Está en la página 1de 4
XIV. évfolyam 6. szám 2010. június Erdõtelek Önkormányzatának havonta megjelenõ információs kiadványa A „köz” érdekében önkormányzati
XIV. évfolyam 6. szám
2010. június
Erdõtelek Önkormányzatának havonta megjelenõ információs kiadványa
A „köz” érdekében
önkormányzati hírek
A képviselõ-testület 2010. május 20-án csütörtökön 14 órai
kezdettel tartotta soros ülését. Az ülésen valamennyi képviselõ
részt vett.
elõterjesztésbe foglalta. A Pénzügyi és Va-
gyongazdálkodási Bizottság beszámolóját és
annak mellékletét a jegyzõkönyv mellett
olvashatják.
Napirendi pontok:
3.) Indítványok, bejelentések.
1.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal gyámügyi tevékeny-
ségérõl, a Gyermekjóléti Szolgálat mûködésérõl, a gyermek-
védelem helyzete településünkön.
Jegyzõnõ a Polgármesteri Hivatal részérõl, Beszteri Natália
HeKISZIK, intézményvezetõ, Tariné Daru Irén családgondozó és
Rigeti Anikó családsegítõ a Hevesi Kistérség Integrált Szolgáltató és
Innovációs Központ részérõl írásban és szóban adtak számot a kép-
viselõ-testületnek a település gyermek- és családvédelmi helyzetérõl.
Elhangzott, hogy a hatóságok minden lehetséges eszközzel azon
dolgoznak, hogy a hátrányos helyzetbe került gyermekek és családok
eléréséért. A díjak átadására 2010. június 12-
én a Mikszáth Kálmán Általános Iskola
ballagási és évzáró ünnepségén, ünnepélyes
keretek között kerül sor.
Elismerésben részesítette a képviselõ-
testület Laczházi Bálint erdõtelki lakost, és
Tóth Enikõ hevesi lakost a HVNOI - Kör-
zeti Tagiskola diákjait, az akrobatikus rock
and roll területén elért eredményükért. A
díjak átadására a falunapon ünnepélyes ke-
retek között kerül sor.
Az ülés 18.30 órakor zárult. Az ülésrõl
készült jegyzõkönyv megtekinthetõ a Pol-
gármesteri Hivatalban, valamint a Községi
Könyvtárban.
dolgozó szakember munkáját könnyíti, illet-

helyzetén javítsanak. Az önkormányzatot terhelõ, gyermekeket érintõ szociális kia- dások nagysága 4 millió forint feletti, és 679 fõ gyereket érint településünkön. Az erõfeszítések ellenére néhány példa van csak a pozitív változásra. A szakemberek nagyobb együttmûködést várnak a szülõktõl a ható- ságokkal helyzetük, gyermekeik helyzetének javítása érdekében. Legfõbb javulást a mun- kahelyek teremtésétõl lehetne várni. Beszteri Natália HeKISZIK, intézményvezetõ el- mondta, hogy tervezik iskolai szociális munkás beállítását is, mely a településen

ve a családokkal történõ kapcsolattartást segíti. A napirendhez kapcsolódóan elfogadta a képviselõ-testület a Hevesi Kistérség Több- célú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását, melyet a beszámolókkal együtt a jegyzõkönyv mellett megtalálnak.

2.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bi- zottság 2009. IV. negyedévi beszámolója.

A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bi- zottság átvizsgálta az önkormányzat 2010. I. negyedévi gazdálkodását, megállapításait

Megtárgyalta a képviselõ-testület a Ke- rekerdõ Napköziotthonos Óvoda és Konyha átfogó ellenõrzése és a Községi Önkor- mányzat 2009. évi beszámoló szabálysze- rûségének, alátámasztottságának Hevesi Kistérség Többcélú Társulása által végzett ellenõrzésérõl készült összefoglaló jelenté- seket. Elfogadta továbbá a belsõ ellenõrzés során feltárt hiányosságok megszûntetésére készült intézkedési terveket. Valamennyi elõterjesztést megtalálják a jegyzõkönyv mellett. Jóváhagyta a képviselõ-testület a Mik- száth Kálmán Általános Iskola villámvédelmi és tûzvédelmi felülvizsgálatának elvégzését, továbbá a meghibásodott kazán javítását, melyek költségeit biztosította. Elismerésben részesítette a képviselõ- testület Perge László erdõtelki lakost, az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium diákját eredményes munkájáért, Hong-kongi ösz- töndíj eléréséért, továbbá Tolvaj Réka Er- zsébet erdõtelki lakost, az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatóját eredményes munkájáért, koreai nyári egyetemi ösztöndíj

A Képviselõ-testület ülései nyilvánosak, arra minden érdeklõdõ erdõtelki lakost tisz- telettel elvárunk. A következõ tervezett ülés idõpontja:

2010. június 17. (csütörtök) 14.00 óra. Napirendje:

1.) Tájékoztató a község közbiztonsági helyzetérõl, a polgárõrség tevékeny- ségérõl. 2.) Beszámoló a Kerekerdõ Napköziott- honos Óvoda tevékenységérõl. 3.) Indítványok, bejelentések.

