Está en la página 1de 2

ETIMOLOGÍAS GRECOLATINAS DEL ESPAÑOL

AD USUM PRIVATUM

PROF. CONTRERAS NOVOA JESÚS

VOCABULARIO GRIEGO
SUSTANTIVOS
1) αἰτία, -ας, fem., causa
2) ἀρτηρία, -ας, fem., arteria
3) βακτηρία, -ας, fem., bastón, bacteria
4) γωνία, -ας, fem., ángulo
5) ἕδρα, -ας, fem., asiento, base, cara
6) ἡμέρα, -ας, fem., día
7) θεραπεία, -ας, fem., curación, terapia
8) μανία, -ας, fem., locura
9) παιδεία, -ας, fem., enseñanza, educación
10) γλῶσσα, -ης (γλῶττα, -ης), fem., lengua
11) ἀράχνη, -ης, fem., araña
12) ἀρχή, -ῆς, fem., comienzo; mando,

autoridad
13) βοτάνη, -ης, fem., planta, hierba
14) γραφή, -ῆς, fem., escritura; escrito,
descripción; dibujo
15) θέρμη, -ης, fem., calor
16) θήκη, -ης, fem., caja, depósito
17) κεφαλή, -ῆς, fem., cabeza
18) μνήμη, -ης, fem., memoria, recuerdo
19) μορφή, -ῆς, fem., forma, aspecto
20) μύκη, -ης, fem., hongo, seta
21) τομή, -ῆς, fem., corte, herida; disección;
amputación.
22) φωνή, -ῆς, fem., sonido; voz
23) ψυχή, -ῆς, fem., alma, espíritu, aliento;
mente
24) ἀθλητής, -οῦ, masc., luchador, combatiente,
atleta
25) δεσπότης, -ου, masc., dueño, amo, señor
26) ναύτης, -ου, masc., marinero; marino;
navegante
27) πειρατής, -οῦ, masc., bandido, pirata
28) ἄνεμος, -ου, masc., viento
29) ἄνθρωπος, -ου, masc., hombre
30) ἀριθμός, -οῦ, masc., número
31) βίος, -ου, masc., vida
32) δάκτυλος, -ου, masc., dedo
33) δῆμος, -ου, masc., pueblo
34) δρόμος, -ου, masc., carrera
35) ἥλιος, -ου, masc., sol; helio
36) θεός, -οῦ, masc., dios
37) ἵππος, -ου, masc., caballo
38) κολεός, -οῦ, masc., vaina; estuche, funda
39) κόσμος, -ου, masc., orden; mundo;
universo; adorno
40) λίθος, -ου, masc. y fem., piedra

41) λόγος, -ου, masc., palabra, discurso, tratado,

ciencia, estudio
42) νεκρός, -οῦ, masc., cadáver, muerto
43) νεφρός, -οῦ, masc., riñón
44) νῆσος, -ου, fem., isla
45) νόμος, -ου, masc., ley, uso, costumbre;

gobierno
46) νόσος, -ου, fem., enfermedad
47) οἶκος, -ου, masc., casa
48) ὀφθαλμός, -οῦ, masc., ojo
49) ῥυθμός, -οῦ, masc., ritmo, medida, cadencia
50) τάφος, -ου, masc., sepultura; tumba;

sepulcro
51) ὕπνος, -ου, masc., sueño
52) φόβος, -ου, masc., temor, terror
53) χρόνος, -ου, masc., tiempo
54) χρυσός, -οῦ, masc., oro
55) ἄρθρον, -ου, neut., coyuntura, articulación.
56) ἄστρον, -ου, neut., astro, estrella
57) βιβλίον, -ου, neut., libro
58) ζῷον, -ου, neut., animal, ser viviente
59) μέτρον, -ου, neut., medida, medición, metro
60) νεῦρον, -ου, neut., nervio
61) ξύλον, -ου, neut., madera
62) πτερόν, -οῦ, neut., ala
63) τοξικόν, -οῦ, neut., veneno, tóxico
64) φάρμακον, -ου, neut., remedio,

medicamento, fármaco
65) φυτόν, -οῦ, neut., planta
66) γυνή, γυναικός, fem., mujer
67) ἕλιξ, ἕλικος, masc. y fem., hélice, espiral
68) θώραξ, θώρακος, masc., tórax; pecho;
coraza
69) θρίξ, τριχός, fem., cabello, pelo
70) λάρυγξ, λάρυγγος, masc., laringe, garganta
71) ὄνυξ, ὄνυχος, masc., uña; garra
72) φλέψ, φλεβός, fem., vena
73) γίγας, γίγαντος, masc., gigante
74) ὀδούς, ὀδόντος, masc., diente
75) ὄρνις, ὄρνιθος, masc. y fem., ave, pájaro
76) παῖς, παιδός, masc. y fem., niño, niña
77) πούς, ποδός, masc., pie, pierna
78) ὄψ, ὀπός (ὤψ, ὠπός, masc. y fem. ,vista;
rostro, faz; ojo), fem., mirada; vista; aspecto;
ojo
79) αἷμα, αἵματος, neut., sangre
80) γάλα, γάλακτος, neut., leche
81) γράμμα, γράμματος, neut., letra
82) δέρμα, δέρματος, neut., piel

