Está en la página 1de 3

Mc ch

The Optical Transport Network (OTN) ITU-T G.709


Nhu cu s dng dch v v bng thng ngy cng tng ln, mc tiu l s dng mng hin c nhm tha mn nhu cu th trng. Mng SONET/SDH gp nhiu vn hn ch trong vic h tr thc hin bo v, gim st cht lng cho cc dch v truyn IP, Fiber Channel, Ethernet and GFP.

Mc ch

ITU-T G.709 format

H thng mng (DWDM) cho php p ng c nhu cu bng thng. Mc ch chnh ca s dng OTN l kt hp li ch ca k thut SONET/SDH vi bng thng rng ca h thng DWDM. OTNs s p dng chc nng Operations, Administration, Maintenance v Provisioning (OAM&P) ca SONET/SDH cho mng DWDM. OTN theo tiu chun ITU-T G.709. Tiu chun ny cho php truyn, qun l a bc sng. Forward Error Correction (FEC) cho php gim s trm s dng Regenerators dn ti gim gi thnh mng
FAS = Frame Alignment Signal FEC = Forward Error Correction ODU = Optical Data Unit OTU = Optical Transport Unit OPU = Optical channel Payload Unit

ITU-T G.709 format

OTN-G709
OPU: Optical channel Payload Unit ODU:Optical channel Data Unit OTU: Optical channel Transport Unit Vic thm cc byte vo OUT to ra OCH mang nh sng mt mu (1 bc sng) Thm OH vo cc OCH cho php qun l a mu (a bc sng) trn OTN.

Ghp OTN

Tc cc OTN
Three line Rates is defined

2,666,057.143 kbs (optical transport unit-OTN1) 10,709,225.316 kbs (optical transport unit OTN2) 43,018,413.559 kbs (optical transport unit OTN3) 20.420 kHz (48.971 ms) for OTU1 82.027 kHz (12.191 ms) for OTU3 329.489 kHz(3.035 ms) for OTU3

Constant frame rates


Multiplexing into 10G OTU-2 : Ghp 4 ODU1s thnh 1 ODTUG2 . Map ODTUG2 into OPU2 Multiplexing into 40G OTU-3 Ghp hn hp ODU2s hoc ODU1s thnh 1 ODTUG3 Map ODTUG3 into OPU3

OTN Rates