Está en la página 1de 1

IZEN-EMATE ORRIA / BOLETIN DE INSCRIPCIN

MAITASUNA ETA SEXUALITATEARI BURUZKO HAUSNARKETAK FEMINISMOAREN IKUSPEGITIK.


UGALTZE ESKUBIDEAK.
REFLEXIONES DESDE EL FEMINISMO SOBRE EL A MOR Y LA SEXUALIDAD . LOS DERECHOS
REPRODUCTIVOS .

2014ko maiatzaren 28a / 28 de mayo de 2014

IZEN-ABIZENAK: ..............................................................................................................................................................................
NOMBRE Y APELLIDOS

ERAKUNDEA ......................................................................................................................................................................................
ENTIDAD

LANPOSTUA: ................................................................................................................................ NAN ............................................


PUESTO DE TRABAJO
DNI

LANAREN HELBIDEA: .................................................................. HERRIA: .............................................. PK: .........................


DIRECCIN DEL TRABAJO
LOCALIDAD
C.P.

TFNOA: ................................................ FAXA: ..................................... E-MAIL: ............................................................................


TFNO.
FAX
E-MAIL
Ikastaroa jarraitzeko moldaeraren bat behar duzu?/Necesitas alguna adaptacin para seguir adecuadamente el curso? ..........
Zein / Cul? ......................................................................................................................................................................................

Inskripzioa egiteko azkenengo eguna: 2014ko maiatzaren 23a


Fecha lmite de inscripcin: 23 de mayo de 2014

Izen-emate orria bidali /Enviar la inscripcin a:


Fax: 945-016701
E-mail: emakunde.administracion3@ej-gv.es
Egun indarrean dagoen Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, EMAKUNDE/Emakumearen
Euskal Erakundeak jakinarazten dizu inprimaki honetan jasotako datuak Emakunde/Emakumearen Euskal Erakundearen
titularitateko fitxategi automatizatu batean bilduko direla. Fitxategi honetan bildutako datuak ez zaizkio hirugarrenei utziko eta
Emakunderen eta ez beste inoren erabilerarako izango dira.
Datuok eskuratu, aldatu eta deuseztatzeko edo inori ematen ez uzteko Legeak aurreikusitako eskubideak erabili nahi izanez gero
Emakumearen Euskal erakundearen Zuzendaritzara idatziz jo dezakezu (Manuel Iradier kalea, 36 01005 Vitoria-Gasteiz)
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgnica 15/1999 de Proteccin de Datos de Carcter Personal vigente en la actualidad,
Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer le informa que sus datos personales recogidos en este impreso, van a ser incorporados en ficheros
automatizados titularidad de Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer. El uso de este fichero, cuyos datos no sern objeto de cesin a
terceros, se circunscribe al uso exclusivo de Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer.
Si lo desea, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, previstos por la Ley, ante la Direccin del
Instituto Vasco de la Mujer (C/ Manuel Iradier n 36. 01005 Vitoria-Gasteiz).

Manuel Iradier, 36 Tel.: 945-01.67.00 Fax: 945-01.67.01 E-mail: emakunde@ej-gv.es 01005 Vitoria-Gasteiz