Está en la página 1de 28

ASUHAN KEPERAWATAN KATARAK & KONJUNGTIVITIS

DISUSUN OLEH :
Firza Amro Maya Sari Sri Jumiati Zuliyanti

KELAS : PSIK C1 K lom!o" 1 Mata Kulia# : N uro$ n$ori

STIKES BINA HUSADA PALEMBANG KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2013

BAB I Pendah ! an

1%1

Anatomi Fi$iolo&i Mata

Mata a'ala# or&an ! n&li#atan yan& m n' t "$i (a#aya% )an& 'ila"u"an mata yan& !alin& $ ' r#ana ta" lain #anya m n& ta#ui a!a"a# lin&"un&an $ "itarnya a'ala# t ran& atau & la!% Mata yan& l *i# "om!l "$ 'i! r&una"an untu" m m* ri"an ! n& rtian O"#an ! a" , -ulu mata * r.un&$i m nyarin& (a#aya yan& a"an 'it rima% , Ali$ mata * r.un&$i m na#an " rin&at a&ar ti'a" ma$u" " *ola mata% , K lo!a" mata / Pal *ra0 * r.un&$i untu" m nutu!i 'an m lin'un&i mata% O"#an da!a$ -a&ian1*a&ian !a'a or&an mata * " r2a$ama m n&antar"an (a#aya 'ari $um* rnya m nu2u " ota" untu" 'a!at 'i( rna ol # $i$t m $ara. manu$ia% -a&ian1 *a&ian t r$ *ut a'ala#:

+i$ual%

Korn a M ru!a"an *a&ian t rluar 'ari *ola mata yan& m n rima (a#aya 'ari $um* r (a#aya%

S"l ra

M ru!a"an *a&ian 'in'in& mata yan& * r3arna !uti#% 4 *alnya rata1 rata 1 milim t r t ta!i !a'a ir n$i otot5 m n *al m n2a'i 6 milim t r%

Pu!il 'an iri$ Dari "orn a5 (a#aya a"an 'it ru$"an " !u!il% Pu!il m n ntu"an "uantita$ (a#aya yan& ma$u" " *a&ian mata yan& l *i# 'alam% Pu!il mata a"an m l *ar 2i"a "on'i$i ruan&an yan& & la!5 'an a"an m ny m!it 2i"a "on'i$i ruan&an t ran&% L *ar !u!il 'i! n&aru#i ol # iri$ 'i $ " lilin&nya%Iri$ * r.un&$i $ *a&ai 'ia.ra&ma% Iri$ inila# t rli#at $ *a&ai *a&ian yan& * r3arna !a'a mata%

L n$a mata L n$a mata m n rima (a#aya 'ari !u!il 'an m n ru$"annya !a'a r tina% Fun&$i l n$a mata a'ala# m n&atur .o"u$ (a#aya5 $ #in&&a (a#aya 2atu# t !at !a'a *inti" "unin& r tina% Untu" m li#at o*2 " yan& 2au# /(a#aya 'atan& 'ari 2au#05 l n$a mata a"an m ni!i$% S 'an&"an untu" m li#at o*2 " yan& ' "at /(a#aya 'atan& 'ari ' "at05 l n$a mata a"an m n *al%

7 tina atau S la!ut Jala 7 tina a'ala# *a&ian mata yan& !alin& ! "a t r#a'a! (a#aya5 "#u$u$nya *a&ian r tina yan& 'i$ *ut *inti" "unin&% S t la# r tina5 (a#aya 'it ru$"an " $ara. o!ti"%

Sara. o!ti" Sara. yan& m ma$u"i $ l tali 'an " ru(ut 'alam r tina5 untu" m nu2u " ota"%

Pa!%e&"a
o o o

Pal! *ra m lin'un&i mata 'ari ( ' ra 'an (a#aya yan& * rl *i#an% 4'' : Pal! *ra $u! rior 'an in. rior P rmu"aan $u. r.i(ial 'itutu!i ol # "ulit 'an ! rmu"aan 'alam 'ili!uti ol # m m*ran mu"o$a 8 (on2un(ti+a%

o o o

Con2un(ti+a m m* ntu" ruan& !ot n$ial yaitu $a((u$ (on2un(ti+ali$% $u'ut lat ral .i$$ura !al! *ra l *i# ta2am 'ari m 'ial% Su'ut m 'ial 'an *ola mata 'i!i$a#"an ol # ron&&a $ m!it /la(u$ la(rimali$0 'an t r'a!at ton2olan " (il / (arun(ula la(rimali$0

LAPISAN BOLA MATA Mata t rtanam !a'a a'i!o$um or*ita 5 t r'a!at 6 la!i$an : T n'(a )'&"*+a ,
o o o o

-a&ian !o$t rior yan& o!a" S(l ra -a&ian ant rior yan& tran$!aran Corn a

T n'(a Va+- !*+a P'#$en.*+a ,


o o o o

C#oroi' a Cor!u$ Cilliary Iri$ 'an !u!il 4uni"a N r+o$a : 7 tina

O.*./*.*. %en##an. n# &*!a $a.a

Va+( !a"'+a+' &*!a $a.a

A'a 9 $i$t m +a$"ulari$a$i *ola mata : 1% Si$t m art ri $iliar5 t r'iri 'ari :

