Está en la página 1de 28

Abecedario

Mulleres de Libro

A
Alba un non-personaxe, a noiva do detective protagonista, que paira constantemente sen aparecer, nas novelas de Domingo Villar, que son o nico betseller internacional que a literatura galega aporta literatura mundial na actualidade. Aqu aparece no momento crucial da obra. -Xa falaches con Alba? -Non. -Cando pensas facelo? O inspector suspirou e baixou un pouco mis a vent. Se non fosen circulando por unha autova a mis de cen uil!metros por hora" haba saltar do coche en marcha. -Non o sei" pap. Nin se uera sei se a vou chamar. -#odes abrir a $uanteira? -pediulle o seu pai. -Como? O pai de %eo Caldas estendeu o dedo ndice. -A $uanteira & iso. -Xa sei o ue &. -#ois brea -pediulle-. 'entro hai un caderno a(ul. )mp!rtache apuntar o teu nome na *ltima pxina ue vexas escrita? %eo Caldas sorriu. -%evas a o caderno dos idiotas?
+,illar" 'omin$o" A praia dos afogados-

Alba

do.a /rbara
Protagonista da novela do mesmo nome do hispanoamericano Rmulo Gallegos. Trtase dunha muller de forte carcter que acaba sucumbindo aos sentimentos. Arbitraria, violenta, astuta e caprichosa. As sas maneiras contraditorias son produto da sa herdan a mesti a e reflicten o comportamento salva!e do seu ambiente. " seu comportamento # unha reaccin ao trauma que ela sufriu na sa nene , v$tima dunha violacin.

C
ersonaxe da novela de rosper de !erime "s. #$#% e da &pera de '. (i)et "s.#$#% 0%1amour est enfant de boh2me" )l n1a 3amais" 3amais" connu de loi. Si tu ne m1aimes pas" 3e t1aime. 4t si 3e t1aime" prends $arde 5 toi67 O amor & neno xitano" xamais" xamais co.eceu lei. Se ti non me amas" eu mote8 e se te amo" ti ten coidado6...

Carmen

'esideria Olivn

Desideria *livan, protagonista de %a pasi!n turca, un+a rapa)a espa,ola -feli)mente casada- que co,ece a .amn nun+a viaxe a /urqua e co que atopa un amor que a fai abandonar todo por vivir a paix0n que durante eses das a invadiu. 1 o amor levado ata as sas ltimas consecuencias. 09o misma haba lle$ado a convencerme de ue mi matrimonio era perfecto. %as cuestiones ue al principio me plante& de3& de plantermelas. No se resolvieron por eso" pero al menos no las tuve a todas horas delante de los o3os. :iraba hacia otro lado" pensando ue la vida es tan $rande como el mundo" o ms $rande a*n ue el mundo. %a des$racia -me repeta- proviene" o se a$randa" de no estar pendiente ms ue de una carencia" de una desilusi!n" de una a.oran(a. Si un huerto no da lechu$as" no ha; ue de3arlo ;ermo" sino sembrar otras hortali(as ; encontrar en ellas una compensaci!n7
+<ala" Antonio" 2a pasi0n turca" come(o-

E
4N=)>?4@A.Cada un nacemos para ocupar un posto sobre a terra" e non todos temos necesariamente ue dedicarnos filosofa. O meu lu$ar non & ese polo menos e v&xome mis c!moda coidando un fo$ar e facendo unha vida tran uila e familiar. 4ntendo ue ti non ueiras o ue eu uero" pero deberas polo menos tratar de comprender ue as" opostas nas nosas vocaci!ns" saberemos imitar a nosa naiA ti polo lado da alma e dos $randes principios e eu polo do ue ti consideras baixos instintos e $roseiros praceres. 4ntr&$ate en corpo e alma s obras espirituais e luminosas ue eu uedo coas obras da materia e da realidade. >ue lle imos facer6
+:oli&re" As mulleres sabias-

4nri ueta

Bortunata

3ortunata representa o amor pasional. *s seus atributos principais son a sa bele)a, espontaneidade e inocencia. 0No se me uedar en el cuerpo nada" nada. 4lla es la ue me hace des$raciada" robndome a mi marido... #or ue es mi maridoA ;o he tenido un hi3o su;o ; ella no. ,amos a verA C ui&n tiene ms cerebro? 4ntra.as por entra.as" Ccules valen ms?7
+#&re( <ald!s" /enito" 3ortunata 4 5acinta-