Balog Tiborné

jegyzõkönyvvezetõ

A május hónap nagyon sok programot, él- ményt tartogatott a gyermekek számára. 2010. 05. 12-én rendeztük meg óvodánk- ban az egészségnapot, melyre még tavaly októberben nyújtottunk be pályázatot. A „Hónap zöld programja” elnevezéssel. Az elbírálás során 100.000Ft összegû tá- mogatást kaptunk. A pályázat támo- gatója: Az Egészséges Településekért Alapítvány és az Erste Bank. Nagy örömmel és lelkesedéssel fog- tunk hozzá a program megszervezé- séhez. Minden csoport más-más fela- datot vállalt magára. A nap folyamán a gyermekek és a szülõk egyaránt részt vehettek a különbözõ tevékenysé- gekben. Nem szegte kedvüket az esõs idõjárás sem, hiszem minden egyes helyszínen nagy volt az érdeklõdés. A zöldség-gyümölcs sátorban egészséges salátákat kóstolhattak, kü- lönös gondot fordítva a termékek fo- gyasztására. A tejpavilon a termékek széles választékát biztosította, ahol új ízek- kel is megismerkedhettek a résztvevõk. A programok között helyet kapott a testmozgás is. Volt gyerek-szülõ fitness, apa-fia focimeccs, kerékpáros akadályverseny és futás. Bár az esõ esett, de jókedvünket

ÓVODÁNK HÍREI

ségi szintjének megállapítására terjedt ki. Az eredményekrõl az óvodát és a szülõket ké- sõbb értesítik. Folyamatosan szerveztünk a gyermekek- nek meseelõadásokat. A tanév utolsó elõ- adását a „Babaszem Jankó” színjátszó cso- port „Vidám mesék” címû elõadása tette fejelhetetlenné. A jövõben is szeretnénk ilyen jellegû programokat szervezni a gyermekek részére, hiszen sokuknak nincs lehetõsége a családdal gyer- mekelõadások megtekintésére. Hagyományainkhoz híven, az idén is ellátogattunk az iskolába. Színvonalas tanórai foglalkozásokon vehettünk részt, amellyel sikerült kedvet teremteni az iskolai élet meg- kezdéséhez. Az idén 30 kisgyermek fejezi be az óvodás éveit és kezdi meg tanulmányit az iskolában. Ezeket a kis óvodásainkat, kü- lönbözõ évzáró mûsorokkal búcsúz- tattuk. A „Katica” csoport hagyomá- nyosan megtartott ballagási ünnep- ségén 20 kisgyermek kapott ballagó tarisznyát. Színvonalas mûsorukkal szórakoztatták a jelenlévõ közön- séget. Az idén új színfolt ként került be

nem tudta elmosni. Öröm volt látni a mosolygós gyermekarcokat amikor megkap- ták a csoport ajándékait.

A hevesi Nevelési Tanácsadó MSSST szû- résére is ebben a hónapban került sor. A vizsgálat a tanköteleskorú gyermekek fejlett-

XIV. évfolyam 6. szám 2010. június Erdõtelek Önkormányzatának havonta megjelenõ információs kiadványa A „köz” érdekében önkormányzati
óvodánk életébe a tanévbúcsúztató kerti mu- lattság. A „Pillangó” és a „Napocska” csoport isko- lába készülõ
óvodánk életébe a tanévbúcsúztató kerti mu- lattság. A „Pillangó” és a „Napocska” csoport isko- lába készülõ

óvodánk életébe a tanévbúcsúztató kerti mu- lattság. A „Pillangó” és a „Napocska” csoport isko- lába készülõ gyerekeit szabadtéri játékokkal, zenével, tánccal búcsúztatták társaik, a szülõk

és az óvoda dolgozói. A sikerre való tekin- tettel, reméljük jövõre is megrendezésre kerül. A kompetencia alapú nevelés keretein belül lehetõségünk nyílt, különbözõ „Jó gyakorlat” elkészítésére.

Két témát dolgoztunk fel:

  • - „Csodálatos gyermekkezek” Finommo-

torikus képességfejlesztés a környezettu-

datos nevelés tükrében.

  • - A hátrányos helyzetû, ingerszegény

környezetbõl érkezõ gyerekek komplex személyiségfejlesztése a bábjáték adta lehetõségek használatával. Az internetrõl értesülve, már több óvoda érdeklõdött a kidolgozott témák iránt. Legutóbb Dombrádról látogattak el hozzánk óvodapedagógusok. Akik a délelõtt folyamán betekintést nyerhettek Simonné Szabó Ildikó által megtartott „Jó gyakorlat” alkalma-zásába, a „Pillangó” csoportban. A délelõtti tevékenység utáni szakmai megbeszélésen elismerõen nyilatkoztak a pedagógiai mun-kánkról. Ezzel véget ért a 2009/2010-es tanévünk. Kezdõdnek a nyári pihenõk. Kívánunk mindenkinek jó kikapcsolódást, kellemes

nyarat!

