Está en la página 1de 20

1 i 24

RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA
NACIONALINIS EGZAMIN CENTRASNacionalinis egzamin centras, 2013 131MAVU0
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)

Valstybinio brandos egzamino uduotis
Pagrindin sesija
2013 m. birelio 5 d. Trukm 3 val. (180 min.)

2 i 24
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
2013 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS 131MAVU0

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)

MATEMATIKOS FORMULS
Greitosios daugybos formuls: , 3 3 ) (
3 2 2 3 3
b ab b a a b a + = ) )( (
2 2 3 3
b ab a b a b a + = .
Aritmetins progresijos pirmj n nari suma: n
a a
S
n
n

+
=
2
1
.
Geometrin progresija: ;
1
1

=
n
n
q b b
q
q b
q
qb b
S
n
n
n

=
1
) 1 (
1
1 1
.
Nykstamosios geometrins progresijos nari suma:
q
b
S

=
1
1
.
Sudtini procent formul: ;
100
1
n
n
p
S S |
.
|

\
|
+ = ia S pradinis dydis, p palkan norma,
n laikotarpi skaiius.
Trikampis: A bc c b a cos 2
2 2 2
+ = , R
C
c
B
b
A
a
2
sin sin sin
= = = ,
R
abc
rp c p b p a p p C ab S
4
) )( )( ( sin
2
1
= = = = ;
ia a, b, c trikampio kratini ilgiai, A, B, C prie jas esani kamp didumai,
p pusperimetris, r ir R brtinio ir apibrtinio apskritim spinduli ilgiai, S plotas.
B Skritulio ipjova: o
t
=

360
2
R
S , o
t
=

360
2 R
l ;
ia o centrinio kampo didumas laipsniais, S ipjovos plotas, l ipjovos lanko ilgis, R apskritimo
spindulio ilgis.
B Kgis: ,
. .
Rl S
pav on
t = .
3
1
2
H R V t =
B Rutulys: , 4
2
R S t = .
3
4
3
R V t =
Nupjautinis kgis: , ) (
. .
l r R S
pav on
+ t = V= ); (
3
1
2 2
r Rr R H + + t
ia R ir r kgio pagrind spinduli ilgiai, V tris, H auktins ilgis, l sudaromosios ilgis.
Nupjautins piramids tris: ); (
3
1
2 2 1 1
S S S S H V + + =
ia ,
1
S
2
S pagrind plotai, H auktins ilgis.
Rutulio nuopjova: , 2 RH S t = ); 3 (
3
1
2
H R H V t = ia R rutulio spindulio ilgis, H nuopjovos
auktins ilgis.
Erdvs vektoriaus ilgis: .
2 2 2
z y x a + + =
Vektori skaliarin sandauga: ; cos
2 1 2 1 2 1
o = + + = b a z z y y x x b a
ia o kampas tarp vektori { }
1 1 1
, , z y x a ir { }. , ,
2 2 2
z y x b

3 i 24
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
131MAVU0 2013 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
Trigonometrini funkcij sryiai:
B 1 + tg
2
,
cos
1
2
o
= o 1 + ctg
2
,
sin
1
2
o
= o

o = o 2 cos 1 sin 2
2
, o + = o 2 cos 1 cos 2
2
,
, sin cos cos sin ) sin( | o | o = | o , sin sin cos cos ) cos( | o | o = | o

tg .
tg tg 1
tg tg
) (
| o
| o
= | o


B Trigonometrini funkcij reikmi lentel:
o 0 30 45 60 90
sin o 0
2
1

2
2

2
3
1
cos o 1
2
3

2
2

2
1
0
tg o 0
3
3
1 3


B Trigonometrins lygtys:

t + =
=
; arcsin ) 1 (
, sin
k a x
a x
k
ia e k Z, ; 1 1 s s a

t + =
=
; 2 arccos
, cos
k a x
a x
ia e k Z, ; 1 1 s s a


t + =
=
; arctg
, tg
k a x
a x

ia e k Z.


Ivestini skaiiavimo taisykls:
B , ) ( u c cu ' = ' , ) ( v u v u ' ' = '

, ) ( v u v u uv ' + ' = '

2
v
v u v u
v
u ' '
=
'
|
.
|

\
|
;
ia ) (x u u = ir ) ( x v v = diferencijuojamosios funkcijos, c konstanta.
Funkcij ivestins: (a
x
)' = a
x
ln a, ;
ln
1
) (log
a x
x
a

=
'

Sudtins funkcijos h(x) = g(f(x)) ivestin h' (x) = g' (f (x)) f' (x).

Funkcijos grafiko liestins take )) ( , (
0 0
x f x lygtis: ). ( ) ( ) (
0 0 0
x x x f x f y ' + =

Pagrindins logaritm savybs: , log log ) ( log y x xy
a a a
+ = , log log log y x
y
x
a a a
=
|
|
.
|

\
|

, log log x k x
a
k
a
= .
log
log
log
a
b
b
c
c
a
=
Derini skaiius: .
)! ( !
!
k n k
n
C C
k n
n
k
n

= =


Gretini skaiius: .
)! (
!
k n
n
A
k
n

=

Tikimybi teorija: atsitiktinio dydio X matematin viltis , ... E
2 2 1 1 n n
p x p x p x X + + + =
dispersija DX=
n n
p X x p X x p X x
2
2
2
2 1
2
1
) E ( ... ) E ( ) E ( + + + .
4 i 24
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
2013 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS 131MAVU0

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
I dalis
Kiekvienas ios dalies udavinys (0112) turi tik vien teising atsakym, vertinam 1 taku. Pasirinkite, js
nuomone, teising atsakym ir paymkite j atsakym lape kryeliu .
01. Kurios i emiau urayt funkcij grafiko eskizas pavaizduotas paveiksle?A x y = B x y
4
log = C
x
y 2 = D
3
x y = E
x
y
1
=

Juodratis

02. Kuriame paveiksle pavaizduota didjanioji
1
funkcija?


A B C


x
y
OD EJuodratis


1
didjanioji rosnca
5 i 24
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
131MAVU0 2013 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
03. Yra 5 bandomieji sklypai. Kiekviename i j pasodinta po 100 pup. Po nustatyto laiko
sklypuose sudygo atitinkamai 72, 82, 86, 80 ir x pup. inoma, kad sudygusi pup skaii
moda, mediana ir vidurkis
1
sutampa. Raskite neinom pup skaii x.
A 86 B 84 C 82 D 80 E 72

Juodratis


04. Raskite lygties
2
x x cos sin = sprendini
3
skaii intervale ,

450 0 s s x remdamiesi iame
intervale pavaizduotais funkcij x y sin = ir x y cos = grafikais.x
y


A 2 B 3 C 5 D 7 E 8

Juodratis05. Kiek virni yra piramidje
4
, turinioje 12 briaun
5
?

A 6 B 7 C 12 D 15 E 18

Juodratis
1
vidurkis rednia
2
lygties rwnania
3
sprendini rozwiza
4
piramidje w ostrosupie
5
briaun krawdzi
6 i 24
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
2013 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS 131MAVU0

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
06. Seka
1
... , ..., , ,
n
a a a
2 1
yra aritmetin progresija
2
, kurios .
10 2 5
a a a a
n
+ = + Raskite n.

A 5 B 6 C 7 D 8 E 9

Juodratis

07. Visus i eils einanius natraliuosius skaiius
3
keliant kvadratu buvo gauta seka
... , ..., , , ,
2 2 2 2
3 2 1 n . Skaiius
8
10 yra ios sekos narys. Kuris skaiius ioje sekoje eis i karto
po skaiiaus
8
10 ?

A
2 8
) 1 10 ( + B
2 8
) 10 ( C
2 5
) 10 ( D
2 4
) 1 10 ( + E 1 ) 10 (
2 4
+

Juodratis

08. Isprskite nelygyb
4
x
01 0 01 0
100
, ,
log log < .

A ) 100 ; ( B ) , ; ( 01 0 0 C ) ; , ( 100 01 0 D ) 100 ; 0 ( E ) ; 100 ( +

Juodratis


1
seka cig
2
aritmetin progresija postp arytmetyczny
3
natraliuosius skaiius liczby naturalne
4
nelygyb nierwno
7 i 24
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
131MAVU0 2013 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
09. Funkcijos
| |x
y 2 = grafiko eskizas yra:
A B C

1
O
x
yD E
1
O
x
y


Juodratis10. Kam lygu xyz, kai
3 3 2
7 = yz x ir
9 2
7 = xy ?