G
6o )ncerto se.or don Damlet" prncipe de 'inamarca , 7unqueiro reali)a un+a das manobras literarias mis queridas para el, colle un mito, neste caso literario, e transf0rmao. 6este caso o personaxe da nai do prncipe 'erda, a protagonista desa transformaci0n. !alvola, intrigante, puta se se quere, adquire moitos matices segundo o punto de vista con que a observemos, ata que ela mesma se defina coma vtima e simplemente muller que quere sobrevivir nun mundo de +omes. GerdaA 4u non uera ser vendida a varas. Cando souben" escolln. Ou dun ou doutro. 4l =ei non saba o ue eran ci*mes. Seu irmn era un amor. @i Damlet" eras un anxo $lorioso" eu procuraba s a coto" aloumi.ndoche o lombo. Halma: 4u ti.a ci*mes" ci*mes secretos" cheos de baballas" de estercos mouros e uentes. Gerda: Souben acenderte. #o.a bonecos de palla no leito cando me vi.as ver. >uera ue virs homes na mi.a cama" acari.ados" fermosamente virs. :er uei un libro no ue vi.an bicos e caricias non usadas" dicache ue eran aprendidos en secretos amantes.
+Cun ueiro" Elvaro" * incerto sed,or don 8amlet, prncipe de Dinamarca-

<erda

Delena de @roia

9omos como somos, produto dun longusimo proceso cultural, que foi consolidando un pensamento occidental distinto ao do resto do mundo, no que a muller, polo menos en teora, vista coma un igual polos +omes. : cal a primeira figura feminina deste noso acervo cultural; :scena na que 8elena se op0n propia Afrodita cando esta quere que vaia consolar a Alexnder " aris%, vencido por !enelao. 0As dica e a Delena sentiu ue no peito o cora(!n perturbbaa e as ue reco.eceu o fermossimo pesco(o da deusa e os seus peitos desexables e os ollos ful$urantes" uedou estupefacta e dixoA Cruel6 #or ue ueres en$anarme? levarsme acaso mis al" a cal uera populosa cidade da Brixia ou da :eonia amena" onde al$*n dos homes mortais te sexa uerido? ,&s con en$anos por ue :enelao venceu ao divino Alexnder e ueres ue eu" a odiosa" volva s*a casa? #or iso a$ora a u te presentaches cavilando en$anos? ,ai e senta ti ao seu lado e renuncia ao cami.o das deusas e non volvas mis ao Olimpo polos teus p&s. Chora e vela por el" ata ue te fa$a a s*a esposa ou a s*a escrava. Non irei al" ver$on(oso sera6" a compartir o seu leito8 criticaranme as troianas todas" e xa son moitos os pesares ue turban o meu cora(!n7.
+Domero" $lada )))" FGH-IJK-

I
D*=A $619 "...% "2ee.% M'o.a )n&s del alma maN. ,ir$en santa" O u& principio6 "...% D*=A $619 "2ee.% M%u( de donde el sol la toma" hermossima paloma privada de libertad" si os di$nis por estas letras pasar vuestros lindos o3os" no los torn&is con eno3os sin concluir" acabadN. D*=A $619 "2ee.% MNuestros padres de consuno nuestras bodas acordaron" por ue los cielos 3untaron los destinos de los dos.

dona )n&s
rotagonista da obra teatral de 5os <orrilla, 'on Luan @enorio.
9 hala$ado desde entonces con tan risue.a esperan(a" mi alma" do.a )n&s" no alcan(a otro porvenir ue vos. 'e amor con ella en mi pecho brot! una chispa li$era" ue han convertido en ho$uera tiempo ; afici!n tena(. 9 esta llama" ue en m mismo se alimenta" inextin$uible" cada da ms terrible va creciendo ; ms vora(N.
+Porilla" Los&" Don 5uan /enorio" #arte )" Acto )))" 4scena FQ" vv. KJJ-KIK ss-

J
9egunda das fillas da familia !arc+ e apaixonada da escritura. De >? anos. 1 a que ten un aire mis varonil na +istoria. De carcter forte, ten algns enfrontamentos coa sa irm menor Am4. #unto sa outra irm (et+, axuda s persoas necesitadas de 7oncord. 5o corta o cabelo "o seu mis pre)ado ben% para obter di,eiro e que a sa nai as puidera visitar ao pai ferido durante a 'uerra de 9ecesi0n ">@A>->@A?%. 6on acepta casar co seu mellor amigo /+eodore 2aurence "2aurie%. 3inalmente casa co rofesor (+aer de orixe alem e te,en dous fillosB Cob e /edd4.

