Está en la página 1de 21

Regina lAS/UNlENE

. 1 klase-

Atomo sandara ir cheminis rysys

.

.... : 'L" I.:'" ftue,E mONnlar~

Naujoose retermuotese ehemijos, wdovetil!108e" illauiiq jus m,o:keles 8 .. 10 kJasese!, jan nagriDejio~e :alomo Slmdar,Q lr cl'!iemini, IJii, taQau '~. ,finiq jums, neuleiks moimntis, orga.lrln, dt,e;mij~.

T(kimes" lad da'ugiau :sutinoj~ ap,j,e atomo HJldM~ m rchremint Qii ga1esil\7 le-.n,gviau. mokytis organin~ ,cillemij;~ i§, G"R~o~ F. F~h:lmanio 'y,adlovelioi.

AI getai supra,tote a toMq elektmnq '~O:Rfi,giimcijit! 'il' cleminio rylio sustd~jsi'tiki:nsite dalJdamii FBtimus ,ir atsakydami :i tesro Idausimus"

i.. 'TOM· '0···' C.il u-D-C",JiD10· ·'·S' 'M' '0·· '·D·' Vii' I.'1f n. I, ~ -u. ',.. ,iJinJ,..,1 ".,~ I. \:,' , ,",. ,I ' ,C!~

Atomo sandaros mode.is YlQ atomo samprarta, Sl!Jdatyla, p'a:p.l atomo sanda'ros 't6m:~ji:!!'. Su Viie!l1U jj atomo m~dle'liq, .;JBolla.m '~eUu - jus 51LlSirpaiinOie Jan 8 e. je ldasej'e., g,is. a,tom,o model'is '~iiko, 1ft: .'vi,e:nele;Ktronia;ms atomamsfr :megalijo paaiiland wditi,nleslli1;J 's~s;tcmll,·, P:raejus, daugiiau bip 10 metq, tapa aiiku~lkad ,ei~eku,om~~ tail' ir :kiiekviefta, 'mru,kriJda)~li~t!ll:ri b:HJugq, sav,biQ. Jacktr;on!tl pooe.n~s (koordipaCi\!) erdveje, esanei:oje ap,iebmsuil!ul'li tam likm laikQ! momentu, nusta,tyti :neitDIP,oma,., JCI~ galima_,-'"' tik ap!ibu,dioU lup, e:lek:~oEio buvlmo tikiJII,yb~.,]'92S: <!! 27 m, latias. bipoteies ilkilJt, irekspenmentais pa,tvilrtirllo Luji de :B~oiUs (tou'~s de B,rogUe)t Vemeri's Heizenbergas (W'eme,r :Heisenoo.IgJ, EtVin;ils Sri,odingeris (ErMn :ScbfOdi~ger) b:'kDt~ mO:k.dminkaj. 'Tid '~eido :sukurd na:uj~ kv,anUnt..at.()mo :model[. Apie branduo~,it~ideJ~~ eJ>ellrtronai a,pibudmami kaip,lam t~ :k.vantines bfisenos; daJe.lis.

,Kmntin.'e ,c.hemija~ ]'92;5 - 2tj, m. flZikai :s.u.k.Ure kvantilll, me,chamq .. maksl:lb, liriaf!ltim~:krodale:Uq, jlJdbj~mQ des:mus. Remiarllisk\!':anli.nes mechallitios dc;mmaJis '~mtaJ, 'tirti tme:mi,n~Q :m>eidlt;ia:l'l sand~,T,lb jll r-ealooljas 'tr' lc.heminj, ry,lj,., 1930 - 35 m, :susi€onnavo na~ja chelDij'os i§ab - ,I{vantine cb,e~ja .. Nusim:~, tad. ,(d6kt[o:l!taS~ e.nns Ie.~dveje ,ap:~ink ammo bmllduo:iL sudaro :kio,ta'motaritio, jr ,pieitq ribq neturlnti e'm,ek!tronIQ debe-Ii.

llrauduo:lys,

90%, ,clekltwJ]() kru,vio

'UT:I'I "u,~:iI ... rOiiilne .1""-' :~-: ~-~~tY:":r

t._ 'Od " ru:luOOI Vl- I!lise

,"' 'br,a:riI.d.uo~ys (o.1lklronas)

Enersijos b,aotas :ym. mdia:usiM

,.,. 1''':' 'iL.:.. I'~.,· "I~

,en'cr;.los Jlu:e:~i!' A,p;no 'fe;lNJ8,

lad (},le'ktronu it vieno ener,pjos lygmens p~[,eitq i ld~-.

i~Jb,fio:[barv@>'5 Itli'!e:rgiijios :tvaQt~ elektronas periota ~ aukiros[lU~ (c1i"!l:l.nt[ tO~~:lU DliUl, bmmd'uoJi(l~, e:rneFljj:o-s lygIDn~ni.

