Está en la página 1de 159

CNG TY DCH V VIN THNG

TRUNG TM DCH V VIN THNG KV3

TNG QUAN CP NGUN TRM BTS


V KHAI THC BO DNG NGUN DC

Thng 05/2011

CNG TY DCH V VIN THNG


TRUNG TM DCH V VIN THNG KV3

TNG QUAN CP NGUN TRM BTS


V KHAI THC BO DNG NGUN DC

Thng 05/2011

NI DUNG TRNH BY
1. Tnh hnh thng tin lin lc nm 2010 v qu 01 nm 2011.
2. Cc vn bn lin quan n ngun in do Tp on ban hnh.
3.Thng k cc loi ngun my nn, Accu trn a bn cc tnh.

4.Nguyn tc t chc ngun in trm vin thng.


5. Gii thiu cc loi my nn trn mng Vinaphone.
6. Quy nh v bo dng ngun in trm BTS.
7. Quy trnh phi hp tm thi gia cc n v trong vic x l h thng ngun in.;

TNH HNH THNG TIN LIN LC NM 2010


V QU I NM 2011

I. TNH HNH THNG TIN LIN LC NM 2010.


BIU MT LIN LC BTS KHU VC MIN TRUNG TY NGUYN NM 2010

2: Truyn dn
n v khc
(pht), 42453,
1%
4: Theo cng
vn (pht),
13786, 0%

1: Ngun in
(pht), 2380551,
56%

0: Cha r
nguyn nhn
(pht), 87936,
2%

3: Thit b
(pht), 172712,
4%

5: Truyn dn
VNPT tnh/TP
(pht), 1583675,
37%

798448

BIU MT LIN LC QUA CC THNG NM 2010

900000

T01: 5%

T12: 8%

800000

T03: 4%
500360

235295
T03

T09: 8%
T06: 19%
T07: 5%

0
T02

T05: 11%

T08:7%

100000

T01

T04:8%

T10:10%
326192

440601

T11: 12%

175980

200000

112094

210846

400000

357864

344402

500000

321518

600000

457513

700000

300000

T02: 3%

T04

T05

T06

T07

T08

T09

T10

T11

T12

BIU MT LIN LC CC TNH NM 2010 (pht)

800000

700000

600000

500000

731104

400000

430937

QBH

423514

DNG

415604

QNI

404687

376270

HUE

358661

QTI

271257

110089

BDH

217776

98197

100000

88299

200000

354718

300000

DNO

DLK

GLI

KHA

0
KTM

PYN

QNM

BIU MT LIN LC TRUNG BNH /1BTS CC TNH NM 2010 (pht)


3500

3000

2500

3,317

2000

GLI

PYN

KTM

QNI

1,898

DLK

1,827

1,620

BDH

1,556

496

QTI

1,466

489

HUE

1,357

487

500

1,279

1000

1,793

2,698

1500

DNG

QBH

KHA

0
QNM

DNO

1: Ngun in
(pht)

400000

369087

Tnh

359048

S LIU V BIU MT LIN LC DO NGUYN NHN NGUN IN CC TNH NM 2010

PYN

170769

DNO

173244

QBH

196711

GLI

198468

DNG

233115

DLK

264139

KHA

359048

QNM

369087

Tng

2380551

200000
150000
100000
50000

QNI

PYN

DNO

QBH

GLI

233115

170447

198468

QNI

250000

196711

113820

173244

KTM

170769

54457

170447

HUE

300000

113820

46958

54457

BDH

46958

30288

30288

QTI

264139

350000

0
QTI

BDH

HUE

KTM

DNG

DLK

KHA

QNM

350000

BDH

27978

300000

HUE

32403

QTI

45702

KHA

52098

PYN

67051

KTM

90950

DNG

100406

DLK

127236

QBH

156641

QNI

165181

GLI

197702

DNO

206082

QNM

314245

Tng

1583675

HUE

52098

BDH

45702

32403

50000

27978

90950

100000

67051

197702

165181

127236

150000

100406

200000

156641

250000

206082

5: Truyn dn VNPT
tnh/TP (pht)

Tnh

314245

S LIU V BIU MT LIN LC DO NGUYN NHN TRUYN DN CC TNH

0
QTI

KHA

PYN

KTM

DNG

DLK

QBH

QNI

GLI

DNO

QNM

THNG K MT LIN LC CC NODE TRUYN DN TP TRUNG 05 BTS TR LN

S ln MLL cc tuyn
TD t 5 BTS tr ln

S lng BTS ln nht


ti mt tuyn TD

Tng t/g BTS mll do


mll cc tuyn TD t 5
BTS tr ln

Chim t l
(%)

QNM

100

25

83148

10

QBH

42

50

73801

11

DLK-DNO

27

108

41237

GLI

17

22

21725

QTI

14

24

8152

PYN

31

9219

DNG

18

26205

KTM

3808

KHA

11

1656

QNI

19

2686

HUE

18

2485

BDH

Tnh/TP

BIU S LN MLL CC NODE TRUYN DN LN 5 BTS TI CC TNH.

120

100

100

80

60

42
40

27
20

17

14
9

BIU NGUYN NHN MT LIN LC DO TRUYN DN NM 2010

Nguyn nhn
khc:22%

t cp
quang:30%

Mt ngun ti
cc Node truyn
dn: 48%

BIU SO SNH MLL THEO NGUYN NHN NM 2010 VI CC NM 2008,2009


THI GIAN MLL NM 2008,2009,2010

S LIU BTS NM 2008,2009,2010

4,281,113
4500000
4000000
3500000

2812
3000

2328

2500
2,760,122

3000000

2,576,191

2000

2500000

1256

1500

2000000

1000

1500000
500

1000000

500000

2008

0
2008

2009

2010

S LN MLL NM 2008,2009,2010
39952

40000
35000
30000
25000

16171

17814

20000
15000
10000
5000
0
2008

2009

2010

2009

2010

II. TNH HNH THNG TIN LIN LC QU I NM 2011


BIU MT LIN LC KHU VC MIN TRUNG TY NGUYN NM 2010

5: truyen
dn VNPT
tnh/TP
(pht),
275535,
34%

0: cha r
nguyn
nhn (pht),
856, 0%

1: ngun
in (pht),
520580,
64%
4: theo cng
vn (pht),
281, 0%
3: thit b
(pht),
10097, 1%

2: Truyn
dn n v
khc (pht),
12166, 1%

BIU MT LIN LC 03 THNG U NM 2011 KHU VC MIN TRUNG TY NGUYN

334076

325019

350000
300000
250000
210846

200000

160420

150000

175980

112094

100000
50000
Nm 2010
Nm 2011

0
Thng 01

Thng 02

Thng 03

BIU MT LIN LC DO NGUN IN 03 THNG U NM 2011 KHU VC MIN TRUNG TY NGUYN

230192

250000

200957
200000

150000

88617

89431

100000

39012
29864

50000

Nm 2010
Nm 2011
0

Thng 01

Thng 02

Thng 03

BIU MT LIN LC DO TRUYN DN 03 THNG U NM 2011 KHU VC MIN TRUNG TY NGUYN

116392 114097

120000

97435
100000

93213

80000

66049

64003

60000

40000

Nm 2010
20000

Nm 2011

Thng 01

Thng 02

Thng 03

BIU THI GIAN MT LIN LC CC TNH TRONG QU 1 NM 2011

Tnh Tng (pht)


BDH

14122

QTI

20239

HUE

26544

DNG

41349

KTM

43770

KHA

44856

DNO

56586

PYN

58285

DLK

67082

QBH

87967

QNI

90479

QNM

117613

GLI

150623

160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

BDH QTI HUE DNG KTM KHA DNO PYN DLK QBH QNI QNM GLI

BIU SO SNH THI GIAN MT LIN LC


CA QU 1 NM 2011 V QU 1 NM 2010 CC TNH.

Tng thi gian mt lin lc (pht)

160000

Tnh Qu I 2011 Qu I 2010


BDH

14122

6521

QTI

20239

10191

HUE

26544

13629

DNG

41349

39356

KTM

43770

45591

KHA

44856

18150

DNO

56586

89811

PYN

58285

19295

DLK

67082

57593

QBH

87967

37192

QNI

90479

32411

QNM

117613

63160

GLI

150623

66020

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000
Qu I 2011
Qu I 2010

0
BDH

QTI

HUE DNG KTM KHA DNO PYN DLK QBH

QNI QNM GLI

BIU THI GIAN MT LIN LC DO NGUN IN CC TNH


TRONG QU 1 NM 2011

Tng t/g mll do ngun

90000

Tnh

Qu I 2011

QTI

5351

80000

BDH

7498

70000

HUE

19915

60000

DNG

25165

DNO

29955

KTM

33753

40000

KHA

34948

30000

PYN

35824

DLK

41477

QNI

61884

10000

QBH

62922

GLI

78510

QNM

83378

50000

20000

BIU SO SNH THI GIAN MT LIN LC DO NGUN IN


CA QU 1 NM 2011 V QU 1 NM 2010 CC TNH.

Tng t/g mll do ngun


Tnh

90000

Qu I 2011 Qu I 2010
80000

QTI

5351

448

BDH

7498

1228

70000

HUE

19915

2557

60000

DNG

25165

17024

DNO

29955

31063

KTM

33753

12344

40000

KHA

34948

6905

30000

PYN

35824

5264

DLK

41477

24533

QNI

61884

12099

QBH

62922

9927

GLI

78510

18802

QNM

83378

15299

50000

20000
10000
Qu I 2011

Qu I 2010

0
QTI BDH HUE DNG DNO KTM KHA PYN DLK QNI QBH GLI QNM

BIU MT LIN LC DO TRUYN DN CC TNH TRONG QU 1 NM 2011

Tng t/g mll do Truyn dn


Tnh
Qu I 2011
HUE
4951
BDH
6166
KHA
9601
KTM
10017
QTI
13338
DNG
16154
PYN
17733
QBH
20653
DLK
24183
DNO
26549
QNI
27394
QNM
30377
GLI
68419

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

BIU SO SNH THI GIAN MT LIN LC DO TRUYN DN


CA QU 1 NM 2011 V QU 1 NM 2010 CC TNH.

