Está en la página 1de 9

Rezo A Albita. "Abbita Agbaniye Ori Adan Omode Aroni Niye Ori Eiye Keiye".

El Mayor Que Es Abbita Es Murcielago El Pequeo Aroni Es "lamada de albita# Albita ogueday aya ia yaya o$un Albita ia unrara Albita a%ayu elu Albita e$un ina E$unlote $eba Ogueday aya $eneum O$ua telis&e e$un "one$eba albita ina 'erun albita ina yer O$ua $eneum eriru Orum orum i$u o$ua ina (ele$un aya tin%o )&emi ologbo unyen O$ua yeni eni i$u Ologbo e$un na%a Keneum i$u i$u i$u Albita aya nileo Aya e$un Albita boroboro nilaye Ologbo ologbo ologbo boro boro nilaye E$un e$un e$un boro boro nilaye Kenuem $eneum boro boro nilaye *aba ni lo$un. Protecci+n de Albita Esto se &ace en el monte y en el ,iso a las -. del dia. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / n Pa!aro.

)e encuera delante de estos signos0 se ,rende una 1ela y llamando albita se rezara. Otura di Otura di adi2a2un0 elegbara abeyalini inle omode ozain abeyebe a%o iya ni osun mo%ani elegbara unbo%asiye a%o i2a moyare ozain aya,a lebo. O$ana ye$un# o$ana ye$u i2a aru2in aruda a$iti2a bomba%a las&e as&eto a$itibombo orunmila nare baba s&e orun aru2in aruda o$ana ye$un obere obere lere olo$un baba $as&ire olu%o ,o,o obere lere omayere as&e bogbo arumale li$otun bogbo arumale yi$osi too iban es&o. Ogunda $o# Ogunda $o o$e ala2ia ai$odie a2i$e lori $o%a ale as&o ata ounyen bogbo araye a,adeseo0 e$u0 eya0 a%ado.

Osalo2obeyo# Osalo2obeyo laminaga tori yam,o be lam,e s&ango $a%osile laminaga adi2a2un es&u yelu obarona oba es&u yelu yeneye ni e%a ni olo$un eni i2a es&u yelu ,iriti ,iriti omode alalara lam,e s&ango laminada. Oddi $a# O$oloyu o,ua adi2a2un orisaye tins&omo ayalorun oba ni2a tins&omo olo2in oba oris&aye adi2a2un egun0 ayigba orum ma2ere2un s&ango oris&aye obaye adi2a2un odudu%a. Albita yalorun eyo aun aina albita bos&e i$u nilorun eggun loroye$un guani o!un ni lorun yaye$un o$un# Entonces se lim,iara con la ,aloma y sobre los signos la ,resentara. Albita mo%ao a$olode ni2a# Entonces da la eyele sobre los signos cantandole. Albita $onomu0 albita layire0 layire albita0 layire eyele#..... A&i se de!a la ,aloma y la 1ela encendida se 1iste y se 1a.. 3arga del agboran de Albita# 4 4 4 4 4 4 4 4 cabeza cabeza cabeza cabeza cabeza cabeza cabeza cabeza de de de de de de de de murcielago. gato. lec&uza. caballo. camaleon. ma!a. guabina. nio. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 tierra de bibi!aguero tierra del cementerio. arena del mar. raiz de una ceiba. raiz de !aguey mac&o. raiz de ,ino. .- ,alos bru!os. .- e%e ozain. as&e de os&as.

.- atare0 .- ,imientas de costas0 .- ,imientas de mara1illa. todo el 2os&e se rezara en el tablero con los oddun. / / / / / / / / / / / / /

)obre todo esto se da un arriero0 la cabeza se tuesta y se &ace ,ol1o y se agrega al ,ol1o0 al atardecer lo mismo con el si!u. 5ay que rogarse la cabeza con eya oro 6guabina70 y los o!os y la lengua 1a dentro del agboran. )e &acen 687 ,araldos0 antes del consagramiento y al enterrarlo en la casa. 3arga de la i$o$o albita. A la i$o$o se le &ace en el 2ondo una atena con los siguientes signos0 otura ada$oy y oragun0 se tiene una ota traida de ile i$u con la leri de eggun y se le da un osadie dundun0 alto seguido se le ec&a eyebale de olo%oi0 aya malu0 y o$uni0 ile i$udel ,ie de una mata de !aguey0 ile de adan y las e%e que se utilizan en el bao de el agboran0 oyu de aya0 elese eggun0 cascara de ma$ao0 igbin0 .i%ereyeye0 a$an es&o iye0 8 ,reci,itados0 azogue0 .- igui0 esto se le ,regunta con obi a ozain0 se cubre la cazuela con la ,iel de ologbo0 y de aya de!ando un &ueco en el 2ondo de la i$o$o.. Nota9 "os dos c&icos uno es de 1ence batalla y ,ierde rumbo0 esto no se cargan0 se la1an en una cazuela0 y se de!an dentro de ella durante : dias. "a tablilla es ,ara llamar a albita0 los dos mensus se cargan con la misma carga del mueco.

esto se alimenta con eyebale de todos los animales ligados y de oo%i%i. 3eremonias de consagracion de albita. -. )e debe consagrar un 1iernes a las doce de la noc&e.

