Está en la página 1de 2

CURRICULUM VITAE

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: Germana Mara Figueroa NACIONALIDAD: Argentina FECHA DE NACIMIENTO: 19 Febrero 1981 DOMICILIO DEL CENTRO: Centro de Investigaciones Medicas C !nica de Fract"ras # Orto$edia
Av. Inde enden!ia 1"#$. %#&''()*+ Mar de, -,ata+ %..A..+ Argentina

ED%CACION: Co egios& %niversidades' (ec)as # t!t" os o*tenidos


/''8 Univer.idad 0a!iona, de, 1ur. %a2a %,an!a T!t" o3 %io4umi!a

E+,ERIENCIA ,ROFESIONAL3
-

T!t" os ,ro(esiona es %io4umi!a. Univer.idad 0a!iona, de, 1ur. %a2a %,an!a

. Tra*a/os $revios: -a.anta3 Laboratorio !entra, de, ).I.G.A.. 5(R. 6718 -E00A9. %a2a %,an!a '":/''8 ; 1/:/''8 Ago.to /''9; Febrero /'11. %io4umi!a ,aboratorio L.A.C.<E. .Mar de, -,ata. %ueno. Aire. Argentina . Tra*a/os Act"a es: (e.de Febrero /''9 %io4umi!a. Centro de Inve.tiga!ione. M=di!a.. C,ni!a de Fra!tura. < 7rto edia. Mar de, -,ata. %ueno. Aire. Argentina (e.de 6unio /'11 Coordinadora de E.tudio .Centro de Inve.tiga!ione. M=di!a.. C,ni!a de Fra!tura. < 7rto edia. Mar de, -,ata. %ueno. Aire. Argentina .
0 Certi(icado de Entrena1iento IATA&ICAO. 2or d Co"rier. Date o( Co1$ etion 34&56&3575. E8$iration date 34&56&3577 Certi>i!ate o> training ?or,d !ourier3 e>>e!tive tran. ort o> in>e!tiou. .ub.tan!e. @!,a.. &./A !ategor< A or % and ot2er dangerou. good. @dr< i!eA b< air. ; Certi(icado de Entrena1iento IATA&ICAO. 2or d Co"rier. Date o( Co1$ etion 77&59&3577. E8$iration date 77&59&357: Certi>i!ate o> training ?or,d !ourier3 e>>e!tive tran. ort o> in>e!tiou. .ub.tan!e. @!,a.. &./A !ategor< A or % and ot2er dangerou. good. @dr< i!eA b< air. 0 C"rso on ine de ;B"enas ,r<cticas C !nicas =GC,>? ECLA =Est"dios C !nicos Latino A1erica> Rosario' 73 de Ma#o 3577

E+,ERIENCIA ,ROFESIONAL EN INVESTIGACION CLINICA:


CB7L""&M/C'9 Fa.e III. 7.teo. oro.i.. (e.de /''9. %io4umi!a. R7C*ET Fa.e III. Fibri,a!iDn auri!u,ar. (e.de /''9. %io4umi!a. EFC1'C"/. )I- 1 Reem ,aEo de !adera. (e.de /''9. %io4umi!a. EFC1'C"C. )I- / Fra!tura de !adera. (e.de /''9. %io4umi!a. EFC1'$#1 *nee Fra!tura de rodi,,a. (e.de /''9. %io4umi!a. GETG7AL F (iabete.. (e.de /''9. %io4umi!a. CLAF /C1C# (iabete. no !ontro,ada !on in.u>i!ien!ia rena,. (e.de /''9. %io4umi!a. %C/1#1C (iabete.. (e.de /''9. %io4umi!a. RA(19'1''/ 1o>o!o.. (e.de /''9. %io4umi!a. %I1/"$9 Fa.e II. (iabete.. (e.de /''9. %io4umi!a. %I1/"$.1' Fa.e II. (iabete.. (e.de /''9. %io4umi!a. %7REALI1. Fa.e III. Fibri,a!iDn auri!u,ar. (e.de /''9. %io4umi!a.

ATLA1 II 1ndrome !oronGrio agudo. (e.de /'1'. %io4umi!a+ Coordinadora de E.tudio. (A-A 1' (iabete.. (e.de /'1'. %io4umi!a+ Coordinadora de E.tudio. CACB (iabete.. (e.de /'1'. %io4umi!a. (IAC''8 Fa.e III. (iabete.. (e.de /'1'. %io4umi!a+ Coordinadora de E.tudio. AFICI70A(7 Fa.e IV. (iabete.. (e.de /'1'. %io4umi!a. TEC71 Fa.e III. (iabete.. (e.de /'1'. %io4umi!a+ Coordinadora de E.tudio. F7RE1T Fa.e III. (iabete.. (e.de /'1'. %io4umi!a+ Coordinadora de E.tudio. -EGA1U1 Fa.e III. 1ndrome !oronario agudo. (e.de /'1'. %io4umi!a+ Coordinadora de E.tudio. )7*U1AI Fa.e III. TV-:E-. (e.de /'1'. %io4umi!a+ Coordinadora de E.tudio. (1&8'C'''C Fa.e IV. (e.de /'1'. %io4umi!a+ Coordinadora de E.tudio. C)IE1I Fa.e III. E o!. (e.de /'1'. %io4umi!a+ Coordinadora de E.tudio. A(C11C8#" Fa.e III. E o!. (e.de /'11. %io4umi!a+ Coordinadora de E.tudio. CLCB&9&%/C1" Fa.e III. (e.de /'11. %io4umi!a+ Coordinadora de E.tudio. EFC11C19 Fa.e III. (e.de /'11. %io4umi!a+ Coordinadora de E.tudio. IMAGI0E / Fa.e III. (iabete.. %io4umi!a+ Coordinadora de E.tudio. ($89&C'''/# Fa.e IV. A.ma %ron4uia,. (e.de /'1/. %io4umi!a+ Coordinadora de E.tudio. )BC11C#8/ Fa.e III. E o!. (e.de /'1/. %io4umi!a+ Coordinadora de E.tudio. )BA1'&8$C E o!. (e.de /'1/. %io4umi!a+ Coordinadora de E.tudio. %C(;EH;G)(H Fa.e IV. 7.teo oro.i.. (e.de /'1/. %io4umi!a+ Coordinadora de E.tudio. EUCLI( Fa.e IIIb. En>ermedad va.!u,ar eri>=ri!a. (e.de /'1C. %io4umi!a+ Coordinadora de E.tudio. CA0T71 In>arto agudo de mio!ardio. (e.de /'1C. %io4umi!a+ Coordinadora de E.tudio. 7(I11EI Fa.e IIIb. 1ndrome !oronario agudo. (e.de /'1C. %io4umi!a+ Coordinadora de E.tudio. 1A111$C$8 Fa.e IIIb. A.ma en niJo.. (e.de /'1C. %io4umi!a. 6A(B Fa.e III Artriti. Reumatoidea. (e.de /'1C. %io4umi!a+ Coordinadora de E.tudio. 6A(V Fa.e III Artriti. Reumatoidea. (e.de /'1C. %io4umi!a+ Coordinadora de E.tudio.

FECHA:

FIRMA: