Está en la página 1de 31

Q.

E .!!! C/)

.!!

os c

DOD

,:,;, I:

I:

III U

- .-.

1m

111>-

- .

->.

I: IV 00

~:5

Gle: -0

GI::l!

o~

Gl

iV c

o

... o Gl a.

~

"C

.~ r\

a.

~

III > o u

C \ Gl

E Gl

iii

iii E

o

...

-

s:

Cl :::J

e

s:

-

w tn a:: w > w a::

z o C/) z o i= o :::> a::

Im

~

w w C/)

....:

w z o :x: !!:

w o o o

iii

a:: «

w o o o 0.. N

w z o :x: 0..

iii

c o o

« w

~

w c o o 0.. N

>I-

i3

~

15.. E 8

"C e:

III Q)

.5

.~

l{l :s

al -5

I/)

al -5 :m

III Q) :5 .s "C e:

III

.s ~

CD· ..c:

al

e:

S

e:

8

e:

,g

III

E .E .s

C/) C/) w a:: c

~

~

~

C/) en w a:: c

~

....J

< ~

w

c o

" l!!

::J <J Q)

Jj

.:..; « z o i= 0.. o

c o

"

l!!

13

Q) x W

c o

"

l!!

::J <J Q) X W

c o

"

.!!!

::J U

"

Jj

c

CD CD :::

"e E

o o CD ...

::lI UI RS CD

:!:

..

o

RS m

cQ

CD CD :::

"e E

o o

"C CD

e

..

I: o o CD

..

RS

:E

"C I:

RS o

...

o

... CD

:!2 o ..I:

CD (.)

~ o

I-Irw OCll a.O a. a. ::::Ill. CIlO

DO

z o 1= o

s

CIl

~ ::::I ...,.

Ir o Ir w o -'

o I W o u:

u. o u. o w ::2 -c z

C

III C o c. e

..

c. CD .. :I III III CD

E

CD

iii iii

..

e

I-ar z

_ w

III Z ~ 0 :s a. c ~ rl a. ~ Ir CII 0 "C u.i "0 Ice

..c 0 CD i5 U .. Z

~ l3

CI OC c w

c

e (5 E ffi 8 ° u:

u. o

w

~

Z

>-

~

~ o

z

t ~

I-en

i5

o -' W I

Ir o I-I C) ::::I o en

w o u: u. o

1U

w

~ 0 ~ Z

gO

0: 0

W W

m :J en

~ fi1 ~

~ ~ 0

1- __ -+_O_--1g

!!I

d a.:

o 2:.

m CIl w Ir o o -c

tu

w Ir I-m

w w

~ ~ ::2

8

DO

I-O:w om a.O a. a. ::::Ill. CIlO

o -' W

I Ir o I-I C) ::::I o m w c u: u. o

~ ~

o 0

i5 i5

~ ~

Ir Ir

~ ..t ~

~-- ~

-' -'

~ Z ~

w w

o 0

u: u:

u. u.

o 0

u. u.

o 0

w w

::2 ::2

« «

z z

CIl CIl w

25

o -c w w

~ ~

::2 ~

8 13

ew

~ 0

~ z

~O

o

Ir 0

~ ~ CIl

5 fi1 ~

Z I--

g 8 D

11-----1---1 g

!!I

d

a:

o 2:.

en CIl w 0: o o -c I-w w 0:

I-CIl

I-O:w om a.O a.. a. ::::Ill. mO

DO

o -' W I Ir o I-I C) :::J o en w o u: u. o

w Z o I a.

iii

o o o -c w

!if

w o o o a. N

~w om a.O a. a. ::::Ill. CIlO

DO

o -' W I

0: o I-I C) :::J o m w o u: u,

o

~

c

i5

z

l3

Ir o 0: w o -' o I W o u: u. o u. o w ::2 -c z

w

~

z w w

~ ~ ::2

8

I-Irw om a.O a. a. ::::Ill. enO

DO

g

W I

Ir o I-I C) ::::I o m w c u:

u. o

w

~

c

i5

~

Ir o Ir w o -' o I W o u: u. o u. o w

~

z

Ir W Ir ::::I

~

W

~

U. o w ::2 -c z

m

:z

Ir o

~

W W I-I--

~ ::2 o o

w z o I a.

iii o o o

-c w Ir -c

w o o o a. N

>I-

13

o

o

(

.......

c Q)

E

Q)

.....

C13

.....

U)

Q) ~ ::s (J)

o

U Q) (J) 01

O~ §,~

C13

[E

E E

C13 ::s UU)

OJ

-.. o

s

-

-

"'

c

g"'O

::I Q)

~o~

c: 0 o Q) Ua:::

ci

N

....

.g

~

III

E E

::I C/)

~ E :J

f! II) ::12 ~ ct1 "C"C

C 0-

Ql"C a.C x III WU

Ql

...

III

...

(J)

:;::-u go.. -a.. CIIu. r: • ::I~ -'(1)

:;!$

"'''' ..,'"

E~

.. GI o r: 11..-

u..9- a.. CII 0..:I: u.QI

CII

~

"0 ~

u a.. a.. II..

CII .c

i':i' E

e: o

UO

CllCO "'e:

o!!l E

.c:::I

£8 ~oE

::1"'0

o~

~8.

o I!!

o!l

ae:

N::I

.0 ..... E 2:'co

gJ§

e: ... co-. -

~ ~

c75~

• "'0

~o

M ..

05 -J

<3

~

..

s

VI

..,. + M

'" ..

05

-J

:g

q;

o w > W o UJ ~

(J) QJ ~

::s .!!! :t:! c:

Ql

E

>. CO 0-

-0 C QJ

0. >< WID

en IZ UJ ~

~

0-

:c en <{

Ql U "0 -'

III ~ ~ 0 If) le: OJ

~ ::J

-' en

.... +

'" ..

..

05

-J

:g

-c

..

05

-J

ui o -c

c: ~ Ql C/) E W iii ~

:J ~ :00

<{ z i::' UJ co 0- m x "0 e: UJ Ql 0 -' :J E :« U e: ~ o 0 0 <{ Z I-

~

..

05

-J

& ~

~

1 J

s

+

'" +

Q) ., ..

05

-J

:g

-c

:g co Co e:

2.

'" Ql

If) e:

Ql Co X W

oi

e

III N

III .Q

o W > ill o UJ ~ C/) UJ UJ IZ

~

-c ::J <.9 Z « o -'

,...:

tn C

-0 C ro

.....

II)

.....