Molnár Istvánné és Szalmásiné Racsek Ágnes Óvodapedagógusok

Ismét elérkezett a várva várt pillanat, be- zárjuk a tanévet, jöhet a megérdemelt pi- henés. De még mielõtt elbúcsúznánk egy- mástól, nézzük meg, mit tettünk le az asz- talra ebben a tanévben. A szeptembert 295 tanuló kezdte ta- nulással iskolák falai között, 22 pedagógus, 15 osztályban próbálta kisebb-nagyobb sikerrel a tudást a gyerekek fejébe varázsolni. Az eredmény nem maradt el, amit az is bizonyít, hogy 32 tanulónk összesen 112 tantárgyi dicséretben részesült. Kitûnõ tanulóink száma pedig 39, és õk megérdem- lik, hogy név szerint is megemlítsem õket. Tehát a 2009/2010.tanév kitûnõ tanulói, akik egyben igazgatói dicséretben is részültek egész éves tanulmányi és közösségi munká- jukért:

1.a: Bakos Gergõ, Oszlánczi Boglárka, Sirák Dominik, Tóth Enikõ 1.b: Burai Károly, Slezák Zoltán, Szász Alexandra, Szendrei Mónika 2.osztály: Forgács Dalma 3.a: Farkas László, Lí Do- minik, Salga Csaba 3.b: Báder Miklós, Báder Ta-más, Pusoma Zoltán 4.a: Bakos Eszter, Besenyei Máté, Kiss Levente, Molnár Máté, Perge Adrienn, Salga Klaudia 4.b: Bozó Boglárka, Osz- lánczi Eszter, Sirák Norbert 5.b: Csillik Patrícia, Mar- ton Petra, Pataki Fanni 6.b: Bakos Máté, Barna Hajnalka, Simon Máté 7.b: Barna Kinga 8.a: Kerekes Kitti, Molnár Réka, Oszlánczi Kitti, Törõ- csik Bettina 8.b: Bozó Bence, Szõllõsi Gábor, Tóth László és Tóth Máté. Rajtuk kívül igazgatói di- cséretben részsült még:

Angol:

- A Kölcsey Ferenc Megyei Versenyen Oszlánczi Kitti 3, Kerekes Kitti a 4., Barna Hajnalka a 10. helyet érte el. - A körzeti levelezõs csapatversenyen 1.lett a Barna Hajnalka, Bakos Máté, és

Lõcsei Balázs összetételû csapat, 2. a Kerekes Kitti, Molnár Réka, Oszlánczi Kitti, Tóth László és Törõcsik Betti alkotta csapat. Felkészítõ tanár: Kerekes Zoltán.

Matematika:

A Bolyai Megyei Matematika Versenyen csapatban az elsõ helyen végeztek: Bozó Bence, Oszlánczi Kitti, Szõllõsi Gábor, és Tóth László, akik az országos döntõben is szépen szerepeltek, a 22.helyet érték el.

Felkésztõ tanár: Mészáros Józsefné. Rovásírás:

Idén elõször vettek rész iskolánkból a Kárpát-medencei Rovásírás területi döntõ- jén, ahol kitûnõen szerepelt Besenyei Máté és Bakos Esz- ter, az elsõ helyezést pedig Molnár Máté szerezte meg. Õérte június 19-én izgulha- tunk az országos döntõn. Fel- készítõ tanár: Tolvaj György.

Tanévzáró 2010

versenyeznek, vagy szórakoznak ezeken a napokon. Így ebben a tanévben is voltak:

Mikulás-napi rendezvények, Halloween party, Mikszáth-nap, farsang, Szabó Benedek Matematika Emlékverseny, Magyar Nyelv Hete Versenysorozat, Nõnap és Anyák napja, Madarak és Fák Napja, Fekete István Környezetismeretei Verseny, Föld Napja Vetélkedõ, Gyereknap, Erdei Tábor a hatodi- kosonak, osztálykirándulások. Ezek mellett idén elõször próbálkoztunk a projekt tanítás módszerével, melynek keretében a Tejnapunk óriási sikert aratott a gyerekek körében, ebben segítségünkre voltak a Kék Nefelejcs Népdalkör nagy- mamái, segítségüket ezúton is köszönjük.

nyeinek legjobb eredményeit egy csokorban:

Sport:

  • - a kézilabdásaink a diákolimpián kihar-

colták a megyei döntõbe jutást, ahol hõsies

küzdelemben az elõkelõ 3.helyet szerezték

meg. Felkészítõ tanár Bakos Gyula.

  • - Az atlétika diákolimpia - ügyességi és

váltófutó versenyén csapatbajnokság orszá- gos döntõjébe a 8. legjobb eredménnyel jutott be kislabda dobó csapatunk, ahol országos 5. helyezést értek el. Bartus Kornél,

Batki Ádám, Bóta Richárt és Tóth László.

