Está en la página 1de 104

ARISTTELES

ACERCA DEL ALMA


INTRODUCCIN, TRADUCCIN Y NOTAS DE TOMS CALVO MARTNEZ

BIBLIOTECA BSICA GREDOS

Libera los Libros

!i"e

INTRODUCCIN..............................................................................................................................................................4 LIBRO PRIMERO...........................................................................................................................................................20 LIBRO SEGUNDO...........................................................................................................................................................42 LIBRO TERCERO...........................................................................................................................................................75

No#a $ara la e!i"i%

!i&i#al'

Los ()eros e ro*o !is#rib+i!os !e #ro !el #e,#o, "orres$o !e a las re-ere "ias "a % i"as +#ili.a!as $ara "i#ar los #e,#os "l/si"os, 0si)ilares e s+ -i ali!a! a los ()eros !e 1ers2"+lo e los e1a &elios34 Co el $ro$%si#o !e o al#erar la 1ersi% ori&i al, se 5a )a #e i!o, i "l+so, "+a !o es#as a$are"2a i #er"ala!as e )e!io !e las $alabras4 Co res$e"#o a las o#as a $ie !e $/&i a, #a)bi6 se 5a !e"i!i!o "o ser1ar s+ +)era"i% ori&i al 0 ()ero 7+e a$are"e e se&+ !o l+&ar3, $e sa !o e la $osible a$ari"i% !e "i#as 7+e re)i#a , a s+ 1e., a o#ras "i#as4

INTRODUCCIN La concepcin del alma en el tratado Acerca del alma Res+l#a, si !+!a, e"esario es#able"er e $ri)er l+&ar a 7+6 &6 ero $er#e e"e 8 7+6 es el al)a 97+iero !e"ir, si se #ra#a !e + a reali!a! i !i1i!+al, !e + a e #i!a! o si, al "o #rario, es "+ali!a!, "a #i!a! o "+al7+ier o#ra !e las "a#e&or2as 7+e 5e)os !is#i &+i!o9 8, e se&+ !o l+&ar, si se e "+e #ra e #re los seres e $o#e "ia o )/s bie "o s#i#+8e + a "ier#a e #ele7+ia4 La !i-ere "ia o es, !es!e l+e&o, !es!e:able4 (Acerca del alma I, ;, <=>a>?@>A43 Es "os#+)bre !e Aris#%#eles 0"os#+)bre, $or lo !e)/s, #a es#i)able "o)o $o"o "o)( 3 "o)e .ar + a obra o-re"ie !o la e +)era"i% !e #o!as a7+ellas "+es#io es "o 7+e 5abr/ !e e -re #arse a lo lar&o !e #o!a ella4 U 2 !i"e se)e*a #e !e "+es#io es e,is#e #a)bi6 e el #ra#a!o Acerca del alma. La bre1e "i#a 7+e e "abe.a es#e a$ar#a!o !e +es#ra I #ro!+""i% re"o&e $re"isa)e #e a7+ellas l2 eas "o 7+e se abre la rela"i% !e los $roble)as a #ra#ar4 De a"+er!o "o el $ro&ra)a e,$+es#o e es#as l2 eas, la "+es#i% -+ !a)e #al 8 7+e 5a !e abor!arse e $ri)er l+&ar es Ba 7+6 &6 ero $er#e e"e 8 7+6 es el al)aC4 Tal a-ir)a"i% i)$li"a 7+e Aris#%#eles o se $la #ea !e )o!o e,$l2"i#o el $roble)a !e si el al)a e,is#e o o' s+ e,is#e "ia o se "+es#io a, si o 7+e se $asa !ire"#a)e #e a !is"+#ir s+ a#+rale.a 8 $ro$ie!a!es4 El le"#or !e 5o8 se #ir/ se&+ra)e #e 7+e s+ a"#i#+! a #e el #e)a se 5alla a + a o#able !is#a "ia !el $la #ea)ie #o aris#o#6li"o 8 "o si!erar/ 7+e la 1er!a!era "+es#i% a !eba#ir o es la a#+rale.a 8 $ro$ie!a!es !el al)a, si o la e,is#e "ia )is)a !e + a reali!a! !e #al a#+rale.a 8 $ro$ie!a!es4 El 5ori.o #e !e #ro !el "+al Aris#%#eles !eba#e el $roble)a !el al)a !i-iere o#oria)e #e !el 5ori.o #e i #ele"#+al e 7+e se 5alla i s#ala!o el le"#or )o!er o e 1ir#+! !e !i1ersas "ir"+ s#a "ias 5is#%ri"as !e las "+ales #al 1e. )ere."a !es#a"arse las !os si&+ie #es' las "o o#a"io es reli&iosas aso"ia!as a la i!ea !e al)a 8 la !e"isi1a i -l+e "ia e*er"i!a $or el Car#esia is)o sobre la $si"olo&2a )e#a-2si"a a $ar#ir !e la )o!er i!a! ;4 Es "ier#o 7+e e el $e sa)ie #o &rie&o el #e)a !el al)a a$are"e aso"ia!o "o i sis#e "ia a "o "e$"io es 8 "ree "ias !e #i$o reli&ioso 0i )or#ali!a!, #ra s)i&ra"i% , "+l$as 8 "as#i&os, e#"43' bas#e re"or!ar el $i#a&oris)o 8 la -iloso-2a $la#% i"a4 Aris#%#eles, si e)bar&o, o $la #ea la "+es#i% !el al)a e "o e,i% "o "ree "ias reli&iosas, si o !es!e + a
La i -l+e "ia !el Car#esia is)o i #ro!+*o e la Mo!er i!a! + $la #ea)ie #o +e1o !el $roble)a !el al)a' al a-ir)arse la a+#o o)2a e i "o)+ i"a"i% e #re las s+s#a "ias $e sa #e 0al)a3 8 e,#e sa 0"+er$o3, el al)a 7+e!aba !es1i "+la!a #o#al)e #e !el "+er$o 8 el -e %)e o !e la 1i!a 1e 2a a i #er$re#arse !es!e + a $ers$e"#i1a )e"a i"is#a4 Se aba !o aba as2 el $la #ea)ie #o #ra@ !i"io al !el #e)a !el al)a 7+e sie)$re se 5ab2a "o si!era!o e rela"i% "o la 1i!a4
;

<

$ers$e"#i1a es#ri"#a)e #e a#+ralis#a4 Aris#%#eles a"e$#a, $+es, la e,is#e "ia !el al)a, si bie s+ a"#i#+! a #e la )is)a es s+s#a "ial)e #e a*e a a las "o o#a"io es reli&iosas #ra!i"io ales4 La $ers$e"#i1a e 7+e se si#(a es la e,$li"a"i% !el -e %)e o !e la 1i!a4 El ra.o a)ie #o s+b8a"e #e a s+ $la #ea)ie #o es, )/s o )e os, el si&+ie #e' e el /)bi#o !e los seres a#+rales los 5a8 1i1ie #es 8 o@1i1ie #esD e #re a7+6llos 8 6s#os e,is#e + a !i-ere "ia ra!i"al, + a barrera o #ol%&i"a i -ra 7+eableD 5a !e 5aber, $or #a #o, al&o 7+e "o s#i#+8a la ra2. !e a7+ellas a"#i1i!a!es 8 -+ "io es 7+e so e,"l+si1as !e los 1i1ie #es4 Es#e al&o 9 sea lo 7+e sea9 es !e o)i a!o $or Aris#%#eles al)a (psych) 8, "+a !o )e os, 5e)os !e "o 1e ir e 7+e #al !e o)i a"i% "+a!ra $er-e"#a)e #e "o la #ra!i"i% &rie&a !e 7+e Aris#%#eles se +#re4 El $roble)a es#riba, $+es, e !e#er)i ar la a#+rale.a !e ese al&o, !el al)a4 Cabr2a !e"ir 7+e se #ra#a !e e "o #rar + a re-ere "ia a!e"+a!a al #6r)i o Bal)aC 8 #al b(s7+e!a s%lo es $osible a #ra16s !e + a i 1es#i&a"i% 9-ilos%-i"a 8 e)$2ri"a9 !e las -+ "io es, !e las a"#i1i!a!es 1i#ales4 El #ra#a!o Acerca del alma o es si o + #ra#a!o a"er"a !e los 1i1ie #es, a"er"a !e los seres a#+rales !o#a!os !e 1i!a4 El $ri)er $roble)a a !eba#ir es, $or #a #o, 7+6 #i$o !e reali!a! es el al)a4 E las l2 eas "i#a!as a #erior)e #e es#e $roble)a se "o "re#a, a s+ 1e., e !os "+es#io es -+ !a)e #ales' e $ri)er l+&ar, si el al)a es + a e #i!a! o bie "o s#i#+8e + a reali!a! )era)e #e a""i!e #alD e se&+ !o l+&ar, si es a"#o, e #ele7+ia o, $or el "o #rario, se #ra#a !e + a $o#e "ia, !e + a $o#e "iali!a! o "a$a"i!a! $ara 1i1ir 7+e $osee "ier#os "+er$os a#+rales 8 !e la "+al "are"e los seres i a i)a!os4 Aris#%#eles se e -re #a al #e)a !el al)a e7+i$a!o "o + sis#e)a !e "o "e$#os bie $er-ila!o 8 ori&i al4 Ere #e a #o!a la -iloso-2a a #erior, e sa8a + a+!a. e,$eri)e #o !e #ra!+""i% "o sis#e #e e rei @#er$re#ar el !+alis)o #ra!i"io al !e "+er$o@al)a a #ra16s !e s+s $ro$ios es7+e)as "o "e$#+ales !e e #i!a!@a""i!e #es, )a#eria@-or)a, $o#e "ia@a"#o4 El res+l#a!o ser/ + a #eor2a 1i&orosa 8 +e1a a"er"a !el al)a, ale*a!a $or i&+al !e #o!as las es$e"+la"io es a #eriores, $ero o e,e #a !e "ier#as a)bi&Fe!a!es 8 #e sio es i #er as4 A3 La $alabra &rie&a ousa 07+e &e eral)e #e s+ele #ra!+"irse $or Bs+s#a "iaC 8 7+e oso#ros #ra!+"ire)os sie)$re $or Be #i!a!C3> abar"a e la obra aris#o#6li"a + a $l+rali!a! !e o"io es "+8a sis#e)a#i.a"i% "o5ere #e o !e*a !e res+l#ar !i-2"il4 E e-e"#o, Aris#%#eles !e o)i a ousa, e #i!a! a las si&+ie #es reali!a!es o as$e"#os !e lo real' a3 BLo 7+e o se $re!i"a !e + s+*e#o i e,is#e e + s+*e#oD $or e*e)$lo, + 5o)bre o + "aballoC (Categoras G, >a;>@;?34 Se #ra#a, se&( es#able"e e,$l2"i#a)e #e Aris#%#eles, !e la a"e$"i% -+ !a)e #al !el #6r)i o ousa, "o la "+al se 5a"e re-ere "ia a los i !i1i!+os $er#e e"ie #es a + &6 ero o es$e"ie a#+rales, b3
La "o 1e ie "ia !e #ra!+"ir el #6r)i o &rie&o ousa $or el "as#ella o Be #i!a!C 5a si!o #a)bi6 !e-e !i!a $or C4 GARCA GUAL, BLa #ra!+""i% 8 la eta!sica !e Aris#%#elesC, "merita ?G 0;HIA3, H;@;=<4
>

Las es$e"ies a 7+e $er#e e"e los i !i1i!+os 8 los &6 eros e 7+e a7+6llas es#/ i "l+i!as, $or e*e)$lo, Bel i !i1i!+o 5+)a o es#/ i "l+i!o e la es$e"ie J5o)breJ 8 el &6 ero a 7+e es#a es$e"ie $er#e e"e es Ja i)alJ 8 !e a52 7+e la es$e"ia J5o)breJ 8 el &6 ero Ja i)alJ se !e o)i e e #i!a!es se&+ !asC (i#., G, >a ;I@;K34 E es#e "aso la $alabra ousa $asa a si& i-i"ar el "o *+ #o !e los $re!i"a!os ese "iales 7+e !e-i e a + i !i1i!+o4 0Los i !i1i!+os se !e o)i a e #i!a!es $ri)eras3, "3 A7+ellas reali!a!es 7+e so "a$a"es !e e,is#e "ia i !e$e !ie #e, a+#% o)a, es !e"ir, las Bs+s#a "iasC 0e la a"e$"i% #ra!i"io al !e es#e #6r)i o3, $or o$osi"i% a los a""i!e #es, !3 El s+*e#o -2si"o !el "a)bio, es !e"ir, lo 7+e $er)a e"e i!6 #i"o "o)o s+s#ra#o !e las !is#i #as )o!i-i"a"io es res+l#a #es !e a7+6l, e3 Lor (l#i)o, el s+*e#o l%&i"o@&ra)a#i"al !e la $re!i"a"i% , !el !is"+rso $re!i"a#i1o' Blo 7+e o se $re!i"a !e + s+*e#o, si o 7+e lo !e)/s se $re!i"a !e elloC ( eta!sica VII >, ;=>HaK34 El #6r)i o ousa se i ser#a, $+es, e + "o *+ #o !e o$osi"io es 7+e !e#er)i a s+ si& i-i"a!o "o)o' i !i1i!+o -re #e a los &6 eros@es$e"ies, $re!i"a!os ese "iales -re #e a $re!i"a!os a""i!e #ales, s+s#a "ia -re #e a a""i!e #es, s+*e#o $er)a e #e -re #e a las !e#er)i a"io es s+"esi1as "a)bia #es 8 s+*e#o !el !is"+rso $re!i"a#i1o -re #e a los $re!i"a!os !el )is)o4 La #eor2a aris#o#6li"a !e la ousa, !e la e #i!a!, es, $+es, )+8 "o)$le*a 8 sola)e #e + a "o)$re si% a!e"+a!a !e la )is)a $er)i#e a!e #rarse e el $la #ea)ie #o !el $roble)a !el al)a 7+e se o-re"e e +es#ro #ra#a!o4 B3 El "o "e$#o !e ousa, !e e #i!a!, #ie e s+ )ar"o -+ !a)e #al e la #eor2a !e las "a#e&or2as4 E el libro !e las Categoras 9al 7+e 8a 5e)os 5e"5o re-ere "ia a #erior)e #e9 la #eor2a se i #ro!+"e e -+ "i% !e los *+i"ios $re!i"a#i1os4 Aris#%#eles "o)ie .a !is#i &+ie !o (Cat., 2, $a;G3 !os #i$os !e e,$resio es' a7+ellas 7+e "o s#i#+8e *+i"ios o $ro$osi"io es, $or e*e)$lo, B+ 5o)bre "orreC, 8 a7+ellas 7+e o so *+i"ios, "o)o B5o)breC, B"orreC, e#"4 Es#as (l#i)as so los ele)e #os a $ar#ir !e los "+ales se -or)a los *+i"ios o $ro$osi"io es4 El "+a!ro !e las "a#e&or2as "o s#i#+8e la "lasi-i"a"i% !e #ales #6r)i os o lo"+"io es si)$les (i#., %, $aG34 No #o!os los #6r)i os, si e)bar&o, so "lasi-i"ables e al&+ a !e las !ie. "a#e&or2as 0las "o e"#i1as 7+e!a -+era !el es7+e)a3, si o sola)e #e las $alabras 7+e "+)$le + a -+ "i% si& i-i"a#i1o@!esi& a#i1a4 De a52 7+e el es7+e)a !e las "a#e&or2as "o s#i#+8a #a)bi6 + a "lasi-i"a"i% !e las "osas !esi& a!as $or )e!io !e #ales $alabras, es !e"ir, + a "lasi-i"a"i% !e los !is#i #os #i$os !e reali!a!4 E s+ si& i-i"a"i% #6" i"a "o)o $re!i"a!os, el "+a!ro "a#e&orial $are"e res$o !er e la obra !e Aris#%#eles a !os $ers$e"#i1as !is#i #as sobre el le &+a*e $re!i"a#i1o' a3 To)e)os, e $ri)er l+&ar, "o)o s+*e#o !e $re!i"a"i% a + a e #i!a! $ri)era, a + i !i1i!+o, S%"ra#es, $or e*e)$lo4 E #al "aso, las "a#e&or2as "o s#i#+ir2a + a "lasi-i"a"i% !e #o!os los $osibles #i$os !e $re!i"a!os s+s"e$#ibles !e serle a#rib+i!os' S%"ra#es es444 5o)bre (ousa, e #i!a!3, $e7+e:o 0"a #i!a!3, 5o es#o 0"+ali!a!3, e#"4 Es e1i!e #e 7+e e es#e s+$+es#o 9"+a !o el s+*e#o !el !is"+rso es $ara los !is#i #os $re!i"a!os + a e #i!a! $ri)era, i !i1i!+al9 el ( i"o $re!i"a!o
I

ese "ial 0es !e"ir, el ( i"o 7+e e,$resa 7+6 es el s+*e#o3 es la e #i!a! 0e #i!a! se&+ !a, e es#e "aso' &6 eros@es$e"ies34 b3 S+$o &a)os, e se&+ !o l+&ar, 7+e el s+*e#o es e "a!a $ro$osi"i% + a reali!a! !is#i #a $er#e e"ie #e a la )is)a "a#e&or2a 7+e el $re!i"a!o' S%"ra#es es 5o)bre, la 5o es#i!a! es + a 1ir#+! 0"+ali!a!3, e#"4 E es#e se&+ !o s+$+es#o, el !is"+rso es sie)$re 8 e "a!a "aso ese "ial 8a 7+e e #o!os ellos e,$resa 7+6 es el s+*e#o?4 La $e"+liari!a! !e la "a#e&or2a $ri)era 0la e #i!a!3 -re #e a las +e1e res#a #es se )+es#ra e la "ir"+ s#a "ia !e 7+e "+a !o el $re!i"a!o $er#e e"e a ella 0e #i!a!es se&+ !as, &6 eros@es$e"ies3, el s+*e#o $er#e e"e #a)bi6 e"esaria)e #e a ella 0e #i!a! $ri)era o se&+ !a, se&( los "asos3 <4 Co o#ras $alabras, el !is"+rso !e #ro !e la "a#e&or2a Be #i!a!C es sie)$re + !is"+rso ese "ial4 Es#a es, a &ra !es ras&os, la si#+a"i% !e la #eor2a e los libros aris#o#6li"os rela#i1os a la l%&i"a4 E ellos, si e)bar&o, 7+e!a si a"larar s+-i"ie #e)e #e "ier#as "+es#io es i)$or#a #es4 De 6s#as, la )/s o#oria es la "o "er ie #e a las e #i!a!es se&+ !as, al se #i!o 7+e #ie e !e o)i arlas e #i!a!es 8 a s+ rela"i% "o las e #i!a!es $ri)eras o i !i1i!+os4 As2, e el "4 G !e las Categoras 0?b;=@>?3 se es#able"e "o)o al&o "ara"#er2s#i"o !e la e #i!a! e &e eral 7+e si& i-i"a B+ es#oC (tde ti). Res$e"#o !e las e #i!a!es $ri)eras el as+ #o es "laro' BS%"ra#esC, BLla#% C, e#"4, so $alabras 7+e !esi& a reali!a!es "o "re#as, "+)$le + a -+ "i% !e2"#i"a, so , e (l#i)a i s#a "ia, !e)os#ra#i1os4 E el "aso !e las e #i!a!es se&+ !as 0&6 eros 8 es$e"ies3 el as+ #o es, si e)bar&o, bie !i-ere #e 8 Aris#%#eles )is)o se:ala 7+e )/s 7+e B+ es#oC (tde ti) si& i-i"a B+ !e #al #i$o o "+ali!a!C (poin ti)& a-ir)ar 7+e S%"ra#es es 5o)bre e7+i1ale, e e-e"#o, a a-ir)ar 7+e BS%"ra#es es + a e #i!a! !e "ier#o #i$o o "+ali!a!, a saber, 5+)a aC (Cat. G, ?b>=34 Es#e $roble)a o es, $or lo !e)/s, + a "+es#i% $+ra)e #e se)/ #i"a, es !e"ir, o a-e"#a )era)e #e al !is"+rso, si o 7+e e el i1el !e la reali!a! e,#rali &F2s#i"a re)i#e al $roble)a !e la rela"i% e,is#e #e e #re a7+ello 7+e !e o)i a)os e #i!a!es se&+ !as 0&6 eros 8 es$e"ies3 8 a7+ello 7+e !e o)i a)os e #i!a!es $ri)eras 0i !i1i!+os, e*e)$lares !e las !is#i #as es$e"ies34 Se #ra#a, e !e-i i#i1a, !el $roble)a !el $la#o is)o4
A)bos as$e"#os !el "+a!ro !e las "a#e&or2as "o)o "lasi-i"a"i% !e $re!i"a!os a$are"e "lara)e #e e,$+es#os e el si&+ie #e #e,#o !e los 'picos& Bes "laro a $ar#ir !e #o!o es#o 7+e el !is"+rso 7+e e,$resa la ese "ia (t esti) se re-iere + as 1e"es a la e #i!a!, o#ras a la "a #i!a! 8 o#ras a "+al7+iera !e las res#a #es "a#e&or2as4 Lor e*e)$lo, si a #e la $rese "ia !e + 5o)bre a-ir)a 7+e lo 7+e es#/ $rese #e es + 5o)bre o + a i)al, !i"e la ese "ia (t esti) 8 se re-iere a la e #i!a!4 Y si a #e la $rese "ia !e + "olor bla "o a-ir)a 7+e lo 7+e es#/ $rese #e es bla "o o "olor, !i"e la ese "ia 8 se re-iere a la "+ali!a!4 E i&+al)e #e si a #e la $rese "ia !e + a )a& i#+! !e + "o!o a-ir)a 7+e lo 7+e es#/ $rese #e es + a )a& i#+! !e + "o!o, !i"e la ese "ia 8 se re-iere a la "a #i!a!4 L+es "a!a + o !e 6s#os, si se a-ir)a !e s2 )is)o 9o bie s+ &6 ero9 si& i-i"a la ese "iaD $ero si se a-ir)a !e o#ro, o !i"e la ese "ia, si o la "a #i!a!, la "+ali!a! o "+al7+iera !e las res#a #es "a#e&or2asC 0I H, ;=?b>A34
?

Co si!6re se las si&+ie #es $ro$osi"io es' a3 S%"ra#es 0e #i!a! $ri)era3 es 5o)bre, a i)al 0e #i!a!es se&+ !as3D b3 el 5o)bre 0e #i!a! se&+ !a, es$e"ie3 es a i)al 0e #i!a! se&+ !a, &6 ero34
<

<

C3 Es e la eta!sica 98 )+8 es$e"ial)e #e e los libros "e #rales !e la )is)a9 !o !e Aris#%#eles $are"e res$o !er a!e"+a!a)e #e a la a)bi&Fe!a! 7+e a"aba)os !e se:alar e rela"i% "o la e #i!a! as2 "o)o a o#ras "+es#io es a-i es o a"lara!as s+-i"ie #e)e #e e los #ra#a!os !e l%&i"a4 El $la #ea)ie #o aris#o#6li"o se 5alla $osibili#a!o e es#e "aso $or la i #ro!+""i% !e !os #eor2as !e s+)a i)$or#a "ia' la "o "er ie #e a la $l+rali!a! !e si& i-i"a"io es !e BserC 8 Be #eC 8 la #eor2a 5ile)%r-i"a4 A7+6lla re"ae $ri)aria)e #e sobre la le &+aD 6s#a, sobre la es#r+"#+ra !e la reali!a! e,#rali &F2s#i"a4 El "4 ; !el ;4 VII !e la eta!sica se si#(a !e #ro !el es7+e)a !e las "a#e&or2as e #e !i!as "o -or)e a la $ri)era !e las $ers$e"#i1as 7+e se:al/ba)os )/s arriba, es !e"ir, "o)o "lasi-i"a"i% !e #o!os los $osibles $re!i"a!os $ara + !is"+rso "+8o s+*e#o sea + a e #i!a! $ri)era4 Sobre las "osas 9se:ala Aris#%#eles9 os es $osible -or)+lar a-ir)a"io es !e )+8 !is#i #o ra &o 8 "o !i"i% ' "abe, $or e*e)$lo, !e"ir 7+6 so , $ero #a)bi6 "abe !e"ir !% !e, "+/ !o, !e 7+6 #a)a:o, "%)o so 4 L+es bie , se os !i"e, e #re #o!as es#as $osibili!a!es !e 5ablar a"er"a !e la reali!a!, la $ri)aria 8 ori&i al (protn) ser2a a7+ella 7+e se ar#i"+lara "o -or)e al es7+e)a l%&i"o@li &F2s#i"o' BM7+6 es es#oNC4 Es ob1io 8 #ri1ial 7+e e "a!a "aso la res$+es#a "o "re#a !e$e !er/ !el #i$o !e reali!a! a 7+e se a$+ #e "o #al $re&+ #a $ero es i)$or#a #e se:alar 7+e e "+al7+ier "aso las !is#i #as res$+es#as 5abr/ !e #e er + a es#r+"#+ra i!6 #i"a4 La res$+es#a 5abr/ !e ser sie)$re + o)bre 7+e si& i-i7+e !e #ro !e la "a#e&or2a !e e #i!a!' a es#o a$+ #a Aris#%#eles al se:alar 7+e la res$+es#a 5abr/ !e ser !el #i$o B0es#o es3 + 5o)bre o + !iosC 0;=>Ka;G@;K34 Es#a "o #es#a"i% , a s+ 1e., $o!r/ ser +l#erior)e #e !e#er)i a!a' $o!e)os a:a!ir 7+e se #ra#a !e + 5o)bre se #a!o o $asea !o o b+e o $ero e #al "aso 5ablar2a)os 8a !e !e#er)i a"io es o a-e""io es 0a""i!e #es3 !e esa e #i!a! "o "re#a e i !i1i!+al 7+e lla)a)os 5o)bre4 A-e""io es o a""i!e #es "+8o s+*e#o (hypo(emenon) es la e #i!a! e el !oble se #i!o !e a7+ella $alabra, es !e"ir, "o)o s+*e#o -2si"o !e i 5esi% 0B$or7+e i &( a""i!e #e #ie e e,is#e "ia i $+e!e !arse se$ara!o !e la e #i!a!C4 i#. ;=>Ka>?3 8 "o)o s+*e#o l%&i"o !e $re!i""i% 0B$+es b+e o o se #a!o o se !i"e si 6s#aC, i#. ;=>Ka>K34 )usa, e #i!a!, es, $or #a #o, a7+ello 7+e reali.a la !oble 8 "oor!i a!a -+ "i% !e ser s+s#ra#o -2si"o !e !e#er)i a"io es 8 s+*e#o l%&i"o o re-ere #e (l#i)o !e +es#ro le &+a*e a"er"a !e la reali!a!4 Des!e + $+ #o !e 1is#a )e#a-2si"o, es#a !oble "ara"#eri.a"i% lle1a e s+ se o la $osibili!a! !e + a "o "l+si% )o is#a 8 )/s "o "re#a)e #e !e + )o is)o )a#erialis#a' M o 5abr/ !e "o "l+irse 7+e la ( i"a e #i!a! real es la )a#eria, s+s#ra#o (l#i)o !e #o!as las !e#er)i a"io es reales 0$+es#o 7+e las e #i!a!es $ri)eras o i !i1i!+os o ser2a si o )o!i-i"a"io es !e la )a#eria3 8 $or "o si&+ie #e s+*e#o (l#i)o !e #o!a $re!i"a"i% N G4 A $esar !e la ro#+ !i!a! !e
B444e e-e"#o, #o!o lo !e)/s o es si o a-e""io es, a""io es 8 $o#e "ias !e los "+er$os 8 la lo &i#+!, la la#i#+! 8 la $ro-+ !i!a! so !is#i #os #i$os !e "a #i!a!, $ero o e #i!a! 0la "a #i!a! o es, !es!e l+e&o, e #i!a!3D l+e&o e #i!a! ser/ )/s bie el s+*e#o (l#i)o e 7+e se !a #o!o es#o4 Y es
G

es#e ra.o a)ie #o, Aris#%#eles se ie&a a a"e$#ar se)e*a #e "o "l+si% )o is#a4 La e&a#i1a aris#o#6li"a se *+s#i-i"a e la i !e#er)i a"i% $ro$ia !e la )a#eria 7+e la 5a"e i "a$a. !e "o s#i#+ir el s+*e#o !e !is"+rso ese "ial al&+ o4 E e-e"#o, la $re&+ #a BM7+6 es la )a#eria "o)o #al, es !e"ir, )/s all/ !e #o!as s+s !e#er)i a"io esNC es"a$a a #o!a $osibili!a! !e !is"+rso !e-i i#orio4 Oabr/ 7+e $la #earla )/s bie e #6r)i os #ales "o)o' BM7+6 es la )a#eria e el "aso !el a&+a, !el /rbol, e#"4NC, "o lo "+al el s+*e#o !e la $re&+ #a 98 !e la res$+es#a "orres$o !ie #e9 8a o es la )a#eria "o)o #al, si o + #i$o !e#er)i a!o !e )a#eria4 Si#+a!o e es#a e "r+"i*a!a, Aris#%#eles es#able"e "o)o ras&os -+ !a)e #ales !e la e #i!a!, !e la ousa, el ser al&o i !i1i!+ali.a!o, se$ara!o (choristn), es !e"ir, al&o !e#er)i a!o 0+ es#o, tde ti)*4 De es#e )o!o re&resa)os al $+ #o !e $ar#i!a "erra !o el "2r"+lo a $ar#ir !el "+al se ori&i a la #eor2a aris#o#6li"a !e la e #i!a!' $+es#o 7+e el !is"+rso ese "ial se ori&i a e la $re&+ #a' BM7+6 es es#oNC, a7+ello a 7+e la $re&+ #a se re-iere 5a !e ser B+ es#oC, es !e"ir, + a e #i!a! $ri)era, i !i1i!+al4 El $aso si&+ie #e se lle1a a "abo -/"il)e #e, si es-+er.o4 El s+*e#o 8 re-ere #e (l#i)o !el !is"+rso 5a !e ser al&o !e#er)i a!o 8 la )a#eria es i !e#er)i a!aD M7+6 es lo 7+e 5a"e 7+e la )a#eria sal&a !e s+ i !e#er)i a"i% 8 1e &a a ser al&o !e#er)i a!oND e1i!e #e)e #e, la -or)a4 E el /)bi#o !e las reali!a!es a#+rales el s+*e#o 7+e se b+s"a ser/, $or #a #o, la )a#eria !e#er)i a!a $or la -or)a, el "o)$+es#o 5ile)%r-2"oA4
7+e eli)i a!as la lo &i#+!, la la#i#+! 8 la $ro-+ !i!a!, os e "o #ra)os "o 7+e o 7+e!a a!a a o ser 7+e 5a8a al&o !eli)i#a!o $or ellasD "o 7+e a los 7+e a!o$#a es#e $+ #o !e 1is#a $or -+er.a 5a !e $are"erles 7+e o 5a8 )/s e #i!a! 7+e la )a#eria4 Lor )i $ar#e, lla)o )a#eria a a7+ello 7+e $or s2 )is)o o $+e!e ser !e o)i a!o i al&o i "a #i!a! i i &+ a o#ra !e las !e#er)i a"io es !el e #e4 Se #ra#a, e e-e"#o, !e al&o !e lo "+al se $re!i"a "a!a + a !e es#as !e#er)i a"io es, al&o "+8o ser es !is#i #o !el !e "a!a + a !e las "a#e&or2as 08 es 7+e las !e)/s se $re!i"a !e la e #i!a! 8 6s#a, a s+ 1e., !e la )a#eria3444 7+ie es $ar#a !e es#as "o si!era"io es se e "o #rar/ , $or #a #o, "o 7+e la )a#eria es e #i!a!C ( et., VII ?, ;=>Hall@>A34 E es#a !is"+si% a"er"a !e la )a#eria "o)o e #i!a!, "abe !is#i &+ir !os as$e"#os !is#i #os !e la "+es#i% 4 Oa8, e $ri)er l+&ar, + as$e"#o !e la "+es#i% 7+e a-e"#a !e )a era !ire"#a al l6,i"o, a la le &+a' Mes "orre"#o +#ili.ar la $alabra ousa $ara !esi& ar la )a#eriaN De 5e"5o, la le &+a &rie&a lo $er)i#e 8 Aris#%#eles )is)o lo 5a"e a )e +!oD $ero #a)bi6 !e !ere"5o, $+es la )a#eria "+)$le "o las -+ "io es se:ala!as 7+e, a *+i"io !e Aris#%#eles, so o#a -+ !a)e #al !e la si& i-i"a"i% !e #al #6r)i o4 Oa8, e se&+ !o l+&ar, + as$e"#o !e la "+es#i% 7+e es de !ondo y o )era)e #e !e +#ili.a"i% !e la $alabra' ousa 9e el se #i!o )/s &e +i o !e es#e #6r)i o9 es a7+ella reali!a! 7+e "o s#i#+8e el re!erente +ltimo !el !is"+rso ese "ial 8, $or #a #o, 5a !e ser + a reali!a! determinada y o i !e#er)i a!a "o)o la )a#eria4 0Dir2a)os 7+e la )a#era, se&( Aris#%#eles, 7+e!a $or !eba*o !e la l2 ea !e -lo#a"i% !el !is"+rso34 BA la e #i!a! $are"e "orres$o !erle !e )a era es$e"ial2si@)a el ser al&o se$ara!o (choristn) y al&o !e#er)i a!o (tde ti) (,#. ;=>Ha>A@>K34 A A Tres so , $+es, ios #i$os !e reali!a! o as$e"#os !e lo real a 7+e "abe !e o)i ar ousa& la )a#eria, la -or)a 8 el "o)$+es#o4 Co es#a i!ea "o)ie .a la !is"+si% !e la a#+rale.a !el al)a e el #ra#a!o Acerca del alma& BSole)os !e"ir 7+e + o !e los &6 eros !e los e #es es la e #i!a! 8 7+e 6s#a $+e!e ser e #e !i!a e $ri)er l+&ar "o)o )a#eria 9a7+ello 7+e !e $or s2 o es al&o !e#er)i a!o9, e se&+ !o l+&ar "o)o es#r+"#+ra 8 -or)a e 1ir#+! !e la "+al $+e!e !e"irse 8a !e la )a#eria 7+e es al&o !e#er)i a!o 8 e #er"er l+&ar "o)o el "o)$+es#o !e + a 8 o#raC 0II ;, <;>aI@AH34
I

D3 La $re&+ #a $ri)aria 8 ori&i al 0M7+6 es es#oN3 8 s+ "o #es#a"i% $er#i e #e 0$or e*e)$lo, B+ 5o)breC3 re"ae sobre la e #i!a! $ri)era, i !i1i!+al4 El !is"+rso o #er)i a, si e)bar&o, a7+2, si o 7+e "abe $rolo &arlo e + se&+ !o i1el' M8 7+6 es + 5o)breN La res$+es#a a es#a se&+ !a $re&+ #a 1ie e, $or s+ $ar#e, a re"aer sobre lo 7+e e -iloso-2a s+ele !e o)i arse ese "ia $or la -+er.a !el +so 8 !e la #ra!i"i% 4 Al #e)a !e la ese "ia 0$alabra 6s#a 7+e sir1e $ara #ra!+"ir la e,$resi% aris#o#6li"a #P t -n e.nai) !e!i"a Aris#%#eles + "o *+ #o !e !is7+isi"io es #a i #eresa #es "o)o "o)$li"a!asK 4 Nos li)i#are)os a #o)ar el 5ilo !e + o !e los as$e"#os !e la "+es#i% 4 La ese "ia es el "o #e i!o !e la !e-i i"i% 4 E e-e"#o, 7+6 sea el 5o)bre se )a i-ies#a 8 e,$resa e la !e-i i"i% !e 5o)bre4 La !e-i i"i% , $or s+ $ar#e, "o s#i#+8e + a -rase, + e + "ia!o "o)$le*o4 As2, la !e-i i"i% !e 5o)bre "o)o B1i1ie #e@a i)al@ra"io alC o bie "o)o a7+el ser 7+e B a"e, se ali)e #a, "re"e, se re$ro!+"e, e 1e*e"e 8 )+ere 01i1ie #e3, sie #e, a$e#e"e 8 se !es$la.a 0a i)al3 8, e -i , i #eli&e, ra.o a 8 5abla 0ra"io al3C4 U a !e-i i"i% se "o)$o e, $+es, !e $ar#es4 MQ+6 $ar#es !e lo !e-i i!o re"o&e el e + "ia!o !e la !e-i i"i% N Se #ra#a !e + a "+es#i% a la 7+e Aris#%#eles "o "e!e o#able i)$or#a "ia 8 "+8a res$+es#a 5a !e ser "+i!a!osa)e #e )a#i.a!a4 No 5a !e "o -+ !irse la $ers$e"#i1a !es!e la "+al !e-i e al 5o)bre el -2si"o 8 la $ers$e"#i1a !es!e la "+al lo !e-i e el )e#a-2si"o4 Si#+/ !ose e la $ers$e"#i1a !e es#e (l#i)o, Aris#%#eles "o si!era 7+e la !e-i i"i% o 5a !e i "l+ir las $ar#es )a#eriales !el "o)$+es#o 0#al ser2a el "aso !e + a !e-i i"i% !e 5o)bre 7+e e +)erara s+s )ie)bros, #e*i!os 8 %r&a os3, si o sola)e #e las $ar#es !e la -or)a es$e"2-i"a, las $ar#es !e a7+ello 7+e Aris#%#eles !e o)i a e.dos ( et. VII ;=,;=?Ga;G3 H4 Al lle&ar a es#e $+ #o res+l#a e"esario lla)ar la a#e "i% sobre el si& i-i"a!o !el #6r)i o eidos. Es#e #6r)i o se #ra!+"e a )e +!o si)$le)e #e $or la $alabra la#i a B-or)aC4 Es#a )a era !e #ra!+"irlo o )ere"er2a el )/s )2 i)o "o)e #ario si o -+era $or7+e es #a)bi6 la $alabra B-or)aC la 7+e se +#ili.a $ara #ra!+"ir el #6r)i o
K El "4 G !e es#e ;4 VII !e la eta!sica es#/ !e!i"a!o a !il+"i!ar !e 7+6 5a8 ese "ia4 Es#a "+es#i% res+l#a es$e"ial)e #e $er#i e #e $ara Aris#%#eles 8a 7+e 9!e a"+er!o "o el #e,#o )/s arriba "i#a!o !e 'picos I H, ;=?b>A9 es $osible + !is"+rso ese "ial res$e"#o !e las reali!a!es "o)$re !i!as e #o!as 8 "a!a + a !e las "a#e&or2as, es !e"ir, "abe e,$resar o sola)e #e 7+6 es + a e #i!a!, si o #a)bi6 7+6 es + "olor, e#"4' $or #a #o, 5a8 ese "ia o sola)e #e !e las e #i!a!es, si o #a)bi6 !e los a""i!e #es4 La res$+es#a !e-i i#i1a !e Aris#%#eles es 7+e Bla ese "ia o es al&o e,"l+si1o !e las e #i!a!es o, "+a !o )e os, "orres$o !e a ellas $ri)aria, $ri "i$al 8 absol+#a)e #eC 0;=?;a ;;@;<34 Es#a res$+es#a se *+s#i-i"a e la i)$or#a #e !o"#ri a aris#o#6li"a !e 7+e las $alabras Be #eC 8 BserC #ie e )(l#i$les se #i!os !e los "+ales el $ri)ario 8 -+ !a)e #al es el 7+e "orres$o !e a la e #i!a!4 M/s arriba 5e)os al+!i!o a la i)$or#a "ia !e es#a !o"#ri a e "+8a e,$osi"i% 8 a /lisis o os 5a si!o $osible e #rar4
K

H La $roli*a 8 "o)$li"a!a !is"+si% !e es#e $roble)a !e las $ar#es !e la !e-i i"i% #ie e l+&ar e el "4 ;= !e es#e libro !e la eta!sica. Es#a "+es#i% se #o"a #a)bi6 e el #ra#a!o Acerca del alma I ;, <=?a>H@b;I4
H

;=

&rie&o morph. Al #ra!+"irse a)bos #6r)i os $or la )is)a $alabra, el le"#or se 1e e)$+*a!o a "o si!erarlos "o)o si % i)os, borr/ !ose e &ra )e!i!a el si& i-i"a!o $re"iso 7+e el #6r)i o eidos $osee e "o #e,#os !e"isi1os "o)o el 7+e es#a)os a ali.a !o ;=4 La !is#i "i% e,is#e #e e #re morph 8 e.dos e es#e "o #e,#o es la 7+e e,is#e e #re la es#r+"#+ra !e + or&a is)o 1i1ie #e 8 las -+ "io es o a"#i1i!a!es 1i#ales 7+e #al or&a is)o reali.a4 El e.dos es el "o *+ #o !e las -+ "io es 7+e "orres$o !e a + a e #i!a! a#+ral4 El "o *+ #o !e #ales -+ "io es "o s#i#+8e la ese "ia !e la e #i!a! a#+ral (i#., ;=?Gb?>3 8 $or "o si&+ie #e "o s#i#+8e #a)bi6 el "o #e i!o !e s+ !e-i i"i% , !e a"+er!o "o el )o!elo !e !e-i i"i% !e 5o)bre 7+e )/s arriba 5e)os $ro$+es#o4 E3 El !is"+rso a"er"a !e la e #i!a! a#+ral 97+e e s+ se&+ !o i1el os 5a lle1a!o a la $re&+ #a M7+6 es + 5o)breN 8 "o ella a la ese "ia 8 la !e-i i"i% 9 5a !e $rolo &arse a( e + #er"er )o)e #o o i1el al "+al "orres$o !er2a la $re&+ #a' M8 $or 7+6 es#o es + 5o)breN Es#e #er"er )o)e #o !el !is"+rso $osee + a i)$or#a "ia !e"isi1a 8a 7+e e el )o)e #o a #erior la )a#eria, los ele)e #os )a#eriales, 5ab2a 7+e!a!o -+era !e "o si!era"i% al "e:irse el !is"+rso e,"l+si1a)e #e a la ese "ia e #e !i!a "o)o e.dos. Es#e +e1o i1el 8 es#a +e1a $re&+ #a res#i#+8e la "o)$osi"i% 5ile)%r-i"a !e la e #i!a! a 7+e el !is"+rso se re-iere4 Aris#%#eles s+bra8a, e e-e"#o, "%)o la $re&+ #a re"ae !ire"#a)e #e e la )a#eria' $re&+ #ar $or 7+6 es#o es + 5o)bre e7+i1ale a $re&+ #ar $or 7+6 es#os ele)e #os )a#eriales es#/ or&a i.a!os !e )o!o #al 7+e "o s#i#+8e + 5o)bre4 La res$+es#a, a s+ 1e., 5a !e b+s"arse a #ra16s !e la -or)a es$e"2-i"a, !el "o *+ #o !e -+ "io es $ara las "+ales sir1e #al or&a i.a"i% )a#erial' Bl+e&o lo 7+e se $re&+ #a es la "a+sa $or la "+al la )a#eria es al&o !e#er)i a!o 8 es#a "a+sa es la -or)a es$e"2-i"a (e.dos) 7+e, a s+ 1e., es la e #i!a! (ousa) (i#. VII ;A,;=<;bI@H34 La #eor2a aris#o#6li"a !e la e #i!a! a#+ral 7+e!a "o)$le#a!a e es#e (l#i)o )o)e #o !el !is"+rso4 El e.dos, el "o *+ #o !e -+ "io es 7+e "orres$o !e a + a e #i!a! a#+ral a$are"e "o)o "a+sa !e la e #i!a! a#+ral )is)a4 No se #ra#a, "o)o es ob1io, !e + a "a+sa o a&e #e e,#erior' la "a+sali!a! !e la -or)a es$e"2-i"a es i )a e #e ;; 4
;= A es#e $eli&ro !e si o i)i.a"i% !e a)bos #6r)i os o es a*e o el $ro$io Aris#%#eles, 7+e $res"i !e a )e +!o !e la !is#i "i% e #re a)bos 0$or e*e)$lo, +#ili.a !o e,$resio es "o)o morph (a/ e.dos) "+a !o el "o #e,#o o e,i&e #al !is#i "i% 4 S2 la e,i&e, si e)bar&o, el "o #e,#o 7+e es#a)os a ali.a !o 8 7+e es $re"isa)e #e a7+el e 7+e se si#(a la e,$li"a"i% aris#o#6li"a !el al)a4 A es#e res$e"#o "abe se:alar 7+e el al)a o es !e o)i a!a $or Aris#%#eles morph e i &+ a o"asi% $ero s2 7+e es !e o)i a!a e.dos )+"5as 1e"es4 0Oa8 #e,#os e 7+e 9#ra#/ !ose !el al)a9 se +#ili.a la e,$resi% morph (a/ e.dos y a+ e #ales "asos es#a e,$resi% o se a$li"a !e )a era !ire"#a al al)aD o 5a8 i &+ o e 7+e se la !e o)i e sola)e #e morph y )+"5os 5a8 e 7+e se la !e o)i a e,"l+si1a)e #e e.dos. Lara e1i#ar "o -+sio es, sole)os #ra!+"ir e.dos o si)$le)e #e "o)o B-or)aC, si o "o)o B-or)a es$e"2-i"aC e a7+ellos $asa*es e 7+e la "o -+si% es $osible34
;=

;; La "a+sali!a! 9i )a e #e9 !e la -or)a es$e"2-i"a o e.dos 5a !e e #e !erse !oble)e #e' a3 + "o *+ #o !e ele)e #os )a#eriales "o s#i#+8e + a e #i!a! !e#er)i a!a e la )e!i!a e 7+e so
;;

;;

E #a #o 7+e "a+sa i )a e #e Aris#%#eles !e o)i a Be #i!a!C (ousa) a la -or)a es$e"2-i"a, re"o&ie !o as2 + a !e las si& i-i"a"io es b/si"as !el #6r)i o ousa e,$+es#as e el ;4 V !e la eta!sica& Be o#ro se #i!o Rse !e o)i a ousa0 a a7+ello 7+e es "a+sa i )a e #e !el ser !e "+a #as "osas o se $re!i"a !e + s+*e#oD #al es, $or e*e)$lo, el al)a $ara el a i)alC 0;=;Abl<@;I34 Lor (l#i)o, el eS!os o -or)a es$e"2-i"a o es sola)e #e la ese "ia 8 la "a+sa i )a e #e !e la e #i!a! a#+ral, si o #a)bi6 s+ "a+sa -i al o -i 4 La $re&+ #a BM$or 7+6 es#os ele)e #os so + 5o)breNC s%lo a$are"e "o #es#a!a $le a)e #e "+a !o a7+6llos so "o si!era!os !es!e el $+ #o !e 1is#a !e la -+ "i% a 7+e es#/ !es#i a!os 8 sir1e ' la a"#i1i!a! es$e"2-i"a !el ser 5+)a o 7+e "o s#i#+8e s+ ra.% !e ser, s+ -i ali!a! ;>4 De es#e )o!o se lle&a a la #esis aris#o#6li"a )/s ra!i"al res$e"#o !e la a#+rale.a' la -or)a es$e"2-i"a "o)o -i ali!a! i )a e #e, es !e"ir, "o)o tlos, "o)o e #ele7+ia, a"#o o a"#i1i!a! 7+e es -i e s2 )is)a4 E3 Tras es#e e"esario re"orri!o a #ra16s !e la #eor2a aris#o#6li"a !e la e #i!a!, 1ol1a)os a5ora a las !os "+es#io es 7+e Aris#%#eles "o si!era -+ !a)e #ales a"er"a !el al)a' Mes el al)a entidad o, $or el "o #rario, es + a !e#er)i a"i% a""i!e #al !el 1i1ie #eND Mes a"#o, e #ele7+ia o )/s bie 5a !e ser "o si!era!a "o)o + a $o#e "ia, "o)o + a "a$a"i!a! !e los or&a is)os 1i1osN La res$+es#a a a)bas $re&+ #as 9 a)$lia)e #e elabora!a e el ;4 II !el #ra#a!o Acerca del alma9 1ie e !a!a $or "+a #o 5e)os e,$+es#o a #erior)e #e4 Aris#%#eles es#able"e 8 a-ir)a re$e#i!as 1e"es 7+e el al)a es ese "ia 0 t1 t -n e.nai), -or)a es$e"2-i"a (e.dos) 8 e #i!a! (ousa) !el 1i1ie #e4 S+s i!eas al res$e"#o a$are"e e,$resa!as "o "o "isi% e las si&+ie #es $alabras' BQ+e!a e,$+es#o, $or #a #o, !e )a era &e eral, 7+6 es el al)a, a saber, la e #i!a! !e-i i#oria (ousa (at2 lgon) es#o es, la ese "ia !e #al #i$o !e "+er$oC ;? 0II I,<;>bH34 Al ser -or)a es$e"2-i"a !el 1i1ie #e, el al)a "o s#i#+8e #a)bi6 s+ -i
a$#os $ara reali.ar 8 reali.a las -+ "io es $er#i e #esD b3 e el "aso !e los seres 1i1ie #es, a!e)/s, el eS!os es "a+sa &e era!ora !e los ele)e #os )a#eriales 8 !e s+ es#r+"#+ra"i% D so , e e-e"#o, las -+ "io es 1i#ales )is)as 0ali)e #a"i% 8 !esarrollo3 las 7+e 1a $ro!+"ie !o los !is#i #os %r&a os a $ar#ir !e la se)illa o el e)bri% 4 Se #ra#a !e + a "o "e$"i% !ial6"#i"a, "ir"+lar !e la "a+sali!a! e "+a #o 7+e la -+ "i% $ro!+"e la es#r+"#+ra 0las a"#i1i!a!es 1i#ales )is)as "rea 8 se&re&a los !is#i #os %r&a os3 8 la es#r+"#+ra, a s+ 1e., sir1e a la -+ "i% , si bie la $riori!a! "orres$o !e a es#a (l#i)a, al eS!os. ;> ;> BMLor 7+6 es#os ele)e #os, $or e*e)$lo, la!rillos 8 $ie!ras, so + a "asaND es ob1io 7+e la $re&+ #a se re-iere a la "a+saD 8 6s#a, !es!e el $+ #o !e 1is#a !e la !e-i i"i% , es la esencia 3ue, a su 4e5, es en algunos casos el !in (tnos hne(a) (i#. ;=<;a>I@>H34 E es#e #e,#o se s+bra8a "%)o el #er"ero !e los i1eles 7+e 5e)os !is#i &+i!o e el !is"+rso se re-iere a la ese "ia e #a #o 7+e -i o -i ali!a!4 Cabe "i#ar o#ros $asa*es !el ;4 VII !e la eta!sica e 7+e se e,$resa lo )is)o4 As2, e el "4 ;= se lee' B444el al)a !e los a i)ales 0ella es, e e-e"#o, la e #i!a! !el ser a i)a!o3 es la e #i!a! e "+a #o !e-i i"i% , la -or)a es$e"2-i"a 8 la ese "ia !e +ri "+er$o !e #al #i$o444C 0;=?G b;<@;I34 E el "4 ;; !el )is)o libro $+e!e leerse' B444la !e-i i"i% !e 5o)bre es la !e-i i"i% !e al)aD la e #i!a! es, e e-e"#o, la -or)a es$e"2-i"a i )a e #e !e "+8a + i% "o la )a#eria res+l#a lo 7+e !e o)i a)os e #i!a! "o)$+es#a444C 0;=?A a>K@?=34
;?

;?

;>

i )a e #e 8, $or #a #o, s+ a"#+ali.a"i% o e #ele7+ia' Bl+e&o el al)a es e"esaria)e #e e #i!a! e "+a #o -or)a es$e"2-i"a !e + "+er$o a#+ral 7+e e $o#e "ia #ie e 1i!a4 A5ora bie , la e #i!a! es e #ele7+ia, l+e&o el al)a es e #ele7+ia !e #al "+er$oC (i#. <;>a>=@>?34 La "o5ere "ia !e la e,$li"a"i% aris#o#6li"a se basa e la a-ir)a"i% -+ !a)e #al !e 7+e el al)a es el eS!os, la -or)a es$e"2-i"a !el 1i1ie #e' $re"isa)e #e $or serlo, es #a)bi6 s+ e #i!a! 8 e #ele7+ia4 A5ora bie , M7+6 i)$li"a"io es #ie e es#a -+ !a)e #al a-ir)a"i% !e 7+e el al)a es la -or)a es$e"2-i"a !el 1i1ie #eN M/s arriba 5e)os se:ala!o 7+e la -or)a es$e"2-i"a es el "o *+ #o !e las -+ "io es 7+e "orres$o !e a + a e #i!a! a#+ral' $or #a #o, la -or)a es$e"2-i"a !e + 1i1ie #e ser/ las a"#i1i!a!es o -+ "io es 1i#ales 0ali)e #arse, re$ro!+"irse, e#"43 7+e e s+ "o *+ #o s+ele !e o)i arse B1i!aC4 La #eor2a aris#o#6li"a $are"e -a1ore"er !e es#e )o!o la i!e #i-i"a"i% !el al)a "o la 1i!a4 Si es#o es as2, M o 7+e!a el al)a !es$ro1is#a !e s+s#a "iali!a!, !e e,is#e "ia 8 reali!a! a+#% o)asND M o se #ra#ar2a, e !e-i i#i1a, !e + a )a era !is"re#a !e eli)i ar el al)a )a #e ie !o 9eso s29 la $alabra Bal)aC "o)o + )ero si % i)o !e la $alabra B1i!aCN La i!e #i-i"a"i% !el al)a "o la 1i!a, la si o i)i@.a"i% !e a)bos #6r)i os, se i si (a e +es#ro #ra#a!o "o)o + a $osible "o se"+e "ia i #er a !el $la #ea)ie #o )is)o aris#o#6li"o4 Nos li)i#are)os a lla)ar la a#e "i% !el le"#or sobre !os $asa*es "r+"iales al res$e"#o4 El $ri)ero !e ellos !i"e lo si&+ie #e' Be #re los "+er$os a#+rales los 5a8 7+e #ie e 1i!a 8 los 5a8 7+e o la #ie e 08 sole)os lla)ar 1i!a a la a+#oali@)e #a"i% , al "re"i)ie #o 8 al e 1e*e"i)ie #o34 De !o !e res+l#a 7+e #o!o "+er$o a#+ral 7+e $ar#i"i$a !e la 1i!a es e #i!a!, $ero e #i!a! e el se #i!o !e e #i!a! "o)$+es#a4 Y $+es#o 7+e se #ra#a !e + "+er$o !e #al #i$o 9a saber, 7+e #ie e 1i!a9 o es $osible 7+e el "+er$o sea el al)aC (i#. <;>a;>@;A34 Re$/rese e las l2 eas 7+e 5e)os s+bra8a!o' e la $re)isa se es#able"e 7+e el 1i1ie #e es "o)$+es#o a #ra16s !el sis#e)a B"+er$oT1i!aC 0el 1i1ie #e es + "+er$o 7+e #ie e 1i!a3 )ie #ras 7+e e la "o "l+si% es#e sis#e)a se s+s#i#+8e $or el o#ro !e B"+er$oTal)aC 0es !e"ir, el 1i1ie #e es + "+er$o 7+e #ie e al)a' el al)a o es el "+er$o3;<4 El se&+ !o !e los #e,#os 7+e a!+"ire)os "orres$o !e a la "6lebre 8 "o o"i!a !e-i i"i% aris#o#6li"a !el al)a' Bl+e&o el al)a es la e #ele7+ia $ri)era !e + "+er$o 7+e e $o#e "ia #ie e 1i!aC (i#., <;>a>A@>K34 De a"+er!o "o el sis#e)a aris#o#6li"o, a"#o o e #ele7+ia es sie)$re 8 e "a!a "aso el "+)$li)ie #o a!e"+a!o !e la $o#e "ia 7+e 1ie e a a"#+ali.ar4 Lor #a #o, el a"#o o e #ele7+ia !e + "+er$o 7+e e $o#e "ia #ie e 1i!a 5a !e ser $re"isa)e #e la 1i!a 8 o "+al7+ier o#ra "osa4 No obs#a #e, Aris#%#eles os o-re"e el al)a e s+ l+&ar4 Co)o e el "aso a #erior, la "o5ere "ia i #er a !el #e,#o $are"er2a e,i&ir la i!e #i-i"a"i% !e al)a (psych) 8 1i!a (5o).
E #re los "o)e #aris#as, So-o ias se a$er"ibi% e "ier#o )o!o !el 7+iebro i #ro!+"i!o e la ar&+)e #a"i% e es#e $asa*e aris#o#6li"o4 S+s $alabras res#i#+8e la "o5ere "ia !el #e,#o e s+ as$e"#o -or)al' BEl 7+e $osee 1i!a es, $+es, + "+er$o 8 #al #i$o !e "+er$o4 Lor #a #o, es "o)$+es#o !e "+er$o 8 1i!a (e( 5o-s (a/ smatos)& a7+6l, e "+a #o s+*e#o 8 )a#eriaD 6s#a, $or s+ $ar#e, e "+a #o es#/ e el s+*e#o "o)o -or)aC (ad loc.).
;<

;<

;?

La !es+s#a "iali.a"i% !el al)a es, $+es, + a $o!erosa $osibili!a! i #er a !e la #eor2a aris#o#6li"a a"er"a !el 1i1ie #e4 Es#a !es+s#a "iali.a"i% !el al)a $o!2a #e er l+&ar !e !os )o!os !i-ere #es4 E e-e"#o, al si#+arse el al)a e #re el "+er$o 8 la 1i!a 8 al i #e #ar "o "e$#+ali.arla !es!e la #eor2a !e $o#e "ia 8 a"#o, o s%lo "ab2a la $osibili!a! !e re!+"ir el al)a al a"#o i!e #i-i"/ !ola "o la 1i!a, si o 7+e "ab2a #a)bi6 la $osibili!a! !e re!+"irla a la $o#e "ia i!e #i-i"/ !ola "o la "a$a"i!a! !el or&a is)o $ara 1i1ir4 Es#a (l#i)a $osibili!a! 9!e la "+al e,is#e #a)bi6 i !i"ios e +es#ro #ra#a!o ;G9 -+e la 7+e 5is#%ri"a)e #e #+1o )/s 6,i#o e la es"+ela aris#o#6li"a $ri)i#i1a4 Lor lo 7+e sabe)os, el al)a o es 8a $ara Aris#%,e o si o la ar)o 2a o e7+ilibrio e #re las !is#i #as -+ "io es !el or&a is)o4 E i!6 #i"a !ire""i% se )+e1e Es#ra#% 8 Di"ear"o4 Us#e 9!is"2$+lo i )e!ia#o !e Aris#%#eles9 re"+rre #a)bi6 al "o "e$#o !e e7+ilibrio "or$oral $ara a-ir)ar 7+e B o e,is#e el al)aC, 7+e el al)a es al&o Bi s+s#a "ialC (ano+sios)$*4 Lor )/s 7+e Aris#%#eles "ri#i"% !+ra)e #e
;G Re$/rese e el si&+ie #e #e,#o !e +es#ro #ra#a!o' BLero es e"esario #a)bi6 "o si!erar e rela"i% "o las !is#i #as $ar#es !el "+er$o lo 7+e a"aba)os !e !e"ir4 E e-e"#o, si el o*o -+era + a i)al, s+ al)a ser2a la 1is#a' 6s#a es, !es!e l+e&o, la e #i!a! !e-i i#oria !el o*o4 El o*o, $or s+ $ar#e, es la )a#eria !e la 1is#a !e )a era 7+e, 7+i#a!a 6s#a, a7+6l o ser2a e absol+#o o*o a o ser !e $alabra, "o)o es el "aso !e + o*o es"+l$i!o e $ie!ra o $i #a!o4 Lro"e!e a!e)/s a$li"ar a la #o#ali!a! !el "+er$o 1i1ie #e lo 7+e se a$li"a a las $ar#es, 8a 7+e e la )is)a rela"i% e 7+e se e "+e #ra la $ar#e res$e"#o !e la $ar#e se e "+e #ra #a)bi6 la #o#ali!a! !e la $o#e "ia se si#i1a res$e"#o !e la #o#ali!a! !el "+er$o 7+e $osee se sibili!a! "o)o #al4 A5ora bie , el 7+e es#/ e $o#e "ia !e 1i1ir o es el "+er$o 7+e 5a e"5a!o -+era el al)a, si o )/s bie a7+el 7+e la $osee4 El es$erar2a 8 el -r+#o, $or s+ $ar#e, so #al #i$o !e "+er$o e $o#e "ia4 La 1i&ilia es, e #ele7+ia a la )a era e 7+e lo so la 1isi% 8 el a"#o !e "or#arD el al)a, $or el "o #rario, lo es a la )a era !e la 1is#a 8 !e la $o#e "ia !el i s#r+)e #o4 El "+er$o, a s+ 1e., es lo 7+e es#/ e $o#e "ia4 Lero as2 "o)o el o*o es la $+$ila 8 la 1is#a, e el o#ro "aso 98 $aralela)e #e9 el a i)al es el al)a 8 el "+er$oC 0II ;, <;>b;A@;?a?34 La #eor2a aris#o#6li"a !el al)a -+ "io a e + !oble sis#e)a o$osi#i1o' -re #e al "+er$o 8 -re #e a la 1i!a o -+ "io es 1i#ales4 Ere #e al "+er$o, el al)a se !es#a"a "o)o a"#oD -re #e a la 1i!a, el al)a a$are"e "o)o $o#e "ia4 Es#a se&+ !a es la $ers$e"#i1a 7+e "orres$o !e al #e,#o #ra s"ri#o e el 7+e los e*e)$los +#ili.a!os so !os, el o*o 8 el 5a"5a4 El o*o se !e-i e $or la "a$a@ "i!a! !e 1er 01is#a3 8 el 5a"5a $or la "a$a"i!a! !e "or#ar' #ales "a$a"i!a!es o $o#e "ias "o s#i#+8e s+ ese "ia4 A /lo&a)e #e, se:ala Aris#%#eles, el 1i1ie #e se !e-i e $or s+ "a$a"i!a! !e 1i1ir, sie !o 6s#a s+ ese "ia, es !e"ir, s+ al)a4 El $/rra-o o-re"e el )is)o $ara!i&)a $ara los #res "asos' a3 i s#r+)e #o !e 5ierro 0V)a#eria3T"a$a"i!a! !e "or#ar 0VeS!os3Ta"#o !e "or#arD b3 $+$ila 0V )a#eria3T"a$a"i!a! !e 1er, 1is#a 0V eS!osT1isi% , 8 "3 "+er$o 0V )a#eria3T"a$a"i!a! !e 1i1ir 0V eS!os,3Ta"#i1i!a! o -+ "io es 1i#ales4 Es ob1io 7+e e los #res "asos a!+"i!os la "a$a"i!a! o $o#e "ia res+l#a !e#er)i a!a $or el #i$o !e )a#eria 7+e la $osee as2 "o)o $or s+ es#r+"#+ra 8 !is$osi"i% $e"+liares4 E "ier#o )o!o, es#a e,$li"a"i% $o!2a ser #o)a!a "o)o a$o8o $ara la re!+""i% !el al)a a la $o#e "ia, a la es#r+"#+ra 8 e7+ilibrio "or$orales4 ;I ;I Sobre es#e $+ #o $+e!e 1erse las obser1a"io es !e ORTEGA Y GASSET e s+ obra La idea de principio en Lei#ni5, B+e os Aires, ;HGK, "4 ;K, $/&s4 ;I? 8 si&s4 Ta #o Aris#%,e o "o)o Di"ear"o $ro"e!2a !el $i#a&oris)o4 Lor #a #o res+l#ar2a e,a&era!o s+$o er 7+e s+ !o"#ri a a"er"a !el al)a es el res+l#a!o !e + a e1ol+"i% a $ar#ir !el aris#o#e@lis)o4 S+ ori&e es e1i!e #e)e #e $i#a&%ri"o4 Si e)bar&o, o es )e os "ier#o 7+e era $osible i #e #ar e "a*ar es#a !o"#ri a !e #ro !e + a !e#er)i a!a l2 ea !e i #er$re#a"i% !el aris#o#elis)o4
;G

;<

8 re"5a.% la !o"#ri a !el al)a@ar)o 2a ;A, el al)a 1ie e a5ora a si& i-i"ar, )/s o )e os, lo 7+e e el le &+a*e a#+ralis#a !e los )6!i"os se !e o)i a sal+!' el e7+ilibrio es#r+"#+ral 8 -+ "io al !el or&a is)o 7+e 5a"e a 6s#e "a$a. !e reali.ar las -+ "io es 1i#ales4 A $esar !e lo a #erior)e #e e,$+es#o, es + 5e"5o 7+e Aris#%#eles o lle1a a "abo la !es+s#a "iali.a"i% !el al)a a #ra16s !e i &+ a !e las !os $osibles re!+""io es a 7+e os 5e)os re-eri!o4 La )e#a-2si"a aris#o#6li"a "a)i a $or o#ros !erro#eros i)$+es#os $or la a-ir)a"i% !e la a+#o o)2a !e la 1i!a res$e"#o !e la )a#eria 8 es#a a+#o o)2a !e la 1i!a res$e"#o !e la )a#eria es la 7+e *+s#i-i"a, e (l#i)o #6r)i o, la a+#o o)2a a"#i1a !el al)a res$e"#o !el "+er$o ;K4 Tal l2 ea !e $e sa)ie #o a"aba $re1ale"ie !o a lo lar&o !el #ra#a!o Acerca del alma. Res+r&e as2 i e1i#able)e #e la i)a&e #ra!i"io al !el "+er$o "o)o %r&a o, "o)o i s#r+)e #o !el "+al el al)a se sir1e' B8 es 7+e es e"esario 7+e el ar#e +#ili"e s+s i s#r+)e #os 8 el al)a +#ili"e s+ "+er$oC 0I ?,<=Ab>G@>A34 El al)a o se re!+"e al "o *+ #o !e las -+ "io es 1i#ales, si o 7+e 9)/s all/ !e 6s#as9 a$are"e "o)o el a&e #e a"#i1o re&+la!or !e s+ "o5ere "ia 8 ar)o 2a ;H4 Es "ier#o 7+e Aris#%#eles i sis#e e 7+e el s+*e#o 7+e reali.a las a"#i1i!a!es 1i#ales o es el al)a, si o el 1i1ie #e e #a #o 7+e e #i!a! "o)$+es#a' B o es el al)a 7+ie se "o)$a!e"e, a$re !e o !is"+rre, si o el 5o)bre e 1ir#+! !el
La "r2#i"a !e Aris#%#eles a la !o"#ri a !el al)a@ar)o 2a se 5alla e el ;4 I, "4 <, !e +es#ro #ra#a!o 0<=Ab>A@<=Ka?=34 ;K ;K A$are #e)e #e, Aris#%#eles re"+rre e el #ra#a!o Acerca del alma a + a obser1a"i% !e #i$o e)$2ri"o 7+e *+s#i-i"ar2a la !is#i "i% e #re al)a 8 1i!a' la i #err+$"i% !e "ier#as a"#i1i!a!es 1i#ales !+ra #e el s+e:o4 Obs6r1ese el si&+ie #e #e,#o' B444l+e&o el al)a es e #ele7+ia !e #al "+er$o4 Lero la $alabra Be #ele7+iaC se e #ie !e !e !os )a eras' + a, e el se #i!o e 7+e lo es la "ie "ia, 8 o#ra, e el se #i!o e 7+e lo es el #eori.ar4 Es, $+es, e1i!e #e 7+e el al)a lo es "o)o la "ie "ia' 8 es 7+e #e ie !o al)a se $+e!e es#ar e s+e:o o e 1i&ilia 8 la 1i&ilia es a /lo&a al #eori.ar )ie #ras 7+e el s+e:o es a /lo&o a $oseer la "ie "ia 8 o e*er"i#arlaC 0II ;, <;>a>>@>I34 Es#a "o s#a#a"i% e)$2ri"a o !e*a !e ser #ri1ial a e-e"#os !e *+s#i-i"ar la !is#i "i% e #re al)a 8 1i!a4 E e-e"#o, el !a#o !e e,$erie "ia $ro$+es#o res+l#a $er-e"#a)e #e i #e&rable !e #ro !e la #eor2a !e $o#e "ia 8 a"#o si e"esi!a! !e a-ir)ar la irre!+"#ibili!a! !el al)a a las a"#i1i!a!es 1i#ales4 E $ri)er l+&ar 08 es#o lo sab2a $er-e"#a)e #e Aris#%#eles 7+e lo "o s#a#a, $or e*e)$lo, e los $e7+e:os #ra#a!os !e!i"a!os al s+e:o3, e el s+e:o o "esa la 1i!a, si o al&+ as a"#i1i!a!es 1i#ales4 Lero es 7+e a+ s+$o ie !o $osible la i #err+$"i% #o#al !e las a"#i1i!a!es 1i#ales, la e,$li"a"i% #e%ri"a a #ra16s !e la !o"#ri a !e $o#e "ia 8 a"#o "abr2a i&+al)e #e si e"esi!a! !e !is#i &+ir el al)a !e las -+ "io es 1i#ales4 Si&a)os i)a&i a !o e i)a&i e)os 7+e e #al "aso el "+er$o "o #i (a sie !o $o#e "ial)e #e 1i1ie #e, es !e"ir, $osee 1i!a e $o#e "ia4 L+es bie , es #esis aris#o#6li"a 7+e "+al7+ier ser a#+ral es#/ e $o#e "ia "+a !o #al $o#e "ia se a"#+ali.a !e o )e!iar i)$e!i)e #o al&+ o 0"-4 et., IW, A34 De a"+er!o "o es#a #esis, la $rese "ia o a+se "ia !e i)$e!i)e #os 8 la i #er1e "i% !e a&e #es e,#eriores bas#ar2a $ara e,$li"ar el 5i$o#6#i"o -e %)e o e "+es#i% si e"esi!a! !e s+$o er la e,is#e "ia !e + al)a e #al "+er$o4 0A o ser 7+e 1e &a)os a i!e #i-i"ar el al)a "o la "a$a"i!a! !e 1i1ir, e "+8o "aso es"a$ar2a)os !e Es"ila $ara "aer e Carib!is43 La e&a#i1a aris#o#6li"a a re!+"ir el al)a al "o *+ #o !e las a"#i1i!a!es 1i#ales 0o a + a )era $osibili!a! !e 1i1ir res+l#a #e !e la es#r+"#+ra 8 es#a!o !el or&a is)o3 obe!e"e, si !+!a, a o#ras ra.o es !e )/s "alibre 7+e es#a ba al "o s#a#a"i% e)$2ri"a4 ;H ;H C-4, $or e*e)$lo' I G, <;;bG@HD II <, <;Gb>K@aH4
;A

;A

;G

al)aC 0<=Kb ;G@;I3D si e)bar&o, "o)$/rese es#a ro#+ !a !e"lara"i% "o lo 7+e se es#able"e e el si&+ie #e #e,#o !e la eta!sica& B444el a"#o es#/ e el a&e #e )is)o, $or e*e)$lo, la 1isi% e el 7+e 1e, la es$e"+la"i% e el 7+e es$e"+la 8 la 1i!a e el al)aC 0;=G=a?<@bl34 L+es#o 7+e la 1isi% es#/ e el 7+e 1e 8 la es$e"+la"i% e el 7+e es$e"+la, la 1i!a es#/ $aralela)e #e e el 7+e 1i1e4 El #e,#o !i"e 7+e es#/ e el al)a' el 7+e 1i1e es, $+es, el al)a, !e a"+er!o "o la es#r+"#+ra l%&i"a !e es#e #e,#o !e la eta!sica 26. U a 1e. a-ir)a!a la irre!+"#ibili!a! !el al)a, el "+a!ro !e la e,$li"a"i% aris#o#6li"a !e la 1i!a 7+e!a !e-i i#i1a)e #e #ra.a!o !e a"+er!o "o las si&+ie #es l2 eas' a3 El 1i1ie #e se es$e"i-i"a 8 !e-i e $or + "o *+ #o !e -+ "io es 0 +#ri"i% , e#"434 Tales a"#i1i!a!es o a"#os so , e s+)a, lo 7+e !e o)i a)os 1i!a4 La 1i!a es, $or #a #o, a"#i1i!a!, a"#o, b3 El al)a 97+e o se i!e #i-i"a si )/s "o la 1i!a9 es #a)bi6 a"#o4 De es#e )o!o, el al)a res+l#a ser la e #ele7+ia o a"#o $ri)ero !el 1i1ie #e 8 la 1i!a s+ a"#o se&+ !o, "3 Lero #o!o a"#o lo es !e + a $o#e "ia4 De a52 7+e la !is#e si% o 5ia#o e,is#e #e e los 1i1ie #es a#+rales e #re el a"#o $ri)ero 0al)a3 8 los a"#os se&+ !os 0-+ "io es 1i#ales3 i)$li7+e la e,is#e "ia !e $o#e "ias "orres$o !ie #es a 6s#os (l#i)os' a la +#ri"i% , se sa"i% , e#"4, "orres$o !e o#ras #a #as $o#e "ias 0 +#ri#i1a, se si#i1a, e#"434 So las $o#e "ias o -a"+l#a!es !el al)a4 La )ar"a 5is#%ri"a !e &ara #2a !e #o!a obra -ilos%-i"a !e $ri)era )a& i#+! o es o#ra 7+e s+ "a$a"i!a! $ara es#i)+lar la re-le,i% 8 $ro)o1er el s+r&i)ie #o !e !esarrollos +l#eriores, !e l2 eas !e $e sa)ie #o 7+e 9$ro"e!ie !o !e ella9 !i1er&e 8 se "o #ra$o e e #re s24 Es#e 5a si!o el "aso !e la !o"#ri a a"er"a !el al)a 8 la 1i!a e,$+es#a e +es#ro #ra#a!o4 De #ro !e las "oor!e a!as "o "e$#+ales !ise:a!as e 6l se 5a $ole)i.a!o a$asio a!a)e #e sobre la a#+rale.a !el al)a !es!e los )is)os !is"2$+los !e Aris#%#eles 5as#a los 5+)a is#as !el Re a"i)ie #o, $asa !o $or los "o)e #aris#as a #i&+os 8 las !is#i #as es"ol/s#i"as )e!ie1ales4 E a #ro$olo&2a
Es#a a)bi&Fe!a! e el $la o !e la #eor2a 0M7+i6 es el s+*e#o 7+e reali.a las a"#i1i!a!es 1i#ales 8 e el "+al resi!e la 1i!aN3 se "orres$o !e "o + a a)bi&Fe!a! $aralela e el $la o !el +so !e la le &+a $or $ar#e !e Aris#%#eles 0s+*e#o &ra)a#i"al !e los 1erbos 7+e e,$resa a"#i1i!a!es 1i#ales34 E el #ra#a!o Acerca del alma $o!e)os !is#i &+ir #res #i$os !e #e,#os' a3 Oa8 al&+ os e 7+e el s+*e#o !e los 1erbos 7+e e,$resa o$era"io es 1i#ales es + o)bre "o)( "o)o Blas $la #asC, Blos a i)alesC, e#"4 0Blas $la #as "re"e C, e#"4 C-4, $or e*e)$lo' II 2, <;?a>G@>GD II >, <;?b;I@;AD II K, <>=b?;@?>34 Es#as e,$resio es "orres$o !er2a e el $la o !e la #eor2a a la a-ir)a"i% !e 7+e o es el "+er$o i el al)a 7+ie 1i1e, si o la e #i!a! "o)$+es#a !e a)bos, b3 Oa8 o#ros #e,#os e 7+e el s+*e#o !e los 1erbos 7+e e,$resa o$era"io es 1i#ales es + $ro o)bre $erso al 0B1i1i)osC, B$e sa)osC, e#"4 Ge eral)e #e se #ra#a e es#e "aso !e a"#i1i!a!es "o& os"i#i1as4 C-4' II >, <;<a<@ ;?D III ;, <><b;? 8 si&s4, e#"434 "3 Oa8 o#ros )+"5os, e -i , e los "+ales el s+*e#o !e #ales 1erbos es el al)a 0Bel al)a ali)e #a, i #eli&e, !elibera, a-ir)a, ie&a, !esea, 5+8e o $ersi&+eC, e#"4 C-4, e #re )+"5os o#ros' II K, <>=b>A@>HD II <, <;Ib>=@>?D III A, <?;al<@;A34 Es#e #i$o !e e,$resi% "orres$o !er2a, a s+ 1e., e el $la o !e la #eor2a a la !o"#ri a !e 7+e es el al)a 7+ie e*e"+#a las o$era"io es 1i#ales 8 e 7+ie resi!e la 1i!a4
>=

>=

;I

-ilos%-i"a, es#a obra aris#o#6li"a 5a i s$ira!o i i #err+)$i!a)e #e #o!a + a "orrie #e !e $e sa)ie #o 7+e 9si ol1i!ar s+ !oble 1er#ie #e or&/ i"a 8 a 2)i"a9 5a i sis#i!o $o!erosa)e #e e la + i!a! !el ser 5+)a o4 De es#a obra aris#o#6li"a $ro"e!e 8 a ella se re)i#e "o)o a s+ a"#a -+ !a"io al #o!as las "orrie #es 1i#alis#as 5as#a +es#ros !2as4 I "l+so e el /)bi#o !e la )2s#i"a 0/)bi#o !el 7+e a!ie $are"er2a )/s ale*a!o a $ri)era 1is#a 7+e el $ro$io Aris#%#eles3 es#e #ra#a!o $ro$or"io % i s$ira"i% 8 ele)e #os "o "e$#+ales a la -iloso-2a /rabe a #ra16s !e la #eor2a !el I #ele"#o (no7s) i e &e !ra!o e i )or#al !el "+al el 5o)bre $ar#i"i$a4 0M/s a!ela #e os re-erire)os a es#a !o"#ri a aris#o#6li"a43 I&+al)e #e o#able es, e -i , la i -l+e "ia !e es#a obra !e Aris#%#eles e los "a)$os !e la $si"olo&2a 8 la #eor2a !el "o o"i)ie #o, e a7+6lla a #ra16s !e s+ #eor2a !e las -a"+l#a!es, e 6s#a a #ra16s !e s+ "o "e$"i% !el "o o"i)ie #o "o)o asi)ila"i% , "o)o "a$#a"i% i #e "io al !e las -or)as !e las reali!a!es "o o"i!as4 Sola)e #e el 8edn !e Lla#% $o!r2a, #al 1e., "o)$ararse "o es#e #ra#a!o e "+a #o a s+ #ra s"e !e "ia 5is#%ri"a e rela"i% "o el #e)a !el al)a4 Contenido, autenticidad y poca de composicin del tratado El #ra#a!o Acerca del alma "o)$re !e + #o#al !e #rei #a "a$2#+los !is#rib+i!os !el si&+ie #e )o!o' el libro $ri)ero se "o)$o e !e "i "o "a$2#+los, el libro se&+ !o !e !o"e 8 el libro #er"ero, e -i , !e los #re"e "a$2#+los res#a #es4 Es i)$or#a #e se:alar 7+e el !esarrollo !el #ra#a!o res$o !e a + $la !e "o *+ #o, a + a or!e a"i% "o5ere #e4 El libro I se abre "o + a e,$osi"i% 9)+8 !e es#ilo aris#o#6li"o9 a"er"a !el ob*e#o a #ra#ar 8 !e las !i-i"+l#a!es o a$or2as "o 7+e se e -re #ar/ la obra, a!e)/s !e o-re"er "ier#as "o si!era"io es !e "ar/"#er )e#o!ol%&i"o4 El res#o !el libro se !e!i"a a + a /lisis "r2#i"o )i +"ioso !e las #eor2as a"er"a !el al)a )a #e i!as $or s+s $re!e"esores4 U a 1e. lle1a!o a "abo es#e re"orri!o 5is#%ri"o@"r2#i"o, el libro II re#o)a sis#e)/#i"a)e #e 8 !e )o!o !ire"#o la "+es#i% -+ !a)e #al !e 7+6 es el al)a4 E s+ "4 ; se !e-i e al al)a "o)o e #i!a! 8 "o)o e #ele7+ia o a"#o $ri)ero !el "+er$o4 A "o #i +a"i% , e los ""4 > 8 ? se $asa a + es#+!io !e "ar/"#er &e eral sobre las $o#e "ias o -a"+l#a!es !el al)a4 A $ar#ir !e es#e )o)e #o se i i"ia el es#+!io s+"esi1o !e las !is#i #as -a"+l#a!es4 El "4 < se !e!i"a al al)a 1e&e#a#i1a 8 s+s -a"+l#a!es4 Co el "4 G se i i"ia el es#+!io !e la -a"+l#a! !e se #ir, !is#rib+86 !ose es#e es#+!io !e la si&+ie #e )a era' el "4 G se o"+$a !e la se sa"i% e &e eralD el "4 I se !e!i"a a a ali.ar lo se sible 8 s+s "lasesD los ""4 A@;; es#+!ia res$e"#i1a 8 s+"esi1a)e #e "a!a + o !e los "i "o se #i!osD el "4 ;>, e -i , #ra#a !e lo 7+e es "o)( a #o!os los se #i!os4 E es#e )o)e #o se e #ra e el ;4 III 7+e "o #i (a ri&+rosa)e #e la #e)/#i"a !el libro a #erior4 El "4 ; !e es#e libro #ra#a !e !e)os#rar 7+e o e,is#e i &( o#ro se #i!o a!e)/s !e los "i "o 8a e +)era!os 8 es#+!ia!os4 Los ""4 > 8 ? se !e!i"a , res$e"#i1a)e #e, al se #i!o "o)( 8 la i)a&i a"i% 4 A
;A

"o #i +a"i% se e)$re !e el es#+!io !el e #e !i)ie #o, !el I #ele"#o 0""4 <@K34 Des$+6s se $asa a es#+!iar la $o#e "ia o -a"+l#a! )o#ri. 0""4 H@;;3 $ara #er)i ar el #ra#a!o "o + "o *+ #o !e "o si!era"io es &e erales a"er"a !e la *erar7+2a 8 !is#rib+"i% !e los se #i!os e los !is#i #os #i$os !e a i)ales 0""4 ;> 8 ;?34 A $esar !e 7+e el $la &e eral !e la obra $are"e + ar&+)e #o $o!eroso a -a1or !e la + i!a! !e s+ "o)$osi"i% , 6s#a 5a si!o e&a!a $or X4 Yae&er4 Las "o si!era"io es a!+"i!as $or es#e -il%lo&o e s+ "o o"i!a " i -l+8e #e obra sobre la e1ol+"i% !el $e sa)ie #o !e Aris#%#eles>; se re-iere -+ !a)e #al)e #e al "o #e i!o !o"#ri al !el #ra#a!o4 E "o "re#o, se re-iere a la !o"#ri a a"er"a !el I #ele"#o e,$+es#a e el ;4 III4 La !o"#ri a -ilos%-i"a !el I #ele"#o i )a#erial 8 e#er o $ro"e!er2a 9se&( Yae&er9 !e + a e#a$a )/s a #i&+a, $la#% i"a, 7+e res+l#a i "o "iliable "o la a"#i#+! e)$iris#a 7+e "ara"#eri.a al res#o !el #ra#a!o 8 7+e, a s+ 1e., $er#e e"er2a al (l#i)o es#a!io !e la e1ol+"i% i #ele"#+al !e Aris#%#eles4 La 5i$%#esis !e Yae&er es, si !+!a, s+&es#i1a, $ero os $are"e 7+e e,is#e )+8 $o!erosas e1i!e "ias e s+ "o #ra4 E $ri)er l+&ar 8 "o si!era!a la "+es#i% !es!e el $+ #o !e 1is#a !e la !o"#ri a a"er"a !el al)a, se:ale)os el 5e"5o -+ !a)e #al 8 &e eral 98a s+-i"ie #e)e #e s+bra8a!o e el a$ar#a!o a #erior !e es#a I #ro!+""i% 9 !e 7+e Aris#%#eles o aba !o a e es#a obra el $ri "i$io )e#a-2si"o !e la a+#o o)2a !e la 1i!a res$e"#o !e la )a#eria4 Es#a a+#o o)2a !e la 1i!a res$e"#o !e la )a#eria es la 7+e $er)i#e 7+e la e #i!a! s+$re)a i )a#erial 0Dios3 sea "o @"e$#+ali.a!a "o)o B1i1ie #e e#er o, $er-e"#oC ( et. WII, A,;=A>b?=3 8 es #a)bi6 la 7+e $er)i#e "o "e$#+ali.ar al I #ele"#o "o)o e #i!a! i )a#erial4 Si e,is#e 0 8 e,is#e , e-e"#i1a)e #e3 "ier#os !esa*+s#es e #re la !o"#ri a !el I #ele"#o 8 o#ras !o"#ri as $si"ol%&i"as 8 & oseol%@&i"as e,$+es#as e es#e #ra#a!o, #al 1e. es#os !esa*+s#es 5a8a !e "o si!erarse a la l+. !e la #e si% i #er a e 7+e se !ese 1+el1e la "o "e$"i% )is)a !el al)a4 E la )e!i!a e 7+e se )a #ie e la i)a&e !el "+er$o "o)o i s#r+)e #o !el al)a 8 la "o "e$"i% !e 6s#a "o)o s+*e#o !e la 1i!a, o res+l#a i)$osible "o "ebir al&( #i$o !e al)a 9el I #ele"#o9 "+8a a"#i1i!a! 1i#al o $re"ise !e %r&a o )a#erial al&+ o4 Es#ar2a)os, si !+!a, e #al "aso a #e Bo#ro &6 ero !e al)aC, "o)o Aris#%#eles se:ala e,$resa)e #e 0II >, <;?b>I34 Des!e es#a $ers$e"#i1a &lobal o $are"e 7+e los !esa*+s#es 7+e !eri1a !e la $ar#i"i$a"i% !el 5o)bre e #al I #ele"#o $+e!a "o si!erarse + a $r+eba s+-i"ie #e !e 7+e la obra es + a&re&a!o !e $ar#es $ro1e ie #es !e 6$o"as !is#i #as4 E se&+ !o l+&ar, la 5i$%#esis !e X4 Yae&er e,i&ir2a 7+e la !o"#ri a !el I #ele"#o res+l#ara $osi#i1a)e #e e,"l+i!a 0al )e os, !e )o!o i)$l2"i#o3 $or el $la #ea)ie #o 8 el "o #e i!o !el res#o !el #ra#a!o4 A5ora bie , o sola)e #e o es es#e el "aso, si o 7+e la !o"#ri a e "+es#i% a$are"e e,$l2"i#a)e #e )e "io a!a 0si bie e -or)a a$or6#i"a3 e #re los $roble)as a #ra#ar
X4 YAEGER, Aristteles 9 Aristteles R#ra!4 Y4 GAOSZ, M6,i"o, ;HGA4 Sobre la #eor2a !e X4 Yae&er a"er"a !e la e1ol+"i% !el $e sa)ie #o aris#o#6li"o $+e!e 1erse + a !is"+si% !e "ar/"#er &e eral e la I #ro!+""i% a Aris#%#eles 7+e i "l+i)os e es#e )is)o 1ol+)e 4
>;

>;

;K

e +)era!os e el ;4 I 0I,<=?aKss43 as2["o)o $os#erior)e #e e el ;4 II 0;, <;?aI@A3 al o"+$arse !e la !e-i i"i% !el al)a4 0Y es#as o so las ( i"as al+sio es "o &r+e #es al I #ele"#o 7+e e,is#e e el res#o !el #ra#a!o4 C-4, a!e)/s, I <,<=Kb;Kss4D II >,<;?b>I34 Lor (l#i)o, o $+e!e !e*ar !e #e erse e "+e #a la e,is#e "ia !e +)erosas re-ere "ias i #er as 7+e re)i#e !e + os $asa*es a o#ros !e #ro !el #ra#a!o 8 7+e o $are"e ra.o able e,$li"ar "o)o res+l#a!o !e + a re$e#i!a #area !e i #er$ola"i% 4 To!o lo e,$+es#o e la $ri)era $ar#e !e es#a I #ro!+""i% "o s#i#+8e a!e)/s + $o!eroso $+ #o !e re-ere "ia e rela"i% "o la a+#e #i"i!a! !el #ra#a!o Acerca del alma, as2 "o)o e rela"i% "o la 6$o"a a 7+e $er#e e"e !e #ro !el "o *+ #o !e la $ro!+""i% aris#o#6li"a4 S+ a+#e #i"i!a! se 5alla -+era !e #o!a !+!a ra.o able >>4 E s+ -a1or 5a8 7+e se:alar, e $ri)er l+&ar, las )(l#i$les re-ere "ias !e +es#ro #ra#a!o a o#ras obras aris#o#6li"as 0e es$e"ial, a #ra#a!os )e ores3 !e las "+ales !a)os "+e #a e o#as a $ie !e $/&i a e los $asa*es "orres$o !ie #es4 Oa8 7+e se:alar #a)bi6 la 1i "+la"i% 7+e es#e #ra#a!o &+ar!a e "+a #o a s+ "o #e i!o "o las !o"#ri as -+ !a)e #ales e,$+es#as e la eta!sica. Co)o "ree)os 5aber )os#ra!o s+-i"ie #e)e #e, la "o "e$"i% !el al)a o-re"i!a e es#e #ra#a!o o es si o + a $rolo &a"i% 8 + a "o "re"i% !e las #eor2as -+ !a)e #ales !esarrolla!as e los libros "e #rales !e la eta!sica& la "orres$o !e "ia e #re a)bos #ra#a!os es absol+#a)e #e i ob*e#able4 Es#os !os ar&+)e #os a -a1or !e s+ a+#e #i"i!a! sir1e i&+al)e #e "o)o $+ #o !e re-ere "ia $ara !e#er)i ar la 6$o"a !e s+ re!a""i% 4 S+ re!a""i% $er#e e"e, si !+!a, al (l#i)o $er2o!o !e la $ro!+""i% aris#o#6li"a>?4

S+ a+#e #i"i!a! 5a si!o, si e)bar&o, e&a!a $or Y4 La!erbor , ;HG>4


>>

22

Z\R@COER,

Aristteles: ;er( und <eist,

A es#a "o "l+si% lle&a i&+al)e #e E4 d:Aristote, Lo1ai a, ;H<K4


>?

2=

NUYENS

e s+ obra L:4olution de la psychologie

;H

LIBRO LRIMERO
CALTULO LRIMERO

"n 3ue se recorren minuciosamente las m+ltiples cuestiones con 3ue ha de en!rentarse el presente estudio en torno al Alma Lar#ie !o !el s+$+es#o !e 7+e el saber es + a !e las <=>a "osas )/s 1aliosas 8 !i& as !e es#i)a 8 7+e "ier#os saberes so s+$eriores a o#ros bie $or s+ ri&or bie $or o"+$arse !e ob*e#os )e*ores 8 )/s a!)irables, $or + o 8 o#ro )o#i1o !eber2a)os "o *+s#i"ia "olo"ar e #re las $ri)eras la i 1es#i&a"i% e #or o al al)a4 M/s a( , $are"e 7+e el "o o"i)ie #o !e 6s#a "o #ri@ G b+8e o#able)e #e al "o *+ #o !el saber 8 )+8 es$e"ial)e #e al 7+e se re-iere a la Na#+rale.a' el al)a es, e e-e"#o, "o)o el $ri "i$io !e los a i)ales4 Lor +es#ra $ar#e, i #e #a)os "o #e)$lar 8 "o o"er s+ a#+rale.a 8 s+ e #i!a! as2 "o)o "+a #as $ro$ie!a!es la a"o)$a:a ' !e 6s#as las 5a8 7+e $are"e ser a-e""io es e,"l+si1as !el al)a )ie #ras 7+e o#ras $are"e a-e"#ar a!e)/s, 8 e 1ir#+! !e ella, a los a i)ales ;= "o)o #ales ><4 E "+al7+ier "aso, 8 !es!e #o!os los $+ #os !e 1is#a, res+l#a !i-i"il2si)o lle&ar a #e er "o 1i""i% al&+ a a"er"a !e ella4 L+es al ser es#a i 1es#i&a"i% 9)e re-iero a la i 1es#i&a"i% e #or o a la e #i!a! 8 la ese "ia9 "o)( #a)bi6 a o#ros )+"5os #ra#a!os, "abr2a $e sar 7+e e,is#e + )6#o!o ( i"o $ara #o!os 8 "a!a + o !e a7+ellos ob*e#os "+8a e #i@ ;G !a! 7+ere)os "o o"er, "o)o o"+rre "o la !e)os#ra"i% e el "aso !e los a""i!e #es $ro$iosD !e )a era 7+e res+l#ar2a e"esario i 1es#i&ar se)e*a #e )6#o!o4 Si, $or el "o #rario, o e,is#e + )6#o!o ( i"o 8 "o)( e #or o a la ese "ia, e #o "es el e)$e:o se 5a"e )/s !i-2"il #o!a12a, $+es#o 7+e ser/ e"esario !e#er)i ar "+/l es el )o!o !e $ro"e!er a!e"+a!o $ara "a!a "aso4 Lero + a 1e. a"lara!o es#o 9si se #ra#a !e !e@>= )os#ra"i% o !e !i1isi% o i "l+so !e "+al7+ier o#ro )6#o!o9 la "+es#i% !a l+&ar a( a )(l#i$les !i-i"+l#a!es 8 e,#ra12os e lo 7+e se re-iere a "+/les so los $ri "i$ios !e 7+e 5a !e $ar#ir la i 1es#i&a"i% ' 8 es 7+e los $ri "i$ios so !is#i #os "+a !o so !is#i #os los ob*e#os, "o)o o"+rre "o los ()eros 8 las s+$er-i"ies4 Res+l#a, si !+!a, e"esario es#able"er e $ri)er l+&ar a 7+6 &6 ero $er#e e"e 8 7+6 es el al)a 97+iero !e"ir si se #ra#a !e + a reali!a! i !i1i!+al, !e + a >G e #i!a! o si, al "o #rario, es "+ali!a!, "a #i!a! o i "l+so "+al7+ier o#ra !e las "a#e&or2as 7+e 5e)os !is#i &+i!o9 8, e se&+ !o l+&ar, si se e "+e #ra e #re los seres e $o#e "ia o )/s bie "o s#i#+8e + a "ier#a <=>b e #ele7+ia4 La !i-ere "ia o es, !es!e l+e&o, !es!e:able4 Lero a!e)/s 5abr/ 7+e i 1es#i&ar si es !i1isible o
Es !e"ir, e,is#e a-e""io es 7+e o so e,"l+si1as !el al)a, si o 7+e $er#e e"e al a i)al "o)o #al, al "o)$+es#o !e "+er$o 8 al)a4 V6ase in!ra, <=?a? si&s4
><

>=

i !i1isible e i&+al)e #e si #o!as las al)as so !e la )is)a es$e"ie o o 8, e "aso !e 7+e o sea !e la )is)a es$e"ie, si se !is#i &+e $or la es$e"ie o $or el &6 ero4 O"+rre, e e-e"#o, 7+e "+a #os a"#+al)e #e #ra#a e i 1es#i&a a"er"a !el al)a $are"e i !a&ar G e,"l+si1a)e #e a"er"a !el al)a 5+)a a4 Oa !e #e erse "+i!a!o, $+es, o 1a8a a $asarse $or al#o la "+es#i% !e si s+ !e-i i"i% es ( i"a "o)o la !el a i)al o si es !is#i #a $ara "a!a #i$o !e al)a, $or e*e)$lo, !el "aballo, !el $erro, !el 5o)bre, !el !ios 9e "+8o "aso el a i)al, +)1ersal)e #e "o si!era!o, o o es a!a o es al&o $os#erior94 E i&+al)e #e $or lo 7+e se re-iere a "+al7+ier o#ro a#rib+#o 7+e $+e!a $re!i"/rsele e "o)( 4 M/s a( , si lo 7+e 5a8 so )+"5as $ar#es !el al)a 8 o )+"5as al)as, es#/ el $roble)a !e si 5a !e i 1es#i&arse $ri)ero el al)a "o)o #o#ali!a! o las $ar@ ;= #es4 Lor lo !e)/s, es #a)bi6 !i-2"il !e $re"isar "+/les !e es#as $ar#es so $or a#+rale.a !i1ersas e #re s2 8 si $ro"e!e i 1es#i&ar $ri)ero las $ar#es o bie s+s a"#os, $or e*e)$lo, el i #eli&ir o bie el i #ele"#o, el $er"ibir se si#i1a)e #e o bie la -a"+l#a! se si#i1aD e i&+al)e #e e los !e)/s "asos4 Lero si se "o "e!e $riori!a! a los a"#os, s+r&ir2a +e1a)e #e la !i-i"+l#a! !e si se ;G 5a !e es#+!iar s+s ob*e#os a #es 7+e ellos, $or e*e)$lo, lo se sible a #es 7+e la -a"+l#a! se si#i1a 8 lo i #eli&ible a #es 7+e el i #ele"#o4 Lor o#ra $ar#e, 8 se&( $are"e, o s%lo es (#il "o o"er la ese "ia $ara "o)$re !er las "a+sas !e las $ro$ie!a!es 7+e "orres$o !e a las e #i!a!es 0$or e*e)$lo, e )a#e)/#i"as saber 7+6 es la re"#a, la "+r1a, la l2 ea, la s+$er-i"ie $ara "o)$re !er a "+/ #os >= re"#os e7+i1ale los / &+los !e + #ri/ &+lo3, si o 7+e #a)bi6 98 a la i 1ersa9 las $ro$ie!a!es "o #rib+8e e b+e a $ar#e al "o o"i)ie #o !e la ese "ia' $+es si so)os "a$a"es !e !ar ra.% a"er"a !e las $ro$ie!a!es 98a a"er"a !e #o!as 8a a"er"a !e la )a8or2a9 #al "o)o a$are"e , sere)os "a$a"es #a)bi6 e #al "aso !e $ro + "iar os "o o#able e,a"#i#+! a"er"a >G !e la e #i!a!4 Y es 7+e el $ri "i$io !e #o!a !e)os#ra"i% es la ese "ia 8 !e a52 7+e a #o!as l+"es res+l#e 1a"2as 8 !ial6"#i"as "+a #as !e-i i"io es o lle@ <=?a 1a a$are*a!o el "o o"i)ie #o !e las $ro$ie!a!es o, "+a !o )e os, la $osibili!a! !e + a "o *e#+ra a!e"+a!a a"er"a !e las )is)as4 Las a-e""io es !el al)a, $or s+ $ar#e, $rese #a a!e)/s la !i-i"+l#a! !e si #o!as ellas so #a)bi6 "o)+ es al "+er$o 7+e $osee al)a o si, $or el "o #rario, G 5a8 al&+ a 7+e sea e,"l+si1a !el al)a )is)a4 Ca$#ar es#o es, !es!e l+e&o, e"esario, $ero a!a -/"il4 E la )a8or2a !e los "asos se $+e!e obser1ar "%)o el al)a o 5a"e i $a!e"e a!a si el "+er$o, $or e*e)$lo, e "oleri.arse, e 1ale #o arse, a$e#e"er, se #ir e &e eral4 No obs#a #e, el i #eli&ir $are"e al&o $ar#i"+lar)e #e e,"l+si1o !e ellaD $ero i es#o si7+iera $o!r/ #e er l+&ar si el "+er$o si es 7+e se #ra#a !e + "ier#o #i$o !e i)a&i a"i% o !e al&o 7+e o se !a si i)a&i a"i% 4
;=

Lor #a #o, si 5a8 al&( a"#o o a-e""i% !el al)a 7+e sea e,"l+si1o !e ella, ella
>;

$o!r2a a s+ 1e. e,is#ir se$ara!aD $ero si i &+ o le $er#e e"e "o e,"l+si1i!a!, #a)$o"o ella $o!r/ es#ar se$ara!a, si o 7+e le o"+rrir/ i&+al 7+e a la re"#a a la 7+e, e #a #o 7+e re"#a, "orres$o !e )+"5as $ro$ie!a!es 9"o)o la !e ser #a &e #e a + a es-era !e bro "e e + $+ #o $or )/s 7+e la re"#a se$ara!a o $+e!a lle1ar a "abo #al "o @;G #a"#oD 8 es 7+e es i se$arable #o!a 1e. 7+e sie)$re se !a e + "+er$o94 Del )is)o )o!o $are"e 7+e las a-e""io es !el al)a se !a "o el "+er$o' 1alor, !+l.+ra, )ie!o, "o)$asi% , osa!2a, as2 "o)o la ale&r2a, el a)or 8 el o!io4 El "+er$o, !es!e l+e&o, res+l#a a-e"#a!o "o *+ #a)e #e e #o!os es#os "asos4 Lo $o e !e )a i-ies#o el 5e"5o !e 7+e + as 1e"es o se $ro@ >= !+"e ira i #error $or )/s 7+e "o "+rra a-e""io es 1iole #as 8 $al$ables )ie #ras 7+e o#ras 1e"es se $ro!+"e la "o )o"i% ba*o el i -l+*o !e a-e""io es $e7+e:as e i)$er"e$#ibles 9$or e*e)$lo, "+a !o el "+er$o se 5alla e,"i#a!o 8 e + a si#+a"i% se)e*a #e a "+a !o + o se e "+e #ra e "oleri.a!o94 Lero 5e a7+2 + "aso )/s "laro a( ' "+a !o se e,$eri)e #a las a-e""io es $ro$ias !el 7+e es#/ a#errori.a!o si 7+e es#6 $rese #e ob*e#o #error2-i"o al&+ o4 Lor "o si&+ie #e, 8 si es#o es as2, es#/ "laro 7+e las a-e""io es so >G -or)as i 5ere #es a la )a#eria4 De )a era 7+e las !e-i i"io es 5a !e ser !e es#e #i$o' el e "oleri.arse es + )o1i)ie #o !e #al "+er$o o !e #al $ar#e o $o#e "ia $ro!+"i!o $or #al "a+sa "o #al -i 4 De !o !e res+l#a 7+e "orres$o !e al -2si"o o"+$arse !el al)a, bie !e #o!a al)a bie !e es#a "lase !e al)a e "o "re#o4 Lor o#ra $ar#e, el -2si"o 8 el !ial6"#i"o !e-i ir2a !e !i-ere #e )a era "a!a + a !e es#as a-e""io@ ?= es, $or e*e)$lo, 7+6 es la ira' el + o 5ablar2a !el !eseo !e 1e &a .a o !e al&o $or el es#ilo, )ie #ras el o#ro 5ablar2a !e la eb+lli"i% !e la sa &re o !el ele)e #o "alie #e alre!e!or !el "ora.% 4 El + o !ar2a <=?b "+e #a !e la )a#eria )ie #ras el o#ro !ar2a "+e #a !e la -or)a es$e"2-i"a 8 !e la !e-i i"i% 4 L+es la !e-i i"i% es la -or)a es$e"2-i"a !e "a!a "osa 8 s+ e,is#e "ia i)$li"a 7+e 5a !e !arse e"esaria)e #e e #al #i$o !e )a#eriaD !e es#a )a era, la !e-i i"i% !e "asa ser2a al&o as2 "o)o 7+e es + re-+&io $ara i)$e!ir la !es#r+""i% $ro!+"i!a $or los 1ie #os, los "alores G 8 las ll+1ias4 El + o 5abla !e $ie!ras, la!rillos 8 )a!eras )ie #ras el o#ro 5abla !e la -or)a es$e"2-i"a 7+e se !a e 6s#os e -+ "i% !e #ales -i es4 MC+/l !e ellos es, e #o "es, el -2si"oN MEl 7+e 5abla a"er"a !e la )a#eria i& ora !o la !e-i i"i% o el 7+e 5abla sola)e #e !e la !e-i i"i% N MM/s bie el 7+e lo 5a"e a $ar#ir !e lo + o 8 lo o#roN MQ+6 $asa, $+es, "o "a!a + o !e a7+6llosN Q+e o 5a8 a!ie 7+e se o"+$e !e las a-e"@ ;= "io es 7+e so i se$arables !e la )a#eria, abs#ra86 @!olas !e 6s#a' es )/s bie el -2si"o 7+ie se o"+$a !e #o!as a7+ellas a-e""io es 8 a""io es 7+e "orres$o !e a #al #i$o !e "+er$o 8 a #al #i$o !e )a#eria4 E "+a #o a a7+ellas a-e""io es 7+e o so "o si!era!as #ales, s+ "o o"i)ie #o "orres$o !e a o#ros' !e al&+ as se o"+$a el ar#esa o se&( los "asos, $or e*e)$lo, el "ar$i #ero o el )6!i"oD !e las a-e""io es i se$ara@;G bles se o"+$a, a s+ 1e., el )a#e)/#i"o si bie abs#ra"#a)e #e 8 e "+a #o 7+e o so a-e""io es !e #al #i$o !e "+er$oD el )e#a-2si"o, e -i , se o"+$a !e las reali!a!es 7+e e,is#e se$ara!as e "+a #o #ales>G4
To!o es#e $/rra-o es !is"+#i!o 8a !es!e la a #i&Fe!a! 8 o 5a re"ibi!o + a i #er$re#a"i% + / i)e4 S+ se #i!o a!e"+a!o os $are"e el si&+ie #e' las -or)as o a-e""io es 7+e so i se$arables !e la )a#eria o $+e!e es#+!iarse $res"i !ie !o !e 6s#aD #al es el "aso !el al)a, -or)a
>G

>

>>

Lero 5e)os !e re&resar al $+ #o !el "+al 5a arra "a!o es#e !is"+rso4 De"2a)os 7+e las a-e""io es !el al)a o so se$arables !e la )a#eria a#+ral !e los a i)ales e la )e!i!a e 7+e les "orres$o !e #al #i$o !e a-e""io es 9$or e*e)$lo, el 1alor 8 el )ie!o9 8 7+e se #ra#a !e + "aso !is#i #o al !e la l2 ea 8 la s+$er-i"ie >I4

CALTULO SEGUNDO

>ue recoge y e?pone las doctrinas de otros !ilso!os en torno al conocimiento y al mo4imiento como rasgos caractersticos del alma L+es#o 7+e es#a)os es#+!ia !o el al)a se 5a"e e"e@ >= sario 7+e 9al #ie)$o 7+e re"orre)os las !i-i"+l#a!es "+8a sol+"i% 5abr/ !e e "o #rarse a )e!i!a 7+e a1a "e)os9 re"o*a)os las o$i io es !e "+a #os $re!e"esores a-ir)aro al&o a"er"a !e ella' !e es#e )o!o os ser/ $osible re#e er lo 7+e !i*ero a"er#a!a)e #e as2 "o)o #o)ar $re"a+"io es res$e"#o !e a7+ello 7+e $+e!a 5aber !i"5o si a"ier#o4 El "o)ie .o !e la i 1es#i&a"i% , $or o#ra $ar#e, "o sis#e e $ro$o er a7+ellas >G $ro$ie!a!es 7+e !e )a era es$e"ial2si)a $are"e "orres$o !er al al)a $or a#+rale.a4 A5ora bie , lo a i)a!o $are"e !is#i &+irse !e lo i a i)a!o $ri "i$al)e #e $or !os ras&os, el )o1i)ie #o 8 la se sa"i% 8 a)bas "ara"#eri.a"io es a"er"a !el al)a so a$ro,i)a!a)e #e las 7+e 5e)os re"ibi!o !e +es#ros $re!e"esores' al&+ os a-ir)aro , e e-e"#o, 7+e el al)a es $ri)or!ial)e #e 8 !e )a era es$e"ial2si)a el ele)e #o )o#or4 Y "o)o, $or o#ra $ar#e, $e saba 7+e lo ?= 7+e o se )+e1e o $+e!e )o1er a o#ro, s+$+siero 7+e el al)a se e "+e #ra e #re los seres 7+e se )+e1e 4 De a52 7+e De)%"ri#o a-ir)e 7+e el al)a es + <=<a "ier#o #i$o !e -+e&o o ele)e #o "alie #eD sie !o i -i i#os e ()ero las -i&+ras 8 los /#o)os, "o "l+8e 7+e los !e -i&+ra es-6ri"a so -+e&o 8 al)a 8 los "o)$ara "o las )o#as 7+e 5a8 e s+s$e si% e el aire 8 7+e se !e*a 1er e los ra8os !e l+. a #ra16s
8 a"#+ali.a"i% !e + #i$o !e#er)i a!o !e )a#eria $or )/s 7+e o#ros -il%so-os 9a los 7+e re$e#i!a)e #e "ri#i"a Aris#%#elesD 16ase eta!. VII ;;, ;=?Ib 22 si&s4, 8 #a)bi6 in!ra, I ?, <=Ab;>@>A9 la 5a8a $re#e !i!o es#+!iar si o"+$arse !el "+er$o "orres$o !ie #e4 Es, $+es, el -2si"o 7+ie es#+!ia las -or)as o a-e""io es i se$arables !e + #i$o !e#er)i a!o !e )a#eria 8 lo 5a"e a#e !ie !o a a7+6llas 8 a 6s#a4 El )a#e)/#i"o, $or s+ $ar#e, es#+!ia a7+ellas -or)as 7+e si bie o so se$arables !e #o!a )a#eria, $+e!e ser se$ara!as $or abs#ra""i% !e "+al7+ier )a#eria $ar#i"+lar4 Al -il%so-o $ri)ero o )e#a-2si"o "orres$o !e, e -i , el es#+!io !e a7+ellas -or)as 7+e e,is#e a"#+al)e #e se$ara!as !e #o!o #i$o !e )a#eria4 Es#e #e,#o 5a !e e #e !erse, $+es, a la l+. !e la "o o"i!a !o"#ri a 7+e se e,$o e e la ;=>Gb?< si&s4
>I

eta!. VI ;,

El "aso !e las a-e""io es !el al)a es o#ro 7+e el !e la l2 ea o la s+$er-i"ie' 6s#as $+e!e es#+!iarse $res"i !ie !o !el #i$o !e )a#eria e 7+e se !a D a7+6llas, o4 V6ase la o#a a #erior4

>?