Tng t/g mll do Truyn dn

70000

Tnh Qu I 2011 Qu I 2010


HUE

4951

6398

BDH

6166

4853

KHA

9601

8210

KTM

10017

29422

QTI

13338

6455

DNG

16154

16121

PYN

17733

8645

QBH

20653

25205

DLK

24183

24842

DNO

26549

49360

QNI

27394

17986

QNM

30377

34339

GLI

68419

43818

60000

50000

40000

30000

20000

10000

Qu I 2011
Qu I 2010

BIU MT LIN LC TRUNG BNH TRN 01 BTS CC TNH QU I NM 2011

Tng t/g mll trung bnh trn


01 BTS
Tnh
BDH
QTI
HUE
KHA
DLK
DNG
PYN
KTM
QNI
QBH
QNM
DNO
GLI

Qu I 2011
74
100
117
198
204
208
302
310
408
421
425
453
465

500
450

400
350
300

250
200
150

100
50
0

BIU MT LIN LC TRUNG BNH TRN 01 BTS


CC TNH TRONG QU I NM 2011 V QU I NM 2010

Tng t/g mll trung bnh trn 01 BTS

900

Tnh

Qu I 2011

Qu I 2010

BDH

74

39

800

QTI

100

71

700

HUE

117

90

KHA

198

89

DLK

204

198

500

DNG

208

222

400

PYN

302

117

KTM

310

335

QNI

408

171

200

QBH

421

232

100

QNM

425

292

DNO

453

816

GLI

465

246

600

300

Qu I 2011
Qu I 2010

II. CC VN BN LIN QUAN N NGUN IN DO TP ON BAN HNH

1. Quyt nh s 1108/Q-VNPT-VT ngy 15/06/2010 v vic giao nhim v u t,


qun l, khai thc, bo dng, phn thit b ngun DC (bao gm my nnRectifier,Accu) ca cc trm thu pht di ng mng Vinaphone cho cc VNPT
tnh/thnh ph.
2. Vn bn s 817/VNPT-VT ngy 14/03/2011 v vic thc hin bn giao thit b ngun
BTS Vinaphone theo quyt nh s 1108/Q-VNPT-VT ca Tng Gim c.
3. Vn bn s 1735/VNPT-VT ngy 05/05/2011 ca Tp on v vic Thc hin qun
l v bo dng h thng ngun DC cc trm BTS.

4. Quyt nh s: 1187/Q-VNPT-VT ngy 30/06/2010 Nguyn tc t chc ngun in


trm Vin thng ban hnh ngy 30/06/2010.
5. Quyt nh s: 1539/Q-VT ngy 16/10/2006 v Quy nh khai thc v bo dng
ngun in trm vin thng.
6. Vn bn s 5319/VNPT-VT, ngy 20/12/2011 v vic Yu cu k thut v CSHT cho
BTS/NodeB.

II. CC VN BN LIN QUAN N NGUN IN DO TP ON BAN HNH

1. Quyt nh s 1108/Q-VNPT-VT ngy 15/06/2010 v vic giao nhim v u t, qun


l, khai thc, bo dng, phn thit b ngun DC (bao gm my nn-Rectifier,Accu)
ca cc trm thu pht di ng mng Vinaphone cho cc VNPT tnh/thnh ph.
2. Vn bn s 817/VNPT-VT ngy 14/03/2011 v vic thc hin bn giao thit b ngun
BTS Vinaphone theo quyt nh s 1108/Q-VNPT-VT ca Tng Gim c.
3. Vn bn s 1735/VNPT-VT ngy 05/05/2011 ca Tp on v vic Thc hin qun l
v bo dng h thng ngun DC cc trm BTS.
4. Vn bn s 5319/VNPT-VT, ngy 20/12/2011 v vic Yu cu k thut v CSHT cho
BTS/NodeB.
5. Quyt nh s: 1187/Q-VNPT-VT ngy 30/06/2010 v Nguyn tc t chc ngun in
trm Vin thng ban hnh ngy 30/06/2010.
6. Quyt nh s: 1539/Q-VT ngy 16/10/2006 v Quy nh khai thc v bo dng
ngun in trm vin thng ban hnh.

III. THNG K CC LOI NGUN MY NN, ACCU TRN A BN CC TNH:

CNG SUT TIU TH IN CA BTS, NODEB

Loi thit b

Hng sn xut

Cu hnh

Motorolla

2/2/2
4/4/4
2/2/2
4/4/4

Horizon II1800
Horizon II 900
RBS 2207
RBS 2206
RBS 2216
BTS 3012
BTS 3900-900

Cng sut tiu th


maximun (W)

1107
2152
1365
2668
750

1664
3155
1835
3498
1100
1500
2000
2800
1050
2000
1030
1960
565
820
1020
80
125

Ericsson

Huawei

BTS 3900-1800
NodeB tp trung-8800
ZTE
NodeB phn tn-8700

Cng sut tiu th


trung bnh (W)

2/2/2
4/4/4
2/2/2
4/4/4
1/1/1
2/2/2
3/3/3
BBU
RRU

1600
1800
750
1140
740
1130
450
600
745

105

H THNG NGUN IN TRM VIN THNG

S H THNG NGUN IN TRM VIN THNG


H THNG
MY NN
IN

THIT B
CT ST

IU
KHIN
GIM ST

THIT B VIN
THNG (CHUYN
MCH, TRUYN DN)

INVERTER

PH TI C BIT

220V AC

MY VI TNH

AC QUY

NGUN IN
LI

MY PHT
IN

-48V DC

T
CHUYN
I
IN

THIT B
CT LC
ST

T PHN
PHI IN
UPS

AC QUY

220V AC

H THNG IU
HA

MY PD DI
NG
220V AC

H THNG CHIU
SNG

YU CU K THUT H THNG MY NN IN
1.Gm nhiu module nn in (RECTIFIER) vn hnh song song cp in cho ph ti.
2.Module nn phi c thc hin tho, lp mt cch d dng; thun tin cho vic thay th, m rng, nng cp cng
sut ca thit b.
3.C in p u ra n nh sai s cho php 1%
4.C kh nng lm vic trc tip vi ph ti (khng cn acquy )
5.Khi ng mm (c tr), c ch b nhit khi lm vic vi acquy.
6.H thng nn in t ng ngng cung cp in cho ph ti v chuyn sang ch cung cp in cho ph ti bng
acquy khi in p u vo nm ngoi gii lm vic (in p qu cao hoc qu thp).
7.C kh nng iu khin, gim st t xa, vn hnh lin tc cp ngun cho ph ti.
8.Kim sot c cc gi tr in p, dng in np cho acquy v cp cho ph ti, a ra cc cnh bo cn thit, kp

thi.
9.C h thng gim st cht ch tnh trng hot ng ca c h thng v a ra cc cnh bo cn thit; d u ni,
hn ch n mc cao nht kh nng chm chp.

THNG S K THUT H THNG MY NN IN


(Tham kho cng vn s 1735/VNPT-VT, ngy 05/05/2011 ca Tp on Bu chnh Vin thng Vit Nam)
u vo:

- Ngun AC vo: 220/380 VAC + N + Ground 15%, Tn s danh nh:50Hz.


- Bo v u vo: c trang b bo v chng st ti u vo (TVSS).

u ra:

- in p danh nh u ra: -48VDC.


- Gii in p u ra c th iu chnh c: 43 57 VDC.
- in p u ra ch floating danh nh: 53,5 hoc 54 VDC.
- in p u ra ch Equalizing danh nh: 56 VDC (c th iu chnh).

Gim st iu khin Hin th:


- Gim st c cc gi tr in p, dng in np cho ac quy v cp cho ph ti. a ra cc cnh bo cn thit, kp thi.
- iu khin chia ti gia cc module rectifier thnh phn, cc ch np cho ac quy (floating/Equalizing), b nhit ,
gii hn dng np ac quy, ct in p thp (LVD). Thit lp (ci t) cc gi tr ngng cho cc thng s trn.
- Lu gi cnh bo/s kin theo thi gian (gi, ngy, thng, nm). C kh nng iu khin, gim st t xa.
- Hin th: Cc thng s c bn c hin th trn mn hnh LCD.
Bo v - Phn phi: - Bo v ngun u vo: c cc CB bo v ngun ti u vo (ngun AC).
- Phn phi ngun DC:
+ CB hoc cu ch cho acquy ph hp vi dung lng.
+ CB hoc cu ch cho ph ti ph hp vi ti s dng.
Cc iu kin mi trng:
- Nhiu nh: 150mV
- Nhiu pht x: 2mV
- Nhit lm vic: -10 n +500C
- m: 95%
Ph hp tiu chun EN 300 386 Radiated/Conducted emission, Class B hoc tng ng; IEC/EN 61000-6-2, 3,4,5. An ton UL
1950, EN 60950/IEC 950.