::s

o -0 C ro II)

..... '" C Vl :E

QJ c: Q)

Ql 0 ro (ij 01 > > e:

::s o~ =0

0" UJ ai

W ~ iii .J:: co :; II) U 0

ro cO en

o

\ '-

z ~

o a i= W ~ u~~a5

wow a:1-a:

W ·LL

a. :::.

E e

.. 00-

LL_

offi

~~ o~

~9

Nffi a!z

zw <0

~~

Wu.i

l§~ ~H tij8

w!!: cr.l-

(/)

W

::E <. z

::l

:::J LL

a

W~ t:i:w

ao W a:

-

~~

-Q., GILL C • :l~ 'cn

;;~

UIUI VUl

E~

... GI e C

LL .-

o:§.

Q., GI Q.,::Z:

LLCI)

e

LL ..!.

~

CJ Q., Q., LL

....

o

o o

.....

ER-

e

c: co

:5

c:

E

:::J

"0 o

~

o

E

c

....

o

1:: o 0. 0. :l

~

-

(5

0. 0. :l C/)

-S) o .J " If)

u~ ~ ~~ -+ ~ -; ~

CD Z. ~"

r; 0_: tV", 0 <C :;::-

... v-' ~~d

~~l!l

-0'

5z"": ~~~

~<C~ ~(J (J

E

o

... ....

-

Z~ 0° _11l

1-11:: n._:l

"0 (J11l

(fla:

WIL O~

'-

I

c5i

-

--

~c:

S 0 Q)., c: :l 0.0

E:E

c: c:

~8

o

o

~c:

~g

c: :l

~:g

c: c: o 0 zu

o

E e

Q) :l

-g~ Q)'U o.C:

Q) Q)

-g~

_w

o

Q) U)

8.

0. o

o

o

Q) U)

8.

0.

o

o

D

1:: o 0. 0. :l CJ)

~

o

E

...

o

o o

..-

w "-

o

'tJ o ';:: (I) 0. (/) :c

-

(I) 'tJ CO

E

(/)

~ .3 'C

C (I)

~

(I)

.......

cD

Cl CO a.

e-

CO

E E

~ CIJ (I) .c

-

o o

,....

w

....

CD '0 C ~

'0

'0 o ';:: (I) 0. (f)

£

(I) '0 CO

E

sn

~ .3 =0

;::

CD

~

Q)

C o

....

.$

C (I)

'0

C

o o

N

'0 C CO

(/) (I) C

::J 'tJ "0

~

"0 o

'C

(I) 0. (f) :c

-

(I) 'tJ CO

E

(/)

~

::J

-

'C

c: (I) 0. X (I)

-

c:

(I) '0 c: (I) 0. (I) "0 ,5:

"0 C CD (f) ;:: o :;::; ::J .0 ';::

-

C

8

'0 (I) N

'E

~

C :J

N

-

;::

(I) "0 C (I) 0. (I) "0 ,5:

"0 ;::

CD (f) C o :;::; ::J .0 ';::

c:

o (Jo ~

M

E e

-

..c: 01 ::I

e

-=

(f) Q) .0 ·c U (f) Q) "C

.?:- 2 ~

:l

8

ro

w w (f)

Cl ~ ~ --
If tf) ~
~ ~ ,~
z (\) a
:l
0 GO
~ r() ~
« o- 0
C\ c::;::,
--. rt
4It
~
~
m
:l
t/) ~
z ~
w
~
~
LL .§J
0 v~
z
0
t=
0.
i.i: -;
o <+
(f) if'
w
Cl
~s:
-=tr
o -'
o Id
':) i
.J
a:
0
w 0- +-
Cl :r
0 '.J
o <::.j ci .!

::I "C CD ..c: o tn r:: o "C III N ';:: 1\1

E E

::I 1/1 III .a

o 1/1

iii

-

1/1

::I

E

1/1

e

:e

"C c III Q.

>< CD

-

C

III "C C CD Q.

CD "C C

..

o 1/1 s: o :;: ::I .a i:

C

o o

e

1\1

-

1\1

=

1/1

-

C

III

E

>. 1\1 D.. ...

en

E
.0
:l
(f)
W
~
:l
"C
Q)
s:
o
rn
'iii
Q)
"C
:l
U
C
:;::..
~
0
E
...
0
0
0
.....
EI7
-
0
"C
e 0
·c
cu Q)
0.
E (f)
E :c
-
:::s Q)
tn "C
ro
W E
.! en
c
:::s Q)
"C E
(1) >-
..t: ro
0 0..
tn ....: -

cD

Q) c :::i

«

c

E

:l

8

cD Cl

........ ro ........ 0..

~ e:-

c ro

E E :l E '0 :l t) rn

"

....

Q) £;

t::: <tJ o,

en" -g

<tJ

c o

o o

.....

EI7

-

C

:l o

E

<tJ

"C C <tJ

-

.....

-d o 'C Q) 0.

-

-

Q)

Q)

.t:

en Q) "C c ns

W .2 :2:

-

cu en

:::l-

-J C C "C.- Q)

,'G) - E - .t: C

. (,) 0 ~

en~~

: :.

IZ UJ :!

~

u, o z o

.j::

a.

~ o en UJ Cl

c

a:: o

+'.-1

.+:

.....

'-J

UJ Cl o o

Ii: m o

~

u. o

·z o i= a.

0:: o CI) UJ o

\ . .1)1---1---+---+----+---+----1

.s::::: en C'CS

o

s

en Q)

en C'CS

~

e t:

t/) ::s o

~ ~

- C'CS

~-

-c-

o· Q) ~ .;: .s::::: II)

(,).-

en:!!

UJ

o ,,~ ::lW 0" C1)~

u.Z Od C1)-' C1)a:

UJW

"lz OW

co <'" co;!

Zui

~~

::E::lil <::il z8

-' ...

5"'"

u,

Q) s:

-

c o

~-g

m C Q) E .... ::I Q)

o .c U (j;

-

J: Ji

~

::I C")

U U Q) C

TI m

~C\I ~ ~-

Q) CI) .c Q)

- C

o ::i

o

- u Q) U

U U _« o m

'53 E U

0. I/) 0 C .;::

m Q) o 0.

U .!!?

.g :5

Q) 0 0. 0

CI. E 2 m

s

C1I a

Q.."C' C.m 111>-

- .

- >-

elll 00

~.s

Cl)t: -0 CI):::!:

o~

Gl

iV o

~

o LLJ

>

-

LLJ

frl

0:::

"C o "i:

GI

~t\"l ;0 1; I

u

...

c:

GI

E

CI)

iV

...

CI) E o

.. ...

