Está en la página 1de 59

NORMAS DE ORGANIZACIN E

FUNCIONAMENTO
C.P.I. MOSTEIRO-MEISAprobadas polo Consello Escolar o 8 de maio de 2014

Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 2
Contenido
Captulo I. Introducin ........................................................................................................... 5
Captulo II. Organizacin Xeral do Centro. ............................................................................ 6
Seccin 2.01 rganos colexiados...................................................................................... 6
a) Consello Escolar ...................................................................................................... 6
b) Claustro de profesores ............................................................................................. 9
Seccin 2.02 rganos de coordinacin docente .............................................................. 11
a) Equipos de Ciclo. ................................................................................................... 11
b) Departamentos didcticos ...................................................................................... 13
c) Comisin de Coordinacin Pedagxica (CCP) ....................................................... 13
Seccin 2.03 Xornada escolar do centro ......................................................................... 14
a) Asistencia e puntualidade ...................................................................................... 14
Seccin 2.04 Colaboracin das familias na organizacin ................................................ 14
Seccin 2.05 Colaboracin do profesorado ..................................................................... 15
Seccin 2.06 Colaboracin do alumnado......................................................................... 16
Captulo III. Equipo Directivo ............................................................................................... 17
Seccin 3.01 Principios xerais de actuacin .................................................................... 17
Seccin 3.02 O equipo directivo. ..................................................................................... 17
Seccin 3.03 O director. .................................................................................................. 17
Seccin 3.04 Xefes de estudos ....................................................................................... 20
Seccin 3.05 A secretara. ............................................................................................... 22
Seccin 3.06 Suplencia dos membros do equipo directivo. ............................................. 23
Seccin 3.07 Traballo conxunto Equipo Directivo. ........................................................... 23
Captulo IV. Canles de participacin dos distintos sectores ................................................. 25
Seccin 4.01 Colaboracin entre a Comunidade Educativa............................................. 25
a) Os delegados de grupo e a asemblea de delegados.............................................. 25
b) Asociacin de nais e pais (ANPA) .......................................................................... 25
c) Familias ................................................................................................................. 25
d) Persoal docente ..................................................................................................... 26
e) Persoal non docente .............................................................................................. 26
f) Equipo directivo ..................................................................................................... 26
g) Colaboracin co Concello ...................................................................................... 27
Captulo V. Organizacin de espazos e recursos ................................................................ 28
Seccin 5.01 Uso dalgunhas dependencias. ................................................................... 28
a) A biblioteca de Centro. ........................................................................................... 28
b) Instalacins deportivas ........................................................................................... 28
Seccin 5.02 Recursos materiais .................................................................................... 28
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 3
Seccin 5.03 Organizacin e utilizacin dos espazos e instalacins ............................... 29
a) Espazos ................................................................................................................. 29
b) Uso fra do horario lectivo ..................................................................................... 30
Seccin 5.04 Normas para os servizos especiais e zonas comns ................................. 30
a) Medios audiovisuais e informticos ........................................................................ 30
b) Aseos ..................................................................................................................... 30
Captulo VI. Servizos Auxiliares. O Comedor ...................................................................... 31
a) As normas xerais do comedor ................................................................................ 31
b) Normas de convivencia no comedor ...................................................................... 32
c) Organizacin do comedor ...................................................................................... 32
Captulo VII. Plan de Acollida do Profesorado ..................................................................... 38
Seccin 7.01 Obxectivos ................................................................................................. 38
Seccin 7.02 Fases do plan de acollida ........................................................................... 38
Captulo VIII. Plan de acollida ............................................................................................. 39
Seccin 8.01 Obxectivos ................................................................................................. 39
Seccin 8.02 Medidas de actuacin ................................................................................ 39
a) Toma de contacto co Centro .................................................................................. 39
b) Recollida de informacin ........................................................................................ 39
c) Informacin s familias .......................................................................................... 39
d) Itinerario de escolarizacin ..................................................................................... 40
e) O primeiro da de clase .......................................................................................... 40
f) Pautas para a aula ................................................................................................. 40
Seccin 8.03 Avaliacin ................................................................................................... 41
Captulo IX. Plan de Convivencia ........................................................................................ 42
Seccin 9.01 Situacin actual da convivencia ................................................................. 42
Seccin 9.02 Obxectivos ................................................................................................. 42
Seccin 9.03 Respostas do Centro s situacins de conflito ........................................... 42
Seccin 9.04 Normas de convivencia .............................................................................. 43
Seccin 9.05 Convivencia e rxime disciplinario .............................................................. 43
Seccin 9.06 Difusin das normas de convivencia .......................................................... 44
Seccin 9.07 Medidas preventivas para mellorar a convivencia ...................................... 44
a) Plan de atencin diversidade .............................................................................. 45
b) Plan de accin titorial ............................................................................................. 45
c) Medidas de intervencin para solucionar os conflitos de convivencia .................... 48
d) Programa de habilidades sociais ............................................................................ 48
Seccin 9.08 Colaboracin cos servizos sociais .............................................................. 48
a) Procedemento de actuacin ................................................................................... 48
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 4
Seccin 9.09 Observatorio de convivencia ...................................................................... 49
Seccin 9.10 Comisin de convivencia (decreto7/99) ...................................................... 49
Seccin 9.11 Seguemento e avaliacin do plan............................................................... 49
Captulo X. Normas de convivencia do Centro .................................................................... 50
Seccin 10.01 Condutas contrarias s normas de convivencia ....................................... 51
a) Faltas leves ............................................................................................................ 51
Seccin 10.02 Faltas graves ............................................................................................ 53
a) Sancins por falta grave ........................................................................................ 53
Seccin 10.03 Faltas moi graves ..................................................................................... 54
a) Sancins por falta moi grave .................................................................................. 54
Seccin 10.04 Disposicins xerais para a aplicacin das normas de convivencia. .......... 55
a) Gradacin das correccins: .................................................................................... 55
Captulo XI. Organizacin dos recreos ................................................................................ 57
Seccin 11.01 Aspectos prcticos ................................................................................... 57
Seccin 11.02 Plan de coidado dos recreos. ................................................................... 57
Captulo XII. Organizacin das gardas de transporte .......................................................... 59Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 5

Captulo I. INTRODUCIN
As presentes Normas de Organizacin e Funcionamento, implican a toda a Comunidade
Educativa e deben ser tidas en conta tanto nas relacins que se deriven das actividades
desenvolvidas dentro do seu espazo fsico como nas que se puideran desenvolver fra do mesmo
programadas polo propio Centro.
A presente documentacin ten por obxecto proporcionarnos informacin sobre diversos
aspectos de organizacin e funcionamento que incidirn directamente na nosa tarefa diaria.
Calquera destas normas pode modificarse o ampliarse en Claustro, a peticin de calquera
grupo de docentes que debidamente o xustifique, engadindo unha proposta diferente que mellore o
funcionamento da Comunidade Educativa.
En cada Ciclo e departamento atpase un exemplar do presente documento.
Propmonos fixar a normativa que debe seguir a vida do Centro, adaptndoa aos principios
que en materia educativa veen a conter as seguintes bases legais:
Constitucin Espaola.
Lei Orgnica 2/2006 de 3 de maio, de Educacin (LOE)
Decreto 7/1999 do 7 de xaneiro que aproba o regulamento orgnico dos centros
pblicos integrados (ROC).
Decreto 30/2007, de 15 de marzo, por el que se regula la admisin del alumnado.
Orde do 3 de outubro de 2000 pola que se ditan instrucins para o desenvolvemento
do Decreto 7/1999
Orde do 17 de marzo pola que se regula o procedemento de admisin do alumnado.
Real decreto 732/1995 de 5 de maio por el que se establecen los dereitos e deberes
de los alumnos y las normas de convivencia.
Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se crea e se regula o Observatorio Galego
da Convivencia Escolar
Instrucins sobre a constitucin do observatorio de convivencia.
Lei 4/2011 do 30 de xuo de convivencia e participacin da comunidade educativa.
Decreto 229/2011 de 7 de decembro polo que se regula a atencin diversidade.

Para evitar a sobrecarga grfica que supora utilizar en galego "o/a" marcando a existencia de
ambos sexos, nestas Normas de Organizacin e Funcionamento optouse por utilizar o clsico
masculino xenrico, entendendo de que tdalas mencins en tal xnero representan sempre a
todos/as, homes e mulleres. Isto non reflicte de ningunha maneira un prexuzo sexista.

Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 6
Captulo II. ORGANIZACIN XERAL DO CENTRO.
Seccin 2.01 rganos colexiados
a) Consello Escolar
O Consello Escolar configrase, como rgano colexiado de participacin dos diferentes
membros da Comunidade Educativa e actuar, polo tanto, velando polo cumprimento dos principios
e valores da Constitucin, pola efectiva realizacin dos fins educativos e polo cumprimento dos
deberes correspondentes dos membros da Comunidade Educativa. Favorecendo a participacin da
Comunidade Educativa na xestin e avaliacin do centro e garantindo o exercicio dos dereitos
recoecidos ao alumnado, profesorado, familias e persoal de administracin e servizos.
A composicin e as competencias do Consello Escolar estn establecidas nos artigos 126 e
127 da LOE. A constitucin e renovacin, as coma o funcionamento das reunins ser conforme
ao establecido nos artigos 11 e 12 do Regulamento Orgnico de Centro (ROC)
Para desenvolver as sas competencias, asumir como propias, ademais, as seguintes
funcins:
Coordinar o procedemento para a renovacin a medias dos seus membros, as como
para cubrir as vacantes que se produzan, de acordo coa normativa vixente.
Ademais de constitur a Comisin de Convivencia, nomear de entre os seus membros
unha comisin para o proceso de admisin de alumno/as e outras comisins que se
crean oportunas.
Designar a comisin econmica, prevista pola normativa legal, e establecer as canles
necesarias, para que tdolos sectores da Comunidade Educativa participen de xeito
eficaz na elaboracin do orzamento do centro.
PLANI FI CACI N DO CONSELLO ESCOLAR
HORARIO proposto: martes dos meses sinalados s 1815 horas.
NMERO de Sesins previstas: 4
1. Antes do 20 de outubro:
Aprobacin PXA.
Financiamento excursins de fin de etapa.
Resolucin das solicitudes de uso das instalacins do Centro.
Constitucin e propostas de traballo das Comisins.
Aprobacin de:
o Planificacin de reunins do curso.
o Datas dos das non lectivos.
o Horario xeral do Centro.
Valoracin avaliacin extraordinaria de setembro.
Respecto ao comedor escolar:
o Nomeamento encargado comedor.
o Persoal colaborador.
o Aprobacin mens.
2. Final de xaneiro:
Valoracin Primeira Avaliacin.
Informe e aprobacin contas do comedor e do Centro.
Valoracin traballo das comisins e grao de cumprimento da PXA.
3. Abril:
Aprobacin orzamento do Centro.
Valoracin 2 avaliacin.
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 7
Matrcula de alumnos.
Valoracin traballo comisins e grao de cumprimento da PXA.
Planificacin final de curso.
4. Final de xuo:
Aprobacin memoria.
Aprobacin contas do centro.
Informacin resultados avaliacins finais.
Aprobacin calendario de setembro
Valoracin final das distintas comisins.
Revisin da comisin de seleccin das colaboradoras do comedor.
DESENVOLVEMENTO DAS SESI NS
1. Lectura da acta da sesin anterior:
As sesins iniciaranse coa lectura que faga o Secretario da acta da reunin
precedente.
Unha vez feita a lectura os integrantes do Consello Escolar (C. E.) podern facer
as alegacins que consideren oportunas, ao obxecto de que sexan recollidas na
acta da sesin actual.
Concludas as alegacins o Presidente solicitar dos asistentes a aprobacin do
acta.
2. Debate dos puntos da orde do da: En cada punto da orde do da seguirase o seguinte
procedemento:
Exposicin. O Presidente far unha introducin do punto e solicitar dos presentes
si desexan intervir no devandito punto co obxecto de adxudicar unha quenda de
palabra para participar no debate que segue.
Debate. O Presidente dar aos integrantes que o solicitaron -e na sa quenda- a
palabra ao obxecto de que intervean e expoan o seu parecer sobre o punto
obxecto de debate.
Ao facer uso da palabra, na medida do posible, dirixiranse sempre ao C. E. como
rgano, non aos seus integrantes individualmente.
Cada orador poder facer uso da palabra en das ocasins e por un tempo non
superior a tres minutos.
O Presidente poder, ao seu criterio, outorgar a palabra a calquera membro do C.
E. para que responda puntualmente, e por un perodo non superior a dous
minutos, a unha alusin persoal.
3. Propostas: Neste apartado manifestaranse as propostas que se consideren como
solucin para o punto a debater. Procurarase que sexan concretas e breves.
4. Votacin: Neste momento o Presidente pedir aos integrantes que apoien co seu
voto unha ou outra das propostas formuladas. A votacin realizarase a man alzada, ao
obxecto de axilizar as sesins. No caso de que algn integrante do C. E. solicitseo
nalgn punto en concreto, a votacin realizarase por escrito e en segredo. Entndese
que tdolos temas incumben por igual aos distintos sectores integrantes do C. E. por
iso non proceden posturas abstencionistas, e tdolos membros han de participar na
votacin. No entanto si entndese que un dos membros vote en branco. Procederase
a incorporar ao acta como acordo do C. E. a proposta que sexa maioritariamente
votada.
5. Rogos e preguntas. Neste captulo recolleranse aqueles temas, que non sendo
competencia plena do C. E. este deba estar informado dos mesmos porque afecten
dalgn modo marcha do Centro.
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 8
6. Finalizacin das sesins. As sesins do C. E. concluirn unha vez tratados tdolos
puntos da orde do da e odos os rogos e preguntas co levantamento da sesin polo
Presidente.
Dado que o C. E. un rgano de debate e toma de decisins, difcil prever a duracin das
sas sesins, pero, en aras dunha maior efectividade, de xeito orientativo fxase a duracin das
reunins en 1'5 horas mximo.
CUESTI NS DE ORDE
1. S podern asistir s sesins do C. E. os membros elixidos e previstos na vixente Lei.
Sen que sexa un segredo, esprase dos integrantes do C. E. a maior discrecin sobre
o contido e ton das deliberacins que se desenvolven no seu seo.
2. Corresponde ao presidente dar a coecer s autoridades competentes as conclusins
e acordos do C. E. sobre os aspectos que por elas han de ser coecidos.
3. Durante os debates, a persoa en uso da palabra, observar unha estrita correccin
respecto cara aos demais membros.
4. Evitarase traer ao seo do C. E. informacins non contrastadas, tendenciosas ou que
xeren un innecesario estado de alarma nos seus membros. En todo caso deberanse
citar polo nome, ou con referencias identificadas, as fontes das informacins que se
ofrezan.
5. Si algn membro do C. E. no desenvolvemento das sesins, considera que os seus
dereitos non estn adecuadamente apoiados pola actuacin do presidente, ou se
sentise discriminado ou menosprezado dalgn modo por algn dos integrantes, pode
solicitar da secretaria que conste en acta a sa queixa ao obxecto de que poida ser
valorada por instancias competentes da Consellera de Educacin.
6. Consello Escolar o rgano colexiado que debe velar polo cumprimento de tdolos
seus preceptos. Tdolos sectores da Comunidade Educativa podern suscitar
propostas de modificacin ao Consello Escolar.
CONSTI TUCI N DAS COMI SI NS
Unha vez constitudo o Consello Escolar, este designar unha persoa integrada na
Comunidade Educativa que impulse medidas educativas que fomenten a igualdade real e efectiva
entre homes e mulleres. A persoa ser designada por maiora absoluta dos asistentes segunda
reunin que celebre logo de constiturse.
Na primeira reunin de cada curso acadmico, o Consello Escolar do Centro deber
constitur as seguintes Comisins Permanentes, entre os seus compoentes:
Comisin Econmica, integrada polo director, secretario, o representante do persoal
de administracin e servizo no Consello, un representante do profesorado, un pai ou
nai ou titor legal e un alumno ou alumna. A Comisin Econmica informar ao
Consello Escolar de cantas materias de ndole econmica encomndelle. As sas
reunins realizaranse, polo menos, unha vez ao trimestre.
Comisin de Convivencia formada polo director, xefes de estudos, un profesor, un
pai ou nai e/ou titor legal, e un alumno. Esta Comisin, ademais de reunirse cando se
considere necesario, analizar os problemas detectados na sa aplicacin efectiva e
propoer a adopcin das medidas oportunas.
O Consello Escolar do centro reunirase, como mnimo, unha vez ao trimestre e sempre que o
convoque o director ou o solicite, polo menos, un terzo dos seus membros.
En todo caso, ser preceptiva, ademais, unha reunin a principio de curso e outra ao final do
mesmo. A asistencia unha obriga para tdolos seus membros.
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 9
As reunins do Consello Escolar celebraranse, se posible, no da e co horario que posibilite
a asistencia da maiora dos seus membros. Nas reunins ordinarias, o directora enviar aos
membros a convocatoria contendo a orde do da da reunin, as como a documentacin que vaia a
ser obxecto de debate e, no seu caso, aprobacin, de forma que estes poidan recibila cunha
antelacin mnima dunha semana. Podern realizarse, ademais, convocatorias extraordinarias
cunha antelacin mnima de corenta e oito horas, cando a natureza dos asuntos que haxan de
tratarse as o aconselle.
b) Claustro de profesores
o rgano propio de participacin do profesorado no Centro, ten a responsabilidade de
planificar, coordinar, informar e, no seu caso, decidir sobre os aspectos educativos do Centro. O
Claustro ser presidido polo director e estar integrado pola totalidade dos docentes que presten
servizos nese momento.
O Claustro reunirase, como mnimo, unha vez ao trimestre e sempre que o convoque o
director ou o solicite un terzo, polo menos, dos seus membros. En todo caso, ser preceptiva,
ademais, unha sesin do Claustro ao principio do curso e outra ao final do mesmo.
A asistencia s sesins do Claustro ser unha obriga para tdolos seus membros.
PLANI FI CACI N
HORARIO proposto: martes dos meses sinalados posteriores s entregas de notas s 16:35
horas.
NMERO de sesins previstas: 5
1. Setembro
Aprobar os criterios pedagxicos para a elaboracin dos horarios dos alumnos e
dos docentes.
Anlise dos resultados da avaliacin extraordinaria de setembro.
Adscricin de titoras e coordinadores de ciclo.
Propostas para a elaboracin do programa de actividades de formacin
profesorado de acordo coas necesidades do centro.
Elixir as actividades complementarias a realizar de acordo coa concrecin
curricular correspondente aos seus alumnos.
Elevar ao equipo directivo:
o propostas sobre a planificacin do curso.
o a proposta sobre a eleccin dos das non lectivos concedidos pola
Consellera para a sa posterior aprobacin polo Consello Escolar.
o propostas sobre os diferentes apartados da P. X. A., basendose nas
achegas da memoria final de curso.
Calendario de reunins dos rganos colexiados.
2. Outubro
Aprobar a planificacin xeral das sesins de avaliacin e entrega de notas.
Aprobar apartados pedagxicos da P. X. A.
Designacin de coordinadores de proxectos de dinamizacin e normalizacin.
Anlise e valoracin dos resultados da avaliacin que do centro realice a
Administracin Educativa ou calquera informe referente marcha do mesmo.
3. Xaneiro
Valorar a evolucin do rendemento escolar xeral do Centro na 1 avaliacin e
elevar informe ao Consello Escolar coa proposta, no seu caso, de actuacins e
medidas correctoras ou de mellora.
Analizar e valorar a marcha xeral e a situacin econmica do centro.
Previsin econmica para o ano en curso
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 10
4. Abril
Valorar a evolucin do rendemento escolar xeral do Centro na 2 avaliacin e
elevar informe ao Consello Escolar coa proposta, no seu caso, de actuacins e
medidas correctoras ou de mellora.
Aprobacin do calendario final de curso.
Informacin sobre a matrcula.
Informar sobre o proxecto econmico do Centro.
Informe sobre o procedemento da avaliacin de diagnstico.
5. Xuo
Valorar a evolucin do rendemento escolar xeral do Centro na avaliacin ordinaria
de xuo, e elevar informe ao Consello Escolar coa proposta, no seu caso, de
actuacins e medidas correctoras ou de mellora.
Previsin estimativa de grupos cara o vindeiro curso.
Previsin de titoras na educacin primaria.
Aprobacin se procede da participacin no Programa de Formacin Permanente
de Profesorado.
Valorar o grao de cumprimento da P. X. A.
Elaborar a Memoria Final de curso.
NORMAS DE FUNCI ONAMENTO DO CLAUSTRO
O Claustro dotouse dunhas normas de funcionamento interno, ao obxecto de lograr unha
maior axilidade nas sas deliberacins, que se detallan a continuacin:
Desenvolvemento das sesins
1) Aprobacin do acta anterior:
As actas debern ser remitidas ao correo electrnico dos profesores xunto coa
convocatoria.
Os integrantes do claustro podern facer as alegacins que consideren oportunas, ao
obxecto de que sexan incorporadas ao acta da sesin presente.
Concludas as alegacins o director solicitar aos presentes a aprobacin da acta.
2) Debate dos puntos da orde do da. En cada punto da orde do da seguirase o seguinte
procedemento:
Exposicin: O director far unha introducin do tema e solicitarase aos presentes si
desexan intervir mantenta de devandito punto, ao obxecto de establecer unha
quenda pechada de palabra para participar no debate que segue.
Debate: O Presidente dar a palabra s persoas que o solicitaron, e na sa quenda,
ao obxecto de que intervean expoendo o seu parecer sobre o obxecto de debate.
Os que estean no uso da palabra, na medida do posible, dirixiranse sempre ao
Claustro como rgano non ao seu integrantes individualmente.
Cada orador poder facer uso da palabra durante un punto en das ocasins e por un
tempo non superior aos tres minutos.
O directora poder, ao seu criterio, outorgar a palabra a calquera membro do Claustro
aludido persoalmente, para que responda puntualmente e por un tempo non superior
a dous minutos.
3) Propostas: Neste punto formularanse as propostas que se consideren como solucin para
o tema debatido. Procurarase que sexan correctas e breves.
4) Votacin:
O director pedir aos integrantes que apoien co seu voto unha ou outra das
propostas formuladas.
A votacin realizarase a man alzada ao obxecto de axilizar as sesins.
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 11
No caso de que algn membro do Claustro solicitseo (para algn punto en
concreto) a votacin realizarase por escrito e en segredo.
Procederase a incorporar ao acta, con acordo do Claustro, a proposta que sexa
maioritariamente votada.
5) Rogos preguntas. Neste capitulo recolleranse aqueles temas, que sen ser competencia
plena do Claustro, tea que estar informado dos mesmos porque afecten marcha do
Centro.
6) Finalizacin das sesins:
Dado que o Claustro un rgano de debate e toma de decisins, difcil prever a
duracin das sas sesins, pero en aras dunha maior efectividade, fxase de xeito
orientativo a duracin das reunins en 15 horas como mximo.
As sesins do Claustro concluirn unha vez tratados tdolos puntos da orde do da e
odos os rogos e preguntas, co levantamento da sesin polo director.
CUESTI NS DE ORDE
1. Durante os debates, a persoa en uso da palabra, observar unha estrita correccin e
respecto cara persoa que estea en uso da palabra.
2. Igualmente, os membros do Claustro correspondern co mesmo respecto cara
persoa que estea en uso da palabra.
3. Evitar traer ao seo do Claustro problemas e cuestins persoais.
4. Si algn membro do Claustro, no desenvolvemento das sesins, considerase que os
seus dereitos non estean adecuadamente garantidos pola actuacin do director ou se
sentisen discriminado ou menosprezado dalgn modo por algn dos integrantes, pode
solicitar do secretario que conste en acta a sa queixa ao obxecto de que poida ser
valorado polas instancias competentes da Consellera de Educacin, e, en calquera
caso, estarase ao disposto na lei antes mencionada.

