Está en la página 1de 10

uebkesee ogiee&ee YeJe eJesMeejeee Gbe efMeKejeJejee OJepe Depetvener hetJeeameejKeee

cees"ee efoceeKeeves He[kele neslee. jeJeCeeee jkeleyebyeeU osn ogiee&ee efYebleerheemetve


Lees[eee DeblejeJej peefceveerJej he[uee neslee. yeeem$eecegUs peeieespeeieer efJeoerCe& Peeuesuee
leeee peKeceer osneletve jkeleeee Oeeje Jeenle neslee. eemeesdJeeme cee$e cebo ieleerves
nesle neslee. vepej pejeMeer GbeeJetve jeJeCeeves ogiee&Jej He[keCeeNee OJepeeke[s heeefnues.
uebkeses hejeYetle mewefveke megjef#ele DeemeNeeee MeesOeele eee ejeletve IeeF&IeeF&ves
veiejerceOes efMejCeeee eelve kejle nesles. keener mesveeveeeke nleeYe PeeueemeejKes
megvve nesTve jeJeCeeee IeeeeU MejerjeYeesJeleer GYes nesles.
jeJeCeeves ogmeNee yeepetuee vepej JeUJeueer. efJepeeer Jeevejmesvesee n<eexunemeees
he[meeo Depetvener Meceues veJnles. peje otjJeve esCeeNee GHeeUlee meeiejeee
ueeeblener peCet leees eefleOJeveer Gcele nesles. Mem$eebee KeCeKeCee cee$e Deelee
Leebyeuee neslee.
Deveble DeekeeMeeke[s jeJeCeeeer er #eCeYej efmLejeJeueer. leeee Skee Debieeuee
hejepee neslee, lej ogmejerke[s efJepee; hejbleg DeeheCe Deelee ee meieeeee heueerke[s
heesneseuees Deenesle Demes leeuee Jeele nesles. hejepee DeeefCe efJepee ee oesneWee
ceOeeJej Deeheuee DeJekeeMe-ee$eseer leeejer kejle DemeueemeejKee lees he[tve neslee.
Ske efJeefe$e efmcele leeee Dees"ebJej lejUtve iesues. #eCeeOee&le peCet meieUe Fefleneme
leeee vepejsmeceesj GpeUtve DeJekeeMeele efJevener iesuee.
YeesJeleer Demeuesuee leeee mesveeveeekeebee efJee#eCe vepejebveer leeee esnNeeJejes
yeoueles YeeJe DeetkeheCes efheues. leebveer Skeceskeebke[s heeefnues. keesCeeeee keb"eletve
Meyo Hegle veJnlee. leebvee DeepeJej jeJeCe keOeer veermee keUueee veJnlee. DeKesjes
eeme Iesle Demeuesuee lees je#emejepe Deeleener leebvee Gceiele veJnlee. jeJeCeeee osneletve
YeUYeU JeenCeejs jkele peeieespeeieer peefceveerJej OegUerle efcemeUle nesles. efleLese JeeUtve
DeeesOesee jeJeCe DeeefCe uebkesee jece ~ 1

keeUhe nesle nesles. efpeke[sefleke[s efvveefJeefvve ceeveJe-osn efJeKegjues nesles. keesCeeuee