  • - A megyei atlétika döntõn kislabda ha-

jításban 5.Tóth László, 4. Bartus Kornél, 1. Bóta Richárt, aki az országos versenyen a 2. helyezést szerezte meg.

óvodánk életébe a tanévbúcsúztató kerti mu- lattság. A „Pillangó” és a „Napocska” csoport isko- lába készülõ

Legyen ez minden ta- nulónk elõtt példa, hogy szorgalommal, kitartással ilyen messzire el lehet jutni. A gyerekeknek és tanáraiknak köszönjük ezeket a szép eredményeket. Reméljük lesz még alkalmunk máskor is ilyen felsorolásra. Mielõtt végleg bezárnánk ezt a tanévet, következzenek a legrangosabb díjaink. Évfolyamelsõk:

1.évfolyam: Bakos Gergõ 2. évfolyam: Forgács Dalma 3.évfolyam Báder Tamás 4.évfolyam: Bakos Eszter 5.évfolyam: Csillik Patrícia 6.évfolyam Barna Hajnalka 7.évfolyam Barna Kinga 8.évfolyam Tóth László

Az Év Tanulója: Kerekes

Ez a tanév bõvelkedett olyan sikerekkel,

  • - A megyei többpróba versenyen egyé-

Kitti

Kívánok mindenkinek jó pihenést és

Barna Imréné

amit gyermekeink körzeti, megyei és or-

niben 7.Bartus Kornél, 5. Tóth László, 3.

A Pintér Díj jutalmazottja: Oszlánczi

szágos versenyeken értek el. Még mindig sokan vesznek részt a Bendegúz levelezõs versenyeken, ahol szépen teljesítenek és arany, ezüst és bronz minõsítést szereznek. Szintén jól szerepeltek a Zrínyi Ilona Ma- tematika versenyen gyermekeink. Iskolánk legjobban teljesítõ tanulója Barna Hajnalka, felkészítõ tanára Mészáros Józsefné.

Batki Ádám. Csapatban 2.: Batki Ádám, Bó- ta Richárt, Bartus Kornél, Tóth Máté, Tóth László, Ferencz Gábor, akik az országos versenyen induló 22 csapatból a 15.helyet érték el. Felkészítõ tanár: Batki István. Történelem:

A megyei versenyen Kerekes Kitti 8., Oszlánczi Kitti a 21. helyezett lett. Felkészí-

Kitti Az Év Sportolói: Bóta Richárt kiemelve, valamint Bartus Kornél, Batki Ádám, Tóth László és Tóth Máté.

gondtalan nyarat.

Nézzük az idei tanév „külföldi” verse-

tõ tanár Molnár Ferenc.

igazgató helyette.

6.b: Forgács Mercédesz, Lõcsei Bence Balázs 8.a: Bartus Kornél, Batki Ádám, Bóta Richárd, Ferencz Gábor 8.b: Batki Norbert. Persze vannak olyanok is, akik nem tudnak ilyen magasat ugrani, és bizony leverték a lécet. Szerencsére a 34 elégtelen osztályzatot kapott tanulóból 27 még a nyáron bepótolhatja azt, amit a tanévben nem sikerült elsajátítani, és a pótvizsgán még sikeresen teljesíthetnek. Hagyományos rendezvényeink idén is népszerûek voltak. A gyerekek szívesen

Erdõtelek utolsó vezetõprímása Lukács Miklós

Egy kicsit szomorkodva adtam ezt a címet a következõ cikkemnek. Elgondolkodtatóak Miklós bácsi szavai, elsõsorban a fiatalokra nézve szomorú a jövõ!

Hallottam, hogy a faluban régen volt egy híres cigányzenekar. Emlékszik még hogy kik voltak a tagjai?

Hogyne emlékeznék:én voltam a vezetõ- prímás Pusoma Sándor (Gézasanyi) volt a cimbalmos Burai József a brácsás Baranyai

János a bõgõs Balogh Dezsõ a klarinétos Farkas István szintén brácsás és a fiam Lu- kács Tibor aki ma a 100 tagú cigányzenekar vezetõprímása a hetedik tagja a zenekarnak.

Van most zenekara?

Az elõbb említettek mindannyian Erdõ- telkiek voltak, de közülük van olyan, aki meghalt van a ki lebetegedett és van aki elköltözött. A mostani zenekarban csak öten va-

gyunk, de az is egy igen jó, stabil zenekar. A zenekar tagjai csak részben Erdõtelkiek. Hiányzanak a helybeli jó zenészek. Nincs már bõgõs sem a faluban.

Mikor kezdett el zenét tanulni?

1945-46 környékén kezdem ismerkedni a zenével. A bátyám tanított. Elég volt csak hallgatni és csak ragadtak rám a darabok. A zeneiskolában láttam hogy a kezdõ nö-

vendékek hogy megszenvednek mikorra elõ

tudnak csalogatni egy hangot a hegedûbõl… „Ehhez születni kell”

A családjában is voltak zenészek?