Seccin 2.02 rganos de coordinacin docente
a) Equipos de Ciclo.
PLANI FI CACI N
1. Setembro:
Formacin de ciclos e propoer coordinadores, tendo en conta a distribucin horaria e
as necesidades do centro.
Facer listas de clase.
Preparar probas iniciais.
Preparar listas de reparto.
Preparar ndice para a presentacin dos alumnos (familias).
Preparar listas de material dos alumnos.
Preparar relacin de material funxible e pedagxico necesario para impartir as clases.
Revisar distribucin dos horarios.
Confeccionar o horario persoal e dos alumnos.
Revisar Plan de Atencin ao alumnado en caso de ausencias imprevistas ou de curta
duracin do profesorado.
Revisar Plan de Asistencia sanitaria aos alumnos.
Formular propostas ao equipo directivo e ao Claustro relativas actualizacin dos
documentos institucionais do Centro (PE, NOF ,...)
Formular propostas ao equipo directivo e ao Claustro relativas elaboracin da PXA.
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 12
Organizar e realizar actividades complementarias e extraescolares propias do ciclo
coordinadas polo Xefe de Estudos.
Establecer a distribucin semanal do tempo asignado s reas na forma en que mellor
se acomode ao contexto da Concrecin Curricular, respectando a proporcin horaria,
que proponse nas Ordes de implantacin de cada etapa.
Elaborar a programacin operativa do nivel e /ou ciclo, a partir da Concrecin
Curricular do Centro, e que abarcar as actividades docentes a realizar no perodo
lectivo.
Elaborar o Plan de Accin Titorial e informar do mesmo s familias.
Aprobar o calendario e plan de reunins e o programa de actividades do ciclo.
Determinar os criterios para realizar as adaptacins curriculares de distinto nivel de
significatividade para dar resposta s n.e.a.e. do ciclo, en colaboracin cos mestres
especialistas de apoio a partir da proba inicial.
Establecer as coordinacin oportunas entre titores, o resto do profesorado.
2. Outubro:
Elaborar os apartados da PXA correspondentes aos Equipos de Ciclo.
Quincenal ou mensualmente:
Elaboracin da programacin de aula que deber responder secuencia de
obxectivos e contidos distribudos ao longo do ciclo, recollendo tamn as adaptacins
curriculares.
Unificar criterios de diagnstico, seguimento e avaliacin do ciclo.
Propoer o material didctico en funcin do deseo curricular.
Valorar e experimentar mtodos e tcnicas que permitan unha mellora cualitativa do
ensino.
Elaborar materiais e tecnoloxa propios adecuados s reas, niveis e ciclos.
Valoracin do Plan de Accin Titorial
3. Trimestralmente:
Reunins previas e posteriores sesin de avaliacin, tratndose o desenvolvemento
e cumprimento da programacin a anlise dos resultados e as medidas correctoras
que se propoan, xunto a unha valoracin do uso dos medio e recursos didcticos.
Os equipos de ciclo recollern nunha sucinta memoria, a avaliacin das actividades
realizadas, as dificultades atopadas e os resultados obtidos.
Estas memorias parciais, redactadas polo coordinador de ciclo, entregaranse ao
director ao final de cada trimestre, excepto a ltima que se entregar antes do 25 de
xuo, formando parte da memoria final de curso e tndose en conta, no seu caso, na
revisin do Proxecto Educativo do curso seguinte.
Cumprimentar as actas de avaliacin e realizar unha valoracin do rendemento dos
alumnos de cada titora.
Avaliar o grado de cumprimento da PXA. e levala reunin de coordinadores de ciclo
co Xefe de Estudos para recoller as diferentes achegas e elevalas posteriormente ao
Claustro e Consello Escolar.
Valorar e presentar propostas, no seu caso, de aspectos que se deban mellorar na
convivencia dentro da Comunidade Educativa.
Final de curso:
Anlise dos resultados finais, conclusins e propostas correctoras que se anexionarn
s memorias trimestrais para a sa incorporacin memoria
4. final de curso.
Valoracin sobre a convivencia na Comunidade Educativa e propostas, no seu caso,
de melloras.
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 13
Cumprimentar: actas oficiais e internas, informes individualizados, expedientes
persoais.
Memoria final de curso: Traballar os diferentes apartados nos ciclos, posteriormente
levar as conclusins reunin de coordinadores co xefe de estudos e o director para
unificalas, lvanse a Claustro e finalmente ao Consello Escolar para a aprobacin, se
procede.
5. Realizadas con asiduidade.
Reunins establecidas na planificacin da dedicacin especial docente,
empregndose, como mnimo, das horas semanais.
b) Departamentos didcticos
PLANI FI CACI N
Setembro:
Asignacin de grupos aos distintos membros do departamento.
Elaboracin das programacins didcticas basendose nas achegas das memorias do
final de curso.
Anlise dos resultados da avaliacin extraordinaria de setembro.
Mensualmente:
Seguimento das programacins.
Elaboracin de propostas para elevalas CCP.
Informacin e anlise dos acordos da CCP.
Anlise dos resultados das avaliacins (xaneiro, abril).
Xuo:
Seguimento das programacins. Memoria fin de curso.
Anlise resultados avaliacin ordinaria.
c) Comisin de Coordinacin Pedagxica (CCP)
PLANI FI CACI N
Setembro:
Nomeamento secretario das reunins da CCP
Elaborar e elevar ao Claustro para a sa aprobacin a proposta de organizacin da
orientacin educativa e do Plan de Accin Titorial (PAT) para a sa inclusin nos
documentos institucionais.
Elaborar a proposta de criterios, procedementos e organizacin previstos para realizar
as adaptacins curriculares adecuadas aos alumnos con n.e.a.e as coma as medidas
para a atencin diversidade.
Asegurar unha desenvolvemento axeitado entre obxectivos e contidos dos distintos
ciclos e etapas.
Coordinar a elaboracin, posta en marcha e avaliacin do programa de actividades
docentes, programacin e plan de formacin, de acordo coa proposta do Claustro ao
que se lle presentar para a sa aprobacin.
Propoer ao Claustro a planificacin xeral das sesins de avaliacin e cualificacin,
de acordo coas xefaturas de estudos e de conformidade coas decisins includas nos
documentos institucionais.
Proposta de profesor titor do alumnado con materias pendentes.
Establecemento das lias xerais do proxecto interdisciplinar.
Calendario de reunins para o curso.
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 14
Proposta de coordinadores de proxectos de dinamizacin e normalizacin lingstica.
Planificacin e desenvolvemento da hora de lectura.
Mensualmente:
Velar polo cumprimento dos documentos institucionais e realizar o seguimento do seu
desenvolvemento e do plan de avaliacin do mesmo, elevando ao claustro propostas
sobre a sa posible modificacin.
Coordinar a elaboracin dos apartados pendentes dos documentos institucionais,
redactalos e levalos ao claustro para a sa aprobacin.
Seguimento de atencin diversidade.
Seguimento obxectivos xerais da PXA en xeral do resto de proxectos.
Seguimento do rendemento escolar.
Final de curso.
Memoria da PXA.
Formular propostas ao equipo directivo e ao Claustro relativas actualizacin dos
documentos institucionais do Centro (PE, NOF...).
Organizacin cara ao seguinte curso:
- Previsin grupos.
- Proposta de alumnado de PDC.
- Anlise medidas atencin diversidade.
- Funcionamento desdobres e agrupamentos.
Seccin 2.03 Xornada escolar do centro
O noso centro conta coa xornada continua, polo tanto o horario escolar vai desde as 9:15 s
14:15 horas de setembro a xuo na educacin Primaria, e ata as 14:35 na educacin Secundaria.
En Secundaria ademais compltase a xornada coas tardes do luns de 16:30 ata 18:10.
a) Asistencia e puntualidade
A asistencia a clase unha obriga. Os alumnos chegarn puntualmente a clase. A porta de
acceso as dependencias do centro abrirase s 9:15 horas.
A puntualidade observarase por interese propio e o dos compaeiros. Durante o horario
lectivo non se atendern sadas anticipadas dos alumnos salvo casos convenientemente
xustificados e sempre o alumno saira acompaado dunha persoa adulta e autorizada.
O dereito de non asistencia s clases s est recoecido para 3 e 4 da ESO. Este dereito
poderase exercer cando se derive dunha decisin asemblearia. Tal decisin deber comunicarse
xefatura de estudos cun mnimo de 24 horas de antelacin para facer a correspondente
planificacin. Aqueloutros casos, a non asistencia ten o tratamento de falta non xustificada.
O horario do servizo de comedor de 14:15 a 16:00 horas. Os comensais organzanse en
das quendas.
O recreo ser desde as 11:42 ata as 12:07 en secundaria e de 12:12 ata 12:37 en primaria.
Os martes pola tarde en horario de 16:30 a 18:00 celebraranse as reunins de equipos e
titoras coas familias.
Seccin 2.04 Colaboracin das familias na organizacin
necesaria a colaboracin de todos para a vixilancia do alumnado. As portas brense uns
minutos antes de tocar a sirena para poder acceder ao recinto escolar de forma escalonada e
voluntaria. As familias e alumnado deben tomar as medidas oportunas para:
Garantir a puntualidade e asistencia
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 15
Facilitar a mobilidade do alumnado e a visin do profesorado; os pais evitarn
obstaculizar as portas e accesos ao Centro.
Respectar as horas de entrevista do profesorado. Para cuestins urxentes est o
equipo directivo.
Xustificar sempre as ausencias reenchendo o impreso facilitado polo Centro.
En caso de enfermidade contaxiosa ou piollos, absterse de vir ao Centro.
Para a entrada ou sada dun alumno fra de horario, imprescindible pasar por
Conserxera. Nunca subir s clases directamente. unha norma elemental de
seguridade e tranquilidade para todos.
Sempre que se realice unha sada durante o perodo escolar, debe deixarse
notificacin escrita en Secretara ou Xefatura de Estudos da hora de sada, hora de
retorno aproximada e persoa adulta que acompaa ao neno.
As familias ou familiares autorizados que vean a recoller aos alumnos que lles
correspondan, agardarn a sada na porta.
En ningn caso as persoas que vaian recoller aos alumnos deben entrar nas clases a
recollelos nin chamalos para que saian.
No caso de que tea que recoller ao neno unha persoa distinta da habitual, deber
comunicalo con anterioridade.
Os alumnos asistirn a clases debidamente vestidos e aseados, con roupa e zapatos
cmodos para eles. Os das que realicen educacin fsica virn con vestimenta
deportiva.
Finalizadas as clases, tdolos nenos e nenas debern colaborar colocando as
cadeiras enriba das mesas, para facilitar as tarefas de limpeza.
O TENTEMPI
Para o tentempi de media ma deben traer alimentos adecuados: iogures,
bocadillos, froitas, biscoitos, galletas, zumes en envases de cartn.
Os nenos e nenas deben traer consigo o almorzo hora da entrada.
Para beber auga deben traer unha botella de plstico ou outro recipiente adecuado.
Dende o servizo de comedor, cumprindo co obxectivo da adquisicin de hbitos
saudables, ofrecerselle aos alumnos que o desexen unha peza de froita de balde.
Seccin 2.05 Colaboracin do profesorado
O profesorado de garda de custodia distribuirase entre a entrada e o patio.
Antes de que toque o timbre un profesor dirixirase porta de acceso s aulas, e
encargarase de que os rapaces entren de forma ordenada.
Se a climatoloxa fora moi adversa, permitirase o acceso ao Centro antes de soar o
timbre,quedando os rapaces no espazo da entrada do edificio vixiados polo
profesorado de garda.
O profesorado debe estar antes da apertura de portas.
Os primeiros docentes que entren nas clases, pasarn lista e anotarn as ausencias
no parte.
Non se permitir a entrada ou sada do alumnado fra do horario establecido
anteriormente sen xustificacin.
Cando os alumnos saian do aula, o profesor que tea o grupo ao seu cargo, velar
para que o fagan sen correr polos corredores, sen gritos e ordenadamente.
Exercer o seu labor docente (programar, ensinar, avaliar...) segundo o Proxecto
Educativo, atendendo diversidade do alumnado e s necesidades educativas que
presenten.
Colaborar na programacin xeral do centro.
Colaborar nos controis de asistencia, puntualidade, comportamento do alumnado.
Asistir s reunins dos rganos colexiados.
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 16
Recibir aos pais e nais que desexen informacin sobre a marcha docente dos seus
fillos ou fillas nos das e horas que se sinalaron na Programacin Xeral Anual.
Desempear os cargos para os que sexa elixido.
Asistir puntualmente ao centro, comunicando previamente, sempre que sexa posible,
a sa ausencia. Na medida do posible procurar ausentarse do centro o da ou no
horario que menos prexudique aos compaeiros ou compaeiras. Neste caso,
procurar deixar tarefas planificadas para o seu grupo. Tamn ser puntual ao
finalizar as clases, as coma s reunins programadas.
En horas de clase, desprazarase cos nenos e nenas da sa clase sen molestar ao
resto dos grupos.
Vixiar os recreos segundo as quendas asignadas pola Xefatura de Estudos. Por iso
ser puntual (tanto sada como entrada) cando toque vixilancia de recreo.
Avisar direccin en caso de accidente ou indisposicin dalgn alumno. Se leve
curarase no Centro (desinfeccin de pequenas feridas, infusins dixestivas,...).
Avisarase s familias cando o alumno non se atope en condicins de continuar coa
xornada lectiva. Cando non se poida atender, o Centro chamar ao 112 e seguiranse
as sas indicacins.
Participar, segundo aptitudes, posibilidades e propia disposicin, nas actividades
complementarias e extraescolares que se programen e aproben nos Claustros e
Consellos Escolares.
Cumprir e far cumprir as normas de convivencia solidariamente co resto dos seus
compaeiros e compaeiras e recordaraas cantas veces sexan necesarias ata que o
alumnado as interiorice.
Solicitar o material necesario para o desenvolvemento do seu labor docente, que lle
ser proporcionado sempre que as dispoibilidades econmicas permtano, e
segundo criterios establecidos no orzamento.
Velar pola conservacin das instalacins.
Colaborar co equipo directivo na organizacin e realizacin de actividades escolares
complementarias e extraescolares, en beneficio de tdolos membros da Comunidade
Educativa.
Tdalas comunicacins que partan do Centro cara aos pais ou nais ou cara ao resto
da Comunidade Educativa, faranse co membrete do centro e en estado de claridade e
limpeza.
Seccin 2.06 Colaboracin do alumnado
obrigatoria a asistencia a clase e a xustificacin das faltas, as mesmo participar nas
actividades complementarias orientadas ao desenvolvemento do currculo.
Cumprir e respectar os horarios aprobados para o desenvolvemento das actividades
do Centro.
Seguir as orientacins do profesorado respecto da sa aprendizaxe.
Respectar o exercicio do dereito aprendizaxe dos compaeiros.
O respecto s normas de convivencia.
Respectar a liberdade de conciencia e as conviccins relixiosas e morais, as como a
dignidade, integridade e intimidade de tdolos membros da Comunidade Educativa.
Non discriminar a ningn membro da Comunidade Educativa por razn de nacemento,
raza, sexo ou por calquera outra circunstancia persoal ou social.
Respectar e utilizar correctamente o mobiliario, material e as instalacins do Centro.
Participar na vida e funcionamento do Centro.
Asistir a clases debidamente aseados.
Respectar ao profesorado e aos demais membros da Comunidade Educativa.
Respectar os espazos reservados ao profesorado e ao persoal de Administracin e
Servizo.

Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 17
Captulo III. EQUIPO DIRECTIVO
A direccin e responsabilidade xeral da actividade do centro corresponde ao director, quen
velar pola coordinacin da sa xestin, a adecuacin ao proxecto educativo e programacin
xeral anual.
Seccin 3.01 Principios xerais de actuacin
O equipo directivo, no mbito das sas funcins e competencias, actuarn de acordo cos
seguintes principios xerais:
a) Velarn para que as actividades do centro desenvlvanse de acordo cos principios e
valores da Constitucin, pola efectiva realizacin dos fins da educacin establecidos
nas leis e disposicins vixentes, polo logro dos obxectivos establecidos no Proxecto
Educativo (PE), pola calidade da educacin e polo fomento e promocin da
investigacin e innovacin educativa.
b) Garantirn o exercicio dos dereitos recoecidos ao alumnado, ao persoal docente,
aos representantes legais do alumnado e ao persoal de administracin e de servizos e
velarn polo cumprimento dos deberes correspondentes.
c) Impulsarn medidas e actuacins para lograr a plena igualdade entre homes e
mulleres e fomentarn a educacin para a prevencin de conflitos e para a resolucin
pacfica dos mesmos, como medio para mellorar a convivencia e os hbitos cidadns.
d) Colaborarn na implementacin de medidas para favorecer a equidade educativa, que
garantan a igualdade de oportunidades, a inclusin educativa e a non discriminacin
do alumnado, para compensar as desigualdades persoais, culturais, econmicas e
sociais.
e) Fomentarn e favorecern a participacin de tdolos membros da Comunidade
Educativa na vida do centro, na sa organizacin e funcionamento.
f) Colaborarn nos plans de avaliacin que se lles encomenden nos termos que
estableza a Consellera de Educacin.
g) Coordinarn a colaboracin con outros centros da zona, tanto para a escolarizacin
do alumnado, como para realizar unha oferta educativa adecuada s necesidades da
contorna.
Seccin 3.02 O equipo directivo.
O Equipo Directivo o rgano executivo de goberno do centro e est integrado por:
Persoa a cargo da direccin.
Persoa a cargo da xefatura de estudos de educacin primaria.
Persoa a cargo da xefatura de estudos de educacin secundaria.
Persoa a cargo da secretara.
O director, previa comunicacin ao Claustro e ao Consello Escolar, formular proposta de
nomeamento e no seu caso, de cese, ao rgano competente da Administracin educativa, das
persoas designadas para formar parte do equipo directivo, de entre o profesorado, que tea destino
no centro. Procurarase unha presenza equilibrada de mulleres e homes na proposta de
nomeamento dos membros do equipo directivo.
O equipo directivo traballar de forma coordinada no desempeo das sas funcins,
conforme s instrucins do director, de acordo cos principios xerais establecidos.
Seccin 3.03 O director.
As competencias do director do centro veen establecidas nos artigos 132 da LOE e 6 do
ROC.
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 18
1. O director a persoa responsable da organizacin e funcionamento de tdalas
actividades que se levan a cabo no Centro e exercer a direccin pedagxica, sen
prexuzo das competencias, funcins e responsabilidades do resto dos membros do
equipo directivo e dos rganos colexiados de goberno.
2. Poder realizar contratos menores concernentes adquisicin de bens e
contratacin de obras, servizos e suministros, de acordo co disposto na lexislacin
vixente en materia de Contratos do Sector Pblico. As mesmo, poder autorizar os
gastos de acordo co orzamento do Centro, ordenar os pagos e visar as certificacins
e documentos oficiais do Centro. Ter tamn capacidade de xestionar os recursos
econmicos e doazns, cuxa obtencin aprobouse polo Consello Escolar, e que
reciba o Centro por parte da Administracin, de institucins e de empresas, que se
reflectirn no orzamento de ingresos e dos que se dar conta ao Consello Escolar e
Consellera de Educacin.
3. Co fin de cumprir os obxectivos propostos no Proxecto Educativo, os directores
podern propoer a definicin dos postos de traballo requiridos para o
desenvolvemento de proxectos, actividades ou medidas non reguladas pola
Consellera de Educacin, atendendo sa titulacin ou capacidade profesional. A
estes efectos, os distintos centros directivos da Consellera de Educacin, no mbito
das sas competencias, establecern as condicins e os procedementos oportunos.
4. No exercicio da xefatura de todo o persoal adscrito ao Centro, que lle recoece o
artigo 132, apartado e), da Lei Orgnica de Educacin, os directores dos centros
docentes pblicos sern competentes para o exercicio da potestade disciplinaria, en
relacin coas faltas leves respecto ao persoal funcionario e laboral, docente e non
docente, que presta servizos no seu centro, nos casos que se recollen a continuacin:
a. Incumprimento inxustificado do horario de traballo, de permanencia
obrigada no Centro, ata un mximo de nove horas ao mes.
b. A falta de asistencia ao traballo inxustificada, nun da.
5. As faltas s que se refire o apartado anterior podern ser sancionadas de acordo coa
normativa vixente, debendo ser comunicadas administracin educativa aos efectos
oportunos. Contra as resolucins sancionadoras poder interpoerse recurso de
alzada ou reclamacin previa va xudicial ante a Direccin Xeral de Persoal ou a
Secretara Xeral Tcnica, segundo trtese de persoal docente ou non docente.
6. Os directores podern propoer sancin disciplinaria pola comisin de faltas leves,
distintas das relacionadas no apartado 4.
7. O director ser competente para elevar a comunicacin das faltas do persoal do
Centro ao rgano competente correspondente, para o inicio do procedemento
disciplinario por faltas graves e moi graves.
PLAN DE TRABALLO
Setembro:
Planificar o Centro de acordo normativa vigente:
Planificar cos Xefes de Estudos o traballo dos apartados da PXA que se poidan ir
elaborando, partindo da Memoria do curso anterior.
Comprobar co resto do equipo directivo si o centro conta con tdolos medios humanos
e materiais necesarios.
Comprobar obras de vern e verificar que tdalas dependencias do Centro atpanse
en boas condicins para seren utilizadas.
Comprobar a situacin econmica na que se atopa o Centro.
Reunin coa secretaria para coordinar a compra do material necesario para o Centro.
Reunin co Sr. Inspector de zona.
Convocar claustro informativo sobre a organizacin e funcionamento xeral do Centro
no curso e outros aspectos de interese para o profesorado: antigidade no Centro,
grupos de alumnos, adscricin de grupos, atencin sanitaria, forma de atencin en
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 19
caso de ausencias imprevistas ou de curta duracin do profesorado, coidado dos
recreos,...
Recordar ao Claustro as normas de funcionamento interno e convivencia establecidas
no PE.Presentar a planificacin do curso ao Consello Escolar para a sa aprobacin,
se procede, as como sentar as bases de funcionamento a travs das comisins de
traballo.
Comprobar que se cumpren os criterios pedagxicos sobre os horarios.
Comprobar que existe no Centro toda a documentacin necesaria para o
funcionamento do curso.
Coordinar a incorporacin dos alumnos.
Reunin coa ANPA para as actividades extraescolares e informarlles sobre a
planificacin e organizacin do centro e dispoibilidade das instalacins.
Reunin co Concello para recibir informacin sobre as actividades complementarias e
extraescolares que devandito organismo poida ofrecer. Tamn valorarase os traballos
realizados no vern e planificaranse os traballos cara ao curso.
Elaborar boletn informativo aos pais sobre os diferentes apartados da organizacin
do Centro de interese para eles e a sa publicacin na pxina Web do Centro.
Propoer Encargado do Comedor para a sa posterior aprobacin polo Consello
Escolar.
Preparar a planificacin sobre o comedor e almorzo escolar.
Consello Escolar: Planificacin comedor, aprobacin de contas.
Coordinar a elaboracin dos apartados pendentes do PE e responsabilizarse da sa
redaccin.
Coordinar a elaboracin da PXA e responsabilizarse da sa redaccin.
Enviar Inspeccin: Programacins didcticas.
Publicacin listas Comedor Escolar e axudas correspondentes a cada alumno.
Recibir a proposta do Claustro sobre os das non lectivos concedidos pola Consellera
para a sa posterior aprobacin polo Consello Escolar e solicitalos ao Xefe Territorial.
Coordinar xunto co encargado nomeado para iso a incorporacin dos alumnos ao
Comedor.
Outubro
Claustro para presentar a PXA e recibir as achegas do profesorado que se estimen
oportunas.
Enviar inspeccin certificacin dos das non lectivos, actividades complementarias,
parte de faltas de Setembro as como unha copia dos captulos correspondentes da
PXA.
Enviar ANPA unha copia da PXA e comunicalo aos membros do Consello Escolar
para que lla lean si estmano oportuno.
Convocar ao Consello Escolar para aprobar, se procede, a PXA.
Enviar a Inspeccin Educativa certificacin da aprobacin da PXA, dos das non
lectivos e das actividades complementarias.
Realizar todo o proceso da renovacin parcial do Consello Escolar.
Decembro
Preparar cos Xefes de Estudos toda a documentacin da Primeira Avaliacin.
Enviar circular s familias coas datas de: Avaliacin, da de entrega de notas, festa de
Nadal, ltimo da de clase, inicio en xaneiro, ltimo da de comedor. Publicalo tamn
na pxina Web do Centro.
Claustro: Valoracin da PXA, 1 Avaliacin e informacin das contas do Centro e do
comedor.
Xaneiro
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 20
Consello escolar: Valoracin resultados 1 Avaliacin, aprobacin, se procede, das
contas do centro e comedor.
Envo Consellera xustificacin de ingresos e gastos do comedor.
Marzo-Abril
Preparar orzamento.
Proceso matrcula alumnado.
Claustro: informacin de matrcula.
Claustro: calendario final de curso.
Consello Escolar: informacin matrcula. Informacin 2 Avaliacin.
Maio
Elaborar cos Xefes de Estudos unha programacin do traballo de final de curso:
o Memoria
o Datas de: as sesins de avaliacin, entrega de notas, da entrega da
documentacin relativa avaliacin, avaliacin de pendentes, avaliacin
diagnstica....
Elaborar unha nota informativa para o profesorado coas pautas a seguir para
cumprimentar toda a documentacin final de curso as como as datas que teen que
ter en conta para entregar aos Xefes de estudos a documentacin citada.
Preparar unha nota para as familias con toda a informacin necesaria relacionada co
final de curso: datas das avaliacins, entrega de notas, ltimo da de comedor...
Publicar tamn na pxina Web do Centro.
Xuo
Supervisar o envo do certificado encargado do comedor.
Coordinar a elaboracin da Memoria e responsabilizarse da sa redaccin.
Enviar Inspeccin datos matrcula de alumnos/as.
Claustro: Valoracin da Memoria final de curso.
Consello Escolar: Aprobacin, se procede: Memoria Final de curso, Contas Colexio e
Comedor, resultados da avaliacin final dos alumnos....
Enviar memoria final e certificacin da aprobacin polo Consello Escolar.
Mensualmente
Supervisar o envo do parte de faltas do profesorado Inspeccin.
Supervisar o envo do parte de faltas do persoal de administracin e servizo
Inspeccin e Direccin territorial.
Reunins de coordinacin co resto do Equipo Directivo.
Reunins de coordinacin coa presidenta da ANPA.
Reunin co Encargado de Comedor.
Reunins da CCP.
Trasladar Direccin Territorial, a travs da Inspeccin educativa, os problemas de
funcionamento que se poidan presentar e posibles propostas de solucin.
Dirimir as cuestins de disciplina e convivencia de acordo co normativamente
establecido.
Dinamizar a Comunidade Educativa, recoller e canalizar as sas achegas e intereses
e buscar canles de comunicacin e colaboracin.
Seccin 3.04 Xefes de estudos
As competencias dos xefes de estudos do Centro veen establecidas no artigo 7 do ROC
apartado c).
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 21
PLAN DE ACTUACI N:
Setembro:
Planificar o curso co resto do equipo directivo.
Elaboracin de horarios de acordo aos criterios establecidos.
Resumir os resultados escolares do curso anterior e da avaliacin extraordinaria.
Dinamizar, en colaboracin co coordinador de formacin as actividades de formacin
do profesorado
Coordinar a realizacin do plan de actividades complementarias seguindo directrices
do Consello Escolar.
Organizar a atencin e coidado do alumnado nos perodos de recreo e outras
actividades non lectivas.
Organizar as coordinacins entre titores, especialistas de apoio s n.e.a.e. velando
polo seu cumprimento.
Coordinar as tarefas dos equipos de ciclo e departamentos didcticos.
Orientar e coordinar a accin de titores, e destes coa orientadora do Centro, conforme
ao Plan de Accin Tutorial includo no Proxecto Educativo (PE).
Executar as directrices emanadas do claustro, poendo en marcha os mecanismos
establecidos, para contemplar os supostos de ausencias curtas do profesorado,
atencin aos alumnos accidentados e calquera eventualidade que incida no normal
funcionamento do centro.
Consensuar cos ciclos e departamentos as normas de funcionamento interno.
Comprobar os horarios do profesorado antes de envialos inspeccin.
Setembro-Outubro
Coordinar as reunins iniciais entre titores e pais.
Elaborar os cadros horarios informativos para os pais.
Coordinar a elaboracin dos apartados pendentes da concrecin curricular e
responsabilizarse da sa elaboracin.
Xuo
Preparar toda a documentacin necesaria para o final de curso.
Coordinar os procesos de avaliacin.
Valoracin cos coordinadores de ciclo das propostas dos equipos docentes sobre a
convivencia na Comunidade Educativa.
Coordinacin da elaboracin da memoria final de curso.
Mensualmente
Coordinacin e seguimento do apoio.
Cumprimentar o parte de faltas do profesorado.
Preparar a orde do da da CCP co Director.
Trimestralmente (decembro-marzo-xuo).
Preparar toda a documentacin relativa s avaliacins.
Avaliacin da PXA.
Informacin dos resultados da avaliacin ao Consello Escolar e Claustro.
A realizar en calquera momento:
Exercer, por delegacin da direccin, a xefatura do persoal docente en todo o relativo
ao rxime acadmico, o control de asistencia ao traballo do profesorado e o rxime
disciplinario do alumnado.
Substitur ao director nos supostos establecidos no ROC.
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 22
Coordinar as actividades acadmicas, de orientacin e complementarias de mestres e
alumnos en relacin co PE, as NOF, a concrecin curricular e a PXA, velando pola
sa execucin.
Impulsar e coordinar a participacin do alumnado nas actividades do Centro.
Coordinar as actuacins dos compoentes dos equipos psicopedagxicos e outros
servizos que inciden no centro (logopedia, servizos sociais, Escola e Familia).
Seccin 3.05 A secretara.
A persoa titular da secretara ten as competencias que veen establecidas no artigo 7 do
ROC apartado d).
PLAN DE TRABALLO
Setembro:
Actualizacin da seccin burocrtica /administrativa do centro.
Actualizar os listados de alumnos/as de cada grupo/clase.
Trasladar a documentacin do curso anterior zona de arquivo do centro.
Presentar o estado de contas do centro ao claustro.
Comprar, previo visto bo do director, o material necesario para o funcionamento do
curso.
Preparar documentacin dos alumnos de que cambian de Centro.
Facer a proposta de alumnos que farn uso do comedor escolar.
Solicitar Becas e Axudas para o servizo do Comedor Escolar.
Coordinar a elaboracin do PE e responsabilizarse da sa redaccin.
Coordinar a elaboracin da PXA e responsabilizarse da sa redaccin.
Ter actualizado o libro de matrcula con altas e baixas de alumnos.
Solicitar a outros centros a documentacin dos novos alumnos.
Dar a coecer a toda a Comunidade Educativa, a informacin de interese xeral
recibida no centro durante o vern.
Reproducir suficientes exemplares de: boletns de notas, informes individualizados,
expedientes persoais, etc., para a sa entrega aos docentes.
Outubro:
Coordinar a elaboracin da P.X.A e responsabilizarse da sa redaccin
Cambiar de curso no ordenador aos alumnos para realizar as listaxes definitivas.
Decembro:
Informar ao claustro sobre xustificacin de gastos de funcionamento do centro e do
comedor.
Xaneiro:
Presentar ao Consello Escolar a xustificacin de gastos de funcionamento do
comedor e colexio para a sa aprobacin.
Presentar na Direccin Territorial Xustificacin de contas do centro.
Marzo:
Elaborar a proposta de Orzamento Econmico coa colaboracin da Comisin
Econmica.
Presentar ao Consello Escolar o Proxecto do Orzamento Econmico anual.
Elaborar as circulares e informacin divulgadora do proceso de matriculacin para
curso seguinte.
Abril:
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 23
Ter a disposicin do pblico os impresos de matrcula establecidos.
Publicar as listaxes de alumnos admitidos provisionalmente e prazos de reclamacins.
Publicar listas definitivas de alumnos admitidos.
Xuo:
Presentar o estado de contas do centro e do comedor ao Consello Escolar.
Cumprimentar o formato de Xustificacin de contas e envialo Direccin Territorial.
Mensualmente:
Cumprimentar o parte de faltas do persoal non docente e envialo Direccin
Territorial
Outras competencias que se realizan sen data fixa:
Actualizar o inventario xeral do centro en colaboracin cos docentes.
Rexistrar e arquivar debidamente a documentacin oficial.
Dispoer e custodiar os libros de actas de cada un dos rganos de goberno.
Preparar e reproducir a documentacin precisa de apoio s reunins dos rganos
colexiados.
Certificar a autenticidade das fotocopias das actas que son enviadas Inspeccin ou
Direccin Territorial.
Custodiar os rexistros oficiais do centro.
Ter actualizado o rexistro de correspondencia (entradas e sadas).
Expedir aos interesados que o soliciten as certificacins oportunas.
Manter o libro de inventario actualizado.
Rexistrar o material e mobiliario susceptible de reparacin e /ou renovacin.
Custodiar e dispoer a utilizacin dos medios audiovisuales e do material didctico,
as como do mobiliario ou calquera outro material inventariado.
Levar ao da os ingresos e gastos da xestin econmica do centro.
Velar polo mantemento do material do centro en tdolos seus aspectos.
Dar a coecer e difundir a toda a Comunidade Educativa, canta informacin sobre
normativa, disposicins legais ou asuntos de interese xeral ou profesional recbase no
centro.
Seccin 3.06 Suplencia dos membros do equipo directivo.
a) En caso de ausencia, enfermidade ou vacante da persoa titular da direccin do
Centro, farase cargo provisionalmente das sas funcins quen sexa titular da xefatura
de estudos de mais antigidade no Centro.
b) En caso de ausencia, enfermidade ou vacante do titular da xefatura de estudos,
farase cargo provisionalmente das sas funcins a persoa que designe o director.
c) Igualmente, en caso de ausencia, enfermidade ou vacante da persoa titular da
secretara, farase cargo o docente que designe a direccin.
d) Das designacins efectuadas pola persoa titular da direccin para substitur
provisionalmente aos titulares da xefatura de estudos ou da secretara informarase
aos rganos colexiados de goberno e ao rgano competente da Administracin
Educativa.
Seccin 3.07 Traballo conxunto Equipo Directivo.
Actividades inicio de curso:
Poer horario de incorporacin de alumnos no taboleiro de anuncios.
Supervisar obras de vern.
Ver estado das clases e instalacins.
Solicitar o mobiliario e material necesario para as aulas.
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 24
Coecer as vacantes por niveis.
Preparar perodo de adaptacin alumnos que inician a escolaridade no Centro.
Comprobar que est incorporado todo o profesorado.
Carga horaria e distribucin horas entre o profesorado.
Dar listas de titoras aos profesores.
Preparar orde do da do Claustro e Consello Escolar inicial.
Dar entrada correspondencia.
Adscricin grupos de alumnos aos diferentes titores.
Asignar as clases.
Nomear coordinadores de ciclo, xefes departamento e coordinadores de grupos de
traballo.
Organizar comedor.
Comprobar que en Secretara existe toda a documentacin necesaria.
Preparar todo o relacionado coas becas e axudas aos alumnos.
Contactar coa ANPA
Ordenar as diferentes dependencias.
Ter ao da as contas do colexio e comedor.
Enviar expedientes alumnos que causan baixa previa peticin centro receptor.
Solicitar expediente alumnos de nova matricula.
Preparar circular titoras para o da da presentacin dos alumnos.
Preparar circular informativa sobre aspectos do inicio de curso para os pais.
Coordinar a elaboracin da P.X.A. partindo da memoria do curso anterior.
Revisin dos documentos institucionais do Centro.
Ao longo do curso:
Preparar orde do da da Comisin Pedagxica, Claustros, Consello Escolar.
Velar polo cumprimento das normas de organizacin e funcionamento.
Ter ao da as contas do comedor e colexio as como controlar os gastos.
Atender as suxestins de tdalas persoas que forman a Comunidade Educativa.
Enviar parte de faltas mensuais.
Ter ao da as listas de alumnos e alumnas.
Preparar a planificacin e o perodo de matricula nas datas estipuladas.
Facer un seguimento dos diferentes apartados da P.X.A.
Ter ao da as entradas e sadas de correspondencia.
Ter ao da libro de matrcula dos alumnos, profesores e non docente.
Seguir protocolo do absentismo dos alumnos.
Controlar baixas e altas do profesorado, as como solicitar aos substitutos.

Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 25
Captulo IV. CANLES DE PARTICIPACIN DOS DISTINTOS SECTORES
O alumnado participar na vida e funcionamento do Centro, na actividade escolar e na
xestin do mesmo a travs dos seus representantes no Consello Escolar e dos delegados de grupo
elixidos no primeiro trimestre de cada curso.
O profesorado far efectiva a sa participacin na xestin do Centro poderana levar a cabo
directamente, como membros do Claustro, como membros dun Ciclo ou departamento ou a travs
dos seus representantes no Consello Escolar.
As familias participarn directamente no funcionamento do centro, actividades e xestin do
mesmo a travs dos seus representantes no Consello Escolar ou das sas Asociacins.
O persoal administracin e servizo participarn no funcionamento do centro directamente ou
a travs dos seus representantes no Consello Escolar. Ademais poden comunicar as sas
suxestins ao profesorado e equipo directivo de xeito individual.
Seccin 4.01 Colaboracin entre a Comunidade Educativa.
a) Os delegados de grupo e a asemblea de delegados
Os delegados de grupo supoern un vehculo de colaboracin co profesorado no fomento
das normas de convivencia entre o alumnado do seu grupo, colaborando co titor ou a titora e co
profesorado do grupo en todo aquilo que afecte ao funcionamento deste. Nomearase un delegado
e un subdelegado por grupo.
A asemblea de delegados un elemento de colaboracin cos rganos de Goberno do
centro, especialmente o Consello Escolar e o equipo directivo en relacin coa elaboracin de
propostas e achegas para a elaboracin dos documentos de organizacin do centro e na
intermediacin entre o alumnado e o Consello Escolar canalizando a informacin.
O director do Centro en representacin do equipo directivo manter unha comunicacin fluda
co alumnado.
Os representantes dos alumnos no Consello Escolar formarn parte como membros de pleno
dereito da Asemblea de Delegados na que se informar dos asuntos tratados na orde do da, as
como levarn s reunins do Consello Escolar as propostas que emanen da asemblea de
Delegados.
b) Asociacin de nais e pais (ANPA)
A ANPA manter a colaboracin cos rganos de goberno do Centro. Por unha banda, a
travs do seu representante no Consello Escolar. Doutra banda, co Equipo Directivo manterase a
colaboracin establecendo ao comezo de cada curso un perodo de tempo no que o Director
reunirase cos representantes da ANPA. As reunins sern sempre que sexa necesario. A ANPA
ter un lugar propio para levar a cabo as sas funcins. Nestes momentos ten habilitada unha
dependencia na antiga casa do conserxe.
c) Familias
A canle para dita colaboracin establecerase non soamente a travs da ANPA como rgano
representativo das familias e as sas reunins co equipo directivo, senn tamn a travs doutros
modos:
A travs do Consello Escolar no que os seus representantes canalizarn a
colaboracin cos representantes do resto da Comunidade Educativa.
A travs das reunins tanto colectivas, como individuais cos titores e titoras
A travs das reunins cos propios docentes das respectivas reas e materias.
Co Director, Xefe de Estudos e Secretario do Centro que establecern nos seus
horarios, perodos lectivos para a entrevista coas familias que as o soliciten.
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 26
d) Persoal docente
Impulsarase a colaboracin do persoal docente cos outros membros da Comunidade
Educativa a travs das seguintes canles:
O Consello Escolar no que os seus representantes mantern o contacto co resto de
representantes da Comunidade Educativa.
Coas familias a travs do titor e a titora que ter unha hora de atencin semanal ou na
atencin s familias dos martes pola tarde no caso de educacin primaria.
Co alumnado directamente mediante as horas dedicadas docencia especfica da
sa materia e do xeito que estipule o regulamento.
Co persoal de administracin e servizo a travs do Director e o Secretario do Centro.
e) Persoal non docente
Facilitarase e impulsar a colaboracin do persoal de administracin e servizo co resto da
Comunidade Educativa a travs dos seguintes medios:
Consello Escolar no que o seu representante estar en contacto co resto de
representantes da Comunidade Educativa
O secretario e o director do Centro como representante do Equipo Directivo.
f) Equipo directivo
Do Director co resto da Comunidade Educativa
Co equipo directivo mediante as reunins semanais ou as que se establecern
sempre que se requiran.
Co alumnado poder ter reunins a peticin do mesmo e co alumnado en xeral a
peticin do alumno interesado previa peticin.
Coas familias a solicitude dos interesados.
Coa ANPA cando o requiran.
Cos coordinadores de ciclo e departamentos didcticos no seo da Comisin de
Coordinacin Pedagxica.
Co profesorado no seo do Claustro.
Co persoal de administracin e servizos polo menos das veces durante o curso e a
peticin do interesado.
Coa Administracin Municipal cando a situacin requrao.
Con tdolos membros da Comunidade Educativa no seo das actuacins do Consello
Escolar.
Con outras entidades ou organismos cando a situacin requrao.
Dos Xefes de Estudos co resto da Comunidade Educativa
Co equipo directivo mediante as reunins que se establecern ao efecto con carcter
semanal.
Cos coordinadores de ciclo e departamentos didcticos no seo da Comisin de
Coordinacin Pedagxica.
Cos titores de secundaria, para o que establcese unha sesin semanal.
Co resto de profesorado no seo das actuacins programadas polo Claustro de
profesores e cando a situacin esxao.
Co alumnado a travs da Asemblea de Delegados.
Coas familias a peticin dos interesados.
Con tdolos membros da Comunidade Educativa desde as actuacins previstas no
seo do Consello Escolar.
Do Secretario co resto da Comunidade Educativa
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 27
Co profesorado nas actuacins previstas no seo do Claustro.
Co persoal de administracin e servizos, para o que se reservar un perodo lectivo
semanal no seu horario.
Coas familias e alumnado sempre que a situacin requraos a peticin dos
interesados. Para iso, reservarase un perodo lectivo semanal.
Con tdolos membros da Comunidade Educativa no seo das actuacins previstas
polo Consello Escolar.
g) Colaboracin co Concello
Mediante o representante do Concello da localidade no Consello Escolar garntese a
participacin e a fluidez da informacin e a formulacin de inquietudes e demandas entre o centro e
a corporacin local.
A Orientadora e as Xefaturas de Estudos sern os encargados de facilitar a colaboracin dos
Servizos Sociais na posta en accin e o seguimento dos plans de actuacin con alumnado e
familias que requiran a intervencin de devanditos servizos.

Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 28
Captulo V. ORGANIZACIN DE ESPAZOS E RECURSOS
Seccin 5.01 Uso dalgunhas dependencias.
a) A biblioteca de Centro.
Debe estar atendida a maior parte do horario lectivo polo persoal adecuado aos labores que
tea encomendadas. En horario extraescolar estar aberta comunidade educativa de 16:30 ata
18:10 horas.
Manter orde, prstamo e control do material e traballos de clasificacin simples. Os labores
educativos que se realizan aqu transcorrern en silencio salvo que un docente decida dar unha
clase. Non pode ser utilizada como aula de castigo salvo que a sancin aplicada pola sa natureza
deba desenvolverse al.
Existirn profesores responsables do seu funcionamento e control. Haber un ficheiro da
biblioteca e levarase a cabo o prstamo de libros para levar a casa (biblioteca viaxeira).
O equipo de biblioteca elaborar o plan anual no que constar:
As lias prioritarias de actuacin.
Os mecanismos de fomento da sa utilizacin.
Os recursos necesarios.
A organizacin para a atencin ao pblico.
A xestin do blog da biblioteca.
As actividades que se desenvolvern ao longo do ano.
Organizar o horario de reservas para a sa utilizacin en actividades docentes e para
o seu uso libre.
b) Instalacins deportivas
Prioritariamente sern utilizadas polo profesorado de Educacin Fsica para impartir as sas
clases. Cando isto non ocorra, as canchas abertas poden ser utilizadas polo resto da Comunidade
Educativa sempre que respecten o material e, por suposto non tean clase.
Previa peticin e autorizacin por parte do consello e escolar as instalacins podern ser
utilizadas por outras organizacins relacionadas co Concello.
Seccin 5.02 Recursos materiais
Procurarase, na medida do posible, que cada tipo de material tea unha persoa encargada,
debendo canalizar o seu uso, a travs desta, e coa suficiente antelacin, nas condicins que se
establezan ao respecto.
Haber encargados ou encargadas de ciclo, informtica, audiovisuais, biblioteca, material
deportivo, msica, etc.
Cada persoa encargada manter a infraestrutura, ordenar os materiais utilizados e coordinar,
xunto coa Xefatura de Estudos, o uso do espazo.
Ser responsabilidade do alumnado o uso adecuado das instalacins e os materiais, e o deixar
as instalacins nas mesmas condicins de uso en que se atoparon.
As condicins de uso dos locais e materiais veen especificadas nestas Normas de
Organizacin e Funcionamento e en todo caso, cando sexa necesario establecer unhas pautas
concretas, detectadas pola persoa responsable, polos usuarios ou pola organizacin do centro,
levaranse as propostas C.C.P. e desta aos ciclos/departamentos, ao claustro, Comisin
Econmica ou ao Consello Escolar, segundo corresponda, por parte do profesor encargado ou
da xefatura de estudos.
Respecto ao mantemento, a deteccin de novas necesidades e a compra de materiais
canalizaranse a travs da persoa responsable, ben a propia iniciativa ou a peticin dos usuarios
do espazo, suscitando as propostas que superen as sas posibilidades de actuacin xefatura
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 29
de estudos ou C.C.P. que as trasladar ao nivel de decisin correspondente: secretara,
claustro, Comisin Econmica ou Consello Escolar.
Para iso, elaborarase no orzamento de necesidades, que se coordinar a travs da C.C.P.,
estudarase na comisin econmica, para finalmente se aprobar no Consello Escolar a travs do
orzamento xeral do centro.
Ser, as mesmo, a persoa responsable a que elaborar o inventario do material que se
achegar, a principio de curso, ao inventario xeral do centro en coordinacin con Secretara, de
maneira que permita inclur as necesidades na planificacin xeral de necesidades e nos
orzamentos.
Seccin 5.03 Organizacin e utilizacin dos espazos e instalacins
a) Espazos
Con independencia dos criterios xerais sinalados para a utilizacin dos diferentes espazos e
instalacins do centro, e respectando a prioridade neles reflectida, acrdase en cada caso o
seguinte:
1. A biblioteca
a) Utilizarase como sala de lectura, prstamo de libros e consulta. Estar dispoible para
todo o alumnado, pais e nais, en horario extraescolar, atendida por profesorado
organizado en quendas, das horas diarias e neste tempo podern realizarse estas
funcins ou realizar traballos persoais ou de pequeno grupo. Durante o perodo lectivo
pdese acceder a ela para realizar consultas.
b) Utilzase tamn para reunins de grupos pequenos e clases complementarias.
c) Funciona tamn como espazo de realizacin de actividades culturais (contacontos,
presentacin libros,...)
2. Aulas especficas (msica, tecnoloxa, informtica,...)
a) A planificacin da sa utilizacin estar recollida na PXA que ser elaborada polas
xefaturas de estudos xunto coas persoas responsables das aulas.
b) Para a sa utilizacin nas horas que queden liberadas, farase proposta xefatura de
estudos para que tea a previsin de ocupacin das aulas.
3. O comedor
a) Asistir a el todo o alumnado que as o demande e todo o mundo aterase s normas
de comedor, que nestas Normas de Organizacin e Funcionamento veen recollidas.
b) Polo seu tamao, o comedor resulta axeitado para a realizacin dalgunha actividade
puntual, sempre que non obstaculice o servizo de comedor, e previa autorizacin do
equipo directivo.
4. Sala de recepcin da zona de acceso a primaria
a) Utilizarase para a realizacin de actos colectivos (exposicins, charlas, reunins
xerais, teatros, actuacins), actividades complementarias, no seu caso polo
profesorado de Educacin Fsica ou de Msica, etc.
b) Informarase xefatura de estudos das actividades previstas.
5. Titoras
a) Dispoern de titora especfica:
Cada un dos ciclos, nas que estar includo todo o profesorado adscrito a cada
ciclo.
Os servizos de Orientacin, Logopedia e Pedagoxa Teraputica.
Os departamentos didcticos.
6. Os espazos de recreo
a) Hai dispoibles os seguintes espazos diferenciados para recreos.
a. Patio cuberto.
b. Pavilln polideportivo.
c. Canchas de baloncesto e ftbol ao aire libre.
d. Paseo arborado.
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 30
e. A biblioteca.
f. Ximnasio, cando non se desenvolvan actividades lectivas nel.
b) Uso fra do horario lectivo
O uso dos diferentes espazos e dependencias do centro, fra do horario lectivo, tanto polo
alumnado do centro, como por calquera outra persoa, entidade ou administracin, fixarao a
direccin, de acordo coas atribucins que, a tal fin, outrguelle a Administracin Educativa.
Para aqueloutros usos que puidesen ser fixados, segundo a lexislacin respecto diso, polo
Consello Escolar, ser este rgano o encargado de establecelos.
En calquera caso, para aprobar a utilizacin das dependencias e espazos do centro fra do
horario lectivo, o rgano que o autorice deber ter coecemento do tipo de actividade e da
persoa adulta responsable da mesma.
Ser esta a nica a quen poidan esixirse responsabilidades, para tdolos efectos, sobre as
persoas, materiais e instalacins que queden ao seu cargo.
En ningn caso haber alumnado nas dependencias do centro sen estar asistido por unha
persoa adulta responsable.
Todas as dependencias de uso comn, dispoern do correspondente horario de utilizacin
que se confeccionar a principio de curso, xunto co horario xeral de centro, en funcin das
necesidades suscitadas, buscando na C.C.P criterios de aproximacin cando haxa
duplicidades de utilizacin.
Seccin 5.04 Normas para os servizos especiais e zonas comns
a) Medios audiovisuais e informticos
Todas as aulas teen retroproxectores e encerado dixital. O cann apagarase sempre ags
cando o docente que ven a continuacin manifeste a sa intencin de prendelo a sa chegada.
Os porttiles estn en secretara e teen o software instalado para o seu uso cos encerados
dixitais. Os porttiles teen etiqueta identificativa xa que pertencen aos departamentos e ciclos
correspondentes, polo que son estes os responsables do seu mantemento en boas condicins de
uso. Calquera incidencia porase por escrito en coecemento da xefatura de estudos.
O material fotogrfico e retroproxectores porttiles tamn estar en secretara. Para a sa
utilizacin deberase facer a peticin ao equipo directivo.
O equipo directivo ter a responsabilidade de:
Agrupar todos os recursos audiovisuais.
Revisar o seu estado e propoer as correspondentes reparacins.
Desechar o material obsoleto ou intil.
Inventariar, etiquetar e ordenar o material existente.
Realizar un listado para que sexa divulgado entre o profesorado.
Facilitar e controlar calquera prstamo.
b) Aseos
Aos aseos s se ir en caso necesario e non para xogar. Procuraremos deixalos tal e como
nos gustara atopalos. Convn recordar que as billas pecharanse ben unha vez utilizadas, non
xogar coa auga. Unha vez feita a necesidade fisiolxica incorporarase rapidamente ao grupo clase.
Haber aseos para os nenos e aseos para as nenas e cada un dos alumnos ou alumnas utilizarano
segundo o seu sexo. Tirarase da cisterna unha vez utilizado.
A utilizacin inadecuada dos aseos ter a consideracin de falta.

Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 31
Captulo VI. SERVIZOS AUXILIARES. O COMEDOR
obxectivo do comedor que o alumnado afgase a comer unha dieta equilibrada, e coma
de todo.
imprescindible a colaboracin das familias no desenvolvemento de hbitos de alimentacin
que contriban ao uso dunha dieta equilibrada.
O comedor de xestin directa, polo que a comida faise nas instalacins propias que temos
no Centro por unha cocieira e 3 auxiliares de cocia segundo o men elaborado con criterios
baseados no equilibrio nutricional. Levamos control da temperatura onde se gardan os alimentos e
diariamente rexistramos o estado da auga, segundo os criterios marcados por Sanidade.
O programa de mens, que entregado s familias, clgase na pxina web do colexio e est
dispoible no Centro para a sa consulta.
a) As normas xerais do comedor
O prezo do comedor ven establecido nos artigos 11 e 12 do DECRETO 132/2013, as coma
na disposicin adicional primeira.
O sistema de pago por ingreso bancario entre o 1 e o 20 do mes seguinte
prestacin do servizo.
En caso de impago de 2 recibos de comedor, o consello escolar dar de baixa ao
usuario de forma automtica no comedor escolar, polo menos ata a regularizacin
econmica das cantidades debidas.
A comida servida por alumnos usuarios do servizo en quendas programadas polo
encargado do comedor.
Os das que o alumnado de comedor vai a unha excursin organizada polo colexio
poden reservar picnic, para iso deber notificalo ao seu titor, e este a Secretara, con
3 das de antelacin.
Calquera tipo de situacin extraordinaria respecto do rxime de comidas, deber
notificarse con antelacin en Secretara e acompaarse do correspondente informe
mdico, para buscar as solucins mis axeitadas, que poer en coecemento do
persoal do servizo de comedor.
Os mens de comedor deben responder nica e exclusivamente a criterios
estritamente alimenticios.
O alumnado do comedor permanecer, durante o horario de comedor, dentro do
recinto escolar. Os colaboradores de comedor son os encargados da sa atencin
durante devandito perodo. O colexio permanecer pechado para o resto da
comunidade educativa.
Todo o alumnado do centro, pero especialmente o asistente ao comedor, tanto fixo
como espordico, deber ter no colexio os telfonos actualizados e localizables dos
familiares.
As familias sabern por escrito a principio de cada curso que ningn comensal poder
evitar un alimento sen o pertinente certificado mdico, que debern seguir as pautas
de conduta e educacin necesarias, que debern colaborar coas colaboradoras na
orde e a limpeza que se lles esixa, e que ningn comensal poder estar mis dunha
hora comendo. En casos de reincidencia as colaboradoras de comedor poern os
feitos en coecemento do encargado de comedor e do equipo directivo podendo
entn ser sancionado segundo as normas de convivencia vixentes.
Non est permitido o acceso con bebidas ou comida allea ao comedor.
Non est permitido sacar comida ou bebida do comedor fra deste.
De existir algn comensal con necesidade de men especial tipo dieta do que non
tea constancia o encargado, debe avisar desta circunstancia cun mnimo de 24
horas.
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 32
Os usuarios do comedor que algn da non fagan uso do servizo debern avisar
cun mnimo de 24 horas.
b) Normas de convivencia no comedor
Velarase por establecer o aspecto educativo do comedor e o desenvolvemento de
actividades de tempo libre.
No comedor traballaranse normas e hbitos de hixiene e alimentacin, sendo obxectivos
bsicos:
Que todos coman de todo, salvo excepcins mdicas ou culturais.
O hbito de hixienizar as mans antes de comer.
Manter unha postura adecuada.
Non falar con comida na boca.
Usar axeitadamente os cubertos.
O alumnado de comedor, durante o seu horario, entrar s naquelas dependencias do centro
sinaladas polas vixiantes de comedor co seu permiso e supervisin, polo que o alumnado deber
respectar en todo momento a autoridade e indicacins das vixiantes.
Co obxectivo de mellorar a convivencia, esixirase respecto entre o alumnado, entre as
vixiantes de comedor e o persoal do centro en xeral. Respectarase o material escolar, deportivo,
recreativo, as distintas dependencias, etc.
fundamental coidar todo o material con que conta o comedor (mobiliario, louza, ...). O
uso indebido do mesmo ten a consideracin de falta.
As vixiantes, teen a sa propia autonoma e son os que en todo momento resolvern os
problemas e discusins que xurdan. Chegado o caso, se a situacin as o require, podern solicitar
a intervencin do encargado e do equipo directivo.
En horario de comedor, o recinto escolar estar pechado, salvo nos espazos de estudo ou
lecer que se adecen para o desenvolvemento de todo tipo de actividade nos tempos que quedan
libres. O alumnado que non pertenza ao comedor non poder estar no recinto escolar.
As vixiantes de comedor evitarn que o alumnado abandone un espazo do centro sen que
quede nas condicins de limpeza e uso habituais. Un mal comportamento, por falta de respecto s
vixiantes ou compaeiros, por un mal uso dos materiais e recursos reflectirase nas follas de
incidencias do comedor. En calquera caso, a alteracin da normal convivencia, derivada da falta
de respecto s persoas, instalacins ou materiais dar orixe suspensin temporal ou definitiva do
servizo de comedor, dependendo da actitude e gravidade dos feitos. Esta suspensin realizarase
de oficio polo directora do centro, que posteriormente poer en coecemento do Consello Escolar.
O parte de incidencias entregarase semanal ou quincenalmente ao director para o seu
seguimento, control e adopcin das medidas oportunas no seu caso. Cando se deba poer algunha
sancin, comuncase antes ao equipo directivo, sen menoscabo da autoridade do encargado de
comedor que poder adoptar sen dilacin as medidas tanto organizativas coma disciplinarias
ante situacins de incumprimento das normas xerais de comedor.
Cando algn alumno non coma de forma reiterada, as coidadoras, poerano en coecemento
do encargado de comedor que avisar familia.
c) Organizacin do comedor
As vixiantes de comedor distribuiranse por grupos de idade, facndose cargo dos comensais
desde o momento que saen de clase (14:15) ata que remata o servizo de comedor s 16:00 horas.
Na actualidade o nmero de coidadoras de 9.
De 11:45 a 12:05 o momento de repasar a lista de comensais asegurando o nmero de
mozos que se quedan, sinalando as ausencias e incorporando aos soltos ou ocasionais, planificar
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 33
a actividade e o control dos espazos do da, en funcin das condicins atmosfricas (choiva, fro,
sol...). tamn o momento de poer a mesa segundo as quendas que establecer o encargado de
comedor.
Os usuarios de comedor que asistiron a clase pero non poden quedar ao comedor por
algunha circunstancia, deben presentar o xustificante ao encargado para ter en conta a sa
ausencia.
As coidadoras, logo de xantar na quenda das cocieiras (s 13:30 horas) agardarn na
sada da clase aos rapaces de educacin primaria. Haber 6 coidadoras (unha por nivel) . s
14:15 recollern aos nenos e nenas e levarannos ordenadamente ao comedor.
Os rapaces tern que deixar as mochilas nun lugar asignado ao comezo de curso polo
encargado do comedor. Non podern acceder ao interior do comedor co material escolar. Tamn
tern un lugar asignado para deixar a roupa (cazadoras, chubasqueiros,...).
A recepcin do resto dos nenos de educacin secundaria farase no propio comedor. Na porta
do comedor situaranse 2 alumnos que dispensarn xel desinfectante de mans a medida que
pasan os comensais.
O comedor est organizado en mesas de 6 comensais. Ao principio de curso asgnaselles a
tdolos rapaces unha mesa. Pdese solicitar cambio de mesa que ser autorizado ou non a criterio
do encargado. como norma xeral, cada coidadora ten ao seu cargo 4 mesas. As coidadoras
controlarn o bo comportamento dos rapaces, demandarn a comida aos camareiros e
excepcionalmente brindarn axuda aos comensais que necesiten da sa asistencia.
Ademais o encargado de comedor nomear a un responsable de mesa que ter a funcin
de repartir a comida das bandexas e ser o voceiro da mesa. Como norma xeral o responsable de
mesa ser o alumno de maior idade da mesa. Nas mesas dos alumnos de educacin primaria
sempre haber como mnimo un alumno de 5 ou 6 curso para garantir un responsable de mesa
de certa idade.
s 14:55 horas o alumnado de educacin primaria retirarase acompaado dunha coidadora
por curso cara s reas de lecer ou estudo. Os primeiros en retirarse sern as mesas de 1 ciclo.
De 14:55 ata 15:05 os camareiros colocan as mesas para a quenda de educacin
secundaria.
s 15:05 entrarn os rapaces de secundaria. A medida que entren se lles dispensar o xel
hixienizador para logo acomodarse nas mesas que lles correspondan.
Nas reas de lecer tanto na quenda de primaria coma de secundaria haber 3 coidadoras
de garda vixiando ao alumnado (2 nos patios e 1 nas reas e estudo do interior das dependencias
do centro). As coidadoras distribuiranse por zonas asignadas polo encargado do comedor.
O men consta dun primeiro, un segundo e unha sobremesa.
A comida distribese dende a cocia en carros con bandexas que os camareiros achegan
mesa da que son encargados. O responsable da mesa reparte a comida da bandexa
equitativamente entre os comensais.
Despois de finalizar cada prato ofrceselle repetir a quen o desexe.
Haber un camareiro por cada mesa de 6 comensais. Estn exentos de servir os
rapaces de educacin primaria, a excepcin dos de 5 e 6.
Nos das de choiva ou fro utilizaranse dependencias cubertas, estando sempre debidamente
vixiados. O colexio contar con xogos de mesa (xadrez, oca, ...) e tamn con pelculas infants.
RESPECTO SEGURI DADE:
As coidadoras atendern e resolvern calquera problema que poidan ter os
comensais.
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 34
Asegurar que en todo momento tdolos comensais ven a algunha coidadora de
comedor. En ningn caso os alumnos deben sentirse sos ou non atendidos. En ningn
momento estarn sos en ningunha dependencia.
No caso dun neno accidentado ou cunha indisposicin, hai que poerse en
contacto coa familia e reflectilo nas follas de incidencias que dispn o centro, si o
caso requirseo habera que contactar co servizo de urxencia 112 e seguir as sas
instrucins.
A medida que vaian acabando para comer reorganizaranse os grupos de forma que
haxa unha vixiante polo menos atendendo aos que saen do comedor.
Non se deixar acceder aos comensais s aulas, nin desprazarse por lugares
diferentes aos sinalados. Si necesario e imprescindible acompaselles.
Ningn comensal poder sar do colexio sen cumprimentar debidamente a
autorizacin e sen ir acompaado por persoa autorizada. Estas persoas deben ser
autorizadas previamente polos pais ou titores legais para que consten como persoa
autorizada nas nosas listaxes de control.

Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 35

HORA ALUMNADO PRIMARIA ALUMNADO SECUNDARIA COMEDOR
14:15 SADA DE CLASES LTIMA SESIN
LECTIVA
CAMAREIROS PRIMARIA
atenden as mesas
COMENSAIS PRIMARIA
As
coidadoras
levan aos
rapaces ao
comedor
14:35
SADA DE CLASES
COMENSAIS SECUNDARIA
permanecen nas reas de
lecer

CAMAREIROS SECUNDARIA
comen na quenda de primaria
COMENSAIS PRIMARIA
CAMAREIROS PRIMARIA
atenden as mesas
Incorpranse
quenda de
primaria para
comer
Dirxense s
reas lecer
14:55
COMENSAIS PRIMARIA
permanecen nas reas de
lecer
CAMAREIROS PRIMARIA
CAMAREIROS SECUNDARIA
COMENSAIS SECUNDARIA
permanecen nas reas de
lecer

Dirxense s
reas lecer
Preparan mesas
15:05
COMENSAIS PRIMARIA
permanecen nas reas de
lecer
CAMAREIROS PRIMARIA
comen na quenda de secundaria
CAMAREIROS SECUNDARIA
atenden as mesas
COMENSAIS SECUNDARIA
Dirxense ao
comedor
15:45
CAMAREIROS PRIMARIA
permanecen nas reas lecer
COMENSAIS PRIMARIA
permanecen nas reas lecer
COMENSAIS SECUNDARIA
CAMAREIROS SECUNDARIA
Dirxense s
reas lecer
16:00
S A D A A U T O B U S E S
ORGANIZACIN DO COMEDOR DE MARTES A VENRES
Dirxense s
reas lecer
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 36

HORA ALUMNADO PRIMARIA ALUMNADO SECUNDARIA COMEDOR
14:15 SADA DE CLASES LTIMA SESIN
LECTIVA
CAMAREIROS PRIMARIA
atenden as mesas
COMENSAIS PRIMARIA
As
coidadoras
levan aos
rapaces ao
comedor
14:35
SADA DE CLASES
COMENSAIS SECUNDARIA
permanecen nas reas de
lecer

CAMAREIROS SECUNDARIA
Relevan aos camareiros de
primaria e atenden as mesas
COMENSAIS PRIMARIA
CAMAREIROS PRIMARIA
comezan a comer
Incorpranse
quenda de
primaria para
servir
Dirxense s
reas lecer
14:55
CAMAREIROS SECUNDARIA
comen
COMENSAIS SECUNDARIA
permanecen nas reas de
lecer

Dirxense s
reas lecer
Preparan mesas
15:05
COMENSAIS PRIMARIA
CAMAREIROS PRIMARIA
CAMAREIROS SECUNDARIA
atenden as mesas
COMENSAIS SECUNDARIA
Dirxense ao
comedor
15:45
COMENSAIS SECUNDARIA
CAMAREIROS SECUNDARIA
Dirxense s
reas lecer
SADA AUTOBUSES
ALUMNADO PRIMARIA
ORGANIZACIN DO COMEDOR OS LUNS
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 37
FUNCI NS ENCARGADO COMEDOR ESCOLAR
As funcins do encargado estn establecidas na ORDEN de 21 de febrero de 2007 no seu
artigo 10.2, destacando a seguintes:
- Preparar o orzamento e as contas do comedor.
- Procurar que o servizo de comida sexa o adecuado diariamente.
- Preparar as listas dos comensais e lias de autobs que utilizan.
- Procura que as vixiantes controlen aos seus comensais.
- Informar ao Consello Escolar de todo o relacionado co comedor: Causas de altas ou
baixas, problemas de disciplina, cumprimento das normas establecidas propostas de
mellora.
- Propoer ao director peticins de compra do material necesario para o comedor.
- Levar as contas do comedor conxuntamente co secretario e director.
- Recibir as suxestins dos comensais, familias, persoal laboral do comedor e
comunicarllas ao director.
FUNCI NS COLABORADORES DE COMEDOR
As persoas que colaboren no comedor desempearn as funcins que sinala o artigo 8.5 da Orde
de 21/02/2007. Tendo en conta as directrices do encargado de comedor realizarn as seguintes
tarefas:
- Organizar as entradas e sadas do comedor desde que termina a xornada lectiva.
- Organizar o embarque do autobs.
- Recoller as anomalas detectadas nas follas de incidencias.
- Vixiar e atender ao alumnado antes da entrega s sas familias ou do embarque.
- Velar polo cumprimento das normas bsicas de educacin na mesa.
- Asistir s reunins co directora e o encargado comedor.
ACTI VI DADES
Habiltase unha aula para uso do alumnado que queira estudar. Tamn teen a sa
disposicin taboleiros de xadrez e outros xogos de mesa.
Para xogos no patio dispoemos de balns de ftbol e baloncesto propios do comedor.
NORMAS BSI CAS PARA A BOA CONVI VENCI A
- Lavarse ou hixienizarse as mans antes de comer.
- Respectar s colaboradoras e compaeiros para que sexas respectado.
- Falar cos compaeiros sen gritar.
- Levantar a man para chamar a atencin das vixiantes.
- Para repetir un prato solictao s coidadoras.
- Deixa o sito na mesa limpo. Procura que non se che caia comida ao chan.
- Come todo o que che serven.
- Non debes abandonar o comedor sen permiso das coidadoras vixiantes.
- Para irche a casa cando termines de comer, debes ter permiso dos teus pais por
escrito e presentarllo ao encargado.
- Queda prohibida a realizacin de actividades que non estean autorizadas polo
encargado.
- Os alumnos que se queden ata as 16:00 horas, non poden sar do recinto escolar.
FALTAS E SANCI NS
Tipificadas no captulo de normas de convivencia


Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 38
Captulo VII. PLAN DE ACOLLIDA DO PROFESORADO
Dende a nosa experiencia valoramos a importancia da primeira toma de contacto que o novo
docente ten cando chega ao centro. fundamental preparar este momento para acadar unha
integracin axeitada.
Seccin 7.01 Obxectivos
Introducir na organizacin escolar os cambios e recursos necesarios para que poida
realizarse un proceso de adaptacin do novo docente.
Motivar a toda a comunidade educativa para crear un ambiente escolar favorable na
que os novos docentes sntanse ben recibidos.
Acadar por parte do novo persoal a comprensin do funcionamento do centro.
Seccin 7.02 Fases do plan de acollida
1) Benvida e presentacin ao claustro por parte de equipo directivo.
2) Visita para afacerse coas instalacins do centro (persoal dispoible).
3) Explicacin de funcins, horarios, reunins e organizacin xeral (xefatura estudos).
4) Posta disposicin dos documentos de centro que necesite e aclaracin de posibles
dbidas (coordinador ciclo/xefe departamento/direccin)
5) Coordinacin pedagxica cos compaeiros de departamento/ciclo e nivel.
Documentacin a entregar (setembro):
1) Horario de setembro do profesorado.
2) Calendario de presentacin alumnos.
3) Horario alumnos.
4) Fecha claustro de asignacin de grupos.
5) Profesorado do centro.
6) Grupos e ratios.
7) Distribucin horas do centro.
8) Normas de funcionamento do claustro.

Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 39
Captulo VIII. PLAN DE ACOLLIDA
Un plan de acollida o conxunto de actuacins que o centro pon en marcha para facer mais
doada a adaptacin do alumnado que se incorpora. Coa finalidade de sistematizar estas actuacins
recomendable que se recollan nun documento de referencia para todo o equipo docente.
Ditas orientacins tamn fan referencia acollida do alumno que provn doutros pases, e
que ter que levar a cabo un proceso de adaptacin escolar e da sa aprendizaxe das linguas.
Ante a nova diversidade existente nos centros e aulas derivada da incorporacin de
alumnado procedente do estranxeiro, faise necesario desenvolver actuacins que permitan dar
unha resposta axeitada aos novos retos que este alumnado suscita.
O plan debe estar integrado e coordinado co plan de accin titorial.
Seccin 8.01 Obxectivos
Asumir como centro, dun xeito global, o deseo e posta en prctica das respostas
educativas que precisa este alumnado.
Favorecer para eles unha adaptacin progresiva ao centro.
Conseguir que as familias e o propio alumnado estean informados do funcionamento do
centro educativo.
Fomentar actitudes de respecto cara estes alumnos e facilitar a sa integracin.
Conseguir que o novo alumno comprenda o funcionamento do centro e se adapte aos
compaeiros e o profesorado
Seccin 8.02 Medidas de actuacin
a) Toma de contacto co Centro
O primeiro contacto co centro soe producirse no momento en que os pais se achegan ao
centro para a matrcula.
Neste caso, a secretaria ou, no seu defecto, a administrativa, informarn da documentacin
necesaria para a formalizacin da matrcula.
Poden ofrecer unha breve explicacin do noso sistema educativo e incluso acompaala dun
folleto informativo no seu idioma (existen folletos editados pola Consellera de Educacin)
b) Recollida de informacin
No momento de matriculacin poderase aproveitar para recoller da familia unha informacin
mis precisa sobre a sa procedencia, lingua, escolarizacin previa, situacin laboral e familiar e
intencins de futuro, co obxecto de axudar a determinar s sas necesidades educativas.
Esta tarefa ser desenvolta polo equipo directivo ou orientadora, procedendo a cubrir a ficha
de recollida de datos.
Informarselle, se fose oportuno, da existencia dos Servizos Sociais do Concello.
c) Informacin s familias
O secretario, algn membro do equipo directivo ou a orientadora informarn familia sobre
cuestins referidas organizacin do centro: horarios, perodos de vacacins, normas internas,
asistencia, nome do titor, horas de atencin a pais, material escolar, comedor, ..... No caso de
observarse necesidade tentarase elaborar un documento informativo traducido ao idioma de
procedencia.
A determinacin dos libros de texto que empregarn poder retrasarse ata o momento de
determinar o nivel de competencia lingstica e curricular do alumno.
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 40
d) Itinerario de escolarizacin
1) Anlise da informacin e datos persoais, revisin do expediente, ficha de recollida de
datos,...
2) Avaliacin inicial: titor ou departamentos didcticos
3) Sera convinte dispoer de probas de avaliacin inicial por niveis para poder determinar o
nivel de competencia curricular na maior brevidade posible. No caso de que o alumnado
descoeza as nosas linguas buscarase un rea na que estas non sexan precisas para
determinar o seu nivel de coecementos, como pode ser a lingua estranxeira (ingls ou
francs) ou matemticas.
4) Avaliacin psicopedagxica, se fose pertinente.
5) Determinar a sa competencia curricular e decidir o nivel de escolarizacin.
Como norma xeral, e segundo a normativa (Orde do 20 de febreiro de 2004), o alumno /a
escolarizarase tomando en consideracin a sa idade as como o nivel mis axeitado para
dar resposta as sas necesidades educativas. En ningn caso se producir a incorporacin
do alumno /a nun curso inferior aos dous anteriores que lle correspondera por idade.
Dentro da idade obrigatoria o curso de incorporacin pertencer a ensinanza bsica, ags
no caso de alumnado con necesidades especficas de apoio.
6) Determinar as medidas de actuacin necesarias:
Medidas de atencin diversidade: reforzo ou adaptacin curricular con apoio en
aula ou fra a travs da PT, AL ou profesorado con dispoibilidade, incorporacin a
PDC, Agrupamentos flexibles,...)
Inmersin lingstica: contando cos recursos existentes no centro.
Xestionar, cando cumpran requisitos, a exencin na rea de Lingua Galega e
Literatura (Decreto 124/2007, do 28 de xuo polo que se regula o uso e a promocin
do galego no sistema educativo)
e) O primeiro da de clase
Ser necesario determinar unha persoa encargada do recibimento. Pola sa dispoibilidade
poden desempear esta funcin a orientadora ou algn membro do equipo directivo e cando
proceda poderase contar coa colaboracin dun alumno da mesma nacionalidade que leve tempo
no centro ou do alumnado axudante.
Proporcionarselle a informacin pertinente: horarios, calendario escolar, normas internas de
funcionamento do centro,...
Pode facerse unha primeira visita polo centro (ximnasio, biblioteca, servizos, aulas
especficas, comedor, direccin, sala de profesores, administracin, departamento de orientacin,
aulas, etc). Nun futuro podera ser de utilidade a sinalizacin dos espazos mediante pictogramas.
Durante os primeiros das podera asignarse un alumno/a titor/a para que o acompae e
axude nos seus primeiros momentos no centro.
f) Pautas para a aula
Ser importante desenvolver actuacins que faciliten a integracin e aceptacin do alumno
no grupo, tales como:
Actividades de dinmicas de grupos e tcnicas de presentacin
Actividades para coecer o pas de procedencia: cultura, idioma, costumes, ...
Actividades para coecer a comunidade que os acolle: costumes, comidas, ....
Actuacins que favorezan unha autoestima positiva no alumnado estranxeiro: por exemplo,
actividades nas que poidan manifestar as sas habilidades e potencialidades, anda que
non dominen a nosa lingua: expresin plstica e musical, educacin fsica, ..., dar opcin de
manifestarse no seu idioma, utilizar na aula algunhas referencias da sa lingua (sados,
despedidas, expresins e frases feitas)
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 41
Seccin 8.03 Avaliacin
Este plan estar suxeito a revisins peridicas no departamento de orientacin, contando
coas achegas dos diferentes sectores da comunidade educativa e ir adaptndose s novidades e
cambios que se vaian producindo na realidade no noso centro en relacin co alumnado estranxeiro.

Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 42
Captulo IX. PLAN DE CONVIVENCIA
Seccin 9.01 Situacin actual da convivencia
As actuacins no centro van encamiadas a promover o crecemento integral da persoa, o
desenvolvemento de comportamentos adecuados para convivir mellor, e crear actitudes positivas
cara aos demais e resolver os conflitos a travs do dilogo. Para iso elaborronse unhas normas
de convivencia e unha normativa que deben regular o funcionamento do centro.
Tendo en conta as enquisas que o equipo de convivencia leva facendo nos ltimos curso
podemos afirmar que o clima de convivencia bo. Non se observan serios problemas, aparecendo
de cando en vez, algn conflito espordico, que se resolve fundamentalmente con dilogo e
algunha medida disciplinaria de carcter menor (quedarse sen recreo facendo as tarefas ou o
castigo que se impoa).
Os conflitos mis frecuentes adoitan ser os seguintes:
Insultos, motes,
illamento de compaeiros
vocabulario non axeitado
falta de respecto s normas.
Seccin 9.02 Obxectivos
Co fin de mellorar a convivencia no noso centro pretendemos:
Conseguir a integracin de todo o alumnado sen discriminacin por razn de raza, sexo
ou idade.
Fomentar a implicacin das familias.
Mellorar as relacins entre todos os membros da comunidade educativa como prevencin
da conflitividade.
Fomentar hbitos de convivencia que faciliten a consecucin dos obxectivos do centro.
Fomentar a implicacin do alumnado na mellora da convivencia.
Inclur a convivencia como un obxectivo do proxecto educativo do centro: integrada no
plan de accin titorial, colaboracin coa biblioteca, actividades extraescolares, etc.
Seccin 9.03 Respostas do Centro s situacins de conflito
Os titores resolven os conflitos con dilogo e pactando cos seus alumnos e alumnas as
normas que van rexer a boa marcha da clase.
O equipo directivo apoia este labor reforzando as medidas disciplinarias aplicadas.
Infrmase s familias permanentemente dos conflitos cando estes sexan de certa
importancia ou cando sexan reiterativos.
Si xorde algn problema, a actuacin segue o seguinte procedemento:
a. Falar co alumno ou cos implicados.
b. Intentar que se aclaren as cousas.
c. Procura de solucins cara ao futuro en lugar de botarse en cara feitos do
pasado.
d. Facer as paces, pedirse perdn, se unha situacin de pelexa ou insulto.
e. Segundo a gravidade:
Amoestacin s.
Quedarse sen recreo e facer algn traballo relacionado co conflito (por
exemplo escribe tres razoes para non insultar, os pequenos que fagan un
debuxo...).
Colaborar na limpeza do patio durante o tempo de recreo.
Colaborar na biblioteca durante os recreos.
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 43
Chamar aos seus pais e poerlles ao corrente do sucedido.
Se mis grave, e reiterativo reunir, poer en marcha os procedementos
recollidos nas normas de convivencia.
En calquera caso sempre farase un seguimento inicialmente diario que posteriormente
ser de menor frecuencia, no que preguntarase s partes se todo vai ben ou se
aconteceu novamente o problema.
Seccin 9.04 Normas de convivencia
As normas de convivencia estn desenvolvidas no captulo "Normas de convivencia do
centro" e no captulo do "Comedor escolar" das Normas de Organizacin e Funcionamento.
Ademais para acadar unha boa convivencia e un ambiente de traballo mais doado dbese:
Participar nas actividades de clase activamente, cada un na medida das sas posibilidades.
Tratar con respecto e cordialidade a tdalas persoas da comunidade educativa: profesores,
compaeiros e persoal de administracin e servizo.
Utilizar correctamente tdalas instalacins do centro.
Respectar o clima de traballo sobre todo en cambios de clase e desprazamentos.
Asistir a clase ben aseado.
Evitar palabras e xestos que poden ofender a outras persoas.
Aprender a compartir o material.
Atender en clase e seguir as orientacins do profesorado.
Tratar aos compaeiros con respecto non insultando nin poendo motes ofensivos.
Resolver os conflitos con dilogo e non pelexarse cos compaeiros.
Utilizar en clase un ton de voz suave e respectar a quenda de palabra.
Ser responsable do estudo e facer as tarefas de casa.
Cumprir as sancins ou tarefas impostas.
Mostra interese polos demais e polo que din os outros. Os demais teen cousas boas que
aportar. Dialogar cousa de varios: escoita, dialoga con naturalidade, sen gritos, espera a
que algun termine de falar.
Busca sempre facer amigos respectando as sas calidades. Colabora cos teus amigos. s
veces temos problemas cosas compaeiros, pero debemos resolvelos dialogando.
Fai un esforzo por perdoar e esquecer os rozamentos e conflitos que xorden con outros.
Aprende a pedir desculpas si fas algo que non est ben.
Realiza o teu traballo con bo humor, alegra e optimismo.
Acepta aos que che rodean como son e axdalles a que sexan mellores.
Fala con todos con bos modais e respecta as sas opinins.
Seccin 9.05 Convivencia e rxime disciplinario
conveniente recordar que todo o profesorado e persoal adulto do centro ten a sa
correspondente autoridade e responsabilidade sobre tdolos usuarios do mesmo. En calquera
situacin de conflito, o procedemento xeral a seguir ser:
Reslveo o docente ou adulto que lle afecta no momento (vixiantes de comedor,
extraescolares,...).
Pasa ao titor, se o caso, e realiza as actuacins oportunas.
O titor establece contacto coas familias se procedente, e adoitan medidas.
Do resultado dse comunicacin ao Xefe de Estudos.
Xefe de Estudos realiza as actuacins oportunas e, no seu caso, pasa informacin e
actuacin ao director.
O director acta directamente ou a travs da comisin de convivencia.
En ltima instancia pasarase o caso ao Consello Escolar.
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 44
Seccin 9.06 Difusin das normas de convivencia
Para que o alumnado coeza todas estas normas de convivencia traballaranse
curricularmente de forma transversal, a travs das normas e os hbitos (hixiene, convivencia,
solidariedade, respecto, tolerancia, solidariedade, igualdade, compaeirismo, sade, paz, axuda
aos outros, cooperacin, colaboracin, respecto, liberdade, participacin, bo humor, ... ), que
pretendemos interiorizar ao longo de toda a etapa de primaria e secundaria.
Por parte das familias, tamn poden coecelas nas entrevistas iniciais, en setembro, ou ao
longo do curso, cos pais, nais ou titores legais.
Na etapa de Primaria cada titor realizar asiduas charlas ao longo do curso para recordalas,
inclundo, obrigatoriamente, unha ao comezo de cada curso.
Finalmente, a pxina web da nosa escola ser outra canle de coecemento do Plan e
Normas de Convivencia. Ademais, o equipo directivo entregar aos membros do Consello Escolar
e ANPA unha copia deste Plan de Convivencia.
Para favorecer a participacin das familias no centro realizaranse, como xa comentamos,
actividades complementarias e extraescolares nas que participarn pais e nais. Ser deber dos
pais, nais ou titores legais do alumnado cumprir e facer cumprir aos seus fillos as normas, tanto
xerais como particulares de cada aula, deste Plan de Convivencia.
Debern facilitar aos titores ou titoras a informacin que requiran estes, referidos aos seus
fillos, co fin de favorecer a convivencia. Tamn ser deber dos pais, nais ou titores legais do
alumnado, a xustificacin das faltas de asistencia dos seus fillos ou fillas na menor brevidade.
Facilitarn e colaborarn no cumprimento dos deberes dos seus fillos con respecto escola:
puntualidade, asistencia, estudo, realizacin de actividades escolares, etc.
Proporcionarn aos seus fillos o material necesario para o desenvolvemento do currculum.
Velarn porque os seus fillos vean ao colexio axeitadamente limpos e aseados. Non
interferirn nas normas de convivencia aprobadas polo Consello Escolar, recollidas neste Plan de
Convivencia.
Se hai algunha novidade na familia que poida repercutir no comportamento ou actitude do
neno comunicarao ao titor, polo ben do neno (nacemento dun irmn ou irm, falecemento dalgn
familiar, separacin dos pais)
Seccin 9.07 Medidas preventivas para mellorar a convivencia
Con carcter xeral intentarase realizar cada curso escolar as seguintes actividades:
Debate e discusin das Normas de Convivencia en cada titora. (1 quincena de
outubro)
Elaboracin en cada clase das normas que van rexer a marcha da clase baseadas nas
normas xerais de convivencia do centro.
Comunicacin s familias de cada titora das devanditas normas.
Difusin dos Estatutos Europeos para os Centros Educativos democrticos sen
violencia.
Traballar na titora a forma de proceder para evitar que se de o maltrato, acoso e
intimidacin entre iguais.
Traballarase en cada titora, sempre que se considere oportuno a marcha da
convivencia e todo aquilo que potencie as boas a relacins do grupo e da clase.
Fomentar os valores democrticos: a tolerancia, a igualdade, a xustiza, a aceptacin da
diversidade, a resolucin de conflitos de forma pacfica e non violenta (Plan de accin
Titorial).
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 45
a) Plan de atencin diversidade
Os obxectivos deste plan son:
Facilitar ao alumnado con algn tipo de necesidade educativa unha resposta axeitada e
de calidade que lle permita acadar o mellor desenvolvemento persoal e social.
Planificar respostas educativas diversificadas de organizacin escolar que permitan
responder axeitadamente s necesidades do alumnado.
Coordinar o desenvolvemento de todas as actividades encamiadas a formacin integral
do alumnado.
MEDI DAS DE ATENCI N DI VERSI DADE
Para a non discriminacin de ningn alumno necesario artellar mecanismos de deteccin
precoz do alumnado que precisa atencin especial, para elo desenvolvemos as seguintes medidas
preventivas:
1. Avaliacin inicial.
2. Asesoramento e colaboracin nas tarefas xerais do centro.
3. Informacin/formacin das familias:
Entrevistas individuais de informacin e asesoramento.
Reunins iniciais coas familias (nivel titorial)
4. Avaliacin psicopedagxica
5. Colaboracin con outras institucins e servizos
Concello (Servizos Sociais).
Equipo de Orientacin Especfico da provincia de Pontevedra.
Diferentes profesionais externos que atenden ao alumnado.

