Está en la página 1de 3

Michael Erdenko szletett november 22, 1885 -ben a falu Stary aranovo me!

ye "urszk
tartom#ny $1% e!y sze!&ny ci!#ny csal#d ' ()*a he!ed+s , a harmadik !ener#ci,s , a fe*&t a
ci!#ny zenekar , &s e!y&rtelm+ volt, ho!y Misha is zen&sz ' ( kor#n a)*a tan-totta neki, ho!y
he!edlni ' .&!y &ve , Michael *#tszik a)*#val eskv/k0n , &s 5 &ven #t adta els/ koncert*&t a
ne!yvenes *#tszik 1arkovban, az azonos kor2 , koncertezett a 3ostov &s 4ekaterynoslav ' 5h
boy - zen&sz 2*s#!okban' Ennek eredm&nyek&nt , &rdekli /ket a "urszk "urszk zenetan#rok
oszt#lyok'
( 16 &v az adom#nyok &s mec&n#si a )&nzt szerzett a koncertek, Michael elment Moszkv#ba
levelet (' M' (baza a felv&teli a zeneiskola , a Moszkvai "onzervat,riumban ' 7sa*kovszki* a
kinevez&s&t 0szt0nd-*at' 1896-ben v&!ezte el a konzervat,rium Erdenko he!ed+ oszt#ly :;
<rzhimali a =kis = arany&rmet , &s be-r*a a nev&t e!y m#rv#nyt#bla a t&likert , ma*d tan-tott a
zeneiskol#ban a Samara '
3&szt vett a forradalmi esem&nyek 1895 ' ;ez&nyelte a zenekart a temet&sen auman '
Miut#n a felkel&st moszkvai Erdenko b-r,s#! el& #ll-tott#k , &s sz#m+zt&k ;olo!da ,
(rhan!elszk tartom#nyban akkor' (mint me!en!edt&k neki, ho!y cselekedni 2*ra me!y
>kra*n#ba , ?onbass , "urszk , Samara , "i*ev, 5dessza , ;olo!da , (rhan!elszk , @saritsyn ,
5renbur! , "0z&)-Azsi#ban &s a "auk#zusban , ahol e!ytt el/ad#sok a na!yv#rosokban &s a
ran!os koncerttermekben ad *,t&konys#!i koncert mellett a b#ny#szok , a munkav#llal,k &s a
di#kok' 3e)erto#r*a #llt mind a klasszikus ach , Mozart , eethoven , rahms , 7ho)in ,
7sa*kovszki* , Ba!anini &s m#s zeneszerz/k &s sa*#t feldol!oz, ci!#ny folkl,r ' Michael
Erdenko is r&szt vett, koncertek &s e!y&b orsz#!okban'
1819-ben *0tt 4asnaya Bolyana a Cev @olszto*, amelyek sor#n r0!z-tett bar#ti ka)csolatokat '
>!yanebben az &vben vette a tanuls#!okat a h-res bel!a he!ed+m+v&sz Eu!Dne 4saEe
el!iumban , a !y/ztes a moszkvai .emzetk0zi 1e!ed+verseny &s ka)ott me!h-v#st
)rofesszora a ki*evi Fenem+v&szeti G/iskol#n , 2**# 181H-ban a t&likert ' Erdenko e!yszerre
b/v-ti koncert tev&kenys&! *#r nem csak a he!ed+s , hanem 2!y is, mint e!y szimf,nia
karmester , zeneszerz/ &s ta!*a a kamara '
"i*evben Mihail Erdenko lesz bar#ti ka)csolatokat S' 3achmaninov , Szkr*abin , ('
<rechaninov , 3' <C:E3 , (' <lazunov , ;: Safonov , 1' .euhaus &s m#s h-res zen&szekkel '
(z okt,beri forradalom ut#n , / vezeti az akt-v &let , utazik zenekarok, t0bbek k0z0tt
*,t&konys#!i , 5roszorsz#!ba' 1829-ban Erdenko le#ll #lland, tart,zkod#si "rasnodar , ahol /
szervezte &s vezette zenei &s sz-nh#zi bizotts#! Szimfonikus Fenekar (kad&miai k,rus , a