keeJeUs esee ceejle nesles, keeneRJej efieOee[s legtve he[ueer nesleer, lej keg"s keg$es leebes
ueekes lees[le nesles.
lesLetve Lees[eee DeblejeJej, efJepeslee jeceeee efMeefyejele leees meJe& mesveeveeeke
Skeeceeietve Ske Skeef$ele nesle nesles. eg mebheues nesles. jeceeee esnNeeJej Deelee
keesCeles YeeJe efomeleerue, leeee leeW[tve keesCeles Meyo efveIeleerue, heg{ee Dee%ee keee
Demeleerue ns peeCetve Ieeeuee leees meieUs mesveeveeeke Deelegj Peeues nesles.
nvegceevee, meieeebJeve Ske vepej efHejJetve jeceeves Deleble iebYeerj mJejele
cnues, uebkeeefOeheleer Deeehe ce=let lej heeJeuee veener vee?
veener eYet. nvegceeve Godieejuee. hejbleg Deelee keener #eCeebeee keee lees DeJeOeer
Deens.
nb! #eCeYej jece efJeeejceive Peeuee. ogmeNeee #eCeer Deeheuee GpeJeerke[s
GYee Demeuesuee ue#ceCeeee KeebeeJej nele "sJele lees cnCeeuee, ue#ceCee, yebOees,
mekeue efJeeeleerue mecee %eeve Skeef$ele efcemeUtve peer SKeeoer iegefkee leeej nesF&ue,
leMeer iegefkee jeJeCeeves mesJeve kesueer nesleer, ns leguee ceenerle Deens vee?
nese jecee! jeJeCe JesoJesoebieebee DeeefCe Meem$eebee ekeeb[ %eelee neslee, ns
meJe&efJeefole Deens.
lej ceie ue#ceCee, Iekee-oesve Iekeeblee ns hejce %eeve YetlekeeUele pecee nesT
osCes Gefele veJns.
cnCepes? meJeees keeve Jekeejues iesues. ue#ceCe, efyeYeer<eCe DeeefCe nvegceeve
eceketve Skeceskeebbke[s heent ueeieues.
yebOees, jeceeee mJejeletve og:Ke peeCeJele nesles. Dee%eeJeeeke mJejele lees
cnCeeuee, Ie[erYejele jeJeCeeeer eslevee njheCeehetJeeae let leeeeheeMeer pee DeeefCe
ueghle nesT Ieeleuesues ns %eeve eehle keve Ies. pee js, efJeuebye ke vekeesme. jeJeCeeuee
Deeheues iegheo os DeeefCe leeeeke[tve iegheosMe efceUeJee eemee"er efJeveceheCes leeeer
eeLe&vee kej.
meJe& peCe Lekeke Peeues. keener keeUehetJeeae lJes<eeves jeJeCeeJej legtve he[CeeNee
Jeerj jeceeeer eeflecee leebee ceveele leepeer nesleer. Deleuhe DeJeOeerle Flekes cees"s
heefjJele&ve leebvee Dekeuheveere Jeele nesles. keeJele nesTve ue#ceCe jeceeke[s yeIele
jeefnuee.
efJeuebye vekees ue#ceCee, jeceeves hegvne SkeJeej Dee%esee mJejele cnues.
eleske #eCe ceesueeee Deens. jeJeCeeee osnemeesyele leees %eevener efJeueeeuee iesues,
lej leeyeue DeeheCe DehejeOeer ". Deeheues Me$eglJe jeJeCeeee osneMeer nesles. leees
2 ~ DeeesOesee jeJeCe DeeefCe uebkesee jece

%eeve mecee ceeveJepeeleeruee Jeboveeree Demeues heeefnpes. jeJeCeeee osnemeesyele leees


%eevener ve kejCeeee oes<e Deeheuee efMejer ve eeJee.
"erke Deens jecee! peMeer legceeer Dee%ee. ue#ceCeeves heeJeues Geueueer. eeveblej
DeefOeke keener eee&-efJeJeeoebeer Mekeelee mebYeJelee veJnleer. ue#ceCeeceeies peeCeemee"er
nvegceeveeves efkebefele neueeeue kesueer. nvegceeveeee ceveeleerue YeeJe DeesUKetve jeceeves
leeuee jesKeues.
heJeveheg$ee, ue#ceCe Deelee efJeee enCe kejCeemee"er peele Deens. uebkeeefOeheleer
jeJeCeeMeer Demeuesues Jewj kesJnee meceehle Peeues Deens. Deelee ue#ceCe peele Deens lees
eeb[ cesheJe&leeSJe{ee %eeveer iegke[s! efMe<eeuee keesCeleener ekeejee mebj#eCeeeer
iejpe vemeles.
nvegceeveeeer heeJeues Leyekeueer. Lees[eee JesUehetJeea ee efMeefyejele eJesMe kejle
Demeleevee peKeceer jeJeCeeee jkeleyebyeeU osneYeesJeleer peceuesues je#eme mesveeheleer leeves
heeefnues nesles. lee mesveeheleeRee IeesUkeeele mee#eele jeJeCeemeceesj ue#ceCe Skee
efve:Mem$e nesTve peele neslee! nvegceeveeves efyeYeer<eCeeke[s heeefnues. efyeYeer<eCeeee [eseeblener
efeblee oeueer nesleer. Oeerceer heeJeues ekele jeJeCeeee osneee efoMesves peeCeeNee
hee"ceesNee ue#ceCeeJej meieeebeer er efKeUtve jeefnueer.
ue#ceCeeuee Deeheuee efveke esleevee heentve jeJeCeemeceesj GYee Demeuesuee
mesveeveeekeebes [esUs Deeeee&ves efJemHeejues iesues. lee meJeeveer Deeheeheueer Mem$es leeietve
MejCeeieleeree mebkesle eeDeeOeere efouee neslee. Demes Demeleevee Skee ue#ceCe, leesner
efve:Mem$e, jeJeCeeke[s kee esle DemeeJee, eees Deheej Deeee& leebee esnNeebJeve
Deesmeb[le nesles. ue#ceCe Deieoer peJeU Deeuee. meJe& mesveeveeekeebveer efkebefele yeepetuee
nesTve leeuee Jee keve efoueer. leebeeke[s Ske ef#eshener ve ekelee ue#ceCe Les
jeJeCeeee ceeLeeheeMeer peeTve GYee jeefnuee. jeJeCeees [esUs efceuesues nesles.
cenejepe uebkesMe, oesvner nele pees[tve cemleke pejemes PegkeJele ue#ceCeeves
veceheCes cnues. efhelee oMejLe DeeefCe ceelee megefce$esee heg$e, ceer ue#ceCe, Deeheueeuee
Jebove kejlees.
jeJeCeeves nuekese [esUs GIe[ues. YeesJeleer GYee Demeuesuee mesveeveeekeebes [esUs
DeefOekee efJemHeejues iesues.
ue#ceCe? jeJeCeees Dees" nueues. ceePee hejepee Peeuee Deens. ceePeeheeMeer
keener #eCeebeee DeJeOeer efMeuueke Deens. Deelee let esLes keMeemee"er Deeuee Deensme js
yeeyee?
jepeved, ee #eCeer ceer pee-hejepeeeyeue yeesueeeuee Deeuees veener. lees og:Keo
DeOeee Deelee meceehle Peeuee Deens.
DeeesOesee jeJeCe DeeefCe uebkesee jece ~ 3

