sc ca al la a d de e d di ie ez z n n m me er ro os s m mu ul lt ti ip pl li ic ca ad do os s p po or r c cu ua at tr ro o s s m mb bo ol lo os s y y u un ni id do os s
j ju un nt to os s p po or r d do oc ce e f fi ig gu ur ra as s r re ep pr re es se en nt ta an nd do o l lo os s d do oc ce e s si ig gn no os s d de el l z zo od di ia ac co o, , m m s s c cu ua at tr ro o g ge en ni io os s, , l lo os s d de e l lo os s c cu ua at tr ro o
p pu un nt to os s c ca ar rd di in na al le es s" ". .
E El l n no om mb br re e " "T Ta ar ro ot t" " d de er ri iv va a d de e T To ot th h, , p pe er rs so on na aj je e m mi it to ol l g gi ic co o a an nt te er ri io or r a a l lo os s e eg gi ip pc ci io os s. . E El l e es sp pl le en nd do or r, , l la a g gl lo or ri ia a y y
e el l t te ec cn ni ic ci is sm mo o c co on ns se er rv va ad do o e en n l la a c ci iv vi il li iz za ac ci i n n e eg gi ip pc ci ia a t ti ie en ne e c co om mo o b ba as se e l la as s e en ns se e a an nz za as s d de el l L Li ib br ro o d de e T To ot th h. . L La a
a an nt ti ig g e ed da ad d d de e e es se e l li ib br ro o e es s d de e 1 10 0. .0 00 00 0 a a 3 30 0. .0 00 00 0 a a o os s. .
T To ot th h, , s su u c cr re ea ad do or r, , e er ra a u un n e es sc cr ri ib ba a a at tl la an nt te e; ; s se e l le e r re ep pr re es se en nt ta a c co om mo o u un n s se er r h hu um ma an no o c co on n c ca ab be ez za a d de e i ib bi is s. . S Su u
m mo or ra ad da a e er ra a H He er rm m p po ol li is s, , c ci iu ud da ad d a a l la a q qu ue e s se e a ac cc ce ed d a a p po or r t t n ne el le es s s se ec cr re et to os s, , y y s se e l la a s si it t a a s su ub bt te er rr r n ne ea am me en nt te e; ;
s su u e en nt tr ra ad da a p pr ri in nc ci ip pa al l e es st ta ab ba a b ba aj jo o l la a G Gr ra an n P Pi ir r m mi id de e o o q qu ui iz z b ba aj jo o l la a E Es sf fi in ng ge e. .
L La as s c ca ar rt ta as s d de e T Ta ar ro ot t q qu ue e c co or rr re es sp po on nd de en n a a l la as s l l m mi in na as s d de el l L Li ib br ro o d de e T To ot th h a ap pa ar re ec ce en n p po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z e en n C Ch hi in na a
e en n e el l a a o o 1 11 12 20 0. . L Lu ue eg go o s su u a ap pa ar ri ic ci i n n s se e v va a e ex xt te en nd di ie en nd do o a a l lo o l la ar rg go o d de el l p pl la an ne et ta a c co on n l la a s si ig gu ui ie en nt te e c cr ro on no ol lo og g a a: :

1 12 22 27 7: : E En n I It ta al li ia a a ap pa ar re ec ce en n l la as s c ca ar rt ta as s d de e T Ta ar ro ot t b ba aj jo o e el l n no om mb br re e d de e c ca ar rt ti ic ce el ll la as s. .
1 12 24 40 0: : E El l S S n no od do o d de e W We er rc ce es st te er r d de ec cl la ar ra a a al l T Ta ar ro ot t " "j ju ue eg go o p pr ro oh hi ib bi id do o" ". .
37
1 13 32 29 9: : A Al le em ma an ni ia a, , e el l o ob bi is sp po o d de e W Wu ur rz zb bu ur rg go o c co on nd de en na a l la as s p p g gi in na as s y y f fi ig gu ur ra as s d de el l T Ta ar ro ot t" ". .
1 13 33 32 2: : E En n E Es sp pa a a a, , A Al lf fo on ns so o X XI I o or rd de en na a a ab bs st te en ne er rs se e d de el l j ju ue eg go o d de el l T Ta ar ro ot t. .
1 13 39 90 0: : A Ap pa ar re ec ce en n l lo os s g gi it ta an no os s e en n e el l c cu ua ad dr ri il l t te er ro o d de e B Bo oh he em mi ia a. . L Ll le eg ga an n a a E Es sp pa a a a e en n 1 14 42 27 7, , s si ie en nd do o p po or rt ta ad do or re es s
d de e e ex xt tr ra a o os s m ma az zo os s d de e n na ai ip pe es s q qu ue e u ut ti il li iz za an n c co om mo o " "m m t to od do o p pr re ed di il le ec ct to o" ". .
1 15 54 46 6: : S Se e p pr ro od du uc ce e e el l p pr ri im me er r i in nt te en nt to o d de e r re ef fe er ri ir rs se e a al l T Ta ar ro ot t c co om mo o s s m mb bo ol lo o e es so ot t r ri ic co o. . G Gu ui il ll la au um me e P Po os st te el l l ll le eg ga a
d de e O Or ri ie en nt te e d do on nd de e r re ea al li iz za a e es st tu ud di io os s q qu ue e l lo o l ll le ev va an n a a l la a c co on nc cl lu us si i n n d de e q qu ue e T TA AR RO O- -R RO OT TA A y y A AT TO OR R s so on n l la as s c cu ua at tr ro o
l le et tr ra as s d de el l T Te et tr ra ag gr ra am mm ma at to on n, , q qu ue e s si ig gn ni if fi ic ca a " "n no om mb br re e d de el l S Se e o or r" ". .
1 18 86 68 8: : S Se e e en nc cu ue en nt tr ra a e el l p pa ap pi ir ro o d de e T Tu ur r n n, , q qu ue e e es s p pu ub bl li ic ca ad do o e en n P Pa ar r s s. . A Al l s se er r d de es sc ci if fr ra ad do o s se e p pu ue ed de e l le ee er r e en n l l
l la a h hi is st to or ri ia a d de e u un na a c co on ns sp pi ir ra ac ci i n n c co on nt tr ra a e el l F Fa ar ra a n n y y s su us s c co on ns se ej je er ro os s c co on n l la a f fi in na al li id da ad d d de e a as se es si in na ar rl le e s si in n q qu ue e
m me ed di ie e n ni in ng gu un na a a ac ct ti it tu ud d h hu um ma an na a; ; l la a f fo or rm ma a d de e l ll le ev va ar r a a c ca ab bo o l la a m ma ac ca ab br ra a t ta ar re ea a s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a e es sc cr ri it ta a e en n u un n
e ex xt tr ra a o o l li ib br ro o q qu ue e o ob br ra ab ba a e en n p po od de er r d de e l lo os s S Su um mo os s S Sa ac ce er rd do ot te es s d de e l la a G Gr ra an n P Pi ir r m mi id de e; ; a al l s se er r d de es sc cu ub bi ie er rt ta a l la a
c co on ns sp pi ir ra ac ci i n n s su us s a au ut to or re es s s se e s su ui ic ci id da ar ro on n, , p pe er ro o e el l l li ib br ro o n no o a ap pa ar re ec ci i . .

E En nt tr ra an nd do o e en n l la a p po oc ca a d de e l la a c ci iv vi il li iz za ac ci i n n e eg gi ip pc ci ia a s sa ab be em mo os s q qu ue e e el l F Fa ar ra a n n R Ra am ms s s s I II I p po os se e a a e el l v ve er rd da ad de er ro o
L Li ib br ro o d de e T To ot th h. . K Ka au um m s s, , s su u h hi ij jo o, , e es s d de ep po os si it ta ar ri io o d de el l l li ib br ro o d de el l c co on no oc ci im mi ie en nt to o o oc cu ul lt to o, , q qu ue e l le e e en ns se e a ab ba a c c m mo o
d de es sc ci if fr ra ar r y y d do om mi in na ar r l lo os s s se ec cr re et to os s d de e l la as s t ti ie er rr ra as s, , e el l m ma ar r, , e el l a ai ir re e y y l lo os s c cu ue er rp po os s c ce el le es st te es s. . A As si im mi is sm mo o c co on nf fe er r a a
l la a f fa ac cu ul lt ta ad d d de e a as si im mi il la ar r e el l i id di io om ma a d de e l lo os s a an ni im ma al le es s, , d de ev vo ol lv ve er r l la a v vi id da a a a l lo os s m mu ue er rt to os s y y o ob br ra ar r s so ob br re e m me en nt te es s
d di is st ta an nt te es s y y c ce er rc ca an na as s. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , a au un nq qu ue e p po os se ee er r e es st to os s p pr ro od di ig gi io os so os s c co on no oc ci im mi ie en nt to os s p po od d a a s se er r a al lg go o
m ma ar ra av vi il ll lo os so o, , K Ka au um m s s n no o s so op po or rt ta a, , p po or r a al lg gu un na a r ra az z n n m mi is st te er ri io os sa a, , l la a p pr re es se en nc ci ia a d de e e es st te e l li ib br ro o c ce er rc ca a d de e l l y y
d de ec ci id de e q qu ue em ma ar rl lo o. . N No o o ob bs st ta an nt te e, , e el l l li ib br ro o n no o l lo og gr ra a s se er r p pa as st to o d de e l la as s l ll la am ma as s; ; h ha ab b a a u un na a r ra az z n n m m g gi ic ca a p pe er ro o
c co oh he er re en nt te e, , a al l s se er r h hi ij jo o d de el l f fu ue eg go o, , e er ra a i in nc co om mb bu us st ti ib bl le e. . E En nt to on nc ce es s l lo o g gu ua ar rd da a e en n u un n l lu ug ga ar r s se ec cr re et to o d do on nd de e, , u un na a
v ve ez z c co ol lo oc ca ad do o, , n ni i l l m mi is sm mo o p po od dr r a a t te en ne er r a ac cc ce es so o. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , a al lg gu ui ie en n t tu uv vo o a ac cc ce es so o a al l t ta an n b bi ie en n e es sc co on nd di id do o " "l li ib br ro o p pr ro oh hi ib bi id do o" ". . N Ne ef fe er r- -K Ka a- -P Pt ta ah h, , h hi ij jo o d de e
f fa ar ra ao on ne es s, , e er ra a d de ev vo ot to o a ad do or ra ad do or r d de e s su us s d di io os se es s y y t te en n a a c co om mo o m ma ae es st tr ro o y y g gu u a a a a u un n a an nt ti ig gu uo o s sa ac ce er rd do ot te e d de e l la a
G Gr ra an n P Pi ir r m mi id de e. . D Di ic ch ho o s sa ac ce er rd do ot te e c co on no oc c a a l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de el l L Li ib br ro o d de e T To ot th h y y s sa ab b a a t ta am mb bi i n n e el l l lu ug ga ar r e ex xa ac ct to o
d do on nd de e l lo o h ha ab b a a g gu ua ar rd da ad do o K Ka au um m s s. .
P Po oc co os s d d a as s a an nt te es s d de e a ab ba an nd do on na ar r e es st te e m mu un nd do o y y s sa ab bi ie en nd do o q qu ue e s su u v vi id da a t to oc ca ab ba a f fi in n, , e el l s sa ac ce er rd do ot te e l ll la am ma a a a
N Ne ef fe er r- -K Ka a- -P Pt ta ah h y y l le e p pi id de e q qu ue e r re ec cu up pe er re e e el l l li ib br ro o q qu ue e s se e e en nc cu ue en nt tr ra a s su um me er rg gi id do o e en n e el l f fo on nd do o d de el l r r o o, , e el l N Ni il lo o, ,
a au un nq qu ue e e en n p pe er rf fe ec ct ta as s c co on nd di ic ci io on ne es s, , p pu ue es s e es st ta ab ba a d de en nt tr ro o d de e t tr re es s r re ec ci ip pi ie en nt te es s q qu ue e e en nc ca aj ja ab ba an n p pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e
u un no o d de en nt tr ro o d de el l o ot tr ro o; ; e el l p pe es so o d de el l " "P Po or rt ta al li ib br ro o d de e T To ot th h" " a as sc ce en nd d a a a a v va ar ri ia as s t to on ne el la ad da as s. .
E El l c co of fr re e e er ra a p pe er rm ma an ne en nt te em me en nt te e c cu us st to od di ia ad do o p po or r e es sc co or rp pi io on ne es s, , s se er rp pi ie en nt te es s v ve en ne en no os sa as s y y u un na a s se er rp pi ie en nt te e
i in nm mo or rt ta al l c cu uy ya a p pr ro oc ce ed de en nc ci ia a s se e d de ec c a a e er ra a i in nt te er rp pl la an ne et ta ar ri ia a y y h ha ab b a a s si id do o d de ep po os si it ta ad da a a al ll l p po or r l lo os s " "E Et te er rn no os s
C Cu us st to od di io os s d de el l L Li ib br ro o d de e T To ot th h . .
A An nt te e l la a i im mp po os si ib bi il li id da ad d d de e r re ea al li iz za ar r l l s so ol lo o l la a t ta ar re ea a, , N Ne ef fe er rK Ka a- -P Pt ta ah h, , s se e d di ir ri ig gi i p po or r a ay yu ud da a a a u un n s sa ac ce er rd do ot te e d de e
I Is si is s q qu ue e e er ra a m ma ag go o, , y y e el l q qu ue e l le e p pr ro op po or rc ci io on n ( (s se eg g n n r re ez za a e el l p pa ap pi ir ro o d de e d do on nd de e f fu ue e e ex xt tr ra a d da a e es st ta a h hi is st to or ri ia a) ) u un n
a ap pa ar ra at to o m m g gi ic co o p pa ar ra a e el le ev va ar r o ob bj je et to os s m mu uy y p pe es sa ad do os s. . Y Y p pe en ns sa am mo os s n no os so ot tr ro os s, , e en n p pl le en no o s si ig gl lo o X XX X, , c c m mo o
p po od d a an n p po os se ee er r l lo os s e eg gi ip pc ci io os s u un na a g gr r a a h hi id dr r u ul li ic ca a q qu ue e l lo og gr r s sa ac ca ar r d de el l f fo on nd do o d de el l r r o o l la a c ca aj ja a, , q qu ue e h ha ab b a a
r re ep po os sa ad do o d du ur ra an nt te e a a o os s e en n s su u l l q qu ui id do o l le ec ch ho o, , y y c co or rt t l la a s se er rp pi ie en nt te e i in nm mo or rt ta al l e en n d do os s; ; c cu ui id da an nd do o d de e d de es st tr ru ui ir r u un na a
d de e l la as s d do os s m mi it ta ad de es s p pa ar ra a q qu ue e n no o s se e u un ni ie er ra a n nu ue ev va am me en nt te e, , f fo or rm ma an nd do o a as s u un na a n nu ue ev va a s se er rp pi ie en nt te e i in nm mo or rt ta al l? ?
S Se e d di ir ri ig gi i c co on n e el l L Li ib br ro o d de e T To ot th h a a p pa al la ac ci io o y y, , u un na a v ve ez z a al ll l , , a ab br ri i l la a p pr ri im me er ra a p p g gi in na a; ; u un n e ex xt tr ra a o o d de es st te el ll lo o q qu ue e
e em ma an na ab ba a d de el l l li ib br ro o h hi ir ri i s su u v vi is si i n n, , n no o o ob bs st ta an nt te e c co on nt ti in nu u l le ey ye en nd do o; ; a ap pr re en nd di i a a t tr ra av v s s d de e s su us s e en ns se e a an nz za as s e el l
l le en ng gu ua aj je e o oc cu ul lt to o d de e l lo os s n n m me er ro os s; ; l la a f fo or rm ma a d de e c co om mu un ni ic ca ar rs se e c co on n a aq qu ue el ll lo os s s se er re es s q qu ue e h ha ab bi it ta an n g ga al la ax xi ia as s m mu uy y
l le ej ja an na as s; ; m m t to od do os s d de e c cl la ar ri iv vi id de en nc ci ia a p po or r m me ed di io o d de el l e es st ta ad do o p pu ur ro o d de e l la a c co on nc ci ie en nc ci ia a; ; l la a s si it tu ua ac ci i n n e ex xa ac ct ta a d de e l la as s
e en nt tr ra ad da as s a a l lo os s m mu un nd do os s d di im me en ns si io on na al le es s y y a a l lo os s m mu un nd do os s s su ub bt te er rr r n ne eo os s; ; p pe er ro o a ap pr re en nd di i u un na a c ci ie en nc ci ia a q qu ue e l lo o
l ll le ev va ar r a a i ir rr re em me ed di ia ab bl le em me en nt te e a al l f fi in n d de e s su us s d d a as s p po or r m me ed di io o d de e l la a d de es st tr ru uc cc ci i n n: : a a c co on ns st tr ru ui ir r e el l e es sp pe ej jo o m m g gi ic co o
q qu ue e n no o d de ev vu ue el lv ve e l la a i im ma ag ge en n d de el l q qu ue e s se e m mi ir ra a e en n l l, , s si in no o l la as s h ho or rr re en nd da as s e en nt ti id da ad de es s q qu ue e s su ue el le en n d do om mi in na ar r l lo os s
p pe eq qu ue e o os s y y g gr ra an nd de es s a ac ct to os s d de e a aq qu ue el ll lo os s q qu ue e n no o h ha an n a ad dq qu ui ir ri id do o u un ni id da ad d d de e c co on nc ci ie en nc ci ia a. . D De es sd de e a aq qu ue el l
m mo om me en nt to o, , N Ne ef fe er r- -K Ka a- -P Pt ta ah h n no o p pu ud do o m mi ir ra ar rs se e m m s s e en n n ni in ng g n n e es sp pe ej jo o q qu ue e n no o f fu ue er ra a s se e, , p pu ue es s n ni in ng g n n o ot tr ro o
r re ep pr ro od du uc c a a s su u i im ma ag ge en n. . E En nl lo oq qu ue ec ci i y y u un na a n no oc ch he e s se e q qu ui it t l la a v vi id da a. . C Cu ua an nd do o l lo o e en nc co on nt tr ra ar ro on n, , s su u c ca ab be ez za a s se e
e en nc co on nt tr ra ab ba a a ap po oy ya ad da a s so ob br re e u un n e ex xt tr ra a o o e es sp pe ej jo o q qu ue e r re ep pr ro od du uc c a a f fi ie el lm me en nt te e l la a i im ma ag ge en n d de el l f fa ar ra a n n N Ne ef fe er r- -K Ka a- -
P Pt ta ah h; ; s su u m ma an no o d de er re ec ch ha a a ap pr ri is si io on na ab ba a " "e el l l li ib br ro o p pr ro oh hi ib bi id do o" ". .
T To ot th h s se e h ha ab b a a v ve en ng ga ad do o d de es sd de e s su u p pa a s s " "m m s s a al ll l d de el l r r o o" " y y l lo o h ha ab b a a h he ec ch ho o d de e l la a m ma an ne er ra a m m s s s se en nc ci il ll la a, , a a
d de ec ci ir r d de e s su u l li ib br ro o: : " "O Ob br ra an nd do o s so ob br re e l la a m me en nt te e d di is st ta an nt te e o o c ce er rc ca an na a d de e o ot tr ra a p pe er rs so on na a" ". .
E En n e el l a a o o 3 30 00 0 a a. .C C. . r re ea ap pa ar re ec ce e n nu ue ev va am me en nt te e T To ot th h, , p pe er ro o c co on n o ot tr ro o n no om mb br re e, , e el l c co on no oc ci id do o H He er rm me es s T Tr ri im me eg gi is st to o, ,
c cr re ea ad do or r d de e l la a a al lq qu ui im mi ia a. . C Co om mi ie en nz za a e en nt to on nc ce es s l la a e et ta ap pa a d de e l lo os s m ma ag go os s, , m m s s c co on no oc ci id do os s c co om mo o a al lq qu ui im mi is st ta as s, ,
c cu uy yo o c co on no oc ci im mi ie en nt to o, , s se eg g n n e el ll lo os s m mi is sm mo os s a af fi ir rm ma ab ba an n, , l le es s h ha ab b a a s si id do o t tr ra an ns sm mi it ti id do o p po or r m me ed di io o d de e u un n l li ib br ro o q qu ue e
p po os se e a a H He er rm me es s; ; s si in n e em mb ba ar rg go o, , a aq qu ue el ll lo os s " "a al lq qu ui im mi is st ta as s" " q qu ue e d de ec c a an n p po os se ee er r e el l s sa ab be er r o oc cu ul lt to o p po or r m me ed di io o d de e u un n
l li ib br ro o h he er rm m t ti ic co o, , q qu ue e n no o e er ra a o ot tr ro o q qu ue e e el l L Li ib br ro o d de e T To ot th h s su uf fr ri ie er ro on n a ac cc ci id de en nt te es s f fa at ta al le es s. .
D De en nt tr ro o d de el l C Co or rp pu us s H He er rm me et ti ic cu us s, , h ha ay y u un n t te ex xt to o, , e el l " "A As sc cl le ep pi iu us s" ", , e en n e el l q qu ue e s se e c co om me en nt ta a e el l p po od de er r c ca as si i a ab bs so ol lu ut to o
q qu ue e p po os se e a an n l la as s c ci iv vi il li iz za ac ci io on ne es s d de es sa ap pa ar re ec ci id da as s. . D Di ic ce e a as s : :
" "N Nu ue es st tr ro os s a an nt te ep pa as sa ad do os s c co on ns st tr ru uy ye er ro on n e es st ta at tu ua as s y y, , m me ed di ia an nt te e u un n l li ib br ro o d de es sc co on no oc ci id do o y y d de e u un na a s sa ab bi id du ur r a a
i in ne ex xp pl li ic ca ab bl le e, , l lo og gr ra ar ro on n e es st ta ab bl le ec ce er r c co on nt ta ac ct to o c co on n l la a c ci iv vi il li iz za ac ci i n n q qu ue e l lo os s p pr re ec ce ed di i y y s st to os s l le e e en ns se e a ar ro on n a a c cr re ea ar r
a al lm ma as s; ; l lu ue eg go o l la as s e es st ta at tu ua as s s si in n v vi id da a s se e c co on nv vi ir rt ti ie er ro on n e en n s su us s g gr ra an nd de es s d di io os se es s" ". .
L Lu ue eg go o c co on nt ti in n a a: : " "E Es st to os s s se e o or re es s q qu ue e e es st ta ab ba an n p pr re es se en nt te es s y y e en n a ac ct ti iv vi id da ad d e en n l lo os s t ti ie em mp po os s e en n q qu ue e J Je es su uc cr ri is st to o
v vi in no o a a l la a T Ti ie er rr ra a s se e r re et ti ir ra ar ro on n d du ur ra an nt te e l la a d de ec ca ad de en nc ci ia a d de e l la a c ci iv vi il li iz za ac ci i n n e eg gi ip pc ci ia a h ha ac ci ia a s su u m mo or ra ad da a e et te er rn na a e e
i in nm mo or rt ta al l q qu ue e s se e e en nc cu ue en nt tr ra a s si it tu ua ad da a m m s s a al ll l d de e l la as s m mo on nt ta a a as s d de e L Li ib bi ia a" ". .
38
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , n no os s p pr re eg gu un nt ta am mo os s n no os so ot tr ro os s, , q qu ue e v vi iv vi im mo os s e en n p pl le en no o s si ig gl lo o X XX X, , c c m mo o c ci ir rc cu ul la an n e en n e es st te e
m mo om me en nt to o b ba ar ra aj ja as s d de e n na ai ip pe es s d de en no om mi in na ad da as s T Ta ar ro ot t? ? S Se e s sa ab be e q qu ue e s so on n c co op pi ia a b ba as st ta an nt te e f fi ie el l d de e a aq qu ue el ll la as s l l m mi in na as s
q qu ue e l ll le ev va ar ro on n a al l d de es sa as st tr re e a a K Ka au um m s s y y a a N Ne ef fe er r- -K Ka a- -P Pt ta ah h. .
L La a h hi is st to or ri ia a d de e l la a d di if fu us si i n n d de e l lo os s T Ta ar ro ot ts s c co om mi ie en nz za a e en n l lo os s a al lb bo or re es s d de el l s si ig gl lo o X XV V. .
L La a O Or rd de en n d de el l T Te em mp pl le e t tu uv vo o a ac cc ce es so o e en n u un na a o op po or rt tu un ni id da ad d a al l y ya a f fa am mo os so o y y t te em mi id do o l li ib br ro o d de e T To ot th h: : t to od do o l lo o q qu ue e
h hi iz zo o f fu ue e c co op pi ia ar r l la as s i im m g ge en ne es s q qu ue e o of fr re ec c a an n u un na as s l l m mi in na as s y y l lu ue eg go o r re ea al li iz z u un n f fi ic ch he er ro o d de e e el ll la as s, , q qu ue e l ll le eg ga an n a a
n nu ue es st tr ro os s d d a as s b ba aj jo o e el l n no om mb br re e d de e B Ba ar ra aj ja as s d de e T Ta ar ro ot t. .
S Se eg g n n C Ch hr ri is st ti ia an n P Pi it to oi is s, , f fu un nc ci io on na ar ri io o d de e l la a p po oc ca a d de e N Na ap po ol le e n n I II II I, , e es st to os s T Ta ar ro ot ts s e en nc ci ie er rr ra an n e el l v ve er rd da ad de er ro o
c co on no oc ci im mi ie en nt to o o oc cu ul lt to o d de el l L Li ib br ro o d de e T To ot tk k p pe er ro o a al l s se er r e en n e es st te e m mo om me en nt to o a ac cc ce es si ib bl le es s a a c cu ua al lq qu ui ie er ra a r re es su ul lt ta a m mu uc ch ho o
m m s s f f c ci il l d de e l lo og gr ra ar r q qu ue e s su us s s se ec cr re et to os s n no o s se ea an n r re ev ve el la ad do os s q qu ue e s si i a a n n s se e l lo o c ca at ta al lo og ga as se e d de e L Li ib br ro o P Pr ro oh hi ib bi id do o. .
U Un na a g gi il l y y e es st tr ra at t g gi ic ca a m ma an ni io ob br ra a d de e l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o p pa ar ra a l lo og gr ra ar r m ma an nt te en ne er r e el l v ve er rd da ad de er ro o s se ec cr re et to o d de el l
L Li ib br ro o d de e T To ot th h e es s p pe er rm mi it ti ir r s su u n na at tu ur ra al l c ci ir rc cu ul la ac ci i n n. .
E Ev vi id de en nt te em me en nt te e e el l s se er r h hu um ma an no o a a n n n no o h ha a l ll le eg ga ad do o a a c co om mp pr re en nd de er r q qu ue e, , c cu ua an nt to o m m s s s si im mp pl le e y y p pu ur ro o e es s e el l
c co on no oc ci im mi ie en nt to o, , e es s c cu ua an nd do o v ve er rd da ad de er ra am me en nt te e e en nc ci ie er rr ra a e el l g gr ra an n s se ec cr re et to o, , e el l c cu ua al l n no o s se e a ad dv vi ie er rt te e p po or r e es st ta ar r a a l la a
v vi is st ta a. .
S Se e s sa ab be e q qu ue e e el l L Li ib br ro o d de e T To ot th h r re ep po os sa a t tr ra an nq qu ui il lo o y y c cu us st to od di ia ad do o p po or r s se er re es s i in nm mo or rt ta al le es s; ; s si in n e em mb ba ar rg go o, , n no o h ha ab br r
d de e e en nc co on nt tr ra ar rs se e n nu ue ev va am me en nt te e h ha as st ta a e el l m mo om me en nt to o e en n q qu ue e s se e l lo og gr re e p pe en ne et tr ra ar r e en n l la as s c c m ma ar ra as s s su ub bt te er rr r n ne ea as s q qu ue e
a a n n p pe er rm ma an ne ec ce en n i in na ac cc ce es si ib bl le es s p pa ar ra a l lo os s i in nv ve es st ti ig ga ad do or re es s. . D De e l l h ha ab bl la am mo os s e en n o ot tr ro o l li ib br ro o ( (c cu uy ya a r re ee ed di ic ci i n n e es st t
e en n t tr r m mi it te e) ), , E El l r re ei in no o s su ub bt te er rr r n ne eo o y y t ta am mb bi i n n m mo ot ti iv v l la a r re ea al li iz za ac ci i n n d de e u un n d do oc cu um me en nt ta al l q qu ue e y ya a h ha a s si id do o v vi is st to o
p po or r i in nf fi in ni id da ad d d de e p pe er rs so on na as s. .

