Está en la página 1de 13

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

QCVN XXX : 2014/BTTTT


QUY CHUN K THUT QUC GIA
V CHT LNG DCH V THNG TIN DI NG MT T
DCH V TRUY NHP INTERNET
National technical regulation on quality of Internet access service
on the Public Land Mobile Network

H NI 2014

Mc lc
1. QUY NH CHUNG.............................................................................................6
1.1. Phm vi iu chnh............................................................................................6
1.2. i tng p dng............................................................................................6
1.3. Ti liu vin dn................................................................................................6
1.4. Gii thch t ng...............................................................................................7
1.4.1. Doanh nghip cung cp dch v (DNCCDV) l doanh nghip vin thng c
cung cp dch v truy nhp Internet trn mng vin thng di ng mt
t theo cc quy nh ca Nh nc v ca B Thng tin v Truyn
thng......................................................................................................7
1.4.2. Dch v truy nhp Internet l dch v cung cp cho ngi s dng Internet
kh nng truy nhp n Internet.............................................................7
1.4.3. Vng DNCCDV cng b cung cp dch v l vng a l m DNCCDV
cng b v kh nng s dng dch v truy nhp Internet trn mng vin
thng di ng mt t.............................................................................7
1.4.4. Cht lng dch v l kt qu tng hp ca cc ch tiu th hin mc
hi lng ca ngi s dng dch v i vi dch v ...........................7
1.4.5. Truy nhp thnh cng dch v l truy nhp m UE c ch th kt ni vo
mng ca DNCCDV v c th thc hin trao i d liu qua Internet....7
1.4.6. Thi gian tr truy nhp dch v l thi gian tnh t lc UE bt u truy
nhp dch v n khi UE truy nhp thnh cng dch v..........................7
1.4.7. Truyn ti d liu l truyn ti m UE truy nhp thnh cng dch v v
bt u thc hin trao i d liu qua Internet.......................................7
1.4.8. Ti xung l ti d liu t mng Internet qua mng ca DNCCDV n UE.
............................................................................................................... 7
1.4.9. Ti ln l ti d liu t UE n mng Internet qua mng ca DNCCDV....7
1.4.10. Vdmax l tc ti d liu ti a theo hng xung ca gi dch v
c DNCCDV cng b cung cp cho khch hng...............................7
1.4.11. Vumax l tc ti d liu ti a theo hng ln ca gi dch v c
DNCCDV cng b cung cp cho khch hng.........................................7
1.4.12. Hon thnh truyn ti d liu l truyn ti d liu m UE hon thnh vic
gi hay nhn tp d liu.........................................................................7
1.4.13. o kim so snh ng thi l vic o kim, nh gi v so snh cht
lng dch v truy nhp Internet trn mng vin thng di ng mt t
ca nhiu DNCCDV trn cng mt a bn. Vic o kim so snh ng
thi ny phi tun th theo cc yu cu chung quy nh ti ph lc A
ca quy chun ny.................................................................................7
1.4.14. Phng php xc nh...........................................................................7

