AVALUACIÓ DE L’ESCRIPTURA

Alumne: ___________________________ Nivell: ______ Curs: _______
CAL·LIGRAFIA AVALUACIÓ INICIAL
pal lligada pal+lligada pal pal+lligada (en la mateixa altres
ús correcte ús amb alguns errors: ús amb molts errors ús incorrecte
normal normal massa petita massa grossa irregular (1)

AVALUACIÓ FINAL
lligada pal+lligada (en paraules diferents)

Tipus de lletra

pal+lligada altres

(en la mateixa paraula) (en paraules diferents)

Ús de la pauta: Montessori Doble ratlla

ús correcte ús amb alguns errors: ús amb molts errors ús incorrecte

Mida de la lletra (1) Irregularitat de la lletra

Mida de la lletra (1) Irregularitat de la lletra

massa petita massa grossa irregular (1) algunes són desiguals moltes són desiguals continues i uniformes

algunes són desiguals moltes són desiguals continues i uniformes

Escriptura: sense pauta sobre una línia
Espai interlineal Irregularitat de les línies

línies fragmentades

línies ondulades
línies ascendents línies descendents equidistància entre línies distàncies irregulars entre algunes línies distàncies irregulars generalitzades

Irregularitat de les línies

línies fragmentades

línies ondulades
línies ascendents línies descendents equidistància entre línies

Espai interlineal

distàncies irregulars entre algunes línies distàncies irregulars generalitzades

Distribució de les lletres dins les 3 zones

correcta errors puntuals manca d’uniformitat correctes

Distribució de les lletres dins les 3 zones

correcta errors puntuals manca d’uniformitat correctes

Enllaços entre les lletres Inclinació lletres

Errors de superposició: Errors de soldadura: sense

molts molts

pocs pocs

Errors de superposició: Errors de soldadura: sense

molts molts

pocs pocs

amb inclinació ____________

amb inclinació ____________

Errors en el traç de les grafies

abcçdefghijklm abcçdefghijklm nopqrstuvwxyz nopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLM ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ NOPQRSTUVWXYZ

FORMA D’ESCRIURE
Postura i distància al paper Posició del paper Prensió del llapis Pressió del llapis

AVALUACIÓ INICIAL

AVALUACIÓ FINAL

ORTOGRAFIA NATURAL
No identificació Unió de paraules Fragmentació de paraules

AVALUACIÓ INICIAL

AVALUACIÓ FINAL

molts errors molts errors gue, gui /ge, gi

pocs errors pocs errors

cap error cap error

molts errors molts errors gue, gui /ge, gi altres:

pocs errors pocs errors

cap error cap error

que, qui /ce, ci

que, qui /ce, ci

Substitució de lletra

altres:

Addició de lletra Omissió de lletra Rotació de lletra Consonant castellana Substitució de síl·laba Addició de síl·laba Omissió de síl·laba Inversió de síl·laba Addició de paraula Omissió de paraula oberta Omissió de paraula tancada

molts errors molts errors b/d ñ/ny p/q-g ch/x

pocs errors pocs errors

cap error cap error

molts errors molts errors b/d p/q-g ch/x

pocs errors pocs errors

cap error cap error

y/ll

ñ/ny

y/ll

molts errors

pocs errors

cap error

molts errors

pocs errors

cap error

molts errors

pocs errors

cap error

molts errors

pocs errors

cap error

molts errors

pocs errors

cap error

molts errors

pocs errors

cap error

molts errors

pocs errors

cap error

molts errors

pocs errors

cap error

molts errors

pocs errors

cap error

molts errors

pocs errors

cap error

molts errors

pocs errors

cap error

molts errors

pocs errors

cap error

molts errors

pocs errors

cap error

molts errors

pocs errors

cap error

ORTOGRAFIA ARBITRÀRIA
és

AVALUACIÓ INICIAL
Presenta errors en paraules d’ús freqüent:

AVALUACIÓ FINAL
Presenta errors en paraules d’ús freqüent: és té són perquè

Accentuació

són

perquè

En general presenta: molts errors pocs errors pocs errors cap error cap error

En general presenta: molts errors molts errors pocs errors pocs errors cap error cap error

Puntuació Vocal neutra

molts errors

molts errors r / rr (pissara) b / v (abió) j / g (jirafa)

pocs errors

cap error

molts errors r / rr (pissara) b / v (abió) j / g (jirafa) __ / ll c / s / ss / ç qüe, qüi qua

pocs errors

cap error

r / rr (rrei) v/b (vata)

r / rr (rrei) v/b (vata)

g / j (pigama) x / ix __ / z güe, güi

g / j (pigama) x / ix __ / z güe, güi

Substitució de consonant

__ / ll c / s / ss / ç qüe, qüi qua majúscules br

bl vaig hi ha / i a

majúscules -es mp hi havia h r muda -ava mb

br

bl vaig hi ha / i a

Errors en l’escriptura de:

-es mp hi havia

-ava mb amb r muda

amb t final (fent)

Omissió de lletra muda Errors d’ús d’apòstrofs

h

t final (fent)

l’

d’

altres:

l’

d’

altres:

SINTAXI
Errors de concordança Errors en l’ús del temps verbal Errors d’ordre de les paraules Errors d’incoherència

AVALUACIÓ INICIAL
de nombre (singular / plural) de gènere (femení / masculí) molts errors pocs errors cap error

AVALUACIÓ FINAL
de nombre (singular / plural) de gènere (femení / masculí) molts errors pocs errors cap error

molts errors

pocs errors

cap error

molts errors

pocs errors

cap error

molts errors

pocs errors

cap error

molts errors

pocs errors

cap error

Només fa enumeració de paraules

Només fa enumeració de paraules Utilitza oracions simples Utilitza oracions complexes

Oracions

Utilitza oracions simples Utilitza oracions complexes Utilitza: adj. qualificatius Adverbis

Utilitza:

adj. qualificatius

Adverbis

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful