Está en la página 1de 48

TU PODER INVISIBLE

Genevieve Behrend

Pedid y se os dar. Mateo VII-7

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 2

PREFACIO

Estas p !inas "#er$n es%ritas %$n e& pr$p'sit$ ( &a esperan)a de *#e s#s s#!eren%ias p#edan pr$p$r%i$narte &a &&ave *#e te a+ra e& %a,in$ para ha%er rea&idad t#s dese$s- ( para e.p&i%arte *#e e& ,ied$ de+er/a ser desterrad$ de& t$d$ de t#s es"#er)$s p$r $+tener &a p$sesi'n de &as %$sas *#e deseas. Est$ pres#p$ne- p$r s#p#est$- *#e t# dese$ de p$sesi'n se +asa en t# aspira%i'n a #na ,a($r &i+ertad. Sientes- p$r e0e,p&$- *#e &a p$sesi'n de , s diner$- tierras $ a,i!$s te har , s "e&i)- ( t# dese$ de p$seer esas %$sas s#r!e de &a %$nvi%%i'n de *#e p$seer&as te dar &i+ertad ( "e&i%idad. En t# es"#er)$ p$r p$seer- des%#+rir s *#e &$ *#e , s ne%esitas es 1ser2 sie,pre 3n$ inter,itente,ente4 t# ,e0$r ($ -ese ($ *#e entiende *#e &$s err$res de t#s seres *#erid$s s$n si,p&e,ente e*#iv$%a%i$nes-. T# sensa%i'n de *#e tener , s p$sesi$nes- de& tip$ *#e sean- te dar satis"a%%i'n ( "e&i%idad- es err'nea. Nin!#na pers$na- &#!ar $ %$sa p#ede darte &a "e&i%idad. P#eden darte #n ,$tiv$ para &a "e&i%idad ( #na sensa%i'n de satis"a%%i'n- per$ &a a&e!r/a de vivir pr$viene de t# interi$r. P$r &$ tant$- a*#/ se te re%$,ienda *#e ha!as e& es"#er)$ de $+tener a*#e&&as %$sas *#e %rees *#e te dar n a&e!r/a- ( n$ $tra %$sa- sie,pre ( %#and$- %$,$ di0i,$s antes- t#s dese$s est5n de a%#erd$ %$n &a a&e!r/a de vivir. En este v$&#,en- ta,+i5n se *#iere s#!erir &as p$si+i&idades *#e &e a!#ardan a *#ien rea&i)a #n es"#er)$ persistente p$r %$,prender &a &e( de vis#a&i)a%i'n ( ha%e #na ap&i%a%i'n pr %ti%a de es$s %$n$%i,ient$s en e& p&an$ en *#e 5& $ e&&a se en%#entra. La pa&a+ra 1es"#er)$2- ta& %$,$ se e,p&ea a*#/- n$ pretende trans,itir &a idea de tensi'n. T$d$s &$s est#di$s ( ,edita%i$nes de+en rea&i)arse sin tensi'n $ estr5s. 6e pr$%#rad$ ,$strar *#e- si #n$ e,pie)a desde e& prin%ipi$ de &a a%%i'n %reativa $ &a i,a!en ,enta&- est !aranti)ad$ *#e a %$ntin#a%i'n &&e!ar n %iert$s res#&tad$s %$rresp$ndientes. 1A#n*#e &as &e(es de& #nivers$ n$ p#eden ser ,$di"i%adas- se p#ede ha%er *#e tra+a0en en %$ndi%i$nes espe%/"i%as- pr$d#%iend$ #n$s res#&tad$s para e& avan%e individ#a& *#e n$ p#eden ser $+tenid$s +a0$ e& "#n%i$na,ient$ esp$nt ne$ de &a &e( pr$p$r%i$nad$ p$r &a nat#ra&e)a.2 P$r ,#( &e0$s de t#s e.perien%ias pasadas *#e te p#edan &&evar &as s#!eren%ias *#e te he dad$ s$+re &as p$si+i&idades *#e te a!#ardan a& vis#a&i)ar- en nin!7n %as$ r$,pen &a %$ntin#idad de &a &e( de %a#sa ( e"e%t$. Si- a trav5s de &as s#!eren%ias dadas a*#/- a&!#ien &&e!a a darse %#enta de *#e s# ,ente es e& %entr$ a trav5s de& %#a&- ( en e& %#a&- $pera 1t$d$ e& p$der *#e ha(2- e& %#a& si,p&e,ente est esperand$ *#e se &e indi*#e &a 7ni%a ,anera en *#e p#ede rea&i)ar #na a%%i'n espe%/"i%a 3( est$ si!ni"i%a rea%%i'n en #na "$r,a %$n%reta $ "/si%a4ent$n%es este &i+r$ ha+r %#,p&id$ s# ,isi'n.

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 3

Intenta re%$rdar *#e &a i,a!en *#e piensas- sientes ( ves se re"&e0a en &a 8ente Universa& ( *#e- p$r &a &e( nat#ra& de &a a%%i'n re%/pr$%a- de+e re!resar a ti en #na "$r,a espirit#a& $ "/si%a. E& %$n$%i,ient$ de esta &e( de &a a%%i'n re%/pr$%a entre e& individ#$ ( &a 8ente Universa& te da &i+re a%%es$ a t$d$ &$ *#e deseas p$seer $ ser. 6a( *#e tener presente "ir,e,ente *#e t$d$ est$ s'&$ p#ede ser %iert$ para &a pers$na *#e re%$n$%e *#e s# p$der para %rear #na i,a!en ,enta& per,anente pr$viene de& esp/rit# #niversa& de &a vida *#e t$d$ &$ %rea 3Di$s4- ( *#e p#ede #sarse de #na "$r,a %$nstr#%tiva 7ni%a,ente si se e,p&ea ( se retiene en ar,$n/a %$n &a nat#ra&e)a de& esp/rit# *#e &$ %re'. Para !aranti)ar est$- n$ de+e ha+er nin!#na inversi'n de& pensa,ient$ de &a pers$na a%er%a de s# re&a%i'n %$n este esp/rit# %read$r #niversa&- *#e es &a de #n hi0$ $ #na hi0a- a trav5s de &a %#a& &a ,ente de& padre a%t7a ( rea%%i$na. C$ndi%i$nad$ de esta ,anera- %#a&*#ier %$sa *#e pienses $ sientas *#e eres- ser repr$d#%ida "ie&,ente p$r e& esp/rit# %read$r de &a vida en #na rea%%i'n %$rresp$ndiente. 9ste es e& prin%ipa& ,$tiv$ p$r e& %#a& de+es i,a!inarte a ti ,is,$ ( a t#s as#nt$s ta& %$,$ *#ieres *#e sean- %$,$ rea&idades e.istentes 3a#n*#e sean invisi+&es para e& $0$ "/si%$4- ( vivir dentr$ de t# i,a!en. Un es"#er)$ h$nest$ p$r ha%er est$- re%$n$%iend$ sie,pre *#e t# ,ente es #na pr$(e%%i'n de& esp/rit# %read$r- te de,$strar *#e &$ ,e0$r *#e e.iste es t#($- en t$d$s t#s %a,in$s.

GENEVIEVE BE6REND- septie,+re de :;<:

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 4

Captulo I

E& $rden de &a vis#a&i)a%i'n

E& e0er%i%i$ de &a "a%#&tad de vis#a&i)ar ,antiene a t# ,ente en $rden ( atrae ha%ia ti &as %$sas *#e ne%esitas para ha%erte &a vida , s a!rada+&e de #na "$r,a $rdenada. Si te entrenas en &a pr %ti%a de i,a!inar de&i+erada,ente t# dese$ ( e.a,inar&$ detenida,ente- pr$nt$ des%#+rir s *#e t#s pensa,ient$s ( dese$s &&e!an ( se desarr$&&an de #na "$r,a , s $rdenada *#e antes. C#and$ has a&%an)ad$ #n estad$ de ,enta&idad $rdenada- (a n$ est s en #n %$ntin#$ estad$ de prisa ,enta&. La prisa es ,ied$ (- en %$nse%#en%ia- es destr#%tiva. En $tras pa&a+ras- %#and$ t# entendi,ient$ %$,prende e& p$der *#e ha( en e& a%t$ de vis#a&i)ar &$ *#e t# %$ra)'n desea ( retener&$ %$n t# v$&#ntad- ent$n%es atrae ha%ia ti t$das &as %$sas ne%esarias para &a rea&i)a%i'n de esa i,a!en ,ediante &as vi+ra%i$nes ar,$ni$sas de &a &e( de atra%%i'n. Te das %#enta de *#e- p#est$ *#e e& $rden es &a pri,era &e( de& %ie&$- ( &a vis#a&i)a%i'n %$&$%a &as %$sas en s# e&e,ent$ nat#ra&- ent$n%es vis#a&i)ar de+e de ser a&!$ %e&estia&. T$d$ e& ,#nd$ vis#a&i)a- tant$ si sa+e *#e &$ ha%e %$,$ si n$ &$ sa+e. Vis#a&i)ar es e& !ran se%ret$ de& 5.it$. E& #s$ %$ns%iente de este !ran p$der atrae ha%ia ti re%#rs$s en$r,e,ente ,#&tip&i%ad$s- intensi"i%a t# sa+id#r/a ( te per,ite ha%er #s$ de venta0as *#e antes eras in%apa) de re%$n$%er. Ah$ra p$de,$s v$&ar p$r e& aire- n$ p$r*#e a&!#ien ha(a sid$ %apa) de %a,+iar &as &e(es de &a nat#ra&e)a- sin$ p$r*#e e& invent$r de &a , *#ina *#e v#e&a aprendi' a ap&i%ar &as &e(es de &a nat#ra&e)a (- ha%iend$ #n #s$ $rdenad$ de e&&as- pr$d#0$ e& res#&tad$ desead$. 6asta ah$ra- en &$ *#e a &as "#er)as nat#ra&es se re"iere- nada ha %a,+iad$ desde e& prin%ipi$. En e& 1a=$ #n$2 n$ ha+/a avi$nes- p$r*#e &$s de esa !enera%i'n n$ p$d/an %$n%e+ir esa idea %$,$ #na p$si+i&idad pr %ti%a "a%ti+&e. 1T$dav/a n$ se ha he%h$2- era e& ar!#,ent$- 1( n$ p#ede ha%erse2. Sin e,+ar!$- &as &e(es ( &$s ,ateria&es para &as , *#inas v$&ad$ras pr %ti%as e.ist/an antes i!#a& *#e e.isten ah$ra. Tr$>ard n$s di%e *#e &a !ran &e%%i'n *#e aprendi' de& avi'n ( &a te&e!ra"/a ina& ,+ri%a es e& tri#n"$ de& prin%ipi$ s$+re e& pre%edente- ( e& tra+a0ar #na idea hasta s# %$n%&#si'n &'!i%a a pesar de &$s testi,$ni$s a%#,#&ad$s de t$das &as e.perien%ias anteri$res. Teniend$ ante ti ta& e0e,p&$- ?n$ te das %#enta de *#e se%ret$s a7n , s !randes p#eden ser reve&ad$s@ ?A *#e- ade, s- tienes en t# interi$r &a &&ave *#e a+re &a % ,ara se%reta *#e %$ntiene &$ *#e , s deseas@ L$ 7ni%$ ne%esari$ para *#e p#edas #sar esa &&ave ( ha%er *#e t# vida sea e.a%ta,ente %$,$ t7 *#ieres *#e sea es #na %#idad$sa investi!a%i'n de &as %a#sas invisi+&es *#e est n detr s de t$d$s &$s estad$s e.tern$s ( visi+&es. L#e!$ de+es &&evar esas %a#sas invisi+&es a &a ar,$n/a %$n t#s

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 5

ideas ( des%#+rir s *#e p#edes %$nvertir &as p$si+i&idades *#e a%t#a&,ente te pare%en s'&$ s#e=$s "ant sti%$s en rea&idades pr %ti%as *#e "#n%i$nan. T$d$s sa+e,$s *#e e& !&$+$ "#e e& ante%es$r de& avi'n. En :BCC- 6enr( Cavendish- #n n$+&e in!&5s- de,$str' *#e e& !as hidr'!en$ era siete ve%es , s &i!er$ *#e e& aire de &a at,'s"era. A partir de ese des%#+ri,ient$ se %re' e& !&$+$- ( a partir de& !&$+$ %$rriente se desarr$&&' e& diri!i+&e- #n aer'stat$ %$n "$r,a de p#r$. E& est#di$ de &a aer$n #ti%a ( de &as &e(es de &a &$%$,$%i'n a5rea de &as aves ( &$s pr$(e%ti&es &&ev' a &a %reen%ia de *#e se p$d/a desarr$&&ar #n ,e%anis,$ %$n e& %#a& se p$d/a %$nse!#ir *#e , *#inas , s pesadas *#e e& aire via0aran de #n &#!ar a $tr$ ( se ,ant#vieran en e& aire a #na ve&$%idad *#e s#perase &a &e( de &a !ravedad ,ediante #na "#er)a pr$p#&s$ra. 8#%h$s se ,$"ar$n de& pr$"es$r Lan!&e(- de Dashin!t$n- *#ien desarr$&&' !ran parte de #na te$r/a *#e &#e!$ $tr$s ,e0$rar/an- %#and$ 5ste %$nsi!#i' *#e #n ,$de&$ de avi'n &evantara v#e&$ s'&$ para a%a+ar h#ndiend$ s# nari) en &as "an!$sas a!#as de& P$t$,a%. Per$ &$s her,an$s Dri!ht- *#e rea&i)ar$n e.peri,ent$s a "ina&es de& si!&$ EIE- per%i+ier$n &a p$si+i&idad de via0ar p$r e& aire en #na , *#ina *#e n$ t#viera nin!#na +$&sa de !as. Se vier$n dis"r#tand$ de esta "$r,a de transp$rte %$n !ran "a%i&idad. Di%en *#e #n$ de &$s her,an$s &e de%/a a& $tr$ 3%#and$ s#s variad$s e.peri,ent$s n$ sa&/an %$,$ e&&$s espera+an4F 1N$ pasa nada- her,an$. P#ed$ ver,e ,$ntad$ en esa , *#ina- *#e via0a " %i&,ente ( %$n esta+i&idad2. Es$s her,an$s Dri!ht sa+/an &$ *#e *#er/an ( ,anten/an s#s i, !enes %$nstante,ente ante e&&$s. A& vis#a&i)ar- $ %rear #na i,a!en ,enta&- n$ est s pr$%#rand$ %a,+iar &as &e(es de &a nat#ra&e)a. Est s %#,p&iend$ %$n e&&as. T# $+0etiv$ a& vis#a&i)ar es &&evar &as %$sas a #n $rden n$r,a&- tant$ ,enta& %$,$ "/si%a,ente. C#and$ te das %#enta de *#e este ,5t$d$ para e,p&ear t# p$der %read$r %$,p$rta &a rea&i)a%i'n ,ateria& pr %ti%a &as %$sas *#e deseas- #na tras $tra- t# %$n"ian)a en &a ,isteri$sa per$ in"a&i+&e &e( de &a atra%%i'n- *#e tiene s# esta%i'n %entra& de p$der en e& %$ra)'n ,is,$ de t# pa&a+raGi,a!en- se v#e&ve s#pre,a. Nada p#ede ha%er&a "&a*#ear. N#n%a sientes *#e es ne%esari$ *#itar&e nada a nadie. 6as aprendid$ *#e e& pedir ( e& +#s%ar tienen %$,$ %$rre&ativ$s e& re%i+ir ( e& ha&&ar. Sa+es *#e &$ 7ni%$ *#e tienes *#e ha%er es %$nse!#ir *#e &a s#stan%ia p& sti%a de& #nivers$ e,pie%e a "&#ir ha%ia &$s ,$&des de pensa,ient$ *#e t# i,a!en-dese$ $"re%e.

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 6

Captulo 2

C$,$ atraer &as %$sas *#e deseas

E& p$der *#e est dentr$ de ti- *#e te per,ite "$r,ar #na i,a!en ,enta&- es e& p#nt$ de partida de t$d$ &$ *#e e.iste. En s# estad$ $ri!ina&- es &a s#stan%ia indi"eren%iada e in"$r,e de &a vida. T# i,a!en ,enta& "$r,a e& ,$&de 3p$r as/ de%ir&$4 en e& *#e esta s#stan%ia in"$r,e t$,ar "$r,a. Vis#a&i)ar $ ver ,enta&,ente &as %$sas ( &as %$ndi%i$nes ta& %$,$ *#ieres *#e sean es e& p$der %$ndensad$r- espe%ia&i)ad$r- *#e est en ti ( *#e p$dr/a i&#strarse %$,$ &a &ente de #n pr$(e%t$r. E& pr$(e%t$r es #n$ de &$s ,e0$res s/,+$&$s de esta "a%#&tad de i,a!inar. I&#stra e& "#n%i$na,ient$ de& esp/rit# %read$r en e& p&an$ de &a ini%iativa ( &a se&e%%i'n 3$ en s# "$r,a %$n%entrada espe%ia&i)ad$ra4 de #na "$r,a s#,a,ente %&ara. Esta diap$sitiva de #na i,a!en i&#stra t# pr$pia i,a!en ,enta& Hinvisi+&e en e& pr$(e%t$r de t# ,ente hasta *#e en%iendes &a &#) de t# v$&#ntadH. Es de%iren%iendes t# dese$ %$n &a "e a+s$&#ta de *#e e& esp/rit# %read$r de &a vida- en ti- est ha%iend$ e& tra+a0$. 8ediante e& "&#ir %$ntin#$ de &a &#) de &a v$&#ntad en e& esp/rit#- &a i,a!en deseada es pr$(e%tada en &a panta&&a de& ,#nd$ "/si%$F #na repr$d#%%i'n e.a%ta de &a diap$sitiva *#e est en t# ,ente. Vis#a&i)ar sin #na v$&#ntad s#"i%iente,ente esta+&e para inhi+ir t$d$s &$s pensa,ient$s ( senti,ient$s %$ntrari$s a t# i,a!en ser/a tan in7ti& %$,$ #ti&i)ar #n pr$(e%t$r *#e n$ tiene #na &#). P$r $tr$ &ad$- si t# v$&#ntad est &$ s#"i%iente,ente desarr$&&ada %$,$ para ,antener t# i,a!en en e& pensa,ient$ ( e& senti,ient$- sin nin!7n 1 ?( si...@2- sin$ si,p&e,ente d nd$se %#enta de *#e t# pensa,ient$ es e& !ran p$der atra%tri)- ent$n%es t# i,a!en ,enta& se pr$(e%tar en &a panta&&a de t# ,#nd$ "/si%$ %$n &a ,is,a se!#ridad *#e %#a&*#ier diap$sitiva %$&$%ada en e& ,e0$r pr$(e%t$r *#e se ha(a "a+ri%ad$ 0a, s. Pr#e+a pr$(e%tar #na i,a!en en #n pr$(e%t$r *#e ten!a #na &#) *#e se ,#eve %$ntin#a,ente de #n &ad$ a& $tr$- ( tendr s e& e"e%t$ de #na v$&#ntad va%i&ante. Es tan ne%esari$ *#e te ,anten!as sie,pre detr s de t# i,a!en %$n #na v$&#ntad "#erte ( esta+&e- %$,$ &$ es tener #na &#) "#erte ( esta+&e en #n pr$(e%t$r. La a&e!re se!#ridad %$n &a *#e %reas t# i,a!en es e& i, n s#,a,ente p$der$s$ de &a "e- ( nada p#ede destr#ir&$. Est s , s "e&i) *#e n#n%a p$r*#e ah$ra sa+es d'nde est t# "#ente de s#,inistr$- ( %$n"/as en s# resp#esta se!#ra a t#s indi%a%i$nes. L$ i,p$rtante *#e de+e re%$rdarse es *#e &$ *#e t$d$ ser h#,an$ desea es &a "e&i%idad- ( e& est#di$ de &a vis#a&i)a%i'n te per,ite $+tener , s de &a vida de &$ *#e has tenid$ 0a, s. Cada ve) se presentan , s p$si+i&idades para ti. Un h$,+re de ne!$%i$s ,e di0$ en #na $%asi'n *#e desde *#e pra%ti%a+a &a vis#a&i)a%i'n ( ha+/a ad*#irid$ e& h +it$ de dedi%ar #n$s ,in#t$s %ada d/a a pensar en

