Está en la página 1de 1

FágínreX rle I

ínvíc'Êa
expresrso
lgJÍ;]re#

Dè:'ÌÌcardobmncârdobm"<josericafdobm@gmãiÌcom>
Pa&i "simas"<jhsimas@sapo.pt>
I de Julhodê 20072214
Enviador segúìda-feira,
Assunto: Re:JoãoHerrìqueMênèsês Simas

D P.: Pamlisis CerebBl

1tlrr,,rí-ü
Puedevêaìfenla4tasernanade*aig/20o7,pãÉèuêluzdÁn.]ì3gnós|ì6êy.leac@.daas6Êsu|hdo'deinì.PonhìIidâdês|eíapedicas,eaDues!Èc1ínicaMu|o!ogíalnhn|i]'

F-lPrograna de Afuncíon a aplicaríe al pacienle es el srgur-enÍe

a)Unapínefenanadêe@lMcióD,ëo''injacÍôndÍagnÔs|.Ìcaydefniciónd4posibi|jdades|eaF'éui@scuwpEcíoasciendea3,556'Ú0Peúsc
Òstu|1iÓsnecèsaios'alÔ]anie,|4alÈnajónnédìcaydeènfemênayIransbíin.autaërPuedo,fáê31a'aõPesoscubanosconvedibles(cUc)
tìan sfa deI a.ún pai ante.

r-ì,qaçaerrlc,con el resuÌtarlotle la evaluación ìnÌcia!.se le podrá aplicar

b)fh!anienÍÔ|.l6uraes|auêtívoMu|h'faõ!onaII.!en5ivoyPèÉonâlizadë'median|.cjdosde49Íranasen|Ínuas,teniendo@dacic1osobÌe|fo
Pe!oscüôan6coD@/tióles(cUc)'qrindLyeade$deltâ|dmien|odereurÔ.Ìêhabìli|acìónirnensjva,oìalÔjadêúo'íÌás1'242.o0PêsÔsc!ban
acohraãante clu.a\le el nisìrÌo liêmoo.

E|Í|âÍà|nìeD!oNaur.Ês7auêlìvo'se@]ÈaduÊntêhasIa7hoÊsdìanas'endosjonadas,debnesaviemesy|os*ba(1osdu|ae3%hof
u|li4n pam êl descatso n6@sariodel padbnle, cômôpaíe dèl prcpìóPbgÊma Nêutu-EatauÊtiva.

MLABTAU]-F-

s4Ôièda6!hoêhú.Jiíjgjdoparadesayuna,alfae.zoy&na(âlinehtaciónhaspahna),@nuhpr.ìoadì.'onàldè1
Ê^ t-. ôàãã6s 24 hoÊs tèndÉ gaJè!úz-Ld? ta ê!Í82!zç!é!)g!Jte!Lú dtljgldL.