Está en la página 1de 10

/LVWDGR\GHVFULSFLyQGHODUPDPHQWR

HQ:29

7UDGXFFLyQNRVPRV
9HUVLyQ
)HFKDGH$EULOGH
'XGDVVXJHUHQFLDVFRPHQWDULRVRTXHMDVNRVPRV#\DKRRFRPP[
/D VLJXLHQWH OLVWD HV XQD WUDGXFFLyQ GH OD VHFFLyQ GH DUPDPHQWR GHO PDQXDO GH
:29/DGHVFULSFLyQGHFDGDDUPDHVDFRPSDxDGDSRUXQDIRWRJUDItD\HQDOJXQRV
FDVRVSRUODPXQLFLyQ


:LQJVRYHU9LHWQDP


$LUH$LUH

&DxRQHV

0N PP (O 0N HV HO FDxyQ HVWiQGDU XVDGR SRU OD 86 1DY\ 7LHQH XQD
YHORFLGDGGHVDOLGDGHPHWURVSRUVHJXQGR PVHF \XQDUDWDGHGLVSDURGH
GLVSDURVSRUPLQXWR 530 7LHQHXQDUHSXWDFLyQGHVHULQH[DFWR\QRILDEOH
SHUR D~Q DVt VH XWLOL]D HQ FDVL WRGRV ORV FD]DV \ DYLRQHV GH DWDTXH GH OD 86 1DY\
LQFOX\HQGRHO$6N\KDZN

0 PP (O 0 HV XQ FDxyQ JHPHOR WLSR UHYyOYHU GHVDUUROODGR SDUD OD 86 $LU
)RUFH7LHQHXQDYHORFLGDGGH VDOLGDGH PVHF\XQDUDWDGHIXHJRGH
5306HHQFXHQWUDHQHO)6XSHU6DEUH
Listado y descripción del armamento en Wings over Vietnam


0 9XOFDQ PP (O 0 HV XQ DUPD URWDWRULD GH VHLV EDUULOHV DOLPHQWDGD
H[WHUQDPHQWH FRQ XQD UDWD GH GLVSDUR GH 530 (V HO DUPDPHQWR HVWiQGDU
DFWXDO HQ FXDQWR D FDxRQHV SDUD OD 86 $LU )RUFH \ VH PRQWD LQWHUQDPHQWH HQ OD
YHUVLyQ)(GHO3KDQWRP ,, (O09XOFDQHVWiWDPELpQGLVSRQLEOHFRPRJXQSRG
H[WHUQRHQODIRUPDGHOJXQSRG688$

0LVLOHVVHJXLGRUHVGHFDORU

$,0% 6LGHZLQGHU (O PLVLO GH JXtD LQIUDUURMD $,0 HV XQR GH ORV PLVLOHV DLUH
DLUH PiV XVDGRV HQ HO PXQGR FRQ PiV GH SURGXFLGRV (V VLPSOH IiFLO GH
XVDU \ FRQILDEOH (V HPSOHDGR SRU XQD DPSOLD YDULHGDG GH DYLRQHV \ KHOLFySWHURV
RFFLGHQWDOHV 6LQ HPEDUJR HO UHQGLPLHQWR GHO $,0% OD SULPHUD YHUVLyQ GH
SURGXFFLyQTXHHQWUy HQVHUYLFLRHQ HUD GHPXFKDVPDQHUDVLQVDWLVIDFWRULD
6X FRHILFLHQWH GH FDUJD DO PRPHQWR GHO ODQ]DPLHQWR VH OLPLWD D * \ VX EXVFDGRU
GH FDORU SXHGH VHU IiFLOPHQWH HQJDxDGR \ EORTXHDUVH VREUH ILUPDV GH FDORU IDOVDV
7LHQH XQ DOFDQFH OLPLWH GH PLOODV \ HO PLVLO QR SXHGH VHJXLU D ORV 0L*V TXH
UHDOL]DQ JLURV D PiV GH * 3DUD DVHJXUDU XQ JROSH HO DYLyQ ODQ]DGRU GHEH HVWDU
FRUUHFWDPHQWH SRVLFLRQDGR \ SUHVWDQGR JUDQ DWHQFLyQ DO UDQJR GH DFHUFDPLHQWR
KDVWDHOEODQFR\GHVXYHORFLGDG