1.5. Ch vit tt.......................................................................................................7


2. QUY NH V CH TIU CHT LNG DCH V.............................................8
2.1. Cc ch tiu cht lng k thut........................................................................8
2.1.1. sn sng ca mng v tuyn................................................................8
2.1.1.1. nh ngha..........................................................................................8
2.1.1.2. Ch tiu...............................................................................................8
2.1.1.3. Phng php xc nh.......................................................................8
2.1.2. T l truy nhp thnh cng dch v............................................................8
2.1.2.1. nh ngha..........................................................................................8
2.1.2.2. Ch tiu ..............................................................................................8
2.1.2.3. Phng php xc nh.......................................................................8
2.1.3. Thi gian tr truy nhp dch v trung bnh.................................................8
2.1.3.1. nh ngha..........................................................................................8
2.1.3.2. Ch tiu...............................................................................................8
2.1.3.3. Phng php xc nh.......................................................................9
2.1.4. T l hon thnh truyn ti d liu ............................................................9
2.1.4.1. nh ngha..........................................................................................9
2.1.4.2. Ch tiu...............................................................................................9
2.1.4.3. Phng php xc nh.......................................................................9
2.1.5. Tc ti d liu trung bnh......................................................................9
2.1.5.1. nh ngha..........................................................................................9
2.1.5.2. Ch tiu...............................................................................................9
2.1.5.3. Phng php xc nh.......................................................................9
2.2. Cc ch tiu cht lng phc v......................................................................10
2.2.1. Khiu ni ca khch hng v cht lng dch v.....................................10
2.2.1.1. nh ngha........................................................................................10
2.2.1.2. Ch tiu.............................................................................................10
2.2.1.3. Phng php xc nh.....................................................................10
2.2.2. Hi m khiu ni ca khch hng............................................................10
2.2.2.1. nh ngha........................................................................................10
2.2.2.2. Ch tiu.............................................................................................10
2.2.2.3. Phng php xc nh.....................................................................10
2.2.3. Dch v tr gip khch hng....................................................................10

2.2.3.1. nh ngha........................................................................................10
2.2.3.2. Ch tiu.............................................................................................10
2.2.3.3. Phng php xc nh.....................................................................10
3. QUY NH V QUN L...................................................................................11
4. TRCH NHIM CA T CHC, C NHN......................................................11
5. T CHC THC HIN.....................................................................................11
PH LC A..........................................................................................................12
(QUY NH)..........................................................................................................12
YU CU CHUNG V O KIM..........................................................................12
TI LIU THAM KHO.........................................................................................13

QCVN-xxx:2014/BTTTT

Li ni u

QCVN ./2014/BTTTT c xy dng da trn c s cc tiu


chun quc t ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (07-2008) v ETSI TS
102 250-2 V2.2.1 (04-2011).
QCVN ./2014/BTTTT do Cc Vin thng bin son, V Khoa
hc v Cng ngh thm nh, trnh duyt v c ban hnh km
theo Thng t s ....../2014/TT-BTTTT ngy ... thng .... nm
2014 ca B trng B Thng tin v Truyn thng.

QCVNxxx:2014/BTTTT

QUY CHUN K THUT QUC GIA


V CHT LNG DCH V THNG TIN DI NG
MT T - DCH V TRUY NHP INTERNET.
National technical regulation on quality of Internet access service
on the Public Land Mobile Network
1. QUY NH CHUNG
1.1. Phm vi iu chnh
Quy chun ny quy nh mc gii hn cc ch tiu cht lng i vi dch v truy
nhp Internet trn mng vin thng di ng mt t.
1.2. i tng p dng
Quy chun ny p dng i vi C quan qun l nh nc v cc doanh nghip
cung cp dch v thc hin qun l cht lng dch v truy nhp Internet trn mng
vin thng di ng mt t theo cc quy nh ca Nh nc v ca B Thng tin v
Truyn thng.
Quy chun ny cng l c s ngi s dng dch v gim st cht lng dch v
truy nhp Internet trn mng vin thng di ng mt t ca cc doanh nghip.
1.3. Ti liu vin dn
[1] ETSI TR 102 276: "User Group; Users' Quality of Service Criteria for Internet
Access in Europe".
[2] ETSI TS 102 250-5: "Speech Processing, Transmission and Quality Aspects
(STQ); QoS aspects for popular services in GSM and 3G networks; Part 5:
Definition of typical measurement profiles".
[3] ETSI TS 102 250-6: "Speech Processing, Transmission and Quality Aspects
(STQ); QoS aspects for popular services in GSM and 3G networks; Part 6: Post
processing and statistical methods".
[4] ITU-T Recommendation G.1010: "End-user multimedia QoS categories".
[5] ITU-T Recommendation G.1020: "Performance parameter definitions for quality of
speech and other voiceband applications utilizing IP networks".
[6] ITU-T Recommendation Y.1540: "Internet protocol data communication service
IP packet transfer and availability performance parameters".
[7] ITU-T Recommendation Y.1541: "Network performance objectives for IP-based
services".
[8] IETF RFC 792: "Internet Control Message Protocol".