ETIMOLOGÍAS GRECOLATINAS DEL ESPAÑOL AD USUM PRIVATUM 83) ἧπαρ.. desnudo 14) θερμός. -όν. πνεύμονος. μέλαινα. forma. cuerpo 87) ὕδωρ.. neut. fem. duro. soplo. de color pálido entre el verde y el azul.. ἰχθύος. mano 105) ὀδούς. neut. ratón. βραχύ. blanco 20) μέσος. veloz 34) ψευδής. numeroso . falso. apariencia 92) κύτος. espada. viento. palabra. agrio. montaña 96) πάθος. masc. -ον. agua 88) φῶς. -όν. -ός. -ή. εἰκόνος. -ά. hermoso. color 90) ἄλγος. amante 27) ἀγωγός. λέξεως.. -η. -ή.. picante 32) παχύς. enfermedad 97) χεῖλος. -α. μεγάλη. corto. cortante. -όν. pulmón 100) ῥίς. -ή. cavidad. neut. que lleva o conduce 28) μέλας. breve. βραχεῖα. respiración 86) σῶμα. μυός. (-εος) -ους. -ον. -ά. urna. músculo 108) λέξις. -όν. fuego 104) χείρ. neut. -ον. entero 25) ὀρθός. puntiagudo. único 22) ξανθός. nuevo PROF. ὀδόντος. -ά. grueso. -ον. masc. -α. -όν. πολλή. fuerza. todo 30) βραχύς. -η. pasión. hígado 84) οὖς ὠτός. aversión 94) ξίφος. neut. 109) δύναμις. acerado. ἥπατος. aliento. ὀξεῖα. σώματος. extremo ἀρχαῖος. caliente 15) ἴσος. naturaleza 102) ADJETIVOS 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) ἄκρος.. retrato 99) πνεύμων. -όν. (-εος) -ους. neut. (-εος) -ους. pequeño 31) ὀξύς. -ά. fem. potencia 110) φύσις. -η. poder. -η. -ή. -ά. amigo. -όν. -ά. -ή. igual. agudo. τέκτονος. neut. azul obscuro. dolor físico 91) εἶδος. -όν. odio. fem. πᾶν. pescado 107) μῦς. mucho. χειρός. παχεῖα. diente 106) ἰχθύς.. emoción. πνεύματος. malo.. masc. grande μικρός. neut. πολύ. denso 33) ταχύς. -η. rata. neut. en el centro 21) μόνος. aspecto exterior. puñal 95) ὄρος... μέλαν. -όν. -ή. situado o puesto en medio. imagen. (-εος) -ους. amarillo 23) ὀλίγος. afilado. γαστρός. πᾶσα. carpintero. imagen.. -ον. fem. neut. ágil. pez. ταχύ. neut. (-εος) -ους. estómago 103) πῦρ. el habla.. antiguo 9) σκληρός. -ον. célula 93) μῖσος. mentiroso 35) μέγας. masc. φωτός. acción de hablar.. -όν. -ον. fem. elevado. primitivo ἐρυθρός. CONTRERAS NOVOA JESÚS 8) παλαιός. glauco 13) γυμνός.. φύσεως. rojo ἱερός.. rápido.. -α. sentimiento. -ή. fem.. neut. -ον. ῥινός. neut. feo 17) καλός. espeso. grande 36) πολύς. pequeño νέος. -όν. -ά.. -όν. ταχεῖα. neut. largo.. luz 89) χρῶμα... -όν. todo. solo. árido 10) χλωρός.. -ή. (-εος) -ους. neut. viejo. δυνάμεως. correcto 26) φίλος. poco 24) ὅλος. παχύ. semejante 16) κακός.. labio 98) εἰκών. nariz 101) τέκτων. -ον. negruzco 19) λευκός. χρώματος. masc. sagrado μακρός. negro 29) πᾶς. oreja 85) πνεῦμα.. -όν. bello 18) κυανός. vientre. ψευδές.. μέγα. -η. figura. -η. constructor.. capacidad. -όν. verde 11) ἀγκύλος. neut. ψευδής.. πυρός.. -ον. fem. ὕδατος. -όν. -ή. derecho. azulado. encorvado 12) γλαυκός. (-εος) -ους. ὀξύ. recto. albañil γαστήρ. (-εος) -ους. -όν.