$,0' 6LGHZLQGHU (O $,0' TXH HQWUy HQ VHUYLFLR HQ HV XQD YHUVLyQ
PX\VXSHULRUGHO6LGHZLQGHUGHVDUUROODGR\XVDGRSRUOD861DY\7LHQHXQDQXHYD
FDEH]D EXVFDGRUD \ XQ QXHYR PRWRU SDUD XQ DPSOLDPHQWH PHMRUDGR DOFDQFH \
UHQGLPLHQWR (VWH $,0' GH OD 86 1DY\ HV LQFRPSDWLEOH FRQ ORV UDtOHV GH
ODQ]DPLHQWRGH$,0GHOD86$LU)RUFH
Listado y descripción del armamento en Wings over Vietnam


$,0( 6LGHZLQGHU (O $,0( HV XQD YHUVLyQ OHYHPHQWH PHMRUDGD GHO
6LGHZLQGHU GHVDUUROODGR \ XWLOL]DGR SRU OD 86 $LU )RUFH 6XV PHMRUDV VREUH HO $,0
% RULJLQDO VRQ OLPLWDGDV ±WLHQH XQD QXHYD FDEH]D EXVFDGRUD SHUR IXHUD GH OD
FDEH]DGHJXHUUDHOIXVLEOH\HOPRWRUVLJXHQVLHQGRORVPLVPRV(OUHQGLPLHQWRGHO
$,0(HVWiSRUGHEDMRGHO$,0'DSHVDUGHTXHHOSULPHURHQWUyHQVHUYLFLRGRV
DxRVPiVDGHODQWHHQ$,0( 6LGHZLQGHU (O $,0( HV XQD YHUVLyQ GHO $,0( FRQ XQ PRWRU
UHGXFWRUGHKXPRKDFLpQGRORPHQRVYLVLEOHGXUDQWHHOODQ]DPLHQWR)XHUDGHHVWR
WLHQHHOPLVPRUHQGLPLHQWRTXHHO$,0(
$,0*6LGHZLQGHU(O$,0*HVXQGHVDUUROORGHO$,0'6LGHZLQGHUXVDGRSRU
OD861DY\7LHQHXQDFDEH]DEXVFDGRUDPiVVHQVLEOH\XQDFDSDFLGDGGHPDQLREUD
PXFKR PD\RU KDFLpQGROR PiV HILFD] HQ HO FRPEDWH DpUHR &RPR HO $,0' HVWD
YHUVLyQ GHO 6LGHZLQGHU QR VH HQFXHQWUD GLVSRQLEOH SDUD ORV DYLRQHV GH OD 86 $LU
)RUFH$,0+6LGHZLQGHU(O$,0+HVHOVLJXLHQWHGHVDUUROORHQODIDPLOLD$,0GHOD
86 1DY\ FRQ FRQILDELOLGDG PHMRUDGD $Vt FRPR ORV RWURV 6LGHZLQGHUV GH OD 86
1DY\HVWDYHUVLyQQRVHSXHGHXWLOL]DUHQORVDYLRQHVGHOD86$LU)RUFH


Listado y descripción del armamento en Wings over Vietnam


0LVLOHVJXLDGRVSRUUDGDU

$,0' 6SDUURZ (O PLVLO $,0 6SDUURZ ,,, LQWURGXFLGR HQ HV XQ PLVLO
DLUHDLUH GH DOFDQFH PHGLR FRQ JXtD VHPLDFWLYD SRU UDGDU (V FDSD] GH DWDFDU
EODQFRV GHVGH FXDOTXLHU DVSHFWR FRQ XQ UDQJR Pi[LPR GH PiV GH PLOODV
DXQTXH SXHGH YDULDU HQRUPHPHQWH VHJ~Q HO DVSHFWR GHO EODQFR \ VX YHORFLGDG (O
DYLyQ ODQ]DGRU GHEH PDQWHQHU HQ WRGR PRPHQWR HO EORFDMH SRU UDGDU GHO EODQFR
GXUDQWHWRGRHOYXHORGHOPLVLOSDUDJXLDUORFRUUHFWDPHQWH

