Está en la página 1de 10

METAFORA VISUAL LIBRE

FERNANDO GUERAO LPEZ

INDICE Descripcin del pr !ec" # Es"$di %is"ric &r"'s"ic ( An"eceden"es ) Re*eren"es direc" s + Me, ri& -

DESCRIPCION DEL PRO.ECTO/ Mi "r&0&1 2 es $n 1$e3 de c&r"&s p&r& c n"&r %is" ri&s2 de 4 & ) 1$3&d res de " d&s l&s ed&des5 Us&nd l& ,e"6* r& 7is$&l2 c&d& c&r"&2 8$e ser6n 4) en " "&l2 9e:p$es"&s ;) en es"e pr !ec" < c n"iene $n di0$1 8$e represen"& d s c ncep" s c n"r&ri s2 $n de ell s de0e ser ele3id p r el 1$3&d r p&r& n&rr&r s$ "r = de l& %is" ri&5 L& "e,6"ic& es ,edie7&l2 de0id & ,i princip&l *$en"e el T&r " de M&rsell&2 $n 1$e3 de c&r"&s p&r& el &$" >c n ci,ien" ! $s&d c n ,is"icis, p&r& l& &di7in&cin5

ESTUDIO ?ISTORICO ARTISTICO/ Los juegos de cartas L s 1$e3 s de c&r"&s !& se pr&c"ic&0&n en l& &n"i3@ed&d5 Se cree 8$e *$e en C%in& d nde s$r3ier n p r pri,er& 7e=5 Se dice2 8$e l s 1$e3 s de c&r"&s 8$e se pr&c"ic&0&n en l& &n"i3@ed&d se $"ili=&0&n pri,er c n s',0 l s ,63ic s ! l$e3 si,0 li=&nd 0&"&ll&s5 L&s pri,er&s ,enci nes & ell&s2 es"6n rel&ci n&d&s c n l s cr$=&d s2 c , $n& &d&p"&cin del &1edre=5 D$r&n"e s$ %is" ri& %&n sid pr %i0id&s en ,Al"iples n&ci nes5 Pers n&l,en"e cre 8$e l& cre&cin de l& , ned& in*l$! en el s$r3i,ien" de es" s2 de0id & 8$e 06sic&,en"e se "r&"& de $n& pl&nc%& c n s',0 l s5

Grabado El 3r&0&d es $n& "Bcnic& de i,presin2 l& ,&s &n"i3$& es l& :il 3r&*i&2 ! se in7en" en C%in&2 l s ,&s &n"i3$ s d&"&n del s5III5

ANTECEDENTES/

Erase una vez

Un 1$e3 p&r& c n"&r %is" ri&s2 en el 8$e l s 1$3&d res c ,pi"en p r decidir el *in&l2 il$s"r&d p r Fl rence M&3nin2 S p%ie M $nier2 O,&r R&!!&n ! Fr&n= V %CinDel5 Si seor oscuro

Il$s"r&d p r Ricc&rd Cr s&2 en es"e 1$e3 $n 1$3&d r p ndr6 & pr$e0& l& n&rr&"i7& de l s de,6s

%&ciBnd les in7en"&r %is" ri&s s 0re e:c$s&s5

Dixit

Al inici c&d& 1$3&d r reci0e E c&r"&s ! el 1$3&d r inici&l de0er6 ele3ir $n& de l&s c&r"&s ! decir $n c ncep" 2 l& il$s"r&d r& es M&rie C&rd $&"5

REFERENTES DIRECTOS/ El Tarot El T&r " es $n 1$e3 de &di7in&cin2 8$e se cree2 s$r3i en I"&li& en el s5 FV2 ! desp$Bs se e:"endi p r Fr&nci&2 es $n "ip de c&r" ,&nci&2 l s n&ipes rdin&ri s e7 l$ci n&r n c n1$n"&,en"e c n Bl5 En Mil6n se enc n"r l 8$e p$d %&0er sid el pri,er T&r "2 $n&s ,ini&"$r&s de l& *&,ili& d ,in&n"e de l& Bp c&2 8$e se cree 8$e ser7'&n p&r& ,&nd&r ,ens&1es5 El ,&s *&, s es el T&r " de M&rsell&2 l& 0&r&1& c ns"& de )E c&r"&s ! s$ es"il ,edie7&l ,e %& &ni,&d & i,i"&r el 3r&0&d ! l& pin"$r& ,edie7&l r ,6nic&2 !& 8$e ,e &p&si n&5

El grabado medieval En E$r p&2 el 3r&0&d c ,ien=& & pr d$cirse en el 6,0i" "e:"il en el si3l VI2 ,ien"r&s 8$e l& pr d$ccin s 0re p&pel "$7 8$e esper&r %&s"& l& lle3&d& del ,is, desde el le1&n rien"e5 L&s pri,er&s pr d$cci nes s 0re p&pel *$er n en G6"i7&2 Esp&H&2 en ;;);5 l&s pri,er&s :il 3r&*'&s *$er n n&ipes pr d$cid s en Ale,&ni& & c ,ien= s del si3l FV5 P c "ie,p desp$Bs &p&recen l s pri,er sell s en l& In3l&"err& de Enri8$e VI5 L& i,i"&cin del di0$1 del 3r&0&d r ,6nic %& ,&rc&d c&si " d el pr !ec" c n s$ c&r6c"er5

MEMORIA Aspectos estticos. L& es"B"ic& de l&s c&r"&s es"& de*inid& p r l& pin"$r& r ,6nic&2 ! l s 3r&0&d s ,edie7&les5 L&s %e re&li=&d $s&nd "in"& ne3r&5 Aspectos tcnicos. L&s c&r"&s %&n sid di0$1&d&s en $n s p r"e de p&pel de &c$&rel& 3r$es ! "ienen $n "&,&H de ;Ic, de &l" ! E2Jc, de &nc% 5 Ser6n esc&ne&d&s p&r& &d&p"&rl&s & $n s p r"e de n&ipes5 Aspectos comunicativos. L&s ,e"6* r&s cre&d&s c n el di0$1 2 se c n7ier"en en $n 1$e3 en si ,is,&s &l &"r&er l& c$ri sid&d del espec"&d r 8$eriend re7el&r s$ si3ni*ic&d 5

Arte inal

De i=8$ierd& & derec%&/ Belle=& ! *e&ld&d A, r ! di Cienci& ! ,&3i& Unin ! sep&r&cin Re3ener&cin ! de3ener&cin A"r&ccin ! rep$lsin A"&8$e ! de*ens& Visi0le ! c$l" Se,e1&n=& ! disp&rid&d F$er=& ! de0ilid&d Principi ! *in Me"&, r* sis ! per,&nenci& Verd&d e il$sin V&len"'& ! c 0&rd'& Vid& ! ,$er"e

Intereses relacionados