THNG S K THUT MODULE NN


(Tham kho cng vn s 1735/VNPT-VT, ngy 05/05/2011 ca Tp on Bu chnh Vin thng Vit Nam)

- in p u vo: 220/380 VAC 15%


- H s cng sut: > 0,99
- Hiu sut: 92%
- in p danh nh u ra: 48 VDC
- Gii in p u ra ti thiu c th iu chnh c: 43 57 VDC
- in p u ra ch floating danh nh: 53,5 hoc 54 VDC
- in p u ra ch Equalizing danh nh: 56 VDC (c th iu chnh)
- C kh nng tho, lp cc module nn mt cch d dng, khng gy gin on
h thng.
- T ng ngng (off) khi in p vt qu ngng iu chnh
- Tn hiu: c bo hiu cc trng thi, lm vic, s c
- Gii nhit : -100C 500C
- m: 5 95%

NGUYN TC T CHC H THNG ACCU


Ac quy l ngun nng lng d phng quan trng, c nhim v cp in n nh, lin tc cho cc ph ti khi
khng c ngun in xoay chiu.
2. Ac quy c s dng trong trm vin thng phi l acquy kh, loi acquy c nh c cht lng tt, c cp
chng ch quc gia, khu vc hoc quc t. Tui th ca ac quy trong iu kin tiu chun phi t t 12 nm tr
ln vi HTNVT loi c bit, HTNVT loi1; 10 nm tr ln vi HTNVT loi 2.
3. Dung lng acquy phi ln c th cp in cho ph ti trong thi gian quy nh ca loi HTNVT, quy
nh c th nh sau: HTNVT loi c bit, HTNVT loi 1 v HTNVT loi 2 m bo 4 6 gi, tu theo
cht lng ngun in li (tn sut mt in, mc khng n nh ca in p .v.v. ti khu vc v cht lng
my pht in d phng); HTNVT loi 3: Khng trang b acquy, cc trm ny ch lm vic khi c in li v
ngng hot ng khi mt in.
4. Trong TVT acquy phi c chia lm 2 nhnh, ni song song vi nhau. Trong mi nhnh lp ti thiu 1 t ac
quy v ti a khng qu 4 t. Trong mi trng hp t nht phi c 01 nhnh c ni vo h thng.
5. Thc hin ni song song cc t acquy vi nhau trn nguyn tc phi c cng in p, dung lng, cht lng,
chng loi.
6. Trong trm vin thng acquy c th c t chung phng vi cc thit b vin thng, cng c th t ti phng
ring tu theo quy m ca trm. Ac quy phi c t ln gi v phi cch in vi t. Nhit mi trng
xung quanh c duy tr t 5 n 25C.
7. Trng hp acquy t ti phng ring, phng t acquy phi c trang b my iu ho nhit , qut thng
gi, h thng chiu sng v tun th cc yu cu v an ton phng chng chy n.
8. Ac quy trc khi a vo s dng phi c np no v phng th kim tra dung lng bng ti gi.
9. Khi dung lng ac quy suy gim cn 75% dung lng nh mc phi thay bng ac quy mi.
10. Trong mi trng hp phi m bo st p trn mch cung cp ngun mt chiu khng c vt qu 1V.
1.

THNG S K THUT ACCU


(Tham kho vn bn s 1735/VNPT-VT, ngy 05/05/2011 ca Tp on Bu chnh Vin thng Vit Nam)

- Accu: s dng loi xxV/bnh, dung lng xxxAh (10h)


- Dung lng danh nh (10h): xxxAh (phng in n 1,8V)
- in tr trong: Np no 250C nh hn 0,xxm (ty theo dung lng cng nh cng tt)
- T phng in (200C, 680F ): Sau 1 thng: 3%
- Ch np:
+ Np in thng xuyn (floating): in p np: 2,25 2,3 V (250C)
+ Np chu k: in p np: 2,35 2,45 V (250C)
- B nhit ch ch floating (Temprerature compensation): khong -3mV/0C/cell
- Phng in:
+ Phng in 100%: 300 chu k
+ Phng in 50%: 600 chu k
+ Phng in 30%: 1500 chu k
- Tui th Accu (Design life): 12 nm
- Tiu chun cht lng: p ng cc tiu chun IEC 896, DIN, IEC, BS 6290-4 hoc tng
ng.
- Chng ch ISO 9001, ISO 14001, UL recognized, CE.
- Khung gi Accu phi c kt cu kim loi gn chc, sn tnh in, cch in.
- u ni in cc: Thanh ng, cp ng, Bulng ai c + cu.
- Lp t: c th lp theo phng nm ngang hoc thng ng.
- iu kin mi trng: -200C 450C ./.

GII THIU CC LOI MY NN S DNG


TRN MNG VINAPHONE

S H THNG MY NN IN

CC LOI NGUN MY NN S DNG TRN MNG VINAPHONE


1.

Ngun Emerson PS48300/1800

10.

Ngun Power One PPS16.48

2.

Ngun Emerson PS48150/1800

11.

Ngun Power One PPS25.48

3.

Ngun Emerson PS48300/2900

12.

Ngun Power One PPS32.48

4.

Ngun Emerson PS48300/3200

13.

Ngun Delta

5.

Ngun Emerson Actura Optima

14.

Ngun Efore

6.

Ngun Emerson Actura Flex

15.

Ngun Lorain

7.

Ngun VPRS 200

16.

Ascom

8.

Ngun VPRS 400

17.

Siemens

9.

Ngun VPRS 400 mi.

18.

Intergy

NGUN MY NN EMERSON

Emerson PS48300/1800

Emerson PS48150/1800

Emerson Actura Optima


PS48200/3200

NGUN MY NN EMERSON (tip theo)

Emerson Actura Flex


PS48330/2900

Emerson PS48300/2900

Emerson PS48300/3200

NGUN MY NN VPRS

VPRS 200

VPRS 400

VPRS 400 mi

NGUN MY NN POWER ONE

Power-One PPS16.48

Power-One PPS25.48

Power-One PPS32.48

CC LOI NGUN MY NN KHC

Delta

Efore

Ascom

CC LOI NGUN MY NN KHC (tip theo)

Lorain

Siemens

Intergy

NGUN MY NN EMERSON PS48300/1800

ngha tn gi PS 48 300/ 1800:


Cng sut 01 module REC ~ 1800W
Max 300Ampe
-48VDC
Power Supply

Thng s k thut :
AC vo:
Di in p: 85VAC ~ 300 VAC.
Tn s : 45Hz ~ 65 Hz.
DC ra:
in p DC: 42.2 VDC ~ 57.7 VDC.
Dung lng: Maximun 300A
Cng sut u ra ca 01 module REC R48-1800:
t 100% cng sut (1740W) nu in p AC cp cho REC t
176VAC ~ 290 VAC.
t 50% cng sut (1050 W) nu in p AC cp cho REC=110VAC
t 44.4% cng sut (800 W) nu in p AC cp cho REC=85VAC

M T THNH PHN BN TRONG NGUN EMERSON PS48300/1800

Busbar 0V DC
n ch th
cnh bo
CBs cp
cho ti

02 cu ch
Battery

Modules
REC

Bo giao tip
tn hiuv
cnh bo
ngoi

Module iu
khin v hin
th

Busbar -48V DC

03 cu ch
cp cho ti

im u cc
fa nng cp
cho cc REC

Thanh trung
tnh chung

VDR
Thanh u
t
CB cp AC
cho t REC

U CNH BO V OMC

Stt

Cng
(Relay)

Chc nng a
cnh bo v OMC

J23

Mt ngun AC

J24

in p DC thp

J25

Li module nn

J26

in p DC cao
J23 J24 J25

J26

Ghi ch

Chn cng
thng ng

T NGUN MY NN EMERSON PS48150/1800

Thng s k thut ca my nn PS48150/1800:


AC vo:

Di in p: 85VAC ~ 290 VAC.


Tn s : 45Hz ~ 65 Hz.
DC ra:
in p DC: 42.3 VDC ~ 57.6 VDC.
Dung lng: Maximun 150A
Cu hnh my nn cha max: 05 module
module c cng sut 1800W.

RECR48-1800, mi

M T BN TRONG NGUN EMERSON PS48150/1800

CBs cp cho ti
VDR

CB AC cp
cho t REC

Modules REC
R48-1800W

Card cnh bo
ngoi v giao
tip PC

Module iu
khin v hin
th
02 CBs
Battery

U CNH BO V OMC

Stt

Cng
(Relay)

Chc nng a
cnh bo v OMC

J3-1

Mt ngun AC

J3-2

in p thp

J4-1

Li module nn

Ghi ch

Chn cng
thng ng

T NGUN EMERSON ACTURA OPTIMA 48200/3200

Thng s k thut:
AC vo:
in p : 200VAC ~ 240 VAC.
Di in p cho php: 85VAC ~ 290 VAC.
Tn s : 45Hz ~ 65 Hz.
DC ra:
in p DC: 42 VDC ~ 58 VDC.
Cu hnh my nn cha max: 03 module REC R48-3200,
mi module c cng sut 3200W, ~ 67ADC.

CC THNH PHN MY NN EMERSON ACTURA OPTIMA 48200/3200

M T BN TRONG
(Nhn t pha sau)

M T BN TRONG
(Nhn t pha trc)

NGUN MY NN EMERSON ACTURA FLEX PS48330/2900

Thng s k thut ca my nn Emerson Actura Flex


PS48330/2900:
AC vo:
- Di in p: 90VAC ~ 290VAC.
- Tn s : 45Hz ~ 65 Hz.
DC ra:
-in p DC: 42.2 VDC ~ 57.7 VDC.
Cu hnh my nn PS48330-3B/2900 cha ti a: 05 module
REC R48-2900U, mi module c cng sut 2900W.