DOD

~

o

,

s:

Cl :J o

.. s:

...

w

iQ

w > w a:

z o m z o

f3

:J a:

Im

~

w w m

o

w z o :z:

I!:

w a o o

s

a: -c

w a o o

a. N

w

~

m

w z o :z: a.

lii a

8

< w a: -c

w a o o a. N

~

z o

~

o

m sn w a: a

~

..J

« ~

w

c o ;;

<: o ""0

.l!!

:> o

~

w

, \

.~

<: o ""0

.l!!

:> o

~

c o ""0

oS!

:> u Q)

~

c o ""0

.s a

Q) x W

--1

<::C OCT-,~2-2!3!32 17:~2

o

.l< t:

,!! C ';

g,

.. o II> Q.

e

8!S-~ ZO/ZO'd lOS-l

Z90ZUlS!~

i

::l!

8

o z

~

!

o

~ iii

Q • o

v

~

a: -e

w Q

8

~

...

... 0.-

<:)

TomL p,ra2 'JNI 3S~on 9NI~3H-WOJ~ W!~!:o! ZO-tZ-O!

....

~ g

Q, o

N :>.
~ e
IV
-c !!::
a.. ~
l- e
w 0::: w CD
~ 0 s e
0.. 0
0.. 0.. C.
a: ::> 0.. 0
en 0 ...
( 'U DO c.
. CD
d ...
::I
III
IV
CD
E
CD
-
IV
iii
...
0 I-
0; Z
- W
IV Z
'D 0
;:; 0..
Z 0
0 e 0:::
i= IV 0..
U
o ..: 0:::
5 CD 0
en 'D ui
" Ci lei:
II) ::>
-.. .r:. 0
II) CD 5
.. u ..
.. z
'E ;: <
-
I~ 0 o
E CI ri
0 :§ w
U 0::: 0
~ ~ ~ Ci --'
Q) ... 0
... ::l; - J:
::J w e w
I- --' 0
I/) 0 0::: U o
CIS --' 0 u:
II) --' CD LL
-c o ::; 0
:i: m
u. Z ~ u,
.. 0 l- '. 0
0 w 9 :::: w
e ::i
iii ~ <i. CD -c
~ IX] Z m :E z
,::
.:: cD
i: ~
"i:
a.
(-1 0.. ~
>. N
I-
W
--'
m
C3
:::;
0..
0..
-c
!!:
0:::
W
IX)
II) ::i
::>,
CD z
..
.. 0
'E "
E I-
en
0 5
U 0
"C z
CD <
"0
...
..
e
0
U
CD
Q)_N ..
CIS
Q)Ct::: "C
=:Q) =a
"- E KI c 0:::
EQ)c.. CIS w
U 0
Ens I ... ...J
0
o en Q) 0 J:
... W
U 0) CD o
_Cm "C u::
"0 u,
\ cO) 0
Q) "- c.. .c LL
"_ m ... II) 0
Q.Q.Q) o w
ts E > E ::l;
<
Q) m 0 0 z
O:=UU Iri >z -c

!!: 6

z

b ~

en

5

o

ill

J:

~

IJ: o ::> o en w o u: u. o

l- I- l- I-
0::: W 0::: w O:::w 0::: w
0 en 0 en oen oen
0.. 0 0.. 0 0..0 0..0
0.. 0.. 0.. 0.. 0..0.. 0..0..
::> 0.. ::> 0.. ::>0.. ::>0..
en 0 en o. 000 enO
DO DO DO DO
0 0 0 0
--' ...J --' --'
W W W W
J: J: J: J:
0::: 0::: 0::: 0:::
0 0 0 0
l- I- l- I-
J: J: J: J:
e e o o
::> ::> ::> ::>
0 0 0 0
en en 00 00
w w w w
o o o o
u:: u: u: u:
u. u, u. u.
0 0 0 0
~ ~ ~ ~
0 0 0 0
5 5 5 5
z z z z
-c C3 C3 C3
o
0::: 0::: 0::: 0:::
0 0 0 0
~~ 0::: 0::: 0:::
w w W
0 0 0
g <. ...J --' --'
0 0 0
J: J: J:
W W W W
o o o o
u: u: u: u:
u. u, u, u.
0 0 0 0
u. u. u. u.
0 0 0 0
w w w w
::i ::l; ::l; ::i
< < < <
z z z z CD W W
II) ,~ z Z
GI GI 0 0
GI U
... J: J:
~ e e- Q;: e- Q;:
E w w
.s w w w w
·E ~ 0 0 ~ 0 0
o 'tI z 0 z 0
U GI s o :i1 o
~e ::l; 0 < ::l; 0 <
0 w 0 W
I\! ~ o 0::: o 0:::
... ~ 0 < 0 <
.!!! 1: 0::: W 0::: W
..., W ...J W --'
I\! CD ...J 00 IX) --' en
,.; t:.:. ::l; 0 w ::i 0 w
C ::> 0::: >- ::> 0::: >-
Z I- Z I-
CD CD U Z 0 Z 0
E .. ~ 9 0 w q 0 w
~:s o s 0 o g 0
CD 0 0
..
CIS e I: IX) o CD o
.. ~ I\! 0.. 0..
en e U o c
:., .. 0.; N 0.; N
I/) :.,~ 0 0
:2 .Q 0
.. 'tI!' ~ ~
C ,S!o en w en w
o~ en ~ I/) ~
.. III W w
"C .... 0\: 0::: Ii) 0:::
II) I: CD 00
O.Q 0 0
"C U I: 0 0
::J eo < -c
U l- I-
I\! II) W w
.5 ... GI W W
I\! .. 0::: 0:::
o\:~
.. .... ~ l- I-
0 "''0 en en
Z I: I:
GI CD
I/) E ~
II) .!l CD
CD .s GI
..
.. lI)olC 0::: en 0::: en
"E ,~ ~ w en w en
<t: 0::: W 0::: W
E .s .. w ::> 0::: w ::> 0:::
.5 0 ~ en 0 ::i en 0
0 -c 0 :2 -c 0
U 'tI II) Z w < w <
GI a 0::: w 0::: W
'0'- w I- W I-
"C ~ ... w w w w
CD - ~ ~ U. I- ~ U. ~
.. U:5! 0 I- 0
CIS .5.::: ~ w ~ ~ w :i1
a; I: ::i ::l; ::i ~ ::i ::i ::l; >-
o 0 0 < 0 0 < 0 l-
e:::: I: U o Z o C3 o z o C3 c

(

......

s:::: (1)

E

(1)

......

ro

......

rn

e

:J

en

o 0(1) en en

c~

§,~

ro ro c.E E E

ro :J urn

E o

...

