Está en la página 1de 8

ti: Tm hiu v cng ngh WiMAX

I. Nhng nt c bn v cng ngh WiMAX :


1. L do ! "#i c$! WiMAX Cng ngh WiFi IEEE 802.11 tr ng v!i n"m g#n $%& $' g(t h)i $*+c nh,ng th!nh cng r-c r. v/i minh ch0ng 1! n2 $*+c trin 3h4i r5ng r'i 3h67 n8i. 9#u nh* t:t c; c)c m)& t<nh c) nh%n= $in th >i thng minh= ?@A $u $*+c t<ch h+7 WiFi. TAc $5 B, 1iu cC4 WiFi c2 th $>t $*+c DEM7FG. Tu& nhiHn vIng 7hC G2ng cC4 WiFi chJ h>n chK L tMm v!i chNc $Kn v!i tr"m mOt. P $)7 0ng nhu c#u 7hC G2ng Q4 h8n= WiMAX RIEEE 802.1ST $' r4 $Ui. %. &ng ngh WiMAX ' g( ) V WWiMAXX 1! tY viKt t6t cC4 W r1BZiB[ Int[r 7[r4Fi1it& \ r Micr Z4v[ Acc[GG V ]h; n"ng t*8ng t)c t !n c#u v/i tru& nh^7 vi F4. V WiMAX 1! m5t cng ngh B-4 trHn c)c chu_n= ch 7hO7 tru& c^7 F"ng r5ng v tu&Kn $Kn $#u cuAi R14Gt mi1[T nh* m5t 7h*8ng th0c th4& thK ch c)7 v! @`a. Chu_n WiMAX $#u tiHn r4 $Ui v! th)ng 10 n"m 2001. ]h)c v/i WiFi chJ Gb BNng m5t F"ng t#ng= WiMAX c2 th h >t $5ng tr ng F"ng t#ng tY 2VSS chd. V C)c 0ng BNng 3h)c nh4u Ge BIng nh,ng F"ng t#ng 3h)c nh4u $ tr)nh G- gi4 th 4. CN th= c)c 0ng BNng Bi $5ng R802.1S[T BIng F"ng t#ng tY 2V11 c9d. f nhiu n*/c ch%u gu= F"ng t#ng h.D c9d $*+c B!nh riHng ch WiMAX Bi $5ng. C)c 0ng BNng cA $inh R802.1SBT th BIng F"ng t#ng tY 10VSS c9d. V WiMAX ch 7hO7 3Kt nAi F"ng r5ng v tu&Kn cA $inh= n m4Bic Rng*Ui Gb BNng c2 th Bi chu&n nh*ng cA $inh tr ng 1jc 3Kt nAiT= m4ng Q)ch $*+c Rng*Ui Gb BNng c2 th Bi chu&n v/i tAc $5 $i F5T v! cuAi cIng 1! Bi $5ng m! 3hng c#n thiKt L tr ng T#m nhn thkng Rain[V \V `ightT tr-c tiK7 t/i m5t tr>m gAc. V Tr ng m5t F)n 3<nh cC4 m5t c[11 $in hnh 1! tY h $Kn 103m= c)c h thAng $' $*+c @iln $!n WiMAX RWiMAX F rumT ch0ng nh^n Ge c2 cng Gu:t 1Hn t/i E0MFitmG mni 3Hnh ch c)c 0ng BNng tru& c^7 cA $inh v! m4ng Q)ch $*+c. Piu n!& c2 ngho4 1! $C F"ng thng $ $png thUi hn tr+ h!ng tr"m B 4nh nghi7 v/i 3Kt nAi tAc $5 TV1 v! h!ng ng!n h5 B%n v/i 3Kt nAi tAc $5 @`a. Cng Gu:t ch m>ng Bi $5ng 3hi trin 3h4i Ge 1! 1DMFitmG tr ng 7h>m vi F)n 3<nh cC4 m5t c[11 $in hnh 1Hn t/i h3m. *. &+c ch,-n .h+c nh!, c$! WiMAX !/ &h,-n c bn 01%.12 b!3ic V Chu_n 802.1S F4n $#u $*+c t> r4 v/i mNc $<ch 1! t> r4 nh,ng gi4 Bin Rint[r\4c[T 3hng B%& B-4 trHn m5t nghi th0c MAC RM[Bi4 Acc[GG C ntr 1T chung. ]iKn trjc m>ng c8 F;n cC4 802.1S F4 gpm m5t tr>m 7h)t Rq` V q4G[ `t4ti nT v! ng*Ui Gb BNng R`` V `uFGcriF[r `t4ti nT.

V Tr ng m5t vIng 7hC G2ng= tr>m q` Ge $iu 3hin t !n F5 G- tru&n B- 1iu Rtr4\\icT. Piu $2 c2 ngho4 1! Ge 3hng c2 G- tr4 $ri tru&n thng gi,4 h4i `` v/i nh4u. sAi 3Kt gi,4 q` v! `` Ge gpm m5t 3Hnh u71in3 v! B Zn1in3. ]Hnh u71in3 Ge chi4 Gt ch nhiu `` tr ng 3hi 3Hnh B Zn1in3 c2 $(c $im Fr 4Bc4Gt. Tr ng tr*Ung h+7 3hng c2 v^t c;n gi,4 `` v! q` R1in[ \ GightT= thng tin Ge $*+c tr4 $ri trHn F"ng t#ng c4 . sg*+c 1>i= thng tin Ge $*+c tru&n trHn F"ng t#ng th:7 $ chAng nhilu. b/ &+c ch,-n b4 3,ng 5!67nd67nt3/ c$! WiMAX V 802.1S4: Chu_n n!& Gb BNng F"ng t#ng c2 F;n uu&n tY 2 v 11 chd. P%& 1! F"ng t#ng thu hjt $*+c nhiu uu4n t%m nh:t v t<n hiu tru&n c2 th v*+t $*+c c)c ch*/ng ng>i trHn $*Ung tru&n. 802.1S4 cwn th<ch 0ng ch vic trin 3h4i m>ng M[Gh m! tr ng $2 m5t thiKt Fi cuAi Rt[rmin41T c2 th 1iHn 1>c v/i q` thng uu4 m5t thiKt Fi cuAi 3h)c. x/i $(c t<nh n!&= vIng 7hC G2ng cC4 802.1S4 q` Ge $*+c n/i r5ng. V 802.1SF: Chu_n n!& h >t $5ng trHn F"ng t#ng tY D v S chd v/i mNc $<ch cung 0ng Binh vN v/i ch:t 1*+ng c4 Ry `T. CN th chu_n *u tiHn tru&n thng tin cC4 nh,ng 0ng BNng viB[ = th >i= r[41Vtim[ thng uu4 nh,ng 1/7 Bich vN 3h)c nh4u Rc14GG \ G[rvic[T. Chu_n n!& G4u $2 $' $*+c 3Kt h+7 v! chu_n 802.1S4. V 802.1Sc: Chu_n n!& $inh ngho4 thHm c)c 7r \i1[ m/i ch B'i F"ng t#ng tY 10VSSc9d v/i mNc $<ch c;i tin int[r 7[r4Fi1it&. V 802.1SB: C2 m5t GA c;i tin nhz G v/i chu_n 802.1S4. Chu_n n!& $*+c chu_n h24 200E. C)c thiKt Fi 7r[VWiMAX c2 trHn thi tr*Ung 1! B-4 trHn chu_n n!&. V 802.1S[: P4ng tr ng gi4i $ >n h !n thin v! chu_n h24. P(c $im nri F^t cC4 chu_n n!& 1! 3h; n"ng cung c:7 c)c Bich vN Bi $5ng Rv^n tAc Bi chu&n 1/n nh:t m! v{n c2 th BIng tAt Bich vN n!& 1! 1003mmhT. V sg !i r4 cwn c2 nhiu chu_n Fr Gung 3h)c $4ng $*+c trin 3h4i h (c $4ng tr ng gi4i $ >n chu_n h24 nh* 802.1Sg= 802.1S\= 802.1Sh... 8. 9:i 3!o WiMAX ':i c;n thi<t v =,!n t >ng cho v t,?<n b@ng Ang cB "Cnh v v t,?<n b@ng Ang di "Ang) V WiMAX c#n thiKt v 1! m5t cng ngh $5c 1^7 ch 7hO7 tru& c^7 F"ng r5ng cA $inh v! Bi $5ng. Chu_n WiMAX 1! c#n thiKt $ $>t mNc tiHu chi 7h< th:7 h8n. P%& 1! $iu m! c)c gi;i 7h)7 v tu&Kn $5c uu&n 3hng th $>t $*+c B nh,ng h>n chK v GA 1*+ng. V C)c gi;i 7h)7 WiMAX c2 3h; n"ng t*8ng th<ch ch 7hO7 gi;m F/t chi 7h< G;n Qu:t nhU vic t<ch h+7 c)c chi7 chu_n= 1!m ch c)c G;n 7h_m c2 chi 7h< h+7 1| $ cung c:7 c)c Bich vN F"ng r5ng cng Gu:t c4 L nh,ng 3h ;ng c)ch F4 7hC 1/n tr ng c)c mi tr*Ung T#m nhn thkng Ra}`T v! 3hng th[ t#m nhn thkng Rsa}`T. V WiMAX uu4n tr~ng tr ng v tu&Kn F"ng r5ng cA $inh $ cung c:7 tru& c^7 F"ng r5ng c#n thiKt t/i c)c B 4nh nghi7 v! ng*Ui Gb BNng 1! h5 gi4 $nh nh* 1! m5t G- th4& thK ch c)c Bich vN c)7 v! @`a $(c Fit 1! 3hi tru& c^7 t/i c)7 $png 1! r:t 3h2 3h"n. V WiMAX uu4n tr~ng tr ng v tu&Kn F"ng r5ng Bi $5ng= v n2 Fr Gung tr~n vn ch hc v hiu Gu:t tru&n B, 1iu 1upng QuAng c4 h8n 1MFitmG= ch 7hO7 3Kt nAi c)c m)& 147t 7 v! ?@A v! Fr Gung ch WiVFi nhU $5 F4 7hC r5ng h8n.