.. )e le da coco a eggun0 dandole conocimiento de lo que se 1a &acer y luego se le da una ,aloma. 8. )e &ace un ozain y se comienza a &acer el la1atorio0 este se la1a con una ,iedra de s&ango0 y una mano de in$ines de s&ango. ;. <es,ues de la1ado se &ace una atena con e2un0 en el ,iso con los siguientes oddun de i2a0 os&e tura0 otura di0 otura s&e0 y sobre la atena colocamos los dos agboranes de la atena donde se encuentra albita. =. )e le da obi a albita dandole conocimiento de la consagracion y &acemos la llamada.

>. 3uando se termina de darle obi arrodillamos al a&i!ado 2rente albita con todas las 1elas encendidas. Nota. esta ceremonia se realizara con todas las luces a,agadas. ?. )e ,inta en la es,alda con e2un diluido en oti el signo de otura di.

@. El cuc&illo ,ara sacri2icar los animales en la matanza se le ,inta con e2un diluido en oti el signo de otura di ,or las dos caras. :. Orden del sacri2icio de los animales0 sangre del dedo del que esta recibiendo0 gato negro0 gallo negro0 y ,aloma negra. -/. 3uando se sacri2ican los animales se le de!a caer sangre de los animales en las manos0 en los ,ies y en la es,alda0 donde se encuentra el signo del que esta consagrandose en albita0 ,ero nunca en la cabeza. )iem,re arrodillados. --. 3uando se 1a a sacri2icar la ,aloma el ,adrino y los a%oses ,resentes deben &acerse ,araldo0 des,ues sacri2icar la ,aloma. -.. -8. -;. <es,ues del sacri2ico el a&i!ado debe baarse con ozain con el cual se consagro albita. )e saca el oddun con la mano de in$ines de s&ango que consagro albita. "a cabeza del gato debe ser enterrada al ,ie de una ceiba antes de la salida del sol.

-=. El cuer,o del gato y de todos los animales sacri2icados se botan al ,ie de una mata de algarrobo0 esa misma noc&e antes de la salida del sol. 3arga de albita.. "eri de eggun "eri de aya y eye "eri de oyu y eye de ologbo dundun "eri de adan O$an y lenu de lec&uza "eri de !udio "eri de arriero Anle de .- tumbas de ile i$u Anle de los ; ,untos cardinales de ile i$u e!o. Eyebale de o$uni eggun. Ag$i ,ara el mueco barre todo Este mueco se le abre un barreno ,ro2undo en la leri y des,ues de &acer iye todas la carga0 se une con cenizas0 carbon de ozain0 algarrobo0 alamo0 borra de ca2B amargo0 sal en granos0 ,ica ,ica0