L LA AS S E ES ST TA AN NC CI IA AS S D DE E D DZ ZY YA AN N Y Y M MA AD DA AM ME E B BL LA AV VA AT TS SK KY Y

U Un no o d de e l lo os s l li ib br ro os s m m s s t te em mi id do os s y y e es sc co on nd di id do os s p po or r l lo os s o oc cu ul lt ti is st ta as s, , d de eb bi id do o a a s su u o or ri ig ge en n e ex xt tr ra a o o e e i ig gn no ot to o, , e es s, ,
s si in n l lu ug ga ar r a a d du ud da as s, , L La as s e es st ta an nc ci ia as s d de e D Dz zy ya an n. .
A A f fi in na al le es s d de el l s si ig gl lo o X XV VI II II I y y e en n l lo os s a al lb bo or re es s d de el l X XI IX X e el l a as st tr r n no om mo o f fr ra an nc c s s B Ba ai il ll le ey y h ha ac ce e a al lu us si i n n a a u un n l li ib br ro o
l ll le eg ga ad do o d de e l la a I In nd di ia a, , p pe er ro o c cu uy ya a p pr ro oc ce ed de en nc ci ia a e er ra a. .. .. . v ve en nu us si in na a. .
Y Ya a e en n p pl le en no o s si ig gl lo o X XX X, , L Lo ou ui is s J Ja ac co ol ll li io ot t d da a a al l e en ni ig gm m t ti ic co o l li ib br ro o e el l n no om mb br re e a al l q qu ue e s se e h ha ac ce e r re ef fe er re en nc ci ia a e en n e es st ta a
p pa ar rt te e. .
C Co om mo o u un no o m m s s d de e l la a l la ar rg ga a l li is st ta a d de e l li ib br ro os s c cu uy yo o c co on nt te en ni id do o p pa ar re ec ce e p po os se ee er r d di in na am mi it ta a, , t ta am mb bi i n n s st te e
d de et te er rm mi in na a q qu ue e a aq qu ue el ll lo os s q qu ue e l lo o p po os se ee en n s su uf fr ra an n e ex xt tr ra a o os s a ac cc ci id de en nt te es s, , p po or r l lo o g ge en ne er ra al l f fa at ta al le es s. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , e es s M Ma ad da am me e H He el le en na a P Pe et tr ro ov vn na a B Bl la av va at ts sk ky y q qu ui ie en n p po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z i in nt tr ro od du uc ce e L La as s e es st ta an nc ci ia as s d de e
D Dz zy ya an n e en n l lo o q qu ue e s so ol le em mo os s l ll la am ma ar r " "n nu ue es st tr ro o p pl la an ne et ta a" ". .
E Ex xt tr ra a a a m mu uj je er r, , M Ma ad da am me e B Bl la av va at ts sk ky y. . U Un na a b br re ev ve e h hi is st to or ri ia a d de e s su u v vi id da a n no os s l ll le ev va ar r m me ej jo or r a a e en nc ca am mi in na ar rn no os s p po or r
l lo os s p pe el li ig gr ro os so os s s se en nd de er ro os s d de e L La as s e es st ta an nc ci ia as s d de e D Dz zy ya an n. .
N Na ac ci i e el l 3 30 0 d de e j ju ul li io o d de e 1 18 83 31 1, , b ba aj jo o e el l s si ig gn no o d de e L Le eo o. . E Er ra a u un na a n ni i a a p pr re ec co oz z q qu ue e s so ol l a a l ll la am ma ar r l la a a at te en nc ci i n n d de e
c cu ua an nt to os s l la a r ro od de ea ab ba an n. . S Se e r re eb be el la ab ba a c co on nt tr ra a t to od da a r ru ut ti in na a e ex xi ig gi id da a. . E Er ra a e ex xc cl lu us si iv va a, , o or ri ig gi in na al l, , a ag go ot ta ab ba a l la a
p pa ac ci ie en nc ci ia a d de e a aq qu ue el ll lo os s q qu ue e f fu ue er ro on n s su us s m ma ae es st tr ro os s d de e e es sc cu ue el la a; ; p pe er ro o a as so om mb br ra ab ba a s su u e en no or rm me e c ca ap pa ac ci id da ad d p pa ar ra a
a ap pr re en nd de er r l le en ng gu ua as s e ex xt tr ra an nj je er ra as s, , a as s c co om mo o s su u f fa ac ci il li id da ad d p pa ar ra a a as si im mi il la ar r l lo os s c co on no oc ci im mi ie en nt to os s. .
E El l s se ec cr re et to o d de e s su u m ma ag gn ne et ti is sm mo o r re es si id d a a e en n s su us s i in nn ne eg ga ab bl le es s y y, , a a l la a v ve ez z, , e ex xt tr ra ao or rd di in na ar ri io os s p po od de er re es s p ps s q qu ui ic co os s. .
L Lo os s e el le em me en nt to os s n na at tu ur ra al le es s i in nn na at to os s d de e l lo os s q qu ue e s se e v va al l a a H He el le en na a B Bl la av va at ts sk ky y p pa ar ra a p pr ro od du uc ci ir r s su us s e ex xt tr ra a o os s
f fe en n m me en no os s e er ra an n l lo os s s si ig gu ui ie en nt te es s: :
1 1. . U Un n e en no or rm me e b ba ag ga aj je e d de e c co on no oc ci im mi ie en nt to os s m m g gi ic co os s, , s su um ma ad do os s a a s su u c co on nt ta ac ct to o c co on n m ma ae es st tr ro os s o oc cu ul lt to os s. .
2 2. . S Su u f fo or rm mi id da ab bl le e i in nt tu ui ic ci i n n e en n r re el la ac ci i n n c co on n l lo os s p pr ro ob bl le em ma as s f fi il lo os s f fi ic co os s, , e el l o or ri ig ge en n d de e l la as s r ra az za as s, , l lo os s
f fu un nd da am me en nt to os s d de e l la as s r re el li ig gi io on ne es s. . S Su u e en no or rm me e f fa ac ci il li id da ad d p pa ar ra a d de es sc ci if fr ra ar r s s m mb bo ol lo os s c ca ab ba al l s st ti ic co os s s su um ma am me en nt te e
p pr ri im mo or rd di ia al le es s. .
3 3. . L La as s c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s q qu ue e r ro od de ea ab ba an n a a s su u p pe er rs so on na a. . I In nc ce en nd di io os s v vo or ra ac ce es s c cu uy ya as s l ll la am ma as s n no o q qu ue em ma ab ba an n; ;
a ap pa ar ri ic ci i n n d de e d di ib bu uj jo os s y y e es sc cr ri it tu ur ra as s e en n p pa ap pe el le es s e en n b bl la an nc co o; ; m ma at te er ri ia al li iz za ac ci i n n d de e o ob bj je et to os s p pe er rd di id do os s; ; c ca am mp pa an na as s
q qu ue e s so on na ab ba an n s si in n q qu ue e n na ad di ie e l la as s t to oc ca as se e, , e et tc c. .
M Ma ad da am me e B Bl la av va at ts sk ky y t ti ie en ne e a ac cc ce es so o a al l l li ib br ro o L La as s e es st ta an nc ci ia as s d de e D Dz zy ya an n d de e u un na a f fo or rm ma a m mi is st te er ri io os sa am me en nt te e
d dr ra am m t ti ic ca a. . E El l e en ni ig gm m t ti ic co o L Li ib br ro o d de e D Dz zy ya an n ( (a as s l lo o l ll la am m n nu ue es st tr ra a p pr ro ot ta ag go on ni is st ta a) ) s se e e en nc co on nt tr ra ab ba a, , y y s se e
e en nc cu ue en nt tr ra a a a n n e en n n nu ue es st tr ro os s d d a as s, , e en n l la a " "G Gr ra an n B Bi ib bl li io ot te ec ca a U Un ni iv ve er rs sa al l" " c cu uy ya a " "s se ed de e c ce en nt tr ra al l' ' e es st t s si it tu ua ad da a e en n u un na a
e en no or rm me e e es st ta an nc ci ia a d de e a al lg go o m m s s d de e 2 25 50 0 m m d de e p pr ro of fu un nd di id da ad d b ba aj jo o e el l c co or rd d n n d de e l la a v ve er rt ti ie en nt te e d de el l H Hi im ma al la ay ya a, , y y e es s
p pr ro op pi ie ed da ad d d de el l R Re ey y d de el l M Mu un nd do o. . N Na ad di ie e, , a ab bs so ol lu ut ta am me en nt te e n ni in ng g n n s se er r h hu um ma an no o t ti ie en ne e a ac cc ce es so o a al l G Gr ra an n L Li ib br ro o d de e l lo os s
M Mi is st te er ri io os s D De ev ve el la ad do os s. . N No o o ob bs st ta an nt te e, , H He el le en na a B Bl la av va at ts sk ky y t tu uv vo o a ac cc ce es so o a a l l p po or r ' 'i im mp po os si ic ci i n n" " d de e s su u m ma ae es st tr ro o. .
U Un na a t ta ar rd de e, , e en nc co on nt tr r n nd do os se e M Ma ad da am me e B Bl la av va at ts sk ky y e en n E El l C Ca ai ir ro o, , v ve e m ma at te er ri ia al li iz za ar rs se e, , a an nt te e s su us s a ac co os st tu um mb br ra ad do os s
o oj jo os s a a e es st te e t ti ip po o d de e f fe en n m me en no os s, , u un n l li ib br ro o q qu ue e n no o p po os se e a a t ta ap pa as s s si in no o q qu ue e e er ra an n t ta ab bl li il ll la as s l la ab br ra ad da as s d de e s s m mb bo ol lo os s. .
C Co om mo o c co om mp pr re en nd d a a t to od do o t ti ip po o d de e s si im mb bo ol lo og g a a, , c co om me en nz z a a n no ot ta ar r l la as s e en ns se e a an nz za as s q qu ue e l le e b br ri in nd da ab ba an n e es sa as s
t ta ab bl li il ll la as s y y a as s t tu uv vo o a ac cc ce es so o a al l c co on no oc ci im mi ie en nt to o m m s s e ex xt tr ra ao or rd di in na ar ri io o q qu ue e p pu ue ed de e t te en ne er r e el l s se er r h hu um ma an no o. .
E El l c co or ro on ne el l O Ol lc co ot tt t d de ej j d de e e ex xi is st ti ir r e el l 1 17 7 d de e f fe eb br re er ro o d de e 1 19 90 07 7, , e en n l la a I In nd di ia a. . T Tu uv vo o o op po or rt tu un ni id da ad d d de e l le ee er r e en n
v va ar ri ia as s o oc ca as si io on ne es s m ma an nu us sc cr ri it to os s q qu ue e l l d de ej j a a s su u a am mi ig go o, , M Mr r. . J Je ef ff fe er rs so on n C Cr re ew w, , y y c cu uy yo o h hi ij jo o, , a a s su u v ve ez z, , e es s e en n l la a
a ac ct tu ua al li id da ad d u un no o d de e m mi is s a am mi ig go os s. .
O Ob br ra an n e en n p po od de er r d de e J Je ef ff fe er rs so on n C Cr re ew w ( (h hi ij jo o) ) a aq qu ue el ll lo os s p pa ap pe el le es s a ar rr ri ib ba a m me en nc ci io on na ad do os s, , q qu ue e s so on n u un na a e es sp pe ec ci ie e d de e
D Di ia ar ri io o q qu ue e c co om mi ie en nz za a e el l d d a a 1 17 7 d de e f fe eb br re er ro o d de e 1 18 87 79 9, , d d a a e en n q qu ue e e el l c co or ro on ne el l O Ol lc co ot tt t p pi is s p po or r p pr ri im me er ra a v ve ez z t ti ie er rr ra a
h hi in nd d y y d do on nd de e p pe er rm ma an ne ec ci i h ha as st ta a e el l d d a a d de e s su u m mu ue er rt te e. .
39
O Ol lc co ot tt t e er ra a u un n g gr ra an n a am mi ig go o d de e H He el le en na a B Bl la av va at ts sk ky y, , a al l p pu un nt to o d de e h ha ab be er r r re ec co or rr ri id do o e el l m mu un nd do o a a s su u l la ad do o, , c co om mo o
a am mi ig go o, , p pr ro ot te ec ct to or r y y c co ol la ab bo or ra ad do or r. .
H He e o oj je ea ad do o e el l d di ia ar ri io o d de e O Ol lc co ot tt t m mu uc ch h s si im ma as s v ve ec ce es s y y s se e p pu ue ed de e d de ec ci ir r q qu ue e, , d du ur ra an nt te e 2 28 8 a a o os s, , e es st te e s se e o or r
r re ec co op pi il l a as su un nt to os s r re ea al lm me en nt te e i in nt te er re es sa an nt te es s s so ob br re e B Bl la av va at ts sk ky y. . E En n e el l c ca ap p t tu ul lo o q qu ue e s se e r re ef fi ie er re e a a L La as s e es st ta an nc ci ia as s d de e
D Dz zy ya an n s se e l le ee e l lo o s si ig gu ui ie en nt te e, , t to om ma ad do o d di ir re ec ct ta am me en nt te e a al l d di ic ct ta ad do o d de e M Ma ad da am me e B Bl la av va at ts sk ky y: :

" "L La a p pa al la ab br ra a ' 'c ca ai in ni is sm mo o' ' s si ig gn ni if fi ic ca a ' 'R Re el li ig gi i n n- -S Sa ab bi id du ur r a a' ', , u un na a a an nt ti ig gu ua a r re el li ig gi i n n, , d de e m m s s d de e 8 85 5 s si ig gl lo os s, , q qu ue e f fu ue e
p pa at tr ri im mo on ni io o y y f fu ue en nt te e d de e e en ns se e a an nz za a d de e a aq qu ue el ll lo os s s se er re es s q qu ue e h ha ab bi it ta ab ba an n e el l p pl la an ne et ta a b ba aj jo o e el l n no om mb br re e d de e
' 'I In ni ic ci ia ad do os s' ', , s se er re es s v ve en ni id do os s d de e l la as s e es st tr re el ll la as s. .
L La a r ra az za a d de e l lo os s h ho om mb br re es s v ve en ni id do os s d de e l la as s e es st tr re el ll la as s, , ' 'I In ni ic ci ia ad do os s' ' d de e o or rd de en n s su um mo o, , s se e d de en no om mi in na ab ba an n: : C CA AI IN NA A o o
I IN NC CA A, , q qu ue e r re eg g a an n e en n a aq qu ue el l m mo om me en nt to o l lo os s p pa as so os s d de e l la a H Hu um ma an ni id da ad d y y q qu ue e l lu ue eg go o v vo ol lv vi ie er ro on n a a s su us s r re ef fu ug gi io os s
s su ub bt te er rr r n ne eo os s p pa ar ra a s se eg gu ui ir r r ri ig gi ie en nd do o, , h ha as st ta a n nu ue es st tr ro os s d d a as s, , l lo os s v va ac ci il la an nt te es s y y t te em me er ro os so os s p pa as so os s d de e u un n m mu un nd do o e en n
d de ec ca ad de en nc ci ia a q qu ue e e es s l la a T Ti ie er rr ra a. . L Lo os s c ca ai in na as s h ha ab bi it ta ab ba an n j ju un nt to o a al l R Re ey y d de el l M Mu un nd do o. .
L La as s p pa al la ab br ra as s D Dz za an n, , D Dj ja an n, , D Dz zy ya an n, , J Ja an na a o o D Dh hy ya an na a, , n no o s so on n o ot tr ra a c co os sa a q qu ue e l la a f fo or rm ma a e en n q qu ue e l lo os s c ca ai in na as s o o i in nc ca as s
d de en no om mi in na ab ba an n a a s su u ' 'R Re el li ig gi i n n- -S Sa ab bi id du ur r a a' '. .
A Al lg gu un no os s d de e l lo os s p pa as sa aj je es s d de e L La as s e es st ta an nc ci ia as s d de e D Dz zy ya an n s so on n l lo os s s si ig gu ui ie en nt te es s: :

1 1. . E El l E Et te er rn no o P Pa ad dr re e, , e en nv vu ue el lt to o e en n s su us s s si ie em mp pr re e i in nv vi is si ib bl le es s v ve es st ti id du ur ra as s, , h ha ab b a a d do or rm mi it ta ad do o u un na a v ve ez z m m s s
p po or r S Si ie et te e E Et te er rn ni id da ad de es s. .
2 2. . E El l T Ti ie em mp po o n no o e ex xi is st t a a, , p pu ue es s y ya ac c a a d do or rm mi id do o e en n e el l S Se en no o I In nf fi in ni it to o d de e l la a D Du ur ra ac ci i n n. .
3 3. . L La a M Me en nt te e U Un ni iv ve er rs sa al l n no o e ex xi is st t a a, , p pu ue es s n no o h ha ab b a a v ve eh h c cu ul lo o p pa ar ra a c co on nt te en ne er rl la a. .
4 4. . N No o h ha ab b a a D De es sd di ic ch ha as s p po or rq qu ue e n no o h ha ab b a a q qu ui ie en n l la a p pr ro od du uj je es se e. .
5 5. . S S l lo o h ha ab b a a T Ti in ni ie eb bl la as s. .
6 6. . N No o h ha ab b a a S Si il le en nc ci io o. .
7 7. . N No o h ha ab b a a S So on ni id do o. .
8 8. . E El l U Un no o e es s C Cu ua at tr ro o y y l lo os s C Cu ua at tr ro o t to om ma an n p pa ar ra a s s l lo os s T Tr re es s y y s su u u un ni i n n d de et te er rm mi in na a e el l S Si ie et te e. .

E El l L Li ib br ro o d de e D Dz zy ya an n c co on nt ti ie en ne e, , e en nt tr re e o ot tr ra as s c co os sa as s, , l la a c co on ns st tr ru uc cc ci i n n d de e a ar rm ma as s q qu ue e f fu un nc ci io on na an n p po or r e en ne er rg g a a
a at t m mi ic ca a. . Q Qu ui ie en n p pu ue ed da a t te en ne er r a ac cc ce es so o a a e es st te e l li ib br ro o e ex xc ce ep pc ci io on na al l c cr re ee er r e es st ta ar r l le ey ye en nd do o u un na a n no ov ve el la a d de e c ci ie en nc ci ia a- -
f fi ic cc ci i n n. .
L Lo os s o oc ch ho o p pa as sa aj je es s q qu ue e h he e m me en nc ci io on na ad do o n no os s d da an n l la a p pa au ut ta a d de e q qu ue e h ha ac ce e y ya a c ci ie en nt to os s d de e s si ig gl lo os s l la a e en ne er rg g a a
a at t m mi ic ca a e er ra a u ut ti il li iz za ad da a y y h ha ab b a a d de es se en nc ca ad de en na ad do o u un na a c ca at t s st tr ro of fe e d de e e en no or rm me e m ma ag gn ni it tu ud d" ". .

H Ha as st ta a a aq qu u l lo o e ex xp pu ue es st to o p po or r e el l c co or ro on ne el l H He en nr ry y S St te ee el l O Ol lc co ot tt t e en n s su u d di ia ar ri io o p pa ar rt ti ic cu ul la ar r. .
E El l h he ec ch ho o d de e h ha ab be er r t te en ni id do o e en n s su u p po od de er r e el l f fa am mo os so o l li ib br ro o f fu ue e l la a c ca au us sa a d de e l la as s v vi ic ci is si it tu ud de es s v vi iv vi id da as s p po or r H He el le en na a
B Bl la av va at ts sk ky y y y q qu ue e p pa as so o a a e en nu um me er ra ar r: :

A A o o 1 18 85 52 2: : M Ma ad da am me e B Bl la av va at ts sk ky y s se e d di ir ri ig ge e a a l la a I In nd di ia a, , a al ll l o ob bt ti ie en ne e, , s se e d de es sc co on no oc ce e p po or r q qu u m me ed di ia ac ci i n n, , u un n
e ej je em mp pl la ar r c co om mp pl le et to o d de el l L Li ib br ro o d de e D Dz zy ya an n; ; l lo o l ll le ev va a c co on n e el ll la a a a t to od do os s l la ad do os s y y j ja am m s s s se e d de es sp pr re en nd de e d de e l l. . E Es s e en n
e es sa a p po oc ca a c cu ua an nd do o e es s m m s s n no ot to or ri ia a s su u p pr re ed di is sp po os si ic ci i n n p pa ar ra an no or rm ma al l; ; i in nd du ud da ab bl le em me en nt te e e er ra a p po os se ee ed do or ra a p po or r e es se e
e en nt to on nc ce es s d de el l " "S Se ec cr re et to o d de e l la a G Gr ra an n M Ma ag gi ia a" ". .
A A p pa ar rt ti ir r d de e 1 18 85 55 5, , e en nc co on nt tr r n nd do os se e e en n C Ca al lc cu ut ta a, , c co om mi ie en nz za a a a r re ec ci ib bi ir r a av vi is so os s. . E En n s st to os s s se e l le e d di ic ce e q qu ue e " "s si i n no o
d de ev vu ue el lv ve e a a s su u v ve er rd da ad de er ro o d du ue e o o e el l L Li ib br ro o c co or rr re e s se er ri io o p pe el li ig gr ro o" ". . E El ll la a h ha ac ce e c ca as so o o om mi is so o d de e e es st ta as s a am me en na az za as s y y
c co on nt ti in n a a u ut ti il li iz za an nd do o e el l c co on no oc ci im mi ie en nt to o o oc cu ul lt to o d de el l l li ib br ro o. .
E En n 1 18 86 60 0 c ca ae e g gr ra av ve em me en nt te e e en nf fe er rm ma a, , d de es sc co on no oc ci i n nd do os se e e el l m ma al l q qu ue e l la a a aq qu ue ej ja a, , p po or r n no o p po od de er r e es st ta ab bl le ec ce er r l lo os s
m m d di ic co os s u un n d di ia ag gn n s st ti ic co o c cl l n ni ic co o a ac ce er rt ta ad do o a a c ca au us sa a d de e l lo os s e ex xt tr ra a o os s s s n nt to om ma as s. .
H Ha as st ta a 1 18 86 63 3, , c co on n e el l l li ib br ro o y y l la a e en nf fe er rm me ed da ad d a a c cu ue es st ta as s, , h hu uy ye e d de e u un n l la ad do o a a o ot tr ro o p po or r E Eu ur ro op pa a y y A As si ia a; ; l la a
p pe er rs si ig gu ue en n. .
E En n e el l a a o o 1 18 87 70 0, , c cu ua an nd do o r re eg gr re es sa ab ba a d de es sd de e O Or ri ie en nt te e a a b bo or rd do o d de e u un n b ba ar rc co o q qu ue e c cr ru uz za ab ba a e el l C Ca an na al l d de e S Su ue ez z, , s se e
p pr ro od du uc ce e u un na a e ex xp pl lo os si i n n d de em mo on n a ac ca a q qu ue e t te er rm mi in na a c co on n e el l b ba ar rc co o y y s su us s o oc cu up pa an nt te es s; ; s s l lo o u un na a p pe er rs so on na a y y u un n
o ob bj je et to o s se e s sa al lv va an n m mi il la ag gr ro os sa am me en nt te e d de el l a at te en nt ta ad do o, , M Ma ad da am me e B Bl la av va at ts sk ky y y y e el l l li ib br ro o L La as s e es st ta an nc ci ia as s d de e D Dz zy ya an n. .
E En n 1 18 87 71 1 s se e d di ir ri ig ge e a a L Lo on nd dr re es s p pa ar ra a d da ar r u un na a c co on nf fe er re en nc ci ia a d de e P Pr re en ns sa a. . A Al lg gu ui ie en n e en n m me ed di io o d de e e es sa a r re eu un ni i n n
d di is sp pa ar ra a c co on nt tr ra a e el ll la a, , c cu ua an nd do o s se e l lo og gr ra a a ap pr re es sa ar r a al l p pr re es su un nt to o a as se es si in no o, , s st te e a at te es st ti ig gu ua a q qu ue e n no o s sa ab b a a l lo o q qu ue e
h ha ac c a a; ; s su u m me en nt te e f fu ue e t te el le ed di ir ri ig gi id da a y y n no o p pu ud do o r re es si is st ti ir r l la a o or rd de en n. . Q Qu ui i n n p po os se e a a o o c co on no oc c a a e en n e es sa a p po oc ca a
p po od de er re es s c ca ap pa ac ce es s d de e i in nf fl lu ui ir r e en n l la a m me en nt te e h hu um ma an na a? ? T Ta al l v ve ez z o on nd da as s e em mi it ti id da as s p po or r u un na a s se en ns si ib bl le e m ma aq qu ui in na ar ri ia a
q qu ue e f fu un nc ci io on na ar ra a c co on n e en ne er rg g a a a at t m mi ic ca a? ?
T Te em me er ro os sa a d de e q qu ue e l le e r ro ob be en n e el l " "L Li ib br ro o" " q qu ue e a a n n o ob br ra ab ba a e en n s su u p po od de er r, , d de ec ci id de e g gu ua ar rd da ar rl lo o e en n l la a c ca aj ja a f fu ue er rt te e d de e
u un n m mo od de er rn no o h ho ot te el l i in ng gl l s s; ; e el l m ma an nu us sc cr ri it to o d de es sa ap pa ar re ec ce e s si in n d de ej ja ar r r ra as st tr ro o. .
M Ma ad da am me e B Bl la av va at ts sk ky y n no o c ce ed de e e en n s su u i in nt te en nt to o d de e c co on nt ti in nu ua ar r d da an nd do o a a c co on no oc ce er r e el l c co on nt te en ni id do o d de el l L Li ib br ro o. .
R Re ea ap pa ar re ec ce e n nu ue ev va am me en nt te e e en n p p b bl li ic co o, , p pe er ro o e es st ta a v ve ez z a as so om mb br ra a a a t to od do os s: : h ha a l lo og gr ra ad do o, , s se e d de es sc co on no oc ce e p po or r q qu u
m me ed di io os s, , o ot tr ro o e ej je em mp pl la ar r d de e L La as s e es st ta an nc ci ia as s d de e D Dz zy ya an n, , o ot tr ra a v ve ez z e es sc cr ri it to o e en n u un n i id di io om ma a d de es sc co on no oc ci id do o p pa ar ra a a aq qu ue el ll la a
p po oc ca a y y a a n n p pa ar ra a l la a a ac ct tu ua al l, , e el l " "s se en nz za ar r" "; ; s se eg g n n e el ll la a, , i id di io om ma a i in nt te er rg ga al l c ct ti ic co o. . D De ec ci id de e t tr ra ad du uc ci ir r p pa ar rt te e d de el l t te ex xt to o
a al l i in ng gl l s s, , y y a as s l lo o h ha ac ce e; ; p pr ru ue eb ba a d de e e el ll lo o s so on n l lo os s f fr ra ag gm me en nt to os s q qu ue e e el l c co or ro on ne el l O Ol lc co ot tt t e es sc cr ri ib bi i e en n s su u D Di ia ar ri io o. .
E El l p pr re es se en nt ta ar r e en n u un n i id di io om ma a c co on no oc ci id do o e el l p pe er rs se eg gu ui id do o l li ib br ro o d da a l lu ug ga ar r a a q qu ue e s su us s E En ne em mi ig go os s D De es sc co on no oc ci id do os s
c co om mi ie en nc ce en n u un na a a ac cc ci i n n d de es sp pi ia ad da ad da a q qu ue e s su um mi ir r a a M Ma ad da am me e B Bl la av va at ts sk ky y e en n u un n d de ep pl lo or ra ab bl le e e es st ta ad do o f f s si ic co o y y
m me en nt ta al l. .
40
L La as s e es st ta an nc ci ia as s d de e D Dz zy ya an n, , e es sc cr ri it ta as s e en n s se en nz za ar r y y t tr ra ad du uc ci id da as s a al l i in ng gl l s s, , d de es sa ap pa ar re ec ce en n m mi is st te er ri io os sa am me en nt te e d de e s su u
l la ad do o. .
H He el la an na a P Pe et tr ro ov vn na a B Bl la av va at ts sk ky y d de ej ja a d de e e ex xi is st ti ir r e en n L Lo on nd dr re es s e en n e el l a a o o 1 18 89 91 1; ; a an nt te es s d de e s su u m mu ue er rt te e, , m mu uy y p po oc co o
t ti ie em mp po o a an nt te es s, , e es sc cr ri ib be e l lo o q qu ue e p pa as sa ar r a a t tr ra an ns sc cr ri ib bi ir r f fi ie el lm me en nt te e, , o ob bt te en ni id do o n nu ue ev va am me en nt te e d de el l d di ia ar ri io o d de el l c co or ro on ne el l
H H. .S S. . O Ol lc co ot tt t, , y y c ce ed di id do o g ge en nt ti il lm me en nt te e p po or r m mi i a am mi ig go o J Je ef ff fe er rs so on n C Cr re ew w ( (h hi ij jo o) ): :

Y Yo o, , M Ma ad da am me e B Bl la av va at ts sk ky y, , q qu ue e p pr ro on nt to o h ha ab br r d de e m mo or ri ir r, , v vi is st to o q qu ue e e es st to oy y i in nj ju us st ta am me en nt te e c co on nd de en na ad da a, , m ma an ni if fi ie es st to o
q qu ue e l lo os s f fe en n m me en no os s q qu ue e s so on n c ca au us sa a d de e m mi i p pr re em ma at tu ur ro o f fi in n c co on nt ti in nu ua ar r n n p po or r s si ie em mp pr re e j ja am m s s. . P Pe er ro o, , m mu ue er rt ta a o o
v vi iv va a, , i im mp pl lo or ro o a a m mi is s h he er rm ma an no os s y y a am mi ig go os s q qu ue e n no o l lo os s d de en n a a c co on no oc ci im mi ie en nt to o p p b bl li ic co o p pa ar ra a s sa at ti is sf fa ac ce er r l la a
c cu ur ri io os si id da ad d d de e l la a g ge en nt te e q qu ue e a al le eg ga a p pr re et te en ns si io on ne es s c ci ie en nt t f fi ic ca as s. .
S So ob br re e m mi i l le ec ch ho o d de e m mu ue er rt te e, , e en n A Ad dy ya ar r, , e el l 5 5 d de e f fe eb br re er ro o d de e 1 18 88 85 5. .