!e las re !i*asD a-ir)a 7+e el "o *+ #o ori&i ario -or)a!o $or #o!os los /#o)os "o s#i#+8e los ele)e #os !e la Na#+@ G rale.a e s+ #o#ali!a! 0Le+"i$o $ie sa !e )a era se)e*a #e3D !e ellos, a s+ 1e., los 7+e #ie e -or)a es-6ri"a so al)a 8a 7+e #ales -i&+ras so es$e"ial)e #e "a$a"es !e $asar a #ra16s !e #o!o 8 !e )o1er el res#o es#a !o ellas )is)as e )o1i)ie #o' 8 es 7+e $ar#e !el s+$+es#o !e 7+e el al)a es a7+ello 7+e $ro"+ra el )o1i)ie #o a los a i)ales4 De !o !e res+l#a #a)bi6 ;= 7+e la -ro #era !el 1i1ir se e "+e #ra e la res$ira"i% D e e-e"#o, "+a !o el )e!io a)bie #e "o #rae a los "+er$os e)$+*a !o 5a"ia el e,#erior a7+ellas -i&+ras 7+e 9$or o es#ar *a)/s e re$oso9 $ro"+ra a los a i)ales el )o1i)ie #o, la a8+!a 1ie e !e -+era al $e e#rar o#ras se)e*a #es e el )o)e #o !e la res$ira"i% 4 Y es 7+e es#as (l#i)as, "o #rib+8e !o a re$eler ;G la -+er.a "o #ra"#ora 8 "o !e sa!ora, i)$i!e 7+e se !is$erse las -i&+ras 8a $rese #es e el i #erior !e los a i)alesD 6s#os, a s+ 1e., 1i1e 5as#a #a #o so "a$a"es !e reali.ar #al o$era"i% 4 Lare"e, $or lo !e)/s, 7+e la !o"#ri a $ro"e!e #e !e los $i#a&%ri"os i)$li"a el )is)o ra.o a)ie #o' e-e"#i1a)e #e, al&+ os !e ellos 5a a-ir)a!o 7+e el al)a se i!e #i-i"a "o las )o#as e s+s$e si% e el aire, si bie o#ros 5a a-ir)a!o 7+e es a7+ello 7+e )+e1e a 6s#as4 De 6s#as lo a-ir)aro $or7+e se $rese #a "o @ >= #i +a)e #e e )o1i)ie #o a+ 7+e la a+se "ia !e aire sea #o#al4 A la )is)a $os#+ra 1ie e a $arar #a)bi6 "+a #os a-ir)a 7+e el al)a es lo 7+e se )+e1e a s2 )is)o' es 7+e #o!os ellos, a lo 7+e $are"e, $ar#e !el s+$+es#o !e 7+e el )o1i)ie #o es lo )/s $e"+liar !el al)a 8 7+e si bie #o!as las !e)/s "osas se )+e1e e 1ir#+! !el al)a, ella se )+e1e $or s2 )is)aD "o "l+si% 6s#a a la 7+e lle&a al o 5aber obser1a!o 2% a!a 7+e )+e1a si 7+e es#6 a s+ 1e. e )o1i)ie #o4 Ta)bi6 A a,/&oras, !e )a era si)ilar, a-ir)a 7+e el al)a es la 7+e )+e1e 9e i&+al)e #e 7+ie 7+iera 7+e 5a8a a-ir)a!o 7+e el i #ele"#o $+so e )o1i)ie #o al + i1erso9 $or )/s 7+e s+ a-ir)a"i% o es e,a"#a)e #e i&+al 7+e la !e De)%"ri#o4 L+es 6s#e i!e #i-i"aba si )/s al)a e i #ele"#o' la 1er!a! es la a$arie "iaD !e a52 7+e, a s+ *+i"io, Oo)ero se e,$res% "o *+s#e.a al !e"ir 7+e O6"#or 8a"2a "o la )e #e si se @ ?= #i!o>A4 No re"+rre al i #ele"#o "o)o $o#e "ia rela#i1a a la 1er!a!, si o 7+e, $or el "o #rario, si o i)i.a al)a e i #ele"#o4 A a,/&oras, $or s+ $ar#e, se e,$resa "o <=<b )e os "lari!a!' a )e +!o !i"e 7+e el i #ele"#o es la "a+sa !e la ar)o 2a 8 el or!e , )ie #ras 7+e e o#ras o"asio es !i"e !e 6l 7+e es el al)a, $or e*e)$lo, "+a !o a-ir)a 7+e se 5alla $rese #e e #o!os los a i)ales, &ra !es 8 $e7+e:os, obles 8 1+l&ares4 No $are"e, % si e)bar&o, 7+e el i #ele"#o e #e !i!o "o)o $r+!e "ia se !6 $or i&+al e #o!os los a i)ales, i si7+iera e #o!os los 5o)bres4
E la ,lada 7+e "o o"e)os o e,is#e #e,#o al&+ o al 7+e se a"o)o!e es#a "i#a !e Aris#%#eles4 E WWIII IHK se lee' (ad d:alloAphrononta metB sphsin he.san 2gontes. Los "o)e #aris#as !e Aris#%#eles s+ele re-erirse a es#e 1erso si bie , "o)o es sabi!o, el $asa*e a 7+e $er#e e"e o "orres$o !e a la )+er#e !e O6"#or4 E el $asa*e $er#i e #e 0WWII ??A3, $or el "o #rario, se !es"ribe "o)o oligodranon a O6"#or 5eri!o $or A7+iles4 Lor lo !e)/s, e la eta!. IV %, ;==Hb>K, se 5a"e re-ere "ia #a)bi6 a la !o"#ri a !e De)%"ri#o 8 al +so 7+e 6s#e 5a"e !e las $alabras 5o)6ri"as e "+es#i% 4
>A

><

To!os a7+ellos 7+e se -i*aro e el 5e"5o !e 7+e el ser a i)a!o se )+e1e s+$+siero 7+e el al)a es el )o#or $or e,"ele "ia4 Los 7+e se 5a -i*a!o, si e)bar&o, e 7+e "o o"e 8 $er"ibe los e #es i!e #i-i"a ;= el al)a "o los $ri "i$ios' si $o e )+"5os, "o #o!os ellos, 8 si $o e + o s%lo, "o 6s#e4 As2, E)$6!o"les es#able"e 7+e el al)a se "o)$o e !e #o!os los ele)e #os 8 7+e, a!e)/s, "a!a + o !e ellos es al)a "+a !o !i"e>K& Ve)os la #ierra "o la #ierra, el a&+a "o el a&+a, el !i1i o 6#er "o el 6#er, "o el -+e&o el -+e&o !es#r+"#or, ;G el a)or "o el a)or 8 el o!io, e -i , "o el !a:i o o!io4 Ta)bi6 8 !e la )is)a )a era "o s#r+8e Lla#% el al)a a $ar#ir !e los ele)e #os e el 'imeo2C' 8 es 7+e, a s+ *+i"io, lo se)e*a #e se "o o"e "o lo se)e*a #e 8, $or o#ra $ar#e, las "osas se "o)$o e !e los $ri "i$ios4 De )a era si)ilar se es$e"i-i"a, a s+ 1e., e el >= #ra#a!o !e o)i a!o Acerca de la 8iloso!a=6, 7+e el a i)al e s2 !eri1a !e la i!ea !e U o e s2 8 !e la lo &i#+!, la#i#+! 8 $ro-+ !i!a! $ri)eras, sie !o el $ro"eso a /lo&o $ara #o!o lo !e)/s4 Ta)bi6 , 8 se&( o#ra 1ersi% , el i #ele"#o es lo U o )ie #ras 7+e la "ie "ia es la Dia!a' 6s#a 1a, e e-e"#o, !e + $+ #o !e $ar#i!a ( i"o a + a ( i"a "o "l+si% D el ()ero !e la s+$er-i"ie es, a s+ 1e., la o$i i% 8 el !el s%li!o es la se sa"i% ' se a-ir)a, $+es, 7+e los ()eros "o s#i#+8e >G las i!eas e s2 8 los $ri "i$ios 8, a!e)/s, 7+e $ro"e!e !e los ele)e #os 8 7+e "ier#as "osas se !is"ier e "o el i #ele"#o, o#ras "o la "ie "ia, o#ras "o la o$i i% 8 o#ras "o la se sa"i% 4 Es#os ()eros, $or lo !e)/s, so las i!eas !e las "osas4 Y $+es#o 7+e el al)a les $are"2a ser a la 1e. $ri "i$io !e )o1i)ie #o 8 $ri "i$io !e "o o"i)ie #o, al&+ os lle1aro a "abo + a s2 #esis !e a)bos as$e"#os, a-ir)a !o 7+e el al)a es ?= ()ero 7+e se )+e1e a s2 )is)o4 Dis"re$a , si e)bar&o, sobre "+/les 8 "+/ #os so los $ri "i$ios, es$e"ial)e #e a7+ellos a+#ores 7+e $o e $ri "i$ios "or@ <=Ga $%reos 8 a7+ellos o#ros 7+e los $o e i "or$%reosD !e + os 8 o#ros !is"re$a , a s+ 1e., los 7+e $ro$o e + a )e."la es#able"ie !o 7+e los $ri "i$ios $ro"e!e !e a)bos #i$os !e reali!a!4 Dis"re$a a!e)/s e "+a #o al ()ero !e los )is)os' los 5a8, e e-e"#o, 7+e $o e + o s%lo )ie #ras o#ros $o e 1arios4 De a"+er!o "o #o!as es#as #eor2as !a "+e #a !el al)a4 Y o si ra.% 5a s+$+es#o 7+e a7+ello 7+e )+e1e a la Na#+@ G rale.a 5a !e "o #ar e #re los $ri)eros $ri "i$ios4 De a52 7+e al&+ os 5a8a o$i a!o 7+e era -+e&o' 6s#e es, e e-e"#o, el )/s li&ero 8 )/s i "or$%reo !e los ele)e #os, a)6 !e 7+e se )+e1e 8 )+e1e $ri)or!ial@)e #e #o!as las !e)/s "osas4 De)%"ri#o, $or s+ $ar#e, se 5a $ro + "ia!o "o )a8or a&+!e.a al e,$li"ar el $or7+6 !e "a!a + a !e es#as $ro$ie!a!es' al)a e i #ele"#o so la )is)a "osa, al&o 7+e -or)a $ar#e !e los "+er$os $ri)arios e i !i@ ;= 1isibles 8 7+e )+e1e )er"e! a la $e7+e e.
>K

% V6ase DIELS, O4@]RANZ, E4, Die 8ragmente der Eorso(ratiA(er, E)$4 B ;=H 0I, ?G;, >=34 I V6ase el 'imeo, ?< " si&s4
A

>H

No es se&+ra 9$or "are "ia !e !a#os s+-i"ie #es9 la i!e #i-i"a"i% !e es#e #ra#a!o al 7+e #a)bi6 se al+!e e la 8sica IV >, >=Hb;<@;G4 E "+al7+ier "aso, es ob1io 7+e #a #o s+ $ro"e!e "ia "o)o s+ "o #e i!o so $la#% i"os4
?=

>G

!e s+s $ar#2"+las 8 s+ -i&+raD e,$li"a "%)o !e #o!as las -i&+ras la )e*or $ara el )o1i)ie #o es la es-6ri"a 8 7+e as2 so el i #ele"#o 8 el -+e&o4 A a,/&oras, a s+ 1e., $are"e a-ir)ar 7+e al)a e i #ele"#o so !is#i #os 9"o)o 8a !i*i)os )/s arriba9 si bie re"+rre a a)bos "o)o ;G si se #ra#ara !e + a ( i"a a#+rale.a $or )/s 7+e $ro$o &a es$e"ial)e #e al i #ele"#o "o)o $ri "i$io !e #o!as las "osas' a-ir)a al res$e"#o 7+e sola)e #e 6l 9e #re los e #es9 es si)$le, si )e."la 8 $+ro4 Lero, al !e"ir 7+e el i #ele"#o $o e #o!o e )o1i)ie #o, a#rib+8e al )is)o $ri "i$io #a #o el "o o"er "o)o el )o1er4 Lare"e 7+e #a)bi6 Tales 9a *+.&ar $or lo 7+e !e 6l se re"+er!a9 s+$+so 7+e el al)a es + $ri "i$io >= )o#or si es 7+e a-ir)% 7+e el i)/ $osee al)a $+es#o 7+e )+e1e al 5ierro4 Lor s+ $ar#e, Di%&e es 9as2 "o)o al&+ os o#ros9 !i*o 7+e el al)a es aire, $or "o si!erar 7+e 6s#e es o s%lo lo )/s li&ero, si o #a)bi6 $ri "i$io, ra.% $or la "+al el al)a "o o"e 8 )+e1e' "o o"e e "+a #o 7+e es lo $ri)ero 8 !e 6l se !eri1a las !e)/s "osasD es $ri "i$io !e )o1i)ie #o e "+a #o >G 7+e es lo )/s li&ero4 Oer/"li#o a-ir)a #a)bi6 7+e el $ri "i$io es al)a e la )e!i!a e 7+e es la e,5ala"i% a $ar#ir !e la "+al se "o s#i#+8e #o!o lo !e)/sD es a!e)/s lo )/s i "or$%reo 8 se e "+e #ra e $er$e#+o -l+irD lo 7+e es#/ e )o1i)ie #o, e -i , es "o o"i!o $or lo 7+e es#/ e )o1i)ie #o4 Ta #o 6l "o)o la )a8or2a 5a o$i a!o 7+e los e #es se 5alla e )o1i)ie #o4 Cer"a o a los a #eriores es #a)bi6 , a lo 7+e $a@ ?= re"e, el $+ #o !e 1is#a !e Al")e% a"er"a !el al)a' e-e"#i1a)e #e, !i"e !e ella 7+e es i )or#al e 1ir#+! !e s+ se)e*a .a "o los seres i )or#ales, se)e*a .a 7+e le a!1ie e $or es#ar sie)$re e )o1i)ie #o $+es@ <=Gb #o 7+e #o!os los seres !i1i os 9la l+ a, el sol, los as#ros 8 el -ir)a)e #o e #ero9 se e "+e #ra #a)bi6 sie)$re e )o1i)ie #o "o #i +o4 E #re los !e )e #ali!a! )/s #os"a, e -i , al&+ os "o)o Oi$% lle&aro a a-ir)ar 7+e el al)a es a&+aD s+ "o 1i""i% !eri1a, al $are"er, !el 5e"5o !e 7+e el se)e !e #o!os los a i)ales es 5()e!oD es#e a+#or re-+#a, e e-e"#o, a los 7+e !i"e 7+e el al)a es sa &re, re$li"a !o 7+e el G se)e o es sa &re 8 s2 es, si e)bar&o, el al)a $ri)era4 O#ros, "o)o Cri#ias, 5a a-ir)a!o, $or el "o #rario, 7+e el al)a es sa &re, $ar#ie !o !e 7+e lo )/s $ro$io !el al)a es el se #ir 8 es#o le "orres$o !e al al)a e 1ir#+! !e la a#+rale.a !e la sa &re4 To!os los ele)e #os 5a e "o #ra!o, $or #a #o, al&( $ar#i!ario, si e,"e$#+a)os la #ierraD a!ie se 5a $ro + "ia!o $or 6s#a a o ser 7+ie 5a8a a-ir)a!o 7+e el ;= al)a $ro1ie e !e #o!os los ele)e #os o se i!e #i-i"a "o #o!os ellos4 E res+)i!as "+e #as, #o!os !e-i e al al)a $or #res "ara"#er2s#i"as' )o1i)ie #o, se sa"i% e i "or$orei!a!4 Ca!a + a !e es#as "ara"#er2s#i"as se re)o #a, a s+ 1e., 5as#a los $ri "i$ios4 De a52 7+e los 7+e !e-i e al al)a $or el "o o"i)ie #o 5a&a !e ella + ele)e #o o al&o !eri1a!o !e los ele)e #os "oi "i!ie !o e #re s2 e s+s a-ir)a"io es a e,"e$"i% !e + o !e ellos?;' a-ir@ ;G )a , e e-e"#o, 7+e lo se)e*a #e es "o o"i!o $or lo se)e*a #e 8, $+es#o 7+e el al)a "o o"e #o!as las "osas, la 5a"e "o)$+es#a !e #o!os los $ri "i$ios4 Lor #a #o, #o!os a7+ellos 7+e a-ir)a 7+e 5a8 + a
Se re-iere a A a,/&oras "o)o -/"il)e #e $+e!e "o)$robarse )/s a!ela #e, 8a al -i al !el "a$2#+lo, e <=Gb>=4
?;

>I

( i"a "a+sa 8 + ( i"o ele)e #o, es#able"e #a)bi6 7+e el al)a es ese ( i"o ele)e #o, $or e*e)$lo, el -+e&o o el aireD $or el "o #rario, a7+ellos 7+e a-ir)a 7+e los ele)e #os so )(l#i$les, 5a"e !el al)a #a)bi6 al&o )(l#i$le4 A a,/&oras es el ( i"o e a-ir)ar 7+e el i @ >= #ele"#o es i)$asible 8 7+e a!a #ie e e "o)( "o i &+ a o#ra "osa' "%)o 8 $or 7+6 "a+sa "o o"e sie !o !e a#+rale.a #al, i lo 5a !i"5o i se !e!+"e "o "lari!a! !e s+s a-ir)a"io es4 Lor o#ra $ar#e, a7+ellos 7+e $o e las "o #rarie!a!es e #re los $ri "i$ios "o s#r+8e el al)a a $ar#ir !e los "o #rarios, )ie #ras 7+e los 7+e es#able"e "o)o $ri "i$io al&+ o !e los >G "o #rarios 9$or e*e)$lo, lo "alie #e o lo -r2o o "+al7+ier o#ro $or el es#ilo9 es#able"e #a)bi6 $aralela)e #e 7+e el al)a es s%lo + o !e los "o #rarios4 De a52 7+e b+s7+e a$o8o e los o)bres' los 7+e a-ir)a 7+e el al)a es lo "alie #e $re#e !e 7+e 5-n 01i1ir3 !eri1a !e 5e.n 05er1ir3D los 7+e a-ir)a 7+e el al)a es lo -r2o $re#e !e 7+e psych 0al)a3 !eri1a s+ !e o)i a"i% !e psychrn 0-r2o3 e ra.% !el e -ria)ie #o ((at2psy?is) res+l#a #e !e la res$ira"i% 4 Es#as so las !o"#ri as #ra s)i#i!as e #or o al al)a as2 "o)o las "a+sas 7+e 5a )o#i1a!o el 7+e ?= es#os a+#ores se e,$rese al res$e"#o !e #al )a era4

>A

CALTULO TERCERO

Donde se critica la teora seg+n la cual el alma se mue4e por s atendindose de modo muy especial a la 4ersin platnica de la misma A ali"e)os, e $ri)er l+&ar, lo rela#i1o al )o1i)ie #o 8a 7+e, a b+e se&+ro, o s%lo es -also 7+e la e @<=Ia #i!a! !el al)a sea #al "+al a-ir)a 7+ie es !i"e 7+e es a7+ello 7+e se )+e1e a s2 )is)o 9o bie a7+ello 7+e #ie e la "a$a"i!a! !e )o1erse a s2 )is)o9, si o 7+e a!e)/s es i)$osible 7+e el )o1i)ie #o se !6 e el al)a4 Lor lo $ro #o 8a 5a 7+e!a!o e,$li"a!o "o a #eriori!a! ?> 7+e o es e"esario 7+e lo 7+e )+e1e se e "+e #re a s+ 1e. e )o1i)ie #o4 Lero es 7+e a!e)/s 8 $+es#o 7+e #o!o lo 7+e se )+e1e $+e!e )o1erse !e !os )a eras 9$+e!e, e e-e"#o, )o1erse 8a G $or o#ro 8a $or s2' !e"i)os 7+e es )o1i!o $or o#ro #o!o a7+ello 7+e se )+e1e $or e "o #rarse !e #ro !e al&o 7+e es#/ e )o1i)ie #o, $or e*e)$lo, los )ari eros 7+e, !es!e l+e&o, o se )+e1e !e i&+al )a era 7+e el a1io 8a 7+e 6s#e se )+e1e $or s2 8 a7+6llos $or e "o #rarse !e #ro !e al&o 7+e es#/ e )o1i)ie #o4 Es#o res+l#a e1i!e #e si se a#ie !e a las $ar#es !el "+er$o' el )o1i)ie #o $ro$io !e los $ies 08, $or #a #o, #a)bi6 !e los 5o)bres3 es la )ar"5aD a5ora bie , ;= #al )o1i)ie #o o se !a, e +es#ro s+$+es#o, e los )ari eros9 e -i , $+es#o 7+e )o1erse si& i-i"a !os "osas !is#i #as, 1ea)os a5ora e rela"i% "o el al)a si es 7+e se )+e1e $or s2 8 $or s2 $ar#i"i$a !el )o1i)ie #o4 L+es#o 7+e "+a#ro so las "lases !e )o1i)ie #o 9#rasla"i% , al#era"i% , "orr+$"i% , "re"i)ie #o9 el al)a 5abr/ !e )o1erse o "o -or)e a + a !e ellas o "o -or)e a 1arias o "o -or)e a #o!as4 Lor o#ra $ar#e, si o es $or a""i!e #e "o)o se 5alla e )o1i)ie #o, el )o1i)ie #o 5abr/ !e "orres$o !erle $or a#+rale.aD ;G 8 si es#o es as2, e #o "es le "orres$o !er/ #a)bi6 $or a#+rale.a el l+&ar, 8a 7+e #o!os los #i$os !e )o1i)ie #o se:ala!os se !a e + l+&ar4 As2 $+es, si la e #i!a! !el al)a "o sis#e e )o1erse a s2 )is)a, el )o1i)ie #o o le "orres$o !er/ $or a""i!e #e, "o)o le o"+rre a la bla "+ra o a + a al#+ra !e #res "o!os' #a)bi6 6s#as es#/ "ier#a)e #e e )o1i)ie #o, $ero $or a""i!e #e, 8a 7+e lo 7+e real)e #e se )+e1e es >= el "+er$o e 7+e se e "+e #ra D !e a52 7+e o les "orres$o !a + l+&ar4 Lor el "o #rario, s2 5abr/ + l+&ar $ara el al)a, si es 7+e $ar#i"i$a $or a#+rale.a !el )o1i)ie #o4 M/s a( ' si el al)a es#/ !o#a!a !e + )o1i)ie #o a#+ral $o!r/ ser )o1i!a #a)bi6 1iole #a)e #e 8 si es )o1i!a 1iole #a)e #e, es#ar/ !o#a!a #a)bi6 !e + )o1i)ie #o a#+ral??4 Y lo )is)o o"+rre a s+ 1e. "o el re$oso 8a 7+e el #6r)i o ad 3uem !el
H Aris#%#eles al+!e, si !+!a, a la !o"#ri a !el )o#or i )%1il e,$+es#a e la 8sica VIII >GIa? si&s4
?> ??

G,

;=

C+a #o a7+2 se !i"e a"er"a !el )o1i)ie #o

a#+ral 8 1iole #o es#/ rela"io a!o 9"o)o


>K

)o1i)ie #o a#+ral !e al&o "o s#i#+8e el >G l+&ar e 7+e re$osa a#+ral)e #e, as2 "o)o el #6r)i o ad 3uem !el )o1i)ie #o 1iole #o !e al&o es el l+&ar !o !e 1iole #a)e #e re$osa4 A5ora bie , !e 7+6 #i$o ser2a los )o1i)ie #os 8 re$osos 1iole #os !el al)a es al&o 7+e o res+l#a -/"il !e e,$li"ar i si7+iera $ara los 7+e se e)$e:a e 5a"er !i1a&a"io es4 M/s a( , si el al)a se )+e1e 5a"ia arriba, ser/ -+e&oD si 5a"ia aba*o, ser/ #ierra 8a 7+e 6s#os so los )o1i)ie #os !e #ales "+er$os4 Y lo )is)o 5a !e !e"irse res$e"#o !e los )o1i)ie #os i #er)e!ios4 O#ro ar&+)e #o' $+es#o 7+e el al)a a$are"e "o)o a7+ello 7+e )+e1e al "+er$o, es l%&i"o 7+e $ro!+."a e 6l a7+ellos )o1i)ie #os "o 7+e ella a s+ 1e. se )+e1e4 Lero si es#o es as2, ser/ 1er!a!era #a)bi6 la a-ir)a"i% i 1ersa, a <=Ib saber, 7+e el )o1i)ie #o a 7+e es#/ so)e#i!o el "+er$o es el )is)o 7+e a7+el a 7+e es#/ so)e#i!a el al)a4 A5ora bie , el "+er$o es#/ so)e#i!o al )o1i)ie #o !e #rasla"i% , l+e&o el al)a se !es$la.ar/ 9al i&+al 7+e el "+er$o9 "a)bia !o !e $osi"i% 8a e s+ #o#ali!a! 8a e al&+ a !e s+s $ar#es4 Lero si es#o -+era $osible ser2a i&+al)e #e $osible 7+e 1ol1iera a e #rar e el "+er$o !es$+6s !e 5aber sali!o !e 6l' !e !o !e res+l#ar2a G 7+e los a i)ales $o!r2a res+"i#ar !es$+6s !e )+er#os4 Lor lo 7+e al )o1i)ie #o a""i!e #al se re-iere, "abr2a 7+e -+era $ro!+"i!o $or o#ro' "abe, e e-e"#o, 7+e el a i)al sea i)$+lsa!o 1iole #a)e #e4 Lero, e "+al7+ier "aso, + ser al 7+e "orres$o !e e #i#a#i1a@)e #e )o1erse $or s2 )is)o, o le "orres$o !e ser )o1i!o $or o#ro a o ser a""i!e #al)e #e, !el )is)o )o!o 7+e lo 7+e es b+e o $or s2 8 $ara s2 o $+e!e ;= serlo i $or o#ro i $ara o#ro4 S+$o ie !o 7+e e reali!a! se )+e1a, lo )/s a$ro$ia!o ser2a !e"ir 7+e el al)a es )o1i!a $or los ob*e#os se sibles ?<4 Lor lo !e)/s, si se )+e1e a s2 )is)a es ob1io 7+e es#/ )o1i6 !ose 8, $or #a #o, si #o!o )o1i)ie #o "o sis#e e 7+e lo )o1i!o se ale*e e "+a #o #al, el al)a se ale*ar2a !e s+ $ro$ia e #i!a!, s+$o ie !o 7+e o se )+e1a $or a""i!e #e, si o 7+e el )o1i)ie #o $er#e e.@ ;G "a $or s2 a s+ )is)a e #i!a!4
?=

Los 5a8 i "l+so 7+e a-ir)a 7+e el al)a i)$ri)e al "+er$o e 7+e se e "+e #ra los )is)os )o1i)ie #os "o 7+e ella se )+e1e' as2, De)%"ri#o, "+8as a-ir)a"io es res+l#a bas#a #e "er"a as a las !e Eili$o el "o)e!i%&ra-o4 Us#e !i"e, e e-e"#o, 7+e
-/"il)e #e se !es$re !e !el "o #e,#o9 "o la #eor2a aris#o#6li"a !el l+&ar a#+ral4 El )o1i)ie #o 1iole #o se $ro!+"e "+a !o el ob*e#o se )+e1e e se #i!o "o #rario a s+ l+&ar a#+ral ale*/ !ose, $or #a #o, !e 6s#e4 Q+e la e,is#e "ia !el )o1i)ie #o 1iole #o 0i4 e4 a #i a#+ral3 s+$o e la e,is#e "ia !e + )o1i)ie #o a#+ral es ob1io, 8 Aris#%#eles lo e,$li"a e o#ros l+&ares 016a se la 8sica IV K, >;Gal, 8 el #ra#a!o Acerca del cielo III >, ?==a>; si&s434 Q+e, a la i 1ersa, la e,is#e "ia !el )o1i)ie #o a#+ral 0e,is#e "ia, $or lo !e)/s, i "+es#io able !e #ro !e las "oor!e a!as !e la -2si"a aris#o#6li"a3 i)$li7+e la $osibili!a! !e )o1i)ie #os 1iole #os, a #i a#+rales, 5a !e e #e !erse !e #ro !el "o #e,#o "o la e,"l+si% !e los "+er$os "eles#es, i )+ es a "+al7+ier )o1i)ie #o 1iole #o4 Ta)$o"o e el "aso !e la se sa"i% es )o1i!a el al)a $or s2' la se sa"i% 016ase el #ra#a!o Acerca del sueFo y la 4igilia , <G<aA si&s43 o a-e"#a e,"l+si1a)e #e i al al)a i al "+er$o, si o al "o *+ #o !e a)bos4
?<

;;

>H

D6!alo !o#% !e )o1i)ie #o a la es#a#+a !e )a!era !e A-ro!i#a 1er#ie !o sobre ella $la#a 1i1a4 De)%"ri#o, $or s+ $ar#e, >= a-ir)a al&o $are"i!o "+a !o !i"e 7+e los /#o)os es-6ri"os arras#ra 8 )+e1e al "+er$o #o!o $or7+e se 5alla e )o1i)ie #o, si6 !oles i)$osible $or a#+rale.a !e#e erse4 Noso#ros, $or lo !e)/s, $re&+ #ar2a)os si so es#os )is)os /#o)os los 7+e $ro!+"e el re$oso' res+l#a !i-2"il 8 5as#a i)$osible e,$li"ar !e 7+6 )o!o $o!r2a $ro!+"irlo4 A$ar#e !e 7+e o $are"e 7+e el al)a )+e1a al a i)al e absol+#o !e es#e )o!o, >G si o a #ra16s !e "ier#a ele""i% e i #ele""i% 4 E es#a )is)a l2 ea, el 'imeo=% $rese #a #a)bi6 + a e,$li"a"i% !e "ar/"#er -2si"o
Aris#%#eles 9si e #rar e los "o)$li"a!os !e#alles !e la $si"olo&2a $la#% i"a e,$+es#a e el 'imeo9 s+bra8a "+a#ro a-ir)a"io es ese "iales a 6s#a' a3 el "+er$o se )+e1e e 1ir#+! !e los )o1i)ie #os !el al)a, b3 6s#a es#/ "o)$+es#a a $ar#ir !e ele)e #os, "3 s+ "o)$osi"i% es#/ e "o so a "ia "o los ()eros ar)% i"os 8 !3 el res+l#a!o !e #o!a la a""i% !el De)i+r&o al res$e"#o es la "oi "i!e "ia !e las #rasla"io es !el -ir)a)e #o "o los )o1i)ie #os !el al)a4 Es !e o#ar "%)o Aris#%#eles i #er$re#a li#eral)e #e lo e,$+es#o $or Lla#% e el 'imeo 5a"ie !o "aso o)iso !e la !+$li"i!a! !e i1eles e,$li"a#i1os 7+e s+$o e la !is#i "i% $la#% i"a e #re lgos 8 mythos. La re-+#a"i% 7+e Aris#%#eles o-re"e a "o #i +a"i% !esarrolla los si&+ie #es $+ #os'
?G

;>

a3 El al)a 97+e e la #eor2a $la#% i"a a 7+e se al+!e 5a !e i!e #i-i"arse $or -+er.a "o el i #ele"#o al 7+e!ar e,"l+i!as !e ella las -+ "io es $ro$ias !e la 1i!a 1e&e#a#i1a 8 se si#i1a9 o $+e!e ser e #e !i!a "o)o )a& i#+! 8a 7+e 6s#a $rese #a + a + i!a! "o #i +a )ie #ras 7+e el al)a 9$or i!e #i-i"arse "o los i #eli&ibles9 $rese #a + a + i!a! !is"re#a, B"o)o el ()eroC 0<=Aa>@ ;=34 b3 La )a& i#+! i)$li"a!a e el )o1i)ie #o "ir"+lar 9e 7+e "o sis#e la a"#i1i!a! !el al)a, !el i #ele"#o9 es i "o)$a#ible "o la i #ele""i% 4 E e-e"#o' el al)a i #eli&ir2a bie "o #o!a la "ir"+ -ere "ia bie "o $ar#e !e ella, sea es#a $ar#e + $+ #o o + -ra&)e #o !e la )is)a !o#a!o a s+ 1e. !e )a& i#+!4 A5ora bie , los $+ #os so i -i i#os 8, $or #a #o, ser2a i)$osible re"orrerlosD si, $or el "o #rario, i #eli&e "o + a $ar#e !e la "ir"+ -ere "ia !o#a!a !e )a& i#+! 0+ ar"o !e la )is)a3 e #o "es el al)a i #eli&ir/ lo )is)o )(l#i$les, e reali!a!, i -i i#as 1e"es 0<=Aa;; si&s434 "3 Al "o sis#ir e + )o1i)ie #o "ir"+lar, la i #ele""i% 5a !e ser e#er a, es !e"ir, si $ri "i$io i -i , 8a 7+e as2 es #al )o1i)ie #o4 Y, si e)bar&o, i &( #i$o !e $e sa)ie #o es i !e-i i!o' el $e sa)ie #o $r/"#i"o #er)i a e la a""i% D e "+a #o al $e sa)ie #o #e%ri"o, s+s l2)i#es es#/ e los e + "ia!os #r/#ese !e !e-i i"io es o !e !e)os#ra"io es 9es#as (l#i)as, e e-e"#o, "o)ie .a e el a #e"e!e #e 8 #er)i a e la "o "l+si% 94 S+$o ie !o 7+e 5+biera 7+e i #er$re#ar la i #ele""i% "o)o + )o1i)ie #o, lo "orre"#o ser2a "o)$ararla al )o1i)ie #o re"#il2 eo 8 o $re"isa)e #e al "ir"+lar 0<=Aa>?@?;34 !3 Lero es 7+e la i #ele""i% )/s 7+e + )o1i)ie #o $are"e "o sis#ir e + es#a!o !e re$oso4 Y si es#o es as2, el )o1i)ie #o 7+e se a#rib+8e al al)a ser2a 1iole #o, a #i a#+ral' lo 7+e a#e #ar2a "o #ra la -eli"i!a! $ro$ia !el al)a B!i1i aC !el + i1erso4 Co #ra ella a#e #a i&+al)e #e el s+$o erla i !isol+ble)e #e 1i "+la!a a + "+er$o 0<=Aa??bG34 e3 E la !o"#ri a $la#% i"a, e -i , o se e,$li"a el $or 7+6 !e es#e )o1i)ie #o "ir"+lar 0<=AbG si&s434

?=

sobre "%)o el al)a )+e1e al "+er$o' al )o1erse ella )is)a )+e1e si)+l#/ ea)e #e al "+er$o $or es#ar li&a!a a 6l4 Y es 7+e + a 1e. 7+e es#+1o "o)$+es#a a $ar#ir !e los ele)e #os 8 !i1i!i!a "o -or)e a los ()eros ar)% i"os !e ?= )a era 7+e $ose8era se sibili!a! 8 ar)o 2a "o a#+rales 8 el + i1erso se !es$la.ara ar)% i"a)e #e, 0el !e)i+r&o3 "+r1% e -or)a !e "ir"+ -ere "ia la #ra8e"#oria re"#il2 eaD a!e)/s, #ras !i1i!ir la + i!a! e !os "ir"+ -ere "ias #a &e #es e !os $+ #os, 1ol1i% a !i1i@ <=Aa !ir + a !e ellas e sie#e "ir"+ -ere "ias, !e )a era 7+e "oi "i!iera las #rasla"io es !el -ir)a)e #o 8 los )o1i)ie #os !el al)a4 Lero, e $ri)er l+&ar, o es "orre"#o a-ir)ar 7+e el al)a sea + a )a& i#+!' e1i!e #e)e #e Lla#% !a a e #e !er 7+e el al)a !el U i1erso es "o)o el !e o)i a!o i #ele"#o 8 o "o)o el al)a se si#i1a o a$e#i@ G #i1a, 8a 7+e el )o1i)ie #o !e 6s#as o es !e #rasla"i% "ir"+lar4 L+es bie , el i #ele"#o es + o 8 "o #i +o a la )a era e 7+e es la i #ele""i% D la i #ele""i% , a s+ 1e., se i!e #i-i"a "o las i!eas 8 6s#as "o s#i#+8e + a + i!a! !e s+"esi% "o)o el ()ero 8 o "o)o la )a& i#+!D l+e&o el i #ele"#o o #e !r/ #a)$o"o es#e #i$o !e + i!a!, si o 7+e o "are"er/ !e $ar#es o, e "+al7+ier "aso, o ser/ "o #i +o a la )a era !e + a ;= )a& i#+!4 A!e)/s, si es )a& i#+! M"%)o i #eli&ir/N' M#o!o 6l o e al&+ a !e s+s $ar#esN Se #ra#ar2a e es#e "aso !e + a $ar#e e #e !i!a bie "o)o )a& i#+! bie "o)o $+ #o 9 si es 7+e $ro"e!e lla)ar #a)bi6 $ar#e a es#e (l#i)o94 Si i #eli&e, $+es, e + $+ #o es e1i!e #e 7+e 9al ser 6s#os i -i i#os9 o $o!r/ re"orrerlos e absol+#o4 Si, $or el "o #rario, i #eli&e e + a $ar#e e #e !i!a "o)o )a& i#+!, i #eli&ir/ lo )is)o )(l#i$les o i -i i#as 1e"es4 Y, si e)bar&o, es ob1io 7+e $+e@ ;G !e 5a"erlo + a sola 1e.4 Lor o#ra $ar#e, si bas#a "o 7+e #e &a "o #a"#o "o el ob*e#o e "+al7+iera !e s+s $ar#es, Ma 7+6 1ie e el )o1i)ie #o "ir"+lar e, i "l+so, el #e er e absol+#o )a& i#+!N Y si es e"esario $ara 7+e i #eli*a 7+e es#6 e "o #a"#o "o el ob*e#o e la #o#ali!a! !e la "ir"+ -ere "ia, Ma 7+6 1ie e el "o #a"#o e las $ar#esN M/s a( , M"%)o i #eli&ir/ lo !i1isible "o lo i !i1isible o >= lo i !i1isible "o lo !i1isibleN Si e)bar&o, el i #ele"#o 5a !e ser e"esaria)e #e el "2r"+lo' el )o1i)ie #o !el i #ele"#o es, e e-e"#o, la i #ele""i% , as2 "o)o el )o1i)ie #o !el "2r"+lo es la re1ol+"i% D $or #a #o, si la i #ele""i% es re1ol+"i% , el i #ele"#o 5abr/ !e ser el "2r"+lo "+8a re1ol+"i% es la i #ele""i% 4 Lero M7+e i #eli&ir/ sie)$reN Oa !e i #eli&ir sie)$re, !es!e l+e&o, #o!a 1e. 7+e el )o1i)ie #o "ir"+lar es e#er o4 A5ora bie , las i #ele""io es $r/"#i"as #ie e l2)i#e 9 $+es #o!as ellas #ie e + -i !is#i #o !e s2 >G )is)as9 8 e "+a #o a las i #ele""io es #e%ri"as, es#/ i&+al)e #e li)i#a!as $or s+s e + "ia!os4 To!o e + "ia!o es, e e-e"#o, o !e-i i"i% o !e)os#ra"i% ' e "+a #o a las !e)os#ra"io es, o s%lo $ar#e !e + $ri "i$io, si o 7+e a!e)/s #ie e !e al&+ a )a era s+ -i e el

?;

silo&is)o o e la "o "l+si% D 8 si o #ie e -i , !es!e l+e&o 7+e o re&resa !e +e1o al $ri "i$io, si o 7+e si&+e + a #ra8e"#oria re"#il2 ea al a1a .ar as+)ie !o sie)$re + #6r)i o )e!io 8 + e,#re@?= )oD el )o1i)ie #o "ir"+lar, $or el "o #rario, re&resa !e +e1o al $ri "i$io4 E "+a #o a las !e-i i"io es, #o!as so li)i#a!as4 M/s a( , si la )is)a re1ol+"i% se re$i#e )+"5as 1e"es, $or -+er.a i #eli&ir/ lo )is)o )+"5as 1e"es4 Y, si e)bar&o, la i #ele""i% se ase)e*a a la a""i% !e !e#e erse 8 al re$oso )/s 7+e al )o1i)ie #o4 Y lo )is)o $asa "o el silo&is)o4 Lero es 7+e, a!e)/s, lo <=Ab 7+e o es -/"il, si o 1iole #o, o $+e!e ser -eli.4 A5ora bie , si el )o1i)ie #o o "o s#i#+8e s+ e #i!a!, es#ar2a e )o1i)ie #o a #i a#+ral)e #e4 A!e)/s, 8 $or o#ro la!o, el es#ar )e."la!o "o + "+er$o si $o!er se$ararse !e 6l es al&o 7+e $ro!+"e !olor' #al + i% , $or #a #o, 5a !e res+l#arle o!iosa si es 7+e 9"o)o G s+ele !e"irse 8 es $are"er !e )+"5os9 es )e*or $ara el i #ele"#o el o es#ar + i!o a + "+er$o4 Ta)bi6 7+e!a si e,$li"ar, e -i , la "a+sa !e 7+e el -ir)a)e #o se !es$la"e "o )o1i)ie #o "ir"+lar4 L+es i la e #i!a! !el al)a es "a+sa !e es#e !es$la.a)ie #o "ir"+lar 9si o 7+e se )+e1e as2 $or a""i!e #e9 i #a)$o"o es el "+er$o la "a+sa' e (l#i)o #6r)i o lo ser2a el al)a e 1e. !e 6l4 Lero #a)$o"o se es$e"i-i"a 7+e se #ra#a !e al&o )e*or' 8, si e)bar&o, Dios !ebi% ;= 5a"er 7+e el al)a se )o1iera "ir"+lar)e #e $re"isa)e #e $or es#o, $or7+e es )e*or $ara ella )o1erse 7+e es#ar i )%1il, )o1erse as2 7+e !e "+al7+ier o#ra )a era4 De*e)os a5ora a + la!o #al i 1es#i&a"i% $+es#o 7+e es )/s bie $ro$ia !e o#ro #ra#a!o4 Lor lo !e)/s, #al #eor2a, as2 "o)o la )a8or $ar#e !e las $ro$+es#as a"er"a !el al)a, a!ole"e !el abs+r!o si&+ie #e' 7+e + e ;G e i #ro!+"e el al)a e + "+er$o, si $reo"+$arse !e !e-i ir i el $or 7+6 i la )a era !e ser !el "+er$o4 Es#e $+ #o, si e)bar&o, $are"e i el+!ible' $+es + o a"#(a 8 o#ro $a!e"e, + o )+e1e 8 o#ro es )o1i!o "+a !o #ie e al&o e "o)( 8 es#as rela"io es )+#+as o a"o #e"e e #re ele)e #os "+ales7+iera al a.ar4 Ellos, o obs#a #e, se o"+$a e,"l+si1a)e #e !e !e-i ir >= 7+6 #i$o !e reali!a! es el al)a, $ero o !e-i e a!a a"er"a !el "+er$o 7+e la re"ibe, "o)o si -+era $osible 9"o -or)e a los )i#os $i#a&%ri"os9 7+e "+al7+ier #i$o !e al)a se alber&ara e "+al7+ier #i$o !e "+er$o' $are"e, e-e"#i1a)e #e, 7+e "a!a "osa $osee + a -or)a 8 + a es#r+"#+ra $e"+liares4 E !e-i i#i1a, se e,$resa "o)o 7+ie !i*era 7+e el ar#e !el "ar$i #ero se alber@ >G &a e las -la+#as4 Y es 7+e es e"esario 7+e el ar#e +#ili"e s+s i s#r+)e #os 8 el al)a +#ili"e s+ "+er$o4

?>

CALTULO CUARTO

"n 3ue se comien5a recha5ando la teora del almaA armona y se termina criticando la doctrina 3ue conci#e al alma como n+mero automotor E #or o al al)a se os 5a #ra s)i#i!o a( o#ra o$i i% !i& a !e "r6!i#o $ara )+"5os 8 o i -erior a "+al7+iera !e las e,$+es#asD o$i i% 7+e, $or lo !e)/s, 5a !a!o s+s ra.o es 9"o)o 7+ie ri !e "+e @?= #as9 e !is"+sio es 5abi!as e "o)( ?I4 Los 5a8, e e-e"#o, 7+e !i"e 7+e el al)a es + a ar)o 2a $+es#o 7+e 9a:a!e 9 la ar)o 2a es )e."la 8 "o)bi a"i% !e "o #rarios 8 el "+er$o res+l#a !e la "o)bi a"i% !e "o #rarios4 Lero, $or )/s 7+e la ar)o 2a "o sis#a e + a "ier#a $ro$or"i% o "o)bi a"i% !e ele)e #os, o es $osible 7+e el al)a sea i lo + o i lo o#ro4 A:/!ase 7+e el )o1er o es + a a"#i1i!a! $ro$ia !e la ar)o 2a 8 7+e, <=Ka si e)bar&o, #o!os se la a#rib+8e al al)a 9$or as2 !e"irlo9 !e )o!o $ri)or!ial2si)o4 Lor o#ra $ar#e, e "a*a )e*or "o los 5e"5os a$li"ar la $alabra ar)o 2a a la sal+! 8, e &e eral, a las 1ir#+!es "or$orales 7+e al al)a' $ara "o)$robarlo si l+&ar a !+!as, bas#ar2a "o i #e #ar a#rib+ir las a-e""io es 8 a""io es !el al)a a "+al7+ier #i$o !e ar)o 2aD a b+e se&+ro 7+e res+l@ G #ar2a !i-2"il e "a*arlas4 M/s a( , $+es#o 7+e al +#ili.ar la $alabra ar)o 2a se s+ele al+!ir a !os "osas !is#i #as 9!e + a $ar#e 8 e se #i!o $ri)ario se a$li"a a la "o)bi a"i% !e a7+ellas )a& i#+!es 7+e se !a e seres !o#a!os !e )o1i)ie #o 8 $osi"i% , "+a !o e "a*a e #re s2 !e #al )o!o 7+e o !e*a l+&ar a i &( ele)e #o !el )is)o &6 eroD !e o#ra $ar#e 8 !eri1a!a)e #e, se al+!e a la $ro$or"i% !e los ele)e #os e )e."la9 i e + se #i!o i e o#ro es "orre"#o a$li@ ;= "aria al al)a4 E "+a #o a "o "ebir a 6s#a "o)o la "o)bi a"i% !e las $ar#es !el "+er$o, se #ra#a !e al&o 1er!a!era)e #e -/"il !e re-+#ar' )(l#i$les 8 )+8 1aria!as so , e e-e"#o, las "o)bi a"io es !e las $ar#esD M"%)o 8 !e 7+6 5a !e s+$o erse, e #o "es, 7+e so "o)bi a"i% el i #ele"#o, la -a"+l#a! se si#i1a o la -a"+l#a! !esi!era#i1aN Lero es 7+e res+l#a i&+al)e #e abs+r!o i!e #i-i"ar al al)a "o la $ro$or"i% !e la )e."la, !a!o
Ta #o el se #i!o !e la -rase "o)o a7+ello a 7+e "o ella se 5a"e re-ere "ia "o s#i#+8e !os $+ #os "+8a a)bi&Fe!a! 5a si!o #ra!i"io al)e #e $+es#a !e relie1e4 E "+a #o a lo $ri)ero, a la a)bi&Fe!a!, "o #rib+8e la !oble le"#+ra 7+e se os 5a #ra s)i#i!o' a3 to.s en (oinGi legomnois lgois y b3 to.s en (oinGi ginomnois lgois 0"o)o 1aria #e !e es#a (l#i)a Ross 5a $ro$+es#o gegenemnois). Lo 7+e $o!r2a #ra!+"irse' Be #ra#a!os !e o)i a!os !is"+rsos e "o)( C o bie Be #ra#a!os e -or)a !e !i/lo&osC o bie Be !is"+rsos 0o !is"+sio es3 5abi!os e $(bli"oC, e#"4 E "+a #o a a7+ello a 7+e se 5a"e re-ere "ia, Si)$li"io s+$o e 7+e se #ra#a 8a !el 8edn 8a !el "udeAmo aris#o#6li"o4 O#ros 5a8 $ara 7+ie es se al+!e a7+2 a los es"ri#os e,o#6ri"os4 O#ros, e -i , o$i a 7+e Aris#%#eles se re-iere a !is"+sio es 7+e 5abr2a #e i!o l+&ar e #re &e #e "+l#a 8 a-i@ "io a!a a es#os #e)as4
?I

;?

??

7+e la )e."la !e los ele)e #os o &+ar!a la )is)a $ro$or"i% e el "aso !e la "ar e 8 e el ;G "aso !el 5+eso4 La "o se"+e "ia ser2a 7+e se #ie e )+"5as al)as $or #o!o el "+er$o, $+es#o 7+e #o!as las $ar#es $ro1ie e !e la )e."la !e los ele)e #os 8 la $ro$or"i% !e la )e."la es, a s+ 1e., ar)o 2a 8, $or #a #o, al)a4 E "+a #o a E)$6!o"les, "abr2a $e!irle + a "o #es#a"i% a las si&+ie #es $re&+ #as' $+es#o 7+e a-ir)a 7+e "a!a + a !e las $ar#es e,is#e "o -or)e a "ier#a >= $ro$or"i% , Mes el al)a la $ro$or"i% o )/s bie al&o 7+e, sie !o !is#i #o !e ella, se ori&i a e los )ie)brosND a!e)/s, Mla a)is#a! es "a+sa !e "+al7+ier #i$o !e )e."la al a.ar o sola)e #e !e la )e."la "o -or)e a la $ro$or"i% ND Mes la a)is#a!, e -i , la $ro$or"i% o bie al&o !is#i #o 8 a$ar#e !e la $ro$or"i% N Es#a o$i i% lle1a "o si&o "ier#a)e #e !i-i"+l#a!es !e es#e #i$o4 Lero si el al)a es al&o !is#i #o !e la )e."la, M$or 7+6 !esa$are"e al !esa$are"er la )e."la e 7+e "o sis#e la ese "ia !e la "ar e o !e "+al7+ier o#ra $ar#e !el a i)alN A!e)/s, si "a!a + a !e las $ar#es o $osee + al)a 98a 7+e el al)a o es la $ro$or"i% !e la )e."la9, M7+6 es lo 7+e se "orro)$e "+a !o el al)a aba !o a el "+er$oN De #o!o lo !i"5o se !es$re !e "o e1i!e "ia 7+e el ?= al)a i $+e!e ser ar)o 2a i se !es$la.a e )o1i)ie #o "ir"+lar4 No obs#a #e, s2 7+e es $osible 9 "o)o !e"2a)os ?A9 7+e se )+e1a $or a""i!e #e 8 #a)bi6 7+e se )+e1a a s2 )is)a e "ier#o se #i!o' $or e*e)$lo, si el "+er$o e 7+e el al)a se e "+e #ra es#/ e )o1i)ie #o 8 es#e )o1i)ie #o es $ro!+"i!o $or ellaD $ero o es $osible 7+e se )+e1a lo"al)e #e !e i &+ a o#ra )a era4 De "+al7+ier )o!o ser2a )/s ra.o able $re@<=Kb &+ #arse si el al)a se )+e1e a la 1is#a !e los si&+ie #es 5e"5os' sole)os !e"ir 7+e el al)a se e #ris#e"e 8 se ale&ra, se e 1ale #o a 8 se a#e)ori.a 8 #a)bi6 7+e se e "oleri.a, sie #e 8 !is"+rreD a5ora bie , #o!as es#as "osas $are"e ser )o1i)ie #os, l+e&o "abr2a "o @G "l+ir 7+e el al)a se )+e1e4 Es#o (l#i)o, si e)bar&o, o se si&+e e"esaria)e #e4 L+es $or )/s 7+e e #ris#e"erse, ale&rarse o !is"+rrir sea -+ !a)e #al)e #e )o1i)ie #os 8 7+e "a!a + a !e es#as a-e""io es "o sis#a e + ser@)o1i!o 8 7+e #al )o1i)ie #o, a s+ 1e., sea $ro!+"i!o $or el al)a 9$or e*e)$lo e "oleri.arse o a#e)ori.arse "o sis#e e 7+e el "ora.% se )+e1e !e #al )a era, !is"+rrir "o sis#e e o#ro #a #o, ;= 8a res$e"#o a es#e %r&a o, 8a res$e"#o a "+al7+ier o#ro 8, e -i , al&+ as !e es#as a-e""io es a"ae"e e 1ir#+! !el !es$la.a)ie #o !e los %r&a os )o1i!os, )ie #ras o#ras a"ae"e e 1ir#+! !e + a al#era"i% !e los )is)os 0"+/les 8 "%)o, es o#ro as+ #o39 $+es bie , a-ir)ar, "o #o!o 8 "o eso, 7+e es el al)a 7+ie se irri#a, ser2a al&o as2 "o)o a-ir)ar 7+e es el al)a la 7+e #e*e o e!i-i"a4 Me*or ser2a, e reali!a!, o !e"ir 7+e es el al)a 7+ie se "o)$a!e"e, a$re !e o !is"+rre, si o el ;G 5o)bre e 1ir#+! !el al)a4 Es#o o si& i-i"a, e "+al7+ier "aso, 7+e el )o1i)ie #o se !6 e ella, si o 7+e + as 1e"es #er)i a e ella 8 o#ras se ori&i a e ella' $or e*e)$lo, la se sa"i% se ori&i a e los ob*e#os "orres$o !ie #es )ie #ras 7+e la e1o"a"i% se ori&i a e el al)a 8 #er)i a e
>G
?A

;<

V6ase, supra, ?, <=Ia?= si&s4 8 bG@K4

?<

los )o1i)ie #os o 1es#i&ios e,is#e #es e los %r&a os se soriales4 El i #ele"#o, $or s+ $ar#e, $are"e ser 9e s+ ori&e ?K9 + a e #i!a! i !e$e !ie #e 8 7+e o es#/ so)e#i!a a "orr+$"i% 4 A lo s+)o, "abr2a 7+e se "orro)$iera a "a+sa !el !ebili#a)ie #o 7+e a"o)$a:a a la >= 1e*e., $ero o es as2, si o 7+e s+"e!e "o)o "o los %r&a os se soriales' 8 es 7+e si + a "ia o $+!iera !is$o er !e + o*o a$ro$ia!o 1er2a, si !+!a, i&+al 7+e + *o1e 4 De )a era 7+e la 1e*e. o "o sis#e e 7+e el al)a s+-ra !es$er-e"#o al&+ o, si o e 7+e lo s+-ra el "+er$o e 7+e se e "+e #ra, 8 lo )is)o o"+rre "o la e)bria&+e. 8 las e -er)e!a!es4 La i #ele""i% 8 la "o #e)$la"i% !e"ae al "orro)$erse al&( o#ro %r&a@ >G o i #er o, $ero el i #ele"#o )is)o es i)$asible4 Dis"+rrir, a)ar + o!iar o so , $or lo !e)/s, a-e""io es s+8as, si o !el s+*e#o 7+e lo $osee e #a #o 7+e lo $osee4 Es#a es la ra.% !e 7+e, al "orro)$erse 6s#e, i re"+er!e i a)e' $+es o era a-e""io es !e a7+6l, si o !el "o *+ #o 7+e $ere"e4 E "+a #o al i #ele"#o, ?= se #ra#a si !+!a !e al&o )/s !i1i o e i)$asible4 De #o!o es#o se !es$re !e "o "lari!a! 7+e o es $osible 7+e el al)a se )+e1aD a5ora bie , si o se )+e1e e absol+#o, es "laro 7+e #a)$o"o $o!r/ )o1erse $or s2 )is)a4 Lor lo !e)/s, !e #o!as las o$i io es e,$+es#as la )/s abs+r!a, "o )+"5o, es !e"ir 7+e el al)a es ()ero 7+e se )+e1e a s2 )is)o4 Q+ie es as2 $ie sa 5a !e "ar&ar "o "o se"+e "ias i)$osibles' e $ri)er l+&ar, las 7+e res+l#ar2a !e 7+e el al)a se )o1ieraD a!e)/s, o#ras $e"+liari!a!es res+l#a @<=Ha #es !e "o si!erarla "o)o ()ero4 MC%)o se 1a a e #e !er, e e-e"#o, 7+e + a + i!a! se )+e1a 9$or 7+i6 8 !e 7+6 )a era9 si es i !i1isible e i !i-ere @"ia!aN L+es si es )o#or 8 )%1il 5abr/ !e es#ar !i-ere "ia!a4 M/s a( , $+es#o 7+e se !i"e 7+e + a l2 ea al G )o1erse &e era + a s+$er-i"ie 8 + $+ #o + a l2 ea, los )o1i)ie #os !e las + i!a!es "o s#i#+ir/ #a)bi6 l2 eas, 8a 7+e + $+ #o es + a + i!a! 7+e o"+$a + a $osi"i% 8 el ()ero !el al)a, a s+ 1e., es#/ e + si#io 8 o"+$a + a $osi"i% 4 M/s a( , al res#ar !e + ()ero "+al7+iera o#ro ()ero o + a + i!a!, el res+l#a!o es + ()ero !is#i #oD 8, si e)bar&o, las $la #as 9al i&+al 7+e )+"5os a i)ales9 "o #i (a 1i@ ;= 1ie !o a+ !es$+6s !e !i1i!i!os 8 #e ie !o, al $are"er, la )is)a es$e"ie !e al)a4 Lor o#ra $ar#e, o $are"e 7+e 5a8a !i-ere "ia al&+ a e #re 5ablar !e + i!a!es 8 !e "or$(s"+los' $+es si "o 1er#i)os los "or$(s"+los es-6ri"os !e De)%"ri#o e $+ #os, !e )a era 7+e s%lo 7+e!e la )a& i#+!, se&+ir/ 5abie !o e ellos al&o 7+e )+e1e 8 al&o 7+e es )o1i!o e,a"#a)e #e i&+al 7+e lo 5a8 e el "o #i +o' 8 es 7+e lo 7+e a"aba)os ;G !e !e"ir se "+)$le o $or7+e 5a8a + a !i-ere "ia )a8or e "+a #o al #a)a:o, si o $or7+e se #ra#a !e + a )a& i#+!4 De a52 7+e e"esaria)e #e 5a !e 5aber al&o 7+e )+e1a a las + i!a!es 0!is#i #o !e ellas34 A5ora bie , si el al)a es el ele)e #o )o#or e el a i)al,
A +es#ro *+i"io, es#e #e,#o 5a !e e #e !erse e "o e,i% "o la !o"#ri a $ro$+es#a al res$e"#o e el libro Acerca de la generacin de los animales II ?, A?Ib>G@H4 All2 se a-ir)a 9"o)o ( i"a 5i$%#esis a"e$#able res$e"#o !e la a$ari"i% !el i #ele"#o e el 5o)bre9 7+e Bsola)e #e el i #ele"#o a!1ie e !es!e -+era 8 s%lo 6l es !i1i oC4
?K

;G

?G

lo ser/ #a)bi6 e el ()eroD !e !o !e res+l#ar/ 7+e el al)a o es el )o#or 8 el )%1il, si o e,"l+si1a)e #e el )o#or4 Lor o#ra $ar#e, M"%)o es $osible 7+e el al)a 0sie !o )o#or3 sea + a + i!a!N Des!e l+e&o 7+e al&+ a !i-ere "ia 5abr/ !e #e er res$e"#o !e las !e)/sD >= $ero M"+/l $+e!e ser la !i-ere "ia e el "aso !e + $+ #o "o)o #al a$ar#e !e la $osi"i% N Lor o#ra $ar#e, si s+$o e)os 7+e las + i!a!es 8 $+ #os 7+e "orres$o !e al "+er$o so !is#i #as !e las !el al)a, las + i!a!es !e a)bos o"+$ar/ el )is)o l+&ar, 8a 7+e "a!a + a o"+$ar/ el l+&ar !e + $+ #o4 Y si $+e!e 5aber !os $+ #os e el )is)o l+&ar, M7+6 i)$e!i)e #o e,is#ir/ $ara 7+e $+e!a 5aber i -i i#osN' e e-e"#o, a7+ellas "osas "+8o l+&ar es i !i1isible so #a)bi6 i @ >G !i1isibles4 S+$o ie !o, $or el "o #rario, 7+e los $+ #os 7+e "orres$o !e al "+er$o "o s#i#+8e el ()ero !el al)a 9o bie 7+e el ()ero !el al)a res+l#a !e los $+ #os 7+e "orres$o !e al "+er$o9, M$or 7+6 o #ie e al)a #o!os los "+er$osN' e #o!os ellos, !es!e l+e&o, $are"e 5aber $+ #os 8 a!e)/s i -i i#os4 Lor (l#i)o, M"%)o 1a a ser $osible 7+e los $+ #os se se$are 8 !esli&+e !e los "+er$os "+a !o las l2 eas o se ?= !is+el1e e $+ #osN