II. Nhng c 3D =,!n t >ng c$! cng ngh WiMAX


V C8 GL uu4n tr~ng cC4 cng ngh WiMAX 1! G- t*8ng th<ch cC4 thiKt Fi WiMAX= t> G- tin c^& v! 1!m t"ng GA 1*+ng 1/n ch nh! cung c:7 Bich vN 3hi mu4 thiKt Fi 3hng chJ tY 1 cng t& v! t:t c; $u t*8ng th<ch v/i nh4u. V C)c c8 GL uu4n tr~ng 3h)c 1! chi 7h<= $5 F4 7hC= cng Gu:t v! chu_n ch c; tru& c^7 v tu&Kn cA $inh v! Bi $5ng. + Chi ph thp hn C?E v tu&Kn cA $inh c2 th Gb BNng cIng 1 >i chi7G[t m B[m $*+c Gb BNng tr ng m)& t<nh c) nh%n R?CT v! ?@A= v L 3h ;ng c)ch g#n c)c m B[m c2 th t- 167 $(t tr ng nh! C?E Ge t*8ng t- nh* c)7= @`a v! c)c tr>m gAc c2 th Gb BNng cIng 1 >i chi7G[t chung $*+c thiKt 3K ch c)c $im tru& c^7 WiMAX chi 7h< th:7 v! cuAi cIng 1! GA 1*+ng t"ng cng thz4 m'n ch vic $#u t* v! vic t<ch h+7 m0c $5 c4 h8n c)c chi7G[t t#n GA v tu&Kn RFT= 1!m chi 7h< gi;m h8n n,4. + bao ph rng hn Cng ngh G4u WiMAX $' $*+c tAi *u $ m4ng $Kn $5 F4 7hC sa}` tAt nh:t. C)c *u $im cC4 sa}` 1! $5 F4 7hC trHn Bin r5ng= 3h; n"ng B- F) $5 F4 7hC tAt h8n v! chi 7h< th:7 h8n c2 ngho4 1! GA tr>m gAc v! F4c3h4u1 <t h8n= $inh c. F $8n gi;n= c)c thUi $im 167 $(t th)7 ng6n h8n v! 167 $(t C?E nh4nh h8n. shU c2 c)c 3 thu^t c;i tiKn $5 F4 7hC sa}` nh* 7h%n t^7= m' h24 thUi gi4n 3hng gi4n v! &Hu c#u tru&n 1>i t- $5ng RAut m4tic [tr4nGmiGGi n [uu[Gt V AyT= c)c 3h ;ng c)ch F4 7hC Ge $*+c t"ng 1Hn. + Cng sut cao hn V u $im uu4n tr~ng cC4 WiMAX 1! Gb BNng 3 thu^t }F@M R}rth g n41 Fr[uu[nc& @iviGi n Mu1ti71[QingT uu4 c)c c8 chK $iu chK $8n G2ng m4ng v/i 3h; n"ng cung c:7 hiu Gu:t F"ng thng c4 h8n v! B $2 thng 1*+ng B, 1iu c4 h8n v/i 1upng QuAng h8n 1MFitmG v! th^m ch< c)c tAc $5 B, 1iu c4 h8n nhiu BI tr ng sa}` v/i c)c $iu 3in $4 $*Ung. V Piu chK th<ch 0ng RAB47tiv[ M Bu14ti nT cng 1!m t"ng $5 tin c^& $*Ung 3Kt nAi $Ai v/i h >t $5ng 7h%n 1 >i G2ng m4ng v! 3h; n"ng gi, $iu chK SEyAM L 3h ;ng c)ch r5ng h8n= t"ng cng Gu:t uu4 c)c 3h ;ng c)ch B!i h8n. + Chun cho truy cp v tuyn c nh v i ng V WiMAX Ge trL th!nh m5t gi;i 7h)7 chi 7h< h+7 1| nh:t ch c)c nh! 3h4i th)c trin 3h4i c)c 0ng BNng v tu&Kn cA $inh v! Bi $5ng ch c)c m)& Q)ch t4& v! ?@A. V @iln $!n WiMAX Ge ch0ng nh^n c)c G;n 7h_m tu%n thC v! t*8ng th<ch B-4 trHn c)c chu_n 802.1S cC4 IEEE v! 9i7[rMAs cC4 ET`I. V CuAi cIng m5t h thAng uu;n 1| m>ng $C 3h; n"ng uu;n 1| c)c m t; y ` $ c:u trjc c)c g~i Bich vN Fr Gung c)c th!nh 7h#n uu4n tr~ng n!&.