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 7

s# tra+a0$ ta& %$,$ desea+a *#e "#ese- de #na "$r,a !rande ( a,p&ia- s# ne!$%i$ ha+/a %re%id$ , s de& d$+&e en seis ,eses. S# ,5t$d$ %$nsist/a en entrar %ada ,a=ana en #na ha+ita%i'n antes de desa(#nar ( ha%er #n inventari$ ,enta& de s# ne!$%i$ ta& %$,$ &$ ha+/a de0ad$ &a n$%he anteri$r- ( &#e!$ e.tenderse s$+re e&&$. Di0$ *#e se e.pand/a ( e.pand/a de esta ,anera hasta *#e s#s as#nt$s se en%$ntra+an en #n estad$ e.tra$rdinaria,ente e.it$s$. Se i,a!ina+a en s# $"i%ina ha%iend$ t$d$ &$ *#e *#er/a *#e se hi%iera. S# $%#pa%i'n &e e.i!/a re#nirse %$n ,#%h$s des%$n$%id$s %ada d/a. En s# i,a!en ,enta& se ve/a en%$ntr nd$se %$n esas pers$nas- %$,prendiend$ s#s ne%esidades ( pr$p$r%i$n nd$&es e.a%ta,ente &$ *#e desea+an. Este h +it$- de%/a- ha+/a "$rta&e%id$ ( dad$ "ir,e)a a s# v$&#ntad de #na "$r,a %asi in%$n%e+i+&e. Ade, s- a& ver ,enta&,ente &as %$sas ta& %$,$ desea+a *#e "#eran- ha+/a ad*#irid$ &a sensa%i'n %$n"iada de *#e se esta+a e0er%itand$ %iert$ p$der %read$r- para 5& ( a trav5s de 5&- %$n &a "ina&idad de ,e0$rar s# pe*#e=$ ,#nd$. C#and$ e,pie%es a vis#a&i)ar en seri$- es p$si+&e *#e sientas- %$,$ ,#%has $tras pers$nas- *#e $tra pers$na p$dr/a estar ha%iend$ &a ,is,a i,a!en *#e t7 (nat#ra&,ente- es$ n$ ser/a ade%#ad$ para t# "ina&idad. N$ te pre$%#pes- si n$ es ne%esari$- p$r est$. Si,p&e,ente intenta darte %#enta de *#e t# i,a!en es #n e0er%i%i$ $rdenad$ de& p$der %read$r #niversa& ap&i%ad$ de "$r,a espe%/"i%a. Ent$n%es p#edes estar se!#r$ de *#e nadie p#ede tra+a0ar en $p$si%i'n a ti. La &e( #niversa& de &a ar,$n/a &$ i,pide. Pr$%#ra tener presente *#e t# i,a!en ,enta& es &a 8ente Universa& *#e est e0er%iend$ s#s p$deres inherentes de ini%iativa ( se&e%%i'n espe%/"i%a,ente. Di$s- $ &a 8ente Universa&- %re' a& h$,+re %$n &a "ina&idad espe%ia& de di"eren%iarse a trav5s de 5&. T$d$ &$ *#e e.iste- na%i' de &a ,is,a ,anera- ,ediante esta ,is,a &e( de a#t$di"eren%ia%i'n- ( %$n &a ,is,a "ina&idad. Pri,er$ e.isti' &a idea- &a i,a!en ,enta& $ e& pr$t$tip$ de &a %$sa- *#e es &a %$sa ,is,a en s# "$r,a in%ipiente $ p& sti%a. E& Gran Ar*#ite%t$ de& Univers$ se %$nte,p&' a s/ ,is,$ ,ani"est nd$se a trav5s de s# $p#est$ p$&ar- &a ,ateria- ( &a idea se e.pandi' ( se pr$(e%t' hasta *#e t#vi,$s #n ,#nd$- ,#%h$s ,#nd$s. 8#%ha !ente pre!#ntaF 1Per$- ?p$r *#5 de+e,$s tener #n ,#nd$ "/si%$@2. La resp#esta esF P$r*#e est en &a nat#ra&e)a de &a s#stan%ia %read$ra s$&idi"i%arse- +a0$ dire%tri%es , s *#e a%tividad- de& ,is,$ ,$d$ *#e est en &a nat#ra&e)a de &a %era end#re%erse %#and$ se en"r/a- $ de& (es$ v$&verse "ir,e ( s'&id$ %#and$ se e.p$ne a& aire. T# i,a!en en esta ,is,a s#stan%ia divina en s# estad$ "&#id$ t$,a "$r,a a trav5s de& %entr$ individ#a&i)ad$ de $pera%i'n divina- t# ,enteI ( n$ ha( nin!7n p$der *#e i,pida *#e esta %$,+ina%i'n de s#stan%ia espirit#a& se %$nvierta en "$r,a "/si%a. Est en &a nat#ra&e)a de& esp/rit# rea&i)ar s# tra+a0$- ( #na idea n$ est rea&i)ada hasta *#e n$ ha %read$ para s/ #n veh/%#&$. Nada p#ede i,pedir *#e t# i,a!en ad*#iera #na "$r,a %$n%reta- e.%ept$ e& ,is,$ p$der *#e &e di$ vidaF t7. S#p$n!a,$s *#e *#ieres tener #na ha+ita%i'n , s

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 8

$rdenada. O+servas t# d$r,it$ri$ ( &a idea de $rden te s#!iere %a0as- ar,ari$sestanter/as- per%has- et%5tera. La %a0a- e& ar,ari$- &as per%has- t$d$ es$ s$n ideas %$n%retas de $rden. S$n veh/%#&$s a trav5s de &$s %#a&es se s#!ieren e& $rden ( &a ar,$n/a.

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 9

Captulo 3

La re&a%i'n entre &a "$r,a ,enta& ( &a "$r,a "/si%a

A&!#nas pers$nas sienten *#e n$ es de& t$d$ %$rre%t$ vis#a&i)ar %$sas. 1Es a&!$ de,asiad$ ,ateria&2- di%en. Per$ &a "$r,a ,ateria& es ne%esaria para e& a#t$re%$n$%i,ient$ de& esp/rit# desde e& p#nt$ de vista individ#a&. A 5ste es e& ,edi$ p$r e& %#a& se &&eva a %a+$ e& pr$%es$ %reativ$. P$r &$ tant$- &a ,ateria- &e0$s de ser #na i&#si'n ( a&!$ *#e n$ de+er/a e.istir 3%$,$ ense=an a&!#n$s ,aestr$s ,eta"/si%$s4- es e& %ana& ne%esari$ para &a a#t$di"eren%ia%i'n de& esp/rit#. Per$ n$ ten!$ inten%i'n de &&evarte a #n ra)$na,ient$ %ient/"i%$ &ar!$ ( %ansin$ para e&i,inar e& ,isteri$ de &a vis#a&i)a%i'n ( p$ner&a s$+re #na +ase &'!i%a. Nat#ra&,ente- %ada pers$na har est$ a s# ,anera. 8i 7ni%$ dese$ es indi%arte e& %a,in$ , s " %i& *#e %$n$)%$- *#e es e& sender$ p$r e& *#e Tr$>ard ,e !#/a. Est$( se!#ra de *#e &&e!ar s a &a %$n%&#si'n%$,$ &$ he he%h$ ($- de *#e e& 7ni%$ ,isteri$ en &a %$ne.i'n %$n &a vis#a&i)a%i'n es e& ,isteri$ de &a vida *#e t$,a "$r,a- !$+ernada p$r #nas &e(es ina&tera+&es ( " %i&,ente %$,prensi+&es. T$d$s p$see,$s , s p$der ( ,a($res p$si+i&idades de &$ *#e %ree,$s. Vis#a&i)ar es #n$ de &$s , s !randes p$deres ( n$s ha%e ver $tras p$si+i&idades. C#and$ n$s para,$s a pensar #n ,$,ent$- n$s da,$s %#enta de *#e para *#e e& %$s,$s p#eda e.istir- de+e de ser e& res#&tad$ de #na ,ente %'s,i%a- *#e #ne 1a t$das &as ,entes individ#a&es a %iertas #nidades de a%%i'n !en5ri%as- pr$d#%iend$ as/ t$das &as %$sas %$,$ rea&idades ( nin!#na %$,$ i&#si$nes2. Si t$,as este pensa,ient$ de Tr$>ard ( ,editas s$+re 5& sin pre0#i%i$s- sin d#da te dar s %#enta de *#e &a "$r,a ,ateria& %$n%reta es #na a+s$&#ta ne%esidad de& pr$%es$ %reativ$ (ade, s- de *#e 1&a ,ateria n$ es #na i&#si'n- sin$ #n %ana& ne%esari$ p$r e& %#a& &a vida se di"eren%ia2. Si %$nsideras &a ,ateria en s# $rden %$rre%t$ %$,$ e& $p#est$ p$&ar de& esp/rit#n$ en%$ntrar s nin!7n anta!$nis,$ entre e&&$s. P$r e& %$ntrari$- 0#nt$s %$nstit#(en #n t$d$ ar,$ni$s$. A- %#and$ te das %#enta de est$- sientes *#e en t# pr %ti%a de vis#a&i)ar est s tra+a0and$ desde %a#sa ( e"e%t$- desde e& prin%ipi$ hasta e& "ina&. En rea&idad- t# i,a!en ,enta& es &a $+ra espe%ia&i)ada de& esp/rit# %read$r. Un$ p$dr/a ha+&ar d#rante h$ras +as nd$se en he%h$s p#ra,ente %ient/"i%$s,$strand$- %$,$ di%e Tr$>ard- 1*#e &a ,ateria pri,a para &a "$r,a%i'n de &$s siste,as s$&ares est distri+#ida #niversa&,ente p$r t$d$ e& espa%i$2. Sin e,+ar!$&as investi!a%i$nes ,#estran *#e- a#n*#e &$s %ie&$s est n ta%h$nad$s %$n ,i&&$nes de s$&es- ha( espa%i$s *#e n$ dan nin!#na se=a& de a%tividad %'s,i%a. Si est$ es verdad- de+e de ha+er a&!$ *#e ini%i' &a a%tividad %'s,i%a en %iert$s &#!ares- ,ientras *#e pas' de &ar!$ p$r $tr$s en &$s *#e ta,+i5n ha+/a ,ateria pri,a disp$ni+&e. Sin

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 10

pensar&$ ,#%h$- #n$ p$dr/a atri+#ir e& desarr$&&$ de &a ener!/a %'s,i%a a #n ,edi$ *#e est distri+#id$ #ni"$r,e,ente p$r t$d$ e& espa%i$- p$r*#e t$das s#s part/%#&as est n en e*#i&i+ri$ (- p$r &$ tant$- nin!#na part/%#&a p$see en s/ ,is,a #n ,a($r p$der para $ri!inar ,$vi,ient$ *#e &as de, s. As/ p#es- en%$ntra,$s *#e e& ,$vi,ient$ ini%ia&- a#n*#e tra+a0a en &as part/%#&as de &a s#stan%ia $ri!ina&- ( a trav5s de e&&as- n$ parte de &as pr$pias part/%#&as. Es ese a&!$ a& *#e n$s re"eri,$s %#and$ ha+&a,$s de& esp/rit#. E& ,is,$ p$der *#e tra0$ a &a s#stan%ia #niversa& a &a e.isten%ia traer t# pensa,ient$ individ#a&- $ t# i,a!en ,enta&- a &a "$r,a "/si%a. N$ ha( nin!#na di"eren%ia en e& tip$ de p$der. La 7ni%a di"eren%ia es #na di"eren%ia de es%a&a. E& p$der ( &a s#stan%ia s$n i!#a&es. S'&$ *#e a& desarr$&&ar t# i,a!en ,enta&- 5sta trans"iere s# ener!/a %reativa de &$ #niversa& a &a es%a&a de &$ parti%#&ar- ( "#n%i$na de &a ,is,a ,anera in"a&i+&e desde s# %entr$ espe%/"i%$F t# ,ente.

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 11

Captulo 4

E& "#n%i$na,ient$ de t# i,a!en ,enta&

P$dr/a,$s #sar e& "#n%i$na,ient$ de #n !ran siste,a te&e"'ni%$ %$,$ #n s/,i&. La %entra& prin%ipa& se s#+divide en ,#%h$s ra,a&esI %ada ra,a& est en %$ne.i'n dire%ta %$n s# "#ente- ( %ada ra,a individ#a&- *#e re%$n$%e &a "#ente de s# e.isten%iain" $r , a de t$d$ a &a %entra&. P$r &$ tant$- %#and$ se re*#iere a(#da de %#a&*#ier tip$ 3n#ev$s s#,inistr$s- repara%i$nes di"/%i&es- $ #n sin"/n de $tras %$sas4- &a ra,a ne%esitada a%#de in,ediata,ente a s# %entra&. N$ se &e $%#rrir/a re,itir s#s di"i%#&tades- $ s#s 5.it$s- a &a %entra& prin%ipa& de #n siste,a de te&5!ra"$ 3a#n*#e pertene)%an a &a ,is,a $r!ani)a%i'n4. Estas di"erentes %entra&es de ra,a&es sa+en *#e &a 7ni%a s$&#%i'n para %#a&*#ier di"i%#&tad de+e pr$venir de &a %entra& desde &a *#e "#er$n pr$(e%tadas. Si n$s$tr$s- %$,$ ra,as individ#a&es de &a 8ente Universa&- re,iti5ra,$s n#estras di"i%#&tades %$n esta ,is,a %$n"ian)a a &a "#ente desde &a %#a& "#i,$s pr$(e%tad$s- ( #s ra,$s &as s$&#%i$nes *#e n$s pr$p$r%i$naran- n$s dar/a,$s %#enta de &$ *#e *#is$ de%ir Jes7s %#and$ di0$F 1Pedid ( re%i+ir5is2. T$d$s re%i+ir/a,$s n#estr$s e*#ipa,ient$s. Sin d#da- e& Padre de+e a+aste%er a s# hi0$. E& tr$n%$ de& r+$& n$ p#ede de0ar de pr$p$r%i$nar &$s ,edi$s de vida a s#s ra,as. T$das &as %$sas ani,adas e inani,adas est n &&a,adas a e.istir $ a desta%ar p$r #n p$der *#e n$ desta%a p$r s/ ,is,$. E& p$der *#e %rea &a i,a!en ,enta&- &a s#stan%ia de& esp/rit# %read$r de t# dese$ i,a!inad$- n$ desta%a. Pr$(e%ta &a s#stan%ia de s/ ,is,$- *#e es #n e*#iva&ente s$&idi"i%ad$ de s/ ,is,$- ,ientras *#e 5& se ,antiene invisi+&e para e& $0$ "/si%$. S$&a,ente apre%iar n e& va&$r de vis#a&i)ar a*#e&&as pers$nas *#e sean %apa%es de %$,prender &$ *#e Pa+&$ *#is$ de%ir %#and$ di0$F 1L$s ,#nd$s "#er$n %read$s p$r &a pa&a+ra de Di$s. Las %$sas *#e se ven n$ est n he%has de %$sas *#e apare%en2. N$ ha( nada e.tra=$ $ ,isteri$s$ en &a idea de *#e t# dese$ i,a!inad$ se %$nvierta en #na eviden%ia ,ateria&. 9se es e& "#n%i$na,ient$ de #na &e( nat#ra& #niversa&. E& ,#nd$ "#e pr$(e%tad$ p$r &a %$nte,p&a%i'n de s/ ,is,a de &a 8ente Universa&- ( esta ,is,a a%%i'n est teniend$ &#!ar en s# ra,a individ#a&i)ada- *#e es &a ,ente de& h$,+re. T$d$ &$ *#e ha( en e& ,#nd$ enter$ se ini%ia en &a ,ente ( &&e!a a &a e.isten%ia e.a%ta,ente de &a ,is,a ,anera- desde e& s$,+rer$ *#e tienes en &a %a+e)a hasta &as +$tas *#e tienes en &$s pies. T$das esas %$sas s$n pensa,ient$s pr$(e%tad$s- s$&idi"i%ad$s. T# avan%e pers$na& en &a ev$&#%i'n depende de *#e #ses %$rre%ta,ente e& p$der

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 12

de vis#a&i)ar- ( e& #s$ *#e ha!as de 5& depende de si re%$n$%es *#e t7- t7 ,is,$eres #n %entr$ parti%#&ar p$r e& %#a&- ( en e& %#a&- e& esp/rit# %read$r est ha&&and$ #na n#eva e.presi'n para &as p$ten%ia&idades *#e (a e.isten dentr$ de 5&. Est$ es ev$&#%i'nI este %$ntin#$ desp&ie!#e de pensa,ient$s e.istentes a trav5s de %$sas e.terna,ente invisi+&es. T# i,a!en ,enta& es &a "#er)a de atra%%i'n *#e ev$&#%i$na ( ,e)%&a &a s#stan%ia $ri!ina& d nd$&e #na "$r,a espe%/"i%a. T# i,a!en es &a %entra& e&5%tri%a *#e ,e)%&a ( ev$&#%i$na- p$r as/ de%ir&$- a trav5s de &a %#a& e& esp/rit# %read$r se e.presa. S# a%%i'n %read$ra es i&i,itadaI n$ tiene prin%ipi$ ( n$ tiene "ina&- ( sie,pre es pr$!resiva ( $rdenada. 1Se desarr$&&a etapa a etapa- siend$ %ada etapa #na prepara%i'n ne%esaria para &a *#e viene desp#5s.2 Ah$ra- vea,$s si p$de,$s ha%ern$s #na idea de &as di"erentes etapas a trav5s de &as %#a&es &&e!an a &a e.isten%ia &as %$sas en e& ,#nd$. Tr$>ard di%eF 1Si &$!ra,$s averi!#ar %# & es e& prin%ipi$ en "#n%i$na,ient$ *#e est pr$d#%iend$ es$s res#&tad$s- p$de,$s dar&e- ,#( r pida ( " %i&,ente- #na ap&i%a%i'n pers$na&. Pri,er$ve,$s *#e e& pensa,ient$ de &a vida $ e& esp/rit# %read$r s$+re s/ ,is,$ es s# si,p&e %$n%ien%ia de s# pr$pi$ ser- ( est$ pr$d#0$ #n pri,er 5ter- #na s#stan%ia #niversa& a partir de &a %#a& %re%e t$d$ en e& ,#nd$2. Tr$>ard n$s di%e ta,+i5n *#e 1a#n*#e esta %$n%ien%ia de ser es #na +ase ne%esaria para %#a&*#ier $tra p$si+i&idad- n$ ha( ,#%h$ *#e de%ir s$+re e&&a2. L$ ,is,$ $%#rre %$n e& esp/rit# individ#a&i)ad$- *#e eres t7. Antes de *#e %$nsideres &a idea de %rear #na i,a!en ,enta& de t# dese$ %$,$ a&!$ pr %ti%$- de+es tener a&!#na idea de t# ser- de t# 1($ s$(2. En %#ant$ t$,as %$n%ien%ia de t# %#a&idad de 1ser2- e,pie)as a dis"r#tar de &a &i+ertad *#e esta %$n%ien%ia te s#!iere. K#ieres ha%er , s ( , s- ( ,ientras rea&i)as t# dese$ en t# interi$r- e& esp/rit# &$%a&i)ad$ ini%ia a%tividades %$ns%ientes en ti. L$ *#e , s te interesa es &a a%%i'n espe%/"i%a de& esp/rit# %read$r de &a vida- &a ,ente #niversa& espe%ia&i)ada. E& !er,en de Di$s &$%a&i)ad$ en ti es t# pers$na&idadt# individ#a&idad- ( p#est$ *#e &a di%ha de &a &i+ertad a+s$&#ta es &a nat#ra&e)a inherente de este !er,en de Di$s- es nat#ra& *#e se pr$p$n!a dis"r#tar a trav5s de s# %entr$ espe%/"i%$. A %#and$ %re%e t# %$,prensi'n de *#e t# ser- t# individ#a&idades Di$s parti%#&ari) nd$se- desarr$&&as tenden%ias divinas de #na "$r,a nat#ra&. K#ieres dis"r#tar de &a vida ( de &a &i+ertad. K#ieres &i+ertad en t#s as#nt$s- as/ %$,$ en t# %$n%ien%ia- ( es nat#ra& *#e as/ sea. C$n este dese$ pr$!resiv$- sie,pre ha( #na i,a!en-pensa,ient$ +$rr$sa. A ,edida *#e t# dese$ ( t# re%$n$%i,ient$ van %$nvirti5nd$se en #n dese$ intens$- ese dese$ se %$nvierte en #na i,a!en ,enta& %&ara. P$r e0e,p&$- #na ,#%ha%ha *#e est#dia ,7si%a *#iere tener #n pian$ para p$der pra%ti%ar en %asa. Desea e& pian$ %$n tanta "#er)a *#e p#ede ver&$ ,enta&,ente en #na de &as ha+ita%i$nes. 8antiene &a i,a!en de& pian$ ( se dedi%a a re"&e.i$nar ,enta&,ente s$+re e& p&a%er ( &as venta0as de tener #n pian$ en #n rin%'n de &a sa&a de estar. Un d/a- &$ en%#entra ah/- ta& %$,$ &$ ha+/a i,a!inad$. A ,edida *#e va(a %re%iend$ t# %$,prensi'n de *#i5n eres- de& &#!ar de d$nde