Art ri $iliari$ ant rior /:0

Art ri $iliari$ !o$t rior *r +i$ /;0 Art ri $iliari$ lon&u$ /<0

1% Si$t m art ri S ntrali$

7 tina /190

Pe"+a"a)an

Sara. yan& * rtan&un& 2a3a* t r#a'a! mata manu$ia a'ala# $ara. o!ti"u$ /N r+u$ II0% -a&ian mata yan& m n&an'un& $ara. o!ti"u$ a'ala# r tina% Sara. o!ti"u$ a'ala# "um!ulan 2utaan $ rat $ara. yan& m m*a3a ! $an +i$ual 'ari r tina " ota"%

S 'an&"an $ara. yan& m n&& ra""an otot *ola mata a'ala# $ara. o"ulomotori$ /N r+u$ III05 $ara. ini * rtan&&un&2a3a* t r#a'a! ! r& ra"an *ola mata5 m m*u"a " lo!a" mata5 'an m n&atur "on$tra"$i !u!il mata%

Sara. lainnya yan& m m! n&aru#i .un&$i mata a'ala# $ara. la"rimali$ yan& m ran&$an& 'alam ! m* ntu"an air mata ol # " l n2ar air mata% K l n2ar La"rimali$ t rl ta" 'i !un(a" t !i luar 'ari mata "iri 'an "anan 'an m n&#a$il"an air mata yan& n( r%

S'+.e$ -a'"an $a.a / In."a*( !a"

Mata 'ii$i ' n&an (airan intrao"uolar5 yan& m m! rta#an"an t "anan yan& (u"u! !a'a *ola mata untu" m n2a&a 'i$t n$inya% Cairan ini 'i*a&i 'ua : Humor a=u ou$ /ant rior l n$a05 Humor +itr u$ /!o$t rior l n$a > r tina0% Humor a=u ou$ * r! ran $ *a&ai ! m*a3a zat ma"anan 'an o"$i& n untu" or&an 'i 'alam mata yan& ti'a" * r! m*ulu# 'ara# yaitu l n$a 'an "orn a5 'i$am!in& itu 2u&a * r&una untu" m n&an&"ut zat *uan&an #a$il m ta*oli$m !a'a " 'ua or&an t r$ *ut% A'anya (airan t r$ *ut a"an m m! rta#an"an * ntu" mata 'an m nim*ul"an t "anan 'alam *ola mata?t "anan intra o"ul r%

S'"( !a+' A0 e* + H $*"

BAB II K*n+e% Med'+


9% 1 D .ini$i a% Kon2un&ti+iti$ Kon2un&ti+iti$ a'ala# in.lama$i "on2un&ti+a 'an 'itan'ai ' n&an ! m* n&"a"an 'an "$u'at% Pa'a "on2un&ti+iti$ mata nam!a" m ra#5 $ #in&&a $ rin& 'i$ *ut mata m ra#% Kon2un&ti+iti$ 'a!at 'i$ *a*"an ol # * r*a&ai #al% -i$a * r$i.at in. "$iu$ /*a"t ri5 "lami'ia5 +iru$5 2amur5 !ara$it05 imunolo&i$ /al r&i05 iritati. /*a#an "imia5 $u#u5 li$tri"5 ra'ia$i5 mi$alnya a"i*at $inar ultra+iol t0 atau * r#u*un&an ' n&an ! nya"it $i$t mi"% Konjungtivitis terbagi dalam tiga jenis: 1. Konjungtivitis Alergi Infeksi ini bersifat musiman dan berhubungan dengan sensitivitas terhadap serbuk, protein hewani, bulu, makanan, atau zat-zat tertentu. igitan serangga atau obat !Atropin dan Antibiotik golongan "#$in%. Infeksi ini terjadi setelah berpapar zat kimia seperti hair spra#, tata rias, asap rokok. &. Konjungtivitis Infektif 'enis konjungtivitis ini juga berhubungan dengan (pink e#e) dan mudah menular. *abah (pink e#e) dapat terjadi pada populasi #ang padat dan dengan standard kesehatan #ang rendah. +en#ebab infeksi ini adalah Staphyloccocus Aurens. ,. Konjungtivitis -iral 'enis konjungtivitis ini adalah akibat infeksi human adenovirus !#ang paling sering adalah keratokonjungtivitas epidemika% atau dari pen#akit virus sistemik seperti mumps dan mononu$leosis. .iasan#a disertai dengan pembentukan folikel sehingga disebut juga konjungtivitis folikularis. /. Konjungtivitis 0ika 0uatu keadaan keringn#a permukaan konjungtiva akibat berkurangn#a sekresi kelenjar lakrimal.

1.

Konjungtivitis .akteri 2adang konjungtiva #ang disebabkan oleh bakteri dan mudah menular. +en#ebabn#a #aitu stafilokok, streptokok, corynebacterium, diphteri psodomones deruginosa, neisseria gonorrhoea, dan haemofilus influlenzae.

*% Katara" Katara" a'ala# o!a$ita$ l n$a "ri$talina yan& normalnya 2 rni#% -ia$anya t r2a'i a"i*at !ro$ $ ! nuaan ta!i 'a!at tim*ul !a'a $aat " la#iran /"atara" "on& nital0% Da!at 2u&a * r#u*un&an ' n&an trauma mata ta2am mau!un tum!ul5 ! n&&unaan "orti"o$t roi' 2an&"a !an2an&5 ! nya"it $i$t mi$5 $ ! rti 'ia* t $ m litu$ atau #i!o!aratiroi'i$m 5 ! ma2anan ra'ia$i5 ! ma2anan yan& lama $inar mata#ari /$inar ultra+iol t05 atau " lainan mata lain $ ! rti u+ iti$ ant rior% 9% 9 Etiolo&i a% Kon2un&ti+iti$ Kon2un&ti+iti$ 'a!at 'i$ *a*"an ol # * r*a&ai #al : 10 -i$a * r$i.at in. "$iu$ 1 -a"t ri 1 Klami'a 1 @iru$ 1 Jamur 1 Para$it 90 Imunolo&i$ /al r&i0 60 Iritati. 1 -a#an "imia 1 Su#u 1 Li$tri" 1 7a'ia$i /mi$% A"i*at $inar ultra+iol t0 atau * r#u*un&an ' n&an ! nya"it $i$t mi"% K *anya"an "on2un&ti+iti$ t r2a'i *ilat ral% -ila #anya unilat ral m nun2u""an ! ny *a*nya to"$i$ atau "imia *% Katara" P ny *a*nya * rma(am1ma(am% Umumnya a'ala# u$ia lan2ut /$ nil 05 ta!i 'a!at t r2a'i $ (ara (on& nital a"i*at in. "$i +iru$ 'ima$a ! rtum*u#an 2anin5 & n ti"5 'an

&an&&uan ! r" m*an&anA " lainan $i$t mi"atau m ta*oli(5 $ ! rti 'ia* t $ m llitu$5 &ala"to$ mi5 'an 'i$tro.i miotoni"Atraumati(At ra!i "orti"o$t roi' $i$t mi" 'an $ *a&ainya% P ny *a* yan& lain *i$a m li!uti trauma5 in. "$i !a'a tra"tur u+ a5 ! nya"it $it mi" $ ! rti DM 'an ! ma!aran ' n&an $inar ultra+iol t%

Ma(am B ma(am "atara" : 1 Katara" Jun +il /K " ru#annya #alu$5 *ulat miri! 'aun $ man&&i !a'a "uator 'an umumnya tim*ul !a'a u$ia 6C ta#un0 1 Katara" 4raumati" /Ka!$ul l n$a ru$a" "ar na * nturan5 'i *a3a# "a!$ul ant rior nantinya a"an t r* ntu" &am*aran ornam n *un&a ma3ar5 traumati" yan& $ta$ior 'an m n ta!0 1 Katara" Li$tri" /Katara" r + ra* l? "atara" !ro&r $i. *i$a tim*ul * * ra!a min&&u $ t la# $ $ oran& 'i$am*ar ! tir atau " na aliran li$tri" t &an&an tin&&i0 1 Katara" 7a'ia$i /K ru$a"an l n$a yan& 'i$ *a*"an ol # $inar D t r2a'inya lama 'i" mu'ian #ari0 1 Katara" Dia* t $ /Pa'a 'ia* t $ 2un +il $ rin& t rli#at @a"uola B +a"uola $u*"a!$ular 'ini 'an " " ru#an% P n&li#atan * r3arna !uti# "ar na a'anya ( la# air 'i $ !an2an& $utura *ilat ral0 1 Katara" St roi' /Katara" !olar !o$t rior t r2a'i $ *a&ai ! nyulit ! n&o*atan "orti"o$t roi' $i$t mi" 2an&"a lama $am!ai min&&uan atau *ulanan0 1 Katara" S nil /Katara" yan& tim*ul "ar na !ro$ $ ! nuaan5 yan& tim*ul !a'a u$ia ;C ta#unan0 1 Katara" Kon& nital /Katara" yan& a'a 'ari $ 2a" la#ir0

9% 6

Mani. $ta$i Klini$ a% Kon2un&ti+iti$

4an'a 'an & 2ala "on2un&ti+iti$ *i$a m li!uti #i! r mia /" m ra#an05 (airan5 ' ma5 ! n& luaran air mata5 &atal5 ra$a t r*a"ar atau ra$a Et r(a"arF atau * n'a a$in&%

*% Katara" S (ara $u*2 "ti.5 *ia$anya !a$i n m la!or"an ! nurunan " ta2aman ! n&li#atan 'an $ilau 'an &an&&uan .un&$ional $am!ai ' ra2at t rt ntu yan& 'ia"i*at"an "ar na " #ilan&an ! n&li#atan ta'i% S (ara O*2 "ti.5 *ia$anya m li!uti ! n& m*unan $ ! rti mutiara " a*uan !a'a !u!il $ #in&&a r tina ta" a"an tam!a" ' n&an o.talmo$"o!% K ti"a l n$a $u'a# m n2a'i o!a"5 *uram5 (a#aya a"an 'i! n'ar"an 'an *u"annya 'itran$mi$i"an ' n&an ta2am m n2a'i *ayan&an yan& t r.o"u$ !a'a r tina% Ha$ilnya a'ala# !an'an&an "a*ur atau r 'u!5 m nyilau"an ' n&an 'i$tor$i *ayan&an 'an $u$a# m li#at 'i malam #ari%

