Está en la página 1de 26

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

CHNG 2
CU TRC MNG WCDMA V CC VN LIN QUAN
H thng 3G c xy dng nhm chun b mt c s h tng d ng chung c! "h# n$ng %h&c '& c(c dch '& h n t ') tng *+ , - s h tng 3G c th .t ". '/ 0u " n nh1ng th+y 2 3 %h(t t4 5n '0 "6 thu7t c! "h# n$ng %h8 h% '/ mng h n t m) "h9ng *)m #nh hng .n c(c dch '& +ng s: d&ng, ;5 thc h n 0u !3 cn t(ch b t g 1+ "6 thu7t t4uy c7%3 "6 thu7t t4uy0n d<n3 "6 thu7t dch '& = 0u "h 5n ".t n > ') c(c ?ng d&ng c@+ ngA s: d&ng, -hng n)y sB %hn tCch cDu t4Ec %hn c?ng c@+ h thng d ng 3GF c(c %hn t: mng t4uy c7% '9 tuy.n3 mng *G H ch?c n$ng c@+ c(c %hn t:3 c(c g +I d n mng3 m9 hJnh g +I th?c %hn */% c@+ h thng KLMN O c s cDu t4Ec h thng chI P-QLR, KLMN c xy dng t4Sn c s GNL nSn c! xu h/ng t7n d&ng t + c s h tng GNL th. h h+ 3 th7m chC c# mt %hn cDu t4Ec c@+ h thng th. h T,UgI) 4+ g / th u '0 c(c *I "Snh t4Ing KMVRU3 Wu+ ! 0 c7% .n %hng th?c sX% x.% c(c "Snh *9g c *Sn c(c "Snh t4uy0n t# ') c(c "Snh t4uy0n t# *Sn c(c "Snh '7t *Y3 c(ch (% ?ng c(c ySu cu t4Sn t4Ing Wu( t4Jnh sX% x.%3 t4Jnh b)y '0 "6 thu7t t4# %h2 t4Ing P-QLR3 -(c th@ t&c * Sn Wu+n .n g +I d n '9 tuy.n b+I gZm chuy5n g +I ') 0u "h 5n c9ng suDt,

2.1 Gii !i"# $% &'# ()& *+,- WCDMA. Cu trc mng 3G WCDMA c th c m hnh ha theo nhiu c ch !h c nhau" # $% &' gi(i thi)u m*t &+ cu trc mng c, -.n -ao g/m0 M hnh !h i ni)m" M hnh cu trc" Cu trc 1u.n 23 t4i ngu%5n" Cu trc 67ch 89 mng :M;<" 2.2.1 M/ !0,! 1!2i ,i"*. ;heo 1uan im n4%= cu trc mng c >h$n th4nh c c h) th+ng con 6?a tr5n cu trc th@ t9c= 2u 2ng cAng nh c c >hBn tC 8Dt 23" Mng 3G -ao g/m hai !h+i chEc nFng chGnh0 !h+i chEc nFng chu%n mch gi HI<J 84 !h+i chEc nFng chu%n mch !5nh HC<J" C c giao 6i)n 24 >h,ng ti)n c c !h+i chEc nFng giao tiK> 8(i nhau" D?a tr5n cu trc th@ t9c 84 nhi)m 89 c@a chng= m hnh mng 3G c chia th4nh hai tBng0 tBng tru% cD> 84 tBng !hng tru% cD>" L ;Bng tru% cD> -ao g/m c c th@ t9c MC 23 giao tiK> giNa thiKt -7 ngOi &C 69ng H:PJ 8(i mng tru% cD>" L ;Bng !hng tru% cD> chEa c c th@ t9c MC 23 giao tiK> giNa :P 8(i mng 2Qi H!h+i chEc nFng C<RI<J t,ng Eng"

ST

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

Mng thOng tr chEa c c thng tin Fng !3 84 thng tin -.o mDt" Mng >h9c 89 24 m*t >hBn c@a mng 2Qi" Mng tru%n t.i 24 >hBn mng 2Qi th?c hi)n !Kt n+i thng tin giNa mng >h9c 89 8(i c c mng -5n ngo4i"
Mng thOng tr

;Bng !hng tru% cD>

:<bM

;hiKt -7 6i *ng

Mng tru% cD>

Min C< Mng >h9c 89 Min I< bu cu

;Bng tru% cD>


Cu :u

Mng tru%n 6an

Min mng 2Qi


Min thiKt -7 ngOi &C 69ng Min cu trc mng

HJnh [,T L9 hJnh "h( n m mng P-QLR,

2.1.2 M/ !0,! &'# ()&. U) th+ng WCDMA c M$% 6?ng tr5n c, &V mng GIW<" X mYt chEc nFng c th chia cu trc mng WCDMA ra 24m hai >hBn 0 mng 2Qi HCZJ 84 mng tru% cD> 8 tu%Kn H:;WAZJ= trong mng 2Qi &C 69ng to4n -* cu trc >hBn cEng c@a mng GIW<= c[n mng tru% cD> 8 tu%Kn 24 >hBn n$ng c> c@a WCDMA" Zgo4i ra ho4n thi)n h) th+ng= trong WCDMA c[n c thiKt -7 ngOi &C 69ng H:PJ th?c hi)n giao 6i)n ngOi &C 69ng 8(i h) th+ng" ;\ 1uan im chu]n ha= c. :P 84 :;WAZ u -ao g/m nhNng giao thEc m(i c thiKt !K 6?a tr5n cng ngh) 8 tu%Kn WCDMA= tr i 2i mng 2Qi c 7nh ngh^a ho4n to4n 6?a tr5n G<M" _iu n4% cho >h`> h) th+ng WCDMA >h t trin mang tGnh to4n cBu tr5n c, &V cng ngh) G<M"

HJnh [,[ L9 hJnh cDu t4Ec h thng KLMN,

S3

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

WCDMA 24 m*t giao 6i)n 8 tu%Kn >hEc t> 84 ti5n tiKn trong 2^nh 8?c thng tin 6i *ng= n &' 24 cng ngh) M$% 6?ng c, &V h tBng 84 !iKn trc mng tK -4o c@a hBu hKt mng 3G tr5n thK gi(i= hnh th4nh !Kt n+i giNa thiKt -7 6i *ng c@a ngOi &C 69ng cdng 8(i mng 2Qi" ;\ hnh T"3 6(i $% ta th% mng thng tin 6i *ng thK h) 3 WCDMA g/m hai >hBn mng0 mng 2Qi 84 mng tru% cD> 8 tu%Kn"
Mng Ong tr9c I<;ZRb<DZ
IeMZ AuC IDZ

UeW bWj XeW M<C <G<Z


&

GM<C

PbW

GG<Z

Mng 2Qi

buc

bu>&

WZC Zg Zg Zg ;P M; ;P

bur

WZC Zg Zg Zg

M;

Mng tru% cD> 8 tu%Kn

HJnh [,3 N Z "h t2ng Wu(t c@+ mng th9ng t n d ng th. h 3 P-QLR,

U3 4 !"r #qui$m"nt5. ;hiKt -7 ngOi &C 69ng th?c hi)n chEc nFng giao tiK> ngOi &C 69ng 8(i h) th+ng" :P g/m hai >hBn0 L ;hiKt -7 6i *ng HMP0 LIb *\ ]Wu %m\ntJ0 e4 Bu cu+i 8 tu%Kn c &C 69ng cho thng tin 8 tu%Kn tr5n giao 6i)n :u" L Mo6u2e nhDn 6ng thu5 -ao :M;< H:<bMJ0 e4 m*t thf thng minh chEa thng tin nhDn 6ng c@a thu5 -ao= n th?c hi)n c c thuDt to n nhDn th?c= 2u giN c c !ha nhDn th?c 84 m*t &+ thng tin thu5 -ao cBn thiKt cho Bu cu+i"

%&A' ( M%) %"r"!trial &a*i+ Acc"!! '"t,+r-./


Mng tru% cD> 8 tu%Kn c nhi)m 89 th?c hi)n c c chEc nFng 2i5n 1uan Kn tru% cD> 8 tu%Kn" :;WAZ g/m hai >hBn tC 0 L Zt g0 ;h?c hi)n chu%n hi 6[ng &+ 2i)u giNa c c giao 6i)n bu- 84 :u" Z
Si