Alamo ,ffl'fhis. dsJis, tJple' ,bmtltlUlili-J' .IaIri:oje yr:a didfJa,uilJ tiMmyR mErt';; .lamlltb, 'lI.adi~ ,tmJilr*.

]oj:e Jlil su;s~ka:u;p~ 3Jp:rne, 9O%vtoo ,ei:ektr~]lflq debesies k:ri.y~o., Orbltale

Zym~ma.badlrab~UI!l. 0 lr vadwnamak\1arl'~~Jlliu '~i~ufigeliiu (ene:rejniiu.rIDa,T"¥eli:[j)~ 0' jQij:e

!

,~a;m:grs e],ellrtro.na:~ .. fiodyJd'fi rtI.,

Kvanz'in:is "ka~xiu~ aDik::i..l'~iOi~~I:",f.~.' .,J ~"""""'.Il" ". ,k~'

.'. '.,' '_' _ ~,.' __ ~,_,~, --'i.,v~",,!;a ,e'!l!':NrollO'~mnd'JI1!"f vusenq.

IJ(J:grindini~ k;v;a,nriNi:5 skaj.~ius 11: nusako ofbnalesma~nlemliN, - ·e'~e:k~rorn.o !!It.~tlUml;l nu.O D!FaJ.nduoio (pagal Bora 'teorij':~: '" o'rbi:ros spindJA.!Jl~) ir :pilmudn,'r elektrono !ene,Fgij~~h t. :y.,. orlbital,es en1e:rgijos lygmeni:.. Jis z,m:iimu bet kurlno sveUttlloju j[(.~ ,'.. 1" ~ 4 ,c' e:

sLa;~~~tmTI!J:" ~ " ~.,j •. _;; J~ U ,i'- ••

Salutini5/ ,(oibiitiniS) iwI.l'lt.fn~ ;flaJic;U$ I ,ap,[budlir.! a ()~hj'~a~es,pavjdab~ir IlUlsato, ~ '~elljs po,lygmcniu-s y:fa slllskID:rs;ty1Ua!1i, ,orbhTIa:I:es. energrujos, lYJIllHOO,. ViltWi:fi.me ,e;.ne;:rgijiO$ ly:g~:cn.yjc (s~uo'bi!lyje) elektronai g;a~~ t!J:lieti ,ski:rt~:nM pa;v~da],~~odel kvantini:Ii,Rl'e atomo 'modelyje en.eJ,gijos, '~ygmeil1Y,s, ~. suskirlityt~ ~. PO:~fg~ell):i;s,.

Saill!l'~~n,~stva!l1.'[imjs skaicius zym~m~us! :S\i\e:~blisia;ru$ 5.la~fia:ls nuo aUd R ,- 1, KaJ.i

.". =. 11 Xg:JUI ,,,,,: ... ;:,, 1..-..»; I"fii iitr,;n' 1'1'-" ~'nl,,,, ;:".."i~,,~~' ~ III"NI I!i.u'o: ac, h.-",,]··,- ...... ,il.""l ... hr,nll'1l'O.. """II """O'O:J' n-~ ·po'·iiuem, ... .,. .. I-·U ."!J. """"'" .lILt '~-AJ)" LLW .• illi:l!' J\.''¥''P<.i:l.IIi.UI_ • ~a! '2~QIi~J,""d;;J1 ,f; .=:E 'UI,~ ~w ~ " __ ,;¥.~ I~. I~~~~."'~ 'l;.,.1!·!!UIL~" ~. '''''~~"L~~ V!JI' ! ~ "": t.J:',~~~~!I,JL'"lIi"

f'iiIA_~1 ']V"'""", ,_. '":I! .~ - 11f'II,;, ]' {12: 'iIi"IIoc11ttoP'ml""'''''''ali)· 1'~';-'}1-'''' ~~' ·t· =. o· '1' ,. "li I(":l, ·no·iI\~'~'IITI"""'·'la;)· ].' ... 11' ~Il'

1..~~J..;g:·i ~lI ,1!"iI!' _J L~,:; ,- IU;. ". '.: il ~""_",ilJ.~ .. ,~lIiot.w, ... ~l ,:.~~'" 't'- Ai~L ,trll, - ,~~ L -"_ ~ -J~' ",J l~~" lIJ,jT,!C!~,.,,,~~~,1'I __ W,; __ .!IJ. Il~ 111~1

Sal.uti:n:faikvaliJ,tffiniai skaiciai, dar iymimii[,aide:mis.:

.t 0, 1~ a 3

Simbti~is $,P~ d~. f

KJi~kviename PJ,lyglnenyjie ,e'~ek:t]1onq o:rbi~anq. paViidalai ywa skirtimg):: ~. ,fffIJilrM; ii, m;~ruJUo pavidla~o (~£e:dlJl!6); jos elektronai 'vad[na~lru ~ ,ek/amn a is.