Lo :arch

Ratniss 4verdeen

rotagonista principal e narradora de %os 3ue$os del hambre. /rtase dun+a adolescente de de)aseis anos que vive na )ona mis pobre do Distrito >D. Despois da morte do seu pai nun accidente mineiro, ela convrtese na encargada de manter sa familia, que consta da sa irm menor e a sa nai. As sas +abilidades principais son a ca)a con arco e frec+a. 9e ben iso un deporte ilegal en anem, ela logra pasar os lmites do seu distrito e traer todo tipo de animais, os cales na sa maiora intercambia no mercado negro do Distrito >D.

L
!uller dun soldado ateniense, que cansa das continuas guerras entre as polis gregas, rene s mulleres e proponlles iniciar un+a folga de tipo sexual. 2ogra convencelas para que non copulen cos seus esposos ata que se c+egue a un acordo de pa). %)SSS@=A@A.- ,ou dicrvolo" pois non ten xa ue se$uir oculto o asunto. :ulleres" se imos obri$ar aos hombres a facer a pa(" temos ue absternos... C%4ON)C4.- 'e ue? Bala. %)SSS@=A@A.- Sdelo facer? C%4ON)C4.- Bar&molo" anda ue te.amos ue morrer. %)SSS@=A@A.- . #ois ben" temos ue absternos do nabo +...%)SSS@=A@A.- ... se uedsemos uietas na casa" ben ma uilladas" pasramos ao seu lado nuas con s! bisos transparentes e co trin$ulo depilado" e aos nosos maridos pux&seselles dura e ardesen en desexos de follar" pero n!s non lles fix&semos caso" sen!n ue nos a$uantsemos" faran a pa( a toda pr&sa" seino ben .
+Arist!fanes" 2isstrata, vv. JJT ss.-

%isstrata

Liesel Meminger

2oura e de ollos cor casta,o, a protagonista da novela 2a 2adrona de libros. 3illa dun+a familia comunista, ad0ptaa a familia 8ubermann cando o seu pai -abandona- a sa familia e a sa nai vese obrigada a dala en adopci0n, nos come)os da $$ 'uerra !undial. * seu irmn menor, Eerner, morre no cami,o casa da familia 8ubermann. 7o tempo encar,ase do seu pai de acollida que demostra o seu gran cora)0n cando 2iesel admite que non sabe ler nin escribir, come)ando a ensinala na casa pouco a pouco e espertando o seu amor pola escrita. 2iesel tamn ten un+a relaci0n perigosa pero cari,osa coa sa nai adoptiva, Cosa. Fn da, a parella acoller a !ax, un xudeu perseguido que invitar a nosa prortagonista non s0 a ler mis, sen0n a escribir e amar as palabras.*utra relaci0n, a de 2iesel coa esposa do alcalde, permitelle ler, pedir prestado e roubar os libros da sa biblioteca. /amn se fai amiga dos outros nenos da 8immelstrasse. *s libros salvan a sa vida, pois cando bombardeada 8immelstrasse ela estaba no soto da sa casa escribindo. :lixiu o soto como lugar no que pasar o tempo porque al comparta o amor polas palabras con !ax e foi al onde aprendeu a ler e a escribir. Fn personaxe do que non podes facer outra cousa mis que namorarte. or todoB pola sa inocencia, pola sa curiosidade, polas sas ansias de entender un+a vida inintelixibleG porque talve) todos e cada un de n0s, ademais dun eter an, levemos tamn un+a pequena 2iesel !eminger.

Nora
Nora.- 4scoita" @orvaldo. Cando eu estaba na casa de pap el expo.ame as s*as ideas e eu compartaas8 se ti.a outras pola mi.a banda" ocultbaas" pois non lle teran $ustado. Chambame a s*a bone ui.a e xo$aba comi$o como eu xo$aba coas mi.as bonecas. 'espois vin t*a casa... +...>uero dicir" ue das mans de pap" pasei s t*as.
+)bsen" DenriU" 7asa de bonecas" Acto )))" 4scena Binal-