Az én apám klarinétos volt. Az anyám és

a rokonaink Káliak voltak, akik mind ze- néltek cimbalmon, hegedûn vagy klarinéton.

A fiának van már családja?

Van bizony! A gyerekeim is mind zené-

szek lettek. Az unokáim között van nem- zetközi hírû cimbalom és zongora mûvész - karmester. Õ a fõiskolán is tanít Budapesten. A dédunokám, aki harmadik osztályos már zongorán tanul.

Ön szerint erdõtelken a fiatalok közül miért nincs utánpótlás a klasszikus cigány- zenében?

Úgy gondolom, hogy az utóbbi 15 év nagyon nehéz idõszak volt a cigányzene számára. Jöttek az új típusú tánczenekarok, és a fiatalok ehhez szoktak hozzá. Pedig a mi

általunk játszott zenére most is szükség van. Fõleg a Fõvárosi híres éttermekben van nagy divatja a cigányzenének. A cigányzenét jó

hallgatni jó táncolni rá és jó mulatni vele!

2009-ben megjelent egy újságcikk a Heves

megyei Hírlapban Önrõl. Lett ennek kisu- gárzása a faluban élõ fiatalokra? Érdeklõdtek, hogy szeretnének zenét tanulni?

Érdeklõdtek, de most nincs értelme

Erdõtelek utolsó vezetõprímása Lukács Miklós Egy kicsit szomorkodva adtam ezt a címet a következõ cikkemnek. Elgondolkodtatóak

tanulni! A leendõ tanítványok nem látják az értéket ebben a zenében.

Mit javasolna a mostani fiataloknak?

A gyerekeim példája jól mutatja a te- hetség, és a szorgalom meghozza gyümöl-

csét, de csak a minõségi, kiváló zenének van helye.

Ha lenne három kívánsága, mit kívánna?

1, Jó lenne, ha a klasszikus cigányzene

ismét elnyerné méltó helyét a mostani kultúrában.

2, A fiatalok tanuljanak, a régi hagyo- mányokat vigyék tovább! 3, Hiányzik a feleségem! Nem kérnék mást, csak úgy láthassam, mint ahogy most

magát! Az sem lenne baj, ha nem tudná vezetni a háztartást. Csak szólni tudnék hozzá!

Miklós bácsi! Köszönöm a beszélgetést! Sok egészséget kívánok a továbbiakban!

Kiss Jenõ

Erdõtelek utolsó vezetõprímása Lukács Miklós Egy kicsit szomorkodva adtam ezt a címet a következõ cikkemnek. Elgondolkodtatóak
Erdõtelek utolsó vezetõprímása Lukács Miklós Egy kicsit szomorkodva adtam ezt a címet a következõ cikkemnek. Elgondolkodtatóak
Erdõtelek utolsó vezetõprímása Lukács Miklós Egy kicsit szomorkodva adtam ezt a címet a következõ cikkemnek. Elgondolkodtatóak
Erdõtelek utolsó vezetõprímása Lukács Miklós Egy kicsit szomorkodva adtam ezt a címet a következõ cikkemnek. Elgondolkodtatóak
Erdõtelek utolsó vezetõprímása Lukács Miklós Egy kicsit szomorkodva adtam ezt a címet a következõ cikkemnek. Elgondolkodtatóak
Erdõtelek utolsó vezetõprímása Lukács Miklós Egy kicsit szomorkodva adtam ezt a címet a következõ cikkemnek. Elgondolkodtatóak

A Baba-mama Klub hírei

Gyermeknap közeledtével, május utolsó péntekén az Arborétumban tartottuk a találkozót. Volt lufi fújás, ami jócskán igénybe vette az anyukák tüdejét. A to- tyogók és oviba készülõk labdáztak, Együd- né Batki Veronika vezetésével pedig moz- gatós-mondókáztunk. A picik babakocsiból csodálkoztak rá a szép környezetre, vagy pihentek egy jót. Blaskó Mihálynak, az Arborétum vezetõ- jének köszönjük a lehetõséget. Legközelebbi találkozónk július 2-án, pénteken 9 órától lesz. A közelgõ Anyatejes Világhét alkalmából témánk az anyatejes táplálás, melyrõl Dr. Török Judit gyermek- orvossal beszélgetünk. Szeretettel várjuk az érdeklõdõket a Mûvelõdési Házba. Július 30-án, pénteken 9 órakor Bakondi Tamásné vezetõ óvónõ jóvoltából - jó idõ esetén - az óvoda udvarán játszhatnak a kicsik.

- védõnõk -

A Vöröskereszt munkatársai

véradást

A Vöröskereszt munkatársai véradást szerveznek a Mûvelõdési Házba 2010-augusztus 4-én, szerdán 9-12 óráig, melyre szeretettel várják

szerveznek a Mûvelõdési Házba 2010-augusztus 4-én, szerdán 9-12 óráig, melyre szeretettel várják a véradókat!