" oririlldi. '.. a~tlJonetopaviid(do; [os eletJtfona~ vadinamip ,fiiekJ,roTi'ai;.~·.

d ,wf,erlIiJ.lJIisyr,a isud:e:lingesrnes;. jq. elektronai vadinami d ,ir ff;iektro-na,is~

£. ~!,::r

;t!~;' . ;\~'i"lJ /~6"

-.i<,;; I , '.. ~". . ~- 1- -, ,/."- .... -"'~1J;:,t .' .

• ,...-' I iil· .:, . . • i.. """:;:;.::J

~~".i'"'.'.~:":'.. --..' . ::".. ..: ~1l'~:'-' '..,,":, -;"'?;:'-~~.::" .. -" ;-:c - Q!::~u~=_ ~;f.T r~-q~-~-~ -.;'~-(-' ~ ~A7 ~.

... .. - .. ~.:.:,,; ~A~ - '-'':;:''~ i~? ' Y ... _,,'" - .>-2i;; ,:::;.1 ~

.=:~':~l .. .. ::. ~~\ -. ~ .. ~;'q); .. /'.~ "r~1 ~

;""~-./ II \- .. ""-~... ,I ~l

/~- ., ~. z---- .... f;;" J!'- -

... • ... '':i;:a: r « - • ~i·

'I .;;:~-

J

~ oribJta~e p' ,orbJtal16 Is, :h irtry:!ii, 2p orb:ila.les

bmJausJos e:[!ie~jQS ly,gu mo (~: ~·m) 'Curl ·tik vh;:~" pcdY:gn1lef!~i. vadiflam~ 19, Qfbi:m~e )'Ta, mtulio pavid,do,

Antras~8 e~crgljo~ lyg-rn·!ll.o (It·~ 2) rod dUI polygm,eni'lls:~' oll'b:i~al~ (rutul[) ~f

1. 1

:3 :3

4 4

8

18,

'"2''' 3'

n: =' 1. n:=2 ~=3 n,::g4

1 2. :;

4

Is (1, lo:rb~,tale)

b (ll l(J.rbita:lJc)~ ~ (3 !O(F-'b~,ta:ic:,':;)'

- .

3s (1 '()rbit~]:e)~ 3p (3 !orb,il~]:es). 3d' (5 o:rbitaW~~O

4 (1Il 'b"' 'I"') ,AI (3 'b"' 'I"' ') .>'11<-1 (,0:;: 'intifi. Iii '. "\

S ',' ,011),'1:3. ,e~ '''''p:, .or I:!Ei3L.'es, "'~ .,J ()[_tl~a~es;}",

,4Jt7o:rb:i'l':ales)

~V~glletillis kva'ntin:i3 skQ,u~ius - dydrns" ,ap~.biidin a-rI,Ms al~OIIll],[iJJeS orbrnt[W'I,lc~~ padc~i crdv;ej,e; fsorinio magnetlnle arba ,eWektwhltobuul\;;,'Oi a'~~rgju+.

',5u!dn;o' bQ.nciniS skaicius (s'U'kin'~i;' a:p-Eb:iJdhru3, .suJdmosi arpie sam as~ kryp,tl. :Pni:limBii

1" :Kffie]( ;Qirbi't4:lJli:q yra iilluo!S1': polY,grnCl1iuose?

~) 3p , c)4t 'e) 3d' ~

b) 2~' Ad) ,4p 1 '0 t:recj;aj~:rne ;ene:rgrujos lygm,e:rruyje

.2., Ki,tk daupa.uslal ,e;l:e'lk,tro:nrq ,gali bUtl, siuo~ 'po~Y'l!menh!lO&e?