As medidas ordinarias de atencin diversidade son as seguintes:
1. Reforzo educativo
Profesor de rea.
Apoios en educacin primaria.
Desdobres e/ou agrupamentos flexibles segundo a dispoibilidade horaria do
profesorado, preferentemente nas reas instrumentais do primeiro ciclo da ESO.
Profesorado de pedagoxa teraputica e audicin e linguaxe:
Medidas de apoio educativo ao alumnado con necesidade especfica de
apoio e dificultades xeneralizadas de aprendizaxe, que precisan dunha
intervencin especializada.
Persoal auxiliar coidador.
Seguimento e revisin das medidas de reforzo educativo.
2. Medidas de orientacin acadmica e profesional (recollidas no POAP)
3. Medidas de intervencin co alumnado estranxeiro (recollidas no plan de acollida)
4. Medidas de accin titorial (ver apartado especfico)

As medidas extraordinarias de atencin diversidade son as seguintes:
1. Medidas de ADAPTACIN CURRICULAR para alumnos con necesidade especfica de apoio
educativo.
2. Programa de diversificacin curricular en 3 e 4 de ESO.
b) Plan de accin titorial
As actuacins e temas a tratar que o titor tratar ao longo do curso son:
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 46
ACOLLI DA E PRESENTACI N
Presentacin do profesor titor e do equipo docente.
Recepcin e benvida de pais/nais do alumnado do 1 curso de Educacin Primaria
(equipo directivo e titores) o primeiro da de clase.
Informacin sobre diferentes aspectos educativos: calendario escolar, calendario de
avaliacins, horarios, horas de titora, reas de coecemento, orientacins xerais para o
curso, etc.
Visita guiada polo centro nas xornadas de final de curso para 6 e Educacin Infantil.
Reunin inicial grupal con pais/nais. Organizaranse reunins iniciais por grupo
ou nivel.
COECEMENTO I NI CI AL DOS ALUMNOS
Revisin do expediente escolar.
Informacin da orientadora.
Cuestionario de informacin acadmica, familiar e social para alumnos/as (CAFS ).
Sociograma.
Probas ordinarias de nivel para coecemento do grao de desenvolvemento das
competencias bsicas e obxectivos de cada materia.
Entrevistas persoais con pais/nais de alumnos con especiais dificultades.
Xunta de avaliacin inicial. Cubrir o apartado referido avaliacin inicial do informe final
de ciclo/curso
DI NAMI ZACI N E I NTEGRACI N GRUPAL
Aplicacin de diferentes tcnicas de constitucin e dinamizacin grupal: actividades para
o coecemento dos membros do grupo, xogos cooperativos, etc.
Normas de centro e de aula.
Lembrar ou dar a coecer as normas de centro.
Organizacin e funcionamento da aula: normas de aula, reparto de funcins e
responsabilidades, etc.
Coidado, orde e limpeza da aula e do centro: hbitos de limpeza, participar na
decoracin da clase e do centro para crear un entorno agradable e estimulador das
aprendizaxes, participacin na campaa de limpeza do patio,..
Preparacin e eleccin do delegado de curso (3 ciclo de Educacin Primaria e tdolos
niveis da ESO).
HBI TOS E TCNI CAS DE TRABALLO I NTELECTUAL
Colaboracin familia-escola na adquisicin do hbito de estudo.
Desenvolvemento progresivo das diferentes tcnicas de traballo intelectual de acordo
coas caractersticas evolutivas do alumnado, co seu nivel educativo e as peculiaridades
de cada rea. Priorizacin en 1 de ESO.
MELLORA DA CONVI VENCI A ESCOLAR
Resolucin de conflitos a travs do dilogo.
Traballo en equipo e desenvolvemento das habilidades de comunicacin interpersoal:
traballo en "corros", asamblea,...
Educacin en valores, aproveitando as celebracins das diferentes conmemoracins (Da
mundial contra a violencia de xnero, Da da paz, Da da muller traballadora, Da dos
Dereitos Humanos, ...)
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 47
HABI LI DADES SOCI AI S
Traballo das diferentes habilidades sociais a travs da instrucin verbal, modelado e
dramatizacins, con aplicacin a situacins da vida diaria.
1- Habilidades bsicas de interaccin social: sorrir e rir; saudar, presentacins; pedir
favores;cortesa e amabilidade)
2- Habilidades para facer amigos e amigas: facer loubanzas, eloxios e cumpridos aos outros;
iniciar interaccins sociais (xogo, conversa,...); unirse a xogos co outro; pedir e prestar
axuda; cooperar e compartir.
3- Habilidades de conversa: iniciar conversas, manter conversas, rematar conversas; unirse
conversa de outros; conversas de grupo.
4- Habilidades relacionadas cos sentimentos, emocins e opinins: autoafirmacins positivas,
expresar emocins, defender os propios dereitos e opinins)
5- Habilidades de solucin de problemas interpersoais: identificar problemas interpersoais,
buscar solucins; anticipar consecuencias; elixir unha solucin; probar a solucin.
6- Habilidades para relacionarse cos adultos: cortesa cos adultos, reforzar aos adultos;
conversar co adulto; peticins ao adulto; solucionar problemas cos adultos.
COLABORACI N DO DEPARTAMENTO DE ORI ENTACI N
O departamento de orientacin asesorar aos titores naquelas cuestins da sa competencia
coma:
Valoracin de alumnado por si procede levar a cabo algunha medida de atencin
diversidade.
Contactar cos servizos sociais.
Prover de material especfico para desenvolver o plan de accin titorial.
Informar das distintas posibilidades acadmicas e profesionais en funcin das aptitudes
dos alumnos.
Ademais contactar cos organismos necesarios para levar a cabo distintas xornadas de
desenvolvemento de temas transversais como:
Prevencin VIH: materiais da Consellera de Sanidade
Obradoiros de Convivencia e Prevencin da Violencia(XENEME)
Programas e materiais ofertados polo Servizo Preventivo Asistencial de
Drogodependencias de Vilagarca de Arousa (SPAD): alcohol, presin de grupo, drogas
ilegais, sexualidade, ...
Charlas a cargo da Garda Civil: Uso seguro de internet e Acoso escolar
Outros temas de interese (segundo demanda).
ACTUACI NS CO EQUI PO DOCENTE
O titor fomentar o intercambio de informacin relevante sobre o grupo de alumnos. Tamn
ter a competencia de coordinacin da xunta de avaliacin do seu grupo.
Avaliacin (Valorar o proceso de ensino-aprendizaxe realizado durante o trimestre e
detectar as necesidades individuais e grupais co obxecto de adoptar as pertinentes
decisins)
Sesins de avaliacin (equipo docente) trimestrais.
Pre e post-avaliacin cos seus alumnos (reflexin individual e conxunto
sobre o proceso seguido durante o trimestre e toma de decisins).
I NFORMACI N S FAMI LI AS
Reunins grupais e entrevistas persoais de seguimento do alumnado e do seu proceso
educativo.
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 48
c) Medidas de intervencin para solucionar os conflitos de convivencia
CAI XA DE CORREO DE CONVI VENCI A
FINALIDADE
1. Denunciar problemas que pasan, sobre todo, na escola (pdenche afectar a ti ou a algn
compaeiro) e non queiras comentar directamente aos profesores:
Acoso escolar entre compaeiros
Ameazas ou abusos (na casa o una escola)
Presins para facer algo que un non quere
Illamento (deixar de lado)
Mal ambiente no grupo
2. Recoller suxestins en relacin coa mellora da convivencia no centro.
Non se incluirn conflitos cotins ou de pouca importancia.
A caixa de correo non substituto das titoras nin doutras canles de resolucin de conflitos.
S est para aqueles casos nos que os rapaces non se atrevan a contalo directamente.
UBICACIN
A caixa de correo estar colocado fronte ao cuarto de bao das rapazas de Primaria, dicir,
no acceso ao corredor da biblioteca.
FUNCIONAMENTO
O alumnado que o desexe poder facer a sa denuncia ou suxestin na caixa de correo.
As denuncias e suxestins sern manuscritas e annimas, se ben para poder encauzar a
solucin ser preciso que a persoa indique simplemente o grupo ao que pertence. Loxicamente,
quen desexe indicar o seu nome poder facelo.
Todos os problemas que cheguen ao na caixa de correo sern analizados polo equipo de
convivencia, quen garantir a confidencialidade da denuncia e tratar de resolver a situacin no
menor tempo posible.
d) Programa de habilidades sociais
Dende o grupo de convivencia proporase anualmente unha metodoloxa a seguir por parte
dos titores para acadar uns obxectivos especficos de habilidades sociais coma:
Uso de normas bsicas de educacin e cortesa:
Sorrir e rir.
Saudar.
Facer e pedir favores.
Cortesa e amabilidade.
Traballo cooperativo.
Seccin 9.08 Colaboracin cos servizos sociais
O colexio conta cun programa de colaboracin cos Servizos Sociais do Concello encamiado
a atencin do alumnado que suspendido do dereito de asistencia ao centro por cometer condutas
contrarias s normas de convivencia do centro.
a) Procedemento de actuacin
1. Valoracin no centro (titores, xefe de estudos, director e orientador) da idoneidade da
medida en cada caso particular.
2. Informacin Educadora de familia ou Asistente Social, segundo proceda, da proposta.
3. Dende Servizos Sociais trasldase a proposta familia.
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 49
4. Intervencin da educadora de familia co alumno encamiado ao desenvolvemento dun
programa de habilidades sociais. Este levarase a cabo durante o tempo de suspensin
da asistencia ao centro e ter lugar nun local do concello ou no domicilio familiar,
segundo dispoibilidade.
5. Valoracin da intervencin realizada (Centro-Servizos Sociais).
Seccin 9.09 Observatorio de convivencia
De acordo co Decreto 85/2007, do 12 de abril, constitese o Observatorio da Convivencia
Escolar no centro (Consello Escolar, 22 de xaneiro de 2008), integrado polos membros que se
relacionan:
- Director do centro
- Xefe de Estudos de Primaria
- Xefe de estudos de Secundaria
- Representante do alumnado
- Representante da asociacin de pais e nais.
- Representantes do profesorado (4)
- Orientadora
As Reunins e funcins estn recollidas no artigo 7 do decreto 85/2007
Seccin 9.10 Comisin de convivencia (decreto7/99)
Constituda no seo do Consello Escolar e formada por:
Director
Xefe de estudos de Primaria.
Xefe de estudos de Secundaria.
Un representante do profesorado
Un representante dos pais e nais.
Un representante do alumnado.
A Comisin proporalle ao Consello Escolar medidas de mellora do clima escolar e
informaralle sobre a aplicacin das normas de convivencia colaborando na elaboracin do informe
que o dito rgano colexiado realizar sobre a aplicacin das normas de convivencia, para a sa
inclusin na memoria anual.
Seccin 9.11 Seguemento e avaliacin do plan
Para a avaliacin das actuacins levadas a cabo para a mellora da convivencia contarase
coa opinin do alumnado e profesorado: anlise nas titoras grupais, revisin nas reunins de ciclo,
reunin de titores, departamento de orientacin, etc.
Ao rematar o curso, elaborarase unha memoria coas actuacins realizadas e as propostas de
mellora para o vindeiro curso. Esta elevarase ao Consello Escolar e ao Observatorio da
Convivencia no centro.
As modificacins que anualmente se incorporen ao Plan de convivencia sern includas na
Programacin Xeral Anual.

Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 50
Captulo X. NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO
O centro educativo en tanto que lugar de convivencia de moitas persoas precisa dunhas
normas de convivencia mnimas que garantiren o respecto dos dereitos de tdolos seus
integrantes.
As normas de convivencia recollidas neste documento toman como referente legal o Real
Decreto de 5 de maio de 1995, polo que se establecen os dereitos e deberes dos alumnos e as
normas de convivencia dos centros e ven a concreta-los deberes dos alumnos e o establecemento
das correccins que correspondan polo incumprimento das citadas normas. A Comisin de
Convivencia, constituda no seo do Consello Escolar, far o seguimento do cumprimento destas
normas e realizar propostas de mellora das mesmas.
O alumnado entrar na aula puntualmente.
Toda falta de asistencia deber ser xustificada mediante o modelo de xustificacin
establecido no centro para tal fin.
Cando un alumno non poida asistir a clase os pais debern avisar coa maior brevidade
posible.
No caso de faltas de asistencia sen xustificar o titor avisar casa, primeiro telefonicamente
e despois a travs de carta.
O dereito de non asistencia s clases est recoecido unicamente para 3 e 4 da ESO
sempre que estea avalado por unha decisin asemblearia. Neste caso a falta
considerarase xustificada.
Mensualmente os titores enviarn a notificacin de faltas de asistencia, xustificadas e non
xustificadas, casa a travs de carta por medio dos propios alumnos.
De calquera xeito, a falta a clase de modo reiterado pode provocar a imposibilidade da
aplicacin correcta dos criterios de avaliacin continua. O nmero de faltas establecido para
este efecto o seguinte:
16 faltas inxustificadas por trimestre para as reas de 4 sesins semanais.
12 faltas trimestrais inxustificadas para as reas de 3 sesins semanais.
8 faltas trimestrais inxustificadas para as reas de 2 sesins semanais.
4 faltas trimestrais inxustificadas para as reas de 1 sesin semanal.
A acumulacin destas faltas da lugar a perda do dereito avaliacin continua, dando lugar a
medidas extraordinarias de avaliacin que sern reguladas polo correspondente equipo docente. A
reiteracin de faltas de asistencia inxustificadas, previo aviso aos pais, ser notificada aos Servizos
Sociais do Concello.
O alumnado non pode abandonar o recinto escolar, salvo causas xustificadas por escrito do
pai/nai ou titor ou representante legal do alumno.
As entradas e sadas do alumnado do edificio escolar realizaranse sen que os alumnos/as
corran polos corredores, zonas de trfico e escaleiras.
Durante os perodos de clase, procurarase que o alumnado non permaneza nos corredores
ou nos baos. O permiso para ir ao WC ser concedido, polo profesor correspondente,
garantndose que o alumnado volva aula antes de rematar a sesin con dito profesor.
Os alumnos non poden ser expulsados da aula para permanecer no corredor. No caso de
que o alumno tea quer ser expulsado da clase enviarase ao Equipo Directivo (Sempre que
se atope dispoible), que tomar as medidas oportunas.
Entre todos debemos contribur a que o Centro Educativo (edificio escolar, patio, entorno
natural, etc) permaneza limpo e conservado.
Non se pode fumar nin consumir drogas ou bebidas alcohlicas dentro do recinto escolar.
Non se permitir intercambiar substancias ou obxectos con persoas que estean fra do
centro.
Non se pode mascar goma, comer pipas e comer e beber nas aulas e nos corredores do
colexio.
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 51
Dbense gardar normas elementais en canto a aseo persoal, vestimenta, comportamento e
saber estar. Neste senso, o alumnado mostrar a postura correcta na ocupacin do
correspondente mobiliario escolar durante as actividades formativas.
O alumnado debe atender as indicacins dos profesores e persoal non docente (conserxe,
administrativo, coidadora, persoal do comedor). O persoal non docente cando est en
labores de vixilancia ten a mesma autoridade cun profesor ou membro do equipo directivo.
Durante o recreo os alumnos non poden permanecer na aula, excepto co permiso e
vixilancia dalgn profesor. Ao remate de cada xornada o alumnado deber colocar as
cadeiras enriba das mesas.
No patio cuberto non estar permitido xogar con balns durante o recreo, no tempo anterior
a entrada nas aulas nin no tempo de lecer, antes e despois do comedor. Extremarase a
vixilancia para que o alumnado non practique xogos perigosos.
O alumnado, que individual ou colectivamente, cause danos de forma intencionada ou por
neglixencia s instalacins do centro ou do seu material est na obriga de reparar o dano
causado ou facerse cargo do custo econmico da sa reparacin. Igualmente o alumnado
que roube bens do centro deber restitulos. En todo caso os pais ou representantes legais
do alumnado sern responsables nos termos previstos nas leis.
O alumnado debe participar nas actividades orientadas ao desenvolvemento dos plans de
estudio e respectar o exercicio do dereito ao estudo dos compaeiros.
Dbese mostrar respecto polos compaeiros e por tdolos membros da comunidade
educativa.
O uso dos telfonos mbiles por parte do alumnado non est permitido dentro do recinto
escolar. Tampouco est permitido telos vista en ningn momento. Recomendarase ao
alumnado que non leven telfono mbil ao Centro, tendo en conta que a comunicacin coas
familias que se precise pode facerse dende o telfono do propio Centro.
O uso dos telfonos mbiles en excursins ou actividades fra do centro quedar
supeditado ao que acorde o profesorado responsable da actividade.
Os aparellos reprodutores de msica poden ser utilizados exclusivamente no patio de
recreo e sempre en perodo de lecer.
O centro escolar un espazo privado e non se poden facer fotos nin gravacins
de imaxe nin de audio sen autorizacin. O alumnado ten permiso para sacar fotografas
cando ser realicen actividades complementarias referentes a conmemoracins e
celebracins, pero sempre contando coa autorizacins das persoas que saian nas fotos e
non podern facer un uso pblico delas sen permiso expreso, non expoelas en
redes sociais.
Cando se realicen actividades de carcter educativo que requiran a utilizacin dalgn
tipo de aparello electrnico (reprodutor de msica, cmara de fotos, gravador de voz, ou
calquera outro), o profesorado responsable da actividade comunicar as pautas de
utilizacin ao alumnado.
Seccin 10.01 Condutas contrarias s normas de convivencia
a) Faltas leves
Considrase falta leve o incumprimento xeral das normas de convivencia, con excepcin
daquelas que son consideradas faltas graves.
Faltas de clase:
Comportamentos dentro da aula que impidan o desenvolvemento da actividade lectiva
Cambios de sitio asignado polo titor sen indicacin expresa do profesor da actividade
lectiva.
Non traer o material correspondente as clases.
A permanencia do alumnado en zona que non lle corresponda de acordo co seu horario.
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 52
Interrupcin das outras clases: abrir a porta doutras aulas, invadir o espazo da clase de
Educacin Fsica, se por algn motivo os alumnos saen ao patio, etc.
Mostrar unha postura incorrecta, na ocupacin do mobiliario escolar, para o
desenvolvemento da actividade formativa.
Non subir as cadeiras enriba das mesas ao remate de cada xornada.
Interrupcin da clase por soar telfono mbil, que ser requisado e entregado aos pais.
Estar en posesin dun chisqueiro.
Realizacin de actividades doutras reas.
Calquera conduta que reflicta unha falta leve de respecto a calquera membro da
comunidade escolar.
o Non respectar aos compaeiros (insultar, ridiculizar. Xestos obscenos).
o Discutir con malos xeitos cos compaeiros.
o Pelexarse cos compaeiros (empuxns, golpes, ameazas, agresins )
o Desobedecer sistematicamente as normas e instrucins.
o Non respectar ao profesorado
o Poerse de p levantarse sen permiso en desenvolvemento da clase.
o Insultar e mofarse dos compaeiros de necesidades educativas especiais.
o Enfrontarse ao profesorado (contestar mal, encararse, discutir )
o Falar mal dos compaeiros (insultos, motes, difamacins )
Faltas de puntualidade
Non entrar puntualmente na aula.
Faltas de limpeza
Botar no chan calquera tipo de obxectos e tirarse cousas entre compaeiros.
Comer pipas nas aulas ou nos corredores do colexio.
Mascar goma nas aulas.
Comer e beber nas aulas e corredores do colexio
Calquera conduta de agresin cara o entorno natural: tirar papeis ou outros obxectos no
patio, colgarse nas rbores, etc.
Descoido do material e seguridade
Facer uso inadecuado do mobiliario ou do material propio ou comn, as como apropiarse
del.
Pintar nas mesas, cadeiras, paredes ou calquera outro material, da aula ou fra dela.
Ter descoidado o material propio ou o que se ten asignado: fotocopias entregadas polo
profesor, etc.
Obstaculizar os accesos aos edificios, aulas ou servizos.
Non respectar os prazos de devolucin do material prestado: libros, xogos de azar, etc.
Condutas contrarias a orde e seguridade no centro: correr polos pasillos, zonas de trfico e
escaleiras, xogar con balns no patio cuberto.
Calquera outra conduta contraria s normas de convivencia recollidas neste documento.
SANCI N POR FALTA LEVE
Apercibimento verbal ou por escrito.
Comunicacin por escrito aos pais.
Realizacin de traballos especficos no recreo.
Realizacin de traballos de reparacin e limpeza.
Realizacin de traballos para a casa, na medida do posible relacionados co motivo de
sancin.
As sancins por falta leve sern impostas por:
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 53
Profesor do alumno, odo este, cando afecten exclusivamente s actividades da sa aula,
dando conta ao titor/a e ao xefe de estudos.
Titor, odo o alumno, cando afecten a totalidade do horario do alumno.
Sempre que se estime oportuno, o profesor ou titor, segundo sexa o caso, poder solicitar ao
alumnado que infrinxiu as normas, a sancin que eles estimen axeitada sa falta.
O profesor que impn a sancin debe encargarse de que se cumpra.
As faltas recolleranse no parte diario de clase (como FL para as faltas leves e FG para as
faltas graves) especificando nas observacins o motivo das mesmas. A comunicacin das faltas ao
titor farase coa maior brevidade posible a travs do parte diario de faltas ou verbalmente. As
mesmo, en cada clase farase un rexistro das faltas impostas a travs dun parte de aula colocado
no taboleiro. O encargado do rexistro de faltas ser o profesor de rea.
GARANTAS PROCEDIMENTAIS no caso de falta leve:
Contra da sancin imposta, o alumno ou os seus pais podern reclamar ante o xefe de
estudos.
Seccin 10.02 Faltas graves
A reiteracin de faltas leves. Tres faltas leves en distintas reas dan lugar a unha falta
grave.
A falta grave de respecto a profesores, compaeiros e persoal do centro.
A agresin ou vexacin a compaeiros.
As desfeitas nas instalacins ou mobiliarios.
Fumar nas aulas, corredores ou recinto escolar.
Apropiarse de pertenzas alleas.
As actitudes displicentes ou facer caso omiso ante unha indicacin dun profesor, que non
sexa contraria aos dereitos dos alumnos.
A ocultacin ou terxiversacin de datos persoais que un profesor solicite.
Uso indebido da internet.
Uso de telfonos mbiles por parte do alumnado dentro do recinto escolar. Requisarase o
telfono e entregarselle aos pais.
Utilizar os reprodutores de durante as celebracins (magosto, Entroido,). Requisarase o
aparello reprodutor e entregarselle aos pais.
a) Sancins por falta grave
1) Comparecencia ante o xefe de estudos.
2) Comunicacin aos pais con apercibimento de sancin.
3) Realizacin de traballos especficos en horario non lectivo: recreo ou tardes.
4) Realizacin de tarefas que contriban a mellora e desenvolvemento das actividades do
centro ou, se procede, dirixidas a repara-lo dano causado nas instalacins ou material do
centro ou s pertenzas doutros membros da comunidade educativa.
5) Suspensin do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do
centro.
6) Cambio de grupo do alumno por un prazo mximo dunha semana.
7) Suspensin do dereito de asistencia a determinadas clases por un prazo mximo de tres
das. Durante o tempo que dure a suspensin, o alumno deber realizar as tarefas que se
determinen para evitar a interrupcin no proceso formativo.
As sancins por falta grave sern impostas por:
Xefatura de estudios e director, odo o alumno e o seu profesor ou titor, para as correccins
previstas nos tems 1, 2, 3, 4 e 5.
Director, odo o alumno, para as establecidas nos supostos 6 e 7. O director aplicar a
correccin prevista no tem 7 sempre que a conduta do alumno dificulte o normal
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 54
desenvolvemento das actividades educativas debendo comunicala inmediatamente
Comisin de Convivencia.
GARANTAS PROCEDIMENTAIS no caso de faltas graves:
O alumno ou os seus pais ou representantes legais podern reclamar ante o rgano
inmediatamente superior a aquel que impn a sancin.
O Consello Escolar ten dereito impugnacin das medidas adoptadas.
Contra as correccins establecidas nos apartados 6 e 7 o alumno/a e os seus pais ou
representantes legais podern presentar reclamacin nun prazo de 48 horas ante o Delegado
Provincial.

Seccin 10.03 Faltas moi graves
Considrase falta moi grave:
A reiteracin, no mesmo curso escolar, de faltas graves dan lugar a unha falta moi grave.
Os actos de indisciplina, inxuria ou ofensas graves contra os membros da comunidade
educativa.
A agresin grave fsica ou moral contra os demais membros da comunidade educativa.
A discriminacin grave de calquera membro da comunidade educativa por razn de
nacemento, raza, sexo, capacidade econmica, nivel social, conviccins polticas, morais,
as como por discapacidades fsicas, sensoriais e psquicas, ou calquera outra condicin ou
circunstancia persoal ou social.
A suplantacin da personalidade en actos da vida docente e a falsificacin ou roubo de
documentos acadmicos.
Os danos graves causados polo uso indebido ou intencionadamente nos locais, material ou
documentos do centro ou nos bens doutros membros da comunidade educativa.
As actuacins prexudiciais para a sade e a integridade persoal dos membros da
comunidade educativa do centro ou a intencin das mesmas.
O incumprimento das sancins impostas.
O consumo ou posesin de drogas ou bebidas alcohlicas no centro.
Abandonar o recinto escolar no horario escolar.
Calquera acto inxustificado que perturbe gravemente o normal desenvolvemento das
actividades do centro.
Facer fotos ou gravacins de imaxe ou de audio sen autorizacin.
Facer uso pblico das fotos feitas con autorizacin sen permiso expreso.
a) Sancins por falta moi grave
1) Realizacin de tarefas que contriban mellora e desenvolvemento das actividades do
centro ou, se procede, dirixidas a reparar o dano causado s instalacins ou material do
centro ou as pertenzas doutros membros da comunidade educativa. Estas tarefas debern
realizarse fra do horario lectivo.
2) Suspensin do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do
centro.
3) Cambio de grupo.
4) Suspensin do dereito de asistencia a determinadas clases durante un perodo superior a
cinco das e inferior a das semanas. Durante o tempo que dure a suspensin, o alumno
deber realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupcin no
proceso formativo.
5) Suspensin do dereito de asistencia ao Centro durante o perodo superior a tres das
lectivos e inferior a un mes. Durante o tempo que dure a suspensin, o alumno deber
realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupcin no proceso
formativo.
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 55
6) Cambio de centro.
O Director impor as correccins enumeradas por falta moi grave conforme apertura dun
expediente disciplinario. O Consello Escolar ten dereito impugnacin das medidas adoptadas
Cando se impoa a correccin prevista no tem 5, o Consello Escolar poder levantar a
suspensin do seu dereito de asistencia ao Centro e readmitilo antes do esgotamento do prazo
previsto na correccin, previa constatacin de que tivo lugar un cambio positivo na sa actitude.
Cando se impoa a correccin prevista no tem 6 a Administracin Educativa procurar ao
alumno un posto escolar noutro centro docente.
PROCEDEMENTO PARA A TRAMITACIN DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS
(Seccin 2 do Real Decreto de 5 de maio de 1995, polo que se establecen os dereitos e deberes
dos alumnos e as normas de convivencia dos centros- BOE de 2 de xuo de 1995).
Seccin 10.04 Disposicins xerais para a aplicacin das normas de
convivencia.
O incumprimento das normas de convivencia valorarase tendo en conta a situacin e
condicins persoais do alumnado.
As correccins que tiveran que aplicarse polo incumprimento das normas de convivencia
tern un carcter educativo e recuperador, debern garantir o respecto aos dereitos do resto do
alumnado e procurarn a mellora na relacin de tdolos membros da comunidade educativa.
En todo caso, na correccin dos incumprimentos das normas deber terse en conta:
Ningn alumno poder ser privado do exercicio do seu dereito educacin, nin no
caso do ensino obrigatorio, do seu dereito escolaridade.
Non podern impoerse correccins contrarias integridade fsica, nin a dignidade
persoal do alumnado.
A imposicin das correccins respectar a proporcionalidade coa conduta do
alumnado e deber contribur mellora do seu proceso educativo.
Os rganos competentes para a instrucin dos expedientes e para a imposicin de
correccins debern ter en conta a idade do alumnado, tanto no momento de decidir a sa
incoacin ou sobresemento como aos efectos de graduar a aplicacin da sancin cando
proceda.
Teranse en conta as circunstancias persoais, familiares ou sociais do alumnado antes
de resolver o procedemento corrector. A estes efectos podern solicitarse os informes que
se estimen necesarios, sobre as aludidas circunstancias e recomendar, no seu caso, aos
pais ou representantes legais do alumnado e s institucins pblicas competentes a
adopcin das medidas necesarias.
Podern corrixirse, de acordo co disposto no R.D.732/1995 por el que se establecen
los dereitos y deberes de los alumnos, os actos contrarios s normas de convivencia do
centro realizados polos alumnos e alumnas no recinto escolar ou durante a realizacin de
actividades complementarias e extraescolares. Igualmente podern corrixirse as actuacins
do alumnado que, anda que realizadas fra do recinto escolar, estean motivadas ou
directamente relacionadas coa vida escolar e afecten aos seus compaeiros/as e a outros
membros da comunidade educativa.
a) Gradacin das correccins:
CONSI DRANSE CI RCUNSTANCI AS PALI ATI VAS:
recoecemento espontneo da conduta incorrecta (ben pola colaboracin de grado para o
esclarecemento ou ben pola manifestacin de motu propio das faltas cometidas) e o
arrepentimento inmediato (manifestado a travs da presentacin de desculpas formalmente
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 56
en presenza dalgunha testemua cualificada que dar fe dela cando a ofensa se fixera
publicamente)
A falta de intencionalidade
CONSI DRANSE CI RCUNSTANCI AS AGRAVANTES
A premeditacin e a reiteracin.
Causar dano, inxuria ou ofensa aos compaeiros de menos idade ou aos recentemente
incorporados ao Centro.
Calquera acto que atente contra o dereito a non discriminacin.

Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 57
Captulo XI. ORGANIZACIN DOS RECREOS
Ante todo, o centro debe repensar a importancia do recreo como espazo educativo de
socializacin e amizade, as como tamn como posible risco de retroceso no traballo educador.
Vexamos aspectos importantes.
Trazar lias-obxectivo que combinen: motivacins educativas; descanso e liberdade,
as como unha adecuada vixilancia, xa que os recreos non poden ser terra de ningun
como s veces ocorre.
Nesta lia, o profesorado debe organizarse certamente para ter un merecido
descanso, pero tamn, por quenda, a fin de estar moi atento ao que ocorre nos
recreos e intervir favorecendo o descanso, paz e bo entendemento en xeral.
Especialmente evitar os preitos e xerar a amizade.
Seccin 11.01 Aspectos prcticos
S excepcionalmente o profesorado debe demorar o inicio do recreo. Iso molesta aos
alumnos e non permtelles airearse e descansar. Ademais, prexudica ao seguinte
profesor que non os atopar descansados e despexados.
mellor que os alumnos saian do aula. As se airean eles e a aula e evtanse certas
desordes e ata perdas de obxectos. Por tanto deberemos sar da aula cando todos
os alumnos xa a haxan abandonado.
Os docentes con quenda no recreo deben estar basicamente atentos ao que
ocorre, e s conversar brevemente con quen o solicitan.
Seccin 11.02 Plan de coidado dos recreos.
Aspectos a ter en conta:
Distribuirase o profesorado de tal xeito que o nmero de das a liberar sexa equilibrado.
As quendas de recreo de primaria do noso centro, realzanse en tres zonas diferentes, 1
na entrada e dous nos patios. Os recreos para os alumnos de secundaria estarn
vixiados por un mnimo de 2 profesores.
A distribucin do profesorado para as quendas realzase de forma que o nmero de
profesores de cada quenda se axuste normativa vixente, que fixa en 60 alumnos para
educacin primaria.
Para os supostos que falte algn mestre que lle corresponda coidado de patio ese da,
existe unha lista de substitucins controlada polo coordinador de ciclo e supervisada
polo Xefe de Estudos, para que desa forma o patio estea sempre atendido. Si a
ausencia sbese con antelacin, o mestre que vaia a faltar deber cambiar a quenda
con outro compaeiro. De faltaren un profesor con garda no recreo de secundaria ser
substitudo polo profesorado de reserva previsto pola xefatura de estudos.
No caso de ter alumno accidentado, se a gravidade non moita ser atendido por
calquera membro do equipo directivo, coidadora ou profesor que estea libre nese
momento. Se hai necesidade de levalo ao mdico ese membro do equipo directivo
chamar familia do alumno para que se fagan cargo do mesmo si esta non est
localizable chamarase a unha ambulancia.
Si se realiza unha actividade fra dos patios de recreo, dita actividade debe estar
sempre controlada por un profesor.
As normas establecidas deben ser respectadas de forma igual por todos o profesorado,
facndose fincap en que o alumnado debe estar en todo momento en zonas onde
estea controlado polo profesorado:.
Podern tomar o seu almorzo, xogar ao xadrez, damas, parchs, ler, Durante o
recreo non se pode estar nos corredores ou nas clases, salvo que estean
acompaados dun mestre. O momento para ir ao bao ser no momento previo
Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 58
sada ao patio recreo. En caso de ter necesidade de ir ao bao noutras horas,
o alumno pedir permiso ao profesor que estea no aula.
Nos recreos debern xogar ou pasear respectando o descanso e o xogo dos
demais.
Non se pode intercambiar nada con ningun que estea fra do centro.
Non se permitirn as pelexas nin os xogos violentos, perigosos e que pretendan
mollar, manchar ou ensuciar a roupa ou o corpo dos nenos.
Non permanecern nos corredores nin nas clases sen causa xustificada ou sen o
correspondente permiso e sempre acompaado dun profesor. As aulas
permanecern pechadas.
Respectarn as rbores e as plantas. Non se subirn s rbores nin se metern
nin collern as plantas dos xardns nin do horto.
Utilizarn as papeleiras e coidarn as instalacins deportivas.
En caso de necesidade, acudirn ao profesorado presente no patio.
Pecharanse as portas de entrada ao centro.

Normas de organizacin e funcionamento
CPI Mosteiro-Meis

px. 59
Captulo XII. ORGANIZACIN DAS GARDAS DE TRANSPORTE
Dado a cantidade de alumnado usuario do transporte escolar preciso dispoer de 4
profesores diarios para atender as gardas, dous por cada etapa educativa.
N de profesores de garda de transporte para o alumnado de Primaria: 2.
N de profesores de garda de transporte para o alumnado de Secundaria: 2.
As gardas de custodia cubriranse co profesorado que se ofreza voluntariamente en primeiro
lugar. De non dispoer de profesorado voluntario faranse quendas rotatorias en cursos sucesivos.
O perodo de garda comprende dende as 8:55h ata o comezo da xornada lectiva, dicir, as
9:15h. Os luns haber garda de custodia tamn pola tarde de 18:10 ata 18:30 horas.
Dado que a garda de custodia ten unha duracin de 20 minutos, cada das gardas de
transporte computaranse como unha sesin lectiva.
2 gardas de custodia=1 sesin lectiva