A
4
7 B
6
7 C
8
7 D
9
7 E
10
7

Juodratis


8 i 24
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
2013 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS 131MAVU0

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)

11. Takas |
.
|

\
|
9
4
2; priklauso funkcijos
x
a x f = ) ( grafikui. Kokia yra a skaitin reikm
1
?
A 3 B
2
3
C 1 D
3
2
E
3
1


Juodratis

12. Funkcijos
10 10
) 1 ( ) ( + = x x f ivestin
2
yra:

A
9 10
) 1 ( 10 + x B
9 10
) 1 ( 100 + x C
9 10 9
) 1 ( 100 + x x
D
9 10 9
) 1 ( + x x E
9 10
) 1 ( 100 + x x

Juodratis

1
skaitin reikm warto liczbowa
2
ivestin pochodna
9 i 24
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
131MAVU0 2013 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
II dalis
Kiekvieno ios dalies udavinio (1324) teisingas atsakymas vertinamas 2 takais (kitu atveju vertinama
0 tak). Isprend udavinius, gautus atsakymus raykite atsakym lap.
13. . 2 2 ) (
2
+ = x x f Apskaiiuokite ). 2 ( f '

Juodratis14. Sausio 1 dien pradtame eksploatuoti smlio karjere buvo 80 000 m
3
smlio. Kasmet
planuojama ikasti 20 % prajusi met gale karjere likusio smlio. Kiek kubini metr
smlio karjere turt likti po 3 met?

Juodratis
10 i 24
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
2013 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS 131MAVU0

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
15. Duoti trys natralieji skaiiai a, b, c. Kiekvienas i skaii yra maesnis u 11. Raskite
didiausi reikinio
1

c
b a +
skaitin reikm.

Juodratis
16. Apskaiiuokite reikinio
4 lg
6
1
1000 reikm.

Juodratis


1
reikinio wyraenia
11 i 24
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
131MAVU0 2013 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)

17. apskritim
1
brtas staiakampis
2
ABCD taip, kad kratin
3
AB
lygiagreti Ox aiai. , 4 = AB

. 3 = AD Raskite tako D koordinates.

Juodratis

18. Keturkampio
4
ABCD kampas
5
A yra status
6
. , 5 = AB

, 12 = AD

. BD CD BC = = Apskaiiuokite keturkampio ABCD plot
7
.

Juodratis

1
apskritim okrg
2
staiakampis prostokt
3
kratin bok
4
keturkampio czworokta
5
kampas kt
6
status prosty
7
plot powierzni
5
12
A
B
D
C
12 i 24
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
2013 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS 131MAVU0

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
19. Tikimyb
1
, kad reikalinga knyga yra pirmos bibliotekos fonde, lygi 0,7, o kad i knyga yra
antros bibliotekos fonde, lygi 0,55. Apskaiiuokite tikimyb, kad knyga yra bent vienos
bibliotekos fonde.

Juodratis
20. Vektoriai b a 2 ir b a 2 statmeni, . 5 | | a Raskite . | |b

Juodratis

1
tikimyb prawdopodobistwo
13 i 24
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
131MAVU0 2013 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
21. Apskaiiuokite
. 4 3 1 3 2 4
3 3 6
+

Juodratis
22. Apskritimo su centru O spindulio ilgis lygus 1. . 90

= ZBOC
Apskritimo stygos
1
AB ir AC yra lygios. Apskaiiuokite pilkosios
dalies ABOC plot (r. pav.).

Juodratis1
stygos ciciwy
A
B
C
O
14 i 24
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
2013 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS 131MAVU0

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
23. Takas C priklauso pusapskritimiui
1
su centru O. , AB CD
, 4 = AD . 9 = DB Apskaiiuokite atkarpos
2
CD ilg
3
.