dr#ma &s o)era sz-nh#z &s "uban t&likert , mik0zben tov#bbra is a koncert karrier*&t, &s turn&
az orsz#!ban'
( 182H-18H2 Michael Erdenko k0vet 5 klf0ldi turn&k , mint az els/ &s e!yedli k&)visel/*e a
szov*et he!ed+ m+v&szet Ia)#nban &s "-n#ban J 182K-1828 L , "orea , Cen!yelorsz#!,
Cettorsz#!, Citv#nia &s .&metorsz#! '
1825-ben , Michael Erdenko c-met @isztelet (rtist "0zt#rsas#! , &s 18H6-ben - @isztelet (rtist
a 5SFGSF" '
182K-ben , Michael <avrilovic Moszkv#ba k0lt0z0tt , ahol nem csak r&szt vesz e!y koncerten
tev&kenys&!et , hanem r&szt vesz az els/ r#di, "' ?erzhavina , ;' "achalova (' .e*danova ,
.' 5bukhova ' (zokban az &vekben 182M-1828 r&szt vesz koncertet "-n#ban, Ia)#nban ,
Citv#nia, Cettorsz#!, Nsztorsz#! , besz&l az antifasiszta !y+l&sek , koncertek .&metorsz#!ban'
halad#s
Mint zeneszerz/ , M< Erdenko #ll a = Sonata a r&!i st-lus2= he!ed+re &s zon!or#ra , n&h#ny
he!ed+ darabok , dalok , koncertek 7adenza a Ba!anini -&s rahms szon#ta ?' @artini =Ord0!
@rill = maradt t0bb kiad#st &s #tiratok darab 7ho)in , PieniaQski , rahms , Bo))er ,
7sa*kovszki* , 3ahmanyinov , (lyabyeva k-s&r/i a *#tszik = oszork#nyok ?ance = &s a = et+d
= Ba!anini ' .em volt k&sz munk#t az o)era = ci!#nyok ='
185M-ban Stary 5skol nyitotta <yermek M+v&szeti :skola nev+ M< Erdenko &s nev&t adta az
e!yik a v#ros utc#in '
188M-ban me!ala)-totta &s vezette az els/ nemzetk0zi verseny a fiatal he!ed+s &s csellista
nev+ M< Erdenko '
htt)sRSSru'Qiki)edia'or!SQikiST?9T(?T?1T89T?9T6T?9T5T?9T?T?9T(
T?9TE,UT?9T87T?9T8T?1T85T?9T9T?9T8T?9TU
T?9T8HT?9T9T?9T2T?1T89T?9T8T?9TT?9TE
T?9T2T?9T8T?1T8K
htt)RSSQQQ'imninalu'netSfamous<y)sies'htm
Mihail Erdenko, Cev @olszto* bar#t*a, nem csu)#n ci!#ny)r-m#sk&nt volt elismert, a
klasszikus zen&ben is otthonosan moz!ott, olyannyira, ho!y a Moszkvai "onzervat,rium
)rofesszorak&nt az orosz he!ed+iskola *eles szem&lyis&!e lett, e!y olyan k0ze!&, amelyb/l
"o!ant,l &s 5*sztraht,l ;en!erovi! a le!kiv#l,bb he!ed+m+v&szek e!&sz sora kerlt ki'
Michael <avrilovic Erdenko Jels/dle!es helyes-r#si nevek Erdenkov november 22'
J december 6' L 1885-1821 Ianuary 1869L - orosz he!ed+m+v&sz , tan#r &s zeneszerz/ ,
@isztelet m+v&sz a 5SFGSF" J 18H6 L , 2!y az ala)-t, a dinasztia ci!#nyzene Erdenko ' :s
ismert, ho!y sz#mos -rt m+vek he!ed+ , a tudom#nyos &s e!y2ttal a ci!#ny st-lust'
Michael Erdenko szletett ' aranovo Starooskolsky me!ye "ursk tartom#nyban Jma -
<orshechensky kerlet "urszk r&!i,L e!y sze!&ny ci!#ny csal#d ' ()*a he!ed+s , a harmadik
!ener#ci,s , a fe*&t a ci!#ny zenekar , &s e!y&rtelm+ volt, ho!y Misha is zen&sz ' ( kor#n a)*a
tan-totta neki, ho!y he!edlni ' .&!y &ve , Michael *#tszik a)*#val eskv/k0n , &s 5 &ven #t