i%ereyeye0 &o!as y semillas0 8 clases de ,imientas0 todo esto ,ol1erizado0 se reza en el tablero que sea cuadrado0 con los siguientes oddun de i2a. Oye$un biroso0 otura ada$oy0 os&e ye$ura0 otura ni$o0 irete yero0 o!uani me!i0 oye$un me!i0 oragun0 o$ana ye$u0 asi como los -> me!is de i2a. <es,ues de rezado se ,rocede a cargar el mueco y se ta,a con amansagua,o0 se lle1a el mueco ,ara ile i$u y dentro de un &ueco se le dan 8 gio gio se de!an dentro del mueco con e$u0ella0a%ado0oti0oi00 se la1a el mueco con .- e%eses0 de ozain0 se sacan las e%eses0 de ozain ,ara un rincon oscuro se ,one elmueco encima de ellas y se le da un a$u$o dundun0 a los que &ay que sacarle los o!os ,re1iamente encendiendole : 1elas negras. Pata$inis )obre :.4 Ayaba2un ' )u 5i!o Ogueday 65i!o <el <iablo7. Rezo9 Adi2a2un Ayaba2un Aya Ogieday Omo *i Oba Ma$as&e *aba Osa%ani Aya Ni Obono Ayaba2un Aya Ni Obono Ayaba2un Aya Olono Aruba "ele Anle Ogunday A%a Metet "eri Asani Amalogo Ogueday *aba%a Ayaba2un Aya Kebe Ogueday Aya A%e Meteta "eri Obalele Odara *i Eggun *aba Osa%ani Arugubo 'a$on "ele Osa Ra *ie Mesan Oddun Mesan Ayaba4 (un As&e Alo Omo Ogueday Ala$an )&os&o Ayo "eri Ogbe Cuanilara Osa%ani )atamasia A%o Os&embo$o "elu "ele Ka2ere2un Orunmila "oda2un Olo2in. Ebbo9 A$u$o0 Eyele0 Osiadie Meyi0 A%ani 6Cina!a70 Ota Meta0 na "una0 na Manilla0 na Es,ada0 n Eyo0 na Maceta0 n Carro <e Malo0 Dbogbo E%e0 Dbogbo Ale$e0 E$u0 Eya0 Agbado0 E,o0 Obi0 Atana0 Oti0 Oi0 O,olo,o O%o. Ans&e9 Osiadie Para O,araldo Al Pie <e Agui Abaya 6Paraiso7. En Este A2a )e Pre,ara Ogueday0 Que "le1a <os Agboron Que )on9 Ayaba2un ' Osa%ani. Ogueday "le1a Ota Meta0 na "una0 na Manilla0 na Maceta0 na Es,ada0 n Eyo ' n Carro <e Malo Que Es <onde Ea El )ecreto0 Que )e Pre,ara 3on "a "eri Osia<ie0 Atitan Ale A$u0 "eri Eggun Atitan Elese0 Agui Abayo0 E$u0 Eya Oro0 Ero0 Obi Kola0 Ozun0 Aira0 Obi Moti%ao. Este Ogue )e Em,ieza 3on Dbogbo Ale$e0 "le1a Ademas -@ <ilogunes ' @ A$ines <e Orunmila. Ayaba2un9 Es n Agboran 3on Cres Carros En "a "eri0 3argado 3on9 Omo Citun0 Atitan Ale A$u0 Eya Oro0 "eri Adie <e Abo0 <e Eyo0 Dbogbo As&o0 Dbogbo Ale$e0 3ome Adie (un (un. Osa%ani9 Es n Agboran Arugbo ' )e 3arga 3on "eri <e Elese Eggun0 "eri <e Adan0 <e Eyo0 <e Alaguema0 Eencedor0 Eence *atalla0 Parami0 'amao0 Erun0 Obi Kola0 Aira Moti%ao. 3ome A$u$o (un (un ' Coma Dinebra. Pata$in9 En El Princi,io <el Mundo0 5abia na Cierra Comada Por Oruba "ele Anle ' Estaba Dobernada Por Mandato <e Obatala ' Por )u 5i!o Osa%ani Aya,i )atamasia. En Aquella Cierra 5abia Muc&a Cram,a ' Cambien Ei1ia na 5i!a <e Obatala "lamada Ayaba2un ' Era "a 5ermana Mas PequeFA <e Osa%ani ' Por 3ausa <e "as Cram,as Que 5abia En Esa Cierra ' 3omo Osa%ani Era Eie!o0 Obatala "e <e!aba El 3uidado <el Mismo. Osa%ani Era n 5ombre <e Dran Poder0 Que Cenia )us Poderes <e Omolo%o ' Craba!aba tilizando na A$o$o0 Ogo Muy (uerte Que Poseia ' 3on Ella Mantenia Amarradas A Codas "as Dentes <e Aquella Cierra "os 3uales Ei1ian Entre Ellos A 3osta <e "as Cram,as Que Ellos 5acian. Osa%ani Ayani )atamasia0 Cenia Muc&as Obini0 "as Que 3ontrolaba Por Medio <e "os As&e Ni Obini Que El "es 5acia. Ayaba2un Era na Mo$e$ere Que Cenia n Edun Mesan ' Era Muy *onita ' Ei1ia Gunto 3on )u 5ermano ' A Pesar <e )u 3orta Edad0 Poseia 'a )us Poderes Que "a 5acian Cemida Por Codos0 'a Que Ella 3on )u Eista Codo "o Eeia0 <e <ia ' <e Noc&e. Obatala Estaba 3ontento 3on "os Poderes Que Cenian )us

