Está en la página 1de 2

o cng sut BTS NobeB

08 Aug Yu cu: o cng sut ca BTS/NodeB (cng Tx/Rx) ca card cng sut trc khi pht ln Feeder ra Antenna. (Nu ch o cng sut pht trn carrier th khng cn login vo thit b kha knh, nu o cng sut knh th th phi login v kha cc knh khng o GSM, nu cell c nhiu carriers th thng khai BCCH carrier 1 v cho php BCCH nhy ln carrier 2 khi carrier 1 fail, ty cu hnh) V d c th, o cng sut pht ca 2G BTS, BCCH carrier v cng sut pht ca 3G NodeB Chun b: (1) My o: Bird Site Analyzer hoc Anritsu Site master. (2) Sensor cng sut: My o Bird thng dng Vit Nam cn phi c sensor mi o c cng sut. Anritsu Site Master th c loi cho php o trc tip, c loi cn phi c Sensor. (3) Dy nhy feeder jumper u ni t BTS Tx/Rx port ra sensor (phi calibration tnh suy hao) (4) Cp u ni cc loi: cp login vo BTS/NodeB kha knh, cp ni t sensor sang my tnh c gi tr o, cp ni t sensor sang Bird Site Analyzer c gi tr o u ni:

u ni power sensor n BTS, ra antenna v my tnh 1. o trn my Bird Site Analyzer: - Model SA 1700 EX, 25- 1700 MHz, khng cung cp chc nng o cng sut. - Cc model SA 1700 EXP 25- 1700 MHz; SA 2500 EX, 780 2500 MHz; SA 6000 EX, 25 6000 MHz c h tr chc nng o cng sut.

Cch o: - n nt Mode - Chn power mode - u ni power sensor vo Bird Site Analyzer. - Chn 0 trn mn hnh hin th (offset 0.00 dBm) - Chn n v hin th l Watt hoc dBm. - Ghi nhn gi tr o c hai n v v o cng sut trn tt c TRE/TRX. 2. o trn Anritsu Site Master: Chn ch o cng sut Power measurement) - Nhn Mode, cun n Power Monitor nhn Enter. - Nhn zero, thy ZERO ADJ: ON trn mn hnh. - Lp b suy hao (attenuator), nu cn, gia RF cable v Site Master. - Nhn OFFSET. - Nhp gi tr ca b suy hao (dBm), nhn Enter. - Nhn Watt hoc dBm tu gi tr mun o. - Ghi nhn gi tr o c hai n v Watt v dBm. Nu my o h tr o cng sut trc tip th u ni nh sau:

BTS Tx/RX B suy hao (attenuator) My o