Está en la página 1de 10

Brinkola - Arantzazu

(9,5 km)
2014-03-30

Brinkolatik oso hurbil dagoen Barrendiola ur Arrancamos desde el embalse de Barrendiola, putzutik abiatuko gara. Autobusak putzuaren cercano a Brinkola. El autobs nos deja a la

hasieran utziko gaitu, han eskuinera jok dugu, ur putzuaren beste aldera igaroko dugu zati asfaltatu batetik eta ondoren ezkerrera jarraituko dugu ur putzua inguratzen, kasu honetan lurrezko zorutik. Laster, bidegurutze batean, gure eskuinetik doan bidea hartuko dugu eta igotzen hasiko gara.

entrada del embalse, hacia la derecha pasamos al otro lado del mismo por un tramo asfaltado y posteriormente seguimos rodeando el embalse por camino de tierra girando a la izquierda. ronto, en un cruce, nos alejaremos tomando el camino que se !e a la derecha y que ya empieza a ascender

Bidea geroz eta aldapatsua da eta honela beste bidegurutze batera helduko gara, bertan aurrera jarraituko dugularik. Bide zati honetan seinaleztapen asko eta onak dira, eta ondorioz ez dago galtzeko arriskurik

El camino empieza a empinarse y as" llegamos a un cruce en donde seguiremos hacia adelante. En este tramo las indicaciones est#n bien conser!adas en todo momento, por lo que no hay riesgo de perderse.

$aratago beste bidegurutze batean seinale talai bat dago. Bertan ikusiko dugunez, Biozkorna mendi lepora joateko ezkerrera joan beharko dugu. $emendik aurrera zairik zailenari ekingo diogu, zati malkartsua oso. untu honetaraino %,& km eginda izango dugu.

'#s adelante encontraremos un nue!o cruce en el que e(iste un cartel indicador. )osotros nos dirigimos al collado de Biozkorna, por lo que giraremos a la izquierda y dando comienzo el tramo m#s e(igente por sus pendiente. $emos recorrido %,& km.

Esan bezala, bidea geroz eta aldapatsua da eta hala(e jarraituko dugu Biozkorna mendi leporaino. *ati honen bataz besteko aldapa +%,,-ekoa da, %,% kilometrotan ./0 m. igoko dugularik. Bestalde, bidea ondo dago, batez ere lurrezkoa da. Bi bidegurutze 1lehenean eskuin aldera joko dugu eta bigarrenean ezker aldera2 igaro ondoren, seinaleztapenek gidatuta galtzeko beldurrik gabe, artzainen borda batzuek topatuko ditugu 1gure ibilbideko -,%garren kilometroa2

El camino aumenta su pendiente, que ya no nos dejar# hasta llegar al 3ollado de Biozkorna. En este tramo la pendiente media se sita en %,,-+, subiendo ./0 m. en %,% km. de recorrido. or lo dem#s el camino est# bien, sobre todo es de tierra. 4espu5s de pasar por dos cruces, girando en el primero a a derecha y en el segundo a la izquierda, pero sin p5rdida porque las se6alizaciones continan, nos encontraremos con unas construcciones de pastores 1km -,% de nuestro recorrido2

Eguraldi ona izan genuen prestatzera joan 7u!imos suerte con el tiempo y pudimos ginenean eta puntu honetatik dauden apreciar las bonitas !istas que hay desde este ikuspegi ederrez gozatzeko aukera izan punto. genuen.

Aurrera jarraituko dugu aldapa 9eguimos subiendo por desni!eles fuertes y maldatsuetatik eta zoru onarekin. 8ure camino en buenas condiciones. A nuestra eskuinean nahiko konpondu berria den et(e derecha dejamos una casa bastante nue!a bat utziko dugu.

Eta lurrezko bidea bukatu eta harri soleta : cambiamos el camino de tierra por otro con

duen beste batean sartuko gara, nahiz eta piedra suelta, aunque no dificulta demasiado ibilera ez duten gehiegi zailtzen. el caminar.

$onela ezkerrean askoz zabalagoa dugun alderdi batera helduko gara, talai batean ikusiko dugunez )ardegi izenekoa. 8ure inguruan arditegi bat ikusiko dugu, behean urruti Barrendiola ur putzua eta gure inguruan, batez ere gure eskuinean, elurra.

As" llegamos hasta una zona m#s abierta por la izquierda, llamada )ardegi. ;n poste nos lo indica. 3erca nuestro un aprisco, abajo a lo lejos el embalse de Barrendiola, y a nuestro alrededor, pero sobre todo a nuestra derecha, nie!e.