9% <

Pato.i$iolo&i a% Kon2un&ti+iti$ Hi! r mia "on2un&ti+a t r2a'i $ lama 'ilata$i ! m*ulu#a 'ara# a"i*at iritan "$t rnal5 ! m* rian o*at 'an in. "$i o"ul r% P r'ara#an "on2un&ti+a 'i$ *a*"an ol # ru!turnya ! m*ulu# 'ara#% P r'ara#an "on2un&ti+a *ia$anya * ni&na 'an 'a!at 'i$ *a*"an ol # $ &ala $ $uatu yan& 'a!at m ny *a*"an ! r'ara#an !a'a tu*u#% Da!at 'i$ *a*"an ol # ! n& 2anan 'a'a *a&ian ata$5 $ ! rti *atu" atau munta# yan& "uat% -ila m ra$a " ta"utan5 ! r'ara#an "in2un&ti+a ti'a" m nim*ul"an & 2ala% 4an'a ini 2u&a ( n' run& #ilan& $ n'iri5 'ir a*$or*$i 'alam 'ua min&&u 'an ti'a" m m rlu"an t ra!i% *% Katara" L n$a normal a'ala# $tru"tur !o$t rior iri$ yan& 2 rni#5 tran!aran5 * r* ntu" $ ! rti "an(in& *a2uA m m!unyai " "uatan r .ra"$i yan& * $ar% L n$a

m n&an'un& ti&a "om!on n anatomi$% Pa'a zona $ ntral t r'a!at nu"l u$5 'i ! ri. r a'a "ort "$5 'an yan& m n& lilin&i " 'uanya a'ala# "a!$ul ant rior 'an !o$t rior% P ru*a#an .i$i" 'an "imia 'alam l n$a m n&a"i*at"an #ilan&nya tran$!aran$i% P ru*a#an !a'a $ ra*ut #alu$ multi! l /zunula0 yan& m man2an& 'ari *a'an $ili r " $ "itar 'a ra# 'i luar l n$a5 mi$alnya5 'a!at m ny *a*"an ! n&li#atan m n&alami 'i$tor$i% P ru*a#an "imia 'alam !rot in l n$a 'a!at m ny *a*"an "oa&ula$i5 $ #in&&a m n&a*ut"an !an'an&an ' n&an m n&#am*at 2alannya (a#aya " r tina% Sala# $atu t ori m ny *ut"an t r!utu$nya !rot in l n$a normal t r2a'i 'i$ rtai in.lu"$ air " 'alam l n$a% Pro$ $ ini m mata#"an $ ra*ut l n$a yan& t &an& 'an m n&&an&&u tran$mi$i $inar%% 4 ori lain m n&ata"an *a#3a $uatu nzim m m!unyai ! ran 'alam m lin'un&i l n$a 'ari ' & n ra$i% Jumla# nzim a"an m nurun ' n&an * rtam*a#nya u$ia 'an ti'a" a'a !a'a " *anya"an !a$i n yan& m n' rita "atara"% Katara" *ia$anya t r2a'i *ilat ral5 namun m m!unyai " ( !atan yan& * r* 'a% Da!at 'i$ *a*"an ol # " 2a'ian trauma mau!un $i$t mi$5 $ ! rti 'ia* t $5 namun $ * narnya m ru!a"an "on$ "u n$i 'ari !ro$ $ ! nuaan yan& normal% Katara" 'a!at * r$i.at "on& nital'an #aru$ 'ii' nti.i"a$i a3al5 "ar na *ila ti'a" t r'ia&no$a 'a!at m ny *a*"an am*lio!i 'an " #ilan&an ! n&li#atan ! rman n% Fa"tor yan& !alin& $ rin& * r! ran 'alam t r2a'inya "atara" m li!uti ra'ia$i ultra+iol t -5 o*at o*atan5 al"o#ol5 m ro"o"5 'ia* t $ 'an a$u!an +itamin antio"$i'an yan& "uran& 'alm 2an&"a 3a"tu lama% 9% G P m ri"$aan Dia&no$i$ a% Kon2un&ti+iti$ P m ri"$aan !a'a "on2un&ti+iti$ 'ila"u"an ' n&an i' nti.i"a$i *a"t riyan& m n&&una"an ! 3arnaan Harm atau Hi m$a% S lain itu5 'a!at 'ila"u"an "ultur t r#a'a! *a"t ri !ato& n t r$ *ut% S! $im n yan& 'i&una"an * ru!a u$a!an !a'a "on2un&ti+a% P m ri"$aan $ n$iti+ita$ 'a!at 'ila"u"an5 $ #in&&a 'a!t 'it ntu"an 2 ni$ t ra!i anti*ioti" yan& $ $uai% Namun5 $ * lum #a$il ! m ri"$aan $ n$iti+ita$ t r$ *ut 'i" ta#ui5 t ra!i anti*ioti" m!iri$ #aru$ 'i* ri"an% *% Katara" M nurut5 Do n& $51:::A<16 1 4 $ " ta2aman ! n&li#atan?+i$u$