-

.c OJ :l o

..

::

LL o w

w :; w ..: (/) z

'"

iii

o

.B

~ E :J

~ I/) ::::I~ ~ ctI "C"C I: .Ql"C Col: >< ItI wu

~u

Oa.

-a. "'II.. c: •

:l~ ""1/)

~~

IDID ~ID

E~

.. '" o c:

LL.::

u..9- a. '" a.:I:

II.. '"

f!

~ o ....

u a. a. II..

Ql

-

ItI

-

en

...

.E e

ItI

E E

::::I en

OJ .0 >. 10

E

c: o

~ai

'" c:

.!!! E .c :I

£8

J!! c

§~

o OJ Et:: <t8.

·e oJ!!

o c N :l

. 0 ..... E e;-m 10 E 2 ~

10- ..., -

~ ~

.5~ CJ)!: • "0

~,

"C (1)

.~

(1)

o (1)

c::: en s:::: o :0= ::l ..0 "t:

...... s:::: o U

(/) c

.Q '5

.0

:s

c: o U

"0 OJ >

'iii

u

~ OJ

ro 0:

Qi

c: o ~

(/) c: ro o -l

(f) Z o i= :J OJ

~

IZ o U I

~

U -l

;::

o IOJ :J (f)

Cl w > W o w 0:: (f) Z o i= :J OJ

~ ~ Iro Z Q) 0 c: U o E

c: o Z

(/) c:

.Q '5

.0 .;:

C

o U

.... +

'"

~ ,E;

...,

:g

1

(1) "C ro

:2 OJ en "0

~ ~

::I (/) ...... C "C OJ s:::: E (1) ~ e.n. >< Wu:i

.... ., .E;

...,

ui

~

Q)

~

OJ "0 ro

:2

en c: co o -l

,...:

r-, + 10 .,

.~

...J

:g

'"

'" Q)

,E; ...J

u:

~

Q)

~

(f) IZ W ~

~

n.

I (f)

()

-l

;:5

o IOJ :J (f)

:Q co C 0. OJ (f)

::S E W

iii 0::

~ :I ~ (/) :0 is

g -;. Z

0. - W x ro n. W Qi X c: W o -l

§ ;:5

o 0 Z I-

"0 OJ ::J

t;

U «

~ If) to

'" '"

.E;

...J

U

~

.,

'tl

C/)

+

+

W Cl -c ~

......

s:::: (1)

E ~

Q) c:

...... co

taro

U5~

.s:::: (/) (fl

(J) ro 0. ro U 'iii

U g> ~

0::

...... c: s:::: c (1) OJ

~ OJ

~ CD

::l N U

..c: (/) ro U

C""i

..c: (/) co U

E

(/) OJ (/) co OJ

t;

e

(/) ::::; o OJ c:

.!!! Qi

o .~ ~ o:i

~ s

..

r:c

'"

~

.E;

0>

'" .E;

...J + N ., .E;

...,

:g

'"

o W > W U W 0:: en W W IZ « 0:: « :J (9

Z « o ..J

,...:

(/)

:i5

OJ Cl

(

E o

.. ...

.c DI ~ o

..

s:

-

a:: gi<

::IW CDO 0::0 I-U Z

8

o w~ lii:w ou

w a::

-

N o ,

,-

-

\"-

~

o

E

...

o

o o

-e-

EiI7

....

o

....... 0

; a..

-a.. Q)LL c: • ::J::'::: :3.0 C~

CD CD

"'CD

E~

.. Q)

Oc:

LL "-

oEa..Q) a.. % LL II)

I!! ~

~

o D.. D.. LL

~ .

r-

I

I .". ...J

~

o I-

c m .c

-

c

E

::J

"0 o

II) II)

.!!2

....

o

o
0 .... u
:.:" ~ 6 .... 0..
.-J I-~ ~o..
cit
z> ~ -::I'~
<:C Sw -'m
~fd -<
a:::of. Ca: ~U5
'? ~ 'II" CD
WIQ.. - eCD
-- dJ""<>
to, ••
- gO
c.!) C1Srl &&..5
t)Q.
~~ .. ffi! o..iD
- a..:z:
-_:::t >2 11..
e::: 9~
0.. .. ~
~ :t'" ~
0 -fIllD
<aW C;
::):z~ -t-
O CCZ .' .- U
5z":
W ~2~ a..
> ·t
zifci
w C::I~
frl U.t)D
-8~
a:::: a:~
~ ..
Wl!;. (

g'

..... =

oU::

CD III

'Cc.:

o

~Z

t: o Do

~

t:: o a. II)

a: c o

s

.a 1:

-

c

8

~

Z00069Z09L.

c:::E:r~O ~::c o

.~8bti:~ ~86~£

00000 00000

III II)