5i!os. n <ia Osa%ani Eio A )u 5ermana <esnuda ' 3omo A Pesar <e Cener n )olo Edun Mesan0 Era Muy *onita0 El "e Pre,aro n As&e O$o$i4Obini ' <es,ues O2i$ale Cru,on 3on Ella0 Quedando Esta En Estado <e Destacion <e Osa%ani. )egun Pasaban "os Meses "e Aba 3reciendo "a *arriga ' Osa%ani Cemiendo "a Maldicion <e )u Padre0 Obatala0 3uando Este "o )u,iera0 3ogio A Ayaba2un ' )e (ue 3on Ella A 3asa <e Orun4 Mila0 Quien 5izo Osode A Ayaba2un ' "e Eio Este A2a0 ' "e <i!o9 El 5i!o Que stedes Ean A Cener Es <el <iablo ' )e "lamara Ogueday0 Que )era "a Antranquilidad ' <esasosiego Para Codo El Mundo ' Ni Aun stedes Mismos Podran Ei1ir Cranquilos En "a Cierra A Pesar <e Poseer Codo El Poder ' Codas "as Riquezas. stedes Cienen Que 5acerse Muc&o O,araldo Para Que El )&e,e <e Obatala No "os Alcance Antes <e Nacer El NiFO. Obatala )olo )e A,lacara 3uando Eea Nacer El NiFO. Ayaba2un )e 5izo )u Primer O,araldo 3on Gio Meta A "a )alida <e "a 3iudad0 El )egundo )e "o 5izo 3on Adie O$an Al Pie <e na "oma Pero )e <emoro En 5acerse El Cercero Que Era 3on A$u$o (un (un En "o Alto <e "a "oma ' Esto <io Por Resultado Que Obatala )e Entero <e )u <es&onra ' 3omenzo A Cocar )us Agogo0 Al Ciem,o Que Maldecia Aquella Cierra ' 3on Ella A )us 5i!os0 <onde El Rezaba9 "Oruba "ele Omo Anle )&e,e Omo "ele Eni *onsi Eun Ni Kaye". ' 3on Este Rezo0 Aquella Cierra )e Aba 3ubriendo 3on n )ombra Que 3ausaba Estragos Entre Codas Aquellas Dentes. 3uando Ayaba2un Estaba En "os <ias <e <ar A "uz (ue A *uscar HPa A Orunmila Para Que "e 5iciera El Cercer O,araldo ' Este "e <i!oI 'a Es Muy Carde0 Por 3uanto Por 5aberte <emorado0 Obatala )e 5a Enterado <e Codo ' Maldi!o Esta Cierra0 Pero En (in0 Eamos 5acerlo Para Que Obatala )e A,laque. En "o Alto <e "oma Orunmila "e 5izo El Cercer O,araldo 3on A$u$o (un (un ' 3uando Cermino <e 5acerlo "e Entraron "os <olores <e Parto A Ayaba2unI Alli Mismo En "a "oma Obi Omo A n Mo$e$ere Que )alio 3aminando ' Cenai Drandes Poderes0 ' 3uando Obatala "o Eio )e Asusto ' 3omenzo A 3antar9 "Ogueday As&e Omo (un Ja%ao Omo Ke$e Odara Ni "aye". Entonces Aquel Recien Nacido "e <io Mo2oribale A Obatala ' Este "e <io As&e <iciendole9 <esde 5oy Cu Cendras El Poder <e "o *ueno ' "o Malo En "a Cierra En Que Ei1as0 Dracias A "os Poderes <e Cus Padres ' As&e Que 'o0 Obatala0 Ce <oy. Co Aban Es&u. >.4 El Pacto Entre Orun ' Orunmila. 444444444444444444444444444444 Rezo9 Adi2a2un Obatala Omo Medilogun Moyen E$ute "anrin "anla Onu Daga Ni Odara Elegua Osan Orun Marunla Orisaye Obatala mbo%a Oni$a Abiti Ni A%o Odi Ka. Ebbo9 A$u$o0 -> Eyele0 -> Agbin0 -> E%o0 E$ute0 E,o0 Eya0 E$u0 A%ado0 Oti0 Oi0 Obi0 Atana0 Aari O$un0 Abiti0 *ogbo E%e0 O,olo,o O%o. Pata$in9 Obatala *aba Oris&e Cenia -> Omo Ke$e "os 3uales Ei1ian En na 3asa Que Cenia En na "oma0 El Cenia n Raton Drande Que Era El Que "o Alimentaba Pero 'a Estaba 3ansado <e )er1ir A Obatala ' El (ue A 3asa <e Orunmila A Mirarse ' "e )alio Este A2a. Entonces Orunmila "e Marco Ebbo <onde "e <i!o Que Cenia Que Cener Que 5acer Ebbo )i Queria "ibrarse <e "a Escla1itud0 <onde E$ute 5izo El Ebbo ' Obatala No Pudo tilizarlo Mas 3omo Escla1o. A Partir <e Ese <ia "os 5i!os <e Obatala Em,ezaron A Pasar 5ambre Por Eso )iem,re Estaba A2ligido. n <ia Orun "e Pregunto A Obatala Que Pasaba ' Este "e 3onto "o )ucedido. Orun0 Al Eer "a O,ortunidad Que )e "e Presentaba "e <i!o A Obatala9 Eamos