1 1 1 1 1 1 1 9% I

P n&u"uran ' n&an 4ono&ra.i P n&u"uran &onio$"o!i 4 $ !ro+o"ati. P m ri"$aan o.talmo$"o!i Dara# l n&"a!5 La2u En'a! Dara# /LED0 EKH5 "ol $t rol $ rum 'an ! m ri"$aan li!i' 4 $ tol ran$i &lu"o$a?F-S Kom!li"a$i

a% Kon2un&ti+iti$ 1 1 1 1 P m* ntu"an 2arin&an !arut "on2un&ti+a Ul"u$ "orn a5 'a!at m ny *a*"an in. "$i N% Honorr#o a 5 N "o(#ii5 S% Aur u$ $ (ara $i$t mi" Iri'o$i"liti$ Kom!li"a$i $i$t mi"5 $ ! rti art#riti$ &onorr#o a 5 $ !ti$ mia n'o"ar'iti$ 'an

*% Katara" Kom!li"a$i !alin& $ rin& t r2a'i yan& 'ia"i*at"an "atara" a'ala# " *utaan% 9% ; P natala"$anaan M 'i$ a% Kon2un&ti+iti$ 1 4 ra!i anti*a"t rial *roa' B $! (trum yan& 'i* ri"an $ (ara tro!i"al 5 yaitu "loram. ni"ol 1J5 & ntami$in C56J 'an t t $ mata .ramit $in% 1 4 ra!i anti*ioti" $i$t mi"5 yan& 'i&una"an !a'a "on2un&ti+iti$ yan& 'i$ *a*"an N &onorr#o a % - * ra!a o*at t r$ *ut yaitu nor.loKa(in5 ( .oKitim5 ( .riaKon 'an $! (tinomy(in% 1 P m* rian atro!in to!i"al5 2i"a "on2un&ti+iti$ t r$ *ut m li*at"an "orn a $ #in&&a t r2a'i ul"u$ "orn a 1 P n&&unaan "a(amata #itam5 yan& 'a!at m n&uran&i .oto.o*ia

1 Pa'a "on2un&ti+iti$ mu"o!urul n5 ti'a" *ol # 'i&una"an *alut mata "ar na 'a!at m ny *a*"an ! rtum*u#an *a"t ri 1 4 ra!i anti in.lama$i 'an anal& $i"5 yan& 'a!at 'i&una"an untu" untu" m ny m*u#"an & 2ala ny ri *% Katara" 4in'a"an * 'a# !a'a $aat ini 'ian&&a! l *i# *ai" "ar na m n&uran&i * * ra!a ! nyulit5 ti. ! m* 'a#an a'a 'ua ti! a% O! ra$i "atara" "$tra"a!$ular atau "$tra"$i "atara" "$tra "a!$ular /EKEK0 tin'a"an ! m* 'a#an !a'a l n$a "atara" 'imana 'i la"u"an ! n& luaran i$i l n$a ' n&an m m (a# atau m ro* " "a!$ul l n$a ant rior $ #in&&a ma$a l n$a 'an "ort "$ l n$a 'a!at " luar m lalui ro* "an t r$ *ut% *% O! ra$i "atara" intra"a!$ular atau E"$tra"$i "atara" intra"a!$ular /EKIK0 ! m* 'a#an ' n&an m n& luar"an $ luru# l n$a * r$ama "a!$ul%

BAB III K*n+e% Ke%e"a1a.an


6% 1 Pato.lo3
Fa"tor P ny *a* /U$ia5 4rauma tum!ul? ta2am5 Sinar 7a'ia$i U@5 O*at B o*atan5 7o"o"5 DM5 'll0 K ti'a"$ im*an&an antara !rot in $ #in&&a t r2a'i "oa&ula$i !rot in l n$a mata5 !rot in ti'a" 'a!at 'i$ ra! P nin&"atan Jumla# Prot in 4 r* ntu"nya ma$$a? Ka!$ul K " ru#an !a'a l n$a /Katara"0 Jalannya (a#aya t r&an&&u -ayan&an $ mu $am!ai !a'a r tina Ota" m n&intr ! ta$i"an *ayan&an * r"a*ut P nurunan K ta2aman In'i"a$i P m* 'a#an P ru*a#an S n$ori P r$ !tual

Pr O! ra$i

Po$t O! ra$i 4 r!utu$nya Kontinuita$ 2arin&an M n$timula$i m 'iator Kuran&nya in.orma$i m n& nai ! ra3atan mata D .i$it P n& ta#uan

In.orma$i yan& ti'a" a' "uat 'an "uran&nya " mauan !a$i n untu" m n(ari in.orma$i

Kri$i$ Situa$i

An$i ta$ t r#a'a! Pro$ $ ! nya"it

Kom!li"a$i !a$(a o! rati. /! nin&"atan t "anan intrao"ul r5 ! r'ara#an0

7 $i"o C ' ra Kuran& ! n& ta#uan

M ran&$an& ! n& luaran n urotran$mitt r ran&$an& ny ri5 *ra'i"inin5 #i$tamin > !ro$ta&lan'in Ny ri

Dia&no$a K ! ra3atan Kon2un&ti+iti$ 1% Ny ri * r#u*un&an ' n&an ! ra'an&an "on2un&ti+a 9% Han&&uan ! nin&"atan $u#u tu*u# * r#u*un&an ' n&an !ro$ $ ! ra'an&an atau "on2un&ti+iti$ 6% Han&&uan *o'y ima& * r#u*un&an ' n&an #i!or mia <% An$i ta$ * r#u*un&an ' n&an "uran&nya ! n& ta#uan t ntan& !ro$ $ ! nya"itnya G% 7 $i"o t r2a'inya ! ny *aran in. "$i * r#u*un&an ' n&an !ro$ $ ! ra'an&an I% 7 $i"o tin&&i ( ' ra * r#u*un&an ' n&an .oto!#o*ia5 !$ u'o!to$i$