,,'I, .,.';I\I.;.}AI- -, ,jf'"1 i!1ltn .; 'd') .~(:'

,ill,;! es IIlI ·"t-S I~,I ~'" "_ , '''tJ''

3", :Ktuios ori'brutMes 1Iilzr:asytos IDle~ems;i:llg~,rn?

a) l.sb) 2«. ,c}~lF d) 3d

,4, ... Kietk. d~}J1IJ;giaUlsiia, ,el,eiktNl1]:IQ gali: 'burti ~i'!!l:()se lygl1lu3t11Jyse1

a) n = 1 b) D = .2 ,c) H = 3 d) ,n '= 4

.JIii.T'O~· 'U")'lIi' Wil' .:i'!~iO'· "NlNC-I--O" A '.oJ,"'. 'U'" 1f n ~ .... 'Mn.'" 'D'" n&~T.Ii~1 .nLr~a,.!a,.lft. ~ ,'._, _'.w,-" ~ m'tJr",u~,

l;au ,ijnot~, kad elemcnlq ,a:romq ,emek~r,onq. busena (~n~rgij~ O:lfbim:~des

....Ii I ., • '~"I!'ir'ii - ') "Ji.,,- ~.IjI' '1Ilr"" 'I'""" .... '~IJ';C

'PaiVlua~i:l", m.3tm,eftJ)s ~r ~ 1~:';;~1" ,a:p~lli(hJu"ama, "",ctu.:tia,iSr .... ,¥,ilimU!lIlI],IUS, s~a~~!aH;;~

.' d'" ,:t~,'l"" .• ' '. " .. '~ 1.J'· E1 ~ k . .

pagnllli~ )1'iilO;, H anmn, magtlttiruu rr S W!i.iIU 0.. ~ . e:mellk} atomq ,elIO : tr1)n;u

Dfbiltcdd:s.e; iisJides:t(;pagal maiwausio5 enefigijos, ir :P'auUo (drandimo) 'prine",.,

" "'.., '",'" ,. '."... E'~ _.r..· ~ ~,,~t . ~ ,1\." .... ..;;11'

,I. • J'f.II:QZlQ.US1OS ,e",e~J'O$ pnn,t:E[N'JS~ , -'" ~1U·:mnQl' (J'lome ptJs,l~rJ1:'O ,'alp', M!U

asomo, kaip si's,te:mo.s., eneTJ,JIjtl biltf m(lij,(lu;'Jia.

'p. • ",. sla oI:!!'l-'~'~~nif'lf1'ii'" ," 'ill'm"],.-lI·, 'iltg ... Q' rb ~~"T']-""O;:; 'J'''i' -"~ j!:1;'I"Im~"1II "'f"'lll, m· .... '~'.-,'i'li;:;''' •.

. " IrmLall!l.,,~ ..... ,,,""'II'ii.I.FJWIJ,wiilll.....:..;..~uO I~~, ',,' ,[lIlA ......", ... l!.Ui'1!Q e.1l,~,~~.J!IA ,j. .Igo", (Uila!l;.lla:la,~

'Vie:nos :rUites, O'r'b:i m:a~es 'polygme~do vidluje CF:u,~:"rgija yra vienode. Kliekvicno polygolellio ~i i(J:rbillami:q, 1e;I:H.~[:gi)ja yra, mde5:rne, 'm: kit'q, (lr:bim:~iq ,enr:gijQ., Pa~i'ui,; . ~' ,om~taill~ ler:l,e;[gija, )Ta, m~sne :ncg,u 3d orb~IEa~esJ todel dla,r neruJis~pj1dzi~ pas,ku'dn,iaj'am e.nergJijos '~,.gmeniu,i el,ek.t"llorouis uZp'~ldomos, pnie!pa.~kuti:llioio energmj~mJ lygntW,ens of1b~talts

DDDI6p DDD~

DDDDD~d DOD DID'!d.'

DIDD,DDDD5i DO D 1010110 OI4if

El~

DDDI'~

101 OJ 0 0 JD3I;t'

DDD~

2, P·, ,10' (''''' • .:J" ,\ ~.. .'.. ""~d' , ,W" t..-:": I. d '.. " I .........

• ' '(J'U~W ···arnuul.mo,:pnnclpas .fe.t§l(l'1 M" al;'Ornie nega~" UHtJ ,'. IP:EeJlf e~eNi;unij,

!curl, visq /alluri, ~Q' .. d;'n\lI ~kail~: reildmis, ,bUIll: vI~n.odds. -

-' -

'Kai atome dviejq ,e,We.ktronq de.Ibe"lI, pB'Ilidalil's,matmem:rs trtryptys, ,e[th!l~ie

,Slumm.p'a!,. jtie, Im.ri iP,rj,din,gcs bypides; ''1Ji'kiniWilo Tokli;IaIS ,e~,ekuOI1l:U wdmame elektl"Olj' JKm"'I' :nes jie :,ra tqjl6 'pacloj~e oiblta};ej,c., R'e'isti3~ vie,noj e orbitaU~je ,pH bfi:tl Vien.as, elektmnas, tygiimas taip ~~, arbs e.i[ciIktlrOJj1q, pard, su pri~sing;os 'kl}[.'!ties,

sukiniaiis. ZywliiUlm Clvicn] :L pri eiin gas, 'pOiSes nukreipto'lllis J1ooytlh:mis . '~.