ceie keee, ceePes eeCe kemes peeleele les yeIeeeuee Deeuee Deensme?
veener cenejepe! ue#ceCeeves Deleble veceheCes cnues. %eeveees peCet meJeexe
efMeKej DeMee, cen<eea efJeeJeebee heg$e DeeefCe yee<eea heguemleeRee heew$e Demeuesuee oMeeveve
jeJeCeeke[tve efMe<e-YeeJeeves Debeflece %eeve enCe kejCeemee"er Deeuees Deens. DeeheCe
ceuee eesie lees GheosMe kejeJee.
efMe<e-YeeJeeves? jeJeCeeee esnNeeJej Deiece efmcele Gceues. leeves leeW[
efHejJeues. pee yeeyee pee. jeJeCeeee efMe<e nesCeeee DeefOekeejeuee let hee$e veenerme.
efvejYe DeekeeMeeletve peCet Jeerpe keesmeUueer. jeJeCeees Meyo Ssketve meJe& peCe
DeJeeked Peeues. hejeefpele, cejCeesvcegKe Me$etee leeW[ee Demee Gheneme jepeme eke=leeree
ue#ceCeeuee menve nesCeemeejKee veJnlee. leeee esnje #egyOe efomet ueeieuee. ogmeNeee
#eCeer leeves mJele:uee mebecehetJe&ke meeJejues. jeJeCeeves [esUs efcetve Iesleues nesles; peCet
leeves ue#ceCeeuee efvejeshe efouee neslee.
Deelee keesCeleener heee&e Gjuee veJnlee. hee" efHejJetve ue#ceCe hejleuee.
jeceeee efMeefyejele meieUs ue#ceCeeee eleer#esle GYes nesles. hejleCeeNee ue#ceCeeeer
heeJeues mebLe ieleerves he[le nesleer. leeeer leer Yeive eeue DeeefCe leeee esnNeeJejes
efOee YeeJe heenlee#eCeer efMeefyejeleerue meieeebee ceveele keeUpeer oetve Deeueer. keee
Ie[ues DemeeJes eeeer keuhevee keesCeere ke Mekele veJnles; jecener veener.
megefce$eevebovee, eleskeeee ceveele GodYeJeuesuee eMveeuee jeceevese Meyohe
efoues. legPee esnje Demee efvemlespe kee? DeeefCe... Flekeee ueJekej kemee keee
hejleueeme?
jecee, jeJeCeeves ceePee Deheceeve kesuee Deens. legcner meebefieleueeeceeCes ceer Deleble
ueervelesves, cemleke veceJetve, efMe<e-YeeJeeves ceuee %eeve eoeve kejCeeeer leeuee efJevebleer
kesueer; hejbleg leeves leeW[e efHejJetve Iesleues. SJe{se veJns lej... yeesuelee yeesuelee
ue#ceCeeeer peerYe De[KeUueer.
keee Peeues? ue#ceCee, Dejs Peeues lejer keee? let De[KeUueeme kee? jeceeves
Deeheuee nele megeerJeeee hee"erJej skeuee.
oMeeveveeves ceePee efMe<e cnCetve mJeerkeej kesueee veener. Heej keee... ceuee...
ceuee lesLetve lelkeeU efveIetve peeeuee meebiele DemeueemeejKeer ceePeeke[s leeves hee"
efHejJeueer. ceveeleuee jes<e vekeUle eie nesT vees eemee"er ue#ceCeeuee eelve kejeJes
ueeiele nesles. efMeefyejele GheefmLele Demeuesuee meieeebes esnjs jeieeves ueeue Peeues.
kesJeU jece Meeble neslee. efkebefele keeU Dees" oeyele, vepej pejeMeer yeejerke kejle leeves
efJeeejues, ue#ceCee, jeJeCeeke[s efMe<elJeeeer eeLe&vee kejles JesUer let keg"s GYee
jeefnuee nesleeme js?
4 ~ DeeesOesee jeJeCe DeeefCe uebkesee jece