A 5acer n Pacto0 Obatala "e Pregunto9 3ual Es El Pacto Que Eamos A 5acerK0' Orun "e <i!o0 Es El )iguiente0 Que Cu No )algas <e Noc&e ' 'o Ce Craere <e Codo Para Ci ' Para Cus 5i!os. Obatala Ace,to. Pero )ucedio Que Elegua Queria 3oger A Orun0 (ue <onde Obatala 3on )iete Mazorcas *lancas Para 5acerle A%ado Nia ' 3on Esto "o Engatuzaba Para 3omerselo ' "le1arlo A 3asa <e Orunmila0 <onde Orunmila "e Eio Este A2a0 "e Rogo "a 3abeza ' "e <i!o9 <urante )eis <ias No )algas Por El <ia A "a 3alle 6Porque El Pacto 3on Orun ' Obatala Es Que Obatala )aliera Por El <ia 3on )u Cra!e ' Por "a Noc&e )aliera Orun 3on El Mismo Cra!e7. <onde Codo El Mundo <eberia 3reer Que Era Obatala0 Pero Al Rogarsele "a 3abeza ' <ecirle Orunmila Que No )aliera0 Orun No Podia 5acer Nada0 Pero Este )e <io 3uenta Que Obatala "o Estaba Engaando ' Que Era Por 3ausa <e Elegua. Entonces Orun "lamo A A$u ' )alio A "a 3alle Gunto 3on A2e2e A$u <onde El 3antaba9 A2e2e A$u Mo%a "ona *ogbo Omode A2e2e A$u "ona. Ellos En Re,resalia Crataron <e Cumbarle "a 3asa A Obatala ' Eiendo Que No Podian0 3omenzaron A Cumbar "as <e "os <emas0 <onde "os 5i!os <e Obatala Andaban Por "a 3alle ' Mato A -= <e Ellos ' El Otro Que Quedo Estaba Muy Dra1e. Obatala Eol1io A 3asa <e Orunmila ' "e Eol1io A )alir Odi Ka <onde "e 5izo El Ebbo ' "e Mando A Poner El 3aracol ' "a Abita A "a Orilla <e "a Playa Para 3oger A Orun. Al Eerlo Orun )alio 3orriendo Para El Mar0 Pero Alli Estaba Elegua Es,erandolo ' "o 3a,turo0 Entonces Orunmila "o Redu!o A "a Obediencia ' )e 5izo El Pacto 3on Orun ' Orunmila Para Poder Gurar A Codos "os 5i!os <e Orunmila ' Os&a Por El Poder <e Odi Ka. -/.4 <onde Abita 6El <iablo7 3ome 3on Olo2in. 444444444444444444444444444444444444444 Rezo9 Osalo (obeyo "eri Agua "ele Abita Eri nyen *or *oro Omayeni *ele *ele Osalo (obeyo Elegua Cis&e Moyare Ounyen "eri Oba Agua *ere "ele Eri Elegba (umi "aye *i Omi Ounyen Olo2in Elegua Obara Ni Osalo (obeyo Duelele0 Duelele "obyo Kuiri Kui *aye Ni *ara Olo2in Elegba Moba Cis&e Ana Olo2in Kins&enl Abita Ounyen Aba "eri Agua Ni Olo2in. Ebbo9 "eri A$u$o Meta mbeboro0 "eri <e Eya Cuto Meta mbeboro Abala Kama Ana Manila0 E%e2a0 Agba 3on *ogbo Cenuyen0 Agogo0 *ogbo As&o Malaguidi0 *ogbo Ale$e Agui0 Eyele Marun 6<os Para Obatala70 Osiadie Meta (i2es&u0 Eyele <un <un O$an0 Ounyen Abita E$u0 Eya0 A%ado0 Oi0 Oti0 Ori0 E2un0 Atana Marun0 Obi Meta0 O,olo,o O%o. Nota9 El Ebbo )e 5ace )obre "as <oce <el <ia O <es,ues <e "a Oracion. Pata$in9 En "a Cierra Oma 'eni *ele *ele Ei1ia Abita Que )e 5acia Pasar Por n Dran Persona!e ' Codo El Mundo "e Cenia n Dran A,recio ' )entian n Dran Res,eto 5acia El0 Al Mismo Ciem,o Quele Cenia Dran 3onsideracion Pues Codos "os <ias El Aba <onde Olo2in A Ounyen Quien )e )entaba En "a Otra 3abecera. Elegba Era El 3ocinero <e Olo2in ' Era Quien )er1ia "a Mesa0 <es,ues Que Abita )e Marc&aba Elegba "e Preguntaba A Olo2in El Porque Abita )e Podia )entar A "a Otra Punta <e "a Mesa. Elegaba )iem,re Miraba A Abita 3on <isgusto ' "e )er1ia "a 3omida 3on Malas Danas ' <e Prisa ' Olo22n Quien "o Estaba Obser1ando "e <ecia A Elegba "Kuele Kuele" ' Elegba Miraba Para Olo2in ' )e 5acia El Que No Oia. Elegba Estaba Pensando En na Maldad Que El Queria 5acerle A Abita Por "o Que Olo2in )iem,re "o Requeria. n <ia Elegba )ale A "a 3alle A "as -. <el <ia 3ogio Abala$ana ' "a Encendio ' Em,ezo A "lamar A Abita 3on na Eyele <un <un ' 3antando ' "lamando A Eggun A Quien "e <aria Eyele Meta Para *uscar "a 3on2irmacion Entre Eggun ' Abita0 Elegba )iem,re Re,etia "a Misma 3eremonia A Esta 5ora0 Pero Abita )e Mantenia Escondido ' A Esa 5ora No )alia A "a 3alle. n <ia Elegba 3ogio n Ei Adie ' A "as -. <el <ia 'a Estando El Ei Adie 3argado "e <io Eyele <un <un ' 3omenzo A Cocar El Agogo ' "e <io Eyebale <e Eyele Meta A Eggun. Abita No )alia Pero Obser1aba ' Al Eer Aquello )e Asusto ' 3omenzo A Eer )ombra ' )alio Para "a 3alle Mientras Elegba 3antaba9 "Eggun Agualodeo *aye$un Orun Abaniye "ogua Eggun Abita Mogua Nile Ocuoro".