CALITULO QUINTO

He contin+a y concluye la crtica de las distintas teoras acerca del alma y se atiende e?tensamente a a3ulla seg+n la cual el alma est2 constituida de elementos Dos so 9"o)o aca#amos de se:alar ?H9 los abs+r!os e 7+e !ese)bo"a la !o"#ri a e,$+es#a' $or + la!o, 1ie e a "oi "i!ir "o la !e 7+ie es a-ir)a 7+e <=Hb el al)a es + "+er$o s+#ilD $or o#ro la!o, "ae e el abs+r!o $e"+liar !e la !o"#ri a !e De)%"ri#o se&( la "+al el )o1i)ie #o es $ro!+"i!o $or el al)a4 E e-e"#o' si el al)a se e "+e #ra e #o!o "+er$o !o#a!o !e se sibili!a! 8 si a!e)/s s+$o e)os 7+e el al)a es + "+er$o, e"esaria)e #e 5abr/ !os "+er$os e el )is)o l+&ar4 E "+a #o a a7+6llos 7+e !i"e 7+e es G + ()ero, o bie 5abr/ )(l#i$les $+ #os e + ( i"o $+ #o o bie #o!o "+er$o #e !r/ + al)a s+$o ie !o 7+e 6s#a o sea + ()ero !i-ere #e 8 !is#i #o !e los $+ #os 7+e $er#e e"e al "+er$o4 O#ra "o se"+e "ia ser2a 7+e el a i)al es )o1i!o $or + ()eroD as2 9!e"2a)os9 es "o)o De)%"ri#o )+e1e al a i)al' M7+6 )/s !a, e e-e"#o, 5ablar !e es-eras !i)i +#as o ;= !e + i!a!es &ra !es o, e s+)a, !e + i!a!es e )o1i)ie #o, si e "+al7+iera !e los "asos res+l#a e"esario )o1er al a i)al a base !e 7+e a7+6llas es#6 e )o1i)ie #oN As2 $+es, 7+ie es $re#e !e *+ #ar )o1i)ie #o 8 ()ero e + )is)o $ri "i$io 1ie e a $arar a es#as !i-i"+l#a!es 8 a o#ras )+"5as $or el es#iloD 8 es 7+e o s%lo o es $osible 7+e #ales ras&os "o s#i#+8a la !e-i i"i% ese "ial !el al)a, si o 7+e i si7+iera $+e!e ser $ro$ie!a!es a""i!e #ales s+8as4 Lara $o erlo !e )a i-ies#o bas#ar2a "o i #e #ar e,@ ;G $li"ar las a-e""io es 8 a""io es !el al)a 9$or e*e)$lo,
?H

;I V6ase, supra, <, <=Kb?? si&s4

?I

ra.o a)ie #os, se sa"io es, $la"eres 8 !olores, e#"49 a $ar#ir !e se)e*a #e !e-i i"i% 4 Co)o 8a !i*i)os )/s arriba <=, a $ar#ir !e #ales ras&os o res+l#ar2a -/"il i a!i1i arlas si7+iera4 Tres so , $or #a #o, las )a eras !e !e-i ir el al)a 7+e se os 5a #ra s)i#i!o' + os la !e-i iero "o)o el )o#or $or a #o o)asia $re"isa)e #e $or )o1erse >= a s2 )is)aD o#ros, "o)o el "+er$o )/s s+#il o )/s i "or$%reo 0a"aba)os !e a ali.ar 7+6 !i-i"+l#a!es 8 "o #ra!i""io es "o)$or#a es#as #eor2as3D 7+e!a, $or (l#i)o, e,a)i ar la !e-i i"i% se&( la "+al el al)a se "o s#i#+8e a $ar#ir !e los ele)e #os4 S+s a+#ores a-ir)a 7+e 5a !e ser #al $ara 7+e $+e!a $er"ibir se @sorial)e #e los e #es 8 "o o"er "a!a + o !e ellosD >G $ero i e1i#able)e #e se e "+e #ra abo"a!os a )(l#i$les "o se"+e "ias l%&i"a)e #e i sos#e ibles4 Es#able"e , $+es, 7+e el al)a "o o"e lo se)e*a #e "o lo se)e*a #e 08 a-ir)a a "o #i +a"i% 7+e el al)a es#/ "o s#i#+i!a a $ar#ir !e los ele)e #os3 "o)o si "o ello 7+e!ara &ara #i.a!o 7+e el al)a se i!e #i-i"a "o #o!as las "osas4 A5ora bie , los ele)e #os o so las ( i"as "osas 7+e "o o"e, si o 7+e 5a8 a!e)/s o#ras )+"5as o, )e*or, so i -i i#as las "osas 7+e es#/ "o s#i#+i!as a $ar#ir !e ellos4 Sea, $+es, 7+e el al)a ?= "o o"e 8 $er"ibe se sorial)e #e los ele)e #os !e 7+e es#/ "o s#i#+i!a "a!a "osaD $ero M"o 7+6 "o o"er/ o $er"ibir/ se sorial)e #e el "o *+ #o, $or e*e)$lo, 7+6 es !ios o el 5o)bre o la "ar e o el 5+eso o "+al7+ier o#ro "o)$+es#oN Y es 7+e "a!a + o !e 6s#os o es#/ <;=a "o s#i#+i!o $or ele)e #os a)al&a)a!os !e "+al7+ier )a era, si o "o -or)e a "ier#a $ro$or"i% 8 "o)bi a"i% "o)o E)$6!o"les )is)o a-ir)a res$e"#o !el 5+eso <; ' Ior su parte la tierra agradecida en sus amplios crisoles G reci#i dos partes de las ocho de la luminosa Jestis y cuatro de Ke!esto. L se !ormaron as los #lancos huesos. De a!a sir1e, $+es, 7+e los ele)e #os es#6 e el al)a si o es#/ a!e)/s las $ro$or"io es 8 la "o)bi a"i% ' "a!a ele)e #o "o o"er/ a s+ se)e*a #e, $ero a!a 5abr/ 7+e "o o."a al 5+eso o al 5o)bre, a o ;= ser 7+e 6s#os es#6 #a)bi6 e el al)a4 Lor lo !e)/s, o 5a"e -al#a i !e"ir 7+e #al s+$+es#o es i)$osible' Ma 7+i6 se le o"+rrir2a, e e-e"#o, $re&+ #arse si !e #ro !el al)a 5a8 + a $ie!ra o + 5o)breN Y lo )is)o o"+rre "o el bie 8 el o bie 4 Y !el )is)o )o!o e #o!os los !e)/s "asos4 M/s a( ' $+es#o 7+e Be #eC #ie e )(l#i$les a"e$"io es 98a 7+e $+e!e si& i-i"ar bie la reali!a! i !i1i@;G !+al bie la "a #i!a! o la "+ali!a! o "+al7+ier o#ra !e las "a#e&or2as 7+e 5e)os !is#i &+i!o9, Mes#ar/ "o s#i#+i!a el al)a a $ar#ir !e #o!as ellas
<=

;A

V6ase, supra, ;, <=>b>G@<=?a>4


EMLUDOCLES,

<;

;K

Er4 B HI 0I ?<I, G3, DIELS@]RANZ4

?A

o oN No $are"e, e "+al7+ier "aso, 7+e los ele)e #os sea "o)+ es a #o!as ellas4 MEs#ar/, $+es, "o s#i#+i!a sola)e #e a $ar#ir !e a7+ellos ele)e #os 7+e so $ro$ios !e las e #i!a!esN MC%)o es, e #o "es, 7+e "o o"e #a)bi6 "a!a + o !e los !e)/s e #esN MDir/ a"aso 7+e 5a8 ele)e #os 8 $ri "i$ios $ro$ios !e "a!a &6 ero 8 7+e el al)a >= es#/ "o)$+es#a !e #o!os ellosN E #o "es el al)a ser/ "a #i!a!, "+ali!a! 8 e #i!a!4 Lero es i)$osible 7+e, es#a !o "o)$+es#a a $ar#ir !e los ele)e #os !e la "a #i!a!, sea e #i!a! 8 o "a #i!a!4 A 7+ie es a-ir)a 7+e el al)a es#/ "o s#i#+i!a !e #o!os los ele)e #os, les sobre1ie e es#as !i-i"+l#a!es 8 o#ras $or el es#ilo4 Lor lo !e)/s, res+l#a i&+al)e #e abs+r!o a-ir)ar, $or + la!o, 7+e lo se)e*a #e o $+e!e $a!e"er i -l+*o !e lo se)e*a #e 8 a-ir)ar, $or o#ro la!o, 7+e lo se)e*a #e $er"ibe se sorial)e #e lo se)e*a #e 8 7+e lo se)e*a #e "o o"e "o lo se)e*a #e, $ara #er)i ar es@ >G #able"ie !o 7+e $er"ibir se sorial)e #e 98 #a)bi6 i #eli&ir 8 "o o"er9 "o sis#e e $a!e"er + "ier#o i -l+*o 8 + "ier#o )o1i)ie #o4 M+"5as so , $or #a #o, las !i-i"+l#a!es 8 obs#/"+los 7+e lle1a "o si&o a-ir)ar 9 "o)o E)$6!o"les9 7+e los !is#i #os #i$os !e ob*e#os se "o o"e $or )e!io !e los ele)e #os "or$orales, es !e"ir, al $o erse los ob*e#os e rela"i% "o al&o se)e*a #e 7+e 5a8 e el al)aD + a $r+eba )/s !e ello es lo si&+ie #e' 7+e ?= a7+ellas $ar#es !e los "+er$os !e los a i)ales 7+e es#/ "o s#i#+i!as e,"l+si1a)e #e !e #ierra 9$or e*e)$lo, los 5+esos, los #e !o es 8 los $elos9 o $er"ibe <;=b ob*e#o al&+ o, i si7+iera los se)e*a #es $or )/s 7+e, se&( #al #eor2a, !eber2a 5a"erlo4 M/s a( , a "a!a + o !e los $ri "i$ios le "orres$o !er/ )a8or "a #i!a! !e i& ora "ia 7+e !e "o o"i)ie #oD "a!a ele)e #o "o o"er/, e e-e"#o, + a "osa, $ero !es"o o"er/ o#ras )+"5as, e reali!a!, #o!as las !e)/s4 A la !o"#ri a !e E)$6!o"les, $or s+ $ar#e, le o"+rre a!e)/s 7+e !ios G res+l#a ser el )/s i& ora #e' s%lo 6l, !es!e l+e&o, !es"o o"e + o !e los ele)e #os 9el O!io9 )ie #ras 7+e los seres )or#ales "o o"e #o!os, $or es#ar "o s#i#+i!os !e #o!os ellos4 Y e &e eral, M$or 7+6 "a+sa o #ie e al)a #o!os los e #es, !a!o 7+e #o!o lo 7+e e,is#e o bie es ele)e #o o bie $ro"e!e !e + o, 1arios o #o!os los ele)e #osN' $or -+er.a "o o"er/, $+es, + o, 1arios o #o!os los ele)e #os4 Cabr2a $re&+ #arse #a)@ ;= bie 7+6 es lo 7+e )a #ie e + i!os los ele)e #os !el al)a' 6s#os so , e e-e"#o, a )o!o !e )a#eria 8, $or #a #o, a7+ello 7+e los )a #ie e + i!os 9sea lo 7+e sea9 es !e ra &o )/s ele1a!o4 A5ora bie , es i)$osible 7+e 5a8a a!a )e*or i s+$erior al al)a 8 )/s i)$osible a( 7+e 5a8a a!a )e*or o s+$erior al i #ele"#o4 Es, !es!e l+e&o, absol+#a)e #e ra.o able 7+e ;G 6s#e sea lo $ri)i&e io 8 sobera o $or a#+rale.a4 No obs#a #e, es#os a+#ores a-ir)a 7+e los ele)e #os so los e #es $ri)eros4 Lor o#ra $ar#e, #a)$o"o 5abla !e #o!as las "lases !e al)a, i "+a #os a-ir)a 7+e es#/ "o s#i#+i!a a $ar#ir !e los ele)e #os bas/ !ose e 7+e "o o"e 8 $er"ibe se sorial)e #e los e #es, i "+a #os la !e-i e "o)o el )o#or $or a #o o)asia4 E e-e"#o, o #o!os los seres !o#a!os !e se sibili!a! so "a$a"es a!e)/s !e >= $ro!+"ir )o1i)ie #o' es ob1io, !es!e l+e&o, 7+e "ier#os a i)ales so i )%1iles e "+a #o al l+&ar a $esar !e 7+e 6s#e es, a lo 7+e $are"e, el ( i"o )o1i)ie #o "o 7+e el al)a
?K

)+e1e al a i)al4 La )is)a ob*e"i% "abe 5a"er #a)bi6 a "+a #os "o s#i#+8e el i #ele"#o 8 la -a"+l#a! se si#i1a a $ar#ir !e los ele)e #os' $+es es ob1io 7+e las $la #as 1i1e a $esar !e 7+e o $ar#i"i$a i !el )o1i)ie #o lo"al i !e la se sa"i% 8 es i&+al)e #e ob1io 7+e )+"5os a i)ales "are"e !e >G ra.o a)ie #o4 Y $or )/s 7+e se a"e$#ara es#os e,#re)os 8 se es#able"iera 7+e el i #ele"#o es + a $ar#e !el al)a 9e i&+al)e #e la -a"+l#a! se si#i1a9 i si7+iera e #al s+$+es#o se 5ablar2a i "o + i1ersali!a! a"er"a !e #o!a "lase !e al)a i e s+ #o#ali!a! a"er"a !e "+al7+iera !e ellas4 Lor lo !e)/s, !e es#o )is)o es#/ a7+e*a!a la !o"#ri a "o #e i!a e los lla)a!os Ioemas Mr!icos @2 "+a !o e ellos se a-ir)a 7+e !es!e el + i1erso e,#erior $e e#ra el al)a, al res$irar, ?= arras#ra!a $or los 1ie #os4 Si e)bar&o, o es $osible <;;a 7+e s+"e!a es#o a las $la #as i #a)$o"o a "ier#os a i)ales, $+es#o 7+e o #o!os res$ira 4 Lero es#e !e#alle les $as% $or al#o a los a+#ores !e #al "o *e#+ra4 Lor o#ra $ar#e, a+ "+a !o res+l#ara e"esario "o s#i#+ir el al)a a $ar#ir !e los ele)e #os, o ser2a e absol+#o e"esario 5a"erlo a $ar#ir !e #o!os' "+al7+iera !e las $ar#es !e la "o #rarie!a! se bas#a $ara *+.@ G &arse a s2 )is)a 8 a s+ o$+es#o4 Co o"e)os, e e-e"#o, $or )e!io !e la re"#a o s%lo 6s#a, si o #a)bi6 la "+r1a, 8a 7+e la re&la es *+e. $ara a)bas4 La "+r1a, si e)bar&o, o *+.&a i !e s2 )is)a i !e la re"#a4 O#ros 5a8 a!e)/s 7+e a-ir)a 7+e el al)a se 5alla )e."la!a "o la #o#ali!a! !el U i1erso, !e !o !e se&+ra)e #e !e!+*o Tales 7+e #o!o es#/ lle o !e !ioses4 Lero es#a a-ir)a"i% e "ierra "ier#as !i-i"+l#a!es' e e-e"#o, M$or 7+6 ra.% el al)a o "o s#i#+8e + a i)al ;= "+a !o es#/ e el aire o e el -+e&o 8, si e)bar&o, s2 lo "o s#i#+8e "+a !o es#/ e los "+er$os )i,#os, a $esar !e 7+e s+ele a-ir)arse 7+e es )/s $er-e"#a "+a !o es#/ e a7+6llosN Cabr2a $re&+ #arse a!e)/s $or 7+6 ra.% el al)a 7+e es#/ e el aire es )e*or 8 )/s i )or#al 7+e la 7+e se e "+e #ra e los a i)ales4 El abs+r!o 8 la $ara!o*a a"o)$a:a , $or lo !e)/s, a a)bos )ie)bros !e la al#er a#i1a' $+es "ali-i"ar !e a i@ ;G )al al -+e&o o al aire es !e lo )/s $ara!%*i"o 8 o "ali-i"arlos !e a i)ales, 5abie !o al)a e ellos, es abs+r!o4 De o#ro la!o <?, es#os a+#ores $are"e s+$o er 7+e el al)a resi!e e los ele)e #os bas/ !ose e 7+e + #o!o es es$e"2-i"a)e #e i!6 #i"o a s+s $ar#esD 8 $+es#o 7+e, e !e-i i#i1a, los a i)ales res+l#a a i)a!os al re"ibir e s2 el ele)e #o "orres$o !ie #e !el >= )e!io 7+e los ro!ea, se 1e obli&a!os a a-ir)ar 7+e el al)a, + i1ersal, es #a)bi6
<>

;H
>=

OREEO,

Er4 B ;; 0I ;=, I3, DIELS@]RANZ4

Tres l2 eas arriba 0<;;a;;3 5a "+es#io a!o Aris#%#eles la a-ir)a"i% !e "ier#os a+#ores se&( la "+al el al)a 7+e 5a8 e los ele)e #os 9s+$o ie !o 7+e la 5+biera, "laro es#/9 ser2a )/s $er-e"#a 7+e la e,is#e #e e los "+er$os )i,#os4 A5ora se $o e ele@)a i-ies#o la i "o5ere "ia !e #al a-ir)a"i% $or )e!io !el si&+ie #e ra.o a)ie #o' los a+#ores e "+es#i% a-ir)a 7+e los ele)e #os so seres a i)a!os bas/ !ose e 7+e so los "a+sa #es !e la 1i!a e los seres a i)a!os #erres#res 8, $or #a #o, 5abr/ !e #e er 1i!a ellos )is)os4 Tie e , $+es, al)a los ele)e #os4 Lor o#ra $ar#e, el aire $or#a!or !e 1i!a 7+e el 1i1ie #e #erres#re absorbe al res$irar es es$e"2-i"a)e #e i!6 #i"o al aire "ir"+ !a #e' e reali!a! es + a $ar#e !el )is)o4 Y si el aire es el )is)o, M7+6 se #i!o #ie e a-ir)ar 7+e el al)a $rese #e e 6l es !is#i #a se&( se #ra#e !e la $or"i% !e aire 7+e se absorbe al res$irar o !e la $or"i% 7+e 7+e!a si absorberN
<?

?H

es$e"2-i"a)e #e i!6 #i"a a s+s $ar#es4 A5ora bie , si se s+$o e 7+e el aire e,#ra2!o !el a)bie #e al res$irar es es$e"2-i"a)e #e i!6 #i"o a 6s#e, )ie #ras 7+e el al)a $ar#i"+lar o es es$e"2-i"a)e #e i!6 #i"a a la + i1ersal, o"+rrir/ e1i!e #e)e #e 7+e e el aire 7+e se i s$ira se e "o #rar/ + a $ar#e !el al)a $ero o o#ra4 Co 7+e e"esaria)e #e s+"e!er/ 7+e o bie el al)a es 5o)o&6 ea o bie o se 5alla e "+al7+ier $ar#e !el #o!o4 De lo !i"5o, $+es, se !es$re !e "o e1i!e "ia 7+e >G i el "o o"er le "orres$o !e al al)a $or es#ar "o s#i#+i!a a $ar#ir !e los ele)e #os i res+l#a #a)$o"o a!e"+a!o i 1er!a!ero a-ir)ar 7+e se )+e1e4 A5ora bie , $+es#o 7+e "o o"er, $er"ibir se sorial)e #e 8 o$i ar so !el al)a, e i&+al)e #e a$e#e"er, 7+erer 8 los !eseos e &e eralD $+es#o 7+e a!e)/s el )o1i)ie #o ?= lo"al se !a e los a i)ales e 1ir#+! !el al)a 9e i&+al)e #e el !esarrollo, la )a!+re. 8 el e 1e*e"i)ie @ <;;b #o9, M"a!a + a !e es#as a"#i1i!a!es "orres$o !e a la #o#ali!a! !el al)a 8, $or #a #o, i #eli&i)os, $er"ibi)os se sorial)e #e, os )o1e)os, 5a"e)os 8 $a!e"e)os "a!a + o !e es#os $ro"esos "o #o!a ella o, $or el "o #rario, los !is#i #os $ro"esos "orres$o !e a $ar#es !is#i #as !el al)aN El 1i1ir, Mse !a sola)e #e e G + a !e es#as $ar#es, e )+"5as, e #o!as, o #ie e, i "l+so, al&+ a o#ra "a+saN Oa8 7+ie es !i"e 7+e el al)a es !i1isible 8 7+e + a $ar#e i #eli&e, o#ra a$e#e"e4 MQ+6 es, e #o "es, lo 7+e )a #ie e + i!a al al)a si es 7+e es !i1isibleN No, !es!e l+e&o, el "+er$oD )/s bie $are"e lo "o #rario, 7+e el al)a )a #ie e + i!o al "+er$o, $+es#o 7+e, al ale*arse ella, 6s#e se !is&re&a 8 !es#r+8e4 As2 $+es, si es + $ri "i$io !is#i #o !e ella lo 7+e la )a #ie e + i!a, "o )a8or ra.% a( ;= 5abr/ 7+e "o si!erar 7+e #al $ri "i$io es el al)aD $ero, a s+ 1e., 5abr2a 7+e $re&+ #arse !e +e1o si #al $ri "i$io es + o o )(l#i$le' si es + o, M$or 7+6 o 1a a ser + a #a)bi6 !ire"#a)e #e el al)aND 8 si es !i1isible, + a 1e. )/s el ra.o a)ie #o ir/ e b+s"a !e a7+ello 7+e lo )a #ie e + i!o, "o lo "+al #e !re)os + $ro"eso al i -i i#o4 Cabr2a a!e)/s $re&+ #arse, e rela"i% "o las $ar#es !el al)a, 7+6 $o!er $o@ ;G see "a!a + a !e ellas res$e"#o !el "+er$o, 8a 7+e, si la #o#ali!a! !el al)a es la 7+e )a #ie e + i!o a #o!o el "+er$o, "o 1ie e 7+e, a s+ 1e., "a!a + a !e ellas )a #e &a + i!a al&+ a $ar#e !el "+er$o4 Es#o, si e)bar&o, $are"e i)$osible' es !i-2"il i "l+so !e i)a&i ar 7+6 $ar#e 98 "%)o9 "orres$o !e al i #ele"#o )a #e er + i!a4 De o#ro la!o, sal#a a la 1is#a 7+e las $la #as 8, e #re los a i)ales, "ier#os i se"#os 1i1e a( !es@ >= $+6s !e 5aber si!o !i1i!i!os, "o)o si los #ro.os $ose8era + al)a i!6 #i"a es$e"2-i"a)e #e 8a 7+e o +)6ri"a)e #e' "a!a + a !e las $ar#es #ie e, e e-e"#o, se sibili!a! 8 se )+e1e lo"al)e #e !+ra #e + "ier#o #ie)$o4 No es a!a e,#ra:o, $or lo !e)/s, 7+e o "o #i (e 5a"i6 !olo i !e-i i!a)e #e 8a 7+e "are"e !e %r&a os "o 7+e "o ser1ar s+ a#+rale.a4 Si e)bar&o, o es )e os "ier#o 7+e e "a!a + o !e los #ro.os se 5alla #o!as las $ar#es !el al)a 8 7+e "a!a + a >G !e 6s#as es !e la )is)a es$e"ie 7+e las !e)/s 8 7+e el al)a #o#al, "o)o si "a!a $ar#e !el al)a o -+era se$arable !e las !e)/s, $or )/s 7+e el al)a #o!a sea !i1isible4 Lare"e, a!e)/s, 7+e el $ri "i$io e,is#e #e e las $la #as es + "ier#o #i$o !e al)a' los a i)ales 8 las
<=

$la #as, !es!e l+e&o, sola)e #e #ie e e "o)( es#e $ri "i$io4 Lri "i$io 7+e, a!e)/s, se !a se$ara!o ?= !el $ri "i$io se si#i1o si bie i &( ser $osee se sibili!a! a o ser 7+e $osea #a)bi6 a7+6l<<4

Aris#%#eles i #ro!+"e a7+2 8a la !o"#ri a 7+e )/s a!ela #e !esarrollar/ 016ase, in!ra, II ?, <;<a>H si&s43 se&( la "+al las !is#i #as al)as se s+bor!i a !e )o!o 7+e "a!a "lase !e al)a s+$o e la i -erior $ero o al re16s4
<<

>;

<;

LIBRO SEGUNDO
CALTULO LRIMERO

Donde se recurre a la doctrina e?puesta en la eta!sica para de!inir al alma como entidad 9entindase !orma, esencia y de!inicin9 del 4i4iente Q+e!a e,$li"a!as 8a las !o"#ri as #ra s)i#i!as $or <;>a +es#ros $re!e"esores e #or o al al)a4 Vol1a)os, $+es, !e +e1o !es!e el $ri "i$io e i #e #e)os !e-i@ G ir 7+6 es el al)a 8 "+/l $o!r2a ser s+ !e-i i"i% )/s &e eral<G4 Sole)os !e"ir 7+e + o !e los &6 eros !e los e #es es la e #i!a! 8 7+e 6s#a $+e!e ser e #e !i!a, e $ri)er l+&ar, "o)o )a#eria 9a7+ello 7+e $or s2 o es al&o !e#er)i a!o9, e se&+ !o l+&ar, "o)o es#r+"#+ra 8 -or)a e 1ir#+! !e la "+al $+e!e !e"irse 8a !e la )a#eria 7+e es al&o !e#er)i a!o 8, e #er"er l+&ar, "o)o el "o)$+es#o !e + a 8 o#ra4 Lor lo !e)/s, la )a#eria es $o#e "ia, )ie #ras 7+e la -or)a es e #e@ ;= le7+ia4 Us#a, a s+ 1e., $+e!e e #e !erse !e !os )a eras, se&( sea "o)o la "ie "ia o "o)o el a"#o !e #eori.ar4 Lor o#ra $ar#e 8 a lo 7+e $are"e, e #i!a!es so !e )a era $ri)or!ial los "+er$os 8, e #re ellos, los "+er$os a#+rales' 6s#os "o s#i#+8e , e e-e"#o, los $ri "i$ios !e #o!os los !e)/s4 A5ora bie , e #re los "+er$os a#+rales los 5a8 7+e #ie e 1i!a 8 los 5a8 7+e o la #ie e D 8 sole)os lla)ar 1i!a a la a+#oali)e #a"i% , ;G al "re"i)ie #o 8 al e 1e*e"i)ie #o4 De !o !e res+l#a 7+e #o!o "+er$o a#+ral 7+e $ar#i"i$a !e la 1i!a es e #i!a!, $ero e #i!a! e el se #i!o !e e #i!a! "o)$+es#a4 Y $+es#o 7+e se #ra#a !e + "+er$o !e #al #i$o 9a saber, 7+e #ie e 1i!a9 o es $osible 7+e el "+er$o sea el al)a' 8 es 7+e el "+er$o o es !e las "osas 7+e se !i"e !e + s+*e#o, a #es al "o #rario, reali.a la -+ "i% !e s+*e#o 8 )a#eria4 L+e&o el al)a >= es e"esaria)e #e e #i!a! e "+a #o -or)a es$e"2-i"a !e + "+er$o a#+ral 7+e e $o#e "ia #ie e 1i!a4 A5ora bie , la e #i!a! es e #ele7+ia, l+e&o el al)a es e #e@le7+ia !e #al "+er$o4 Lero la $alabra Be #ele7+iaC se e #ie !e !e !os )a eras' + a, e el se #i!o e 7+e lo es la "ie "ia, 8 o#ra, e el se #i!o e 7+e lo es el #eori.ar4 Es, $+es, e1i!e #e 7+e el al)a lo es "o)o la "ie "ia' 8 es 7+e #e ie !o >G al)a se $+e!e es#ar e s+e:o o e 1i&ilia 8 la 1i&ilia es a /lo&a al #eori.ar )ie #ras 7+e el s+e:o es a /lo&o a $oseer la "ie "ia 8 o e*er"i#arla4 A5ora bie , #ra#/ !ose !el )is)o s+*e#o la "ie "ia es a #erior
Lara + a e,$osi"i% 8 a /lisis "r2#i"o !e la "o "e$"i% !el al)a "o #e i!a e es#e "a$2#+lo 8 si&+ie #es $+e!e leerse el es#+!io i #ro!+"#orio 7+e o-re"e)os e es#a e!i"i% 4
<G

>>

<>

!es!e el $+ #o !e 1is#a !e la &6 esis, l+e&o el al)a es la e #ele7+ia $ri)era !e + "+er$o a#+ral 7+e e $o#e "ia #ie e 1i!a4 Tal es el "aso !e + or&a is)o4 <;>b Ta)bi6 las $ar#es !e las $la #as so %r&a os, si bie absol+#a)e #e si)$les, $or e*e)$lo, la 5o*a es e 1ol#+ra !el $eri"ar$io 8 el $eri"ar$io lo es !el -r+#oD las ra2"es, a s+ 1e., so a /lo&as a la bo"a $+es#o 7+e a7+6llas 8 6s#a absorbe el ali)e #o4 Lor #a #o, si "abe e + "iar al&o e &e eral a"er"a !e #o!a "lase !e al)a, G 5abr2a 7+e !e"ir 7+e es la e #ele7+ia $ri)era !e + "+er$o a#+ral or&a i.a!o4 De a52 a!e)/s 7+e o 7+e$a $re&+ #arse si el al)a 8 el "+er$o so + a ( i"a reali!a!, "o)o o "abe 5a"er #al $re&+ #a a"er"a !e la "era 8 la -i&+ra 8, e &e eral, a"er"a !e la )a#eria !e "a!a "osa 8 a7+ello !e 7+e es )a#eria4 L+es si bie las $alabras B+ oC 8 BserC #ie e )(l#i$les a"e$"io es, la e #ele7+ia lo es e s+ se #i!o )/s $ri)or!ial4 Q+e!a e,$+es#o, $or #a #o, !e )a era &e eral 7+6 ;= es el al)a, a saber, la e #i!a! !e-i i#oria, es#o es, la ese "ia !e #al #i$o !e "+er$o4 S+$o &a)os 7+e + i s#r+)e #o "+al7+iera 9$or e*e)$lo, + 5a"5a9 -+era + "+er$o a#+ral' e #al "aso el Bser 5a"5aC ser2a s+ e #i!a! 8, $or #a #o, s+ al)a, 8 7+i#a!a 6s#a o ser2a 8a + 5a"5a a o ser !e $alabra4 Al )ar&e !e +es@ ;G #ra s+$osi"i% es real)e #e, si e)bar&o, + 5a"5a' es 7+e el al)a o es ese "ia 8 !e-i i"i% !e + "+er$o !e es#e #i$o, si o !e + "+er$o a#+ral !e #al "+ali!a! 7+e $osee e s2 )is)o el $ri "i$io !el )o1i)ie #o 8 !el re$oso4 Lero es e"esario #a)bi6 "o si!erar, e rela"i% "o las !is#i #as $ar#es !el "+er$o, lo 7+e a"aba)os !e !e"ir4 E e-e"#o, si el o*o -+era + a i)al, s+ al)a ser2a la 1is#a4 Es#a es, !es!e l+e&o, la e #i!a! !e-i i@ >= #oria !el o*o4 El o*o, $or s+ $ar#e, es la )a#eria !e la 1is#a, !e )a era 7+e, 7+i#a!a 6s#a, a7+6l o ser2a e absol+#o + o*o a o ser !e $alabra, "o)o es el "aso !e + o*o es"+l$i!o e $ie!ra o $i #a!o4 Lro"e!e a!e)/s a$li"ar a la #o#ali!a! !el "+er$o 1i1ie #e lo 7+e se a$li"a a las $ar#es 8a 7+e e la )is)a rela"i% e 7+e se e "+e #ra la $ar#e res$e"#o !e la $ar#e se e "+e #ra #a)bi6 la #o#ali!a! !e la $o#e "ia se si#i1a res$e"#o !e la #o#ali!a! !el "+er$o 7+e $osee se sibi@ >G li!a! "o)o #al4 A5ora bie , lo 7+e es#/ e $o#e "ia !e 1i1ir o es el "+er$o 7+e 5a e"5a!o -+era el al)a, si o a7+el 7+e la $osee4 El es$er)a 8 el -r+#o, $or s+ $ar#e, so #al #i$o !e "+er$o e $o#e "ia4 La 1i&ilia es e #ele7+ia a la )a era e 7+e lo so el a"#o !e "or#ar <;?a 8 la 1isi% D el al)a, $or el "o #rario, lo es a la )a era !e la 1is#a 8 !e la $o#e "ia !el i s#r+)e #o4 El "+er$o, a s+ 1e., es lo 7+e es#/ e $o#e "ia4 Y as2 "o)o el o*o es la $+$ila 8 la 1is#a, e el o#ro "aso 98 $aralela)e #e9 el a i)al es el al)a 8 el "+er$o4 Es $er-e"#a)e #e "laro 7+e el al)a o es se$arable !el G "+er$o o, al )e os, "ier#as $ar#es !e la )is)a si es 7+e es $or a#+rale.a !i1isible' e e-e"#o, la e #ele7+ia !e "ier#as $ar#es !el al)a $er#e e"e a las $ar#es )is)as !el "+er$o4 Na!a se o$o e, si e)bar&o, a 7+e "ier#as $ar#es !e ella sea se$arables al o ser e #ele7+ia !e "+er$o al&+ o4 Lor lo !e)/s, o 7+e!a "laro #o!a12a si el al)a es e #ele7+ia !el "+er$o "o)o lo es el $ilo#o !el a1io4
;=

El al)a 7+e!a, $+es, !e-i i!a 8 esbo.a!a a &ra !es ras&os !e es#a )a era4
<?

<<

CALITULO SEGUNDO

A#undase en la de!inicin emprendida en el captulo anterior enri3uecindola con la teora de potencia y acto L+es#o 7+e a7+ello 7+e e s2 es "laro 8 )/s "o& os"ible, !es!e el $+ #o !e 1is#a !e la ra.% , s+ele e)er&er $ar#ie !o !e lo 7+e e s2 es os"+ro $ero )/s ase7+ible <I, i #e #e)os !e +e1o, !e a"+er!o "o es#a $r/"#i"a, "o #i +ar "o +es#ro es#+!io e #or o al al)a4 El e + "ia!o !e-i i#orio o !ebe li)i#arse, !es!e l+e&o, a $o er !e )a i-ies#o + 5e"5o 9es#o es lo 7+e e,$resa la )a8or2a !e las !e-i i"io es9, si o ;G 7+e e 6l 5a !e o-re"erse #a)bi6 8 $a#e #i.arse la "a+sa4 Si e)bar&o, los e + "ia!os !e las !e-i i"io es s+ele ser a )a era !e "o "l+sio es' $or e*e)$lo, M7+6 es la "+a!ra#+raN 97+e + re"#/ &+lo e7+il/#ero sea e7+i1ale #e a o#ro "+8os la!os o sea i&+ales4 Lero + a !e-i i"i% #al o es si o el e + "ia!o !e + a "o "l+si% 4 Lor el "o #rario, a7+el 7+e !i"e 7+e la "+a!ra#+ra es el 5alla.&o !e + a )e!ia $ro$or"io al, 6se >= s2 7+e e,$o e la "a+sa !el as+ #o4 Di&a)os, $+es, #o)a !o la i 1es#i&a"i% !es!e el $ri "i$io, 7+e lo a i)a!o se !is#i &+e !e lo i a i)a!o $or 1i1ir4 Y "o)o la $alabra B1i1irC 5a"e re-ere "ia a )(l#i$les o$era"io es, "abe !e"ir !e al&o 7+e 1i1e a+ e el "aso !e 7+e sola)e #e le "orres$o !a al&+ a !e ellas, $or e*e)$lo, i #ele"#o, se sa"i% , )o1i)ie #o 8 re$oso lo"ales, a)6 !el )o1i)ie #o e #e !i!o "o)o ali)e #a"i% , e 1e*e"i)ie #o 8 !esarrollo4 >G De a52 7+e o$i e)os #a)bi6 7+e #o!as las $la #as 1i1e 4 Sal#a a la 1is#a, e e-e"#o, 7+e $osee e s2 )is)as la $o#e "ia 8 $ri "i$io, e "+8a 1ir#+! "re"e 8 )e &+a se&( !ire""io es "o #rarias' #o!os a7+ellos seres 7+e se ali)e #a !e )a era "o #i +a!a 8 7+e se )a #ie e 1i1ie !o i !e-i i!a)e #e 5as#a #a #o so "a$a"es !e asi)ilar el ali)e #o, o "re"e , !es!e l+e&o, 5a"ia arriba si "re"er 5a"ia aba*o, si o 7+e lo 5a"e ?= e + a 8 o#ra 8 #o!as las !ire""io es4 Lor lo !e)/s, es#a "lase !e 1i!a $+e!e !arse si 7+e se !e las o#ras, )ie #ras 7+e las o#ras 9e el "aso !e los 1i1ie #es so)e#i!os a "orr+$"i% 9 o $+e!e !arse si ella4 Es#o se 5a"e e1i!e #e e el "aso !e las $la #as e las 7+e, e-e"#i1a)e #e, o se !a i &+ a o#ra $o@ <;?b #e "ia !el al)a4 El 1i1ir, $or #a #o, $er#e e"e a los 1i1ie #es e 1ir#+! !e es#e
Es#a o$osi"i% sis#e)/#i"a e #re lo 7+e es )/s "laro 8 "o& os"ible e s2 )is)o (haplGs, phNsei) sie !o )e os ase7+ible $ara oso#ros (pr1s hemOs) y lo 7+e es )/s ase7+ible a $esar !e $oseer e s2 )is)o + a i #eli&ibili!a! )e or a$are"e ab+ !a #e)e #e a lo lar&o !e #o!a la obra !e Aris#%#eles a+ 7+e s+ a$li"a"i% 8 "o "re"i% 1ar2e !e + os "o #e,#os a o#ros4 E es#e "aso se #ra#a, si !+!a, !e la o$osi"i% e #re lo 7+e $+e!e $er"ibirse se sorial)e #e 9"asos si &+lares, 5e"5os9 8 lo 7+e se "a$#a i #ele"#+al)e #e' "o "e$#os 8 !e-i i"io es, "a+sas4 L+e!e "o s+l#arse al res$e"#o' 'picos VI <, ;<;bG si&s4D Analticos Iosteriores I >, A;b?<D Ptica a Jicmaco I >, ;=HGb>D eta!sica VII <, ;=>Hb< si&s4, e#"4
<I

>?

<G

$ri "i$io, )ie #ras 7+e el a i)al lo es $ri)aria)e #e e 1ir#+! !e la se sa"i% ' !e a52 7+e a a7+ellos seres 7+e i se )+e1e i "a)bia !e l+&ar, $ero $osee se sa"i% , los lla)e)os a i)ales 8 o si)$le)e #e 1i1ie #es4 Lor o#ra $ar#e, la G a"#i1i!a! se sorial )/s $ri)i#i1a 7+e se !a e #o!os los a i)ales es el #a"#o4 Y !e la )is)a )a era 7+e la -a"+l#a! +#ri#i1a $+e!e !arse si 7+e se !6 el #a"#o i la #o#ali!a! !e la se sa"i% , #a)bi6 el #a"#o $+e!e !arse si 7+e se !e las res#a #es se sa"io es4 Y lla)a)os -a"+l#a! +#ri#i1a a a7+ella $ar#e !el al)a !e 7+e $ar#i"i$a i "l+so las $la #as4 Sal#a a la 1is#a 7+e los a i)ales, a s+ 1e., $osee #o!os la se sa"i% !el ;= #a"#o4 M/s a!ela #e !ire)os $or 7+6 ra.% s+"e!e as2 "a!a + o !e es#os 5e"5os4 Lor a5ora bas#e "o !e"ir 7+e el al)a es el $ri "i$io !e #o!as es#as -a"+l#a!es 8 7+e se !e-i e $or ellas' -a"+l#a! +#ri#i1a, se si#i1a, !is"+rsi1a 8 )o1i)ie #o4 A5ora bie , e "+a #o a si "a!a + a !e es#as -a"+l#a!es "o s#i#+8e + al)a o bie + a $ar#e !el al)a 8, s+$o ie !o 7+e se #ra#e !e + a $ar#e !el al)a, si lo es !e #al )a era 7+e re;G s+l#e se$arable ( i"a)e #e e la !e-i i"i% o #a)bi6 e la reali!a!, o es !i-2"il !is"er irlo e el "aso !e al&+ as !e ellas, si bie el "aso !e al&+ as o#ras e #ra:a "ier#a !i-i"+l#a!4 E e-e"#o' as2 "o)o "ier#as $la #as se obser1a 7+e "o #i (a 1i1ie !o a+ 7+e se las $ar#a e #ro.os 8 6s#os se e "+e #re se$ara!os e #re s2, "o)o si el al)a $rese #e e ellas -+era 9e "a!a $la #a9 + a e e #ele7+ia $ero )(l#i$le e $o#e "ia, as2 #a)bi6 obser1a)os 7+e o"+rre "o "ier#as !i-ere "ias !el al)a #ra#/ !ose !e i se"#os 7+e 5a >= si!o !i1i!i!os' #a)bi6 , !es!e l+e&o, "a!a + o !e los #ro.os "o ser1a la se sa"i% 8 el )o1i)ie #o lo"al 8, "o la se sa"i% , la i)a&i a"i% 8 el !eseo' $+es all2 !o !e 5a8 se sa"i% 5a8 #a)bi6 !olor 8 $la"er, 8 !o !e 5a8 6s#os, 5a8 a!e)/s 8 e"esaria)e #e a$e#i#o4 Lero $or lo 7+e 5a"e al i #ele"#o 8 a la $o#e "ia >G es$e"+la#i1a o es#/ a!a "laro el as+ #o si bie $are"e #ra#arse !e + &6 ero !is#i #o !e al)a 8 7+e sola)e #e 6l $+e!e !arse se$ara!o "o)o lo e#er o !e lo "orr+$#ible4 E "+a #o al res#o !e las $ar#es !el al)a se !e!+"e "lara)e #e !e lo a #erior 7+e o se !a se$ara!as "o)o al&+ os $re#e !e <A4 Q+e so !is#i #as !es!e el $+ #o !e 1is#a !e la !e-i i"i% es, o obs#a #e, e1i!e #e' la ese "ia !e la -a"+l#a! !e se #ir !i-iere ?= !e la ese "ia !e la -a"+l#a! !e o$i ar !e i&+al )a era 7+e !i-iere el se #ir 8 el o$i arD 8 lo )is)o "a!a + a !e las !e)/s -a"+l#a!es )e "io a!as4 M/s a( , e "ier#os a i)ales se !a #o!as es#as -a"+l#a!es )ie #ras e o#ros se !a al&+ as 8 e al&+ os + a sola4 Es#o es lo 7+e )ar"a la !i-ere "ia e #re los a i)ales 0$or <;<a 7+6 ra.% , lo 1ere)os )/s a!ela #e3 <K4 Al&o )+8 $are"i!o
2@ Se al+!e se&+ra)e #e a Lla#% 8 a s+ #ri$ar#i"i% !el al)a "o la "o si&+ie #e lo"ali.a"i% !e las #res $ar#es e el 1ie #re, el $e"5o 8 el "erebro res$e"#i1a)e #e4 V6ase la Qep+#lica IV, <?K ! si&s4D IW GK= ! si&s4D VIII G<K " 8 GG= b4 Ta)bi6 'imeo IH " si&s4 <K >G Aris#%#eles re)i#e al le"#or al "a$2#+lo !+o!6"i)o !el libro #er"ero4 E "+a #o a la -rase i )e!ia#a)e #e a #erior al $ar6 #esis (to7to dR poie. diaphorBn tGn 5Gion) "abe e #e !erla !e !os )a eras'
<A

a3 Co)o la 5e)os e #e !i!o' Bes#o es lo 7+e )ar"a la !i-ere "ia e #re los a i)alesC4 La $alabra Bes#oC 5a"e re-ere "ia al 5e"5o $re1ia)e #e "o si& a!o !e "%)o las !is#i #as -a"+l#a!es es#/ !is#rib+i!as !esi&+al)e #e e #re los a i)ales4

<I

o"+rre #a)bi6 "o las se sa"io es' "ier#os a i)ales las $osee #o!as, o#ros al&+ as 8 o#ros, e -i , sola)e #e + a, la )/s e"esaria, el #a"#o4 L+es bie , $+es#o 7+e la e,$resi% Ba7+ello $or lo G 7+e 1i1i)os 8 se #i)osC #ie e !os a"e$"io es 9e i&+al)e #e la e,$resi% Ba7+ello $or lo 7+e sabe)osC' sole)os re-erir os 8a a la "ie "ia 8a al al)a, #o!a 1e. 7+e !e"i)os saber $or + a 8 o#raD 8 lo )is)o #a)bi6 la e,$resi% Ba7+ello $or lo 7+e sa a)osC' "abe re-erirse 8a a la sal+! 8a a "ier#a $ar#e !el "+er$o o a #o!o 6l9 #a #o la "ie "ia "o)o la sal+! so es#r+"#+ra, -or)a, !e-i i"i% 8 a )a era !e a"#o !el s+*e#o ;= 7+e las re"ibe 9!el 7+e re"ibe la "ie "ia 8 !el 7+e re"ibe la sal+! res$e"#i1a)e #e9, 8a 7+e, se&( +es#ra o$i i% , el a"#o !el a&e #e #ie e l+&ar e el $a"ie #e a-e"#a!o $or 6lD $or el "o #rario, el al)a es a7+ello $or lo 7+e 1i1i)os, se #i)os 8 ra.o a)os $ri)aria 8 ra!i"al)e #e4 L+e&o 5abr/ !e ser !e-i i"i% 8 -or)a es$e"2-i"a, 7+e o )a#eria 8 s+*e#o4 E e-e"@ ;G #o' !a!o 7+e, "o)o 8a 5e)os !i"5o, la e #i!a! se e #ie !e !e #res )a eras 9bie "o)o -or)a, bie "o)o )a#eria, bie "o)o el "o)$+es#o !e a)bas9 8 7+e, $or lo !e)/s, la )a#eria es $o#e "ia )ie #ras 7+e la -or)a es e #ele7+ia 8 $+es#o 7+e, e -i , el "o)$+es#o !e a)bas es el ser a i)a!o, el "+er$o o "o s#i#+8e la e #ele7+ia !el al)a, si o 7+e, al "o #rario, 6s#a "o s#i#+8e la e #ele7+ia !e + "+er$o4 Lre"isa)e #e $or es#o es#/ e lo "ier#o "+a #os o$i a >= 7+e el al)a i se !a si + "+er$o i es e s2 )is)a + "+er$o4 C+er$o, !es!e l+e&o, o es, $ero s2, al&o !el "+er$o, 8 !e a52 7+e se !6 + "+er$o 8, )/s $re"isa)e #e, e + !e#er)i a!o #i$o !e "+er$o' o "o)o +es#ros $re!e"esores <H 7+e la e !osaba e + "+er$o si $reo"+$arse !e )a#i.ar e absol+#o e 7+6 "+er$o 8 !e 7+6 "+ali!a!, a $esar !e 7+e i &+ a obser1a"i% )+es#ra 7+e "+al7+ier "osa al a.ar $+e!a re"ibir al a.ar "+al7+ier "osa4 Res+l#a ser as2, a!e)/s, $or !e@ >G -i i"i% ' $+es e "a!a "aso la e #ele7+ia se $ro!+"e e el s+*e#o 7+e es#/ e $o#e "ia 8, $or #a #o, e la )a#eria a!e"+a!a4 As2 $+es, !e #o!o es#o se !e!+"e "o e1i!e "ia 7+e el al)a es e #ele7+ia 8 -or)a !e a7+el s+*e#o 7+e #ie e la $osibili!a! !e "o 1er#irse e + ser !e #al #i$o4

b3 BEs#o es lo 7+e )ar"a la !i-ere "ia e #re los a i)ales 8 los si)$les 1i1ie #es4C E #al "aso se al+!ir2a al #a"#o, )e "io a!o i )e!ia#a)e #e a #es "o)o -a"+l#a! se si#i1a 2 -i)a4 Se re-iere a los $i#a&%ri"os re$i#ie !o la "r2#i"a 8a la .a!a "o #ra s+ #eor2a !e la #ras)i&ra"i% e el libro a #erior, ?, <=Aa;?@>A4
<H

>I

<A

CALTULO TERCERO

De cmo se relacionan entre s las distintas !acultades del alma y 3ue sta ha de de!inirse a tra4s de a3ullas E "+a #o a las a #e!i"5as $o#e "ias !el al)a, e "ier#os 1i1ie #es se !a #o!as 9 "o)o !e"2a)osG=9 ?= )ie #ras 7+e e o#ros se !a al&+ as 8 e al&+ os, e -i , + a sola4 Y lla)/ba)os $o#e "ias a las -a"+l#a!es +#ri#i1a, se si#i1a, !esi!era#i1a, )o#ora 8 !is"+rsi1a4 E las $la #as se !a sola)e #e la -a"+l#a! +#ri#i1a, )ie #ras 7+e e el res#o !e los 1i1ie #es se !a o s%lo 6s#a, si o #a)bi6 la se si#i1a4 Lor o#ra <;<b $ar#e, al !arse la se si#i1a se !a #a)bi6 e ellos la !esi!era#i1a4 E e-e"#o' el a$e#i#o, los i)$+lsos 8 la 1ol+ #a! so #res "lases !e !eseo G;D a5ora bie , #o!os los a i)ales $osee + a al )e os !e las se sa"io es, el #a"#o, 8 e el s+*e#o e 7+e se !a la se sa"i% se G !a #a)bi6 el $la"er 8 el !olor 9lo $la"e #ero 8 lo !oloroso9, l+e&o si se !a es#os $ro"esos, se !a #a)bi6 el a$e#i#o, 8a 7+e 6s#e o es si o el !eseo !e lo $la"e #ero4 De o#ro la!o, los a i)ales $osee la se sa"i% !el ali)e #o, 8a 7+e la se sa"i% !el ali)e #o o es si o el #a"#o' #o!os los a i)ales, e e-e"#o, se ali)e #a !e lo se"o 8 !e lo 5()e!o, !e lo "alie #e 8 !e lo -r2o 8 el #a"#o es $re"isa)e #e el se #i!o 7+e $er"ibe #o!o es#o4 Las o#ras "+ali!a!es las $er"ibe el #a"#o s%lo ;= a""i!e #al)e #e' 8 es 7+e e a!a "o #rib+8e a la ali)e #a"i% i el so i!o i el "olor i el olor4 El sabor, si e)bar&o, "o s#i#+8e + a !e las "+ali!a!es #/"#iles4 El 5a)bre 8 la se! so a$e#i#os' el 5a)bre, !e lo se"o 8 "alie #eD la se!, !e lo -r2o 8 5()e!oD el sabor, e -i , es al&o as2 "o)o el re&+s#o !e es#as "+ali!a!es4 M/s a!ela #e se !il+"i!ar/ #o!o es#oG>4 Bas#e ;G $or a5ora "o !e"ir 7+e a7+ellos 1i1ie #es 7+e $osee #a"#o $osee #a)bi6 !eseo4 Lor lo 7+e se re-iere a si $osee a!e)/s i)a&i a"i% , o es#/ "laro 8 )/s a!ela #e se a ali.ar/ G?4 Lor lo !e)/s, 5a8 a i)ales a
G=

>A

V6ase supra, <;?b?>@<;<a4

E lo 7+e a la #er)i olo&2a se re-iere, el /)bi#o !e la 1i!a a-e"#i1a a$are"e -i*a!o "o o#able es#abili!a! a lo lar&o !e la obra !e Aris#%#eles4 El -e %)e o &e eral !e a#ra""i% 8 re$+lsi% 0Bb(s7+e!aC 8 B5+i!aC !e los ob*e#os, !i"e a )e +!o Aris#%#eles3 re"ibe el o)bre !e re?is, $alabra 7+e #ra!+"i)os sie)$re $or B!eseoC, as2 "o)o t1 ore(ti(n $or B-a"+l#a! !e@ si!era#i1aC4 S+s es$e"ies so #res' thyms 9$alabra 7+e #ra!+"i)os "o)o Bi)$+lsosC a 7+e e el "a)$o !el a!*e#i1o "orres$o !er/ e +es#ra #ra!+""i% la $alabra B$+lsio alC9, epithyAma, 7+e #ra!+"i)os "o)o Ba$e#i#oC, 8 #o+lesis. E "+a #o a es#e (l#i)o #6r)i o, lo #ra!+"i)os "o)o B1ol+ #a!C 8 B1oli"i% C se&( 7+e el "o #e,#o 5a&a re-ere "ia a la -a"+l#a! o al a"#o !e la )is)a4
G; G>

>K

2C V6ase, in!ra, II ;=4 ?= V6ase, in!ra, III ;;, <??b?; <?<aA4

G?

<K

los 7+e a!e)/s !e es#as -a"+l#a!es les "orres$o !e #a)bi6 la !el )o1i)ie #o lo"alD a o#ros, e -i , les "orres$o !e a!e)/s la -a"+l#a! !is"+rsi1a 8 el i #ele"#o' #al es el "aso !e los 5o)bres 8 !e "+al7+ier o#ro ser se)e*a #e o )/s e,"elso, s+$o ie !o 7+e lo 5a8a4 Es, $or #a #o, e1i!e #e 7+e la !e-i i"i% !e al)a $o@ >= see la )is)a + i!a! 7+e la !e-i i"i% !e -i&+ra, 8a 7+e i e el "aso !e 6s#a e,is#e -i&+ra al&+ a a$ar#e !el #ri/ &+lo 8 "+a #as a 6s#e s+"e!e , i e el "aso !e a7+6lla e,is#e a+ a al&+ a -+era !e las a #e!i"5as4 Es $osible, $+es, + a !e-i i"i% "o)( !e -i&+ra 7+e se a!a$#e a #o!as $ero 7+e o ser/ $ro$ia !e i &+ a e $ar#i"+lar4 Y lo )is)o o"+rre "o las al)as e +@ >G )era!as4 De a52 7+e res+l#e ri!2"+lo 9e es#e "aso "o)o e o#ros9 b+s"ar + a !e-i i"i% "o)( , 7+e o ser/ !e-i i"i% $ro$ia !e i &+ o !e los e #es, e 1e. !e a#e erse a la es$e"ie $ro$ia e i !i1isible G<, !e*a !o !e la!o !e-i i"io es !e #al #i$o4 Lor lo !e)/s, la si#+a"i% es $r/"#i"a)e #e la )is)a e "+a #o se re-iere al al)a 8 a las -i&+ras' 8 es 7+e sie)$re e el #6r)i o si&+ie #e !e la serie se e "+e #ra $o#e "ial@)e #e el a #erior, #a #o e el "aso !e las -i&+ras "o)o ?= e el "aso !e los seres a i)a!os, $or e*e)$lo, el #ri/ &+lo es#/ "o #e i!o e el "+a!ril/#ero 8 la -a"+l#a! 1e&e#a#i1a es#/ "o #e i!a e la se si#i1a4 L+e&o e rela"i% "o "a!a + o !e los 1i1ie #es !eber/ i 1es#i&arse "+/l es el al)a $ro$ia !e "a!a + o !e ellos, $or e*e)$lo, "+/l es la !e la $la #a 8 "+/l es la !el 5o)bre o la !e la -iera4 Y !eber/ a!e)/s e,a)i arse $or 7+6 ra.% se e "+e #ra es"alo a!as !el )o!o !es"ri#o GG4 <;Ga Si 7+e se !6 la -a"+l#a! +#ri#i1a o se !a, !es!e l+e&o, la se si#i1a, si bie la +#ri#i1a se !a se$ara!a !e la se si#i1a e las $la #as4 I&+al)e #e, si el #a"#o o se !a i &+ a !e las res#a #es se sa"io es, )ie #ras G 7+e el #a"#o s2 7+e se !a si 7+e se !e las !e)/s' as2, )+"5os a i)ales "are"e !e 1is#a, !e o2!o 8 !e ol-a#o4 A!e)/s, e #re los a i)ales !o#a!os !e se sibili!a! + os #ie e )o1i)ie #o lo"al 8 o#ros o lo #ie e 4 M+8 $o"os $osee , e -i , ra.o a)ie #o 8 $e sa)ie #o !is"+rsi1o4 E #re los seres so)e#i!os a "orr+$"i% , los 7+e $osee ra.o a)ie #o $osee #a)bi6 ;= las !e)/s -a"+l#a!es, )ie #ras 7+e o #o!os los 7+e $osee "+al7+iera !e las o#ras $o#e "ias $osee a!e)/s ra.o a)ie #o, si o 7+e al&+ os "are"e i "l+so !e i)a&i a"i% , )ie #ras o#ros 1i1e &ra"ias e,"l+si1a)e #e a 6s#aGI4 E "+a #o al

Aris#%#eles se re-iere a las species in!imae 7+e 8a o $+e!e s+b!i1i!irse e +l#eriores es$e"ies4 No es e"esario se:alar 7+e la $alabra Bes$e"ieC (e.dos) o es#/ +#ili.a!a e se #i!o es#ri"#o i e es#e $asa*e i e o#ros a /lo&os 016ase supra, <;?b>=, !o !e se 5abla !e !i-ere "ias #a)bi6 e se #i!o a)$lio3' o se $+e!e 5ablar, e ri&or, i !e Bes$e"iesC i !e B!i-ere "iasC e rela"i% "o el al)a 8a 7+e 6s#a o "o s#i#+8e + &6 ero4
G< GG

?;

32 Vase infra, III !2"!3.


??