U Un na a v ve ez z m m s s e en nc co on nt tr ra am mo os s a a l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o e en n a ac cc ci i n n; ; e en n e es st te e c ca as so o, , e en n p pa ar rt ti ic cu ul la ar r a a p pa ar rt ti ir r d de e
1 18 85 55 5: : c co on ns si ig gu ui ie er ro on n d de er rr ro ot ta ar r a a M Ma ad da am me e B Bl la av va at ts sk ky y e en n 1 18 89 91 1 y y r re ec cu up pe er ra ar r o ot tr ro o d de e l lo os s t ta an nt to os s l li ib br ro os s c cu uy yo o
c co on nt te en ni id do o a ab br ri ir r a a l la as s p pu ue er rt ta as s d de e u un n m mu un nd do o d de es sc co on no oc ci id do o. .
L La a c co on ns sp pi ir ra ac ci i n n c co on nt tr ra a e el l c co on no oc ci im mi ie en nt to o o oc cu ul lt to o c co on nt ti in n a a; ; t ta al l v ve ez z n nu un nc ca a a ac ca ab be e: : e el l h ho om mb br re e d de el l s si ig gl lo o X XX X
p pe er rd di i s su u c ca ap pa ac ci id da ad d d de e l lu uc ch ha a p po or r l lo og gr ra ar r l la a e ev vo ol lu uc ci i n n p pe er rd di id da a; ; a aq qu ue el ll la a d de e l la a q qu ue e n no os s h ha ab bl la a o o n no os s e en ns se e a a a a
r re ec cu up pe er ra ar rl la a e el l l li ib br ro o p po or r e el l c cu ua al l l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o l ll le eg ga an n a a. .. .. . a as se es si in na ar r: : L La as s e es st ta an nc ci ia as s d de e D Dz zy ya an n. .

E EL L C CO ON NT TE EN NI ID DO O D DE E L LA AS S E ES ST TA AN NC CI IA AS S D DE E D DZ ZY YA AN N

E En nt tr re e l lo os s n nu um me er ro os so os s l li ib br ro os s p pr ro oh hi ib bi id do os s c co on n l lo os s q qu ue e c co on nt ta ab ba a M Ma ad da am me e B Bl la av va at ts sk ky y e en n s su u o oc cu ul lt ta a b bi ib bl li io ot te ec ca a, , s se e
e en nc co on nt tr ra ab ba a e el l e en ni ig gm m t ti ic co o L La as s e es st ta an nc ci ia as s d de e D Dz zy ya an n, , d de el l q qu ue e r re ec ci i n n h ha ab bl l b ba am mo os s. .
D De e o or ri ig ge en n d de es sc co on no oc ci id do o y y e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re e, , s su u c co on nt te en ni id do o e er ra a t te er rr ro or r f fi ic co o y y e ex xq qu ui is si it to o a a l la a v ve ez z. . E En ns se e a ab ba a l la a
f fu ue er rz za a m m g gi ic ca a q qu ue e c co on nt te en n a a e el l o or ro o. . A Al l h ha ab bl la ar r d de e l lo os s p pl la an ne et ta as s a ac cl la ar ra a: :
" "M Me er rc cu ur ri io o, , c co om mo o p pl la an ne et ta a a as st tr ro ol l g gi ic co o, , e es s m m s s o oc cu ul lt to o y y m mi is st te er ri io os so o q qu ue e e el l p pr ro op pi io o V Ve en nu us s, , e e i id d n nt ti ic co o a al l
M Mi it th hr ra a M Ma az zd dl li it ta a, , e el l g ge en ni io o D De ev va a e es st ta ab bl le ec ci id do o e en nt tr re e e el l S So ol l y y l la a L Lu un na a, , y y e el l c co om mp pa a e er ro o p pe er rp pe et tu uo o d de el l S So ol l d de e l la a
S Sa ab bi id du ur r a a. . E Es s e el l u ur re eo o M Me er rc cu ur ri io o a a q qu ui ie en n l lo os s H Hi ie er ro of fa an nt te es s p pr ro oh hi ib b a an n n no om mb br ra ar r. . E Es s e el l A Ar rg go os s q qu ue e v ve el la a s so ob br re e l la a
T Ti ie er rr ra a. . M Me er rc cu ur ri io o y y e el l S So ol l s so on n u un no o; ; M Me er rc cu ur ri io o s se e h ha al ll la a t ta an n c ce er rc ca a d de e l la a S Sa ab bi id du ur r a a y y d de e l la a P Pa al la ab br ra a d de e D Di io os s ( (e el l
S So ol l) ) q qu ue e c co on n l lo os s d do os s f fu ue e ' 'c co on nf fu un nd di id do o' ' . .
L Lu ue eg go o h ha ab bl la a d de e l la as s M Ma at te em m t ti ic ca as s q qu ue e c co on no oc ce em mo os s y y d de e a aq qu ue el ll la as s q qu ue e d de es sc co on no oc ce em mo os s. . A Al l r re es sp pe ec ct to o d di ic ce e
t te ex xt tu ua al lm me en nt te e e en n L La as s e es st ta an nc ci ia as s d de e D Dz zy ya an n: :
" "C Cu ua an nd do o l la a c ci ie en nc ci ia a o of fi ic ci ia al l e en nt tr re e p po or r l la a s se en nd da a d de e l la a t to ol le er ra an nc ci ia a, , l lo os s h ho om mb br re es s l ll le eg ga ar r n n a a a ab ba ar rc ca ar r l la a a ar rm mo on n a a
d de el l c co on nj ju un nt to o d de el l U Un ni iv ve er rs so o. . E Es sa a t to ol le er ra an nc ci ia a s s l lo o s se e e en nc cu ue en nt tr ra a e en n s su u t to ot ta al li id da ad d e en n l la as s M Ma at te em m t ti ic ca as s, , l la as s c cu ua al le es s
d de eg ge en ne er ra ar ro on n e en n s si im mp pl le es s p pr ru ue eb ba as s n nu um m r ri ic ca as s q qu ue e i in nv va ar ri ia ab bl le em me en nt te e s si ie em mp pr re e a ac cu us sa an n u un n e er rr ro or r, , a ad dm mi it ti id do o
t ta am mb bi i n n p po or r l la a c ci ie en nc ci ia a o of fi ic ci ia al l b ba aj jo o e el l t t r rm mi in no o ' 't to ol le er ra an nt te e' '. . P Pe er ro o e el l s si ig gn ni if fi ic ca ad do o d de e e es st ta a p pa al la ab br ra a e es s ' 'e ex xa ac ct ti it tu ud d' '; ;
c cu ua an nd do o l la a ' 't to ol le er ra an nc ci ia a' ' e en n t t r rm mi in no os s m ma at te em m t ti ic co os s s se ea a i in nt tr ro od du uc ci id da a d de en nt tr ro o d de e l la a c ci ie en nc ci ia a a ac ct tu ua al l, , l la as s
M Ma at te em m t ti ic ca as s, , c cu un na a n no o d de e t to od da as s l la as s c ci ie en nc ci ia as s s si in no o d de e t to od da a l la a e en ne er rg g a a q qu ue e g ge en ne er r e el l p pl la an ne et ta a, , s se er r n n m me ej jo or r
c co on no oc ci id da as s y y c co om mp pr re en nd di id da as s p po or r l la a H Hu um ma an ni id da ad d. . E El l m mu un nd do o i in nv vi is si ib bl le e e es st t u un ni id do o p po or r u un na a i in ne ex xt tr ri ic ca ab bl le e r re ed d
m ma at te em m t ti ic ca a c co on n e el l v vi is si ib bl le e. . T To od do o e el l s se ec cr re et to o d de e l la a T To ol le er ra an nc ci ia a M Ma at te em m t ti ic ca a s se e e en nc cu ue en nt tr ra a a al lo oj ja ad do o e en n e el l
P Pr ri in nc ci ip pi io o d de e l la a R Ra az z n n I In nv ve er rs sa a, , o o s se ea a, , e el l p pr ro od du uc ct to o d de e d do os s v va ar ri ia ab bl le es s, , c cr re ec ci ie en nt te e l la a u un na a y y d de ec cr re ec ci ie en nt te e l la a o ot tr ra a. .
L La a f f r rm mu ul la a p pi it ta ag g r ri ic ca a n no os s d da a l la a p pa au ut ta a d de e l la a ' 'n no o t to ol le er ra an nc ci ia a' ' e en n M Ma at te em m t ti ic ca as s; ; e el l o or ri ig gi in na al l e es s: :

X X x x Y Y = = K K

f f r rm mu ul la a e en n l la a q qu ue e X X e e Y Y s so on n l la as s d do os s v va ar ri ia ab bl le es s, , v va al le e d de ec ci ir r l la a d d a a p pi it ta ag g r ri ic ca a y y e el l K K e el l v va al lo or r c co on ns st ta an nt te e d de e l la a
s si ie em mp pr re e i in nc co og gn no os sc ci ib bl le e M M n na ad da a, , v va al lo or r q qu ue e t to om ma ad do o c co om mo o s si is st te em ma a e ec cu ua ac ci io on na al l p pa ar ra a c co on no oc ce er r l la a ' 'f f r rm mu ul la a
t to ol le er ra an nt te e m ma at te em m t ti ic ca a' ' q qu ue e d de es sc co or rr re e l lo os s h hi il lo os s q qu ue e s se ep pa ar ra an n l lo o v vi is si ib bl le e d de e l lo o i in nv vi is si ib bl le e, , d de eb be er r a a s se er r t to om ma ad do o
a as s : : X X
2 2
= = K K. . A Al l e el li im mi in na ar r Y Y y y q qu ue ed da ar rn no os s c co on n X X n no os s d da a l la a p pa au ut ta a d de e l lo os s ' 'a ag gr re eg ga ad do os s' ' q qu ue e s se e l le e h ha an n h he ec ch ho o a a l la as s
m ma at te em m t ti ic ca as s a ac ct tu ua al le es s p pa ar ra a m ma an nt te en ne er r s se ec cr re et to o y y o oc cu ul lt to o a aq qu ue el ll lo o q qu ue e l la a H Hu um ma an ni id da ad d d de eb be e c co on no oc ce er r. .
X X
2 2
= = K K s si ig gn ni if fi ic ca a ' 'C Co om mo o e es s a ar rr ri ib ba a e es s a ab ba aj jo o" "' '. . S Se e t tr ra at ta a d de e u un na a d de e l la as s l le ey ye es s u un ni iv ve er rs sa al le es s d de e E El l k ky yb ba al li io on n, ,
c cr re ea ad do o p po or r H He er rm me es s. .


E EL L F FU UN NC CI IO ON NA AM MI IE EN NT TO O P PS SI IQ QU UI IC CO O D DE E L LO OS S H H. .d d. .N N. .

A AT TE EN NC CI I N N. .. .. .. . A AT TE EN NC CI I N N, , e es se e h ho om mb br re e s se e v va a a a c co om mu un ni ic ca ar r c co on n u un n a ag ge en nt te e e en ne em mi ig go o. . E En n e es st te e m mo om me en nt to o
p pi ie en ns sa a t to om ma ar r u un n t ta ax xi i r ru um mb bo o a a l la a p pl la az za a J Jo or rg ge e W Wa as sh hi in ng gt to on n. . D De eb be em mo os s d de et te en ne er rl lo o. . N No o p pu ue ed de e e es sc ca ap pa ar rs se e! !" "
E El l a ag ge en nt te e P Ps si i r re ea ac cc ci io on n r r p pi id da am me en nt te e y y l ll la am m p po or r s su u p pe eq qu ue e a a r ra ad di io o a al l g gr ru up po o d de e o op pe er ra ac ci io on ne es s m m s s
p pr r x xi im mo o. . E El ll lo os s s se e e en nc ca ar rg ga ar r a an n d de e t te er rm mi in na ar r e el l t tr ra ab ba aj jo o, , l l h ha ab b a a c co on nc cl lu ui id do o e el l s su uy yo o. .
P Pe er ro o, , c cu u l l f fu ue e l la a m mi is si i n n d de el l a ag ge en nt te e P Ps si i? ?
U Un na a p pr ro of fu un nd da a y y p pe er rt ti in na az z g gu ue er rr ra a p ps si ic co ol l g gi ic ca a l li ib br ra ar ro on n l lo os s a ag ge en nt te es s s se ec cr re et to os s d de e R Ru us si ia a y y E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s. . S Su u
a af fi ic ci i n n a a d de es sc cu ub br ri ir r n nu ue ev va as s s si it tu ua ac ci io on ne es s d de e e es sp pi io on na aj je e m mo ov vi ie er ro on n a a q qu ue e g gr ru up po os s d de e p pe er rs so on na as s m mi in nu uc ci io os sa am me en nt te e
e en nt tr re en na ad da as s s se e e en nf fr re en nt ta as se en n e en n l lo os s p pu un nt to os s m m s s e es st tr ra at t g gi ic co os s d de el l c co on nt ti in ne en nt te e. . S Se e c co on no oc ce en n, , s sa ab be en n d de e l la a
c ca ap pa ac ci id da ad d d de e c ca ad da a u un no o d de e e el ll lo os s y y t tr ra at ta an n d de e d de es st tr ru ui ir rs se e. .
41
L La a p pe er rs se ec cu uc ci i n n f fu ue e, , y y q qu ui iz z s s e es s, , t te en na az z. . S Si i b bi ie en n n no o h ha ay y p pr ru ue eb ba as s c co on nt tr ra a e el l q qu ue e a ap pa ar re en nt ta a s se er r u un n t tu ur ri is st ta a y y
q qu ue e s se e p pa as se ea a p po or r l la a c ci iu ud da ad d b bu us sc ca an nd do o a al lg go o, , t tr ra at ta an nd do o d de e d de es sc cu ub br ri ir r a al lg gu un na a p pi is st ta a, , s si in n e em mb ba ar rg go o e en n l la a m me en nt te e
d de el l a ag ge en nt te e P Ps si i d de e c co on nt tr ra ae es sp pi io on na aj je e s su ur rg ge e u un n i in nd di ic ci io o, , s so os sp pe ec ch ha a d de e a al lg go o. .
A As s s si ie em mp pr re e s se e l lo os s v ve e a a l lo os s H H. .d d. .N N. .

U Un n e eq qu ui ip po o e en nt tr re en na ad do o

P Pa ar ra a r re es sp po on nd de er r a a e es st ta a p pr re eg gu un nt ta a d de eb be em mo os s r re em mo on nt ta ar rn no os s a a a al lg gu un no os s a a o os s a at tr r s s. . P Pr ri im me er ro o c co om me en nz za ar r n n l lo os s
a al le em ma an ne es s a a p pr ra ac ct ti ic ca ar r c co on n v va ar ri io os s h ho om mb br re es s q qu ue e p po os se ea an n p po od de er re es s h hi ip pn n t ti ic co os s y y t te el le ep p t ti ic co os s s su up pe er ri io or re es s. . S Se e
q qu ue er r a a o or rg ga an ni iz za ar r u un n e eq qu ui ip po o d de e a ag ge en nt te es s e es sp pe ec ci ia al li iz za ad do os s e en n a ad di iv vi in na ar r l la as s i in nt te en nc ci io on ne es s d de el l e en ne em mi ig go o m me ed di ia an nt te e
u un n g gr ra an n d de es sa ar rr ro ol ll lo o t te el le ep p t ti ic co o. . P Pe er ro o l la a g gu ue er rr ra a a ab bs so or rb bi i a a m mu uc ch ho os s c ci ie en nt t f fi ic co os s y y e el l e ex xp pe er ri im me en nt to o q qu ue ed d
t tr ru un nc co o, , h ha as st ta a q qu ue e u un n a ag ge en nt te e d de el l c co on nt tr ra ae es sp pi io on na aj je e m mi il li it ta ar r e en nc co on nt tr r e en n l lo os s a ar rc ch hi iv vo os s n na az zi is s r ra as st tr ro os s d de e e es st te e
e ex xp pe er ri im me en nt to o. . C Co on n g gr ra an n a at te en nc ci i n n e es st tu ud di i t to od do o e el l a as su un nt to o y y e el le ev v u un n i in nf fo or rm me e a a s su us s j je ef fe es s. . E Es st to os s
c co om mp pr re en nd di ie er ro on n e el l p pr ro ob bl le em ma a y y c cr re ea ar ro on n u un n g gr ru up po o e es sp pe ec ci ia al li iz za ad do o e en n t te el le ep pa at t a a. .
A Al l m mi is sm mo o p pr re es si id de en nt te e T Tr ru um ma an n s se e l le e o of fr re ec ci ie er ro on n v va ar ri io os s e ex xp pe er ri im me en nt to os s d de e t tr ra an ns sm mi is si i n n y y a ad di iv vi in na ac ci i n n d de e
p pe en ns sa am mi ie en nt to os s. . E El l e en nt to on nc ce es s m ma an nd da at ta ar ri io o d de e E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s c co om mp pr re en nd di i e el l v va al lo or r q qu ue e t te en n a an n y y, , c co on n e el l
c co on ns se en nt ti im mi ie en nt to o d de e T Tr ru um ma an n, , o or rg ga an ni iz z u un n c cu ur rs so o d de e t te el le ep pa at t a a q qu ue e f fu ue e d de es sa ar rr ro ol ll la ad do o p po or r u un n d de ep pa ar rt ta am me en nt to o
s se ec cr re et to o d de el l P Pe en nt t g go on no o. . E En n l l, , d du ur ra an nt te e h ho or ra as s, , s se em ma an na as s y y m me es se es s, , l lo os s h ho om mb br re es s r re ec ci ib be en n e en n u un n l lu ug ga ar r m mu uy y
s se ec cr re et to o, , r ro od de ea ad do o d de e b bo os sq qu ue es s, , l le ec cc ci io on ne es s d de e t te el le ep pa at t a a. . S So on n e ej je er rc ci ic ci io os s b ba as sa ad do os s e en n e el l s si is st te em ma a t ti ib be et ta an no o d de e
m me ed di it ta ac ci io on ne es s c co on nt ti in nu ua as s s so ob br re e o ob bj je et to os s c ce er rc ca an no os s. . L Lu ue eg go o, , e es st to os s o ob bj je et to os s s so on n a al le ej ja ad do os s h ha as st ta a q qu ue e l la a m me en nt te e
l lo os s v va a u ub bi ic ca an nd do o a a p pe es sa ar r d de e l la as s d di is st ta an nc ci ia as s. .
P Pe er ro o a as s c co om mo o E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s p pr re ep pa ar ra a y y e en nt tr re en na a a a s su us s h ho om mb br re es s, , R Ru us si ia a n no o l le e v va a e en n z za ag ga a. . P Po or r e el l
c co on nt tr ra ar ri io o, , u ub bi ic ca ar ro on n a al l g gr ru up po o d de e a ag ge en nt te es s P Ps si i y y d de ec ci id di ie er ro on n e en nf fr re en nt ta ar rl lo os s m me ed di ia an nt te e u un n d do ob bl le e j ju ue eg go o. . P Po or r u un n
l la ad do o s su us s c ci ie en nt t f fi ic co os s, , t to od da av v a a c co on n o ob bs st t c cu ul lo os s p po ol l t ti ic co os s, , s se e l la an nz za ar ro on n a a l la a b b s sq qu ue ed da a d de e b ba as se es s f fu un nd da ad da as s p pa ar ra a e el l
e es st tu ud di io o d de e l la a p pa ar ra ap ps si ic co ol lo og g a a. . E En nc co on nt tr ra ar ro on n a a m mu uc ch ho os s i in nd di iv vi id du uo os s d do ot ta ad do os s. . C Co on n g gr ra an n s so or rp pr re es sa a a ad dv vi ir rt ti ie er ro on n
q qu ue e l la a m ma ay yo or r a a d de e e el ll lo os s p pr ro ov ve en n a an n d de e l lo os s l lu ug ga ar re es s m m s s a al le ej ja ad do os s d de e M Mo os sc c , , e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e d de e S Si ib be er ri ia a, , d do on nd de e
a al l p pa ar re ec ce er r l la as s c co on nd di ic ci io on ne es s m m s s p pr ri im mi it ti iv va as s h ha an n l lo og gr ra ad do o e el l d de es sa ar rr ro ol ll lo o d de e t te el l p pa at ta as s. . A Ad de em m s s, , l lo os s
p pa ar ra ap ps si ic c l lo og go os s d de e l la a U UR RS SS S r re ec cu ue er rd da an n q qu ue e u un n d d a a S St ta al li in n r re ec ci ib bi i a a u un n a al le em m n n - -M Me es ss si in n- -, , q qu ui ie en n d de em mo os st tr r q qu ue e
p po od d a a h hi ip pn no ot ti iz za ar r a a l lo os s m mi is sm mo os s g gu ua ar rd da ae es sp pa al ld da as s d de el l d di ic ct ta ad do or r r ro oj jo o y y l le ee er r s su us s p pe en ns sa am mi ie en nt to os s. . A An nt te e e es st ta a
p pe er rs sp pe ec ct ti iv va a, , u un n n nu ue ev vo o m mu un nd do o s se e a ab br r a a p pa ar ra a l lo os s s sa ab bi io os s m ma at te er ri ia al li is st ta as s r ru us so os s, , p po or rq qu ue e l la a g gu ue er rr ra a c co on nt tr ra a e el l
m mu un nd do o l li ib br re e e ex xi ig ge e n nu ue ev va as s a ar rm ma as s y y m me ed di io os s. .
H Ho oy y e en n d d a a, , c ca a d da a l la a U UR RS SS S, , l la a K KG GB B s si ig gu ue e e en n p pi ie e. .

N Nu ue es st tr ro o h ho om mb br re e e en n P Pr ra ag ga a

P Pr ra ag ga a, , l la a c ci iu ud da ad d m me ed di ie ev va al l, , c co on n b ba ar rr ri io os s d de e c ca as sa as s p pe eq qu ue e a as s, , d de e m mi is st te er ri io os s, , f fu ue e d do on nd de e l lo os s a al lq qu ui im mi is st ta as s
r re ea al li iz za ar ro on n s su us s p pr ri im me er ro os s e ex xp pe er ri im me en nt to os s. . A Al ll l t tr ra ab ba aj ja ab ba an n d di is st ti in nt to os s a ag ge en nt te es s P Ps si i. . L Lo os s o oj jo os s d de e l lo os s a ag ge en nt te es s d de e
l la a C CI IA A s se e h ha an n f fi ij ja ad do o s so ob br re e u un n p pr ro of fe es so or r d de e m me ed di ia an na a e ed da ad d y y e es st ta at tu ur ra a, , d de e o oj jo os s c cl la ar ro os s y y d de e p pe el lo o a ab bu un nd da an nt te e y y
o on nd du ul la ad do o. .
Q Qu ui i n n e es s e es st te e h ho om mb br re e d de e a ap pa ar ri ie en nc ci ia a n no or rm ma al l, , p pe er ro o c co on ns si id de er ra ad do o c co om mo o e el l h ho om mb br re e m m s s p pe el li ig gr ro os so o p po or r l la a
C CI IA A? ?
S Su u f fi ic ch ha a - -d de e c co ol lo or r a am ma ar ri il ll lo o y y n ne eg gr ro o, , q qu ue e s si ig gn ni if fi ic ca a h ho om mb br re e m mu uy y v vi ig gi il la ad do o- -, , d di ic ce e a as s : : " "D Dr r. . M Mi il la an n R Ry yz zl l, ,
b bi io oq qu u m mi ic co o, , n na ac ci id do o e en n P Pr ra ag ga a e en n 1 19 92 28 8, , s se e r re ec ci ib bi i d de e d do oc ct to or r e en n C Ci ie en nc ci ia as s e en n l la a f fa am mo os sa a U Un ni iv ve er rs si id da ad d d de e S Sa an n
C Ca ar rl lo os s d de e P Pr ra ag ga a. . S Su us s m me ej jo or re es s e ex xp pe er ri im me en nt to os s l lo os s r re ea al li iz z m me ed di ia an nt te e l la a h hi ip pn no os si is s, , t tr ra at ta an nd do o d de e d de es sa ar rr ro ol ll la ar r l la as s
c ca ap pa ac ci id da ad de es s e ex xt tr ra as se en ns so or ri ia al le es s d de e s su us s a al lu um mn no os s. . H Ha as st ta a e el l m mo om me en nt to o s se e m mo os st tr r s su um ma am me en nt te e e ef fi ic ci ie en nt te e
l lo og gr ra an nd do o q qu ue e m mu uc ch ho os s d de e e el ll lo os s p pu ue ed da an n l le ee er r e en n l la as s m me en nt te es s d de e o ot tr ra as s p pe er rs so on na as s s su us s m m s s n nt ti im mo os s
p pe en ns sa am mi ie en nt to os s. . O Ot tr ra as s i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s a ar rr ro oj ja ar ro on n q qu ue e R Ry yz zl l t te en n a a c co on nt ta ac ct to os s o of fi ic ci ia al le es s c co on n c ce en nt tr ro os s d de e
p pa ar ra ap ps si ic co ol lo og g a a n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s y y q qu ue e m mu uc ch ho os s d de e s su us s m me ej jo or re es s a al lu um mn no os s h ha ab b a an n v vi is si it ta ad do o l lo os s E Es st ta ad do os s
U Un ni id do os s. . H Ho om mb br re e i in nt te el li ig ge en nt te e, , a au ud da az z, , e es s c co on ns st ta an nt te em me en nt te e v vi ig gi il la ad do o p po or r l lo os s a ag ge en nt te es s s se ec cr re et to os s d de e l la a C CI IA A . .
H Ha ac ce e t ti ie em mp po o s se e h ha an n p pe er rd di id do o l la as s p pi is st ta as s d de el l D Dr r. . R Ry yz zl l. . S S l lo o s se e s sa ab be e q qu ue e e es st t a a s sa al lv vo o y y q qu ue e s su u e es sc cu ue el la a f fu ue e
t to om ma ad da a s se ec cr re et ta am me en nt te e p po or r u un n g gr ru up po o d de e a ag ge en nt te es s r ru us so os s d de e l la a s se ec cc ci i n n p pa ar ra ap ps si ic co ol lo og g a a d de e l la a K KG GB B. .
E El l e eq qu ui ip po o P Ps si i d de e l lo os s E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s t tr ra at t d de e a ac ce er rc ca ar rs se e a a l lo os s m mi il li it ta ar re es s r ru us so os s e en n l la a p po oc ca a d de e l la a g gu ue er rr ra a f fr r a a, ,
d di is sf fr ra az za ad do os s d de e d di ip pl lo om m t ti ic co os s, , p pe er ri io od di is st ta as s, , a ar rt ti is st ta as s, , t tu ur ri is st ta as s. . V Va ag ga ar ro on n y y v va ag ga an n p po or r l la as s c ca al ll le es s d de e M Mo os sc c e en n
b bu us sc ca a d de e d di ir re ec cc ci io on ne es s e es sp pe ec ci ia al le es s, , l lu ue eg go o s se e u ub bi ic ca an n c ce er rc ca a y y s se e c co on nc ce en nt tr ra an n e en n l le ee er r l lo os s p pe en ns sa am mi ie en nt to os s d de e a al lg g n n
m ma ar ri is sc ca al l s so ov vi i t ti ic co o. . A As s e en n t to od do o e el l m mu un nd do o, , e en n l la a a ac ct tu ua al li id da ad d, , l la a g gu ue er rr ra a p ps si ic co ol l g gi ic ca a h ha a c co om me en nz za ad do o. . T T
t ta am mb bi i n n p pu ue ed de es s e es st ta ar r v vi ig gi il la ad do o e en n e es st te e p pr re es se en nt te e. . L Lo os s H H. .d d. .N N f fu un nc ci io on na an n a as s , , s si in n n ni in ng gu un na a d du ud da a. .