Hollywood Rentals Erdõtelken

Filmgyártási folyamatokkal összefüggõ, komp- lex technológiai beruházást hoz létre a Holly- wood Rentals Kft. Erdõtelki telephelyén. A 2008-ban alapított Hollywood Rentals Kft az Origo Film Group Zrt. 100%-os tulajdonában lévõ leányvállalata, amelynek fõ tevékenysége a filmipari szolgáltatás és film- gyártási tevékenység összes fázisának ki- szolgálása. Jelen pályázat a cég azon irányú

fejlesztését támogatja, melynek során a modern filmgyártáshoz szükséges világítástechnikai és kiegészítõ helyszíni szolgáltatáshoz szükséges eszközöket vásárol: többek között különbözõ világítástechnikai eszközök, áramfejlesztõ gé- pek, szállító jármûvek és helyszíni forgatá- sokhoz használt, különbözõképpen kialakított felépítmények, konténerek kerülnek beszer- zésre. Az eszközökkel a vállalkozás képes lesz

komplex filmipari szolgáltatás nyújtására a forgatási helyszíneken vagy akár a filmstúdiók területén. Az eszközparkkal Közép-Euró- pában egyedülálló kapacitásokkal rendelkezõ filmipari szolgáltató jön létre. A GOP-2008-2.1.2/D pályázaton a projekt 500.000.000Ft összegû támogatást kapott, melynek összköltsége meghaladja az 1,1 milliárd forintot.

Erdõtelek utolsó vezetõprímása Lukács Miklós Egy kicsit szomorkodva adtam ezt a címet a következõ cikkemnek. Elgondolkodtatóak

A beruházás jelenleg is zajlik, az eszközök tárolása bérelt raktárban történik, míg az erdõ- telki székhelyen felépül az erre szolgáló raktár- épület. A kb.8500m 2 -es telken, a volt dohány- beváltó területén szeretnék mielõbb elkezdeni a munkát. Jelenleg az építkezés engedélyeire vár- nak, hogy a nyár végére kb. 11 fõvel az erdõtelki telephelyen megkezdõdhessen a munka.

„Mi van?” Környezetvédelemrõl fiataloknak, színházi eszközökkel Erdõtelek, 2010. május 3. - Interaktív környezetvédelmi drámajátékot mutatnak be

„Mi van?”

Környezetvédelemrõl fiataloknak, színházi eszközökkel

„Mi van?” Környezetvédelemrõl fiataloknak, színházi eszközökkel Erdõtelek, 2010. május 3. - Interaktív környezetvédelmi drámajátékot mutatnak be

Erdõtelek, 2010. május 3. - Interaktív környezetvédelmi drámajátékot mutatnak be ma Erdõtelken a Kacskaringók Virtustársulat drámapedagógusai. Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. kezdeményezésére színre vitt darab nézõi és közremûködõi a Mikszáth Kálmán Általános Iskola tanulói.

Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. a szelektív hulladékgyûjtés országos szintû koordiná- ciójáért felel. A hulladékhasznosítás meg- szervezése mellett kiemelt feladata a sze- lektív hulladékgyûjtés elterjesztése, oktatása a lehetõ legszélesebb körben. A szervezet már közel egy évtizede keresi azokat az eszközöket, amelyek segíthetnek közelebb hozni a középiskolás korosztályhoz a kör- nyezetvédelemmel és a szelektív hulladék- gyûjtéssel kapcsolatos kérdéseket. Az ÖKO- Pannon 2008-ban új programmal bõvítette kommunikációs eszköztárát, és országos tur- néra indította „Mi van?” címû interaktív drá- mapedagógiai foglalkozását. A társulat azóta száz alkalommal lépett fel a darabbal kü- lönbözõ fõvárosi és vidéki iskolákban. Az idei év elsõ felében - az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatásával - húsz elõadás az ország hátrányos helyzetû településein kerül megrendezésre.

Fõszerepben a közönség

A tizenévesek környezeti szemléletformálása különösen fontos az ÖKO-Pannon számára, hiszen a diákok többsége néhány éven belül ön- álló életet kezd. A szervezet azt szeretné elérni, hogy a szelektív hulladékgyûjtés gyakorlata felnõtt korukban is a mindennapjaik része le- gyen. A színdarab azonban nem csak a hulladék kezelésének vetületeit tárja fel, hanem átfogóbb környezeti problémákra is fényt derít.

A környezetvédelmi drámajáték egy olyan tizenéves kamasz szemszögébõl lát- tatja a világot, aki feltûnõ érzékenységet, nyi- tottságot mutat a környezeti kérdések iránt. A történet további szereplõi a globális problémákkal nem sokat törõdõ családtagok és a környezetrombolást megtestesítõ „sár- kány”. A cselekmény a felnõtté válás során elõkerülõ mikrokörnyezeti és individuális problémákat ötvözi a globálisakkal, melyek kapcsán a felelõsségvállalás kérdése kerül központba. A színdarab megkísérli áttörni a gene- rációs önvédelem falait: szándéka nem csak futólag megszólítani, hanem megdöbbenteni, elgondolkodtatni és cselekvésre késztetni a diákokat. A produkció érdekessége, hogy történetét a társulat színészei és a diákkö- zönség együtt alakítják, és beszélik meg. A foglalkozáson résztvevõ gyerekek szabadon nyilváníthatják ki véleményüket, és ütköz- tethetik az elõadás során vázolt nézõ- pontokat.