=

E E

8

3llI~~01~I~ ~o AII~

dSI:ZO ZO vZ .00

iii
..
.!!
'0
"D

"0 'E
.:is=
c !J: GI • II)
- 0 en 0 E~ GI
c .. ~t:I .m
- "C .5 " z 41
"G
.5"D 'Oi! 1:: GI 0 co A.
.. c E D..o -
~::I GI IIJ 0 <~.~ 0
"0 -- D. ci
0 .. CII.c Q) 021
ID ID Ct- a: z
~.Q
~~
C E
., ~
..
C
::I
0
E a-
~ "t:J
1:: ~
0 °co
Q. u
CD ~
a: a:
c
0
..
:l
.a
0i:
-
C
0
0
( CD
-
m
-J 0
... 0 CJ
ZW
::l~ 0
OW
::Sfd 0
<a: m
ffij
>z
9~
0..81
::E'"
..fWo
...:CUl
::l:Z~
Q<a: •. .-
~zi
00
~~ .
Zo..Q
"':::lll!
u.oo
-8~
a:~
~0
!!:.
a:
~. °8:X:~U O~:X:~U O~:t:tU
~~
~8 Z b U Z I- U ~85 ~
_, en ._ U 0 en
0 OO~OD 00000 00000
0
..
a:
g
::l
m
if
...
z
8
U.a;
0'"
Will ~~
e~
8~
0..-'
~~
Zw ~.;::. rt)
<0 .~ <"CS
0~
!3 . ~
.2i~ .-
~I \3~~
::lll. ~ ~ :r-.
<"'"
:E
w'
~ ~(SZ -
Z .=. ~
:j
it .,> N'>
"'- '\)
.~~-
~cr- 0-
~~~
?:-
~ <II
<D
0 "0
w~ ~ 0
0
~iij ~ g
elrl ~
a: .D
·c
- C
0
SJ G)
I!
i
8
.9
::l
~~
"'c
~8
0-
.- iii
.t: E
~cn
, I
~g
Il.CIl
IT
0
CIl
...
0
~ .Q
n,
a
;:
... /2
<D
.r::
E.
\l)
t c
Q)
8 .§
I::
iii 51 Q)
E
-6 E- :s c:(
~ liLs "-
-ga:o .E
- I I r::::
'::!:J: 0
°81- III
~ 0 III
Q)
a:: ~00069~OSl.

31II~~Ol~I~ ~o A1I~

c.

E .l!! (/) .,

1ii Cl

C~

.: a. ...

e GI a.

~

'C o -.:

GI

~~

;0 ~ I

u

I: I

eC-

GI

-

~

rn E e

...

-

, rI

o

DOD

~

£:) W > W (.) W 0:::

~

'0 \

~

G

I.

o

w (/) 0::

W > w 0::

Z o (/) z o i= o ::> 0:: l(/)

~

w w (/)

o

w z o :r:

Q;

w Cl

8

~ w

~

(/) (/) W 0::

Cl o ~ C) z ::;

~ :::;

w z o :r:

Q;

w o o o

-c w 0:: ~

w c o o a.

N

w z o :r: a.

iJj c o o -c W 0:: -c

w Cl o o a. N

sn (/) w 0::

Cl

~

-'

~

~

w

~

u,

~

o i= a. o

c: o "0

!l e

.,

x W

e o "0

!l

:::> u II) x W

c: o ..,

!l

:::> o .,

x W

c: o ..,

s

:::> o II) x W

N >.
6: c::
IV
~ :!::
~ c:
w c: w CD
o 0 00 e
o~ 0.. 0 0 >-
0.. 0.. a. z
::>0.. 0 «
000 ...
§ DO a. !::
CD 0
...
::s z
III ~
IV U
CII "
E ~
CII !Q.
iii 0
Ui
...
0 ~
Ii z
- W
IV Z
'C 0
:g 0..
Z 0
0 c:: c:
~ co 0..
U
U .... c:
0 CD 0
< 00 'C w·
" '0 ta:.
CD Z ::> s: 0
CD -..
CD 0
::: u z·
'E :;:: «
-
0 o
E w CI ci
c: 0
0 ::> e w ...J
o 00 c: 0 w
-c w '0 ...J I
CD W ~ ... 0 c:
... ::i: c: :r 0
:::s w w
~ ...J 0 U ~
II) 0 c: u u: I
III ...J 0 e
...J CII U.
CD « 0 s 0 ::>
:::!!l CD 0
U. Z >- u. 00
... 0 ~ " . :!:: 0 w
0 w 0 c: w U
...J ::i: u:
ftj ::;: ...J CD
-c « :5! « u.
~ m z CD z 0
.:
.: cD
- ~
c::
O~
~ II)
CD III ~
a. II) II)
CD
>- 1:: U
l- e
w E a
...J E
CD o"tl
« U CII
o ~e
::;
0.. 11102
0.. - ~
« .!!!
!:: .... -.:
III
c: .;.; .5
w
CD c a:.:.
CD ~ . CD e g
CD z E 1II"tl
... CD ..=t;
... ~
-E o ... o I:
III
" ... = III
E ~ en o U
00 :.., ..
0 0 II) :..,=
o :E .Qo
0 "tl.!'
"C z ...
« e .! 0
.!! - ...
z -- g iii
'0 0 "C I:.c:
... CD 0 II)
... "C U.Q
C :::s I:
0 e 0
(J ij III III
CD .E III e
CI)_N ... ... ~:e
III
"C 0 -"tl
Cl)Ct= z I: I:
II) II)
=CI) "C II) ~~
.- E '" c c: CD
ECI)£l. III - II)
w CD .l! CII
(J 0 :::
E 1U I ...J 111'-:
... 0 'E .!!! III
o US CI) 0 :r .c: E
... w E - ..
o D) CD U I: 0
( u: 0 - III
_C", "C u. o "tll:
cD) '0 0 .g~
CI) .- £l. oJ: u. "C ::s-
.- '" ~ CD 0 CD _::s
Q,Q,CI) CJ ... U:5!
w III .s~
.- E = ::i: a;
- ' o > I:
CI)",O 0 « a::: o 0
z I: U
0::00 iii
tJ.·"" ~ ~ ~ ~
C:w c:w C:w c: w
000 Om om 0 !3
0..0 0..0 0..0 0..
0.. a, 0..0.. 0..0.. 0.. 0..
::>0.. ::>a.. ::>a.. ::> 0..
rnO 000 rnO rn 0
DO DO DO DO
0 0 0 0
...J ...J ...J ...J
W W W w
:r :r :r I
c: c: c: c:
0 0 0 0
I- ~ ~ ~
:r :r :r :r
o o e o
::> ::> ::> ::>
0 0 0 0
CIJ rn rn 00
w w w w
U U U U
c u: u: u:
u, u. u. u,
0 0 0 0
w w ~ w
ta: ta: ta:
0 0 0 0
0 0 0 is
z z z z
-c -c -c «
o o o o
c: c: c: c:
0 0 0 0
c: c: c: c:
w w w w
0 0 0 0
i~ ...J ...J ...J
0 0 0
:r :r :r
w w w
o o o
fEZ u: u: u:
u. u. u.
0 0 0 0
u. u. u. u.
0 0 0 0
w w w w
::i: ::i: ::i: ::i:
-c -c -c -c
z z z z w w
z z
0 0
e- :r e- :r
w Q: w Q:
w w ~ w
~ 0 0 0 0
I- 0 0
~ z o ~ z U
::i: 0 « ::i: 0 «