G GU UE ER RR RA AS S P PA AR RA AP PS S Q QU UI IC CA AS S Y Y E EL L G GR RU UP PO O " "S SB B" "

L Lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o d de es sa ar rr ro ol ll la an n u un na a g gu ue er rr ra a s se ec cr re et ta a, , f fr r a a, , q qu ue e p pr ro oc ce ed de e d de e l la a n no oc ch he e d de e l lo os s t ti ie em mp po os s. .
E El ll lo os s s so on n l lo os s e en nc ca ar rg ga ad do os s d de e d de es se en nc ca ad de en na ar r u un n c co on nf fl li ic ct to o b b l li ic co o c cu ua an nd do o l lo os s p pu un nt to os s d de e m mi ir ra a d de e p po ot te en nc ci ia as s
t ta al le es s c co om mo o E Es st ta ad do os s U Un ni id do os s, , C Ch hi in na a, , R Ru us si ia a o o A Al le em ma an ni ia a s se e d di ir ri ig ge en n h ha ac ci ia a n nu ue ev vo os s d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to os s n nu uc cl le ea ar re es s o o
a av va an nc ce es s t te ec cn no ol l g gi ic co os s t ta al l v ve ez z d de em ma as si ia ad do o p pe el li ig gr ro os so os s p pa ar ra a s su us s i in nt te er re es se es s p pe er rs so on na al le es s; ; c co om mo o d di ij ji im mo os s, , e es st ta a
p pr ro ob bl le em m t ti ic ca a s su up pe er ra a l lo os s h he ec ch ho os s O OV VN NI I y y p pa ar ra ap ps si ic co ol l g gi ic co os s, , c co om mo o h ha an n a an na al li iz za ad do o f fr re ec cu ue en nt te em me en nt te e o ot tr ro os s
a au ut to or re es s. .
42
E El l s se ec cr re et to o d de e l la a g gu ue er rr ra a n na az zi i n no o s se e b ba as s s so ol la am me en nt te e e en n u un na a c ca am mp pa a a a d de e a ap po og ge eo o l lo og g s st ti ic ca a s su um ma am me en nt te e
i im mp po or rt ta an nt te e, , s si in no o q qu ue e g gr ra an n p pa ar rt te e d de e s su u d de es sa ar rr ro ol ll lo o e es st tu uv vo o a as se en nt ta ad do o e en n e el l e es st tr ri ic ct to o s se eg gu ui im mi ie en nt to o d de e l la as s
n no or rm ma as s d de e u un n l li ib br ro o s se ec cr re et to o q qu ue e o ob br ra ab ba a e en n p po od de er r d de el l I II II I R Re ei ic ch h y y q qu ue e h ha ab b a a l ll le eg ga ad do o a a s su us s m ma an no os s p po or r m me ed di io o
d de e u un n a an nc ci ia an no o d de es sc co on no oc ci id do o c cu uy yo o o or ri ig ge en n e er ra a j ju ud d o o. . D Di ic ch ho o d de es sc co on no oc ci id do o e ex xi ig gi i e en n p pa ag go o d de el l l li ib br ro o l la a s su um ma a d de e
s se et te ec ci ie en nt to os s m mi il l m mi il ll lo on ne es s d de e f fr ra an nc co os s, , d di in ne er ro o q qu ue e n nu un nc ca a l ll le eg g a a s su us s m ma an no os s, , p pe er ro o e en n c ca am mb bi io o e el l l li ib br ro o s s s sa al li i
d de e s su us s m ma an no os s. . D Da a l la a c ca as su ua al li id da ad d q qu ue e e el l a an nc ci ia an no o j ju ud d o o e ex xi ig g a a e en n p pa ag go o u un na a s su um ma a q qu ue e e er ra a i id d n nt ti ic ca a a al l m mo on nt to o
t to ot ta al l d de el l c ca ap pi it ta al l d de el l q qu ue e e er ra a p pr ro op pi ie et ta ar ri io o A Ad do ol lf f H Hi it tl le er r. . A Ad do ol lf f E Ei ic ch hm ma an nn n f fu ue e e el l l lt ti im mo o e en n s sa ab be er r d d n nd de e s se e
e en nc co on nt tr ra ab ba a e el l d di ia ab b l li ic co o l li ib br ro o; ; y y p po or r e ex xp pr re es so o e en nc ca ar rg go o d de el l F Fu uh hr re er r e en nt te er rr r f fr ra an nc co os s y y l li ib br ro o e en n e el l B Bl la an n A Al lm m. . A A
p pa ar rt ti ir r d de e e es se e m mo om me en nt to o c co om me en nz z l la a a ac cc ci i n n s si im mu ul lt t n ne ea a d de el l e es sp pi io on na aj je e, , l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o y y l la a
o or rg ga an ni iz za ac ci i n n " "S SB B" ". .
N Nu un nc ca a s se e p pu ud do o d de es sc cu ub br ri ir r e el l l lu ug ga ar r e ex xa ac ct to o d do on nd de e y ya ac c a a e el l t te es so or ro o, , p pu ue es s A Ad do ol lf f E Ei ic ch hm ma an nn n n nu un nc ca a d di ij jo o d d n nd de e l lo o
h ha ab b a a e es sc co on nd di id do o; ; y y l lu ue eg go o, , c co om mo o e es s d de e c co on no oc ci im mi ie en nt to o p p b bl li ic co o e es sc ca ap p a a l la a A Ar rg ge en nt ti in na a y y s se e p pe er rd di i d de en nt tr ro o d de e
e es se e e en no or rm me e p pa a s s h ha as st ta a q qu ue e l lo o e en nc co on nt tr ra ar ro on n y y l lo o l ll le ev va ar ro on n a a I Is sr ra ae el l p pa ar ra a j ju uz zg ga ar rl lo o c co on n p po os st te er ri io or r m mu ue er rt te e, ,
g gu ua ar rd d n nd do os se e a as s e el l g gr ra an n s se ec cr re et to o. .
P Pe er ro o h hu ub bo o a al lg gu ui ie en n q qu ue e s sa ab b a a d d n nd de e e es st ta ab ba a e el l s se ec cr re et to o d de el l I II II I R Re ei ic ch h, , q qu ue e n no o e er ra an n p pr re ec ci is sa am me en nt te e l lo os s
s se et te ec ci ie en nt to os s m mi il l m mi il ll lo on ne es s d de e f fr ra an nc co os s, , s si in no o e el l f fa am mo os so o l li ib br ro o, , u un n l li ib br ro o q qu ue e h ha ab bl la ab ba a d de e u un na a g gu ue er rr ra a t t c ct ti ic ca a e en n
d do on nd de e s se e d da ab ba a c co on no oc ci im mi ie en nt to o d de el l u us so o y y m mo on nt ta aj je e d de e m m q qu ui in na as s m mi in n s sc cu ul la as s c co on n p po ot te en nc ci ia al l d de e e el le ev va ad d s si im ma a
m ma ag gn ni it tu ud d m mo or rt t f fe er ra a. . P Pe er ro o e es se e l li ib br ro o e es st ta ab ba a m ma al ld di it to o; ; l la a l le ey ye en nd da a d de ec c a a q qu ue e e er ra a u un n l li ib br ro o c co on n e el l q qu ue e j ja am m s s s se e
p po od dr r a a c co om me er rc ci ia ar r; ; e es se e l li ib br ro o n no o s se e v ve en nd d a a n ni i s se e c co om mp pr ra ab ba a, , s si im mp pl le em me en nt te e s se e e en nt tr re eg ga ab ba a, , y y A Ad do ol lf f H Hi it tl le er r q qu ui is so o
c co om mp pr ra ar rl lo o. .
E El l " "S Sh hi in n- -B Be et th h" " i is sr ra ae el l e es s, , e en n l la a a ac ct tu ua al li id da ad d, , u un no o d de e l lo os s s se er rv vi ic ci io os s s se ec cr re et to os s m m s s c c l le eb br re es s y y m m s s t te em mi id do os s e en n
t to od do o e el l m mu un nd do o. . L La a s si ig gl la a " "S SB BI I, , e es s t te em mi id da a p po or r a aq qu ue el ll lo os s c cu uy ya as s a ac ct ti iv vi id da ad de es s d de e c co on nt tr ra ae es sp pi io on na aj je e p pu ue ed da an n s se er r
d de et te ec ct ta ad da as s p po or r e el l " "S Sh hi in n- -B Be et th h" ". .
P Pr ri im mi it ti iv va am me en nt te e, , e el l " "S Sh hi in n- -B Be et th h" " e es st ta ab ba a f fo or rm ma ad do o p po or r u un n p pe eq qu ue e o o p pu u a ad do o d de e h ho om mb br re es s q qu ue e n no o l ll le eg ga ab ba an n a a
2 20 0 p pe er rs so on na as s; ; l lu ue eg go o, , c co om me en nz z a a c cr re ec ce er r l la a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n y y h ho oy y s so on n c ci ie en nt to os s q qu ue e s se e e en nc cu ue en nt tr ra an n s si it tu ua ad do os s
e es st tr ra at t g gi ic ca am me en nt te e p po or r t to od do o e el l m mu un nd do o; ; e en nt tr re e s su us s f fi il la as s m mi il li it ta an n u un no os s e ex xt tr ra a o os s c ca ab ba al ll le er ro os s v ve es st ti id do os s d de e n ne eg gr ro o. .
A Ad do ol lf f E Ei ic ch hm ma an nn n f fu ue e d de et te en ni id do o p po or r e es sa a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n e e i in nt te er rr ro og ga ad do o e ex xh ha au us st ti iv va am me en nt te e; ; e el l m mo ot ti iv vo o, , a ad de em m s s
d de e l la as s m mu ue er rt te es s y y a at tr ro oc ci id da ad de es s q qu ue e r re ea al li iz z , , e er ra a a av ve er ri ig gu ua ar r l la a u ub bi ic ca ac ci i n n e ex xa ac ct ta a d de el l t te es so or ro o d de el l I II II I R Re ei ic ch h: :
s se et te ec ci ie en nt to os s m mi il l m mi il ll lo on ne es s d de e f fr ra an nc co os s, , y y e el l m mi is st te er ri io os so o l li ib br ro o c cu uy ya a t tu ur rb bi ia a h hi is st to or ri ia a i in nq qu ui ie et ta a a a m m s s d de e u un no o, , y y
s so ob br re e t to od do o a a a aq qu ue el l q qu ue e s sa ab be e d d n nd de e e es st t e es sc co on nd di id do o. .
L La as s a av ve er ri ig gu ua ac ci io on ne es s n no o l ll le eg ga ar ro on n a a n ni in ng gu un na a p pa ar rt te e y y m me ed di ia an nt te e l la a i im mp pl la an nt ta ac ci i n n d de e s se en ns so or re es s d de e m ma an nd do o e en n
d de et te er rm mi in na ad da as s y y e es sp pe ec c f fi ic ca as s r re ea as s c ce er re eb br ra al le es s, , e en nt tr re e o ot tr ra as s e el l h hi ip po ot t l la am mo o, , s se e c co om me en nz z a a " "c cr re ea ar r" " l lo o q qu ue e A Ad do ol lf f
H Hi it tl le er r l ll la am m e eq qu ui iv vo oc ca ad da am me en nt te e l la a n nu ue ev va a r ra az za a" ". . E Es st to os s a ag ge en nt te es s s se ec cr re et to os s, , p po os se ee ed do or re es s d de e c ce er re eb br ro os s
t te el le ed di ir ri ig gi id do os s r re ea al li iz za ar ro on n a ac cc ci io on ne es s m ma ac ca ab br ra as s; ; p pe er ro o c cu ua an nd do o e el l I II II I R Re ei ic ch h m mu ur ri i , , l lo os s h ho om mb br re es s c co on n s se en ns so or re es s
i im mp pl la an nt ta ad do os s q qu ue ed da ar ro on n s si in n c co on nt tr ro ol l. . N No o o ob bs st ta an nt te e, , c cu um mp pl li ie er ro on n u un na a l lt ti im ma a m mi is si i n n q qu ue e l le es s h ha ab b a a s si id do o
e en nc co om me en nd da ad da a d de es sd de e u un n p pr ri in nc ci ip pi io o: : e es sc co on nd de er r e en n u un n l lu ug ga ar r i in na ac cc ce es si ib bl le e p pe er ro o d de et te er rm mi in na ad do o t to od da a l la a f fo or rt tu un na a d de e
A Ad do ol lf f H Hi it tl le er r; ; e el l m ma an nu us sc cr ri it to o y y l lo os s s se et te ec ci ie en nt to os s m mi il l m mi il ll lo on ne es s d de e f fr ra an nc co os s. .
H Ha ac ci ia a 1 19 94 46 6, , u un n a au us st tr r a ac co o l ll la am ma ad do o B Be er rn na ar rd d K Kl li in ng ge er r s se e p pr re es se en nt t a an nt te e l la as s a au ut to or ri id da ad de es s d de el l D De eu ux xi ie em me e
B Bu ur re ea au u f fr ra an nc c s s a al le eg ga an nd do o s sa ab be er r e el l l lu ug ga ar r e ex xa ac ct to o d do on nd de e s se e h ha ab b a a e es sc co on nd di id do o e el l f fa ab bu ul lo os so o t te es so or ro o; ; s se e r re ef fe er r a a a al l
l la ag go o T To op pl li it tz z, , e en n p pl le en no o c ce en nt tr ro o d de e l lo os s A Al lp pe es s a au us st tr r a ac co os s. . E El l g gr ra an n t te es so or ro o N Na az zi i! !
S Si i b bi ie en n l lo os s a ag ge en nt te es s f fr ra an nc ce es se es s t to om ma ar ro on n b bu ue en na a n no ot ta a d de e l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n, , e el l h he ec ch ho o n no o t tr ra as sc ce en nd di i h ha as st ta a q qu ue e
e en n e el l a a o o 1 19 95 52 2, , d du ur ra an nt te e e el l m me es s d de e a ag go os st to o, , d de es sa ap pa ar re ec ci ie er ro on n d do os s j j v ve en ne es s a al le em ma an ne es s, , q qu ui ie en ne es s a an nt te es s d de e p pa ar rt ti ir r
d de e s su us s r re es sp pe ec ct ti iv vo os s h ho og ga ar re es s m ma an ni if fe es st ta ar ro on n a a s su us s f fa am mi il li ia as s q qu ue e s sa al l a an n d de e p pe es sc ca a h ha ac ci ia a e el l l la ag go o T To op pl li it tz z. . S Su us s
n no om mb br re es s e er ra an n K Ku ur rt t G Ge er re en ns s y y H Ha an ns s K Ke el ll le er r; ; e el l c cu ue er rp po o d de el l p pr ri im me er ro o f fu ue e e en nc co on nt tr ra ad do o s si in n v vi id da a, , d de ec ca ap pi it ta ad do o, , y y a al l
f fo on nd do o d de e u un n p pr re ec ci ip pi ic ci io o; ; a al l s se eg gu un nd do o, , n na ad di ie e v vo ol lv vi i a a v ve er rl lo o j ja am m s s. .
D Do os s a al le eg gr re es s a al lp pi in ni is st ta as s, , H He el lm mu ut t M Ma ay ym m y y L Lu ud dw wi in ng g P Pi ic ch hl le er r p pa ar rt ti ie er ro on n u un na a c cl la ar ra a m ma a a an na a d de e m ma ay yo o d de e 1 19 95 58 8 a a
e es sc ca al la ar r l la a l la ad de er ra a o oe es st te e d de e u un na a d de e l la as s m mo on nt ta a a as s q qu ue e p pr ro ot te eg ge en n e el l l la ag go o T To op pl li it tz z. . L Lo os s e en nc co on nt tr ra ar ro on n
a as se es si in na ad do os s; ; e en n l la a m ma an no o d de e u un no o d de e e el ll lo os s s se e h ha al ll l u un n t tr ro oz zo o d de e t te el la a d de e l la an na a n ne eg gr ra a; ; l lo os s H Ho om mb br re es s d de e N Ne eg gr ro o
c co on nt ti in nu ua ab ba an n e en n s su u l lu uc ch ha a c co on nt tr ra a e el l c co on no oc ci im mi ie en nt to o o oc cu ul lt to o; ; p pe er ro o l la a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n d de e l lo os s H H. .d d. .N N. . n no o s sa ab b a a q qu ue e
n no o e er ra a p pr re ec ci is sa am me en nt te e s se e e el l l lu ug ga ar r d do on nd de e l lo os s " "a ag ge en nt te es s s se ec cr re et to os s e el le ec ct tr r n ni ic co os s" " d de el l I II II I R Re ei ic ch h h ha ab b a an n o oc cu ul lt ta ad do o
e el l t te es so or ro o. .
L Lo o s sa ab b a a A Ad do ol lf f E Ei ic ch hm ma an nn n y y o ot tr ro o p pe er rs so on na aj je e, , e el l s su uc ce es so or r d de e H Hi it tl le er r, , q qu ue e t ta am mb bi i n n s se e l ll le ev v a a l la a t tu um mb ba a e el l
s se ec cr re et to o: : M Ma ar rt t n n B Bo or rm ma an nn n, , p pa ar ra a m mu uc ch ho os s e el l e es sp pe er ra ad do o f fo or rm ma ad do or r d de el l C Cu ua ar rt to o R Re ei ic ch h. .
D Du ur ra an nt te e m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o, , e en n l la as s p p g gi in na as s d de e C Cu ua ar rt ta a D Di im me en ns si i n n, , s se e p pu ub bl li ic ca ar ro on n e ex xt te en ns so os s y y p po or rm me en no or ri iz za ad do os s
a ar rt t c cu ul lo os s s so ob br re e " "E El l N Na az zi is sm mo o M M g gi ic co o" ", , e es sc cr ri it to os s p po or r u un n t ta al le en nt to os so o p pe er ri io od di is st ta a, , h ho oy y p pr ro of fe es so or r d de e i in ng gl l s s, , J Ju ua an n
N No or rb be er rt to o C Co om mt te e, , d do on nd de e s se e m mo os st tr ra ar ro on n h he ec ch ho os s q qu ue e c co on nm mo oc ci io on na ar ro on n a a n nu ue es st tr ro os s l le ec ct to or re es s p po or r l la a e ex xc ce el le en nc ci ia a d de e
l la a f fu ue en nt te e i in nv ve es st ti ig ga at ti iv va a. . H Ho oy y e es s p pr ri im me er ra a p pl la an na a p pe er ri io od d s st ti ic ca a e el l f fa am mo os so o G Gr ra an n T Te es so or ro o N Na az zi i! !


43
E EL LU US SO O D DE E L LA A I IN NV VI IS SI IB BI IL LI ID DA AD D

S So os sp pe ec ch ho o q qu ue e e es s u un no o d de e l lo os s s su ue e o os s
m m s s a ac ca ar ri ic ci ia ad do os s p po or r l la a m ma ay yo or r a a d de e l lo os s h ho om mb br re es s. .
A AR RT TH HU UR R C C. . C CL LA AR RK KE E

E EL L " "H HO OM MB BR RE E I IN NV VS SI IB BL LE E" " e es s u un na a f fa an nt ta as s a a q qu ue e n no o h ha a d de ej ja ad do o d de e i in nq qu ui ie et ta ar r a a l la a c ci ie en nc ci ia a, , p pu ue es s e en n t t r rm mi in no os s
g ge en ne er ra al le es s, , n no o c co on ns st ti it tu uy ye e u un na a f fl la ag gr ra an nt te e v vi io ol la ac ci i n n d de e l la as s l le ey ye es s d de e l la a n na at tu ur ra al le ez za a. . D De e h he ec ch ho o, , e ex xi is st te en n
e el le em me en nt to os s q qu ue e n no o p pu ue ed de en n s se er r v vi is st to os s. . L La a m ma ay yo or r a a d de e l lo os s g ga as se es s s so on n i in nv vi is si ib bl le es s, , t ta am mb bi i n n l lo o s so on n a al lg gu un no os s
l l q qu ui id do os s y y b ba aj jo o d de et te er rm mi in na ad da as s c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s u un no os s c cu ua an nt to os s s s l li id do os s s so on n t ta an n d di if f c ci il le es s d de e v ve er r c co om mo o e el l a ai ir re e. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , l la a i id de ea a d de e l la a i in nv vi is si ib bi il li id da ad d o ob bj je et ti iv va a d de el l h ho om mb br re e p pe er rt te en ne ec ce e n na at tu ur ra al lm me en nt te e a al l m mb bi it to o d de e l la a
f fa an nt ta as s a a c ci ie en nt t f fi ic ca a. . D De e t to od do os s l lo os s c cr re ea ad do or re es s q qu ue e h ha an n a ab bo or rd da ad do o e el l t te em ma a a a p pa ar rt ti ir r d de e C Cy yr ra an no o d de e B Be er rg ge er ra ac c, , e el l
m m s s d di if fu un nd di id do o y y c ce el le eb br ra ad do o h ha a s si id do o s si in n d du ud da a, , H H. . G G. . W We el ll ls s, , c cu uy ya a n no ov ve el la a E El l h ho om mb br re e i in nv vi is si ib bl le e p pu ue ed de e
c co on ns si id de er ra ar rs se e c co om mo o u un n c cl l s si ic co o d de el l g g n ne er ro o f fa an nt t s st ti ic co o. .
" "A Au un nq qu ue e e es st ta a c co on nf fe es si i n n m me e h ha ag ga a a ap pa ar re ec ce er r a al lg go o r ri id d c cu ul lo o o o a at tr ra as sa ad do o - -h ha a e es sc cr ri it to o A Ar rt th hu ur r C C. . C Cl la ar rk ke e- -, ,
c co on ns si id de er ro o q qu ue e u un no o d de e l lo os s g gr ra an nd de es s m mo om me en nt to os s d de el l c ci in ne e f fu ue e c cu ua an nd do o C Cl la au ud de e R Ra ai in ns s ( (q qu ue e e en nc ca ar rn n e en n u un n f fi il lm m
m me em mo or ra ab bl le e a al l p pe er rs so on na aj je e d de e W We el ll ls s) ) s se e q qu ui it ta ab ba a l lo os s v ve en nd da aj je es s d de e l la a c ca ab be ez za a. .. .. . y y d de en nt tr ro o d de e l lo os s m mi is sm mo os s n no o
h ha ab b a a a ab bs so ol lu ut ta am me en nt te e n na ad da a. ." "
A A p pe es sa ar r d de e s su u a ar rg gu um me en nt to o l li in ne ea al l, , d de em ma as si ia ad do o s si im mp pl li is st ta a p pa ar ra a n nu ue es st tr ra a p po oc ca a s so of fi is st ti ic ca ad da a, , l la a n no ov ve el la a d de e W We el ll ls s
a ap po or rt ta ab ba a a al lg gu un no os s c co on nc ce ep pt to os s d de e i in nt te er r s s s so ob br re e l la a f fa ab bu ul lo os sa a t tr ra an ns sm mu ut ta ac ci i n n. . L La a i in nv vi is si ib bi il li id da ad d - -c co om me en nt ta ab ba a e el l
p pr ro ot ta ag go on ni is st ta a- -, , d de ep pe en nd de e d de e l la a a ac cc ci i n n d de e l lo os s c cu ue er rp po os s v vi is si ib bl le es s s so ob br re e l la a l lu uz z. . U Un n c cu ue er rp po o, , o o a ab bs so or rb be e l la a l lu uz z o o l la a
r re ef fl le ej ja a o o l la a r re ef fr ra ac ct ta a. .
S Si i s se e c co ol lo oc ca a u un na a l l m mi in na a d de e v vi id dr ri io o o or rd di in na ar ri io o e en n a al lg g n n l l q qu ui id do o m m s s d de en ns so o q qu ue e e el l a ag gu ua a, , s se e d de es sv va an ne ec ce er r
t to ot ta al lm me en nt te e, , p po or r c cu ua an nt to o l la a l lu uz z q qu ue e p pa as sa a d de el l a ag gu ua a a al l v vi id dr ri io o s s l lo o e es s r re ef fl le ej ja ad da a y y r re ef fr ra ac ct ta ad da a m mu uy y d d b bi il lm me en nt te e. .
S Si i s se e r ro om mp pe e u un na a l l m mi in na a d de e v vi id dr ri io o y y s se e r re ed du uc ce en n a a p po ol lv vo o l lo os s f fr ra ag gm me en nt to os s, , e el l v vi id dr ri io o s se e h ha ac ce e m mu uc ch ho o m m s s
v vi is si ib bl le e q qu ue e a an nt te es s, , s se e c co on nv vi ie er rt te e e en n u un n p po ol lv vo o c cl la ar ro o, , o op pa ac co o. . E Es st to o s se e e ex xp pl li ic ca a p po or rq qu ue e l la a p pu ul lv ve er ri iz za ac ci i n n
m mu ul lt ti ip pl li ic ca a l la as s s su up pe er rf fi ic ci ie es s d de el l v vi id dr ri io o e en n q qu ue e s se e p pr ro od du uc ce e l la a r re ef fr ra ac cc ci i n n y y r re ef fl le ex xi i n n. . E En n l la a l l m mi in na a d de e v vi id dr ri io o s s l lo o
e ex xi is st te en n d do os s s su up pe er rf fi ic ci ie es s; ; e en n e el l p po ol lv vo o, , e en n c ca am mb bi io o, , l la a l lu uz z e es s r re ef fl le ej ja ad da a o o r re ef fr ra ac ct ta ad da a p po or r c ca ad da a g gr ra an no o q qu ue e h hi ie er re e, ,
m mi ie en nt tr ra as s q qu ue e m mu uy y p po oc ca a l lo o a at tr ra av vi ie es sa a d di ir re ec ct ta am me en nt te e. . P Pe er ro o s si i e el l v vi id dr ri io o b bl la an nc co o p pu ul lv ve er ri iz za ad do o s se e i in nt tr ro od du uc ce e e en n e el l
a ag gu ua a, , d de es sa ap pa ar re ec ce e e en n s se eg gu ui id da a, , p pu ue es s t ti ie en ne en n p po oc co o m m s s o o m me en no os s l la a m mi is sm ma a c ca ar ra ac ct te er r s st ti ic ca a. . U Un na a c co os sa a
t tr ra an ns sp pa ar re en nt te e s se e h ha ac ce e i in nv vi is si ib bl le e c cu ua an nd do o s se e l la a c co ol lo oc ca a e en n c cu ua al lq qu ui ie er r m me ed di io o d de e l la a m mi is sm ma a c co on nd di ic ci i n n r re ef fr ra ac ct ti iv va a. .
E El l p pa ap pe el l, , p po or r e ej je em mp pl lo o, , e es st t h he ec ch ho o d de e f fi ib br ra as s t tr ra an ns sp pa ar re en nt te es s y y s s l lo o e es s b bl la an nc co o y y o op pa ac co o p po or r l la a m mi is sm ma a r ra az z n n
q qu ue e e el l p po ol lv vo o d de e v vi id dr ri io o. . S Si i e el l p pa ap pe el l b bl la an nc co o s se e a ac ce ei it ta a, , l ll le en na an nd do o c co on n e el l l l q qu ui id do o l lo os s i in nt te er rs st ti ic ci io os s e en nt tr re e l la as s
p pa ar rt t c cu ul la as s, , d de e m mo od do o q qu ue e n no o h ha ay ya a r re ef fr ra ac cc ci i n n o o r re ef fl le ex xi i n n s si in no o e en n l la as s s su up pe er rf fi ic ci ie es s, , s se e h ha ar r t tr ra an ns sp pa ar re en nt te e c co om mo o
e el l v vi id dr ri io o. . Y Y n no o s s l lo o e el l p pa ap pe el l: : s su uc ce ed de er r a a l lo o m mi is sm mo o c co on n l la a f fi ib br ra a d de e a al lg go od d n n, , l la a f fi ib br ra a d de e c c a am mo o, , l la a f fi ib br ra a
l le e o os sa a, , l lo os s h hu ue es so os s, , l la a c ca ar rn ne e, , e el l c ca ab be el ll lo o, , l la as s u u a as s y y l lo os s n ne er rv vi io os s. . T To od do o e el l o or rg ga an ni is sm mo o h hu um ma an no o, , e ex xc ce ep pt to o e el l
r ro oj jo o d de e l la a s sa an ng gr re e y y e el l p pi ig gm me en nt to o n ne eg gr ro o d de el l p pe el lo o, , e es st t f fo or rm ma ad do o d de e t te ej ji id do o t tr ra an ns sp pa ar re en nt te e, , i in nc co ol lo or ro o. .