' Entonces )alieron Codos "os Eggun "os 3uales 3on2undieron A Abita ' Este Enseguida 3ogio Abala$ana Ana ' "a Eyele <un <un ' )e Puso A *ailar Alrededor <e "a Eyele ' <es,ues )e "a 3omio Elegba Eiendo A Codos "os Eggun ' Abita )o2ocados <e )usto ' 3omenzo A Cirar Agua "im,iandose 3on "a Osiadie Que Cenia En "a Mano ' 3antaba9 "Eggun *ale$u "ode Eggun0 *olo n "ode n "olenlo Ayebi "orun A%a "ole A%a "ole Abiyeru Kun Olorun Eggun Abeye Ni Ku Oorun Agua "ode". Entonces "os Eggun )e (ueron Retirando ' Abita )e (ue A,lacando ' Elegabara )e <irigio Para El Ale <e Olo2in <onde Este "e <i!o 'o 5e Eisto Codo "o Que Cu 5as 5ec&o Pero Ce Eoy A Perdonar Porque Cu Cambien Pasaste n *uen )usto. Cu Querias )aber El )ecreto Por El 3ual Es Que 'o )iento A Abita En "a 3abecera <e Mi Mesa A nyen Pero No Ce "o Eoy A <ecir. Abita )eguia Einiendo A 3omer A 3asa <e Olo2in ' Elegba "e )er1ia A,arentemente 3ontento0 Pero Olo2in 3om,rendia Que No Era Asi ' Abita )e )u,onia Que Codo "o Que Estaba Ocurriendo Era Por 3uenta <e Elegba. Abita Eenia 3asa <e Olo2in <is2razado <e <istintas (ormas Para Que Elegba No "o 3onociera. Abita Cenia "a )os,ec&a <e Elegba Pero No "o Podia Acusar Por No Cener Pruebas0 Elegba 5abia Pre,arado El Ei Adie Aquel <ia. Pero n <ia En Que Abita Eino A 3omer0 A Elegba )e "e Ol1ido 5acer "a 3eremonia <el Ei Adie ' 3uando Abita "lego )e )ento En "a 3abecera 3omo <e 3ostumbre ' Olo2in En El Otro "ado. Elegba No Puedo Aguantar Mas ' "e <i!o A Olo2in0 'o 5oy Necesito Que sted Me <iga "a Eerdad )obre El Porque Abita )e )ienta A "a Otra 3abecera <elante <e sted. Olo2in "e <i!o Cu Ees Esto Que Esta A&i0 Es "a Re,resentacion <e Codo "o Malo Que 5ay En El Mundo 'a Que El Mundo Para Que ELista Ciene Que EListir "o *ueno ' "o Malo. Cu Elegba Por "a (alta Que 5as 3ometido )er1iras Para "o *ueno ' Comala A Partir <e A&ora. Co Aban Es&u. Cu "e 5icistes na Maldad A Abita ' "o Quisiste 3on2undir 3on Eggun0 Cu Elegba )er1iras En El Mundo0 5aras Cu Pro,ia Eoluntad0 3on2eccionaras A Codos "os Que Ei1an En "a Cierra En "o *ueno ' En "o Malo ' Esto "o Cendras Que 3om,artir 3on Abita ' <esde 5oy 'a No )eras Mas Mi 3ocinero0 Ni Me )er1iras Mas "a Mesa0 )ere 'o Quien Ce )ir1a "a 3omida Para Que Cu 5agas Mi Eoluntad0 Porque )in Querer Ce 5e Cenido Que <ar Parte <e Mi )ecreto ' Olo2in 3oqio na Agba0 3on *ogbo Cenuyen ' "e <io A Elegba ' Abita Guntos <es,ues "e Rocio Oti ' "e Encendio na Atana ' <i!o9 Esta Atana Re,resenta "a Eida <e Mis 5i!os En "a Cierra ' )egun <ure Esta Atana Asi )era <e <uradera "a Eida <e Codos Ellos. -8.4 "a Maldicion 6)&e,e7. Rezo9 Ogunda Ni Eye Ogunda *eleri Aya Agueda Ke$un Eyeni Aye Abo$ue Nora Oma )&e,e Aboro Aboro E$un E$ue Niti%e Eyeri Eye Aya Ka2ere2un Eboni. Ebbo9 "ino <e Rio0 <el Remolino0 Adie0 na Ota0 n Pedazo <e 3uero Que )ea Aro0 Cres Eyele0 Cres Gio Gio0 na Ei Adie0 Cierra Arada0 E$u0 E!a0 A%ado0 E,o0 na E!a Cutu Ke$e O,olo,o O%o. Pata$in9 En "a Cierra Aya Ko$un 5abia n Rio Que )e "lamaba Eyibi Eyo Que Es <onde Nacio O Ei1ia En El 3entro <el Rio En1uelto En 5o!as <e *e!uco En El (ondo "a Madre Eyo. Esta Ei1ia )u Dran )ecreto Que Estaba En El Ota <onde Ella )e Enroscaba Para 5acer )u Eida. )iem,re Que Ella Quedaba Obou0 Nunca "ograba )u 5i!o Porque "e (altaba )u )angre Ec&arla0 Ella "a Aya )u2ria Porque A Eeces Cenia Muc&a An2lamacion En )u Eientre ' No Podia Res,irar ' Cenia Que Abrir "a *oca Para 5acerlo. Pero n <ia Ella Eio na )ombra Drande Que Pasaba Por Alli ' )e Asusto ' )alio <etras <e Esta Que Era E!a4Orun M"a Anguila M Que )altaba ' *rincaba ' Ella 3on "a <eses,eracion )alto <el Rio ' En Eso Eenia Abita ' 3uando "a Eio Em,ezo A 3antar9 M Aya Dbogbo Jede Eyo Aya Dbogbo Jede Euo Con%a Aya Dbogbo Jede Eyo Aya Dbogbo Jede Euo Con%a