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

cAng tham gia 1u.n 23 t4i ngu%5n 8 tu%Kn" L g* iu !hin mng 8 tu%Kn WZC0 C chEc nFng &V hNu 84 iu !hin c c t4i ngu%5n 8 tu%Kn V trong 8dng Hc c nt g c !Kt n+i 8(i nJ" WZC c[n 24 im tru% cD> tt c. c c 67ch 89 6o :;WAZ cung c> cho mng 2Qi CZ" CN 4C+r" '"t,+r-5. -(c %hn t: chCnh c@+ mng *G nh s+uF L UeW HHIm\ ^Ic+t In V\g st\4J0 e4 thanh ghi 7nh 87 thOng tr 2u giN thng tin chGnh 8 23 27ch 67ch 89 c@a ngOi &C 69ng" C c thng tin n4% -ao g/m 0 ;hng tin 8 c c 67ch 89 c >h`>= c c 8dng !hng c chu%n mng 84 c c thng tin 8 67ch 89 -h &ung nh0 trng th i chu%n h(ng cu*c gki= &+ 2Bn chu%n h(ng cu*c gki" L M<CRXeW HLIb *\ N\4' c\s N_ tch ng -\nt\4`a s tI4 ^Ic+t In V\g st\4 J0 e4 thng 4i HM<CJ 84 c, &V 6N 2i)u HXeWJ cung c> c c 67ch 89 chu%n mch !5nh cho :P ti 87 trG c@a n" M<C c chEc nFng &C 69ng c c giao 67ch chu%n mch !5nh" XeW c chEc nFng 2u giN -.n &ao 8 23 27ch ngOi &C 69ng cAng nh 87 trG chGnh M c c@a :P trong h) th+ng ang >h9c 89" L GM<C HG+t\_+y LN-J0 ;rung t$m chu%n mch c c 67ch 89 6i *ng chng !Kt n+i 8(i mng ngo4i" L <G<Z HN\4' c ng GbVN Nu%%I4t UId\J0 Zo6e hl tr GIW< H67ch 89 8 tu%Kn gi chungJ ang >h9c 89= c chEc nFng nh M<CRXeW nhng c &C 69ng cho c c 67ch 89 chu%n mch gi HI<J" L GG<Z HG+t\_+y GbVN Nu%%I4t UId\J0 Zo6e hl tr GIW< chng= c chEc nFng nh GM<C nhng chm >h9c 89 cho c c 67ch 89 chu%n mch gi" _ !Kt n+i M<C 8(i mng ngo4i cBn c th5m >hBn tC 24m chEc nFng t,ng t c mng HbWjJ" Zgo4i mng 2Qi c[n chEa c c c, &V 6N 2i)u cBn thiKt cho c c mng 6i *ng nh0 UeW= AuC 84 PbW" C2& *+,- ,-67i. L Mng C<0 Mng .m -.o c c !Kt n+i cho c c 67ch 89 chu%n mch !5nh" aC d&0 Mng b<DZ= I<;Z" L Mng I<0 Mng !Kt n+i cho c c 67ch 89 chu%n mch gi" aC d&F mng bnternet" C2& -i86 9i", $/ #:;,. L Giao 6i)n Cu0 e4 giao 6i)n giNa thf thng minh :<bM 84 MP" Giao 6i)n n4% tu$n theo m*t !hun 6ng chu]n cho c c thf thng minh" L Giao 6i)n :u0 e4 giao 6i)n m4 1ua :P tru% cD> c c >hBn tC c+ 7nh c@a h) th+ng 84 8 thK m4 n 24 giao 6i)n mV 1uan trkng nht c@a :M;<" L Giao 6i)n bu0 Giao 6i)n n4% n+i :;WAZ 8(i CZ= n cung c> cho c c nh4
Sn

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

!hai th c !h. nFng trang -7 :;WAZ 84 CZ t\ c c nh4 &.n Mut !h c nhau" L Giao 6i)n bur0 Cho >h`> chu%n giao mm giNa c c WZC t\ c c nh4 &.n Mut !h c nhau" L Giao 6i)n bu-0 Giao 6i)n cho >h`> !Kt n+i m*t nt g 8(i m*t WZC" bu - c ti5u chu]n ha nh 24 m*t giao 6i)n mV ho4n to4n" 2.1.< C'# ()& =#>, ?@ 7i ,-#:A,. Cu trc 1u.n 23 t4i ngu%5n 6?a tr5n c, &V >h$n chia c c chEc nFng 1u.n 23 ch@ %Ku &au0 ou.n 23 !Kt n+i HCMJ0 -ao g/m tt c. c c th@ t9c= c c chEc nFng 2i5n 1uan Kn 8i)c 1u.n 23 !Kt n+i c@a ngOi &C 69ng" ou.n 23 6i *ng HMMJ0 g/m tt c. c c chEc nFng = c c th@ t9c 1u.n 23 6i *ng 84 -.o mDt nh c c th@ t9c -.o mDt !Kt n+i= c c th@ t9c cD> nhDt 87 trG" ou.n 23 t4i ngu%5n 8 tu%Kn HWWMJ0 -ao g/m c c th@ t9c th?c hi)n 8i)c 1u.n 23 t4i ngu%5n 8 tu%Kn Hiu !hin cng &ut= chu%n giao 84 iu !hin t.i h) th+ngJ"
CM M M
WW M
Giao 6i)n mV :u _iu !hin thng tin

CM M M

_iu !hin 6i *ng

M _iu !hin t4i ngu%5n M


8 tu%Kn

_iu !hin 6i *ng

WW M
Giao 6i)n mV bu

U3

UTRA N NM B

CN

HJnh [,c -Du t4Ec Wu#n *Y t) nguySn,

C c chEc nFng iu !hin c !Kt h> 8(i nhm c c 67ch 89 iu !hin &au0 _iu !hin thng tin HCpMCJ0 6u% tr c c c, chK nh iu !hin cu*c gki= iu !hin >hi5n trong chu%n mch gi" _iu !hin 6i *ng HMpgCJ0 6u% tr iu !hin cD> nhDt 87 trG 84 -.o mDt" _iu !hin t4i ngu%5n 8 tu%Kn HWWCJ0 th?c hi)n chEc nFng 1u.n 23 thiKt 2D> !Kt n+i 8 tu%Kn 84 6u% tr !Kt n+i giNa :P 8(i :;WAZ"

Sq

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

2.1.C C'# ()& 9D&! $E UMTB. U) th+ng 3G c M$% 6?ng theo 7nh h(ng 67ch 89 nhiu h,n &o 8(i mng thng tin 6i *ng tru%n th+ng" ;heo 1uan im 67ch 89= m hnh mng 3G c 6ang nh &au0
LHI DJCH VK LHI TN DJCH VK LHI IHLN TM MNG LHI TRUON TPI VQT LR

ou.n 23 mng

ChEc nFng -.o mDt

HJnh [,d -Du t4Ec dch '&,

e(> th> nht 24 nn t.ng cho c c 2(> c[n 2i 24 2(> tru%n t.i 8Dt 23" C c nt &C 69ng >h,ng ti)n tru%n t.i 8Dt 23 hnh th4nh m*t 2(> gki 24 2(> >hBn tC mng" e(> thE -a chEa c c >hBn tC 84 chEc nFng to ra mli !h+i chEc nFng trong hnh th4nh c c 67ch 89 >h9c 89 ngOi &C 69ng Bu cu+i" e(> 67ch 89 V tr5n cdng trong m hnh 67ch 89 to ra ngN c.nh cho c c 67ch 89 >hEc t>" 2.2 C'# ()& *+,- (#: &FG $/ #:;, UTRAN. Zhi)m 89 chGnh c@a :;WAZ 24 to 84 6u% tr c c !5nh mang tru% cD> 8 tu%Kn HWAgJ th?c hi)n thng tin giNa thiKt -7 6i *ng H:PJ 8(i mng 2Qi HCZJ" :;WAZ nrm giNa hai giao 6i)n mV :u 84 bu" Zhi)m 89 c@a :;WAZ 24 >h+i h> 8(i mng 2Qi th?c hi)n c c 67ch 89 mng 1ua c c giao 6i)n n4%" :;WAZ -ao g/m nhiu h) th+ng con mng 8 tu%Kn WZ< H V+d I U\t_I4" Nubsyst\mJ" Mli WZ< -ao g/m m*t &+ trm g+c Hno6e gJ= giao 6i)n :u 84 m*t -* iu !hin mng 8 tu%Kn WZC" WZC !Kt n+i 8(i no6e g -rng giao 6i)n bu -" C c WZ< giao tiK> 8(i nhau &C 69ng giao 6i)n mV bu r mang c. thng tin - o hi)u 84 2u 2ng"

