Está en la página 1de 3

ARTIKELIAI

Anglų kalboje yra du artikelių tipai, t.y. žymimasis artikelis the ir nežymimieji artikeliai a ir an.
Nežymimasis artikelis kilo iš skaitvardžio one – vienas. Jis parodo, kad kalbama apie vieną bet kurį
daiktą iš visos tam tikros daiktų grupės, pvz.: give me a book – duok man knygą (bet kurią).
Nežymimasis artikelis an vartojamas taip pat prieš vienaskaitinius daiktavardžius, tik daiktavardis
turi prasidėti balsiu, pvz.: she gave me ano range yesterday – ji man davė apelsiną vakar.
Žymimasis artikelis turi tą pačią formą tiek vienaskaitoje, tiek daugiskaitoje. Jis yra kilęs iš įvardžio
šitas/šita. Jis parodo, kad daiktas yra visiškai apibrėžtas, konkretus, žinomas tiek kalbėtojui, tiek
klausytojui, pvz.: give me the orange which iso n the table – paduok man apelsiną, kuris yra ant
stalo
ARTIKELIŲ NEVARTOJIMO ATVEJAI <![endif]>
• Prieš vardus ir pavardes, pvz.: Mr. Brown Peteri s a driver.
• Prieš miestų, valstybių, žemynų pavadinimus, pvz.: my friend lives in Argentina.
• Įvardis + daiktavardis, pvz.: children go to school every day.
• Kai daiktavardis eina kreipiniu, pvz.: children go to the yard.
• Prieš savaitės dienų, mėnesių, metų laikų pavadinimus, pvz.: Sunday is the best day of the
week.
• Kai apie daiktus kalbama apskritai, pvz.: Violets are spring flowers.
• Prieš mokomuosius dalykus, pvz.: they read books on biology.
• Po daiktavardžio savybinio linksnio, pvz.: I work with Linda‘s pupil.
• Prieš medžiaginius ir abstrakčius daiktavardžius, pvz.: friendship is the best thing among
the people.
• Skaitvardis +daiktavardis daugiskaitoje, pvz.: give us twenty – five litas.
• Kai spalvos pavadinimas yra sakinio pabaigoje, pvz.: these letter boxes are green.
• Prieš ir po būdvardžių last – praėjęs, next – sekantis, kitas, pvz.: I shall tell you about
everything next month.
• Po neiginio no, pvz.: there is no Picture on the wall.
• Prieš gatvių, aikščių pavadinimus, pvz.: there is a museum in Putvinskio street.
• Po įvardžių a lot of, may, much – daug, pvz.: do you have many friends?
• Prieš sporto šakų pavadinimus, pvz.: Robert does not like tennis.
• Prieš daiktavardžius breakfast, lunch, dinner, supper, pvz.: what did you have for
breakfast?
• Kai kuriuose pastoviuose posakiuose:
From begining to end – nuo pradžios iki galo;
At work – darbe;
To/at school – į mokyklą/mokykloje;
At night – naktį;
To go to bed – eiti miegoti;
To go to church – lsnkyti bažnyčią;
To be on holiday – atostogauti;
They went to work – jie išvyko į darbą;
Go by car/bus/plane/ship – važiuoti automobiliu/autobusu/lėktuvu/laivu;
Learn by heart – išmokti mintinai;
Speak by phone – kalbėti telefonu;
Watch TV – žiūrėti televizorių;
Last week/month/year – praėjusią savaitę/mėnesį/ metus;
Next week/month/year – kitą savaitę/mėnesį/metus;
From day to day – diena iš dienos;
At noon/midnight – vidurdienį/vidurnaktį;
At present – dabar, šiuo metu;
By chance – atsitiktinai;
In fact – iš tikrųjų, faktiškai;
On foot – pėsčiomis;
On purpose – tyčia.