QCVN-xxx:2014/BTTTT
1.4. Gii thch t ng
1.4.1. Doanh nghip cung cp dch v (DNCCDV) l doanh nghip vin thng c
cung cp dch v truy nhp Internet trn mng vin thng di ng mt t theo cc
quy nh ca Nh nc v ca B Thng tin v Truyn thng.
1.4.2. Dch v truy nhp Internet l dch v cung cp cho ngi s dng Internet
kh nng truy nhp n Internet.
1.4.3. Vng DNCCDV cng b cung cp dch v l vng a l m DNCCDV cng
b v kh nng s dng dch v truy nhp Internet trn mng vin thng di ng mt
t.
1.4.4. Cht lng dch v l kt qu tng hp ca cc ch tiu th hin mc hi
lng ca ngi s dng dch v i vi dch v .
1.4.5. Truy nhp thnh cng dch v l truy nhp m UE c ch th kt ni vo
mng ca DNCCDV v c th thc hin trao i d liu qua Internet.
1.4.6. Thi gian tr truy nhp dch v l thi gian tnh t lc UE bt u truy nhp
dch v n khi UE truy nhp thnh cng dch v.
1.4.7. Truyn ti d liu l truyn ti m UE truy nhp thnh cng dch v v bt
u thc hin trao i d liu qua Internet.
1.4.8. Ti xung l ti d liu t mng Internet qua mng ca DNCCDV n UE.
1.4.9. Ti ln l ti d liu t UE n mng Internet qua mng ca DNCCDV.
1.4.10.Vdmax l tc ti d liu ti a theo hng xung ca gi dch v c
DNCCDV cng b cung cp cho khch hng.
1.4.11.Vumax l tc ti d liu ti a theo hng ln ca gi dch v c
DNCCDV cng b cung cp cho khch hng.
1.4.12.Hon thnh truyn ti d liu l truyn ti d liu m UE hon thnh vic
gi hay nhn tp d liu.
1.4.13.o kim so snh ng thi l vic o kim, nh gi v so snh cht lng
dch v truy nhp Internet trn mng vin thng di ng mt t ca nhiu DNCCDV
trn cng mt a bn. Vic o kim so snh ng thi ny phi tun th theo cc
yu cu chung quy nh ti ph lc A ca quy chun ny.
1.4.14. Phng php xc nh
Phng php xc nh l cc phng php nh gi cht lng dch v vi mc ly
mu ti thiu c quy nh c quan qun l Nh nc v DNCCDV p dng
trong vic o kim cht lng dch v.
Mi ch tiu cht lng c quy nh mt hay nhiu phng php xc nh khc
nhau. Trong trng hp ch tiu cht lng dch v c xc nh bng nhiu
phng php khc nhau quy nh ti quy chun ny th ch tiu cht lng c
nh gi l ph hp khi kt qu nh gi bi mi phng php u ph hp vi
mc ch tiu quy nh.
1.5. Ch vit tt
DNCCDV
IP