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 13

vienes- de %# & es &a "ina&idad de t# ser ( de %',$ vas a rea&i)ar &a "ina&idad para &a *#e e.istes- te per,itir s %ada ve) , s tener #n %entr$ a trav5s de& %#a& e& esp/rit# %read$r de &a vida p#ede dis"r#tar. A te dar s %#enta de *#e s'&$ p#ede ha+er #n pr$%es$ %reativ$ *#e &&ena t$d$ e& espa%i$- *#e es e& ,is,$ en s# p$ten%ia&idad- tant$ si es #niversa& %$,$ si es individ#a&. Ade, s- t$d$ &$ *#e e.iste- tant$ en e& p&an$ visi+&e %$,$ en e& invisi+&e- t#v$ s# $ri!en en &a a%%i'n &$%a&i)ada de& pensa,ient$ $ en #na i,a!en ,enta&- ( es$ te in%&#(e a ti- p$r*#e t7 eres esp/rit# #niversa& &$%a&i)ad$- ( &a ,is,a a%%i'n %reativa est teniend$ &#!ar a trav5s de ti. Ah$ra- sin d#da- te estar s pre!#ntand$ p$r *#5 ha( tantas en"er,edades ( ,iseria en e& ,#nd$. Si e& ,is,$ p$der ( &a inte&i!en%ia *#e %re' e& ,#nd$ est en "#n%i$na,ient$ en &a ,ente de& h$,+re- ?p$r *#5 n$ se ,ani"iesta %$,$ "#er)aa&e!r/a- sa&#d ( a+#ndan%ia@ Si #n$ p#ede ha%er *#e s#s dese$s se ha!an rea&idad si,p&e,ente %reand$ #na i,a!en ,enta& de& dese$- a!arr nd$se a 5& %$n &a v$&#ntad ( ha%i5nd$&$ sin ansiedad en e& p&an$ e.tern$- $ ha%iend$ &$ *#e ha!a "a&ta para &&evar ese dese$ a s# rea&i)a%i'n- ent$n%es aparente,ente n$ ha( nin!7n ,$tiv$ para &a e.isten%ia de &a en"er,edad ( &a p$+re)a. Sin d#da- nadie desea nin!#na de esas %$sas. E& pri,er ,$tiv$ es p$r*#e p$%as pers$nas se t$,an &a ,$&estia de averi!#ar %# &es s$n &$s prin%ipi$s pr %ti%$s de &as &e(es de &a vida. Si &$ hi%ieran- pr$nt$ se %$nven%er/an de *#e n$ ha( nin!#na ne%esidad de *#e e.istan &as en"er,edades ( &a p$+re)a *#e ve,$s a n#estr$ a&reded$r. Se dar/an %#enta de *#e vis#a&i)ar es #n prin%ipi$ ( n$ #na "a&a%ia. 6a( a&!#nas pers$nas *#e han des%#+iert$ *#e va&e &a pena est#diar esta &e( si,p&e- per$ a+s$&#ta,ente in"a&i+&e- *#e &as &i+erar de &a es%&avit#d. Sin e,+ar!$- &a ra)a h#,ana en !enera& n$ est disp#esta a dedi%ar a es$s est#di$s e& tie,p$ re*#erid$. Es de,asiad$ sen%i&&$ $ de,asiad$ di"/%i&. Las pers$nas %rean #na i,a!en de s# dese$- %$n #na &i!era %$,prensi'n de &a vis#a&i)a%i'n- ( &a ,antienen d#rante #n d/a $ d$s- a#n*#e %$n "re%#en%ia &$ ha%en d#rante #na h$ra- apr$.i,ada,ente. Per$ si insistes en verte ,enta&,ente r$dead$ de &as %$sas ( &as %$ndi%i$nes %$,$ t7 *#ieres *#e sean- %$,prender s *#e &a ener!/a %reativa env/a s# s#stan%ia p& sti%a en &a dire%%i'n indi%ada p$r &a tenden%ia de t#s pensa,ient$s. Ah/ reside &a venta0a de ,antener t# pensa,ient$ en &a "$r,a de #na i,a!en ,enta&. C#ant$ , s ent#sias,$ ( "e p#edas p$ner en t# i,a!en- , s r pida,ente ad$ptar #na "$r,a visi+&e- ( t# ent#sias,$ %re%er si ,antienes en se%ret$ t# dese$. En %#ant$ se &$ %#entas a %#a&*#ier a&,a viviente- en ese ,$,ent$ t# p$der se de+i&ita. T# p$der- t# atra%%i'n ,a!n5ti%a- (a n$ es tan "#erte (- en %$nse%#en%ia- n$ p#edes &&e!ar tan &e0$s. C#ant$ , s per"e%ta,ente !#ardad$ est5 e& se%ret$ entre t# ,ente ( t# ser e.teri$r- , s vita&idad &e dar s a t# p$der de atra%%i'n. Un$ %#enta s#s pr$+&e,as para de+i&itar&$s- para *#it rse&$s de &a ,ente (- %#and$ #n pensa,ient$ es reve&ad$- s# p$der se disipa. 6 +&a&$ %$nti!$ ,is,$- e in%&#s$ es%r/+e&$- ( &#e!$ destr#(e in,ediata,ente e& pape&. Sin e,+ar!$- est$ n$ *#iere de%ir *#e de+as es"$r)arte en5r!i%a,ente en $+&i!ar a& p$der a desarr$&&ar t# i,a!en de &a "$r,a espe%ia& en *#e t7 %rees *#e de+er/a

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 14

ha%er&$. Ese ,5t$d$ pr$nt$ te a!$tar e i,pedir &a rea&i)a%i'n de t# "in. Un pariente ri%$ n$ tiene *#e ,$rirse ne%esaria,ente- ni tiene a&!#ien *#e perder s# "$rt#na en &a %a&&e- para *#e se ,ateria&i%en &$s :L.LLL d'&ares *#e te est s i,a!inand$ ,enta&,ente. Un$ de &$s p$rter$s de& edi"i%i$ en e& *#e viv$ $(' a #n$s visitantes *#e sa&/an de ,i pis$ ha+&ar s$+re e& a%t$ i,a!inar dese$s ,enta&,ente. E& dese$ pr$,edi$ era de MML d'&ares. 9& %$nsider' *#e %in%$ d'&ares eran &$ , s ade%#ad$ para 5& ( e,pe)' a vis#a&i)ar&$- sin tener ni idea de d'nde $ %',$ &$s i+a a %$nse!#ir. Entre tant$- ,i &$r$ se es%ap' v$&and$ p$r &a ventana- de ,$d$ *#e &&a,5 p$r te&5"$n$ a &$s h$,+res *#e esta+an en e& pati$ para *#e &$ atraparan para ,/. Un$ de e&&$s &$ %$nsi!#i'- per$ e& &$r$ &e ,$rdi' e& ded$. E& p$rter$- *#e ten/a &$s !#antes p#est$s ( n$ te,/a *#e e& ani,a& &e hi%iera #na herida si,i&ar- &$ a!arr' ( s#+i' a tra5r,e&$. Le di %in%$ +i&&etes de #n d'&ar p$r e& servi%i$. S# repentina re%$,pensa &$ s$rprendi'. 8e %$nt' %$n ent#sias,$ *#e ha+/a estad$ vis#a&i)and$ e.a%ta,ente %in%$ d'&ares- si,p&e,ente p$r*#e ha+/a $/d$ de%ir *#e $tras pers$nas vis#a&i)a+an. Esta+a en%antad$ ante &a inesperada rea&i)a%i'n de s# i,a!en ,enta&. L$ 7ni%$ *#e tienes *#e ha%er es %rear #na i,a!en ,enta& as/ de &$ *#e , s deseas ( ,antener&a a&e!re,ente en s# siti$ %$n t# v$&#ntad- sie,pre %$ns%iente de *#e e& ,is,$ p$der in"init$ *#e %re' e& #nivers$ te tra0$ a &a "$r,a %$n e& pr$p'sit$ de divertirse en ti ( a trav5s de ti. A p#est$ *#e es t$d$ vida- a,$r- &#)- p$der- pa)+e&&e)a ( a&e!r/a- ( es e& 7ni%$ p$der %read$r *#e e.iste- &a "$r,a *#e ad$pte en ti ( a trav5s de ti depende de &a dire%%i'n *#e t# pensa,ient$ &e ha(a dad$. En ti est indi"eren%iad$- esperand$ a t$,ar %#a&*#ier dire%%i'n *#e se &e d5 %#and$ pase p$r e& instr#,ent$ *#e 5& ha %read$ %$n e& pr$p'sit$ de distri+#irse. Este p$der es e& *#e te per,ite trans"erir t#s pensa,ient$s de #na "$r,a a $tra. E& p$der de %a,+iar de idea es e& p$der individ#a&i)ad$ *#e t$,a &a ini%iativa- dand$ dire%%i'n a &a s#stan%ia "&#ida *#e est %$ntenida en %ada pensa,ient$. Dar&e a esa s#stan%ia p& sti%a a&ta,ente sensi+&e %#a&*#ier "$r,a *#e desees ,ediante &a vis#a&i)a%i'n es &$ , s sen%i&&$ de& ,#nd$. C#a&*#iera p#ede ha%er&$ %$n #na pe*#e=a d$sis de es"#er)$. C#and$ rea&,ente est s %$nven%id$ de *#e t# ,ente es #n %entr$ a trav5s de& %#a& t$,a "$r,a inv$&#ntaria,ente &a s#stan%ia p& sti%a de t$d$ &$ *#e e.iste en t# ,#nd$&a 7ni%a ra)'n p$r &a *#e t# i,a!en n$ sie,pre se ,ateria&i)a es p$r*#e has intr$d#%id$ a&!$ *#e es anta!'ni%$ a& prin%ipi$ "#nda,enta&. C$n ,#%ha "re%#en%iaeste e&e,ent$ destr#%tiv$ es %a#sad$ p$r &a "re%#en%ia %$n *#e %a,+ias t#s i, !enes. Desp#5s de ,#%h$s de es$s %a,+i$s- de%ides *#e- desp#5s de t$d$- &$ *#e *#ieres es t# dese$ $ri!ina&. A& &&e!ar a esta %$n%&#si'n- e,pie)as a pre!#ntarte p$r *#5- 1siend$ &a pri,era i,a!en2- n$ se ha ,ateria&i)ad$. La s#stan%ia p& sti%a %$n &a *#e est s tratand$ ,enta&,ente es , s sensi+&e *#e &a pe&/%#&a "$t$!r "i%a , s sensi+&e. Si- a& t$,ar #na "$t$!ra"/a- re%#erdas s7+ita,ente *#e (a ha+/as t$,ad$ $tra "$t$!ra"/a en esa ,is,a p&a%a- n$ p#edes esperar #n res#&tad$ per"e%t$ en nin!#na de &as d$s i, !enes.

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 15

P$r $tr$ &ad$- es p$si+&e *#e ha(as t$,ad$ d$s "$t$!ra"/as en &a ,is,a p&a%a sin darte %#enta. C#and$ &a p&a%a es reve&ada ( apare%e &a i,a!en- t7 n$ %$ndenas a& prin%ipi$ de &a "$t$!ra"/a- ni te *#edas perp&e0$- p#es %$,prendes p$r *#5 t# "$t$!ra"/a ha sa&id$ de #na "$r,a tan insatis"a%t$ria. N$ sientes *#e es i,p$si+&e *#e p#edas $+tener #na i,a!en +#ena- %&ara- de& s#0et$ en %#esti'n. Sa+es *#e p#edes ha%er&$ si,p&e,ente e,pe)and$ de n#ev$ desde e& prin%ipi$- p$niend$ #na n#eva p&a%a ( de%idiend$ ser , s %#idad$s$ a& t$,ar &a "$t$!ra"/a &a pr'.i,a ve). C#and$ si!#es estas pa#tas- est s se!#r$ de $+tener #n res#&tad$ satis"a%t$ri$. Si a%t7as de &a ,is,a ,anera %$n t# i,a!en ,enta&- %#,p&iend$ %$n t# parte %$n #n estad$ ,enta& i!#a&,ente %$n"iad$- e& res#&tad$ ser i!#a& de per"e%t$. Las &e(es de &a vis#a&i)a%i'n s$n tan in"a&i+&es %$,$ &as &e(es *#e !$+iernan &a "$t$!ra"/a. De he%h$- &a "$t$!ra"/a es e& res#&tad$ de vis#a&i)ar. Una ve) , s- t#s res#&tad$s a& vis#a&i)ar ( t#s dese$s p#eden ser i,per"e%t$s $ retrasarse a %a#sa de #n ,a& #s$ de este p$der- de+id$ a& pensa,ient$ de *#e &a rea&i)a%i'n de t# dese$ depende de %iertas pers$nas $ %$ndi%i$nes. E& prin%ipi$ %read$r n$ depende- en ,$d$ a&!#n$- de nin!#na pers$na- &#!ar $ %$sa. N$ tiene pasad$ ( n$ %$n$%e nin!7n "#t#r$. La &e( di%e *#e e& prin%ipi$ %read$r de &a vida es 1e& a*#/ #niversa& ( e& ah$ra etern$2. Crea s#s pr$pi$s veh/%#&$s a trav5s de &$s %#a&es $pera. P$r &$ tant$- &as e.perien%ias de& pasad$ n$ tienen nada *#e ver %$n t# i,a!en a%t#a&. As/ *#e n$ intentes $+tener t# dese$ a trav5s de #n %ana& *#e p#ede n$ ser nat#ra& para 5&- a#n*#e te pare)%a ra)$na+&e. T# senti,ient$ de+er/a ser *#e &a %$sa- $ &a %$n%ien%ia- *#e tant$ deseas es n$r,a& ( nat#ra&- #na parte de ti- #na "$r,a de t# ev$&#%i'n. Si p#edes ha%er est$n$ ha( nin!7n p$der *#e p#eda i,pedirte dis"r#tar de &a rea&i)a%i'n de &a i,a!en %$n &a *#e est s tra+a0and$- $ de %#a&*#ier $tra.

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 16

Captulo 5

E.presi$nes de &$s prin%ipiantes

Cient$s de pers$nas se han dad$ %#enta de *#e 1vis#a&i)ar es pare%id$ a tener #na & ,para de A&adin$ para t$d$ a*#e& *#e %#enta %$n #na v$&#ntad p$der$sa2. E& !enera& F$%h di%e *#e se sent/a tan indi!nad$ d#rante &a !#erra "ran%$-pr#siana en :NBL- *#e se vis#a&i)' %$nd#%iend$ a #n e05r%it$ "ran%5s a &a vi%t$ria %$ntra &$s a&e,anes. Di0$ *#e ha+/a %read$ esta i,a!en- se ha+/a "#,ad$ #na pipa ( ha+/a esperad$. Este es #n res#&tad$ de& a%t$ vis#a&i)ar *#e t$d$s %$n$%e,$s. E& inviern$ pasad$- #na "a,$sa a%tri) es%ri+i' #n &ar!$ art/%#&$ en #n$ de &$s prin%ipa&es peri'di%$s d$,ini%a&es en e& *#e des%ri+/a %',$ se deshi)$ de #n e.%es$ de !rasa %$rp$ra& ( de pes$ vis#a&i)and$ %$nstante,ente s# "i!#ra ta& %$,$ *#er/a *#e "#era. 8ientras esta+a dand$ #nas %$n"eren%ias en N#eva A$rO- re%i+/ #na interesante %arta de &a esp$sa de #n ,5di%$. E,pe)a+a di%iend$ *#e espera+a *#e ($ n#n%a de0ara de dar %$n"eren%ias s$+re &a vis#a&i)a%i'n- %$n &as *#e ha%/a p$si+&e *#e &a h#,anidad se diera %#enta de& ,aravi&&$s$ he%h$ de *#e p$se/a en s# interi$r e& ,5t$d$ para s# &i+era%i'n. Re"iri5nd$se a s# pr$pia e.perien%ia- ,e de%/a *#e ha+/a na%id$ en e& &ad$ este de N#eva A$rO- en e& +arri$ , s p$+re. Desde s# , s te,prana in"an%ia ha+/a a&+er!ad$ e& s#e=$ de %asarse a&!7n d/a %$n #n ,5di%$. Este s#e=$ se ha+/a %$nvertid$ !rad#a&,ente en #na i,a!en ,enta& "i0a. E& pri,er e,p&e$ *#e %$nsi!#i' "#e %$,$ ni=era en &a "a,i&ia de #n ,5di%$ Tras de0ar a esa "a,i&ia- entr' a tra+a0ar %$n &a "a,i&ia de $tr$ ,5di%$. La esp$sa de s# 0e"e ,#ri' (- %$n e& tie,p$- e& ,5di%$ a%a+' %as nd$se %$n e&&aF e& res#&tad$ de #n anhe&$ i,a!inad$ d#rante ,#%h$ tie,p$. Desp#5s de es$- tant$ e&&a %$,$ s# ,arid$ %$n%i+ier$n &a idea de tener #na !ran0a a!r/%$&a en e& s#r de Estad$s Unid$s. F$r,ar$n &a i,a!en ,enta& de &a idea ( p#sier$n s# "e en *#e a%a+ara %#,p&i5nd$se. La %arta *#e ,e envia+a ven/a de s# !ran0a en e& s#r. La esp$sa de& ,5di%$ &a ha+/a es%rit$ estand$ ah/. S# se!#nda i,a!en ,enta& ha+/a vist$ &a &#) de &a ,ateria&i)a%i'n. Cada d/a ,e &&e!an ,#%has %artas de %ara%ter/sti%as si,i&ares. E& si!#iente es #n %as$ *#e apare%i' en e& diari$ New York Herald en ,a($ de :;<:F 1At&anti% Cit(- M de ,a($. Era #na ,#0er an%iana ( h$(- %#and$ "#e &&evada ante e& 0#e) C&aren%e G$&den+er! en e& tri+#na& de p$&i%/a- esta+a tan d5+i& ( %ansada *#e a d#ras penas p$d/a tenerse en pie. E& 0#e) pre!#nt' a& !#arda de& tri+#na& de *#5 se &a a%#sa+a. PDe r$+ar #na +$te&&a de &e%he- s# se=$r/aP- rep&i%' e& $"i%ia&. PL$ %$!i' de &a entrada de #na %asita en e& %entr$ de &a %#idad a& a,ane%er- esta ,a=ana.P P?P$r *#5 hi)$ es$@P- &e pre!#nt' a &a an%iana e& 0#e) G$&den+er!. PTen/a ha,+reP- di0$ e&&a. PN$ ten/a ni #n %entav$ ( n$ ten/a "$r,a de %$nse!#ir nada para %$,er- e.%ept$ r$+ nd$&$. Pens5 *#e a nadie &e i,p$rtar/a *#e ,e &&evara #na +$te&&a de &e%he.P

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 17

P?C# & es s# n$,+re@P- pre!#nt' e& 0#e). PDein+er!P- di0$ &a an%iana- PE&i)a+eth Dein+er!P. E& 0#e) G$&den+er! &e hi)$ a&!#nas pre!#ntas s$+re s# pers$na ( &#e!$ di0$F PB#en$- ah$ra n$ es #sted ,#( ri%a- per$ (a n$ es p$+re. L&ev$ ,eses +#s% nd$&a. Ten!$ MLL d'&ares *#e &e pertene%en- de &a heren%ia de #n "a,i&iar s#($. A$ s$( e& a&+a%ea de& testa,ent$P.2 E& 0#e) G$&den+er! pa!' &a ,#&ta de &a ,#0er de s# pr$pi$ +$&si&&$ ( &#e!$ &a &&ev' a s# $"i%ina- d$nde &e entre!' s# heren%ia ( envi' a #n p$&i%/a a *#e &e en%$ntrara #n siti$ d$nde h$spedarse. 8 s tarde ,e enter5 de *#e esta ,#0er ,en#da ha+/a estad$ deseand$ e i,a!inand$ ,enta&,ente MLL d'&ares- a& tie,p$ *#e i!n$ra+a %',$ p$dr/an &&e!ar a e&&a. Per$ ,ant#v$ s# visi'n ( &a "$rta&e%i' %$n s# "e. En #n n7,er$ re%iente de &a revista GoodHousekeeping ha+/a #n art/%#&$ es%rit$ p$r Addin!t$n Br#%e- tit#&ad$ 1F$rta&e%er s#s a!a&&as ,enta&es2. Es s#,a,ente instr#%tiv$ ( +ene"i%iar/a a %#a&*#iera *#e &$ &e(era. En #na parte- di%eF 1E& h +it$ de dedi%ar #n$s p$%$s ,$,ent$s %ada d/a a pensar en s# tra+a0$ a &$ !rande- de #na "$r,a a,p&ia e i,a!inativa- es #na ne%esidad vita& para #sted ( #n servi%i$ 7ti& para &a s$%iedad2. 6#ntin!t$n e& !ran ,a!nate "err$viari$- antes de e,pe)ar a %$nstr#ir &a v/a *#e i+a de %$sta a %$sta- di0$ *#e ha+/a t$,ad$ %ient$s de via0es a &$ &ar!$ de &a &/nea antes de *#e &a v/a est#viera %$nstr#ida. Di%en *#e se senta+a d#rante h$ras %$n #n ,apa de &$s Estad$s Unid$s de&ante de 5& ( via0a+a ,enta&,ente de %$sta a %$stae.a%ta,ente %$,$ &$ ha%e,$s ah$ra en s# i,a!en ,enta& rea&i)ada. P$dr/a &&a,ar t# aten%i'n %$n %ient$s de %as$s si,i&ares. E& ,e0$r ,5t$d$ de i,a!inar a*#e&&$ *#e deseas es- a &a ve)- sen%i&&$ ( a!rada+&esi %$,prendes e& prin%ipi$ *#e est detr s &$ +astante +ien %$,$ para %reer&$. En pri,er &#!ar ( p$r en%i,a de t$d$- ase!7rate de sa+er *#5 es &$ *#e rea&,ente *#ieres- A %$ntin#a%i'n- espe%ia&i)a t# dese$ si!#iend$ esa dire%%i'n.