M T BN TRONG T EMERSON ACTURA FLEX PS48330/2900


(Nhn t trc t)
CBs cp cho ti

04 CBs ni
Battery

Module RECs

Module iu
khin & hin th
(SCU)

CBs cp AC
cho cc REC

M T C IM RACK RECTIFIER

Nhn t trc

Nhn t pha sau

M T BN TRONG MFU(Multi-function Unit)


(Nhn t trn)

CC MODULE IU KHIN, HIN TH V CNH BO NGOI

Module giao
tip v cnh bo
ngoi

Module iu
khin v hin th

NGUN MY NN EMERSON PS48300/2900

Thng s k thut ca my nn PS48300/2900:


AC vo:
- Di in p: 90VAC ~ 290VAC.
- Tn s : 45Hz ~ 65 Hz.
DC ra:
- in p DC: 42.2 VDC ~ 57.7 VDC.
Cu hnh my nn PS48300/2900 cha ti a: 06 module REC
R48-2900U, mi module c cng sut 2900W.
My nn PS48300/2900 s dng module iu khin hin th
M500S

M T BN TRONG NGUN MY NN EMERSON PS48300/2900


CBs cp cho ti u
tin: BTS, NodeB,
Truyn dn
02 cu ch
Battery

Busbar 0V DC

Busbar -48V DC
BLVD
LLVD
Module hin th
Modules
REC

CBs cp cho ti
khng u tin.

CBs cp ngun
AC cho cc
RECs

Bo iu khin
v cnh bo
ngoi

CB AC cp cho
t REC
VDR

M T BO IU KHIN V CNH BO NGOI

Cng J402-1: Li REC

Cng J402-2: in
p DC cao
Cng giao tip
PC: RS232

Cp ni module hin
th v bo iu khin

Cng u cnh
bo ngoi

Cng J401-1: Mt AC

Cng J401-2: in
p DC thp

NGUN MY NN EMERSON PS48300/3200

Thng s k thut:
AC vo:
- Di in p: 90VAC ~ 290VAC.
- Tn s : 45Hz ~ 65 Hz.
DC ra:
- in p DC: 42.2 VDC ~ 57.7 VDC.
My nn PS48330-3B/2900 cha ti a: 06 module REC
R48-3200U, mi module c cng sut 3200W.
Cu to bn trong ca my nn PS48300/3200 hon ton
ging my nn PS48300/2900.
My nn PS48300/3200 s dng module iu khin hin
th M500F

NGHA CC N CH TH TRN CC MODULE


REC: R48-1800A, R48-2900U, R48-3200

Led
ch th cnh bo

Led xanh
ch th ngun

Led vng
ch th bo v

LED

Ch th ngun (xanh)

Ch th bo v (vng)

Ch th cnh bo ()

Bnh
thng
Sng
(on)

Tt (off)

Tt (off)

Khng bnh
thng
Tt (off)

Nguyn nhn khng bnh thng


Khng c ngun AC vo REC

Nhp nhy

REC ang di s iu khin ca SCU (bo iu khin)

Sng (on)

in p AC vo REC qu cao hoc qu thp, qu nhit

Nhp nhy

Trao i thng tin gia REC v SCU li.

Sng (on)

Qu p u ra.

Nhp nhy

Fan li.

NGHA CC N CH TH V CHC NNG CC PHM


TRN BO IU KHIN V HIN TH
n Run
n ch th cnh bo (Alarm)
n ch th cnh
(Critical alarm)
bo nghim trng
Mn hnh hin th

M500S

Cc phm chc nng


Tay cm

n ch th

M500F

Trng ti bnh
thng

Trng thi li

Sng

Tt

Alarm(yellow)

Tt

Sng

C cnh bo ang c theo di.

Critical alarm (red)

Tt

Sng

C li ln hoc li nghim trng.

Run(green)

Nguyn nhn li
Khng c ngun vo my nn.

Chc nng

Phm
ESC

Tr v menu trc

ENT

Vo menu chnh hay xc nhn menu chn

Thay i menu. i vi mt chui k t, 02 phm ny c th c s dng thay i cc tu chn khc nhau

Thay i gi tr. i vi mt chui k t, 02 phm ny c th di chuyn con tr sang tri hay sang phi

TI LIU THIT B

T my nn: PS48300/1800:
- Emerson PS48300_1800\PS48300-1800 User Manual(06-12-30).pdf
- Emerson PS48300_1800\PS48300-1800_Product_Description.pdf

T my nn: PS48150/1800:
- Emerson PS48150_1800\A50 and A51 19 inch surack system user manual.pdf

T my nn Emerson Actura Optima PS48200/3200:


- Emerson ACTURA_OPTIMA48200\Installation & commissioning.pdf
- Emerson ACTURA_OPTIMA48200\Tranining VNP- NetSure 701 A30 (Actura Optima 48200).pdf

T my nn Emerson Actura Flex PS48330/2900:


- Emerson ACTURA FLEX PS48330_2900\Actura Flex.pdf

T my nn: PS48300/2900, PS48300/3200:


- Emerson PS48300_2900\PS48300_2900.doc

NGUN MY NN POWER-ONE PPS16.48

- S dng module rectifier FMP16.


- H tr ti a 04 module FMP16, thng s hot
ng ca module REC FMP16:
in p AC u vo: T 100V n 250V.
Dng u AC vo: 9A.
Tn s: 44 ~ 66 Hz.
in p DC ra: 45 n 56 V.
Cng sut DC ra:1600W

C IM K THUT T NGUN MY NN POWER-ONE PPS25.48

- S dng module rectifier FMP25.


- H tr ti a 08 module FMP25, thng s hot
ng ca module FMP25:
in p AC u vo: T 100V n 250V.
Dng AC vo: 11.5 A n 16.7A.
Tn s: 50 ~ 60 Hz.
in p DC ra: 46 n 57 V.
Cng sut ra:2500W

C IM K THUT T NGUN MY NN POWER-ONE PPS32.48

- S dng module rectifier FMP32.


- H tr ti a 05 module FMP32, thng s hot
ng ca module FMP32:
in p AC u vo: T 100V n 250V.
Dng AC vo: 11.5 A n 16.7A.
Tn s: 44 ~ 66 Hz.
in p DC ra: 46 n 57 V.
Cng sut ra:3200W

M T C IM BN NGOI CC LOI T POWER-ONE


02 CB Battery

Power-One PPS16.48
CBs cp cho ti: BTS,
Node B, Truyn dn

Modules
REC FMP16

Modules
REC FMP32
02 CB Battery

Module iu khin
v hin th

Power-One PPS25.48

Power-One PPS32.48
Module iu khin
v hin th

CBs cp cho ti: BTS,


Node B, Truyn dn ..
Modules REC FMP25

M T BN TRONG

External
Alarms

M T BN TRONG CC LOI T POWER-ONE

im u AC vo

im u -48V of Battery
Busbar dng ngun

im u -48V cp cho
ti: BTS, Node B,
Truyn dn

U CNH BO V OMC
Cc cng J6,J7,J8,J9 u cnh bo a v OMC.
Ngi s dng c th cu hnh v tr cng cho tng
loi cnh bo.Hin nay Vinaphone ang cu hnh:
J6: Mt AC
J7: Li REC
J8: in p DC thp
J9:in p DC cao

MODULE IU KHIN V HIN TH

Bo cnh bo
ngoi

Bo giao tip tn
hiu bn trong

Bo iu khin
chnh

NGHA CC N CH TH TRN CC MODULE


REC: FMP16.48, FMP25.48, FMP32.48.

Bnh
thng

Khng bnh
thng

Xanh

Sng
(on)

Tt (off)

Vng

Tt
(off)

Nhp nhy

Tt
(off)

Sng (on)

Sng (on)

Nguyn nhn khng bnh thng


Khng c ngun AC vo REC
REC qu dng/nhit cao/tc qu thp.
Trao i thng tin gia REC v Board iu khin li.
REC li hoc in p ra cao hoc REC shut down

PHN IU KHIN V HIN TH

Phm ESC
Phm di chuyn ln
Phm di chuyn xung
Phm Enter

Cng giao tip


PC:RS232

Cng giao tip


PC:thernet

n ch th
Alarm

TI LIU THIT B

Ti liu my nn PPS16.48:

Power One FMP16.48\19-Power-One power system instruction manual.pdf

Ti liu my nn PPS32.48:

Power-One FMP32.48\PPS32.48.pdf

NGUN VPRS200 & VPRS400

Thng s k thut :
AC vo:
in p : 1pha 220VAC, 3pha380VAC.
Di in p cho php: 165VAC ~ 275 VAC.
Tn s : 47Hz ~ 63Hz.
DC ra:
in p DC: 44 VDC ~ 59 VDC.
Dng 50A/REC.

T VPRS200 dung lng max 200A(4 module)


T VPRS400 dung lng max 400A(8 module)

VPRS 200

VPRS 400

M T BN TRONG NGUN VPRS200 & VPRS400

02 CBs u Battery
VDR
CBs cp cho ti
Board iu khin
hin th & cnh bo

CBs AC cp cho REC

Cc module REC

S U CNH BO V OMC

Cng J4, J5

Alarm

Chc nng a cnh bo v OMC

MF

Li module nn

ACF

Mt AC

OV

in p DC cao

UV

in p DC thp

BOARD IU KHIN
T NGUN VRPS 200 & 400
Hin th in p ang s dng
- Nu n ACV sng : gi tr in p AC ng vo. Thng thng = 220V
- Nu n DCV sng : gi tr in p DC ng ra. Thng thng = 54V
- chuyn t ACV sang DCV v ngc li : nhn phm V-SEL

Hin th dng DC ang tiu th :


- Nu n LDA sng : gi tr dng ti ang tiu th.
- Nu n BTA sng : gi tr dng np cho accu.
- chuyn t LDA sang BTA v ngc li : nhn phm A-SEL

Cng tt bt tt cnh bo bng m thanh

NGHA CC N CH TH MODULE REC

NGUN VPRS400 MI

Thng s k thut ca my nn VPRS400 mi:


AC vo:
in p : 1pha 220VAC, 3pha380VAC.
Di in p cho php: 90VAC ~ 290 VAC.
Tn s : 45Hz ~ 70 Hz.
DC ra:
in p DC: 44 VDC ~ 60 VDC.
Dng 50A/REC, max 400A(8 module)

M T NGUN VRPS 400 MI

Busbar 0VDC
CBs AC vo
Busbar -48VDC

CB battery
Cc CBs
cp ngun
cho ti
VDR

Module iu
khin v hin th

Module RECs

LVD
contractor

BOARD IU KHIN HIN TH

MODULE REC

S U CNH BO V OMC

TI LIU THIT B

Ti liu my nn VPRS200:

Ti liu my nn VPRS400:

VPRS200\VPRS-200-ImanualViet.pdf
VPRS200\VPRS-200-OmanualViet.pdf

VPRS400\VPRS-400(cu)-OmanualViet.pdf
VPRS400\VPRS-400(cu)-ImanualViet.pdf

Ti liu my nn VPRS400 New:

VPRS400new\VPRS-400-O-Viet.pdf
VPRS400new\VPRS-400-Ins-lViet.pdf

NGUN MY NN DELTA

Thng s k thut:
AC vo:
- Di in p: 88VAC ~ 276VAC.
in p vo t 185Vac~276Vac: REC s t 100% ti
in p vo t 88Vac~184Vac: REC s t 50% ~ 99% ti.
- Tn s : 45Hz ~ 65 Hz.
DC ra:
- in p DC: 40 VDC ~ 59 VDC.
Cu hnh my nn Delta c ti a: 03 module REC, mi module c cng
sut 2000W.