Juodratis
24. 5 litr talpos ind pilta 2 litrai 15 % druskos tirpalo. Kiek litr 20 % druskos tirpalo reikia
pilti ind, kad druskos kiekis procentais gautame tirpale bt didiausias?

Juodratis


1
pusapskritimiui pokrgu
2
atkarpos odcinka
3
ilg dugo
15 i 24
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
131MAVU0 2013 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
III dalis
Isprskite 2531 udavinius. Sprendimus bei atsakymus perraykite atsakym lap.
25. Paveiksle pavaizduotas funkcijos a x y sin grafikas intervale ;
2
3
2

x ia a realusis
skaiius. Funkcijos didiausia reikm iame intervale lygi 4, o maiausia reikm lygi 2.
2

O
2
325.1. Raskite skaii a.
(1 takas)
Juodratis

25.2. Per funkcijos grafiko tak, kurio abscis ,
0
x nubrta liestin
1
. Kokio didumo
kamp sudaro i liestin su teigiamja aies Ox kryptimi?
(2 takai)
Juodratis
25.3. Apskaiiuokite figros, kuri riboja funkcijos a x x f sin ) ( grafikas ir tiess
2
, 0 y
,
2

x ,
2

x plot.
(2 takai)
Juodratis


1
liestin styczna
2
tiess proste
16 i 24
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
2013 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS 131MAVU0

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
26. Raskite didiausi sveikj lygties 3 12 4
2
x x sprendin.
(3 takai)
Juodratis27. Taisyklingosios trikamps piramids ABCS tris
1
lygus 8,
piramids auktin
2
SO yra 3 2 ilgio. Apskaiiuokite
piramids pagrindo
3
ABC auktins ilg.


(3 takai)
Juodratis

1
tris objto
2
auktin wysoko
3
pagrindo podstawy
A
B
C
S
O
17 i 24
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
131MAVU0 2013 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
28. I skaitmen
1
0, 3, 5 sudaromi visi galimi trienkliai
2
skaiiai. Skaiiaus skaitmenys gali
kartotis (pvz., 555, 300, 303, ...).

B28.1. Kiek toki trienkli skaii galima sudaryti?
(1 takas)
Juodratis


28.2. Apskaiiuokite tikimyb, kad i sudaryt skaii atsitiktinai
3
paimtas skaiius dalijasi
i 3.
(2 takai)
Juodratis

1
skaitmen cyfr
2
trienkliai trzycyfrowe
3
atsitiktinai losowo
18 i 24
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
2013 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS 131MAVU0

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
29. ei darbuotojai gavo dovan 6 bilietus teatr, keturiuose i j vietos buvo nurodytos
pirmoje eilje. Darbuotojai dalijasi bilietus atsitiktinai juos traukdami. Kokia tikimyb, kad
dviej i pirm trij itraukt biliet vietos bus pirmoje eilje?
(3 takai)
Juodratis


30. brtinio
1
keturkampio ABCD kratini AB ir AD ilgi
sandauga
2
lygi kratini CB ir CD ilgi sandaugai. Trikampio
ABD plotas lygus 20. Apskaiiuokite trikampio BCD plot.
(3 takai)
Juodratis1
brtinio wpisanego
2
sandauga iloczyn
A
B C
D
19 i 24
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
131MAVU0 2013 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS

NEPAMIRKITE ATSAKYM PERKELTI ATSAKYM LAP
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
31. Trys dviratininkai kas valand ivaiuoja i tos paios vietos ir vaiuoja viena kryptimi.
Pirmojo dviratininko greitis 12 km/h, antrojo 10 km/h. Treiasis dviratininkas, vaiuodamas
greiiau nei pirmasis, pirmiausia pavijo antrj, o prajus dar 2 valandoms pirmj
dviratinink. Koks treiojo dviratininko greitis?
(4 takai)
Juodratis20 i 24
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)
2013 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS 131MAVU0
RIBOTO NAUDOJIMO
(iki teistai atskleidiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino uduoties ar jos dalies turinys)