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 18

Captulo 6

S#!eren%ias para %rear t# i,a!en ,enta&

K#i) s desees sentir *#e has vivid$ %$n a&!#na "ina&idad. K#ieres estar satis"e%h$ ( "e&i) y sientes *#e %$n #na +#ena sa&#d ( #n ne!$%i$ e.it$s$ p$dr/as dis"r#tar de ese estad$ de ni,$. C#and$ "ina&,ente has de%idid$- de #na ve) p$r t$das- *#5 es &$ *#e *#ieres- ent$n%es e,pie)as a i,a!inarte san$- ( *#e t# ne!$%i$ es #n 5.it$ tan !rande %$,$ p#edes &&e!ar a %$n%e+ir nat#ra&,ente. E& ,e0$r ,$,ent$ para %rear ( de"inir t# i,a!en es 0#st$ antes de desa(#nar ( antes de retirarte a d$r,ir p$r &a n$%he. P#est$ *#e es ne%esari$ *#e te %$n%edas #na !ran %antidad de tie,p$- p$dr/a ser ne%esari$ *#e te &evantases , s te,pran$ *#e de %$st#,+re. Entra en #na ha+ita%i'n en &a *#e nadie te ,$&este- ,edita d#rante #n$s ,in#t$s s$+re e& "#n%i$na,ient$ pr %ti%$ de &a &e( de &a vis#a&i)a%i'n ( pre!7ntateF 1?C',$ &&e!ar$n a e.istir &as %$sas *#e ,e r$dean@2- 1 ?En *#5 ,e p#ede a(#dar entrar en %$nta%t$ , s r pida,ente %$n e& s#,inistr$ invisi+&e@2. A&!#ien pens' *#e &a %$,$didad se e.presar/a ( se e.peri,entar/a ,e0$r si &a pers$na est#viera sentada en #na si&&a- ( n$ en e& s#e&$. En e& %$,ien)$ de &a ,edita%i'n- &a si&&a representa+a e& dese$ de estar %',$d$. C$n e&&$ &&e!' &a i,a!en de #na espe%ie de si&&a. Este ,is,$ prin%ipi$ se ap&i%a a& s$,+rer$ ( a &a r$pa *#e vistes. Entra detenida,ente en esta idea de& prin%ipi$ *#e est %$n%ien%ia. Si eres %$n%ien)#d$ a& ha%er&$- te en%$ntrar s en &a pr$"#nda %$n%ien%ia *#e est de+a0$ de &a s#per"i%ie de t# pr$pi$ p$der de pensa,ient$. Ent$n%es- a+re #na ventana- respira pr$"#nda,ente #nas die) ve%es (- d#rante ese tie,p$- di+#0a #n !ran %/r%#&$ i,a!inari$ de &#) a t# a&reded$r. 8ientras inspiras 3,anteni5nd$te en e& %entr$ de este %/r%#&$ de &#)4 vis#a&i)a !randes ra($s de &#) pr$venientes de& %/r%#&$ penetrand$ en t# %#erp$ en t$d$s &$s p#nt$s- %entra&i) nd$se en t# p&e.$ s$&ar. C$nt5n &a respira%i'n #n$s ,$,ent$s en esta &#) %entra& t# %#erp$ 3e& p&e.$ s$&ar4 ( &#e!$ espira &enta,ente. 8ientras ha%es est$ ,enta&,ente- de+es ver ra($s i,a!inari$s- $ %h$rr$s de &#)- *#e s#+en p$r e& %#erp$- ( &#e!$ +a0an ( sa&en p$r &$s detr s de &a %$sa. Esta+&5%e&a %$,$ #na e.perien%ia pers$na&I %$nvi5rte&a en #na rea&idad para t#

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 19

pies. 8enta&,ente- r$%/a t$d$ t# %#erp$ %$n esta &#) i,a!inaria. C#and$ ha(as ter,inad$ e& e0er%i%i$ de respira%i'n si5ntate en #na si&&a re%ta ( %',$da ( ha)te sa+er ,enta&,ente *#e s'&$ ha( #na vida- #na s#stan%ia- ( *#e esa s#stan%ia de vida de& #nivers$ est en%$ntrand$ p&a%er a& re%$n$%erse en ti. Repite a&!#nas a"ir,a%i$nes de este tip$ hasta *#e sientas &a verdad ( &a rea&idad de &as pa&a+ras *#e est s pr$n#n%iand$. A %$ntin#a%i'n- e,pie)a a %rear t# i,a!en. Tant$ si t# dese$ es tener #n estad$ de %$n%ien%ia %$,$ p$seer a&!$- pe*#e=$ $ !rande- e,pie)a desde e& prin%ipi$. Si *#ieres #na %asa- e,pie)a vi5nd$te en e& tip$ de %asa *#e deseas. Re%'rre&a t$da- "i0 nd$te detenida,ente en &as ha+ita%i$nes- en d'nde est n &as ventanas ( en $tr$s deta&&es de ese tip$- (a *#e te a(#dar n a sentir &a rea&idad de t# %$n%ept$. P$dr/as %a,+iar a&!#n$s ,#e+&es ( ,irarte en a&!#n$s de &$s espe0$s si,p&e,ente para %$,pr$+ar &$ san$- ri%$ ( "e&i) *#e te ves. V#e&ve a repasar ni i,a!en #na ( $tra ve) hasta *#e sientas *#e es rea&. L#e!$- p$n&$ t$d$ p$r es%rit$e.a%ta,ente %$,$ &$ has vist$- %$n &a sensa%i'n de *#e 1L$ ,e0$r de &$ ,e0$r es ,/$. N$ ha( nin!7n &/,ite para ,/- p$r*#e ,i ,ente es #n %entr$ de $pera%i'n divina2- ( t# i,a!en se har +ri&&ar . rea&idad %$n &a ,is,a %erte)a %$n *#e- en t# ,#nd$ "/si%$- e& s$&

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 20

Captulo 7

C$sas *#e ha( *#e re%$rdar

A& #sar e& p$der de t# pensa,ient$ para &a pr$d#%%i'n de n#evas %ir%#nstan%ias%$nsidera &$s si!#ientes p#nt$sF :. Ase!7rate de sa+er *#5 %ir%#nstan%ias deseas pr$d#%ir. L#e!$ s$pesa %#idad$sa,ente a *#5 $tr$s res#&tad$s te &&evar &a rea&i)a%i'n de t# dese$. <. A& de0ar *#e t# pensa,ient$ se re%ree en #na i,a!en ,enta&- est s %$n%entrand$ e& esp/rit# %read$r en ese %entr$- d$nde t$das s#s "#er)as est n i!#a&,ente e*#i&i+radas. Q. Vis#a&i)ar &&eva t# ,ente $+0etiva a #n estad$ de e*#i&i+ri$ *#e te per,ite diri!ir %$ns%iente,ente e& "&#ir de& esp/rit# ha%ia #n "in %&ara,ente re%$n$%id$ ( !#iar %$n %#idad$ t# "$r,a de pensa,ient$ para *#e n$ "&#(a en &a dire%%i'n $p#esta. R. Sie,pre de+es tener presente *#e est s tratand$ %$n #na ,aravi&&$sa ener!/a p$ten%ia& H*#e t$dav/a n$ est di"eren%iada en nin!7n ,$&de parti%#&ar- ( *#e p$r &a a%%i'n de t# ,ente p#ede di"eren%iarse en%a0and$ en %#a&*#ier ,$&de *#e t7 deseesH. T# i,a!en te a(#da a ,antener t# ,ente "i0a en e& he%h$ de *#e est teniend$ &#!ar &a a"&#en%ia de esta ener!/a %reativa. Ade, s- %$n t# i,a!en ,enta& est s deter,inand$ &a dire%%i'n *#e *#ieres *#e t$,e e& p$der %read$r sensi+&e- ( a& ha%er&$ &a e.teri$ri)a%i'n de t# i,a!en se %$nvierte en #na %erte)a. M. Re%#erda *#e %#and$ est s vis#a&i)and$ %$rre%ta,ente n$ ha( nin!7n es"#er)$ en5r!i%$ en t#s pensa,ient$s para ,antener t#s "$r,as de pensa,ient$ en s# siti$. E& es"#er)$ en5r!i%$ a%a+a %$n t# "ina&idad ( s#!iere &a %$n%ien%ia de #na "#er)a adversa %$ntra &a *#e ha( *#e &#%har- ( est$ %rea %$ndi%i$nes adversas para t# i,a!en.

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 21

C. A& ,antener t# i,a!en %$n #n estad$ de ni,$ a&e!re- de0as "#era a t$d$s &$s pensa,ient$s *#e dispersar/an e& n7%&e$ espirit#a& de &a ,is,a. P#est$ *#e &a &e( es %reativa en s# a%%i'n- t# dese$ i,a!inad$ se rea&i)ar %$n %erte)a. B. La s5pti,a e i,p$rtante %#esti'n *#e de+es re%$rdar a& vis#a&i)ar es *#e est s %reand$ #na i,a!en ,enta& %$n &a "ina&idad de deter,inar &a %#a&idad *#e &e est s dand$ a &a s#stan%ia ( &a ener!/a anteri$r,ente indi"eren%iadas- ( n$ $r!ani)and$ &as %ir%#nstan%ias espe%/"i%as para s# ,ani"esta%i'n. 9sa es tarea de& pr$pi$ p$der %read$r. 9& %$nstr#ir s#s pr$pias "$r,as de e.presi'n %$n +astante nat#ra&idad- si t7 se &$ per,ites- ( te ah$rrar #n ,$nt'n de ansiedad inne%esaria. L$ *#e rea&,ente *#ieres es #na e.pansi'n en %ierta dire%%i'n- (a sea de sa&#dri*#e)a $ %#a&*#ier $tra %$sa- ( ,ientras &a %$nsi!as 3%$,$- sin d#da- &$ har s- si ,antienes t# i,a!en %$n %$n"ian)a4 *#5 i,p$rta si te &&e!a a trav5s de #n %ana& %$n e& *#e %re/as *#e p$d/as %$ntar $ a trav5s de a&!7n $tr$ %ana& %#(a e.isten%ia des%$n$%/as de& t$d$. Est s %$n%entrand$ ener!/a de #n deter,inad$ tip$ para #na "ina&idad parti%#&ar. Ten est$ en ,ente ( de0a *#e &$s deta&&es espe%/"i%$s se $%#pen de s/ ,is,$s- ( 0a, s ,en%i$nes t# inten%i'n a nadie. Re%#erda sie,pre *#e &a nat#ra&e)a- desde s# s#per"i%ie %&ara,ente visi+&e hasta s#s , s ,isteri$sas pr$"#ndidades- es #n in,ens$ a&,a%5n de &#) ( de +ien t$ta&,ente dedi%ad$s a t# #s$ individ#a&. T# #nidad %$ns%iente %$n e& !ran t$d$ es e& se%ret$ de& 5.it$- ( %#and$ ha(as %$,prendid$ est$ p$dr n dis"r#tar de &a p$sesi'n de &a t$ta&idad $ de #na parte de e&&a a v$&#ntad- p$r*#e ,ediante t# re%$n$%i,ient$ &a has he%h$ t#(a ( p#edes ha%er&$ %ada ve) , s. Ja, s $&vides *#e t$das &as %$sas "/si%as- tant$ si est n a t# "av$r %$,$ si est n en t# %$ntra- "#er$n #n pensa,ient$ s$stenid$ antes de %$nvertirse en %$sas. E& pensa,ient$ %$,$ pensa,ient$ n$ es ni +#en$ ni ,a&$I es a%%i'n %reativa- ( sie,pre ad$pta #na "$r,a "/si%a. P$r &$ tant$- &$s pensa,ient$s en &$s *#e insistes se %$nvierten en %$sas *#e p$sees $ n$ p$sees.

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 22

Captulo 8

P$r *#5 ,e dedi*#5 a est#diar &a %ien%ia ,enta& A ,en#d$ ,e han pre!#ntad$ p$r &$s ,$tiv$s p$r &$s *#e e,pe%5 a e st # d i a r & a % i e n % i a , e nt a & ( a%er%a de &$s res#&tad$s de ,i +7s*#eda- n$ s'&$ en %#ant$ a& %$n$%i,ient$ de &$s prin%ipi$s- sin$ ta,+i5n a &a ap&i%a%i'n de di%h$s %$n$%i,ient$s en e& desarr$&&$ de ,i pr$pia vida ( e.perien%ia. Estas pre!#ntas s$n 0#sti"i%a+&es p$r*#e a&!#ien *#e intenta rea&i)ar e& pape& de ,ensa0er$ ( ense=ar &as verdades psi%$&'!i%as s'&$ p#ede ser e"e%tiv$ ( %$nvin%ente si 5&- $ e&&a- &as ha pr$+ad$ en e& &a+$rat$ri$ de &a e.perien%ia ,enta&. Est$ se ap&i%a espe%ia&,ente a ,i %as$- p#es "#i &a 7ni%a a&#,na de Th$,as Tr$>ard- e& , s !rande ,aestr$ de &a %ien%ia ,enta& de &a a%t#a&idad- %#(as ense=an)as se +asan en &a re&a%i'n entre &a ,ente individ#a& ( &a ,ente %reativa #niversa&- *#e es &a dad$ra de vida- ( &a "$r,a en *#e esa re&a%i'n p#ede ser inv$%ada para ase!#rar &a e.pansi'n ( #na e.presi'n , s p&ena de &a vida individ#a&. L$ *#e ,e i,p#&s' ini%ia&,ente a est#diar &a %ien%ia ,enta& "#e #na a+r#,ad$ra sensa%i'n de s$&edad. A t$da vida &&e!an e.perien%ias de ais&a,ient$ espirit#a&- %$,$ &as *#e en a*#e&&a 5p$%a pred$,ina+an en ,i vida. A pesar de& he%h$ de *#e %ada d/a ,e en%$ntra+a %$n a,i!$s- r$deada de re!$%i0$ ( a&e!r/a- ten/a &a persistente sensa%i'n de *#e esta+a s$&a en e& ,#nd$. 6a+/a envi#dad$ tres a=$s atr s ( ha+/a estad$ via0and$ de pa/s en pa/s- +#s%and$ &a serenidad de ni,$. Las %ir%#nstan%ias ( e& ent$rn$ de ,i vida eran ta&es *#e ,is a,i!$s ,e %$nsidera+an #na 0$ven in#s#a&,ente a"$rt#nada. A#n*#e re%$n$%/an *#e ha+/a s#"rid$ #na !ran p5rdida %#and$ ,i ,arid$ ,#ri'- sa+/an *#e ,e ha+/a de0ad$ en #na +#ena sit#a%i'n e%$n',i%a- &i+re para ir a %#a&*#ier &#!ar %#and$ *#isiera ( %$n ,#%h$s a,i!$s. Sin e,+ar!$- si ,is a,i!$s h#+ieran p$did$ penetrar en ,is e,$%i$nes , s /nti,as- ha+r/an en%$ntrad$ #n pr$"#nd$ senti,ient$ de va%/$ ( ais&a,ient$. Ese senti,ient$ esti,#&' en ,/ #n esp/rit# in*#iet$ *#e ,e i,p#&s' %ada ve) , s a #na in"r#%t#$sa +7s*#eda en e& e.teri$r de a&!$ *#e , s tarde %$,prend/

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 23

*#e s'&$ p$d/a $+tenerse en e& interi$r. Est#di5 &a %ien%ia %ristiana- per$ n$ ,e pr$p$r%i$n' nin!7n %$ns#e&$- a#n*#e ,e di %#enta p&ena,ente de& !ran tra+a0$ *#e esta+an rea&i)and$ &$s %ient/"i%$s- e in%&#s$ t#ve e& p&a%er ( e& privi&e!i$ de %$n$%er a &a se=$ra Edd( pers$na&,ente. Per$ ,e res#&ta+a i,p$si+&e a%eptar &as ense=an)as "#nda,enta&es de &a %ien%ia %ristiana ( ha%er #na ap&i%a%i'n pr %ti%a de e&&as. Esta+a a p#nt$ de a+and$nar &a +7s*#eda de "e&i%idad ( de resi!nar,e a ret$,ar ,i vida de aparente diversi'n- %#and$ #na a,i!a ,e invit' a visitar a& !ran vidente ( ,aestr$ A+d#& Baha. Desp#5s de entrevistar,e %$n ese h$,+re tan ,aravi&&$s$- ,i +7s*#eda de a&e!r/a e,pe)' a dar #n !ir$. E& ,e di0$ *#e via0ar/a p$r t$d$ e& ,#nd$ +#s%and$ &a verdad ( *#e- %#and$ &a ha&&ara- ha+&ar/a de e&&a. En a*#e& ,$,ent$- e& %#,p&i,ient$ de esa a"ir,a%i'n de ese !ran vidente ,e pare%i' i,p$si+&e. Per$ %$nten/a #na d$sis de ni,$ (- a& ,en$s- indi%a+a *#e ,i +7s*#eda anteri$r ha+/a id$ en &a dire%%i'n e*#iv$%ada. De #na "$r,a d5+i& e inse!#ra- e,pe%5 a en%$ntrar a&e!r/a en ,i interi$r- p$r*#e A+d#& Baha ,e ha+/a dad$ a entender *#e ha&&ar/a &a verdad. Es$ era &$ i,p$rtante- ( pr %ti%a,ente &$ 7ni%$ *#e ($ re%$rda+a de n#estra entrevista. Un$s d/as , s tarde- a& visitar e& despa%h$ de #n pra%ti%ante de& N#ev$ Pensa,ient$- ,e &&a,' &a aten%i'n #n &i+r$ *#e esta+a s$+re s# ,esa- tit#&ad$ as !on"eren!ias de #di$%urgo so%re !ien!ia $ental& de Th$,as Tr$>ard. 8e s$rprendi' ver *#e Tr$>ard era #n 0#e) retirad$ de& P#n0a+- en &a India. C$,pr5 e& &i+r$- pensand$ *#e &$ &eer/a esa ,is,a tarde. 8#%h$s han intentad$ ha%er &$ ,is,$- per$ se han en%$ntrad$- i!#a& *#e ($- %$n *#e e& &i+r$ de+e ser est#diad$ para ser %$,prendid$- ( %ient$s de pers$nas han de%idid$- %$,$ &$ hi%e ($- dedi%ar&e t$da s# aten%i'n. Desp#5s de ha+er en%$ntrad$ este &i+r$- *#e era #n tes$r$- ,e "#i a& %a,p$ d#rante #n$s d/as (- ,ientras esta+a ah/- est#di5 e& v$&#,en &$ , s ,in#%i$sa,ente *#e p#de. 8e pare%i' e.tre,ada,ente di"/%i& ( de%id/ %$,prar $tr$ &i+r$ de Tr$>ard%$n &a esperan)a de *#e s# est#di$ n$ re*#erir/a tant$ es"#er)$. A& pre!#ntar- ,e di0er$n *#e e& v$&#,en si!#iente- as !on"eren!ias de 'ore& era ,#%h$ , s sen%i&&$ ( era e& ,e0$r de &$s d$s &i+r$s. Tard5 se,anas ( ,eses en tener si*#iera #na va!a idea de& si!ni"i%ad$ de& pri,er %ap/t#&$ de D$re- *#e se tit#&a+a 1Entrar en e& esp/rit# de e&&$2. C$n est$ *#ier$ de%ir *#e tard5 ,eses en entrar en e& esp/rit# de &$ *#e esta+a &e(end$. Per$- entre tant$- #n p rra"$ de &a p !ina <C &&a,' ,i aten%i'n p$r*#e ,e pare%i' *#e era &$ , s !rande *#e ha+/a &e/d$ 0a, s. L$ ,e,$ri%5 ( ,e es"$r%5 %$n t$da ,i a&,a en entrar en e& esp/rit# de &as pa&a+ras de Tr$>ard. E& p rra"$ di%eF 18i ,ente