Katara" PRE OPERASI 1% P ru*a#an $ n$ori ! r$ !tual /+i$ual0 * r#u*un&an ' n&an " " ru#an !a'a l n$a mata% 9% Kuran& ! n& ta#uan? an$i ta$ * r#u*un&an ' n&an "uran&nya in.orma$i m n& nai ! ra3atan 'an !ro$ $ ! nya"it /"atara"0% POST OPERASI 1% Ny ri a"ut? "roni" * r#u*un&an ' n&an lu"a a"i*at ! m* 'a#an% 9% Kuran& ! n& ta#uan t ntan& ! ra3atan mata * r#u*un&an ' n&an "uran&nya in.orma$i m n& nai ! ra3atan !o$t o! mata%

6% 7 $i"o ( ' ra * r#u*un&an ' n&an "om!li"a$i !a$(a o! rati. /! nin&"atan 4IO5 ! r'ara#an0

Int r+ n$i Kon2un&ti+iti$ 1% Ny ri * r#u*un&an ' n&an ! ra'an&an "on2un&ti+a 1 Ka2i tin&"at ny ri yan& 'ialami ol # "li n 7a$ional: untu" m n ntu"an !ili#an int r+ n$i yan& t !at 1 A2ar"an "li n m to' 'i$tra"$i $ lama ny ri5 $ ! rti na.a$ 'alam 'an t ratur% 7a$ional: - r&una 'alam int r+ n$i $ lan2utnya 1 Kom!r $ t !i !al! *ra / mata 'alam " a'aan t rtutu! 0 ' n&an larutan $alin $ lama "uran& l *i# 6 m nit 7a$ional: m l !a$"an "$u'at yan& l n&" t !a'a t !i !al! *ra 1 U$a! "$u'at $ (ara ! rla#an ' n&an "a!a$ yan& $u'a# 'i*a$a#i $alin 'an $ tia! ! n&u$a! #anya 'i!a"ai $atu "ali% 7a$ional: m m* r$i#"an !al! *ra 'ari "$u'at tan!a m nim*ul"an ny ri 'an m minimal"an ! ny *aran mi"roor&ani$m 1 An2ur"an "li n m n&&una"an "a(amata / & la! 0 7a$ional: !a'a "li n .oto*ia5 "a(amata & la! 'a!at m nurun"an (a#aya yan& ma$u" !a'a mata $ #in&&a $ n$iti+ita$ t r#a'a! (a#aya m nurun% Pa'a "on2un&ti+iti$ al r&i5 "a(amata 'a!at m n&uran&i "$!o$ t r#a'a! all r& n atau m n( &a# irita$i lin&"un&an% 1 Kola*ora$i 'alam ! m* rian Anti*ioti" 'an anal& $i" 7a$ional : m m! r( !at ! ny m*u#an !a'a "on2un&ti+iti$ in. "$ti. 'an m n( &a# in. "$i $ "un' r !a'a "on2un&ti+iti$ +iral%

9% Han&&uan ! nin&"atan $u#u tu*u# * r#u*un&an ' n&an !ro$ $ ! ra'an&an atau "on2un&ti+iti$ 1 Ka2i $aat tim*ulnya ' mam 7a$ional: untu" m n&i' nti.i"a$i !ola ' mam !a$i n 1 O*$ r+a$i tan'a +ital /$u#u5 na'i5 t n$i5 ! rna.a$an0 7a$ional: : tan'a +ital m ru!a"an a(uan untu" m n& ta#ui " a'aan umum !a$i n 1 An2ur"an !a$i n untu" *anya" minum /95G lit r?9< 2am%L;0 7a$ional: : P nin&"atan $u#u tu*u# m n&a"i*at"an ! n&ua!an tu*u# m nin&"at $ #in&&a ! rlu 'iim*an&i ' n&an a$u!an (airan yan& *anya"% 1 - ri"an "om!r $ #an&at 7a$ional: D n&an +a$o'ilata$i 'a!at m nin&"at"an ! n&ua!an yan& m m! r( !at ! nurunan $u#u tu*u# 1 An2ur"an untu" ti'a" m ma"ai $ limut 'an !a"aian yan& t *al 7a$ional: !a"aian ti!i$ m m*antu m n&uran&i ! n&ua!an tu*u#% 1 Kola*ora$i ' n&an tim m 'i$ 'alam ! m* rian anti !ir ti" 7a$ional: ! m* rian t ra!i ! ntin& *a&i !a$i n ' n&an $u#u tin&&i% 6% Han&&uan *o'y ima& * r#u*un&an ' n&an #i!or mia 1 Ka2i tin&"at ! n rimaan "li n 7a$ional: untu" m n& ta#ui tin&"at an$i ta$ yan& 'ialami ol # "li n m n& nai ! ru*a#an 'ari 'irinya%

A2a" "li n m n'i$"u$i"an " a'aan atau ! ra$aan yan& 'ialaminya% 7a$ional: m m*antu !a$i n atau oran& t r' "at untu" m mulai m n rima ! ru*a#an%