Doanh nghip cung cp dch v


Giao thc Internet

Internet Protocol
7

QCVNxxx:2014/BTTTT
SACK
TCP
UE

Selective Acknowledgement
Transmission Control
Protocol
User Equipment

Xc nhn c la chn
Giao thc iu khin truyn ti
Thit b ngi dng

2. QUY NH V CH TIU CHT LNG DCH V


2.1. Cc ch tiu cht lng k thut
2.1.1. sn sng ca mng v tuyn
2.1.1.1. nh ngha
sn sng ca mng v tuyn l t s gia s mu o c mc tn hiu thu ln hn
hoc bng -100 dBm trn tng s mu o.
2.1.1.2. Ch tiu
sn sng ca mng v tuyn 95%.
2.1.1.3. Phng php xc nh
Phng php m phng. S mu o ti thiu l 100.000 mu o phn b u theo
cc iu kin o kim: o trong nh, o ngoi tri c nh v o ngoi tri di ng.
Vi mi iu kin o kim thc hin o vo cc gi khc nhau trong ngy, trong
vng DNCCDV cng b cung cp dch v truy nhp Internet trn mng vin thng di
ng mt t.
2.1.2. T l truy nhp thnh cng dch v
2.1.2.1. nh ngha
T l truy nhp thnh cng dch v l t s gia s ln truy nhp thnh cng dch v
trn tng s ln truy nhp dch v.
2.1.2.2. Ch tiu
T l truy nhp thnh cng dch v 90%.
2.1.2.3. Phng php xc nh
Phng php m phng. S lng mu o ti thiu l 1.500 mu, phn b u theo
cc iu kin o kim: o trong nh, o ngoi tri c nh, o ngoi tri di ng. Vi
mi iu kin o kim thc hin o vo cc gi khc nhau trong ngy, trong vng
DNCCDV cng b cung cp dch v truy nhp Internet trn mng vin thng di ng
mt t. Khong cch gia hai mu o lin tip xut pht t mt UE khng nh hn
30 giy. Yu cu chung v o kim c nu ti ph lc A ca quy chun ny.
2.1.3. Thi gian tr truy nhp dch v trung bnh
2.1.3.1. nh ngha
Thi gian tr truy nhp dch v trung bnh l trung bnh cng ca cc khong thi
gian tr truy nhp dch v.
2.1.3.2. Ch tiu
Thi gian tr truy nhp dch v trung bnh 10 giy.

QCVN-xxx:2014/BTTTT
2.1.3.3. Phng php xc nh
Phng php m phng. S lng mu o ti thiu l 1.500 mu, phn b u theo
cc iu kin o kim: o trong nh, o ngoi tri c nh, o ngoi tri di ng. Vi
mi iu kin o kim thc hin o vo cc gi khc nhau trong ngy, trong vng
DNCCDV cng b cung cp dch v truy nhp Internet trn mng vin thng di ng
mt t. Khong cch gia hai mu o lin tip xut pht t mt UE khng nh hn
30 giy. Yu cu chung v o kim c nu ti ph lc A ca quy chun ny.
2.1.4. T l hon thnh truyn ti d liu
2.1.4.1. nh ngha
T l hon thnh truyn ti d liu l t l gia s ln hon thnh truyn ti d liu
trn tng s ln truyn ti d liu.
2.1.4.2. Ch tiu
T l hon thnh truyn ti d liu 90%.
2.1.4.3. Phng php xc nh
Phng php m phng. S lng mu o ti thiu l 1.500 mu, phn b u theo
cc hng ti ln, ti xung v theo cc iu kin o kim: o trong nh, o ngoi
tri c nh, o ngoi tri di ng. Vi mi iu kin o kim thc hin o vo cc
gi khc nhau trong ngy, trong vng DNCCDV cng b cung cp dch v truy nhp
Internet trn mng vin thng di ng mt t. Khong cch gia hai mu o lin
tip xut pht t mt UE khng nh hn 30 giy. Dung lng ca tp d liu dng
thc hin mu o l t 5 MB tr ln. Yu cu chung v o kim c nu ti ph
lc A ca quy chun ny.
2.1.5. Tc ti d liu trung bnh
2.1.5.1. nh ngha
Tc ti d liu trung bnh gm hai loi: tc ti xung trung bnh (P d) v tc
ti ln trung bnh (Pu):
- Tc ti xung trung bnh (P d) l t s gia tng dung lng cc tp d liu c
ti xung trn tng thi gian ti xung.
- Tc ti ln trung bnh (P u) l t s gia tng dung lng cc tp d liu c ti
ln trn tng thi gian ti ln.
2.1.5.2. Ch tiu
-Tc ti d liu trung bnh (p dng cho tng gi dch v ca DNCCDV): P d
0,75 Vdmax v Pu 0,75 Vumax
2.1.5.3. Phng php xc nh
Phng php m phng: S mu o kim ti thiu l 1.500 mu, phn b u theo
hng ti ln, ti xung v theo cc iu kin o kim: o trong nh, o ngoi tri c
nh, o ngoi tri di ng. Vi mi iu kin o kim thc hin o vo cc gi khc
nhau trong ngy, trong vng DNCCDV cng b cung cp dch v truy nhp Internet
trn mng vin thng di ng mt t. Khong cch gia hai ln ti d liu xut pht
t mt UE khng nh hn 30 giy. Dung lng ca tp d liu dng thc hin
mu o l t 5 MB tr ln. Phng php xc nh ny p dng cho tng gi dch v
ca DNCCDV. Yu cu chung v o kim c nu ti ph lc A ca quy chun
ny.
9