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 24

es #n %entr$ de $pera%i'n divina. La $pera%i'n divina es sie,pre para &a e.pansi'n ( para #na e.presi'n , s p&ena- ( est$ si!ni"i%a &a pr$d#%%i'n de a&!$ *#e va , s a&& de &$ *#e ha e.istid$ antes- a&!$ entera,ente n#ev$- n$ in%&#id$ en &a e.perien%ia anteri$r- a#n*#e pr$veniente de e&&a ,ediante #na se%#en%ia $rdenada de %re%i,ient$. P$r &$ tant$- p#est$ *#e &$ divin$ n$ p#ede %a,+iar s# nat#ra&e)a inherente- de+e $perar de &a ,is,a ,anera %$n,i!$I en %$nse%#en%ia- en ,i pr$pi$ ,#nd$ espe%ia&- de& %#a& ($ s$( e& %entr$- avan)ar para pr$d#%ir n#evas %$ndi%i$nes- sie,pre p$r de&ante de %#a&*#iera *#e ha(a e.istid$ anteri$r,ente2. F#e ne%esari$ #n es"#er)$ p$r ,i parte para ,e,$ri)ar este p rra"$- per$ en e& es"#er)$ ha%ia este "in- &as pa&a+ras pare%/an &&evar %$nsi!$ #n %iert$ est/,#&$. Cada repeti%i'n de& p rra"$ ha%/a *#e ,e res#&tara , s " %i& entrar en s# esp/rit#. Las pa&a+ras e.presa+an e.a%ta,ente &$ *#e ($ ha+/a estad$ +#s%and$. 8i 7ni%$ dese$ era tener serenidad de ni,$. En%$ntr5 re%$n"$rtante %reer *#e &a $pera%i'n divina en ,/ p$d/a e.pandirse ha%ia #na e.presi'n , s p&ena ( pr$d#%ir %ada ve) , s a&e!r/a Hen rea&idad- #na serenidad de ni,$ ( #n !rad$ de satis"a%%i'n ,a($res de &$s *#e ha+/a %$n$%id$ 0a, s-. E& p rra"$ ,e inspir' t$dav/a , s #n pr$"#nd$ inter5s p$r sentir *#e &a %hispa de vida en ,/ p$d/a traer a ,i vida a&!$ %$,p&eta,ente n#ev$. N$ desea+a +$rrar ,is e.perien%ias de& pasad$- per$ %$ntin#ar a partir de e&&as traer/a a&!$ n#ev$ *#e tras%ender/a %#a&*#ier %$sa *#e ($ h#+iera e.peri,entad$ antes. La ,edita%i'n s$+re estas a"ir,a%i$nes tra0$ %$nsi!$ #n %iert$ senti,ient$ de a&e!r/a. K#5 ,aravi&&$s$ ser/a si ($ p#diera a%eptar ( %reer sin%era,ente- sin nin!7n atis+$ de d#da- *#e esa a"ir,a%i'n de Tr$>ard era verdad. Cierta,ente- &$ divin$ n$ p$d/a %a,+iar s# nat#ra&e)a inherente- ( p#est$ *#e &a vida divina est a%t#and$ en ,/- de+$ de estar divina,ente ha+itada- ( &$ divin$ en ,/ de+e de $perar de i!#a& ,anera *#e $pera en e& p&an$ #niversa&. Est$ s i ! n i " i % a + a *#e t$d$ ,i ,#nd$ de %ir%#nstan%ias- a,i!$s ( %$ndi%i$nes a%a+ar/a siend$ #n ,#nd$ de a&e!r/a ( dis"r#tede& %#a& 1A$ s$( e& %entr$P. T$d$ est$ $%#rrir/a en %#ant$ ($ "#era %apa) de %$ntr$&ar ,i ,ente (- p$r ende- pr$p$r%i$nar #n %entr$ %$n%ret$ a&reded$r de& %#a& &as ener!/as divinas p#dieran 0#!ar. Sin d#da- va&/a &a pena pr$+ar&$. Si Tr$>ard ha+/a ha&&ad$ esta verdad- ?p$r *#5 ($ n$@ La idea hi)$ *#e ,e %i=era a ,i tarea. 8 s ade&ante de%id/ est#diar %$n e& h$,+re *#e ha+/a rea&i)ad$ ( entre!ad$ a& ,#nd$ #na a"ir,a%i'n tan ,aravi&&$sa. 8e ha+/a he%h$ sa&ir de ,i estad$ de desa&ient$. La di"i%#&tad in,ediata era *#e ne%esita+a , s diner$.

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 25

Captulo (

C',$ atra0e veinte ,i& d'&ares

En e& &a+$rat$ri$ de e.perien%ias en e& *#e ,i re%i5n reve&ada re&a%i'n %$n &a $pera%i'n divina de+/a ser pr$+ada- e& pri,er pr$+&e,a "#e e%$n',i%$. 8is in!res$s eran &$s *#e ha+/an sid$ estip#&ad$s- &$s %#a&es eran s#"i%ientes para %#+rir ,is ne%esidades diarias- per$ n$ pare%/an ser s#"i%ientes para per,itir,e via0ar %',$da,ente a In!&aterra- d$nde viv/a Tr$>ard- ( *#edar,e ah/ d#rante #n per/$d$ inde"inid$ para est#diar %$n #n ,aestr$ tan !rande %$,$ de+/a de ser 5&. De ,$d$ *#e- antes de averi!#ar si Tr$>ard a%epta+a a&#,n$s $- en %as$ de *#e &$ hi%iera- si ($ %#,p&/a %$n &$s re*#isit$s- e,pe%5 a #ti&i)ar e& p rra"$ *#e ha+/a ,e,$ri)ad$. T$d$s &$s d/as- de he%h$- pr %ti%a,ente a t$das h$ras- &as pa&a+ras esta+an en ,i ,enteF 18i ,ente es #n %entr$ de $pera%i'n divina- ( $pera%i'n divina si!ni"i%a e.pansi'n ha%ia a&!$ ,e0$r *#e &$ *#e ha e.istid$ antes2. En e& &i+r$ dedi%ad$ a &as %$n"eren%ias de Edi,+#r!$ ha+/a &e/d$ a&!$ s$+re &a &e( de atra%%i'n ( en e& %ap/t#&$ de 1Ca#sas ( %$ndi%i$nes2 ha+/a $+tenid$ #na va!a idea de &$ *#e era vis#a&i)ar. De ,$d$ *#e- %ada n$%he- antes de ir,e a d$r,ir- %rea+a #na i,a!en ,enta& de &$s veinte ,i& d'&ares *#e desea+a. Cada n$%he- en ,i d$r,it$ri$- %$nta+a veinte +i&&etes de ,i& d'&ares (- &#e!$- %$n &a idea de i,presi$nar ,i ,ente de #na "$r,a , s en" ti%a %$n e& he%h$ de *#e es$s veinte ,i& d'&ares eran para ir a In!&aterra ( est#diar %$n Tr$>ardes%ri+/a &$ *#e i,a!ina+a. 8e ve/a %$,prand$ #n +i&&ete para e& +#*#e de vap$r%a,inand$ de a*#/ a a&& en &a %#+ierta de& +ar%$ *#e va de N#eva A$rO a L$ndres (p$r 7&ti,$- ,e ve/a siend$ a%eptada %$,$ a&#,na de Tr$>ard. Este pr$%es$ se repet/a %ada ,a=ana ( %ada n$%he- sie,pre !ra+and$ , s ( , s p&ena,ente en ,i ,ente &a a"ir,a%i'n de Tr$>ard *#e ha+/a ,e,$ri)ad$F 18i ,ente es #n %entr$ de $pera%i'n divina2. 8e es"$r)a+a p$r ,antener esta a"ir,a%i'n en &a parte p$steri$r de ,i %$n%ien%ia t$d$ e& tie,p$ sin tener en &a ,ente nin!7n pensa,ient$ s$+re %',$ p$dr/a %$nse!#ir e& diner$. Pr$+a+&e,ente &a ra)'n p$r &a %#a& n$ ha+/a nin!7n pensa,ient$ s$+re &$s %a,in$s p$r &$s *#e e& diner$ p$dr/a &&e!ar a ,/ era p$r*#e n$ p$d/a i,a!inar *#e de d'nde p$dr/an venir &$s veinte ,i& d'&ares. De ,$d$ *#e si,p&e,ente ,ant#ve ,i pensa,ient$ "ir,e ( de05 *#e e& p$der de atra%%i'n en%$ntrara s#s pr$pi$s %a,in$s ( ,edi$s. Un d/a- ,ientras esta+a %a,inand$ p$r &a %a&&e- ha%iend$ ,is e0er%i%i$s de respira%i'n pr$"#nda- ,e vin$ #n pensa,ient$F 18i ,ente es- sin d#da- #n %entr$ de

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 26

$pera%i'n divina. Di$s &&ena t$d$ e& espa%i$- ent$n%es Di$s de+e de estar ta,+i5n en ,i ,ente. Si *#ier$ este diner$ para est#diar %$n Tr$>ard para p$der %$n$%er &a verdad de &a vida- ent$n%es tant$ e& diner$ %$,$ &a verdad de+en ser ,/$s- a#n*#e t$dav/a n$ s$( %apa) de sentir $ ver &as ,ani"esta%i$nes "/si%as de nin!#na de &as d$s %$sas2- de%&ar5. 1De+en ser ,/$s.2 8ientras t e n/ an &#!ar estas re"&e.i$nes en ,i ,ente- #n pensa,ient$ pare%i' venir de ,i interi$rF 1A$ s$( t$da &a s#stan%ia *#e e.iste2. L#e!$- de $tr$ %ana& de ,i %ere+r$- pare%i' *#e ven/a &a resp#estaF 1P$r s#p#est$ *#e es as/F t$d$ de+e tener s# ini%i$ en &a ,ente. E& P($P- &a idea- de+e ser &a s#stan%ia 7ni%a ( $ri!ina& *#e e.iste- ( es$ si!ni"i%a diner$- as/ %$,$ t$d$ &$ de, s2. 8i ,ente a%ept' esta idea e in,ediata,ente t$da &a tensi'n de &a ,ente ( e& %#erp$ desapare%i'. Ten/a #na sensa%i'n de a+s$&#ta %erte)a de estar en %$nta%t$ %$n t$d$ e& p$der *#e &a vida tiene para dar. T$d$ pensa,ient$ s$+re e& diner$- s$+re e& ,aestr$$ in%&#s$ s$+re ,i pr$pia pers$na&idad se desvane%i' en &a !ran %$rriente de a&e!r/a *#e re%$rri' t$d$ ,i ser. Se!#/ %a,inand$ ,ientras ese senti,ient$ de a&e!r/a i+a a#,entand$ %$nstante,ente ( e.pandi5nd$se- hasta *#e t$d$ &$ *#e ,e r$dea+a pare%i' +ri&&ar %$n #na &#) resp&ande%iente. Cada pers$na 0#nt$ a &a *#e pasa+a T$da %$n%ien%ia de &a pers$na&idad ha+/a esta+a tan i&#,inada %$,$ ($. a&e!r/a ( satis"a%%i'n. A*#e&&a n$%he- %#and$ desarr$&&5 ,i i,a!en de &$s veinte ,i& d'&ares- "#e %$n #n aspe%t$ %$,p&eta,ente distint$. En &as $%asi$nes anteri$res- ,ientras %rea+a ,i i,a!en ,enta&- ha+/a sentid$ *#e esta+a despertand$ a&!$ en ,/. Esta ve) n$ h#+$ nin!#na sensa%i'n de es"#er)$. Si,p&e,ente %$nt5 &$s veinte ,i& d'&ares. L#e!$- de #na "$r,a t$ta&,ente inesperada- pr$veniente de #na "#ente de &a *#e ($ n$ era %$ns%iente en es$s ,$,ent$s- pare%i' a+rirse #n p$si+&e %a,in$ p$r e& *#e e& diner$ p$dr/a &&e!ar a ,/. A& prin%ipi$ ,e %$st' #n !ran es"#er)$ n$ e,$%i$nar,e. 8e pare%/a tan ,aravi&&$s$tan !&$ri$s$- estar en %$nta%t$ %$n &a "#ente de s#,inistr$. Per$- ?n$ ha+/a advenid$ Tr$>ard a s#s &e%t$res *#e ,ant#vieran t$da e.%ita%i'n "#era de s#s ,entes %#and$ se dieran %#enta p$r pri,era ve)- de &a #ni'n %$n e& s#,inistr$ in"init$- ( *#e trataran este he%h$ %$,$ e& res#&tad$ per"e%ta,ente nat#ra& *#e se ha+/a %$nse!#id$ %$n n#estra peti%i'n@ Est$ ,e res#&ta+a t$dav/a , s di"/%i& *#e ,antener e& pensa,ient$ de *#e 1($ s$( t$da &a s#st an%ia *#e e.isteI ($ 3idea4 s$( e& prin%ipi$ de t$da "$r,avisi+&e $ invisi+&e2. En %#ant$ se presenta+a #na %ir%#nstan%ia *#e indi%a+a &a dire%%i'n p$r &a %#a&

desapare%id$ ( en s# &#!ar &&e!' esa est#penda ( %asi a+r#,ad$ra sensa%i'n de

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 27

p$dr/an apare%er &$s veinte ,i& d'&ares- ($ n$ s'&$ ha%/a #n es"#er)$ s#pre,$ p$r %$nte,p&ar %$n %a&,a &a dire%%i'n indi%ada %$,$ e& pri,er +r$te de &a se,i&&a *#e ha+/a se,+rad$ en &$ a+s$&#t$- sin$ *#e n$ de0a+a piedra p$r ,$ver para se!#ir esa dire%%i'n %#,p&iend$ %$n ,i parte. C#and$ &$ ha%/a- #na %ir%#nstan%ia pare%/a &&evar nat#ra&, ente a $tra- hasta *#e- pas$ a pas$- %$nse!#/ ,is desead$s veinte ,i& d'&ares. 8i ,a($r es"#er)$ "#e ,antener ,i ,ente e*#i&i+rada ( &i+re de e.%ita%i'n. E& pri,er "r#t$ %$n%ret$ de ,i est#di$ de &a %ien%ia ,enta& ta& %$,$ se e.p&i%a+a en e& &i+r$ de Tr$>ard ha+/a &&e!ad$ p$r*#e ($ ha+/a se!#id$ ,in#%i$sa,ente &$s ,5t$d$s *#e 5& des%ri+/a. En esta e.p&i%a%i'n- p$r &$ tant$- e& ,e0$r re!a&$ *#e p#ed$ $"re%er a& &e%t$r es %itar e& &i+r$ de Tr$>ard- as !on"eren!ias de #di$%urgo so%re !ien!ia $ental& de& %#a& se p#ede $+tener #na idea %$,p&eta de &a &/nea de a%%i'n *#e ($ esta+a es"$r) nd$,e p$r se!#ir. En e& %ap/t#&$ s$+re %a#sas ( %$ndi%i$nesdi%eF 1Para $+tener +#en$s res#&tad$sde+e,$s entender %$rre%ta,ente n#estra re&a%i'n %$n e& !ran p$der i,pers$na& *#e esta,$s #ti&i)and$. Es inte&i!ente- ( n$s$tr$s s$,$s inte&i!entes- ( &as d$s inte&i!en%ias de+en %$$perar. 2N$ de+e,$s a%t#ar irra%i$na&,ente ante &a &e(- esperand$ *#e ha!a p$r n$s$tr$s &$ *#e s'&$ p#ede ha%er a trav5s de n$s$tr$s. P$r &$ tant$- de+e,$s #sar n#estra inte&i!en%ia %$n e& %$n$%i,ient$ de *#e est a%t#and$ %$,$ instr#,ent$ de #na inte&i!en%ia ,a($r (& p#est$ *#e tene,$s este %$n$%i,ient$- p$de,$s ( de+e,$s %esar t$da ansiedad %$n respe%t$ a& res#&tad$ "ina&. 2 En &a pr %ti%a- de+e,$s pri,er$ "$r,arn$s e& %$n%ept$ idea& de n#estr$ $+0etiv$- %$n &a inten%i'n %&ara de !ra+ar&$ en &a ,ente #niversa& 35ste es e& pensa,ient$ *#e ha%e *#e ese tip$ de pensa,ient$ sa&!a de &a re!i'n de &as ,eras *#i,eras %as#a&es4 ( &#e!$ a"ir,ar *#e n#estr$ %$n$%i,ient$ de &a &e( es ,$tiv$ s#"i%iente para tener &a serena e.pe%tativa de $+tener e& res#&tad$ %$rresp$ndiente ( *#e- p$r &$ tant$- t$das &as %$ndi%i$nes ne%esarias se n$s presentar n en e& $rden de+id$. Ent$n%es p$de,$s dedi%arn$s a &$s as#nt$s de n#estra vida diaria %$n &a t r a n * # i & a se!#ridad de *#e &as %$ndi%i$nes ini%ia&es (a est n ah/ $ pr$nt$ estar n a &a vista. Si n$ &as ve,$s in,ediata,ente- de+e,$s estar %$ntent$s %$n e& %$n$%i,ient$ de *#e e& pr$t$tip$ espirit#a& (a e.iste ( esperar a *#e e,pie%e a apare%er a&!#na %ir%#nstan%ia *#e ap#nte en &a dire%%i'n deseada. 2P$dr/a tratarse de #na %ir%#nstan%ia ,#( p$%$ i,p$rtante per$ es &a dire%%i'n- ( n$ &a ,a!nit#d- &$ *#e de+e,$s tener en %#enta. En %#ant$ &a vea,$s- de+er/a,$s %$nsiderar&a %$,$ e& pri,er +r$te de &a se,i&&a se,+rada en &$ a+s$&#t$- ( a%t#ar %$n %a&,a- sin e.%ita%i'n- sea &$ *#e sea &$ *#e &as %ir%#nstan%ias e.i0an. Ent$n%es- , s ade&ante- vere,$s *#e esa "$r,a de a%t#ar n$s %$nd#%ir a $tra %ir%#nstan%ia- en &a ,is,a dire%%i'n- hasta *#e des%#+rire,$s *#e esta,$s siend$ &&evad$s pas$ a pas$-

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 28

a &a rea&i)a%i'n de n#estr$ $+0etiv$. 2De esta ,anera- &a %$,prensi'n de& !ran prin%ipi$ de &a &e( de& s#,inistr$- a trav5s de &as %$ntin#as e.perien%ias- n$s a&e0ar de #na "$r,a %ada ve) , s a+s$&#ta de n#estr$s pensa,ient$s ansi$s$s ( de n#estr$s es"#er)$s pen$s$s- ( n$s &&evar a #n n#ev$ ,#nd$ en e& *#e e& e,p&e$ 7ti& de t$d$s n#estr$s p$deres- (a sean ,enta&es $ "/si%$s- n$ ser , s *#e #n desp&ie!#e de n#estra individ#a&idad de a%#erd$ %$n s# pr$pia nat#ra&e)a (- p$r ende- a #na perpet#a "#ente de sa&#d ( "e&i%idadF sin d#da- #n in%entiv$ s#"i%iente para est#diar detenida,ente &as &e(es *#e !$+iernan &a re&a%i'n entre &a pers$na ( &a 8ente Universa&2. Ent$n%es- a& i!#a& *#e ah$ra- ,e pare%i' *#e esa %ita des%ri+/a e& n7%&e$ ( e& %entr$ de& ,5t$d$ ( e& en"$*#e ne%esari$ para entrar en %$nta%t$ %$n e& s#,inistr$ in"init$. A& ,en$s esta %ita- %$,$ &a anteri$r de 18i ,ente es e& %entr$ de $pera%i'n divina2I et%5tera- %$nstit#/a e& 7ni%$ ,edi$ aparente para atraer ha%ia ,/ &$s veinte ,i& d'&ares. 8i %$ntin#$ es"#er)$ p$r entrar en e& esp/rit# de estas a"ir,a%i$nes ( p$r atraer esa s#,a *#e ne%esita+a- d#r' apr$.i,ada,ente #nas seis se,anas. A& "ina& de ese per/$d$- (a ten/a en ,i %#enta +an%aria &$s veinte ,i& d'&ares re*#erid$s. P$dr/a %$nvertir est$ en #na &ar!a hist$ria- dand$ t$d$s &$s deta&&es- per$ &$s he%h$s- ta& %$,$ &$s he narrad$- te dar n #na idea %&ara de &a %$ndi%i'n ,a!n5ti%a de ,i ,ente ,ientras &$s veinte ,i& d'&ares en%$ntra+an s# %a,in$ para &&e!ar a ,/.