O
*tilia "personaxe de %as afinidades electivas de 'oet+e% m0vese entre o amor e a renuncia, o desexo e a negaci0n da sensualidade, para seguir un cami,o de retirada cara propia interioridade, de silencio, que ten como ltima sada l0xica a morte. A relaci0n entre negaci0n da sensualidade, virxindade e ideal de maternidade ten dificil soluci0n, pero tenaB *tilia convrtese en nai en certa maneira substituta do fillo do matrimonio formado por 7arlota e :duardo. 1 un fillo nacido do desexo des c0nxuxes polos seus namorados. 6o momento da concepci0n, 7arlota pensa no capitan e :duardo en *tilia. * neno parecerase ao capitan e ter os ollos de *tiliaG poderiamos dicir que un neno xeneticamente imposible, nacido da proxecci0n do desexo por un+a imaxe, nacido da transgresi0n, e consecuentemente destinado morte. !orre afogado, e nun+a estra,a e inverosimil escena na que virxindade, eros e morte estan profundamente ligados. /amn *tilia deixse morrer de anorexia.
"9igun, !arisa, !uHeres en torno a 'oet+e, III.raco.catJindex.p+pJ:studi'ralJarticleJ...J?A>@K-

Otilia

:ariana #ineda
OOh6 >u& da tan triste en <ranada" ue a las piedras haca llorar al ver ue :arianita se muere en cadalso por no declarar. :arianita" sentada en su cuarto" no paraba de considerarA MSi #edrosa me viera bordando la bandera de la %ibertadN.
+<arca %orca" Bederico" !ariana ineda" pr!lo$oA romance popular-

:istress >uicUl;

ersonaxe de %as ale$res comadres de Vindsor "9+aLespeare%, muller vital, de moralidade discutible, cabe)a a paxaros, descarada linguaxe e conduta pouco exemplar.

madame de =enal

ersonaxe ao que 9tend+al ">M@N->@KD% deu vida en ,ermello e Ne$ro ">@DO%. Cica e inocente +erdeira que vive aburrida, casada aos >A anos cun respectable cabaleiro alcalde de Verrieres. ara ela o amor algo inmoral ou simplemente o tema de novelas de so,adores ata que se atopa de speto namorada do atractivo e ambicioso novo titor dos seus fillos, 5ulien 9orel. WAcaso estou namorada -dicase-" acaso sinto amor? 4star namorada eu" unha muller casada6 #ero -dicase- polo meu marido nunca sentn esta sombra paix!n ue fai ue non poida apartar o meu pensamento de Xulin.W
+Stendhal" Vermello e 6egro" cap.X)-

S
9eoane a protagonista dun+a novela de intriga dun+a das escritoras galegas mis lidas neste momento, !arilar Aleixandre. * tema ademais +oxe moi candente, os carteis que apareceron c+amndolle ladr0ns aos bancos, mais nas seguintes campa,as o asinante dos carteis era a Pompa,a Plandestina de Pontrapublicidade. 9eoane, un+a bolseira e un veterano xornalista van desfacendo o misterio entre os bares nocturnos, pero atropelado o periodista 'uti, por un taxi, celle a ela o peso da investigaci0n xornalstica. 0Seoane sau da casa a primeira hora e decidiu ir andando ao xornal. Daba uns vinte minutos" e se ti.a tempo resultaba a$radable beirear o par ue do Castro" cru(ndose con al$*ns merlos demorados ue tomaban o almor(o tarde" e botar unha ollada ra. Ao che$ar ao centro da cidade encontrouse cunha nova entre$a da Rompa.a Rlandestina de Rontrapublicidade8 esta ve( dirixida a =4NB4" na ue apareca unha caricatura dun $rupo de pasaxeiros empurrando un tren. >uere co.ecer <alicia? ,aia en tren6 )r mis a modo e poder contemplar a paisaxe. X un consello da Rompa.a Rlandestina de Rontrapublicidade7 +Aleixandre" :arilar" A 7ompa,a 7landestina de 7ontrapublicidade-

Seoane

T
0Y pero eran lue$o los o3os tenaces de <ertrudis +@ulalos ue su3etaban a los o3os ue se haban fi3ado en ellos ; a los ue a la par les ponan a ra;a. ZY[ 9 bien miradas ; de cerca a*n despertaba ms <ertrudis el ansia de $oce. ZY[ ella era como un cofre cerrado ; sellado en ue se adivina un tesoro de ternuras ; delicias secretas7 0Y vo( pastosa ; solemne ZY[ pareca venir de las lontanan(as de la vida com*n de la pure(aY7 0Yme mete un miedo esa @ulilla ZY[ @iene unas pre$untas la mocita ZY[ o3a(os tristes ZY[ o3a(os de luto ue se le meten a uno en el cora(!n7 0No andes dici&ndole al ni.o esas cosas. No le di$as ue ;o no so; todava ms ue su ta" la ta @ula" ; ue ser& su mam. 4so es corromperle" eso es abrirle los o3os sobre las cosas ue no debe ver. 9 si lo haces por influir con &l sobre m" si lo haces por movermeY7
+?namuno" :i$uel de" 2a ta /ula-

ta @ula

U
Acabado el =e; Bernando de distribuir sus tierras" cercano para la muerte" ue le amena(a de cerca" cuando por la sala triste " de ne$ro luto cubierta" la olvidada )nfanta ?rraca vertiendo l$rimas entra" delante su padre" el =e;" con debida reverencia" de hino3os ante la cama las manos le pide ; besa. -\\entre divinas ; humanas" C u& le;" padre os ense.a" por me3orar a los hombres desheredar a las hembras?
+An!nimo" Comance de Do,a Frraca%