M T BN TRONG

V tr u ngun AC cp cho
my nn ( tho np y bo
v)

CBs cp cho ti 02 CBs ni


Battery

Board giao tip


tn hiu v cnh
bo ngoi

Cc module
RECs

Board cu ch bo v in
AC u vo trc khi cp
cho cc RECs

S CHN U CNH BO V OMC

Stt

Cng
(Relay)

Chc nng cnh


bo v OMC

Mt ngun AC

in p thp

Li module nn

Ghi ch

Chn cng
thng ng

NGUN MY NN DELTA

n Major
n Minor
n Equation

Phm
Back

Phm
Phm

Phm
Enter

NGHA CC N TRN MODULE REC

n
AC ON

ngha cc n ch th
Ch th c in AC vo REC hay khng

RFA

REC li.

CL

Gii hn dng.

Trng thi n
Sng xanh
Sng
Sng vng

TI LIU THIT B

- Delta\ES48-200-UBA03 and ES48-150-UBA04 IOM.pdf.

T NGUN MY NN EFORE

Thng s k thut:
AC vo:
in p : 208VAC ~ 240 VAC.
Tn s : 45Hz ~ 65 Hz.
Dng AC: 5 x 7A
DC ra:
in p DC: 42 VDC ~ 58 VDC.
Cng sut: 5 x 1200W
Dng DC: 5 x 22A.
Cu hnh my nn Efore c ti a: 05 module REC
ERM48-1200, mi module c cng sut 1200W, ~ 22A.

M T T NGUN MY NN EFORE
(Nhn t pha trc)
Mn hnh hin th

Modules REC

n ch th tnh trang hot ng


ca my nn:
Nhm Led xanh sng: My nn
hot ng bnh thng.
Nhm Led xanh nhp nhy: My nn
trong ch bo dng.
Nhm Led sng: Cnh bo xy
ra ang yu cu cng nhn
(acknowledge)
Nhm Led nhp nhy: Active
Alarms
Phm Scan: n xem thng
tin trn my nn:
-Dng v in p DC cp cho ti.
- Dng Battery 1& battery 2.
-Dung lng acquy1 & acquy2.
- Dung lng acquy tng.
-Thi gian x c tnh.
-Thi gian
-Cnh bo ang active.
-Cnh bo khng c cng nhn

M T BN TRONG
(Nhn t pha trc)
CBs ni Battery

Busbar 0VDC
CBs cp ngun AC
cho cc REC

in AC vo

CBs cp ngun
DC cho ti

Busbar -48VDC

Cp tn hiu t REC
n bo iu khin

Module iu khin

Cng u cnh bo
ngoi

Cng giao tip


PC: RS232

M T BN TRONG T NGUN MY NN EFORE


(Nhn t trn nc t )

CBs cp ngun DC
cho ti
CBs cp ngun AC
cho cc REC

in AC vo

Cp cp ngun
AC cho cc REC

CBs ni Battery

M T MODULE REC ERM48-1200

Cp cp ngun DC
t REC n BusBar

Cp iu khin ni
t bo iu khin n
REC
Cp cp ngun AC
cho REC

TI LIU NGUN MY NN EFORE


-

Nguon Efore\Assembly_48_1200.5_SR19.pdf
Nguon Efore\Components_48_1200.5_SR19.pdf
Nguon Efore\Installation and Start Up Instructions_F5M398DE.pdf
Nguon Efore\Schema_Basic_48_1200.5_SR19.pdf
Nguon Efore\Schema_Full_48_1200.5_SR19.pdf
Nguon Efore\User Manual DC Power Supply System_f5m399ge.pdf
Nguon Efore\User Manual Digital Supervisor_F4M031ae.pdf
Nguon Efore\User Manual Manager_F4M032ae.pdf

NGUN MY NN LORAIN

Thng s k thut:
Ng vo:
+ in p vo AC 208/240 V, tn s 50 - 60 Hz.
+ Phm vi in p cho php ng vo : 176 - 254 V.
+ Phm vi tn s cho php ng vo : 47 - 63 Hz.
Ng ra :
- in p ti c th c chnh t -48 n -58 VDC.
Cu hnh my nn Lorain h tr ti a 06 module RECs ,
mi module REC 50A

M T T THIT B

Panel cha cc
cu ch bo v v
cu ch d phng

Aptmt ni acquy
Cc module REC

Panel hin th
in p v cnh
bo v cc nt
iu khin

M T PANEL CNH BO

Panel cnh bo bao gm:


1.
Cc cu ch trn board iu khin cnh
bo v cc cu ch d phng.
2.
Cc n cnh bo
3.
Mn hnh hin th in p/dng ti ca
my nn
4.
Cc nt iu khin.

M T CC N CNH BO V CC NT IU KHIN

NGHA CC N CNH BO

n cnh bo cu ch FA( Fuse Alarm): Sng khi mt cu ch iu khin no trn


board cnh bo b t.
n cnh bo MN(Minor): Sng khi mt khi my nn b s c
n cnh bo MJ (Major): Sng khi hai khi my nn tr ln b s c
n cnh bo in p cao mc 1 HVA1(High Voltage Alarm 1): Sng khi in p acquy
tng trn ngng in p cao mc 1 ( c ci t sn ).
n cnh bo in p cao mc 2 HVA2: Sng khi in p acquy tng trn ngng in
p cao mc 2 ( c ci t sn )
n cnh bo in p thp mc 1 LVA1 (low Voltage Alarm): Sng khi in p acquy
gim xung di ngng in p thp mc 1 ( c ci t sn )
n cnh bo in p thp mc 2 LVA2: Sng khi in p acquy gim xung di in
p thp mc 2 ( c ci t sn )
n EQ (Equalize): Sng khi my nn ang ch np cn bng cho c quy.
n SET: Sng khi ang ch thit lp cc ngng ca cc cnh bo
n ACO(Alarm cut off): Sng khi mt cnh bo ph no pht ra ting c hy
b ( nhn nt ACO)

NGHA CC NT IU KHIN

Nt Meter Select: nt ny c 3 v tr chn ch hot ng ca mn hnh hin th.


- Khi v tr VOLTS : Mn hnh hin th in p ti.
- Khi v tr AMPS : Mn hnh hin th dng ti.
- Khi v tr SET: Hin th thng s s thit lp.
Nt INC: tng gi tr thng s s thit lp.
Nt DEC: gim gi tr thng s s thit lp.
Nt SEL: chp nhn gi tr thng s.
Nt ACO (Alarm cut off): Nhn nt ny tt cnh bo ci (cnh bo ci xut hin khi c
mt cnh bo ph, v d nh cnh bo mt in AC)

M T BN TRONG THIT B

Busbar 0VDC

Busbar -48VDC

Board u cnh
bo ngoi

AC vo cp cho REC

CBs cp cho ti

S CHN U CNH BO V OMC

Li REC: cng 7,8 trn J10

Cnh bo in p DC
thp: cng 7,8 trn J7

Cnh bo in p DC
cao: cng 7,8 trn J8

Mt AC: cng 8,9 trn J11

M T MODULE REC

ptmt DC output.

n ch th trng
thi ca my nn

n hin th %
ti REC

ptmt AC input.

NGHA CC N CH TH TRN MODULE REC

n AC ON: n ny sng (xanh) khi my nn c cp ngun AC vo v ptmt AC c bt sang v tr ON.

n OPEN SNS: n sng (vng) khi cu ch bo v u ra ca khi my nn b t hoc ptmt ngun DC u


ra ca my nn ang ch OFF hay b nhy do qu ti.

n FAN FAIL: n sng (mu ) khi qut lm mt trn khi my nn hng.

n RFA (Rectifier Fail Alarm). n sng () khi in p DC u ra ca khi my nn khng c do cc nguyn


nhn sau:
1. in p AC u vo khng c hoc thp hn mc in p vo gii hn ca my nn.
2. ptmt AC input ang OFF hoc b nhy do mt nguyn nhn no v d nh in p AC vo vt qu
gii hn cho php, dng vo qu ti ..
3. in p AC vo vt qu ngng in p Shutdown (gi tr ny c thit lp trc cho khi my nn)
4. Nhit bn trong khi my nn qu cao
5. Hoc bt k tnh trng no m u ra ca khi my nn khng c in p DC ra.