Ss

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

:: Node NodeB B RNC RNC USIM Node NodeB B RNB C: USIM bubur b: C< MSC/ VLR

Node NodeB B
RNC RNC

SGSN b: I< RNB CN

UE

Node NodeB B

UTRAN

HJnh [,e -Du t4Ec KMVRU C c Yc tGnh c@a :;WAZ 24 c, &V thiKt !K cu trc :;WAZ= c c chEc nFng 84 giao thEc" :;WAZ c c c Yc tGnh chGnh &au0 L Ul tr c c chEc nFng tru% cD> 8 tu%Kn= Yc -i)t 24 chu%n giao mm 84 c c thuDt to n 1u.n 23 t4i ngu%5n Yc thd c@a WCDMA" L _.m -.o tGnh chung nht cho 8i)c MC 23 &+ 2i)u chu%n mch !5nh 84 chu%n mch gi !Kt n+i t\ :;WAZ Kn c. hai 8dng I< 84 C< c@a mng 2Qi" L _.m -.o tGnh chung nht 8(i G<M" L <C 69ng c, chK tru%n t.i A;M 24 c, chK tru%n t.i chGnh V :;WAZ" 2.2.1 ST Ui%# 1!iV, *+,- $/ #:;, 4RNC5. WZC 24 >hBn tC mng ch7u tr ch nhi)m iu !hin t4i ngu%5n 8 tu%Kn c@a :;WAZ" WZC !Kt n+i 8(i CZ Hthng thOng 8(i m*t M<C 84 m*t <G<ZJ 1ua giao 6i)n 8 tu%Kn bu" WZC iu !hin no6e g ch7u tr ch nhi)m iu !hin t.i 84 tr nh ttc ngh'n cho c c ce22 c@a mnh" uhi m*t !Kt n+i M<L:;WAZ &C 69ng nhiu t4i ngu%5n t\ nhiu WZC th c c WZC n4% &' c hai 8ai tr[ 2ogic ri5ng -i)t0 L WZC >h9c 89 H<er8ing WZCJ0 th?c hi)n MC 23 &+ 2i)u tru%n t\ 2(> !Kt n+i &+ 2i)u t(i c c t4i ngu%5n 8 tu%Kn" <WZC cAng 24 CWZC c@a m*t no6e g n4o c M< &C 69ng !Kt n+i 8(i :;WAZ"

Sv

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

L WZC tri HDriwt WZCJ0 24 m*t WZC -t !x !h c 8(i <WZC iu !hin c c ce22 c M< &C 69ng" uhi cBn DWZC c th th?c hi)n !Kt h> 84 >h$n chia V >h$n tD> 8^ m" DWZC !hng th?c hi)n MC 23 &+ 2i)u trong 2(> !Kt n+i &+ 2i)u m4 chm 7nh tu%Kn &+ 2i)u giNa c c giao 6i)n bu - 84 bur" M*t :P c th !hng c hoYc c m*t ha% nhiu DWZC" 2.2.2 N69W S 4T(+* -X&5. ChEc nFng chGnh c@a no6e g 24 th?c hi)n MC 23 tr5n 2(> 8Dt 23 c@a giao 6i)n 8 tu%Kn nh my ha !5nh= an Men= thGch Eng t+c *= tr.i >hhzZ cAng th?c hi)n >hBn !hai th c 1u.n 23 t4i ngu%5n 8 tu%Kn nh iu !hin cng &ut 8[ng trong" X >hBn chEc nFng n gi+ng nh trm g+c c@a G<M" 2.2.< C2& &!Y& ,Z,- Ui%# 1!iV, &[8 UTRAN. _ c th iu !hin 84 1u.n 23 c c !5nh mang 8 tu%Kn HWgJ= :;WAZ th?c hi)n c c chEc nFng !h c ngo4i chEc nFng 1u.n 23 t4i ngu%5n 8 tu%Kn WWM" C c chEc nFng -ao g/m0 Ih t 1u.ng - thng tin h) th+ng" ;hiKt 2D> c c !5nh mang - o hi)u 84 tru% cD> ngau nhi5n" ou.n 23 !5nh mang 8 tu%Kn HWgJ" C c chEc nFng an to4n trong mng :;WAZ" ou.n 23 6i *ng 2(> :;WAZ" {C 23 c, &V 6N 2i)u" _7nh 87 thu5 -ao"

2.< C'# ()& *+,- ?\i !W6 iA# &!#], <GII R^^. 3GII W|| 24 h) ti5u chu]n :M;< Bu ti5n= trong th hi)n m*t h) th+ng tru% cD> 8 tu%Kn -Fng r*ng 8(i mng 2Qi HCZJ c n$ng c> t\ G<M" Mng 2Qi &C 69ng h tBng G<M 84 >hBn mV r*ng GIW< &C 69ng cho c c 67ch 89 gi" Mng 2Qi c chia th4nh hai !h+i chEc nFng0 !h+i chEc nFng chu%n mch !5nh C< 84 !h+i chEc nFng chu%n mch gi I<" uh+i chEc nFng chu%n mch !5nh HCZ C<J g/m hai >hBn tC mng c, -.n0 ;rung t$m chu%n mch 6i *ng HM<CRXeWJ" ;rung t$m chu%n mch 6i *ng chng HGM<CJ" M<CRXeW ch7u tr ch nhi5m cho c c hot *ng 1u.n 23 !Kt n+i chu%n mch !5nh= 1u.n 23 6i *ng nh0 cD> nhDt 87 trG= tm gki 84 c c chEc nFng -.o mDt" Zgo4i ra c[n chEa c c -* chu%n my= $% 24 im !h c -i)t &o 8(i h) th+ng G<M tru%n th+ng"
S|

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

GM<C >h9 tr ch !Kt n+i 8(i c c mng -5n ngo4i= thiKt 2D> Ong !Kt n+i Kn c c M<CRXeW ang >h9c 89 m4 ti c th tm th% thu5 -ao cBn tm

M+,(#: &FG

M+,,-67i

HJnh [,f -Du t4Ec mng *G th\I t Su chun 3Gbb Vgg,

"

uh+i chEc nFng chu%n mch gi HCZ I<J g/m hai >hBn tC mng c, -.n0 Zt hl tr GIW< >h9c 89 H<G<ZJ" Zt hl tr GIW< chng HGG<ZJ" <G<Z hl tr thng tin chu%n mch gi t(i mng tru% cD> 8 tu%Kn" ChEc nFng ch@ %Ku c@a <G<Z 2i5n 1uan Kn 8i)c 1u.n 23 6i *ng0 cD> nhDt !hu 8?c 7nh tu%Kn= Fng !3 87 trG= tm gki 84 iu !hin c, chK -.o mDt trong chu%n mch gi" GG<Z 6u% tr !Kt n+i t(i c c mng chu%n mch gi !h c nh mng bnternet= th?c hi)n 1u.n 23 >hi5n" uh+i thanh ghi chEa thng tin 7a chm 84 nhDn th?c cho c. C< 84 I< -ao g/m0 ;hanh ghi thOng tr HUeWJ0 chEa c c 6N 2i)u c+ 7nh 8 thu5 -ao" ;rung t$m nhDn th?c HAuCJ0 24 c, &V 6N 2i)u to ra c c 8ect, nhDn th?c" ;hanh ghi chm th7 thiKt -7 HPbWJ0 6u% tr c c thng tin chm th7 2i5n 1uan Kn >hBn cEng c@a :P" Zgo4i c c thanh ghi trong !h+i thanh ghi= c[n c th5m thanh ghi tm tr HXeWJ= c coi nh 24 m*t >hBn chEc nFng c@a M<C >h9c 89" XeW tham gia 84o c c th@ t9c nh0 cD> nhDt 87 trG= tm gki 84 c c hot *ng -.o mDt"

T}

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

2.C C'# ()& G!_, ?G &[8 WCDMA.

GC

Zt

DC

GC

Zt

DC

;Bng tru% cD>

U3
Wa6io H:uJ

UTRAN
bu

M+,- ?\i

HJnh [,h -Du t4Ec %hn */% c@+ mng P-QLR,

Cu trc >h$n 2(> c@a WCDMA c M$% 6?ng tr5n c, &V c c ti5u chu]n c@a :M;<" C c giao thEc giNa c c >hBn tC trong mng WCDMA c chia th4nh hai >hBn chGnh0 tBng !hng tru% nhD> 84 tBng tru% nhD>" Giao 6i)n 8 tu%Kn c >h$n th4nh 3 2(> giao thEc0 L L L e(> 8Dt 23 HeSJ" e(> !Kt n+i &+ 2i)u HeTJ" e(> mng He3J"

u5nh mang tru% cD> 8 tu%Kn

u5nh mang 8 tu%Kn - o hi)u

u5nh 2gic u5nh tru%n t.i u5nh 8Dt 23 han6&et Zet~or!