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 29

Captulo )*

C',$ ,e %$nvert/ en &a 7ni%a a&#,na pers$na& de& , s !rande %ient/"i%$ ,enta& de &a a%t#a&idad

En %#ant$ t#ve &a idea de est#diar %$n Tr$>ard- Ie ped/ a #n a,i!$ ,/$ *#e &e es%ri+iera de ,i parte- p$r*#e sent/a *#e *#i) s 5& p$dr/a e.presar ,e0$r ,i dese$$ ha%er&$ en t5r,in$s , s pers#asiv$s de &$s *#e ($ p$dr/a e,p&ear. Nin!#na de &as %artas es%ritas p$r ,i a,i!$ re%i+i' ni #na s$&a resp#esta+ Es$ "#e tan desa&entad$r *#e p$dr/a ha+er ren#n%iad$ de& t$d$ a &a idea de %$nvertir,e en a&#,na de Tr$>ardper$ ,e I$ i,ped/a &a e.perien%ia *#e ha+/a tenid$ a*#e& d/a en &a %a&&e- %#and$ t$d$ ,i ,#nd$ se i&#,in'- ( re%$rd5 &a pr$,esaF 1T$das &as %$sas *#e dese5is- %reed *#e (a &as ha+5is re%i+id$- ( &as re%i+ir5is2. Teniend$ presente esta e.perien%ia- $r!ani%5 ,i via0e a In!&aterra- a pesar de& he%h$ de *#e- aparente,ente- ,is %artas ha+/an sid$ i!n$radas. Sin e,+ar!$v$&vi,$s a es%ri+ir ( "ina&,ente re%i+i,$s #na resp#esta ,#( "$r,a&- per$ s#,a,ente p$sitiva. Tr$>ard n$ a%epta+a a&#,n$sI n$ ten/a tie,p$ para dedi%ar a #n a&#,n$. A pesar de esta de%isi'n de"initiva- ,e ne!#5 a desani,ar,e- !ra%ias a& re%#erd$ de& d/a en e& *#e vinier$n a ,/ &a &#) ( e& pensa,ient$ de 1($ s$( t$da &a s#stan%ia *#e e.iste2. A& pare%er- p$d/a v$&ver a vivir esa e.perien%ia a v$&#ntad- ( %$n e&&a &&e!a+a sie,pre #na $&eada de va&$r ( ener!/a ren$vada. Via0a,$s a L$ndres ( desde ah/ te&e!ra"ia,$s a Tr$>ard- pidi5nd$&e #na entrevista. E& te&e!ra,a "#e resp$ndid$ in,ediata,ente ( en 5& "i0a+a &a "e%ha en &a *#e p$dr/a re%i+irn$s. En a*#e&&a 5p$%a- Tr$>ard esta+a viviend$ en R#an 8an$r- #n pe*#e=$ &#!ar perdid$ en e& s#r de In!&aterra- a #n$s treinta ( d$s Oi&',etr$s de &a esta%i'n de "err$%arri&. N$ p#di,$s en%$ntrar&$ en e& ,apa (- %$n !randes di"i%#&tades- &a Cook,s -ouring .gen!y de L$ndres &$%a&i)' e& &#!ar para n$s$tr$s. 6a+/a ,#( p$%as d#das en ,i ,ente s$+re &$ *#e Tr$>ard ,e dir/a d#rante &a entrevista. Sie,pre ha+/a ,antenid$ &a sensa%i'n de *#e &a verdad era ,/a ( de *#e %re%er/a ( se e.pandir/a

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 30

en ,i %$n%ien%ia hasta *#e &a pa) ( e& %$ntent$ "#eran ,ani"esta%i$nes e.ternas- as/ %$,$ internas- de ,i vida individ#a&. L&e!a,$s a &a %asa d#rante #na t$r,enta tre,enda ( "#i,$s %$rdia&,ente re%i+id$s p$r e& pr$pi$ Tr$>ard- e& %#a&- para ,i s$rpresa- pare%/a , s #n "ran%5s *#e #n in!&5s 3p$steri$r,ente ,e enter5 de *#e era des%endiente de &$s h#!$n$tes4. Era #n h$,+re de estat#ra ,ediana- %$n #na %a+e)a +astante !rande- #na !ran nari) ( #n$s $0$s *#e dan)a+an &i,pia,ente %$n a&e!r/a. C#and$ n$s h#+$ presentad$ a t$d$s &$s de, s ,ie,+r$s de s# "a,i&ia ( desp#5s de darn$s #na ta)a de t5 %a&iente"#i,$s invitad$s a &a sa&a de estar- d$nde Tr$>ard n$s ha+&' ,#( &i+re,ente de t$d$e.%ept$ de ,i pr$p#esta de est#di$s. Pare%/a pr %ti%a,ente i,p$si+&e &&evar&$ ha%ia ese te,a. N$ $+stante- 0#st$ antes de partir- &e pre!#nt5 atrevida,enteF 1?P$r *#5 n$ re%$nsidera s# de%isi'n de a%eptar #na a&#,na pers$na&@ Ten!$ tant$s dese$s de est#diar %$n #sted2- a &$ *#e 5& resp$ndi'- %$n s#,a indi"eren%ia- *#e n$ sent/a *#e p#diera dedi%ar&e e& tie,p$ *#e re*#erir/a para &a "$r,a%i'n pers$na&- per$ *#e estar/a en%antad$ de dar,e &$s n$,+res de d$s $ tres &i+r$s *#e %$nsidera+a *#e n$ s$&$ ser/an interesantes para ,/- sin$ ta,+i5n instr#%tiv$s. Di0$ *#e se sent/a ,#( ha&a!ad$ ( %$,p&a%id$ p$r e& he%h$ de *#e ($ h#+iera venid$ desde &$s Estad$s Unid$s para est#diar %$n 5&- ( a& sa&ir- ,ientras %a,in +a,$s p$r e& 0 a r d / n de s# %asa hasta e& %$%he se %$,p$rt' de #na "$r,a ,#%h$ ,en$s indi"erente. Un senti,ient$ de %$,pasi'n pare%i' t$%ar s# %$ra)'n ( se v$&vi' ha%ia ,/- ha%iend$ e& si!#iente %$,entari$F 1P$dr/a es%ri+ir,e si &e apete%e- %#and$ &&e!#e a Par/s- ( *#i) s en $t$=$- si ten!$ tie,p$- p$dr/a,$s $r!ani)ar a&!$- a#n*#e n$ ,e pare%e *#e sea p$si+&e ah$ra2. N$ perd/ e& tie,p$ ante s# a,a+&e invita%i'n a es%ri+ir&e- t$das ,is %artas "#er$n resp$ndidas r pida ( ed#%ada,ente- per$ 0a, s h#+$ ni #na pa&a+ra de ni,$ respe%t$ a ,i pr$p#esta de est#di$s. Fina&,ente- #n$s d$s ,eses , s tarde &&e!' #na %arta *#e %$nten/a &a pre!#ntaF 1?C# & %ree *#e es e& si!ni"i%ad$ de este vers/%#&$ en e& %ap/t#&$ <: de& Ap$%a&ipsis@2. 1)6+ a !iudad es un !uadrado& y su longitud es igual /ue su an!0ura+ 1idi2 la

!iudad !on la $edida3 dos $il dos!ientos 4einte kil2$etros+ 5u longitud y su an!0ura y su altura son iguales+6

Instintiva,ente s#pe *#e ,i $p$rt#nidad de est#diar %$n Tr$>ard depend/a de *#e &e diera &a resp#esta %$rre%ta a esa pre!#nta. La de"ini%i'n de& vers/%#&$ pare%/a estar

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 31

a+s$&#ta,ente "#era de ,i a&%an%e. C$,$ es nat#ra&- a ,i ,ente &&e!a+an resp#estasper$ ($ sa+/a int#itiva,ente *#e nin!#na era &a %$rre%ta. A+$!ad$s- ,5di%$s- %#ras,$n0as ( %&5ri!$s de t$d$ e& ,#nd$ re%i+ier$n %artas ,/as *#e %$nten/an esta pre!#nta. 8 s tarde- e,pe)ar$n a &&e!ar,e &as resp#estas- per$ &a int#i%i'n ,e de%/a *#e nin!#na era &a %$rre%ta. Entre tant$- ,e es"$r)a+a p$r en%$ntrar &a resp#esta ($ s$&a- per$ n$ pare%/a en%$ntrar nin!#na. 8e,$ri%5 e& vers$ %$n &a "ina&idad de ,editar s$+re 5&. Ini%i5 #na +7s*#eda en Par/s de &$s te.t$s *#e Tr$>ard ,e ha+/a re%$,endad$- ( desp#5s de d$s $ tres d/as +#s%and$- %r#)a,$s e& r/$ Sena hasta &a S&e de Cit5 para visitar a&!#nas &i+rer/as anti!#as *#e ah/ ha+/a. L$s &i+r$s esta+an a!$tad$s- ( a*#e&&$s eran &$s ,e0$res &#!ares para en%$ntrar&$s. Fina&,ente- n$s t$pa,$s %$n #na tienda pe*#e=a *#e &$s ten/a. Eran &$s 7&ti,$s e0e,p&ares *#e ten/a e& h$,+re (- en %$nse%#en%ia- s# pre%i$ era e&evad$. 8ientras ,e *#e0a+a %$n e& dependiente- ,i ,irada des%ans' s$+re &a $+ra de #n astr'&$!$. La %$!/ riend$ ( pre!#nt5F 1?Usted %ree *#e e& pr$"es$r &eer/a ,i h$r's%$p$@2. E& h$,+re pare%i' h$rr$ri)ad$ ante ,i s#!eren%ia ( resp$ndi' 1Oh- n$- $ada$e& 5se es #n$ de &$s , s !randes astr'&$!$s de Fran%ia. 9& n$ &ee h$r's%$p$s2. A pesar de s# resp#esta- s#r!i' #n persistente i,p#&s$ en ,i interi$r de ir a ver a ese h$,+re. La a,i!a *#e ,e ha+/a a%$,pa=ad$ en ,i +7s*#eda de &i+r$s p#s$ repar$s e intent' p$r t$d$s &$s ,edi$s dis#adir,e de ir a ver a& "a,$s$ astr'&$!$- per$ insist/ ( e&&a ,e a%$,pa='. C#and$ &&e!a,$s a s# despa%h$- ,e pare%i' #n tant$ e,+ara)$s$ pedir&e *#e ,e &e(era ,i h$r's%$p$. N$ $+stante- n$ p$d/a ha%er $tra %$sa- e.%ept$ p&antear ,i pre!#nta. De ,a&a !ana- e& pr$"es$r n$s invit' a pasar a s# est#di$ se,+rad$ de pape&es (- ta,+i5n de ,a&a !ana ( %$n i,pa%ien%ia- n$s pidi' *#e n$s sent se,$s. 8#( ed#%ada ( "r/a,ente- ,e di0$ *#e 5& n$ &e/a h$r's%$p$s. T$d$ s# ade, n de%/a , s %&ara,ente *#e &as pa&a+ras *#e desea+a *#e n$s "#5se,$s. 8i a,i!a se p#s$ de pie. A$ n$ sa+/a *#5 $tra %$sa ha%er- p$r*#e sent/a *#e t$dav/a n$ esta+a preparada p#ra ,ar%har,e. La int#i%i'n pare%/a de%ir,e *#e p$d/a sa%ar a &! 7n pr$ve%h$ de ah/. N$ p$d/a d e " i n i r e . a % t a , e n t e * # 5 e r a & de ,$d$ *#e- para dis!#st$ de ,i a,i!a- ,e *#ed5 %a&&ada d#rante #n$s ,$,ent$s %#and$de repente- #n$ de &$s en$r,es !at$s persas de& pr$"es$r sa&t' a ,i re!a)$. 1TB 0ateJa%OU2- !rit' e& pr$"es$r. Pare%/a pre!#ntarse- 1?K#5 si!ni"i%a est$@2. Ent$n%es- %$n #n inter5s ,a($r de& *#e ha+/a ,$strad$ en ,/ hasta e& ,$,ent$- di0$ %$n #na s$nrisaF 1N#n%a antes ha+/a vist$ a ese !at$ a%er%arse a #n e.tra=$- $ada$e+ 8i !at$ a+$!a p$r #sted. Ah$ra ($ ta,+i5n sient$ #n inter5s p$r s# h$r's%$p$- as/ *#e si ,e da &a "e%ha- tendr5 e& p&a%er de p$n5rse&$ p$r es%rit$ para #sted2. Sent/ #na !ran

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 32

sensa%i'n de "e&i%idad %#and$ hi)$ esa de%&ara%i'n. A %$n%&#(' di%iend$F 1N$ %re$ *#e a #sted &e i,p$rte rea&,ente s# h$r's%$p$2. La verdad de esa a"ir,a%i'n ,e %$n,$%i$n'- p$r*#e a ,/ n$ ,e i,p$rta+a ,i h$r's%$p$- ( n$ p$d/a de%ir&e e& ,$tiv$ p$r e& %#a& &e esta+a pidiend$ *#e ,e &$ hi%iera. 1N$ $+stante2- di0$- 1?P#ed$ ver&a para pedir&e s#s dat$s e& pr'.i,$ s +ad$ p$r &a tarde@2. E& s +ad$ p$r &a tarde- a &a h$ra %$nvenida- &&e!' e& pr$"es$r. Esta+a entre! nd$&e &a h$0a de pape& %$n t$d$s &$s dat$s de ,i na%i,ient$- et%5tera- %#and$ se ,e $%#rri' pre!#ntar&e p$r &a resp#esta a &a pre!#nta s$+re e& vers/%#&$ :C de& %ap/t#&$ <: de& Ap$%a&ipsis. 8i pensa,ient$ t#v$ #n e"e%t$ instant nea,ente- ( ,e en%$ntr5 pre!#nt nd$&e a ese h$,+re *#5 %re/a *#e si!ni"i%a+a ese vers/%#&$. Sin detenerse a pensar- rep&i%' in,ediata,enteF 1K#iere de%ir *#e &a %i#dad si!ni"i%a &a verdad- ( &a verdad n$ es inverti+&eI %ada &ad$ desde e& *#e #n$ se apr$.i,a a e&&a es e.a%ta,ente i!#a&2. Int#itiva,ente ( sin d#dar&$ re%$n$%/ esa resp#esta %$,$ &a verdadera- ( ,i a&e!r/a "#e i&i,itada- p$r*#e est#ve se!#ra de *#e a& p$seer esa resp#esta %$rre%ta- Tr$>ard ,e a%eptar/a %$,$ dis%/p#&a en $t$=$. C#and$ e& !ran astr'&$!$ se esta+a ,ar%hand$- &e %$nt5 t$d$ s$+re ,i dese$ de est#diar %$n Tr$>ard- *#e ha+/a venid$ desde N#eva A$rO e.presa,ente %$n ese pr$p'sit$- aparente,ente en van$ hasta *#e 5& ,e ha+/a dad$ &a resp#esta a esa pre!#nta- *#e era #na pr#e+a. Se ,$str' ,#( interesad$ ( ,e hi)$ varias pre!#ntas s$+re Tr$>ard. C#and$ &e ped/ *#e p$r "av$r ,e enviara &a %#enta- rep&i%' s$nrienteF 16 !a,e sa+er si e& !ran Tr$>ard &a a%epta %$,$ s# dis%/p#&a2- ( ,e di$ &as +#enas tardes. A%#d/ apres#rada,ente a ,i ha+ita%i'n para enviar&e #n te&e!ra,a a Tr$>ard d nd$&e &a resp#esta a &a pre!#nta s$+re e& vers/%#&$ :C de& %ap/t#&$ <: de& Ap$%a&ipsis. Re%i+/ #na resp#esta in,ediata de Tr$>ard- *#e de%/aF 1S# resp#esta es %$rre%ta. Est$( ini%iand$ #n %#rs$ de %$n"eren%ias s$+re &a Gran Pir ,ide en L$ndres. Si desea asistir a e&&as ( si- , s ade&ante- t$dav/a *#iere est#diar %$n,i!$- %re$ *#e p$de,$s $r!ani)ad$2. A& re%i+ir esta resp#esta- in,ediata,ente hi%e &$s preparativ$s para via0ar de Par/s a L$ndres. Asist/ a t$das &as %$n"eren%ias- ( re%i+/ #na !ran instr#%%i'n de e&&as- ( p$%$ desp#5s e,pe)a,$s %$n &$s preparativ$s para *#e ($ p#diera est#diar %$n Tr$>ard. D$s d/as antes de ,ar%har,e a C$rn#a&&es re%i+/ &a si!#iente %arta de Tr$>ard indi%and$ %&ara,ente &a &/nea de est#di$s *#e ,e da+aF

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 33

Q: Stan>i%O R$adD. Vensint$n- In!&aterra N de n$vie,+re de :;:<

K#erida Sra. BehrendF Cre$ *#e es ,e0$r *#e &e es%ri+a #nas &/neas est#diar %$n,i!$- (a *#e &a,entar/a ,#%h/si,$ *#e err'nea,ente (- p$r ende- s#"riera #na de%ep%i'n. L&ev$ vari$s a=$s est#diand$ e& te,a ( ten!$ #n %$n$%i,ient$ !enera& de &as prin%ipa&es %ara%ter/sti%as de &a ,a($r/a de &as ,aterias *#e- desa"$rt#nada,ente$%#pan &a aten%i'n en ,#%h$s %/r%#&$s a%t#a&,ente- %$,$ &a te$s$"/a- e& tar$t- &a % +a&a ( $tr$s de& esti&$- ( n$ d#d$ en de%ir *#e- a ,i 0#i%i$ t$d$s &$s tip$s ( &as des%rip%i$nes de &$s &&a,ad$s est #di$s $%#&t$s s$n dire%ta,ente $p#est$s a &a verdad rea&- dad$ra de vida- ( p$r &$ tant$- #sted n$ de+e esperar *#e ,is ense=an)as va(an p$r es$s sender$s. A%t#a&,ente $/,$s ha+&ar ,#%h$ de &a ini%ia%i'n- per$- %r5a,e- %#ant$ , s intente #sted %$nvertirse en #na 1ini%iada2- , s de0ar #sted de vivir &a vida. 6a+&$ tras vari$s a=$s de %#idad$s$s est#di$s ( re"&e.i'n %#and$ di!$ *#e &a Bi+&ia ( s# reve&a%i'n de Crist$ es &$ 7ni%$ *#e rea&,ente va&e &a pena est#diar. Ese es #n te,a &$ s#"i%iente,ente e.tens$ en t$da %$n%ien%ia- p#es a+ar%a n#estra vida e.terna ( n#estr$s as#nt$s %$tidian$s ( ta,+i5n &as "#entes internas de n#estra vida ( t$d$ &$ *#e- en t5r,in$s !enera&es- p$de,$s %$n%e+ir de &a vida en &$ invisi+&e desp#5s de desprendern$s de& %#erp$ a& ,$rir. Usted ha e.presad$ #n a&t$ !rad$ de %$n"ian)a en ,is ense=an)as- ( si s# %$n"ian)a es ta& *#e- %$,$ di%e- desea p$nerse %$,p&eta,ente +a0$ ,i $rienta%i'nn$ p#ed$ , s *#e a%eptar&$ %$,$ #na resp$nsa+i&idad ,#( seria- ( tendr5 *#e pedir&e *#e ,#estre esa %$n"ian)a a& ne!arse a e.a,inar &$s as/ &&a,ad$s 1,isteri$s2- p#es ah$ra &e pr$h/+$ *#e &$ ha!a. Est$( ha+&and$ desde &a e.perien%ia- per$ e& res#&tad$ ser *#e ,#%has de ,is ense=an)as pare%er n ,#( si,p&es- *#i) s en a&!#na ,edida d$!, ti%as- ( #sted dir *#e (a ha+/a $/d$ !ran parte de e&&as antes. La "e en Di$s- &a $ra%i'n ( &a ad$ra%i'n- a%er%an a& Padre a trav5s de Crist$I t$d$ e&&$- en %iert$ sentid$- &e res#&tar "a,i&iar- ( &$ 7ni%$ *#e p#ed$ esperar ha%er es*#i) s- arr$0ar #n p$%$ , s de &#) s$+re est$s te,as para *#e p#edan ser para #sted- n$ ,era,ente pa&a+ras tradi%i$na&es- sin$ ta,+i5n rea&idades vivientes. s$+re h#+iese s# pr$p#esta de a&!$

entendid$

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 34

6e sid$ as/ de e.p&/%it$ p$r*#e n$ *#ier$ *#e se &&eve nin!#na desi&#si'n- ( ta,+i5n de+er/a de%ir *#e n#estr$ &&a,ad$ %#rs$ de est#di$s ser n s'&$ #nas %$nversa%i$nes a,ist$sas en &as $%asi$nes en *#e n$s va(a +ien- (a sea para *#e #sted ven!a a n#estra %asa- $ ($ a &a s#(a- se!7n sea , s %$nveniente en ese ,$,ent$. Ade, s- &e prestar5 a&!#n$s &i+r$s *#e &a a(#dar n- per$ s$n ,#( p$%$s ( n$ s$n $%#&t$s en nin!7n sentid$. Ah$ra +ien- si t$d$ est$ %$n%#erda %$n s#s ideas- est$( se!#r$ de *#e estare,$s en%antad$s de ver&a en R#an 8an$r ( #sted ver *#e &$s *#e a*#/ residen- a#n*#e s$n p$%$s- s$n ,#( a,i!a+&es- ( e& +arri$ es ,#( +$nit$. Per$ si- p$r $tr$ &ad$- siente *#e *#iere a&!#na $tra "#ente de aprendi)a0e- n$ d#de en de%ir&$- per$ 0a, s en%$ntrar a nin!7n s#stit#t$ de Crist$. C$n"/$ en *#e n$ &e i,p$rtar *#e &e ha(a es%rit$ de esta "$r,a- per$ es *#e n$ *#ier$ *#e ven!a hasta C$rn#a&&es ( &#e!$ se sienta de%ep%i$nada. C$n a"e%t#$s$s sa&#d$sLe sa&#da %$rdia&,ente3"ir,ad$4 T. TRODARD

A ,i ,$d$ de ver- esta %$pia de &a %arta de Tr$>ard es &$ , s ,a!n/"i%$ *#e p#ed$ darte.