0 w 0 w
U c: U c:
0 « 0 «
c: UJ c: w
W ...J W ...J
CD ...J rn CD ...J rn
::i: 0 w ::i: 0 w
::> c: >- ::> c: >-
z ~ 0 z ~ 0
z z
q 0 w q 0 w
o g 0 U x- 0
0 0 0
CD U CD U
0 0.. 0 0..
a: N a: N
0 0
~ ~
rn ~ rn w
00 rn !;i:
w w
c: I-" c: ~
0 rn 0
0 0
« -c
~ ~
w w
w w
c: c:
~ ~
rn 00 rn c: 00
-c rn w 00
w c: w
w c: w ::> c:
::i: 0 ::i: ~ 0
« Z 0 « 0
z « z w -c
w w w ~ w
w w w w
~ u. ~ ~ u. ~
0 ~ 0
~ w s ~ w ~
::i: ::i: ::i: >- ::i: ::i: ::i: >-
0 « 0 ~ 0 « 0 ~
U Z U 0 U Z U 0 .,

iii o

~

o

:.;:; "'C ~ 0) .0>

~.~

o 0) Ua::

c:i

N

~

.a

15 c:0) 0)-0

~IV w:::iE

....

N.

(I)

-

.5

(/)

...

.2

~

C'G

E E

.~

~ E :::i

'(I)

... III

::l.! ~C'G

"g:E

(1)1:1 Q. 'c >< C'G wo

11

>. IV

E

c:

~.

O)al II) c:

.!!l E

~~

~o .- U

II) c:

"E~

~ 0) 0t::

E 0 <0.

.~

oS

Oc:

N~

-0 .... E ~IV IV E ~ e

IV-, -

IS ~ .5~ ~15

-U

oil.

-Il. IDLI.. e: ,

~::.::: :::!.U)

0:'$

IDID VID

E~

... III Q e LI..=

oEIl.III 1l.J:

Ll..1II

! ~

~

o e,

Il. LI..

- r:::

CD

E

E

rn

e

~

rn

o

UCD (/)a

.- ns

Co..

§,~

.- ns

[E E E

ns ~ om

w en II: w > W II:

Z o

"C CD

.~

CD CJ CD 0:: fI) c o ; j ,g

'i:

-

C

o o

u. o w w :; w <:

C/) z

c:

~~

0)- -0 W-o

_ ....

o E .S!E

IV~

o

~

z UJ ~

~

c..

:r: en

s

Q)

"0 -I

til ~ ~ 0 C/) le: m

:g ::>

-I en

CD "C ns

~ Q) fI) "0

e ~

j C/)

=:"E "C Q)

C [

CD III c.c..

>< WcO~ex)

~

e

6

II) co .!?

In ~

- -

.c .s

CD ~

C C/)

C)

C

"C

C

ns

-

rn

- j

o "C c ns fI)

_ C/)

C C/) :E

CD"E Q)

-= Q) D .v iii

.~ > g' j .g. :c

C" UJ lij W ~ en .c til "5 fI) U 0

ns ex) ai 0..-

D

~

jjj o UJ 0::: en UJ UJ IZ « 0::: -c ::> C)

z -c

9

""

..-

£: '" CI>

£:

....

+

'"

., s ....

:g

«

-c

~

o

"C

~ "a; o

~

en e o ;;

:::l .c "t:

...

e

Co:( <3

. ,,~ ~

. :::l ca

. - ...

r •• a; (I)

.ct: (:, 0 1J).:iE

E o

...

-

s: ell ::J o

...

::

LI.._

offi

~~ o~ tlci !l.-'

Nffi 0!Z zw <1:0 I/)~ 1/)< UJui

~~ ~~ tuS ~~

lI/)

ul ::E <I:

Z

-"

-"

:J LI..

o UJ

~~

Otl UJ 0:::

I/) c

.Q "5

.0

·c

--

§~

() a:l

IE

"0 .0

~.g ~ ca ~« E .~ ~

E s: :::J

-"0

:::l -c CD

tn ~ 13

.- en

<C ~(I) ~ co

:::l 1: ~ "C 5.:! (I) E g .c:«~ (.)

tn .....

!

'E E

8

~

o

E

CD c

::i

-c

c

E

:::J

"0 o

....

o

o o

.....

~

'0

Z 0

~I!:!~ frlC§5

....J 0 WOW o::f-O::

W u.. ll.. :=.

E e

-

\
rJ
~
N
_"C cr-
-(I)
(I) > ~
(1).-
.,t:(I)
(/)~ %~
cD::
.2 U) 'e.::s
-c
co 0 ~LJ.
:l._ (...
c- Q"j-
.- :l
-.c ui <\.-
c._ :::;: .~~-
o ... <:
0- Z
-6 ....J
....J
:::>
«0 u,
( - j!~ 0 ~
:l co w~
"C- ~w ~
(I) (I) 00 t<5
.-c w
-0 0:: <-
~~ ~ ~

~

-

'--

c-

E e

-

e fK ~ ~ en r----t------1r------~----~-------+--~--Jlw

..J

~ g

m ::::)

en

_"'C -CD CD >

CD·-

.::CD C/)CJ

CD

t:~

.2cn

-t: ca 0 ::::J_

c.- ::::J

-.c

t:._

o ~ U_C

o

C~U :!i!'

::::J ca

."'CCI) CD ~ t: -0

~~

o w~ <iii 0(,,)

w a:

. --

---

C!-

-

o-

(

_"e -(1) (I) >

(1).-

.c:(I) cn(.)

(I)

cO::: .2 In

-c cu 0

::l._

c.- ::l -.c c_

o ...

u-

-a

C~u ,~ ~

::l '" "e(I) (I)

- c

00 V):!E

U-_

offi

~~ o~ Uo D-~

Nffi

~ffi

<0 (fl~ (fl< Wui O::W c~

~~

1-0 w'" w!O 0::I-

en

W

~

-'

-'

::l U-

c wW

""'~ <W

CU

W 0::

-0
c;~
Z - -~
o 0 CDLL
-WW c: ,
0:;:g;: :I:'::
:!.rn
~05 o~
wOW CD.,
a:: .... a:: ..,.,
W 1.1.. E~
- a, :..
~ e CD
LL~
0.9-
11. CD
W 11. X
ti: - LLCD
O~ ;;; e
~W . ~
>0
Wa::W "6
><0 ...
-0 • 0
!ci:z ...
...JW . ~
;:)...JZ ~
::E« II..
;:) 0 :2-
0
rn
:c ~
........ C
ZOO
;:)W- (J
s: 0> a::
::E- W
Q <~Il.. cs
E :I
e W '- --..
e :; a::
-
..,.
..J
0:: ~
o::WW
w>~ ~
.... 0
zc[a:: m
w::E~_ :::l
..JW ffi~ '"
:§ s o~ '.,
Q < ~gj "\3
> z9m :
is 0 ...... ~
Z-~o
-~..:. ~
z;:)ul
<0'"
!:!:o~
0 _"C -CD (I) >

(1).-

,::(1) en(.)

(I)

cEt: .2 en

-c

'" 0 :::s_

c.- :::s -.0

c._

o ~ u-

-5

C<u

,~ ~

:::s '" "C-