Ele;ktronai energijos, pomygmen~uo (p, d, f or.bitale-se)i ~S&i,,~lesllo patpl Bundo,

1

,taisyldr:;:' elelarol1ai ulp.ilrJo' pj d' iTJ o1'.bitaie5 UJ~PJ' ,/€n'djase ,biitf4' kuo da'ugia,y pavlenilf eieklrorfill., Ulp~)d3J.nt vieucdos e!i1Ie;r.gijos, (i'l;ib~talesJ. (tame pafrua:m,e; 'polygm,enyje.) pwrmi~}.'RIl:si3J, el,ektJonai jose ilstdesto po vienil ifruri tal pa.eios krypues :s~kinill;S. Tit ldpUdfi,\lS visas orbitales elektrona] sudaro e~ekt:ront! poras,

P;avyzdIiui" deguolllies artamas,ti'Uri 8, elektroeus, Atomo e'tektrnmnc formulre 1(]zcdoma, tad,p:' pa,grindin~s k\',a.:nlmnij, s!kaieius, 'ir polyglt1,eni atiUldm:ntru ta:tde, Is, 231, 2p, lrasi'Us !elektl,onw ska~i3~q. 'Pu1ygme,nyje (lmip sirnbnlio laipsniol rodiklO fbrm.ule a:trodys taip:lsl 2f 2p4',. Tokla :yra, de,gumnes atomoel:eldronme [brmule: dar vadl.i.'rnarma, ,f,te.kiron, 'koll:figiifaclJa.

Kai kuriq, CJleIl1cl1I;h}, ,elekmrooq orbita!i~, tdpildymas,

Orbi'taIDj,q. UiZpildywas

EJe~n,1tas, t~ 2s 1p'x 2J? 'lp7. 3: Elektrcm:qt konfii~adja

Be

I!J

~ ~I[tIDIDO

.. ff1l 0 0 0

1m f~

HI ~. ffi Ii -0

{!]I 10 o!

lSi Is2

Is:?: 231 V 2;~2

1- ,,,.2 ...... 2 "n .. ~ .ttl ,Q- ~rl

H, 'H.e

o

b~l :b21pl 1,2 Z;. 2p3

Lr .-zs2 2p4 Ii ,~'l. 2p5

u,2 '212[15

I!] II!] I!I I] IE If!

f Ne Na

~ u Ij m

tul ,~ ;[f) ffiI 161

. K~'i 'k:url~ el,a:men'liq pw;.. pe~einamqjq, eleiktrflDlai j.bi.des~titai'p.

Pa~m~ 'c'hro:wo if vario elettll10nq 'konfi:,giiracij]os tur-etq buti··

Cr 1T ~ .. '2p(J .3r 3pfj, .~4s2· ,

CU 'I .,,2 "~~' "'Pl~ ':I!,~2 3, --;-6 ~_iii9 ,.;11 ... 1

.UI· ,~ ~ .~i .. , ~ ~J

"Iacjau yra:... .

Cr 1~~ 'bJ 2p' <i3, 'Ji' 3p6:W- 4sl. CD 131"b~ ip6 ,;3s'i. Jill 3d:~o 4:s,l

Elelitnoqfw.n:lipF.acija k '~riodine e~miDiq: ie~eDIeDftt: 5IrteiIP'~

SiaJs dvi:e!1n princ..'ipais pagqsta, \!isq,per:llooimlb~'Je,menb4, sbI'emos I;oomq, etektr,uollU: sandara .. Kffie,kvi:eno elemento at.omas skirhtsi DUO p!rie~ ,n esanciQ eleme.n,tG :a:blm.o wenu ,eIDekln::mu.

Atb,e:fp:ate dmn13:sii w~ 'tad atomq iJorimQ! le~,e:ktlufliltliq apwlulq

8

'struktur.a ir elemen tq 'padlc~is 'period"ineje rctement'Q si:soo:mojie y,m :susmj,y '~arpusa~e. Pagsl releiktnJmq i§smdestymq:, (ko,"fi,gilia.ci~q.) elementus ,galima nskirsltyti '~4 grupe&.