QCVNxxx:2014/BTTTT
2.2. Cc ch tiu cht lng phc v
2.2.1. Khiu ni ca khch hng v cht lng dch v
2.2.1.1. nh ngha
Khiu ni ca khch hng v cht lng dch v l s khng hi lng ca khch
hng v cht lng dch v c bo DNCCDV bng vn bn.
2.2.1.2. Ch tiu
T l khiu ni ca khch hng v cht lng dch v 0,25 khiu ni/100 khch
hng/3 thng.
2.2.1.3. Phng php xc nh
Thng k ton b s khiu ni bng vn bn ca khch hng v cht lng dch v
trong khong thi gian ti thiu 3 thng lin tip.
2.2.2. Hi m khiu ni ca khch hng
2.2.2.1. nh ngha
Hi m khiu ni ca khch hng l vn bn ca DNCCDV thng bo cho khch
hng c khiu ni v vic tip nhn v xem xt gii quyt khiu ni.
2.2.2.2. Ch tiu
DNCCDV phi c vn bn hi m cho 100% khch hng khiu ni trong thi hn 2
ngy lm vic k t thi im tip nhn khiu ni.
2.2.2.3. Phng php xc nh
Thng k ton b vn bn hi m cho khch hng khiu ni v cht lng dch v
trong thi gian ti thiu l 3 thng lin tip.
2.2.3. Dch v tr gip khch hng
2.2.3.1. nh ngha
Dch v tr gip khch hng l dch v gii p thc mc, tr gip, hng dn s
dng, cung cp thng tin lin quan cho khch hng v dch v truy nhp Internet trn
mng vin thng di ng mt t.
2.2.3.2. Ch tiu
- Thi gian cung cp dch v tr gip khch hng bng nhn cng qua in thoi l
24 gi trong ngy.
- T l cuc gi ti dch v tr gip khch hng chim mch thnh cng v nhn
c tn hiu tr li ca in thoi vin trong vng 60 giy 80%.
2.2.3.3. Phng php xc nh
- M phng hoc gi nhn cng: thc hin m phng hoc gi nhn cng ti dch v
tr gip khch hng, s cuc gi th l 250 cuc vo cc gi khc nhau trong ngy.
- Gim st bng thit b hoc bng tnh nng sn c ca mng: s lng cuc gi ly
mu ti thiu l ton b cuc gi trong 7 ngy lin tip.