NGUN MY NN ASCOM

Thng s k thut:
- S liu u vo.
+ in p vo : 88264VAC
+ in p vo danh nh 230VAC
+ Tn s
: 45 ~ 66Hz
+ Dng vo danh nh: 10A @ 230VAC
- S liu u ra:
+ in p ra danh nh -48V
+ Khong in p ra: 4060VDC
+ Dng ra gii hn ln n 44A
+ Cng sut cc i 2000W

M T BN TRONG
Cc
CBs
cp
ngun DC cho ti

Cu ch u ni
cho cquy

Cc ptmt ngun AC
vo cung cp cho cc
khi
my
nn
FE2000AC/-48v

Cc khi my nn
FE2000AC/-48V

M T BN TRONG (tip theo)

Bo giao tip tn hiu


v cnh bo ngoi.

Module iu khin v
hin th.

Rle K1 bo v khng cho cquy


phng qu kit, (di mc in
p U trip c t trc)

S CHN U CNH BO V OMC

Cnh bo NUA:
Non Urgent Alarm
Cnh boUA:
Urgent Alarm

Cnh bo mt AC

NGHA CC N CH TH TRN MODULE REC


Led Active
(mu xanh)
Led Alarm
(mu )

Trn mun my nn c hai n Led ch th hot ng ca my nn:


n Active
(mu xanh)

Sng xanh

n Alarm
(mu )

Tt

Tt

Sng

Tt

Tt

Sng xanh

Sng

Trng thi

My nn hot ng bnh thng


My nn hng
My nn khng c cp ngun

My nn b li.

CC N CH TH TRN MODULE IU KHIN HIN TH

Cc n cnh bo (th t t trn


xung).
1. UA-alarm
2. NUA-alarm
3. AS-alarm
4. MF-alarm
5. Activity indication
6. PSC 1000

NGHA CC N CH TH TRN MODULE IU KHIN HIN TH

n UA (Urgent Alarm) sng: Xut hin cnh bo khn cn phi x l gp ( V d nhiu hn


mt mun my nn b hng, in p ra ngoi di cho php )

n NUA (Non Urgent Alarm) sng: Cnh bo nguy him nhng mc cha khn cp (V

d: Hng mt khi my nn, )

n AS (Alarm Stop): Sng (khi thit lp tham s Alarm Stop l active) lc ny cc cnh bo
khng a v rle trn panel cnh bo gim st t xa c. Nhng n cnh vn sng
n MF (Mains Failure): Sng khi mt in AC u vo.
n Activity indication: Sng (mu vng) khi cquy ang phng hoc ang np hoc ang
ch kim tra
n PSC 1000: Sng (mu xanh) khi b iu khin PSC1000 hot ng bnh thng.

NGUN MY NN SIEMENS KS400


Thng s k thut:
Ng vo AC :
- in p vo : 3/N 400ACV hoc 3 AC 230 V.
- Tn s : 50/60 Hz.
- Dng vo AC: 45 A.
- Cng sut vo ti a : 32.8 KVA.
Ng ra DC :
- in p ra DC : - 48 V (di in p t 42 V n 58.5
V)

Cu hnh my nn KS400 c ti a 03 module RECs, mi


REC ~ 120A DC.

M T BN TRONG
03 CBs cp
ngun AC cho
03 REC
Cc CBs cp
ngun DC cho
ti

Cu ch cp
cho ti

Cu ch bo v
ngun DC t RECs
cp Busbar

Module iu
khin, hin th

Module RECs

Cu ch u acquy

LVD

M T BN TRONG
(Board iu khin, hin th)

Cng 23,24 u cnh bo AC v


23,24 li REC v OMC

Module iu
khin, hin th
Switch chn
o in p ti
hay battery.

Mn hnh hin
th thng tin

Nt S1 n
xem thng tin
my nn

M T MODULE REC

n H1 sng
() khi REC li

Jack o in p
v dng DC ra
ca REC
Switch Tt/Bt
REC

NGUN MY NN INTERTY
Thng s k thut :
AC vo:
in p : 200VAC ~ 240 VAC.
Di in p cho php: 150VAC ~ 275 VAC.
Tn s : 50/60 Hz.
DC ra:
in p DC: 40 VDC ~ 57.5 VDC
Cu hnh my nn Intergy c ti a 06 module
RECs: AR1248, mi module c cng sut 1200W,
(25A/REC)

M T BN TRONG
CB AC cp cho
t my nn

02 CBs Battery

Module iu
khin & hin th
SM40

Cc module
REC AR1248

Card giao tip


vi PC

Cc CBs cp ngun
DC cho ti

Board u cnh bo ngoi


pha sau t

CC THNG S THNG THIT LP TRN MY NN


1. in p np m ca tng my nn: 54,48V 0.3V.
2. Thit lp cnh bo in cao: mc 57,5V (HVA).
3. Thit lp cnh bo in p thp: mc 48V (LVA).

4. Thit lp dng np cho Battery: 10% dung lng ACCU


5. Thit lp mc ngt in p thp (cch ly accu ra khi my nn): 43.2V.

CC CNH BO NGUN MY NN A V OMC


1. Cnh bo mt in AC cp cho t my nn.
2. Cnh bo li ca cc module nn.
3. Cnh bo in p DC thp.

4. Cnh bo in p DC cao.

TRNH T CC BC KIM TRA X L NGUN


+ Kim tra in cp vo h thng AC:
- Kim tra in qua cu dao tng
- in qua b chng st
- in qua n p (nu c)
- Kim tra in qua Automat cp cho t ngun.
- Kim tra cc Automat trong t ngun: Tu tng loi t ngun m c cch thc kim tra c th (my nn
REC, h thng Automat cp in DC)
+ Trong trng hp c in ti t ngun m khng c in ra BTS, cn c mt s thao tc xc nh s b:
- Kim tra tn hiu n khi nn v t ngun.
- Kim tra Automat trn cc khi nn v t ngun
- Kim tra li cc khe cm REC bng cch i khe cm.
+ Trng hp mt lin lc trm ngay khi mt in AC (in li hoc my pht in), accu khng duy tr cp
ngun cho ti:
- Kim tra Automat, cu ch, rle kt ni accu vi t ngun.
- Kim tra cht lng accu.

QUY NH KHAI THC BO DNG


NGUN IN TRM BTS

VI.1 MT S CHNH TRONG QUY NH KHAI THC BO DNG NGUN IN TRM VIN THNG
(Trch trong quyt nh s 1539/Q-VT, ngy 16/10/2006 ca Tp on v Quy nh khai thc v bo dng ngun in trm
vin thngII:) Quy nh v qun l v khai thc
Chng

iu 4: Trong trm vin thng h thng ngun in phi c trin khai lp t ph hp vi nhng nguyn
tc ch ra trong Nguyn tc t chc h thng ngun in trm Vin thng. H thng ngun in
ca trm vin thng ch c php a vo vn hnh khai thc khi c cc iu kin sau:
nghim thu k thut cc hng mc; H thng cung cp in xoay chiu, H thng cung cp
in mt chiu, T my pht in v cc h thng thit b lin quan nh iu ha nhit , cnh
bo chy.
c lp t, u ni tip t- chng st theo tiu chun ngnh TCN 68-174:2006, TCN 68141:1999.
iu 5: Mi h thng cung cp ngun in cho cc thit b thng tin - vin thng khi a vo s dng
u phi kt ni cc tn hiu gim st, cnh bo v trung tm v c gim st lin tc 24/24 gi.
iu 6: Nhng can thip n h thng ngun in c nguy c nh hng n thng tin lin tc ca i,
Trm vin thng nh di chuyn, m rng, nng cp .........phi c s ng ca lnh o TVT v ch c
thc hin t sau 23 gi m n trc 05 gi sng.
iu 7: Cng tc t chc ng cu x l s s:
Phi t chc ng cu x l ngay sau khi nhn c thng tin v cc loi s c thuc h thng ngun in.
Nguyn tc x l s c:
Mi can thip vo thit b nhm khc phc s c phi m bo an ton thng tin lin lc ca trm
vin thng;
Nhng s c c nguy c nh hng ti thng tin lin tc ca TVT phi bo co lnh o v c bin php
phng nga.
Trng hp s c gy mt lin lc do mt ngun phi tim mi bin php c th cp in tr li trong
thi gian ngn nht.

iu 16: i vi T my pht in:


Vn hnh my pht trong nhng trng hp sau:
Khi khng c in li. Chm nht sau 10 pht k t khi mt in li t my pht in phi c
khi ng v cp in cho cc ph ti thit yu ca TVT.
Khi in li khng m bo cc ch tiu k thut nh: mt pha, ngc pha, in p qu cao, qu thp
ngoi phm vi lm vic ca thit b.
iu 17: i vi H thng my nn in:
- H thng my nn in trc khi a vo khai thc phi c nghim thu theo nhng ni dung sau:
1. Kim tra quy cch lp t cc ng in xoay chiu, mt chiu, tip t, chng st lan
truyn, cc ng tn hiu, iu khin, cnh bo.
2. Kim tra, lp trnh, ci t xc lp cc thng s k thut, cc ngng cnh bo, gim st ca
thit b.
3. Tin hnh o kim cc thng s k thut ca h thng, th tt c cc tnh nng vi tng
modul nn (rectifier modul), vi c h thng.
4. Vi cc h thng my nn in sau khi thc hin di chuyn cng phi thc hin y cc
ni dung nghim thu nh trn.
- Chu k bo dng: H thng phi c kim tra hng ngy, bo dng nh k 03 thng/ln.
- D phng; phi c mt s lng vt t d phng nh: cu ch, automat, cc modul nn, card iu khin
gim st... m bo sn sng thay th khi cn thit.

iu 18: i vi H thng ac quy:


Tt c cc loi acquy trc khi a vo s dng trong cc trm vin thng phi np no
v phng th kim tra dung lng bng ti gi.
Mi t acquy phi c s theo di ghi li cc gi tr in p, nhit , dung lng,
ni dung cng vic thc hin v nhn xt kt lun sau mi ln kim tra bo
dng.
Trng hp ac quy s dng l kh (ac quy ch kn) th c php lp t chung
trong phng cng vi cc thit b vin thng; khi ac quy s dng c s lng nhiu,
dung lng ln cn c trang b bung ring, m bo nhit 25C.
Trng hp ac quy s dng l ac quy nc phi t trong bung ring;
Bung ac quy: Phi c din tch, dung tch, m bo cc iu kin v nhit
, chiu sng, thng gi ph hp vi chng loi ac quy lp t; phi trang b cc
phng tin bo h lao ng nhm m bo an ton cho con ngi khi tip xc vi
in, ho cht v mi trng c hi; c ni quy an ton v cc phng tin phng
chng chy n.
H thng ac quy c kim tra hng ngy, v sinh hng tun, bo dng theo cc
ni dung 3 thng, 6 thng v hng nm.