Se e #ie !e, 1i1e e,"l+si1a)e #e "o la i)a&i a"i% $or7+e "are"e !e + "o o"i)ie #o s+$erior 8 o $or7+e "are."a !e las -a"+l#a!es i -eriores a la )is)a, 5i$%#esis #o#al)e #e a*e a a la !o"#ri a aris#o#6li"a !el es"alo a)ie #o !e las -a"+l#a!es4
GI

<H

i #ele"#o #e%ri"o, es o#ro as+ #oGA4 Es e1i!e #e, $+es, 7+e la e,$li"a"i% !e "a!a + a !e es#as -a"+l#a!es "o s#i#+8e #a)bi6 la e,$li"a"i% )/s a!e"+a!a a"er"a !el al)a4

GA

?<

V6ase, in!ra, III <@K4

G=

CALTULO CUARTO

"n 3ue Aristteles anali5a la !acultad nutriti4a intercalando en este an2lisis una amplia e interesante digresin so#re el alma como causa Si se $re#e !e reali.ar + a i 1es#i&a"i% e #or o a ;G es#as -a"+l#a!es, es e"esario "a$#ar !es!e el $ri "i$io 7+6 es "a!a + a !e ellas, $ara !e es#a )a era $asar !es$+6s a s+s $ro$ie!a!es, e#"4 Lero si 5a !e !e"irse 7+6 es "a!a + a !e ellas, $or e*e)$lo, 7+6 es la -a"+l#a! i #ele"#i1a o la se si#i1a o la +#ri#i1a, a #es a( 5abr/ !e !e-i irse 7+6 es i #eli&ir o se #ir' los a"#os 8 a""io es so , e e-e"#o, a #eriores a las $o#e "ias !es!e el $+ #o !e 1is#a !e la !e-i i"i% GK. Lero >= si es#o es as2, a #es a( 7+e los a"#os 5abr/ !e 7+e!ar !e-i i!os s+s ob*e#osD $or es#e )o#i1o 5abr2a, $+es, 7+e #ra#ar $ri)ero a"er"a !e 6s#os, $or e*e)$lo, a"er"a !el ali)e #o, lo se sible 8 lo i #eli&ible4 Es#o a"lara!o, 5ablare)os e $ri)er l+&ar a"er"a !e la +#ri"i% 8 la &e era"i% 8a 7+e el al)a +#ri#i1a se !a 9a!e)/s !e e los a i)ales9 e el res#o !e los 1i1ie #es 8 "o s#i#+8e la $o#e "ia $ri)era 8 )/s "o)( !el al)aD e 1ir#+! !e ella e #o!os los 1i1ie #es se >G !a el 1i1ir 8 obras s+8as so el e &e !rar 8 el ali)e #arse4 Y es 7+e $ara #o!os los 1i1ie #es 7+e so $er-e"#osGH 9es !e"ir, los 7+e i so i "o)$le#os i #ie e &e era"i% es$o #/ ea9 la )/s a#+ral !e las obras "o sis#e e 5a"er o#ro 1i1ie #e se)e*a #e a s2 )is)os 9si se #ra#a !e + a i)al, o#ro a i)al, 8 si se #ra#a !e + a $la #a, o#ra $la #a9 "o el -i !e $ar#i"i$ar !e lo e#er o 8 lo !i1i o e la )e!i!a e 7+e <;Gb les es $osible' #o!os los seres, !es!e l+e&o, as$ira a ello 8 "o #al -i reali.a "+a #as a""io es reali.a a#+ral)e #e 9la $alabra B-i C, $or lo !e)/s, #ie e !os se #i!os' ob*e#i1o 8 s+b*e#i1o94 A5ora bie , $+es#o 7+e les res+l#a i)$osible $ar#i"i$ar !e lo e#er o 8 !i1i o a #ra16s !e + a e,is#e "ia i i #err+)$i!a, 8a 7+e i &( ser so)e#i!o a "orr+$"i% $+e!e $er)a e@ G "er sie !o el )is)o e s+ i !i1i!+ali!a!, "a!a + o $ar#i"i$a e la )e!i!a e 7+e le es $osible, + os )/s 8 o#ros )e osD 8 lo 7+e $er1i1e o es 6l )is)o, si o o#ro i !i1i!+o se)e*a #e a 6l, + o o e
La $riori!a! !el a"#o sobre la $o#e "ia "o s#i#+8e + $ri "i$io -+ !a)e #al !e #o!o el $e sa)ie #o aris#o#6li"o4 L+e!e 1erse 9"o)o #e,#o ese "ial9 el "a$2#+lo o"#a1o !el libro o1e o !e la eta!sica.
GK

?G

E "+a #o a los a i)ales i "o)$le#os e i)$er-e"#os $+e!e "o s+l#arse' Acerca de la generacin de los animales I >=, A>Kb;=D III ;, A<HalKD IV ;, AIIa>I4 Ta)bi6 , Kistoria de los animales II ;, G==a;>, e#"4
GH

?I

Lor lo 7+e se re-iere a es#a -or)a !e i #er$re#ar la re$ro!+""i% e las es$e"ies 1i1ie #es 9 i #er$re#a"i% 8a $rese #e e Lla#% D 16ase el San3uete, >=I e@>=K !9 es !o"#ri a +"lear !e #ro !el $e sa)ie #o aris#o#6li"o' es la a-ir)a"i% !e la s+$re)a"2a !e la es$e"ie sobre los i !i1i!+os e los "+ales se reali.a 8 a #ra16s !e los "+ales $er)a e"e 8 se $rolo &a4 V6ase, al res$e"#o, Acerca de la generacin y la corrupcin II ;=, ??Ib>G si&s4, 8 Acerca de la generacin de los animales II ;, A?;b>?@A?>a;4

G;

()ero, si o e es$e"ie4 Lor o#ra $ar#e, el al)a es "a+sa 8 $ri "i$io !el "+er$o 1i1ie 4#e4 Y $or )/s 7+e las $alabras B"a+saC 8 B$ri "i$ioC #e &a )(l#i$les a"e$"io es, el al)a es ;= "a+sa $or i&+al se&( las #res a"e$"io es !e-i i!as' ella es, e e-e"#o, "a+sa e "+a #o $ri "i$io !el )o1i)ie #o )is)o, e "+a #o -i 8 e "+a #o e #i!a! !e los "+er$os a i)a!os4 Q+e lo es e "+a #o e #i!a!, es e1i!e #e' la e #i!a! es la "a+sa !el ser $ara #o!as las "osasD a5ora bie , el ser es $ara los 1i1ie #es el 1i1ir 8 el al)a es s+ "a+sa 8 $ri "i$io4 A)6 !e 7+e la e #ele7+ia es la -or)a !e lo 7+e es#/ e $o#e "ia4 ;G Es e1i!e #e 7+e el al)a es #a)bi6 "a+sa e "+a #o -i 4 La Na#+rale.a 9al i&+al 7+e el i #ele"#o9 obra sie)$re $or + -i 8 es#e -i "o s#i#+8e s+ $er-e""i% I=4 L+es bie , 6s#e o es o#ro 7+e el al)a e el "aso !e los a i)ales !e a"+er!o "o el )o!o !e obrar !e la Na#+rale.a4 To!os los "+er$os a#+rales, e e-e"#o, so %r&a os !el al)a #a #o los !e los a i)ales "o)o los !e las $la #as' lo 7+e !e)+es#ra 7+e s+ -i >= es el al)a4 La $alabra B-i C, $or lo !e)/s, #ie e !os se #i!os, ob*e#i1o 8 s+b*e#i1o4 Lor (l#i)o, el al)a "o s#i#+8e #a)bi6 el $ri "i$io $ri)ero !el )o1i)ie #o lo"al, si bie #al $o#e "ia o se !a e #o!os los 1i1ie #es4 Ta)bi6 la al#era"i% 8 el "re"i)ie #o e,is#e e 1ir#+! !el al)a4 E "+a #o a la se sa"i% , $are"e ser + "ier#o #i$o !e al#era"i% 8 i &( ser 7+e >G o $ar#i"i$e !el al)a $osee se sa"io es4 Lo )is)o o"+rre e el "aso !el "re"i)ie #o 8 !el e 1e*e"i)ie #o' 7+e a!a e 1e*e"e i "re"e a#+ral)e #e a o ser 7+e se ali)e #e 8 a!a, a s+ 1e., se ali)e #a a o ser 7+e $ar#i"i$e !e la 1i!a4 Lor "ier#o 7+e E)@$6!o"les o a#i % e la e,$li"a"i% !e es#e $ro"eso al a-ir)ar 7+e las $la #as "re"e 5a"ia aba*o al "re"er las ra2"es $or7+e #al es el l+&ar al 7+e a#+ral@ <;Ia )e #e se )+e1e la #ierra 8 5a"ia arriba $or7+e es#e es el l+&ar al 7+e a#+ral)e #e se )+e1e el -+e&o4 No i #er$re#a a"er#a!a)e #e el BarribaC 8 el Baba*oC, 8a 7+e el arriba 8 el aba*o o so lo )is)o i $ara "a!a + o !e los seres i $ara el + i1erso "o)o "o *+ #oD a #es al "o #rario, lo 7+e es la "abe.a $ara los a i)ales eso so las ra2"es $ara las $la #as, si es 7+e % 5e)os !e "o si!erar i!6 #i"os $or s+s -+ "io es a %r&a os 7+e so !i1ersosI;4 Lero a!e)/s, M7+6 es lo 7+e )a #ie e + i!os al -+e&o 8 a la #ierra a $esar !e 7+e se )+e1e e se #i!o o$+es#oN L+es se !is&re&ar2a a o ser 7+e 5a8a al&o 7+e lo i)$i!a4 Lero si lo 5a8, eso ser/ el al)a, "a+sa !el )o1i)ie #o 8 !e la +#ri"i% 4 O#ros o$i a 7+e la a#+rale.a !el -+e&o es, si )/s, ;= la "a+sa !e la +#ri"i% 8 !el "re"i)ie #o $+es#o 7+e, a lo 7+e se obser1a, es el ( i"o e #re #o!os los "+er$os o ele)e #os 7+e se +#re 8 "re"e4 De a52 7+e al&+ie $+e!a o$i ar 7+e #a)bi6 es 6l el 7+e reali.a #al -+ "i% e las $la #as 8 a i)ales4 Si e)bar&o, es e "ier#o se #i!o
La "o "e$"i% #eleol%&i"a !e la Na#+rale.a es -+ !a)e #al e la "ie "ia 8 -iloso-2a aris#o#6li"as4 Sobre es#o $+e!e 1erse el es#+!io i #ro!+"#orio e 7+e re)i#i)os a $asa*es rele1a #es !e la obra aris#o#6li"a4
I=

?A

?K V6ase, $or e*e)$lo, Acerca de la marcha de los animales <, A=Ga>H si&s4D #a)bi6 4 Kistoria de los animales II ;, G==b>K@?=4
I;

G>

"o "a+sa, $ero o "a+sa si )/s' ;G 6s#a es )/s bie el al)a4 L+es el "re"i)ie #o !el -+e&o o #ie e l2)i#e, e #a #o !+ra el "o)b+s#ible, )ie #ras 7+e #o!os los seres a#+ral)e #e "o s#i#+i!os #ie e + l2)i#e 8 + a $ro$or"i% e "+a #o a s+ #a)a:o 8 "re"i)ie #o4 A5ora bie , es#a "o -i&+ra"i% "orres$o !e al al)a 8 o al -+e&o, a la -or)a )/s bie 7+e a la )a#eria4 Lero $+es#o 7+e la )is)a $o#e "ia !el al)a es a la >= 1e. +#ri#i1a 8 &e era#i1a, es e"esario 5ablar $ri)ero a"er"a !e la +#ri"i% 8a 7+e $or es#a -+ "i% se !e-i e -re #e a las !e)/s $o#e "ias4 Lare"e, $or lo !e)/s, 7+e lo "o #rario "o s#i#+8e el ali)e #o !e lo "o #rario, bie e #e !i!o 7+e o es as2 e el "aso !e #o!os los "o #rarios, si o e el !e a7+ellos 7+e o s%lo se &e era + o a $ar#ir !el o#ro, si o 7+e a!e)/s se 5a"e "re"er re"2$ro"a)e #e' 8 es 7+e )+"5os "o #rarios #ie e s+ &6 esis + o a $ar#ir !el o#ro, $ero o #o!os >G $osee "o #i!a!D $or e*e)$lo, la sal+! 7+e se &e era a $ar#ir !e la e -er)e!a!4 Es )a i-ies#o, $or o#ra $ar#e, 7+e i si7+iera #o!os los "o #rarios 7+e $osee "a #i!a! se ali)e #a re"2$ro"a)e #e !el )is)o )o!o, $+es si bie el a&+a es ali)e #o !el -+e&o, el -+e&o a s+ 1e. o ali)e #a al a&+a4 Lare"e, $+es, 7+e los "o #rarios so res$e"#i1a)e #e ali)e #o 8 ali)e #a!o $ri@ )or!ial)e #e e el "aso !e los "+er$os si)$les4 El as+ #o, "o #o!o, e "ierra + a !i-i"+l#a!4 Al&+ os o$i@?= a 7+e lo se)e*a #e se ali)e #a 8 "re"e "o lo se)e*a #e, )ie #ras 7+e 9"o)o !i*i)os9 o#ros o$i a a la i 1ersa, es !e"ir, 7+e lo "o #rario se ali)e #a "o lo "o #rarioD 6s#os se a$o8a e 7+e lo se)e*a #e o $+e!e ser a-e"#a!o $or la a""i% !e lo se)e*a #e 8, si e)bar&o, el ali)e #o "a)bia al ser !i&eri!o 8 el "a)bio e #o!os los "asos se $ro!+"e 5a"ia el #6r)i o "o #rario o i #er)e!io4 M/s a( , el ali)e #o $a!e"e ?G + a "ier#a a-e""i% $or $ar#e !el 7+e se ali)e #a )ie #ras 7+e 6s#e o res+l#a a-e"#a!o $or el ali)e #o, <;Ib !el )is)o )o!o 7+e el ar#esa o o es a-e"#a!o $or la )a#eria, $ero s2 6s#a $or 6lD el ar#esa o sola)e #e "a)bia e "+a #o $asa !e la i a"#i1i!a! a la a"#i1i!a!4 Lor lo !e)/s, la "o #ro1ersia !e$e !e !e 7+6 se e #ie !e $or ali)e #o, si lo 7+e se i "or$ora al $ri "i$io o lo 7+e se i "or$ora al -i al !e la !i&es#i% 4 Si es #a #o lo + o "o)o lo o#ro 9e + "aso a( si !i&e@ G rir 8 e el o#ro "aso 8a !i&eri!o9 "abr2a 5ablar !e ali)e #o e a)bos se #i!os' as2, $+es, e la )e!i!a e 7+e el ali)e #o es#/ a( si !i&erir, lo "o #rario se ali)e #a !e lo "o #rario, )ie #ras 7+e, e "+a #o 7+e es#/ 8a !i&eri!o, lo se)e*a #e se ali)e #a !e lo se)e*a #e4 Co 7+e res+l#a e1i!e #e 7+e las a-ir)a"io es !e + os 8 o#ros so a la 1e. a"er#a!as 8 err% eas e "ier#o se #i!o4 Y $+es#o 7+e a!a se ali)e #a a o ser 7+e $ar#i"i$e !e la 1i!a, lo ali)e #a!o ser/ ;= el "+er$o a i)a!o e #a #o 7+e a i)a!o' el ali)e #o, $+es, &+ar!a rela"i% 98 o a""i!e #al9 "o el ser a i)a!o4 Lor o#ra $ar#e, e el ali)e #o 5a8 7+e !is#i &+ir !os $o!eres, el !e +#rir 8 el !e 5a"er "re"er' !e + a $ar#e, el ali)e #o 5a"e "re"er, e la )e!i!a e 7+e el ser a i)a!o $osee "a #i!a!, 8 !e o#ra, ali)e #a e la )e!i!a e 7+e es i !i1i!+o 8 e #i!a!' el ali)e #o, e e-e"#o, "o ser1a la e #i!a! 8 6s#a $er1i1e &ra"ias a 6l e la )e!i!a e 7+e se ali)e #a4 El ali@ ;G )e #% es, e -i , $ri "i$io !e la &e era"i% , o !el 1i1ie #e 7+e se ali)e #a, si o !e o#ro se)e*a #e a 6s#e, $+es#o 7+e la e #i!a! !e 6s#e e,is#e 8a 8 a!a se e &e !ra 9s%lo se "o ser1a9 a s2 )is)o4 L+e&o el
G?

$ri "i$io !el al)a al 7+e "orres$o !e #ales -+ "io es ser/ + a $o#e "ia "a$a. !e "o ser1ar el s+*e#o 7+e la $osee e "+a #o #al, )ie #ras 7+e el ali)e #o es, $or s+ $ar#e, a7+ello 7+e la !is$o e a a"#+arD !e a52 >= 7+e + ser $ri1a!o !e ali)e #o o $+e!a "o #i +ar e,is#ie !o4 Y $+es#o 7+e i #er1ie e #res -a"#ores 9lo ali)e #a!o, a7+ello "o 7+e se ali)e #a 8 el $ri "i$io ali)e #a!or9 el $ri "i$io ali)e #a!or es el al)a $ri)era, lo ali)e #a!o es el "+er$o 7+e la $osee 8, $or (l#i)o, a7+ello "o 7+e se ali)e #a es el ali)e #o4 Y "o)o lo "orre"#o es, $or lo !e)/s, $o er a "a!a "osa + o)bre !eri1a!o !e s+ -i 8 el -i e es#e "aso es >G e &e !rar o#ro ser se)e*a #e, el al)a $ri)era ser/ el $ri "i$io &e era!or !e o#ro ser se)e*a #e4 Lor (l#i)o, la e,$resi% Ba7+ello "o 7+e se ali)e #aC, $+e!e e #e !erse !e !os )a eras lo )is)o 7+e Ba7+ello "o 7+e se &obier a + bar"oCD la )a o 8 el &ober alle, 6s#e 7+e )+e1e 8 es )o1i!o, a7+6lla 7+e )+e1e ( i"a)e #e4 A5ora bie , #o!o ali)e #o 5a !e e "errar e"esaria)e #e la $osibili!a! !e ser !i&eri!o, sie !o lo "alie #e el -a"#or 7+e reali.a la !i&es#i% 4 De a52 ?= 7+e #o!o ser a i)a!o $osea "alor 1i#al4 Q+e!a, $+es, e,$+es#o e l2 eas &e erales 7+6 es la ali)e #a"i% 4 No obs#a #e, 5abr/ !e 5a"erse +l#eriores a"lara"io es e #or o a ella e los #ra#a!os $er#i e #esI>4

?H No $+e!e !e#er)i arse "o e,a"#i#+! a 7+6 #ra#a!o o #ra#a!os se re-iere Aris#%#eles4 Oa8 7+ie es $ie sa 7+e a7+2 se al+!e al #ra#a!o Acerca de la generacin de los animales 0a -a1or !e es#a i #er$re#a"i% "abe a!+"ir + $asa*e !e la obra Acerca de las partes de los animales III G, IIKaA, e 7+e se re)i#e a a7+el #ra#a!o e rela"i% "o el #e)a !e la +#ri"i% 34 Se&( o#ros, se #ra#ar2a !e + #ra#a!o es$e"ial 9$er!i!o9 !e!i"a!o al #e)a !e la ali)e #a"i% 4
I>

G<

CALTULO QUINTO

He anali5an en l las di4ersas acepciones de trminos como potencia, padecer y alteracin y se delimita el sentido e?acto con el 3ue han de utili5arse en relacin con el conocimiento sensi#le Oe"5as 8a es#as $re"isio es, #ra#e)os e &e eral !e #o!a se sa"i% 4 L+es bie , la se sa"i% 9"o)o 8a se !i*o9 #ie e l+&ar "+a !o el s+*e#o es )o1i!o 8 $a!e"e + a a-e""i% ' $are"e #ra#arse, e e-e"#o, !e + "ier#o #i$o !e al#era"i% 4 Oa8 7+ie es a:a!e 7+e lo se)e@ ?G *a #e $a!e"e ba*o el i -l+*o !e lo se)e*a #e' e 7+6 <;Aa )e!i!a es es#o $osible o i)$osible lo 5e)os !i"5o 8a e el #ra#a!o &e eral "n torno al hacer y al padecer*=. Es#/, $or lo !e)/s, el $roble)a !e $or 7+6 o 5a8 $er"e$"i% se sible !e los %r&a os se soriales )is)os 8 $or 7+6 6s#os o !a l+&ar a se sa"i% al&+ a e a+se "ia !e ob*e#os e,#eriores, a $esar !e 7+e e ellos 5a8 -+e&o, #ierra 8 los !e)/s ele)e #os 7+e G "o s#i#+8e el ob*e#o !e la se sa"i% , 8a $or s2, 8a $or las "+ali!a!es 7+e les a"o)$a:a 4 Es ob1io al res$e"#o 7+e la -a"+l#a! se si#i1a o es#/ e a"#o, si o sola)e #e e $o#e "ia4 De a52 7+e le o"+rra lo )is)o 7+e al "o)b+s#ible, 7+e o se 7+e)a $or s2 solo si el "o "+rso !el "arb+ra #eD e "aso "o #rario, se 7+e)ar2a a s2 )is)o 8 o $re"isar2a e absol+#o !e al&o 7+e -+era -+e&o e a"#o4 As2 $+es, $+es#o 7+e la $a@ ;= labra Bse #irC sole)os +#ili.arla "o !os a"e$"io es 9 sole)os, e e-e"#o, !e"ir 7+e B1eC 8 7+e Bo8eC #o!o a7+6l 7+e $+e!e 1er 8 o2r a+ 7+e a"aso es#6 !+r)ie !o, 8 #a)bi6 lo !e"i)os !el 7+e es#/ a"#+al)e #e 1ie !o 8 o8e !o9 5abr/ 7+e !is#i &+ir i&+al)e #e e la $alabra Bse sa"i% C !os a"e$"io esI<, la + a e $o#e "ia 8 la o#ra e a"#o4 Y lo )is)o Bse #irC, 8a sea e ;G $o#e "ia, 8a e a"#o4 Co)e "e)os, $+es, 5abla !o "o)o si $a!e"er, ser )o1i!o 8 es#ar e a"#o -+era lo )is)o' !es!e l+e&o, el )o1i)ie #o "o s#i#+8e #a)bi6 + "ier#o #i$o !e a"#o, si bie i)$er-e"#o, "o)o 7+e!% !i"5o e o#ro l+&arIG4 Lor o#ra $ar#e, #o!os los seres $a!e"e 8 so )o1i!os $or + a&e #e 7+e es#/ e a"#o4 De a52 7+e 9"o)o !i*i)os II9 e "ier#o )o!o $a!e"e ba*o el i -l+*o !e lo se)e*a #e 8 e "ier#o >= )o!o ba*o el i -l+*o !e lo !ese)e*a #e' $a!e"e, e
<= Tal 1e. Aris#%#eles al+!a a al&( es"ri#o !e!i"a!o es$e"2-i"a)e #e al #e)a 8 7+e o 5a lle&a!o a oso#ros4 Co #o!o, #ra!i"io al)e #e se 5a e #e !i!o es#as $alabras "o)o + a re-ere "ia al #ra#a!o Acerca de la generacin y la corrupcin , A, ?>?a; si&s4
I?

Es#a !+$li"i!a! !e si& i-i"a"io es 9$o#e "ia se si#i1a 8 se sa"i% a"#+al9 "orres$o !e a +es#ros #6r)i os Bse #i!oC 8 Bse sa"i% C4 T6 &ase e "+e #a 7+e la $alabra aisthesis "+bre e &rie&o 4a)bos si& i-i"a!os4
I< IG

<;

<>

V6ase, E2si"a, III >, >=;b?;4 V6ase, supra, II <, <;Ia>H si&s4

II

<?

GG

e-e"#o, lo !ese)e*a #e $ero, + a 1e. a-e"#a!o, res+l#a 8a se)e*a #e4 Lero es e"esario $re"isar a( )/s lo rela#i1o a la $o#e "ia 8 la e #ele7+ia, 8a 7+e 5as#a el )o)e #o 1e i)os 5abla !o !e ella si )a#i.ar IA4 E e-e"#o, se es sabio !e #res )a eras4 E $ri)er l+&ar, e el se #i!o e 7+e "abe !e"ir !e + 5o)bre &e 6ri"a)e #e 7+e es sabio' e "+a #o 7+e el 5o)bre $er#e e"e al "o *+ #o !e a7+ellos seres 7+e so sabios 8 $osee >G saberD e se&+ !o l+&ar, e el se #i!o e 7+e lla)a)os sabio al 7+e !o)i a la &ra)/#i"a4 U o 8 o#ro es#/ e $o#e "ia, $ero o !e la )is)a )a era, si o 7+e el + o lo es#/ e "+a #o &6 ero a$ro$ia!o 8 )a#eria, )ie #ras 7+e el o#ro lo es#/ e "+a #o 7+e $+e!e e*er"i#ar el saber "+a !o 7+iera, a o ser 7+e se i #er$o &a al&( obs#/"+lo e,#erior4 E #er"er l+&ar 1ie e el 7+e es#/ 8a a"#+al)e #e e*er"i#a !o el saber 8 sabe 9e s+ se #i!o )/s &e +i o9 7+e Bes#o es + a AC4 Los !os $ri)eros, $or #a #o, so sabios e $o#e "ia, ?= si bie es#a $o#e "ia la a"#+ali.a !e !i-ere #e )a era' a7+6l, s+-rie !o la al#era"i% "orres$o !ie #e al a$re !i.a*e 8 $asa !o rei#era!a)e #e !e + es#a!o a s+ "o #rarioD 6s#e, $or s+ $ar#e, "+a !o !e $oseer la se sa"i% o la &ra)/#i"a si e*er"i#arlas $asa a e*er@ <;Ab "i#arlas4 Lero es 7+e #a)$o"o B$a!e"erC si& i-i"a sie)$re lo )is)o, si o 7+e e al&+ os "asos se #ra#a !e + a !es#r+""i% $or la a""i% !el "o #rario, )ie #ras 7+e e o#ros "asos es )/s bie la "o ser1a"i% !e lo 7+e es#/ e $o#e "ia $or la a""i% !e lo 7+e es#/ e e #ele7+ia, sie !o lo + o 8 lo o#ro se)e*a #es e #re s2 9e la )e!i!a e 7+e es#a se)e*a .a "orres$o !e a la rela"i% e,is#e #e e #re $o#e "ia 8 e #ele7+ia94 % E e-e"#o, el 7+e $osee el saber $asa a e*er"i#arlo, lo "+al o o es e absol+#o + a al#era"i% 9$+es#o 7+e se #ra#a !e + $ro"eso 5a"ia s2 )is)o 8 5a"ia la e #ele7+ia9 o "o s#i#+8e o#ro &6 ero !e al#era"i% 4 De a52 7+e o sea "orre"#o a-ir)ar 7+e el 7+e $ie sa s+-re + a al#era"i% "+a !o $ie sa, "o)o #a)$o"o "abe !e"ir 7+e 7+ie e!i-i"a s+-re al#era"i% al&+ a al e!i-i"ar4 As2 $+es, el ob*e#o 7+e lle1a 5as#a la e #ele7+ia ;= a 7+ie es#/ e $o#e "ia !e i #eli&ir 8 $e sar o $+e!e, e ri&or, !e"irse 7+e Be se:aC, si o 7+e 5abr/ 7+e +#ili.ar o#ra $alabra4 Y e "+a #o al 7+e, es#a !o e $o#e "ia, a$re !e 8 a!7+iere + a "ie "ia ba*o el i -l+*o !e o#ro 7+e es#/ e a"#o 8 le e se:a, #a)$o"o $+e!e !e"irse 9"o)o 7+e!a e,$li"a!o9 7+e $a!e."a o, e "aso "o #rario, 5abr/ 7+e !is#i &+ir !os #i$os !e al#era"i% , la + a "o sis#e #e e + "a)bio 5a"ia es#a@ ;G!os $asi1os 8 !e $ri1a"i% , la o#ra 5a"ia + es#a!o a"#i1o, 5a"ia s+ a"#i1i!a! a#+ral4 El $ri)er "a)bio !el ser !o#a!o !e se sibili!a! se $ro!+"e ba*o la a""i% !el $ro&e i#or, !e )a era 7+e, + a 1e. e &e !ra!o, $osee 8a el se #ir "o)o el 7+e $osee + a "ie "ia4 Co si&+ie #e)e #e, la se sa"i% e a"#o 5a !e "o si!erarse a /lo&a al a"#o !e e*er"i#ar la "ie "ia, si bie e #re + o 8 o#ro e,is#e + a !i-ere @ >= "ia' e el "aso !e a7+6l los a&e #es !el a"#o 9lo 1isible, lo a+!ible 8 el res#o !e los ob*e#os
Es !e"ir, o bas#a "o !is#i &+ir e #re $o#e "ia 8 a"#o, si o 7+e 5a8 7+e !is#i &+ir a( 9"o)o Aris#%#eles 5a"e a "o #i +a"i% 9 !is#i #os i1eles !e $o#e "ia se&( s+ )a8or o )e or $ro,i)i!a! al a"#o4
IA

<<

GI

se sibles9 so e,#eriores4 La "a+sa !e ello es#riba e 7+e )ie #ras la se sa"i% e a"#o es !e ob*e#os i !i1i!+ales, la "ie "ia es !e + i1ersales 8 6s#os se e "+e #ra e "ier#o )o!o e el al)a )is)a4 De a52 7+e sea $osible i #eli&ir e s2 )is)o a 1ol+ #a!, $ero o sea $osible >G $er"ibir se si#i1a)e #e e s2 )is)o, 8a 7+e es e"esaria la $rese "ia !el ob*e#o se sible4 Co las "ie "ias 7+e se o"+$a !e ob*e#os se sibles o"+rre lo )is)o 8 $or la )is)a ra.% ' $or7+e los ob*e#os se sibles -or)a $ar#e !e las reali!a!es e,#eriores e i !i1i!+ales4 Lero o"asi% 5abr/ )/s a!ela #e !e 5a"er $re"isio es +l#eriores e #or o a es#as "+es#io es IK4 Lor el ?= )o)e #o 7+e!e se:ala!o 7+e o sie !o si)$le la e,$resi% Be $o#e "iaC, si o 7+e e + se #i!o es "o)o si !i*6ra)os 7+e + i:o es#/ e $o#e "ia !e !iri&ir + e*6r"i#o, 8 e o#ro se #i!o es "o)o si !i*6ra)os lo )is)o !e + a!+l#o, la -a"+l#a! se si#i1a lo es !e es#a se&+ !a )a era4 A5ora bie , $+es#o 7+e o 5a8 $ala@ <;Ka bras !is#i #as $ara e,$resar es#a !i-ere "ia e #re a)bos #i$os !e $o#e "ia 8 8a es#/ s+-i"ie #e)e #e a"lara!o 7+e so !is#i #as 8 "%)o lo so , o 7+e!a )/s re)e!io 7+e ser1irse !e las e,$resio es B$a!e"erC 8 Bser al#era!oC "o)o #6r)i os )/s $re"isos4 Lor lo !e)/s 8 "o)o 7+e!a !i"5oIH, la -a"+l#a! se si#i1a es e $o#e "ia, #al "o)o lo se sible es 8a e e #ele7+ia4 La!e"e "ier#a)e #e e #a #o o es se)e*a #e $ero, G + a 1e. a-e"#a!a, se asi)ila al ob*e#o 8 es #al "+al 6l4

IK

<G ,n!ra, III, <4 @* Hupra, <;Aa;>@>=4

IH

GA

CALTULO SEWTO

De 3u y cu2les son los o#Tetos sensi#les propios, comunes y por accidente Si $asa)os a5ora a es#+!iar "a!a + o !e los se #i!os, ser/ $re"iso "o)e .ar 5abla !o a"er"a !e los ob*e#os se sibles4 BSe sibleC se !i"e !e #res "lases !e ob*e#os, !os !e los "+ales !ire)os 7+e so se sibles $or s2, )ie #ras 7+e el #er"ero lo es $or a""i!e #e4 De los !os $ri)eros, a s+ 1e., + o es $ro$io !e "a!a ;= se sa"i% 8 el o#ro es "o)( a #o!as4 Lla)o, $or lo !e)/s, B$ro$ioC a a7+el ob*e#o 7+e o $+e!e ser $er"ibi!o $or i &+ a o#ra se sa"i% 8 e #or o al "+al o es $osible s+-rir error, $or e*e)$lo, la 1isi% !el "olor, la a+!i"i% !el so i!o 8 la &+s#a"i% !el sabor4 El #a"#o, $or s+ $ar#e, abar"a )(l#i$les "+ali!a!es !i-ere #es4 E "+al7+ier "aso, "a!a se #i!o !is"ier e a"er"a !e es#e #i$o !e se sibles 8 o s+-re error sobre si ;G se #ra#a !e + "olor o !e + so i!o, si bie $+e!e e7+i1o"arse a"er"a !e 7+6 es o !% !e es#/ el ob*e#o "olorea!o, 7+6 es o !% !e es#/ el ob*e#o so oro4 Tales "+ali!a!es, $or #a #o, se !i"e 7+e so $ro$ias !e "a!a se #i!o )ie #ras se !i"e 7+e so "o)+ es el )o1i)ie #o, la i )o1ili!a!, el ()ero, la -i&+ra 8 el #a)a:o, 8a 7+e 6s#as o so $ro$ias !e i &+ a se sa"i% e $ar#i"+lar, si o "o)+ es a #o!as4 El )o1i)ie >= #o, e e-e"#o, es $er"e$#ible #a #o al #a"#o "o)o a la 1is#a4 Se 5abla, e -i , !e Bse sible $or a""i!e #eC "+a !o, $or e*e)$lo, es#o bla "o es el 5i*o !e Diares4 Q+e Bes el 5i*o !e DiaresC se $er"ibe $or a""i!e #e, e la )e!i!a e 7+e a lo bla "o es#/ aso"ia!o a""i!e #al)e #e es#o 7+e se $er"ibe4 De a52 #a)bi6 7+e el 7+e lo $er"ibe o $a!e."a e "+a #o #al a-e""i% al&+ a ba*o el i -l+*o !el se sible $or a""i!e #e4 Lor (l#i)o 8 e rela"i% "o los se sibles $or s2, los se sibles >G $or e,"ele "ia so los $ro$ios 8a 7+e e -+ "i% !e ellos es#/ a#+ral)e #e "o s#i#+i!a la e #i!a! !e "a!a se #i!o4

GK

CALITULO SULTIMO

Acerca de la 4isin y 3u papel desempeFan en ella el color, la lu5, el medio transparente y el rgano sensorial Lo 1isible, $+es, es el ob*e#o !e la 1is#aA=4 Visible es, a s+ 1e., el "olor as2 "o)o o#ro ob*e#o 7+e "are"e !e o)bre, si bie "abe !es"ribirlo $or )e!io !e + a -rase A;D e "+al7+ier "aso 7+e!ar/ "laro a 7+6 al+!i)os, es$e"ial)e #e $or lo 7+e 1e !r/ a "o #i +a"i% 4 Lo 1isible es, $or #a #o, el "olor4 Us#e, a s+ 1e., es lo 7+e re"+bre a #o!as a7+ellas "osas 7+e so 1isibles $or ?= s2 9B$or s2C o si& i-i"a e es#e "aso 7+e la 1isibili!a! -or)e $ar#e !e s+ !e-i i"i% , si o 7+e $osee e s2 )is)as la "a+sa !e s+ 1isibili!a!94 To!o "olor es + a&e #e "a$a. !e $o er e )o1i)ie #o a lo #ra s$a@ <;Kb re #e e a"#o 8 e es#o "o sis#e s+ a#+rale.a4 Oe a52 $or 7+6 el "olor o es 1isible si o 5a8 l+., )ie #ras 7+e, a la l+., "+al7+ier "olor !e "+al7+ier "osa res+l#a 1isible4 Oabr/ 7+e e)$e.ar, $or #a #o, !i"ie !o 7+6 es la l+.4 Oa8, $+es, al&o 7+e es #ra s$are #e4 Y lla)o B#ra s$are #eC a a7+ello 7+e es 1isible si bie 9$or !e"irlo G e + a $alabra9 o es 1isible $or s2, si o e 1ir#+! !e + "olor a*e o a 6l4 Tales so el aire, el a&+a 8 )+l#i#+! !e s%li!os' o so #ra s$are #es, e e-e"#o, i e #a #o 7+e a&+a i e #a #o 7+e aire, si o $or7+e e ellos se !a + a "ier#a a#+rale.a, la )is)a 7+e se !a e el "+er$o e#er o si#+a!o e la re&i% )/s al#a !el -ir)a)e #o4 La l+., a s+ 1e., es el a"#o !e es#o, !e ;= lo #ra s$are #e e #a #o 7+e #ra s$are #e4 Lor el "o #rario, e los "+er$os #ra s$are #es e $o#e "ia se !a la os"+ri!a!4 La l+. es, $+es, "o)o el "olor !e lo #ra s$are #e "+a !o lo #ra s$are #e es#/ e e #ele7+ia ba*o la a""i% !el -+e&o o !e + a&e #e si)ilar al "+er$o si#+a!o e la re&i% s+$erior !el -ir)a)e #o' 8 es 7+e la $ro$ie!a! i 5ere #e a 6s#e es + a 8 la )is)a 7+e la !el -+e&o4 Q+e!a !i"5o, $or #a #o, 7+6 es lo #ra s$are #e 8 7+e es la l+., 8 "%)o 6s#a o es i -+e&o i "+er$o al&+ o i e-l+1io !e "+er$o al&+ o ;G 98a 7+e e es#e "aso ser2a #a)bi6 + "+er$o9, si o la $rese "ia !el -+e&o o "+al7+ier o#ro a&e #e si)ilar e lo #ra s$are #e, #o!a 1e. 7+e es i)$osible 7+e !os "+er$os o"+$e
La #eor2a aris#o#6li"a !e la 1isi% #al "o)o a$are"e a7+2 e,$+es#a 98 7+e !ebe ser "o)$le#a!a "o +l#eriores $re"isio es !e !e#alle "o #e i!as e el $e7+e:o #ra#a!o Acerca del sentido y lo sensi#le9 $+e!e res+)irse as2' La 1isi% 9"o)o el res#o !e las se sa"io es9 se reali.a a #ra16s !e + )e!io 7+e e es#e "aso es lo #ra s$are #e o !i/-a o 0!e a52 la "r2#i"a a De)%"ri#o e <;Ha;G@ >;34 La #ra s$are "ia e "+a #o $osibili!a! o $o#e "ia $er#e e"e a !i1ersos "+er$os, $or e*e)$lo, el aire 8 el a&+a4 La a"#+ali.a"i% o a"#o !e la #ra s$are "ia es, a s+ 1e., la l+.D 6s#a es, $or #a #o, + es#a!o !e lo #ra s$are #e "o)o #al 0<;KbH3 8 o + )o1i)ie #o' s+ a$ari"i% es i s#a #/ ea 8 !e a52 la "r2#i"a a E)$6!o"les 0<;Kb>=@>I34 El "olor, e -i , a"#(a sobre lo #ra s$are #e e a"#o 0<;Hal=3 7+e, a s+ 1e., a"#(a sobre el %r&a o "orres$o !ie #e4
A= A;

<A

<K Se re-iere a los ob*e#os -os-ores"e #es4 V6ase, in!ra, <;Ha> si&+ie #es4

GH

si)+l#/ ea)e #e el )is)o l+&ar4 Lare"e, a!e)/s, 7+e la l+. es lo "o #rario !e la os"+ri!a!D a5ora bie , la os"+ri!a! es la $ri1a"i% !e + a !is$osi"i% #al e lo #ra s$are #e, l+e&o e1i!e #e)e @>= #e s+ $rese "ia es la l+.4 Y 5a "o)e#i!o + error E)$6!o"les 8 7+ie 7+iera 7+e "o 6l 5a8a a-ir)a!o 7+e la $rese "ia !e la l+. se $ro!+"e al !es$la.arse 6s#a 8 si#+arse e + )o)e #o !a!o e #re la Tierra 8 la "a$a "eles#e 7+e la ro!ea, si bie #al )o1i)ie #o os $asa i a!1er#i!o4 Tal a-ir)a"i% , !es!e l+e&o, o "o "+er!a i "o la 1er!a! !el ra.o a)ie #o i "o >G la e1i!e "ia !e los 5e"5os' 8 es 7+e "abr2a 7+e s+ !es$la.a)ie #o os $asara i a!1er#i!o #ra#/ !ose !e + a !is#a "ia $e7+e:aD $ero 7+e !e orie #e a o""i!e #e os $ase i a!1er#i!o "o s#i#+8e, e 1er!a!, + a s+$osi"i% "olosal4 Lo 7+e re"ibe el "olor es lo i "oloro, lo 7+e re"ibe el so i!o es lo i so oro4 I "oloro es, $or lo !e)/s, #a #o lo #ra s$are #e "o)o lo i 1isible o bie a !+ras $e as 1isible, $or e*e)$lo, lo os"+ro4 Es#o (l#i)o o es si o ?= lo #ra s$are #e $ero o "+a !o es #ra s$are #e e a"#o, si o "+a !o lo es e $o#e "ia' es 7+e la )is)a a#+rale.a es + as 1e"es os"+ri!a! 8 o#ras l+.4 Lor o#ra $ar#e, o #o!o lo 7+e se 1e es 1isible a la l+., si o sola)e #e el "olor "ara"#er2s#i"o !e "a!a "osa' "ier#as "osas, !es!e l+e&o, o se 1e a la l+., 8, si e)bar&o, $ro!+"e se sa"io es e la os"+ri!a!, $or e*e)$lo, #o!as a7+6llas 7+e a$are"e 2& eas 8 brilla #es 9 o 5a8 e +es#ra le &+a + #6r)i o ( i"o $ara G !esi& arlas9 "o)o so los 5o &os, el as#a 8 las "abe.as, es"a)as 8 o*os !e los $e"es4 Si e)bar&o, o se $er"ibe el "olor "ara"#er2s#i"o !e i &+ a !e ellas4 Lor 7+6 ra.% se 1e #ales "osas, es o#ro as+ #o4 Lor el )o)e #o 7+e!e "laro, al )e os, 7+e lo 7+e se 1e a la l+. es el "olor, 8 !e a52 7+e 6s#e o se 1ea si o 5a8 l+.' la ese "ia !el "olor, e e-e"#o, "o sis#e e ser el ;= a&e #e 7+e $o e e )o1i)ie #o a lo #ra s$are #e e a"#o 8 la e #ele7+ia !e lo #ra s$are #e es, a s+ 1e., la l+.4 U a $r+eba e1i!e #e !e ello es 7+e si "olo"a)os "+al7+ier "osa 7+e #e &a "olor !ire"#a)e #e sobre el %r&a o )is)o !e la 1is#a, o se 1e4 El -+ "io a)ie #o a!e"+a!o, $or el "o #rario, "o sis#e e 7+e el "olor $o &a e )o1i)ie #o lo #ra s$are #e 9$or e*e)$lo, el aire9 8 el %r&a o se sorial sea, a s+ 1e., )o1i!o $or 6s#e (l#i)o "o 7+e es#/ e "o #a"#o4 No se e,$resa ;G a"er#a!a)e #e De)%"ri#o e es#e $+ #o "+a !o o$i a 7+e si se $ro!+*era el 1a"2o e #re el %r&a o 8 el ob*e#o, se 1er2a 5as#a el )/s )2 i)o !e#alle, 5as#a + a 5or)i&a 7+e es#+1iera e el "ielo4 Es#o es, !es!e l+e&o, i)$osible4 E e-e"#o, la 1isi% se $ro!+"e "+a !o el %r&a o se sorial $a!e"e + a "ier#a a-e""i% D a5ora bie , es i)$osible 7+e $a!e."a i -l+*o al&+ o ba*o la a""i% !el "olor $er"ibi!o, l+e&o 5a !e ser ba*o la a""i% !e >= + a&e #e i #er)e!ioD $or -+er.a 5a !e 5aber, $+es, al&o i #er)e!io 8, $or #a #o, 5e"5o el 1a"2o, o s%lo o se 1er/ 5as#a el )/s )2 i)o !e#alle, si o 7+e o se 1er/ e absol+#o4 Q+e!a !i"5o 8a $or 7+6 "a+sa el "olor se 1e ( i"a)e #e a la l+.4 Lor el "o #rario, el -+e&o se 1e #a #o a la l+. "o)o e la os"+ri!a! 8 5a !e ser as2 $or -+er.a, 8a 7+e lo #ra s$are #e se 5a"e #ra s$are #e $re"isa)e #e ba*o s+ i -l+*o4 Lo !i"5o 1ale #a)@ >G bie , $or lo !e)/s, e rela"i% "o el so i!o 8 el olor4 E e-e"#o, si es#/ e "o #a"#o "o el %r&a o se sorial, e
<;Ha I=

i &+ o !e ellos se !a la se sa"i% "orres$o !ie #eD )/s bie o"+rre 7+e $or la a""i% !el olor 8 el so i!o se $o e e )o1i)ie #o el )e!io 7+e, a s+ 1e., $o e e )o1i)ie #o al %r&a o res$e"#i1o, )ie #ras 7+e si se "olo"a al ob*e#o so oro + oloroso !ire"#a)e #e sobre el %r&a o se sorial, o se $ro!+"ir/ se sa"i% al&+@ ?= a4 Y lo )is)o $asa "o el #a"#o 8 el &+s#o si bie o a$are"e "o e1i!e "ia a la obser1a"i% ' )/s a!ela #e 7+e!ar/ "laro el $or 7+6A>4 Lor lo !e)/s, el )e!io e el "aso !e los so i!os es el aire 8 e el "aso !el olor "are"e !e o)bre $e"+liar' se #ra#a !e + a "ier#a a-e""i% 7+e se !a $or i&+al e el aire 8 e el a&+a, 8 es#a a-e""i% 7+e se !a e a)bos ele)e #os es al ob*e#o ?G oloroso lo 7+e lo #ra s$are #e es al "olorD la obser1a@ <;Hb "i% )+es#ra, e e-e"#o, 7+e los a i)ales a"+/#i"os $osee #a)bi6 el se #i!o !el ol-a#o4 Lor s+ $ar#e, el 5o)bre, al i&+al 7+e #o!os los a i)ales #erres#res 7+e res$ira 9 o $+e!e oler a o ser 7+e res$ire4 La "a+sa e rela"i% "o #o!o es#o ser/ e,$+es#a #a)bi6 )/s a!ela #e A?4

A>

<H ,n!ra, II ;= 8 ;;4


G=

A?

,n!ra, II H, <>;b;? <>>aI4

I;

CALITULO OCTAVO

>ue se ocupa del odo as como del sonido en general y de la 4o5 en particular Co)e "e)os 5a"ie !o a5ora al&+ as !is#i "io es e G #or o al so i!o 8 a la a+!i"i% 4 El so i!o $+e!e e #e !erse !e !os )a eras, e a"#o 8 e $o#e "ia4 De "ier#as "osas !e"i)os 7+e "are"e !e so i!o, $or e*e)$lo, la es$o *a 8 la la aD !e o#ras "osas 9$or e*e)$lo, el bro "e 8 los ob*e#os !+ros 8 lisos9 !e"i)os 7+e s2 lo #ie e $or7+e $+e!e so ar, es !e"ir, $+e!e $ro!+"ir + so i!o e a"#o e a7+el )e!io 7+e se e "+e #ra e #re ellas )is)as 8 el o2!o4 El so i!o e a"#o es sie)$re ;= $ro!+"i!o $or al&o, "o #ra al&o 8 e al&o A<4 El a&e #e es, !es!e l+e&o, + &ol$e 8 !e a52 la i)$osibili!a! !e 7+e se $ro!+."a + so i!o si 5a8 sola)e #e + a "osa, 8a 7+e el "+er$o 7+e &ol$ea 8 el &ol$ea!o 5a !e ser !is#i #os' l+e&o lo 7+e s+e a, s+e a "o #ra al&o4 El &ol$e, a s+ 1e., o se $ro!+"e a o ser 7+e 5a8a + !es$la.a)ie #o4 Co)o a"aba)os !e !e"ir, el so i!o o es el &ol$e !e "+ales7+iera ob*e#osD la la a, e e-e"#o, o $ro!+"e so i!o al&+ o $or )/s 7+e la &ol$ee, $ero ;G s2 lo $ro!+"e el bro "e 8 #o!a s+er#e !e ob*e#os lisos 8 5+e"os' el bro "e, $or ser liso, 8 los ob*e#os 5+e"os $or7+e e 1ir#+! !e la re$er"+si% $ro!+"e rei#era!os &ol$es a!e)/s !el $ri)ero al o $o!er es"a$ar el aire $+es#o e )o1i)ie #o4 A:a!ire)os 7+e se o8e e el aire 8 #a)bi6 e el a&+a, $ero )e os4 El a&e #e $ri "i$al !el so i!o o es, si e)bar&o, i el aire i el a&+a, si o 7+e es $re"iso 7+e ob*e#os !+ros se &ol$ee >= )+#+a)e #e 8 &ol$ee el aire4 Es#o (l#i)o s+"e!e "+a !o el aire se )a #ie e si !is&re&arse al re"ibir el &ol$e4 De a52 7+e s+e e "+a !o se le &ol$ea "o ra$i!e. 8 1iole "ia' es e"esario 7+e el )o1i)ie #o !el 7+e &ol$ea al aire sea )/s r/$i!o 7+e la !is&re&a"i% !e 6s#e, al&o as2 "o)o si se i #e #ara )a"5a"ar + )o #% o + "o *+ #o !e &ra os !e are a 7+e se )o1iera "o ra$i!e.4 E "+a #o al e"o, se $ro!+"e al ser >G re$eli!o "o)o + a $elo#a el aire e,#erior $or el aire !e !e #ro 7+e se )a #ie e "o)$a"#o a "a+sa !e la "a1i!a! 7+e lo li)i#a 8 lo i)$i!e !is&re&arse4 Lor lo !e)/s, $are"e ser 7+e sie)$re se $ro!+"e e"o a+ 7+e o sea 2#i!o4 Co el so i!o, $+es, s+"e!e "o)o "o la l+.' #a)bi6 la l+. se re-le*a sie)$re 9e "aso "o #rario ?= o se $ro!+"ir2a "lari!a! $or #o!as $ar#es, si o 7+e 5abr2a os"+ri!a! -+era !e la .o a solea!a9 $ero o sie)$re "o la )is)a i #e si!a! "o 7+e es re-le*a!a $or el a&+a, el bro "e o "+al7+ier o#ro ob*e#o $+li!o' e es#e "aso lle&a i "l+so a $ro!+"ir so)bra, -e %)e o $or el "+al sole)os "ara"#eri.ar a la l+.4 El 1a"2o, $or s+ $ar#e, es "o si!era!o "o a"ier#o "o)o el a&e #e $ri "i$al !el o2r' 1a"2o $are"e ser, e e-e"#o, el aire 8 ?G 6s#e es el 7+e 5a"e o2r "+a !o, "o)$a"#o 8 si $er!er s+ + i!a!, se $o e e )o1i)ie #o4 No obs#a #e 8 $re"i@<>=a s/)e #e $or "are"er !e "o5esi% , el aire o res+e a, a o ser 7+e el ob*e#o &ol$ea!o sea liso, e "+8o "aso el aire $er)a e"e
Tres so , $+es, los -a"#ores 7+e se re7+iere $ara 7+e se $ro!+."a el "5o7+e so oro' + "+er$o 7+e "5o7+e "o o#ro 0al&o "o #ra al&o3 8 + es$a"io 0e al&o3 a #ra16s !el "+al se !es$la"e el $ri)ero 5as#a e "o #rarse "o el se&+ !o4
A<

G;

I>

"o)$a"#o &ra"ias a la s+$er-i"ie !e a7+6l, 8a 7+e la s+$er-i"ie !e + ob*e#o liso es + a4 Es, $+es, so oro #o!o ob*e#o "a$a. !e $o er e )o1i)ie #o + "o *+ #o !e aire 7+e se e,#ie !a "o "o #i +i!a! 5as#a el o2!o4 El o2!o, $or s+ $ar#e, es#/ a#+ral)e #e a!a$#a!o al aireAG 8 $re"isa)e #e $or7+e es#/ G i )erso e el aire, al )o1erse el !e -+era se )+e1e el !e !e #ro4 Oe a7+2 $or 7+6 el a i)al o o8e $or #o!as las $ar#es !e s+ "+er$o, as2 "o)o #a)$o"o le e #ra el aire $or #o!as $ar#es, 8a 7+e el %r&a o 7+e a"#(a "o)o "e #ro )o#or 8 7+e es#/ a i)a!o o #ie e aire $or #o!as $ar#es4 El aire es !e $or s2 i so oro $or ser -/"il)e #e !is&re&able, $ero "+a !o se le i)$i!e !is&re&arse, s+ )o1i)ie #o se "o 1ier#e e so i!o4 E "+a #o ;= al aire 7+e 5a8 e los o2!os, es#/ e "erra!o "o el -i !e 7+e $er)a e."a i )%1il, !e )a era 7+e $+e!a $er"ibir "o e,a"#i#+! #o!as las 1arie!a!es !el )o1i)ie #o4 Oe a7+2 la "a+sa !e 7+e oi&a)os #a)bi6 !e #ro !el a&+a' 7+e 6s#a o $e e#ra 5as#a el aire "o &6 i#o )is)o, i si7+iera $e e#ra e el i #erior !e la ore*a &ra"ias al laberi #oD si s+"e!e es#o (l#i)o, o se o8e, as2 "o)o #a)$o"o e el "aso !e 7+e la )e)bra a s+-ra + a lesi% , "aso a /lo&o a "+a !o se lesio a la $iel 7+e re"+bre la $+$ila4 Lor lo !e)/s, + i !i"io !e si se o8e ;G o o es 7+e la ore*a re.+)be $er)a e #e)e #e "o)o + "+er o, 8a 7+e el aire e "erra!o e las ore*as es#/ "o #i +a)e #e a i)a!o !e + )o1i)ie #o $e"+liar' el so i!o, si e)bar&o, o es al&o s+8o, si o -or/ eo4 Y la &e #e !i"e 7+e o2)os "o al&o B1a"2o 8 7+e re.+)baC, $re"isa)e #e $or7+e o2)os "o + %r&a o 7+e "o #ie e + a !e#er)i a!a "a #i!a! !e aire4 MQ+6 es lo 7+e s+e a, el ob*e#o 7+e &ol$ea o el &ol@ >= $ea!oN M/s bie + o 8 o#ro a+ 7+e !e !is#i #a )a era' el so i!o es, e e-e"#o, el )o1i)ie #o !e al&o "a$a. !e )o1erse e la -or)a e 7+e lo 5a"e a7+ellos ob*e#os 7+e, al 5a"erlos "5o"ar, rebo#a e + a s+$er-i"ie lisa4 Ya 5a 7+e!a!o a"lara!o 7+e o #o!o ob*e#o 7+e &ol$ea 8 es &ol$ea!o s+e a, $or e*e)$lo, si + a a&+*a "5o"a "o o#ra a&+*aD a #es al "o #rario, es $re"iso 7+e >G el ob*e#o &ol$ea!o sea liso $ara 7+e rebo#e 8 1ibre el aire e blo7+e4 E "+a #o a las !i-ere "ias e #re los so i!os, se $o e !e )a i-ies#o e el so i!o e a"#o' 8 es 7+e, !e la )is)a )a era 7+e o se 1e los "olores si o 5a8 l+., #a)$o"o se $+e!e $er"ibir lo a&+!o 8 lo &ra1e si o 5a8 so i!o4 BA&+!oC 8 B&ra1eC so $alabras 7+e $ro"e!e $or )e#/-ora a $ar#ir !e las "+ali!a!es #a"@ ?= #iles' lo a&+!o, e-e"#i1a)e #e, )+e1e el %r&a o )+"5o e $o"o #ie)$o, )ie #ras 7+e lo &ra1e lo )+e1e $o"o e )+"5o #ie)$o4 Y o es 7+e lo a&+!o sea r/$i!o 8 lo &ra1e le #o, si o 7+e la !i-ere "ia !e "+ali!a! e #re el )o1i)ie #o !e lo + o 8 !e lo o#ro es el
Sobre el aire e "erra!o e el o2!o $+e!e 1erse el "4 ;= !e la $ar#e II !el #ra#a!o Acerca de las partes de los animales y el "4 > !e la $ar#e V !e la obra Acerca de la generacin de los animales. Obs6r1ese la "o #ra!i""i% li#eral 7+e se e "ierra e las l2 eas si&+ie #es' e <>=aH se !i"e 7+e Bel aire 7+e 5a8 e los o2!os es#/ e "erra!o a -i !e 7+e $er)a e."a i )%1ilC )ie #ras 7+e e <>=a;I se !i"e 7+e Bel aire e "erra!o e los o2!os es#/ "o #i +a)e #e a i)a!o !e + )o1i)ie #o $e"+liarC4 No es -/"il "o "iliar a)bas a-ir)a"io es a o ser 7+e la $ri)era se i #er$re#e res#ri"#i1a)e #e "o)o e,"l+si% ( i"a)e #e !e los )o1i)ie #os $ro$ios !el aire e,#erior4
AG

%2

I?

res+l#a!o !e s+ ra$i!e. 8 s+ le #i#+! res$e"#i1a)e #e AI4 A lo 7+e <>=b $are"e, &+ar!a + a "ier#a a alo&2a "o el )o!o e 7+e lo a&+!o 8 lo ob#+so a"#(a sobre el #a"#o' lo a&+!o es "o)o si $i "5ara )ie #ras 7+e lo ob#+so es "o)o si e)$+*ara $re"isa)e #e $or7+e a7+ello )+e1e e $o"o #ie)$o 8 es#o e )+"5oD 8 !e a52 7+e a""i!e #al)e #e lo + o res+l#e ser r/$i!o 8 lo o#ro le #o4 E G rela"i% "o el so i!o bas#e , $+es, es#as $re"isio es4 La 1o. es + #i$o !e so i!o e,"l+si1o !el ser a i)a!o' i &( ser i a i)a!o, $or #a #o, e)i#e 1o. si bie $or a alo&2a se !i"e 7+e e)i#e 1o., $or e*e)$lo, la -la+#a, la lira 8 #o!os a7+ellos seres i a i)a!os "+8os so i!os $osee lo &i#+!es 1arias, #o o 8 ar#i"+la"i% ' la 1o., !es!e l+e&o, $are"e i)$li"ar #o!o es#o4 Lor o#ra $ar#e, )+"5os a i)ales o $osee 1o., $or e*e)$lo, los 7+e "are"e !e sa &re 8 9e #re los sa &+2 eos9 los $e"es4 Y es l%&i"o 7+e as2 sea #o!a 1e. 7+e el so i!o es + )o1i)ie #o !el aire4 Lor lo !e)/s, a7+ellos $e"es !e 7+e se !i"e 7+e $osee 1o. 9"o)o los !el r2o A7+eloo9 se li)i#a a $ro!+"ir so i!os "o las bra 7+ias o "o "+al7+ier o#ra $ar#e $or el es#ilo4 La 1o., $or el "o #rario, es + so i!o $ro!+"i!o $or + a i)al $ero o "o + a $ar#e "+al7+iera !el "+er$o4 A5ora bie , $+es#o 7+e #o!o so i!o #ie e l+&ar ;G "+a !o al&o &ol$ea sobre al&o 8 e al&o 8 es#o (l#i)o es el aire, lo l%&i"o es 7+e sola)e #e e)i#a 1o. a7+ellos a i)ales 7+e re"ibe aire e s+ i #erior4 Y es 7+e la Na#+rale.a se sir1e !el aire i s$ira!o $ara + a !oble a"#i1i!a!, lo )is)o 7+e se sir1e !e la le &+a $ara &+s#ar 8 $ara 5ablar, 8 si bie el &+s#o es al&o e"esario 98 !e a52 7+e se !6 e la )a8or2a !e los a i)ales9, la $osibili!a! !e e,$resarse o #ie e o#ra -i a@ >= li!a! 7+e la $er-e""i% D $+es bie , !el )is)o )o!o la Na#+rale.a se sir1e !el aire, o s%lo "o 1is#as a re&+lar la #e)$era#+ra i #erior "o)o al&o e"esario 9el )o#i1o se e,$o !r/ e o#ra $ar#e9 AA, si o #a)bi6 "o 1is#as a la 1o., !e )a era 7+e se a:a!a + a $er-e""i% al 7+e la $osee4 El %r&a o !e la res$ira"i% es, a s+ 1e., la lari &e, "+8o -+ "io a)ie #o es#/ al ser1i"io !e o#ra $ar#e, a saber, el $+l)% ' $re"isa)e #e e 1ir#+! !e es#e %r&a o los a i)ales #erres#res $osee )/s "alor 7+e los !e)/s4 A5ora bie , es la .o a 7+e ro!ea >G al "ora.% la 7+e !e )a era $ri)or!ial e"esi#a !e la res$ira"i% 4 De a52 7+e sea i)$res"i !ible 7+e el aire $e e#re al ser i s$ira!o4 E "o "l+si% , la 1o. es el &ol$e !el aire i s$ira!o, $or la a""i% !el al)a resi!e #e e es#as $ar#es !el "+er$o, "o #ra lo 7+e se !e o)i a #r/7+ea4 Y, "o)o 8a !i*i)os, o #o!o so i!o !e + a i)al es 1o. 9"abe, e e-e"#o, $ro!+"ir so i!os ?= "o la le &+a as2 "o)o #osie !o9, si o 7+e 5a
;=

Lo a-ir)a!o a7+2 e rela"i% "o la a&+!e.a 8 &ra1e!a! !e los so i!os $osible)e #e "o s#i#+8e + a re"#i-i"a"i% !e la !o"#ri a "o #e i!a al res$e"#o e el 'imeo, IA b' Aris#%#eles o i!e #i-i"a la &ra1e!a! 8 la a&+!e.a !el so i!o res$e"#i1a)e #e "o la le #i#+! 8 ra$i!e. !el )o1i)ie #oD e se #i!o es#ri"#o, a7+6llas so "o se"+e "ia !e 6s#as4 La !i-ere "ia 7+e!a $er-e"#a@ )e #e il+s#ra!a "o el e*e)$lo a!+"i!o !el #a"#o4 V6ase, #a)bi6 , Acerca de la generacin de los animales V A, AKAa;;4
AI

G?

