Está en la página 1de 2

jun 1. Somnabulizam (uzroci, tretman, prognoza) 2. Gojazna deca, obelezja licnosti 3. Poremecaji ponasanja i poremecaji suprotstavljanja (PP i PS) 4.

Porodica sa anore sicnim detetom !. "euroze po #elani $lajn %. Poremecaji od slepe dece i adolescenata &. Sele tivni mutizam, te'ni e lecenja usled situacione an sioznosti (. )i ovi, indu ovane te'ni e *. +oditelji dece sa ,$P 1-. Paterson, poremecaji ponasanja 11. +azli a izmedju sva odnevne igre i igre u prisustvu terapeuta 12. #e'anizmi odbrane od onverzija 13. #e'anizmi odbrane od .obija 14. /zbor organa od onverzija 1!. 0ve vrste ruminiranja 1%. $omorbiditet ,$P januar 1. 1zroci somnabulizma / prognoza2 2. ,sobine li3nosti gojazne dece po 4rus'u. 3. $oji su uzroci razvojni' odstupanja2 4. $a o nastaju neuroze po #elani $lajn2 !. $oje dve vrste ruminiranja postoje2 %. $oji su me'anizmi odbrane od nastan a onverzivnog poreme5aja2 &. $a o nastaje izbor onverzivnog organa2 (. $oja deca su u odnosu na me'anizme odbrane, s lonija .obijama2 *. Petersonovi' % te'ni a za terapiju poreme5aja pona6anja. 1-. $oje se te'ni e primenjuju u le3enju sele tivnog mutizma ao posledice socijalne an sioznosti2 11. $oja od navedeni' ara teristi a nije odli a psi'osomats i' porodica po #inu'inu2 12. 7bog 3ega je indu ovana telesna terapija od dece sa ti ovima2 13. +azli a izme8u igre u uobi3ajenim uslovima / u terapijs im uslovima. 14. $oja tvrdnja o suprotstavljaju5em pona6anju / poreme5ajima pona6anja nije ta3na2 (neta3na je ona oja a9e da ve5inom SP prelzi u PP) 1!. $og su nivoa obrazovanja roditelji dece oja su obolela od ,$P:a / depresije2 1%. $omorbiditet ,$P:a2 (ima i' 3) 1&. ;ta je distimija2 1(. $oje psi'i3 e porvrede (poreme5aji) su speci.i3ni za slepu decu / adolescente / za6to2

obija 13. ontraindi acije za terapiju crtezom 3 priroda snova 4. 11.Prognoza =0>02 %."a sta se odnosi pojam bella indi. ad se oristi psi'odinamic a terapija od 'iper inetic og 12.$lajn2 4.$ara teristi e licnosti zlostavljaca2 &.1zroci ti ova od dece2 11. tipovi roditelja od onverzija !.neuroticni simptomi od prepsi'ozaa 2.Sta je bru somanija2 3. /@ od ti era.rojd prvo interpretira %.ienca(<epa ravnodusnost)2 !.$oja psi'osomats a oboljenja su ucestalija od dece bez roditeljs og staranja2 septembar 1. opsesivne .Pitanja iz pdm aprils i ro 1.)ri riterijuma za postavljanje dijagnoze enureze2 *.)e'ni a bi'ejvioralne e spozicije od depresije2 13.ordalic a ..obija od lopova 1-.)erapijs e indi acije( od dece)po #.ponasanja neuroticnog tipa .Sta uzro uje pojacane tendencije a samoubistvu u pubertetu2 1-.?etiri Psi'oterapijs a cilja od P)SP2 12. gde se oristi ponistavanje &.1zroci pojacanog samozadovoljavanja od adolescenata2 (.:ja samoubistva *.porem.obije (. prognoza od .)ri te'ni e oje se primenjuju za ontrolu ponasanja 'ipera tivne dece u s oli2 2. sta ana .Pirs i $orbi: porodicna terapija od dece sa en omprezom2 14.