jeceeee eMve keesCeeueee keUsvee. ue#ceCeeueener Gcepeuee veener. lejerner leeves


Gej efoues, cejCeesvcegKe DeJemLesle MesJeee Iekee ceespele Demeuesuee, OegUerle
he[uesuee, hejeefpele jeJeCeeee osneefveke, leeee cemlekeepeJeU GYee jentve ceer
leees efMe<elJe efceUeJes eemee"er eeLe&vee kesueer nesleer jecee!
jeceeee cegKeeJej nuekesmes efmcele efJeuemeues. ue#ceCeeee Meyoebletve leeee
jepeme mJeYeeJe eieuee nesleee.
ue#ceCee, Dejs jeJeCee keee, SKeeoe meeceeve yeeeCener leguee DeMee jerleerves
Deeheues efMe<elJe eoeve kejCeej veenere.
meieUs eefkele Peeues. jeceeuee cnCeeees lejer keee Deens?
peees efMe<elJe eehle kejeees, lee iegee cemlekeeheeMeer veJns, leeee
ejCeebheeMeer GYes jentvee Jebove kejeees Demeles ue#ceCee! ieg-efMe<e hejbhejses ns
ue#eCe let efJemejueeme, hejbleg ce=letee efveke heesneseuesuee, Debeflece eeme IesCeeNee
hejce %eeveer jeJeCeeuee leeee efJemej he[uee veener. pee, hegvne Skeoe lJejsves hejle pee.
jeJeCeeee ejCeebheeMeer GYee jentve, leeuee efJeefOeJeled Jebove keve, %eeveesheepe&veeeer
eeLe&vee kej. JesU efveIetve peeCeeDeeOeere let ns keee& efme kej DeveLee YeeJeer efhe{er
Deeheueeuee oes<e osF&ue.
keesCeere keener yeesueues veener. yeesueCeemeejKe keener veJnlese. Ske Ske #eCe
ceesueeee neslee. YeeleemeejKee eeueCeeje jeJeCeeee eemeesdJeeme heUYejehetJeea ue#ceCeeves
ele#e mJele:e heefnuee neslee. keesCelee #eCeer lees DeJeefele Leebyeuee Demelee, les
keesCeere meebiet Mekeues vemeles. jeceeee Deeen heenlee, Deelee Ske Meyoner DeefOeke
GeejCes cnCepes DehejeOe "juee Demelee, Demes ue#ceCeeuee Jeeues. keesCeeke[s ve
heenleee leeves efMeefyejeyeensj peeCeemee"er heeJeues Geueueer.
ue#ceCe efMeefyejeee yeensj heeTue ekeCeej leese nvegceeve Deleble ueieyeieerves
leeeepeJeU Deeuee. ue#ceCeemeesyelee heeJeues ekele lees nUte ue#ceCeeee keeveele
cnCeeuee, megefce$eevebovee, Deeee esLes meefceOee lelkeeU GheueyOe nesleeruemes Jeele
veener. oYee&eer ner Ske kee[er legceee neleer Demet ee. uebkeeefOeheleer jeJeCeeee heeeebMeer
GYes jentve legcner efMe<elJeemee"er eeLe&vee kejeue, lee JesUer eleerke cnCetve ns oYe&
legceee neleele Demeeeuee nJes. DeMeer ieg-efMe<e hejbheje legcner peeCeleee.
ue#ceCeeves eceketve nvegceeveeke[s heeefnues. leeee efJee#eCe yegeres DeeefCe lelhej
keee&#eceleses leeuee keewlegke Jeeues. emeVe nesTve leeves nvegceeveeee neleeletve oYee&eer
kee[er Iesleueer.
jeJeCeeee eemeesdJeeme Depetvener YeeleemeejKeee eeuele neslee. leeee YeesJeleeueee
mesveeheleeRee vepeje hegvee Skeoe efJemHeejuee iesuee. hetJeeaeceeCese efve:Mem$e DeJemLesle
DeeesOesee jeJeCe DeeefCe uebkesee jece ~ 5