(I) CD ,::c (.) 0

en:!:

c wW ...,~ <:w 00

W c::

(

CD

-g

w:E CD en

--

:;:, I:

-eCD CD E J:~ U ca (1)0..

E e

--

s:

CI :l o ... .s::.

-

IZ w ::E

~

u, o z o i= n,

~ o so w o

q:

w o o o

-

- ~-

l.L

ci .!

:l 't' CD .s::. u II)

c o 't' CD N ;:

19

E E :l en CD D

o III

"iii

iii

:l

E

en

e

:l :!:: -e C CD Co >< CD

C

CD 't' C CD Co CD 't' C

... o III C

.2 :;

D ;:

-

c

o u

e

19

iV ::

'"

c

CD E 1;-

a....-..

CO Q) c:

:::i

.{

c:

E

::J

'0 o

..-..

en

~

.0 ::J rn

W Q) 'S "C Q)

"5

en

ro -

G.i

C)

..-.. c..ro

....:..

~ ~

ro E E

::J en Q) £;

c:

E

::J

'0 o

t:: es c,

c: o

Q) 'S "C Q) ..c: o en

E

.g

.....

c: ::J o

E

ro

~

Q) ..c:

....

.$

c:

W

(") "C c: ro

N

Q) "C ::J 13 c:

'-'

8

..-

~

....

Q) "C c: ::J

'0

-

..-

~

o

E

~

ca

E E

::s en

w

..!!!

::s -e CD J:

U en

....

o

o o

..-

~ In

'0 £

"C Q) 15

.g ~ .~ In Q) E Q. ~

Q. ~ rn -

.!!l c: £; £; Q) "C E ·ro ~ Q.

Q.

c: o

-0 o .;::

Q) Q.

Q) "C ro

E

Q) "C ro

E

19

c:

Q)

~

ro Q.

S

o I-

Z' CD CD s:

U)CD 'C C ra

W .2 ::E

( -

ra U)

,~ - ..J C C "7j._ CD

,.CDC: E -..c.. 0 ~

Co) 0 ra c." _ D..

w en c:: w

ru ~

c::: z o en

~

-iii

E

m t---+---------~--------_+----------~--------_+--------__1

w W ..J :::l o w :r:

C

c,

:5 ~~~~~~~~~

-

-

CI)

CI) J:

en Q) "C c:::: as

W .2 :iE

...

", m en

( ~ ...

c:::: s::::

.,.;'- Q)

Q) ~ E

",... - >-

-.1:; 0 as

en ~a..

CI) Q) .D

~]

UJ

~t

li! I

Z o

:.

fZ UJ ::a

~

IL. o

·.Z o

.;=

Q..

iX: o CI) w o

w o o o

c:i .!! = 'g

III s: o U)

c: e

i

1\1

E

§

CII CD .c e I/)

iii

- UJ

:l

E

UJ

~ .a =0 c:

!.

K ell

C

CD -e c:

CII DCII 'g

.5

.

e I/) c: e

:s

.c 't:

C

e u

e

1\1

'i ::

~

CII

E

>. II! CoO

a.

E s m .,

iii o

~ .=

.5:

.. c ;::

Co .. o II) Co

~

~

o w

.c-

-

DOD

'0 o

.~ N

CoO UI I :a; .-l > 0 8 I

.. .-l

; 0 E

II) .. III ..

CI) E o ::

N o I o M I

\0 o

.c Q ::l o .. .c ..

W m a:

~

a:

z o m z o

~

:::I a:

Itn

~ W W m

ffi

a: :::I

~ I-~

!

::I u. III 0 III W

~ ~

a:

W al ::; :::I Z

:i

00

..;I'

O~ Lno

I :I:

\O~

000 000

I U

0'Ii::i oa: 0'1<

Ln o ..;I'w NO

0'18

a.

N

z Ul G,)

E 10 t'")

z o o r-.-l

>z -c

!!: ~ ~

:::I m

US

a: l-

IZ

~

m

~

Ll. o W ::; -c z

W Z o :I: a.

W c o U

US

a: -c

W

~

+Jm

G,)

G,)

I-l +J Ul

m m W a: o

5!

(!) z ::J

~

W Z o :I: a.

W

c o U

-c W a: -c

W c o U a. N

W Z o :I: a.

W o o U -c W a: -c

W C o U a. N

m m W a: c

5!

...J

~

W

~

u,

.:.; -c z

Q

Ii:

o

m m W a:

~

...J

~

W

~

z o

Ii:

o

>. al

I: o

] i:l

~

o

o

,:,;.

c

.s

-

e

'':

C.

~

o CI) c.

~

CD CD

~ s E o o

e

::s en III CD

:E

-

o

iii III

CD

~ ·s E o o

"C .!!!

]

c o o CD

10

"C

:0

c III o

... o

... CD "C

"0

.c CD u

== o

w a: ~ en

US

:;

9

Ci!

III

U. o W :;

< z

ill

..J III

(3

::; 0.. 0.. < !:!: a: w III :; ~ z

tJ 12 li; i5 o z -c z o

~

o o ..J

r-lw r-lO (I) :3

~~

r-lO III u:l t):I:

a: o

~~

C!) ~ o

J.4 en

J.4 ~ (I) u::

E-t15

~

c

s

z -c o

a: o a: w c ..J o J:

W U u:: u,

o u, o w :; < z

Ia:w oen 0..0 0..0.. ~o.. enO

DO

z o i= o i5

en

12 ~ -,

a:

S

..J

a: o

d

z

9 ~

>.
c
III
~
...
c
CI)
c
0
c.
0
~
c.
CI)
~
::I
III
III
CI)
E
CI)
..
ns
..
UI
~
0 l-
t» z
.. w
ns z
"tI 0
=ti 0..
0
C a:
III 0..
U
.: a:
GI 0
"tI ui
'0 Ie(
&. C
GI 0
C.I
IS z
-c
0 U
DI ri
:E w
c
"0 ..J
~ 0
.. J:
C W
0 U
C.I u::
CI) u,
&. 0
..
~ u,
0
; w
c :;
CI) -c
:E z l- I- l- I-
a:w a:w a:w a:w
oen Oen oen oen
0..0 0..0 0..0 0..0
0.. D.. 0..0.. 0..0.. 0..0..
~ D.. ~o.. ~o.. ~o..
enO enO enO enO
DO DO DO DO
c a c c
..J ..J ..J ..J
W W W W
J: J: J: :r
a: a: a: a:
0 0 0 0
l- I- l- I-
:r :I: J: J:
C!) C!) C!) C!)
~ ~ ~ ~
0 0 0 0
en en en en
w w w w
o o o o