1.1ne:T(in,es d~j'()s .. elemental, turi:m.1Y5,utp,tld~ isorini S' ir p cJ,e,ttronq sJ.llOklsni. Ji,t'! sudaro VIDA gmp" (ka,i' kuriuose ~~ntrelese 'pdynu~ti 0 grope ).P:tmIlqj~ kemriq ille,rtin~Q dJujQ konfigDncija tokia:

H'-1"- 1,~2

e :~s ..lJ

'Neonas V 2S'i2rl

oAr,' , '-, c,- 1- 2: .".~ 2p~ ,;6 '~ ~ '3' " ,ij

,gona:s s ~, r . 3.S ,-'9

U:-l', 'lL 2: ..,,_2 ,,), ... 0 - _2 -6 AI ., AI 6

,~,J,p~onass a ~' 3r 3p' ' ~S- '*P'

2, Pagrindind, ,pogrupirf ,{de.mentQ:i .. Ic)om,entalt tROq ato:miQ; iioriniame sluobn,yje )Ta,,$ iI' P eieknona'ffi. Jie va,alinami, A gropes elemell;Iai's" "Iai SatTnj ma.i, iafoli.Ri, ze-miij" III - VII gntP]q elemental if 'ificrtines, dujos. J'l iwriniame s~uoJan,rie. ele:ikuoAq, skai.cius, ~Ylus grupe.S, num~riui. lA, ,8filpcs e;'leme.ntq, fH~io~ Dartn'on kaUo) elektr-Ollll konfi,glra.cija:

iii ~ • 1 '"1. 'loft1

)I:.,;IJ tiis.SJ""' :~

Natrls 1:r2 ar 21'6, ,33 ~ . _ Kalis. lS2 2i'-'1p6 .:3:rl 3pti 4~1

An,Gi1is" silIc~s iF ge:rmanis yra! IVA grgp6s. e'leme:mtai, j:q 1«J.lliigU'Ilaclja::

. ~.' . .'. , rn·-.2

AngELS ls~ 2fF ~ , _

Stitids, b~ lY :'2p' 3s~ 3p2

Gemanb~ V 232 "ip' ,35'2 ,3pCl 3d'mo 4; ,41',2

3 D~:; ... nm-,j~i; ·- ... ·r-a·.,.,.,; ViIi';;Ii B" mrlilp';.rl ·e'l!noiifl'''''ot-'al]· Ju ,:;r;~n'i ,iIl!ilual .... ' .. '~ '.i~;,...'1·1';a'r,'iIr ... !' ,~·I~:;I!'§ .. I'-.M I.' .... ~~"; "I"-~~ _'"~ 1(~I'1i& l . ,~,~~ _.I,L", .1l!\i!',llJoJofLf. •. U .• , _ .Ii.' ,t:~V.tI!-! I: !i!lilli. ,·_B.Z!!"I.I1~; ~.JI_.I.Uu ~-

e]~ktroj]ai. if :p:rielpqsh'tinij'i :ShlO:bni: = d el,e:ktronai..

• . - ,'l' _,~..:. J, ,.. ,,)'_ .. ":;:..1:.' J-' .,~;;( " "1.,Ii • i,. I ..i ",",,"_,x' .'

,4 . .L.ittutlni{.iuJ. tr u.IW:.n~tlf. •. mose ~,.~:PI_UO ]90nntQ if. po~YgnlellU) Ir'I'::~~10JQ.

nlOr itO\i[csf:poly;gmenio rO:~bitam.es.. .

P . ~ ..... I.c .. , ;l

,enOUl4J5 S

1.

:2 3- 4 S 6 7

,S reWementai.

~;
, '


I
I I
II I
,
, s elementas s,'l- Peri,o(Ias

1

'2

F---~~-I-' """*"""-+--+-...... 3

il 4.

_I

II II! I
I I
,
II I I

, '. Pe:dodas !.ll r Periooas

6 r-"-I~~~""'-r~~~"""=-"""':;-~~~ , 16 . - - ---

1 7

.

Zm1l0daJnii' ,eiemento 'vh;,~'U! 'periodin'eje eilel11entij llen;~c.h~je galime 'pa'lI'a;.bti bet :tl!U'tO ,e'~emt'i!!1I,o 'a'~,omq ,e;~eiktroIOJq ,~o~digu:r,i;!lcijq:, Pa~dtiai::

- - _.

a) Azort!o a..t(JI[fJ.b]Ji~ SIi::a:iCtWl (at.om,o eilis. numeris) 7~, re,ijkwa~ a~,Qma:s. ~U'ri "7 elektt'oruas. Pi:n11Iojo periodo elementq e~ekri()nqkonfigijracija, yra 1;', ,AzOlas yra ant-raj;a,mc 'period-e. Antrajame sluouQyje ~Olas, turi ,5' e'~ckb'oJlus, '"', 2i?p3. 2p'

p()~,y~enyj~ ,,:Y~,!lI; '~~s', _ ~'Ield~ofuid~ _r.'iJ~S ' •• ,uotaf!! l!a,~tJ!e.lbwrusl elementas tarp p dlementq. T-aJgtI., JO ele.ktronq }t()llfi,guntc:tlll yr,a Is 2!;22p'l.