velecemleke nesTve peJeU esle Demeuesuee ue#ceCeeuee heentve meJe& peCe ogiOeele
he[ues. egeleerue pee-hejepee DeeefCe jepeheg<eebes JeOe leebveer DeepeJej heeefnues nesles,
hejbleg Demes Me eehetJeea keOeere heeefnues veJnles. ue#ceCe efveke esleee meieeebveer
hegvne Skeoe leeuee Jee keve efoueer. ee JesUer ue#ceCe jeJeCeeee heeeeieleer GYee
jeefnuee. jeJeCeeee esnje Depetvener efJe efoMesueee neslee. [esUs efceuesues nesles.
uebkeeefOeheleer je#emejepe, ceer DeeesOesee jepekegceej ue#ceCe Deeheueeuee eCeece
kejlees DeeefCe Deeheues efMe<elJe ceuee ueeYeeJes DeMeer eeLe&vee kejlees.
jeJeCeeves esnje JeUJeuee. cees"ee keeves heeheCee Geueuee. oesvner nele pees[tve
velecemleke nesTve ejCeebheeMeer GYee Demeuesuee ue#ceCeeke[s leeves emeVelesves er
ekeueer. ue#ceCeeee pees[uesuee neleebletve [eskeeJeCeeNee oYee&ee kee[erke[sner leees
ue#e iesues. ue#ceCe Deelee efMe<elJe eehle kejCeeuee hee$e Peeuee neslee. Deeheuee GpeJee
nele pejemee GbeeJele jeJeCeeves Dees"ebeer neueeeue kesueer. keueeCecemleg Jelme!
nele GbeeJeleeveener jeJeCeeuee nesCeejs Deheej ke ue#ceCeeuee peeCeJeues. leeee
lees nele jkele-ceebmeeves ceeKeuee iesuee neslee.
ns Jeerje, efMe<elJeeeer #ecelee Deelee let eehle kesueer Deensme. #eerCe mJejele
jeJeCe cnCeeuee, Deelee meebie, legPeer keee Fe Deens?
YeieJeved, %eeveesheepe&vesmee"er ceer legceeeke[s Deeuees Deens. ceuee efJeee eoeve
kejeJeer!
efJeee? jeJeCeeee Dees"ebJej hegvne Skeoe lese iet{ efmcele PeUkeues. efJeee
DeeefCe DeefJeee ee oesvner eosMeebke[s eeeCe kejCes ner Skemeceeve DebOeejee$eee Deens.
cnCepes? ue#ceCe efJeefmcele nesTve cnCeeuee. DeefJeee cnCepes DebOekeejcee
eosMe ns leeuee heg<keU Je<eehetJeea ieg efJeeeefce$eebveer meebefieleues nesles, heCe efJeee
cnCepesmege DebOekeej-ee$ee Deens, ns mele cee$e leeuee Deeee&eefkele kejCeejse
nesles.
ceer heg<keU efJeee mebheeove kesueer nesleer Jelmee! jeJeCeees Meyo leeee
keeveeJej he[ues. efeeees #eesYe efveleeble efJeesvesner Mecele vemeleele. efee#eesYeebes Meceve,
nere efJeeseer KejerKegjer kemeeser Deens; efceUJeuesuee %eeveeee leese Ske ceeheob[
Deens.
jeJeCeees ns he ue#ceCeeee keuhevesheueerke[es nesles. jeJeCe ns keee cnCele
neslee? efJeee-DeefJeeebes Flekes met#ceeeflemet#ce mJehe Deelcemeele kejCeeje ne je#emejepe
#eleefJe#ele nesTve jkeleeee Leejeseele Debeflece eeme ceespele neslee. ele#e meceesj
Demeuesuee ee MeeJej ue#ceCeeee efJeeeme yemele veJnlee.
%eeve cnCepes meesheeve Deens ue#ceCee, meeOe veJns. Skeskee heeejerieefCeke esCeer
6 ~ DeeesOesee jeJeCe DeeefCe uebkesee jece