Catat 2i"a a'a tin&"a# la"u yan& m nyim!an&

7a$ional: " ( rmatan a"an m m* ri"an !ili#an int r+ n$i yan& $ $uai !a'a 3a"tu in'i+i'u m n&#a'a!i ra$a 'u"a 'alam * r*a&ai (ara yan& * r* 'a% 1 J la$"an ! ru*a#an yan& t r2a'i * r#u*un&an ' n&an ! nya"it yan& 'ialami% 7a$ional: m m* ri"an ! n2 la$an t ntan& ! nya"it yan& 'ialami " !a'a !a$i n atau oran& t r' "at $ #in&&a an$i ta$ 'a!at * r"uran&% 1 - ri"an " $ m!atan "li n untu" m n ntu"an " !utu$an tin'a"an yan& 'ila"u"an% 7a$ional:m ny 'ia"an5 m n &a$"an " $an&&u!an 'an m nin&"at"an " ! r(ayaan 'iri "li n% <% An$i ta$ * r#u*un&an ' n&an "uran&nya ! n& ta#uan t ntan& !ro$ $ ! nya"itnya 1 Ka2i tin&"at an$i ta$ atau " ( ma$an 7a$ional: - rman.aat 'alam ! n ntuan int r+ n$i yan& t !at $ $uai ' n&an " *utu#an "li n% 1 - ri ! n2 la$an t ntan& !ro$ $ ! nya"itnya 7a$ional:M nin&"at"an ! ma#aman "li n t ntan& !ro$ $ ! nya"itnya% 1 - ri 'u"un&an moril * ru!a 'oa t r#a'a! !a$i n% 7a$ional: M m* ri"an ! ra$aan t nan& " !a'a "li n% 1 Doron& !a$i n untu" m n&a"ui ma$ala# 'an m n& "$!r $i"an ! ra$aan% 7a$ional: M m* ri"an " $ m!atan untu" !a$i n m n rima $itua$i yan& nyata5 m n&"lari.i"a$i " $ala#!a#aman 'an ! m (a#an ma$ala#

I' nti.i"a$i $um* r atau oran& yan& m nolon&% 7a$ional: M m* ri ! n litian *a#3a !a$i n ti'a" $ n'iri 'alam m n&#a'a!i ma$ala#%

G% 7 $i"o t r2a'inya ! ny *aran in. "$i * r#u*un&an ' n&an !ro$ $ ! ra'an&an

- r$i#"an " lo!a" mata 'ari 'alam " ara# luar 7a$ional:D n&an m m* r$i#"an mata 'an iri&a$i ma"a mata m n2a'i * r$i#

- ri"an anti*ioti"a $ $uai 'o$i$ 'an umur 7a$ional : P m* rian anti*ioti"a 'i#ara!"an ! ny *aran in. "$i ti'a" t r2a'i

P rta#an"an tin'a"an $ !ti" 'an an$ !ti"% 7a$ional: Di#ara!"an ti'a" t r2a'i ! nularan *ai" 'ari !a$i n " ! ra3at mau!un 'ari ! ra3at " !a$i n%

- rita#u "li n m n( &a# ! rtu"aran $a!u tan&an5 #an'u" 'an *antal ' n&an an&&ota " luar&a yan& lain% Kli n $ *ai"nya m n&&una"an ti$u5 *u"an $a!utan&an 'an ti$u ini #aru$ 'i*uan& $ t la# ! ma"aian $atu "ali $a2a 7a$ional: M minimal"an ri$i"o ! ny *aran in. "$i%

In&at"an "li n untu" ti'a" m n&&o$o" mata yan& $a"it atau "onta" $ m*aran&an ' n&an mata% 7a$ional: M n&#in'ari ! ny *aran in. "$i !a'a mata yan& lain 'an !a'a oran& lain%

- rita#u "li n t "ni" (u(i tan&an yan& t !at% 7a$ional: : m n ra!"an !rin$i! #i&i ni$

An2ur"an "li n untu" m n(u(i tan&an $ * lum 'an $ $u'a# m la"u"an ! n&o*atan 'an &una"an $a!utan&an atau #an'u" * r$i#% 7a$ional: : m n( &a# in. "$i

I% 7 $i"o tin&&i ( ' ra * r#u*un&an ' n&an .oto!#o*ia5 !$ u'o!to$i$ 1 -ata$i a"ti+ita$ $ ! rti m n&& ra"an " !ala ti*a B ti*a5 m n&&aru" mata5 m m*un&"u" 7a$ional : m nurun"an r $i"o 2atu# atau (i' ra

Ori nta$i"an !a$i n t r#a'a! lin&"un&an ' "at"an alat yan& 'i*utu#"an !a$i n " tu*u#nya% 7a$ional: m n( &a# (i' ra5 m nin&"at"an " man'irian%

Atur lin&"un&an $ "itar !a$i n5 2au#"an * n'a1* n'a yan& 'a!at m nim*ul"an " ( la"aan% 7a$ional: m minimal"an r $i"o ( ' ra5 m m* ri"an ra$a nyaman *a&i !a$i n%

A3a$i atau t mani !a$i n $aat m la"u"an a"ti+ita$% 7a$ional: m n&ontrol " &iatan !a$i n 'an m nurun"an *a#aya " amanan%

- r$i#"an $ "r t mata ' n&an (ara yan& * nar% 7a$ional: $ "r t mata a"an m m*uat !an'an&an "a*ur%