III. MAt 3B chi ti<t v cng ngh WiMAX


1. EiFn "n WiMAX ' g() V @iln $!n WiMAX 1! m5t tr ch0c cC4 c)c nh! 3h4i th)c v! c)c cng t& thiKt Fi v! c:u 3in tru&n thng h!ng $#u. MNc tiHu cC4 @iln $!n WiMAX 1! thjc $_& v! ch0ng nh^n 3h; n"ng t*8ng th<ch cC4 c)c thiKt Fi tru& c^7 v tu&Kn F"ng r5ng tu%n thC chu_n 802.1S cC4 IEEE v! c)c chu_n 9i7[rMAs cC4 ET`I. V @iln $!n WiMAX $*+c th!nh 1^7 $ B. Fz c)c r! c;n tiKn t/i vic ch:7 nh^n r5ng r'i cng ngh tru& c^7 v tu&Kn F"ng r5ng qWA Rqr 4BF4nB Wir[1[GG Acc[GGT= v riHng m5t chu_n th 3hng $C $ 3hu&Kn 3h<ch vic ch:7 nh^n r5ng r'i m5t cng ngh. Th[ mNc tiHu n!&= @iln $!n $' h+7 t)c ch(t che v/i c)c nh! cung c:7 v! c)c c8 uu4n uu;n 1| $ $;m F; c)c h thAng $*+c @iln $!n 7hH chu_n $)7 0ng c)c &Hu c#u cC4 3h)ch h!ng v! cC4 c)c ch<nh 7hC. %. 9hi<t bC t:i nh c$! .h+ch hng 5&GH/ 3I nhJ th< no v gi+ 3I b!o nhiK,) V ThK h C?E B @iln $!n WiMAX ch0ng nh^n $#u tiHn Ge 1! c)c tr>m thuH F4 $*+c 167 $(t ng !i trUi giAng v/i c)c ch; v tinh nhz $' c2 cuAi n"m ng )i v! $#u n"m n4& v! gi) 3h ;ng hD0`@ mni F5. V ThK h C?E th0 2 c2 th 1! nh,ng m B[m c2 th t- 167 tr ng nh! t*8ng t- nh* m B[m c)7 v! @`a v! c2 gi) 3h ;ng 2D0`@ mni F5 v! Ge c2 m(t trHn thi tr*Ung tr ng n"m n4&. ThK h C?E th0 h Ge $*+c t<ch h+7 v! c)c 147t 7 v! c)c thiKt Fi Q)ch t4& 3h)c= */c t<nh c2 gi) 100`@ v! Ge Qu:t hin tr ng n"m 200S v 200. *. IHHH 01%.12 .h+c cng ngh WiMAX D "iL6 no) V M5t tr ng nh,ng mNc tiHu ch<nh cC4 @iln $!n WiMAX 1! t> r4 m5t chu_n t*8ng th<ch tY chu_n 802.1S cC4 IEEE v! c)c chu_n 9i7[rMAs cC4 ET`I. Piu n!& Ge th-c hin $*+c nhU vic hnh th!nh c)c m t; h thAng. @-4 trHn nh,ng g m! @iln $!n WiMAX Q[m QOt v c)c $iu 3h ;n cC4 nh! cung c:7 Bich vN v! c)c 3K h >ch thiKt Fi cC4 c)c nh! cung c:7= @iln $!n WiMAX $' uu&Kt $inh t^7 trung tr*/c tiHn v! c)c m t; ch 7h*8ng th0c ?9 }F@M 2DS cC4 chu_n 802.1S n"m 200E= $*+c IEEE thng uu4 v! th)ng Sm200E. a/7 v^t 1| R?9T Ge $*+c 3Kt h+7 v/i m5t F5 $iu 3hin tru& nh^7 7h*8ng tin RMACT $5c 1^7 $;m F; m5t nn t;ng thAng nh:t ch t:t c; nh,ng trin 3h4i WiMAX. V Tu%n thC th[ chu_n 802.1S 3hng c2 ngho4 1! thiKt Fi $*+c @iln $!n WiMAX ch0ng nh^n h (c c2 th t*8ng th<ch v/i c)c thiKt Fi cC4 c)c nh! cung c:7 3h)c. Tu& nhiHn nKu m5t thiKt Fi tu%n thC thiKt 3K $*+c @iln $!n WiMAX ch0ng nh^n th vY4 tu%n thC chu_n 802.1S v! t*8ng th<ch v/i c; thiKt Fi cC4 c)c nh! 3h4i c:7 3h)c. 8. &+c MhiKn bn 01%.12 nhJ 01%.12!N 01%.12O%118 v 01%.127 .h+c nh!, nhJ th< no) Chu_n 802.1S4 cC4 IEEE t^7 trung v! tru& c^7 F"ng r5ng cA $inh. Chu_n mL r5ng 802.1SV 200E cC4 IEEE c;i tiKn h8n nhU hn tr+ ch C?E tr ng nh!. Chu_n 802.1S[ 1! m5t mL r5ng cC4 chu_n 802.1SV200E. MNc $<ch cC4 chu_n 802.1S[ 1! $ Fr Gung 3h; n"ng Bi $5ng B, 1iu ch chu_n hin thUi= m! F4n $#u thiKt 3K chC &Ku B!nh ch cA $inh. P. &h,-n 01%.12 c$! IHHH "JQc thng =,! .hi no)