TS

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

g o hi)u mYt >hng C ;r nh 2Y>

;hng tin mYt >hng :

GC0 _iu !hin chung Zt0 ;hng - o DC0 _iu !hin ri5ng

gi5n gi(i _iu !hin _iu !hin _iu !hin


_iu !hin

_iu !hin WWC

_iu !hin t4i ngu%5n X;

HGiao thEc h*i t9 &+ 2i)u giJ

H_iu !hin 1u.ng - R a >h,ngJ Hiu !hin on X;J C c !5nh 2gic


MAC

C c !5nh tru%n t.i


IUc

HJnh [,g -Du t4Ec g +I th?c g +I d n '9 tuy.n,

e(> T c chia th4nh c c 2(> con0 MAC H L\d um Rcc\ss -Int4I*0 iu !hin tru% cD> mi trOngJ 84 WeC H V+d I ^ n" -Int4I*0 iu !hin !Kt n+i 8 tu%KnJ= IDCI Hb+c"\t Q+t+ -In'\4g\nc\ b4ItIcI*0 giao thEc h*i t9 &+ 2i)u giJ 84 gMC Hi4I+dc+st`Lu*t c+st -Int4I*0 iu !hin 1u.ng - Ra >h,ngJ" e(> 3 84 WeC c chia th4nh hai >hBn0 >hBn iu !hin HCJ 84 >hBn ngOi &C 69ng H:J" IDCI 84 gMC chm c V >hBn :" C c th@ t9c giao 6i)n 8 tu%Kn th?c hi)n chEc nFng thiKt 2D>= 6u% tr 84 gi.i >hng !Kt n+i 8 tu%Kn trong mng :;WA" Chng th?c hi)n c c chEc nFng c@a c c 2(> SL3 trong m hnh p<b t,ng Eng" e(> cao nht 24 2(> iu !hin t4i ngu%5n 8 tu%Kn WWC t,ng Eng 8(i 2(> mng" Giao 6i)n giNa c c 2(> 84 c c >h$n 2(> c th?c hi)n thng 1ua c c im tru% cD> 67ch 89 H<AIJ" C c !5nh tru%n 6an c tru%n 1ua c c im tru% cD> 67ch 89 giNa 2(> 8Dt 23 84 >h$n 2(> iu !hin tru% cD> trung gian HMACJ th?c hi)n 8i)c giao tiK> giNa 2(> 8Dt 23 84 2(> 2i5n !Kt 6N 2i)u HeTJ" C c !5nh 2gic th?c hi)n giao tiK> trong eT giNa c c >h$n 2(> MAC 84 WeC" C[n c c !5nh 8Dt 23 c tru%n -5n trong 2(> 8Dt 23" 2.` Gi86 9i", $/ #:;,. Cu trc :M;< !hng 7nh ngh^a chi tiKt chEc nFng -5n trong c@a >hBn tC mng m4 chm 7nh ngh^a giao 6i)n giNa c c >hBn tC 2gic" Cu trc giao 6i)n c M$% 6?ng tr5n ngu%5n ttc 24 c c 2(> 84 c c >hBn cao *c 2D> 2gic 8(i nhau= iu n4% cho >h`> tha% hi m*t >hBn c@a cu trc giao thEc trong !hi 8an giN ngu%5n c c >hBn c[n 2i"

TT

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

Lp !ng v" tu#$n

IhGa iu !hin
Giao thc ng dng

IhGa ngOi &C 69ng Lung s liu

Lp !ng t%u#&n t'i

Pha ngi s dng mng truyn ti

Pha iu khin mng truyn ti


ALCAP

Pha ngi s dng mng truyn ti

Mng bo hiu

Mng bo hiu

Mng s liu

Lp vt l

HJnh [,Tj L9 hJnh g +I th?c t2ng Wu(t chI c(c g +I d n mkt Dt KMVRU,

2.`.1 Gi86 9i", UTRAN a CN 4I#5. Giao 6i)n bu !Kt n+i :;WAZ 8(i CZ" bu 24 m*t giao 6i)n mV chia h) th+ng th4nh :;WAZ Yc thd 84 CZ= Cn ch7u tr ch nhi)m chu%n mch= inh tu%Kn 84 iu !hin 67ch 89" bu c th c hai trOng h> !h c nhau0 L bu C< Hbu chu%n mch !5nhJ0 !Kt n+i :;WAZ 8(i CZ chu%n mch !5nh" L bu I< Hbu chu%n mch giJ0 !Kt n+i :;WAZ 8(i CZ chu%n mch gi" 2.`.2 Gi86 9i", RNC a RNC 4I#(5. bur 24 giao 6i)n 8 tu%Kn giNa c c -* iu !hin mng 8 tu%Kn" ec Bu giao 6i)n n4% c thiKt !K hl tr chu%n giao mm giNa c c WZC= trong 1u trnh >h t trin ti5u chu]n nhiu tGnh nFng y c -h &ung 84 Kn na% giao 6i)n bur >h.i .m -.o i chEc nFng &au 0 L Ul tr tGnh 6i *ng c, &V giNa c c WZC" L Ul tr !5nh 2u 2ng ri5ng" L Ul tr !5nh 2u 2ng chung" L Ul tr 1u.n 23 t4i ngu%5n 8 tu%Kn to4n cBu" 2.`.< Gi86 9i", RNC a N69W S 4I#b5. Giao thEc bu- 7nh ngh^a cu trc !hung 84 c c th@ t9c iu !hin trong -Fng cho c c t\ng !iu !5nh tru%n t.i" C c chEc nFng chGnh c@a bu- 0
T3

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

L ChEc nFng thiKt 2D>= -h &ung= gi.i >hng 84 t i thiKt 2D> m*t !Kt n+i 8 tu%Kn Bu ti5n c@a m*t :P 84 chkn im !Kt cu+i 2u 2ng" L uhVi to 84 - o c o c c Yc thd ce22= no6e g= !Kt n+i 8 tu%Kn" L {C 23 c c !5nh ri5ng 84 !5nh chung" L {C 23 !Kt h> chu%n giao" L ou.n 23 &? c+ !Kt n+i 8 tu%Kn" 2.c C2& ?6+i 1A,! (6,- UTRAN.

HJnh [,TT -(c *I "Snh t4Ing KMVRU,

2.c.1 C2& 1A,! ?/-i&. C c !5nh 2gic c th c chia th4nh hai nhm ch@ %Ku0 nhm !5nh iu !hin 84 nhm !5nh 2u 2ng" 'h0m -nh iu -hi1n 2a+ g3m: u5nh iu !hin 1u.ng - gCCU" u5nh iu !hin tm gki ICCU" u5nh iu !hin 64nh ri5ng DCCU" u5nh iu !hin chung CCCU" u5nh iu !hin >h$n chia !5nh <UCCU" u5nh iu !hin ri5ng cho pDMA pDCCU" u5nh iu !hin chung cho pDMA pCCCU"

'h0m -nh lu l4ng 2a+ g3m: u5nh 2u 2ng 64nh ri5ng D;CU" u5nh 2u 2ng 64nh ri5ng cho pDMA D;CU" u5nh 2u 2ng chung C;CU"

Ti

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

2.c.2 C2& 1A,! $F ?@. u5nh 8Dt 23 t,ng Eng 8(i m*t tBn &+ mang= my 84 +i 8(i Ong 25n n c[n t,ng Eng 8(i gc >ha t,ng +i H} ha% RTJ" C c !5nh 8Dt 23 Ong 25n c cho V hinh T"ST, QbQ-H0 tru%n !5nh tru%n 6an DCU" Qb--H0 tru%n thng tin iu !hin eS nh0 c c -it hoa ti5u hl tr nh gi 8i)c M c 7nh !5nh trong 1u trnh >h t hi)n t,ng 1uan= c c 2)nh iu !hin cng &ut >h tL;IC= thng tin >h.n h/iLjgb= 84 m*t -* chm th7 !Kt h> 7nh 6ng tru%n 6an ;jCb" bVR-HF mang thng tin c@a !5nh giao 8Dn WACU" b-b-HF mang thng tin c@a !5nh giao 8Dn CICU"
u5nh &+ 2i)u 8Dt 23 64nh ri5ng HDIDCUJ u5nh :ICU ri5ng H:>2in! DICUJ u5nh 8Dt 23 Ong 25n H:ICUJ u5nh iu !hin 8Dt 23 64nh ri5ng HDICCUJ

u5nh :ICU chung H:>2in! CICUJ

u5nh tru% cD> ngau nhi5n 8Dt 23 HIWACUJ u5nh gi chung 8Dt 23 HICICUJ

HJnh [,T[ -(c "Snh '7t *Y Ang *Sn

_Ong Mu+ng chm c m*t !5nh 8Dt 23 ri5ng 6u% nht0 !5nh 8Dt 23 ri5ng Ong Mu+ng HdI_n* n" Qb-HJ" C c !5nh 8Dt 23 Ong Mu+ng c cho V hJnh [,T3"
u5nh DICU ri5ng HQI_n* n" Qb-HJ u5nh hoa ti5u chungHCIbCUJ u5nh 8Dt 23 iu !hin chung &, c>HILCCICUJ u5nh 8Dt 23 iu !hin chung thE c>H<LCCICUJ u5nh DICU chung HQI_n* n" -b-HJ u5nh /ng -*H<CUJ u5nh 8Dt 23 Ong Mu+ng 6dng chung HID<CUJ u5nh chm th7 -tt HAbCUJ u5nh chm th7 tm gkiHIbCUJ HJnh [,T3 -(c "Snh '7t *Y Ang xung,

u5nh 8Dt 23 Ong Mu+ng HDICUJ

2.c.< C2& 1A,! (#:%, >i.