P r#ati"an " lu#an ! n&li#atan "a*ur yan& 'a!at t r2a'i $ t la# ! n&&unaan t t $ mata 'an $al ! mata 7a$ional: M m* ri"an in.orma$i !a'a "li n a&ar ti'a" m la"u"an a"ti+ita$ * r*a#aya $ $aat $ t la# ! n&&unaan o*at mata%

Huna"an "a(amata & la!% 7a$ional:M n&uran&i .oto.o*ia yan& 'a!at m n&&an&&u ! n&li#atan "li n%

Katara" PRE OPERASI 1% P ru*a#an $ n$ori ! r$ !tual /+i$ual0 * r#u*un&an ' n&an " " ru#an !a'a l n$a mata% Mand'"' 1 1 Monitor 'an 'o"um nta$i"an " ta2aman ! n&li#atan% Da!at"an ' $"ri!$i t ntan& a!a$a2a yan& 'ili#at 'an a!a $a2a yan& ti'a" *i$a 'ili#at

Atur lin&"un&an yan& aman *a&i "li n /2an&an *iar"an !intu t r*u"a $ * la#05 ! rta#an"an !o$i$i t m!at ti'ur r n'a# 'an &una"an !a&ar ! n&aman% A'a!ta$i"an lin&"un&an " *utu#an +i$ual "li n

K*!a&*"a+' 1 Kola*ora$i 'alam ! m* 'a#an

9% Kuran& ! n& ta#uan? an$i ta$ * r#u*un&an ' n&an "uran&nya in.orma$i m n& nai ! ra3atan 'an !ro$ $ ! nya"it /"atara"0% 1 1 1 1 In.orma$i"an "li n t ntan& ! nya"itnya -antu ! ra3atan 'iri $ lama $a"it Di$"u$i"an & 2ala B & 2ala t r2a'inya ! nin&"atan 4IO 'an &an&&uan ! n&li#atan J la$"an !a'a "li n 'an " luar&a t ntan& !ro$ 'ur tin'a"an? ! r$ia!an o! ra$i yan& a"an 'ila"u"an

POST OPERASI 1% Ny ri a"ut? "roni" * r#u*un&an ' n&an lu"a a"i*at ! m* 'a#an% 1 1 1 1 Monitor $"ala5 'ura$i5 .r "u n$i 'an int n$ita$ ny ri Ci!ta"an lin&"un&an yan& t nan&? nyaman - ri"an !o$i$i yan& nyaman - ri"an $timula$i $ n$ori $ ! rti m n' n&ar"an ra'io

K*!a&*"a+' 1 Kola*ora$i 'alam ! m* rian anal& $i" $ $uai in'i"a$i

9% Kuran& ! n& ta#uan t ntan& ! ra3atan mata * r#u*un&an ' n&an "uran&nya in.orma$i m n& nai ! ra3atan !o$t o! mata% 1 1 1 1 Di$"u$i"an " mam!uan "li n 'an " luar&a untu" m m nu#i ! ra3atan mata 'an a"ti+ita$ $ #ari B #ari "li n A2ar"an " !a'a " luar&a "li n5 *a&aimana !ro$ 'ur m m* ri"an t t $ mata /! rta#an"an $t rilita$ 'alam ! m* rian t t $ mata0 A2ar"an ! ra3atan mata umum yan& *ai"5 2an&an m n&&u"an ma" u! mata5 2an&an m n&&o$o" mata Li*at"an " luar&a 'alam ! ra3atan 'iri "li n

6% 7 $i"o ( ' ra * r#u*un&an ' n&an "om!li"a$i !a$(a o! rati. /! nin&"atan 4IO5 ! r'ara#an0 1 1 1 Monitor +i$u$ mata yan& ti'a" t rtutu! "a$$a J la$"an !a'a "li n a!a yan& t r2a'i !a'a !a$(a o! ra$i t ntan& ny ri5 ! m*ata$an a"ti+ita$5 ! nam!ilan 'an *alutan mata Atur !o$i$i ti'ur "li n /t l ntan&05 m n&atur int n$ita$ lam!u 'an m n&&una"an "a(amata & la! *ila " luar? 'alam ruan&an t ran&5 " rama$ ' n&an " !ala " * la"an&5 *atu" ' n&an mulut? mata t r*u"a -ata$i a"ti+ita$ $ ! rti m n&& ra""an mata ti*a B ti*a5 m n&&aru" mata5 m nun'u" atau m m*un&"u" Am*ula$i ' n&an *antuan An2ur"an m n&&una"an t "ni" mana2 m n $tr $$ Kola*ora$i 'alam ! m* rian t ra!i anti*ioti" 'an anal& $i"

1 1 1 1

DA2TAR PUSTAKA
Do n&o $5 Marilynn% 1:::% Rencana Asuhan Keperawatan Edisi 3% Ja"artaA EHC Stu''art#5 -runn r% 9CC1% Keperawatan Medikal Bedah Edisi 8 Jilid 3.Ja"arta : EHC Man$2o r5 Ari.%9CC1% Kapita Selekta Kedokteran Edisi 3 Jilid 1. Ja"arta5 M 'ia A $(ula!iu$% Fa"ulta$ K 'o"t ran UI
ayudwinastiti.blogspot.com/