10

QCVN-xxx:2014/BTTTT
3. QUY NH V QUN L
3.1. Cc ch tiu cht lng dch v truy nhp Internet trn mng vin thng di ng
mt t c qun l theo quy nh v qun l cht lng dch v vin thng .
3.2. Cc doanh nghip cung cp dch v truy nhp Internet trn mng vin thng di
ng mt t phi cng b vng DNCCDV di dng bn s.
3.3. Cc doanh nghip cung cp dch v truy nhp Internet trn mng vin thng di
ng mt t khi cng b cht lng phi cng b cc gi tr V dmax, Vumax i vi tng
gi dch v c th.
4. TRCH NHIM CA T CHC, C NHN
4.1. Cc Doanh nghip cung cp dch v phi m bo cht lng dch v truy nhp
Internet trn mng vin thng di ng mt t ph hp vi Quy chun ny, thc hin
cng b hp quy v chu s kim tra ca c quan qun l nh nc theo cc quy
nh hin hnh.
4.2. Trch nhim c th ca cc Doanh nghip cung cp dch v truy nhp Internet
trn mng vin thng di ng mt t c quy nh ti quy nh v qun l cht
lng dch v vin thng ca B Thng tin v Truyn thng.
5. T CHC THC HIN
Cc Vin thng c trch nhim hng dn, t chc trin khai cng tc qun l cht
lng dch v truy nhp Internet trn mng vin thng di ng mt t.
Trong trng hp cc quy nh nu ti Quy chun ny c s thay i, b sung hoc
c thay th th thc hin theo quy nh ti vn bn vn bn mi ./.

11

QCVNxxx:2014/BTTTT
PH LC A
(Quy nh)
Yu cu chung v o kim
A1. My ch phc v cng tc o kim
- My ch s dng cho cng tc o kim phi l my ch dnh ring v khng
s dng cc website thng mi cho cng tc o kim.
- My ch s dng cho cng tc o kim khng ng k tn min v c nhn
dng bng a ch IP.
- My ch s dng cho cng tc o kim c kt ni ti mng Internet bng
ng truyn c dung lng phi ln hn hoc bng tng lu lng cc
hng o.
- Thit lp Giao thc iu khin truyn ti (TCP) ca my ch phi tha mn ti
thiu cc yu cu sau:
+ Kch c on ln nht nm trong khong 1380 bytes-1460 bytes.
+ Kch c ca s TCP Rx > 4096 bytes.
+ Cho php SACK.
+ Cho php truyn li nhanh TCP.
+ Cho php khi phc nhanh TCP.
+ Cho php tr xc nhn bn tin (200 ms).
A2. Yu cu i vi o kim so snh ng thi cht lng dch v truy nhp
Internet gia cc DNCCDV
thc hin o kim so snh ng thi cht lng dch v truy nhp Internet gia
cc DNCCDV th cn phi tha mn cc yu cu ti thiu sau:
- o kim tin hnh trn cng a bn.
- S lng cc mu o kim bng nhau.
- Cc my o s dng phi c cu hnh phn cng, phn mm tng ng vi
nhau.
A3. Tp d liu
Tp d liu s dng o kim phi l d liu dng nn hoc tp nh jpg.

12

QCVN-xxx:2014/BTTTT
TI LIU THAM KHO
[1] ETSI EG 202 057-4 Speech Processing, Transmission and Quality Aspects
(STQ);User related QoS parameter definitions and measurements;Part 4:
Internet access.
[2] ETSI TS 102 250-2: "Speech Processing, Transmission and Quality Aspects
(STQ); QoS aspects for popular services in GSM and 3G networks; Part 2: Definition
of Quality ofService parameters and their computation ".
[3] F. No. 305-12/2012-QoS The standard of Quality of Service for Wireless data
service regulations.
[4] MTSFB 009:2005 Quality of Service for Voice, SMS, Packet-Switched traffic for
public cellular services.
[5] IDA QoS Standards for 3G public cellular mobile telephone service.
[6] QCVN 34:2011/BTTTT Quy chun k thut quc gia v cht lng dch v truy
nhp Internet ADSL.
[7] QCVN 36:2011/BTTTT Quy chun k thut quc gia v cht lng dch v in
thoi trn mng vin thng di ng mt t.
[8] Quyt nh 427/Q-BTTTT ngy 04/4/2009 ca B trng B Thng tin v
Truyn thng v Ban hnh Quy ch t cc, kim tra, x pht vi phm cc ni
dung cam kt cp php thit lp mng v cung cp dch v vin thng di ng
mt t tiu chun IMT-2000 trong bng tn s 1900-2100 HMz.

13