Tn

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

;rong :;WAZ &+ 2i)u c to ra V c c 2(> cao c tru%n t.i tr5n Ong 8 tu%Kn -Vi c c !5nh tru%n t.i -rng c ch &t> MK> c c !5nh n4% 25n c c !5nh 8Dt 23 !h c nhau" e(> 8Dt 23 c %5u cBu hl tr c c !5nh tru%n t.i 8(i c c t+c * -it tha% hi nhrm cung c> c c 67ch 89 8(i * r*ng -Fng tBn theo %5u cBu 84 gh`> nhiu 67ch 89 tr5n cdng m*t !Kt n+i" C hai !iu !5nh tru%n t.i0 C c !5nh ri5ng 84 c c !5nh chung" _im !h c nhau giNa chng 240 u5nh chung 24 t4i ngu%5n c chia &f cho tt c. hoYc m*t nhm ngOi &C 69ng trong ce22= c[n t4i ngu%5n !5nh ri5ng c n 7nh -Vi m*t my 84 m*t tBn &+ nht 7nh 64nh ri5ng cho m*t ngOi &C 69ng 6u% nht" 2.c.<.1 dA,! (#:%, >i (iA,-. u5nh tru%n t.i ri5ng 6u% nht 24 !5nh ri5ng H8iKt ttt DCU 0 De6icate6 Channe2J" u5nh tru%n t.i ri5ng mang thng tin t\ c c 2(> tr5n 2(> 8Dt 23 ri5ng cho m*t ngOi &C 69ng= -ao g/m &+ 2i)u cho 67ch 89 hi)n thOi cAng nh thng tin iu !hin 2(> cao" u5nh tru%n t.i ri5ng c Yc trng -Vi c c tGnh nFng nh0 _iu !hin cng &ut nhanh= tha% hi t+c * &+ 2i)u nhanh theo t\ng !hung 84 !h. nFng >h t Kn m*t >hBn ce22 ha% on ce22 -rng c ch tha% hi h(ng Anten c@a h) th+ng anten thGch Eng" C c !5nh ri5ng hl tr chu%n giao mm" 2.c.<.2 C2& 1A,! (#:%, >i &!#,-. :;WA 7nh ngh^a q !iu !5nh tru%n t.i chung" C c !5nh n4% c m*t &+ im !h c 8(i c c !5nh trong thK h) thE hai= chng hn tru%n 6an gi V c c !5nh chung 84 m*t !5nh 6dng chung Ong Mu+ng >h t &+ 2i)u gi" C c !5nh chung !hng c chu%n giao mm= nhng m*t &+ !5nh c iu !hin cng &ut nhanh" 5nh qu6ng 2. u5nh 1u.ng - HgCU0 groa6ca&t Channe2J 24 m*t !5nh tru%n t.i c &C 69ng >h t c c thng tin Yc thd :;WAZ hoYc ce22" X thiKt -7 ngOi &C 69ng :P H:&er P1ui>mentJ chm c th Fng !3 Kn ce22 n4% nKu n c th gi.i my !5nh 1u.ng - = n5n cBn >h t !5nh n4% V cng &ut !h cao mng c th t Kn tt c. mki ngOi &C 69ng trong 8dng >h@ %5u cBu" 5nh tru7 c8$ 9ng :u;ng (h<ng i.: u5nh tru% cD> Ong Mu+ng HjACU0 jor~ar6 Acce&& Channe2J 24 m*t !5nh tru%n t.i Ong Mu+ng mang thng tin iu !hin Kn c c :P nrm trong m*t ce22 cho tr(c= chng hn &au !hi g< thu c m*t -.n tin tru% cD> ngau nhi5n" u5nh tru%n 6an Ong Mu+ng tru%n thng tin iu !hin t(i trm 6i *ng !hi h) th+ng -iKt c 8i)c 7nh 87 ce22 c@a trm 6i *ng" 5nh t=m g>i:

Tq

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

u5nh tm gki HICU0 Iaging Channe2J 24 m*t !5nh tru%n t.i Ong Mu+ng thOng c tru%n tr5n to4n -* ce22= c 6dng tru%n thng tin iu !hin t(i trm 6i *ng !hi h) th+ng !hng -iKt 87 trG ce22 c@a trm 6i *ng" Z mang &+ 2i)u 2i5n 1uan Kn th@ t9c tm gki= chng hn !hi mng mu+n !hVi Bu thng tin 8(i :P" :P >h.i c !h. nFng thu c thng tin tm gki trong to4n -* 8dng >h@ c@a ce22" 5nh tru7 c8$ ng?u nhin: u5nh tru% cD> ngau nhi5n HWACU0 Wan6om Acce&& Channe2J 24 !5nh tru%n t.i Ong 25n= thOng thu c t\ to4n -* ce22= th?c hi)n tru%n thng tin iu !hin t\ trm 6i *ng" Z c &C 69ng mang thng tin iu !hin t\ :P nh0 %5u cBu thiKt 2D> m*t !Kt n+i" 5nh g0i chung 9ng ln: u5nh gi chung Ong 25n HCICU0 Common Iac!et Channe2J 24 m*t mV r*ng c@a !5nh WACU mang &+ 2i)u c@a ngOi &C 69ng c >h t theo gi tr5n Ong 25n" jACU V Ong Mu+ng cdng 8(i !5nh n4% to n5n cY> !5nh tru%n &+ 2i)u"

g<

HJnh [,Tc lSnh t4uy0n t# Ang *Sn ') Ang xung,

5nh 9ng :u;ng *@ng chung: u5nh Ong Mu+ng 6dng chung HD<CU0 De6icate6 <hare6 Channe2J 24 !5nh tru%n t.i mang thng tin c@a ngOi &C 69ng 84RhoYc thng tin iu !hin" Zhiu ngOi &C 69ng c th 6dng chung !5nh n4%" {`t 8 nhiu mYt n gi+ng nh !5nh tru% cD> Ong Mu+ng= nhng !5nh 6dng chung hl tr &C 69ng iu !hin cng &ut nhanh cAng nh t+c * -it tha% hi theo !hung" # jDD= n c !Kt h> 8(i m*t hoYc 84i !5nh DCU Ong Mu+ng" Z c th c tru%n tr5n to4n -* ce22 hoYc chm tr5n m*t >hBn ce22 ang &C 69ng= 8G 69 c c anten 6ng ->" Cc -nh tru7n t6i cAn thiBt: C c !5nh tru%n t.i chung cBn thiKt cho 8i)c hot *ng cFn -.n c@a mng 240 WACU= jACU 84 ICU= c[n 8i)c &C 69ng D<CU 84 CICU 24 2?a chkn 84 c th c 1u%Kt 7nh -Vi mng" 2.e df !#F (>i G!g (6,- !/,- i, 9i UT,-. ;rong WCDMA 8(i -Fng tBn nMU th chm t/n ti 6u% nht >h,ng thEc tr.i >hh chuli tr?c tiK> D< 8(i t+c * chi> 24 3"vi Mc>&"

Ts

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

;rong WCDMA tFng t+c * tru%n 6N 2i)u= >h,ng >h > a tru% cD> !Kt h> ;DMA 84 jDMA trong G<M c tha% thK -rng >h,ng >h > a tru% cD> CDMA hot *ng V -Fng tBn r*ng HnMUJ gki 24 h) th+ng thng tin tr.i >hh" ;rong c c h) th+ng thng tin thng thOng= * r*ng -Fng tBn 24 8n 1uan t$m chGnh 84 c c h) th+ng n4% c thiKt !K &C 69ng c4ng Gt * r*ng -Fng tBn c4ng t+t" ;u% nhi5n= V h) th+ng thng tin tr.i >hh H<<0 <>rea6 <>ectrumJ= * r*ng -Fng tBn c@a tGn hi)u c mV r*ng= thng thOng h4ng trFm 2Bn tr(c !hi c >h t" uhi chm c m*t ngOi &C 69ng trong -Fng tBn <<= &C 69ng -Fng tBn nh 8D% !hng c hi)u 1u." Zhng trong mi trOng nhiu ngOi &C 69ng= c c ngOi &C 69ng n4% c th 6dng chung m*t -Fng tBn << 84 h) th+ng &C 69ng -Fng tBn c hi)u 1u. m4 8an 6u% tr c c c u im c@a tr.i >hh"
MDt * cng &ut WRU

;Gn hi)u -Fng h> cha tr.i >hh ;Gn hi)u -Fng r*ng y c tr.i >hh

W W M*t h) th+ng thng tin &+ c coi 24 tr.i >hh nKu0

;Bn &+

;Gn hi)u c >h t chiKm * r*ng -Fng tBn 2(n h,n * r*ng -Fng tBn t+i thiu cBn thiKt >h t thng tin" ;r.i >hh c th?c hi)n -rng m*t my *c 2D> 8(i &+ 2i)u" C -a !iu h) th+ng tr.i >hh c, -.n0 ;r.i >hh chuli tr?c tiK> HQN`NNF Q 4\ct N\Wu\nc\ N%4\+d ng N%\ct4umJ" ;r.i >hh !iu nh.% tBn =mH`NNF m4\Wu\ncy HI%% ng N%4\+d ng N%\ct4um>" ;r.i >hh nh.% thOi gian =MH`NNF M m\ HI%% ng N%4\+d ng N%\ct4um>" Zgo4i ra cAng c th thng h> c c h) th+ng tr5n th4nh h) th+ng 2ai gh`>" # m % >h t= -.n tin c tr.i >hh -Vi my gi. ngau nhi5n" My gi. ngau nhi5n >h.i c thiKt !K c * r*ng -Fng 2(n h,n nhiu &o 8(i * r*ng -Fng c@a -.n tin" # >hGa thu= m % thu &' !hi >h9c tGn hi)u g+c -rng c ch n`n >hh ngc 8(i 1u trnh tr.i >hh -5n m % >h t"

HJnh [,Td MCn h u t4# %h2,

Tv

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

;rong h) th+ng D<R<< tt c. c c ngOi &C 69ng cdng 6dng chung m*t -Fng tBn 84 >h t tGn hi)u c@a hk /ng thOi" M % thu &C 69ng tGn hi)u gi. ngau nhi5n chGnh M c 2% ra tGn hi)u mong mu+n -rng c ch n`n >hh" ;rong c c h) th+ng jUR<< 84 ;UR<< mli ngOi &C 69ng c n 7nh m*t my gi. ngau nhi5n &ao cho !hng c cY> m % >h t n4o &C 69ng cdng tBn &+ ha% cdng !he thOi gian= nh 8D% c c m % >h t &' tr nh c Mung *t" Zh 8D%= jU 84 ;U 24 c c !iu h) th+ng tr nh Mung *t= trong !hi D< 24 !iu h) th+ng 2% trung -nh"
2.h C!#:V, -i86.