e{le e{le meeOeeele peelee esles ns Kejs; heCe pee heeejerJej heee jesJetve legcner heg{s
peelee, leer heeejer ogmeNeee #eCeer efvejLe&ke "jle Demeles. Skeoe hetCe& mee#eelkeej
PeeueeJej lee efyeboht eele DeeCetve mees[Ceejs les meesheeve, lee esCeer, Deieoere eeespeveMetvd e
nesleele. peerJeveeeer ner Meeskeebeflekee legPee Oeeveele esles kee ue#ceCee? jeJeCeeves
Oeejoej eMve efJeeejuee.
Demee keener eMve meceesj esF&ue eeeer ue#ceCeeves cegUere keuhevee kesueer veJnleer.
ceewve heeUCeeJeeetve leeuee ieleblej veJnles.
...DeeefCe ue#eele "sJe ue#ceCee keer, efJeeses hejceese efMeKej pejer iee"uesme,
lejer leee #eCeer DeeheCe DeeCeKeer Skee Deceehe efMeKejeee heeeLeeMeer Deenesle nse
leguee eleerle nesF&ue.
ceuee keenere mecepele veener iegosJe! ue#ceCeeves Deeheues De%eeve eie kesues.
%eeve Demeerce Deens SJe{se ceer Sskeues Deens.
%eeve veJns, De%eeve Demeerce Deens. De%eeveeuee Deblee veener. hejce %eeve eehle
kesueeveblejner ceeCemeeuee peeCeJele jenles keer, leeee heg{eele Deeehener kesJeU
efvemmeerce De%eevee he[ues Deens. Deeheueeuee pes ceenerle Demeles, leehes#eener pes ceenerle
vemeles les Deefle-efJeMeeue, DeHee Demeles.
%eeveeee Deheej Demeerceleses ns oMe&ve ue#ceCeeuee Deieoer DeveesUKeer nesles. DeefOeke
mebYee<eCeeuee DeJekeeMe Gjuee veJnlee. eleske #eCeeieefCeke jeJeCeeee eeme Keesue
Keesue peele neslee. jeceees Meyo ue#ceCeeuee Dee"Jeues. `jeJeCeeee osn efJeueeeuee
peeleee leees %eevener efJeueerve Peeues, lej YeeJeer efhe{ee efveefelee Deeheueeuee oes<e
osleerue. osn Devebleele efJeueerve nesCeej Demeuee lejer leemeesyele %eeve efJeueeeuee peeT
oslee keecee vees.' ue#ceCeeves ceveeMeer lJeefjle efveCe&e Iesleuee. Deleble efJeveceheCes lees
cnCeeuee, cenejepe oMeeveve, Deeheueeuee pes Gefele Jeesue les %eeve DeeheCe ceuee
ee. jepeveerleer, Oece&veerleer, DeLe&veerleer DeLeJee Deve keenerner; ceeveJepeeleeree keueeCeeLe&
DeeheCe pees Gefele ceevele Demeeue lees mebosMe ceuee ee.
jeJeCeeee cegKeeJej lese iet{ neme hegvne Skeoe PeUkeues. #eCeYej lesLes
efJeue#eCe Meeblelee hemejueer. mecee me=er peCet keeveele eeCe DeeCetve jeJeCeeheeMeer
KeesUbyeueer nesleer. jeJeCeees Dees" nueues.
leLeemleg Jelmee! Skeefee nesTve Sske.

DeeesOesee jeJeCe DeeefCe uebkesee jece ~ 7

jeJeCeeee eemeesdJeemeeeener DeeJeepe mheheCes Ssket eeJee, DeMeer Meeblelee


keener keeU entke[s Jeehetve jeefnueer. leeves [esUs efkebefelemes yeejerke kesues. Deeheuee
DeOe&-Deesleve osneleerue Gjueermegjueer Mekeleer SkeJetve leeves nele ueebyeJeuee. YetceerJej
he[uesues Ske Ke[die leeee neleer ueeieues. yeIeCeejs oekeues. Ke[die GeueCeeee
eeemeebcegUs jeJeCeeee osneJejee IeeJeebceOetve hegvne jkeleeeer keejbpeer G[t ueeieueer.
ue#ceCee, cees"ee keeves jeJeCe yeesuet ueeieuee, Deelee ns Mem$e ceePee neleer
Deens. let efve:Mem$e Deensme. ceePee mesveeveeekeebveer leguee eejer yeepetvb eer Iesjues Deens. DeMee
JesUer ee Ke[dieeee enej ceer kesuee lej....'
Ssve egelener Skeoemege ve Ieeyejuesuee ue#ceCe efveefce<eYej ieebieve iesuee.
KejesKeje, Deeheuee ceg"erleues Ke[die Gieeve jeJeCeeves enej kesuee Demelee, lej
ue#ceCeeee megjef#elelesmee"er keener kejlee esCes Mekee veJnles. jeceeves egele efceUJeuesuee
peeeee lee #eCeere hejepee Peeuee Demelee.
heCe legcner Demes kejCeeje veener iegosJe! ue#ceCe peje efJeeejhetJe&ke cnCeeuee.
Deelee DeeheCe Skeceskeebes Me$et veener. DeeheCe ceePes ieg Deenele DeeefCe ceer Deeheuee
efMe<e Deens.
jepeveerleeree nee cetueYetle efmeevle ceer leguee efMekeJele Deens Jelmee! ceePee
osnele Depetve OegieOegieer Deens. peesJej osnele peerJe Deens, leesJej Me$eglJeeee Deble Peeuee
Demes mecepeCes cnCepes YeesUmeheCee Deens. jepeveerleerle DeMee YeesUsheCeeuee mLeeve
vemeles. keOeerner keesCeeJejner efJeeeme "sJeeeee vemelees, nee jepeveerleeree meJeele heefnuee
hee" Deens.
keesCeeJejner? ue#ceCeeves Deeeee&ves efJeeejues. keesCeeJejner veener?
nese. keesCeeJejner veener. efhelee, heg$e, Yeelee... esLes Skener veeles efJeeeme
"sJeCeepeesies vemeles.
8 ~ DeeesOesee jeJeCe DeeefCe uebkesee jece