<go ahala, elur maila geroz eta handiagoa izan gure ibilera nahikot(o zailduz. Baina Biozkania mendi lepora iritsi ginenean, elur dezente gut(iago izan genuen. 9einaleztapen batek hemendik joan daitezken beste toki batuek adierazten dizkigu. 8ure aurrean Artzanburu mendia. 'endi lepoan eskuinera jo genuen, gure jaitsierari hasiera emateko, gure eskuinagoan Arriurdin mendia utziz.

A medida que subimos, la nie!e alcanza una altura mayor y, ahora s", se dificulta el andar. ero al llegar al collado de Biozkania, nos encontramos con un poco menos de nie!e. ;na se6alizaci=n nos indica nuestro destino, pero tambi5n otras direcciones. 4elante nuestro el Artzanburu. En el collado nos dirigimos a la derecha, para iniciar nuestra bajada, dejando a nuestra derecha el Arriurdin

uztu babestu baten aurrean egin genuen )os sacamos esta fotograf"a ante un pozo argazki hau, elurra zegoela hasi ginen jaisten protegido, iniciamos la bajada toda!"a con

eta zorua harritsua da 1beraz, adi joan beharko dugu2 eta behin eta berriro artzainen bordak ikusiko ditugu. >aitsieraren hasiera honetan hartu genuen guk hamaiketakoa t(angoa prestatzera joan ginenean. Bestela aurrerago egin ahal izango dugu, alderdi belartsu eta zabal batean

nie!e y un suelo pedregoso donde hay que ir con un poco m#s de atenci=n y di!isamos nue!amente !arias bordas de pastores. En esta zona tomamos el hamaiketako cuando fuimos a preparar la salida. 9< no, tambi5n podremos hacerlo m#s adelante, en unas zonas herbosas y despejadas.

$arria berehala desagertzen da, toki zabal La piedra pronto desaparece para dar paso a bati tokia emanez. *ati honetan ere t(abolak una e(tensi=n de terreno abierta. Ah" ikusten jarraituko dugu. tambi5n !eremos m#s bordas.

Eta berriro ere borda eta aterpeen multzo bat : nue!amente encontramos una ikusiko dugu. Ekialdetik mendebalera concentraci=n de bordas y refugios. Las

zeharkatu genuen eta hurrengo recorremos de Este a ?este y, en el primer bidegurutzean ezker aldera joko dugu. cruce, giramos a la izquierda

8ure t(angoaren amaierara arituko gara hurbiltzen. @enda estutik sartuko gara, harria berriro aurkituz 1berriro ere adi ibili beharko dugu2. $emendik jaitsiera malkartsu bati ekingo diogu, $egoaldera, -00 metrotan zehar.

Estamos ya acerc#ndonos al final de la e(cursi=n y nos introducimos por una senda estrecha en donde encontramos nue!amente piedra que nos !uel!e a pedir precauci=n, y en donde iniciamos una bajada r#pida en direcci=n 9ur durante -00 metros

$urrengo bidegurutzean eskuin aldera joango gara, nahiz eta ezker aldera jo izango bagenu gure (edera ere iritsiko ginatekeen. *irkulu erdi bat osatuko dugu, hasieran

Al llegar a un cruce tomamos a la derecha, aunque si fu5semos a la izquierda tambi5n llegar"amos sin dificultad a nuestro destino. Aolamos desde una direcci=n ?este a Este,

'endebaldera eta gero ekialdera ibiliz, duela urte gut(i batzuek Apaiztegi zaharraren lurrean eraiki zen Bakearen 8unearen atzetik. Bidea zati honetan nahiko laua da jatet(ea bateraino. $andik berriro behera Arantzazu multzoan sartzeko eta berriro beste zirkulu erdi bat osatuko dugu, oraingo honetan Ekialdetik 'endebaldera biratuz. <bilitako luzera ,0,, kilometrokoa eginda eta igoera metatua /00 m. ingurukoa delarik, B ordu eta erdi emanda izango dugu hasieratik, hamaiketakoa ere barne.

describiendo un semic"rculo, hasta aparecer encima del centro de la az que se ha construido 1en los terrenos del 9eminario antiguo2, por un camino bastante llano nos acercamos a un Aestaurante que queda encima de Arantzazu, y !ol!iendo a girar, esta !ez de direcci=n Este a ?este, entramos en Arantzazu. $abremos recorrido una distancia de unos C,- km, con un desni!el acumulado de cerca de /00 metros y habiendo tardado unas B horas y media, contando el hamaiketako.

Soslaia Perfil

Ibilbidea Google-Earth-en - Recorrido en Google Earth