Aya Dbogbo Jede Eyo Aya Dbogbo Jede Eyo. M Ella Que Oyo El 3anto )e Asusto ' )e Enganc&o ' )e Agac&o ' Abita "e <i!o9 )i Cu Quieres "ograr "o Que Cu Quieres Cienes Que 5acer n Pacto 3onmigo ' n Guramento0 Ella "e <i!o Que )i ' "e 3onto "o Que "e Pasaba ' Abita "e <i!o Que 3ada Eez Que Cu Paras ' Eayas A Cener n 5i!o Este )era Mi Escla1o ' Mi Dran 3om,aero0 Ella <i!o Que Estaba 3on2orme. Abita "e <i!o Cres 'erbas9 Eerdolaga0 A,asote ' 'erba (ina ' "e <i!o 3ometela ' Ella )e "a 3omio0 Pero Abita "e <i!o *e!uco Enredado Para Que Ce 3ures ' (ue Para )u )ecreto E 5izo "o Que Abita "e <i!o0 3uando Cu "legues Me "lamas ' Me Cienes Que "lamar Asi9 M Abita Ko$onu Korun An$un 'e%e Ni *u$u$u O$o Ni Ale Es&eni Moyo$un Abita. M Ella "o "lamo ' Abita Que 5abia nyen Arro!o )angre "a Ec&o Alli ' Ella "a 3omio ' 3ayo Obou ' "as 5i!os )e En1ol1ieron En Aquella )angre ' "os *e!ucos ' )e Alimentaban. Ella )e Quedo <ormida ' No )abias Que 5abia Parido ' "os 5i!os En1ueltos En El *e!uco ' Abita "a "lamo ' Este )e "e Presento En (orma <e Ologbo 6Dato7 <un <un Que )e "o Quiso 3omer0 Pero )e Paro ' "e Abrio "os O!os ' "e Enseo "os <ientes ' "e <i!o9 Cu No Podras Ei1ir Mas En Cu )ecreto0 Codas "as 3osas "as 5aras En El )uelo A "a Orilla ' Abita )e Retiro. Eyo Rodaba Por El 3amino ' No Pudo "legar A )u )ecreto ' Carde <e Noc&e 5izo na 3ue1a ' )us Omo Que )e (ermentaron 3on "a Eye Que Ella 5abia *otado 'a Drandes )alieron <el Rio0 Ella "os Eio )alir <e Alli ' "os Maldi!o0 En Eso Que Ella "os Estaba Maldiciendo )e A,arecio Abita ' "e <i!o9 Estos )eran Mis Escla1os. Nota9 Para Quitarse El )&e,e 6Maldicion7 <e Este Oddun Que Es Peligroso 5ay Que *uscar 'erbas Que )ean *e!ucos9 Narza Parrilla0 3oralillo Estro,a!o ' Amansa Dua,o0 )e 5ace n Omiero ' )e "e <a Eyerbale <e Adie Al Pie <e Oya 3on Agua <e Rio. -.4 El Pacto 3on Abita. Rezo9 Adi2a2un Abitayoloro$un Ko$onu Abita0 Eggun "ayire Niabita Mogua Ade O$uni Nunuru Abita A%olode *elele Eggun *uburu "orda2un Es&u. Ebbo9 A$u$o0 O%o. na Ota0 E$u0 Eya0 A%ado0 E,o0 Oi0 Oti0 O,olo,o

Nota9 En Este A2a0 Que )eala El Poder <iabolico <e Es&u0 )e Obtiene Poniendo A 3omer na Eyele Negra 3on Abita. Este Ota Es Es&u *uburu0 Que )iem,re Craba!a 3on Abita0 )e Ea A *uscar Al Monte ' )e "e Pregunta Para <arle Eyerbale0 El Que Pida ' <es,ues )e "le1a Para "a 3asa0 Esto 3ome Gunto 3on Abita0 <esde Eyerbale 5asta Aya Ologbo0 A$u$o Eyele0 Etc. Este A2a0 )eala Que Para Retirar na Prenda Que 'a Moleste0 )iem,re 5ay Que Cratar 3on Orunmila0 Nunca )e Puede 5acer Por "ibre Albedrio. Pata$in9 5abia n 5ombre Que Estaba Pasando Muc&os Craba!os ' )e (ue A Eer A Orunmila0 <onde Este "e Eio Este A2a ' "e Marco Ebbo 3on n Dallo0 <onde "e <i!o9 Que Cenia Que <arlo En El Monte0 En na Piedra Drande0 Para Que 3on Esta Piedra Cu1iera El Poder <e Resol1er )us Problemas0 Pero Que Cenia Que Cener 3uidado Al 5acer "a Obra ' )e "e Presentara El Persona!e 3on Quien Cenia Que 5acer El Pacto Para Que No )e Perdiera. El 5ombre (ue Para El Monte 3on El Dallo ' El Ebbo ' "os <emas Angredientes ' 3uando "lego0 Encontro na Piedra <onde )entarse ' Entonces A&i )e Puso A Meditar En )u Mala )ituacion '