Chu%n giao 24 >h,ng ti)n cBn thiKt thu5 -ao c th 6i *ng trong mng" uhi thu5 -ao chu%n *ng t\ 8dng >h@ &ng c@a m*t ce22 n4% &ang m*t ce22 !h c th !Kt n+i 8(i ce22 m(i >h.i c thiKt 2D> 84 !Kt n+i 8(i ce22 cA >h.i c h@% - " 2.h.1 ME& Ui&! &[8 &!#:V, -i86. e3 6o c, -.n c@a 8i)c chu%n giao 24 !Kt n+i 8 tu%Kn !hng tha myn m*t -* ti5u chu]n nht 7nh 84 6o hoYc :P hoYc :;WAZ &' th?c hi)n c c cng 8i)c c.i thi)n !Kt n+i " uhi th?c hi)n c c !Kt n+i chu%n mch gi= chu%n giao c th?c hi)n !hi c. :P 84 mng u th?c hi)n tru%n gi !hng th4nh cng" C c iu !i)n chu%n giao thOng gY> 240 iu !i)n cht 2ng tGn hi)u= tGnh cht 6i chu%n c@a thu5 -ao= &? >h$n -+ 2u 2ng= -Fng tBnz _iu !i)n cht 2ng tGn hi)u 24 iu !i)n !hi cht 2ng ha% cOng * tGn hi)u 8 tu%Kn -7 &u% gi.m 6(i m*t ngng nht 7nh" Chu%n giao >h9 thu*c 84o cht 2ng tGn hi)u c th?c hi)n cho c. h(ng 25n 2an h(ng Mu+ng c@a Ong tru%n 6an 8 tu%Kn" Chu%n giao 6o ngu%5n nh$n 2u 2ng M.% ra !hi 6ung 2ng 2u 2ng c@a ce22 t t(i m*t gi(i hn t+i a cho >h`> hoYc 8t 1u ngng gi(i hn " uhi c c thu5 -ao V ngo4i ra c@a ce22 Hc mDt * t.i caoJ &' c chu%n giao &ang ce22 -5n cnh Hc mDt * t.i th>J" <+ 2ng chu%n giao >h9 thu*c 84o t+c * 6i chu%n c@a thu5 -ao" uhi :P 6i chu%n theo m*t h(ng nht 7nh !hng tha% hi= t+c * 6i chu%n c@a :P c4ng cao th c4ng c nhiu chu%n giao th?c hi)n trong :;WAZ" ou%Kt 7nh th?c hi)n chu%n giao thng thOng c th?c hi)n -Vi WZC ang >h9c 89 thu5 -ao = 2oi tr\ trOng h> chu%n giao 8 23 6o 2u 2ng" Chu%n giao 6o ngu%5n nh$n 2u 2ng c th?c hi)n -Vi trung t$m chu%n mch 6i *ng HM<CJ" 2.h.2 T(0,! j &!#:V, -i86. ;rnh t? chu%n giao g/m c -a >ha nh tr5n hnh T"Ts= -ao g/m0 >ha o 2Ong= >ha 1u%Kt 7nh 84 >ha th?c hi)n" _o 2Ong 24 nhi)m 89 1uan trkng trong 1u trnh chu%n giao 8 hai 23 6o c, -.n &au0

T|

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

MEc tGn hi)u tr5n Ong tru%n 6an 8 tu%Kn tha% hi rt 2(n td% thu*c 84o wainh 84 thn hao Ong tru%n" ZhNng tha% hi n4% >h9 thu*c 84o mi trOng trong ce22 84 t+c * 6i chu%n c@a thu5 -ao" <+ 2ng c c - o c o o 2Ong 1u nhiu &' 24m .nh hVng Kn t.i h) th+ng" _ th?c hi)n chu%n giao= trong &u+t 1u trnh !Kt n+i= :P 2i5n t9c o cOng * tGn hi)u c@a c c ce22 2$n cDn 84 thng - o !Kt 1u. t(i mng= t(i -* iu !hin tru% nhD> 8 tu%Kn WZC"
6 ?kl,-. L _o c c tham &+" L g o c o c c tham &+ o c Q#:; UD,!. L C c tham &+ thuDt to n" L C c Yc tGnh chu%n giao" T!j& !i",. L ;Gn hi)u chu%n giao" L Ih$n -h t4i ngu%5n 8 tu%Kn"

HJnh [,Te M .n t4Jnh thc h n chuy5n g +I,

Iha 1u%Kt 7nh chu%n giao -ao g/m nh gi thng th 8 oo< c@a !Kt n+i &o & nh n 8(i c c thu*c tGnh oo< %5u cBu 84 (c 2ng t\ c c ce22 2$n cDn" ;d% theo !Kt 1u. &o & nh m4 ta c th 1u%Kt 7nh th?c hi)n ha% !hng th?c hi)n chu%n giao" <WZC !im tra c c gi tr7 c@a c c - o c o o c !Gch hot m*t -* c c iu !i)n chu%n giao" ZKu c c iu !i)n n4% -7 !Gch hot= WZC >h9c 89 &' cho >h`> th?c hi)n chu%n giao" CFn cE 84o 1u%Kt 7nh chu%n giao= c th >h$n chia chu%n giao ra th4nh hai 2oi nh &au0 Chu%n giao 1u%Kt 7nh -Vi mng HZPUpJ" Chu%n giao 1u%Kt 7nh -Vi thu5 -ao 6i *ng HMPUpJ" ;rong trOng h> chu%n giao th?c hi)n -Vi mng HZPUpJ= <WZC th?c hi)n 1u%Kt 7nh chu%n giao" ;rong trOng h> MPUp= :P th?c hi)n 1u%Kt 7nh chu%n giao" ;rong trOng h> !Kt h> c. hai 2oi chu%n giao ZPUp 84 MPUp= 1u%Kt 7nh chu%n giao c th?c hi)n -Vi &? >h+i h> giNa <WZC 8(i :P" Zga% c. trong trOng h> chu%n giao MPUp= 1u%Kt 7nh cu+i cdng 8 8i)c th?c hi)n chu%n giao 24 6o <WZC" WZC c tr ch nhi)m 1u.n 23 t4i ngu%5n 8 tu%Kn HWWMJ c@a to4n -* h) th+ng" ou%Kt 7nh chu%n giao 6?a tr5n c c thng tin o c c@a :P 84 g< cAng nh c c iu !i)n th?c hi)n thuDt to n chu%n giao" Zgu%5n ttc chung th?c hi)n thuDt
3}

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

to n chu%n giao c th hi)n tr5n hnh T"Tv" _iu !i)n Bu 24 c c iu !i)n th?c hi)n 1u%Kt 7nh c@a thuDt to n 6?a tr5n mEc tGn hi)u hoa ti5u 6o :P thng - o"