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 35

Captulo )) C',$ &&evar e& p$der de t# pa&a+ra a &a a%%i'n

En t$das t#s pa&a+ras est e& !er,en de& p$der *#e se e.pande ( se pr$(e%ta en &a dire%%i'n *#e t# pa&a+ra indi%a- ( "ina&,ente se desarr$&&a %$nvirti5nd$se en #na e.presi'n "/si%a. P$r e0e,p&$- si deseas esta+&e%er &a a&e!r/a en t# %$n%ien%iasi,p&e,ente repite &a pa&a+ra 1a&e!r/a2 de "$r,a se%reta- persistente ( en" ti%a,ente. E& !er,en de &a a&e!r/a se e,pe)ar a e.pandir ( a pr$(e%tar hasta *#e t$d$ t# ser estar &&en$ de a&e!r/a. Est$ n$ es #na ,era *#i,era- sin$ #na verdad. Una ve) *#e e.peri,entas este p$der- 1de,$strar s a diari$ *#e est$s he%h$s n$ han sid$ "a+ri%ad$s para en%a0ar en #na te$r/a- sin$ *#e &a te$r/a ha sid$ %reada ,ediante #na %#idad$sa $+serva%i'n de &a rea&idad2. T$d$ e& ,#nd$ sa+e *#e &a a&e!r/a pr$viene de& interi$r. Otra pers$na p#ede %a#sarte a&e!r/a- per$ nadie p#ede estar a&e!re p$r ti. La a&e!r/a es #n estad$ de %$n%ien%ia- ( &a %$n%ien%ia- di%e Tr$>ard- es 1,enta&2. Las "a%#&tades ,enta&es sie,pre "#n%i$nan p$r a&!$ *#e &as esti,#&a- ( ese est/,#&$ p#ede venir de& e.teri$r- a trav5s de &$s sentid$s e.tern$s- $ de& interi$r,ediante &a %$n%ien%ia de a&!$ n$ per%epti+&e en e& p&an$ "/si%$. E& re%$n$%i,ient$ de esta "#ente interi$r de est/,#&$ te per,ite traer a t# %$n%ien%ia %#a&*#ier estad$ *#e 1desees2. Una ve) *#e a&!$ te pare%e n$r,a&- es t#($ %$n t$da se!#ridad- p$r &a &e( de& %re%i,ient$ ( &a atra%%i'n- de& ,is,$ ,$d$ *#e es t#($ %$n$%er &a s#,a #na ve) *#e tienes e& #s$ %$ns%iente de &$s n7,er$s. Este ,5t$d$ de repetir &a pa&a+ra ha%e *#e &a pa&a+ra en t$d$ s# si!ni"i%ad$ i&i,itad$ sea t#(a- p$r*#e &as pa&a+ras s$n &a pers$ni"i%a%i'n de &$s pensa,ient$s- ( e& pensa,ient$ es %read$rF n$ es ni +#en$ ni ,a&$- si,p&e,ente es %read$r. 9ste es e& ,$tiv$ p$r e& %#a& &a "e %$nstr#(e ( e& ,ied$ destr#(e. 1S'&$ %$n %reer- t$das &as %$sas s$n p$si+&es para ti.2 Es &a "e &a *#e te da e& d$,ini$ s$+re t$das &as %ir%#nstan%ias $ %$ndi%i$nes adversas. Es t# pa&a+ra de "e &a *#e &a *#e te &i+era- n$ &a "e en #na %$sa $ #n a%t$ espe%/"i%$s- sin$ &a si,p&e "e en t# ,e0$r ($ en t$d$s &$s sentid$s. Es este p$der %read$r sie,pre presente dentr$ de& %$ra)'n de &a pa&a+ra e& *#e ha%e *#e t# sa&#d- t# serenidad de ni,$ ( t# sit#a%i'n e%$n',i%a sean #na repr$d#%%i'n de t#s pensa,ient$s , s ha+it#a&es. Intenta %reer ( %$,prender est$- ( des%#+rir s *#e eres e& ,aestr$- $ &a ,aestra- de t$da %ir%#nstan%ias $ %$ndi%i'n adversa- #n pr/n%ipe de p$der.

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 36

Captulo )2

C',$ in%re,entar t# "e

Per$ t7 pre!#ntasF 1?C',$ p#ed$ ha+&ar de &a pa&a+ra "e %#and$ ten!$ p$%a $ nin!#na "e@2. T$d$ ser viv$ tiene "e en a&!$ $ en a&!#ien. Es &a %#a&idad de &a ener!/a %reativa en e& pensa,ient$ p$sitiv$ de "e &$ *#e &e %$n"iere vita&idad- n$ &a "$r,a *#e ad$pta. In%&#s$ e& ,ied$ intens$ est viv$ p$r &a "e. Tienes ,ied$ a &a vir#e&a p$r*#e %rees *#e es p$si+&e *#e &a %$ntrai!as. Te,es &a p$+re)a ( &a s$&edad p$r*#e %rees *#e s$n p$si+&es para ti Es t# tenden%ia de pensa,ient$ ha+it#a& *#e reapare%e en t# ,ente- t# %#erp$ ( t#s as#nt$s- n$ e& pensa,ient$ $%asi$na& en a&!#na dire%%i'n $ dese$ espe%/"i%$s. Es &a "e *#e %$,prende *#e %ada %rea%i'n ha na%id$ en e& vientre de &as pa&a+ras ( e& pensa,ient$ &a *#e te da e& d$,ini$ s$+re t$das &as %$sas- in%&#id$ t# ($ in"eri$r- ( este senti,ient$ de "e a#,enta ( se intensi"i%a %#and$ $+serva,$s &$ *#e ha%e. Esta $+serva%i'n es &a $+serva%i'n de t# estad$ de %$n%ien%ia %#and$ &$ hi%iste- n$ %#and$ t#viste &a esperan)a de ha%er&$- per$ te,iste *#e "#era de,asiad$ +#en$ para ser verdad. ?C',$ te sentiste en esa $%asi'n en &a *#e si,p&e,ente t#viste *#e entrar en #n ,e0$r estad$ de ni,$ ( &$ hi%iste- $ *#isiste tener #na deter,inada %$sa ( &a %$nse!#iste@ V#e&ve a vivir esas e.perien%ias #na ( $tra ve) 3,enta&,ente4 hasta *#e rea&,ente sientas *#e est s en %$nta%t$ %$n e& ($ *#e %$n$%e ( sa+e- ( &$ ,e0$r de &$ ,e0$r es t#($.

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 37

Captulo )3

La re%$,pensa de &a "e %re%iente

P#est$ *#e has e.pandid$ t# "e en &a "e ( &as &e(es de& #nivers$ *#e n$ %$n$%en e& "ra%as$- t# "e en &$ ,e0$r de ti 3e& prin%ipi$ de vida ti4 te ha &&evad$ a darte %#enta %$ns%iente,ente de *#e n$ eres #na v/%ti,a de& #nivers$- sin$ parte de 5&. En %$nse%#en%ia- dentr$ de ti est a*#e&&$ *#e es %apa) de esta+&e%er #n %$nta%t$ %$ns%iente %$n e& prin%ipi$ #niversa& de &a &e( ( e& p$der- ( te per,ite presi$nar a t$das &as &e(es parti%#&ares de &a nat#ra&e)a- (a sean visi+&es $ invisi+&es- para *#e sirvan a t# e.i!en%ia $ dese$ parti%#&ares (- p$r &$ tant$ des%#+res *#e eres #n ,aestr$- n$ #n es%&av$- en %#a&*#ier sit#a%i'n. Tr$>ard n$s di%e *#e este d$,ini$ de+e 1%$nse!#irse ,ediante e& %$n$%i,ient$- ( e& 7ni%$ %$n$%i,ient$ *#e pr$p$r%i$nar este "in en t$da s# in,ensidad in%$n,ens#ra+&e es e& %$n$%i,ient$ de& e&e,ent$ pers$na& en e& esp/rit# #niversa&2 v s# re%ipr$%idad en n#estra pr$pia pers$na&idad. En $tras pa&a+ras- &as pa&a+ras *#e piensas- &a pers$na&idad *#e sientes *#e eres- s$n t$das repr$d#%%i$nes en ,iniat#ra$ Di$s espe%ia&i)ad$- $ 1esp/rit# #niversa&2. T$das t#s pa&a+ras-pensa,ient$s "#er$n pa&a+ras-"$r,as de Di$s antes de ser t#(as. Las pa&a+ras *#e #ti&i)as s$n &$s instr#,ent$s- &$s %ana&es p$r &$s %#a&es &a ener!/a %reativa t$,a "$r,a. Nat#ra&,ente- este p$der %read$r sensi+&e s'&$ p#ede repr$d#%irse de a%#erd$ %$n e& instr#,ent$ p$r e& *#e pasa. T$das &as de%ep%i$nes ( &$s "ra%as$s s$n e& res#&tad$ de intentar pensar #na %$sa ( pr$d#%ir $tra. Es$ es tan i,p$si+&e %$,$ &$ ser/a #ti&i)ar #n venti&ad$r e&5%tri%$ %$n &a "ina&idad de i&#,inar- $ ha%er *#e e& a!#a "&#(a en &/nea re%ta p$r #na t#+er/a d$+&ada. E& a!#a de+e t$,ar &a "$r,a de &a t#+er/a p$r &a *#e "&#(e. De #na "$r,a in%&#s$ , s "ie&- esta s#stan%ia sensi+&e- invisi+&e ( "&#ida de+e repr$d#%ir e.terna,ente &a "$r,a de& pensa,ient$-pa&a+ra p$r e& *#e pasa. 9sta es &a &e( de s# nat#ra&e)aI p$r &$ tant$se si!#e &'!i%a,ente *#e 1%$,$ #n h$,+re piensa- as/ es 5&2. De ah/ *#e %#and$ t# pensa,ient$ $ "$r,a-pa&a+ra est en %$rresp$nden%ia %$n e& ,$vi,ient$ etern$ %$nstr#%tiv$- *#e avan)a- de &a &e( #niversa&- ent$n%es t# ,ente es e& espe0$ en e& *#e e& p$der ( &a inte&i!en%ia in"init$s de& #nivers$ se ven repr$d#%id$s- ( t# vida individ#a& se %$nvierte en #na vida de ar,$n/a.

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 38

Captulo )4

C',$ ha%er *#e &a nat#ra&e)a te resp$nda

Se de+er/a tener %$ntin#a,ente presente *#e ha( #na inte&i!en%ia ( #n p$der en t$da &a nat#ra&e)a ( en t$d$ e& espa%i$ *#e es sie,pre %reativa e in"inita,ente sensi+&e- ( *#e resp$nde. La %apa%idad de resp#esta de s# nat#ra&e)a es d$+&eF es %reativa ( sensi+&e a &a s#!esti'n. Una ve) *#e e& entendi,ient$ h#,an$ ha %$,prendid$ este dat$ tan i,p$rtante- se da %#enta de &a si,p&i%idad de &a &e( de &a vida. L$ 7ni%$ ne%esari$ es *#e te des %#enta de *#e t# ,ente es #n %entr$ de $pera%i'n divina (- en %$nse%#en%ia- tiene en s# interi$r a*#e&&$ *#e a%epta s#!esti$nes. Espera *#e &a vida resp$nda a t# &&a,ada ( en%$ntrar s s#!eren%ias *#e tienden a *#e &a rea&i)a%i'n de t# dese$ &&e!#e a ti- n$ s'&$ pr$veniente de $tras pers$nas- sin$ ta,+i5n de &as "&$res- e& %5sped- &$s r+$&es ( &as r$%as- ( *#e te per,itir n rea&i)ar t# , s ansiad$ dese$ si a%t7as en %$nse%#en%ia %$n %$n"ian)a en este p&an$ "/si%$. 1La "e sin pa&a+ras est ,#erta2- per$ &a "e %$n $+ras te &i+era %$,p&eta,ente.

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 39

Captulo )5

La "e %$n $+ras. L$ *#e ha %$nse!#id$

Se di%e de T(s$n- e& !ran ,i&&$nari$ a#stra&ian$- *#e &a s#!esti'n 1ha) *#e &a tierra des5rti%a de A#stra&ia "&$re)%a %$,$ #na r$sa2 &e &&e!' de #na ,$desta ( pe*#e=a vi$&eta a#stra&iana ,ientras tra+a0a+a %$,$ 0ardiner$ p$r #n$s tres %he&ines a& d/a. E& s$&/a en%$ntrar estas pe*#e=as vi$&etas a,i!a+&es *#e %re%/an en %iertas partes de &$s +$s*#es- y a&!$ en &a "&$r &e t$%' en &a ,ente de T(s$n- ( 5& se senta+a en e& +$rde de s# &itera p$r &as n$%hes ( se pre!#nta+a %',$ se p$dr/a dar a &as "&$res- ( a &a vida ve!eta& &a $p$rt#nidad de e.presarse en &as tierras des5rti%as de A#stra&ia. Sin d#da- T(s$n era %$ns%iente de *#e tardar/a ,#%h$ en ah$rrar e& diner$ ne%esari$ para p$ner di*#es de rie!$ en &as tierras des5rti%as- per$ en s#s pensa,ient$s ( senti,ient$s esta+a se!#r$ de *#e se p$d/a %$nse!#ir- ( si p$d/a ha%erse- 5& p$d/a ha%er&$. Si ha+/a #n p$der en s# interi$r *#e "#era %apa) de %apt#rar &a idea- ent$n%es de+/a de ha+er #n p$der de resp#esta en &a idea ,is,a *#e p$d/a %$nvertirse en #na ,ani"esta%i'n "/si%a pr %ti%a. C$n deter,ina%i'n- T(s$n de0' de &ad$ t$das &as pre!#ntas a%er%a de &as ,aneras ( &$s ,edi$s espe%/"i%$s *#e ser/an e,p&ead$s para &&evar s# dese$ a &a ,ani"esta%i'n "/si%a- ( si,p&e,ente ,ant#v$ s#s pensa,ient$s %entrad$s en &a idea de %$nstr#ir %er%as ( ver "&$res ( %5sped ah/ d$nde n$ e.ist/an. Dad$ *#e &a %apa%idad de resp#esta de& p$der %read$r repr$d#%t$r n$ est &i,itada a nin!7n estad$ &$%a& de &a ,ente- &a ,edita%i'n ha+it#a& ( &a i,a!en ,enta& de T(s$n de0a+an &i+res a s#s ideas para *#e 5stas va!aran en #na in"init#d ( atra0eran $tras ideas de #na nat#ra&e)a se,e0ante. P$r &$ tant$- n$ "#e ne%esari$ *#e 5& esperara para ver s#s ideas ( s#s dese$s rea&i)ad$s- hasta ha+er ah$rrad$ de s#s tres %he&ines diari$s e& diner$ s#"i%iente para re!ar &as tierras- p$r*#e s#s ideas en%$ntrar$n $tras ideas en e& ,#nd$ "inan%ier$ *#e ar,$ni)a+an en si,pat/a %$n e&&as- ( &as p#ertas de &as "inan)as se a+rier$n r pida,ente.

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 40

T$das &as instit#%i$nes %aritativas se ,antienen s$+re e& prin%ipi$ de &a %apa%idad de resp#esta de &a vida. Si est$ n$ "#ese %iert$- nadie se pre$%#par/a p$r darsi,p&e,ente p$r*#e $tr$ &$ ne%esitara. La &e( de &a $"erta ( &a de,anda- %a#sa ( e"e%t$- n$ se p#ede r$,per 0a, s. Las ideas atraen ideas se,e0antes. A ve%es vienen de #na "&$r- #n &i+r$ $ de &$ invisi+&e. Est s sentad$ $ %a,inand$- a+s$rt$ en #na idea n$ de& t$d$ %$,p&eta en %#ant$ a &as ,aneras ( &$s ,edi$s de rea&i)ar&a- ( ent$n%es apare%e $tra idea- *#e nadie sa+e de d'nde viene- ( es re%i+ida p$r t# idea- atra(5nd$se &a #na a &a $tra- ( as/ s#%esiva,ente hasta *#e t#s dese$s s$n rea&idades "/si%as. K#i) s sientas &a ne%esidad de #na ,e0$ra en t#s "inan)as ( te pre!#ntes %',$ se p#ede pr$d#%ir ese in%re,ent$- %#and$- s7+ita,ente- desde t# interi$r pare%e &&e!arte &a idea de *#e t$d$ tiene s# $ri!en en e& pensa,ient$- in%&#s$ e& diner$- ( t#s pensa,ient$s %a,+ian de r#,+$. Si,p&e,ente te a!arras a &a de%&ara%i'n $ &a a"ir,a%i'n de *#e &$ ,e0$r- ( t$d$ &$ *#e e.iste- es t#($. P#est$ *#e eres %apa) de %apt#rar ideas de& i n" in it $ a trav5s de& instr#,ent$ de t# int#i%i'n- de0a *#e t# ,ente des%anse en ese pensa,ient$- sa+iend$ per"e%ta,ente +ien *#e ese pensa,ient$ resp$nder a s/ ,is,$. T# inhi+i%i'n de& pensa,ient$ de d#da y de& senti,ient$ de ansiedad per,ite *#e &as ideas tran*#i&i)ad$ras se insta&en ( atrai!an ha%ia si ideas de 1($ p#ed$2 ( 1($ &$ %$nse!#ir5P- *#e !rad#a&,ente se %$nvierten en &a "$r,a "/si%a de& dese$ *#e est en &a ,ente. En e& #s$ %$ns%iente de& p$der #niversa& para repr$d#%ir t#s dese$s en &a "$r,a "/si%a- se de+er/a tener en %#enta tres dat$sF 7ri$ero3 -odo el espa!io est8 lleno de poder !reador+ 5egundo3 #ste poder !reador es sensi%le a la sugesti2n+ -er!ero3 52lo puede "un!ionar !on $9todos dedu!ti4os+

C$,$ n$s di%e Tr$>ard- este 7&ti,$ p#nt$ es s#,a,ente i,p$rtante- (a *#e i,p&i%a *#e &a a%%i'n de& p$der %read$r sie,pre presente n$ est &i,itada en a+s$&#t$ p$r &$ pre%edente. O+ra de a%#erd$ %$n &a esen%ia de& esp/rit# de& prin%ipi$. Di%h$ de $tr$ ,$d$- este p$der #niversa& t$,a s# dire%%i'n %read$ra de &as pa&a+ras *#e t7 &e das. C#and$ e& ser h#,an$ t$,a %$n%ien%ia de esta !ran verdad- se %$nvierte en &$ , s i,p$rtante de t$da s# %$nsidera%i'n s$+re de *#5 %ar %ter est investid$ este p$der repr$d#%t$r sensi+&e. Es &a &e( ina&tera+&e de este prin%ipi$ de vida %read$r *#e 1C$,$ #n h$,+re piensa en s# %$ra)'n- as/ es 5&2. Si te das %#enta de &a verdad de *#e e& 7ni%$ p$der %read$r p#ede ser para ti 7ni%a,ente &$ *#e t7 sientes ( piensas

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 41

*#e es- estar disp#est$ ( preparad$ para %#,p&ir %$n t#s e.i!en%ias. Tr$>ard di%eF 1Si %rees *#e t# pensa,ient$ es p$der$s$- ent$n%es t# pensa,ient$ es p$der$s$2. 1C$,$ #n h$,+re piensa en s# %$ra)'n- as/ es 5&2 es &a &e( de &a vida( e& p$der %read$r n$ p#ede %a,+iar esta &e(- de& ,is,$ ,$d$ *#e #n espe0$ %$rriente n$ p#ede dev$&verte e& re"&e0$ de #na i,a!en distinta de& $+0et$ *#e %$&$%as "rente a 5&. 1C$,$ t7 piensas- as/ eres2 n$ si!ni"i%a 1%$,$ &e di%es a &a !ente *#e piensas2- $ 1%$,$ te !#star/a *#e e& ,#nd$ %re(era *#e piensas2. Se re"iere a t#s pensa,ient$s , s /nti,$s- a ese &#!ar *#e s'&$ t7 %$n$%es. 1Nadie p#ede %$n$%er a& Padre- e.%ept$ e& hi0$2 ( 1Nadie p#ede %$n$%er a& hi0$- e.%ept$ e& Padre2. S$&a,ente e& esp/rit# de &a vida- %read$r ( repr$d#%t$r- sa+e &$ *#e piensas- hasta *#e t#s pensa,ient$s se %$nvierten en rea&idades "/si%as ( se ,ani"iestan en t# %#erp$- en t# %ere+r$ $ en t#s as#nt$s. Ent$n%es t$das &as pers$nas %$n &as *#e entras en %$nta%t$ p#eden sa+er&$- p$r*#e e& Padre- &a ener!/a %read$ra inte&i!ente *#e es%#%ha en se%ret$- es%#%ha t#s pensa,ient$s , s se%ret$s- te re%$,pensa a+ierta,ente ( repr$d#%e t#s pensa,ient$s en &a "$r,a "/si%a. La "rase 18ientras piensas- sa+es *#e en es$ te %$nvertir s2 de+er/a ,antenerse en e& "$n de t# ,ente %$nstante,ente. Es$ es $+servar ( re)ar sin %esar- ( %#and$ n$ te sientes %$n "#er)as para re)ar "/si%a,ente.