Chng III : Ni dung kim tra bo dng h thng ngun in vin thng
iu 23:
Nhng ngi tham gia bo dng, sa cha h thng ngun in vin thng phi
qua o to, nm vng nguyn l lm vic, nguyn tc kim tra, iu chnh.
Vic kim tra, bo dng phi tun theo hng dn ca nh ch to. Mi can thip
vo cc thit b ngun in phi c s ng ca Lnh o TVT. Khi thc hin
phi c phiu cng tc trong ghi r ni dung cng vic, d kin thi gian thc
hin, cc bin php m bo an ton cho ngi v thng tin lin lc.
Cng tc kim tra, v sinh hng ngy, hng tun c thc hin bi nhn vin trc
ca ca n v s ti. Cng tc kim tra bo dng nh k 3 thng, 6 thng, hng
nm c thc hin bi cc n v chuyn ngnh.
iu 24: Phng tin, dng c:
i vi cc thit b o; kim nh nh k phi m bo cc tiu chun k thut,
chnh xc, cch in, an ton mi c s dng o kim.
Cc dng c, phng tin phi m bo bn, cch in. c bit vi cc
dng c c dng trong vic kim tra bo dng thit b khi ang lm vic, phi c bc cch in kn trnh mi kh nng c th gy ra chm, chp, gy sc cho
h thng.

iu 28: Kim tra bo dng H thng my nn in.


Kim tra cc iu kin: lp t, mi trng; kim tra in p, dng in, tn s
ti u vo ca h thng; nhit ca cp, thit b gim st in p, bo v qu
p....
Kim tra, chun li cc thit b o ca h thng; kim tra in p, dng in
cp cho acquy, ph ti; kim tra, iu chnh in p mt chiu ca h thng
cc ch Floating v Equalizing; kim tra, iu chnh cn bng dng ti gia
cc modul nn.
Th cc mch gim st cnh bo ca h thng, th chc nng truyn cnh bo ca
h thng v trung tm.
Kim tra tip t xoay chiu, mt chiu ca h thng, v sinh cng nghip
ton b thit b.

iu 29: Kim tra bo dng ac quy:


1. Ac quy kh(ac quy ch kn)
Hng ngy kim tra iu kin lm vic ca ac quy m bo cc iu kin v mi trng nhit , m, thng gi, chiu sng, an ton phng chng chy n. Kim tra
pht hin s r r ca dung dch, nt v ca v bnh.
Hng tun v sinh sch s gi cho b mt ac quy lun kh khng b r in.
Hng qu thc hin ni dung cng vic nh hng ngy, hng tun v thm o in p
t ln tng bnh, tng t ac quy ch floating. o, kim tra nhit b mt
ca tng ac quy.
Su thng thc hin ni dung cng vic nh hng qu v thm o dung lng ac quy,
kim tra xit li c vt cc thanh ni, v sinh sch s, bi mt lp vazlin mng hn
ch n mn.
Mt nm/ln t chc phng th 50% dung lng ca ac quy lm c s nh gi kh
nng cp in d phng ca ac quy, trng hp khng m bo thi gian quy nh nh
trong Nguyn tc t chc h thng ngun in trm vin thngphi c bin php
b sung hoc thay th.
2. Ac quy nc(ac quy ch axt h)

Ni dung kim tra bo dng nh ac quy kh v thm 3 thng /ln o t trng dung
dch,kim tra b sung nc ct m bo mc dung dch ng theo hng dn ca nh
sn xut (ch b sung nc ct), np Equalization cho ac quy trong 48 gi.

IV.2 NI DUNG BO DNG NGUN IN TRM BTS VINAPHONE (Trch trong quy nh Bo dng trm BTS
Macro mng Vinaphone )
QUY NH V AN TON

I. Khi qut chung:


Vic bo dng ngun in trm BTS phi do nhng ngi c o to y kin thc
v an ton, cc ni dung k thut bo dng cn thc hin, c kim tra sc kho nu cn
thit.
Trch nhim ca mi ngi l phi m bo an ton cho chnh h, cho ng nghip v
cho tt c nhng thit b lin quan.
II. Quy nh an ton: Cc quy nh v an ton sau y c p dng bt buc i vi nhng
cn b k thut thc hin qu trnh bo dng ngun trm BTS.
Khng ht thuc l trong phng my.
Khng bao gi c phn cch mch in bng cch tho cc cu ch hoc cc b phn
cch trc khi tt cu dao in, bi v nh th s nguy him do h quang in gy ra.
Kho v ng kn tt c cc im cng tc v u ni, k c cc chuyn mch t ng
hoc iu khin t xa.
Duy tr cc bng bo an ton thch hp, ch di chuyn khi c s cho php ca ngi ph
trch cng vic.
Ch c ln lt ct hoc c lp tng t Accu khi ang lm vic, khng c php phng
qu 50% thi gian d tr tng cng ca Accu.
Tho b tt c trang sc bng kim loi, ng h, cc vt c khung bng kim loi trn
trnh chp in.

Tt c cc dng c phi c bc nha trnh chp in gia ng dn v kim


loi ni t. Khng chp nhn vic dng bng dnh qun dng c.
S dng cc loi thang khng dn in.
an ton ch ln lt h tng ng dn in thao tc.
Quan st ng cc cc, lun nh du cc dy dn khc nhau bng cc bng dnh
c mu khc nhau.
Trc khi ni ti gi vo h thng Accu phi m bo cng tc ti gi ang v
tr tt .
Lun lun gi cho cc u dy cch in nhau cho ti khi u ni xong hon
ton.
Khng c di chuyn hoc tho ri cc np y v panel truy nhp ca ngun
cung cp v thit b chuyn i trong khi thit b vn hot ng tr khi tht
cn thit trong lc tm li.
III. Qun o v trang b bo h an ton:
Khi lm vic vi thit b in phi mc tt c qun o khng dn in, hoc c
th u phi bc bng vt liu cch in.
Khi ni hoc tho cc thit b lin kt vi ngun ang hot ng phi bo v mt
bng mt n, knh.
Khi lm vic vi ngun AC phi eo gng tay cch in v s dng thm tri nn
nh cch in v chng phi chu c gi tr in p tng ng.
IV. phng tnh in:
Khi lm vic vi cc thit b c cc b phn cm in p tnh in phi m bo
s dng dy ni t hp l v thm tri t.

NHN LC V CNG C PHC V BO DNG

+ Nhn vin Ngun in, Accu, Chng st v iu ho:


- c o to chnh v thit b ngun, accu, chng st v in lnh c b tc
kin thc c bn v vin thng, l thuyt c bn v di ng, trm BTS mng
Vinaphone.
- Thc hin cng vic bo dng theo s phn cng ca ngi ph trch.
- m nhn chnh cc cng vic bo dng thit b ngun, h thng accu, thit b
chng st, h thng tip t, chiu sng, thit b iu ho, h thng cnh bo
ngoi (t nhp, nhit , bo khi, bo chy, ...), thit b phng chng chy n...
II. Dng c bo dng: Cc dng c chnh cn thit cho cc cng vic bo dng nh
k bao gm:
My ht bi cm tay.
Gi lau, bn chi mm, cn cng nghip, m cng nghip ...
Tua vt, c l, m lt, lt buc ...
01 M hn v cc vt dng cn thit hn.
02 ng h vn nng.
01 Ampe km ch th s/kim.

01 My o in tr t ( KYORITSU 4105).
01 My o cht lng Accu (Midtronics CTM-300).
01 b ti gi 200A DC vi cc bc tng dng 2,5 A v cp u ni ph hp
thc hin bo dng accu.
01 b my nn xch tay c dng ra 150A.
01 My o nhit bng hng ngoi.
01 My n
01 My nn kh kh.
01 Bnh ga np kh my lnh.

NI DUNG CHUN B

I. Lp k hoch bo dng:
- Lp k hoch bo dng nh k cc Trm BTS (tuyn bo dng, danh sch
trm BTS cn bo dng, lch trnh bo dng);
- Chun b v phn cng nhn s cho bo dng;
- Thng bo k hoch bo dng n cc n v lin quan gii quyt cc th
tc cn thit v phi hp thc hin bo dng.
II. Cng tc thu thp s liu:
- Chun b y kt qu bo dng ln gn nht ca cc trm BTS trong danh
sch bo dng.
- Thng k cc tn ti cn khc phc hin ang c cc trm BTS trong danh
sch bo dng.
- Thng k tnh hnh hot ng ca trm trong thi gian k t lc bo dng gn
nht n nay (s c mt lin lc bt thng do ngun, accu, Alarm List)
nh gi cc cng vic cn phi ch trng x l cc cnh bo.