COng * tGn hi)u

Gi(i hn chu%n giao ;Gn hi)u thng Zgng tr5n Zgng 6(i

;Gn hi)u A

;Gn hi)u g

;hOito gian C c thuDt ngN 84 c c tham &+ &au c &C 69ng trong thuDt n chu%n giao0

HJnh [,Tf UguySn tXc chungHSJHTJH3J c@+ c(c thu7t tI(n chuy5n g +I,

Ugnng g / hn t4Sn0 24 mEc tGn hi)u c@a !Kt n+i t gi tr7 c?c i cho >h`> tha myn m*t cht 2ng 67ch 89 oo< %5u cBu" Ugnng g / hn d/ 0 24 mEc tGn hi)u c@a !Kt n+i t gi tr7 c?c tiu cho >h`> tha myn m*t cht 2ng 67ch 89 oo< %5u cBu" Do mEc tGn hi)u c@a n+i !Kt !hng c nrm 6(i ngng " G / hn chuy5n g +I0 24 tham &+ c 7nh ngh^a tr(c c thiKt 2D> ti im m4 cOng * tGn hi)u c@a ce22 -5n cnh Hce22 gJ 8t 1u cOng * tGn hi)u c@a ce22 hi)n ti Hce22 AJ m*t 2ng nht 7nh" M7% tCch cc0 24 m*t 6anh & ch c c nh nh tGn hi)u Hc c ce22J m4 :P th?c hi)n !Kt n+i /ng thOi t(i mng tru% nhD> 8 tu%Kn H:;WAZJ" Gi. &C thu5 -ao :P trong ce22 A ang chu%n *ng 8 >hGa ce22 g= tGn hi)u hoa ti5u c@a ce22 A -7 &u% gi.m Kn mEc ngng gi(i hn 6(i" uhi t t(i mEc n4%= Mut hi)n c c -(c chu%n giao theo c c -(c &au $%0 HSJ COng * tGn hi)u A -rng 8(i mEc ngng gi(i hn 6(i" C[n tGn hi)u g &' c WZC nhD> 84o tD> tGch c?c" uhi :P &' thu tGn hi)u thng h> c@a hai !Kt n+i /ng thOi Kn :;WAZ" HTJ ;i 87 trG n4%= cht 2ng tGn hi)u g t+t h,n tGn hi)u A n5n n c coi 24 im !hVi Bu !hi tGnh to n gi(i hn chu%n giao"
3S

Ce22 A

Ce22 g

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

H3J COng * tGn hi)u g -rng hoYc t+t h,n ngng gi(i hn 6(i" ;Gn hi)u A -7 Ma !hi tD> tGch c?c -Vi WZC" uGch c c@a tD> tGch c?c c th tha% hi c 84 thng thOng V trong !ho.ng t\ S Kn 3 tGn hi)u" 2.h.< C2& ?6+i &!#:V, -i86. ;d% theo hnh thEc &C 69ng trong c c c, chK chu%n giao= c th >h$n chia chu%n giao th4nh c c nhm nh0 chu%n giao cEng= chu%n giao mm 84 chu%n giao mm h,n" 2.h.<.1 C!#:V, -i86 *%* $7 *%* !m,. Chu%n giao mm 84 mm h,n 6?a ngu%5n ttc !Kt n+i n+i tr(c !hi ctt HMa!e -ewore -rea!J" L -huy5n g +I m0m ha% chu%n giao giNa c c ce22 24 chu%n giao c th?c hi)n giNa c c ce22 !h c nhau= trong trm 6i *ng -tt Bu thng tin 8(i m*t trm g+c m(i m4 8an cha ctt thng tin 8(i trm g+c cA" Chu%n giao mm chm c th c th?c hi)n !hi c. trm g+c cA 2an trm g+c m(i u 24m 8i)c V cdng m*t tBn &+" M< thng tin 8(i T &ector c@a T ce22 !h c nhau Hchu%n giao T OngJ hoYc 8(i 3 &ector c@a 3 ce22 !h c nhau Hchu%n giao 3 OngJ" L -huy5n g +I m0m hn 24 chu%n giao c th?c hi)n !hi :P chu%n giao giNa T &ector c@a cdng m*t ce22 hoYc chu%n giao giNa T ce22 6o cdng m*t g< 1u.n 23" _$% 24 2oi chu%n giao trong tGn hi)u m(i c th5m 84o hoYc Ma !hi tD> tGch c?c= hoYc tha% thK -Vi tGn hi)u mnh h,n V trong c c &ector !h c nhau c@a cdng g<" ;rong trOng h> chu%n giao mm h,n= g< >h t trong m*t &ector nhng thu t\ nhiu &ector !h c nhau" uhi c. chu%n giao mm 84 chu%n giao mm h,n c th?c hi)n /ng thOi= trOng h> n4% gki 24 chu%n giao mm L mm h,n" L -huy5n g +I m0m O m0m hn 0 M< thng tin 8(i hai &ector c@a cdng m*t ce22 84 m*t &ector c@a ce22 !h c" C c t4i ngu%5n mng cBn cho !iu chu%n giao n4% g/m t4i ngu%5n cho chu%n giao mm hai Ong giNa ce22 A 84 g c*ng 8(i t4i ngu%5n cho chu%n giao mm h,n ti ce22 g"

3T

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

Ce22 A

Ce22 g

Ce22 A Ce22 g


Ce22 A


Ce22 g


Ce22 C

-huy5n g +I h+ Ang

-huy5n g +I b+ Ang

HJnh [,Th -huy5n g +I m0mCe22 A

Ce22 g

HJnh [,Tg -huy5n g +I m0m O m0m hn,

2.h.<.2 C!#:V, -i86 &Y,-. Chu%n giao cEng c th?c hi)n !hi cBn chu%n !5nh 2u 2ng &ang m*t !5nh tBn &+ m(i" C c h) th+ng thng tin 6i *ng th ong jDMA 84 ;DMA u chm &C 69ng >h,ng thEc chu%n giao n4%" Chu%n giao cEng 6?a tr5n ngu%5n ttc ctt tr(c !hi n+i Hgrea! gewore Ma!eJ c th c chia th4nh0 chu%n giao cEng cdng tBn &+ 84 chu%n giao cEng !h c tBn &+" ;rong 1u trnh chu%n giao cEng= !Kt n+i cA c gi.i >hng tr(c !hi th?c hi)n !Kt n+i m(i" Do 8D%= tGn hi)u -7 ngtt trong !ho.ng thOi gian chu%n giao" ;u% nhi5n= thu5 -ao !hng c !h. nFng nhDn -iKt c !ho.ng ng\ng " ;rong trOng h> chu%n giao cEng !h c tBn &+= tBn &+ &ng mang c@a !5nh tru% cD> 8 tu%Kn m(i !h c &o 8(i tBn &+ &ng mang hi)n ti"

33

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

Zhc im c@a chu%n giao cEng 24 c th M.% ra r(t cu*c gki 6o cht 2ng c@a !5nh m(i chu%n Kn trV n5n 1u Mu trong !hi !5nh cA y -7 ctt" 2.^ i%# 1!iV, &/,- n#' . ;rong WCDMA= iu !hin cng &ut c th?c hi)n cho c. Ong 25n 2an Ong Mu+ng" X c, -.n= iu !hin cng &ut Ong Mu+ng c m9c Gch nhrm t+i thiu nhiu Kn c c ce22 !h c 84 -d nhiu 6o c c ce22 !h c g$% ra cAng nh nhrm t c mEc <ZW %5u cBu" ;u% nhi5n= iu !hin cng &ut cho Ong Mu+ng !hng th?c &? cBn thiKt nh iu !hin cng &ut cho Ong 25n" U) th+ng WCDMA &C 69ng cng &ut Ong Mu+ng nhrm c.i thi)n tGnh nFng h) th+ng -rng c ch !im &o t nhiu t\ c c ce22 !h c" _iu !hin cng &ut Ong 25n t c *ng 25n c c !5nh tru% nhD> 84 2u 2ng" Z c &C 69ng thiKt 2D> Ong tru%n !hi !hVi to cu*c gki 84 >h.n Eng 25n c c thFng gi ng thn hao Ong tru%n 2(n" M9c Gch chGnh c@a iu !hin cng &ut Ong 25n nhrm !htc >h9c hi)u Eng MaLgBn -rng c ch 6u% tr mEc cng &ut tru%n 6an c@a c c m % 6i *ng trong ce22 nh nhau ti m % thu trm g+c 8(i cdng m*t oo<" Do 8D% 8i)c iu !hin cng &ut Ong 25n 24 th?c hi)n tinh chmnh cng &ut tru%n 6an c@a m % 6i *ng" U) th+ng WCDMA &C 69ng hai >h,ng >h > iu !hin cng &ut !h c nhau HMem hnh T"3TJ0 _iu !hin cng &ut 8[ng hV HpeICJ" _iu !hin cng &ut HnhanhJ 8[ng !Gn HCeICJ" L _iu !hin cng &ut 8[ng trong" L _iu !hin cng &ut 8[ng ngo4i"

WZC :P g<
_iu !hin cng &ut 8[ng hV _iu !hin cng &ut 8[ng !Gn _iu !hin cng &ut HnhanhJ 8[ng trong _iu !hin cng &ut 8[ng ngo4i

HJnh [,[j -(c c ch. 0u "h 5n c9ng suDt c@+ P-QLR, 2.^.1 i%# 1!iV, &/,- n#' $o,- !p 4NLIC5. 3i