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 42

Captulo )6

S#!eren%ias s$+re %',$ re)ar $ pedir %re(end$ *#e (a has re%i+id$

Pensar cientfico. Pensamiento positivo S#!eren%ias para &a ap&i%a%i'n pr %ti%aF Intenta- ,ediante #n pensa,ient$ %#idad$s$- p$sitiv$ ( ent#siasta 3per$ n$ a!$tad$r4darte %#enta de *#e &a s#stan%ia indes%ripti+&e- invisi+&e- de &a vida &&ena t$d$ e& espa%i$- ( de *#e s# nat#ra&e)a es #na s#stan%ia inte&i!ente- p& sti%a ( s#+0etiva. Las %in%$ de &a ,a=ana es &a ,e0$r h$ra para entrar en este tip$ de ,edita%i'n. Si te a%#estas te,pran$ t$das &as n$%hes d#rante #n ,es- antes de *#edarte d$r,id$!ra+a "ir,e,ente en t# ,ente s#+0etiva &a a"ir,a%i'n- 18i Padre es e& !$+ernante de t$d$ e& ,#nd$ ( est e.presand$ s# p$der de ,and$ a trav5s de ,/2- des%#+rir s *#e &a s#stan%ia de &a vida t$,a "$r,a en &$s ,$&des de t#s pensa,ient$s. N$ a%eptes &a s#!eren%ia de arri+a si,p&e,ente p$r*#e te ha sid$ dada. V#e&ve a pensar en e&&a detenida,ente hasta *#e *#ede !ra+ada en t# ,ente s#+%$ns%iente de #na "$r,a %$,prensi+&e. Lev ntate %ada ,a=ana a &as %in%$- ta& %$,$ se s#!iri' antesI si5ntate en #na si&&a de respa&d$ re%t$- en #na ha+ita%i'n si&en%i$sa- ( piensa &a a"ir,a%i'n de &a n$%he anteri$r. T$,ar s %$n%ien%ia de t# p$der ,a!n/"i%$ ( &$ p$dr s p$ner en pr %ti%a- d nd$te %#enta- a& ,en$s en %ierta ,edida- de *#e t# ,ente es rea&,ente e& %entr$ a trav5s de& %#a& t$da &a ener!/a %read$ra ( e& p$der est n t$,and$ "$r,a. Oracin cientfica E& prin%ipi$ *#e s#+(a%e a &a $ra%i'n %ient/"i%a A& re)ar para %a,+iar #na %$ndi%i'n- "/si%a- ,enta& $ e%$n',i%a para ti $ para $tra pers$na- ten presente *#e &a ne%esidad "#nda,enta& para *#e &a $ra%i'n sea resp$ndida es %$,prender &a si!#iente a"ir,a%i'n %ient/"i%aF 1Pedid !reyendo /ue ya 0a%9is re!i%ido ( re%i+ir5is2. Est$ n$ es tan di"/%i& %$,$ pare%e en &a s#per"i%ie- #na ve) *#e te das %#enta de *#e t$d$ tiene s# $ri!en en &a ,ente ( de *#e (a p$sees a*#e&&$ *#e +#s%as en e& e.teri$r. Nadie p#ede pensar #n pensa,ient$ en e& "#t#r$. T# pensa,ient$ de a&!$ %$nstit#(e

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 43

s# $ri!en. 7or lo tanto3 La "$r,a-pensa,ient$ de &a %$sa (a es t#(a en %#ant$ piensas. T# %$ntin#$ re%$n$%i,ient$ de esta p$sesi'n de pensa,ient$ ha%e *#e e& pensa,ient$ se %$n%entre- se %$ndense para pr$(e%tarse ( ad$ptar #na "$r,a "/si%a. Hacerse rico a travs de la creacin E& re%$n$%i,ient$ $ &a idea de n#evas "#er)as de ri*#e)a es &a aspira%i'n , s e&evada *#e p#edes &&evar a t# %$ra)'n- (a *#e s#p$ne e i,p&i%a e& "$,ent$ de t$d$s &$s $+0etiv$s n$+&es. E&e,ent$s a re%$rdar a%er%a de &a $ra%i'n para ti $ para $tra pers$naF re%#erda *#e a*#e&&$ a &$ *#e &&a,as trata,ient$ # $ra%i'n n$ es- en nin!7n sentid$hipn$tis,$. Ja, s de+er s pr$%#rar t$,ar p$sesi'n de &a ,ente de $tra pers$na. Re%#erda *#e n#n%a de+er/as tener &a inten%i'n de ha%erte %reer a&!$ *#e sa+es *#e n$ es verdad. Si,p&e,ente est s pensand$ ha%ia e& interi$r de Di$s $ &a pri,era %a#sa%$n &a %$,prensi'n de *#eF 1Si a&!$ es verdad- ha( #na ,anera en *#e es verdad en t$d$ e& #nivers$2. Re%#erda *#e e& p$der de& pensa,ient$ "#n%i$na p$r #n$s prin%ipi$s a+s$&#ta,ente %ient/"i%$s. Est$s prin%ipi$s se e.presan en e& &en!#a0e de &a a"ir,a%i'nF 1C$,$ #n h$,+re piensa en s# %$ra)'n- as/ es 5&2. Esta a"ir,a%i'n %$ntiene #na !ran sa+id#r/a- per$ es ne%esari$ p$der dar&e #n #s$ pr %ti%$. Re%#erda *#e t# &i+ertad para e&e!ir &$ *#e vas a pensar- e.a%ta,ente *#5 p$sesi'n de pensa,ient$ vas a a"ir,ar ( a de%&arar %$nstit#(e #n re!a&$ *#e Di$s te ha%e. 8#estra... *#e &a Pri,era Ca#sa ha d$tad$ a %ada pers$na %$n e& p$der ( &a ha+i&idad para traer a s# ent$rn$ pers$na& %#a&*#ier %$sa *#e e&i0a. Ca#sa y e"e%t$ en &$ re"erente a %$nse!#irF Si p&antas #na %ellota& $+tienes #n ro%le+ Si p&antas #n grano de $a:& !$se%has #n ta&&$ ( $u!0os !ran$s de ,a/). Sie,pre $+tienes &a ,ani"esta%i'n de a*#e&&$ *#e a"ir$as y de!laras %$ns%iente $ in%$ns%iente,ente- &$ *#e ha+it#a&,ente di%es ( esperas- en $tras pa&a+ras ;lo /ue sie$%ras6+ P$r &$ tant$- sie,+ra se,i&&as de yo soy+++ yo de%o+++ yo puedo+++ yo $e dar9 !uenta de *#e p$r*#e t7 eres& t7 de%es& p$r*#e t7 de%es& t7 puedes& p$r*#e t7 puedes& t7 lo 0a!es+ e&

re%$n$%i,ient$ ( &a %#idad$sa ap&i%a%i'n de &a ,is,a p$r parte de &a pers$na para

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 44

La ,ani"esta%i'n de esta verdad- in%&#s$ en #n pe*#e=$ !rad$- te pr$p$r%i$na &a %$,prensi'n indis%#ti+&e de *#e el do$inio es tu dere!0o& eres #n hereder$ de &a Pri,era Ca#sa- d$tad$ de t$d$ e& p$der *#e e&&a tiene. Di$s te &$ ha dad$ t$d$. -odo es t#($- ( sa+es *#e &$ 7ni%$ *#e tienes *#e ha%er es a&ar!ar t# ,an$ ,enta& ( t$,ar&$. Esta "'r,#&a p#ede servir %$,$ #n dise=$ para dar "$r,a a t# pr$pia $ra%i'n $ a"ir,a%i'n a Di$s para e& +ene"i%i$ de $tra pers$na- $ e& t#($. Si es para #na pers$na a &a *#e *#ieres a(#dar- di s# n$,+re de pi&a ( &#e!$ aparta t$ta&,ente s# pers$na&idad de t# %$n%ien%ia. Intensi"i%a t# pensa,ient$ ,editand$ s$+re e& he%h$ de *#e ha( a&!$ en ti *#e en%#entra e& %a,in$- *#e es &a verdad ( &a vida. Est s a"ir,and$ este he%h$- %$nven%id$ de *#e- p#est$ *#e est s pensand$ est$(a es t#($. 6a+iend$ e&evad$ t# senti,ient$ a &a idea %entra& de esta ,edita%i'ne.a,ina t# pr$pia %$n%ien%ia para ver si ha( a&!#na %$sa distinta de Di$s. Si ha( a&!7n senti,ient$ de ,ied$- pre$%#pa%i'n- ,a&i%ia- envidia- $di$ $ %e&$s- v#e&ve a t# ,edita%i'n para &i,piar t#s pensa,ient$s ,ediante &a a"ir,a%i'n de *#e e& a,$r ( &a p#re)a de Di$s &&enan t$d$ e& espa%i$- in%&#id$s a t# %$ra)'n ( t# a&,a. Re%$n%i&ia t#s pensa,ient$s %$n e& a,$r de Di$s- sie,pre re%$rdand$ *#e est s he%h$ a i,a!en ( se,e0an)a de& a,$r. 8ant5n este pensa,ient$ &i,piad$r en t# ,ente hasta *#e sientas *#e has &i+erad$ t$ta&,ente a t# %$n%ien%ia de t$d$s &$s pensa,ient$s ( senti,ient$s *#e n$ sean de a,$r ( #nidad %$n t$da &a h#,anidad. L#e!$- si &as ne!a%i$nes n$ te ,$&estan- nie!a t$d$ &$ *#e sea distint$ de t# ,ani"esta%i'n deseada. Una ve) %$nse!#id$ est$- pr %ti%a,ente %#+res t# ne!a%i'n %$n e& pensa,ient$ a"ir,ativ$ de *#e est s he%h$ a i,a!en ( se,e0an)a de Di$s ( *#e t# dese$ (a se ha rea&i)ad$ en s# pri,era "$r,a espirit#a& $ de pensa,ient$. Elegir la oracin La $ra%i'n %$,$ ,5t$d$ de pensa,ient$ es #n #s$ de&i+erad$ de &a &e( *#e te pr$p$r%i$na e& p$der de& d$,ini$ de t$das &as %$sas *#e tienden a i,pedir- de a&!#na ,anera- t# per"e%ta &i+ertad. 5e te 0a dado la 4ida para /ue puedas dis"rutarla de una "or$a !ada 4e: $8s plena+ E& %$ntin#$ re%$n$%i,ient$ de esta verdad ha%e *#e te de%&ares un prn!ipe de poder+ Re%$n$%es- a%eptas ( #sas este p$der %$,$ el 0i<o de un rey y& por lo tanto& el do$inio es tu dere!0o de na!i$iento+ Ent$n%es- %#and$ sientas *#e &a &#) de esta !ran verdad in#nda t# %$n%ien%ia- a+re &as %$,p#ertas de t# a&,a a&a+and$ sin%era,ente

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 45

e& he%h$ de %$,prender *#e... el !reador y su !rea!i2n son uno+ Ta,+i5n- *#e e& %read$r est %reand$ %$ntin#a,ente a trav5s de s# %rea%i'n. Ter,ina t# trata,ient$ %$n &a "e&i) se!#ridad de *#e &a $ra%i'n *#e se ha rea&i)ad$ n$ es #na "$r,a de s7p&i%a- sin$ #na a"ir,a%i'n %$ntin#a ha+it#a& de *#e e& Cread$r de t$da %rea%i'n est a%t#and$ espe%/"i%a,ente a trav5s de ti. P$r &$ tant$- el tra%a<o de%e 0a!erse a la per"e!!i2n= tu $ente es un !entro de opera!i2n di4ina+ Consejos para la aplicacin y la prctica P$r %ada %in%$ ,in#t$s dedi%ad$s a &a &e%t#ra ( e& est#di$ de &as te$r/as de &a %ien%ia ,enta&- dedi%a *#in%e ,in#t$s a& #s$ ( &a ap&i%a%i'n de &$s %$n$%i,ient$s ad*#irid$s. 1. Pasa #n ,in#t$ %ada veinti%#atr$ h$ras pensand$ %$ns%iente,ente en &a espe%i"i%a%i'n *#e de+e ser $+servada para *#e t#s p&e!arias sean atendidas. 2. Pra%ti%a e& "ir,e re%$n$%i,ient$ de &a p$sesi'n de pensa,ient$s desea+&es d#rante d$s per/$d$s de *#in%e ,in#t$s %ada d/a. N$ s'&$ de+es ,edir e& tie,p$ de %ada per/$d$ - para ver %# nt$ tie,p$ p#edes ,antener #na idea dada en t# visi'n ,enta&- sin$ *#e ta,+i5n de+es &&evar #n re!istr$ es%rit$ de &$ v/vidas *#e s$n &as i, !enes ,enta&es *#e e.peri,entas. Re%#erda *#e t#s sentid$s ,enta&es s$n tan variad$s %$,$ t#s sentid$s "/si%$s ( *#e se p#eden entrenar. 3. Dedi%a %in%$ ,in#t$s t$d$s &$s d/as- entre &as d$%e de& ,edi$d/a ( &a #na de &a tarde- a &a +7s*#eda ,enta& de "#entes de ri*#e)a.

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 46

Captulo )7

C$sas *#e de+es re%$rdar

Re%#erda *#e e& , s !rande %ient/"i%$ ,enta& *#e e& ,#nd$ ha %$n$%id$ 0a, s 3Jes#%rist$- e& 6$,+re4 di0$ *#e t$das &as s$n p$si+&es para ti. Ade, s di0$ *#e 1Las %$sas *#e ($ ha!$ t# &as p#edes ha%er2. ?Di0$ &a verdad@ Jes7s n$ a"ir,' ser , s divin$ *#e t7. E& de%&ar' *#e t$da &a ra)a h#,ana era hi0a de Di$s. P$r na%i,ient$- e& n$ era #na 1e.%ep%i'n2 a esta re!&a. E& p$der *#e p$se/a "#e desarr$&&ad$ ,ediante S# es"#er)$ pers$na&. 9& di0$ *#e t7 p$d/as ha%er &$ ,is,$s'&$ %$n %reer en ti. Una !ran idea %are%e de va&$r si n$ est a%$,pa=ada de #na a%%i'n "/si%a. Di$s da &a ideaI e& ser h#,an$ &a desarr$&&a en e& p&an$ "/si%$. L$ 7ni%$ *#e rea&,ente va&e &a pena es &a satis"a%%i'n. E& d$,ini$ de #n$ ,is,$p$r s/ s$&$- p#ede pr$d#%ir&$. E& a&,a ( e& %#erp$ s$n #n$. La a&e!r/a de &a ,ente es &a a&e!r/a de& a&,a- ( &a a&e!r/a de& a&,a si!ni"i%a &a a&e!r/a de& %#erp$. Si deseas tener sa&#d- $+serva t#s pensa,ient$s- n$ s'&$ s$+re t# ser "/si%$- sin$ ta,+i5n t#s pensa,ient$s s$+re t$das &as %$sas ( t$das &as pers$nas. C$n t# v$&#ntad- ha) *#e est5n de a%#erd$ %$n t# dese$ ( a%t7a e.terna,ente de a%#erd$ %$n t#s pensa,ient$s. Pr$nt$ te dar s %#enta de *#e se te ha dad$ t$d$ e& p$der s$+re t#s pensa,ient$s ( t#s %ir%#nstan%ias. T7 %rees en Di$s. Cree en ti ,is,$ %$,$ e& instr#,ent$ "/si%$ a trav5s de& %#a& Di$s a%t7a. E& d$,ini$ a+s$&#t$ es t#($ %#and$ tienes e& s#"i%iente d$,ini$ de ti ,is,$ para %$n*#istar &as tenden%ias ne!ativas de &$s pensa,ient$s ( &$s a%t$s. Pre!7ntate a diari$F 1?C# & es &a "ina&idad de& p$der *#e ,e tra0$ a*#/@2- 1?C',$ p#ed$ tra+a0ar %$n pr$p'sit$ p$r &a vida ( &a &i+ertad en ,/@2. 6a+iend$ de%idid$ estas %#esti$nes- ded/%ate a rea&i)ar&as a %ada h$ra. Eres #na &e( para ti ,is,$. Si tienes &a tenden%ia a e.%ederte en a&!$- %$,iend$- +e+iend$ $ %#&pand$ a &as

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 47

%ir%#nstan%ias de t#s des!ra%ias- %$n*#ista esa tenden%ia %$n &a %$nvi%%i'n interi$r de *#e t$d$ e& p$der es t#($ en e& e.teri$r. C$,e ,en$s- +e+e ,en$s- %#&pa ,en$s a &as %ir%#nstan%ias (- !rad#a&,ente- &$ ,e0$r de &$ ,e0$r ir $%#pand$ e& &#!ar *#e pare%/a $%#par &$ pe$r. Re%#erda sie,pre *#e t$das &as %$sas s$n t#(as para *#e &as #ses %$,$ t7 desees. P#edes ha%er&$ si *#ieres- ( si *#ieres &$ ha%es. Di$s e& Padre te +endi%e %$n t$d$ &$ *#e E& tiene para dar. 6a) #n +#en #s$ de e&&$. E& ,$tiv$ p$r e& %#a& t#viste #n ,a($r 5.it$ %#and$ e,pe)aste t#s est#di$s ( de,$stra%i$nes en &a %ien%ia ,enta& es *#e t# a&e!r/a ( t# ent#sias,$ ante e& si,p&e des%#+ri,ient$ de& p$der interi$r "#e ,a($r de& *#e p#diste p$ner en t# %$,prensi'n p$steri$r,ente. C$n #na %$,prensi'n %ada ve) ,a($r- p$n %ada ve) , s a&e!r/a ( ent#sias,$- ( &$s res#&tad$s ser n &$s *#e %$rresp$nden.

TU PODER INVISIBLE.- Genevieve Behrend 48

Wndi%e

Pre"a%i$ .................................--XXXXXXXXXXXXX.XX...< 1. E& $rden de &a vis#a&i)a%i'n. . .XXXXXXXXXXXXX........R 2. C',$ atraer &as %$sas *#e deseasXXXXXXXXXX...........C 3. La re&a%i'n entre &a "$r,a ,enta& ( &a "$r,a "/si%aX X X . . X . . . ; 4. E& "#n%i$na,ient$ de t# i,a!en ,enta& XXXXXXXXXX.:: 5. E.presi$nes de &$s prin%ipiantes.....................XXXXXX......:C 6. S#!eren%ias para %rear t# i,a!en ,enta&................XXXX...:N 7. C$sas *#e ha( *#e re%$rdar....................................XXXX...<L 8. P$r *#5 ,e dedi*#5 a est#diar &a %ien%ia ,enta&XXXXX..X<< 9. C',$ atra0e veinte ,i& d'&ares.................................XXXX...<M :L.C',$ ,e %$nvert/ en &a 7ni%a a&#,na pers$na& de& , s !rande %ient/"i%$ ,enta& de &a a%t#a&idad....XXXX...<; ::.C',$ &&evar e& p$der de t# pa&a+ra a &a a%%i'nXXXXXXX. QM :<.C',$ in%re,entar t# "e............................................XXXXXQC :Q.La re%$,pensa de &a "e %re%iente.............................XXX.X...QB 11. C',$ ha%er *#e &a nat#ra&e)a te resp$nda..............XXXXXQN 12. La "e %$n $+ras. L$ *#e ha %$nse!#id$....................XXXXXQ; 13. S#!eren%ias s$+re %',$ re)ar $ pedir %re(end$ *#e (a has re%i+id$.................................................XXXXX..R< Pensar %ient/"i%$. Pensa,ient$ p$sitiv$............XXXXXR< Ora%i'n %ient/"i%a..............................................XXXXXR< 6a%erse ri%$ a trav5s de &a %rea%i'n.............XXXX........RQ E&e!ir &a $ra%i'n.............................................XXXX......RR C$nse0$s para &a ap&i%a%i'n ( &a pr %ti%aXXXX. ..RM :B. C$sas *#e de+es re%$rdar........................................XXXX..RC

También podría gustarte