adta els/ koncert*&t a ne!yvenes *#tszik 1arkovban, az azonos kor2 , koncertezett a 3ostov &s
4ekaterynoslav ' 5h boy - zen&sz 2*s#!okban' Ennek eredm&nyek&nt , &rdekli /ket a "urszk
"urszk zenetan#rok oszt#lyok'
( 16 &v az adom#nyok &s mec&n#si a )&nzt szerzett a koncertek, Michael elment Moszkv#ba
levelet (' M' (baza a felv&teli a zeneiskola , a Moszkvai "onzervat,riumban ' 7sa*kovszki* a
kinevez&s&t 0szt0nd-*at' 1896-ben v&!ezte el a konzervat,rium Erdenko he!ed+ oszt#ly :;
<rzhimali e!y arany&rmet , ma*d tan-tott a zeneiskol#ban a Samara '
3&szt vett a forradalmi esem&nyek 1895 ' ;ez&nyelte a zenekart a temet&sen auman '
Miut#n a felkel&st moszkvai Erdenko b-r,s#! el& #ll-tott#k , &s sz#m+zt&k ;olo!da ,
(rhan!elszk tartom#nyban akkor' (mint me!en!edt&k neki, ho!y cselekedni 2*ra me!y
>kra*n#ba , ?onbass , "urszk , Samara , "i*ev, 5dessza , ;olo!da , (rhan!elszk , @saritsyn ,
5renbur! , "0z&)-Azsi#ban &s a "auk#zusban , ahol e!ytt el/ad#sok a na!yv#rosokban &s a
ran!os koncerttermekben ad *,t&konys#!i koncert mellett a b#ny#szok , a munkav#llal,k &s a
di#kok' 3e)erto#r*a #llt mind a klasszikus ach , Mozart , eethoven , rahms , 7ho)in ,
7sa*kovszki* , Ba!anini &s m#s zeneszerz/k &s sa*#t feldol!oz, ci!#ny folkl,r ' Michael
Erdenko is r&szt vett, koncertek &s e!y&b orsz#!okban'
1819-ben *0tt 4asnaya Bolyana a Cev @olszto*, amelyek sor#n r0!z-tett bar#ti ka)csolatokat '
>!yanebben az &vben vette a tanuls#!okat a h-res bel!a he!ed+m+v&sz Eu!Dne 4saEe
el!iumban , a !y/ztes a moszkvai .emzetk0zi 1e!ed+verseny &s ka)ott me!h-v#st
)rofesszora a ki*evi Fenem+v&szeti G/iskol#n , 2**# 181H-ban a t&likert ' E!yide*+le! Erdenko
)asshiryaet koncert , el/ad, nem csak a he!ed+s , hanem mint e!y szimf,nia karmester ,
zeneszerz/ &s ta!*a a kamara '
"i*evben Mihail Erdenko lesz bar#ti ka)csolatokat S' 3achmaninov , Szkr*abin , ('
<rechaninov , 3' <C:E3 , .M <lazunov , ;: Safonov , 1' .euhaus &s m#s h-res zen&szekkel
'
(z okt,beri forradalom ut#n , / vezeti az akt-v &let , utazik zenekarokkal 5roszorsz#!ban'
1829-ban Erdenko le#ll #lland, tart,zkod#si "rasnodar , ahol / szervezte &s vezette zenei &s
sz-nh#zi bizotts#! Szimfonikus Fenekar (kad&miai k,rus , a dr#ma &s o)era sz-nh#z &s
"uban t&likert , mik0zben tov#bbra is a koncert karrier*&t, &s turn& az orsz#!ban'
( 182H-18H2 Michael <avrilovic k0vet 5 klf0ldi turn&k , mint az els/ &s e!yedli
k&)visel/*e a szov*et he!ed+ m+v&szet Ia)#nban &s "-n#ban J 182K-1828 L , "orea ,
Cen!yelorsz#!, Cettorsz#!, Citv#nia &s .&metorsz#! '
1825-ben , Michael Erdenko c-met @isztelet (rtist "0zt#rsas#! , &s 18H6-ben - @isztelet (rtist
a 5SFGSF" '
18H5-ben h-vt#k me! a )rofesszor a Moszkvai "onzervat,riumban ' ;alamint a tan-t#s Mihail