A társulat

A Kacskaringók virtustársulat 2002-ben jött létre az ország legaktívabb drámapedagógu- saiból. Tagjai gyermek- és diákszínjátszással, színházzal foglalkozó, országosan elismert szakemberek. Céljuk, hogy értõ és érzõ, egyénileg és társadalmilag is felelõs fiatalokat neveljenek, illetve, hogy a színházi nevelés

módszerét minél több formában, minél több fiatalhoz, pedagógushoz és színházi szakem- berhez juttassák el az országban. A darab létrehozásában öt, a játékban négy társulati tag vesz részt: Hajós Zsuzsa - író, rendezõ; Csordás Anett - színész-dráma- tanár; Urbán Zsanett - színész-drámatanár; Egervári György - díszlettervezõ, színész- drámatanár; Nyári Arnold - projektvezetõ, színész-drámatanár. A darab valódi fõszerep- lõi azonban mégis maguk a diákok. A kétórás foglalkozáson minden alkalommal legfeljebb negyvenen vesznek részt, tanáraik csak megfigyelõként vannak jelen. A darabról készített rövid filmes ajánlót a www.okopannon.hu/mivan linkre kattintva lehet megtekinteni. Az erdõtelki elõadás az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Ope- ratív Programjának támogatásával valósul meg.

Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.-rõl

Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. a csoma- golási hulladék újrahasznosítását koordináló szervezet, amely a szelektív hulladékgyûjtés mûködési többletköltségének egy részét fedezi azokban a városokban, ahol szerzõ- dést kötnek a nonprofit kft.-vel a hulladékká vált csomagolás gyûjtésére, illetve az annak sikerességét támogató kommunikációs és

oktatóprogram közös megvalósítására. A nonprofit kft. koordináló szervezetként han- golja össze a rendszerbe bekapcsolt városok, a helyi közszolgáltatók, valamint más hulla- dékgyûjtõk és -hasznosítók tevékenységeit, és koordinálja az anyagok áramlását a kibo- csátástól a gyûjtésen át egészen a haszno- sításig. Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. ezen túlmenõen a szelektív hulladékgyûj- tésben résztvevõ városok felnõtt és gyermek lakosságának rendszeres tájékoztatásával és folyamatos oktatásával segíti a már kiépített szelektív gyûjtõ rendszerek hatékony hasz- nálatát annak érdekében, hogy a visszagyûj- tött hasznosítható anyagok mennyisége nö- vekedjék, a hulladéklerakók és így a környe- zet terhelése pedig jelentõsen csökkenjen.

További információ:

Pribelszki Edina ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Tel.: 1/383-9305 2-es mellék; Mobil: 20/340-6277 e-mail: epribelszki@okopannon.hu

Kiss Huba Noguchi Porter Novelli Tel: 1/312-7289

Mobil:20/543-6111

e-mail: hkiss@noguchi.hu

Legújabb finomság
Legújabb
finomság

TEJFÖLTORTA

Sütés nélkül Hozzávalók: 2 nagy tejföl, 1 kis tejföl, 1 csomag háztartási keksz, 1 csomag vaníliás cukor, porcukor ízlés szerint (kb.2 evõkanál), 1 csomag étkezési zselatin, 2 dl tej, 1 tortazselé, gyü- mölcsök ( málnával, szederrel, eperrel a legjobb, de bármivel kipróbálható).

Elkészítés: Elõször a kapcsos tortaforma alját és oldalát kirakjuk keksszel. A tejfölöket összekeverjük a vaníliás cukorral, a porcukorral és már ebbe is tehetünk gyümölcsöt, nem csak a tetejére. 2 dl tejben 1 csomag zselatint felolvasztunk (a használati utasítás szerint), csomómentesre keverjük, majd szobahõmérsékleten hagyjuk kihûlni. A zselatint hozzákeverjük a tejfölös keverékhez, majd óvatosan beleöntjük a tortaformába. A torta tetejét kirakjuk gyümölccsel, majd tortazselét készítünk rá. Ha kész, hûtõben hagyjuk állni 5-6 órát, hogy a keksz megpuhuljon.

Fontosabb telefonszámok, elérhetõségek:

Központi hívószámok:

Dr. Török Judit Gyermekorvosi körzet

Mentõk:

104

396-116, 06-30-4199555

Tûzoltóság:

105

Dr. Tóth Károly Állatorvos

496-415

Rendõrség:

107

Tóth Csaba

06-20-776-8040

Õsz András kmb 06-20-776-8037 ..............

Intézmények:

Polgárõrség 06-30-359-6161 ........................