E EL L H HO OM MB BR RE E I IN NV VI IS SI IB BL LE E S SE ER R A A C CI IE EG GO O

E Es st ta as s a ap pr re ec ci ia ac ci io on ne es s, , t ta al l v ve ez z s su up pe er rf fi ic ci ia al le es s, , p pe er ro o n no o e ex xe en nt ta as s d de e a au ud da ac ci ia a, , r re es su ul lt ta ar ro on n u un n b bu ue en n p pr r l lo og go o p pa ar ra a
e el l e ex xt tr ra ao or rd di in na ar ri io o s su uc ce es so o. . G Gr ri if ff fi in n - -e el l p pe er rs so on na aj je e d de e W We el ll ls s- - a ag gr re eg g a al l h he ec ch ho o d de e s se er r a al lb bi in no o u un n s su up pu ue es st to o
d de es sc cu ub br ri im mi ie en nt to o e en n f fi is si io ol lo og g a a r re ef fe er re en nt te e a a l la a d de ec co ol lo or ra ac ci i n n d de e l la a s sa an ng gr re e y y e el l c cu ua ad dr ro o q qu ue ed d d de e e es sa a m ma an ne er ra a
h h b bi il lm me en nt te e c co om mp pu ue es st to o. . L Lu ue eg go o, , c co on n u un n m mi is st te er ri io os so o a ap pa ar ra at to o c co om mp pl le et t l la a o ob br ra a, , r re eb ba aj ja an nd do o l la a c ca ar ra ac ct te er r s st ti ic ca a
d de e r re ef fr ra ac cc ci i n n d de e s su u c cu ue er rp po o. . H Ha as st ta a a aq qu u l lo os s r re ec cu ur rs so os s i im ma ag gi in na at ti iv vo os s d de e u un no o d de e l lo os s e es sc cr ri it to or re es s m m s s n no ot ta ab bl le es s
d de e n nu ue es st tr ro o t ti ie em mp po o. .
S Si in n e em mb ba ar rg go o, , m m s s a al ll l d de el l d do om mi in ni io o d de e l la a f fa an nt ta as s a a s se e h ha an n r re ea al li iz za ad do o n nu um me er ro os so os s e es sf fu ue er rz zo os s p po or r a ar rr ri ib ba ar r a a
t ta al le es s r re es su ul lt ta ad do os s. . S Se e t tr ra at t e es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e d de e o ot to or rg ga ar r a al l c cu ue er rp po o h hu um ma an no o u un n n nd di ic ce e d de e r re ef fr ra ac cc ci i n n s se em me ej ja an nt te e
a al l d de el l a ai ir re e. . P Pe er ro o d di ic ch ho o n nd di ic ce e v va ar r a a c co on n e el l l lu ug ga ar r y y e en n u un n m mi is sm mo o l lu ug ga ar r, , c co on n e el l t ti ie em mp po o. . P Pa ar rt ti ic cu ul la ar rm me en nt te e, ,
d de ep pe en nd de e d de el l v va ap po or r d de e a ag gu ua a c co on nt te en ni id do o e en n l la a a at tm m s sf fe er ra a. . C C m mo o c co on ns se eg gu ui ir r e en nt to on nc ce es s q qu ue e l la as s d di if fe er re en nt te es s
p pa ar rt te es s d de el l c cu ue er rp po o - -d di if fe er re en nt te es s d de es sd de e e el l p pu un nt to o d de e v vi is st ta a p pt ti ic co o- - p pu ue ed da an n a ad dq qu ui ir ri ir r e en n c ci ie er rt to o m mo om me en nt to o u un n
n nd di ic ce e d de e r re ef fr ra ac cc ci i n n i ig gu ua al l a al l d de el l a ai ir re e y y s se eg gu ui ir r f fi ie el le es s a a l la as s v va ar ri ia ac ci io on ne es s d de e e es se e n nd di ic ce e? ? T To od do o p pa ar re ec ce e i in nd di ic ca ar r
q qu ue e l la a i in nv vi is si ib bi il li id da ad d, , a au un nq qu ue e P Pe er rf fe ec ct ta am me en nt te e l lo og gr ra ad da a e en n u un n i in ns st ta an nt te e p pr re ec ci is so o, , n no o p po od dr r a a p pe er rm ma an ne ec ce er r s si in no o e en n
c co on nd di ic ci io on ne es s e ex xc ce ep pc ci io on na al le es s. .
E Ex xi is st te e a au un n o ot tr ra a o ob bj je ec ci i n n, , m m s s s se er ri ia a t to od da av v a a. . M Ma au ur ri ic ci io o R Re en na ar rd d l la a s se e a al l e en n s su u o ob br ra a E El l h ho om mb br re e q qu ue e
d de es se ea ab ba a s se er r I In nv vi is si ib bl le e, , y y d de en nt tr ro o d de el l m mb bi it to o d de e l la a f fa an nt ta as s a a d de es st tr ru uy ye e t ta am mb bi i n n l la as s p pr re et te en ns si io on ne es s d de el l f fa am mo os so o
p pr ro of fe es so or r G Gr ri if ff fi in n. . E El l h ho om mb br re e i in nv vi is si ib bl le e e es s e es se en nc ci ia al lm me en nt te e u un n s se er r c cu uy yo os s t te ej ji id do os s d de ej ja an n p pa as sa ar r l lo os s r ra ay yo os s
l lu um mi in no os so os s c co om mo o s si i n no o e ex xi is st ti ie er ra an n. . L Lo os s t te ej ji id do os s d de e l lo os s o oj jo os s n no o e es sc ca ap pa an n a a e es sa a r re eg gl la a. . S So on n i in nc ca ap pa ac ce es s d de e
a ab bs so or rb be er r l la a l lu uz z p pa ar ra a c co on nv ve er rt ti ir rl la a e en n s se en ns sa ac ci io on ne es s l lu um mi in no os sa as s, , p po or r l lo o c cu ua al l, , l l g gi ic ca am me en nt te e, , u un n h ho om mb br re e i in nv vi is si ib bl le e
e es s t ta am mb bi i n n u un n h ho om mb br re e c ci ie eg go o. . E Es se e e es s e el l t tr ri is st te e e ep p l lo og go o d de el l h h r ro oe e d de e R Re en na ar rd d. . P Pr ri iv va ad do o d de el l u us so o d de e s su us s o oj jo os s a al l
t te er rm mi in na ar r s su u e ex xp pe er ri im me en nt to o, , s se e i im ma ag gi in na a r re ea al lm me en nt te e i in nv vi is si ib bl le e, , c cr re ee en nc ci ia a e en n l la a q qu ue e l lo o m ma an nt ti ie en ne en n p pi ia ad do os sa am me en nt te e
s su us s p pa ad dr re es s. .

L LA A V VI IB BR RA AC CI I N N Y Y L LA A H HI IP PN NO OS SI IS S

44
O Ot tr ro o d de e l lo os s m m t to od do os s p po os si ib bl le es s p pa ar ra a l lo og gr ra ar r l la a i in nv vi is si ib bi il li id da ad d e es s d de e l la as s v vi ib br ra ac ci io on ne es s. . A Au un nq qu ue e a al lt ta am me en nt te e
i im mp pr ro ob ba ab bl le e, , e es s a al lg go o m m s s p pl la au us si ib bl le e q qu ue e l la a i in ng ge en nu ua a o op pe er ra ac ci i n n q qu u m mi ic ca a i id de ea ad da a p po or r W We el ll ls s. . S Se e b ba as sa a e en n u un na a
a an na al lo og g a a f fa am mi il li ia ar r; ; t to od do o e el l m mu un nd do o s sa ab be e c c m mo o s se e d de es sv va an ne ec ce en n l la as s a as sp pa as s d de e u un n v ve en nt ti il la ad do or r e el l c ct tr ri ic co o c cu ua an nd do o e el l
a ap pa ar ra at to o e es st t e en n m ma ar rc ch ha a a a g gr ra an n v ve el lo oc ci id da ad d. . S Su up po on ng ga am mo os s a ah ho or ra a q qu ue e t to od do os s l lo os s t to om mo os s d de e n nu ue es st tr ro o c cu ue er rp po o
p pu ud di ie er ra an n v vi ib br ra ar r u u o os sc ci il la ar r a a u un na a f fr re ec cu ue en nc ci ia a l lo o b ba as st ta an nt te e a al lt ta a c co om mo o p pa ar ra a t to or rn na ar r e el l c cu ue er rp po o i in nv vi is si ib bl le e. . L La a
a an na al lo og g a a e es s a ap pa as si io on na an nt te e, , p pe er ro o e en ng ga a o os sa a, , p pu ue es s n no o v ve em mo os s a a t tr ra av v s s d de e l la as s a as sp pa as s, , s si in no o p po or r d de et tr r s s d de e e el ll la as s. .
A Ad de em m s s e ex xi is st te e o ot tr ra a c co om mp pl li ic ca ac ci i n n m m s s d de es sa af fo or rt tu un na ad da a. . L La a v vi ib br ra ac ci i n n s si ig gn ni if fi ic ca a c ca al lo or r y y n nu ue es st tr ra as s m mo ol l c cu ul la as s y y
t to om mo os s t tr ra ab ba aj ja an n y ya a l lo o m m s s d de e p pr ri is sa a q qu ue e p po od de em mo os s r re es si is st ti ir r. . A An nt te es s d de e q qu ue e u un n h ho om mb br re e l lo og gr ra as se e l la a
i in nv vi is si ib bi il li id da ad d q qu ue ed da ar r a a i in nc ci in ne er ra ad do o. .
C Co om mo o s se e v ve e, , l lo os s c ca am mi in no os s p pa ar re ec ce en n c ce er rr ra ar rs se e, , p pe er ro o a a n n q qu ue ed da an n s so or rp pr re en nd de en nt te es s v v a as s d de e a ac cc ce es so o, , p po or r e ej je em mp pl lo o, ,
h ha ac ci ia a l la a i in nv vi is si ib bi il li id da ad d s su ub bj je et ti iv va a. . U Un n h hi ip pn no ot ti iz za ad do or r e ex xp pe er rt to o p pu ue ed de e p pe er rs su ua ad di ir r a a u un n s su uj je et to o d de e q qu ue e n no o v ve e a a
c ci ie er rt ta a p pe er rs so on na a y y e es s t ta al l e el l p po od de er r d de e l la a m me en nt te e h hu um ma an na a q qu ue e e el l s su uj je et to o s se e c co on nv ve en nc ce e t to ot ta al lm me en nt te e d de e e el ll lo o. . E Es st to o
e es s c ca as si i t ta an n s so or rp pr re en nd de en nt te e c co om mo o u un na a i in nv vi is si ib bi il li id da ad d g ge en nu ui in na a, , y y s su ug gi ie er re e q qu ue e, , e en n l la as s d de eb bi id da as s c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s y y
b ba aj jo o l la as s i in nf fl lu ue en nc ci ia as s a ad de ec cu ua ad da as s, , u un na a p pe er rs so on na a u u o ob bj je et to o p po od dr r a a e ef fe ec ct ti iv va am me en nt te e q qu ue ed da ar r i in nv vi is si ib bl le e p pa ar ra a u un n g gr ru up po o
d de e p pe er rs so on na as s q qu ue e e es st tu uv vi ie er ra an n s se eg gu ur ra as s d de e h ha al ll la ar rs se e e en n p pl le en na a p po os se es si i n n d de e t to od do os s s su us s s se en nt ti id do os s. .
A Al l m ma ar rg ge en n d de e e es st ta a i in nv vi is si ib bi il li id da ad d s su ub bj je et ti iv va a, , r re es st ta an n a au un n d do os s p po os si ib bi il li id da ad de es s. . L La a p pr ri im me er ra a p po od dr r a a s se er r l la a d de el l
" "h ho om mb br re e q qu ue e a at tr ra av vi ie es sa a l lo os s m mu ur ro os s" ", , y y l la a l lt ti im ma a, , u ub bi ic ca ad da a e en n p pl le en na a f fa an nt ta as s a a, , e el l a ac cc ce es so o d de e u un n s se er r a al l m mu un nd do o
d de e l la a c cu ua ar rt ta a d di im me en ns si i n n. . Y Y s si in n l lo os s t tr ru uc co os s d de e D Da av vi id d C Co op pp pe er rf fi ie el ld d. .

S S L LI ID DO OS S Q QU UE E S SE E I IN NT TE ER RP PE EN NE ET TR RA AN N

E El l e es sc cr ri it to or r d de e a an nt ti ic ci ip pa ac ci i n n M Mu ur rr ra ay y L Le ei in ns st te er r h ha a h he ec ch ho o d di iv ve er rs so os s a ap po or rt te es s s so ob br re e e el l t te em ma a d de e l la a
i in nt te er rp pe en ne et tr ra ac ci i n n d de e l la a m ma at te er ri ia a. . E En n u un na a d de e s su us s o ob br ra as s s se e a al la a q qu ue e l lo os s c cu ue er rp po os s s s l li id do os s" " s so on n p pr r c ct ti ic ca am me en nt te e
e es sp pa ac ci io o v va ac c o o. .. .. . n ni ic ca am me en nt te e p pu un nt to os s d de e e el le ec ct tr ri ic ci id da ad d e en n u un n e en no or rm me e v va ac c o o. . L Lo os s e es sp pa ac ci io os s i in nt te er rn no os s d de e l lo os s
t to om mo os s s so on n, , e en n p pr ro op po or rc ci i n n, , t ta an n g gr ra an nd de es s c co om mo o l lo os s e ex xi is st te en nt te es s e en nt tr re e l lo os s p pl la an ne et ta as s y y l la as s e es st tr re el ll la as s. . I Ig gu ua al l q qu ue e
d do os s s si is st te em ma as s s so ol la ar re es s, , o o i in nc cl lu us so o d do os s g ga al la ax xi ia as s p pu ue ed de en n p pa as sa ar r, , u un na a a a t tr ra av v s s d de e o ot tr ra a, , s si in n q qu ue e t te en ng ga a l lu ug ga ar r u un na a
s so ol la a c co ol li is si i n n f f s si ic ca a, , a as s d do os s s s l li id do os s p po od dr r a an n i in nt te er rp pe en ne et tr ra ar rs se e s si i s su up pi ie er ra an n c c m mo o h ha ac ce er rl lo o. .
A Al l r re es sp pe ec ct to o, , L Le ei in ns st te er r e em mp pl le ea a u un na a i in ng ge en ni io os sa a a an na al lo og g a a. . D Do os s j ju ue eg go os s d de e c ca ar rt ta as s p pu ue ed de en n s se er r p pa as sa ad do os s u un no o a a
t tr ra av v s s d de e o ot tr ro o, , s si in n r re es si is st te en nc ci ia a a al lg gu un na a, , s si i s se e m ma an nt ti ie en ne en n b bi ie en n p pa ar ra al le el lo os s. . M Me ez zc cl l m mo os sl lo os s d de e f fo or rm ma a q qu ue e l la as s
c ca ar rt ta as s a ap pu un nt te en n e en n t to od da as s d di ir re ec cc ci io on ne es s y y y ya a s se er r i im mp po os si ib bl le e. . L Lo o q qu ue e s se e n ne ec ce es si it ta a e es s u un n c ca am mp po o p po ol la ar ri iz za an nt te e q qu ue e
o or ri ie en nt te e t to od do os s l lo os s t to om mo os s d de e u un n c cu ue er rp po o; ; s si i e es so o s se e c co on ns si ig gu ue e, , d do os s s s l li id do os s p po od dr r n n d de es sl li iz za ar rs se e u un no o a a t tr ra av v s s d de e
o ot tr ro o c co om mo o l lo os s j ju ue eg go os s d de e c ca ar rt ta as s p pa ar ra al le el lo os s. .
E Es s c ci ie er rt to o q qu ue e e el l s si is st te em ma a s so ol la ar r y y l la as s g ga al la ax xi ia as s p pu ue ed de en n i in nt te er rp pe en ne et tr ra ar rs se e s si in n n ni in ng gu un na a c co ol li is si i n n f f s si ic ca a, , p pe er ro o l la a
e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a d de ej ja a u un na a m ma ar rc ca a i in nd de el le eb bl le e e en n e el l c co on nj ju un nt to o d de e a am mb bo os s s si is st te em ma as s. . D De e i ig gu ua al l f fo or rm ma a, , s si i d do os s o ob bj je et to os s
p pa as sa an n u un no o a a t tr ra av v s s d de el l o ot tr ro o, , l la as s f fu ue er rz za as s e en nt tr re e s su us s t to om mo os s y y m mo ol l c cu ul la as s p pr ro od du uc ci ir r a an n t ta an nt to os s c ca am mb bi io os s q qu ue e
q qu ue ed da ar r a an n a al lt te er ra ad da as s l la as s m ma at te er ri ia as s h ha as st ta a s se er r i ir rr re ec co on no oc ci ib bl le es s. . L Lo os s g ga as se es s y y l lo os s l l q qu ui id do os s p pu ue ed de en n
i in nt te er rp pe en ne et tr ra ar rs se e p po or rq qu ue e c ca as si i n no o t ti ie en ne en n e es st tr ru uc ct tu ur ra a i in nt te er rn na a; ; s so on n a am mo or rf fo os s y y n ni in ng g n n c ca am mb bi io o e en n l la a d di is sp po os si ic ci i n n
d de e s su us s t to om mo os s c ca au us sa a e en n e el ll lo os s l la a m me en no or r d di if fe er re en nc ci ia a. . P Pe er ro o l lo os s s s l li id do os s p po os se ee en n u un na a e es st tr ru uc ct tu ur ra a i in nt te er rn na a m mu uy y
c co om mp pl le ej ja a q qu ue e e es s m ma an nt te en ni id da a p po or r d di iv ve er rs sa as s f fu ue er rz za as s e en ne er rg g t ti ic ca as s; ; s si i s st ta as s s se e a al lt te er ra an n, , e el l c cu ue er rp po o s se e c co on nv vi ie er rt te e
e en n o ot tr ra a c co os sa a y y e el l p pr ro oc ce es so o n no o p pu ue ed de e s se er r c ca am mb bi ia ad do o. . C Cu ua al lq qu ui ie er ra a q qu ue e l lo o d du ud de e p pu ue ed de e t tr ra at ta ar r d de e r re ec co on ns st tr ru ui ir r u un n
h hu ue ev vo o r ro ot to o, , y y e es st to o n no o s se er r a a s si in no o u un n p pr ro ob bl le em ma a p pe eq qu ue e o o e en n c co om mp pa ar ra ac ci i n n c co on n l la a r re es st ta au ur ra ac ci i n n d de e d do os s s s l li id do os s
q qu ue e s se e h hu ub bi ie es se en n i in nt te er rp pe en ne et tr ra ad do o. .
E Ex xi is st te e f fi in na al lm me en nt te e u un na a r ru ut ta a - -p po or r a ah ho or ra a p pr r c ct ti ic ca am me en nt te e d de es sc co on no oc ci id da a- - q qu ue e p po od dr r a a e ev ve en nt tu ua al lm me en nt te e c co on nd du uc ci ir r a a
l la a c cu ua ar rt ta a d di im me en ns si i n n. . P Pe er ro o a aq qu u l ll le eg ga am mo os s a al l r re ea a b br ru um mo os sa a d de e l la a h hi ip pe er rg ge eo om me et tr r a a y y d de e l la as s l li im mi it ta ac ci io on ne es s
s se en ns so or ri ia al le es s. . T To od do o s se e d de es sv va an ne ec ce e e en n e es sp pe ec cu ul la ac ci io on ne es s i in ng ge en ni io os sa as s m mi ie en nt tr ra as s e el l h ho om mb br re e s se e d de eb ba at te e f fr re en nt te e a al l
m mu ur ro o d de e s su us s c co on nd di ic ci io on na am mi ie en nt to os s. .
L La a h hi is st to or ri ia a d de el l j jo ov ve en n p pr ro of fe es so or r G Gr ri if ff fi in n c cu uy yo os s " "m mi ie em mb br ro os s s se e h ha ac c a an n c cr ri is st ta al li in no os s, , l lo os s h hu ue es so os s y y l la as s a ar rt te er ri ia as s s se e
d de es sv va an ne ec c a an n, , l lo os s p pe eq qu ue e o os s n ne er rv vi io os s b bl la an nc co os s e er ra an n l lo os s l lt ti im mo os s e en n v vo ol la at ti il li iz za ar rs se e. .. .. ." " q qu ue ed da ar r p po or r m mu uc ch ho o
t ti ie em mp po o, , y y t ta al l v ve ez z p pa ar ra a s si ie em mp pr re e, , c co om mo o l la a d de el l h h r ro oe e d de e u un na a p pr ro oe ez za a i im mp po os si ib bl le e. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , s s l lo o e el l f fu ut tu ur ro o
c co on n s su us s i im mp pr re ev vi is si ib bl le es s a av va an nc ce es s c ci ie en nt t f fi ic co os s p po od dr r d de ec ci ir r l la a l lt ti im ma a p pa al la ab br ra a s so ob br re e l la a r re ea al li iz za ac ci i n n d de e e es st ta a
a am mb bi ic ci i n n e ex xt tr re em ma ad da a d de el l h ho om mb br re e. .
E Es st ta a e es s o ot tr ra a t t c cn ni ic ca a q qu ue e u us sa an n l lo os s H H. .d d. .N N. . R Re ec cu ue er rd da an n B Ba ah h a a B Bl la an nc ca a? ? Y Ya a s se e c co on no oc ce e e el l a av vi i n n q qu ue e e el l r ra ad da ar r
" "n no o p pu ue ed de e v ve er r" ". . E En n e el l f fu ut tu ur ro o s se er r u un na a r re ea al li id da ad d l la a l lt ti im ma a g gr ra an n t te eo or r a a d de e E Ei in ns st te ei in n: : l la a t te eo or r a a d de e l lo os s C Ca am mp po os s
U Un ni if fi ic ca ad do os s, , u ut ti il li iz za ad da a e en n e el l f fa am mo os so o E Ex xp pe er ri im me en nt to o F Fi il la ad de el lf fi ia a. .
C Co on n t to od da a s se eg gu ur ri id da ad d, , s se e l ll le eg ga ar r a a l la a i in nv vi is si ib bi il li id da ad d. .. .. .

L LO OS S S SI IN N S SO OM MB BR RE E: :
P PO OD DE ER RO OS SO OS S S SE E O OR RE ES S, , D DU UE E O OS S D DE E L LA A T TI IE ER RR RA A