ŽYMIMOJO ARTIKELIO VARTOJIMO ATVEJAI <![endif]>


• Prieš vandenynų, upių, ežerų pavadinimus, pvz.: there are a lot of different fish in the
Atlantic Ocean.
• Salynų, dykumų, kalnynų, kanalų pavadinimai, pvz.: The British Isles are in Europe.
Was Ted in Alps?
• Kai kurių šalių pavadinimai, pvz.: the United Kingdom, the Netherlands, do you want to
visit the United States of America?
• Prieš istorinių pastatų pavadinimus, pvz.: it is very interesting to see the British
Museum.
• Pasaulio šalių pavadinimai, pvz.: a strong wind blew from the west.
• Prieš pavardes daugiskaitoje, pvz.: The Starlings built a new house in London.
• Laivų, kino teatrų, viešbučių pavadinimai, pvz.: there are a lot of rooms in the Lietuva.
The Planeta shows interesting films.
• Su būdvardžiais the last – paskutinis, the same – toks pat, the only – vienintelis, pvz.:
Emily is the only child in their family.
• Pradedant konkretų sakinį, pvz.: the mistake Charles made was serious enough.
Kai prieš daiktavardį eina kelintinis skaitvardis, pvz.: give me the first umbrella.
• <![endif]> Po prielinksnių, pvz.: James looked out of the window. Ireland is the part of
the British Isles.
• Kai prieš daiktavardį eina aukščiausio laipsnio būdvardis, pvz.: this isn‘t the shortest
way to the castle.
• Kalbant apie tautą, pvz.: the Lithuanians – lietuviai, the Englishmen – anglai.
• Šalutiniame pažymiio sakinyje, pvz.: that was the hotel we spent our holidays.
• Su daiktavardžiais, reiškiančiais daiktus, kurie yra vienetiniai, pvz.: the capital – sostinė,
the moon – mėnulis, the sky – dangus, the sun – saulė, the world – pasaulis, the weather
– oras.
• Po įvardžių all – visi, both – abu, pvz.: all the tourists wanted to see the churches in
London.
• Kai kuriuose pastoviuose posakiuose:
In the morning – ryte;
In the afternoon – po pietų;
In the daytime – dieną;
In the country – kaime;
In the sun – saulėje;
On the right/left – dešnėje/kairėje;
Go to the cinema – eiti į kiną;
Go to the teatre – eiti į teatrą;
Listen to the radio – klausyti radijo;
You are wanted on the phone – tau telefonas;
What is the time? – kuri dabar valanda?
To tell the truth – tiesą sakant;
Tell the truth – sakyti tiesą;
On the whole – apskritai;
Nothing of the kind – nieko panašaus.
NEŽYMIMOJO ARTIKELIO VARTOJIMO ATVEJAI

• Kai kalbama apie bet kurį daiktą iš daugumos, pvz.: a small child played near the
gate.
• Šaukiamuosiuose sakiniuose, pvz.: what a nica day!
Būdvardis + daiktavardis vienaskaitoje, pvz.: does Peter have a new radio?
• <![endif]> Po žodžių junginių there is, there was, there will be, pvz.: there is an
interesting museum in out town now.
• Su daiktavardžiu, sudurtinio tarinio vardine dalimi, pvz.: this is a big island.
• Po įvardžio such – toks vienaskaitoje, pvz.: it wasn‘t such a simple task.
• Kai kuriuose pastoviuose posakiuose:
I have a temperature – aš turiu temperatūros;
I have a toothache – man skauda dantį;
I have a headache – man skauda galvą;
I have a sore throat – man skauda gerklę;
I have a cold in the head – aš sloguoju;
Go for a walk – eiti pasivaikščioti;
Have a rest – pailsėti;
Have a good time – gerai praleisti laiką;
Have a smoke – užrūkyti;
Put an end – padaryti galą (kam nors), pabaigti;
Take a great interest (in smth.) – labai domėtis (kuo nors);
Take a bath – maudytis vonioje;
Take a seat – sėstis;
Speak in a loud voice – garsiai kalbėti;
Twice a week – du kartus per savaitę;
Once a month – kartą per mėnesį;
As a matter of fact – ištiktųjų/tiesą sakant;
As a rule – paprastai, dažniausiai;
It‘s a pity – gaila.