$,0( 6SDUURZ (O $,0( TXH HQWUy HQ VHUYLFLR HQ HV OD YHUVLyQ
PHMRUDGD GHO 6SDUURZ 8VD XQ QXHYR VLVWHPD GH SURSXOVLyQ SHUR PDQWHQLHQGR XQ
PHMRUUDQJR\UHQGLPLHQWR

$,0( 6SDUURZ (O $,0( 6SDUURZ WDPELpQ FRQRFLGR FRPR ³'RJILJKW
6SDUURZ´ HV XQ PLVLO $,0( PRGLILFDGR SDUD XVDUVH HQ ORV HQIUHQWDPLHQWRV GH
UDQJR PtQLPRV \ DOWRV *¶V GH ORV GRJILJKWV (O 'RJILJKW 6SDUURZ HQWUy HQ VHUYLFLR
HQ
Listado y descripción del armamento en Wings over Vietnam


$LUH7LHUUD

0LVLOHVDQWLUDGLDFLyQ $50 

$*0$ 6KULNH (QWUDQGR HQ VHUYLFLR FRQ OD86 1DY\ \ FRQ OD 86$) HQ HO
$*0$ 6KULNH HV XQ DUPD XWLOL]DGD SDUD GHVWUXLU ORV VLWLRV GH PLVLOHV 6XSHUILFLH
$LUH 6$0 6X FDEH]D EXVFDGRUD DQWLUDGLDFLyQ VH EORTXHD HQ FXDOTXLHU VHxDO
HPLWLGD SRU XQD LQVWDODFLyQ GH UDGDU GH WLHUUD \ HV XQ DUPD FRPSOHWDPHQWH
DXWRJXLDGD&XDQGRXQVLWLR6$0DSDJDVXUDGDUHO$*0$SHUGHUiHOEORFDMHDVt
FyPRVXFDSDFLGDGGHJXtDLQGHSHQGLHQWH6XDOFDQFHPi[LPRHVGHPLOODV

$*0% 6KULNH 9HUVLyQ PHMRUDGD GHO $*0$ 6KULNH RULJLQDO FRQ XQ QXHYR
VLVWHPD GH SURSXOVLyQ GiQGROH XQ DOFDQFH PXFKR PHMRU (O $*0% VH LQFRUSRUy
DOVHUYLFLRHQListado y descripción del armamento en Wings over Vietnam


$*0% 6WDQGDUG $50 3URGXFLGR HQ HO $*0% HV XQ PLVLO
DQWLUDGLDFLyQ EDVDGR HQ HO FXHUSR GH ORV PLVLOHV HVWiQGDU 6XSHUILFLH$LUH GH OD 86
1DY\ 6X FDEH]D EXVFDGRUD WLHQH XQ UDQJR YLVXDO WRWDO PXFKR PD\RU \ WLHQH
FDSDFLGDG SDUD VHJXLU GLYHUVRV WLSRV GH IUHFXHQFLDV GH UDGDU 7DPELpQ SRVHH XQ
FLUFXLWR GH PHPRULD EiVLFR TXH OH SHUPLWH FRQWLQXDU DSXQWDQGRLQFOXVR VL OD IXHQWH
GHUDGDUGHMDGHHPLWLUVHxDOHV6XDOFDQFHPi[LPRHVGHPLOODV


&RKHWHVQRJXLDGRV

3RGGHFRKHWHV/$8$(OSRGGHFRKHWHV/$8$OOHYDGLHFLQXHYHFRKHWHVGH
 SXOJDGDV FRQ FDEH]DV H[SORVLYDV /RV SRGV VH PRQWDQ JHQHUDOPHQWH HQ
WiQGHPHQORVSLORQHVGHEDMRGHODOD
3RG GH FRKHWHV /$8$ (O SRG GH FRKHWHV /$8$ OOHYD FXDWUR FRKHWHV GH
 SXOJDGDV FRQ FDEH]DV H[SORVLYDV /RV SRGV VH PRQWDQ JHQHUDOPHQWH HQ WiQGHP
HQORVSLORQHVGHEDMRGHODOD