b) 'N~kcUs, (ato:minis sb'i,c~JU8 ,28) :YJa 'brtvi;r1l,ojo pedodo ielemelil'tas~ Jig atoma!i, turn 28 eleknolilus.,Trijq, pi'fmujrlg: :pe.;riod'lq t'l~~m~n,tq, el,e":ktron:~, :kon:6,g,i't'ltrlj a 1i' 232'qi'o ~ 3rJ.lKetvirt-ojo -, ~ 'tf ~!' nes 'n:i~emis ylla astuntas,is elementas 'tatjpld elementq -e PaJpill ma!iausi,oi enle:r:!ljo.s., prlncipa .d ,eile:mcm:tq d ele'ktro.o,3'j: '!LlZpildo

'I • 1'.., • ,. .' . ~"" .... ,.. . ~ ",,",A .'

, ,ygriti:e,rn:l~ .~un'o :mumens yr,a vtenilll 'V1lem.e'tl1!1Iin~'['ns m!egu 'p~nU'Ua nU91e'ns,

Kon6gora,clja: 192 :2s~ 2pfJ ,~3pfJ' 3J;f' 482". -

PratiiWJai

1. PanalykiE,e iiq elemeatq atumQ ,ele'ktTQJlq l\t,ollfigO:racijas:

a) all'lilIes, b) argono c) tluo'ro, d) 'Rlbidfio

( z, ;P,a:[;aS,kiltc ii,q, elementu el,~~lttro:r:u~, '~o'llfjj,girac:ija.:5; JdJeik jU'ooc p.a paV1le;rMq "'-J-klrO-' ?,

C, e' 'mq,.

a] boro b)1 ,ma,gnio e] v;anadtio d)sl,e:ros

3, .. lPaxaiy[l:ite" elementq eJ,ektronl1j 'tooD,gUm,cij,as;'y; ~mes :i1umenaito!:ki,e::

la)l' b)~2, c) '9' . ,,-, 18,

4~ :Kie'k el~kU'onq tun §~e elementg, atomaipriespask.llltiltriame cflle:rgijos

Jygm.e:nyj:le'l

'a, ch~o:r-a.s, b) f:osfor,as c) kal~s,

S. Pant§yldtc e~emento e1ekh'ollq, :konfigO:nllcij'l=

. ,.IIeCiojo periodo bllertifitq dU!jq elemento, b) ketvmrtojo, pericdo IVA goo,pes elem.clfi'n,o,lei 'pe:rnktojo' periedo UA grupes elemento,

(1". Kiek e1,ektrtl'rI,qyra, a,ukiCiausiam,e. ene~gi,J.M lygmlenyj:e{}'

n) bario b) 'n3l:trio . e :aHumin~o d) dJeguonies

7.. Ele,r,ne,m:I.'[o! atornai '~uri: ,2 elektronus pirmajame ,energlijos lygmcnyje if S

elektronns ;lntr'c1j,am'eener,gijos ~Jgmenyje,.ParalJki'te e'~c,ktroirn'Q kOIll,igdracij't ir ,elem.ento' 'pawdktilma.;.

8 .. :P,llai"Jkil0 fsimboUus,leWementu. k:u:nq, at.omu l(ion:6gilrncljio,:.

~) L,£;l2s.l 'lP,f} ly,"" 3pG "' . . .' . -

b) bl2r' .2pfJ 3s!' ._

c) b~ '}s,l 'l/l6 ,3~ lp6. ]dim~. 4J1Q 4d'1 SSm

'eIi) 1~ 2sZ ip6 3$2 31'6 3dw(J1 ~ 4p'

9. 'SlJdaIYl(it~ a,tomJniij: orb~mJliq 'uZpiimdymo scbemllllfi :l1Il!udiooamies.j :tv,aliJ.'lio'iais la:.n,g,e'liais:

a) an,gUcs b) fluoro - <i) na'tIio d) chlQto

1.0. E:lekt:ro~.'IlI, kon.f:igiil:ra,c~ja, rode eteme~topade.q p~riodli~l1lej:,e ,e~eMeFlr~ sistemoje. :KO'kie ,ii'Jlc:uniirtiai sbiciB:i (a'tom", numeriai) le~em.en'tq,. 'Nrio.cruq tokil!& ,clektrol1lQ, k~n't1gij;rac~jfl:

a I l~' ,1st: 2pfJ 3s n,

",115) ~ip63S2.3p5

10

CkeminiN "s,.5,' or __ 10'i --'4: stpej~M;, dM' Imri:os lusidiJro JlllJrelcuU~~, }email'

b...: .... ,_.I......." ~ N~M-'-:!i

Nuo j;ol pobijdfio prikJauso jlloginiq tizEDoes, 'ir chemmnes ~~oo&. kartu 'mf

medfi8\~ l"airovi" Ypal3' tai paS'!,ebes:i~e 'mok,dlmh~s~ or;ganirnCs clhem~jos,. ,