V IEEE thng uu4 chu_n 802.1S F4n $#u ch m>ng MAs v tu&Kn tr ng B;i t#n tY 10 v SSc9d v! th)ng 12m2001. 802.1S4 mL r5ng ch B;i t#n GA 11 c9d $*+c thng uu4 th)ng 1m200h. Chu_n 802.1SV200E $*+c IEEE thng uu4 th)ng Sm200E. Chu_n 802.1S[ $*+c thng uu4 th)ng 12m200D. @iln $!n WiMAX Ge F6t $#u uu) trnh ch0ng nh^n thiKt Fi F4n $#u tr ng c)c F"ng t#n h.h $Kn h.8 c9d v! D. $Kn D.8 c9d. V sh,ng m t; n!& F4 gpm c; c)c h thAng G ng cng 7h%n chi4 th[ thUi gi4n RT@@T v! G ng cng 7h%n chi4 th[ t#n GA RF@@T. @iln $!n WiMAX $' Q%& B-ng c)c m t; h thAng t^7 trung v! F"ng t#n $*+c miln c:7 7hO7 D.8c9d= v! c)c F"ng t#n $*+c c:7 7hO7 1! 2.D v! h.D c9d $ 3hLi $5ng thi tr*Ung. V @iln $!n WiMAX $' 3Kt h+7 v/i c)c nh! cung c:7 Bich vN v! c)c nh! G;n Qu:t thiKt Fi $ mL r5ng G- 7h%n Fr t#n GA $ F4 7hC t:t c; c)c B;i 7hr chC chAt m! t:t c; c)c cng t& th!nh viHn Q)c $inh 1! h:7 B{n $Ai v/i c)c nh! cung c:7 Bich vN WiMAX tim n"ng. C)c thiKt Fi F4n $#u $*+c @iln $!n WiMAX 7hH chu_n Ge L tr ng F"ng t#n h.Dc9d= G4u $2 1! D.8c9d. 2. WiMAX cR c:nh t !nh vSi WiOTi) V WiMAX v! WiVFi Ge cIng tpn t>i v! trL th!nh nh,ng cng ngh Fr Gung ng!& c!ng 1/n ch c)c0ng BNng riHng. P(c tr*ng cC4 WiMAX 1! 3hng th4& thK WiVFi. 98n thK WiMAX Fr Gung ch WiVFi FMng c)ch mL r5ng 7h>m vi cC4 WiVFi v! m4ng 1>i nh,ng th-c tK cC4 ng*Ui Gb BNng 3iu WiVFi trHn m5t uu& m $i4 1| r5ng h8n. Cng ngh WiVFi $*+c thiKt 3K v! tAi *u ch c)c m>ng n5i F5 RaAsT= tr ng 3hi WiMAX $*+c thiKt 3K v! tAi *u ch c)c m>ng th!nh 7hA RMAsT. V Tr ng 3h ;ng thUi gi4n tY 200S V 2008= h& v~ng c; 802.1S v! 802.11 Ge Qu:t hin tr ng c)c thiKt Fi ng*Ui Gb BNng tY 147t 7 t/i c)c ?@A= c; 2 chu_n n!& ch 7hO7 3Kt nAi v tu&Kn tr-c tiK7 t/i ng*Ui Gb BNng V t>i gi4 $nh= tr ng v"n 7hwng v! 3hi $4ng Bi chu&n. U. WiMAX cR c:nh t !nh vSi ViM7 MAN c$! H9WI) C)c chu_n 802.1SV200E R2DS }F@M ?9T cC4 IEEE v! 9i7[rMAs cC4 ET`I Ge chi4 Gt chung c)c $(c t<nh 3 thu^t ?9 v! MAC. @iln $!n WiMAX h >t $5ng L c; h4i tr ch0c tiHu chu_n n!& $ $;m F; m5t chu_n t !n c#u chung ch MAs v tu&Kn= Ge $*+c ch:7 nh^n. 0. 01%.12 .h+c vSi 01%.%1 D "iL6 no) 802.1S v! 802.20 cC4 IEEE 1! h4i mNc tiHu cng ngh 3h)c nh4u t^7 trung v! c)c thi tr*Ung riHng Fit. Tu& nhiHn= 802.20 v{n $4ng L tr ng nh,ng gi4i $ >n $#u tiHn cC4 vic Q%& B-ng chu_n v! ch*4 th h !n t:t tr ng h4i n"m t/i. x! FLi v 802.20 hin n4& ch*4 $*+c G- hn tr+ r5ng r'i cC4 ng!nh xiln thng nh* 1! @iln $!n WiMAX v/i h8n hD0 th!nh viHn= t*8ng th<ch cng cwn 1! v:n $ v! nh* v^& n2 v{n cwn 3h) Q4 vUi. X. YTEM ' g() V }F@M 1! m5t cng ngh $iu chK v! m' h24 GA= $' $*+c Gb BNng th!nh cng tr ng c)c 0ng BNng h,u tu&Kn nh* m B[m @`a v! m B[m c)7. C)c G;n 7h_m cC4 c)c cng t& th!nh viHn @iln $!n WiMAX $4ng Gb BNng c)c h thAng 802.1S B-4 trHn }F@M $ v*+t uu4 nh,ng th)ch th0c cC4 vic tru&n G2ng sa}`.