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

M*t >h,ng >h > iu !hin cng &ut 24 o &? iu !huKch HAGCLAutomatic Gain Contro2J V m % thu 6i *ng" ;r(c !hi >h t= trm 6i *ng gi m & t thng cng &ut thu c t\ trm g+c" Cng &ut o c cho th% thn hao Ong tru%n +i 8(i t\ng ngOi &C 69ng" ;rm 6i *ng iu chmnh cng &ut >h t c@a mnh t 2) ngh7ch 8(i thng cng &ut m4 n thu c" C th >h.i iu chmnh cng &ut V m*t 6.i *ng 25n t(i v} 6g" Ih,ng >h > n4% c gki 24 iu chmnh cng &ut 8[ng hV= V >h,ng >h > n4% trm g+c !hng tham gia 84o c c th@ t9c iu !hin cng &ut" peIC &C 69ng ch@ %Ku iu !hin cng &ut cho Ong 25n" ;rong 1u trnh iu !hin cng &ut= :P M c 7nh cOng * tGn hi)u tru%n 6an -rng c ch o c mEc cng &ut thu c@a tGn hi)u hoa ti5u t\ g< V Ong Mu+ng" <au = :P iu chmnh mEc cng &ut tru%n 6an theo h(ng t 2) ngh7ch 8(i mEc cng &ut tGn hi)u hoa ti5u thu c" Do 8D%= nKu mEc cng &ut tGn hi)u hoa ti5u c4ng 2(n th mEc cng &ut >h t c@a :P HItrMJ c4ng nh"
g<
(c tGnh cOng * hoa ti5u

:P
ItrM SRcOng * hoa ti5u

HJnh [,3[ o^b- Ang *Sn Xi)c iu !hin cng &ut 8[ng hV 24 cBn thiKt M c 7nh mEc cng &ut >h t -an Bu H!hi !hVi to !Kt n+iJ"

2.^.2 i%# 1!iV, &/,- n#' $o,- 1i, 4CLIC5. CeIC c &C 69ng iu !hin cng &ut !hi !Kt n+i y c thiKt 2D>" M9c Gch chGnh 24 -d nhNng .nh hVng c@a &? -iKn hi nhanh c@a mEc tGn hi)u 8 tu%Kn" Do = chu !x iu !hin >h.i @ nhanh >h.n Eng 2i &? tha% hi nhanh c@a mEc tGn hi)u 8 tu%Kn" ;rong CeIC= g< iu !hin :P tFng hoYc gi.m cng &ut >h t" ou%Kt 7nh tFng hoYc gi.m cng &ut >h9 thu*c 84o mEc tGn hi)u thu <ZW ti g<" uhi g< thu tGn hi)u t\ :P= n &o & nh mEc tGn hi)u thu 8(i m*t mEc ngng cho tr(c" ZKu mEc tGn hi)u thu c 8t 1u mEc ngng cho >h`>= g< &' gCi 2)nh iu !hin cng &ut >h t H;ICJ t(i :P gi.m mEc cng &ut >h t c@a :P" ZKu mEc tGn hi)u thu c nh h,n mEc ngng= g< &' gCi 2)nh iu !hin Kn :P tFng mEc cng &ut >h t"
ou%Kt 7nh iu !hin cng &ut g<

e)nh ;IC

:P

_iu chmnh _iu chmnh ItrM c@a :P ItrM c@a :P theo 2)nh ;IC theo 2)nh ;IC

e)nh ;IC

:P
_iu chmnh _iu chmnh ItrM c@a :P ItrM c@a :P theo 2)nh ;IC theo 2)nh ;IC

;IC0 M4+nsm t bI_\4 -Int4I*0 _iu !hin cng &ut tru%n 6an"

3n

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

HJnh [,[T - ch. 0u "h 5n c9ng suDt -^b-,

C c tham &+ c &C 69ng nh gi cht 2ng cng &ut thu nhrm th?c hi)n 1u%Kt 7nh iu !hin cng &ut nh0 <bW= t 2) 2li !hungLjPW= t 2) 2li -it gPW" C, chK CeIC ni tr5n 24 c, chK iu !hin cng &ut 8[ng trong 84 c, chK iu !hin cng &ut nhanh nht trong h) th+ng WCDMA" 2.^.< C2& (kl,- !qG Ui%# 1!iV, &/,- n#' Ur& bi" . Zgo4i c, chK iu !hin cng &ut thng thOng= trong WCDMA c[n c nhNng trOng h> iu !hin cng &ut Yc -i)t nh0 L L L _iu !hin cng &ut !Kt h> 8(i chu%n giao mm" _iu !hin cng &ut !Kt h> 8(i >h$n tD> 87 trG trm H<<D;J" _iu !hin cng &ut V chK * n`n"
g<
;CI0 Gi.m cng &ut

g<
;CI0 ;Fng cng &ut ;CI0 ;Fng cng &ut

g<
;CI0 ;Fng cng &ut

g<
;CI0 ;Fng cng &ut ;CI0 ;Fng cng &ut

:P

:P

MY& &/,- n#' -i>*

MY& &/,-i>* g +I m0m, Hnh 2.22 ; 0u "h 5n c9ng suDt ".t h% '/n#' chuy5n

g<

diV* (8 UT i, &F: TCI

g<

# trng th i chu%n giao mm= cng &ut >h t c@a :P c iu chmnh 6?a tr5n 8i)c 2?a chkn 2)nh iu !hin cng &ut H;ICJ >hd h> nht t\ nhNng 2)nh iu !hin cng &ut m4 n nhDn c t\ c c g< c !Kt n+i Kn :P " :P th?c hi)n 2)nh iu !hin cng &ut theo ngu%5n ttc0 nKu -t !x m*t 2)nh iu !hin cng &ut n4o %5u cBu gi.m cng &ut th :P &' gi.m cng &ut >h t c@a n" Zgo4i ra= n c th &C 69ng m*t mEc ngng M c 7nh c c 2)nh iu !hin tin cD% 6?a 84o c th tFng hoYc gi.m cng &ut" _+i 8(i <<;D 6?a tr5n ngu%5n ttc0 g< c mEc tGn hi)u mnh nht &' c 2?a chkn 24 g< tru%n 6an" <au = c c g< !h c c !Kt n+i /ng thOi t(i :P &' !ha !5nh 8Dt 23 &+ 2i)u 64nh ri5ng HDIDCUJ" Do 8D%= cng &ut >h t c@a :P c iu chmnh 6?a tr5n 2)nh iu !hin cng &ut c@a g< c mEc tGn hi)u mnh nht" Ih,ng >h > n4% c th gi.m can nhiu Ong Mu+ng !hi :P V trng th i chu%n giao mm" X(i chK * n`n= hot *ng thu= >h t c@a g< 84 :P -7 ngtt theo m*t chu !x 7nh tr(c c thOi gian th?c hi)n o 2Ong c c tBn &+ 8 tu%Kn c@a c c h) th+ng !h c trong trOng h> chu%n giao giNa c c h) th+ng" Do 8D%= 1u trnh iu !hin cng &ut cAng -7 ngtt" uhi = :P &' th?c hi)n 8i)c tFng hoYc gi.m cng &ut 8(i -(c iu chmnh 2(n h,n -nh thOng .m -.o mEc <bW >hd h>"

3q

Chng 2: Cu trc mng WCDMA v cc vn lin quan

d; ?#F, &!km,- 2. M4Ing chng n)y3 chEng t+ p ')I ' c %hn tCch cDu t4Ec mng P-QLR3 b+I gZm c(c %hn t: mng t4uy c7% '9 tuy.n3 mng *G H ch?c n$ng c@+ c(c %hn t:3 c(c g +I d n mng3 m9 hJnh g +I th?c %hn */% c@+ h thng KLMN O c s cDu t4Ec h thng chI P-QLR, Mq ' c h 5u '0 cDu t4Ec mng3 chEng t+ crng cn %h# Wu+n tm .n 'Dn 0 sX% x.% c(c "Snh t4Ing KMVRU ') %hng th?c 0u ch.3 t4# %h2 c s: d&ng t4Ing mng,, ^/% '7t *Y #nh hng */n .n s %h?c t% c@+ th .t b '0 mkt #m b#I "h# n$ng x: *Y b$ng tn c s cn th .t t4m gc ') t4m u cu , M4Sn Wu+n 5m dch '& c(c h thng th. h b+ *) c(c h thng b$ng 4ng3 'J th. "h9ng th5 th .t ". */% '7t *Y chs chI mt dch '& thI duy nhDt m) cn #m b#I tCnh * nh hIt chI c(c dch '& tng *+ , UgI) 4+ crng 0 c7% .n g +I d n '9 tuy.n b+I gZm chuy5n g +I ') 0u "h 5n c9ng suDt, -huy5n g +I c "h u ') thc h n m) ngA s: d&ng "h9ng c! Y nh th9ng t n "Snh *u *ng Zng thA '/ h+ iN, M4Ing 3G s: d&ng c9ng ngh P-QLR3 0u "h 5n c9ng suDt *) 4Dt Wu+n t4tng nhm t c m?c chDt *ng nhDt nh, NIng sIng '/ Wu( t4Jnh 0u "h 5n c9ng suDt cn c! chuy5n g +I m0m 5 t4(nh h u ?ng gn x+ ') g #m nh uu g +I thI+ t4Ing h thng, ;5 0u "h 5n c9ng suDt hIt ng Eng thJ K] *u9n th: ".t n '/ iN m) tq iN !3 K] c! th5 thu c tCn h u mnh nhDt, -huy5n g +I m0m c! th5 #m b#I c 4ng K] t mt thA 5m c ".t n .n tCn h u mnh nhDt3 t4Ing "h chuy5n g +I c?ng "h9ng #m b#I c 0u n)y,

3s