S ",oj:'e k1asej'e stUsmpa!ino~,e su joojn~u ir kovalentiniu ry,s;·u. S~Bme skyriuje talP' pat ka;lb6s"mte apie joni[i;~ 1.F.' Jrova:lenti'ni lJiims P:liaJ,d!~q, ijsi:Rjikl:m1,~;t:as yra 'vamen,tingumas, ~r vill:e;rHnruai elektronai,

"

'VateutiDgumss ir ''falentiniai ,dek&mnlli

"..".,..m ,flU clumlimo elemenIo altJmtf ryJiiq, ,~mfl m kihlis e.lem;,m.'IIis;, slllliBus.

EleIctmIUJi, plim,s.' ~=r.' ,susidmwu.' e.-heminiam ryiiui, "MilUiftji 'wdemlnuw. elektronau.

Kie'k: jq dalYV,f:u!ljla sllsidatt'31Ul ,chem~nIam~iwu~, 'prikJauso mlUO atomo ~uiad.inIm() e.nel1Jjos, t. .y i' atf)mU!~ uteik~os c:ner~j'os" Hnergija, kuri:os 're~ki3, molelruiille~, su ·jdarytil~ su~ci'kiam,~ t~, [,;Bines kartais pan,rn1m, Ichem:iniq, reakcljq,

. '

energijo~.,

Bn 'It" n"li: d-~ ,. "~. . 1.~,~.· )I.'

u,emcnhl a:romus ,Iib~ma, !!i-'lJ![;i!,a" 'In,h 'ti K roo ,a.weju~gl tame pai,;;llame

'liIi"""f'I!J!i'J·· .... • n~'IilI\Ilifiml'!>""m,;:, . !IJ',!!III'I'III'II '!Ill tn :Iil;;~~'1 o..!t.."'i!- ~" T"Ni.1f'Ii .-- - 'I' 'itll· rna!!:! ""~ . 'k-.""iI"!IfiI' UI P "'T"r;. ..

(:'''''''01 os ~"iI'~i~"""~'I:.;IJ;"'" ~~iJ/uA ~ .... ~''''Z ",[1IlJI,'~i1~lq.. ~luluime"'I'~e, _ >l!' vd~"I1!.""""'~_~, eros

e.1el(trona8p~reirl,a t 'msCi~ ()i:rbital~ if jlAQ, sukin~a~ ~,amp;1 vienodi, P,avyzdltiul:, antrojo 'pedodo e:)}em.'e,ntq atom~ va]le:ntini:aw elektron ai yra ,antm-,ajame c'ner:l~jos; "my~nyje

f. ") 'iI ..... '. "-' ']:n 1. i .' """ '!' lCj" "' d ~II . - ]"

I~n ,~ ,~ .. , AJuDame yra, a IF. ~~ po ysmem~l.. 1J:5 V1:S'q sso pence 0 ie~ememl~q: ga: 1m3,

.sutadlilmd tik 'beri:llw~ bOIQ, lr ,angffl;j. ~ .. 'be;rH~s. igyj';a, 2 boras ., 3'i anglis .' 4, :p(~'Vi.ell'ius elektrenus,

L~ "ODD

Be M1DDO,E ,,. [!]I!IDD :8 ' ~ [f]O 0 IS - :. [!)[!]ffi 0 C (11[£)[£10 Ii ;. m[JOOff]

N ~~ m[£J1!) ,18 :~

o . -,- [!]IE

[H

:Ne :b' 2p1

Tr.,ociojlo pedodo ,Jletfiefiltq ,a:lom1aJ,i: 'tF1eCbLJ2U1iI1,e e£l.'e.rgij'iolS IDygmenyjie 'be, 3,\Y ir' ,3p orlbi:mJb,J,luri dar pe:l1ki'a:s tuSfj;I:.3d ,o.tb'ital~s,. Todel ,gilJll~ma suZaduum ir tlq. elementq a tornus (P" S.,. 0)- lrutiq a:ntfoj'o periodo a,l1alom 'lOblll biidtl'uladliln:o neiminoma:: p i If] , '" DDDDD"£ J!'[!J[f]"_" DODD

,lf3p 3d 3s 3pl ,3d

~1,