V }F@M $>t $Kn tAc $5 v! hiu uu; B, 1iu c4 nhU Gb BNng nh%n chpng c)c t<n hiu G2ng m4ng th4& ch chJ m5t t<n hiu. u $im uu4n tr~ng cC4 }F@M cC4 c)c c8 chK $iu chK $8n G2ng m4ng $8n 1! 3h; n"ng m4ng 1>i hiu Gu:t F"ng thng c4 h8n v! B $2 thng 1*+ng B, 1iu Ge c4 h8n th^m ch< 7h;i $Ai m(t th)ch th0c v/i 3ich F;n trin 3h4i chkng h>n nh* c)c $*Ung 3Kt nAi sa}` 7h;i chiu Gu& h4 $)ng 3 B c)c $iu 3in $4 $*Ung. 11. LSM vZt ' WiMAX 501%.12[ViM7 MAN YTEM GV\/ ' g() a/7 v^t 1| R?9T $*+c 802.1S $inh ngho4 c2 F4 FiKn th: `2ng m4ng $8n= }F@M 2DS v! }F@MA 20E8. a/7 v^t 1| }F@M 2DS $*+c @iln $!n WiMAX 1-4 ch~n ch c)c m t; $#u tiHn B-4 trHn 802.1SV200E Rtr*/c $%& 1! 802.1SExBT. 11. LSM .iL6 3o+t t ,? cZM 5MA&/ WiMAX ' g() V Chu_n 802.1S cC4 IEEE $*4 r4 cIng m5t 1/7 MAC ch t:t c; 1/7 ?9 R$8n G2ng m4ng= 2DS }F@M= 20E8 }F@MAT. V a/7 MAC n!& 1! 3Kt nAi $*+c $inh h*/ng v! chu_n Fi ch 3Kt nAi T@M $*Ung 3Kt h+7 v/i tru& c^7 T@MA L $*Ung 1Hn. V Chu_n n!& $inh ngho4 1! hn tr+ ch c; T@@ v! F@@ v! ch 7hO7 7h*8ng th0c F)n G ng cng F@@ R9@VF@@T. T@@ 1! m5t 3 thu^t m! L $2 h thAng 7h)t v! nh^n L cIng 3Hnh g)n c)c 3h[ thUi gi4n ch 7h*8ng th0c 7h)t v! nh^n. F@@ &Hu c#u h4i 7hr t#n riHng re.

I]. ^ng d_ng c$! cng ngh WiMAX


V s2i t/i WiM4Q = ng*Ui t4 c2 th ngho t/i r:t nhiu gi;i 7h)7 th4& thK m! cng ngh n!& c2 th m4ng 1>i. P2 ch<nh 1! 3h; n"ng th4& thK $*Ung Q@`a gij7 tiK7 c^n nh4nh h8n c)c $Ai t*+ng ng*Ui BIng F"ng r5ng m! 3hng c#n 7h;i $#u t* 1/n. P(c Fit WiMAX r:t h,u <ch $ cung c:7 Bich vN F4ng thng r5ng L nh,ng vIng Q4 Qi m! gi;i 7h)7 A@`a h (c c)7 uu4ng 1! r:t tAn 3Om. V f nh,ng n*/c $4ng 7h)t trin nh* xit s4m= n8i m! Int[rn[t F"ng thng r5ng ch*4 7hr FiKn= WiMAX 1! m5t gi;i 7h)7 3inh tK. sg !i r4 WiMAX cwn gij7 vic trin 3h4i WiFi thHm nh4nh ch2ng B c)c h tG7 t WiFi Ge 3hng c#n $*Ung 1[4G[BV1in[ m! Ge nAi tr-c tiK7 v/i WiMAX q`. ]h; n"ng r 4ming gi,4 c)c Bich vN WiVFi v! WiM4Q Ge m4ng 1>i nhiu 1+i <ch ch ng*Ui Gb BNng. V P c2 th BIng Bich vN Int[rn[t F"ng thng r5ng cC4 WiMAX R\iQ[B WiMAXT= nh! cung c:7 Bich vN chJ c#n 167 $(t m5t 4ngVt[n q` L gi,4 3hu B%n c*. Mni ng*Ui BIng Ge $*+c cung c:7 m5t 4ngVt[n thu RC?ET= 167 trHn m)i nh!mcb4 Gr. C?E c2 th $*+c nAi tr-c tiK7 v/i m)& vi t<nh h (c thng uu4 m5t Acc[GG ? int WiFi. xic trin 3h4i 3h) $8n gi;n= m! gi) th!nh 1>i th:7 h8n nhiu G v/i cng ngh hin h!nh. V qHn c>nh Bich vN cA $inh= WiMAX cwn cung 0ng c)c Bich vN Bi $5ng. Tr ng t*8ng 14i= c)c thiKt Fi m Fi1[ m! hin n4& $*+c t<ch h+7 WiFi Ge $*+c t<ch h+7 WiMAX. ]hi $2= ng*Ui BIng c2 th 3Kt nAi m>ng m~i 1jc m~i n8i thng uu4 WiMAX= v! $(c Fit 1! v{n c2 th BIng c)c Bich vN giAng nh* nh,ng Bich vN cC4 m>ng c[11u14r hc. 98n n,4= tAc $5 tru&n cC4 WiMAX c4 h8n hkn hc m! gi) h04 hn Ge rt. PAi v/i c)c nh! cung c:7 m>ng= gi) th!nh cC4