D DE ES SD DE E L LA A M M S S R RE EM MO OT TA A a an nt ti ig g e ed da ad d s se e h ha ab bl la a d de e e el ll lo os s c co on n r re es sp pe et to o y y t te em mo or r. . S So on n v vo ol lu un nt ta ad de es s S Su up pe er ri io or re es s
q qu ue e c co on nd di ic ci io on na an n e el l c cu ur rs so o d de e l la a h hi is st to or ri ia a c co on nf fo or rm me e a a e en ni ig gm m t ti ic ca as s f fi in na al li id da ad de es s s s l lo o p po or r e el ll lo os s c co on no oc ci id da as s. .
P Pu ue eb bl lo os s e e i in nd di iv vi id du uo os s s so on n s se e a al la ad do os s p pa ar ra a c cu um mp pl li ir r d de es st ti in no os s y y a as s e el l d de ev ve en ni ir r h hu um ma an no o n no o e es s u un n c ci ie eg go o
a ac co on nt te ec ce er r d de el l a az za ar r s si in no o u un n c ca am mi in no o p pr re ed de et te er rm mi in na ad do o. .
G Gu us st ta av vo o M Me ey yr ri in nc ck k, , e en n s su u o ob br ra a E El l d do om mi in ni ic co o b bl la an nc co o, , l lo os s d de ef fi in ne e c co om mo o u un n g gr ru up po o d de e h ho om mb br re es s q qu ue e r ri ig ge en n l lo os s
d de es st ti in no os s h hu um ma an no os s p pa ar ra a e ev vi it ta ar r e el l c ca ao os s y y o or ri ie en nt ta ar r a a l la a s so oc ci ie ed da ad d h ha ac ci ia a u un n p pl la an no o d de e j ju us st ti ic ci ia a a ac cc ce es si ib bl le e a a t to od do os s. .
45
E Es st te e g go ob bi ie er rn no o o oc cu ul lt to o s se e s se er rv vi ir r a a d de e e em mi is sa ar ri io os s q qu ue e a ac ct tu ua ar r a an n e en n e el l s se en no o d de e l la a s so oc ci ie ed da ad d h hu um ma an na a, , s si ir rv vi ie en nd do o
c ci ie eg ga am me en nt te e a a l lo os s D De es sc co on no oc ci id do os s e en n e el l c cu um mp pl li im mi ie en nt to o d de e s su us s o ob bj je et ti iv vo os s. . P Pr ro ov vi is st to os s d de e e ex xc ce ep pc ci io on na al le es s p po od de er re es s, ,
l lo os s e em mi is sa ar ri io os s s se e u ub bi ic ca an n c ce er rc ca a d de e l lo os s g gr ra an nd de es s c co on nd du uc ct to or re es s y y l l d de er re es s, , i in nf fl lu ue en nc ci ia an nd do o s su u v vo ol lu un nt ta ad d o o
i im mp po on ni ie en nd do o d di ir re ec ct ta am me en nt te e s so ob br re e s su u m me en nt te e l la as s d di ir re ec ct ti iv va as s q qu ue e s se e d de es se ea an n a al lc ca an nz za ar r. . B Be en nj ja am m n n D Di is sr ra ae el li i, ,
e es st ta ad di is st ta a i in ng gl l s s, , y y e el l m mi is sm mo o L Le en ni in n, , l lo o d de ej ja ar ro on n e en nt tr re ev ve er r a al l a af fi ir rm ma ar r q qu ue e p po or r e en nc ci im ma a d de e l lo o c co on no oc ci id do o, , e ex xi is st t a an n
h ho om mb br re es s e en ni ig gm m t ti ic co os s q qu ue e e er ra an n q qu ui ie en ne es s v ve er rd da ad de er ra am me en nt te e i im mp pr ri im m a an n l la as s d de et te er rm mi in na an nt te es s h hi is st t r ri ic ca as s. .
N No o o ob bs st ta an nt te e s su us s a al lt tr ru ui is st ta as s d de ec cl la ar ra ac ci io on ne es s, , l lo os s S Su up pe er ri io or re es s s su up pe er rp po on ne en n s su us s o ob bj je et ti iv vo os s a a c cu ua al lq qu ui ie er r
c co on ns si id de er ra ac ci i n n h hu um ma an ni it ta ar ri ia a, , y ya a q qu ue e e el l f fi in n j ju us st ti if fi ic ca ar r a a, , s se eg g n n s su u f fi il lo os so of f a a, , l lo os s m me ed di io os s, , y y s si i e es s n ne ec ce es sa ar ri io o s se e
e ec ch ha ar r m ma an no o d de e c cu ua al lq qu ui ie er r r re ec cu ur rs so o p pa ar ra a e el l c cu um mp pl li im mi ie en nt to o d de e s su us s d de es si ig gn ni io os s. .
U Un n p pe er rs so on na aj je e d de e l la a h hi is st to or ri ia a, , p pa ar ra a e el l j ju ui ic ci io o h hu um ma an no o, , p pu ue ed de e h ha ab be er r s si id do o n ne ef fa as st to o, , p pe er ro o p pa ar ra a e el ll lo os s t ti il l. .
E En nt to on nc ce es s l lo o d di im me en ns si io on na ar r n n c co on n u un n p po od de er r i in nc cr re e b bl le e. . P Po or r e ej je em mp pl lo o A At ti il la a o o H Hi it tl le er r. . S So ob br re e e es st te e l lt ti im mo o s se e s sa ab be e
b ba as st ta an nt te e a ac ce er rc ca a d de e l la a i in nf fl lu ue en nc ci ia a q qu ue e s so ob br re e l l e ej je er rc c a a l la a d do om mi in na ac ci i n n i in nv vi is si ib bl le e. .
T Th hi im mo ot th he ee e I Ig gn na az z T Tr re eb bi it ts sc ch h L Li in nc co ol ln n, , e en n 1 19 91 19 9 f fu ue e c co on ns se ej je er ro o d de el l g ge en ne er ra al l L Lu ud de en nd do or rf ff f, , e el l h ho om mb br re e q qu ue e i in ny ye ec ct t
a a A Al le em ma an ni ia a, , d de es sd de e a aq qu ue el l e en nt to on nc ce es s, , o od di io o c ci ie eg go o a a l lo os s j ju ud d o os s y y m ma as so on ne es s. . Y Y d de e l l s se e s sa ab be e q qu ue e e es st ta ab ba a m mu uy y
c co om mp pl li ic ca ad do o c co on n l la a O Or rd de en n I In ni ic ci i t ti ic ca a O Or rd do o T Te em mp pl li i O Or ri ie en nt ti is s, , f fr ra at te er rn ni id da ad d o oc cu ul lt ta a q qu ue e s so os st ti ie en ne e l la a c cr re ee en nc ci ia a d de e l lo os s
S Su up pe er ri io or re es s D De es sc co on no oc ci id do os s. . M M s s t ta ar rd de e s se e c co on ns st ti it tu uy y e en n l la a e em mi in ne en nc ci ia a g gr ri is s d de el l p pa ar rt ti id do o n na az zi i d du ur ra an nt te e l lo os s
p pr ri im me er ro os s a a o os s. . E En n l la a d d c ca ad da a d de el l 2 20 0, , v vi ia aj j a al l T Ti ib be et t s se eg g n n p pa ar re ec ce e a a c co on nc ce er rt ta ar r u un n p pa ac ct to o c co on n a al lt ta as s j je er ra ar rq qu u a as s
d de el l p po od de er r i in nv vi is si ib bl le e. . S Se e m me en nc ci io on na a e el l n no om mb br re e d de e E El l L La am ma a d de e l lo os s G Gu ua an nt te es s V Ve er rd de es s, , m mi is st te er ri io os so o d de es si ig gn na at ta ar ri io o
q qu ue e s se er rv vi ir r a a d de e e en nl la ac ce e e en nt tr re e l lo os s h hu um ma an no os s y y l lo os s S Su up pe er ri io or re es s. . P Po or r l l q qu ue ed da ar r a a a ac co or rd da ad da a l la a u ut ti il li iz za ac ci i n n d de e
H Hi it tl le er r, , i ir rr re ef fr re en na ab bl le e m me eg ga al l m ma an no o, , p pe er ro o p po os se ee ed do or r d de e u un na a n no ot ta ab bl le e m me ed di iu um mn ni id da ad d, , c co on n c ca ap pa ac ci id da ad d p pa ar ra a r re ec ci ib bi ir r
c co on n f fa ac ci il li id da ad d r rd de en ne es s y y d di ir re ec ct ti iv va as s m me en nt ta al le es s d de el l m mu un nd do o i in nv vi is si ib bl le e. . N No o c cr re ee em mo os s q qu ue e H Hi it tl le er r s si ir rv vi ie er ra a
c co on ns sc ci ie en nt te em me en nt te e a a n ni in ng g n n t ti ip po o d de e d di ir re ec ct ti iv va as s e es so ot t r ri ic ca as s, , s se e l lo o h hu ub bi ie er ra a i im mp pe ed di id do o s su u t tr re em me en nd do o o or rg gu ul ll lo o y y
v va an ni id da ad d; ; p pe er ro o l la as s f fu ue er rz za as s q qu ue e s so ob br re e l l p pe es sa ab ba an n, , e ej je er rc c a an n i in nf fl lu ue en nc ci ia a, , s su ut ti il lm me en nt te e, , p po or r i in ns se er rc ci i n n d de e
t te en nd de en nc ci ia as s e e i in nc cl li in na ac ci io on ne es s e en n e el l n ni iv ve el l s su ub bc co on ns sc ci ie en nt te e. .
P Pe er ro o l lo o q qu ue e a at te er rr ra a s so on n l lo os s p pr ro op p s si it to os s q qu ue e i in ns sp pi ir ra ab ba an n e es st te e p pl la an n. . O Ot to or rg ga ab ba an n p po od de er r y y v vi ic ct to or ri ia a s so ob br re e l lo os s
p pu ue eb bl lo os s d de el l m mu un nd do o c co on n e el l c co om mp pr ro om mi is so o d de e i im mp pl la an nt ta ar r u un na a f fi il lo os so of f a a d de e s se el le ec cc ci i n n y y d di is sc ce er rn ni im mi ie en nt to o r ra ac ci ia al l, , c co on n
e ex xt te er rm mi in ni io o d de e l lo os s i in na ad da ap pt ta ad do os s e e i in na ad da ap pt ta ab bl le es s. .
N No o c co on no oc ce em mo os s e en n d de et ta al ll le e l la a u ur rd di im mb br re e p po ol l t ti ic ca a d de e l lo os s t ti ie em mp po os s m mu uy y v vi ie ej jo os s d de e l la a h hi is st to or ri ia a, , p pe er ro o c ci ie er rt to os s
e ep pi is so od di io os s d de el la at ta an n o oc cu ul lt to os s d de es si ig gn ni io os s. . H Ha ac ce e m m s s d de e 3 35 50 00 0 a a o os s r re ei in n e en n e el l A Al lt to o y y B Ba aj jo o E Eg gi ip pt to o, , e el l f fa ar ra a n n
A Ak ke en na at t n n. . D De e l l p po od dr r n n d de ec ci ir r l lo o q qu ue e q qu ui ie er ra an n a al lg gu un no os s h hi is st to or ri ia ad do or re es s e eg gi ip pt t l lo og go os s, , p pe er ro o l lo o c ci ie er rt to o e es s q qu ue e f fu ue e
e el l g gr ra an n r re ef fo or rm ma ad do or r r re el li ig gi io os so o d de e l la a a an nt ti ig g e ed da ad d. . L Lo o q qu ue e r re es st ta a a a n n a av ve er ri ig gu ua ar r e es s s si i l la a G Gr ra an n R Re ef fo or rm ma a q qu ue e
i im mp pu us so o e en n l la a r re el li ig gi i n n f fu ue e i in ns sp pi ir ra ad da a o o p pr ro od du uc ct to o d de e s su u p pr ro op pi io o d di is sc ce er rn ni im mi ie en nt to o. . L La as s f fe ec ch ha as s d de e s su u v vi id da a y y s su u
m mu ue er rt te e s so on n i in nc ci ie er rt ta as s, , y y s se eg g n n l la a d de es st ta ac ca ad da a h hi is st to or ri ia ad do or ra a D De es sr ro oc ch he es s N No ob bl le ec co ou ur rt t e ex xi is st ti ir r a a l la a p po os si ib bi il li id da ad d d de e
q qu ue e h hu ub bi ie er ra a p pr re ep pa ar ra ad do o s su u r re ef fo or rm ma a a a l la a e ed da ad d d de e n nu ue ev ve e a a o os s! ! E Es st to o e es s i in na ad dm mi is si ib bl le e y y d de eb be e a ad dm mi it ti ir rs se e u un na a
v ve ez z m m s s l la a e ex xi is st te en nc ci ia a d de e u un n p pe er rs so on na aj je e c ce er rc ca an no o a a s su u t tr ro on no o c co om mo o f fu ue en nt te e d de e i in ns sp pi ir ra ac ci i n n. . T Ta al l v ve ez z a al lg gu ui ie en n
l ll la am ma ad do o " "P Pa ad dr re e D Di iv vi in no o A Ay y" ", , p pe er rs so on na aj je e d de e u un n e ex xa ag ge er ra ad do o m mi is st ti ic ci is sm mo o, , q qu ui ie en n a a l la a m mu ue er rt te e d de e A Am me en no of fi is s I II II I, , e el l
r re ey y h he er re ej je e, , h ha ab b a a d de es sa at ta ad do o u un na a p pe er rs se ec cu uc ci i n n c co on nt tr ra a l la as s i im m g ge en ne es s d de e l lo os s d di io os se es s, , r ro om mp pi i n nd do ol la as s, , y y a as se es si in na ad do o
c cr ru ue el lm me en nt te e a a s su us s s sa ac ce er rd do ot te es s, , h ha as st ta a e el l p pu un nt to o d de e q qu ue e l le e l ll la am ma ab ba an n " "e el l G Gr ra an n P Pe er rv ve er rs so o" ". . E En n f fi in n, , u un n v ve er rd da ad de er ro o
H Hi it tl le er r d de e l la a r re em mo ot ta a a an nt ti ig g e ed da ad d, , t ta al l v ve ez z c co on ne ec ct ta ad do o a a u un n p po od de er r i in nv vi is si ib bl le e s su up pe er ri io or r. .
M M s s c ce er rc ca a d de e n nu ue es st tr ro os s t ti ie em mp po os s, , d du ur ra an nt te e l lo os s d do os s l lt ti im mo os s s si ig gl lo os s, , e ex xi is st ti ie er ro on n v va ar ri ia as s e em mi in ne en nc ci ia as s g gr ri is se es s, ,
s su ur rg gi id da as s d de e u un n i ig gn no or ra ad do o t tr ra as sm mu un nd do o, , q qu ue e d de es se em mp pe e a ar ro on n u un n p pa ap pe el l d de em mi i r rg gi ic co o e en n e el l c cu ur rs so o d de e l la a h hi is st to or ri ia a
m mo od de er rn na a. .
A A C Ca ag gi il lo os st tr ro o s se e l le e a at tr ri ib bu uy ye e p pa ar rt ti ic ci ip pa ac ci i n n i id de eo ol l g gi ic ca a e en n l la a p pr re ep pa ar ra ac ci i n n s su ub bt te er rr r n ne ea a d de e l la a R Re ev vo ol lu uc ci i n n
F Fr ra an nc ce es sa a, , y y e el l c co on nd de e d de e S Sa ai in nt t- -G Ge er rm ma ai in n, , e en nt tr re e 1 17 75 52 2 y y 1 17 76 62 2, , p pa ar rt ti ic ci ip pa a d de e l la as s i in nt tr ri ig ga as s d di ip pl lo om m t ti ic ca as s y y e es s
s se er rv vi id do or r, , c co on ns se ej je er ro o y y h ha as st ta a e es sp p a a d de e L Lu ui is s X XV V. . A Am mb bo os s, , C Ca ag gi il lo os st tr ro o y y S Sa ai in nt t G Ge er rm ma ai in n, , p pe er rt te en ne ec ce en n a a l lo og gi ia as s
s se ec cr re et ta as s e es so ot t r ri ic ca as s. . D De e e el ll lo os s s se e d di ic ce e q qu ue e s si i b bi ie en n a ap pa ar re en nt te em me en nt te e p pa ar re ec c a an n r re es sp po on nd de er r a a l lo os s i in nt te er re es se es s d de e
a al lg g n n r re ey y o o p pr r n nc ci ip pe e, , e en n v ve er rd da ad d n no o a ac ct tu ua ab ba an n p pa ar ra a n na ad di ie e t te er rr re en na al l y y r re es sp po on nd d a an n p pl le en na am me en nt te e a a p po ot te en nc ci ia as s
i in nv vi is si ib bl le es s, , q qu ui ie en ne es s d de es se ea ab ba an n e el l d de es sa ar rr ro ol ll lo o d de e u un na a p po ol l t ti ic ca a d de e r re ev vo ol lu uc ci io on ne es s e en n E Eu ur ro op pa a q qu ue e d de eb bi il li it ta ar ra a e el l
p po od de er r d de e l la as s m mo on na ar rq qu u a as s, , p pe er rm mi it ti ie en nd do o e el l s su ur rg gi im mi ie en nt to o d de e i id de ea as s r re en no ov va ad do or ra as s. . L La a o ot tr ra a c ca ar ra a h ha ac ce e d de e S Sa ai in nt t
G Ge er rm ma ai in n u un n m ma ae es st tr ro o a as sc ce en nd di id do o, , p po os si ib bl le em me en nt te e, , e en n o ot tr ra a e en nc ca ar rn na ac ci i n n. .
D De e l lo os s S Su up pe er ri io or re es s s se e m me en nc ci io on na a c co om mo o n na at tu ur ra al l r re es si id de en nc ci ia a l lu ug ga ar re es s s su ub bt te er rr r n ne eo os s d de es sd de e d do on nd de e e ej je er rc c a an n s su u
g go ob bi ie er rn no o s so ob br re e l la a T Ti ie er rr ra a. . S Sh ha am mb ba al ll la ah h, , E El l A Ag ga ar rt th ha a, , c ca av ve er rn na as s b ba aj jo o l lo os s A An nd de es s, , o o t ta al l v ve ez z e el l f fo on nd do o d de e a al lg g n n
o oc c a an no o. . P Pe er ro o l lo os s g gr ra an nd de es s i in ni ic ci ia ad do os s s sa ab be en n q qu ue e e es st to os s s si it ti io os s s s l lo o c cu ub br re en n p pa ar rt te e d de e l la as s p po os si ib bi il li id da ad de es s
m mu ul lt ti iu ub bi ic ca ad da as s d de e e es st ta as s p po ot te en nc ci ia as s i in nv vi is si ib bl le es s. . L Lo o q qu ue e s s p pa ar re ec ce e c ci ie er rt to o, , e es s q qu ue e e es sc co og ge en n a a s su us s e em mi is sa ar ri io os s
e en nt tr re e d de es st ta ac ca ad do os s m mi ie em mb br ro os s d de e s so oc ci ie ed da ad de es s i in ni ic ci i t ti ic ca as s, , a al lg gu un na as s t tr ra ad di ic ci io on na al le es s y y o ot tr ra as s c ca as si i d de es sc co on no oc ci id da as s, ,
p pe er ro o d de e v vi ie ej j s si im mo o d da at ta a. . R Ro os sa ac cr ru uc ce es s, , M Ma as so on ne es s, , T Te e s so of fo os s, , l la as s m m s s c co on no oc ci id da as s ( (p pe er ro o n no o l la as s m m s s i im mp po or rt ta an nt te es s
d de e l la as s s so oc ci ie ed da ad de es s e es so ot t r ri ic ca as s) ), , q qu ue e i im mp pa ar rt te en n e en ns se e a an nz za a a a s su us s d di is sc c p pu ul lo os s s so ob br re e l la a b ba as se e q qu ue e c co on ns st ti it tu uy ye e l la a
p pa ar rt te e v vi is si ib bl le e d de e u un n g go ob bi ie er rn no o o oc cu ul lt to o, , i in nt te eg gr ra ad do o p po or r a aq qu ue el ll lo os s q qu ue e h ha an n a al lc ca an nz za ad do o l lo os s m m s s a al lt to os s g gr ra ad do os s d de e l la a
i in ni ic ci ia ac ci i n n. . ( (V V a as se e m mi i l li ib br ro o E El l r re ei in no o s su ub bt te er rr r n ne eo o. .) )
H Ha ay y r re eg gi is st tr ro os s, , c cl la ar ro os s y y t te er rm mi in na an nt te es s, , d de e l la a p pa ar rt ti ic ci ip pa ac ci i n n, , d di ir re ec ct ta a o o s se ec cr re et ta a, , d de e e es st ta as s s so oc ci ie ed da ad de es s e en n h he ec ch ho os s
d de e t tr ra as sc ce en nd de en nc ci ia a h hi is st t r ri ic ca a. . E Es sp pe ec ci ia al lm me en nt te e a a l la a M Ma as so on ne er r a a s se e l la a h ha a s se e a al la ad do o i in nf fi in ni id da ad d d de e v ve ec ce es s c co om mo o
e ej je ec cu ut to or ra a i id de eo ol l g gi ic ca a d de e r re ev vo ol lu uc ci io on ne es s, , g gu ue er rr ra as s y y m mo ov vi im mi ie en nt to os s s so oc ci ia al le es s d de e s si ig gn ni if fi ic ca ac ci i n n. . H Ha as st ta a t ta al l p pu un nt to o e es s
c cl la ar ra a e es st ta a a ac ct ti iv vi id da ad d q qu ue e u un na as s v ve ec ce es s s se e l lo o h ha a d de ec cl la ar ra ad do o y y o ot tr ra as s d de en nu un nc ci ia ad do o p p b bl li ic ca am me en nt te e c co on n a ap po or rt te e d de e
p pr ru ue eb ba as s i in no ob bj je et ta ab bl le es s. . E El l r re ec ci ie en nt te e c ca as so o d de el l j ju ui ic ci io o s se eg gu ui id do o e en n E Eu ur ro op pa a a a d de es st ta ac ca ad do os s h ho om mb br re es s d de e g go ob bi ie er rn no o
p po or r s su u i in nt te eg gr ra ac ci i n n m ma as s n ni ic ca a e es s n nd di ic ce e c cl la ar ro o d de e l la a p pr ro of fu un nd di id da ad d d de e l la a p pe en ne et tr ra ac ci i n n e en n e es sf fe er ra as s o of fi ic ci ia al le es s d de e s su us s
m mi ie em mb br ro os s. .
46
Y Yv ve es s d d' 'A Al lv ve ey yd dr re e, , p po or r m mu uc ch ho os s c co on nc ce ep pt to os s n no ot ta ab bl le e y y e ex xt tr ra a o o e es so ot te er ri is st ta a, , d de ef fi in ne e c co om mo o i id de ea al l p pr ro og gr ra am ma ad do o p po or r
l lo os s S Su up pe er ri io or re es s D De es sc co on no oc ci id do os s e en n m ma at te er ri ia a d de e g go ob bi ie er rn no o t te er rr re en na al l l la a c co on ns st ti it tu uc ci i n n, , p po or r e en nc ci im ma a d de e l la as s n na ac ci io on ne es s
y y s su us s e es st tr ru uc ct tu ur ra as s, , d de e u un n s su up pe er re es st ta ad do o, , e en n m ma an no os s d de e i in ni ic ci ia ad do os s, , e el l c cu ua al l r re eg gu ul la ar r a a, , s so ob br re e b ba as se es s m m s st ti ic co o- -
f fi il lo os s f fi ic ca as s, , e el l c cu ur rs so o g gl lo ob ba al l d de e l la as s s so oc ci ie ed da ad de es s h hu um ma an na as s f fi ij ja an nd do o l la as s f fi in na al li id da ad de es s y y l l m mi it te es s d de e l la a c ci iv vi il li iz za ac ci i n n e en n
l lo o t te ec cn no ol l g gi ic co o y y c cu ul lt tu ur ra al l. .
L La a i in nt te er rp pr re et ta ac ci i n n d de e e es st te e p pe en ns sa am mi ie en nt to o e es s c cl la ar ra a, , n no o a as s s su u f fi il lo os so of f a a. . C Ca ad da a p pu ue eb bl lo o, , p pa a s s, , e es st ta ad do o o o n n c cl le eo o
h hu um ma an no o, , s se e d da ar r a a l li ib br re em me en nt te e e el l g go ob bi ie er rn no o a ac co or rd de e c co on n s su u e es st ti il lo o d de e v vi id da a, , d de et te er rm mi in na an nt te es s h hi is st t r ri ic ca as s, ,
c cu ul lt tu ur ra al le es s, , r ra ac ci ia al le es s, , r re el li ig gi io os sa as s y y l la as s s so oc ci io oe ec co on n m mi ic ca as s q qu ue e i im mp po on ng ga an n e el l m me ed di io o t te el l r ri ic co o c co on n s su u r ri iq qu ue ez za a o o s su u
p po ob br re ez za a. . P Pe er ro o l la as s l l n ne ea as s e es se en nc ci ia al le es s, , a aq qu ue el ll la as s q qu ue e h ha ac ce en n a al l d de es st ti in no o d de el l S Se er r H Hu um ma an no o c co om mo o c cr ri ia at tu ur ra a
c c s sm mi ic ca a, , s se er r n n i im mp pu ue es st ta as s p po or r e el l G Go ob bi ie er rn no o d de e l lo os s S Su up pe er ri io or re es s D De es sc co on no oc ci id do os s. .
P Pa ar ra a l lo og gr ra ar rl lo o, , e el l c co ol le eg gi io o o oc cu ul lt to o v vi ie en ne e a ac ct tu ua an nd do o, , e en n l la a h hi is st to or ri ia a h hu um ma an na a, , i in nt te er rv vi in ni ie en nd do o e en n l lo os s g gr ra an nd de es s
e ev ve en nt to os s q qu ue e t tr ra an ns sf fo or rm ma an n y y o or ri ie en nt ta an n s su u c cu ur rs so o. . N No o i im mp po or rt ta a s si i s se e d de es sa at ta a u un na a r re ev vo ol lu uc ci i n n o o u un na a g gu ue er rr ra a, , o o s si i
s se e d de eb be e e el li im mi in na ar r a al lg g n n p pe er rs so on na aj je e p po ol l t ti ic co o q qu ue e d di if fi ic cu ul lt ta a s su us s p pl la an ne es s o o e en nc cu um mb br ra ar r a a u un n s se em mi id de em me en nt te e p pa ar ra a
q qu ue e s se ea a u un na a p pi ie ez za a t ti il l e en n s su u j ju ue eg go o. . L Lo os s v va al lo or re es s m mo or ra al le es s q qu ue ed da an n r re eb ba as sa ad do os s p po or r l la as s g gr ra an nd de es s f fi in na al li id da ad de es s
p pe er rs se eg gu ui id da as s. .
L La as s S So oc ci ie ed da ad de es s I In ni ic ci i t ti ic ca as s t ti ie en ne en n c co om mo o f fu un nc ci i n n d de e e es st ta a p po ol l t ti ic ca a s si in n r rq qu ui ic ca a, , l la a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n y y p pr re ep pa ar ra ac ci i n n
d de e s su us s m mi ie em mb br ro os s p pr ro op po or rc ci io on n n nd do ol le es s c co on no oc ci im mi ie en nt to os s, , g gr ra ad du ua al lm me en nt te e, , h ha as st ta a c co on ns st ti it tu ui ir rl lo os s e en n l lo os s g gr ra ad do os s a al lt to os s, ,
e en n a ad de ep pt to os s i in nt te eg gr ra ad do os s e e i id de en nt ti if fi ic ca ad do os s c co on n s su us s e en ns se e a an nz za as s. . E Es st ta as s s so oc ci ie ed da ad de es s a ac ct t a an n, , c ca as si i s si ie em mp pr re e, , c co om mo o
u un na a o or rg ga an ni iz za ac ci i n n, , d da an nd do o f fu ue er rz za a c co on n e el l r re es sp pa al ld do o g gl lo ob ba al l d de e s su us s i in nt te eg gr ra an nt te es s a a l la a a ac cc ci i n n i id de eo ol l g gi ic ca a. . S Si in n
e em mb ba ar rg go o, , l lo os s D De es sc co on no oc ci id do os s u ut ti il li iz za an n a a m me en nu ud do o a a i in nd di iv vi id du uo os s, , s si in n n ni in ng gu un na a p pr re ep pa ar ra ac ci i n n o oc cu ul lt ti is st ta a, , p pa ar ra a l ll le ev va ar r
a a c ca ab bo o h he ec ch ho os s q qu ue e h ha ac ce en n a a s su us s p pr ro op p s si it to os s. . E Es s q qu ue e e el ll lo os s p po os se ee en n c co on nd di ic ci io on ne es s q qu ue e l lo os s c co on ns st ti it tu uy ye en n e en n
s su uj je et to os s e es sp pe ec ci ia al le es s p pa ar ra a c ci ie er rt to os s a ac ct to os s q qu ue e c co on ns si id de er ra an n t ti il le es s a a s su u c ca au us sa a. . P Pr re es sc ci in nd de en n e en nt to on nc ce es s d de e e em mi is sa ar ri io os s
y y e es st ta ab bl le ec ce en n u un na a c co on ne ex xi i n n d di ir re ec ct ta a. . S Se e p pr re es se en nt ta a a a l lo os s e el le eg gi id do os s e en n f fo or rm ma a i im mp pa ac ct ta an nt te e. . S Si i e es s n ne ec ce es sa ar ri io o, , p po or r
e ej je em mp pl lo o, , a av vi iv va ar r e el l f fu ue eg go o m m s st ti ic co o r re el li ig gi io os so o, , s su u p pr re es se en nt ta ac ci i n n r re eu un ni ir r l la a m ma aj je es st ta ad d y y p pu ur re ez za a d de e t to od do o a aq qu ue el ll lo o
q qu ue e e el l r re ec ce ep pt to or r o o e el le eg gi id do o c co on ns si id de er ra a c co om mo o s sa an nt to o y y d di ig gn no o. . E En n e es se e m ma ar rc co o i im mp pa ar rt ti ir r u un n p pe ed di id do o o o u un na a o or rd de en n
p pa ar ra a q qu ue e s se e c cu um mp pl la a, , m mi is si i n n q qu ue e d de ej ja ar r a a l la a r re es sp po on ns sa ab bi il li id da ad d y y e es sf fu ue er rz zo o d de el l p pr ri iv vi il le eg gi ia ad do o c co on n e el l m mi il la ag gr ro o. .
P Pe er ro o m mu uc ch ha as s v ve ec ce es s s se e p pr re es sc ci in nd de e d de e t to od da a e es sp pe ec ct ta ac cu ul la ar ri id da ad d y y s se e r re ec cu ur rr re e a a l la a v v a a t te el le ep p t ti ic ca a o o a au ud di it ti iv va a. . U Un n
l l d de er r p po ol l t ti ic co o, , s so oc ci ia al l o o r re el li ig gi io os so o, , d de eb be e s se er r e el li im mi in na ad do o p po or rq qu ue e c co on n s su u m mu ue er rt te e s se e e en na al lt te ec ce er r a a c ci ie er rt to os s v va al lo or re es s
q qu ue e e el ll lo os s c co on ns si id de er ra an n v va al li io os so os s o o s si im mp pl le em me en nt te e p po or rq qu ue e l lo os s d di if fi ic cu ul lt te e. . D De es sp pu u s s l lo os s e ej je ec cu ut to or re es s d de ec cl la ar ra ar r n n q qu ue e
h ha an n s si id do o i im mp pe el li id do os s a a e ef fe ec ct tu ua ar r s su u c cr ri im me en n p po or r u un na a f fu ue er rz za a u u o or rd de en n q qu ue e n no o p po od d a an n r re es si is st ti ir r. .
J Ju ua an na a d de e A Ar rc co o e es sc cu uc ch ha ab ba a c co on ns st ta an nt te em me en nt te e " "v vo oc ce es s" " q qu ue e l le e i in nd di ic ca ab ba an n s su u m mi is si i n n d de e l li ib be er ra ar r a a F Fr ra an nc ci ia a d de el l
d do om mi in ni io o i in ng gl l s s. . P Pe er ro o t ta am mb bi i n n l la as s e es sc cu uc ch h e el l a as se es si in no o d de e K Ke en nn ne ed dy y, , y y m mu uc ch h s si im mo os s h ho om mb br re es s m m s s q qu ue e
m me ed di ia an nt te e a ac ct to os s v vi io ol le en nt to os s i in nt te er rf fi ir ri ie er ro on n e el l c cu ur rs so o n no or rm ma al l d de e l la a h hi is st to or ri ia a. .
L Lo o q qu ue e e es s i in nc co om mp pr re en ns si ib bl le e p pa ar ra a n nu ue es st tr ro os s s se en nt ti im mi ie en nt to os s y y f fo or rm ma a d de e c co om mp pr re en nd de er r e es s l la a a ap pa ar re en nt te e
d de es sp pr re eo oc cu up pa ac ci i n n d de e l la as s f fu ue er rz za as s s su up pe er ri io or re es s, , p po or r l la a s su ue er rt te e q qu ue e l le es s p pu ue ed da a c ca ab be er r a a s su us s s se er rv vi id do or re es s l lu ue eg go o d de e
c cu um mp pl li ir r s su us s p pe ed di id do os s. . J Ju ua an na a d de e A Ar rc co o, , p pr re es sa a p pa ar ra a s se er r j ju uz zg ga ad da a, , s se e l la am me en nt ta a d de el l s si il le en nc ci io o. . Y Ya a n no o e es sc cu uc ch ha ab ba a a a
q qu ui ie en ne es s a an nt te es s l la a g gu ui ia ab ba an n y y e es s a ab ba an nd do on na ad da a a a u un n c cr ru ue el l d de es st ti in no o d de e m mu ue er rt te e p po or r f fu ue eg go o. . P Pa ar re ec ci id do o c ca am mi in no o
s si ig gu ui ie er ro on n t to od do os s a aq qu ue el ll lo os s q qu ue e a ac ct tu ua ar ro on n b ba aj jo o l la a p pr re es si i n n y y m ma an nd da at to o d de e s se er re es s i in nv vi is si ib bl le es s. .
E Ex xi is st te e t ta an nt ta a d di is sc cr re ep pa an nc ci ia a e en n e el l p pr ro oc ce ed di im mi ie en nt to o d de e l la as s f fu ue er rz za as s o oc cu ul lt ta as s, , q qu ue e n no os s o ob bl li ig ga a a a p pe en ns sa ar r q qu ue e n no o
r re es sp po on nd de en n a a u un n s so ol lo o c ce en nt tr ro o c ca au us sa al l, , d de eb be e e ex xi is st ti ir r u un n p po od de er r i ig gu ua al l, , p pe er ro o d di is st ti in nt to o e en n s su us s m m t to od do os s. . A Au un nq qu ue e l lo os s
d do os s t tu uv vi ie er ro on n p po or r o ob bj je et ti iv vo o u un na a m mi is sm ma a m me et ta a d de e s su up pe er ra ac ci i n n p pa ar ra a e el l s se er r h hu um ma an no o, , e es st ta ar r a an n e en n p pu ug gn na a
p pe er rm ma an ne en nt te em me en nt te e e en nt tr re e s s , , e en n c cu ua an nt to o a a l la a f fo or rm ma a d de e a al lc ca an nz za ar r p po or r l lo os s h hu um ma an no os s u un na a c co on nd di ic ci i n n m m s s
e el le ev va ad da a. .
D De e l la a F Fr ra at te er rn ni id da ad d B Bl la an nc ca a, , s s l lo o s se e s sa ab be e q qu ue e e es st t i in nt te eg gr ra ad da a p po or r G Gr ra an nd de es s I In ni ic ci ia ad do os s. . S Se e p pr re es su um me e q qu ue e
a al lg gu un na as s g gr ra an nd de es s f fi ig gu ur ra as s d de e l la a h hi is st to or ri ia a r re el li ig gi io os sa a p pe er rt te en ne ec ce en n a a e el ll la a: : K Kr ri is sh hn na a, , C Cr ri is st to o, , B Bu ud da a, , y y m mu uy y l le ej jo os s e en n
l lo os s t ti ie em mp po os s A Ak ke en na at to on n, , p pe er ro o e en n v ve er rd da ad d n na ad da a s se e s sa ab be e. . C Co on ns st ta an nt te em me en nt te e s se e e en nc ca ar rn na an n y y s su u c cu ua as si i- -d di iv vi in ni id da ad d
n no o l le es s i im mp pi id de e s su um ma ar rs se e c co om mo o s si im mp pl le es s m mo or rt ta al le es s, , o or ri ie en nt ta ar r e en n l lo o i in nd di iv vi id du ua al l y y c co ol le ec ct ti iv vo o a a l la a H Hu um ma an ni id da ad d. . H Ha an n
r re en nu un nc ci ia ad do o a a e ej je er rc ci it ta ar r p pr ro op p s si it to o a al lg gu un no o e en n r re el la ac ci i n n c co on n e el l c cu ur rs so o h hi is st t r ri ic co o y y n no o p pr re et te en nd de en n o or ri ie en nt ta ar rn no os s
h ha ac ci ia a d de es st ti in no os s p pr re ef fi ij ja ad do os s. . S S l lo o n no os s a ay yu ud da an n a a c co on ns su um ma ar r n nu ue es st tr ra a e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a v vi it ta al l y y v ve el la ar r p po or r l la a
p pe er rm ma an ne en nc ci ia a d de el l p pl la an no o m ma an ni if fe es st ta ad do o e en n q qu ue e n no os s t to oc ca a v vi iv vi ir r. . n ni ic ca am me en nt te e i in nt te er rv vi ie en ne en n c co on n h he ec ch ho os s y y
c ci ir rc cu un ns st ta an nc ci ia as s e ex xc ce ep pc ci io on na al le es s, , p pa ar ra a a ad dv ve er rt ti ir rn no os s s so ob br re e p pe el li ig gr ro os s q qu ue e p pu ue ed de en n r re ep pr re es se en nt ta ar r e el l f fi in n d de e l la a
e ex xp pe er ri ie en nc ci ia a h hu um ma an na a, , o o p pa ar ra a c co or rr re eg gi ir r n nu ue es st tr ro o c ca am mi in no o c cu ua an nd do o e el l d de es sv v o o e en n q qu ue e n no os s h he em mo os s i in nt tr ro od du uc ci id do o
a am me en na ac ce e m mu uy y s se er ri ia am me en nt te e l la a r ra az z n n m mi is sm ma a d de e n nu ue es st tr ro o e es st ta ar r e en n e el l O Or rd de en n C C s sm mi ic co o. .
D Di is sf fr ru ut ta an n y y p pa ad de ec ce en n c co on n n no os so ot tr ro os s, , c cu ua an nd do o v vo ol lu un nt ta ar ri ia am me en nt te e e en nc ca ar rn na an n e en n n nu ue es st tr ro o m mu un nd do o p pa ar ra a e ej je em mp pl lo o y y
o or ri ie en nt ta ac ci i n n. . S Se e o op po on ne en n a a l la a c cr re ea ac ci i n n d de e o or rg ga an ni iz za ac ci io on ne es s r re el li ig gi io os sa as s o o m m s st ti ic ca as s, , q qu ue e p pu ue ed da an n s si ig gn ni if fi ic ca ar r m mu ur ro os s
q qu ue e s se ep pa ar re en n a a l lo os s s se er re es s h hu um ma an no os s, , p po or r e el ll lo o, , c cu ua al lq qu ui ie er ra a h ha ay ya a s si id do o l la a d di im me en ns si i n n d de e s su u o ob br ra a, , n no o d de ej ja an n
e es sc cr ri it to os s q qu ue e s si ir rv va an n c co om mo o b ba as se e p pa ar ra a l la a f fu un nd da ac ci i n n d de e o or rg ga an ni iz za ac ci i n n a al lg gu un na a. .
C Co om mo o h ha a s si id do o e ex xp pr re es sa ad do o, , n no o s se e s sa ab be e a a c ci ie en nc ci ia a c ci ie er rt ta a s si i J Je es s s s p pe er rt te en ne ec ci i a a l la a F Fr ra at te er rn ni id da ad d B Bl la an nc ca a, , p pe er ro o s si i
l lo o j ju uz zg ga am mo os s e en n s su us s p pa al la ab br ra as s y y h he ec ch ho os s, , a as s d de eb bi i s se er r. . N No o d de ej j n na ad da a e es sc cr ri it to o, , n no o o or rg ga an ni iz z f fo or rm ma al lm me en nt te e a a
s su us s s se eg gu ui id do or re es s. .
S Se e p pr re es se en nt t e en n e es st te e m mu un nd do o p pa ar ra a o of fr re ec ce er rl le e s su u c c l li id da a p pa al la ab br ra a d de e a am mo or r, , o of fr re ec ci ie en nd do o a a t to od do os s l lo os s q qu ue e l lo o
n ne ec ce es si it ta ab ba an n l la a v vi is si i n n d de e s su u g gr ra an nd de ez za a. . Q Qu ui is so o s se e a al la ar r p pa ar ra a l lo os s h ho om mb br re es s u un n c ca am mi in no o d de e i ig gu ua al ld da ad d, , p pa az z y y
f fr ra at te er rn na a c co om mp pr re en ns si i n n. .
H He e a ah h l la as s d di if fe er re en nc ci ia as s f fu un nd da am me en nt ta al le es s q qu ue e s se ep pa ar ra an n a a l lo os s G Gr ra an nd de es s i in ni ic ci ia ad do os s d de e l la a F Fr ra at te er rn ni id da ad d B Bl la an nc ca a c co on n
l lo os s S Su up pe er ri io or re es s D De es sc co on no oc ci id do os s, , a au un nq qu ue e a am mb bo os s p po os se ea an n i ig gu ua al le es s i id de ea al le es s d de e p pr ro og gr re es so o h hu um ma an no o; ; l lo os s p pr ri im me er ro os s
j ja am m s s i in nt te er rv vi ie en ne en n a ac ct ti iv va am me en nt te e, , s s l lo o l lo o h ha ac ce en n c co om mo o e ex xc ce ep pc ci i n n, , p pa ar ra a e ev vi it ta ar r m ma al le es s i ir rr re ep pa ar ra ab bl le es s, , m mi ie en nt tr ra as s
47
q qu ue e l lo os s o ot tr ro os s e es st ti im ma an n q qu ue e e es s n ne ec ce es sa ar ri ia a s su u c co on ns st ta an nt te e g ge es st ti i n n p pa ar ra a i im mp pe ed di ir r q qu ue e s se e l ll le eg gu ue e a a e es so os s e ex xt tr re em mo os s
n no o r re ep pa ar ra an nd do o e en n m me ed di io os s p pa ar ra a l lo og gr ra ar rl lo o. .
C Co om mo o s se en nt te en nc ci i H He er rm me es s T Tr ri im me eg gi is st to o, , a ar rr ri ib ba a e es s i ig gu ua al l q qu ue e a ab ba aj jo o. . L La as s d di if fe er re en nc ci ia as s d de e c cr ri it te er ri io o d di iv vi id de en n a a l lo os s
h ho om mb br re es s. . O Oc cu ur rr ri ir r l lo o m mi is sm mo o c co on n l lo os s D Di io os se es s? ?
P Pa ar ra a p pe en ns sa ar r. .