ue#ceCe ieeWOeUuee. leeee ceveele efeblee [eskeeJeueer. jeJeCe cnCelees leeeceeCes


jepeveerleerceOes keesCeere keesCeees mJepeve vemeleerue, lej ceie DeeesOeses efmebnemeve
jeceeuee Dehe&Ce kejeeuee Deeuesuee Yejle DeeefCe jeceehee"eshee" DekeejCe, mJesehetJe&ke
JeveJeeme mJeerkeejCeeje ue#ceCe, oesIesner keesCe nesles? leebes veeles efvejLe&ke nesles?
ceneJeerj, DeeheCe cnCelee leere pej jepeveerleer Demesue, lej jeceeee JeveJeemeeee
keeUele leeee heeogkee efmebnemeveeJej DeefOeefle keve veboereeceele SKeeoee lehemJeemeejKes
jenCeeNee Yejleees mecehe&Ce keee nslegesefjle Deens?
ue#ceCee, jepeveerleerceOes Yejle keOeer megeerJe nesF&ue keer efyeYeer<eCe nesF&ue ns
meebieCes ke"erCe Deens.
cnCepes?
megeerJener Jeeueeree Yeeleee neslee ue#ceCee! ...DeeefCe efyeYeer<eCe jeJeCeeee!
megeerJeeves Jeeueeree JeOe kejJeuee DeeefCe... DeeefCe... IeMeele oeuesuee DeeJeb{e efieUtve
jeJeCe heg{s yeesuet ueeieuee. Fbefpeleeee e%eele efJeIve DeeCeCeees efyeYeer<eCeeves leguee
megeJeues vemeles, ieghle ceeiee&ves leguee lee e%emLeeveer vesCeees ke=le leeves kesues vemeles,
lej ue#ceCee, jeceeuee ns eg efpebkeCes Mekee nesles keee? egeee Debeflece #eCeer
ceePee veeYeerJej yeeem$eeee enej kejeeuee jeceeuee keesCeer meebefieleues ns leguee ceenerle
veener keee? GIe[heCes pejer egeleerue ne efJepee jeceeee Deens Demes Jeele Demeues,
lejer ele#eele lees efyeYeer<eCeeeee pee Deens, ns keesCeer veekee MekeCeej veener.
heCe cenejepe, megeerJe-helveer cee efnuee Jeeueerves Deeheuee Deble:hegjele vesTve
"sJeues nesles. ueneve YeeJeeee helveerMeer Demee JeJenej cnCepes DeOece& neslee...
ne... ne... ne! kesJeU jeJeCeeuee MeesYesue Demes eeb[ neme kejle jeJeCe
cnCeeuee, eee efveeceevegmeej pes Yeeleeeer helveer leejeceleer megeerJeeuee ceelesmeceeve
Demeeeuee nJeer. JeeueerJeOeeveblej leejeceleeruee mJele:ee Deble:hegjele "sJeCeeNee megeerJeeuee
mJeeb jeceevesner jesKeues veJnles ue#ceCee!
keee yeesueeJes les ue#ceCeeuee megesvee! lees DeJeeked nesTve heenle jeefnuee. jeJeCeees
cnCeCes ceeve kesues; Peeues, lej jepekeejYeejele keggbye-heefjJeejeuee keg"s mLeevee
GjCeej veener. keggbyee keee, meejs meceepe-peerJevener GodOJemle nesTve peeF&ue; DeeefCe
leeveblej pes keener Gjsue les ceeveJeeee Deeefoce DeJemLeshes#ee keee JesieUs Demesue?
...hejbleg, efyeYeer<eCeeves Deeheuee leeie kesuee leeceeies leeee keener nslet veJnlee
cenejepe! efyeYeer<eCeeves kesJeU Oece&, veee DeeefCe veerleeree he#e peJeU kejCeemee"ere
uebkee mees[ueer, ns mele veJns keee?
lej ceie ue#ceCee, Oecee&efJe peeTve, Je=#eeDee[tve enej keve jeceeves
Jeeueeree JeOe kesuee, lesJne jeceeee leeie keve let Jeeueeruee peeTve kee efceUeuee
DeeesOesee jeJeCe DeeefCe uebkesee jece ~ 9