V6ase Acerca de la respiracin, <AKa>KD #a)bi6 Acerca de las partes de los animales , ;, I<>a?;b<4
AA

54

I<

!e ser e"esaria)e #e + ser a i)a!o el 7+e $ro!+."a el &ol$e so oro 8 6s#e 5a !e es#ar aso"ia!o a al&+ a re$rese #a"i% , $+es#o 7+e la 1o. es + so i!o 7+e $osee si& i-i"a"i% 8 o si)$le)e #e, "o)o la #os, el so i!o !el aire i s$ira!o4 Lor lo !e)/s, la 1o. se e)i#e al <>;a 5a"er 7+e &ol$ee "o #ra la #r/7+ea el aire "o #e i!o e ella sir1i6 !ose al e-e"#o !el i s$ira!o4 Lr+eba !e ello es 7+e i al i s$irar i al res$irar se $+e!e e)i#ir 1o., si o sola)e #e "+a !o se re#ie e el aire, 8a 7+e, re#e i6 !olo, se i)$ri)e "o 6l los )o1i)ie #os "orres$o !ie #es4 Res+l#a i&+al)e #e "laro $or 7+6 los $e"es "are"e !e 1o.' $or7+e o #ie e lari &e4 Y o G #ie e es#e %r&a o, a s+ 1e., $or7+e i res$ira i re"ibe el aire e s+ i #erior4 Lor 7+6 ra.% , es o#ro as+ #oAK4

CALTULO NOVENO

>ue se dedica al estudio del olor y del ol!ato y tam#in de su di!erente manera de !uncionar en los animales 3ue respiran y en los peces Lor lo 7+e se re-iere al ol-a#o 8 al ob*e#o oloroso, !e-i irlos "o $re"isi% res+l#a )/s !i-2"il 7+e e el "aso !e los se #i!os 8a e,$+es#os' e 7+6 "o sis#e el olor o es#/ #a "laro, !es!e l+e&o, "o)o lo es#/ el so i!o, la l+. o el "olor4 La "a+sa !e ello es#riba, a s+ ;= 1e., e 7+e #al se #i!o "are"e e oso#ros !e $re"isi% 8 es i -erior e a&+!e.a al !e )+"5os a i)ales4 El 5o)bre, e e-e"#o, "a$#a #or$e)e #e los olores 8 o $er"ibe ob*e#o al&+ o oloroso a o ser "o !olor o $la"er, $r+eba !e 7+e el %r&a o se sorial "are"e !e a&+!e.a4 Es $robable 7+e los a i)ales !e o*os !+ros se 5alle a-e"#a!os !e + a !e-i"ie "ia a /lo&a e "+a #o al )o!o !e $er"ibir los "olores, si6 !oles i)$osible ;G !is#i &+ir las !i-ere "ias "ro)/#i"as a o ser $or la "o -ia .a o #e)or 7+e les i -+ !e ' #al es el )o!o e 7+e $er"ibe los olores el &6 ero 5+)a o4 Lare"e e,is#ir, $or o#ra $ar#e, "ier#a a alo&2a e #re es#e se #i!o 8 el &+s#o, as2 "o)o e #re las !is#i #as es$e"ies !e sabores 8 !e olores, si bie el &+s#o $osee e oso#ros )a8or a&+!e.a $re"isa)e #e $or #ra#arse !e + "ier#o >= #i$o !e #a"#o, 8 ser 6s#e el se #i!o )/s a&+!o 7+e $osee el 5o)bre' $+es si bie es i -erior a )+"5os a i)ales e los res#a #es se #i!os, si e)bar&o es "a$a. !e $er"ibir $or )e!io !el #a"#o "o )+"5a )/s $re"isi% 7+e el res#o !e los a i)ales4 Y !e a52 7+e sea el )/s i #eli&e #e !e los a i)ales4 Lr+eba !e ello es 7+e e el &6 ero 5+)a o los 5a8 $or a#+rale.a )e*or 8 $eor !o#a!os e -+ "i% !e es#e %r&a o se sorial 8 o e -+ "i% !e i &( o#ro' los !e "ar e !+ra so >G $or a#+rale.a )al !o#a!os i #ele"#+al)e #e )ie #ras
V6ase Acerca de la respiracin <A<b>G, 8 Acerca de las partes de los animales III, I, IIHa>@G, e 7+e Aris#%#eles re)i#e a la obra a #erior4
AK

GG

IG

7+e los !e "ar e bla !a so bie !o#a!os4 El olor, "o)o el sabor, $+e!e ser #a)bi6 !+l"e 8 a)ar&o4 Lor lo !e)/s, "ier#as "osas $osee el olor 8 el sabor "orrela#i1os9 7+iero !e"ir, $or e*e)$lo, olor !+l"e 8 sabor !+l"e9 )ie #ras o#ras los $osee "o #rarios4 De la )is)a )a era, + olor $+e!e ser #a)bi6 ?= $i"a #e, /s$ero, /"i!o o + #+oso4 E "+al7+ier "aso 8 $re"isa)e #e $or7+e 9"o)o !e"2a)os9 los olores o se "a$#a "o #a #a i#i!e. "o)o los sabores, a7+6llos 5a re"ibi!o s+ !e o)i a"i% !e 6s#os e 1ir#+! !e la <>;b se)e*a .a !e s+s ob*e#os' el !+l"e es el olor !el a.a-r/ 8 la )iel, el $i"a #e es el !el #o)illo 8 o#ras "osas $or el es#ilo4 Y !el )is)o )o!o o"+rre "o los res#a #es olores4 Lor o#ra $ar#e, "o "a!a + o !e los se #i!os $asa "o)o "o el o2!o' 6s#e #ie e $or ob*e#o lo a+!ible 8 lo i a+!ible, a7+6l lo 1isible 8 lo i 1isible 8 G el ol-a#o lo oloroso 8 lo i o!oro4 I o!oro es #a #o lo 7+e "are"e e absol+#o !e olor "o)o a7+ello 7+e lo #ie e #e +e o i)$er"e$#ible4 Y !e )o!o a /lo&o se +#ili.a la $alabra Bi s2$i!oC4 Ta)bi6 la ol-a"i% se reali.a a #ra16s !e + )e!io, sea 6s#e el aire o el a&+a4 To!os los i !i"ios so , !es@ ;= !e l+e&o, !e 7+e los a i)ales a"+/#i"os 9#a #o si so sa &+2 eos "o)o si o lo so 9 $er"ibe el olor lo )is)o 7+e a7+ellos "+8o )e!io es el aire' al&+ os !e ellos, e e-e"#o, 1ie e !es!e le*os al e "+e #ro !e la "o)i!a a#ra2!os $or el olor4 Es#o $la #ea e1i!e #e)e #e + $roble)a, si $ar#i)os !e 7+e #o!os los a i)ales $er"ibe los olores !e la )is)a )a era 8 !a!o 7+e el 5o)bre 5+ele "+a !o as$ira )ie #ras 7+e "+a !o !e*a ;G !e as$irar 9bie $or7+e e,$+lse o re#e &a el aire9 o 5+ele i !e le*os i !e "er"a, i si7+iera "olo"a !o el ob*e#o !ire"#a)e #e sobre la ari. e s+ $ar#e i #erior 97+e el ob*e#o o se $er"iba si es#/ "olo"a!o !ire"#a)e #e sobre el %r&a o se sorial es al&o "o)( a #o!os los a i)alesD 7+e o se $er"iba a o ser "+a !o se as$ira es, si e)bar&o, al&o $e"+liar !e los 5o)bresD es e1i!e #e $or e,$erie "ia94 De #o!o es#o re@ >= s+l#ar2a 7+e los a i)ales o sa &+2 eos 9$+es#o 7+e o res$ira 9 5a !e $oseer al&( se #i!o !is#i #o !e los 8a e + "ia!os4 Lo 7+e, $or o#ra $ar#e, es i)$osible, si es 7+e e reali!a! $er"ibe el olor, 8a 7+e el se #i!o !e lo oloroso 9#a #o si es bie "o)o si es )alolie #e9 es $re"isa)e #e el ol-a#oAH4 A)6 !e 7+e es $a#e #e a la obser1a"i% "%)o es#os a i)ales so !es#r+i!os $or los )is)os olores -+er#es 7+e el 5o)@ >G bre, $or e*e)$lo, el !el as-al#o, el !el a.+-re, e#"4 Lo 7+e i)$li"a e"esaria)e #e 7+e $er"ibe los olores a+ 7+e o sea al res$irar4 Lare"e, e "+al7+ier "aso, 7+e es#e %r&a o se sorial es !i-ere #e e el "aso !el 5o)bre 8 e el !e los !e)/s a i)ales, !e i&+al )a era 7+e los o*os !el 5o)bre so !i-ere #es !e los !e los a i)ales !e o*os !+ros' a7+6llos #ie e los $/r$a!os "o)o $ro#e""i% 8 a )a era !e "+bier#a, !e )o!o 7+e ?= o
La "+es#i% es "lara' #a #o los a i)ales 7+e res$ira "o)o los a"+/#i"os $er"ibe los olores si bie los $er"ibe e1i!e #e)e #e !e )o!o !is#i #o4 Si $ara i!e #i-i"ar + se #i!o a#e !e)os al )o!o e 7+e se reali.a la se sa"i% , 5abr/ 7+e a!)i#ir 7+e el se #i!o e "+es#i% !e los $e"es es !is#i #o !el !e los a i)ales 7+e res$ira D si a#e !e)os al ob*e#o, 5abr/ 7+e a-ir)ar 7+e se #ra#a !el )is)o se #i!o4 Aris#%#eles, -iel a s+ !o"#ri a !e 7+e los se #i!os se es$e"i-i"a $or s+s ob*e#os, se !e"i!e $or el (l#i)o )ie)bro !e la al#er a#i1a4
AH

GI

II

$+e!e 1er a o ser 7+e los )+e1a 8 le1a #e D los a i)ales !e o*os !+ros, $or el "o #rario, o #ie e a!a a /lo&o, si o 7+e 1e !ire"#a)e #e lo 7+e 5a8 e lo #ra s$are #e4 Laralela)e #e 8 al i&+al 7+e el o*o, los 5a8 7+e #ie e al !es"+bier#o el %r&a o ol-a#i1o, )ie @ <>>a #ras 7+e e los a i)ales 7+e res$ira es#e %r&a o #ie e + a "+bier#a 7+e se !es"+bre al i s$irar, al !ila#arse las 1e as 8 los $oros4 Oe a7+2 $or 7+6 los a i)ales 7+e res$ira o $er"ibe olores "+a !o es#/ s+)er&i!os e + )e!io 5()e!o' $or7+e ( i"a)e #e 5+ele "+a !o as$ira 8 o es $osible 5a"er es#o (l#i)o G es#a !o e + )e!io 5()e!o4 El olor es !e lo se"o as2 "o)o el sabor es !e lo 5()e!oD el %r&a o ol-a#i1o es, $or s+ $ar#e, se"o e $o#e "ia4

IA

CALTULO DUCIMO

>ue se ocupa en estudiar el sentido del gusto y su o#Teto propio, el sa#or Lo &+s#able es + a "ier#a "lase !e #a &ible K=4 Oe a52 la ra.% $or la "+al o es $osible $er"ibirlo a #ra16s !e + "+er$o e,#ra:o i #er$+es#o' #a)$o"o es es#o $o@ ;= sible e el "aso !el #a"#o4 A!e)/s, el "+er$o 7+e $osee sabor, es !e"ir, lo &+s#able, se !a e + ele)e #o 5()e!o "o)o e s+ )a#eria 8 lo 5()e!o, a s+ 1e., es al&o #a &ible4 De !o !e res+l#a 7+e, !e 1i1ir s+)er&i!os e a&+a, $er"ibir2a)os lo !+l"e !il+i!$ e ella $ero o a #ra16s !el a&+a "o)o )e!io, si o $or 5allarse !il+i!o e ella "o)o "+a !o !e + a bebi!a se #ra#a4 El ;G "olor, $or el "o #rario, o se $er"ibe !e es#a )a era 9 $or7+e se 5alle )e."la!o9 i #a)$o"o e -or)a !e e-l+1ios4 Lara el sabor o 5a8, $or #a #o, )e!io al&+ o4 A5ora bie , !e i&+al )a era 7+e lo 1isible es el "olor, lo &+s#able es el sabor4 Lor lo !e)/s, + ob*e#o "are #e !e 5+)e!a! o $ro!+"e la se sa"i% !e sabor, si o 7+e 5a !e $oseer 5+)e!a! 8a e a"#o 8a e $o#e "ia "o)o, $or e*e)$lo, lo sala!o, 7+e es a la 1e. -/"il)e #e sol+ble 8 "olabora a la sali1a"i% !e la le &+a4 Y as2 "o)o la 1is#a #ie e $or ob*e#o o s%lo >= lo 1isible 8 lo i 1isible 9 la os"+ri!a! es i 1isible $ero es #a)bi6 la 1is#a 7+ie la !is"ier e9, si o a!e)/s lo !esl+)bra #e 97+e #a)bi6 es i 1isible a+ 7+e !e )a era !is#i #a 7+e la os"+ri!a! 9, el o2!o #ie e $or ob*e#o o s%lo el so i!o 8 el sile "io, a+!ible a7+6l e i a+!ible 6s#e, si o #a)bi6 el so i!o e,"esi1o' 6s#e >G es al o2!o "o)o lo !esl+)bra #e a la 1is#a 8a 7+e el so i!o e,"esi1o 8 1iole #o res+l#a e "ier#o )o!o #a i a+!ible "o)o el #e +eD #6 &ase e "+e #a 7+e Bi 1isibleC se !i"e o s%lo !e lo 7+e es #o#al)e #e i 1isible 9Bi)$osibleC se !i"e e es#e se #i!o e rela"i% "o o#ros #e)as9, si o #a)bi6 !e a7+ello 7+e, a+ sie !o a#+ral)e #e 1isible, o se 1e o se 1e )alD e es#e (l#i)o se #i!o se !i"e 0!e la &olo !ri a3 B7+e o #ie e $iesC 8 0!e "ier#as -r+#as3 B7+e o #ie e 5+esoC K;4 De )o!o a /lo&o, el &+s#o #ie e "o)o ob*e#o lo &+s#able 8 lo i s2$i!o, es#o (l#i)o, bie 7+e $osea + sabor )2 i)o e i)$er"e$#ible, bie 7+e sea !es#r+"#or !el &+s#o4 El ori&e !e es#a !is#i "i% $are"e e "o #rarse, $or lo !e)/s, e lo $o#able 8 lo o $o#able, 8a 7+e !e lo + o 8 lo o#ro 5a8 &+s#oD a5ora bie , )ie #ras lo se&+ !o es )alo
?=

La e,is#e "ia o o !e + )e!io #ra s)isor e #re el ob*e#o se sible 8 el %r&a o se sorial !i1i!e a los se #i!os e !os &r+$os' $er"ibe a #ra16s !e + )e!io la 1is#a, el o2!o 8 el ol-a#oD $or "o #a"#o i )e!ia#o, el #a"#o 8 el &+s#o4 De a52 7+e es#e (l#i)o se "o si!ere "o)o es$e"ie !el a #erior4 V6ase, $or e*e)$lo, Acerca de las partes de los animales II ;=, IGIb?A, 8 II ;A, II=alA4 Ta)bi6 , in!ra, III ;>, <?<blK4
K=

GA

%U V6ase la eta!sica V >>, ;=>>b?>, !o !e se sis#e)a#i.a es#a !+$li"i!a! !e si& i-i"a"io es 8 +sos !e los #6r)i os e&a#i1os4 E "+a #o al e*e)$lo !e la &olo !ri a, Kistoria de los animales I ;, <KAb><, !o !e se !i"e "%)o a es#e 1ol/#il se le lla)a 2podos o $or "are"er !e $ies, si o $or ser (a(podos.
K;

IK

8 !es#r+"#or !el &+s#o, lo $ri)ero es "o -or)e a la a#+rale.a !e 6s#e4 Lo $o#able, e -i , es "o)( al #a"#o 8 al &+s#o4 L+es#o 7+e lo &+s#able es 5()e!o, res+l#a e"esario <>>b 7+e el %r&a o 7+e lo $er"ibe o sea 5()e!o e a"#o $ero #a)$o"o i "a$a. !e 5+)e!e"erse4 E e-e"#o, el &+s#o s+-re + a "ier#a a-e""i% ba*o la a""i% !e lo &+s#able, e #a #o 7+e &+s#able4 Es e"esario, $+es, 7+e el %r&a o !el &+s#o se 5+)e!e."a, $ara lo "+al 5a !e #e er la "a$a"i!a! !e 5+)e!e"erse si !es#r+irse, $ero o 5a !e ser 5()e!o e a"#o4 Lr+eba !e ello es 7+e G la le &+a o $er"ibe sabores i "+a !o es#/ rese"a, i #a)$o"o "+a !o es#/ e,"esi1a)e #e 5()e!a, e "+8o "aso el "o #a"#o #ie e l+&ar "o la 5+)e!a! 8a $rese #e e la le &+a )is)a' as2, "+a !o, #ras 5aber $roba!o + sabor -+er#e, se $r+eba o#ro a "o #i +a"i% 8 "+a !o a los e -er)os les $are"e a)ar&as #o!as las "osas $or7+e las $er"ibe "o la le &+a i)$re& a!a !e #al ;= 5+)e!a!4 E "+a #o a las es$e"ies !e sabores 98 al i&+al 7+e e el "aso !e los "olores9 so si)$les los "o #rarios, lo !+l"e 8 lo a)ar&o )ie #ras 7+e lo + #+oso #ie e !el $ri)ero 8 lo sala!o !el se&+ !oD i #er)e!ios, e -i , so lo $i"a #e, lo /s$ero, lo a&rio 8 lo /"i!o' 6s#as $are"e ser, )/s o )e os, las !i-ere "ias !e los sabores4 E "o "l+si% , la -a"+l#a! &+s#a#i1a es a7+ella 7+e es ;G #al e $o#e "ia 8 lo &+s#able, a s+ 1e., es a7+ello 7+e la a"#+ali.a4

IH

CALTULO UNDUCIMO

"n 3ue se estudia el tacto y se dedica una atencin pre!erente a la cuestin de si el contacto con el o#Teto es inmediato o se reali5a al tra4s de un medio Lo 7+e se a-ir)e !e lo #a &ible 5a !e a-ir)arse #a)bi6 !el #a"#o' o sea, 7+e si el #a"#o o "o s#i#+8e + se #i!o si o 1arios, las "+ali!a!es #a &ibles ser/ #a)bi6 e"esaria)e #e )(l#i$les4 S+ !i-i"+l#a! e "ierra, >= $or lo !e)/s, la "+es#i% !e si se #ra#a !e + o o 1arios se #i!os 8 "+/l es el %r&a o !el #a"#o' si lo es la "ar e 98 e o#ros a i)ales al&o a /lo&o9 o o, e "+8o "aso a7+6lla ser2a + )e!io )ie #ras 7+e el %r&a o $ri)ario ser2a al&( o#ro lo"ali.a!o e el i #erior K>4 El $ri)ero !e es#os $roble)as $ro1ie e !e 7+e #o!o se #i!o $are"e li)i#arse a + $ar !e "o #rarios, $or e*e)$lo, la 1is#a a lo bla "o 8 lo e&ro, el &+s#o a lo >G !+l"e 8 lo a)ar&o )ie #ras 7+e e lo #a &ible se !a )(l#i$les "o #rarie!a!es' "alie #e 8 -r2o, se"o 8 5()e!o, !+ro 8 bla !o 8 o#ras $or el es#ilo4 Es#a !i-i"+l#a! se res+el1e e "ier#o )o!o si #e e)os e "+e #a 7+e #a)bi6 e los !e)/s se #i!os se !a )(l#i$les "o #rarie!a!es 9$or e*e)$lo, e la 1o. o s%lo 5a8 a&+!e.a ?= 8 &ra1e!a!, si o a!e)/s i #e si!a! 8 s+a1i!a!, !eli"a!e.a 8 r+!e.a !e 1o. 8 o#ras se)e*a #es4 Ta)bi6 e el "aso !el "olor se !a o#ras !i-ere "ias si)ilares94 No obs#a #e, 7+e!a si a"larar "+/l es el ob*e#o se sible 7+e s+b8a"e a las "o #rarie!a!es, a7+ello 7+e ser2a e el #a"#o lo 7+e el so i!o es e el o2!o4 E "+a #o a la "+es#i% !e si el %r&a o se sorial es al&o i #er o o o 9e "+8o "aso lo ser2a !ire"#a)e #e la "ar e 9)e $are"e 7+e o sir1e e absol+#o "o)o <>?a $r+eba 0a -a1or !e lo se&+ !o3 el 5e"5o !e 7+e la se sa"i% se $ro!+."a al #o"ar4 L+es a+ e el s+$+es#o !e 7+e se re"+briera la "ar e #ras -abri"ar al e-e"#o al&o as2 "o)o + a )e)bra a, #a)bi6 6s#a #ra s)i#ir2a la se sa"i% a!a )/s $o erse e "o #a"#o "o el ob*e#oD 8, si e)bar&o, es ob1io 7+e e ella o se e "+e #ra el %r&a o se sorial4 Y s+$o ie !o 7+e #al )e)@ G bra a -+era "o &6 i#a, la se sa"i% se #ra s)i#ir2a "o )a8or ra$i!e. a( 4 De !o !e res+l#a 7+e es#a $ar#e !el "+er$o 0la "ar e3 $are"e a"#+ar 0res$e"#o !el #a"#o3 "o)o a"#+ar2a 0res$e"#o !e los !e)/s se #i!os3 + a "a$a !e
E es#e "a$2#+lo se !is"+#e 8 $re"isa la a-ir)a"i% se&( la "+al el #a"#o 08 "o 6l el &+s#o3 se !is#i &+e !el res#o !e los se #i!os e 7+e a"#(a $or "o #a"#o, es !e"ir, si el "o "+rso !e )e!io #ras)isor al&+ o e #re el ob*e#o 8 el %r&a o 016ase, supra, <>>aK@;= 8 4 GA34 El #a"#o es#/ #a)bi6 )e!ia#i.a!o' e $ri)er l+&ar, $or la "ar e 97+e o "o s#i#+8e el %r&a o se sorial, si o + )e!io a#+ral)e #e i "or$ora!o al or&a is)o9 8, e se&+ !o l+&ar, la -i a $el2"+la !e aire o a&+a i #er$+es#a e #re !os "+er$os #a &e #es e #re s24 Co #o!o, se "o #i (a )a #e ie !o + a "ier#a i )e!ia#e. $ara el #a"#o 8, "o ella, la !is#i "i% es#able"i!a e #re 6l 8 el res#o !e los se #i!os4 V6ase, i -ra, <>?b;>@;A4
K>

GH

A=

aire e 7+e es#+1i6ra)os "o &6 i#a)e #e e 1+el#os' e #al "aso os $are"er2a 7+e $er"ib2a)os el so i!o, el "olor 8 el olor "o + ( i"o %r&a o 8 7+e 1is#a, o2!o 8 ol-a#o era + ( i"o se #i!o4 Lero el "aso ;= es 7+e, al es#ar se$ara!o el )e!io a #ra16s !el "+al se $ro!+"e los )o1i)ie #os, los s+so!i"5os %r&a os se os $rese #a "lara)e #e "o)o !i1ersos4 E el "aso !el #a"#o, si e)bar&o, el as+ #o o res+l#a e1i!e #e4 Y es 7+e es i)$osible 7+e el "+er$o a i)a!o es#6 "o s#i#+i!o !e aire o !e a&+a $+es#o 7+e 5a !e ser al&o s%li!o4 S%lo res#a 7+e sea + a )e."la !e es#os ele)e #os *+ #a)e #e "o #ierra "o)o lo so la "ar e 8 s+ a /lo@ ;G &oD l+e&o el "+er$o, a s+ 1e., es e"esaria)e #e el )e!io 7+e a#+ral)e #e re"+bre al se #i!o !el #a"#o, )e!io a #ra16s !el "+al se $ro!+"e las )(l#i$les se sa"io es4 Lor lo !e)/s, el #a"#o e el "aso !e la le &+a $o e !e )a i-ies#o "%)o las se sa"io es so )(l#i$les' ella, e e-e"#o, $er"ibe #o!as las "+ali!a!es #/"#iles "o el )is)o %r&a o 7+e el sabor4 Lor #a #o, e el s+$+es@>= #o !e 7+e la "ar e $er"ibiera #a)bi6 el sabor, &+s#o 8 #a"#o $are"er2a ser + o 8 el )is)o se #i!o4 De 5e"5o, si e)bar&o, so !os "o)o lo $r+eba el 7+e o so "o 1er#ibles4 L+es#o 7+e #o!o "+er$o #ie e $ro-+ !i!a! 9se #ra#a !e la #er"era !i)e si% 9 s+r&e a7+2 o#ro $roble)a4 De + a $ar#e, "+a !o + "+er$o es#/ si#+a!o e #re !os "+er$os, 6s#os o $+e!e #e er "o #a"#o e #re s24 De o#ra $ar#e, i lo 5()e!o i lo )o*a!o $+e!e !arse >G si + "+er$o, si o 7+e $or -+er.a 5a !e ser a&+a o "o #e er a&+aD las "osas, e -i , 7+e es#/ e "o #a"#o e #re s2 !e #ro !el a&+a, $+es#o 7+e s+s e,#re)i!a!es o es#/ se"as, 5a !e #e er $or -+er.a a&+a e #re )e!ias, a saber, el a&+a !e 7+e es#/ e)$a$a!as s+s s+$er-i"ies e,#eriores4 A5ora bie , si es 1er!a!, res+l#a i)$osible 7+e + a "osa es#6 e "o #a"#o "o o#ra e el a&+aD 8 !el )is)o )o!o o"+rrir/ e el aire 98a 7+e el aire ?= es a las "osas 7+e es#/ e 6l lo 7+e el a&+a es a las 7+e es#/ e el a&+a9 $or )/s 7+e os !e)os )e os "+e #a al i&+al 7+e #a)$o"o se !a "+e #a los a i)a@ <>?b les a"+/#i"os si los "+er$os 7+e #o"a es#/ )o*a!os4 MLa se sa"i% se reali.a, $+es, !e la )is)a )a era $ara #o!os los ob*e#os o, )/s bie , !e )a era !is#i #a $ara los !is#i #os ob*e#os, se&( la o$i i% a"#+al)e #e &e erali.a!a !e 7+e el &+s#o 8 el #a"#o a"#(a $or "o #a"#o 8 los !e)/s a !is#a "iaN Es#o (l#i)o o s+"e!e e reali!a!D a #es al "o #rario, i "l+so lo !+ro 8 lo G bla !o lo $er"ibi)os a #ra16s !e o#ros "+er$os al i&+al 7+e lo so oro, lo 1isible 8 lo oloroso, si bie 6s#os (l#i)os los $er"ibi)os a !is#a "ia 8 a7+6llos !e "er"a' !e a52 7+e el )e!io os $ase i a!1er#i!o4 Des!e l+e&o 7+e #o!o lo $er"ibi)os a #ra16s !e + )e!io 7+e, si e)bar&o, os $asa i a!1er#i!o e el "aso !e a7+ellos ob*e#os4 Y es 7+e, "o)o 8a !i*i)os )/s arriba, e el "aso !e 7+e $er"ibi6ra)os #o!os los #a &ibles a #ra16s !e + a )e)bra a, si 7+e os !i6ra)os "+e #a !e 7+e ;= se 5alla e )e!io, os e "o #rar2a)os e + a si#+a"i% si)ilar a a7+ella e 7+e !e 5e"5o os e "o #ra)os e el a&+a 8 e el aire' os $are"e 7+e real)e #e es#a)os e "o #a"#o "o los ob*e#os 8 7+e a!a 5a8 e #re )e!ias4 No obs#a #e, lo #a &ible !i-iere !e los ob*e#os 1isibles 8 a+!ibles e "+a #o 7+e 6s#os so $er"ibi!os al e*er"er el )e!io "ier#o i -l+*o sobre oso#ros, )ie #ras 7+e los ob*e#os #a &ibles los $er"ibi)os i -l+i!os o $or el )e!io, si o a la 1e. 7+e el )e!ioD al&o as2 ;G "o)o el 7+e es &ol$ea!o a #ra16s !e +
A;

es"+!o' o es 7+e el es"+!o lo &ol$ee #ras ser 6l &ol$ea!oD a #es bie , s+"e!e 7+e a)bos res+l#a &ol$ea!os "o *+ #a)e #e4 E s+)a, lo 7+e el aire 8 el a&+a so res$e"#o !e la 1is#a, el o2!o 8 el ol-a#o, eso )is)o $are"e ser la "ar e 8 la le &+a 0res$e"#o !el #a"#o 8 !el &+s#o3' e #re ellas 8 el %r&a o se si#i1o se !a la )is)a rela"i% 7+e e el "aso !e a7+6llos4 Des!e l+e&o, i e >= a7+ellos se #i!os i e 6s#os 5abr2a se sa"i% s+$o ie !o 7+e el %r&a o es#6 e "o #a"#o "o el ob*e#o, $or e*e)$lo, si se "olo"a + "+er$o bla "o !ire"#a)e #e sobre el o*o4 Lo 7+e + a 1e. )/s $o e !e )a i-ies#o 7+e el %r&a o !el #a"#o es i #er o, 8a 7+e s%lo e #al s+$+es#o 1ie e a s+"e!er "o 6l lo )is)o 7+e "o los !e)/s se #i!os, 7+e los ob*e#os !ire"#a)e #e si#+a!os sobre el %r&a o o se $er"ibe ' $+es bie , los ob*e#os >G si#+a!os !ire"#a)e #e sobre la "ar e se $er"ibe , l+e&o la "ar e es ( i"a)e #e + )e!io $ara el se #i!o !el #a"#o4 Ta &ibles so , $+es, las !i-ere "ias !el "+er$o e #a #o 7+e "+er$o4 Y lla)o !i-ere "ias a las 7+e !e-i e a los ele)e #os' "alie #e 8 -r2o, se"o 8 5()e!o, !e las 7+e 5e)os 5abla!o "o a #eriori!a! e el #ra#a!o AcerA?= ca de los elementosU=4 El %r&a o $er"e$#or !e las )is)as es, a s+ 1e., el !el #a"#o, es !e"ir, a7+ella $ar#e !el "+er$o 7+e "o s#i#+8e el asie #o !o !e $ri)aria)e #e se !a el se #i!o !e o)i a!o #a"#o 8 7+e es e <><a $o#e "ia #ales "+ali!a!es' $er"ibir se si#i1a)e #e es, e e-e"#o, s+-rir + a "ier#a a-e""i% , 8 !e a52 7+e el a&e #e 5a&a 7+e es#a $ar#e 97+e es#/ e $o#e "ia9 sea #al "+al 6l )is)o es e a"#o4 Es#a es la ra.% $or la "+al o $er"ibi)os lo 7+e es#/ i&+al !e "alie #e, -r2o, !+ro o bla !o 7+e el %r&a o 8 s2 los ob*e#os 7+e lo es#/ )/s 7+e 6l' es 7+e el se #i!o es a )a era !e G + #6r)i o )e!io, e #re los "o #rarios se sibles4 Lor eso )is)o !is"ier e los ob*e#os se sibles, $or7+e el #6r)i o )e!io es "a$a. !e !is"er ir, 8a 7+e res$e"#o !e "a!a e,#re)o 1ie e a ser el "o #rario4 Y !e la )is)a )a era 7+e el %r&a o 7+e 5a !e re"ibir lo bla "o 8 lo e&ro o 5a !e ser i lo + o i lo o#ro e a"#o, $ero s2 a)bas "osas e $o#e "ia 98 lo )is)o e el "aso !e los !e)/s se #i!os9 #a)bi6 e el "aso !el ;= #a"#o el %r&a o o 5a !e ser i -r2o i "alie #e4 M/s a( , !e la )is)a )a era 7+e la 1is#a #ie e $or ob*e#o lo 1isible 8 lo i 1isible 98 lo )is)o o"+rre "o los !e)/s se #i!os res$e"#o !e s+s ob*e#os9 #a)bi6 el #a"#o #ie e $or ob*e#o lo #a &ible 8 lo i #a &ible4 I #a &ibles so , a s+ 1e., 8a lo 7+e $osee e &ra!o )2 i)o la "ara"#er2s#i"a !e los "+er$os #a &ibles 9"o)o s+"e!e "o el aire9 8a los e,"esos e las "+ali!a!es #a @;G &ibles, "o)o o"+rre "o los "+er$os !es#r+"#ores4 Q+e!a, $+es, es7+e)/#i"a)e #e e,$+es#o lo rela#i1o a "a!a + o !e los se #i!os4

K?

I=

Acerca de la generacin y la corrupcin II >@?4

A>

CALTULO DUODUCIMO

Donde Aristteles de!ine al sentido en general como !acultad capa5 de reci#ir las !ormas sensi#les sin la materia y propone ciertas consideraciones #as2ndose en esta de!inicin E rela"i% "o #o!os los se #i!os e &e eral 5a !e e #e !erse 7+e se #i!o es la -a"+l#a! "a$a. !e re"ibir las -or)as se sibles si la )a#eria al )o!o e 7+e la "era re"ibe la )ar"a !el a illo si el 5ierro i el >= oro' 8 es 7+e re"ibe la )ar"a !e oro o !e bro "e $ero o e #a #o 7+e es !e oro o !e bro "e4 A s+ 1e. 8 !e )a era si)ilar, el se #i!o s+-re #a)bi6 el i -l+*o !e "+al7+ier reali!a! i !i1i!+al 7+e #e &a "olor, sabor o so i!o, $ero o e #a #o 7+e se #ra#a !e + a reali!a! i !i1i!+al, si o e #a #o 7+e es !e #al "+ali!a! 8 e "+a #o a s+ -or)a4 El %r&a o $ri)ario es, $or s+ $ar#e, a7+el e el "+al resi!e se)e*a #e $o#e "ia4 Des!e >G l+e&o 7+e la $o#e "ia o se !is#i &+e real)e #e !el %r&a o $ero s+ ese "ia es !is#i #a' e "aso "o #rario, el ser !o#a!o !e se sibili!a! ser2a, e "+a #o #al, + a )a& i#+!D 8, si e)bar&o, i la ese "ia !e la -a"+l#a! se si#i1a i el se #i!o so )a& i#+!, si o )/s bie s+ $ro$or"i% i!% ea 8 s+ $o#e "ia4 A $ar#ir !e es#as e,$li"a"io es 7+e!a "laro a!e)/s $or 7+6 los e,"esos !e los se sibles !es#r+8e los %r&a os !e la se sa"i% ' e e-e"#o, si el )o1i)ie #o !el ?= %r&a o res+l#a !e)asia!o -+er#e, !esa$are"e la $ro$or"i% i!% ea 98 es#o es el se #i!o9 al i&+al 7+e !esa$are"e la ar)o 2a 8 el #o o si se $+lsa 1iole #a)e #e las "+er!as4 Q+e!a "laro #a)bi6 $or 7+6 las $la #as o es#/ !o#a!as !e se sibili!a! a $esar !e 7+e $osee + a $ar#e !el al)a 8 a $esar !e 7+e $a!e"e ba*o el i -l+*o !e las "+ali!a!es se sibles, $+es#o 7+e se e @;2@# -r2a 8 "alie #a ' la ra.% es#/ e 7+e o $osee el #6r)i o )e!io a!e"+a!o i el $ri "i$io "a$a. !e re"ibir las -or)as !e los ob*e#os se sibles 0si la )a#eria3, si o 7+e re"ibe el i -l+*o !e 6s#as + i!o a la )a#eria4 Cabr2a, e -i , $re&+ #arse si lo 7+e o $+e!e $er"ibir G olores $a!e"e ba*o el i -l+*o !el olor, lo 7+e o $+e!e 1er, ba*o la a""i% !el "olor 8 as2 s+"esi1a)e #e e los !e)/s "asos4 L+es bie , si lo oloroso es $re"isa)e #e el olor, el olor 9!e $ro!+"ir al&( e-e"#o9 $ro!+"ir/ $re"isa)e #e la se sa"i% ol-a#i1a' l+e&o i &( ser i "a$a. !e $er"ibir olores $o!r/ $a!e"er ba*o la a""i% !el olor4 El ra.o a)ie #o 1ale #a)bi6 $ara las !e)/s se sa"io es4 Y los seres "a$a"es !e $er"ibir so a-e"#a!os $or el ob*e#o se sible sola)e #e e la )e!i!a e 7+e $osee la "a$a"i!a! !e $er"ibirlo4 Es#o se $o e !e )a i-ies#o #a)bi6 !e la si&+ie #e )a era' ;= i la l+. o la os"+ri!a! i el so i!o i el olor a"#(a sobre los "+er$osD los 7+e a"#(a so los "+er$os e 7+e se !a #ales "+ali!a!es, $or e*e)$lo, es el aire a"o)$a:a!o !e #r+e os el 7+e ro)$e el #ro "o !el /rbol4 Cabe ob*e#ar, si e)bar&o, 7+e las "+ali!a!es #a &ibles 8 los sabores s2 7+e a"#(a ' M7+6 a&e #e, si o, es el 7+e a"#(a sobre los
A?

seres i a i)a!os 8 los al#eraN Y si es#o es as2, M$or 7+6 o 1a a a"#+ar #a)bi6 a7+ellas "+ali!a!esN Lo 7+e o"+rre es, e !e-i i#i1a, 7+e o #o!os los "+er$os res+l#a a-e"#a!os ba*o ;G la a""i% !el olor 8 !el so i!o' los "+er$os 7+e res+l#a a-e"#a!os so a7+ellos 7+e "are"e !e "o #or os "o sis#e #es 8 se !es1a e"e "o)o el aire 7+e, al ser a-e"#a!o, !e1ie e oloroso4 MQ+6 es, e #o "es, "a$#ar + olor a!e)/s !e s+-rir + a !e#er)i a!a a-e""i% N MNo ser/ 7+e "a$#ar + olor es a!e)/s $er"ibir se si#i1a)e #e, al&o 7+e el aire o 5a"e, $+es#o 7+e se li)i#a a res+l#ar $er"e$#ible "+a !o es a-e"#a!oN

A<

LIBRO TERCERO
CALTULO LRIMERO

>ue no e?iste ning+n otro sentido aparte de los cinco ya e?puestos, pero s una sensi#ilidad com+n cuyas !unciones comien5an a estudiarse en este captulo Q+e o e,is#e i &( o#ro se #i!o a$ar#e !e los "i "o <><b >> 9)e re-iero a 1is#a, o2!o, ol-a#o, &+s#o 8 #a"#o9 "abe "o -ir)arlo !e la si&+ie #e )a era K<4 L+es#o 7+e !e 5e"5o #e e)os se sa"i% !e #o!o a7+ello 7+e "o s#i#+8e el ob*e#o !el se #i!o !el #a"#o 9e e-e"#o, #o!as >G las "+ali!a!es !e lo #a &ible e #a #o 7+e #a &ible os so $er"e$#ibles al #a"#o9, 5abr/ !e s+$o erse $or -+er.a 7+e, si os -al#a al&+ a se sa"i% , es 7+e os -al#a, a s+ 1e., al&( %r&a o se sorial4 A5ora bie , las "+ali!a!es 7+e $er"ibi)os al e #rar e "o #a"#o "o ellas so $er"e$#ibles $or )e!io !el #a"#o, se #i!o 7+e !e 5e"5o o os -al#aD e "+a #o a las "+ali!a!es 7+e o $er"ibi)os !ire"#a)e #e si o a #ra16s !e + )e!io, las $er"ibi)os e 1ir#+! !e los "+er$os si)$les 9)e ?= re-iero, e "o "re#o, al aire 8 al a&+a94 Lor lo 7+e se re-iere a es#e (l#i)o "aso los 5e"5os so los si&+ie #es' si 1arias "+ali!a!es se sibles 5e#ero&6 eas se $er"ibe a #ra16s !e + ( i"o )e!io, el s+*e#o !o#a!o !e + %r&a o !e la a#+rale.a !e 6s#e ser/ "a$a. $or -+er.a !e $er"ibir a)bas "+ali!a!es 9as2, $or e*e)$lo, si el %r&a o es#/ "o)$+es#o !e aire 8 $+es#o 7+e el aire es el )e!io #ras)isor !el so i!o 8 !el "olor9D si, $or <>Ga el "o #rario, so )/s !e + o los )e!ios #ras)isores !e + a ( i"a "+ali!a! 9$or e*e)$lo, #a #o el aire "o)o el a&+a so )e!ios #ras)isores !el "olor al ser a)bos #ras$are #es9 e #o "es el s+*e#o !o#a!o !e + %r&a o "o s#i#+i!o $or + o solo !e es#os ele)e #os $er"ibir/ la "+ali!a! #ras)i#i!a a #ra16s !e a)bos4 L+es bie , e #re los "+er$os si)$les sola)e #e los !os "i#a!os 9 aire 8 a&+a9 so ele)e #os "o s#i#+#i1os !e los %r&a os se soriales' la $+$ila es !e a&+aD el o2!o, !e aire, G 8 el ol-a#o, !e a)bos, )ie #ras 7+e el -+e&o o o e #ra e la "o)$osi"i% !e i &+ o o es "o)( a #o!os 98a 7+e i &( ser si "alor es "a$a. !e se #ir9 8 la #ierra, e -i , o o -or)a $ar#e !e i &+ o o, e #o!o "aso, e #ra e la "o)$osi"i% !el %r&a o !el #a"#o4 De !o !e res+l#a 7+e o e,is#e %r&a o se si#i1o al&+ o -+era !e los !e a&+a 8 aire4 Us#os, $or lo !e)/s, los $osee !e 5e"5o "ier#os a i)ales4 Lor #a #o, #o!os los ;= se #i!os $osibles se !a e a7+ellos a i)ales 7+e o so i i "o)$le#os i i)$er-e"#osD 5as#a el #o$o 9$+e!e obser1arse9 $osee o*os ba*o la $iel4 E "o "l+si% ' a o ser 7+e e,is#a al&( o#ro "+er$o si)$le, o bie
Se #ra#a, si !+!a, !e la )/s e,#ra:a !e)os#ra"i% 7+e "abe e "o #rar e la obra !e Aris#%#eles4 A"er"a !e es#e $asa*e es"ribe TORSTRI] (De Anima, Berl2 , ;KI>, ad loc.)& BVi!e#+r $os# Aris#o#ele) e)o 5a " !e)os#ra#io e) i #ele,isseD 1i!ea #+r Si)$li"i+s, L5ilo$o +s, So$5o ias, Ale,a !er444 A1erroes, Y+li+s La"i+s, !e i7+e Tre !ele b+r&i+s4 Ne" e&o i #ele,i4C S%lo os 7+e!a a:a!ir os 5+)il!e)e #e a la lis#a4
K<

I;

AG

al&+ a "+ali!a! 7+e o es#6 $rese #e e "+er$o al&+ o !e es#e )+ !o, o "abe la $osibili!a! !e 7+e os -al#e al&( se #i!o4 Ta)$o"o es $osible 7+e e,is#a + %r&a o es$e"ial $ara los se sibles "o)+ es, es !e"ir, a7+ellos 7+e $er"ibi)os $or a""i!e #eKG $or )e!io !e "a!a se #i!o "o)o ;G so )o1i)ie #o, re$oso, -i&+ra, )a& i#+!, ()ero 8 + i!a!4 To!os 6s#os los $er"ibi)os &ra"ias al )o1i)ie #o' $or e*e)$lo, &ra"ias al )o1i)ie #o $er"ibi)os la )a& i#+! 8, $or #a #o, #a)bi6 la -i&+ra 8a 7+e #a)bi6 la -i&+ra es + a )a& i#+!D el re$oso, a s+ 1e., lo $er"ibi)os $or la a+se "ia !e )o1i)ie #o 8 el ()ero $or la e&a"i% !el "o #i +o as2 "o)o $or los se sibles $ro$ios, !a!o 7+e "a!a se sa"i% $er"ibe + a sola "+a@ >= li!a!KI4 Q+e!a e1i!e "ia!a, $or #a #o, la i)$osibili!a! absol+#a !e 7+e e,is#a + se #i!o es$e"ial $ara es#os se sibles 9$or e*e)$lo, $ara el )o1i)ie #o9 8a 7+e e #al s+$+es#o o"+rrir2a lo 7+e o"+rre "+a !o $er"ibi)os lo !+l"e "o la 1is#a4 E es#e "aso s+"e!e 7+e !e 5e"5o $osee)os se sa"i% !e lo + o 8 lo o#ro 8 &ra"ias a ello re"o o"e)os a)bas "+ali!a!es "+a !o se !a *+ #as4 De o ser !e es#e )o!o, los se sibles "o)+ es o $o!r2a)os $er"ibirlos a o ser $or a""i!e @ >G #e' "o)o a #e el 5i*o !e Cle% $er"ibi)os o 7+e es el 5i*o !e Cle% , si o 7+e es al&o bla "o, si bie lo bla "o, a s+ 1e., es $or a""i!e #e 5i*o !e Cle% 4 Co #ra es#o (l#i)o, si e)bar&o, es#/ el 5e"5o !e 7+e $osee)os + a se sa"i% "o)( 8 o $or a""i!e #e !e los se sibles "o)+ es4 No 5a8, $+es, + se #i!o es$e"ial, 8a 7+e, !e 5aberlo, o $o!r2a)os $er"ibir los se sibles "o)+ es a o ser, "o)o 7+e!a !i"5o 7+e $er"ibi)os al 5i*o !e Cle% KA4
I> El "o #e,#o eli)i a #o!a $osible a)bi&Fe!a! a"er"a !el si& i-i"a!o !e la e,$resi% B$or a""i!e #eC 7+e e es#e "aso, al a$li"arse a los se sibles "o)+ es, o #ie e el si& i-i"a!o $re"iso 7+e le "orres$o !e "+a !o se re-iere a los se sibles B$or a""i!e #eC4 V6ase, supra, II I, <;KaA@>?4
KG

L+es#o 7+e "a!a se #i!o $er"ibe + a sola "+ali!a! se sible 0"olor, so i!o, e#"43 e la $er"e$"i% "o *+ #a !e + ob*e#o $or $ar#e !e 1arios se #i!os se $o e !e )a i-ies#o la $l+rali!a! !e es#as "+ali!a!es se sibles 8, $or #a #o, el ()ero4
KI

I?