48
E EL L M MU UN ND DO O D DE EL L F FU UT TU UR RO O

H HE ER RM MA AN N K KA AH HN N - -e el l e em mi in ne en nt te e f fu ut tu ur r l lo og go o, , a au ut to or r d de e P Pe en ns sa an nd do o l lo o i im mp pe en ns sa ab bl le e- - h ha a d de ec ci id di id do o a au ut to od de ef fi in ni ir rs se e
c co om mo o u un n a al le eg gr re e p pe es si im mi is st ta a" ". . S Su u v vi is si i n n d de el l m mu un nd do o e en n e el l s si ig gl lo o X XX XI I n no o s s l lo o i in nc cl lu uy ye e l la a a am me en na az za a d de el l
A Ap po oc ca al li ip ps si is s n nu uc cl le ea ar r, , s si in no o t ta am mb bi i n n u un n m me ej jo or r n ni iv ve el l d de e v vi id da a p pa ar ra a q qu ui ie en ne es s a al lc ca an nc ce em mo os s a a d di is sf fr ru ut ta ar rl lo o y y p pa ar ra a
n nu ue es st tr ro os s h hi ij jo os s. .
L La a n na at tu ur ra al le ez za a q qu ue e r ro od de ea a e el l H Hu ud ds so on n I In ns st ti it tu ut te e r re eb bo os sa ab ba a c cu ua an nd do o r re ec ci ib bi i a a l lo os s p pe er ri io od di is st ta as s e en n u un no o d de e l lo os s
a ac co og ge ed do or re es s h ho og ga ar re es s q qu ue e u un n d d a a a al lb be er rg ga ar ro on n a a m mi il ll lo on na ar ri io os s a al lc co oh h l li ic co os s. .
- - M Mi is s c cr r t ti ic co os s d di ic ce en n q qu ue e e es st te e l lu ug ga ar r c co om me en nz z s si ie en nd do o u un n a as si il lo o d de e i in ns sa an no os s y y q qu ue e a a n n l lo o e es s! ! - -c co om me en nt to o a a
m ma an ne er ra a d de e b bi ie en nv ve en ni id da a e el l g ge en ni io o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o. .
- -N Nu ue es st tr ro os s h hi ij jo os s t te en nd dr r n n a ai ir re e y y a ag gu ua a l li im mp pi io os s - -a as se eg gu ur r - -. . P Pe er ro o c co om mo o t to od do os s t tr ra ab ba aj ja ar r n n m me en no os s, , n no o h ha ab br r
s su uf fi ic ci ie en nt te es s r re ea as s d de e r re ec cr re ea ac ci i n n s si i n no o e em mp pe ez za am mo os s a a p pr re eo oc cu up pa ar rn no os s a ah ho or ra a. . P Po os si ib bl le em me en nt te e e ex xi is st ti ir r n n e en no or rm me es s
p pa ar rq qu ue es s p pr ri iv va ad do os s, , y y h ha ab br r q qu ue e p pa ag ga ar r p pa ar ra a i in ng gr re es sa ar r a a e el ll lo os s. .. .. . A A n n n no o s s s si i n no os s v vo ol la ar re em mo os s e en n p pe ed da az zo os s u un no os s
a a o ot tr ro os s. . P Pe er ro o e el l q qu ue e s se e p pr ro od du uz zc ca a u un na a g gu ue er rr ra a a a g gr ra an n e es sc ca al la a e es s m mu uc ch ho o m m s s d di if f c ci il l d de e l lo o q qu ue e p pi ie en ns sa a l la a g ge en nt te e. .
U Un n e en nf fr re en nt ta am mi ie en nt to o a at t m mi ic co o i in ns sp pi ir ra a d de em ma as si ia ad do o t te er rr ro or r c co om mo o p pa ar ra a l la an nz za ar rs se e a a l l, , t te en nd dr r a a q qu ue e p pr ro od du uc ci ir rs se e e en n
f fo or rm ma a f fo or rz za ad da a; ; p po or r e es so o e es s i im mp pr ro ob ba ab bl le e. . T Ta am mb bi i n n e es s p po os si ib bl le e r re ec cu up pe er ra ar rs se e d de e c ca at t s st tr ro of fe es s m m s s t tr re em me en nd da as s d de e
l lo o q qu ue e s se e c cr re ee e. .
D De e l la as s U Us si in na as s d de e P Pe en ns sa am mi ie en nt to o n no or rt te ea am me er ri ic ca an na as s e es st t n n s su ur rg gi ie en nd do o s so or rp pr re en nd de en nt te es s a ad de el la an nt to os s c ci ie en nt t f fi ic co os s, , a as s
c co om mo o t ta am mb bi i n n p pr re ed di ic cc ci io on ne es s. .
E En n e el l C Ce en nt tr ro o d de e I In nt te el li ig ge en nc ci ia a A Ar rt ti if fi ic ci ia al l d de el l S St ta an nf fo or rd d R Re es se ea ar rc ch h I In ns st ti it tu ut te e v vi im mo os s l la a p pr ri im me er ra a g ge en ne er ra ac ci i n n d de e
" "m m q qu ui in na as s a as st tu ut ta as s" " q qu ue e - -a a j ju ui ic ci io o d de e l lo os s e ex xp pe er rt to os s- - r re ee em mp pl la az za ar r n n a al l u un no o p po or r c ci ie en nt to o d de e l la a f fu ue er rz za a l la ab bo or ra al l d de el l
m mu un nd do o, , q qu ue e h ho oy y d de es se em mp pe e a a l la ab bo or re es s, , s si im mp pl le es s o o r re ep pe et ti it ti iv va as s. .
A An nt te e u un na a v vo oz z d de e m ma an nd do o, , u un na a d de e e es st ta as s m m q qu ui in na as s e em mp pe ez z a a r re ec co og ge er r y y a a s se ep pa ar ra ar r n nu ue ec ce es s y y n n s sp pe er ro os s d de e u un n
c ca an na as st to o. . S Su u i in nt te er rv ve en nt to or r, , e el l d do oc ct to or r C Ch ha ar rl le es s R Ro os se en n, , e ex xp pr re es s : : " "E Es st ta a e es s u un na a d de e l la as s p pr re ed de ec ce es so or ra as s d de e l la as s
m m q qu ui in na as s q qu ue e e en n e el l f fu ut tu ur ro o p pr r x xi im mo o c co om mp pr re en nd de er r n n y y r re es sp po on nd de er r n n n no o a a p pa al la ab br ra as s o o f fr ra as se es s s si im mp pl le es s, , s si in no o a a
p pl la an nt te ea am mi ie en nt to os s e en n i id di io om ma a i in ng gl l s s f fl lu ui id do o. . E Es st ta ar r n n e en n f fu un nc ci io on na am mi ie en nt to o d de e a aq qu u a a u un n a a o o" ". .
O Ot tr ra a d de e l la as s " "m m q qu ui in na as s a as st tu ut ta as s" " d de e S St ta an nf fo or rd d e es s u un n l la ap pi ic ce er ro o q qu ue e d de el la at ta a a a l lo os s f fa al ls si if fi ic ca ad do or re es s p pr ro oy ye ec ct ta an nd do o u un n
V VE ER RD DA AD DE ER RO O o o u un n F FA AL LS SO O e en n u un na a p pa an nt ta al ll la a. . U Un na a v ve ez z q qu ue e s su us s s se en ns so or re es s e el le ec ct tr r n ni ic co os s h ha an n c ca ap pt ta ad do o e el l " "t to oq qu ue e" "
d de e u un na a f fi ir rm ma a i in nd di iv vi id du ua al l, , n ni in ng g n n i im mi it ta ad do or r l la a p pu ue ed de e s so or rp pr re en nd de er r. .
T Ta am mb bi i n n e en n S St ta an nf fo or rd d, , e el l d do oc ct to or r L Le eo on na ar rd d H Ha ay yf fl li ic ck k c cr re ee e e es st ta ar r e en n l la a p pi is st ta a d de e l lo os s s se ec cr re et to os s d de e l la a c c l lu ul la a
v vi iv vi ie en nt te e q qu ue e p po on nd dr r f fi in n a a l la as s m mi is se er ri ia as s d de el l e en nv ve ej je ec ci im mi ie en nt to o. . E Ex xp pe er ri im me en nt ta an nd do o c co on n e em mb br ri io on ne es s d de e p po ol ll lo o, , t tu uv vo o
x xi it to o e en n d de es sa ac ce el le er ra ar r e el l p pr ro oc ce es so o q qu ue e c co on nd du uc ce e a a l la a v ve ej je ez z. . Y Y e es st t c co on nv ve en nc ci id do o d de e q qu ue e l la a e ex xp pe ec ct ta at ti iv va a d de e v vi id da a
p po od dr r a al la ar rg ga ar rs se e a a s si ig gl lo os s. .
P Pe er ro o n no o t to od do os s l lo os s c ce er re eb br ro os s p pr re eo oc cu up pa ad do os s p po or r e el l f fu ut tu ur ro o a au ug gu ur ra an n u un n m ma a a an na a d do or ra ad do o. .
E El l S Sy ys st te em m D Dy yn na am mi ic c G Gr ro ou up p ( (S SD DG G) ) d de el l I In ns st ti it tu ut to o d de e T Te ec cn no ol lo og g a a d de e M Ma as ss sa ac ch hu us se et tt ts s a al li im me en nt t a a u un na a
c co om mp pu ut ta ad do or ra a c co on n u un na a s se er ri ie e d de e d da at to os s y y r re ec ci ib bi i l la a s si ig gu ui ie en nt te e a ad dv ve er rt te en nc ci ia a: :
" "E El l m mu un nd do o d de eb be e c ca am mb bi ia ar r r ra ad di ic ca al lm me en nt te e e en n l lo os s p pr r x xi im mo os s 2 25 5 a a o os s o o s se e e en nf fr re en nt ta ar r a a l lo o s si ig gu ui ie en nt te e: : E EL L
H HA AM MB BR RE E d de e m mi il ll lo on ne es s; ; L LA A G GU UE ER RR RA A p po or r e el l p pe et tr r l le eo o y y o ot tr ro os s p pr ro od du uc ct to os s e es sc ca as so os s; ; E EL L C CA AO OS S P PO OL LI IT TI IC CO O e en n l la a
f fo or rm ma a d de e r re ev vo ol lu uc ci io on ne es s i in nt te er rn na as s e en n l la as s p pr ri in nc ci ip pa al le es s n na ac ci io on ne es s i in nd du us st tr ri ia al li iz za ad da as s; ; y y E EL L C CE ER RC CA AM MI IE EN NT TO O D DE EL L
C CA AP PI IT TA AL LI IS SM MO O y y p po os si ib bl le em me en nt te e s su u d de es st tr ru uc cc ci i n n; ; l la a l ll le eg ga ad da a d de el l C CO OO OP PE ER RA AT TI IV VI IS SM MO O, , n no o C CO OR RP PO OR RA AT TI IV VI IS SM MO O" ". .
E El l d di ir re ec ct to or r d de e e es st te e I In ns st ti it tu ut to o, , d do oc ct to or r J Ja ay y F Fo or rr re es st te er r, , a ad dv vi ir rt ti i q qu ue e n nu ue es st tr ra a s so oc ci ie ed da ad d m mo od de er rn na a h ha a l ll le eg ga ad do o a a
u un n t ta am ma a o o y y u un na a c co om mp pl le ej ji id da ad d l l m mi it te es s a an nt te es s d de e s su uc cu um mb bi ir r a a l la a a an na ar rq qu u a a. .
- -E El l f fu ut tu ur ro o p pu ue ed de e e es st ta ar r c ce er rr r n nd do os se e s so ob br re e n no os so ot tr ro os s - -d di ij jo o- -. . E El l c cr re ec ci im mi ie en nt to o d de e l la a s so oc ci ie ed da ad d y ya a h ha a l ll le eg ga ad do o a a
l l m mi it te es s q qu ue e p pr ro ov vo oc ca an n " "d de es sc ca ar rg go os s" " t ta al le es s c co om mo o l la a a ad di ic cc ci i n n a a l la as s d dr ro og ga as s, , e el l s se ec cu ue es st tr ro o, , e el l s sa ab bo ot ta aj je e, , l la a
r re ev vo ol lu uc ci i n n y y l la a a am me en na az za a r re ec cu ur rr re en nt te e d de e l la a g gu ue er rr ra a n nu uc cl le ea ar r. . L La a c co om mp pl le ej ji id da ad d a au um me en nt ta a l la a f fr ru us st tr ra ac ci i n n y y e el l
d de es se en nc ca an nt to o. . Y Y t ta am mb bi i n n a au um me en nt ta a l la a v vu ul ln ne er ra ab bi il li id da ad d a a l la as s i in nt te er rf fe er re en nc ci ia as s, , s se ea an n s st ta as s e es sp po on nt t n ne ea as s u u
o or rg ga an ni iz za ad da as s. .
E En n l la a R Ra an nd d C Co or rp po or ra at ti io on n, , e el l d do oc ct to or r B Br ri ia an n J Je ea an nk ki in ns s, , q qu ue e e es s f fr re ec cu ue en nt te em me en nt te e c co on ns su ul lt ta ad do o p po or r e el l
d de ep pa ar rt ta am me en nt to o d de e E Es st ta ad do o c co om mo o l la a m m x xi im ma a a au ut to or ri id da ad d m mu un nd di ia al l e en n t te er rr ro or ri is sm mo o, , d de ec cl la ar r : :
- -L Lo os s i in ns st tr ru um me en nt to os s b b l li ic co os s c co on n l lo os s q qu ue e a an nt te es s s s l lo o c co on nt ta ab ba an n l lo os s e ej j r rc ci it to os s e es st t n n l ll le eg ga an nd do o h ho oy y a a m ma an no os s d de e
g gr ru up po os s c cu uy yo o r re es se en nt ti im mi ie en nt to os s, , v ve er rd da ad de er ro os s o o i im ma ag gi in na ar ri io os s, , n no o s se er r p po os si ib bl le e s sa at ti is sf fa ac ce er r. . L Lo os s t te er rr ro or ri is st ta as s y ya a s se e
e es st t n n e eq qu ui ip pa an nd do o c co on n m mi is si il le es s t te el le ed di ir ri ig gi id do os s c ca ap pa ac ce es s d de e d de es st tr ru ui ir r a av vi io on ne es s d de e p pa as sa aj je er ro os s. . N No o p pa as sa ar r
m mu uc ch ho o t ti ie em mp po o a an nt te es s d de e q qu ue e t te en ng ga am mo os s q qu ue e h ha ac ce er rn no os s a a l la a i id de ea a d de e q qu ue e p po os se ee en n a ar rm ma as s n nu uc cl le ea ar re es s. . P Po or r o ot tr ro o
l la ad do o, , l lo os s p pa a s se es s p pu ue ed de en n u us sa ar r a a l lo os s t te er rr ro or ri is st ta as s o o a ad do op pt ta ar r s su us s t t c ct ti ic ca as s c co om mo o u un na a f fo or rm ma a d de e h ho os st ti ig ga am mi ie en nt to o a a
o ot tr ra as s n na ac ci io on ne es s. .
G Gr ra an n p pa ar rt te e d de el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o q qu ue e p pr ro ov vi ie en ne e d de e e es st ta as s u us si in na as s" " e es s a ac ce er rc ca a d de e p pr ro oy ye ec ct to os s c cl la as si if fi ic ca ad do os s d de el l
g go ob bi ie er rn no o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o. . Y Y s st to os s v va an n d de es sd de e l lo os s e ef fe ec ct to os s d de e l lo os s r ra ay yo os s m mo or rt t f fe er ro os s e en n l la a c ci ie en nc ci ia a m mi il li it ta ar r, ,
h ha as st ta a l la as s p pr ro ob ba ab bi il li id da ad de es s d de e u un na a g gu ue er rr ra a p po or r l lo os s a al li im me en nt to os s y y/ /o o l la as s m ma at te er ri ia as s p pr ri im ma as s. .
M Mu uc ch ho os s d de e l lo os s c ce er re eb br ro os s s so on n e ex x p pl la an ni if fi ic ca ad do or re es s o of fi ic ci ia al le es s q qu ue e h ho oy y d de es sa af f a an n l la a s sa ab bi id du ur r a a d de e s su us s a an nt ti ig gu uo os s
c co ol le eg ga as s. .
E En nt tr re e e el ll lo os s e es st t e el l d do oc ct to or r D Da al le e T Ta ah ht ti in ne en n, , d de el l I In ns st ti it tu ut to o N No or rt te ea am me er ri ic ca an no o d de e i in nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de e E Em mp pr re es sa as s y y
P Po ol l t ti ic ca as s P P b bl li ic ca as s. . A An nt te es s d de e c co on nv ve er rt ti ir rs se e e en n e en nt te e p pe en ns sa an nt te e p pu ur ro o, , t tr ra ab ba aj j p pa ar ra a l la a u ul lt tr ra as se ec cr re et ta a D De ef fe en ns se e
I In nt te el ll li ig ge en nc ce e A Ag ge en nc cy y ( (A Ag ge en nc ci ia a d de e I In nt te el li ig ge en nc ci ia a p pa ar ra a l la a D De ef fe en ns sa a) ). .
A A j ju ui ic ci io o d de e T Ta ah ht ti in ne en n e el l s se ec cr re et ta ar ri io o d de e E Es st ta ad do o H He en nr ry y K Ki is ss si in ng ge er r p pu ud do o c co om mp pr ro om me et te er r a al l m mu un nd do o e en n u un na a g gu ue er rr ra a
p po or r e el l M Me ed di io o O Or ri ie en nt te e: :
49
- -A Ab br ri i n nd do ol le es s a a E Eg gi ip pt to o y y a a l lo os s o ot tr ro os s p pa a s se es s r ra ab be es s e ex xp pe ec ct ta at ti iv va as s i im mp po os si ib bl le es s d de e s sa at ti is sf fa ac ce er r, , e el l d do oc ct to or r
K Ki is ss si in ng ge er r f fu ue e c cr re ea an nd do o s si it tu ua ac ci io on ne es s l ll le en na as s d de e e ex xp pl lo os si iv va as s f fr ru us st tr ra ac ci io on ne es s p pa ar ra a l lo os s a a o os s v ve en ni id de er ro os s. . Y Yo o d di ir r a a q qu ue e
l la as s p po os si ib bi il li id da ad de es s d de e c co on nf fl li ic ct to o e en n e el l M Me ed di io o O Or ri ie en nt te e s so on n a ah ho or ra a m mu uy y a al lt ta as s. . P Po or r m mi i p pa ar rt te e, , y yo o l lo o r re ef fi ir rm mo o. .

P PR RE ED DI IC CC CI IO ON NE ES S A AN NT TI IO OR RW WE EL LL LI IA AN NA AS S

H He e a aq qu u a al lg gu un na as s o ot tr ra as s p pr re ed di ic cc ci io on ne es s d de e l lo os s h ho om mb br re es s q qu ue e t ti ie en ne en n s su us s a an nt te en na as s - -y y s su us s c cu ue en nt ta as s b ba an nc ca ar ri ia as s- -
p pu ue es st ta as s e en n e el l f fu ut tu ur ro o. .

H HO OR RT T F FE EI IS ST TE EL L, , d de el l C Ce en nt tr ro o d de e I In nv ve es st ti ig ga ac ci io on ne es s d de e l la a I In nt te er rn na at ti io on na al l B Bu us si in ne es ss s M Ma ac ch hi in ne es s ( (I IB BM M) ): :
- -E Es st ta am mo os s t tr ra ab ba aj ja an nd do o e en n u un na a c co om mp pu ut ta ad do or ra a q qu ue e r re ec co on no oc ce er r v vo oc ce es s d de e m ma an ne er ra a q qu ue e s se er r p po os si ib bl le e, , p po or r u un no os s
5 50 00 0 d d l la ar re es s, , a ag gr re eg ga ar rl le e a al l t te el l f fo on no o p pr ri iv va ad do o u un n d di is sp po os si it ti iv vo o q qu ue e d de ej ja ar r p pa as sa ar r s s l lo o l la as s l ll la am ma ad da as s q qu ue e s se e
d de es se ee en n. . E En n p pr ri im me er r l lu ug ga ar r; ; e es st to o r re es so ol lv ve er r e el l p pr ro ob bl le em ma a d de e l lo os s l ll la am ma ad do os s t te el le ef f n ni ic co os s o ob bs sc ce en no os s. .

J JO OE EL L S ST TU UD DE EB BA AK KE ER R, , c co ol le eg ga a d de el l d do oc ct to or r F Fe ei is st te el l: :
- -E Es st ta am mo os s p pr ro od du uc ci ie en nd do o e en nz zi im ma as s q qu ue e h ha ar r n n p po os si ib bl le e e en n e el l f fu ut tu ur ro o o ob bt te en ne er r a al li im me en nt to o d de e p pa ap pe el l d de e d de es se ec ch ho o y y
a ac ce ei it te e. . T Ta am mb bi i n n i in nt te en nt ta ar r d di iv vi id di ir r e el l a ag gu ua a d de e m ma an ne er ra a q qu ue e e el l h hi id dr r g ge en no o p pu ue ed da a s se er r u ut ti il li iz za ad do o c co om mo o
c co om mb bu us st ti ib bl le e e en n f fo or rm ma a b ba ar ra at ta a. .

G GU US ST TA AV VE E S SH HU UB BE ER RT T, , v vi ic ce ep pr re es si id de en nt te e d de e l la a R Ra an nd d C Co or rp po or ra at ti io on n: :
- -L La a g gu ue er rr ra a n nu uc cl le ea ar r s s l lo o s so ob br re ev ve en nd dr r c co om mo o u un n a ac cc ci id de en nt te e. . N No o v ve eo o o ot tr ra a p po os si ib bi il li id da ad d. .
H Ha an n p pa as sa ad do o m mu uc ch ho os s a a o os s d de es sd de e q qu ue e E Er ri ic c B Bl la ai ir r, , u ut ti il li iz za an nd do o e el l s se eu ud d n ni im mo o l li it te er ra ar ri io o d de e G Ge eo or rg ge e O Or rw we el ll l, ,
p pr re ed di ij je er ra a l la a d de eb ba ac cl le e t to ot ta al l p pa ar ra a 1 19 98 84 4. . S Si in n e em mb ba ar rg go o, , e el l m mu un nd do o n no o s su uc cu um mb bi i a a l la a p pe es sa ad di il ll la a o or rw we el ll li ia an na a. .
S Si ie em mp pr re e t te en ne em mo os s e es sp pe er ra an nz za as s. .


