Está en la página 1de 3

AVALUACIÓ DE L’ESCRIPTURA

Alumne: ___________________________ Nivell: ______ Curs: _______

CAL·LIGRAFIA AVALUACIÓ INICIAL AVALUACIÓ FINAL

pal lligada pal lligada

Tipus de lletra pal+lligada pal+lligada pal+lligada pal+lligada


(en la mateixa paraula) (en paraules diferents) (en la mateixa (en paraules diferents)
altres altres

ús correcte ús correcte
Ús de la pauta:
ús amb alguns errors: ús amb alguns errors:
Montessori
Doble ratlla ús amb molts errors ús amb molts errors
ús incorrecte ús incorrecte
normal normal
Mida de la massa petita Mida de la massa petita
lletra massa grossa lletra massa grossa
irregular (1) irregular (1)

(1) (1) algunes són


algunes són desiguals
Irregularitat Irregularitat desiguals
moltes són desiguals
de la lletra de la lletra moltes són desiguals

continues i uniformes continues i uniformes


Escriptura:
línies fragmentades línies fragmentades
Irregularitat Irregularitat
línies ondulades línies ondulades
sense pauta de les línies de les línies
línies ascendents línies ascendents
sobre una línies descendents línies descendents
línia
equidistància entre equidistància entre
línies línies
Espai distàncies irregulars Espai distàncies irregulars
interlineal entre algunes línies interlineal entre algunes línies
distàncies irregulars distàncies irregulars
generalitzades generalitzades
Distribució de correcta Distribució de correcta
les lletres les lletres
errors puntuals errors puntuals
dins les 3 dins les 3
zones manca d’uniformitat zones manca d’uniformitat

correctes correctes
Enllaços entre
Errors de superposició: molts pocs Errors de superposició: molts pocs
les lletres
Errors de soldadura: molts pocs Errors de soldadura: molts pocs

Inclinació lletres sense amb inclinació ____________ sense amb inclinació ____________

abcçdefghijklm abcçdefghijklm
Errors en el traç
nopqrstuvwxyz nopqrstuvwxyz
de les grafies ABCDEFGHIJKLM ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ NOPQRSTUVWXYZ
FORMA
AVALUACIÓ INICIAL AVALUACIÓ FINAL
D’ESCRIURE

Postura i
distància al
paper

Posició del paper

Prensió del llapis

Pressió del llapis

ORTOGRAFIA
AVALUACIÓ INICIAL AVALUACIÓ FINAL
NATURAL

No identificació

Unió de paraules molts errors pocs errors cap error molts errors pocs errors cap error

Fragmentació de
molts errors pocs errors cap error molts errors pocs errors cap error
paraules
gue, gui /ge, gi que, qui /ce, ci gue, gui /ge, gi que, qui /ce, ci
altres: altres:
Substitució de
lletra

Addició de lletra molts errors pocs errors cap error molts errors pocs errors cap error

Omissió de lletra molts errors pocs errors cap error molts errors pocs errors cap error

Rotació de lletra b/d p/q-g b/d p/q-g

Consonant ñ/ny ch/x y/ll ñ/ny ch/x y/ll


castellana
Substitució de molts errors pocs errors cap error molts errors pocs errors cap error
síl·laba
Addició de molts errors pocs errors cap error molts errors pocs errors cap error
síl·laba
Omissió de molts errors pocs errors cap error molts errors pocs errors cap error
síl·laba
Inversió de molts errors pocs errors cap error molts errors pocs errors cap error
síl·laba
Addició de molts errors pocs errors cap error molts errors pocs errors cap error
paraula
Omissió de molts errors pocs errors cap error molts errors pocs errors cap error
paraula oberta
Omissió de molts errors pocs errors cap error molts errors pocs errors cap error
paraula tancada
ORTOGRAFIA
AVALUACIÓ INICIAL AVALUACIÓ FINAL
ARBITRÀRIA
Presenta errors en paraules d’ús freqüent: Presenta errors en paraules d’ús freqüent:
és té són perquè és té són perquè
Accentuació
En general presenta: En general presenta:
molts errors pocs errors cap error molts errors pocs errors cap error

molts errors pocs errors cap error molts errors pocs errors cap error
Puntuació

Vocal neutra molts errors pocs errors cap error molts errors pocs errors cap error

r / rr (pissara) r / rr (rrei) r / rr (pissara) r / rr (rrei)

b / v (abió) v/b (vata) b / v (abió) v/b (vata)

j / g (jirafa) g / j (pigama) j / g (jirafa) g / j (pigama)


Substitució de __ / ll x / ix __ / ll x / ix
consonant
c / s / ss / ç __ / z c / s / ss / ç __ / z

qüe, qüi güe, güi qüe, qüi güe, güi

qua qua

majúscules br bl majúscules br bl

Errors en -es -ava vaig -es -ava vaig


l’escriptura de: mp mb hi ha / i a mp mb hi ha / i a

hi havia amb hi havia amb

Omissió de lletra h r muda t final (fent) h r muda t final (fent)


muda
Errors d’ús l’ d’ altres: l’ d’ altres:
d’apòstrofs

SINTAXI AVALUACIÓ INICIAL AVALUACIÓ FINAL

Errors de de nombre (singular / plural) de nombre (singular / plural)


concordança de gènere (femení / masculí) de gènere (femení / masculí)

Errors en l’ús del molts errors pocs errors cap error molts errors pocs errors cap error
temps verbal
Errors d’ordre de molts errors pocs errors cap error molts errors pocs errors cap error
les paraules
Errors molts errors pocs errors cap error molts errors pocs errors cap error
d’incoherència
Només fa enumeració de paraules Només fa enumeració de paraules

Utilitza oracions simples Utilitza oracions simples


Oracions
Utilitza oracions complexes Utilitza oracions complexes

Utilitza: adj. qualificatius Adverbis Utilitza: adj. qualificatius Adverbis