El ar&+)e #o es el si&+ie #e' De e,is#ir + se #i!o es$e"ial "+8o ob*e#o lo "o s#i#+8era los se sibles "o)+ es 0)o1i)ie #o, ()ero, e#"43, la $er"e$"i% !e 6s#os 1e !r2a a ser B"o)o "+a !o $er"ibi)os lo !+l"e "o la 1is#aC 0<>Ga>>3, es !e"ir, &ra"ias a la aso"ia"i% $ro!+"i!a $or el 5/bi#o !e $er"ibir la !+l.+ra 8 el "olor si)+l#/ ea)e #e' $er"e$"i% a""i!e #al, $or #a #o, $ara los "i "o se #i!os4 Colo"a!os e es#a 5i$%#esis !e + a $er"e$"i% a""i!e #al !e los se sibles "o)+ es 9 5i$%#esis i)$li"a!a e el s+$+es#o !e 7+e s+ "o o"i)ie #o -+era a!7+iri!o $or )e!io !e + a -a"+l#a! !is#i #a9 "abr2a a( o#ra $osibili!a! 0BDe o ser as2444C, <>Ga><3' B"o)o a #e el 5i*o !e Cle% $er"ibi)os o 7+e es el 5i*o !e Cle% , si o 7+e es al&o bla "o, si bie lo bla "o, a s+ 1e., es $or a""i!e #e 5i*o !e Cle% C4 E a)bos "asos se #ra#ar2a, e !e-i i#i1a, !e + a $er"e$"i% a""i!e #al "o #ra la 7+e Bes#/ el 5e"5o !e 7+e $osee)os + a se sa"i% "o)( 8 o $or a""i!e #e !e los se sibles "o)+ esC 0<>Ga>A34 La "l/+s+la BDe o ser as2444C $o!r2a i #er$re#arse !e !os )a eras' a3 Co)o e&a"i% !el s+$+es#o &e eral 0i4 e4, e&a"i% !e la e,is#e "ia !e + se #i!o es$e"ial $ara los se sibles "o)+ es3, s+$+es#o "+8a re!+""i% al abs+r!o se es#/ lle1a !o a "abo4 Lo 7+e 1e !r2a a si& i-i"ar' Bs+$o ie !o 7+e o e,is#a + se #i!o es$e"ial, los se sibles "o)+ es se $er"ibir2a $or a""i!e #eC4 Lero es#o "o #ra!i"e lo 7+e )/s aba*o se a-ir)a 0<>Ga>K@?=3' B o 5a8, $+es, + se #i!o
KA

I<

AI

Los se #i!os $ar#i"+lares $er"ibe $or a""i!e #e las "+ali!a!es se sibles $ro$ias !e los !e)/s 9$ero o e #a #o 7+e so se #i!os $ar#i"+lares, si o e #a #o <>Gb 7+e "o s#i#+8e + o solo9 sie)$re 7+e se $ro!+"e + a se sa"i% "o *+ #a sobre + )is)o ob*e#o, $or e*e)$lo, 7+e la bilis es a)ar&a 8 a)arilla4 A i &( se #i!o $ar#i"+lar "orres$o !e, $or #a #o, !e"ir 7+e a)bas "+ali!a!es "o s#i#+8e + ( i"o ob*e#o' !e a52 la $osibili!a! !e e7+i1o"arse al $e sar, $or e*e)$lo, 7+e al&o es bilis $or7+e es a)arillo4
?=

Cabr2a $re&+ #arse, e -i , "o 7+6 -i ali!a! $osee)os 1arios se #i!os 8 o + o solo4 Se&+ra)e #e es G as2 $ara 7+e o os $ase i a!1er#i!os los se sibles "o)+ es 8 "o "o)i#a #es, "o)o )o1i)ie #o, )a& i#+! 8 ()ero4 Y es 7+e, !e e,is#ir sola)e #e la 1is#a 8 sie !o lo bla "o s+ ob*e#o, es#os se sibles "o)+ es os $asar2a )/s -/"il)e #e i a!1er#i!os' al !arse "olor 8 )a& i#+! "o *+ #a)e #e, $o!r2a $are"e)os 7+e #o!o ello es la )is)a "osa4 Si e)bar&o 8 $+es#o 7+e los "o)+ es se !a #a)bi6 e o#ras "+ali!a!es se sibles, se $o e !e )a i-ies#o la $e"+liari!a! !e "a!a ;= + o !e ellos4

CALTULO SEGUNDO

"n 3ue se contin+a y concluye el an2lisis de la sensi#ilidad com+n Da!o 7+e $er"ibi)os 7+e 1e)os 8 o2)os, el a"#o !e 1er 5abr/ !e $er"ibirse -or.osa)e #e o "o la 1is#a o "o al&( o#ro se #i!o4 A5ora bie , e es#e (l#i)o s+$+es#o el )is)o se #i!o "a$#ar2a la 1is#a 8 el "olor, ob*e#o !e 6s#a KK4 L+e&o 5abr/ !os se #i!os 7+e "a$#e el )is)o ob*e#o a o ser 7+e el )is)o se #i!o se ;G "a$#e a s2 )is)o4 Lero es 7+e, a!e)/s, si -+era o#ro el se #i!o e "ar&a!o !e "a$#ar la 1is#a o bie 5abr/ + a serie i -i i#a o bie 5abr/, e (l#i)o #6r)i o, al&( se #i!o 7+e se "a$#e a s2 )is)o4 Es#able."a)os es#o, $+es, res$e"#o !el $ri)ero !e la serie4 Q+e!a, "o #o!o, + a !i-i"+l#a!' $+es#o 7+e B$er"ibir "o la 1is#aC es B1erC 8 lo 7+e se 1e es
es$e"ial 8a 7+e, !e 5aberlo, o $o!r2a)os $er"ibir los se sibles "o)+ es a o ser "o)o se 5a !i"5o 7+e $er"ibi)os al 5i*o !e Cle% C4 Es#a i #er$re#a"i% !e la "l/+s+la e "+es#i% lle1ar2a a e&ar la a+#e #i"i!a! !e es#as !os l2 eas 0 e&a"i% $ro$+& a!a, $or e*e)$lo, $or Tre @!ele b+r&, ad loc., $/&4 ?G?34 b3 Co)o la i #er$re#a)os e la e,$li"a"i% arriba o-re"i!a4 E #al "aso 1e !r2a a si& i-i"ar' BL+es#os e la 5i$%#esis !e + a $er"e$"i% a""i!e #al !e los se sibles "o)+ es, "abr2a o#ra $osibili!a!, e#"4C4 La ra.% es si)$le 8 es#/ i)$li"a!a e la #eor2a aris#o#6li"a !e la se sa"i% ' $+es#o 7+e la 1isi% Be a"#oC se i!e #i-i"a "o el "olor Be a"#oC 016ase, i -ra, <>Gb>G@>I' Bel a"#o !e lo se sible 8 el !el se #i!o so + o 8 el )is)oC3, ese 5i$o#6#i"o se&+ !o se #i!o 7+e "a$#ar2a el a"#o !e 1er 5abr2a !e "a$#ar, $or lo )is)o, el "olor e a"#o4
KK

IG

AA

+ "olor o bie al&o 7+e #ie e "olor, si a7+ello 7+e 1e $+e!e, a s+ 1e., ser 1is#o, ser/ $or7+e a7+ello 7+e $ri)aria)e #e 1e $osee "olor4 >= Lor lo $ro #o, es e1i!e #e 7+e B$er"ibir "o la 1is#aC #ie e )/s !e + si& i-i"a!o' i "l+so "+a !o o 1e)os, !is#i &+i)os "o la 1is#a la os"+ri!a! 8 la l+., a+ 7+e o !e la )is)a )a era4 Lero es 7+e, a!e)/s, a7+ello 7+e 1e es#/ e "ier#o )o!o "olorea!o, 8a 7+e "a!a %r&a o se sorial es "a$a. !e re"ibir la "+ali!a! se sible si la )a#eria4 De a52 7+e 7+e!e las se sa"io@>G es e i)/&e es e los %r&a os se soriales a+ e a+se "ia !e las "+ali!a!es se soriales4 El a"#o !e lo se sible 8 el !el se #i!o so + o 8 el )is)o, si bie s+ ese "ia o es la )is)a4 Me re-iero, $or e*e)$lo, al so i!o e a"#o 8 al o2!o e a"#o' "abe, !es!e l+e&o, 7+e al&+ie , #e ie !o o2!o, o es#6 o8e !o, as2 "o)o o sie)$re es#/ so a !o lo 7+e es so oroD o ?= obs#a #e, "+a !o lo 7+e $+e!e o2r es#/ e a"#o 8 lo 7+e $+e!e so ar s+e a, se $ro!+"e "o *+ #a)e #e el o2!o <>Ia e a"#o 8 el so i!o e a"#o' "abr2a lla)arlos res$e"#i1a)e #e a+!i"i% a a7+6l 8 Bso:a"i% C a 6s#e4 Y $+es#o 7+e el )o1i)ie #o, la a""i% 8 la $asi% se !a e a7+ello 7+e es a"#+ali.a!o, #a #o el so i!o "o)o el o2!o e a"#o 5a !e !arse e"esaria)e #e e el o2!o G e $o#e "ia, 8a 7+e el a"#o !el a&e #e 8 )o#or #ie e l+&ar e el $a"ie #e 9!e a52 7+e o sea e"esario 7+e lo 7+e )+e1e sea, a s+ 1e., )o1i!o94 El a"#o !e lo 7+e $+e!e so ar es, $or #a #o, so i!o o Bso:a"i% C 8 el !e lo 7+e $+e!e o2r es o2!o o a+!i"i% 4 Doble es, $+es, el si& i-i"a!o !e o2!o 8 !oble el !e so i!o4 La )is)a e,$li"a"i% es 1/li!a #a)bi6 $ara el res#o !e los se #i!os 8 se sibles4 Y as2 "o)o la a""i% 8 la $a@ ;= si% se !a e el $a"ie #e 8 o e el a&e #e, as2 #a)bi6 el a"#o !e lo se sible 8 el !e la -a"+l#a! se si#i1a #ie e l+&ar e la -a"+l#a! se si#i1a4 Lor lo !e)/s, e "ier#os "asos e,is#e + o)bre $ara a)bos a"#os 9$or e*e)$lo, Bso:a"i% C 8 a+!i"i% 9 )ie #ras 7+e e o#ros "asos + o + o#ro "are"e !e o)bre' el a"#o !e la 1is#a se lla)a 1isi% )ie #ras 7+e el !el "olor "are"e !e o)breD el a"#o !el &+s#o se lla)a &+s#a"i% $ero el ;G !el sabor "are"e !e o)bre4 L+es#o 7+e + o es el a"#o !el se #i!o 8 el !e lo se sible, $or )/s 7+e s+ ese "ia sea !is#i #a, es e"esario 7+e, "o si!era!os !es!e es#e $+ #o !e 1is#a, el o2!o 8 el so i!o !esa$are."a 8 $er)a e."a a + aD 8 #a)bi6 el sabor 8 la &+s#a"i% , e#"4 Co si!era!os !es!e el $+ #o !e 1is#a !e la $o#e "ia o es e"esario, si e)bar&o, 7+e as2 o"+rra4 Los $ri)eros -isi%lo@ >= &os e,$li"aba es#o i a!e"+a!a)e #e, al "o si!erar 7+e a!a 5a8 bla "o i e&ro i !e$e !ie #e)e #e !e la 1is#a, 8 7+e #a)$o"o 5a8 sabor i !e$e !ie #e)e #e !el &+s#o4 A"er#aba e $ar#e 8 e $ar#e se e7+i1o"aba ' 8 es 7+e, $ar#ie !o !e 7+e el se #i!o 8 el se sible se e #ie !e !e !os )a eras, e $o#e "ia 8 e a"#o, s+ aser#o se "+)$le e rela"i% "o 6s#e, $ero o >G se "+)$le e rela"i% "o a7+6lla4 Lero ellos o !is#i &+2a !i1ersos se #i!os al re-erirse a as+ #os "+8a -or)+la"i% i)$li"a se #i!os !i1ersos4 Si la 1o. "o sis#e e + a "ier#a ar)o 2a, 8 1o. 8 o2!o so e "ier#o )o!o + a sola "osa 9si bie e "ier#o )o!o o so + a 8 la )is)a "osa9 8 si la ar)o 2a "o sis#e
AK

a s+ 1e. e + a "ier#a $ro$or"i% , e"esaria)e #e #a)bi6 el o2!o 5a !e "o sis#ir e + a "ier#a $ro$or"i% 4 De a52 7+e "+al7+ier e,"eso, #a #o lo ?= a&+!o "o)o lo &ra1e, !es#r+8a el o2!o 8 "+al7+ier e,"eso e los sabores !es#r+8a el &+s#o 8 lo e,"esi1a@ <>Ib )e #e brilla #e + os"+ro !es#r+8a la 1is#a e el "aso !e los "olores 8 lo )is)o el olor -+er#e 98a sea !+l"e o a)ar&o9 e el "aso !el ol-a#o' es $or7+e el se #i!o "o sis#e e + a "ier#a $ro$or"i% 4 De a52 #a)bi6 7+e las "+ali!a!es se sibles res+l#e $la"e #eras "+a !o, G $+ras 8 si )e."la, "ae !e #ro !e la $ro$or"i% ' e #al "aso, $or e*e)$lo, lo a&+!o, lo !+l"e o lo sala!o res+l#a si !+!a al&+ a $la"e #eros4 E &e eral, si e)bar&o, lo )i,#o "o s#i#+8e )e*or + a ar)o 2a 7+e lo a&+!o o lo &ra1e4 Lara el #a"#o, a s+ 1e., res+l#a $la"e #ero lo #e)$la!o o -res"o4 El se #i!o, $or s+ $ar#e, es la $ro$or"i% 4 Los e,"esos e lo se sible, e -i , $ro!+"e 8a !olor 8a !es#r+""i% 4 E1i!e #e)e #e, "a!a se #i!o 9ase #a!o e el %r&a o se sorial e #a #o 7+e %r&a o se sorial9 #ie e s+ ob*e@;= #o se sible "orres$o !ie #e 8 !is"ier e las !i-ere "ias !e s+ ob*e#o se sible "orres$o !ie #e, $or e*e)$lo, la 1is#a lo bla "o 8 lo e&ro, el &+s#o lo !+l"e 8 lo a)ar&o4 Y lo )is)o $asa "o los !e)/s se #i!os4 A5ora bie , si !is"er i)os lo bla "o 8 lo !+l"e 8 "a!a + a !e las "+ali!a!es se sibles !e "a!a + a !e las !e)/s, ser/ 7+e $er"ibi)os #a)bi6 s+s !i-ere "ias $or )e!io !e al&+ a -a"+l#a!4 Y 5a !e ser e"esaria)e #e $or ;G )e!io !e + se #i!o, 8a 7+e !e "+ali!a!es se sibles se #ra#a4 Co lo 7+e se $o e + a 1e. )/s !e )a i-ies#o 7+e la "ar e o "o s#i#+8e el %r&a o se sorial (l#i)o 8a 7+e, e #al "aso, la -a"+l#a! !is"er ie #e 5abr2a !e es#ar $or -+er.a e "o #a"#o "o lo se sible $ara !is"er irlo4 Ta)$o"o "abe, $or o#ra $ar#e, !is"er ir $or )e!io !e se #i!os !i1ersos 7+e lo !+l"e es !is#i #o !e lo bla "o, si o 7+e a)bas "+ali!a!es 5a !e )a i-es#arse a + ( i"o se #i!o' !e o ser as2, "abr2a $or la )is)a ra.% 7+e se $+siera !e )a i-ies#o la !i-ere @ >= "ia e #re !os "+ali!a!es $er"ibie !o 8o la + a 8 #( la o#ra4 Es, $+es, e"esario 7+e sea + a -a"+l#a! ( i"a la 7+e e + "ie 7+e so !i-ere #es, 8a 7+e !i-ere #es so lo !+l"e 8 lo bla "o4 Lo e + "ia, $+es, la )is)a -a"+l#a! 8, $+es#o 7+e lo e + "ia, es 7+e #a)bi6 i #e@ li&e 8 $er"ibe4 Es#/ "laro, $or #a #o, 7+e o es $osible !is"er ir "+ali!a!es se$ara!as $or )e!io !e se #i!os se$ara!os4 Del ar&+)e #o si&+ie #e se !es$re !e a!e)/s 7+e #a)$o"o es $osible 5a"erlo e )o)e #os se$ara!os' 8 es 7+e, as2 "o)o el $ri "i$io 7+e e + "ia 7+e lo b+e o 8 lo >G )alo so !is#i #os es + o 8 el )is)o $ri "i$io, as2 #a)bi6 "+a !o !i"e 7+e + o !e ellos es !is#i #o lo es#/ !i"ie !o al )is)o #ie)$o !el o#ro 8 es#e Bal )is)o #ie)$oC o es a""i!e #al a la e + "ia"i% 4 Q+iero !e"ir 7+e si, $or e*e)$lo, a-ir)o e es#e )o)e #o 7+e es !is#i #o, o es 7+e a-ir)e 7+e es !is#i #o e es#e )o)e #o4 La -a"+l#a! 7+e !is"ier e las "+ali!a!es se sibles, $or s+ $ar#e, e + "ia e es#e )o)e #o 7+e so !is#i #as e es#e )o)e #o' las !os "osas, $or #a #o, a + a4 L+e&o es i !i1isible 8 !is"ier e e + #ie)$o i !i1isible4 Lero 9"abe ob*e#ar9 res+l#a i)$osible 7+e + a )is@
?=

)a "osa se )+e1a "o


AH

)o1i)ie #os "o #rarios e #a #o 7+e es i !i1isible 8 e + #ie)$o i !i1isible4 S+$o &a)os, e e-e"#o, 7+e se #ra#a !e lo !+l"e' es#o $o !r/ e )o1i)ie #o al se #i!o 8 a la i #ele""i% !e <>Aa + a "ier#a )a era, )ie #ras lo a)ar&o lo 5ar/ !e la )a era "o #raria 8 lo bla "o !e + a )a era !is#i #a' Mo"+rrir/, $+es, 7+e la -a"+l#a! !is"er ie #e es i !i1isible, +)6ri"a)e #e + a e i se$arable e el #ie)$o $ero 7+e es#/ a la 1e. !i1ersi-i"a!a e s+ serN Es#o s+$+es#o, "abr2a 7+e $er"ibiera las "+ali!a!es se$ara!as e "ier#o )o!o e #a #o 7+e !i1isible 8 e "ier#o G )o!o e #a #o 7+e i !i1isible' ser2a, $+es, !i1isible e s+ ser $ero a la 1e. i !i1isible lo"al, #e)$oral 8 +)6ri"a)e #e4 Lero M o es es#o i)$osibleN E e-e"#o, + a -a"+l#a! 7+e es i!6 #i"a a s2 )is)a e i !i1isible $o!r/ ser a)bos "o #rarios e $o#e "ia $ero o a"#+al@)e #eD a #es bie , !e*ar/ !e ser + a al a"#+ali.arse4 No "abe ser bla "o 8 e&ro a la 1e. 8, $or #a #o, #a)$o"o es $osible re"ibir la a""i% !e a)bas -or)as, s+$o ie !o 7+e el se #i!o 8 la i #ele""i% es#6 e a"#o4 O"+rre, )/s bie , lo 7+e "o el $+ #o #al "o)o al&+ os lo e #ie !e ' 7+e es i !i1isible e la )e!i!a e 7+e "abe "o si!erarlo "o)o + o o "o)o !os4 E #a #o 7+e i !i1isible, la -a"+l#a! !is"er ie #e es + a 8 !is"ier e si)+l#/ ea)e #eD $ero e #a #o 7+e !i1isible o es + a 8a 7+e +sa !os 1e"es si)+l#/ ea)e #e !e la )is)a se:al4 E la )e!i!a, $+es, e 7+e +#ili.a el l2)i#e "o)o !os, !is"ier e !os ob*e#os 7+e res+l#a se$ara!os $ara + a -a"+l#a! e "ier#o )o!o !i1i!i!aD $ero e la )e!i!a e 7+e +#ili.a el l2)i#e "o)o + o, !is"ier e si)+l#/ ea)e #e4
;=

De es#e )o!o 7+e!a a ali.a!o lo rela#i1o a a7+el $ri "i$io e "+8a 1ir#+! !e"i)os 7+e el a i)al $osee se sibili!a!4
;G

K=

CALTULO TERCERO

>ue se dedica al estudio de la imaginacin seFal2ndose cuidadosamente los rasgos di!erenciales 3ue la distinguen del resto de las acti4idades cognosciti4as Es +s+al !e-i ir al al)a $ri)or!ial)e #e a #ra16s !e !os o#as !i-ere "iales, el )o1i)ie #o lo"al 8 la a"#i1i!a! !e i #eli&ir 8 $e sar KH4 El i #eli&ir 8 el $e sar, $or s+ $ar#e, $rese #a + a &ra a-i i!a! "o la $er"e$"i% se sible' e + o 8 o#ro "aso, e e-e"#o, el >= al)a !is"ier e 8 re"o o"e al&+ a reali!a!4 De a52 7+e los a #i&+os lle&+e a a-ir)ar 7+e $e sar 8 $er"ibir se sible)e #e so lo )is)o' E)$6!o"les, $or e*e)$lo, !e"2a 7+e B"o lo 7+e es#/ $rese #e 0a la $er"e$"i% 3 a+)e #a a los 5o)bres el "o o"i)ie #oCH= 8, e o#ro l+&ar, 7+e B!e a52 les 1ie e el "a)biar "o s#a #e)e #e e lo 7+e $ie sa C H; 8 lo )is)o, e -i , 7+iere >G !e"ir a7+ella -rase !e Oo)ero !e 7+e B#al es, e e-e"#o, s+ i #ele"#oCH>4 Y es 7+e #o!os ellos s+$o e 7+e el i #eli&ir 9
II El l6,i"o rela#i1o a las !is#i #as -or)as !e "o o"i)ie #o a!ole"e e Aris#%#eles 98 )+8 es$e"ial)e #e e es#a obra9 !e e or)es a)bi&Fe!a!es e "+a #o a s+s si& i-i"a!os4 Es$e"ial@ )e #e o#able al res$e"#o es el "aso !e las $alabras no7s 8 noe.n. As2, $or e*e)$lo, )ie #ras 7+e e <>Abl= el 1erbo noe.n a!7+iere la si& i-i"a"i% &e 6ri"a !e + "o o"i)ie #o 7+e, !e ser 1er!a!ero, e &loba "o)o es$e"ies a la phrnesis, la epist-m y la d?a, e <>Ka< el s+s#a #i1o no7s a$are"e "o)o + a -or)a !e "o o"i)ie #o es$e"2-i"a -re #e a asthesis, d?a y epistme y, $or #a #o, si e &lobar a es#as !os (l#i)as4 O#ra si#+a"i% se)e*a #e' e <>Ab>A phantasa e hypthepsis a$are"e "o)o es$e"ies !e noein e i&+al)e #e e el "4 ;= 0<??a;=3 la i)a&i a"i% se "o si!era "o)o + #i$o o es$e"ie !e nesisV -re #e a es#a si& i-i"a"i% a)$lia !el #6r)i o, si e)bar&o, es#/ la o$osi"i% e #re phantasa y no7s #a*a #e)e #e es#able"i!a e <>Ka;G4 To!o es#o 5a"e 7+e la !eli)i#a"i% $re"isa !el si& i-i"a!o !e es#os #6r)i os !eba b+s"arla el le"#or e "a!a "o #e,#o a #ra16s !e las o$osi"io es 7+e e "a!a "aso a!7+iera rele1a "ia4 Lor +es#ra $ar#e 98 !a!a la i)$or#a "ia 7+e la $alabra noWs $osee o s%lo e la $si"olo&2a, si o #a)bi6 e la Me#a-2si"a 8 Teolo&2a aris#o#6li"as9 #ra!+"i)os sie)$re no7s y noe.n "o)o Bi #ele"#oC e Bi #eli&irC res$e"#i1a)e #e4 Co)o e el "aso !el #e,#o ori&i al, el le"#or !eber/ $re"isar a #ra16s !el "o #e,#o el al"a "e si& i-i"a#i1o !e es#as $alabras 7+i#a !o 8 $o ie !o a7+ellos ras&os 7+e res+l#e a!e"+a!os4
KH

O#ro $roble)a 9!i& o #a)bi6 !e #e erse e "+e #a9 es el *+i"io 7+e e es#e "a$2#+lo 1ier#e Aris#%#eles sobre los $reso"r/@#i"os !e 7+e i!e #i-i"aba B$e sa)ie #oC 8 B"o o"i)ie #o se sibleC4 Nos $are"e 7+e e es#e "aso Aris#%#eles los e *+i"ia !es!e s+s $ro$ias "lasi-i"a"io es !el "o o"i)ie #o 8 !es!e el si& i-i"a!o 7+e $ara 6l a!7+iere $alabras "o)o no7s. A5ora bie , i no7s si& i-i"a e los $reso"r/#i"os lo 7+e e el si&lo IV i e es#os a+#ores e,is#e a( la !is#i "i% e #re "o o"i)ie #o i #ele"#+al 8 "o o"i)ie #o se sible4

H=

IA

EMLEDOCLES, EMLEDOCLES,

Er4 B ;=I 0I >G=, >;3, DIELS@]RANZ4 Er4 B ;=K 0I ?G;, ;;@;>3, DIELS@]RANZ4

H;

IK

H>

IH )disea WVIII ;?I4

K;

al i&+al 7+e $er"ibir se sible)e #e9 es al&o "or$oral 8 7+e se $er"ibe 8 $ie sa lo se)e*a #e "o lo se)e*a #e, "o)o 8a 5e)os e,$li"a!o al "o)ie .o !e es#e es#+!io4 E #o!o "aso !eber2a 5aber o-re"i!o <>Ab a!e)/s 8 si)+l#/ ea)e #e + a e,$li"a"i% sa#is-a"#oria a"er"a !el error, $+es#o 7+e 6s#e es )/s -re"+e #e a( e los a i)ales 8 el al)a $er)a e"e e 6l )/s #ie)$o 07+e e la 1er!a!34 De s+s #eor2a res+l#a e"esaria)e #e al res$e"#o 7+e o bie 9"o)o al&+ os !i"e 9 #o!as las a$arie "ias so 1er!a!eras o bie el error "o sis#e e el "o #a"#o "o lo !ese)e*a #e 8a G 7+e es#o es lo "o #rario !e "o o"er lo se)e*a #e "o lo se)e*a #e4 Co #ra lo (l#i)o, si e)bar&o, es#/ la !o"#ri a "o)( )e #e a"e$#a!a !e 7+e el error 8 la "ie "ia res$e"#o !e los "o #rarios so lo )is)o4 L+es bie , es e1i!e #e 7+e $er"ibir se sible)e #e 8 $e sar o so lo )is)o 8a 7+e !e a7+ello $ar#i"i$a #o!os los a i)ales 8 !e es#o )+8 $o"os4 Lero es 7+e #a)$o"o el i #eli&ir 9)e re-iero a a7+el e 7+e "abe #a #o el i #eli&ir "o re"#i#+! "o)o el i #eli&ir si ;= re"#i#+!D el i #eli&ir "o re"#i#+! es#/ "o s#i#+i!o $or la $r+!e "ia, la "ie "ia 8 la o$i i% 1er!a!era, 8 el i #eli&ir si re"#i#+! $or lo "o #rario !e ellas9 #a)$o"o i #eli&ir, !i&o, es lo )is)o 7+e $er"ibir se sible)e #e' $r+eba !e ello es 7+e la $er"e$"i% !e los se sibles $ro$ios es sie)$re 1er!a!era 8 se !a e #o!os los a i)ales, )ie #ras 7+e el ra.o ar $+e!e ser #a)bi6 -also 8 o se !a e i &( a i)al 7+e o es#6 !o#a!o a!e)/s !e ra.% 4 La i)a&i a"i% es, a s+ 1e., al&o !is#i #o #a #o !e ;G la se sa"i% "o)o !el $e sa)ie #o4 Es "ier#o 7+e !e o 5aber se sa"i% o 5a8 i)a&i a"i% 8 si 6s#a o es $osible la a"#i1i!a! !e e *+i"iar4 Es e1i!e #e, si e)bar&o, 7+e la i)a&i a"i% o "o sis#e i e i #eli&ir i e e *+i"iar4 Y es 7+e a7+6lla !e$e !e !e oso#rosD $o!e)os i)a&i ar a 1ol+ #a! 9es $osible, e e-e"#o, "rear -i""io es 8 "o #e)$larlas "o)o 5a"e los 7+e or!e a las i!eas ) e)o#6" i"a)e #e "rea !o i)/@ >= &e es9 )ie #ras 7+e o$i ar o !e$e !e e,"l+si1a)e #e !e oso#ros $or "+a #o 7+e es -or.oso 7+e os si#+e)os 8a e la 1er!a! 8a e el error4 A es#o se a:a!e 7+e "+a !o o$i a)os !e al&o 7+e es #errible o es$a #oso, al $+ #o 8 a la $ar s+-ri)os !e la i)$resi% 8 lo )is)o si es al&o 7+e os e "ora*i aD #ra#/ !ose !e la i)a&i a"i% , $or el "o #rario, os 7+e!a)os #a #ra 7+ilos "o)o 7+ie "o #e)$la e $i #+ra es"e as es$a #osas o e,"i#a #es4 E,is#e #a)bi6 , $or lo !e)/s, !i-ere #es )a eras !e e *+i"iar "o)o so "ie @ >G "ia, o$i i% , $r+!e "ia 8 s+s "o #rariosD e "+a #o a s+s ras&os !i-ere "iales, es o#ro as+ #o4 L+es#o 7+e el i #eli&ir es al&o !is#i #o !e la se sa"i% 8 $+es#o 7+e abar"a, se&( $are"e, #a #o el i)a&i ar "o)o el e *+i"iar, os o"+$are)os !e es#a (l#i)a a"#i1i!a! + a 1e. 7+e 5a8a)os $re"isa!o lo rela#i1o a la i)a&i a"i% 4 L+es bie , si la i)a&i a"i% es a7+ello <>Ka e 1ir#+! !e lo "+al sole)os !e"ir 7+e se ori&i a e oso#ros + a i)a&e 9e,"l+si% 5e"5a !e #o!o +so )e#a-%ri"o !e la $alabra9 5a !e ser + a !e a7+ellas $o#e "ias o !is$osi"io es, $or )e!io !e las "+ales !is"er i)os 8 os si#+a)os 8a e la 1er!a! 8a e el error4 Y 6s#as so se #i!o, o$i i% , i #ele"#o 8
K>

"ie "iaH?4 Q+e la i)a&i a"i% o es + se #i!o se !e!+"e "o e1i!e "ia !e los 5e"5os si&+ie #es4 El se #i!o es#/ e $o#e "ia o e a"#o 9$or e*e)$lo, 1is#a 8 1isi% 9 )ie #ras 7+e + a i)a&e $+e!e $rese #arse si 7+e se !6 i lo + o i lo o#ro, "o)o o"+rre e los s+e:os4 A!e)/s, el se #i!o es#/ sie)$re $rese #e 8 !is$o ible $ero o la i)a&i a"i% 4 Lor o#ra $ar#e, si -+era lo )is)o ;= e a"#o, la i)a&i a"i% $o!r2a !arse e #o!as las bes#iasD si e)bar&o, o $are"e 7+e as2 sea e la 5or)i&a, la abe*a o el &+sa o4 M/s a( , las se sa"io es so sie)$re 1er!a!eras )ie #ras 7+e las i)/&e es so e s+ )a8or2a -alsas4 A)6 !e 7+e "+a !o +es#ra $er"e$"i% !el ob*e#o se sible es e,a"#a o sole)os !e"ir B)e i)a&i o 7+e es + 5o)breCD a #es bie , sole)os ;G !e"irlo "+a !o o $er"ibi)os "o "lari!a!4 Es e #o "es "+a !o se !a las se sa"io es 1er!a!eras 8 -alsas4 Lor (l#i)o 8 "o)o 8a !i*i)os a #erior)e #e, i "l+so "o los o*os "erra!os a$are"e 1isio es4
G

Lero la i)a&i a"i% o $+e!e ser #a)$o"o i &+ a !e las !is$osi"io es 5abi#+ales o $o#e "ias a las 7+e sie)$re a"o)$a:a la 1er!a!, "o)o so la "ie "ia o el i #ele"#o' 8 es 7+e la i)a&i a"i% $+e!e ser #a)bi6 -alsa4 S%lo 7+e!a 1er, $+es, si es o$i i% , $+es#o 7+e la o$i i% $+e!e ser 1er!a!era o -alsa4 A5ora bie , >= la o$i i% 1a sie)$re a"o)$a:a!a !e "o 1i""i% 9 o es, !es!e l+e&o, $osible )a #e er + a o$i i% si o se es#/ "o 1e "i!o9 8 e i &+ a bes#ia se !a "o 1i""i% a $esar !e 7+e )+"5as !e ellas $osea i)a&i a"i% 4 A!e)/s, #o!a o$i i% i)$li"a "o 1i""i% , la "o 1i""i% i)$li"a 5aber si!o $ers+a!i!o 8 la $ers+asi% i)$li"a la $alabra4 Y si bie al&+ as bes#ias $osee i)a&i a"i% , si e)bar&o o $osee $alabra4 Q+e!a, $+es, e1i!e "ia!o 7+e la i)a&i a"i% o es i + a o$i@ >G i% a"o)$a:a!a !e + a se sa"i% , i + a o$i i% $ro!+"i!a $or + a se sa"i% , i el "o *+ #o !e o$i i% 8 se sa"i% 4 De #o!o es#o res+l#a #a)bi6 e1i!e #e 7+e 0se&( #ales #eor2as3 H< la o$i i%
Es#e $/rra-o res+l#a a$are #e)e #e i "o5ere #e "o el res#o !e la !o"#ri a )a #e i!a e el "a$2#+lo4 De + la!o, se a-ir)a' B0la i)a&i a"i% 3 5a !e ser + a !e a7+ellas $o#e "ias $or )e!io !e las "+ales !is"er i)os 8 os si#+a)os 8a e la 1er!a! 8a e el error4 Y 6s#as so , $or s+ $ar#e, se #i!o, o$i i% , i #ele"#o 8 "ie "iaC4 Lor o#ro la!o, si e)bar&o, los $/rra-os 7+e 1ie e a "o #i +a"i% se !e!i"a $re"isa)e #e a !e)os#rar lo "o #rario, 7+e la i)a&i a"i% o es i se #i!o i o$i i% i i #ele"#o i "ie "ia4 Lara e1i#ar es#a a$are #e "o #ra!i""i% se 5a $ro$+es#o "ier#as 1aria"io es e el #e,#o "o 1ir#ie !o a la -rase 8a e i #erro&a#i1a 0BMser/ a"aso la i)a&i a"i% + a !e a7+ellas $o#e "ias444NCD 16ase, $or e*e)$lo, la #ra!+""i% i &lesa !e Y4 A4 SMITO e 'he ;or(s o! Aristotle translated into "nglish, O,-or!, ;H?;, 1ol4 III3 8a e e&a#i1a 0Bla i)a&i a"i% o es i &+ a !e a7+ellas $o#e "ias444CD 16ase TRENDELEMBURG, ad loc., $/&4 ?AG34 No $are"e , si e)bar&o, e"esarias es#as 1aria"io es' el "o #e,#o &e eral !el "a$2#+lo es, $or lo !e)/s, s+-i"ie #e)e #e e,$l2"i#o "o)o $ara !es5a"er #o!a a)bi&Fe!a!D lo a-ir)a!o e es#a -rase res+l#a ser, !e es#e )o!o, al&o a re-+#ar $os#erior)e #e4
H?

A=

Aris#%#eles $re#e !e re-+#ar a7+ellas #eor2as 9e !e-i i#i1a, !e s+ )aes#ro Lla#% ' 16a se 'imeo G> aD Ho!ista >I? a@I< b, 8 8iAle#o ?Kb@?H"9 7+e re!+"e la i)a&i a"i% a la se sa"i% 8 la o$i i% #o)a!as "o *+ #a)e #e' Bi)a&i ar 1ie e a ser, $+es, o$i ar a"er"a !el ob*e#o se sible $er"ibi!o o a""i!e #al)e #eC 0<>Kb;34 U a 1e. )/s, es#a )a era !e i #er$re#ar la i)a&i a"i%
H<

A;

K?

o re"ae sobre o#ro ob*e#o 7+e a7+el sobre el "+al re"ae, e s+ "aso, la se sa"i% ' 7+iero !e"ir, la i)a&i a"i% 1ie e a ser la o$i i% !e 7+e es bla "o + i!a a la se sa"i% !e lo bla "o 8 o, !es!e l+e&o, la o$i i% !e 7+e es b+e o ?= + i!a a la se sa"i% !e lo bla "o4 I)a&i ar 1ie e a <>Kb ser, $+es, o$i ar a"er"a !el ob*e#o se sible $er"ibi!o o a""i!e #al)e #e4 A5ora bie , "ier#os ob*e#os se sibles $rese #a + a i)a&e -alsa a los se #i!os 8, si e)bar&o, so e *+i"ia!os !e a"+er!o "o la 1er!a!' $or e*e)$lo, la i)a&e !el sol a$are"e "o)o !e + $ie !e !i/)e#ro 8, o obs#a #e, el 7+e lo 1e es#/ $ers+a!i!o !e 7+e es )a8or 7+e el orbe 5abi#a!o4 S+"e!e, G $or #a #o, + a !e !os' o bie 9si 7+e 1ar2e el 5e"5o 8 si 7+e el i !i1i!+o e "+es#i% lo 5a8a ol1i!a!o i 5a8a "a)bia!o s+ "o 1i""i% al res$e"#o9 la o$i i% 1er!a!era 5a !esa$are"i!o o bie 9e "aso !e 7+e a( la )a #e &a9 #al o$i i% es e"esaria)e #e 1er!a!era 8 -alsa a la 1e.4 Si e)bar&o, + a o$i i% 1er!a!era s%lo se "o 1ier#e e -alsa "+a !o el 5e"5o 1ar2a si 7+e + o se 5a8a !a!o "+e #a !e ello4 La i)a&i a"i% , $or #a #o, i se i!e #i-i"a "o i &+@ ;= o !e los #i$os !e "o o"i)ie #o se:ala!os i es #a)$o"o al&o res+l#a #e !e s+ "o)bi a"i% 4 Lero, $+es#o 7+e es $osible 7+e "+a !o al&o se )+e1e se )+e1a o#ra "osa ba*o s+ i -l+*o, 8 $+es#o 7+e a!e)/s la i)a&i a"i% $are"e "o sis#ir e + )o1i)ie #o 7+e o se $ro!+"e si o e,is#e se sa"i% , 8a 7+e $are"e #e er l+&ar e los seres !o#a!os !e se sibili!a! 8 re"aer sobre los )is)os ob*e#os 7+e la se sa"i% D $+es#o 7+e, $or (l#i)o, es $osible 7+e ba*o el i -l+*o !e la se sa"i% e a"#o se $ro!+."a + )o1i)ie #o 8 #al )o1i)ie #o 5a !e ser e"esaria)e #e si)ilar a la se sa@ ;G "i% , res+l#a 7+e + )o1i)ie #o !e es#e #i$o o $o!r/ !arse si se sa"i% i #e er l+&ar e seres "are #es !e se sibili!a!, el ser 7+e lo $osea $o!r/ reali.ar 8 $a!e"er )(l#i$les a""io es &ra"ias a 6l 8, e -i , 6l )is)o $o!r/ ser #a #o 1er!a!ero "o)o -also4 Es#o (l#i)o s+"e!e e 1ir#+! !e lo si&+ie #e4 E $ri)er l+&ar, la $er"e$"i% !e los se sibles $ro$ios es 1er!a!era o, al )e os, e "ierra + )2 i)o !e -alse!a!4 E se&+ !o l+&ar, es#/ la $er"e$"i% !el s+*e#o !e 7+e #ales "+a@>= li!a!es so a""i!e #esD e es#o "abe 8a e7+i1o"arse' e e-e"#o, o se e7+i1o"ar/ e si es bla "o, $ero s2 $+e!e e7+i1o"arse e si lo bla "o es #al "osa o #al o#ra4 Lor (l#i)o 8 e #er"er l+&ar, es#/ la $er"e$"i% !e los se sibles "o)+ es, a7+ellos 7+e a"o)$a:a a los se sibles $or a""i!e #e 8 e los "+ales se !a los se sibles $ro$ios' )e re-iero, $or e*e)$lo, al )o1i)ie #o 8 al #a)a:o 7+e a"o)$a:a a los se sibles $ro$ios 8 a"er"a !e los "+ales es 8a es$e"ial)e #e -/"il e7+i@ 2% 1o"arse e la $er"e$"i% 4 Lor s+ $ar#e, el )o1i)ie #o $ro!+"i!o $or la se sa"i% a"#+al !i-erir/ !e la se sa"i% )is)a e
res+l#a !i-2"il)e #e i #eli&ible !es!e +es#ra le &+a4 Lara + &rie&o, si e)bar&o, es#a -or)a !e !e-i ir lo 7+e #ra!+"i)os $or Bi)a&i a"i% C !eb2a res+l#ar 5as#a "ier#o $+ #o a#+ral !a!o el "o #or o si& i-i"a#i1o !e las $alabras phanesthai y phantaAsa. Es#os #6r)i os $osee + a !oble "o o#a"i% 8a si)+l#/ ea 8a al#er a#i1a)e #e' !e + a $ar#e, Blo 7+e a$are"eC 8 !e a52 s+ -/"il 1i "+la"i% a la $er"e$"i% se sibleD !e o#ra $ar#e, Blo 7+e $are"eC al s+*e#o, "o o#a"i% 6s#a 7+e lle1a i)$l2"i#a + a #o)a !e $osi"i% , + a o$i i% $or $ar#e !el s+*e#o4 Es $re"isa)e #e !es!e es#a !+$li"i!a! si& i-i"a#i1a !es!e !o !e Aris#%#eles re-+#a la !e-i i"i% e "+es#i% 5a"ie !o 1er 7+e es i ser1ible $ara el "aso l2)i#e e 7+e la o$i i% 9sie !o 1er!a!era9 o "oi "i!a "o la $er"e$"i% se sible a 7+e se re-iere $or7+e la i)a&e o-re"i!a e 6s#a o se a*+s#e a la reali!a!4
K<

"a!a + o !e es#os #res #i$os !e $er"e$"i% 4 El )o1i)ie #o 7+e "orres$o !e al $ri)er #i$o !e $er"e$"i% es 1er!a!ero "+a !o la se sa"i% es#/ $rese #e, )ie #ras 7+e los o#ros !os $+e!e ser -alsos #a #o si la se sa"i% es#/ $rese #e "o)o si es#/ a+se #e 8 !e )a era )+8 es$e"ial si el ob*e#o se e "+e #ra le*os4 As2, $+es, si i &+ a o#ra -a"+l#a! $osee las "ara"#er2s#i"as e,$+es#as e,"e$#o la i)a&i a"i% 8 <>Ha 6s#a "o sis#e e lo !i"5o, la i)a&i a"i% ser/ + )o1i)ie #o $ro!+"i!o $or la se sa"i% e a"#o4 Y "o)o la 1is#a es el se #i!o $or e,"ele "ia, la $alabra Bi)a&i a"i% C (phantasa) !eri1a !e la $alabra Bl+.C (ph2os) $+es#o 7+e o es $osible 1er si l+.4 Y $re"isa)e #e $or7+e las i)/&e es $er!+ra 8 so se)e*a #es a las G se sa"io es, los a i)ales reali.a )+l#i#+! !e "o !+"#as &ra"ias a ellas, + os a i)ales 9$or e*e)$lo, las bes#ias9 $or7+e "are"e !e i #ele"#o 8 o#ros 9$or e*e)$lo, los 5o)bres9 $or7+e el i #ele"#o se les +bla a 1e"es #a #o e la e -er)e!a! "o)o e el s+e:o4 E "+a #o a la i)a&i a"i% 97+6 es 8 $or 7+69 1al&a, $+es, lo a #e!i"5o4

KG

CALTULO CUARTO

>ue contiene una e?posicin general so#re la naturale5a del intelecto y de la acti4idad de inteligir Lor lo 7+e se re-iere a a7+ella $ar#e !el al)a "o 7+e el al)a "o o"e 8 $ie sa 98a se #ra#e !e al&o se$arable, 8a se #ra#e !e al&o o se$arable e "+a #o a la )a& i#+!, $ero s2 e "+a #o a la !e-i i"i% 9 5a !e e,a)i arse "+/l es s+ "ara"#er2s#i"a !i-ere "ial 8 "%)o se lle1a a "abo la a"#i1i!a! !e i #eli&ir4 A5ora bie , si el i #eli&ir "o s#i#+8e + a o$era"i% se)e*a #e a la se sa"i% , "o sis#ir/ e $a!e"er "ier#o i -l+*o ba*o ;G la a""i% !e lo i #eli&ible o bie e al&( o#ro $ro"eso si)ilar4 Lor "o si&+ie #e, el i #ele"#o 9sie !o i)$asible9 5a !e ser "a$a. !e re"ibir la -or)a, es !e"ir, 5a !e ser e $o#e "ia #al "o)o la -or)a $ero si ser ella )is)a 8 ser/ res$e"#o !e lo i #eli&ible al&o a /lo&o a lo 7+e es la -a"+l#a! se si#i1a res$e"#o !e lo se sible4 Lor "o si&+ie #e 8 $+es#o 7+e i #eli&e #o!as las "osas, e"esaria)e #e 5a !e ser si )e."la 9"o)o !i"e A a,/&orasHG9 $ara 7+e $+e!a !o)i ar o, lo 7+e es >= lo )is)o, "o o"er, 8a 7+e lo 7+e e,5ibe s+ $ro$ia -or)a obs#a"+li.a e i #er-iere a la a*e a4 L+e&o o #ie e a#+rale.a al&+ a $ro$ia a$ar#e !e s+ )is)a $o#e "iali!a!4 As2 $+es, el !e o)i a!o i #ele"#o !el al)a 9)e re-iero al i #ele"#o "o 7+e el al)a ra.o a 8 e *+i"ia9 o es e a"#o i &+ o !e los e #es a #es !e i #eli&ir4 De a52 7+e ser2a i&+al)e #e il%&i"o 7+e es#+@ >G 1iera )e."la!o "o el "+er$o' 8 es 7+e e #al "aso $oseer2a al&+ a "+ali!a!, ser2a -r2o o "alie #e 8 #e !r2a + %r&a o "o)o lo #ie e la -a"+l#a! se si#i1aD $ero o lo #ie e real)e #e4 Lor lo #a #o, !i"e bie los 7+e !i"e 7+e el al)a es el l+&ar !e las -or)asHI, si e,"e$#+a)os 7+e o lo es #o!a ella, si o s%lo la i #ele"#i1a 8 7+e o es las -or)as e a"#o, si o e $o#e "ia4 Lor lo !e)/s 8 si se #ie e e "+e #a el -+ "io a)ie #o !e los %r&a os se soriales 8 !el se #i!o, re@ ?= s+l#a e1i!e #e 7+e la i)$asibili!a! !e la -a"+l#a! se si#i1a 8 la !e la -a"+l#a! i #ele"#i1a o so !el )is)o #i$o' el se #i!o, !es!e l+e&o, o es "a$a. !e $er"ibir #ras 5aber si!o a-e"#a!o $or + ob*e#o -+er#e)e #e se @ <>Hb sible, $or e*e)$lo, o $er"ibe el so i!o !es$+6s !e so i!os i #e sos, i es "a$a. !e 1er + oler, #ras 5aber si!o a-e"#a!o $or "olores + olores -+er#esD el i #ele"#o, $or el "o #rario, #ras 5aber i #eli&i!o + ob*e#o -+er#e)e #e i #eli&ible, o i #eli&e )e os si o )/s, i "l+so, los ob*e#os !e ra &o i -erior4 Y es 7+e la -a"+l#a! se @ G sible o se !a si el "+er$o, )ie #ras 7+e el i #ele"#o es se$arable4 Y "+a !o 6s#e 5a lle&a!o a ser "a!a + o !e s+s ob*e#os a la )a era e 7+e se 5a !i"5o 7+e lo es el sabio e a"#o 9lo 7+e s+"e!e "+a !o es "a$a. !e a"#+ali.arse $or s2 )is)o HA9, i "l+so e #o "es se e "+e #ra e
;=
HG

A>

ANAWGORAS,

Er4 B ;> 0II ?A, ;A si&s43, DIELS@]RANZ4

HI

Se #ra#a e1i!e #e)e #e !e + a re-ere "ia al $la#o is)o4 No obs#a #e, la e,$resi% a7+2 +#ili.a!a o se e "+e #ra li#eral)e #e e Lla#% 4
A<

A?

HA

V6ase, supra, II G, <;Aa>;@b >4

KI

"ier#o )o!o e $o#e "ia, si bie o !el )is)o )o!o 7+e a #es !e 5aber a$re !i!o o i 1es#i&a!o' el i #ele"#o es "a$a. #a)bi6 e #o "es !e i #eli@&irse a s2 )is)o4 Lero, $+es#o 7+e la )a& i#+! 8 la ese "ia !e la )a&@ ;= i#+! so "osas !is#i #as 8 lo so #a)bi6 el a&+a 8 la ese "ia !el a&+a 98 o#ro #a #o o"+rre e o#ros )+"5os "asos $ero o e #o!osD e al&+ os es lo )is)o9, ser/ 7+e el al)a !is"ier e la ese "ia !e la "ar e 8 la "ar e, 8a "o -a"+l#a!es !is#i #as, 8a "o + a sola, $ero !is$+es#a !e !is#i #a )a eraD 8 es 7+e la "ar e o se !a si )a#eria, si o 7+e, al i&+al 7+e lo "5a#o, es + #i$o !e#er)i a!o !e -or)a e + #i$o !e#er)i a!o ;G !e )a#eria4 Co la -a"+l#a! se si#i1a, $+es, !is"ier e lo "alie #e 8 lo -r2o as2 "o)o a7+ellas "+ali!a!es !e las 7+e la "ar e "o s#i#+8e + a "ier#a $ro$or"i% "o)bi a#oriaD e "+a #o a la ese "ia !e la "ar e, la !is"ier e 8a "o o#ra -a"+l#a! se$ara!a, 8a "o la )is)a -a"+l#a!, sie !o 6s#a res$e"#o !e s2 )is)a lo 7+e la l2 ea "+r1a es res$e"#o !e s2 )is)a + a 1e. e !ere.a!a4 A s+ 1e. 8 $or lo 7+e se re-iere a los e #es abs#ra"#os, "o la l2 ea re"#a s+"e!e "o)o "o lo "5a#o, $+es#o 7+e o se !a si el "o #i +oD si e)bar&o, s+ ese "ia 9si es >= 7+e la ese "ia !e la re"#a 8 la re"#a so "osas !is#i #as9 la !is"ier e "o o#ra -a"+l#a!4 S+$o &a)os, $+es, 7+e s+ ese "ia sea la !ia!a' la !is"ier e, $or #a #o, 8a "o o#ra -a"+l#a!, 8a "o la )is)a !is$+es#a !e o#ra )a era4 As2 $+es, !i&a)os e &e eral 7+e el i #ele"#o es se$arable e la )is)a )e!i!a e 7+e los ob*e#os so se$arables !e la )a#eriaHK4 Cabe, $or lo !e)/s, $la #earse el si&+ie #e $roble)a' si 9"o)o !i"e A a,/&oras9 el i #ele"#o es si)$le e i)$asible 8 a!a #ie e e "o)( "o i &+ a >G o#ra "osa, M!e 7+6 )a era "o o"e si el i #eli&ir "o sis#e e + a "ier#a a-e""i% 8 !e !os "osas, a lo 7+e $are"e, la + a a"#(a 8 la o#ra $a!e"e e la )e!i!a e 7+e a)bas $osee al&o e "o)( N A:/!ese a es#o el $roble)a !e si el i #ele"#o )is)o es a s+ 1e. i #eli&ible4 De ser as2 o bie el i #ele"#o se !ar/ e las !e)/s "osas 9s+$o ie !o 7+e o sea i #eli&ible e 1ir#+! !e o#ra "osa 8 s+$o ie !o 7+e lo i #eli&ible sea es$e"2-i"a)e #e + o9 o bie es#ar/ )e."la!o "o al&o 7+e lo 5a&a i #eli&ible "o)o las !e)/s "osas4 E "+a #o a la !i-i"+l#a! !e 7+e el $a"ie #e 5a !e #e er al&o e "o)( "o el a&e #e, M o 5a 7+e!a!o ?= 8a "o #es#a!a al !e"ir 7+e el i #ele"#o es e "ier#o )o!o $o#e "ial)e #e lo i #eli&ible si bie e e #ele7+ia o es a!a a #es !e i #eli&irN HH4 Lo i #eli&ible 5a !e es#ar e 6l !el )is)o )o!o 7+e e + a #ablilla e la 7+e <?=a a!a es#/ a"#+al)e #e es"ri#o' es#o es lo 7+e s+"e!e "o el i #ele"#o4 0E "+a #o a la se&+ !a !i-i"+l#a!3 el i #ele"#o es i #eli&ible e,a"#a)e #e "o)o lo so s+s ob*e#os4 E
Es#e es + o !e los ar&+)e #os #ra!i"io al)e #e +#ili.a!os e O""i!e #e $or los !e-e sores !e la es$iri#+ali!a! !el e #e !i)ie #o' el e #e !i)ie #o "a$#a ese "ias abs#ra"#as, i4 e4, se$ara!as !e la )a#eria e 7+e se reali.a 0Bel a&+a 8 la ese "ia !el a&+a so !is#i #asC3D a5ora bie , la a#+rale.a !el e #e !i)ie #o 5a !e ser $ro$or"io al a la !e s+ ob*e#o, l+e&o el e #e !i)ie #o es#/ se$ara!o !e la )a#eria4 De !o !e $re#e !e "o "l+irse s+ es$iri#+ali!a!4 Aris#%#eles, "o #o!o, es )/s )o!es#o e es#e "aso al "o "l+ir' el i #ele"#o o o es la -a"+l#a! se si#i1a o es 6s#a -+ "io a !o !e o#ra )a era4 HH AI V6ase, supra, <>Ha;G@><4
HK

AG

KA

e-e"#o, #ra#/ !ose !e seres i )a#eriales lo 7+e i #eli&e 8 lo i #eli&i!o se i!e #i-i"a ;== #o!a 1e. 7+e el "o o"i)ie #o #e%ri"o 8 s+ ob*e#o so i!6 #i"os 9)/s G a!ela #e 5abr/ !e a ali.arse la "a+sa $or la "+al o i #eli&e sie)$re ;=;9D $ero #ra#/ !ose !e seres 7+e #ie e )a#eria, "a!a + o !e los ob*e#os i #eli&ibles es#/ $rese #e e ellos s%lo $o#e "ial)e #e4 De !o !e res+l#a 7+e e es#os (l#i)os o 5a8 i #ele"#o 98a 7+e el i #ele"#o 7+e los #ie e $or ob*e#o es + a $o#e "ia i )a#erial9 )ie #ras 7+e el i #ele"#o s2 7+e $osee i #eli&ibili!a!4

;== ;=;

AA V6ase, el libro WII !e la eta!sica, es$e"ial)e #e e AK V6ase in!ra, e el $r%,i)o "a$2#+lo !e es#e libro4

A ;=A<b?? si&s4

KK

CALTULO QUINTO

"n 3ue aparece la cle#re y contro4ertida distincin aristotlica de dos intelectos, acti4o el uno y pasi4o el otro L+es#o 7+e e la Na#+rale.a #o!a e,is#e al&o 7+e es )a#eria $ara "a!a &6 ero !e e #es 9a saber, a7+ello 7+e e $o#e "ia es #o!as las "osas $er#e e"ie #es a #al &6 ero 9 $ero e,is#e a!e)/s o#ro $ri "i$io, el "a+sal 8 a"#i1o al 7+e "orres$o !e 5a"er #o!as las "osas 9#al es la #6" i"a res$e"#o !e la )a#eria9 #a)bi6 e el "aso !el al)a 5a !e !arse e"esaria)e #e es#as !i-ere "ias4 As2 $+es, e,is#e + i #ele"#o 7+e es "a$a. !e ;G lle&ar a ser #o!as las "osas 8 o#ro "a$a. !e 5a"erlas #o!asD es#e (l#i)o es a )a era !e + a !is$osi"i% 5abi#+al "o)o, $or e*e)$lo, la l+.' #a)bi6 la l+. 5a"e e "ier#o )o!o !e los "olores e $o#e "ia "olores e a"#o4 Y #al i #ele"#o es se$arable, si )e."la e i)$asible, sie !o "o)o es a"#o $or s+ $ro$ia e #i!a!4 Y es 7+e sie)$re es )/s e,"elso el a&e #e 7+e el $a"ie #e, >= el $ri "i$io 7+e la )a#eria4 Lor lo !e)/s, la )is)a "osa so la "ie "ia e a"#o 8 s+ ob*e#o4 Des!e el $+ #o !e 1is#a !e "a!a i !i1i!+o la "ie "ia e $o#e "ia es a #erior e "+a #o al #ie)$o, $ero !es!e el $+ #o !e 1is#a !el + i1erso e &e eral o es a #erior i si7+iera e "+a #o al #ie)$o' o o"+rre, !es!e l+e&o, 7+e el i #ele"#o i #eli*a a 1e"es 8 a 1e"es !e*e !e i #eli&ir4 U a 1e. se$ara!o es s%lo a7+ello 7+e e reali!a! es 8 ( i"a)e #e es#o es i )or#al 8 e#er o4 Noso#ros, si e)bar&o, o so)os "a$a"es !e re"or!arlo, $or7+e #al $ri "i$io es i)$asible, )ie #ras 7+e el i #ele"#o $asi1o es >G "orr+$#ible 8 si 6l a!a i #eli&e;=>4
;=

CALTULO SEWTO

De cmo se lle4a a ca#o la inteleccin de los o#Tetos compuestos y tam#in la de los indi4isi#les
AH Las (l#i)as $alabras !el "a$2#+lo 9 (a/ 2neu to+tou oudRn noe.X las 5e)os !e*a!o i #e "io a!a)e #e e la )is)a a)bi&Fe!a! 7+e $rese #a e el #e,#o ori&i al' B8 si 6l a!a i @ #eli&eC4 So , "+a !o )e os, s+s"e$#ibles !e "+a#ro i #er$re#a"io es !is#i #as 016ase Ross, X4 D4, Aristteles, #ra!4 es$4, B+e os Aires, ;HGA, $/&s4 >;H si&s43 7+e, a s+ 1e., i -l+ir/ e la i @ #er$re#a"i% &e eral !el #e)a !el i #ele"#o e Aris#%#eles' a3 Bsi el i #ele"#o $asi1o el i #ele"#o a"#i1o o "o o"e a!aCD b3 Bsi el i #ele"#o a"#i1o el i #ele"#o $asi1o o "o o"e a!aCD "3 Bsi el i #ele"#o a"#i1o i &( ser $+e!e "o o"erCD !3 Bsi el i #ele"#o $asi1o i &( ser $+e!e "o o"erC4 La os"+ri!a! !e la #eor2a aris#o#6li"a !el i #ele"#o es )a i-ies#a 8 b+e a $r+eba !e ello so las )(l#i$les i #er$re#a"io es 7+e re"ibi% $or $ar#e !e "o)e #aris#as e i #6r$re#es4
;=>

KH

La i #ele""i% !e los i !i1isibles #ie e l+&ar e a7+ellos ob*e#os a"er"a !e los "+ales o "abe el error4 E "+a #o a los ob*e#os e 7+e "abe #a #o el error "o)o la 1er!a!, #ie e l+&ar 8a + a "o)$osi"i% !e "o "e$#os 7+e 1ie e a "o s#i#+ir "o)o + a + i!a!4 E)$6!o"les !i"e 7+e B!o !e a"iero )+"5as "abe.as si "+elloC ;=? $os#erior)e #e 1ie e a "o)$o erse $or la -+er@ ?= .a !e la a)is#a!' as2 #a)bi6 se "o)$o e es#os "o "e$#os !e $or s2 se$ara!os, $or e*e)$lo, lo i "o )e s+rable 8 la !ia&o al4 E "+a #o a los a"o #e"i)ie #os $asa!os o -+#+ros, el #ie)$o -or)a $ar#e #a)bi6 !e <?=b la i #ele""i% 8 la "o)$osi"i% 4 El error, e e-e"#o, #ie e l+&ar sie)$re e la "o)$osi"i% ' 8 es 7+e al a-ir)ar 7+e lo bla "o es o@bla "o se 5a 5e"5o e #rar a lo o@bla "o e "o)$osi"i% 4 Cabe, $or lo !e)/s, 5ablar i&+al)e #e !e !i1isi% e #o!os es#os "asos4 Lor o#ra $ar#e, el error 8 la 1er!a! o #ie e l+&ar sola@ G )e #e al a-ir)ar 7+e Cle% es bla "o, si o #a)bi6 7+e lo era o lo ser/4 E -i , 7+ie "o)$o e lle1a !o a "abo "a!a + i% es el i #ele"#o4 L+es#o 7+e la $alabra Bi !i1isibleC $+e!e e #e !erse !e !os )a eras, e $o#e "ia o e a"#o, a!a i)$i!e 7+e la lo &i#+! se i #eli*a "o)o al&o i !i1isible 9e #al "aso es, e e-e"#o, i !i1isible e a"#o;=<9 8 7+e se 5a&a e + #ie)$o i !i1isible4 Y es 7+e el #ie)$o es !i1isible ;= e i !i1isible !e )a era se)e*a #e a "o)o lo es la lo &i#+!4 No "abe, $+es, !e"ir 7+6 $ar#e se i #eli&e e "a!a + a !e las )i#a!es !el #ie)$o, 8a 7+e las $ar#es o e,is#e , si o e $o#e "ia, a #es !e !i1i!irse el #o!o4 Lero si se i #eli&e $or se$ara!o "a!a + a !e las !os )i#a!es, e #o "es se !i1i!e #a)bi6 8 a la $ar el #ie)$o 8 "a!a + a !e las )i#a!es 1ie e a ser "o)o + #o!o !e lo &i#+!4 Si e)bar&o, si se i #eli&e "o)o + a #o#ali!a! e 7+e se i #e&ra a)bas $ar#es $o#e "iales, e #o "es se i #eli&e #a)bi6 e + #ie)$o 7+e abar"a a a)bas4 E "+a #o a lo 7+e es i !i1isible o se&( la "a #i@ ;G !a!, si o se&( la -or)a, se i #eli&e e + #ie)$o i !i1isible 8 $or )e!io !e + a"#o i !i1isible !el al)a4 El a"#o e 7+e se i #eli&e 8 el #ie)$o e 7+e se i #eli&e so , a s+ 1e., !i1isibles a""i!e #al)e #eD $ero o $or7+e los "o #i +os es$a"ial 8 #e)$oral 0i #eli&i!os e ellos3 se !i1i!a , si o e la )e!i!a e 7+e #ales "o #i +os $er)a e"e i !i1isos ;=GD 8 es 7+e e 6s#os 5a8 al&o i !i1isible
;=?