Ni dung bo dng

Thit b t ngun: (thc hin bo dng nh k 3 thng /ln)


- Kim tra cc iu kin: lp t, mi trng.
- V sinh cng nghip cc thit b my nn.
- Kim tra cc im tip xc m bo chc chn.
- o in p pha, lch pha, p, in p dy trung tnh v t.
- m bo rectifier ca t ngun.
- Kim tra, chun li cc thit b o ca h thng, kim tra in p dng in
cp cho accu, ph ti, Floating v Equalizing, iu chnh cn bng dng ti
gia cc module nn.
- Kim tra h thng cnh bo ca thit b ngun, accu (cnh bo mt in li AC,
Rectifier Fail, in p thp LV, in p cao HV, in p thp ct LVD...).
- Kim tra tnh trng tip t cho v my ca tt c thit b in trong phng
my (m bo tt cc tip im gia v my - dy tip t - bng tip t),
m bo in tr tip xc phi rt nh.
- Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co xin kin ca cp qun l cao hn.

H thng Accu: (thc hin bo dng nh k 3 thng, 6 thng v hng nm):


- Kim tra iu kin lm vic ca accu m bo v mi trng: m, thng gi,
chiu sng, an ton v sinh chy n, kim tra pht hin s r r ca dung dch,
nt v ca v bnh, sn nh t accu.
- V sinh cng nghip h thng accu.
- Kim tra cc tip im (xit c, bi du m).
- Kim tra cht lng ( dn in) tng bnh accu.
- Thc hin bi phng 30 pht (phng qua thit b i vi bo dng bo dng 3
thng / 1 ln) hoc 3 gi (phng qua ti gi i vi bo dng 6 thng / 1 ln va
hng nm phng 50% dung lng accu) kim tra cng dng, in p ca
tng bnh accu.
- Kim tra nhit b mt thch hp ca accu vo nhng khong thi gian c
nh trong sut qu trnh o. Nhng bnh accu c nhit b mt cao khc
thng c th b li cn lu kim tra k hn qua bc o kim sau y:
Nu in p bnh no tt xung di 1.8 VPC th phi np li accu v tin
hnh li bi o. Nu xy ra ln th 2 th c th kt lun bnh accu b
hng cn phi c thay th ngay.
Phi m bo tt c cc bnh accu phi c np y trc khi ri khi trm.
Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co xin kin ca cp qun l cao
hn.

MU PHIU BO DNG NGUN TRM BTS VINAPHONE

n v thc hin:.
....................

Cng ho X hi ch ngha Vit nam


c lp - T do - Hnh phc
------o0o------

Phiu bo dng trm BTS


(nh k .......... thng/ ln )
Tn trm:
.......................................
Loi trm:
.....................................
Cu hnh:
......................................
Ngy bo dng ......................................
Ngi thc hin :
1 ....(H v tn )........(Ph trch chung) K tn: .........
2 ...............................
3 ...............................
4.................................

H thng tip t
STT

Ni dung cng vic

Kt qu

in tr t

......()

Bng t trong

......()

Bng t ngoi

......()

Kim tra tip xc gia l tip t Feeder vi thn ct

Kim tra tip xc gia l tip t Feeder bng t

Kim tra tip xc mi hn dy t vi kim thu st

Kim tra tip xc dy t vi bng t trong, ngoi phng my

Kim tra tip t t BTS

Kim tra tip t t Ngun

10

Kim tra tip t t Accu

11

Kim tra tip t iu ho

12

Kim tra tip t chng st

13

Kim tra tip t Protector-Feeder

(Tt)

(Xu)

Ghi ch

H thng ngun in:


A.in xoay chiu AC ( o trong tnh trng cc thit b ang hot ng bnh thng)
STT

Ni dung kim tra

Trc n p
Ch tiu

in p pha A
in p pha B
in p pha C

in p pha AB
in p pha BC
in p pha AC

in p trung tnh t

Dng A
Dng B
Dng C

Gi tr o c

Sau n p
Gi tr hin
th

Gi tr o c

Ghi ch

B. in my n :
Loi my..................Cng sut...................Tn s.........................
Loi cp.................. di cp..................Tnh trng....................
Kin ngh:........................................................................................
........................................................................................................
C. in mt chiu DC:
Loi t :.................. S REC: . Cng sut 1 REC:
Cng sut t ..
- Kim tra iu kin lp t, mi trng, nhit cp u vo v ra ca my
nn
- Kim tra, chun li cc thit b o ca h thng, kim tra in p, dng in
cp cho Acquy, ph ti, iu chnh in p mt chiu ca h thng ch
Floating v Equalizing, kim tra iu chnh cn ti in p/dng gia cc Modul
nn

- Kim tra tip t xoay chiu, mt chiu ca h thng, v sinh cng nghip
ton b thit b

ST
T

Ni dung kim tra

Trc khi bo dng


in p (V)

T ngun

Rectifier 1

Rectifier 2

Rectifier 3

Rectifier 4

Rectifier 5

Rectifier 6

Dng (A)

Sau khi bo dng


in p (V)

Dng (A)

Ghi ch

D. ACCU:
T Acquy s : ..
Loi: ......................
ng:
Ngy a vo s dng: .
Dng phng:...........
in p ngng
VNgng/cell= .. V.

Dung l-

Ch : Khi c mt trong cc bnh accu c in p nh hn in p ngng th phi


ngng phng t Accu v np b ng thi nh du bnh accu km bo co Lnh
o xin kin.
- Kim tra iu kin lm vic ca Accu: mi trng, nhit , thng gi, chiu sng,
an ton phng chng chy n
- Kim tra s r r ca dung dch, nt v ca v bnh:
- Kim tra xit li c vt cc thanh ni, v sinh sch s, bi lp vazlin mng hn
ch n mn:

I. Biu phng Accu 30 pht (phng qua thit b)


in p
accu o
c trc
khi ct
AC

in p
accu o
c sau
khi ct
in
AC 05
pht

in p
accu o
c sau
khi ct
in
AC 30
pht

Dn
bnh
2

Ni dung
kim tra

Dn
bnh 1

Kim tra
Accu:
* o ng
Cc
* Hng
o: T
cc sang cc
+

23

23

24

24

Tng

in p
accu o
c trc
khi ct
AC

in p
accu o
c sau
khi ct
in AC
05 pht

in p
accu o
c sau
khi ct
in AC
30 pht

Ghi ch

II. Biu phng Accu 3 gi (qua ti gi)


Ngy:..Gi thc hin: ..
1. T s 1:
a/ in p bnh:
Bnh

1
2

23
24

in p
ti t.g
t+10min

t+ 30min

t+ 1.0 hr

Nhit :C

t+ 1.5 hr

..

..

t+ 3.0 hr

III. Biu phng 50% dung lng Accu (qua ti gi)


Ngy: Gi thc hin:

Nhit :C

1. T s 1:
a/ in p bnh:
Bnh

1
2

23
24

in p
ti t.g
t+10min

t+ 30min

t+ 1.0 hr

t+ 1.5 hr

..

..

b/ Nhit bnh tiu biu:


Bnh s
...

0C

Bnh s
...

0C

Bnh s
...

0C

0C
s p ri gia
cBnh
/ in
cc bnh , gia cc dy: yu cu in p ri 0,01V (mc ch pht hin tip xc

...
km
gia cc Accu v thanh dn trnh trng hp Accu tip xc km dn n Acquy khng phng v
np c)
Bnh Bnh

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-24

Kt
thc

mVolts
Bnh Bnh
mVolts

d/ nh gi dung lng:
Tng s thi gian phng
Dung lng o c
Dung lng hiu chnh
Phn trm dung lng

= ............... (hours)
=................ (Ah)
= .............. (Ah)
= ................(%)

i vi cc trm c 02 t ACCU th cc cng vic thc hin i vi t ACCU th 2 tng t vi


t ACCU th nht.

E. H thng cnh bo ngoi:


STT

Cnh bo

M t cnh bo

Opto 1

Mains Fail
Mt in AC

Opto 2

Power Supply
Failure
(b nn li)

Opto 3

High Temperature

Opto 4

Intruder

Opto 5

Air Condition 1

Opto 6

Air Condition 2

Opto 7

Low Voltage Alarm

Opto 8

High Voltage Alarm

Th cnh bo
(t/Khng t)

Ngng cnh bo:


T ngun HV = 58,4 V
LV = 48,25 V
Ngng cnh bo nhit cao:
T = 280C

Kt qu x l
t/Khng t

LVD = 42 V

Ghi ch

Chng st AC :
Loi: ...........................................S hiu: ........................
Tnh trng hot ng: Cnh bo:.......................
Kin ngh: ..........................................................................
n p :
Loi: ...............Cng sut: .............. S hiu: ....................
Tnh trng: .........................................................................
Kin ngh: ..........................................................................
H thng chiu sng :
Tnh trng: ........................S n chiu sng....................
Kin ngh: ..........................................................................
H thng cu dao, cng tc, cm, dy dn in:
Tnh trng: .........................................................................
Kin ngh: ..........................................................................

V sinh Cng nghip:


Ni dung

V sinh
nh trm

Trong nh (Sn nh,tng, ca s, ca ra


vo, cu cp....)
Ngoi nh (Xung quanh phng my, cu
cp...)
Cc thit b ph tr (Trong, ngoi)
T BTS (Lc bi, qut gi, mt trc cc
card, modul trong t my, nc t...)

V sinh
Thit b

T ngun (Mt trc, trong, sau v xung


quanh t; khi REC )
T accu (v sinh, bi m thanh ni ...)
H thng iu ho (dn nng, lnh, thng
ng thot nc)
Thit b chng st, cnh bo, n p ...

Trc khi
bo dng

Sau khi
bo dng

Ghi ch

Tng hp cc tn ti v kin ngh :

..
..
..
..
..
..
..

QUY TRNH PHI HP TM THI GIA CC


N V TRONG VIC X L NGUN
(ni dung bm theo t trnh ngy 07/05/2011 OMCKV V/v Ban hnh qui trnh phi hp x l, ng cu
h thng ngun DC trm BTS 2G/NodeB 3G)

XIN CHN THNH CM N