Está en la página 1de 2

Abd. Aziz Abd. Talib, (2000). Pedagogi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn.

Bhd

Abdul Jalil Othman, Normarini Norzan, Ghazali Darusalam, Saedah Siraj. (2011), Cabaran Guru Program Linus Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa, Jurnal Masalah Pendidikan Jilid 34 Adenan Ayob & Khairuddin Mohamad, (2012). Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu. Shah Alam : Oxford Fajar Sdn.Bhd

Azman Wan Chik, (1986). Mengajar Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka

Juriah Long,Raminah Hj. Sabran & Sofia Hamid, (1990). Perkaedahan Pengajaran Bahasa Malaysia.Petaling Jaya : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd

Kamarudin Hj. Husin (1990). Pengajaran dan Pembelajaran Lisan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka

Kamarudin Hj. Husin (1993). Perkaedahan Mengajar Bahasa. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd

Kamarudin Hj. Husin (1988). Pedagogi Bahasa . Kuala Lumpur : Longman Sdn Bhd.

Kamarudin Jeon, Khadijah Yusof, Nasar Sukor dan Zainal Arifin, (2006). Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 5, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Marzukhi Nyak Abdullah (1994). Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.

No Name .(2013) . http://www.ithink.org.my/Home/Index Diakses pada 15 Ogos 2013

No Name. (2013). http://www.ithink.org.my/Content/newspaper/ Diakses pada 17 Ogos 2013

Noresah, (2002). Kamus Dewan Edisi Ketiga, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka

Roselan Baki. (2003). Kaedah pengajaran & pembelajaran Bahasa Melayu .Shah Alam : Karisma Publications Seman Salleh.(n.d) . Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu: Kajian Kes Di Sebuah Sekolah Rendah Di Daerah Jerantut, Pahang Darul Makmur Jurnal IPBA / Jilid 3: Bilangan 2.

Yahya Othman. (2005). Trend dalam pengajaran Bahasa Melayu. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.