m5t WiMAX q` rt h8n r:t nhiu G v/i gi) cC4 m5t q` MT`. @ $2= c2 th nh! cung 0ng m>ng hc Ge BIng WiMAX th4& thK hc L nh,ng 3hu v-c th*4 B%n c*.

]. LQi `ch c$! cng ngh WiMAX


V PAi v/i c)c B 4nh nghi7= WiMAX ch 7hO7 tru& c^7 F"ng r5ng v/i chi 7h< h+7 1|. x 7h#n 1/n c)c B 4nh nghi7 Ge 3hng $*+c chi4 th!nh 3hu v-c $ c2 $*Ung c)7= 1-4 ch~n Bu& nh:t cC4 h~ $Ai v/i Bich vN F"ng r5ng 1! tY c)c nh! cung c:7 viln thng $i4 7h*8ng. Piu n!& B{n t/i G- $5c uu&n. C)c B 4nh nghi7 Ge $*+c h*Lng 1+i tY vic trin 3h4i c)c h thAng WiMAX ch0ng nh^n nhU t> r4 G- c>nh tr4nh m/i trHn thi tr*Ung= gi;m gi) v! ch 7hO7 c)c B 4nh nghi7 thiKt 1^7 m>ng riHng cC4 mnh. Piu n!& $(c Fit 7hI h+7 $Ai v/i c)c ng!nh nh* 3h< $At= mz= nng nghi7= v^n t;i= Q%& B-ng v! c)c ng!nh 3h)c nMm L nh,ng vi tr< Q4 Qi= ht 1)nh. V PAi v/i ng*Ui Gb BNng 1! h5 gi4 $nh L nh,ng vIng nng thn Rn8i Bich vN @`a v! c)7 ch*4 th v*8n t/iT= WiMAX m4ng 1>i 3h; n"ng tru& c^7 F"ng r5ng. Piu n!& $(c Fit 7hI h+7 L c)c n*/c $4ng 7h)t trin n8i m! h> t#ng viln thng tru&n thAng v{n ch*4 th tiK7 c^n.

]I. WiMAX D ]it N!6


V `4u 3hi c2 G- $png | cC4 ThC t*/ng Ch<nh 7hC= $' c2 FAn B 4nh nghi7 1! T^7 $ !n q*u ch<nh xiln thng xs?T= Trng cng t& xiln thng uu%n $5i xi[tt[1= cng t& F?T T[1[c m v! Trng cng t& tru&n thng $4 7h*8ng tin xTC $*+c 7hO7 mL Bich vN Wim4Q Bi $5ng v! cA $inh. Cng t& x@C Rthu5c xs?TT 1! $8n vi $#u tiHn trin 3h4i c)c 1 >i hnh Bich vN v! cng ngh tiHn tiKn n!& t>i a! C4i. WiMAX B x@C trin 3h4i thb nghim h >t $5ng tr ng B;i t#n tY h=hc9d $Kn h=Ec9d= v/i thiKt Fi nh^7 tY h'ng A1v4ri n. T:t c; E cng t& n!& $' $*+c c:7 7hO7 thb nghim WiMAX tr ng vwng 1 n"m. 9in t>i A1v4ri n 1! nh! cung c:7 thiKt Fi WiMAX 1/n nh:t. sg !i r4 c2 c)c cng t& 3h)c cung c:7 thiKt Fi WiMAX v/i gi) th!nh rt h8n nh* In\in[t= `i[m[nG= A7[rt ... V xY4 uu4= gi4i $ >n I trin 3h4i cng ngh WiMAX $' $*+c x@C cIng c)c $Ai t)c h !n th!nh thb nghim v! F6t $#u trin 3h4i gi4i $ >n II t>i tJnh min nji 7h<4 q6c v/i m ng muAn t> nHn m5t m hnh 3Kt nAi 3hng B%& ch nng B%n. V `4u F*/c $#u thb nghim th!nh cng t>i th!nh 7hA a! C4i= tY th)ng Dm200 t/i th)ng 10m200 F4 $Ai t)c 1! T^7 $ !n Int[1= C8 uu4n 7h)t trin uuAc tK M R`AI@T v! cng t& Pin t )n v! Tru&n GA 1iu x@C $' cIng nh4u tiK7 tNc trin 3h4i thb nghim $*4 Bich vN cng ngh WiMAX $Kn Q' T; x4n= hu&n `474= tJnh a! C4i. V f xit s4m= 3hi m! cng ngh hc ch*4 $*+c trin 3h4i= m! cng ngh WiMAX 1>i h04 hn nh,ng t<nh n"ng giAng v! v*+t hc= F!i t )n $(t r4 1! nHn trin 3h4i cng ngh n! ch hiu uu;. ?h;i nhn nh^n m5t $u rMng cng ngh hc trHn thK gi/i v{n $4ng $*+c triln 3h4i v/i tAc $5 r:t ch^m. sgu&Hn B ch<nh 1! 3inh 7h< $#u t* c8 GL h> t#ng m>ng r:t 1/n R3hng th n%ng c:7 tY m>ng 2cT tr ng 3hi $2 r:t <t ng*Ui BIng Bich vN n!& B gi) c; $6t v! tAc $5 tru&n 3hng ch 7hO7 trin 3h4i c)c Bich vN mu1tim[Bi4. s2i thHm 1! m>ng 2c chJ c2 th n%ng c:7 1Hn c?` h (c E@cE= nh*ng tAc $5 tru&n B- 1iu 3hng c4 . V M>ng WiMAX cng $wi hzi nh! cung c:7 m>ng 7h;i Q%& B-ng m5t h> t#ng m>ng m/i. f thUi $im hin t>i= WiMAX m Fi1[ v{n ch*4 r4 $Ui= nHn nh,ng 3h; n"ng cC4 WiMAX v{n