u:: u:: u:: u::
LL U. U. U.
0 0 0 0
~ ~ ~ ~
c c c c
0 0 0 0
z z z z
-c < -c -c
o o o o
a: a: a: a:
0 0 0 0
a: a: a: a:
w w w w
c c c C
..J ..J ..J ..J
0 0 0 0
J: :r J: J:
W W W W
U U U U
u:: u:: u:: u::
u, u. u, u,
0 0 0 0
u, u, u, u,
0 0 0 0
w w w w
:; :; :; :;
-c < -c <
z z z z >-

~

!:!: d

z

tJ 12 Ien

o

C ..J W J: a: o IJ: e ~ o en w o u::

u,

o

i w W
0.. N Xl z z
N ~ ~ 0 0
:r J:
M III e- D.. ..... ~
e ~ w iii w
N e .2 w w
~ 1= 0 c 1= 0 C
o'b 0 0
~ U III :!i z o :!i z o
.ex: ).,~ :; 0 -c :; 0 -c
Ii) o ;,2 0 w 0 w
o a: o a:
't;~ c < c -c
::I .~ a: w a: w
w :l w ..J
(I) III en III ..J en
.;.: .S :; 0 w :; 0 w
r-l c a So ~ a: >- ~ I!: >-
r-l z I- D z
CD e u z ~D
.r-i E ,,~ 9 0 w 9 w
~ ~ o x- c o x- c
CD ~ is 0 0 0 0
13 - 0 r:: o o
J!! ::s " III III
0 en 0 U c 0.. d 0..
.j.J ).,'- 0: N 0: N
;:: U en ).,::s 0 0
._ ~ 0
r-l w .r-i .c'b:ioo ~ ~
'M w :> .. CD"
a: en en
UI- c :::~ ~ w
.- f Ii en en ~
I:: en w w
"C -.c:: a: Ii) a:
;:l~ .j.J CD r:: III c c en
0< (I) "C 8 ~ c c
t)d (I) .:! e g -c <
l- I-
~ J.4 U " III W w
..5 'lii e w w
.j.J a: a:
Cf.l ... .c:.a l- I-
o ::: =a en en
'0 z i i
en ee-
l:: CD .!CI)
III CD .sCI)
u: := 1II.ac a: en a: en
·s .!! m w en w en
a: w a: w
eS,- w ~ a: w ~ a:
~ r:: 0 ~ en c ~ en c
0-", US ~ US 0
o 'b r:: z z -c
\C) III 0 W a: w w I!: w
"C 'b ;:; W I- W W W
e- CD':::S 1= u. 1= 1= u, 1=
'<:I' _ U~ 0 0
U") III r:: li :i1 w :i1 :i1 w :i1
CD ~ c: :; :; :; ~ :; :; :; ~
...-! 0:: 0 0 0 < 0 0 < 0
r:: U o z o 13 o z o 13 (

"CI o ';:

CD c.

l!! N ~ 0

o 1 u ..-I

C 0 CD 1 E ~ .! CD

IQ

iii E

o .. ...

o

c

-

r::

Q)

E

E

en

e

:s en o

UQ) enC)

.- ca

On.

6,~

.- ca

[E

E E

ca :s oen

.c CI :::I

e

.c

-

)

w If)

c: w > w c:

z o If) z o

t; ffi :J ~ ~ u. If) 0

~ w w ~ w -c If) Z

"0 Q)

> 'CD (.) Q)

0:: en r:: o ;; :s .c

E

r:: o o

(

o o

o 01

• 0 01 o

Ln

OJ

iii o

.2

-

;::

-

-

-

o o

I

0' 0 ot 1 0

'0 0,0 o 0

Ln Ln

o o

.. +

'"

~ .S ....

~

oq;

.. OJ

·s

....

LiJ"

i

... +

'" C/)

OJ .s ....

~

oq;

'" '"

OJ OJ

·5 .s

.... ....

u.: 0" J! Jl

~ ~ ~ ~

;:-~ go. CD II.. c,

:::I~ -'11)

;;~

COCO

~:g

E ..

.. CD Oc 11..= u.s. a.. CD 1I.::r:

II... CD

~

.!.

~

o e,

a.. II..

o ....

j j j j j j

l l l l l l

1 1

00000 o 1 0 10 10 Ln Ln

1 1 1 1 1 1

000000

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

000000

1 1 1 1 1 1

N N 0'\

..-I ..-I

I 00' o 00 1M

..-I

'..-1 0

..-I O. J.

, O'

co 0 I 00 0

00 Ln

+

Sent By: CITY OF VICTORVILLE;

(

"a

o

';::

..,

Q,N loGo iii I tr-i

"'0 .. I

:in Eo CIJ

§

CI) e o ...

-

N o

I o CV) - I w o

.c Cl ::I I) ..

=

c

(

z -

o 0

g~~

~oo wOW a:F-C: 1,\1 u. 0. ::::.

760 245 7243 j

Jul-30-02 12:06;

Page 2/3

I o I

:i!:x:>-o :El.:>-o ;I:x:>-o o:=::x:>-o o:'i:t:>O

~ 8 ~Ii: ~ ~ 8 b Ii: ~ ~ ~ b t ~ ~ 8 0 b: ~ £; 8 0 Ii: ~ DO~OD 00000 00000 00000 00000

o o

o o L()

N o ......... CV) r-i ......... W

o 0

o 0

010 o 0 0 L() I L()

o ~ 0- .J

~ ~

o o .~ C 10 :5-

,...

(J) c ::::i

-e

c E

::s

8

VENDOR 10:

INVOICE #

RE ELECT CMPNG

6906

COMM.TO 'RE-ELECT T.CALDWELL

INV DATE 04/26,1.02

INVAMT 500.00

915280 AMTPAID 500.00

05/03/02 COMMENTVCHR 361

500.00.-

STIRLING AIRPORTS INTERNATIONAL LLC 25200 LA pp.;z ROAD SUITE 210

LAGUNA HILLS CA 92653

(949) 462-0909

BANK OF AMERICA CRESG-DEP CTR OC

675 ANTON BLVD., 2ND FLOOR COSTAMESACA 92626

16-(;6 1220

DATE 05/03/02

CHECK NO. 915280

AMOUNT $*********500.00

*** Five Hundred & No/100 ***

PAY COMM. TO RE - ELECT T. CALDWELL

TO THE

OROER OF

l

"t .' ~ ,

".. .' •• • ...... ~ :: _ ••• ~ • r __

~ ~ - -~:. ~\ . ~-~ , ~ ... ' "

~ J; : I ". ' :', - ~.'-

"">:':;:''- .i;:>':""':;:!;;~:,;-~.::~~j~)i:k:~~;:,:~~\,""":·:>~:";.'?,:'.:::'',, ~:., , '.,. :'. :~

,':

-.' .'

.'.-, .... _ .. ,.

' .. ,"