<iciendo9 5e <ado n Dallo A Esta Piedra ' No )e 3omo Orunmila Piensa Resol1er 3on Esto0 "a Eerdad )ino Resuel1o Para Que Eoy A )eguir Ei1iendo Asi0 Es Me!or Morirse En "as 3ondiciones Que Estoy0 Estare <is,uesto A Entregar Mi Alma Al <iablo Por Cratar <e 3ambiar <e Modo <e Ei1ir. Al Cerminar <e <ecir Estas Palabras0 )e "e A,arecio Abita ' "e <i!o Al 5ombre9 Me "lamasteK 'o No "o 5e "lamado A sted0 Res,ondio El 5ombre Asustado0 )i Me 5as "lamado0 Eamos A 5acer n Pacto0 Entonces Abita 3ogio na Piedra <el Camao <e na Naran!a ' )e "a <io ' "e <i!o9 3on Esta Piedra No "e (altara Nada En Este Mundo0 Codo "o Cendras ' Ei1iras Muc&os Aos0 Pero Antes <e Morir Cu Me Entregaras Cu Alma. El 5ombre Ace,to ' <e "a Noc&e A "a Maana )ubio 3omo "a Es,uma0 )ubio Canto Que Nada "e (altaba0 Pues En Codo "o Que Em,rendia Criun2aba0 Pero <es,ues <e )us Criun2os0 3omo Aquella Piedra )iem,re )e Alimentaba 3on )angre <e )us Me!ores Escla1os ' <e )us Me!ores Perros ' Datos ' A$u$o 3omenzo A Molestarlo ' 'a No <eseaba )eguir 3on Ella. n <ia )e Puso A Pensar En 3omo <es&acerse <e Ella0 ' Al (in )e <ecidio0 Pero No Cu1i "a Precaucion <e )eguir "os 3onse!os <e Orunmila0 Ni <e Arse A Mirar <e Nue1o ' Al (in )e <ecidio0 (ue Al Monte ' Alli "a *oto. Pero 3uando "a Piedra 3ayo En "a Maleza0 )e Crans2ormo En n Perro (eroz0 Que )e "e Abalanzo Atra,andole "a Darganta ' Matandolo En El Acto0 Quedandose Abita 3on El Alma <e Ese 5ombre ' Asi Cermino El Pacto <el 5ombre 3on Abita. -.4 Aqui (ue <onde "os Gimaguas Eencieron Al <iablo. Pata$in9 5abia n 3ruce <e 3aminos ' En Medio Estaba El <iablo Que Cenia Pre,arada na Cram,a0 <onde Codos "os Que Pasaban Por El 3ruce )e 3aian <entro <e n 5oyo ' El <iablo )e "os 3omia0 El Pueblo Estaba Muy )obresaltado Porque Codas "as Dentes )e <esa,arecian 3uando Aban <e n "ado Para El Otro na Eez "os Gimaguas Que Eran 3&iquiticos Estaban Cocando Camborcito ' Por El Coque )e "lamaban nos A "os Otros0 n <ia Ellos "e <i!eron A )u Madre Que Aban A 3orrer (ortuna ' )alieron0 no )e Escondio ' El Otro "lego 5asta El 3ruce <e "os 3aminos0 Al Eerlo El <iablo Can 3&iquitico "e <i!o Que (uera Para )u 3asa Porque No Podia Pasar Por A&i0 Pero El Gimagua Ansistio Por "o Que El <iablo "e <i!o Que )i Queria Pasar Cenia Que Prestarle El Camborcito Para Cocarlo Agual 3omo "o Cocaba El. El Gimagua "e 3ontesto9 )i0 El <iablo Coco na Eez0 ' El Gimagua "e <i!o Que Cocara Otra Eez Porque No 5abia Oido0 El <iablo Coco na Eez0 ' El Gimagua "e <i!o Que Cocara <e Nue1o Para Que "o 5iciera Me!or0 Entonces El <iablo Coco ' No "e )alio Agual0 3ogiendo El Gimagua El Cambor ' Cocandolo Para Que Einiera )u 5ermano Que Estaba Escondido0 <es,ues )e )ubio Arriba <e n Cambor Muy Drande Que Cenia El <iablo ' Em,ezo A Cocar ' El <iablo A *ailar 5asta Que "lego n Momento Que El <iablo )e (atigo ' No Pudo *ailar Mas0 Pero "os Gimaguas )iguieron *ailando ' Al <iablo No "e Quedo Mas Remedio Que )eguir *ailando 5asta Que El Gimagua "e Pregunto Que Era "o Que Pasaba ' El <iablo "e O2recio 3oncederle "o Que Quisiera )i <e!aba <e Cocar0 El Gimagua "e Pidio Que Quitara "a Cram,a <el 3amino Para Que Codo El Mundo Pudiera Pasar ' El <iablo )e "o 3oncedio ' <esde Entonces )e Pudo Pasar Por El 3ruce <el 3amino.