Listado y descripción del armamento en Wings over Vietnam


%RPEDVQRJXLDGDV

%RPED 0/D0HVXQDERPEDGHSURSyVLWRJHQHUDOFRQXQ SHVRGH
OLEUDV
6HULH 0N /D VHULH GH ERPEDV 0N 0N VRQ ODV ERPEDV ORZ
GUDJHVWiQGDUGHSURSyVLWRJHQHUDO

%RPED UHWDUGDGD 0N 6QDNH\H /D 0N 6QDNH\H HV XQD ERPED GH 
OLEUDVODFXDOYDHTXLSDGDFRQDOHWDVHVSHFLDOHVTXHVHDEUHQ\H[WLHQGHQGHWUiVGH
OD ERPED FRPR XQ SDUDJXDV UHWDUGDQGR GUDPiWLFDPHQWH VX YHORFLGDG GH FDtGD
8WLOL]DGD SDUD ORV ERPEDUGHRV D EDMD DOWLWXG VX FDUDFWHUtVWLFD GH UHWDUGR GD XQ
SOD]R GH WLHPSR VXILFLHQWH SDUD SHUPLWLU DO DYLyQ ODQ]DGRU HVFDSDU GHO UDGLR GH
DFFLyQHIHFWLYRGHODVERPEDV
Listado y descripción del armamento en Wings over Vietnam


%RPED GH UDFLPR 0N 5RFNH\H /D ERPED GH UDFLPR 0N 5RFNH\H HV XQ
DUPD GH FDtGD OLEUH TXH OOHYD FHQWHQDUHV GH ERPEDV SHTXHxDV TXH SXHGHQ
HVSDUFLUVH VREUH XQD JUDQ iUHD GHVSXpV GHO ODQ]DPLHQWR /DV ERPEDV LQGLYLGXDOHV
WLHQHQ IRUPDV GH FDEH]DV GH JXHUUD TXH VH ILMDQ SDUD HVWDOODU DO LPSDFWR /D
5RFNH\HHVHIHFWLYDWDQWRSDUDEODQFRVFRQEOLQGDMHFyPRSDUDEODQFRV³EODQGRV´%/8 1DSDOP /D ERPED %/8 1DSDOP HV XQDODWD GH DOXPLQLR FDUJDGD FRQ JHO
FRPEXVWLEOH 8QD YH] TXH OD ERPED KD LPSDFWDGR \D VHD VREUH XQ EODQFR R VREUH
HOVXHORHOFRQWHQHGRUVHURPSHUiHVSDUFLHQGRHOQDSDOPDOWDPHQWHLQIODPDEOHTXH
VH SHJDUi D OD PD\RUtD GH ODV HVWUXFWXUDV 'HVSXpV GHO LPSDFWR ORV IXVLEOHV
HQFLHQGHQ UiSLGDPHQWH HO JHO FRPEXVWLEOH (O QDSDOP HV HILFD] FRQWUD SHUVRQDO
HVWUXFWXUDVOLJHUDV\YHKtFXORVListado y descripción del armamento en Wings over Vietnam


7DEODGHODUPDPHQWRXWLOL]DGRHQHOMXHJR$LUH$LUH &DxRQHV
 0NPP
 0PP
 09XOFDQPP
 
 0LVLOHVVHJXLGRUHVGHFDORU
 $,0%6LGHZLQGHU
 $,0'6LGHZLQGHU
 $,0(6LGHZLQGHU
 $,0(6LGHZLQGHU
 $,0*6LGHZLQGHU
 $,0+6LGHZLQGHU
 
 0LVLOHVJXLDGRVSRUUDGDU
 $,0'6SDUURZ
 $,0(6SDUURZ
 $,0(6SDUURZ
 
$LUH6XHOR 0LVLOHVDQWLUDGLDFLyQ $50 
 $*0$6KULNH
 $*0%6KULNH
 $*0%6WDQGDUG$50
 
 &RKHWHVQRJXLDGRV
 3RGGHFRKHWHV/$8$
 3RGGHFRKHWHV/$8$
 
 %RPEDVQRJXLDGDV
 %RPED0
 6HULH0N
 %RPEDUHWDUGDGD0N6QDNH\H
 %RPEDGHUDFLPR0N5RFNH\H
 %/81DSDOP

Listado y descripción del armamento en Wings over Vietnam