m4ng t<nh 1| thu&Kt. Chjng t4 nHn ch~n cng ngh n! = h4& cIng 1jc trin 3h4i c; h4i cng ngh n!& sKu c; h4i cng ngh cIng tpn t>i= c%u hzi $(t r4 1! chIng Ge h5 tr+ nh4u h4& $5c 1^7 nh4u C%u tr; 1Ui nMm L nh! cung c:7 m>ng v! 1iu 3 thu^t c2 ch 7hO7 chu&n gi4 gi,4 h4i 1 >i hnh m>ng n!& h4& 3hng sg !i r4 cng 3hng nHn Fz uu4 nhu c#u th-c G- cC4 ng*Ui BIng tr*/c 3hi uu&Kt $inh trin 3h4i m5t cng ngh m>ng m/i. V Tr ng 3hi chjng t4 ch*4 c2 hc= hc aTE $' v! $4ng F6t $#u $*+c chu_n h24. hc aTE $4ng $inh ngho4 m5t r4Bi int[r\4c[ hw4n tw4n m/i v! m5t 3iKn trjc m>ng m/i= $8n gi;n h8n nhiu G v/i hc hin t>i. Piu n!& c2 ngho4 1! 1>i 7h;i Q%& B-ng m5t c8 GL h> t#ng m>ng hw4n t !n m/i V 95i Tru&n thng x tu&Kn $in IT $' ch:7 nh^n $*4 WiMAX v! h~ cng ngh IMTV 2000. yu&Kt $inh uu4n tr~ng n!& Ge gij7 t"ng 3h; n"ng trin 3h4i 0ng BNng WiMAX t>i nhiu n*/c ch%u tr ng $2 c2 xit s4m V nh,ng n8i cwn $4ng chU chu_n h24 WiMAX $ t^n BNng 3inh tK uui m t !n c#u v cng ngh v! thiKt Fi. V C)c cng ngh IMTV2000 3h)c F4 gpm c`M= C@MA v! MT`. x! uu&Kt $inh m/i nh:t n!& $*4 WiMAX 1Hn ng4ng t#m v/i cng ngh 3h)c. TiKn G 4& }Z[n= ci)m $Ac cng ngh= M t r 14 3hu v-c ch%u ch FiKt: Wq%& giU= WiMAX $' $*+c cng nh^n 1! cng ngh IMTV2000= n2 $;m F; ch c)c nh! 3h4i th)c v! nh! uu;n 1| trHn t !n thK gi/i c2 th &Hn t%m $#u t* v! F"ng thng r5ng Bi $5ng th-c G- BIng cng ngh WiMAX. Piu n!& $(c Fit uu4n tr~ng t>i ch%u $Ai v/i F"ng t#n 2.D c9d. P%& cng 1! m5t F*/c ng (t uu4n tr~ng gij7 Q ) Fz c)c h !i nghi 1%u n4& v 3h; n"ng 0ng BNng r5ng r'i WiMAX $ c;i thin vic 7h)t trin F"ng thng r5ng L c)c n*/c $4ng 7h)t trin t>i ch%u nh* xit s4m.X V ng cng $*4 r4 3hu&Kn nghi xit s4m nHn BIng F"ng t#n 2.h c9d v! 2.D c9d ch WiMAX= v $%& 1! F"ng t#n $*+c nhiu uuAc gi4 Gb BNng ch cng ngh n!&. ]hi c:7 F"ng t#n WiMAX= xit s4m nHn c:7 1/n h8n h0 M9d ch mni nh! $ h~ c2 $C F"ng t#n 7h)t trin 3h)ch h!ng. M t r 14 $)nh gi)= 2008 Ge 1! n"m cng ngh Bich vN WiMAX th-c G- c:t c)nh t>i xit s4m.