L LA A C CU UA AR RT TA A G GU UE ER RR RA A M MU UN ND DI IA AL L

H HA AC CE E P PO OC CO O T TI IE EM MP PO O, , l ll le eg g a a m mi is s m ma an no os s u un na a i in nf fo or rm ma ac ci i n n q qu ue e s se e r re ep pa ar rt ti i e en nt tr re e m mu uy y p po oc co os s p pe er ri io od di is st ta as s y y
m me e l ll le en n d de e a as so om mb br ro o, , p pe er ro o, , p po or r s su up pu ue es st to o, , f fu ue e a ac ci ic ca at te e i in nv ve es st ti ig ga at ti iv vo o p pa ar ra a s sa ab be er r s si i e er ra a v ve er rd da ad d o o n no o. .
L La as s f fu ue en nt te es s i in nf fo or rm ma at ti iv va as s e er ra an n i in nm me ej jo or ra ab bl le es s, , n na ad da a m me en no os s q qu ue e l la a a ag ge en nc ci ia a r ru us sa a N NO OV VO OS ST TI I, , s si ie em mp pr re e m mu uy y
s se ev ve er ra a y y m mu uy y p po oc co o p pr ro oc cl li iv ve e a al l s se en ns sa ac ci io on na al li is sm mo o, , y y l la a e ex xc ce el le en nt te e r re ev vi is st ta a e es st ta ad do ou un ni id de en ns se e N NE EW W S SC CI IE EN NT TI IS S. .
M Mi is s i in nf fo or rm ma an nt te es s t ta am mb bi i n n h ha ab b a an n a an na al li iz za ad do o e es st ta a p pr ro op pu ue es st ta a n no ot ti ic ci io os sa a y y l ll le eg ga am mo os s t to od do os s a a l la a m mi is sm ma a
c co on nc cl lu us si i n n: : e es sa a i in nf fo or rm ma ac ci i n n e er ra a v ve er rd da ad d. . I Ig gu ua al lm me en nt te e, , h hi ic ce e l lo o q qu ue e h ha ag go o s si ie em mp pr re e: : n no o a an nu un nc ci i l la a n no ot ti ic ci ia a p po or r
a al lg g n n t ti ie em mp po o. . N Nu un nc ca a h he e a an nu un nc ci ia ad do o n na ad da a q qu ue e n no o h hu ub bi ie es se e s si id do o d de eb bi id da am me en nt te e c ch he eq qu ue ea ad do o c co on n a an nt te er ri io or ri id da ad d. .
E El l a an nu un nc ci io o, , t ta an n s se ec cr re et to o c co om mo o m ma ac ca ab br ro o, , h ha ab bl la ab ba a d de el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o p po ol l t ti ic co o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o a ac ct tu ua al l, , q qu ue e n no o
c co on ns si id de er ra a ( (c co om mo o l lo o c cr re ee e t to od do o e el l m mu un nd do o) ) l la a T Te er rc ce er ra a s si in no o l la a C Cu ua ar rt ta a G Gu ue er rr ra a M Mu un nd di ia al l. . T Tr re em me en nd do o, , n no o? ?
E El l q qu ui id d d de e l la a c cu ue es st ti i n n p pa as sa a p po or r e el l D Do oc cu um me en nt to o S Se ec cr re et to o d de el l P Pe en nt t g go on no o, , c ci ir rc cu ul la an nt te e, , c co om mo o d di ij ji im mo os s e en nt tr re e
m mu uy y p po oc co os s p pe er ri io od di is st ta as s, , c ci ie en nt t f fi ic co os s o o p po ol l t ti ic co os s, , d do on nd de e s se e r re ev ve el la an n l la as s c co on nd di ic ci io on ne es s p po os st te er ri io or re es s a a l la a p po os si ib bl le e
T Te er rc ce er ra a G Gu ue er rr ra a, , q qu ue e t to od do o e el l m mu un nd do o d di is sc cu ut te e, , c co om me en nt ta a y y d de el li ib be er ra a. .
L Lo os s n nu ue ev vo os s p pl la an ne es s p pa as sa an n p po or r e el l d de es sp pu u s s d de el l l la an nz za am mi ie en nt to o d de e l la as s 5 50 0 m mi il l o oj ji iv va as s n nu uc cl le ea ar re es s, , c co om mo o l lo o
p pr re ev vi ie en ne e e en n s su us s c co on nv ve en ni io os s l la a O OT TA AN N ( (O Or rg ga an ni iz za ac ci i n n d de el l T Tr ra at ta ad do o d de el l A At tl l n nt ti ic co o N No or rt te e) ) y y e el l T Tr ra at ta ad do o d de e
V Va ar rs so ov vi ia a. .
E El l p pe en ns sa am mi ie en nt to o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o e es st t u ub bi ic ca ad do o e en n u un na a c co om mp pl le ej ja a t t c ct ti ic ca a d de e r re es su ur rg gi im mi ie en nt to o, , e en n l la a c cu ua al l l lo os s
e es st ta ad do ou un ni id de en ns se es s r re es st ta ab bl le ec ce er r n n, , d de es sp pu u s s d de el l e en nf fr re en nt ta am mi ie en nt to o n nu uc cl le ea ar r, , t to od da as s l la as s c co om mu un ni ic ca ac ci io on ne es s e ej je er rc ci ie en nd do o
u un n c co on nt tr ro ol l d de e l lo os s a ar rm ma am me en nt to os s e es st tr ra at t g gi ic co os s. .
L La a p po os si ib bi il li id da ad d n na ac ce e e en n l la a h hi ip p t te es si is s d de e q qu ue e l la a s su up pu ue es st ta a T Te er rc ce er ra a G Gu ue er rr ra a s se ea a l li im mi it ta ad da a; ; s su uc ce ed da a e es st to o o o n no o, ,
s si ie em mp pr re e q qu ue ed da a l la a e es sp pe er ra an nz za a d de e r re ea ag gr ru up pa ar rs se e y y p pr re ep pa ar ra ar rs se e p pa ar ra a e el l G GO OL LP PE E F FI IN NA AL L ( (s si ic c) ). .
E El l d do oc cu um me en nt to o, , c co on no oc ci id do o c co om mo o D Di ir re ec cc ci i n n d de e l la a D De ef fe en ns sa a 1 19 98 84 4- -1 19 98 88 8 ( (a an no ot ta ar r l lo os s a a o os s c co on n e el l i in ni ic ci io o y y
t te er rm mi in na ac ci i n n d de el l c cr ra ac c" " e ec co on n m mi ic co o 1 19 98 88 8 p pa ar ra a l lo os s d d l la ar re es s) ), , s se e a al la a v va ar ri io os s m me ec ca an ni is sm mo os s d de ef fe en ns si iv vo os s y y
a ag gr re es si iv vo os s, , p pa ar ra a q qu ue e, , c cu ua al lq qu ui ie er ra a f fu ue er ra a e el l r re es su ul lt ta ad do o d de el l p pr ri im me er r e en nf fr re en nt ta am mi ie en nt to o n nu uc cl le ea ar r ( (l la a l ll la am ma ad da a T Te er rc ce er ra a
G Gu ue er rr ra a) ), , e el l p pa a s s d de el l N No or rt te e t te en ng ga a l la a c ca ap pa ac ci id da ad d m mi il li it ta ar r s su uf fi ic ci ie en nt te e, , c co on n g gr ra an n d de es sp pl li ie eg gu ue e y y a a g gr ra an n e es sc ca al la a, , p pa ar ra a
u un n s se eg gu un nd do o c ch ho oq qu ue e ( (l la a C Cu ua ar rt ta a G Gu ue er rr ra a M Mu un nd di ia al l) ), , c co on n l la a a as sp pi ir ra ac ci i n n d de e q qu ue e q qu ue ed de e u un n s so ol lo o v ve en nc ce ed do or r. . ( (s si ic c) ). .
L Lo o i in ns si in n a an n e en n l la a p pe el l c cu ul la a E El l d d a a d de e l la a I In nd de ep pe en nd de en nc ci ia a. .
Y Ya a s se e s sa ab be e q qu ue e p pa ar ra a g ga ar ra an nt ti iz za ar r e es st ta a h hi ip p t te es si is s y y e es st to os s m me ec ca an ni is sm mo os s s se e e es st t n n i in ns st ta al la an nd do o G Gu ua ar rd di ia as s d de e
M Mi is si il le es s N Nu uc cl le ea ar re es s e en n t to od do o e el l p pl la an ne et ta a, , y y f fu un nd da am me en nt ta al lm me en nt te e e en n e el l P Po ol lo o N No or rt te e; ; l lo os s s su ub bm ma ar ri in no os s s se er r n n ( (c co om mo o
e en n l la a S Se eg gu un nd da a G Gu ue er rr ra a M Mu un nd di ia al l) ) u un n p pu un nt to o c cl la av ve e p pa ar ra a e es st ta a e es st tr ra at te eg gi ia a. .
P Pa ar ra a l la a a ad dm mi in ni is st tr ra ac ci i n n d de el l g go ob bi ie er rn no o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no o, , e es st ta a p pr re ep pa ar ra ac ci i n n b b l li ic ca a p pu ue ed de e l ll le eg ga ar r a a l lo os s 2 20 00 0 m mi il l
m mi il ll lo on ne es s d de e d d l la ar re es s c co on nt ta an nd do o s so ol la am me en nt te e ( (n na ad da a m m s s n ni i n na ad da a m me en no os s) ) c co on n 1 18 8 m mi il l m mi il ll lo on ne es s p pa ar ra a l lo os s s si is st te em ma as s
d de e c co om mu un ni ic ca ac ci io on ne es s ( (u un na a g gr ra an n c ca ar rt ta a s so on n l lo os s s sa at t l li it te es s- -e es sp p a a) ), , q qu ue e d de eb be er r n n s se eg gu ui ir r f fu un nc ci io on na an nd do o, , a a p pe es sa ar r d de e
l lo os s d de em mo ol le ed do or re es s a at ta aq qu ue es s " "d de el l e en ne em mi ig go o" ", , t ta am mb bi i n n d du ue e o o d de e u un n g gi ig ga an nt te es sc co o a ar rm ma am me en nt to o n nu uc cl le ea ar r ( (s si ic c) ). .
E Ev vi id de en nt te em me en nt te e, , e en ns se eg gu ui id da a p pe en ns sa am mo os s: : d d n nd de e h ha ab br r u un n r re ef fu ug gi io o s se eg gu ur ro o e en n e es st te e m mu un nd do o e en n l ll la am ma as s p pa ar ra a
d di ir ri ig ge en nt te es s o o e el le eg gi id do os s d di ir ri ig gi id do os s? ?
C Cu ua at tr ro o g gi ig ga an nt te es sc co os s a av vi io on ne es s s se e c co on nv ve er rt ti ir r n n e en n P Po os st ta as s A A r re ea as s, , i in ne ex xp pu ug gn na ab bl le es s, , q qu ue e t te en nd dr r n n e el l n no om mb br re e d de e
M Ma an nd do o N Na ac ci io on na al l. . E En n e el l s su up pu ue es st to o q qu ue e e es so os s B Bo oe ei in ng g f fu ue er ra an n a at ta ac ca ad do os s s se e m mo ov ve er r n n e en n l la a s su up pe er rf fi ic ci ie e p pl la an ne et ta ar ri ia a
c ce er rc ca a d de e u un n m mi il ll l n n d de e v ve eh h c cu ul lo os s d de e 1 18 8 r ru ue ed da as s, , q qu ue e f fu un nc ci io on na ar r n n c co om mo o M Ma an nd do os s N Na ac ci io on na al le es s M M v vi il le es s. . T Ta an nt to o
50
e en n t ti ie er rr ra a c co om mo o e en n a ai ir re e, , e es st ta ar r n n s su up pe er rc co om mu un ni ic ca ad do os s c co on n l lo os s s sa at t l li it te es s, , q qu ue e c ca ad da a v ve ez z a au um me en nt ta an n
g ge eo om m t tr ri ic ca am me en nt te e e en n d de er rr re ed do or r d de e l la a e es sf fe er ra a a ap pl la an na ad da a. .
Y Y s si i s se e d de es st tr ru uy ye en n l lo os s s sa at t l li it te es s a ac ct tu ua al le es s? ? S Se e l la an nz za ar r n n e en nt to on nc ce es s p pe eq qu ue e o os s s sa at t l li it te es s d de es sd de e a av vi io on ne es s c ca az za a y y
s su ub bm ma ar ri in no os s n nu uc cl le ea ar re es s, , q qu ue e s se er r n n l la a g gr ra an n r re es se er rv va a p pa ar ra a e el l c cu ua ar rt to o f fa at t d di ic co o e en nf fr re en nt ta am mi ie en nt to o b b l li ic co o. . O O p pa ar ra a
c cu ua al lq qu ui ie er r m mo om me en nt to o d de el l s si ig gl lo o X XX XI I? ?
D De es sd de e m me ed di ia ad do os s d de e 1 19 98 86 6, , s se e h ha an n p pu ue es st to o e en n m ma ar rc ch ha a t to od do os s l lo os s m me ec ca an ni is sm mo os s g gu ub be er rn na am me en nt ta al le es s p pa ar ra a e el l
c cu um mp pl li im mi ie en nt to o d de e l lo os s p pl la an ne es s d de e l la a D Di ir re ec cc ci i n n F Fe ed de er ra al l p pa ar ra a l la a m mo ov vi il li iz za ac ci i n n. .
E Es st to os s p pl la an ne es s b b l li ic co os s a a l la ar rg go o p pl la az zo o n no or rt te ea am me er ri ic ca an no os s, , y y q qu ui iz z t ta am mb bi i n n c ch hi in no os s ( (e es st to os s l lt ti im mo os s s sa ab be em mo os s q qu ue e
a an nd da an n e en n a al lg go o p pa ar re ec ci id do o) ), , e ev vi id de en nt te em me en nt te e h ha ac ce en n q qu ue e L La a g gu ue er rr ra a d de e l lo os s m mu un nd do os s, , d de e H H. . G G. . W We el ll ls s, , o o l la a m m s s
f fa an nt ta as si io os so o n no ov ve el la a d de e c ci ie en nc ci ia a f fi ic cc ci i n n p pa as se en n a a s se er r u un n c cu ue en nt to o d de e h ha ad da as s. .
E El l h ha am mb br re e d de e p po od de er r, , l la a a am mb bi ic ci i n n d de e l lo og gr ra ar r e el l p pi in n c cu ul lo o m m x xi im mo o, , t ti ie en ne e u un na a l la ar rg ga a h hi is st to or ri ia a a a l lo o l la ar rg go o d de e
t to od do o e el l d de es sa ar rr ro ol ll lo o d de e l la a H Hu um ma an ni id da ad d. . T To od do o c co om me en nz z c co on n a aq qu ue el l m mo on no o q qu ue e p pi in nt ta ab ba a A Ar rt th hu ur r C Cl la ar rk ke e e en n 2 20 00 01 1
O Od di is se ea a d de el l E Es sp pa ac ci io o, , q qu ue e u us s e el l h hu ue es so o d de e u un n a an ni im ma al l m mu ue er rt to o a a m mo od do o d de e h he er rr ra am mi ie en nt ta a y y a ar rm ma a c co on nt tr ra a s su u
s se em me ej ja an nt te e, , y y q qu ue e d de es sp pu u s s s se e i ir rg gu ui i e en n s su us s d do os s p pa at ta as s, , e es sg gr ri im mi i e el l h hu ue es so o c co on n s su u b br ra az zo o e en n a al lt to o y y l lo o t ti ir r
h ha ac ci ia a e el l e es sp pa ac ci io o. . E El l h hu ue es so o s se e c co on nv vi ir rt ti i e en n l la a n na av ve e q qu ue e m mi il le es s d de e a a o os s d de es sp pu u s s e es st t h ha ac ci ie en nd do o u un n v vi ia aj je e
i in nt te er rp pl la an ne et ta ar ri io o. . T To od do o e en n u un n s se eg gu un nd do o, , t to od do o e en n u un n i in ns st ta an nt te e d de e v vi id da a, , t to od do o u un n s s m mb bo ol lo o, , e el l a af f n n d de e d do om mi in ni io o, ,
e el l x xt ta as si is s d de el l p po od de er r, , l la a l lo oc cu ur ra a d de e l la as s t ti in ni ie eb bl la as s d de el l i in nt te el le ec ct to o y y l la a e em mo oc ci i n n, , r ra az z n n d de e s se er r, , h ha ac ce e d de el l c ca am mi in na an nt te e
p pl la an ne et ta ar ri io o e el l a an ni im ma al l m m s s d de ep pr re ed da ad do or r q qu ue e t ti ie en ne e e es st ta a c c p ps su ul la a e es sp pa ac ci ia al l, , l ll la am ma ad da a T Ti ie er rr ra a. .
Y Y l la a g gr ra an n p pr re eg gu un nt ta a: : Q Qu uo o v va ad di is s, , h ho om mo o s sa ap pi ie en ns s? ? P Pe en ns sa am mo os s q qu ue e v va a h ha ac ci ia a e el l c ca am mb bi io o, , l la a t tr ra an ns sf fo or rm ma ac ci i n n, , l la a
m mu ut ta an nc ci ia a. . L La a H Ho or ra a C Ce er ro o e es st t l ll le eg ga an nd do o; ; e el l A Ar rc ca a d de e N No o d de e l la a G Gr ra an n M Mu ut ta an nc ci ia a e es st t c co on ns st tr ru uy y n nd do os se e e en n m mi il le es s
d de e h ho om mb br re es s, , q qu ue e e es st t n n c ca am mb bi ia an nd do o d de es sd de e a ad de en nt tr ro o h ha ac ci ia a a af fu ue er ra a. . E El l G Gr ra an n N No or rt te e, , l la a G Gr ra an n i id de ea a, , e es st t d de en nt tr ro o
d de e c ca ad da a u un no o. . T Ti ie en ne es s q qu ue e s sa al lv va ar rt te e t t , , q qu ue er ri id do o l le ec ct to or r, , t ti ie en ne es s q qu ue e c ca am mb bi ia ar r, , p po or rq qu ue e e en n e es se e c ca am mb bi io o, , e en n e es sa a
t tr ra an ns sf fo or rm ma ac ci i n n, , n no o e es st ta ar r s s s so ol lo o, , t te e a ac co om mp pa a a ar r n n m mi il ll lo on ne es s d de e s se er re es s c c s sm mi ic co os s q qu ue e t te e q qu ui it ta ar r n n t tu u s so ol le ed da ad d
a ac ct tu ua al l. . E En n l la a g gr ra an n s si in nf fo on n a a d de el l a ac co om mp pa a a am mi ie en nt to o c c s sm mi ic co o, , t ti ie en ne es s q qu ue e t tr ra an ns sf fo or rm ma ar rt te e t t , , n no o p pi id da as s a a l lo os s
e ex xt tr ra at te er rr re es st tr re es s l lo o q qu ue e t ti ie en ne es s q qu ue e s so ol li ic ci it ta ar rt te e a a t ti i m mi is sm mo o. .
P Pa ar ra a e es so o e ex xi is st te e e el l c ca am mi in no o d de e l la a r re ea al li iz za ac ci i n n h hu um ma an n s st ti ic ca a, , e en n q qu ue e e el l O Or ri ie en nt te e s se e f fu us si io on na a c co on n e el l O Oc cc ci id de en nt te e, , y y
e el l O Or ri ie en nt te e t to om ma a l lo o m me ej jo or r d de e O Oc cc ci id de en nt te e; ; y y e el l N No or rt te e l le e p pi id de e a al l S Su ur r l lo o q qu ue e t ti ie en ne e y y l le e p pu ue ed de e d da ar r; ; c co om mo o e el l S Su ur r
t to om ma ar r d de el l N No or rt te e l lo o m me ej jo or r d de e s su u c cu ul lt tu ur ra a y y d de e s su us s e et ta ap pa as s d de e t tr ra an ns sf fo or rm ma ac ci i n n. .
E El l p pl la an ne et ta a n no o v vo ol la ar r p po or r l lo os s a ai ir re es s. . S Si i t t l le ee es s l lo os s l li ib br ro os s s sa ag gr ra ad do os s - -t to om ma a a al l a az za ar r u un n P Po op pu ul l V Vu uh h, , o o u un n
M Ma ab ba ah ha ar ra at ta a o o i in nc cl lu us so o n nu ue es st tr ra a B Bi ib bl li ia a- -, , h ha al ll la ar r s s: : A AP PO OC CA AL LI IP PS SI IS S i ig gu ua al l a a C CA AM MB BI IO O, , r re ev ve el la ac ci i n n, , e el l r re ev ve el la ar r e el l
m mu un nd do o n nu ue ev vo o. .
T T t ti ie en ne es s q qu ue e c ca am mb bi ia ar r; ; t t t ti ie en ne es s q qu ue e d de ej ja ar r d de e s se er r v vi io ol le en nt to o; ; t t t ti ie en ne es s q qu ue e t te en ne er r e el l p pe en ns sa am mi ie en nt to o y y e el l
a ac cc ci io on na ar r d de e u un n G Ga an nd dh hi i, , d de e u un n J Je es s s s o o d de e l lo os s g gr ra an nd de es s p pr ro of fe et ta as s. .
P Pa ar ra a t tu u c ca am mb bi io o, , p pa ar ra a t tu u r re ea al li iz za ac ci i n n i in nt te er ri io or r, , t ti ie en ne es s n nu ue es st tr ra a m ma an no o e ex xt te en nd di id da a; ; q qu ue e l lo os s p pl la an ne es s b b l li ic co os s
h ha ab bi id do os s y y p po or r h ha ab be er r t te e s si ir rv va an n, , n no o p pa ar ra a a at te em mo or ri iz za ar rt te e, , s si in no o " "p pa ar ra a p pe er rd do on na ar rl lo os s, , p po or rq qu ue e n no o s sa ab be en n l lo o q qu ue e
h ha ac ce en n" ". .
D De e l lo o q qu ue e h ha ay y q qu ue e c cu ui id da ar rs se e e es s d de e l lo os s f fa al ls so os s p pr ro of fe et ta as s d de e l lo os s t ti ie em mp po os s c co on nt te em mp po or r n ne eo os s. . A Ab bu un nd da an n, , y y
c c m mo o! ! D De e m mo od do o q qu ue e h ha ay y q qu ue e s sa ab be er r d di is sc ce er rn ni ir r, , c co om mo o d de ec c a a e el l g gr ra an n K Kr ri is sh hn na am mu ur rt ti i. .
E El l H Ha ac ce ed do or r S Su up pr re em mo o, , D Di io os s, , e el l C Cr re ea ad do or r, , l la a E En ne er rg g a a, , c co om mo o t t q qu ui ie er ra as s l ll la am ma ar rl lo o ( (s se eg g n n t tu u c cr re ee en nc ci ia a) ), , t te e d di io o
u un n d de es st ti in no o d de e g gr ra an nd de ez za a; ; p pe er ro o t ta am mb bi i n n t te e d di io o e el l l li ib br re e a al lb be ed dr r o o. .
L Lo os s v vi io ol le en nt to os s, , l lo os s s su up pu ue es st to os s d du ur ro os s ( (l ll le en no os s d de e u un na a g gr ra an n d de eb bi il li id da ad d) ), , n no o t te en nd dr r n n n na ad da a q qu ue e h ha ac ce er r e en n e el l
f fu ut tu ur ro o. . L Lo os s C Co ob br ra a, , l lo os s R Ra am mb bo o, , l lo os s s sw wa ar rz ze en ne eg gg ge er r, , s se er r n n u un na a m mi in no or r a a, , c co om mo o c ca ad da a v ve ez z m m s s l lo o s so on n. .


E EP P L LO OG GO O

T T , , Q QU UE E M ME E S SI IG GU UE ES S a a t tr ra av v s s d de e t ta an nt to os s l li ib br ro os s, , d de e m mi is s d di is st ti in nt to os s a ar rt t c cu ul lo os s p pe er ri io od d s st ti ic co os s o o m mi is s r re ep po or rt ta aj je es s
t te el le ev vi is si iv vo os s o o r ra ad di ia al le es s, , s sa ab be es s q qu ue e h he e t tr ra at ta ad do o d de e e en nt tr re eg ga ar rt te e u un na a i in nv ve es st ti ig ga ac ci i n n, , u un na a p po os si ib bl le e r re ea al li id da ad d, ,
c ce er rc ca an na a a a l la a v ve er rd da ad d l lt ti im ma a. .
L La as s i in nc c g gn ni it ta as s v va an n a a c co on nt ti in nu ua ar r. . L Lo os s s se e o or re es s s si in n n no om mb br re e, , o os sc cu ur ro os s, , s se eg gu ui ir r n n e es st ta an nd do o e en nt tr re e
n no os so ot tr ro os s, , s s l lo o q qu ue e y ya a l la a l lu uz z e es st t e em mp pe ez za an nd do o a a d de es sn nu ud da ar r l la as s f fu ue er rz za as s d de el l o os sc cu ur ra an nt ti is sm mo o. . L La a o ot tr ra a c ca ar ra a d de e l lo o
b bl la an nc co o e es s l lo o n ne eg gr ro o, , f fr re en nt te e a a l lo o p po os si it ti iv vo o e es st t l lo o n ne eg ga at ti iv vo o; ; e es s u un na a d de e l la as s l le ey ye es s u un ni iv ve er rs sa al le es s d de el l K KY YB BA AL LI IO ON N, , l la a
l le ey y d de e l lo os s o op pu ue es st to os s, , y y e es s i in ne ex xo or ra ab bl le e. .
T Te en ne em mo os s l la a c co on nv vi ic cc ci i n n q qu ue e l la a l lu uz z, , l lo o b bl la an nc co o, , t tr ri iu un nf fa ar r s so ob br re e l lo o o os sc cu ur ro o y y s so ob br re e l la a n na ad da a; ; e el l t to od do o s si ie em mp pr re e
s se er r e el l p pr ri in nc ci ip pi io o y y e el l f fi in n. . E El l a ar rc co o i ir ri is s s se e u un ne e p pa ar ra a d da ar r l la a p po ot te en nc ci ia a, , l la a f fu ue er rz za a, , e el l g gr ra an n c co ol lo or ri id do o d de el l b bl la an nc co o, , d de e
l la a l lu uz z. .
E En n n nu ue es st tr ro o t ti ie em mp po o e el l G Gr ra an n C Ca am mb bi io o s se e e es st t p pr ro od du uc ci ie en nd do o; ; y y n no o p po or r o ob br ra a d de el l f fi in n d de el l s si ig gl lo o o o e el l A Ap po oc ca al li ip ps si is s
d de e l la a D De es st tr ru uc cc ci i n n, , s si in no o p po or rq qu ue e e el l h ho om mb br re e h ha a h he ec ch ho o u un na a g gr ra an n a ap pe er rt tu ur ra a. .
C Cu ua an nd do o e en n l la a d d c ca ad da a d de el l 6 60 0 e em mp pe ec c a a h ha ac ce er r g gi im mn na as si ia a y yo og ga a, , m mi is s a am mi ig go os s m me e d de ec c a an n: : " " G Gi im mn na as si ia a q qu u ? ?" ". .
H Ho oy y, , y ya a n no o q qu ue ed da a b ba ar rr ri io o d de e c ci iu ud da ad d o o p pu ue eb bl lo o q qu ue e n no o t te en ng ga a s su u i in ns st ti it tu ut to o d do on nd de e s se e e en ns se e a a e es sa a d di is sc ci ip pl li in na a
f fa ab bu ul lo os sa a. . H Ha ab bl la ar r d de e f fi il lo os so of f a a h he er rm m t ti ic ca a, , d de e e es so ot te er ri is sm mo o, , d de e c ch ha am ma an ni is sm mo o o o p ps si ic co ol lo og g a a t tr ra an ns sp pe er rs so on na al l o o
p pa ar ra ap ps si ic co ol lo og g a a e es s a al lg go o t ta an n c co om m n n c co om mo o i ir r a al l m me er rc ca ad do o. . L La as s i id de ea as s e es sp pi ir ri it tu ua al li is st ta as s, , l la as s n nu ue ev va as s c co or rr ri ie en nt te es s
e ed du uc ca ac ci io on na al le es s, , l la a u un ni i n n d de e l la as s f fi il lo os so of f a as s o oc cc ci id de en nt ta al le es s c co on n l la as s o or ri ie en nt ta al le es s s so on n c co os sa a d de e t to od do os s l lo os s d d a as s. . Y Y
a au un nq qu ue e m mu uc ch ho os s n no o s se e d de en n c cu ue en nt ta a d de el l c ca am mb bi io o, , l lo os s s su uc ce es so os s s se e p pr ro od du uc ce en n; ; e el l T Ta ao o c co or rr re e i in ne ex xo or ra ab bl le em me en nt te e, , e el l
c c m mo o o oc cu ur rr re en n l la as s c co os sa as s. .
51
L Lo os s t te em ma as s q qu ue e h he e a ab ba ar rc ca ad do o e en n e es st te e n nu ue ev vo o h hi ij jo o d de e p pa ap pe el l s se eg gu ur ra am me en nt te e t te e h ha ar r n n r re ef fl le ex xi io on na ar r. . M Mi i i in nt te en nc ci i n n
e es s i in nv vi it ta ar rt te e a a t te en ne er r l la a m me en nt te e a at te en nt ta a - -c co om mo o e el l h ho om mb br re e o or ri ie en nt ta al l- -, , y y t ta am mb bi i n n a a q qu ue e t te e e em mo oc ci io on ne es s - -l la a d do os s
o or ri il ll la as s d de el l r r o o c ca au ud da al lo os so o d de e n nu ue es st tr ra a v vi id da a- -, , p pe er ro o; ; f fu un nd da am me en nt ta al lm me en nt te e, , a a q qu ue e t to om me es s e el l p pa ar rt ti id do o d de el l j ju us st to o
m me ed di io o, , q qu ue e n no o e es s p pe en ns sa am mi ie en nt to o r ra ac ci io on na al l n ni i e em mo oc ci i n n d de es sb bo or rd da ad da a, , s si in no o l la a m ma ar ra av vi il ll lo os sa a s se en ns si ib bi il li id da ad d. . E El ll la a e es st t
a as so oc ci ia ad da a a a l la a i in nt tu ui ic ci i n n, , l la a q qu ue e n no os s h ha ac ce e v vi iv vi ir r v ve er rd da ad de er ra am me en nt te e, , o op pe er ra a m m s s a al ll l d de e n nu ue es st tr ra a e ex xi is st te en nc ci ia a a ac ct tu ua al l
( (l la a c co or rt ta a v vi id da a f f s si ic ca a) ) y y n no os s a ab br re e a a l lo os s e es st ta ad do os s m mo od di if fi ic ca ad do os s d de e c co on nc ci ie en nc ci ia a. . D De eb be em mo os s a ab br ri ir r l la as s p pu ue er rt ta as s
c ch ha am m n ni ic ca as s. .
E En n e es st to os s t ti ie em mp po os s d de e c ca am mb bi io o, , h ha ay y q qu ue e e en nc co on nt tr ra ar r, , s se eg gu un nd do o a a s se eg gu un nd do o, , e en n e el l g gr ra an n b ba at ta al ll la ar r d de e l la a v vi id da a
c co ot ti id di ia an na a y y f f s si ic ca a ( (m ma at te er ri ia al li is st ta a) ), , l la a R RA AZ ZO ON N A A L LA A S SI IN NR RA AZ ZO ON N; ; b bu us sc ca an nd do o l lo os s g gr ra an ni it to os s d de e t tr ri ig go o e en n e el l g gr ra an n
p pa aj ja ar r d de e l la a i in nf fo or rm ma ac ci i n n. . E En n e es st te e z za ap pp pi in ng g d di ia ar ri io o q qu ue e v vi iv vi im mo os s, , q qu ue ed da an n b be el ll la as s l lu uc ce ec ci it ta as s. . S So on n l la as s l lu uc ce es s d de el l
p pa ai is sa aj je e i id d l li ic co o d de e l lo os s v va al ll le es s y y m mo on nt ta a a as s d de e l la a s se en ns si ib bi il li id da ad d, , q qu ue e c co on nf fu un nd di im mo os s t ta an nt to o c co on n e el l s se en nt ti im mi ie en nt to o y y l la a
e em mo oc ci i n n; ; e es st ta a l lt ti im ma a, , u un na a a ag ga az za ap pa ad da a t tr ra ai id do or ra a. .
E El l j ju us st to o m me ed di io o c co on nd du uc ce e a a l la a r re ea al li iz za ac ci i n n e es sp pi ir ri it tu ua al l. .

También podría gustarte