?rraca

,irxinia

#ersonaxe mis anx&lico ue humano. ,ive no medio dunha idlica paisaxe" ferida polo amor na adolescencia experimenta as primeiras amar$uras da vida e" vtima dun trxico destino " transformase no smbolo da pure(a absoluta.

:ilad; de Vinter
!ilad4 de Viennesa Einter un personaxe literario creado por Alexandre Dumas "sculo #$#% e antagonista de Os tres mos ueteiros, entrega de orixe folletinesco que relata as sas intrigas, os seus asasinatos e o seu posterior xu)o e execuci0n. W:ilad; ti.a por outro lado o mis efica( dos pasaportesA a s*a bele(a" o seu $rande aspecto e a xenerosidade con ue reparta as pistolasW
+'umas" Alexandre" *s tres mosqueteiros" cap. %X)A o Convento das Carmelitas de /&thume-

Xoana a /eltranexa

:n ortugal anda +oxe o tratamento mis fino o de :xcelencia. oucos saben que este tratamento vn dun personaxe a Q:xcelente 9e,oraR, ttulo que se ten que inventar para este personaxe +ist0rico. 3ai referencia, ademais de aos seus valores morais, a un+a situaci0n curiosa, fora ra,a de 7astela, anda que non reco,ecida, esposa do rei de ortugal, pero por outro lado infanta que poda aspirar anda a reinar, polo que +oubo que inventar un ttulo novo para ela.

!
9erma.- No tenemos hi3osY OLuan6 Luan.Luan.'ime. :e uieres. Luan.O4so di3iste6 Luan.-

9erma

9erma.- C4s ue ;o no te uiero a ti? 9erma.- 9o cono(co muchachas ue han temblado ; ue lloraban antes de entrar en la cama con sus maridos. C%lor& ;o la primera ve( ue me acost& conti$o? CNo cantaba al levantar los embo(os de holanda? C9 no te di3e WOC!mo huelen a man(anas estas ropas6W? 9erma.- :i madre llor! por ue no sent separarme de ella. O9 era verdad6 Nadie se cas! con ms ale$ra. 9 sin embar$oY Calla. 'emasiado traba3o ten$o ;o con or en todo momentoY 9erma.- No. No me repitas lo ue dicen. 9o veo por mis o3os ue eso no puede serY A fuer(a de caer la lluvia sobre las piedras estas se ablandan ; hacen crecer 3arama$os" ue las $entes dicen ue no sirven para nada. W%os 3arama$os no sirven para nadaW" pero ;o bien los veo mover sus flores amarillas en el aire. Luan.ODa; ue esperar6 9erma.- Si8 ueriendo. +9erma abra(a ; besa al marido" tomando ella la iniciativa-. Luan.- Si necesitas al$o me lo dices ; lo traer&. 9a sabes ue no me $usta ue sal$as. 9erma.- Nunca sal$o.
+<arca %orca" Bederico" .erma" Acto )" cadro J]-

"
rotagonista de Distoria del ,alle Beli( "de 6at+aniel 8aIt+orne%. <enobia un+a princesa oriental vtima dun malvado bruxo. :splndida muller moi rica, participa de xeito entusiasta nun ut0pico proxecto de reforma social "un+a comuna en ::. FF.%G enganada e repudiada polo +ome ao que entrega o seu amor, acaba suicidndose. 0... ab*rreme este sitio e faime sentir mal este xo$o de filantropa e de pro$reso. 4ntre todas as variedades burlonas da vida" caemos na mis oca" no noso afn de establecer un verdadeiro sistema. ZY[ Boi en verdade un sono necio6 Non obstante" proporcionounos das de vern e brillantes esperan(as... W
+Da^thome"Nathaniel" 8istoria del Valle 3eli)-

Penobia

D#a I$%er$acio$a& da M'&&er ()*+

4 uipo de /iblioteca Club de %ectura 0#edra do Acordo7

T de mar(o
)4S 0San #aio7 - @?)

También podría gustarte