Szolgálat

396-062

Polgármesteri Hivatal 496-001 .................... Polgármester 496-479 ...................................

Családsegítõ és Gyermekjóléti

Jegyzõ 596-100 ..............................................

......................................... Borostyán Patika

496-007

Általános iskola

496-004,

596-010

.............. Óvoda 496-051 .............................................. Gondozási Központ 396-044 ......................

Egyéb:

Mûvelõdési Ház és Könyvtár 496-601 .......

Szakorvosi rendelõ Heves Fõ u. 4.

Egészségház 496-293 ....................................

.......................................................545-510

Dr. Tasi Rudolf I.

496-019

Orvosi ügyelet Heves Szerelem A. u.

Dr. Lipkovics Judit II.

36-950-588

munkanap 16.00 - másnap 8.00 óráig és

hétvégén

.........................................

346-831

A Mûvelõdési Ház és Könyvtár nyári programajánlata

„Mi van?” Környezetvédelemrõl fiataloknak, színházi eszközökkel Erdõtelek, 2010. május 3. - Interaktív környezetvédelmi drámajátékot mutatnak be

Hagyományainkhoz híven a szünidõben megpróbálunk a gyermekeknek különféle elfoglaltságot biztosítani. Június utolsó 2 he-

tében „Szünidei matiné” keretében a követ- kezõ programokat tervezzük:

Hétfõnként 13.00-16.00 óra között kéz- mûves foglalkozások. Keddenként 13.00-

  • 16.00 óra között mozgásos, sportos játékok:

csocsó, foci, tollaslabda…stb. Szerdánként 13.00-16.00 óra között társas és kártyajá- tékok, valamint sakk, malom, amõba…stb. Csütörtökönként (idõjárástól függõen) ke-

rékpár túra vagy buszos kirándulás (elõzetes jelentkezés kedd 16.00 óráig). Szombaton

  • 18.00 órától Csináljunk Mozit!

A programokra a belépõ egységesen 100 Ft/fõ. A csütörtöki kirándulásokra az úti- költségrõl, és a napi ellátásról mindenki maga gondoskodik. Szeretettel várjuk a gyermekeket ötle- tekkel és sok játékkal. Bõvebb információ a plakátokon és az intézmény honlapján:

www.muvhaz.erdotelek.hu A Könyvtári nyitva tartásunkat meghosz- szabbítottuk: Június végéig kedden, szerdán és pénteken is 9.00-16.00 óráig várjuk olva-

sóinkat szolgáltatásainkkal: kölcsönzés, In- ternet, fénymásolás, szkennelés, faxolás, nyomtatás és számítógép használat. Sikereink:

Örömmel tájékoztatjuk Kedves Olva- sóinkat, hogy a Könyvtárunk pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap

Könyvtári Szakmai Kollégiuma által kiírt pályázatára: Szakmai eszközfejlesztés, kor- szerûsítés vissza nem térítendõ támogatására. Altéma kódszáma: 2105 A könyvtár nyilvános szolgálati terében elhelyezett új bútorok, kiegészítõ berende- zések (kivétel: technikai eszközök) beszerzé-

sére pályázhattak a nyilvános könyvtári jegy- zéken szereplõ közkönyvtárak. Pályázatunkat befogadták, melyre meg- nyertük a kért 900.000Ft-os támogatást. A 100.000 Ft önrészt szintén sikerült támo- gatónk által biztosítanunk. A beszerzések tervezett idõpontja október 1. Sikerrel pályáztunk a könyvtári érdekelt- ségnövelõ támogatásra, ahol könyvtári állomány bõvítésére nyertünk 66.000Ft-ot.

Laczházi Tünde intézményvezetõ

Az Erdõtelki Kisbíró önkormányzati lap, a Mûvelõdési ház szerkesztésében készült az NKA által kiírt pályázaton nyert
Az Erdõtelki Kisbíró önkormányzati lap, a Mûvelõdési ház szerkesztésében készült az NKA által kiírt pályázaton nyert
számítógép segítségével • Felelõs kiadó: Községi Önkormányzat Erdõtelek • Lapalapító: Kerekes Zoltán és Laczházi Tünde
• Szerkesztõ: Kerekes Zoltán • Szövegszerkesztõ: Laczházi Tünde • Munkatársak: Lõcseiné Nagy Mária, Kiss Jenõ, Balog
Tiborné, Kerekes Zoltán, Laczházi Tünde, Molnár Istvánné, Szalmásiné Racsek Ágnes , Barna Imréné • Szerkesztõség címe:
Mûvelõdési ház Erdõtelek Tenki u.47. 36/496-601, e-mail: muv.hazerdotelek@freemail.hu • Nyilvántartásba vételi szám:
2.2.4/330/ 2003. • Oldalszerkesztés és tördelés: Garamond Grafikai Mûhely Bt. (www.garamondgrafika.hu) • Nyomdai
munkálatok: Pap Nyomda, Kompolt • 2010. június • Az újságban megjelent hirdetésekért lapunk felelõsséget nem vállal