veenerme? egOece& peeee yeepetuee neslee, leeee he#e kee Iesleuee veenerme? Dejs,
efyeYeer<eCeeves pej Oece& DeeefCe veeeeeer keeme OejCeemee"er ceePee leeie kesuee neslee, lej
egeuee eejbYener Peeuee veJnlee, lesJnee uebkesee efmebnemeveeee jepecegieg leeves kemee
keee OeejCe kesuee? efvesves eg kejCeelee Keje Oece& DeeefCe veee neslee. egeDeeOeere
efmebnemevee{ nesCes cnCepes Oece& DeeefCe veee heeUCes veJns!
ue#ceCe keenere yeesueuee veener. hegvne Skeoe meieUerke[s mleyOe Meeblelee Yeve
jeefnueer. heefece ef#eeflepeeJej Demleeuee peeCeeNee mete&efyebyeeke[s jeJeCeeeer er iesueer.
meeJeuee Deelee ueebye nesle eeueuee neslee.
Deelee jepeveerleeree DeKesjee, hejbleg cenJeeee, cetueYetle hee" mecepetve Ies
ue#ceCee! jeJeCeeves ue#ceCeeJej vepej jesKeueer. Dees" pejemes ceg[heues.
meebieeJes cenejepe! ue#ceCeeves cemleke Lees[smes PegkeJeues.
jece DeeefCe megeerJe eebee cew$eeruee Oece&, veee DeeefCe veerleeres DeefOeeve nesles
Demes cnCeCes cnCepes jepeveerleeryeue DeveefYe%e DemeCese Deens.
Lees[s efJemleejeves mecepeJeeue kee uebkeeefOeheleer?
efJeMes<e efJemleejeeer iejpee veener ue#ceCe! mecepee, meerlesee MeesOeele efnb[le
Demeleevee jeceeuee megeerJeeSsJepeer Jeeueer eLece Yesuee Demelee DeeefCe leeves jeceeuee
meenee kejCeees Jeeve efoues Demeles, lej megeerJeeSsJepeer Jeeueeree he#e Oece&, veee
DeeefCe veerleeree Jeeuee Demelee. ceie keoeefele Jeeueerves kesuesuee meeneeeee yeoueele
jeceeves megeerJeeee JeOe kesuee Demelee. eMve veeeeee efkebJee veerleeree veJnleee. eMve
hejmhejebes efnle peheCeeee neslee. jepeveerleer cnCeleele leer nere ue#ceCee! jepeveerleerceOes
mJeefnleeheueerke[s ogmejs keenere vemeles DeeefCe lee efnleeee j#eCeemee"er pes keener kesues
peeles, leese Oece&, leese veee DeeefCe leere veerleer "jles.''
jepeveerleeree ee heefnueee Jemleghee"eves Deeheuee heeeeKeeueeer peceerve mejkeles
keer keee Demes ue#ceCeeuee Jeet ueeieues. jeJeCeeee cnCeCeeleerue leLe veekeejCeej
lejer kemes? megeerJeeeer Yes Deeeveke, DekeefuheleheCes Peeueer nesleer. leeeer iee"
he[CeehetJeea leeeeyeue jece-ue#ceCeebvee keenere "eTke veJnles. meerlesee MeesOe
IesCeemee"er DeeefCe leeveblejee mebYeeJe egemee"er meeLeer-meesyeleereer DeeefCe Deveghe
eb$eCeseer iejpe lej nesleere. `jeJeCe cnCelees lemee, mecepee, Jeeueere DeeOeer Yesuee
Demelee lej....'
iegnsee leeW[eJej eeb[ efMeUe Dee[Jeer eketve megeerJeeves Jeeueeree iegnsyeensj
esCeeee ceeie& yebo keve ekeuee neslee, ns efDee[ kejCes ke"erCe nesles. efMeJeee Jeeueer
ce=let heeJeuee Demes Oeve eeuetve Jeeueereer helveer leejeceleer efnuee megeerJeevese eLece
Deeheuee Deble:hegjele "sJeueer nesleer. `keoeefele jeJeCe cnCelees, leeeceeCes KejesKeje....'
10 ~ DeeesOesee jeJeCe DeeefCe uebkesee jece