K= EMLUDOCLES, Er4 B GA 0I ???, H3, DIELS@]RANZ4

K; La !oble a"e$"i% 9e $o#e "ia 8 e a"#o9 !e la $alabra Bi !i1isibleC "orres$o !e, res$e"#i1a)e #e, a a7+ello 7+e o $+e!e ser e i &( "aso !i1i!i!o 8 a7+ello 7+e, sie !o !i1isible, o es#/ a"#+al)e #e !i1i!i!o4
;=<

BEl a"#o e 7+e se i #eli&e 8 el #ie)$o e 7+e se i #eli&e + "o #i +o so , a s+ 1e., !i1isibles a""i!e #al)e #e4C Se #ra#a !e + $/rra-o !i-2"il 8 !is"+#i!o4 Es#a a-ir)a"i% !e 7+e a"#o 8 #ie)$o !e i #ele""i% so !i1isibles a""i!e #al)e #e la i #er$re#a)os as2' el a!1erbio Ba""i!e #al)e #eC o si& i-i"a e es#a o"asi% 7+e se !i1i!a al !i1i!irse el "o #i +o i #eli&i!o 0al&o !e 7+e se 5abl% 8a )/s arriba3 8a 7+e "a!a + a !e las $ar#es !e #al "o #i +o !i1i!i!o res+l#a , a s+ 1e., + "o #i +o 8, "o)o #ales, so i #eli&i!as e + a"#o i !i1isible 8 e + #ie)$o i !i1isible4 La !i1isibili!a! Ba""i!e #alC !e es#os (l#i)os 5a !e "o si!erarse, $or #a #o, !es!e el $+ #o !e 1is#a !e la i #ele""i% !e + "o #i +o a"#+al)e #e + o 0Be la )e!i!a e 7+e #ales "o #i +os $er)a e"e i !i1isiblesC34 Es#a i #er$re#a"i% i)$li"a e1i!e #e)e #e 7+e el $/rra-o e "+es#i% o se re-iere a la i #ele""i% !e los i !i1isibles se&( la -or)a 9!e 7+e se a"aba !e 5ablar9, si o a la !e los i !i1isibles se&( la
;=G

K>

H=

9$or )/s 7+e o e,is#a se$ara!o9 7+e 5a"e 7+e el #ie)$o 8 la e,#e si% "o s#i#+8a + a + i!a!, al&o 7+e es#/ $rese #e $or i&+al e #o!o "o #i +o, sea #e)$oral o es$a"ial4 Lor lo 7+e se re-iere al $+ #o 8, e &e eral, a #o!o a7+ello 7+e a"#(a "o)o ele)e #o !i1isorio sie !o e s2 i !i1isible, s+ i #ele""i% se reali.a !el )is)o )o!o 7+e la !e la $ri1a"i% 4 Y lo )is)o 5a !e !e"irse e rela"i% "o o#ros "asos, $or e*e)$lo, "%)o se "o o"e lo )alo o lo e&ro' !es!e l+e&o 7+e !e al&( )o!o se "o o"e $or )e!io !e s+ "o #rario4 El i #ele"#o 7+e los "o o"e 5a !e ser, $+es, e $o#e "ia 0a)bos "o #rarios3 8 + o !e ellos 5a !e e "o #rarse e 6l4 Y si al&+ a 2% "a+sa 5a8 7+e "are."a !e "o #rario, + a "a+sa #al se "o o"er/ a s2 )is)a 8 e,is#ir/ e a"#o 8 se$ara!a4
>=

Al i&+al 7+e la a-ir)a"i% , la e + "ia"i% $re!i"a al&o !e + s+*e#o 8 sie)$re es 1er!a!era o -alsa4 No o"+rre lo )is)o, si e)bar&o, "o #o!o #i$o !e i #ele""i% , si o 7+e "+a !o se i #eli&e 7+6 es al&o e "+a #o a s+ ese "ia, la i #ele""i% es 1er!a!era 8 o $re!i"a a!a !e i &( s+*e#o4 Lero as2 "o)o la 1isi% es 1er!a!era "+a !o se #ra#a !el se sible $ro$io $ero o sie)$re es 1er!a!era "+a !o se #ra#a !e si lo bla @ ?= "o es + 5o)bre o o, as2 #a)bi6 s+"e!e e rela"i% "o los ob*e#os se$ara!os !e la )a#eria4

CALTULO SULTIMO

De cu2l es la cone?in e?istente entre las distintas !acultades cognosciti4as y muy especialmente entre la imaginacin y el intelecto La "ie "ia e a"#o 8 s+ ob*e#o so la )is)a "osa4 Lor s+ $ar#e, la "ie "ia e $o#e "ia es a #erior e "+a #o al #ie)$o #ra#/ !ose !e "a!a i !i1i!+o, $ero !es!e el $+ #o !e 1is#a !el + i1erso e &e eral o es a #erior i si7+iera e "+a #o al #ie)$o' 8 es 7+e #o!o lo 7+e se ori&i a $ro"e!e !e + ser e e #ele7+ia4 De o#ra $ar#e, es ob1io 7+e lo se sible 5a"e 7+e la G -a"+l#a! se si#i1a $ase !e la $o#e "ia al a"#o si 7+e 6s#a, !es!e l+e&o, $a!e."a a-e""i% o al#era"i% al&+ a4 De a52 7+e se #ra#e !e o#ra es$e"ie !e )o1i)ie #o, 8a 7+e el )o1i)ie #o 9"o)o !e"2a)os ;=I9 es ese "ial)e #e el a"#o !e lo 7+e o 5a al"a .a!o s+ -i )ie #ras 7+e el a"#o e #e !i!o !e + )o!o absol+#o 9el !e lo 7+e 5a al"a .a!o s+ -i 9 es o#ra "osa4 As2 $+es, la
;?;a

"a #i!a! !e 7+e se 1e 2a 5abla !o )/s arriba4 La re-ere "ia a los i !i1isibles se&( la -or)a 0<?=b;<@;G3 5a !e "o si!erarse, $or #a #o, "o)o + i "iso4

;=I

K?

V6ase, supra, II, G, <;Ab>@;I4

H;

$er"e$"i% es a /lo&a a la )era e + "ia"i% 8 a la i #ele""i% 4 Lero "+a !o lo $er"ibi!o es $la"e #ero o !oloroso, la -a"+l#a! se si#i1a 9"o)o si !e es#e )o!o ;= es#+1iera a-ir)/ !olo o e&/ !olo9 lo $ersi&+e o se ale*a !e ello ;=A4 Lla"er 8 !olor so el a"#o !el #6r)i o )e!io e 7+e "o sis#e la se sibili!a! $ara lo b+e o 8 lo )alo e "+a #o #ales4 Es#o )is)o so #a)bi6 el !eseo 8 la a1ersi% e a"#o' las -a"+l#a!es !el !eseo 8 la a1ersi% o se !is#i &+e , $+es, real)e #e i e #re s2 i !e la -a"+l#a! se si#i1a4 No obs#a #e, s+ ese "ia es !is#i #a4 E 1e. !e se sa"io es, el al)a !is"+rsi1a +#ili.a i)/&e es4 Y "+a !o a-ir)a o ie&a 0!e lo i)a&i a!o3 7+e ;G es b+e o o )alo, 5+8e !e ello o lo $ersi&+e4 Oe a52 "%)o el al)a *a)/s i #eli&e si el "o "+rso !e + a i)a&e 4 El $ro"eso es si)ilar a "+a !o el aire 5a"e 7+e la $+$ila a!7+iera + a !e#er)i a!a "+ali!a! 8 6s#a, a s+ 1e., a"#(a sobre o#ra "osa 98 lo )is)o $asa "o el o2!o9 si bie , e (l#i)a i s#a "ia, la -a"+l#a! se si#i1a es + a 8 + o es el #6r)i o )e!io e 7+e "o sis#e $or )/s 7+e sea )(l#i$le e s+ ese "ia4 M/s >= arriba 7+e!% 8a !i"5o;=K "o 7+6 !is"ier e el al)a la !i-ere "ia e #re lo !+l"e 8 lo "alie #e, $ero 5a !e !e"irse + a 1e. )/s a5ora4 Se #ra#a, !es!e l+e&o, !e + a -a"+l#a! "+8a + i!a! es "o)o la !el l2)i#e4 E "+a #o a las -a"+l#a!es 7+e e ella "o 1er&e 98 7+e "o s#i#+8e + a + i!a! o s%lo !e a alo&2a, si o #a)bi6 !e ()ero ;=H9 so la + a a la o#ra lo 7+e s+s ob*e#os so e #re s24 MQ+6 !i-ere "ia $+e!e 5aber, e e-e"#o, e #re $re&+ #arse "%)o se !is"ier e "+ali!a!es 5e#ero&6 eas 8 "%)o se !is"ier e "+ali!a!es "o #rarias, >G $or e*e)$lo, bla "o 8 e&roN Sea, $+es, BAC 9lo bla "o9 res$e"#o !e BBC 9lo e&ro9 "o)o BCC 0la -a"+l#a! 7+e !is"ier e lo bla "o3 res$e"#o !e BDC 0la -a"+l#a! 7+e !is"ier e lo e&ro3, es !e"ir, "o)o "a!a + a !e a7+ellas "+ali!a!es res$e"#o !e la o#ra4 Y lo )is)o !a "o )+#ar los #6r)i os;;=4 S+$o ie !o, $or #a #o, 7+e BCDC se !e e + o 8 el )is)o s+*e#o, #e !re)os + "aso a /lo&o al !e BABC' e reali!a! "o s#i#+8e + a 8 la )is)a "osa, si bie s+ ese "ia o es la )is)a 9e i&+al o"+rre e el "aso !e a7+6llas 94 La a a@<?;b lo&ia, $or lo !e)/s, ser2a i!6 #i"a s+$o ie !o 7+e BAC sea lo !+l"e 8 BBC lo bla "o4
;=A

K<

V6ase, la Ptica a Jicmaco VI, >, ;;?Ha>;4 V6ase, supra. III >, <>Ib;>@<>Aa;<4

;=K

KG

Es !e"ir, las -a"+l#a!es "o s#i#+8e + a !oble + i!a!' !e ()ero, $or7+e e reali!a! so !i1ersi-i"a"io es !e + a ( i"a se sibili!a! ase #a!a, e (l#i)o #6r)i o, e + ( i"o se sorioD !e a alo&2a, $or7+e s+ rela"i% )+#+a es a /lo&a a la rela"i% e,is#e #e e #re s+s ob*e#os4 Los $/rra-os 7+e 1ie e a "o #i +a"i% !esarrolla es#a i!ea' al i&+al 7+e las !is#i #as "+ali!a!es se sibles se i!e #i-i"a e + ( i"o ob*e#o, #a)bi6 las -a"+l#a!es "orres$o !ie #es "o 1er&e 8 se i!e #i-i"a e + a ( i"a -a"+l#a!4
;=H

KI

Te e)os' A 0lo bla "o3 es a C 0la -a"+l#a! 7+e $er"ibe lo bla "o3 "o)o B 0lo e&ro3 es a D 0la -a"+l#a! 7+e $er"ibe lo e&ro34
;;=

KA

H>

La -a"+l#a! i #ele"#i1a i #eli&e, $or #a #o, las -or)as e las i)/&e es4 Y as2 "o)o e las se sa"io es le a$are"e !eli)i#a!o lo 7+e 5a !e ser $erse&+i!o o e1i#a!o, #a)bi6 se $o e e )o1i)ie #o "+a !o, al )ar&e !e la se sa"i% , se 1+el1e a las i)/&e es' $or e*e)$lo, "+a !o + o $er"ibe 7+e la a #or"5a es -+e&o 8, 1ie !o 7+e se )+e1e, re"o o"e $or )e!io !el se #i!o "o)( 7+e se #ra#a !e + e e)i&o4 O#ras 1e"es "al"+la 8 !elibera "o)$ara !o el -+#+ro "o el $rese #e, "o)o si es#+1iera 1i6 !olo "o a8+!a !e las i)/&e es o "o "e$#os 7+e es#/ e el al)a4 Y "+a !o !e"lara 7+e all2 es#/ lo $la"e #ero o lo !oloroso, al $+ #o lo b+s"a o 5+8e !e ello' sie)$re es as2 #ra#/ !ose !e la a""i% 4 E "+a #o a lo 1er!a!ero 8 lo -also 7+e a!a #ie e 7+e 1er "o la a""i% , $er#e e"e al )is)o &6 ero 7+e lo b+e o 8 lo )aloD !i-iere , si e)bar&o, e 7+e a7+6llos lo so absol+#a)e #e 8 6s#os $or rela"i% a al&+ie 4 Las lla)a!as abs#ra""io es, e -i , las i #eli&e !el )is)o )o!o 7+e lo "5a#o' e #a #o 7+e "5a#o, lo i #eli&e si abs#raer !e la )a#eria, $ero ;G si se i #eli&e e #a #o 7+e "o "a1i!a! a"#+al)e #e, e #o "es se i #eli&e abs#ra8e !o !e la "ar e e 7+e se !a la "o "a1i!a!D "+a !o los i #eli&e, i #eli&e #a)bi6 !e es#a )a era los ob*e#os )a#e)/#i"os' "o)o se$ara!os !e la )a#eria a+ 7+e o se !e se$ara!os !e ella4 De )a era &e eral, el i #ele"#o e a"#o se i!e #i-i"a "o s+s ob*e#os4 M/s a!ela #e ;;;, $or lo !e)/s, 5abre)os !e e,a)i ar si el i #ele"#o $+e!e o o i #eli&ir al&o 7+e e,is#a se$ara!o !e la )a#eria, o es#a !o 6l )is)o se$ara!o !e la e,#e si% 4

No $are"e 7+e es#a "+es#i% 5a8a si!o #ra#a!a e,$resa)e #e $or Aris#%#eles4 C+a !o )e os, o es $osible i!e #i-i"ar i &( $asa*e !e s+ obra 7+e $+e!a res$o !er a es#a $ro)esa -or)+la!a a7+2 $or el a+#or4
;;;

KK

H?

CALTULO OCTAVO

Contin+a tratando de cmo se relacionan entre s sensaciones, im2genes e intelecciones Re"a$i#+la !o a5ora 8a la !o"#ri a 7+e 5e)os e,@ >= $+es#o e #or o al al)a, !i&a)os + a 1e. )/s 7+e el al)a es e "ier#o )o!o #o!os los e #es, 8a 7+e los e #es so o i #eli&ibles o se sibles 8 el "o o"i)ie #o i #ele"#+al se i!e #i-i"a e "ier#o )o!o "o lo i #eli&ible, as2 "o)o la se sa"i% "o lo se sible4 Vea)os !e 7+6 )o!o es es#o as24 El "o o"i)ie #o i #ele"#+al 8 la se sa"i% se !i1i!e !e a"+er!o "o s+s ob*e#os, es !e"ir, e #a #o 7+e es#/ >G e $o#e "ia #ie e "o)o "orrela#o s+s ob*e#os e $o#e "ia, 8 e #a #o 7+e es#/ e a"#o, s+s ob*e#os e a"#o4 A s+ 1e., las -a"+l#a!es se sible e i #ele"#+al !el al)a so e $o#e "ia s+s ob*e#os, lo i #eli&ible 8 lo se sible res$e"#i1a)e #e4 Lero 6s#os 5a !e ser e"esaria)e #e 8a las "osas )is)as, 8a s+s -or)as4 Y, $or s+$+es#o, o so las "osas )is)as, #o!a 1e. 7+e lo 7+e es#/ e el al)a o es la $ie!ra, si o la -or)a !e 6s#a4 De !o !e res+l#a 7+e el al)a es "o)$arable a ;;> <?>a la )a o, 8a 7+e la )a o es i s#r+)e #o !e i s#r+)e #os 8 el i #ele"#o es -or)a !e -or)as as2 "o)o el se #i!o es -or)a !e las "+ali!a!es se sibles4 Y $+es#o 7+e, a lo 7+e $are"e, o e,is#e "osa al&+ a se$ara!a 8 G -+era !e las )a& i#+!es se sibles, los ob*e#os i #eli&ibles 9#a #o los !e o)i a!os abs#ra""io es "o)o #o!os a7+ellos 7+e "o s#i#+8e es#a!os 8 a-e""io es !e las "osas se sibles9 se e "+e #ra e las -or)as se sibles4 De a52 7+e, "are"ie !o !e se sa"i% , o ser2a $osible i a$re !er i "o)$re !er4 De a52 #a)bi6 7+e "+a !o se "o #e)$la i #ele"#+al)e #e, se "o #e)$la a la 1e. 8 e"esaria)e #e al&+ a i)a&e ' es 7+e las i)/@ ;= &e es so "o)o se sa"io es s%lo 7+e si )a#eria4 La i)a&i a"i% es, $or lo !e)/s, al&o !is#i #o !e la a-ir)a"i% 8 !e la e&a"i% , 8a 7+e la 1er!a! 8 la -alse!a! "o sis#e e + a "o)$osi"i% !e "o "e$#os4 E "+a #o a los "o "e$#os $ri)eros, Me 7+6 se !is#i &+ir/ !e las i)/&e esN MNo "abr2a !e"ir 7+e i 6s#os i los !e)/s "o "e$#os so i)/&e es, si bie + "a se !a si i)/&e es;;?4
CALTULO NOVENO

De la !acultad motri5 y 3ue sta no se identi!ica con


;;>

KH V6ase Acerca de las partes de los animales IV ;=, <KAaI@>;4


H=

Los "o)e #aris#as o se $o e !e a"+er!o sobre los "o "e$#os a 7+e Aris#%#eles se re-iere a7+2 a!*e#i1/ !olos "o)o B$ri)erosC4 Da!o el "ar/"#er rela"io al !e es#e #6r)i o, $ara al&+ os se #ra#ar2a !e los "o #e i!os $ri)arios 8 -+ !a)e #ales !el $e sa)ie #o 0a*e os, $or #a #o, a la abs#ra""i% a $ar#ir !e la e,$erie "ia se sible3 )ie #ras 7+e $ara o#ros se al+!e )/s bie a los "o "e$#os )e os abs#ra"#os 8, $or "o si&+ie #e, )/s $r%,i)os a las i)/&e es se sibles4
;;?

H<

ninguna de las !acultades estudiadas hasta el momento L+es#o 7+e el al)a $ro$ia !e los a i)ales se !e-i e ;G $or !os $o#e "ias, la !e !is"er ir 9a"#i1i!a! 6s#a 7+e "orres$o !e al $e sa)ie #o 8 a la se sa"i% 9 8 la !e )o1erse "o )o1i)ie #o lo"al, bas#e "o #o!o lo 8a !i"5o e #or o a la se sa"i% 8 al i #ele"#oD e "+a #o al $ri "i$io )o#or, si e)bar&o, a( 7+e!a $or i 1es#i&ar 7+6 es res$e"#o !el al)a' Mse #ra#a !e + a $ar#e !e la )is)a, se$arable 8a se&( la )a& i#+!, 8a se&( >= la !e-i i"i% , o )/s bie se i!e #i-i"a "o #o!a el al)aN Y si se #ra#a !e + a $ar#e, Mes a"aso + a $ar#e es$e"ial !is#i #a !e las 7+e se s+ele e +)erar 8 8a 5e)os +)era!o o se i!e #i-i"a "o al&+ a !e 6s#asN El $roble)a s+r&e i )e!ia#a)e #e al $re&+ #ar os e 7+6 se #i!o 5a !e 5ablarse !e $ar#es !el al)a 8 "+/ #as so 4 Y es 7+e e "ier#o )o!o $are"e 7+e so i +)erables 8 7+e o $+e!e re!+"irse a las 7+e al&+ os e +)era e s+s "lasi-i"a"io es 9las $ar#es ra@ >G "io al, $+lsio al 8 a$e#i#i1a o bie , se&( o#ros, las $ar#es ra"io al e irra"io al;;<94 E e-e"#o, a#e !ie !o a los "ri#erios "o 7+e es#able"e es#as !i1isio es a$are"e #a)bi6 o#ras $ar#es !o#a!as !e + a !i-ere "ia"i% )a8or 7+e 6s#as !e 7+e a"aba)os !e 5ablar a5ora' as2, la $ar#e +#ri#i1a 7+e se !a $or i&+al e las $la @?= #as 8 e #o!os los a i)ales 8 la $ar#e se si#i1a a la 7+e o res+l#ar2a -/"il "ara"#eri.ar i "o)o ra"io al i "o)o irra"io al4 Es#/, a!e)/s, la $ar#e i)a&i a#i1a <?>b 7+e si bie se !is#i &+e e s+ ese "ia !e #o!as las !e)/s, ser2a )+8 !i-2"il $re"isar "o "+/l !e ellas se i!e #i-i"a o o, s+$o ie !o 7+e las $ar#es !el al)a se !e se$ara!as4 A:/!ase a 6s#as la $ar#e !esi!era#i1a, 7+e $are"e !is#i &+irse !e #o!as #a #o $or s+ !e-i i"i% "o)o $or s+ $o#e "iaD si e)bar&o, ser2a abs+r!o G se$ararla' e e-e"#o, la 1oli"i% se ori&i a e la $ar#e ra"io al as2 "o)o el a$e#i#o 8 los i)$+lsos se ori&i a e la irra"io alD l+e&o si el al)a es#/ "o s#i#+i!a $or es#as #res $ar#es, e "a!a + a !e ellas #e !r/ l+&ar el !eseo4 Lero 1ol1ie !o al #e)a a ra2. !el "+al s+r&i% es#a !i&resi% , M7+6 es lo 7+e )+e1e lo"al)e #e al a i)alN Des!e l+e&o los )o1i)ie #os !e !esarrollo 8 e 1e*e"i)ie #o 9$+es#o 7+e se !a e #o!os los 1i1ie #es9 $are"e 7+e so $ro!+"i!os $or + a $ar#e !el al)a $rese #e e #o!os ellos, la re$ro!+"#ora 8 +#ri#i1a4 E "+a #o a la i s$ira"i% 8 la res$ira"i% , el s+e:o 8 la 1i&ilia, 5abr/ 7+e es#+!iarlos )/s a!ela #e ;;G 8a 7+e #o!o ello e "ierra )(l#i$les !i-i"+l#a!es4 Lor lo 7+e se re-iere al )o1i)ie #o lo"al, e,a)i are)os a5ora 7+6 es lo
;=

H; Al+si% a la $si"olo&2a $la#% i"a4 Res$e"#o !e la $ri)era "lasi-i"a"i% , 16ase Qep+#lica IV <?G@<;4 Res$e"#o !e la se&+ !a, $la#% i"a #a)bi6 , $+e!e 1erse la Ptica a Jicmaco, I ;?, ;;=>a>I si&s4, $asa*e e 7+e Aris#%#eles se sir1e !e ella !a !o a e #e !er 7+e es !e !o)i io "o)( 8, eso s2, si "o)$ro)e#erse e absol+#o "o s+ 1alor4
;;< ;;G

H>

V6a se los #ra#a!os "orres$o !ie #es Acerca de la respiracin y Acerca del sueFo.

HG

7+e )+e1e al a i)al "o )o1i)ie #o !e lo"o)o"i% 4 Q+e o se #ra#a !e la $o#e "ia +#ri#i1a res+l#a e1i!e #e' e e-e"#o, el )o1i)ie #o e "+es#i% #ie e l+&ar sie)$re $or + -i 8 1a a"o)$a:a!o 8a !e i)a&i a"i% , 8a !e !eseo, $+es#o 7+e + a i)al 7+e i !esea al&o i 5+8e !e al&o, o se )+e1e a o ser 1iole #a)e #e4 A)6 !e 7+e, e #al "aso, las $la #as ser2a #a)bi6 "a$a"es !e )o1i)ie #o lo"al 8 $oseer2a al&( %r&a o $ara #al )o1i)ie #o4
;G

Lor a /lo&as ra.o es 5a8 7+e e,"l+ir #a)bi6 7+e sea la $o#e "ia se si#i1a4 M+"5os so , e-e"#i1a)e #e, los a i)ales 7+e $osee se sa"i% 8, si e)bar&o, $er@ >= )a e"e -i*os e i )%1iles a lo lar&o !e #o!a s+ 1i!a4 A5ora bie , si la Na#+rale.a o 5a"e a!a e 1a o i $res"i !e !e a!a e"esario 9e,"e$#o e los a i)ales i)$er-e"#os e i "o)$le#osD $ero los a i)ales a 7+e )e re-iero so "o)$le#os 8 $er-e"#os 8 $r+eba !e ello es 7+e se re$ro!+"e , )a!+ra 8 e 1e*e"e 9 !ebe@ >G r2a $oseer #a)bi6 los %r&a os "orres$o !ie #es a la lo"o)o"i% 4 El $ri "i$io )o#or, e -i , o es #a)$o"o la -a"+l#a! i #ele"#i1a, el !e o)i a!o i #ele"#o4 E e-e"#o, el i #ele"#o #e%ri"o o #ie e $or ob*e#o !e "o #e)$la"i% a!a 7+e 5a8a !e ser lle1a!o a la $r/"#i"a i 5a"e -or)+la"i% al&+ a a"er"a !e lo 7+e se 5a !e b+s"ar o re5+ir, )ie #ras 7+e, $or el "o #rario, el )o1i)ie #o se !a sie)$re 7+e se b+s"a al&o o se 5+8e !e al&o4 Lero es 7+e i si7+iera "+a !o "o #e)$la al&( ob*e#o !e es#e #i$o or!e a la b(s7+e!a o la 5+i!a' $or e*e)$lo, )+@ ?= "5as 1e"es $ie sa e al&o #errible o $la"e #ero 8, si e)bar&o, o or!e a )o1i)ie #o al&+ o !e #e)or 9es el "ora.% el 7+e se a&i#a o bie al&+ a o#ra $ar#e !el <??a "+er$o si se #ra#a !e al&o $la"e #ero94 M/s a( , i "l+so "+a !o el i #ele"#o )a !a 8 el $e sa)ie #o or!e a 7+e se 5+8a !e al&o o se b+s7+e, o $or eso se $ro!+"e el )o1i)ie #o "orres$o !ie #e, si o 7+e a 1e"es se a"#(a si&+ie !o la $a+#a !el a$e#i#o, "o)o o"+rre, $or e*e)$lo, "o los 7+e "are"e !e a+#o"o #rol4 A!e)/s 8 !e )a era &e eral, 1e)os 7+e el 7+e $osee la "ie "ia )6!i"a o $or eso la e*er"i#a' "o)o 7+e el G $ri "i$io 7+e or!e a obrar "o -or)e a la "ie "ia es !is#i #o !e la "ie "ia )is)a4 El !eseo #a)$o"o bas#a, $or (l#i)o, $ara e,$li"ar #al )o1i)ie #o' $r+eba !e ello es 7+e los 7+e #ie e "o #rol !e s2 )is)os o reali.a a7+ellas "o !+"#as 7+e !esea , $or )/s 7+e las !esee 8 a$e#e."a , si o 7+e se !e*a &+iar $or el i #ele"#o4

HI

CALITULO DUCIMO

>ue contin+a con el mismo tema de la !acultad motri5 anali52ndose en l la !acultad desiderati4a y el #ien pr2ctico como motor de la misma E "+al7+ier "aso, 6s#os so los !os $ri "i$ios 7+e a$are"e "o)o "a+sa #es !el )o1i)ie #o' el !eseo;;I ;= 8 el i #ele"#o 9"o #al !e 7+e e es#e "aso se "o si!ere a la i)a&i a"i% "o)o + #i$o !e i #ele""i% D e e-e"#o, a )e +!o los 5o)bres se !e*a lle1ar !e s+s i)a&i a"io es "o #ra1i ie !o a la "ie "ia 8, $or o#ra $ar#e, la )a8or2a !e los a i)ales o #ie e i i #ele"#o i "a$a"i!a! !e "/l"+lo ra"io al, si o s%lo i)a&i a"i% 94 As2 $+es, + o 8 o#ro 9es !e"ir, i #ele"#o 8 !eseo9 so $ri "i$io !el )o1i)ie #o lo"alD $ero se #ra#a e es#e "aso !el i #ele"#o $r/"#i"o, es !e"ir, a7+el ;G 7+e ra.o a "o 1is#as a + -i ' es e s+ -i ali!a! e lo 7+e se !i-ere "ia !el #e%ri"o4 To!o !eseo #ie e #a)bi6 + -i 8 el ob*e#o !esea!o "o s#i#+8e e s2 )is)o el $ri "i$io !el i #ele"#o $r/"#i"o, )ie #ras 7+e la "o "l+si% !el ra.o a)ie #o "o s#i#+8e el $ri "i$io !e la "o !+"#a4 Co ra.% , $or "o si&+ie #e, a$are"e "o)o "a+sa #es !el )o1i)ie #o los !os, el !eseo 8 el $e sa)ie #o $r/"#i"o' e-e"#i1a)e #e, el ob*e#o !eseable )+e1e 8 #a)bi6 )+e1e el $e sa)ie #o $re"isa)e #e >= $or7+e s+ $ri "i$io es el ob*e#o !eseable4 Y, !el )is)o )o!o, la i)a&i a"i% "+a !o )+e1e, o )+e1e si !eseo4 El $ri "i$io )o#or es, $or #a #o, ( i"o' el ob*e#o !eseable4 Y es 7+e si los $ri "i$ios 7+e )+e1e so !os, i #ele"#o 8 !eseo, ser/ 7+e )+e1e e 1ir#+! !e + a -or)a "o)( 4 A5ora bie , la obser1a"i% )+es#ra 7+e el i #ele"#o o )+e1e si !eseo' la 1oli"i% es, !es!e l+e&o, + #i$o !e !eseo 8 "+a !o + o se )+e1e e 1ir#+! !el ra.o a)ie #o es 7+e se )+e1e e 1ir#+! !e + a 1oli"i% 4 El !eseo, $or s+ $ar#e, $+e!e )o1er "o #ra@ >G 1i ie !o al ra.o a)ie #o 8a 7+e el a$e#i#o es #a)bi6 + #i$o !e !eseo4 Lor lo !e)/s, el i #ele"#o a"ier#a sie)$re, )ie #ras 7+e el !eseo 8 la i)a&i a"i% $+e!e a"er#ar o o a"er#ar4 Lor "o si&+ie #e, lo 7+e "a+sa el )o1i)ie #o es sie)$re el ob*e#o !eseable 7+e, a s+ 1e., es lo b+e o o lo 7+e se $rese #a "o)o b+e o4 Lero o "+al7+ier ob*e#o b+e o, si o el bie reali.able a #ra16s !e la a""i% 4 Y el bie reali.able a #ra16s !e la a""i% es el 7+e $+e!e ser !e o#ra )a era 7+e "o)o ?= es4 Es, $+es, e1i!e #e 7+e la $o#e "ia )o#ri. !el al)a es lo 7+e se lla)a !eseo4 E "+a #o a los 7+e !i1i!e <??b el al)a e $ar#es 9si real)e #e !i1i!e 8 se$ara a#e !ie !o a las !is#i #as $o#e "ias9 las $ar#es 5a !e ser $or -+er.a )+"5as' +#ri#i1a, se si#i1a, i #ele"#i1a, !elibera#i1a 8, e -i , !esi!era#i1aD #o!as 6s#as, !es!e l+e&o, !i-iere e #re s2 e )a8or &ra!o 7+e las $ar#es a$e#i#i1a 8 $+lsio al4 Y $+es#o 7+e se $ro!+"e !e@ G seos )+#+a)e #e e "o #ra!os 9es#o
H? Res$e"#o !e la #er)i olo&2a re-ere #e al "a)$o !el !eseo, a$e#i#o, e#"4, 16ase la o#a 4 >K !el "a$2#+lo ? !el libro II4
;;I

HA

s+"e!e "+a !o la ra.% 8 el a$e#i#o so "o #rariosD lo 7+e, a s+ 1e., #ie e l+&ar e a7+ellos seres 7+e $osee $er"e$"i% !el #ie)$o' el i #ele"#o )a !a resis#ir a#e i6 !ose al -+#+ro, $ero el a$e#i#o se a#ie e a lo i )e!ia#oD 8 es 7+e el $la"er i )e!ia#o a$are"e "o)o $la"er absol+#o 8 bie absol+#o $or7+e se $ier!e !e 1is#a el -+#+ro9 5abr/ ;= 7+e "o "l+ir 7+e si bie el )o#or es es$e"2-i"a)e #e + o, a saber, la -a"+l#a! !esi!era#i1a e #a #o 7+e !esi!era#i1a 98 )/s all/ !e #o!o lo !e)/s, el ob*e#o !eseable 7+e, e !e-i i#i1a, )+e1e si )o1erse al ser i #eli&i!o o i)a&i a!o 9, si e)bar&o +)6ri"a)e #e e,is#e + a $l+rali!a! !e )o#ores4 Co 7+e #res so los ele)e #os 7+e i #e&ra el )o1i)ie #o' + o es el )o#or, o#ro a7+ello "o 7+e )+e1e 8 el #er"ero, e -i , lo )o1i!o4 El )o#or es, a s+ 1e., ;G !oble' el 7+e $er)a e"e i )%1il 8 el 7+e )+e1e )o1i6 !ose4 L+es bie , el 7+e $er)a e"e i )%1il es el bie reali.able a #ra16s !e la a""i% , el 7+e )+e1e )o1i6 !ose es la -a"+l#a! !esi!era#i1a 9e e-e"#o, el 7+e !esea se )+e1e e #a #o 7+e !esea, 8a 7+e el !eseo "o s#i#+8e + )o1i)ie #o o, )/s e,a"#a)e #e, + a"#o9 8 lo )o1i!o es el a i)al4 E "+a #o al %r&a o "o 7+e )+e1e el !eseo, se #ra#a 8a !e al&o "or$o@ >= ral 8, $or #a #o, 5abr/ !e es#+!iarse *+ #a)e #e "o las -+ "io es 7+e so "o)+ es al "+er$o 8 al al)a4 Lor el )o)e #o 8 e res+)e !i&a)os 7+e + )o#or 7+e $ro!+"e el )o1i)ie #o a #ra16s !e %r&a os se e "+e #ra all2 !o !e "oi "i!e el $ri "i$io 8 el -i !el )o1i)ie #o "o)o es el "aso !e + a ar#i"+la"i% ' e ella es#/ lo "% "a1o 8 lo "o 1e,o, $ri "i$io 8 -i !el )o1i)ie #o res$e"#i1a)e #eD 8 $or eso lo + o es#/ e re$oso )ie #ras 7+e lo o#ro se )+e1e, sie !o !is#i #os >G e "+a #o a s+ !e-i i"i% $ero i se$arables e "+a #o a la )a& i#+!4 Y es 7+e #o!o se )+e1e o $or i)$+lsi% o $or #ra""i% 4 Y !e a52 7+e 9"o)o o"+rre "o el "2r"+lo9 5a8 al&o 7+e $er)a e"e i )%1il 8 a $ar#ir !e lo "+al se ori&i a el )o1i)ie #o4 As2 $+es, 8 e #6r)i os &e erales, el a i)al 9"o)o 7+e!a !i"5o9 es "a$a. !e )o1erse a s2 )is)o e la )e!i!a e 7+e es "a$a. !e !esear4 Lor s+ $ar#e, la -a"+l#a! !e !esear o se !a a o ser 7+e 5a8a i)a&i a"i% 4 Y #o!a i)a&i a"i% , a s+ 1e., es ra"io al o se si@?= ble4 De es#a (l#i)a, e -i , $ar#i"i$a #a)bi6 el res#o !e los a i)ales4

CALITULO UNDUCIMO

Acerca de la relacin e?istente entre la !acultad motri5 y otras a ella 4inculadas E rela"i% "o los a i)ales i)$er-e"#os 9es !e"ir, a7+ellos 7+e $osee ( i"a)e #e el se #i!o !el #a"#o9 <?<a 7+e!a a( $or e,a)i ar "+/l es el ele)e #o )o#or 8 si es $osible o o 7+e se !e e ellos i)a&i a"i% 8 a$e#i#o4 La obser1a"i% )+es#ra, !es!e l+e&o, 7+e e ellos 5a8 !olor 8 $la"erD a5ora bie , !e 5aber 6s#os 5a !e 5aber a!e)/s 8 e"esaria)e #e a$e#i#o4 E "+a #o a la i)a&i a"i% , Me 7+6 )e!i!a "abe
HK

7+e e,is#a e ellosN, M o ser/ 7+e, as2 "o)o s+s )o1i)ie #os so #a)bi6 a7+6lla e,is#e e ellos $ero !e )o!o % i !e-i i!oN

i !e-i i!os,

Co)o a"aba)os !e !e"ir;;A, la i)a&i a"i% se si#i1a se !a #a)bi6 e los a i)ales irra"io ales, )ie #ras 7+e la !elibera#i1a se !a ( i"a)e #e e los ra"io ales' e e-e"#o, si 5a !e 5a"erse es#o o lo o#ro es el res+l#a!o !e + "/l"+lo ra"io alD 8 $or -+er.a 5a !e +#ili.arse sie)$re + a sola )e!i!a 8a 7+e se $ersi&+e lo )e*or4 De !o !e res+l#a 7+e los seres !e #al a#+rale.a 5a !e ser "a$a"es !e -or)ar + a sola i)a&e a $ar#ir !e )+"5as4 Y la ra.% $or la "+al a-ir)/ba)os HG 7+e la ;= i)a&i a"i% o i)$li"a !e $or s2 o$i i% es 6s#a' 7+e o i)$li"a la o$i i% 7+e res+l#a !e + "/l"+lo ra"io alD $ero, a la i 1ersa, la o$i i% s2 7+e i)$li"a i)a&i a"i% 4 De a52 7+e el !eseo "o)o #al o #ie e $or 7+6 i)$li"ar + a a"#i1i!a! !elibera#i1aD a #es al "o #rario, a 1e"es se i)$o e a la !elibera"i% 8 la arras#raD o#ras 1e"es, si e)bar&o, 6s#a se i)$o e 8 arras#ra a a7+6l "o)o + a es-era a o#ra es-eraD $or (l#i)o, a 1e"es 9"+a !o #ie e l+&ar la i #e)$era "ia9 + !eseo se i)$o e a o#ro !eseo 8 lo arras#ra 9los !i"#a!os !e la ;G Na#+rale.a, si e)bar&o, so 7+e el $ri "i$io s+$erior sea el )/s -+er#e 8 el lla)a!o a ori&i ar el )o1i)ie #o94 As2 $+es, el a i)al es#/ so)e#i!o a #res #i$os !e )o1i)ie #o4 E "+a #o a la -a"+l#a! i #ele"#+al, o $ro!+"e )o1i)ie #o al&+ o, si o 7+e se 7+e!a !e#e i!a 0e el )o)e #o a #erior al )is)o34 U a "osa es, e e-e"#o, + *+i"io o e + "ia!o !e "ar/"#er + i1ersal 8 o#ra "osa es + o a"er"a !e al&o e $ar#i"+lar 9el $ri)ero e + "ia 7+e + i !i1i!+o !e #al #i$o 5a !e reali.ar #al "lase !e "o !+"#a, )ie #ras 7+e el se&+ !o e + "ia 7+e #al i !i1i!+o !e #al "lase 5a !e reali.ar es#a "o !+"#a "o "re#a !e a5ora 8 7+e 8o so8 + i !i1i!+o !e #al "lase94 Es#a (l#i)a o$i i% s2 $ro!+"e + )o1i)ie #o $ero o la !e "ar/"#er + i1ersalD o 7+i./s las !os, $ero $er)a e"ie !o a7+6lla e re$oso 8 6s#a o4
>=

;;A

H< V6ase al -i al !el "a$2#+lo a #erior, <??b>H4 HG V6ase supra. c. ?, <>Ka;K@b;=34

HH

CALITULO DUODUCIMO

De cmo la Jaturale5a ha distri#uido sa#iamente las distintas !acultades anmicas entre los distintos tipos de 4i4ientes siempre de acuerdo con los !ines y las necesidades de stos To!o ser 7+e 1i1e 8 $osee al)a 5a !e $oseer e"esaria)e #e al)a +#ri#i1a !es!e 7+e es e &e !ra!o 5as#a 7+e )+ere4 Y es 7+e + ser $ro!+"i!o $or &e era@ >G "i% #ie e e"esaria)e #e !esarrollo, )a!+re. 8 e 1e*e"i)ie #o 8 es i)$osible 7+e #o!o es#o s+"e!a si o 5a8 ali)e #a"i% 4 L+e&o la $o#e "ia +#ri#i1a 5a !e !arse e"esaria)e #e e "+a #os seres se e &e !ra 8 e 1e*e"e 4 La se sa"i% , si e)bar&o, o es e"esario 7+e se !6 e #o!os los 1i1ie #es' e e-e"#o, o $+e!e $oseer el se #i!o !el #a"#o 9si el "+al o es $osible 7+e 5a8a a i)al9 i a7+ellos "+8o "+er$o es si)$le i a7+ellos 7+e so i "a$a"es !e re"ibir las -or)as ?= si )a#eria4 E "+a #o al a i)al, 6s#e s2 7+e 5a !e $oseer e"esaria)e #e se sa"i% !a!o 7+e la Na#+rale.a a!a 5a"e e 1a o4 To!os los seres a#+rales, !es!e l+e&o, o so seres or!e a!os a + -i o so a"o #e"i)ie #os 1i "+la!os a seres or!e a!os a + -i 4 A5ora bie , #o!o "+er$o !o#a!o !e "a$a"i!a! !e !es$la.a)ie #o 8, si e)bar&o, "are #e !e se sa"i% $ere"er2a si "o se&+ir s+ -i ali!a! 8 6s#a "o s#i#+8e la <?<b obra !e la Na#+rale.a' $+es M"%)o $o!r2a +#rirse e #al s+$+es#oN Es "ier#o 7+e los 1i1ie #es es#a"io arios "+e #a "o el ali)e #o all2 !o !e a#+ral)e #e se e "+e #ra D $ero o es $osible 7+e + "+er$o #e &a al)a e i #ele"#o "a$a. !e !is"er ir 8 o #e &a, si e)bar&o, se sa"i% s+$o ie !o 7+e o sea es#a"io ario 8 sea, a!e)/s, e &e !ra!o 0 o as2 si es i e &e !ra!o3' e e-e"#o, G M$or 7+6 5ab2a !e "are"er !e se sa"i% N Q+i./s $or7+e ser2a )e*or $ara el al)a o $ara el "+er$o4 Lero !e 5e"5o o o"+rrir2a i lo + o i lo o#ro' i a7+6lla i @#ele&ir2a )e*or i 6s#e #e !r2a + a e,is#e "ia )e*or "are"ie !o !e se sa"i% ;;K4 As2 $+es, i &( "+er$o o
HI <?<b>@K' es + $/rra-o !e i #er$re#a"i% !+!osa a #e el 7+e o e,is#e + a i)i!a! e #re los !is#i #os #ra!+"#ores e i #6r$re#es4 Ni si7+iera los )a +s"ri#os "oi "i!e e + $+ #o i)$or#a #e' )ie #ras al&+ os $rese #a la le"#+ra 0;4 %)&diB t gBr h?ei, e o#ros es#a -rase a$are"e "o)o e&a#i1a' diB t gBr ou( h?ei 0le"#+ra 6s#a a!o$#a!a $or oso#ros34 La i #er$re#a"i% 7+e o-re"e)os 9#al "o)o $+e!e a$re"iarse a #ra16s !e la #ra!+""i% $rese #a!a9 es la si&+ie #e' el "o #e,#o e 7+e el $/rra-o se e "+e #ra si#+a!o es el !e + "o *+ #o !e ar&+)e #a"io es !e "ar/"#er #eleol%&i"o e "a)i a!as a !e)os#rar e &e eral 7+e + 1i1ie #e o es#a"io ario 5a !e es#ar !o#a!o !e "o@ o"i)ie #o se sible 0<?<a?=@b>34 Aris#%#eles lo 5a !e)os#ra!o 5a"ie !o 1er la -i ali!a! a 7+e es#e "o o"i)ie #o se sible sir1e e el "aso !e los 1i1ie #es o es#a"io arios4 El $/rra-o 7+e os o"+$a $rese #a + a !oble 1aria"i% res$e"#o !el a #erior' a3 la !e)os#ra"i% e es#e "aso es i !ire"#a, $or re!+""i% al abs+r!oD se #ra#a !e 5a"er 1er 9a!e)/s 8 sobre lo a #erior)e #e es#able"i!o9 7+e o es $osible asi& ar -i ali!a! al&+ a a la "are "ia !e "o o"i)ie #o se sible $or $ar#e !el 1i1ie #e o es#a"io arioD b3 la ar&+)e #a"i% se re-iere o 8a al 1i1ie #e es#a"io ario "are #e !e i #ele"#o 0i4 e4, el a i)al irra"io al3 7+e i !+!able)e #e )orir2a si "are"iera !e se sa"i% , si o al 1i1ie #e o es#a"io ario !o#a!o !e i #ele"#o' M$o!r2a !arse + 1i1ie #e o es#a"io ario !o#a!o !e i #ele"#o 8
;;K

;==

es#a"io ario $osee al)a si $oseer #a)bi6 se sa"i% 4 Lero si el "+er$o $osee se sa"i% , e"esaria)e #e ;= ser/ o si)$le o "o)$+es#o4 Y o es $osible 7+e sea si)$le, 8a 7+e e #al "aso "are"er2a !el se #i!o !el #a"#o, se #i!o 7+e e"esaria)e #e 5a !e $oseer4 Es#o (l#i)o se $o e !e )a i-ies#o !e la )a era si&+ie #e4 L+es#o 7+e el a i)al es + "+er$o a i)a!o 8 #o!o "+er$o es #a &ible 8 #a &ible es, a s+ 1e., lo 7+e $+e!e ser $er"ibi!o $or el #a"#o, e"esaria)e #e el "+er$o !el a i)al 5a !e $oseer a s+ 1e. el se #i!o !el #a"#o si es 7+e el a i)al 5a !e es#ar e "o !i"io es !e sobr6 ;G 1i1ir4 Las res#a #es se sa"io es, e e-e"#o, se $er"ibe a #ra16s !e + )e!io !is#i #o !el "+er$o' as2, $or e*e)$lo, el ol-a#o, la 1is#a 8 el o2!oD $ero al e #rar e "o #a"#o !ire"#o "o las "osas, si o #+1iera el se #i!o "orres$o !ie #e, o $o!r2a i e1i#ar "ier#as "osas i a$o!erarse !e o#ras4 Y, !e ser as2, le ser2a i)$osible al a i)al sobre1i1ir4 Es#a es la ra.% $or la "+al el &+s#o 1ie e a ser + a "lase !e #a"#o' es 7+e s+ ob*e#o es el ali)e #o 8 el ali)e #o es el "+er$o #a &ible4 Lor el "o #rario, el so i!o, el "olor 8 el olor i ali)e #a i >= so "a+sa !e !esarrollo o !e e 1e*e"i)ie #o4 De !o !e res+l#a 7+e el &+s#o 5a !e ser e"esaria)e #e + a "ier#a "lase !e #a"#o, $re"isa)e #e $or ser el se #i!o !e lo lo 7+e es #a &ible 8 +#ri#i1o4 A)bos se #i!os so , $+es, e"esarios al a i)al 8 es e1i!e #e 7+e si el #a"#o el a i)al o $o!r2a e,is#ir4 Los !e)/s se #i!os, $or el "o #rario, #ie e "o)o -i ali!a! el $ro$or"io ar + a e,is#e "ia )e*or 8 5a !e !arse e"esaria)e #e o e "+al7+ier &6 ero !e a i)a@ >G les, si o e al&+ os' #al es el "aso !el a i)al "a$a. !e !es$la.arseD e e-e"#o, $ara sobre1i1ir o bas#a "o 7+e $er"iba "+a #o es#/ e "o #a"#o i )e!ia#o "o los ob*e#os, si o 7+e e"esi#a $er"ibir #a)bi6 a !is#a "ia4 Lo 7+e, $or s+ $ar#e, ser/ $osible si es "a$a. !e $er"ibir a #ra16s !e + )e!io !e )o!o 7+e 6s#e res+l#e i -l+i!o 8 $+es#o e )o1i)ie #o $or lo se sible 8 el a i)al, a s+ 1e., $or 6l4 O"+rre "o)o "o el )o1i@ ?= )ie #o lo"al' el )o#or $ro!+"e + "a)bio 5as#a "ier#o $+ #o, el i)$+lso a"#(a sobre o#ra "osa 5a"ie !o 7+e 6s#a a s+ 1e. $ro!+."a + i)$+lso 8 el )o1i)ie #o #ie e l+&ar a #ra16s !e + )e!io #ra s)isorD !e es#e )o!o el )o#or $ri)ero i)$+lsa si ser i)$+lsa!o, el (l#i)o es s%lo i)$+lsa!o $ero o i)$+lsa 8 el )e!io #ras)isor !ese)$e:a a)bas -+ "io es 9los i #er)e@ <?Ga !iarios so , $or lo !e)/s, )(l#i$les94 O#ro #a #o o"+rre e el "aso !e la al#era"i% , e,"e$#o 7+e la a""i% !e al#erar $+e!e e*er"erse sobre al&o si 7+e es#o "a)bie !e l+&ar' $or e*e)$lo, si se #ra#a !e i)$ri)ir sobre "era, 6s#a res+l#a a-e"#a!a $or el )o1i)ie #o
"are #e !e se sibili!a!N La "+es#i% es, a b+e se&+ro, !ial6"#i"a 8 $r+eba !e ello es el "ar/"#er $are #6#i"o !e las $alabras all2 men oud agnneton, B o as2 si es i e &e !ra!oCD $alabras 6s#as i #ro!+"i!as se&+ra)e #e $or + a )a o !eseosa !e "o)$a&i ar la !o"#ri a aris#o#6li"a !e los "+er$os "eles#es "o lo a7+2 a-ir)a!o, a saber, 7+e o e,is#e i &( 1i1ie #e "a$a. !e !es$la.arse 7+e $osea i #ele"#o 8 o se sa"i% ' 8 es 7+e es#a a-ir)a"i% es irrele@1a #e 8 o"iosa si se re-iere a los 1i1ie #es #erres#res )ie #ras 7+e res+l#a "o #raria al $e sa)ie #o !e Aris#%#eles si se re-iere a #o!o 1i1ie #e, i "l+i!os los "+er$os "eles#es4

;=;

5as#a !o !e lle&a la i)$resi% D + a $ie!ra, $or el "o #rario, o res+l#ar2a a-e"#a!a e absol+#o )ie #ras 7+e el a&+a lo ser2a 5as#a + a $ro-+ !i!a! )a8orD el aire, G e -i , es )%1il, a"#i1o 8 $asi1o e &ra!o s+)o, sie)$re 7+e $er)a e."a 8 se )a #e &a "o)$a"#o4 De a52 7+e e rela"i% "o la re-le,i% !e la l+. sea $re-erible s+$o er, o 7+e la 1isi% $ro"e!e #e !el o*o se re-le*a, si o 7+e el aire es a-e"#a!o $or la -i&+ra 8 el "olor )ie #ras se )a #e &a "o)$a"#o4 A5ora bie , sobre + a s+$er-i"ie lisa se )a #ie e "o)$a"#o 8 !e a52 7+e 6l )is)o )+e1a, a s+ 1e., la 1is#a "o)o si la se:al i)@;= $resa e la "era a#ra1esara a 6s#a 5as#a s+ e,#re)o o$+es#o4

;=>

CALTULO DECIMOTERCERO

"n 3ue #as2ndose en el !uncionamiento de los rganos sensoriales se pone de mani!iesto cmo el cuerpo del animal ha de ser necesariamente compuesto y una 4e5 m2s, para concluir, se o!rece una e?plicacin teleolgica de los distintos sentidos Es )a i-ies#a la i)$osibili!a! !e 7+e el "+er$o !el a i)al sea si)$le' )e re-iero a 7+e sea !e -+e&o o !e aire, $or e*e)$lo4 E e-e"#o, si o se #ie e #a"#o es i)$osible #e er i &( o#ro se #i!o, 8a 7+e #o!o "+er$o a i)a!o es "a$a. !e $er"ibir $or "o #a"#o, "o)o ;G )/s arriba se !i*o;;H4 El res#o !e los ele)e #os, e,"e$#o la #ierra, $+e!e "o s#i#+ir %r&a os se soriales, $ero es 7+e #o!os ellos $ro!+"e la se sa"i% a #ra16s !e + )e!io, 8a 7+e $er"ibe a #ra16s !e o#ro "+er$oD el #a"#o, $or el "o #rario, "o sis#e e e #rar e "o #a"#o "o los ob*e#os )is)os 8 !e a52 $re"isa)e #e 7+e #e &a #al o)bre4 Lor s+$+es#o 7+e los o#ros %r&a os se soriales $er"ibe #a)bi6 $or "o #a"#o, $ero es a #ra16s !e al&o !is#i #o !e ellos )is)osD sola)e #e el #a"#o $are"e $er"ibir $or s24 De !o !e res+l#a 7+e i @ >= &+ o !e #ales ele)e #os $o!r2a "o s#i#+ir el "+er$o !el a i)al4 Ta)$o"o $+e!e ser 6s#e e,"l+si1a)e #e !e #ierra4 E e-e"#o, el #a"#o es "o)o el #6r)i o )e!io a!e"+a!o res$e"#o !e las "+ali!a!es #a &ibles 8 el %r&a o se sorial es "a$a. !e $er"ibir o s%lo las !i-ere "ias $ro$ias !e la #ierra, si o #a)bi6 lo "alie #e 8 lo -r2o 8 #o!as las !e)/s "+ali!a!es #a &ibles4 Y si o $er"ibi)os i "o los 5+esos i "o los "abellos i >G "o o#ras $ar#es si)ilares es $re"isa)e #e $or7+e so !e #ierra4 Y si las $la #as o $osee se #i!o al&+ o es <?Gb $re"isa)e #e $or7+e so !e #ierra4 De o 5aber #a"#o o es $osible 7+e 5a8a i &( o#ro se #i!o' a5ora bie , el %r&a o !e a7+6l o es e,"l+si1a)e #e i !e #ierra i !e i &( o#ro ele)e #o4 As2 $+es, s%lo e "aso !e es#ar $ri1a!os !e es#e se #i!o $ere"e i el+!ible)e #e los a i)ales4 Es#o es e1i@ G !e #e 8a 7+e i es $osible $oseer #al se #i!o si ser a i)al, i $ara ser a i)al es e"esario $oseer i &( o#ro a!e)/s !e 6l4 Y es#a es $re"isa)e #e la ra.% !e 7+e las res#a #es "+ali!a!es se sibles 9$or e*e)$lo, el "olor, el so i!o 8 el olor9 o !es#r+8a "o s+s e,"esos al a i)al, si o 7+e sola)e #e !es#r+8e los %r&a os se soriales "orres$o !ie #es 9!e s+"e!er lo "o #rario ser2a a""i!e #al)e #e' $or e*e)$lo, si *+ @ ;= #a)e #e "o el so i!o se $ro!+"e + i)$+lso o + "5o7+eD #a)bi6 si ba*o la a""i% !e lo $er"ibi!o $or la 1is#a o !el olor se $o e e )o1i)ie #o o#ros a&e #es "+8o "o #a"#o sea !es#r+"#i1o94 El sabor, $or s+ $ar#e, $+e!e !es#r+ir al a i)al s%lo e #a #o e "+a #o 7+e res+l#a ser a la 1e. #a &ible4 Lor el "o #rario, el e,"eso e las "+ali!a!es #a &ibles 9$or e*e)$lo, "alor, -r2o o !+re.a 9 eli)i a al a i)al' 8 es 7+e el ;G e,"eso e "+al7+ier "+ali!a! se sible eli)i a el
;;H

HA V6ase e el "a$4 a #erior, <?<b;=@><4

%r&a o se sorial "orres$o !ie #eD $or #a #o, el e,"eso e lo #a &ible eli)i a el #a"#oD a5ora bie , $or 6s#e se !e-i e el 1i1ir 8a 7+e, "o)o 7+e!% !e)os#ra!o, si #a"#o o $+e!e 5aber a i)al, l+e&o el e,"eso e las "+ali!a!es #a &ibles, o s%lo !es#r+8e el %r&a o se sorial, si o #a)bi6 al a i)al, $re"isa)e #e $or7+e 6s#e es el ( i"o se #i!o 7+e e"esaria)e #e 5a !e $oseer los a i)ales4 Los !e)/s se #i!os 9"o)o 8a se 5a !i"5o ;>=9 los $osee el a i)al, o si)$le)e #e "o el -i !e 7+e $+e!a s+bsis#ir, si o $ara 7+e &o"e !e + a e,is#e "ia )e*or' $or e*e)$lo, la 1is#a $ara 1er 8a 7+e 1i1e e el aire o e el a&+a o 95abla !o e &e eral9 e + )e!io #ra s$are #eD el &+s#o e -+ "i% !el $la"er 8 el !olor $ara 7+e, $er"ibi6 !olos e el ali)e #o, a$e#e."a 8 se )+e1aD el o2!o $ara "a$#ar se:ales !iri&i!as a 6l >G 8 la le &+a, e -i , $ara e)i#ir se:ales !iri&i!as a o#ros4
>=

;>=

HK

V6ase e el "a$4 a #erior, <?<b><4

;=<